ÖZELL‹KLER‹ KAL‹TE:

Transkript

ÖZELL‹KLER‹ KAL‹TE:
• SÜNE TAHR‹BATI MEVCUT , ZAYIF UNLAR ‹Ç‹N MAKS‹MUM PERFORMANS
• UNLARDA OLUfiAB‹LECEK KAL‹TE DALGALANMALARINI M‹N‹M‹ZE EDER.
• HAMUR ‹fiLENEB‹L‹RL‹K KAL‹TES‹N‹ ARTTIRIR
• KABUK RENK VE YAPISININ ‹STENEN ÖZELL‹KLERDE OLMASINI SA⁄LAR
• DAHA BEYAZ B‹R HAMUR OLUfiTURUR
• BAYATLAMAYI GEC‹T‹R‹R
• FIRIN SIÇRAMASININ MAKS‹MUM SEV‹YEDE OLMASINI SA⁄LAR
®
DVA
PROV‹T DVA askorbik asit ve di¤er ekmekçilik enzimlerini
içeren miks bir üründür.Aktivitesi normal iflleme koflullar›nda maksimum seviyededir ve bu nedenle proses
de¤iflikli¤ine ihtiyaç duyulmaz.PROV‹T DVA kullan›m› ile
maksimum hacim, daha beyaz hamur ve ekmek içi,
düzgün kabuk renk ve yap›s› elde edeceksiniz.
ÖZELL‹KLER‹
Aktivite
Orjin
Fiziksel görünüm
Optimum pH
Çal›flma s›cakl›¤›
:
:
:
:
:
Askorbik asit ve enzim miksi
Aspergillus spp., Trichoderma spp. , Rhizopus oryzae
Sar›mtrak , ak›c›, toz halinde
4.5 - 5.5
45 – 55 °C
KULLANIM M‹KTARI: Tüm PROV‹T ürünlerinde oldu¤u gibi optimum kullan›m
miktar› deneme yan›lma yöntemi ile bulunacakt›r.Ancak bir kullan›m aral›¤› vermek
gerekirse PROV‹T DVA ‘yi 160-200 ppm aral›¤›nda kullanmak uygun olacakt›r.Bu dozaj
aral›¤› sadece sonuca daha k›sa sürede ulaflabilmeniz için verilen indikatif de¤erlerdir.
Kesin de¤erler son ürünlerdeki etki gözlenerek hesaplanabilir.Ürün ile ilgili daha ayr›nt›l›
bilgi için VATAN GIDA ya baflvurunuz.Ayr›ca ürünlerimiz ile ilgili tavsiye ve yorumlar›n›z›
duymak bizi mutlu edecektir.
SA⁄LIK ve GÜVENL‹K: Enzimlerin cildiniz ve gözleriniz ile temas›ndan kaç›n›n.Ayr›ca
enzim tozu bulunan havay› solumay›n›z.Ürün ile ilgili herhangi bir flüpheniz durumunda
kullan›mdan önce VATAN GIDA’ y› aramak sureti ile kullan›m hakk›nda bilgi al›n›z.
KAL‹TE:
1) ISO 22000 GIDA GÜVENL‹⁄‹ YÖNET‹M S‹STEM‹
Vatan G›da ISO 22000 (HACCP) kriterlerine uygun olarak üretim yapmaktad›r ve bunu
TÜV den ald›¤› sertifika ile belgelendirmifltir.Üretimin her aflamas›nda olabilecek tüm
olumsuzluklar üretim öncesi elimine edilmektedir.
2) ISO 9001-2008
Vatan G›da tüm ürün ve hizmetlerinin kalitesini yine TÜV den ald›¤› ISO 9001-2008
sertifikas› ile belgelendirmifltir. Düzenli denetlemeler ile TÜV taraf›ndan yürürlükte olan
standartlara uygunlu¤umuz kontrol edilmektedir.
3) HELAL SERT‹F‹KASI - G‹MDES
DEPOLAMA: 20ºC de depoland›¤›nda aktivitesini üretim tarihinden itibaren en az bir
y›l korur.
AMBALAJ fiEKL‹ : Standart 30 kg karton koli.
VATAN GIDA Sanayi ve D›fl Ticaret Ltd. fiti.
Akçaburgaz Mh. 97. Sk. No:4 34522 K›raç-Esenyurt-‹STANBUL
Tel:+90 212 886 78 80 (pbx) Fax :+90 212 886 74 73
[email protected]
www.vatangida.net