dosyayı indir - stuttgart din hizmetleri ataşeliği

Transkript

dosyayı indir - stuttgart din hizmetleri ataşeliği
T.C.
STUTTGART BASKONSOLOSLUU
Din Hizmetleri Atae1igi
Sayi : 8460555 1-900/021
Konu : Fahri Görevli Yeterlik Sinavi
22.01.2015
DERNEK BASKANLARINA VE DIN GÖREVL!LERINE
1gi
a) 07.07.2014 tarihli ve 7895228 1/5347 sayih yazi.
b) 22.01.2015 tarihli ve 84605551-900/01 sayih Bakonso1os1uk Oluru.
Bilindigi gibi Cami!erimizde kiz-erkek bütün 9ocuklanmlzin ve kadin-erkek bütün
cemaatimizin din egitimi almasi ve artik yer1eik vatan olarak kalici oldugumuz bu ülkede
kendi kimligini koruyarak varligini devam ettirebilmesi hepimizin degimez hedefidir.
Derneklerimizin bazilan bu hizmetin yürütülmesi iin fahri bay ve bayan görevli temin
etmektedir. Ancak bu göreviendirmelerde atae1igimizin bilgisinin olmasi ve izninin alrnmasi
gereklidir. Zira din egitimi yapacak görevlinin eh!iyet!i ve yeterli olup o!madigi noktasinda
görev, yetki ve sorumluluk Atae1igimize aittir.
Bu bakimdan camilerimizde din egitimi ataeligimizin sevk ve idaresinde, Diyanet tieri
Bakan1igimizin tarafindan göreviendirilen Din Görevlilerimiz marifetiyle yürütülmek
durumundadir. Ancak kadrolu hocamizin yamnda fahri hizmet edecek bay ve bayan görevliye
de zaman zaman ihtiya bulunmaktadir.
Bu sebeple Diyanet I1eri Bakan1igi Die I1ikiler Gene! Müdürlügünün ilgi (a) yazisi ile
yurtdiinda faaliyet gösteren derneklerimizde görev yapan fahri görevlilerin tahsil durumu ve
yeter!i!igi konusunun ataeligimiz tarafindan sinav ile tespiti ve bundan sonra da bu
derneklerde görev veri!ebi!ecegi be!irti!mektedir.
Bu itibar!a Bakonso!os1ugumuz Din Hizmet!eri Atae!igi alima bö!gesinde faa!iyet gösteren
bütün Ditib Dernekieri bünyesinde ücret!i ya da ücretsiz din hizmeti sunan bütün fahri
görevli!erin atae!igimiz tarafmdan mesieki yeter!i!iklerinin tespiti iin ekte be!irtilen yer ve
tarihlerde söz!ü sinav yapilacaktir. Bu sinav sonrasinda Yeter!i!ik Belgesi veri!ecegi iin daha
önceden katilmie olanlann da sinava tekrar katilma!an gerekmektedir.
Bavuru!ar Atae!igimize 22 Subat 2015 tarihine kadar posta veya e-mail yolu ile yapilacaktir.
Bavuru be!gesi olmayan!ar sinava alrnmayacaktir.
Bi!gi ve geregini rica ederim.
esi
STUTTGART DN HiZMETLER1 ATASELii
"FAHRi GÖREVLI YETERL1K SINAVI" DUYURUSU
Stuttgart Din Hizmetleri Ataeligince, Atae1iimiz alima bölgesinde yer alan camilerde
yürütülen din ve egitim hizmetlerinde görev alabilecek olanlarin tespiti amaciyla "Fahri
Görevliler Iin Yeterlik Sinavi" yapilacaktir.
A- Bavuruda Aranacak $artlar ve Bavuru I1em1eri
1. Adayiarda ilahiyat fakültesi, ilahiyat önlisans, imam-hatip lisesi, Kur'an kursu gibi
herhangi bir örgün veya yaygin egitim programindan mezuniyet 5arti aranmamakla
birlikte, bunlardan birinden mezun olmak sirah olarak tercih sebebidir.
2. Sinav, Fahri Kur'an Ögreticisi, Fahri Temel Dini Bilgiler Ögreticisi kategorilerinde
yapilacaktir. Adaylar, buniardan birine ya da her ikisine bavurabilecektir.
3. Sinava bavurmak isteyen adaylar, 22.01.2015-22.02.2015 tarihleri arasinda Ek-1
bavuru formu ve eklerini Stuttgart Din Hizmetleri Ataeligi'ne eiden, fax, e-mail ya
da posta yoluyla u1atiracaklardir.
B- Bavuruda Istenen Belgeler
1. Ek-1 Bavuru Formu,
2. En son mezun olduu okula ait mezuniyet belgesinin fotokopisi,
C- Sinav Konulari
1. Fahri Kur'an Ögreticiligi yeterligi aagidaki 5ekilde öJü1ür:
a) Kur'an-r Kerim'i yüzüne okuma becerisi (% 30),
b) Ezber durumu (%25),
c) Kuran-i Kerim ögretme deneyimi ve pedagojik formasyonu (% 25),
d) Temei dini biigiler (%20).
2. Fahri Temel Dm1 Bilgiler Ögreticiligi yeterligi aagidak1 5ekilde ö1ü1ür:
a) Itikat, ibadet, ahiak ve siyer biigisi (% 40),
b) Ögretme deneyimi ve pedagojik formasyonu (%40)
c) Kur'an-i Kerim bilgisi (%20)
D- Diger Hususlar
Sinavdan yüz tam puan üzerinden yetmi5 puan alaniar baarih sayilacak ve
kendilerine baarih oidugu aiania iigili yeterlik belgesi veriiecektir.
2. Bavuru sayisina göre sinav sözlü yapilacaktir.
3. Sinav Fuerbach Merkez Camiinde 28.02.2015 ve Ulm Merkez Camiinde 07.03.2015
tarihinde sözlü olarak yapilacak olup, sinav saati bilahare internet
sayfamizdan(www.stuttgartdinataseligi.com ) duyuruiacaktir.
4. Verilecek olan Yeterlilik beigeieri sadece Stuttgart Din Hizmetleri Ataeiigi 9a11ma
bölgesi iin geerli olacaktir.
5. Yeteriik belgeierinin geerlik süresi iki (2) yildir.
6. Yeterlilik Beigesi verilecegi iin daha önce srnava giren, haien camilerde fahri olarak
görev yapanlar da sinava katiiacaklardir.
7. Sinav sadece adayin yeterliligini öl ~ mek amaciyla yapildigi i ~ in adayin sinavda
ba5arili olmasi herhangi bir camide istihdam edilecegi anlamina gelmemektedir.
Görevlendirme hususu ba5vuracagi dernekler tarafindan ihtiyaca göre
degerlendirilecektir.
B. Yeterlik belgesi olmayanlarin camilerde görev yapmasina müsaade edilmeyecektir.
9. Sinavda ba5arili olan adaylar Ata5elik ~ e belirlenecek yer ve zamanlarda 3 günlük
hizmet i ~ i egitime ahnacaktir.
10.Daha önce ahnan yeterlik belgeleri bu smavla birlikte ge ~ erliklerini yitireceklerdir.
11.Camilerimizde görev yapan hifbir fahri görevlimiz bu sinavin di5mda tutulmayacak,
hepsinden de bu sinav sonucuna göre yararlanilacaktir.
D- Yeterlik kriterleri
1. Fahri Kur'an Ögreticisi yeterlik kriterleri a5agida siralanmi5tir:
a) Kur'an-i Kerim'i usulüne uygun bir 5ekilde okur.
b) Tecvit kurallarmi bilir ve uygular.
c) Maharic-i hurufu bilir ve uygular.
d) Kur'an'i Kerim'in temel kavramlarini bilir.
e) Yasin, Mülk, Nebe sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haar Suresi 20-24.
ayetlerini ve ed-Duha suresinden en-Nas suresine kadar olan sureleri ezbere okur.
f) Namaz i ~ erisinde okunan dualari ezbere okur.
g) Ezbere bildigi sure ve dualarin manalarini bilir.
h) ocuk, ergen ve yeti5kinlerin geli5im ve ögrenme özelliklerini bilir.
g) Egitim ve ögretimde uygun aras, gereu ve mateiyalleri kullanir.
2. Fahri Dini Bilgiler Ögreticisi yeterlik kriterleri a5agida siralanmi$tir:
a) Tefsir, Hadis, Ilmihal, Fikih, Islam Tarihi ve Kültürü ile ilgili temel eserlerden
yararlanir.
b) Itikat, ibadet, ahlak ve siyerle ilgili temel dini kavramlarin anlamlarini bilir ve a ~ iklar.
c) Hz. Peygamber'in hayatini, söz, tutum ve davrani51armi ayrintilariyla bilir ve a ~ iklar.
d) Temel dini bilgileri, günün ihtiya ve 5artlariyla ili5kilendirerek a ~ iklar.
e) Ititadi ve ameli mezhepleri bilir ve mezhep görü5lerini analiz eder.
f) Bölgesindeki farkh inan ~ lari anahatlariyla bilir ve a ~ iklar.
g) trocuk, ergen ve yeti5kinlerin geli5im ve ögrenme özelliklerini bilir.
h) Egitim ve ögretimde uygun ara ~ , gereu ve materyalleri kullanir.
E- Irtibat Bilgileri
Tel : 0711 166 67 320 Faks : 0711260 255
E-Posta : [email protected]
Web: www.stuttgartdinataseligi.com
Adres: Kernerstr. 19/B 70182 STUTTGART
STUTTGART DIN HIZMETLERI ATA$ELIGI
EK-1
DIN fflZMETLER! ATA$EL!!
"FAIIRI GÖREVL! YETERLIK SINAVI" BASVURU FORMU
1 Pasaport No
T.C. Kinilik No
{
Adi
Bairdugu
Smav Türü
So adi
(Bin ya da her ikisi
0 Fahri Kur'an Ögreticiligi
0
Fahri Temel Dini Bilgiler Ögreticiligi
Dogum Yen
DogumTanhi
/
0 Kur'anKursu
•
o Imam-Hatip Lisesi
Kur' an-i Kenm
0 I1ahi'at Fakültesi
ve Din Bilginizi
Nereden Aldiniz? 0 Medrese
0 Aile
o Özei
/
Medeni Hali
0 Evli
0 Bekar
Cinsiyeti
0 Erkek
0 Bayan
Hafizhk Belgesi
0 Var
0 Yok
Kur'an Kursu,
Medrese, ImamHatip veya
tlahiyat ise
En Son Bitirdigi Okul,
Yen ve Yili
Almanca Bilgisi
0 Zayif EI Orta
0 tyi 0 Coldyi
kursunlokulun/
medresenin adi
Daha Önce Fahri Görevde BuIunduu Yerler
Basladigt Tarih
Yeri
Fahri Görevin Adi:
:
A31i1dii Tarih
2....................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................
4........................................................... .........................................................................................
5......................................................................................................................................................
EvAdresi
Tel
.
Cep:
E-Posta
-
rei
Yukaridaki bilgiler §ahsima ait olup, sinav duyurusunda belirtilen art1ari taidigimdan, "Fahri Görevli Yeterlik
Smavi"na bavurmak istiyorum.
Geregini arz edenim.
Isim - Imza - Tarih

Benzer belgeler