D OTO 01

Transkript

D OTO 01
sayfa 56
SKODA
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 57
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 58
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Skoda, yüz y›l› aflan bir üretim gelene¤i ve
deneyimiyle dünya otomotiv pazar›nda her geçen
gün daha fazla talep edilen ve sektör üzerinde
a¤›rl›¤› olan bir marka haline gelmifltir.
Mahmut Kadirbeyo¤lu
Skoda Marka Genel Müdürü
“Yüz y›l› aflan bir üretim gelene¤inin ve deneyimin sembolü olan Skoda, Türkiye pazar›nda
kararl› bir strateji ile hak etti¤i konuma do¤ru ilerlemektedir.”
2006 y›l›nda Türkiye'de
100.000’inci arac›n› teslim eden
Skoda müflteri memnuniyetine üst
seviyede önem vermektedir.
Skoda ürün gam›n›n dördüncüsü
olan Roomster 2006 y›l›nda
‹stanbul Auto Show'da müflterilerin
be¤enisine sunulmufltur
Bir Do¤ufl Otomotiv ifltiraki olan ve
1989 y›l›nda Skoda'n›n Türkiye
distribütörlü¤ünü yürütmek üzere kurulan
Yüce Auto, Fabia, Roomster, Octavia ve
Superb modellerinin sat›fl, servis ve yedek
parça hizmetlerini tüm Türkiye çap›nda
31 yetkili sat›c› ve 37 yetkili servis ile
sa¤lamaktad›r.
1992 y›l›nda Volkswagen Grubu'na kat›lan
Skoda, Çek Cumhuriyeti'nde ileri Alman
teknolojisiyle üretilmektedir. Skoda, yüz
y›l› aflan bir üretim gelene¤i ve
deneyimiyle dünya otomotiv pazar›nda
her geçen gün daha fazla talep edilen
ve sektör üzerinde a¤›rl›¤› olan bir marka
haline gelmifltir.
2006 y›l›nda sektörde gerileme
yaflanm›flt›r
2006 y›l› tüm sektör için oldu¤u gibi
Skoda için de beklentilerin alt›nda
seyreden bir y›l olmufltur. 2005 y›l›n›
toplam 442.838 sat›fl adedi ile kapatan
binek otomobil pazar›ndan 7.888 adet
sat›fl ile %1,78 pazar pay› alan Skoda,
2006 y›l›nda toplam 371.325 adede
gerileyen pazarda, 5.374 adet sat›fl ile
%1,45 pay elde etmifltir.
Modellerimizin performans›
- Fabia model serisinde hatchback,
sedan ve combi karoser tiplerinde
Classic, Ambiente ve Elegance modelleri
farkl› donan›m seçeneklerinin yan› s›ra
sürüfl tarz ve ihtiyaçlar›na uygun farkl›
motor tipleri ile sunulmaya devam
edilmifltir.
sayfa 59
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Y›l Baz›nda Skoda Toptan Sat›fl Adetleri
2004
7.002
2005
2006
- Fabia'n›n en önemli detaylar›ndan biri
olan çocuk koltu¤u, iki özel güvenlik
sabitleme noktas› olan ISOFIX sistemine
sahiptir. Hem ön, hem de arka koltuklarda
mevcut olan bu sistem sayesinde
çocuklar›n güvenli¤i maksimum seviyede
sa¤lanmakta ve müflteri memnuniyeti
elde edilmektedir.
- Bir önceki kasas› tüm dünyada bir
milyon adedin üzerinde sat›fl yaparak
önemli bir baflar›ya imza atan ve
Skoda'n›n yeni yüzünü temsil eden Yeni
Octavia, en son teknolojilerin kullan›ld›¤›
daha dinamik ve çekici dizayn›, genifl iç
hacmi, yüksek kaliteli malzemesi ve FSI
benzinli motoru da dahil olmak üzere
farkl› motor seçenekleri ile yüksek
performans ve düflük yak›t tüketimini bir
arada sunmaktad›r.
- 2006 y›l› bafl›nda Skoda'n›n 100 y›ll›k
tarihi boyunca ürün gam›nda
bulundurdu¤u RS versiyonu Yeni Octavia
modelleri içinde yerini alm›flt›r. Sedan ve
combi opsiyonlar› bulunan Yeni Octavia
RS 200 hp'lik TFSI motoru, 5 kap›l› olma
ve s›n›f›n›n en genifl yaflam ve bagaj
alan›na sahip olma özellikleriyle Türkiye
ve dünyada büyük ilgi uyand›rm›flt›r.
- 2006 y›l›nda Skoda ürün gam›na MPV
s›n›f›nda 2 benzinli ve 2 dizel motoru ile
Roomster eklenmifl ve lansman›
gerçeklefltirilmifltir. Roomster genifl iç
hacmi, fonksiyonel kullan›m alanlar› ve
farkl› dizayn› ile s›n›f›nda fark yaratm›flt›r.
7.888
5.374
sayfa 60
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Pazarlama faaliyetleri Skoda markas›na
katk› sa¤l›yor
Skoda 2006 y›l›nda Karadeniz Teknik
Üniversitesi futbol turnuvas›na sponsor
olmufl ve ‹zmir fuar›na kat›lm›flt›r. Skoda
di¤er Do¤ufl Otomotiv markalar› ile
birlikte, 2006 y›l›nda ilk kez uluslararas›
takvime al›nan ve 2-12 Kas›m tarihleri
aras›nda CNR-Expo Center'da
gerçeklefltirilen ‹stanbul Auto Show
fuar›na ifltirak etmifltir.
ar›zaland›¤› yerden al›nmas› gibi
hizmetleri ücretsiz olarak sa¤lamaktad›r.
Bu hizmetler Skoda yetkili servisleri veya
Mobil Yard›m Merkezi arac›l›¤› ile tüm
Skoda müflterilerine kesintisiz yol yard›m
hizmeti ad› alt›nda sunulmaktad›r.
365 gün 24 saat kesintisiz hizmet için
Skoda Bilgi Hatt›, tüketicilere e¤itimli ve
deneyimli bir kadro ile 365 gün 24 saat
kesintisiz hizmet vermektedir.
2006 y›l›n› 31 adet yetkili sat›c› ve 12 adet
flube olmak üzere toplam 43 adet sat›fl
noktas› ile tamamlayan Yüce Auto, 2007
y›l›nda yetkili sat›c› adedini 33'e ç›karmay›,
flube adedini 9'a indirmeyi ve toplam sat›fl
noktas› adedini 42 olarak revize etmeyi
hedeflemektedir.
Sat›fl sonras› hizmetleri dahilinde Skoda
Mobil Servis, arac›n trafi¤e ç›k›fl tarihinden
itibaren iki y›l süreyle garanti
kapsam›ndaki tüm durumlarda, yol
yard›m›, römork, kiral›k araç, otelde
konaklama, tren, otobüs ve arac›n
5.500 adet sat›fl hedefi
Yüce Auto, Skoda için 2007 y›l› sat›fl
hedefini 5.500 adet ve pazar pay›n› %1,52
olarak belirlemifltir.
sayfa 61
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
2007 y›l›nda Roomster Scout, Roomster Praktik, Octavia Scout
ve Yeni Fabia'n›n lansmanlar›n› gerçeklefltirecek olan Skoda,
Türkiye yeterlilik ortalamas›n› %85'e ç›karmay› hedeflemifltir.
Daha iyi, daha etkin ve daha kaliteli hizmet
hedefine yönelik olarak 2006 y›l›nda
Urban Science International GmbH
firmas›nca 18.000 Skoda müflterisinin
kat›l›m›yla yap›lan ve Türkiye genelinde
Skoda yetkili sat›c›lar›n›n yer ald›klar›
lokasyonun bölgedeki mevcut pazar
merkezine uygunlu¤u ile sat›fl
performanslar›n›n ölçümlendi¤i çal›flma
do¤rultusunda, 2007 y›l› içerisinde hizmet
a¤›nda gerekli revizyonlar yap›lacakt›r.
Di¤er taraftan MSX International GmbH
firmas›na yapt›r›lan ve Türkiye genelinde
yetkili sat›c›lar›n showroom baz›nda
yat›r›m ve iflletme standartlar›n›n denetim
ve seviye tespitini hedefleyen çal›flman›n
sonucunda Türkiye yeterlilik ortalamas›n›n
%79,18 oldu¤u tespit edilmifltir. Skoda,
Türkiye yeterlilik ortalamas›n› 2007 y›l›nda
%85'e ç›karmay› hedeflemifltir.
Skoda 2007 y›l›nda Roomster Scout,
Roomster Praktik, Octavia Scout ve Yeni
Fabia'n›n lansmanlar›n›
gerçeklefltirecektir.
Yüce Auto, etkin pazarlama ve lansman
çal›flmalar› ile müflterilerine kaliteli ve
kesintisiz hizmet sunmaya devam
edecektir.
sayfa 62
SCANIA
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 63
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 64
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Türkiye'de en fazla sat›fl yapan ithal a¤›r ticari
araç markas› olma özelli¤ini elinde bulunduran
Scania, sundu¤u müflteri odakl› sat›fl sonras›
hizmetleri ile farkl›laflmaktad›r.
Tolga Senyücel
Scania Marka Genel Müdürü
“Do¤ufl Otomotiv 2006 y›l›nda 10.000’inci Scania arac›n› Türkiye yollar›na arma¤an
ederken, Scania’n›n en çok satan 10 ülke listesinde 4. kez yer almay› baflarm›flt›r.”
2006 y›l›nda Türkiye'de 10.000’inci
arac›n› teslim eden Scania,
gerçeklefltirdi¤i 2.099 adet sat›fl
ile 120 ülke aras›ndan oluflturulan
Scania Top Ten List'te 4. kere yer
almay› baflard›. Ayr›ca 2006 y›l›nda
1.590 adet çekici sat›fl› ile 16 ton
ve üzeri ithal ticari araç pazar›nda
en fazla on-road çekici satan
marka olma unvan›n› da Scania
kazand›.
Do¤ufl Otomotiv çat›s› alt›nda “Güvenilir
Bir ‹fl Orta¤›” olarak konumland›r›lan
Scania, 16 ton ve üzeri ithal ticari araç
pazar›nda sundu¤u genifl ürün yelpazesi,
fark yaratan ürünleri ve müflteri
memnuniyeti odakl› sat›fl sonras›
hizmetleri ile lider konumdad›r. Türkiye
genelinde 21 noktada yetkili sat›c› ve
servis a¤› ile temsil edilmekte olan Scania,
güçlü hizmet a¤› ve 24 saat acil yard›m
hizmeti ile sektörde farkl›laflmaktad›r.
2006 y›l› de¤erlendirmesi
TAID (Ticari Araç ‹thalatç›lar› Derne¤i)
verilerine göre 2006 y›l›nda 16 ton ve
üzeri a¤›r ticari araç pazar›nda 33.393
adetlik sat›fl gerçekleflmifl ve 2005 y›l›
hacmi muhafaza edilmifltir. ‹thal pazarda
ise 2005 y›l›nda 8.722 adet olan toplam
sat›fl, 2006 y›l› sonunda 9.441 adede
yükselmifl ve %8 oran›nda büyüme
kaydedilmifltir.
10.000’inci arac› teslim ettik
Türkiye'de, Do¤ufl Otomotiv'in müflteri
memnuniyeti ve güven üzerine kurulu
hizmet anlay›fl›na uygun olarak yap›lanan
Scania markas›, distribütörlü¤ün al›nd›¤›
1994 y›l›ndan bu yana pazarda müflteriye
sürekli yak›n olma, müflteri talepleri ve
memnuniyetine odaklanarak çal›flma
prensibi ile yoluna devam etmifl ve 2006
y›l›nda Türkiye'de 10.000’inci arac›n›
teslim etmenin gururunu yaflam›flt›r.
sayfa 65
Türkiye'de en fazla sat›fl yapan ithal ticari
araç markas› olma özelli¤ini elinde
bulunduran Scania, sundu¤u müflteri
odakl› sat›fl sonras› hizmetleri ile
farkl›laflmaktad›r.
Dünya Devi Scania
A¤ır ticari araç ve otobüs üretiminde
dünyanın önde gelen firmalarından biri
olan Scania, kuruldu¤u 1891 y›l›ndan
bugüne kadar 1.000.000 adedin üzerinde
a¤›r ticari araç ve otobüs üretmifltir.
Scania'n›n Avrupa ve Latin Amerika baflta
olmak üzere dünya çap›nda 32.000
çal›flan› mevcuttur. Bu çal›flanlar›n tümü
Scania kurum kültürünün yap› tafllar› olan
yol ve sürücü güvenli¤ini ön planda
tutmak, birbirlerine, müflterilerine ve
çevreye sayg›l› olmak, yapt›klar› iflte etik
olmak ve üretimde kaliteyi en üst seviyede
tutmak konular›nda uzman olarak
yetifltirilmifllerdir.
Türkiye'nin çekici lideri
Scania, Türkiye'nin en fazla araç sat›fl›
gerçeklefltiren ithal ticari araç markas›d›r.
Scania 2006 y›l›nda 1.590 adedi çekici
olmak üzere 2.099 adet sat›fl
gerçeklefltirmifltir. 2006 y›l›nda çekici
sat›fllar› bir önceki y›la göre art›fl
gösterirken, Scania 16 ton ve üzeri ithal
ticari araç pazar›nda en fazla on-road
çekici satan marka olarak çekici lideri
olmufltur.
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 66
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
2006 Sonu ‹thal A¤›r Vas›ta Pazar›
MAN
Scania
Renault
DAF
Volvo
Iveco
Mercedes
%7
%7,28
%22,71
%10,43
%11.87
%22,30
%18,41
Scania, sürekli pazara ve müflteriye yak›n
dinamik ekibi ve proaktif ifl stratejisi ile
Türkiye a¤›r ticari araç pazar›ndaki yerini
sa¤lamlaflt›rmakta ve sat›fllar›n›
art›rmaktad›r.
Geniflleyen iflbirli¤i
1994 y›l›nda Scania çekici ve
kamyonlar›n›n distribütörlü¤ünün
al›nmas›yla bafllayan Do¤ufl Grubu Scania ifl birli¤i, 1995 y›l›nda endüstriyel
motorlar›n ve deniz motorlar›n›n, 1996
y›l›nda ise Irizar flasili Scania otobüslerinin
distribütörlü¤ünün al›nmas›yla geliflmifltir.
1998 y›l›nda Scania'n›n Türkiye'de
yürütmekte oldu¤u flasi imalat› ile ilgili
faaliyetleri sona ermifl, 2000 y›l›ndan
itibaren tüm marka faaliyetleri Do¤ufl
Otomotiv alt›nda yap›land›r›lm›flt›r.
Modellerimizin performans›
- 2004 y›l›nda Türkiye'de ilk kez katk›
maddesine ve ilave depoya ihtiyaç
duymadan çal›flabilen Euro 4 normlar›nda
motora sahip araçlar› pazara sunan
Scania 2006 y›l›n›n sonuna gelindi¤inde
bu segmentteki üstünlü¤ünü ve
rakipsizli¤ini sürdürebilen tek marka
konumundad›r.
- 2005 y›l› itibar› ile Türkiye'de sat›fl›na
bafllanan, yeni R serisi Scania araçlar,
sahip oldu¤u üstün teknoloji ile pazarda
fark yaratm›flt›r.
- 2006 y›l› sat›fl stratejisi do¤rultusunda
2005 y›l›nda lansman› yap›lan R serisi
araçlar ile bir önceki seri olan 4 serisi
araçlar›n sat›fl›na beraber devam
edilmifltir. Böylece müflterilere genifl bir
ürün yelpazesi sunan Scania pazarda
farkl›laflm›flt›r.
sayfa 67
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Etkin hizmet a¤›
Scania, Türkiye çap›nda sahip oldu¤u
yayg›n yetkili sat›c›-servis a¤› ve 24 saat
acil yard›m hizmetiyle, müflterilerine her
zaman ve her yerde en h›zl› flekilde
yard›m elini uzatan, müflteri memnuniyeti
konusunda kullan›c›lar›n›n takdirini
kazanan güçlü bir marka konumundad›r.
Scania, Türkiye'nin dört bir yan›ndaki
modern tesislerde hizmet vermekte ve
21 ilde Scania kalitesini müflterilerine
ulaflt›rmaktad›r.
Birebir pazarlama
Scania, ürünlerinin ve sat›fl sonras›
hizmetlerinin farkl›laflan özelliklerini en
iyi flekilde tan›tmas›na imkan veren
pazarlama faaliyetlerine a¤›rl›k vererek,
müflterilerine birebir ulaflmaya ve
araçlar›n› tan›tmaya odaklanm›flt›r.
Scania pazarlama iletifliminin hedef kitlesi,
nakliye flirketleri ve kendi arac›yla
tafl›mac›l›k yapan sürücüler olmak üzere
2 gruba ayr›lmaktad›r. Scania'n›n
gerçeklefltirdi¤i pazarlama aktiviteleri kitle
iletiflimine de¤il, farkl› ürünler ve müflteri
profilleri için özel olarak tasarlanan
aktiviteler ve do¤ru mecralar ile en fazla
noktada do¤ru müflterilere ulaflmaya
yöneliktir.
Bu aktivitelerin bafl›nda 2006 y›l›nda da
bölgesel ve ulusal fuarlar ile düzenlenen
roadshow'larda araç tan›t›m› gelmifltir.
Gerçeklefltirilen araç tan›t›m
organizasyonlar› ile müflterilerin
yo¤unlukta oldu¤u bölgelere gidilmifl,
hem marka ile müflteriler aras›nda yak›nl›k
kurulmufl hem de araçlar›n detayl› bir
flekilde müflterilere tan›t›lmas›
sa¤lanm›flt›r.
Büyük filolara yap›lan araç sat›fllar›n›
takiben bas›n›n da davetli oldu¤u törenler
düzenlenmifl, böylece potansiyel
müflteriler de dahil olmak üzere tüm
sektöre, elde edilen yüksek adetli sat›fllar
duyurulmufl ve teslimat›n gerçeklefltirildi¤i
filo sahipleri onurland›r›lm›flt›r.
2006 y›l› boyunca yap›lan teslimat
törenlerinin en önemlisi 10.000. Scania'n›n
teslimat törenidir. Bu tören bas›nda genifl
yer al›rken, Do¤ufl Otomotiv ve Scania
için gurur kayna¤› olmufltur.
Scania, Türkiye'nin dört
bir yan›ndaki modern
tesislerde hizmet
vermekte ve 21 ilde
Scania kalitesini
müflterilerine
ulaflt›rmaktad›r.
Model Baz›nda Scania Sat›fl Adetleri
2004
864
920
53
1.837
Kamyon
Çekici
‹nflaat Araçlar›
Toplam
475
2005
1.433
165
2.073
395
2006
1.590
114
2.099
sayfa 68
2007 y›l›nda Scania
yetkili sat›c› ve servis
a¤›n› geniflletmeye
devam edecek; varolan
yetkili sat›c›lar›n
tesislerinin modernize
edilmesi sa¤lanacakt›r.
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Scania y›l boyunca bas›n iletiflimine de
önem vermifl, hedef kitle ile en genifl
kapsaml› buluflabildi¤i yay›nlar olan
lojistik-ticari araç sektör dergilerinde
ilanlar vermek suretiyle yer alm›flt›r.
Pazarlama ve tan›t›m faaliyetleri
kapsam›nda Scania, sektörde bir ilke
daha imza atarak 2005 y›l›nda marka
dergisi ç›kartmaya bafllam›flt›r. Be¤eniyle
takip edilen derginin tiraj› artan talebe
paralel olarak 6.000 adede ulaflm›fl
durumdad›r. Dergi 2006 y›l›nda 4 say›
yay›nlam›fl ve 20.000'in üzerinde
müflteriye ulaflt›r›lm›flt›r.
Euro 5 motorlu araçlar geliyor
Scania 2007 y›l›nda Euro 5 motorlu
araçlar›n›n lansman›n› yapacakt›r. Motor
gam›na Euro 5 motorlar›n da eklenmesi
ile özellikle uluslararas› nakliye ürünlerinin
sat›fl›nda art›fl sa¤lanmas›
öngörülmektedir. Di¤er taraftan 2007
y›l›nda kamyon pazar›na sunulacak olan
yeni araç tipleri, Scania'n›n pazarda daha
da güçlenmesini sa¤layacakt›r.
2007 y›l›nda Scania yetkili sat›c› ve servis
a¤›n› geniflletmeye devam edecek; var
olan yetkili sat›c›lar›n tesislerinin
modernize edilmesi sa¤lanacakt›r. Bu
çal›flma, Türkiye'nin her yerindeki Scania
müflterilerine daha çok noktada, daha
kaliteli hizmet ulaflt›rmay› mümkün
k›lacakt›r.
2007'de...
- “Scania'n›z› Scania parçalar› ile
koruyun” konsepti kapsam›nda dönemsel
ve mevsimsel bak›m ve parça
kampanyalar› ile iletiflim faaliyetleri
düzenlenmeye devam edilecektir.
- Sosyal sorumluluk faaliyetleri
kapsam›nda Scania, çocuklar› difl sa¤l›¤›
konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan
Do¤ufl Çocuk ile Gülümseten Deneyler
Projesi'ni desteklemeye devam edecektir.
- E¤itimli ve uzman servis teknisyenleri
yetifltirerek Scania araçlar› korumak ve
sayfa 69
müflteri memnuniyetini art›rmak amac›yla
düzenlenen Top Team yar›flmas›n›n
Türkiye finali ilk kez bu y›l
gerçeklefltirilecek, kazanan tak›m
uluslararas› finalde Türkiye'yi temsil
edecektir.
- 2007 y›l›nda dünya çap›nda
düzenlenecek Genç Avrupal› T›r
Sürücüsü yar›flmas›n›n Türkiye elemeleri
6 ilde gerçeklefltirilecek, ‹stanbul'da
yap›lacak finali kazanan yar›flmac› Avrupa
finalinde ülkemizi temsil edecektir.
- Scania, müflterilerine yak›n olma ve
onlarla birebir buluflma stratejisi
çerçevesinde, 2007 y›l›nda Türkiye'de
düzenlenecek bölgesel ve ulusal tüm
ticari araç fuarlar›na kat›lacakt›r.
- Daha çok müflteriye ulaflma
konusunda projeler gelifltirmeye devam
edecek olan Scania, 2007 y›l›nda tüm
Türkiye'yi dolaflarak flu ana kadar a¤›r
vas›ta pazar›nda yap›lm›fl olan en büyük
roadshow'u gerçeklefltirmeyi ve 40.000
a¤›r vas›ta sürücüsü ile Scania araçlar›
buluflturmay› hedeflemektedir.
- Scania'n›n haz›r giyim koleksiyonu
Power Passion'un lansman› yap›lacak ve
piyasaya sunulacak fl›k giyim koleksiyonu
ile markan›n yüksek imaj› pekifltirilirken,
müflteriler ile marka aras›ndaki duygusal
ba¤ da güçlendirilecektir.
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 70
KRONE
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 71
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 72
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Krone, müflterilerinin istek ve ihtiyaçlar›na uygun
olarak sundu¤u özel tafl›mac›l›k çözümleri ve
genifl sat›fl sonras› hizmet a¤› ile sat›fl adetlerinde
h›zl› bir büyüme kaydetmifltir.
Tolga Senyücel
Krone Marka Genel Müdürü
“Türkiye pazar›, Do¤ufl Otomotiv ile gelifltirilen iflbirli¤i sonucunda kaydedilen performansla
Bernard Krone Holding’in 100 y›ll›k tarihinde en h›zl› büyüyen pazar unvan›n› elde etmifltir.”
2006 y›l›nda Türkiye'de 1.500’üncü
treyleri teslim etmeyi baflaran
Krone, istikrarl› büyümesini h›zla
sürdürürken, 809 adetlik sat›fl ile
ithal pazar lideri oldu. Türkiye,
Krone'nin ihracat yapt›¤› ülkeler
aras›nda 6. s›raya yükselirken,
Krone ile Do¤ufl Otomotiv aras›nda
Türkiye'de ortak üretim yapma
konusunda niyet mektubu
imzaland›.
1906 y›l›nda Almanya Spelle'de Bernard
Krone taraf›ndan kurulan Bernard Krone
Holding GmbH & Co. KG, ticari treyler
üretimine 1971 y›l›nda bafllam›flt›r.
Werlte'deki üretim tesisleri Avrupa'daki
en modern ve özel üretim tesisi olarak
de¤erlendirilmektedir. Krone, semi
treylerler, de¤ifltirilebilir sistemler ve
treylerler üretmektedir.
H›zl› geliflme
2003 y›l›nda Do¤ufl Otomotiv ile
distribütörlük anlaflmas› imzalayarak
Türkiye'de sat›fl ve sat›fl sonras›
faaliyetlerine bafllayan Krone,
müflterilerinin istek ve ihtiyaçlar›na uygun
olarak sundu¤u özel tafl›mac›l›k çözümleri
ve genifl sat›fl sonras› hizmet a¤› ile sat›fl
adetlerinde h›zl› bir büyüme kaydetmifltir.
Ortak üretime do¤ru
2006 y›l›, Do¤ufl Otomotiv ve Bernard
Krone Holding aras›ndaki iliflkiler
aç›s›ndan önemli bir y›l olmufltur.
Krone; Türk otomotiv ve a¤›r ticari araç
pazar›ndaki tecrübesi, güçlü konumu ve
üstün performans› nedeni ile Türkiye'de
Do¤ufl Otomotiv ile ortak bir yat›r›m
yapma karar› alm›flt›r. Bu karar
çerçevesinde 2006 y›l›nda bafllat›lm›fl
olan fizibilite çal›flmalar› devam etmekte
olup, 2008’in ilk yar› y›l›nda üretim tesisi
yat›r›m›n›n tamamlanmas›, 2008’in ikinci
yar› y›l›nda ise üretime bafllanmas›
planlanmaktad›r.
Türkiye pazar›, Do¤ufl Otomotiv ile
gelifltirilen iflbirli¤i sonucunda kaydedilen
performansla Bernard Krone Holding'in
100 y›ll›k tarihinde en h›zl› büyüyen pazar
unvanını elde etmifltir.
sayfa 73
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Y›l Baz›nda Krone Sat›fl Adetleri
2004
2005
2006
Krone, ithal treyler pazar›nda lider
Türkiye, 2006 y›l› itibar› ile Krone'nin
ihracat yapt›¤› ülkeler aras›nda en büyük
6. pazar konumuna yükselmifltir.
Sa¤lanan bu h›zl› geliflim baflar›s›nda
Krone'nin, müflterisini çok iyi tan›yan
uzman sat›fl ekibi taraf›ndan sunulan
Türkiye pazar›na uygun teknik özelliklerle
donat›lm›fl ürünleri ve sat›fl sonras›nda
verilen yayg›n servis hizmeti etkili
olmufltur.
3 y›l gibi k›sa bir sürede Do¤ufl
Otomotiv'in deneyimi ile sat›fl, servis ve
müflteri hizmetleri konusunda fark yaratan
Krone, 2006 y›l›n› 809 adetlik sat›fl ve
%101'lik büyüme ile kapatm›flt›r. 2005
y›l›nda %11 olan Krone'nin toplam
pazardaki pazar pay›, 2006 y›l›nda 4 puan
artarak %15'e ulaflm›flt›r.
Krone, elde etmifl oldu¤u 809 adetlik bu
sat›fl ile 2006 y›l›nda Türkiye'de ithal treyler
pazar›nda liderlik koltu¤una oturma
baflar›s›n› göstermifltir.
Her segmentte artan pazar pay›
Krone, ürünü bulunan segmentlerde artan
bir baflar› grafi¤i çizmektedir.
Krone, Gebze'de kurulmufl olan montaj
tesisinde montaj› yap›lan treylerler ile
2006 y›l›nda tenteli treyler segmentinde
%14 pazar pay› elde etmeyi baflarm›flt›r.
Krone, ürünleri ve sa¤lad›¤› avantajlar ile
çok iddial› oldu¤u frigorifik treyler
segmentinde 2005 y›l›nda %13 olan pazar
pay›n› 2006'da %24'e yükseltmifltir.
Krone'nin 2005 y›l›na göre en büyük art›fl›
sa¤lad›¤› segment ise platform
segmentidir. 2005 y›l›nda 5 adet platform
tipi treyler sat›fl› ile %14 pazar pay› elde
190
402
809
sayfa 74
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
eden Krone, 2006 y›l›nda sat›fl adedini
48'e yükselterek bu segmentteki pazar
pay›n› %38 seviyesine ç›karmay›
baflarm›flt›r.
Müflterileri taraf›ndan be¤eni ile
kullan›lmakta olan ürünler sunan Krone,
sat›fl sonras›nda 24 saat müflterisinin
yan›nda olabilen servis ekibi ile 2006 y›l›n›
ithal ticari treyler pazar›nda lider olarak
tamamlarken birçok konuda sektöre
öncülük etmifltir.
1.500’üncü Krone
Do¤ufl Otomotiv taraf›ndan 2003 y›l›ndan
bu yana devam eden distribütörlük
çal›flmalar› kapsam›nda sat›fl›
gerçeklefltirilen 1.500’üncü Krone treylerin
teslimat töreni 2006 y›l›n›n Aral›k ay›nda
gerçeklefltirilmifltir.
Krone'nin rekabet avantajlar›
Krone Türkiye'de tüm ürünlerinde 10 y›l
paslanmazlık garantisi verebilen tek
markadır.
Y›l Baz›nda Krone Sat›fl Adetlerinin Model K›r›l›m›
Frigorifik
Platform
Tekstil
Tenteli
4 Segment
62
0
2004
14
114
190
68
5
2005
25
304
402
174
2006
48
15
572
809
Krone, üretimini yapt›¤› treyler flasilerine
uygulad›¤› kataforez kaplama sistemi ile
paslanmaya karfl› gelifltirdi¤i sistem
sayesinde müflterilerine benzersiz bir
ayr›cal›k sunmaktad›r.
Krone'nin önemli öncülüklerinden biri de
yük güvenli¤i konusuna verdi¤i önem ve
Ar-Ge yat›r›mlar› sonucunda gelifltirdi¤i
farkl› sistemlerdir. Multi Block ve Multi
Lock ad› alt›nda sunulan yük ba¤lama
sistemleri ile yüklerin güvenli bir flekilde
tafl›nmas› sa¤lanmaktad›r.
Çelik ön duvar›n›n muadil ürünlere k›yasla
hafif oluflu ile sa¤lad›¤› avantajlar›n›n yan›
s›ra ATP-HACCP sertifikas›na sahip ilk
treyler üreticisi olan Krone, TÜV tarafından
onaylı Yük Güvenlik Sertifikası
verebilmektedir.
Pazarlama faaliyetlerimiz liderli¤imizi
destekliyor
Sat›fl adetlerinde elde etti¤i h›zl›
büyümenin yan› s›ra ça¤r› merkezi ile 24
saat müflterilerinin her türlü ihtiyac›na ve
talebine yan›t veren Krone, Türkiye
genelinde sat›fl, servis ve müflteri
hizmetleri konular›nda farkl›laflarak
sektörde a¤›rl›¤› olan bir marka
konumuna yükselmifltir.
Krone'nin iletiflim çal›flmalar›, hedef kitleyi
oluflturan nakliye flirketlerinin ürünler
konusundaki talep ve ihtiyaçlar›na göre
belirlenen özelliklerin ön plana
ç›kar›lmas›na dayanmaktad›r. Krone'nin
gerçeklefltirdi¤i pazarlama aktivitelerinde
amaç, farkl› ürünler ve müflteri profilleri
için özel olarak tasarlanan aktiviteler ve
do¤ru mecralar ile en fazla noktada uygun
kitleye ulaflmaya yöneliktir.s
sayfa 75
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Gerçeklefltirilen araç tan›t›m
organizasyonlar› ile müflterilerin
yo¤unlukta oldu¤u bölgelere gidilerek
hem marka ile müflteriler aras›nda
duygusal bir ba¤ yarat›lm›fl hem de
ürünler detayl› ve yak›n bir flekilde
müflterilere tan›t›lm›flt›r. Marka imaj›n›n
kuvvetlendirilmesi için referans müflteriler
Krone'nin Avrupa'daki üretim tesislerine
götürülmüfl ve sunulan ürünlerin
arkas›nda yatan araflt›rma gelifltirme
faaliyetlerinin görülmesi sa¤lanm›flt›r.
Büyük filolara yap›lan treyler sat›fllar›n›
takiben bas›n›n da davetli oldu¤u törenler
düzenlenmifl, potansiyel müflteriler de
dahil olmak üzere tüm sektöre elde edilen
yüksek adetli sat›fllar duyurulmufltur.
Gerçeklefltirilen pazarlama aktiviteleri,
elde edilen yüksek sat›fl adetleri, sat›fl
sonras›nda sunulan hizmetler, yap›lan
kampanyalar y›l boyunca bas›n bültenleri
ile medyaya ulaflt›r›lm›fl, lojistik ve ticari
araç sektörüne hitaben haz›rlanan
sektörel dergiler üzerinden bas›n iletiflimi
yap›lm›flt›r.
Toplumla paylaflmak ad›na
Do¤ufl Otomotiv'in faaliyet gösterdi¤i
topluma fayda sa¤lamay› görev bilen
yaklafl›m›na paralel olarak Krone 2006
y›l›nda,
- Bursa Lojistik ve Tedarik Yönetimi
Zirvesi,
- UND Kongresi,
- ‹.Ü. Lojistik Semineri gibi birçok
organizasyona sponsor olmufl ve
- Do¤ufl Çocuk'un Gülümseten
Deneyler Projesi'ne katk›da bulunmufltur.
Krone ile ortak yat›r›m önümüze yeni
ufuklar aç›yor
2007 y›l›nda Bernard Krone Holding ile
gerçeklefltirilecek olan yat›r›m›n
kamuoyuna duyurulacak olmas› ile birlikte
Krone'ye duyulan güvenin ve ilginin
artmas›, bu olumlu havan›n sat›fllara
ivme kazand›rmas› beklenmektedir.
Krone 2007 y›l› içerisinde yetkili sat›c› ve
servis a¤›n› büyütmeyi ve kaliteli
hizmetlerini Türkiye'nin daha çok
noktas›nda müflterilerine ulaflt›rmay›
hedeflemektedir.
Krone'nin müflterilerine yak›n olma
stratejisi paralelinde ç›kar›lacak Krone
Dergisi ile 2007 y›l›nda müflterilerle birebir
iletiflim kurulacak, marka ile ilgili en
güncel haberler en do¤ru flekilde
aktar›lacak, müflterilerin röportaj ve
haberlerine dergide yer verilerek Krone
ile duygusal ba¤lar›n›n güçlendirilmesi
sa¤lanacakt›r.
Düzenlenecek olan araç tan›t›m
organizasyonlar› ile Krone müflterileriyle
buluflulacak, bölgesel ve ulusal ticari araç
fuarlar›nda müflterilerle birebir iletiflim
kurulacakt›r.
2007 y›l›nda dünya çap›nda
düzenlenecek Genç Avrupal› T›r
Sürücüsü yar›flmas›n›n Türkiye
elemelerinde sponsorluk yapacak olan
Krone, güvenli sürüfl ve e¤itimli sürücüler
yetifltirilmesi konusunda sektöre verdi¤i
deste¤e devam edecektir.
Krone 2007 y›l› boyunca farkl›laflan
aktiviteler ve ilanlar› ile sektörle sürekli
iletiflim halinde olmaya devam edecek
ve “Krone meets fashion” temal› treyler
malzemeleri ile haz›rlanm›fl ürünlerinin
ve “long life” isimli yeni hizmet paketinin
tan›t›m›n› yaparak yine sektörün ilgi oda¤›
olacakt›r.
sayfa 76
DO⁄Ufi OTO
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 77
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 78
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Do¤ufl Oto hizmet kapsam›ndaki tüm bölgelerde,
yeni, ikinci el araç ve yedek parça ile aksesuar
sat›fl›n›n yan›nda, sigorta ve finans hizmetleriyle,
markalar›n sat›fl sonras› hizmetlerini de
yürütmektedir.
Zafer Baflar
Do¤ufl Oto Pazarlama ve Ticaret A.fi.
Genel Müdürü
“Do¤ufl Oto, Do¤ufl Grubu'nun otomotiv sektöründe nihai müflteriye aç›lan hizmet
kap›s›d›r.”
Do¤ufl Oto, 2006 y›l›nda da
büyümesini sürdürerek müflteri
mutlulu¤u ile yüksek hizmet
kalitesini ön planda tutmufltur.
2005 y›l›nda %3,18 olan toplam
binek ve hafif ticari araç
pazar›ndaki pay›n›, 2006 y›l›nda
%3,23'e yükselten Do¤ufl Oto'nun
servislerine giren araç say›s› 2005
y›l›nda 128.637 adet iken, 2006
y›l›nda %14 art›fl yaflanm›fl ve
toplam 147.124 adet araç girifli
kaydedilmifltir.
Bir Do¤ufl Otomotiv ifltiraki olan Do¤ufl
Oto Pazarlama ve Ticaret A.fi. (Do¤ufl
Oto) , bünyesinde bulunan 6 marka için
(VW Binek ve VW Ticari, Audi, Porsche,
SEAT, Skoda) ‹stanbul, Ankara, ‹zmir
ve Bursa illerinde toplam 6 bölgede,
30 yetkili sat›c› ile toplam 100 bin
metrekarelik alan üzerinde 991 çal›flan
ile hizmet sunmaktad›r.
Do¤ufl Oto hizmet kapsam›ndaki tüm
bölgelerde, yeni, ikinci el araç ve yedek
parça ile aksesuar sat›fl›n›n yan›nda,
sigorta ve finans hizmetleriyle, markalar›n
sat›fl sonras› hizmetlerini de
yürütmektedir.
Do¤ufl Oto'nun misyonu, temsil etti¤i
binek ve ticari araç markalar›n›n kendisine
tan›mlanm›fl bölgelerinde sat›fl ve sat›fl
sonras› hizmetleri sunmakt›r. fiirket, üyesi
oldu¤u Do¤ufl Grubu'nun otomotiv
sektöründe nihai müflteriye aç›lan hizmet
kap›s› olmay› ve müflteri ihtiyaçlar›n› ve
beklentilerini distribütör firmalara
aktararak köprü görevi görmeyi ilke
edinmektedir.
2006 y›l› de¤erlendirmesi
2005 y›l›nda 22.614 adet yeni araç sat›fl›
gerçeklefltirmifl olan Do¤ufl Oto, 2006
y›l›nda 19.949 adet yeni araç satm›flt›r.
Do¤ufl Otomotiv Grubu markalar›n›n
toplam perakende sat›fllar› içinde 2005
y›l›nda %29,7'lik paya sahip olan Do¤ufl
Oto, 2006 y›l›nda bu pay›n› %28,6 olarak
gerçekleflmifltir. fiirket, bu sat›fl
sayfa 79
adetleriyle, 2005 y›l›ndaki toplam binek
ve hafif ticari araç pazar›nda %3,18 olan
pay›n›, 2006 y›l›nda %3,23'e yükseltmifltir.
Do¤ufl Oto'nun ikinci el araç sat›fllar›
artm›flt›r
Do¤ufl Oto, yeni araç sat›fl›n›n yan› s›ra
DOD yetkili sat›c›s› olarak ikinci el araç
sat›fl› da gerçeklefltirmektedir.
2006 y›l›nda yeni araç sat›fl›ndaki rekabet
ikinci el pazar›n› olumsuz yönde
etkilemiflse de Do¤ufl Oto ikinci el sat›fl
adedini %65 oran›nda art›rma baflar›s›
göstermifltir. 2005 y›l›nda 1.039 adet ikinci
el araç sat›fl› yapan Do¤ufl Oto, 2006
y›l›nda 1.732 adet ikinci el araç sat›fl›
gerçeklefltirmifltir.
Sat›fl sonras› hizmetlerimize olan talep
h›zla art›yor
Sat›fl kanad›ndaki baflar›lar›na paralel
olarak Do¤ufl Oto, 2006 y›l› sat›fl sonras›
hizmetler alan›nda da önemli geliflmeler
kaydetmifltir. fiirketin servislerine girifl
yapan araç say›s› 2005 y›l›nda 128.637
adet iken, 2006 y›l›nda %14 art›fl yaflanm›fl
ve toplam 147.124 adet araç girifli
kaydedilmifltir. Sat›fl sonras› hizmetler
alan›nda Do¤ufl Oto'nun cirosu 2005
y›l›na göre %22,9 art›fl göstermifltir.
2006 y›l›ndan sat›rbafllar›
Do¤ufl Oto'nun 2006 y›l›nda farkl›
markalar› için gerçeklefltirdi¤i etkinlikler
ve lansmanlara ait özet bilgiler afla¤›da
sunulmufltur.
- 2006 y›l› Temmuz ay›nda Ba¤dat
Caddesi üzerinde Porsche sat›fl noktas›
faaliyete geçmifltir. Bu nokta, ‹stanbul'un
Anadolu yakas›nda aç›lan ilk Porsche
merkezidir.
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 80
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
- VW Touareg'in off-road ve asfalt
özelliklerini ön plana ç›karan test sürüflü
etkinlikleri Bursa, Ankara, ‹zmir ve Maslak
bölgelerinde yap›lm›flt›r.
- Do¤ufl Oto, 2006 y›l› içinde 2 adet
yerel fuara kat›lm›flt›r. Do¤ufl Oto, Bursa,
standlar›nda Do¤ufl Çocuk ile birlikte
çocuk alan›na da yer vermifltir. 4-9 Nisan
tarihleri aras›nda devam eden fuar
boyunca 2.356 adet müflteri datas›
toplanm›flt›r. 13 adet araç sat›fl›
gerçeklefltirilmifltir.
Kat›l›m sa¤lanan ikinci fuar 2006 y›l› May›s
ay›nda gerçekleflen ‹zmir Motorshow
Fuar›'d›r. Do¤ufl Oto, VW Binek ve Ticari
Araç ile Skoda olmak üzere fuarda 3
marka ile yer alm›flt›r. Do¤ufl Oto ‹zmir,
standlar›nda Do¤ufl Çocuk ile birlikte
çocuk alan›na da yer vermifltir. Fuar
boyunca 1.362 adet yeni müflteri datas›
elde edilmifl, 4 adet araç sat›fl›
gerçeklefltirilmifltir.
- 2006 y›l› içinde müflterilere ekstra
avantajlar sa¤lamak amac›yla, K›fl Lasti¤i
Saklama Kampanyas› ve Servis
Kampanyas› organize edilmifltir. 2006
Kas›m-Aral›k aylar› boyunca düzenlenen
kampanyada, 2.634 adet lastik sat›fl›
yap›lm›fl ve müflterilere ait 860 adet lastik
saklanmak üzere teslim al›nm›flt›r.
- ‹stanbul'da bulunan 4 adet D-point
noktalar›nda (Mayadrom Sport Center,
Hillside Etiler, Hillside Trio ve TIM) araç
sergilemeleri yap›lm›flt›r.
- 2006 y›l› boyunca yap›lan 110 adet
farkl› etkinlikte 1.601 adet test sürüflü
sunulmufl, 563 adedi çocuk datas› olmak
üzere toplam 12.865 adet yeni müflteri
datas› toplanm›flt›r. Bu çal›flmalar›n
sonucunda 148 adet araç sat›fl› ile 390
adet s›cak sat›fl ba¤lant›s›
gerçeklefltirilmifltir.
Do¤ufl Oto Maslak Servis
Do¤ufl Oto'nun Maslak'ta bulunan VW,
SEAT, Audi ve Porsche servis noktalar›
2007 fiubat ay› bafllar›nda Maslak'taki
yeni yerine tafl›nacakt›r. Do¤ufl Oto
Maslak Servis'te Skoda markas› için de
sat›fl sonras› hizmeti verilecektir.
sayfa 81
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
VW Binek Araç servis alan›nda VW
Touareg araçlar için özel bir araç kabul
alan› bulunacakt›r. Bentley ve
Lamborghini markalar› için de hizmet
verilecektir.
Etiler'de bulunan Porsche showroom ise
2007 y›l› yaz aylar›nda ‹stinye Park'taki
yeni yerine tafl›nacakt›r.
2007 y›l› süresince Do¤ufl Oto'lar›n faaliyet
gösterdi¤i flehirlerde seçilecek büyük
al›flverifl merkezlerinin otopark›na
yerlefltirilmesi planlanan servis t›r› ile
ücretsiz check-up, 101 nokta kontrolü ve
araçlar›n ikinci el de¤erinin sorgulama
ifllemleri yap›labilecektir.
VW Touareg'in off-road ve asfalt
özelliklerini ön plana ç›karan test sürüflü
etkinlikleri 2007 y›l›nda da tüm Do¤ufl
Oto bölgelerinde yap›lacakt›r. Etkinlikler
2007 y›l› Nisan-Haziran döneminde
devam edecektir.
Kartalkaya ve Uluda¤'da k›fl tatili yapan
potansiyel müflterilere ulaflabilmek ad›na
2007 y›l› fiubat ve Mart aylar›nda test
sürüflü etkinlikleri düzenlenecektir.
‹stanbul'da 3 (Hillside Trio, Hillside Etiler
ve TIM) lokasyonda yer alan D-pointler’de
araç sergileme 2007 y›l› boyunca da
Do¤ufl Oto taraf›ndan yürütülecektir.
K›fl Lasti¤i Saklama Kampanyas› ve Servis
Kampanyas› 2007 y›l›nda da
tekrarlanacakt›r.
2007 y›l›nda markalar›n yapacaklar› ürün
lansmanlar› paralelinde direkt pazarlama
etkinlikleri düzenlenecektir.
2007 y›l› yeni araç sat›fl hedefi: 19.725
Do¤ufl Oto 2007 y›l›nda toplam 19.725
adet yeni araç sat›fl›yla Do¤ufl Otomotiv
içindeki pazar pay›n› %29,4'e ve toplam
pazardaki pay›n› ise %3,29'a yükseltmeyi
hedeflemektedir.
Do¤ufl Oto'nun 2007 y›l›ndaki ikinci el
araç sat›fl hedefi ise 2.350'dir. Bu araç
say›s› hedefi ile 2006 y›l›na göre ikinci el
araç sat›fl›n›n %35 art›r›lmas›
öngörülmektedir.
Sat›fl sonras› hizmetlerde Do¤ufl Oto,
2007 y›l›nda servislerine 212.398 adet
araç girifli olaca¤›n› öngörmekte ve servis
cirosunu %57 oran›nda art›rmay›
hedeflemektedir.
Do¤ufl Oto, 2007 y›l›nda
servislerine 212.398
adet araç girifli olaca¤›n›
öngörmekte ve servis
cirosunu %57 oran›nda
art›rmay› hedeflemektedir.
sayfa 82
DO⁄Ufi OTOMOT‹V LOJ‹ST‹K H‹ZMETLER
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 83
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 84
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler, müflteri
beklentilerinin zaman›nda ve etkin karfl›lanabilmesi
için ileri bilgisayar teknolojisi ve stok yönetim
sistemlerini kullanmaktad›r.
Mustafa Karabayır
Lojistik Hizmetler Genel Müdürü
“Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler, sinerjinin modern ve en iyi uygulamalar›n› gelece¤in
teknolojisi ile birlefltirmekte ve Do¤ufl Otomotiv'in çoklu marka yap›s› için sürekli de¤er
üretmektedir.”
Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler
2006 y›l›nda 68.491 adet arac›n
ithalat›n› ve yetkili servislere
sevk›yat›n› gerçeklefltirmifltir.
Ayr›ca 2006 y›l›n› yedek parça ve
aksesuar sat›fl›ndan elde edilen
198,4 milyon YTL ciro ve %35,0
brüt kâr marj› ile kapatm›flt›r.
Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler, Do¤ufl
Otomotiv taraf›ndan temsil edilen ve
dünyan›n en prestijli otomobil
markalar›ndan olan Volkswagen, Audi,
SEAT, Porsche ve Bentley markalar›n›n
yedek parçalar›n›n ithalat›, depolanmas›
ve yetkili servislere sevk edilmesi
faaliyetlerini yürütmektedir.
2006 y›l›nda otomotiv sektöründe
yaflanan dalgalanmaya karfl›n Do¤ufl
Otomotiv Lojistik Hizmetler baflar›l› bir
faaliyet y›l› geçirmifltir.
Üstün bir sinerji uygulamas›
1992 y›l›nda kurulmufl olan Do¤ufl
Otomotiv Lojistik Hizmetler, Kocaeli iline
ba¤l› Gebze - fiekerp›nar beldesinde
konumlanm›flt›r. Do¤ufl Otomotiv Lojistik
Hizmetler merkezinde, ayn› çat› alt›nda
sinerjinin modern ve en iyi
uygulamalar›yla gelece¤in teknolojisi
birleflmekte ve Do¤ufl Otomotiv'in temsil
etti¤i dünya markalar› için emsalsiz bir
hizmet ortaya ç›kmaktad›r.
Merkezin toplam 150.000 m2 yerleflim
alan› içinde, 65.000 m2'lik aç›k genel
antrepo sahas›, 42.439 m2'lik geçici
antrepo sahas›, 18.000 m2'lik stok sahas›,
7.500 m2'lik sevk›yat sahas› ve orijinal
yedek parçalar›n depolanmas› amac›yla
kullan›lan 13.500 m2'lik yedek parça
deposu mevcuttur.
Her fley müflteriye h›zl› ve do¤ru
hizmet için
Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler,
müflteri beklentilerinin zaman›nda ve etkin
karfl›lanabilmesi için ileri bilgisayar
teknolojisi ve stok yönetim sistemlerini
kullanmaktad›r.
Etkin fiyatlama ve fiyat konumland›rma,
lojistik faaliyetlerde ve yedek parçada
markalar aras›nda ortak parça kullan›m
sayfa 85
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
oran› (yaklafl›k %60) nedeniyle sinerji
oluflturmaktad›r. Bu model; flirketlerin,
markalar aras›nda ortak parça kullan›m›
nedeniyle mükerrer yedek parça sto¤u
tutmalar›n› önleyerek stok maliyetini
azaltan, lojistik faaliyetlerde tafl›ma
optimizasyonu sunan bir model olarak
ifl ve faaliyetin etkinli¤ini sa¤lamakta,
kalitesini art›rmaktad›r.
Sunulan ürün ve hizmetler
Misyonu markalar›n ve yetkili sat›c›lar›nservislerin lojistik anlamda ihtiyaç
duyduklar› mal ve hizmetleri etkin, verimli
ve yüksek kalitede sunarak nihai müflteri
mutlulu¤una katk›da bulunmak olan
Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler, 132
çal›flan› ile 101 yetkili sat›c›-servis ve 7
markaya afla¤›daki hizmetleri vermektedir.
- Volkswagen, Audi, SEAT, Porsche,
Bentley markalar›n›n yedek parça ve
aksesuarlar›n›n yurt d›fl›na siparifl edilmesi
ithalat›, depolanmas›, stok yönetiminin
yap›lmas› ve siparifllerine istinaden yetkili
servislere da¤›t›lmas›.
- Markalar›n ve distribütörün ithal etti¤i
araçlar›n antrepo ve stok sahalar›nda
korunmas› ve yetkili sat›c›lara ulaflt›r›lmas›.
- Tüm grup markas› araçlar›n ithalat ve
homologasyon operasyonlar›n›n marka
temsilcileri ad›na yürütülmesi.
- Scania ve Krone markas›n›n yedek
parça ve aksesuarlar›n›n ithalat›,
depolanmas› ve siparifllerine istinaden
yetkili servislere da¤›t›lmas›.
Kaliteye odakl› ifl yaklafl›m›n›
gelifltirmek için
Do¤ufl Otomotiv Lojistik Hizmetler
önümüzdeki dönemde sinerji ve kalite
odakl› ifl yaklafl›m›n› gelifltirerek
sürdürecektir.
- Yedek parça faaliyetlerinde strateji
belirleyici olarak rol almak, vizyon üreterek
marka temsilcileriyle paylaflmak ve bu
yolla grup markalar›n›n pazar paylar›n›n
artmas›nda katma de¤er yaratmak,
- Yedek parça iflletim sistemlerinin
sürekli iyilefltirilmesine yönelik projeler
üretmek,
- Teflkilat›n daha düflük stok maliyetleri
ile çal›flabilmesine imkan verecek ve yeni
araç sat›fl›na destek olacak flekilde
da¤›t›m süre ve maliyetlerini düflürmek,
- Aksesuar pazarlama faaliyetlerinde
yeni kaynaklar bularak sat›fl hacmini
art›rmak Do¤ufl Otomotiv Lojistik
Hizmetler'in öncelikli hedefleri aras›ndad›r.
sayfa 86
vdf HOLD‹NG
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 87
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 88
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Tüm finans kurulufllar› aras›nda %14'lük bir pazar
pay›na sahip olan vdf Otomotiv Finansman›'n›n
ifl ortakl›¤›n›n bulundu¤u 22 marka içindeki
penetrasyon oran› %29 olarak gerçekleflmifltir.
Kemal Ören
vdf Genel Müdürü
“Türkiye tüketici kredileri pazar›ndan %14'lük bir pay alan vdf, piyasay› yönlendiren,
sayg›n ve tercih edilen bir hizmet sa¤lay›c›d›r.”
Ekonominin itici gücü finans
kurumlar›, otomotiv sat›fllar›nda
önemli bir rol oynamaktad›r.
Finans sisteminin deste¤i ile
oluflan otomotiv de¤er zincirinde
%39 pay ile ilk olarak Ar-Ge ve
sat›fl bulunurken bunu %12 pay
ile sat›fl sonras› hizmet
izlemektedir. Kredi, sigorta ve filo
yönetimini içeren %30'luk pay› ise
araç kiralama, ikinci el ve aksesuar
hizmetleri takip etmektedir.
vdf Grubu olarak amac›m›z,
otomotiv ve finans sektörlerinin bir
araya gelmesiyle oluflan de¤er
zincirinin her safhas›nda yer
alabilmek ve stratejik
partnerlerimize ilave kârl›l›k ve ifl
hacmi yaratabilmektir.
Volkswagen Do¤ufl Tüketici Finansman›
A.fi. (vdf), 30 Aral›k 1999 tarihinde,
Volkswagen Financial Services AG'nin
%51 ve Do¤ufl Grubu'nun %49
ortakl›¤›nda, müflterilerin bütçe ve ödeme
flartlar›na uygun olarak otomotiv
sektöründe her türlü mal ve hizmet al›m›n›
kredilendirmek üzere kurulmufltur.
Bugün vdf bir holding flirketi olarak
yap›lanm›flt›r ve bünyesinde üç flirket
bulunmaktad›r: Tüketici finansman›
alan›nda faaliyet gösteren Volkswagen
Do¤ufl Tüketici Finansman› A.fi., uzun
dönemli filo kiralama alan›nda faaliyet
gösteren vdf Otomotiv Servis ve
Ticaret A.fi. ve vdf Sigorta Arac›l›k
Hizmetleri A.fi.
vdf Otomotiv Finansman› (Volkswagen
Do¤ufl Tüketici Finansman› A.fi.)
vdf Otomotiv Finansman›, 2006 y›l›nda
da baflar›l› bir y›l geçirmifl ve tüketici
finansman› flirketleri aras›nda %53'lük
pazar pay› ile zirvedeki yerini korumufltur.
Tüm finans kurulufllar› aras›nda %14'lük
bir pazar pay›na sahip olan vdf Otomotiv
sayfa 89
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
vdf Kredilerinin Yüzdesel Da¤›l›m›
VW
Hyundai
DOD
Skoda
SEAT
Kia
%2%5
%2
%3
%3
%4
vdf’nin Tüketici Finansman fiirketleri ‹çerisindeki Pazar Pay›
Audi
Citroen
Di¤er
2006
Adet
Pazar
vdf
vdf Pazar Pay›
108.323
56.330
%52
95.496
50.961
%53
Tutar
Pazar
vdf
vdf Pazar Pay›
2.295
1.248
%54
2.958
1.547
%52
%56
%8
2005
%17
vdf’nin Bankalar ve Özel Finans Kurulufllar› ‹çerisindeki Pazar Pay›
Finansman›'n›n ifl ortakl›¤›n›n bulundu¤u
22 marka içindeki penetrasyon oran› %29
olarak gerçekleflmifltir. 2006 y›lsonu
itibarıyla toplam 50.961 adet araç kredisi
kulland›ran vdf Otomotiv Finansman›,
y›ll›k toplam 1,2 milyar YTL'lik ifllem
hacmine ulaflm›flt›r. Bu sonuçlarla vdf
Otomotiv Finansman›'n›n 2006 y›lsonu
itibarıyla tüketici finansman flirketleri
segmentindeki pay› %53 olmufltur.
vdf Otomotiv Finansman›, 2007 y›l›nda
34.242 adet yeni kontrat açmay›
hedeflemektedir.
Marka say›s› art›yor
vdf Otomotiv Finansman› aç›s›ndan 2006
y›l›n›n önemli faaliyetlerinden biri vdf'nin
hizmet verdi¤i marka portföyünün
genifllemesi olmufltur. 2006 y›l›nda
s›ras›yla Suzuki, Mazda ve Subaru ile
Ferco Motor bünyesinde yer alan Derbi,
Gilera, Moto Guzzi, Piaggio ve Vespa
portföye eklenerek hizmet verilen marka
say›s› 22'ye ulaflm›flt›r.
Tutar
(milyon YTL)
Pazar
vdf
vdf Pazar Pay›
2005*
2006*
7.928
969
%12
8.700
1.199
%14
* Tüzel Krediler hariç tutularak sadece bireysel kredi adetleri dikkate al›nm›flt›r.
Marka Baz›nda 2005 2006 K›yaslamas›
Do¤ufl Grubu Markalar›
Perakende Sat›fllar
Kredi Adedi
Penetrasyon
Grup D›fl› Markalar
Perakende Sat›fllar
Kredi Adedi
Penetrasyon
Toplam
Perakende Sat›fllar
Kredi Adedi
Penetrasyon
Toplam Kredi Tutar› (Bin YTL)
Ortalama Kredi Tutar› (Bin YTL)
Ortalama Vade
2005
89.674
38.515
%43
2006
84,791
37,864
%45
101.682
17.802
%18
92,794
13,097
%14
191.356
56.330
%29
1.170.307
21
32
177.585
50.961
%29
1.192.926
23
33
sayfa 90
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Volkswagen Financial Services Week
2006'ya kat›ld›k
vdf Otomotiv Finansman› iki senede bir
Volkswagen Financial Services AG
taraf›ndan gerçeklefltirilen Volkswagen
Financial Services Week 2006'ya
kat›lm›flt›r.
May›s ay›nda Almanya'da gerçeklefltirilen
organizasyon çerçevesinde futbol
turnuvas› ve atletizm yar›flmalar›nda vdf
temsil edilmifl; ayr›ca VW FS Week 2006
kapsam›ndaki fuarda stand kurularak vdf
Otomotiv Finansman› ve hizmet verdi¤i
markalar hakk›nda ziyaretçilere bilgi
sunulmufltur.
2006 y›l›n›n en önemli faaliyetlerinden biri
de 2-12 Kas›m 2006 tarihleri aras›nda
gerçeklefltirilen ‹stanbul Auto Show
Fuar›'na kat›l›m olmufltur. ‹flbirli¤i
içerisinde bulunulan 13 markan›n
standlar›nda vdf Otomotiv Finansman›
olarak yer al›nm›fl ve fuar ziyaretçilerine
finansal çözümler sunulurken online kredi
baflvurusu yapma imkan› sa¤lanm›flt›r.
Yeni kurum kimli¤imiz
1999 y›l›ndan beri faaliyet göstermekte
olan vdf Tüketici Finansman› ve
bünyesinde yer ald›¤› vdf Holding ile
di¤er ifltirak flirketlerinin yeni kurumsal
kimlikleri ve logolar›n›n lansman› “fiansl›
Otomobiller vdf'li Do¤ar” slogan›yla 2006
y›l› Mart ay›nda gerçeklefltirilmifltir.
Sponsorluklar marka de¤erimize
katk›da bulunuyor
2004 y›l›ndan bu yana motor sporlar›na
verdi¤i deste¤i sürdüren vdf Otomotiv
Finansman›, SEAT Cup Türkiye ve VW
Polo Ladies Cup organizasyonlar›n›n eflsponsorlu¤unu 2006 y›l›nda devam
ettirmifltir. 2006 sezonunda da büyük
baflar›lara imza atan vdf pilotlar›
podyumdaki yerlerini korumufllard›r.
Türk motor sporlar›na deste¤ini Türkiye
Pist fiampiyonas›'nda da gösteren vdf,
bu flampiyonada Mert Aytu¤'un arac›na
sponsor olmufltur.
vdf Otomotiv Finansman›, OYDER Otomotiv Yetkili Sat›c›lar› Derne¤i
taraf›ndan düzenlenen Otomobil Yetkili
Sat›c›lar›n›n Kârl›l›¤› ve Rekabetin
Gelece¤i adl› konferans›n ana
sponsorlu¤unu üstlenmifltir.
vdf Otomotiv Finansman› sektördeki
öncülü¤ünü, ürünlerini ve özel finansal
çözümlerini tan›tmak amac›yla Temmuz
- Kas›m döneminde Otohaber dergisinin
“Ne Nedir?” bölümüne sponsor olmufltur.
Bu kapsamda iflbirli¤i içinde olunan
markalar›n, ürünlerin ve avantajlar›n
aktar›ld›¤› dergide 15 hafta boyunca yer
al›nm›fl ve büyük bir baflar› sa¤lanm›flt›r.
sayfa 91
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Marka Baz›nda 2005-2006 K›yaslamas›
Audi
Kredi Adedi
Penetrasyon
SEAT
Kredi Adedi
Penetrasyon
Skoda
Kredi Adedi
Penetrasyon
Volkswagen Binek
Kredi Adedi
Penetrasyon
Volkswagen Ticari
Kredi Adedi
Penetrasyon
Volkswagen Toplam
Kredi Adedi
Penetrasyon
Scania
Kredi Adedi
Penetrasyon
Porsche
Kredi Adedi
Penetrasyon
DOD
Kredi Adedi
Penetrasyon
Marka Baz›nda 2005-2006 K›yaslamas›
Hyundai
Kredi Adedi
Penetrasyon
Citroën
Kredi Adedi
Penetrasyon
K›a
Kredi Adedi
Penetrasyon
Mazda
Kredi Adedi
Penetrasyon
Suzuki
Kredi Adedi
Penetrasyon
Subaru
Kredi Adedi
Penetrasyon
Kosifler
Kredi Adedi
Penetrasyon
Ferco Motor
Kredi Adedi
Penetrasyon
Jaguar
Kredi Adedi
Penetrasyon
Harley-Davidson
Kredi Adedi
Penetrasyon
Do¤ufl Grubu Markalar›
2005
2006
997
%21
1.261
%24
2.828
%44
1.521
%31
3.058
%38
2.241
%41
15.544
%50
13.239
%48
14.372
%44
15.297
%48
29.916
%47
28.536
%48
49
%3
14
%0.7
41
%28
92
%42
2.632
%54
4.199
%54
Grup D›fl› Markalar
13.328
%19
8.829
%17
1.934
%12
1.503
%10
1.447
%9
1.522
%10
-
186
%5
-
66
%4
-
47
%3
-
487
%29
-
23
%5
33
%23
348
%42
64
%49
86
%60
sayfa 92
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
vdf Filo Hizmetleri Araç Park›
Volkswagen
SEAT
Renault
Fiat
Ford
Audi
Toyota
Honda
Di¤er
Volvo
Skoda
Opel
Mercedes-Benz
%1
%1%1
%1 %1
%1
%2
%7
%8
%8
%9
%12
%48
vdf Filo Hizmetleri (vdf Otomotiv Servis
ve Ticaret A.fi)
Operasyonel filo kiralama faaliyetleri
sunan ve pazardaki ilk uluslararas› marka
olma özelli¤ini tafl›yan vdf Filo Hizmetleri
2006 y›l›nda portföy baz›nda %9'luk bir
pazar pay›na ulaflm›flt›r.
Uzun dönemli filo kiralama hizmetini
büyük ölçekli filolar›n yan›nda KOB‹'lere
de yaymay› amaçlayan vdf Filo Hizmetleri,
sektörde gerçeklefltirdi¤i kampanyalarla
bu alan›n öncülü¤ünü yapm›flt›r.
vdf Küçükbakkalköy ikinci el sat›fl
merkezi
DOD markas›n›n 2006 y›l›nda vdf Holding
bünyesinden Do¤ufl Holding bünyesine
geçifli ile birlikte vdf Filo Hizmetleri, filodan
dönen araçlar›n ikinci el sat›fl› konusunda
vdf Küçükbakkalköy sat›fl merkezini
organize etmifltir.
Di¤er taraftan vdf Filo Hizmetleri, DOD'un
tüm franchiselar› üzerinden DOD merkez
ve bayileri ile filodan dönen araçlar›n
ikinci el sat›fl› konusunda da iflbirli¤ine
devam etmektedir.
%28'lik portföy büyümesi
2006 y›lsonunda 2.714 yeni kontrat ile
toplam yönetti¤i araç portföyünü 5.422
adede yükseltmifl bulunan vdf Filo
Hizmetleri, portföyünü geçen y›la oranla
%28 oranda büyütmeyi baflarm›flt›r.
Yeni kontrat say›s›nda %21'lik büyüme
kaydeden vdf Filo Hizmetleri, hizmet
verilen müflteri portföyünü de
gelifltirmifltir. 450'den fazla mevcut
kurumsal müflterinin araç park›n›
geniflletmesinin yan› s›ra flirket, önemli
yeni markalar› portföyüne eklemifl ve
pazardaki rakiplerine k›yasla hizmet
kalitesi ve güvenilir yap›s› ile müflterilerinin
bafll›ca çözüm orta¤› konumuna gelmifltir.
Pazarda resmi kaynakl› bilgi
bulunmamas›na karfl›n, 2006 y›l› toplam
uzun dönemli filo kiralama pazar›n›n
35.000 adet yeni kontrattan olufltu¤u
tahmin edilmektedir. Bu tahmin
do¤rultusunda vdf Filo Hizmetleri
gerçeklefltirdi¤i 2.714 araçl›k kontratlar
ile %8'lik pazar pay›na sahiptir.
Çok markal› araç portföyü
Filo kiralama alan›nda çok markal› araç
portföyü stratejisi ile faaliyet gösteren vdf
Filo Hizmetleri'nin 2006 y›l› sonu itibar›yla
portföyünün %68'i Volkswagen, SEAT,
Audi, Skoda markal› grup araçlar›ndan
oluflmufltur. fiirket portföyünün %32'lik
bölümü ise Renault, Ford, Fiat gibi filo
pazar›nda önemli paya sahip di¤er
araçlardan oluflmaktad›r.
858 adet ikinci el sat›fl›
vdf Küçükbakkalköy ikinci el sat›fl merkezi
2006 y›l›nda 858 adet ikinci el sat›fl›
gerçeklefltirmifl ve filo ikinci el sat›fllar›n›
geçen y›la oranla %109 art›rm›flt›r. Merkez,
trafik sigortas›, kasko poliçesi ve kredi
ürünlerinde %43'lük penetrasyon
sa¤lam›fl ve müflteriye ikinci el araç sat›fl›
alan›nda tüm çapraz ürünleri baflar›yla
sunmufltur.
sayfa 93
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Araç Portföyü (Adet)
2004
2005
2.480
4.220
2006
Filo Hizmetleri Yetkili Sat›c› Internet
Sistemi
Rakiplerin fiyat hassas pazar stratejilerine
karfl›l›k, hizmet verdi¤i tek noktadan
büyüyerek grup içindeki ifl ortaklar› ile
Türkiye çap›nda müflteriye ulafl›m a¤›n›
geniflleten vdf Filo Hizmetleri, sektörde
bir ilki gerçeklefltirerek Filo Hizmetleri
Yetkili Sat›c› Internet Sistemini oluflturmufl
ve Volkswagen bayilerinin de vdf Filo
Hizmetleri ad›na kiralama teklifi
verebilmesini sa¤lam›flt›r.
KOB‹'leri hedefleyen ve “‹ster 1 ister 100
araç” slogan›yla kiralama ürününü tüm
tüzel kifliliklere ulaflt›rmay› amaçlayan
proje Ekim 2006 y›l›nda hayata
geçirilmifltir. 2007 y›l›nda tüm Volkswagen
grup yetkili sat›c›lar›n›n sisteme dahil
edilmesi hedeflenmektedir.
Pazarlama faaliyetleri
vdf Filo Hizmetleri markas› alt›nda
yürütülen pazarlama faaliyetleri
kapsam›nda, 2006 y›l›nda da Volkswagen
ile birlikte do¤rudan pazarlama aktiviteleri
ve sat›fl kampanyalar› düzenlenmifl; 3.
geleneksel karting organizasyonu
“vdfKarting 2006” Tuzla Autodrom
pistinde gerçeklefltirilmifl; grup markalar›
ile yürütülen sat›fl kampanyalar›n›n
yan›nda müflteriye özel
organizasyonlarda da grup markalar› ile
ortak çal›flmalar yap›lm›flt›r.
5.422
Hedef: Yeni kontratlarda %25 büyüme
2007 y›l›nda da sahip oldu¤u pazar pay›n›
korumay› hedefleyen vdf Filo Hizmetleri
h›zla yükselen filo kiralama pazar
trendinde yeni kontratlarda %25'den fazla
art›fl öngörmektedir.
vdf Sigorta Hizmetleri (vdf Sigorta
Arac›l›k Hizmetleri A.fi)
2004 y›l›nda kurulan vdf Sigorta Hizmetleri
otomotiv sektörüne odakl› faaliyet
göstermekte ve müflterilerine farkl› sigorta
ürünleri sunmaktad›r.
vdf Sigorta Hizmetleri ve vdf Otomotiv
Finansman›'n›n yeni ürünü KomboPlan
kapsam›nda müflterilere araç kredileri ile
birlikte kasko poliçesi de sunulmaktad›r.
Araç kredisi ve kaskonun tek ödeme
plan›nda bulufltu¤u KomboPlan,
müflterilere esnek ödeme koflullar› ile
uzun dönemli kasko yapt›rma imkan›
sa¤lamaktad›r. Bununla birlikte kasko ve
trafik sigortas› poliçesi sat›fl› da
gerçeklefltiren vdf Sigorta Hizmetleri,
2006 y›l› içerisinde tüm Do¤ufl Oto yetkili
sat›c›lar› ile anlaflma yapmak suretiyle
toplam 13.027 adet poliçe üretimi
gerçeklefltirmifltir.
sayfa 94
DOD
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 95
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 96
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
DOD, yo¤un rekabetin yafland›¤› bir dönemde
yeniden yap›lanma sürecini baflar›l› uygulamalar
ile devam ettirmifl ve y›l› hedeflerinin üstünde bir
sat›fl performans› ile tamamlam›flt›r.
Mustafa Tu¤rul Denizaflan
DOD Marka Genel Müdürü
“DOD, ikinci el araç al›m sat›m piyasas›na kurumsall›¤› getiren ve oyunun kurallar›n›
belirleyen bir flirkettir.”
Müflterilerimizin ve yetkili
sat›c›lar›m›z›n bize duydu¤u güven
ile h›zla büyümeye devam
ediyoruz. Türkiye'de ikinci el
piyasas›n›n ilk kurumsal oyuncusu
olarak liderli¤imizi sürdürece¤iz.
Bir Do¤ufl Otomotiv markas› olan DOD,
ikinci el araç al›m, sat›m ve takas
hizmetlerini, Türkiye genelindeki yetkili
sat›c› teflkilat› ile gerçeklefltirmektedir.
DOD, de¤iflkenlerin çok fazla oldu¤u bir
ortamda, al›m, sat›m ve takas
hizmetlerinde standartlaflmay› getirmek,
evrensel kalite ve normlarda müflteri
odakl› hizmet vermek, geçmifli bilinen
araç hizmeti sunmak ve ikinci elde güven
duyulan bir marka olmak amac›yla
kurulmufltur.
De¤iflim ve geliflim y›l›
2006 Y›l› DOD markas› için de¤iflim ve
geliflim y›l›d›r. ‹kinci el pazar›nda sektör
genelindeki hareketlenmeden kurumsal
pazarda liderli¤ini devam ettirerek ç›kan
DOD, yo¤un rekabetin yafland›¤› bir
dönemde yeniden yap›lanma sürecini
baflar›l› uygulamalar ile devam ettirmifl
ve y›l› hedeflerinin üstünde bir sat›fl
performans› ile tamamlam›flt›r.
2005 y›l›nda 4.881 olarak gerçekleflen
DOD toplam sat›fl adedi, 2006 y›l›nda
7.760 adede yükselmifltir.
2006 y›l›nda ayr›ca...
DOD, 2006 y›l›nda yetkili sat›c›l›k
kriterlerini ve iflletim sistemini yenilemifl,
markan›n ulusal arenada relansman›n›
gerçeklefltirilmifltir. Ayn› dönemde DOD
sat›fl sonras› hizmetlerde yap›lanma
çal›flmalar›n›n temellerini atm›fl, Türkiye
çap›ndaki yetkili sat›c›l›k say›s›n› art›rm›fl
sayfa 97
ve Avrupa'n›n en büyük kapal› entegre
ikinci el araç al›m sat›m merkezi olan
DOD City faaliyete geçmifltir.
2006 y›l› pazarlama faaliyetlerinin en
önemlisi DOD markas›n›n relansman›
çal›flmas›d›r. Relansman çal›flmas›n›
takiben markan›n bilinirli¤i %15 seviyesine
ulaflm›flt›r.
DOD, Do¤ufl Motor Sporlar› taraf›ndan
organize edilen VW Ladies Cup ve SEAT
Cup araç sponsorluklar›n› üstlenmifltir.
110 yetkili sat›c› hedefi
DOD, ikinci el alım - satım flirketleri içinde
en güvenilir kurumlardan biri olarak
müflterisine ikinci el otomobili güvenle
alıp kolayca satabilme imkanı
sunmaktadır ve 2007 yılında hizmet a¤ını
geniflleterek yetkili satıcı sayısını 110’a
çıkarmayı hedeflemektedir.
DOD, yap›lanma sürecinin bir parças›
olarak Türkiye genelinde uygulad›¤›
geniflleme politikas›n› önümüzdeki
y›llarda da sürdürecektir.
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 98
DO⁄Ufi MOTOR SPORLARI
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 99
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
sayfa 100
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Motor sporlar›n› Türkiye'ye sevdiren Do¤ufl Motor
Sporlar›, faaliyetleriyle sokakta de¤il pistlerde
yar›flmam›z gerekti¤ini de bizlere hat›rlat›yor.
Otomotiv de¤er zincirinin tüm
halkalar›nda güçlü bir flekilde var
olan Do¤ufl Otomotiv, sportif
faaliyetlerde DMS taraf›ndan temsil
edilmektedir. DMS kuruluflundan
bugüne kadar otomotiv
sektöründe ve spor dünyas›nda
ses getiren etkinliklere imza atarak
her iki alan› buluflturan özel bir
iletiflim platformu yaratm›flt›r. Bu
sayede çok say›da sporsevere
ulaflan DMS, otomotiv tutkusu ile
spora olan ilgiyi canl› tutmay›
hedeflemektedir. DMS ayr›ca,
Do¤ufl Otomotiv bünyesinde yer
alan markalar›n sportif imajlar›n›
kuvvetlendirmeyi amaçlamaktad›r.
Do¤ufl Motor Sporlar› düzenlendi¤i
organizasyonlarla 2006 y›l›nda da
Türkiye'de motor sporlar› gündemine
damgas›n› vurmufltur.
Do¤ufl Motor Sporlar›, Do¤ufl Grubu
markalar›n›n müflterilerini ve potansiyel
müflterileri spor etkinlikleri platformunda
buluflturmak ve ses getiren spor
etkinliklerine imza atarak daha çok
sporsevere ulaflmak amac›yla
kurulmufltur.
fiirket ana faaliyetleri aras›nda sponsorluk
ve etkinlik yönetimi, yay›n, yar›fl
organizasyonlar›, teknik bak›m ve tuning
yer almaktad›r.
SEAT Cup Türkiye ve VW Polo Ladies
Cup
Do¤ufl Motor Sporlar› dinamik iletiflim
platformlar› oluflturarak, Türkiye'de motor
sporlar›na olan ilgiyi ve motor sporlar›n›n
bilinirli¤ini art›ran, h›z ve heyecan
tutkusunu sadece merakl›lar›na de¤il
7'den 70'e herkese tafl›yan
organizasyonlar düzenlemektedir.
fiirket, 2004 y›l›ndan beri düzenledi¤i ve
2006 sezonu itibar›yla sona eren SEAT
Cup Türkiye ve 2005 y›l›nda düzenlemeye
bafllad›¤›, Türk motor sporlar› tarihinde
bir ilk olan ve bayan pilotlar›n yar›flt›¤›
VW Polo Ladies Cup ile Do¤ufl Otomotiv
bünyesinde yer alan markalar›n sportif
imaj›n› güçlendirmeye devam etmifltir.
sayfa 101
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Do¤ufl Motor Sporlar› düzenledi¤i bu
organizasyonlarla izleyicilere markalar›n›
tam olarak hissettirip yeni bir hayat tarz›n›
sunmakta ve ayn› zamanda keyifli vakit
geçirmelerini de sa¤lamaktad›r.
Do¤ufl Motor Sporlar›'n›n ilk ürünü SEAT
Cup Türkiye, 4 Nisan 2004 tarihinde
Madrid'de ald›¤› starttan beri her yar›fl›
ile ilgi oda¤› olmay› baflarm›flt›r. Ayn›
heyecan ve tutkuyu 2005'te de devam
ettiren SEAT Cup Türkiye, garanti com.tr,
Castrol, Dunlop, NTV ve vdf Tüketici
Finansman› gibi güçlü kurumlar›n
sponsorlu¤u ile yar›fl heyecan›n›n yan›
s›ra keyifli etkinlikleri ve ünlü pilotlar›yla
2006'da da yank› uyand›rm›flt›r.
Pist alan›nda düzenlenen e¤lenceli
aktiviteler, konser ve flovlarla izleyicisine
keyifli vakit geçirten “SEAT Cup Türkiye”
de k›ran k›rana mücadeleler sonucunda,
2004 senesinin lideri Mert Aytu¤ ikinci
kez flampiyon olmay› baflarm›flt›r.
Do¤ufl Motor Sporlar›'n›n ikinci ürünü
olan ve 2005 y›l›nda start alarak kad›nlar›n
motor sporlar›na ilgisini art›ran VW Polo
Ladies Cup organizasyonuyla farkl›l›¤›n›
bir kez daha ortaya koymufltur. VW Polo
Ladies Cup'›n bayan pilotlar› 2005 y›l›nda
‹stanbul Park Pisti'nin ilk resmi yar›flç›lar›
olma ayr›cal›¤›n› yaflam›fllard›r.
2006 y›l›nda da yar›fl severlerin
be¤enisine sunulan VW Polo Ladies Cup
Türkiye'de gerçeklefltirilen ilk bayanlar
kupas› olarak tarihe geçmesinin yan› s›ra
Türkiye'nin dizel motorlu araçlarla koflulan
ilk tek marka kupas› olmufltur.
2006 y›l›nda Do¤ufl Motor Sporlar›'n›n,
Ortaköy Reina'da düzenlenen ve
gelenekselleflen sezon sonu partisinde
2006'n›n flampiyonlar›na ödülleri
verilmifltir. Birçok özel davetlinin kat›ld›¤›
gecede VW Polo Ladies Cup'›n birincisi
Dunlop pilotu Günefl ‹pekkan ve SEAT
Cup Türkiye 2006 sezonu birincisi vdf
pilotu Mert Aytu¤ ödüllerine kavuflmufltur.
Do¤ufl Motor Sporlar›
dinamik iletiflim
platformlar› oluflturarak,
Türkiye'de motor
sporlar›na olan ilgiyi
ve motor sporlar›n›n
bilinirli¤ini art›ran
organizasyonlar
düzenlemektedir.
sayfa 102
Do¤ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2006
Do¤ufl Sigorta Arac›l›k Hizmetleri 1984 y›l›ndan
beri sigortac›l›k hizmetleri sunan tecrübeli ve
güvenilir bir kurumdur.
Do¤ufl Grubu flirketlerine,
çal›flanlar›na, tali acentelerine ve
müflterilerine kaliteli, güvenli, h›zl›
ve en iyi sigortac›l›k hizmetlerini
sunmay› hedefleyen Do¤ufl
Sigorta Arac›l›k Hizmetleri, 2006
y›l›nda da çal›flmalar›n› bu
misyonuna uygun olarak
sürdürmüfl, müflterilerine etkin ve
verimli bir flekilde hizmet vermeye
devam etmifltir.
Tecrübeli bir arac› kurum
Bir Do¤ufl Holding kuruluflu olan Do¤ufl
Sigorta Arac›l›k Hizmetleri, 26 Mart 1984
tarihinde kurulmufl, tecrübeli bir arac›
kurumdur.
1995 y›l›nda Garanti Leasing ifltiraki ile
kadrosunu, donan›m›n› büyüterek,
sektöre yeni ürünlerle katk›da bulunarak
daha genifl pazara hizmet vermeye
bafllam›flt›r.
Halen bir di¤er Do¤ufl Holding ifltiraki
olan Garanti Sigorta'n›n A grubu acentesi
olan fiirket, 2001 y›l›nda Do¤ufl Oto'nun
%42 oran›nda ifltirak etmesiyle pozitif bir
ivme yakalam›fl ve h›zl› bir geliflim
evresine girmifltir.
2006 y›l› boyunca yap›lan çal›flmalarda
risk de¤erlendirme ve pazarlamaya
odaklan›lm›fl, tüm teknolojilerden
yararlan›lm›fl, poliçe sahiplerine daha h›zl›
ulafl›lm›fl, riskler en do¤ru flekilde analiz
edilerek, oluflan hasarlar›n en k›sa
zamanda ödenmesi sa¤lanm›flt›r. 2006
y›l›nda tüm ürünlerde toplam 20,2 milyon
YTL'lik üretim ve 1,5 milyon YTL'lik
komisyon geliri elde edilmifltir.
Grup sinerjisinden yararlan›larak, Do¤ufl
Oto'nun merkez ve tüm flubelerine tali
acentelik verilmifl, 3. flah›slara sat›lan
araçlar›n sigorta poliçelerinin
düzenlenmesi sa¤lanm›flt›r.
Genifl çal›flma alan›
Do¤ufl Sigorta Arac›l›k Hizmetleri,
otomotiv müflterilerine daha iyi hizmet
vermek amac›yla, 2003-2004 y›llar›nda
Anadolu Sigorta, ‹sviçre Sigorta, Baflak
Sigorta ve Axa Oyak Sigorta ile yetkisiz
acentelik anlaflmas› yaparak çal›flma
alan›n› geniflletmifltir.
2007 y›l›nda geliflme devam edecektir.
Koflulsuz müflteri memnuniyetini
sa¤lamak, Garanti Sigorta ile iflbirli¤i
içinde en yeni sigorta ürünlerini en yüksek
verimlili¤i sa¤layacak flekilde
müflterilerine sunmak ve Do¤ufl
Holding'in güç ve güvenilirli¤ini sigortac›l›k
sektöründe de perçinlemek Do¤ufl
Sigorta'n›n 2007 y›l› ana hedeflerini
oluflturmaktad›r.

Benzer belgeler