panadol extra tablet

Transkript

panadol extra tablet
Panadol Extra Film Tablet
GlaxoSmithKline
PANADOL EXTRA FİLM TABLET
FORMÜLÜ
Panadol Extra Film Tablet, her film tablette 500 mg parasetamol, 65 mg kafein ve koruyucu
olarak potasyum sorbat içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik: Parasetamol, ağrõ giderici ve ateş düşürücü bir ilaçtõr. Ağrõ giderici etkisini
ağrõ eşiğini yükselterek, ateş düşürücü etkisini ise merkezi sinir sistemindeki termoregülasyon merkezini etkileyerek gösterir. Kafein metilksantin türevi bir ilaçtõr. Bazõ başağrõsõ
tiplerinde beyin damarlarõnõn genişlemesinde rol oynadõğõ ve kafeinin, bu damarlarõn
daralmasõnõ sağlayarak parasetamolun ağrõ kesici etkisine katkõ sağladõğõ düşünülmektedir.
Farmakokinetik: Parasetamol mide-barsak kanalõndan süratle ve tama yakõn olarak absorbe
olur. Uygulamadan ½ - 1 saat sonra zirve kan konsantrasyonlarõ elde edilir. Ağrõ kesici etkisi
15-20 dakikada başlar ve 3-4 saat kadar devam eder. Plazma yarõ-ömrü 2-2.5 saattir. Plazma
proteinlerine düşük oranda (% 15-25) bağlanõr. Vücut sõvõlarõna hõzla dağõlõr. Karaciğerde
metabolize olan parasetamol, inaktif metabolitler halinde idrarla itrah edilir. Kafein oral
uygulamanõn ardõndan hemen absorbe olur. Maksimum plazma konsantrasyonlarõna 20 – 60
dakika sonra elde edilir ve plazma yarõ-ömrü yaklaşõk 4 saattir. 48 saat sonra dozun yaklaşõk
%45’i 1-metilürik asid ve 1-metilksantin halinde idrar ile itrah edilir.
ENDİKASYONLAR
Hafif ve orta şiddette ağrõlar (başağrõsõ, migren, dismenore, boğaz ağrõsõ, kas-iskelet ağrõlarõ,
osteoartrite bağlõ ağrõlar ve ateş giderilmesinde endikedir.
KONTRENDİKASYONLAR
Panadol Extra Film Tablet, içerdiği maddelerden herhangi birine karşõ aşõrõ duyarlõlõğõ olduğu
bilinen hastalarda kullanõlmamalõdõr.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Anemisi olan hastalar ile kardiyak, pulmoner, renal veya hepatik hastalõğõ olanlarda hekim
kontrolünde kullanõlmalõ, tekrarlanan dozlardan kaçõnõlmalõdõr.
Hamilelerde ve süt vermekte olan kadõnlarda yarar-zarar riski değerlendirerek kullanõlmalõdõr.
Doktor tavsiyesi olmadan yetişkinlerde 10 gün, çocuklarda 5 günden fazla süren ağrõlarda,
39.5°C’den fazla ateşi olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte veya tekrarlayan ateşli
vakalarda kullanõlmamalõdõr. Ağrõ veya ateş devam ederse veya şiddetlenirse ya da yeni
belirtiler ortaya çõkarsa ya da, şişme veya kõzarõklõk mevcutsa bunlar ciddi bir durumun
belirtileri olabileceğinden bir hekime başvurunuz.
Kronik alkol kullanõmõ parasetamol intoksikasyonunu artõrabilir.
Gebelik ve süt verme döneminde kullanım: Gebelikte yapõlan epidemiyolojik çalõşmalar,
kafein ve parasetamolun önerilen dozda kullanõlmasõnõn gebelik üzerinde olumsuz etki
oluşturmadõğõnõ göstermiştir. Ancak gebe hastalar kullanõma ait doktor tavsiyesine
uymalõdõrlar. Parasetamolun insan sütüne geçtiği miktar klinik olarak önemsizdir.
Gebelik kategorisi: B
1
Panadol Extra Film Tablet
GlaxoSmithKline
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Ender olarak allerjik reaksiyonlar ve makülopapüler cilt döküntüleri, mide bulantõsõ, hemolitik
anemi, nötropeni, lökopeni, hipoglisemi, uykusuzluk, tremor, taşõkardi, çarpõntõ görülebilir.
İlacõn kesilmesi ile bu belirtiler kaybolur. Aşõrõ dozlarda parasetamol bazõ hastalarda hepatik
toksisiteye neden olabilir. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir ve protrombin
zamanõ uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alõnmasõndan 1-6 gün sonrasõna dek
görülmeyebilir. 10 g’õn üzerinde alõnmasõ durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Parasetamolun absorpsiyon hõzõ metoklopramid veya domperidon ile artabilir ve kolestiramin
ile azalabilir. Parasetamolun uzun süreli tedavisinde varfarin ve diğer kumarinlerin
antikoagülan etkisi artabilir ve kanama riski artabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Panadol Extra Film Tablet, erişkinlerde ve 12 yaşõn üzerindeki çocuklarda uygundur. Bir
doktorun önerisiyle olmadõkça 12 yaşõndan küçük çocuklara verilmemelidir. Mutad dozu 2
tablettir ve bu doz günde 4 kereye kadar yinelenebilir. Eğer gerekirse doz her 4 saatte bir
yinelenebilir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla verilmemelidir. Belirtilen dozdan fazlasõ
alõnmamalõdõr. Aşõrõ bir miktar alõndõğõ takdirde hemen bir doktara başvurulmalõdõr.
DOZ AŞIMI
Aşõrõ dozda parasetamol almõş hastalarõn ilk 3 gün normal görünebileceği ve karaciğer
hasarõnõn kendisini bundan sonra gösterebileceği akõlda bulundurulmalõdõr. Parasetamol ile
doz aşõmõnõn ortaya çõkardõğõ karaciğer değişiklikleri, karaciğer hücrelerinde çok reaktif bir
ara metabolitin birikmesinin sonucudur. Aşõrõ doz alõmõndan sonraki 10-12 saat içinde
intravenöz yoldan N-asetil sistein veya oral yoldan 1-metyonin uygulanõrsa karaciğer korunur.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altõndaki oda sõcaklõğõnda saklayõnõz.
Çocuklarõn ulaşamayacağõ yerlerde ve ambalajõnda saklayõnõz.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Panadol Extra Film Tablet, her tablette 500 mg parasetamol ve 65 mg kafein içeren 24
tabletlik PVC blister ambalajlardadõr.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Panadol 500 mg Film Tablet
Reçete ile satõlõr.
RUHSAT TARİHİ ve NO: 28.06.2002 - 112/64
RUHSAT SAHİBİ
GlaxoSmithKline İlaçlarõ Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Levent – İSTANBUL
2
Panadol Extra Film Tablet
GlaxoSmithKline
ÜRETİM YERİ
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., İrlanda.
03/06.07.2002/C
3

Benzer belgeler

Paranox® Fort Suppozituar Prospektüs Bilgisi

Paranox® Fort Suppozituar Prospektüs Bilgisi oluşturmadõğõnõ göstermiştir. Ancak gebe hastalar kullanõma ait doktor tavsiyesine uymalõdõrlar. Parasetamolun insan sütüne geçtiği miktar klinik olarak önemsizdir. Gebelik kategorisi: B

Detaylı

TYLOL-PEDİATRİK-Süspansiyon-ilaç-Prospektüsü

TYLOL-PEDİATRİK-Süspansiyon-ilaç-Prospektüsü Panadol Extra Film Tablet, içerdiği maddelerden herhangi birine karşõ aşõrõ duyarlõlõğõ olduğu bilinen hastalarda kullanõlmamalõdõr.

Detaylı

Paranox® Suppozituar Prospektüs Bilgisi

Paranox® Suppozituar Prospektüs Bilgisi kafein ve parasetamolun önerilen dozda kullanõlmasõnõn gebelik üzerinde olumsuz etki oluşturmadõğõnõ göstermiştir. Ancak gebe hastalar kullanõma ait doktor tavsiyesine uymalõdõrlar. Parasetamolun i...

Detaylı