CNC Hidrolik Abkant Presler

Transkript

CNC Hidrolik Abkant Presler
CNC Hidrolik Abkant Presler
Genel …zellikler
¥ MakinanÝn elik konstrŸksiyon olarak imal
edilen gšvdesi ve Ÿst tablasÝ optimum dayanÝm
ve minimum esnemeyle alÝßacak ßekilde
šlŸlendirilmißtir.tek baÛlamada CNC ißleme
merkezinde ißlenerek en hassas ßekilde
Ÿretilmißtir.
¥ Hidrolik silindirler dšrt kšße dolu malzemeden
ißlenip hassasca honlanmÝßtÝr. Pistonlar,
dšvŸlmŸß elik ißlenip sertleßtirilmiß sonra
taßlanÝp, krom kaplanmÝß ve mikro polisajÝ
yapÝlarak yÝllar boyu sorunsuz alÝßacak ßekilde
imal edilmißtir.
¥ CNC abkant preslerdeki tam pozisyonlama
ve tekrar etme performansÝ, hidrolik sistem ve
silindirlerin oransal valflerin ileri dŸzeyde CNC
kontrolŸyle ve hassas optik lineer cetvellerin
kullanÝmÝyla saÛlanmaktadÝr.
¥ Makina ilk alÝßtÝrÝldÝÛÝ zaman otomatik
endeksleme yaparak, silindir ekseni ve arka
dayama ekseninin kalibrasyonunu temin eder.
06
¥ CNC unitesine malzeme kalÝnlÝÛÝ, bŸkme
boyu, kalÝp detaylarÝ bilgileri verildikden sonra
aßaÛÝdaki hesaplamalarÝ ve ißlemleri yapabilir.
- bŸkŸm iin gerekli bŸkme kuvveti,
- her bŸkŸm šncesi ve sonrasÝ bŸkŸm parasÝnÝn
makina ve kalÝplar ile yapabileceÛi muhtemel
temaslarÝn gšsterimi,
- her bŸkŸm aßamasÝnda arka dayamanÝn
pozisyonlamasÝ,
- pratik bŸkŸm sÝralamasÝnÝn belirlenmesi
- tam bŸkŸm aÝsÝnÝn saÛlanmasÝ iin alt šlŸ
noktanÝn belirlenmesi,
- para programlarÝnÝn kaydedilmesi ve tekrar
aÛÝrÝlmasÝ,
- kalÝp programlarÝnÝn kaydedilmesi ve tekrar
aÛÝrÝlmasÝ,
- bŸkŸm hÝzlarÝnÝn programlanmasÝ
- programlama, manuel, yarÝ-otomatik ve tam
otomatik alÝßma konumlarÝnÝn seimi.
¥ Oransal valflerin ileri dŸzeyde cnc
kontrolŸyle ve sŸrekli olarak tablanÝn
paralelliÛinin kontrol edilmesiyle hassas
doÛru bŸkŸm imkanÝ.
¥ YŸksek hassasiyetli lineer cetvellerle
strok šlŸmŸ.
¥ AC veya DC servo motorlu CNC
kontrollŸ bilyalÝ vidalÝ milli arka dayama
sistemi.
¥ Kompakt Rexroth hidrolik bloklar ve
son sistem Busak Shamban keeler.
¥ KÝzaklar Ÿzerine yaÛ kanallarÝ en
uygun ßekilde aÝldÝktan sonra
sertleßtirilmißtir ve dŸßŸk sŸrtŸnmeyle
alÝßan aßÝnmaya dayanÝklÝ malzemelerle
karßÝlÝklÝ olarak hassas ve uzun šmŸrlŸ
sorunsuz alÝßma temin edilmißtir.
¥ PLC kontrollŸ kompakt ve gŸvenli
elektrik sistemi, havalandÝrmalÝ elektrik
kabini.
¥ GŸvenlik iin avrupa birliÛi makine
talimatlarÝna tam uyumluluk ve CE
belgeli.
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
CNC
ABKANT
PRESLER
BÜKME
KUVVET‹
KOLONLAR
ARASI
MESAFE
B
mm
STROKE
C
mm
‹K‹
TABLA ARASI
MESAFE
J (1)
mm
BO⁄AZ
DER‹NL‹⁄‹
D
mm
TABLA
YÜKSEKL‹⁄‹
E (2)
mm
YER
ALTINDA
KALAN TABLA
YÜKSEKL‹⁄‹
F mm
TOPLAM
UZUNLUK
G (3)
mm
TOPLAM
YÜKSEKL‹K
H (4)
mm
TOPLAM
GEN‹fiL‹K
L (5)
mm
SERBEST
DÜfiME
HIZI
mm/sec
PRESLEME
HIZI
DÖNÜfi
HIZI
MOTOR
GÜCÜ
TAKR‹B‹
A⁄IRLIK
ton
BÜKME
BOYU
A
mm
mm/sn.
mm/sn.
kw
ton
CNC HAP 12/040 (S)
CNC HAP 12/040 (D)
CNC HAP 20/040
40
40
40
1250
1250
2100
850
1050
1600
130
130
130
335
335
335
300
300
300
870
870
880
0
0
0
2750
2750
3600
2450
2200
2200
1950
1950
2100
80
80
80
9
9
9
80
80
80
4
4
4
3
3,5
3,8
CNC HAP 25/060
CNC HAP 25/090
60
90
2600
2600
2150
2150
140
140
345
345
300
300
880
880
0
0
3600
4350
2200
2300
2150
2200
80
80
9
9
80
80
5,5
5,5
4,5
5
CNC HAP 30/090
CNC HAP 30/120
CNC HAP 30/160
CNC HAP 30/200
CNC HAP 30/225
CNC HAP 30/260
CNC HAP 30/300
90
120
160
200
225
260
300
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
140
155
180
200
200
250
250
345
360
385
405
405
455
455
300
300
300
300
300
400
400
900
920
920
920
930
930
940
0
0
0
0
0
0
0
4750
4750
4750
4800
4800
4850
4850
2300
2450
2550
2650
2680
2750
2770
2200
2500
2675
2700
2700
2800
2850
80
80
80
100
100
80
80
9
9
9
10
10
8
8
80
80
80
100
100
80
80
5,5
11
15
18,5
18,5
18,5
18,5
6
7
8
9,5
10,5
12,5
13
CNC HAP 35/120
CNC HAP 35/160
CNC HAP 35/225
CNC HAP 35/260
CNC HAP 35/300
120
160
225
260
300
3600
3600
3600
3600
3600
3100
3100
3100
3100
3100
150
180
200
250
250
355
385
405
455
455
300
300
300
400
400
930
940
940
950
970
0
0
0
0
0
5350
5350
5350
5400
5400
2500
2750
2850
2870
2900
2500
2675
2700
2800
2850
80
80
100
80
80
9
8
10
8
8
80
80
100
80
80
11
15
18,5
18,5
18,5
8
9,5
12
13,5
14
CNC HAP 40/120
CNC HAP 40/160
CNC HAP 40/200
CNC HAP 40/225
CNC HAP 40/260
CNC HAP 40/300
CNC HAP 40/400
120
160
200
225
260
300
400
4100
4100
4100
4100
4100
4100
4100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
3100
150
180
200
200
250
250
300
355
385
405
405
455
455
505
300
300
300
300
400
400
500
930
940
940
940
950
970
900
0
0
0
0
0
0
500
5600
5600
5600
5600
5650
5650
5850
2470
2750
2820
2850
2870
2900
3100
2500
2675
2700
2700
2800
2850
3050
80
80
100
100
80
80
70
9
9
10
10
8
8
8
80
80
100
100
80
80
80
11
15
18,5
18,5
18,5
18,5
30
9,5
11
12
13
14,5
15
23
CNC HAP 60/200
200
6100
4100
200
405
500
1040
750
7950
3050
2750
100
10
100
18,5
CNC HAP 60/260
260
6100
4100
250
455
500
900
900
8000
3350
2950
80
8
80
18,5
CNC HAP 60/300
300
6100
4100
250
455
500
900
950
8000
3400
3000
80
8
80
18,5
CNC HAP 60/400
400
6100
4100
300
605
500
900
1150
8050
3650
3050
80
8
70
30
CNC HAP 60/500
500
6100
5100
300
605
500
900
1450
8100
3950
3150
80
7,5
70
30
CNC HAP 60/600
600
6100
5100
350
655
500
900
1500
8150
4300
3300
80
6
60
45
CNC HAP 60/800
800
6100
5100
400
705
500
900
1550
8200
4500
3500
70
6
60
45
CNC HAP 60/1000
1000
6100
5100
500
805
500
900
1700
8250
4750
3800
70
6
60
45
1-2 KullanÝlacak tabla tipine gšre deÛißir.
3- KullanÝlacak gŸvenlik ekipmanÝna gšre deÛißir.
4- KullanÝlacak šn dolum valfi ya da silindir ŸstŸ hidrolik Ÿnite kullanÝlmasÝ durumlarÝna gšre deÛißir.
5- GŸvenlik ekipmanÝna baÛlÝ olarak kullanÝlacak kumanda panosu koluna gšre deÛißir.
¥ …zel kapasite, aÛÝr-yŸk abkant presler isteÛe baÛlÝ olarak Ÿretilmektedir. ¥ Teknik šzelliklerde deÛißimler yapÝlabilir.
22
27
29
39
44
51
64
78
07
CNC Hidrolik Abkant Presler
Standart Ekipman
¥ 3 eksen kontrolŸ Y1, Y2, X
¥ Delem DA 52 veya Cybelec DNC
60, CNC kontrol uniteleri.
¥ Arka dayamada, AC motorlarÝ ile
hareketlendirilen X ekseni.
¥ ±0.01mm hassasiyetle hareket eden
arka dayama ve hassas ayarlÝ dayama
parmaklarÝ.
¥ FarklÝ tip ve farklÝ basma
kapasitesinde orijinal CE uyumlu
Bosch-Rexroth veya HoerbÝger servo
hidrolik sistemleri.
¥ Y1 ve Y2 eksenlerinin senkronize
alÝßmasÝ iin HeidenhaÝn veya Givi
Meisure marka ±0.005 mm
hassasiyetle šlŸm yapan optik lineer
cetveller.
¥ Ülk alÝßtÝrma iin tŸm eksenlerde
otomatik endeksleme svileri.
¥ Malzeme kalÝnlÝÛÝ, bŸkme uzunluÛu
ve alt takÝm V aÝklÝÛÝ bilgisi
verilerek otomatik basma kuvveti
hesaplamasÝ.
Heidenhain/Givi Misure Lineer Cetveller
±0.005mm šlme hassasiyeti.
Promecam Ÿst kalÝp sÝkma
c) 40-160
ton.
d) 200-3000
ton.
Alt tabla alternatifleri
08
Arka dayama ( X + R motorlu )
¥ TŸm boyda hassas aÝ ayarÝnÝ
makina šmrŸ boyunca saÛlamak iin
mikro yŸkseklik ayarlÝ Amada
Promecam tipte Ÿst kalÝp tutma
sistemi.
¥ DŸnyaca tanÝnan elektrik ve
gŸvenlik paralarÝ, šrneÛin;
TelemechanÝque, Merlin Gerin,
Legrand, Siemens.
¥ Ergonomik ve hareket ettirilebilen
kontrol panosu.
¥ ‚ok fonksiyonlu ,gerekli
butonlarÝyla CE uygunluÛu olan ayak
pedalÝ.
¥ CE normuna gšre emniyet
svilemesi temin edilmiß yan
muhafazalar.
¥ Makine boyunca hareket edebilen
kayar šn destekler.
¥ Alt tabla alternatifleri c, d
¥ Sertleßtirilmiß 835 mm boylarda
Rolleri P97-85 Model Ÿst kalÝp
¥ Sertleßtirilmiß 835 mm boylarda
Rolleri M460R Model alt kalÝp.
¥ CE uygunluÛu.
¥ KullanÝcÝ kÝlavuzu.
Cybelec DNC 60
Delem DA-52
Promekam Ÿst kalÝp sÝkma sistemi & alt kalÝp tutucu
ESA/gv mod.2005
Sertleßtirilmiß alt ve Ÿst kalÝplar, geniß boÛaz
09
CNC Hidrolik Abkant Presler
Opsiyonel Ekipmanlar
¥ FarklÝ CNC uniteleri; Cybelec
Modeva 10, Modeva 12, Modeva 15
ve Delem 69W.
¥ Z1+Z2,R1+R1 Ve X1+X2 gibi ilave
eksenli arka dayama sistemleri.
¥ Manuel el kumandalÝ bombeleme
sistemi veya CNC kontrollŸ motorlu
tabla bombeleme sistemi.
¥ Üki el kontrol ve ÝßÝk bariyeri
sistemleri yerine verimliliÛi arttÝran
lazer koruma sistemli. Akas ve Laser
Safe marka laser sistemleri.
¥ Arka koruma panelleri veya arka
ÝßÝk bariyerleri.
¥ Sertleßtirilmiß ve ok hassas
taßlanmÝß muhtelif Ÿst kalÝplar ve alt
kalÝplar, (bkz. sayfa 13).
¥ BŸkme aÝsÝnÝn kontrolŸ ve ilk
numunenin de hassas ve doÛru
bŸkŸmŸnŸ temin eden laser ÝßÝnlÝ aÝ
kontrol sistemi.
Akas lazer sistemleri
¥ Delem V-Bend Cad/Cam programÝ.
¥ Cycad,Pc 1200 ve Lucia
programlarÝyla beraber Cybelec
Modeva renkli grafik ekran.
¥ Pnšmatik Ÿst kalÝp sÝkma sistemi.
¥ Hidrolik Ÿst ve alt kalÝp sÝkma
sistemi.
¥ BŸkŸm šncesi ve bŸkŸm sÝrasÝnda
levhayÝ bŸkŸm ekseni boyunca
destekleyen hareketli šn destekler.
¥ Hidrolik yaÛ soÛutma sistemi.
¥ Merkezi motorlu yaÛlama sistemi.
¥ Merkezi manuel gresleme sistemi.
¥ …zel boÛaz derinlikleri; 400mm,
500mm, 600mm, 750mm, 1000mm.
¥ …zel Ÿst ve alt kalÝplar.
Wila hidrolik sÝkma sistemi
Cybelec DNC 880
10
Cybelec ModEva 10S
X2
Z2
Z1
X1
X
R2
R1
Ülave arka dayama eksenleri
Delem V-Bend sistemi
Delem DA-56
Wila Bombeleme sistemi
Delem DA-65W
Fig.28 Ð Unimec arka dayama ( X,R,Z1,Z2 eksenli )
11
CNC Hidrolik Abkant Presler
BŸkme Cetveli
450 N/mm2 (C=1)
P (T/m)
12

Benzer belgeler

Hidrolik Abkant Presler

Hidrolik Abkant Presler 1-2 KullanÝlacak tabla tipine gšre deÛißir. 3- KullanÝlacak gŸvenlik ekipmanÝna gšre deÛißir. 4- KullanÝlacak šn dolum valfi ya da silindir ŸstŸ hidrolik Ÿnite kullanÝlmasÝ durumlarÝna gšre deÛißir...

Detaylı

Hidrolik Giyotin Makaslar

Hidrolik Giyotin Makaslar ¥ Hidrolik silindirler dšrt kšße dolu malzemeden ißlenip hassasca honlanmÝßtÝr. pistonlar, dšvŸlmŸß elik ißlenip sertleßtirilmiß sonra taßlanÝp, krom kaplanmÝß ve mikro polisajÝ yapÝlarak yÝllar b...

Detaylı

EPOXYFUGA

EPOXYFUGA ¥ ܍ mekan gibi, yapÝlarÝn dÝß mekan derzlerinde de kullanÝma uygundur. ¥ Ani ÝsÝ deÛißikliklerine dayanÝklÝdÝr, ¥ Donma-šzŸlme etkisine dayanÝklÝdÝr, ¥ KŸrlenmiß ŸrŸn leke tutmaz ve parlak yŸzey ...

Detaylı

Ürün Kataloğu için Tıklayınız.

Ürün Kataloğu için Tıklayınız. A Serisi CNC ünitesi numeriktir; Standart M25, opsiyonel Cybelec DNC60 veya Delem DA-52’dir. Grafik ekranlı 2D CNC üniteleri M30, Cybelec DNC880, Delem DA56 opsiyon olarak seçilebilir.

Detaylı

Evolution II

Evolution II BÜ KÜ BÜ KÜ M H IZI KÜ M M HA KA SS PA AS İY Sİ TE ET İ Sİ

Detaylı

CNC Abkant Pres CNC Press Brakes

CNC Abkant Pres CNC Press Brakes CNC S‹STEM‹ / CNC SYSTEM

Detaylı

İndir - Baykal Makine

İndir - Baykal Makine hassas honlanm›ş silindirler ile aşağ› hareketli bükme sistemi • Düşük sürtünmeli fiber k›zak yataklar ile desteklenmiş üst çene hareketi • Oransal valf teknolojisi ile entegre tam elektronik den...

Detaylı