Kromozomal Sendromlar

Transkript

Kromozomal Sendromlar
Kromozomal
Sendromlar
Prof.Dr. Özgü
zgür Deren
Hacettepe Üniversitesi Tı
Tıp Fakü
Fakültesi
Kadı
Kadın Hastalı
Hastalıkları
kları ve Doğ
Doğum ABD
Maternal Fetal Tı
Tıp Ünitesi
Gebelikte kromozom anomali taraması
taramasında kullanı
kullanılan tarama testleri
• Terminoloji
• Kromozom kı
kırıklığı
klığı ile giden sendromlar
• Sayı
Sayısal Kromozom Anomalileri
• Genetik imprinting
Major anomaliler tü
tüm doğ
doğumları
umların %3ü
%3ü
kromozomal % 10
bilinmeyen
% 50
multifaktöriyel
% 25
monogenik % 8
çevresel % 7
Yapı
apısal Bozukluk
Terminolojisi
Malformasyon
• Problemin
– konsepsiyona
yakı
yakın ortaya
çıktığı
nı
ktığın
gösterir.
Arini
Disrupsiyon
Deformasyon
• Mekanik
kuvvetlerin
neden olduğ
olduğu
• Dışar
ışarııdan ya da
içeriden normal
geliş
gelişim bozulmuş
bozulmuş
ya da önüne
geç
geçilmiş
ilmiştir.
tir.
– yapı
yapısal,
– şekilsel,
– pozisyonel
değ
değişikliklerdir.
Amniyotik Bant Sendromu
OligohidramniosÆ PEV
Yapı
apısal Bozukluk
Displazi
Terminolojisi
• Hücrelerin
• > 1 YAPISAL
– belli dokularda
– anormal organize
olması
olmasıdır.
BOZUKLUKLAR
• Sendrom
• Asosiasyon
• Sekans
Akondrogenezis
Sendrom
• Ortak patopatogenetik
neden
– birden fazla
sistemi etkiler.
Down Sendromu
Asosiasyon
• Birden fazla
anomalinin
– tesadü
tesadüf olamayacak
birlikteliğ
birlikteliğidir.
VACTERL Asosiasyonu
Kromozomal Sendromlar
Sekans
• Kromozom kı
kırıklığı
klığı ile giden sendromlar
• Tek bir anomali ya
da mekanik faktö
faktör
bir kaskad yaratı
yaratır.
• Sayı
Sayısal Kromozom Anomalileri
– Turner S.
• Mikrognati
• Glosso pitoz
• Yarı
Yarık damak
– Down S
– T18
– T13
Pierre-Robin Sekansı
Kromozom kırıklığı olan Sendromlar
Translokasyon
• Translokasyon : Kromozomun bir
segmenti baş
başka birine transfer olur
– Dengeli veya res
resiprok
iprokal translok
ranslokasyon
– Robertsonian translok
ranslokasyon ( sentrik
entrik fuzyon
fuzyon))
Isokromozom
Kromozom Kırığı ile olan Sendromlar
• Inversiy
Inversiyon:
– Tek kromozomda iki kı
kırık segmentin ters
olarak reinkoperasyonu
• Delesy
on:
Delesyon:
– Kromozomum bir parç
parçası
asının kaybı
kaybı
• Ring kromoz
romozom:
– Delesyonun özel formu. Kı
Kırık iki uç
uçta olunca
zarar gö
gören uç
uçları
ların fü
füzyonu
Otosomal
na bağ
tosomal kromozom fazlalığı
fazlalığına
bağlı sendromlar
ndromlar
Down Sen
dromu
u
Sendrom
• Kary
Karyoti
otip 47XX veya XY
+21.
• En sı
sık kromo
kromozzomal
hastalı
hastalık
• En sı
sık genetik geç
geçişli
mental retardasyon
retardasyon
nedeni
Down Sendromu
Patogenez
• Meiotik
Meiotik nondisjunction
(95%)
• Robertsonian
translok
translokasyon (4 %)
• Mosais
Mosaisism
– embryogenez sı
sırası
rasında
mitotik
mitotik nondisjunction
(1%)
Down Sendromu
Anomaliler
Down Sendromu
Doğ
Doğum sonrası
sonrası
Konj
onjenital kalp hastalı
hastalıkları
kları
– ALL % 15 -20
– Endok
Endokardial yastı
yastık defekti
defekti
– AV canal
– Alzheimer
GIS anomalileri
• 40 yaşı
nda sonra hemen hepsi Alzheimer
yaşında
– Duodenal atreziler
– Ozofagial atreziler
Down Sendromu
Belirteç
Belirteçler
Edward Syndromu ( Trisomy 18)
•
•
•
•
Edward Sendromu
Belirteçler
Karyoti
Karyotip : 47XX veya XY+18.
Insidans 1:8000
Risk maternal yaş
yaşla artar
nondisjunction
Edward Sendromu
Belirteçler
• Koroid pleksus kisti
• Polihidramnios
• IUGR
• Brakisefali
• Düşük kulak ve mikrognati
• Ekstremite kı
kısal
salığı
• Üstü
stüste binmiş
binmiş parmaklar
• Rocker bottom ayak
• Tek umblikal arter
• Kardiak anomali
Patau Sendromu
Belirteçler
Patau Sendromu Trisomi 13.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karyoti
Karyotip : 47XX veya XY+13
XY+13
Insidans 1:15000
Risk maternal yaş
yaşla artar
nondisjunction
Yarı
Yarık dudak ve/
ve/veya damak
Kardiak
ardiak anomali
Renal anomali
Mik
Mikros
rosefali
Polydaktili
Polydaktili
IUGR
T13
T13 de majör anomalilerin US tanısı % 90
Tri 21
Tri 18
Tri 13
+
++
++
++
++
Kardiak
Renal
Yarık dudak
damak
++
Mikrognatia
++
+
Rocker bottom ft
++
++
Umbilikal herni
+
Turner Sendromu
Belirteçler
• Hidrops fetalis.
• Kistik higroma
• Kongenital Kalp
hastalığı
hastalığı
– Preductal aort
koartasyonu
– Bicuspid aortik
aortik valve
• Böbrek
anomalileri
– At nalı
nalı böbrek
• Karyoti
Karyotip 45XO
• Insidans 1:3000
• Kadı
Kadın hypogonadismin
hypogonadismin sı
sık nedeni
+
Polidaktili
Overlaping
parmak
Sex kromozoma bağlı bozukluklar
Turner Sendromu
++
++
Sex kromozoma bağlı bozukluklar
Klinefelter Sendromu
• Kary
Karyoti
otip: 47XXY
• (XXY, XXYY, XXXY)
XXXY)
• Meiotik
eiotik nondisjunction a bağ
bağlı
• Male hypogonadismin
hypogonadismin en sı
sık nedeni.
nedeni.
Klinefelter Sendromu
•
•
•
•
•
Fraj
Frajil X Se
Sendromu
ndromu
Testik
Testikular atrofi
atrofi
Infertilite
Infertilite ( azoospermia)
azoospermia)
Eunuchoid habitus.
Kadı
Kadın kı
kıllanma dağı
dağıllımı
Jine
komastia.
Jinek
CGG sekansı
sekansı yüzlerce binlerce kez
tekrarlanabilir
• FMRFMR-1 genind
genindee mutasyon
– (familial mental retardation -1 gene)
– X kromozomunda Xq 27.3
Tekrarlayan Triplet nucleotide
Mutasyonlar
utasyonlar
Huntington hastalığı
hastalığı
• CAG sekansı
sekansı birç
birçok kez tekrarlanabilir
• Huntington geni
geni
– anormal neurotoxic (Huntington)
(Huntington) proteini
proteini
oluş
oluşturur
– Kaudat nucleus atrofisi
trofisi
• Klinik
– Erken (yaş
(yaş 2020-50) progressif
progressif dema
demans
– Koreiform hareketler
Angelman, ve Prader-Willi
sendromları
• (megabase+) delesyonu
delesyonu
– 15q1115q11-q13
Maternal
Paternal
Paternal orijinli del
maternal orijinli del
Angelman S
Tekrarlayan Triplet nucleotide
Mutasyonlar
utasyonlar
Prader Willi S
Genomik imprinting
• maternal veya paternal orijinli
olmaları
olmalarına gö
göre genlerin farklı
farklı
ekspresyon gö
göstermeleri
• Angelman, PraderPrader-Willi se
sendromlar
ndromlarıı
Uniparental Isodisomi
Isodisomi
Uniparental Isodisomi
Maternal
Paternal
Beckwith Wiedeman Se
Sendrom
•1/14,000 Sporadik
•Somatik aşırı büyüme
•Kongenital malformasyon
•Embryonik neoplasiye eğilim
•11p15.5 epigenetik değişiklikler (Metilasyon değişiklikleri)
•Bu bölgede en az 12 gen
paternal olarak ekpresse olan genler IGF2 ve KCNQ1OT1
maternal olarak eksprese H19, CDKN1C ve KCNQ1
Bir Sendromun Tanısı Nasıl
Konmalı?
•
•
•
•
Bazen dedektiflik gibidir..
Doğ
Doğru zamanda
Doğ
Doğru perinatolog
Doğ
Doğru genetikç
genetikçi
Doğ
Doğru laboratuvar ile mü
mümkü
mkündü
ndür..
• 17 hf gebelik
• G3P2Y1
• 2. gebelik eksitus (3y,K)
–
–
–
–
–
ASD (opere)
İmmü
mmün yetmezlik
İskelet displazisi?
Akrabalı
Akrabalık (+)
Tanı
Tanı yok, otopsi yok
• Ailenin elinde
–
–
–
Detaylı
Detaylı epikriz
Fotoğ
Fotoğraflar
X-rayler
Schimmke immunoosseous dysplasia
Otozomal resesif, molekü
moleküler tanı
tanı mümkü
mkün
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER
I. Sayı
Sayısal Kromozom Anomalileri
• Genetik Danış
ma iç
Danışma
için baş
başvuran gebeler:
Trizomi
21
– İleri anne yaşı
yaşı
– maternal serum taraması
taraması
– 1.& 2. trimester US sonuç
sonuçları
ları ile baş
başvurur.
Rocker bottom ayak
Trizomi 18
Trizomi 13