EUROPEAN UNION

Transkript

EUROPEAN UNION
AVRUPA BİRLİĞİ
Basın Bülteni
Bölgeler Komitesi
COR/09/69
Brüksel, 18 Haziran 2009
Bölgeler Komitesi (CoR) AB genişleme ülkelerindeki
ilerlemeyi yakından izliyor, yerel ve bölgesel yetkililerin
katılım sürecindeki rolüne dikkat çekiyor
Avrupa'nın seçilmiş bölgesel ve yerel temsilcileri, AB kapılarının üyelik talep eden ülkelere
kapatılmasına karşı uyarılarda bulunurken, bu ülkelerden de daha fazla reformu hayata
geçirmelerini istedi. İki ayda bir yapılan genel kurul toplantısı için 17-18 Haziran’da bir araya
gelerek blokun genişleme stratejisiyle ilgili iki görüşü benimseyen AB Bölgeler Komitesi
üyeleri, AB adayı ülkelere ve katılım umudu taşıyanlara da güçlü bir yerinden yönetim mesajı
gönderdi: AB mevzuatı toplu olarak yerel ve bölgesel yetkililer tarafından uygulandığından, bu
yetkililer bir ülkenin "AB'ye hazır" hale gelmesinde çok büyük önem taşımaktadır. Yerel
düzeydeki aktörlerin katılım sürecindeki hayati rolü kabul edilmeli ve bu bağlamda kapasiteleri
de güçlendirilmelidir.
Bölgeler Komitesi'nin aday ülkeler için genişleme stratejisi üzerine taslak görüşleri Maribor Şehir
Meclisi Üyesi ve Slovenya Belediyeler ve Kasabalar Birliği Genel Sekreteri Jasmina Vidmar
(SI/ALDE) tarafından hazırlanmıştır. Anavatanının AB'ye katılmasından beş yıl sonra Vidmar, "aday
ülkelerin istikrarlı ve demokratik gelişimi için genişleme sürecinin önemini" vurgulamaktadır. Vidmar'ın
görüşleri, aday ülkelerin üyelik kriterlerini yerine getirmek amacıyla başlattıkları önlemler ve reformlara
tam destek verirken, AB üyeliğine giden yolda daha fazla reform yapılması yönündeki ihtiyacın da ana
hatlarını çizmektedir. Bölgesel ve yerel yetkililer bu süreçte çok önemli bir role sahiptir: "Yerel ve
bölgesel yetkililerin ve birliklerinin erken safhalardan itibaren katılım sürecinin içinde yer almalarını
sağlamalıyız. Bilgileri ve deneyimleri ile katılım sürecine yeni ve katma değerler sağlayabilirler." Bu
yetkilendirme süreci hızlandırılmalı ve finansal ve idari araçlarca da desteklenmelidir.
Bölgeler Komitesi'nin aday ülkelerden talepleri
Bölgeler Komitesi, AB'ye aday ülkelerden AB yasalarını kendi hukuk sistemlerine aktarmak
konusunda ivedilikle harekete geçmelerini talep etmektedir. Komite özellikle 1082/2006 sayılı
"Bölgesel İşbirliği İçin Avrupa Gruplaması" AB Tüzüğü'nün aday ülkeler tarafından mümkün olan en
kısa sürede benimsenmesi konusunda ısrarcıdır. Bu, AB içindeki ve aday ülkelerdeki bölgeler ve yerel
yetkililer arasındaki işbirliğinin güçlenmesine olanak tanıyacaktır. Bölgeler Komitesi, bu işbirliğinin
farklı katılım süreçlerine de doğrudan olumlu etkileri olacağını vurgulamaktadır.
Hırvatistan
Bölgeler Komitesi, Hırvatistan’ın reformları benimsemekte ve uygulamakta kaydettiği genel ilerlemeyi
takdirle karşılamakla birlikte, bu aday ülkenin yargı mekanizmasındaki reform çabalarına ivedilik
kazandırılması, yolsuzluk ve organize suçla mücadele edilmesi, yerel ve bölgesel seviyede
bütünleşme sağlayacak önlemlere yönelik finansal kaynakları ve idari desteği artırarak azınlık
haklarının korunması, mültecilerin geri dönüşlerinin desteklenmesi ve Eski Yugoslavya Uluslararası
Ceza Mahkemesi ile işbirliğinin sürdürülmesi gerekliliklerini de vurgulamaktadır.
Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti
Komite ayrıca Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti'nin siyasi AB üyeliği kriterlerini yerine
getirmeye yönelik çabalarının yetersizliğine işaret etmektedir. Bölgeler Komitesi özellikle Roman
toplumunun haklarında daha fazla ilerleme kaydedilemediğinin altını çizmekte ve Romanlara yönelik
ayrımcılık olaylarının sıklıkla tekrarlanmakta olduğunu vurgulamaktadır. Kadın-erkek eşitliği alanında
ise, Bölgeler Komitesi birçok yerel mercide eşit fırsat komisyonları kurulmasını memnuniyetle
karşılamaktadır. Buna karşılık, bu girişimler yolsuzlukla mücadele, aile içi ve cinsel şiddetin
önlenmesi, ayrımcılığın azaltılması ve seçimlerde daha eşit katılımın garanti edilmesi yönünde de
daha fazla çaba gösterilmesini gerektirmektedir.
Türkiye
Bölgeler Komitesi Türkiye'den ülkeyi uluslararası standartlara ve Avrupa standartlarına daha çok
yaklaştıracak etkili siyasi ve anayasal reformlar beklemekte, buna karşılık yolsuzluk ve organize suçla
mücadeledeki ilerlemelerin sınırlı kaldığına dikkat çekmektedir. En önemlisi, Bölgeler Komitesi kültürel
ve dini çeşitlilik, azınlıklara saygı duyulması ve bunların korunması ve kadınların siyasi hayatta
gerçekçi bir eşitliğe sahip olması ile ilgili AB standartlarının bütünüyle yerine getirilememesini ve
uygun yasal ve fiili adımların halen atılmamış olmasını esefle karşılamaktadır.
Yerel ve bölgesel yetkililerin rolü açısından ise Bölgeler Komitesi son dönemde belediyelerin mali
güçlerinin artırılmasını memnuniyetle karşılamakta ancak şehir ve kasabaların, yerel yönetimin karar
sürecinde halk katılımına platform teşkil etmeleri açısından daha etkin işlev gösterecekleri şekilde
güçlendirilmesi gerektiğine inanmaktadır.
Son olarak Komite, Kıbrıs sorununa yönelik olarak BM Güvenlik Konseyi çözümlerine ve Avrupa
Birliği’nin temelini teşkil eden ilkelere dayalı çok yönlü bir çözümün Türkiye'nin AB'ye katılımı
açısından bir koşul olarak kalmasında ısrarcıdır.
Bölgeler Komitesi, Batı Balkanları Avrupa değerlerini benimsemeye çağırıyor
Bölgeler Komitesi genel kurulu ayrıca Tandridge İlçe Meclisi Üyesi Gordon Keymer (UK/EPP – video
mesajı) tarafından hazırlanan potansiyel üye ülkeler için genişleme stratejisi üzerine tamamlayıcı
fikirleri benimsemiştir Keymer halklar-arası temasların teşvik edilmesi ile sıkı AB vizesi rejimleri
uygulanması arasında çelişki olduğuna dikkat çekmekte ve "Avrupa Komisyonu'nu yol haritalarında
belirtilen gerekli kriterleri yerine getirmek konusunda son zamanlarda ilerleme kaydeden ülkelere
yönelik vize rejiminin kaldırılması için daha hızlı çalışmaya davet etmektedir". Keymer "ilgili tüm
ülkeleri Avrupa değerlerini ve reformları benimsemeleri ve diyalogu bir uzlaşma aracı olarak kabul
etmeleri için daha fazla çaba göstermeye" teşvik etmektedir. Potansiyel aday ülkelerden, başta sınır
anlaşmazlıkları ve mülteciler ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin yaşadıkları yerlere geri
dönebilmeleri olmak üzere, aralarındaki halen çözüme kavuşturulmamış meseleleri çözmelerini
isteyen Keymer, "Yerel ve bölgesel yetkililerin bu gibi değişimleri hayata geçirmek için en doğru
konuma sahip hükümet mercileri olduklarını" belirterek yerel aktörlerin rollerinin önemine dikkat
çekmektedir.
Bölgeler Komitesi'nin potansiyel aday ülkeler Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve
Kosova'dan talepleri
Bölgeler Komitesi, görüşlerinde, Arnavutluk'taki yerel yetkililer, yerel hükümet birlikleri ve ulusal
Kamu İdaresi Departmanı'nın daha fazla kapasiteye kavuşturulması ihtiyacı olduğu
değerlendirmesinde bulunmuştur. Rapor özellikle, yerel vergiler ve devletin tahsilatları çok kısıtlı
olduğundan, yaklaşmakta olan mali yerelleştirme hamlesinde belediyeye ait mali hizmetlerin işleyişine
dikkatle değinilmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Bölgeler Komitesi raporuna göre, yerel yetkililerin
ve birliklerin sınırlı idari kapasiteleri Karadağ hükümetince de acilen ele alınmalıdır.
Bosna Hersek açısından ise rapor, federasyonun yapıtaşlarını teşkil eden kurumlar arasında AB
katılım süreci konularındaki iletişimin yetersizliğini üzüntüyle karşılamakta ve bu iletişimsizliğin
reformların hızı üzerinde olumsuz etkilerine olduğuna ve yerel yönetimlere düzgün bilgi akışını
önlediğine dikkat çekmektedir. Bölgeler Komitesi Sırbistan'dan ise yetkilendirme üzerine çalışmalarını
sürdürmesini istemektedir. En önemlisi, AB Bölgeler ve Yerel Yetkililer Meclisi, belediye mülkiyet
hakları meselesinin çözülmesini talep etmektedir. Hali hazırda Sırbistan'daki yerel yetkililerin
kendilerine ait mülkiyeti bulunmamaktadır. BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 No'lu kararı altındaki
Kosova'da ise Bölgeler Komitesi farklı etnik gruplar arasında güven inşa edici faaliyetlerin
güçlendirilmesini ve halkın yerel karar süreçlerine katılımda bulunmaya teşvik edilmesini
önermektedir.
Editörlere notlar:
Bölgeler Komitesi bir dizi çalışma grubu ve kurum aracılığıyla genişleme ülkelerinin ilerleyişini
izlemekte ve katılım sürecinde yerel ve bölgesel yetkililere yardımcı olmaktadır:
-
Batı Balkanlar Çalışma Grubu; başkan Jos Chabert (BE/EPP)
-
Hırvatistan Çalışma Grubu; başkan Isidoro Gottardo (IT/EPP) – video mesajı
-
Türkiye İlişkileri Çalışma Grubu; başkan Karl-Heinz Klär (DE/PES) – video mesajı
Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti Müşterek Danışma Komitesi; Resen Belediye Başkanı Dimitar
Buzlevski ve Bødker Andersen (DK/PES) eşbaşkanlığında – video mesajı
Bölgeler Komitesi internet sitesini ziyaret ediniz: www.cor.europa.eu
Bölgeler Komitesi
AB mevzuatının üçte ikisi Üye Ülkelerdeki yerel ve bölgesel yetkililerce uygulanmaktadır. Bölgeler
Komitesi 1994 senesinde yerel hükümet temsilcilerine bu yasaların içeriği üzerinde söz hakkı vermek
üzere oluşturulmuştur. Bölgeler Komitesi her yıl beş genel kurul düzenlemekte ve bu genel kurullarda
344 üye teklif edilen yasalara yönelik olarak yayınlanan görüşleri oylamaktadır. AB yasalarını
yürürlüğe koyan Avrupa Komisyonu ve yasaların nihai içeriğini belirleyen Bakanlar Konseyi (genellikle
Avrupa Parlamentosu ile beraber), başta çevre, istihdam ve ulaşım olmak üzere Bölgeler Komitesi'ne
birçok konuda danışmak zorundadırlar. Lizbon Anlaşması Bölgeler Komitesi'nin konumunu daha da
güçlendirecektir. Gelecekte Komite'ye Avrupa Parlamentosu tarafından bölgeler ve bakanlıklar için
önemli olan her konuda danışılması gerekecektir. Komite ayrıca eğer hakları ihlal edilirse veya AB
yasalarının yetki ikamesi ilkelerini ihlal ettiğine veya bölgesel veya yerel güçlere saygı göstermediğine
inanırsa, AB Adalet Divanı'na da başvurabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçiniz:
Michael Alfons
Tel.: +32 (0)2 546 85 59
[email protected]
Chris Jones
Tel. + 32 (0)2 546 87 51
[email protected]
Athénais Cazalis de Fondouce
Tel. + 32 (0)2 282 24 47
[email protected]
Daha önceki basın bültenlerini okumak için buraya tıklayınız.

Benzer belgeler