Concise Manual of Hematology and Oncology

Transkript

Concise Manual of Hematology and Oncology
Concise Manual of Hematology and Oncology
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 1
Concise Manual of Hematology and Oncology
İçindekiler
Hematolojik Malignensiler ......................................................................................................................... 3
Miyelodisplastik Sendromu (MDS) ........................................................................................................ 4
Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) ......................................................................................................... 11
Akut Myeloid Lösemi ........................................................................................................................... 31
Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) .......................................................................................................... 42
Kronik Myeloproliferatif Hastalıklar .................................................................................................... 53
Kronik Miyeloid Lösemi (KML) ...................................................................................................... 53
Polisitemi Vera ................................................................................................................................. 64
Esansiyel Trombositemiler................................................................................................................ 69
Kronik İdiopatik Myelofibrozis (CIMF) ........................................................................................... 75
Prolenfositik Lösemi (PLL) .................................................................................................................. 81
Multipl Myelom .................................................................................................................................... 85
Lenfomalar............................................................................................................................................ 97
Hodgkin Hastalığı (Hodgkin Lenfoması) .......................................................................................... 97
Non-Hodgkin Lenfoması (NHL) ..................................................................................................... 107
Yüksek Dereceli Non-Hodgkin Lenfoma ........................................................................................ 113
Foliküler Lenfoma (FL) .................................................................................................................. 121
Mantle Hücreli Lenfoma (MCL) ..................................................................................................... 127
Marjinal Bölge Lenfoması (MZL) .................................................................................................. 131
Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması (CNS) ............................................................................... 136
Primer Kutanöz T-hücre Lenfoması (CTCL) .................................................................................. 141
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 2
Concise Manual of Hematology and Oncology
Hematolojik Malignensiler
“Concise Manual of Hematology and Oncology” kitabı, siz değerli
üyelerimiz için Hematoloji Uzmanlık Derneği tarafından için tüm
izinleri alınmış ve çevirisi başlatılmıştır.
Kitabın çeviri ve düzeltmeleri devam etmektedir.
Bu çeviri taslaklarında sadece hematolojik malignensiler yer almaktadır.
Tüm hata ve eksikler için özür dileriz. Kitabın düzeltilmiş basılı hali en
kısa süre içerisinde ücretsiz olarak elinizde olacaktır.
Sizlere faydalı olabilmek ümidiyle…
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 3
Concise Manual of Hematology and Oncology
Miyelodisplastik Sendromu (MDS)
Tanım: Hematopoetik progenitör hücrelerin (kök hucrelerin) erken transformasyonuna ve
anormal proliferasyona, diferansiyasyona, apoptoza bağlı klonal hastalık. Genellikle bir kaç
hücre sıralaması etkilenir.
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: D46-, C93.1 (CMML)
Epidemiyoloji: İnsidans: 3-5 olgu/ 100,000 popülasyon/ yıl. Kısmen diyagnostik ortalamadan
kaynaklanan insidans artışı görülmektedir. MDS genellikle yaşlıları etkiler (genelde > 60 yaş, >
70 yaş üstü hastalarda: 20 olgu/ 100,000/ yıl) ve çocuklarda nadir görülür.
Patojenez: Primer Miyelodisplastik Sendromlar
Genetik ve epigenetik aberasyonlar (bilinen tetikleyici faktörler olmadan) patojenetikle
bağlantılıdır.
Moleküler anormallikler
Sıklık (%)
Tip
Kromozal anormallikler
Sık görülen: sayıca ya da strüktüral anormallikler: monozomi 7, 5q-, 7q-, 20q-;
Trizomi 8, 14 veya 19; karışık anormallikler, seks kromozom kaybı ve benzeri
40
Nadir: “AML- tipikal” translokasyonlar t(6;9), t(8;21), inv (16), veya t(9;22),
Translokasyonlar t(1;3), t(5;12)
10
Genetik anormallikler
Urkalıtların aktifleşmesi (N-ras, daha nadiren K-ras, H-ras)
10-15
p53 mutasyonu
5-10
Epigenetik anormallikler
Hipermethilasyon/ inaktivasyon (ornegin, p15)
30
bcl2‟nin overekspresyonu
İkincil miyelodisplastik sendromları



Kemoterapi sonrasi (Özellikle alkilleyici ajanlarla)
İyonlaştırıcı radyasyon (radyoterapi, radyasyona maruz kalma)
Benzin ve diğer organik çözücüler
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 4
Concise Manual of Hematology and Oncology

İnsektisidler
Patoloji: Genellikle kemik iliği hiperplazisi ile değişken derecelerdeki proliferasyon patlaması,
sıkça periferal kandaki sitopenidir. Daha nadir kemik iliği hipoplazisidir. (“hipoplastik MDS”)
Kemik iliği bulguları:


Hiperselülarite veya normal selülarite (olguların %70-90‟ı), olguların %10‟unda ise
hiposellüler kemik iliği (“hipoplastik MDS”)
Bir kaç hücre sıralamasında displastik değişimler:
- Diseritropoiez: anizositoz / poikilositoz, makroblastlar, nükleer anormallikler
- Disgranülopoiez: granülasyon anormallikleri, nükleer anormallikler (“pseudo-Pelger”
morfolojisi)
Dismegakaryositopoiez: mikromegakaryositopoiez, nükleer anormallikler, çok büyük
plateletler
Eritroid hücrelerinin %15‟inden fazlası halkalı cideroblastlar olabilir (kemik iliği demir
boyası, “Prusyalı mavi”): RARS / RCMD-RS ile zorunlu, RAEB / RAEB-T, CMML ile
opsiyonlu)
İlik hücre popülasyonunun %5-30‟unda blast proliferasyonu, %20‟sine kadar CMML ile
CMML ile monositik progenitörlerin proliferasyonu
-



Periferal Kan





Anemi: %80-90 olguda
Lökopeni: %20-30
Trombositopeni: %30-40
Granülopoiezin bozulmuş matürasyonu (granülasyon anormallikleri, nükleer
anormallikler,“pseudo-Pelger” çeşitleri) ve eritropoiez (anizositoz, makrositoz)
Lökositoz, muhtemelen monositozis (CMML, aşağıdakilere bakınız), blastlar
Sınıflandırma: FAB sınıflandırması (Fransız-Amerikan-İngiliz Ortaklığı, 1982)
FAB’a Göre Miyelodisplastik Sendromlar





RA
RARS
RAEB
RAEB-Ta
CMML
“Refrakter Anemi”
“Halkalı Sideroblastlar ile Refrakter Anemi”
“Aşırı Blastlar ile Refrakter Anemi”
“Transformasyondaki RAEB” (akut lösemiye)
“Kronik Miyelomonositik Lösemi”
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 5
Concise Manual of Hematology and Oncology
a
WHO:AML‟ye göre
FAB’a Göre Sınıflandırma Kriterleri
Cins
RA
RARS
RAEB
RAEB-T
CMML
Kan
Blastlar (%)
<1
<1
<5
>5
<5
Kemik iliği
Blastlar (%)
<5
<5
5-20
21-30
< 20
Özellikler
RS > %15
+
-/+
-/+
-/+
Genellikle granülo- / trombositopeni ile
Kemik iliğinde halkalı cideroblastlar
Genellikle bi- veya trilineage sitopeni
Blastlar, muhtemelen Auer rodlar
Kanda monositozis > 1,000/ µl
RS = halkalı cideroblastlar
WHO Sınıflandırması (2001)
Miyelodisplastik Sendromlar






RA / RA-RS
RCMD/RCMD-RS
cideroblastlar ile / olmadan)
RAEB-1
RAEB-2
SqSınıflandırılmamış
Refrakter Anemi (halkalı cideroblastlar ile / olmadan)
Refrakter sitopeni ile multilineer displazi (halkalı
Refrakter anemi ile çok sayıda blastlar (%5-9)
Refrakter anemi ile çok sayıda blastlar (%10-19)
5q- sendromu
Miyelodisplastik sendrom, sınıflandırılamaz
Miyelodisplastik / miyeloproliferatif hastalıklar



CMML
ACML
JMML
Kronik miyelomonositik lösemi
Atipikal kronik miyeloid lösemi
Juvenile miyelomonositik lösemi
Semptomlar: Başlangıçta sadece sınırlı semtomplar görülür: komorbidite için yapılan kan
sayımlarına bağlı genelde rastlantısal klinik tanı. Sitopeni semptomları ise hastalık geliştikçe
görülür:




Anemi → yorgunluk, performans düşüklüğü, kalp çarpıntısı, solgunluk
Trombositopeni → kanamaya eğilim, hematomalar, epistaksisler, peteşiler
Granülositopeni → zatüre, septisemi, nükseden cilt enfeksiyonları
Otoimmun hastalıklarla bağlantısı muhtemeldir (hemoliz, artralji, serozit, Sweet
sendromu)
Tanı:
Anamnez, Fiziksel Muayene


Risk faktörlerine maruz kalma (mesleki tehlikeler, radyasyon, kemoterapi), kan
sayımında önceki değişimler (retrospektif)
Klinik bulgular: anemi belirtileri, kanama, enfeksiyonlar
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 6
Concise Manual of Hematology and Oncology
Laboratuar Testleri



Kan sayımı: anemi, retikülositler ↓, trombositopeni, lökopeni
Kan yayması: normo- veya makrositik anemi ile anizo- ve poikilositoz, nötropeni,
“pseudo-Pelger” hücreleri, anormal bölünme, granülasyon bozuklukları,
miyeloperoksidaz bozukluklar, muhtemel blastların serbest bırakımı, monositozis
LDH, folik asit / vitamin B12 düzeyi, ferritin, serum eritropotein, haptoglobin
Kemik İliği Testleri: Aspirasyon (morfoloji, diferansiyasyon, demir boyası), zorunlu sitogenetik
analiz, histolojik muayene için biyopsi (selülarite), isteğe bağlı immunositoloji (blast
proliferasyonu, monositik progenitörlerin proliferasyonu)
Ayırıcı Tanı






Aplastik anemi
Folik asit veya B12 vitamin yetmezliğinde makrositik / megaloblastik anemi
Kemik iliği toksisitesi (ilaçlar, çevresel toksinler)
HIV enfeksiyonu, parvovirus B19, diğer viral enfeksiyonlar
Miyeloproliferatif sendromları (özellikle CML, primer miyelofibroz)
Paroksismal noktürnal hemoglobinüri (asit hemoliz testi)
Komplikasyonlar



Hemorajik veya infeksiyöz komplikasyonlar
AML‟ye dönüşüm
Politransfüzyondan kaynaklanan ikincil hemosiderozis
Tedavi: Tedavi Yaklaşımı
1. Tedavi seçimi yaşa, performans statüsüne ve hastanın komorbiditesi ile risk skoruna
bağlıdır (IPSS, aşağıdakine bakınız).
2. < 60 yaş hastalarda tedavi iyileştirme amaçlı olabilir ve miyeloablatif terapiyi takip eden
hemotopoietik kök hücre allojeneik transplantasyonunu gerektirir. Allojeneik
transplantasyon ile azaltılmış intansite kondisyonmanı 70 yaşına (biyolojik yaş) kadar
olan hastalarda bir alternatif olarak görülür ve klinik denemelerde incelenmektedir.
3. 60-70 yaş veya daha yaşlı olan hastalar semptomatik ve destekleyici terapi kullanılarak
genellikle palyatif amaçla tedavi edilmektedir.
4. Akut miyeloid lösemiye dönüşüm: genç hastalarda indüksiyon tedavisi “de novo”
lösemisine benzer, allojeneik transplantasyon ( miyeloablatif ile/ non-miyeloablatif
kondisyonman). De novo lösemisiyle karşılaştırıldığında daha düşük yanıt oranı ve daha
az remisyon süresi elde edilir. Yüksek komplikasyon oranları, gecikmiş hemotopoietik
düzelme, özellikle trombopoiez.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 7
Concise Manual of Hematology and Oncology
Miyelodisplastik Sendromda tedavi
IPSS "Düşük", "int-1"RA, RARS
yaş ? 60 yaş
gözetim
IPSS "int-2", "yüksek" RAEB, RAEB-T, CMML
yaş ? 60 yaş
gözetim
yaş ? 60 yaş
tedavi
destekleyici tedavi
Azacitidine
Decitabine
AML tedavisi
Klinik Denemeler
tedavi
destekleyici tedavi
thalidomide
lenalidomide
klinik denemeler
destekleyici tedavi
thalidomide
lenalidomide
klinik denemeler
ilerleme
ilerleme
destekleyici tedavi
Azacitidine
Decitabine
AML tedavisi
Klinik Denemeler
ilerleme
allojeneik SCT
RIC ile
allojeneik SCT (ilişkili veya bağlantısız)
miyeloablatif kondisyonman ile
allojeneik SCT
RIC ile
IPSS risk skoru, SCT kök hücre transplantasyonu, RIC azaltılmış intansite kondisyonman, HDAC histon deasetilaz
inhibitörleri (örneğin valproate), DNMT DNA-methyltransferase inhibitörleri
Destekleyici Tedavi




Semptomatik hastalara kırmızı hücre nakli, platelet nakli
İnfeksiyöz komplikasyonların tedavisi (antibiyotikler, mantarkıranlar, ve benzeri)
Desferrioksamin mesylate, deferasirox veya deferiprone ile ikincil hemosiderozis tedavisi
Gelişme faktörlerinin (EPO, G-CSF) idaresi sağkalım zamanını etkilemez, hafifletici
kullanım ise hastanın yaşam kalitesini yükseltir.
“Düşük-Riskli” MDS




DNA methyltransferase inhibitörleri (decitabine, 5-azacytidine)
Thalidomide, lenalidomide (lenalidomide tedavisi özellikle -5q sendromunda)
İmmunosüpresif tedavi: siklosporin, anti- timosit globülin (ATG), anti-lenfosit globülin
(ALG), özellikle hipoplastik MDS ile
Deneysel tedavi: retinoik asit veya histon deasetilaz inhibitörleri (tüm-trans retinoik asit,
valproik asit, SAHA / vorinostat, depsipeptide) ile diferansiyasyon indüksiyonu
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 8
Concise Manual of Hematology and Oncology
“Yüksek-Riskli” MDS



DNA methyltransferase inhibitörleri (decitabine, 5-azacytidine). Decitabine
yönetimiyle %50 remisyon ( thrombopoietic sıralamayla erken yanıt oranı), olguların
%30‟unda trilineage yanıtı ve sitogenetik remisyon
Miyeloablatif iyileştirme veya azaltılmış intansite kondisyonman ile allojeneik
transplantasyon (uygun bağışçı oluşuna, performans statüsüne, ve hastanın yaşına
bağlı)
Deneysel tedavi: diferansiyasyon indüksiyonu ile retinoik asit veya histon deasetilaz
inhibitörleri (tüm-trans retinoik asit,phenybuttyrate, valproik asit, depsipeptide)
Prognoz: En Sık Rastlanan ölüm Nedenleri


Enfeksiyonlar, hemoraji
Akut miyeloid lösemiye dönüştükten sonra oluşan komplikasyonlar
Prognostik Faktörler




Kemik iliğindeki blastların yüzdesi ( >%10 kötü prognozu belirtir)
Kromozal aberasyonlar: kötü prognoz: monozomi 7 / 7q- / kompleks karyotip; daha iyi
prognoz: normal karyotip / 5q- / 20q- / -Y izole aberasyon gibi
Sitopeni düzeyi: kötü prognoz: hemoglobin < 10g/dl, plateletler <100,000/µl, nötrofiller
< 1,800/µl
LDH: kötü prognoz: LDH ↑
Miyelodisplastik sendromlar için prognoz (FAB sınıflandırmasına göre)
Cins
Malignan transformasyon riski (%) Sağkalım oranı (ay) (A)
10
37
RA
5
50
RARS
25
10
RAEB
50
5
RAEB-T
20
22
CMML
(A) 12 ay içinde akut lösemi oluşumunun medyan riski
Uluslararası MDS çalıştayına göre risk skoru: bireysel faktörler
Prognostik faktörler
Blastların yüzdesi (a)
Karyotip (b)
Etkilenen Hücre sıralamaları
©
Skor
0
< %5
iyi
0-1
0.5
% 5-10
orta
2-3
1
kötü
-
1.5
%11-20
-
2
%21-30
-
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 9
Concise Manual of Hematology and Oncology
(a) Kemik iliği hücre popülasyonu yüzdesi gibi blastlar
(b) İyi: normal karyotip, -Y, 5q-, 20q-. Kötü: karmaşık karyotip, kromozom 7 anormallikleri.
Orta: tüm diğer aberasyonlar
(c) Etkilenmiş hücre sıralaması sayısı (granulo-/ erythro- / thrombopoiesis)
Uluslararası MDS çalıştayına göre risk skoru (IPSS): Risk Grupları
Risk Grubu
Düşük risk
Orta 1 (int 1)
Orta 2 (int 2)
Yüksek risk
Toplu
Skor
0
0.5-1.0
1.5-2.0
> 2.5
Malignan transformasyon
riski (yıl)
> 18
8
3
0.5
Medyan Sağkalım oranı
(ay)
65
40
14
5
Tedavi Sonrası Takip: Uzun dönemli hastalık seyriyle hastalara semptomlarına bağlı bakım
yapılmalıdır.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 10
Concise Manual of Hematology and Oncology
Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)
Tanım: Lenfoid prekürsörlerinin transformasyonu, farklılaşma aresti ve klonal genişlemeden
kaynaklanan lenfatik hücrelerin hematolojik habisliği. karakteristikleri arasında normal
hematopoez supresyonu, ilik dışı organların infiltrasyonu ve lösemik hücrelerin periferal kana
salımı vardır.
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: C91.0
Epidemiyoloji: çocuklarda akut lösemilerin %80'i akut lenfoblastik lösemidir (ALL). Insidans:
5.3 olgu/ 100,000/ yıl, yaş zirvesi: 4 yaş; yaşa bağlı immünolojik alt tür dağılımı: pro-B-ALL ve
pre-B-ALL küçük çocuklarda daha yaygındır, T-ALL ise daha büyük çocuklarda sıkça rastlanır.
Yetişkinlerde, akut lösemilerin %20‟si ALL‟dır; insidans: 1.1. olgu/ 100,000/ yıl, dağılım
erkek:kadın= 3:2; yaş zirvesi: >80 (2.3 olgu/100,000)
Patojenez: Risk Faktörleri



İyonlaştırıcı radyasyondan kaynaklanan kemik iliği hasarı, çevresel karsinojenler,
sitostatik ilaçlar
İmmunosüpresyon (örneğin: renal transplantasyon sonrası)
Genetik faktörler: trizomi 21 ile bağlantılı risk artışı (bağlı risk: 20), nörofibromatozis,
Fanconi anemisi, ataksi telanjiyektazi sendromu, Bloom sendromu, Li-Fraumeni
sendromu, anlamlı ikiz uyumu (intrauterin paraplasental “aktarım”ı açıklanmıştır).
Moleküler Genetikler:





İmmünokompetan B- ve T-hücrelerinin oluşumunda, lenfoyid hücreler immunoglobülin
(Ig) ve T hücre reseptör (TCR) genlerinin klonal düzenlemesinde karakterize edilir.
Sitogenetik ve moleküler genetik testler hastaların > %70‟inde lenfatik blastlarda klonal
sayısal ve yapısal kromozomal aberasyonlar açığa çıkarmıştır, bunlar genelde Ig ve TCR
genlerini kapsar.
Patolojik kromozom yeniden düzenlenmelerini (örneğin: BCR-ABL, TEL-AML1, E2APBX) takip eden genetik değişiklikler, lenfoyid progenitor hücrelerinin farklılaşma
arestine, klonal büyümeye ve kısıtlayıcı şartları kaldıran proliferasyona neden olur.
Hücre siklusu düzenlemesi ve apoptozla (Rb, p53, p16, p15, p14, p57) alakası olan
genlerin patolojik ekspresyon kalıbı genetic sapkıdan (delesyon, amplifikasyon yada
mutasyon) yada epigenetik serbestleşmeden (esp. aktifleştirici hipermetilasyon) dolayıdır.
Kromozomal aberasyonlarların moleküler genetik tanımlanması, hastalığın doğrulanması,
risk faktörlerinin tanımlanması, ve minimal rezidüel hastalığın değerlendirilmesi için
kullanılır. Spektral karyotyping (SKY), multiplex-FISH (M-FISH) yada DNA mikrodizi
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 11
Concise Manual of Hematology and Oncology
gibi gelişmiş sitogenetik metodların kullanımı moleküler genetik anormalliklerin ve
prognostik alt türlerinin ilerlemiş tanılamasına yardımcı olur.
ALL‟de Kromozomal Aberasyonlar
Kromozomal
Aberasyon
Moleküler Anormallik
Sıklık (%)
çocuklar yetişkinler
B-hücre Fenotip
(8;14) (q24;q32)
t(8;22)(q24;q11)
t(2;8)(p11;q24)
Pre-B Fenotip
t(1;19)(q23;p13)
t(7;9)(q22;p13)
t(9;22)(q34;q11)
t(12;21)
t(11;19)(q32;q23)
t(11;19)(q23;p13)
Hipodiploidi
Hipodiploidi
Pro-B Fenotip
t(4;11)(q21;q23)
T-hücre Fenotip
t(11;14)(p13p15;q11)
t(11;14)(q24;q11)
t(7;19)(q35;p13)
Rastgele
Translokasyon
c-myc serbestleşmesi
c-myc serbestleşmesi
c-myc serbestleşmesi
2
4
E2A-PBX1 füzyon protein
bcr-abl füzyon protein
TEL-AML1 füzyon protein
MLL-AF1 füzyon protein
MLL-ENL füzyon protein
(> 50 kromozomlar)
(< 45 kromozomlar)
5
1
4
22
1
1
25
1
3
1
25
2
1
1
6
4
MLL-AF4 füzyon protein
4
5
TCRα/δ-TtG1, çinko parmak
protein
TCRα/δ-TCL3, protooncogene
TCRβ 1yl1, heliks-lup-heliks
4
6
1
3
28
1
2
41
Patoloji: Kemikte ve Kemik iliğinde Lösemik Blastlar
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 12
Concise Manual of Hematology and Oncology


Hastaların > % 90‟unda periferal kanda lösemik blast bulunmuştur: gelişmemiş hücreler,
yuvarlak, kısmen bazofilik sitoplazma, yoğun nükleer yapı, belirgin nükleoli; bir kaç
bölünmüş granülosit
Kemik iliğinde normal hematopoezin tekdüze blast popülasyonu tarafından yer
değiştirmesi; genelde hiperhücresel kemik iliği, teşhiste belirtilen blast: genellikle > %50.
Sınıflama: Fransız-Amerikan-Ingiliz Grubuna (FAB) Göre Morfolojik Sınıflandırma
Tip
Karakteristikler
Küçük-hücre akut lenfoblastik lösemi, küçük nükleolili küçük monomorfik hücre
Polimorfoselüler akut lenfoblastik lösemi, bir yada daha fazla belirgin nükleoli,
düşük nükleus/ sitoplazma oranlı daha büyük polimorf hücreleri
Burkitt'in tipi akut lenfoblastik lösemi, belirgin, yetersiz yapılı nükleoli ve
genelde
vaküole ait bazofilik sitoplazmalı büyük hücreler
L1
L2
L3
Not: Klinik kullanımda FAB sınıflandırması sınırlıdır (istisna: alt tür L3, B-ALL‟da daha
yaygın). İmmünofenotiplendirme, sitogenetikler,ve moleküler genetikler daha iyi
prognostiklerdir ve terapatik anlam taşırlar.
İmmünofenotiplendirme: Lösemik blastların yüzey belirtici ekspresyonu için immünolojik testi
aşağıdakilere olanak sağlar:




B- hücreleri veya T- hücrelerinden alınan ALL hücrelerinin sınıflandırılması
Ayrımlaşma derecesinin nitelendirilmesi
Lenfositik lösemi gibi morfolojik/sitokimyasal farklılaşmamış blastların tanımlanması
Anormal myeloid antijen ekspresyonu bulunması
Semptomlar: Akut Başlangıçlı Nonspesifik Genel Semptomlar:



Performans düşüklüğü, ateş, gece terlemeleri, yorgunluk, nefes kesilmeleri
Nezle gibi semptomlar, anoreksi, kilo kaybı
Kemik ağrıları
Normal Hematopoez Supresyonu



Anemi→ halsizlik, yorgunluk, kalp çarpıntısı, solgunluk
Trombositopeni → peteşi ve ekimozlarla kanamaya eğilim artışı, hematomalar, epistaksis
Granülositopeni → cilt enfeksiyonları, pnömoni, sepsis
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 13
Concise Manual of Hematology and Oncology
Akut Lenfoblastik Lösemide imminofenotipler
Antijen
B-ALL Alt
Türler
Pro-B
Ortak
T-ALL Alt Türler
Pre-B
B
Pro-T
Pre-T
Timik
T
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-
+
-
+
+
-
+
+
+
-
+
-
+
+
+
-
+
+
±
+(b)
+(b)
+(b)
-
+
+
±
+
+
±
+
+
+
±
+
+
±
-
CD79
a
+
CD22
a
CD19
a
CD10
c-IgM
s-IgM
TdT
c-CD3
s-CD3
CD7
CD2
CD5
CD8
CD1a
Sıklık (%)
11
51
10
+
4
6
a: ≥ 2‟de 3 pozitif
b: CD2 ve/veya CD5 ve/veya CD8
18
c:sitoplazmik,
s:yüzey
Lösemik Hücre Proliferasyonu, Organ İnfiltrasyonu: Sıklık (sayfa 402)






Hepatomegali ve/veya splenomegali
Lenfadenopati
Baş ağrısı, mide buluntası , kusma, ve görme bozukluğuyla CNS/
menenjeal tutulum (meningeosis leucaemica),CNS bozukluğu:
Lenfadenopati ile mediyastinal tutulum:
Fonksiyonel bozuklukla parenkimatöz organların infiltrasyonu
(karaciğer, böbrekler, sindirim sistemi,testiler, ve benzeri):
T-ALL ile: mediyastinal tümörler, sık görülen cilt infiltrasyonu
%70
%60
< %10
%15
< %10
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 14
Concise Manual of Hematology and Oncology
Tanı:
Anamnez , Fiziksel Muayene



Anamnez (risk faktörleri, maruz kalma)
Fiziksel muayene: cilt, mukoz zarları, LAP, hepatosplenomegali, testiler, CNS,
(menenjism ve ruh ve sinir hastalıkları), lösemik infiltratları/hemorajiyi engellemek için
oftalmoskopi (fundus muayenesi), enfeksiyon
Kardeşler uyumla ilgili allojeneik transplantasyonlarda muhtemel donörlerdir: Hastanın
ve akrabalarının HLA tiplemesi en kısa zamanda yapılmalıdır. (HLA-A, -B, -C, -DR;
hastanın remisyon indüksiyonundan sonra yüksek blast sayımı ile tiplemesi)
Laboratuvar testleri:

Diferansiyel ve retikülositi kapsayan tam kan sayımı, sitokimya, immünofenotipleme
Dikkat: Normal kan sayımı ve periferal kanda lösemik blast bulunmaması akut lösemiyi ortadan
kaldırmaz. Olguların %15‟inde lökosit sayısı normaldir, %25‟inde ise lökopeni görülür.




Kan grubu, PT, PTT, TT, fibronojen, ATIII, fibronojen ayrık ürünler
ESR, kreatinin, kreatinin klirens, üre, elektrolitler, AST, ALT, γGT, AP, LDG, bilirubin,
toplam protein, ve elektroforezi kapsayan rutin laboratuvar analizleri
Bakteriyoloji: boğaz lavajından alınan kültürler, feçes, idrar, anal ve vajinal sürüntüler
Seroloji: kandida, aspergilus, HSV, VZV, CMV, EBV, HBV, HIV, toksoplazmoz
Kemik iliği ve CSF (serebrospinal sıvı)




Kemik iliği simiri ve histoloji, immünositoloji (CD20)
Sitogenetikler, örneğin t(9;22), t(4;11)
Moleküler diyagnostikler: BCR-ABL, MLL-AF4, TEL-AML1, hafif zincirler için gen
kodlamasının yeniden düzenlenmesi tespiti, ağır zincirler, ve TCR (tabloya bakınız)
Lomber ponksiyon, CSF sitoloji, muhtemelen moleküler teşhisi kapsar
Diğer Testler:




ECG, ekokardiyografi
Abdominal ultrason
Röntgen: göğüs, paranazal sinüsler, dişler, torasik CT (T-ALL)
İnfeksiyonun potansiyel kaynağını görmek için dişsel ve muhtemel ENT check up
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 15
Concise Manual of Hematology and Oncology
Akut Lösemi Diyagnozunun Takip Tablosu
Fiziksel Muayene, kanda yada
kemik iliğinde blastlar
çalışan teşhis
"Akut Lösemi"
morfoloji,
sitokemistri
ayırt etmek
ALL yada AML
bağışık fenotipaj
ALL sınıflandırması
B- yada T-ALL alt türleri
sitogenetikler,
moleküler genetikler
risk faktörleri, örneğin
t(4;11) ; t(9;22)
Ayırıcı Tanı:







Enfeksiyon yada tümörlerden kaynaklanan "lökomoid reaksiyonlar”
Miyelodisplastik sendromu
Miyeloproliferatif sendromu, blast krizde CML
Akut miyeloid lösemi (AML) yada indifferensiye lösemi (AUL)
Periferal kan lenfositozisiyle lenfoma, özellikle üstün nitelikli NHL
Tehlikleli anemi, vitamin B12 / folik asit yetmezliği
EBV enfeksiyonu (atipikal lenfosit ile enfeksiyöz mononükleozis)
ALL ve lenfoblastik Hodgkin‟in olmayan lenfoma ayırımında kemik iliği infiltrasyon boyutu
uygun bir parametre olarak kanıtlanmıştır. kemik iliğinde %30‟dan fazla blastları olan hastalara
ALL te şhisli hastalar olarak sınıflandırılır.
Komplikasyonlar:




Sepsis, diğer infeksiyöz komplikasyonlar
Anormal koagülasyon, hemoraji, tromboembolik olgular, sinüs damar trombozu
Tümör lizis sendromu, ürat nefropatisi
Lökostaz (pulmoner, serebral)
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 16
Concise Manual of Hematology and Oncology
Tedavi Yaklaşımı
1. ALL hakim olan alt türlerine, yaşa ve risk faktölerine göre tedavi edilir.
Tedavi yaklaşımı:
- Değişebilen protokolüyle sistemik polikemoterapi
- İntratekal kemoterapi
- Profilaktik/ terapatik CNS irradyasyon
- Mediyastinal irradyasyon
- Allojenik kök hücre transplantasyonu
2. Büyük,çok merkezli çalışmalar ALL teşhisi, tedavisi ve prognozunda önemli ilerlemeler
yol açmıştır. ALL hastaları hematolojik merkezlerdeki klinik çalışma protokolleriyle
tedavi edilebilirler.
3. 15 ve 65 yaş arasındaki hastaların tedavisi “Yetişkin yada 15 yaşındaki ergenlerde akut
lenfoblastik lösemi için çok merkezli terapi optimizasyon çalışması”na göre
yapılmalıdır.- GMALL 07/2003, Prof. Dr. Hoelzer, Frankfurt
Dikkat: Aşağıda belirtilen terapiler GMALL 07/2003 araştırma protokollarının
karşılığıdır. Ancak, bireysel hastayı tedavi etmeden önce tedavi süreci hakkında
(radyoterapi detayları, doz değişikliği,sitopeni durumunda tedavi sıklığı gibi) daha detaylı
bilgilere ulaşılmalıdır. Güncel protokol versiyonu her zaman danışılmalıdır.
4. Biyolojik yaş ve genel performans statüsüne göre, daha yaşlı hastalar araştırmaya yada
alternatif protokollara göre tedavi edilebilir (örneğin daha yaşlı ALL ve B-ALL hastaları için
pilot araştırma)
5.Matur B-ALL ve birinci sınıf NHL hastaları (alt tür Burkitt‟in lenfoması, Burkitt-gibi
lenfoma, prekursör B-lenfoblastik lenfoma, büyük hücre anaplastik lenfoma, difüz büyük
hücre lenfoma) B-ALL/NHL 2002 protokollarına göre tedavi edilmelidir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 17
Concise Manual of Hematology and Oncology
ALL Tedavisi için Terapi Protokolları (GMALL 07/2003)
ALL aşamalarda tedavi edilir, pre-aşama, indüksiyon terapisi, konsolidasyon ve şiddetlenme,
reendüksiyon, ve idame terapisi- farklı tedavi rejimanları kullanılarak.
MTX metotreksat, ASP asparajinaz, FLAG fludarabine+cytarabine+ G-CSF, IDA idarubicin,
CR tamamlanmış remisyon, CLAEG cladribine+etoposide+ cytarabine+ G-CSF
Kemoterapi:
Pre- aşama: Objektif: inisiyal lösemik hücre yükünü azaltmak.
İndüksiyon Terapi: Objektif: tam remisyon, örneğin lösemik hücre sayısını tesbit sınırının
altına indirmek, kan sayımı ve kemik iliği normalleşmesiyle, hematopoezin düzelmesi.
Kemoterapi dexamethasone, vincristine, anthracyclines, asparaginase, cyclophosphamide, ve
iki blok 6-mercaptopurine (indüksiyon I ve II) bileşimleriyle uygulanır.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 18
Concise Manual of Hematology and Oncology
Konsolidasyon I: Objektif: Remisyon niteliğini geliştirebilmek için erken intansif
konsolidasyon.
Risk Faktörlerine Dayalı Stratifikasyon I
ALL tekdüze bir hastalık değildir. Risk stratifikasyonu morfoloji, immünofenotiplendirme,
moleküler genetikler ve klinik verilerine bağlıdır.



Tüm alt gruplar için önemli bir prognostik faktör “remisyonu tamamlama zamanıdır”
Yüksek risk faktörlü hastalar daha düşük remisyon (%64„e karşı %81) ve önemli
derecede azalmış lösemiden sağkalım oranları gösterirler.
En kötü prognostik faktör t(9;22) translokasyonudur.
Risk Grubu
T-hücre Tipi
B-hücre Tipi
Standart Risk (SR)
Timik T-ALL
T-ALL
(CD1a negatif)
B-prekursör ALL
▪ 26. günde CR (indüksiyon I sonrası)
ve WBC < 30,000/µl
▪ pro B yoktur yada t(4;11) pozitif
ALL
▪ t(9;22) yoktur/ BCR-ABL- pozitif
ALL
Yüksek Risk (HR)
Erken T yada matur T-ALL
(CD1a negatif)
B-prekursör ALL
▪ 45. günden sonra CR yada
▪ WBC > 30,000//µl
▪ Pro B yada t(4;11)- pozitif ALL
Ҫok Yüksek Risk
(VHR)
B-prekursör ALL
t(9;22) / BCR-ABL- pozitif ALL
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 19
Concise Manual of Hematology and Oncology
Risk stratifikasyonu, ALL protokolları
Post-Remisyon Terapisi: Kuvvetlendirme
Objektif: İndüksiyon Terapisi ve konsolidasyon I sonrası lösemik hücre sayısının daha çok
azalması. Standart riskli hastalar için, konsolidasyon tedavisi yüksek doz methotrexate ve
asparaginase‟ye dayanır, yüksek yada çok yüksek riskli hastalar ise eğer uygun donör (akraba
yada bağlantısız) bulunursa allojenik kök hücre transplantasyonu geçirmek durumundadırlar.
Eğer uygun donor bulunamazsa, T- hücre ALL taşıyan hastalar CLAEG rejimanına göre tedavi
edilirken, B- prekursör ALL taşıyan hastalar ise FLAG-Ida rejimanına göre tedavi edilir. Bu
rejiman ya otologöz transplantasyonu yada standart risk protokollarına göre tedavi tarafından
takip edilir.
Reendüksiyon ve İdame Terapisi: Standart riskli hastalar reendüksiyon tedavisi görürler
(konsolidasyon I sonrası). Konsolidasyon tedavi blokları idame tedavisi tarafından takip edilir.
“Minimal Rezidüel Hastalığa” (MRD) bağlı stratifikasyon II
Moleküler genetik gösterge analizleri (örneğin: Philadelphia kromozomundaki BCR-ABL –
pozitif ALL, Ig ve TCR genlerinin klonal yeniden düzenlemeleri) remisyon parametrelerini
kemik iliği histolojisinden elde edilenden fazla tanımlar ve “moleküler CR” yada “Minimal
Rezidüel Hastalık” MRD tanımına imkan verir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 20
Concise Manual of Hematology and Oncology





Standart riskli hastalarda ileri tedavi hakkındaki MRD‟ye bağlı karar 12 ay sonra
verilmelidir.
16 hafta sonraki ara sonuç: Eğer 11 ve 16 haftaları arasında MRD en az iki kez 10-4
olursa “yüksek risk” erken tanımalanabilir.
Düşük-risk MRD: 71. günden 52. haftaya kadar sürekli < 10-4 ve 52. haftada negative
Yüksek- risk MRD: 16-52 haftalarında en az iki kez > 10-4 ; tedavinin ilk yılı sonunda iki
konsekütif zamanda 10-4 altına düşüş görülmemesi
Orta- risk MRD: Açıkça sınıflandırılamayan yada hangi MRD‟ye ait olduğu
belirlenemeyen hastalarda
MRD- Dependant Tedavi Kararları



52. haftadan beri düşük-risk MRD: tedavi sonu
16. haftadan yada 52. haftadan beri yüksek- risk MRD: Allojenik SCT. Araştırma
protokollarına göre eksperimental terapi, şiddetlenmiş idame tedavisi
52. haftadan beri Orta - risk MRD: Her 4 ayda analizler. Ṣiddetlenmiş idame tedavisi ilk
yıl konsolidasyonuna benzer.
Belirli Terapötik ölçüler:
Destekleyici Terapi






Enfeksiyon önlemi,oral hijyen, hasta bakımı
Tümör lizis sendromu önlemi: sıvı replasmanı: (hedef: üriner boşaltım oranı > 200ml/h),
alkalileştirme, allopurinol verilişi, böbrek yetmezliği yada yüksek üre seviyelerinde
rasburicase.
Anti-enfeksiyon tedavisi; yüksek ateş, erken antibiyotik/mantarkıran ilaçların verilişi
durumda
Kırmızı hücre ve platelet konsantre transfüzyonu
Pıhtılaşma faktörlerinin replasmanı; gerekirse DIC tedavisi
Premenapozal kadınlarda menstrüasyon supresyonu
İntratekal Kemoterapi



Lomber ponksiyon ve sitostatiklerin profilaktik intratekal instilasyonu sadece kanama
komplikasyonları beklenmiyorsa gerçekleştirilebilir.
İntratekal profilaksi 15mg methotrexate ile yada (ilerideki reendüksiyon terapisinden) 15
mg methotrexate, 40mg cytosine arabinoside, ve 4mg dexamethasone karışımı
Primer CNS tutulumu halinde yada CNS relapsında: haftada 2-3 kez intratekal tedavi
15mg methotrexate, 40mg cytosine arabinoside, ve 4mg dexamethasone kullanılarak
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 21
Concise Manual of Hematology and Oncology
yapılabilir. Tedavi devam süresi: CSF normalizasyonundan 2 hafta ilerisine kadar, ve
intratekal profilaksi tarafından takip edilir.
Radyoterapi



Profilaktik intratekal kemoterapiyle birleştiğinde, profilaktik CNS irradyasyonu (toplam
doz: 24Gy, 2Gy/gün, her haftada 5 gün) CNS relapsını belirgin ölçüde düşürür ( >
%30‟dan < %10‟a)
Eğer CNS kapsanıyorsa: terapatik CNS irradyasyonu
Bölgesel irradyasyon: eğer mediyastinum (genellikle T-ALL) yada testilerin kapsanıyorsa
Allojenik Kök Hücre Transplantasyonu




HLA id antik ilişkili “familyal” yada ilişkisiz donörlerden elde edilen allojenik SCT postremisyon tedavisi yüksek riskli hastalarda(özellikle Ph+ t(p;22)/BCR-ABL ve t(4;11),
pro-T-ALL) yada CR zamanında yetişmediğinde küratif amaçlı ilk seçenektir. > 55
yaştaki hastalar yada alışılagelmiş kondisyonman tedavisi kontrendike edilmiş hastalar
azaltılmış şiddetli kondisyonman rejimanlarıyla (non-myeloablatif) tedavi edilir.
Standart risk taşıyan hastalar önce 1 yıl kemoterapi görürler. MRD sonuçlarına, risk
faktör profillerine ve uygun donör bulunmasına göre SCT gerekli olabilir.
Hastalığı nüks eden hastaların kurtarma kemoterapisi sonrası, en kısa zamanda allojenik
SCT görmeleri gerekir.
GVHD‟si olmayan tüm hastaların transplantasyon sonrası +60, +88, ve +116. günlerde
donör lenfositi almaları gerekir.
Dikkat: Eğer allojenik BMT planlanıyorsa, ilişkili donörlerden alınan kan ürünü
transfüzyonundan kaçınılmalıdır: alloimmunizasyon riski
Yeni Terapötik Yaklaşımlar
İmatinib: BCR-ABL-pozitif ALL %0-15 5 yıl survival oranıyla en kötü prognozu teşkil eder.
BCR-ABL-tirozin kinaz inhibitörleri (imatinib, dasatinib) bu entiti için yeni tedavi seçeneklerini
temsil ederler → Monoterapideki yanıt oranı % 60, mediyan remisyon devam süresi 2 aydır.
Kemoterapi ile karışımı sonuçları geliştirebilir. BCR-ABL-pozitif ALL tedavisinde Imatinib ve
dasatinib kullanımı güncel araştırma konusudur.
Rituximab (Anti-CD20 Antibody Rituximab): Rituximab CD20-pozitif- yüksek sınıf B-NHL
tedavisinde etkilidir. Rituximab‟ın CD20-pozitif-B-ALL ve Burkitt‟in lenfoması üzerindeki
etkinliği ve güvenliği araştırılmaktadır.
Alemtuzumab (Anti-CD52 Antibody): ALL tedavisindeki terapötik faydaları araştırılmaktadır.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 22
Concise Manual of Hematology and Oncology
B-yada T-prekürsör ALL Hastaları için Kemoterapi Rejimanları (GMALL 07/2003
Araştırması)
Pre-aşama
Objektif: özellikle yüksek blast sayısı yada organomegali durumunda tümör lizis sendromu
prevansiyonu. Elverişli sıvı alma, alkalileştirme, allopurinol ve rasburicase verilişi esansiyeldir.
"ALL Pre-aşama" → Protokol 11.1.1
Dexamethasone
10mg/m2/gün
Araştırma Protokolu GMALL
07/2003
p.o.
Gün 1-5
Cyclophosphamide
200mg/m2/gün
i.v.
Gün 3-5
İntratekal profilaksi: methotrexate 15 mg i.th. gün 1. inisiyal granulocytopenia <500/µ ile
G-CSF 1. günden itibaren
İndüksiyon Terapisi



Bir takım sitostatikler ve intratekal methotrexate profilaksilerle kemoterapi.
İndüksiyon I pre-aşamadan hemen sonra başlar.
GMALL07/2003 araştırma protokollarına göre tedavi konsolidasyon I‟e kadar devam
eder. Risk faktölerine göre stratifikasyon 16. haftadan sonra uygulanabilir.
İndüksiyon I → Protokol 11.1.2
Araştırma Protokolu GMALL
07/2003
i.v.
Gün 6,7,13,14
Daunorubicin
45mg/m2/gün
Vincristine
Pegasparaginase
i.v.
i.v.
Gün 6,13,20
Gün 20
Dexamethasone
2 mg absolut
1,000
U/m2/gün
10mg/m2/gün
p.o.
Gün 6-7, 13-16
G-CSF
5µg/kg/gün
s.c.
6. günden itibaren
İntratekal profilaksi: methotrexate 15 mg. i.th. gün 1. 55 ve 65 yaş arası hastalar için:
daunorubicin 30mg/m2 , pegasparaginase
500U/m2
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 23
Concise Manual of Hematology and Oncology
İndüksiyon II → Protokol 11.1.3
Cyclophosphamide
Araştırma Protokolu GMALL
07/2003
1,000mg/m2/gün
Gün 26,46
i.v.
75mg/m2/gün
i.v.
Gün28-31,35-38,42Cytosine arabinoside
2
60mg/m /gün
p.o.
45
6-mercaptopurine
5µg/kg/gün
s.c.
Gün 26-46
G-CSF
İntratekal profilaksi: methotrexate 15mg i.th. Gün 28,35,42+CNS irradyasyonu 24 Gy
toplam,
2 Gy/gün Gün26-46
Konsolidasyon (sayfa 410): Farklılaşan protokollarla polikemoterapi. Konsolidasyon I‟e kadar
tüm hastalara standart tedavi uygulanır, sonra risk profiline göre stratifikasyon ve tedavi seçilir.
Konsolidasyon I → Protokol 11.1.4
Dexamethasone
Vindesine
Methotrexate
Etoposide phosphate
Cytosine arabinoside
G-CSF
Araştırma Protokolu GMALL
07/2003
10mg/m2/gün
p.o.
Gün 1-5
2
3mg/m /gün
i.v.
Gün 1
1,500mg/m2/gü
n
250mg/m2/gün
i.v.
Gün 1, 24h aşkın
i.v.
Gün 4,5
2,000mg/m2/gü
n
i.v.
Gün 5, 3h aşkın,
s.c.
her 12h
Gün 7-16 (kök hücre
afarezine kadar)
5µg/kg/gün
İntratekal profilaksi: cytosine arabinoside 40mg, methotrexate 15mg, dexamethasone 4mg,
i.th.,
gün 12. Vindesine max. 5mg absolut. 55 ve 65 yaş arası hastalar için: Methotrexate 1g/m2
,cytosine arabinoside 1g/m2
Standart riskli hastalar konsolidasyon II, reindüksiyon I,II, konsolidasyon III-VI, idame terapisi
görürler.
Konsolidasyon II,III,VI → Protokol 11.1.5
6-Mercaptopurine
60mg/m2/gün
Methotrexate
1,500mg/m2/gü
n
500IU/m2/gün
Pegasparaginase
Araştırma Protokolu GMALL
07/2003
p.o.
Gün 1-7, 15-21
i.v.
Gün 1,12, 24h aşkın
i.v.
Gün 2,16
İntratekal profilaksi: cytosine arabinoside 40mg, methotrexate 15mg, dexamethasone 4mg,
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 24
Concise Manual of Hematology and Oncology
i.th., gün 1
Konsolidasyon IV→ Protokol 11.1.8
Cytosine arabinoside
150mg/m2/gün
Teniposide
100mg/m2/gün
Araştırma Protokolu GMALL
07/2003
i.v.
Gün 1-5
Gün 1-5
i.v.
İntratekal profilaksi: cytosine arabinoside 40mg, methotrexate
15 mg, dexamethasone 4mg i.th., gün 1
Konsolidasyon V→ Protokol 11.1.9
1,000mg/m2/gün
Cyclophosphamide
Cytosine arabinoside
500mg/m2/gün
Araştırma Protokolu GMALL 07/2003
i.v.
Gün 1, 1h
sonra
i.v.
Gün 1, 24h
sonra
İntratekal profilaksi: cytosine arabinoside 40mg, methotrexate 15 mg,
dexamethasone 4mg i.th., gün 1.
Reindüksiyon: Bir takım sitostatikler ve intratekal üçlü profilaksi ile polikemoterapi
Reindüksiyon I → Protokol 11.1.10
Araştırma Protokolu GMALL
07/2003
i.v.
Gün 1,7
Doxorubicine
50mg/m2/gün
Vindesine
3mg/m2/gün
i.v.
Gün 1,7
2
p.o.
Gün 1-14
Prednisolone
3x20 mg/m /gün
İntratekal profilaksi: cytosine arabinoside 40mg, methotrexate 15mg, dexamethasone 4mg
i.th.
gün 1. Vindesine max. 5mg absolut
Reindüksiyon II → Protokol 11.1.11
Cyclophosphamide
1000mg/m2/gün
Cytosine arabinoside
75mg/m2/gün
Thioguanine
2
60mg/m /gün
Araştırma Protokolu GMALL
07/2003
i.v.
Gün 15
i.v.
Gün 17-20, 24-27
p.o.
Gün 15-28
İntratekal profilaksi: cytosine arabinoside 40mg, methotrexate 15mg, dexamethasone
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 25
Concise Manual of Hematology and Oncology
4mg i.th.
gün 15.
İdame Terapisi: Reindüksiyondan sonra, konsolidasyon blokları III-VI, ve MRD risk profiline
göre ileri tedavi yöntemleri seçilene kadar, hastalar düşük dozda idame tedavisi görürler.
"idame" → Protokol 11.1.12
Araştırma Protokolu GMALL
07/2003
6-Mercaptopurine
60mg/m2/gün
p.o.
Methotrexate
20mg/m /gün
i.v./p.o
2
Her gün
Haftada bir kez
Allojenik Kök Hücre Donörü Olmadan Yoğunlaştırma
Allojenik kök hücre donörü olmayan yüksek ve çok yüksek riskli hastalar Konsolidasyon II
tedavisini takip eden otologöz kök hücre transplantasyonu yada standart risk protokollarına göre
tedavi devamı görürler.
CLAEG (Konsolidasyon II HR- T-hücre ALL- Hafta 16) → Protokol
11.1.6
0.2mg/kg/gün
i.v.
Cladribine
2
60mg/m /gün
i.v.
Etoposide VP-16
Cytosine arabinoside
1.5g/m2/gün
i.v.
Gün 1-5
Gün 1-5
Gün 1-5
5µg/kg/gün
s.c.
6. günden itibaren
G-CSF
İntratekal profilaksi: cytosine arabinoside 40mg, methotrexate 15mg, dexamethasone
4mg,
i.th., gün 1. 55 ve 65 yaş arası hastalar için: idarubicin 7mg/m2 , cytosine arabinoside 1
g/m2
FLAG-Ida (Konsolidasyon II HR/VHR- B-Prekursör ALL- Hafta 16) → Protokol 11.1.7
10mg/m2/gün
i.v.
Gün 1,3
Idarubicin
2
30mg/m /gün
i.v.
Gün 1-5
Fludarabine
2,000mg/m2/gün
i.v.
Gün 1-5
Cytosine arabinoside
5µg/kg/gün
s.c.
7. günden itibaren
G-CSF
İntratekal profilaksi: cytosine arabinoside 40mg, methotrexate 15mg, dexamethasone
4mg,
i.th., gün 1. 55 ve 65 yaş arası hastalar için: idarubicin 7mg/m2 , cytosine arabinoside 1
g/m2
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 26
Concise Manual of Hematology and Oncology
B-ALL Hastaları için Kemoterapi Rejimanları (GMALL-B ALL/NHL 2002/ Kemoterapi
Rejimanları Araştırması)
Pre-aşama
Objektif: Özellikle yüksek blast sayımlarında, B-ALL standart kemoterapisi ve Burkitt'in
lenfoması massif hücreli disintegrasyonu (tümör lizis sendromu) tarafından takip edilir.
Cyclophosphamide ve prednisolone ile pre-aşamanın asıl amacı tümör lizis sendromu
oluşumunun önlenmesidir. Yeterli hidrasyon, alkalileştirme ve allopurinol verilişi gereklidir.
B-ALL Pre-aşama → Protokol 11.1.13
Prednisolone
Araştırma Protokolu B-ALL 2002
2
3x20 mg/m /gün
Cyclophosphamide
200 mg/m2/gün
A, B ve C Terapi Blokları
p.o.
Gün 1-5
i.v.
Gün 1-5
Farklı sitostatik ve intratekal üçlü profilaksileri ile polikemoterapi. Toplam altı terapi blokları, 21
gün arayla.
Blok A → Protokol 11.1.14
Rituximab
375 mg/m
Vincristine
Methotrexate
2 mg/gün absolut
1,500 mg/m2/gün
i.v.
i.v.
Gün 2
Gün 2, 24h'de infüzyon
Ifosfamide
800 mg/m2/gün
i.v.
Gün 2-6
Teniposide, VM-26
100 mg/m2/gün
i.v.
Gün 5+6
i.v.
Gün 5+6, 1h'de inf.,her 12h
p.o.
Gün 2-6
Cytosine arabinoside
Dexamethasone
2
2
150 mg/m /gün
2
10 mg/m /gün
Araştırma Protokolu B-ALL 2002
i.v.
Gün 1
5µg/kg/gün
s.c.
7. günden itibaren
G-CSF
İntratekal profilaksi: cytosine arabinoside 40mg, methotrexate 15mg, dexamethasone 4mg,
i.th.,
gün 1+5
Blok B→ Protokol 11.1.15
Rituximab
375 mg/m
Vincristine
Methotrexate
2 mg/gün absolut
1,500 mg/m2/gün
i.v.
i.v.
Gün 2
Gün 2, 24h'de infüzyon
Cyclophosphamide
200 mg/m2/gün
i.v.
Gün 2-6
Doxorubicin
25 mg/m2/gün
i.v.
Gün 5+6
2
2
Araştırma Protokolu B-ALL 2002
i.v.
Gün 1
Dexamethasone
10 mg/m /gün
p.o.
Gün 2-6
G-CSF
5µg/kg/gün
s.c.
7. günden itibaren
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 27
Concise Manual of Hematology and Oncology
İntratekal profilaksi: cytosine arabinoside 40mg, methotrexate 15mg, dexamethasone 4mg,
i.th.,
gün 1+5
Blok C→ Protokol 11.1.16
Rituximab
375 mg/m
Vincristine
Methotrexate
3 mg/gün absolut
1,500 mg/m2/gün
i.v.
i.v.
Gün 2
Gün 2, 24h'de infüzyon
Cytosine arabinoside
2,000 mg/m2/gün
i.v.
Etoposide VP-16
Dexamethasone
G-CSF
250 mg/ m2/gün
10 mg/ m2/gün
5µg/kg/gün
i.v.
p.o.
s.c.
Gün 6, 3 h'de inf., her 12
h
Gün 5+6
Gün 2-6
8. günden itibaren
2
Araştırma Protokolu B-ALL 2002
i.v.
Gün 1
15 ve 55 Yaş Arası Hastalar



III-IV aşamasındaki ve mediyastinal tümör yada ekstranodal ilişkili tüm hastalar 6 dizi
tedavi görürler (A1, B1, C1, A2, B2, C2).
I-II aşamasındaki hastaların kemoterapileri eğer 2 devir sonra kesin CR gösterirse yada
mediyastinal tümör / ekstranodal ilişkisi yoksa 4 devre (A1, B1, C1, A2) sonra
sonlandırılır.
4 devre sonra tedavi başarısız olan yada ilerleme göstermeyen hastaların araştırmasına
son verilip kök hücre tranplantasyonu yada kurtarma tedavisi almaları gerekir.
55 Yaşı Aşkın Hastalar


55 yaşı aşkın, genel durumu iyi olan ve kontrendikasyonu olmayan hastalar 15-55 yaş
arası protokollarına göre tedavi edilebilirler. Doz indirgemeleri: Methotrexate
(1,500mg/m2‟den 500mg/m2‟ye), ve cytosine arabinoside (2,000 mg/m2‟den 1,000
mg/m2‟ye).
55 yaşı aşkın diğer tüm hastalara aşağıdaki modifikasyon uygulanmalıdır:
- Blok C uygulanmaz, A ve B (A1*, B1*, A2*, B2*, A3*, B3*) alternatif bloklardır.
- Doz indirgemeleri: Methotrexate (1,500mg/m2‟den 500mg/m2‟ye), ifosfamide (800
mg/m2‟den 400 mg/m2‟ye), vincristine (2mg‟dan 1 mg absolut‟a), teniposide (100
mg/m2‟den 60 mg/m2‟ye), cytosine arabinoside (150 mg/m2‟den 60 mg/m2‟ye)
- Tripıl terapi yerine sadece MTX 12 mg ile intratekal profilaksi
Rituximab: 6 blok terapi olması halinde, 21 gün aralıkla 2 rituximab devresi ilave edilebilir. 4
blok tedavi ise ilave rituximab devresini gerektirmez.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 28
Concise Manual of Hematology and Oncology
Tedaviye Cevap Verme Sınıflandırması:
Komple Remisyon (CR): %0 blast (M0 iliği) yada ≤ %5 blast kapsayan kemik iliği, ≥%15
eritropoez, , ≥ %25 granülopoiez, ve normal megakaryopoez. Periferal kanda blast yoktur,
organlar lösemik hücrelerden arınmıştır.
Kısmi Remisyon (PR): % 6-25 blast (M2 iliği) kapsayan normoselüler kemik iliği, ≥%10
eritropoez, ve %25 granülopoiez. Periferal kanda blast yoktur.
Tedavi Başarısızlığı (F): Eğer belirtilen kriterlerden biri uygunsa: Kemik iliğinde %26-50 (M3)
yada > %50 (M4) blast; periferal kanda blast; ilik dışı lösemik infiltratlar.
Primer Refrakter ALL yada Relapse ALL
Primer Refrakter ALL
İndüksiyon terapisi yada 6 aydan az süren remisyon boyunca hiç tamamlanmış remisyon yoktur.
Rölaps
Komple remisyon (remisyon süresi ≥ 6 ay) sonrası nükseden lösemi. Relapse kemik iliğinde,
periferal kanda yada ekstramedullerde (CNS, cilt, testiler, lenf bezlerinde, ve benzeri) olabilir.
Relapse kriterleri:




Periferal kanda blast
Kemik iliğinde ≥ %5 blast
Menenjeal lösemi
Sitolojik yada histolojik kanıtla ekstrameduller relapse.
Kurtarma Tedavisi




İlk remisyon süreci, tedavi strateji seçimini ve ikinci remisyon olasılığını belirler. Eğer
remisyon süresi 6 aydan azsa, sitostatiklere direnç kabul edilebilir.
Olguların %10-20‟sinde uzun vadeli remisyona neden olan allojenik kök hücre
transplantasyonu ile myeloablatif terapi tedavi seçeneğidir.
Geç relapselı (komple remisyonda 24 aydan fazla zaman sonrası) hastalarda, uzun süre
remisyon inisiyal ALL protokollarıyla yeniden getirilebilir.
Tedaviye cevap vermeyen lenfoblastik lösemili hastalar ve genel performans statüsü iyi
olanlar, belirtilen yüksek doz terapisiyle tedavi edilebilirler: cytosine arabinoside 3,000
mg/m2/gün, gün 1-5 i.v. ve amsacrine 200 mg/m2/gün, gün 3-5 i.v. yada alternatif olarak
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 29
Concise Manual of Hematology and Oncology


günde iki kez cytosine arabinoside 3,000 mg/m2/gün, gün1-4 i.v. ve mitoxantrone 10
mg/m2/gün, gün 2-6 i.v.
Tedaviye cevap vermeyen ALL yada ikiden fazla relapse sonrası tedavi 2chlorodeoxyadenosine ile yapılmalıdır. Kötü performans statüsü olan daha yaşlı hastalar
methotrexate ve 6-mercaptopurine sitoredüksiyon görürler.
Deneysel tedavi: forodenise, nelarabine
Tedavi Sonrası Takip: Yakın takip 1-2 ay maximum interval. Düzenli gözetim:



Olgu tarihçesi, klinik muayene
Araştırma protokollarına göre kan sayımı, kemik iliği, MRD analizi
Tedaviye bağlı toksisite (kardiyotoksisite, merkezi ve periferal nörotoksisite, kemik iliği
hasarı, ikincil neoplazi ve benzeri)
Prognoz: Prognoz ALL alt türlerine ve risk faktörlerine bağlıdır “yüksek risk" tanımına bakınız:
Hasta Grubu
Tüm hastalar
B-prekürsör ALL
Ph+/bcr-abl-pozitif
ALL
Matur B-ALL
Matur T-ALL
Komple Remisyon (%)
70-90
75-85
70-80
5-yıl survival (%)
40
35
0-15
80-85
80-85
55-65
50
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 30
Concise Manual of Hematology and Oncology
Akut Myeloid Lösemi
Tanım: Erken myeloid prekürsör transformasyonuyla oluşan bir grup klonal hastalik. AML‟nin
farklı çeşitleri myeloid progenitör hücrelerinin diferansiyasyon aşamalarıyla uyumludur.
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: C92-C95
Epidemiyoloji: İnsidans: 3-4 olgu/ 100,000 popülasyon/ yıl. Yaş büyüdükçe frekans artışı: > 65
yaş hastalarda insidans: 15 olgu/100,000 popülasyon/ yıl. Tüm malignan hastalıkların %3'ü, ve
30 - 40 yaş arası en sık görülen letal neoplazidir.
Patojenez: Risk Faktörleri



Kemik iliğinde hasar: iyonlaştırıcı radyasyon, alkilleyici maddeler, topoizomeraz
inhibitörleri, benzol, ve sigara kullanımı.
Predispozan hematolojik hastalıklar: myelodisplastik sendromlar, miyeloproliferatif
sendromlar, aplastik anemi, mültipl miyelom, paroksismal noktürnal hemoglobinüri →
“ikincil” AML gelişimi.
Genetik faktörler: trisomi 21, Fanconi anemisi, Bloom sendromu ve Li-Fraumeni
sendromu ile risk artışı.
Moleküler Patojenetik Mekanizmaları



Sitogenetikler: sık görülen kromozomsal translokasyonlar
- Olguların % 5-10: t(8;21), t(15;17), inv(16), t(11q23;n)
- Olguların % 2-5: t(3;5), t(3;3), t(8;16), t(6;9), t(1;3), t(9;22)
- Nümerik aberasyonlar: Delesyonlar -5, -7, 5q-, 7q-, 20q yada 12p. Trizomi +8, +13,
+ 21
Moleküler genetikler: urkalıt aktivasyonu: örneğin, c-kit nokta mutasyonu, N-ras yada Kras protourkalıtı, flt3-duplikasyon yada mutasyon NPM1 mutasyon geni düzenlemesi
(AML1/ETO gibi).
Epigenetikler: hipermetilasyon (örneğin: p15, östrojen reseptörü, E-cadherin);
yanılsamalı transkripsiyon faktörlerindeki (PML/RARA, AML1/ETO) hedef genlerin
histon deasetilasyonu.
Patoloji: Kemik İliği


Myeloid prekürsör hücrelerinin büyümesi
“Blast” monomorfik popülasyonu: büyük nükleuslu immatür hücreler, belirgin
nucleus ve granülasyonsuz dar bazofilik sitoplazmik sınır (indifferensiye blast), yada
granülasyonlu sitoplazma (kısmi diferansiyasyon).
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 31
Concise Manual of Hematology and Oncology

Normal hematopoiez supresyonu
Periferal Kan


Kemik iliğindeki gibi aynı blast popülasyonunun lökositozda tesbit edilmesi.
Dikkat: periferal kanda lökositoz tüm olgularda bulunmaz (lökopeni ile alösemik
prezantasyon %10‟a yakındır)
Anemi ve trombositopeni, normal hematopoiez supresyonu belirtileridir.
Organlar
Ekstrameduller lösemi gelişimi (“kloroma”, “miyelosarkom”, örneğin AML FAB M2 ile)
ilaveten yada soyutlanmış hastalık belirtilerinin belirginleşmesi gibi (menenjeal, kutanöz,
abdominal, beyinsel, kemiksel, yumuşak doku infiltrasyonu).
Sınıflandırma: “FAB” akut myeloid lösemi sınıflandırması 1985 yılında “Fransız-Amerikanİngiliz Kooperatif Grubu” tarafından morfolojik ve sitokimyasal özelliklere göre yapılmıştır.
Son zamanlardadaki sınıflandırma modelleri ise WHO önerilerilerine bağlıdır. Bu modeler
fazladan immunofenotipik ve moleküler özellikleri kapsar. WHO ve FAB tarafından çift
sınıflandırma sunulmalıdır.
WHO Sınıflandırması (1999, AML Tanımı: Kemik İliğinde> %20 Blast)
Spesifik kromozal translokasyon ile AML




t(8;21) ve AML1/ETO yeniden düzenlemesiyle AML
t(15;17), t(11;17) ile akut promiyelositik lösemi yada diğer türlü translokasyonlar
Kemik iliğinde anormal eozinofilli AML ve inv(16) yada t(16;16) ve CBFβ/MYH1
yeniden düzenlemesi
11q23 translokasyonu ile AML (MLL geni)
Multi-lineage displazili AML


Kötüleyici AML
Kötüleyici olmayan AML
Terapiye bağlı AML



Alkilleyici ajanlar sonrası
Epipodofilotoksin sonrası
Radyoterapi sonrası
Başka türlü kategorize edilmeyenler
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 32
Concise Manual of Hematology and Oncology








AML minimal differensiye
Matürasyonsuz AML
Matürasyonlu AML
Akut miyelomonositik lösemi
Akut monositik lösemi
Akut eritroid lösemi
Akut bazofilik lösemi
Miyelofibroz kapsayan akut panmiyeloz lösemi
Özel Maddeler


Hipoplastik AML
Smoulder lösemi
Kısa Anamnez ile Spesifik Olmayan Genel Semptomlar



Performans statüsü düşüklüğü, ateş, gene terlemeleri, ve yorgunluk
Kilo kaybı, iştahsızlık
Grip gibi semptomlar, kemik ağrıları
Normal hematopoez impermanı



Anemi: halsizlik, yorgunluk, kalp çarpıntısı, soluk benizlilik, ve mukoza
Trombositopeni: sızıntı eğilimi artışı, petechiae ve ecchymoses hematoma ile, epistaksis
Granülositopeni: cilt enfeksiyonu, zatüre, sepsis
Lösemik Hücre Proliferasyonu, Organ İnfiltrasyonu







Hepatosplenomegali
Lenfoma
Kloroma (ekstramedüller tümöre benzeyen belirtiler)
Baş ağrısı, bulantı/ kusma, görme bozukluğu, merkezi sinir bozukluğu, polidipsi (nadir)
Yayılmış intravasküler pıhtılaşma (DIC), özellikle AML M3 (akut promiyelositik lösemi,
APL), hiperfibrinoliz
Özellikle AML M4/M5 ile: cilt infiltratları, dişeti hiperplazisi, CNS tutulumu
Lökostatiz (sık görülen lökositler >100,000 /µl): pulmoner semptomlar (nefes darlığı,
pulmoner lösemik infiltratlar), serebral statiz (iskemi, hemoraji), arteriyel embolizm
Tanı:
Anamnez , Kliniksel Belirtiler

Risk faktörleri ve soygeçmişle tarihçe (acil uygun kan kök hücresi donörleri aranmalıdır).
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 33
Concise Manual of Hematology and Oncology

Fizik muayenesi: cilt, mukozalar (dişeti hiperplazisi), akciğer (enfeksiyonları), lenf
nodülü statüsü , abdomen (hepato-/ splenomegali), sinirbilime ait bulgular
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 34
Concise Manual of Hematology and Oncology
Akut Myeloid Lösemi- FAB Sınıflandırması (1985)
FAB Morfoloji ve nitelikleri
M0 "Akut Myeloid Lösemi, minimal differensiye"
immatür blastlar, immünofenotiplendirme gereklidir.
M1 "Maturasyonsuz Akut Myeloid Lösemi"
immatür blastlar, immünofenotiplendirme gereklidir.
M2 "Maturasyonlu Akut Myeloid Lösemi"
% 3- 20 promiyelositler, çoğunlukla Auer rotlarıyla
Alt türler "M2Baso": bazofili ile
M3 "Akut Promiyelositik Lösemi"
> %30 promiyelositikler, Aurer rotları bundle gibi oluşur,"faggots"
Alt tür "M3v":mikrogranüler değişim: loplu yada ayrık çekirdekler,
nadir Auer rotlar, bazen bölgesel azurophilic granüller,
morfolojik olarak benzeyen monositoid blastlar. Sitogenetikler
ve moleküler genetikler gereklidir
M4 "Akut miyelomonositik lösemi"
M2'ye benzer, ancak (pro-) monosit fraksiyon > % 20
Alt tür "M4Eo": ≤ % 30 anormal eozinofil (monosite ait çekirdekler,
immatür eozinofilik yada bazofilik granüller). Cyto-/ moleküler
genetikler gereklidir.
M5 "Akut monoblastik lösemi"
Kemik iliğindeki noneritroid hücrelerin ≥%80'I monositiktir. Alt
tür: "M5a": immatür monoblastlar, "M5b" maturasyonlu monoblastlar,
serebriform çekirdekler
M6 "Akut eritrolökemi" (Di Guglielmo)
Kemik iliğindeki çekirdekli tüm hücrelerin ≥%50'si eritroid, noneritroid
hücrelerin ≥ %30 blastlardır
M7 "Akut megakaryoblastik lösemi"
heterojen blast popülasyonu, anormal megakaryositler. Çoğunlukla "kuru
tap", bu durumda immünofenotiplendirme gereklidir.
Sitokemistri
MPO EST
<%3
Immunofenotip
Sıklık
Myeloid
< %2
PAS
-
% 3- 10
-
-
%20
> % 30
-
-
%30
HLA-DR
< %2
%10
+++
++
-
"-/+"
"-/+"
+
+
+
+
+
%30
"+/-"
+
"-/+"
%10
-
-
"+/-"
Glycophorin + < % 5
-
-
"+/-" CD 61+/ CD41+ < % 5
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 35
Concise Manual of Hematology and Oncology
Laboratuvar testleri:





Tam kan sayımı, diferansiyel kan sayımı (kan simiri)
Karaciğer ve renal fonksiyon verilerini (ürik asit) kapsayan rutin laboratuvar testleri,
elektrolit bozuklukları, LDH (hücre turnover artışıyla yükseltilir)
Koagülasyon verileri (DIC, hiperfibrinoliz)
Febril ise mikrobiyolojik tanı, virüs serum titreleri
Hastanın ve tüm kardeşlerinin HLA tipajı (allojenik kan kök hücresi transplantasyonu
için HLA-id antik aile donörü araması)
Histoloji / Sitoloji



Kemik iliği aspirat ve simir (morfoloji, sitokemistri), immunositoloji, sitogenetikler,
spesifik gen yeniden düzenlemesi için moleküler genetik deteksiyon
Kemik iliği histolojisi (ilyak krest kemik iliği biyopsisi)
CSF sitolojisi (serebrospinal sıvı) gerekirse
Görüntüleme


Akciğer filmi, abdominal ultrason ,ECG
Antrasiklin tedavisi öncesi ekokardiyografi (olası kardiyotoksisite)
Ayırıcı Tanı:







Enfeksiyonlarla lökomoid reaksiyonlar
Miyelodisplastik sendromu
Miyeloproliferatif sendrom, blast krizinde CML
Lenfoblastik lösemi yada kemik iliği tutulumuyla lenfoma
Pernisyöz anemi, vitamin B12/ folik asit yetmezliği
Aplastik anemi
EBC enfeksiyonu (atipikal lenfosit ile mononükleoz)
Komplikasyonlar




Sepsis, mantar ve viral etiolojileri kapsayan diğer komplikasyonlar
Koagülasyon bozuklukları, kanama komplikasyonları, tromboz, embolizm
Tümör lizis sendromu, ürat nefropati, elektrolit dengesizliği
Lökostaz (akciğer, serebral), çoğunlukla iskemi ve/veya hemoraji ile. ( tüm lökositli
AML hastalarının ≥%20‟si > 5,000/µl)
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 36
Concise Manual of Hematology and Oncology
Tedavi Yaklaşımı:
AML tedavisi küratif amaçlıdır ve sistemik kemoterapi karışımlarını kapsar. Buda transituvar
kemik iliği aplazisine (miyelosüpresyon) neden olur.


Etkili antilösemik ilaçlar: cytosine arabinoside (AraC), antrasiklinler (daunorubicin,
idarubicin, aclarubicin), anthracenediones (mitoxantrone), amsakrin (m-Amsa),
hidroksiüre, etoposide (VP-16), topotekan, siklofosfamid, 6-mercaptopurine (6-MP), 6thioguanine (6-TG), arsenic trioxide (ATO).
AML M3 (APL)‟de retinoik asit türevleri (ATRA) kemoterapi ile verilir.
Tedavi Aşamaları
İndüksiyon Tedavisi
Riske bağlı stratifikasyon
Düşük Risk
Orta Derece Risk
Yüksek Risk
Konsolidasyon
Riske bağlı yoğunlaştırma
Eğer gerekirse idame tedavisi (konvansiyonel yada şiddetlenmiş)
İndüksiyon Tedavisi:
Objektif: Remisyon indüksiyonu, tam remisyona ulaşma, örneğin lösemik hücre sayısının en az
2-3 log azalması (teşhisteki toplan lösemik hücre oranı genelde 1011-1012 arasındadır), blast
sayısının kemik iliğinde (< %5) ve periferal kanda (< %1) normalleşmesi (lösemik hücre
sayısının <1010 karşılığıdır), ayrıca periferal kanda trombosit ve granülosit oranlarının
normalleşmesi. 60 yaşına kadar olan hastalarda"çift indüksiyon" mümkündür.
Stratifikasyon: 65 yaşına kadar olan hastalarda risk gruplarına (karyotip) ve yanıta (remisyona)
bağlıdır:


“Yüksek Risk”: t(8;21) ± Y yada diğer ek aberasyonların kaybı, inv(16) yada del(16),
t(15;17)
“Orta derece risk”: flt3 mutasyonu olmadan normal karyotip, düşük risk kromozomal
değişiklikler yoktur.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 37
Concise Manual of Hematology and Oncology

“Düşük risk”: -7 yada diğer 7, 5q-, -5 kromozom aberasyonları, kromozom 3 uzun kol
değişiklikleri, t(9;22), karmaşık anormallikler ( ≥ 3 aberasyon), flt3 mutasyonu.
Konsolidasyonlar: Tam remisyona ulaşıldıktan sonra ek kemoterapi dönemleriyle malignan
klonunun daha çok düşürülmesi (ek dönem sayısı hastanın yaşı ve performansına bağlıdır).
Kuvvetlendirme: Genellikle ilişkili-allojenik kemik iliği transplantasyonunda (Tx)
kuvvetlendirme risk faktör statüsüne bağlıdır. Eğer allojenik donör yoksa, otologöz
transplantasyon yada klinik denemelerle yüksek doz AraC tedavisi uygulanmalıdır.


İlk remisyonda allojenik transplantasyon (akraba yada ilişkisiz): "düşük risk" yada "orta
derece risk" karyotipleriyle.
Tüm diğer aşamalar: remisyon yoksa (tedaviye cevap vermeyen lösemi), relaps, ikinci
CR: akraba yada ilişkisiz donörlerden allojenik transplantasyon. CR allojenik
transplantasyon için önkoşul değildir, ancak CR transplantasyonlu hastalar daha düşük
relaps oranlarına sahiptir.
İdame Terapisi (Klinik araştırmalar): Ek kemoterapi yada immünoterapi (klinik
araştırmalarda düşük doz AraC; IL-2 ); APL ile: ATRA/ 6- mercaptopurine/ methotrexate.
Akut Promiyelositik Lösemi (APL, acc. FAB: AML M3)



Retinoid asit reseptör alfa (RAR-alfa) geni translokasyonu ve PML/RAR-alfa füzyon
geni oluşumu ile olguların > %90'ında kromozomal aberasyonlar t(15;17) bulunmuştur.
Buda diferansiyasyon arestine sebep olmuştur.
All-trans-retinoid asitle (ATRA) lösemik hücrelerin indüksiyon diferansiyasyonu.
ATRA ve kemoterapi ile (antrasiklin ± AraC), uzun süreli survival oranı %90'a kadardır.
Destekleyici Tedavi:







Sperm kriyoprezervasyonu (mümkünse indüksiyon tedavi öncesi)
Tümör lizis sendromu profilaksisi: sıvı replasmanı, idrar alkalileştirmesi, allopurinol,
rasburicase
Enfeksiyonun engellenemsi ve tedavisi
Kırmızı hücre substitüsyonu ve platelet konsantreleri (DIC ve/veya AML M3‟de
plateletleri >50,000/ µl tutmak gerekir)
Pıhtılaşma faktörlerinin substitüsyonu, gerekirse DIC tedavisi
Hiperlökositoz yada lökostaz oluşumunda: hydroxyurea ile acil tedavi (6g/ gün'e kadar),
oksijen terapisi, sıvı substitüsyonu, kısıtlayıcı kırmızı hücre substitüsyonu, muhtemelen
dexamethasone i.v., acil lökaferez gerekebilir.
Menopoz öncesi kadınlarda menstrüasyon durdurulması
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 38
Concise Manual of Hematology and Oncology
Kemoterapi Protokolları: Remisyon İndüksiyonu
18 ve 60 yaş arası hastalar
"ICE" → Protokol 11.2.2
Idarubicin
12 mg/m /gün
Araştırma Protokolu AMLSG 7-04
i.v. Gün 1,3,5, 2h için
Etoposide
100 mg/m2/gün
i.v.
Gün 1-4 1h için
i.v.
Gün 1-7 22h için
2
2
100 mg/m /gün
Cytosine arabinoside,
AraC
"DNR/AraC (gruplar arası)" → Protokol
11.2.4
100 mg/m2/gün
Cytosine arabinoside
60 mg/m2/gün
Daunorubicin
i.v.
Gün 1-7, 22h için
i.v.
Gün 3-5, 2h için
60 yaş üstü hastalar
"MICE" → Protokol
11.2.7
Mitoxantrone
7 mg/m2/gün
Araştırma Protokolu AML 17
EORTC
i.v. Gün 1 ,3, 5, 30 min. için
Etoposide
100 mg/m2/gün
i.v.
Gün 1-3, 30 min. için
i.v.
Gün 1-7, 22h için
2
100 mg/m /gün
Cytosine arabinoside
Kemoterapi Protokolları: Konsolidasyon
18 ve 60 yaş arası hastalar
"Konsolidasyon" → Protokol 11.2.3
Cytosine arabinoside 3,000 mg/m2 2 x/gün
±ATRA (Arm B)
15 mg/m2/gün
"Orta Doz AraC (gruplar arası)" → Protokol
Cytosine arabinoside 3,000 mg/m2 2 x/gün
Araştırma Protokolu AMLSG 7-04
i.v.
Gün 1 ,3, 5, her 12h 3h için
p.o.
11.2.5
i.v.
Gün 6-21
Gün 1 ,3, 5, her 12h 3h için
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 39
Concise Manual of Hematology and Oncology
60 yaş üstü hastalar
"Mini-ICE" → Protokol 11.2.8
Idarubicin
Etoposide
Cytosine arabinoside, AraC
8 mg/m2/gün
i.v.
Gün 1,3,5, 30min. için
2
i.v.
Gün 1-3, 30 min. için
2
i.v.
Gün 1-7, 22h için
100 mg/m /gün
100 mg/m /gün
Kemoterapi Protokolları: Relaps yada Birinci Refrakter AML
"S-HAM" → Protokol 11.2.6
Cytosine arabinoside
Mitoxantrone
1,000 mg/m2 2 x/gün
2
10 mg/m /gün
i.v.
Gün 1,2,8,9 her 12h, 3h için
i.v.
Gün 3, 4, 10, 11
AraC hastalarla > 60 yaş, 1,000 mg/m2
Yeni Tedavi Yaklaşımları:









Mylotarg (gemtuzumab ozogamicin)
Tirozin kinaz inhibitörleri: PKC 412/ midostaurin, diğerleri
Clofarabine, cloretazine
DNA demethylating ajanları: 5-aza-2‟-deoxycytidine (decitabine), 50azacytidine
Histon deasetilasyon inhibitörleri: valproik asit, depsipeptide, vorinostat
Farnesyltransferase-inhibitörleri: tipifarnib, lonafarnib
Anjiyogenez inhibitörleri
Philadelphia kromozomunda pozitif AML (Ph1+): imatinib, dasatinib
Flt3-ITD mutasyonu: sorafenib
Palyatif Tedavi
Hedefler:



Hastanın yaşam kalitesini koruma (mümkünse ayakta tedavi)
Periferal kanda/kemik iliğinde blast oranını düşürme
Genel semptomların kontrolü
Terapatik Seçenekler


Hydroxyurea: 1,000-4,000 mg, p.o., günlük
6-Thioguanine: 50-100 mg, p.o., günlük
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 40
Concise Manual of Hematology and Oncology



6-Mercaptopurine: 50-100 mg, p.o., günlük
Amsacrine: 100 mg, i.v. 1 x haftalık
Mitoxantrone: 5mg, i.v., 1 x haftalık
Prognoz:
Prognostik Faktörler








Yaş ( > 60 yaş, kötü prognoz)
Komorbidite
Karyotip: çok/ orta/ zayıf risk
- “çok risk” : t(8;21), t(15;17), inv (16)
- “zayıf risk” : FAB M1, M6, M7, kromozom 3, 5, 7 aberasyonları; t(9;22), karmaşık
karyotip (≥ 3 anormallik)
Teşhiste lökosit sayımı ( > 100,000 /µl kötü prognoz)
Teşhiste serum LDH ( > 400 U/l kötü prognoz)
MDR 1 ekspresyonu
Karnofsky indeksi
Lösemi çeşiti: sakıncalı: teşhiste miyelodisplazi yada trilineage displaziyi takip eden
ikincil lösemi, radyo-/kemoterapiyi takip eden ikincil AML
Risk Profili ve Hastanın Yaşına Bağlı Prognostik Parametreler




< 65 yaş hastalarda tam remisyon: olguların % 60-70 (aralık: %25-90)
Mediyan remisyon süresi: 12-14 ay
İlk tedavi dönemi bitimi sonrası relaps riski: % 40-90
Tedavi sonrası lösemisiz süre: süreç her relaps sonrası % 50 düşer
5- Yıl Lösemisiz Survival



“Yüksek risk” karyotip: % 60-70
“Orta risk” karyotip: % 35-45
“Düşük risk” karyotip: % 10-20
Tedavi Sonrası Takip: Kan sayımı ve klinik statüyle düzenli takip. Muayene aralığı önceleri
her ay, 3-6 ay sonra 2 ayda bir, 2 yıl sonra her 3 ayda yapılmalıdır.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 41
Concise Manual of Hematology and Oncology
Kronik Lenfositik Lösemi (KLL)
Tanım:
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: C91.10
Epidemiyoloji: İnsidans: 2-3 olgu/100,000 popülasyon/yıl. Batı ülkelerindeki tüm lösemilerin
%30‟u, Asya‟da ise %5‟i. 55 teşhisteki medyan yaştır. Hastaların sadece %10‟u 50 yaşın
altındadır. Erkek: kadın cinsiyet dağılımı= 1.7:1
Patojenez:
Risk Faktörleri: Bilinmiyor


Yüksek risk (2-7 faktör): akrabalarında KLL, diğer lenfoproliferatif veya otoimmun
hastalığı olan hastalarda → genetik predispozisyon muhtemeldir.
Hastaların %82‟sine kadar karyotip aberasyonları, özellikle del 13q (%55) ve del 11q
(%18), trizomi 12 (%15), del 17p ve del 6q kaybı görülür. Kromozal aberasyonlar
özellikle hastalığın erken evrelerindeki (Rai 0-II) genç hastaların riske göre uyarlanmış
tedavisinde önemli bir prognostik faktördür.
Patojenez: KLL hastalarında lenfosit birikimi hızlanmış hücre bölünmesinden değil defektif
apoptozdan kaynaklanır. KLL hastalarının %90‟ından fazlası anti-apoptopik Bcl-2 proteinine
yüksek derecede ekspresyon gösterir.
B-KLL Hücrelerinin Normal Analogu: Matur CD5-pozitif B-lenfositlerinin alt popülasyonu


Lenf foliküllerin kapsüler bölgesinde, periferal kanda, fetal lenf bezelerinde ve fetal
dalakta fizyolojik bulgular
Çeşitli immünolojik hastalarla bağlantıda artış; örneğin romatoid artritin, sistemik lupus
eritematozus, Sjogren sendromu
Neoplastik CD5-pozitif B-KLL Hücrelerinin Özellikleri





B-hücrelerine bağlı yüzey antijeni ekspresyonu: CD19, CD20, CD21, CD23, CD24
CD5, FMC7 negatif ekspresyonu
Membran- bağlı immunglobülinlerin zayıf ekspresyonu (IgM ± IgD), olguların %550‟sinde dolaşan IgM kanıtı
Moleküler alt sınıflandırma: immunglobülin ağır zincirlerinin (Ig VH genleri) değişen
bölgelerinde mutasyonsuz “naif” B-hücreleri kötü prognozu temsil eder. Ig V H
mutasyonlarıyla “Hafıza” B-hücreleri (yaklaşık hastaların %60‟ında) daha iyi prognozla
ilgilidir.
CD38+ ekspresyonu ile sinyal iletimi belirleyici zeta-ilgili protein 70 (ZAP-70)
ekspresyonu kötü prognozla ilgilidir.
Patoloji:
Kan yayması

Küçük ve matür gibi görünen lenfositlerle işaretlenmiş lenfositozis
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 42
Concise Manual of Hematology and Oncology


Bazı daha az matür ve nucleoli ile aktifleştirilmiş gibi görünen hücreler (“prolenfositler”;
eğer prolenfositler >%55: prolenfositik lösemi)
“Lekeli hücreler”: yayma başlatılmış lenfosit tahribatı (“Gumprecht hücreleri”)
Kemik iliği



Matur lenfosit popülasyonuyla > %30 infiltrasyon
Gelişme: nodüler (iyi prognoz), interstisyel veya difüz (kötü prognoz)
Daha ileri progresyon: normal hematopoiezin supresyonu
Sınıflandırma: WHO Sınıflandırması: Matur B-hücreli lenfama
KLL için Rai sınıflandırma sistemi (1975,1990)
Risk
Evre
Tanım
Sağ kalım (yıl)
Düşük
0
Lenfositozis >5,000/µl
> 12.5
Kemik iliği infiltrasyonu > %30
Orta
I
Lenfositozis + lenfadenopati
8.5
II
Lenfositozis + splenomegali ve/veya hepatomegali
6
(lenfadenopati ile veya değil)
Yüksek
III
Lenfositozis + anemi (hemoglobin < 11g/dl)
1.5
(adenopati / organomegali ile veya değil)
IV
Lenfositozis + trombositopeni (platelet sayisi
1.5
< 100,000/ µl) (anemi / adenopati / organomegali ile veya değil)
KLL için Binet sınıflandırma sistemi (1981)
Risk
Evre
Lenfadenopati
Düşük
Orta
Yüksek
A
B
C
<3
≥3
-
Hemoglobin
(g/dl)
> 10
> 10
< 10
Plateletler
(/µl)
Normal
Normal
< 100,000
Sağ kalım (yıl)
> 10
5
2
Semptomlar: Hastalığın asemptomatik evresinde olguların %40-60‟ında rastlantısal teşhis edilir.


Temel semptomlar: özellikle servikal, supraklaviküler bölgede ve ayrıca diğer lenf
bezleri bölgesinde ( hastaların > %50‟sinde) ağrısız lenfadenopati
Yorgunluk, performans düşüklüğü, bitkinlik
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 43
Concise Manual of Hematology and Oncology





Ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı, solgunluk, kanamaya eğilim, enfeksiyonlar
Splenomegali, abdominal semptomlarla ileri dereceli olgularda hepatomegali
Anemi, trombositopeni, ve nötropeniyi kapsayan kemik iliği infiltrasyonu (B-KLL
hücrelerinden kaynaklanan eş zamanlı lökositoza rağmen)
Dermatolojik semptomlar: pruritus, egzama, hemoraji, cilt enfeksiyonları (Herpes zoster
hastalığı, mantarsı enfeksiyonlar); daha ileri aşamalarda ve T-KLL ile: kutanöz KLL
infiltrasyonları
Enfeksiyonlara duyarlılık, özellikle pnömoni (streptokok pnömoniler, Hemofilus
influanzalar, pneumocystis carnii, CMV), fundal enfeksiyonlar (candida, aspergillus),
Herpes zoster (VZV) ve Herpes simplex (HSV), stafilokoksal enfeksiyonlar, lejyonelloz,
toksoplazmoz
Tanı:
Anamnez, Fiziksel Muayene: Lenf bezleri statüsünü, ağız boşluğu, dalak/karaciğer, ikterus,
ödem, peteşiyal kanama ve enfeksiyon belirtilerini kapsayan fiziksel muayene
Laboratuar Testleri




Diferansiyel ile tam kan sayımı, retikülositler; teşhis diferansiyel kan sayımı ve periferal
kan yaymasına göre yapılır (artan matur lenfositler, boyalı hücreler)
Üre, elektrolitler, serum kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri, LDH, haptoglobin,
bilirubin, c-reaktif protein, timidin kinazı kapsayan rutin laboratuar testleri
İmmünoloji: nicel immunoglobulin analizi, immunoelektroforez; eğer hasta anemikse:
Coomb testi
Tavsiye edilen: alan belirleyici analiz (FACS): B-KLL belirteci için immunositokimya:
CD5, CD19, CD20, CD23, hafif zincir, ZAP-70, CD38+
Histoloji:


Kemik iliği aspiratı ve biyopsisi, muhtemel sitogenetik testler / FISH
Uygun olduğunda lenf bezleri histolojisi
Tarama:

Göğüs röntgeni, abdominal ultrason
Teşhis Kriterleri (Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü Çalışma Grubu, NCI WG, 1996)




En az 4 hafta boyunca lenfositozis > 5,000/ µl
Κ- veya λ- hafif zincir ekspresyonlu hücreler, pan-B-hücreleri belirteçlerinin (CD19,
CD20) ile CD5 ve CD23 antijen ekspresyonuyla beraber bulunuşu
Morfoloji matur lenfositler ile < %55 atipikal veya immatur lenfoid hücreler
> %30 kemik iliği infiltrasyonu
Ayırıcı Tanı

Enfeksiyonlardan-kaynaklanan reaktif lenfositozis: hepatitler, sitomegalovirüs, EBV,
bruselloz, tüberküloz, tifo, paratifo, kronik enfeksiyonlar
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 44
Concise Manual of Hematology and Oncology


Otoimmün hastalıklarla veya alerjik reaksiyonlarla ilgili reaktif lenfositozis
Diğer lenfatik hastalıklarla lenfositozis ve lenfadenopati: immunocytoma, prolenfositik
lösemi, saçaklı hücreli lösemi, mantle hücreli lenfoma
Komplikasyonlar





Enfeksiyonlar: KLL hastalarının > %80‟i oportünist enfeksiyonlar oluşturur; akut
enfeksiyonlar olguların %50‟sinde ölüm nedenidir.
Prolenfositik lösemi oluşumu (hastaların %5-10‟u): prolenfositler ↑, terapiye direnç ↑,
sağ kalım suresi ↓
Richter sendromu (%3-10): kötü prognozla yüksek dereceli non-Hodgkin lenfomaya
dönüşüm
İkincil maligniteler (%8-10): Hodgkin hastaligi, melanomalar, CNS tümörleri
Yüksek evrelerde organ infiltrasyonu: karaciğer, böbrek, pulmoner infiltrasyon; parotid
büyüme, gözyaşı bezi infiltrasyonu
İmmünolojik hastalıklar ( Hastaların %10-75‟i)





Pozitif Coomb testi: hastaların %8-35‟i
Otoimmün hemolitik anemi (AIHA): %10-25
Otoimmün trombositopeni: %2
Hipersplenizm: %2
Enfeksiyonlara duyarlılık ile hipogamaglobulinemi: %20-60
İlgili Hastalıklar


Otoantijenlere karşı bulunabilen özel multipl antibodiler: %20
Romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, Sjogren sendromu, tiroidit, ülseratif kolit ve
vaskülitin artan bulguları
Tedavi: Tedavi Konsepti
1. Konvansiyonel KLL terapisi iyileştirme amaçlı değildir. Erken tedavi hastanın sağ kalım
süresini etkilemez → genellikle palyatif tedavi semptomatik olgularda kullanılır.
2. Tedavi için bulgular:
- İleri evreler Rai III ve IV veya Binet C
- Semptomatik splenomegali veya lenfadenopati
- Otoimmün hemolitik anemi, trombositopeni
- Yeniden nükseden enfeksiyonlar
- Hastalığın hızlı ilerlemesi (< 6 ayda absolut lenfosit sayısı duplikasyonu), hızlı
ilerleyen lenfadenopati, yüksek dereceli NHL‟ye dönüşüm
- Belirgin B semptomları (ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı)
3. KLL sistemik bir hastalıktır. → Kemoterapi sistemik başlangıç tedavisidir; olağan üstü
durumlarda, lokal tedbirler (radyoterapi, ameliyat) bölgesel problemleri tedavi etmekte
kullanılabilir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 45
Concise Manual of Hematology and Oncology
4. Otoimmün fenomenler acil immunosüpresif tedaviyi gerektirir (KLL‟nin erken
aşamalarında bile): steroitler (prednisolone 60-100 mg/ gün p.o.), alternatif olarak:
cyclophosphamide 50-100 mg/gün p.o., yüksek doz immunuglobinler, rituximab veya
mycophenolate mofetil. Steroite dirençli Coombs-pozitif hemolitik anemi (AIHA),
trombositopeni, veya hipersplenizm: splenektomi
Dikkat: Progresif otoimmün hemolitik anemi ve otoimmün trombositopeni hematolojik tehlike
teşkil eder → acil steroit yönetimi, steroitlere dirençli olgularda → splenektomi
KLL Tedavisi
Binet A, B
Rai 0, I, II
Tedavi icin
endikasyon
yoktur
Destekleyici tedavi,
takip
Binet C
Rai III, IV
Eğer tedavi gerekirse (oto
immun hemolizis, sık görülen
enfeksiyonlar, semp.splenomegali
veya lenfadenopati, ilerleme,
B-semptomları)
Sistemik tedavi, Pürin Analogları, Cyclophosphamide,
Antibodiler, Chlorambucil, destekleyici tedavi
Destekleyici Tedavi: Destekleyici tedavi KLL hastalarında uzun süreli sağ kalım oranına
katkıda bulunur:




Enfeksiyon belirtileri için erken ve şiddetli antibiyotik / antifungal tedavisi
Yeniden nükseden enfeksiyonlu ve antibodi yetmezliği olan hastalarda profilaktik
immunoglobulinlerin kullanımı belirtilir (hipogamaglobulinemi)
Etkili KLL tedavisi (örneğin habis B-hücrelerinde klon azalımı) hipogamaglobulineminin
normalleşmesini sağlar
Nükseden enfeksiyonlar KLL tedavisini belirtir.
Geleneksel Kemoterapi: Geçmiş yıllarda spektrum tedavi seçenekleri artmıştır. Pürin analogları
(özellikle fludarabine), monoklonal antibodiler, ve kemo- ve immunoterapi birleşimleri KLL
hastalarının tedavisinde bir seçenek haline gelmiştir.
Pürin Analogları: Antimetabolitleri ile seçmeli lenfositotoksisiteler: fludarabine, pentostatin,
deoxycoformycin (DCF), ve 2-chlorodeoxydenosine (2-CDA)
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 46
Concise Manual of Hematology and Oncology


Fludarabine en etkili monoterapidir. KLL tedavisindeki yanıt oranları ( tam ve kısmi
remisyon, CR+PR) ilk sıra tedavisi olarak %60-80 olup, önceden tedavi edilmiş
hastalarda %30-70‟dir.
Özellikle daha genç hastalarda ilk ve ikinci sıra tedavisi olarak pürin analoglarının önemi
belirlenmiştir. Klorambusil ile karşılaştırıldığında daha iyi yanıt oranları ve daha uzun
hastalıksız yasam dönemi sağlar. Ancak toplu sağ kalım oranı önemli derecede
uzamamıştır. Del (17p) veya p53 mutasyonu olan hastalar tedaviye daha düşük yanıt
oranı gösterirler.
Alkilleyici ajanlar: Birçok düşük performans statüsü ve eşzamanlı hastalığı olan KLL
hastalarında, chlorambucil ve cyclophosphamide önemli bir tedavi seçeneğidir: tedavi sonrası
takip ve tedavi değerlendirmesi 2-3 ay sonra yapılmalı; en iyi yanıt alınana veya yeni bir
hastalığın gelinmesi kanıtlanana kadar tedaviye devam edilmelidir.
Alkilleyici ajanlar + Prednisolone: ilaveten kortikosteroidların yönetimi (örneğin “Knospe”
protokolünde” sadece otoimmün fenomenlerle belirtilir.
Kemoterapi Birleşimleri: Fludarabine cyclophosphamide ve/veya rituximab ile birleştirildiğinde;
fludarabine monoterapisine göre daha yüksek yanıt ve daha uzun ilerlemesiz sağ kalım oranları
sağlar. Toplu sağ kalım oranındaki etkisi henüz kesinleştirilmemiştir. Antrasiklinler ile
protokoller (örneğin CHOP) lenfomalarda hızlı yanıt oranlarına ulaştırır ve böylece semptomatik
lenfadenopati hastalığının ileri evrelerinde önemli bir avantaj haline gelir. Kemoimmunoterapiler ile alemtuzumab (Mabcampath) diğer seçeneklerdir.
Antibodiler


Kemoterapiye dayanıklı KLL tedavisinde anti-CD52 antibodi alemtuzumab
onaylanmıştır; fludarabine-dirençli hastalıkta %33‟e varan yanıt oranı gösterir.
İnsanlaştırılmış monoklonal anti-CD20 antibodi rituximab terapötik bir seçenek sunar ve
bu daha önceki tedavi sonrasında bile hastaların > 30‟unda etkilidir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 47
Concise Manual of Hematology and Oncology
Tedavi Protokolleri
"Chlorambucil/
Prednisolone (Knospe)" →
Protokol 11.5.5
Chlorambucil
Prednisolone
22. gün diğer döneme başla
18 mg/m2/gün
p.o. Gün 1
75 mg toplamda
p.o.
Gün 1
50 mg toplamda
p.o.
Gün 2
25 mg toplamda
p.o,
Gün 3
Eğer iyi tolere edilirse, chlorambucil dozu 5/mg/m2/gün olarak her dönem yükseltilebilir.
"Cyclophosphamide / Prednisolone"
400 mg/m2/gün
Cyclophosphamide
Prednisolone
"Bendamustine"
Bendamustine
2
100 mg/m /gün
2
100 mg/m /gün
"Fludarabine Mono"→ Protokol
11.5.2
25 mg/m2/gün
Fludarabine
"2-CDA"→ Protokol 11.5.7
0.14 mg/kg/gün
2-CDA
"FC"→ Protokol 11.5.3
30 mg/m2/gün
Fludarabine
Cyclophosphamide
2
300 mg/m /gün
p.o.
22. gün diğer döneme başla
Gün 1-5
p.o.
Gün 1-5
i.v.
29. gün diğer döneme başla
Gün 1-2
22. gün diğer döneme başla
i.v.
Gün 1-5
i.v.
22. gün diğer döneme başla
Gün 1-5, 2 saati aşkın infüzyon
i.v.
29. gün diğer döneme başla
Gün 1-3
i.v.
Gün 1-3
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 48
Concise Manual of Hematology and Oncology
"FCR"→ Protokol 11.5.4
375 mg/m2/gün
Rituximab
Fludarabine
Cyclophosphamide
2
30 mg/m /gün
2
300 mg/m /gün
"CHOP" → Protokol 11.4.2
750 mg/m2/gün
Cyclophosphamide
Doxorubicin
50 mg/m2/gün
2
i.v.
29. gün diğer döneme başla
Gün 1
i.v.
Gün 2-4
i.v.
Gün 2-3
i.v.
22. gün diğer döneme başla
Gün 1
i.v.
Gün 1
Vincristine
1.4 mg/m /gün
i.v.
Gün 1, max. tek doz: 2 mg
Prednisolone
100 mg absolut
p.o.
Gün 1-5
"Alemtuzumab" → Protokol 11.5.6
3 mg/m2/gün
Alemtuzumab
Alemtuzumab
Alemtuzumab
Alemtuzumab
10 mg/m2/gün
s.c.
28. gün diğer döneme başla
Gün 1. Hafta 1
s.c.
Gün 2, Hafta 1
2
s.c.
Gün 3, Hafta 1
2
s.c.
Gün 1,3,5 Hafta 2-13
30 mg/m /gün
30 mg/m /gün
Diğer Tedavi Stratejileri
Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Yüksek doz kemoterapi ve kemik iliği veya kök hücre
transplantasyonu özellikle daha genç hastalarda imkan dahilinde iyileştirici tedavi seçeneğidir.



Eğer bir HLA-uyumlu bağışçı varsa, allojenik transplantasyon 60 veya 70 yaşlarındaki
hastalar için ikinci veya üçüncü sıra tedavisi olarak düşünülebilir.
Allojeneik transplantasyonda uygulanan yeni protokoller T-hücreleri tükenmiş
bağışçıların periferal hematopoetik kök hücrelerinin kullanımını (şiddetli GVHD‟yi
önlemek için) ve fludarabine ile daha az toksik kondisyonman yönetimini kapsar.
Allojeneik transplantasyon belirtileri:
- Pürin analoglar sonrası < 12 ay içinde ilerleyen hastalık/ relaps
- Otologöz SCT sonrası < 24 ay içinde relaps
- P53 mutasyonu ve semptomatik hastalıklar
Otologöz transplantasyon hastalığın erken aşamalarındaki bazı hastalar için önemli
olabilir ( örneğin Rai I,II ile lökositlerin iki katına çıkması için sürenin hızlanması, >3
büyümüş lenf nodul bölgeleri) ( sadece klinik denemelerde). Uyarı: pürin analoglarıyla
pre-tedavi kök hücre naklini zor hale getirir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 49
Concise Manual of Hematology and Oncology
Splenektomi: Hipersplenizm (anemi, trombositopeni) ve otoimmun hemolitik anemisi olan
hastalarda belirtilir. Rai IV evresi ile trombositopeni olan hastalarda olgu-kontrol çalışması
gelişmiş post-splenektomi sağ kalım oranı göstermiştir.
Prognoz: Prognostik Veriler
Kötü prognozu belirten veriler aşağıdakilerdir:









Rai evreleri III / VI veya Binet B / C
Kemik iliği infiltrasyonunun diffüz veya interstisyel cinsi
Başlangıç kan lenfosit sayısı > 50,000 /µl
> %10 prolenfositler (PL; KLL/PL olarak adlandırılır)
LDH serum > 240 U/l, β2-mikroglobulin serum > 3.5 mg/l, timidin kinaz serum > 7 U/l
Kompleks sitogenetik aberasyonlar, p53 mutasyonu, 11q delesyonu
Lökositlerin iki katına çıkma suresi < 1 yıl
Ig V geni mutasyonu olmayışı (B-hücreleri dayanması)
ZAP 70 ve CD38+ ekspresyonu
Tedavi Sonrası Takip: 3 aylık muayeneler tüm kan sayımı ve klinik ilerleme değerlendirmesini
kapsar; daha fazla yakın takip komplikasyon durumunda değerlendirilmelidir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 50
Concise Manual of Hematology and Oncology
7.3. Myeloproliferative Hastalıklar (sayfa 429)
Tanım: Miyeloid sıralamasındaki bir grup klonal hematopoietic kök hücre hastalığı.
Epidemiyoloji: İnsidans: 2-3 olgu/ 100,000 nüfus/ yıl; kadın: erkek = 1:1. En çok rastlanan tip
kronik miyeloid lösemidir.
Sınıf: Myeloproliferative Hastalıklar
Klasik alt türler




CML
PV
ET
CIMF
Kronik miyeloid lösemi
Polisitemi vera
Esansiyel Thrombocytosis
Kronik idyopatik miyelofibroz = Ana miyelofibroz (PMF)
Nadir alt türler



CEL/HES
CNL
SMCD
Kronik eozinofilik lösemi / hypereosinophilic sendrom
Kronik nötrofilik lösemi
Sistemik mast hücre hastalığı
Kronik myeloproliferative hastalıklarının (CMPD) kişisel şekilleriyle, mileyodisplazik sendrom
(MDS) arasında bir overlap olabilir. CML, polisitemi, ve esansiyel thrombocytosi, kronik
miyelofibroz haline dönüşebilir. Bütün myeloproliferative hastalıklar yüksek oranda akut
miyeloid lösemi (AML) haline dönüşme riski taşır.
Klinikte Izlenen Yol / Orta derece MPS alt tür şekilleri
Kronik Myeloproliferative
Hastalıklar (CMPD)
CML , ET, PV
MDS
CIMF
AML
Patojenez: Moleküler Genetik Anormallikler


CML: Philadelphia kromozomu: t(9;22), BCR / ABL urkalıtı
PV, ET, CIMF : Tirosin kinazın JAK-2 (Janus kinaz 2) kısa kol kromozomundaki (9p)
nokta mutasyonu, PV hastalarında mevcut olmakta (69-97%), ET (23-57%), ve CIMF
(43-57%). Kromozomsal aberasyonlar vak‟aların 10-60% „ında saptanabilir, dahil olmak
üzere: 1q- , 5q-, 20q-, 13q-, ve 12p- çıkartma, trizomi 8, trizomi 9
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 51
Concise Manual of Hematology and Oncology


SMCD: Tirosin kinaz reseptör düzensizliği : c-kit mutasyonu (V560G, F522C, D816V)
CNL: BCR / ABL p230 geni, kromozom rejyonu 8p11
Pp: Hematopoietic kök hücrelerinin malignan değişimi, hiperselüler kemik iliğinin myelopoietic
düzensizliğine yol açar. Klonal proliferasyon daha çok granulopoiesis (CML), esansiyel
trombositoz, yada polisitemi verayı etkiler. Bir hücre sırası hakim olurken, birden fazla sıralar
genelde etkilenirler.
Genel özellikler:




Hücre turnover artışı
Splenomegali sıkça hepatomegali
Kemik medulla fibrosis artışı (myelofibrosis), son aşama esnasında ekstra medullaris
hematopoezi
İkinci dereceli lösemiye dönüşme riski
Individual Myeloproliferative Hastalığının özellikleri
Hastalık Hematokrit Lökositler Trombositler Splenomegali LAP endeksi ilik fibrosis Ph 1-kromozomu V617F-JAK-2
CML
PV
ET
CIMF
n/↓
↑↑
n
↓
↑↑↑
↑
n/↑
↑ /n/ ↓
↑ /n/ ↓
↑
↑↑↑
↑ /n/ ↓
+++
+
+
+++
↓
↑↑
n/↑
↑
n/+
+
±
+++
+++
-
+++
+
+
LAP lökosit alkali fosfataz, Ph-1 chrom. Philadelphia kromozomu, t(9;22)
n normal, ↑ artış, ↓ düşüş, - algılanabilir değil, ± / + / ++ / +++ algılanabilir.
Tedavi: Myeloproliferative sendromlari pluripotent kök hücre hastalıklarıdır.



75 yaş ve üzeri hastalar iç in tedavi edici seçenekler yeterli kondisyonman ve sonraki
allogeneic kemik iliği protokolları yada periferal kan kök hücresi transplantasyonu
(klinik testlerde)
Yeni tedavi edici yöntemler tirozin kinaz, yada farnesyl transferase inhibitörleri gibi
moleküler inhibitörleri kapsar,
Palyatif yöntemler destekleyici gözetimi, konvensiyonel kemoterapiyi
(hydroxyurea‟yı), radyoterapiyi ve sitokin kullanımını (interferon α) kapsar.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 52
Concise Manual of Hematology and Oncology
Kronik Myeloproliferatif Hastalıklar
Kronik Miyeloid Lösemi (KML)
Tanım: Klonal hematopoietic kök hücre hastalığı.
Uluslararası Hastalık Sınıflandirması: C92.1
Epidemiyoloji: insidans: 1/100,000/yıl; yaklaşık lösemilerin 20%‟si yetişkinlerde görülür. Bütün
yaş gruplarını etkileyebilir; sıklık noktası: 5. yada 6. onluk devre, 20 yaşın altında nadir görülür.
Dağılım kadın:erkek = 3:2.
Patojenez: Risk Faktörleri


Radyasyona madur kalma ( Atom bombasından sağ kalanlar, radyasyon sonrası)
Kimyasal aracılar: benzin, kemoterapötik ilaçlar, immunosüpresifler
Moleküler Genetikler
Hastaların %90‟ında klasik t(9;22) yer değiştirmesi keşfi (başkalaşan kromozom
22=Philadelphia kromozomu); başka türlü değişim hastaların yaklaşık %5‟inde görülür. Yer
değişim BCR/ ABL füzyon geninin oluşumuna neden olur, buda 210-kDa proteininin tirosin
kinaz faaliyetinin artışına yorumlanır. GRB-2/SOS proteinlerinin yolu ile, P210BCR/ABL p21
ve MYC ile etkileşir, hücre- içindeki uyum sağlama signallerinin inhibitor fonksiyonlarına zarar
verir.
Patofizyoloji
Pluripotent hematopoietic kök hücrelerinin belirgin miyeloid artışı, monosite ait , ve kemik
iliğindeki thrombopoietic hücre hizasının malignan dönüşümü. Başlangıçtaki teşhis (bilinmeyen
gizlilik döneminden sonra), normal kök hücrelerinin ve malignan CML kök hücrelerinin kemik
iliğinde birlikte bulunması. Hastalık geliştikçe,CML kök hücrelerinin yüzdesi sürekli artar,
normal hematopoezi durdurur.
Yol:



Kemik iliği
Miyeloid orijinallerinin belirgin proliferasyonuyla oluşan anormal hücreler, ve tüm
gelişmemiş ve gelişmiş granulocytic kan unsurlarının bulunması.
Megakaryositlerin, eozinofillerin ve bazofillerin devamlı artışı.
Vak‟aların 10-15%‟inde, ılımlı kemik iliği fibrosisi ilk teşhiste görülür.
Periferal Kan
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 53
Concise Manual of Hematology and Oncology


Kan sayımı: Genellikle 100,000 ve 300,000/µl arasında lökositoz, nadir vak‟alarda
1,000,000/µl‟e kadar çıkabilir. Hastaların 30% „una kadar trombositoz görülür. Ilımlı
normokromik, normocytic anemi var olabilir.
Farklı kan sayımı: Miyeloid sırasının miyelosit ve nötrofildeki belirginliğiyle olgunlaşma
aşamasının var oluşu, genellikle eozinofili ve bazonfili.
Sınıf: Klasik olarak 3 aşamaya ayrılmıştır: kronik aşama, hızlandırılmış aşama, ve tahrip krizi.
Kronik
aşama(CP)
CML
Hızlandırılmış aşama
(AP)
Tahrip krizi
(BC)
Kronik Aşama
İlk aşama, klinik açıdan 3-5 (ortalama 4.5) yıl sabit, belirgin semptomu yoktur. Temel klinik
belirtilerinin kendini göstermesi: lökositoz, splenomegali. Normal hematopoez, kemik iliğindeki
tahrip sayımı ve periferal kan <10%.
Hızlanma
Kronik aşamadan gelişir, normal hematopoez artarak tahrip olan popülasyonla değişir. Süreç
yaklaşık 3-6 ay surer. Klinik semptomlarin artışı, chloromas (lösemi, tümör, nadir) veya
miyelofibroz gelişmesidir.
Blastik Kriz
Artan tedavi rezistansıyla hastalığın son aşamasıdır ve klinik resimler ağır lösemiye benzer.
Hücre yüzey belirleyici ifadesine göre, aşağıdaki çeşitlere ayrılır:



Lenfoid tahrip krizi: vak‟aların 20-30%‟u.
Miyeloid tahrip krizi: 60-70%
Diğer yada karışık biçimler: 10%
Kronik Miyeloid Löseminin Hızlandırılmış Aşama ve Blastik Krizi Diyagnozu için WHO
Kriterleri (2002)
Hızlandırılmış aşama (AP-CML)





Periferal kan (PB) yada kemik iliği (BM) tahribi 10-19% beyaz kan hücreleri
Periferal bazofil ≥20%
Persistant Trombosit azlığı (<100,000/µl), terapiyle bağlantısız, yada persistant tedaviye
cevap vermeyen trombositoz (>1,000,000/µl)
İlerleyen splenomegali ve artan WBC, terapiye tepkisiz.
İlaveten genetik aberasyonlar, klonal evrim belirtileri
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 54
Concise Manual of Hematology and Oncology

Megakaryocytic çoğalma, katmanlı yada parçalar halinde, retiküler yada kollajenle
fibrosis ve/yada granülositik displazi.
Tahrip Krizi (BC-CML)



Periferal kanda(PB) yada kemik iliğinde(BM) ≥20% krizler
Krizlerin extramedullary proliferasyonu
Kemik iliğinde büyük odak yada parçalar
Not: Hızlandırılmış aşama/ Tahrip Krizi yukardaki en az bir kriterin var oluşuyla teşhis
edildiyse.
Semptomlar: Genellikle tesadüfen teşhis edilir, herhangi bir semptom göstermez. Hastalık
ilerledikçe:



Genel semptomlar (performans statusunde düşüş, terlemeye yatkınlık, kilo kaybı, ateş)
Splenomegali artışından kaynaklanan abdominal şikayetler
Kloromadan kaynaklanan organ enfiltrasyonu yada yerinden oynama semptomlari
Tanı: Tıbbi Geçmiş, Fiziki Tetkikler


Risk faktörlerini kapsayan tıbbi geçmiş
Fiziki tetkikler: splenomegali, periferal kloromalar yada periferal lenf bezleri hastalığı
(lymphadenopathy) belirtileri
Görüntü/ Ekstra Teşhis ölçümleri

Splenomegali ve/yada hepatomegali teşhisi için karınsal ultrason (özel vak'alarda:
Karınsal CT), kloromalar
Laboratuvar Testleri







Ayrımlı tam kan sayımı
Klasik sitogenetikler kullanılarak Philadelphia kromozomu yada bcr-abl tesbiti, FISH
yada PCR. FISH kullanılarak ilaveten kromozom 9‟dan silinmeler saptanması.
Lökositoz alkalik fosfataz, LAP↓ (CML için özellikler: indeks <10, normal: 10-100)
Vitamin B12 seviyesi ↑, transcobalamin III ↑
LDH ↑, ürik asit ↑ (hücre dönüşümünde artış)
şiddetli trombositozlu hastalarda pseudohyperkalemia
Hastanın kardeşlerinden HLA örneklerinin alınması (Birden fazla hastalığın aynı anda
seyri ve yaşa bağlıdır). Akraba olmayan donorların mümkünse araştırılması
Histoloji: Kemik iliği frotisi ve histolojisi sadece destekleyici değerlerdir. Kesin teşhis
periferal kan frotisi temeliyle mümkündür.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 55
Concise Manual of Hematology and Oncology
Ayırıcı Tanı :



Diğer myeloproliferative hastalıklar (→Philadelphia kromozomu eksikliği)
Myelodyplastic sendromlar, esp. CMML
Enfeksiyonlara karşı lökosemili reaksiyonlar (reaktif lökositoz, gelişmemiş şekillere
doğru yönelen farklı kan sayımı)
Komplikasyonlar:






Trombositoz/ thrombopathy → tromboembolik durumlar, kanama
Lökositoz → lösemili kan pıhtısı (nadiren), leukostasis
şiddetli lökositoz durumlarında Hyperviscosity sendromu → görme bozukluğu,
priapizm, bilinç bulanıklığı, respiratuar semptomlari, vb. → acil terapi endikasyonu,
leukapheresis, hydroxyurea ile kemoterapi
Splenik enfarktüs
Enfeksiyonlar
Uzatılmış hastalık dönemiyle miyelofibroz artışı
Tedavi: Tedavi Yaklaşımı
Yaşa göre izlenen yol ve donor durumu
düşük risk
orta / yüksek risk
blast kriz
lmatinib
lmatinib
lmatinib
hydroxyurea
hydroxyurea
Dasatinib, Nilotinib
IFN alpha +/- araC
AML/ALL- protokolları
klinik denemeleri
IFN alpha +/- araC
Akraba donor varlığı
yaş < 75
akraba olmayan donor
yaş < 65
Donor yok
yaş < 65
hd Cx+ RD Tx
hd Cx + VUD Tx
Klinik Denemeleri
Sitogenetik remisyon yoksa, risk durumu → transplantasyon
Not: IFN = Interferon, araC = sitozin arabinoside, hdCx = yüksek doz kemoterapi, Tx = transplantasyon, RD =
Akraba donor, VUD = akraba olmayan donor
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 56
Concise Manual of Hematology and Oncology
KML Terapi İlkeleri
Tedavi kararları aşağıdakilere dayanır:




Hastalığın aşaması ve semptomları
Risk faktörleri
Kök hücre donorunun ulaşılabilirliği
Hastanın yaş ve genel durumu
Çocuk doğurma yaşındaki hastaların kemoterapi öncesi olası sperm yada oosit muhafaza etme
konusunda bilgilendirilmesi gerekir.
Genelde,CML hastalarındaki tedavi için hydroxyurea, sitozin arabinoside, ve busulfan etkili
gösterilir. Yeni ilaçların (interferon IFNα, imatinib, dasatinib) ulaşılabilirliği ile ve yeni tedavi
yöntemleriyle ( allogeneic kök hücrelerinin transplantasyonuyla myeloablative kondisyonman),
en iyi tedavi edici yol tartışılabilir. Şimdilik tüm CML hastaları kontrollü çalışmaların arasından
rastgele seçilerek tedavi edilmelidir.
Semptomlar ve Hastalığın Aşamaları
Kronik Aşama (CP)



Tedavi amacı: hematolojik azalma (kan sayımının ve dalak boyutunun normalleşmesi,
CML‟e sebep olan semptomlarin gerilemesi).
Tedavi başlatma: semptomatik hastalar yada lökosit sayısı >200,000/µl olan hastalarda,
tedavi acilen başlamalı, hydroxyurea, imatinib (400mg/ gün)
Mevcut denemeler tesiri, koruyuculuğu ve imatinib‟in maximum dozu, IFNα + AraC ve
peginterferon ilk sıra terapisininde yanısıra erken allogeneic kök hücre
transplantasyonunu inceler.
Hızlandırılmış aşama (AP)




Hastanın özel semptomlarına göre tedavi değişikliği (doz artışı yada kemoterapi
değişikliği).
Günde 600mg imatinib'le, hematolojik yanıt oranı > 80% ve sitogenetik yanıt oranlarının
yaklaşık 25%‟i elde edildi, toplam yaşama oranıda 12 ayda %78‟dir.
İmatinib, sitostatik ilaçlar ve IFNα, ayrıca yeni moleküler etmenlerininde (nilotinib,
dasatinib, mTOR inhibitörleri, aurora kinaz inhibitörleri, farnesyl transferase
inhibitörleri) kullanıldığı terapilerin birleştirilmesinin önemi hala araştırılıyor.
Erken allogeneic kök hücre transplantasyonu düşünülmelidir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 57
Concise Manual of Hematology and Oncology
Blastik Krizi (BC)




Tedavi akut lösemiye benzer, fenotipe bağlıdır (“lenfoid” veya “miyeloid” blast krizi);
AML / ALL rejimanları
İmatinible elde edilen hematolojik yanıt oranı, Lenfoid BC‟li hastaların %30‟unda ve
myeloid BC‟li hastaların %50‟sinde, remisyon süresi 19 aya kadardır.
Terapilerin birleştirilmesi ve yeni moleküler terapi etmenlerinin klinik çalışmaları hala
devam ediyor.
Allojenik kök hücre transplantasyonu düşünülmelidir.
Risk Faktörleri
CML Prognoz'la ilgili Faktör Projesi Grubunun “prognozla ilgili indeksi” orta ve yüksek riskli
hastaların durumunu belirlemek amacıyla oluşturuldu. Böylece bu tür hastalarda agresif
müdaheleye (örneğin allojenik transplantasyonu) erken başlanabilir.
Dikkat: Bu indeks interferonla tedavi edilen hastalar için kullanılmaktadir, diğer tedavi
yöntemleri (örneğin imatinib tedavisi) için geçerli değildir.
Kronik Myeloid Lösemi
Hasford Skoru
Hasford Skoru= 0.6666 x Yaş x çarpan (a)
+ 0.042 x spleen boyutu (cm) (b) + 0.0584 x blast (%) (c)
+ 0.0413 x eozinofiller (%) + 0.2039 x bazofiller (%) ( c )
+ 1.0956 x trombosit sayısı x çarpan (d)
(a)
(b)
(c)
(d)
50 yaşından küçük hastalarda çarpan “0”dır, 50 yaşından büyüklerde ise "1"dir.
Palpasyon ile bulunur, “kostal arkın altındaki cm miktarı” olarak ölçülür.
Diferansiyel kan sayımı
Trombositler eğer < 1,500,000 /µl, çarpan “0” dır, aksi takdirde “1”dir.
Risk
Sınıflandırması
Risk Durumu
Düşük Risk
Orta Risk
Skor
< 780
781 - 1,480
Medyan Survival (ay)
98
65
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 58
Concise Manual of Hematology and Oncology
Yüksek Risk
> 1,480
42
Donör Durumu
Alojenik kemik iliği / kök hücre transplantasyonu en önemli tedavi seçeneğidir (en iyi sonuç ilk
teşhisten sonraki bir yıl içerisinde alınır). Eğer akraba donor mevcutsa, transplantasyon 70-75
yaşındaki hastalara kadar yapılabilir (sonradan adapte edilmiş kondisyonman protokolları ile
kemik iliği yada periferal kök hücre transplantasyonu); akraba olmayan donorlarla: 65 yaşına
kadar → teşhis konulduğunda donor aranmaya başlanmalı. Alojenik transplantlar imatinib‟le
elde edilen mükemmel sonuçlarla karşılaştırılmalıdır (5 yıl sonra her yıl <%1 relaps).
Remisyon Kriterleri
Hematolojik Remisyon


Periferal kan sayımının niteliksel ve niceliksel normalleşmesi
Spleen boyutunun ve kliniksel semptomların normalleşmesi
Sitogenetik Remisyon
Kemik iliğindeki Philadelphia kromuzumu pozitif (Ph+) klonu azalması



“CCR”: Tam sitogenetik remisyon: Ph+ metafazlar: %0
“PCR” : Kısmi sitogenetik remisyon: Ph+ metafazlar: %1-35
“MCR” : Minimal sitogenetik remisyon: Ph+ metafazlar: %36-95
Moleküler Remisyon


“CMR” : Tam Moleküler Remisyon: RT-PCR tarafından tespit edilemeyen BCR / ABL
mRNA
“MMR” : Majör Moleküler Remisyon: < % 0.1 sınır çizgine düşürülen BCR / ABL
mRNA
İmatinib



Aksiyon Mekanizması: BCR / ABL‟nin tirozin kinaz (TK) aktivite inhibisyonu →
substrat Fosforilasyonu ↓↓ → proliferation sinyalleri ↓↓
Kronik aşamadaki (CP-CML) doz tedavisi günde 400 mg. p.o., hızlanmış aşama yada
blast krizinde günde 600-800 mg p.o. kullanılmalıdır
Tedavi amacı: hematolojik, sitogenetik ve moleküler remisyondur.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 59
Concise Manual of Hematology and Oncology


Tedaviye cevap verme: CP – CML: hematolojik remisyon orani olguların > % 95,
sitogenetik remisyon 54 ay sonar % 86‟ dır.
CMR ulaşıldıysa bile tedaviye sürekli devam edilmelidir. ( Imatinib kesilmesinden sonra
relaps sık görülür)
Tedavi Hedefleri
Hedef
Tam hematolojik remisyon (CHR)
Minimal sitogenetik remisyon (MCR)
Tam sitogenetik remisyon (CCR)
Tedavi başlangıcından sonraki zaman (ay)
<3
6
12
Kliniksel Imatinib Terapisi Gözetim
Zaman Dilimleri
Kan Sayımı (diferansiyel)
Sitogenetik (a) kemik iliği
PCR (b) Periferal
Kan
ilk teşhiste
CHR onaylandığında
CCR onaylandığında
Haftalık
Her 2-4 haftada
Her 4-6 haftada
Terapi öncesi
Her 3-6 ayda
Her 12-18 ayda
Terapi öncesi
Her 3 ayda
Her 3 ayda
CMR onaylandığında
Her 6 haftada
Her 12-18 ayda
Her 3 ayda
(a) Philadelphia kromozomu tesbiti
(b) BCR – ABL analizi
Imatinib Tedavisinin Başarısızlık Kriterleri






3 ayda hematolojik remisyona ulaşılamama
6 ay sonra (yada imatinib tedavisinin durmasını gerektiren sitopeni) sitogenetik remisyon
eksikliği (en azından minimal sitogenetik remisyon, MCR)
9-12 ay sonra (3-6 ay sonra dozun 600 mg.‟a artışına rağmen) sitogenetik remisyona (en
azından MCR) ulaşılamama
Tam hematolojik yada sitogenetik remisyon sonrası progresif hastalık (örnek: periferal
kandaki BCR / ABL transkriptlerinin kantitatif artışı)
Tam hematolojik yada sitogenetik remisyon kaybı: BCR / ABL mutasyon analizi, > 40
sayıdaki mutasyonlar rezistans mekanizmaları olarak bilinirler.
Yeni sinyal uyum sağlama inhibitörleri (nilotinib, dasatinib) imatinib‟den daha potent
gözükürler →BCR / ABL „in efektif inhibisyonu. Dasatinib ve Nilotinib imatinib
resistant CML‟lerinde onaylandı.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 60
Concise Manual of Hematology and Oncology
Diğer Tedavi Yöntemleri
Hydroxyurea



Doz: 20-40 mg/kg vücut ağırlığı/gün p.o., günlük ilaç alımı
Tedavi amacı: lökositler 10,000 – 20,000 / µl
Tedaviye cevap verme: Olguların > %80‟inde hematolojik remisyon ; Sitogenetik
remisyonlar gözlenmez
Interferon α




Doz: 5 x 106 IU/ m2 / gün s.c. , günlük ilaç alımı
Tedavi amacı: lökositler 2,000 – 5,000/µl
Tedaviye cevap verme: Olguların > % 50‟sında hematolojik remisyon, %10-15 „inde tam
sitogenetik remisyon görülür.
Pagylated interferon halen denemelerle araştırılmaktadır.
Cytosine Arabinoside, AraC




Doz: (15-) 20 mg/ m2 s.c., her ayda 10 gün, IFNα karışımıyla
Tedavi amacı: lökositler 2,000 – 5,000 / µl
Tedaviye cevap verme: Olguların > % 60‟ ında hematolojik remisyon, tam sitogenetik
remisyon ise olguların yaklaşık % 40‟ ında görülür.
CMR (Tam Moleküler Remisyon) ulaşıldıysa bile tedaviye sürekli devam edilmelidir,
çünkü ilaç kesilmesinden sonra relaps sık görülür.
Busulfan (Myleran)
Hydroxyurea ve/ veya Interferon –α kullanımına yanıt vermediyse, Busulfan palyatif tedavi
amacı olarak kullanılabilir. Doz: 2-8 mg / gün p.o.; lökosit sayısı % 50 azaltıldığında, doz
%50‟ye düşürülmelidir. Lökosit sayısı < 20,000/ µl olduğunda doz korunmalıdır.
Homoharringtonine
Plant alkaloid ile myelosupresif activite. 14 günde devamlı infüzyon 2,5 mg/ m2 / gün, ve aylık
bakım dönemleri (7 günlük) bunu takip eder.
Destekleyici Tedaviler
Trombositoz
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 61
Concise Manual of Hematology and Oncology


Trombosit sayısı > 1,000,000 / µl olduğunda trombosit agregasyon inhibitor
uygulamasını (asetilsalisilik asit) değerlendiriniz.
Alternatif: Anagrelide uygulaması, trombosit sayısı azalmasına neden olan bir
dipiridamol analog
Splenomegali
Splenomegalinin neden olduğu ağır abdominal semptomlu hastalarda, splenektomi belirlenebilir.
Dikkat: önceki vaksinasyon (pneumococci, meningocci, ve influenzae)
Diğer Prosedürler



Enfeksiyonların prevansiyon ve tedavisi
Hyperuricemia ile: allopurinol uygulaması, alkalileştirme
Semptomatik Anemiyle: kan transfüzyonu. Dikkat: Kan transfüzyonunu alojenik
transplantasyonu konusunda karar verilinceye kadar erteleyiniz.
Prognoz: Prognostic Faktörler




Kronik aşama (Mediyan 4.5 yıl) tarafından takip edilen 6 aylık hızlandırılmış aşama ve 3
ay devam eden blast kriz dönemi. Imatinib tedavisi bilinmeden once mediyan survival
4.5-5 yıldı. Imatinible tedavi gören hastaların survival mediyanları henüz açıklanmadı.
Bakınız: Prognostik Indeks (Hasford Skoru). Imatinible tedavi gören hastalarla bağlantısı
hala araştırılıyor.
Hastaların yüzde beşinde Philadelphia kromozomu negatif ve bcr / abl translokasyonunu
göstermiyor → kötü prognoz.
Kötü prognozla bağlantılı diğer risk faktörleri: fazladan kromozomsal aberasyonlar,
trombosit sayısı < 100,000 µl, hemoglobin < 7 g/dl , bazofil > % 20
Primer Terapiye Bağlı Yaşam Oranları
Terapi
Erken alojenik transplantasyon
Interferon -α
- Düşük Risk
- Orta / Yüksek Risk
3 Yıl (%)
5 Yıl (%)
7 Yıl (%)
55 - 75
50 - 75
50 - 65
95
75 - 80
75
50
40
20
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 62
Concise Manual of Hematology and Oncology
Konvansiyonel Kemoterapi


Tam sitogenetik remisyonda olan hastalarda interferon –α tedavisi sonrası mediyan
survival oranı > 9 yıl.
İmatinib: CP – CML: daha önce tedavi edilmemiş: hematolojik cevap verme oranı: > %
95, sitogenetik CR 54 aydan sonra % 85, genel survival oranı % 90 „dır.
Transplantasyon



Kronik aşamadaki akrabayla eşleşen alojenik transplantasyon sonrası, 5 yıl hastalıksız
survival oranı %75‟e kadardır. Transplantasyona bağlı ölüm oranı yaklaşık %10-15‟dir.
Relaps oranıda % 10-15‟dir.
Akrabayla eşleşen alojenik transplantasyonla karşılaştırıldığında, ilişkisiz transplantasyon
hastalıksız survival oranını düşürür (Transplantasyona bağlı ölüm oranı %25‟e kadardır).
Ancak, HLA tipaj gelişmesi, uygun donor seçimi ve gelişmiş destekleyici tedavi(GvHD
prophylaxis gibi) daha iyi sonuçlar vermiştir.
Avrupa Kan ve Ilik Transplantasyonu Grubu (EBMT) planlanmış transplantasyon öncesi
belirlenen prognostic faktörleri tanımladı:
- Donor çeşiti: Akraba / ilişkisiz
- Hastalık Aşaması: kronik aşama / hızlanma / blast krizi
- Alıcı Yaşı: < 20 yaş / 20 – 40 yaş / > 40 yaş
- Donor/ Alıcı Kombinasyonu: Kadın / Erkek = elverişsiz kombinasyon
- Transplantasyon ve diyagnoz arasındaki zaman: <1 yıl / > 1 yıl
Hastaların bireysel prognostic faktörlerine bağlı olarak 5 yıl survival oranı %18‟le %72
arasındadır, transplantasyona bağlı ölüm oranı ise %20 ile %73 arasındadır.
Takip: Takip süreci remisyon statü analizi (kan yayması, sitogenetikler, PCR) , yan etki
gözlemi ve tedavinin uzun sure sekellliğini kapsar.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 63
Concise Manual of Hematology and Oncology
Polisitemi Vera
Tanım: Hematopoetik kök hücre hastalığı; miyeloid atalarının eritropoiezdeki önemiyle klonal
genişlemesi. eşanlamlı sözcükler: polisitemi rubra vera, Vasquez-Osler hastalığı
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: D45
Epidemiyoloji: Nadir hastalık. Batı Avrupa‟da / Kuzey Amerika‟da insidans oranı: 8-10 olgu /
1,000,000 nüfus / yıl. Teşhiste mediyan yaş: 50-70 yaş. Dağılım erkek: kadın = 3:2.
Patojenez: Moleküler Genetik Alterasyonları



Olguların % 65-97‟sinde tirozin kinaz JAK-2 (Janus kinaz 2, V617F) mutasyonu →
eritropoetin - eritropoetin lineage‟da bağımsız klonal proliferasyonu
Kromozoma ait aberasyonlar (%13-29), en sık 20q- , +8 , +9 , del5
Sitokin ekstensorlarının artışı (IGF-1, IL-3, GM-CSF, VE SCF)
Eritropoetin Atalarının Proliferasyonu


Polisitemi, hematokrit ↑↑ , trombositler ↑, granülosit ↑
Artan volemi ve patolojik kan dolaşımından (hematokrit > %55) kaynaklanan
semptomlar, kan viskozitesinin artışından, trombositozdan dolayı tromboembolik
komplikasyonlar ve trombosit disfonksiyonundan kaynaklanan kanama.
Patoloji:
Kemik iliği
Tüm üç hücre sırasının(trilineary proliferasyonu) belirgin proliferasyonuyla başlangıçtaki
hipersellüler kemik iliğinin eritropoiez ve megakaryopoiezdeki etkisi. Hastaların yüzde onu ilk
teşhiste hafif retiküler fibrosis gösterirler. Hastalık ilerledikçe reticulin ve kolajen fibrosis
görülür.
Periferal Kan
Normokromik, normositer eritrositoz, hematokrit ↑↑. Olguların > %50‟sinde trombositoz
bulunur. Nötrofili ve bazofili. Hastalığın ilerlemesi ve ekstramoduller hematopoezin kemik iliği
fibrosis artışı belirtileri.
Semptomlar: Kliniksel yollar iki aşamayla karakterize edilir.

Artan eritrosit sayısıyla başlayan ilk proliferasyon aşaması
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 64
Concise Manual of Hematology and Oncology

Artan sitopeni , kemik iliği fibroziti, extramedullary hematopoez, ve progresif
splenomegaliden oluşan “harcanma aşaması
Artan kan vizkozitesi, patolojik mikrosirkülasyon, hipertansiyon ve altında yatan habasetten
kaynaklanan semptomlar:









Yorgunluk, güçsüzlük, performans düşüklüğü : Olguların %30-50‟sinde
Ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı : % 20-30
Baş dönmesi, ağrısı, tinltus, görme bozukluğu: % 20-50
Vasküler Semptomlar: geçici iskemik atak (TIA) , kesintili klodikasyon, Raynaud‟un
sendromu: % 50-80
Duodenalis kanaması / miğde ülseri, özefagus varisleri, epistaksis: % 30-40
Splenomegali, hepatomegali : % 50-80
Eritem (özellikle yüzde - plethora), dudak siyanozu: %65-85
Pruritus: %15-40
Eritromelalji (“ayak yanma sendromu”): % 5-10
Tanı: Tıbbi Geçmiş, Fiziki Tetkikler

Fiziki Tetkikler: lenf nodu statüsü, karaciğer / spleen, enfeksiyon belirtisi, kanama
belirtisi, tromboz belirtisi, kardiyopulmoner testler (ikincil eritrositoz kapsanmaz)
Laboratuvar Testleri





Tüm diferansiye kan sayımı: hematokrit ↑↑, eritrosit ↑↑, trombositler ↑, granülosit ↑;
reticulocyte sayımı
Karaciğer / renal fonksiyon testleri, ürik asit↑, LDH ↑, CRP, Vitamin B12 ↑, ve Vitamin
B12 bağlayıcı kapasitesi ↑, serum demiri ↓, ve ferritin ↓ kapsayan rutin laboratuvar
testleri
Lökosit alkalin fosfataz ↑↑
Eritropoietin seviyesi ↓↓
JAK-2 mutasyon statüsü analizi (V617F)
Histoloji


Demir ve fiber boyaması içeren kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi
Sitogenetikler (kemik iliği): Olguların %30‟unda anormal karyotib görülür, en çok
del(20q); (Philadelphia kromozomu yoktur → DD:CML)
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 65
Concise Manual of Hematology and Oncology
Görüntüleme, Diğer Testler
Abdominal ültrason, ECG, göğüs x-ray'i, ekokardiyografi, pulmonal fonksiyonlar, kapiler kan
gaz analizi (ikincil polyglobulia‟yı kapsamaz), oküler fundus testi.
Polisitemi Vera Teşhisi için WHO Kriterleri (2001)
Ana Kriter
A1
Yüksek RBC kütlesi (> 125% ortalamanın yukarısında normal tahmini değer), yada
erkeklerde Hb > 18.5 g/dl , kadınlarda > 16.5 g/dl
A2
İkincil eritrositoz nedensizliği
-
İrsi eritrositozun dışarda bırakılması
Eritrositoz seviyesinin yükselmemesi
A3
Splenomegali
A4
İlik hücresinde klonal genetik anormalliği (Philadelphia kromozomu yada BCR / ABL
füzyon geninden farklı)
A5
Vitro‟da bağımsız eritroid koloni oluşumu
Minoris Kriterler
B1
Trombositoz > 400,000/ µl
B2
Lökositoz (nötrofiller) > 12,000 / µl
B3
Belirgin eritroid ve megakaryocytic proliferasyonlu panmiyeloz gösteren kemik iliği
biyopsisi
B4
Düşük serum eritropoietin seviyeleri
Polisitemi Vera teşhisi aşağıdakilerin varlığıyla elde edilir:


Ana Kriterler A1+A2+A3 veya A1+A3+A4
Ana Kriterler A1+A2 artı 2 minoris kriter
Diferensiyel Teşhis
Eritrositoz – Aşağıda

belirtilenlerle ikincil eritrosit proliferasyon ve hematokrit artışı
Dehidratasyon, pulmoner / kardiyak hastalık
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 66
Concise Manual of Hematology and Oncology



Uyku apnee sendromu, sigara içme
Yükseklik adaptasyonu (> 2,000 m yükseklikte uzunca kalma )
Hemoglobinpatiler, kronik methemoglobinemi
Eritropoietin ↑↑
Eritropoietin: 34 kDa glycoprotein, renal (%90) ve hepaticus (%10) sentez






Renal hastalıklar
Paraneoplastik sendromlar ( renal hücre karsinoma, serebellum hemangioblastoma,
akciğer kanseri, feokromositoma, ve benzeri
Hipertansiyon
Hiperviskositeli hipervolemi ve patolojik mikrosirkülasyon (pulmoner / serebral / renal)
Tromboembolik olaylar / kanama ( Trombosit disfonksiyon)
Kronik idyopatik miyelofibroz gelişimi : %9
Akut Lösemiye Aşağıdakilerle Dönüşümü



Toplar damardan kan alma terapisi : % 1-2
Alkilleşen ajanlarla tedavi / 32 P: % 5-15
Hidroksil tedavisi : % 5-6
Tedavi: Tedavi Konsepti


Destekleyici / palyatif yaklaşım: resmileşmiş standart tedavi yaklaşımı, polisitemi ve
trombositoz komplikasyonlarını engelleme amaçlıdır
Tedavi edici yaklaşım: Malignan kök hücre klonu eliminasyonu, sadece klinik
denemelerle: < 70-75 yaşındaki şiddetli polisitemi hastalarında myeloablatif tedavi, ve
alojenik kemik iliği yada kök hücre transplantasyonu
Destekleyici / Palyatif Yaklaşım:
Ikincil Profilaksi: Tromboembolik olayların risk faktörlerinden kaçınmak (sigara kullanımı,
ateriyel hipertansiyon, obezite ve yüksek kolesterol).
Entermitan Venesection:


Objektif: Erkeklerde % 45‟in altında, ve kadınlarda % 42‟nin altında hematokrit,
trombotik ve hemorajik komplikasyonların engellenmesi
Dikkat: Polisitemi ve uzatılmış venesection terapisi kronik demir eksikliğine neden olur.
Demir eksikliği patolojik eritrosit oluşumunu sınırlar. Klinik demir eksikliği
manifestosunda bile demir ilave kaçınılmalıdır.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 67
Concise Manual of Hematology and Oncology
Erythrocytapheresis:
Hücre ayrılmasıyla yüksek miktarda isovolemic kırmızı kan hücresi çıkarılması.


Venesection terapisinin aksine, konstant plasma miktarı onarımı
Daha iyi tolere edilir, tromboembolik olay riski düşürülür
Kemoterapi:
Trombositoz artışı, semptomatik splenomegali yada devam eden venesection tedavisine
tahammülsüzlük varsa belirtilebilir.



Hydroxyurea yada alkilleştiren ajanlar ( busulfan gibi); kapalı polisitemi gözlemiyle
düşük doz, uzun dönem tedavi
Dikkat: alkilleştiren ajanlarlarla uzun dönem tedavi akut lösemi oluşumu riskini10-15
faktör artırır.
Hydrexyurea tedavisi ilk tercihtir (akut lösemi oluşumu rastlantısı azdır).
Radyoaktif Fosfor Terapisi



32
P, 0.1 mCi/kg, toplamda max. 5 mCi
70 yaşından büyük hastalarda, yan etki olduğu takdirde yada kemoterapi sonuç vermezse
kullanılabilir.
Dikkat: Transformasyon → akut lösemi oluşumu riskini artırır.
Interferon – α (IFNα): Değişik çalışmalar haftada 3 kez Interferon- α 3-5 x 106 IU s.c. ile
tedavinin eritropoiez normalleşmesine yardımcı olduğunu gösterir: CR %50-70, PR %20-30
Semptomatik Tedavi




Pruritus: antihistaminler, H2 reseptör inhibitörleri, muhtamel PUVA, cholestyramine,
serotonin geri-alım inhibitörleri
Hiperürisemi: allopurinol 100-300 mg/ gün p.o.
Trombositoz: acetylsalicylic asit 100 mg/ gün p.o., anagrelide 0.5 - 1 mg/ gün p.o
Eritromelaji: acetylsalicylic asit 100 mg/ gün p.o., platelet sayısı azalması
Patojenez:


10 yıl survival: hastaların % 40-50‟sinde
Mediyan survival: 9-12 yıl
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 68
Concise Manual of Hematology and Oncology
Esansiyel Trombositemiler
C.F.Waller, W.Lange
Tanım: Hematopoetik kök hücre hastalığı ile trombopoetik hücrelerin klonal(tekli) veya
poliklonal (çoklu) yayılması sonucu trombositozis >600.000/µl olur.
ICD-10:
D75.2
Epidemiyoloji:
Nadir görülen hastalıktır.Görülme sıklığı 1-2 vaka/1,000,000/yıl‟dır.
Hastalarda ortalama yaş: 60-70 yıl‟dır. 40 yaşın altındaki hasta sayısı %20, dağılımı: Erkek:
Kadın= 3:4‟tür.
Prognoz: Moleküler Genetik Değişliklikler

Herediter (kalıtımsal) otozomal dominant vakalarda, trombopoietin (TPO)geninde
moleküler değişiklikle; TPO seviyesi ↑↑(yükselir).

Nadir görülen vakaların %23-57‟sinde tirozin kinaz JAK-2(Tanus kinaz 2, V617F)‟nin
mutasyonu ilişkisi henüz açıklığa kavuşmamıştır. Nadir görülen vakalarda : TPO normal/
↑‟dir.
Trombopoiesisde Klonal Çoğalmanın Önemi

Trombositozis, normal veya fonksiyonu bozulmuş plateletler.

Tromboembolik komplikasyonlar ve hemoraji(kanama).
Patoloji.:
Kemik İliği
Büyük, olgun magakaryositlerin çoğalması göze çarpar.Sadece nadir mikromegakaryositler
vardır. Kollojen fibrozis yoktur, bağ dokusu ile ilgili fibrozis(reticulin fibrozis) çok azdır veya
yoktur. Demir lekesi pozitiftir. Leukoeritroblastozis‟in işareti yoktur.
Periferal Kan
Trombositozis >600.000/µl ,‟‟büyük plateletler‟‟, platelet agregatları mevcuttur.
Bulgular: Başlangıçta genellikle asemptomatik, sıklıkla tesadüfi teşhis edilir.Semptomlar hücre
çoğalması ve trombositozisten dolayı aşağıdaki gibidir:

Kilo kaybı, hafif ateş, terleme, kaşıntı: %20-30.

Serebral, kardiak veya periferal arterlerde emboli: %15-20.

Alt ekstremitelerin derin venlerinde pıhtı oluşumu(tromboz), akciğer embolisi: %25-40.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 69
Concise Manual of Hematology and Oncology

Kanama (hemoraji): %25-30.

Dalak büyümesi(Splenomegali):%40-50.

Nörolojik komplikasyonlar: %20-30.

Cilt ile ilgili semptomlar: Eritromelalgia(„‟Yanan ayak sendromu‟‟),
akrosiyanoz: %10 gelişir.
Tanı:
iskemik
Anamnez, Fizik Muayene
Fizik Muayene: Lenf nodunun durumu, karaciğer/dalak, kanama belirti
Leri/ tromboz oluşumu.
Laboratuar Testleri

Tamkan sayımında farklılıklar görülür, retikülositler, trombositozis >600.000/µl .

Elektrolitleri, karaciğer/böbrek fonksiyon parametrelerini de içeren rutin laboratuar
testleri:
Üre↑, LDH↑, CRP:Serum K⁺ sıklıkla↑↑ (yalancı hiperkalemi sonucu
plateletlerden K⁺ salınımı oluşur). Bu durumda : Plazma K⁺ analizi yapılmalı.

Lökosit alkalin fosfataz normal/↑(DD:CML), serum demiri, ferritin(demir eksikliğinin
hariç tutulmasıyla).

Platelet fonksiyon testi, kanama zamanı.

JAK-2 mutasyon durumu(V617F)‟nin analizi.
Histoloji
Sitogenetik ve moleküler tanı için kemik iliği aspirasyonu ve biopsisi(Filedelfia kromozomi veya
bcr/abl içermeyen, yeniden düzenlenmiş tespit edilebilir, DD:CML ile) yapılır.
Esansiyel Trombositemilerin (ET) Teşhis Kriterleri
Teşhis Kriterleri(„‟Pozitif Kriterler‟‟)

Sürekli platelet sayısı >600.000/µl.

Yükselen sayıda büyük olgun megakaryositlerle birlikte megakaryosit menşeinin
predominant çoğalması ile karakterize kemik iliği.
Hariç Tutulan Kriterler („‟Negatif Kriterler‟‟)
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 70
Concise Manual of Hematology and Oncology

Policytemia vera ile ilgili kesin delil yoktur.
-Normal kırmızı kan hücre çoğunluğu, hemoglobin < 18.5 g/dl(erkek)
ve < 16.5 g/dl (kadın).
-Kemik iliğinde boyanabilir demir, serum ferritini normal ve MCV normal.
-Demir eksikliği: Demir yüklemeyle birlikte kırmızı kan hücre sayısında ve ya
hemoglobin seviyesinde artış yoktur.

KML „nin kesin delili yoktur.
-Saptanabilir filedelfia kromozomu yoktur ve bcr/ abl birleşme geni yoktur.

Kronik İdiopatik Myelofibrozis‟in kesin delili yoktur.
-Kollojen fibrozis yoktur. Bağ dokusu (reticulin) fibrozisi minimal veya

yoktur.
Myelodysplastic Sendrome (MSD)‟nin kesin delili yoktur.
-MDS ( örneğin: 5q-, t(3;3)(q21:q26.1) için tipik sitojenik aberasyon yoktur.
-Granulositik displazinin belirtisi yoktur.
-Mikromegakaryosit varsa bile birkaç tanedir.

Aşağıda belirtilen meydana getiren etkenlerden dolayı trombositizis oluşumu belirtisi
yoktur:

-Altta yatan ne enfeksiyonlar ne de iltihap.

-Altta yatan tümörler, önceki splenoktomi.
Ayırıcı Tanı
*Diğer myeloproliperatif (miyelositlerin anormal artışı ile karakterize
sendromlar)(KML, CIMF, PV)
* Myelodysplastic Sendrome (MSD).
*Sekonder trombositozisler

Splenoktomi sonrası durum
-Kronik demir eksikliği, hemolitik anemi, kan kaybı.
-Enfeksiyonda akut faz raksiyonu/tümörler/damar iltihabı/alerjik reaksiyonlar vb.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 71
Concise Manual of Hematology and Oncology
Komorbitide:

Kronik İdiopatik Myelofibrozis (CIMF) gelişimi:%5 hastada.

Akut lösemiye dönüşüm: hastaların %3-5‟inde görülür.
Tedavi: Tedavi Yaklaşımı
Prognozla ilgili faktörlere göre tedavi:

Korunma: Tromboembolik komplikasyonlar için risk faktörlerinin azaltılması(sigara
içme, arterial hipertansiyon, obezite, hiper kolesterolemi )gibi.

Destekleyici Tedavi: Trombositozis komplikasyonlarının tedavisi.

Tedavi Edici Yaklaşım: Malignant kök hücre klonlarının eliminasyonu (Allojenik kök
hücre transplantasyonu ile birlikte yüksek doz kemoterapi): sadece seçilmiş vakalarda .
Esansiyel Trombositemilerde Risk Grupları
Düşük Risk Grubu
Yaş< 60yaş
+Daha önceden tromboembolik komplikasyonlar yok
+ Platelet sayısı < 1,500,000/µl
+ Kardiavasküler risk faktörleri yok
Orta Derceli Risk Grubu, Ne Düşük- Ne De yüksek Durum Gösteren- Risk grubu
Yüksek Risk Grubu
Yaş ≥ 60 yaş
Veya daha önceden tromboembolitik belirtiler mevcut
Veya daha önceden platelet sayımı ›1,500,000/ µl
Veyahut kardiyovasküler risk faktörleri mevcuttur.
Düşük Risk Hastaları

Düşük riskli tromboembolik olayların oluşumu ( yılda %1.2-1.5) hemorajik
komplikasyonlar(yılda %1.1)‟la birlikte görülür.

Sitoredüktif (hücre azaltıcı) tedavi için kesin bulgu yoktur→gözlem ve değerlendirme
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 72
Concise Manual of Hematology and Oncology

Vazomotorik belirtileroluştuğunda/ bozulan kan dolaşımı-arter ve kapillerde/Kardiyovasküler risk faktörleri→Asetil salisilik asit ilacı(ASS)100mg/gün verilir
(gastrointestinal kanama hikayesi olmamalı).
Orta Derceli Risk Grubu Hastaları

Sitoredüktif (hücre azaltıcı) tedavi için kesin bulgu yoktur→gözlem ve değerlendirme.

Profilaktik amaçlı asetil salisilik asit ilacı(ASS)100mg/gün verilir (gastrointestinal
kanama hikayesi olmamalı).

Klinik Uygulamalarda: Risk faktörlerinin arttığı vakalarda sitoredüktif tedavi.
Yüksek Risk Grubu Hastalar

Asetil salisilik asit ilacı(ASS)100mg/gün .

Sitoredüktif tedavi: Hidroksiüre 0.5-1.5 g/gün verilir.Doz ayarı platelet sayısına göre
yapılır.Tedavinin amacı platelet sayısını <400,000/µl olmasını sağlamaktır.

İkinci yol: Anagrelide(dipyridamole anolog) tedavisi. Fosfodiesteraz ve fosfolipaz A2‟yi
inhibe eder, megakaryopoiezis ve trombopoiezisin spesifik inhibasyonunu sağlar(ne
şekilde inhibe ettiği tam olarak bilinmiyor).Yan etkileri; baş ağrısı, çarpıntı, taşikardi,
hipotansiyon, sıvı kaybı ve özellikle üç aylık tedavi süresince hastaların %25‟inde diare
görülür. Dozaj: 0.5-1 mg/gün‟dür. Doz ayarı platelet sayısına göre yapılır. Tedavinin
amacı platelet sayısını <400,000/µl olmasını sağlamaktır.Vakaların %94‟ünde
plateletlerin normalizasyonu mevcuttur; bununla birlikte, komlikasyonların (arterial
trombozis, hemoraji, kronik idiopatik myefibrozisin gelişmesi gibi ) görülme sıklığının
artması mümkündür.

Deneyimsel tedavi(klinik çalışmalar): İnterferon –α 3-5 × 10⁶ IU s.c. haftada üç
defa,pegile edilmiş interferon –α 50-100/ µg haftalık olarak verilir.

Akut komplikasyonlar oluştuğunda: Trombositoferezis.
Esansiyel Trombositemiler ve Hamilelik

Vakaların yaklaşık %45‟inde , ilk trimester süresince spontane düşükler görülür.

Annede nadiren tromboembolik komplikasyonlar oluşur.

Düşük-doz ASS tedavisiyle(100 mg/gün)birlikte, daha yüksek oranda başarılı
hamilelikler rapor edilmiştir.

Hydroxyurea ve anagrelide potansiyel olarak teratojeniktir; riskler konusunda dikkatli
olunmalı, çocuk ve anne için fayda değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 73
Concise Manual of Hematology and Oncology
* Beş yıl hayatta kalma oranı: %74-93.
Prg:
* On yıl hayatta kalma oranı: %61-84.
Kaynaklar
1. Campbell Pj, Green AR. Management of polycythemia vera and essential
thrombocythemia. ASH Educational Program Book 2005:201-8.
2. Chim CS, Kwong YL, Lie AK ve ark.Long-therm outcome of 231 patients with
essential thrombocythemia. Arch Intern Med 2005;165;2651-8
3. Finazzi G, Harrison CN. Essential thrombocythemia. Semin Hematol 2005;42:230-8.
4. Harrison CN. Essential thrombocythemia: challenges and evidence-based manegement.
Br J Haematol 2005;130:153-65.
5. Harrison CN, Campbell Pj, Buck G ve ark.Hydroxyurea compared with anagrelide in
high –risk essential thrombocythemia. N Engl J Med 2005;353:33-45.
6. Schafer Al. Thrombocytosis. N Engl J Med 2004;350:1211-9.
7. Steurer M, Gastl G, Jedrzejczak WW ve ark. Anagrelide for Thrombocytosis in
myeloproliferative disorders. Cancer 2004;101:2239-46.
8. Tefferi A, Thiele J, Orazi A ve ark. Proposals and rationale for revision of WHO
diagnostic criteria for polycythemia vera, essential thrombocythemia, and primary
myelofibrosis: recomendations from an adhoc international expert panel. Blood
2007;110:1092-7.
Web
1. http://www.emedicine.com/med/topic2266.htm
medicine
E-
2. http://www.mcl.tulane.edu/classware/pathology/Krause/ET/ET.htlm
Uni.
Tulane
3. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000543.htm
plus
Medline
4. http://www.cancer.gov/cancertopics/types/myeloproliferative.
Topi
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
NCL Cancer
Sayfa 74
Concise Manual of Hematology and Oncology
Kronik İdiopatik Myelofibrozis (CIMF)
C.F. Waller
Tanım: Malignant kök hücre hastalığı ile kemik iliği fibrozisi ve daha sonra sitopeni
(hematopoetik hücrelerin yenilenmesinden dolayı) gelişmesi ile karakterizedir. Sinonimleri:
osteomyelofibrosis (OMF), osteomyelosclerosis, idiopatik myelofibrozis, primer myelofibrozis
(PMF).
ICD-10:
D47.1
Epidemiyoloji: İnsidans (görülme sıklığı) 3-15/1000,000/yıl, orta yaşta görülemesi 50-70 yaş,
erkeklerde insidans daha yüksek.
Patogenez:

Pluripotent hematopoetik kök hücrelerin moleküler genetik değişimleri

%43-57 vakada tirozin kinaz JAK-2 (Janus kinase 2,V617F)‟nin mutasyonu.

Vakaların %30‟unda (örn.13q-, 20q-, +8)sitogenetik değişiklikler.

Büyüme faktörlerinin(PDGE, TGFβ, EGF, TNFα, IL-1,TPO)
Klonal Myeloproliferasyon, Atipik Megakaryositik Hiperplazi

Normal fibroblastların sitümülasyonu(arttırılması), kollojen sentezi,anjıogenesis(yeni kan
damarlarının oluşması).

Reaktif kemik iliği fibrozisinin artışı(prefibrotik devreden fibrotik devreye geçiş).

Kemik iliğinde normal hematopoiesisin(kan
sitopeni(anemi, nötropeni, trombositopeni).

Dalak, karaciğer ve diğer organlarda ektramedullar hematopoiezis.
hücresi
üretiminin)baskılanması,
Fizyopatoloji:
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 75
Concise Manual of Hematology and Oncology
CIMF‟nin teşhisinde WHO Kriterleri
Prefibrotik
aşama(devre)
Karaciğer/dalak:
Peiferal kan:
Kemik İliği:
Yok veya hafif hepato-/splenomegali
Hafif anemi/lökositoz/trombositoz/hafif
lökoeritroblastozis(olgunlaşmamış myeloid ve
eritrositik prekürsör hücreler), hafif poikilositoz
(anormal şekilli eritrositler), az miktarda
dakrositler(„‟gözyaşı hücreleri‟‟).
çok fazla anormal hücre oluşumu, atipia ile birlikte
granülopoietik ve megakaryositik proliferasyon,
minimal retiküler fibrozis.
Fibrotik aşama(devre)
Karaciğer/dalak:
Orta/ileri derecde hepato-/splenomegali
Peiferal kan:
Orta yada ciddi derecede anemi, lökosit ve trombosit
sayısında
düşüklük/normal/
lökoeritroblastozis,
eritrositler prominent poikilisitoz ile birlikte artmış
seviyededir
Hücre dansitesinde azalma, retikülin ve/veya kolljen
fibrozis , ektramedullar hematopiezis ile ilik sinüsünde
genişleme, atipik megakaryositlerin promenent
proliferasyonu, bağlantılı olarak gelişen kemik
rejenerasyonu(osteosklerozis).
Kemik İliği:
Semptomlar:
Başlangıç olarak asemptomatik, sıklıkla insidansı teşhise bağlıdır. Kemik iliği fibrozisinde artış
ve normal hematopiezisde azalma söz konusu olduğunda:

Genel semptomlar( azalmış performans, anoreksiya, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi
oluşumu).

Anemi , halsizlik, performans azalması, renk solukluğu, yorgunluk(sürmenaj)

Lökopeni ile birlikte: İnfeksiyon şüphesi, mukoz mebranlarda iltihaplanma

Trombositopeni ile birlikte: Kanama hasssiyeti(gastrointestinal kanama), peteşi

Splenomegali, hepatomegali(ekstramedullar hematopoiezis).
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 76
Concise Manual of Hematology and Oncology
Tıbbi anamnez, Fizik Muayene
Tanı: Fizik muayene, lenf nodlarının(bezlerinin) durumu, karaciğer/dalak, infeksiyon
belirtileri ve kanama belirtilerinin kontolünü içerir.
Laboratuar testleri

Tamkan sayımında değişiklikler(nötrofillerin değişimi ,normoblastlar…vb.)retikülositler.

Rutin laboratuar testleri karaciğer ve renal fonksiyon parametrelerini içerir. LDH↑, CRP

Alkalin lökosit fosfataz ↑ (DD: CML).

JAK2 mutasyonu(V617F).
Histoloji
Sitogenetik ile birlikte kemik iliği smear ve biyopsisi (Filedelfiya kromozomu yok→DD:CML).
NOT: Kemik iliği fibrozisine bağlı sıklıkla dry tap(kuru tıkaç) oluşabilir.Bu gibi durumlarda
teşhis biyopsiye bağlı olarak yapılır.
Görüntüleme

İskelet röntgeni(hastalığın ileriki aşamalarında osteosklerozis)

Normal veya fibrotik kemik iliğinin MRI ile ayrımının mümkünse yapılması.
Ayırıcı Tanı :

Akut megakaryositik lösemide akut myelofibrozis vardır ( FAB tip M7, ►bölüm.).

Diğer myeloproliferativ Sendromlar(CML, esansiyel trombositemiler, polisitemia vera
rubra►bölüm.)

Riskli(hairy)hücre lösemisi(HCL►bölüm.).

Aplastik anemi, kemik iliği metastazı

Kronik infeksiyonlar (miliyer tüberküloz, histoplazmoz)

Mast hücre hastalıkları, sistemik lupus eritomatozus
Komorbitide:

İnfeksiyonlar (hastaların %15‟inde)

Tromboembolik vakalar, hemoraji (hastaların %40-50‟sinde)
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 77
Concise Manual of Hematology and Oncology

Hemolitik anemi(kemik iliği içinde hemoliz, hipersplenizm)

Portal hipertansiyon(portal ven trombozu, hepatomegali)

Kaşeksi

Hastaların %15-20‟sinde akut lösemiye dönüşüm.
Tedavi :
Tedavi Yaklaşımı

Destekleyici/palyatif(hafifletici)yaklaşım:
Myelofibrozisin
ve
ekstramedular
hematopoiesis(hepato-/splenomegali)in komplikasyonlarının engellenmesi.

Tedavi edici yaklaşım: Malignant(kanserojen)kök hücre klonlarının eliminasyonu(sadece
klinik uygulamalar ile, yüksek doz-terapi ve kök hücre transplantasyonu).
Destekleyici/Palyatif Yaklaşım

Asemptomatik hastaların tedavisi için bilgi yoktur.

Trombosit artışında: asetil salisilik asit, hidroksiüre, anagrelide(►bölüm.7.3.3)

Semptomatik anemide: Kan transfüzyonları.Demir birikimi durumunda :
Desferrioxamine veya oral şelatörler(klinik uygulamalarda).Androjenler(danazol
600mg/gün .p.o., metenolon 2-5mg/kg/gün) hastaların %40‟ında etkilidir.UYARI:
Karaciğer fonksiyonlarının düzenli takibi gerekli; erkek hastalarda prostat kanserinde
kontrendikedir.

Semptomatik trombositopenide: Platelet transfüzyonları.
Semptomatik Splenomegali/Hipersplenizm

Hafif kemoterapi: Hidroksiüre, alternatif olarak: Chlorambucil, busulfan verya
thioguanine.

Splenik Işınlama: 0.1-0.2 Gy.UYARI: Işınlamadan sonra pek çok sitopeni oluşabilir.

Splenektomi(dalağın alınması): Birikimin son durumu: Birikimdeki son durum özellikle
semptomatik portal hipertansiyon(Esophageal Variceal kanama, asit birikimi,..vs.) tedavi
alternatifi TIPS (Transjugular İntraluminal Porto sistemik Şant), dalak ektrameduler
hematopoiezis için asıl organdır.Splenektomi sonrasında hastaların % 25-50‟sinde
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 78
Concise Manual of Hematology and Oncology
hepatik hematopoiesis ile birlikte hepatomegali gelişir.Eğer splenektomi mümkün değilse
: Bu gibi durumlarda portal hipertansiyon ile birlikte intrahepatik obstrüksiyon(tıkanma)
varsa, şant/stent‟lerin yerleştirilmesi dikkate alınır.
Tedavi Edici Yaklaşım(Klinik Uygulamalar İçinde)
Allojenik kemik iliği veya kök hücre transplantasyonu ile myeloablative (kemik iliğiaktivitesinin
azaltılması) tedavisi <50 yaş olan hastalarda yapılır. Tedavinin amacı, kemik iliği fibrozisinin
malignant klonlarının çeşitlenmesinin elimine edilmesidir.
Deneysel (araştırma ) Aşamasındaki Tedaviler
İnterferon-α , TNF- α
araştırılmaktadır.
inhibitörleri , jenalidomide son zamanlarda klinik uygulamalarda
Prognoz:
Beklenmeyen nagatif risk faktörleri(R.F):

Anemi

Yaş>64 yaş

Hiperkatabolik semptomlar(kilo
fatique(yorgunluk,sürmenaj)

Lökopeni( <4,000/µl) veya lökositoz(>30,000/ µl)

Blast hücrelerinin dolaşımı≥%1

Karyotip(kromozom diziliminde bozulma, kromozom kaybı veya hasarı) oluşumunda yüksek risk(+8, 12p-)
kaybı,
ateş,
gece
terlemeleri,
belirtilmemiş
Risk Kategerilerine Göre Ortalama Yaşam Sürdürebilirliği
Risk Kategorileri
Risk Faktörleri(RF)
Ortalama yaşam(yıl)
Düşük risk
Orta risk
Yüksek risk
RF yok
1 RF
≥ 2 RF
≥ 10
<3
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 79
Concise Manual of Hematology and Oncology
KAYNAKLAR
1.Arana-Yi C Quintas-Cardama A, Giles F. Ve ark.Advances in the therapy of chronic idiopathic
myelofibrosis. Oncologist 2006; 11:929-43
2.Barosi G, Bergamaschi G, Marchetti M ve ark. JAK2 V617F mutational status predicts
progression to large splenomegaly and leukemic transformation in primary myelofibrosis. Blood
2007;110:4030-6
3.Cervantes F Modern manegement of myelofibrosis. Br J Haematol 2005;128:585-92
4.Ciurea SO, Merchant D, Mahmud N ve ark. Pivotal contributions of megakaryocytes to the
biology of idiopathic myelofibrosis. Blood 2007;110:986-993
5.Henessy BT, Thomas DA, Giles FJ ve ark. New approaches in the treatment of myelofibrosis.
Canser 2005;103:32-43
6.Papageorgiou SG, Castleton A, Bloor A ve ark. Allogenic stem cell transplantation as
treatment of myelofibrosis. Bone Marrow Transplant 2006;38:721-7
7.Tefferi A, Thiele J, Orazi A ve ark. Proposals and rationale for revision of the WHO diagnostic
criteria for polycythemia vera, essential thrombocythemia, and primary myelofibrosis:
Recomendations from an adhoc international expert panel.Blood 2007;110:1092-7
1.http://www.myelofibrosis.net
Myelofibrosis Network
2.http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000531.htm
PMF, Medline Plus
3.http://www.emedicine.com/med/topic78.htm
E-medicine
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 80
Concise Manual of Hematology and Oncology
Prolenfositik Lösemi (PLL)
Tanım: Lenfositik hücrelerin klonal büyümesi ile düşük derecede lösemik lenfoma. Olguların
%80'inde prolenfositik lösemi, %20'sinde ise T-PLL görülür.
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: C91.3
Epidemiyoloji: İnsidans: KLL olgularının %10'u. Olguların çoğunda diyagnoz yaşı > 70,
dağılım erkek:kadın= 2:1.
Patojenez: Neoplastik prolenfositlerin özellikleri


CD19, CD20, CD22 ile B-prolenfosit (B-PLL) tipi ekspresyonu; CD5, CD11c, CD23,
CD103 için negatif; yüksek surfas immunoglobulin ekspresyonu (IgM, bazen IgD)
CD2, CD5, CD7 ile T-prolenfosit (T-PLL) ekspresyonu; CD1, TdT için negatif, olguların
%75‟inde CD+4, %20‟sinde ise CD8+.
Sitogenetikler / Moleküler Genetikler: Hastaların %75‟inde karyotipik aberasyonlar:


Hastaların %60‟ında 14q+, t(11;14) (q13;q32) yada inv(14)
Diğer aberasyonlar: trizomi 12, 6q- delesyonu, t(6;12)(q15;p13) translokasyonu
Patoloji: Kan yayması


Lenfosit maturasyonunun farklı aşamaları ile lenfositozis.
> % 55 prolenfositler (belirgin nükleoli ile immatür görünen hücreler)
Kemik İliği


İmmatür lenfosit popülasyonu ile > %30 infiltrasyon
Normal hematopoezin artan supresyonu
Sınıflandırma: WHO sınıflandırması (2001): malignan B-hücre yada T-hücre non-Hodgkin
lenfoması (B-PLL, T-PLL)
Semptomlar:







Splenomegali, abdominal semptomlar: %75-95
Anemi: %70
Trombositopeni: %70
Lenfositozis, genelde > 100,000/µl: %65
Morarma, kanama, peteşiler
Yorgunluk, performans düşüklüğü, kilo kaybı
T-PLL ile: lösemik cilt infiltrasyonu
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 81
Concise Manual of Hematology and Oncology
Tanı: Anamnez , Fiziksel Muayene: Splenomegali, lenf nodu statüsü, hemoraji belirtileri,
enfeksiyon belirtileri, cilt (infiltrasyonu)
Laboratuvar Testleri




Diferansiye ile kapsayan tam kan sayımı, retikülositler; kan simiri prolenfositler ile
morfoloji karakteristiklerini gösterir, muhtemelen anemi ve trombositopeni.
Elektrolitler + üre, serum kreatinin, bilirubin, karaciğer fonksiyon testleri, LDH, ve CRP
kapsayan rutin laboratuvar testleri
İmmünoloji: nicel serum immunoglobulin düzeyi, immunoelektroforez:
hipogamaglobulinemi, monoklonal gammopati
Tavsiye edilen: Yüzey belirteç analizi: periferal kan lenfositlerinin FACS-analizi: CD5
negatif (→ DD:KLL)
Kemik İliği Sitolojisi ve Histolojisi: İmmatür lenfosit popülasyonu infiltrasyonu, normal
hematopoez supresyonu
Tarama: Göğüs röntgeni, abdominal ultrason
Ayırıcı Tanı:


Lenfatik hastalıklardan kaynaklanan splenomegali, özellikle KLL, saçaklı hücreli lösemi,
immunocytoma, mantle hücreli lenfoma
Akut lösemi
Komplikasyonlar: Eğer lökositoz > 200,000/µl, lökostaz → sitaferez tarafından lökosit
azaltılması önerilir.
Tedavi Konsepti
1. KLL ile karşılaştırıldığında kötü prognoz daha agresif yaklaşımı gerektirir.
Kortikosteroid ile/yada olmayan alkilleyici ajanlar sadece %20 remisyon oranlarına
ulaşabilirler. Fludarabine, 2-chlorodeoxyadenosine (2-CDA), pentostatin yada
antrasiklinlerle protokollar (CHOP) ilk seçenek tedavisinde kullanılırlar.
2. Alemtuzumab (monoklonal antibodiden CD52‟ye) etkinlik gösterir.
3. Semptomatik splenomegali olgularında/ hipersplenizm: splenektomi, uygulanabildiği
yerde splenik irradyasyon
4. Dikkat: Lenfosit sayısı yüksek olan hastalarda, kemoterapi tümör lizis sendromuna neden
olabilir → yeterli hidrasyon, alkalileştirme, allopurinol verilmesi.
5. Daha genç hastalarda (<60 yaş): yüksek doz kemoterapi ve allojenik transplantasyon
değerlendirilmelidir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 82
Concise Manual of Hematology and Oncology
Prolenfositik Lösemi Tedavisi:
B-hücre prolenfositik lösemi (B-PLL)
T-hücre prolenfositik lösemi (T-PLL)
purin analogları, alkilleyici ajanlar,
CHOP, alemtuzumab
alemtuzumab, muhtemelen kemoterapi
relaps/ seyir
relaps/seyir
uygulanabilirse
Allojeneik transplantasyon ile yüksek doz kemoterapi
Kemoterapi Protokolları
"2-CDA"→ Protokol 11.5.7
0.14 mg/kg/gün
2-CDA
29. gün diğer döneme başla
Gün 1-5
i.v.
"Fludarabine/Cyclophosphamide"→ Protokol
29. gün diğer döneme başla
11.5.3
i.v.
30 mg/m2/gün
Gün 1-3
Fludarabine
Cyclophosphamide
300 mg/m2/gün
"FCR" → Protokol 11.5.4
375 mg/m2/gün
Rituximab
2
i.v.
i.v.
Gün 1-3
22. gün diğer döneme başla
Gün 1
Fludarabine
30 mg/m /gün
i.v.
Gün 2-4
Cyclophosphamide
300 mg/m2/gün
i.v.
Gün 2-4
"CHOP" → Protokol 11.4.2
750 mg/m2/gün
Cyclophosphamide
Doxorubicin
2
50 mg/m /gün
2
i.v.
22. gün diğer döneme başla
Gün 1
i.v.
Gün 1
Vincristine
1.4 mg/m /gün
i.v.
Gün 1, max. tek doz: 2 mg
Prednisolone
100 mg absolut
p.o.
Gün 1-5
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 83
Concise Manual of Hematology and Oncology
"Alemtuzumab" → Protokol 11.5.6
3 mg/m2/gün
Alemtuzumab
2
s.c.
28. gün diğer döneme başla
Gün 1. Hafta 1
Alemtuzumab
10 mg/m /gün
s.c.
Gün 2, Hafta 1
Alemtuzumab
30 mg/m2/gün
s.c.
Gün 3, Hafta 1
s.c.
Gün 1,3,5 Hafta 2-13
Alemtuzumab
2
30 mg/m /gün
Prognoz: Mediyan survival: B-PLL 3 yıla kadar, T-PLL 6-8 ay.
Tedavi Sonrası Takip: Tedavi sonrası kan sayımı, palyatif tesbitde: semptoma bağlı yaklaşımlar
Prognoz: Ortalama yaşam süresi B-PLL‟ de3 yıla , T-PLL‟de 6-8 ay kadar olabilir.
Takip Kan Sayımları , semptomlara bağlı destekleyici tedavi
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 84
Concise Manual of Hematology and Oncology
Multipl Myelom
Tanım: Ölümcül derecede farklılaşmış B-lenfositlerinin (plazma hücrelerinin) klonal
ekspansiyonu; monoklonal immünoglobulin (paraprotein), osteoliz, renal disfonksiyon ve
immünodefisiyans ile karakterize edilir.
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: C90.0
Epidemiyoloji: İnsidans 3-5 olgu/ 100,000 popülasyon/ yıl; > 60 yaş: 8 olgu/100,000/ yıl.
Teşhisteki mediyan yaş 65, erkek:kadın = 3:2.
Patojenez: Risk Faktörleri
Patogenetik faktörler henüz belirlenememiştir. Muhtamel faktörler ise:



İyonizan radyasyon
Kronik antijen ekspozisyonu, virüsler (KSHV: Kaposi sarcoma-herpes virüsü ile
bağlantılıdır)
Kimyasallar: ağır metal, organik solvent, benzin
Moleküler/Genetik Anormallikler
Olguların > % 50‟sinde kromozom aberasyonları bulunabilir. Özellikle etkilenenler ise
kromozom 14 [immunoglobulin loküs, t(11;14), t(4;14)], 13 (del 13q14), 11 (bcl-1, cyclin D)
yada 8 (c-myc).
Patoloji: Myelom Hücrelerinin Özellikleri






Monoklonal immünoglobulinlerin (“paraproteinler”) üretimi : IgG, IgA, IgD (IgM,
immunocytoma)
Düşük proliferasyon indeksi
CD38, CD 138, aberrant CD56, CD 126, CD221, κ yada λ ekspresyonu
İnterlökin 6 (IL-6) ve IL-6 reseptör ekspresyonu
Osteoklastları uyaran faktörlerin (IL-1β, TNFβ, IL-6) ekspresyonu → osteoliz
“Non-sekretuvar” multipl myelomların % 1-5'inde → paraprotein salgılanması yoktur.
Periferik Yayma



İlerlemiş hastalık: anemi, trombositopeni, granülositopeni
İmmünoglobulinler ve adezyonlarla eritrosit kaplanması → pseudohemagglutination
Nadiren kan lenfositozis (plazma hücre lösemisi) ve malignan plazma hücre dolaşımı
varlığı (olguların < %5‟inde)
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 85
Concise Manual of Hematology and Oncology
Kemik iliği


Klonal plazma hücre ekspansiyonu (perinükleer halo ile merkezdışı nükleus)
Difüz yada fokal büyüme (plazma hücre yuvaları)
Sınıflandırma: Myelom Çeşitleri
Paraprotein çeşitlerine göre sınıflandırma
Sıklık
% 55
% 25
Nadir
% 20
< % 1-5
Cins
IgG myelom
IgA myelom
IgD, IgE, IgM myelom
κ -/ λ - hafif zincir myelom (Bence-Jones myelom)
Non-sekretuvar myelom
Benign ve malign çeşitler






Monoklonal gammopathy belirlenmemiş signifikansı (MGUS)
Ağrısız myelom
“Smoldering” myelom
POEMS sendromu (Polinevropati, Organomegali, Endokrinopati, Monoklonal protein,
Deri değişikliği)
Plazma hücre lösemisi
Soliter myelomu, ekstameduller myelom = plazmositom
Durie ve Salmon Evreleme Sistemine Göre Sınıflandırma (1975)
Aşama
I
Hemoglobin > 10g/dl
Tanım
Mediyan Survival (yıl)
>5
II
III
Ca2+ < 12 mg/dl (normal)
Ya hiç yada sadece bir tek osteolitik lezyon
Düşük M-gradiyent (paraprotein): IgG < 5g/dl, IgA < 3g/dl
yada ürinde hafif zincir (Bence-Jones protein) < 4g/ 24 h
Aşama I yada III değil
Hemoglobin < 8.5 g/dl
A
Ca2+ > 12 mg/dl
≥ 2 osteolitik lezyon
Yüksek paraprotein sentez: IgG > 7 g/dl, IgA > 5g/dl yada
yada ürinde hafif zincir (Bence-Jones protein) > 12g/24h
Creatinineserum < 2 mg/dl
B
Creatinineserum > 2 mg/dl
2.5 - 4
1-2
<1
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 86
Concise Manual of Hematology and Oncology
Uluslararası Evreleme Sistemine Göre Sınıflandırma (ISS)
Aşama
Tanım
I
β2-MG < 3.5 mg/l, albumin ≥ 3.5 g/dl
II
Aşama I yada III değil
III
β2-MG ≥ 5.5 mg/l
Mediyan Survival (yıl)
>5
3.7
2.4
β2-MG β2-mikroglobulin
Semptomlar: Erken aşamalarda genelde asemptomatik yada tesadüfen teşhis edilir. Yüksek
aşamalar ise osteoliz, paraprotein sentez, ve kemik iliği infiltrasyonunun sebep olduğu
semptomlarla karakterize edilir.









Osteoliz, kemik ağrısı, spontan kırıklar: hastaların % 70'inde
Anemi, solgunluk, yorgunluk, performans düşüklüğü: % 40-60
Böbrek yetmezliği, oligüri, anüri: % 20-50
Trombositopeni, hemoraji (peteşiyal cins): % 15
Granülositopeni, antibadi yetmezliği, enfeksiyonlara karşı duyarlılık: % 15
Kalp yetmezliği (amiloidoz ) % 10
Görme bozukluğu, kasılma nöbetleri, periferal nöropati: % 5-10
Hipervizkozite sendromu, perfüzyon anormallikleri: < % 5
Kilo kaybı, yüksek ateş, gece terlemeleri: < % 5
Tanı: Anamnez , Fiziksel Muayene


Fiziksel yüksekliği, kompresyon kırığı belirtilerini / vertebral organların tahribini, karpal
tünel sendromunu,ve amiloidozi kapsayan anamnez.
Deri, lenf nodu statüsü, spleen/karaciğer, kanama belirtileri ve enfeksiyon belirtilerine
karşı fiziksel muayene.
Laboratuvar Testleri





Diferansiyeli tam kan sayımı
Elektrolitler, Ca2+, serum kreatinin,üre, ürik asit, bilirubin, albumin, LDH, CRP, ESR ↑,
ve β2-mikroglobulin ↑ kapsayan rutin laboratuvar testleri
Toplam serum protein ↑, serum protein elektroforez, immünofiksasyon, monoklonal
paraprotein (“M- gradiyent “) tesbiti
Olguların %60‟ında üriner protein, üriner protein elektroforezi (“M-gradiyent”), üriner
hafif zincir (“Bence-Jones proteinüri”) tesbiti
Serum hafif zincir tesbiti (son zamanlardaki mevcut deneylerle), serum analizi üriner
analizden daha sansitiftir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 87
Concise Manual of Hematology and Oncology

Nicel immünoglobulin seviyesi belirlenmesi, immünoelektroforez, serum viskozite
(gerekirse)
Histoloji


Kemik iliği sitolojisi, histolojisi ve sitogenetikleri
Şüphelenilen amiloidoz durumlarında: muköz membran biyopsisi, ekokardiyografi
Tarama



Röntgen (lateral skül, lateral omurga, humerus, pelvis, femur): osteoliz yada aksiyel
iskeletin difüz osteoporozu, birçok osteolitik skül lezyonları (punched-out skül)
Osteolize bağlı şüphelenilen risk faktörleri (spinal kolon): CT/ MRI / PET
Not: Kemik taramaları multipl myelomun/osteolizin kesin teşhisini sağlamaz. Olası
nefrotoksisite nedeniyle iyodin içeren kontrast maddelerden uzak durulmalıdır.
Multipl Myelom: Tanı Kriterleri
Temel kriterler:
1. Doku biyopsisindeki multipl myelomun histolojik kanıtı
2. Kemik iliği: > % 30 plazma hücreleri
3. Serumda monoklonal paraprotein: IgG > 35 g/d, IgA > 20 g/l, ürin: κ – yada λ- hafif
zincirleri ( Bence-Jones proteinleri) > 1 g/ 24 h
İkincil kriterler:
A.
B.
C.
D.
Kemik iliği: % 10-30 plazma hücreleri
Monoklonal paraprotein tesbiti (“temel kriterlerdekinden” nicesel olarak daha az)
Osteolitik kemik lezyonları
Antibodi yetmezliği: IgM < 0.5 g/l, IgA < 1 g/l, IgG < 6 g/l
“Multipl Myelom” teşhisi en az aşağıdakilerden birini gerektirir:


1 temel kriter + 1 ikincil kriter: 1+B, 1+C, 1+D, 2+B, 2+C, 2+D, 3+A, 3+C, 3+D
3 ikincil kriter: A+B+C, A+B+D
Belirlenmemiş Signifikansın Monoklonal Gammopatisi (MGUS) : Tanı Kriterleri




Kemik iliği: % 10 plazma hücreleri
Serumda monoklonal paraprotein < 30 g/l
Multipl myeloma bağlı organ fonksiyonlarında imperman olmayışı, osteoliz görülmemesi
B- hücre proliferasyonu yada hafif-zincir hastalığı kanıtı bulunamaması
“Smoldering” Multipl Myelom (SMM): Tanı Kriterleri
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 88
Concise Manual of Hematology and Oncology



Kemik iliği: > % 10 plazma hücreleri
Serumda monoklonal paraprotein >30 g/l
Bir kaç semptomla smoldering hastalığı alanı
Ayırıcı Tanı:



CLL, B-NHL (Waldenström hastalığ hastalığınıda kapsar)
Kronik inflamatuvar hastalığı
Diğer osteoliz, osteoporoz nedenleri, diğer tümörler tarafından kemik iliği infiltrasyonu
Komplikasyar:








Patolojik kırıklar
Antibodi eksikliği sendromu → tekrarlayan enfeksiyonlar
Hipervizkozite sendromu → akciğer ,CNS ve böbrek malperfüzyonu
Hiperkalsemi → yorgunluk, letarji, sersemlik, bulantı, kusma, poliüri, polidipsi,
konstipasyon, kas ağrıları, kardiyak aritmi
İkincil amiloidoz (monoklonal proteinlerin bırakımı, özellikle hafif-zincirlerin)→ kalp
yetmezliği, renal fonksiyon bozukluğu, polinöropati
Renal disfonksiyon/ akut böbrek yetmezliğinin sebepleri: paraprotein bırakımı (özellikle
hafif-zincirler), amiloidoz, hipervizkozite, enfeksiyonlar, hiperkalsemi, hiperürisemi,
tümör infiltrasyonu, glomerülonefrit, nefrotik sendromu
Polinöropati: genelde IgM antobodileri myelin- ilgili glikoproteine karşı (MAG)
Koagülasyon faktörlerine karşı otoantibadilerin sebep olduğu kanamalar, soğuk aglutinin
(IgM), hemolizin
Amiloidoz
Tanım: Fibrillar proteinlerinin (amiloid) abnormal bölgesel yada genellenmiş ekstraselüler
birikimi. Amiloid birikimleriyle organ fonksiyonlarında bozulmalar görülebilir.


Genellenmiş amiloidoz: plazma hücreleri hastalığıyla immünoglobuline bağlı amiloidoz
(AL); kronik inflamatuvar hastalıklarıyla amiloid A (akut aşama protein), amiloidoz
(AA) ; değişik familyal amiloidoz çeşitleri (AF)
Bölgesel amiloidoz: Alzheimer hastalığında, şekerli diyabet cins II, yada tiroid bezinin
medüller kanseri
Klinik Semptomlar: Bazı organların konsekütif organ disfonksiyonlarla amiloid bırakımı.
Tedavi Seçenekleri:


Melphalan + prednisolone p.o.,
yüksek doz dexamethasone + interferon – α,
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 89
Concise Manual of Hematology and Oncology

yüksek doz melphalan ve otologöz kök hücre transplantasyonu.
Multipl Myelom Tedavisi
Soliter plazmositom
Multipl Myelom
Aşama I
radyasyon
Aşama II-III
kemoterapi
≥ 65 yaş
hd Cx +
otologöz Tx/
allojenik Tx
alkilleyici ajanlar ±
novel ajanlar
hd Dexa
gözlem
kültür
otologöz
PBSC (araştırmalar)
relaps
< 65 yaş
ilerleme
denemeler
relaps
konvan. Cx
konvansiyonel Cx
konvansiyonel Cx
yada
hd Cx + Tx
Aşama II - III 'e
Tedavi otologöz
hd Dexa, Thal, Bort, Len,
alkilleyici ajanlar
Cx kemoterapi, hd yüksek-doz, Tx transplantasyon, Dexa dexamethasone, Thal thalidomide, Bort bortezomib,
PBSC periferal kan kök hücreleri, Len lenalidomide
Tedavi Konsepti
1. Konvansiyonel terapiler multipl myelom için küratif tedavi seçeneği değildir. Terapi
hastalığın aşamasına, ve hastanın yaşına göre ayarlanmalıdır. < 70-75 yaşındaki
hastalarda yüksek doz kemoterapi ile otologöz transplantasyonu düşünülmelidir.
2. Başlangıç aşamalarında terapi gösterilemeyebilir, ve bu durum birkaç yıl için
asemptomatik kalabilir.Kemoterapi için belirtiler CRAB‟ı kapsar = C: hiperkalsemi, R:
renal yetmezlik, A: anemi, B: kemik hastalığı; özellikle:
- Myelom- renal yetmezliğe bağlı (aşama IB, IIB, IIIB, Bence-Jones proteinüri)
- Hastalığın ani ilerlemesiyle Aşama II
- Aşama III
- Anemi < 10 g/dl
- Osteoliz, kompresyon kırığı ile osteonekroz
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 90
Concise Manual of Hematology and Oncology
-
Semptomatik hipervizkozite
Amiloidoz
Tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlar ( > 2 vaka /ay)
Konvansiyonel Kemoterapi
Durie ve Salmon Aşama I ve MGUS: Tedavisi yoktur ( alkilleyici ajanlarla erken girişimi ikincil
MDS/AML riskini yükseltir, tedaviye daha sonra başlama teröpatik sonucu ve prognozu
azaltmaz.
Durie ve Salmon Aşama II / III





Alkilleyici ajanlar olan melphalan ve cyclophosphamide‟ ın prednisolone ile karışımı
etkili tedavi yöntemlerindendir. Melphalan kök hücrelere toksiktir ve, yüksek doz
kemoterapi düşünüldüğünde kök hücre mobilizasyonu/ kültürü öncesi verilmemelidir.
Daha yaşlı hastalarda standart tedavi her 4-6 haftada verilen ve 3 dönem sonra yanıtı
değerlendirilen melphalan + prednisolone (MP, Alexanian) tedavisidir. Tepki oranı: % 40
mediyan remisyon süreci: 2 yıl, mediyan toplu survival oranı 3 yıldır. Thalidomide,
lenalidomide ve bortezomib gibi novel ajanlar ağızdan verilen melphalan ve prednisone
ile ilk seçenek terapisi olarak çalışılır. İdame tedavisi survivalı etkilemez. Dikkat:
Radyoterapi sürecinde alkilleyici ajanlar kullanılmamalıdır.
Daha genç hastalarda genellikle yüksek doz terapi ile otologöz transplantasyonu önerilir.
Başlangıçtaki sitoredüksiyon için VAD, IEV yada yüksek doz dexamethasone kullanılır.
Yüksek doz dexamethasone ± antrasiklinler yada VAD başlatma tedavisi olarak kök
hücre mobilizasyonu öncesi kullanılmalıdır.
Yeni tedavi seçenekleri (bortezomib, thalidomide, ve lenalidomide) tek ajan çalışmaları
tarafından onaylanmıştır ve klinik denemelerde birleştirilmiş tedavi olarak değerlendirilir.
Kemoterapi Protokolları
"MP" (Alexanian) → Protokol
11.7.1
8 mg/m2/gün
Melphalan
Prednisolone
29. gün diğer döneme başla (-d43)
p.o.
Gün 1-4, aç karnına
yada 15 mg/m2/gün
i.v.
Gün 1
2
i.v.
Gün 1-4 postprandiyal
60 mg/m /gün
Melphalan dozu yan etkilere ve tedaviye cevap verme oranına her dönem % 20
artırılır
VAD → Protokol 11.7.3
0.4 mg absolut
Vincristine
c.i.v.
43. gün diğer döneme başla
Gün 1-4, 24h devamlı infüzyon
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 91
Concise Manual of Hematology and Oncology
Doxorubicin
Dexamethasone
9 mg/m2/gün
40 mg absolut
c.i.v.
p.o.
Gün 1-4, 24h devamlı infüzyon
Birinci dönem: gün 1-4, 9-12, 17-20
Sonraki dönemler: gün 1-4, 17-20
Vincristine ve doxorubicin'in sadece merkezi venöz yoluyla devamlı intravenöz infüzyonu
"hd DEXA" → Protokol 11.7.2
40 mg absolut
Dexamethasone
36. gün diğer döneme başla
p.o.
Birinci dönem: gün 1-4, 9-12, 17-20
Sonraki dönemler: gün 1-4, 17-20
Dikkat: Enfeksiyonlar → baktrim profilaksi, steroitler özellikle daha yaşlı
hastalarda
yan etkilere neden olabilir, tansiyon, mide ülserleri, psikozlar
"IEV" → Protokol 13.1.6 < 60
100 mg/m2/gün
Epirubicin
150 mg/m2/gün
Etoposide phosphate
2,500 mg/m2/gün
Ifosfamide
i.v.
i.v.
i.v.
22. gün diğer döneme başla
Gün 1
Gün 1-3
Gün 1-3
Yeni Tedavi Yaklaşımları
Bortezomib: hastalığı tekrarlayan yada tedaviye cevap vermeyen hastaların % 35'inde
proteasome inhibitörü, monoterapi yanıtı (CR + PR); % 85-90‟a kadar ise dexamethasone ile ilk
seçenek tedavisi olarak verilir. Temel yan etkiler: trombositopeni, polinöropati (protokol 11.7.7,
11.7.8)
Thalidomide: 100-200 mg/gün p.o.: antiproliferasyon ve anti-angiogenic etki, IL-6 inhibisyonu.
Yanıt oranı: hastalığı tekrarlayan yada tedaviye cevap vermeyen hastaların % 30‟unda,
dexamethasone ile karıştırıldığında ise % 60. Temek yan etkiler yorgunluk, polinöropati,
konstipasyon, tromboembolik vakalar, ve deri değişimi. Düşük doz heparin ile profilaksi daha az
tromboembolik riskler için önerilir. Dikkat: Gebelik döneminde kullanmayınız (protokol 11.7.6,
11.7.10)
Lenalidomide: Azaltılmış toksisite ile thalidomide analogu.
Diğerleri: VEGF inhibitörleri, arsenik trioksit, TNFα inhibitörleri.
Otologöz Kök Hücre Transplantasyonu ile Yüksek Doz Kemoterapi (PBSCT)

Tek bir otologöz kök hücre transplantasyonu remisyon oranlarının ve uzatılmış genel
survival (5 yıl survival: % 30-50) oranlarının artışına yol açar, ancak genelde küratif
değildir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 92
Concise Manual of Hematology and Oncology


Otologöz PBSCT ile tekrarlanan yüksek doz kemoterapi imkanı güncel denemelere
tabidir.
Yüksek doz kemoterapi: melphalan: ≤ 70 yaşındaki hastalar için: 200 mg/m2 i.v., > 70
yaşındaki hastalar yada organ fonksiyonları bozulmuş hastalar için: 140 mg/m2 i.v.
Allojenik Kök Hücre Transplantasyonu ile Yüksek Doz Kemoterapi (PBSCT)



Seçilen hastalar için (en fazla 60-70 yaş), allojenik PBSCT imkan dahilinde küratif
seçenektir (multipl myelom hastalarının %20-30'unda muhtemelen aktif).
Graft-karşı-myelom etkisinin faydaları gösterilmiştir. Allojenik transplantasyon
hastalığın erken dönemlerinde uygulanmalıdır. Daha sonraki aşamalarda, rezistans
oluşumundan kaynaklanan daha yüksek relaps oranları beklenir.
Günümüzdeki araştırmalar yüksek riskli hastalarda (13q14 delesyonu) otologöz
transplantasyonu sonrası allojenik transplantason olasılığını ve otologöz PBSCT
uygulandıktan sonraki farklı idame yaklaşımlarının etkisini araştırmaktadır.
Radyoterapi
Kemik Plazmositom Tedavisi
Radyoterapi ≥ 45 Gy. Ek radyoterapi sadece persistant paraprotein ve relaps durumlarında
uygulanmalıdır. Mediyan survival 10 yıldır. Praproteinlerin tamamen yok olması (birkaç ay
alabilir) kusursuz prognoz teşkil eder: mediyan survival 20 yıl, %75 relaps görülmeden.
Primer Ekstrakemiksel Plazmositom


Tipikal bölgeler: nazofarenks, paranasal hava sinüs, akciğer,dalak, böbrekler, mide
35 Gy radyoterapi; 10- yıl survival > % 70.
Destekleyici Tedavi
Erken destekleyici tedavi uygulaması komplikasyon oranlarını düşürebilir ve myelom
hastalarının yaşam kalitesini artırır:





Osteolizli hastalarda ağrı kontrolü/difüz osteoporoz: analjezikler, palyatif radyoterapi
Semptomatik osteoliz / kırık riskleri: lokal radyoterapi, ortopedik tedavi; patolojik kırık
sonrası: sürjikal stabilizasyon + radyoterapi
Hiperkalsemi tedavisi: %0.9 saline, günlük 2,000-3,000 ml, zoledronate 4 mg yada
pamidronate 60-90 mg i.v., prednisolone 100 mg i.v.; gerekirse, kalsitonin, diyaliz,
furosemit. Dikkat: bisphosphonate- endüklenen osteonecrosis.
Enfeksiyon tedavisi: erken antibiyotik / mantarkıran kullanımı; eğer enfeksiyon
tekrarlarsa ve antibodi eksikliği sendromu görülürse: immunglobülin (10g)
Hipervizkozite sendromu: plazmaferez
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 93
Concise Manual of Hematology and Oncology


Bisfosfonatlar, örneğin, zoledronate, ibandronate, pamidronate: osteoklast inhibitörleri
özellikle kemik komplikasyonları oranını düşürür; teşhis edildikten sonra profilaktik
yönetim: örneğin, zoledronate 4 mg i.v., pamidronate 60-90 mg i.v., 1 yılda her ayda bir
defa, sonra her 3 ayda, çene osteonekrozunu önlenmesi için sabit yada bisfosfonatlarda
kemik lezyonu durması yoktur.
Hiperürisemil: üriner alkalileşme, allopurinol, muhtemelen rasburicase
Dikkat: steroid nitelikli olmayan anti-inflamatuvarlar, aminoglikozitler gibi nefrotoksik ilaçlar
yada kontrast maddeler kontrendikedir.
Tedavi Değerlendirmesi: Yanıt Sınıflandırması (EBMT Kriteri)
Tam Remisyon (CR)
Serum yada ürin: En az 6 hafta boyunca monoklonal protein (immünofiksasyon ve rutin
elektroforez) saptanamaz. Kemik iliği (BM) : < %5 plazma hücreleri, genişlemeyen statik
osteolitik lezyonlar. Yumuşak doku belirtilerinin tamamlanmış regresyonu.
Kısmi Remisyon (PR)
Serum: En az 6 hafta boyunca paraprotein düzeyinde > %50 azalma. Ürin: 24-h ürinde hafif
zincirin > %90 azalması yada en az 6 hafta boyunca < 200 mg/ 24 h. Sabit osteolitik lezyonlar.
Non- sekretuvar myelom: en az 6 hafta boyunca BM‟deki plazma hücrelerinin > %50 azalması.
Minimal Remisyon (MR)
Serum: En az 6 hafta boyunca paraprotein düzeyinde %25-49 azalma. Ürin: en az 6 hafta
boyunca 24-h ürinde hafif zincirin %50-89 azalması. Non- sekretuvar myelom: en az 6 hafta
boyunca BM‟deki plazma hücrelerinin %25-49 azalması.
Değişiklik Yok (NC)
PR ve MR kriterleri gerçekleşmemiştir. Okumalar: en az 3 ay boyunca sabit plato ± % 25.
İlerleyen Hastalık (PD)
Serumda yada ürinde M-proteinlerinin çoğalması; hafif zincirlerin konsantrasyonunda > % 25
artış. BM: plazma hücreleri sayısında > %25 artış yada %10 absolut BM infiltrasyonu.Yeni
osteolitik lezyonlar yada eski lezyonların yayılması. Yeni yumuşak doku belirtileri yada eski
lezyonların boyutunda büyüme.
Prognoz: Prognostik Faktörler
Kötü prognozla ilgili faktörler:
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 94
Concise Manual of Hematology and Oncology





İleri derece hastalık ( daha fazla atipikal plazma hücreleri, anemi, renal bozukluk, ve
trombositopeni)
Β2-mikroglobülin ↑, CRP ↑, albumin ↓
Sitogenetik aberasyonlar: del 13, t(4;14), t(14;16), p53 delesyonu
> 70 yaş
Plazma hücre lösemisi
Yaşam süresi


Mediyan survival: 3-5 yıl, 5-yıl survival: % 25-30
Mediyan survival hastalığın aşamasınada bağlıdır (yukarıdakilere bakınız): aşama I: > 5
yıl, aşama II: 2.5 – 4 yıl, aşama III: 1-2 yıl.
Tedavi Sonrası Takip:


MGUS ve multipl myelom hastaları: kan sayımı, toplam protein ve paraprotein düzeyiyle
her 3 ayda takip edilmelidir. MGUS hastalarının yaklaşık %25'i 15 yıl içinde multipl
myelom geliştirirler, ancak risk/yıl %1 kadar düşük bir orandadır.
Hafifletici terapi: semptomlara bağlı yaklaşım
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 95
Concise Manual of Hematology and Oncology
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 96
Concise Manual of Hematology and Oncology
Lenfomalar
Hodgkin Hastalığı (Hodgkin Lenfoması)
Tanım: Lenfatik sistemin malignan hastalığı, histolojik olarak az sayıda tümörlü hücrelerle
(“Hodgkin hücreleri” ve multinükleer “Reed-Sternberg hücreleri”) ve granülomatöz dokuyla
(“lenfogranülomatoz”) karakterize edilir.
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: C81
Epidemiyoloji: İnsidans: 2-4 olgu/ 100,000 popülasyon/ yıl. Dağılım erkek:kadın=1.4 : 1; iki
yaş zirvesi: 20-30 yaş (özellikle nodüler-skleroze tipler) ve > 60 yaş.
Patojenez: Etyoloji
Hodgkin hastalığının patogenetik nedenleri henüz tam olarak çözümlenemiştir. Olası nedenler
olarak tartışılan konular:


EBV ile enfeksiyon (Epstein-Barr virüsü, Hodgkin hücrelerinde monoklonal EBV genom
bulunmuştur)
Retroviral enfeksiyon → disfonksiyonel apoptoz?
Patoloji: Hodgkin Lenfoması Histolojik Alt Türleri: REAL Sınıflandırması
Hodgkin lenfoması, daha fazla belirtilmemiş
Klasik Hodgkin lenfoması





Nodüler skleroz tip 1 ve tip 2 (NSHD), olguların % 60-80'I
Karışık selülarite tip (MCHD), % 15-30
Lenfosit olmayan tip (LDHD), < % 1
Lenfosit-zengin klasik tip (LRHD), % 5
Hodgkin hastalığının özelliklerini taşıyan lenfoma, anaplastik büyük hücre lenfoma
Lenfosit-predominant Hodgkin Lenfoma (LPHD, paragranulom), % 5



Nodüler paragranulom
Nodüler ve difüze paragranulom
Difüze paragranulom
Terapi sonrası ya da uzun süren hastalık sürecince alt türlerin birbirine dönüşümü mümkündür.
Konum ve Dağılım:

Temel konum: servikal > mediyastinal > infradiyafragmatik
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 97
Concise Manual of Hematology and Oncology

Progresyon: lenfatik organlara ilk lenfojenik yayılım, yada bölgesel invazyon
(ekstranodal belirti), daha sonra hematojenik yayılım (karaciğer, kemik iliği)
Histoloji: Çoğunlukla lenf nodülü jerminal merkezindeki B-hücrelerinden kaynaklanan Hodgkin
ve Reed-Sternberg hücrelerinden oluşan neoplastik hücre popülasyonu. Özellikleri:



Hodgkin hücreleri: merkezdışı nükleus ve belirgin nükleolus ile patognomonik olmayan
mononükleer blast hücreleri
Reed-Sternberg hücreleri: Hodgkin hücrelerinden oluşan birkaç büyük eozinofilik
nükleoli ile mutlinükleer dev hücreler, patognomonik (teşhisi koyan)
“Renkli” histoloji, granülomlar
İmmünohistoloji:


Klasik Hodgkin lenfoması: CD3, CD15, CD20 +/-, CD30, LMP-1 ekspresyonu (CMV
enfeksiyonu tespiti yada dışlaması)
LPHD: CD3, CD20, CD21, Oct2, immünoglobulin-J-zincir, (CD30 ve 15 negatif)
Moleküler Genetik ve İmmünolojik Alterasyon




Olguların %35-45'inde kromozomsal aberasyonlar
Olguların %10-20‟sinde immünoglobulin T-hücre reseptör genlerinin yeniden
düzenlemesi
Bazı Hodgkin hücrelerinde t(14;18) translokasyonu algılanabilir
hücresel bağışıklık düşüklüğü (T- hücresel yetmezliği): enfeksiyonlara suseptibilite artışı
(virüs enfeksiyonları, mantar enfeksiyonu, tüberküloz), vaksinasyona düşük yanıt, negatif
tüberkülin reaksiyonu
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 98
Concise Manual of Hematology and Oncology
Sınıflandırma: Ann Arbor Sınıflandırmasına Göre Aşamalar
Aşama
I
II
III
IV
Tanım
Tek bir lenf nodülü rejyonu (I N) tutulumu yada tek bir bölgesel ekstranodül yeri (I E)
Diyaframın aynı tarafında 2 yada daha fazla bölgede lenf nodülü tutulumu (II N)
ve/veya
bölgesel ekstranodül yeri (II E)
Diyaframın her iki tarafındada lenf nodülü tutulumu (III N) ve/veya bölgesel
ekstranodül yeri (III E)
Bir yada daha fazla ekstralenfatik organın lenf nodülü tutulumuyla yada olmadan
yayılmış tutulumu
A/B
A
B
Genel semptomlar yoktur.
Genel semptomlar: ateş > 38°C, ıslatan gece terlemeleri (kıyafet değişimini
gerektirecek
kadar), son 6 ayda %10'dan fazla kilo kaybı
Lenfatik dokular: lenf nodülü, dalak, timus, nazofarinksın lenfoid halkası
Kesin Teşhis ve Organ Tutulumu
Sembol
CS/PS
CS
PS
Organ Sembolü
D
E
H
L
M
N
O
P
S
Özellik
Kesin Teşhis
Sadece klinik evreleme (laparotomisiz)
İnvazif tanısal ölçüm sonrası patolojik evreleme
Organ tutulumu kalıbı
Cilt
Ekstranodül tutulumu
Karaciğer
Akciğer
Kemik iliği
Nodlar
Kemik
Plevra
Dalak
Ekstranodül Tutulumu: ekstralenfatik dokunun bölgesel tutulumu (etkilenen lenf nodülünün
direk invazyonundan yada lenfojenik/hematojenik yayılımdan kaynaklanır). İki yada daha fazla
ekstralenfatik tutulum yeri II ve III aşamalarıyla uyuşabilir. Bu aşamalar “E” sembolüyle
belirtilir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 99
Concise Manual of Hematology and Oncology
Bulky Hastalığı



Kitlesel lenf nodülü tutulumu ≥ 5 cm diyametresinde yada bir aksiste ≥ 5 cm ölçüsünde
konglomerat tümor bulunması.
≥ 5 cm diyametresinde mediyastinal tumor
Costwold aşama sistemi: kitle tümör boyutuyla tanımlanır ≥ 10 cm
Semptomlar:
Genel Semptomlar: Eğer aşağıda belirtilen genel semptomlardan bir yada daha fazlası
bulunursa "B" sembolü I-IV aşamalara eklenebilir.



Nedeni bilinmeyen ateş > 38°C (nadir bile olsa tipikal periyodik ateş: “Pel-Ebstein ateşi”)
Açıklanamayan gece terlemeleri (gece kıyafeti değişimini gerektirecek kadar)
6 ayda %10'dan fazla açıklanamayan kilo kaybı
Lenfadenopati: Başlıca semptomlar: lenf nodüllerinin ağrısız şişmesi (hastaların % 80-90' ında
görülür).



Kutanöz-glandüler cinsi (özellikle boyun kısmındaki lenf nodülleri, aksiller/inguinal lenf
nodülleri ise daha az görülür, hastaların %70'inde)
Mediyastinal cinsi (hastaların %10'unda)
Abdominal cinsi (hastaların %5‟inde)
Diğer Semptomlar





Hepatomegali ve/veya splenomegali (hastaların %20‟sinde)
Performans düşüklüğü, yorgunluk, anoreksi, pruritus
Etkilenen lenf nodüllerinin "alkol ağrısı": genelde kitaplarda bahsedilsede nadir görülür.
Genişlemiş retroperitoneal lenf nodlarından kaynaklanan “sırt ağrısı”
displasman semptomları / ilgili organların disfonksiyonu (sinir hastalığı, pulmoner
tutulum → solunum yetmezliği, ürojenital tutulum → ürinasyon problemleri ve benzeri)
Tanı: Hastanın Geçmişi ve Fiziksel Muayene


B semptomlarını kapsayan hasta geçmişi
Fiziksel muayene: genel durum, cilt, mukoza, ve farinjiyal halka/ tonsiller, lenfadenopati
(lenfoma boyutu), hepatosplenomegali, enfeksiyonlar.
Laboratuvar Testleri

Diferansiyel (simir) ile tam kan sayımı, lenfositopeni (< 1,000/µl) , eozinofili (olguların
%30'unda), kemik iliği tutulumuyla anemi, granülositopeni, trombositopeni
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 100
Concise Manual of Hematology and Oncology



Elektrolit,serum kreatinin, üre, karaciğer ve renal fonksiyon parametreleri, toplam protein
ve protein elektroforezi ve immunglobülini kapsayan rutin laboratuvar testleri.
ESR ↑, ürik asit, LDH (hücre turnover artışı ile yükselir)
Viral seroloji (CMV, EBV, HIV1/2, hepatit B ve C)
Histoloji
Not: Histolojik diyagnoz zorunludur. Mümkünse biyopsi ve diyagnoz için inguinal lenf nodları
kullanılmamalıdır (yüksek oranda yapay olgu)


Lenf nodu histolojisi
Kemik iliği ve simiri histolojisi
Görüntüleme





Göğüs röntgeni, abdominal ultrason
Boyun/ toraks/abdomen CT taraması (gerekirse: göğüs ve abdomen MRI‟ı)
Kemik iliği ve/veya iskelet taramasısı ve/veya PET taraması
PET (ozitron emisyon tomografi): tedavi sonrası rezidüel lenfomalardaki metobolik aktif
ve inaktif dokuların ayrımı
Şüpheli bulguların tanımı için daha ileri taramalar
İleri Tanısal Ölçümler: Toksisite Değerlendirmesi



ECG, ekokardiyogram (isteğe bağlı: ileri diyagnostik ölçümler)
Kan gazları analizini kapsayan pulmoner fonksiyon testleri
Hormonal statü (TSH, LH, FSH, progesteron, menstrüal geçmiş)
Not: Doğru teşhis süreci tedaviye bağlıdır. Sadece fiziksel muayene ve göğüs röntgeni sonrası
hastaların % 90‟ı erken etap olarak sınıflandırılmışlardır (aşama I veya II). Yukarda belirtilen
gibi kapsamlı teşhis süreci sonrası hastaların %50‟sinden fazlası gelişmiş olgular olarak (aşama
III-IV) sınıflandırılırlar.
Ayırıcı Tanı: Lenf Nod Büyümelerinin Diğer Nedenleri





Non-Hodgkin lenfoması
Katı tümörlerden kaynaklanan metastaz (örneğin akciğer kanseri, gastrointestinal, baş ve
boyun kanseri)
Enfeksiyonlar (örneğin toksoplazmoz, tüberküloz, CMV, EBV, HIV)
Sarkoidoz
Sistemik lupus eritematozus hastalığı, romatoid artrit, Sjogren sendromu
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 101
Concise Manual of Hematology and Oncology
Komplikasyonlar:



Büyük mediyastinal tümörlerden kaynaklanan respiratuar darlık, nadir SVC sendromu
olguları
CNS tutulumundan (nadir) kaynaklanan sinir hastalıkları
Patolojikal kırık ile iskelet tutulması
Tedavi: Tedavi Yaklaşımı






Hodgkin lenfoması kemoterapi ve radyoterapiye duyarlıdır. Bugünkü tedavi stratejileriyle
yüksek aşamadaki hastalarda tedavi oranı % 60-80, bölgesel aşamalarda ise % 90'a kadar
çıkar.
Gelişmiş tedavi konseptleri rastgele araştırmalardan alınan bilgilerle geliştirilebilir. Bu
nedenle, Hodgkin lenfoma hastaları klinik denemeler çerçevesinde tedavi edilmelidir.
Standart tedavi hastalık aşamasına, risk faktörlerine ve hastanın özelliklerine göre
uyarlanmış radyoterapi birleşimi ile tedavi edilir. Erken aşamalarda bile sadece
radyoterapi seçilen olgularda kullanılmalıdır. Yüksek aşamadaki hastalar ise önce
sistemik (kemoterapi), sonra ise radyoterapi ile tedavi edilmelidir.
Risk Faktörleri ( German Hodgkin‟s Disease Group, GHSG):
a. Büyük mediyastinal tümör (≥ 1/3 max. torasik diyametre)
b. Ekstranodül tutulumu
c. ESR ≥ 50 mm/h (B semptomları eksikliğinde) yada ≥ 30mm/h (B
semptomları varlığında)
d. Üç yada daha fazla etkilenmiş lenf nodülü bölgeleri
Agresif kombine radyokemoterapi sonrası, ikincil maligniteler ve geciken toksisite
oluşabilir. Yeni tedavi yaklaşımları akut ve gecikmiş toksisitelerin simültane azalmasıyla
etkinliğini (özellikle yüksek aşamada) artırmayı hedefler.
Radyoterapi ve/veya kemoterapi öncesi: sperm yada oosit bankacılığı hastalarla
konuşulmalı ve istenirse uygulanmalıdır.
Hodgkin Lenfoması Tedavi Yaklaşımı
Sınırlı Aşama
Orta Aşama
Yüksek Aşama
Aşama I-II
RD a-d olmadan
Aşama I-IIA RF a-d ile
Aşama IIB RF c,d ile
Aşama IIB RF a,b ile
Aşama III-IV
Cx ABVD +
Rx IF 30 Gy
Cx ABVD veya BEACOPP
yada Stanford V, 4-6 dönem, +
Rx IF 30 Gy
Cx BEACOPP veya
Stanford V, 6-8 dönem, +
Rx IF 30 Gy (bulk)
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 102
Concise Manual of Hematology and Oncology
Rf risk faktörleri: a mediyastinal tümör, b extranodül tutulumu, c yüksek ESR, d >3 etkilenmiş
lenf nodu bölgeleri. Cx kemoterapi, Rx radyoterapi, IF tutulum bölgesi
Radyoterapi Prensipleri: Tedavi büyük alan tekniklerine, lineer hızlandırıcı yada Co gamma
ışınları (megavolt birimleri) tarafından üretilen ultrasert protonlara bağlıdır. Yaklaşımlar:


“İlişkili alan”: etkilenmiş lenf nodu bölgeleri irradiyasyonu
“Yayılmış alan” : etkilenmiş lenf nodu bölgeleri ve anatomik olarak ve işlevsel olarak
borderlayan, ancak klinik yönden etkilenmemiş bölgelerinde irradyasyonu
Kemoterapi Prensipleri:



Etkili bileşimler: kortikosteroidler, cyclophasphamide, antrasiklinler (doxorubicin),
bleomycin, vinka alkaloidleri (vincristine, vinblastine), etoposide, ve procarbazine.
Yüksek doz kemoterapi protokollarında ve relaps tedavisinde, ek olarak busulfan,
nitrosoureas (BCNU, CCNU), cytosine arabinoside, ve melphalan kullanılabilir.
Temelde, Hodgkin lenfoması terapisi tedavi edici amaçlı polikemoterapiyi kapsar.
Günümüzdeki terapi protokolları: ABVD (Protokol 11.3.1), BEACOPP-Standart Doz
(Protokol 11.3.2), BEACOPP- Yükseltilmiş Doz (Protokol 11.3.3) ve Standord V
(Protokol 11.3.4). Ayrıca, BEACOPP protokolunun hızlandırılmış aplikasyonu (14günlük tedavi interval) klinik denemelerle test edilmektedir.
Relaps Tedavisi: Eğer relaps görülürse, daha önce kullanılan terapi protokollarının başarısız
olduğu anlamına gelir. İlk tedavinin 12 ayında oluşan relaps kötü bir prognozu oluşturur.
Sınırlı Aşama Tedavisi Sonrası Relaps: Progresif hastalık yada relaps ile konvansiyonel
polikemoterapi (örneğin BEACOPP- Yükseltilmiş Doz) yada otologöz kök hücre
transplantasyonu ile yüksek doz kemoterapi tedavi amaçlıdır. Radyoterapi sadece seçilen
olgularda uygulanabilir.
"Orta Aşama" "İleri Aşama" Sonrası Relaps Tedavisi


Progresif hastalık yada erken relaps ( terapi bitiminden ≤ 1 yıl sonra): otologöz kök hücre
transplantasyonu ile yüksek doz kemoterapi. Geç relaps: otologöz kök hücre
transplantasyonu ile yüksek doz kemoterapi, ilk protokola göre uygun olgularda
konvansiyonel tedavi.
Kurtarma tedavisi sonrası ışın almamış lenf nodu bölgeleri radyoterapi ile tedavi
edilmelidir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 103
Concise Manual of Hematology and Oncology
İkinci yada Geç Relaps:


Araştırma protokollarıyla yada alternatif kemoterapi rejimleriyle tedavi (örneğin: ICE,
DHAP, EPOCH)
Eksperimental terapi: örneğin, azalmış intansite kondisyonmanıyla allojenik kök hücre
transplantasyonu
Kök Hücre Transplantasyonu:
Otologöz ve allojenik kök hücre transplantasyonu önemi henüz belirlenmemiştir.



Bazı denemeler otologöz transplantasyonla relaps zamanı arasında bir bağlantı
olmadığını gösterdi.
Allojenik transplantasyonunu kapsayan bazı araştırmalar potansiyel “grafte karşı
Hodgkin lenfoması” etkisi belirterek, relaps oranlarında belirgin düşüklükler olduğunu
açıkladı.
Yeni terapi konseptleri (örneğin, çift transplantasyon, belirli antikorlar kullanımı, EBVözgün sitotoksik T- hücre verilişi) transplant sonuçlarını geliştirir.
Kemoterapi Protokolları
ABVD→ Protokol 11.3.1
Doxorubicin
Bleomycin
Vinblastine
Dacarbazine / DTIC
2
i.v.
29 günde tekrarla
Gün 1+15
2
i.v.
Gün 1+15
i.v.
Gün 1+15
i.v.
Gün 1+15
25 mg/m /gün
10 mg/m /gün
2
6 mg/m /gün
2
375 mg/m /gün
BEACOPP-II Standart Doz → Protokol
11.3.2
10 mg/m2/gün
Bleomycin
Etoposide
2
100 mg/m /gün
2
22. gün diğer döneme başla
i.v.
Gün 8
i.v.
Gün 1-3
Doxorubicin
25 mg/m /gün
i.v.
Gün 1
Cyclophosphamide
650 mg/m2/gün
i.v.
Gün 1
i.v.
Gün 8, max. doz 2mg/gün absolut
Vincristine
2
1.4 mg/m /gün
2
Procarbazine
100 mg/m /gün
p.o.
Gün 1-7
Prednisolone
40 mg/m2/gün
p.o.
Gün 1-14
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 104
Concise Manual of Hematology and Oncology
BEACOPP-II Yükseltilmiş Doz → Protokol 11.3.3
10 mg/m2/gün
i.v.
Bleomycin
22. gün diğer döneme başla
Gün 8
Etoposide
200 mg/m2/gün
i.v.
Gün 1-3
Doxorubicin
35 mg/m2/gün
i.v.
Gün 1
i.v.
Gün 1
i.v.
Gün 8, max. doz 2mg/gün absolut
p.o.
Gün 1-7
Gün 1-14
Cyclophosphamide
Vincristine
Procarbazine
Prednisolone
ABVD→ Protokol 11.3.4
Doxorubicin
2
1,250 mg/m /gün
2
1.4 mg/m /gün
2
100 mg/m /gün
2
40 mg/m /gün
p.o.
2
i.v.
2
25 mg/m /gün
i.v.
Gün 2
Vinblastine
2
6 mg/m /gün
i.v.
Gün 4-7
Dacarbazine / DTIC
375 mg/m2/gün
i.v.
Gün 4-7
Bleomycin
10 mg/m /gün
29. gün diğer döneme başla
Gün 1-10
Stanford V → Protokol 11.3.5
6 mg/m2/gün
Mechlorethamine
25 mg/m2/gün
Doxorubicin
6 mg/m2/gün
Vinblastine
60 mg/m2/gün
Etoposide Phosphate
1.4 mg/m2/gün
Vincristine absolut
5 U/m2/gün
Bleomycin
40 mg/m2/gün
Prednisone
10 mg/m2/gün
Prednisone
29. gün diğer döneme başla
i.v.
i.v.
i.v.
i.v.
i.v.
i.v.
p.o.
p.o.
Gün 1
Gün 1,15
Gün 1,15
Gün 15,16
Gün 8,22, max. 2mg/gün
Gün 8,22
Hafta 1-10
Hafta 11-12
Prognostik Faktörler: Aşağıdaki kriterler kötü prognozla bağlantılıdır:



Büyük mediyastinal tümör, bulky hastalığı (lenfomalar diyametrede ≥ 5 cm)
Üç yada daha fazla etkilenmiş lenf nodu bölgeleri, inguinal lenf nodülleri tutulumu
Ekstranodül tutulumu
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 105
Concise Manual of Hematology and Oncology





Kemik iliği tutulumu
ESR ≥ 50 mm/h (B semptomlarının yokluğunda) yada ≥ 30 mm/h ( B semptomlarının
varlığında), LDH ↑ (özellikle relaps terapisi ile)
Yaş > 45, B semptomları
Karnofsky indeksi < % 90 (özellikle relaps terapisi ile)
Gelişmiş Hodgkin lenfoması (prognostik faktör indeksi): albumin < 4 g/dl, Hb < 10.5
g/dl, erkek hasta, yaş > 45, aşama IV, lökositoz > 15,000/µl, lenfositopeni < 600/µl
5-yıl Survival



Aşama I ve II (hastaların %50'si): olguların %90'ında iyileşme
Aşama III ve IV: iyileşme oranı > % 80
Uygun kurtarma tedavisi relaps hastalarının %20-50'sini iyileştirebilir.
Tedavi Sonrası Takip: Tedavi sonrası yakın takip zorunludur. İlk yıl: tedavi sonrası 3, 6 ve 12
aylarında izlem ziyareti, ikinci yıldan dördüncü yıla kadar: her 6 ayda, 5 yıl sonra: yılda bir kez
(klinik statü, laboratuvar testleri, göğüs röntgeni, abdominal ultrason). Tedavi sonrası takip
amaçları relaps diyagnozunu ve tediye bağlı toksisite değerlendirmesinide kapsar.
Relaps Tanısı: Relaps iyileştirme amacıyla tedavi edilebilir. Relaps ne kadar erken teşhis
edilirse o kadar prognoz iyi olur. Eğer relapstan şüphelenilirse aşağıdaki planlama gerekir:





Hastanın geçmişi (B semptomları)
Fiziksel muayene (lenfadenomegali, hepatosplenomegali)
Laboratuvar testleri (ESR, LDH, kan sayımı, kara ciğer/renal fonksiyon testleri)
Tarama (göğüs röntgeni, ultrason, göğüs kafesi/abdomen CT taraması, sintigrafi)
Yeni histoloji (kemik iliği biyopsisi)
Tediye Bağlı Toksisite:







Yaşam kalitesi değerlendirmesi
Radyoterapi ve antrasiklin sonrası kalp yetmezliği (LVEF ↓)
Mediyastinal irradyasyon sonrası perikardit/ perikard efüzyonu
Radyoterapi ve vincristine sonrası nörolojik komplikasyonlar
Radyoterapi ve/veya kemoterapi sonrası gonadlar (hipotiroidzm) ve tiroit bezlerinin
fonksiyonel defisiyansı
Enfeksiyonlara karşı duyarlılık artışı
İkincil malignitenin erken teşhisi: kullanılan tedavi protokollarına göre ikincil malignite
riski artabilir (özellikle akut lösemi, akciğer kanseri, göğüs kanseri, mide kanseri,
melanoma); 10 yıl sonra ikincil malignite rastlantısı > %10 (radyokemoterapiyi kapsayan
mustarjen ile) → şu anda kullanılan terapi protokolları: % 1-2.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 106
Concise Manual of Hematology and Oncology
Non-Hodgkin Lenfoması (NHL)
Tanım: B-hücre (B-NHL) veya T-hücre (T-NHL) sıralamasında oluşan lenfoproliferatif
kanserlerdir. Hastalığın klinik seyrine göre yüksek-dereceli (agresif) veya düşük-dereceli
lenfoma olarak sınıflandırılır.
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: C82-C88, C91.1
Epidemiyoloji: İnsidans: 10-12 olgu/ 100,000 popülasyon/yıl. Düşük-dereceli: yüksek-dereceli
NHL oranı= 7:3. Erkek: kadın dağılımı= 2:1. Yaş ve cinsiyet dağılımına ek olarak insidans ve
olum oranı da kişinin hastalık entitisinede bağlıdır.
Patojenez: Etyolojik Faktörler



İyonlaştırıcı radyasyon, mutajenik bileşikler
Viral/ bakteriyel enfeksiyonlarla asosiyasyon
- Epstein- Barr virüsü (EBV): Afrika ve Asya‟da bölgesel Burkitt lenfoması;
immunosüpresyon sonrası yüksek dereceli lenfomalar, transplantasyon ve HIV
enfeksiyonu (özellikle beyinsel lenfomalar); Hodgkin hastalığı
- HHV8: Sıvı birikimine bağlı lenfomalar
- HTLV-1: Romanya‟da ve Güney Japonya‟daki lenfoblastik lösemi
- Helicobacter pylori: MALT lenfomaları
Bağışıklık yetersizliği sendromları
- Herediter: ataksi telanjiyektazi, SCID sendromu (“şiddetli birleşmiş
immunodefisiyans sendromu”), “x‟e bağlı lenfoproliferatif sendrom”
- Elde edilen: organ ve kemik iliği transplantasyonu, AIDS, Sjogren sendromu
Moleküler Genetik Görünüş: Moleküler genetik anormallikler non-Hodgkin lenfoma
hastalarının çoğunda görülür. Özel anormallikler ise kişisel hastalık entitisi ile tartışılabilir
Patoloji: Lenfoid ayrımlaşmasının farklı aşamalarındaki klonal genişleme. Bir hücre lenfatik
büyüme sürecinde ne kadar erken dönüşüm geçirirse, fenotip o kadar az farklılaşır, ve onun
proliferatif potansiyeli o kadar fazla agresif olur. Tum lenfoid neoplazi hücreleri
immunoglobulin agir zincir lokusu (B-hücreli lenfomalar) veya T-hücreli reseptörlerin (Thücreli lenfomalar) aynı yeni düzenlemesiyle karakterize edilir.
Patofizyolojik Süreç


Lenfoid hucrelerinin klonal büyümesi
→ Lenfadenopati, artan hücre devri, sitokin salımı
→ Genel semptomlar (ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı)
Organ infiltrasyon→ disfonksiyon ve klinik semptomlar örneğin:
- Kemik iliği infiltrasyonu → anemi, trombositopeni, granülositopeni
- Splenik infiltrasyon → splenomegali
- Deri infiltrasyonu (özellikle T-NHL)
- Hepatik / renal infiltrasyon → hepatomegali, hepatik / renal bozukluk
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 107
Concise Manual of Hematology and Oncology

Farklılaşmış B-lenfositik hücrelerin büyümesiyle: immunoglobulin sentez, monoklonal
gammopati
Sınıflandırma: WHO sınıflandırması ( Dünya Sağlık Organizasyonu, 2001) lenfomaların
sınıflandırılması için uluslararası bir standart oluşturmuş ve daha önceki tüm yaklaşımları
değiştirmiştir (örneğin KIEL, REAL, Çalışan formülasyon). Sınıflandırma klinik, morfolojik,
immünolojik, ve moleküler genetik kriterlerine bağlı yapılmıştır ancak düşük-dereceli ve yüksekdereceli NHL‟leri ayırmaz. WHO sınıflandırmasının en önemli amacı lenfoma entitilerini
standartlaşmış tedavi altyapısı olarak ayırmaktır. B-hücreli lenfomalar çoğunlukla uluslararası
standartları takip etse bile, T-NHL alttürleri için en uygun tedavi yöntemine henüz
ulaşılmamıştır.
B-hücreli NHL (WHO sınıflandırması, 2001)
Lenfoma Tipi
Öncül B-hücreli lenfoma


Öncül B-hücreli lenfoblastik lösemi (B-ALL)
Öncül B-hücreli lenfoblastik lenfoma
Matur B-hücreli lenfoma















Kronik lenfositik lösemi (CLL)
Küçük lenfositik lenfoma
B-prolenfositik lösemi (PLL)
Lenfoplazmasitik lenfoma
Foliküler lenfoma (FL, derece I / II / III)
Marjinal bölgeli lenfoma (ekstranodal/ MALT/ nodal/ splenik)
Saçaklı hücreli lösemi
Plazma hücreli miyeloma
Plazmasitoma (kemik, ekstrameduller)
Mantle hücreli lenfoma (MCL)
Difüz büyük B-hücreli lenfoma (DLCL)
Mediyastinal (timik) büyük B-hücreli lenfoma
İntravasküler büyük B-hücreli lenfoma
Primer efüzyon lenfoma
Burkitt lenfoması, Burkitt lösemisi
Neticesiz proliferasyona davranışlı B-hücreli proliferasyonu


Lenfomatoid granülomatoz
Transplantasyon sonrası lenfoproliferatif hastalıklar
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 108
Concise Manual of Hematology and Oncology
T-/NK hücreli NHL (WHO sınıflandırması, 2001)
Lenfoma varlığı
Öncül T-hücreli lenfomalar



Öncül T-hücreli lenfoblastik lösemi
Öncül T-hücreli lenfoblastik lenfoma
Blastik NK hücreli lenfoma
Matur-Olgun T-hücreli lenfoma













T-hücreli prolenfositik lösemi (T-PLL)
T-hücreli büyük granüler lenfositik lösemi
Agresif NK hücreli lenfoma (lösemi)
Yetişkin T-hücreli lenfoma / losemi
Ekstranodal NK/ T-hücreli lenfoma (nasal cins)
Enteropatik T-hücreli lenfoma
Hepatosplenik T-hücreli lenfoma
Subkütanöz T-hücreli lenfoma (panikülit gibi)
Mikozis fungoides / Sezary sendromu
Primer kütanöz anaplastik büyük-hücreli lenfoma
Periferal T-hücreli lenfoma, daha fazla belirtilmemiştir
Anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma
Anaplastik büyük-hücreli lenfoma
Belirsiz malignitenin T-hucre proliferasyonu

Lenfomatoid papüloz
NHL Evreleri (Ann Arbor sınıflandırması, 1971)
Evre Tanım
I
Tek lenf nod bölgesinin tutulumu (I) veya tek bir bölgesel ekstranodal yeri bulunması
(I E)
II
Lenf nod tutulumu (II) ve/veya iki veya daha fazla bölgede diyaframın aynı tarafındaki
bölgesel ekstranodal yerleri (II E)
II1
İki komşu lenf nod bölgesinin tutulumu (II1) veya bir lenf nod bölgesinin komşu bir
organla bölgesel bağlantısı (II1E) veya iki komşu ekstralenfatik organla (II1E)
II2
İki komşu olmayan veya >2 komşu lenf nodu bölgesinin (II2) tutulumu veya bölgesel
lenf nodu ötesindeki bir ekstralenfatik organ ile lenf nod tutulumu (II2E) veya iki komşu
olmayan ekstralenfatik organın tutulumu (II2E)
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 109
Concise Manual of Hematology and Oncology
Evre Tanım
III
Lenf nodul tutulumu (III) ve/veya diyaframın her iki tarafındaki bölgesel ekstranodal
yerler, splenik tutulum mümkündür (IIIS veya IIISE)
IV
Bir veya daha fazla ekstralenfatik organların lenf nod tutulumu ya da tutulumsuz ayrıntılı
veya yayılmış tutulumu
A
Genel semptomlar yoktur
B
Genel semptomlar: ates > 38°C, ıslatan gece terlemeleri (kıyafeti değiştirmeyi
gerektirecek kadar), son 6 ayda ≥ %10 kilo kaybı
Semptomlar: En çok görülen lenfoma entitilerinin semptomları:
Temel Semptomlar








Lenfadenopati
Splenomegali, hepatomegali
Genel semptomlar: ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı, anoreksi
Yorgunluk, performans düşüklüğü, solgunluk → anemi ile
Enfeksiyonlara eğilim → granülositopeni ile antibodi defisiyans sendromu,
immunodefisiyans
Kanamaya eğilim, peteşi → trombositopeni
Deri semptomları (kızartı, plak-gibi infiltratları), kaşıntı
Organ infiltrat belirtileri
Ayırıcı Tanı: Lenfadenopatinin ayırıcı tanısı
Enfeksiyonlar






Streptokoksi, stafilokok
Toksoplazmoz
Kedi tırmğı hastalığı (Bartonella henselae)
Tüberküloz, atipikal mikobakteriyoz
EBV (infeksiyöz mononükleoz)
HIV
Otoimmun hastalıklar



Romatoid artrit
Sistemik lupus eritematozus
Sjogren sendromu
İlaca bağlı reaksiyonlar
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 110
Concise Manual of Hematology and Oncology



Antikonvülzifler (fenitoin, karbamazepin)
Antibiyotikler (penisilin, eritromisin)
Asetilsalisilik asit, allopurinol
Diğer non-kanser-bağlantılı hastalıklar





Sarkoidoz
Amiloidoz
Silikon implantasyonları
Aşı reaksiyonları
Metabolik hastalıklar (Gaucher hastalığı)
Lenfoproliferatif hastalıklar



Benign lenfoproliferatif hastalıklar (Kikuchi hastalığı, Rosai-Dorfman hastalığı)
Poliklonal lenfoproliferatif hastalıklar (Castleman hastalığı)
Monoklonal lenfoproliferatif hastalıklar (lenfomatoid granülomatoz, lenfomatoid
papüloz)
Kanser


Lenfomalar (Hodgkin lenfoması, NHL), lösemi
Sert tümörlerin metastazı
Tnı: Lenfoma Tanısının Temel Prensipleri







B semptomlarını, kaşıntıyı, lenfoma progresyon dinamiklerini kapsayan hastalık geçmişi
Lenf nod statüsünü ve dalağı kapsayan fiziksel muayene
Diferansiyel ile tam kan sayımı (lösemi cinsi?), LDH ↑, ESR ↑, protein elektroforez,
immünolojiyi (monoklonal gammopati?) kapsayan laboratuar testleri
Lenf nodu, kemik iliği veya etkilenmiş organların histolojisi; kemik iliği biyopsisi iki
taraflı yapılmalıdır (hassasiyet artışı).
Not: Yeterli histoloji elde edilmeden tedavi yapılmamalıdır. Sonuçlar belirgin değilse,
örnekler bir patoloji uzmanına gönderilmelidir.
İmmunositoloji
Tarama: primer lenfoma bölgesinin diyagnozu ve metastaz, örneğin röntgen, abdominal
ultrason, CT toraks / abdomen, diğer prosedürler (örneğin, MRT, gerekirse sintigrafi)
Tedavi: En çok görülen lenfoma tiplerinin tedavisi
Lenfoma Tedavisinin Temel Prensipleri: Tedavi seçiminde hastanın yaşı, performans statüsüne
ek olarak histoloji ve lenfomanın evresi de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıntılı uygunluk:
1. İyileştirme ve hafifletme amaçlı tedavi arasındaki farklar:
 İyileştirme amaçlı tedavi (her zaman yüksek dereceli NHL için, bazen düşükdereceli lenfomalarda): agresif tedavi teşhis edilir edilmez uygulanmalıdır.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 111
Concise Manual of Hematology and Oncology

Hafifletici tedavi seçeneği (çoğunlukla düşük-dereceli NHL için): konservatif
semptomlara-bağlı tedavi hastanın survival zamanını ve yasam kalitesini
yükseltmek için kullanılabilir.
2. Hastalığın bölgesel ve genellenmiş evreleri arasındaki farklar:
 Bölgesel evreler (Ann Arbor I-II): → düşük-dereceli lenfomaların irradyasyonu;
yüksek dereceli NHL‟ de: iyileştirme amaçlı, agresif sistemik kemoterapi,
bireysel olgularda ise tamamlayıcı bölgesel irradyasyon uygulanmalıdır.
 İleri derecedeki evreler (Ann Arbor III-IV): sistemik tedavi
3. Eğer mümkünse, hastalar devam eden tedavinin en uygun şekle gelmesi için her zaman
klinik denemelerle tedavi edilmelidir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 112
Concise Manual of Hematology and Oncology
Yüksek Dereceli Non-Hodgkin Lenfoma
Tanım: B-hücre sistemi (B-NHL) yada T-hücre sıralamasında (T-NHL) oluşan lenfoid doku
neoplazisi. Yüksek dereceli Non-Hodgkin lenfomalar aşağıdakilere göre sınıflandırılır:


Tedavi edilmezse genel fatal neticelerle hızlı ilerleme
Yüksek aşamalarda bile potansiyel olarak iyileştirici tedavi seçenekleri
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: C82-C85
Epidemiyoloji: İnsidans: 3-5 olgu/ 100,000 popülasyon/ yıl, artan sıklık oranı ile. Tüm malignan
hastalıkların %3'ünü kapsar. Dağılım erkek:kadın=2:1; yaş zirvesi: 40-80 yaşları arasındadır.
Patojenez: Etyolojik Faktörler



İyonlaştırıcı radyasyon, mutajenik bileşikler (sitostatikler, pestisitler, fungisidler)
Enfeksiyonlar: virüsler (EBV, HTLV-1), Helocobacter pylori
İmmunodefisiyans sendromu
Moleküler genetik değişimler translokasyonlar
Lenfoma Tip
B-hücreli
Burkitt lenfoması
Diffüz büyük B hücreli lenfoma
T-hücreli
Anaplastik büyük-hücreli
lenfoma
Translokasyon
Etkilenen genler
t(8;14), t(8;22), t(2;8)
t(3;14), t(3;çeşitli)
myc, IgH
bcl-6, IgH, ve
diğerleri
t(2;5)
npm-alk
Patoloji: Lenfatik diferansiyasyonun erken aşamalarındaki klonal ekspansiyonu →
indifferensiye fenotip, agresif proliferasyon
Konum:


Başlıca nodal, bazı olgularda ekstralenfatik tutulumla: %80
Başlıca ekstranodal: %20
Hastalığın Tanı Sırasında Evreleri:


Lokalize (evre I-II): %20
Yüksek (evre III-IV): %80
Sınıflandırma: WHO sınıflandırmasına göredir. Doğru sınıflandırma histolojiye,
immunohistolojiye, sitolojiye, immunositolojiye ve moleküler diyagnostiklere bağlıdır. Burkitt
cinsinin lenfoblastik lenfoması, non-Burkitt lenfoması ve diğer yüksek dereceli NHL arasındaki
fark uygun tedavi seçiminde önemlidir.
Yüksek dereceli B-hücre NHL: WHO Sınıflandırmasına Göre Hastalık Maddeleri:
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 113
Concise Manual of Hematology and Oncology
Prekürsör B-hücreli lenfoma
 Prekürsör B-hücreli lenfoblastik lösemi (B-ALL)
 Prekürsör B-hücreli lenfoblastik lenfoma
Matur B- hücreli lenfoma
 Foliküler lenfoma (FL, derece II/III)
 Mantle hücreli lenfoma (MCL)
 Diffüz büyük B- hücreli lenfoma (DLBCL), centroblastik (cb), immunoblastik (ib),
büyük hücreli anaplastik (lc)
 Mediyastinal (timik) büyük B-hücreli lenfoma
 İntravasküler büyük B-hücreli lenfoma
 Primer efüzyon lenfoma
 Burkitt lenfoması, Burkitt lösemisi
WHO Sınıflandırmasına Göre Yüksek dereceli T-hücre NHL
Prekürsör T-hücreli lenfoma
 Prekürsör T-hücreli lenfoblastik lösemi
 Prekürsör T-hücreli lenfoblastik lenfoma
Matur T- hücreli ve NK hücreli lenfoma








Adult T-hücreli lenfoma/ lösemi
Ekstranodal NK/ T-hücreli lenfoma (Nazal cins)
Enteropatik T-hücreli lenfoma
Hepatosplenik T-hücreli lenfoma
Subkütanöz T-hücreli lenfoma (panikülit gibi)
Periferal T-hücreli lenfoma, daha ileri belirlenmemiş
Anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma
Anaplastik büyük hücreli lenfoma
Ann Arbor Sistemine Göre Sınıflandırma



Lenfatik dokunun kapsadıkları: lenf nodları, dalak, timus, Waldeyer haklası
Ekstranodal tutulum (E): Ekstralenfatik dokunun sınırlandırılmış tutulumu olarak
tanımlanır (etkilenmiş lenf nodülünden doğrudan invazyon yada yakın anatomik
proksimite)
Bulky hastalığı: lenfoma boyutu ≥ 7.5 cm olarak tanımlanır
Semptomlar: Hızlı Başlangıçların Genel Semptomları





Hızlıca büyüyen lenf nodülü enlarjmanı
Splenomegali
Genel semptomlar: yorgunluk, performans düşüklüğü, solgunluk, enfeksiyon hassasiyeti
B semptomları (ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı)
Dispne (anemiye, pulmoner infiltrasyona, ve plevral efüzyona bağlı)
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 114
Concise Manual of Hematology and Oncology



Lenfadenopatiye ve organlara bağlı komplikasyonlara dayanan abdominal semptomlar
(ileus, üriner retansiyon)
Olası deri infiltrasyonu
Nörolojik semptomlar → CNS/ CSF bölgeleri tutulumuyla
Tanı: Anamnez, Fiziksel Muayene



B semptomlarını ve performans statüsünü kapsayan hasta geçmişi
Allojenik transplantasyon için uygun akraba bulumu sorgulaması
Fiziksel muayene: lenf nodül statüsü, ağız boşluğu, dalak/karaciğer, sarılık, ödem,
enfeksiyon ve hemoraji belirtileri
Laboratuvar Testleri



Diferansiyel ile tam kan sayımını kapsayan rutin laboratuvar testleri, LDH↑, ESR,
elektrolitler, Ca2+, üre, elektrolitler, serum kreatinin, karaciğer fonksiyonları, protein
elektroforez (gammopathy?) , fibrinojen ile koagülasyon statüsü
Nicel immunoglobülin analizi, immünoelektroforez
Seroloji: HIV, HAV, HBV, HCV, EBV, CMV, HSV, VZV, olası HTLV1, toksoplazmoz
Histoloji




Lenf nodülü histolojisi
Kemik iliği sitolojisi, immunositoloji ve histoloji
Paranazal sinüsler, orbitalar, kemik iliği, kemikler yada testislerin tutulumunda yada
lenfoblastik yada Burkitt lösemisi olan hastalarda: lomber ponksiyon (Dikkat:
Methotrexate 15 mg verilişiyle profilaktik intratekal)
Waldeyer halkası tutulumuyla: gastroskopi
Görüntüleme


Göğüs röntgeni (PA ve lateral görüntüler), abdominal ultrason, ECG, CT toraks/
abdomen/ pelvis
Opsiyonel: kemik iliği taraması, kemik taraması, bulky hastalığı durumunda tedavi öncesi
ve sonrasıPET / MRI taraması
Toksisite gözetimi, özellikle yüksek doz tedavi öncesi ve sonrası



Bleomycin verilişi, yüksek doz tedavi ve allojenik /otologöz transplantasyonu öncesi
pulmoner fonksiyonu
Ekokardiyografi (ejeksiyon fraksiyonu belirlenmesi)
Dental statü değerlendirmesi
Ayırıcı Tanı


Sınırlı aşama: toksoplazmoz, EBV enfeksiyonu, Bartonella henselae (kedi tırmğı
hastalığı)
İleri dereceli aşama: akut lösemi
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 115
Concise Manual of Hematology and Oncology

Hodgkin hastalığı
Tedavi: Tedavi Yaklaşımı
1. Yüksek dereceli lenfomalar her zaman tedavi edici amaçlıdır.
2. Erken diseminasyona karşı, I/IE ve II/IIE aşamalarında bile yüksek dereceli NHL
sistemik bir hastalık olarak dikkate alınmalıdır. Kemoterapinin radyoterapi ile olası
birleşimi belirtilmelidir.
3. Standart tedavi sistemik kemoterapi ile intratekal kemoterapi (CNS tutulumu durumunda)
ve takip eden radyoterapi (“ilgili bölge”, 30-40 Gy, bulky hastalığı yada rezidüel lenfoma
ile) birleşiminden meydana gelir. Tedavi yöntemi seçimi prognostik parametrelerce
etkilenir (“Uluslararası Prognostik Indeks" IPI, "yaşa göre düzeltilmiş Uluslararası
Prognostik Indeks” aaIPI).
4. Protokolda belirtildiği gibi zamanında tam kemoterapi uygulaması (gecikme yada
azaltma olmadan) özellikle antrasiklinler ve alkilleyici ajanlar için çok önemlidir. Doz
azaltımı tedavi sonucunu tehlikeye atar.
5. Tüm yüksek dereceli NHL ve Burkitt lenfomalarında: tümör lizis sendrom riski vardır.
Tedavi başlatıldığında → prefaz terapi, likit terapisi, alkalileştirme, allopurinol, gerekirse
rasburicase.
6. Gastrointestinal tutulumu durumunda: Tedavi başlatıldığında perforasyon riski vardır.
Yüksek Dereceli Non-Hodgkin Lenfomaların Tedavisi
Diffüz büyük B hücreli lenfoma
B-T- LBL,
Burkitt Lenfoması
≤ 60 yaş
aaIPI 0
≥ 60 yaş
aaIPI 0 (+bulk)-1 aaIPI 2-3
Cx R-CHOP 21 Cx R-CHOP 14/
4-6 dönem
R-CHOP 21, 6x
+ Rx bulk/
ekstanodül
Cx R-CHOP 3x
yada VACOP-B
Cx R-CHOP 14 6x
+ 2x Rituximab
Cx VCPE 2x
+ PBSC kültürü
Cx DHAP 2x
+ PBSC kültürü
Relaps yada refrakter hastalık
yüksek doz terapi (hd BEAM) ve klinik denemelerde otologöz PBSCT
ALL protokollerine
göre tedavi
relaps, PR, PD
< 70 yaş
alloSCT
LBL lenfoblastik lenfoma, aaIPI yaşa göre düzeltilmiş Uluslararası Prognostik Indeks, Cx kemoterapi, hd yüksek doz, Rx radyasyon, PBSCT
periferal kan kök hücre transplantasyonu, alloSCT allojenik kök hücre transplantasyonu, PR parsiyel remisyon, PD progresyon
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 116
Concise Manual of Hematology and Oncology
Tedavi
Standart Terapiler



CHOP protokollerine göre standart tedavi kemoterapidir → hastaların %40-65'inde daha
uzun survival.
B- hücreli lenfomalarda daha iyi survival oranlarına yoğun dozlu kemoterapi ile
(“CHOP14+ G-CSF”) ve CHOP ile rituximab karışımıyla (“R-CHOP”, özellikle düşük
risk statülü hastalarda) ulaşılmıştır.
Sınırlı hastalıklı hastalar (aşama I-II) ilk-sıra kemoterapi almalıdır. Lokal radyoterapi
bireysel olgularda değerlendirilmelidir.
Kemoterapi Kılavuzu




Doz azaltımı uygulanmamalıdır. Antrasiklinlerle yada alkilleyici ajanlarla tedavi gününde
eğer platelet sayısı <100,000/µl ve lökosit sayısı < 2,500/µl olursa: tedaviyi erteleyiniz ve
G-CSF kullanınız. Vincristine yada bleomycin (VACOP-B protokolu) tedavisine doz
azaltımı yada gecikmesi olmamalıdır.
Azaltılmış akciğer fonksiyonu (FEV1 < % 65, Krogh faktör < % 65): bleomycin yerine
methotrexate 50mg absolute i.v.
Paranazal sinüsler, orbitalar, kemik iliği, kemikler yada testislerin tutulumunda yada
lösemik safhadaki hastalarda: CNS profilaksi ile methotrexate 15 mg i.th. absolut ve
diyagnoz anında ve 2, 6, ve 10 hafta sonrasında intratekal dexamethasone 4 mg toplam
dozu verilmelidir (toplamda 6 doz).
Başlangıçtaki CSF yada CNS tutulumu olan hastalar CSF normalleşene kadar haftada iki
kez intratekal dexamethasone 4 mg, methotrexate 15 mg, ve cytosine arabinoside (AraC)
40 mg karışımı ile tedavi edilirler. Başlangıçtaki CSF tutulumu otologöz transplantasyon
sonrası prognoza zarar vermez, transplantasyon öncesi tam remisyona (CSF
normalleşmesi) ulaşılabilir. Planlanmış kondisyonman tedavisi öncesi CSF tutulumu
transplantasyonu geciktirmeyi gerektirir.
Relaps Tedavisi



Yüksek dereceli lenfomanın kemosansitif relapsı olan hastaların eşzamanlı hastalıkları
olmadığı sürece yüksek doz kemoterapi yada otologöz transplantasyonu ile tedavi
edilmeliler. Bu tedavi uzun dönem survival oranını konvansiyonel kurtarma
kemoterapisi elde edilen %10'dan %50'ye çıkarır.
Daha genç ve akraba donör bulan hastalarda allojenik transplantasyon
değerlendirilmelidir. Refrakter relapslı hastalarda otologöz transplantasyon sınırlı derece
fayda sağlar.
Otologöz transplantasyona elverişli olmayan hastalar ise (daha yaşlı, eşzamanlı hastalığa
bağlı düşük performans statüsü olan) konvansiyonel kurtarma protokolleri ile tedavi
edilmelidir (COP-BLAM, IMVP-16, CEPP-B, DHAP, ESHAP, COP, bendamustine,
yüksek doz prednisolone, rituximab, ve benzeri).
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 117
Concise Manual of Hematology and Oncology
Riske Uyarlanan Terapi



Yüksek dereceli NHL olan hastalarda belirlenen “risk faktörleri" uzun-dönem sonuçlarını
etkiler.
“Uluslararası Prognostik Indeks” (IPI)‟e göre 60 yaşına kadar olan hastalarda Ann Arbor
aşamaları III-IV, artan LDH, ve < %70 Karnofsky indeksi kötü prognozu oluşturur.
“Yaşa göre düzeltilmiş Uluslararası Prognostik Indeksi” (aaIPI) klinik araştırma
sonuçlarına göre 2-3 risk faktörü olan hastaların kemoterapi endüksiyonundan sonraki ilk
remisyonda yüksek doz terapi ile otologöz transplantasyon, standart terapi devamıyla
karşılaştırıldığında daha yüksek survival oranları sunar.
Mediyastinal Lenfoma


Primer mediyastinal B-hücreli lenfomalı hastalar daha agresif bir yaklaşımdan
faydalanabilir. Rezidüel mediyastinal lenfomalı hastalar ise kemoterapiyi tamamladıktan
sonra relaps risk artışı yaşar.
Erken aşamada yüksek doz kemoterapi ile otologöz transplantasyon alan ve
kolsolidasyon radyoterapisi sonrasında tümör kütlesi azalan hastalar daha iyi bir
prognoza ulaşabilir.
T-hücreli Yüksek Riskli Lenfomalarda Agresif Kemoterapi:
Geçmişe yönelik araştırmalar aşağıdaki NHL alt türleri için kötü prognoz göstermiştir:





Periferal T-hücreli lenfomalar
Anjiyoimmünoblastik T-hücreli lenfoma (AILD)
İntestinal T-hücreli lenfomalar
Hepatosplenik γ/δ lenfomalar
Anaplastik büyük hücreli lenfoma
Bu durumlarda, agresif kemoterapi (muhtamel transplantasyon ile) prognozu geliştirebilir.
Terapi Protokolleri
“VACOP-B” → Protokol 11.4.1
Haftalık tedavi, 12 hafta
Gün 1, Hafta 1,3,5,7,9,11
Doxorubicin
50 mg/m /gün
i.v.
Cyclophosphamide
350 mg/m /gün
i.v.
Gün 1,hafta 1,5,9
Vincristine
1.2 mg/m /gün
i.v.
Gün 1, hafta 2,4,6,8,10,12, 2 mg max.
Bleomycin
10 mg/m /gün
i.v.
Gün 1, hafta 2,4,6,8,10,12
Etoposide, VP-16
50 mg/m /gün
i.v.
Gün 1, hafta 3,7,11
Etoposide, VP-16
100 mg/m /gün
p.o.
Gün 2+3, hafta 3,7,11
Prednisone
75-100 mg absolut
p.o.
Gün 1-7, hafta 1, Gün 1,3,5,7, hafta 212
2
2
2
2
2
2
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 118
Concise Manual of Hematology and Oncology
CNS tutulumu artarsa: intratekal terapi: cytosine arabinoside 40 mg i.th., dexamethasone 4 mg
i.th., methotrexate 15 mg i.th. Gün 1, hafta 2,6,10
“R-CHOP”→ Protokol
11.4.3
Rituximab
Cyclophosphamide
Doxorubicin
14. gün diğer döneme başla
375 mg/m2/gün
2
750 mg/m /gün
2
50 mg/m /gün
2
i.v.
Gün 0, 24-4 h CHOP öncesi
i.v.
Gün 1
i.v.
Gün 1
Vincristine
1.4 mg/m /gün
i.v.
Gün 1, 2 mg absolut
Prednisolone
100 mg absolut
p.o,
Gün 1-5
“CHOP14+G-CSF”→
Protokol 11.4.4
Cyclophosphamide
14. gün diğer döneme başla
750 mg/m2/gün
i.v.
Gün 1
Doxorubicin
50 mg/m2/gün
i.v.
Gün 1
2
Vincristine
1.4 mg/m /gün
i.v.
Gün 1, 2 mg absolut
Prednisolone
100 mg absolut
p.o,
Gün 1-5
G-CSF
5µg/kg/ gün
s.c.
5. günden itibaren
Cisplatin
100 mg/ m2/gün
i.v.
22. gün-29. gün diğer döneme
başla
Gün 1
Cytosine arabinoside
2 x 2 g/ m2/gün
i.v.
Gün 2, 3 saati aşkın, her 12 h
Dexamethasone
40 mg absolut
i.v.
Gün 1-4, ağızdan verilebilir
i.v.
Gün 0, 24-4 h DHAP öncesi
“DHAP”→ Protokol 11.4.6
± Rituximab
2
375 mg/ m /gün
Prognoz: “Uluslararası Prognostik Indeksi"ne (IPI) Göre Risk Faktörleri





> 60 yaş
Performans statüsü ECOG 2-4 yada Karnofsky indeksi ≤ %70
Ann Arbor aşamaları III-IV
LDH artışı
≥ 2 bölgede ekstranodül tutulumu
“Yaşa göre düzeltilmiş Uluslararası Prognostik Indeksi” (aaIPI) < 60 yaş hastalar için:



Karnofsky indeksi ≤ %70
Ann Arbor aşamaları III-IV
LDH artışı
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 119
Concise Manual of Hematology and Oncology
“Uluslararası Prognostik Indeksi"ne Göre Yüksek Dereceli NHL Hastaları için Prognoz:
Risk Grubu
Düşük
Düşük-Orta
Orta-Yüksek
Yüksek
Risk faktörleri
sayısı
0-1
2
3
4-5
CR (%)
87
67
55
44
5-yıl survival (%)
Relaps olmadan
61
34
27
18
Genel
73
51
43
26
CR= Tam remisyon oranı, 5-yıl survival= toplam popülasyonla karşılaştırıldığında
“Yüksek dereceli” lenfoma grubunda immunoblastik lenfoma ve periferal T-hücreli lenfoma
hastaları en kötü prognoza sahiptir.
Tedavi Sonrası Takip: Tedavi sonrası 1. ve 2. yıl, takip testleri her 3 ayda; 3. yıl: her 6 ayda;
sonrasında ise yılda bir kez.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 120
Concise Manual of Hematology and Oncology
Foliküler Lenfoma (FL)
Tanım: Düşük dereceli Non-Hodgkin lenfoma; lenfoid organların foliküler merkezlerinde
meydana gelir. Eşanlamlılar: foliküler merkezli lenfoma (FCL), ağrısız lenfoma
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: C91
Epidemiyoloji: Tüm non-Hodgkin lenfomalarının %15-20'si, özellikle batı Avrupa‟da ve Kuzey
Amerika'da görülür (Asya‟daki olgu oranları düşüktür). Mediyan diyagnoz yaşı 40-60 yaşlarıdır.
Patojenez: Lenf folikülü merkezindeki B-hücrelerinde oluşur (“foliküler merkezli lenfoma”)
Moleküler Değişimler: FL hastalığındaki çoğu olguda t(14;18) translokasyonu görülür.
→ Kromozom 18‟deki bcl-2 geni translokasyonu ve kromozom 14‟de immunglobülin ağır zincir
loküs (polimeraz zincir reaksiyonu ile bulgu, PCR)
→ bcl-2 ekspresyonu ↑, apoptosis inhibisyonu
→ FL hücreleri için survival avantajı, sitostatiklere dayanıklılık
FL Hücreleri Karakteristikleri: FACS analizi: CD5 için FL hücreleri negatif, CD19, CD20,
±CD10 için ise negatiftir.
Patoloji: Periferal Kan:


Lösemik biçim: yayma kanda sentrosite
Kemik iliği tutulumuyla: anemi, trombositopeni, granülositopeni
Lenf Nodülleri:


Lenfadenopati
Lenf nodu histoloji karakteristikleri
Kemik İliği / Organ Tutulumu: Diyagnoz zamanı: olguların %80‟inde karaciğer, dalak,
kemik iliği tutulumu (Aşama IV)
Sınıflandırma: WHO Sınıflandırması (2000), REAL Sınıflandırması (1994)
Foliküler lenfoma (FL), matür B-NHL, derece I-III. Not: III. Derece FL daha agresif seyir ve
kötü prognozdan dolayı yüksek dereceli bir lenfoma sayılır.
Evreleme: (1971) Ann Arbor‟a göre: aşama I-IV, ve /veya B semptomları
Semptomlar: Hastalığın localize aşamaları genellikle asemptomatiktir (genelde tesadüfen tanı
konulur).
İlerlemiş Hastalık:



Yorgunluk, performans düşüklüğü, solgunluk (anemi)
B semptomları (ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı)
Ağrısız lenfadenopati
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 121
Concise Manual of Hematology and Oncology



Abdominal semptomlarla splenomegali, hepatomegali
Kütanöz infiltrasyon, organ tutulumu (akciğer → solunum bozukluğu, CNS → sinir
hastalıkları)
Oportünist enfeksiyonlar (pnömoni, H. zoster, P. carinii), antibodi yetmezlik sendromu
Tanı: Anamnez , Fiziksel Muayene:


Hastalığın seyrini kapsayan anamnez
Lenf nodülü statüsü, dalak / karaciğer, cilt, nörolojik statü, enfeksiyon belirtileri ve
hemoraji belirtilerini kapsayan fiziksel muayene
Laboratuvar Testleri




Tam kan sayımı (anemi, trombositopeni, granülositopeni) ile kan yayması (sentrositeler),
retikülositler
Elektrolitleri ve üreyi kapsayan rutin laboratuvar testleri, serum kreatinin, bilirubin,
karaciğer fonksiyon testleri, LDH ↑, CRP
İmmünoloji: nicel serum immünoglobulin seviyesi, immünoelektroforez
Alan belirteç düzenlenmesi: FACS analizi (CD5, CD10, CD19, CD20, CD22, CD23)
Tarama:


Göğüs röntgeni, abdominal ultrason
Bölgesel hastalık durumunda (Aşama I/II): CT toraks / abdomen/ pelvis, muhtemelen
daha yüksek bir aşamayı engellemek için kraniyal MRI.
Histoloji: Tanı için zorunlu olanlar:


Histoloji ile lenf nodu biyopsisi/ immunohistoloji
Kemik iliği biyopsisi ve aspirat
Foliküler lenfomanın histolojik sınıflandırması (derecelendirme)
Derece
I
II
III
IIIA
IIIB
NPF başına Sentroblast (yüksek güç alanı)
0-5 sentroblast
6-15 sentroblast
> 15 sentroblast
> 15 sentroblast, sentrosite bulunuşu
> 15 sentroblast, sentrosite bulunamaz
Ayırıcı Tanı: Yüksek dereceli lenfomalar, CLL, Hodgkin hastalığı
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 122
Concise Manual of Hematology and Oncology
Komplikasyonlar:


Enfeksiyonlar
Hastalık uzun süre devam ederse, kötü prognozla karakterize yüksek dereceli lenfomaya
dönüşme riski vardır (10 yıl sonra kümülatif risk: yaklaşık %30)
Tedavi: Foliküler lenfomaya terapatik yaklaşım
Foliküler lenfoma Derece I-II
aşama I-II
Rx 30-40 Gy,
kemoterapi
FL Derece III
aşama III-IV
> 65 yaş
≤ 65 yaş
gözlem ve bekleme
tedavi belirtildiyse
R-CHOP yada FCR
Yüksek-doz Cx+
otologöz PBSCT
Cx gibi hg NHL
Rx radyoterapi, Cx kemoterapi, PBSCT periferal kan kök hücre transplantasyonu, FCL Foliküler lenfoma, hg NHL
yüksek derece Non-Hodgkin lenfoma
Tedavi Yaklaşımı:
1. Tedavi aşamaya özgündür.
2. Lokalize hastalık aşamasındakiler I-II (hastaların %15-20'si) bölgesel terapi ile tedavi
edilir. 30-40 Gy ile genişletilmiş alan radyoterapisi iyileştirici tedavi yaklaşımlarını
temsil eder.
3. Hastalığın yüksek aşamasındakilere III-IV (%80-85) sistemik tedavi gereklidir.
Geleneksel kemoterapi palyatif sayılır. Kemoterapiye ek olarak Rituximab kullanımı
tedaviye yanıt oranlarını ve progresyon zamanını geliştirmiştir.
4. FL çoğunlukla yavaş hastalık progresyonu gösterir yada sabittir, devam eden yıllarda
değişken ve ağrısız seyir gösterir (hastaların %30‟u). Aşağıdaki durumlarda tedavi
belirlenmelidir:
- Hastalığın ilk aşamalarında küratif radyoterapi
- Semptomatik lenfadenopati yada splenomegali
- Overt B semptomları
- Kemik iliği infiltrasyonuna bağlı periferal sitopeni
- Tekrarlayan enfeksiyonlarla immunodefisiyans
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 123
Concise Manual of Hematology and Oncology
Tedavi Çeşitleri:
Ann Arbor Aşamaları I-II



Genişletilmiş alan radyoterapisi (Extended Field) , toplam doz 30-40 Gy; 5 yıl hastalık
yinelemesi görülmeden survival %50-75 (geç relaps mümkündür)
Alternatif olarak: birleştirilmiş kemoterapi (4 dönem R-CHOP) ve yüksek-derece NHL'ye
(denemeler) radyoterapi (alakalı bölge) analogu
R0 rezeksiyon tanı sonrası aşama I diyagnozu: "gözleme ve bekleme" yaklaşımı
mümkündür
Ann Arbor Aşamaları III-IV ve Semptomları





Palyatif kemoterapi (örneğin FCR, R-CHOP)
Purin analogları (fludarabine, 2-chlorodeoxyadenosine) ve rituximab (anti-CD20) ilacının
etkili olduğu kanıtlanmıştır. İlk seçenek tedavisinde fludarabine, cyclophosphamide, ve
rituximab karışımı kullanılabilir. (FCR protokolu, %82 CR)
Dikkat: immunosüpresyon → pnömosistis karini (jiroveci) pnömoni (PCP) profilaksileri
ile co-trimoxazole gereklidir.
İdame tedavisi olarak interferon –α kullanımının survival oranında hiç bir etkisi yoktur.
FCL-III tedavisi yüksek derece (DLCL) NHL ve blastoid MCL analogudur.
Yeni Tedavi Yaklaşımları


Kemoterapiye tedaviye cevap vermeyen hastalarda radyokonjugat antibodiler efikasite
göstermiştir; örneğin → 131I-anti-CD20 (Tositumomab) yada 90Y-anti-CD20
(Ibritumomab)
Lenfoma-özgü anti-idyotipik immunglobülinle vaksinasyon stratejileri
Yüksek-risk Durumları: Yüksek-risk olgularında ve kötü prognozlu (relaps) hastalarda: yüksek
dozlu terapi yada otologöz transplantasyonu (PBSCT) değerlendirilmelidir. Agresif hastalıklarda
yada otologöz (PBSCT) sonrası relaps durumunda allojenik transplantasyon protokolleriyle
azaltılmış-intansite kondisyonman rejimanları faydalı olabilir.
Kemoterapi Protokolleri
“R-CHOP”→ Protokol 11.4.3
375 mg/m2
Rituximab
Cyclophosphamide
2
750 mg/m /gün
2
i.v.
22. gün diğer döneme başla
Gün 0 (24-4 saat CHOP öncesi)
i.v.
Gün 1
Doxorubicin
50 mg/m /gün
i.v.
Gün 1
Vincristine
1.4 mg/m2/gün
i.v.
Gün 1, max. tek doz: 2mg absolut
Prednisolone
100 mg absolut
p.o.
Gün 1-5
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 124
Concise Manual of Hematology and Oncology
“Fludarabine”→
Protokol 11.5.2
Fludarabine
29. gün diğer döneme başla
25 mg/m2/gün
“FCR”→ Protokol 11.5.4
375 mg/m2/gün
Rituximab
i.v.
30 mg/m2/gün
Fludarabine
2
300 mg/m /gün
Cyclophosphamide
Gün 1-5
i.v.
28. gün diğer döneme başla
Gün 1
i.v.
Gün 2-4
i.v.
Gün 2-4
“Bendamustine”→ Protokol 11.5.1
100 mg/m2/gün
Bendamustine
i.v.
“Rituximab”→ Protokol 11.5.9
375 mg/m2/gün
Rituximab
i.v.
22-29. gün diğer döneme başla
Gün 1-2
Gün 1,8,15,22
Prognoz: Yaşam Süresi
Konvansiyonel olarak tedavi edilen FL hastalarının (transplantasyon olmadan) mediyal survival
oranı yaklaşık 8-10 yıldır. Hastaların %30'unda 10 yıl içerisinde yüksek-derece lenfomaya
dönüşme olabilir.
“Foliküler Lenfoma Uluslararası Prognostik Indeksi” (FL-IPI) risk faktörlerine göre:





> 60 yaş
Ann Arbor aşamaları III-IV
Artan LDH
Hemoglobin < 12g/dl
> 4 etkilenmiş lenf nodu bölgesi
Risk Grubu
Düşük
Orta
Yüksek
Risk faktör sayısı Hastaların yüzdelik oranı (%)
0-1
2
≥3
36
37
27
Toplam survival (%)
5 yıl
91
78
53
10 yıl
71
51
36
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 125
Concise Manual of Hematology and Oncology
Tedavi Sonrası Takip:


İleri düzeyde hastalık ve palyatif terapi durumunda: semptomlara bağlı yaklaşım
Hastalığın erken aşamalarındaki, iyileştirme amaçlı radyoterapideki yada myeloablative
radyokemoterapi araştırmasına katılan hastaları: yakın takibe alınız ve araştırma
protokollerine göre hareket ediniz.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 126
Concise Manual of Hematology and Oncology
Mantle Hücreli Lenfoma (MCL)
Tanım: Düşük dereceli lenfoma; mantle hücreli lenfoma, MCL (WHO)
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: C91
Epidemiyoloji: Tüm non-Hodgkin lenfomalarının %3-5'i, medyan yaş 60-70 arasıdır.
Patojenez:





Lenfoid folikülün mantle bölgesinde oluşur (“mantle hücreli lenfoma”)
T(11;14)(q13;32) karakteristik translokasyonu, bcl-1 ve immunglobülin loküs
Cyclin D1 sentezi ↑, Rb fosforilasyon↑, hücre siklusu kontrol kaybı, proliferasyon ↑
FACS analizi: CD5, CD19, CD20, CD22 için hücreler pozitiftir, CD10, CD23 için ise
negatiftir.
Histoloji: Cyclin D1 ekspresyonu bulumu (belirti niteliğinde bağıntılı)
Patoloji: Periferal Kan:


Lösemik biçim: periferik yaymada sentrositler
Kemik iliği tutulumuyla: anemi, trombositopeni, granülositopeni
Lenf Nodülleri:


Lenfadenopati
Lenf nodu histoloji karakteristikleri
Kemik İliği / Organ Tutulumu: Diyagnoz zamanı: olguların %60‟ ında karaciğer, dalak,
kemik iliği tutulumu
Sınıflandırma: WHO Sınıflandırması (2000), REAL Sınıflandırması (1994)

Mantle hücreli lenfoma (MCL)
Evreleme: (1971) Ann Arbor‟a göre: aşama I-IV, B semptomlarıyla yada değil.
Semptomlar: Hastalığın bölgesel aşamaları genellikle asemptomatiktir (genelde insidental
diyagnoz).
İleri Düzeyde Hastalık:







Yorgunluk, performans düşüklüğü, solgunluk (anemi)
B semptomları (ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı)
Ağrısız lenfadenopati
Abdominal semptomlarla splenomegali
Hepatomegali
Cilt ve organ tutulumu (akciğer → solunum bozukluğu, CNS → sinir hastalıkları)
Oportünist enfeksiyonlar (pnömoni, H. zoster, P. carinii), antibodi yetmezlik sendromu
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 127
Concise Manual of Hematology and Oncology
Tanı: Anamnez , Fiziksel Muayene:


Hastalığın seyrini kapsayan anamnez
Lenf nodülü statüsü, dalak / karaciğer, cilt, nörolojik statü, enfeksiyon belirtileri ve
hemoraji belirtilerini kapsayan fiziksel muayene
Laboratuvar Testleri




Tam kan sayımı (anemi, trombositopeni, granülositopeni) ile kan yayması (sentrositeler),
retikülositler
Elektrolitleri ve üreyi kapsayan rutin laboratuvar testleri, serum kreatinin, bilirubin,
karaciğer fonksiyon testleri, LDH ↑, CRP
İmmünoloji: nicel serum immünoglobulin seviyesi, immünoelektroforez
Alan belirteç düzenlenmesi: FACS analizi (CD5, CD10, CD19, CD20, CD22, CD23)
Histoloji: Tanı için zorunlu olanlar:


Histoloji ile lenf nodu biyopsisi/ immunohistoloji
Kemik iliği biyopsisi ve aspirat
Tarama:



Göğüs röntgeni, abdominal ultrason
Bölgesel hastalık durumunda (Ann Arbor I/II): CT toraks / abdomen/ pelvis, muhtemelen
daha yüksek bir aşamayı engellemek için kraniyal MRI
Muhtemelen esophago-gastro- duedenoskopi (gastrointestinal tutulumu dışında, “lenfoyid
polipozis”)
Ayırıcı Tanı: Yüksek dereceli lenfomalar, CLL, FCL
Komplikasyonlar: Enfeksiyonlar
Tedavi Konsepti:
5. Tedavi aşamaya özgündür.
6. Bölgesel hastalığı olanlar (aşama I-II) öncelikle bölgesel terapi ile tedavi edilir. 30-40 Gy
ile genişletilmiş alan radyoterapisi iyileştirici tedavi yaklaşımlarını temsil eder.
7. İlerlemiş hastalığı olanlara (aşama III-IV) sistemik tedavi yaklaşımları gereklidir.
Geleneksel kemoterapi palyatif sayılır.
8. MCL kötü prognoz, tedaviye zayıf yanıt, ve hızlı hastalık progresyonu ile karakterize
edilir → özellikle hastalığın erken aşamasındakilere diyagnoz anında tedaviyi başlatma
önemlidir.
9. Allojenik transplantasyonu yada otologöz hematopoietik kök hücre ile yüksek doz
kemoterapi genç hastalarda iyileştirme amaçlı tedavi seçeneğidir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 128
Concise Manual of Hematology and Oncology
Tedavi yaklaşımları:
Ann Arbor Aşamaları I-II


Genişletilmiş alan radyoterapisi, toplam doz 30-40 Gy; 5 yıl hastalık yinelemesi
görülmeden survival %50-75 (geç relaps mümkündür
Alternatif olarak: birleştirilmiş kemoterapi (3 dönem R-CHOP) ve yüksek-derece NHL'ye
radyoterapi (alakalı bölge) analogu
Ann Arbor Aşamaları III-IV
Palyatif kemoterapi, örneğin:


CHOP + rituximab (R-CHOP)
Rituximab + fludarabine + cyclophosphamide + mitoxantrone (R-FCM)
Yeni Tedavi Yaklaşımları




Purin analogları (fludarabine, 2-chlorodeoxyadenosine) ve rituximab (anti-CD20) ilacının
MCL‟de etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Tek başına yada karışımda Bortezomib kullanımı
Kemoterapiye tedaviye cevap vermeyen hastalarda antibodiler etkili olabilir, örneğin:
anti-CD20 (rituximab). Radyokonjugat antibodiler: 131I-anti-CD20 (Tositumomab) yada
90
Y-anti-CD20 (Ibritumomab) klinik denemelerde halen değerlendirilmektedir.
Birkaç klinik denemelerde yüksek dozlu terapi ile ilk remisyonda otologöz kök hücre
transplantasyonu (SCT) önemi onaylanmıştır. Bazı hastalarda yüksek dozlu terapi ile
allojenik transplantasyon iyileştirici tedavi seçeneği olabilir. Bazı kondisyonman
protokolleri ise hala klinik denemelerle araştırılmaktadır.
Kemoterapi Protokolleri
“CHOP”→ Protokol 11.4.2/11.4.3
750 mg/m2/gün
Cyclophosphamide
Doxorubicin
2
50 mg/m /gün
2
i.v.
22. gün diğer döneme başla
Gün 1
i.v.
Gün 1
Vincristine
1.4 mg/m /gün
i.v.
Gün 1, max. tek doz: 2mg absolut
Prednisolone
100 mg absolut
p.o.
Gün 1-5
i.v.
Gün 0 (24-4 saat CHOP öncesi)
±Rituximab
375 mg/m
2
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 129
Concise Manual of Hematology and Oncology
“Bendamustine”→ Protokol 11.5.1
100 mg/m2/gün
Bendamustine
“Fludarabine”→
Protokol 11.5.2
Fludarabine
i.v.
22-29. gün diğer döneme başla
Gün 1-2
29. gün diğer döneme başla
25 mg/m2/gün
“Rituximab”→ Protokol 11.5.9
375 mg/m2/gün
Rituximab
“COP”→ Protokol 11.4.5
400 mg/m2/gün
Cyclophosphamide
2
i.v.
Gün 1-5
i.v.
Gün 1,8,15,22
i.v.
22. gün diğer döneme başla
Gün 1-5
Vincristine
1.4 mg/m /gün
i.v.
Gün 1, max. tek doz: 2mg absolut
Prednisolone
100 mg absolut
p.o.
Gün 1-5
Prognoz: Kötü Prognostik Faktörler






Ann Arbor aşamaları III-IV
Splenomegali, hepatosplenomegali, ekstranodal belirtileri, B-semptomları
Anemi, patolojikal karaciğer fonksiyonları, LDH artışı, β2-microglobulin artışı
İlk teşhiste Karnofsky indeksi ≤ %70
Terapi direnci: ilk tedavi sonrasında tam remisyon olmayışı
Uluslararası Prognostik İndeksi (IPI)
Survival Süresi: Mediyal survival süresi 4 yıldır, ileri aşamalarda ise < 2 yıl.
Tedavi Sonrası Takip: İleri düzeyde hastalık ve palyatif terapi durumunda: semptomlara bağlı
yaklaşım
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 130
Concise Manual of Hematology and Oncology
Marjinal Bölge Lenfoması (MZL)
Tanım: İkincil lenf foliküllerindeki B-hücrelerinin marjinal bölgelerinde oluşan lenfoma
grubudur. Alt türleri:



Muzokaya bağlı lenfoid dokudaki (MALT) B-hücreli lenfomalar, özellikle gastrik MALT
NHL
Splenik MZL ile/yada haricinde vilöz lenfositler
Nodal MZL ile/yada haricinde monositik B-hücreleri
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: C85.7
Epidemiyoloji: En çok görülen primer ekstranodal non-Hodgkin lenfoma türüdür, tüm nonHodgkin lenfomalarının %2-3'ünü oluşturur. Yaş zirvesi: 50-70 yaşlarıdır, Dağılım erkek:kadın=
1:1.
Patojenez: Etiyolojik Faktörler



Kronik inflamatuvar hastalıklar (antijen ilişkili)
- Helikobakter pylori → gastrik MALT lenfoması
- Borrelia burgdorferi (Lyme hastalığı) → kutanöz MALT lenfoması
- Campylobacter jejuni → küçük bağırsak lenfoması, JPSID
Otoimmun hastalıklarlar: Hashimoto tiroiditi, Sjeögren sendromu
Moleküler genetik değişiklikler, örneğin trisomi 3, t(11;18), t(1;14)
Patojenetik Model



Muzokaya bağlı lenfoid dokusunun marjinal bölgesindeki B-hücrelerinden kaynaklanan
MALT lenfomaları, örneğin terminal ileumun Peyer yaması
MALT lenfomaları genellikle fizyolojik olarak hiç organize MALT dokusu olmayan
midede oluşur. MALT özelliklerine sahip gastrik poliklonal B-lenfoyid doku sadece
kronik antijen stimülasyonunu takip ederek oluşur, özellikle Helikobakter pylori (HP)
enfeksiyonunda görülür → Gastrik MALT lenfoma olgularının %90'ında H. pylori
bulunabilir.
Klonal ekspansiyon ve genetik alterasyonlarla eş zamanlı T-hücreleri aktivasyonu
genellikle epitelyum infiltratlayan (lenfoepitelyal lezyonlar) monoklonal lenfatik Bhücreli popülasyonu oluşumuna neden olur.
→ Erken MALT lenfomaları: antijene bağlı proliferasyon. H.pylori eradikasyon
terapisine yanıt verir.
→ Yüksek dereceli MALT'a dönüşümü: İlaveten genetik mutasyonlar [t(1;14), t(11;18)]
antijenlerin bağımsız proliferasyonuna neden olur. Agresif lenfomalara benzer klinik seyiri
vardır.
Patoloji: Primer Konum


Gastrointestinal kanal, özellikle mide: %80
Diğer: akciğer, gözler (orbita, lakrimal bez, konjonktiva, göz kapakları), göğüs, idrar
kesesi, tiroit bezi, böbrekler, karaciğer, cilt: %20
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 131
Concise Manual of Hematology and Oncology
Dağılım



İlk proliferasyon orjinal dokuyla sınırlıdır, genellikle multifokal
Olguların yaklaşık %30'u: diğer MALT organlarına yayılır (bademcikler, gastrointestinal
trakt)
Artan progresyonla: lenf nodu tutulumu, kemik iliği infiltrasyonu
Malignan MZL-hücrelerinin immünofenotipleri: B-hücre antijenleri ve yüzey
immünoglobulinleri için pozitif (genellikle IgM, nadiren IgG yada IgA), CD5, CD10, CD23, bcl1/cyclin D1 için ise negatiftir.
Sınıflandırma: WHO sınıflandırması: MALT cinsinin ekstranodal marjinal bölge lenfoması,
matur B-NHL.
Gastrik MALT lenfomalarının Aşamaları
Evre
Tanım
I
Lenf nodu tutulumu haricinde üniloküler yada multiloküler gastrik lenfoma
I 1.mukoza ve submukozayla sınırlıdır
I 2. muskülaris propiya tutulumu, subseroza ve/veya seroza
Lenf nodu tutulumu ile herhangi infiltrasyon derinliğinin gastrik lenfoması
II
II 1. rejyonel lenf nodlarının invazyonu (sölyak trunka perigastrik)
II 2. bölgesel lenf nodülleri ötesinde infradiyafragmatik lend nodu tutulumu
çevre organların/ dokuların lenf nodu tutulumuyla yada haricindeki lokal
invazyonu ile gastrik lenfoma
IIIE
IIIE 1: rejyonel lenf nodlarının invazyonu
IIIE 2: bölgesel lenf nodülleri ötesinde infradiyafragmatik lend nodu tutulumu
III
Tanımlanmamıştır
IV
Ekstragastrik organların lenf nodu tutulumuyla yada haricindeki kesikli/yayılmış
invazyonu (supradiyafragmatik lenf nodlarını kapsar)
CS
Klinik dereceleme
PS
Patolojik dereceleme
Semptomlar:

Anoreksiya, bulantı/kusma, kilo kaybı
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 132
Concise Manual of Hematology and Oncology


Abdominal ağrılar, epigastrik bölgelerde baskı/ yer kaplayıcı lezyon hissi
Gastrointestinal kanama
Tanı: Anamnez, Fiziksel Muayene


Gastrointestinal semptomları kapsayan anamnez
Lenf nod statüsünü, abdomen (dalak, karaciğer, tümöre benzeyen lezyonları) kapsayan
fiziksel muayene, oral/ gırtlak boşluğu muayenesi ( ENT uzmanı tarafından yapılmalıdır)
Laboratuvar Testleri





Diferansiyel ile tam kan sayımı, retikülositler
Elektrolitler + üre, serum kreatinin, ürik asit, AST, ALT, γGT, bilirubin, alkalen fosfataz,
LDH, toplam protein, protein elektroforez, CRP, β2
İmmunoelektroforez, nicel immunoglobulin analizi
Anemi hastaları: demir, ferritin, vitamin B12, folik asit
Enfeksiyon seroloji (PCR)
Histoloji


Endeskopik biyopsi (esophago-gastro-duodenoskofi): istila edilmiş ve görünüşte
"normal" bölgelerin ("haritalama") multipl süperfisyal ve derin biyopsileri → H. pylori
için muayene (H. pylori sadece intakt epitelyumda bulunabilir)
Kemik iliği aspiratı ve biyopsisi
Görüntüleme




Endeskopi ve endesonografi (infiltrasyon derinliği, perigastrik lenfomalar)
Göğüs röntgeni, abdomen/ boyun ultrasonu
CT toraks/ abdomen / pelvis
Bireysel olgularda: contrast röntgen, kolonoskopi
Ayırıcı Tanı




Reaktif lenfatik hiperplazi/ kronik inflamatuvar infiltratlar (lenfoepitelyal lezyonlar
yoktur, poliklonal IgH geni yeniden düzenlemesi)
Diğer gastrointestinal lenfomalar, örneğin mantle hücreli lenfoma (centrocytic NHL) →
gastrointestinal trakt: lenfomatoz polipozis
Burkitt lenfoması ve diğer yüksek dereceli lenfomalar
Çelyak hastalığı olanlarda (spru) enteropatiye bağlı T-hücreli lenfoma (EATL): en sık
görülen gastrointestinal T-hücreli lenfoma, agresif seyirli
Tedavi: Tedavi Konsepti
1. Evre I: H. pylori-pozitif düşük dereceli gastrik MALT lenfomaları kronik antijen
stimulusu eliminasyonuna olumlu cevap verirler (mesela H. pylori eradikasyonu).
Eradikasyon için tedavi protokolleri: omeprazole 40 mg günde 3 kez p.o. (1-14 günler) +
amoxicillin 750 mg günde 3 kez p.o. (1-14 günler) + metronidazole 400 mg günde 2 kez
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 133
Concise Manual of Hematology and Oncology
p.o. (1-14 günler), yada omeprazole 40 mg mg günde 3 kez p.o. (1-14 günler) +
amoxicillin 750 mg günde 3 kez p.o. (1-14 günler) + clarithromycin 500 mg günde 3 kez
p.o. (1-14 günler).
→ Olguların > %90'ında helikobakter eradikasyon, olguların yaklaşık %80‟inde 3 ay
sonra tam NHL remisyonu görülür (bazen 1 yıla kadar); tam remisyon sonrası < %10
relaps riski vardır.
→ Yakın endoskopik / endosonografik monitoraj
→ Eğer lenfomalar sürerse, hastalığın ikinci evre tedavisi uygulanmalıdır.
Evre I: diğer bölgeler: antibiyotiklerle tedavi seçenekleri (doxycycline, C. jejuni ile:
eritromisin), lokal radyoterapi.
2. II. Evrede radyoterapi genellikle belirtilmelidir (ameliyat sadece acil durumlarda
uygulanmalıdır). Alternatif olarak yada radyoterapi kontrendikeyse: kemoterapi
uygulanmalıdır.
3. Evre IV: ileri derece MZL/MALT lenfoma diğer ağrısız lenfomalar gibi tedavi
edilmelidir. Disiplinlerarası yaklaşım ile kemoterapi ve radyasyon uygulanabilir.
Not: Efektif sistemik tedavi komplikasyonlara neden olabilir, örneğin gastrointestinal kanama
yada perforasyon.
4. Midenin diffüz büyük B hücreli lenfoması MALT-cinsi EMZL bileşenleri ile/ yada
haricindeki standart tedavi kemoterapi (örneğin 6 dönem CHOP yada R-CHOP tedavisi)
uygulamasını kapsayıp iyileştirme amaçlıdır. Sonraki etkilenmiş-bölge radyoterapisi
belirtilebilir.
5. Ameliyat sadece acil durumlarda uygulanmalıdır (örneğin perforasyon yada akut
gastrointestinal hemoraji).
Gastrik MALT lenfoma tedavisi
MALT Lenfoma
Evre I (HP+)
Agresif MALT lenfoma
Evre I (HP-)
evre II
Evre IV
HP eradikasyonu radyasyon
(acil durumlarda
ameliyat)
Ağrısız NHL
gibi tedavi
DLBCL
Evre I-IV
CX
+
IF radyasyonu
Gözlem
Cx Kemoterapi, HP H. pylori, IF etkilenmiş bölge, DLBCL diffüz büyük B-hücreli lenfoma
Kemoterapi Protokolleri
“Chlorambucil”→ Protokol
11.5.5
22. gün diğer döneme başla
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 134
Concise Manual of Hematology and Oncology
Chlorambucil
18 mg/m2/gün
p.o.
Eğer iyi tolere edilirse her dönem 5/mg/ m2/gün doz artışı uygulanabilir.
“CHOP±R”→ Protokol
11.4.2/11.4.3
Cyclophosphamide
Doxorubicin
Gün 1
22. gün diğer döneme başla
750 mg/m2/gün
2
50 mg/m /gün
2
i.v.
Gün 1
i.v.
Gün 1
Vincristine
1.4 mg/m /gün
i.v.
Gün 1, max. 2 mg absolut
Prednisolone
100 mg absolut
p.o,
Gün 1-5
i.v.
Gün 0, CHOP‟dan 24-4 h önce
± Rituximab
“COP”→ Protokol 11.4.5
Cyclophosphamide
Vincristine
Prednisolone
2
375 mg/ m /gün
2
400 mg/m /gün
2
1.4 mg/m /gün
2
100 mg/m /gün
i.v.
22. gün diğer döneme başla
Gün 1-5
i.v.
Gün 1, max. 2 mg absolut
p.o.
Gün 1-5
Prognoz:


Lokalize düşük-dereceli hastalıklar (evre I-II): 10 yıl survival: %80-90
Yüksek dereceli gastrik lenfomalar nodal NHL'ye benzer prognozlar taşır.
Tedavi Sonrası Takip: İyileştirme amacıyla tedavi edilen hastalar yakın takip edilmelidir
(endeskopi, endesonografi, tekrarlanan biyopsiler). Her 3 ayda takip muayeneleri yapılmalıdır,
remisyon görüldükten sonraki her 6-12 ayda bir kez muayene edilmelidir. Palyatif durumlarda:
semptomlara bağlı yaklaşımlar uygulanmalıdır.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 135
Concise Manual of Hematology and Oncology
Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması (CNS)
Tanım: Santral sinir sistemindeki primer lokalizasyonlu Non-Hodgkin lenfomaları (beyin,
meninksler, gözler, spinal kord). İmmünokompetan hastalardaki primer CNS lenfomaları
immune yetmezlikli hastalardaki lenfomalardan farklıdır.
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: C85.7
Epidemiyoloji: İnsidans: 2-5 olgu/1,000,000 popülasyon/yıl; son 10 yılda olgularda önemli
derecede bir artış görülmektedir. İmmünokompetan hastalardaki yaş zirvesi: 45-70 yaş,
bağışıklık yetmezliği bulunan hastalarda ise 30-40 yaşlarıdır; dağılım erkek:kadın=3:2. Primer
serebral NHL tüm CNS malignitelerin % 4-7'sini ve tüm NHL'nin % 1-2'sini temsil eder.
Patojenez: İmmünokompetan Hastalardaki Primer CNS Lenfomaları


Olguların % 50‟si, ve olgularda artış görülmektedir
Etyolojik faktörler belirgin değildir.
İmmun Yetmezliği Olan Hastalarda Primer CNS Lenfomaları




Olguların % 50‟si, ve olgularda artış görülmektedir
Konjenital/ akiz immunodefisiyans: konjenital immunodefiyans sendromu,
immünosupresif terapi, AIDS hastaları (CD4+, hücre sayısı < 50/µl), allojenik kemik
iliği/ T-hücre deplesyonuyla kan kök hücre transplantasyonu
EBV (Epstein-Barr virüsü) yada EBV genleri yada proteinleri (LMP-1, EBNA-2)
immunodefiyanslı hastaların lenfoma hücrelerinin %95‟inde tanımlanır.
Apoptoz ile interferans (örneğin LMP-1 tarafından bcl-2 transaktivasyonu)
Patoloji:




Olguların % 25‟ine kadar ekstansif menenjeal tutulumu; otopside: %90'a kadar.
Nodüler perivasküler infiltratları
Genellikle B-hücre lenfomaları, T-hücre lenfomaları ise nadirdir (<%1)
Konum: % 67-75 supratentoryal, % 25-33 infratentöriyal, olguların % 20-30 „unda
multipl/ disemine, olguların yaklaşık %10-15‟inde ise oküler tutulum
Sınıflandırma: Histolojik sınıflandırma
Tip
Diffüz büyük B-hücreli lenfoma
Burkitt's lenfoması, düşük derecede NHL,sınıflandırılamaz
NHL
Sıklık
(%)
80-90
10-20
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 136
Concise Manual of Hematology and Oncology
Semptomlar:








Fokal nörolojik semptomlar:
Hemiparezi:
Kranyal sinir paralizileri:
Görme bozukluğu:
Kişilik değişimi:
B semptomları (ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı):
İntrakraniyal basınç artışı belirtileri:
Yorgunluk, performans düşüklüğü, kilo kaybı:
% 50
% 35
% 10
% 10
% 36
% 12
% 19
% 45
Tanı: Anamnez , Fiziksel Muayene



Risk faktörleri belirtileri: immunodefiyans, EBV enfeksiyonları
Fiziksel muayene: nörolojik statü, lenf nodülü statüsü, dalak/karaciğer
Oküler tutulumu önlemek için gözbilimsel testler
Laboratuvar Testleri




Diferansiyelli tam kan sayımı, retikülositler
Elektrolitleri ve üreyi kapsayan rutin laboratuvar testleri, serum kreatinin, bilirubin,
karaciğer fonksiyon testleri, LDH, CRP
Seroloji: HIV, EBV
İmmunositoloji: CD4, CD8, CD3, CD19
Histoloji




Stereotaktik (yada açık) CNS lezyonları biyopsisi
Histoloji, immunohistoloji, muhtemelen sitoloji, alan belirleme analizi
CSF testleri (immunositoloji ile) → %30‟unda lenfoma diyagnozu
Eğer sistemik hastalıktan şüphelenilirse yada primer ekstaserebral lenfomaları önlemek
için kemik iliği biyopsisi ve aspirat
Tarama


Kraniyal MRI, kraniyal PET
Sistemik hastalıkları önlemek için CT göğüs/ abdomen/ pelvis
Serebral kütlelerde HER ZAMAN histolojik testler gerekir. % 4‟ ü primer serebral NHL olduğu
için tedavi edilebilir. Biyopsi öncesi steroit verilmemelidir (aksi takdirde lenfoma diyagnozu
zorlaşabilir).
Ayırıcı Tanı: İkincil serebral tutulumuyla sistemik hematolojik maligniteler (yüksek-derece
NHL, düşük derece NHL, akut lösemiler, ve benzeri).
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 137
Concise Manual of Hematology and Oncology
Tedavi Yaklaşımı:
1. Radyoterapi tek başına yüksek yanıt oranına ulaşabilir ancak nerdeyse bütün hastalar
(>%80) serebral relaps oluşturmuştur. Uzun süreli remisyona ulaşmak için tedavi
yöntemleri birleştirilmelidir.
2. CNS lenfomalarındaki en etkili tedavi yöntemi 3500 mg/m 2 dozunu aşan yüksek doz
Methotrexate‟dir. Araştırma protokolleri 8,000 mg/m 2 dozuna kadar yeterince sitotoksik
CSF düzeyi gösterirler. Penetransla CSF dahilindeki diğer aktif bileşimler: nitrozoüreler
(BCNU, CCNU), prokarbazin, temozolomid, yüksek doz AraC, yüksek doz busulfan,
topotekan.
3. Yeni terapatik yöntemler çeşitli tedavileri birleştirir (intratekal kemoterapi, sistemik
kemoterapi, radyoterapi, ve steroitler) ve % 80-90 tedaviye yanıt oranı alır (CR+PR);
mediyan survival 29-62 ay olup, %20-44‟ ünde ise 5-yıl survival görülebilir.
4. Tedavi yöntemleri birleşimindeki temel komplikasyon lökoansefalopatidir (tüm
hastaların %30'u, 60 yaşın üstündeki hastaların ise %40-80'i). Risk faktörleri:
- İntratekal methotrexate ve radyoterapi karışımı
- Radyoterapi sonrası kemoterapi
- 60 yaş üstü
Yeni araştırma protokollerinin amacı etkiyi azaltmadan tedavi toksisitesini düşürmektir.
5. Primer oküler lenfomalar temelde primer serebral lenfomalar gibi tedavi edilir.
6. Daha genç hastalarda yüksek doz kemoterapi ve tam beyin radyoterapisi ile yada değil
(WBRT) otologöz kök hücre transplantasyonu etkili olabilir. WBRT ile birleşimlerde
%69'a kadar 5-yıl survival oranı bildirilmiştir.
Kemoterapi Protokolleri: CNS tedavisi klinik denemelere göre uygulanmalıdır, klinik deneme
protokolleri örneği aşağıdadır:
"Freiburg Protokolleri", II. Safha Araştırması → Protokol 11.6.2
İnisiyal tedavi
375 mg/m2
i.v. Gün 0 (preterapi gün -6)
Rituximab
Methotrexate,
MTX
8,000 mg/m2/gün
i.v. Gün 1, 4 saati aşkın zerk edin
Leucovorin yardımı
10/11 gün diğer döneme başlayın
-4 dönem, kuvvetlendirme (aşağıya bakınız) 2 dönem sonra CR veya PR yoksa
Kuvvetlendirme kemoterapisi: (HD-MTX sonrası birinci basamak tedavisi olarak, progresif
hastalık yada MTX- kapsayan/ konvansiyonel kemoterapi sonrası relaps durumunda)
Rituximab
Cytosine arabinoside,
375 mg/m2
2
3,000 mg/m /gün
i.v.
Gün 0
i.v.
Gün 1,2
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 138
Concise Manual of Hematology and Oncology
AraC
Thiotepa
40 mg/m2/gün
Gün 1
i.v.
-2 dönem, 1. dönem sonrası G-CSF ile kök hücre mobilizasyonu (gün 5-10), lökaferez
Yüksek-doz Terapi
Rituximab
375 mg/m2
i.v.
Gün -7
2
i.v.
Gün -6
400 mg/m /gün
BCNU
2x5 mg/kg/gün
i.v.
Gün -5,-4
Thiotepa
Gün 0
Otologöz kök hücre transplantasyonu
Rezidüel tümörlü hastalar: → tüm beyin radyoterapisi 45Gy (1.5 Gy/gün)
Leucovorin yardımı, 15 mg/m2, MTX başladıktan 24 saat sonra başlayınız, her 6 saatte bir
"R-MCP" → Protokol 11.6.1
375 mg/m2
Rituximab
45. Gün ,Diğer Döneme Başlayın, 3 Dönem
i.v. Gün 1,15, 29 (preterapi gün -6)
Methotrexate
3,000 mg/m2/gün
i.v.
Lomustine
110 mg/m2/gün
Leucovorin yardımı
p.o. Gün 1
Procarbazine
60 mg/m2/gün
p.o. Gün 1-10
Gün 1, 15,30; 4 saati aşkın zerk edin
Leucovorin yardımı, 15 mg/m2, MTX başladıktan 24 saat sonra başlayınız, her 6 saatte bir
3 dönemden sonra rezidüel tümör varsa: tüm beyin radyoterapisi 45Gy (WBRT)
Prognoz:





Kötü Prognostik Faktörler
60 yaşın üstündeki hastalar
Performans statüsü 2-4 yada Karnofsky ölçüsü < %70
Yükseltilmiş LDH
Yükseltilmiş CSF protein
Beynin derin bölgelerinin tutulumu (bazal gangliya, periventriküler, beyin sapı,
serebellum)
Tedavi yöntemi
Ameliyat
Radyoterapi
Kemoterapi
Radyokemoterapi
birleşimi
Mediyan survival
(ay)
3-4
12-22
23-37
29-62
5-yıl survival
(%)
0
3-7
20-60
20-44
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 139
Concise Manual of Hematology and Oncology
Tedavi Sonrası Takip: İyileştirme amacıyla tedavi edilen hastalar yakın takibe alınmalıdır
(nörolojik statü, karyinal MRI). Palyatif durumlarda: semptomlara bağlı tedavi uygulanmalıdır.
TAKİP : Küratif amaçla tedavi edilen hastalar yakından takip edilmelidir ( Nörolojik durum ,
kraniyal MRI) Semptoma yönelik palyatif yaklaşım önerilir.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 140
Concise Manual of Hematology and Oncology
Primer Kutanöz T-hücre Lenfoması (CTCL)
Tanım:
Mikozis Fungoides (MF): En çok görülen non-Hodgkin T-hücre lenfoması, CD4+ Tlenfositlerinin klonal proliferasyonu. Bölgesel yada genellenmiş kutanöz manifestasyon, ileri
aşamalarda organ tutulumuyla sistemik manifestasyon.
Sezary Sendromu (SS): Mikozis fungoidesin genellenmiş eksfolyatif eritroderma ile lösemik
biçimi, orgam tutulumu, Dolaşımda Sezary hücrelerinin olması, kötü prognoz.
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması: C84
Epidemiyoloji: Nadir. Mikozis fungoides insidansı: 3-4 olgu/1,000,000/yıl; 30-70 yaş;
erkek:kadın= 3:2; Sezary sendromu: 0.2 olgu/1,000,000/yıl
Kutanöz lenfomalarının %70‟i T-hücre kökenlidir. Kutanöz T-hücre NHL‟nin %90‟ı ise T-helper
hücre lenfomalarıdır (CD4+).
Patojenez: Risk Faktörleri


Uzun süreli dermatit
Virüslere, iyonizan radyasyona, kimyasallara ve ilaçlara kesinleşmiş bağlantı olmayışı
Patoloji: Hastalığın Seyri: Uzun yıllar boyunca müzmindir. Genellikle belirsiz özellikteki
(geriye dönük bile olsa) kutanöz infiltratlarının manifestasyonu teşhisten önce gelir.


Kutanöz tutulumu: eritrodermal, plak gibi, tümöre benzer
Sistemik tutulum: lenf nodu, organlar, kemik iliği
Mikozis Fungoides





Mikozis hücreleri (Lutzner hücreleri): irregüler serebriform çekirdeklerle atipikal Thücreleri; fenotipikal matur T-helper hücreleri, CD2, CD3, CD4, CD5, CD25 için pozitif
Klonal T-hücre-reseptör genlerinin yeniden düzenlenmesi
Sitogenetikler: 1p, 10q, 17p, 19 kromozomsal aberasyonlar mümkündür
Dermis ve epidermis arasındaki sınırda linear infiltrasyonla epitelyum invazyonu
Pautrier mikroabseleri: mikozis hücrelerinin intraepidermal akümülasyonu, birbirine
kenetlenen retikülüm hücreleri ve Langerhans hücreleri
Sezary Sendromu


Sezary hücreleri: Periferal kanda mikozis (Lutzner) hücrelerinin dolaşan cinsi
Yoğun mikozisle eritroderma/ Sezary hücre infiltrasyonu
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 141
Concise Manual of Hematology and Oncology
Sınıflandırma: WHO Sınıflandırması (2001): Matur T-hücre lenfoması, mikozis fungoides /
Sezary sendromu.
Primer Kutanöz Lenfoması WHO-EORTC Sınıflandırması (2005)
Kutanöz T-hücre ve NK hücre Lenfoması








Mikozis Fungoides (MF)
MF variantları ( folliculotropic / pagetoid / granülomatöz)
Sezary sendromu (SS)
Yetişkin T-hücre lösemisi/ lenfoması
Primer kutanöz CD30+ lenfoproliferatif hastalıklar
- Anaplastik büyük hücreli lenfoma
- Lenfomatoid papüloz
Subkütanöz panikülit-gibi T-hücre lenfoması
Ekstranodül NK / T-hücre lenfoması, nazal cins
Primer kutanöz periferal T-hücre lenfoması
Kutanöz B-hücre Lenfomaları



% 25
Primer kutanöz marjinal bölge lenfoması
Primer kutanöz foliküler lenfoma
Primer kutanöz diffüz büyük hücreli lenfoma
Progenitör neoplazi

%75
Nadir
CD4+ / CD56+ blastik NK hücre lenfoması
MFCG (Mikozis Fungoides Kooperatif Grup) Göre Staging
Aşama
Tanım
T
Primer Cilt Lezyonu
T0
Klinik yönden anormal lezyonlar yoktur, histoloji negatiftir
T1
< %10 deri yüzeyini kaplayan premikotik lezyonlar, papüller yada plaklar
T2
> %10 deri yüzeyini kaplayan premikotik lezyonlar, papüller yada plaklar
T3
Bir yada daha fazla kutanöz tümörleri
T4
Genelleşmiş eritroderma
N
Periferal lenf nodu tutulumu
N0
Klinik yönden anormal lenf nodülleri yoktur, histoloji negatiftir
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 142
Concise Manual of Hematology and Oncology
N1
Klinik yönden anormal lenf nodülleri vardır, ancak histoloji negatiftir (a)
N2
Klinik yönden anormal lenf nodülleri yoktur, ancak histoloji pozitiftir
N3
Klinik yönden anormal lenf nodülleri vardır, ve histoloji pozitiftir
M
Viseral Organları/ Kemik İliği Tutulumu
M1
Viseral tutulum yoktur
M2
Viseral tutulum ve/veya kemik iliği infiltrasyonu > %40; histoloji pozitiftir
B
Lösemik Cins
B0
≤ % 5 dolaşan hücreler atipikaldir
B1
> % 5 dolaşan hücreler atipikaldir
(a) Histolojinin negatif ancak klinik yönden büyümüş lenf nodülleri olduğunda, sansitif tekniklerle hastalık
algılanabilir (örneğin T-hücre reseptör yeni düzenleme buluşu)
AJCC Göre Evreleme
Aşama
IA
IB
IIA
IIB
III
IV A
IV B
MFCG Staging
T1
N0
T2
N0
T1-2
N1
T3
N0-1
T4
N0-1
Tüm T'ler
N2-3
Tüm T'ler
Tüm N'ler
M0
M0
M0
M0
M0
M0
M1
Mediyan Survival (yıl)
8-12
4-8
3-4
2-3
<1
Semptomlar: Genel Semptomlar:




Yorgunluk, performans düşüklüğü, kilo kaybı
Lenfadenopati
Splenomegali/ hepatomegali ile karaciğer/dalak tutulumu
Organ tutulumu ve disfonksiyonu (akciğer, CNS ve benzeri)
Deri Semptomları: Çok değişken ve istikrarsız semptomlar:




“Premikotik Aşama”: pruritus, egzematoid deri lezyonları, bölgesel yada genellenmiş,
alopesi, palmar / plantar keratoz
“Plaklı Aşama”: deri lezyonlarının kötü infiltrasyonu; yüz tutulumuyla
“Tümörlü Aşama”: spontane dağılan ülserli deri tümörleri
Eksfoliasyon, ödem, cildin kalınlaşması ve sertleşmesi ve pruritus ile eritroderma
Tanı: Anamnez , Fiziksel Muayene

Risk faktörlerini ve cilt lezyonunu kapsayan anamnez
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 143
Concise Manual of Hematology and Oncology

Deri, lenf nodülü statüsü, dalak / karaciğer, hemoraji ve enfeksiyon belirtilerini kapsayan
fiziksel muayene
Laboratuvar Testleri



Diferansiyeyi kapsayan tam kan sayımı, retikülositler; kan simiri
Elektrolitler, karaciğer/ renal fonksiyon testleri, LDH, CRP kapsayan rutin laboratuvar
testleri
FACS analizi yoluyla immunositolojik testler: CD4+ hücreleri
Histoloji



İmmunohistoloji ile deri biyopsisi
İmmunositoloji / -histoloji ile kemik iliği biyopsisi ve aspiratı
Gerekirse lenf nodülü biyopsisi
Tarama: Göğüs röntgeni, abdominal ultrason
Ayırıcı Tanı:




Ekzematöz deri hastalıkları (psoriyazis, dermatit), kontakt egzama, alerjik deri
hastalıkları
Diğer hematolojik neoplazi ile cilt infiltrasyonu: T-ALL, T-PLL, periferal T-hücre
lenfomaları, T-CLL, B- hücre neoplazisi
Primer deri tümörleri
Lenfomatoid papüloz (LP)
Komplikasyonlar:


Enfeksiyonlar (Kutanöz T-hücre lenfomalarında en çok görülen ölüm nedenidir)
Sitopeni
Tedavi Konsepti:
Aşama I-II
Sınırlı Aşama
Aşama III-IV
İleri Derece Aşama
Subkütanöz panikülit-gibi
T-hücre lenfoması
bölgesel tedavi
sistemik tedavi
transplantasyon
PUVA+ elektron ışını topikal
IFN alfa tedavisi
steroit/
retinoidler
PUVA+
IFN alfa
kemoterapi
sistemik ilerlemeyle allojenik/ (otologöz)
steroitler
transplantasyon
PUVA psoralen + UVA fototerapi, IFN interferon
Tedavi Seçenekleri:
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 144
Concise Manual of Hematology and Oncology
Sınırlı Aşamalar (Aşama I-II): Dıştan Tedavi




PUVA (psoralen+ UVA fototerapi) + 9 MIU interferon –α s.c., haftada 3 kez: olguların
%60-90'ında tam remisyon (CR), tam remisyona mediyan zaman: 18 hafta, olguların
%25'ine kadar uzun vadeli remisyon
Hızlandırılmış elektronlarla radyoterapi (bölgesel yada tam deri irradyasyonu): % 40-80
CR, olguların % 20-40‟ında uzun vadeli remisyon
Kortikosteroid, nitrojen mustard (Mustargen), BCNU, yada retinoidlerin (isotretinoin)
topikal kullanımı
Ekstrakorporeal photopheresis
İleri Derece Aşama (Aşama III-IV): Sistemik Tedavi




İnterferon –α, örneğin 12 MIU/m2/gün s.c. haftada 3 kez: iyi tolere edilirse doz artışı
uygulanır, ayrıca PUVA- dirençli hastalarda etkilidir, tedaviye yanıt oranı > %65
PUVA ve interferon –α karışımı: > %60 tam remisyon (CR)
Steroitlerin sistemik uygulaması
Sistemik kemoterapi: purin analogları (fludarabine, 2-CDA, pentostatin), alkilleyici
ajanlar (cyclophosphamide, chlorambucil), kemoterapi protokolleri karışımı
(COP,CHOP), düşük doz methotrexate (+folik asit)
Yeni Terapiler




Denileukin difitox (Ontak, Amerika patentli): interlökin-2'den oluşan füzyon proteini,
sitotoksik A-zinciri ve difteri toksini yer değiştirmiş B-zinciri; hedef yüksek eğilimli IL-2
reseptörüdür (CD25, belirtilen kutanöz T- hücre lenfomasında, non-Hodgkin lenfoması,
Hodgkin hastalığı)
Alemtuzumab: CD52-belirtilen CTCL tedavisinde etkilidir.
Transplantasyon (otologöz, allojenik): kötü prognoza bağlı subkütanöz panikülit-gibi Thücre lenfoması olan hastalarda; fludarabine-kapsayan karışımların indüksiyonuyla
Vorinostat: histon deacetylase inhibitor, 400 mg/d p.o., tedaviye yanıt oranı %30
Kemoterapi Protokolleri
“Fludarabine”→
Protokol 11.5.2
Fludarabine
29. gün diğer döneme başla
25 mg/m2/gün
“2-CDA”→ Protokol 11.5.7
0.14 mg/kg/gün
2-CDA
“CHOP”→ Protokol 11.4.2
750 mg/m2/gün
Cyclophosphamide
i.v.
Gün 1-5
i.v.
22 gün diğer döneme başla
Gün 1-5
i.v.
22. gün diğer döneme başla
Gün 1
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 145
Concise Manual of Hematology and Oncology
Doxorubicin
50 mg/m2/gün
2
i.v.
Gün 1
Vincristine
1.4 mg/m /gün
i.v.
Gün 1, max. tek doz: 2mg absolut
Prednisolone
100 mg absolut
p.o.
Gün 1-5
“COP”→ Protokol 11.4.5
400 mg/m2/gün
Cyclophosphamide
2
i.v.
22. gün diğer döneme başla
Gün 1-5
Vincristine
1.4 mg/m /gün
i.v.
Gün 1, max. tek doz: 2mg absolut
Prednisolone
100 mg absolut
p.o.
Gün 1-5
Prognoz: Mikozis Fungoides: İyi prognoz, çoğu olguda yavaş progresyon; uzun-dönem
survival ihtimali: 20-30 yıl, diyagnoz sonrası mediyan survival: 8-9 yıl
CD30-pozitif Primer Kutanöz T-hücre Lenfoması: Gerektikçe bölgesel radyoterapi, 4 yıl
sonra survival oranı: %90
Lenfomatoid Papüloz (LyP): Olguların %80'inde lenfoma oluşumu. Olguların %20'si benign
seyirlidir.
Sezary Sendromu: Kötü prognoz, hızlı progresyon; klinik resimler T-hücre lösemisine
benzeyebilir; mediyan survival < 18 ay.
Subkütanöz panikülit-gibi T-hücre lenfoması: Çok kötü prognoz.
İyileştirme amaçlı tedavilerde: yakın takip; palyatif durumlarda: semptomlara göre yaklaşım
uygulanmalıdır.
Concise Manual of Hematology and Oncology çeviri taslakları .Tüm hakları HUD’a ne aittir.İzin almadan alıntı yapılamaz
Sayfa 146

Benzer belgeler