TC SAĞLIK BAKANLIĞI SAYI : Tekl]f Veren

Transkript

TC SAĞLIK BAKANLIĞI SAYI : Tekl]f Veren
T.c.
T.C SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KIJRUMU
Viraışehlr İlçe Devl€t Hastanesi
İhole Kodu : 0005l
SAYI
||.02.20l6
:
KONU: Teklif Mekubu
PIYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU
Hasbnemizin ihtiyaçlanndan aşğıda cinsi ve miktan yazı|ı o|an malzemeleı 4734 sayılı Kanu İha|e
Kanununun 22ld (Doğudan Temin) yöntemi ile sahn alnacaktır. KDV Hırlç birim fiyatın hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.
Telefon
Fax
:
0
4l4 5u 3007
Dr.İıbın ERKAN
Hastınt
:0 4|4 5l2 |236
BANDAJ No:l EL, EL
Tekl]f Veren Fırmanın
Adı
Adı€sl
Telefon
Fax
E-ıılalı
Not: TeHinerde
Kırılımı
Fıİma Yetklııs]
kase ve imza
ve
Dıksil Kesinlikle OlmOyocıktır.
GEq\C\
ExrBııın L
Pla cEft4ALEK ]-Ell^JlK
§Az§N,AMEfi
i
Normal hız J0 ile 200 ppm arasında
5ppm.lik adımlarla ayaılanabilmelidir
Pulse Amplitude
;İe lOV arasİ";'O);İ;ffirla
ayarlanabilmelidir.
l- Sensitivite 0,2mVO.:V
ile ızmv arasınaa o.r;r'i*;ffi".la
ayarlanabilnıelidir.
I'ıilse Width 0,lms ile 2nıs
arasında 0,1m.'lt
Il-r,51glg515 0ppm iIe 2.ppnı
arasında 5ppm.lik "a-İ..İ"."yarlatnbilmetidir.
,ı- ( ıhaz emergencyüacil) d,urum,arda
'iö "y*ı.rabiimeldir.
"J,ri.ri"
ssıraairvvij.
ppm ııızda. Amplitude:l0V.
Sen siı ir ite:].4m V. pulse Widıh:
I ms
7- C ihaz elektro manvetik eirişime karşı"l".Il'İ.tlıj.'İ"İı]aailmelidir.
korumalı oı.ui, l. otomatik o,araİ
Aoo/Voo
'
1,o9u ueçerek. kul[anıcı..,', sesI; alarm|a ,y;;;l,;;;.'-''
^
8- Defibı.iJas.r on |ara karşı (oruınalı cılnıalıdr.
9- ,ı azılıı|1 haıalarına karsı korınıalı olnıalı
ve aciI durum moduna geçnıelidir.
l 0- C)r erdrive modda
l20nnm ııe oooppm aiaııgi;-il;il1''k
adımlarla çalışabilmelidir.
llastaııın .pnrtrn ,.it,nİ nıonıatik 'olarak-;İ;;.İİrrİ" ';r.rdrive
mod ozo30 fazlasına
sebebi iı.ı,.J*giiii,"İ"L'uJ,.-."
cihaz otomatik oıaJ
;iillİ:T#':il:"iivenIik
|2-
5-1Ogüne kadar gösterebilmelid
]] i:irpacesaatini
ir
IL-\_|ı|ı7z
spontan rılm ve nace edilen rilm
arasındaki
-
;
;il;
oranı gösterebilmelidir.
*
o
#;',",:ar ı
l ; - S,,tr l'fl;l,'ffi,,;'#il". 9
"
dayanıkll
olmalı. gerekıiüinje
o.g;şiirlı"iiiŞ]ii';:';#İ
ıö;#j:*h':T:;lffi.:iİf"
u,i.,,.
_ ş..ı.;ıa.
"ı.
!i- 9!!-,r,agırlığı 350gr.dan arİ,
,
l
:-
;ilr
.ıılık
verm
e
I
id i r.
.uata.y"ı"J* yalnızca biri
çuı,ş,ui,"'J"g.İ;İ'"ff
olruruİ,al;"'-'*''
20 gün çahşabiımeıidir.
J;ffi:',ilf 'lT,[1':T_|l'" "l .- olnıalı ve
ekran
inrakaviter
EKG i.ı";:;?ül;.sahip
üzerinden ayarlı değerler
ile
:J;;:1iiİ'}::,|İ|ij,1]*,*', bil. .ı çantus,, 2 alkaline kalem pil, uzatma kablosu
''İlİİu.oil,-Jİlunir"ı' kadar inırakaviteri EKG sinyaııerini
20-
l:
Cihazda taşikardı tanımlan
_ al arlanarak
] - Ilaı
hafızasına
hızı l00PPm ile 200PPm arasında
5ppm,|ik
apılabilmelld i|.a
l
e ö,,ellik ler değerlendiriiecektir,
j-:- KataIog
'broŞür konrrol anıaçlı verilmelidir.
y
ve
adımlarla
ilave özelljkler değerlendirilecektir
Ho^J2<
H,
o
ı
cUT Dowıtt sETİ TE(NİK
şARTNAMEsl
1
.cut down seti paslanmaz
çelik malıemeden ımal edllmelidiİ.
2 .Olkiş atma işleminin
dol
ıarar vermeden kolaylıkla
gereksinim aryrı"n
ttı'',, ..']Ya
ırrahi parçaları,r"-"',-,oİJ.""'"'erÇekleŞtirilebiımesi
için
3 ,lçerisinde bulunan
malzc
penset
dişıı,,o.tıto
"g.İı'}}";#;İ::Hi1,},#J;,:::,.
kıemp, hemostatik
4 .Tüm aletler sterilizasyon
koşuliarına uygun
olmalıdıı.
5 ,cut down seti 2 yı' garanti|i
olmalıdır.
6_$<a5\ Ln-ş§ ör\a§
\:
o\^-^otdrc_
t\*^+1< E\rt
A.r{
q!er.^,X ,Jş^-ı.^
tlc.^^
FitE BANDAJ TEKNil(
şARTNAME5|
1:Pansuman yerini terletmemelidir.
2:Hasta hareketini e nge llememelid
ir.
3:Cilt irrigasyonuna sebep
olmamalıdır.
4:Allerji yapmamalıdır.
5:El ,el bileği ,dirsek,kol
ayak,bacak,kafa baş bölgelerinde
kullanılmak üzere ürün gelmelidir.
HAMDiYE ETiz
AciI sERVis soRUM|-U HEMsiREsi
j-
}-tEROCEI. 400ltl Ear }l'icks, Pope
üıiinıcrp!,;\,dan(p"üi,i,Iİ"Tİr|üT'İ;lİ'Jİ*İT:,İrı,o,,.s,özcllikIımralaı.;ıılndan
be lgc l.,nd
irilcce
k
ıir.
I_ Yapısında lif bulunn.ıaınalıdır.
2-
Kcııdi ağırIığının .ı,aklaşık 25 kaıı kaılar sıvı absorbc etebiln.ıelidir.
_]- kııIlanııı sırasında sıvı iIaç vcıilıırcsi gcrckcn
iltırunrlarda iirün, raı,ılını özclliğı
gösicrcbilnıı,Iidir.
4j
.
B icıcrın4ıatiblc (ı:iicııı ilc urvııııı}ıı.; r,c alravnıatik
olırıalıdıı..
Urün o,i,, l 00 scnt,,.ıik lnatcftald(ıı in.]al edilnıiş olup. baktcri
tıılunıuntı azallacak
özç.llikıc olınajıdır.
(,- Lascrlcıinıpaııik ııcnılıraıı
tcncstras_von prosecliırlcı.indc kullaıı ınr için ııvgun
vap ıda
tı]nıa|ıdır.
7- (rapı 9nıııı. uzunlıığtı l5ıııın olı.ıralıdır.
l.- Ktıtıı iiz-crindc son kıı|lanına tarihlcri
.v-azıiı olnıa]ıtlıı,.
9- Stcril tck tck pakctIcnn.ıiş 5{) adctlik kuıııtairjı bııluıııı ıa]ıdı. Ön
i,üzii^ ıııalzçıııcnın
kolaYca görülcbilcccği şckilılc şc{lhi. arka.i.tizti ınılzcİnc
!ıilgilciiniıı.vazJİg, ırlİr",
anıi,ıalajda o lnıa] ıdır.
j0- Pakt,t üzç,riııdc nıalzcnıc
aclı, nıarkısı. raclvııs-vrın ilc siı,ril oılildiği.
fi,.ına bilgilı,ri
yazılı ıılnıalıdıı.,
\S"^ü.ra
A"il
Btiı
B.X^\ {o*_ı^
C\u,t_
*^ıt.ef
l.
2.
ı.
tıvrnıosstoz hcrüzyox
iĞxr smi
mıaüxşanrıemsi
Set darna, yolu bulunanı
ıayan hastalaıda keınik
olmalıdu.
set iç€risinde:
kot bandı
"*";];;Ş'o#'
ıoyo, ,,. o. *;l]l,-*ff-İli"j,Teulıen
. htraosseoz
|el|eıaı
J.
İgne
_
6. İnnaosseoz
Seti ata bağantısı,l adet
hasta
tızerindt
-""ud'
bir sekilde yazıL olmalıdır.
ler
tıırıı',ıil,"'#*""n,r*
Penetasyon doğutuğunu göstermek
amacıyla ölçttm
İğne, 90 deıeıce dik
aÇıda Driver ile luzla
yerleşimi sağanmalıdu.
döadtiriilerek kemik
içine
lntaoss€oz İgne 15
G kaı
*.i:'"ğ'yapan birimin isteğine
45mİrı,25mm,,r..
bağlı olarak
rr-.,1]11^"]T1'
teslim ediımeıidir,
Senım
_/.
_
J;;;;ff#8iunda
8.
,
amacıYla tasarlanıruş
bilgileri,sonkullanım*İj'Tİj"jJ'ennıiş olma|. ve iizerinde part no , içerik
*'*" ölÇü".i aÇ*
çiaileri olnaİır.
ppi*ffip-;ffir#*ffi
T"T,Jr#mffi :ffi y"';.rffil#-,
.
li! i:F"lr;
l''t'.-fAo\'§eoı Ö "JH^İl'=X'ffi
,,
)
;" ,^::
iğe,l
adet Serum
"ail.";#*.'
set steriı,;ffi;.;#:"rkkufusuyera|mahdır.
4. irt
\
r" i
I adet inta'§§e.,"
içi inftz
r,ff
i.,ı-
NiıJp^ §,=f, a=-ln5tM
'l
'
\'.-
\
il_;-"
olmü,İğıe
kutu
miadlı oımaııdır
ö2€\\üL\RJ,Jq
iı§rı\eıdacot.
'.
, , /\ı^
$."Jr,B QAı*
&,-h db.*ıı
Aj
\,-\.l
;;
$^Jü"n{
-'+'.--..
I
,
I
KoMoToMi rrruiorınoroMD
sETi
l_
.eııtttasyonul;rr_ı6s,z [email protected]
tri;tr_-iJffio,".y,ffi iltH'.:;ffi H*İİ,#İHffi.,"T§,T.f; i'
'
İii,ffiffilffİll',iT,ff:lll'r:.rı:
,ffi
s3nrasında güvenirliliğni
ve konforunu
;ff
,il*T:ji:=;iŞ;lŞi*i;ı,l;;il,:l;if".
gı vaiıĞa jeı i,rıp iespit
, nll*İ*n,*#nri löl;Jil'J;,lf
,"#35}ff
._,
;*;*Ş}fc,"j#hTİ| jlHH*ffi H,,,Htr*,i,,h
ll
"-
,l,TnİjrllT,İ;"İffiffi;l:
-esici iğıe, güvenlik
ma.keri, piston ve yer tespiti
;#§ffiİil{:+trltİit*fftr]
FİZİI(§EL
özELLİIS-ERİ
jffi i:Htmasıvetrakeayagrmas
$'ş,lıpffiffi,
:,ğffitd#***ş,şl#*,tt,*}Hşffi
t
özel
Oir
alzainaiJ'r'o'";'-:"""o'''
,,fl*txİjd?,,,T"filf ff lT"HT;Ti,xl,ff
5- Dilatör, ortasından veres
iğıen seeetileceEi
sugıayrcat şeüıalin
1r_liıi*]T,
o- Knkotroidotomi kanülü
6.0 rı
.
/l
fJİ,,##1H*-TJI,"""
Ve Yuvaya oturunca
sistemin
*,J,TilJ'ı?:,'ffi
Tdff
lil,H:il:i;"şı*","r#ffi
/_ pak€t rt?erinde m*k
"ff#;i*f
ur"tl.
,
;
kullsnım hıihi, lateks
içcrmediği, kanü|ün iç
, ş"lı:r,tİ*fl:Tj,jf-İİ:n
;:tiİ"ffiffi
'_
ffl*X:rİr,u"
;:,fr ı',]ffi
fi ffillj,i#f i,,J[,,",,.
1ı,iH,11,Ş"ffi
,ful.*,
ıarih ve zaman
t'-offrl#lili,ffi
"jİİlOcı
ffi
Hili:1"pl
not alınması için etikct
::,,9:{ry.*,uı
hassas oımaııdır.
[email protected]
PERiToNEAt LAVAJ sETi TEKN|K
şARTNAMES|
1:Diagnostik amaçll periton
lavaj seti içinde disposabIe
bistüri ayarlanabilir fonksiyon
trokafl
,metal trokar Ve plastik kapll olmalldlr.
,
.ieter 50 cm uzun|uğunda
pol|üretanln özel
şekli contall ucu kapall yandan dilikli
1 nIUk işareti olmalıdlr.
,renkli
3:sterilizasyona uygun iç diş
olmak üzere 2 ayrı ambalajda
meydana geImelidir.
4:son kullanma tarihi ya2lIl
olmalldlr.
5:UBB kaydı olmalıdır.
HAMDiYE ETlZ
AciL sERVls soRUMtUsU
PERiKARDiYosENTEZ
sETl
TEKNiK şARTNAilEsi
-i
:
TEKNiK ÖzEı-ıixı-rn
::ıem için gerehen
tÜm mEllzernelef
:İuımalld,r
_.*aJ,iersina"
,,u, o."n"1, ;çin n;,
,
6F ka'lnıığln'da ou.-
;Ş:;l,|'"'".'
aynl paket içefısjnde (blr
arada) Ve stenl olarak
;r;, ,;;;sünoe
v.Ji'ojri",':'rİ'r.-rnda
#"*Tj§J.1".;ff[{,Hffi.""i"J,:i:il": lJ8G-9
ve 60 cm uzunıuğunda
ve 15 cm) diiatatör 0 o35"(
nch; kaın,ğ nda
ı*Çn**inrŞ-*tt,*
H;;:'"_:-:'-
nım tarihi kayltlarıyla birllkte
,üaizemeler depoya
sağlam istiflenebilir koliler
halinde teslim edilecektir.
KABUL VE iruAYENE
^
§atınalma
kararl verllmeden .jn
,ş,fl
;ffi
*rsfu'İ.ffi
Madde 2 de bellrtilen
ozellikıerı l
5;3ş",,;;
ti,ffi1';'§Tl,t",'ffi
h{Tff Lİİ+*İ:]l,İ;İTff ı#f
,'il:H::
ix?:l:5:ffi
lil:H:
h
-,,,",
üküm/er
E§z
t
a
BAROMETRE TEKNiK ŞARTNAMESi
1:Özel emniyet altlnda mobil hassas ölçüm
'
v,ilksek derecede akışkan veya
kristalize olmayan gazlı ve sıvı agresif maddeler
ve ayrıca agresif
,j.ı; içindir.
J:Yüksek doğruluklu basınç ölçümü
4:endüstriyel
tifi
basınç ölçümlerin test edilmesi.
5:lomber ponksiyon seti içindir
HAMDiYE ETiZ
AciL SERViS soRUMtU HEMŞiREsi
TEK KIJLLA.ııIMLıK sPiNAL iĞNE TEI$IiK ŞARTNAMESİ
öznııir«ınn:
1. Spinal iğneler steril,apirojen ve nontoksik olrnası nedeniyle teslim edilen spinal iğnelerin
piğenite ve toksisite tesfleri sonuçlan ve bu testlerin fırma
her bir serisi için sterilite,
btirıyesinde yapılüğ belgelendirilıniş olacaktır.
2.Spinal İğne kanUlü özel paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3.Spinal iğlelerin ebat ve renkleri (22G siyü)olmalıdır.
4. Spinal iğne ucu bükiilme ve eğlme göstermemelidir.
S.Spinal İğne ucunun özelliğ ambalaj tizerinde belirtilmelidir
6.Spinal anestezide kullanrma uygun olmalıdır.
7.kanulii,ıı emniyetle ilerleyebilmesini sağlayan rahat kavrama aparatı olmalıür. kullanımı
kolay olmahdır.
8.Madreni uygun renk koduna uygun olmalıdır.
9.Ponksiyon kontrolU için şeffaf lock bağantısı olrnalıdır.
l0.Spinal iğpeler tek tek sıralı bir şekilde ambalajda olacak, iğne numaralan çap ve uzunluk
bilgileri ambalaj tlaerinde belirtilecelıiir.
11. İgnelerin raf ömrti 5 yıl olmalıdır.
l2.Ürtluı ve Barkod numarası UBB 'sına kayıtlı olacaktr.
13. Ambalajlanmış olan iğnelerin 25 adedi kutıılara konulmş olacakhı.4O adet25'lik kufu
yol ve sevkiyata dayanıkh dış mukawa koliye konulacaktır.
l4.Spinal İğıe aınbalajı ilzerinde en az aşağdaki bilgiler bulunmalıdır.
ı) Firmann adı veya kısa adı adresi varsa tescilli markası,
b) Seri numarası,
c) Steril, apirojen ve nontoksik olduğu bilgisi,
d) Sterilizasyon tipi,
e) İğnelerin birim ambalajı, şeffaf film ve medikal kağt olmalıör.
f) Birincil ambalaj ii,zerinde iırilntııı steril olduğunu belirten renk dOntŞiiırnlü indikatitr noiiası
olmalıdır.
g1 İgnelerin raf Omrü 5 yıldır ibaresi birincil ambalaj, iç ve dış ambalajda belirtilmelidir.
h) Ambalajın kolay açılacak yönilnü belirten bir işareti,
ı) Ambalajı yırtık oları Spinal iğnelerin kullanılmaması konusunda ikaz,
15. İç ve dış ambalaj iDerinde en az aşağda yer alan bilgiler kolayca çıkmayacak şekilde
yazılmış olacaktır.
a) Firmanın adı veya kısa adı adresi varsa tescilli markası,
b) Üretim tarihi ve kullanrm stiıesi,
c) Seri numarası,
d) Koli numarası (sadece dış ambalaj iiaerine ),
e) İçerdi$ Spinal iğne miktan
Lo^A ";^qr;
ae-+-i
lql"$"^
IJ*ğTW
A,[email protected];j&
€
rb-

Benzer belgeler

iSTANBUL ULASIM A.$.

iSTANBUL ULASIM A.$. lwh otrht dDsdrtrlb.lr€dir Drgrrh bc,l.t. u)sutajM r.rsisrn ti[qiml.ri irltue ]aldtu 8i'R deerrkenht sdiemeJe bnllk . toplm t0,l,el,min lde har

Detaylı

indir

indir c. SAĞLIK BAKANLIĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Şanlıurfa ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel sekreterliği Hi|van Devlet Hastanesi Baştabipliği satln Alma Komisyon Başkanlığı PİYASA ARAşTIRMA T...

Detaylı