SABAH GAZETESĠ (1895-1898) (ĠNCELEME VE SEÇĠLMĠġ

Transkript

SABAH GAZETESĠ (1895-1898) (ĠNCELEME VE SEÇĠLMĠġ
T.C.
NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ANABĠLĠM DALI
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI BĠLĠM DALI
SABAH GAZETESĠ (1895-1898)
(ĠNCELEME VE SEÇĠLMĠġ METĠNLER,
2191-2920)
Yüksek Lisans Tezi
Hazırlayan
Zehra ÜÇPINAR
2012-NĠĞDE
T.C.
NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ANABĠLĠM DALI
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI BĠLĠM DALI
SABAH GAZETESĠ (1895-1898)
(ĠNCELEME VE SEÇĠLMĠġ METĠNLER,
2191-2920)
Yüksek Lisans Tezi
Hazırlayan
Zehra ÜÇPINAR
DanıĢman
Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÇER
2012-NĠĞDE
ÖNSÖZ
Gazeteler, milletlerin yaĢam serüvenlerinin belki de en canlı tanıklarıdır. Bir
gazete, yayıncısından matbaasına, yazarından okuruna varıncaya kadar her Ģeyiyle
döneminin mahsulüdür ve inceleyiciyi tarihi kaynaklara değil tarihin bizatihi
kendisine ulaĢtırır.
Gazetecilik hayatımız her ne kadar Avrupa‟dan birkaç yüzyıl sonra baĢlamıĢ
olsa da, Osmanlı basın hayatının oldukça renkli ve basın organlarının gerçek birer
kıymet oldukları bilinmelidir. Siyasî, edebî, ilmî, içtimaî temayüller gazete
sütunlarına taĢınmıĢ ve ölümsüz kaynaklar olarak insanlık tarihine hizmet
etmiĢlerdir. Toplumların bu eĢsiz hizmetkârları daha geniĢ kitlelere ulaĢtırılmalı,
zengin içerikleriyle daha çok çalıĢmaya kaynaklık etmelidirler.
Bu çalıĢma I. MeĢrutiyet Dönemi basın organlarından biri olan Sabah
gazetesinin 1895-1898 yılları arasında yayınlanmıĢ 2191. sayısından baĢlanarak
2920. sayısına kadar yürütülen bir incelemeyi içermektedir. Ġlk olarak söz konusu
sayıların içeriğini oluĢturan her Ģey ana baĢlıklar esas alınarak listelenmiĢ ve
İçindekiler Tablosu oluĢturulmuĢtur. Sayfa numarası, yazı adı, yazar adı, tür ve
yazının içeriğine dair kısa bir açıklamayı ihtiva eden bu tabloda kronolojik bir düzen
takip edilmiĢtir. OluĢturulan bu tablonun duyuru ve reklamlar hariç tutularak,
yazıların tasnif edilmesi ve Tahlilî Fihriste dönüĢtürülmesi çalıĢmanın ikinci
bölümünü teĢkil eder.
Seçilen edebî yazıların Latin alfabesine aktarımı ve kendi içinde yeniden tasnif
edilmesi çalıĢmanın üçüncü bölümünü meydana getirmektedir. Seçilen yazıların
türlerine örnek teĢkil edecek nitelikte olmasına dikkat edilmiĢtir.
Latin alfabesine aktarım sırasında Ferit Devellioğlu‟nun Osmanlıca Sözlük ve
ġemsettin Sami‟nin Kamus-ı Türki isimli eserlerinden faydalanılmıĢtır. Ayrıca
kelimelerin günümüzde yaygın olan kullanım ve yazım Ģekilleri esas alınmıĢtır.
Okunamayan kelimeler […] köĢeli ayraç Ģeklinde gösterilmiĢ ve doğru
okunduğundan emin olunamamıĢ kelime yahut özel isimler ise (?) Ģeklinde parantez
içerisinde soru iĢareti ile vurgulanmıĢtır.
I
Sabah gazetesi üç ayrı tarih biçimini kullanmıĢtır. ÇalıĢmamızda “Efrencî”
yani miladi takvimin kullanılması tercih edilmiĢtir.
Gazetenin ilgili sayılarının bir kısmı Atatürk Kitaplığı‟ndan bir kısmı ise Milli
Kütüphane‟den temin edilmiĢ ancak birkaç sayıya ulaĢılamamıĢtır. Bunlar 2385,
2396 ve 2802 numaralı nüshalardır. ÇalıĢmanın sonuna özel isimlere göre
düzenlenmiĢ bir de dizin eklenmek suretiyle çalıĢma tamamlanmıĢtır.
Pek çok alanı yakından ilgilendiren, oldukça dikkat çekici çalıĢmaların yer
aldığı Sabah gazetesine yönelmemi sağlayan ve değerli vaktini ayırarak çalıĢmamda
bana rehberlik eden Sayın Hocam Yrd. Doç. Dr. Genç Osman Geçer‟e ve Hocam
Yrd. Doç. Dr. Ramis Karabulut‟a teĢekkürlerimi sunarım.
Zehra ÜÇPINAR
II
ĠÇĠNDEKĠLER
ÖNSÖZ ........................................................................................................................ I
ĠÇĠNDEKĠLER ........................................................................................................ III
KISALTMALAR ..................................................................................................... VI
GĠRĠġ ..................................................................................................................................... 1
A. XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinin Genel Siyasî ve Sosyal Durumu .................... 1
B. Osmanlı Basınının DoğuĢu ve GeliĢimi .................................................................. 2
C. Sabah Gazetesi Ve Ġncelenen Sayılara (2191-1920) Dair ...................................... 4
I. BÖLÜM
SABAH GAZETESĠNĠN ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU
I. SABAH (2191- 2920 ARASI SAYILAR)’IN ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU ....... 9
II. BÖLÜM
TAHLĠLÎ FĠHRĠST
I. SABAH GAZETESĠNĠN TAHLĠLÎ FĠHRĠSTĠ .............................................. 486
A. Yazar Adına Göre Yazılar ................................................................................ 486
B. Türlerine Göre Yazılar ..................................................................................... 567
1. Hikâyeler .............................................................................................................. 567
2. Roman Tefrikaları ................................................................................................ 579
3. Makale ve Fıkralar ............................................................................................... 580
4. ġiirler .................................................................................................................... 644
5. Seyahat Anıları ..................................................................................................... 645
6. Mektuplar ............................................................................................................. 646
7. Biyografiler .......................................................................................................... 647
8. Anılar.................................................................................................................... 649
9. Yayın Tanıtımları ................................................................................................. 649
C. Konularına Göre Yazılar .................................................................................. 666
1. Edebî Yazılar ....................................................................................................... 666
2. Siyasî ve Sosyal Yazılar ...................................................................................... 688
3. Askerî Yazılar ..................................................................................................... 698
4. Eğitim ve Dil Ġle Ġlgili Yazılar ............................................................................ 700
III
5. Ziraatle ve Hayvanlarla Ġlgili Yazılar ................................................................. 704
6. Tıbbî ve Ġlmî Yazılar ........................................................................................... 707
7. Tarihî Yazılar ...................................................................................................... 723
8. Ekonomi ve Ticaret Ġle Ġlgili Yazılar .................................................................. 726
9. Kadınlarla Ġlgili Yazılar ...................................................................................... 733
10. Denizcilik Ġle Ġlgili Yazılar ............................................................................... 736
11. Güzel Sanatlarla Ġlgili Yazılar ........................................................................... 738
12. Ahlakî ve Dinî Yazılar ...................................................................................... 740
13. Haber ve Tanıtım Niteliği TaĢıyan Yazılar ....................................................... 742
III. BÖLÜM
SEÇĠLMĠġ METĠNLER
I. SABAH’TAN SEÇĠLENLER ............................................................................ 749
A. SEYAHAT ANILARI ...................................................................................... 749
Aksa-yı ġarkta Bir Osmanlı .................................................................................... 749
Sakız‟a Bir Seyahat ................................................................................................. 751
B. TENKĠT YAZILARI ....................................................................................... 754
Fâideli Bir Roman Zemini ...................................................................................... 754
Münasebat ve Revâbıt-ı Edebiye ............................................................................ 761
Hissî ve Cinaî Romanlar ......................................................................................... 765
Sevdiğim Bir Romana Dair ..................................................................................... 770
Alman Edebiyatına Dair .......................................................................................... 775
Mütalaa-yı Asar-ı Edebiye ...................................................................................... 777
*** [BaĢlıksız] ....................................................................................................... 780
Fransızca Tahsili Hakkında Bir Ġki Söz .................................................................. 783
Âsâr-ı Edebiye Nasıl Tenkit Edilir? ......................................................................... 785
Firdevsî ve Nazm-ı Dâstân ...................................................................................... 788
Ġdil Trajik ................................................................................................................ 793
Lisanımız En Ziyade Ne Türlü Eserlere Muhtaçtır? ................................................ 796
Bir Roman Mukaddimesinden ................................................................................ 799
C. BĠYOGRAFĠK YAZILAR .............................................................................. 802
Büyük Bir ġairin Tercüme-i Hali ............................................................................ 802
Bir Büyük ġairin Ahval-i Hususiyesi ...................................................................... 806
IV
Bir Büyük Edibin Tercüme-i Hali ........................................................................... 810
Alexandre Dumas-zade‟ye Dair .............................................................................. 814
D. MEKTUPLAR .................................................................................................. 817
Bir Osmanlı Zabitinin Pederine Mektubu ............................................................... 817
Anadolu‟dan KardeĢime Mektuplarım I-II ............................................................. 820
Anadolu‟dan KardeĢime Mektuplarım III ............................................................... 823
E. YAYIN TANITIMLARI .................................................................................. 825
F. ANILAR ............................................................................................................ 826
Mecmua-ı Hatıratımdan .......................................................................................... 826
Bir ġairi ġair Eden Ne ĠmiĢ? .................................................................................... 829
G. SÖZLÜ EDEBĠYAT ........................................................................................ 833
Köy Hikâyeleri ........................................................................................................ 833
SONUÇ .................................................................................................................... 835
KAYNAKÇA .......................................................................................................... 836
ÖZGEÇMĠġ ............................................................................................................ 837
DĠZĠN ...................................................................................................................... 838
V
KISALTMALAR
Bkz.
: Bakınız
c.
: Cilt
Dr.
: Doktor
Doç.
: Doçent
Ft.
: Fotoğraf
nr.
: Numara
Prof.
: Profesör
s.
: Sayı
s.y.
: Sayı Yok
t.y.
: Tarih Yok
vb.
: Ve Benzeri
vs.
: Ve Saire
VI
GĠRĠġ
A. XIX. Yüzyılda Osmanlı’nın Genel Siyasi ve Sosyal Durumu
XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti için zorlu bir dönem olmuĢtur. Fransız ihtilalinin
de etkisiyle gayrimüslim halk arasında yayılan milliyetçilik anlayıĢı, Osmanlı
toplumunu siyasi ve sosyal karmaĢaya sürüklemiĢtir. Bu karmaĢadan kurtulmanın
yollarını arayan Osmanlı devlet adamları, siyaset, askerlik, eğitim gibi daha pek çok
alanda yenilikler yapmıĢtır.
III. Selim‟in baĢlattığı yenileĢme ve BatılılaĢma hareketleri II. Mahmud
döneminde de devam etmiĢtir. Yeniçeri Ocağı‟nın lağvedilmesi, ilk Türkçe
gazetenin (Takvim-i Vekayi) faaliyete girmesi gibi daha pek çok önemli değiĢiklik
uygulanmıĢtır. Fakat yapılan yenilikler ayaklanmaların, komĢu ülkelerle girilen
savaĢların önüne geçmeye yetmemiĢtir (Nalcıoğlu, t.y.: 255).
Sultan Abdülmecid böyle çalkantılı bir dönemde tahta çıkmıĢ ve yenilik
hareketlerini devam ettirme kararı almıĢtır. Mustafa ReĢid PaĢa‟nın önderliğinde
kuvvetlenen yenileĢme hareketleri, 3 Kasım 1839‟da Tanzimat‟ın ilan edilmesiyle
neticelenmiĢtir. Bu ferman, Türk tarihinde demokratikleĢmenin ilk somut örneği
olarak kabul edilmektedir. Devlet ve birey arasındaki iliĢkileri iyileĢtirmeye yönelik
maddeler içeren “Tanzimat Fermanı”nı 18 ġubat 1856‟da ilan edilen Islahat Fermanı
izlemiĢtir. Bu ferman, Sadrazam Mehmed Emin Ali PaĢa tarafından, Avrupa
devletlerinin istek ve beklentileri doğrultusunda hazırlanmıĢtır. Gayrimüslim halka
ayrıcalıklar tanıyan Islahat Fermanı, milliyetçilik anlayıĢıyla ayaklanan halkların
devlete bağlılığını sağlamak amacını da taĢımaktadır. Bu fermanlarla, sorunların
temelini incelemeksizin yapılan, yüzeysel düzenlemeler sunulmuĢtur. Eski ve
yerleĢmiĢ düzenle beraber Batı‟yı taklit etmekten öteye geçemeyen düzenlemeler bir
araya getirilmiĢtir. Sonuç olarak da beklenen iyileĢmeyi sağlayamamıĢlardır.
II. Abdülhamid amcası Abdülaziz‟in 1876‟da tahttan indirilmesinin ve abisi V.
Murat‟ın üç aylık kısa saltanatına son verilmesinin ardından tahta çıkmıĢtır. II.
Abdülhamid tahta çıktığında devletin içinde bulunduğu sıkıntılar katlanarak devam
etmekteydi. Saray ile Bâb-ı Âli arasında yaĢanan çekiĢme kuvvetlenmiĢ, Panslavizm
hareketinin de tesiriyle Balkanlar‟da isyanlar baĢlamıĢ ve yurt içinde de MeĢrutiyet
1
yanlısı hareketler güçlenmiĢti. II. Abdülhamit tahta çıkmadan evvel verdiği söz
üzerine 23 Aralık 1876 tarihinde I. MeĢrutiyet‟i ilan etmiĢtir. PadiĢah ve meclisin bir
arada bulunduğu bu sistem padiĢahın yetkilerine bir kısıtlama getirmiyordu.
MeĢruti düzen uzun sürmemiĢ ve PadiĢah, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaĢını
gerekçe göstererek meclisi kapatmıĢ ardından da meĢrutî idareye son vermiĢtir.
Böylece baĢlayan ve II. MeĢrutiyet‟in ilanına kadar devam eden bu süre tarihçiler ve
edebiyat tarihçileri tarafından çeĢitli adlandırılmalarla anılmakta, ancak en yaygın
kullanımıyla “I. MeĢrutiyet Dönemi” olarak isimlendirilmektedir.
B. Osmanlı Basınının DoğuĢu ve GeliĢimi
Osmanlı basın hayatı Avrupa‟dan iki yüz yıl sonra Ģekillenmeye baĢlamıĢtır.
Avrupa‟dan farklı olarak ilk gazeteler devlet desteğiyle çıkarılmıĢtır. Ġlk gazeteler
devletin resmi yayın organları olarak kabul görmüĢtür. Sivil gazeteciliğin baĢlaması
ise resmi gazetecilikten yaklaĢık yirmi yıl sonra olmuĢtur. Halkın gazete kavramına
uzaklığı, okuma yazma bilenlerin sayısının azlığı, halk kültürü yerine Batı
kültürünün kullanılması gibi Ģartlar bu gecikmenin nedenleri olarak gösterilebilir.
Zamanla devletin etkisinden kurtulan ve sivil bir kimlik kazanan gazetelerin sayısı
artmıĢ ve hatta yönetim karĢıtı bir duruĢ sergilenmeye dahi baĢlanmıĢtır. Bunun
neticesi olarak gazete kapatma hadiseleri de yaĢanmıĢtır. Bütün bunların yanı sıra
Osmanlı‟nın gazetecilik sahasında hızlı bir geliĢime gösterdiğini de söylemek
mümkündür. Avrupa‟dan iki yüz yıl gecikmeli olarak baĢlayan gazetecilik kısa
sürede gösterdiği geliĢmeyle kadın, çocuk, mizah, edebiyat, bilim gibi farklı
alanlarla da zenginleĢmiĢtir (Nalcıoğlu, t.y.: 254).
Tanzimat Fermanının ilan edilmesiyle birlikte sosyal, ekonomik ve hele hele
kültürel ve edebî anlamda yeniliklerin hemen baĢladığını söylemek mümkün
değildir (Uçman, 1999: 754). Basın hayatının gösterdiği geliĢim bunun en somut
örneklerindendir.
Bizatihi II. Mahmud‟un isteğiyle ve resmi faaliyetleri duyurmak maksadıyla
yayın hayatına baĢlayan ilk Türkçe resmi gazete olan Takvim-i Vekayî 1831 yılında
yayınlanır. Bu gazeteyi 1840‟ta yayınlanan Ceride-i Havadis takip etmiĢtir.
2
Takvim-i Vekayî, sadece devlet eliyle çıkarılmıĢtır ve içeriği de resmî hayata
dair neĢriyattan ibarettir. Ceride-i Havadis ilim, ahlak ve edebiyat üzerine makaleler
yayınlayarak bu daireyi daha çok geniĢletir (Tanpınar, 2006: 141).
ġinasi ve Âgâh Efendi‟nin teĢebbüsleriyle çıkarılan, ilk özel gazete Tercümanı Ahval (1860) ve 1862‟de yine ġinasi tarafından yönetilen Tasvir-i Efkâr gazeteleri,
sivil gazetecilik açısından oldukça önemlidirler.
Tercüman-ı Ahval gazete tarihimizde bir dönüm noktasıdır. Zira o döneme
kadar fikir gazeteciliğinden söz etmek mümkün değilken bu gazeteyle birlikte her
alanda eleĢtirel makaleler yayınlanarak fikir gazeteciliği baĢlatılmıĢtır. Ayrıca halkı
da ön plana alarak yürütülecek bir yayın anlayıĢı savunulmuĢtur. Tercüman-ı
Ahval‟de yayınlanan siyasi makaleler gazetenin kapatılması sonucunu doğurmuĢtur.
Böylece basın tarihimizde kapatılan ilk gazete de Tercüman-ı Ahval olmuĢtur
(Nalcıoğlu, t.y.: 257).
Yenilikçi hareketlerden etkilenen fikir gazetelerinin sayısı artmaya baĢlayınca
bu gazeteleri denetim altında tutmak amacıyla Sadrazam Âli PaĢa tarafından 1867
yılında Âli Kararnamesi yayınlanmıĢtır. Basın organlarının devletin aleyhinde bir
tutum sergiledikleri ve yıkıcı etkiler gösterdikleri gerekçesiyle sunulan bu
düzenlemeler basın özgürlüğünü büyük ölçüde engellemiĢtir. Âli PaĢa‟nın ölümünün
ardından Jön Türkler tarafından Osmanlı‟da gazetecilik faaliyetleri yeniden
filizlenmeye baĢlasa da Namık Kemal yönetimindeki İbret de varlığını uzun süre
koruyamamıĢtır. Gazetenin kapanmasıyla beraber Namık Kemal ve diğer gazeteciler
sürgün edilmiĢlerdir.
II. Abdülhamid‟in tahta çıkmasıyla yeni bir anayasa oluĢturulmuĢ, meĢrutî bir
yönetim kabul edilmiĢti. Fakat bu demokratik oluĢum da kısa süreli olmuĢ, ardından
baĢlayan uzun süreli “Ġstibdat” dönemi basın hayatına da yansımıĢtır.
II. Abdülhamid basın üzerinde daha sıkı bir denetim mekanizması kurmuĢtur.
Bu dönemde gazetelerin sık sık kapatıldığını yahut yayınlarına ara verildiğini
görmek mümkündür. Düzen yalnızca baskı yöntemleriyle sağlanmamıĢtır. PadiĢah,
sadakatleri karĢılığında gazetecileri ve gazete yönetimlerini maddi olarak
desteklemiĢ ve ödüllendirmiĢtir (Gözeller, 2005: 2).
3
“I.
MeĢrutiyet
Dönemi”nin
en
önemli
gazeteleri
ġemsettin
Sami
yönetimindeki Sabah, Ahmed Cevdet‟in yayınladığı İkdam ayrıca Tercüman-ı
Hakikat, Tarik ve Saadet‟tir.
C. Sabah Gazetesi ve Ġncelenen Sayılara (2191-2920) Dair
Sabah gazetesi 1293/1876 yılında Papadopulos tarafından kurulmuĢtur.
ġemsettin Sami‟nin baĢmuharrirliğini yaptığı gazete 308 sayı çıkar. Daha sonra
Mihran Efendi tarafından satın alınan Sabah ilk ve uzun ömürlü gazetelerdendir
(Enginün, 2007: 77).
Halkın yararlanabileceği bir gazete neĢretmeyi amaçlayan Sabah yönetimi
yayın anlayıĢını, ilk sayıda, “Herkesin anlayabileceği bir lisanla ve usanç
vermeyecek surette muhtasar olmak” ve “Herkes suhuletle alacak kadar ucuz
olmak” Ģeklinde açıklamıĢtır (Enginün, 2007: 77)
Mihran Efendi yönetimindeki Sabah gazetesi günlük olarak yayınlanan bir
gazetedir. Ġncelenen sayıların (2191-2920) baĢmuharriri Selanikli Tevfik‟tir. Her
sayı 4 sayfadan ve her sayfa 6-7 sütundan oluĢmaktadır.
Tevcihât, Nişan, İcmal, Dâhiliye, Hariciye gibi hemen hemen her sayıda
mevcut olan ana baĢlıklar kullanılarak haberler tasnif edilmiĢtir. Böylece okura ilgi
duyduğu alanı düzenli olarak takip edebilme olanağı sağlanmıĢtır.
Tevcihat bölümünde devlet büyüklerine verilen rütbeler duyurulurken, Nişan
bölümünde dağıtılan madalya ve ödüller duyurulmaktadır.
İcmal bölümünde siyasî geliĢmelere dair değerlendirmelere yer verilmiĢtir.
Dâhiliye ve Hariciye bölümleri yurtiçi ve yurtdıĢında yaĢanan hadiselerin
değerlendirmelerden uzak durularak, genel hatlarıyla duyuruldukları bölümlerdir.
Selamlık Resm-i Âlîsi, haftada bir defa yayınlanmakta ve padiĢahın Cuma
namazına gitme töreni hakkında halkı bilgilendirmektedir. Bu bölümler, gazetenin
“Haber verme” özelliğini karĢılarken, İcmal-i Fennî, Müsabaka-yı Edebiye, Küçük
Hikâyeler, Kadınlara Malumat, Bend-i Mahsus gibi daha farklı ana baĢlıklar altında
edebî, tıbbî, ilmî vs. konular incelenmiĢtir.
4
İcmal-i Fennî, İcmal-i Tıbbî vb. bölümlerde bilim dünyasında yaĢanan
geliĢmeler, çağın yaygın hastalıkları ve bu hastalıkların tedavisine yönelik yürütülen
çalıĢmalar hakkında bilgiler verilmektedir.
Müsabaka-yı Edebiye köĢesinde okurlar tarafından gönderilen fıkralar yer
almaktadır. Bu fıkralar, gazetenin belirlediği konu üzerine kaleme alınmıĢlardır ve
bu bölümde yayınlanma fırsatı bulanlar en iyi olarak belirlenenlerdir.
Küçük Hikâyeler bölümünde çoğunlukla tercüme eserler yer almaktadır.
Hikâyelerin önemli bir kısmı imzasız olarak yayınlanmıĢtır, imza içeren eserlerde de
kısaltma kullanılması göze çarpan bir ayrıntıdır.
Kadınlara Malumat baĢlığı altında incelenen konular, kadınların eğitimine
yöneliktir. Kadınları eğitime ve üretkenliğe teĢvik eden fıkralara yer verilmiĢ,
Avrupalı kadınlar rol model olarak sunulmuĢtur. Ayrıca çocuklara verilecek temel
ahlakî eğitim ile çocuk sağlığı meselelerinde de kadınların bilinçlendirilmeye
çalıĢıldığını bu bölümde yayınlanan yazılardan anlamak mümkündür. Bu ve benzeri
makale ve fıkralar Sabah‟ın eğitim misyonu da taĢıdığını göstermesi bakımından
oldukça önemlidir.
Bend-i Mahsus baĢlığı altında ticaret, siyaset, ekonomi gibi muhtelif alanlarda
değerlendirmelere yer verilmekte, güncel sorunlar tartıĢılmaktadır.
Gazetenin kayda değer bir baĢka bölümü de yayınlanan en son kitaplar ve
mecmuaların son nüshaları hakkında kısa bilgilerin verildiği Yeni Kitaplardır.
II. Abdülhamid döneminde gazetelerin sık sık kapatıldığına yahut tatil
edildiğine değinilmiĢti. Sabah gazetesi de dönemin siyasetine uygun düĢecek bir
biçimde, 2550. sayıya gelindiğinde dört ay gibi bir süre tatil edilmek suretiyle bu
kaderi yaĢamıĢtır. Gazetenin 2551. sayısı ancak dört ay sonra yayınlanabilmiĢtir.
Dört aylık bu aranın sebebi gazetenin 4 Kanunusani1896 tarihli 2551. nüshasında Ģu
cümlelerle açıklanmıĢtır:
“Sabah‟ı bundan dört ay mukaddem intişar eden bir nüshasında vukua gelen
bir muharrir hatası sekte-i tatile uğratmış iken tutmuş olduğu minhâc-ı sadakat ve
istikamette rehber edindiği hulus-ı niyet neticesi olarak (…) Efendimiz Hazretlerinin
5
bu kere mazhar-ı af vü inâyet-girân-ı kıymet-i mülûkâneleri olmuş ve yeniden neşri
hususuna irade-i cenâb-ı şehriyarîleri şeref müteallik buyurulmuştur.”1
Sabah gazetesi, 4 Kânunusani 1896 tarihinde bu cümlelerle yayın hayatına
tekrar baĢlamıĢ ve yayın politikasını koruyarak varlığını sürdürmüĢtür.
Sabah gazetesinin Osmanlı-Yunan SavaĢı‟na (1897) büyük bir hassasiyetle
yaklaĢtığı ve hatta yardım kampanyası düzenlediği görülmektedir. Devlet-i Aliye-i
Osmaniye ve Yunan Muharebesi baĢlığı gazetenin 2719. sayısından itibaren sıklıkla
yer almıĢ ve savaĢın seyrine dair bilgiler vermiĢtir. SavaĢ sırasında ve sonrasında bir
süre daha çoğunlukla savaĢ havadisleri duyurulmuĢ, muhtelif konuları içeren diğer
fıkra ve makaleler geri plana itilmiĢtir. Ancak satıĢından elde edilen gelirin Girit
Müslümanlarına, gazilere ve Ģehit ailelerine bağıĢlandığı sayılarda (2628, 2693,
2707) İhdâ Buyurulan Makâlât baĢlığıyla makale ve fıkralar yayınlanmıĢtır. Bu
makaleler arasında Türk Edebiyatının önemli isimlerinden olan Ahmet Mithat,
ġemsettin Sami, Fatma Aliye ve Halit Ziya gibi isimlerin imzasını taĢıyan yazılar da
yer almaktadır. SavaĢın etkileri yalnızca duyuru ve fıkralarla sınırlı kalmamıĢtır.
Osmanlı-Yunan SavaĢı‟nı konu edinen Şanlı Asker romanı Abdullah Zühtü
imzasıyla 2813. sayıdan itibaren tefrika edilmeye baĢlanmıĢtır.
Döneminin en dikkat çekici yayın kuruluĢlarından biri olan Sabah gazetesi,
üslubuyla da halka yakın durmakta ve herkesin anlayabileceği bir lisanla yayın
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bununla birlikte gazete tür ve muhteva bakımından da
oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Roman, makale, fıkra, mektup, hikâye gibi
türlerin yanı sıra, siyaset, edebiyat, tıp, denizcilik, ticaret, askerlik, tarih, eğitim vs.
gibi birbirinden farklı alanlara hitap eden yazılara yer verilmiĢtir. Bu kapsayıcı
içerik, hüküm süren anlayıĢ ve temayülleri, yaĢanan geliĢmeleri farklı açılardan
görebilmemizi sağladığı için oldukça mühimdir. Kolera, veba salgınları, hızla
yayılan bisiklet merakı, önüne geçilmeye çalıĢılan korse kullanımı ve alkolizm,
yabancı dil eğitimine dair yürütülen tartıĢmalar, sinemanın Osmanlı coğrafyasına
geliĢi (1896), döneme damgasını vuran bilim adamları ve sanatçılar, isyanlar,
savaĢlar, siyasi ve ekonomik krizler ve daha pek çok çarpıcı konu Sabah gazetesinin
1
Sabah, Tahdis-i Nimet ve Arz-ı ġükran-ı Mahmedet, 2551, 4 Kânunusani 1896, s. 1.
6
sütunlarında kendine yer bulmuĢtur. Muhteva ve Ģekil açısından kapsayıcılığı geniĢ
olan Sabah gazetesinin Ģiir türü konusunda aynı ilgi ve alakayı gösterdiğini
söylemek mümkün değildir. Zira gazetede yayımlanan manzum eserlerin miktarı,
özel günlerde yayınlanan kasideler dıĢında, neredeyse hiç mesabesindedir.
Ft. 1 2919. Sayının BaĢlık KliĢesi
Gazetenin baĢlık kliĢesi yukarıdaki gibidir. BaĢlık kliĢesinin sağ tarafında
“Mahall-i İdaresi: Bâb-ı Âli Caddesinde 7 Numaralı “Matbaa-i Mahsusa”dır.”,
“Umur-ı İdare ve Tahririye gazeteye müteallik hususat-ı saire için sahib-i imtiyaz
namına müracaat olunur. Posta ücreti verilmemiş mektuplar kabul olunmaz.
Mekâtib-i varide gazeteye derc olunsun olunmasın iade edilmez.”, “Menafi‟-i
umumiyeye müteallik ve gazetenin mesleğine muvafık olan evrak maa‟l-memnuniye
derc olunur. Gönderilecek mekatibin derc olunup olunmamasından idare mesul
olmaz.” açıklamaları yer almaktadır. KliĢenin sol tarafında ise, “Mahall-i İdaresi:
Bâb-ı Âli Caddesinde 7 Numaralı “Matbaa-i Mahsusa”dır.”, “Mecidiye yirmi
kuruştan İstanbul için seneliği 100, altı aylığı 60, vilayet için posta ücretiyle beraber
seneliği 180, altı aylığı 95 ve her nüsha ayrı ayrı gönderilecek mahaller ile
memalik-i ecnebiye için seneliği 190, altı aylığı 100 kuruştur.”, “İlânâtın satırından
7
3 ve banka ve şirket ve umur-ı sarrafiye ilanlarından 5 ve havadis sırasına yazılacak
mu‟tena ilandan 15 kuruş alınır. Günü geçmiş nüshalar 5 kuruştur.” bilgileri yer
almaktadır. BaĢlık kliĢesinin üst kısmında sayı numarası, gün ve tarih bilgileri yer
almaktadır. Alt kısımda ise “Nüshası 10 Para” ve “Her gün neşrolunur” ifadeleri
bulunmaktadır (bkz. Ft. 1).
Sabah 335/1919‟te Peyam ile birleĢerek Peyam-ı Sabah adıyla yayıma devam
eder ve Peyam-ı Edebî (1329-1330) adıyla bir edebiyat ilavesi çıkarır (Enginün,
2007: 78). Ancak Milli Mücadele karĢıtı bir duruĢ sergileyen bu gazete uzun ömürlü
olmamıĢtır. Milli Mücadelenin güç kazanması üzerine Mihran Efendi, Peyam-ı
Sabah ortaklığına son vermiĢ, yeniden Sabah adıyla gazetesinin varlığını devam
ettirmek istemiĢtir. Fakat Ali Kemal‟in linç edilerek öldürülmesi üzerine 1922
yılında Sabah‟ı kapatmıĢtır.
Gazetenin incelenen nüshalarında (2191-2920. sayılar arası) hem Ģekil hem de
içerik bakımından tutarlılık olduğu, herhangi bir değiĢikliğe gidilmediği
görülmektedir. Yayın anlayıĢından satıĢ fiyatına varıncaya kadar sahip olduğu
çizgiyi koruyan Sabah, I. MeĢrutiyet döneminin en önemli ve en zengin
kaynaklarından biridir.
8
I. BÖLÜM
SABAH GAZETESĠ ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU
i
I.SABAH (2191-2920. SAYILAR)‟IN ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU
NO
TARĠH
YAZAR ADI
YAZI ADI
TÜRÜ
AÇIKLAMA
2191
10 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
Devlet büyüklerine verilen rütbeler duyurulmaktadır.
2191
10 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2191
10 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
Devlet büyüklerinin aldığı ödül ve madalyalar ilan
edilmektedir.
Resmi duyurulara yer verilmiĢtir.
2191
10 Eylül 1895
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Osmanlı coğrafyasına dair haberler duyurulmuĢtur.
2191
10 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
Günlük hadiselere yer verilmiĢtir.
2191
10 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
Telgraf kanalıyla ulaĢtırılan havadisler duyurulmuĢtur.
2191
10 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
Osmanlı coğrafyası haricinde geliĢen hadiseler bildirilir.
2191
10 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2191
10 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Yayına yeni giren kitaplara dair bilgi verilmektedir. Ġbrahim
Celâleddin Bey‟in Coğrafya Hocası adıyla kaleme aldığı
kitap tanıtılmaktadır.
Borsa oranları duyurulur.
2191
10 Eylül 1895
4
Ġlan
Reklam
ÇeĢitli ilanlara ve reklam metinlerine yer verilmiĢtir.
2192
11 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2192
11 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2192
11 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2192
11 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
2192
11 Eylül 1895
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2192
11 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2192
11 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Ġngiltere‟de AyyaĢlık ve
Makale
SAYFA
9
Siyasi ve toplumsal meselelere dair yapılan
değerlendirmeler ve ulaĢılan sonuçlar yer almaktadır.
Londra‟da artıĢ gösteren suçlar hakkında bilgi verilmektedir.
Cinayet
2192
11 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2192
11 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2192
11 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2192
11 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2192
11 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2192
11 Eylül 1895
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2193
12 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2193
12 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2193
12 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2193
12 Eylül 1895
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2193
12 Eylül 1895
2-3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2193
12 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Muhafaza-yı Esmâk
Makale
2193
12 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2193
12 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2193
12 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 80
“Bilezik”
Hikâye
2193
12 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2193
12 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2193
12 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
10
Muhtelif konulara yer verilen kısa yazılar yer almaktadır.
Mehmet Naim Bey tarafından kaleme alınan Kıraat Risalesi
adlı eser tanıtılmaktadır.
Azalan balık türlerinin korunmasına dair bilgi verilmiĢtir.
Genç bir kızın talihsizliklerle dolu hayatını anlatan bir
hikâyedir.
Musavver Servet-i Fünûn ve Ġsmail Safa tarafından yönetilen
Maarif‟in içerikleri hakkında bilgi verilmektedir.
2193
12 Eylül 1895
4
Ġlan
Reklam
2194
13 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2194
13 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2194
13 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
2194
13 Eylül 1895
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2194
13 Eylül 1895
2
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2194
13 Eylül 1895
3
Mütercim:
Mustafa Refik
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2194
13 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2194
13 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2194
13 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Duyuru
2194
13 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
2194
13 Eylül 1895
4
Ġlan
Duyuru
2195
14 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Selâmlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2195
14 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2195
14 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
2195
14 Eylül 1895
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2195
14 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2195
14 Eylül 1895
2-3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2195
14 Eylül 1895
3
Dr. Mazhar
Frengi Ġlletine Dâir
Mülâhazât-ı Fenniye
Makale
11
PadiĢahın Cuma namazına gitme törenini anlatmaktadır.
Frengi hastalığına dair bilgi verilmektedir.
2195
14 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2195
14 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2195
14 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2195
14 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
2195
14 Eylül 1895
4
Ġlan
Reklam
2196
15 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2196
15 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2196
15 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2196
15 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2196
15 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2196
15 Eylül 1895
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Duyuru
2196
15 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2196
15 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Makale
2196
15 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Memâlik-i Mahrûse-i
ġâhânede Fünûn-ı Zirâiye
Bağ Bozumu Islahatı
2196
15 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2196
15 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2196
15 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2196
15 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
2196
15 Eylül 1895
4
Ġlan
Reklam
12
Makale
Borsa değerlerine yer verilmiĢtir.
Ziraatta yeni usullerin kullanılmasının gerekliliği üzerinde
durulmuĢtur.
ġarap yapımında üzümün doğru mayalanmasının yolları
anlatılmaktadır.
2197
16 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2197
16 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2197
16 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
2197
16 Eylül 1895
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2197
16 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2197
16 Eylül 1895
2-3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2197
16 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticaret ve Zahâir
Duyuru
2197
16 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2197
16 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2197
16 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
2197
16 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 81“Sefil”
(BaĢlıksız)
2197
16 Eylül 1895
4
Ġlan
Reklam
2198
17 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2198
17 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2198
17 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2198
17 Eylül 1895
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2198
17 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2198
17 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2198
17 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
13
Haber
Zahireye ve ticari değerlerine dair bilgi verilmiĢtir.
Sefaleti konu edinen bir hikâyedir.
2198
17 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2198
17 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2198
17 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2198
17 Eylül 1895
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2199
18 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2199
18 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2199
18 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2199
18 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2199
18 Eylül 1895
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2199
18 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2199
18 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2199
18 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
2199
18 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 82
“Çıngıraklı Yılan”
Borsa
2199
18 Eylül 1895
4
Ġlan
Reklam
2200
19 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2200
19 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2200
19 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2200
19 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2200
19 Eylül 1895
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Duyuru
14
Mecmu„-ı Lahika-ı Kavânin adlı eser ve içeriği hakkında
bilgi verilmektedir.
Bir çiftin yaptıkları bir yolculuk esnasında baĢlarından geçen
hadiseleri konu edinmektedir.
2200
19 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2200
19 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2200
19 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
2200
19 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2200
19 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2200
19 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2200
19 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
2200
19 Eylül 1895
4
Ġlan
Reklam
2201
20 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2201
20 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2201
20 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2201
20 Eylül 1895
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2201
20 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2201
20 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Eskimoların Bir Ziyafeti
Makale
2201
20 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2201
20 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
2201
20 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2201
20 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2201
20 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
15
Fransız kadınlarının eğitime dair faydalı bir
teĢebbüslerinden söz eder.
Eskimoların misafirperverliği ve ikramları konu edilmiĢtir.
Amerika‟da demiryollarının yaygın oluĢu incelenmiĢtir.
2201
20 Eylül 1895
4
2201
20 Eylül 1895
4
2202
21 Eylül 1895
1
2202
21 Eylül 1895
2202
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
21 Eylül 1895
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2202
21 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2202
21 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2202
21 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2202
21 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
2202
21 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 83“Hicran-ı Müebbet”
Borsa
2202
21 Eylül 1895
4
Ġlan
Duyuru
2203
22 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2203
22 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2203
22 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2203
22 Eylül 1895
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2203
22 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2203
22 Eylül 1895
2
[Ġmzasız]
Kutb-ı ġimâlî Seyahatleri
Makale
2203
22 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Makale
2203
22 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
16
(Borsa)
Genç bir doktorun baĢından geçen aĢkın hikâyesidir.
Duyuru
Ġsveçli bir mühendisin kuzey kutbuna yapmayı planladığı
balonlu seyahat üzerinde durulmuĢtur.
2203
22 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2203
22 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2203
22 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
2203
22 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2203
22 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2203
22 Eylül 1895
4
Ġlan
Reklam
2204
23 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2204
23 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2204
23 Eylül 1895
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2204
23 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2204
23 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2204
23 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
2204
23 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Maktu‟ Fiyat
Makale
2204
23 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2204
23 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2204
23 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2204
23 Eylül 1895
4
Ġlan
Reklam
2205
24 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2205
24 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
17
Selanikli Tevfik‟in kaleme aldığı Bir Kadının Tedbiri ve
Mösyö Lavared‟in Kırk Beş Parası adlı romanlar hakkında
bilgi verilmektedir.
(Borsa)
Kuzey kutbu sakinlerinin medeniyetle tanıĢtırılma
çalıĢmalarına yer verilmiĢtir.
Esnafa ve ticarete dair yenilikler ve değiĢimler
duyurulmaktadır.
2205
24 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2205
24 Eylül 1895
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2205
24 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2205
24 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Havadis-i Yevmiye
Haber
2205
24 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2205
24 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2205
24 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Hikâye
2205
24 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler- 84
“Hakiki Bir Facia”
Mütenevvi‟a
2205
24 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Umur-ı Sarrafiye ve Borsa
Duyuru
2205
24 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2205
24 Eylül 1895
4
Ġlan
Reklam
2206
25 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihat
Duyuru
2206
25 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2206
25 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
2206
25 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
2206
25 Eylül 1895
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2206
25 Eylül 1895
2
[Ġmzasız]
ġuunat-ı Tıbbiye
Makale
2206
25 Eylül 1895
2-3
[Ġmzasız]
Havadis-i Yevmiye
Haber
18
Bir çift arasında baĢ gösteren kıskançlık konu edinilmiĢtir
Fıkra
Selanikli Tevfik‟in kaleme aldığı Bir Kadının Tedbiri ve
Mösyö Lavared‟in Kırk Beş Parası adlı romanlar hakkında
bilgi verilmektedir. Ayrıca El-Kevkebü‟z-Zahir fi
Menakıbü‟l-Gavs-i Abdülkadir adlı eser de tanıtılmaktadır.
Medeni toplumlarda yardımlaĢma konusu üzerinde
durulmuĢtur.
2206
25 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2206
25 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
ġuunat-ı Medeniye
Fıkra
2206
25 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2206
25 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
2206
25 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
2206
25 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Umur-ı Sarrafiye ve Borsa
Duyuru
2206
25 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2206
25 Eylül 1895
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2207
26 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihat
Duyuru
2207
26 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2207
26 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
2207
26 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
2207
26 Eylül 1895
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2207
26 Eylül 1895
2-3
[Ġmzasız]
Havadis-i Yemviye
Haber
2207
26 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
2207
26 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Ahval-i Ticaret
Duyuru
2207
26 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Maktu‟ Fiyat
Duyuru
2207
26 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2207
26 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
19
Ġsmail Hakkı Bey tarafından kaleme alınmıĢ olan On
Dördüncü Asrın Türk Muharrirleri isimli eser tanıtılır.
2207
26 Eylül 1895
4
2207
26 Eylül 1895
4
2208
27 Eylül 1895
1
2208
27 Eylül 1895
2208
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Tevcihat
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
27 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
2208
27 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
2208
27 Eylül 1895
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2208
27 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
2208
27 Eylül 1895
2-3
[Ġmzasız]
Havadis-i Yevmiye
Haber
2208
27 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Ahval-i Ticaret
Duyuru
2208
27 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2208
27 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
2208
27 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2208
27 Eylül 1895
4
Ġlan
Reklam
2209
28 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
2209
28 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
2209
28 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
2209
28 Eylül 1895
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2209
28 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
2209
28 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
20
2209
28 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
2209
28 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
2209
28 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler-86 “Otuz
Bin Frank”
Umur-ı Sarrafiye ve Borsa
2209
28 Eylül 1895
4
Ġlan
Reklam
2210
29 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihat
Duyuru
2210
29 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2210
29 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
2210
29 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
2210
29 Eylül 1895
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2210
29 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
2210
29 Eylül 1895
2-3
[Ġmzasız]
Ġspirto Ġnhisarı
Fıkra
2210
29 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2210
29 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
2210
29 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
2210
29 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2210
29 Eylül 1895
4
Ġlan
Reklam
2211
30 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihat
Duyuru
2211
30 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2211
30 Eylül 1895
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
21
Duyuru
Bir hırsızlığın hikâyesi anlatılmaktadır
2211
30 Eylül 1895
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2211
30 Eylül 1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
2211
30 Eylül 1895
2-3
[Ġmzasız]
Havadis-i Yevmiye
Haber
2211
30 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
ġuunat-ı Medeniye
Makale
2211
30 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Maktu‟ Fiyat
Duyuru
2211
30 Eylül 1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2211
30 Eylül 1895
3-4
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
2211
30 Eylül 1895
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
2211
30 Eylül 1895
4
Ġlan
Reklam
2212
1 TeĢrinievvel
1895
1 TeĢrinievvel
1895
1 TeĢrinievvel
1895
1 TeĢrinievvel
1895
1 TeĢrinievvel
1895
1 TeĢrinievvel
1895
1 TeĢrinievvel
1895
1 TeĢrinievvel
1895
1 TeĢrinievvel
1895
1 TeĢrinievvel
1
[Ġmzasız]
Tevcihat
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Malumat
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
2212
22
Paris kadınlarının insani değerlerinden bahsedilmiĢtir.
1895
2212
2212
2213
2213
2213
2213
2213
2213
2213
2213
2213
2213
2214
2214
2214
2214
2214
1 TeĢrinievvel
1895
1 TeĢrinievvel
1895
2 TeĢrinievvel
1895
2 TeĢrinievvel
1895
2 TeĢrinievvel
1895
2 TeĢrinievvel
1895
2 TeĢrinievvel
1895
2 TeĢrinievvel
1895
2 TeĢrinievvel
1895
2 TeĢrinievvel
1895
2 TeĢrinievvel
1895
2 TeĢrinievvel
1895
3 TeĢrinievvel
1895
3 TeĢrinievvel
1895
3 TeĢrinievvel
1895
3 TeĢrinievvel
1895
3 TeĢrinievvel
1895
4
[Ġmzasız]
4
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Dünkü Gün NeĢeredilen
Ġlave-i Mahsusa
Tevcihat
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihat
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
23
2214
2214
2214
2214
2214
2214
2214
2214
2214
2215
2215
2215
2215
2215
2215
2215
2215
2215
3 TeĢrinievvel
1895
3 TeĢrinievvel
1895
3 TeĢrinievvel
1895
3 TeĢrinievvel
1895
3 TeĢrinievvel
1895
3 TeĢrinievvel
1895
3 TeĢrinievvel
1895
3 TeĢrinievvel
1895
3 TeĢrinievvel
1895
4 TeĢrinievvel
1895
4 TeĢrinievvel
1895
4 TeĢrinievvel
1895
4 TeĢrinievvel
1895
4 TeĢrinievvel
1895
4 TeĢrinievvel
1895
4 TeĢrinievvel
1895
4 TeĢrinievvel
1895
4 TeĢrinievvel
1895
2
[Ġmzasız]
Havadis-i Yevmiye
Haber
2
Dr. Hakkı
Tütün
Makale
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
2-3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihat
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
2-3
[Ġmzasız]
3
[Ġmzasız]
Aksa-yı ġarkta Bir
Osmanlı
Havadis-i Yevmiye
Seyahat
Anısı
Haber
2
24
Tütünün zararlı etkileri hakkında yazılmıĢ bir makaledir.
Musavver Servet-i Fünûn yayını hakkında bilgi
verilmektedir.
Anderya Veriyoni adında Rum bir vatandaĢın Çin ve
Japonya‟ya dair gözlemlerine yer verilmiĢtir
2215
2215
2215
2215
2215
2215
2216
2216
2216
2216
2216
2216
2216
2216
2216
2216
2216
2217
4 TeĢrinievvel
1895
4 TeĢrinievvel
1895
4 TeĢrinievvel
1895
4 TeĢrinievvel
1895
4 TeĢrinievvel
1895
4 TeĢrinievvel
1895
5 TeĢrinievvel
1895
5 TeĢrinievvel
1895
5 TeĢrinievvel
1895
5 TeĢrinievvel
1895
5 TeĢrinievvel
1895
5 TeĢrinievvel
1895
5 TeĢrinievvel
1895
5 TeĢrinievvel
1895
5 TeĢrinievvel
1895
5 TeĢrinievvel
1895
5 TeĢrinievvel
1895
6 TeĢrinievvel
1895
3
[Ġmzasız]
Tul-ı Ömr
Fıkra
Uzun ömürlü kimseler hakkında malumat verilmiĢtir.
3
[Ġmzasız]
ġuunat-ı Medeniye
Makale
Litografyanın kıymetini izah eder bir makaledir.
3
[Ġmzasız]
Hariciye
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler-87
“Marta”
Mütenevvi‟a
4
[Ġmzasız]
Umur-ı Sarrafiye ve Borsa
Duyruu
Ġlan
Reklam
Tevcihat
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
25
Fıkra
Rene adındaki zengin delikanlının hizmetçisi Marta‟ya
duyduğu aĢk anlatılmaktadır.
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2217
2218
2218
2218
2218
2218
2218
2218
6 TeĢrinievvel
1895
6 TeĢrinievvel
1895
6 TeĢrinievvel
1895
6 TeĢrinievvel
1895
6 TeĢrinievvel
1895
6 TeĢrinievvel
1895
6 TeĢrinievvel
1895
6 TeĢrinievvel
1895
6 TeĢrinievvel
1895
6 TeĢrinievvel
1895
6 TeĢrinievvel
1895
7 TeĢrinievvel
1895
7 TeĢrinievvel
1895
7 TeĢrinievvel
1895
7 TeĢrinievvel
1895
7 TeĢrinievvel
1895
7 TeĢrinievvel
1895
7 TeĢrinievvel
1895
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
3
[Ġmzasız]
Talak Fabrikası
Makale
3
[Ġmzasız]
Maktu‟ Fiyat
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
Umur-ı Sarrafiye ve Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihat
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Havadis-i Yevmiye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
[Ġmzasız]
Aksa-yı ġarkta Bir
Osmanlı
Seyahat
Anısı
2-3
26
BoĢanmanın Avrupa‟da gösterdiği artıĢ üzerinde
durulmuĢtur.
Anderya Veriyoni adında Rum bir vatandaĢın Çin ve
Japonya‟ya dair gözlemlerine yer veren yazının devamıdır.
2218
2218
2218
2218
2218
2218
2218
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
2219
7 TeĢrinievvel
1895
7 TeĢrinievvel
1895
7 TeĢrinievvel
1895
7 TeĢrinievvel
1895
7 TeĢrinievvel
1895
7 TeĢrinievvel
1895
7 TeĢrinievvel
1895
8 TeĢrinievvel
1895
8 TeĢrinievvel
1895
8 TeĢrinievvel
1895
8 TeĢrinievvel
1895
8 TeĢrinievvel
1895
8 TeĢrinievvel
1895
8 TeĢrinievvel
1895
8 TeĢrinievvel
1895
8 TeĢrinievvel
1895
8 TeĢrinievvel
1895
8 TeĢrinievvel
1895
2
Baytar Nurettin
Ashab-ı Hayvanata Ġhtar
Makale
3
[Ġmzasız]
ġuunat-ı Medeniye
Makale
3
[Ġmzasız]
Maktu‟ Fiyat
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
3
[Ġmzasız]
Âlimlerin Dalgınlığı
Makale
3
[Ġmzasız]
Muhakeme
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Umur-ı Sarrafiye ve Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
27
Hayvan hastalıklarının tedavi edilebilirliği hakkında bilgi
verilmektedir.
Fransa‟da eğitim alanında yapılan bir yenilikten söz
edilmektedir.
Bilim adamlarının zihinsel meĢguliyetlerinin yol açtığı
unutkanlıklardan bahsedilir.
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2220
2221
2221
2221
2221
2221
9 TeĢrinievvel
1895
9 TeĢrinievvel
1895
9 TeĢrinievvel
1895
9 TeĢrinievvel
1895
9 TeĢrinievvel
1895
9 TeĢrinievvel
1895
9 TeĢrinievvel
1895
9 TeĢrinievvel
1895
9 TeĢrinievvel
1895
9 TeĢrinievvel
1895
9 TeĢrinievvel
1895
9 TeĢrinievvel
1895
9 TeĢrinievvel
1895
10 TeĢrinievvel
1895
10 TeĢrinievvel
1895
10 TeĢrinievvel
1895
10 TeĢrinievvel
1895
10 TeĢrinievvel
1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihat
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Havadis-i Yevmiye
Haber
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
3
[Ġmzasız]
Hikâye
3-4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler-88
“Aktristin Mağlubiyeti”
Mütenevvi‟a
4
[Ġmzasız]
Umur-ı Sarrafiye ve Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Tevcihat
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Havadis-i Yevmiye
Haber
28
Genç bir adamın karısı ile bir aktrist arasında yaĢanan
düelloyu anlatır bir hikâyedir.
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2221
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2222
10 TeĢrinievvel
1895
10 TeĢrinievvel
1895
10 TeĢrinievvel
1895
10 TeĢrinievvel
1895
10 TeĢrinievvel
1895
10 TeĢrinievvel
1895
10 TeĢrinievvel
1895
10 TeĢrinievvel
1895
10 TeĢrinievvel
1895
11 TeĢrinievvel
1895
11 TeĢrinievvel
1895
11 TeĢrinievvel
1895
11 TeĢrinievvel
1895
11 TeĢrinievvel
1895
11 TeĢrinievvel
1895
2-3
[Ġmzasız]
Bir Ticaret-i Habisane
Duyuru
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerihadar
Roman
3
[Ġmzasız]
ġuunat-ı Medeniye
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Umur-ı Sarrafiye ve Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
11 TeĢrinievvel
1895
11 TeĢrinievvel
1895
4
Fransa‟da kadınlar üzerinden yapılan alıĢveriĢ konusu
irdelenmiĢtir.
1
[Ġmzasız]
Tevcihat
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligat-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Makale
Pastör‟ün ölümü üzerine onun bilim dünyasına ve
medeniyete sağladığı katkılar incelenmiĢtir.
3
[Ġmzasız]
Pastör‟ün Ziya-yı Ebedîsi
ve Terakkiyât-ı Fenniyenin
Takdiri
Paris‟ten Mektup
Mektup
Paris‟in genel ahvaline dair bilgileri içermektedir.
3
[Ġmzasız]
Ahval-i Ticaret
Makale
29
2222
2222
2222
2222
2222
2222
2223
2223
2223
2223
2223
2223
2223
2223
2223
2223
2223
11 TeĢrinievvel
1895
11 TeĢrinievvel
1895
11 TeĢrinievvel
1895
11 TeĢrinievvel
1895
11 TeĢrinievvel
1895
11 TeĢrinievvel
1895
12 TeĢrinievvel
1895
12 TeĢrinievvel
1895
12 TeĢrinievvel
1895
12 TeĢrinievvel
1895
12 TeĢrinievvel
1895
12 TeĢrinievvel
1895
12 TeĢrinievvel
1895
12 TeĢrinievvel
1895
12 TeĢrinievvel
1895
12 TeĢrinievvel
1895
12 TeĢrinievvel
1895
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Diplomasız Muallimler
Makale
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı MedeniyeMatbuat Kongreleri
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
30
Muhtelif dillerin öğrenilmesini sağlayan özel eğitimciler
hakkında bilgi verilmektedir.
Medeniyetin ilerlemesinde basın organlarının (gazetelerin)
önemini vurgulamak ve geliĢim sağlamak maksadıyla
düzenlenen kongrelerle ilgili bilgiler verilmiĢtir.
2223
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2224
2225
12 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
13 TeĢrinievvel
1895
14 TeĢrinievvel
1895
4
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Makale
Fransa‟da kuduz tedavisine sunulan tıbbi ve manevi tedavi
metotları incelenmiĢtir.
3
[Ġmzasız]
Kuduz Hayvanların
Isırdığı Ġnsanlar Ġki Asır
Evvel Fransa‟da Nasıl
Tedavi Edilir ĠmiĢ?
Tananarive ġehri
Makale
Fransızlarca ele geçirilen Tananarive Ģehrinin muhtelif
özelliklerine dair bilgiler sunulmaktadır.
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Tevcihât
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
31
Hem vücudun hem de ahlakın muhafazasına iliĢkin
değerlendirmeler yapılmıĢtır.
2225
2225
2225
2225
2225
2225
2225
2225
2225
2225
2225
2225
2225
2225
2226
2226
2226
2226
14 TeĢrinievvel
1895
14 TeĢrinievvel
1895
14 TeĢrinievvel
1895
14 TeĢrinievvel
1895
14 TeĢrinievvel
1895
14 TeĢrinievvel
1895
14 TeĢrinievvel
1895
14 TeĢrinievvel
1895
14 TeĢrinievvel
1895
14 TeĢrinievvel
1895
14 TeĢrinievvel
1895
14 TeĢrinievvel
1895
14 TeĢrinievvel
1895
14 TeĢrinievvel
1895
15 TeĢrinievvel
1895
15 TeĢrinievvel
1895
15 TeĢrinievvel
1895
15 TeĢrinievvel
1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
Arapların Hidemât-ı
Fenniyesi […]
Madagaskar Seferi
3
[Ġmzasız]
Paris‟ten Mektup
Mektup
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 89“Güvercin”
Mütenevvi„a
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Makale
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
32
Güvercinin taĢıdığı mektup yoluyla baĢlayan bir aĢkın
hikâyesidir.
Fıkra
1
2
Arap dünyasının coğrafya vs. bilimlere sağladıkları katkılar
üzerinde durulmuĢtur.
Madagaskar adasının Fransızların eline geçmesi hakkında
bilgi verilmiĢtir.
Paris‟in genel ahvaline dair bilgiler verilmiĢtir.
(Borsa)
2226
2226
2226
2226
2226
2226
2226
2226
2226
2226
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
15 TeĢrinievvel
1895
15 TeĢrinievvel
1895
15 TeĢrinievvel
1895
15 TeĢrinievvel
1895
15 TeĢrinievvel
1895
15 TeĢrinievvel
1895
15 TeĢrinievvel
1895
15 TeĢrinievvel
1895
15 TeĢrinievvel
1895
15 TeĢrinievvel
1895
16 TeĢrinievvel
1895
16 TeĢrinievvel
1895
16 TeĢrinievvel
1895
16 TeĢrinievvel
1895
16 TeĢrinievvel
1895
16 TeĢrinievvel
1895
16 TeĢrinievvel
1895
16 TeĢrinievvel
1895
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Tıbbiye
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Niğde‟den Mektub-ı
Mahsus
Havâdis-i Yevmiye
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
Arapların Coğrafyaya
Hizmeti
Elmasın Ahvâl-i Tarihiye
ve Sûver-i Ġsti„maliyesi
33
Muhtelif tıbbi meseleler ihtiva eden kısa yazılar bu baĢlık
altında değerlendirilmiĢtir.
Makale
Medeniyetin ilerleyiĢinin bir göstergesi olarak inĢası
planlanan vapurlar hakkında bilgi sunulmaktadır.
Halep Vilayeti Salnamesi adlı yayın ve Mehmet Rıfat Bey
tarafından yayınlanan Manzum İlmihal tanıtılmıĢtır.
Arap dünyasının coğrafya bilimine katkı sağladıkları
hususlar bildirilmektedir.
Elmas madenleri ve elmasın kullanım Ģekilleri hakkında
bilgi verilmektedir.
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2227
2228
2228
2228
2228
2228
2228
2228
2228
2228
2228
16 TeĢrinievvel
1895
16 TeĢrinievvel
1895
16 TeĢrinievvel
1895
16 TeĢrinievvel
1895
16 TeĢrinievvel
1895
16 TeĢrinievvel
1895
16 TeĢrinievvel
1895
17 TeĢrinievvel
1895
17 TeĢrinievvel
1895
17 TeĢrinievvel
1895
17 TeĢrinievvel
1895
17 TeĢrinievvel
1895
17 TeĢrinievvel
1895
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Fransiski Sarsey‟in EĢeği
Fıkra
17 TeĢrinievvel
1895
17 TeĢrinievvel
1895
17 TeĢrinievvel
1895
3
[Ġmzasız]
Sefâin-i Ticariye Ġstatistiği
Makale
3
[Ġmzasız]
Paris‟te 1900 Sergisi
Makale
3
[Ġmzasız]
Manastır Muhbirimiz
Diyor Ki!
Makale
17 TeĢrinievvel
1895
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
34
Çocuklara verilecek terbiyenin incelikleri hakkındadır.
Fransız yazar Fransiski Sarsey hakkında verilen kısa
bilgiden sonra onun eĢeğinin edebiyat dünyasına hangi
suretle girdiği anlatılmaktadır.
Deniz ticaretinin yıllık istatistiki oranları değerlendirilmiĢtir.
Paris‟te düzenlenecek 1900 yılı sergisinin mali kaynakları
hakkında Mâlumât sunulmaktadır.
Manastır‟da ilk ve sonbahar mevsimlerinde topçu
alaylarınca düzenlenen tatbikatlar hakkında verilmiĢ bilgileri
içerir.
2228
2228
2228
2228
2228
2228
2228
2229
2229
2229
2229
2229
2229
2229
2229
2229
2229
2229
17 TeĢrinievvel
1895
17 TeĢrinievvel
1895
17 TeĢrinievvel
1895
17 TeĢrinievvel
1895
17 TeĢrinievvel
1895
17 TeĢrinievvel
1895
17 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 90“Zavallı Fransin”
Mütenevvi„a
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrafiye ve Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
Dr. Ġbrahim
Mevadd-ı Tıbbiye
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
35
Üzerine veremin ve ölümün gölgesi düĢmüĢ bir aĢkın
hikâyesidir.
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın tanıtılmaktadır.
Sabah gazetesinin yayın programını sunduğu bir duyurudur.
Veremin bulaĢıcı olup olmadığı sorusunu tartıĢan bir
makaledir.
2229
2229
2229
2229
2229
2229
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2230
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
18 TeĢrinievvel
1895
19 TeĢrinievvel
1895
19 TeĢrinievvel
1895
19 TeĢrinievvel
1895
19 TeĢrinievvel
1895
19 TeĢrinievvel
1895
19 TeĢrinievvel
1895
19 TeĢrinievvel
1895
19 TeĢrinievvel
1895
19 TeĢrinievvel
1895
19 TeĢrinievvel
1895
19 TeĢrinievvel
1895
19 TeĢrinievvel
1895
Mefhari
Muhâzara 5- Ġbni Batuta 1
Biyografi
Selanikli
Tevfik
Mehmet Halit
Hükemâ-yı Kadîmeden
Aristo 1
Terbiye-i Etfâl
Biyografi
Mevadd-ı Umumiye-yi
Bahriye 1 -Buhar
Ġstidat
Makale
4
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Abdullah Zühtü
Seyahatin zorluğuna değinildikten sonra Ġbni Batuta
hakkında bilgi verilmiĢtir.
Aristo‟nun eserleri, fikirleri ve ekolü hakkında bilgiler
sunulmaktadır.
Anne babaya hürmet konusu çocuk eğitimi açısından
incelenmiĢtir.
Buhar gücüyle çalıĢan gemiler hakkında bilgi verilmektedir.
Hikâye
Andre Tisso‟ya ait bir hikâyenin tercümesidir.
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
(Borsa)
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Fünûn ve Siyasiyât
Makale
3
[Ġmzasız]
Tarih-i Tıbahat
Makale
3-4
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticaret
Makale
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
3-4
4
4
4
36
Makale
Fennin insanlığa ve medeniyete yararları üzerinde
durulmuĢtur.
AĢçılık hakkında bilgiler verilmektedir.
Selanikli Tevfik imzalı Mösyö Lavared‟in Kırk Beş Parası
adlı roman hakkında bilgiye yer verilmiĢtir.
2230
2230
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2231
2232
2232
2232
2232
19 TeĢrinievvel
1895
19 TeĢrinievvel
1895
20 TeĢrinievvel
1895
20 TeĢrinievvel
1895
20 TeĢrinievvel
1895
20 TeĢrinievvel
1895
20 TeĢrinievvel
1895
20 TeĢrinievvel
1895
20 TeĢrinievvel
1895
20 TeĢrinievvel
1895
20 TeĢrinievvel
1895
20 TeĢrinievvel
1895
20 TeĢrinievvel
1895
20 TeĢrinievvel
1895
21 TeĢrinievvel
1895
21 TeĢrinievvel
1895
21 TeĢrinievvel
1895
21 TeĢrinievvel
1895
4
[Ġmzasız]
4
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2
[Ġmzasız]
Yine Korse Meselesi
Makale
2
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2-3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
37
Korse kullanmanın zararlarına değinilmektedir.
Çinlilerin gösterdikleri gayret ve geliĢim incelenmiĢtir.
2232
2232
2232
2232
2232
2232
2232
2232
2232
2232
2232
2233
2233
2233
2233
2233
2233
21 TeĢrinievvel
1895
21 TeĢrinievvel
1895
21 TeĢrinievvel
1895
21 TeĢrinievvel
1895
21 TeĢrinievvel
1895
21 TeĢrinievvel
1895
21 TeĢrinievvel
1895
21 TeĢrinievvel
1895
21 TeĢrinievvel
1895
21 TeĢrinievvel
1895
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
[Ġmzasız]
Sebze-hârân
Makale
3
Dr. Avni Nedim
Makale
3
[Ġmzasız]
Mektepler ve Emrâz-ı
Sâriye
Havâdis-i Yevmiye
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 91-“Son
Tecrübe”
Mütenevvi„a
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
21 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
4
Ġlan
Reklam
2
2-3
Haber
KarĢılıksız bir aĢkın ve ilginç tesadüflerin iĢlendiği bir
hikâyedir.
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
38
Doğru beslenme Ģekilleri ve sebze ağırlıklı beslenme gibi
konular incelenmiĢtir.
BulaĢıcı hastalıkların yayılmasında okulların etkisi üzerinde
durulmuĢtur.
Avusturyalı bir doktor tarafından ortaya konmuĢ Askerde
Emraz-ı Temaruziye ve Suver-i Teşhis ve Temyizi adlı eserin
yayının duyurulmaktadır.
2233
2233
2233
2233
2233
2233
2233
2233
2233
2233
2233
2234
2234
2234
2234
2234
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
22 TeĢrinievvel
1895
23 TeĢrinievvel
1895
23 TeĢrinievvel
1895
23 TeĢrinievvel
1895
23 TeĢrinievvel
1895
23 TeĢrinievvel
1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
Mefhari
Muhâzara 6- Ġbni Batuta 2
Biyografi
3
[Ġmzasız]
Mösyö Pastör‟ün Halefi
Makale
3
[Ġmzasız]
Muhakeme
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Hakiki Bir Roman[…]
Makale
4
[Ġmzasız]
Aynen Varaka
Mektup
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2
39
Pastör‟ün vefatı üzerine göreve getirilen bilim adamı
tanıtılmıĢtır.
Ticari bir suçlamanın yargılanması hakkında Mâlumât içerir.
Avrupa gazetelerinde okunan bir cinayet ve bu cinayetin
mahkemesi hakkında bilgi verilir.
Ġkdam gazetesinde yayınlanan bir haberin yanlıĢlığına dair
alınan bir mektup yayınlanmıĢtır.
Selanikli Tevfik‟in “Mösyö Lavared‟in Kırk BeĢ Parası”,
“Bir Kadının Tedbiri”, “Elmas-pare”, “Değirmen Cinayeti”,
“Sevda Faciaları” adlı romanları ve ayrıca Mehmet Arif
Bey‟in “ „ “„Muhtasaru‟l- Ulûm‟un Sarf Kısmı” adlı eserleri
kısaca tanıtılmaktadır.
2234
2234
2234
2234
2234
2234
2234
2234
2234
2235
2235
2235
2235
2235
2235
2235
23 TeĢrinievvel
1895
23 TeĢrinievvel
1895
23 TeĢrinievvel
1895
23 TeĢrinievvel
1895
23 TeĢrinievvel
1895
23 TeĢrinievvel
1895
23 TeĢrinievvel
1895
23 TeĢrinievvel
1895
23 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
3
[Ġmzasız]
Tıbb-ı Atîkin Garâibi
Makale
3
Dr. Muzaffer
Makale
3
[Ġmzasız]
Frengi Ġlletine Dâir
Mülâhazât
Havâdis-i Yevmiye
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
4
GeçmiĢ asırlarda tıp adıyla yapılan yanlıĢlıklar ve cehalet
üzerinde durulmuĢtur.
Frengi hastalığına dair var olan iki temel görüĢ hakkında
bilgi verilmiĢtir.
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Askeri Balonları Hakkında
Mühim Tecrübeler
Makale
40
Selanikli Tevfik‟in Mösyö Lavared‟in Kırk Beş Parası, Bir
Kadının Tedbiri, Elmas-para, Değirmen Cinayeti, Sevda
Faciaları adlı romanları ve ayrıca Mehmet Arif Bey‟in
Muhtasaru‟l- Ulûm‟un Sarf Kısmı adlı eserleri kısaca
tanıtılmaktadır.
Balonların askeri alanlarda kullanımına ve balon
kullanımının geliĢimine dair bilgiler verilir.
2235
2235
2235
2235
2235
2235
2235
2235
2235
2235
2236
2236
2236
2236
2236
2236
2236
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
24 TeĢrinievvel
1895
25 TeĢrinievvel
1895
25 TeĢrinievvel
1895
25 TeĢrinievvel
1895
25 TeĢrinievvel
1895
25 TeĢrinievvel
1895
25 TeĢrinievvel
1895
25 TeĢrinievvel
1895
3
[Ġmzasız]
Fıkra
Avrupa‟da görülen ekonomik değiĢikliklere değinilmiĢtir.
Fıkra
Amerikalıların Niagara ġelalesinden elektrik üretme
giriĢimleri değerlendirilmektedir.
[Ġmzasız]
Avrupa‟da Servet ve Sa„y
ve Amel
Kuvve-yi Elektrikiye ve
Niagara ġelalesi
Havâdis-i Yevmiye
3
[Ġmzasız]
3
3-4
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 92“Kitâb-ı Maziden Bir
Sahife”
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
Haber
Anılarına değer veren bir adamın biriktirdiği mektup, gazete,
bilet gibi nesnelere biçtiği kıymet anlatılır.
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
41
Çocuk eğitiminde terbiye vermenin önemine dair bir
makaledir.
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın tanıtılmaktadır.
2236
2236
2236
2236
2236
2236
2236
2236
2237
2237
2237
2237
2237
2237
2237
2237
2237
2237
25 TeĢrinievvel
1895
25 TeĢrinievvel
1895
25 TeĢrinievvel
1895
25 TeĢrinievvel
1895
25 TeĢrinievvel
1895
25 TeĢrinievvel
1895
25 TeĢrinievvel
1895
25 TeĢrinievvel
1895
26 TeĢrinievvel
1895
26 TeĢrinievvel
1895
26 TeĢrinievvel
1895
26 TeĢrinievvel
1895
26 TeĢrinievvel
1895
26 TeĢrinievvel
1895
26 TeĢrinievvel
1895
26 TeĢrinievvel
1895
26 TeĢrinievvel
1895
26 TeĢrinievvel
1895
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
3-4
Mefhari
Biyografi
4
Selanikli Tevfik
4
Mehmet Halit
Muhasara 7- “Ġbni Batuta
3”
Hükemâ-yı Kadîmeden
Aristo 2
Kesb ve Hirfet
4
Mevadd-ı Umumiye-yi
Bahriye 2
Ġcmal-i Mâlî
Makale
4
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Nikolayi Suludy
4
Mustafa Refik
Ġcmal-i Fennî
Makale
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2-3
[Ġmzasız]
Müskirât
Makale
3
[Ġmzasız]
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Midilli‟den Mektub-ı
Mahsus
Milh
3
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticaret
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2
42
Biyografi
Makale
Makale
Makale
ÇalıĢmanın, sanatların, ziraatin, ticaretin Ġslam‟daki yeri
incelenmiĢtir.
Deniz ticaretinin geliĢmesinin lüzumu üzerinde durulur.
Madeni paralarda altının mı yoksa gümüĢün mü esas
alınması gerektiği problemi değerlendirilir.
Sanayi, astronomi gibi konulara dair kısa bilgiler verilmiĢtir.
Gazetenin Cuma günlerine özel olarak bazı sorular ve
cevaplar yayınlama isteğinin amacı izah edilir.
Alkol tüketiminin zararları irdelenmiĢtir.
Tuzun elde ediliĢi, kullanımı gibi meselelerle ilgili bilgiler
bulunmaktadır.
2237
2237
2237
2238
2238
2238
2238
2238
2238
2238
2238
2238
2238
2238
2238
2238
2239
2239
26 TeĢrinievvel
1895
26 TeĢrinievvel
1895
26 TeĢrinievvel
1895
27 TeĢrinievvel
1895
27 TeĢrinievvel
1895
27 TeĢrinievvel
1895
27 TeĢrinievvel
1895
27 TeĢrinievvel
1895
27 TeĢrinievvel
1895
27 TeĢrinievvel
1895
27 TeĢrinievvel
1895
27 TeĢrinievvel
1895
27 TeĢrinievvel
1895
27 TeĢrinievvel
1895
27 TeĢrinievvel
1895
27 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
3-4
4
Mehmet Ekrem
[Ġmzasız]
4
Küçük Hikâyeler 94“Garip Bir Ġzdivaç”
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Hikâye
Ġlan
Reklam
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2-3
[Ġmzasız]
Macaristan Sergisi
Makale
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
Japonların Mensucat-ı
Harîriyesi
Havâdis-i Yevmiye
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
2
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
43
Bir yolculuk sırasında baĢlayan tesadüfi bir iliĢkinin
hikâyesidir.
1896 senesinin geliĢi münasebetiyle PiĢte‟de düzenlenecek
sergi ve Ģenlik hakkında bilgi verilir.
Japonya‟da üretilen ipekli kumaĢlar ve bu kumaĢların ihraç
edilmesi hususuna değinilmiĢtir.
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2239
2240
2240
2240
2240
28 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
28 TeĢrinievvel
1895
29 TeĢrinievvel
1895
29 TeĢrinievvel
1895
29 TeĢrinievvel
1895
29 TeĢrinievvel
1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Makale
Alkol tüketimine dair kanunlardan bahsedilmektedir.
3
[Ġmzasız]
ĠĢret Beliyesi Aleyhinde
Tedâbir
Esrarengiz Bir Cinayet
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Varaka
Mektup
Paris‟te bir öğretmenin esrarengiz ölümü üzerine alınan
haberler duyurulur.
Samatya‟daki Hatuniye Camiinin tamiri ve su sıkıntısı
konusunda bir mahalle sakinini bilgi vermektedir.
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
44
(Borsa)
2240
2240
2240
2240
2240
2240
2240
2240
2240
2241
2241
2241
2241
2241
2241
2241
2241
29 TeĢrinievvel
1895
29 TeĢrinievvel
1895
29 TeĢrinievvel
1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Makale
29 TeĢrinievvel
1895
29 TeĢrinievvel
1895
29 TeĢrinievvel
1895
29 TeĢrinievvel
1895
29 TeĢrinievvel
1895
29 TeĢrinievvel
1895
30 TeĢrinievvel
1895
30 TeĢrinievvel
1895
30 TeĢrinievvel
1895
30 TeĢrinievvel
1895
30 TeĢrinievvel
1895
30 TeĢrinievvel
1895
30 TeĢrinievvel
1895
30 TeĢrinievvel
1895
3
Mefhari
ġuûnât-ı MedeniyeFelaket-zadegâna Ġmdat ve
Muavenet
Muhâzara 8- Ġbni Batuta 4
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Duyuru
4
Biyografi
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
45
Medeni seviyenin yükselmesinde yardımlaĢmanın önemi
üzerinde durulmaktadır.
Selanikli Tevfik‟in Mösyö Lavared‟in Kırk Beş Parası adlı
romanı tanıtılmaktadır.
Fransa Enstitüsü‟nün 100. yılı Ģerefine verilen Ģenlikler
hakkında bilgi verilmektedir.
2241
2241
2241
2241
2241
2241
2242
2242
2242
2242
2242
2242
2242
2242
2242
2242
2242
2242
30 TeĢrinievvel
1895
30 TeĢrinievvel
1895
30 TeĢrinievvel
1895
30 TeĢrinievvel
1895
30 TeĢrinievvel
1895
30 TeĢrinievvel
1895
31 TeĢrinievvel
1895
31 TeĢrinievvel
1895
31 TeĢrinievvel
1895
31 TeĢrinievvel
1895
31 TeĢrinievvel
1895
31 TeĢrinievvel
1895
31 TeĢrinievvel
1895
31 TeĢrinievvel
1895
31 TeĢrinievvel
1895
31 TeĢrinievvel
1895
31 TeĢrinievvel
1895
31 TeĢrinievvel
1895
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 94“Kasım Çiçekleri”
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
46
Genç bir muallimenin bir kürek mahkûmuna duyduğu ilgi ve
talihsiz bir ölümün hikâyesidir.
Adil Bey tarafından yazılmıĢ olan Mahkeme-i Temyiz adlı
eser tanıtılmaktadır.
Selanikli Tevfik imzalı Mösyö Lavared‟in Kırk Beş Parası
adlı roman ve Musavver Servet-i Fünûn, Maden Suları adlı
yayınlar hakkında bilgi verilmektedir.
2242
2242
2243
2243
2243
2243
2243
2243
2243
2243
2243
2243
2243
2243
2244
2244
31 TeĢrinievvel
1895
31 TeĢrinievvel
1895
1 TeĢrinisani
1895
1 TeĢrinisani
1895
1 TeĢrinisani
1895
1 TeĢrinisani
1895
1 TeĢrinisani
1895
1 TeĢrinisani
1895
1 TeĢrinisani
1895
1 TeĢrinisani
1895
1 TeĢrinisani
1895
1 TeĢrinisani
1895
1 TeĢrinisani
1895
1 TeĢrinisani
1895
2 TeĢrinisani
1895
2 TeĢrinisani
1895
4
[Ġmzasız]
4
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
3-4
Mefhari
Muhâzara 9- Ġbni Batuta 5
Biyografi
4
Victor
Makale
4
Mustafa Refik
Verem Sirayetinden
Muhafaza
Ġcmal-i Fenni
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
Fıkra
47
Verem salgınından korunmanın mümkün olduğu konusu
üzerinde durulmuĢtur.
Hikmet-i tabi„iye ve Sanayi konuları ilmi açıdan
incelenmiĢtir.
Gazetenin okuyucularına sorduğu muhtelif sorulara ve
okuyucuların kaleminden çıkmıĢ cevap niteliğindeki
fıkralara yer verilir.
2244
2244
2244
2244
2244
2244
2244
2244
2244
2244
2244
2245
2245
2245
2245
2245
2245
2245
2 TeĢrinisani
1895
2 TeĢrinisani
1895
2 TeĢrinisani
1895
2 TeĢrinisani
1895
2 TeĢrinisani
1895
2 TeĢrinisani
1895
2 TeĢrinisani
1895
2 TeĢrinisani
1895
2 TeĢrinisani
1895
2 TeĢrinisani
1895
2 TeĢrinisani
1895
3 TeĢrinisani
1895
3 TeĢrinisani
1895
3 TeĢrinisani
1895
3 TeĢrinisani
1895
3 TeĢrinisani
1895
3 TeĢrinisani
1895
3 TeĢrinisani
1895
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Tıbbiye
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
Asker KoğuĢlarının
Tecdid-i Havası
Hindistan Cevizi Ağacı
3
[Ġmzasız]
Servet-i Milel
Makale
3
[Ġmzasız]
Muhâkemât-ı MeĢhûre
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
Ġlan
Reklam
4
Makale
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2
[Ġmzasız]
Muhâkemât-ı MeĢhûre
Makale
3
[Ġmzasız]
Paris‟te Elsîne-i ġarkiye
Mektebinin Yüzüncü
Fıkra
48
Akciğer vereminin tedavisine dair kısa bir bilgiye yer
verilmektedir.
Askerlerin sağlığını korumak adına koğuĢlarda yapılması
gereken havalandırma iĢlemi incelenmiĢtir.
Hindistan cevizi tanıtılmıĢtır.
Milli servet nedir, milli servet oluĢturacak kaynaklar nelerdir
gibi soruların cevapları yer almaktadır.
Fransa‟da bir cinayet davasının görülen mahkemesi
duyurulur.
Fransa‟da bir cinayet davasının görülen mahkemesi
duyurulur.
Paris‟te doğu dilleri eğitimi veren okulun yüzüncü yılı
münasebetiyle yazılmıĢtır.
Sene-i Devriyesi
2245
2245
2245
2245
2245
2245
2246
2246
2246
2246
2246
2246
2246
2246
2246
2246
2246
3 TeĢrinisani
1895
3 TeĢrinisani
1895
3 TeĢrinisani
1895
3 TeĢrinisani
1895
3 TeĢrinisani
1895
3 TeĢrinisani
1895
4 TeĢrinisani
1895
4 TeĢrinisani
1895
4 TeĢrinisani
1895
4 TeĢrinisani
1895
4 TeĢrinisani
1895
4 TeĢrinisani
1895
4 TeĢrinisani
1895
4 TeĢrinisani
1895
4 TeĢrinisani
1895
4 TeĢrinisani
1895
4 TeĢrinisani
1895
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Çay
Makale
3
[Ġmzasız]
Muhâkemât-ı MeĢhûre
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticaret
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
49
Çayın kullanımı ve yetiĢtirildiği yerler hakkında bilgiler
mevcuttur.
Fransa‟da bir cinayet davasının görülen mahkemesi
duyurulur.
2246
2246
2247
2247
2247
2247
2247
2247
2247
2247
2247
2247
2247
2247
2248
2248
2248
2248
4 TeĢrinisani
1895
4 TeĢrinisani
1895
5 TeĢrinisani
1895
5 TeĢrinisani
1895
5 TeĢrinisani
1895
5 TeĢrinisani
1895
5 TeĢrinisani
1895
5 TeĢrinisani
1895
5 TeĢrinisani
1895
5 TeĢrinisani
1895
5 TeĢrinisani
1895
5 TeĢrinisani
1895
5 TeĢrinisani
1895
5 TeĢrinisani
1895
6 TeĢrinisani
1895
6 TeĢrinisani
1895
6 TeĢrinisani
1895
6 TeĢrinisani
1895
4
[Ġmzasız]
4
Küçük Hikâyeler 95-“ġairġiir 1”
Ġlan
Hikâye
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Muhâkemât-ı MeĢhûre
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
50
Güzel bir tiyatro oyuncusunun bir Ģaire duyduğu aĢkın
öyküsüdür.
Fransa‟da bir cinayet davasının görülen mahkemesi
duyurulur.
Hasan Mahzumi‟nin El-Kemalatü‟l-Hamidiye fi
Medeniyetü‟l-İslamiye adlı eseri kısaca tanıtılır.
2248
2248
2248
2248
2248
2248
2248
2248
2249
2249
2249
2249
2249
2249
2249
2249
2249
2249
6 TeĢrinisani
1895
6 TeĢrinisani
1895
6 TeĢrinisani
1895
6 TeĢrinisani
1895
6 TeĢrinisani
1895
6 TeĢrinisani
1895
6 TeĢrinisani
1895
6 TeĢrinisani
1895
7 TeĢrinisani
1895
7 TeĢrinisani
1895
7 TeĢrinisani
1895
7 TeĢrinisani
1895
7 TeĢrinisani
1895
7 TeĢrinisani
1895
7 TeĢrinisani
1895
7 TeĢrinisani
1895
7 TeĢrinisani
1895
7 TeĢrinisani
1895
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Muhâkemât-ı MeĢhûre
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
1-3
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Muhâkemât-ı MeĢhûre
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
51
Fransa‟da bir cinayet davasının görülen mahkemesi
duyurulur.
Fransa‟da bir cinayet davasının görülen mahkemesi
duyurulur.
Musavver Servet-i Fünûn ve Mehmet Hayri Efendi‟nin
Seyyah Güvercinler ve Bunların Zaman-ı Harpte
İstihdamları adlı eseri hakkında bilgi verilmektedir.
2249
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
2250
7 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
8 TeĢrinisani
1895
4
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Muhakeme
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
Aksa-yı ġarkta Rusya ve
Ġngiltere
Paçavracılık
3
[Ġmzasız]
Muhâkemât-ı MeĢhûre
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
Selanikli Tevfik
Biyografi
4
[Ġmzasız]
Hükemâ-yı Kadîmeden
Aristo (3)
Suallerimiz
52
Makale
Fıkra
Öldürülen bir öğretmenin görülen mahkemesi hakkında
bilgiler verilmiĢtir.
Japonya‟nın gösterdiği hızlı geliĢmeyle büyük devletler
tarafından dikkat çekmesi üzerinde durulmuĢtur.
Eski eĢyaların yeniden değerlendirilmesi ve bu hususunun
Avrupa ve Amerika‟da gördüğü rağbet hakkında bilgi
verilmiĢtir.
Fransa‟da bir cinayet davasının görülen mahkemesi
duyurulur.
2250
2251
2251
2251
2251
2251
2251
2251
2251
2251
2251
2251
2251
2251
2251
2251
2251
2252
8 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
9 TeĢrinisani
1895
10 TeĢrinisani
1895
4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2
[Ġmzasız]
Malzeme-i Beytiye
Fıkra
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
[Ġmzasız]
Fıkra
Gazetenin haftalık yayınladığı sorulardan biridir.
Makale
Gazetenin sorusuna cevap niteliğindeki metindir.
Makale
Fransa‟da bir cinayet davasının görülen mahkemesi
duyurulur.
H. Ġkbal adında bir okurdan alınan mektup
değerlendirilmiĢtir.
3
Victor
3
[Ġmzasız]
Evlilik Mi Ġyidir Bekârlık
Mı?
Evlilik Mi Ġyidir Bekârlık
Mı?
Muhâkemât-ı MeĢhûre
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
3-4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Tevcihât
Duyuru
2-3
4
1
[Ġmzasız]
53
2252
2252
2252
2252
2252
2252
2252
2252
2252
2252
2252
2252
2252
2253
2253
2253
2253
2253
10 TeĢrinisani
1895
10 TeĢrinisani
1895
10 TeĢrinisani
1895
10 TeĢrinisani
1895
10 TeĢrinisani
1895
10 TeĢrinisani
1895
10 TeĢrinisani
1895
10 TeĢrinisani
1895
10 TeĢrinisani
1895
10 TeĢrinisani
1895
10 TeĢrinisani
1895
10 TeĢrinisani
1895
10 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Makale
2
[Ġmzasız]
KıĢ Ġçin Taze Üzüm
Muhafazası
Havâdis-i Yevmiye
Evlenmeli Mi
Evlenmemeli Mi?
Kalb-i Cerîhadâr
Makale
2
Mehmet ġerif
bin Arif
Mustafa Refik
3
[Ġmzasız]
Muhâkemât-ı MeĢhûre
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
Umûr-ı Sarrâfiye ve Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Duyuru
2-3
4
Üzümün kıĢ aylarında da tüketilmesini sağlayacak koruma
yollarından söz edilmektedir.
Haber
Evliliğin hayata kattığı lezzetlere değinilmiĢ evlenmeme
fikri çürütülmeye çalıĢılmıĢtır.
Roman
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Duyuru
54
Fransa‟da bir cinayet davasının görülen mahkemesi
duyurulur.
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2254
2254
2254
2254
2254
2254
11 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
11 TeĢrinisani
1895
12 TeĢrinisani
1895
12 TeĢrinisani
1895
12 TeĢrinisani
1895
12 TeĢrinisani
1895
12 TeĢrinisani
1895
12 TeĢrinisani
1895
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
Hakkı
Cholorose
Makale
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
Mehmet Refet
Evlilik! Bekârlık!
Makale
Evlilik ve bekârlık sağlık açısından incelenmiĢtir.
3
[Ġmzasız]
Muhâkemât-ı MeĢhûre
Makale
Fransa‟da bir cinayet davasının görülen mahkemesi
duyurulur.
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
2
2-3
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
55
Kloroz hastalığı hakkında bilgiler verilmektedir.
Selanikli Tevfik tarafından yayınlanan Mösyö Lavared‟in
Kırk Beş Parası adlı roman ve Hanımlara Mahsus Gazete
adlı yayın duyurulmaktadır.
(Borsa)
2254
2254
2254
2254
2254
2254
2254
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
2255
12 TeĢrinisani
1895
12 TeĢrinisani
1895
12 TeĢrinisani
1895
12 TeĢrinisani
1895
12 TeĢrinisani
1895
12 TeĢrinisani
1895
12 TeĢrinisani
1895
13 TeĢrinisani
1895
13 TeĢrinisani
1895
13 TeĢrinisani
1895
13 TeĢrinisani
1895
13 TeĢrinisani
1895
13 TeĢrinisani
1895
13 TeĢrinisani
1895
13 TeĢrinisani
1895
13 TeĢrinisani
1895
13 TeĢrinisani
1895
13 TeĢrinisani
1895
3
[Ġmzasız]
Ġngiltere‟de AyyaĢlık
Makale
Ġngiltere‟de alkol tüketimi konusunda bilgiler verilir.
3
[Ġmzasız]
Muhâkemât-ı MeĢhûre
Makale
Fransa‟da bir cinayet davasının görülen mahkemesi
duyurulur.
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
3-4
[Ġmzasız]
Macaristan Bininci Sene-i
Devriye Sergisi
Selanik‟ten Mektub-ı
Mahsus
Muhâkemât-ı MeĢhûre
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
56
Duyuru
Makale
Macaristan‟da düzenlenecek sergi münasebetiyle genel
ahvaline ve medeni geliĢimine dair bilgiler verilir.
Selanik‟in genel durumuna dair bilgiler ve haberler
mevcuttur.
Fransa‟da bir cinayet davasının görülen mahkemesi
duyurulur.
2255
2255
2256
2256
2256
2256
2256
2256
2256
2256
2256
2256
2256
2256
2256
2256
2256
2257
13 TeĢrinisani
1895
13 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
14 TeĢrinisani
1895
15 TeĢrinisani
1895
4
[Ġmzasız]
4
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis- Yevmîye
Haber
3
[Ġmzasız]
Kutb-ı Cenûbî Seyahati
Makale
3
[Ġmzasız]
Londra Muhbirimizden
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 96“Handeler, Ġstihzalar”
Borsa
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
Tevcihât
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
57
Almanlar tarafından Güney Kutbuna düzenlenecek ilmi
seyahat hakkında bilgiler içerir.
Londra‟nın genel ahvaline dair bilgiler yer alır.
AĢkı küçümsenmiĢ bir kadının âĢık olduğu adama yazdığı
mektuptur.
Duyuru
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın ve Hikmet Bey‟in
Terakkiyât-ı Cedide-i Bahriye adlı eseri tanıtılmaktadır.
2257
2257
2257
2257
2257
2257
2257
2257
2257
2257
2258
2258
2258
2258
2258
2258
2258
2258
15 TeĢrinisani
1895
15 TeĢrinisani
1895
15 TeĢrinisani
1895
15 TeĢrinisani
1895
15 TeĢrinisani
1895
15 TeĢrinisani
1895
15 TeĢrinisani
1895
15 TeĢrinisani
1895
15 TeĢrinisani
1895
15 TeĢrinisani
1895
16 TeĢrinisani
1895
16 TeĢrinisani
1895
16 TeĢrinisani
1895
16 TeĢrinisani
1895
16 TeĢrinisani
1895
16 TeĢrinisani
1895
16 TeĢrinisani
1895
16 TeĢrinisani
1895
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Balık Yağları
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
3
Mefhari
Makale
Abdullah Zühtü
Muhâzara 10- Bir
Mülahaza
Bir Hayat-ı Bedbahtâne
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Makale
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
Çikson Kafilesi ve Kutb-ı
ġimâlî Seyahati
Paris‟ten Mektup
3-4
58
Hikâye
Mektup
Balık yağı adı altında satılan karıĢımların mahiyeti üzerine
yazılmıĢ bir makaledir.
Fransa‟da iĢlenen cinayetin herkesçe takip edilen
mahkemesine dair birtakım mülahazalar yer almaktadır.
Sokaklarda su satarak geçimini sağlamaya çalıĢan bir
adamın acılarla dolu hayat hikâyesidir.
“ġehrimizin mesirelerinden hangisini tercih edersiniz?”
sorusuna alınan cevaplar yayınlanmıĢtır.
Çikson kafilesi tarafından gönderilmiĢ, seyahatleri esnasında
geliĢen durumları bildiren bir yazıdır.
Paris‟in ahvali bildirilir.
2258
2258
2258
2258
2258
2259
2259
2259
2259
2259
2259
2259
2259
2259
2259
2259
2259
2259
16 TeĢrinisani
1895
16 TeĢrinisani
1895
16 TeĢrinisani
1895
16 TeĢrinisani
1895
16 TeĢrinisani
1895
17 TeĢrinisani
1895
17 TeĢrinisani
1895
17 TeĢrinisani
1895
17 TeĢrinisani
1895
17 TeĢrinisani
1895
17 TeĢrinisani
1895
17 TeĢrinisani
1895
17 TeĢrinisani
1895
17 TeĢrinisani
1895
17 TeĢrinisani
1895
17 TeĢrinisani
1895
17 TeĢrinisani
1895
17 TeĢrinisani
1895
3
[Ġmzasız]
Ahval-i Ticaret
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Bir Faydalı Mikrop
Makale
2
[Ġmzasız]
Elektrik Vapurları
Makale
2-3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
Dr. Muzaffer
Makale
3
[Ġmzasız]
Frengi Ġlletine Dair
Mülâhazât
Telgraf
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Haber
59
Mikropların varlık sahasındaki faydaları üzerine bilgiler
verilmektedir.
Bergen limanındaki elektrikli vapurlar hakkında bilgi verilir.
Frengi, frengi zannedilip de frengi olmayan hastalıklar vs.
gibi konularda Mâlumât verilir.
2259
17 TeĢrinisani
1895
4
2259
17 TeĢrinisani
1895
18 TeĢrinisani
1895
18 TeĢrinisani
1895
18 TeĢrinisani
1895
18 TeĢrinisani
1895
18 TeĢrinisani
1895
18 TeĢrinisani
1895
18 TeĢrinisani
1895
18 TeĢrinisani
1895
18 TeĢrinisani
1895
18 TeĢrinisani
1895
18 TeĢrinisani
1895
18 TeĢrinisani
1895
18 TeĢrinisani
1895
19 TeĢrinisani
1895
19 TeĢrinisani
1895
4
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2260
2261
2261
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Makale
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
60
Ahmet Ragıp Bey tercümesi ile yayınlanan, Ernest
Daudet‟ye ait Jan Malori‟nin Cinayeti adlı roman hakkında
kısaca bilgi verilmektedir.
Ġpekçiliğe ve ipek boyamaya dair bilgiler verilir.
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2261
2262
2262
2262
2262
2262
2262
2262
2262
2262
2262
19 TeĢrinisani
1895
19 TeĢrinisani
1895
19 TeĢrinisani
1895
19 TeĢrinisani
1895
19 TeĢrinisani
1895
19 TeĢrinisani
1895
19 TeĢrinisani
1895
19 TeĢrinisani
1895
20 TeĢrinisani
1895
20 TeĢrinisani
1895
20 TeĢrinisani
1895
20 TeĢrinisani
1895
20 TeĢrinisani
1895
20 TeĢrinisani
1895
20 TeĢrinisani
1895
20 TeĢrinisani
1895
20 TeĢrinisani
1895
20 TeĢrinisani
1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
Salih Zeki
KeĢfü‟z-Zünun
Makale
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Duyuru
3
[Ġmzasız]
3
[Ġmzasız]
Macaristan‟ın Bininci
Senesi
Ġngiltere, Asanti
Muharebesi
Telgraf
61
Duyuru
Haber
Kâtip Çelebi‟nin KeĢfü‟z-Zünun adlı eseri hakkında bilgiler
verilmiĢtir.
Macaristan Krallığının 1000. sene-i devriyesi için yapılacak
kutlamalar bildirilir.
Ġngiltere‟nin Asanti‟ye savaĢ açması, asker sevkiyatı gibi
konular duyurulur.
2262
2262
2262
2263
2263
2263
2263
2263
2263
2263
2263
2263
2263
2263
2263
2263
2264
2264
20 TeĢrinisani
1895
20 TeĢrinisani
1895
20 TeĢrinisani
1895
21 TeĢrinisani
1895
21 TeĢrinisani
1895
21 TeĢrinisani
1895
21 TeĢrinisani
1895
21 TeĢrinisani
1895
21 TeĢrinisani
1895
21 TeĢrinisani
1895
21 TeĢrinisani
1895
21 TeĢrinisani
1895
21 TeĢrinisani
1895
21 TeĢrinisani
1895
21 TeĢrinisani
1895
21 TeĢrinisani
1895
22 TeĢrinisani
1895
22 TeĢrinisani
1895
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye – EĢya
Vagonlarının Teshini
Telgraf
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 97“Mavi Mi? Pembe Mi?”
Borsa
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Duyuru
4
Haber
SavaĢtan dönen bir gencin evlenme isteği üzerine
kurgulanmıĢ bir hikâyedir.
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
62
Almanların yük taĢıyan trenleri ısıtmalarının mantıki izahı
yapılmaktadır.
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın tanıtılmaktadır.
2264
2264
2264
2264
2264
2264
2264
2264
2264
2264
2264
2264
2265
2265
2265
2265
2265
2265
22 TeĢrinisani
1895
22 TeĢrinisani
1895
22 TeĢrinisani
1895
22 TeĢrinisani
1895
22 TeĢrinisani
1895
22 TeĢrinisani
1895
22 TeĢrinisani
1895
22 TeĢrinisani
1895
22 TeĢrinisani
1895
22 TeĢrinisani
1895
22 TeĢrinisani
1895
22 TeĢrinisani
1895
23 TeĢrinisani
1895
23 TeĢrinisani
1895
23 TeĢrinisani
1895
23 TeĢrinisani
1895
23 TeĢrinisani
1895
23 TeĢrinisani
1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
3
Selanikli Tevfik
Makale
3-4
4
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Mustafa Refik
Tarih Nazarında Tenvir-i
Mesâkin (1)
Mevadd-ı Umumiye-yi
Bahriye (3)- Rüzgâr
Ġcmal-i Fennî
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Macaristan Sergisi ve
Hükümdarân-ı Azam
Kalb-i Cerîhadâr
Duyuru
2
Mustafa Refik
63
Makale
Ġnsanlığın aydınlanma araçlarına duyduğu ihtiyaç üzerinde
durulmuĢtur.
Rüzgârın denizde gösterdiği kuvvet ve denizciler için sahip
olduğu önem incelenmiĢtir.
Makale
Roman
Dört mevsimden hangisinin daha fazla sevildiği sorusuna
verilen cevaplar yayınlanmıĢtır.
PiĢte‟de düzenlenecek kutlamaların hazırlıklarına dair
bilgiler yer almaktadır.
2265
2265
2265
2265
2265
2265
2265
2265
2266
2266
2266
2266
2266
2266
2266
2266
23 TeĢrinisani
1895
23 TeĢrinisani
1895
3
[Ġmzasız]
Paris Muhbirimizden
Makale
Paris‟in gündemindeki konular bildirilir.
3
Dr. Muzaffer
Makale
Saç hastalıkları hakkında Mâlumât verilmektedir.
23 TeĢrinisani
1895
23 TeĢrinisani
1895
23 TeĢrinisani
1895
3
[Ġmzasız]
Mevadd-ı Tıbbiye- Saç
Kıran Ġlletine Dair
Mülâhazât
Telgraf
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Hikâye
23 TeĢrinisani
1895
23 TeĢrinisani
1895
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 98-“Bir
Çiçek AçmamıĢ
Mezarında”
Borsa
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
23 TeĢrinisani
1895
24 TeĢrinisani
1895
24 TeĢrinisani
1895
24 TeĢrinisani
1895
24 TeĢrinisani
1895
24 TeĢrinisani
1895
24 TeĢrinisani
1895
24 TeĢrinisani
1895
24 TeĢrinisani
1895
4
Ġlan
Reklam
Haber
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Men„-i Müskirat Cemiyeti
Duyuru
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
64
Mezarlıkta dolaĢan bir adamın izlenimleri sunulmaktadır.
Muallim Hamdi Bey‟in Rehber Cerrahi-i Sagir Usul-ı
Ameliyesi adlı eseri ve Mehmet Münci tarafından tercüme
edilmiĢ olan Röne Mopren adlı hikâyenin yayını
tanıtılmaktadır.
Fransa‟da mevcut “Men„-i Müskirat Cemiyeti”nin toplantısı
ve görüĢülen konular duyurulmuĢtur.
2266
2266
2266
2266
2266
2266
2266
2267
2267
2267
2267
2267
2267
2267
2267
2267
2267
2267
24 TeĢrinisani
1895
24 TeĢrinisani
1895
24 TeĢrinisani
1895
24 TeĢrinisani
1895
24 TeĢrinisani
1895
24 TeĢrinisani
1895
24 TeĢrinisani
1895
25 TeĢrinisani
1895
25 TeĢrinisani
1895
25 TeĢrinisani
1895
25 TeĢrinisani
1895
25 TeĢrinisani
1895
25 TeĢrinisani
1895
25 TeĢrinisani
1895
25 TeĢrinisani
1895
25 TeĢrinisani
1895
25 TeĢrinisani
1895
25 TeĢrinisani
1895
2-3
[Ġmzasız]
Üzümün Kemâle Gelmesi
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Makale
2
[Ġmzasız]
Müskiratın Tenâkıs-ı
Nüfusa Hizmeti
Mâlumât-ı Mütenevvi„a
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2-3
[Ġmzasız]
Bir Dolandırıcı
Mektup
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât- El
ĠĢleri
Makale
65
Fıkra
Üzümün olgunlaĢana kadar geçirdiği süreç anlatılmaktadır.
Hasan Bey tarafından kaleme alınmıĢ olan Hesap Eğlencesi
adlı eserin yayını duyurulmaktadır.
Ġngiltere ve Fransa‟daki evlenme oranları ve bunlara etki
eden durumlar üzerine bilgi verilir.
Amerika‟ya dair çeĢitli istatistiki bilgiler sunulmuĢtur.
Yazarın vapurda tanıĢtığı bir adamın baĢından geçen
dolandırıcılığın hikâyesidir.
Kadınların hayatında el iĢlerinin olmasının gerekliliğine ve
bunun faydalarına değinilmiĢtir.
2267
2267
2267
2267
2268
2268
2268
2268
2268
2268
2268
2268
2268
2268
2268
2268
2269
2269
25 TeĢrinisani
1895
25 TeĢrinisani
1895
25 TeĢrinisani
1895
25 TeĢrinisani
1895
26 TeĢrinisani
1895
26 TeĢrinisani
1895
26 TeĢrinisani
1895
26 TeĢrinisani
1895
26 TeĢrinisani
1895
26 TeĢrinisani
1895
26 TeĢrinisani
1895
26 TeĢrinisani
1895
26 TeĢrinisani
1895
26 TeĢrinisani
1895
26 TeĢrinisani
1895
26 TeĢrinisani
1895
27 TeĢrinisani
1895
27 TeĢrinisani
1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
Ziya
Küçük Hikâyeler 99“Zavallı Valentin”
Ġlan
Hikâye
3-4
4
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Edebî ve Ġlmî Bir
Muhâvere
Telgraf
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
66
AĢk adıyla tuzağa düĢürülen Valentin adlı genç kızın
kurtuluĢunu anlatmaktadır.
Ġsviçre Darü‟l-Fünûn muallimlerinden bir zatın Mısır‟a
yaptığı ziyaret hakkında bilgiler verilmiĢtir.
2269
2269
2269
2269
2269
2269
2269
2269
2269
2269
2270
2270
2270
2270
2270
2270
2270
2270
27 TeĢrinisani
1895
27 TeĢrinisani
1895
27 TeĢrinisani
1895
27 TeĢrinisani
1895
27 TeĢrinisani
1895
27 TeĢrinisani
1895
27 TeĢrinisani
1895
27 TeĢrinisani
1895
27 TeĢrinisani
1895
27 TeĢrinisani
1895
28 TeĢrinisani
1895
28 TeĢrinisani
1895
28 TeĢrinisani
1895
28 TeĢrinisani
1895
28 TeĢrinisani
1895
28 TeĢrinisani
1895
28 TeĢrinisani
1895
28 TeĢrinisani
1895
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Küre-yi Kamere Müteallik
Yeni KeĢfiyât
Makale
67
Ali Rıza Efendi imzalı Fazâil-i Ahlaktan Bir Nebze adlı eser
hakkında bilgi verilmektedir.
Amerikalı bir bilim adamının “Ay” yüzeyinde nehirler
olduğu bilgisine ulaĢması anlatılmaktadır.
2270
2270
2270
2270
2270
2270
2270
2271
2271
2271
2271
2271
2271
2271
2271
2271
2271
2271
28 TeĢrinisani
1895
28 TeĢrinisani
1895
28 TeĢrinisani
1895
28 TeĢrinisani
1895
28 TeĢrinisani
1895
28 TeĢrinisani
1895
28 TeĢrinisani
1895
29 TeĢrinisani
1895
29 TeĢrinisani
1895
29 TeĢrinisani
1895
29 TeĢrinisani
1895
29 TeĢrinisani
1895
29 TeĢrinisani
1895
29 TeĢrinisani
1895
29 TeĢrinisani
1895
29 TeĢrinisani
1895
29 TeĢrinisani
1895
29 TeĢrinisani
1895
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Sibirya‟da KeĢfiyât
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
68
Arjantin‟in Plata Ģehri hakkında bilgiler içerir.
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın hakkında bilgi
verilmektedir.
Sibirya‟da Ruslarca yürütülen ilmi araĢtırma hakkında bilgi
içerir.
2271
2271
2271
2271
2272
2272
2272
2272
2272
2272
2272
2272
2272
2272
2272
2272
29 TeĢrinisani
1895
29 TeĢrinisani
1895
29 TeĢrinisani
1895
29 TeĢrinisani
1895
30 TeĢrinisani
1895
30 TeĢrinisani
1895
30 TeĢrinisani
1895
30 TeĢrinisani
1895
30 TeĢrinisani
1895
30 TeĢrinisani
1895
30 TeĢrinisani
1895
30 TeĢrinisani
1895
30 TeĢrinisani
1895
30 TeĢrinisani
1895
30 TeĢrinisani
1895
30 TeĢrinisani
1895
3
3-4
Selanikli Tevfik
N. S.(Sin)
Alexandre Dumas-zadenin
Vefatı
Fazilet Mükâfatı
Makale
Makale
Makale
4
Ebu‟s-Süreyya
Sami
4
[Ġmzasız]
Mevadd-ı Umumiye-yi
Bahriye (4)- Gemicilere
Okuyup Yazmak Lazım
Mı?
Suallerimiz
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2-3
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticaret
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
Abdullah Zühtü
Hikâye
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 100-“O
da Bir Yar-ı ĠĢvekâr
Mıdır?”
Mütenevvi„a
4
[Ġmzasız]
Borsa
69
Fıkra
Fıkra
Alexandre Dumas‟nın vefatı üzerine kaleme alınmıĢ bu yazı
onun edebi yetkinliğini anlatmaktadır.
Avrupa‟da yaĢanan ahlaki çöküntüye rağmen faziletli
kimselerin de var olduğu örneklenerek anlatılmaktadır.
Osmanlı denizcileri arasında okuma yazma bilenlerin
sayısının azlığına binaen okuma yazma öğrenmenin
gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.
“En kıymetli yadigârınız nedir?” sorusuna alınan cevaplar
yayınlanmıĢtır.
Ġki ayrı güzel arasında kararsız kalmıĢlığın hikâyesidir.
2272
2273
2273
2273
2273
2273
2273
2273
2273
2273
2273
2273
2273
2273
2274
2274
2274
2274
30 TeĢrinisani
1895
1 Kânunuevvel
1895
1 Kânunuevvel
1895
1 Kânunuevvel
1895
1 Kânunuevvel
1895
1 Kânunuevvel
1895
1 Kânunuevvel
1895
1 Kânunuevvel
1895
1 Kânunuevvel
1895
1 Kânunuevvel
1895
1 Kânunuevvel
1895
1 Kânunuevvel
1895
1 Kânunuevvel
1895
1 Kânunuevvel
1895
2 Kânunuevvel
1895
2 Kânunuevvel
1895
2 Kânunuevvel
1895
2 Kânunuevvel
1895
4
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Telefonografi
Makale
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
70
Telefon üzerine yazılmıĢ, telefonla iletiĢim hakkında bilgi
veren bir makaledir.
2274
2274
2274
2274
2274
2274
2274
2274
2274
2274
2274
2275
2275
2275
2275
2275
2275
2 Kânunuevvel
1895
2 Kânunuevvel
1895
2 Kânunuevvel
1895
2 Kânunuevvel
1895
2 Kânunuevvel
1895
2 Kânunuevvel
1895
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Kavâim-i Nakdiye
Makale
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2-3
[Ġmzasız]
KuĢpalazı Serumu
Makale
3
[Ġmzasız]
SarhoĢ ġarkıları
Makale
2 Kânunuevvel
1895
2 Kânunuevvel
1895
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
Bedia
Makale
2 Kânunuevvel
1895
2 Kânunuevvel
1895
2 Kânunuevvel
1895
3 Kânunuevvel
1895
3 Kânunuevvel
1895
3 Kânunuevvel
1895
3 Kânunuevvel
1895
3 Kânunuevvel
1895
3 Kânunuevvel
1895
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumâtġâyân-ı Mütâlaa Bir
Mektup
Telgraf
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
Ġlan
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
71
Kâğıt paralarda yapılacak değiĢim dolayısıyla kâğıt paranın
tarihine dair bilgiler sunulmuĢtur.
KuĢpalazı serumunun üretimine Ģahit olan bir doktorun
gözlemlerine yer verilir.
Avrupa‟da alkolle mücadele adına, sarhoĢluğu yücelten Ģarkı
ve edebiyat mahsullerine dair yapılmıĢ bir çalıĢma hakkında
bilgi verilmektedir.
Bedia imzasıyla alınan bir mektuba ve bu mektuba verilen
cevaba yer verilmiĢtir.
2275
2275
2275
2275
2275
2275
2275
2276
2276
2276
2276
2276
2276
2276
2276
2276
2276
2276
3 Kânunuevvel
1895
3 Kânunuevvel
1895
3 Kânunuevvel
1895
3 Kânunuevvel
1895
3 Kânunuevvel
1895
3 Kânunuevvel
1895
3 Kânunuevvel
1895
4 Kânunuevvel
1895
4 Kânunuevvel
1895
4 Kânunuevvel
1895
4 Kânunuevvel
1895
4 Kânunuevvel
1895
4 Kânunuevvel
1895
4 Kânunuevvel
1895
4 Kânunuevvel
1895
4 Kânunuevvel
1895
4 Kânunuevvel
1895
4 Kânunuevvel
1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2-3
[Ġmzasız]
1900 Sergi-i Umumisi
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 101“Beyoğlu Hatıralarından”
Borsa
72
Duyuru
1900 senesinde Paris‟te düzenlenecek sergi için imal edilen
bir haritadan söz edilir.
Beyoğlu‟nun eğlence hayatından manzaralar sunan bir
hikâyedir.
2276
2277
2277
2277
2277
2277
2277
2277
2277
2277
2277
2277
2277
2277
2277
2277
2277
2277
4 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
5 Kânunuevvel
1895
4
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Makale
2
Mustafa Refik
Alexandre Dumas-zadenin
Cenaze Alayı
Kalb-i Cerîhadâr
Makale
Roman
2-3
Dr. Hakkı
3
[Ġmzasız]
Hıfzı‟s- Sıhhat-i EtfâlMikroptan Azade Süt
Havâdis-i Yevmiye
3
AyĢe Ramha
Kadınlara Mâlumât
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
Ġlan
73
Dumas‟nın cenaze törenine dair Paris gazetelerinden alınan
bilgiler mevcuttur.
Anne sütünün çocuğa faydaları üzerinde durulur.
Haber
Nesilleri yetiĢtirmede anneye düĢen görevler üzerinde duran
bir makaledir.
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın tanıtılmaktadır.
2278
2278
2278
2278
2278
2278
2278
2278
2278
2278
2278
2278
2278
2278
2278
2279
2279
2279
6 Kânunuevvel
1895
6 Kânunuevvel
1895
6 Kânunuevvel
1895
6 Kânunuevvel
1895
6 Kânunuevvel
1895
6 Kânunuevvel
1895
6 Kânunuevvel
1895
6 Kânunuevvel
1895
6 Kânunuevvel
1895
6 Kânunuevvel
1895
6 Kânunuevvel
1895
6 Kânunuevvel
1895
6 Kânunuevvel
1895
6 Kânunuevvel
1895
6 Kânunuevvel
1895
7 Kânunuevvel
1895
7 Kânunuevvel
1895
7 Kânunuevvel
1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
Selanikli Tevfik
Sakız‟a Bir Seyahat
3
Mehmet Nuri
3
3
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Mustafa Refik
Vesait-i Nakliyeden
Tramvaylar
Tarih-i Melâ‟ibden Bir
Nebze
Ġcmal-i Fenni
Seyahat
Anıları
Makale
3-4
Abdi-i Amedî
Edison
Biyografi
4
Abdullah Zühtü
Beyoğlu Hatıralarından
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
74
Makale
Yazar Sakız adasına yaptığı seyahate dair gözlemlerini
paylaĢmaktadır.
Tramvayların üretimi ve Osmanlı coğrafyasında da
yaygınlaĢması gibi konular üzerinde durulur.
Oyun oynamanın ve oyuncakların tarihçesi incelenir.
Makale
Edison‟un hayatına ve ilme yaptığı katkılara dair bilgiler
verilir.
Beyoğlu‟nun eğlence hayatından manzaralar sunan bir
hikâyedir.
2279
2279
2279
2279
2279
2279
2279
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
2280
7 Kânunuevvel
1895
7 Kânunuevvel
1895
7 Kânunuevvel
1895
7 Kânunuevvel
1895
7 Kânunuevvel
1895
7 Kânunuevvel
1895
7 Kânunuevvel
1895
8 Kânunuevvel
1895
8 Kânunuevvel
1895
8 Kânunuevvel
1895
8 Kânunuevvel
1895
8 Kânunuevvel
1895
8 Kânunuevvel
1895
8 Kânunuevvel
1895
8 Kânunuevvel
1895
8 Kânunuevvel
1895
8 Kânunuevvel
1895
8 Kânunuevvel
1895
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2-3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
1-2
2
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 102“Gülüm”
Borsa
Ġlan
Reklam
4
75
Duyuru
Bir Ģairin ismiyle anılan güllere duyduğu ilgiyi anlatan
Fransızcadan tercüme edilmiĢ bir hikâyedir.
2281
2281
2281
2281
2281
2281
2281
2281
2281
2281
2281
2281
2281
2281
2282
2282
2282
2282
9 Kânunuevvel
1895
9 Kânunuevvel
1895
9 Kânunuevvel
1895
9 Kânunuevvel
1895
9 Kânunuevvel
1895
9 Kânunuevvel
1895
9 Kânunuevvel
1895
9 Kânunuevvel
1895
9 Kânunuevvel
1895
9 Kânunuevvel
1895
9 Kânunuevvel
1895
9 Kânunuevvel
1895
9 Kânunuevvel
1895
9 Kânunuevvel
1895
10 Kânunuevvel
1895
10 Kânunuevvel
1895
10 Kânunuevvel
1895
10 Kânunuevvel
1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2-3
[Ġmzasız]
[Ġmzasız]
Seyahat
Anısı
Haber
Afrika‟da bulunan Pagamoya‟ya dair bir tacirin verdiği
muhtelif bilgiler yer almaktadır.
3
Pagamoya ve Civârı
Hakkında Mâlumât
Havâdis-i Yevmiye
3
Dr. Hakkı
Hıfzı‟s-Sıhhat-i Etfâlden
Makale
Anne sütü ve verem konularında bilgiler verilir.
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
Roma‟da yayınlanan bir gazetede Osmanlı kadınlarına dair
yapılan dayanaksız tespitler eleĢtirilmiĢtir.
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
Ġlan
Reklam
2
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
76
2282
2282
2282
2282
2282
2282
2283
2283
2283
2283
2283
2283
2283
2283
2283
2283
2283
2283
10 Kânunuevvel
1895
10 Kânunuevvel
1895
10 Kânunuevvel
1895
10 Kânunuevvel
1895
10 Kânunuevvel
1895
10 Kânunuevvel
1895
11 Kânunuevvel
1895
11 Kânunuevvel
1895
11 Kânunuevvel
1895
11 Kânunuevvel
1895
11 Kânunuevvel
1895
11 Kânunuevvel
1895
11 Kânunuevvel
1895
11 Kânunuevvel
1895
11 Kânunuevvel
1895
11 Kânunuevvel
1895
11 Kânunuevvel
1895
11 Kânunuevvel
1895
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 103“A„ma”
Borsa
Ġlan
Reklam
4
77
Duyuru
Diğer dilencilerden farkıyla dikkat çeken kör bir dilencinin
hikâyesidir.
2284
2284
2284
2284
2284
2284
2284
2284
2284
2284
2284
2284
2284
2284
2285
2285
2285
2285
12 Kânunuevvel
1895
12 Kânunuevvel
1895
12 Kânunuevvel
1895
12 Kânunuevvel
1895
12 Kânunuevvel
1895
12 Kânunuevvel
1895
12 Kânunuevvel
1895
12 Kânunuevvel
1895
12 Kânunuevvel
1895
12 Kânunuevvel
1895
12 Kânunuevvel
1895
12 Kânunuevvel
1895
12 Kânunuevvel
1895
12 Kânunuevvel
1895
13 Kânunuevvel
1895
13 Kânunuevvel
1895
13 Kânunuevvel
1895
13 Kânunuevvel
1895
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Macaristan Sergisi
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Makale
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
Afrika‟nın Ahvâl-i
Ticariyesi ve Zirâiyesi
Telgraf
3
[Ġmzasız]
Mâlumât ve Mahsulât
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Afrika ve Avrupa arasındaki ticari iliĢki ile Afrika‟nın zirai
ürünlerinin ticari değeri gibi konular üzerinde durulmuĢtur.
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
78
PiĢte‟de düzenlenecek sergiye dairdir.
Ticari ve zirai ürünler hakkında kısa bilgiler verilir.
2285
2285
2285
2285
2285
2285
2285
2285
2285
2285
2285
2286
2286
2286
2286
2286
2286
2286
13 Kânunuevvel
1895
13 Kânunuevvel
1895
13 Kânunuevvel
1895
13 Kânunuevvel
1895
13 Kânunuevvel
1895
13 Kânunuevvel
1895
13 Kânunuevvel
1895
13 Kânunuevvel
1895
13 Kânunuevvel
1895
13 Kânunuevvel
1895
13 Kânunuevvel
1895
14 Kânunuevvel
1895
14 Kânunuevvel
1895
14 Kânunuevvel
1895
14 Kânunuevvel
1895
14 Kânunuevvel
1895
14 Kânunuevvel
1895
14 Kânunuevvel
1895
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Pagamoya Seyahati
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Seyahat
Anıları
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
Selanikli Tevfik
Sakız‟a Bir Seyahat 2
3-4
4
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Abdullah Zühtü
Örümcekler Hakkında Bir
Tetkikat
Ah Bilsen!..
Seyahat
Anıları
Makale
4
Dr. Ġbrahim
Ġcmal-i Tıbbi
Makale
4
Abdi-i Amedî
Garâib-i Âdât
Makale
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticaret
Makale
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
79
Hikâye
Afrika‟da bulunan Pagamoya‟ya dair bir tacirin verdiği
muhtelif bilgiler yer almaktadır.
Örümceklerle ilgili muhtelif bilgiler verilmiĢtir.
Gizli tutulmuĢ bir aĢkın maĢukla paylaĢıldığı, mektup
formunda yazılmıĢ bir hikâyedir.
ÇeĢitli milletlerin muhtelif hayat tarzları, yaĢayıĢları,
adetleri gibi konulara örnekler verilmektedir.
Gazetenin okurlarına yönelttiği sorulara gelen cevaplar
yayınlanmaktadır.
2286
2286
2286
2286
2286
2287
2287
2287
2287
2287
2287
2287
2287
2287
2287
2287
2287
14 Kânunuevvel
1895
14 Kânunuevvel
1895
14 Kânunuevvel
1895
14 Kânunuevvel
1895
14 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Makale
2-3
[Ġmzasız]
Odalarda Çiçek
YetiĢtirmek
Mükâfat
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Tehlikeli Bir Sayd
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
Duyuru
80
Köprülüzade Mehmet Tevfik imzalı Müntehap Hikâyeler
adlı eser ve Salname-i Vilayet-i Aydın adlı yayınlar
tanıtılmıĢtır.
KıĢ aylarında evde çiçek yetiĢtirmenin püf noktaları
hakkında Mâlumât verilir.
“Paris Fenn-i Tıb Akademisi” tarafından ilmi çalıĢmalarda
bulunanlara dağıtılan ödüller duyurulmaktadır.
Ġngiliz gazetelerinde okunan bir balina avı haberi
yayınlanmıĢtır.
2287
2287
2287
2287
2287
2288
2288
2288
2288
2288
2288
2288
2288
2288
2289
2289
2289
2289
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
15 Kânunuevvel
1895
16 Kânunuevvel
1895
16 Kânunuevvel
1895
16 Kânunuevvel
1895
16 Kânunuevvel
1895
16 Kânunuevvel
1895
16 Kânunuevvel
1895
16 Kânunuevvel
1895
16 Kânunuevvel
1895
16 Kânunuevvel
1895
17 Kânunuevvel
1895
17 Kânunuevvel
1895
17 Kânunuevvel
1895
17 Kânunuevvel
1895
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
81
2289
2289
2289
2289
2289
2289
2289
2289
2289
2289
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2290
17 Kânunuevvel
1895
17 Kânunuevvel
1895
17 Kânunuevvel
1895
17 Kânunuevvel
1895
17 Kânunuevvel
1895
17 Kânunuevvel
1895
17 Kânunuevvel
1895
17 Kânunuevvel
1895
17 Kânunuevvel
1895
17 Kânunuevvel
1895
18 Kânunuevvel
1895
18 Kânunuevvel
1895
18 Kânunuevvel
1895
18 Kânunuevvel
1895
18 Kânunuevvel
1895
18 Kânunuevvel
1895
18 Kânunuevvel
1895
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât- Ġki
Mini Mini Kitap
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Dr. Muzaffer
Tabâbet-i Ġslamiyeye Dâir
Mülâhazât-ı Tarihiye
Makale
3
82
Avrupa‟da yılbaĢlarında eĢlerin birbirine hediye ettikleri iki
minik kitapçık hakkında ve evlilik kurumu hakkında
mütalaalar yer almaktadır.
Zakaryan Efendi‟nin kaleme aldığı Gül ve Mahsulatı adlı
eseri tanıtılmaktadır.
Ġslam dünyasında bilhassa Araplar tarafından tıp ilmine
sağlanan katkılar üzerine kaleme alınmıĢtır. Ġslam âleminin
tıp tarihine dair yazılmıĢ bir kitaptan da alıntı yapılmıĢtır.
2290
2290
2290
2290
2290
2290
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
2291
18 Kânunuevvel
1895
18 Kânunuevvel
1895
18 Kânunuevvel
1895
18 Kânunuevvel
1895
18 Kânunuevvel
1895
18 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 104“Gönül Avcısı”
Borsa
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Reklam
Ahmet Rasim‟in Sevda-yı Sermedi adlı eserinin duyurusu
yapılmıĢtır.
Fıkra
Regâib kandili dolayısıyla yayınlanmıĢ içinde manzum
parçalar da bulunduran bir fıkradır.
Ġlan
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Leyle-i Regâib
Umûmiyetü‟l-Mevâhib
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
ġimendiferler ve Posta
Vapurları
Havâdis-i Yevmiye
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
83
Genç kızların hislerini su-i istimal eden alafranga züppe bir
tipin konu edinildiği hikâyedir.
Duyuru
Haber
UlaĢım araçlarında elektrik kuvvetinden yaralanmak
nazarıyla trenler ve vapurlar değerlendirilmiĢtir.
2291
2291
2291
2291
2292
2292
2292
2292
2292
2292
2292
2292
2292
2292
2292
2292
2292
19 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
19 Kânunuevvel
1895
20 Kânunuevvel
1895
20 Kânunuevvel
1895
20 Kânunuevvel
1895
20 Kânunuevvel
1895
20 Kânunuevvel
1895
20 Kânunuevvel
1895
20 Kânunuevvel
1895
20 Kânunuevvel
1895
20 Kânunuevvel
1895
20 Kânunuevvel
1895
20 Kânunuevvel
1895
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
Fıkra
20 Kânunuevvel
1895
20 Kânunuevvel
1895
4
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Leyle-yi Umûmiyetü‟lMeymene-i Regâib
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
3
Mefhari
Biyografi
3
Selanikli Tevfik
Muhâzara 10- Ġbnü‟l-Esir
(1)
Sakız‟a Bir Seyahat
3
Ebu‟s-Süreyya
Sami
3-4
Mustafa Refik
4
Dr. Ġbrahim
Mevadd-ı Umumiye-yi
Bahriye 5- Bir Ġhtiyar
Gemicinin Mütalaası
Ġcmal-i Fenni
Ġcmal-i TıbbiyeHayvanat-ı Beytiye ve
Sirayet-i Emraz
84
Musavver Servet-i Fünûn isimli yayın hakkında bilgi
verilmiĢtir.
Regâib kandili dolayısıyla yayınlanmıĢ içinde manzum
parçalar da bulunduran bir fıkradır.
Duyuru
Seyahat
Anıları
Makale
Ġbnü‟l-Esir adıyla anılan üç bilginin tercüme-i halidir.
Denizciliğin ilerleme kaydedip kaydetmediği hususuna
değinilen, diyaloglarla kurulmuĢ bir makaledir.
Makale
Makale
At, öküz, inek gibi hayvanlardan faydalanırken onlardaki
hastalıkların bir Ģekilde sahiplerine de bulaĢması konusunda
bilgi verilmektedir.
2292
2293
2293
2293
2293
2293
2293
2293
2293
2293
2293
2293
2294
2294
2294
2294
2294
2294
20 Kânunuevvel
1895
21 Kânunuevvel
1895
21 Kânunuevvel
1895
21 Kânunuevvel
1895
21 Kânunuevvel
1895
21 Kânunuevvel
1895
21 Kânunuevvel
1895
21 Kânunuevvel
1895
21 Kânunuevvel
1895
21 Kânunuevvel
1895
21 Kânunuevvel
1895
21 Kânunuevvel
1895
22 Kânunuevvel
1895
22 Kânunuevvel
1895
22 Kânunuevvel
1895
22 Kânunuevvel
1895
22 Kânunuevvel
1895
22 Kânunuevvel
1895
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Makale-i Zirâiye
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2
85
“Mütalaa ruhun gıdasıdır diyorlar niçin?” sorusuna okurlar
tarafından gönderilen cevaplar yayınlanmıĢtır.
Tarımsal faaliyetler ve sorunlar çeĢitli Avrupa ülkelerinden
de örnekler verilerek incelenmiĢtir.
2294
2294
2294
2294
2294
2294
2294
2295
2295
2295
2295
2295
2295
2295
2295
2295
2295
2295
22 Kânunuevvel
1895
22 Kânunuevvel
1895
22 Kânunuevvel
1895
22 Kânunuevvel
1895
22 Kânunuevvel
1895
22 Kânunuevvel
1895
22 Kânunuevvel
1895
23 Kânunuevvel
1895
23 Kânunuevvel
1895
23 Kânunuevvel
1895
23 Kânunuevvel
1895
23 Kânunuevvel
1895
23 Kânunuevvel
1895
23 Kânunuevvel
1895
23 Kânunuevvel
1895
23 Kânunuevvel
1895
23 Kânunuevvel
1895
23 Kânunuevvel
1895
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar -Roman
Kütüphanesi
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2
[Ġmzasız]
Duyuru
2-3
[Ġmzasız]
Venezuela Meselesi ve
Buhran-ı Mâlî
Sırrı PaĢa
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
86
Biyografi
Ali Nusret Bey tarafından tercüme edilen Bir Çocuğun
Sergüzeşti isimli romanın yayını duyurulmuĢtur.
Ġngiltere ve Amerika arasında devam eden sorunlar ve mali
uzantıları hakkında bilgi aktarılır.
Sırrı PaĢa‟nın “Servet-i Fünûn”dan alınmıĢ biyografisidir.
2295
2295
2295
2296
2296
2296
2296
2296
2296
2296
2296
2296
2296
2297
2297
2297
2297
2297
23 Kânunuevvel
1895
23 Kânunuevvel
1895
23 Kânunuevvel
1895
24 Kânunuevvel
1895
24 Kânunuevvel
1895
24 Kânunuevvel
1895
24 Kânunuevvel
1895
24 Kânunuevvel
1895
24 Kânunuevvel
1895
24 Kânunuevvel
1895
24 Kânunuevvel
1895
24 Kânunuevvel
1895
24 Kânunuevvel
1895
25 Kânunuevvel
1895
25 Kânunuevvel
1895
25 Kânunuevvel
1895
25 Kânunuevvel
1895
25 Kânunuevvel
1895
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 105“Öksüz”
Ġlan
Hikâye
4
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
87
Kimsesiz genç bir adamın yine kendisi gibi olan genç bir
kızla yaptığı talihsiz evliliğin hikâyesidir.
2297
2297
2297
2297
2297
2297
2297
2297
2298
2298
2298
2298
2298
2298
2298
2298
2298
25 Kânunuevvel
1895
25 Kânunuevvel
1895
25 Kânunuevvel
1895
25 Kânunuevvel
1895
25 Kânunuevvel
1895
25 Kânunuevvel
1895
25 Kânunuevvel
1895
25 Kânunuevvel
1895
26 Kânunuevvel
1895
26 Kânunuevvel
1895
26 Kânunuevvel
1895
26 Kânunuevvel
1895
26 Kânunuevvel
1895
26 Kânunuevvel
1895
26 Kânunuevvel
1895
26 Kânunuevvel
1895
26 Kânunuevvel
1895
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Venezuela Meselesi ve
Buhran-ı Mâlî
Havâdis-i Yevmiye
3
[Ġmzasız]
Fıkra
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye- Fransa
Akademiyası
Telgraf
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Haber
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Venezuela Meselesi ve
Buhran-ı Malî
Müslümanların
ĠstikĢafâtıyla Coğrafyaya
Müteallik Terakkiyât
88
Fransız Akademisine yeni bir üye seçileceğine dair bilgi
verilir.
Makale
Ġslam dünyasının yaptığı keĢiflerle coğrafyaya sağladığı
katkılar üzerinde durulmuĢtur.
2298
2298
2298
2298
2298
2299
2299
2299
2299
2299
2299
2299
2299
2299
2299
2299
26 Kânunuevvel
1895
26 Kânunuevvel
1895
26 Kânunuevvel
1895
26 Kânunuevvel
1895
26 Kânunuevvel
1895
27 Kânunuevvel
1895
27 Kânunuevvel
1895
27 Kânunuevvel
1895
27 Kânunuevvel
1895
27 Kânunuevvel
1895
27 Kânunuevvel
1895
27 Kânunuevvel
1895
27 Kânunuevvel
1895
27 Kânunuevvel
1895
27 Kânunuevvel
1895
27 Kânunuevvel
1895
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Makale
2
[Ġmzasız]
Venezuela Meselesi ve
Buhran-ı Mâlî
Telgraf
2-3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
Selanikli Tevfik
Sakız Seyahatinden 4
3
Bedi„
3
Ebu‟s-Süreyya
Sami
3
Abdi-i Amedî
Alexandre Dumas-zadenin
Meslek-i Edibânesi
Mevadd-ı Umumiye-yi
Bahriye 6- Bir Ġhtiyar
Gemicinin Mütalaası
Garâib-i ÂdâtManikupiler
Seyahat
Anısı
Makale
89
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın ve Muhtasaru‟l
Ulûm‟un Nahiv Kısmı adlı eserin yayını hakkında bilgi
verilmektedir.
Haber
Makale
Makale
Alexandre Dumas‟nın edebiyatı algılayıĢ ve kullanıĢ biçimi
hakkında bilgiler mevcuttur.
Ġhtiyar bir denizcinin hayatına dair anekdotlar paylaĢtığı bir
yazıdır.
Avustralya kıtasında yaĢayan Manikupiler adındaki yerli
halkın yaĢayıĢına ve taĢ, demir gibi malzemelerle yaptıkları
araçlara dair bilgiler verilmektedir.
2299
2299
2299
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2300
2301
2301
27 Kânunuevvel
1895
27 Kânunuevvel
1895
3-4
4
HaĢim Ağa
Hafidi
Dr. Ġbrahim
Tavuk Besleyenlere
Makale
Tavuk beslemenin faydaları ve incelikleri anlatılmaktadır.
Makale
KuĢpalazı (difteri) hastalığının tedavisinde yaĢanan
geliĢmeler, yapılan çalıĢmalar gibi konulara değinilmektedir.
[Ġmzasız]
Mevadd-ı TıbbiyeKuĢpalazı ve Serum ile
Tedavisi
Suallerimiz
27 Kânunuevvel
1895
28 Kânunuevvel
1895
28 Kânunuevvel
1895
28 Kânunuevvel
1895
28 Kânunuevvel
1895
28 Kânunuevvel
1895
28 Kânunuevvel
1895
28 Kânunuevvel
1895
28 Kânunuevvel
1895
28 Kânunuevvel
1895
28 Kânunuevvel
1895
28 Kânunuevvel
1895
28 Kânunuevvel
1895
29 Kânunuevvel
1895
29 Kânunuevvel
1895
4
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticaret
Makale
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Duyuru
4
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
90
Ahmet Mithat Efendi‟nin Ana Kız adlı eserinin yayına
girdiği duyurulmuĢtur.
2301
2301
2301
2301
2301
2301
2301
2301
2301
2301
2301
2301
2301
2302
2302
2302
2302
29 Kânunuevvel
1895
29 Kânunuevvel
1895
29 Kânunuevvel
1895
29 Kânunuevvel
1895
29 Kânunuevvel
1895
29 Kânunuevvel
1895
29 Kânunuevvel
1895
29 Kânunuevvel
1895
29 Kânunuevvel
1895
29 Kânunuevvel
1895
29 Kânunuevvel
1895
29 Kânunuevvel
1895
29 Kânunuevvel
1895
30 Kânunuevvel
1895
30 Kânunuevvel
1895
30 Kânunuevvel
1895
30 Kânunuevvel
1895
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Talim ve Terbiye ve
Tenâkıs-ı Cerâim
Makale
2-3
[Ġmzasız]
Makale
2
Mustafa Refik
Memâlik-i ġâhânede
Demiryolları
Kalb-i Cerîhadâr
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mâlumât ve Mahsulât
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Satılık Hâne
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Roman
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
91
Londra‟nın eğitim ve suç oranlarını ortaya koyan istatistiki
bilgilere binaen eğitimin artması ve suç oranlarında yaĢanan
düĢüĢ arasındaki iliĢki tartıĢılmıĢtır.
Osmanlı topraklarında ulaĢım sağlayan demiryolu ağları
hakkında bilgiler verilmiĢtir.
2302
2302
2302
2302
2302
2302
2302
2302
2302
2303
2303
2303
2303
2303
2303
2303
2303
30 Kânunuevvel
1895
30 Kânunuevvel
1895
30 Kânunuevvel
1895
30 Kânunuevvel
1895
30 Kânunuevvel
1895
30 Kânunuevvel
1895
30 Kânunuevvel
1895
30 Kânunuevvel
1895
30 Kânunuevvel
1895
31 Kânunuevvel
1895
31 Kânunuevvel
1895
31 Kânunuevvel
1895
31 Kânunuevvel
1895
31 Kânunuevvel
1895
31 Kânunuevvel
1895
31 Kânunuevvel
1895
31 Kânunuevvel
1895
2
[Ġmzasız]
2
Mütercim:
Abdullah Zühtü
Dr. Halit Ġzzet
2-3
Sibirya Ahalisinin Ahvâl-i
Ġçtimâîsi
Müteehhil
Makale
Makale
Roman
3
[Ġmzasız]
Validelere Nasâyih-i
Tıbbiye
Havâdis-i Yevmiye
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 106“Bebek”
Hikâye
Ġlan
Reklam
3-4
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
92
Rusya nezdinde Sibirya‟nın yeri ile Sibirya‟nın sosyal ve
ekonomik ahvali gibi konulara değinilmiĢtir.
Yolunda gitmeyen, aĢkı son bulmuĢ bir evlilik konu
edilmiĢtir.
Çocukların sağlıklarını korumak adına gereken tüm
koĢulların anlatıldığı bir makaledir.
Yoksul bir ailenin küçük kızına yılbaĢında hediye edilen bir
oyuncak bebeğin aile üzerinde bıraktığı yıkıcı etki
anlatılmaktadır.
2303
2303
2303
2304
2304
2304
2304
2304
2304
2304
2304
2304
2304
2304
2304
2305
2305
31 Kânunuevvel
1895
31 Kânunuevvel
1895
31 Kânunuevvel
1895
1 Kânunusani
1896
1 Kânunusani
1896
1 Kânunusani
1896
1 Kânunusani
1896
1 Kânunusani
1896
1 Kânunusani
1896
1 Kânunusani
1896
1 Kânunusani
1896
1 Kânunusani
1896
1 Kânunusani
1896
1 Kânunusani
1896
1 Kânunusani
1896
2 Kânunusani
1896
2 Kânunusani
1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
1
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
3
[Ġmzasız]
Tarih-i Terakki-yi Maarif
Makale
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
Ġsmail Yümni
Suallerimizden
Fıkra
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
3-4
4
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
93
Eğitimsel geliĢimde kütüphanelerin önemi ve ilk
kütüphanelerin hangi milletlerce oluĢturulduğu gibi konular
üzerinde durulmuĢtur.
Çocukların ahlaki geliĢimlerini sağlamak onları iyiliğe ve
doğruya yöneltmek için neler yapılabileceği tartıĢılmıĢtır.
Gazetenin okurlarına yönelttikleri sorulara alınan
cevaplardan biri yayınlanmıĢtır. Bu makalede aĢka dair
değerlendirmeler yer almaktadır.
2305
2305
2305
2305
2305
2305
2305
2305
2305
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2 Kânunusani
1896
2 Kânunusani
1896
2 Kânunusani
1896
2 Kânunusani
1896
2 Kânunusani
1896
2 Kânunusani
1896
2 Kânunusani
1896
2 Kânunusani
1896
2 Kânunusani
1896
3 Kânunusani
1896
3 Kânunusani
1896
3 Kânunusani
1896
3 Kânunusani
1896
3 Kânunusani
1896
3 Kânunusani
1896
3 Kânunusani
1896
3 Kânunusani
1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
3
[Ġmzasız]
Bilecik‟te Kozacılık ve
Ġpekçilik
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Yayın
Tanıtım
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
94
Bilecik‟te yürütülen ipek ticareti ve bu ticarete
demiryollarının sağladığı katkılar gibi konulara
değinilmiĢtir.
Musavver Servet-i Fünûn isimli yayın hakkında bilgi
verilmektedir.
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
2307
3 Kânunusani
1896
3 Kânunusani
1896
3 Kânunusani
1896
3
Mefhari
Muhâzara 12- Ġbnü‟l- Esir
Biyografi
3
Selanikli Tevfik
Sakız Seyahatinden 5
3
Ebu‟s-Süreyya
Sami
3 Kânunusani
1896
3 Kânunusani
1896
3
[Ġmzasız]
Mevadd-ı Umumiye-i
Bahriye7- Bir Ġhtiyar
Gemicinin MüĢâhedatı
Ġhtar-ı Nafia
Seyahat
Anıları
Makale
Abdullah Zühtü
TaĢ
Hikâye
4
Abdi-i Amedî
Garâib-i Âdât
Makale
4
Abdül Feyyaz
Makale-yi Zirâiye
Makale
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
3
[Ġmzasız]
Makale-i Askeriye
Makale
3
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticaret
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3 Kânunusani
1896
3 Kânunusani
1896
3 Kânunusani
1896
4 Kânunusani
1896
4 Kânunusani
1896
4 Kânunusani
1896
4 Kânunusani
1896
4 Kânunusani
1896
4 Kânunusani
1896
4 Kânunusani
1896
4 Kânunusani
1896
4 Kânunusani
1896
3-4
95
Fıkra
Ġhtiyar bir gemicinin hayatına dair hikâyelerin yayınlandığı
yazı dizisinin devamıdır.
Tereyağlarının sağlıklı koĢullarda saklanması hususuna
değinilmektedir.
Genç ve güzel bir kızın yaptığı talihsiz evlilik neticesinde
ölümü ve o genç kızı içten içe seven bir adamın bunlara
Ģahit oluĢu anlatılır.
Çiftçiliğin ve çiftlik yaĢantısının güzellikleri hakkında
yazılmıĢ bir yazıdır.
Gazetenin okurlarına sorduğu soru üzerine cevap niteliğinde,
mutlu hayatın tarifinin yapıldığı yazılar yazılmıĢtır.
Rusya‟nın baĢlattığı Baltık Denizi ile Karadeniz‟i
bağlayacak kanal projesinin önemi konusu incelenmiĢtir.
2307
2307
2307
2307
2308
2308
2308
2308
2308
2308
2308
2308
2308
2308
2308
2308
2308
2309
4 Kânunusani
1896
4 Kânunusani
1896
4 Kânunusani
1896
4 Kânunusani
1896
5 Kânunusani
1896
5 Kânunusani
1896
5 Kânunusani
1896
5 Kânunusani
1896
5 Kânunusani
1896
5 Kânunusani
1896
5 Kânunusani
1896
5 Kânunusani
1896
5 Kânunusani
1896
5 Kânunusani
1896
5 Kânunusani
1896
5 Kânunusani
1896
5 Kânunusani
1896
6 Kânunusani
1896
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Duyuru
3-4
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
2-3
[Ġmzasız]
Transval Meselesi
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Tevcihât
Duyuru
2
4
1
[Ġmzasız]
96
Güney Afrika‟da meydana gelen karıĢıklıklar hakkında bilgi
verilir.
Fransa‟da yoksullara yardım için açılan derneğin uyguladığı
yöntemin yararları ve gerekliliği anlatılır.
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2309
2310
2310
2310
2310
2310
2310
6 Kânunusani
1896
6 Kânunusani
1896
6 Kânunusani
1896
6 Kânunusani
1896
6 Kânunusani
1896
6 Kânunusani
1896
6 Kânunusani
1896
6 Kânunusani
1896
6 Kânunusani
1896
6 Kânunusani
1896
6 Kânunusani
1896
6 Kânunusani
1896
7 Kânunusani
1896
7 Kânunusani
1896
7 Kânunusani
1896
7 Kânunusani
1896
7 Kânunusani
1896
7 Kânunusani
1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Mühim Bir Dolandırıcılık
Fıkra
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
2-3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 107Ders-i Ġbret
Yeni Kitaplar
Ġlan
4
1
[Ġmzasız]
1
Yayın
Tanıtım
Reklam
Fıkra
[Ġmzasız]
Leyle-yi Miraç Bahiru‟lĠbtihâc
Tebligât-ı Resmiye
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
97
Duyuru
Londra‟da bir kuyumcunun baĢına gelen dolandırıcılık
hadisesi hakkındadır.
Karısını aldatan bir adamın ebediyen karısına ve ailesine
dönmesini sağlayan hadisenin hikayesidir.
Selanikli Tevfik‟in Yeni Elifba ve Tekmil Kıraat adlı eseri
tanıtılmaktadır.
Miraç kandili dolayısıyla kaleme alınmıĢtır.
2310
2310
2310
2310
2310
2311
2311
2311
2311
2311
2311
2311
2311
2311
2312
2312
2312
7 Kânunusani
1896
7 Kânunusani
1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
Dr. Muzaffer
Fünûn-ı Ġslamiyeye Dâir
Mülâhazat-ı Tarihiye
Makale
7 Kânunusani
1896
7 Kânunusani
1896
7 Kânunusani
1896
8 Kânunusani
1896
8 Kânunusani
1896
8 Kânunusani
1896
8 Kânunusani
1896
8 Kânunusani
1896
8 Kânunusani
1896
8 Kânunusani
1896
8 Kânunusani
1896
8 Kânunusani
1896
9 Kânunusani
1896
9 Kânunusani
1896
9 Kânunusani
1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
98
Ġslam dünyasının tıp, kimya gibi pozitif ilimlerin
geliĢmesine sağladığı katkılar ve keĢifler hakkında bilgi
verilir.
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2312
2313
2313
2313
2313
2313
2313
9 Kânunusani
1896
9 Kânunusani
1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Kongo Kıtası
Makale
9 Kânunusani
1896
9 Kânunusani
1896
9 Kânunusani
1896
9 Kânunusani
1896
9 Kânunusani
1896
9 Kânunusani
1896
9 Kânunusani
1896
9 Kânunusani
1896
9 Kânunusani
1896
10 Kânunusani
1896
10 Kânunusani
1896
10 Kânunusani
1896
10 Kânunusani
1896
10 Kânunusani
1896
10 Kânunusani
1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Hikâye
3
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 108“Miss Fovet”
Mâmulât ve Mahsulât
3
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Yatılı okulda büyümüĢ genç bir kızın hayatına dair
hikâyedir.
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Telgraf
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
99
Fransız binbaĢı tarafından Kongo‟ya yapılan seyahat
ardından Kongo‟nun siyasi ve coğrafi ahvaline dair yaptığı
değerlendirmeler yazılmıĢtır.
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayının tanıtımı yapılmıĢtır.
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2314
2314
2314
2314
2314
2314
2314
2314
2314
2314
10 Kânunusani
1896
10 Kânunusani
1896
10 Kânunusani
1896
10 Kânunusani
1896
10 Kânunusani
1896
10 Kânunusani
1896
10 Kânunusani
1896
11 Kânunusani
1896
11 Kânunusani
1896
11 Kânunusani
1896
11 Kânunusani
1896
11 Kânunusani
1896
11 Kânunusani
1896
11 Kânunusani
1896
11 Kânunusani
1896
11 Kânunusani
1896
11 Kânunusani
1896
3
Mefhari
Muhâzara 13- Ġbnü‟l- Esir
Biyografi
3
Selanikli Tevfik
Sakız Seyahatinden 6
3
Abdullah Zühtü
KıĢ Hatıralarından
Seyahat
Anıları
Hikâye
3-4
Mustafa Refik
Ġcmal-i Fennî
Makale
4
Abdi-i Amedî
Garâib-i Âdât- Seylanlılar
Makale
4
Dr. Ġbrahim
Ġcmal-i Tıbbî
Makale
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Leyle-yi Miraç
Nurâniyyet-i Menhâc
Selamlık Resm-i Âlisi
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
Yunus Balığı Saydı ve
Ticareti
Ġsa Dayı‟nın Hikâyesi
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
Ġbnü‟l Feyzi
Ahmet
Küçük Hikâyeler 109“Tahayyül-i ÂĢıkane”
Hikâye
3-4
100
Evsiz bir sarhoĢun yaĢayıĢı anlatılmaktadır.
Seylan (Sri Lanka) halkının yaĢayıĢ tarzına ve geçim
yollarına dair birtakım bilgiler verilir.
“Bir ailenin ruh-ı saadeti nedir?” sorusuna okurlardan gelen
cevaplar yayınlanmıĢtır.
Miraç kandili münasebetiyle yayınlanmıĢtır.
Duyuru
Fıkra
Yunus balığının avlanması ve ticari olarak sağladığı gelir
konularına değinilmiĢtir.
Bursa gazetesinden alınmıĢ bir yazıdır. Ġhtiyar bir köylünün
bir yolculuğu esnasında baĢına gelen ilginç bir hadise
anlatılır.
Ölmek üzere olan genç bir kızın âĢık olduğu adamla
geçirdiği son günleri anlatılır.
2314
2314
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2315
2316
2316
2316
11 Kânunusani
1896
11 Kânunusani
1896
12 Kânunusani
1896
12 Kânunusani
1896
12 Kânunusani
1896
12 Kânunusani
1896
12 Kânunusani
1896
12 Kânunusani
1896
12 Kânunusani
1896
12 Kânunusani
1896
12 Kânunusani
1896
12 Kânunusani
1896
12 Kânunusani
1896
12 Kânunusani
1896
12 Kânunusani
1896
13 Kânunusani
1896
13 Kânunusani
1896
13 Kânunusani
1896
4
[Ġmzasız]
4
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Fıkra
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Leyle-yi Mirâç Kudsiyet- i
Menhâc
NiĢan
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
3
[Ġmzasız]
Transval Meselesi
Makale
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
101
Miraç kandili münasebetiyle yayınlanmıĢtır.
Mekteb-i Sanayi öğrencilerinden Mevhibe adında bir
hanımın yazdığı mektuba gazete tarafından verilen cevaptır.
2316
2316
2316
2316
2316
2316
2316
2316
2316
2316
2316
2316
2317
2317
2317
2317
2317
2317
13 Kânunusani
1896
13 Kânunusani
1896
13 Kânunusani
1896
13 Kânunusani
1896
13 Kânunusani
1896
13 Kânunusani
1896
13 Kânunusani
1896
13 Kânunusani
1896
13 Kânunusani
1896
13 Kânunusani
1896
13 Kânunusani
1896
13 Kânunusani
1896
14 Kânunusani
1896
14 Kânunusani
1896
14 Kânunusani
1896
14 Kânunusani
1896
14 Kânunusani
1896
14 Kânunusani
1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Transval Meselesi
Duyuru
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
2-3
Halit Eyüp
Makale
3
[Ġmzasız]
3
[Ġmzasız]
3
[Ġmzasız]
Müslümanlarda Ulûm-ı
Hikemîye ve Tatbikâtı
ġuûnât-ı MedeniyeAmerika Milyonerleri
ġuûnât-ı MedeniyeTese‟ül Kanunu
Telgraf
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
Fıkra
Fıkra
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2
102
Ġslam dünyasında fenn-i hikmet adıyla ortaya konmuĢ felsefi
eserler hakkında değerlendirmeler yapılmıĢtır.
Amerikalı milyonerlerin olağan dıĢı tavırlarına değinilmiĢ ve
buna örnek teĢkil eden bir vaka bildirilmiĢtir.
Dilenciliğin yasaklanması adına Fransa meclisinde yürütülen
çalıĢmalar hakkında bilgi verilir.
Selanikli Tevfik‟in Yeni Elifba ve Tekmil Kıraat adlı eseri
tanıtılmaktadır.
2317
2317
2317
2317
2317
2317
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
2318
14 Kânunusani
1896
14 Kânunusani
1896
14 Kânunusani
1896
14 Kânunusani
1896
14 Kânunusani
1896
14 Kânunusani
1896
15 Kânunusani
1896
15 Kânunusani
1896
15 Kânunusani
1896
15 Kânunusani
1896
15 Kânunusani
1896
15 Kânunusani
1896
15 Kânunusani
1896
15 Kânunusani
1896
15 Kânunusani
1896
15 Kânunusani
1896
15 Kânunusani
1896
15 Kânunusani
1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 110-“Bir
Kâtil-i Mâhir”
Ġlan
Hikâye
4
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
3
[Ġmzasız]
Transval Vakayı‟ı
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
103
Sevdiği kadının niĢanlısını öldüren bir adamın serbest
bırakılması üzerine ĢekillenmiĢ bir hikâyedir.
2318
2319
2319
2319
2319
2319
2319
2319
2319
2319
2319
2319
2319
2319
2320
2320
2320
2320
15 Kânunusani
1896
16 Kânunusani
1896
16 Kânunusani
1896
16 Kânunusani
1896
16 Kânunusani
1896
16 Kânunusani
1896
16 Kânunusani
1896
16 Kânunusani
1896
16 Kânunusani
1896
16 Kânunusani
1896
16 Kânunusani
1896
16 Kânunusani
1896
16 Kânunusani
1896
16 Kânunusani
1896
17 Kânunusani
1896
17 Kânunusani
1896
17 Kânunusani
1896
17 Kânunusani
1896
4
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticaret
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
104
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın tanıtılmaktadır.
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2321
2321
2321
2321
2321
2321
2321
17 Kânunusani
1896
17 Kânunusani
1896
17 Kânunusani
1896
17 Kânunusani
1896
17 Kânunusani
1896
17 Kânunusani
1896
17 Kânunusani
1896
17 Kânunusani
1896
17 Kânunusani
1896
17 Kânunusani
1896
18 Kânunusani
1896
18 Kânunusani
1896
18 Kânunusani
1896
18 Kânunusani
1896
18 Kânunusani
1896
18 Kânunusani
1896
18 Kânunusani
1896
2
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
3
Selanikli Tevfik
Tarihçe-i Ekonomi 1
Makale
3
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Makale
Ekonomi teriminin içeriği, tarihi seyri, ekonomi üzerine
yapılan çalıĢmalar gibi konular ele alınmıĢtır.
Ġhtiyar bir denizcinin hayatından hikâyeler paylaĢılmıĢtır.
3
Abdullah Zühtü
Hikâye
Tercüme yoluyla aktarılmıĢ bir savaĢ hikâyesidir.
3-4
Mustafa Refik
Mevadd-ı Umumiye-yi
Bahriye 8- Bir Ġhtiyar
Gemicinin MüĢâhedatı
Bir Kadının Namusu
Uğrunda
Ġcmal-i Fenni
4
Abdi-i Amedî
Garâib-i Âdât
Makale
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
3
[Ġmzasız]
Men„-i Ġstimal-i Küûl
Makale
3
[Ġmzasız]
Transval Meselesi
Makale
105
Makale
Hindistan‟da yaĢayan bir kabile hakkında çeĢitli bilgiler
içerir.
Kristof Kolomb ile alakalı olarak sorulan soruya okurlardan
gelen yanıtlar yayınlanmıĢtır.
Alkol kullanımının önüne geçmek için muhtelif milletlerce
alınan tedbirler ve bu tedbirlerin yetersizliği gibi konular
tartıĢılmıĢtır.
2321
2321
2321
2321
2321
2322
2322
2322
2322
2322
2322
2322
2322
2322
2322
2322
2322
2322
18 Kânunusani
1896
18 Kânunusani
1896
18 Kânunusani
1896
18 Kânunusani
1896
18 Kânunusani
1896
19 Kânunusani
1896
19 Kânunusani
1896
19 Kânunusani
1896
19 Kânunusani
1896
19 Kânunusani
1896
19 Kânunusani
1896
19 Kânunusani
1896
19 Kânunusani
1896
19 Kânunusani
1896
19 Kânunusani
1896
19 Kânunusani
1896
19 Kânunusani
1896
19 Kânunusani
1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Mustafa Refik
Kalb-i Cerîhadâr
Roman
2-3
[Ġmzasız]
Bir Vak‟a-yı Müessere
Makale
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
Ġlan
Reklam
2
4
106
Ali Nusret Bey‟in tercüme ettiği Bir Çocuğun Sergüzeşti
adlı roman hakkında bilgi verilmektedir.
Fransa‟da bir doktorun tedavi ettiği hastasıyla arasındaki
duygusal bağın yıllar sonra ölümle son buluĢu anlatılır.
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2323
2324
2324
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
20 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
2-3
Dr. Hakkı
Makale
3
[Ġmzasız]
Mevadd-ı Tıbbiye- Sinir
Zaafı
Malzeme-yi Beytiye
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
ġerifzade
Mehmet Fuat
Küçük Hikâyeler 111“Mini Mini Bir Roman”
Ġlan
Hikâye
2
4
4
Fıkra
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
107
Bilhassa kötü alıĢkanlıklardan kaynaklanan sinir buhranı
hakkında bilgi verilir.
Sevgilisinden ayrılmaya dayanamayan bir Ģairin vefatı
anlatılır.
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2324
2325
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
21 Kânunusani
1896
22 Kânunusani
1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
2-3
[Ġmzasız]
Ġtalya ve HabeĢ
Makale
3
[Ġmzasız]
Transval Vakayı„ı
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Terakki-yi Ziraata Ait Bir
Tedbir
Makale
3
Dr. Ġbrahim
Makale
3
[Ġmzasız]
KuĢpalazının Serum Ġle
Tedavisi ve Redd-i Ġtirâzât
Havâdis-i Yevmiye
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
Tevcihât
Duyuru
2
4
1
[Ġmzasız]
108
Ġtalya ve HabeĢ arasında devam eden savaĢın seyri hakkında
bilgi verilir.
Ziraatın geliĢmesi için teknolojik tarım aletlerinin
kullanılması ve bu kullanımın yaygınlaĢtırılması konusuna
değinilir.
KuĢpalazı hastalığının tedavisi için geliĢtirilen serum konu
edilmiĢtir.
Haber
“Takvim-i Dersaadet”in Üçüncü Senesi adlı yayın hakkında
bilgi verilmektedir.
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2325
2326
2326
2326
2326
2326
2326
2326
2326
22 Kânunusani
1896
22 Kânunusani
1896
22 Kânunusani
1896
22 Kânunusani
1896
22 Kânunusani
1896
22 Kânunusani
1896
22 Kânunusani
1896
22 Kânunusani
1896
22 Kânunusani
1896
22 Kânunusani
1896
23 Kânunusani
1896
23 Kânunusani
1896
23 Kânunusani
1896
23 Kânunusani
1896
23 Kânunusani
1896
23 Kânunusani
1896
23 Kânunusani
1896
23 Kânunusani
1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
3
[Ġmzasız]
Ada Balığı
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
3
[Ġmzasız]
Ġtalya ve HabeĢ
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Kanarya Kongresi
Makale
109
Yolcu gemisinin büyük bir balığa çarptığı vaka anlatılır.
Paris‟te düzenlenen kanarya temalı kongre hakkında bilgiler
içerir.
2326
2326
2326
2326
2326
2326
2326
2327
2327
2327
2327
2327
2327
2327
2327
2327
2327
23 Kânunusani
1896
23 Kânunusani
1896
23 Kânunusani
1896
23 Kânunusani
1896
23 Kânunusani
1896
23 Kânunusani
1896
23 Kânunusani
1896
24 Kânunusani
1896
24 Kânunusani
1896
24 Kânunusani
1896
24 Kânunusani
1896
24 Kânunusani
1896
24 Kânunusani
1896
24 Kânunusani
1896
24 Kânunusani
1896
24 Kânunusani
1896
24 Kânunusani
1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Mesele-yi Ahlâkiye
Makale
2-3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
3
Selanikli Tevfik
Tarihçe-i Ekonomi 2
Makale
3
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Makale
3
Abdi-i Amedî
Mevadd-ı Umumiye-yi
Bahriye 9- Bir Ġhtiyar
Gemicinin MüĢâhedatı
Garâib-i Âdât
110
Makale
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın hakkında bilgi
verilmektedir.
Toplumların ahlaki düzeylerinin ve ahlakı korumanın ne
denli mühim olduğu konusu üzerinde durulmaktadır.
2327
2327
2327
2327
2328
2328
2328
2328
2328
2328
2328
2328
2328
2328
2328
2328
2328
24 Kânunusani
1896
24 Kânunusani
1896
24 Kânunusani
1896
24 Kânunusani
1896
25 Kânunusani
1896
25 Kânunusani
1896
25 Kânunusani
1896
25 Kânunusani
1896
25 Kânunusani
1896
25 Kânunusani
1896
25 Kânunusani
1896
25 Kânunusani
1896
25 Kânunusani
1896
25 Kânunusani
1896
25 Kânunusani
1896
25 Kânunusani
1896
25 Kânunusani
1896
3
Dr. Mehmet
Arif
Mustafa Refik
Bir Roman
Mukaddimesinden
Ġcmal-i Fennî
Makale
4
Dr. Avni Nedim
Makale
4
[Ġmzasız]
Ġcmal-i Tıbbî- Sıhhatin
Bekası Hakkında Mesâil-i
Mühimme
Suallerimiz
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
3
[Ġmzasız]
Karamürsel Fes ve Çuha
ve ġayak Darü‟l-Sanayisi
Makale
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
3-4
4
Bir romanın henüz giriĢ bölümünü oluĢturan, geniĢ tabiat
tasvirlerine yer veren bir parçası yayınlanmıĢtır.
Makale
111
Sağlığın korunmasında dikkat gerektiren hususlar (bulaĢıcı
hastalıkların yayılma sahası, doktorlara danıĢmaksızın
kullanılan ilaçlar vb.) üzerinde durulmuĢtur.
Fıkra
Yerli üretimin önemli olması dolayısıyla adı geçen yerli
fabrikanın gösterdiği geliĢimin topluma faydaları üzerinde
durulmuĢtur.
Ahlaki değerlerin korunması noktasında önemli görülen
yalan konusunda bilgi verilmektedir.
2329
2329
2329
2329
2329
2329
2329
2329
2329
2329
2329
2329
2329
2329
2330
2330
2330
2330
26 Kânunusani
1896
26 Kânunusani
1896
26 Kânunusani
1896
26 Kânunusani
1896
26 Kânunusani
1896
26 Kânunusani
1896
26 Kânunusani
1896
26 Kânunusani
1896
26 Kânunusani
1896
26 Kânunusani
1896
26 Kânunusani
1896
26 Kânunusani
1896
26 Kânunusani
1896
26 Kânunusani
1896
27 Kânunusani
1896
27 Kânunusani
1896
27 Kânunusani
1896
27 Kânunusani
1896
1
[Ġmzasız]
1
Duyuru
[Ġmzasız]
Leyle-i Berat Gufrân-ı
Âyât
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
112
Berat kandilinin günü duyurulur.
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2330
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
2331
27 Kânunusani
1896
27 Kânunusani
1896
27 Kânunusani
1896
27 Kânunusani
1896
27 Kânunusani
1896
27 Kânunusani
1896
27 Kânunusani
1896
27 Kânunusani
1896
27 Kânunusani
1896
27 Kânunusani
1896
28 Kânunusani
1896
28 Kânunusani
1896
28 Kânunusani
1896
28 Kânunusani
1896
28 Kânunusani
1896
28 Kânunusani
1896
28 Kânunusani
1896
28 Kânunusani
1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
3
[Ġmzasız]
Transval Vakayı„ı
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 112“Zevk-i Hakîkî”
Ġlan
Hikâye
4
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
113
Çocuk sahibi olmanın aile hayatına mutluluk getirdiği fikrini
savunan bir hikâyedir.
2331
2331
2331
2331
2331
2332
2332
2332
2332
2332
2332
2332
2332
2332
2332
2332
2332
2333
28 Kânunusani
1896
28 Kânunusani
1896
28 Kânunusani
1896
28 Kânunusani
1896
28 Kânunusani
1896
29 Kânunusani
1896
29 Kânunusani
1896
29 Kânunusani
1896
29 Kânunusani
1896
29 Kânunusani
1896
29 Kânunusani
1896
29 Kânunusani
1896
29 Kânunusani
1896
29 Kânunusani
1896
29 Kânunusani
1896
29 Kânunusani
1896
29 Kânunusani
1896
30 Kânunusani
1896
3-4
[Ġmzasız]
Muhâkeme
Makale
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Fıkra
4
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Leyle-yi Celile-yi Berat
Feyz-i Âyât
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
3
[Ġmzasız]
Müessir Bir Roman-ı Esasî
Hikâye
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Leyle-yi Berat
Müstevcibü‟l- Berekât
Fıkra
4
1
[Ġmzasız]
114
Duyuru
Kumkapı‟da kilisenin kapısına bırakılan çocuğa bir
kahvecinin sahip çıkması anlatılmaktadır.
2333
2333
2333
2333
2333
2333
2333
2333
2333
2333
2333
2333
2333
2334
2334
2334
2334
2334
30 Kânunusani
1896
30 Kânunusani
1896
30 Kânunusani
1896
30 Kânunusani
1896
30 Kânunusani
1896
30 Kânunusani
1896
30 Kânunusani
1896
30 Kânunusani
1896
30 Kânunusani
1896
30 Kânunusani
1896
30 Kânunusani
1896
30 Kânunusani
1896
30 Kânunusani
1896
31 Kânunusani
1896
31 Kânunusani
1896
31 Kânunusani
1896
31 Kânunusani
1896
31 Kânunusani
1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
3
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticaret
Makale
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Duyuru
Kutlama
Sultan II. Abdülhamit‟in doğumu kutlanmaktadır.
ġiir
PadiĢahın doğum günü kutlamaları için yazılan manzum
eserler yer almaktadır.
4
1
[Ġmzasız]
2-3
[Ġmzasız]
PadiĢahım Çok YaĢa,
PadiĢahım Çok YaĢa
Kasâid-i Tebrikiye
3
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
3
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
115
2335
31 Kânunusani
1896
31 Kânunusani
1896
31 Kânunusani
1896
31 Kânunusani
1896
31 Kânunusani
1896
1 ġubat 1896
2335
2334
2334
2334
2334
2334
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Fıkra
2335
1 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Dünkü Âsâr-ı Feyz-i Sürûr
ve Dün Geceki ġehrâyin-i
Mûrisü‟l Hubûr
Dâhiliye
2335
1 ġubat 1896
1-4
[Ġmzasız]
Makale
2335
1 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
ġehrâyin-i Meserretkarinin Tafsilâtı
Ġhtar-ı Mahsus
2335
1 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2336
2 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2336
2 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2336
2 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2336
2 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2336
2 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2336
2 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Makale
2336
2 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
ġehrâyin-i Meserretkarinin Tafsilâtı
Malzeme-yi Beytiye
116
Musavver Servet-i Fünûn ve Maarif adlı yayınlar
tanıtılmaktadır.
PadiĢahın doğum günü kutlamalarına dair gözlemlerin yer
aldığı metinde manzum parçalar da mevcuttur.
Haber
Duyuru
Fıkra
Sultan II. Abdülhamit‟in doğum günü kutlamalarına
ayrıntılarıyla yer verilir.
2336
2 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2336
2 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2336
2 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2336
2 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2337
3 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2337
3 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2337
3 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2337
3 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2337
3 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
2337
3 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Bakiye-yi ġehrâyin
Makale
2337
3 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2337
3 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2338
4 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2338
4 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2338
4 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2338
4 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2338
4 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2338
4 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2338
4 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
117
Sultan II. Abdülhamit‟in doğum günü kutlamalarına
ayrıntılarıyla yer verilir.
2338
4 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2338
4 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Hikâye
2338
4 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 113“Nimet-Ģinâs”
Borsa
2338
4 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2339
5 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2339
5 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2339
5 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2339
5 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2339
5 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2339
5 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
2339
5 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Duyuru
2339
5 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2339
5 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2339
5 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2339
5 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2340
6 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2340
6 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2340
6 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2340
6 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
118
Duyuru
AĢkıyla anne saydığı kadın arasında seçim yapmak zorunda
kalan genç bir kızın annesini tercih ediĢinin öyküsüdür.
2340
6 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2340
6 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Makale
2340
6 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Muallim Röntgen‟in KeĢfi
ve Ġlm-i Tıp
Ahvâl-i Ticaret
2340
6 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
2340
6 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2340
6 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2340
6 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2340
6 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2340
6 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2341
7 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2341
7 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2341
7 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2341
7 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2341
7 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2341
7 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2341
7 ġubat 1896
3
Selanikli Tevfik
Tarihçe-i Ekonomi 3
Makale
2341
7 ġubat 1896
3
M. S.(Sin)
MüĢâhedâtımdan: Peder
Hikâye
2341
7 ġubat 1896
3
Mehmet Arif
Hayâl-i Yâr!
Hikâye
2341
7 ġubat 1896
3
Abdi-i Amedî
Garâib-i Âdât
Makale
119
Ünlü Alman bilim adamı Röntgen‟in kendi ismiyle anılan
icadı ve tıp dünyasına katkıları hakkında bilgiler verilir.
Makale
Ahlakın korunmasının önemine dair yazılan makalelerin
devamı niteliğindedir.
Musavver Servet-i Fünûn ve Maarif adlı yayınlar hakkında
bilgi verilmektedir.
Tramvay yolculuğu esnasında, bir baba ve oğula dair yazarın
yaptığı gözlemleri ve Ģahsi değerlendirmeleri içerir.
Sevgilisin hayaliyle yaĢayan bir adama her Ģeyin sevgiliyi
hatırlatması konu edinilmiĢtir.
2341
7 ġubat 1896
3-4
Ġbnü‟l Feyzi
Ahmet
Küçük Hikâyeler 114“Eski Mektuplar”
Hikâye
2341
7 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
2342
8 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2342
8 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2342
8 ġubat 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2342
8 ġubat 1896
2
[Ġmzasız]
Makale
2342
8 ġubat 1896
2-3
[Ġmzasız]
Biraz Da Ġstatistikten
Bahsedelim
Karnaval-Apokarya
2342
8 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
2342
8 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Japonya‟da Terakkiyât
Makale
2342
8 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Ġspanya ve Küba
Makale
2342
8 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2342
8 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
2342
8 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2342
8 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2342
8 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Duyuru
2342
8 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2342
8 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2342
8 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
120
Makale
YaĢlı bir adamın eski mektuplarıyla hatırladığı gençlik
aĢkını yeniden görme arzusunu anlatır bir Andre Turye
hikâyesidir.
Ġnsanın mutluluğu nasıl yakalayacağına dair soruya
okurlardan gelen cevaplar yayınlanmıĢtır.
Toplumsal servetle eğitime ayrılan bütçe arasındaki iliĢki
incelenmiĢtir.
Hıristiyanların karnaval adıyla yaĢattıkları gelenekleri
hakkında bilgiler mevcuttur.
Japonya‟nın ziraat, ticaret, sanayi gibi daha pek çok alanda
gösterdiği hızlı geliĢime dikkat çekilmiĢtir.
Ġspanya ve Küba arasında devam eden savaĢa dair bilgiler
verilmektedir.
2343
9 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2343
9 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2343
9 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2343
9 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2343
9 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2343
9 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
2343
9 ġubat 1896
3
M. S.(Sin)
Bibliyografya-yı Askerî
Makale
2343
9 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Mevadd-ı Zirâiye
Fıkra
2343
9 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2343
9 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2343
9 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2343
9 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2343
9 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2343
9 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2343
9 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2344
10 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2344
10 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2344
10 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2344
10 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
121
Belçikalı General Briyalmon‟un “Müdafaa-yı Hükûmat ve
Asr-ı Hazırın Devr-i Ahirinde Ġstihkâm” adlı eseri tanıtılır.
Tarımsal faaliyetler için yararlı ve güncel bilgilerin verildiği
fıkralar yer almaktadır.
2344
10 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2344
10 ġubat 1896
2
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
3
Mütercim:
Abdullah Zühtü
Osman Adil
2344
10 ġubat 1896
Bazı Mütâlaât-ı Zirâiye
10 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Mektup/
Makale
Haber
2344
2344
10 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2344
10 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2344
10 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Hikâye
2344
10 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 115“Korucu”
Tiyatrolar
2344
10 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2345
11 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2345
11 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2345
11 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2345
11 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2345
11 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2345
11 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2345
11 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2345
11 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Duyuru
2345
11 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2345
11 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
122
Duyuru
Esrarengiz bir vakanın yıllar sonra banka kasasında
ulaĢılmıĢ ayrıntılı bilgileri üzerine kurgulanmıĢtır.
Tarımsal uygulamalar hakkında eleĢtirilerin ve
değerlendirmelerin yer aldığı bir yazıdır.
Korkunç ve vahĢi görünen bir köy korucusunun genç bir
kıza duyduğu aĢk anlatılır.
2345
11 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2345
11 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2345
11 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2345
11 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2346
12 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2346
12 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2346
12 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2346
12 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2346
12 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2346
12 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2346
12 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticaret
Makale
2346
12 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2346
12 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2346
12 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2346
12 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2346
12 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2346
12 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2346
12 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2346
12 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
123
Nafizade Ahmed Fuat Efendi‟nin Mecmua-ı Hatıratımdan
Bir İki Yaprak Yahut İlk Seyahatim adlı eserinin yayını
hakkında bilgi verilmektedir.
2346
12 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2347
13 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2347
13 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2347
13 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2347
13 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2347
13 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2347
13 ġubat 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2347
13 ġubat 1896
2-3
[Ġmzasız]
Biyografi
2347
13 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Büyük Bir ġairin
Tercüme-i Hali
Transval Vakayı‟ı
2347
13 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hindistan Cevizi
Makale
2347
13 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2347
13 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2347
13 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2347
13 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2347
13 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2347
13 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2347
13 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2347
13 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2348
14 ġubat 1896
1
Tevcihât
Duyuru
[Ġmzasız]
Paul Verlaine‟in vefatı üzerine, ünlü Ģairin hayatına ve
eserlerine iliĢkin bilgiler verilmiĢtir.
Duyuru
124
Hindistan cevizi hakkında; yetiĢme Ģartları, yetiĢtiği
memleketler, çeĢitleri vb. konulara değinilmiĢtir.
Musavver Servet-i Fünûn, Hazine-i Fünûn, Maarif adlı
yayınlar ve Selavi Bey imzalı Akdü‟l-Ceman fi Hulasa-i
Tarih-i Al-i Osman adlı eser tanıtılmaktadır.
2348
14 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2348
14 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2348
14 ġubat 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2348
14 ġubat 1896
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Duyuru
2348
14 ġubat 1896
2
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2348
14 ġubat 1896
2-3
Selanikli Tevfik
Tarihçe-i Ekonomi 4
Makale
2348
14 ġubat 1896
3
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Hikâye
Bağlı olduğu geminin hareket saatine yetiĢemeyen bir
askerin baĢına gelenlerin hikâyesidir.
2348
14 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Mevadd-ı Umumiye-i
Bahriye- Bir Hile-i
Müstahsen
MüĢabehet
Makale
Lisanların menĢelerine dair yapılan çalıĢmalarda
benzerlikler ortaya konulduğu üzerinde durulmuĢtur.
2348
14 ġubat 1896
3
Abdi-i Amedî
Garâib-i Âdât
Makale
2348
14 ġubat 1896
3-4
Dr. Ġbrahim
Makale
2348
14 ġubat 1896
4
A.(Ayın) Z.(Ze)
2348
14 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Mevadd-ı TıbbiyeKuĢpalazının Serum Ġle
Tedavisi 2
Alexandre Dumas-zade‟ye
Dâir
Suallerimiz
2349
15 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ramazan-ı Gufrân-ı Ġktirân
Fıkra
2349
15 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2349
15 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât- Resmiye
Duyuru
2349
15 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2349
15 ġubat 1896
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2349
15 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
125
Makale
Fıkra
Alexandre Dumas(oğul) tarafından genç ediplere yardım
edildiği gibi bilgiler içerir.
“ġiir ile nesirden hangisini tercih edersiniz?” sorusuna
alınan cevaplara yer verilmiĢtir.
Ramazan ayının baĢlaması münasebetiyle yazılmıĢ olup
Ramazan ayının önemine değinilmiĢtir.
2349
15 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2349
15 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2349
15 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2349
15 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2349
15 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2349
15 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2349
15 ġubat 1896
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2350
16 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2350
16 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2350
16 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2350
16 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2350
16 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2350
16 ġubat 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2350
16 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Müteehhil
Roman
2350
16 ġubat 1896
2-3
[Ġmzasız]
Kurt Mu Ġnsan Mı?
Fıkra
2350
16 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Bir Edibin En Büyük
Muvaffakiyeti
Mektup
2350
16 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Yaveri-i Tâli„
Makale
126
Saadet gazetesi tarafından yayınlanan Saadet Kütüphanesi
hakkında bilgi verilmektedir.
Rusya‟da bir babanın kurtların saldırısından kurtulmak için
çocuğunu ve karısını kurtların önüne atmasıyla yaĢanan
hadise anlatılır.
Kamelyalı Kadın adlı eserin baĢarısını bir köyde icra ettiği
gösteriyle de doğrulayan bir tiyatro oyuncusunun
kaleminden yazılmıĢtır.
Miras yoluyla kalan hazinelerin devlet tarafından uzun yıllar
değerlendirildikten sonra hak sahibi kimselere teslim
edilmesi konusu ele alınmıĢtır.
2350
16 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2350
16 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2350
16 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2350
16 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2350
16 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2350
16 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2350
16 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2350
16 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2351
17 ġubat 1896
1
Ġ.(Elif) H.(Ha)
Fazâil ü Âdâb-ı Sıyâm
Makale
2351
17 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2351
17 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2351
17 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2351
17 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2351
17 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2351
17 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2351
17 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Transval Vakayı„ı
Duyuru
2351
17 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2351
17 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2351
17 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 116-“Bir
Buçuk Lira Ġçin”
Hikâye
127
Oruç tutmanın faziletleri anlatılmaktadır.
Beyoğlu‟nun iĢret âlemlerine dalan bir gencin yıkılan
dostluğu anlatılmaktadır.
2351
17 ġubat 1896
4
2351
17 ġubat 1896
4
2352
18 ġubat 1896
1
2352
18 ġubat 1896
2352
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
18 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2352
18 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2352
18 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2352
18 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2352
18 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Dersaadet‟ten Mektup 1
Mektup
2352
18 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2352
18 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2352
18 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2352
18 ġubat 1896
3-4
M. S.(Sin)
Hikâye
2352
18 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 117“Kızım Aliye”
Borsa
2352
18 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2352
18 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2352
18 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2353
19 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2353
19 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
128
Duyuru
Ġstanbul‟dan Ramazan ayına dair manzaralar sunan bir
okuyucu mektubudur.
Genç bir kız ile babasının birbirlerine duydukları derin sevgi
iĢlenmiĢtir.
2353
19 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2353
19 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2353
19 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2353
19 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2353
19 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2353
19 ġubat 1896
3
Ali Fazıl
Makale-yi Askeriye
Makale
2353
19 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2353
19 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2353
19 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2353
19 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2353
19 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2353
19 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2353
19 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2354
20 ġubat 1896
1
Ġsmail Hakkı
Fazâil ü Âdâb-ı Sıyâm
Makale
2354
20 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2354
20 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2354
20 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2354
20 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2354
20 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
129
Askeri çadırlar üzerine Almanya‟da yapılan çalıĢmalar
hakkında bilgi verilmiĢtir.
2354
20 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2354
20 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Dersaadet‟ten Mektup 2
Mektup
2354
20 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2354
20 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
2354
20 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2354
20 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2354
20 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2354
20 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2354
20 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Duyuru
2354
20 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2354
20 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2355
21 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2355
21 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2355
21 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2355
21 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2355
21 ġubat 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2355
21 ġubat 1896
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Duyuru
2355
21 ġubat 1896
2
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2355
21 ġubat 1896
2
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
130
Yazarın Ġstanbul‟a dair gözlemlerini ve baĢına gelen ilginç
hadiseleri anlattığı mektubudur.
Musavver Servet-i Fünûn ve Maarif adlı yayınlar hakkında
bilgi verilmektedir.
2355
21 ġubat 1896
2-3
Makale
Selanikli Tevfik
Fıkra-i Ahlâkiye- Bir Eseri Mürüvvet
Tarihçe-i Ekonomi 5
2355
21 ġubat 1896
3
2355
21 ġubat 1896
3
Mevadd-ı Umumiye-i
Bahriye- Denize ÂĢık
Tavsiyeli
Makale
3
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Abdullah Zühtü
2355
21 ġubat 1896
2355
21 ġubat 1896
3
Abdi-i Amedî
Tazmanyalılar
Makale
2355
21 ġubat 1896
3-4
Dr. Sadık
Mevadd-ı Tıbbiye
Makale
2355
21 ġubat 1896
4
M. S.(Sin)
Bibliyografi-yı Askerî 2
Makale
2355
21 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
2355
21 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2356
22 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2356
22 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Fazâil ü Âdâb-ı Sıyâm
Makale
2356
22 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2356
22 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2356
22 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2356
22 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2356
22 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Duyuru
2356
22 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2356
22 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
Mefhari
131
Bir anne ile çocuğunun yangında mahsur kaldıkları evden
kurtarılıĢları anlatılır.
Makale
Hikâye
Yazar denize duyduğu aĢk derecesindeki bağlılığı
anlatmıĢtır.
ĠĢsiz ve ailesini geçindirmek zorunda olan genç bir adamın
iĢ bulma çabalarını anlatan bir hikâyedir.
Tazmanyalıların yaĢayıĢ tarzları, inanıĢları gibi konular
hakkında bilgi verilir.
BulaĢıcı hastalıkların yayılmaması için alınacak tedbirler
hususunda yapılan çalıĢmalar incelenmiĢtir.
“Taarruz-ı Ta‟biyevi Muharebe-i Cüz”‟ ve “Yeni Fenn-i
Ġstihkâm” adlı askeri bilgiler içeren eserler tanıtılmıĢtır.
Anne ve baba sevgisinin çocuk kalbinde uyandırdığı hisleri
nasıl tasvir edebilecekleri sorusuna okurların verdiği
cevaplardır.
2356
22 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2356
22 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2356
22 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2356
22 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2357
23 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2357
23 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2357
23 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2357
23 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2357
23 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2357
23 ġubat 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2357
23 ġubat 1896
2
[Ġmzasız]
La Dame Aux Camelias
Makale
2357
23 ġubat 1896
2-3
[Ġmzasız]
Dersaadet‟ten Mektup 3
Mektup
2357
23 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2357
23 ġubat 1896
3
Dr. Ġbrahim
Sıyâm ve Hıfzı‟s- Sıhhat
Makale
2357
23 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2357
23 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2357
23 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2357
23 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Duyuru
2357
23 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
132
Alexandre Dumas‟nın ölümünden sonra dahi devam eden
baĢarılarına ve gördüğü ilgiye dair bilgiler verilir.
KıĢ aylarına rastlayan Ramazan gecelerine dair hatıralar
kaleme alınmıĢtır.
Oruç tutmanın sıhhat açısından da sağladığı faydalar
değerlendirilmiĢtir.
2357
23 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2357
23 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2357
23 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2357
23 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2358
24 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Esrâr u Âdâb-ı Sıyâm
Makale
2358
24 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2358
24 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2358
24 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2358
24 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2358
24 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
500000 Franga Bir Tablo
Fıkra
2358
24 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Malzeme-i Beytiye
Fıkra
2358
24 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2358
24 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2358
24 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2358
24 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
2358
24 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 118“Yank Corci”
Takvim-i Yevmî
2358
24 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2358
24 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2359
25 ġubat 1896
1
Tevcihât
Duyuru
[Ġmzasız]
133
Duyuru
Orucun ve Ramazan ayının faziletleri hakkında yazılmıĢtır.
Paris‟te beĢ yüz bin franga alıcı bulan tablo ve bu tablonun
ressamı hakkında bilgi verilmiĢtir.
Sigara müptelası bir adamın bu alıĢkanlığı yüzünden baĢına
gelen komik ve ilginç bir hadisenin öyküsüdür.
2359
25 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2359
25 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2359
25 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2359
25 ġubat 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2359
25 ġubat 1896
2
[Ġmzasız]
Fıkra-ı Ramazaniye
Fıkra
2359
25 ġubat 1896
2-3
[Ġmzasız]
Garip Bir Ahz u Ġ„ta
Fıkra
2359
25 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2359
25 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Tıbbiye
Fıkra
2359
25 ġubat 1896
3
Dr. Hakkı
Mikrop Nazariyesinin
Eskiliği
Makale
2359
25 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2359
25 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2359
25 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2359
25 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2359
25 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2359
25 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2359
25 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2359
25 ġubat 1896
4
Ġlan
Duyuru
2360
26 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2360
26 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
134
Ramazan gecesi bir davette midenin sınırları üzerine yapılan
bir konuĢma hakkında bilgi verilir.
Amerika‟da bir esnafla genç, güzel bir kadın arasında
yapılan alıĢveriĢ anlatılmıĢtır.
Bakteriler üzerine Pastör tarafından yapılan çalıĢmaların
eksik yanlarına ve daha evvel yapılmıĢ bazı çalıĢmalara dair
bilgiler verilir.
2360
26 ġubat 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2360
26 ġubat 1896
2-3
[Ġmzasız]
Biyografi
2360
26 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Bir Büyük Ressamın
Tercüme-i Hali
Esrar-ı MüdhiĢe
2360
26 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Fıkra-ı Ramazaniye
Fıkra
2360
26 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2360
26 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Duyuru
2360
26 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2360
26 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2360
26 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2360
26 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2360
26 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Duyuru
2360
26 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2360
26 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2361
27 ġubat 1896
1
Ġ.H.
Makale
2361
27 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Celâlet-i Kadr-i Mâh-ı
Ramazan
Tevcihât
2361
27 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2361
27 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2361
27 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2361
27 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
135
Felemenk gazetelerinde satıldığı duyurulan “Metruke” adlı
tablonun ressamı hakkında bilgi verilmiĢtir.
Roman
Duyuru
Ramazan gecelerinde ve iftar sofralarında vuku bulan ilgi
çekici hadiseler anlatılmıĢtır.
Saadet Kütüphanesi- Hikâye Cüzdanı hakkında bilgi
verilmektedir.
Ramazan ayının faziletleri ve Kadir gecesi üzerine
yazılmıĢtır.
2361
27 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2361
27 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2361
27 ġubat 1896
3
Dr. Ġbrahim ve
Dr. Hakkı
Makale
2361
27 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Tabâbet-i Türkiye ve
Eslâfımız Âsâr-ı
Tıbbiyesine Bir Nazar
Havâdis-i Yevmiye
2361
27 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticaret
Duyuru
2361
27 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2361
27 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2361
27 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Duyuru
2361
27 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2361
27 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2361
27 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2361
27 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2361
27 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2361
27 ġubat 1896
4
Ġlan
Reklam
2362
28 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2362
28 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2362
28 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2362
28 ġubat 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2362
28 ġubat 1896
2-3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
136
Hacı Abbas Vesim‟in tıp alanında kaleme aldığı eseri
hakkında yapılan mütalaalar mevcuttur.
Haber
Musavver Servet-i Fünûn ve Mektep adlı yayınlar hakkında
bilgi verilmektedir.
2362
28 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Ġmam-ı Gazali- Hüsn-i
Halk
Makale
2362
28 ġubat 1896
3
Mefhari
Fıkra
2362
28 ġubat 1896
3
Selanikli Tevfik
Bir Fıkra- ġefkat-i
Mâderâne
Tarihçe-i Ekonomi 7
2362
28 ġubat 1896
3
Hüdayi
Ġhtira„at-ı Cedide
Makale
2362
28 ġubat 1896
3
Abdullah Zühtü
MeĢhur Tablolardan
Makale
2362
28 ġubat 1896
3-4
Abdi-i Amedî
Garâib-i Âdât
Makale
2362
28 ġubat 1896
4
Mevadd-ı Tıbbiye
Makale
2362
28 ġubat 1896
4
Dr. Mehmet
Arif
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
2362
28 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2363
29 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Fıkra
2363
29 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Zürriyât-ı Hırka-i Saadet
Pîrâye-i Hazret-i Risâletpenâhî
Selamlık Resm-i Âlisi
2363
29 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Makale
2363
29 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Meserret-efzâ-yı Mes‟adet
Vakt-i Ġftar
NiĢan
2363
29 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2363
29 ġubat 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2363
29 ġubat 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2363
29 ġubat 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2363
29 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Fıkra-ı Ramazaniye
Fıkra
137
Ġmam Gazali‟nin “Ġhya‟u Ulum” adlı eserinin bir bölümünü
teĢkil eden “Hüsn-i Halk” baĢlıklı kısmın değerlendirmesine
yer verilmiĢtir.
Çocuğuna saldıran bir kurt karĢısında canı bahasına
mücadele eden bir anne anlatılmaktadır.
Makale
Yeni buluĢlar arasına eklenmek istenen ve yapılması
planlanan tıbbi çalıĢmalar hakkında bilgi verilir.
Fransız gazetelerinde tanıtılan bir ressamın “Belki” adıyla
anılan tablosu hakkında değerlendirme yapılmıĢtır.
Tıp alanında yaĢanan geliĢmeler dair kısa bilgiler ihtiva
eder.
Duyuru
Oruç tutmanın kalbe ferahlık vereceği gibi bu ibadetten uzak
durmanın da kasvet sebebi olacağı izah edilmektedir.
Duyuru
Unkapanı civarındaki mahallelerden birine dair gözlemler ve
bu mahallenin insanları hakkında bilgiler yer almaktadır.
2363
29 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
22 Numara
Fıkra
2363
29 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2363
29 ġubat 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2363
29 ġubat 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2363
29 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2363
29 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2363
29 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2363
29 ġubat 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2363
29 ġubat 1896
4
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2364
1 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
2364
1 Mart 1896
1
2364
1 Mart 1896
2364
Ġlan
Fıkra
[Ġmzasız]
Zürriyât-ı Hırka-i Saadet
Pîrâye-i Hazret-i Risâletpenâhî
Tevcihât
1-2
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1 Mart 1896
2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2364
1 Mart 1896
2
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2364
1 Mart 1896
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2364
1 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2364
1 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2364
1 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
138
Duyuru
Monte Carlo‟da bir kumarhanede her ay bir kez kumar
oynayıp kazanan kadının baĢarısının ardındaki tesadüfî
durum anlatılmaktadır.
Takvim-i Remzî adlı yayın hakkında bilgi verilmektedir.
2364
1 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Hikâye
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 119“ġeb-i Mehtâb”
Takvim-i Yevmî
2364
1 Mart 1896
4
2364
1 Mart 1896
4
2364
1 Mart 1896
4
2365
2 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
2365
2 Mart 1896
1
2365
2 Mart 1896
2365
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
Makale
[Ġmzasız]
Namazın Ehemmiyet-i
Azîmesi ve Fevâid-i
Ahlâkiyesi
NiĢan
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2 Mart 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2365
2 Mart 1896
2-3
[Ġmzasız]
Fenn-i Tıp ve Âsâr-ı Eslâf
Bilimsel ilerleme için geçmiĢte yapılan çalıĢmalara önem
verilmesi hususu üzerinde durulmuĢtur.
2365
2 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Makale/
Mektup
Roman
2365
2 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
Kadınlar için okuldan sonra da tahsilin devam etmesi
gerekliliği konusunda Kahire gazetelerinde yayınlanmıĢ,
genç bir kıza ait nutuktur.
2365
2 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Fıkra
2365
2 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Duyuru
2365
2 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2365
2 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
2365
2 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 120“Hakiki Nedamet”
Takvim-i Yevmî
2365
2 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2365
2 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
139
Fahri adında bir gencin âĢık olduğu kızın ölümünü ve bu
bitmeyen aĢkı anlatır.
Duyuru
Namaz kılmanın faziletleri ve ahlaki açıdan sağlayacağı
katkılar değerlendirilmiĢtir.
Duyuru
Duyuru
Bir adam mezarlıkta karĢılaĢtığı genç bir kadının piĢmanlık
dolu öyküsünü anlatmaktadır.
2366
3 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2366
3 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2366
3 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2366
3 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2366
3 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2366
3 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2366
3 Mart 1896
3
3 Mart 1896
3
KuĢpalazına Dâir
Mâlumât-ı Tarihçe
ġuûnât-ı Tıbbiye
Makale
2366
Dr. Mehmet
Arif
[Ġmzasız]
2366
3 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2366
3 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2366
3 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2366
3 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2366
3 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2366
3 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2367
4 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2367
4 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2367
4 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2367
4 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2367
4 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
Fıkra
140
Difteri hastalığının tarihi seyri incelenmiĢtir.
2367
4 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Malzeme-i Beytiye
Fıkra
2367
4 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2367
4 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2367
4 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
2367
4 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 121“Nikbin”
Borsa
2367
4 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2367
4 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2367
4 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2368
5 Mart 1896
1
Ġsmail Hakkı
Makale
2368
5 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Namazın Âdâb ve Erkân-ı
Celilesi
Tevcihât
2368
5 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2368
5 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2368
5 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2368
5 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2368
5 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2368
5 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Fıkra-i Ramazaniye
Fıkra
2368
5 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2368
5 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2368
5 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
141
Kocasının arkadaĢına âĢık olan bir kadının ve her Ģeyden
bihaber olan kocasının hikâyesidir.
Duyuru
Namazın faziletleri, faydaları ve dikkat edilmesi gereken
hususlar gibi meselelere değinilmiĢtir.
Duyuru
“Tiraki Yakup Baba” adını taĢıyan fıkrada, oruçluyken
ortaya çıkan sinirlilik, dalgınlık konusuna Yakup Baba
aracılığıyla değinilmiĢtir.
2368
5 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2368
5 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2368
5 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2368
5 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2368
5 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2369
6 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2369
6 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2369
6 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2369
6 Mart 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2369
6 Mart 1896
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2369
6 Mart 1896
2-3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2369
6 Mart 1896
3
Selanikli Tevfik
Makale
2369
6 Mart 1896
3
2369
6 Mart 1896
3
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Mehmet Sermet
Terakki-yi Maarif ve
Sanayiin Vesâit-i
Mühimmesi Hakkında
Bazı Mütâlaât
A„sar-ı Sabıkada Hattın
Cihet ve Suret-i Ġstimali
Bibliyografya-yı Askeri
2369
6 Mart 1896
3-4
Abdi-i Amedî
Garâib-i Âdât
Makale
2369
6 Mart 1896
4
Dr. Avni Nedim
Ġcmal-i Tıbbi
Makale
Tıbbi geliĢmelere dair kısa bilgiler verilmiĢtir.
2369
6 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
Ramazan ayının verdiği manevi zevkler okurlar tarafından
tasvir edilmiĢtir.
142
Makale
Makale
Musavver Servet-i Fünûn, Hazine-i Fünûn ve Mektep adlı
yayınlar hakkında bilgi verilmektedir.
Eğitimin ilerlemesi ve çalıĢma disiplini kazanmak gibi
konularla beraber, Avrupa‟da uygulanan eğitim modeline
binaen okul öncesi eğitimin gerekliliği de
değerlendirilmiĢtir.
Yazının tarihine ve kullanım amacına dair bilgiler
verilmiĢtir.
General Fix tarafından yayınlanmıĢ “Manevra ve Sefer
Muhtırası” isimli kitap tanıtılmıĢ içeriği hakkında bilgi
verilmiĢtir.
2369
6 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2370
7 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2370
7 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus- Yerli ve
Ecnebi Dakikleri
Makale
2370
7 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2370
7 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2370
7 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Tıbbiye-i Türkiye ve
Eslâfımız Âsâr-ı
Tıbbiyesine Bir Nazar
Makale
2370
7 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Tevsi„-i Ticaret-i Bahriye
Makale
2370
7 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2370
7 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2370
7 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2370
7 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2370
7 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2370
7 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Ne Yapmalı?
Reklam
2370
7 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2370
7 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2371
8 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Fazâil-i Cuma ve ġerâit-i
Vazife-i Dua
Makale
2371
8 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
143
Değirmencilikte yerli üretimin yabancı üretime tercih
edilmesinin ülkenin ekonomisi için gerekli olduğu fikri
savunulmuĢtur.
Dr. Ġbrahim ve Dr. Hakkı tarafından yürütülen bir
çalıĢmayla Hacı Abbas Vesim‟in eserinin gün yüzüne
çıkarılması ve bu çalıĢmanın tıp tarihimiz adına önemi
anlatılmaktadır.
Deniz ticaretinin gösterdiği geliĢme değerlendirilmektedir.
YaklaĢan Ramazan bayramı için yapılacak alıĢveriĢler için
mekân tavsiye edilmektedir.
Cuma gününün ve bu günde yapılacak dua ve ibadetin
faziletlerine değinilmektedir. Manastırlı Ġsmail Hakkı Efendi
tarafından hediye edilmiĢtir.
2371
8 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2371
8 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2371
8 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2371
8 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2371
8 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2371
8 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2371
8 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2371
8 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 122“Çünkü…”
Hikâye
2371
8 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2371
8 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Ne Yapmalı?
Reklam
2371
8 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2371
8 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2371
8 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2372
9 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2372
9 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2372
9 Mart 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2372
9 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2372
9 Mart 1896
2-3
[Ġmzasız]
Malzeme-i Beytiye
Fıkra
2372
9 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
144
ArkadaĢıyla gezintiye çıkmıĢ bir adamın ve arkadaĢının
gördükleri bir genç kızdan fazlaca etkilenmeleri üzerine
kurgulanmıĢ bir hikâyedir.
2372
9 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2372
9 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2372
9 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a-
Fıkra
2372
9 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2372
9 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Ne Yapmalı?
Reklam
2372
9 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2372
9 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2373
10 Mart 1896
1
Ġsmail Hakkı
Makale
2373
10 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tekemmüle-i Mebhas-i
Dua ve Hukuk-ı Ebeveyne
Ġtinâ
Tevcihât
2373
10 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2373
10 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2373
10 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Makale
2373
10 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus- Osmanlı
Buğdayları ve Unları
Dâhiliye
2373
10 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2373
10 Mart 1896
3
Dr. Hakkı ve
Dr. Ġbrahim
Makale
Hacı Abbas Vesim‟in tıp alanında ortaya koyduğu eser
üzerine yapılan incelemenin devamıdır.
2373
10 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Tabâbet-i Türkiye ve
Eslâfımız Âsâr-ı
Tıbbiyesine Bir Nazar 2
Hâb-ı Pür-Izdırap
Makale
Dönemin meĢhur ressamlarından Alexandre […]‟ın
tablolarından birisi hakkında bilgi verilmektedir.
2373
10 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2373
10 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
145
Dua etmenin gerekliliği konusuyla beraber anne ve babaya
hürmet ve dua etmek konusu da ele alınmıĢtır. Manastırlı
Ġsmail Hakkı Efendi‟nin hediyesidir.
Duyuru
Un ve buğday kullanımında yerli mahsul tercih edilmesi
noktasında ileri sürülen karĢıt görüĢler değerlendirilmiĢtir.
Haber
2373
10 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2373
10 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2373
10 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2373
10 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2373
10 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Ne Yapmalı?
Reklam
2373
10 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2374
11 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Fıkra
2374
11 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Leyle-i Mukaddes-i ser-i
Kadr
Tevcihât
2374
11 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2374
11 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2374
11 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2374
11 Mart 1896
1-2
[Ġmzasız]
Makale
2374
11 Mart 1896
2-3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus- Yine
Dakik-i Buğday Meselesi
Dâhiliye
2374
11 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2374
11 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2374
11 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
2374
11 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 123“Âlicenap”
Borsa
2374
11 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2374
11 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Ne Yapmalı?
Reklam
146
Kadir gecesinin faziletlerine değinilmiĢ ve bu gecenin çeĢitli
cami ve mescitlerde kutlanacağı duyurulmuĢtur.
Duyuru
Yerli buğday ve un üretiminin yabancı üreticiler karĢısında
desteklenmesi gerektiği savunulur.
Haber
Duyuru
BaĢkasını seven bir kızın cebren evlendirilmesinin ardından
kocasının, genç kızla aĢığını kavuĢturması anlatılmaktadır.
Ġlan
Reklam
Fıkra
[Ġmzasız]
Leyle-i Mukaddes-i ser-i
Kadr
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
12 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2375
12 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Makale
2375
12 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus- Yerli ve
Ecnebi Buğdayları
Meselesi
Ġhtar-ı Mahsus
2375
12 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2375
12 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Bir Hakiki SergüzeĢt
Makale
2375
12 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Ramazan Mektubu
Mektup
2375
12 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2375
12 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2375
12 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2375
12 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2375
12 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2375
12 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Ne Yapmalı?
Reklam
2375
12 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2375
12 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2376
13 Mart 1896
1
Tevcihât
Duyuru
2374
11 Mart 1896
4
2375
12 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
2375
12 Mart 1896
1
2375
12 Mart 1896
2375
[Ġmzasız]
147
Kadir gecesi münasebetiyle yazılmıĢtır.
Duyuru
Yerli buğdaylardan üretilmiĢ unun kullanılması gerekliliği
tartıĢılmaktadır.
Duyuru
“Kamelyalı Kadın” adlı esere ilham olmuĢ Marie Duplessis
hakkında bilgi verilmiĢtir.
Selanik‟ten gönderilmiĢ mektupta Selanik‟ten Ramazan
manzaraları paylaĢılmıĢtır.
2376
13 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2376
13 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2376
13 Mart 1896
3
Selanikli Tevfik
Tarihçe-i Ekonomi 8
Makale
2376
13 Mart 1896
3
Selanikli Tevfik
Makale
Fransa‟da uygulanan okul öncesi eğitimin faydalı olduğu ve
uygulanması gerektiği fikri savunulmaktadır.
2376
13 Mart 1896
3
Abdullah Zühtü
Makale
2376
13 Mart 1896
3
Mehmet Sermet
Terakki-i Maarif ve
Sanayiin Vesâit-i
Mühimmesi Hakkında
Bazı Mütâlaât
Sevdiğim Bir Romana
Dair
Ramazan Gecesi
Paul Bourget‟nin “La Terre Promise” adlı eseri hakkında
bilgi verilmektedir.
Ġstanbul‟un gece görüntüsü ve Ramazan ayına özgü gece
eğlenceleri tasvir edilmiĢtir.
2376
13 Mart 1896
3-4
Abdi-i Amedî
Garâib-i Âdât
Makale
2376
13 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
2376
13 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2377
14 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2377
14 Mart 1896
1
Ġsmail Hakkı
Makale
2377
14 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Nasâyih-i Ahlâkiyeden Bir
Nebze
Tebligât-ı Resmiye
2377
14 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2377
14 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2377
14 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hissî ve Cinaî Romanlar
Makale
2377
14 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2377
14 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2377
14 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
148
Makale
“Cinai romanları mı yoksa hissi romanları mı tercih
edersininiz?” sorusuna alınan cevaplardır.
Mütevazı olmak, affedici olmak gibi ahlaki konular
değerlendirilmiĢtir.
Duyuru
Cinaî ve hissî romanlardan hangisinin rağbet gördüğü
konusu ve romanın ahlak üzerindeki etkisi tartıĢılmıĢtır.
2377
14 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2377
14 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Ne Yapmalı?
Reklam
2377
14 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2377
14 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2377
14 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2378
15 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2378
15 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2378
15 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2378
15 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2378
15 Mart 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2378
15 Mart 1896
2
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2378
15 Mart 1896
2-3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2378
15 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2378
15 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Duyuru
2378
15 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 124“Matmazel Bruier”
Hikâye
2378
15 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2378
15 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2378
15 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2378
15 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Yayın
Tanıtım
Duyuru
149
Roman yazmak maksadıyla ihtiyar bir kadının sergüzeĢtini
araĢtırmıĢ bir adamın bu hikâyeyi arkadaĢıyla paylaĢması
anlatılmaktadır.
Hazine-i Fünûn adlı yayın hakkında bilgi verilmektedir.
Takvim-i Yevmî
Duyuru
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Iyd-ı Said-i Fıtr
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
16 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2379
16 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2379
16 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2379
16 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Makale
2379
16 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus- Dakik ve
Buğday Meselesi
Dâhiliye
2379
16 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2379
16 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Bayram Hatıralarından
Anı
2379
16 Mart 1896
3
Dr. Ömer Fuat
Makale
2379
16 Mart 1896
3
Dr. Ġbrahim
KuĢpalazı ve Serumun
Tesirât-ı ġifâiyesi
Mülahaza-i Mahsûsa
2379
16 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2379
16 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2379
16 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2379
16 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2379
16 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2379
16 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2378
15 Mart 1896
4
2378
15 Mart 1896
4
2379
16 Mart 1896
1
2379
16 Mart 1896
2379
[Ġmzasız]
150
Ramazan bayramı münasebetiyle yazılmıĢtır.
Yerli ve yabancı üretim mahsulü olan buğday ve undan
hangisinin tercih edilmesi gerektiği tartıĢılmaktadır.
Haber
Makale
Bir gencin gözünden bayram gününe dair yapılmıĢ
gözlemler anlatılmıĢtır.
Almanya‟da bir profesör tarafından difteri hastalığı üzerine
yapılan bir çalıĢmadan alınan neticeler aktarılmıĢtır.
KuĢpalazı hastalığının tedavisine ve yapılan çalıĢmalara dair
bir değerlendirmedir.
2380
17 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Iyd-ı Said-i Fıtr
Fıkra
2380
17 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2380
17 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2380
17 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2380
17 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2380
17 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Duyuru
2380
17 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2380
17 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2380
17 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2380
17 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Ne Yapmalı?
Reklam
2380
17 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2381
18 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2381
18 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2381
18 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2381
18 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Makale
2381
18 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus- Un ve
Buğday Meselesi
Dâhiliye
2381
18 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2381
18 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2381
18 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
151
Haber
Ramazan Bayramı dolayısıyla kaleme alınmıĢtır.
Yerli üretimin desteklenmesi savunulmaktadır.
2381
18 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2381
18 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2381
18 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2381
18 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2382
19 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2382
19 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2382
19 Mart 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2382
19 Mart 1896
2-3
AyĢe Nimet
Alman Edebiyatına Dâir
Makale
2382
19 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2382
19 Mart 1896
3
Dr. Hakkı
Makale
2382
19 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Tabâbet-i Türkiye ve
Eslâfımız Âsâr-ı
Tıbbiyesine Bir Nazar-3
Malzeme-i Beytiye
2382
19 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2382
19 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2382
19 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2382
19 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
2382
19 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 125-“Bir
Acıklı Sahife”
Mütenevvi„a
2382
19 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2382
19 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2382
19 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
152
Sosyal hadiselerinde etkisi açıklanarak Alman edebiyatının
geliĢim ve değiĢimi değerlendirilmiĢtir.
Doktor Vesim tarafından kaleme alınan tıbbi eserin
mütalaasıdır.
Fıkra
Paul Bourget‟nin La Terre Promise adlı eserinden alıntıdır.
Fıkra
Musavver Servet-i Fünûn, Hazine-i Fünûn ve Mektep
yayınları kısaca tanıtılmaktadır.
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
20 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2383
20 Mart 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2383
20 Mart 1896
2-3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2383
20 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2383
20 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2383
20 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2383
20 Mart 1896
3
Selanikli Tevfik
Makale
2383
20 Mart 1896
3
Abdullah Zühtü
Terakki-i Maarif ve
Sanayi„e Müteallik Bazı
Tedâbir-i Mühimme
UnutulmuĢ!
2383
20 Mart 1896
3-4
Makale
2383
20 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Frengi Ġlletine Dâir
Mülâhazât-ı Fenniye
Suallerimiz
2384
21 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2384
21 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2384
21 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2384
21 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2384
21 Mart 1896
1-2
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus- Yerli ve
Ecnebi Buğday ve Unları
Makale
2382
19 Mart 1896
4
2383
20 Mart 1896
1
2383
20 Mart 1896
2383
Dr. Muzaffer
153
Makale
Fıkra
Avrupa‟da terakki göstermiĢ pedagojik çalıĢmaların ve
deneyimlerin uygulanmasının eğitim sistemi açısından
gerekliliği üzerinde durulur.
Bir tablonun tasviri yapılmıĢ ve tablonun yazarın ruhunda
uyandırdığı etki kaleme alınmıĢtır.
Frengi hastalığının genetik yollarla taĢınması konusu izah
edilmektedir.
“Romanlarla tiyatro arasında faydaca ne fark görürsünüz?”
sorusuna okurlardan alınan yanıtlar yayınlanmıĢtır.
Yerli ve yabancı üretim mahsulü olan buğdaylar arasında
yapılacak tercih tartıĢılmaktadır.
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
21 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2384
21 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2384
21 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2384
21 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2384
21 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2385
22 Mart 1896
_
__
___
__
2386
23 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2386
23 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2386
23 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2386
23 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2386
23 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2386
23 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2386
23 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2386
23 Mart 1896
2-3
Dr. Hakkı
Makale
2386
23 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Yılancık Ġlletinin Serumla
Tedavisi
Malzeme-i Beytiye
2386
23 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Küçük Ev Hekimi
Fıkra
2386
23 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2384
21 Mart 1896
2-4
2384
21 Mart 1896
2384
154
Eksik Sayı
Yılancık olarak bilinen deri hastalığının tedavisi için
geliĢtirilen serum hakkında bilgi verilmektedir.
Fıkra
BaĢ ağrısının tedavisi ve hazımsızlık sorununun çözümü
konularına dair kısa bilgiler yer almaktadır.
2386
23 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2386
23 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2386
23 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 126-“Bir
Hatıra-i ġebâb”
Hikâye
2386
23 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2386
23 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2387
24 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2387
24 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2387
24 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2387
24 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2387
24 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2387
24 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2387
24 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Sulh-i Müsellah ve Askerî
Makale
2387
24 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
2387
24 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2387
24 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2387
24 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Hikâye
2387
24 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 127“Kurnazlık”
Borsa
2387
24 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
155
Duyuru
Alexandre Dumas‟nın kaleminden çıkmıĢ bir hikâyedir.
Parasını emanet ettiği yoksul hizmetçiyle yaĢadığı bir
hatırasını anlatmaktadır.
Amerika gazetelerinde neĢredilen askeri rakamlar
yayınlanmıĢ ve değerlendirmeler yapılmıĢtır.
Ġlerleyen medeni hayat içinde saatin yeri incelenmiĢ ve
ayrıca sarhoĢluğun önüne geçmek için Ġngiltere‟de alınan bir
tedbir hakkında da bilgi verilmiĢtir.
Genç ve güzel bir kızla tanıĢmak isteyen iki genç adamın bu
süreçte yaĢadıkları bir hadisenin hikâyesidir.
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
25 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2388
25 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2388
25 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2388
25 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2388
25 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2388
25 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2388
25 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2388
25 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2388
25 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Duyuru
2388
25 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2388
25 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2388
25 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2389
26 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2389
26 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2389
26 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2389
26 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2389
26 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2387
24 Mart 1896
4
2388
25 Mart 1896
1
2388
25 Mart 1896
2388
156
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
26 Mart 1896
3
26 Mart 1896
3-4
Bir Büyük Edibin
Tercüme-i Hali
(BaĢlıksız)
Biyografi
2389
Beylerbeyli
Tahsin
[Ġmzasız]
2389
26 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2389
26 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2389
26 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2389
26 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2389
26 Mart 1896
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2390
27 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2390
27 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2390
27 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2390
27 Mart 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2390
27 Mart 1896
2-3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2390
27 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2390
27 Mart 1896
3
Selanikli Tevfik
Makale
Avrupa‟da mevcut bulunan örneklerine binaen modern
eğitim sistemlerinin faydaları üzerinde durulmuĢtur.
2390
27 Mart 1896
3
Mehmet Sermet
Terakki-i Maarif ve
Sanayi„e Müteallik Bazı
Tedâbir-i Mühimme 4
Süvâri Mâiyetinde Piyâde
2
Makale
2390
27 Mart 1896
3-4
Suallerimiz
Fıkra
Yaya askerlerin atlı askerlerle beraber görev yerlerine sevk
edilmelerinin uygulama alanları, faydaları ve örnekleri
sunulmaktadır.
“Bir manzara veya hadisenin bihakkın tasviri kalem ile mi
müyesser olabilir fırça ile mi?” sorusuna alınan cevapları
2389
26 Mart 1896
1-3
2389
26 Mart 1896
2389
[Ġmzasız]
Fransız yazar Arsene Houssaye hakkında bilgi
verilmektedir.
Haber
157
Hanımlara Mahsus Gazete, Musavver Servet-i Fünûn adlı
yayınlar hakkında bilgi verilmektedir.
içerir.
2391
28 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2391
28 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2391
28 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2391
28 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2391
28 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2391
28 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Muhâkeme
Duyuru
2391
28 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
2391
28 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2391
28 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2391
28 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2391
28 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2391
28 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2391
28 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2391
28 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2392
29 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2392
29 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2392
29 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2392
29 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
158
Tahir Bey ve Abdurrezzak Efendi arasında süregelen bir
davanın görülen mahkemesi hakkındadır.
Kuzey Kutbunda yapılan keĢif çalıĢmalarıyla, Trablusgarp
kıyılarında görülen köpek balıkları hakkında bilgiler içerir.
2392
29 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2392
29 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Moskova ġehri
Makale
2392
29 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Tıbbiye
Makale
2392
29 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
2392
29 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2392
29 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2392
29 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2392
29 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2392
29 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2392
29 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2393
30 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2393
30 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2393
30 Mart 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2393
30 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
Mektup
2393
30 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
Edib-i MeĢhur “Alphonse
Karr”
Telgraf
2393
30 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2393
30 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2393
30 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Hikâye
2393
30 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 128“Romanın Son Sahifesi”
Takvim-i Yevmî
159
Rus imparatorunun taç giyme töreninin yaklaĢması
münasebetiyle Moskova çeĢitli yönleriyle tanıtılmıĢtır.
Evin nasıl en doğru Ģekilde düzenlenebileceği konusunda
bilgiler verilmektedir.
Fransız yazar Alphonse Karr‟a dair Fransız gazetelerinden
birine gönderilmiĢ bir mektubun tercümesi yayınlanmıĢtır.
Haber
Duyuru
Jan adında bir gencin karĢılıksız aĢkı ve bu uğurda
yaĢadıkları anlatılmaktadır.
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
31 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2394
31 Mart 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2394
31 Mart 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2394
31 Mart 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
2394
31 Mart 1896
3-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2394
31 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2394
31 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2394
31 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2394
31 Mart 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2394
31 Mart 1896
4
Ġlan
Reklam
2395
1 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2395
1 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2395
1 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2395
1 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2395
1 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2395
1 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2393
30 Mart 1896
4
2394
31 Mart 1896
1
2394
31 Mart 1896
2394
160
Sarah Bernhardt‟ın Amerikalılara dair izlenimlerine yer
veren bir mektubu, bir Fransız yazarın gazeteciliğe dair
değerlendirmeleri ile uzun ömürlü olma konusu iĢlenmiĢtir.
2395
1 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2395
1 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Dersaadet‟te Mûsikî
Makale
2395
1 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2395
1 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2395
1 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2395
1 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Fıkra
2395
1 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Fıkarât-ı Garibe – Zavallı
Hırsız
Takvim-i Yevmî
2395
1 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2395
1 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2396
2 Nisan 1896
_
__
___
__
2397
3 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2397
3 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2397
3 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2397
3 Nisan 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2397
3 Nisan 1896
2
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Tıbbiye
Fıkra
2397
3 Nisan 1896
2
[Ġmzasız]
Tebligât
Duyuru
2397
3 Nisan 1896
2
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2397
3 Nisan 1896
2-3
Mefhari
Mütâlaa-yı Âsâr-ı Edebiye
Makale
161
Aynı baĢlıkla Avrupa gazetelerinden birinde yayınlanmıĢ
olan bu yazı bir gezginin gözünden Ġstanbul‟da mûsikînin
gördüğü rağbeti ve temayülü yansıtır.
Hırsızlık esnasında hırsıza ev sahibi tarafından kurulan
tuzaklara örnek teĢkil edecek fıkralar yer almaktadır.
Duyuru
Eksik Sayı
Edebi eser kaleme almanın çalıĢma gerektiren bir yetenek
olduğu izah edilmiĢ bunun yanında ezber konusuna da
değinilmiĢtir.
2397
2397
3 Nisan 1896
3 Nisan 1896
3
Selanikli Tevfik
3
Bedi„
Terakki-yi Maarif ve
Sanayi„e Müteallik Bazı
Tedâbir-i Mühimme 5
Mecmua-ı Hâtırâtımdan
Makale
Geçen Senenin Hulâsa-yı
ġuûn-ı Âliyesi
Bahçe
Makale
Süvâri Mâiyetinde Piyâde
3
Makale
Anı
Osmanlı sanayii hakkında değerlendirmeler yapılmıĢ ve
endüstriyel geliĢimin gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.
Hava değiĢikliği için Bursa‟ya gönderilmiĢ bir hastanın
yavaĢ yavaĢ iyileĢmesi ve bu süreçte yaĢadığı
duygulanmalar anlatılmaktadır.
1895 yılına ait ilmi çalıĢmalar ve keĢifler hakkında bilgi
verilmektedir.
Rahatlatıcı bir uğraĢ olarak ele alınan bahçe iĢleri ve bahçe
bitkileri hakkında bilgi verilmektedir.
Atlı ve yaya birliklerinin doğru stratejilerle yönetilmesinin
askeri açıdan sağladığı yararlılıklar incelenmekte ve tarihi
örneklerle pekiĢtirilmektedir.
Hem Ģehrinden hem aĢkından ayrılan bir adamın hikâyesidir.
2397
3 Nisan 1896
3
Abdi-i Amedî
2397
3 Nisan 1896
3
2397
3 Nisan 1896
3-4
Çorlulu HaĢim
Ağa Hafidi
Mehmet Sermet
2397
3 Nisan 1896
4
Ahmet
Ġlk ve Son Mektup
Hikâye
2397
3 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
2398
4 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2398
4 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2398
4 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2398
4 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2398
4 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2398
4 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2398
4 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Ormanlar-Ağaçlar
Makale
Ağaçların sağlık için faydalı olduğu savı iĢlenmiĢtir.
2398
4 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Makale
Fransa‟da, tiyatro gösterileri için para karĢılığında alkıĢ satın
alındığı anlatılmaktadır.
2398
4 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticariye
Makale
2398
4 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
162
Makale
Deniz mi yoksa yeĢil bir ova mı daha etkileyicidir, sorusuna
okurlardan gelen yanıtlar yayınlanmıĢtır.
2398
4 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2398
4 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2398
4 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2398
4 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2398
4 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2398
4 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2399
5 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2399
5 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2399
5 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2399
5 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2399
5 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2399
5 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2399
5 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Sevda Mektupları ve
Hakiki Bir Romanın Esası
Makale
2399
5 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2399
5 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2399
5 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2399
5 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2399
5 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2400
6 Nisan 1896
1
Tevcihât
Duyuru
[Ġmzasız]
163
Alexandre Dumas‟nın arkadaĢlarıyla yaptığı bir seyahat ve
bu seyahatte katıldığı bir baloda âĢık oluĢmasıyla baĢlayan
ilgi çekici hadise rivayet edilmektedir.
2400
6 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2400
6 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2400
6 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2400
6 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2400
6 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2400
6 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2400
6 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2400
6 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Hikâye
2400
6 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 130-“Bir
AĢk Ġntihabı”
Takvim-i Yevmî
2400
6 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2401
7 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2401
7 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2401
7 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2401
7 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2401
7 Nisan 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2401
7 Nisan 1896
2-3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Askeriye
Duyuru
2401
7 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2401
7 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Fıkra
2401
7 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Fransız Tiyatrolarında
Paralı AlkıĢlar
ġuûnât-ı Tıbbiye
164
Marcel Prevost‟nun bir eserinden tercüme edilmiĢtir. Kimi
kadınların ne denli uçarı olabilecekleri vurgulanmaktadır.
Duyuru
Fıkra
Almanya, Rusya Japonya, Ġtalya, Belçika, Hollanda, Ġsviçre
ve Brezilya‟nın askeri gündemine dair bilgi ve duyurular
verilmiĢtir.
AlkıĢlamaları için izleyici kiralama meselesi hakkında bilgi
verilmektedir.
2401
7 Nisan 1896
3
Dr. Hakkı
Makale
Loğusa humması ve tedavisi hakkında bilgi verilmektedir.
[Ġmzasız]
Humma-yı Nefâsinin
Serumla Tedavisi
Kutb-ı Cenûbî Seyahati
2401
7 Nisan 1896
3
Makale
Güney Kutbu hakkında balıkçılardan alınan bilgiler ve
buraya yapılan ilmi geziler hakkında bilgi verilmektedir.
2401
7 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2401
7 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2401
7 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2401
7 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2401
7 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2401
7 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2402
8 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2402
8 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2402
8 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2402
8 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2402
8 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2402
8 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2402
8 Nisan 1896
3-4
Dr. Ġbrahim
(BaĢlıksız)
Makale
2402
8 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Makale
2402
8 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Bir Zeki Muharririn
Hidemât
Telgraf
2402
8 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2402
8 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
165
Haber
Mikropların varlığı, hastalıklarla iliĢkileri ve bu konuda
yapılan çalıĢmalar gibi konular hakkında bilgi sunulmuĢtur.
Bir Ġngiliz yazarın yeni ve farklı çözümler üreterek
toplumun ihyasına çalıĢtığı anlatılmaktadır.
Takvim-i Yevmî
Duyuru
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
9 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2403
9 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2403
9 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2403
9 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2403
9 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Ġnâs Ulûm-ı Âliye Tahsil
Etmeli Midir?
Fıkra
2403
9 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2403
9 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2403
9 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
2403
9 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 131“Paskalya Yumurtası”
Mütenevvi„a
2403
9 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2403
9 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2403
9 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2403
9 Nisan 1896
4
Ġlan
Duyuru
2402
8 Nisan 1896
4
2402
8 Nisan 1896
4
2403
9 Nisan 1896
1
2403
9 Nisan 1896
2403
[Ġmzasız]
166
“Kadınlar yüksek ilim tahsil etmeli mi?” sorusuna dair
Londra‟da yapılan tartıĢmalar hakkında değerlendirmeler
sunulmuĢtur.
Marcel adındaki gencin bir paskalya yumurtası vasıtasıyla,
unuttuğu aĢkını hatırlaması anlatılmaktadır.
Fıkra
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın, Miralay Rasim Bey‟in
tercüme ettiği Son Usul-ı Harb-i Bahri adlı eser, Miralay
Cemil Bey‟in Fenn-i Cerrahi ve Viladide Bütlan-ı Hiss adlı
eseri ve BinbaĢı Resulzade Hüseyin Hüsnü‟nün Lûgat-ı
Askeriye adlı eseri tanıtılmıĢtır.
2404
10 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2404
10 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2404
10 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2404
10 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2404
10 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2404
10 Nisan 1896
3
Selanikli Tevfik
Makale
2404
10 Nisan 1896
3
Abdullah Zühtü
Terakki-i Maarif ve
Sanayi„e Müteallik Bazı
Tedâbir-i Mühimme 6
Bahar Ġçinde Hazan
2404
10 Nisan 1896
3-4
10 Nisan 1896
4
KuĢlar ve Mûsikîye
Ġstidatları
Sir Humphry Davy
Makale
2404
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Abdi-i Amedî
2404
10 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
2404
10 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2405
11 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2405
11 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2405
11 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2405
11 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2405
11 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Tıbbiye
Fıkra
2405
11 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2405
11 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2405
11 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
167
Makale
Biyografi
Osmanlı sanayiinin geliĢmesi için, Avrupa‟da uygulanan
eğitim modelinin ve gayretin örnek alınmasının gerekli
olduğu fikri üzerinde durulmuĢtur.
“Bahar Ġçinde Hazan” adını taĢıyan tablo ve ressamı Barnez
(?) konu edinilmiĢtir.
KuĢların ötüĢlerindeki nağmeler ve hangi kuĢların bu
konuda daha yetenekli oldukları hakkında bilgi verilmiĢtir.
Ġngiliz bilim adamı Humphry Davy‟nin tercüme-i halidir.
Güzel sanatların ruhta uyandırdığı hisleri konu edinen
fıkralar yayınlanmıĢtır.
2405
11 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2405
11 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2405
11 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2406
12 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2406
12 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2406
12 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2406
12 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2406
12 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2406
12 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2406
12 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2406
12 Nisan 1896
3
Dr. Mehmet
Arif
Tabâbet-i Arabiye
Makale
2406
12 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Makale
2406
12 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Dersaadet‟te Sabun
Ticareti
Rodos Adasında Ġpekçilik
2406
12 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2406
12 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2406
12 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2406
12 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2406
12 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2406
12 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
168
Fıkra
Araplar tarafından tıp alanında yapılan çalıĢmalar, yazılan
kitaplar hakkında bilgi verilmiĢ değerlendirmeler
yapılmıĢtır.
Ġstanbul‟da sabunun fazlaca kullanılması dolayısıyla
kazandığı ticari değer hakkında bilgi verilmektedir.
Rodos‟ta önemli bir ticari faaliyet olan ipekçilik ve
ipekçiliğin geliĢimi hakkında bilgi verilmektedir.
Ahmet ReĢit PaĢa‟nın ticaret alanında kaleme aldığı eserin
ikinci cildinin de yayınlandığı duyurusu yapılmaktadır.
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
13 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2407
13 Nisan 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2407
13 Nisan 1896
2-3
Dr. Hakkı
Makale
2407
13 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Verem Ġlletine Dâir
Tedkikât-ı Cedide
Malzeme-yi Beytiye
2407
13 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2407
13 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2407
13 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2407
13 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
2407
13 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 132“Kıymetli Bir Yadigâr”
Takvim-i Yevmî
2407
13 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2408
14 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2408
14 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2408
14 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2408
14 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2408
14 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2408
14 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2406
12 Nisan 1896
4
2407
13 Nisan 1896
1
2407
13 Nisan 1896
2407
169
Verem üzerine yapılan çalıĢmalar değerlendirilmekte,
veremin bulaĢıcılığı gibi konular ele alınmaktadır.
Fıkra
Duyuru
Genç mirasyedinin “delik bir onluk” sayesinde hayatını
değiĢtiren kadınla tanıĢması anlatılır.
2408
14 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Garip Bir Dava
Fıkra
2408
14 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2408
14 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2408
14 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2408
14 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2408
14 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2408
14 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2408
14 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2409
15 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2409
15 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2409
15 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2409
15 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2409
15 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2409
15 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Tıbbiye
Fıkra
2409
15 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Odeon Tiyatrosu
Duyuru
2409
15 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Makale
2409
15 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus- Yeni Bir
Usul-ı Tedris
(BaĢlıksız)
2409
15 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2409
15 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
170
Duyuru
Paris‟te zengin bir tüccarla yoksul bir adam arasında
piyango bileti sebebiyle vuku bulmuĢ meseleden söz
edilmektedir.
Beyoğlu‟ndaki Odeon tiyatrosunda sahnelenecek bir opera
duyurulur.
Fransa‟da küçük çocukları okula alıĢtırmak için teklif
edilmiĢ olan sistem eleĢtirilmiĢtir.
2409
15 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Hikâye
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 163“Savinyak‟ın SarhoĢluğu”
Mütenevvi„a
2409
15 Nisan 1896
4
2409
15 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2409
15 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2409
15 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2410
16 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2410
16 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2410
16 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2410
16 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2410
16 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2410
16 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2410
16 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2410
16 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2410
16 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2410
16 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2410
16 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2410
16 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2410
16 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2411
17 Nisan 1896
1
Tevcihât
Duyuru
[Ġmzasız]
171
Savinyak adındaki oyuncunun sahneye sarhoĢ çıkmasının
sebebi olan aĢkı anlatılmaktadır.
Fıkra
Musavver Servet-i Fünûn ve Hanımlara Mahsus Gazete adlı
yayınlar hakkında bilgi verilmektedir.
2411
17 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2411
17 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2411
17 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2411
17 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2411
17 Nisan 1896
3
Abdullah Zühtü
Çocuk
Hikâye
2411
17 Nisan 1896
3-4
Abdullah Zühtü
Makale
2411
17 Nisan 1896
4
Mehmet Sermet
2411
17 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Fransız Encümen-i
DâniĢinde
Süvâri Mâiyetinde Piyâde
4
Suallerimiz
2411
17 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2412
18 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2412
18 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2412
18 Nisan 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2412
18 Nisan 1896
2-3
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Zirâiye
Fıkra
2412
18 Nisan 1896
2
[Ġmzasız]
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2412
18 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticaret
Duyuru
2412
18 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2412
18 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2412
18 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2412
18 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
172
Makale
Fıkra
Anne olmanın bir kadını heveslerinden arındırdığı ve
değiĢtirdiği anlatılmaktadır.
Fransız Encümen-i DâniĢi üyeleri ve yapılan konuĢmalar
hakkında bilgi verilmiĢtir.
Süvari birliklerin daha hızlı olmaları konusunda ileri sürülen
görüĢler değerlendirilmiĢtir.
Annesinin mezarını ziyaret eden bir çocuğun
duygulanmaları okurlar tarafından tasvir edilmiĢtir.
2412
18 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2412
18 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2412
18 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2413
19 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2413
19 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2413
19 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2413
19 Nisan 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2413
19 Nisan 1896
2-3
[Ġmzasız]
Fıkra
2413
19 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Bir Büyük ġairin Ahvâl-i
Husûsiyesi
Esrar-ı MüdhiĢe
2413
19 Nisan 1896
3
Tabâbet-i Arabiye 2
Makale
2413
19 Nisan 1896
3
Dr. Mehmet
Arif
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2413
19 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2413
19 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2413
19 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2413
19 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2413
19 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2413
19 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2414
20 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2414
20 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
173
Roman
Henri Rochefort tarafından kaleme alınan bir eserden, Hugo
hakkında bazı fıkralar aktarılmıĢtır.
2414
20 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2414
20 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2414
20 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2414
20 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2414
20 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Makale
2414
20 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Mûsikînin Tesirât-ı
Garibesi
Kadınlara Mâlumât
Makale
2414
20 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2414
20 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2414
20 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2414
20 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2415
21 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2415
21 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2415
21 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2415
21 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2415
21 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2415
21 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Makale
2415
21 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Petit Jurnal Gazetesi ve
Ispanak Mahsulü
Havâdis-i Yevmiye
2415
21 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2415
21 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
174
Haber
Müziğin insanın vücuduna ve ruhuna etkileri hakkında
bilgiler verilmiĢ; bu konudaki iddialar değerlendirilmiĢtir.
Vaktinden önce dünyaya gelmiĢ bebeklerin tedavileri
konusunda bilgi verilir.
Petit Jurnal gazetesinin demir eksikliği için ıspanak yemeyi
önermesi hakkında yazılmıĢtır.
2415
21 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 134
Hikâye
2415
21 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2415
21 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2415
21 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2416
22 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2416
22 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2416
22 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2416
22 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2416
22 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Fıkra
2416
22 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2416
22 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2416
22 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2416
22 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2416
22 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatro
Duyuru
2416
22 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2416
22 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2416
22 Nisan 1896
4
2417
23 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2417
23 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
Ġlan
Reklam
175
Rafael adında bir mirasyedinin, sefahate düĢkünlüğünün
mahvettiği hayatları ele alan tercüme bir hikâyedir.
Evlilik ve bebek sahibi olmak için uygun olan yaĢ aralığı
hakkında yapılan çalıĢmalar ve iddialar aktarılmıĢtır.
2417
23 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2417
23 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2417
23 Nisan 1896
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2417
23 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Arabî
2417
23 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Yayın
Tanıtım
Haber
2417
23 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2417
23 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2417
23 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2417
23 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2418
24 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2418
24 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2418
24 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2418
24 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2418
24 Nisan 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2418
24 Nisan 1896
2-3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2418
24 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2418
24 Nisan 1896
3
Selanikli Tevfik
Makale
Yazının tarihsel geliĢimine dair bilgiler verilmiĢtir.
2418
24 Nisan 1896
3
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Tarih-i Hat ve Kitâbete Bir
Nazar
Mevadd-ı Umumiye-yi
Bahriye 10
Makale
Gemilerde, ilerleyen teknik ve bilimsel çalıĢmaların mahsulü
olan araçlar kullanarak deniz ticaretinin de ilerlemesinin
sağlanacağı fikri değerlendirilmiĢtir.
176
ġemsettin Sami tarafından kaleme alınmıĢ olan ArapçaTürkçe sözlük tanıtılmaktadır.
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Mektep ve Köy Muaşakaları adlı yayınlara dair bilgiye yer
verilmektedir.
2418
24 Nisan 1896
3
Abdullah Zühtü
Bir Kiraz Ġçin
Fıkra
2418
24 Nisan 1896
3-4
Mehmet Sermet
Nisan
Makale
2418
24 Nisan 1896
4
Abdi-i Amedî
Makale
2418
24 Nisan 1896
4
Dr. Hakkı
Acâib-i Hayvanattan Atlı
Karınca
Mevadd-ı Tıbbiye
2418
24 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
2419
25 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2419
25 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2419
25 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2419
25 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2419
25 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2419
25 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
2419
25 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
2419
25 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2419
25 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2419
25 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2419
25 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2419
25 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2419
25 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
177
Makale
Bir kiraz çekirdeğinin sebebiyet verdiği evliliğin ilgin
hikâyesi anlatılmaktadır.
Nisan ayı ile beraber gelen baharın tabiat ve ruh üzerinde
uyandırdığı tesir tasvir edilmiĢtir.
Karıncalara dair muhtelif bilgiler verilmektedir.
Kezaz hastalığının serumla tedavisi için yapılan çalıĢmalar
değerlendirilmiĢtir.
Medeniyetin ilerlemesinde bilimin ve sanatın etkileri okurlar
tarafından mukayese edilmektedir.
Avrupa‟da kadın haklarını tartıĢacak bir kongre
düzenleneceğinden ve Avrupa‟da kadınlığa bakıĢ açısından
bahsedilmektedir.
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
26 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2420
26 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2420
26 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2420
26 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2420
26 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
2420
26 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Garâib-i Medeniyye
Makale
2420
26 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2420
26 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2420
26 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2420
26 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2420
26 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2420
26 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2421
27 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2421
27 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2421
27 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2419
25 Nisan 1896
4
2419
25 Nisan 1896
4
2420
26 Nisan 1896
1
2420
26 Nisan 1896
2420
[Ġmzasız]
178
Halid Bey tarafından tercüme edilmiĢ olan tıbbî bir eserin
yayını hakkında bilgi verilmiĢtir.
K.(Kaf) Y.
Mini Mini Müvezzi„ler
Makale
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
27 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2421
27 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2421
27 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Arabî
2421
27 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Yayın
Tanıtım
Fıkra
2421
27 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2421
27 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2422
28 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2422
28 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2422
28 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2422
28 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2422
28 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2422
28 Nisan 1896
2
[Ġmzasız]
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2422
28 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2422
28 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 137“Azâb-ı Vicdânî”
Hikâye
2422
28 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2422
28 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2422
28 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2421
27 Nisan 1896
2-3
2421
27 Nisan 1896
2421
179
Küçük yaĢlarda sokaklarda gazete ve kitap satan çocuklar
konu edinilmiĢtir.
Kumar merakı yüzünden bir ressamın, vicdan azabına
dönecek bir kayıp yaĢaması hikâye edilmiĢtir. Paul
Bourget‟nin bir eserinden alınmıĢtır.
2423
29 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2423
29 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2423
29 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2423
29 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2423
29 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2423
29 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2423
29 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2423
29 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2423
29 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2423
29 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2423
29 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2424
30 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2424
30 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2424
30 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2424
30 Nisan 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2424
30 Nisan 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2424
30 Nisan 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2424
30 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Düello
Makale
2424
30 Nisan 1896
3
[Ġmzasız]
Havâdis-i Yevmiye
Haber
180
Mecâlis-i Hazret-i İmam Rufâi adlı tercüme eser ve Mahmut
Esad Efendi tarafından kaleme alınmıĢ olan Şuûn-ı İslamiye
adlı eser tanıtılmıĢtır.
Düello nedir, neden yapılır gibi sorulara cevap verilmiĢ ve
akla uygun olmadığı savunulmuĢtur.
2424
30 Nisan 1896
3-4
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
2424
30 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2424
30 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2424
30 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2424
30 Nisan 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2424
30 Nisan 1896
4
Ġlan
Reklam
2425
1 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2425
1 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2425
1 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2425
1 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2425
1 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2425
1 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2425
1 Mayıs 1896
3
Mefhari
Muhâzara- Lisan-ı Arabın
Vüs„ati 1
Makale
2425
1 Mayıs 1896
3-4
Selanikli Tevfik
Makale
2425
1 Mayıs 1896
4
M. C.
2425
1 Mayıs 1896
4
Victor
2425
1 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Tarih-i Hat ve Kitâbete Bir
Nazar 2
Terakki-i Ziraata Müteallik
Bazı Tedâbir-i Mühimme
1
Mâkâlat-ı Tıbbiyemize Bir
Nazar
Suallerimiz
181
Osmanlı coğrafyasında henüz mevcut olmayan
“sinematografya” hakkında bilgi verilmektedir.
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete ve
Mektep adlı yayınlar hakkında kısa duyurular yapılmıĢtır.
Arapçanın zengin ve geniĢ belagat olanakları, ses özellikleri
vb. üzerinde durulmuĢ ve bu fikri kanıtlayan örnekler
verilmiĢtir.
Makale
Tarımsal verimliliği artıracak ve ziraatı geliĢtirecek bazı
önlemlerle ilgili bilgiler sunulmuĢtur.
Makale
Osmanlı gazetelerde yayınlanan ilmi ve tıbbi makaleler
hakkında değerlendirmeler yer almaktadır.
Bir seyyahın doğduğu yere gitmesi halinde
hissedebilecekleri konusunda okurlardan alınan fıkralar
yayınlanmıĢtır.
Fıkra
2426
2 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2426
2 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2426
2 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2426
2 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2426
2 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2426
2 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2426
2 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2426
2 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2426
2 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2427
3 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2427
3 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2427
3 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2427
3 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2427
3 Mayıs 1896
4
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2427
3 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2427
3 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2427
3 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hikâye
2427
3 Mayıs 1896
2
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 138“Bahtiyar”
Borsa
2427
3 Mayıs 1896
2
Ġlan
Reklam
182
Duyuru
Selanikli Tevfik‟in Yeni Elifba ve Tekmil Kıraat adlı eseri
ve yayınlanan romanları hakkında duyuru yapılmıĢtır.
MektuplaĢmalar üzerine kurgulanmıĢtır. Bir tiyatro oyunu
mektuplaĢmaların konusunu teĢkil eder.
2428
4 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2428
4 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2428
4 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2428
4 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2428
4 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2428
4 Mayıs 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2428
4 Mayıs 1896
3
Dr. Hakkı
Tekayyüdât-ı Sıhhiye ve
Tıbbiye-yi Etfâl 1- BeĢik
Makale
2428
4 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
2428
4 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2428
4 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2428
4 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2428
4 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2428
4 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2428
4 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2429
5 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2429
5 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2429
5 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2429
5 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2429
5 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
183
BeĢikler ve beĢiklerin hammaddeleri, Ģekilleri gibi
hususiyetler hakkında bilgi verilmiĢ; beĢikler çocuk sağlığı
açısından incelenmiĢtir.
Selanikli Tevfik‟in Yeni Elifba ve Tekmil Kıraat adlı eseri ve
yayınlanan romanları hakkında duyuru yapılmıĢtır.
2429
5 Mayıs 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2429
5 Mayıs 1896
3
Mehmet Sermet
Makale
2429
5 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Süvâri Mâiyetinde Piyâde
5
Telgraf
2429
5 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2429
5 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2429
5 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2429
5 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2429
5 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2430
6 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2430
6 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2430
6 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2430
6 Mayıs 1896
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2430
6 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2430
6 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2430
6 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2430
6 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2430
6 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2431
7 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2431
7 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
184
Haber
Ġtalyan bir binbaĢı tarafından önerilen askeri bisiklet fikri
hakkında bilgi verilmiĢtir.
2431
7 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2431
7 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2431
7 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2431
7 Mayıs 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2431
7 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
2431
7 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2431
7 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2431
7 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2431
7 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2431
7 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2431
7 Mayıs 1896
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2432
8 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2432
8 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2432
8 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2432
8 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2432
8 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2432
8 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2432
8 Mayıs 1896
3
Mefhari
Makale
2432
8 Mayıs 1896
3-4
Muhâzara- Lisan-ı Arabın
Vüs„ati 2
Fıkra-yı MuhayyileFazilet-i Ġnsaniyeden Bir
Numûne
Selanikli Tevfik
185
Makale
Teleskopun icadından ve asfaltın muhtelif kullanım
Ģekillerinden söz edilmektedir.
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Mektep adlı yayınlar hakkında duyuru yapılmıĢtır.
Zengin bir tüccarın esrarengiz tavırlar sergileyen oğlunun bu
halinin sebebi incelenmiĢtir.
2432
8 Mayıs 1896
4
Abdullah Zühtü
Paris‟te Gelinlik Bir Kız
Fıkra
2432
8 Mayıs 1896
4
Abdi-i Amedî
Makro Biyotik
Makale
2432
8 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Suallerimiz
Fıkra
2433
9 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2433
9 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2433
9 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2433
9 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2433
9 Mayıs 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2433
9 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
KuĢların Mûsikî ve Raksa
Ġstidadı
Makale
2433
9 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Küçük Ev Hekimi
Fıkra
2433
9 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2433
9 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2433
9 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2433
9 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2433
9 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2433
9 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2433
9 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2434
10 Mayıs 1896
1
Tevcihât
Duyuru
[Ġmzasız]
186
Kameyl Jandreo tarafından yazılmıĢ olan fıkra, fakir genç
kızların zengin biriyle evlenmek adına yaptıkları oyunları
anlatır.
Uzun ve sağlıklı bir yaĢamın sırrını araĢtıran Makro Biyotik
hakkında bilgi verilmektedir.
Okurlar tarafından gönderilmiĢ, baharı konu alan, seçilmiĢ
yazılar yayınlanmıĢtır.
KuĢların müzik ve dans konusundaki yeteneklerini inceleyen
bir bilim adamı tarafından yayınlanmıĢ makale
nakledilmiĢtir.
2434
10 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2434
10 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2434
10 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2434
10 Mayıs 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2434
10 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Makale
2434
10 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Bir Büyük Sanatkârın
Defter-i Hatıratından
Telgraf
2434
10 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2434
10 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2434
10 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2434
10 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2435
11 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2435
11 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2435
11 Mayıs 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2435
11 Mayıs 1896
2-3
[Ġmzasız]
Garip Bir Tabip
Makale
2435
11 Mayıs 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2435
11 Mayıs 1896
3
Dr. Mazhar
Makale
Frengi hastalığının teĢhis ve tedavisi tarihi açıdan
incelenmiĢtir.
2435
11 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Mevadd-ı Tıbbiye- Frengi
Ġlletine Dâir Mülâhazât-ı
Tarihiye
Mecmua-ı Ebuzziya
“Mecmua-ı Ebuzziya”nın yayınlanan 54. nüshası hakkında
kısa bir bilgi içerir.
2435
11 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Yayın
Tanıtım
Duyuru
187
Fransız bestekâr Charles Gounod‟nun hatıralarına yer veren
eserden söz edilmektedir.
Haber
Macar asıllı Fransız bir doktorun sıradıĢı karĢılanan
davranıĢlarına dair Fransız gazetelerinde nakledilen bilgileri
içerir.
2435
11 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2435
11 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2435
11 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2435
11 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2436
12 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2436
12 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2436
12 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2436
12 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Muhakeme ve Ceza-yı
Ġdam
Duyuru
2436
12 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2436
12 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2436
12 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2436
12 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2436
12 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2436
12 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2437
13 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2437
13 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2437
13 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2437
13 Mayıs 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2437
13 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
188
Tehditle para sızdıran bir grubun üyesinin bir polisi
öldürmesi dolayısıyla yapılan mahkeme hakkında geniĢ bilgi
yer almaktadır.
2437
13 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2437
13 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2437
13 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2437
13 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2438
14 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2438
14 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2438
14 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2438
14 Mayıs 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2438
14 Mayıs 1896
3
Dr. Hakkı
Makale
2438
14 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Tekayyüdât-ı Sıhhiye ve
Tıbbiye-yi Etfâl 2- Havale
Ġlleti
Telgraf
2438
14 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2438
14 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
2438
14 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 138“Hayırsız Evlat”
Yeni Kitaplar
2438
14 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2439
15 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2439
15 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2439
15 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2439
15 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
189
Havale hakkında çeĢitli bilgiler (sebepleri, belirtileri vb.)
verilmiĢtir.
Haber
Yayın
Tanıtım
Kumar, alkol, hırsızlık gibi her türlü kötü alıĢkanlığa sahip
bir gencin neden olduğu hadiseler anlatılır.
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Mektep, Terakki isimli yayınlar hakkında kısa duyurular
yapılmıĢtır.
2439
15 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2439
15 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2439
15 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Duyuru
2439
15 Mayıs 1896
3-4
Selanikli Tevfik
Fıkra-yı Muhayyile 2- Bir
Ġyiliğin Mükâfatı
Fıkra
2439
15 Mayıs 1896
4
Abdi-i Amedî
Ayakların Hıfzı‟s-Sıhhati
Makale
2439
15 Mayıs 1896
4
Mehmet Sermet
Makale
2439
15 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Makale-yi AskeriyeSibirya Hatt-ı Cesîmi
Müsabaka-yı Edebiye
2439
15 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2440
16 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2440
16 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2440
16 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2440
16 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2440
16 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Askeriye
Fıkra
2440
16 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2440
16 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2440
16 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2440
16 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2440
16 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
190
Fıkra
Dürüst ve sadık bir çalıĢanın, yanında çalıĢtığı zengin tüccarı
iflasın eĢiğinden kurtardığı halde sahtekârlıkla itham ediliĢi
anlatılmaktadır.
YanlıĢ tercih edilen ayakkabıların sağlığa zararları
konusunda bilgi verilmektedir.
Sibirya‟da ulaĢım ağının geniĢletilmesi adına yürütülen
çalıĢmalara dair rakamsal bilgiler yer almaktadır.
Gazete tarafından yürütülen edebiyat yarıĢmasında en
beğenilen yazılar yayınlanmıĢtır. Fıkralar baharı konu
edinmektedirler.
Muhtelif ülkelerden askeri havâdisler aktarılır.
2440
16 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2441
17 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2441
17 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2441
17 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2441
17 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2441
17 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2441
17 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2441
17 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Duyuru
2441
17 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2441
17 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2441
17 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2441
17 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2441
17 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2442
18 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2442
18 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2442
18 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2442
18 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2442
18 Mayıs 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2442
18 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Bihnisa Kasabasını Ziyaret
Seyahat
Anıları
191
Mısır‟da bulunan Bihnisa kasabası tarihi dokusu ve tarihi
eserleri hakkında bilgiler verilerek tanıtılmaktadır.
2442
18 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Küçük Ev Hekimi
Fıkra
2442
18 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2442
18 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2442
18 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2442
18 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2442
18 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2443
19 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2443
19 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2443
19 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2443
19 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2443
19 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2443
19 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
2443
19 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2443
19 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Hikâye
2443
19 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 139“Alçak Valide”
Borsa
2443
19 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2443
19 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2444
20 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2444
20 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
192
Duyuru
BaĢka bir adama âĢık olup evini ve çocuğunu terk eden
kadının 17 yıl sonra ortaya çıkıĢı anlatılmaktadır.
2444
20 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2444
20 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2444
20 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2444
20 Mayıs 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2444
20 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Bir Sahibe-i Fazilet
Makale
2444
20 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2444
20 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2444
20 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2444
20 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2444
20 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2445
21 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2445
21 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2445
21 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2445
21 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2445
21 Mayıs 1896
2
[Ġmzasız]
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2445
21 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Dalları Bastı Kiraz ve
Misk Kokulu Çilek
Makale
2445
21 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Drahoma
Makale
2445
21 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
193
DüĢkün kadınlara yardım eden ve onları içinde bulundukları
sefih hayattan kurtaran bir kadına dair Paris gazetelerinde
yayınlanmıĢ bir fıkra nakledilmektedir.
Çilek ve kirazın Fransızlar tarafından iddia edilen
faydalarına dair bilgiler verilir ve bu iddiaları güçlendiren
örnekler sunulur.
Hıristiyan âleminde gelenekselleĢmiĢ para karĢılığı yapılan
evlilikler hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır.
2445
21 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2445
21 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2445
21 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2445
21 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2445
21 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2445
21 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2446
22 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2446
22 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2446
22 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2446
22 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2446
22 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2446
22 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2446
22 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2446
22 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2446
22 Mayıs 1896
3-4
Mefhari
Makale
2446
22 Mayıs 1896
4
2446
22 Mayıs 1896
4
Tercüme:
Abdullah Zühtü
Dr. Ġbrahim
Muhâzara – Lisan-ı Arabın
Vüs„ati 3
Koca Bebekler
Mevadd-ı Tıbbiye
Makale
2446
22 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Müsabaka-yı Edebiye
Fıkra
194
Hikâye
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Çocuklara Mahsus Gazete ve Saatli Evkat-nümâ adlı
yayınlara dair bilgiler verilmektedir.
AnlaĢmazlıklar yaĢayan bir çiftin çocuksu dargınlıkları ve
kavgaları anlatılmaktadır.
Fakr‟üd-dem (Kansızlık) hastalığının serumla tedavisi
hakkında bilgi verilir.
Gazeteye gönderilen yazılar arasında en iyi olanlar
yayınlanmıĢtır.
2447
23 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Fıkra
[Ġmzasız]
Iyd-ı Meyâmin-i Bedid-i
Ezhâ
Selamlık Resm-i Âlisi
2447
23 Mayıs 1896
1
2447
23 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2447
23 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2447
23 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2447
23 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2447
23 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2447
23 Mayıs 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2447
23 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Mevadd-ı Fenniye
Makale
2447
23 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2447
23 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2447
23 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2447
23 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2447
23 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2447
23 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2448
24 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Fıkra
2448
24 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Iyd-ı Meyâmin-i Bedid-i
Ezhâ
NiĢan
Duyuru
2448
24 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2448
24 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
195
Kurban bayramı dolayısıyla kaleme alınmıĢtır.
Duyuru
Telsiz iletiĢim sağlamak adına yapılan çalıĢmalar ve ayrıca
ziraat için ormanların önemi konularına değinilmiĢtir.
2448
24 Mayıs 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2448
24 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Tarih-i Hikmet-i Tabiiye
Makale
2448
24 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2448
24 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2448
24 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2449
25 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2449
25 Mayıs 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2449
25 Mayıs 1896
2
[Ġmzasız]
Makale
2449
25 Mayıs 1896
2
Abdullah Zühtü
Macaristan‟ın Ahvâl-i
Ticariyesi ve Mekteb-i
Ticaret-i ġarkiye
Esrar-ı MüdhiĢe
2449
25 Mayıs 1896
2-3
[Ġmzasız]
Avdet
Fıkra
2449
25 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2449
25 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2449
25 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2449
25 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Mâmulât ve Mahsulât
Duyuru
2449
25 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 140“Ödünç Almak Sanatı”
Hikâye
2449
25 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2449
25 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
196
Hikmet-i tabiiye (Fizik)nin tarihsel geliĢimi ve bu alanda
yapılan çalıĢmalar, keĢifler vb. hakkında geniĢ bilgilere yer
verilmiĢtir.
Macaristan‟ın ticarette ilerleme sağlamak adına yürüttüğü
çalıĢmalara ve bu geliĢimi temin etmek için açılan okula dair
değerlendirmeler yer almaktadır.
Roman
Rusya‟da, öldüğü sanılan bir adamın 6 yıl sonra evine dönüĢ
hikâyesi anlatılmaktadır.
Fransızcadan tercüme edilmiĢ olan hikayede hayatını ödünç
alarak, veresiye alıĢveriĢ yaparak geçiren bir adamın ahvali
anlatılmaktadır.
2449
25 Mayıs 1896
4
2449
25 Mayıs 1896
4
2450
26 Mayıs 1896
1
2450
26 Mayıs 1896
1-3
2450
26 Mayıs 1896
2450
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Duyuru
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
26 Mayıs 1896
3
Dr. Hakkı
Makale
2450
26 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Çiçek AĢısının Ahvâl-i
Tarihiyesine Dâir Bir Ġki
Söz
Telgraf
2450
26 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2450
26 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2450
26 Mayıs 1896
3-4
H.(Ha) H. (Ha)
Hikâye
2450
26 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 131“Mari”
Takvim-i Yevmî
2450
26 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2450
26 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2451
27 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Duyuru
2451
27 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2451
27 Mayıs 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2451
27 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Garâib-i Medeniye
Makale
2451
27 Mayıs 1896
3
Dr. Ġbrahim
ġuûn-ı Tıbbiye
Makale
2451
27 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
197
Çiçek aĢısının ilk kez kullanımından itibaren kaydettiği
geliĢimin tarihçesi incelenmiĢtir.
Haber
Mari adındaki kıza âĢık olan gencin Mari‟ye ulaĢma çabaları
ve ona duyduğu özlem anlatılmaktadır.
Duyuru
Paris‟te, bisiklet meraklısı bir yazarın baĢına gelen ilginç
hadise anlatılmaktadır.
Zatü‟l-Cenb hastalığı (Karaciğer zarı iltihaplanması) ve
mikropların etkisi incelenmiĢtir.
2451
27 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2451
27 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2451
27 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2451
27 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2452
28 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2452
28 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2452
28 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2452
28 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2452
28 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hayvanların Himâyesi
Fıkra
2452
28 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
2452
28 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2452
28 Mayıs 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2452
28 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2452
28 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2452
28 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2452
28 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2452
28 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2453
29 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2453
29 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
198
Evcil hayvanlara kötü muamelenin önüne geçmek ve yabani
hayvanların da vahĢice katledilmelerini engellemek adına
Avrupa‟da yapılan çalıĢmalar hakkında bilgi verilmektedir.
Musavver Servet-i Fünûn isimli yayının tanıtımı
yapılmaktadır.
2453
29 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2453
29 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2453
29 Mayıs 1896
3
Mefhari
Muhâzara- Arapça
Öğrenmek 1
Makale
2453
29 Mayıs 1896
3
29 Mayıs 1896
3-4
Mevadd-ı Umumiye-yi
Bahriye 10
Fâideli Bir Roman Zemini
Makale
2453
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Abdullah Zühtü
2453
29 Mayıs 1896
4
Abdi-i Amedî
Elmas
Makale
2453
29 Mayıs 1896
4
Dr. Ġbrahim
Mevadd-ı Tıbbiye
Makale
2453
29 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Müsabaka-yı Edebiye
Fıkra
2453
29 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2454
30 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2454
30 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2454
30 Mayıs 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2454
30 Mayıs 1896
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2454
30 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2454
30 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2454
30 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2454
30 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
199
Makale
Okullarda verilen Arapça eğitiminin yeterli olmadığı ve bu
konuda neler yapılabileceği hakkında değerlendirmelerde
bulunulmuĢtur.
Ġhtiyar bir gemicinin anılarına yer verilmiĢtir.
Romanların toplumların ahlaki değerleri üzerinde etkili
olduğu fikri kanıtlanmak için “Çift” adında cinai bir roman
incelenmiĢtir.
Elmasın tarihi seyri ve nerelerde bulunduğu, kimler
tarafından iĢlendiği gibi konular hakkında bilgi
verilmektedir.
Bahar aylarının ruha verdiği ferahlık yanında fiziksel olarak
sebep olabileceği hastalıklara karĢı tedbir alınması
gerekliliği konu edilmiĢtir.
Gazeteye gönderilen yazılar arasından seçilen en güzel
fıkralar yayınlanmıĢtır.
2455
31 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2455
31 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2455
31 Mayıs 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2455
31 Mayıs 1896
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2455
31 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2455
31 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2455
31 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2455
31 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2455
31 Mayıs 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2455
31 Mayıs 1896
4
Ġlan
Reklam
2456
1 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2456
1 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2456
1 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2456
1 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2456
1 Haziran 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2456
1 Haziran 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2456
1 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Makale
2456
1 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Moskova ġehri ve Mebânii Âliyesi
Mevadd-ı Fenniye
Makale
2456
1 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
200
Kralın taç giyme töreni dolayısıyla Moskova‟nın tarihi
dokusuna ve binalarına dair bilgiler verilmiĢtir.
Ormanların tahribinin doğuracağı sonuçlara ve Amerika‟da
meĢinden imal edilmiĢ olan topa değinilmiĢtir.
2456
1 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2456
1 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2456
1 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2456
1 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2456
1 Haziran 1896
4
Ġlan
Duyuru
2457
2 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2457
2 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2457
2 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2457
2 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2457
2 Haziran 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2457
2 Haziran 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2457
2 Haziran 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mevadd-ı Fenniye
Makale
2457
2 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2457
2 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2457
2 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2457
2 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2457
2 Haziran 1896
4
Ġlan
Reklam
2458
3 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2458
3 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
201
İktitaf adlı mecmuaya dair duyuru yapılmıĢtır.
Ziraatın geliĢmesi için Avrupa ve Amerika‟da kullanılan
modern tarım aletleri ve bunların kullanımları hakkındadır.
Gemilerin tarihçesi verildikten sonra Danimarkalı bir
mühendis tarafından karada hareket edebilecek Ģekilde
tasarlanan gemi hakkında bilgi verilmiĢtir.
2458
3 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2458
3 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2458
3 Haziran 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2458
3 Haziran 1896
2
Abdullah Zühtü
Esrar-ı MüdhiĢe
Roman
2458
3 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Fıkra
2458
3 Haziran 1896
3-4
[Ġmzasız]
Bir Madamın Sirkat
Merakı
Garâib-i Medeniyye
2458
3 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2458
3 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2458
3 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2458
3 Haziran 1896
4
Ġlan
Reklam
2459
4 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2459
4 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2459
4 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2459
4 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2459
4 Haziran 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2459
4 Haziran 1896
2
H. (Ha)
Nâdir
Roman
Yetim çocukları konu alan bir romandır.
2459
4 Haziran 1896
3
Dr. Hakkı
Profesör Jermense
Makale
MeĢhur tıpçı Prof. Jermense‟in vefatı dolayısıyla yaptığı
çalıĢmalar ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir.
2459
4 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2459
4 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
202
Fıkra
Londra‟da yaĢayan kleptomani (çalma hastalığı) hastası bir
kadına dair okunan haber nakledilmiĢtir.
Almanya‟da, alkolün zararlarını ve sebep olduğu kötülükleri
ispatlamak adına sarhoĢ bir adamın ailesine dair yayınlanan
istatistikî bilgiler değerlendirilmiĢtir.
2459
4 Haziran 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 142“Âlicenap Bir ÂĢık”
Kâmus-ı Osmanî
2459
4 Haziran 1896
4
2459
4 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2459
4 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2459
4 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2459
4 Haziran 1896
4
Ġlan
Reklam
2460
5 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2460
5 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2460
5 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2460
5 Haziran 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2460
5 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2460
5 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2460
5 Haziran 1896
3
Mefhari
Muhâzara- Arapça ve
Türkçe Hakkında
Makale
2460
5 Haziran 1896
3
Selanikli Tevfik
PiĢte Ziraat Kongresi ve
Osmanlı Ziraatı
Makale
2460
5 Haziran 1896
3-4
5 Haziran 1896
4
Mevadd-ı Umumiye-yi
Bahriye 12
MenekĢeler Definesi
Makale
2460
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Bedi„
2460
5 Haziran 1896
4
Abdi-i Amedî
Afrika Elmas Madenleri
Makale
203
ÂĢık olduğu genç kızın baĢkasıyla evlenmesine vesile olan
bir adamın hikâyesidir.
Duyuru
Hikâye
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Çocuklara Mahsus Gazete adlı yayınlar hakkında duyurular
yapılmıĢtır.
Arapça tahsiline önem verilmesi konusunu desteklemek
adına, Mısır‟da yayınlanan “Nil” gazetesinde neĢredilmiĢ
konuyla ilgili bir makale değerlendirilmiĢtir.
PiĢte‟de ziraatın geliĢtirilmesi konusunun tartıĢıldığı kongre
hakkında bilgi verilmiĢ ve Osmanlı ziraatının ahvali
değerlendirilmiĢtir.
Ġhtiyar bir gemicinin anılarına yer verilmiĢtir.
Bir gençle âĢık olduğu çiçekçi kızın yıllar sonra garip bir
tesadüfle karĢılaĢmalarını anlatan tercüme bir hikâyedir.
Afrika‟da bulunan önemli elmas madenleri ve buradan
çıkarılan madenlerin iĢlenme süreçleri gibi konular hakkında
bilgi verilmiĢtir.
2460
5 Haziran 1896
4
Mithat
Fen Postası
Makale
2460
5 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2461
6 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2461
6 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2461
6 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2461
6 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2461
6 Haziran 1896
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2461
6 Haziran 1896
2
H.
Nâdir
Roman
2461
6 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2461
6 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2461
6 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2461
6 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2461
6 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2461
6 Haziran 1896
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2462
7 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2462
7 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2462
7 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2462
7 Haziran 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2462
7 Haziran 1896
2
H.
Nâdir
Roman
204
Bilim dünyasında yaĢanan muhtelif geliĢmelere dair kısa
bilgiler verilir.
Esnafı kooperatif Ģirketler kurmanın sağladığı kazançlara
ikna etmek adına Ġngiltere‟de görülen bir örnek
değerlendirilmiĢtir.
Mecmua-ı Ebuzziya adlı yayının son nüshası hakkında bilgi
verilmektedir.
2462
7 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Mütalaa-yı Mahsûsa- Garip
Bir Merak
Makale
2462
7 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Duyuru
2462
7 Haziran 1896
3-4
[Ġmzasız]
Paris‟te Çiçek Sergisi ve
Buket Müsabakası
Garâib-i Medeniye
2462
7 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2462
7 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2462
7 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2462
7 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2462
7 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2462
7 Haziran 1896
4
Ġlan
Reklam
2463
8 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2463
8 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2463
8 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2463
8 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2463
8 Haziran 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2463
8 Haziran 1896
2
H.
Nâdir
Roman
2463
8 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Garâib-i Medeniyye
Fıkra
2463
8 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
2463
8 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniyye
Makale
205
Değerli taĢlara merak duyan bir kadının evinin neredeyse
tamamını taĢlarla donattığına dair Paris gazetelerinde okunan
fıkra nakledilmiĢtir.
Paris‟te düzenlenen çiçek sergisi ve buket düzenleme
yarıĢması hakkında bilgi verilir.
Fıkra
Ticaret alanında tüm dünyada yaĢanan değiĢim ve
ilerlemelerle Osmanlı‟nın genel ticari ahvaline dair
değerlendirmeler yapılmıĢtır.
2463
8 Haziran 1896
3
Dr. Hakkı
ġuûnât-ı Tıbbiye
Makale
2463
8 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2463
8 Haziran 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2463
8 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2463
8 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2463
8 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2463
8 Haziran 1896
4
Ġlan
Reklam
2464
9 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2464
9 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2464
9 Haziran 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2464
9 Haziran 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2464
9 Haziran 1896
2
H.
Nâdir
Roman
2464
9 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Açlıktan Vefat
Fıkra
2464
9 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2464
9 Haziran 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2464
9 Haziran 1896
3-4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 143“Hatıra-ı ġebâb”
Hikâye
2464
9 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2464
9 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2464
9 Haziran 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
206
Tıp dünyasında, muhtelif hastalıkların tedavisine dair
yapılan keĢifler ve yeni tedavi Ģekilleri hakkındadır.
Refah içinde sürdüğü bir hayatın ardından açlıktan ölen bir
kadının hayatı ve yaĢadıkları hakkında bilgi verilmiĢtir.
Fransızcadan tercüme edilen hikâye bir yazarın eserinden
alıntılanmıĢtır. Yazarın hayallerine azimle çalıĢarak ulaĢtığı
anlatılmaktadır.
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
H.
Nâdir
Roman
3
[Ġmzasız]
Garâib-i Medeniyye
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
2464
9 Haziran 1896
4
2465
10 Haziran
1896
10 Haziran
1896
10 Haziran
1896
10 Haziran
1896
10 Haziran
1896
10 Haziran
1896
10 Haziran
1896
10 Haziran
1896
10 Haziran
1896
10 Haziran
1896
10 Haziran
1896
11 Haziran
1896
11 Haziran
1896
11 Haziran
1896
11 Haziran
1896
11 Haziran
1896
11 Haziran
1896
1
2465
2465
2465
2465
2465
2465
2465
2465
2465
2465
2466
2466
2466
2466
2466
2466
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
207
Ticarette yaygınlaĢan sabit fiyat uygulamasına dair
değerlendirmeler yer almaktadır.
2466
2466
2466
2466
2466
2466
2466
2466
2466
2466
2466
2466
2467
2467
2467
2467
2467
11 Haziran
1896
11 Haziran
1896
2
H.
Nâdir
Roman
3
[Ġmzasız]
Bir ġairi ġair Eden Ne
ĠmiĢ?
Makale
11 Haziran
1896
11 Haziran
1896
11 Haziran
1896
11 Haziran
1896
11 Haziran
1896
3
[Ġmzasız]
Makale
3
Ömer Fuat
Bakü‟deki Petrol
Menbaları
ġuûn-ı Tıbbiye
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
11 Haziran
1896
11 Haziran
1896
11 Haziran
1896
11 Haziran
1896
11 Haziran
1896
12 Haziran
1896
12 Haziran
1896
12 Haziran
1896
12 Haziran
1896
12 Haziran
1896
4
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Duyuru
208
Paris‟te Ģairi Ģair yapan meselenin ne olduğunu tartıĢmak
üzere toplanan mecliste anlatılan fıkralar hakkında bilgi
verilir.
Bakü‟deki petrol kuyuları ve kullanımları hakkında muhtelif
bilgiler yer almaktadır.
En son duyulan tıbbi geliĢmelere dair bilgiler verilen fıkralar
yayınlanmıĢtır.
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Çocuklara Mahsus Gazete, Hukuk adlı yayınlar ve Mehmet
Celal‟in Asar-ı Celal adlı eseri hakkında bilgi verilmiĢtir.
Makale
Bedi„
Ġskân-ı Muhacirin
Hakkında Nazar-ı Dikkate
Alınacak Bir Cihet
Gaston Pari
Abdi-i Amedî
Lûgat Kitabı Okumak
Makale
Mehmet Sermet
ArkadaĢ
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Müsâbaka-yı Edebiye
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Sâl-i Ferhunde Fâl-i Cedid
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
2467
12 Haziran
1896
3
Selanikli Tevfik
2467
12 Haziran
1896
12 Haziran
1896
12 Haziran
1896
12 Haziran
1896
12 Haziran
1896
13 Haziran
1896
13 Haziran
1896
13 Haziran
1896
13 Haziran
1896
13 Haziran
1896
13 Haziran
1896
13 Haziran
1896
13 Haziran
1896
13 Haziran
1896
13 Haziran
1896
13 Haziran
1896
3
3
2467
2467
2467
2467
2468
2468
2468
2468
2468
2468
2468
2468
2468
2468
2468
3-4
4
209
Makale
Ġstanbul ve Ġzmit civarına yerleĢtirilen muhacirlerin Osmanlı
coğrafyasının muhtelif yerlerine (Halep, Bağdat, Diyarbakır
vb.) yerleĢtirilmeleri gerektiği konusu üzerinde durulmuĢtur.
Fransız Akademisi‟ne, Pastör‟ün vefatı üzerine, üye olarak
kabul edilen Gaston Pari hakkında bilgi verilir.
Lûgat okumanın, mütalaa etmenin gerekliliği ve faydalarına
dair değerlendirmelere yer verilmiĢtir.
ġerif adındaki adamın çocukluk arkadaĢının ölümü üzerine
yaĢadığı üzüntü anlatılmaktadır.
Gazeteye gönderilen yazılar arasında en beğenilen fıkralar
yayınlanmaktadır.
Hicri yılbaĢı dolayısıyla yazılmıĢtır.
Osmanlı coğrafyasında yetiĢtirilen zeytinlerin ve üretilen
zeytinyağlarının kaliteleri sorgulanmaktadır.
2469
2469
2469
2469
2469
2469
2469
2469
2469
2469
2469
2469
2469
2469
2469
2470
2470
14 Haziran
1896
14 Haziran
1896
14 Haziran
1896
14 Haziran
1896
14 Haziran
1896
14 Haziran
1896
14 Haziran
1896
14 Haziran
1896
14 Haziran
1896
14 Haziran
1896
14 Haziran
1896
14 Haziran
1896
14 Haziran
1896
14 Haziran
1896
14 Haziran
1896
15 Haziran
1896
15 Haziran
1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Makale
Benjamin Konstan (?) adındaki ünlü Fransız ressamın sanatı
hakkında bilgi verilmektedir.
3
[Ġmzasız]
Fıkra
Emil Berjera‟nın kendisi hakkında asılsız iddialarda bulunan
bir adama bakıĢ açısı ele alınmıĢtır.
3
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Edebiye- Bir
Ressamın En MeĢhur
Tablosu
Bir ġairin Cevâb-ı
Hekimânesi
(BaĢlıksız)
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
210
2470
2470
2470
2470
2470
2470
2470
2470
2470
2470
2471
2471
2471
2471
2471
2471
2471
15 Haziran
1896
15 Haziran
1896
15 Haziran
1896
15 Haziran
1896
15 Haziran
1896
15 Haziran
1896
15 Haziran
1896
15 Haziran
1896
15 Haziran
1896
15 Haziran
1896
16 Haziran
1896
16 Haziran
1896
16 Haziran
1896
16 Haziran
1896
16 Haziran
1896
16 Haziran
1896
16 Haziran
1896
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
H.
Nâdir
Roman
3
[Ġmzasız]
Kutb-ı ġimâlîde Balon
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Garâib-i Medeniyye
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
Li- Hung- Çang ve Rusya
Ġle Çin
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
H.
Nâdir
Roman
3
Dr. Hakkı
Biçare Sütanneler
Fıkra
211
Mühendislik faaliyetlerinin ve mühendislerin Osmanlı‟nın
terakkisi için ne denli önemli olduğundan bahsedilmektedir.
Kuzey Kutbuna balonla seyahat etmeyi planlayan YüzbaĢı
Bat‟ın yaptığı çalıĢmalar ve böyle bir seyahati önemli kılan
özellikler üzerinde durulmuĢtur.
Çin BaĢvekili ile Rus muhabirin yaptığı görüĢme neticesinde
yayınlanan bilgiler tercüme edilerek nakledilmiĢtir.
Çocukların sağlığı kadar sütannelerin sağlığının da önemli
olduğundan söz edilmektedir.
2471
2471
2471
2471
2471
2471
2471
2471
2471
2472
2472
2472
2472
2472
2472
2472
2472
16 Haziran
1896
16 Haziran
1896
16 Haziran
1896
16 Haziran
1896
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
Fehim-zade
H.(Ha) R.
Hikâye
16 Haziran
1896
16 Haziran
1896
16 Haziran
1896
16 Haziran
1896
16 Haziran
1896
17 Haziran
1896
17 Haziran
1896
17 Haziran
1896
17 Haziran
1896
17 Haziran
1896
17 Haziran
1896
3
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 144“Defter-i A„mâlimden
Birkaç Yaprak”
Mütenevvi„a
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
17 Haziran
1896
17 Haziran
1896
4
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Medeniye
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
212
Sevgilisinden ayrı düĢmüĢ bir adamın hikâyesidir. Onun
nazarından geniĢ tabiat tasvirleri de sunulmaktadır.
DıĢ ticaret konusunda Osmanlı‟nın eksik kaldığı noktalar
değerlendirilmiĢtir.
Ġngiliz kadınlarının garip karĢılanan tavırları incelenmiĢ
ayrıca Paris‟te fakirlere yardım için düzenlenen eğlenceler
hakkında da bilgi verilmiĢtir.
2472
2472
2472
2472
2472
2473
2473
2473
2473
2473
2473
2473
2473
2473
2473
2473
2473
17 Haziran
1896
17 Haziran
1896
17 Haziran
1896
17 Haziran
1896
17 Haziran
1896
18 Haziran
1896
18 Haziran
1896
18 Haziran
1896
18 Haziran
1896
18 Haziran
1896
18 Haziran
1896
18 Haziran
1896
1
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
1
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
H.
Nâdir
Roman
3
[Ġmzasız]
General Baranyeri‟nin
Mahkemesi
Duyuru
18 Haziran
1896
18 Haziran
1896
18 Haziran
1896
18 Haziran
1896
3
[Ġmzasız]
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Londra‟da Sefalet ve
Murabahacılar
Telgraf
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
18 Haziran
1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
213
Alaattin Bey tarafından kaleme alınmıĢ olan Bulgar Lisanı
Muallimi adlı eserin tanıtımı yapılmaktadır.
Ġtalyan generalin HabeĢistan‟la yapılan savaĢta yaptığı iddia
edilen suçlar dolayısıyla görülen mahkemesi haber
verilmektedir.
Londra‟da %100 faizle fakirlere borç veren bir tefecinin
yakalandığına dair bir haberdir.
Haber
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Çocuklara Mahsus Gazete ve Ġsmet Nigar Hanım imzalı
Niran adlı eser hakkında bilgi verilmektedir.
2473
2473
2473
2473
2474
2474
2474
2474
2474
2474
2474
2474
2474
2474
2474
2474
2475
2475
18 Haziran
1896
18 Haziran
1896
18 Haziran
1896
18 Haziran
1896
19 Haziran
1896
19 Haziran
1896
19 Haziran
1896
19 Haziran
1896
19 Haziran
1896
19 Haziran
1896
19 Haziran
1896
19 Haziran
1896
19 Haziran
1896
19 Haziran
1896
19 Haziran
1896
19 Haziran
1896
20 Haziran
1896
20 Haziran
1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
Selanikli Tevfik
Tuhaf Bir SergüzeĢt
Fıkra
3-4
Makale
4
Abdi-i Amedî
Mevadd-ı Umumiye-yi
Bahriye 13
Ġnsan Nasıl ġayan-ı Ġhtiram
Olabilir?
Musahabe-i Fenniye
Makale
4
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Abdullah Zühtü
4
Dr. A.(Ayın) F.
Mevadd-ı Tıbbiye
Makale
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
214
Fıkra
Ġtalya ile savaĢları esnasında yollarını kaybeden iki Fransız
askerin baĢlarına gelen ilginç hadise anlatılmaktadır.
Ġhtiyar bir gemicinin anılarına yer verilmektedir.
Ġtibar ve hürmet görmek için çalıĢmanın ve gayret etmenin
önemi izah edilmiĢtir.
Kuzey Kutbuna balonla yapılan seyahatler ve keĢif gezileri
hakkında muhtelif bilgilere yer verilmiĢtir.
Suyun bütün canlıların hayatlarını devam ettirmeleri için
gerekli olan suyun arıtılması konusu hakkında bilgi verilir.
2475
2475
2475
2475
2475
2475
2475
2475
2475
2475
2475
2476
2476
2476
2476
2476
2476
2476
20 Haziran
1896
20 Haziran
1896
20 Haziran
1896
20 Haziran
1896
20 Haziran
1896
20 Haziran
1896
20 Haziran
1896
20 Haziran
1896
20 Haziran
1896
20 Haziran
1896
20 Haziran
1896
21 Haziran
1896
21 Haziran
1896
21 Haziran
1896
21 Haziran
1896
21 Haziran
1896
21 Haziran
1896
21 Haziran
1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
H.
Nâdir
Roman
3
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Medeniyye
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
H.
Nâdir
Roman
3
[Ġmzasız]
Garâib-i Medeniyye
Fıkra
215
Paris‟te düzenlenen yayıncılar kongresi, Avrupa‟da
kadınlara muamele vb. konularda kısa bilgiler verilir.
Yazar, Aydın‟a yaptığı bir seyahatte uğradığı bir köyden ve
köyün insanlarından manzaralar sunmaktadır.
2476
2476
2476
2476
2476
2476
2477
2477
2477
2477
2477
2477
2477
2477
2477
2477
2477
2477
21 Haziran
1896
21 Haziran
1896
21 Haziran
1896
21 Haziran
1896
21 Haziran
1896
21 Haziran
1896
22 Haziran
1896
22 Haziran
1896
22 Haziran
1896
22 Haziran
1896
22 Haziran
1896
22 Haziran
1896
22 Haziran
1896
22 Haziran
1896
22 Haziran
1896
22 Haziran
1896
22 Haziran
1896
22 Haziran
1896
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
H.
Nâdir
Roman
3
[Ġmzasız]
Ġstidad-ı Mûsikî
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
216
Osmanlı ziraatının durumu ve ithal edilen unların piyasada
yaygınlık kazanması konuları incelenmiĢtir.
Mozart gibi ünlü müzisyenlerin müzik dehaları ve
yetenekleri hakkında bilgi verilmiĢtir.
2478
2478
2478
2478
2478
2478
2478
2478
2478
2478
2478
2478
2478
2478
2479
2479
2479
23 Haziran
1896
23 Haziran
1896
23 Haziran
1896
23 Haziran
1896
23 Haziran
1896
23 Haziran
1896
23 Haziran
1896
23 Haziran
1896
23 Haziran
1896
23 Haziran
1896
23 Haziran
1896
23 Haziran
1896
23 Haziran
1896
23 Haziran
1896
24 Haziran
1896
24 Haziran
1896
24 Haziran
1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
H.
Nâdir
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 145“Hırsız”
Borsa
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
217
Parasını çalmaya çalıĢan bir hırsıza âĢık olan genç kadının
yıllar sonra o hırsızla evlenmesi anlatılmaktadır.
ReĢid Efendi imzalı İhtisâru‟l-Tahvil ve Ali Münif
tarafından tercüme edilmiĢ olan Medhal-i Terbiye adlı
eserler hakkında bilgi verilir.
2479
2479
2479
2479
2479
2479
2479
2479
2479
2480
2480
2480
2480
2480
2480
2480
2480
2480
24 Haziran
1896
24 Haziran
1896
24 Haziran
1896
24 Haziran
1896
24 Haziran
1896
24 Haziran
1896
24 Haziran
1896
24 Haziran
1896
24 Haziran
1896
25 Haziran
1896
25 Haziran
1896
25 Haziran
1896
25 Haziran
1896
25 Haziran
1896
25 Haziran
1896
25 Haziran
1896
25 Haziran
1896
25 Haziran
1896
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniyye
Fıkra
3
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Tıbbiye
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
218
Tütün ziraatı ve ticareti hakkında Ġstanbul gazetesinde
yayınlanan bir mektup değerlendirilmiĢtir.
Edison tarafından icat edilen vitaskop adındaki gösterim
aygıtı hakkında bilgi verilmektedir.
2480
2480
2480
2480
2480
2481
2481
2481
2481
2481
2481
2481
2481
2481
2481
2481
2481
25 Haziran
1896
25 Haziran
1896
25 Haziran
1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
25 Haziran
1896
25 Haziran
1896
26 Haziran
1896
26 Haziran
1896
26 Haziran
1896
26 Haziran
1896
26 Haziran
1896
26 Haziran
1896
26 Haziran
1896
26 Haziran
1896
26 Haziran
1896
26 Haziran
1896
26 Haziran
1896
26 Haziran
1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
H.
Nâdir
Roman
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
Selanikli Tevfik
Makale
3
Abdullah Zühtü
Sanskrit Lisanı Hakkında
Bazı Mâlumât-ı Tarihiye
Gece
3
B. Tabi„i
Suni Yağmur-Kuraklık
Makale
3
Dr. Hakkı
Mevadd-ı Tıbbiye
Makale
3-4
[Ġmzasız]
Müsabaka-yı Edebiye
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2
2-3
219
Hikâye
Musavver Servet-i Fünûn, Mektep, Hanımlara Mahsus
Gazete, Çocuklara Mahsus Gazete adlı yayınlar hakkında
duyuru yapılmıĢtır.
Sanskritçenin tarihi seyri hakkında bilgi verilmiĢ ve bu dilde
ortaya konmuĢ eserlerden bahsedilmiĢtir.
Bir askerin geceyi geçirmek için gittiği bir evde genç hasta
bir kadınla yaĢadığı hadise anlatılmaktadır.
Suyun doğa için gerekliliği, ormanların yaygınlaĢtırılması
gibi konulara değinilmiĢtir.
Kadınlar için güzellik tavsiyeleri verilmiĢtir.
Okurlar tarafından gönderilmiĢ fıkralar arasından seçilenler
yayınlanmıĢtır.
2481
2481
2482
2482
2482
2482
2482
2482
2482
2482
2482
2482
2482
2483
2483
2483
2483
2483
26 Haziran
1896
26 Haziran
1896
27 Haziran
1896
27 Haziran
1896
27 Haziran
1896
27 Haziran
1896
27 Haziran
1896
27 Haziran
1896
27 Haziran
1896
27 Haziran
1896
27 Haziran
1896
27 Haziran
1896
27 Haziran
1896
28 Haziran
1896
28 Haziran
1896
28 Haziran
1896
28 Haziran
1896
28 Haziran
1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Bank-ı Osmanî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
H.
Nâdir
Roman
3
Ahmet Faruk ve
ġürekâsı
[Ġmzasız]
Mevadd-ı Tıbbiye
Makale
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
3-4
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
H.
Nâdir
Roman
2-3
220
Frengi hastalığının evliliğe engel teĢkil edip etmediği
konusu hakkında bilgi verilmektedir.
2483
2483
2483
2483
2483
2483
2483
2484
2484
2484
2484
2484
2484
2484
2484
2484
2484
28 Haziran
1896
28 Haziran
1896
28 Haziran
1896
28 Haziran
1896
28 Haziran
1896
28 Haziran
1896
28 Haziran
1896
29 Haziran
1896
29 Haziran
1896
29 Haziran
1896
29 Haziran
1896
29 Haziran
1896
29 Haziran
1896
29 Haziran
1896
29 Haziran
1896
29 Haziran
1896
29 Haziran
1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Acıklı Bir Ġntihar
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Servetinin Kıymetini Bilir
Bir Kadın
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
Ġlan
Reklam
3
221
Paris‟te bir gencin hapishaneden çıkacağı gün intihar etmesi
hakkında Paris gazetelerinden alınan haber nakledilmiĢtir.
Yoksulken çalıĢarak zengin olan bir kadınla, zenginken
savurganlık ederek varlığını yitiren bir kadın mukayese
edilmektedir.
2485
2486
30 Haziran
1896
30 Haziran
1896
30 Haziran
1896
30 Haziran
1896
30 Haziran
1896
30 Haziran
1896
30 Haziran
1896
30 Haziran
1896
30 Haziran
1896
30 Haziran
1896
30 Haziran
1896
30 Haziran
1896
30 Haziran
1896
1 Temmuz 1896
2486
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
2485
3
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Paris Ahvâl-i Cinâiyesi
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Muhakeme ve
Direklerarası Cinayeti
Telgraf
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Paris‟te cinayet, hırsızlık gibi suçlarda görülen artıĢa örnek
olabilecek bir vaka bildirilmiĢtir.
Direklerarası‟nda iĢlenen bir cinayetin, Arap Abdullah
adındaki zanlısının mahkemesi duyurulmuĢtur.
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2486
1 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2486
1 Temmuz 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2486
1 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Avrupa‟da Kadınlar
Fıkra
222
Emniyet sandığı hakkında bilgi verilmektedir.
Almanya, Avusturya ve Fransa kadınları hakkında
tespitlerde bulunulmuĢtur.
2486
1 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Sinekler
Fıkra
2486
1 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Tıbbiye
Fıkra
2486
1 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2486
1 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2486
1 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2486
1 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2486
1 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2486
1 Temmuz 1896
4
Ġlan
Reklam
2487
2 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2487
2 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2487
2 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2487
2 Temmuz 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2487
2 Temmuz 1896
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
2487
2 Temmuz 1896
3
Makale-yi Askeriye
Duyuru
2487
2 Temmuz 1896
3
Osman Senayi
(Eldem)
[Ġmzasız]
Makale
2487
2 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Böceklerde Muhabbet ve
Sevda
Telgraf
2487
2 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2487
2 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 146“Buse”
Hikâye
223
ÇeĢitli sinek türlerinin yol açtıkları zararlar hakkında bilgi
verilmiĢ ve bu sineklerin zararlılık derecesi Osmanlı‟da
bulunan sineklerle karĢılaĢtırılmıĢtır.
Yaraların tedavisinde kullanılan xeroform hakkında bilgi
verilmiĢtir.
Sabah gazetesi tarafından yayınlanan askeri makalelerin
daha sık yayınlanacağı bildirilmektedir.
Böceklerin çoğalmaları ve birlikte yaĢamaları hakkında
değerlendirmeler ve örneklendirmeler yapılmıĢtır.
Haber
Evlenmek isteyen iki gencin bu isteklerini onaylatmak için
oynadıkları oyun hikâye edilmiĢtir.
2487
2 Temmuz 1896
3-4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2487
2 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2487
2 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2487
2 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2487
2 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2487
2 Temmuz 1896
4
Ġlan
Reklam
2488
3 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2488
3 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2488
3 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2488
3 Temmuz 1896
1-2
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2488
3 Temmuz 1896
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2488
3 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2488
3 Temmuz 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2488
3 Temmuz 1896
4
Selanikli Tevfik
Ġdil Trajik
Makale
2488
3 Temmuz 1896
4
Abdullah Zühtü
Bir Muharririn Muhâberâtı
Fıkra
2488
3 Temmuz 1896
4
Mehmet Sermet
Tiyatro Sevdası
Hikâye
2488
3 Temmuz 1896
4
Mehmet Hulusi
Fenn-i Mimârî ve ĠnĢaat 1
Makale
2488
3 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2488
3 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Romanya Vapurları
Duyuru
224
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Çocuklara Mahsus Gazete adlı yayınlar ve Osmanlı
Memleketleri adlı eser hakkında bilgi verilmektedir.
Emniyet sandığının durumu hakkında bilgi verilmektedir.
Paul Bourget‟nin aynı adı taĢıyan hikâyesi hakkında
Fransa‟da yapılan edebi tenkitler değerlendirilmiĢtir.
François (…)‟nın “Dosdoğru Sözlerim” adlı eserinden bir
fıkra tercüme edilmiĢtir.
ġevket adında bir çocuğun tiyatroya duyduğu merak
anlatılmaktadır.
Mimarlık diğer bilimlerle mukayese edilmiĢtir.
Vapur hatları hakkında bilgi verilmiĢtir.
2489
4 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2489
4 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2489
4 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2489
4 Temmuz 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2489
4 Temmuz 1896
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
2489
4 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Fıkra
2489
4 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2489
4 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2489
4 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2489
4 Temmuz 1896
3-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2489
4 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2489
4 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2489
4 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2489
4 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2489
4 Temmuz 1896
4
Ġlan
Reklam
2490
5 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2490
5 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2490
5 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2490
5 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
225
Mösyö Andre adında bir bilim adamının Kuzey Kutbuna
balonla yapmayı planladığı keĢif gezisinin önemi
bildirilmektedir.
ġair Abbas Havri Bey‟in Fecr adlı eseri hakkında bilgi
verilmektedir.
Ormanların canlılar ve doğa için ne denli önemli olduğu
konusu değerlendirilmektedir.
2490
5 Temmuz 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2490
5 Temmuz 1896
2-3
[Ġmzasız]
Paris‟te Bir Hırsız ġirketi
Duyuru
2490
5 Temmuz 1896
3-4
Dr. Mazhar
Mevadd-ı Tıbbiye
Makale
2490
5 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticariye
Duyuru
2490
5 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2490
5 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2490
5 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2490
5 Temmuz 1896
4
Ġlan
Reklam
2491
6 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2491
6 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2491
6 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2491
6 Temmuz 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2491
6 Temmuz 1896
2-3
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
2491
6 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Fıkra
2491
6 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2491
6 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2491
6 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2491
6 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
226
Paris‟te bulunan bir hırsızlık çetesinin yakalanması
dolayısıyla bu çetenin faaliyetleri hakkında bilgi verilir.
Frengi hastalığının tedavisine dair yapılan çalıĢmalar ve
tedavi Ģekilleri hakkında bilgi sunulmaktadır.
Termojen adındaki elektrikli battaniye, kâğıttan yapılmıĢ
sigaralar gibi çeĢitli ülkelerde yaĢanan geliĢme ve keĢifler
kısaca bildirilmiĢtir.
Selanikli Tevfik‟e ait Yeni Elifba ve Tekmil Kıraat adlı eser
ve Bir Kadının Tedbiri isimli roman hakkında bilgi
verilmektedir.
2491
6 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2491
6 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Mevsim-i Sayf
Mektup
2491
6 Temmuz 1896
4
Ġlan
Reklam
2492
7 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2492
7 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2492
7 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2492
7 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2492
7 Temmuz 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2492
7 Temmuz 1896
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
2492
7 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2492
7 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2492
7 Temmuz 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2492
7 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2492
7 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Fıkra
2492
7 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2492
7 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2492
7 Temmuz 1896
4
Ġlan
Duyuru
2493
8 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2493
8 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
227
Yaz aylarında ince ve hafif giysilerin tercih edilmesi
gerektiğini tavsiye eden bir okur mektubudur.
Mehcûre adlı milli romana dair bilgi verilmektedir.
2493
8 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2493
8 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2493
8 Temmuz 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2493
8 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Sivrisinek, Tatarcık
Makale
2493
8 Temmuz 1896
3
Dr. Hakkı
Kadınlara Mâlumât
Makale
2493
8 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2493
8 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2493
8 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2493
8 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Mevsim-i Sayf
Mektup
2493
8 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2493
8 Temmuz 1896
4
Ġlan
Reklam
2494
9 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2494
9 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2494
9 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2494
9 Temmuz 1896
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2494
9 Temmuz 1896
2-3
[Ġmzasız]
Muhakeme
Duyuru
2494
9 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2494
9 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2494
9 Temmuz 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
228
Sivrisineklerin yapısal özellikleri ile ilgili bilgiler yer
almaktadır.
Cildin gençliğini korumak için yapılması gerekenler
bildirilmiĢtir.
Yaz aylarında ince ve hafif giysilerin tercih edilmesi
gerektiğini tavsiye eden bir okur mektubudur.
Hakkında cinayet ve polise hakaret suçlamaları bulunan
Nimet PaĢazade Hayri Bey‟in mahkemesi bildirilmiĢtir.
2494
9 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2494
9 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2494
9 Temmuz 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2494
9 Temmuz 1896
4
Ġlan
Reklam
2495
10 Temmuz
1896
10 Temmuz
1896
10 Temmuz
1896
10 Temmuz
1896
10 Temmuz
1896
10 Temmuz
1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
Mefhari
Fransızca Tahsili
Hakkında Bir Ġki Söz
Makale
Abdullah Zühtü
Valide
Hikâye
2495
2495
2495
2495
2495
2495
2495
2495
2495
2495
2496
10 Temmuz
1896
10 Temmuz
1896
3-4
4
Abdi-i Amedî
Musahabe-i Fenniye
Makale
10 Temmuz
1896
10 Temmuz
1896
10 Temmuz
1896
11 Temmuz
1896
4
[Ġmzasız]
Müsabaka
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
229
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Çocuklara Mahsus Gazete, Maarif, Kâmus-ı Askerî adlı
yayınlar tanıtılmaktadır.
Fransızca eğitiminde sınırlandırmaya gidilmesini fakat belli
okullarda da Fransızca eğitim verilmeye devam edilmesini
savunan bir makaledir.
EĢini kaybeden bir annenin çocuğunun sağlığı için gösterdiği
metanet anlatılmaktadır.
Elektrik kullanım alanlarının geniĢlemesi, dayanıklı
madenlerden eĢya ve alet yapımının yaygınlaĢması gibi daha
çeĢitli konularda kısa bilgiler verilmiĢtir.
Okurlar tarafından gönderilen yazılar arasında en çok
beğenilen fıkralar yayınlanmıĢtır.
2496
2496
2496
2496
2496
2496
2496
2496
2496
2496
2496
2497
2497
2497
2497
2497
2497
11 Temmuz
1896
11 Temmuz
1896
11 Temmuz
1896
11 Temmuz
1896
11 Temmuz
1896
11 Temmuz
1896
11 Temmuz
1896
11 Temmuz
1896
11 Temmuz
1896
11 Temmuz
1896
11 Temmuz
1896
12 Temmuz
1896
12 Temmuz
1896
12 Temmuz
1896
12 Temmuz
1896
12 Temmuz
1896
12 Temmuz
1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
Mefhari
Fransızca Tahsil Hakkında
Bir Ġki Söz
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
Mefhari
Fransızca Tahsili
Hakkında Bir Ġki Söz Daha
Makale
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
230
2495. sayıda aynı baĢlıkla yayınlanan yazıda savunulan
fikrin eksik yanları tespit edilmiĢ ve Osmanlı‟nın yabancı dil
öğrenmeye ihtiyacı olduğu fikri savunulmuĢtur.
2496. sayıda ileri sürülen fikirlere cevaben yazılmıĢ olup
Fransızca bilmenin ilim tahsil etmek gibi konular için
öncelikli Ģart olmadığı fikri savunulmuĢtur.
2497
2497
2497
2497
2498
2498
2498
2498
2498
2498
2498
2498
2498
2498
2498
2498
2499
12 Temmuz
1896
12 Temmuz
1896
12 Temmuz
1896
12 Temmuz
1896
13 Temmuz
1896
13 Temmuz
1896
13 Temmuz
1896
13 Temmuz
1896
13 Temmuz
1896
13 Temmuz
1896
13 Temmuz
1896
13 Temmuz
1896
13 Temmuz
1896
13 Temmuz
1896
13 Temmuz
1896
13 Temmuz
1896
14 Temmuz
1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Sıcağa, Soğuğa KarĢı
Fıkra
3
A.(Elif) H.(Ha)
Güzel Nasıl Olmalı?
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Bir SergüzeĢt-i Garip
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Fıkra
Ġlan
Reklam
Tevcihât
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
231
Fransız gazetelerinde yayınlanmıĢ; sıcak ve soğuktan
etkilenmemek için hayal kurmayı tavsiye eden bir fıkra
nakledilmiĢtir.
Güzellik yarıĢmalarının düzenlenme nedenleri ve güzelliğin
neden önemli olduğu açıklanmıĢtır.
Yaya olarak seyahat eden bir Fransız yazarın, Avusturya‟da
baĢına gelen bir hadiseyi anlattığı fıkra aktarılmıĢtır.
2499
2499
2499
2499
2499
2499
2499
2499
2499
2499
2499
2499
2499
2500
2500
2500
2500
14 Temmuz
1896
14 Temmuz
1896
14 Temmuz
1896
14 Temmuz
1896
14 Temmuz
1896
14 Temmuz
1896
14 Temmuz
1896
14 Temmuz
1896
14 Temmuz
1896
14 Temmuz
1896
14 Temmuz
1896
14 Temmuz
1896
14 Temmuz
1896
15 Temmuz
1896
15 Temmuz
1896
15 Temmuz
1896
15 Temmuz
1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
Türabi
Fransızca Tahsili
Hakkında Bir Ġki Söz Daha
Makale
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
232
2497. sayıda aynı baĢlıkla yayınlanan yazıda savunulan
fikirleri çürütmek maksadıyla yazılmıĢtır ve Osmanlı‟nın
yabancı dil eğitimine ihtiyacı olduğu fikri kanıtlanmaya
çalıĢılmıĢtır.
İlmî ve Amelî- Usul-ı Cedide-i İlm-i Hendese isimli, BinbaĢı
Hüseyin Hüsnü Bey‟in tercüme ettiği eser tanıtılmaktadır.
2500
15 Temmuz
1896
3
Hüdayi
Fransız Lisanının Tahsili
Makale
2500
15 Temmuz
1896
15 Temmuz
1896
15 Temmuz
1896
15 Temmuz
1896
15 Temmuz
1896
15 Temmuz
1896
16 Temmuz
1896
16 Temmuz
1896
16 Temmuz
1896
16 Temmuz
1896
16 Temmuz
1896
16 Temmuz
1896
16 Temmuz
1896
16 Temmuz
1896
16 Temmuz
1896
16 Temmuz
1896
3
[Ġmzasız]
Mevadd-ı Sıhhiye
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
2500
2500
2500
2500
2500
2501
2501
2501
2501
2501
2501
2501
2501
2501
2501
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
Mefhari
Yine Fransızca Tahsili
Makale
3
[Ġmzasız]
Mevadd-ı Fenniye
Makale
3
[Ġmzasız]
Jules Simon
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
233
Mefhari‟nin önceki sayılarda ileri sürdüğü Fransızca
öğrenenlerin sayısının fazla olduğu fikrine karĢı olarak
Fransızca eğitiminin yeterli dahi olmadığı fikri öne
sürülmüĢtür.
Yaz aylarında sıcak havanın yol açtığı cilt sorunlarına karĢı
denize girmenin faydaları hakkında bilgi verilmektedir.
Fransızca eğitiminin lüzumu ve tahdidi üzerine yapılan
tartıĢmada 2499. sayıdaki fikirlere karĢı bir savunmadır.
Hayvanların açlığa gösterdikleri dayanıklılık hakkında bilgi
verilmektedir.
Paris‟te, Jules Simon‟un ölümü üzerine heykelinin dikildiği
duyurulur.
2501
2501
2501
2501
2502
2502
2502
2502
2502
2502
2502
2502
2502
2502
2502
2503
2503
16 Temmuz
1896
16 Temmuz
1896
16 Temmuz
1896
16 Temmuz
1896
17 Temmuz
1896
17 Temmuz
1896
17 Temmuz
1896
17 Temmuz
1896
17 Temmuz
1896
17 Temmuz
1896
17 Temmuz
1896
17 Temmuz
1896
3-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
Mefhari
Fransızca Tahsili Meselesi
Makale
4
Selanikli Tevfik
Makale
4
Sadık Naim
Bir Mübahaseden Bir
Netice-i Hüsne
Kendi Kendine
17 Temmuz
1896
17 Temmuz
1896
4
Abdullah Zühtü
Terez
Hikâye
4
Abdi-i Amedî
Musahabe-i Fenniye
Fıkra
17 Temmuz
1896
18 Temmuz
1896
18 Temmuz
1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
234
Hikâye
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Çocuklara Mahsus Gazete adlı yayınlara dair bilgi verilir.
2500. sayıda Hüdayi imzasıyla yayınlanan makalede iddia
edilen fikirlere karĢı savunmadır.
Coğrafya, tarih gibi bilimler hakkında bilgiler içeren Türkçe
eserlere ihtiyaç olduğu konusuna değinilmiĢtir.
Sevdiği kadından ayrılmıĢ genç bir adamın yalnız geçirdiği
günler ve duygulanmalarını tasvir eden tercüme bir
hikâyedir.
Ġsim benzerliğinden kaynaklanan bir yanlıĢ anlaĢılmanın
mahvettiği hayatlar anlatılmaktadır.
Amerika‟da ağaçların bina yapımında kullanımları, Paris‟te
sergilenen toprak naklinde kullanılacak araç ve hayvanlar
yardımıyla çalıĢtırılan aletlerle ilgili bilgiler verilmiĢtir.
2503
2503
2503
2503
2503
2503
2503
2503
2503
2503
2503
2503
2504
2504
2504
2504
18 Temmuz
1896
18 Temmuz
1896
18 Temmuz
1896
18 Temmuz
1896
18 Temmuz
1896
18 Temmuz
1896
18 Temmuz
1896
18 Temmuz
1896
18 Temmuz
1896
18 Temmuz
1896
18 Temmuz
1896
18 Temmuz
1896
19 Temmuz
1896
19 Temmuz
1896
19 Temmuz
1896
19 Temmuz
1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
Türabi
Fransızca Tahsili Meselesi
Makale
3
Dr. Ġbrahim
Makale
3
[Ġmzasız]
Belâ-yı ĠĢretin Devâsı
Nedir?
(BaĢlıksız)
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
235
Önceki sayılarda Mefhari imzasıyla yayınlanan yazıda
savunulan fikirlere karĢı Fransızca eğitiminin yeterli
olmadığı ve tahdit edilmesinin uygun olmayacağı görüĢü
savunulmaktadır.
Ġçki belasından kurtulmanın çaresi olarak Ġslamiyet‟e
yönelmek tavsiye edilmiĢtir.
Bedri-zade Ġbrahim Bey ve Nikola Papazaki Efendi‟nin
beraber tercüme ettikleri Hadika adlı eser ve ayrıca Âsâr-ı
Vecihi‟den Hürrem Bey adlı eser tanıtılmaktadır.
Ahmet Mithat Efendi‟nin “Mefahir-i Milliye” baĢlığıyla
yayınlanan yazısı değerlendirilmektedir.
2504
2504
2504
2504
2504
2505
2505
2505
2505
2505
2505
2505
2505
2505
2505
2505
19 Temmuz
1896
19 Temmuz
1896
19 Temmuz
1896
19 Temmuz
1896
19 Temmuz
1896
20 Temmuz
1896
20 Temmuz
1896
20 Temmuz
1896
20 Temmuz
1896
20 Temmuz
1896
20 Temmuz
1896
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
Mefhari-Zülâlî
Fransızca Tahsili
Makale
20 Temmuz
1896
20 Temmuz
1896
20 Temmuz
1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Hikâye
20 Temmuz
1896
20 Temmuz
1896
3
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 147“Baba “Ronof”un
Ġntikamı”
(BaĢlıksız)
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
236
Mefharî imzasıyla, daha evvelki sayılarda yayınlanan Türabi
imzalı makaleye karĢı savunma yapılmıĢtır. Zülâlî imzasıyla
yayınlanan makalede ise genel bir değerlendirmenin
ardından Fransızca eğitiminin, anadilin öğretilmesinden
sonra, idadi mekteplerinde baĢlatılması fikri savunulmuĢtur.
Ġhtiyar bir gemicinin, kızının aĢığı olan genci ölüme
götürüĢü anlatılmaktadır.
Duyuru
Nuri Bey imzasıyla yayınlanan Yeni Mükâleme-i Fransevî
adlı eser hakkında bilgi verilir.
2505
2506
2506
2506
2506
2506
2506
2506
2506
2506
2506
2506
2507
2507
2507
2507
2507
2507
20 Temmuz
1896
21 Temmuz
1896
21 Temmuz
1896
21 Temmuz
1896
21 Temmuz
1896
21 Temmuz
1896
21 Temmuz
1896
21 Temmuz
1896
21 Temmuz
1896
21 Temmuz
1896
21 Temmuz
1896
21 Temmuz
1896
22 Temmuz
1896
22 Temmuz
1896
22 Temmuz
1896
22 Temmuz
1896
22 Temmuz
1896
22 Temmuz
1896
4
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Ġki Büyük Edîbenin
Heykelleri
Fıkra
237
Debord Valmore ve Amerikalı bir yazarın(?) edebi
yetenekleri dillendirilmiĢ ve bu edîbelerin adına heykel
dikildiği duyurulmuĢtur.
2507
22 Temmuz
1896
3
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Tıbbiye
Makale
2507
22 Temmuz
1896
22 Temmuz
1896
22 Temmuz
1896
23 Temmuz
1896
23 Temmuz
1896
23 Temmuz
1896
23 Temmuz
1896
23 Temmuz
1896
23 Temmuz
1896
23 Temmuz
1896
23 Temmuz
1896
23 Temmuz
1896
23 Temmuz
1896
23 Temmuz
1896
23 Temmuz
1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
Ġlan
Reklam
2507
2507
2508
2508
2508
2508
2508
2508
2508
2508
2508
2508
2508
2508
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Tıbbiye
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
238
Dr. Nikol ve Dr. Refik Mehmet Bey tarafından keçilerde
rastlanan bir hastalığa dair yapılan keĢif ve Osmanlının
bakteriyolojide gösterdiği terakki hakkında bilgi
verilmektedir.
Peynir, tereyağı gibi süt ürünlerinin üretim ve ticaretinin
ülke ekonomisi açısından önemi incelenmiĢtir.
Boğazda görülen “Sirâce” adı verilen bir hastalık ve bu
hastalığın tedavisine dair bilgi verilmektedir.
Musavver Servet-i Fünûn, Şuûn-ı İslamiye, Hanımlara
Mahsus Gazete ve Çocuklara Mahsus Gazete adlı yayınlar
hakkında bilgi verilmektedir.
2508
2508
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
2509
23 Temmuz
1896
23 Temmuz
1896
24 Temmuz
1896
24 Temmuz
1896
24 Temmuz
1896
24 Temmuz
1896
24 Temmuz
1896
24 Temmuz
1896
24 Temmuz
1896
24 Temmuz
1896
24 Temmuz
1896
24 Temmuz
1896
4
[Ġmzasız]
4
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
3
Abdullah Zühtü
ġairin Validesi
Hikâye
3
Mehmet Hulusi
Fenn-i Mimârî ve ĠnĢaat-2
Makale
3
Mithat Abdül
Fen Postası
Makale
Abdi-i Amedî
Yorgunluk ve Ġstirahatte
Ġtidal
Makale
2509
24 Temmuz
1896
3-4
2509
24 Temmuz
1896
24 Temmuz
1896
4
[Ġmzasız]
Müsabaka
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2509
239
Bir Ģairin çocuklarını sıkıntılar içinde büyüten annesinin
fedakârlıkları anlatılmaktadır. Adolf Brisson‟un eserinden
tercüme edilmiĢtir.
Mimarlığın gösterdiği geliĢim ve bir meslek olarak
mimarinin önemi incelenmiĢtir.
Gaz lambasıyla azami derecede aydınlatma sağlama, en çok
yıldırım çeken ağaçlara dair istatistikî bilgiler gibi çeĢitli
konularda kısa açıklamalar yapılmıĢtır.
Zihnin ve bedenin yorgunluğundan kurtulmak için
dinlenmenin Ģart olduğu fakat dinlenmenin de ölçüsünün
kaçırılmamasının gerekliliği konucu açıklanmıĢtır.
Okurlar tarafından gazeteye gönderilen yazılar arasından
seçilmiĢ olan metinler yayınlanmıĢtır.
2509
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2510
2511
2511
2511
2511
24 Temmuz
1896
25 Temmuz
1896
25 Temmuz
1896
25 Temmuz
1896
4
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
25 Temmuz
1896
25 Temmuz
1896
25 Temmuz
1896
25 Temmuz
1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Mektup
3
[Ġmzasız]
“Ernest Korniyos” un Bir
Mektub-ı Siyasisi
Paris‟te Li-Hung- Çang
25 Temmuz
1896
25 Temmuz
1896
25 Temmuz
1896
25 Temmuz
1896
25 Temmuz
1896
26 Temmuz
1896
26 Temmuz
1896
26 Temmuz
1896
26 Temmuz
1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
Makale
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
240
Paris‟te düzenlenecek sergiye katılacaklarını açıklayan
Almanların bu tavırları üzerinden Almanya-Fransa iliĢkisi
değerlendirilmiĢtir.
Avrupa‟da süren barıĢın havasının değerlendirmesi yapılmıĢ,
milletlerin savaĢmasına sebep olan noktalara değinilmiĢtir.
Paris‟e gelen Uzak Doğulu liderin yaptığı görüĢmeler
hakkında Fransa‟da yapılan değerlendirmeler
aktarılmaktadır.
Âsâr-ı Vecihi adıyla ġehzadebaĢı‟nda kurulan kütüphane
hakkında bilgi verilmektedir.
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2511
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2512
2513
26 Temmuz
1896
26 Temmuz
1896
26 Temmuz
1896
26 Temmuz
1896
26 Temmuz
1896
26 Temmuz
1896
26 Temmuz
1896
27 Temmuz
1896
27 Temmuz
1896
27 Temmuz
1896
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
Sıhhat-nümâ-yı Nisvândan
Gözlerin Hıfzı‟s-Sıhhati
Telgraf
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
27 Temmuz
1896
27 Temmuz
1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
Dr. Nikola - Dr.
Refik Mehmet
ġuûn-ı Tıbbiye
Makale
27 Temmuz
1896
27 Temmuz
1896
27 Temmuz
1896
27 Temmuz
1896
28 Temmuz
1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
Tevcihât
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
241
KaĢ, kirpik bakımı ve ıĢığın gözlere etkileri ve zararlı
etkilerden korunma yolları hakkında bilgi verilmiĢtir.
Yanya‟da açılacak olan peynir ve tereyağı imalathanesi ve
bu teĢebbüsün Osmanlı ticaretine faydalarına dair bilgiler
verilmiĢtir.
Keçilerde görülen bir hastalığa sebep olan bakteri hakkında
bilgi verilmektedir. Bu bakterinin keĢfi makalenin
yazarlarına aittir.
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2513
2514
2514
2514
2514
2514
28 Temmuz
1896
28 Temmuz
1896
28 Temmuz
1896
28 Temmuz
1896
28 Temmuz
1896
28 Temmuz
1896
28 Temmuz
1896
28 Temmuz
1896
28 Temmuz
1896
28 Temmuz
1896
28 Temmuz
1896
28 Temmuz
1896
29 Temmuz
1896
29 Temmuz
1896
29 Temmuz
1896
29 Temmuz
1896
29 Temmuz
1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Afrika-yı Cenûbî Ahvâli
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Mektub-ı Mahsus
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
2
242
Güney Afrika‟da devam eden isyanlar hakkında bilgi yer
almaktadır.
BudapeĢte‟de düzenlenen uluslararası telgraf kongresi ve
yapılması planlanan gece eğlenceleri gibi konulara dair
ayrıntılar bildirilmiĢtir.
2514
2514
2514
2514
2514
2514
2514
2515
2515
2515
2515
2515
2515
2515
2515
2515
2515
2515
29 Temmuz
1896
29 Temmuz
1896
29 Temmuz
1896
29 Temmuz
1896
29 Temmuz
1896
29 Temmuz
1896
29 Temmuz
1896
30 Temmuz
1896
30 Temmuz
1896
30 Temmuz
1896
30 Temmuz
1896
30 Temmuz
1896
30 Temmuz
1896
30 Temmuz
1896
30 Temmuz
1896
30 Temmuz
1896
30 Temmuz
1896
30 Temmuz
1896
3
Dr. Hakkı
[Ġmzasız]
Tıp Nokta-i Nazarından
Velespit
(BaĢlıksız)
3
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Makale
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Dr. Hasan
Mikrop ve Hastalık
Makale
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Malzeme-i Beytiye
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 148“Postadan Alınmak Üzere”
Hikâye
243
Bisikletin sağlık için faydaları incelenmiĢtir.
Hastalıkların mikroplarla iliĢkisi olup olmadığı
tartıĢılmaktadır.
Gönderdiği aĢk mektubunun iadesi üzerine, mektubu tekrar
almak isteyen genç kadının karĢılaĢtığı engeller
anlatılmaktadır.
2515
2515
2515
2515
2515
2516
2516
2516
2516
2516
2516
2516
2516
2516
2516
2516
30 Temmuz
1896
30 Temmuz
1896
30 Temmuz
1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
30 Temmuz
1896
30 Temmuz
1896
31 Temmuz
1896
31 Temmuz
1896
31 Temmuz
1896
31 Temmuz
1896
31 Temmuz
1896
31 Temmuz
1896
31 Temmuz
1896
31 Temmuz
1896
31 Temmuz
1896
31 Temmuz
1896
31 Temmuz
1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
3
Selanikli Tevfik
Tao Mezhebi
Makale
3-4
Tercüme:
Abdullah Zühtü
[Ġmzasız]
Afitâb-ı ġeb-ârâ
Hikâye
Asfaltos-Neft- Gaz
Makale
4
244
Musavver Servet-i Fünûn, Asar-ı Vecihi‟den Hürrem Bey,
Hanımlara Mahsus Gazete, Çocuklara Mahsus Gazete adlı
yayınlara dair duyuru yapılmaktadır.
Çin merkezli olan Tao Mezhebi hakkında çeĢitli bilgiler
veren bir metin tercüme yoluyla aktarılmaktadır.
Ġki gencin her engeli aĢan sonsuz aĢklarının anlatıldığı bu
hikâye Rahl Safo (?)‟dan tercüme edilmiĢtir.
Neft ve gaz gibi maddelerin tarihçeleri ve kullanım Ģekilleri
hakkında bilgiler içerir.
2516
31 Temmuz
1896
4
Abdi-i Amedî
Yemek, Ġçmekte Ġtidal
Makale
2516
4
Mithat Abdül
Fen Postası
Makale
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
2517
31 Temmuz
1896
31 Temmuz
1896
31 Temmuz
1896
1 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2517
1 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2517
1 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2517
1 Ağustos 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2517
1 Ağustos 1896
2-3
Dr. Rıza Hayati
Bey
Yanya‟ya Kadar Ufak Bir
Seyahat
Seyahat
Anıları
2517
1 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2517
1 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2517
1 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2517
1 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Osmanî
Duyuru
2517
1 Ağustos 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2517
1 Ağustos 1896
4
Ġlan
Reklam
2518
2 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2518
2 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2518
2 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2516
2516
4
245
Yeme, içme ve giyinme konuları incelenmiĢ; bu konularda
gözetilmesi gereken denge hakkında değerlendirmelerde
bulunulmuĢtur.
Sıcağın insan sağlığı üzerindeki etkileri, yılan ısırığının
serumla tedavisi gibi konularda açıklama yapılmıĢtır.
Osmanlı deniz ticaretinin geliĢmesi için Almanya örneği
üzerinden açıklama yapılmıĢ ve öneride bulunulmuĢtur.
Yanya‟da Piruze kasabasının binaları, sakinlerinin geçim
sağladığı kaynaklar, okullar vs. hakkında gözlemler yer
almaktadır.
“Kâmus-ı Osmanî”nin yayınlanmasına ortak olan kimselerin
isimleri yayınlanmıĢtır.
2518
2 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2518
2 Ağustos 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2518
2 Ağustos 1896
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
2518
2 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2518
2 Ağustos 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2518
2 Ağustos 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2518
2 Ağustos 1896
4
Ġlan
Reklam
2519
3 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2519
3 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2519
3 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2519
3 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Duyuru
2519
3 Ağustos 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2519
3 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Fenniye
Fıkra
2519
3 Ağustos 1896
3
Victor
Mevadd-ı Tıbbiye
Makale
2519
3 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2519
3 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2519
3 Ağustos 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2519
3 Ağustos 1896
4
Ġlan
Reklam
246
Ülkenin geliĢmekte olduğunun ispatı olarak demiryollarının
Osmanlı coğrafyasında kazandığı yaygınlık
değerlendirilmiĢtir.
Hastalıkların bakterilerle iliĢkisi izah edilmiĢ ve ayrıca
diĢlerin tedavisinde yapılan dolgular hakkında da kısa bir
bilgi verilmiĢtir.
2520
4 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2520
4 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2520
4 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2520
4 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2520
4 Ağustos 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2520
4 Ağustos 1896
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
2520
4 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2520
4 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2520
4 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2520
4 Ağustos 1896
3-4
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Osmanî
Duyuru
2520
4 Ağustos 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2520
4 Ağustos 1896
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2520
4 Ağustos 1896
4
Ġlan
Reklam
2521
5 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2521
5 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2521
5 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2521
5 Ağustos 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2521
5 Ağustos 1896
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
2521
5 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
247
Paris‟te düzenlenen kimyagerler kongresinde, kimyanın
geliĢiminin yol açacağı değiĢiklikleri açıklayan bir nutuk
değerlendirilmiĢtir.
2521
5 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2521
5 Ağustos 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2521
5 Ağustos 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2521
5 Ağustos 1896
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2521
5 Ağustos 1896
4
Ġlan
Reklam
2522
6 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2522
6 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2522
6 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2522
6 Ağustos 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2522
6 Ağustos 1896
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
2522
6 Ağustos 1896
3
Dr. Rıza Hayati
Mikrop Var Mı?
Makale
2522
6 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
2522
6 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2522
6 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2522
6 Ağustos 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Duyuru
2522
6 Ağustos 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2522
6 Ağustos 1896
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
248
2515. sayıdaki “Mikrop ve Hastalık” adlı makalede
savunulan görüĢlere karĢı yayınlanmıĢ olan bu makalede
mikropların varlığının inkâr edilemez olduğu izah
edilmektedir.
Jules Simon tarafından kaleme alınan “Kadın, Kadın
Kalmalıdır” adlı fıkra tercüme edilmiĢ; kadın ve erkeğin
eğitimlerinde farklılık olması fikri savunulmuĢtur.
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Çocuklara Mahsus Gazete ve Manastırlı Faik Bey‟in Türkçe
Aruz adlı eseri hakkında bilgi verilmektedir
2522
6 Ağustos 1896
4
2522
6 Ağustos 1896
4
2523
7 Ağustos 1896
1
2523
7 Ağustos 1896
2523
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
7 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2523
7 Ağustos 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2523
7 Ağustos 1896
1-2
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l- A‟lâm
“Kâmusu‟l-A‟lâm” adlı eserin içeriği, fiyatı gibi konularda
bilgi verilmiĢtir.
2523
7 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Yayın
Tanıtım
Haber
2523
7 Ağustos 1896
4
Selanikli Tevfik
Fıkra
2523
7 Ağustos 1896
4
Dr. Muzaffer
Birkaç Asırlık Bir Ġntizarın
Neticesi
Korsenin Fenalıkları
Kuzey Kutbunun baĢlangıç noktasının keĢfine dair yapılan
çalıĢmalar değerlendirilmiĢtir.
Korsenin insan doğasına aykırı olduğu ve güzellik ölçütü
olamayacağı savunulmuĢtur.
2523
7 Ağustos 1896
4
[Ġmzasız]
Müsabaka-ı Edebiye
Fıkra
2523
7 Ağustos 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2524
8 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2524
8 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2524
8 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2524
8 Ağustos 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2524
8 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l- A‟lâm
2524
8 Ağustos 1896
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Yayın
Tanıtım
Roman
2524
8 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Himaye-i Nev-i BeĢer
Cemiyeti
249
Makale
Fıkra
Fransa‟da yoksullara yardım amacıyla açılan “Himaye-i
Nev-i BeĢer Cemiyeti” hakkında bilgi verilmektedir.
2524
8 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2524
8 Ağustos 1896
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2524
8 Ağustos 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2524
8 Ağustos 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2524
8 Ağustos 1896
4
Ġlan
Reklam
2525
9 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2525
9 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2525
9 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2525
9 Ağustos 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2525
9 Ağustos 1896
1
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l- A‟lâm
2525
9 Ağustos 1896
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Yayın
Tanıtım
Roman
2525
9 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2525
9 Ağustos 1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2525
9 Ağustos 1896
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2525
9 Ağustos 1896
4
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Osmanî
Duyuru
2525
9 Ağustos 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2525
9 Ağustos 1896
4
Ġlan
Reklam
2526
10 Ağustos
1896
10 Ağustos
1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2526
250
2526
2526
2526
2526
2526
2526
2526
2526
2526
2527
2527
2527
2527
2527
2527
2527
10 Ağustos
1896
10 Ağustos
1896
10 Ağustos
1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l- A‟lâm
1-2
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Yayın
Tanıtım
Makale
10 Ağustos
1896
10 Ağustos
1896
10 Ağustos
1896
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Ġngiltere ve Almanya
Makale
10 Ağustos
1896
10 Ağustos
1896
10 Ağustos
1896
11 Ağustos
1896
11 Ağustos
1896
11 Ağustos
1896
11 Ağustos
1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
Ġlan
Reklam
11 Ağustos
1896
11 Ağustos
1896
11 Ağustos
1896
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
251
Osmanlı sularında hüküm süren yabancı nakliye Ģirketlerine
karĢın deniz nakliyeciliğinde yerli Ģirketlerin sayılarının
artması gerektiğine dikkat çekilmektedir.
Ġngiltere ve Almanya arasında süren toprak elde etme yarıĢı
ve sanayi, ticaret vb. alanlarda ilerleme konusunda
gösterdikleri kararlılık hakkında bilgi verilmektedir.
Rusya‟nın demiryolu hattı ve Japonya-Çin savaĢından elde
ettiği itibarla Kuzey ve Doğu Asya‟da kurduğu nüfuz ve
yaptığı çalıĢmalara dair bilgiler yer almaktadır.
2527
2527
2527
2527
2527
2528
2528
2528
2528
2528
2528
2528
2528
2528
2528
2528
2528
2529
11 Ağustos
1896
11 Ağustos
1896
11 Ağustos
1896
11 Ağustos
1896
11 Ağustos
1896
12 Ağustos
1896
12 Ağustos
1896
12 Ağustos
1896
12 Ağustos
1896
12 Ağustos
1896
12 Ağustos
1896
12 Ağustos
1896
12 Ağustos
1896
12 Ağustos
1896
12 Ağustos
1896
12 Ağustos
1896
12 Ağustos
1896
13 Ağustos
1896
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
Tevcihât
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
252
2529
2529
2529
2529
2529
2529
2529
2529
2529
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2530
13 Ağustos
1896
13 Ağustos
1896
13 Ağustos
1896
13 Ağustos
1896
13 Ağustos
1896
13 Ağustos
1896
13 Ağustos
1896
13 Ağustos
1896
13 Ağustos
1896
14 Ağustos
1896
14 Ağustos
1896
14 Ağustos
1896
14 Ağustos
1896
14 Ağustos
1896
14 Ağustos
1896
14 Ağustos
1896
14 Ağustos
1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
Selanikli Tevfik
Bir Mühimme-i Lisâniye
Makale
3
D. Nâdir
Ġktisat ve Onun Teshili
Makale
253
Musavver Servet-i Fünûn, Asar-ı Vecihi, Hanımlara Mahsus
Gazete, Çocuklara Mahsus Gazete adlı yayınlara dair
duyuru yapılmaktadır.
Osmanlı Türkçesinin kurallarını belirleyip onu en
mükemmel haline getirmenin gerekliliği hakkında görüĢ
beyan edilmiĢtir.
Ġktisadın ülkelerin her türlü geliĢimi için gerekli bir tedbir
olduğu fikri savunulmaktadır.
2530
2530
2530
2530
2530
2530
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2531
2532
14 Ağustos
1896
14 Ağustos
1896
3-4
14 Ağustos
1896
14 Ağustos
1896
14 Ağustos
1896
14 Ağustos
1896
15 Ağustos
1896
15 Ağustos
1896
15 Ağustos
1896
15 Ağustos
1896
15 Ağustos
1896
15 Ağustos
1896
15 Ağustos
1896
15 Ağustos
1896
15 Ağustos
1896
15 Ağustos
1896
16 Ağustos
1896
Abdullah Zühtü
Zavallı Kadın!
Hikâye
4
Dr. Ġbrahim
Mikrop Mübahasesi Ġsbât-ı
Hakikat
Makale
4
Mithat Abdül
Fen Postası
Makale
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
4
Ġlan-ı Resmi
Duyuru
1
Juj Komiser
Celal
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
Tevcihât
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
254
Mutsuz bir evliliği olan genç kadının onu daha da mutsuz
eden bir aĢk mektubu alıĢı anlatılmaktadır.
Dr. Hasan imzasıyla yayınlanan bakteri-hastalık iliĢkisini
reddeden makaleye cevaben bakteri-hastalık iliĢkisinin
varlığı açıklanmıĢtır.
Balonlarda yapılan teknik yenilikler, zihni çalıĢma gibi
farklı konularda kısa açıklamalar yapılmaktadır.
Selanikli Tevfik‟in eserleri (Mösyö Lavared‟in Kırk Beş
Parası, Elmaspâre, Değirmenci Cinayeti, Sevda Faciaları,
Yeni Elifba ve Tekmil Kıraat) tanıtılmaktadır.
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2532
2533
2533
2533
2533
2533
2533
2533
16 Ağustos
1896
16 Ağustos
1896
16 Ağustos
1896
16 Ağustos
1896
16 Ağustos
1896
16 Ağustos
1896
16 Ağustos
1896
16 Ağustos
1896
16 Ağustos
1896
16 Ağustos
1896
17 Ağustos
1896
17 Ağustos
1896
17 Ağustos
1896
17 Ağustos
1896
17 Ağustos
1896
17 Ağustos
1896
17 Ağustos
1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Osmanî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Bir Facia-yı AĢk
Fıkra
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
255
Âsâr-ı Vecihi hakkında bilgi verilmektedir.
Kıskançlık yüzünden kocasını öldüren oyuncu kadının
mahkemesine ve olayın ayrıntılarına dair bilgilere yer
verilmiĢtir.
2533
2533
2533
2533
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2534
2535
2535
17 Ağustos
1896
17 Ağustos
1896
17 Ağustos
1896
17 Ağustos
1896
18 Ağustos
1896
18 Ağustos
1896
18 Ağustos
1896
18 Ağustos
1896
18 Ağustos
1896
18 Ağustos
1896
18 Ağustos
1896
18 Ağustos
1896
18 Ağustos
1896
18 Ağustos
1896
18 Ağustos
1896
19 Ağustos
1896
19 Ağustos
1896
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 149“Miras Hülyası”
Borsa
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
256
Selanikli Tevfik‟in eserleri (Mösyö Lavared‟in Kırk Beş
Parası, Elmaspâre, Değirmenci Cinayeti, Sevda Faciaları,
Yeni Elifba ve Tekmil Kıraat) tanıtılmaktadır.
Amcasının ölümünden sonra miras için tek varis olduğunu
zanneden adamın yaĢadığı hayal kırıklığı anlatılmaktadır.
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2535
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
2536
19 Ağustos
1896
19 Ağustos
1896
19 Ağustos
1896
19 Ağustos
1896
19 Ağustos
1896
19 Ağustos
1896
19 Ağustos
1896
19 Ağustos
1896
20 Ağustos
1896
20 Ağustos
1896
20 Ağustos
1896
20 Ağustos
1896
20 Ağustos
1896
20 Ağustos
1896
20 Ağustos
1896
20 Ağustos
1896
20 Ağustos
1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Garâib-i Medeniyye
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
257
Osmanlı‟nın geliĢemiyor olmasına sebep olarak teĢvik
konusunda eksik kalınması gösterilmiĢ; teĢvik etmenin
terakki için önemi incelenmiĢtir.
2536
2536
2536
2537
2537
2537
2537
2537
2537
2537
2537
2537
2537
2537
2537
2538
20 Ağustos
1896
20 Ağustos
1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
20 Ağustos
1896
21 Ağustos
1896
4
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Fıkra
21 Ağustos
1896
21 Ağustos
1896
21 Ağustos
1896
21 Ağustos
1896
21 Ağustos
1896
21 Ağustos
1896
21 Ağustos
1896
21 Ağustos
1896
1
[Ġmzasız]
Vilâdet-i Emirü‟lMü‟minin Hazret-i
Nübüvvet-penâhî
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
Nakliye-i Bahriye
Makale
3-4
Ebu‟s-Süreyya
Sami
Abdullah Zühtü
Çocukların Odası
Hikâye
4
Mehmet Hulusi
Fenn-i Mimârî ve ĠnĢaat 3
Makale
4
[Ġmzasız]
Müsabaka-yı Edebiye
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
4
Juj Komiser
Ġlan-ı Resmi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Vilâdet-i Emirü‟lMü‟minin Hazret-i
Nübüvvet-penâhî
Fıkra
21 Ağustos
1896
21 Ağustos
1896
21 Ağustos
1896
22 Ağustos
1896
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Çocuklara Mahsus Gazete adlı yayınlar hakkında duyuru
yapılmıĢtır.
Hz. Muhammed‟in doğum yıldönümü münasebetiyle kaleme
alınmıĢtır.
Duyuru
258
Osmanlı deniz ticaretinin, deniz taĢımacılığının geliĢmesi
için neler yapılabileceği konucu incelenmiĢtir.
KaybolmuĢ bir çocuğu anne-babası bulana kadar evine alan
kadının çocuğa alıĢması anlatılmaktadır.
Bina inĢasında temellerin ne derece önemli olduğu ve doğru
hesaplamalarla sağlam temellere ulaĢmanın önemine dair
bilgiler verilmiĢtir.
Ġflas etmiĢ bir Ģirketin sahipleri hakkında yapılacak iĢlem ve
alacaklıların haklarına dair bilgiler duyurulmuĢtur.
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2538
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
22 Ağustos
1896
22 Ağustos
1896
22 Ağustos
1896
22 Ağustos
1896
22 Ağustos
1896
22 Ağustos
1896
22 Ağustos
1896
22 Ağustos
1896
22 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Andre ve Kutb-ı ġimâlî
Makale
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
[Ġmzasız]
Lavo Azye‟nin Heykeli ve
Fransa‟da Kimya Tahsili
Makale
2-3
3
259
Ġsveçli mühendis Andre‟nin balonla Kuzey Kutbuna yapmak
istediği seyahat için yaptığı çalıĢmalar hakkında bilgi
verilmektedir.
Ölümünün 100. yılı münasebetiyle Paris‟te heykeli inĢa
edilen kimyagerin çalıĢmaları ve ilme sağladığı katkılar
hakkında bilgi verilmektedir.
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2539
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
2540
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
23 Ağustos
1896
24 Ağustos
1896
24 Ağustos
1896
24 Ağustos
1896
24 Ağustos
1896
24 Ağustos
1896
24 Ağustos
1896
24 Ağustos
1896
24 Ağustos
1896
Makale
[Ġmzasız]
Erbâb-ı Dehânın Etvâr-ı
Garibeleri Iztırarî Midir?
Muâmelât-ı Ticariye
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Osmanî
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
3
Dr. H.(Ha)
3
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Paris‟ten Mektup
Makale
3
Dr. Hasan
Mikrop Mübahasesi
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
260
Dâhilerde görülen tuhaf alıĢkanlıklar ve davranıĢlar
değerlendirilmiĢtir.
Haftalık ticari rakamlara yer verilmiĢtir.
Paris‟in sıcaklar dolayısıyla tenhalaĢtığı anlatılmakta; genel
haline dair bilgi aktarılmaktadır.
Mikrop-hastalık iliĢkisine dair yapılan tartıĢmada Dr.
Ġbrahim ve Dr. Victor tarafından yayınlanan makalelere
cevap verilmektedir.
2540
2540
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2541
2542
2542
2542
2542
2542
2542
24 Ağustos
1896
24 Ağustos
1896
25 Ağustos
1896
25 Ağustos
1896
25 Ağustos
1896
25 Ağustos
1896
25 Ağustos
1896
25 Ağustos
1896
25 Ağustos
1896
25 Ağustos
1896
25 Ağustos
1896
25 Ağustos
1896
26 Ağustos
1896
26 Ağustos
1896
26 Ağustos
1896
26 Ağustos
1896
26 Ağustos
1896
26 Ağustos
1896
4
[Ġmzasız]
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
Yeni Kitaplar
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 150“Sevda-yı Sâfiyâne”
Tiyatrolar
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
261
Selanikli Tevfik‟in eserleri ve Âsâr-ı Vecihi hakkında
bilgiler verilmektedir.
Bir ressamın ilk aĢkı anlatılmaktadır.
2542
2542
2543
2543
2543
2543
2543
2543
2543
2543
2543
2543
2544
2544
2544
2544
2544
2544
26 Ağustos
1896
26 Ağustos
1896
27 Ağustos
1896
27 Ağustos
1896
27 Ağustos
1896
27 Ağustos
1896
27 Ağustos
1896
27 Ağustos
1896
27 Ağustos
1896
27 Ağustos
1896
27 Ağustos
1896
27 Ağustos
1896
28 Ağustos
1896
28 Ağustos
1896
28 Ağustos
1896
28 Ağustos
1896
28 Ağustos
1896
28 Ağustos
1896
4
[Ġmzasız]
4
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
262
Avrupa ve Amerika‟da gümüĢ para basma teĢebbüsleri ve bu
konuda süren tartıĢmalar hakkında bilgi verilmektedir.
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın hakkında duyuru
yapılmıĢtır.
2544
28 Ağustos
1896
2-3
2544
28 Ağustos
1896
28 Ağustos
1896
28 Ağustos
1896
28 Ağustos
1896
28 Ağustos
1896
28 Ağustos
1896
29 Ağustos
1896
29 Ağustos
1896
29 Ağustos
1896
29 Ağustos
1896
29 Ağustos
1896
29 Ağustos
1896
2544
2544
2544
2544
2544
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
2545
29 Ağustos
1896
29 Ağustos
1896
29 Ağustos
1896
29 Ağustos
1896
Ferit Ġbrahim
Mikrop Mübahasesi
Unvanlı Reddiyeyi Ġptal
Makale
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
Mürekkeplere Dâir
Mâlumât-ı Umumiye
(BaĢlıksız)
Makale
3
Mehmet
Süleyman
[Ġmzasız]
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Bir Edîbenin Vefatı
Makale
3
Sanih
Kadınlara Mâlumât
Makale
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Duyuru
Ġlan
Reklam
263
Mürekkeplere ve mürekkep çeĢitlerine, bunların nasıl imal
edilip kullanıldığına dair bilgilere yer verilmiĢtir.
Duyuru
1
4
Mikrop-hastalık iliĢkisi üzerine yapılan tartıĢmada, Dr.
Hasan tarafından kaleme alınmıĢ mikrop-hastalık iliĢkisini
reddeden makaleye verilmiĢ cevaptır.
Âsâr-ı Vecihi hakkında bilgi verilmiĢtir.
Fransız gazetecilerinden biri olan Lapiyer Döfayes (?)‟in
hayatı ve yazarlığı hakkında bilgi verilmiĢ; ölüm haberi
duyurulmuĢtur.
Kadınların ekonomik güçleri ve kadınlık özelliklerini
muhafaza etmeleri konuları değerlendirilmiĢtir.
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2546
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2547
2548
30 Ağustos
1896
30 Ağustos
1896
30 Ağustos
1896
30 Ağustos
1896
30 Ağustos
1896
30 Ağustos
1896
30 Ağustos
1896
30 Ağustos
1896
30 Ağustos
1896
31 Ağustos
1896
31 Ağustos
1896
31 Ağustos
1896
31 Ağustos
1896
31 Ağustos
1896
31 Ağustos
1896
31 Ağustos
1896
31 Ağustos
1896
1 Eylül 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
3
[Ġmzasız]
Rusya Çarı Hazretleri
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Fridhof Nans ve Rüfekâsı
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 150Hatıra
Ġlan
1
[Ġmzasız]
Makale
2-3
[Ġmzasız]
[...] Cülûs-ı Hümâyun-ı
Hazret-i PadiĢahî
Kasâid-i Tebrikiye
ġiir
3
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
3
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
Ġlan
Reklam
Dünkü Sûr-ı Pür-Sürûr
Fıkra
4
1
[Ġmzasız]
264
Rusya imparatorunun Viyana‟ya yaptığı ziyaret hakkında
ayrıntılı bilgiler verilmiĢtir.
Kuzey Kutbunda keĢif yapan Norveçli bir grubun üyelerine
ve yaptıkları çalıĢmalara dair bilgiler aktarılmıĢtır.
Karısını sevdiği halde ona kötü davranan bir adamın, karısı
tarafından terkedilince yaĢadıkları anlatılmıĢtır.
Reklam
Sultan II. Abdülhamit‟in tahta çıkıĢının yıl dönümü olması
münasebetiyle kaleme alınmıĢtır.
Sultan Abdülhamit‟in tahta çıkıĢ yıldönümü kutlayan
manzum eserler yer almaktadır.
PadiĢah II. Abdülhamit‟in tahta çıkıĢının yıldönümünde
yapılan kutlamalar hakkında bilgiler verilir. Manzum
parçalar da içeren bir fıkradır.
2548
1 Eylül 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2548
1 Eylül 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2548
1 Eylül 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2548
1 Eylül 1896
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2548
1 Eylül 1896
1-4
[Ġmzasız]
Makale
2549
2 Eylül 1896
1
[Ġmzasız]
ġehrâyin-i Behçet-rehinin
Tafsilâtı
Tevcihât
2549
2 Eylül 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2549
2 Eylül 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2549
2 Eylül 1896
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2549
2 Eylül 1896
2-3
[Ġmzasız]
Makale
2549
2 Eylül 1896
3-4
[Ġmzasız]
ġehrâyin-i Meserretkarinin Bakiye-yi Tafsilâtı
Telgraf
2549
2 Eylül 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2549
2 Eylül 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2549
2 Eylül 1896
4
Ġlan
Reklam
2550
2 Eylül 1896
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2550
3 Eylül 1896
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2550
3 Eylül 1896
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2550
3 Eylül 1896
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
265
PadiĢah II. Abdülhamit‟in tahta çıkıĢının yıldönümünde
yapılan kutlamalar hakkında bilgiler verilir.
Duyuru
Haber
PadiĢah II. Abdülhamit‟in tahta çıkıĢının yıldönümünde
yapılan kutlamalar hakkında bilgiler verilir.
2550
3 Eylül 1896
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2550
3 Eylül 1896
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2550
3 Eylül 1896
2
Abdullah Zühtü
Güller, Dikenler
Roman
2550
3 Eylül 1896
3
[Ġmzasız]
Kadınlara Mâlumât
Makale
2550
3 Eylül 1896
3-4
[Ġmzasız]
Makale
2550
3 Eylül 1896
4
[Ġmzasız]
ġehrâyin-i Meserretkarinin Bakiye-yi Tafsilâtı
Telgraf
2550
3 Eylül 1896
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2550
3 Eylül 1896
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2550
3 Eylül 1896
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2550
3 Eylül 1896
4
Ġlan
Reklam
2551
4 Kânunusani
1897
1
[Ġmzasız]
Tahdis-i Nimet ve Arz-ı
ġükran u Mahmidet
Makale
2551
4 Kânunusani
1897
4 Kânunusani
1897
4 Kânunusani
1897
4 Kânunusani
1897
4 Kânunusani
1897
4 Kânunusani
1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2551
2551
2551
2551
2551
266
Gayrimenkul mal varlığının kıymetini artırmak adına
yapılabilecek teĢebbüslere dair değerlendirmeler yapılmıĢtır.
Jules Simon tarafından kaleme alınmıĢ olan, kadınlarla
erkekler arasındaki akıl ve zekâ farklılığını inceleyen makale
aktarılmıĢtır.
PadiĢah II. Abdülhamit‟in tahta çıkıĢının yıldönümünde
yapılan kutlamalar hakkında bilgiler verilir.
Haber
Bir muharrir hatası yüzünden kapatılan gazetenin yeniden
yayın hayatına dönüĢüne izin veren padiĢaha teĢekkür
edilmektedir.
2551
4 Kânunusani
1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2551
4 Kânunusani
1897
4 Kânunusani
1897
5 Kânunusani
1897
5 Kânunusani
1897
5 Kânunusani
1897
5 Kânunusani
1897
5 Kânunusani
1897
5 Kânunusani
1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
2551
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
2552
5 Kânunusani
1897
5 Kânunusani
1897
5 Kânunusani
1897
5 Kânunusani
1897
5 Kânunusani
1897
5 Kânunusani
1897
5 Kânunusani
1897
5 Kânunusani
1897
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Ġspirtonun Karaciğere
Tesiri […]
Mevsim Balıkları ve
Balıkçılar
Makale
3
Dr. Mehmet
Fahri
[Ġmzasız]
3
[Ġmzasız]
Hayvanatta Dilencilik
Makale
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
3
267
Fıkra
Duyun-ı Umumiye Direktörü Ali Bey tarafından kaleme
alınan Seyahat Jurnali adlı yayın hakkında bilgi
verilmektedir.
Alkolün karaciğerlere verdiği zararlardan ve alkolizmden
bahsedilmektedir.
Denizlerdeki balık oranları ve balıkçıların kazançları yıllara
göre mukayese edilmekte ve bu konuda bilgiler
verilmektedir.
Dilencilik yaptığı görülen hayvanlar hakkında bilgi veren bir
makaleden aktarımlar yapılmıĢtır.
Sabuncuzade Luis Alberi‟nin Resimli Devr-i Âlem adlı eseri
hakkında duyuru yapılmıĢtır.
2552
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2553
2554
2554
2554
2554
5 Kânunusani
1897
6 Kânunusani
1897
6 Kânunusani
1897
6 Kânunusani
1897
6 Kânunusani
1897
6 Kânunusani
1897
6 Kânunusani
1897
6 Kânunusani
1897
6 Kânunusani
1897
6 Kânunusani
1897
6 Kânunusani
1897
6 Kânunusani
1897
6 Kânunusani
1897
7 Kânunusani
1897
7 Kânunusani
1897
7 Kânunusani
1897
7 Kânunusani
1897
4
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
Münâsebât ve Revâbıt-ı
Edebiye
ġuûn-ı Tıbbiye
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Tercüme:
Ġbrahim Nuri
[Ġmzasız]
Dian Dobriyol
Roman
Fransa‟nın Ġrad Vergisi
Fıkra
2
3
268
Milletlerin edebiyatları arasında görülen etkileĢim hakkında
bilgi verilmektedir.
Pastör‟ün mezarının nakli, bisiklet seven kadınlar, körler
için kütüphane gibi daha çeĢitli konularda kısa bilgiler
verilmektedir.
Babasını kaybetmiĢ zengin bir aileye mensup Dian Dobriyol
adında genç bir kızın hayatı konu edinilmiĢtir.
Fransa‟da gelir vergisine dair yapılan yenilik hakkında bilgi
verilmektedir.
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2554
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
2555
7 Kânunusani
1897
7 Kânunusani
1897
7 Kânunusani
1897
7 Kânunusani
1897
7 Kânunusani
1897
7 Kânunusani
1897
7 Kânunusani
1897
8 Kânunusani
1897
8 Kânunusani
1897
8 Kânunusani
1897
8 Kânunusani
1897
8 Kânunusani
1897
8 Kânunusani
1897
8 Kânunusani
1897
8 Kânunusani
1897
8 Kânunusani
1897
3
[Ġmzasız]
Çocuklar
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
ġark ve Garpta Fikr-i
Edebî
Ahvâl-i Havaiye
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
269
Duyuru
Çocuklara yapılan kötü muamele incelenmiĢ buna örnek
olarak Fransa‟da yaĢanan bir hadise gösterilmiĢtir.
Musavver Servet-i Fünûn, Akyiğitzade Musa Bey‟in İktisat
yahut İlm-i Servet isimli eseri, Halit Ziya UĢaklıgil‟in Bu
Muydu adlı hikâyesi ve Mehmed Zihni Efendi tarafından
kaleme alınmıĢ olan Muktatafât-ı Âsâr-ı Arabiye isimli
eserler hakkında bilgi verilmektedir.
Doğu ve Batı edebiyatları, eski ve yeni olmaları açısından
değerlendirilmektedirler.
Hava durumu hakkında bilgi verilmektedir.
2555
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2556
2557
2557
2557
8 Kânunusani
1897
9 Kânunusani
1897
9 Kânunusani
1897
9 Kânunusani
1897
9 Kânunusani
1897
9 Kânunusani
1897
9 Kânunusani
1897
9 Kânunusani
1897
9 Kânunusani
1897
9 Kânunusani
1897
9 Kânunusani
1897
9 Kânunusani
1897
9 Kânunusani
1897
9 Kânunusani
1897
10 Kânunusani
1897
10 Kânunusani
1897
10 Kânunusani
1897
4
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
H. (Ha) D. (Dal)
Küçük Hikâyeler 151“Feleron”
Hikâye
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Yayın
Tanıtım
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
2
4
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
270
Kolombiya‟da bir savaĢ esnasında sahibi olan yüzbaĢı
tarafından satılan at ve bu atın yıllar sonraki hali
anlatılmaktadır.
Behçet Bey tarafından yazılmıĢ olan Behçetü‟l-Ahlâk adlı
eser hakkında bilgi verilir.
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2557
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
2558
10 Kânunusani
1897
10 Kânunusani
1897
10 Kânunusani
1897
10 Kânunusani
1897
10 Kânunusani
1897
10 Kânunusani
1897
10 Kânunusani
1897
10 Kânunusani
1897
11 Kânunusani
1897
11 Kânunusani
1897
11 Kânunusani
1897
11 Kânunusani
1897
11 Kânunusani
1897
11 Kânunusani
1897
11 Kânunusani
1897
11 Kânunusani
1897
11 Kânunusani
1897
11 Kânunusani
1897
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
3
[Ġmzasız]
Hindistan Kâhtı ve Ziraatı
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
3
[Ġmzasız]
Mikyâs-ı Zekâ
Makale
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
271
Hindistan‟da görülen kuraklık hakkında bilgi verilmektedir.
Ahmet Rahmi tarafından kaleme alınmıĢ olan Fransızca
Menşe-i Umumu hakkında bilgi verilmiĢtir.
KiĢisel farklılıklar görülen zekânın ölçülme Ģekli ve kabul
edilen ölçütü hakkında bilgi verilmektedir.
2558
2558
2558
2558
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2559
2560
2560
2560
11 Kânunusani
1897
11 Kânunusani
1897
11 Kânunusani
1897
11 Kânunusani
1897
12 Kânunusani
1897
12 Kânunusani
1897
12 Kânunusani
1897
12 Kânunusani
1897
12 Kânunusani
1897
12 Kânunusani
1897
12 Kânunusani
1897
12 Kânunusani
1897
12 Kânunusani
1897
12 Kânunusani
1897
12 Kânunusani
1897
13 Kânunusani
1897
13 Kânunusani
1897
13 Kânunusani
1897
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
2
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
272
Musa Bey imzalı Azâdegî Ticaret ve Usûl-ı Himâye adlı
eserin yayını hakkında bilgi verilmektedir.
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2560
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
2561
13 Kânunusani
1897
13 Kânunusani
1897
13 Kânunusani
1897
13 Kânunusani
1897
13 Kânunusani
1897
13 Kânunusani
1897
13 Kânunusani
1897
14 Kânunusani
1897
14 Kânunusani
1897
14 Kânunusani
1897
14 Kânunusani
1897
14 Kânunusani
1897
14 Kânunusani
1897
14 Kânunusani
1897
14 Kânunusani
1897
14 Kânunusani
1897
14 Kânunusani
1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
273
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın, Hafız Mehmet Emin
Efendi tarafından yayınlanan Mevlid-i Şerif, Nazif Bey‟in
Fihris(t)-i Tevarih adlı eseri ve Hafız Ġshak Efendi‟nin Zeyli İntibah adlı eseri tanıtılmıĢtır.
2561
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2562
2563
2563
2563
2563
14 Kânunusani
1897
15 Kânunusani
1897
15 Kânunusani
1897
15 Kânunusani
1897
15 Kânunusani
1897
15 Kânunusani
1897
15 Kânunusani
1897
15 Kânunusani
1897
15 Kânunusani
1897
15 Kânunusani
1897
15 Kânunusani
1897
15 Kânunusani
1897
15 Kânunusani
1897
15 Kânunusani
1897
16 Kânunusani
1897
16 Kânunusani
1897
16 Kânunusani
1897
16 Kânunusani
1897
4
Ġlan
Reklam
Fıkra
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Leyle-i Berat Füyuzât-ı
Gâyât
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Makale
4
[Ġmzasız]
MâĢiyen Devr-i Âlem
Seyahati
Kâmusu‟l- A„lâm
4
[Ġmzasız]
MeĢâhir-i Ġslam
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Yayın
Tanıtım
Yayın
Tanıtım
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Duyuru
2
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2
274
Berat kandili dolayısıyla kaleme alınmıĢtır; bu gecenin
faziletleri hakkında bilgi verilir.
Yaya olarak dünyayı 2 yılda gezen bir Amerikalı gencin bu
seyahati hakkında bilgi verilmektedir.
MeĢâhir-i Ġslam adını taĢıyan eserin fiyatı, içeriği, Ģekli vb.
özellikleri tanıtılmaktadır.
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2565
16 Kânunusani
1897
16 Kânunusani
1897
16 Kânunusani
1897
16 Kânunusani
1897
16 Kânunusani
1897
16 Kânunusani
1897
16 Kânunusani
1897
16 Kânunusani
1897
17 Kânunusani
1897
17 Kânunusani
1897
17 Kânunusani
1897
17 Kânunusani
1897
17 Kânunusani
1897
17 Kânunusani
1897
17 Kânunusani
1897
17 Kânunusani
1897
17 Kânunusani
1897
18 Kânunusani
1897
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l- A„lâm
3-4
[Ġmzasız]
MeĢâhir-i Ġslam
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Yayın
Tanıtım
Yayın
Tanıtım
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
Fıkra
4
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Leyle-i Celile-i Berat
Feyz-i Âyât
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Leyle-i Mukaddese-i Berat
Fıkra
4
1
[Ġmzasız]
275
Duyuru
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2565
2566
2566
2566
2566
18 Kânunusani
1897
18 Kânunusani
1897
18 Kânunusani
1897
18 Kânunusani
1897
18 Kânunusani
1897
18 Kânunusani
1897
18 Kânunusani
1897
18 Kânunusani
1897
18 Kânunusani
1897
18 Kânunusani
1897
18 Kânunusani
1897
18 Kânunusani
1897
18 Kânunusani
1897
19 Kânunusani
1897
19 Kânunusani
1897
19 Kânunusani
1897
19 Kânunusani
1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
3
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l A‟lâm
3
[Ġmzasız]
MeĢâhir-i Ġslam
3-4
[Ġmzasız]
Musâhabe-i Fenniye
Yayın
Tanıtım
Yayın
Tanıtım
Makale
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
Makale
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
2
[Ġmzasız]
2
[Ġmzasız]
PadiĢahım Çok YaĢa,
PadiĢahım Çok YaĢa
Surre-i Hümâyun-ı
Mes‟adet-meĢhun Alay-ı
Meymenet Ġhtivâsı
Kasâid-i Tebrikiye
2
[Ġmzasız]
Tevcihât
276
Fıkra
ġiir
Asma köprüler, rasat dürbünü, orman tahribatı gibi muhtelif
daha baĢka konular hakkında kısaca bilgiler verilmektedir.
Her yıl hac mevsiminden önce düzenlenen “Surre-i
Hümayun” törenleri münasebetiyle kaleme alınmıĢtır.
PadiĢah tarafından hac öncesi para ve hediye dağıtılan
geleneksel Surre-i Hümayun törenleri hakkında bilgi
verilmektedir.
Surre-i Hümayun törenleri dolayısıyla kaleme alınmıĢ
manzum eserler yayınlanmıĢtır.
2566
2566
2566
2566
2566
2566
2566
2566
2566
2567
2567
2567
2567
2567
2567
2568
2568
2568
19 Kânunusani
1897
19 Kânunusani
1897
19 Kânunusani
1897
19 Kânunusani
1897
19 Kânunusani
1897
19 Kânunusani
1897
19 Kânunusani
1897
19 Kânunusani
1897
19 Kânunusani
1897
20 Kânunusani
1897
20 Kânunusani
1897
20 Kânunusani
1897
20 Kânunusani
1897
20 Kânunusani
1897
20 Kânunusani
1897
21 Kânunusani
1897
21 Kânunusani
1897
21 Kânunusani
1897
2
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Makale
4
[Ġmzasız]
Makale-i EdebiyeVoltaire
Telgraf
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
Fıkra
4
Fransız Ģair Voltaire‟in Ģahsiyeti ve sanatı konu edinilmiĢtir.
Haber
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Dün Geceki ġehrâyin-i
Behçet-karin
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Fıkra
4
[Ġmzasız]
ġehrâyin-i Meserretrehinin Tafsilâtı
(BaĢlıksız)
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
277
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın tanıtılmaktadır.
Surre-i Hümayun törenleri hakkında kaleme alınmıĢtır.
Duyuru
Duyuru
Surre-i Hümayun törenleri hakkında kaleme alınmıĢtır.
2568
2568
2568
2568
2568
2569
2569
2569
2569
2569
2569
2569
2569
2569
2569
2569
2570
2570
21 Kânunusani
1897
21 Kânunusani
1897
21 Kânunusani
1897
21 Kânunusani
1897
21 Kânunusani
1897
22 Kânunusani
1897
22 Kânunusani
1897
22 Kânunusani
1897
22 Kânunusani
1897
22 Kânunusani
1897
22 Kânunusani
1897
22 Kânunusani
1897
22 Kânunusani
1897
22 Kânunusani
1897
22 Kânunusani
1897
22 Kânunusani
1897
23 Kânunusani
1897
23 Kânunusani
1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Fıkra
4
[Ġmzasız]
ġehrâyin-i Meserretrehinin Bakiye-i Tafsilâtı
(BaĢlıksız)
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Abdurrezzak Odeon‟da
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Makale
4
[Ġmzasız]
4
[Ġmzasız]
Müsta„mer-i ġehîr
Duplikas
ġehrâyin-i Meserretrehinin Bakiye-yi Tafsilatı
Telgraf
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Duyuru
4
Fıkra
Haber
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
278
Surre-i Hümayun törenleri hakkında kaleme alınmıĢtır.
Tiyatrocu Abdurrezzak Bey‟in Odeon tiyatrosunda
sahneleyeceği iki oyun duyurulmuĢtur.
Fransa adına Hindistan‟da valilik görevinde bulunmuĢ olan
Duplikas adındaki zat tanıtılmıĢtır.
Surre-i Hümayun törenleri hakkında kaleme alınmıĢtır.
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2570
2571
2571
2571
2571
2571
2571
23 Kânunusani
1897
23 Kânunusani
1897
23 Kânunusani
1897
23 Kânunusani
1897
23 Kânunusani
1897
23 Kânunusani
1897
23 Kânunusani
1897
23 Kânunusani
1897
23 Kânunusani
1897
23 Kânunusani
1897
23 Kânunusani
1897
23 Kânunusani
1897
24 Kânunusani
1897
24 Kânunusani
1897
24 Kânunusani
1897
24 Kânunusani
1897
24 Kânunusani
1897
24 Kânunusani
1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 152“Lâne-i Sefâlet”
Borsa
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Yayın
Tanıtım
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
M. Ġhsan
Küçük Hikâyeler 153“Ġtmi‟nan”
Hikâye
279
Veba hastalığına ve salgınına dair bilgiler verilmiĢtir.
Bir sokak çocuğunun soğuktan kurtulup sarhoĢların sefil
hayatları arasına düĢüĢü anlatılmaktadır.
Duyuru
Ahmet Hulusi Bey tarafından kaleme alınmıĢ olan Talim ve
Terbiye-i Edep ve Nasâyih adlı eser hakkında bilgi verilir.
Kocasının kendini aldattığını düĢünen bir kadının
duygularını ve bu düĢünceden kurtuluĢunu anlatmaktadır.
2571
2571
2571
2572
2572
2572
2572
2572
2572
2572
2572
2572
2572
2572
2572
2572
2573
2573
24 Kânunusani
1897
24 Kânunusani
1897
24 Kânunusani
1897
25 Kânunusani
1897
25 Kânunusani
1897
25 Kânunusani
1897
25 Kânunusani
1897
25 Kânunusani
1897
25 Kânunusani
1897
25 Kânunusani
1897
25 Kânunusani
1897
25 Kânunusani
1897
25 Kânunusani
1897
25 Kânunusani
1897
25 Kânunusani
1897
25 Kânunusani
1897
26 Kânunusani
1897
26 Kânunusani
1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Odeon Tiyatrosu
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Ġslam‟da Sehâ-1
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l- A‟lâm
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Yayın
Tanıtım
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
280
Nevsal-i Servet-i Fünûn adlı yayın hakkında bilgi
verilmektedir.
Fransız Komedi Kumpanyası tarafından sahnelenecek oyun
duyurulmaktadır.
Veba hastalığına dair bilgiler verilmektedir.
Ġslam‟ın cömertliğe bakıĢ açısı ve baĢkasının nefsini kendi
nefsine tercih etme meselesi incelenmiĢtir.
Adil Bey imzasıyla yayınlanan Vanda adlı roman hakkında
duyuru yapılmıĢtır.
2573
2573
2573
2573
2573
2573
2573
2573
2573
2573
2574
2574
2574
2574
2574
2574
2574
2574
26 Kânunusani
1897
26 Kânunusani
1897
26 Kânunusani
1897
26 Kânunusani
1897
26 Kânunusani
1897
26 Kânunusani
1897
26 Kânunusani
1897
26 Kânunusani
1897
26 Kânunusani
1897
26 Kânunusani
1897
27 Kânunusani
1897
27 Kânunusani
1897
27 Kânunusani
1897
27 Kânunusani
1897
27 Kânunusani
1897
27 Kânunusani
1897
27 Kânunusani
1897
27 Kânunusani
1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
281
700 Senelik Takvim, Takvim-i Remzî adlı yayınlar hakkında
kısa bilgiler verilmiĢtir.
2574
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2575
2576
2576
2576
2576
2576
2576
27 Kânunusani
1897
28 Kânunusani
1897
28 Kânunusani
1897
28 Kânunusani
1897
28 Kânunusani
1897
28 Kânunusani
1897
28 Kânunusani
1897
28 Kânunusani
1897
28 Kânunusani
1897
28 Kânunusani
1897
28 Kânunusani
1897
29 Kânunusani
1897
29 Kânunusani
1897
29 Kânunusani
1897
29 Kânunusani
1897
29 Kânunusani
1897
29 Kânunusani
1897
4
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 153-“Ġlk
ve Ġkinci Baba”
Borsa
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
Nuri ġeyda
Mevadd-ı Tarihiye
Makale
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
4
282
EĢi savaĢtan dönmeyen kadının yeniden evlenerek kurduğu
hayatın yıllar sonra yaĢadığı değiĢim anlatılmaktadır.
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın hakkında bilgi
verilmiĢtir.
Napolyon Bonapart‟ın ölümü dolayısıyla Fransa‟da
yayınlanan tarihi içerikli bir risale tercüme edilerek
nakledilmiĢtir.
2576
2576
2576
2576
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2577
2578
2578
2578
2578
29 Kânunusani
1897
29 Kânunusani
1897
29 Kânunusani
1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
29 Kânunusani
1897
30 Kânunusani
1897
30 Kânunusani
1897
30 Kânunusani
1897
30 Kânunusani
1897
30 Kânunusani
1897
30 Kânunusani
1897
30 Kânunusani
1897
30 Kânunusani
1897
30 Kânunusani
1897
31 Kânunusani
1897
31 Kânunusani
1897
31 Kânunusani
1897
31 Kânunusani
1897
4
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 154“Hayal-i Yar”
Borsa
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
283
Makbule Leman Hanım‟ın Ma‟kes-i Hayal adlı kitabı,
Mir‟atü‟l-Meraya adlı eser, Ġsmail Hakkı Bey‟in Metalib-i
Aliye adlı eseri ve Âsâr-ı Vecihi‟den Nedamet adlı roman
hakkında bilgi verilmektedir.
Veba hastalığı ve bu hastalığın belirtileri gibi konularda
bilgi verilmektedir.
Ġki güzel kadından birini tercih etmek zorunda olan gencin
yaĢadığı çeliĢki anlatılmaktadır.
2578
31 Kânunusani
1897
3-4
[Ġmzasız]
Zengin Bir Delikanlının
Romanı
Fıkra
2578
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
2579
31 Kânunusani
1897
31 Kânunusani
1897
31 Kânunusani
1897
31 Kânunusani
1897
31 Kânunusani
1897
1 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2579
1 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2579
1 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2579
1 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2579
1 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2579
1 ġubat 1897
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2579
1 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Fen ve Sanat
Makale
2579
1 ġubat 1897
3-4
Nuri ġeyda
Mevadd-ı Tarihiye 2
Makale
2579
1 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2579
1 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2579
1 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2579
1 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2578
2578
2578
2578
4
284
Zengin bir adamın alkol yüzünden hayatını kaybetmesi ve
geriye bıraktığı vasiyet üzerine yapılan tartıĢmalara dair
bilgilere yer verilmiĢtir.
“Tarih fen midir yoksa sanat mıdır?” sorusunu tartıĢan bu
makale Albert Sorel‟den tercüme edilmiĢtir.
Tarihi takvimler ve Arabî aylar hakkında değerlendirmeler
yer almaktadır.
2580
2 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2580
2 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2580
2 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2580
2 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2580
2 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2580
2 ġubat 1897
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2580
2 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2580
2 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2580
2 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2580
2 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2580
2 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2580
2 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2580
2 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2581
3 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ramazan-ı Gufrân-ı Ġktirân
Fıkra
2581
3 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2581
3 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2581
3 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2581
3 ġubat 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2581
3 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
285
Veba hastalığı ve bu hastalığı önlemek adına alınacak
tedbirlere dair bilgi aktarılmaktadır.
Abdi Kamil Efendi tarafından yazılan Elifba ve M. Ziver
Bey‟in tercüme ettiği Raşid adlı eser hakkında bilgi
verilmektedir.
Ramazan ayının baĢlangıcı dolayısıyla kaleme alınmıĢtır.
2581
3 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2581
3 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2581
3 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2582
4 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2582
4 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2582
4 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2582
4 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2582
4 ġubat 1897
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2582
4 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
Duyuru
2582
4 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Ġzmir‟de Bir Muhâkeme-i
Mühimme
(BaĢlıksız)
2582
4 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2582
4 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2582
4 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2582
4 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2582
4 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2582
4 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2583
5 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2583
5 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2583
5 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
286
Mecmua-ı Ebuzziya adlı yayın ve Köprülüzade Mehmed
Tevfik‟in tercüme ettiği Gizli Keder adlı roman
tanıtılmaktadır.
Dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen iki kiĢinin Ġzmir‟de
görülen mahkemeleri hakkında bilgi verilmektedir.
Duyuru
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın hakkında duyuru
yapılmıĢtır.
2583
5 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2583
5 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2583
5 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
700 Kilometre Balonla
Seyahat
Makale
2583
5 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
2583
5 ġubat 1897
3-4
Nuri ġeyda
Mevadd-ı Tarihiye 3
Makale
2583
5 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2583
5 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2583
5 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2583
5 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2583
5 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2583
5 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Reklam
2584
6 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2584
6 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2584
6 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
2584
6 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2584
6 ġubat 1897
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2584
6 ġubat 1897
3
Hüseyin DâniĢ
(Pedram)
Makale
Milletlerin destan geleneklerinden ve “ġehnâme”den
bahsedilmektedir.
2584
6 ġubat 1897
3
Nuri ġeyda
Makale-i EdebiyeFirdevsî ve Nazm-ı
Dâsitan
Fenniye - GüneĢ
Makale
Fransa‟da bir rasathane tarafından güneĢin fotoğrafının
çekilmesinin ilme sağladığı katkı incelenmektedir.
287
Mösyö Maurice Farman ve Mösyö Bizanson (?)‟un balonla,
Paris‟ten hareketle 700 km süren seyahatleri hakkında bilgi
verilmektedir.
Çingenelerin varlıklarının tarihi boyutu incelenmektedir.
2584
6 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2584
6 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Malzeme-yi Beytiye
Fıkra
2584
6 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2584
6 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2584
6 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2584
6 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2584
6 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2584
6 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2585
7 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2585
7 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2585
7 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2585
7 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2585
7 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2585
7 ġubat 1897
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2585
7 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
Elektrik Gözü
Makale
2585
7 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l- A‟lâm
2585
7 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Yayın
Tanıtım
Haber
2585
7 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2585
7 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
288
Ġngiltere‟de keĢfedilen, duvarların ardını, insan vücudunun
içini gösteren bir alet hakkında bilgi verilmektedir.
2585
7 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2585
7 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2585
7 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2586
8 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2586
8 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2586
8 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2586
8 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2586
8 ġubat 1897
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2586
8 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Mübâhis-i Fenniye
Makale
2586
8 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l- A‟lâm
2586
8 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Yayın
Tanıtım
Haber
2586
8 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2586
8 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2586
8 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2586
8 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2586
8 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2587
9 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2587
9 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2587
9 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
289
Dağlardaki hareketlilikler üzerine yapılan çalıĢmalar vs.
hakkında bilgi verilmektedir.
Hukuk Müşaviri adlı eser hakkında bilgi verilmektedir.
2587
9 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2587
9 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2587
9 ġubat 1897
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2587
9 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Berlin Balonu
Duyuru
2587
9 ġubat 1897
3
Hüseyin DâniĢ
(Pedram)
Tefrika-i MahsûsaBostan-ı Mahfî
Makale
2587
9 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2587
9 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2587
9 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2587
9 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2587
9 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2587
9 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2587
9 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2587
9 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2588
10 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2588
10 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2588
10 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2588
10 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2588
10 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2588
10 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
290
“Berlin Sanayi Sergisi”nde sergilenen Berlin Balonu
hakkında bilgi verilmektedir.
Marcel Prevost‟nun Bostan-ı Mahfî (Gizli Bahçe) adlı eseri
hakkında bilgiler verilmekte, değerlendirmeler
yapılmaktadır.
2588
10 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2588
10 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
Hariciye
Haber
2588
10 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2588
10 ġubat 1897
4
Hüseyin DâniĢ
(Pedram)
Tefrika-i MahsûsaBostan-ı Mahfî
Makale
2588
10 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2588
10 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2588
10 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2588
10 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2588
10 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2589
11 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2589
11 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2589
11 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2589
11 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2589
11 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2589
11 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2589
11 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2589
11 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2589
11 ġubat 1897
4
Hüseyin DâniĢ
(Pedram)
Tefrika-i Mahsûsa- Bostanı Mahfî
Makale
291
Marcel Prevost‟nun Bostan-ı Mahfî (Gizli Bahçe) adlı
eserinden tercüme yoluyla aktarım yapılmıĢtır. Tercüme
Hüseyin DâniĢ (Pedram)‟e aittir.
Marcel Prevost‟nun Bostan-ı Mahfî (Gizli Bahçe) adlı
eserinden tercüme yoluyla aktarım yapılmıĢtır. Tercüme
Hüseyin DâniĢ (Pedram)‟e aittir.
2589
11 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2589
11 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2589
11 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2589
11 ġubat 1897
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2590
12 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2590
12 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2590
12 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2590
12 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2590
12 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2590
12 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Muhakeme
Duyuru
2590
12 ġubat 1897
3
Nuri ġeyda
Mevadd-ı Tarihiye 4
Makale
2590
12 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2590
12 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2590
12 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2590
12 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2590
12 ġubat 1897
4
Hüseyin DâniĢ
(Pedram)
Tefrika-i MahsûsaBostan-ı Mahfî
Makale
2590
12 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2590
12 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
292
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın hakkında duyuru
yapılmıĢtır.
Ali PaĢa Medresesi öğrencilerinden Süleyman Efendi‟yi
yaralayan Hafız Mehmet Efendi‟nin görülen mahkemesine
dair bilgi verilmiĢtir.
HabeĢistan ve HabeĢliler hakkında tarihi ve coğrafi bilgiler
aktarılmaktadır.
Marcel Prevost‟nun Bostan-ı Mahfî (Gizli Bahçe) adlı
eserinden tercüme yoluyla aktarım yapılmıĢtır. Tercüme
Hüseyin DâniĢ (Pedram)‟e aittir.
2590
12 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2590
12 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2590
12 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2591
13 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2591
13 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2591
13 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2591
13 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2591
13 ġubat 1897
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2591
13 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Garibe
Fıkra
2591
13 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Çin‟de Ziraat
Makale
2591
13 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2591
13 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2591
13 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2591
13 ġubat 1897
4
Hüseyin DâniĢ
(Pedram)
Bostan-ı Mahfî
Makale
2591
13 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2591
13 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2591
13 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2591
13 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2592
14 ġubat 1897
1
Tevcihât
Duyuru
[Ġmzasız]
293
Salih Saim Bey‟in Muhaddirat-ı Evliya adlı eseri hakkında
bilgi verilmektedir.
Mösyö Andre‟nin balonla seyahati, Paris‟te meĢhur bir süt
dükkânı gibi konularda kısa bilgiler verilmiĢtir.
Çin‟de ziraatın öneminden ve Çin‟in zirai geleneklerinden
söz edilmektedir.
Marcel Prevost‟nun Bostan-ı Mahfî (Gizli Bahçe) adlı
eserinden tercüme yoluyla aktarım yapılmıĢtır. Tercüme
Hüseyin DâniĢ (Pedram)‟e aittir.
2592
14 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2592
14 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2592
14 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2592
14 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2592
14 ġubat 1897
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2592
14 ġubat 1897
2-3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2592
14 ġubat 1897
3
Muharrir-i Tıbbi
Makale
2592
14 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Ġhtira„at-ı Cedide ve Yılan
Zehri Serumu
Berlin‟de Fransızlar
2592
14 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Garibe
Makale
2592
14 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
Muâmelât-ı Ticariye
Duyuru
2592
14 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2592
14 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2592
14 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2592
14 ġubat 1897
4
Hüseyin DâniĢ
(Pedram)
Bostan-ı Mahfî
Makale
2592
14 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2592
14 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2592
14 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2592
14 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
294
Mektup
Altın ve gümüĢün madeni para olarak kullanılması
meselesine dair Avrupa‟da süren tartıĢmalara dair bilgiler
verilmiĢtir.
Yılan zehrine karĢı Paris‟te keĢfedilen bir ilaçtan ve bu
ilacın etkilerinden söz edilmektedir.
Fransız tiyatro yazarların, romancıların vs. Almanya‟ya
gösterdikleri rağbet değerlendirilmiĢtir.
Marcel Prevost‟nun Bostan-ı Mahfî (Gizli Bahçe) adlı
eserinden tercüme yoluyla aktarım yapılmıĢtır. Tercüme
Hüseyin DâniĢ (Pedram)‟e aittir.
2593
15 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2593
15 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2593
15 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2593
15 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2593
15 ġubat 1897
2-3
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Garibe
Makale
2593
15 ġubat 1897
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2593
15 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Mezarlıkta!..
Hikâye
2593
15 ġubat 1897
3
D.(Dal) B. Y.
Hazakat, Fütüvvet
Makale
2593
15 ġubat 1897
3
Nuri ġeyda
Mevadd-ı Tarihiye 5
Makale
2593
15 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2593
15 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2593
15 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2593
15 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2593
15 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2593
15 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2594
16 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2594
16 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2594
16 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
295
EĢini ve çocuğu kaybetmiĢ bir adamın mezarlıkta geçirdiği
vakit anlatılmaktadır.
Osmanlı doktorlarının insani yanları, mesleklerine
duydukları saygı ve bağlılık gibi özellikleri örnekler isimler
üzerinden incelenmiĢtir.
Arkeolojinin elde ettiği veya bir Ģekilde araĢtırmalarla
ulaĢılan tarihi malzemelerin müzelere kaldırılması konusu
hakkında bilgi verilmektedir.
2594
16 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2594
16 ġubat 1897
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2594
16 ġubat 1897
2
Dr. Hakkı
Makale
2594
16 ġubat 1897
2-3
[Ġmzasız]
Ramazan Hatıraları 1Mide Menba‟-ı Emrâzdır
ġuûn-ı Garibe
2594
16 ġubat 1897
3
Nuri ġeyda
Mevadd-ı Tarihiye 6
Makale
2594
16 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l- A‟lâm
2594
16 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Yayın
Tanıtım
Haber
2594
16 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2594
16 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2594
16 ġubat 1897
3-4
Abdullah Zühtü
Hikâye
2594
16 ġubat 1897
4
2594
16 ġubat 1897
4
Hüseyin DâniĢ
(Pedram)
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 155“Abdi Efendi Ġle
GörüĢürken”
Bostan-ı Mahfî
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2594
16 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2594
16 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2594
16 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2594
16 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2595
17 ġubat 1897
1
Zürriyât-ı Hırka-i Saadet-i
Pirâye-i Hazret-i Risâletpenâhî
Fıkra
[Ġmzasız]
296
Dengesiz beslenmenin mideye vereceği zararlara dair
bilgiler verilmiĢ; değerlendirmeler yapılmıĢtır.
Fıkra
Kütüphanelerin ilmi çalıĢmalar için ne derece önemli olduğu
konusu incelenmektedir.
Bir adamın hayranlık duyduğu tiyatro oyuncusu Abdi Efendi
ile görüĢmesi esnasında baĢına gelenler anlatılmaktadır.
Makale
Ayetü‟l-Kürsi Tefsir Tercümesi, Mehmed Tevfik Bey‟in
Nevber isimli eseri ve Yadigâr-ı Naci adlı eser hakkında
bilgi verilmektedir.
PadiĢahın kutsal emanetleri ziyareti hakkında bilgi
verilmektedir.
2595
17 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2595
17 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2595
17 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2595
17 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2595
17 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2595
17 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
2595
17 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2595
17 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2595
17 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2595
17 ġubat 1897
4
Bostan-ı Mahfî
Makale
2595
17 ġubat 1897
4
Hüseyin DâniĢ
(Pedram)
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2595
17 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2595
17 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2595
17 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2596
18 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Makale
2596
18 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Zürriyât-ı Hırka-i Saadet
Piraye-i Hazret-i Risaletpenâhî
Tevcihât
2596
18 ġubat 1897
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2596
18 ġubat 1897
2
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
297
Duyuru
“Kadınlar ĠĢretin En Müessir Devasıdır” adlı kitap ve
alkolden kurtulmanın yolları vs. gibi konular hakkında kısa
bilgiler verilmiĢtir.
PadiĢahın kutsal emanetleri ziyareti hakkında bilgi
verilmektedir.
2596
18 ġubat 1897
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2596
18 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2596
18 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2596
18 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2596
18 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2596
18 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2596
18 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2596
18 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2596
18 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2597
19 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2597
19 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2597
19 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2597
19 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2597
19 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2597
19 ġubat 1897
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2597
19 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2597
19 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Hikâye
2597
19 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 156“(BaĢlıksız)”
Mütenevvi„a
2597
19 ġubat 1897
4
Bostan-ı Mahfî
Roman
Hüseyin DâniĢ
(Pedram)
298
Fıkra
Amerika‟da gümüĢ, altın para basma konusunda devam eden
tartıĢmalarda ortaya çıkan “Bi-metalizm” görüĢü hakkında
bilgiye yer verilmektedir.
Bir ailenin Ġstanbul‟a gelince değiĢen hayatları
anlatılmaktadır. Hikâye baĢlıksız olarak yayınlanmıĢtır.
2597
19 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2597
19 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2597
19 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2597
19 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2598
20 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2598
20 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2598
20 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2598
20 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Fıkra
2598
20 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2598
20 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2598
20 ġubat 1897
3
Nuri ġeyda
Mevadd-ı Tarihiye 7
Makale
2598
20 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2598
20 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2598
20 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2598
20 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 157“Sehv-i Latif”
Hikâye
2598
20 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Bostan-ı Mahfî
Roman
2598
20 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2598
20 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
299
“Encümen-i DâniĢ” topluluğu hakkında bilgi verilmektedir.
(?) J. Rosni‟den tercüme edilmiĢ hikâyede kendisini aldatan
kocasını yaralamak isteyen kadının yanlıĢlıkla bir baĢkasını
yaralaması ve bu hadisenin doğurduğu sonuç
anlatılmaktadır.
2598
20 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2598
20 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2598
20 ġubat 1897
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2599
21 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2599
21 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2599
21 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2599
21 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2599
21 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2599
21 ġubat 1897
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2599
21 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2599
21 ġubat 1897
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2599
21 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2599
21 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2599
21 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2599
21 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2600
22 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2600
22 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2600
22 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2600
22 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
300
Gizli Keder isimli cinai roman hakkında duyuru yapılmıĢtır.
2600
22 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2600
22 ġubat 1897
3
Mehmet Sermet
Anadolu‟dan KardeĢime
Mektuplarım
Mektup
2600
22 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2600
22 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2600
22 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2600
22 ġubat 1897
3-4
Bostan-ı Mahfî
Roman
2600
22 ġubat 1897
4
Hüseyin DâniĢ
(Pedram)
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2600
22 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2600
22 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2601
23 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2601
23 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2601
23 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2601
23 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2601
23 ġubat 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2601
23 ġubat 1897
2
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2601
23 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2601
23 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2601
23 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2601
23 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
301
Mehmet Sermet Bey‟in Anadolu seyahatleri esnasında
Abdullah Zühtü Bey‟e ithafen yazdığı mektuplar
yayınlanmıĢtır.
2601
23 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2602
24 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2602
24 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2602
24 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2602
24 ġubat 1897
3-4
Nuri ġeyda
Mevadd-ı Tarihiye 9
Makale
2602
24 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l- A‟lâm
Duyuru
2602
24 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2602
24 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2602
24 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2602
24 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2602
24 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2603
25 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2603
25 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2603
25 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2603
25 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2603
25 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2603
25 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2603
25 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2603
25 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
302
“Tarih”in ne olduğu konusunda bilgi verilmiĢ; bu konu
örneklerle incelenmiĢtir.
2603
25 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2603
25 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2603
25 ġubat 1897
4
Ġlan
Duyuru
2604
26 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2604
26 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2604
26 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2604
26 ġubat 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2604
26 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2604
26 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2604
26 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2604
26 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2604
26 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2604
26 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2605
27 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2605
27 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2605
27 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2605
27 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2605
27 ġubat 1897
3
Mehmet Sermet
Anadolu‟dan KardeĢime
Mektuplarım 2
Mektup
2605
27 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
303
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın hakkında bilgi
verilmektedir.
Mehmet Sermet Bey‟in Anadolu seyahatleri esnasında
Abdullah Zühtü Bey‟e ithafen yazdığı mektuplar
yayınlanmıĢtır.
2605
27 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2605
27 ġubat 1897
3-4
Mehmet Sermet
Hikâye
27 ġubat 1897
4
2605
27 ġubat 1897
4
Hüseyin DâniĢ
(Pedram)
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 158“Nazlı‟nın Bir Günü”
Bostan-ı Mahfî
2605
Borsa
Duyuru
2605
27 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2605
27 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2605
27 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2605
27 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2606
28 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Leyle-i Mukaddese-i Kadir
Fıkra
2606
28 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2606
28 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2606
28 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2606
28 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2606
28 ġubat 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2606
28 ġubat 1897
4
Nuri ġeyda
Mevadd-ı Tarihiye 10
Makale
2606
28 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2606
28 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2606
28 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2606
28 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
304
Bir Anadolu köyünde yaĢayan Nazlı isimli çocuğun
babaannesiyle geçirdiği vakit anlatılmaktadır.
Roman
Avanzade Süleyman Bey‟in Deniz Kızı adlı eserine dair
tanıtım yapılmıĢtır.
Kadir gecesinin faziletlerine değinilmiĢtir.
Hat ve Osmanlı hattının tarihçesine dair bilgi verilmektedir.
Terkib-i Bend-i Muallim Naci isimli eser hakkında bilgi
verilmektedir.
2606
28 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2607
29 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Leyle-i Mukaddese-i Kadir
Fıkra
2607
29 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2607
29 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2607
29 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2607
29 ġubat 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2607
29 ġubat 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2607
29 ġubat 1897
3
[Ġmzasız]
Makale
2607
29 ġubat 1897
3-4
Nuri ġeyda
Canlı Fotoğraf ve Sesli
Fotoğraf
Mevadd-ı Tarihiye 11
2607
29 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2607
29 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2607
29 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2607
29 ġubat 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2607
29 ġubat 1897
4
Ġlan
Reklam
2608
2 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2608
2 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2608
2 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2608
2 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2608
2 Mart 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
305
Makale
Kadir gecesi münasebetiyle kaleme alınmıĢtır.
Halk arasında rağbet gören sinema hakkında ayrıntılı bilgi
verilmektedir.
Takvimler ve eski aylar, ay isimleri konularının tarihçesi
incelenmiĢtir.
2608
2 Mart 1897
3-4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2608
2 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Duyuru
2608
2 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l A‟lâm
Duyuru
2608
2 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2608
2 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2608
2 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2608
2 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2608
2 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
2609
3 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2609
3 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2609
3 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2609
3 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2609
3 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2609
3 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2609
3 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2609
3 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2609
3 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2609
3 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2609
3 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
306
Amerika‟da madeni para basımında yaĢanan tartıĢmalarda
ortaya atılan “mono-metalizm” görüĢünden
bahsedilmektedir.
Avrupa‟dan gelen haberlere yer verilmektedir.
Mehmet Ekrem Bey‟in posta pullarına dair düzenlediği eseri
Katalog hakkında bilgi verilir.
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
4 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2610
4 Mart 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2610
4 Mart 1897
3
Nuri ġeyda
Mevadd-ı Tarihiye 12
Makale
2610
4 Mart 1897
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2610
4 Mart 1897
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2610
4 Mart 1897
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2610
4 Mart 1897
4
R. Sabit
Hikâye
2610
4 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 159“Garip Bir Vaka”
(BaĢlıksız)
Duyuru
2610
4 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2610
4 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2610
4 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
2611
5 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Iyd-ı Said-i Fıtr
Fıkra
2611
5 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2611
5 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2611
5 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2611
5 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2609
3 Mart 1897
4
2610
4 Mart 1897
1
2610
4 Mart 1897
2610
307
Milletlerin bayrak kullanmaları tarihi açıdan incelenmiĢtir.
Gece geç vakitlerde evine dönmeye çalıĢan bir adamın bu
esnada uğradığı saldırı anlatılmaktadır.
Ramazan bayramı dolayısıyla yazılmıĢtır.
2611
5 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Hikâye
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 160Mösyö Pabyo‟nun
SergüzeĢti
Borsa
2611
5 Mart 1897
4
2611
5 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2611
5 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2611
5 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2611
5 Mart 1897
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2612
6 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Iyd-ı Said-i Fıtr
Fıkra
2612
6 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
2612
6 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2612
6 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2612
6 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2612
6 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2612
6 Mart 1897
3-4
[Ġmzasız]
MeĢâhir-i Ġslam
2612
6 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l- A‟lam
2612
6 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Yayın
Tanıtım
Yayın
Tanıtım
Haber
2612
6 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2612
6 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2612
6 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
2613
7 Mart 1897
1
Tevcihât
Duyuru
[Ġmzasız]
308
Mösyö Pabyo‟nun karısı tarafından aldatılmasının öyküsü
anlatılmaktadır.
Duyuru
Resimli Devr-i Âlem Seyahati ve Gizli Keder isimli eserler
hakkında bilgi verilmiĢtir.
2613
7 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2613
7 Mart 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2613
7 Mart 1897
3-4
[Ġmzasız]
Mevadd-ı Tarihiye 13
Makale
2613
7 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2613
7 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2613
7 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2613
7 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2613
7 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2613
7 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
2614
8 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2614
8 Mart 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2614
8 Mart 1897
3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2614
8 Mart 1897
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2614
8 Mart 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2614
8 Mart 1897
3
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2614
8 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2614
8 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2614
8 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2614
8 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
309
Bayramlar tarihi bir zeminde incelenmiĢtir.
Sanayi ve ticarette yaĢanan geliĢmelerle birlikte Avrupa
ülkeleri arasında bilhassa Ġngiltere ve Almanya gibi ülkelerin
yaĢadığı rekabet değerlendirilmiĢtir.
2615
9 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2615
9 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2615
9 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2615
9 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2615
9 Mart 1897
3-4
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
2615
9 Mart 1897
3
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2615
9 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2615
9 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2615
9 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2615
9 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2615
9 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2615
9 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
2616
10 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2616
10 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2616
10 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2616
10 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2616
10 Mart 1897
3
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2616
10 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2616
10 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2616
10 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
310
2617
11 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2617
11 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2617
11 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2617
11 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2617
11 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2617
11 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2617
11 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Takvim-i Yevmî
Duyuru
2617
11 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2617
11 Mart 1897
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2618
12 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2618
12 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2618
12 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2618
12 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2618
12 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2618
12 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2618
12 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2618
12 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Ġlan-ı Resmi
Duyuru
2619
13 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2619
13 Mart 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
311
Musavver Servet-i Fünûn adlı yayın hakkında duyuru
yapılmıĢtır.
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
3
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
13 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2619
13 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2619
13 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2619
13 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
2620
14 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2620
14 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2620
14 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2620
14 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2620
14 Mart 1897
3
[Ġmzasız]
Mevadd-ı Tarihiye 14
Makale
2620
14 Mart 1897
3-4
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2620
14 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
2620
14 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2620
14 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2620
14 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2620
14 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2620
14 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2620
14 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2619
13 Mart 1897
3-4
2619
13 Mart 1897
2619
312
Asker ve memurlara ödül olarak takdim edilen “NiĢan”ların
tarihi seyri incelenmiĢtir.
Cemil Bey‟in Piyano Talimi adlı eseri ve Faik […]
Efendi‟nin Nağmât isimli eseri hakkında bilgi verilmektedir.
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
15 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2621
15 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2621
15 Mart 1897
3
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2621
15 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
2621
15 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2621
15 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2621
15 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2621
15 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
2622
16 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2622
16 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2622
16 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2622
16 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2622
16 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2622
16 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2622
16 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
2623
17 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2623
17 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2620
14 Mart 1897
4
2621
15 Mart 1897
1
2621
15 Mart 1897
2621
313
2623
17 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2623
17 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2623
17 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
2624
18 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2624
18 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2624
18 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2624
18 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2624
18 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
2624
18 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2624
18 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2624
18 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
2625
19 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2625
19 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2625
19 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2625
19 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2625
19 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
2625
19 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2625
19 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2625
19 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2625
19 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
314
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
20 Mart 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2626
20 Mart 1897
3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2626
20 Mart 1897
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2626
20 Mart 1897
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2626
20 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2626
20 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2626
20 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2626
20 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
2627
21 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2627
21 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2627
21 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2627
21 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2627
21 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2627
21 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2627
21 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
2628
22 Mart 1897
1
Kâffe-i Hâsılatı Girit
Ahâli-i Müslimesi
Muhtacinine Aittir
Duyuru
2625
19 Mart 1897
4
2626
20 Mart 1897
1
2626
20 Mart 1897
2626
[Ġmzasız]
315
Tiftik keçileri yetiĢtiriciliğinin Osmanlı ticaretine sağladığı
katkılar hakkında bilgi verilmektedir.
Sabah gazetesi 22 Mart 1897 tarihli sayısının bütün
gelirlerini, Osmanlı-Yunan savaĢının mağdurları olan Girit
Adası halkına bağıĢlamaktadır.
2628
22 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2628
22 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2628
22 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2628
22 Mart 1897
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2628
22 Mart 1897
2-3
Ahmet Mithat
Dekadanlar
Makale
2628
22 Mart 1897
3
Said
Eâcibten Bir Nisyân-ı
Siyasî
Makale
2628
22 Mart 1897
3
ġemsettin Sami
“Sabah” Gazetesi Ġdare-i
Âliyesine
Fıkra
2628
22 Mart 1897
3
UĢakî-zade
Halit Ziya
Hikmet-i Zekât
Makale
2628
22 Mart 1897
3
Fatma Aliye
(BaĢlıksız)
Makale
2628
22 Mart 1897
3
Selanikli Tevfik
Yeni Bir Hissin Tesirâtı
Makale
2628
22 Mart 1897
3
Nuri ġeyda
Hamiyet
Makale
2628
22 Mart 1897
3-4
Mehmet Halit
Makale
2628
22 Mart 1897
4
Abdullah Zühtü
Hikmet-i Siyasiye Nokta-i
Nazarından Abluka
Ġane
2628
22 Mart 1897
4
Fütüvvet
Makale
2628
22 Mart 1897
4
Hüseyin DâniĢ
(Pedram)
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2628
22 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
316
Hikâye
Ahmet Mithat Efendi “Servet-i Fünûn” topluluğunun
anlaĢılması güç üsluplarını eleĢtirmektedir.
1870‟de Fransa-Prusya savaĢından mağlup ayrılan Fransa
lehine Yunanlılarca yapılan çalıĢmaları ortaya koyan bir
makale değerlendirilmiĢtir.
Girit halkına yardımın gerekliliği ve Sabah gazetesince
yapılacak yardımın da bir an evvel ulaĢtırılması zorunluluğu
konusunda değerlendirilme yapılmıĢtır.
Medeni toplumların önem verdiği yardımlaĢma meselesi,
Ġslam‟da mevcut olan zekât anlayıĢı ile mukayese edilmiĢ ve
zekâtın faydaları incelenmiĢtir.
Fransız yazarlarından Madame Adame ve Madame de
Route‟un Ġslam dünyası hakkında yazmıĢ oldukları
makaleler değerlendirilmiĢtir.
Osmanlı donanmalarının sağladığı gücün yazarda
uyandırdığı duygulanmalar konu edinilmiĢtir.
Yardımseverlik ve Osmanlı‟nın yardımseverliği konuları
değerlendirilmiĢtir.
Ablukanın amacı, uygulanma sebepleri hususunda bilgiler
verilen bir makaledir.
Anne ve iki çocuğunun soğuk ve açlıkla imtihanları
anlatılmaktadır.
Yardımseverlik, kardeĢlik gibi konulara değinilmektedir.
2629
23 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
[Ġmzasız]
Osmanlıların Hamiyeti ve
Gazetemizin Dünkü
Rağbeti
NiĢan
2629
23 Mart 1897
1
2629
23 Mart 1897
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2629
23 Mart 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2629
23 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2629
23 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2629
23 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2630
24 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
TeĢekkür ve Ġhtar
Duyuru
2630
24 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2630
24 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2630
24 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2630
24 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2630
24 Mart 1897
4
Ġlan
Duyuru
2631
25 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
TeĢekkür ve Ġhtar
Duyuru
2631
25 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2631
25 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2631
25 Mart 1897
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2631
25 Mart 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
317
Girit halkına yardım amacıyla yayınlanan nüshanın gördüğü
rağbet değerlendirilmektedir.
Duyuru
Girit‟e yardım için satılan nüshalara gösterilen ilgi için
teĢekkür edilmekte ve kampanyaya katılmak isteyenlere
duyuruda bulunulmaktadır.
2631
25 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2631
25 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2631
25 Mart 1897
4
Ġlan
Duyuru
2632
26 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
TeĢekkür ve Ġhtar
Duyuru
2632
26 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2632
26 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2632
26 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2632
26 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2632
26 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2632
26 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2632
26 Mart 1897
4
Ġlan
Duyuru
2633
27 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2633
27 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2633
27 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
TeĢekkür ve Ġhtar
Duyuru
2633
27 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2633
27 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Tıbbiye
Makale
2633
27 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2633
27 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2633
27 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
318
Girit‟e yardım için satılan nüshalara gösterilen ilgi için
teĢekkür edilmekte ve kampanyaya katılmak isteyenlere
duyuruda bulunulmaktadır.
2634
28 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
TeĢekkür ve Ġhtar
Duyuru
2634
28 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2634
28 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2634
28 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2634
28 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2634
28 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2635
29 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar ve TeĢekkür
Duyuru
2635
29 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2635
29 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2635
29 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2635
29 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2635
29 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2635
29 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
2636
30 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2636
30 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2636
30 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
2636
30 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2636
30 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2636
30 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
319
Rusya‟nın sanayi ve ticarette gösterdiği ilerleme ve geliĢme
hakkında bilgi verilmektedir.
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
31 Mart 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2637
31 Mart 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2637
31 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2637
31 Mart 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2637
31 Mart 1897
4
Ġlan
Reklam
2638
1 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2638
1 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2638
1 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2638
1 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2638
1 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2638
1 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2638
1 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2639
2 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2639
2 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2639
2 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2639
2 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2639
2 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2636
30 Mart 1897
4
2637
31 Mart 1897
1
2637
31 Mart 1897
2637
320
Ġlan
Duyuru
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
3 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2640
3 Nisan 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2640
3 Nisan 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2640
3 Nisan 1897
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2640
3 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2640
3 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2640
3 Nisan 1897
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2641
4 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2641
4 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2641
4 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2641
4 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2641
4 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2641
4 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2641
4 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2642
5 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2642
5 Nisan 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2639
2 Nisan 1897
4
2640
3 Nisan 1897
1
2640
3 Nisan 1897
2640
321
Müntehabat-ı Meccaniyü‟l-Edeb[…] adlı eser ve Gıda-yı
Ruh isimli yayın hakkında bilgi verilmektedir.
2642
5 Nisan 1897
3-4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2642
5 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2642
5 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2642
5 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2643
6 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2643
6 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2643
6 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2643
6 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2643
6 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2643
6 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2643
6 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2644
7 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2644
7 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2644
7 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2644
7 Nisan 1897
4
A.(Ayın) Kâmi
Hikâye
2644
7 Nisan 1897
4
Küçük Hikâyeler 162“Küçük Obur”
Ġlan
2645
8 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2645
8 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2645
8 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
322
Reklam
“Ticaret ve Nafia Nezareti” tarafından yayınlanan “Ġhtira”
cetvelleri hakkında bilgilere yer verilmiĢtir.
Yemeğe düĢkün olan küçük bir kızın fakir ailesine yaĢattığı
zorluk anlatılmaktadır.
2645
8 Nisan 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2645
8 Nisan 1897
3-4
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
2645
8 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2645
8 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2645
8 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2645
8 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2646
9 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2646
9 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2646
9 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2646
9 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2646
9 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
2646
9 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2646
9 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2646
9 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2647
10 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2647
10 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
TeĢekkür ve Ġhtar
Duyuru
2647
10 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2647
10 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2647
10 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
323
Musavver Servet-i Fünûn isimli yayın hakkında bilgi
verilmektedir.
2647
10 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2647
10 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2647
10 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2648
11 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2648
11 Nisan 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2648
11 Nisan 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2648
11 Nisan 1897
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2648
11 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2648
11 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2649
12 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2649
12 Nisan 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2649
12 Nisan 1897
3
Dr. Hakkı
ġuûn-ı Tıbbiye
Makale
2649
12 Nisan 1897
3-4
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
2649
12 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Ticariye
Duyuru
2649
12 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l-A‟lâm
Duyuru
2649
12 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2649
12 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2650
13 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2650
13 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
324
Musavver Seyahat Jurnali adlı eser hakkında bilgi
verilmektedir.
Fransa‟da gündemde olan alkolizmle mücadele konusu
hakkında bilgi verilmiĢtir.
2650
13 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2650
13 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2650
13 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2650
13 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2650
13 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2651
14 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2651
14 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2651
14 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2651
14 Nisan 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2651
14 Nisan 1897
3
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
2651
14 Nisan 1897
3-4
Ġbrahim Nuri
Dian Dobriyol
Roman
2651
14 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2651
14 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2651
14 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2652
15 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2652
15 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2652
15 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2652
15 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2652
15 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2652
15 Nisan 1897
4
Nurettin Ramih
Küçük Hikâyeler 163-
Hikâye
325
Genç bir adamın âĢık olduğu kızın ölümü üzerine yaĢadığı
“Netice-i AĢk”
periĢan hayat anlatılmaktadır.
2652
15 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2652
15 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2652
15 Nisan 1897
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2653
16 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2653
16 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2653
16 Nisan 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2653
16 Nisan 1897
3-4
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
2653
16 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2653
16 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2653
16 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2654
17 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2654
17 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar
Duyuru
2654
17 Nisan 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2654
17 Nisan 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2654
17 Nisan 1897
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2654
17 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2654
17 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2655
18 Nisan 1897
1
Tevcihât
Duyuru
[Ġmzasız]
326
Musavver Servet-i Fünûn adlı mecmua hakkında bilgi
verilmektedir.
2655
18 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2655
18 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2655
18 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar
Duyuru
2655
18 Nisan 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2655
18 Nisan 1897
3-4
[Ġmzasız]
Duyuru
2655
18 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Kıraathaneci Arif
Efendi‟nin Muhakemesi
Telgraf
2655
18 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2655
18 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2656
19 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2656
19 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2656
19 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2656
19 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2656
19 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2656
19 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2657
20 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2657
20 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2657
20 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2657
20 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2657
20 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Kıraathaneci Arif
Efendi‟nin Ġkinci
Muhakemesi
Makale
327
Haber
ĠĢlenen bir cinayetin görülen davasına dair bilgiler
verilmektedir.
2657
20 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2657
20 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2657
20 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2658
21 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2658
21 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2658
21 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2658
21 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2658
21 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2659
22 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2659
22 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2659
22 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2659
22 Nisan 1897
4
Dr. Hakkı
Makale
2659
22 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Veremin Yeni Devasına
Dair
Kâmusu‟l- A‟lâm
2659
22 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2659
22 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2659
22 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Musavver Servet-i Fünûn isimli mecmuaya dair bilgi
verilmektedir.
2659
22 Nisan 1897
4
Yayın
Tanıtım
Reklam
2660
23 Nisan 1897
1
Duyuru
Paris, Berlin vb. Avrupa Ģehirlerinden ve Osmanlı
coğrafyasından gelen, siyasi ve ilmi haberleri içeren
telgrafları, mektupları yayınlamak üzere “Ajans Sabah” adlı
bir köĢe açılacağı duyurulmaktadır.
Ġlan
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus ve Ajans
“Sabah”
328
Profesör Koh (?) tarafından kaleme alınmıĢ olan, yaptığı
çalıĢmayı anlattığı mektubu nakledilmiĢtir.
Duyuru
2660
23 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2660
23 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2660
23 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2660
23 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2661
24 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2661
24 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2661
24 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2661
24 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2661
24 Nisan 1897
4
Ġlan
Duyuru
2662
25 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2662
25 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2662
25 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2662
25 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2662
25 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2662
25 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2662
25 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2662
25 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2663
26 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2663
26 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Dünkü Gün NeĢrettiğimiz
Ġlave-i Mahsûsalar
NiĢan
329
Duyuru
Alasonya ve Yanya‟da devam eden muharebeye dair bilgiler
veren telgraflar yayınlanmıĢtır.
2663
26 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2663
26 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2663
26 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2663
26 Nisan 1897
4
Ġlan
Duyuru
2664
27 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2664
27 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Dünkü Gün NeĢrettiğimiz
Ġlave-i Mahsûsa
Tevcihât
2664
27 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2664
27 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2664
27 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2664
27 Nisan 1897
4
Ġlan
Reklam
2665
28 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2665
28 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2665
28 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2665
28 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2665
28 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2665
28 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2665
28 Nisan 1897
4
Ġlan
Duyuru
2666
29 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2666
29 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
330
Duyuru
Yunan ordusu tarafından iĢgal edilmiĢ olan YeniĢehir‟in ele
geçirildiğini haber veren telgraf yayınlanmıĢtır.
2666
29 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2666
29 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2666
29 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2666
29 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2666
29 Nisan 1897
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2667
30 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2667
30 Nisan 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2667
30 Nisan 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2667
30 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2667
30 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2667
30 Nisan 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2667
30 Nisan 1897
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2668
1 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2668
1 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2668
1 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2668
1 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2668
1 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2668
1 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2669
2 Mayıs 1897
1
Dünkü Gün NeĢredilen
Ġlave-i Mahsûsalar
Duyuru
[Ġmzasız]
331
Musavver Servet-i Fünûn isimli mecmuaya dair bilgi
verilmektedir.
Osman Senayi Efendi‟nin Sevkü‟l-Habeş isimli eseri
hakkında bilgi verilmektedir.
Avrupa‟nın çeĢitli Ģehirlerinden haber veren telgraf ve
mektuplar yayınlanmaktadır.
Ferik Ahmet Hıfzı PaĢa tarafından Yanya‟dan gönderilen ve
Yunan sınırındaki kuvvetlerce gönderilen telgraflar
yayınlanmıĢtır.
2669
2 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2669
2 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
Duyuru
2669
2 Mayıs 1897
2
[Ġmzasız]
ġefkat-i Bî-payan Cenâb-ı
ġehriyarî ve Mecruh
Gazilerimizin Muvâsalatı
Ajans Sabah
Haber
2669
2 Mayıs 1897
2-3
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2669
2 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2670
3 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
Yaralı askerlerin demiryoluyla Ġstanbul‟a getirilmeleri
hakkında bilgi verilmektedir.
2670
3 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
Osmanlı birliklerinin Loros‟a girmeyi baĢardıkları
duyurulur.
2670
3 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
ġefkat-i Bî-payan Cenâb-ı
ġehriyarî ve Mecruh
Gazilerimizin Muvâsalatı
Dünkü Gün
NeĢreylediğimiz Ġlave-i
Mahsûsa
Tevcihât
2670
3 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2670
3 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2670
3 Mayıs 1897
2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2670
3 Mayıs 1897
2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2670
3 Mayıs 1897
2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafnameleri
Haber
2670
3 Mayıs 1897
2-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2670
3 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2670
3 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2670
3 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
332
Alasonya Ordusu‟ndan on beĢ vagon dolusu yaralı askerin
Ġstanbul‟a getirildiği haber verilmektedir.
Duyuru
Muhtıra-yı Zaferden Feth-i Yenişehir ve Muvaffakiyât-ı
Hazret-i Padişahî ismiyle yayınlanan eser hakkında bilgi
verilmektedir.
2671
4 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
[Ġmzasız]
Ajans Sabah ve Müvezzi„-ı
Sabah
Tevcihât
2671
4 Mayıs 1897
1
2671
4 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2671
4 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2671
4 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2671
4 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2671
4 Mayıs 1897
1-2
Kahramâne Bir Hayâl
ġiir
2671
4 Mayıs 1897
2-3
Menemenlizade
Tahir Bey
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2671
4 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2671
4 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2671
4 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2671
4 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2672
5 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Arz-ı Mahmidet ve ġükran
Duyuru
2672
5 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2672
5 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2672
5 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Haber
2672
5 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2672
5 Mayıs 1897
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2672
5 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
333
Muhtelif Avrupa Ģehirlerine kurulan haber ajansları
vasıtasıyla düzenli haber akıĢı sağlanacağı bildirilmektedir.
Duyuru
Yiğitlik temalı bir manzumedir.
Gazilere ve onların Ġstanbul‟a getirilmesini sağlayan
padiĢaha teĢekkür edilmektedir.
2672
5 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2672
5 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2672
5 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2673
6 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2673
6 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2673
6 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2673
6 Mayıs 1897
2
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Duyuru
2673
6 Mayıs 1897
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2673
6 Mayıs 1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2673
6 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2673
6 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2673
6 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Musavver Servet-i Fünûn isimli mecmuaya dair bilgi
verilmektedir.
2673
6 Mayıs 1897
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2674
7 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Çatalca‟nın Fethi
Duyuru
Çatalca‟nın ele geçirildiği duyurulmaktadır.
2674
7 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
Ethem PaĢa tarafından, Çatalca‟nın ele geçiriliĢi hakkında
bilgi verilen telgraflar yayınlanmıĢtır.
2674
7 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Dünkü Gün NeĢrettiğimiz
Ġlave-i Mahsûsalar
Tevcihât
2674
7 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2674
7 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2674
7 Mayıs 1897
2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
334
Duyuru
2674
7 Mayıs 1897
2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2674
7 Mayıs 1897
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2674
7 Mayıs 1897
3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2674
7 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
2674
7 Mayıs 1897
4
Telgraf
Duyuru
2674
7 Mayıs 1897
4
Borsa
Duyuru
2674
7 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2675
8 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2675
8 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2675
8 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Dünkü Gün Ale‟s-Sabah
NeĢreylediğimiz Ġlave
Tebligât-ı Resmiye
2675
8 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ġnayât-ı Hüdâ-pesendâne
Duyuru
2675
8 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Velestin‟in Zabtı
Duyuru
2675
8 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2675
8 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2675
8 Mayıs 1897
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2675
8 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2675
8 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2675
8 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2675
8 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
335
Velestin‟in Osmanlı kuvvetlerince ele geçirildiği haber
verilmektedir.
Duyuru
Yaralı askerlere karĢı padiĢah tarafından gösterilen ilgi ve
gazilerin durumu hakkında bilgiler verilir.
Velestin‟in Osmanlı askerlerince ele geçirildiği
bildirilmektedir.
2676
9 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Golos‟un Fethi
Duyuru
2676
9 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Fıkra
2676
9 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
2676
9 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
2676
9 Mayıs 1897
2
[Ġmzasız]
Asâkir-i Nusret Meâsir-i
ġahâneyi Tebrik
ġefkat-i Bî-payan Cenâb-ı
ġehriyarî ve Mecruh
Gazilerimizin Muvâsalatı
Dünkü Gün
NeĢreylediğimiz Ġlave-i
Mahsûsalar
Tevcihât
2676
9 Mayıs 1897
2
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2676
9 Mayıs 1897
2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2676
9 Mayıs 1897
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2676
9 Mayıs 1897
3
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2676
9 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2676
9 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2676
9 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2676
9 Mayıs 1897
4
Ġlan
Duyuru
2677
10 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2677
10 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2677
10 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Mecruh Gazileri Ziyaret
Duyuru
2677
10 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2677
10 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafnameleri
Haber
336
Duyuru
Duyuru
Yunan askerleri için oldukça önemli olan Golos Ģehrinin
Osmanlı ordusu tarafından fethedildiği duyurulmaktadır.
Elde edilen baĢarılardan dolayı padiĢah ve Osmanlı ordusu
tebrik edilmektedir.
Yaralı askerlere karĢı padiĢah tarafından gösterilen ilgi ve
gazilerin durumu hakkında bilgiler verilir.
Ethem PaĢa tarafından Velestin‟den gönderilmiĢ, savaĢta
yaĢanan geliĢmeleri aktaran telgraflar yayınlanmıĢtır.
Duyuru
Yaralı askerlere yapılan ziyarete ve ziyarete dair gözlemlere
yer verilmektedir.
2677
10 Mayıs 1897
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2677
10 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2677
10 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2678
11 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2678
11 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Evlâd-ı ġüheda ile Mecruh
Gazilerimize Hediye ve
Sabah‟ın Bir Hizmet-i
Naçizânesi
Tebligât-ı Resmiye
2678
11 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2678
11 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2678
11 Mayıs 1897
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2678
11 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2678
11 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2678
11 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2678
11 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2679
12 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2679
12 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2679
12 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2679
12 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2679
12 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Yanya Muhbir-i
Mahsusumuzdan
Ajans Sabah
2679
12 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
Bir Ġnâyet-i Cihân-kıymet
Cenâb-ı PadiĢahî
Fıkra
Geliri Ģehit ailelerine ve gazilere bağıĢlanmak üzere bir
nüsha yayınlanacağı duyurulmaktadır.
Duyuru
Yunan askerlerinin gerilemekte olduğu bildirilmektedir.
Haber
337
PadiĢahın yaralı askerlere gösterdiği ilgi hakkında
değerlendirme yapılmaktadır.
2679
12 Mayıs 1897
2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafnameleri
Haber
2679
12 Mayıs 1897
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2679
12 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2679
12 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2679
12 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2680
13 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Fıkra
Kurban bayramı münasebetiyle kaleme alınmıĢtır.
2680
13 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
Geliri Ģehit ailelerine ve gazilere bağıĢlanmak üzere bir
nüsha yayınlanacağı duyurulmaktadır.
2680
13 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
„Iyd-ı Meyâmin-i Bedid-i
Ezhâ
Mecruh Gazilerimiz Ġle
Evlâd -ı ġühedaya Hediye
ve Sabah‟ın Bir Hizmet-i
Naçizânesi
Ġhtar
2680
13 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2680
13 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2680
13 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2680
13 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2680
13 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
Mevâki„-i Harbiye
Muhbir-i Mahsusumuzdan
Ajans Sabah
2680
13 Mayıs 1897
2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2680
13 Mayıs 1897
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2680
13 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2680
13 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2680
13 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
338
Duyuru
Haber
SavaĢa dair son geliĢmelerin aktarıldığı telgraflar
yayınlanmaktadır.
2680
13 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
2680
13 Mayıs 1897
4
2681
14 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
2681
14 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
2681
14 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
2681
14 Mayıs 1897
1-2
2681
14 Mayıs 1897
2681
Yayın
Tanıtım
Reklam
Yeni Kitaplar
Ġlan
„Iyd-ı Meyâmin-i Bedid-i
Ezhâ
Tebligât-ı Resmiye
Fıkra
Duyuru
[Ġmzasız]
Mevki„-i Harbiye Muhbir-i
Mahsusumuzdan
(BaĢlıksız)
2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafnameleri
Haber
14 Mayıs 1897
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Haber
2681
14 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2681
14 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2681
14 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2681
14 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2682
15 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2682
15 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar
Duyuru
2682
15 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2682
15 Mayıs 1897
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2682
15 Mayıs 1897
3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2682
15 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2682
15 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
339
Musavver Servet-i Fünûn isimli mecmuaya dair bilgi
verilmektedir.
Duyuru
Haber
Devam etmekte olan Osmanlı-Yunan harbi ve Osmanlı‟nın
askeri gücü hakkında değerlendirmelere yer verilmektedir.
2682
15 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2682
15 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2682
15 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2683
16 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2683
16 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2683
16 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Mevki„-i Harbiye Muhbir-i
Mahsusumuzdan
Ajans Telgrafları
2683
16 Mayıs 1897
1-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2683
16 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2683
16 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2683
16 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2683
16 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2684
17 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
PadiĢah tarafından emredilmesi üzerine düzenlenen resm-i
geçit hakkında bilgi verilmektedir.
2684
17 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
Geliri Ģehit ailelerine ve gazilere bağıĢlanmak üzere bir
nüsha yayınlanacağı duyurulmaktadır.
2684
17 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ġnâyet-i Cihân-derecât-ı
ġehriyarî ve Resm-i Geçit
Ġcrası
Mecruh Gazilerimiz Ġle
Evlâd-ı ġühedaya Hediye
ve Sabah‟ın Bir Hizmet-i
Naçizânesi
Tebligât-ı Resmiye
2684
17 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2684
17 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Mevki„-i Harbiye
Muhbirimizden
Mâlumât-ı Hususiyemiz–
Osmanlılar-Yunanlılar
2684
17 Mayıs 1897
1-2
Bir Osmanlı Zabitinin
Pederine Mektubu
Mektup
Halil
340
Haber
Duyuru
Fıkra
Fransız gazetelerinde Yunanistan‟ın mücadelesini haklı
göstermek maksadıyla yazılan yazılar hakkında bilgi
verilmektedir.
Vatanperver bir Osmanlı askerinin babasına, ahvalini ve
duygularını aktardığı mektubu yayınlanmıĢtır.
2684
17 Mayıs 1897
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2684
17 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2684
17 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2684
17 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2685
18 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar
Duyuru
2685
18 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2685
18 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2685
18 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2685
18 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2685
18 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Mevki„-i Harbiye Muhbir-i
Mahsusumuzdan
Ajans Telgrafnameleri
2685
18 Mayıs 1897
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2685
18 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2685
18 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2685
18 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2685
18 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2686
19 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Fıkra
2686
19 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Mucib-i Fahr ü Mübahat
Bir Güzel Tesadüf
Zabt-ı Dömeke
2686
19 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2686
19 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Dünkü Gün NeĢrettiğimiz
Ġlave-i Mahsûsa
NiĢan
341
Haber
Duyuru
Duyuru
Sultan Abdülhamit‟in gazi unvanı aldığı 6 Mayıs gününün
Dömeke zaferine tesadüf ediĢi hakkında yazılmıĢtır.
Dömeke‟nin Osmanlı güçlerince ele geçiriliĢi
duyurulmaktadır.
Ferik Kerim PaĢa‟ya ve Alman kumandan Lanke (?)‟ye
üstün hizmetlerinden dolayı niĢan verildiği duyurulmaktadır.
2686
19 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2686
19 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
Duyuru
2686
19 Mayıs 1897
2
[Ġmzasız]
Mevki„-i Harbiye Muhbir-i
Mahsusumuzdan
Ajans Telgrafları
2686
19 Mayıs 1897
2-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2686
19 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2686
19 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2686
19 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2686
19 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2687
20 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2687
20 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2687
20 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Fıkra
Osmanlı-Yunan harbinde Osmanlı‟nın kazandığı zaferlere
dair sevinç duyulduğu belirtilmektedir.
2687
20 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Fıkra
Osmanlı‟nın kazandığı zaferlerin Avrupa devletlerinde
uyandırdığı yankı hakkında bilgi verilmektedir.
2687
20 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ġltifat-ı Cihân-derecât
Hazret-i PadiĢahî ve
Asâkir-i ġahânelerinin
Muvaffakiyâtı
Devlet-i Âliyenin Meslek-i
Salâh-perverîsi ve Bütün
Cihânın ġükrân-ı Bî-gâyesi
Ajans Telgrafları
2687
20 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
Duyuru
2687
20 Mayıs 1897
2-4
[Ġmzasız]
Mevki„-i Harbiye Muhbir-i
Mahsusumuzdan
(BaĢlıksız)
2687
20 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2687
20 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
342
Haber
Haber
Duyuru
2687
20 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2688
21 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2688
21 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
ġefkat-i Bî-payan Cenâb-ı
ġehriyarî ve Mecruh
Gazilerin Muvasalatı
Tevcihât
2688
21 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2688
21 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2688
21 Mayıs 1897
2-3
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2688
21 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2688
21 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2688
21 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2688
21 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2689
22 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2689
22 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Makale
2689
22 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Bir Aylık Vakayı„a Atf-ı
Nazar-1
Tebligât-ı Resmiye
2689
22 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2689
22 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Mevki„-i Harbiye Muhbir-i
Mahsusumuzdan
Ġhtar-ı Mahsus
2689
22 Mayıs 1897
1-4
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2689
22 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
343
Musavver Servet-i Fünûn, Mehmet Tayfur Efendi‟nin Gül
Yetiştirmek ve Yağ Çıkarmak isimli eseri, Hanımlara
Mahsus Gazete ve Çocuklara Mahsus Gazete isimli yayınlar
hakkında duyuru yapılmıĢtır.
Duyuru
Duyuru
Duyuru
YaklâĢık olarak bir ay gibi bir sürede baĢlayıp sona eren
Osmanlı-Yunan harbine dair değerlendirmeler yapılmıĢtır.
2689
22 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2690
23 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2690
23 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Mecruh Gazilerimiz
Nüsha-ı Fevkalâdesi
NiĢan
2690
23 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2690
23 Mayıs 1897
1-3
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2690
23 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2690
23 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2690
23 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2691
24 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2691
24 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Mecruh Gazilerimizin
Nüsha-ı Fevkalâdesi
Tevcihât
2691
24 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2691
24 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2691
24 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2691
24 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
2691
24 Mayıs 1897
2-4
[Ġmzasız]
Mevâki„-i Harbiye
Muhbir-i Mahsusumuzdan
Avrupa Gazetelerinde
Görülen Telgraflar
(BaĢlıksız)
2691
24 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2691
24 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2691
24 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2692
25 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Mecruh Gazilerimizin
Nüsha-ı Fevkalâdesi
Duyuru
344
Geliri gazilere yardım için kullanılmak üzere özel bir sayı
neĢredileceği duyurulmaktadır.
Duyuru
Duyuru
Duyuru
Duyuru
SavaĢın izlerini taĢıyan haberlerle Atina, YeniĢehir ve
Petersburg‟dan alınan telgraflar yayınlanmıĢtır.
2692
25 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2692
25 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2692
25 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2692
25 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2692
25 Mayıs 1897
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2692
25 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2692
25 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2692
25 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2692
25 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2693
26 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Kâffe-i Hâsılâtı Mecruh
Gazilerimize Aittir
Duyuru
2693
26 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2693
26 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2693
26 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2693
26 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2693
26 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2693
26 Mayıs 1897
2-3
ġemsettin Sami
Müdafaa-yı Hukuk
Makale
2693
26 Mayıs 1897
3
Mefhari
Yunanlılar- Hukuk-ı Milel
Makale
2693
26 Mayıs 1897
3
Halil Edip
Yaralı Bir Osmanlı Askeri
ġiir
345
Sabah gazetesinin 26 Mayıs 1897 tarihli bu sayısının bütün
gelirlerinin yaralı Osmanlı askerlerine bağıĢlanacağı
duyurulmaktadır.
Milletinin hukukunu korumak adına savaĢan ve yaralı dönen
askerlere duyulan minnettarlık ifade edilmektedir.
Yunanlıların, savaĢı baĢlatan ve savaĢ esnasında da devam
eden, milletler hukukuna aykırı faaliyetlerine dair bilgiler
verilmektedir.
Vatanı ve dini için savaĢmaktan korkmayan bir Osmanlı
askerini tasvir eden kahramanlık Ģiiridir.
2693
26 Mayıs 1897
3
Abdullah Zühtü
Makale
Ahmet adında yaralı bir askerin baĢına gelenler aktarılmıĢtır.
Makale
Tıp dünyasında yaĢanan değiĢim ve geliĢimler hakkında
bilgi verilmekte, değerlendirmeler yapılmaktadır.
Osmanlı-Yunan muharebesinin Avrupa gazete ve
dergilerinde ne suretle yer aldığı ve bu meseleye gösterilen
ilgi hakkında bilgiye yer verilmiĢtir.
[Ġmzasız]
Mecruh Gazilerimizi
Ziyaret
Terakkiyât-ı Tıbbiye- Eski
ve Yeni Tabâbet
Paris Muhbir-i
MahsusumuzdanHengâme-i Harp ve
Avrupa Gazeteleri
Dâhiliye
2693
26 Mayıs 1897
3-4
Dr. Hakkı
2693
26 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
2693
26 Mayıs 1897
4
2693
26 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2694
27 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Fıkra
2694
27 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Osmanlılardaki Âsâr-ı
Hamiyet ve Dünkü
“Sabah”a Gösterilen
Rağbet
Tevcihât
2694
27 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2694
27 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2694
27 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2694
27 Mayıs 1897
1-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2694
27 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2694
27 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2694
27 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2694
27 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2694
27 Mayıs 1897
4
Ġlan
Duyuru
2695
28 Mayıs 1897
1
Mecruh Gazilerimiz
Nüsha-ı Fevkalâdesi
Duyuru
[Ġmzasız]
346
Makale
Haber
Gazilere yardım için yayınlanan nüshanın gördüğü ilgiye
dair bilgi aktarılmaktadır.
Duyuru
Musavver Servet-i Fünûn isimli mecmuaya dair bilgi
verilmektedir.
2695
28 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2695
28 Mayıs 1897
1-2
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2695
28 Mayıs 1897
2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2695
28 Mayıs 1897
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2695
28 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2695
28 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2695
28 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2696
29 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
2696
29 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2696
29 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Mecruh Gazilerimiz
Nüsha-ı Fevkalâdesi
Müvezzi„-i Sabah
2696
29 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2696
29 Mayıs 1897
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2696
29 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2696
29 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2696
29 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2696
29 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2697
30 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2697
30 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Mecruh Gazilerimiz
Nüsha-ı Fevkalâdesi
Tevcihât
2697
30 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
347
Duyuru
Duyuru
2697
30 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2697
30 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2697
30 Mayıs 1897
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2697
30 Mayıs 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2697
30 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2697
30 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2697
30 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2698
31 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar
Duyuru
2698
31 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2698
31 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Mecruh Gazilerimizin
Nüsha-ı Fevkalâdesi
Tevcihât
2698
31 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2698
31 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2698
31 Mayıs 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafnameleri
Haber
2698
31 Mayıs 1897
1-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2698
31 Mayıs 1897
4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2698
31 Mayıs 1897
4
Ġlan
Reklam
2699
1 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar
Duyuru
2699
1 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2699
1 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Gazilerimiz Nüsha-ı
Fevkalâdesi
Tevcihât
348
Duyuru
Duyuru
2699
1 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2699
1 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2699
1 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2699
1 Haziran 1897
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2699
1 Haziran 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2699
1 Haziran 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2699
1 Haziran 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2699
1 Haziran 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2699
1 Haziran 1897
4
Ġlan
Reklam
2700
2 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Sâl-i Ferhunde Fâl-i Cedid
Fıkra
2700
2 Haziran 1897
1-2
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2700
2 Haziran 1897
2
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2700
2 Haziran 1897
2
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2700
2 Haziran 1897
2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2700
2 Haziran 1897
2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2700
2 Haziran 1897
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2700
2 Haziran 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2700
2 Haziran 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2700
2 Haziran 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
349
Avanzade Mehmet Süleyman Efendi‟nin kaleme aldığı
Binbir Çeşit isimli eser hakkında bilgi verilir.
Hicrî yılbaĢı dolayısıyla kaleme alınmıĢtır.
Ġlan
Reklam
Duyuru
[Ġmzasız]
Mecruh Gazilerimiz
Nüsha-i Fevkalâdesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
3 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2701
3 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2701
3 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2701
3 Haziran 1897
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2701
3 Haziran 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2701
3 Haziran 1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2701
3 Haziran 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2701
3 Haziran 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2701
3 Haziran 1897
4
Ġlan
Reklam
2702
4 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2702
4 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2702
4 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Mecruh Gazilerimiz
Nüsha-i Fevkalâdesi
Tevcihât
2702
4 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2702
4 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2702
4 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2700
2 Haziran 1897
4
2701
3 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
2701
3 Haziran 1897
1
2701
3 Haziran 1897
2701
350
Duyuru
Duyuru
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Çocuklara Mahsus Gazete isimli yayınlar hakkında bilgi
verilmiĢtir.
2702
4 Haziran 1897
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2702
4 Haziran 1897
2
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2702
4 Haziran 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2702
4 Haziran 1897
4
Ġlan
Reklam
2703
5 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2703
5 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar
Duyuru
2703
5 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2703
5 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Mecruh Gazilerimizin
Nüsha-i Fevkalâdesi
Tebligât-ı Resmiye
2703
5 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2703
5 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2703
5 Haziran 1897
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2703
5 Haziran 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2703
5 Haziran 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2703
5 Haziran 1897
4
Ġlan
Reklam
2704
6 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2704
6 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Mecruh Gazilerimiz
Nüsha-i Fevkalâdesi
Tevcihât
2704
6 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2704
6 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2704
6 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
351
Duyuru
Duyuru
2704
6 Haziran 1897
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2704
6 Haziran 1897
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2704
6 Haziran 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2704
6 Haziran 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2704
6 Haziran 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2704
6 Haziran 1897
4
Ġlan
Reklam
2705
7 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2705
7 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2705
7 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2705
7 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2705
7 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Mevki„-i Harbiye Muhbir-i
Mahsusumuzdan
Ajans Sabah
2705
7 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2705
7 Haziran 1897
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2705
7 Haziran 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2705
7 Haziran 1897
4
Ġlan
Reklam
2706
8 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2706
8 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
2706
8 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Evlâd-ı ġüheda Nüsha-i
Fevkalâdesi
Mecruh Gazilerimiz
Nüsha-i Fevkalâdesi
Tevcihât
2706
8 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
352
Haber
Duyuru
Duyuru
Bütün geliri Ģehit ailelerine bağıĢlanacak olan Sabah
gazetesi özel sayısı duyurulmaktadır.
2706
8 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2706
8 Haziran 1897
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2706
8 Haziran 1897
2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2706
8 Haziran 1897
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2706
8 Haziran 1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2706
8 Haziran 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2706
8 Haziran 1897
4
Ġlan
Reklam
2707
9 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2707
9 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Kâffe-i Hâsılatı Evlâd-ı
ġühedâya Aittir
Tevcihât
Duyuru
2707
9 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2707
9 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2707
9 Haziran 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2707
9 Haziran 1897
1-2
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2707
9 Haziran 1897
2
Abdurrahman
Makale
2707
9 Haziran 1897
2
Talip Faik
Meydan-ı Harpte ġühedâ
Olan Serdarlarımız
(BaĢlıksız)
2707
9 Haziran 1897
2
Feyzi (Muallim)
ġiir
2707
9 Haziran 1897
2
2707
9 Haziran 1897
2-3
Menemenlizade
Tahir
Nuri ġeyda
Bir ġehit Oğlunun
Lisanından- Pederin
Verdiği Cevâb-ı Cemil
Harp ve Gazât ve
ġühedâmız
ġehadet
353
Makale
Makale
Makale
9 Haziran 1897 tarihli bu nüshanın bütün gelirinin Ģehit
ailelerine bağıĢlanacağı duyurulmaktadır.
ġehit düĢen önemli devlet adamlarına Osmanlı tarihinden
örnekler verilmiĢtir.
Yunanistan‟ın Osmanlı‟nın hukukunu çiğnemesi ve bunun
neticeleri hakkında bilgi verilmiĢtir.
Bir çocuğun Ģehit babasına duyduğu özlem ve babasının onu
teselli edecek vatansever sözleri, yiğitçe duruĢu tasvir
edilmiĢtir.
SavaĢın milletler üzerindeki etkileri tarih üzerinden
incelenmiĢtir.
ġehitlik dünyevi ve uhrevi boyutlarıyla değerlendirilmiĢtir.
2707
9 Haziran 1897
3
Abdullah Zühtü
DüĢünürken!..
Makale
2707
9 Haziran 1897
3-4
9 Haziran 1897
4
Jean Jack Rousseau
Kimdi?
Evsaf-ı Celil-i PadiĢahî
Makale
2707
Hüseyin DâniĢ
(Pedram)
Mehmet Celal
2707
9 Haziran 1897
4
Mahmut Kemal
Muzafferiyet-i Osmaniye
Makale
2707
9 Haziran 1897
4
Cemil
(BaĢlıksız)
Makale
2707
9 Haziran 1897
4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2708
10 Haziran
1897
10 Haziran
1897
10 Haziran
1897
10 Haziran
1897
10 Haziran
1897
10 Haziran
1897
10 Haziran
1897
10 Haziran
1897
10 Haziran
1897
10 Haziran
1897
11 Haziran
1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Evlâd-ı ġüheda Nüsha-i
Fevkalâdesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Evlad-ı ġüheda Nüsha-i
Fevkalâdesi
Duyuru
2708
2708
2708
2708
2708
2708
2708
2708
2708
2709
4
1
[Ġmzasız]
354
ġiir
Duyuru
Yazar zihninde canlanan bir Ģehit çocuğunu, onun babasına
benzeme arzusunu anlatmıĢ ve Ģehit çocuklarının kendisinde
bıraktığı etkileri dile getirmiĢtir.
Jean Jack Rousseau‟nun ilginç hayat hikâyesine yer verilmiĢ
ve onun insanlar üzerinde bıraktığı tesir değerlendirilmiĢtir.
PadiĢahın vasıflarının tasvir edildiği bir methiyedir.
Osmanlı padiĢahlarının “Cihad” anlayıĢıyla hareket ederek
gittikleri toprakları aydınlattıklarından söz edilmektedir.
Yazar, Abdullah Zühtü‟nün “Mecruh Gazilerimizi Ziyaret”
isimli makalesinin kendisinde ve öğrencilerinde uyandırdığı
etkiyi anlatmaktadır.
2709
2709
2709
2709
2709
2709
2709
2709
2710
2710
2710
2710
2710
2710
2710
2710
2710
2711
11 Haziran
1897
11 Haziran
1897
11 Haziran
1897
11 Haziran
1897
11 Haziran
1897
11 Haziran
1897
11 Haziran
1897
11 Haziran
1897
12 Haziran
1897
12 Haziran
1897
12 Haziran
1897
12 Haziran
1897
12 Haziran
1897
12 Haziran
1897
12 Haziran
1897
12 Haziran
1897
12 Haziran
1897
13 Haziran
1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Evlad-ı ġüheda Nüsha-i
Fevkalâdesi
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Reklam
Ġlan
4
1
[Ġmzasız]
Evlad-ı ġüheda Nüsha-i
Fevkalâdesi
355
Duyuru
Nev-sal-i Nisvan ismini taĢıyan eser hakkında bilgi
verilmektedir.
2711
2711
2711
2711
2711
2711
2711
2711
2711
2711
2712
2712
2712
2712
2712
2712
2712
2712
13 Haziran
1897
13 Haziran
1897
13 Haziran
1897
13 Haziran
1897
13 Haziran
1897
13 Haziran
1897
13 Haziran
1897
13 Haziran
1897
13 Haziran
1897
13 Haziran
1897
14 Haziran
1897
14 Haziran
1897
14 Haziran
1897
14 Haziran
1897
14 Haziran
1897
14 Haziran
1897
14 Haziran
1897
14 Haziran
1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
1-2
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Reklam
Muhtıra-yı Zafer‟den Tırhala Fethi isimli eser hakkında
bilgi verilmektedir.
Fıkra
Sabah gazetesinin öğleden sonraları yayınlanması planlanan
resimli nüshaları hakkında bilgi verilmektedir.
Ġlan
4
1
[Ġmzasız]
[Ġmzasız]
Arz-ı ġükran-Musavver
Sabah Gazetesi
Tevcihât
1
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
356
2712
2713
2713
2713
2713
2713
2713
2713
2713
2713
2714
2714
2714
2714
2714
2714
2714
2714
14 Haziran
1897
15 Haziran
1897
15 Haziran
1897
15 Haziran
1897
15 Haziran
1897
15 Haziran
1897
15 Haziran
1897
15 Haziran
1897
15 Haziran
1897
15 Haziran
1897
16 Haziran
1897
16 Haziran
1897
16 Haziran
1897
16 Haziran
1897
16 Haziran
1897
16 Haziran
1897
16 Haziran
1897
16 Haziran
1897
4
Ġlan
Duyuru
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Evlad-ı ġüheda Nüsha-i
Fevkalâdesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Evlad-ı ġüheda Nüsha-i
Fevkalâdesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
357
Duyuru
2714
2714
2714
2715
2715
2715
2715
2715
2715
2715
2715
2715
2715
2716
2716
2716
2716
2716
16 Haziran
1897
16 Haziran
1897
16 Haziran
1897
17 Haziran
1897
17 Haziran
1897
17 Haziran
1897
17 Haziran
1897
17 Haziran
1897
17 Haziran
1897
17 Haziran
1897
17 Haziran
1897
17 Haziran
1897
17 Haziran
1897
18 Haziran
1897
18 Haziran
1897
18 Haziran
1897
18 Haziran
1897
18 Haziran
1897
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Reklam
Ġlan
4
1
[Ġmzasız]
Duyuru
[Ġmzasız]
Evlad-ı ġüheda Nüsha-i
Fevkalâdesi
Tevcihât
1
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar
Duyuru
358
Duyuru
Musavver Servet-i Fünûn isimli mecmuaya dair bilgi
verilmektedir.
2716
2716
2716
2716
2716
2716
2717
2717
2717
2717
2717
2717
2717
2717
2717
2718
2718
2718
18 Haziran
1897
18 Haziran
1897
18 Haziran
1897
18 Haziran
1897
18 Haziran
1897
18 Haziran
1897
19 Haziran
1897
19 Haziran
1897
19 Haziran
1897
19 Haziran
1897
19 Haziran
1897
19 Haziran
1897
19 Haziran
1897
19 Haziran
1897
19 Haziran
1897
20 Haziran
1897
20 Haziran
1897
20 Haziran
1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
359
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2718
2719
2719
2719
2719
2719
2719
2719
2719
2720
20 Haziran
1897
20 Haziran
1897
20 Haziran
1897
20 Haziran
1897
20 Haziran
1897
20 Haziran
1897
20 Haziran
1897
20 Haziran
1897
21 Haziran
1897
21 Haziran
1897
21 Haziran
1897
21 Haziran
1897
21 Haziran
1897
21 Haziran
1897
21 Haziran
1897
21 Haziran
1897
22 Haziran
1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
1-3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Evlad-ı ġüheda Nüsha-i
Fevkalâdesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Fıkra
4
1
[Ġmzasız]
360
Duyuru
Hüseyin Hüsnü Bey tarafından kaleme alınan İlmî Amelî
Usul-ı Cedide-i İlm-i Hendese isimli eser hakkında bilgi
verilmektedir.
Aynı isimle basılması planlanan musavver bir eser ve bu
eserin içeriği hakkında bilgi verilmektedir.
2720
2720
2720
2720
2720
2720
2720
2720
2720
2721
2721
2721
2721
2721
2721
2721
2721
2721
22 Haziran
1897
22 Haziran
1897
22 Haziran
1897
22 Haziran
1897
22 Haziran
1897
22 Haziran
1897
22 Haziran
1897
22 Haziran
1897
22 Haziran
1897
23 Haziran
1897
23 Haziran
1897
23 Haziran
1897
23 Haziran
1897
23 Haziran
1897
23 Haziran
1897
23 Haziran
1897
23 Haziran
1897
23 Haziran
1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osman ve
Yunan Muharebesi
Evlad-ı ġüheda Nüsha-i
Fevkalâdesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
361
Duyuru
Duyuru
2721
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2722
2723
2723
2723
2723
2723
2723
23 Haziran
1897
24 Haziran
1897
24 Haziran
1897
24 Haziran
1897
24 Haziran
1897
24 Haziran
1897
24 Haziran
1897
24 Haziran
1897
24 Haziran
1897
24 Haziran
1897
24 Haziran
1897
25 Haziran
1897
25 Haziran
1897
25 Haziran
1897
25 Haziran
1897
25 Haziran
1897
25 Haziran
1897
4
Ġlan
Duyuru
Fıkra
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
362
Duyuru
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Çocuklara Mahsus Gazete isimli mecmualara dair duyuru
yapılmıĢtır.
2723
2723
2724
2724
2724
2724
2724
2724
2724
2724
2725
2725
2725
2725
2725
2725
2725
25 Haziran
1897
25 Haziran
1897
26 Haziran
1897
26 Haziran
1897
26 Haziran
1897
26 Haziran
1897
26 Haziran
1897
26 Haziran
1897
26 Haziran
1897
26 Haziran
1897
27 Haziran
1897
27 Haziran
1897
27 Haziran
1897
27 Haziran
1897
27 Haziran
1897
27 Haziran
1897
27 Haziran
1897
4
[Ġmzasız]
4
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tahdis-i Nimet ve Arz-ı
ġükran-ı Mahmidet
Fıkra
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
363
Duyuru
PadiĢah tarafından Sabah gazetesine gösterilen ilgi ve
yardımlardan dolayı gazete yönetimince teĢekkür
edilmektedir.
2726
2726
2726
2726
2726
2726
2727
2727
2727
2727
2727
2727
2727
2727
2728
2728
2728
2728
28 Haziran
1897
28 Haziran
1897
28 Haziran
1897
28 Haziran
1897
28 Haziran
1897
28 Haziran
1897
29 Haziran
1897
29 Haziran
1897
29 Haziran
1897
29 Haziran
1897
29 Haziran
1897
29 Haziran
1897
29 Haziran
1897
29 Haziran
1897
30 Haziran
1897
30 Haziran
1897
30 Haziran
1897
30 Haziran
1897
1
[Ġmzasız]
1
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Harbi
Evlad-ı ġüheda Nüsha-i
Fevkalâdesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
Duyuru
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
364
Duyuru
2728
2729
30 Haziran
1897
30 Haziran
1897
30 Haziran
1897
30 Haziran
1897
1 Temmuz 1897
2729
2728
2728
2728
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
1 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Harbi
Tevcihât
2729
1 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2729
1 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2729
1 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans-ı Sabah
Haber
2729
1 Temmuz 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2729
1 Temmuz 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2729
1 Temmuz 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2729
1 Temmuz 1897
4
Ġlan
Reklam
2730
2 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2730
2 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
2730
2 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2730
2 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2730
2 Temmuz 1897
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
365
Duyuru
Duyuru
Muvaffakiyât-ı Osmaniye, Musavver Servet-i Fünûn,
Hanımlara Mahsus Gazete, Çocuklara Mahsus Gazete isimli
yayınlar hakkında bilgi verilmektedir.
2730
2 Temmuz 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2730
2 Temmuz 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2730
2 Temmuz 1897
4
Ġlan
Reklam
2731
3 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
2731
3 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2731
3 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2731
3 Temmuz 1897
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
2731
3 Temmuz 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2731
3 Temmuz 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2731
3 Temmuz 1897
4
Ġlan
Reklam
2732
4 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2732
4 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
2732
4 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2732
4 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2732
4 Temmuz 1897
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2732
4 Temmuz 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2732
4 Temmuz 1897
4
Dr. Viyoli
Boğmaca Öksürüğü
Makale
2732
4 Temmuz 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2732
4 Temmuz 1897
4
Ġlan
Reklam
366
Haber
Duyuru
Yaygınlığına binaen boğmaca hastalığının belirtileri,
kaynakları, bulaĢıcılığı vb. konularda bilgi verilmektedir.
2733
5 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
2733
5 Temmuz 1897
1
2733
5 Temmuz 1897
2733
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
5 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2733
5 Temmuz 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2733
5 Temmuz 1897
4
Dr. Hakkı
Tedavi-i Bi‟l-ma‟
Tarihinden Bir Ġki Satır
Makale
2733
5 Temmuz 1897
4
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l-A‟lam
2733
5 Temmuz 1897
4
Yayın
Tanıtım
Reklam
2734
6 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
2734
6 Temmuz 1897
1
2734
6 Temmuz 1897
2734
Ġlan
Duyuru
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
6 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2734
6 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2734
6 Temmuz 1897
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2734
6 Temmuz 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2734
6 Temmuz 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2734
6 Temmuz 1897
4
Ġlan
Duyuru
2735
7 Temmuz 1897
1
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Duyuru
[Ġmzasız]
367
Duyuru
Hastalıkların su ile tedavi edilmesine temkinli yaklaĢanlar
için bu tedavi yönteminin tarihteki örnekleri hakkında bilgi
verilmiĢtir.
2735
7 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2735
7 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2735
7 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2735
7 Temmuz 1897
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2735
7 Temmuz 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2735
7 Temmuz 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2735
7 Temmuz 1897
4
Ġlan
Reklam
2736
8 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2736
8 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
2736
8 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2736
8 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2736
8 Temmuz 1897
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2736
8 Temmuz 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2736
8 Temmuz 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2736
8 Temmuz 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2736
8 Temmuz 1897
4
Ġlan
Reklam
2737
9 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2737
9 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
2737
9 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
368
Duyuru
Duyuru
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Çocuklara Mahsus Gazete isimli yayınlar hakkında bilgi
verilmektedir.
2737
9 Temmuz 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2737
9 Temmuz 1897
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2737
9 Temmuz 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2737
9 Temmuz 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2737
9 Temmuz 1897
4
Ġlan
Reklam
2738
10 Temmuz
1897
10 Temmuz
1897
10 Temmuz
1897
10 Temmuz
1897
10 Temmuz
1897
10 Temmuz
1897
10 Temmuz
1897
10 Temmuz
1897
10 Temmuz
1897
11 Temmuz
1897
11 Temmuz
1897
11 Temmuz
1897
11 Temmuz
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tebligât-ı Resmiye
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Reklam
2738
2738
2738
2738
2738
2738
2738
2738
2739
2739
2739
2739
Ġlan
4
1
[Ġmzasız]
1
Duyuru
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
369
Noradonkiyan Kapril Efendi‟nin Fransızca kaleme aldığı
eseri ve İrtika ismiyle yayınlanan mecmua hakkında bilgi
verilmektedir.
Duyuru
Gazât-ı Osmâniyeye Mahsus Mektup Paketi adıyla
yayınlanan esere dair bilgi verilmektedir.
1897
2739
2739
2739
2740
2740
2740
2740
2740
2740
2740
2741
2741
2741
2741
2741
2741
2741
11 Temmuz
1897
11 Temmuz
1897
11 Temmuz
1897
12 Temmuz
1897
12 Temmuz
1897
12 Temmuz
1897
12 Temmuz
1897
12 Temmuz
1897
12 Temmuz
1897
12 Temmuz
1897
13 Temmuz
1897
13 Temmuz
1897
13 Temmuz
1897
13 Temmuz
1897
13 Temmuz
1897
13 Temmuz
1897
13 Temmuz
1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
370
Duyuru
2741
2742
2742
2742
2742
2742
2742
2742
2742
2743
2743
2743
2743
2743
2743
2743
2743
13 Temmuz
1897
14 Temmuz
1897
14 Temmuz
1897
14 Temmuz
1897
14 Temmuz
1897
14 Temmuz
1897
14 Temmuz
1897
14 Temmuz
1897
14 Temmuz
1897
15 Temmuz
1897
15 Temmuz
1897
15 Temmuz
1897
15 Temmuz
1897
15 Temmuz
1897
15 Temmuz
1897
15 Temmuz
1897
15 Temmuz
1897
4
Ġlan
Reklam
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
371
Duyuru
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Çocuklara Mahsus Gazete isimli yayınlar hakkında bilgi
verilmektedir.
2743
2744
2744
2744
2744
2744
2744
2744
2744
2744
2744
2745
2745
2745
2747
2747
2747
2748
15 Temmuz
1897
16 Temmuz
1897
16 Temmuz
1897
16 Temmuz
1897
16 Temmuz
1897
16 Temmuz
1897
16 Temmuz
1897
16 Temmuz
1897
16 Temmuz
1897
16 Temmuz
1897
16 Temmuz
1897
17 Temmuz
1897
17 Temmuz
1897
17 Temmuz
1897
19 Temmuz
1897
19 Temmuz
1897
19 Temmuz
1897
20 Temmuz
1897
4
Ġlan
Reklam
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Ajans Telgrafları
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Ġlan
Duyuru
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
372
Haber
Osmanlı-Yunan harbinde elde edilen baĢarının Osmanlı‟nın
siyasi nüfuzuna etkileri değerlendirilmiĢtir.
İrtika ve Kavânin ve Nizâmât Mecmuâsı isimli yayınlar
hakkında bilgi verilmektedir.
2748
2748
2748
2748
2748
2748
2748
2749
2749
2749
2749
2749
2749
2749
2749
2749
2750
2750
20 Temmuz
1897
20 Temmuz
1897
20 Temmuz
1897
20 Temmuz
1897
20 Temmuz
1897
20 Temmuz
1897
20 Temmuz
1897
21 Temmuz
1897
21 Temmuz
1897
21 Temmuz
1897
21 Temmuz
1897
21 Temmuz
1897
21 Temmuz
1897
21 Temmuz
1897
21 Temmuz
1897
21 Temmuz
1897
22 Temmuz
1897
22 Temmuz
1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Ġhtar-ı Mahsus
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
373
Duyuru
Duyuru
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2751
2751
2751
2751
2751
2751
2751
2751
2751
22 Temmuz
1897
22 Temmuz
1897
22 Temmuz
1897
22 Temmuz
1897
22 Temmuz
1897
22 Temmuz
1897
22 Temmuz
1897
22 Temmuz
1897
23 Temmuz
1897
23 Temmuz
1897
23 Temmuz
1897
23 Temmuz
1897
23 Temmuz
1897
23 Temmuz
1897
23 Temmuz
1897
23 Temmuz
1897
23 Temmuz
1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Reklam
Ġlan
4
1
[Ġmzasız]
1
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
Dr. Hakkı
Deniz Hamamları
Makale
4
[Ġmzasız]
Pembe Kız
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
374
Musavver Servet-i Fünûn isimli mecmua hakkında bilgi
verilmektedir.
Duyuru
Deniz suyunun ve havasının sağlık açısından sağlayacağı
yararlılıklar incelenmektedir.
Aynı ismi taĢıyan tiyatro oyununun gecikmeli de olsa
sergileneceği duyurulmaktadır.
2751
23 Temmuz
1897
4
2751
23 Temmuz
1897
24 Temmuz
1897
24 Temmuz
1897
24 Temmuz
1897
24 Temmuz
1897
24 Temmuz
1897
24 Temmuz
1897
4
2752
2752
2752
2752
2752
2752
2752
2752
2752
2753
2753
2753
2753
2753
2753
24 Temmuz
1897
24 Temmuz
1897
24 Temmuz
1897
25 Temmuz
1897
25 Temmuz
1897
25 Temmuz
1897
25 Temmuz
1897
25 Temmuz
1897
25 Temmuz
1897
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tebligât-ı Resmiye
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus- Afrika‟da
Osmanlı Ticareti
Makale
3-4
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Fenniye
Makale
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
375
Denizde Men‟-i Müsademe Nizamname-yi Cedidesi ve Âsârı İslamiye ve Matbuat-ı Osmaniye isimli yayınlar hakkında
bilgi verilmektedir.
Duyuru
Bir Alman tüccarın, Afrika‟daki Osmanlı tüccarlarının
sağlayacakları geliĢim hakkında verdiği röportaj
değerlendirilmektedir.
Sıcak havanın vücutta meydana getirdiği değiĢimlerin etkisi
incelenmektedir.
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2754
2755
2755
2755
2755
2755
26 Temmuz
1897
26 Temmuz
1897
26 Temmuz
1897
26 Temmuz
1897
26 Temmuz
1897
26 Temmuz
1897
26 Temmuz
1897
26 Temmuz
1897
26 Temmuz
1897
26 Temmuz
1897
26 Temmuz
1897
26 Temmuz
1897
27 Temmuz
1897
27 Temmuz
1897
27 Temmuz
1897
27 Temmuz
1897
27 Temmuz
1897
1
[Ġmzasız]
1
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
4
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Fenniye
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l- A‟lam
4
[Ġmzasız]
MeĢâhir-i Ġslam
4
[Ġmzasız]
ġifa-ı ġerif Tercümesi
Yayın
Tanıtım
Yayın
Tanıtım
Yayın
Tanıtım
Reklam
Ġlan
4
1
[Ġmzasız]
1
Duyuru
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
376
Duyuru
Gençlere verilen eğitimlerin maddi ve manevi kazançları
incelenmiĢtir.
Ġngiliz Darü‟l-Fünûnlarında kadınlar, Amerika‟da icat edilen
“Deniz dibi iĢçisi” isimli alet vb. konularda bilgiler
verilmektedir.
2755
2755
2755
2755
2755
2755
2756
2756
2756
2756
2756
2756
2756
2756
2756
2757
27 Temmuz
1897
27 Temmuz
1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
27 Temmuz
1897
27 Temmuz
1897
27 Temmuz
1897
27 Temmuz
1897
28 Temmuz
1897
28 Temmuz
1897
28 Temmuz
1897
28 Temmuz
1897
28 Temmuz
1897
28 Temmuz
1897
28 Temmuz
1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Reklam
28 Temmuz
1897
28 Temmuz
1897
29 Temmuz
1897
Ġlan
4
1
[Ġmzasız]
1
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus- Sulhtan
Sonra
Makale
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
377
2752. sayıda, Osmanlıların Afrika‟da yürüttükleri ticari
faaliyetleri değerlendiren “Bend-i Mahsus”a ek olarak
kaleme alınmıĢtır. “MeslektaĢlarınızdan Biri” imzasıyla
yayınlanmıĢtır.
Musavver Fennî Eğlenceler adlı yayının üçüncü cildi
hakkında bilgi verilmektedir.
Duyuru
Osmanlı-Yunan savaĢının son bulmasının ardından barıĢ
ortamının nasıl korunacağı ve bundan nasıl yararlanılacağı
hakkında değerlendirme yapılmıĢtır.
2757
2757
2757
2757
2757
2757
2757
2757
2757
2757
2757
2757
2758
2758
2758
2758
2758
2758
29 Temmuz
1897
29 Temmuz
1897
29 Temmuz
1897
29 Temmuz
1897
29 Temmuz
1897
29 Temmuz
1897
29 Temmuz
1897
29 Temmuz
1897
29 Temmuz
1897
29 Temmuz
1897
29 Temmuz
1897
29 Temmuz
1897
30 Temmuz
1897
30 Temmuz
1897
30 Temmuz
1897
30 Temmuz
1897
30 Temmuz
1897
30 Temmuz
1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Duyuru
3
[Ġmzasız]
3
Dr. Hakkı
3
[Ġmzasız]
Londra Muhbir-i
Mahsusumuzdan
Paris Muhbir-i
Mahsusumuzdan
Tarih-i ĠĢretten Fâcialı
Sahifeler
Fevâid-i Beytiye
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Reklam
Ġlan
4
1
[Ġmzasız]
1
Duyuru
Makale
Fıkra
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1-2
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
378
Duyuru
Alkol kullanımının önüne geçmenin mühim olduğu ve alkol
tüketim tarihi ile ilgili bir makaledir.
KararmıĢ gümüĢlerin temizliğine dair pratik bilgiler
verilmektedir.
Musavver Servet-i Fünûn isimli eser hakkında bilgi
verilmektedir.
2758
2758
2758
2759
2759
2759
2759
2759
2759
2759
2759
2759
2759
2759
2759
2759
2760
30 Temmuz
1897
30 Temmuz
1897
30 Temmuz
1897
31 Temmuz
1897
31 Temmuz
1897
31 Temmuz
1897
31 Temmuz
1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
31 Temmuz
1897
31 Temmuz
1897
31 Temmuz
1897
31 Temmuz
1897
31 Temmuz
1897
31 Temmuz
1897
31 Temmuz
1897
31 Temmuz
1897
31 Temmuz
1897
1 Ağustos 1897
4
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Hükümet-i Seniyyenin
Muvaffakiyât-ı Siyâsiyesi
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Duyuru
3-4
Dr. Hakkı
4
[Ġmzasız]
4
[Ġmzasız]
Paris Muhbir-i
Mahsusumuzdan
Tarih-i ĠĢretten Fâcialı
Sahifeler 2
ġafak Bahçesi‟nde Abdi
Efendi
(BaĢlıksız)
4
[Ġmzasız]
MeĢahir-i Ġslam
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
379
Makale
Bulgaristan Ceza Kanunu Tercümesi isimli eser
tanıtılmaktadır.
Bir Fransız gazetesinin Osmanlı‟nın siyasi durumuna iliĢkin
olarak görüĢ bildirdiği fıkra değerlendirilmektedir. Bu
fıkrada Osmanlı‟nın politik yükseliĢinden Ģikâyet
edilmektedir.
Makale
Duyuru
Duyuru
Tiyatrocu Abdürrezzak Efendi‟nin ġafak Bahçesi‟nde yeni
bir oyun sergileyeceği haber verilmektedir.
Askerlere yapılacak yardımları taĢıyan Ģirketlerin duyurusu
yapılmıĢtır.
2760
1 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2760
1 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2760
1 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2760
1 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2760
1 Ağustos 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2760
1 Ağustos 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2760
1 Ağustos 1897
4
[Ġmzasız]
Tiyatrolar
Duyuru
2760
1 Ağustos 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Ġlan
2761
2 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2761
2 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
2761
2 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2761
2 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2761
2 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2761
2 Ağustos 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2761
2 Ağustos 1897
3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus- Medeniyet
ve Ġnsaniyet
Makale
2761
2 Ağustos 1897
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2761
2 Ağustos 1897
4
Ġlan
Reklam
2762
3 Ağustos 1897
1
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Duyuru
[Ġmzasız]
380
Duyuru
Dr. Mehmet Emin‟in “Avrupa Medeniyet-i Hâzırası
Hakkında Bir Osmanlı Feylosofunun Mütâlaâtı” isimli eseri
ve bu eserin Almanya‟da uyandırdığı etki
değerlendirilmektedir.
2762
3 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2762
3 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2762
3 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2762
3 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2762
3 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2762
3 Ağustos 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2762
3 Ağustos 1897
4
[Ġmzasız]
Dekâik-i Edebiye
Makale
2762
3 Ağustos 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2762
3 Ağustos 1897
4
Ġlan
Reklam
2763
4 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2763
4 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
2763
4 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2763
4 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2763
4 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2763
4 Ağustos 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2763
4 Ağustos 1897
3-4
Dr. Muzaffer
Bazı Mütâlaât-ı Sıhhiye
Makale
2763
4 Ağustos 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2763
4 Ağustos 1897
4
Ġlan
Reklam
2764
5 Ağustos 1897
1
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Duyuru
[Ġmzasız]
381
Edebiyatta Ģekil kadar mananın da önemli olduğunu savunan
bir mektuptur.
Duyuru
Kolera, veba, frengi gibi toplumu tehdit eden ve önüne
geçilemeyen hastalıklar hakkında değerlendirmeler
yapılmıĢtır.
2764
5 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2764
5 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2764
5 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2764
5 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2764
5 Ağustos 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2764
5 Ağustos 1897
3-4
[Ġmzasız]
ġuûn-ı Fenniye
Fıkra
2764
5 Ağustos 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2764
5 Ağustos 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2764
5 Ağustos 1897
4
Yayın
Tanıtım
Reklam
2765
6 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
2765
6 Ağustos 1897
1
2765
6 Ağustos 1897
2765
Ġlan
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
6 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2765
6 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2765
6 Ağustos 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2765
6 Ağustos 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2765
6 Ağustos 1897
4
Ġlan
Reklam
2766
7 Ağustos 1897
1
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
[Ġmzasız]
382
Duyuru
Yeni Bir Hava Gemisi, Sayı Makinesi, Göz Hastalıkları gibi
ara baĢlıklarla fen dünyasında yaĢana geliĢmelere yer
verilmiĢtir.
Musavver Servet-i Fünûn isimli yayının son nüshası
hakkında duyuru yapılmıĢtır.
2766
7 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2766
7 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2766
7 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2766
7 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
2766
7 Ağustos 1897
1-2
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2766
7 Ağustos 1897
2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2766
7 Ağustos 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2766
7 Ağustos 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2766
7 Ağustos 1897
4
Ġlan
Reklam
2767
8 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2767
8 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
2767
8 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2767
8 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2767
8 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2767
8 Ağustos 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2767
8 Ağustos 1897
3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2767
8 Ağustos 1897
3-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2767
8 Ağustos 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
383
Makale
Tarihin yalnızca savaĢlardan ve önemli Ģahsiyetlerden ibaret
olmadığı hakkında yazılmıĢ bir makaledir. Tarih kavramının
geniĢ ve kavrayıcı olduğu fikri savunulmuĢtur.
Duyuru
“Ġzdivaç Neden Azalıyor?” ara baĢlığı altında: özellikle
Amerika ve Avrupa‟da evlilik sayısının günden güne
azalmasının ardındaki nedenler aranmaktadır.
2767
8 Ağustos 1897
4
[Ġmzasız]
2767
8 Ağustos 1897
4
2768
9 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
2768
9 Ağustos 1897
1
2768
9 Ağustos 1897
2768
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
9 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2768
9 Ağustos 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2768
9 Ağustos 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2768
9 Ağustos 1897
3-4
[Ġmzasız]
Muharrir-i Ecnebiye
Duyuru
2768
9 Ağustos 1897
4
Ġlan
Reklam
2769
10 Ağustos
1897
10 Ağustos
1897
10 Ağustos
1897
10 Ağustos
1897
10 Ağustos
1897
10 Ağustos
1897
10 Ağustos
1897
11 Ağustos
1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
NiĢan
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Vilâdet-i Emirü‟lMü‟minin Hazret-i
Nübüvvet-penâhî
Fıkra
2769
2769
2769
2769
2769
2769
2770
4
1
[Ġmzasız]
384
Duyuru
Duyuru
Hz. Muhammed‟in doğum yıldönümü münasebetiyle kaleme
alınmıĢtır.
2770
2770
2770
2770
2770
2770
2770
2770
2771
2771
2771
2771
2771
2771
2771
2771
2771
11 Ağustos
1897
11 Ağustos
1897
11 Ağustos
1897
11 Ağustos
1897
11 Ağustos
1897
11 Ağustos
1897
11 Ağustos
1897
11 Ağustos
1897
12 Ağustos
1897
12 Ağustos
1897
12 Ağustos
1897
12 Ağustos
1897
12 Ağustos
1897
12 Ağustos
1897
12 Ağustos
1897
12 Ağustos
1897
12 Ağustos
1897
1
[Ġmzasız]
1
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
(BaĢlıksız)
Ġlan
Fıkra
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Vilâdet-i Emirü‟lMü‟minin Hazret-i
Nübüvvet-penâhî
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
385
Duyuru
Duyuru
Hz. Muhammed‟in doğum yıldönümü münasebetiyle kaleme
alınmıĢtır.
2771
12 Ağustos
1897
4
2771
12 Ağustos
1897
13 Ağustos
1897
4
1
[Ġmzasız]
13 Ağustos
1897
13 Ağustos
1897
13 Ağustos
1897
13 Ağustos
1897
13 Ağustos
1897
13 Ağustos
1897
13 Ağustos
1897
13 Ağustos
1897
13 Ağustos
1897
14 Ağustos
1897
14 Ağustos
1897
14 Ağustos
1897
14 Ağustos
1897
1
2772
2772
2772
2772
2772
2772
2772
2772
2772
2772
2773
2773
2773
2773
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
Fıkra
[Ġmzasız]
Mevlid-i Meymenet-i
Müverred-i Hazret-i
Resulü Ekrem Alay-ı
Nurâniyyet Ġhtivâsı
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Hz. Muhammed‟in doğum yıldönümü münasebetiyle kaleme
alınmıĢtır.
Duyuru
Makale
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tebligât-ı Resmiye
1
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
386
Yusuf Hüsnü Bey tarafından kaleme alınmıĢ olan Hadika-i
Ezhâr ve Mecmua-ı Letâif adlı eser ve Musavver Servet-i
Fünûn isimli yayın hakkında bilgi verilmiĢtir.
Duyuru
Ġslam dünyası ve Müslümanlar için Osmanlı Devleti‟nin
önemi üzerinde durulmuĢtur.
2773
2773
2773
2773
2773
2774
2774
2774
2774
2774
2774
2774
2774
2774
2775
2775
2775
2775
14 Ağustos
1897
14 Ağustos
1897
14 Ağustos
1897
14 Ağustos
1897
14 Ağustos
1897
15 Ağustos
1897
15 Ağustos
1897
15 Ağustos
1897
15 Ağustos
1897
15 Ağustos
1897
15 Ağustos
1897
15 Ağustos
1897
15 Ağustos
1897
15 Ağustos
1897
16 Ağustos
1897
16 Ağustos
1897
16 Ağustos
1897
16 Ağustos
1897
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Paris Muhbir-i
Mahsusumuzdan
Borsa
4
[Ġmzasız]
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Reklam
Duyuru
Ġlan
4
1
[Ġmzasız]
1
Duyuru
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
387
Duyuru
Mecmua-ı Ebuzziyanın altmıĢ ikinci nüshasının yayınlandığı
duyurulmaktadır.
2775
2775
2775
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2777
2777
2777
2777
2777
16 Ağustos
1897
16 Ağustos
1897
16 Ağustos
1897
17 Ağustos
1897
1-4
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Duyuru
17 Ağustos
1897
17 Ağustos
1897
17 Ağustos
1897
17 Ağustos
1897
17 Ağustos
1897
17 Ağustos
1897
17 Ağustos
1897
18 Ağustos
1897
18 Ağustos
1897
18 Ağustos
1897
18 Ağustos
1897
18 Ağustos
1897
1
[Ġmzasız]
Avâtıf-ı Ketibe-perver-i
Hazret-i PadiĢahi ve
Mecruh Gazilerimize
Madalya Tevzi‟i Resm-i
Alisi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Mecruh Gazilerimizin
Memleketlerine Avdetleri
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
388
Osmanlı-Yunan harbinden baĢarıyla çıkan askerlere madalya
verildiği duyurulmaktadır.
Duyuru
Yunan savaĢının son bulmasından sonra askerlerin eve
dönüĢleri bildirilmektedir.
2777
2777
2777
2777
2777
2777
2777
2778
2778
2778
2778
2778
2778
2778
2779
2779
2779
2779
18 Ağustos
1897
18 Ağustos
1897
18 Ağustos
1897
18 Ağustos
1897
18 Ağustos
1897
18 Ağustos
1897
18 Ağustos
1897
19 Ağustos
1897
19 Ağustos
1897
19 Ağustos
1897
19 Ağustos
1897
19 Ağustos
1897
19 Ağustos
1897
19 Ağustos
1897
20 Ağustos
1897
20 Ağustos
1897
20 Ağustos
1897
20 Ağustos
1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Makale
4
[Ġmzasız]
4
[Ġmzasız]
Menâzır-ı Harpten Bir
Levha
Daü‟l-Küul ve Tedâbir-i
Lâzıme
Kâmusu‟l A‟lam
4
[Ġmzasız]
MeĢâhir-i Ġslam
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
Makale
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tebligât-ı Resmiye
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Duyuru
389
Osmanlı–Yunan savaĢından Velestin Ģehrinde yaĢanmıĢ bir
manzara sunulmuĢtur.
Paris‟te bir doktorun alkolün zararları üzerine yaptığı
çalıĢmalardan söz edilmektedir.
2779
2779
2779
2779
2779
2780
2780
2780
2780
2780
2780
2780
2780
2781
2781
2781
20 Ağustos
1897
20 Ağustos
1897
20 Ağustos
1897
20 Ağustos
1897
20 Ağustos
1897
21 Ağustos
1897
21 Ağustos
1897
21 Ağustos
1897
21 Ağustos
1897
21 Ağustos
1897
21 Ağustos
1897
21 Ağustos
1897
21 Ağustos
1897
22 Ağustos
1897
22 Ağustos
1897
22 Ağustos
1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Duyuru
4
Makale
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
390
Mustafa Kamil Efendi tarafından tercüme edilen Kitâbu‟l
Masâdır ve‟l-Ef‟âl isimli eserin ve ayrıca Hadika-yı Ezhâr u
Mecmua-ı Letâif isimli mecmuanın ikinci nüshasının
duyurusu yapılmıĢtır.
Avanzade Mehmet Süleyman ve H. Mazhar Bey‟in ortak
olarak neĢrettikleri “Âsâr-ı Müntehabe Kütüphanesi” isimli
külliyatın “Bir Kızın SergüzeĢti” isimli ilk nüshası hakkında
bilgi verilmektedir.
2781
2781
2781
2781
2781
2781
2781
2782
2782
2782
2782
2782
2782
2782
2782
2782
2782
2782
22 Ağustos
1897
22 Ağustos
1897
22 Ağustos
1897
22 Ağustos
1897
22 Ağustos
1897
22 Ağustos
1897
22 Ağustos
1897
23 Ağustos
1897
23 Ağustos
1897
23 Ağustos
1897
23 Ağustos
1897
23 Ağustos
1897
23 Ağustos
1897
23 Ağustos
1897
23 Ağustos
1897
23 Ağustos
1897
23 Ağustos
1897
23 Ağustos
1897
1
[Ġmzasız]
1
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Makale
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
Dr. Hakkı
Hayât-ı Tıflâne
Makale
3
[Ġmzasız]
Muamelat-ı Ticariye
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
391
Sahnelenecek tiyatro oyunlarının gün ve saat bilgileri
verilmiĢtir.
Makale
Çocukları sağlığı için alınması gereken tedbirler hakkında
bilgi veren bir makaledir.
Ġngiltere‟nin uluslararası ticari iliĢkilerini yoluna koymak
adına yaptıkları düzenlemeler ve planlar hakkında bilgi
verilmektedir.
2782
2782
2782
2783
2783
2783
2783
2783
2783
2783
2783
2783
2783
2783
2784
2784
23 Ağustos
1897
23 Ağustos
1897
23 Ağustos
1897
24 Ağustos
1897
24 Ağustos
1897
24 Ağustos
1897
24 Ağustos
1897
24 Ağustos
1897
24 Ağustos
1897
24 Ağustos
1897
24 Ağustos
1897
24 Ağustos
1897
24 Ağustos
1897
24 Ağustos
1897
25 Ağustos
1897
25 Ağustos
1897
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 151“Muhabbet Yeminleri”
Ġlan
Hikâye
4
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Makâlât-ı EdebiyeKadınlar Nazarında
Erkekler
Makale
4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Makale
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
392
Hasta ziyaretine giden bir adamın yıllar önce büyük bir aĢkla
sevdiği kadınla karĢılaĢmaları anlatılmaktadır.
“MeĢahir-i Nisvânın Külliyat-ı Âsâr” isimli eserden yola
çıkarak kadınların erkekler hakkındaki düĢünceleri ve
verdikleri hükümler hakkında bilgi verilmektedir. Yazı
“Asar-ı edebiye meraklılarından biri” imzasını taĢımaktadır.
Sir Ġsaac Holden‟in (?) ölümü üzerine kaleme alınmıĢ olan
bu yazıda Holden‟in çalıĢkanlığı ve azmi anlatılmaktadır.
2784
2784
2784
2784
2784
2784
2784
2784
2784
2784
2785
2785
2785
2785
2785
2785
2785
2785
25 Ağustos
1897
25 Ağustos
1897
25 Ağustos
1897
25 Ağustos
1897
25 Ağustos
1897
25 Ağustos
1897
25 Ağustos
1897
25 Ağustos
1897
25 Ağustos
1897
25 Ağustos
1897
26 Ağustos
1897
26 Ağustos
1897
26 Ağustos
1897
26 Ağustos
1897
26 Ağustos
1897
26 Ağustos
1897
26 Ağustos
1897
26 Ağustos
1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Fıkra
4
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye- Küçük
Sanatkârlar
MeĢahir-i Ġslam
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Makale
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
393
Makale
Sanata ve ilme merakı ve yeteneği olduğu halde baĢka
mesleklere yönelmek zorunda kalan kimseler hakkındadır.
2785
26 Ağustos
1897
4
2785
26 Ağustos
1897
27 Ağustos
1897
27 Ağustos
1897
27 Ağustos
1897
27 Ağustos
1897
27 Ağustos
1897
27 Ağustos
1897
27 Ağustos
1897
27 Ağustos
1897
27 Ağustos
1897
27 Ağustos
1897
28 Ağustos
1897
28 Ağustos
1897
4
2786
2786
2786
2786
2786
2786
2786
2786
2786
2786
2787
2787
2787
2787
28 Ağustos
1897
28 Ağustos
1897
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Makale
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Avâtıf-ı Ketibe-perver-i
Hazret-i PadiĢahi ve
Mecruh Gazilerimize
Madalya Tevzi‟i Resm-i
Alisi
Tebligât-ı Resmiye
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Duyuru
394
Musavver Servet-i Fünûn ve Hadika-yı Ezhâr Yahut
Mecmua-ı Letâif isimli yayınlar hakkında kısa duyurular
yapılmıĢtır.
Duyuru
Osmanlı-Yunan harbinden baĢarıyla çıkan askerlere madalya
verildiği duyurulmaktadır.
2787
2787
2787
2787
2787
2787
2787
2788
2788
2788
2788
2788
2788
2788
2788
2788
2788
28 Ağustos
1897
28 Ağustos
1897
28 Ağustos
1897
28 Ağustos
1897
28 Ağustos
1897
28 Ağustos
1897
28 Ağustos
1897
29 Ağustos
1897
29 Ağustos
1897
29 Ağustos
1897
29 Ağustos
1897
29 Ağustos
1897
29 Ağustos
1897
29 Ağustos
1897
29 Ağustos
1897
29 Ağustos
1897
29 Ağustos
1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Makale
4
[Ġmzasız]
Makâlât-ı EdebiyeKadınların Nazarında
Erkekler
(BaĢlıksız)
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Paris Borsası
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
395
Duyuru
“Avrupa Tahsili” baĢlığını taĢıyan bu yazıda eğitim almak
için farklı ülkelere gitme meselesi değerlendirilmektedir.
2788
2788
2788
2788
2789
2789
2789
2789
2789
2789
2789
2789
2789
2789
2790
2790
2790
29 Ağustos
1897
29 Ağustos
1897
29 Ağustos
1897
29 Ağustos
1897
30 Ağustos
1897
30 Ağustos
1897
30 Ağustos
1897
30 Ağustos
1897
30 Ağustos
1897
30 Ağustos
1897
30 Ağustos
1897
30 Ağustos
1897
30 Ağustos
1897
30 Ağustos
1897
31 Ağustos
1897
31 Ağustos
1897
31 Ağustos
1897
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 152-“Bir
Cambazın Hikâyesi”
(BaĢlıksız)
Ġlan
Reklam
Fıkra
PadiĢahın cülus töreni dolayısıyla kaleme alınmıĢtır.
ġiir
PadiĢahın cülus töreni dolayısıyla kaleme alınmıĢ manzum
parçalar yer almaktadır.
Duyuru
4
1-2
[Ġmzasız]
2-3
[Ġmzasız]
[…] Feyzü‟l-Füruz Cülus-ı
Hümayun-ı Hazret-i
PadiĢahi
Kasâid-i Tebrikiye
3
[Ġmzasız]
Tevcihât
396
Haber
Genç bir cambaz ve onu evine davet eden gizemli aĢığı
arasında yaĢananlar anlatılmaktadır.
Duyuru
2791
31 Ağustos
1897
31 Ağustos
1897
31 Ağustos
1897
31 Ağustos
1897
31 Ağustos
1897
1 Eylül 1897
2791
2790
2790
2790
2790
2790
2
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
1 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Dünkü ve Dün Geceki
ġehrâyin-i Meserret-karin
Tevcihât
2791
1 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2791
1 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2791
1 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2791
1 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2791
1 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2791
1 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Duyuru
2791
1 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
ġehrâyin-i Behçet-rehinin
Tafsilatı
Ġhtar-ı Mahsus
2792
2 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2792
2 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Lutf-ı Celil-i Bi-Adil-i
ġehenĢâhî ve Avâtıf-ı
Ketibe-perver-i Ģehriyarî
Tevcihât
2792
2 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2792
2 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
397
Duyuru
Duyuru
Duyuru
2792
2 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
2792
2 Eylül 1897
2
2792
2 Eylül 1897
2792
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Paris Borsası
2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2 Eylül 1897
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2792
2 Eylül 1897
3-4
[Ġmzasız]
Duyuru
2792
2 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Bakiye-i ġehrâyin-i
Behçet-rehin
Ġhtar-ı Mahsus
2792
2 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2792
2 Eylül 1897
4
(BaĢlıksız)
Ġlan
2793
3 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2793
3 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2793
3 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2793
3 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Duyuru
2793
3 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
2793
3 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2793
3 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2793
3 Eylül 1897
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2793
3 Eylül 1897
3-4
[Ġmzasız]
Duyuru
2793
3 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Bakiye-i ġehrâyin-i
Behçet-karin
Borsa
2793
3 Eylül 1897
4
(BaĢlıksız)
Ġlan
398
Duyuru
Duyuru
Makale
Duyuru
2794
4 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
2794
4 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
2794
4 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2794
4 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Paris Borsası
2794
4 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2794
4 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2794
4 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Duyuru
2794
4 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Bakiye-i ġehrâyin-i
Behçet-rehin
Borsa
2794
4 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2795
5 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2795
5 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2795
5 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2795
5 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2795
5 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Duyuru
2795
5 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
2795
5 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2795
5 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Duyuru
2795
5 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Bakiye-i ġehrâyin-i
Behçet-rehin
Borsa
2795
5 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
399
Duyuru
Duyuru
Duyuru
Haber
Duyuru
2796
6 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2796
6 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2796
6 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2796
6 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2796
6 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
2796
6 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2796
6 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2797
7 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2797
7 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2797
7 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2797
7 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Paris Borsası
2797
7 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2797
7 Eylül 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2797
7 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2797
7 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2798
8 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2798
8 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2798
8 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2798
8 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Duyuru
400
Haber
Duyuru
2798
8 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2798
8 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2798
8 Eylül 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2798
8 Eylül 1897
3-4
[Ġmzasız]
Makale
2798
8 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Gazete Muhbirinin
Mahareti
Kâmusu‟l-A‟lam
2798
8 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2798
8 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2799
9 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2799
9 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2799
9 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2799
9 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2799
9 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Paris Borsası
2799
9 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2799
9 Eylül 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2799
9 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2799
9 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2799
9 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2800
10 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2800
10 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
New York‟ta bir saatçinin karısının ortadan kaybolmasıyla
baĢlayan araĢtırmalar hakkında yazılmıĢtır.
Duyuru
401
Duyuru
Musavver Servet-i Fünûn ve Hadika-yı Ezhâr isimli
yayınların son nüshaları hakkında bilgi verilmektedir.
2800
10 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2800
10 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2800
10 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Duyuru
2800
10 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
2800
10 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2800
10 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2800
10 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
2800
10 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2801
11 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
2801
11 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2801
11 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar
Duyuru
2801
11 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2801
11 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Paris Borsası
2801
11 Eylül 1897
1-4
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2801
11 Eylül 1897
_
___
___
____
2801
11 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2801
11 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2802
12 Eylül 1897
_
___
___
___
2803
13 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
Duyuru
402
Haber
BinbaĢı Hüseyin Hüsnü Bey tarafından kaleme alınmıĢ olan
Tatbikat-ı Ulûm-ı Riyâziyeden Tesri‟ü‟l- Mesaha adlı eser
hakkında kısaca bilgi verilmektedir.
Duyuru
Birinci ve ikinci sayfaların bir bölümü yıpranmıĢ
olduğundan bu bölümler incelenememiĢtir.
Eksik Sayı
ve Yunan Muharebesi
2803
13 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2803
13 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2803
13 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2803
13 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2803
13 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2803
13 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
2803
13 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2804
14 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2804
14 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
ġefkat ve Ġltifat-ı Cihankıymet-i Cenâb-ı Hilafetpenâhî
Tevcihât
2804
14 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2804
14 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2804
14 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2804
14 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2804
14 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
2804
14 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2804
14 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2804
14 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2805
15 Eylül 1897
1
Kelamu‟l-Mülûk,
Mülûku‟l-Kelam
Fıkra
[Ġmzasız]
403
PadiĢahın ordu mensuplarına hediye ettiği kılıç ve
madalyalar duyurulmaktadır.
Duyuru
Haber
PadiĢahın askerleri evladı gibi gördüğünü ileten bir fermanı
hakkındadır.
2805
15 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2805
15 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2805
15 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2805
15 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2805
15 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2805
15 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
2805
15 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2805
15 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2805
15 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2805
15 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2806
16 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2806
16 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2806
16 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2806
16 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2806
16 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2806
16 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
2806
16 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2806
16 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2806
16 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 153“Alicenap Kız”
Hikâye
404
Haber
Tiyatro oyunları hakkında yapılan duyurudur.
Haber
Alphonse Karr‟dan tercüme edilmiĢ olan bu hikâyede aynı
adama âĢık olan iki genç kız anlatılmaktadır.
2806
16 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Musavver Servet-i Fünûn
2806
16 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
2806
16 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2807
17 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2807
17 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2807
17 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2807
17 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2807
17 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Duyuru
2807
17 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
2807
17 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2807
17 Eylül 1897
4
Salih Zeki
Mübahase-i Fenniye
Makale
2807
17 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l-A‟lam
Duyuru
2807
17 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2807
17 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2808
18 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
2808
18 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2808
18 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2808
18 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Duyuru
2808
18 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
405
Musavver Servet-i Fünûn isimli yayın hakkında bilgi
verilmektedir.
Haber
Haber
“Takdir-i Ġhtimalât” isimli bu yazıda olasılıkların
belirlenmesi üzerinde durulmuĢtur.
2808
18 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2808
18 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2808
18 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2809
19 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus-ġanlı Asker
Duyuru
2809
19 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2809
19 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2809
19 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2809
19 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2809
19 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
2809
19 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2809
19 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2809
19 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
2809
19 Eylül 1897
4
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
2810
20 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2810
20 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2810
20 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2810
20 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2810
20 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2810
20 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Duyuru
406
ġanlı Asker ismini taĢıyan tarihi bir romanın yayınına
baĢlanılacağı duyurulmaktadır.
Haber
Cemil Bey tarafından kaleme alınan Sarf-ı Arabî isimli
eserin yayınlandığı duyurulmaktadır.
2810
20 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2810
20 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
2810
20 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2811
21 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2811
21 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Lutf-ı Celil-i Bi-Adil-i
ġehenĢâhî ve Avatıf-ı
Ketibe-perver-i Ģehriyarî
Tevcihât
2811
21 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2811
21 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2811
21 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2811
21 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2811
21 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2811
21 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
2811
21 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2811
21 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2811
21 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2812
22 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2812
22 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2812
22 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2812
22 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2812
22 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Duyuru
407
Duyuru
Haber
2812
22 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2812
22 Eylül 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2812
22 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2812
22 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2813
23 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus-ġanlı Asker
Duyuru
2813
23 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2813
23 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2813
23 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2813
23 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2813
23 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2813
23 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2813
23 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
2813
23 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2813
23 Eylül 1897
3
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
2813
23 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
2813
23 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
2813
23 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2813
23 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Musavver Servet-i Fünûn
2813
23 Eylül 1897
4
Yayın
Tanıtım
Reklam
Ġlan
408
Haber
Bir onbaĢının baĢından geçenleri konu edinen tarihi bir
romandır.
Musavver Servet-i Fünûn isimli mecmuanın son nüshası
hakkında duyurudur.
2814
24 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2814
24 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2814
24 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2814
24 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2814
24 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2814
24 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
2814
24 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2814
24 Eylül 1897
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2814
24 Eylül 1897
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
2814
24 Eylül 1897
3-4
Salih Zeki
Mübahase-i Fenniye 2
Makale
2814
24 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
2814
24 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2814
24 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2815
25 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
2815
25 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
2815
25 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2815
25 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2815
25 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2815
25 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
409
Makale
Haber
Buhar makinelerinin gösterdiği geliĢim hakkında bilgi
verilmektedir.
2815
25 Eylül 1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2815
25 Eylül 1897
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
2815
25 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l-A‟lam
Duyuru
2815
25 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
MeĢahir-i Ġslam
Duyuru
2815
25 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Askeri
Duyuru
2815
25 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2815
25 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2816
26 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2816
26 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2816
26 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2816
26 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2816
26 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
2816
26 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2816
26 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Telgrafları
Haber
2816
26 Eylül 1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2816
26 Eylül 1897
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
2816
26 Eylül 1897
3-4
Beylerbeyli
Ġbrahim
Makale
2816
26 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
KuĢ Palazı Ġlleti ve Bir
Osmanlı Tabibinin
Tetkikâtı
Hâriciye
2816
26 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
410
Askeri okullarda okutulmak üzere kaleme alınan eser
hakkındadır.
Makale
Haber
Kemah‟ta görülen kuĢpalazı salgınını incelemek üzere
görevlendirilen Dr. Nurettin Ramiz Bey‟in yaptığı
incelemeler hakkında bilgi verilmektedir.
2816
26 Eylül 1897
4
2816
26 Eylül 1897
4
2817
27 Eylül 1897
1
2817
27 Eylül 1897
2817
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
27 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2817
27 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Duyuru
2817
27 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Telgrafları
2817
27 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2817
27 Eylül 1897
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
2817
27 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
2817
27 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2818
28 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2818
28 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2818
28 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2818
28 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Duyuru
2818
28 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Telgrafları
2818
28 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2818
28 Eylül 1897
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
2818
28 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
411
Haber
Haber
Behçet Bey‟in Kıraat ve Dürûs-ı Eşya isimli kitabı ve Şerhli
Resm-i Damga Tarifesi adlı yayın hakkında duyuru
yapılmıĢtır.
2818
28 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2819
29 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2819
29 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2819
29 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2819
29 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2819
29 Eylül 1897
1-2
[Ġmzasız]
Duyuru
2819
29 Eylül 1897
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Sabah
2819
29 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2819
29 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
2819
29 Eylül 1897
4
Ġlan
Reklam
2820
30 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
2820
30 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
2820
30 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2820
30 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
2820
30 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2820
30 Eylül 1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Telgrafları
2820
30 Eylül 1897
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2820
30 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
2820
30 Eylül 1897
4
[Ġmzasız]
Musavver Servet-i Fünûn
Yayın
Tanıtım
412
Haber
Haber
2820
30 Eylül 1897
4
2820
30 Eylül 1897
4
2821
1 TeĢrinievvel
1897
1 TeĢrinievvel
1897
1 TeĢrinievvel
1897
1 TeĢrinievvel
1897
1 TeĢrinievvel
1897
1 TeĢrinievvel
1897
1 TeĢrinievvel
1897
1 TeĢrinievvel
1897
1 TeĢrinievvel
1897
1 TeĢrinievvel
1897
2 TeĢrinievvel
1897
2 TeĢrinievvel
1897
2 TeĢrinievvel
1897
2 TeĢrinievvel
1897
2 TeĢrinievvel
1897
2 TeĢrinievvel
1897
1
2821
2821
2821
2821
2821
2821
2821
2821
2821
2822
2822
2822
2822
2822
2822
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ajans Telgrafları
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Dâhiliye
413
Haber
2822
2822
2822
2822
2822
2823
2823
2823
2823
2823
2823
2823
2823
2823
2823
2824
2824
2 TeĢrinievvel
1897
2 TeĢrinievvel
1897
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
Salih Zeki
Mübahase-i Fenniye
Makale
2 TeĢrinievvel
1897
2 TeĢrinievvel
1897
2 TeĢrinievvel
1897
3 TeĢrinievvel
1897
3 TeĢrinievvel
1897
3 TeĢrinievvel
1897
3 TeĢrinievvel
1897
3 TeĢrinievvel
1897
3 TeĢrinievvel
1897
3 TeĢrinievvel
1897
3 TeĢrinievvel
1897
3 TeĢrinievvel
1897
3 TeĢrinievvel
1897
4 TeĢrinievvel
1897
4 TeĢrinievvel
1897
4
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l-A‟lam
Duyuru
4
[Ġmzasız]
MeĢahir-i Ġslam
Duyuru
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
414
“Garâib-i Elektirikiye” baĢlığını taĢıyan yazıda elektriğin
farklı kullanımlarına bağlı olarak gösterdiği farklı sonuçlar
incelenmiĢtir.
2824
2824
2824
2824
2824
2824
2824
2825
2825
2825
2825
2825
2825
2825
2825
2825
2825
2825
4 TeĢrinievvel
1897
4 TeĢrinievvel
1897
4 TeĢrinievvel
1897
4 TeĢrinievvel
1897
4 TeĢrinievvel
1897
4 TeĢrinievvel
1897
4 TeĢrinievvel
1897
5 TeĢrinievvel
1897
5 TeĢrinievvel
1897
5 TeĢrinievvel
1897
5 TeĢrinievvel
1897
5 TeĢrinievvel
1897
5 TeĢrinievvel
1897
5 TeĢrinievvel
1897
5 TeĢrinievvel
1897
5 TeĢrinievvel
1897
5 TeĢrinievvel
1897
5 TeĢrinievvel
1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Dâhiliye
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
Ġlan
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Dâhiliye
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
415
Haber
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2827
2827
2827
2827
2827
2827
2827
2827
6 TeĢrinievvel
1897
6 TeĢrinievvel
1897
6 TeĢrinievvel
1897
6 TeĢrinievvel
1897
6 TeĢrinievvel
1897
6 TeĢrinievvel
1897
6 TeĢrinievvel
1897
6 TeĢrinievvel
1897
6 TeĢrinievvel
1897
6 TeĢrinievvel
1897
7 TeĢrinievvel
1897
7 TeĢrinievvel
1897
7 TeĢrinievvel
1897
7 TeĢrinievvel
1897
7 TeĢrinievvel
1897
7 TeĢrinievvel
1897
7 TeĢrinievvel
1897
7 TeĢrinievvel
1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Dâhiliye
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Duyuru
4
Haber
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
Ġlan
416
Duyuru
Musavver Servet-i Fünûn isimli yayın hakkında bilgi
içermektedir.
2828
2828
2828
2828
2828
2828
2828
2828
2828
2828
2828
2828
2829
2829
2829
2829
2829
2829
8 TeĢrinievvel
1897
8 TeĢrinievvel
1897
8 TeĢrinievvel
1897
8 TeĢrinievvel
1897
8 TeĢrinievvel
1897
8 TeĢrinievvel
1897
8 TeĢrinievvel
1897
8 TeĢrinievvel
1897
8 TeĢrinievvel
1897
8 TeĢrinievvel
1897
8 TeĢrinievvel
1897
8 TeĢrinievvel
1897
9 TeĢrinievvel
1897
9 TeĢrinievvel
1897
9 TeĢrinievvel
1897
9 TeĢrinievvel
1897
9 TeĢrinievvel
1897
9 TeĢrinievvel
1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Paris Borsası
1-2
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
Salih Zeki
Mübâhis-i Fenniye 4
Makale
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Tebligât-ı Resmiye
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
417
Duyuru
“Heyet-i Tabiiye”nin ne olduğu ve inceleme alanları
hakkında bilgi verilmektedir.
2829
2829
2829
2829
2829
2829
2830
2830
2830
2830
2830
2830
2830
2830
2830
2830
2831
2831
9 TeĢrinievvel
1897
9 TeĢrinievvel
1897
9 TeĢrinievvel
1897
9 TeĢrinievvel
1897
9 TeĢrinievvel
1897
9 TeĢrinievvel
1897
10 TeĢrinievvel
1897
10 TeĢrinievvel
1897
10 TeĢrinievvel
1897
10 TeĢrinievvel
1897
10 TeĢrinievvel
1897
10 TeĢrinievvel
1897
10 TeĢrinievvel
1897
10 TeĢrinievvel
1897
10 TeĢrinievvel
1897
10 TeĢrinievvel
1897
11 TeĢrinievvel
1897
11 TeĢrinievvel
1897
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
2
4
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Dâhiliye
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
418
Osmanlı sanayiini teĢvik için neler yapılabileceği Brüksel
örneği üzerinden incelenmiĢtir.
2831
2831
2831
2831
2831
2831
2831
2831
2832
2832
2832
2832
2832
2832
2832
2832
2832
11 TeĢrinievvel
1897
11 TeĢrinievvel
1897
11 TeĢrinievvel
1897
11 TeĢrinievvel
1897
11 TeĢrinievvel
1897
11 TeĢrinievvel
1897
11 TeĢrinievvel
1897
11 TeĢrinievvel
1897
12 TeĢrinievvel
1897
12 TeĢrinievvel
1897
12 TeĢrinievvel
1897
12 TeĢrinievvel
1897
12 TeĢrinievvel
1897
12 TeĢrinievvel
1897
12 TeĢrinievvel
1897
12 TeĢrinievvel
1897
12 TeĢrinievvel
1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
Ġlan
Reklam
Duyuru
2
4
Makale
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Avatıf-ı Ketibe-pürûrî-i
Hilafet-penâhî ve Mecruh
Gazâta Madalya ve Ġhsan
Tevdi‟i Resm-i Ale‟l-âli
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Dâhiliye
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
419
Duyuru
Haber
Ġstanbul-Ankara ve Ankara-Kayseri arasında ulaĢımı
sağlayacak demiryolu ile ilgilidir.
2832
2833
2833
2833
2833
2833
2833
2833
2833
2833
2833
2833
2834
2834
2834
2834
2834
2834
12 TeĢrinievvel
1897
13 TeĢrinievvel
1897
13 TeĢrinievvel
1897
13 TeĢrinievvel
1897
13 TeĢrinievvel
1897
13 TeĢrinievvel
1897
13 TeĢrinievvel
1897
13 TeĢrinievvel
1897
13 TeĢrinievvel
1897
13 TeĢrinievvel
1897
13 TeĢrinievvel
1897
13 TeĢrinievvel
1897
14 TeĢrinievvel
1897
14 TeĢrinievvel
1897
14 TeĢrinievvel
1897
14 TeĢrinievvel
1897
14 TeĢrinievvel
1897
14 TeĢrinievvel
1897
4
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Makale
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Duyuru
420
2834
2834
2834
2834
2834
2834
2835
2835
2835
2835
2835
2835
2835
2835
2835
2835
2835
2835
14 TeĢrinievvel
1897
14 TeĢrinievvel
1897
14 TeĢrinievvel
1897
14 TeĢrinievvel
1897
14 TeĢrinievvel
1897
14 TeĢrinievvel
1897
15 TeĢrinievvel
1897
15 TeĢrinievvel
1897
15 TeĢrinievvel
1897
15 TeĢrinievvel
1897
15 TeĢrinievvel
1897
15 TeĢrinievvel
1897
15 TeĢrinievvel
1897
15 TeĢrinievvel
1897
15 TeĢrinievvel
1897
15 TeĢrinievvel
1897
15 TeĢrinievvel
1897
15 TeĢrinievvel
1897
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
1-4
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Dâhiliye
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
[Ġmzasız]
Mübahase-i Fenniye 5
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l-A‟lam
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Askeri
Duyuru
421
Musavver Servet-i Fünûn isimli yayına dair duyuru
içermektedir.
Haber
“Heyet-i Tabiiye” hakkında bilgi veren makalenin
devamıdır.
2835
2835
2836
2836
2836
2836
2836
2836
2836
2836
2836
2836
2836
2836
2837
2837
2837
2837
15 TeĢrinievvel
1897
15 TeĢrinievvel
1897
16 TeĢrinievvel
1897
16 TeĢrinievvel
1897
16 TeĢrinievvel
1897
16 TeĢrinievvel
1897
16 TeĢrinievvel
1897
16 TeĢrinievvel
1897
16 TeĢrinievvel
1897
16 TeĢrinievvel
1897
16 TeĢrinievvel
1897
16 TeĢrinievvel
1897
16 TeĢrinievvel
1897
16 TeĢrinievvel
1897
17 TeĢrinievvel
1897
17 TeĢrinievvel
1897
17 TeĢrinievvel
1897
17 TeĢrinievvel
1897
4
[Ġmzasız]
4
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Dâhiliye
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
MeĢâhir-i Ġslam
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
2
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
422
2837
2837
2837
2837
2837
2837
2837
2837
2838
2838
2838
2838
2838
2838
2838
2838
2838
2838
17 TeĢrinievvel
1897
17 TeĢrinievvel
1897
17 TeĢrinievvel
1897
17 TeĢrinievvel
1897
17 TeĢrinievvel
1897
17 TeĢrinievvel
1897
17 TeĢrinievvel
1897
17 TeĢrinievvel
1897
18 TeĢrinievvel
1897
18 TeĢrinievvel
1897
18 TeĢrinievvel
1897
18 TeĢrinievvel
1897
18 TeĢrinievvel
1897
18 TeĢrinievvel
1897
18 TeĢrinievvel
1897
18 TeĢrinievvel
1897
18 TeĢrinievvel
1897
18 TeĢrinievvel
1897
1
[Ġmzasız]
1
1-4
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Makale
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l- A‟lam
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Dâhiliye
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
2
423
Haber
2838
2839
2839
2839
2839
2839
2839
2839
2839
2839
2839
2839
2839
2839
2840
2840
2840
2840
18 TeĢrinievvel
1897
19 TeĢrinievvel
1897
19 TeĢrinievvel
1897
19 TeĢrinievvel
1897
19 TeĢrinievvel
1897
19 TeĢrinievvel
1897
19 TeĢrinievvel
1897
19 TeĢrinievvel
1897
19 TeĢrinievvel
1897
19 TeĢrinievvel
1897
19 TeĢrinievvel
1897
19 TeĢrinievvel
1897
19 TeĢrinievvel
1897
19 TeĢrinievvel
1897
20 TeĢrinievvel
1897
20 TeĢrinievvel
1897
20 TeĢrinievvel
1897
20 TeĢrinievvel
1897
4
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Dâhiliye
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
424
2840
2840
2840
2840
2840
2840
2840
2840
2840
2841
2841
2841
2841
2841
2841
2841
2841
2841
20 TeĢrinievvel
1897
20 TeĢrinievvel
1897
20 TeĢrinievvel
1897
20 TeĢrinievvel
1897
20 TeĢrinievvel
1897
20 TeĢrinievvel
1897
20 TeĢrinievvel
1897
20 TeĢrinievvel
1897
20 TeĢrinievvel
1897
21 TeĢrinievvel
1897
21 TeĢrinievvel
1897
21 TeĢrinievvel
1897
21 TeĢrinievvel
1897
21 TeĢrinievvel
1897
21 TeĢrinievvel
1897
21 TeĢrinievvel
1897
21 TeĢrinievvel
1897
21 TeĢrinievvel
1897
1
[Ġmzasız]
1
1-4
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Paris Borsası
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
Dr. Hakkı
Musahabe-i Tıbbiye -1-
Makale
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Duyuru
2-4
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Dâhiliye
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
425
Haber
Sonbahar aylarında soğumaya baĢlayan havaların sağlığa
olumsuz etkileri hakkında yazılmıĢtır.
2841
2841
2841
2841
2842
2842
2842
2842
2842
2842
2842
2842
2842
2842
2842
2842
2842
21 TeĢrinievvel
1897
21 TeĢrinievvel
1897
21 TeĢrinievvel
1897
21 TeĢrinievvel
1897
22 TeĢrinievvel
1897
22 TeĢrinievvel
1897
22 TeĢrinievvel
1897
22 TeĢrinievvel
1897
22 TeĢrinievvel
1897
22 TeĢrinievvel
1897
22 TeĢrinievvel
1897
22 TeĢrinievvel
1897
22 TeĢrinievvel
1897
22 TeĢrinievvel
1897
22 TeĢrinievvel
1897
22 TeĢrinievvel
1897
22 TeĢrinievvel
1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Askeri
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Ġlka-yı Saddü‟n-Nahviye fi
Dekâikü‟l-Elfiyye
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Duyuru
2
[Ġmzasız]
2
[Ġmzasız]
Girit Muhtâcin-i Ġslamiyesi
ve Mevsim-i ġitânın
Takarrübü
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Paris Borsası
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
Salih Zeki
Mübahase-i Fenniye
Makale
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
4
426
Ahmed Ġzzet Efendi‟nin çevirisini yaptığı eser Ġbnül Malik‟e
aittir.
Girit‟te yaĢanan savaĢın ardından ihtiyaç sahiplerine
padiĢahın yardım ettiği ve yardım etmek isteyen halkın bu
taleplerine de cevap verileceği duyurulmaktadır.
Duyuru
Duyuru
“TeĢekkül-i Ecsâm” baĢlığını taĢıyan yazıda tabiatta var olan
maddelerin farklı halleri üzerinde durulmaktadır.
2843
2843
2843
2843
2843
2843
2843
2843
2843
2843
2843
2843
2844
2844
2844
2844
2844
2844
23 TeĢrinievvel
1897
23 TeĢrinievvel
1897
23 TeĢrinievvel
1897
23 TeĢrinievvel
1897
23 TeĢrinievvel
1897
23 TeĢrinievvel
1897
23 TeĢrinievvel
1897
23 TeĢrinievvel
1897
23 TeĢrinievvel
1897
23 TeĢrinievvel
1897
23 TeĢrinievvel
1897
23 TeĢrinievvel
1897
24 TeĢrinievvel
1897
24 TeĢrinievvel
1897
24 TeĢrinievvel
1897
24 TeĢrinievvel
1897
24 TeĢrinievvel
1897
24 TeĢrinievvel
1897
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Dâhiliye
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Duyuru
427
Ziraatta uygulanan eski usulün zorluğu ve zararları üzerine
kaleme alınmıĢ bir makaledir.
2844
2844
2844
2844
2844
2844
2845
2845
2845
2845
2845
2845
2845
2845
2845
2845
2845
2845
24 TeĢrinievvel
1897
24 TeĢrinievvel
1897
24 TeĢrinievvel
1897
24 TeĢrinievvel
1897
24 TeĢrinievvel
1897
24 TeĢrinievvel
1897
25 TeĢrinievvel
1897
25 TeĢrinievvel
1897
25 TeĢrinievvel
1897
25 TeĢrinievvel
1897
25 TeĢrinievvel
1897
25 TeĢrinievvel
1897
25 TeĢrinievvel
1897
25 TeĢrinievvel
1897
25 TeĢrinievvel
1897
25 TeĢrinievvel
1897
25 TeĢrinievvel
1897
25 TeĢrinievvel
1897
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
1-4
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Kâmusu‟l-A‟lam
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
Ġlan
Reklam
4
428
Duyuru
Ziraatta yeni usulün sağladığı faydalar ve kolaylıklar
değerlendirilmiĢtir.
2846
2846
2846
2846
2846
2846
2846
2846
2846
2846
2846
2846
2846
2846
2847
2847
2847
2847
26 TeĢrinievvel
1897
26 TeĢrinievvel
1897
26 TeĢrinievvel
1897
26 TeĢrinievvel
1897
26 TeĢrinievvel
1897
26 TeĢrinievvel
1897
26 TeĢrinievvel
1897
26 TeĢrinievvel
1897
26 TeĢrinievvel
1897
26 TeĢrinievvel
1897
26 TeĢrinievvel
1897
26 TeĢrinievvel
1897
26 TeĢrinievvel
1897
26 TeĢrinievvel
1897
27 TeĢrinievvel
1897
27 TeĢrinievvel
1897
27 TeĢrinievvel
1897
27 TeĢrinievvel
1897
1
[Ġmzasız]
Fıkra
[Ġmzasız]
Tahdis-i Nimet ve Arz-ı
ġükran-ı Mahmidet
Tevcihât
1
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Duyuru
Makale
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
429
PadiĢahın gösterdiği ilgi ve ihsana teĢekkür edilmektedir.
2847
2847
2847
2847
2847
2847
2847
2848
2848
2848
2848
2848
2848
2848
2848
2848
2848
27 TeĢrinievvel
1897
27 TeĢrinievvel
1897
27 TeĢrinievvel
1897
27 TeĢrinievvel
1897
27 TeĢrinievvel
1897
27 TeĢrinievvel
1897
27 TeĢrinievvel
1897
28 TeĢrinievvel
1897
28 TeĢrinievvel
1897
28 TeĢrinievvel
1897
28 TeĢrinievvel
1897
28 TeĢrinievvel
1897
28 TeĢrinievvel
1897
28 TeĢrinievvel
1897
28 TeĢrinievvel
1897
28 TeĢrinievvel
1897
28 TeĢrinievvel
1897
1
[Ġmzasız]
1-2
2-4
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Makale
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Dâhiliye
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
Dr. Hakkı
Musahabe-i Tıbbiye 2
Makale
Kloroz (Sararma) hastalığı hakkında bilgi verilmektedir.
3
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 154- Bir
Gece
Hikâye
MiĢel Kordani‟den alınmıĢ bir hikâyedir. Misafir olarak
yerleĢtirildiği evde hasta bir genç kadını teselli etmek
zorunda kalan yüzbaĢının baĢından geçen olay
anlatılmaktadır.
430
Haber
2848
2848
2848
2848
2849
2849
2849
2849
2849
2849
2849
2849
2849
2849
2849
2850
2850
2850
28 TeĢrinievvel
1897
28 TeĢrinievvel
1897
28 TeĢrinievvel
1897
28 TeĢrinievvel
1897
29 TeĢrinievvel
1897
29 TeĢrinievvel
1897
29 TeĢrinievvel
1897
29 TeĢrinievvel
1897
29 TeĢrinievvel
1897
29 TeĢrinievvel
1897
29 TeĢrinievvel
1897
29 TeĢrinievvel
1897
29 TeĢrinievvel
1897
29 TeĢrinievvel
1897
29 TeĢrinievvel
1897
30 TeĢrinievvel
1897
30 TeĢrinievvel
1897
30 TeĢrinievvel
1897
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
Salih Zeki
Mübahase-i Fenniye 7
Makale
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Makale
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
431
Pusulanın tarihçesi ve mıknatısın kullanımı incelenmiĢtir.
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
2851
30 TeĢrinievvel
1897
30 TeĢrinievvel
1897
30 TeĢrinievvel
1897
30 TeĢrinievvel
1897
30 TeĢrinievvel
1897
30 TeĢrinievvel
1897
30 TeĢrinievvel
1897
30 TeĢrinievvel
1897
30 TeĢrinievvel
1897
30 TeĢrinievvel
1897
31 TeĢrinievvel
1897
31 TeĢrinievvel
1897
31 TeĢrinievvel
1897
31 TeĢrinievvel
1897
31 TeĢrinievvel
1897
31 TeĢrinievvel
1897
31 TeĢrinievvel
1897
31 TeĢrinievvel
1897
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Duyuru
2-4
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Dâhiliye
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
4
[Ġmzasız]
Ġlka-yı Saddü‟n-Nahviye fi
Dekaikü‟l-Elfiyye
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi Osman
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
432
Makale
Ahmed Ġzzet Efendi‟nin çevirisini yaptığı eser Ġbnül Malik‟e
aittir.
Paris borsasına dair yapılan haberlere iliĢkindir.
2851
2851
2851
2851
2852
2852
2852
2852
2852
2852
2852
2852
2852
2852
2852
2852
2852
31 TeĢrinievvel
1897
31 TeĢrinievvel
1897
31 TeĢrinievvel
1897
31 TeĢrinievvel
1897
1 TeĢrinisani
1897
1 TeĢrinisani
1897
1 TeĢrinisani
1897
1 TeĢrinisani
1897
1 TeĢrinisani
1897
1 TeĢrinisani
1897
1 TeĢrinisani
1897
1 TeĢrinisani
1897
1 TeĢrinisani
1897
1 TeĢrinisani
1897
1 TeĢrinisani
1897
1 TeĢrinisani
1897
1 TeĢrinisani
1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ġcmal
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
DiĢlerin Ehemmiyeti
Reklam
Mütenevvi‟a
Fıkra
Ġlan
Reklam
2
4
4
4
[Ġmzasız]
433
Makale
Ziraatin geliĢmesinin önünde engel teĢkil eden meseleler
hakkında değerlendirmelere yer verilmiĢtir.
DiĢ sağlığının önemine değinilmiĢ ve bu konuda Dr. Mösyö
Bari‟ye müracaat edilmesi tavsiye edilmiĢtir.
2853
2853
2853
2853
2853
2853
2853
2853
2853
2853
2853
2854
2854
2854
2854
2854
2854
2 TeĢrinisani
1897
2 TeĢrinisani
1897
2 TeĢrinisani
1897
2 TeĢrinisani
1897
2 TeĢrinisani
1897
2 TeĢrinisani
1897
2 TeĢrinisani
1897
2 TeĢrinisani
1897
2 TeĢrinisani
1897
2 TeĢrinisani
1897
2 TeĢrinisani
1897
3 TeĢrinisani
1897
3 TeĢrinisani
1897
3 TeĢrinisani
1897
3 TeĢrinisani
1897
3 TeĢrinisani
1897
3 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ġcmal
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
Ġlan
Reklam
4
Makale
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Duyuru
434
2854
2854
2854
2854
2854
2854
2854
2855
2855
2855
2855
2855
2855
2855
2855
2855
2855
3 TeĢrinisani
1897
3 TeĢrinisani
1897
3 TeĢrinisani
1897
3 TeĢrinisani
1897
3 TeĢrinisani
1897
3 TeĢrinisani
1897
3 TeĢrinisani
1897
4 TeĢrinisani
1897
4 TeĢrinisani
1897
4 TeĢrinisani
1897
4 TeĢrinisani
1897
4 TeĢrinisani
1897
4 TeĢrinisani
1897
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
DiĢlerin Ehemmiyeti
Reklam
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4 TeĢrinisani
1897
4 TeĢrinisani
1897
4 TeĢrinisani
1897
4 TeĢrinisani
1897
2
4
4
[Ġmzasız]
4
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Paris Borsası
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
435
Duyuru
2855
2855
2856
2856
2856
2856
2856
2856
2856
2856
2856
2856
2856
2856
2856
2856
2857
4 TeĢrinisani
1897
4 TeĢrinisani
1897
5 TeĢrinisani
1897
5 TeĢrinisani
1897
5 TeĢrinisani
1897
5 TeĢrinisani
1897
4
5 TeĢrinisani
1897
5 TeĢrinisani
1897
5 TeĢrinisani
1897
5 TeĢrinisani
1897
5 TeĢrinisani
1897
5 TeĢrinisani
1897
5 TeĢrinisani
1897
5 TeĢrinisani
1897
5 TeĢrinisani
1897
5 TeĢrinisani
1897
6 TeĢrinisani
1897
[Ġmzasız]
4
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Paris Borsası
1-2
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
Salih Zeki
Mübahase-i Fenniye 8
Makale
3-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
4
Mehmed Fahri
Makale
4
[Ġmzasız]
Berlin‟de Cüzzam
Kongresi
Telgraf
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
Duyuru
Geometri ve matematik ile ilgili bilgiler verilmekte,
geliĢimleri incelenmektedir.
Berlin‟de düzenlenen cüzzam konulu kongre hakkında geniĢ
bilgi verilmektedir.
Haber
436
Avanzade Mehmet Süleyman Efendi tarafından haftada iki
defa yayınlanacak olan Mütalaa Salonu isimli mecmuaya
dair bilgi verilmektedir.
2857
2857
2857
2857
2857
2857
2857
2857
2857
2857
2857
2857
2857
2857
2858
2858
2858
6 TeĢrinisani
1897
6 TeĢrinisani
1897
6 TeĢrinisani
1897
6 TeĢrinisani
1897
6 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
6 TeĢrinisani
1897
6 TeĢrinisani
1897
6 TeĢrinisani
1897
6 TeĢrinisani
1897
6 TeĢrinisani
1897
6 TeĢrinisani
1897
6 TeĢrinisani
1897
6 TeĢrinisani
1897
6 TeĢrinisani
1897
7 TeĢrinisani
1897
7 TeĢrinisani
1897
7 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ġcmal
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
Prenses Alis
Hikâye
3
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 155“Anlayamadığı Ġçin”
Telgraf
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Makale
Haber
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
437
Helen adında genç bir kızın karĢılık görmeyen aĢkı
anlatılmaktadır.
2858
2858
2858
2858
2858
2858
2858
2858
2858
2858
2859
2859
2859
2859
2859
2859
2859
7 TeĢrinisani
1897
7 TeĢrinisani
1897
7 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
7 TeĢrinisani
1897
7 TeĢrinisani
1897
7 TeĢrinisani
1897
7 TeĢrinisani
1897
7 TeĢrinisani
1897
7 TeĢrinisani
1897
7 TeĢrinisani
1897
8 TeĢrinisani
1897
8 TeĢrinisani
1897
8 TeĢrinisani
1897
8 TeĢrinisani
1897
8 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ġcmal
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
8 TeĢrinisani
1897
8 TeĢrinisani
1897
2
4
Makale
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Dâhiliye
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
438
Haber
François Coppee‟nin “Journal”e yazdığı “Define-i Matbuat”
isimli makale tercüme yoluyla aktarılmıĢtır.
2859
2859
2859
2859
2859
2859
2859
2860
2860
2860
2860
2860
2860
2860
2860
2860
2860
8 TeĢrinisani
1897
8 TeĢrinisani
1897
8 TeĢrinisani
1897
8 TeĢrinisani
1897
8 TeĢrinisani
1897
8 TeĢrinisani
1897
3
[Ġmzasız]
Muhakeme
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
8 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
4
9 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ġcmal
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
[Ġmzasız]
Muhakeme
Duyuru
439
MeĢhur edîbe Kontes Lara‟nın cinayetinin görülen
mahkemesi hakkında bilgi verilmektedir.
Tercüman-ı Hakikat gazetesinde ziraat ile ilgili olarak
yazılan fıkra hakkında değerlendirme yapılmıĢtır.
Musa Bey tarafından kaleme alınmıĢ olan Avrupa
Medeniyetinin Esasına Bir Nazar isimli eseri hakkında
duyurudur.
Makale
MeĢhur edîbe Kontes Lara‟nın cinayetinin görülen
mahkemesi hakkında bilgi verilmektedir.
2860
2860
2860
2860
2860
2860
2860
2860
2861
2861
2861
2861
2861
2861
2861
2861
2861
9 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
9 TeĢrinisani
1897
9 TeĢrinisani
1897
10 TeĢrinisani
1897
10 TeĢrinisani
1897
10 TeĢrinisani
1897
10 TeĢrinisani
1897
10 TeĢrinisani
1897
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
10 TeĢrinisani
1897
10 TeĢrinisani
1897
10 TeĢrinisani
1897
10 TeĢrinisani
1897
4
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ajans Sabah
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Ahval-i Umumiye
Telgrafnameleri
Duyuru
440
Duyuru
Karamürsel Fabrikasının MahmutpaĢa‟da bulunan kumaĢ ve
hazır giyim mağazasının Bahçekapısı‟na taĢındığı
duyurulmaktadır.
Doktor Ferid Abdullah Bey tarafından yazılan El-ferâidü‟sseniyye fi […] isimli Arapça eser tanıtılmaktadır.
2861
2861
2861
2861
2862
2862
2862
2862
2862
2862
2862
2862
2862
2862
2862
2862
2862
10 TeĢrinisani
1897
10 TeĢrinisani
1897
10 TeĢrinisani
1897
10 TeĢrinisani
1897
11 TeĢrinisani
1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Duyuru
11 TeĢrinisani
1897
11 TeĢrinisani
1897
11 TeĢrinisani
1897
11 TeĢrinisani
1897
11 TeĢrinisani
1897
11 TeĢrinisani
1897
11 TeĢrinisani
1897
11 TeĢrinisani
1897
11 TeĢrinisani
1897
11 TeĢrinisani
1897
11 TeĢrinisani
1897
11 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Muhakeme
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
441
Duyuru
MeĢhur edîbe Kontes Lara‟nın cinayetinin görülen
mahkemesi hakkında bilgi verilmektedir.
2862
2863
2863
2863
2863
2863
2863
2863
2863
2863
2863
2863
2863
2864
2864
2864
2864
11 TeĢrinisani
1897
12 TeĢrinisani
1897
12 TeĢrinisani
1897
12 TeĢrinisani
1897
12 TeĢrinisani
1897
12 TeĢrinisani
1897
12 TeĢrinisani
1897
12 TeĢrinisani
1897
12 TeĢrinisani
1897
12 TeĢrinisani
1897
12 TeĢrinisani
1897
12 TeĢrinisani
1897
12 TeĢrinisani
1897
13 TeĢrinisani
1897
13 TeĢrinisani
1897
13 TeĢrinisani
1897
13 TeĢrinisani
1897
4
Ġlan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-3
Salih Zeki
Mübâhis-i Fenniye
Makale
3
Abdullah Zühtü
ġikeste Beste
Roman
3
M. Akal(?)
Esâlib
Makale
3-4
Ali ReĢad
Mübâhis-i Maliye ve
Ġktisadiye
Makale
4
Nâdir
Paris Hatıralarından
Makale
4
[Ġmzasız]
Müsabaka-i Edebiye
Fıkra
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
442
Matematik ve geometri bilimlerinde yaĢanan değiĢimler
hakkında bilgi verilmektedir.
Yalnız yaĢayan ihtiyar bir adamın küçük yetim bir kızı
himayesine alıĢı ve aralarındaki bağ anlatılmaktadır. Aynı
isimler yayınlanmıĢ olan romanın giriĢ bölümüdür.
Edebi eserde üslubun yerini ve üslubun çeĢitliliğini
inceleyen bir makaledir.
Fransa ve Ġngiltere bütçeleri, medeniyet-i cedidenin
masârifât-ı düveliye üzerine tesiri, bütçelerdeki tezayüdün
esbabı vb. gibi konular incelenmektedir.
Fransızların geleneklerine değinilmiĢ, ölülerini anmak için
ayırdıkları günlerden söz edilmiĢtir.
“Lisanımız en Ziyâde ne türlü eserler muhtaçtır?” sorusunu
yanıtlayan fıkralar yayınlanmıĢtır.
Borsa haberleri ve Karamürsel fabrikasının mağazasının yer
değiĢikliği duyurulmaktadır.
2864
2864
2864
2864
2864
2864
2864
2865
2865
2865
2865
2865
2865
2865
2865
2865
2865
13 TeĢrinisani
1897
13 TeĢrinisani
1897
13 TeĢrinisani
1897
13 TeĢrinisani
1897
13 TeĢrinisani
1897
13 TeĢrinisani
1897
13 TeĢrinisani
1897
14 TeĢrinisani
1897
14 TeĢrinisani
1897
14 TeĢrinisani
1897
14 TeĢrinisani
1897
14 TeĢrinisani
1897
14 TeĢrinisani
1897
14 TeĢrinisani
1897
14 TeĢrinisani
1897
14 TeĢrinisani
1897
14 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ajans Sabah
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Muhakeme
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
443
“Lisanımız En Ziyâde Hangi Eserlere Muhtaçtır?” konulu
fıkralara yer verilmiĢtir.
Haber
MeĢhur edîbe Kontes Lara‟nın cinayetinin görülen
mahkemesine dair bilgi verilmektedir.
2865
2865
2865
2865
2865
2866
2866
2866
2866
2866
2866
2866
2866
2866
2866
2866
2866
14 TeĢrinisani
1897
14 TeĢrinisani
1897
14 TeĢrinisani
1897
14 TeĢrinisani
1897
14 TeĢrinisani
1897
15 TeĢrinisani
1897
15 TeĢrinisani
1897
15 TeĢrinisani
1897
15 TeĢrinisani
1897
15 TeĢrinisani
1897
15 TeĢrinisani
1897
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
15 TeĢrinisani
1897
15 TeĢrinisani
1897
15 TeĢrinisani
1897
15 TeĢrinisani
1897
15 TeĢrinisani
1897
15 TeĢrinisani
1897
4
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Dâhiliye
3
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
444
Haber
Avanzade Süleyman Bey tarafından yazılan Mütalaa Salonu
isimli eser hakkında bilgi verilmektedir.
2867
2867
2867
2867
2867
2867
2867
2867
2867
2867
2867
2867
2867
2867
2868
2868
2868
16 TeĢrinisani
1897
16 TeĢrinisani
1897
16 TeĢrinisani
1897
16 TeĢrinisani
1897
16 TeĢrinisani
1897
16 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
16 TeĢrinisani
1897
16 TeĢrinisani
1897
16 TeĢrinisani
1897
16 TeĢrinisani
1897
16 TeĢrinisani
1897
16 TeĢrinisani
1897
16 TeĢrinisani
1897
16 TeĢrinisani
1897
17 TeĢrinisani
1897
17 TeĢrinisani
1897
17 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ajans Sabah
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
445
2868
2868
2868
2868
2868
2868
2868
2868
2868
2868
2869
2869
2869
2869
2869
2869
2869
17 TeĢrinisani
1897
17 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
17 TeĢrinisani
1897
17 TeĢrinisani
1897
17 TeĢrinisani
1897
17 TeĢrinisani
1897
17 TeĢrinisani
1897
17 TeĢrinisani
1897
17 TeĢrinisani
1897
17 TeĢrinisani
1897
18 TeĢrinisani
1897
18 TeĢrinisani
1897
18 TeĢrinisani
1897
18 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Paris Borsası
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
18 TeĢrinisani
1897
18 TeĢrinisani
1897
18 TeĢrinisani
1897
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Paris Borsası
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
446
Duyuru
Lisanımızın en çok ne tür eserlere ihtiyacı olduğunu tespit
etmeye çalıĢan fıkralara yer verilmiĢtir.
2869
18 TeĢrinisani
1897
3
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 156“Validelik”
Hikâye
2869
18 TeĢrinisani
1897
18 TeĢrinisani
1897
18 TeĢrinisani
1897
18 TeĢrinisani
1897
18 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
2869
2869
2869
2869
2870
2870
2870
2870
2870
2870
2870
2870
2870
2870
2870
4
Bir annenin evladına duyduğu sonsuz sevgi anlatılmaktadır.
Hikâye, “Bir Osmanlı Edîbesinin Eserlerinden” baĢlığıyla
yayınlanmıĢtır.
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Muhakeme
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
Salih Zeki
Mübâhis-i Fenniye 10
Makale
Matematik ve geometri hakkında bilgi verilmektedir.
Abdullah Zühtü
“Seyahat-i Cüz‟dâni”
Hakkında Bir Mektuptan
Mektup
Pierre Loti‟nin eserinden alınmıĢ bir mektup örneğine yer
verilmiĢtir.
3-4
447
Beyoğlu‟nda iĢlenen bir cinayetin mahkemesi ve idam
cezası hakkında bilgi verilmektedir.
2870
2870
2870
2870
2870
2871
2871
2871
2871
2871
2871
2871
2871
2871
2871
2871
2871
19 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
19 TeĢrinisani
1897
20 TeĢrinisani
1897
20 TeĢrinisani
1897
20 TeĢrinisani
1897
20 TeĢrinisani
1897
20 TeĢrinisani
1897
20 TeĢrinisani
1897
20 TeĢrinisani
1897
4
K.(Kef) Nâdir
Makale
Mahmud
Nevresidegânımızda
Ticaret Meyli
Taine Müverrih Midir?
4
4
Dr. Hakkı
Musahabe-i Tıbbiye 3
Makale
4
[Ġmzasız]
Müsabaka-i Edebiye
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
2-4
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Dâhiliye
20 TeĢrinisani
1897
20 TeĢrinisani
1897
20 TeĢrinisani
1897
20 TeĢrinisani
1897
20 TeĢrinisani
1897
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
448
Makale
Haber
Osmanlı gençleri arasında revaçta olan ticaretin bu denli
tercih edilmesinin sebepleri izah edilmektedir.
“Tarihçi nedir? Taine bir tarihçi olma vasfını taĢır mı?” gibi
sorular tartıĢılmıĢtır.
Frengi hastalığına dair bilgi verilmektedir.
Lisanımızın ne gibi eserlere muhtaç olduğu konusunu
tartıĢan fıkralar yer almaktadır.
2872
2872
2872
2872
2872
2872
2872
2872
2872
2872
2872
2872
2872
2873
2873
2873
2873
21 TeĢrinisani
1897
21 TeĢrinisani
1897
21 TeĢrinisani
1897
21 TeĢrinisani
1897
21 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
21 TeĢrinisani
1897
21 TeĢrinisani
1897
21 TeĢrinisani
1897
21 TeĢrinisani
1897
21 TeĢrinisani
1897
21 TeĢrinisani
1897
21 TeĢrinisani
1897
21 TeĢrinisani
1897
22 TeĢrinisani
1897
22 TeĢrinisani
1897
22 TeĢrinisani
1897
22 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ajans Sabah
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
Osmanî
Muallimi Lütfi
[Ġmzasız]
Lisanımız En Ziyâde Ne
Türlü Eserlere Muhtaçtır?
Borsa
Makale
Ġlan
Reklam
3-4
4
4
Haber
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
449
2873
22 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
2873
22 TeĢrinisani
1897
22 TeĢrinisani
1897
22 TeĢrinisani
1897
22 TeĢrinisani
1897
22 TeĢrinisani
1897
22 TeĢrinisani
1897
22 TeĢrinisani
1897
22 TeĢrinisani
1897
23 TeĢrinisani
1897
23 TeĢrinisani
1897
23 TeĢrinisani
1897
23 TeĢrinisani
1897
23 TeĢrinisani
1897
23 TeĢrinisani
1897
23 TeĢrinisani
1897
23 TeĢrinisani
1897
1
1-3
2873
2873
2873
2873
2873
2873
2873
2874
2874
2874
2874
2874
2874
2874
2874
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ajans Sabah
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
Makâlât-ı EdebiyeValidem
Telgraf
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
Ahmet Bayram
Lisanımız En Ziyâde Ne
Türlü Eserlere Muhtaçtır?
Ġlan
Makale
4
4
Haber
Haber
Reklam
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
450
François Coppee‟den alınmıĢ bu fıkrada yazar, annesine
duyduğu özlemi kaleme almıĢtır.
2874
2874
2874
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
2875
23 TeĢrinisani
1897
23 TeĢrinisani
1897
23 TeĢrinisani
1897
24 TeĢrinisani
1897
24 TeĢrinisani
1897
24 TeĢrinisani
1897
24 TeĢrinisani
1897
24 TeĢrinisani
1897
24 TeĢrinisani
1897
24 TeĢrinisani
1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
24 TeĢrinisani
1897
24 TeĢrinisani
1897
24 TeĢrinisani
1897
24 TeĢrinisani
1897
24 TeĢrinisani
1897
24 TeĢrinisani
1897
24 TeĢrinisani
1897
4
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Dâhiliye
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
451
Haber
Mehmed Recep Bey‟in Emsâl-i Hakikat isimli eserinden söz
edilmektedir.
2876
2876
2876
2876
2876
2876
2876
2876
2876
2876
2876
2876
2876
2876
2876
2877
2877
25 TeĢrinisani
1897
25 TeĢrinisani
1897
25 TeĢrinisani
1897
25 TeĢrinisani
1897
25 TeĢrinisani
1897
25 TeĢrinisani
1897
25 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Fıkra
[Ġmzasız]
Leyle-i Regâib-i
Umumetü‟l-Mevâhib
Tevcihât
1
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ajans Sabah
25 TeĢrinisani
1897
25 TeĢrinisani
1897
25 TeĢrinisani
1897
25 TeĢrinisani
1897
25 TeĢrinisani
1897
25 TeĢrinisani
1897
25 TeĢrinisani
1897
25 TeĢrinisani
1897
26 TeĢrinisani
1897
26 TeĢrinisani
1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Reklam
Ġlan
4
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Leyle-i Regâib-i
Umimetü‟l-Mevâhib
Tevcihât
452
Duyuru
Haber
Fıkra
Duyuru
Musavver Servet-i Fünûn ve Mütalaa Salonu isimli yayınlar
hakkında bilgi verilmektedir.
2877
2877
2877
2877
2877
2877
2877
2877
26 TeĢrinisani
1897
26 TeĢrinisani
1897
26 TeĢrinisani
1897
26 TeĢrinisani
1897
26 TeĢrinisani
1897
26 TeĢrinisani
1897
26 TeĢrinisani
1897
26 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
Salih Zeki
Mübâhis-i Fenniye 11
Makale
K. Nâdir
UnutulmuĢ Servetler
Fıkra
Makale
2877
26 TeĢrinisani
1897
3
2877
26 TeĢrinisani
1897
26 TeĢrinisani
1897
26 TeĢrinisani
1897
3-4
Abdullah Hadi
4
4
Ġbni Mahmud
Asım
[Ġmzasız]
Anadilimizin Muhtaç
Olduğu Eserler
Lisanımız En Ziyâde Ne
Türlü Eserlere Muhtaçtır?
Müsabaka-i Edebiye
26 TeĢrinisani
1897
27 TeĢrinisani
1897
27 TeĢrinisani
1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Avâtıf-ı Ketibe-perver-i
Hazret-i PadiĢahi ve
Mecruh Gazilerimize
Madalya ve Ġhsan Tevzi‟i
Resm-i Âlisi
Duyuru
2877
2877
2877
2878
2878
453
Yıldızların (Gezegenlerin) büyüklüğüne ve birbirlerine olan
uzaklıklarına ve bu konuda yapılan tartıĢmalara dair bilgilere
yer verilmiĢtir.
Fransa‟da yeni altın madenlerinin keĢfedilmesi üzerine, yeri
kaybedilen madenlerden bahseden bu fıkra “Ġzi Kaybedilen
Altın Madenleri” baĢlığını taĢımaktadır.
Fıkra
Fıkra
YenileĢme dönemi edebiyatında Akif PaĢa‟ya kadar yetiĢen
Ģairler arasında en takdire değer görülen Ģairin kim olduğunu
izah eden fıkralar yer almaktadır.
Osmanlı-Yunan harbinden baĢarıyla çıkan askerlere madalya
verildiği duyurulmaktadır.
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2878
2879
2879
2879
2879
2879
27 TeĢrinisani
1897
27 TeĢrinisani
1897
27 TeĢrinisani
1897
27 TeĢrinisani
1897
27 TeĢrinisani
1897
27 TeĢrinisani
1897
27 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
27 TeĢrinisani
1897
27 TeĢrinisani
1897
27 TeĢrinisani
1897
27 TeĢrinisani
1897
27 TeĢrinisani
1897
28 TeĢrinisani
1897
28 TeĢrinisani
1897
28 TeĢrinisani
1897
28 TeĢrinisani
1897
28 TeĢrinisani
1897
1-3
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Dâhiliye
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Duyuru
454
2879
2879
2879
2879
2879
2879
2879
2879
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
2880
28 TeĢrinisani
1897
28 TeĢrinisani
1897
28 TeĢrinisani
1897
28 TeĢrinisani
1897
28 TeĢrinisani
1897
28 TeĢrinisani
1897
28 TeĢrinisani
1897
28 TeĢrinisani
1897
29 TeĢrinisani
1897
29 TeĢrinisani
1897
29 TeĢrinisani
1897
29 TeĢrinisani
1897
29 TeĢrinisani
1897
29 TeĢrinisani
1897
29 TeĢrinisani
1897
29 TeĢrinisani
1897
29 TeĢrinisani
1897
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ajans Sabah
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
455
Haber
2880
2880
2880
2881
2881
2881
2881
2881
2881
2881
2881
2881
2881
2881
2882
2882
2882
2882
29 TeĢrinisani
1897
29 TeĢrinisani
1897
29 TeĢrinisani
1897
30 TeĢrinisani
1897
30 TeĢrinisani
1897
30 TeĢrinisani
1897
30 TeĢrinisani
1897
30 TeĢrinisani
1897
30 TeĢrinisani
1897
30 TeĢrinisani
1897
30 TeĢrinisani
1897
30 TeĢrinisani
1897
30 TeĢrinisani
1897
30 TeĢrinisani
1897
1 Kânunuevvel
1897
1 Kânunuevvel
1897
1 Kânunuevvel
1897
1 Kânunuevvel
1897
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
456
2882
2882
2882
2882
2882
2882
2882
2883
2883
2883
2883
2883
2883
2883
2883
2883
2883
1 Kânunuevvel
1897
1 Kânunuevvel
1897
1 Kânunuevvel
1897
1 Kânunuevvel
1897
1 Kânunuevvel
1897
1 Kânunuevvel
1897
1 Kânunuevvel
1897
2 Kânunuevvel
1897
2 Kânunuevvel
1897
2 Kânunuevvel
1897
2 Kânunuevvel
1897
2 Kânunuevvel
1897
2 Kânunuevvel
1897
2 Kânunuevvel
1897
2 Kânunuevvel
1897
2 Kânunuevvel
1897
2 Kânunuevvel
1897
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ajans Sabah
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
3
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
457
Haber
Fransız Encümen-i DâniĢinde her yıl dağıtılan ödüller
hakkında bilgi verilmektedir.
2883
2883
2883
2883
2883
2884
2884
2884
2884
2884
2884
2884
2884
2884
2884
2884
2884
2 Kânunuevvel
1897
2 Kânunuevvel
1897
2 Kânunuevvel
1897
2 Kânunuevvel
1897
2 Kânunuevvel
1897
3 Kânunuevvel
1897
3 Kânunuevvel
1897
3 Kânunuevvel
1897
3 Kânunuevvel
1897
3 Kânunuevvel
1897
3 Kânunuevvel
1897
3 Kânunuevvel
1897
3 Kânunuevvel
1897
3 Kânunuevvel
1897
3 Kânunuevvel
1897
3 Kânunuevvel
1897
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
4
[Ġmzasız]
Borsa
Yayın
Tanıtım
Duyuru
Ġlan
Reklam
3 Kânunuevvel
1897
3-4
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
3
Salih Zeki
Mübâhis-i Fenniye 13
Makale
3
Mehmet Halit
Emsâl
Makale
Abdullah Zühtü
Vasiyetname
Hikâye
458
Musavver Servet-i Fünûn adlı mecmua hakkında bilgi
verilmektedir.
Ġlim dünyasında GüneĢin görünüĢüne dair yaĢanan ayrılıklar
hakkında bilgi verilmektedir.
Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca lisanlarında kullanılan
deyim veya atasözlerinin benzerliği hakkında örnekler
incelenmektedir.
Marsel Prevo‟dan tercüme edilmiĢ bu hikâye bir kadın
tarafından kocasının gelecekteki eĢine yazılmıĢ bir
vasiyetnameyi içerir.
2884
2884
2884
2884
2885
2885
2885
2885
2885
2885
2885
2885
2885
2885
2885
2885
2885
3 Kânunuevvel
1897
3 Kânunuevvel
1897
4
[Ġmzasız]
Fıkra
[Ġmzasız]
Bir Gazetenin Tercüme-i
Hali
Sanayi‟-i Bedi‟ada
Güzellik Hakkında
Fikriniz Nedir?
Borsa
4
[Ġmzasız]
3 Kânunuevvel
1897
3 Kânunuevvel
1897
4 Kânunuevvel
1897
4 Kânunuevvel
1897
4 Kânunuevvel
1897
4 Kânunuevvel
1897
4 Kânunuevvel
1897
4 Kânunuevvel
1897
4
4
[Ġmzasız]
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Alisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ajans Sabah
4 Kânunuevvel
1897
4 Kânunuevvel
1897
4 Kânunuevvel
1897
4 Kânunuevvel
1897
4 Kânunuevvel
1897
4 Kânunuevvel
1897
4 Kânunuevvel
1897
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
2
4
459
Fıkra
Duyuru
Haber
Londra‟da akĢam gazeteleri arasında yaĢanan rekabet
hakkında bilgi verilmektedir.
Güzel sanatlarda estetik konusunu inceleyen fıkralar yer
almaktadır.
2886
2886
2886
2886
2886
2886
2886
2886
2886
2886
2886
2886
2886
2886
2887
2887
2887
5 Kânunuevvel
1897
5 Kânunuevvel
1897
5 Kânunuevvel
1897
5 Kânunuevvel
1897
5 Kânunuevvel
1897
5 Kânunuevvel
1897
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
5 Kânunuevvel
1897
5 Kânunuevvel
1897
5 Kânunuevvel
1897
5 Kânunuevvel
1897
5 Kânunuevvel
1897
5 Kânunuevvel
1897
5 Kânunuevvel
1897
5 Kânunuevvel
1897
6 Kânunuevvel
1897
6 Kânunuevvel
1897
6 Kânunuevvel
1897
1-3
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Dâhiliye
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
[Ġmzasız]
ġuûnât-ı Medeniye
Makale
3-4
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
460
Fransa Encümen-i DâniĢinde fazilet sahiplerine dağıtılan
ödüller hakkında bilgi verilmektedir.
2887
2887
2887
2887
2887
2887
2887
2887
2887
2888
2888
2888
2888
2888
2888
2888
2888
2888
6 Kânunuevvel
1897
6 Kânunuevvel
1897
6 Kânunuevvel
1897
6 Kânunuevvel
1897
6 Kânunuevvel
1897
6 Kânunuevvel
1897
6 Kânunuevvel
1897
6 Kânunuevvel
1897
6 Kânunuevvel
1897
7 Kânunuevvel
1897
7 Kânunuevvel
1897
7 Kânunuevvel
1897
7 Kânunuevvel
1897
7 Kânunuevvel
1897
7 Kânunuevvel
1897
7 Kânunuevvel
1897
7 Kânunuevvel
1897
7 Kânunuevvel
1897
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 157“Ernestine La Bon Ami”
Hâriciye
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
Ġlan
Reklam
2
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
461
Fransa‟da bir bulvar kahvesinde vakit geçiren Ernestine
adında genç bir kadının hikâyesidir.
2888
2888
2888
2888
2888
2889
2889
2889
2889
2889
2889
2889
2889
2889
2889
2889
2889
2889
7 Kânunuevvel
1897
7 Kânunuevvel
1897
7 Kânunuevvel
1897
7 Kânunuevvel
1897
7 Kânunuevvel
1897
8 Kânunuevvel
1897
8 Kânunuevvel
1897
8 Kânunuevvel
1897
8 Kânunuevvel
1897
8 Kânunuevvel
1897
8 Kânunuevvel
1897
8 Kânunuevvel
1897
8 Kânunuevvel
1897
8 Kânunuevvel
1897
8 Kânunuevvel
1897
8 Kânunuevvel
1897
8 Kânunuevvel
1897
8 Kânunuevvel
1897
4
[Ġmzasız]
Hikâye
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 158“Sen-[…] Cinayeti”
Hâriciye
4
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
462
Evladını arayan bir babanın bu uğurda iĢlediği cinayetin
hikâyesidir.
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2890
2891
2891
9 Kânunuevvel
1897
9 Kânunuevvel
1897
9 Kânunuevvel
1897
9 Kânunuevvel
1897
9 Kânunuevvel
1897
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
9 Kânunuevvel
1897
9 Kânunuevvel
1897
9 Kânunuevvel
1897
9 Kânunuevvel
1897
9 Kânunuevvel
1897
9 Kânunuevvel
1897
9 Kânunuevvel
1897
9 Kânunuevvel
1897
9 Kânunuevvel
1897
9 Kânunuevvel
1897
10 Kânunuevvel
1897
10 Kânunuevvel
1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ġcmal
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
Makale
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
463
Musavver Servet-i Fünûn isimli mecmua hakkında bilgi
verilmektedir.
2891
2891
2891
2891
2891
2891
2891
2891
2891
2891
2891
2892
2892
2892
2892
2892
10 Kânunuevvel
1897
10 Kânunuevvel
1897
10 Kânunuevvel
1897
10 Kânunuevvel
1897
10 Kânunuevvel
1897
10 Kânunuevvel
1897
10 Kânunuevvel
1897
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
Salih Zeki
Mübâhis-i Fenniye 14
Makale
Mehmet Halit
Emsâl
Makale
4
Abdullah Zühtü
Bebek Hikâyesi
Hikâye
10 Kânunuevvel
1897
10 Kânunuevvel
1897
10 Kânunuevvel
1897
3-4
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Fıkra
10 Kânunuevvel
1897
11 Kânunuevvel
1897
11 Kânunuevvel
1897
11 Kânunuevvel
1897
11 Kânunuevvel
1897
11 Kânunuevvel
1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
464
Gezegenlerin özellikle de GüneĢin, Dünyaya olan uzaklığı
ve Ģekli ile bu konularda yaĢanan tartıĢmalar hakkında bilgi
verilmektedir.
Arapça, Farsça, Fransızca, Türkçe arasında ortak veya
benzer olan atasözlerini inceleyen bir yazı dizisidir.
Küçük ve yaramaz bir çocuğa çok sevdiği oyuncak bebeği
vesilesiyle verilen ders anlatılmaktadır.
Sabah‟ın düzenlediği “Müsabaka-i Edebiye” köĢesidir.
Osmanlıların kahramanlığını gösterir bir savaĢ hikâyesi
anlatılması istenmiĢtir. Bu konuda gelen cevaplar
yayınlanmıĢtır.
2892
2892
2892
2892
2892
2893
2893
2893
2893
2893
2893
2893
2893
2893
2893
2893
2893
2894
11 Kânunuevvel
1897
11 Kânunuevvel
1897
11 Kânunuevvel
1897
11 Kânunuevvel
1897
11 Kânunuevvel
1897
12 Kânunuevvel
1897
12 Kânunuevvel
1897
12 Kânunuevvel
1897
12 Kânunuevvel
1897
12 Kânunuevvel
1897
12 Kânunuevvel
1897
12 Kânunuevvel
1897
12 Kânunuevvel
1897
12 Kânunuevvel
1897
12 Kânunuevvel
1897
12 Kânunuevvel
1897
12 Kânunuevvel
1897
13 Kânunuevvel
1897
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
465
2894
2894
2894
2894
2894
2894
2894
2894
2894
2894
2895
2895
2895
2895
2895
2895
2895
2895
13 Kânunuevvel
1897
13 Kânunuevvel
1897
13 Kânunuevvel
1897
13 Kânunuevvel
1897
13 Kânunuevvel
1897
13 Kânunuevvel
1897
13 Kânunuevvel
1897
13 Kânunuevvel
1897
13 Kânunuevvel
1897
13 Kânunuevvel
1897
14 Kânunuevvel
1897
14 Kânunuevvel
1897
14 Kânunuevvel
1897
14 Kânunuevvel
1897
14 Kânunuevvel
1897
14 Kânunuevvel
1897
14 Kânunuevvel
1897
14 Kânunuevvel
1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ajans Sabah
Haber
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
466
2895
2895
2895
2896
2896
2896
2896
2896
2896
2896
2896
2896
2896
2897
2897
2897
2897
2897
14 Kânunuevvel
1897
14 Kânunuevvel
1897
14 Kânunuevvel
1897
15 Kânunuevvel
1897
15 Kânunuevvel
1897
15 Kânunuevvel
1897
15 Kânunuevvel
1897
15 Kânunuevvel
1897
15 Kânunuevvel
1897
15 Kânunuevvel
1897
15 Kânunuevvel
1897
15 Kânunuevvel
1897
15 Kânunuevvel
1897
16 Kânunuevvel
1897
16 Kânunuevvel
1897
16 Kânunuevvel
1897
16 Kânunuevvel
1897
16 Kânunuevvel
1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Duyuru
467
Muharebesi
2897
2897
2897
2897
2897
2897
2897
2897
2897
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2898
16 Kânunuevvel
1897
16 Kânunuevvel
1897
16 Kânunuevvel
1897
16 Kânunuevvel
1897
16 Kânunuevvel
1897
16 Kânunuevvel
1897
16 Kânunuevvel
1897
16 Kânunuevvel
1897
16 Kânunuevvel
1897
17 Kânunuevvel
1897
17 Kânunuevvel
1897
17 Kânunuevvel
1897
17 Kânunuevvel
1897
17 Kânunuevvel
1897
17 Kânunuevvel
1897
17 Kânunuevvel
1897
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Ġlan
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2-3
Salih Zeki
Mübâhis-i Fenniye 15
Makale
Mehmet Halit
Emsâl-i MüĢtereke
Makale
3
468
Musavver Servet-i Fünûn, Hanımlara Mahsus Gazete,
Çocuklara Mahsus Gazete isimli yayınlar hakkında bilgi
verilmektedir.
Yıldızların (Gezegenlerin) büyüklüğü hakkında bilgi
verilmektedir.
2898
2898
2898
2898
2898
2898
2899
2899
2899
2899
2899
2899
2899
2899
2899
2899
2899
17 Kânunuevvel
1897
17 Kânunuevvel
1897
3
3-4
Hüseyin Galip
Makale
ġekip
Âsâr-ı Edebiye ve
Tenkidât-ı Fenniye
Ayaksız
Hikâye
17 Kânunuevvel
1897
17 Kânunuevvel
1897
17 Kânunuevvel
1897
17 Kânunuevvel
1897
18 Kânunuevvel
1897
18 Kânunuevvel
1897
18 Kânunuevvel
1897
18 Kânunuevvel
1897
4
Dr. Hakkı
Musahabe-i Tıbbiye 4
Makale
4
[Ġmzasız]
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Seyahatten Ne Ġstifade
Husule Gelir?
Borsa
Ġlan
Reklam
18 Kânunuevvel
1897
18 Kânunuevvel
1897
18 Kânunuevvel
1897
18 Kânunuevvel
1897
18 Kânunuevvel
1897
18 Kânunuevvel
1897
18 Kânunuevvel
1897
4
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Ġcmal
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
469
Makale
Bir eserin kıymetini anlamaya yarayacak olan “Tenkit”
konusu değerlendirilmiĢtir.
Bir gazetecinin gittiği parkta gördüğü bir çifte dair
gözlemlerine yer verilmiĢtir. Hikâye Ġngilizceden tercüme
edilmiĢtir.
Ağızdan kan gelmesinin yalnızca verem belirtisi olmadığı
hakkında bilgi verilmektedir.
Sabah‟ın “Müsabaka-i Edebiye” köĢesidir. Seyahatin
faydalarını inceleyen fıkralara yer verilmiĢtir.
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2901
2901
2901
2901
19 Kânunuevvel
1897
19 Kânunuevvel
1897
19 Kânunuevvel
1897
19 Kânunuevvel
1897
19 Kânunuevvel
1897
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
19 Kânunuevvel
1897
19 Kânunuevvel
1897
19 Kânunuevvel
1897
19 Kânunuevvel
1897
19 Kânunuevvel
1897
19 Kânunuevvel
1897
19 Kânunuevvel
1897
19 Kânunuevvel
1897
20 Kânunuevvel
1897
20 Kânunuevvel
1897
20 Kânunuevvel
1897
20 Kânunuevvel
1897
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Paris Borsası
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1-2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Yayın
Tanıtım
Reklam
Ġlan
4
1
[Ġmzasız]
1
Duyuru
Fıkra
[Ġmzasız]
Leyle-i Mirâc Nurâniyyet-i
Minhâc
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
470
Duyuru
Mehmed Receb Bey tarafından kaleme alınmıĢ olan Emsâl-i
Hakikat isimli eser hakkında bilgi verilmektir.
2901
2901
2901
2901
2901
2901
2901
2902
2902
2902
2902
2902
2902
2902
2902
2902
2902
2902
20 Kânunuevvel
1897
20 Kânunuevvel
1897
20 Kânunuevvel
1897
20 Kânunuevvel
1897
20 Kânunuevvel
1897
20 Kânunuevvel
1897
20 Kânunuevvel
1897
21 Kânunuevvel
1897
21 Kânunuevvel
1897
21 Kânunuevvel
1897
21 Kânunuevvel
1897
21 Kânunuevvel
1897
21 Kânunuevvel
1897
21 Kânunuevvel
1897
21 Kânunuevvel
1897
21 Kânunuevvel
1897
21 Kânunuevvel
1897
21 Kânunuevvel
1897
1
[Ġmzasız]
1-2
Duyuru
[Ġmzasız]
Muvaffakiyet-i Celile-i
Cenâb-ı Tâc-dâr-ı Ekremî
Ġcmal
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Duyuru
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
Ġlan
Reklam
Fıkra
4
Makale
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Leyle-i Mirâc Nurâniyyet-i
Minhâc
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Kâmusu‟l-A‟lam
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
471
Duyuru
Osmanlı-Yunan harbinin ardından imzalanan anlaĢma
hakkında bilgi verilmekte, bu baĢarı tebrik edilmektedir.
2902
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2903
2904
21 Kânunuevvel
1897
22 Kânunuevvel
1897
22 Kânunuevvel
1897
22 Kânunuevvel
1897
22 Kânunuevvel
1897
22 Kânunuevvel
1897
22 Kânunuevvel
1897
4
22 Kânunuevvel
1897
22 Kânunuevvel
1897
22 Kânunuevvel
1897
22 Kânunuevvel
1897
22 Kânunuevvel
1897
22 Kânunuevvel
1897
22 Kânunuevvel
1897
22 Kânunuevvel
1897
22 Kânunuevvel
1897
23 Kânunuevvel
1897
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-yi
Osmaniye ve Yunan
Muharebesi
Paris Borsası
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Duyuru
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Mütenevvi‟a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
Ġlan
Reklam
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
4
1
[Ġmzasız]
472
Duyuru
ġemsettin Sami Bey tarafından kaleme alınmıĢ olan
Fransızca-Türkçe sözlük tanıtılmaktadır.
2904
2904
2904
2904
2904
2904
2904
2904
2904
2904
2904
2904
2904
2905
2905
2905
2905
2905
23 Kânunuevvel
1897
23 Kânunuevvel
1897
23 Kânunuevvel
1897
23 Kânunuevvel
1897
23 Kânunuevvel
1897
23 Kânunuevvel
1897
23 Kânunuevvel
1897
23 Kânunuevvel
1897
23 Kânunuevvel
1897
23 Kânunuevvel
1897
23 Kânunuevvel
1897
23 Kânunuevvel
1897
23 Kânunuevvel
1897
24 Kânunuevvel
1897
24 Kânunuevvel
1897
24 Kânunuevvel
1897
24 Kânunuevvel
1897
24 Kânunuevvel
1897
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Telgraf
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
Süleyman
Tevfik
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
4
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
473
Paris‟ten alınan borsa oranları duyurulmuĢtur.
“Mösyö Lavared‟in Amcazadesi” adlı romanın tercümesinin
tamamlanıp yayınlanacağı duyurulmaktadır.
Musavver Servet-i Fünûn ve Mütalaa Salonu isimli
yayınlara dair bilgi verilmiĢtir.
2905
2905
2905
2905
2905
2905
2905
2905
2906
2906
2907
2907
2907
2907
2907
2907
2907
24 Kânunuevvel
1897
24 Kânunuevvel
1897
24 Kânunuevvel
1897
24 Kânunuevvel
1897
24 Kânunuevvel
1897
24 Kânunuevvel
1897
24 Kânunuevvel
1897
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
3
Mehmet Halit
Makale
4
Ahmet Sait
4
A.(Elif) Aziz
4
ġekip
4
Ahmet
Emsâl-i Mütekâbile ve
MüĢtereke
Çocuk, Terbiye, Ġlm-i
Ahlak
Âsâr-ı Edebiye Nasıl
Tenkit Edilir?
Âsâr-ı Edebiye Nasıl
Tenkit Edilmelidir?
Âsâr-ı Edebiye Ne Yolda
Tenkit Edilmelidir?
24 Kânunuevvel
1897
25 Kânunuevvel
1897
25 Kânunuevvel
1897
26 Kânunuevvel
1897
26 Kânunuevvel
1897
26 Kânunuevvel
1897
26 Kânunuevvel
1897
26 Kânunuevvel
1897
26 Kânunuevvel
1897
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus- Hirfet ve
Sanayi, Esnaflık
Makale
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
26 Kânunuevvel
1897
2
474
Makale
Makale
Makale
Makale
Arapça, Farsça, Fransızca, Türkçe arasında ortak veya
benzer olan atasözlerini inceleyen bir yazı dizisidir.
Nesilleri yetiĢtirmede “güzel ahlak”ın öneminden söz
edilmektedir.
Bir edebi eseri tenkit etmenin gerektirdiği yetkinlik ve
donanım üzerinde durulmuĢtur.
Edebi eserde aranması gereken (Fikir, Ģive-i ifade, kavaid-i
lisaniyeye riayet) Ģartlar değerlendirilmiĢtir.
Tenkit denince anlaĢılması gerekenler ve tenkidin eserin
anlaĢılmasına sağladığı katkılar hakkında bilgi
verilmektedir.
Makale
Sanatkârlığın tüccarlığa nazaran daha revaçta olduğu; bazı
sanatların yok olduğu ve yeni sanatların ortaya çıktığı izah
edilmektedir.
2907
2907
2908
2908
2908
2908
2908
2908
2908
2908
2908
2908
2908
2909
2909
2909
2909
2909
26 Kânunuevvel
1897
26 Kânunuevvel
1897
27 Kânunuevvel
1897
27 Kânunuevvel
1897
27 Kânunuevvel
1897
27 Kânunuevvel
1897
27 Kânunuevvel
1897
27 Kânunuevvel
1897
27 Kânunuevvel
1897
27 Kânunuevvel
1897
27 Kânunuevvel
1897
27 Kânunuevvel
1897
27 Kânunuevvel
1897
28 Kânunuevvel
1897
28 Kânunuevvel
1897
28 Kânunuevvel
1897
28 Kânunuevvel
1897
28 Kânunuevvel
1897
4
[Ġmzasız]
4
Mütenevvi„a
Fıkra
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
[Ġmzasız]
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Münteha-yı ġarkta
Avrupalılar
Caniler ve Cinayetler
3-4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 159“Valide”
Hâriciye
Ġlan
Reklam
4
Fıkra
Haber
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
475
Almanların Kiyaoçeo limanını iĢgal etmeleri hakkında bilgi
verilmiĢ, değerlendirmeler yapılmıĢtır.
Fransa‟da iĢlenen cinayetler üzerine bir komiserin kaleme
aldığı makale nakledilmektedir.
Genç bir kadının gayr-i meĢru çocuğunu dünyaya getirmek
için yaĢadığı sıkıntıları anlatan hikâye Paul Bourget‟ye aittir.
2909
2909
2909
2909
2909
2909
2909
28 Kânunuevvel
1897
28 Kânunuevvel
1897
28 Kânunuevvel
1897
28 Kânunuevvel
1897
28 Kânunuevvel
1897
28 Kânunuevvel
1897
28 Kânunuevvel
1897
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
2-3
[Ġmzasız]
Fıkra
3
[Ġmzasız]
3
[Ġmzasız]
100000 Frank Ġkramiye ve
Bunu Kazanan Arabacı
Münteha-yı ġarkta
Avrupalılar
Münteha-yı ġarka Dair Bir
Japonyalının Mütâlaâtı
2
Fıkra
Fıkra
2909
28 Kânunuevvel
1897
3
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
2909
28 Kânunuevvel
1897
28 Kânunuevvel
1897
28 Kânunuevvel
1897
28 Kânunuevvel
1897
29 Kânunuevvel
1897
29 Kânunuevvel
1897
29 Kânunuevvel
1897
29 Kânunuevvel
1897
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
2909
2909
2909
2910
2910
2910
2910
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
476
Fransa‟da bir tramvay arabacısının kazandığı ikramiye
duyurulmaktadır.
Avrupalı devletlerin Uzak Doğu‟da yaptıkları iĢgallere dair
Japon bir fikir adamının yıllar evvel yaptığı öngörü
niteliğindeki değerlendirmeler yayınlanmıĢtır.
Ġngiltere ve Almanya arasında yaĢanan siyasi ve ticari
çekiĢmenin yerli üretimin önemini artırdığından ve bu
politikanın Osmanlı Devleti‟nce de uygulanması
gerektiğinden söz edilmektedir.
2910
2910
2910
2910
2910
2910
2910
2910
2910
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
2911
29 Kânunuevvel
1897
29 Kânunuevvel
1897
29 Kânunuevvel
1897
29 Kânunuevvel
1897
29 Kânunuevvel
1897
29 Kânunuevvel
1897
29 Kânunuevvel
1897
29 Kânunuevvel
1897
29 Kânunuevvel
1897
30 Kânunuevvel
1897
30 Kânunuevvel
1897
30 Kânunuevvel
1897
30 Kânunuevvel
1897
30 Kânunuevvel
1897
30 Kânunuevvel
1897
30 Kânunuevvel
1897
30 Kânunuevvel
1897
30 Kânunuevvel
1897
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Münteha-yı ġarkta
Avrupalılar
Ahval-i Ġktisadiye
4
[Ġmzasız]
Hikâye
4
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 160“Hastaneyi Ziyaret”
(BaĢlıksız)
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
2
4
Makale
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
[Ġmzasız]
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
Münteha-yı ġarkta
Avrupalılar
Hâriciye
Haber
477
Almanya, Ġngiltere, Ġspanya ve Yunanistan‟ın ekonomik
durumları ve yapılan giriĢimler hakkında bilgiler verilmiĢtir.
Hastaneye çocuklarını ziyaret eden anne babanın
çocuklarına kavuĢmaları anlatılmaktadır.
2911
2911
2911
2911
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
2912
30 Kânunuevvel
1897
30 Kânunuevvel
1897
30 Kânunuevvel
1897
30 Kânunuevvel
1897
31 Kânunuevvel
1897
31 Kânunuevvel
1897
31 Kânunuevvel
1897
31 Kânunuevvel
1897
31 Kânunuevvel
1897
31 Kânunuevvel
1897
31 Kânunuevvel
1897
31 Kânunuevvel
1897
31 Kânunuevvel
1897
31 Kânunuevvel
1897
31 Kânunuevvel
1897
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
Yeni Kitaplar
Ġlan
Yayın
Tanıtım
Reklam
4
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
[Ġmzasız]
Fıkra
2-3
Salih Zeki
Münteha-yı ġarkta
Avrupalılar
Mübâhis-i Fenniye 16
Emsâl-i Mütekabile ve
MüĢtereke
Voltaire, Shakespeare ve
Madam “Montag”ın
Müdafaası
Bir Harika-yı Sanat
Makale
Mangal Kenarı KıĢ
Gününün Lâlezârıdır
Hikâye
3
Mehmet Halit
3-4
Mahmut Sadık
2912
31 Kânunuevvel
1897
4
[Ġmzasız]
2912
31 Kânunuevvel
1897
4
Mehmet
478
Makale
Musavver Servet-i Fünûn isimli mecmua hakkında bilgi
verilmektedir.
Röntgen ıĢınları hakkında bilgi verilmektedir.
Makale
Voltaire ve Shakespeare‟in edebi Ģahsiyetlerinin ve
eserlerinin mukayese edildiği bir makale nakledilmiĢtir.
Makale
20. asrın baĢında Fransa‟da açılacak olan sergi için ressam
Mösyö Jarve‟nin (?)yapmayı planladığı devasa boyutlardaki
tablo hakkında bilgi verilir.
Karısının ölümünden sonra sokaklarda yaĢayan adamın kıĢ
günü sıcak bir evin hasretini çekerek, karısının mezarı
baĢında ölümü anlatılır.
2912
31 Kânunuevvel
1897
4
M. Sait
Mangal BaĢı KıĢ Gününün
Lâlezârıdır
Makale
2912
31 Kânunuevvel
1897
4
S.(Sin) Ferit
Mangal Kenarı KıĢ
Gününün Lâlezârıdır
Makale
2912
31 Kânunuevvel
1897
31 Kânunuevvel
1897
31 Kânunuevvel
1897
1 Kânunusani
1898
1 Kânunusani
1898
1 Kânunusani
1898
1 Kânunusani
1898
1 Kânunusani
1898
1 Kânunusani
1898
1 Kânunusani
1898
1 Kânunusani
1898
2 Kânunusani
1898
2 Kânunusani
1898
2 Kânunusani
1898
4
Necip
(BaĢlıksız)
Anı
4
Abbas Havri
(BaĢlıksız)
Anı
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-4
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
2912
2912
2913
2913
2913
2913
2913
2913
2913
2913
2914
2914
2914
4
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
479
Ġnsanlığın ilk tarihten bu yana duyduğu ihtiyaçlar ve kıĢ
aylarında yaĢanan ısınma sorununun halledilmesi hakkında
bilgi verilmektedir.
Mevsimlerin insanlar üzerinde uyandırdığı tesirlerden ve
sıcak bir yerde geçirilecek kıĢ günlerinin sağladığı
dinginlikten söz edilmiĢtir.
Yazar çocukluğunu geçirdiği Ģehirden kıĢ günlerine dair
anılarını paylaĢmaktadır.
Yazar kıĢ aylarına dair anılarına yer vermiĢtir.
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2914
2915
2915
2915
2915
2915
2915
2915
2 Kânunusani
1898
2 Kânunusani
1898
2 Kânunusani
1898
2 Kânunusani
1898
2 Kânunusani
1898
2 Kânunusani
1898
2 Kânunusani
1898
2 Kânunusani
1898
2 Kânunusani
1898
2 Kânunusani
1898
3 Kânunusani
1898
3 Kânunusani
1898
3 Kânunusani
1898
3 Kânunusani
1898
3 Kânunusani
1898
3 Kânunusani
1898
3 Kânunusani
1898
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
1
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
[Ġmzasız]
Fıkra
3-4
[Ġmzasız]
4
[Ġmzasız]
Ahvâl-i Umumiye-yi
Siyasiye
Münteha-yı ġarkta
Avrupalılar
Hâriciye
Ġlan
Reklam
4
Makale
Makale
Haber
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-2
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Yunanlılara Dürûs-ı Harp
Makale
3
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
480
Tan gazetesinde yayınlanan, 1 yıllık siyasi geliĢmelerin
değerlendirildiği makale nakledilmiĢtir.
Fransız miralay Mösyö Patri tarafından kaleme alınmıĢ olan,
Osmanlı-Yunan savaĢını ve Yunanistan‟ın savaĢ esnasında
yaptığı davranıĢları değerlendiren “Dürûs-ı Harp” adlı
makale aktarılmıĢtır.
2915
2915
2915
2915
2915
2916
2916
2916
2916
2916
2916
2916
2916
2916
2916
2916
2916
2916
3 Kânunusani
1898
3 Kânunusani
1898
3 Kânunusani
1898
3 Kânunusani
1898
3 Kânunusani
1898
4 Kânunusani
1898
4 Kânunusani
1898
4 Kânunusani
1898
4 Kânunusani
1898
4 Kânunusani
1898
4 Kânunusani
1898
4 Kânunusani
1898
4 Kânunusani
1898
4 Kânunusani
1898
4 Kânunusani
1898
4 Kânunusani
1898
4 Kânunusani
1898
4 Kânunusani
1898
3
[Ġmzasız]
Hikâye
[Ġmzasız]
Küçük Hikâyeler 161“Köye DönüĢ”
Münteha-yı ġarkta
Avrupalılar
(BaĢlıksız)
3-4
[Ġmzasız]
4
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
Ġlan
Reklam
Fıkra
4
Fıkra
Duyuru
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Leyle-i Berat Mağfiret-i
Âyât
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3-4
[Ġmzasız]
Fıkra
4
[Ġmzasız]
4
[Ġmzasız]
Münteha-yı ġarkta
Avrupalılar
Küçük Hikâyeler 162“Hangisi”
Hâriciye
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
2
481
OnbaĢı Mustafa‟nın Yunan harbinden sonra evine
dönüĢünün hikâyesi anlatılmaktadır.
Berat kandili münasebetiyle kaleme alınmıĢtır.
Duyuru
Hikâye
Haber
Genç bir kâtibin iĢ için gittiği bir konakta ev sahibesi ve
hizmetçi kadın tarafından gördüğü ilgi anlatılmaktadır.
2916
2916
2917
2917
2917
2917
2917
2917
2917
2917
2917
2917
2917
2917
2917
2917
2917
2917
4 Kânunusani
1898
4 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
4
[Ġmzasız]
4
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Ġhtar-ı Mahsus
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Telgraf
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
2
Abdullah Zühtü
ġanlı Asker
Roman
3
[Ġmzasız]
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Münteha-yı ġarkta
Avrupalılar
Bend-i Mahsus
3-4
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
Haber
Makale
482
Yerli üretimin rağbet görmesinde üreticinin etkisi
incelenmektedir.
2917
2917
2918
2918
2918
2918
2918
2918
2918
2918
2918
2918
2918
2918
2918
2918
2918
5 Kânunusani
1898
5 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
6 Kânunusani
1898
4
[Ġmzasız]
4
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Paris Borsası
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Makale
3
[Ġmzasız]
Münteha-yı ġarkta
Avrupalılar
Kocaya Varacak Kızlara
3-4
[Ġmzasız]
Bend-i Mahsus
Makale
4
[Ġmzasız]
Muharrerât-ı Ecnebiye
Makale
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
483
Duyuru
Fıkra
Avrupa‟da evlilikler üzerine çalıĢma yaparak ortaya konmuĢ
bir eserden tercüme yoluyla aktarılmıĢ olan makaleye yer
verilmiĢtir. Eser genç kızların ve erkeklerin evlenecekleri
kimselerde aramaları gereken özellikleri incelemektedir.
2918
2919
2919
2919
2919
2919
2919
2919
2919
2919
2919
2919
2919
2919
2919
2919
2919
2920
6 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
7 Kânunusani
1898
8 Kânunusani
1898
4
Ġlan
Reklam
Fıkra
1
[Ġmzasız]
1
[Ġmzasız]
Leyle-i Celile-i Berat
Feyz-i Âyât
Tevcihât
1
[Ġmzasız]
NiĢan
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Ġcmal
Makale
1
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3
[Ġmzasız]
Fıkra
3
[Ġmzasız]
Münteha-yı ġarkta
Avrupalılar
Ġhtar
3
Salih Zeki
17- Röntgen ġu„aâtı
Makale
3-4
Mahmut Sadık
Mektep ve Sanat
Makale
4
Mehmet Halit
Makale
4
ġekip
Emsâl-i Mütekabile ve
MüĢtereke
Köy Hikâyeleri
4
[Ġmzasız]
Müsabaka-yı Edebiye
Hikâye
4
[Ġmzasız]
(BaĢlıksız)
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Leyle-i Celile-i Berat
Feyz-i Âyât
Fıkra
Duyuru
Duyuru
484
Makale
Röntgen ıĢınları üzerine yapılan çalıĢmalar ve deneyler
hakkında bilgi verilmektedir.
Bir milletin geliĢmesi ve ilerlemesinde eğitimin ve okulların
önemi açıklanmıĢtır.
Sözlü edebiyatın mahsulü olan köy hikâyeleri hakkında bilgi
verilmekte, değerlendirme yapılmaktadır.
Okular tarafından gönderilen hikâyeler arasından seçilmiĢ
olanlar yayınlanmıĢtır.
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
8 Kânunusani
1898
8 Kânunusani
1898
8 Kânunusani
1898
8 Kânunusani
1898
8 Kânunusani
1898
8 Kânunusani
1898
8 Kânunusani
1898
8 Kânunusani
1898
8 Kânunusani
1898
8 Kânunusani
1898
8 Kânunusani
1898
8 Kânunusani
1898
8 Kânunusani
1898
1
[Ġmzasız]
Selamlık Resm-i Âlisi
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tevcihât
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Tebligât-ı Resmiye
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Kâmus-ı Fransevî
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Paris Borsası
Duyuru
1
[Ġmzasız]
Duyuru
1-2
[Ġmzasız]
Devlet-i Aliye-i Osmaniye
ve Yunan Muharebesi
Ġcmal
2
[Ġmzasız]
Telgraf
Haber
2-3
[Ġmzasız]
Dâhiliye
Haber
3-4
[Ġmzasız]
Hâriciye
Haber
4
[Ġmzasız]
Mütenevvi„a
Fıkra
4
[Ġmzasız]
Borsa
Duyuru
Ġlan
Reklam
4
485
Makale
II. BÖLÜM
SABAH GAZETESĠNĠN TAHLĠLÎ FĠHRĠSTĠ
i
I. SABAH GAZETESĠNĠN TAHLĠLĠ FĠHRĠSTĠ
A. Yazar Adına Göre Yazılar
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2577, 30 Kânunusani 1897, s. 1-2, (Veba hastalığı ve
bu hastalığın belirtileri gibi konularda bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], (BaĢlıksız), nr. 2864, 13 TeĢrinisani 1897, s. 3-4, (“Lisanımız En Ziyade
Hangi Eserlere Muhtaçtır?” konulu fıkralara yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], (BaĢlıksız), nr. 2868, 17 TeĢrinisani 1897, s. 4, (Lisanımızın en çok ne tür
eserlere ihtiyacı olduğunu tespit etmeye çalıĢan fıkralara yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], (BaĢlıksız), nr. 2891, 10 Kânunuevvel 1897, s. 4, (Sabah‟ın düzenlediği
“Müsabaka-i Edebiye” köĢesidir. Osmanlıların kahramanlığını gösterir bir
savaĢ
hikâyesi
anlatılması
istenmiĢtir.
Bu
konuda
gelen
cevaplar
yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], [...] Cülus-ı Hümayun-ı Hazret-i PadiĢahî, nr. 2547, 31 Ağustos 1896, s. 1,
(Sultan II. Abdülhamit‟in tahta çıkıĢının yıl dönümü olması münasebetiyle
kaleme alınmıĢtır.)
[Ġmzasız], […] Feyzü‟l-Füruz Cülus-ı Hümayun-ı Hazret-i PadiĢahi, nr. 2790, 31
Ağustos 1897, s. 1-2, (PadiĢahın cülus töreni dolayısıyla kaleme alınmıĢtır.)
[Ġmzasız], “Ernest Korniyos” un Bir Mektub-ı Siyasîsi, nr. 2510, 25 Temmuz 1896,
s. 3, (Avrupa‟da süren barıĢın havasının değerlendirmesi yapılmıĢ, milletlerin
savaĢmasına sebep olan noktalara değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], 1900 Sergi-yi Umumisi, nr. 2276, 4 Kânunuevvel 1895, s. 2-3, (1900
senesinde Paris‟te düzenlenecek sergi için imal edilen bir haritadan söz edilir.)
[Ġmzasız], 22 Numara, nr. 2363, 29 ġubat 1896, s. 3, (Monte Carlo‟da bir
kumarhanede her ay bir kez kumar oynayıp kazanan kadının baĢarısının
ardındaki tesadüfi durum anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], 500000 Franga Bir Tablo, nr. 2358, 24 ġubat 1896, s. 3, (Paris‟te beĢ yüz
bin franga alıcı bulan tablo ve bu tablonun ressamı hakkında bilgi verilmiĢtir.)
486
[Ġmzasız], 700 Kilometre Balonla Seyahat, nr. 2583, 5 ġubat 1897, s. 3, (Mösyö
Maurice Farman ve Mösyö Bizanson(?)‟un balonla, Paris‟ten hareketle 700
km süren seyahatleri hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Acıklı Bir Ġntihar, nr. 2484, 29 Haziran 1896, s. 3, (Paris‟te bir gencin
hapishaneden çıkacağı gün intihar etmesi hakkında Paris gazetelerinden alınan
haber nakledilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Açlıktan Vefat, nr. 2464, 9 Haziran 1896, s. 3, (Refah içinde sürdüğü bir
hayatın ardından açlıktan ölen bir kadının hayatı ve yaĢadıkları hakkında bilgi
verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Afrika‟nın Ahvâl-i Ticariyesi ve Zirâiyesi, nr. 2284, 12 Kânunuevvel
1895, s. 3, (Afrika ve Avrupa arasındaki ticari iliĢki ile Afrika‟nın zirai
ürünlerinin ticari değeri gibi konular üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Ahvâl-i Ġktisadiye, nr. 2910, 29 Kânunuevvel 1897, s. 4, (Almanya,
Ġngiltere, Ġspanya ve Yunanistan‟ın ekonomik durumları ve yapılan giriĢimler
hakkında bilgiler verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Ahvâl-i Ticaret ve Zahair, nr. 2197, 16 Eylül 1895, s. 3, (Zahireye ve ticari
değerlerine dair bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Ahvâl-i Umumiye-yi Siyasiye, nr. 2914, 2 Kânunusani 1898, s. 3, (Tan
gazetesinde yayınlanan, 1 yıllık siyasî geliĢmelerin değerlendirildiği makale
nakledilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Aksa-yı ġarkta Bir Osmanlı, nr. 2215, 4 TeĢrinievvel 1895, s. 2-3,
(Anderya Veriyoni adında Rum bir vatandaĢın Çin ve Japonya‟ya dair
gözlemlerine yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Aksa-yı ġarkta Bir Osmanlı, nr. 2218, 7 TeĢrinievvel 1895, s. 2-3,
(Anderya Veriyoni adında Rum bir vatandaĢın Çin ve Japonya‟ya dair
gözlemlerine yer veren yazının devamıdır.)
[Ġmzasız], Aksa-yı ġarkta Rusya ve Ġngiltere, nr. 2250, 8 TeĢrinisani 1895, s. 3,
(Japonya‟nın gösterdiği hızlı geliĢmeyle büyük devletler tarafından dikkat
çekmesi üzerinde durulmuĢtur.)
487
[Ġmzasız], Alexandre Dumas-zadenin Cenaze Alayı, nr. 2277, 5 Kânunuevvel 1895,
s. 2, (Dumas‟nın cenaze törenine dair Paris gazetelerinden alınan bilgiler
mevcuttur.)
[Ġmzasız], Âlimlerin Dalgınlığı, nr. 2219, 8 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Bilim
adamlarının zihinsel meĢguliyetlerinin yol açtığı unutkanlıklardan bahsedilir.)
[Ġmzasız], Andre ve Kutb-ı ġimâlî, nr. 2539, 23 Ağustos 1896, s. 2, (Ġsveçli
mühendis Andre‟nin balonla Kuzey Kutbuna yapmak istediği seyahat için
yaptığı çalıĢmalar hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Arapların Coğrafyaya Hizmeti, nr. 2227, 16 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Arap
dünyasının coğrafya bilimine katkı sağladıkları hususlar bildirilmektedir.)
[Ġmzasız], Arapların Hidemat-ı Fenniyesi (…), nr. 2225, 14 TeĢrinievvel 1895, s. 3,
(Arap dünyasının coğrafya vs. bilimlere sağladıkları katkılar üzerinde
durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Asfaltos-Neft- Gaz, nr. 2516, 31 Temmuz 1896, s. 4, (Neft ve gaz gibi
maddelerin tarihçeleri ve kullanım Ģekilleri hakkında bilgiler içerir.)
[Ġmzasız], Asker KoğuĢlarının Tecdid-i Havası, nr. 2244, 2 TeĢrinisani 1895, s. 3,
(Askerlerin
sağlığını
korumak
adına
koğuĢlarda
yapılması
gereken
havalandırma iĢlemi incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Askerî Balonları Hakkında Mühim Tecrübeler, nr. 2235, 24 TeĢrinievvel
1895, s. 3, (Balonların askerî alanlarda kullanımına ve balon kullanımının
geliĢimine dair bilgiler verilir.)
[Ġmzasız], Avdet, nr. 2449, 25 Mayıs 1896, s. 2-3, (Rusya‟da, öldüğü sanılan bir
adamın 6 yıl sonra evine dönüĢ hikâyesi anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Avrupa‟da Kadınlar, nr. 2486, 1 Temmuz 1896, s. 3, (Almanya, Avusturya
ve Fransa kadınları hakkında tespitlerde bulunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Avrupa‟da Servet ve Sa„y ve Amel, nr. 2235, 24 TeĢrinievvel 1895, s. 3,
(Avrupa‟da görülen ekonomik değiĢikliklere değinilmiĢtir.)
488
[Ġmzasız], Bağ Bozumu Islahatı, nr. 2196, 15 Eylül 1895, s. 3-4, (ġarap yapımında
üzümün doğru mayalanmasının yolları anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Bakü‟deki Petrol Menbaları, nr. 2466, 11 Haziran 1896, s. 3, (Bakü‟deki
petrol kuyuları ve kullanımları hakkında muhtelif bilgiler yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Balık Yağları, nr. 2257, 15 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Balık yağı adı altında
satılan karıĢımların mahiyeti üzerine yazılmıĢ bir makaledir.)
[Ġmzasız], Bayram Hatıralarından, nr. 2379, 16 Mart 1896, s. 3, (Bir gencin
gözünden bayram gününe dair yapılmıĢ gözlemler anlatılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Dakik ve Buğday Meselesi, nr. 2379, 16 Mart 1896, s. 1,
(Yerli ve yabancı üretim mahsulü olan buğday ve undan hangisinin tercih
edilmesi gerektiği tartıĢılmaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Hirfet ve Sanayi, Esnaflık, nr. 2907, 26 Kânunuevvel
1897, s. 3-4, (Sanatkârlığın tüccarlığa nazaran daha revaçta olduğu; bazı
sanatların yok olduğu ve yeni sanatların ortaya çıktığı izah edilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Medeniyet ve Ġnsaniyet, nr. 2761, 2 Ağustos 1897, s. 3,
(Dr. Mehmet Emin‟in “Avrupa Medeniyet-i Hazırası Hakkında Bir Osmanlı
Feylosofunun Mütalaatı” isimli eseri ve bu eserin Almanya‟da uyandırdığı etki
değerlendirilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Osmanlı Buğdayları ve Unları, nr. 2373, 10 Mart 1896, s.
1, (Un ve buğday kullanımında yerli mahsul tercih edilmesi noktasında ileri
sürülen karĢıt görüĢler değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Sulhtan Sonra, nr. 2756, 28 Temmuz 1897, s. 4,
(Osmanlı-Yunan savaĢının son bulmasının ardından barıĢ ortamının nasıl
korunacağı
ve
bundan
nasıl
yararlanılacağı
hakkında
değerlendirme
yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Un ve Buğday Meselesi, nr. 2381, 18 Mart 1896, s. 1,
(Yerli üretimin desteklenmesi savunulmaktadır.)
489
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Yeni Bir Usul-ı Tedris, nr. 2409, 15 Nisan 1896, s. 3,
(Fransa‟da küçük çocukları okula alıĢtırmak için teklif edilmiĢ olan sistem
eleĢtirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Yerli ve Ecnebi Buğday ve Unları, nr. 2384, 21 Mart
1896, s. 1-2, (Yerli ve yabancı üretim mahsulü olan buğdaylar arasında
yapılacak tercih tartıĢılmaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Yerli ve Ecnebi Buğdayları Meselesi, nr. 2375, 12 Mart
1896, s. 1, (Yerli buğdaylardan üretilmiĢ unun kullanılması gerekliliği
tartıĢılmaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Yerli ve Ecnebi Dakikleri, nr. 2370, 7 Mart 1896, s. 1,
(Değirmencilikte yerli üretimin yabancı üretime tercih edilmesinin ülkenin
ekonomisi için gerekli olduğu fikri savunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Yine Dakik-i Buğday Meselesi, nr. 2374, 11 Mart 1896,
s. 1-2, (Yerli buğday ve un üretiminin yabancı üreticiler karĢısında
desteklenmesi gerektiği savunulur.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2461, 6 Haziran 1896, s. 1, (Esnafı kooperatif Ģirketler
kurmanın sağladığı kazançlara ikna etmek adına Ġngiltere‟de görülen bir örnek
değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2463, 8 Haziran 1896, s. 1, (Ticaret alanında tüm
dünyada yaĢanan değiĢim ve ilerlemelerle Osmanlı‟nın genel ticari ahvâline
dair değerlendirmeler yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2466, 11 Haziran 1896, s. 1, (Ticarette yaygınlaĢan
sabit fiyat uygulamasına dair değerlendirmeler yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2468, 13 Haziran 1896, s. 2, (Osmanlı coğrafyasında
yetiĢtirilen
zeytinlerin
ve
üretilen
zeytinyağlarının
kaliteleri
sorgulanmaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2470, 15 Haziran 1896,
s. 1, (Mühendislik
faaliyetlerinin ve mühendislerin Osmanlı‟nın terakkisi için ne denli önemli
olduğundan bahsedilmektedir.)
490
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2472, 17 Haziran 1896, s. 1, (DıĢ ticaret konusunda
Osmanlı‟nın eksik kaldığı noktalar değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2476, 21 Haziran 1896, s. 1, (Yazar, Aydın‟a yaptığı
bir seyahatte uğradığı bir köyden ve köyün insanlarından manzaralar
sunmaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2477, 22 Haziran 1896, s. 1, (Osmanlı ziraatının
durumu ve ithal edilen unların piyasada yaygınlık kazanması konuları
incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2479, 24 Haziran 1896, s. 1, (Tütün ziraatı ve ticareti
hakkında Ġstanbul gazetesinde yayınlanan bir mektup değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2485, 30 Haziran 1896, s. 1, (Emniyet sandığı
hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2488, 3 Temmuz 1896, s. 1-2, (Emniyet sandığının
durumu hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2490, 5 Temmuz 1896, s. 1, (Ormanların canlılar ve
doğa için ne denli önemli olduğu konusu değerlendirilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2504, 19 Temmuz 1896, s. 1-2, (Ahmet Mithat
“Mefahir-i
Efendi‟nin
Milliye”
baĢlığıyla
yayınlanan
yazısı
değerlendirilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2508, 23 Temmuz 1896, s. 1, (Peynir, tereyağı gibi süt
ürünlerinin
üretim
ve
ticaretinin
ülke
ekonomisi
açısından
önemi
incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2510, 25 Temmuz 1896, s. 1, (Paris‟te düzenlenecek
sergiye katılacaklarını açıklayan Almanların bu tavırları üzerinden AlmanyaFransa iliĢkisi değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2512, 27 Temmuz 1896, s. 1, (Yanya‟da açılacak olan
peynir ve tereyağı imalathanesi ve bu teĢebbüsün Osmanlı ticaretine
faydalarına dair bilgiler verilmiĢtir.)
491
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2517, 1 Ağustos 1896, s. 1, (Osmanlı deniz ticaretinin
geliĢmesi için Almanya örneği üzerinden açıklama yapılmıĢ ve öneride
bulunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2519, 3 Ağustos 1896, s. 1, (Ülkenin geliĢmekte
olduğunun ispatı olarak demiryollarının Osmanlı coğrafyasında kazandığı
yaygınlık değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2526, 10 Ağustos 1896, s. 1-2, (Osmanlı sularında
hüküm süren yabancı nakliye Ģirketlerine karĢın deniz nakliyeciliğinde yerli
Ģirketlerin sayılarının artması gerektiğine dikkat çekilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2527, 11 Ağustos 1896, s. 1, (Rusya‟nın demiryolu
hattı ve Japonya-Çin savaĢından elde ettiği itibarla Kuzey ve Doğu Asya‟da
kurduğu nüfuz ve yaptığı çalıĢmalara dair bilgiler yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2536, 20 Ağustos 1896, s. 1, (Osmanlı‟nın geliĢemiyor
olmasına sebep olarak teĢvik konusunda eksik kalınması gösterilmiĢ; teĢvik
etmenin terakki için önemi incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2543, 27 Ağustos 1896, s. 1, (Avrupa ve Amerika‟da
gümüĢ para basma teĢebbüsleri ve bu konuda süren tartıĢmalar hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2550, 3 Eylül 1896, s. 1, (Gayrimenkul mal varlığının
kıymetini artırmak adına yapılabilecek teĢebbüslere dair değerlendirmeler
yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2570, 23 Kânunusani 1897, s. 1, (Veba hastalığına ve
salgınına dair bilgiler verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2572, 25 Kânunusani 1897, s. 1-2, (Veba hastalığına
dair bilgiler verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2580, 2 ġubat 1897, s. 1, (Veba hastalığı ve bu
hastalığı önlemek adına alınacak tedbirlere dair bilgi aktarılmaktadır.)
492
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2592, 14 ġubat 1897, s. 2-3, (Altın ve gümüĢün
madeni para olarak kullanılması meselesine dair Avrupa‟da süren tartıĢmalara
dair bilgiler verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2596, 18 ġubat 1897, s. 3, (Amerika‟da gümüĢ, altın
para basma konusunda devam eden tartıĢmalarda ortaya çıkan “Bi-metalizm”
görüĢü hakkında bilgiye yer verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2608, 2 Mart 1897, s. 3-4, (Amerika‟da madeni para
basımında yaĢanan tartıĢmalarda ortaya atılan “mono-metalizm” görüĢünden
bahsedilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2614, 8 Mart 1897, s. 3, (Sanayi ve ticarette yaĢanan
geliĢmelerle birlikte Avrupa ülkeleri arasında bilhassa Ġngiltere ve Almanya
gibi ülkelerin yaĢadığı rekabet değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2626, 20 Mart 1897, s. 3, (Tiftik keçileri
yetiĢtiriciliğinin Osmanlı
ticaretine sağladığı
katkılar hakkında
bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2635, 29 Mart 1897, s. 4, (Rusya‟nın sanayi ve
ticarette gösterdiği ilerleme ve geliĢme hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2642, 5 Nisan 1897, s. 3-4, (“Ticaret ve Nafia
Nezareti” tarafından yayınlanan “Ġhtira” cetvelleri hakkında bilgilere yer
verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2682, 15 Mayıs 1897, s. 3, (Devam etmekte olan
Osmanlı-Yunan harbi ve Osmanlı‟nın askerî gücü hakkında değerlendirmelere
yer verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2744, 16 Temmuz 1897, s. 3-4, (Osmanlı-Yunan
harbinde elde edilen baĢarının Osmanlı‟nın siyasî nüfuzuna etkileri
değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2754, 26 Temmuz 1897, s. 3-4, (Gençlere verilen
eğitimlerin maddi ve manevi kazançları incelenmiĢtir.)
493
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2755, 27 Temmuz 1897, s. 3-4, (2752. sayıda,
Osmanlıların Afrika‟da yürüttükleri ticari faaliyetleri değerlendiren “Bend-i
Mahsus”a ek olarak kaleme alınmıĢtır. “MeslektaĢlarınızdan Biri” imzasıyla
yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2766, 7 Ağustos 1897, s. 1-2, (Tarihin yalnızca
savaĢlardan ve önemli Ģahsiyetlerden ibaret olmadığı hakkında yazılmıĢ bir
makaledir. Tarih kavramının geniĢ ve kavrayıcı olduğu fikri savunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2767, 8 Ağustos 1897, s. 3, (“Ġzdivaç Neden
Azalıyor?” ara baĢlığı altında: özellikle Amerika ve Avrupa‟da evlilik
sayısının günden güne azalmasının ardındaki nedenler aranmaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2773, 14 Ağustos 1897, s. 2, (Ġslam dünyası ve
Müslümanlar için Osmanlı Devleti‟nin önemi üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2782, 23 Ağustos 1897, s. 3, (Ġngiltere‟nin uluslararası
ticari iliĢkilerini yoluna koymak adına yaptıkları düzenlemeler ve planlar
hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2783, 24 Ağustos 1897, s. 4, (Sir Ġsaac Holden)‟in
ölümü üzerine kaleme alınmıĢ olan bu yazıda Holden‟in çalıĢkanlığı ve azmi
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2788, 29 Ağustos 1897, s. 3-4, (“Avrupa Tahsili”
baĢlığını taĢıyan bu yazıda eğitim almak için farklı ülkelere gitme meselesi
değerlendirilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2829, 9 TeĢrinievvel 1897, s. 3-4, (Osmanlı sanayiini
teĢvik için neler yapılabileceği Brüksel örneği üzerinden incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2831, 11 TeĢrinievvel 1897, s. 3-4, (Ġstanbul-Ankara
ve Ankara-Kayseri arasında ulaĢımı sağlayacak demiryolu ile ilgilidir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2843, 23 TeĢrinievvel 1897, s. 3, (Ziraatta uygulanan
eski usulün zorluğu ve zararları üzerine kaleme alınmıĢ bir makaledir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2845, 25 TeĢrinievvel 1897, s. 3, (Ziraatta yeni usulün
sağladığı faydalar ve kolaylıklar değerlendirilmiĢtir.)
494
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2852, 1 TeĢrinisani 1897, s. 3-4, (Ziraatin geliĢmesinin
önünde engel teĢkil eden meseleler hakkında değerlendirmelere yer
verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2859, 8 TeĢrinisani 1897, s. 3-4, (Tercüman-ı Hakikat
gazetesinde ziraat ile ilgili olarak yazılan fıkra hakkında değerlendirme
yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2909, 28 Kânunuevvel 1897, s. 3, (Ġngiltere ve
Almanya arasında yaĢanan siyasî ve ticarî çekiĢmenin yerli üretimin önemini
artırdığından ve bu politikanın Osmanlı Devleti‟nce de uygulanması
gerektiğinden söz edilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2917, 5 Kânunusani 1898, s. 3, (Yerli üretimin rağbet
görmesinde üreticinin etkisi incelenmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus-Afrika‟da Osmanlı Ticareti, nr. 2752, 24 Temmuz 1897, s.
3, (Bir Alman tüccarın, Afrika‟daki Osmanlı tüccarlarının sağlayacakları
geliĢim hakkında verdiği röportaj değerlendirilmektedir.)
[Ġmzasız], Berlin‟de Fransızlar, nr. 2592, 14 ġubat 1897, s. 3, (Fransız tiyatro
yazarların,
romancıların
vs.
Almanya‟ya
gösterdikleri
rağbet
değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bihnisa Kasabasını Ziyaret, nr. 2442, 18 Mayıs 1896, s. 3, (Mısır‟da
bulunan Bihnisa kasabası tarihi dokusu ve tarihi eserleri hakkında bilgiler
verilerek tanıtılmaktadır.)
[Ġmzasız], Bilecik‟te Kozacılık ve Ġpekçilik, nr. 2305, 2 Kânunusani 1896, s. 3,
(Bilecik‟te yürütülen ipek ticareti ve bu ticarete demiryollarının sağladığı
katkılar gibi konulara değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bir Aylık Vakayı„a Atf-ı Nazar-1, nr. 2689, 22 Mayıs 1897, s. 1,
(YaklâĢık olarak bir ay gibi bir sürede baĢlayıp sona eren Osmanlı-Yunan
harbine dair değerlendirmeler yapılmıĢtır.)
495
[Ġmzasız], Bir Büyük Ressamın Tercüme-i Hali, nr. 2360, 26 ġubat 1896, s. 2-3,
(Felemenk gazetelerinde satıldığı duyurulan “Metruke” adlı tablonun ressamı
hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bir Büyük Sanatkârın Defter-i Hatıratından, nr. 2434, 10 Mayıs 1896, s. 3,
(Fransız bestekâr Charles Gounod‟nun hatıralarına yer veren eserden söz
edilmektedir.)
[Ġmzasız], Bir Büyük ġairin Ahvâl-i Hususiyesi, nr. 2413, 19 Nisan 1896, s. 2-3,
(Henri Rochefort tarafından kaleme alınan bir eserden, Hugo hakkında bazı
fıkralar aktarılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bir Edibenin Vefatı, nr. 2545, 29 Ağustos 1896, s. 3, (Fransız
gazetecilerinden biri olan Lapiyer Döfayes(?)‟in hayatı ve yazarlığı hakkında
bilgi verilmiĢ; ölüm haberi duyurulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Bir Edibin En Büyük Muvaffakiyeti, nr. 2350, 16 ġubat 1896, s. 3,
(Kamelyalı Kadın adlı eserin baĢarısını bir köyde icra eylediği gösteriyle de
doğrulayan bir tiyatro oyuncusunun kaleminden yazılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bir Facia-yı AĢk, nr. 2533, 17 Ağustos 1896, s. 3, (Kıskançlık yüzünden
kocasını öldüren oyuncu kadının mahkemesine ve olayın ayrıntılarına dair
bilgilere yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bir Faydalı Mikrop, nr. 2259, 17 TeĢrinisani 1895, s. 2, (Mikropların
varlık sahasındaki faydaları üzerine bilgiler verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bir Gazetenin Tercüme-i Hali, nr. 2884, 3 Kânunuevvel 1897, s. 4,
(Londra‟da akĢam gazeteleri arasında yaĢanan rekabet hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bir Hakiki SergüzeĢt, nr. 2375, 12 Mart 1896, s. 3, (“Kamelyalı Kadın”
adlı esere ilham olmuĢ Marie Duplessis hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bir Harika-yı Sanat, nr. 2912, 31 Kânunuevvel 1897, s. 4, (20. asrın
baĢında Fransa‟da açılacak olan sergi için ressam Mösyö Jarve‟nin(?) yapmayı
planladığı devasa boyutlardaki tablo hakkında bilgi verilir.)
496
[Ġmzasız], Bir Madamın Sirkat Merakı, 2458, 3 Haziran 1896, s. 3, (Londra‟da
yaĢayan kleptomani (Çalma hastalığı) hastası bir kadına dair okunan haber
nakledilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bir Sahibe-i Fazilet, nr. 2444, 20 Mayıs 1896, s. 3-4, (DüĢkün kadınlara
yardım eden ve onları içinde bulundukları sefih hayattan kurtaran bir kadına
dair Paris gazetelerinde yayınlanmıĢ bir fıkra nakledilmektedir.)
[Ġmzasız], Bir SergüzeĢt-i Garip, nr. 2498, 13 Temmuz 1896, s. 3, (Yaya olarak
seyahat eden bir Fransız yazarın, Avusturya‟da baĢına gelen bir hadiseyi
anlattığı fıkra aktarılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bir ġairi ġair Eden Ne ĠmiĢ, nr. 2466, 11 Haziran 1896, s. 3, (Paris‟te Ģairi
Ģair yapan meselenin ne olduğunu tartıĢmak üzere toplanan mecliste anlatılan
fıkralar hakkında bilgi verilir.)
[Ġmzasız], Bir ġairin Cevab-ı Hekimanesi, nr. 2469, 14 Haziran 1896, s. 3, (Emil
Berjera‟nın kendisi hakkında asılsız iddialarda bulunan bir adama bakıĢ açısı
ele alınmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bir Ticaret-i Habîsane, nr. 2221, 10 TeĢrinievvel 1895, s. 2-3, (Fransa‟da
kadınlar üzerinden yapılan alıĢveriĢ konusu irdelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bir Vak‟a-yı Müessere, nr. 2322, 19 Kânunusani 1896, s. 2-3, (Fransa‟da
bir doktorun tedavi ettiği hastasıyla arasındaki duygusal bağın yıllar sonra
ölümle son buluĢu anlatılır.)
[Ġmzasız], Bir Zeki Muharririn Hidematı, nr. 2402, 8 Nisan 1896, s. 4, (Bir Ġngiliz
yazarın yeni ve farklı çözümler üreterek toplumun ihyasına çalıĢtığı
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Biraz Da Ġstatistikten Bahsedelim, nr. 2342, 8 ġubat 1896, s. 2,
(Toplumsal servetle eğitime ayrılan bütçe arasındaki iliĢki incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Böceklerde Muhabbet ve Sevda, nr. 2487, 2 Temmuz 1896, s. 3,
(Böceklerin çoğalmaları ve birlikte yaĢamaları hakkında değerlendirmeler ve
örneklendirmeler yapılmıĢtır.)
497
[Ġmzasız], Büyük Bir ġairin Tercüme-i Hali, nr. 2347, 13 ġubat 1896, s. 2-3, (Paul
Verlaine‟in vefatı üzerine, ünlü Ģairin hayatına ve eserlerine iliĢkin bilgiler
verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Büyük ve Küçük Milyonerler, nr. 2207, 26 Eylül 1895, s. 3, (Milyonerler
hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Caniler ve Cinayetler, nr. 2908, 27 Kânunuevvel 1897, s. 3, (Fransa‟da
iĢlenen
cinayetler
üzerine
bir
komiserin
kaleme
aldığı
makale
nakledilmektedir.)
[Ġmzasız], Canlı Fotoğraf ve Sesli Fotoğraf, nr. 2607, 29 ġubat 1897, s. 3, (Halk
arasında rağbet gören sinema hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Çay, nr. 2246, 4 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Çayın kullanımı ve yetiĢtirildiği
yerler hakkında bilgiler mevcuttur.)
[Ġmzasız], Çikson Kafilesi ve Kutb-ı ġimâlî Seyahati, nr. 2258, 16 TeĢrinisani 1895,
s. 3, (Çikson kafilesi tarafından gönderilmiĢ, seyahatleri esnasında geliĢen
durumları bildiren bir yazıdır.)
[Ġmzasız], Çin‟de Ziraat, nr. 2591, 13 ġubat 1897, s. 3, (Çin‟de ziraatın öneminden
ve Çin‟in zirai geleneklerinden söz edilmektedir.)
[Ġmzasız], Çocuklar, nr. 2554, 7 Kânunusani 1897, s. 3, (Çocuklara yapılan kötü
muamele incelenmiĢ buna örnek olarak Fransa‟da yaĢanan bir hadise
gösterilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Dalları Bastı Kiraz ve Misk Kokulu Çilek, nr. 2445, 21 Mayıs 1896, s. 3,
(Çilek ve kirazın Fransızlar tarafından iddia edilen faydalarına dair bilgiler
verilir ve bu iddiaları güçlendiren örnekler sunulur.)
[Ġmzasız], Daü‟l-Küul ve Tedabir-i Lazıme, nr. 2777, 18 Ağustos 1897, s. 4, (Paris‟te
bir doktorun alkolün zararları üzerine yaptığı çalıĢmalardan söz edilmektedir.)
[Ġmzasız], Dekaik-i Edebiye, nr. 2762, 3 Ağustos 1897, s. 4, (Edebiyatta Ģekil kadar
mananın da önemli olduğunu savunan bir mektuptur.)
498
[Ġmzasız], Dersaadet‟te Musiki, nr. 2395, 1 Nisan 1896, s. 3, (Aynı baĢlıkla Avrupa
gazetelerinden birinde yayınlanmıĢ olan bu yazı bir gezginin gözünden
Ġstanbul‟da musikinin gördüğü rağbeti ve temayülü yansıtır.)
[Ġmzasız], Dersaadet‟te Sabun Ticareti, nr. 2406, 12 Nisan 1896, s. 3, (Ġstanbul‟da
sabunun fazlaca kullanılması dolayısıyla kazandığı ticari değer hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Dersaadet‟ten Mektup 1, nr. 2352, 18 ġubat 1896, s. 3, (Ġstanbul‟dan
Ramazan ayına dair manzaralar sunan bir okuyucu mektubudur.)
[Ġmzasız], Dersaadet‟ten Mektup 2, nr. 2354, 20 ġubat 1896, s. 3, (Yazarın Ġstanbul‟a
dair gözlemlerini ve baĢına gelen ilginç hadiseleri anlattığı mektubudur.
[Ġmzasız], Dersaadet‟ten Mektup 3, nr. 2357, 23 ġubat 1896, s. 2-3, (KıĢ aylarına
rastlayan Ramazan gecelerine dair hatıralar kaleme alınmıĢtır.)
[Ġmzasız], Diplomasız Muallimler, nr. 2223, 12 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Muhtelif
dillerin öğrenilmesini sağlayan özel eğitimciler hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Drahoma, nr. 2445, 21 Mayıs 1896, s. 3, (Hıristiyan âleminde
gelenekselleĢmiĢ para karĢılığı yapılan evlilikler hakkında değerlendirmeler
yapılmaktadır.)
[Ġmzasız], Düello, nr. 2424, 30 Nisan 1896, s. 3, (Düello nedir, neden yapılır gibi
sorulara cevap verilmiĢ ve akla uygun olmadığı savunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Edib-i MeĢhur “Alphonse Karr”, nr. 2393, 30 Mart 1896, s. 3, (Fransız
yazar Alphonse Karr‟a dair Fransız gazetelerinden birine gönderilmiĢ bir
mektubun tercümesi yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Elektrik Gözü, nr. 2585, 7 ġubat 1897, s. 3-4, (Ġngiltere‟de keĢfedilen,
duvarların ardını, insan vücudunun içini gösteren bir alet hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Elektrik Vapurları, nr. 2259, 17 TeĢrinisani 1895, s. 2, (Bergen
limanındaki elektrikli vapurlar hakkında bilgi verilir.)
499
[Ġmzasız], Elmasın Ahvâl-i Tarihiye ve Suver-i Ġsti„maliyesi, nr. 2227, 16
TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Elmas madenleri ve elmasın kullanım Ģekilleri
hakkında malumat verilmektedir.)
[Ġmzasız], Emsâl, Mütekâbile ve MüĢtereke, nr. 2905, 24 Kânunuevvel 1897, s. 3-4,
(Arapça, Farsça, Fransızca, Türkçe arasında ortak veya benzer olan
atasözlerini inceleyen bir yazı dizisidir.)
[Ġmzasız], Eskimoların Bir Ziyafeti, nr. 2201, 20 Eylül 1895, s. 3, (Eskimoların
misafirperverliği ve ikramları konu edilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Esrâr u Âdâb-ı Sıyâm, nr. 2358, 24 ġubat 1896, s. 1, (Orucun ve Ramazan
ayının faziletleri hakkında yazılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Evlilik Mi Ġyidir Bekârlık Mı?, nr. 2251, 9 TeĢrinisani 1895, s. 2-3,
(Gazetenin haftalık yayınladığı sorulardan biridir. Bu konuda okurlardan
alınan yazılar yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Fazail-i Cuma ve ġerait-i Vazife-i Dua, nr. 2371, 8 Mart 1896, s. 1, (Cuma
gününün ve bu günde yapılacak dua ve ibadetin faziletlerine değinilmektedir.
Manastırlı Ġsmail Hakkı Efendi tarafından hediye edilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Fedakâr Kız, nr. 2216, 5 TeĢrinievvel 1895, s. 2-3, (Ġngiltere‟de bir vapur
kazasında fedakârlık ve cesaret örneği sergileyen genç bir kız hakkındadır.)
[Ġmzasız], Fen ve Sanat, nr. 2579, 1 ġubat 1897, s. 3, (“Tarih fen midir yoksa sanat
mıdır?” sorusunu tartıĢan bu makale Albert Sorel‟den tercüme edilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Fenn-i Tıp ve Âsâr–ı Eslâf, nr. 2365, 2 Mart 1896, s. 2-3, (Bilimsel
ilerleme için geçmiĢte yapılan çalıĢmalara önem verilmesi hususu üzerinde
durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Fevâid-i Beytiye, nr. 2757, 29 Temmuz 1897, s. 3, (KararmıĢ gümüĢlerin
temizliğine dair pratik bilgiler verilmektedir.)
[Ġmzasız], Fıkarat-ı Garibe – Zavallı Hırsız, nr. 2395, 1 Nisan 1896, s. 4, (Hırsızlık
esnasında hırsıza ev sahibi tarafından kurulan tuzaklara örnek teĢkil edecek
fıkralar yer almaktadır.)
500
[Ġmzasız], Fıkra-ı Ramazaniye, nr. 2359, 25 ġubat 1896, s. 2, (Ramazan gecesi bir
davette midenin sınırları üzerine yapılan bir konuĢma hakkında bilgi verilir.)
[Ġmzasız], Fıkra-ı Ramazaniye, nr. 2360, 26 ġubat 1896, s. 3, (Ramazan gecelerinde
ve iftar sofralarında vuku bulan ilgi çekici hadiseler anlatılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Fıkra-ı Ramazaniye, nr. 2363, 29 ġubat 1896, s. 3, (Unkapanı civarındaki
mahallelerden birine dair gözlemler ve bu mahallenin insanları hakkında
bilgiler yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Fıkra-ı Ramazaniye, nr. 2368, 5 Mart 1896, s. 3, (“Tiraki Yakup Baba”
adını taĢıyan fıkrada, oruçluyken ortaya çıkan sinirlilik, dalgınlık konusuna
Yakup Baba aracılığıyla değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Fransız Tiyatrolarında Paralı AlkıĢlar, nr. 2401, 7 Nisan 1896, s. 3,
(AlkıĢlamaları için izleyici kiralama meselesi hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Fransiski Sarsey‟in EĢeği, nr. 2228, 17 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Fransız
yazar Fransiski Sarsey hakkında verilen kısa bilgiden sonra onun eĢeğinin
edebiyat dünyasına hangi suretle girdiği anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Fridhof Nans ve Rüfekası, nr. 2546, 30 Ağustos 1896, s. 3, (Kuzey
Kutbunda keĢif yapan Norveçli bir grubun üyelerine ve yaptıkları çalıĢmalara
dair bilgiler aktarılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Fünûn ve Siyasiyat, nr. 2230, 19 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Fennin insanlığa
ve medeniyete yararları üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Garip Bir Ahz u Ġ„ta, nr. 2359, 25 ġubat 1896, s. 2-3, (Amerika‟da bir
esnafla genç, güzel bir kadın arasında yapılan alıĢveriĢ anlatılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Garip Bir Dava, nr. 2408, 14 Nisan 1896, s. 3, (Paris‟te zengin bir tüccarla
yoksul bir adam arasında piyango bileti sebebiyle vuku bulmuĢ meseleden söz
edilmektedir.)
[Ġmzasız], Garip Bir Tabip, nr. 2435, 11 Mayıs 1896, s. 2-3, (Macar asıllı Fransız bir
doktorun sıradıĢı karĢılanan davranıĢlarına dair Fransız gazetelerinde
nakledilen bilgileri içerir.)
501
[Ġmzasız], Gazete Muhbirinin Mahareti, nr. 2798, 8 Eylül 1897, s. 3-4, (New York‟ta
bir saatçinin karısının ortadan kaybolmasıyla baĢlayan araĢtırmalar hakkında
yazılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Hab-ı Pür-Izdırap, nr. 2373, 10 Mart 1896, s. 3-4, (Dönemin meĢhur
ressamlarından Alexandre […]‟ın tablolarından birisi hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Hakiki Bir Roman […], nr. 2233, 22 TeĢrinievvel 1895, s. 3-4, (Avrupa
gazetelerinde okunan bir cinayet ve bu cinayetin mahkemesi hakkında bilgi
verilir.)
[Ġmzasız], Hayvanatta Dilencilik, nr. 2552, 5 Kânunusani 1897, s. 3, (Dilencilik
yaptığı görülen hayvanlar hakkında bilgi veren bir makaleden aktarımlar
yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Hayvanların Himayesi, nr. 2452, 28 Mayıs 1896, s. 3, (Evcil hayvanlara
kötü muamelenin önüne geçmek ve yabani hayvanların da vahĢice
katledilmelerini engellemek adına Avrupa‟da yapılan çalıĢmalar hakkında
bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Himaye-i Nev-i BeĢer Cemiyeti, nr. 2524, 8 Ağustos 1896, s. 3,
(Fransa‟da yoksullara yardım amacıyla açılan “Himaye-i Nev-i BeĢer
Cemiyeti” hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Hindistan Cevizi Ağacı, nr. 2244, 2 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Hindistan
cevizi tanıtılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Hindistan Cevizi, nr. 2347, 13 ġubat 1896, s. 3, (Hindistan cevizi
hakkında; yetiĢme Ģartları, yetiĢtiği memleketler, çeĢitleri vb. konulara
değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Hindistan Kâhtı ve Ziraatı, nr. 2557, 10 Kânunusani 1897, s. 3,
(Hindistan‟da görülen kuraklık hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Hissî ve Cinaî Romanlar, nr. 2377, 14 Mart 1896, s. 3, (Cinaî ve hissi
romanlardan hangisinin rağbet gördüğü konusu ve romanın ahlâk üzerindeki
etkisi tartıĢılmıĢtır.)
502
[Ġmzasız], Hükümet-i Seniyyenin Muvaffakiyat-ı Siyasiyesi, nr. 2759, 31 Temmuz
1897, s. 1, (Bir Fransız gazetesinin Osmanlı‟nın siyasî durumuna iliĢkin olarak
görüĢ bildirdiği fıkra değerlendirilmektedir. Bu fıkrada Osmanlı‟nın politik
yükseliĢinden Ģikâyet edilmektedir.)
[Ġmzasız], Ġki Büyük Edibenin Heykelleri, nr. 2507, 22 Temmuz 1896, s. 3, (Debord
Valmore ve Amerikalı bir yazarın (?) edebî yetenekleri dillendirilmiĢ ve bu
edibelerin adına heykel dikildiği duyurulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Ġmam-ı Gazali- Hüsn-i Halk, nr. 2362, 28 ġubat 1896, s. 3, (Ġmam
Gazali‟nin “Ġhya‟u Ulum” adlı eserinin bir bölümünü teĢkil eden “Hüsn-i
Halk” baĢlıklı kısmın değerlendirmesine yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Ġnas Ulum-ı Aliye Tahsil Etmeli Midir, nr. 2403, 9 Nisan 1896, s. 3,
(“Kadınlar yüksek ilim tahsil etmeli mi?” sorusuna dair Londra‟da yapılan
tartıĢmalar hakkında değerlendirmeler sunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Ġngiltere ve Almanya, nr. 2526, 10 Ağustos 1896, s. 3, (Ġngiltere ve
Almanya arasında süren toprak elde etme yarıĢı ve sanayi, ticaret vb. alanlarda
ilerleme konusunda gösterdikleri kararlılık hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Ġngiltere‟de AyyaĢlık, nr. 2254, 12 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Ġngiltere‟de
alkol tüketimi konusunda bilgiler verilir.)
[Ġmzasız], Ġsa Dayının Hikâyesi, nr. 2314, 11 Kânunusani 1896, s. 3, (Bursa
gazetesinden alınmıĢ bir yazıdır. Ġhtiyar bir köylünün bir yolculuğu esnasında
baĢına gelen ilginç bir hadise anlatılır.)
[Ġmzasız], Ġslam‟da Sehâ-1, nr. 2572, 25 Kânunusani 1897, s. 3, (Ġslam‟ın cömertliğe
bakıĢ açısı ve baĢkasının nefsini kendi nefsine tercih etme meselesi
incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Ġstidad-ı Musiki, nr. 2477, 22 Haziran 1896, s. 3, (Mozart gibi ünlü
müzisyenlerin müzik dehaları ve yetenekleri hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ĠĢret Beliyesi Aleyhinde Tedabir, nr. 2239, 28 TeĢrinievvel 1895, s. 3,
(Alkol tüketimine dair kanunlardan bahsedilmektedir.)
503
[Ġmzasız], Japonların Mensucat-ı Harîriyesi, nr. 2238, 27 TeĢrinievvel 1895, s. 3,
(Japonya‟da üretilen ipekli kumaĢlar ve bu kumaĢların ihraç edilmesi hususuna
değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Japonya‟da Terakkiyât, nr. 2342, 8 ġubat 1896, s. 3, (Japonya‟nın ziraat,
ticaret, sanayi gibi daha pek çok alanda gösterdiği hızlı geliĢime dikkat
çekilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat- El ĠĢleri, nr. 2267, 25 TeĢrinisani 1895, s. 3,
(Kadınların hayatında el iĢlerinin olmasının gerekliliğine ve bunun faydalarına
değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat- Ġki Mini Mini Kitap, nr. 2289, 17 Kânunuevvel 1895,
s. 3, (Avrupa‟da yılbaĢlarında eĢlerin birbirine hediye ettikleri iki minik
kitapçık hakkında ve evlilik kurumu hakkında mütalaalar yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, 2414, 20 Nisan 1896, s. 3, (Vaktinden önce dünyaya
gelmiĢ bebeklerin tedavileri konusunda bilgi verilir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2200, 19 Eylül 1895, s. 3, (Fransız kadınlarının
eğitime dair faydalı bir teĢebbüslerinden söz eder.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2212, 1 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Paris kadınlarının
insani değerlerinden bahsedilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2224, 13 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Hem vücudun
hem de ahlâkın muhafazasına iliĢkin değerlendirmeler yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2227, 16 TeĢrinievvel 1895, s. 3-4, (Çocuklara
verilecek terbiyenin incelikleri hakkındadır.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2235, 24 TeĢrinievvel 1895, s. 3-4, (Çocuk
eğitiminde terbiye vermenin önemine dair bir makaledir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2251, 9 TeĢrinisani 1895, s. 3, (H. Ġkbal adında bir
okurdan alınan mektup değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2260, 18 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Ġpekçiliğe ve ipek
boyamaya dair bilgiler verilir.)
504
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2281, 9 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Roma‟da
yayınlanan bir gazetede Osmanlı kadınlarına dair yapılan dayanaksız tespitler
eleĢtirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2304, 1 Kânunusani 1896, s. 3, (Çocukların
Ahlâki geliĢimlerini sağlamak onları iyiliğe ve doğruya yöneltmek için neler
yapılabileceği tartıĢılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2315, 12 Kânunusani 1896, s. 3, (Mekteb-i Sanayi
öğrencilerinden Mevhibe adında bir hanımın yazdığı mektuba gazete
tarafından verilen cevaptır.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2328, 25 Kânunusani 1896, s. 3, (Ahlâki
değerlerin korunması noktasında önemli görülen yalan konusunda bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2340, 6 ġubat 1896, s. 3, (Ahlâkın korunmasının
önemine dair yazılan makalelerin devamı niteliğindedir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2365, 2 Mart 1896, s. 3, (Kadınlar için okuldan
sonra da tahsilin devam etmesi gerekliliği konusunda Kahire gazetelerinde
yayınlanmıĢ, genç bir kıza ait nutuktur.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2392, 29 Mart 1896, s. 3-4, (Evin nasıl en doğru
Ģekilde düzenlenebileceği konusunda bilgiler verilmektedir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2419, 25 Nisan 1896, s. 3, (Avrupa‟da kadın
haklarını tartıĢacak bir kongre düzenleneceğinden ve Avrupa‟da kadınlığa
bakıĢ açısından bahsedilmektedir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2522, 6 Ağustos 1896, s. 3, (Jules Simon
tarafından kaleme alınan “Kadın, Kadın Kalmalıdır” adlı fıkra tercüme
edilmiĢ; kadın ve erkeğin eğitimlerinde farklılık olması fikri savunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2550, 3 Eylül 1896, s. 3, (Jules Simon tarafından
kaleme alınmıĢ olan, kadınlarla erkekler arasındaki akıl ve zekâ farklılığını
inceleyen makale aktarılmıĢtır.)
505
[Ġmzasız], Kanarya Kongresi, nr. 2326, 23 Kânunusani 1896, s. 3, (Paris‟te
düzenlenen kanarya temalı kongre hakkında bilgiler içerir.)
[Ġmzasız], Karamürsel Fes ve Çuha ve ġayak Darü‟l-Sanayisi, nr. 2328, 25
Kânunusani 1896, s. 3, (Yerli üretimin önemli olması dolayısıyla adı geçen
yerli fabrikanın gösterdiği geliĢimin topluma faydaları üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Karnaval-Apokarya, nr. 2342, 8 ġubat 1896, s. 2-3, (Hıristiyanların
karnaval adıyla yaĢattıkları gelenekleri hakkında bilgiler mevcuttur.)
[Ġmzasız], Kasâid-i Tebrikiye, nr. 2547, 31 Ağustos 1896, s. 2-3, (Sultan
Abdülhamit‟in tahta çıkıĢ yıldönümü kutlayan manzum eserler yer
almaktadır.)
[Ġmzasız], Kasâid-i Tebrikiye, nr. 2566, 19 Kânunusani 1897, s. 2, (Surre-i Hümayun
törenleri dolayısıyla kaleme alınmıĢ manzum eserler yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Kasaid-i Tebrikiye, nr. 2790, 31 Ağustos 1897, s. 2-3, (PadiĢahın cülus
töreni dolayısıyla kaleme alınmıĢ manzum parçalar yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Kavâim-i Nakdiye, nr. 2274, 2 Kânunuevvel 1895, s. 2, (Kâğıt paralarda
yapılacak değiĢim dolayısıyla kâğıt paranın tarihine dair bilgiler sunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], KıĢ Ġçin Taze Üzüm Muhafazası, nr. 2252, 10 TeĢrinisani 1895, s. 2,
(Üzümün kıĢ aylarında da tüketilmesini sağlayacak koruma yollarından söz
edilmektedir.)
[Ġmzasız], Kocaya Varacak Kızlara, nr. 2918, 6 Kânunusani 1898, s. 3, (Avrupa‟da
evlilikler üzerine çalıĢma yaparak ortaya konmuĢ bir eserden tercüme yoluyla
aktarılmıĢ olan makaleye yer verilmiĢtir. Eser genç kızların ve erkeklerin
evlenecekleri kimselerde aramaları gereken özellikleri incelemektedir.)
[Ġmzasız], Kongo Kıtası, nr. 2312, 9 Kânunusani 1896, s. 2-3, (Fransız binbaĢı
tarafından Kongo‟ya yapılan seyahat ardından Kongo‟nun siyasî ve coğrafî
durumuna dair yaptığı değerlendirmeler yazılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Kuduz Hayvanların Isırdığı Ġnsanlar Ġki Asır Evvel Fransa‟da Nasıl Tedavi
Edilir ĠmiĢ, nr. 2224, 13 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Fransa‟da kuduz tedavisine
sunulan Tıbbî ve manevi tedavi metotları incelenmiĢtir.)
506
[Ġmzasız], Kurt Mu Ġnsan Mı, nr. 2350, 16 ġubat 1896, s. 2-3, (Rusya‟da bir babanın
kurtların saldırısından kurtulmak için çocuğunu ve karısını kurtların önüne
atmasıyla yaĢanan hadise anlatılır.)
[Ġmzasız], KuĢların Musiki ve Raksa Ġstidadı, nr. 2433, 9 Mayıs 1896, s. 3, (KuĢların
müzik ve dans konusundaki yeteneklerini inceleyen bir bilim adamı tarafından
yayınlanmıĢ makale nakledilmiĢtir.)
[Ġmzasız], KuĢpalazı Serumu, nr. 2274, 2 Kânunuevvel 1895, s. 2-3, (KuĢpalazı
serumunun üretimine Ģahit olan bir doktorun gözlemlerine yer verilir.)
[Ġmzasız], Kutb-ı Cenûbî Seyahati, nr. 2256, 14 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Almanlar
tarafından Güney Kutbuna düzenlenecek ilmî seyahat hakkında bilgiler içerir.)
[Ġmzasız], Kutb-ı Cenûbî Seyahati, nr. 2401, 7 Nisan 1896, s. 3, Güney Kutbu
hakkında balıkçılardan alınan bilgiler ve buraya yapılan ilmî geziler hakkında
bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Kutb-ı ġimâlî Seyahatleri, nr. 2203, 22 Eylül 1895, s. 2, (Ġsveçli bir
mühendisin kuzey kutbuna yapmayı planladığı balonlu seyahat üzerinde
durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Kutb-ı ġimâlîde Balon, nr. 2470, 15 Haziran 1896, s. 3, (Kuzey Kutbuna
balonla seyahat etmeyi planlayan YüzbaĢı Bat‟ın yaptığı çalıĢmalar ve böyle
bir seyahati önemli kılan özellikler üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Kuvve-yi Elektrikiye ve Niagara ġelalesi, nr. 2235, 24 TeĢrinievvel 1895,
s. 3, (Amerikalıların Niagara ġelalesinden elektrik üretme giriĢimleri
değerlendirilmektedir.)
[Ġmzasız], Küçük Ev Hekimi, nr. 2386, 23 Mart 1896, s. 3, (BaĢ ağrısının tedavisi ve
hazımsızlık sorununun çözümü konularına dair kısa bilgiler yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 101-“Beyoğlu Hatıralarından”, nr. 2276, 4 Kânunuevvel
1895, s. 3-4, (Beyoğlu‟nun eğlence hayatından manzaralar sunan bir
hikâyedir.)
507
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 102-“Gülüm”, nr. 2280, 8 Kânunuevvel 1895, s. 3-4,
(Bir Ģairin ismiyle anılan güllere duyduğu ilgiyi anlatan Fransızcadan tercüme
edilmiĢ bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 103-“A„ma”, nr. 2283, 11 Kânunuevvel 1895, s. 3-4,
(Diğer dilencilerden farkıyla dikkat çeken kör bir dilencinin hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 104-“Gönül Avcısı”, nr. 2290, 18 Kânunuevvel 1895, s.
3-4, (Genç kızların hislerini su-i istimal eden alafranga züppe bir tipin konu
edinildiği hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 105-“Öksüz”, nr. 2295, 23 Kânunuevvel 1895, s. 3-4,
(Kimsesiz genç bir adamın yine kendisi gibi olan genç bir kızla yaptığı talihsiz
evliliğin hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 106-“Bebek”, nr. 2302, 30 Kânunuevvel 1895, s. 3-4,
(Yoksul bir ailenin küçük kızına yılbaĢında hediye edilen bir oyuncak bebeğin
aile üzerinde bıraktığı yıkıcı etki anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 107-“Ders-i Ġbret”, nr. 2309, 6 Kânunusani 1896, s. 3-4,
(Karısını aldatan bir adamın ebediyen karısına ve ailesine dönmesini sağlayan
hadisenin hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 108-“Miss Fovet”, nr. 2312, 9 Kânunusani 1896, s. 3,
(Yatılı okulda büyümüĢ genç bir kızın hayatına dair hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 110-“Bir Katil-i Mahir”, nr. 2317, 14 Kânunusani 1896,
s. 3-4, (Sevdiği kadının niĢanlısını öldüren bir adamın serbest bırakılması
üzerine ĢekillenmiĢ bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 112-“Zevk-i Hakiki”, nr. 2330, 27 Kânunusani 1896, s.
3-4, (Çocuk sahibi olmanın aile hayatına mutluluk getirdiği fikrini savunan bir
hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 113-“Nimet-Ģinas”, nr. 2338, 4 ġubat 1896, s. 4,
(AĢkıyla anne saydığı kadın arasında seçim yapmak zorunda kalan genç bir
kızın annesini tercih ediĢinin öyküsüdür.)
508
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 115-“Korucu”, nr. 2344, 10 ġubat 1896, s. 4, (Korkunç
ve vahĢi görünen bir köy korucusunun genç bir kıza duyduğu aĢk anlatılır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 116-“Bir Buçuk Lira Ġçin”, nr. 2351, 17 ġubat 1896, s.
3-4, (Beyoğlu‟nun iĢret âlemlerine dalan bir gencin yıkılan dostluğu
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 118-“Yank Corci”, nr. 2358, 24 ġubat 1896, s. 3-4,
(Sigara müptelası bir adamın bu alıĢkanlığı yüzünden baĢına gelen komik ve
ilginç bir hadisenin öyküsüdür.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 119-“ġeb-i Mehtab”, nr. 2364, 1 Mart 1896, s. 4, (Fahri
adında bir gencin âĢık olduğu kızın ölümünü ve bu bitmeyen aĢkı anlatır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 120-“Hakiki Nedâmet”, nr. 2365, 2 Mart 1896, s. 3-4,
(Bir adam mezarlıkta karĢılaĢtığı genç bir kadının piĢmanlık dolu öyküsünü
anlatmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 121-“Nikbin”, nr. 2367, 4 Mart 1896, s. 3-4, (Kocasının
arkadaĢına âĢık olan bir kadının ve her Ģeyden bihaber olan kocasının
hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 122-“Çünkü”, nr. 2371, 8 Mart 1896, s. 3, (ArkadaĢıyla
gezintiye çıkmıĢ bir adamın ve arkadaĢının gördükleri bir genç kızdan fazlaca
etkilenmeleri üzerine kurgulanmıĢ bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 123-“Âlicenap”, nr. 2374, 11 Mart 1896, s. 3-4,
(BaĢkasını seven bir kızın cebren evlendirilmesinin ardından kocasının, genç
kızla aĢığını kavuĢturması anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 124-“Matmazel […]”, nr. 2378, 15 Mart 1896, s. 3,
(Roman yazmak maksadıyla ihtiyar bir kadının sergüzeĢtini araĢtırmıĢ bir
adamın bu hikâyeyi arkadaĢıyla paylaĢması anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 125-“Bir Acıklı Sahife”, nr. 2382, 19 Mart 1896, s. 3-4,
(Paul Bourget‟nin La Terre Promise adlı eserinden alıntıdır.)
509
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 126-“Bir Hatıra-i ġebab”, nr. 2386, 23 Mart 1896, s. 3-4,
(Alexandre Dumas‟nın kaleminden çıkmıĢ bir hikâyedir. Parasını emanet ettiği
yoksul hizmetçiyle yaĢadığı bir hatırasını anlatmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 127-“Kurnazlık”, nr. 2387, 24 Mart 1896, s. 4, (Genç ve
güzel bir kızla tanıĢmak isteyen iki genç adamın bu süreçte yaĢadıkları bir
hadisenin hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 128-“Romanın Son Sahifesi”, nr. 2393, 30 Mart 1896, s.
4, (Jan adında bir gencin karĢılıksız aĢkı ve bu uğurda yaĢadıkları
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 130-“Bir AĢk Ġntihabı”, nr. 2400, 6 Nisan 1896, s. 4,
(Marcel Prevost‟nun bir eserinden tercüme edilmiĢtir. Kimi kadınların ne denli
uçarı olabilecekleri vurgulanmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 131-“Paskalya Yumurtası”, nr. 2403, 9 Nisan 1896, s. 3,
(Marsel adındaki gencin bir paskalya yumurtası vasıtasıyla, unuttuğu aĢkını
hatırlaması anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 132-“Kıymetli Bir Yadigâr”, nr. 2407, 13 Nisan 1896, s.
4, (Genç mirasyedinin “delik bir onluk” sayesinde hayatını değiĢtiren kadınla
tanıĢması anlatılır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 134, nr. 2415, 21 Nisan 1896, s. 3-4, (Rafael adında bir
mirasyedinin, sefahate düĢkünlüğünün mahvettiği hayatları ele alan tercüme
bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 137-“Azab-ı Vicdani”, nr. 2422, 28 Nisan 1896, s. 3-4,
(Kumar merakı yüzünden bir ressamın, vicdan azabına dönecek bir kayıp
yaĢaması hikâye edilmiĢtir. Paul Bourget‟nin bir eserinden alınmıĢtır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 138-“Bahtiyar”, nr. 2427, 3 Mayıs 1896, s. 3,
(MektuplaĢmalar üzerine kurgulanmıĢtır. Bir tiyatro oyunu mektuplaĢmaların
konusunu teĢkil eder.)
510
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 138-“Hayırsız Evlat”, nr. 2438, 14 Mayıs 1896, s. 3-4,
(Kumar, alkol, hırsızlık gibi her türlü kötü alıĢkanlığa sahip bir gencin neden
olduğu hadiseler anlatılır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 139-“Alçak Valide”, nr. 2443, 19 Mayıs 1896, s. 4,
(BaĢka bir adama âĢık olup evini ve çocuğunu terk eden kadının 17 yıl sonra
ortaya çıkıĢı anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 140-“Ödünç Almak Sanatı”, nr. 2449, 25 Mayıs 1896, s.
3, (Fransızcadan tercüme edilmiĢ olan hikâyede hayatını ödünç alarak,
veresiye alıĢveriĢ yaparak geçiren bir adamın yaĢayıĢı anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 142-“Âlicenap Bir ÂĢık”, nr. 2459, 4 Haziran 1896, s. 34, (ÂĢık olduğu genç kızın baĢkasıyla evlenmesine vesile olan bir adamın
hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 143-“Hatıra-ı ġebab”, nr. 2464, 9 Haziran 1896, s. 3-4,
(Fransızcadan tercüme edilen hikâye bir yazarın eserinden alıntılanmıĢtır.
Yazarın hayallerine azimle çalıĢarak ulaĢtığı anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 145-“Hırsız”, nr. 2478, 23 Haziran 1896, s. 3-4,
(Parasını çalmaya çalıĢan bir hırsıza âĢık olan genç kadının yıllar sonra o
hırsızla evlenmesi anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 146-“Buse”, nr. 2487, 2 Temmuz 1896, s. 3, (Evlenmek
isteyen iki gencin bu isteklerini onaylatmak için oynadıkları oyun hikâye
edilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 147-“Baba “Ronof”un Ġntikamı”, nr. 2505, 20 Temmuz
1896, s. 3, (Ġhtiyar bir gemicinin, kızının aĢığı olan genci ölüme götürüĢü
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 148-“Postadan Alınmak Üzere”, nr. 2515, 30 Temmuz
1896, s. 3, (Gönderdiği aĢk mektubunun iadesi üzerine, mektubu tekrar almak
isteyen genç kadının karĢılaĢtığı engeller anlatılmaktadır.)
511
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 149-“Miras Hülyası”, nr. 2534, 18 Ağustos 1896, s. 3-4,
(Amcasının ölümünden sonra miras için tek varis olduğunu zanneden adamın
yaĢadığı hayal kırıklığı anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 150-“Hatıra”, nr. 2546, 30 Ağustos 1896, s. 3-4,
(Karısını sevdiği halde ona kötü davranan bir adamın, karısı tarafından
terkedilince yaĢadıkları anlatılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 150-“Sevda-yı Sâfiyâne”, nr. 2541, 25 Ağustos 1896, s.
4, (Bir ressamın ilk aĢkı anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 151-“Muhabbet Yeminleri”, nr. 2782, 23 Ağustos 1897,
s. 3-4, (Hasta ziyaretine giden bir adamın yıllar önce büyük bir aĢkla sevdiği
kadınla karĢılaĢmaları anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 152-“Bir Cambazın Hikâyesi”, nr. 2789, 30 Ağustos
1897, s. 3-4, (Genç bir cambaz ve onu evine davet eden gizemli aĢığı arasında
yaĢananlar anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 152-“Lâne-i Sefalet”, nr. 2570, 23 Kânunusani 1897, s.
3-4, (Bir sokak çocuğunun soğuktan kurtulup sarhoĢların sefil hayatları arasına
düĢüĢü anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 153-“Alicenap Kız”, nr. 2806, 16 Eylül 1897, s. 4,
(Alphonse Karr‟dan tercüme edilmiĢ olan bu hikâyede aynı adama âĢık olan
iki genç kız anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 153-“Ġlk ve Ġkinci Baba”, nr. 2575, 28 Kânunusani 1897,
s. 4, (EĢi savaĢtan dönmeyen kadının yeniden evlenerek kurduğu hayatın yıllar
sonra yaĢadığı değiĢim anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 154-“Bir Gece”, nr. 2848, 28 TeĢrinievvel 1897, s. 3,
(MiĢel Kordani‟den alınmıĢ bir hikâyedir. Misafir olarak yerleĢtirildiği evde
hasta bir genç kadını teselli etmek zorunda kalan yüzbaĢının baĢından geçen
olay anlatılmaktadır.)
512
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 154-“Hayal-i Yar”, nr. 2577, 30 Kânunusani 1897, s. 4,
(Ġki güzel kadından birini tercih etmek zorunda olan gencin yaĢadığı çeliĢki
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 156-(BaĢlıksız), nr. 2597, 19 ġubat 1897, s. 3, (Bir
ailenin Ġstanbul‟a gelince değiĢen hayatları anlatılmaktadır. Hikâye baĢlıksız
olarak yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 156-“Validelik”, nr. 2896, 18 TeĢrinisani 1897, s. 3, (Bir
annenin evladına duyduğu sonsuz sevgi anlatılmaktadır. Hikâye, “Bir Osmanlı
Edibesinin Eserlerinden” baĢlığıyla yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 157-“Ernestine La Bon Ami”, nr. 2887, 6 Kânunuevvel
1897, s. 3-4, (Fransa‟da bir bulvar kahvesinde vakit geçiren Ernestine adında
genç bir kadının hikâyesidir. )
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 157-“Sehv-i Latif”, nr. 2598, 20 ġubat 1897, s. 3-4,
((?)J. Rosni‟den tercüme edilmiĢ hikâyede kendisini aldatan kocasını
yaralamak isteyen kadının yanlıĢlıkla bir baĢkasını yaralaması ve bu hadisenin
doğurduğu sonuç anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 158-“Sen-[…] Cinayeti”, nr. 2888, 7 Kânunuevvel 1897,
s. 4, (Evladını arayan bir babanın bu uğurda iĢlediği cinayetin hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 159-“Valide”, nr. 2908, 27 Kânunuevvel 1897, s. 3-4,
(Genç bir kadının gayr-i meĢru çocuğunu dünyaya getirmek için yaĢadığı
sıkıntıları anlatan hikâye Paul Bourget‟ye aittir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 160-“Hastaneyi Ziyaret”, nr. 2910, 29 Kânunuevvel
1897, s. 4, (Hastaneye çocuklarını ziyaret eden anne babanın çocuklarına
kavuĢmaları anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 160-“Mösyö Pabyo‟nun SergüzeĢti”, nr. 2611, 5 Mart
1897, s. 4, (Mösyö Pabyo‟nun karısı tarafından aldatılmasının öyküsü
anlatılmaktadır.)
513
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 161-“Köye DönüĢ”, nr. 2915, 3 Kânunusani 1898, s. 3,
(OnbaĢı Mustafa‟nın Yunan harbinden sonra evine dönüĢünün hikâyesi
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 162-“Hangisi”, nr. 2916, 4 Kânunusani 1898, s. 4, (Genç
bir kâtibin iĢ için gittiği bir konakta ev sahibesi ve hizmetçi kadın tarafından
gördüğü ilgi anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 163-“Savinyak‟ın SarhoĢluğu”, nr. 2409, 15 Nisan 1896,
s. 4, (Savinyak adındaki oyuncunun sahneye sarhoĢ çıkmasının sebebi olan
aĢkı anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 81-“Sefil”, nr. 2197, 16 Eylül 1895, s. 4, (Sefaleti konu
edinen bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 82-“Çıngıraklı Yılan”, nr. 2199, 18 Eylül 1895, s. 3-4,
(Bir çiftin yaptıkları bir yolculuk esnasında baĢlarından geçen hadiseleri konu
edinmektedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 83-“Hicran-ı Müebbet”, nr. 2202, 21 Eylül 1895, s.
(Genç bir doktorun baĢından geçen aĢkın hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 84-“Hakiki Bir Facia”, nr. 2205, 24 Eylül 1895, s. 3,
(Bir çift arasında baĢ gösteren kıskançlık konu edinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 85-“Mahkeme Salonunda”, nr. 2207, 26 Eylül 1895, s.
3-4, (Talihsiz bir adamın eĢi tarafından aldatılması üzerine iĢlediği cinayetin
hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 86-“Otuz Bin Frank”, nr. 2209, 28 Eylül 1895, s. 3-4,
(Bir hırsızlığın hikâyesi anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 87-“Marta”, nr. 2216, 5 TeĢrinievvel 1895, s. 3-4, (Rene
adındaki
zengin
delikanlının
hizmetçisi
Marta‟ya
duyduğu
aĢk
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 88-“Aktristin Mağlubiyeti”, nr. 2220, 9 TeĢrinievvel
1895, s. 3, (Genç bir adamın karısı ile bir aktrist arasında yaĢanan düelloyu
anlatır bir hikâyedir.)
514
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 89-“Güvercin”, nr. 2225, 14 TeĢrinievvel 1895, s. 4,
(Güvercinin taĢıdığı mektup yoluyla baĢlayan bir aĢkın hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 90-“Zavallı Fransin”, nr. 2228, 17 TeĢrinievvel 1895, s.
4, (Üzerine veremin ve ölümün gölgesi düĢmüĢ bir aĢkın hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 91-“Son Tecrübe”, nr. 2232, 21 TeĢrinievvel 1895, s. 34, (KarĢılıksız bir aĢkın ve ilginç tesadüflerin iĢlendiği bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 92-“Kitab-ı Maziden Bir Sahife”, nr. 2235, 24
TeĢrinievvel 1895, s. 4, (Anılarına değer veren bir adamın biriktirdiği mektup,
gazete, bilet gibi nesnelere biçtiği kıymet anlatılır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 94-“Kasım Çiçekleri”, nr. 2241, 30 TeĢrinievvel 1895, s.
4, (Genç bir muallimenin bir kürek mahkûmuna duyduğu ilgi ve talihsiz bir
ölümün hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 95-“ġair-ġiir (1)”, nr. 2246, 4 TeĢrinisani 1895, s. 4,
(Güzel bir tiyatro oyuncusunun bir Ģaire duyduğu aĢkın öyküsüdür.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 96-“Handeler, Ġstihzalar”, nr. 2256, 14 TeĢrinisani 1895,
s. 4, (AĢkı küçümsenmiĢ bir kadının âĢık olduğu adama yazdığı mektuptur.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 97-“Mavi Mi? Pembe Mi?”, nr. 2263, 21 TeĢrinisani
1895, s 3-4, (SavaĢtan dönen bir gencin evlenme isteği üzerine kurgulanmıĢ
bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 98-“Bir Çiçek AçmamıĢ Mezarında”, nr. 2265, 23
TeĢrinisani 1895, s. 4, (Mezarlıkta dolaĢan bir adamın izlenimleri
sunulmaktadır.)
[Ġmzasız], Küre-yi Kamere Müteallik Yeni KeĢfiyat, nr. 2270, 28 TeĢrinisani 1895, s.
2-3, (Amerikalı bir bilim adamının “Ay” yüzeyinde nehirler olduğu bilgisine
ulaĢması anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], La Dame aux Camelias, nr. 2357, 23 ġubat 1896, s. 2, (Alexandre
Dumas‟nın ölümünden sonra dahi devam eden baĢarılarına ve gördüğü ilgiye
dair bilgiler verilir.)
515
[Ġmzasız], Lavo Azye (?)‟nin Heykeli ve Fransa‟da Kimya Tahsili, nr. 2539, 23
Ağustos 1896, s. 3, (Ölümünün 100. yılı münasebetiyle Paris‟te heykeli inĢa
edilen kimyagerin çalıĢmaları ve ilme sağladığı katkılar hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Li- Hung- Çang ve Rusya Ġle Çin, nr. 2470, 15 Haziran 1896, s. 3, (Çin
BaĢvekili ile Rus muhabirin yaptığı görüĢme neticesinde yayınlanan bilgiler
tercüme edilerek nakledilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Macaristan Bininci Sene-i Devriye Sergisi, nr. 2255, 13 TeĢrinisani 1895,
s. 3, (Macaristan‟da düzenlenecek sergi münasebetiyle genel ahvâline ve
medeni geliĢimine dair bilgiler verilir.)
[Ġmzasız], Macaristan Sergisi, nr. 2238, 27 TeĢrinievvel 1895, s. 2-3, (1896 senesinin
geliĢi münasebetiyle PiĢte‟de düzenlenecek sergi ve Ģenlik hakkında bilgi
verilir.)
[Ġmzasız], Macaristan‟ın Ahvâl-i Ticariyesi ve Mekteb-i Ticaret-i ġarkiye, nr. 2449,
25 Mayıs 1896, s. 2, (Macaristan‟ın ticarette ilerleme sağlamak adına
yürüttüğü çalıĢmalara ve bu geliĢimi temin etmek için açılan okula dair
değerlendirmeler yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Madagaskar Seferi, nr. 2225, 14 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Madagaskar
adasının Fransızların eline geçmesi hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Makâlât-ı Edebiye- Kadınlar Nazarında Erkekler, nr. 2783, 24 Ağustos
1897, s. 3-4, (“MeĢahir-i Nisvanın Külliyat-ı Âsâr ı” isimli eserden yola
çıkarak kadınların erkekler hakkındaki düĢünceleri ve verdikleri hükümler
hakkında bilgi verilmektedir. Yazı “Âsâr -ı edebiye meraklılarından biri”
imzasını taĢımaktadır.)
[Ġmzasız], Makalat-ı Edebiye- Kadınların Nazarında Erkekler, nr. 2787, 28 Ağustos
1897, s. 3-4.
[Ġmzasız], Makalat-ı Edebiye- Validem, nr. 2873, 22 TeĢrinisani 1897, s. 3, (François
Coppee‟den alınmıĢ bu fıkrada yazar, annesine duyduğu özlemi kaleme
almıĢtır.)
516
[Ġmzasız], Makale-i Askeriye, nr. 2307, 4 Kânunusani 1896, s. 3, (Rusya‟nın
baĢlattığı Baltık Denizi ile Karadeniz‟i bağlayacak kanal projesinin önemi
konusu incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Makale-i Edebiye- Voltaire, nr. 2566, 19 Kânunusani 1897, s. 4, (Fransız
Ģair Voltaire‟in Ģahsiyeti ve sanatı konu edinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Makale-i Zirâiye, nr. 2293, 21 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Tarımsal
faaliyetler ve sorunlar çeĢitli Avrupa ülkelerinden de örnekler verilerek
incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Malumat-ı Hususiyemiz – Osmanlılar- Yunanlılar, nr. 2684, 17 Mayıs
1897, s. 1, (Fransız gazetelerinde Yunanistan‟ın mücadelesini haklı göstermek
maksadıyla yazılan yazılar hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Manastır Muhbirimiz Diyor Ki, nr. 2228, 17 TeĢrinievvel 1895, s. 3,
(Manastır‟da ilk ve sonbahar mevsimlerinde topçu alaylarınca düzenlenen
tatbikatlar hakkında verilmiĢ bilgileri içerir.)
[Ġmzasız], MâĢiyen Devr-i Âlem Seyahati, nr. 2562, 15 Kânunusani 1897, s. 3-4,
(Yaya olarak dünyayı 2 yılda gezen bir Amerikalı gencin bu seyahati hakkında
bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Memalik-i Mahruse-i ġahanede Fünûn-ı Zira„iye, nr. 2196, 15 Eylül 1895,
s. 3, (Ziraatta yeni usullerin kullanılmasının gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Memalik-i ġahanede Demiryolları, nr. 2301, 29 Kânunuevvel 1895, s. 2-3,
(Osmanlı topraklarında ulaĢım sağlayan demiryolu ağları hakkında bilgiler
verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Men„-i Ġstimal-i Küûl, nr. 2321, 18 Kânunusani 1896, s. 3, (Alkol
kullanımının önüne geçmek için muhtelif milletlerce alınan tedbirler ve bu
tedbirlerin yetersizliği gibi konular tartıĢılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Menazır-ı Harpten Bir Levha, nr. 2777, 18 Ağustos 1897, s. 3-4,
(Osmanlı –Yunan savaĢından Velestin Ģehrinde yaĢanmıĢ bir manzara
sunulmuĢtur. )
517
[Ġmzasız], Mesele-yi Ahlâkiye, nr. 2327, 24 Kânunusani 1896, s. 2, (Toplumların
Ahlâki düzeylerinin ve Ahlâkı korumanın ne denli mühim olduğu konusu
üzerinde durulmaktadır.)
[Ġmzasız], Meserret-efza-yı Mes‟adet Vakt-i Ġftar, nr. 2363, 29 ġubat 1896, s. 1,
(Oruç tutmanın kalbe ferahlık vereceği gibi bu ibadetten uzak durmanın da
kasvet sebebi olacağı izah edilmektedir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Fenniye, nr. 2447, 23 Mayıs 1896, s. 3, (Telsiz iletiĢim
sağlamak adına yapılan çalıĢmalar ve ayrıca ziraat için ormanların önemi
konularına değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Fenniye, nr. 2456, 1 Haziran 1896, s. 3, (Ormanların tahribinin
doğuracağı sonuçlara ve Amerika‟da meĢinden imal edilmiĢ olan topa
değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Fenniye, nr. 2457, 1 Haziran 1896, s. 3-4, (Gemilerin tarihçesi
verildikten sonra Danimarkalı bir mühendis tarafından karada hareket
edebilecek Ģekilde tasarlanan gemi hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Fenniye, nr. 2501, 16 Temmuz 1896, s. 3, (Hayvanların açlığa
gösterdikleri dayanıklılık hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Sıhhiye, nr. 2500, 15 Temmuz 1896, s. 3, (Yaz aylarında sıcak
havanın yol açtığı cilt sorunlarına karĢı denize girmenin faydaları hakkında
bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Tarihiye 13, nr. 2613, 7 Mart 1897, s. 3-4, (Bayramlar tarihi bir
zeminde incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Tarihiye 14, nr. 2620, 14 Mart 1897, s. 3, (Asker ve memurlara
ödül olarak takdim edilen “NiĢan”ların tarihi seyri incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Zirâiye, nr. 2343, 9 ġubat 1896, s. 3, (Tarımsal faaliyetler için
yararlı ve güncel bilgilerin verildiği fıkralar yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Mevsim Balıkları ve Balıkçılar, nr. 2552, 5 Kânunusani 1897, s. 3,
(Denizlerdeki balık oranları ve balıkçıların kazançları yıllara göre mukayese
edilmekte ve bu konuda bilgiler verilmektedir.)
518
[Ġmzasız], Mevsim-i Sayf, nr. 2491/2493, 6/8 Temmuz 1896, s. 4, (Yaz aylarında
ince ve hafif giysilerin tercih edilmesi gerektiğini tavsiye eden bir okur
mektubudur.)
[Ġmzasız], Mezarlıkta, nr. 2593, 15 ġubat 1897, s. 3, (EĢini ve çocuğu kaybetmiĢ bir
adamın mezarlıkta geçirdiği vakit anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Mikyas-ı Zekâ, nr. 2558, 11 Kânunusani 1897, s. 3, (KiĢisel farklılıklar
görülen zekânın ölçülme Ģekli ve kabul edilen ölçütü hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Milh, nr. 2237, 26 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Tuzun elde ediliĢi, kullanımı
gibi meselelerle ilgili bilgiler bulunmaktadır.)
[Ġmzasız], Moskova ġehri ve Mebani-i Aliyesi, nr. 2456, 1 Haziran 1896, s. 3,
(Kralın taç giyme töreni dolayısıyla Moskova‟nın tarihi dokusuna ve
binalarına dair bilgiler verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Moskova ġehri, nr. 2392, 29 Mart 1896, s. 3, (Rus imparatorunun taç
giyme töreninin yaklaĢması münasebetiyle Moskova çeĢitli yönleriyle
tanıtılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Mösyö Pastör‟ün Halefi, nr. 2233, 22 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Pastör‟ün
vefatı üzerine göreve getirilen bilim adamı tanıtılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Muallim Röntgen‟in KeĢfi ve Ġlm-i Tıp, nr. 2340, 6 ġubat 1896, s. 3,
(Ünlü Alman bilim adamı Röntgen‟in kendi ismiyle anılan icadı ve tıp
dünyasına katkıları hakkında bilgiler verilir.)
[Ġmzasız], Mucib-i Fahr ü Mübahat Bir Güzel Tesadüf, nr. 2686, 19 Mayıs 1897, s. 1,
(Sultan Abdülhamit‟in gazi unvanı aldığı 6 Mayıs gününün Dömeke zaferine
tesadüf ediĢi hakkında yazılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Muhafaza-yı Esmâk, nr. 2193, 12 Eylül 1895, s. 3, (Azalan balık türlerinin
korunmasına dair bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Musâhabe-i Fenniye, nr. 2565, 18 Kânunusani 1897, s. 3-4, (Asma
köprüler, rasat dürbünü, orman tahribatı gibi muhtelif daha baĢka konular
hakkında kısaca bilgiler verilmektedir.)
519
[Ġmzasız], Musikinin Tesirat-ı Garibesi, nr. 2414, 20 Nisan 1896, s. 3, (Müziğin
insanın vücuduna ve ruhuna etkileri hakkında bilgiler verilmiĢ; bu konudaki
iddialar değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Mübâhis-i Fenniye, nr. 2586, 8 ġubat 1897, s. 3, (Dağlardaki
hareketlilikler üzerine yapılan çalıĢmalar vs. hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Müessir Bir Roman-ı Esasi, nr. 2332, 29 Kânunusani 1896, s. 3,
(Kumkapı‟da kilisenin kapısına bırakılan çocuğa bir kahvecinin sahip çıkması
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Mühim Bir Dolandırıcılık, nr. 2309, 6 Kânunusani 1896, s. 2, (Londra‟da
bir kuyumcunun baĢına gelen dolandırıcılık hadisesi hakkındadır.)
[Ġmzasız], Münasebat ve Revâbıt-ı Edebiye, nr. 2553, 6 Kânunusani 1897, s. 3,
(Milletlerin
edebiyatları
arasında
görülen
etkileĢim
hakkında
bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Münteha-yı ġarka Dair Bir Japonyalının Mütalaatı, nr. 2909, 28
Kânunuevvel 1897, s. 3, (Avrupalı devletlerin Uzak Doğu‟da yaptıkları
iĢgallere dair Japon bir fikir adamının yıllar evvel yaptığı öngörü niteliğindeki
değerlendirmeler yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Münteha-yı ġarkta Avrupalılar, nr. 2908, 27 Kânunuevvel 1897, s. 3,
(Almanların Kiyaoçeo limanını iĢgal etmeleri hakkında bilgi verilmiĢ,
değerlendirmeler yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Müsabaka-i Edebiye, nr. 2863, 12 TeĢrinisani 1897, s. 4, (“Lisanımız en
ziyade
ne
türlü
eserler
muhtaçtır?”
sorusunu
yanıtlayan
fıkralar
yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Müsabaka-i Edebiye, nr. 2870, 19 TeĢrinisani 1897, s. 4, (Lisanımızın ne
gibi eserlere muhtaç olduğu konusunu tartıĢan fıkralar yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Müsabaka-i Edebiye, nr. 2877, 26 TeĢrinisani 1897, s. 4, (YenileĢme
dönemi edebiyatında Akif PaĢa‟ya kadar yetiĢen Ģairler arasında en takdire
değer görülen Ģairin kim olduğunu izah eden fıkralar yer almaktadır.)
520
[Ġmzasız], Müskiratın Tenakıs-ı Nüfusa Hizmeti, nr. 2267, 25 TeĢrinisani 1895, s. 2,
(Ġngiltere ve Fransa‟daki evlenme oranları ve bunlara etki eden durumlar
üzerine bilgi verilir.)
[Ġmzasız], Müslümanların ĠstikĢafatıyla Coğrafyaya Müteallik Terakkiyat, nr. 2298,
26 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Ġslam dünyasının yaptığı keĢiflerle coğrafyaya
sağladığı katkılar üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Müsta„mer-i ġehîr Duplikas, nr. 2569, 22 Kânunusani 1897, s. 4, (Fransa
adına Hindistan‟da valilik görevinde bulunmuĢ olan Duplikas adındaki zat
tanıtılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Mütalaa-yı Mahsûsa- Garip Bir Merak, nr. 2462, 7 Haziran 1896, s. 3,
(Değerli taĢlara merak duyan bir kadının evinin neredeyse tamamını taĢlarla
donattığına dair Paris gazetelerinde okunan fıkra nakledilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Namazın Ehemmiyet-i Azimesi ve Fevâid-i Ahlâkiyesi, nr. 2365, 2 Mart
1896, s. 1, (Namaz kılmanın faziletleri ve Ahlâki açıdan sağlayacağı katkılar
değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Odalarda Çiçek YetiĢtirmek, nr. 2287, 15 Kânunuevvel 1895, s. 2, (KıĢ
aylarında evde çiçek yetiĢtirmenin püf noktaları hakkında malumat verilir.)
[Ġmzasız], Paçavracılık, nr. 2250, 8 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Eski eĢyaların yeniden
değerlendirilmesi ve bu hususunun Avrupa ve Amerika‟da gördüğü rağbet
hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], PadiĢahım Çok YaĢa, PadiĢahım Çok YaĢa, nr. 2566, 19 Kânunusani
1897, s. 1, (Her yıl hac mevsiminden önce düzenlenen “Surre-i Hümayun”
törenleri münasebetiyle kaleme alınmıĢtır.)
[Ġmzasız], Pagamoya Seyahati, nr. 2285, 13 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Afrika‟da
bulunan Pagamoya‟ya dair bir tacirin verdiği muhtelif bilgiler yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Pagamoya ve Civarı Hakkında Malumat, nr. 2281, 9 Kânunuevvel 1895, s.
2-3, (Afrika‟da bulunan Pagamoya‟ya dair bir tacirin verdiği muhtelif bilgiler
yer almaktadır.)
521
[Ġmzasız], Paris Ahvâl-i Cinaîyesi, nr. 2485, 30 Haziran 1896, s. 3, (Paris‟te cinayet,
hırsızlık gibi suçlarda görülen artıĢa örnek olabilecek bir vaka bildirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Paris Muhbir-i Mahsusumuzdan- Hengâme-i Harp ve Avrupa Gazeteleri,
nr. 2693, 26 Mayıs 1897, s. 4, (Osmanlı-Yunan muharebesinin Avrupa gazete
ve dergilerinde ne suretle yer aldığı ve bu meseleye gösterilen ilgi hakkında
bilgiye yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Paris‟te 1900 Sergisi, nr. 2228, 17 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Paris‟te
düzenlenecek 1900 yılı sergisinin mali kaynakları hakkında malumat
sunulmaktadır.)
[Ġmzasız], Paris‟te Elsine-i ġarkiye Mektebinin Yüzüncü Sene-i Devriyesi, nr. 2245,
3 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Paris‟te doğu dilleri eğitimi veren okulun yüzüncü
yılı münasebetiyle yazılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Paris‟te Li-Hung- Çang, nr. 2510, 25 Temmuz 1896, s. 3, (Paris‟e gelen
Uzak Doğulu liderin yaptığı görüĢmeler hakkında Fransa‟da yapılan
değerlendirmeler aktarılmaktadır.)
[Ġmzasız], Paris‟ten Mektup, nr. 2540, 24 Ağustos 1896, s. 3, (Paris‟in sıcaklar
dolayısıyla tenhalaĢtığı anlatılmakta; genel haline dair bilgi aktarılmaktadır.)
[Ġmzasız], Pastör‟ün Ziya-yı Ebedîsi ve Terakkiyât-ı Fenniyenin Takdiri, nr. 2222, 11
TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Pastör‟ün ölümü üzerine onun bilim dünyasına ve
medeniyete sağladığı katkılar incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Petit Jurnal Gazetesi ve Ispanak Mahsulü, nr. 2415, 21 Nisan 1896, s. 3,
(Petit Jurnal gazetesinin demir eksikliği için ıspanak yemeyi önermesi
hakkında yazılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Ramazan Mektubu, nr. 2375, 12 Mart 1896, s. 3, (Selanik‟ten gönderilmiĢ
mektupta Selanik‟ten Ramazan manzaraları paylaĢılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Rodos Adasında Ġpekçilik, nr. 2406, 12 Nisan 1896, s. 3-4, (Rodos‟ta
önemli bir ticari faaliyet olan ipekçilik ve ipekçiliğin geliĢimi hakkında bilgi
verilmektedir.)
522
[Ġmzasız], Sanayi‟-i Bedi‟ada Güzellik Hakkında Fikriniz Nedir?, nr. 2884, 3
Kânunuevvel 1897, s. 4, (Güzel sanatlarda estetik konusunu inceleyen fıkralar
yer almaktadır.)
[Ġmzasız], SarhoĢ ġarkıları, nr. 2274, 2 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Avrupa‟da alkolle
mücadele adına, sarhoĢluğu yücelten Ģarkı ve edebiyat mahsullerine dair
yapılmıĢ bir çalıĢma hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Sebze-haran, nr. 2232, 21 TeĢrinievvel 1895, s. 2-3, (Doğru beslenme
Ģekilleri ve sebze ağırlıklı beslenme gibi konular incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Sefain-i Ticariye Ġstatistiği, nr. 2228, 17 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Deniz
ticaretinin yıllık istatistiki oranları değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Servet-i Milel, nr. 2244, 2 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Milli servet nedir, milli
servet oluĢturacak kaynaklar nelerdir gibi soruların cevapları yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Servetinin Kıymetini Bilir Bir Kadın, nr. 2484, 29 Haziran 1896, s. 3,
(Yoksulken çalıĢarak zengin olan bir kadınla, zenginken savurganlık ederek
varlığını yitiren bir kadın mukayese edilmektedir.)
[Ġmzasız], Sevda Mektupları ve Hakiki Bir Romanın Esası, nr. 2399, 5 Nisan 1896, s.
3, (Alexandre Dumas‟nın arkadaĢlarıyla yaptığı bir seyahat ve bu seyahatte
katıldığı bir baloda âĢık oluĢmasıyla baĢlayan ilgi çekici hadise rivayet
edilmektedir.)
[Ġmzasız], Seyahatten Ne Ġstifade Husule Gelir, nr. 2898, 17 Kânunuevvel 1897, s. 4,
(Sabah‟ın “Müsabaka-i Edebiye” köĢesidir. Seyahatin faydalarını inceleyen
fıkralara yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Sıcağa, Soğuğa KarĢı, nr. 2498, 13 Temmuz 1896, s. 3, (Fransız
gazetelerinde yayınlanmıĢ; sıcak ve soğuktan etkilenmemek için hayal
kurmayı tavsiye eden bir fıkra nakledilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Sıhhat-nüma-yı Nisvandan Gözlerin Hıfzı‟s-Sıhhati, nr. 2511, 26 Temmuz
1896, s. 3, (KaĢ, kirpik bakımı ve ıĢığın gözlere etkileri ve zararlı etkilerden
korunma yolları hakkında bilgi verilmiĢtir.)
523
[Ġmzasız], Sırrı PaĢa, nr. 2295, 23 Kânunuevvel 1895, s. 2-3, (Sırrı PaĢa‟nın “Servet-i
Fünûn”dan alınmıĢ biyografisidir.)
[Ġmzasız], Sibirya Ahalisinin Ahvâl-i Ġçtimaisi, nr. 2302, 30 Kânunuevvel 1895, s. 2,
(Rusya nezdinde Sibirya‟nın yeri ile Sibirya‟nın sosyal ve ekonomik durumu
gibi konulara değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Sibirya‟da KeĢfiyat, nr. 2271, 29 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Sibirya‟da
Ruslarca yürütülen ilmî araĢtırma hakkında bilgi içerir.)
[Ġmzasız], Sinekler, nr. 2486, 1 Temmuz 1896, s. 3, (ÇeĢitli sinek türlerinin yol
açtıkları zararlar hakkında bilgi verilmiĢ ve bu sineklerin zararlılık derecesi
Osmanlı‟da bulunan sineklerle karĢılaĢtırılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Sivrisinek, Tatarcık, nr. 2493, 8 Temmuz 1896, s. 3, (Sivrisineklerin
yapısal özellikleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Sulh-i Müsellah ve Askerî, nr. 2387, 24 Mart 1896, s. 3, (Amerika
gazetelerinde neĢredilen askerî rakamlar yayınlanmıĢ ve değerlendirmeler
yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], ġark ve Garpta Fikr-i Edebî, nr. 2555, 8 Kânunusani 1897, s. 3, (Doğu ve
Batı edebiyatları, eski ve yeni olmaları açısından değerlendirilmektedirler.)
[Ġmzasız], ġimendiferler ve Posta Vapurları, nr. 2291, 19 Kânunuevvel 1895, s. 3,
(UlaĢım araçlarında elektrik kuvvetinden yaralanma konusuna iliĢkin olarak
trenler ve vapurlar değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Askeriye, nr. 2401, 7 Nisan 1896, s. 2-3, (Almanya, Rusya
Japonya, Ġtalya, Belçika, Hollanda, Ġsviçre ve Brezilya‟nın askerî gündemine
dair bilgi ve duyurular verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye – EĢya Vagonlarının Teshini, nr. 2263, 21 TeĢrinisani
1895, s. 3, (Almanların yük taĢıyan trenleri ısıtmalarının mantıki izahı
yapılmaktadır.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye- Amerika Milyonerleri, nr. 2316, 13 Kânunusani 1896,
s. 3, (Amerikalı milyonerlerin olağan dıĢı tavırlarına değinilmiĢ ve buna örnek
teĢkil eden bir vaka bildirilmiĢtir.)
524
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye- Felaket-zadegâna Ġmdat ve Muavenet, nr. 2240, 29
TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Medeni seviyenin yükselmesinde yardımlaĢmanın
önemi üzerinde durulmaktadır.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye- Fransa Akademiyası, nr. 2297, 25 Kânunuevvel 1895,
s. 3, (Fransız Akademisine yeni bir üye seçileceğine dair bilgi verilir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye- Küçük Sanatkârlar, nr. 2784, 25 Ağustos 1897, s. 3-4,
(Sanata ve ilme merakı ve yeteneği olduğu halde baĢka mesleklere yönelmek
zorunda kalan kimseler hakkındadır.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye- Matbuat Kongreleri, nr. 2223, 12 TeĢrinievvel 1895,
s. 3, (Medeniyetin ilerlemesinde basın organlarının (Gazetelerin) önemini
vurgulamak ve geliĢim sağlamak maksadıyla düzenlenen kongrelerle ilgili
bilgiler verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye- Tese‟ül Kanunu, nr. 2316, 13 Kânunusani 1896, s. 3,
(Dilenciliğin yasaklanması adına Fransa meclisinde yürütülen çalıĢmalar
hakkında bilgi verilir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2201, 20 Eylül 1895, s. 3, (Amerika‟da
demiryollarının yaygın oluĢu incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2204, 23 Eylül 1895, s. 3, (Kuzey kutbu
sakinlerinin medeniyetle tanıĢtırılma çalıĢmalarına yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2206, 25 Eylül 1895, s. 3, (Medeni toplumlarda
yardımlaĢma konusu üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2211, 30 Eylül 1895, s. 3, (Çocuklara verilecek
eğitimin zorunlu olması ile ilgili yapılan çalıĢmalar değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2215, 4 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Litografyanın
kıymetini izah eder bir makaledir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2218, 7 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Fransa‟da eğitim
alanında yapılan bir yenilikten söz edilmektedir.)
525
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2221, 10 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Trans Atlantik
ġirketine ait seyahat vapurları hakkında bilgi sunulmaktadır.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2226, 15 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Medeniyetin
ilerleyiĢinin bir göstergesi olarak inĢası planlanan vapurlar hakkında bilgi
sunulmaktadır.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2231, 20 TeĢrinievvel 1895, (Çinlilerin
gösterdikleri gayret ve geliĢim incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2241, 30 TeĢrinievvel 1895, s. 3-4, (Fransa
Enstitüsü‟nün 100. yılı Ģerefine verilen Ģenlikler hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2270, 28 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Arjantin‟in Plata
Ģehri hakkında bilgiler içerir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2308, 5 Kânunusani 1896, s. 3, (Fransa‟da
yoksullara yardım için açılan derneğin uyguladığı yöntemin yararları ve
gerekliliği anlatılır.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2387, 24 Mart 1896, s. 3, (Ġlerleyen medeni hayat
içinde saatin yeri incelenmiĢ ve ayrıca sarhoĢluğun önüne geçmek için
Ġngiltere‟de alınan bir tedbir hakkında da bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2391, 28 Mart 1896, s. 3, (Kuzey Kutbunda
yapılan keĢif çalıĢmalarıyla, Trablusgarp kıyılarında görülen köpek balıkları
hakkında bilgiler içerir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2394, 31 Mart 1896, s. 3, (Sarah Bernhardt‟ın
Amerikalılara dair izlenimlerine yer veren bir mektubu, bir Fransız yazarın
gazeteciliğe dair değerlendirmeleri ile uzun ömürlü olma konusu iĢlenmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2416, 22 Nisan 1896, s. 3, (Evlilik ve bebek sahibi
olmak için uygun olan yaĢ aralığı hakkında yapılan çalıĢmalar ve iddialar
aktarılmıĢtır.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2424, 30 Nisan 1896, s. 3-4, (Osmanlı
coğrafyasında henüz mevcut olmayan “sinematografya” hakkında bilgi
verilmektedir.)
526
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2431, 7 Mayıs 1896, s. 3-4, (Teleskopun icadından
ve asfaltın muhtelif kullanım Ģekillerinden söz edilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2489, 4 Temmuz 1896, s. 3, (Mösyö Andre adında
bir bilim adamının Kuzey Kutbuna balonla yapmayı planladığı keĢif gezisinin
önemi bildirilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2491, 6 Temmuz 1896, s. 3, (Termojen adındaki
elektrikli battaniye, kâğıttan yapılmıĢ sigaralar gibi çeĢitli ülkelerde yaĢanan
geliĢme ve keĢifler kısaca bildirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2521, 5 Ağustos 1896, s. 3, (Paris‟te düzenlenen
kimyagerler kongresinde, kimyanın geliĢiminin yol açacağı değiĢiklikleri
açıklayan bir nutuk değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2595, 17 ġubat 1897, s. 3, (“Kadınlar ĠĢretin En
Müessir Devasıdır” adlı kitap ve alkolden kurtulmanın yolları vs. gibi konular
hakkında kısa bilgiler verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2859, 8 TeĢrinisani 1897, s. 3, (François
Coppee‟nin “Journal”e yazdığı “Define-i Matbuat” isimli makale tercüme
yoluyla aktarılmıĢtır.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2883, 2 Kânunuevvel 1897, s. 3, (Fransız
Encümen-i DâniĢinde her yıl dağıtılan ödüller hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2886, 5 Kânunuevvel 1897, s. 3, (Fransa
Encümen-i DâniĢinde fazilet sahiplerine dağıtılan ödüller hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Tıbbîye, nr. 2226, 15 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Muhtelif Tıbbî
meseleler ihtiva eden kısa yazılar bu baĢlık altında değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Tıbbîye, nr. 2244, 2 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Akciğer vereminin
tedavisine dair kısa bir bilgiye yer verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Edebiye- Bir Ressamın En MeĢhur Tablosu, nr. 2469, 14 Haziran
1896, s. 3, (Benjamin Konstan(?) adındaki ünlü Fransız ressamın sanatı
hakkında bilgi verilmektedir.)
527
[Ġmzasız], ġuûn-ı Fenniye, nr. 2752, 24 Temmuz 1897, s. 3-4, (Sıcak havanın vücutta
meydana getirdiği değiĢimlerin etkisi incelenmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Fenniye, nr. 2754, 26 Temmuz 1897, s. 4, (Ġngiliz
darülFünûnlarında kadınlar, Amerika‟da icat edilen “Deniz dibi iĢçisi” isimli
alet vb. konularda bilgiler verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Fenniye, nr. 2764, 5 Ağustos 1897, s. 3-4, (Yeni Bir Hava Gemisi,
Sayı Makinesi, Göz Hastalıkları gibi ara baĢlıklarla fen dünyasında yaĢana
geliĢmelere yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Garibe, nr. 2591, 13 ġubat 1897, s. 3, (Mösyö Andre‟nin balonla
seyahati, Paris‟te meĢhur bir süt dükkânı gibi konularda kısa bilgiler
verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Medeniye, nr. 2472, 17 Haziran 1896, s. 3, (Ġngiliz kadınlarının
garip karĢılanan tavırları incelenmiĢ ayrıca Paris‟te fakirlere yardım için
düzenlenen eğlenceler hakkında da bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Medeniyye, nr. 2475, 20 Haziran 1896, s. 3, (Paris‟te düzenlenen
yayıncılar kongresi, Avrupa‟da kadınlara muamele vb. konularda kısa bilgiler
verilir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2480, 25 Haziran 1896, s. 3, (Edison tarafından icat
edilen vitaskop adındaki gösterim aygıtı hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2486, 1 Temmuz 1896, s. 3, (Yaraların tedavisinde
kullanılan xeroform hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2507, 22 Temmuz 1896, s. 3, (Dr. Nikol ve Dr. Refik
Mehmet Bey tarafından keçilerde rastlanan bir hastalığa dair yapılan keĢif ve
Osmanlının bakteriyolojide gösterdiği terakki hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2508, 23 Temmuz 1896, s. 3, (Boğazda görülen
“Sirâce” adı verilen bir hastalık ve bu hastalığın tedavisine dair bilgi
verilmektedir.)
528
[Ġmzasız], ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2553, 6 Kânunusani 1897, s. 3, (Pastör‟ün mezarının
nakli, bisiklet seven kadınlar, körler için kütüphane gibi daha çeĢitli konularda
kısa bilgiler verilmektedir.)
[Ġmzasız], Talak Fabrikası, nr. 2217, 6 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (BoĢanmanın
Avrupa‟da gösterdiği artıĢ üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Talim ve Terbiye ve Tenâkıs-ı Cerâim, nr. 2301, 29 Kânunuevvel 1895, s.
2, (Londra‟nın eğitim ve suç oranlarını ortaya koyan istatistiki bilgilere binaen
eğitimin artması ve suç oranlarında yaĢanan düĢüĢ arasındaki iliĢki
tartıĢılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Tananarive ġehri, nr. 2224, 13 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Fransızlarca ele
geçirilen
Tananarive
Ģehrinin
muhtelif
özelliklerine
dair
bilgiler
sunulmaktadır.)
[Ġmzasız], Tarih-i Hikmet-i Tabiiye, nr. 2448, 24 Mayıs 1896, s. 3-4, (Hikmet-i
tabiiye (Fizik)‟nin tarihsel geliĢimi ve bu alanda yapılan çalıĢmalar, keĢifler
vb. hakkında geniĢ bilgilere yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Tarih-i Terakki-yi Maarif, nr. 2304, 1 Kânunusani 1896, s. 3, (Eğitimsel
geliĢimde kütüphanelerin önemi ve ilk kütüphanelerin hangi milletlerce
oluĢturulduğu gibi konular üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Tarih-i Tıbahat, nr. 2230, 19 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (AĢçılık hakkında
bilgiler verilmektedir.)
[Ġmzasız], Tehlikeli Bir Sayd, nr. 2287, 15 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Ġngiliz
gazetelerinde okunan bir balina avı haberi yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Telefonografi, nr. 2273, 1 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Telefon üzerine
yazılmıĢ, telefonla iletiĢim hakkında bilgi veren bir makaledir.)
[Ġmzasız], Terakki-yi Ziraate Ait Bir Tedbir, nr. 2324, 21 Kânunusani 1896, s. 3,
(Ziraatın geliĢmesi için teknolojik tarım aletlerinin kullanılması ve bu
kullanımın yaygınlaĢtırılması konusuna değinilir.)
[Ġmzasız], Tevsi„- Ticaret-i Bahriye, nr. 2370, 7 Mart 1896, s. 3, (Deniz ticaretinin
gösterdiği geliĢme değerlendirilmektedir.)
529
[Ġmzasız], Tıbb-ı Atikin Garaibi, nr. 2234, 23 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (GeçmiĢ
asırlarda tıp adıyla yapılan yanlıĢlıklar ve cehalet üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Tıbbîye-i Türkiye ve Eslâfımız Âsâr -ı Tıbbîyesine Bir Nazar, nr. 2370, 7
Mart 1896, s. 3, (Ġbrahim (Doktor) ve Hakkı (Doktor) tarafından yürütülen bir
çalıĢmayla Hacı Abbas Vehbi‟nin eserinin gün yüzüne çıkarılması ve bu
çalıĢmanın tıp tarihimiz adına önemi anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Tul-ı Ömr, nr. 2215, 4 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Uzun ömürlü kimseler
hakkında malumat verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Üzümün Kemâle Gelmesi, nr. 2266, 24 TeĢrinisani 1895, s. 2-3, (Üzümün
olgunlaĢana kadar geçirdiği süreç anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Yâveri-i Tali„, nr. 2350, 16 ġubat 1896, s. 3, (Miras yoluyla kalan
hazinelerin devlet tarafından uzun yıllar değerlendirildikten sonra hak sahibi
kimselere teslim edilmesi konusu ele alınmıĢtır.)
[Ġmzasız], Yine Korse Meselesi, nr. 2231, 20 TeĢrinievvel 1895, (Korse kullanmanın
zararlarına değinilmektedir.)
[Ġmzasız], Yunanlılara Dürûs-ı Harp, nr. 2915, 3 Kânunusani 1898, s. 2-3, (Fransız
Miralay Mösyö Patri tarafından kaleme alınmıĢ olan, Osmanlı-Yunan savaĢını
ve Yunanistan‟ın savaĢ esnasında yaptığı davranıĢları değerlendiren “Dürûs-ı
Harp” adlı makale aktarılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Yunus Balığı Saydı ve Ticareti, nr. 2314, 11 Kânunusani 1896, s. 3,
(Yunus balığının avlanması ve ticari olarak sağladığı gelir konularına
değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Zengin Bir Delikanlının Romanı, nr. 2578, 31 Kânunusani 1897, s. 3-4,
(Zengin bir adamın alkol yüzünden hayatını kaybetmesi ve geriye bıraktığı
vasiyet üzerine yapılan tartıĢmalara dair bilgilere yer verilmiĢtir.)
A. (Ayın) F. (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2474, 19 Haziran 1896, s. 4, (Suyun
bütün canlıların hayatlarını devam ettirmeleri için gerekli olan suyun arıtılması
konusu hakkında bilgi verilir.)
530
A. (Elif) H(Ha). , Güzel Nasıl Olmalı? , nr. 2498, 13 Temmuz 1896, s. 3, (Güzellik
yarıĢmalarının düzenlenme nedenleri ve güzelliğin neden önemli olduğu
açıklanmıĢtır.)
A.(Ayın) Kâmi, Küçük Obur, nr. 2644, 7 Nisan 1897, s.4, (Yemeğe düĢkün olan
küçük bir kızın fakir ailesine yaĢattığı zorluk anlatılmaktadır.)
A.(Ayın) Z.(Ze), Alexandre Duma-zade‟ye Dair, nr. 2348, 14 ġubat 1896, s. 4,
(Alexandre Dumas (Oğul) tarafından genç ediplere yardım edildiği gibi
bilgiler içerir.)
A.(Elif) Aziz, Âsâr-ı Edebiye Nasıl Tenkit Edilir?, nr. 2905, 24 Kânunuevvel 1897,
s. 4, (Bir edebî eseri tenkit etmenin gerektirdiği yetkinlik ve donanım üzerinde
durulmuĢtur.)
Abbas Havri, (BaĢlıksız), nr. 2912, 31 Kânunuevvel 1897, s. 4, (Yazar kıĢ aylarına
dair anılarına yer vermiĢtir.)
Abdi-i Amedî, Acaib-i Hayvanattan Atlı Karınca, nr. 2418, 24 Nisan 1896, s. 4,
(Karıncalara dair çeĢitli bilgiler verilmektedir.)
Abdi-i Amedî, Afrika Elmas Madenleri, nr. 2460, 5 Haziran 1896, s. 4, (Afrika‟da
bulunan önemli elmas madenleri ve buradan çıkarılan madenlerin iĢlenme
süreçleri gibi konular hakkında bilgi verilmiĢtir.)
Abdi-i Amedî, Ayakların Hıfzı‟s-Sıhhati, nr. 2439, 15 Mayıs 1896, s. 4, (YanlıĢ
tercih edilen ayakkabıların sağlığa zararları konusunda bilgi verilmektedir.)
Abdi-i Amedî, Edison, nr. 2278, 6 Kânunuevvel 1895, s. 3-4, (Edison‟un hayatına ve
ilme yaptığı katkılara dair bilgiler verilir.)
Abdi-i Amedî, Elmas, nr. 2453, 29 Mayıs 1896, s. 4, (Elmasın tarihi seyri ve
nerelerde bulunduğu, kimler tarafından iĢlendiği gibi konular hakkında bilgi
verilmektedir.)
Abdi-i Amedî, Garaib-i Âdât - Manikupiler, nr. 2299, 27 Kânunuevvel 1895, s. 3,
(Avustralya kıtasında yaĢayan Manikupiler adındaki yerli halkın yaĢayıĢına ve
taĢ, demir gibi malzemelerle yaptıkları araçlara dair bilgiler verilmektedir.)
531
Abdi-i Amedî, Garaib-i Âdât - Seylanlılar, nr. 2313, 10 Kânunusani 1896, s. 4,
(Seylan (Sri Lanka) halkının yaĢayıĢ tarzına ve geçim yollarına dair birtakım
bilgiler verilir.)
Abdi-i Amedî, Garaib-i Âdât, nr. 2285, 13 Kânunuevvel 1895, s. 4, (ÇeĢitli
milletlerin muhtelif hayat tarzları, yaĢayıĢları, adetleri gibi konulara örnekler
verilmektedir.)
Abdi-i Amedî, Garaib-i Âdât, nr. 2306, 3 Kânunusani 1896, s. 4, (ÇeĢitli milletlerin
muhtelif
hayat
tarzları,
yaĢayıĢları,
adetleri
gibi
konulara
örnekler
verilmektedir.)
Abdi-i Amedî, Garaib-i Âdât, nr. 2320, 17 Kânunusani 1896, s. 4, (Hindistan‟da
yaĢayan bir kabile hakkında çeĢitli bilgiler içerir.)
Abdi-i Amedî, Geçen Senenin Hulasa-yı ġuûn-ı Âliyesi, nr. 2397, 3 Nisan 1896, s. 3,
(1895 yılına ait ilmi çalıĢmalar ve keĢifler hakkında bilgi verilmektedir.)
Abdi-i Amedî, Lûgat Kitabı Okumak, nr. 2467, 12 Haziran 1896, s. 3, (Lûgat
okumanın, mütalaa etmenin gerekliliği ve faydalarına dair değerlendirmelere
yer verilmiĢtir.)
Abdi-i Amedî, Makro Biyotik, nr. 2432, 8 Mayıs 1896, s.4, (Uzun ve sağlıklı bir
yaĢamın sırrını araĢtıran Makro Biyotik hakkında bilgi verilmektedir.)
Abdi-i Amedî, Musâhabe-i Fenniye, nr. 2474, 19 Haziran 1896, s.4, (Kuzey Kutbuna
balonla yapılan seyahatler ve keĢif gezileri hakkında muhtelif bilgilere yer
verilmiĢtir.)
Abdi-i Amedî, Musâhabe-i Fenniye, nr. 2502, 17 Temmuz 1896, s. 4, (Amerika‟da
ağaçların bina yapımında kullanımları, Paris‟te sergilenen toprak naklinde
kullanılacak araç ve hayvanlar yardımıyla çalıĢtırılan aletlerle ilgili bilgiler
verilmiĢtir.)
Abdi-i Amedî, Sir Humphry Davy, nr. 2404, 10 Nisan 1896, s. 4, (Ġngiliz bilim
adamı Humphry Davy‟nin tercüme-i Halitir.)
Abdi-i Amedî, Tazmanyalılar, nr. 2355, 21 ġubat 1896, s. 3, (Tazmanyalıların
yaĢayıĢ tarzları, inanıĢları gibi konular hakkında bilgi verilir.)
532
Abdi-i Amedî, Yemek, Ġçmekte Ġtidal, nr. 2516, 31 Temmuz 1896, s. 4, (Yeme, içme
ve giyinme konuları incelenmiĢ; bu konularda gözetilmesi gereken denge
hakkında değerlendirmelerde bulunulmuĢtur.)
Abdi-i Amedî, Yorgunluk ve Ġstirahatte Ġtidal, nr. 2509, 24 Temmuz 1896, s. 3-4,
(Zihnin ve bedenin yorgunluğundan kurtulmak için dinlenmenin Ģart olduğu
fakat dinlenmenin de ölçüsünün kaçırılmamasının gerekliliği konucu
açıklanmıĢtır.)
Abdullah Hadi, Anadilimizin Muhtaç Olduğu Eserler, nr. 2877, 26 TeĢrinisani 1897,
s. 3-4.
Abdullah Zühtü, “Güller, Dikenler”, (Roman), nr. 2484, 29 Haziran 1896, s. 2, (?)
Abdullah Zühtü, “Seyahat-i Cüz‟dani” Hakkında Bir Mektuptan, , nr. 2870, 19
TeĢrinisani 1897, s. 3-4, (Pierre Loti‟nin eserinden alınmıĢ bir mektup
örneğine yer verilmiĢtir. )
Abdullah Zühtü, Abdi Efendi Ġle GörüĢürken, nr. 2594, 16 ġubat 1897, s. 3-4, (Bir
adamın hayranlık duyduğu tiyatro oyuncusu Abdi Efendi ile görüĢmesi
esnasında baĢına gelenler anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, Afitâb-ı ġeb-ârâ, nr. 2516, 31 Temmuz 1896, s. 3-4, (Ġki gencin her
engeli aĢan sonsuz aĢklarının anlatıldığı bu hikâye Rahl Safo(?)‟dan tercüme
edilmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, Ah Bilsen, nr. 2285, 13 Kânunuevvel 1895, s. 4, (Gizli tutulmuĢ bir
aĢkın maĢukla paylaĢıldığı, mektup formunda yazılmıĢ bir hikâyedir.)
Abdullah Zühtü, Bahar Ġçinde Hazan, nr. 2404, 10 Nisan 1896, s. 3, (“Bahar Ġçinde
Hazan” adını taĢıyan tablo ve ressamı Barnez(?) konu edinilmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, Bebek Hikâyesi, nr. 2891, 10 Kânunuevvel 1897, s. 4, (Küçük ve
yaramaz bir çocuğa çok sevdiği oyuncak bebeği vesilesiyle verilen ders
anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, Beyoğlu Hatıralarından, nr. 2278, 6 Kânunuevvel 1895, s. 4,
(Beyoğlu‟nun eğlence hayatından manzaralar sunan bir hikâyedir.)
533
Abdullah Zühtü, Bir Hayat-ı Bedbahtane, nr. 2257, 15 TeĢrinisani 1895, s.3-4,
(Sokaklarda su satarak geçimini sağlamaya çalıĢan bir adamın hayat
hikâyesidir.)
Abdullah Zühtü, Bir Kiraz Ġçin, nr. 2418, 24 Nisan 1896, s. 3, (Bir kiraz çekirdeğinin
sebebiyet verdiği evliliğin ilginç hikâyesi anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, Bir Muharririn Muhâberatı, nr. 2488, 3 Temmuz 1896, s. 4,
(François […]‟nın “Dosdoğru Sözlerim” adlı eserinden bir fıkra tercüme
edilmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, Çocuk, nr. 2411, 17 Nisan 1896, s. 3, (Anne olmanın bir kadını
heveslerinden arındırdığı ve değiĢtirdiği anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, Çocukların Odası, nr. 2537, 21 Ağustos 1896, s. 3-4, (KaybolmuĢ
bir çocuğu anne-babası bulana kadar evine alan kadının çocuğa alıĢması
anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, DüĢünürken, nr. 2707, 9 Haziran 1897, s. 3, (Yazar zihninde
canlanan bir Ģehit çocuğunu, onun babasına benzeme arzusunu anlatmıĢ ve
Ģehit çocuklarının kendisinde bıraktığı etkileri dile getirmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, Esrâr-ı MüdhiĢe, (Roman), nr. 2344, 10 ġubat 1896, s. 2,
(Esrârengiz bir vakanın yıllar sonra banka kasasında ulaĢılmıĢ ayrıntılı bilgileri
üzerine kurgulanmıĢtır.)
Abdullah Zühtü, Fâideli Bir Roman Zemini, nr. 2453, 29 Mayıs 1896, s. 3-4,
(Romanların toplumların ahlâki değerleri üzerinde etkili olduğu fikri
kanıtlanmak için “Çift” adında cinaî bir roman incelenmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, Fransız Encümen-i DâniĢinde, nr. 2411, 17 Nisan 1896, s. 3-4,
(Fransız Encümen-i DâniĢi üyeleri ve yapılan konuĢmalar hakkında bilgi
verilmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, Gece, nr. 2481, 26 Haziran 1896, s. 3, (Bir askerin geceyi geçirmek
için gittiği bir evde genç hasta bir kadınla yaĢadığı hadise anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, Ġâne, nr. 2628, 22 Mart 1897, s. 4, (Anne ve iki çocuğunun soğuk ve
açlıkla imtihanları anlatılmaktadır.)
534
Abdullah Zühtü, Ġnsan Nasıl ġâyân-ı Ġhtiram Olabilir?, nr. 2474, 19 Haziran 1896, s.
4, (Ġtibar ve hürmet görmek için çalıĢmanın ve gayret etmenin önemi izah
edilmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, Ġstidat, nr. 2229, 18 TeĢrinievvel 1895, s. 4, (Yazar Andre Tisso‟ya
ait bir hikâyenin tercümesidir.)
Abdullah Zühtü, KıĢ Hatıralarından, nr. 2313, 10 Kânunusani 1896, s. 3, (Evsiz bir
sarhoĢun ahvâli anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, Koca Bebekler, nr. 2446, 22 Mayıs 1896, s. 4, (AnlaĢmazlıklar
yaĢayan bir çiftin çocuksu dargınlıkları ve kavgaları anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, Mecruh Gazilerimizi Ziyaret, nr. 2693, 26 Mayıs 1897, s. 3, (Ahmet
adında yaralı bir askerin baĢına gelenler aktarılmıĢtır.)
Abdullah Zühtü, MeĢhur Tablolardan, nr. 2362, 28 ġubat 1896, s. 3, (Fransız
gazetelerinde tanıtılan bir ressamın “Belki” adıyla anılan tablosu hakkında
değerlendirme yapılmıĢtır.)
Abdullah Zühtü, Müteehhil, (Roman), nr. 2302, 30 Kânunuevvel 1895, s. 2,
(Yolunda gitmeyen, aĢkı son bulmuĢ bir evlilik konu edilmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, O da Bir Yar-ı ĠĢvekâr Mıdır?, nr. 2272, 30 TeĢrinisani 1895, s. 3,
(Ġki ayrı güzel arasında kararsız kalmıĢ bir adamın hikâyesidir.)
Abdullah Zühtü, Paris‟te Gelinlik Bir Kız, nr. 2432, 8 Mayıs 1896, s. 4, (Kameyl
Jandreo tarafından yazılmıĢ olan fıkra, fakir genç kızların zengin biriyle
evlenmek adına yaptıkları oyunları anlatır.)
Abdullah Zühtü, Sevdiğim Bir Romana Dair, nr. 2376, 13 Mart 1896, s. 3, (Paul
Bourget‟nin “La Terre Promise” adlı eseri hakkında bilgi verilmektedir.)
Abdullah Zühtü, ġairin Validesi, nr. 2509, 24 Temmuz 1896, s. 3, (Bir Ģairin
çocuklarını sıkıntılar içinde büyüten annesinin fedakârlıkları anlatılmaktadır.
Adolf Brisson‟un eserinden tercüme edilmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, ġanlı Asker, nr. 2813, 23 Eylül 1897, s. 3, (Bir onbaĢının baĢından
geçenleri konu edinen tarihi bir romandır.)
535
Abdullah Zühtü, ġikeste Beste, nr. 2863, 12 TeĢrinisani 1897, s. 3, (Yalnız yaĢayan
ihtiyar bir adamın küçük yetim bir kızı himayesine alıĢı ve aralarındaki bağ
anlatılmaktadır. Aynı isimler yayınlanmıĢ olan romanın giriĢ bölümüdür.)
Abdullah Zühtü, TaĢ, nr. 2306, 3 Kânunusani 1896, s. 3-4, (Genç ve güzel bir kızın
yaptığı talihsiz evlilik neticesinde ölümü ve o genç kızı içten içe seven bir
adamın bunlara Ģahit oluĢu anlatılır.)
Abdullah Zühtü, Tavsiyeli, nr. 2355, 21 ġubat 1896, s. 3, (ĠĢsiz ve ailesini
geçindirmek zorunda olan genç bir adamın iĢ bulma çabalarını anlatan bir
hikâyedir.)
Abdullah Zühtü, Terez, nr. 2502, 17 Temmuz 1896, s. 4, (Ġsim benzerliğinden
kaynaklanan bir yanlıĢ anlaĢılmanın mahvettiği hayatlar anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, UnutulmuĢ, nr. 2383, 20 Mart 1896, s. 3, (Bir tablonun tasviri
yapılmıĢ ve tablonun yazarın ruhunda uyandırdığı etki kaleme alınmıĢtır.)
Abdullah Zühtü, Vasiyetname, nr. 2884, 3 Kânunuevvel 1897,
s. 3-4, (Marcel
Prevost‟dan tercüme edilmiĢ bu hikâye bir kadın tarafından kocasının
gelecekteki eĢine yazılmıĢ bir vasiyetnameyi içerir.)
Abdullah Zühtü, Zavallı Kadın, nr. 2530, 14 Ağustos 1896, s. 3-4, (Mutsuz bir
evliliği olan genç kadının onu daha da mutsuz eden bir aĢk mektubu alıĢı
anlatılmaktadır.)
Abdurrahman, Meydan-ı Harpte ġühedâ Olan Serdarlarımız, nr. 2707, 9 Haziran
1897, s. 2, (ġehit düĢen önemli devlet adamlarına Osmanlı tarihinden örnekler
verilmiĢtir.)
Abdül Feyyaz, Makale-yi Zirâiye, nr. 2306, 3 Kânunusani 1896, s. 4, (Çiftçiliğin ve
çiftlik yaĢantısının güzellikleri hakkında yazılmıĢ bir yazıdır.)
Ahmet Bayram, Lisânımız En Ziyâde Ne Türlü Eserler Muhtaçtır, nr. 2873, 22
TeĢrinisani 1897, s. 4.
Ahmet Faruk ve ġürekâsı, Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2482, 27 Haziran 1896, s. 3 (Frengi
hastalığının evliliğe engel teĢkil edip etmediği konusu hakkında bilgi
verilmektedir.)
536
Ahmet Mithat, Dekadanlar, nr. 2628, 22 Mart 1897, s. 2-3, (Ahmet Mithat Efendi
“Servet-i Fünûn”cuların anlaĢılması güç üsluplarını eleĢtirmektedir.)
Ahmet Sait, “Çocuk, Terbiye, Ġlm-i Ahlâk”, nr. 2905, 24 Kânunuevvel 1897, s. 4,
(Nesilleri yetiĢtirmede “güzel Ahlâk”ın öneminden söz edilmektedir.)
Ahmet, Âsâr -ı Edebiye Ne Yolda Tenkit Edilmelidir?, nr. 2905, 24 Kânunuevvel
1897, s. 4, (Tenkit denince anlaĢılması gerekenler ve tenkidin eserin
anlaĢılmasına sağladığı katkılar hakkında bilgi verilmektedir.)
Ahmet, Ġlk ve Son Mektup, nr. 2397, 3 Nisan 1896, s. 4, (Hem Ģehrinden hem
aĢkından ayrılan bir adamın hikâyesidir.)
Ali Fazıl, Makale-yi Askeriye, nr. 2353, 19 ġubat 1896, s. 3, (Askerî çadırlar üzerine
Almanya‟da yapılan çalıĢmalar hakkında bilgi verilmiĢtir.)
Ali ReĢad, Mübâhis-i Mâliye ve Ġktisadiye, nr. 2863, 12 TeĢrinisani 1897, s. 3-4,
(Fransa ve Ġngiltere bütçeleri, medeniyet-i cedidenin masarifat-ı düveliye
üzerine
tesiri,
bütçelerdeki
tezayüdün
esbabı
vb.
gibi
konular
incelenmektedir.)
Avni Nedim (Doktor), Ġcmal-i Tıbbî- Sıhhatin Bekası Hakkında Mesail-i Mühimme,
nr, 2327, 24 Kânunusani 1896, s. 4, (Sağlığın korunmasında dikkat gerektiren
hususlar (bulaĢıcı hastalıkların yayılma sahası, doktorlara DâniĢmaksızın
kullanılan ilaçlar vb.) üzerinde durulmuĢtur.)
Avni Nedim (Doktor), Ġcmal-i Tıbbî, nr. 2369, 6 Mart 1896, s. 4, (Tıbbî geliĢmelere
dair kısa bilgiler verilmiĢtir.)
Avni Nedim (Doktor), Mektepler ve Emraz-ı Sâriye, nr. 2232, 21 TeĢrinievvel 1895,
s.
3,
(BulaĢıcı
hastalıkların
yayılmasında
okulların
etkisi
üzerinde
durulmuĢtur.)
AyĢe Nimet, Alman Edebiyatına Dair, nr. 2382, 19 Mart 1896, s. 2-3, (Sosyal
hadiselerinde etkisi açıklanarak Alman edebiyatının geliĢim ve değiĢimi
değerlendirilmiĢtir.)
AyĢe Ramha, Kadınlara Mâlumat, nr. 2277, 5 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Nesilleri
yetiĢtirmede anneye düĢen görevler üzerinde duran bir makaledir.)
537
B. Tabi„i, Suni Yağmur-Kuraklık, nr. 2481, 26 Haziran 1896, s. 3, (Suyun doğa için
gerekliliği, ormanların yaygınlaĢtırılması gibi konulara değinilmiĢtir.)
Bedi„, Alexandre Dumas-zadenin Meslek-i Edibânesi, nr. 2299, 27 Kânunuevvel
1895, s. 3, (Alexandre Dumas‟nın edebiyatı algılayıĢ ve kullanıĢ biçimi
hakkında bilgiler mevcuttur.)
Bedi„, Gaston Pari, nr. 2467,
12 Haziran 1896, s. 3, (Fransız Akademisi‟ne,
Pastör‟ün vefatı üzerine, üye olarak kabul edilen Gaston Pari hakkında bilgi
verilir.)
Bedi„, Mecmua-ı Hatıratımdan, nr. 2397, 3 Nisan 1896, s. 3, (Hava değiĢikliği için
Bursa‟ya gönderilmiĢ bir hastanın yavaĢ yavaĢ iyileĢmesi ve bu süreçte
yaĢadığı duygulanmalar anlatılmaktadır.)
Bedi„, MenekĢeler Definesi, nr. 2460, 5 Haziran 1896, s. 4, (Bir gençle âĢık olduğu
çiçekçi kızın yıllar sonra garip bir tesadüfle karĢılaĢmalarını anlatan tercüme
bir hikâyedir. )
Bedia, Kadınlara Mâlumat- ġâyân-ı Mütalaa Bir Mektup, nr. 2274, 2 Kânunuevvel
1895, s. 3, (Bedia imzasıyla alınan bir mektuba ve bu mektuba verilen cevaba
yer verilmiĢtir.)
Beylerbeyli Ġbrahim, KuĢ Palazı Ġlleti ve Bir Osmanlı Tabibinin Tetkikâtı, nr. 2816,
26 Eylül 1897, s. 3-4, (Kemah‟ta görülen kuĢpalazı salgınını incelemek üzere
görevlendirilen Dr. Nurettin Ramiz Bey‟in yaptığı incelemeler hakkında bilgi
verilmektedir.)
Beylerbeyli Tahsin, Bir Büyük Edibin Tercüme-i Hâli, nr. 2389, 26 Mart 1896, s. 3,
(Fransız yazar Arsene Houssaye hakkında bilgi verilmektedir.)
Cemil, (BaĢlıksız), nr. 2707, 9 Haziran 1897, s. 4, (Yazar, Abdullah Zühtü‟nün
“Mecruh
Gâzilerimizi
Ziyaret”
isimli
makalesinin
kendisinde
ve
öğrencilerinde uyandırdığı etkiyi anlatmaktadır.)
Çorlulu HaĢim Ağa Hafidi, Bahçe, nr. 2397, 3 Nisan 1896, s. 3, (Rahatlatıcı bir uğraĢ
olarak ele alınan bahçe iĢleri ve bahçe bitkileri hakkında bilgi verilmektedir.)
538
D. Nâdir, Ġktisat ve Onun Teshili, nr. 2530, 14 Ağustos 1896, s. 3, (Ġktisadın
ülkelerin
her
türlü
geliĢimi
için
gerekli
bir
tedbir
olduğu
fikri
savunulmaktadır.)
D.(Dal)B. Y., Hazakat, Fütüvvet, nr. 2593, 15 ġubat 1897, s. 3, (Osmanlı
doktorlarının insani yanları, mesleklerine duydukları saygı ve bağlılık gibi
özellikleri örnekler isimler üzerinden incelenmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, A„sar-ı Sabıkada Hattın Cihet ve Suret-i Ġstimali, nr. 2369, 6
Mart 1896, s. 3, (Yazının tarihine ve kullanım amacına dair bilgiler
verilmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, KuĢlar ve Musikiye Ġstidatları, nr. 2404, 10 Nisan 1896, s. 3-4,
(KuĢların ötüĢlerindeki nağmeler ve hangi kuĢların bu konuda daha yetenekli
oldukları hakkında bilgi verilmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-i Bahriye- Bir Hile-i Müstahsen, nr. 2348,
14 ġubat 1896, s. 3, (Bağlı olduğu geminin hareket saatine yetiĢemeyen bir
askerin baĢına gelenlerin hikâyesidir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-i Bahriye- Denize ÂĢık, nr. 2355, 21
ġubat 1896, s. 3, (Yazar denize duyduğu aĢk derecesindeki bağlılığı
anlatmıĢtır.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-i Bahriye7- Bir Ġhtiyar Gemicinin
MüĢâhedatı, nr. 2306, 3 Kânunusani 1896, s. 3, (Ġhtiyar bir gemicinin hayatına
dair hikâyelerin yayınlandığı yazı dizisinin devamıdır.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye (3)- Rüzgâr, nr. 2264, 22
TeĢrinisani 1895, s. 3-4, (Rüzgârın denizde gösterdiği kuvvet ve denizciler için
sahip olduğu önem incelenmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye (4)- Gemicilere Okuyup
Yazmak Lazım Mı?, nr. 2271, 29 TeĢrinisani 1895, (Osmanlı denizcileri
arasında okuma yazma bilenlerin sayısının azlığına binaen okuma yazma
öğrenmenin gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.)
539
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 1 –Buhar, nr. 2229, 18
TeĢrinievvel 1895, s. 4, (Buhar gücüyle çalıĢan gemiler hakkında bilgi
verilmektedir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 10, nr. 2418, 24 Nisan 1896, s.
3, (Gemilerde, ilerleyen teknik ve bilimsel çalıĢmaların mahsulü olan araçlar
kullanarak
deniz
ticaretinin
de
ilerlemesinin
sağlanacağı
fikri
değerlendirilmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 10, nr. 2453, 29 Mayıs 1896, s.
3, (Ġhtiyar bir gemicinin anılarına yer verilmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 12, nr. 2460, 5 Haziran 1896,
s. 3-4, (Ġhtiyar bir gemicinin anılarına yer verilmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 13, nr. 2474, 19 Haziran 1896,
s. 3-4, (Ġhtiyar bir gemicinin anılarına yer verilmektedir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 2, nr. 2236, 25 TeĢrinievvel
1895, s. 4, (Deniz ticaretinin geliĢmesinin lüzumu üzerinde durulur.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 5- Bir Ġhtiyar Gemicinin
Mütalaası, nr. 2292, 20 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Denizciliğin ilerleme
kaydedip kaydetmediği hususuna değinilen, diyaloglarla kurulmuĢ bir
makaledir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 6- Bir Ġhtiyar Gemicinin
Mütalaası, nr. 2299, 27 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Ġhtiyar bir denizcinin
hayatına dair anekdotlar paylaĢtığı bir yazıdır.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 8- Bir Ġhtiyar Gemicinin
MüĢâhedatı, nr. 2320, 17 Kânunusani 1896, s. 3, (Ġhtiyar bir denizcinin
hayatından hikâyeler paylaĢılmıĢtır.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 9- Bir Ġhtiyar Gemicinin
MüĢâhedatı, nr. 2327, 24 Kânunusani 1896, s. 3
540
Ebu‟s-Süreyya Sami, Nakliye-i Bahriye, nr. 2537, 21 Ağustos 1896, s. 3, (Osmanlı
deniz ticaretinin, deniz taĢımacılığının geliĢmesi için neler yapılabileceği
konucu incelenmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Örümcekler Hakkında Bir Tetkikat, nr. 2285, 13 Kânunuevvel
1895, s. 3-4, (Örümceklerle ilgili çeĢitli bilgiler verilmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Tarih-i Mela„ibden Bir Nebze, nr. 2278, 6 Kânunuevvel 1895,
s. 3, (Oyun oynamanın ve oyuncakların tarihçesi incelenir.)
Fatma Aliye, (BaĢlıksız), nr. 2628, 22 Mart 1897, s. 3, (Fransız yazarlarından
Madame Adame ve Madame de Route‟un Ġslam dünyası hakkında yazmıĢ
oldukları makaleler değerlendirilmiĢtir.)
Fehim-zade H. (Ha) R., Küçük Hikâyeler 144-“Defter-i A„malimden Birkaç
Yaprak”, nr. 2471, 16 Haziran 1896, s. 3, (Sevgilisinden ayrı düĢmüĢ bir
adamın hikâyesidir. Onun nazarından geniĢ tabiat tasvirleri de sunulmaktadır.)
Ferit Ġbrahim, Mikrop Mübahasesi Unvanlı Reddiyeyi Ġptal, nr. 2544, 28 Ağustos
1896, s. 2-3, (Mikrop-hastalık iliĢkisi üzerine yapılan tartıĢmada, Hasan
(Doktor) tarafından kaleme alınmıĢ mikrop-hastalık iliĢkisini reddeden
makaleye verilmiĢ cevaptır. )
H. (Ha) (Doktor), Erbâb-ı Dehânın Etvâr-ı Garibeleri Iztırarî Midir, nr. 2539, 23
Ağustos 1896, s. 3, (Dâhilerde görülen tuhaf alıĢkanlıklar ve davranıĢlar
değerlendirilmiĢtir.)
H. (Ha) D. (Dal), Küçük Hikâyeler 151-“Feleron”, nr. 2556, 9 Kânunusani 1897, s.
4, (Kolombiya‟da bir savaĢ esnasında sahibi olan yüzbaĢı tarafından satılan at
ve bu atın yıllar sonraki hali anlatılmaktadır.)
H. (Ha) H. (Ha), Küçük Hikâyeler 131-“Mari”, nr. 2450, 26 Mayıs 1896, s. 3-4,
(Mari adındaki kıza âĢık olan gencin Mari‟ye ulaĢma çabaları ve ona duyduğu
özlem anlatılmaktadır.)
H. (Ha), Nâdir, (Roman), nr. 2459, 4 Haziran 1896, s. 2, (Yetim çocukları konu alan
bir romandır.)
541
Hakkı (Doktor) ve Ġbrahim (Doktor), Tabâbet-i Türkiye ve Eslâfımız Âsâr ı
Tıbbîyesine Bir Nazar, nr. 2361, 27 ġubat 1896, s. 3, (Hacı Abbas Vesim‟in
tıp alanında kaleme aldığı eseri hakkında yapılan mütalaalar mevcuttur.)
Hakkı (Doktor) ve Ġbrahim (Doktor), Tabâbet-i Türkiye ve Eslâfımız Âsâr -ı
Tıbbîyesine Bir Nazar 2, nr. 2373, 10 Mart 1896, s. 3, (Hacı Abbas Vesim‟in
tıp alanında ortaya koyduğu eser üzerine yapılan incelemenin devamıdır.)
Hakkı (Doktor),
Hıfzı‟s- Sıhhat-i Etfal- Mikroptan Âzâde Süt, nr. 2277, 5
Kânunuevvel 1895, 2-3, (Anne sütünün çocuğa faydaları üzerinde durulur.)
Hakkı (Doktor), Hıfzı‟s-Sıhhat-i Etfalden, nr. 2281, 9 Kânunuevvel 1895, s. 3,
(Anne sütü ve verem konularında bilgiler verilir.)
Hakkı (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye- Sinir Zaafı, nr. 2323, 20 Kânunusani 1896, s. 23, (Bilhassa kötü alıĢkanlıklardan kaynaklanan sinir buhranı hakkında bilgi
verilir.)
Hakkı (Doktor), Biçare Sütanneler, nr. 2471, 16 Haziran 1896, s. 3, (Çocukların
sağlığı kadar sütannelerin sağlığının da önemli olduğundan söz edilmektedir.)
Hakkı (Doktor), Çiçek AĢısının Ahvâl-i Tarihiyesine Dair Bir Ġki Söz, nr. 2450, 26
Mayıs 1896, s. 3, (Çiçek aĢısının ilk kez kullanımından itibaren kaydettiği
geliĢimin tarihçesi incelenmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Deniz Hamamları, nr. 2751, 23 Temmuz 1897, s. 4, (Deniz suyunun
ve havasının sağlık açısından sağlayacağı yararlılıklar incelenmektedir.)
Hakkı (Doktor), Hayat-ı Tıflane, nr. 2782, 23 Ağustos 1897, s. 3, (Çocukları sağlığı
için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veren bir makaledir. )
Hakkı (Doktor), Humma-yı Nefasinin Serumla Tedavisi, nr. 2401, 7 Nisan 1896, s. 3,
(Loğusa humması ve tedavisi hakkında bilgi verilmektedir.)
Hakkı (Doktor), Kadınlara Malumat, nr. 2493, 8 Temmuz 1896, s. 3, (Cildin
gençliğini korumak için yapılması gerekenler bildirilmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2418, 24 Nisan 1896, s. 4, (Kezaz hastalığının
serumla tedavisi için yapılan çalıĢmalar değerlendirilmiĢtir.)
542
Hakkı (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2481, 26 Haziran 1896, s. 3, (Kadınlar için
güzellik tavsiyeleri verilmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Mikrop Nazariyesinin Eskiliği, nr. 2359, 25 ġubat 1896, s. 3,
(Bakteriler üzerine Pastör tarafından yapılan çalıĢmaların eksik yanlarına ve
daha evvel yapılmıĢ bazı çalıĢmalara dair bilgiler verilir.)
Hakkı (Doktor), Musahabe-i Tıbbîye 1, nr. 2840, 20 TeĢrinievvel 1897, s. 4,
(Sonbahar aylarında soğumaya baĢlayan havaların sağlığa olumsuz etkileri
hakkında yazılmıĢtır.)
Hakkı (Doktor), Musahabe-i Tıbbîye 2, nr. 2848, 28 TeĢrinievvel 1897, s. 3, (Kloroz
(Sararma) hastalığı hakkında bilgi verilmektedir.)
Hakkı (Doktor), Musahabe-i Tıbbîye 3, nr. 2870, 19 TeĢrinisani 1897, s. 4, (Frengi
hastalığına dair bilgi verilmektedir.)
Hakkı (Doktor), Profesör Jermense, nr. 2459, 4 Haziran 1896, s. 3, (MeĢhur tıpçı
Prof. Jermense‟in vefatı dolayısıyla yaptığı çalıĢmalar ve eserleri hakkında
bilgi verilmektedir. )
Hakkı (Doktor), Ramazan Hatıraları 1-Mide Menba‟-ı Emrazdır, nr. 2594, 16 ġubat
1897, s. 2, (Dengesiz beslenmenin mideye vereceği zararlara dair bilgiler
verilmiĢ; değerlendirmeler yapılmıĢtır.)
Hakkı (Doktor), ġuûnat-ı Tıbbîye, nr. 2463, 8 Haziran 1896, s. 3, (Tıp dünyasında,
muhtelif hastalıkların tedavisine dair yapılan keĢifler ve yeni tedavi Ģekilleri
hakkındadır.)
Hakkı (Doktor), ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2649, 12 Nisan 1897, s. 3, (Fransa‟da gündemde
olan alkolizmle mücadele konusu hakkında bilgi verilmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Tabâbet-i Türkiye ve Eslâfımız Âsâr -ı Tıbbîyesine Bir Nazar-3,
2382, 19 Mart 1896, s. 3, (Doktor AbbasVesim tarafından kaleme alınan Tıbbî
eserin mütalaasıdır.)
Hakkı (Doktor), Tarih-i ĠĢretten Facialı Sahifeler, nr. 2757, 29 Temmuz 1897, s. 3,
(Alkol kullanımının önüne geçmenin mühim olduğu ve alkol tüketim tarihi ile
ilgili bir makaledir.)
543
Hakkı (Doktor), Tedavi-i Bi‟l-ma‟ Tarihinden Bir Ġki Satır, nr. 2733, 5 Temmuz
1897, s. 4, (Hastalıkların su ile tedavi edilmesine temkinli yaklaĢanlar için bu
tedavi yönteminin tarihteki örnekleri hakkında bilgi verilmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Tekayyüdat-ı Sıhhiye ve Tıbbîye-yi Etfal 1- BeĢik, nr. 2428, 4
Mayıs 1896, s. 3, (BeĢikler ve beĢiklerin hammaddeleri, Ģekilleri gibi hususiyetler
hakkında bilgi verilmiĢ; beĢikler çocuk sağlığı açısından incelenmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Tekayyüdat-ı Sıhhiye ve Tıbbîye-yi Etfal 2- Havale Ġlleti, nr. 2438,
14 Mayıs 1896, s. 3, (Havale hakkında çeĢitli bilgiler(sebepleri, belirtileri vb.)
verilmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Terakkiyât-ı Tıbbîye- Eski ve Yeni Tababet, nr. 2693, 26 Mayıs
1897, s. 3-4, (Tıp dünyasında yaĢanan değiĢim ve geliĢimler hakkında bilgi
verilmekte, değerlendirmeler yapılmaktadır.)
Hakkı (Doktor), Tıp Nokta-i Nazarından Velespit, nr. 2514, 29 Temmuz 1896, s. 3,
(Bisikletin sağlık için faydaları incelenmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Tütün, nr. 2214, 3 TeĢrinievvel 1895, s. 2, (Tütünün zararlı etkileri
hakkında yazılmıĢ bir makaledir.)
Hakkı (Doktor), Verem Ġlletine Dair Tedkikat-ı Cedide, nr. 2407, 13 Nisan 1896, s.
2-3, (Verem üzerine yapılan çalıĢmalar değerlendirilmekte, veremin bulaĢıcılığı
gibi konular ele alınmaktadır.)
Hakkı (Doktor), Veremin Yeni Devasına Dair, nr. 2659, 22 Nisan 1897, s. 4,
(Profesör Koh(?) tarafından kaleme alınmıĢ olan, yaptığı çalıĢmayı anlattığı
mektubu nakledilmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Yılancık Ġlletinin Serumla Tedavisi, nr. 2386, 23 Mart 1896, s. 2-3,
(Yılancık olarak bilinen deri hastalığının tedavisi için geliĢtirilen serum
hakkında bilgi verilmektedir.)
Halil Edip, Yaralı Bir Osmanlı Askerî, nr. 2693, 26 Mayıs 1897, s. 3, (Vatanı ve dini
için savaĢmaktan korkmayan bir Osmanlı askerini tasvir eden kahramanlık
Ģiiridir.)
544
Halil, Bir Osmanlı Zabitinin Pederine Mektubu, nr. 2684, 17 Mayıs 1897, s. 1-2,
(Vatanperver bir Osmanlı askerinin babasına, ahvâlini ve duygularını aktardığı
mektubu yayınlanmıĢtır.)
Halit Eyüp, Müslümanlarda Ulum-ı Hikemîye ve Tatbikatı, nr. 2316, 13 Kânunusani
1896, s. 2-3, (Ġslam dünyasında fenn-i hikmet adıyla ortaya konmuĢ felsefi
eserler hakkında değerlendirmeler yapılmıĢtır.)
Halit Ziya (UĢaklıgil), Hikmet-i Zekât, nr. 2628, 22 Mart 1897, s. 3, (Medeni
toplumların önem verdiği yardımlaĢma meselesi, Ġslam‟da mevcut olan zekât
anlayıĢı ile mukayese edilmiĢ ve zekâtın faydaları incelenmiĢtir.)
Hasan (Doktor), Mikrop Mübahasesi, nr. 2540, 24 Ağustos 1896, s. 3, (Mikrophastalık iliĢkisine dair yapılan tartıĢmada Ġbrahim (Doktor) ve Dr. Victor
tarafından yayınlanan makalelere cevap verilmektedir.)
Hasan (Doktor), Mikrop ve Hastalık, nr. 2515, 30 Temmuz 1896, s. 2, (Hastalıkların
mikroplarla iliĢkisi olup olmadığı tartıĢılmaktadır.)
Hüdayi, Fransız Lisanının Tahsili, nr. 2500, 15 Temmuz 1896, s. 3, (Mefhari‟nin
önceki sayılarda ileri sürdüğü Fransızca öğrenenlerin sayısının fazla olduğu
fikrine karĢı olarak Fransızca eğitiminin yeterli dahi olmadığı fikri öne
sürülmüĢtür.)
Hüseyin DâniĢ (Pedram), Fütüvvet, nr. 2628, 22 Mart 1897, s. 4, (Yardımseverlik,
kardeĢlik gibi konulara değinilmektedir.)
Hüseyin DâniĢ (Pedram), Jean Jack Rousseau Kimdi? , nr. 2707, 9 Haziran 1897, s.
3-4, (Jean Jack Rousseau‟nun ilginç hayat hikâyesine yer verilmiĢ ve onun
insanlar üzerinde bıraktığı tesir değerlendirilmiĢtir.)
Hüseyin DâniĢ (Pedram), Makale-i Edebiye- Firdevsî ve Nazm-ı Dâsitan, nr. 2584, 6
ġubat 1897, s. 3, (Milletlerin destan geleneklerinden ve “ġehnâme”den
bahsedilmektedir.)
Hüseyin DâniĢ (Pedram), Tefrika-i Mahsûsa- Bostan-ı Mahfî, (Roman), nr. 2588, 10
ġubat 1897, s. 4, (Marcel Prevost‟nun Bostan-ı Mahfî (Gizli Bahçe) adlı
545
eserinden tercüme yoluyla aktarım yapılmıĢtır. Tercüme Hüseyin DâniĢ
(Pedram)‟e aittir.)
Hüseyin DâniĢ (Pedram), Tefrika-i Mahsûsa- Bostan-ı Mahfî, nr. 2587, 9 ġubat
1897, s. 3, (Marsel Prevost‟nun Bostan-ı Mahfî (Gizli Bahçe) adlı eseri
hakkında bilgiler verilmekte, değerlendirmeler yapılmaktadır.)
Hüseyin Galip, Âsâr -ı Edebiye ve Tenkidât-ı Fenniye, nr. 2898, 17 Kânunuevvel
1897, s. 3, (Bir eserin kıymetini anlamaya yarayacak olan “Tenkit” konusu
değerlendirilmiĢtir.)
Ġ. (Elif) H. (Ha), Celalet-i Kadr-i Mah-ı Ramazan, nr. 2361, 27 ġubat 1896, s. 1,
(Ramazan ayının faziletleri ve Kadir gecesi üzerine yazılmıĢtır.)
Ġ. (Elif) H. (Ha), Fazail ü Âdâb-ı Sıyâm, nr. 2351, 17 ġubat 1896, s. 1, (Oruç
tutmanın faziletleri anlatılmaktadır.)
Ġbni Mahmud Asım, Lisanımız En Ziyade Ne Türlü Eserlere Muhtaçtır, nr. 2877, 26
TeĢrinisani 1897, s. 4.
Ġbnü‟l Feyzi Ahmet, Küçük Hikâyeler 109-“Tahayyül-i ÂĢıkane”, nr. 2314, 11
Kânunusani 1896, s. 3-4, (Ölmek üzere olan genç bir kızın âĢık olduğu adamla
geçirdiği son günleri anlatılır.)
Ġbnü‟l Feyzi Ahmet, Küçük Hikâyeler 114-“Eski Mektuplar”, nr. 2341, 7 ġubat
1896, s. 3-4 , (YaĢlı bir adamın eski mektuplarıyla hatırladığı gençlik aĢkını
yeniden görme arzusunu anlatır bir Andre Turye hikâyesidir.)
Ġbrahim (Doktor), Bela-yı ĠĢretin Devası Nedir, nr. 2503, 18 Temmuz 1896, s. 3,
(Ġçki belasından kurtulmanın çaresi olarak Ġslamiyet‟e yönelmek tavsiye
edilmiĢtir.)
Ġbrahim (Doktor), Ġcmal-i Tıbbî, nr. 2285, 13 Kânunuevvel 1895, s. 4.
Ġbrahim (Doktor), Ġcmal-i Tıbbîye- Hayvanat-ı Beytiye ve Sirayet-i Emraz, nr. 2292,
20 Kânunuevvel 1895, s. 4, (At, öküz, inek gibi hayvanlardan faydalanırken
onlardaki hastalıkların bir Ģekilde sahiplerine de bulaĢması konusunda bilgi
verilmektedir.)
546
Ġbrahim (Doktor), KuĢpalazının Serum Ġle Tedavisi ve Redd-i Ġtirazat, nr. 2324, 21
Kânunusani 1896, s. 3, (KuĢpalazı hastalığının tedavisi için geliĢtirilen serum
konu edilmiĢtir.)
Ġbrahim (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye- KuĢpalazı ve Serum ile Tedavisi, nr. 2299, 27
Kânunuevvel 1895, s. 4, (KuĢpalazı (difteri) hastalığının tedavisinde yaĢanan
geliĢmeler, yapılan çalıĢmalar gibi konulara değinilmektedir.)
Ġbrahim (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye- KuĢpalazının Serum Ġle Tedavisi 2, nr. 2348,
14 ġubat 1896, s. 3-4, (KuĢpalazı (difteri) hastalığının tedavisinde yaĢanan
geliĢmeler, yapılan çalıĢmalar gibi konulara değinilmektedir.)
Ġbrahim (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2229, 18 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Veremin
bulaĢıcı olup olmadığı sorusunu tartıĢan bir makaledir.)
Ġbrahim (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2446, 22 Mayıs 1896, s. 4, (Fakr‟üd-dem
(kansızlık) hastalığının serumla tedavisi hakkında bilgi verilir.)
Ġbrahim (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2453, 29 Mayıs 1896, s. 4, (Bahar aylarının
ruha verdiği ferahlık yanında fiziksel olarak sebep olabileceği hastalıklara
karĢı tedbir alınması gerekliliği konu edilmiĢtir.)
Ġbrahim (Doktor), Mikrop Mübahasesi Ġsbat-ı Hakikat, nr. 2530, 14 Ağustos 1896, s.
4, (Hasan (Doktor) imzasıyla yayınlanan bakteri-hastalık iliĢkisini reddeden
makaleye cevaben bakteri-hastalık iliĢkisinin varlığı açıklanmıĢtır.)
Ġbrahim (Doktor), Mülahaza-i Mahsûsa, nr. 2379, 16 Mart 1896, s. 3, (KuĢpalazı
hastalığının tedavisine ve yapılan çalıĢmalara dair bir değerlendirmedir.)
Ġbrahim (Doktor), Sıyâm ve Hıfzı‟s- Sıhhat, nr. 2357, 23 ġubat 1896, s. 3, (Oruç
tutmanın sıhhat açısından da sağladığı faydalar değerlendirilmiĢtir.)
Ġbrahim (Doktor), ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2451, 27 Mayıs 1896, s. 3, (Zatü‟l-Cenb
hastalığı (Karaciğer zarı iltihaplanması) ve mikropların etkisi incelenmiĢtir.)
Ġbrahim (Doktor),(BaĢlıksız), nr. 2402, 8 Nisan 1896, s. 3-4, (Mikropların varlığı,
hastalıklarla iliĢkileri ve bu konuda yapılan çalıĢmalar gibi konular hakkında
bilgi sunulmuĢtur.)
547
Ġbrahim Nuri, Dian Dobriyol, (Roman), nr. 2554, 7 Kânunusani 1897, s. 2, (Babasını
kaybetmiĢ zengin bir aileye mensup Dian Dobriyol adında genç bir kızın
hayatı konu edinilmiĢtir.)
Ġsmail Hakkı, Fazail ü Âdâb-ı Sıyâm, nr. 2354, 20 ġubat 1896, s. 1.
Ġsmail Hakkı, Namazın Âdâbı ve Erkan-ı Celilesi, nr. 2368, 5 Mart 1896, s. 1,
(Namazın faziletleri, faydaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar gibi
meselelere değinilmiĢtir.)
Ġsmail Hakkı, Nasayih-i Ahlâkiyeden Bir Nebze, nr. 2377, 14 Mart 1896, s. 1,
(Mütevazı olmak, affedici olmak gibi Ahlâki konular değerlendirilmiĢtir.)
Ġsmail Hakkı, Tekemmüle-i Mebhas-i Dua ve Hukuk-ı Ebeveyne Ġtina, nr. 2373, 10
Mart 1896, s. 1, (Dua etmenin gerekliliği konusuyla beraber anne ve babaya
hürmet ve dua etmek konusu da ele alınmıĢtır. Manastırlı Ġsmail Hakkı
Efendi‟nin hediyesidir.)
Ġsmail Yümni, Suallerimizden, nr. 2304, 1 Kânunusani 1896, s. 3-4, (Gazetenin
okurlarına yönelttikleri sorulara alınan cevaplardan biri yayınlanmıĢtır. Bu
makalede aĢka dair değerlendirmeler yer almaktadır.)
K. (Kaf) Y., Mini Mini Müvezzi„ler, nr. 2421, 27 Nisan 1896, s. 2-3, (Küçük
yaĢlarda sokaklarda gazete ve kitap satan çocuklar konu edinilmiĢtir.)
K.(Kef) Nâdir, Nevresideganımızda Ticaret Meyli, nr. 2870, 19 TeĢrinisani 1897, s.
4, (Osmanlı gençleri arasında revaçta olan ticaretin bu denli tercih edilmesinin
sebepleri izah edilmektedir.)
K.(Kef) Nâdir, UnutulmuĢ Servetler, nr. 2877, 26 TeĢrinisani 1897, s. 3, (Fransa‟da
yeni altın madenlerinin keĢfedilmesi üzerine, yeri kaybedilen madenlerden
bahseden bu fıkra “Ġzi Kaybedilen Altın Madenleri” baĢlığını taĢımaktadır.)
Lütfi (Osmanî Muallimi), Lisanımız En Ziyade Ne Türlü Eserlere Muhtaçtır?, nr.
2872, 21 TeĢrinisani 1897, s. 3-4.
M. Akal(?),Esalib, nr. 2863, 12 TeĢrinisani 1897, s. 3, (Edebî eserde üslubun yerini
ve üslubun çeĢitliliğini inceleyen bir makaledir.)
548
M. C., Terakki-i Ziraata Müteallik Bazı Tedâbir-i Mühimme 1, nr. 2425, 1 Mayıs
1896, s. 4, (Tarımsal verimliliği artıracak ve ziraatı geliĢtirecek bazı
önlemlerle ilgili bilgiler sunulmuĢtur.)
M. Ġhsan, Küçük Hikâyeler 153-“Ġtmi‟nan”, nr. 2571, 24 Kânunusani 1897, s. 4,
(Kocasının kendini aldattığını düĢünen bir kadının duygularını ve bu
düĢünceden kurtuluĢunu anlatmaktadır.)
M. S.(Sin), Bibliyografi-yı Askerî 2, nr. 2355, 21 ġubat 1896, s. 4, (“Taarruz-ı
Ta‟biyevi Muharebe-i Cüz”‟ ve “Yeni Fenn-i Ġstihkâm” adlı askerî bilgiler
içeren eserler tanıtılmıĢtır.)
M. S.(Sin), Bibliyografya-yı Askerî, nr. 2343, 9 ġubat 1896, s. 3, (Belçikalı General
Briyalmon‟un “Müdafaa-yı Hükûmat ve Asr-ı Hazırın Devr-i Ahirinde
Ġstihkâm” adlı eseri tanıtılır.)
M. S.(Sin), Küçük Hikâyeler 117-“Kızım Aliye”, nr. 2352, 18 ġubat 1896, s. 3-4,
(Genç bir kız ile babasının birbirlerine duydukları derin sevgi iĢlenmiĢtir.)
M. S.(Sin), MüĢahedatımdan: Peder, nr. 2341, 7 ġubat 1896, s. 3, (Tramvay
yolculuğu esnasında, bir baba ve oğula dair yazarın yaptığı gözlemleri ve Ģahsi
değerlendirmeleri içerir.)
M. Sait, Mangal BaĢı KıĢ Gününün Lalezarıdır, nr. 2912, 31 Kânunuevvel 1897, s. 4,
(Ġnsanlığın ilk tarihten bu yana duyduğu ihtiyaçlar ve kıĢ aylarında yaĢanan
ısınma sorununun halledilmesi hakkında bilgi verilmektedir.)
Mahmut, Taine Müverrih Midir?, nr. 2870, 19 TeĢrinisani 1897, s. 4, (“Tarihçi nedir?
Taine bir tarihçi olma vasfını taĢır mı?” gibi sorular tartıĢılmıĢtır.)
Mahmut Kemal, Muzafferiyet-i Osmaniye, nr. 2707, 9 Haziran 1897, s. 4, (Osmanlı
padiĢahlarının “Cihad” anlayıĢıyla hareket ederek gittikleri toprakları
aydınlattıklarından söz edilmektedir.)
Mahmut Sadık, Mektep ve Sanat, nr. 2919, 7 Kânunusani 1898, s. 3-4, (Bir milletin
geliĢmesi ve ilerlemesinde eğitimin ve okulların önemi açıklanmıĢtır.)
549
Mahmut Sadık, Voltaire, Shakespeare ve Madam “Montag”ın Müdafaası, nr. 2912,
31
Kânunuevvel
1897,
s.
3-4,
(Voltaire
ve
Shakespeare‟in
edebî
Ģahsiyetlerinin ve eserlerinin mukayese edildiği bir makale nakledilmiĢtir.)
Mazhar (Doktor), Frengi Ġlletine Dair Mülâhazât-ı Fenniye, nr. 2195, 14 Eylül 1895,
s. 3, (Frengi hastalığına dair bilgi verilmektedir.)
Mazhar (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2435, 11 Mayıs 1896, s. 3, (Frengi
hastalığının teĢhis ve tedavisi tarihi açıdan incelenmiĢtir.)
Mazhar (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2490, 5 Temmuz 1896, s. 3-4, (Frengi
hastalığının tedavisine dair yapılan çalıĢmalar ve tedavi Ģekilleri hakkında
bilgi sunulmaktadır.)
Mefhari, Bir Fıkra- ġefkat-i Maderane, nr. 2362, 28 ġubat 1896, s. 3, (Çocuğuna
saldıran bir kurt karĢısında canını hiçe sayarak mücadele eden bir anne
anlatılmaktadır.)
Mefhari, Fıkra-i Ahlâkiye- Bir Eser-i Mürüvvet, nr. 2355, 21 ġubat 1896, s. 2-3, (Bir
anne ile çocuğunun yangında mahsur kaldıkları evden kurtarılıĢları anlatılır.)
Mefhari, Fransızca Tahsil Hakkında Bir Ġki Söz, nr. 2496, 11 Temmuz 1896, s. 3,
(2495. sayıda aynı baĢlıkla yayınlanan yazıda savunulan fikrin eksik yanları
tespit edilmiĢ ve Osmanlı‟nın yabancı dil öğrenmeye ihtiyacı olduğu fikri
savunulmuĢtur.)
Mefhari, Fransızca Tahsili Hakkında Bir Ġki Söz Daha, nr. 2497, 12 Temmuz 1896, s.
3, (2496. sayıda ileri sürülen fikirlere cevaben yazılmıĢ olup Fransızca
bilmenin ilim tahsil etmek gibi konular için öncelikli Ģart olmadığı fikri
savunulmuĢtur.)
Mefhari, Fransızca Tahsili Hakkında Bir Ġki Söz, nr. 2495, 10 Temmuz 1896, s. 3,
(Fransızca eğitiminde sınırlandırmaya gidilmesini fakat belli okullarda da
Fransızca eğitim verilmeye devam edilmesini savunan bir makaledir.)
Mefhari, Fransızca Tahsili Meselesi, nr. 2502, 17 Temmuz 1896, s. 3-4, (2500.
sayıda Hüdayi imzasıyla yayınlanan makalede iddia edilen fikirlere karĢı
savunmadır.)
550
Mefhari, Fransızca Tahsili, nr. 2505, 20 Temmuz 1896, s. 3, (Mefhari imzasıyla,
daha evvelki sayılarda yayınlanan Türabi imzalı makaleye karĢı savunma
yapılmıĢtır.
Zülali
imzasıyla
yayınlanan
makalede
ise
genel
bir
değerlendirmenin ardından Fransızca eğitiminin, anadilin öğretilmesinden
sonra, idadi mekteplerinde baĢlatılması fikri savunulmuĢtur.)
Mefhari, Muhâzara 10- Ġbnü‟l-Esir (1), nr. 2292, 20 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Ġbnü‟lEsir adıyla anılan üç bilginin tercüme-i Halitir.)
Mefhari, Muhâzara 12- Ġbnü‟l- Esir, nr. 2306, 3 Kânunusani 1896, s. 3.
Mefhari, Muhâzara 13- Ġbnü‟l- Esir, nr. 2313, 10 Kânunusani 1896, s. 3.
Mefhari, Muhâzara 5- Ġbni Batuta 1, nr. 2229, 18 TeĢrinievvel 1895, s. 3-4,
(Seyahatin zorluğuna değinildikten sonra Ġbni Batuta hakkında bilgi
verilmiĢtir. Bir yazı dizisidir.)
Mefhari, Muhâzara 6- Ġbni Batuta 2, nr. 2233, 22 TeĢrinievvel 1895, s. 3.
Mefhari, Muhâzara 7- Ġbni Batuta 3, nr. 2236, 25 TeĢrinievvel 1895, s. 3-4
Mefhari, Muhâzara 8- Ġbni Batuta 4, nr. 2240, 29 TeĢrinievvel 1895, s. 3
Mefhari, Muhâzara- Arapça Öğrenmek 1, nr. 2453, 29 Mayıs 1896, s. 3, (Okullarda
verilen Arapça eğitiminin yeterli olmadığı ve bu konuda neler yapılabileceği
hakkında değerlendirmelerde bulunulmuĢtur.)
Mefhari, Muhâzara- Arapça ve Türkçe Hakkında, nr. 2460, 5 Haziran 1896, s. 3,
(Arapça tahsiline önem verilmesi konusunu desteklemek adına, Mısır‟da
yayınlanan “Nil” gazetesinde neĢredilmiĢ konuyla ilgili bir makale
değerlendirilmiĢtir.)
Mefhari, Muhâzara- Lisan-ı Arabın Vüs„ati 1, nr. 2425, 1 Mayıs 1896, s. 3,
(Arapçanın zengin ve geniĢ belagat olanakları, ses özellikleri vb. üzerinde
durulmuĢ ve bu fikri kanıtlayan örnekler verilmiĢtir.)
Mefhari, Muhâzara- Lisan-ı Arabın Vüs„ati 2, nr. 2432, 8 Mayıs 1896, s. 3.
551
Mefhari, Mütalaa-yı Âsâr -ı Edebiye, nr. 2397, 3 Nisan 1896, s. 2-3, (Edebî eser
kaleme almanın çalıĢma gerektiren bir yetenek olduğu izah edilmiĢ bunun
yanında ezber konusuna da değinilmiĢtir.)
Mefhari, Yine Fransızca Tahsili, nr. 2501, 16 Temmuz 1896, s. 3, (Fransızca
eğitiminin lüzumu ve tahdidi üzerine yapılan tartıĢmada 2499. sayıdaki
fikirlere karĢı bir savunmadır.)
Mefhari, Yunanlılar- Hukuk-ı Milel, nr. 2693, 26 Mayıs 1897, s. 3, (Yunanlıların,
savaĢı baĢlatan ve savaĢ esnasında da devam eden, milletler hukukuna aykırı
faaliyetlerine dair bilgiler verilmektedir.)
Mehmet Arif (Doktor), Bir Roman Mukaddimesinden, nr. 2327, 24 Kânunusani
1896, s. 3, (Bir romanın henüz giriĢ bölümünü oluĢturan, geniĢ tabiat
tasvirlerine yer veren bir parçası yayınlanmıĢtır.)
Mehmet Arif (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2362, 28 ġubat 1896, s. 4, (Tıp
alanında yaĢanan geliĢmeler dair kısa bilgiler ihtiva eder.)
Mehmet Arif (Doktor), KuĢpalazına Dair Malumat-ı Tarihçe, nr. 2366, 3 Mart 1896,
s. 3, (Difteri hastalığının tarihi seyri incelenmiĢtir.)
Mehmet Arif (Doktor), Tababet-i Arabiye 2, nr. 2413, 19 Nisan 1896, s. 3.
Mehmet Arif (Doktor), Tababet-i Arabiye, nr. 2406, 12 Nisan 1896, s. 3, (Araplar
tarafından tıp alanında yapılan çalıĢmalar, yazılan kitaplar hakkında bilgi
verilmiĢ değerlendirmeler yapılmıĢtır.)
Mehmet Arif, Hayal-i Yar!, nr. 2341, 7 ġubat 1896, s. 3, (Sevgilisin hayaliyle
yaĢayan bir adama her Ģeyin sevgiliyi hatırlatması konu edinilmiĢtir.)
Mehmet Celal, Evsaf-ı Celil-i PadiĢahî, nr. 2707, 9 Haziran 1897, s. 4, (PadiĢahın
vasıflarının tasvir edildiği bir methiyedir.)
Mehmet Ekrem, Küçük Hikâyeler 94-“Garip Bir Ġzdivaç”, nr. 2237, 26 TeĢrinievvel
1895, s. 3-4, (Bir yolculuk sırasında baĢlayan tesadüfi bir iliĢkinin
hikâyesidir.)
552
Mehmet Fahri (Doktor), Ġspirtonun Karaciğere Tesiri […], nr. 2552, 5 Kânunusani
1897, s. 3, (Alkolün karaciğerlere verdiği zararlardan ve alkolizmden
bahsedilmektedir.)
Mehmet Fahri, Berlin‟de Cüzzam Kongresi, nr. 2856, 5 TeĢrinisani 1897, s. 4,
(Berlin‟de düzenlenen cüzzam konulu kongre hakkında geniĢ bilgi
verilmektedir.)
Mehmet Halit, Emsâl, nr. 2884, 3 Kânunuevvel 1897, s. 3, (Türkçe, Arapça, Farsça
ve Fransızca lisanlarında kullanılan deyim veya atasözlerinin benzerliği
hakkında örnekler incelenmektedir.)
Mehmet Halit, Emsâl, nr. 2891, 10 Kânunuevvel 1897, s. 3-4, (Arapça, Farsça,
Fransızca, Türkçe arasında ortak veya benzer olan atasözlerini inceleyen bir
yazı dizisidir.)
Mehmet Halit, Emsâl-i MüĢtereke, nr. 2898, 17 Kânunuevvel 1897, s. 3
Mehmet Halit, Emsâl-i Mütekâbile ve MüĢtereke, nr. 2905, 24 Kânunuevvel 1897, s.
3.
Mehmet Halit, Emsâl-i Mütekâbile ve MüĢtereke, nr. 2912, 31 Kânunuevvel 1897,
s.3.
Mehmet Halit, Emsâl-i Mütekâbile ve MüĢtereke, nr. 2919, 7 Kânunusani 1898, s. 4.
Mehmet Halit, Hikmet-i Siyasiye Nokta-i Nazarından Abluka, nr. 2628, 22 Mart
1897, s. 3-4, (Ablukanın amacı, uygulanma sebepleri hususunda bilgiler
verilen bir makaledir.)
Mehmet Halit, Kesb ve Hirfet, nr. 2236, 25 TeĢrinievvel 1895, s. 4, (ÇalıĢmanın,
sanatların, ziraatın, ticaretin Ġslam‟daki yeri incelenmiĢtir.)
Mehmet Halit, Terbiye-i Etfal, nr. 2229, 18 TeĢrinievvel 1895, s. 4, (Anne babaya
hürmet konusu çocuk eğitimi açısından incelenmiĢtir.)
Mehmet Hulusi, Fenn-i Mimari ve ĠnĢaat 1, nr. 2488, 3 Temmuz 1896, s. 4,
(Mimarlık diğer bilimlerle mukayese edilmiĢtir.)
553
Mehmet Hulusi, Fenn-i Mimari ve ĠnĢaat 3, nr. 2537, 21 Ağustos 1896, s. 4, (Bina
inĢasında temellerin ne derece önemli olduğu ve doğru hesaplamalarla sağlam
temellere ulaĢmanın önemine dair bilgiler verilmiĢtir.)
Mehmet Hulusi, Fenn-i Mimari ve ĠnĢaat-2, nr. 2509, 24 Temmuz 1896, s. 3,
(Mimarlığın gösterdiği geliĢim ve bir meslek olarak mimarinin önemi
incelenmiĢtir.)
Mehmet Nuri, Vesait-i Nakliyeden Tramvaylar, nr. 2278, 6 Kânunuevvel 1895, s. 3,
(Tramvayların üretimi ve Osmanlı coğrafyasında da yaygınlaĢması gibi
konular üzerinde durulur.)
Mehmet Refet, Evlilik! Bekârlık!, nr. 2253, 11 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Evlilik ve
bekârlık sağlık açısından incelenmiĢtir.)
Mehmet Sermet, Anadolu‟dan KardeĢime Mektuplarım 2, nr. 2605, 27 ġubat 1897, s.
3, (Mehmet Sermet Bey‟in Anadolu seyahatleri esnasında Abdullah Zühtü
Bey‟e ithafen yazdığı mektuplar yayınlanmıĢtır.)
Mehmet Sermet, Anadolu‟dan KardeĢime Mektuplarım, nr. 2600, 22 ġubat 1897, s.
3, (Mehmet Sermet Bey‟in Anadolu seyahatleri esnasında Abdullah Zühtü
Bey‟e ithafen yazdığı mektuplar yayınlanmıĢtır.)
Mehmet Sermet, ArkadaĢ, nr. 2467, 12 Haziran 1896, s. 3-4, (ġerif adındaki adamın
çocukluk arkadaĢının ölümü üzerine yaĢadığı üzüntü anlatılmaktadır.)
Mehmet Sermet, Bibliyografya-yı Askerî, nr. 2369, 6 Mart 1896, s. 3, (General Fix
tarafından yayınlanmıĢ “Manevra ve Sefer Muhtırası” isimli kitap tanıtılmıĢ
içeriği hakkında bilgi verilmiĢtir.)
Mehmet Sermet, Küçük Hikâyeler 158-“Nazlı‟nın Bir Günü”, nr. 2605, 27 ġubat
1897, s. 3-4, (Bir Anadolu köyünde yaĢayan Nazlı isimli çocuğun
babaannesiyle geçirdiği vakit anlatılmaktadır.)
Mehmet Sermet, Makale-yi Askeriye- Sibirya Hatt-ı Cesimi, nr. 2439, 15 Mayıs
1896, s. 4, (Sibirya‟da ulaĢım ağının geniĢletilmesi adına yürütülen çalıĢmalara
dair rakamsal bilgiler yer almaktadır.)
554
Mehmet Sermet, Nisan, nr. 2418, 24 Nisan 1896, s. 3-4, (Nisan ayı ile beraber gelen
baharın tabiat ve ruh üzerinde uyandırdığı tesir tasvir edilmiĢtir.)
Mehmet Sermet, Ramazan Gecesi, nr. 2376, 13 Mart 1896, s. 3, (Ġstanbul‟un gece
görüntüsü ve Ramazan ayına özgü gece eğlenceleri tasvir edilmiĢtir.)
Mehmet Sermet, Süvari Maiyetinde Piyade 2, nr. 2390, 27 Mart 1896, s. 3, (Yaya
askerlerin atlı askerlerle beraber görev yerlerine sevk edilmelerinin uygulama
alanları, faydaları ve örnekleri sunulmaktadır.)
Mehmet Sermet, Süvari Maiyetinde Piyade 3, nr. 2397, 3 Nisan 1896, s. 3-4, (Atlı ve
yaya birliklerinin doğru stratejilerle yönetilmesinin askerî açıdan sağladığı
yararlılıklar incelenmekte ve tarihi örneklerle pekiĢtirilmektedir.)
Mehmet Sermet, Süvari Maiyetinde Piyade 4, nr. 2411, 17 Nisan 1896, s. 4, (Süvari
birliklerin
daha
hızlı
olmaları
konusunda
ileri
sürülen
görüĢler
değerlendirilmiĢtir.)
Mehmet Sermet, Süvari Maiyetinde Piyade 5, nr. 2429, 5 Mayıs 1896, s. 3, (Ġtalyan
bir binbaĢı tarafından önerilen askerî bisiklet fikri hakkında bilgi verilmiĢtir.)
Mehmet Sermet, Tiyatro Sevdası, nr. 2488, 3 Temmuz 1896, s. 4, (ġevket adında bir
çocuğun tiyatroya duyduğu merak anlatılmaktadır.)
Mehmet Süleyman, Mürekkeplere Dair Malumat-ı Umumiye, nr. 2544, 28 Ağustos
1896, s. 3, (Mürekkeplere ve mürekkep çeĢitlerine, bunların nasıl imal edilip
kullanıldığına dair bilgilere yer verilmiĢtir.)
Mehmet ġerif bin Arif, Evlenmeli Mi Evlenmemeli Mi?, nr. 2252, 10 TeĢrinisani
1895, s. 2-3, (Evliliğin hayata kattığı lezzetlere değinilmiĢ evlenmeme fikri
çürütülmeye çalıĢılmıĢtır.)
Mehmet, Mangal Kenarı KıĢ Gününün Lalezarıdır, nr. 2912, 31 Kânunuevvel 1897,
s. 4, (Karısının ölümünden sonra sokaklarda yaĢayan adamın kıĢ günü sıcak
bir evin hasretini çekerek, karısının mezarı baĢında ölümü anlatılır.)
Menemenli-zade Tahir Bey, Kahramâne Bir Hayâl, nr. 2671, 4 Mayıs 1897, s. 1-2,
(Yiğitlik temalı bir manzumedir.)
555
Menemenli-zade Tahir, Harp ve Gazât ve ġühedâmız, nr. 2707, 9 Haziran 1897, s. 2,
(SavaĢın milletler üzerindeki etkileri tarih üzerinden incelenmiĢtir.)
Mithat Abdül, Fen Postası, nr. 2509, 24 Temmuz 1896, s. 3, (Gaz lambasıyla azami
derecede aydınlatma sağlama, en çok yıldırım çeken ağaçlara dair istatistiki
bilgiler gibi çeĢitli konularda kısa açıklamalar yapılmıĢtır.)
Mithat Abdül, Fen Postası, nr. 2516, 31 Temmuz 1896, s. 4, (Sıcağın insan sağlığı
üzerindeki etkileri, yılan ısırığının serumla tedavisi gibi konularda açıklama
yapılmıĢtır.)
Mithat Abdül, Fen Postası, nr. 2530, 14 Ağustos 1896, s. 4, (Balonlarda yapılan
teknik yenilikler, zihni çalıĢma gibi farklı konularda kısa açıklamalar
yapılmaktadır.)
Feyzi (Muallim), Bir ġehit Oğlunun Lisanından- Pederin Verdiği Cevâb-ı Cemil, nr.
2707, 9 Haziran 1897, s. 2, (Bir çocuğun Ģehit babasına duyduğu özlem ve
babasının onu teselli edecek vatansever sözleri, yiğitçe duruĢu tasvir
edilmiĢtir.)
Muharrir-i Tıbbî, Ġhtira„at-ı Cedide ve Yılan Zehri Serumu, nr. 2592, 14 ġubat 1897,
s. 3, (Yılan zehrine karĢı Paris‟te keĢfedilen bir ilaçtan ve bu ilacın
etkilerinden söz edilmektedir.)
Mustafa Refik, Ġcmal-i Fennî, nr. 2236, 25 TeĢrinievvel 1895, s. 4, (Sanayi,
astronomi gibi konulara dair kısa bilgiler verilmiĢtir.)
Mustafa Refik, Ġcmal-i Fennî, nr. 2243, 1 TeĢrinisani 1895, s. 4, (Hikmet-i tabi„iye
ve Sanayi konuları ilmî zaviyeden incelenmiĢtir.)
Mustafa Refik, Ġcmal-i Fennî, nr. 2264, 22 TeĢrinisani 1895, s. 4.
Mustafa Refik, Ġcmal-i Fennî, nr. 2278, 6 Kânunuevvel 1895, s. 3.
Mustafa Refik, Ġcmal-i Fennî, nr. 2292, 20 Kânunuevvel 1895, s. 3-4.
Mustafa Refik, Ġcmal-i Fennî, nr. 2313, 10 Kânunusani 1896, s. 3-4.
Mustafa Refik, Ġcmal-i Fennî, nr. 2320, 17 Kânunusani 1896, s. 3-4.
Mustafa Refik, Ġcmal-i Fennî, nr. 2327, 24 Kânunusani 1896, s. 3-4.
556
Mustafa Refik, Kalb-i Cerîhadar, (Roman), nr. 2194, 13 Eylül 1895, s. 2.
Muzaffer (Doktor), Bazı Mütalaat-ı Sıhhiye, nr. 2763, 4 Ağustos 1897, s. 3-4,
(Kolera, veba, frengi gibi toplumu tehdit eden ve önüne geçilemeyen
hastalıklar hakkında değerlendirmeler yapılmıĢtır.)
Muzaffer (Doktor), Frengi Ġlletine Dair Mülâhazât, nr. 2234, 23 TeĢrinievvel 1895, s.
3, (Frengi hastalığına dair var olan iki temel görüĢ hakkında bilgi verilmiĢtir.)
Muzaffer (Doktor), Frengi Ġlletine Dair Mülâhazât, nr. 2259, 17 TeĢrinisani 1895, s.
3, (Frengi, frengi zannedilip de frengi olmayan hastalıklar vs. gibi konularda
malumat verilir.)
Muzaffer (Doktor), Frengi Ġlletine Dair Mülâhazât-ı Fenniye, nr. 2383, 20 Mart
1896, s. 3-4, (Frengi hastalığının genetik yollarla taĢınması konusu izah
edilmektedir.)
Muzaffer (Doktor), Fünûn-ı Ġslamiyeye Dair Mülâhazât-ı Tarihiye, nr. 2310, 7
Kânunusani 1896, s. 3, (Ġslam dünyasının tıp, kimya gibi pozitif ilimlerin
geliĢmesine sağladığı katkılar ve keĢifler hakkında bilgi verilir.)
Muzaffer (Doktor), Korsenin Fenalıkları, nr. 2523, 7 Ağustos 1896, s. 4, (Korsenin
insan doğasına aykırı olduğu ve güzellik ölçütü olamayacağı savunulmuĢtur. )
Muzaffer (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye- Saç Kıran Ġlletine Dair Mülâhazât, nr. 2265,
23 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Saç hastalıkları hakkında malumat verilmektedir.)
Muzaffer (Doktor), Tababet-i Ġslamiyeye Dair Mülâhazât-ı Tarihiye, nr. 2290, 18
Kânunuevvel 1895, s. 3, (Ġslam dünyasında bilhassa Araplar tarafından tıp
ilmine sağlanan katkılar üzerine kaleme alınmıĢtır. Ġslam âleminin tıp tarihine
dair yazılmıĢ bir kitaptan da alıntı yapılmıĢtır.)
N. S.(Sin), Fazilet Mükâfatı, nr. 2271, 29 TeĢrinisani 1895, s. 3-4, (Avrupa‟da
yaĢanan Ahlâki çöküntüye rağmen faziletli kimselerin de var olduğu
örneklenerek anlatılmaktadır.)
Nâdir, Paris Hatıralarından, nr. 2863, 12 TeĢrinisani 1897, s. 4, (Fransızların
geleneklerine değinilmiĢ, ölülerini anmak için ayırdıkları günlerden söz
edilmiĢtir.)
557
Necip, (BaĢlıksız), nr. 2912, 31 Kânunuevvel 1897, s. 4, (Yazar çocukluğunu
geçirdiği Ģehirden kıĢ günlerine dair anılarını paylaĢmaktadır. Yazı baĢlıksız
olarak yayınlanmıĢtır.)
Nikola (Doktor) - Refik Mehmet (Doktor), ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2512, 27 Temmuz
1896, s. 3, (Keçilerde görülen bir hastalığa sebep olan bakteri hakkında bilgi
verilmektedir. Bu bakterinin keĢfi makalenin yazarlarına aittir.)
Nikolayi Suludy, Ġcmal-i Mali, nr. 2236, 25 TeĢrinievvel 1895, s. 4, (Madeni
paralarda altının mı yoksa gümüĢün mü esas alınması gerektiği problemi
değerlendirilir.)
Nurettin Ramih, Küçük Hikâyeler 163-“Netice-i AĢk”, nr. 2652, 15 Nisan 1897, s. 4,
(Genç bir adamın âĢık olduğu kızın ölümü üzerine yaĢadığı periĢan hayat
anlatılmaktadır.)
Nurettin, Ashâb-ı Hayvanata Ġhtar, nr. 2218, 7 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Hayvan
hastalıklarının tedavi edilebilirliği hakkında bilgi verilmektedir.)
Nuri ġeyda, Fenniye – GüneĢ, nr. 2584, 6 ġubat 1897, s. 3, (Fransa‟da bir rasathane
tarafından
güneĢin
fotoğrafının
çekilmesinin
ilme
sağladığı
katkı
incelenmektedir.)
Nuri ġeyda, Hamiyet, nr. 2628, 22 Mart 1897, s. 3, (Yardımseverlik ve Osmanlı‟nın
yardımseverliği konuları değerlendirilmiĢtir.)
Nuri ġeyda, Mevadd-ı Tarihiye 10, nr. 2606, 28 ġubat 1897, s. 4, (Hat ve Osmanlı
hattının tarihçesine dair bilgi verilmektedir.)
Nuri ġeyda, Mevadd-ı Tarihiye 11, nr. 2607, 29 ġubat 1897, s. 3-4, (Takvimler ve
eski aylar, ay isimleri konularının tarihçesi incelenmiĢtir.)
Nuri ġeyda, Mevadd-ı Tarihiye 12, nr. 2610, 4 Mart 1897, s. 3, (Milletlerin bayrak
kullanmaları tarihi açıdan incelenmiĢtir.)
Nuri ġeyda, Mevadd-ı Tarihiye 2, nr. 2579, 1 ġubat 1897, s. 3-4, (Tarihi takvimler ve
Arabi aylar hakkında değerlendirmeler yer almaktadır.)
558
Nuri ġeyda, Mevadd-ı Tarihiye 3, nr. 2583, 5 ġubat 1897, s. 3-4, (Çingenelerin
varlıklarının tarihi boyutu incelenmektedir.)
Nuri ġeyda, Mevadd-ı Tarihiye 4, nr. 2590, 12 ġubat 1897, s. 3, (HabeĢistan ve
HabeĢliler hakkında tarihi ve coğrafi bilgiler aktarılmaktadır.)
Nuri ġeyda, Mevadd-ı Tarihiye 5, nr. 2593, 15 ġubat 1897, s. 3, (Arkeolojinin elde
ettiği veya bir Ģekilde araĢtırmalarla ulaĢılan tarihi malzemelerin müzelere
kaldırılması konusu hakkında bilgi verilmektedir.)
Nuri ġeyda, Mevadd-ı Tarihiye 6, nr. 2594, 16 ġubat 1897, s. 3, (Kütüphanelerin ilmi
çalıĢmalar için ne derece önemli olduğu konusu incelenmektedir.)
Nuri ġeyda, Mevadd-ı Tarihiye 7, nr. 2598, 20 ġubat 1897, s. 3, (“Encümen-i DâniĢ”
topluluğu hakkında bilgi verilmektedir.)
Nuri ġeyda, Mevadd-ı Tarihiye 9, nr. 2602, s. 3-4, (“Tarih”in ne olduğu konusunda
bilgi verilmiĢ; bu konu örneklerle incelenmiĢtir.)
Nuri ġeyda, Mevadd-ı Tarihiye, nr. 2576, 29 Kânunusani 1897, s. 3-4, (Napolyon
Bonapart‟ın ölümü dolayısıyla Fransa‟da yayınlanan tarihi içerikli bir risale
tercüme edilerek nakledilmiĢtir.)
Nuri ġeyda, ġehadet, nr. 2707, 9 Haziran 1897, s. 2-3, (ġehitlik dünyevi ve uhrevi
boyutlarıyla değerlendirilmiĢtir.)
Osman Adil, Bazı Mütalaat-ı Zirâiye, nr. 2344, 10 ġubat 1896, s. 3, (Tarımsal
uygulamalar hakkında eleĢtirilerin ve değerlendirmelerin yer aldığı bir
yazıdır.)
Osman Senayi (Eldem), Makale-yi Askeriye, s. 2487, 2 Temmuz 1896, s. 3, (Sabah
gazetesi tarafından yayınlanan askerî makalelerin daha sık yayınlanacağı
bildirilmektedir.)
Ömer Fuat (Doktor), KuĢpalazı ve Serumun Tesirat-ı ġifaiyesi, nr. 2379, 16 Mart
1896, s. 3, (Almanya‟da bir profesör tarafından difteri hastalığı üzerine yapılan
bir çalıĢmadan alınan neticeler aktarılmıĢtır.)
559
Ömer Fuat, ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2466, 11 Haziran 1896, s.3, (En son duyulan Tıbbî
geliĢmelere dair bilgiler verilen fıkralar yayınlanmıĢtır.)
Ömer ġevket Efendi, Takdir-i Ġbret Tahdis-i Nimet, nr. 2212, 1 TeĢrinievvel 1895, s.
2-3, (Dilencilik ve sadaka iliĢkisi ile yardımlaĢma konusuna değinilmiĢtir.)
R. Sabit, Küçük Hikâyeler 159-“Garip Bir Vaka”, nr. 2610, 4 Mart 1897, s. 4, (Gece
geç vakitlerde evine dönmeye çalıĢan bir adamın bu esnada uğradığı saldırı
anlatılmaktadır.)
Refik Mehmet (Doktor) - Nikola (Doktor), ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2512, 27 Temmuz
1896, s. 3, (Keçilerde görülen bir hastalığa sebep olan bakteri hakkında bilgi
verilmektedir. Bu bakterinin keĢfi makalenin yazarlarına aittir.)
Rıza Hayati (Doktor), Mikrop Var Mı, nr. 2522, 6 Ağustos 1896, s. 3, (2515.
sayıdaki “Mikrop ve Hastalık” adlı makalede savunulan görüĢlere karĢı
yayınlanmıĢ olan bu makalede mikropların varlığının inkâr edilemez olduğu
izah edilmektedir.)
Rıza Hayati (Doktor), Yanya‟ya Kadar Ufak Bir Seyahat, nr. 2517, 1 Ağustos 1896,
s. 2-3, (Yanya‟da Piruze kasabasının binaları, sakinlerinin geçim sağladığı
kaynaklar, okullar vs. hakkında gözlemler yer almaktadır.)
S. Ferit, Mangal Kenarı KıĢ Gününün Lalezarıdır, nr. 2912, 31 Kânunuevvel 1897, s.
4, (Mevsimlerin insanlar üzerinde uyandırdığı tesirlerden ve sıcak bir yerde
geçirilecek kıĢ günlerinin sağladığı dinginlikten söz edilmiĢtir.)
Sadık (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2355, 21 ġubat 1896, s. 3-4, (BulaĢıcı
hastalıkların yayılmaması için alınacak tedbirler hususunda yapılan çalıĢmalar
incelenmiĢtir.)
Sadık Naim, Kendi Kendine, nr. 2502, 17 Temmuz 1896, s. 4, (Sevdiği kadından
ayrılmıĢ genç bir adamın yalnız geçirdiği günler ve duygulanmalarını tasvir
eden tercüme bir hikâyedir.)
Said, Eâcibten Bir Nisyan-ı Siyasî, nr. 2628, 22 Mart 1897, s. 3, (1870‟de FransaPrusya savaĢından mağlup ayrılan Fransa lehine Yunanlılarca yapılan
çalıĢmaları ortaya koyan bir makale değerlendirilmiĢtir.)
560
Salih Zeki, 17- Röntgen ġu„aatı, nr. 2919, 7 Kânunusani 1898, s. 3, (Röntgen ıĢınları
üzerine yapılan çalıĢmalar ve deneyler hakkında bilgi verilmektedir.)
Salih Zeki, KeĢfü‟z-Zünun, nr. 2262, 20 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Kâtip Çelebi‟nin
KeĢfü‟z-Zünun adlı eseri hakkında bilgiler verilmiĢtir.)
Salih Zeki, Mübahase-i Fenniye 2, nr. 2814, 24 Eylül 1897, s. 3-4, (Buhar
makinelerinin gösterdiği geliĢim hakkında bilgi verilmektedir.)
Salih Zeki, Mübahase-i Fenniye 5, nr. 2835, 15 TeĢrinievvel 1897, s. 3, (“Heyet-i
Tabiiye” hakkında bilgi veren makalenin devamıdır.)
Salih Zeki, Mübahase-i Fenniye 7, nr. 2849, 29 TeĢrinievvel 1897, s. 3-4, (Pusulanın
tarihçesi ve mıknatısın kullanımı incelenmiĢtir.)
Salih Zeki, Mübahase-i Fenniye 8, nr. 2856, 5 TeĢrinisani 1897, s. 3, (Geometri ve
matematik ile ilgili bilgiler verilmekte, geliĢimleri incelenmektedir.)
Salih Zeki, Mübahase-i Fenniye, nr. 2807, 17 Eylül 1897, s. 4, (“Takdir-i Ġhtimalat”
isimli bu yazıda olasılıkların belirlenmesi üzerinde durulmuĢtur.)
Salih Zeki, Mübahase-i Fenniye, nr. 2822, 2 TeĢrinievvel 1897, s. 4, (“Garaib-i
Elektirikiye” baĢlığını taĢıyan yazıda elektriğin farklı kullanımlarına bağlı
olarak gösterdiği farklı sonuçlar incelenmiĢtir.)
Salih Zeki, Mübahase-i Fenniye, nr. 2842, 22 TeĢrinievvel 1897, s. 3-4, (“TeĢekkül-i
Ecsam” baĢlığını taĢıyan yazıda tabiatta var olan maddelerin farklı halleri
üzerinde durulmaktadır.)
Salih Zeki, Mübâhis-i Fenniye 10, nr. 2870, 19 TeĢrinisani 1897, s. 3, (Matematik ve
geometri hakkında bilgi verilmektedir. )
Salih Zeki, Mübâhis-i Fenniye 11, nr. 2877, 26 TeĢrinisani 1897, s. 3,
(Yıldızların(Gezegenlerin) büyüklüğüne ve birbirlerine olan uzaklıklarına ve
bu konuda yapılan tartıĢmalara dair bilgilere yer verilmiĢtir.)
Salih Zeki, Mübâhis-i Fenniye 13, nr. 2884, 3 Kânunuevvel 1897,
s. 3, (Ġlim
dünyasında GüneĢin görünüĢüne dair yaĢanan ayrılıklar hakkında bilgi
verilmektedir.)
561
Salih Zeki, Mübâhis-i Fenniye 14, nr. 2891, 10 Kânunuevvel 1897, s. 3,
(Gezegenlerin özellikle de GüneĢin, Dünyaya olan uzaklığı ve Ģekli ile bu
konularda yaĢanan tartıĢmalar hakkında bilgi verilmektedir.)
Salih Zeki, Mübâhis-i Fenniye 15, nr. 2898, 17 Kânunuevvel 1897, s. 2-3,
(Yıldızların (Gezegenlerin) büyüklüğü hakkında bilgi verilmektedir.)
Salih Zeki, Mübâhis-i Fenniye 16, nr. 2912, 31 Kânunuevvel 1897, s. 2-3, (Röntgen
ıĢınları hakkında bilgi verilmektedir.)
Salih Zeki, Mübâhis-i Fenniye 16, nr. 2912, 31 Kânunuevvel 1897, s. 2-3, (Röntgen
ıĢınları hakkında bilgi verilmektedir)
Salih Zeki, Mübâhis-i Fenniye 4, nr. 2828, 8 TeĢrinievvel 1897, s. 4, (“Heyet-i
Tabiiye”nin ne olduğu ve inceleme alanları hakkında bilgi verilmektedir.)
Salih Zeki, Mübâhis-i Fenniye, nr. 2863, 12 TeĢrinisani 1897, s. 2-3, (Matematik ve
geometri bilimlerinde yaĢanan değiĢimler hakkında bilgi verilmektedir.)
Sanih, Kadınlara Malumat, nr. 2545, 29 Ağustos 1896, s. 3, (Kadınların ekonomik
güçleri
ve
kadınlık
özelliklerini
muhafaza
etmeleri
konuları
değerlendirilmiĢtir.)
Selanikli Tevfik, Alexandre Dumas-zadenin Vefatı, nr. 2271, 29 TeĢrinisani 1895, s.
3, (Alexandre Dumas‟nın vefatı üzerine kaleme alınmıĢ bu yazı onun edebî
yetkinliğini anlatmaktadır.)
Selanikli Tevfik, Bir Mübahaseden Bir Netice-i Hüsne, nr. 2502, 17 Temmuz 1896,
s. 4, (Coğrafya, tarih gibi bilimler hakkında bilgiler içeren Türkçe eserlere
ihtiyaç olduğu konusuna değinilmiĢtir.)
Selanikli Tevfik, Bir Mühimme-i Lisaniye, nr. 2530, 14 Ağustos 1896, s. 3, (Osmanlı
Türkçesinin kurallarını belirleyip onu en mükemmel haline getirmenin
gerekliliği hakkında görüĢ beyan edilmiĢtir.)
Selanikli Tevfik, Birkaç Asırlık Bir Ġntizarın Neticesi, nr. 2523, 7 Ağustos 1896, s. 4,
(Kuzey Kutbunun baĢlangıç noktasının keĢfine dair yapılan çalıĢmalar
değerlendirilmiĢtir.)
562
Selanikli Tevfik, Fıkra-yı Muhayyile 2- Bir Ġyiliğin Mükâfatı, nr. 2439, 15 Mayıs
1896, s. 3-4, (Dürüst ve sadık bir çalıĢanın, yanında çalıĢtığı zengin tüccarı
iflasın eĢiğinden kurtardığı halde sahtekârlıkla itham ediliĢi anlatılmaktadır.)
Selanikli Tevfik, Fıkra-yı Muhayyile- Fazilet-i Ġnsaniyeden Bir Numune, nr. 2432, 8
Mayıs 1896, s. 3-4, (Zengin bir tüccarın Esrârengiz tavırlar sergileyen oğlunun
bu halinin sebebi incelenmiĢtir.)
Selanikli Tevfik, Hükemâ-yı Kadîmeden Aristo 1, nr. 2229, 18 TeĢrinievvel 1895, s.
4, (Aristo‟nun eserleri, fikirleri ve ekolü hakkında bilgiler sunulmaktadır.)
Selanikli Tevfik, Hükemâ-yı Kadîmeden Aristo 2, nr. 2236, 25 TeĢrinievvel 1895, s.
4.
Selanikli Tevfik, Hükemâ-yı Kadîmeden Aristo 3, nr. 2250, 8 TeĢrinisani 1895, s. 4.
Selanikli Tevfik, Ġdil Trajik, nr. 2488, 3 Temmuz 1896, s. 4, (Paul Bourget‟nin aynı
adı
taĢıyan
hikâyesi
hakkında
Fransa‟da
yapılan
edebî
tenkitler
değerlendirilmiĢtir.)
Selanikli Tevfik, Ġskân-ı Muhacirin Hakkında Nazar-ı Dikkate Alınacak Bir Cihet,
nr. 2467, 12 Haziran 1896, s. 3, (Ġstanbul ve Ġzmit civarına yerleĢtirilen
muhacirlerin Osmanlı coğrafyasının muhtelif yerlerine(Halep, Bağdat,
Diyarbakır vb.) yerleĢtirilmeleri gerektiği konusu üzerinde durulmuĢtur.)
Selanikli Tevfik, PiĢte Ziraat Kongresi ve Osmanlı Ziraatı, nr. 2460, 5 Haziran 1896,
s. 3, (PiĢte‟de ziraatın geliĢtirilmesi konusunun tartıĢıldığı kongre hakkında
bilgi verilmiĢ ve Osmanlı ziraatının ahvâli değerlendirilmiĢtir.)
Selanikli Tevfik, Sakız Seyahatinden 4, nr. 2299, 27 Kânunuevvel 1895, s. 3.
Selanikli Tevfik, Sakız Seyahatinden 5, nr. 2306, 3 Kânunusani 1896, s. 3.
Selanikli Tevfik, Sakız Seyahatinden 6, nr. 2313, 10 Kânunusani 1896, s. 3.
Selanikli Tevfik, Sakız‟a Bir Seyahat 2, nr. 2285, 13 Kânunuevvel 1895, s. 3.
Selanikli Tevfik, Sakız‟a Bir Seyahat 3, nr. 2292, 20 Kânunuevvel 1895, s. 3.
Selanikli Tevfik, Sakız‟a Bir Seyahat, nr. 2278, 6 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Yazar
Sakız adasına yaptığı seyahate dair gözlemlerini paylaĢmaktadır.)
563
Selanikli Tevfik, Sanskrit Lisanı Hakkında Bazı Malumat-ı Tarihiye, nr. 2481, 26
Haziran 1896, s. 3, (Sanskritçenin tarihi seyri hakkında bilgi verilmiĢ ve bu
dilde ortaya konmuĢ eserlerden bahsedilmiĢtir.)
Selanikli Tevfik, Tao Mezhebi, nr. 2516, 31 Temmuz 1896, s. 3, (Çin merkezli olan
Tao Mezhebi hakkında çeĢitli bilgiler veren bir metin tercüme yoluyla
aktarılmaktadır.)
Selanikli Tevfik, Tarih Nazarında Tenvir-i Mesâkin 1, nr. 2264, 22 TeĢrinisani 1895,
s. 3, (Ġnsanlığın aydınlanma araçlarına duyduğu ihtiyaç üzerinde durulmuĢtur.)
Selanikli Tevfik, Tarihçe-i Ekonomi 1, nr. 2320, 17 Kânunusani 1896, s. 3,
(Ekonomi teriminin içeriği, tarihi seyri, ekonomi üzerine yapılan çalıĢmalar
gibi konular ele alınmıĢtır.)
Selanikli Tevfik, Tarihçe-i Ekonomi 2, nr. 2327, 24 Kânunusani 1896, s. 3.
Selanikli Tevfik, Tarihçe-i Ekonomi 3, nr. 2341, 7 ġubat 1896, s. 3.
Selanikli Tevfik, Tarihçe-i Ekonomi 4, nr. 2348, 14 ġubat 1896, s. 2-3.
Selanikli Tevfik, Tarihçe-i Ekonomi 5, nr. 2355, 21 ġubat 1896, s. 3.
Selanikli Tevfik, Tarihçe-i Ekonomi 7, nr. 2362, 28 ġubat 1896, s. 3.
Selanikli Tevfik, Tarihçe-i Ekonomi 8, nr. 2376, 13 Mart 1896, s. 3.
Selanikli Tevfik, Tarih-i Hat ve Kitabete Bir Nazar 2, nr. 2425, 1 Mayıs 1896, s. 3-4.
Selanikli Tevfik, Tarih-i Hat ve Kitabete Bir Nazar, nr. 2418, 24 Nisan 1896, s. 3,
(Yazının tarihsel geliĢimine dair bilgiler verilmiĢtir.)
Selanikli Tevfik, Terakki-i Maarif ve Sanayi„e Müteallik Bazı Tedabir-i Mühimme,
nr. 2383, 20 Mart 1896, s. 3, (Avrupa‟da terakki göstermiĢ pedagojik
çalıĢmaların ve deneyimlerin uygulanmasının eğitim sistemi açısından
gerekliliği üzerinde durulur.)
Selanikli Tevfik, Terakki-i Maarif ve Sanayi„e Müteallik Bazı Tedabir-i Mühimme 4,
nr. 2390, 27 Mart 1896, s. 3, (Avrupa‟da mevcut bulunan örneklerine binaen
modern eğitim sistemlerinin faydaları üzerinde durulmuĢtur.)
564
Selanikli Tevfik, Terakki-i Maarif ve Sanayi„e Müteallik Bazı Tedabir-i Mühimme 5,
nr. 2397, 3 Nisan 1896, s. 3, (Osmanlı sanayii hakkında değerlendirmeler
yapılmıĢ ve endüstriyel geliĢimin gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.)
Selanikli Tevfik, Terakki-i Maarif ve Sanayi„e Müteallik Bazı Tedabir-i Mühimme 6,
nr. 2404, 10 Nisan 1896, s. 3, (Osmanlı sanayiinin geliĢmesi için, Avrupa‟da
uygulanan eğitim modelinin ve gayretin örnek alınmasının gerekli olduğu fikri
üzerinde durulmuĢtur.)
Selanikli Tevfik, Terakki-i Maarif ve Sanayiin Vesait-i Mühimmesi Hakkında Bazı
Mütalaat, nr. 2369, 6 Mart 1896, s. 3, (Eğitimin ilerlemesi ve çalıĢma disiplini
kazanmak gibi konularla beraber, Avrupa‟da uygulanan eğitim modeline
binaen okul öncesi eğitimin gerekliliği de değerlendirilmiĢtir.)
Selanikli Tevfik, Terakki-i Maarif ve Sanayiin Vesait-i Mühimmesi Hakkında Bazı
Mütalaat, nr. 2376, 13 Mart 1896, s. 3, (Fransa‟da uygulanan okul öncesi
eğitimin faydalı olduğu ve uygulanması gerektiği fikri savunulmaktadır.)
Selanikli Tevfik, Tuhaf Bir SergüzeĢt, nr. 2474, 19 Haziran 1896, s. 3, (Ġtalya ile
savaĢları esnasında yollarını kaybeden iki Fransız askerin baĢlarına gelen
ilginç hadise anlatılmaktadır.)
Selanikli Tevfik, Yeni Bir Hissin Tesirâtı, nr. 2628, 22 Mart 1897, s. 3, (Osmanlı
donanmalarının sağladığı gücün yazarda uyandırdığı duygulanmalar konu
edinilmiĢtir.)
ġekip, Âsâr -ı Edebiye Nasıl Tenkit Edilmelidir?, nr. 2905, 24 Kânunuevvel 1897, s.
4, (Edebî eserde aranması gereken(Fikir, Ģive-i ifade, kavaid-i lisaniye riayet)
Ģartlar değerlendirilmiĢtir.)
ġekip, Ayaksız, nr. 2898, 17 Kânunuevvel 1897, s. 3-4, (Bir gazetecinin gittiği parkta
gördüğü bir çifte dair gözlemlerine yer verilmiĢtir. Hikâye Ġngilizceden
tercüme edilmiĢtir.)
ġekip, Köy Hikâyeleri, nr. 2919, 7 Kânunusani 1898, s. 4, (Sözlü edebiyatın mahsulü
olan köy hikâyeleri hakkında bilgi verilmekte, değerlendirme yapılmaktadır.)
565
ġemsettin Sami, “Sabah” Gazetesi Ġdare-i Âliyesine, nr. 2628, 22 Mart 1897, s. 3,
(Girit halkına yardımın gerekliliği ve Sabah gazetesince yapılacak yardımın da
bir an evvel ulaĢtırılması zorunluluğu konusunda değerlendirilme yapılmıĢtır.)
ġemsettin Sami, Müdafaa-yı Hukuk, nr. 2693, 26 Mayıs 1897, s. 2-3, (Milletinin
hukukunu korumak adına savaĢan ve yaralı dönen askerlere duyulan
minnettarlık ifade edilmektedir.)
ġerifzade Mehmet Fuat, Küçük Hikâyeler 111-“Mini Mini Bir Roman”, nr. 2323, 20
Kânunusani 1896, s. 4, (Sevgilisinden ayrılmaya dayanamayan bir Ģairin vefatı
anlatılır.)
Talip Faik, (BaĢlıksız), nr. 2707, 9 Haziran 1897, s. 2, (Yunanistan‟ın Osmanlı‟nın
hukukunu çiğnemesi ve bunun neticeleri hakkında bilgi verilmiĢtir.)
Türabi, Fransızca Tahsili Hakkında Bir Ġki Söz Daha, nr. 2499, 14 Temmuz 1896, s.
3, (2497. sayıda aynı baĢlıkla yayınlanan yazıda savunulan fikirleri çürütmek
maksadıyla yazılmıĢtır ve Osmanlı‟nın yabancı dil eğitimine ihtiyacı olduğu
fikri kanıtlanmaya çalıĢılmıĢtır.)
Türabi, Fransızca Tahsili Meselesi, nr. 2503, 18 Temmuz 1896, s. 3, (Önceki
sayılarda Mefhari imzasıyla yayınlanan yazıda savunulan fikirlere karĢı
Fransızca eğitiminin yeterli olmadığı ve tahdit edilmesinin uygun olmayacağı
görüĢü savunulmaktadır.)
Victor, Evlilik Mi Ġyidir Bekârlık Mı?, nr. 2251, 9 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Gazetenin
sorusuna cevap niteliğindeki metindir.)
Victor, Mâkâlat-ı Tıbbîyemize Bir Nazar, nr. 2425, 1 Mayıs 1896, s. 4, (Osmanlı
gazetelerde yayınlanan ilmi ve Tıbbî makaleler hakkında değerlendirmeler yer
almaktadır.)
Victor, Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2519, 3 Ağustos 1896, s. 3, (Hastalıkların bakterilerle
iliĢkisi izah edilmiĢ ve ayrıca diĢlerin tedavisinde yapılan dolgular hakkında da
kısa bir bilgi verilmiĢtir.)
Victor, Verem Sirayetinden Muhafaza, nr. 2243, 1 TeĢrinisani 1895, s. 4, (Verem
salgınından korunmanın mümkün olduğu konusu üzerinde durulmuĢtur.)
566
Viyoli (Doktor), Boğmaca Öksürüğü, nr. 2732, 4 Temmuz 1897, s. 4, (Yaygınlığına
binaen boğmaca hastalığının belirtileri, kaynakları, bulaĢıcılığı vb. konularda
bilgi verilmektedir.)
Ziya, Küçük Hikâyeler 99-“Zavallı Valentin”, nr. 2267, 25 TeĢrinisani 1895, s. 3-4,
(AĢk adıyla tuzağa düĢürülen Valentin adlı genç kızın kurtuluĢunu
anlatmaktadır.
Zülali, Fransızca Tahsili, nr. 2505, 20 Temmuz 1896, s. 3, (Mefhari imzasıyla, daha
evvelki sayılarda yayınlanan Türabi imzalı makaleye karĢı savunma
yapılmıĢtır.
Zülali
imzasıyla
yayınlanan
makalede
ise
genel
bir
değerlendirmenin ardından Fransızca eğitiminin, anadilin öğretilmesinden
sonra, idadi mekteplerinde baĢlatılması fikri savunulmuĢtur.)
B. Türlerine Göre Yazılar
1. Hikâyeler
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 101-“Beyoğlu Hatıralarından”, nr. 2276, 4 Kânunuevvel
1895, s. 3-4, (Beyoğlu‟nun eğlence hayatından manzaralar sunan bir
hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 102-“Gülüm”, nr. 2280, 8 Kânunuevvel 1895, s. 3-4,
(Bir Ģairin ismiyle anılan güllere duyduğu ilgiyi anlatan Fransızcadan tercüme
edilmiĢ bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 103-“A„ma”, nr. 2283, 11 Kânunuevvel 1895, s. 3-4,
(Diğer dilencilerden farkıyla dikkat çeken kör bir dilencinin hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 104-“Gönül Avcısı”, nr. 2290, 18 Kânunuevvel 1895, s.
3-4, (Genç kızların hislerini su-i istimal eden alafranga züppe bir tipin konu
edinildiği hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 105-“Öksüz”, nr. 2295, 23 Kânunuevvel 1895, s. 3-4,
(Kimsesiz genç bir adamın yine kendisi gibi olan genç bir kızla yaptığı talihsiz
evliliğin hikâyesidir.)
567
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 106-“Bebek”, nr. 2302, 30 Kânunuevvel 1895, s. 3-4,
(Yoksul bir ailenin küçük kızına yılbaĢında hediye edilen bir oyuncak bebeğin
aile üzerinde bıraktığı yıkıcı etki anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 107-“Ders-i Ġbret”, nr. 2309, 6 Kânunusani 1896, s. 3-4,
(Karısını aldatan bir adamın ebediyen karısına ve ailesine dönmesini sağlayan
hadisenin hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 108-“Miss Fovet”, nr. 2312, 9 Kânunusani 1896, s. 3,
(Yatılı okulda büyümüĢ genç bir kızın hayatına dair hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 110-“Bir Katil-i Mahir”, nr. 2317, 14 Kânunusani 1896,
s. 3-4, (Sevdiği kadının niĢanlısını öldüren bir adamın serbest bırakılması
üzerine ĢekillenmiĢ bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 112-“Zevk-i Hakiki”, nr. 2330, 27 Kânunusani 1896, s.
3-4, (Çocuk sahibi olmanın aile hayatına mutluluk getirdiği fikrini savunan bir
hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 113-“Nimet-Ģinas”, nr. 2338, 4 ġubat 1896, s. 4,
(AĢkıyla anne saydığı kadın arasında seçim yapmak zorunda kalan genç bir
kızın annesini tercih ediĢinin öyküsüdür.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 115-“Korucu”, nr. 2344, 10 ġubat 1896, s. 4, (Korkunç
ve vahĢi görünen bir köy korucusunun genç bir kıza duyduğu aĢk anlatılır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 116-“Bir Buçuk Lira Ġçin”, nr. 2351, 17 ġubat 1896, s.
3-4, (Beyoğlu‟nun iĢret âlemlerine dalan bir gencin yıkılan dostluğu
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 118-“Yank Corci”, nr. 2358, 24 ġubat 1896, s. 3-4,
(Sigara müptelası bir adamın bu alıĢkanlığı yüzünden baĢına gelen komik ve
ilginç bir hadisenin öyküsüdür.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 119-“ġeb-i Mehtab”, nr. 2364, 1 Mart 1896, s. 4, (Fahri
adında bir gencin âĢık olduğu kızın ölümünü ve bu bitmeyen aĢkı anlatır.)
568
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 120-“Hakiki Nedâmet”, nr. 2365, 2 Mart 1896, s. 3-4,
(Bir adam mezarlıkta karĢılaĢtığı genç bir kadının piĢmanlık dolu öyküsünü
anlatmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 121-“Nikbin”, nr. 2367, 4 Mart 1896, s. 3-4, (Kocasının
arkadaĢına âĢık olan bir kadının ve her Ģeyden bihaber olan kocasının
hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 122-“Çünkü”, nr. 2371, 8 Mart 1896, s. 3, (ArkadaĢıyla
gezintiye çıkmıĢ bir adamın ve arkadaĢının gördükleri bir genç kızdan fazlaca
etkilenmeleri üzerine kurgulanmıĢ bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 123-“Âlicenap”, nr. 2374, 11 Mart 1896, s. 3-4,
(BaĢkasını seven bir kızın cebren evlendirilmesinin ardından kocasının, genç
kızla aĢığını kavuĢturması anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 124-“Matmazel […]”, nr. 2378, 15 Mart 1896, s. 3,
(Roman yazmak maksadıyla ihtiyar bir kadının sergüzeĢtini araĢtırmıĢ bir
adamın bu hikâyeyi arkadaĢıyla paylaĢması anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 125-“Bir Acıklı Sahife”, nr. 2382, 19 Mart 1896, s. 3-4,
(Paul Bourget‟nin La Terre Promise adlı eserinden alıntıdır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 126-“Bir Hatıra-i ġebab”, nr. 2386, 23 Mart 1896, s. 3-4,
(Alexandre Dumas‟nın kaleminden çıkmıĢ bir hikâyedir. Parasını emanet ettiği
yoksul hizmetçiyle yaĢadığı bir hatırasını anlatmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 127-“Kurnazlık”, nr. 2387, 24 Mart 1896, s. 4, (Genç ve
güzel bir kızla tanıĢmak isteyen iki genç adamın bu süreçte yaĢadıkları bir
hadisenin hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 128-“Romanın Son Sahifesi”, nr. 2393, 30 Mart 1896, s.
4, (Jan adında bir gencin karĢılıksız aĢkı ve bu uğurda yaĢadıkları
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 130-“Bir AĢk Ġntihabı”, nr. 2400, 6 Nisan 1896, s. 4,
(Marsel Prevost‟nun bir eserinden tercüme edilmiĢtir. Kimi kadınların ne denli
uçarı olabilecekleri vurgulanmaktadır.)
569
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 131-“Paskalya Yumurtası”, nr. 2403, 9 Nisan 1896, s. 3,
(Marsel adındaki gencin bir paskalya yumurtası vasıtasıyla, unuttuğu aĢkını
hatırlaması anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 132-“Kıymetli Bir Yadigâr”, nr. 2407, 13 Nisan 1896, s.
4, (Genç mirasyedinin “delik bir onluk” sayesinde hayatını değiĢtiren kadınla
tanıĢması anlatılır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 134, nr. 2415, 21 Nisan 1896, s. 3-4, (Rafael adında bir
mirasyedinin, sefahate düĢkünlüğünün mahvettiği hayatları ele alan tercüme
bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 137-“Azab-ı Vicdani”, nr. 2422, 28 Nisan 1896, s. 3-4,
(Kumar merakı yüzünden bir ressamın, vicdan azabına dönecek bir kayıp
yaĢaması hikâye edilmiĢtir. Paul Bourget‟nin bir eserinden alınmıĢtır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 138-“Bahtiyar”, nr. 2427, 3 Mayıs 1896, s. 3,
(MektuplaĢmalar üzerine kurgulanmıĢtır. Bir tiyatro oyunu mektuplaĢmaların
konusunu teĢkil eder.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 138-“Hayırsız Evlat”, nr. 2438, 14 Mayıs 1896, s. 3-4,
(Kumar, alkol, hırsızlık gibi her türlü kötü alıĢkanlığa sahip bir gencin neden
olduğu hadiseler anlatılır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 139-“Alçak Valide”, nr. 2443, 19 Mayıs 1896, s. 4,
(BaĢka bir adama âĢık olup evini ve çocuğunu terk eden kadının 17 yıl sonra
ortaya çıkıĢı anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 140-“Ödünç Almak Sanatı”, nr. 2449, 25 Mayıs 1896, s.
3, (Fransızcadan tercüme edilmiĢ olan hikâyede hayatını ödünç alarak,
veresiye alıĢveriĢ yaparak geçiren bir adamın ahvâli anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 142-“Âlicenap Bir ÂĢık”, nr. 2459, 4 Haziran 1896, s. 34, (ÂĢık olduğu genç kızın baĢkasıyla evlenmesine vesile olan bir adamın
hikâyesidir.)
570
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 143-“Hatıra-ı ġebab”, nr. 2464, 9 Haziran 1896, s. 3-4,
(Fransızcadan tercüme edilen hikâye bir yazarın eserinden alıntılanmıĢtır.
Yazarın hayallerine azimle çalıĢarak ulaĢtığı anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 145-“Hırsız”, nr. 2478, 23 Haziran 1896, s. 3-4,
(Parasını çalmaya çalıĢan bir hırsıza âĢık olan genç kadının yıllar sonra o
hırsızla evlenmesi anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 146-“Buse”, nr. 2487, 2 Temmuz 1896, s. 3, (Evlenmek
isteyen iki gencin bu isteklerini onaylatmak için oynadıkları oyun hikâye
edilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 147-“Baba “Ronof”un Ġntikamı”, nr. 2505, 20 Temmuz
1896, s. 3, (Ġhtiyar bir gemicinin, kızının aĢığı olan genci ölüme götürüĢü
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 148-“Postadan Alınmak Üzere”, nr. 2515, 30 Temmuz
1896, s. 3, (Gönderdiği aĢk mektubunun iadesi üzerine, mektubu tekrar almak
isteyen genç kadının karĢılaĢtığı engeller anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 149-“Miras Hülyası”, nr. 2534, 18 Ağustos 1896, s. 3-4,
(Amcasının ölümünden sonra miras için tek varis olduğunu zanneden adamın
yaĢadığı hayal kırıklığı anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 150-“Hatıra”, nr. 2546, 30 Ağustos 1896, s. 3-4,
(Karısını sevdiği halde ona kötü davranan bir adamın, karısı tarafından
terkedilince yaĢadıkları anlatılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 150-“Sevda-yı Sâfiyâne”, nr. 2541, 25 Ağustos 1896, s.
4, (Bir ressamın ilk aĢkı anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 151-“Muhabbet Yeminleri”, nr. 2782, 23 Ağustos 1897,
s. 3-4, (Hasta ziyaretine giden bir adamın yıllar önce büyük bir aĢkla sevdiği
kadınla karĢılaĢmaları anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 152-“Bir Cambazın Hikâyesi”, nr. 2789, 30 Ağustos
1897, s. 3-4, (Genç bir cambaz ve onu evine davet eden gizemli aĢığı arasında
yaĢananlar anlatılmaktadır.)
571
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 152-“Lâne-i Sefalet”, nr. 2570, 23 Kânunusani 1897, s.
3-4, (Bir sokak çocuğunun soğuktan kurtulup sarhoĢların sefil hayatları arasına
düĢüĢü anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 153-“Alicenap Kız”, nr. 2806, 16 Eylül 1897, s. 4,
(Alphonse Karr‟dan tercüme edilmiĢ olan bu hikâyede aynı adama âĢık olan
iki genç kız anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 153-“Ġlk ve Ġkinci Baba”, nr. 2575, 28 Kânunusani 1897,
s. 4, (EĢi savaĢtan dönmeyen kadının yeniden evlenerek kurduğu hayatın yıllar
sonra yaĢadığı değiĢim anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 154-“Bir Gece”, nr. 2848, 28 TeĢrinievvel 1897, s. 3,
(MiĢel Kordani‟den alınmıĢ bir hikâyedir. Misafir olarak yerleĢtirildiği evde
hasta bir genç kadını teselli etmek zorunda kalan yüzbaĢının baĢından geçen
olay anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 154-“Hayal-i Yar”, nr. 2577, 30 Kânunusani 1897, s. 4,
(Ġki güzel kadından birini tercih etmek zorunda olan gencin yaĢadığı çeliĢki
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 156-(BaĢlıksız), nr. 2597, 19 ġubat 1897, s. 3, (Bir
ailenin Ġstanbul‟a gelince değiĢen hayatları anlatılmaktadır. Hikâye baĢlıksız
olarak yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 156-“Validelik”, nr. 2896, 18 TeĢrinisani 1897, s. 3, (Bir
annenin evladına duyduğu sonsuz sevgi anlatılmaktadır. Hikâye, “Bir Osmanlı
Edibesinin Eserlerinden” baĢlığıyla yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 157-“Ernestine La Bon Ami”, nr. 2887, 6 Kânunuevvel
1897, s. 3-4, (Fransa‟da bir bulvar kahvesinde vakit geçiren Ernestine adında
genç bir kadının hikâyesidir. )
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 157-“Sehv-i Latif”, nr. 2598, 20 ġubat 1897, s. 3-4,
((?)J. Rosni‟den tercüme edilmiĢ hikâyede kendisini aldatan kocasını
yaralamak isteyen kadının yanlıĢlıkla bir baĢkasını yaralaması ve bu hadisenin
doğurduğu sonuç anlatılmaktadır.)
572
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 158-“Sen-[…] Cinayeti”, nr. 2888, 7 Kânunuevvel 1897,
s. 4, (Evladını arayan bir babanın bu uğurda iĢlediği cinayetin hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 159-“Valide”, nr. 2908, 27 Kânunuevvel 1897, s. 3-4,
(Genç bir kadının gayr-i meĢru çocuğunu dünyaya getirmek için yaĢadığı
sıkıntıları anlatan hikâye Paul Bourget‟ye aittir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 160-“Hastaneyi Ziyaret”, nr. 2910, 29 Kânunuevvel
1897, s. 4, (Hastaneye çocuklarını ziyaret eden anne babanın çocuklarına
kavuĢmaları anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 160-“Mösyö Pabyo‟nun SergüzeĢti”, nr. 2611, 5 Mart
1897, s. 4, (Mösyö Pabyo‟nun karısı tarafından aldatılmasının öyküsü
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 161-“Köye DönüĢ”, nr. 2915, 3 Kânunusani 1898, s. 3,
(OnbaĢı Mustafa‟nın Yunan harbinden sonra evine dönüĢünün hikâyesi
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 162-“Hangisi”, nr. 2916, 4 Kânunusani 1898, s. 4, (Genç
bir kâtibin iĢ için gittiği bir konakta ev sahibesi ve hizmetçi kadın tarafından
gördüğü ilgi anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 163-“Savinyak‟ın SarhoĢluğu”, nr. 2409, 15 Nisan 1896,
s. 4, (Savinyak adındaki oyuncunun sahneye sarhoĢ çıkmasının sebebi olan
aĢkı anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 81-“Sefil”, nr. 2197, 16 Eylül 1895, s. 4, (Sefaleti konu
edinen bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 82-“Çıngıraklı Yılan”, nr. 2199, 18 Eylül 1895, s. 3-4,
(Bir çiftin yaptıkları bir yolculuk esnasında baĢlarından geçen hadiseleri konu
edinmektedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 83-“Hicran-ı Müebbet”, nr. 2202, 21 Eylül 1895, s.
(Genç bir doktorun baĢından geçen aĢkın hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 84-“Hakiki Bir Facia”, nr. 2205, 24 Eylül 1895, s. 3,
(Bir çift arasında baĢ gösteren kıskançlık konu edinilmiĢtir.)
573
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 85-“Mahkeme Salonunda”, nr. 2207, 26 Eylül 1895, s.
3-4, (Talihsiz bir adamın eĢi tarafından aldatılması üzerine iĢlediği cinayetin
hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 86-“Otuz Bin Frank”, nr. 2209, 28 Eylül 1895, s. 3-4,
(Bir hırsızlığın hikâyesi anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 87-“Marta”, nr. 2216, 5 TeĢrinievvel 1895, s. 3-4, (Rene
adındaki
zengin
delikanlının
hizmetçisi
Marta‟ya
duyduğu
aĢk
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 88-“Aktristin Mağlubiyeti”, nr. 2220, 9 TeĢrinievvel
1895, s. 3, (Genç bir adamın karısı ile bir aktrist arasında yaĢanan düelloyu
anlatır bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 89-“Güvercin”, nr. 2225, 14 TeĢrinievvel 1895, s. 4,
(Güvercinin taĢıdığı mektup yoluyla baĢlayan bir aĢkın hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 90-“Zavallı Fransin”, nr. 2228, 17 TeĢrinievvel 1895, s.
4, (Üzerine veremin ve ölümün gölgesi düĢmüĢ bir aĢkın hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 91-“Son Tecrübe”, nr. 2232, 21 TeĢrinievvel 1895, s. 34, (KarĢılıksız bir aĢkın ve ilginç tesadüflerin iĢlendiği bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 92-“Kitab-ı Maziden Bir Sahife”, nr. 2235, 24
TeĢrinievvel 1895, s. 4, (Anılarına değer veren bir adamın biriktirdiği mektup,
gazete, bilet gibi nesnelere biçtiği kıymet anlatılır.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 94-“Kasım Çiçekleri”, nr. 2241, 30 TeĢrinievvel 1895, s.
4, (Genç bir muallimenin bir kürek mahkûmuna duyduğu ilgi ve talihsiz bir
ölümün hikâyesidir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 95-“ġair-ġiir (1)”, nr. 2246, 4 TeĢrinisani 1895, s. 4,
(Güzel bir tiyatro oyuncusunun bir Ģaire duyduğu aĢkın öyküsüdür.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 96-“Handeler, Ġstihzalar”, nr. 2256, 14 TeĢrinisani 1895,
s. 4, (AĢkı küçümsenmiĢ bir kadının âĢık olduğu adama yazdığı mektuptur.)
574
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 97-“Mavi Mi? Pembe Mi?”, nr. 2263, 21 TeĢrinisani
1895, s 3-4, (SavaĢtan dönen bir gencin evlenme isteği üzerine kurgulanmıĢ
bir hikâyedir.)
[Ġmzasız], Küçük Hikâyeler 98-“Bir Çiçek AçmamıĢ Mezarında”, nr. 2265, 23
TeĢrinisani 1895, s. 4, (Mezarlıkta dolaĢan bir adamın izlenimleri
sunulmaktadır.)
[Ġmzasız], Mezarlıkta, nr. 2593, 15 ġubat 1897, s. 3, (EĢini ve çocuğu kaybetmiĢ bir
adamın mezarlıkta geçirdiği vakit anlatılmaktadır.)
A.(Ayın) Kâmi, Küçük Obur, nr. 2644, 7 Nisan 1897, s.4, (Yemeğe düĢkün olan
küçük bir kızın fakir ailesine yaĢattığı zorluk anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, Abdi Efendi Ġle GörüĢürken, nr. 2594, 16 ġubat 1897, s. 3-4, (Bir
adamın hayranlık duyduğu tiyatro oyuncusu Abdi Efendi ile görüĢmesi
esnasında baĢına gelenler anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, Afitâb-ı ġeb-ârâ, nr. 2516, 31 Temmuz 1896, s. 3-4, (Ġki gencin her
engeli aĢan sonsuz aĢklarının anlatıldığı bu hikâye Rahl Safo(?)‟dan tercüme
edilmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, Ah Bilsen, nr. 2285, 13 Kânunuevvel 1895, s. 4, (Gizli tutulmuĢ bir
aĢkın maĢukla paylaĢıldığı, mektup formunda yazılmıĢ bir hikâyedir.)
Abdullah Zühtü, Bebek Hikâyesi, nr. 2891, 10 Kânunuevvel 1897, s. 4, (Küçük ve
yaramaz bir çocuğa çok sevdiği oyuncak bebeği vesilesiyle verilen ders
anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, Beyoğlu Hatıralarından, nr. 2278, 6 Kânunuevvel 1895, s. 4,
(Beyoğlu‟nun eğlence hayatından manzaralar sunan bir hikâyedir.)
Abdullah Zühtü, Bir Hayat-ı Bedbahtane, nr. 2257, 15 TeĢrinisani 1895, s.3-4,
(Sokaklarda su satarak geçimini sağlamaya çalıĢan bir adamın hayat
hikâyesidir.)
Abdullah Zühtü, Çocukların Odası, nr. 2537, 21 Ağustos 1896, s. 3-4, (KaybolmuĢ
bir çocuğu anne-babası bulana kadar evine alan kadının çocuğa alıĢması
anlatılmaktadır.)
575
Abdullah Zühtü, Gece, nr. 2481, 26 Haziran 1896, s. 3, (Bir askerin geceyi geçirmek
için gittiği bir evde genç hasta bir kadınla yaĢadığı hadise anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, Ġane, nr. 2628, 22 Mart 1897, s. 4, (Anne ve iki çocuğunun soğuk ve
açlıkla imtihanları anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, Ġstidat, nr. 2229, 18 TeĢrinievvel 1895, s. 4, (Yazar Andre Tisso‟ya
ait bir hikâyenin tercümesidir.)
Abdullah Zühtü, Koca Bebekler, nr. 2446, 22 Mayıs 1896, s. 4, (AnlaĢmazlıklar
yaĢayan bir çiftin çocuksu dargınlıkları ve kavgaları anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, O da Bir Yar-ı ĠĢvekar Mıdır?, nr. 2272, 30 TeĢrinisani 1895, s. 3,
(Ġki ayrı güzel arasında kararsız kalmıĢ bir adamın hikâyesidir.)
Abdullah Zühtü, ġikeste Beste, nr. 2863, 12 TeĢrinisani 1897, s. 3, (Yalnız yaĢayan
ihtiyar bir adamın küçük yetim bir kızı himayesine alıĢı ve aralarındaki bağ
anlatılmaktadır. Aynı isimler yayınlanmıĢ olan romanın giriĢ bölümüdür.)
Abdullah Zühtü, TaĢ, nr. 2306, 3 Kânunusani 1896, s. 3-4, (Genç ve güzel bir kızın
yaptığı talihsiz evlilik neticesinde ölümü ve o genç kızı içten içe seven bir
adamın bunlara Ģahit oluĢu anlatılır.)
Abdullah Zühtü, Tavsiyeli, nr. 2355, 21 ġubat 1896, s. 3, (ĠĢsiz ve ailesini
geçindirmek zorunda olan genç bir adamın iĢ bulma çabalarını anlatan bir
hikâyedir.)
Abdullah Zühtü, Terez, nr. 2502, 17 Temmuz 1896, s. 4, (Ġsim benzerliğinden
kaynaklanan bir yanlıĢ anlaĢılmanın mahvettiği hayatlar anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, Vasiyetname, nr. 2884, 3 Kânunuevvel 1897,
s. 3-4, (Marsel
Prevo‟dan tercüme edilmiĢ bu hikâye bir kadın tarafından kocasının
gelecekteki eĢine yazılmıĢ bir vasiyetnameyi içerir.)
Abdullah Zühtü, Zavallı Kadın, nr. 2530, 14 Ağustos 1896, s. 3-4, (Mutsuz bir
evliliği olan genç kadının onu daha da mutsuz eden bir aĢk mektubu alıĢı
anlatılmaktadır.)
576
Ahmet, Ġlk ve Son Mektup, nr. 2397, 3 Nisan 1896, s. 4, (Hem Ģehrinden hem
aĢkından ayrılan bir adamın hikâyesidir.)
Bedi„, MenekĢeler Definesi, nr. 2460, 5 Haziran 1896, s. 4, (Bir gençle âĢık olduğu
çiçekçi kızın yıllar sonra garip bir tesadüfle karĢılaĢmalarını anlatan tercüme
bir hikâyedir. )
Fehim-zade H. (HA) R., Küçük Hikâyeler 144-“Defter-i A„malimden Birkaç
Yaprak”, nr. 2471, 16 Haziran 1896, s. 3, (Sevgilisinden ayrı düĢmüĢ bir
adamın hikâyesidir. Onun nazarından geniĢ tabiat tasvirleri de sunulmaktadır.)
H. (Ha) D. (Dal), Küçük Hikâyeler 151-“Feleron”, nr. 2556, 9 Kânunusani 1897, s.
4, (Kolombiya‟da bir savaĢ esnasında sahibi olan yüzbaĢı tarafından satılan at
ve bu atın yıllar sonraki hali anlatılmaktadır.)
H. (Ha) H. (Ha), Küçük Hikâyeler 131-“Mari”, nr. 2450, 26 Mayıs 1896, s. 3-4,
(Mari adındaki kıza âĢık olan gencin Mari‟ye ulaĢma çabaları ve ona duyduğu
özlem anlatılmaktadır.)
Ġbnü‟l Feyzi Ahmet, Küçük Hikâyeler 109-“Tahayyül-i ÂĢıkane”, nr. 2314, 11
Kânunusani 1896, s. 3-4, (Ölmek üzere olan genç bir kızın âĢık olduğu adamla
geçirdiği son günleri anlatılır.)
Ġbnü‟l Feyzi Ahmet, Küçük Hikâyeler 114-“Eski Mektuplar”, nr. 2341, 7 ġubat
1896, s. 3-4 , (YaĢlı bir adamın eski mektuplarıyla hatırladığı gençlik aĢkını
yeniden görme arzusunu anlatır bir Andre Turye hikâyesidir.)
M. Ġhsan, Küçük Hikâyeler 153-“Ġtmi‟nan”, nr. 2571, 24 Kânunusani 1897, s. 4,
(Kocasının kendini aldattığını düĢünen bir kadının duygularını ve bu
düĢünceden kurtuluĢunu anlatmaktadır.)
M. S.(Sin), Küçük Hikâyeler 117-“Kızım Aliye”, nr. 2352, 18 ġubat 1896, s. 3-4,
(Genç bir kız ile babasının birbirlerine duydukları derin sevgi iĢlenmiĢtir.)
M. S.(Sin), MüĢahedatımdan: Peder, nr. 2341, 7 ġubat 1896, s. 3, (Tramvay
yolculuğu esnasında, bir baba ve oğula dair yazarın yaptığı gözlemleri ve Ģahsi
değerlendirmeleri içerir.)
577
Mehmet Arif, Hayal-i Yar!, nr. 2341, 7 ġubat 1896, s. 3, (Sevgilisin hayaliyle
yaĢayan bir adama her Ģeyin sevgiliyi hatırlatması konu edinilmiĢtir.)
Mehmet Ekrem, Küçük Hikâyeler 94-“Garip Bir Ġzdivaç”, nr. 2237, 26 TeĢrinievvel
1895, s. 3-4, (Bir yolculuk sırasında baĢlayan tesadüfi bir iliĢkinin
hikâyesidir.)
Mehmet Sermet, ArkadaĢ, nr. 2467, 12 Haziran 1896, s. 3-4, (ġerif adındaki adamın
çocukluk arkadaĢının ölümü üzerine yaĢadığı üzüntü anlatılmaktadır.)
Mehmet Sermet, Küçük Hikâyeler 158-“Nazlı‟nın Bir Günü”, nr. 2605, 27 ġubat
1897, s. 3-4, (Bir Anadolu köyünde yaĢayan Nazlı isimli çocuğun
babaannesiyle geçirdiği vakit anlatılmaktadır.)
Mehmet Sermet, Tiyatro Sevdası, nr. 2488, 3 Temmuz 1896, s. 4, (ġevket adında bir
çocuğun tiyatroya duyduğu merak anlatılmaktadır.)
Nurettin Ramih, Küçük Hikâyeler 163-“Netice-i AĢk”, nr. 2652, 15 Nisan 1897, s. 4,
(Genç bir adamın âĢık olduğu kızın ölümü üzerine yaĢadığı periĢan hayat
anlatılmaktadır.)
Prenses Alis, Küçük Hikâyeler 155-“Anlayamadığı Ġçin”, nr. 2857, 6 TeĢrinisani
1897, s. 3, (Helen adında genç bir kızın karĢılık görmeyen aĢkı
anlatılmaktadır.)
R. Sabit, Küçük Hikâyeler 159-“Garip Bir Vaka”, nr. 2610, 4 Mart 1897, s. 4, (Gece
geç vakitlerde evine dönmeye çalıĢan bir adamın bu esnada uğradığı saldırı
anlatılmaktadır.)
Sadık Naim, Kendi Kendine, nr. 2502, 17 Temmuz 1896, s. 4, (Sevdiği kadından
ayrılmıĢ genç bir adamın yalnız geçirdiği günler ve duygulanmalarını tasvir
eden tercüme bir hikâyedir.)
Selanikli Tevfik, Tuhaf Bir SergüzeĢt, nr. 2474, 19 Haziran 1896, s. 3, (Ġtalya ile
savaĢları esnasında yollarını kaybeden iki Fransız askerin baĢlarına gelen
ilginç hadise anlatılmaktadır.)
578
ġekip, Ayaksız, nr. 2898, 17 Kânunuevvel 1897, s. 3-4, (Bir gazetecinin gittiği parkta
gördüğü bir çifte dair gözlemlerine yer verilmiĢtir. Hikâye Ġngilizceden
tercüme edilmiĢtir.)
ġerifzade Mehmet Fuat, Küçük Hikâyeler 111-“Mini Mini Bir Roman”, nr. 2323, 20
Kânunusani 1896, s. 4, (Sevgilisinden ayrılmaya dayanamayan bir Ģairin vefatı
anlatılır.)
Ziya, Küçük Hikâyeler 99-“Zavallı Valentin”, nr. 2267, 25 TeĢrinisani 1895, s. 3-4,
(AĢk adıyla tuzağa düĢürülen Valentin adlı genç kızın kurtuluĢunu
anlatmaktadır.)
2. Roman Tefrikaları
Abdullah Zühtü, “Güller, Dikenler”, nr. 2479, 24 Haziran 1896, s. 2 – nr. 2550, 3
Eylül 1896, s. 2, [45 Tefrikadır.].
Abdullah Zühtü, Esrâr-ı MüdhiĢe, nr. 2344, 10 ġubat 1896, s. 2 – nr. 2458, 3 Haziran
1896, s. 2, [74 Tefrikadır.], (Esrârengiz bir vakanın yıllar sonra banka
kasasında ulaĢılmıĢ ayrıntılı bilgileri üzerine kurgulanmıĢtır.)
Abdullah Zühtü, Müteehhil, nr. 2302, 30 Kânunuevvel 1895, s. 2 - nr. 2350, 30
Kânunuevvel 1895, s. 2, [25 Tefrikadır.], (Yolunda gitmeyen, aĢkı son bulmuĢ
bir evlilik konu edilmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, ġanlı Asker, nr. 2813, 23 Eylül 1897, s. 3 – nr. 2917, 5 Kânunusani
1898, s. 2, [56 Tefrikadır. Romanın devam eden bölümleri incelememize konu
olan nüshalar arasında yer almamaktadır.], (Bir onbaĢının baĢından geçenleri
konu edinen tarihi bir romandır.)
H. (Ha), Nâdir, nr. 2459, 4 Haziran 1896, s. 2 – nr. 2483, 28 Haziran 1896, s. 2-3,
[16 Tefrikadır.], (Yetim çocukları konu alan bir romandır.)
Hüseyin DâniĢ (Pedram), Tefrika-i Mahsûsa- Bostan-ı Mahfî, nr. 2588, 10 ġubat
1897, s. 4 – nr. 2605, 27 ġubat 1897, s. 4, [11 Tefrikadır.], (Marsel
Prevost‟nun Bostan-ı Mahfî (Gizli Bahçe) adlı eserinden tercüme yoluyla
aktarım yapılmıĢtır. Tercüme Hüseyin DâniĢ (Pedram)‟e aittir.)
579
Ġbrahim Nuri, Dian Dobriyol, nr. 2554, 7 Kânunusani 1897, s. 2 – nr. 2651, 14 Nisan
1897, s. 3-4, [32 Tefrikadır.], (Babasını kaybetmiĢ zengin bir aileye mensup
Dian Dobriyol adında genç bir kızın hayatı konu edinilmiĢtir.)
Mehmet Arif (Doktor), Bir Roman Mukaddimesinden, nr. 2327, 24 Kânunusani
1896, s. 3, (Bir romanın henüz giriĢ bölümünü oluĢturan, geniĢ tabiat
tasvirlerine yer veren bir parçası yayınlanmıĢtır.)
Mustafa Refik, Kalb-i Cerîhadâr, nr. 2194, 13 Eylül 1895, s. 2 – nr. 2322, 19
Kânunusani 1896, s. 2, [90 Tefrikadır. Romanın ilk bölümleri incelememize
konu olan nüshalar arasında yer almamaktadır.]
3. Makale ve Fıkralar
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2577, 30 Kânunusani 1897, s. 1-2, (Veba hastalığı ve
bu hastalığın belirtileri gibi konularda bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], (BaĢlıksız), nr. 2864, 13 TeĢrinisani 1897, s. 3-4, (“Lisanımız En Ziyade
Hangi Eserlere Muhtaçtır?” konulu fıkralara yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], (BaĢlıksız), nr. 2868, 17 TeĢrinisani 1897, s. 4, (Lisanımızın en çok ne tür
eserlere ihtiyacı olduğunu tespit etmeye çalıĢan fıkralara yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], (BaĢlıksız), nr. 2891, 10 Kânunuevvel 1897, s. 4, (Sabah‟ın düzenlediği
“Müsabaka-i Edebiye” köĢesidir. Osmanlıların kahramanlığını gösterir bir
savaĢ
hikâyesi
anlatılması
istenmiĢtir.
Bu
konuda
gelen
cevaplar
yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], [...]Cülus-ı Hümayun-ı Hazret-i PadiĢahî, nr. 2547, 31 Ağustos 1896, s. 1,
(Sultan II. Abdülhamit‟in tahta çıkıĢının yıl dönümü olması münasebetiyle
kaleme alınmıĢtır.)
[Ġmzasız], […] Feyzü‟l-Füruz Cülus-ı Hümayun-ı Hazret-i PadiĢahi, nr. 2790, 31
Ağustos 1897, s. 1-2, (PadiĢahın cülus töreni dolayısıyla kaleme alınmıĢtır.)
[Ġmzasız], 1900 Sergi-yi Umumisi, nr. 2276, 4 Kânunuevvel 1895, s. 2-3, (1900
senesinde Paris‟te düzenlenecek sergi için imal edilen bir haritadan söz edilir.)
580
[Ġmzasız], 22 Numara, nr. 2363, 29 ġubat 1896, s. 3, (Monte Carlo‟da bir
kumarhanede her ay bir kez kumar oynayıp kazanan kadının baĢarısının
ardındaki tesadüfi durum anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], 500000 Franga Bir Tablo, nr. 2358, 24 ġubat 1896, s. 3, (Paris‟te beĢ yüz
bin franga alıcı bulan tablo ve bu tablonun ressamı hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], 700 Kilometre Balonla Seyahat, nr. 2583, 5 ġubat 1897, s. 3, (Mösyö
Maurice Farman ve Mösyö Bizanson(?)‟un balonla, Paris‟ten hareketle 700
km süren seyahatleri hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Acıklı Bir Ġntihar, nr. 2484, 29 Haziran 1896, s. 3, (Paris‟te bir gencin
hapishaneden çıkacağı gün intihar etmesi hakkında Paris gazetelerinden alınan
haber nakledilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Açlıktan Vefat, nr. 2464, 9 Haziran 1896, s. 3, (Refah içinde sürdüğü bir
hayatın ardından açlıktan ölen bir kadının hayatı ve yaĢadıkları hakkında bilgi
verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Afrika‟nın Ahvâl-i Ticariyesi ve Zirâiyesi, nr. 2284, 12 Kânunuevvel
1895, s. 3, (Afrika ve Avrupa arasındaki ticari iliĢki ile Afrika‟nın zirai
ürünlerinin ticari değeri gibi konular üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Ahvâl-i Ġktisadiye, nr. 2910, 29 Kânunuevvel 1897, s. 4, (Almanya,
Ġngiltere, Ġspanya ve Yunanistan‟ın ekonomik durumları ve yapılan giriĢimler
hakkında bilgiler verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Ahvâl-i Ticaret ve Zahair, nr. 2197, 16 Eylül 1895, s. 3, (Zahireye ve ticari
değerlerine dair bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Ahvâl-i Umumiye-yi Siyasiye, nr. 2914, 2 Kânunusani 1898, s. 3, (Tan
gazetesinde yayınlanan, 1 yıllık siyasî geliĢmelerin değerlendirildiği makale
nakledilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Aksa-yı ġarkta Rusya ve Ġngiltere, nr. 2250, 8 TeĢrinisani 1895, s. 3,
(Japonya‟nın gösterdiği hızlı geliĢmeyle büyük devletler tarafından dikkat
çekmesi üzerinde durulmuĢtur.)
581
[Ġmzasız], Alexandre Dumas-zadenin Cenaze Alayı, nr. 2277, 5 Kânunuevvel 1895,
s. 2, (Dumas‟nın cenaze törenine dair Paris gazetelerinden alınan bilgiler
mevcuttur.)
[Ġmzasız], Âlimlerin Dalgınlığı, nr. 2219, 8 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Bilim
adamlarının zihinsel meĢguliyetlerinin yol açtığı unutkanlıklardan bahsedilir.)
[Ġmzasız], Andre ve Kutb-ı ġimâlî, nr. 2539, 23 Ağustos 1896, s. 2, (Ġsveçli
mühendis Andre‟nin balonla Kuzey Kutbuna yapmak istediği seyahat için
yaptığı çalıĢmalar hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Arapların Coğrafyaya Hizmeti, nr. 2227, 16 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Arap
dünyasının coğrafya bilimine katkı sağladıkları hususlar bildirilmektedir.)
[Ġmzasız], Arapların Hidemat-ı Fenniyesi(…), nr. 2225, 14 TeĢrinievvel 1895, s. 3,
(Arap dünyasının coğrafya vs. bilimlere sağladıkları katkılar üzerinde
durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Asfaltos-Neft- Gaz, nr. 2516, 31 Temmuz 1896, s. 4, (Neft ve gaz gibi
maddelerin tarihçeleri ve kullanım Ģekilleri hakkında bilgiler içerir.)
[Ġmzasız], Asker KoğuĢlarının Tecdid-i Havası, nr. 2244, 2 TeĢrinisani 1895, s. 3,
(Askerlerin
sağlığını
korumak
adına
koğuĢlarda
yapılması
gereken
havalandırma iĢlemi incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Askerî Balonları Hakkında Mühim Tecrübeler, nr. 2235, 24 TeĢrinievvel
1895, s. 3, (Balonların askerî alanlarda kullanımına ve balon kullanımının
geliĢimine dair bilgiler verilir.)
[Ġmzasız], Avrupa‟da Kadınlar, nr. 2486, 1 Temmuz 1896, s. 3, (Almanya, Avusturya
ve Fransa kadınları hakkında tespitlerde bulunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Avrupa‟da Servet ve Sa„y ve Amel, nr. 2235, 24 TeĢrinievvel 1895, s. 3,
(Avrupa‟da görülen ekonomik değiĢikliklere değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bağ Bozumu Islahatı, nr. 2196, 15 Eylül 1895, s. 3-4, (ġarap yapımında
üzümün doğru mayalanmasının yolları anlatılmaktadır.)
582
[Ġmzasız], Bakü‟deki Petrol Menbaları, nr. 2466, 11 Haziran 1896, s. 3, (Bakü‟deki
petrol kuyuları ve kullanımları hakkında muhtelif bilgiler yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Balık Yağları, nr. 2257, 15 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Balık yağı adı altında
satılan karıĢımların mahiyeti üzerine yazılmıĢ bir makaledir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Dakik ve Buğday Meselesi, nr. 2379, 16 Mart 1896, s. 1,
(Yerli ve yabancı üretim mahsulü olan buğday ve undan hangisinin tercih
edilmesi gerektiği tartıĢılmaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Hirfet ve Sanayi, Esnaflık, nr. 2907, 26 Kânunuevvel
1897, s. 3-4, (Sanatkârlığın tüccarlığa nazaran daha revaçta olduğu; bazı
sanatların yok olduğu ve yeni sanatların ortaya çıktığı izah edilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Medeniyet ve Ġnsaniyet, nr. 2761, 2 Ağustos 1897, s. 3,
(Dr. Mehmet Emin‟in “Avrupa Medeniyet-i Hazırası Hakkında Bir Osmanlı
Feylosofunun Mütalaatı” isimli eseri ve bu eserin Almanya‟da uyandırdığı etki
değerlendirilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Osmanlı Buğdayları ve Unları, nr. 2373, 10 Mart 1896, s.
1, (Un ve buğday kullanımında yerli mahsul tercih edilmesi noktasında ileri
sürülen karĢıt görüĢler değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Sulhtan Sonra, nr. 2756, 28 Temmuz 1897, s. 4,
(Osmanlı-Yunan savaĢının son bulmasının ardından barıĢ ortamının nasıl
korunacağı
ve
bundan
nasıl
yararlanılacağı
hakkında
değerlendirme
yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Un ve Buğday Meselesi, nr. 2381, 18 Mart 1896, s. 1,
(Yerli üretimin desteklenmesi savunulmaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Yeni Bir Usul-ı Tedris, nr. 2409, 15 Nisan 1896, s. 3,
(Fransa‟da küçük çocukları okula alıĢtırmak için teklif edilmiĢ olan sistem
eleĢtirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Yerli ve Ecnebi Buğday ve Unları, nr. 2384, 21 Mart
1896, s. 1-2, (Yerli ve yabancı üretim mahsulü olan buğdaylar arasında
yapılacak tercih tartıĢılmaktadır.)
583
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Yerli ve Ecnebi Buğdayları Meselesi, nr. 2375, 12 Mart
1896, s. 1, (Yerli buğdaylardan üretilmiĢ unun kullanılması gerekliliği
tartıĢılmaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Yerli ve Ecnebi Dakikleri, nr. 2370, 7 Mart 1896, s. 1,
(Değirmencilikte yerli üretimin yabancı üretime tercih edilmesinin ülkenin
ekonomisi için gerekli olduğu fikri savunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus- Yine Dakik-i Buğday Meselesi, nr. 2374, 11 Mart 1896,
s. 1-2, (Yerli buğday ve un üretiminin yabancı üreticiler karĢısında
desteklenmesi gerektiği savunulur.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2461, 6 Haziran 1896, s. 1, (Esnafı kooperatif Ģirketler
kurmanın sağladığı kazançlara ikna etmek adına Ġngiltere‟de görülen bir örnek
değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2463, 8 Haziran 1896, s. 1, (Ticaret alanında tüm
dünyada yaĢanan değiĢim ve ilerlemelerle Osmanlı‟nın genel ticari ahvâline
dair değerlendirmeler yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2466, 11 Haziran 1896, s. 1, (Ticarette yaygınlaĢan
sabit fiyat uygulamasına dair değerlendirmeler yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2468, 13 Haziran 1896, s. 2, (Osmanlı coğrafyasında
yetiĢtirilen
zeytinlerin
ve
üretilen
zeytinyağlarının
kaliteleri
sorgulanmaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2470, 15 Haziran 1896,
s. 1, (Mühendislik
faaliyetlerinin ve mühendislerin Osmanlı‟nın terakkisi için ne denli önemli
olduğundan bahsedilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2472, 17 Haziran 1896, s. 1, (DıĢ ticaret konusunda
Osmanlı‟nın eksik kaldığı noktalar değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2476, 21 Haziran 1896, s. 1, (Yazar, Aydın‟a yaptığı
bir seyahatte uğradığı bir köyden ve köyün insanlarından manzaralar
sunmaktadır.)
584
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2477, 22 Haziran 1896, s. 1, (Osmanlı ziraatının
durumu ve ithal edilen unların piyasada yaygınlık kazanması konuları
incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2479, 24 Haziran 1896, s. 1, (Tütün ziraatı ve ticareti
hakkında Ġstanbul gazetesinde yayınlanan bir mektup değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2485, 30 Haziran 1896, s. 1, (Emniyet sandığı
hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2488, 3 Temmuz 1896, s. 1-2, (Emniyet sandığının
durumu hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2490, 5 Temmuz 1896, s. 1, (Ormanların canlılar ve
doğa için ne denli önemli olduğu konusu değerlendirilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2504, 19 Temmuz 1896, s. 1-2, (Ahmet Mithat
“Mefahir-i
Efendi‟nin
Milliye”
baĢlığıyla
yayınlanan
yazısı
değerlendirilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2508, 23 Temmuz 1896, s. 1, (Peynir, tereyağı gibi süt
ürünlerinin
üretim
ve
ticaretinin
ülke
ekonomisi
açısından
önemi
incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2510, 25 Temmuz 1896, s. 1, (Paris‟te düzenlenecek
sergiye katılacaklarını açıklayan Almanların bu tavırları üzerinden AlmanyaFransa iliĢkisi değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2512, 27 Temmuz 1896, s. 1, (Yanya‟da açılacak olan
peynir ve tereyağı imalathanesi ve bu teĢebbüsün Osmanlı ticaretine
faydalarına dair bilgiler verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2517, 1 Ağustos 1896, s. 1, (Osmanlı deniz ticaretinin
geliĢmesi için Almanya örneği üzerinden açıklama yapılmıĢ ve öneride
bulunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2519, 3 Ağustos 1896, s. 1, (Ülkenin geliĢmekte
olduğunun ispatı olarak demiryollarının Osmanlı coğrafyasında kazandığı
yaygınlık değerlendirilmiĢtir.)
585
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2526, 10 Ağustos 1896, s. 1-2, (Osmanlı sularında
hüküm süren yabancı nakliye Ģirketlerine karĢın deniz nakliyeciliğinde yerli
Ģirketlerin sayılarının artması gerektiğine dikkat çekilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2527, 11 Ağustos 1896, s. 1, (Rusya‟nın demiryolu
hattı ve Japonya-Çin savaĢından elde ettiği itibarla Kuzey ve Doğu Asya‟da
kurduğu nüfuz ve yaptığı çalıĢmalara dair bilgiler yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2536, 20 Ağustos 1896, s. 1, (Osmanlı‟nın geliĢemiyor
olmasına sebep olarak teĢvik konusunda eksik kalınması gösterilmiĢ; teĢvik
etmenin terakki için önemi incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2543, 27 Ağustos 1896, s. 1, (Avrupa ve Amerika‟da
gümüĢ para basma teĢebbüsleri ve bu konuda süren tartıĢmalar hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2550, 3 Eylül 1896, s. 1, (Gayrimenkul mal varlığının
kıymetini artırmak adına yapılabilecek teĢebbüslere dair değerlendirmeler
yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2570, 23 Kânunusani 1897, s. 1, (Veba hastalığına ve
salgınına dair bilgiler verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2572, 25 Kânunusani 1897, s. 1-2, (Veba hastalığına
dair bilgiler verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2580, 2 ġubat 1897, s. 1, (Veba hastalığı ve bu
hastalığı önlemek adına alınacak tedbirlere dair bilgi aktarılmaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2592, 14 ġubat 1897, s. 2-3, (Altın ve gümüĢün
madeni para olarak kullanılması meselesine dair Avrupa‟da süren tartıĢmalara
dair bilgiler verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2596, 18 ġubat 1897, s. 3, (Amerika‟da gümüĢ, altın
para basma konusunda devam eden tartıĢmalarda ortaya çıkan “Bi-metalizm”
görüĢü hakkında bilgiye yer verilmektedir.)
586
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2608, 2 Mart 1897, s. 3-4, (Amerika‟da madeni para
basımında yaĢanan tartıĢmalarda ortaya atılan “mono-metalizm” görüĢünden
bahsedilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2614, 8 Mart 1897, s. 3, (Sanayi ve ticarette yaĢanan
geliĢmelerle birlikte Avrupa ülkeleri arasında bilhassa Ġngiltere ve Almanya
gibi ülkelerin yaĢadığı rekabet değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2626, 20 Mart 1897, s. 3, (Tiftik keçileri
yetiĢtiriciliğinin Osmanlı
ticaretine sağladığı
katkılar hakkında
bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2635, 29 Mart 1897, s. 4, (Rusya‟nın sanayi ve
ticarette gösterdiği ilerleme ve geliĢme hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2642, 5 Nisan 1897, s. 3-4, (“Ticaret ve Nafia
Nezareti” tarafından yayınlanan “Ġhtira” cetvelleri hakkında bilgilere yer
verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2682, 15 Mayıs 1897, s. 3, (Devam etmekte olan
Osmanlı-Yunan harbi ve Osmanlı‟nın askerî gücü hakkında değerlendirmelere
yer verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2744, 16 Temmuz 1897, s. 3-4, (Osmanlı-Yunan
harbinde elde edilen baĢarının Osmanlı‟nın siyasî nüfuzuna etkileri
değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2754, 26 Temmuz 1897, s. 3-4, (Gençlere verilen
eğitimlerin maddi ve manevi kazançları incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2755, 27 Temmuz 1897, s. 3-4, (2752. sayıda,
Osmanlıların Afrika‟da yürüttükleri ticari faaliyetleri değerlendiren “Bend-i
Mahsus”a ek olarak kaleme alınmıĢtır. “MeslektaĢlarınızdan Biri” imzasıyla
yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2766, 7 Ağustos 1897, s. 1-2, (Tarihin yalnızca
savaĢlardan ve önemli Ģahsiyetlerden ibaret olmadığı hakkında yazılmıĢ bir
makaledir. Tarih kavramının geniĢ ve kavrayıcı olduğu fikri savunulmuĢtur.)
587
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2767, 8 Ağustos 1897, s. 3, (“Ġzdivaç Neden
Azalıyor?” ara baĢlığı altında: özellikle Amerika ve Avrupa‟da evlilik
sayısının günden güne azalmasının ardındaki nedenler aranmaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2773, 14 Ağustos 1897, s. 2, (Ġslam dünyası ve
Müslümanlar için Osmanlı Devleti‟nin önemi üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2782, 23 Ağustos 1897, s. 3, (Ġngiltere‟nin uluslararası
ticari iliĢkilerini yoluna koymak adına yaptıkları düzenlemeler ve planlar
hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2783, 24 Ağustos 1897, s. 4, (Sir Ġsaac Holden)??)‟in
ölümü üzerine kaleme alınmıĢ olan bu yazıda Holden‟in çalıĢkanlığı ve azmi
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2788, 29 Ağustos 1897, s. 3-4, (“Avrupa Tahsili”
baĢlığını taĢıyan bu yazıda eğitim almak için farklı ülkelere gitme meselesi
değerlendirilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2829, 9 TeĢrinievvel 1897, s. 3-4, (Osmanlı sanayiini
teĢvik için neler yapılabileceği Brüksel örneği üzerinden incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2831, 11 TeĢrinievvel 1897, s. 3-4, (Ġstanbul-Ankara
ve Ankara-Kayseri arasında ulaĢımı sağlayacak demiryolu ile ilgilidir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2843, 23 TeĢrinievvel 1897, s. 3, (Ziraatta uygulanan
eski usulün zorluğu ve zararları üzerine kaleme alınmıĢ bir makaledir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2845, 25 TeĢrinievvel 1897, s. 3, (Ziraatta yeni usulün
sağladığı faydalar ve kolaylıklar değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2852, 1 TeĢrinisani 1897, s. 3-4, (Ziraatin geliĢmesinin
önünde engel teĢkil eden meseleler hakkında değerlendirmelere yer
verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2859, 8 TeĢrinisani 1897, s. 3-4, (Tercüman-ı Hakikat
gazetesinde ziraat ile ilgili olarak yazılan fıkra hakkında değerlendirme
yapılmıĢtır.)
588
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2909, 28 Kânunuevvel 1897, s. 3, (Ġngiltere ve
Almanya arasında yaĢanan siyasî ve ticarî çekiĢmenin yerli üretimin önemini
artırdığından ve bu politikanın Osmanlı Devleti‟nce de uygulanması
gerektiğinden söz edilmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus, nr. 2917, 5 Kânunusani 1898, s. 3, (Yerli üretimin rağbet
görmesinde üreticinin etkisi incelenmektedir.)
[Ġmzasız], Bend-i Mahsus-Afrika‟da Osmanlı Ticareti, nr. 2752, 24 Temmuz 1897, s.
3, (Bir Alman tüccarın, Afrika‟daki Osmanlı tüccarlarının sağlayacakları
geliĢim hakkında verdiği röportaj değerlendirilmektedir.)
[Ġmzasız], Bilecik‟te Kozacılık ve Ġpekçilik, nr. 2305, 2 Kânunusani 1896, s. 3,
(Bilecik‟te yürütülen ipek ticareti ve bu ticarete demiryollarının sağladığı
katkılar gibi konulara değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bir Aylık Vakayı„a Atf-ı Nazar-1, nr. 2689, 22 Mayıs 1897, s. 1,
(YaklâĢık olarak bir ay gibi bir sürede baĢlayıp sona eren Osmanlı-Yunan
harbine dair değerlendirmeler yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bir Büyük Sanatkârın Defter-i Hatıratından, nr. 2434, 10 Mayıs 1896, s. 3,
(Fransız bestekâr Charles Gounod (?)‟nun hatıralarına yer veren eserden söz
edilmektedir.)
[Ġmzasız], Bir Büyük ġairin Ahvâl-i Hususiyesi, nr. 2413, 19 Nisan 1896, s. 2-3,
(Henri Rochefort tarafından kaleme alınan bir eserden, Hugo hakkında bazı
fıkralar aktarılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bir Edibenin Vefatı, nr. 2545, 29 Ağustos 1896, s. 3, (Fransız
gazetecilerinden biri olan Lapiyer Döfayes(?)‟in hayatı ve yazarlığı hakkında
bilgi verilmiĢ; ölüm haberi duyurulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Bir Facia-yı AĢk, nr. 2533, 17 Ağustos 1896, s. 3, (Kıskançlık yüzünden
kocasını öldüren oyuncu kadının mahkemesine ve olayın ayrıntılarına dair
bilgilere yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bir Faydalı Mikrop, nr. 2259, 17 TeĢrinisani 1895, s. 2, (Mikropların
varlık sahasındaki faydaları üzerine bilgiler verilmektedir.)
589
[Ġmzasız], Bir Gazetenin Tercüme-i Hali, nr. 2884, 3 Kânunuevvel 1897, s. 4,
(Londra‟da akĢam gazeteleri arasında yaĢanan rekabet hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Bir Hakiki SergüzeĢt, nr. 2375, 12 Mart 1896, s. 3, (“Kamelyalı Kadın”
adlı esere ilham olmuĢ Marie Duplessis hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bir Harika-yı Sanat, nr. 2912, 31 Kânunuevvel 1897, s. 4, (20. asrın
baĢında Fransa‟da açılacak olan sergi için ressam Mösyö Jarve‟nin(?)yapmayı
planladığı devasa boyutlardaki tablo hakkında bilgi verilir.)
[Ġmzasız], Bir Madamın Sirkat Merakı, 2458, 3 Haziran 1896, s. 3, (Londra‟da
yaĢayan kleptomani(çalma hastalığı) hastası bir kadına dair okunan haber
nakledilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bir Sahibe-i Fazilet, nr. 2444, 20 Mayıs 1896, s. 3-4, (DüĢkün kadınlara
yardım eden ve onları içinde bulundukları sefih hayattan kurtaran bir kadına
dair Paris gazetelerinde yayınlanmıĢ bir fıkra nakledilmektedir.)
[Ġmzasız], Bir SergüzeĢt-i Garip, nr. 2498, 13 Temmuz 1896, s. 3, (Yaya olarak
seyahat eden bir Fransız yazarın, Avusturya‟da baĢına gelen bir hadiseyi
anlattığı fıkra aktarılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bir ġairi ġair Eden Ne ĠmiĢ, nr. 2466, 11 Haziran 1896, s. 3, (Paris‟te Ģairi
Ģair yapan meselenin ne olduğunu tartıĢmak üzere toplanan mecliste anlatılan
fıkralar hakkında bilgi verilir.)
[Ġmzasız], Bir ġairin Cevab-ı Hekimanesi, nr. 2469, 14 Haziran 1896, s. 3, (Emil
Berjera‟nın kendisi hakkında asılsız iddialarda bulunan bir adama bakıĢ açısı
ele alınmıĢtır.)
[Ġmzasız], Bir Ticaret-i Habîsane, nr. 2221, 10 TeĢrinievvel 1895, s. 2-3, (Fransa‟da
kadınlar üzerinden yapılan alıĢveriĢ konusu irdelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Bir Vak‟a-yı Müessere, nr. 2322, 19 Kânunusani 1896, s. 2-3, (Fransa‟da
bir doktorun tedavi ettiği hastasıyla arasındaki duygusal bağın yıllar sonra
ölümle son buluĢu anlatılır.)
590
[Ġmzasız], Bir Zeki Muharririn Hidematı, nr. 2402, 8 Nisan 1896, s. 4, (Bir Ġngiliz
yazarın yeni ve farklı çözümler üreterek toplumun ihyasına çalıĢtığı
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Biraz Da Ġstatistikten Bahsedelim, nr. 2342, 8 ġubat 1896, s. 2,
(Toplumsal servetle eğitime ayrılan bütçe arasındaki iliĢki incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Böceklerde Muhabbet ve Sevda, nr. 2487, 2 Temmuz 1896, s. 3,
(Böceklerin çoğalmaları ve birlikte yaĢamaları hakkında değerlendirmeler ve
örneklendirmeler yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Büyük ve Küçük Milyonerler, nr. 2207, 26 Eylül 1895, s. 3, (Milyonerler
hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Caniler ve Cinayetler, nr. 2908, 27 Kânunuevvel 1897, s. 3, (Fransa‟da
iĢlenen
cinayetler
üzerine
bir
komiserin
kaleme
aldığı
makale
nakledilmektedir.)
[Ġmzasız], Canlı Fotoğraf ve Sesli Fotoğraf, nr. 2607, 29 ġubat 1897, s. 3, (Halk
arasında rağbet gören sinema hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Çay, nr. 2246, 4 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Çayın kullanımı ve yetiĢtirildiği
yerler hakkında bilgiler mevcuttur.)
[Ġmzasız], Çikson Kafilesi ve Kutb-ı ġimâlî Seyahati, nr. 2258, 16 TeĢrinisani 1895,
s. 3, (Çikson kafilesi tarafından gönderilmiĢ, seyahatleri esnasında geliĢen
durumları bildiren bir yazıdır.)
[Ġmzasız], Çin‟de Ziraat, nr. 2591, 13 ġubat 1897, s. 3, (Çin‟de ziraatın öneminden
ve Çin‟in zirai geleneklerinden söz edilmektedir.)
[Ġmzasız], Çocuklar, nr. 2554, 7 Kânunusani 1897, s. 3, (Çocuklara yapılan kötü
muamele incelenmiĢ buna örnek olarak Fransa‟da yaĢanan bir hadise
gösterilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Dalları Bastı Kiraz ve Misk Kokulu Çilek, nr. 2445, 21 Mayıs 1896, s. 3,
(Çilek ve kirazın Fransızlar tarafından iddia edilen faydalarına dair bilgiler
verilir ve bu iddiaları güçlendiren örnekler sunulur.)
591
[Ġmzasız], Daü‟l-Küul ve Tedabir-i Lazıme, nr. 2777, 18 Ağustos 1897, s. 4, (Paris‟te
bir doktorun alkolün zararları üzerine yaptığı çalıĢmalardan söz edilmektedir.)
[Ġmzasız], Dekaik-i Edebiye, nr. 2762, 3 Ağustos 1897, s. 4, (Edebiyatta Ģekil kadar
mananın da önemli olduğunu savunan bir mektuptur.)
[Ġmzasız], Dersaadet‟te Musiki, nr. 2395, 1 Nisan 1896, s. 3, (Aynı baĢlıkla Avrupa
gazetelerinden birinde yayınlanmıĢ olan bu yazı bir gezginin gözünden
Ġstanbul‟da musikinin gördüğü rağbeti ve temayülü yansıtır.)
[Ġmzasız], Dersaadet‟te Sabun Ticareti, nr. 2406, 12 Nisan 1896, s. 3, (Ġstanbul‟da
sabunun fazlaca kullanılması dolayısıyla kazandığı ticari değer hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Diplomasız Muallimler, nr. 2223, 12 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Muhtelif
dillerin öğrenilmesini sağlayan özel eğitimciler hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Drahoma, nr. 2445, 21 Mayıs 1896, s. 3, (Hıristiyan âleminde
gelenekselleĢmiĢ para karĢılığı yapılan evlilikler hakkında değerlendirmeler
yapılmaktadır.)
[Ġmzasız], Düello, nr. 2424, 30 Nisan 1896, s. 3, (Düello nedir, neden yapılır gibi
sorulara cevap verilmiĢ ve akla uygun olmadığı savunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Elektrik Gözü, nr. 2585, 7 ġubat 1897, s. 3-4, (Ġngiltere‟de keĢfedilen,
duvarların ardını, insan vücudunun içini gösteren bir alet hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Elektrik Vapurları, nr. 2259, 17 TeĢrinisani 1895, s. 2, (Bergen
limanındaki elektrikli vapurlar hakkında bilgi verilir.)
[Ġmzasız], Elmasın Ahvâl-i Tarihiye ve Suver-i Ġsti„maliyesi, nr. 2227, 16
TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Elmas madenleri ve elmasın kullanım Ģekilleri
hakkında malumat verilmektedir.)
[Ġmzasız], Emsâl, Mütekâbile ve MüĢtereke, nr. 2905, 24 Kânunuevvel 1897, s. 3-4,
(Arapça, Farsça, Fransızca, Türkçe arasında ortak veya benzer olan
atasözlerini inceleyen bir yazı dizisidir.)
592
[Ġmzasız], Eskimoların Bir Ziyafeti, nr. 2201, 20 Eylül 1895, s. 3, (Eskimoların
misafirperverliği ve ikramları konu edilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Esrâr u Âdâb-ı Sıyâm, nr. 2358, 24 ġubat 1896, s. 1, (Orucun ve Ramazan
ayının faziletleri hakkında yazılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Evlilik Mi Ġyidir Bekârlık Mı, nr. 2251, 9 TeĢrinisani 1895, s. 2-3,
(Gazetenin haftalık yayınladığı sorulardan biridir.)
[Ġmzasız], Fazail-i Cuma ve ġerait-i Vazife-i Dua, nr. 2371, 8 Mart 1896, s. 1, (Cuma
gününün ve bu günde yapılacak dua ve ibadetin faziletlerine değinilmektedir.
Manastırlı Ġsmail Hakkı Efendi tarafından hediye edilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Fedakâr Kız, nr. 2216, 5 TeĢrinievvel 1895, s. 2-3, (Ġngiltere‟de bir vapur
kazasında fedakârlık ve cesaret örneği sergileyen genç bir kız hakkındadır.)
[Ġmzasız], Fen ve Sanat, nr. 2579, 1 ġubat 1897, s. 3, (“Tarih fen midir yoksa sanat
mıdır?” sorusunu tartıĢan bu makale Albert Sorel‟den tercüme edilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Fenn-i Tıp ve Âsâr -ıEslâf, nr. 2365, 2 Mart 1896, s. 2-3, (Bilimsel
ilerleme için geçmiĢte yapılan çalıĢmalara önem verilmesi hususu üzerinde
durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Fevâid-i Beytiye, nr. 2757, 29 Temmuz 1897, s. 3, (KararmıĢ gümüĢlerin
temizliğine dair pratik bilgiler verilmektedir.)
[Ġmzasız], Fıkarat-ı Garibe – Zavallı Hırsız, nr. 2395, 1 Nisan 1896, s. 4, (Hırsızlık
esnasında hırsıza ev sahibi tarafından kurulan tuzaklara örnek teĢkil edecek
fıkralar yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Fıkra-ı Ramazaniye, nr. 2359, 25 ġubat 1896, s. 2, (Ramazan gecesi bir
davette midenin sınırları üzerine yapılan bir konuĢma hakkında bilgi verilir.)
[Ġmzasız], Fıkra-ı Ramazaniye, nr. 2360, 26 ġubat 1896, s. 3, (Ramazan gecelerinde
ve iftar sofralarında vuku bulan ilgi çekici hadiseler anlatılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Fıkra-ı Ramazaniye, nr. 2363, 29 ġubat 1896, s. 3, (Unkapanı civarındaki
mahallelerden birine dair gözlemler ve bu mahallenin insanları hakkında
bilgiler yer almaktadır.)
593
[Ġmzasız], Fıkra-ı Ramazaniye, nr. 2368, 5 Mart 1896, s. 3, (“Tiraki Yakup Baba”
adını taĢıyan fıkrada, oruçluyken ortaya çıkan sinirlilik, dalgınlık konusuna
Yakup Baba aracılığıyla değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Fransız Tiyatrolarında Paralı AlkıĢlar, nr. 2401, 7 Nisan 1896, s. 3,
(AlkıĢlamaları için izleyici kiralama meselesi hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Fransiski Sarsey‟in EĢeği, nr. 2228, 17 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Fransız
yazar Fransiski Sarsey hakkında verilen kısa bilgiden sonra onun eĢeğinin
edebiyat dünyasına hangi suretle girdiği anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Fridhof Nans ve Rüfekası, nr. 2546, 30 Ağustos 1896, s. 3, (Kuzey
Kutbunda keĢif yapan Norveçli bir grubun üyelerine ve yaptıkları çalıĢmalara
dair bilgiler aktarılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Fünûn ve Siyasiyat, nr. 2230, 19 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Fennin insanlığa
ve medeniyete yararları üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Garip Bir Ahz u Ġ„ta, nr. 2359, 25 ġubat 1896, s. 2-3, (Amerika‟da bir
esnafla genç, güzel bir kadın arasında yapılan alıĢveriĢ anlatılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Garip Bir Dava, nr. 2408, 14 Nisan 1896, s. 3, (Paris‟te zengin bir tüccarla
yoksul bir adam arasında piyango bileti sebebiyle vuku bulmuĢ meseleden söz
edilmektedir.)
[Ġmzasız], Garip Bir Tabip, nr. 2435, 11 Mayıs 1896, s. 2-3, (Macar asıllı Fransız bir
doktorun sıradıĢı karĢılanan davranıĢlarına dair Fransız gazetelerinde
nakledilen bilgileri içerir.)
[Ġmzasız], Gazete Muhbirinin Mahareti, nr. 2798, 8 Eylül 1897, s. 3-4, (New York‟ta
bir saatçinin karısının ortadan kaybolmasıyla baĢlayan araĢtırmalar hakkında
yazılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Hab-ı Pür-Izdırap, nr. 2373, 10 Mart 1896, s. 3-4, (Dönemin meĢhur
ressamlarından
Alexandre(…)‟ın
verilmektedir.)
594
tablolarından
birisi
hakkında
bilgi
[Ġmzasız], Hakiki Bir Roman[…], nr. 2233, 22 TeĢrinievvel 1895, s. 3-4, (Avrupa
gazetelerinde okunan bir cinayet ve bu cinayetin mahkemesi hakkında bilgi
verilir.)
[Ġmzasız], Hayvanatta Dilencilik, nr. 2552, 5 Kânunusani 1897, s. 3, (Dilencilik
yaptığı görülen hayvanlar hakkında bilgi veren bir makaleden aktarımlar
yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Hayvanların Himayesi, nr. 2452, 28 Mayıs 1896, s. 3, (Evcil hayvanlara
kötü muamelenin önüne geçmek ve yabani hayvanların da vahĢice
katledilmelerini engellemek adına Avrupa‟da yapılan çalıĢmalar hakkında
bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Himaye-i Nev-i BeĢer Cemiyeti, nr. 2524, 8 Ağustos 1896, s. 3,
(Fransa‟da yoksullara yardım amacıyla açılan “Himaye-i Nev-i BeĢer
Cemiyeti” hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Hindistan Cevizi Ağacı, nr. 2244, 2 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Hindistan
cevizi tanıtılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Hindistan Cevizi, nr. 2347, 13 ġubat 1896, s. 3, (Hindistan cevizi
hakkında; yetiĢme Ģartları, yetiĢtiği memleketler, çeĢitleri vb. konulara
değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Hindistan Kâhtı ve Ziraatı, nr. 2557, 10 Kânunusani 1897, s. 3,
(Hindistan‟da görülen kuraklık hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Hissî ve Cinaî Romanlar, nr. 2377, 14 Mart 1896, s. 3, (Cinaî ve hissi
romanlardan hangisinin rağbet gördüğü konusu ve romanın Ahlâk üzerindeki
etkisi tartıĢılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Hükümet-i Seniyyenin Muvaffakiyat-ı Siyasiyesi, nr. 2759, 31 Temmuz
1897, s. 1, (Bir Fransız gazetesinin Osmanlı‟nın siyasî durumuna iliĢkin olarak
görüĢ bildirdiği fıkra değerlendirilmektedir. Bu fıkrada Osmanlı‟nın politik
yükseliĢinden Ģikâyet edilmektedir.)
595
[Ġmzasız], Ġki Büyük Edibenin Heykelleri, nr. 2507, 22 Temmuz 1896, s. 3, (Debord
Valmore ve Amerikalı bir yazarın(?) edebî yetenekleri dillendirilmiĢ ve bu
edibelerin adına heykel dikildiği duyurulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Ġmam-ı Gazali- Hüsn-i Halk, nr. 2362, 28 ġubat 1896, s. 3, (Ġmam
Gazali‟nin “Ġhya‟u Ulum” adlı eserinin bir bölümünü teĢkil eden “Hüsn-i
Halk” baĢlıklı kısmın değerlendirmesine yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Ġnas Ulum-ı Aliye Tahsil Etmeli Midir, nr. 2403, 9 Nisan 1896, s. 3,
(“Kadınlar yüksek ilim tahsil etmeli mi?” sorusuna dair Londra‟da yapılan
tartıĢmalar hakkında değerlendirmeler sunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Ġngiltere ve Almanya, nr. 2526, 10 Ağustos 1896, s. 3, (Ġngiltere ve
Almanya arasında süren toprak elde etme yarıĢı ve sanayi, ticaret vb. alanlarda
ilerleme konusunda gösterdikleri kararlılık hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Ġngiltere‟de AyyaĢlık, nr. 2254, 12 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Ġngiltere‟de
alkol tüketimi konusunda bilgiler verilir.)
[Ġmzasız], Ġsa Dayının Hikâyesi, nr. 2314, 11 Kânunusani 1896, s. 3, (Bursa
gazetesinden alınmıĢ bir yazıdır. Ġhtiyar bir köylünün bir yolculuğu esnasında
baĢına gelen ilginç bir hadise anlatılır.)
[Ġmzasız], Ġslam‟da Sehâ-1, nr. 2572, 25 Kânunusani 1897, s. 3, (Ġslam‟ın cömertliğe
bakıĢ açısı ve baĢkasının nefsini kendi nefsine tercih etme meselesi
incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Ġstidad-ı Musiki, nr. 2477, 22 Haziran 1896, s. 3, (Mozart gibi ünlü
müzisyenlerin müzik dehaları ve yetenekleri hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ĠĢret Beliyesi Aleyhinde Tedabir, nr. 2239, 28 TeĢrinievvel 1895, s. 3,
(Alkol tüketimine dair kanunlardan bahsedilmektedir.)
[Ġmzasız], Japonların Mensucat-ı Harîriyesi, nr. 2238, 27 TeĢrinievvel 1895, s. 3,
(Japonya‟da üretilen ipekli kumaĢlar ve bu kumaĢların ihraç edilmesi hususuna
değinilmiĢtir.)
596
[Ġmzasız], Japonya‟da Terakkiyât, nr. 2342, 8 ġubat 1896, s. 3, (Japonya‟nın ziraat,
ticaret, sanayi gibi daha pek çok alanda gösterdiği hızlı geliĢime dikkat
çekilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat- El ĠĢleri, nr. 2267, 25 TeĢrinisani 1895, s. 3,
(Kadınların hayatında el iĢlerinin olmasının gerekliliğine ve bunun faydalarına
değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat- Ġki Mini Mini Kitap, nr. 2289, 17 Kânunuevvel 1895,
s. 3, (Avrupa‟da yılbaĢlarında eĢlerin birbirine hediye ettikleri iki minik
kitapçık hakkında ve evlilik kurumu hakkında mütalaalar yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, 2414, 20 Nisan 1896, s. 3, (Vaktinden önce dünyaya
gelmiĢ bebeklerin tedavileri konusunda bilgi verilir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2200, 19 Eylül 1895, s. 3, (Fransız kadınlarının
eğitime dair faydalı bir teĢebbüslerinden söz eder.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2212, 1 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Paris kadınlarının
insani değerlerinden bahsedilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2224, 13 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Hem vücudun
hem de Ahlâkın muhafazasına iliĢkin değerlendirmeler yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2227, 16 TeĢrinievvel 1895, s. 3-4, (Çocuklara
verilecek terbiyenin incelikleri hakkındadır.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2235, 24 TeĢrinievvel 1895, s. 3-4, (Çocuk
eğitiminde terbiye vermenin önemine dair bir makaledir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2251, 9 TeĢrinisani 1895, s. 3, (H. Ġkbal adında bir
okurdan alınan mektup değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2260, 18 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Ġpekçiliğe ve ipek
boyamaya dair bilgiler verilir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2281, 9 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Roma‟da
yayınlanan bir gazetede Osmanlı kadınlarına dair yapılan dayanaksız tespitler
eleĢtirilmiĢtir.)
597
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2304, 1 Kânunusani 1896, s. 3, (Çocukların
Ahlâki geliĢimlerini sağlamak onları iyiliğe ve doğruya yöneltmek için neler
yapılabileceği tartıĢılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2315, 12 Kânunusani 1896, s. 3, (Mekteb-i Sanayi
öğrencilerinden Mevhibe adında bir hanımın yazdığı mektuba gazete
tarafından verilen cevaptır.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2328, 25 Kânunusani 1896, s. 3, (Ahlâki
değerlerin korunması noktasında önemli görülen yalan konusunda bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2340, 6 ġubat 1896, s. 3, (Ahlâkın korunmasının
önemine dair yazılan makalelerin devamı niteliğindedir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2365, 2 Mart 1896, s. 3, (Kadınlar için okuldan
sonra da tahsilin devam etmesi gerekliliği konusunda Kahire gazetelerinde
yayınlanmıĢ, genç bir kıza ait nutuktur.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2392, 29 Mart 1896, s. 3-4, (Evin nasıl en doğru
Ģekilde düzenlenebileceği konusunda bilgiler verilmektedir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2419, 25 Nisan 1896, s. 3, (Avrupa‟da kadın
haklarını tartıĢacak bir kongre düzenleneceğinden ve Avrupa‟da kadınlığa
bakıĢ açısından bahsedilmektedir.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2522, 6 Ağustos 1896, s. 3, (Jules Simon
tarafından kaleme alınan “Kadın, Kadın Kalmalıdır” adlı fıkra tercüme
edilmiĢ; kadın ve erkeğin eğitimlerinde farklılık olması fikri savunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Kadınlara Malumat, nr. 2550, 3 Eylül 1896, s. 3, (Jules Simon tarafından
kaleme alınmıĢ olan, kadınlarla erkekler arasındaki akıl ve zekâ farklılığını
inceleyen makale aktarılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Kanarya Kongresi, nr. 2326, 23 Kânunusani 1896, s. 3, (Paris‟te
düzenlenen kanarya temalı kongre hakkında bilgiler içerir.)
598
[Ġmzasız], Karamürsel Fes ve Çuha ve ġayak Darü‟l-Sanayisi, nr. 2328, 25
Kânunusani 1896, s. 3, (Yerli üretimin önemli olması dolayısıyla adı geçen
yerli fabrikanın gösterdiği geliĢimin topluma faydaları üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Karnaval-Apokarya, nr. 2342, 8 ġubat 1896, s. 2-3, (Hıristiyanların
karnaval adıyla yaĢattıkları gelenekleri hakkında bilgiler mevcuttur.)
[Ġmzasız], Kavâim-i Nakdiye, nr. 2274, 2 Kânunuevvel 1895, s. 2, (Kâğıt paralarda
yapılacak değiĢim dolayısıyla kâğıt paranın tarihine dair bilgiler sunulmuĢtur.)
[Ġmzasız], KıĢ Ġçin Taze Üzüm Muhafazası, nr. 2252, 10 TeĢrinisani 1895, s. 2,
(Üzümün kıĢ aylarında da tüketilmesini sağlayacak koruma yollarından söz
edilmektedir.)
[Ġmzasız], Kocaya Varacak Kızlara, nr. 2918, 6 Kânunusani 1898, s. 3, (Avrupa‟da
evlilikler üzerine çalıĢma yaparak ortaya konmuĢ bir eserden tercüme yoluyla
aktarılmıĢ olan makaleye yer verilmiĢtir. Eser genç kızların ve erkeklerin
evlenecekleri kimselerde aramaları gereken özellikleri incelemektedir.)
[Ġmzasız], Kongo Kıtası, nr. 2312, 9 Kânunusani 1896, s. 2-3, (Fransız binbaĢı
tarafından Kongo‟ya yapılan seyahat ardından Kongo‟nun siyasî ve coğrafî
ahvâline dair yaptığı değerlendirmeler yazılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Kuduz Hayvanların Isırdığı Ġnsanlar Ġki Asır Evvel Fransa‟da Nasıl Tedavi
Edilir ĠmiĢ, nr. 2224, 13 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Fransa‟da kuduz tedavisine
sunulan Tıbbî ve manevi tedavi metotları incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Kurt Mu Ġnsan Mı, nr. 2350, 16 ġubat 1896, s. 2-3, (Rusya‟da bir babanın
kurtların saldırısından kurtulmak için çocuğunu ve karısını kurtların önüne
atmasıyla yaĢanan hadise anlatılır.)
[Ġmzasız], KuĢların Musiki ve Raksa Ġstidadı, nr. 2433, 9 Mayıs 1896, s. 3, (KuĢların
müzik ve dans konusundaki yeteneklerini inceleyen bir bilim adamı tarafından
yayınlanmıĢ makale nakledilmiĢtir.)
[Ġmzasız], KuĢpalazı Serumu, nr. 2274, 2 Kânunuevvel 1895, s. 2-3, (KuĢpalazı
serumunun üretimine Ģahit olan bir doktorun gözlemlerine yer verilir.)
599
[Ġmzasız], Kutb-ı Cenûbî Seyahati, nr. 2256, 14 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Almanlar
tarafından Güney Kutbuna düzenlenecek ilmi seyahat hakkında bilgiler içerir.)
[Ġmzasız], Kutb-ı Cenûbî Seyahati, nr. 2401, 7 Nisan 1896, s. 3, Güney Kutbu
hakkında balıkçılardan alınan bilgiler ve buraya yapılan ilmi geziler hakkında
bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Kutb-ı ġimâlî Seyahatleri, nr. 2203, 22 Eylül 1895, s. 2, (Ġsveçli bir
mühendisin kuzey kutbuna yapmayı planladığı balonlu seyahat üzerinde
durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Kutb-ı ġimâlîde Balon, nr. 2470, 15 Haziran 1896, s. 3, (Kuzey Kutbuna
balonla seyahat etmeyi planlayan YüzbaĢı Bat‟ın yaptığı çalıĢmalar ve böyle
bir seyahati önemli kılan özellikler üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Kuvve-yi Elektrikiye ve Niagara ġelalesi, nr. 2235, 24 TeĢrinievvel 1895,
s. 3, (Amerikalıların Niagara ġelalesinden elektrik üretme giriĢimleri
değerlendirilmektedir.)
[Ġmzasız], Küçük Ev Hekimi, nr. 2386, 23 Mart 1896, s. 3, (BaĢ ağrısının tedavisi ve
hazımsızlık sorununun çözümü konularına dair kısa bilgiler yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Küre-yi Kamere Müteallik Yeni KeĢfiyat, nr. 2270, 28 TeĢrinisani 1895, s.
2-3, (Amerikalı bir bilim adamının “Ay” yüzeyinde nehirler olduğu bilgisine
ulaĢması anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], La Dame aux Camelias, nr. 2357, 23 ġubat 1896, s. 2, (Alexandre
Dumas‟nın ölümünden sonra dahi devam eden baĢarılarına ve gördüğü ilgiye
dair bilgiler verilir.)
[Ġmzasız], Lavo Azye‟nin Heykeli ve Fransa‟da Kimya Tahsili, nr. 2539, 23 Ağustos
1896, s. 3, (Ölümünün 100. yılı münasebetiyle Paris‟te heykeli inĢa edilen
kimyagerin
çalıĢmaları
ve
ilme
sağladığı
katkılar
hakkında
bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Li- Hung- Çang ve Rusya Ġle Çin, nr. 2470, 15 Haziran 1896, s. 3, (Çin
BaĢvekili ile Rus muhabirin yaptığı görüĢme neticesinde yayınlanan bilgiler
tercüme edilerek nakledilmiĢtir.)
600
[Ġmzasız], Macaristan Bininci Sene-i Devriye Sergisi, nr. 2255, 13 TeĢrinisani 1895,
s. 3, (Macaristan‟da düzenlenecek sergi münasebetiyle genel ahvâline ve
medeni geliĢimine dair bilgiler verilir.)
[Ġmzasız], Macaristan Sergisi, nr. 2238, 27 TeĢrinievvel 1895, s. 2-3, (1896 senesinin
geliĢi münasebetiyle PiĢte‟de düzenlenecek sergi ve Ģenlik hakkında bilgi
verilir.)
[Ġmzasız], Macaristan‟ın Ahvâl-i Ticariyesi ve Mekteb-i Ticaret-i ġarkiye, nr. 2449,
25 Mayıs 1896, s. 2, (Macaristan‟ın ticarette ilerleme sağlamak adına
yürüttüğü çalıĢmalara ve bu geliĢimi temin etmek için açılan okula dair
değerlendirmeler yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Madagaskar Seferi, nr. 2225, 14 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Madagaskar
adasının Fransızların eline geçmesi hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Makâlât-ı Edebiye- Kadınlar Nazarında Erkekler, nr. 2783, 24 Ağustos
1897, s. 3-4, (“MeĢahir-i Nisvanın Külliyat-ı Âsâr ı” isimli eserden yola
çıkarak kadınların erkekler hakkındaki düĢünceleri ve verdikleri hükümler
hakkında bilgi verilmektedir. Yazı “Âsâr -ı edebiye meraklılarından biri”
imzasını taĢımaktadır.)
[Ġmzasız], Makalat-ı Edebiye- Kadınların Nazarında Erkekler, nr. 2787, 28 Ağustos
1897, s. 3-4.
[Ġmzasız], Makalat-ı Edebiye- Validem, nr. 2873, 22 TeĢrinisani 1897, s. 3, (François
Coppee‟den alınmıĢ bu fıkrada yazar, annesine duyduğu özlemi kaleme
almıĢtır.)
[Ġmzasız], Makale-i Askeriye, nr. 2307, 4 Kânunusani 1896, s. 3, (Rusya‟nın
baĢlattığı Baltık Denizi ile Karadeniz‟i bağlayacak kanal projesinin önemi
konusu incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Makale-i Edebiye- Voltaire, nr. 2566, 19 Kânunusani 1897, s. 4, (Fransız
Ģair Voltaire‟in Ģahsiyeti ve sanatı konu edinilmiĢtir.)
601
[Ġmzasız], Makale-i Zirâiye, nr. 2293, 21 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Tarımsal
faaliyetler ve sorunlar çeĢitli Avrupa ülkelerinden de örnekler verilerek
incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Malumat-ı Hususiyemiz – Osmanlılar- Yunanlılar, nr. 2684, 17 Mayıs
1897, s. 1, (Fransız gazetelerinde Yunanistan‟ın mücadelesini haklı göstermek
maksadıyla yazılan yazılar hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Manastır Muhbirimiz Diyor Ki, nr. 2228, 17 TeĢrinievvel 1895, s. 3,
(Manastır‟da ilk ve sonbahar mevsimlerinde topçu alaylarınca düzenlenen
tatbikatlar hakkında verilmiĢ bilgileri içerir.)
[Ġmzasız], MâĢiyen Devr-i Âlem Seyahati, nr. 2562, 15 Kânunusani 1897, s. 3-4,
(Yaya olarak dünyayı 2 yılda gezen bir Amerikalı gencin bu seyahati hakkında
bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Memalik-i Mahruse-i ġahanede Fünûn-ı Zira„iye, nr. 2196, 15 Eylül 1895,
s. 3, (Ziraatta yeni usullerin kullanılmasının gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Memalik-i ġahanede Demiryolları, nr. 2301, 29 Kânunuevvel 1895, s. 2-3,
(Osmanlı topraklarında ulaĢım sağlayan demiryolu ağları hakkında bilgiler
verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Men„-i Ġstimal-i Küûl, nr. 2321, 18 Kânunusani 1896, s. 3, (Alkol
kullanımının önüne geçmek için muhtelif milletlerce alınan tedbirler ve bu
tedbirlerin yetersizliği gibi konular tartıĢılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Menazır-ı Harpten Bir Levha, nr. 2777, 18 Ağustos 1897, s. 3-4,
(Osmanlı –Yunan savaĢından Velestin Ģehrinde yaĢanmıĢ bir manzara
sunulmuĢtur. )
[Ġmzasız], Mesele-yi Ahlâkiye, nr. 2327, 24 Kânunusani 1896, s. 2, (Toplumların
Ahlâki düzeylerinin ve Ahlâkı korumanın ne denli mühim olduğu konusu
üzerinde durulmaktadır.)
[Ġmzasız], Meserret-efza-yı Mes‟adet Vakt-i Ġftar, nr. 2363, 29 ġubat 1896, s. 1,
(Oruç tutmanın kalbe ferahlık vereceği gibi bu ibadetten uzak durmanın da
kasvet sebebi olacağı izah edilmektedir.)
602
[Ġmzasız], Mevadd-ı Fenniye, nr. 2447, 23 Mayıs 1896, s. 3, (Telsiz iletiĢim
sağlamak adına yapılan çalıĢmalar ve ayrıca ziraat için ormanların önemi
konularına değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Fenniye, nr. 2456, 1 Haziran 1896, s. 3, (Ormanların tahribinin
doğuracağı sonuçlara ve Amerika‟da meĢinden imal edilmiĢ olan topa
değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Fenniye, nr. 2457, 1 Haziran 1896, s. 3-4, (Gemilerin tarihçesi
verildikten sonra Danimarkalı bir mühendis tarafından karada hareket
edebilecek Ģekilde tasarlanan gemi hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Fenniye, nr. 2501, 16 Temmuz 1896, s. 3, (Hayvanların açlığa
gösterdikleri dayanıklılık hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Sıhhiye, nr. 2500, 15 Temmuz 1896, s. 3, (Yaz aylarında sıcak
havanın yol açtığı cilt sorunlarına karĢı denize girmenin faydaları hakkında
bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Tarihiye 13, nr. 2613, 7 Mart 1897, s. 3-4, (Bayramlar tarihi bir
zeminde incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Tarihiye 14, nr. 2620, 14 Mart 1897, s. 3, (Asker ve memurlara
ödül olarak takdim edilen “NiĢan”ların tarihi seyri incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Mevadd-ı Zirâiye, nr. 2343, 9 ġubat 1896, s. 3, (Tarımsal faaliyetler için
yararlı ve güncel bilgilerin verildiği fıkralar yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Mevsim Balıkları ve Balıkçılar, nr. 2552, 5 Kânunusani 1897, s. 3,
(Denizlerdeki balık oranları ve balıkçıların kazançları yıllara göre mukayese
edilmekte ve bu konuda bilgiler verilmektedir.)
[Ġmzasız], Mevsim-i Sayf, nr. 2491/2493, 6/8 Temmuz 1896, s. 4, (Yaz aylarında
ince ve hafif giysilerin tercih edilmesi gerektiğini tavsiye eden bir okur
mektubudur.)
[Ġmzasız], Mezarlıkta, nr. 2593, 15 ġubat 1897, s. 3, (EĢini ve çocuğu kaybetmiĢ bir
adamın mezarlıkta geçirdiği vakit anlatılmaktadır.)
603
[Ġmzasız], Mikyas-ı Zekâ, nr. 2558, 11 Kânunusani 1897, s. 3, (KiĢisel farklılıklar
görülen zekânın ölçülme Ģekli ve kabul edilen ölçütü hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Milh, nr. 2237, 26 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Tuzun elde ediliĢi, kullanımı
gibi meselelerle ilgili bilgiler bulunmaktadır.)
[Ġmzasız], Moskova ġehri ve Mebani-i Aliyesi, nr. 2456, 1 Haziran 1896, s. 3,
(Kralın taç giyme töreni dolayısıyla Moskova‟nın tarihi dokusuna ve
binalarına dair bilgiler verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Moskova ġehri, nr. 2392, 29 Mart 1896, s. 3, (Rus imparatorunun taç
giyme töreninin yaklaĢması münasebetiyle Moskova çeĢitli yönleriyle
tanıtılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Mösyö Pastör‟ün Halefi, nr. 2233, 22 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Pastör‟ün
vefatı üzerine göreve getirilen bilim adamı tanıtılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Muallim Röntgen‟in KeĢfi ve Ġlm-i Tıp, nr. 2340, 6 ġubat 1896, s. 3,
(Ünlü Alman bilim adamı Röntgen‟in kendi ismiyle anılan icadı ve tıp
dünyasına katkıları hakkında bilgiler verilir.)
[Ġmzasız], Mucib-i Fahr ü Mübahat Bir Güzel Tesadüf, nr. 2686, 19 Mayıs 1897, s. 1,
(Sultan Abdülhamit‟in gazi unvanı aldığı 6 Mayıs gününün Dömeke zaferine
tesadüf ediĢi hakkında yazılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Muhafaza-yı Esmâk, nr. 2193, 12 Eylül 1895, s. 3, (Azalan balık türlerinin
korunmasına dair bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Musâhabe-i Fenniye, nr. 2565, 18 Kânunusani 1897, s. 3-4, (Asma
köprüler, rasat dürbünü, orman tahribatı gibi muhtelif daha baĢka konular
hakkında kısaca bilgiler verilmektedir.)
[Ġmzasız], Musikinin Tesirat-ı Garibesi, nr. 2414, 20 Nisan 1896, s. 3, (Müziğin
insanın vücuduna ve ruhuna etkileri hakkında bilgiler verilmiĢ; bu konudaki
iddialar değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Mübâhis-i Fenniye, nr. 2586, 8 ġubat 1897, s. 3, (Dağlardaki
hareketlilikler üzerine yapılan çalıĢmalar vs. hakkında bilgi verilmektedir.)
604
[Ġmzasız], Müessir Bir Roman-ı Esasi, nr. 2332, 29 Kânunusani 1896, s. 3,
(Kumkapı‟da kilisenin kapısına bırakılan çocuğa bir kahvecinin sahip çıkması
anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Mühim Bir Dolandırıcılık, nr. 2309, 6 Kânunusani 1896, s. 2, (Londra‟da
bir kuyumcunun baĢına gelen dolandırıcılık hadisesi hakkındadır.)
[Ġmzasız], Münasebat ve Revâbıt-ı Edebiye, nr. 2553, 6 Kânunusani 1897, s. 3,
(Milletlerin
edebiyatları
arasında
görülen
etkileĢim
hakkında
bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Münteha-yı ġarka Dair Bir Japonyalının Mütalaatı, nr. 2909, 28
Kânunuevvel 1897, s. 3, (Avrupalı devletlerin Uzak Doğu‟da yaptıkları
iĢgallere dair Japon bir fikir adamının yıllar evvel yaptığı öngörü niteliğindeki
değerlendirmeler yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Münteha-yı ġarkta Avrupalılar, nr. 2908, 27 Kânunuevvel 1897, s. 3,
(Almanların Kiyaoçeo limanını iĢgal etmeleri hakkında bilgi verilmiĢ,
değerlendirmeler yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Müsabaka-i Edebiye, nr. 2863, 12 TeĢrinisani 1897, s. 4, (“Lisanımız en
ziyade
ne
türlü
eserler
muhtaçtır?”
sorusunu
yanıtlayan
fıkralar
yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Müsabaka-i Edebiye, nr. 2870, 19 TeĢrinisani 1897, s. 4, (Lisanımızın ne
gibi eserlere muhtaç olduğu konusunu tartıĢan fıkralar yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Müsabaka-i Edebiye, nr. 2877, 26 TeĢrinisani 1897, s. 4, (YenileĢme
dönemi edebiyatında Akif PaĢa‟ya kadar yetiĢen Ģairler arasında en takdire
değer görülen Ģairin kim olduğunu izah eden fıkralar yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Müskiratın Tenakıs-ı Nüfusa Hizmeti, nr. 2267, 25 TeĢrinisani 1895, s. 2,
(Ġngiltere ve Fransa‟daki evlenme oranları ve bunlara etki eden durumlar
üzerine bilgi verilir.)
[Ġmzasız], Müslümanların ĠstikĢafatıyla Coğrafyaya Müteallik Terakkiyat, nr. 2298,
26 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Ġslam dünyasının yaptığı keĢiflerle coğrafyaya
sağladığı katkılar üzerinde durulmuĢtur.)
605
[Ġmzasız], Müsta„mer-i ġehîr Duplikas, nr. 2569, 22 Kânunusani 1897, s. 4, (Fransa
adına Hindistan‟da valilik görevinde bulunmuĢ olan Duplikas adındaki zat
tanıtılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Mütalaa-yı Mahsûsa- Garip Bir Merak, nr. 2462, 7 Haziran 1896, s. 3,
(Değerli taĢlara merak duyan bir kadının evinin neredeyse tamamını taĢlarla
donattığına dair Paris gazetelerinde okunan fıkra nakledilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Namazın Ehemmiyet-i Azimesi ve Fevâid-i Ahlâkiyesi, nr. 2365, 2 Mart
1896, s. 1, (Namaz kılmanın faziletleri ve Ahlâki açıdan sağlayacağı katkılar
değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Odalarda Çiçek YetiĢtirmek, nr. 2287, 15 Kânunuevvel 1895, s. 2, (KıĢ
aylarında evde çiçek yetiĢtirmenin püf noktaları hakkında malumat verilir.)
[Ġmzasız], Paçavracılık, nr. 2250, 8 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Eski eĢyaların yeniden
değerlendirilmesi ve bu hususunun Avrupa ve Amerika‟da gördüğü rağbet
hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], PadiĢahım Çok YaĢa, PadiĢahım Çok YaĢa, nr. 2566, 19 Kânunusani
1897, s. 1, (Her yıl hac mevsiminden önce düzenlenen “Surre-i Hümayun”
törenleri münasebetiyle kaleme alınmıĢtır.)
[Ġmzasız], Paris Ahvâl-i Cinaîyesi, nr. 2485, 30 Haziran 1896, s. 3, (Paris‟te cinayet,
hırsızlık gibi suçlarda görülen artıĢa örnek olabilecek bir vaka bildirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Paris Muhbir-i Mahsusumuzdan- Hengâme-i Harp ve Avrupa Gazeteleri,
nr. 2693, 26 Mayıs 1897, s. 4, (Osmanlı-Yunan muharebesinin Avrupa gazete
ve dergilerinde ne suretle yer aldığı ve bu meseleye gösterilen ilgi hakkında
bilgiye yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Paris‟te 1900 Sergisi, nr. 2228, 17 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Paris‟te
düzenlenecek 1900 yılı sergisinin mali kaynakları hakkında malumat
sunulmaktadır.)
[Ġmzasız], Paris‟te Elsine-i ġarkiye Mektebinin Yüzüncü Sene-i Devriyesi, nr. 2245,
3 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Paris‟te doğu dilleri eğitimi veren okulun yüzüncü
yılı münasebetiyle yazılmıĢtır.)
606
[Ġmzasız], Paris‟te Li-Hung- Çang, nr. 2510, 25 Temmuz 1896, s. 3, (Paris‟e gelen
Uzak Doğulu liderin yaptığı görüĢmeler hakkında Fransa‟da yapılan
değerlendirmeler aktarılmaktadır.)
[Ġmzasız], Pastör‟ün Ziya-yı Ebedîsi ve Terakkiyât-ı Fenniyenin Takdiri, nr. 2222, 11
TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Pastör‟ün ölümü üzerine onun bilim dünyasına ve
medeniyete sağladığı katkılar incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Petit Jurnal Gazetesi ve Ispanak Mahsulü, nr. 2415, 21 Nisan 1896, s. 3,
(Petit Jurnal gazetesinin demir eksikliği için ıspanak yemeyi önermesi
hakkında yazılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Rodos Adasında Ġpekçilik, nr. 2406, 12 Nisan 1896, s. 3-4, (Rodos‟ta
önemli bir ticari faaliyet olan ipekçilik ve ipekçiliğin geliĢimi hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], Sanayi‟-i Bedi‟ada Güzellik Hakkında Fikriniz Nedir?, nr. 2884, 3
Kânunuevvel 1897, s. 4, (Güzel sanatlarda estetik konusunu inceleyen fıkralar
yer almaktadır.)
[Ġmzasız], SarhoĢ ġarkıları, nr. 2274, 2 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Avrupa‟da alkolle
mücadele adına, sarhoĢluğu yücelten Ģarkı ve edebiyat mahsullerine dair
yapılmıĢ bir çalıĢma hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], Sebze-haran, nr. 2232, 21 TeĢrinievvel 1895, s. 2-3, (Doğru beslenme
Ģekilleri ve sebze ağırlıklı beslenme gibi konular incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], Sefain-i Ticariye Ġstatistiği, nr. 2228, 17 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Deniz
ticaretinin yıllık istatistiki oranları değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Servet-i Milel, nr. 2244, 2 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Milli servet nedir, milli
servet oluĢturacak kaynaklar nelerdir gibi soruların cevapları yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Servetinin Kıymetini Bilir Bir Kadın, nr. 2484, 29 Haziran 1896, s. 3,
(Yoksulken çalıĢarak zengin olan bir kadınla, zenginken savurganlık ederek
varlığını yitiren bir kadın mukayese edilmektedir.)
[Ġmzasız], Sevda Mektupları ve Hakiki Bir Romanın Esası, nr. 2399, 5 Nisan 1896, s.
3, (Alexandre Dumas‟nın arkadaĢlarıyla yaptığı bir seyahat ve bu seyahatte
607
katıldığı bir baloda âĢık oluĢmasıyla baĢlayan ilgi çekici hadise rivayet
edilmektedir.)
[Ġmzasız], Seyahatten Ne Ġstifade Husule Gelir, nr. 2898, 17 Kânunuevvel 1897, s. 4,
(Sabah‟ın “Müsabaka-i Edebiye” köĢesidir. Seyahatin faydalarını inceleyen
fıkralara yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Sıcağa, Soğuğa KarĢı, nr. 2498, 13 Temmuz 1896, s. 3, (Fransız
gazetelerinde yayınlanmıĢ; sıcak ve soğuktan etkilenmemek için hayal
kurmayı tavsiye eden bir fıkra nakledilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Sıhhat-nüma-yı Nisvandan Gözlerin Hıfzı‟s-Sıhhati, nr. 2511, 26 Temmuz
1896, s. 3, (KaĢ, kirpik bakımı ve ıĢığın gözlere etkileri ve zararlı etkilerden
korunma yolları hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Sibirya Ahalisinin Ahvâl-i Ġçtimaisi, nr. 2302, 30 Kânunuevvel 1895, s. 2,
(Rusya nezdinde Sibirya‟nın yeri ile Sibirya‟nın sosyal ve ekonomik ahvâli
gibi konulara değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Sibirya‟da KeĢfiyat, nr. 2271, 29 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Sibirya‟da
Ruslarca yürütülen ilmi araĢtırma hakkında bilgi içerir.)
[Ġmzasız], Sinekler, nr. 2486, 1 Temmuz 1896, s. 3, (ÇeĢitli sinek türlerinin yol
açtıkları zararlar hakkında bilgi verilmiĢ ve bu sineklerin zararlılık derecesi
Osmanlı‟da bulunan sineklerle karĢılaĢtırılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Sivrisinek, Tatarcık, nr. 2493, 8 Temmuz 1896, s. 3, (Sivrisineklerin
yapısal özellikleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.)
[Ġmzasız], Sulh-i Müsellah ve Askerî, nr. 2387, 24 Mart 1896, s. 3, (Amerika
gazetelerinde neĢredilen askerî rakamlar yayınlanmıĢ ve değerlendirmeler
yapılmıĢtır.)
[Ġmzasız], ġark ve Garpta Fikr-i Edebî, nr. 2555, 8 Kânunusani 1897, s. 3, (Doğu ve
Batı edebiyatları, eski ve yeni olmaları açısından değerlendirilmektedirler.)
[Ġmzasız], ġimendiferler ve Posta Vapurları, nr. 2291, 19 Kânunuevvel 1895, s. 3,
(UlaĢım araçlarında elektrik kuvvetinden yaralanmak nazarıyla trenler ve
vapurlar değerlendirilmiĢtir.)
608
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Askeriye, nr. 2401, 7 Nisan 1896, s. 2-3, (Almanya, Rusya
Japonya, Ġtalya, Belçika, Hollanda, Ġsviçre ve Brezilya‟nın askerî gündemine
dair bilgi ve duyurular verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye – EĢya Vagonlarının Teshini, nr. 2263, 21 TeĢrinisani
1895, s. 3, (Almanların yük taĢıyan trenleri ısıtmalarının mantıki izahı
yapılmaktadır.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye- Amerika Milyonerleri, nr. 2316, 13 Kânunusani 1896,
s. 3, (Amerikalı milyonerlerin olağan dıĢı tavırlarına değinilmiĢ ve buna örnek
teĢkil eden bir vaka bildirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye- Felaket-zadegâna Ġmdat ve Muavenet, nr. 2240, 29
TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Medeni seviyenin yükselmesinde yardımlaĢmanın
önemi üzerinde durulmaktadır.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye- Fransa Akademiyası, nr. 2297, 25 Kânunuevvel 1895,
s. 3, (Fransız Akademisine yeni bir üye seçileceğine dair bilgi verilir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye- Küçük Sanatkârlar, nr. 2784, 25 Ağustos 1897, s. 3-4,
(Sanata ve ilme merakı ve yeteneği olduğu halde baĢka mesleklere yönelmek
zorunda kalan kimseler hakkındadır.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye- Matbuat Kongreleri, nr. 2223, 12 TeĢrinievvel 1895,
s. 3, (Medeniyetin ilerlemesinde basın organlarının (gazetelerin) önemini
vurgulamak ve geliĢim sağlamak maksadıyla düzenlenen kongrelerle ilgili
bilgiler verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye- Tese‟ül Kanunu, nr. 2316, 13 Kânunusani 1896, s. 3,
(Dilenciliğin yasaklanması adına Fransa meclisinde yürütülen çalıĢmalar
hakkında bilgi verilir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2201, 20 Eylül 1895, s. 3, (Amerika‟da
demiryollarının yaygın oluĢu incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2204, 23 Eylül 1895, s. 3, (Kuzey kutbu
sakinlerinin medeniyetle tanıĢtırılma çalıĢmalarına yer verilmiĢtir.)
609
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2206, 25 Eylül 1895, s. 3, (Medeni toplumlarda
yardımlaĢma konusu üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2211, 30 Eylül 1895, s. 3, (Çocuklara verilecek
eğitimin zorunlu olması ile ilgili yapılan çalıĢmalar değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2215, 4 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Litografyanın
kıymetini izah eder bir makaledir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2218, 7 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Fransa‟da eğitim
alanında yapılan bir yenilikten söz edilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2221, 10 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Trans Atlantik
ġirketine ait seyahat vapurları hakkında malumat sunulmaktadır.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2226, 15 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Medeniyetin
ilerleyiĢinin bir göstergesi olarak inĢası planlanan vapurlar hakkında bilgi
sunulmaktadır.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2231, 20 TeĢrinievvel 1895, (Çinlilerin
gösterdikleri gayret ve geliĢim incelenmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2241, 30 TeĢrinievvel 1895, s. 3-4, (Fransa
Enstitüsü‟nün 100. yılı Ģerefine verilen Ģenlikler hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2270, 28 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Arjantin‟in Plata
Ģehri hakkında bilgiler içerir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2308, 5 Kânunusani 1896, s. 3, (Fransa‟da
yoksullara yardım için açılan derneğin uyguladığı yöntemin yararları ve
gerekliliği anlatılır.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2387, 24 Mart 1896, s. 3, (Ġlerleyen medeni hayat
içinde saatin yeri incelenmiĢ ve ayrıca sarhoĢluğun önüne geçmek için
Ġngiltere‟de alınan bir tedbir hakkında da bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2391, 28 Mart 1896, s. 3, (Kuzey Kutbunda
yapılan keĢif çalıĢmalarıyla, Trablusgarp kıyılarında görülen köpek balıkları
hakkında bilgiler içerir.)
610
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2394, 31 Mart 1896, s. 3, (Sarah Bernhardt‟ın
Amerikalılara dair izlenimlerine yer veren bir mektubu, bir Fransız yazarın
gazeteciliğe dair değerlendirmeleri ile uzun ömürlü olma konusu iĢlenmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2416, 22 Nisan 1896, s. 3, (Evlilik ve bebek sahibi
olmak için uygun olan yaĢ aralığı hakkında yapılan çalıĢmalar ve iddialar
aktarılmıĢtır.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2424, 30 Nisan 1896, s. 3-4, (Osmanlı
coğrafyasında henüz mevcut olmayan “sinematografya” hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2431, 7 Mayıs 1896, s. 3-4, (Teleskopun icadından
ve asfaltın muhtelif kullanım Ģekillerinden söz edilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2489, 4 Temmuz 1896, s. 3, (Mösyö Andre adında
bir bilim adamının Kuzey Kutbuna balonla yapmayı planladığı keĢif gezisinin
önemi bildirilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2491, 6 Temmuz 1896, s. 3, (Termojen adındaki
elektrikli battaniye, kâğıttan yapılmıĢ sigaralar gibi çeĢitli ülkelerde yaĢanan
geliĢme ve keĢifler kısaca bildirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2521, 5 Ağustos 1896, s. 3, (Paris‟te düzenlenen
kimyagerler kongresinde, kimyanın geliĢiminin yol açacağı değiĢiklikleri
açıklayan bir nutuk değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnât-ı Medeniye, nr. 2595, 17 ġubat 1897, s. 3, (“Kadınlar ĠĢretin En
Müessir Devasıdır” adlı kitap ve alkolden kurtulmanın yolları vs. gibi konular
hakkında kısa bilgiler verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2859, 8 TeĢrinisani 1897, s. 3, (François
Coppee‟nin “Journal”e yazdığı “Define-i Matbuat” isimli makale tercüme
yoluyla aktarılmıĢtır.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2883, 2 Kânunuevvel 1897, s. 3, (Fransız
Encümen-i DâniĢinde her yıl dağıtılan ödüller hakkında bilgi verilmektedir.)
611
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Medeniye, nr. 2886, 5 Kânunuevvel 1897, s. 3, (Fransa
Encümen-i DâniĢinde fazilet sahiplerine dağıtılan ödüller hakkında bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Tıbbîye, nr. 2226, 15 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Muhtelif Tıbbî
meseleler ihtiva eden kısa yazılar bu baĢlık altında değerlendirilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûnat-ı Tıbbîye, nr. 2244, 2 TeĢrinisani 1895, s. 3, (Akciğer vereminin
tedavisine dair kısa bir bilgiye yer verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Edebiye- Bir Ressamın En MeĢhur Tablosu, nr. 2469, 14 Haziran
1896, s. 3, (Benjamin Konstan(?) adındaki ünlü Fransız ressamın sanatı
hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Fenniye, nr. 2752, 24 Temmuz 1897, s. 3-4, (Sıcak havanın vücutta
meydana getirdiği değiĢimlerin etkisi incelenmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Fenniye, nr. 2754, 26 Temmuz 1897, s. 4, (Ġngiliz
darülFünûnlarında kadınlar, Amerika‟da icat edilen “Deniz dibi iĢçisi” isimli
alet vb. konularda bilgiler verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Fenniye, nr. 2764, 5 Ağustos 1897, s. 3-4, (Yeni Bir Hava Gemisi,
Sayı Makinesi, Göz Hastalıkları gibi ara baĢlıklarla fen dünyasında yaĢana
geliĢmelere yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Garibe, nr. 2591, 13 ġubat 1897, s. 3, (Mösyö Andre‟nin balonla
seyahati, Paris‟te meĢhur bir süt dükkânı gibi konularda kısa bilgiler
verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Medeniye, nr. 2472, 17 Haziran 1896, s. 3, (Ġngiliz kadınlarının
garip karĢılanan tavırları incelenmiĢ ayrıca Paris‟te fakirlere yardım için
düzenlenen eğlenceler hakkında da bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Medeniyye, nr. 2475, 20 Haziran 1896, s. 3, (Paris‟te düzenlenen
yayıncılar kongresi, Avrupa‟da kadınlara muamele vb. konularda kısa bilgiler
verilir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2480, 25 Haziran 1896, s. 3, (Edison tarafından icat
edilen vitaskop adındaki gösterim aygıtı hakkında bilgi verilmektedir.)
612
[Ġmzasız], ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2486, 1 Temmuz 1896, s. 3, (Yaraların tedavisinde
kullanılan xeroform hakkında bilgi verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2507, 22 Temmuz 1896, s. 3, (Dr. Nikol ve Dr. Refik
Mehmet Bey tarafından keçilerde rastlanan bir hastalığa dair yapılan keĢif ve
Osmanlının bakteriyolojide gösterdiği terakki hakkında bilgi verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2508, 23 Temmuz 1896, s. 3, (Boğazda görülen
“Sirâce” adı verilen bir hastalık ve bu hastalığın tedavisine dair bilgi
verilmektedir.)
[Ġmzasız], ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2553, 6 Kânunusani 1897, s. 3, (Pastör‟ün mezarının
nakli, bisiklet seven kadınlar, körler için kütüphane gibi daha çeĢitli konularda
kısa bilgiler verilmektedir.)
[Ġmzasız], Talak Fabrikası, nr. 2217, 6 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (BoĢanmanın
Avrupa‟da gösterdiği artıĢ üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Talim ve Terbiye ve Tenâkıs-ı Cerâim, nr. 2301, 29 Kânunuevvel 1895, s.
2, (Londra‟nın eğitim ve suç oranlarını ortaya koyan istatistiki bilgilere binaen
eğitimin artması ve suç oranlarında yaĢanan düĢüĢ arasındaki iliĢki
tartıĢılmıĢtır.)
[Ġmzasız], Tananarive ġehri, nr. 2224, 13 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Fransızlarca ele
geçirilen
Tananarive
Ģehrinin
muhtelif
özelliklerine
dair
bilgiler
sunulmaktadır.)
[Ġmzasız], Tarih-i Hikmet-i Tabiiye, nr. 2448, 24 Mayıs 1896, s. 3-4, (Hikmet-i
tabiiye(Fizik)nin tarihsel geliĢimi ve bu alanda yapılan çalıĢmalar, keĢifler vb.
hakkında geniĢ bilgilere yer verilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Tarih-i Terakki-yi Maarif, nr. 2304, 1 Kânunusani 1896, s. 3, (Eğitimsel
geliĢimde kütüphanelerin önemi ve ilk kütüphanelerin hangi milletlerce
oluĢturulduğu gibi konular üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Tarih-i Tıbahat, nr. 2230, 19 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (AĢçılık hakkında
bilgiler verilmektedir.)
613
[Ġmzasız], Tehlikeli Bir Sayd, nr. 2287, 15 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Ġngiliz
gazetelerinde okunan bir balina avı haberi yayınlanmıĢtır.)
[Ġmzasız], Telefonografi, nr. 2273, 1 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Telefon üzerine
yazılmıĢ, telefonla iletiĢim hakkında bilgi veren bir makaledir.)
[Ġmzasız], Terakki-yi Ziraate Ait Bir Tedbir, nr. 2324, 21 Kânunusani 1896, s. 3,
(Ziraatın geliĢmesi için teknolojik tarım aletlerinin kullanılması ve bu
kullanımın yaygınlaĢtırılması konusuna değinilir.)
[Ġmzasız], Tevsi„- Ticaret-i Bahriye, nr. 2370, 7 Mart 1896, s. 3, (Deniz ticaretinin
gösterdiği geliĢme değerlendirilmektedir.)
[Ġmzasız], Tıbb-ı Atikin Garaibi, nr. 2234, 23 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (GeçmiĢ
asırlarda tıp adıyla yapılan yanlıĢlıklar ve cehalet üzerinde durulmuĢtur.)
[Ġmzasız], Tıbbîye-i Türkiye ve Eslâfımız Âsâr -ı Tıbbîyesine Bir Nazar, nr. 2370, 7
Mart 1896, s. 3, (Ġbrahim (Doktor) ve Hakkı (Doktor) tarafından yürütülen bir
çalıĢmayla Hacı Abbas Vehbi‟nin eserinin gün yüzüne çıkarılması ve bu
çalıĢmanın tıp tarihimiz adına önemi anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Tul-ı Ömr, nr. 2215, 4 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Uzun ömürlü kimseler
hakkında malumat verilmiĢtir.
[Ġmzasız], Üzümün Kemâle Gelmesi, nr. 2266, 24 TeĢrinisani 1895, s. 2-3, (Üzümün
olgunlaĢana kadar geçirdiği süreç anlatılmaktadır.)
[Ġmzasız], Yâveri-i Tali„, nr. 2350, 16 ġubat 1896, s. 3, (Miras yoluyla kalan
hazinelerin devlet tarafından uzun yıllar değerlendirildikten sonra hak sahibi
kimselere teslim edilmesi konusu ele alınmıĢtır.)
[Ġmzasız], Yine Korse Meselesi, nr. 2231, 20 TeĢrinievvel 1895, (Korse kullanmanın
zararlarına değinilmektedir.)
[Ġmzasız], Yunanlılara Dürûs-ı Harp, nr. 2915, 3 Kânunusani 1898, s. 2-3, (Fransız
miralay Mösyö Patri tarafından kaleme alınmıĢ olan, Osmanlı-Yunan savaĢını
ve Yunanistan‟ın savaĢ esnasında yaptığı davranıĢları değerlendiren “Dürûs-ı
Harp” adlı makale aktarılmıĢtır.)
614
[Ġmzasız], Yunus Balığı Saydı ve Ticareti, nr. 2314, 11 Kânunusani 1896, s. 3,
(Yunus balığının avlanması ve ticari olarak sağladığı gelir konularına
değinilmiĢtir.)
[Ġmzasız], Zengin Bir Delikanlının Romanı, nr. 2578, 31 Kânunusani 1897, s. 3-4,
(Zengin bir adamın alkol yüzünden hayatını kaybetmesi ve geriye bıraktığı
vasiyet üzerine yapılan tartıĢmalara dair bilgilere yer verilmiĢtir.)
A.(Ayın) F. (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2474, 19 Haziran 1896, s. 4, (Suyun
bütün canlıların hayatlarını devam ettirmeleri için gerekli olan suyun arıtılması
konusu hakkında bilgi verilir.)
A.(Ayın) Z.(Ze), Alexandre Duma-zade‟ye Dair, nr. 2348, 14 ġubat 1896, s. 4,
(Alexandre Dumas(oğul) tarafından genç ediplere yardım edildiği gibi bilgiler
içerir.)
A.(Elif) Aziz, Âsâr -ı Edebiye Nasıl Tenkit Edilir, nr. 2905, 24 Kânunuevvel 1897, s.
4, (Bir edebî eseri tenkit etmenin gerektirdiği yetkinlik ve donanım üzerinde
durulmuĢtur.)
A.(Elif) H(Ha). , Güzel Nasıl Olmalı? , nr. 2498, 13 Temmuz 1896, s. 3, (Güzellik
yarıĢmalarının düzenlenme nedenleri ve güzelliğin neden önemli olduğu
açıklanmıĢtır.)
Abdi-i Amedî, Acaib-i Hayvanattan Atlı Karınca, nr. 2418, 24 Nisan 1896, s. 4,
(Karıncalara dair çeĢitli bilgiler verilmektedir.)
Abdi-i Amedî, Afrika Elmas Madenleri, nr. 2460, 5 Haziran 1896, s. 4, (Afrika‟da
bulunan önemli elmas madenleri ve buradan çıkarılan madenlerin iĢlenme
süreçleri gibi konular hakkında bilgi verilmiĢtir.)
Abdi-i Amedî, Ayakların Hıfzı‟s-Sıhhati, nr. 2439, 15 Mayıs 1896, s. 4, (YanlıĢ
tercih edilen ayakkabıların sağlığa zararları konusunda bilgi verilmektedir.)
Abdi-i Amedî, Elmas, nr. 2453, 29 Mayıs 1896, s. 4, (Elmasın tarihi seyri ve
nerelerde bulunduğu, kimler tarafından iĢlendiği gibi konular hakkında bilgi
verilmektedir.)
615
Abdi-i Amedî, Garâib-i Âdâb- Manikupiler, nr. 2299, 27 Kânunuevvel 1895, s. 3,
(Avustralya kıtasında yaĢayan Manikupiler adındaki yerli halkın yaĢayıĢına ve
taĢ, demir gibi malzemelerle yaptıkları araçlara dair bilgiler verilmektedir.)
Abdi-i Amedî, Garâib-i Âdâb, nr. 2285, 13 Kânunuevvel 1895, s. 4, (ÇeĢitli
milletlerin muhtelif hayat tarzları, yaĢayıĢları, adetleri gibi konulara örnekler
verilmektedir.)
Abdi-i Amedî, Garâib-i Âdâb, nr. 2306, 3 Kânunusani 1896, s. 4, (ÇeĢitli milletlerin
muhtelif
hayat
tarzları,
yaĢayıĢları,
adetleri
gibi
konulara
örnekler
verilmektedir.)
Abdi-i Amedî, Garaib-i Âdat- Seylanlılar, nr. 2313, 10 Kânunusani 1896, s. 4,
(Seylan(Sri Lanka) halkının yaĢayıĢ tarzına ve geçim yollarına dair birtakım
bilgiler verilir.)
Abdi-i Amedî, Garaib-i Âdat, nr. 2320, 17 Kânunusani 1896, s. 4, (Hindistan‟da
yaĢayan bir kabile hakkında çeĢitli bilgiler içerir.)
Abdi-i Amedî, Geçen Senenin Hulasa-yı ġuûn-ı Aliyesi, nr. 2397, 3 Nisan 1896, s. 3,
(1895 yılına ait ilmi çalıĢmalar ve keĢifler hakkında bilgi verilmektedir.)
Abdi-i Amedî, Lûgat Kitabı Okumak, nr. 2467, 12 Haziran 1896, s. 3, (Lûgat
okumanın, mütalaa etmenin gerekliliği ve faydalarına dair değerlendirmelere
yer verilmiĢtir.)
Abdi-i Amedî, Makro Biyotik, nr. 2432, 8 Mayıs 1896, s.4, (Uzun ve sağlıklı bir
yaĢamın sırrını araĢtıran Makro Biyotik hakkında bilgi verilmektedir.)
Abdi-i Amedî, Musahabe-i Fenniye, nr. 2474, 19 Haziran 1896, s.4, (Kuzey Kutbuna
balonla yapılan seyahatler ve keĢif gezileri hakkında muhtelif bilgilere yer
verilmiĢtir.)
Abdi-i Amedî, Musahabe-i Fenniye, nr. 2502, 17 Temmuz 1896, s. 4, (Amerika‟da
ağaçların bina yapımında kullanımları, Paris‟te sergilenen toprak naklinde
kullanılacak araç ve hayvanlar yardımıyla çalıĢtırılan aletlerle ilgili bilgiler
verilmiĢtir.)
616
Abdi-i Amedî, Tazmanyalılar, nr. 2355, 21 ġubat 1896, s. 3, (Tazmanyalıların
yaĢayıĢ tarzları, inanıĢları gibi konular hakkında bilgi verilir.)
Abdi-i Amedî, Yemek, Ġçmekte Ġtidal, nr. 2516, 31 Temmuz 1896, s. 4, (Yeme, içme
ve giyinme konuları incelenmiĢ; bu konularda gözetilmesi gereken denge
hakkında değerlendirmelerde bulunulmuĢtur.)
Abdi-i Amedî, Yorgunluk ve Ġstirahatte Ġtidal, nr. 2509, 24 Temmuz 1896, s. 3-4,
(Zihnin ve bedenin yorgunluğundan kurtulmak için dinlenmenin Ģart olduğu
fakat dinlenmenin de ölçüsünün kaçırılmamasının gerekliliği konucu
açıklanmıĢtır.)
Abdullah Hadi, Anadilimizin Muhtaç Olduğu Eserler, nr. 2877, 26 TeĢrinisani 1897,
s. 3-4.
Abdullah Zühtü, Bahar Ġçinde Hazan, nr. 2404, 10 Nisan 1896, s. 3, (“Bahar Ġçinde
Hazan” adını taĢıyan tablo ve ressamı Barnez(?) konu edinilmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, Bir Kiraz Ġçin, nr. 2418, 24 Nisan 1896, s. 3, (Bir kiraz çekirdeğinin
sebebiyet verdiği evliliğin ilginç hikâyesi anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, Bir Muharririn Muhaberatı, nr. 2488, 3 Temmuz 1896, s. 4,
(François […]‟nın “Dosdoğru Sözlerim” adlı eserinden bir fıkra tercüme
edilmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, Çocuk, nr. 2411, 17 Nisan 1896, s. 3, (Anne olmanın bir kadını
heveslerinden arındırdığı ve değiĢtirdiği anlatılmaktadır.)
Abdullah Zühtü, DüĢünürken, nr. 2707, 9 Haziran 1897, s. 3, (Yazar zihninde
canlanan bir Ģehit çocuğunu, onun babasına benzeme arzusunu anlatmıĢ ve
Ģehit çocuklarının kendisinde bıraktığı etkileri dile getirmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, Faideli Bir Roman Zemini, nr. 2453, 29 Mayıs 1896, s. 3-4,
(Romanların toplumların Ahlâki değerleri üzerinde etkili olduğu fikri
kanıtlanmak için “Çift” adında cinaî bir roman incelenmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, Fransız Encümen-i DâniĢinde, nr. 2411, 17 Nisan 1896, s. 3-4,
(Fransız Encümen-i DâniĢi üyeleri ve yapılan konuĢmalar hakkında bilgi
verilmiĢtir.)
617
Abdullah Zühtü, Ġnsan Nasıl ġayan-ı Ġhtiram Olabilir?, nr. 2474, 19 Haziran 1896, s.
4, (Ġtibar ve hürmet görmek için çalıĢmanın ve gayret etmenin önemi izah
edilmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, MeĢhur Tablolardan, nr. 2362, 28 ġubat 1896, s. 3, (Fransız
gazetelerinde tanıtılan bir ressamın “Belki” adıyla anılan tablosu hakkında
değerlendirme yapılmıĢtır.)
Abdullah Zühtü, Paris‟te Gelinlik Bir Kız, nr. 2432, 8 Mayıs 1896, s. 4, (Kameyl
Jandreo tarafından yazılmıĢ olan fıkra, fakir genç kızların zengin biriyle
evlenmek adına yaptıkları oyunları anlatır. )
Abdullah Zühtü, Sevdiğim Bir Romana Dair, nr. 2376, 13 Mart 1896, s. 3, (Paul
Bourget‟nin “La Terre Promise” adlı eseri hakkında bilgi verilmektedir.)
Abdullah Zühtü, ġairin Validesi, nr. 2509, 24 Temmuz 1896, s. 3, (Bir Ģairin
çocuklarını sıkıntılar içinde büyüten annesinin fedakârlıkları anlatılmaktadır.
Adolf Brisson‟un eserinden tercüme edilmiĢtir.)
Abdullah Zühtü, UnutulmuĢ, nr. 2383, 20 Mart 1896, s. 3, (Bir tablonun tasviri
yapılmıĢ ve tablonun yazarın ruhunda uyandırdığı etki kaleme alınmıĢtır.)
Abdurrahman, Meydan-ı Harpte ġühedâ Olan Serdarlarımız, nr. 2707, 9 Haziran
1897, s. 2, (ġehit düĢen önemli devlet adamlarına Osmanlı tarihinden örnekler
verilmiĢtir.)
Abdül Feyyaz, Makale-yi Zirâiye, nr. 2306, 3 Kânunusani 1896, s. 4, (Çiftçiliğin ve
çiftlik yaĢantısının güzellikleri hakkında yazılmıĢ bir yazıdır.)
Ahmet Bayram, Lisanımız En Ziyade Ne Türlü Eserler Muhtaçtır, nr. 2873, 22
TeĢrinisani 1897, s. 4.
Ahmet Faruk ve ġürekâsı, Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2482, 27 Haziran 1896, s. 3 (Frengi
hastalığının evliliğe engel teĢkil edip etmediği konusu hakkında bilgi
verilmektedir.)
Ahmet Mithat, Dekadanlar, nr. 2628, 22 Mart 1897, s. 2-3, (Ahmet Mithat Efendi
“Servet-i Fünûn”cuları eleĢtirmektedir.)
618
Ahmet Sait, “Çocuk, Terbiye, Ġlm-i Ahlâk”, nr. 2905, 24 Kânunuevvel 1897, s. 4,
(Nesilleri yetiĢtirmede “güzel Ahlâk”ın öneminden söz edilmektedir.)
Ahmet, Âsâr -ı Edebiye Ne Yolda Tenkit Edilmelidir, nr. 2905, 24 Kânunuevvel
1897, s. 4, (Tenkit denince anlaĢılması gerekenler ve tenkidin eserin
anlaĢılmasına sağladığı katkılar hakkında bilgi verilmektedir.)
Ali Fazıl, Makale-yi Askeriye, nr. 2353, 19 ġubat 1896, s. 3, (Askerî çadırlar üzerine
Almanya‟da yapılan çalıĢmalar hakkında bilgi verilmiĢtir.)
Ali ReĢad, Mübâhis-i Maliye ve Ġktisadiye, nr. 2863, 12 TeĢrinisani 1897, s. 3-4,
(Fransa ve Ġngiltere bütçeleri, medeniyet-i cedidenin masarifat-ı düveliye
üzerine
tesiri,
bütçelerdeki
tezayüdün
esbabı
vb.
gibi
konular
incelenmektedir.)
Avni Nedim (Doktor), Ġcmal-i Tıbbî- Sıhhatin Bekası Hakkında Mesail-i Mühimme,
nr, 2327, 24 Kânunusani 1896, s. 4, (Sağlığın korunmasında dikkat gerektiren
hususlar (bulaĢıcı hastalıkların yayılma sahası, doktorlara DâniĢmaksızın
kullanılan ilaçlar vb.) üzerinde durulmuĢtur.)
Avni Nedim (Doktor), Ġcmal-i Tıbbî, nr. 2369, 6 Mart 1896, s. 4, (Tıbbî geliĢmelere
dair kısa bilgiler verilmiĢtir.)
Avni Nedim (Doktor), Mektepler ve Emraz-ı Sâriye, nr. 2232, , 21 TeĢrinievvel
1895, s. 3, (BulaĢıcı hastalıkların yayılmasında okulların etkisi üzerinde
durulmuĢtur.)
AyĢe Nimet, Alman Edebiyatına Dair, nr. 2382, 19 Mart 1896, s. 2-3, (Sosyal
hadiselerinde etkisi açıklanarak Alman edebiyatının geliĢim ve değiĢimi
değerlendirilmiĢtir.)
AyĢe Nimet, Alman Edebiyatına Dair, nr. 2382, 19 Mart 1896, s. 2-3, (Sosyal
hadiselerinde etkisi açıklanarak Alman edebiyatının geliĢim ve değiĢimi
değerlendirilmiĢtir.)
AyĢe Ramha, Kadınlara Malumat, nr. 2277, 5 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Nesilleri
yetiĢtirmede anneye düĢen görevler üzerinde duran bir makaledir.)
619
B. Tabi„i, Suni Yağmur-Kuraklık, nr. 2481, 26 Haziran 1896, s. 3, (Suyun doğa için
gerekliliği, ormanların yaygınlaĢtırılması gibi konulara değinilmiĢtir.
Bedi„, Alexandre Dumas-zadenin Meslek-i Edibanesi, nr. 2299, 27 Kânunuevvel
1895, s. 3, (Alexandre Dumas‟nın edebiyatı algılayıĢ ve kullanıĢ biçimi
hakkında bilgiler mevcuttur.)
Bedi„, Gaston Pari, nr. 2467,
12 Haziran 1896, s. 3, (Fransız Akademisi‟ne,
Pastör‟ün vefatı üzerine, üye olarak kabul edilen Gaston Pari hakkında bilgi
verilir.)
Beylerbeyli Ġbrahim, KuĢ Palazı Ġlleti ve Bir Osmanlı Tabibinin Tetkikatı, nr. 2816,
26 Eylül 1897, s. 3-4, (Kemah‟ta görülen kuĢpalazı salgınını incelemek üzere
görevlendirilen Dr. Nurettin Ramiz Bey‟in yaptığı incelemeler hakkında bilgi
verilmektedir.)
Cemil, (BaĢlıksız), nr. 2707, 9 Haziran 1897, s. 4, (Yazar, Abdullah Zühtü‟nün
“Mecruh
Gazilerimizi
Ziyaret”
isimli
makalesinin
kendisinde
ve
öğrencilerinde uyandırdığı etkiyi anlatmaktadır.)
Çorlulu HaĢim Ağa Hafidi, Bahçe, nr. 2397, 3 Nisan 1896, s. 3, (Rahatlatıcı bir uğraĢ
olarak ele alınan bahçe iĢleri ve bahçe bitkileri hakkında bilgi verilmektedir.)
D. (Dal) B.Y., Hazakat, Fütüvvet, nr. 2593, 15 ġubat 1897, s. 3, (Osmanlı
doktorlarının insani yanları, mesleklerine duydukları saygı ve bağlılık gibi
özellikleri örnekler isimler üzerinden incelenmiĢtir.)
D. Nâdir, Ġktisat ve Onun Teshili, nr. 2530, 14 Ağustos 1896, s. 3, (Ġktisadın
ülkelerin
her
türlü
geliĢimi
için
gerekli
bir
tedbir
olduğu
fikri
savunulmaktadır.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, A„sar-ı Sabıkada Hattın Cihet ve Suret-i Ġstimali, nr. 2369, 6
Mart 1896, s. 3, (Yazının tarihine ve kullanım amacına dair bilgiler
verilmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, KuĢlar ve Musikiye Ġstidatları, nr. 2404, 10 Nisan 1896, s. 3-4,
(KuĢların ötüĢlerindeki nağmeler ve hangi kuĢların bu konuda daha yetenekli
oldukları hakkında bilgi verilmiĢtir.)
620
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-i Bahriye- Bir Hile-i Müstahsen, nr. 2348,
14 ġubat 1896, s. 3, (Bağlı olduğu geminin hareket saatine yetiĢemeyen bir
askerin baĢına gelenlerin hikâyesidir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-i Bahriye- Denize ÂĢık, nr. 2355, 21
ġubat 1896, s. 3, (Yazar denize duyduğu aĢk derecesindeki bağlılığı
anlatmıĢtır.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-i Bahriye7- Bir Ġhtiyar Gemicinin
MüĢâhedatı, nr. 2306, 3 Kânunusani 1896, s. 3, (Ġhtiyar bir gemicinin hayatına
dair hikâyelerin yayınlandığı yazı dizisinin devamıdır.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye (3)- Rüzgâr, nr. 2264, 22
TeĢrinisani 1895, s. 3-4, (Rüzgârın denizde gösterdiği kuvvet ve denizciler için
sahip olduğu önem incelenmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye (4)- Gemicilere Okuyup
Yazmak Lazım Mı?, nr. 2271, 29 TeĢrinisani 1895, (Osmanlı denizcileri
arasında okuma yazma bilenlerin sayısının azlığına binaen okuma yazma
öğrenmenin gerekliliği üzerinde durulmuĢtur.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 1 –Buhar, nr. 2229, 18
TeĢrinievvel 1895, s. 4, (Buhar gücüyle çalıĢan gemiler hakkında bilgi
verilmektedir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 10, nr. 2418, 24 Nisan 1896, s.
3, (Gemilerde, ilerleyen teknik ve bilimsel çalıĢmaların mahsulü olan araçlar
kullanarak
deniz
ticaretinin
de
ilerlemesinin
sağlanacağı
fikri
değerlendirilmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 10, nr. 2453, 29 Mayıs 1896, s.
3, (Ġhtiyar bir gemicinin anılarına yer verilmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 12, nr. 2460, 5 Haziran 1896,
s. 3-4, (Ġhtiyar bir gemicinin anılarına yer verilmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 13, nr. 2474, 19 Haziran 1896,
s. 3-4, (Ġhtiyar bir gemicinin anılarına yer verilmektedir.)
621
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 2, nr. 2236, 25 TeĢrinievvel
1895, s. 4, (Deniz ticaretinin geliĢmesinin lüzumu üzerinde durulur.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 5- Bir Ġhtiyar Gemicinin
Mütalaası, nr. 2292, 20 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Denizciliğin ilerleme
kaydedip kaydetmediği hususuna değinilen, diyaloglarla kurulmuĢ bir
makaledir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 6- Bir Ġhtiyar Gemicinin
Mütalaası, nr. 2299, 27 Kânunuevvel 1895, s. 3, (Ġhtiyar bir denizcinin
hayatına dair anekdotlar paylaĢtığı bir yazıdır.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 8- Bir Ġhtiyar Gemicinin
MüĢâhedatı, nr. 2320, 17 Kânunusani 1896, s. 3, (Ġhtiyar bir denizcinin
hayatından hikâyeler paylaĢılmıĢtır.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Mevadd-ı Umumiye-yi Bahriye 9- Bir Ġhtiyar Gemicinin
MüĢâhedatı, nr. 2327, 24 Kânunusani 1896, s. 3
Ebu‟s-Süreyya Sami, Nakliye-i Bahriye, nr. 2537, 21 Ağustos 1896, s. 3, (Osmanlı
deniz ticaretinin, deniz taĢımacılığının geliĢmesi için neler yapılabileceği
konucu incelenmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Örümcekler Hakkında Bir Tetkikat, nr. 2285, 13 Kânunuevvel
1895, s. 3-4, (Örümceklerle ilgili muhtelif bilgiler verilmiĢtir.)
Ebu‟s-Süreyya Sami, Tarih-i Mela„ibden Bir Nebze, nr. 2278, 6 Kânunuevvel 1895,
s. 3, (Oyun oynamanın ve oyuncakların tarihçesi incelenir.)
Fatma Aliye, (BaĢlıksız), nr. 2628, 22 Mart 1897, s. 3, (Fransız yazarlarından
Madame Adame ve Madame de Route‟un Ġslam dünyası hakkında yazmıĢ
oldukları makaleler değerlendirilmiĢtir.)
Ferit Ġbrahim, Mikrop Mübahasesi Unvanlı Reddiyeyi Ġptal, nr. 2544, 28 Ağustos
1896, s. 2-3, (Mikrop-hastalık iliĢkisi üzerine yapılan tartıĢmada, Hasan
(Doktor) tarafından kaleme alınmıĢ mikrop-hastalık iliĢkisini reddeden
makaleye verilmiĢ cevaptır. )
622
H. (Ha) (Doktor), Erbâb-ı Dehânın Etvâr-ı Garibeleri Iztırarî Midir, nr. 2539, 23
Ağustos 1896, s. 3, (Dâhilerde görülen tuhaf alıĢkanlıklar ve davranıĢlar
değerlendirilmiĢtir.)
Hakkı (Doktor) ve Ġbrahim (Doktor), Tababet-i Türkiye ve Eslâfımız Âsâr -ı
Tıbbîyesine Bir Nazar, nr. 2361, 27 ġubat 1896, s. 3, (Hacı Abbas Vesim‟in
tıp alanında kaleme aldığı eseri hakkında yapılan mütalaalar mevcuttur.)
Hakkı (Doktor) ve Ġbrahim (Doktor), Tababet-i Türkiye ve Eslâfımız Âsâr -ı
Tıbbîyesine Bir Nazar 2, nr. 2373, 10 Mart 1896, s. 3, (Hacı Abbas Vesim‟in
tıp alanında ortaya koyduğu eser üzerine yapılan incelemenin devamıdır.)
Hakkı (Doktor),
Hıfzı‟s- Sıhhat-i Etfal- Mikroptan Azade Süt, nr. 2277, 5
Kânunuevvel 1895, 2-3, (Anne sütünün çocuğa faydaları üzerinde durulur.)
Hakkı (Doktor), Hıfzı‟s-Sıhhat-i Etfalden, nr. 2281, 9 Kânunuevvel 1895, s. 3,
(Anne sütü ve verem konularında bilgiler verilir.)
Hakkı (Doktor), Biçare Sütanneler, nr. 2471, 16 Haziran 1896, s. 3, (Çocukların
sağlığı kadar sütannelerin sağlığının da önemli olduğundan söz edilmektedir.)
Hakkı (Doktor), Çiçek AĢısının Ahvâl-i Tarihiyesine Dair Bir Ġki Söz, nr. 2450, 26
Mayıs 1896, s. 3, (Çiçek aĢısının ilk kez kullanımından itibaren kaydettiği
geliĢimin tarihçesi incelenmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Deniz Hamamları, nr. 2751, 23 Temmuz 1897, s. 4, (Deniz suyunun
ve havasının sağlık açısından sağlayacağı yararlılıklar incelenmektedir.)
Hakkı (Doktor), Hayat-ı Tıflane, nr. 2782, 23 Ağustos 1897, s. 3, (Çocukları sağlığı
için alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veren bir makaledir. )
Hakkı (Doktor), Humma-yı Nefasinin Serumla Tedavisi, nr. 2401, 7 Nisan 1896, s. 3,
(Loğusa humması ve tedavisi hakkında bilgi verilmektedir.)
Hakkı (Doktor), Kadınlara Malumat, nr. 2493, 8 Temmuz 1896, s. 3, (Cildin
gençliğini korumak için yapılması gerekenler bildirilmiĢtir.)
623
Hakkı (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye- Sinir Zaafı, nr. 2323, 20 Kânunusani 1896, s. 23, (Bilhassa kötü alıĢkanlıklardan kaynaklanan sinir buhranı hakkında bilgi
verilir.)
Hakkı (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2418, 24 Nisan 1896, s. 4, (Kezaz hastalığının
serumla tedavisi için yapılan çalıĢmalar değerlendirilmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2481, 26 Haziran 1896, s. 3, (Kadınlar için
güzellik tavsiyeleri verilmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Mikrop Nazariyesinin Eskiliği, nr. 2359, 25 ġubat 1896, s. 3,
(Bakteriler üzerine Pastör tarafından yapılan çalıĢmaların eksik yanlarına ve
daha evvel yapılmıĢ bazı çalıĢmalara dair bilgiler verilir.)
Hakkı (Doktor), Musahabe-i Tıbbîye 1, nr. 2840, 20 TeĢrinievvel 1897, s. 4,
(Sonbahar aylarında soğumaya baĢlayan havaların sağlığa olumsuz etkileri
hakkında yazılmıĢtır.)
Hakkı (Doktor), Musahabe-i Tıbbîye 2, nr. 2848, 28 TeĢrinievvel 1897, s. 3,
(Kloroz(Sararma) hastalığı hakkında bilgi verilmektedir.)
Hakkı (Doktor), Musahabe-i Tıbbîye 3, nr. 2870, 19 TeĢrinisani 1897, s. 4, (Frengi
hastalığına dair bilgi verilmektedir.)
Hakkı (Doktor), Musahabe-i Tıbbîye 4, , nr. 2898, 17 Kânunuevvel 1897, s. 4,
(Ağızdan kan gelmesinin yalnızca verem belirtisi olmadığı hakkında bilgi
verilmektedir.)
Hakkı (Doktor), Profesör Jermense, nr. 2459, 4 Haziran 1896, s. 3, (MeĢhur tıpçı
Prof. Jermense‟in vefatı dolayısıyla yaptığı çalıĢmalar ve eserleri hakkında
bilgi verilmektedir. )
Hakkı (Doktor), Ramazan Hatıraları 1-Mide Menba‟-ı Emrazdır, nr. 2594, 16 ġubat
1897, s. 2, (Dengesiz beslenmenin mideye vereceği zararlara dair bilgiler
verilmiĢ; değerlendirmeler yapılmıĢtır.)
Hakkı (Doktor), ġuûnat-ı Tıbbîye, nr. 2463, 8 Haziran 1896, s. 3, (Tıp dünyasında,
muhtelif hastalıkların tedavisine dair yapılan keĢifler ve yeni tedavi Ģekilleri
hakkındadır.)
624
Hakkı (Doktor), ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2649, 12 Nisan 1897, s. 3, (Fransa‟da gündemde
olan alkolizmle mücadele konusu hakkında bilgi verilmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Tababet-i Türkiye ve Eslâfımız Âsâr -ı Tıbbîyesine Bir Nazar-3,
2382, 19 Mart 1896, s. 3, (Doktor Vesim tarafından kaleme alınan Tıbbî eserin
mütalaasıdır.)
Hakkı (Doktor), Tarih-i ĠĢretten Facialı Sahifeler, nr. 2757, 29 Temmuz 1897, s. 3,
(Alkol kullanımının önüne geçmenin mühim olduğu ve alkol tüketim tarihi ile
ilgili bir makaledir.)
Hakkı (Doktor), Tedavi-i Bi‟l-ma‟ Tarihinden Bir Ġki Satır, nr. 2733, 5 Temmuz
1897, s. 4, (Hastalıkların su ile tedavi edilmesine temkinli yaklaĢanlar için bu
tedavi yönteminin tarihteki örnekleri hakkında bilgi verilmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Tekayyüdat-ı Sıhhiye ve Tıbbîye-yi Etfal 1- BeĢik, nr. 2428, 4
Mayıs 1896, s. 3, (BeĢikler ve beĢiklerin hammaddeleri, Ģekilleri gibi
hususiyetler hakkında bilgi verilmiĢ; beĢikler çocuk sağlığı açısından
incelenmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Tekayyüdat-ı Sıhhiye ve Tıbbîye-yi Etfal 2- Havale Ġlleti, nr. 2438,
14 Mayıs 1896, s. 3, (Havale hakkında çeĢitli bilgiler(sebepleri, belirtileri vb.)
verilmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Terakkiyât-ı Tıbbîye- Eski ve Yeni Tababet, nr. 2693, 26 Mayıs
1897, s. 3-4, (Tıp dünyasında yaĢanan değiĢim ve geliĢimler hakkında bilgi
verilmekte, değerlendirmeler yapılmaktadır.)
Hakkı (Doktor), Tıp Nokta-i Nazarından Velespit, nr. 2514, 29 Temmuz 1896, s. 3,
(Bisikletin sağlık için faydaları incelenmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Tütün, nr. 2214, 3 TeĢrinievvel 1895, s. 2, (Tütünün zararlı etkileri
hakkında yazılmıĢ bir makaledir.)
Hakkı (Doktor), Verem Ġlletine Dair Tedkikat-ı Cedide, nr. 2407, 13 Nisan 1896, s.
2-3, (Verem üzerine
yapılan çalıĢmalar değerlendirilmekte, veremin
bulaĢıcılığı gibi konular ele alınmaktadır.)
625
Hakkı (Doktor), Veremin Yeni Devasına Dair, nr. 2659, 22 Nisan 1897, s. 4,
(Profesör Koh(?) tarafından kaleme alınmıĢ olan, yaptığı çalıĢmayı anlattığı
mektubu nakledilmiĢtir.)
Hakkı (Doktor), Yılancık Ġlletinin Serumla Tedavisi, nr. 2386, 23 Mart 1896, s. 2-3,
(Yılancık olarak bilinen deri hastalığının tedavisi için geliĢtirilen serum
hakkında bilgi verilmektedir.)
Halit Eyüp, Müslümanlarda Ulum-ı Hikemîye ve Tatbikatı, nr. 2316, 13 Kânunusani
1896, s. 2-3, (Ġslam dünyasında fenn-i hikmet adıyla ortaya konmuĢ felsefi
eserler hakkında değerlendirmeler yapılmıĢtır.)
Halit Ziya (UĢaklıgil) (UĢaklıgil), Hikmet-i Zekât, nr. 2628, 22 Mart 1897, s. 3,
(Medeni toplumların önem verdiği yardımlaĢma meselesi, Ġslam‟da mevcut
olan zekât anlayıĢı ile mukayese edilmiĢ ve zekâtın faydaları incelenmiĢtir.)
Hasan (Doktor), Mikrop Mübahasesi, nr. 2540, 24 Ağustos 1896, s. 3, (Mikrophastalık iliĢkisine dair yapılan tartıĢmada Ġbrahim (Doktor) ve Dr. Victor
tarafından yayınlanan makalelere cevap verilmektedir.)
Hasan (Doktor), Mikrop ve Hastalık, nr. 2515, 30 Temmuz 1896, s. 2, (Hastalıkların
mikroplarla iliĢkisi olup olmadığı tartıĢılmaktadır.)
Hüdayi, Fransız Lisanının Tahsili, nr. 2500, 15 Temmuz 1896, s. 3, (Mefhari‟nin
önceki sayılarda ileri sürdüğü Fransızca öğrenenlerin sayısının fazla olduğu
fikrine karĢı olarak Fransızca eğitiminin yeterli dahi olmadığı fikri öne
sürülmüĢtür.)
Hüseyin DâniĢ (Pedram), Fütüvvet, nr. 2628, 22 Mart 1897, s. 4, (Yardımseverlik,
kardeĢlik gibi konulara değinilmektedir.)
Hüseyin DâniĢ (Pedram), Jean Jack Rousseau Kimdi? , nr. 2707, 9 Haziran 1897, s.
3-4, (Jean Jack Rousseau‟nun ilginç hayat hikâyesine yer verilmiĢ ve onun
insanlar üzerinde bıraktığı tesir değerlendirilmiĢtir.)
Hüseyin DâniĢ (Pedram), Makale-i Edebiye- Firdevsî ve Nazm-ı Dâsitan, nr. 2584, 6
ġubat 1897, s. 3, (Milletlerin destan geleneklerinden ve “ġehnâme”den
bahsedilmektedir.)
626
Hüseyin DâniĢ (Pedram), Tefrika-i Mahsûsa- Bostan-ı Mahfî, nr. 2587, 9 ġubat
1897, s. 3, (Marsel Prevost‟nun Bostan-ı Mahfî (Gizli Bahçe) adlı eseri
hakkında bilgiler verilmekte, değerlendirmeler yapılmaktadır.)
Hüseyin Galip, Âsâr -ı Edebiye ve Tenkidât-ı Fenniye, nr. 2898, 17 Kânunuevvel
1897, s. 3, (Bir eserin kıymetini anlamaya yarayacak olan “Tenkit” konusu
değerlendirilmiĢtir.)
Ġ. (Elif) H. (Ha), Celalet-i Kadr-i Mah-ı Ramazan, nr. 2361, 27 ġubat 1896, s. 1,
(Ramazan ayının faziletleri ve Kadir gecesi üzerine yazılmıĢtır.)
Ġ. (Elif) H. (Ha), Fazail ü Âdâb-ı Sıyâm, nr. 2351, 17 ġubat 1896, s. 1, (Oruç
tutmanın faziletleri anlatılmaktadır.)
Ġbni Mahmud Asım, Lisanımız En Ziyade Ne Türlü Eserlere Muhtaçtır, nr. 2877, 26
TeĢrinisani 1897, s. 4.
Ġbrahim (Doktor), (BaĢlıksız), nr. 2402, 8 Nisan 1896, s. 3-4, (Mikropların varlığı,
hastalıklarla iliĢkileri ve bu konuda yapılan çalıĢmalar gibi konular hakkında
bilgi sunulmuĢtur.)
Ġbrahim (Doktor), Bela-yı ĠĢretin Devası Nedir, nr. 2503, 18 Temmuz 1896, s. 3,
(Ġçki belasından kurtulmanın çaresi olarak Ġslamiyet‟e yönelmek tavsiye
edilmiĢtir.)
Ġbrahim (Doktor), Ġcmal-i Tıbbî, nr. 2285, 13 Kânunuevvel 1895, s. 4.
Ġbrahim (Doktor), Ġcmal-i Tıbbîye- Hayvanat-ı Beytiye ve Sirayet-i Emraz, nr. 2292,
20 Kânunuevvel 1895, s. 4, (At, öküz, inek gibi hayvanlardan faydalanırken
onlardaki hastalıkların bir Ģekilde sahiplerine de bulaĢması konusunda bilgi
verilmektedir.)
Ġbrahim (Doktor), KuĢpalazının Serum Ġle Tedavisi ve Redd-i Ġtirazat, nr. 2324, 21
Kânunusani 1896, s. 3, (KuĢpalazı hastalığının tedavisi için geliĢtirilen serum
konu edilmiĢtir.)
Ġbrahim (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye- KuĢpalazı ve Serum ile Tedavisi, nr. 2299, 27
Kânunuevvel 1895, s. 4, (KuĢpalazı(difteri) hastalığının tedavisinde yaĢanan
geliĢmeler, yapılan çalıĢmalar gibi konulara değinilmektedir.)
627
Ġbrahim (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye- KuĢpalazının Serum Ġle Tedavisi 2, nr. 2348,
14 ġubat 1896, s. 3-4, (KuĢpalazı(difteri) hastalığının tedavisinde yaĢanan
geliĢmeler, yapılan çalıĢmalar gibi konulara değinilmektedir.)
Ġbrahim (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2229, 18 TeĢrinievvel 1895, s. 3, (Veremin
bulaĢıcı olup olmadığı sorusunu tartıĢan bir makaledir.)
Ġbrahim (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2446, 22 Mayıs 1896, s. 4, (Fakr‟üddem(kansızlık) hastalığının serumla tedavisi hakkında bilgi verilir.)
Ġbrahim (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2453, 29 Mayıs 1896, s. 4, (Bahar aylarının
ruha verdiği ferahlık yanında fiziksel olarak sebep olabileceği hastalıklara
karĢı tedbir alınması gerekliliği konu edilmiĢtir.)
Ġbrahim (Doktor), Mikrop Mübahasesi Ġsbat-ı Hakikat, nr. 2530, 14 Ağustos 1896, s.
4, (Hasan (Doktor) imzasıyla yayınlanan bakteri-hastalık iliĢkisini reddeden
makaleye cevaben bakteri-hastalık iliĢkisinin varlığı açıklanmıĢtır.)
Ġbrahim (Doktor), Mülahaza-i Mahsûsa, nr. 2379, 16 Mart 1896, s. 3, (KuĢpalazı
hastalığının tedavisine ve yapılan çalıĢmalara dair bir değerlendirmedir.)
Ġbrahim (Doktor), Sıyâm ve Hıfzı‟s- Sıhhat, nr. 2357, 23 ġubat 1896, s. 3, (Oruç
tutmanın sıhhat açısından da sağladığı faydalar değerlendirilmiĢtir.)
Ġbrahim (Doktor), ġuûn-ı Tıbbîye, nr. 2451, 27 Mayıs 1896, s. 3, (Zatü‟l-Cenb
hastalığı (Karaciğer zarı iltihaplanması) ve mikropların etkisi incelenmiĢtir.)
Ġsmail Hakkı, Fazail ü Âdâb-ı Sıyâm, nr. 2354, 20 ġubat 1896, s. 1.
Ġsmail Hakkı, Namazın Âdâbı ve Erkan-ı Celilesi, nr. 2368, 5 Mart 1896, s. 1,
(Namazın faziletleri, faydaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar gibi
meselelere değinilmiĢtir.)
Ġsmail Hakkı, Nasayih-i Ahlâkiyeden Bir Nebze, nr. 2377, 14 Mart 1896, s. 1,
(Mütevazı olmak, affedici olmak gibi Ahlâki konular değerlendirilmiĢtir.)
Ġsmail Hakkı, Tekemmüle-i Mebhas-i Dua ve Hukuk-ı Ebeveyne Ġtina, nr. 2373, 10
Mart 1896, s. 1, (Dua etmenin gerekliliği konusuyla beraber anne ve babaya
628
hürmet ve dua etmek konusu da ele alınmıĢtır. Manastırlı Ġsmail Hakkı
Efendi‟nin hediyesidir.)
Ġsmail Yümni, Suallerimizden, nr. 2304, 1 Kânunusani 1896, s. 3-4, (Gazetenin
okurlarına yönelttikleri sorulara alınan cevaplardan biri yayınlanmıĢtır. Bu
makalede aĢka dair değerlendirmeler yer almaktadır.)
K.(Kaf) Y., Mini Mini Müvezzi„ler, nr. 2421, 27 Nisan 1896, s. 2-3, (Küçük yaĢlarda
sokaklarda gazete ve kitap satan çocuklar konu edinilmiĢtir.)
K.(Kef) Nâdir, Nevresideganımızda Ticaret Meyli, nr. 2870, 19 TeĢrinisani 1897, s.
4, (Osmanlı gençleri arasında revaçta olan ticaretin bu denli tercih edilmesinin
sebepleri izah edilmektedir.)
K.(Kef) Nâdir, UnutulmuĢ Servetler, nr. 2877, 26 TeĢrinisani 1897, s. 3, (Fransa‟da
yeni altın madenlerinin keĢfedilmesi üzerine, yeri kaybedilen madenlerden
bahseden bu fıkra “Ġzi Kaybedilen Altın Madenleri” baĢlığını taĢımaktadır.)
Lütfi (Osmanî Muallimi), Lisanımız En Ziyade Ne Türlü Eserlere Muhtaçtır?, nr.
2872, 21 TeĢrinisani 1897, s. 3-4.
M. Akal(?),Esalib, nr. 2863, 12 TeĢrinisani 1897, s. 3, (Edebî eserde üslubun yerini
ve üslubun çeĢitliliğini inceleyen bir makaledir.)
M. C., Terakki-i Ziraata Müteallik Bazı Tedâbir-i Mühimme 1, nr. 2425, 1 Mayıs
1896, s. 4, (Tarımsal verimliliği artıracak ve ziraatı geliĢtirecek bazı
önlemlerle ilgili bilgiler sunulmuĢtur.)
M. S.(Sin), Bibliyografi-yı Askerî 2, nr. 2355, 21 ġubat 1896, s. 4, (“Taarruz-ı
Ta‟biyevi Muharebe-i Cüz”‟ ve “Yeni Fenn-i Ġstihkâm” adlı askerî bilgiler
içeren eserler tanıtılmıĢtır.)
M. S.(Sin), Bibliyografya-yı Askerî, nr. 2343, 9 ġubat 1896, s. 3, (Belçikalı General
Briyalmon‟un “Müdafaa-yı Hükûmat ve Asr-ı Hazırın Devr-i Ahirinde
Ġstihkâm” adlı eseri tanıtılır.)
M. Sait, Mangal BaĢı KıĢ Gününün Lalezarıdır, nr. 2912, 31 Kânunuevvel 1897, s. 4,
(Ġnsanlığın ilk tarihten bu yana duyduğu ihtiyaçlar ve kıĢ aylarında yaĢanan
ısınma sorununun halledilmesi hakkında bilgi verilmektedir.)
629
Mahmud, Taine Müverrih Midir?, nr. 2870, 19 TeĢrinisani 1897, s. 4, (“Tarihçi
nedir? Taine bir tarihçi olma vasfını taĢır mı?” gibi sorular tartıĢılmıĢtır.)
Mahmut Kemal, Muzafferiyet-i Osmaniye, nr. 2707, 9 Haziran 1897, s. 4, (Osmanlı
padiĢahlarının “Cihad” anlayıĢıyla hareket ederek gittikleri toprakları
aydınlattıklarından söz edilmektedir.)
Mahmut Sadık, Mektep ve Sanat, nr. 2919, 7 Kânunusani 1898, s. 3-4, (Bir milletin
geliĢmesi ve ilerlemesinde eğitimin ve okulların önemi açıklanmıĢtır.)
Mahmut Sadık, Voltaire, Shakespeare ve Madam “Montag”ın Müdafaası, nr. 2912,
31
Kânunuevvel
1897,
s.
3-4,
(Voltaire
ve
Shakespeare‟in
edebî
Ģahsiyetlerinin ve eserlerinin mukayese edildiği bir makale nakledilmiĢtir.)
Mazhar (Doktor), Frengi Ġlletine Dair Mülâhazât-ı Fenniye, nr. 2195, 14 Eylül 1895,
s. 3, (Frengi hastalığına dair bilgi verilmektedir.)
Mazhar (Doktor), Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2490, 5 Temmuz 1896, s. 3-4, (Frengi
hastalığının tedavisine dair yapılan çalıĢmalar ve tedavi Ģekilleri hakkında
bilgi sunulmaktadır.)
Mazhar, Mevadd-ı Tıbbîye, nr. 2435, 11 Mayıs 1896, s. 3, (Frengi hastalığının teĢhis
ve tedavisi tarihi açıdan incelenmiĢtir.)
Mefhari, Bir Fıkra- ġefkat-i Maderane, nr. 2362, 28 ġubat 1896, s. 3, (Çocuğuna
saldıran bir kurt karĢısında canını hiçe sayarak mücadele eden bir anne
anlatılmaktadır.)
Mefhari, Fıkra-i Ahlâkiye- Bir Eser-i Mürüvvet, nr. 2355, 21 ġubat 1896, s. 2-3, (Bir
anne ile çocuğunun yangında mahsur kaldıkları evden kurtarılıĢları anlatılır.)
Mefhari, Fransızca