1939-02-12 - Chernel Kálmán Városi Könyvtár

Transkript

1939-02-12 - Chernel Kálmán Városi Könyvtár
j/
*
LL
' -; ^
59. évffolvam
i*
e
r
Kftszeg,
i; s
/
r
é
i>
Előfizetési díjak : helyben negyedévre
P 1 50
Vidékre és N é m e t o r s z á g b a
P 2 20
K ü l f ö l d r e egy évre 4 dollár
.
v
í:
M
/
* ••••*** • • tjíH^t .. i
I1>3!>. f e b r u á r
i-; r
i
*'
<>
Megjelenik minden vasárnap
Felelős szerkesztő és k i a d ó ideigl.
K ő s z e g , V á r k ö r 39.
hó
1
12.
I
I
7. szám
I
ü
reggel
ifj. R ó n a I
Frigyes
T e l e f o n : 23 s z á m
A
1
I I
T
I
L
Hirdetések ára milimétersoronkint 8 fillér
S z ö v e g k ö z ö t t i reklámhir sora 30 fillér
Nyilttér sora 10 f
Ha t bben a városban akadt ságát már évekkel ezelőtt felismerték
egy c:;ap..t, amely az első hivó szóra a bennünket körülvevő államok és
Most, a farsang idején többet felajánlotta életét a hazáért, bizo- meg is tettek mindent, hogy a nép
járunk a régi, jó Bálházban, amelyről nyára lesz egy másik sereg is, mely széles rétegét felrázzák tespedéséből,
hogy kioktassák a védekezés módn?m nagy művészet megállapítani, a sajái kultúrájáért képes áldozni.
Most,
nemzetiségi
vidékeken
jaira,
hogy tanfolyamokat szervezzehogy a „mindeneslány"
szerepét
mindenütt
népházakat
építenek.
nek
számukra,
hogy e munkán keresztölti be. így tulajdonképpen Kőszeg
kultúrháza is, mert minden, aminek Nézzünk csak körül. Nekünk ínég tül biztosithassák a maguk számára
— ? — az erkölcsi erő állóképességét.
valami köze van a kultúrához I kivéve magyar házunk sincsen.
Mi magyarok nem maradhatunk
az iskolai ünnepélyeket) itt játszódik
ki ebből a munkából, nekünk még
le. A haj csak az, hogy a Bálház
kevésbé
van elpazarolni való vérünk,
gyenge válla ma már nem birja el
mint
bármely
más nemzetnek, nálunk
a kultúra istennőjének nyomasztó
minden
feleslegesen
feláldozott vérterhét. A helyiségek leirását felesMindnyájunk
előtt
ismert
tény,
csepp hiányzik a nemzet vérkeringélegesnek tartom, azok helyettem is
hogy
a
világháború
alatt
és
főleg
séből, rajta kell lennünk minden
beszélnek.
azóta egy új fegyvernem alakult ki erőnkkel, hogy a lakosságnak megü j y hirlik, a rémhir szájróla légi erők, melyeknek repülőgépei szervezése, kioktatása és a szükséges
szájra jár, hogy a Bálházat tulajdoképesek arra, hogy a szenvedést, az védelmi intézkedések keresztülvitele
nosa bezárja, mert nem rentábilis
életveszedelmet az egész ország terü- a legrövidebb időn belül megvalósulüzlet. Mi igaz ebből, mi nein, nem
letére kiterjesszék. De nemcsak ké- hasson.
tudom, de a közönség mégis riadopesek erre, de ez is az egyik legEzt a célt szolgálja a Légoltalmi
zik a hír hallatára, mert akkor hol
fontosabb céljuk. Mindnyájan tisztá- Liga. Hatalmas és nemes feladat,
lesz a színház, a mozi, hol tartjuk
ban vagyunk azzal hogy az elkövet- mert városunk minden házáról, annak
meg a bkokat és banketteket?
kezendő harc nem a fegyveres erők- minden lakójának életbevágóan fonSajnos, e n,j a tt riadozni kell. Kőnek harca lesz a fegyveres erők ellen, tos érdekéről kiván gondoskodni.
szeg ajifj»yira szegény, szegényebb
hanem felismerve azt a tényt, hogy
*kárh a ny falunál, mert nincs kultúra fegyveres erő nem képes ellátni az
ő feladatát, ha a hátország Zavartalan
Szerintem már évtizedekkel eze- munkája nincs biztosítva, ha az utánlőtt kellett volna egy korszerű épü- száilítás nem működik, ha a gyárak
letről gondoskodni szinház és bál- nem dolgozhatnak és nem utolsó
N é m e t h Imre pápai kamarás,
teremmel. De ha ez eddig nem .sorban, ha a hátország lakossagának zárdaigazgatót, aki most kapta meg
valósult meg, most már égetően erkölcsi ereje nem tud megbirkózni a tanügyi főtanácsos címet, a zárda
sürgős a megépitése. Minden prob- a megpróbáltatásokkal.
tanulóifjúsága és ezzel kapcsolatban
lémánál fontosabb. Még pedig neA lakosság erkölcsi ereje és ki- a város közönsége is, meleg ünnepkünk, kőszegieknek kell megépíte- tartása a háború megvívásának és lésben részesítette. A zárda díszternünk. Ez talán banálisnak hangzik, sikeres befejezésének elengedhetetlen mében rendezett ünnepélyen a tade el kell hangzania, mert nálunk feltétele. Hogy mennyire igaz, ezt mi nítóképzőénekkarának üdvözlő éneke
sokan mindent mástól várnak. Az a világháborúnak katonái keservesen után Székely László dr plébános tolállam, a város, vagy egy pénzcsoport tapasztaltuk a saját bőrünkön Ha a mácsolta az új méltóságos urnák a
csináljon mindent,
hogy
nekünk lakosság erkölcsi ereje ilyen hatalmas püspök és a kőszegi papság üdvözlegyen. Pedig ami nekünk szükséges tényező a háború
megvívásában, letét. Ezzel kapcsolatban elismeréssel
azt magunk erejéből kell megalkot- | akkor magától adódik a helyzet, hogy szólt a zárdaigazgató eredményes
nunk. De h o g y a n ? K ö z a d a k o z á s í lakosság erkölcsi erejének meg- lelkipásztori működéséről
Dr vitéz
útján,
mert közérdek. A város törése talán a legelső és legfontosabb Nagy Miklós polgármester a város
nem képes most egy 60 — 80 ezres célja lesz a támadó ellenségnek.
társadalmának nevében köszöntötte
tehertételt beállítani költségvetésébe.
Németh Imrét és rámutatott arra,
E feladat megoldására minden
hogy az ünnepelt nem csak pedaA kultúrház csak a város költségképességgel rendelkezik a repülőgógiai téren működött nagy sikerrel,
vetésétől függetlenül épülhet meg.
gépeknek tömege, mely Európában
de
mint városatya hatékonyan kivette
Eszembe jut a Magyar a Ma- készen áll, indulási parancsra vár,
részét a város szellemi, de különögyarért mozgalom. íme a lelkesedés hogy pusztítást hozó rakományával
sen szociális életének irányításában
eíső hevében 0000 P gyűlt össze. békés városok fölé szálljon és megis, — Dr Tóth Antal tanítóképzőEgy lakosra átlag 70 fillér jut. Több- tegyen mindent, hogy minél nagyobb
intézeti igazgató a város tanintézeféle szempontból lehetne ehhez hoz- pusztítást végezzen. Minél előbb felteinek üdvözletét adta elő, szép bezászólni, de örvendetes a dologban, ; őrölje a polgári lakosság erkölcsi
széd keretében. Tormann János hithogy mindenki kivette a részét az erejét.
tanár a zárda tantestületének nevében
adakozásból. Ha most magunkról,
Fel kell készülnünk e veszedelem üdvözölte Németh Imre tanügyi főa mi kultúrházunkról van szó, sokkal fogadására, meg kell szerveznünk a
tanácsost. A tanitónőképző ifjúsága
nagyobb lelkesedésre és nagyobb védekezés mikéntjét. Az 1935 évi
nevében Kovács Nóri, a Mária konáldozathozatalra van szükség. Egy XII. törvénycikk kötelezővé teszi a gregáció nevében Nagy Etelka, a
jól megszervezett társadalmi akció- légi támadás elleni védekezésben való polgári iskola növendékei nevében
nak sikere nem lehet kétséges. Ha részvételt. Teljesen tisztában vagyunk pedig Szép Ilona mondott üdvözlő
egy tetemes összeg lejegyzésre kerül, mindnyájan abban, hogy a hivatalos beszédet. Az ünnepség többi részét
gondolhatunk állami és városi támo- légvédelem és ennek kiegészítője, a kedves műsor töltötte ki, Korponay
gatásra is. Ha kis emberek képesek hatósági légoltalmi szolgálat nem É. és Ziegler N. IV. éves növedékek
maguknak lakóhazat építeni, csak képes a lakosságnak milliós tömegét Beethoven : Egmond nyitányát adták
tud egy város közönsége egy na- kioktatni, kiképezni és védőeszkö- elő. Schubert: H o v á ? cimű dalát
gyobb kultúrházat emelni Félre kell zökkel ellátni. Szükség van a polgári Tóth A. II. éves növendék énekelte
tenni a kishitüséget és szükkeblü- lakosságnak oly irányú megszervezé- el, Vincze Ilona II. éves növendék
séget, hogy méltók legyünk előde- sére, hogy ez a kioktatás, kiképzés zongorakisérete
mellett.
Székely
inkhez, akik tudtak
templomokat, lehető legrövidebb időn belül keresz- László: „Isten és a lélek" című kölkórházat, iskolákat építeni.
tül vihető legyen. Ezt a célt szolgálja teményét Kiss Irén V. éves növenA kultúrház megépitése egyúttal a Légoltalmi Liga, mely a lakosság- dék szavalta el. A műsort a tanítóa pangásban levő építőiparnak is nak védekezését szervezi meg a lakó- képző és a polgári iskola énekkarának szereplése zárta be.
némi lendületet, s az építőiparosok- házon belül.
Oly
kérdés
ez,
melynek
fontosnak munkaalkalmat adna.
J C u i t ú r f í á z
Mi a célja a
Légoltalmi Ligának?
Nemefh Imre tanügyi íoianacsos
ünneplese
egyes szám ára 12 fillér.
I :
— Hirdetések előre f i z e t e n d ő k
Két báli
éjszaka
Stefánia-bál
A Stefánia Szövetség mult szerdán rendezte meg hagyományos műsoros táncestélyét a Bálház termeiben. A mindig társadalmi esemény
számba menő bál az idén sem cáfolt
rá a régi hírnevére, sőt bizonyos
tekintetben — fényben és sikerben
— az előző Stefánia-bálokat is felülmulta.
A táncot az idén is műsor előzte
meg A kőszegi műkedvelő zenészekből és a reáliskola tisztikarából
alakult szimfonikus zenekar Kéler:
Magyar
vígjáték-nyitányával
—
Budaker Gusztáv dirigálása mellett,
vezette be a műsort. Dirner Gusztáv
dr budapesti Stefánia-orvos, ismert
9
"
_
M
«
f
I
i
4'
•
nepszeru zeneszerző cigányzene kíséret mellett saját szerzeményeiből
adott elő. Igen nagy sikert ért el
hat urileány: Freyberger Kamilla,
Hont Valéria, Hernádi Paula, Szilárd
Mucus, Szerdahelyi Marian és Unger
Marian táncszáma (stilizált valcer).
Sok tapsot kapott Polster Márta
leányliceumi tanárnő, aki Meyerbeer,
Lehár és Kodály dalokat adott elő.
Hernádi Paula, Hont Valéria és
Szerdahelyi Marian magyar
tánca
szintén nagy sikert ért el. Az egész
műsort Szerdahelyi Imre dr ügyes,
szellemes konferálása tette kerekded
egésszé. Befejezésül Bakó Imre százados „szólt hozzá" igazán sziporkázó szellemességgel a műsorhoz
és a konferáláshoz.
A műsort hatalmas számú közönség nézte végig
I'ős.:eg társadalmának elitjét ot'. láttuk a bálon.
Megjelentek: vitéz Nagy Miklós dr
polgármester, Székely László dr plébános, Finta József alezredes, állomásparancsnok, Vastagh Zoltán dr
rendőrkapitány, Saly Arnulf dr bencésigazgató, vitéz Pozsgay Károly dr
alezredes, zászlóaljparancsnok, Chernel Ernő főszolgabíró.
A tánc fél 11 órakor kezdődött
meg. Az Elit-kávéház cigányzenekarának csárdására a táncot a következő hölgyek és urak nyitották
meg: Freyberger Kamilla, Unger
Marian, Szerdahelyi Marian, Szilárd
Mucus, Hernádi Paula. Hont Valéria,
Szerdahelyi Imre dr, Simon András,
Schlaffer József, Dévényi László,
rodor János, Arató József.
A tánc kitűnő hangulatban tartott a reggeli órákig, szupé közben
szerpentin és hólabdacsaták emelték
a hangulatot.
A minden tekintetben kitűnően
sikerült bál megrendezésének érdeme
a Stefánia Szövetség agilis elnöknőjét : dr vitéz Nagy Miklósnét, valamint Szederkényi Ilonkát, a vigalmi
bizottság elnöknőjét és Schlaffer
Józsefet a bál elnökét illeti. A cigányvajda szerepét Szerdahelyi Imre
dr vármegyei közigazgatási gyakornok látta el. A bál és különösen a
műsor sikerét nagyban elősegítették
önzetlen munkájukkal Hont Valéria
I
^f
c
*
1
1
• gr1I
1
•t é
t. ••
vB
1930 február 12
K c - ?c • * ét Vidéke
(
»
<
.
'
S7Jr
r' _
te-.'
*
•
KSrC 'V
;;
•• .
OS3
i
'
*.
elmezesek között,
először c>ak a le-——
, ,
később azon!iban a „civilek* is belevreyültek a színes forgatagba és
ílkt-dő hangulatban
hangulatban rop
roptak
,»pvrc emelkedő
vacsoraszűnet megszakitassal
hairieli 5 óráig a táncot.
A szép erkölcsi és anyag, sikerrel végződött mulatság megren-
aki a nagy sikert elért táncokat
•aerezte es a ruhaka tervezte Hernádi Paulaval együtt Külön dicséret
illeti őket az Ízléses ruhák elkészítéséért is. A zeneszámok betanítója és
a zenekor fáradhatatlan karmestere
Budaker Gusztáv volt.
A megjelent hölgyek névsorát a
rendezőség nem állította össze a
megjelentek nagy szamára való tekintettel.
A báli beszámolóval kapcsolatban helyreigazításként közöljük, hogy
a Stefánia-meghívó védnökei sorából
néhány példányon nyomdahiba folytán elmaradt Barna Pal neve, miért
is ezúton kérjük szives elnézését.
Alábbiakban közöljük a Stefániabál felülfizetőinek névsorát: 35 P-t
Waldmayer Károly, 20 P-t ifj. Czeke
Gusztávné, id. Czeke Gusztáv, Eitner
Gusztávné, dr vitéz Nagy Miklós,
15 P-t dr Pozsgay Károly, 10 P-t
Chernel Istvánné, dr Székely László,
Tauscher Géza, SzendrőGéza, Arató
István, dr Saly Arnulf, drStúr Lajos.
Bass Rezső, Finta József. Gotthárd
Dezső, Cherrel E:nő, dr Hernádi
Laios, vitéz Scholtz Béla, 8 P-t dr
Tóth Antal, P P-t dr West ly Bél*,
Arkauer Mihály, 5 i;-t Lendvay Lajos, Szentmiklóssy Jenő, Barna Pál,
dr Beyer János, Eitner Gusztáv, dr
Kirchknopf B la, Jaross István, Kertai
János, Kirchknopf Jenő, Kirchknopf
Mihály, Kincs István, Németh Károly,
dr Pallay József, dr Kiedl Zoltán,
Schlaffer József, Szabó István, dr
Freyberger Jenő, Herbst Elemérné,
Solymc ss Ottmár, Tihamér Gusztáv,
Tomay Frigyes, dl Vastagh Zoltán,
dr Visnya Aladar, Weiss Vi'mos,
id. Róth Jenő, di Dreiszker Ferenc,
4 10 P-t dr Kiss Istvánné, 3 50 P-t
N. N., 3 P-t dr Hollósy Árpád,
Keresztényi Béla, Nagy Gyula, dr
Linksz Izsák, Hoiczer Mihály, Sombor
mérnök, Berkes Antal, özv. Zoltán
Gézáné, Hoffmann Károly, Ht gc-düs
Gyula, Debreczeni Gyula, dr Lauringer Jánosne, Stipkovits István,
2'50 P-t Somló Bertalan, 2 4 8 P-t
ifj. Róth Jenő, 2 P-t Fabinyi Elek,
Ponesz Lajosné, Kemény Ernő, dr
Pakh Albertne, Omischl
Ferenc,
Bodu berenc, özv. Pusch Károlyné,
ifj. Eitner Gusztáv, dr Gratzl Gyula,
Cserkuti Károly, Martini Ká'olyné,
Róth Ö d ö n , Róth Gyula, Tóth Zoltán, 150 P-t Hoiczer Alajos, Pécs
(
»yula, Ludwig Beláné, Tormán J..
Schönbauer Frigyes, Klasánszky Jánosné, Kondor Józsefné, Holeczius
Sándor, Kaffehr drogéria, N. N.,
1 P-t Kitin nger József, Omischl
Ottó, Szerdahelyi Ödönné, Horváth
N., Gangli N., Zsoldos N., Vértes
Ernő, Görög N., 50 fillért Inovay I.,
Zell Gábor, Manninger Sándorné,
Reményi Ferencné, Dorman Kálmán,
Radványi Mihály, 7-szer N.N. 5 P-t
báró Schelwer, 2 P-t özv. Zsigmond
Ernőné.
dezésének
n unkáját Kirchknopf J e n ő
parancsnok. Németh Mihály es Boda
'fenő alparancsnokok vegeztek.
A jelmezesek névsorát a rendezőség a következőképpen állította
osssze M -r Gréti ( f e l v i d é k i magyar
menyecske). Mártonhelyi Manci ma, var férfi . Kutassy Mária (Piroska),
Iványi Manci Velem (cigánylány^
Szövényi Irén (iskolasleány), Schlogl
Mária (hólabda , ifj. Piüisz János
XV! Lajos király). Schumeth Annus
(pereces fiu), Ba.'d.uf Annus
M *
Baldauf Ilus (kártya . ifj. Wlasits
Gyula ,spanyol lovag , Wlasits Irmus
(balerina , Halik Anci (hólabda),
Torma Teréz (ulánus százados), Szabó
Sári Bükk (kéményseprő), Ábrahám
Marianne (matróz fiu>, Koósz Erna
(békebeli honvéd őrmester), Boros
Erzsébet motoros), Várnagy Mária
(keleti kosztüm), Csik Piroska Bük
(Piroska) Kőszegi Mária (ólomkatona)
Francsis Irma (elárusitónő), Gyurátz
Ilona (rikkancsl, Brader Mária (szászorszép), Vermesi Irén és Teiger
Hedvig (elcserélt
pár), Winckler
Helén i Piroska), Lőrincz Lajos (csikós , Miseta Pál csikós), Miseta Irma
(rokokó), Ettinger Mici (fantázia),
Adler Mária Répcekethely (apród ,
Heves Stefi (szakacsnő), S. ikra Jolán
(csárdás), Dévényi Ilonka (kislány 1 ,
Csizmadia Ágnes (sziv), Schreiner
Ilonka 'salzburgi viselet), Vörös Mihály kártyavetőcigány i, Persits Mária
Aísópulya (szobacicai, Böcskei Vilma
(fantázia), Kővári Margit »nemesi címer), Kiss Magdus (szerencse jelmez
Juhász Endre dr. (falusi cigány),
\layer Mici (virágos lány), Koppány
Ernőné (csörgői, Palásti László (kalóz), Csertő Margit Kámon negvlevelü lóher
Csertő Márta (Csibii,
Simon Ilonka (díszmagyar), Németh
Erzsébet (halász lány), Marosvölgyi
Margit (esti csavargó fiú), Szupper
Ferencné (szobaleány), Kappel Marianne Répcekethely (rokokó).
Bécs—Balatoni
cs Kőszeg
műút
—r
2
tabletta
í?0 tabletta
bádc^gdobozban
Az
\\
b ü r g o s
rvUa n O A
r
e r e d e t i A. % J W
• y
iil'„" • í
Pengő U
Aspirin-tabletta
oldala
i, 1
t e c n a o K :
Az őstermelés legtöbb teendője
<ür •"> Ha a tarióhánúst nem azonii:. végezzük ei, meleg nyáron már
csak állatkínzással hozhatjuk helyre
úgy ahogy, az elmulasztottakat. Ha
az aratás idejét nem választottuk
meg helyesen, töppedi lehet a szem,
vagy p^reg, s veszteségünk súlyos.
Ha íű kaszálásával megkérünk, szalmát kaszálunk, s a gyom-magvak
millióit engedjük megeredni.
Még sürgősebb teendőket kell
a szőlősgazdának végeznie. A nyitás,
fedés, kapálások, permetezések, szüret
idejét pontosan be
keli tartani,
különben jó eredményre nein számithatunk.
A szőlő trágyázásának is meg
van az ideje, a fedés-nyitás közötti
időszak, amikor a talaj nem fagyos,
nem túlságosan nedve:-. Utóbbi ket
korlátozással a látszólag hosszú idő
is nagyon rövid lesz, a sürgősség itt
is jelentkezik. Különösen a szellő
műtrágyázása sürgős, ha azt akarjuk,
hogy a műtrágya teljes hálást fejtsen ki, mert fontos, hogv a műtrágya teljes hatást fejtsen ki, mert
fontos, hogy a műtrágyák, különösen
a foszforsavas műtrágyák hatóanyaga
a gyökerek közelében, még a téli
nedvesség hatására oldódjék, hogy
igy a szőlőnek rögtön a nedvkeringés
megindulásakor rendelkezésié
álijon.
Ezt csak akkor érjük el ha nyitás
előtt a sorok közti árkot kimélyítve,
m i n é l e l ő b b szórjuk el műtrágyákat. így jutnak a növényi tápláló
anyagok a gyökerek közelébe, így
korán szórva, oldódnak fel idejében
a téli csapadék hatására, igy tudják
teljes hatásukat kifejteni.
o
°
Csermely Gusztáv, Hangár Józsefné,
Mészáros Antalne, Kolnhofer Mária,
Kolossá Elelka, özv. Takáts józsefné,
•araiig Mária, özv. Wölfei Gyuiáné,
Brader Samu, Habéri Jánosné, Bakos
Ferencné, özv. Tary Sándorné, Weidl
Ferencné, Szilárd Rezsőné, özv. Paár
Mátyásné, özv. Táncos Máténé, özv.
Stampf
Károlyné, Kováts József,
Tangl Adof, Teleki Margit, Scheck
Alajos, N. N., Briickler
Gusztáv.
Ezenkívül igen sokan járultak
50, -10, ; 0, 20, és 10 filléres adományaikkal a mozgalom sikerhez,kiknek névsorát azonban helyszűke
miatt nem áll módunkban közölni.
Szí
uh
(ÍZ.
Pénteken, február hó 17-ér.kezdi
'ueg kőszegi vendégjátékát Karo.yj
•zintársulata a J é z u s faragó ember"
c. nagysikerű operettel.' v A társulatnak tavaly olyan nagy X & e r e
Kőszegen, hogy fölöslegesnek v [ V u .
az idén újból bemutatni őkcf. ' r n ó h
Békéscsabáról jönnek, ahol már neyedik hónapja játszanak. Az ottani
sajtó a legnagyobb elismerés hangján ír róluk.
Károlyi kerületébe
különben
Kőszegtől eltekintve csak nagy városok tartoznak. Csak az eredményesen működő Szinpártoló Egyesületünknek köszönhető, hogy a várost
jóval nagyobb színtársulat keresi fel,
mint a hasonló nagy lélekszámú
városokat. A megyei székhely Zalaegerszeg, Magyaróvár, stb. mind
jóval kisebb társulatok kerületébe
vannak beosztva. Vagy pl a vitéz
Bánky-társulat, amelyik csak egész
nagy városokat keres fel, úgy, hogy
pl. az idén Szombathelyre be sem
ment, Kőszegen 17 előadást tartott.
A Károlyi-társulat előreláthatólag
40 napig marad városunkban. Az
első hét műsorán szerepelnek még.'
Francia szobalány, Macskazene, Fűszer és csemege.
Kedvezményes jegyek igénybevétele tekintetében a Szinpártoló
Fgyesület ad felvilágosítást.
Ezelőtt 5 évvel vetette fel lapunk hasábjain Márffy József azt a
gondolatot, hogy a Bécsből Balatonra
vezető műutat Sopron — K ő s z e g Szombathely érintésével kellene anKülönösen fontos, hogy az új
nakidején kiépíteni. Az út megépítése
műtrágyát,
a „Hungária"-Mészfoszigen komoly stádiumba jutott. A
fát-ot
adjuk
korán, mert lassabban
sopronmegyei szakaszon már több
izben végeztek méréseket, így leg- hat, mint a szuperfoszfát. A mészutóbb O l m ó d és Horvátzsidány kö foszfátot, meszet kedvelő alanyoknál,
zött. A mérnöki munkák és tervek mészben szegény talajon használjuk
azt mutatják, hogy a műút nem előnyösen, nevezetesen, ha tartós
érintené sem Horvátzsidányt sem hatást akarunk elérni. De a kálimüOlmódot, hanem a két község kö trágyát is korán adjuk, ha arra
Az álRrco bál
zött nyil egyenes irányban vezetnék szükség van, míg a nitrogén adagoAz ö n k . I iizoltóegyesület ha- Kőszegre az utat. Ugyancsak nem lása nem oly sürgős, sőt jobb, ha Tenyeszünk angoranyulat!
gyományos álarcosbálja az idén is érintené Peresznyét sem, hanem a azt több részletben adjuk, az egyes
Igénytelen állat, bárhol tartható,
a siker jegyében zajlott le. A nagy- falun kívül vezetnék el az autóutat. kapálások előtt.
gyönyörű selymesfénvű
gyapjából
számban felvonult és ötletesnél ötle
házilag rokkán fonva a legszebb
Szombathely város közgyűlése
tesebb jelmezekbe öltözött „álarcosruha neműt lehet előállítani Viseljünk
e
hó
3-i
ülésén
már
szóba
került
a
bál" már eleve biztosították a bál
angoiafonálból készült
ruhaneműt.
Graz Budapesti és Bécs balatoni
sikerét és hangulatát.
mozgalom
adakozóinak
folytatólagos
müutnak Szombathelyen
keresztül
Könnyű mint a pehely, amellett
A megjelent elokelősegek sorávaló vezetése. Időszerű lenne, ha névsora:
meleg, tartós, nagy radiumkisugárban ott láttuk vitéz Nagy Miklós dr
Kőszeg és a járás illetékes tényezői Jákli Edéné, Jákli József. Szentkuti zása megszünteti a reumatikus fájpolgármestert. Székely László dr
is , llást foglalnának a kérdésben és istván, özv. Bősz Rezsőné, Schiefer dal makat. Sokkal kevesebb kell beplébánost, Saiy Arnulf dr bencéskérnek a múutaknak Kőszegen való Lujza, Horváth Sándorné, Randweg lőle mint más gyapjufonálból és igy
igazgatót, Jaross István postahivatali
ker esztülvezetéset, mert azzal min- János, Gráf Manó Stelich Ede, özv. magasabb ára dacára sem drága.
igazgatót, Farkas Pál rendőrkapitányt,
denkinek tisztában kel! lennie, hogy Németh Jánosné, Erkinger Magdolna, Megrendelhető
dkg ként i'50 P
Chernel Ernő főszolgabírót, Riedl
a vasutak szerepét a jövőben a ki- Szabó Gyula, Schermann Gyula, Vállalok: angoragyapju
berfonást.
Zoltán dr járásbirósági elnököt és
váló müutak veszik át, a vonatok Koczor Frigyesné, Wlasits Gyula, Veszek : elsőrendű 7 cm-en felüli
még sokan másokat Kőszeg társahelyét pedig az autók. Mérhetetlen Csécsényi János, Gabos Géza. Maitz
dalmának vezető emberei közül.
fésült angoragyapjut.
csapás lenne erre az amúgy is sze- Antal, Koczor Frigyesné, Kotzián
Eladok : prima gyapjuhozamú angóra
Az álarcosok bevonulása után rencsétlen városra ésjárasra, ha ezek
Frigyes, ^vitéz SaVhegyi Ferencné,
hamarosan megkezdődött a tánc, az utak ismét elkerülnék Kőszeget.
tenyésztörzsekf', olcsón, ketrecekkel.
Seybold 1
Strenn János, vitéz
Munkás-utca
7. sednt.
Magyar a magyarért
i
0
•<
•
- -
-
-
-
7 <-»
f *
- r' •
1939 február 12
:
? -í
>
Kőszeg és Vide kc
3
HÍREK
Hete.* a miniszterelnök.
Nagyarányú előkészületek előzték meg
dr. vitrz Imrédv Béla m. kir. miniszterelnök kőszegi látogatását. A polgármester meghívta erre, a miniszterelnök kőszegi látogatása alkalmából tartandó ünnepségekre a város
képviselőtestületét, valamint a város
összes hatóságainak, tanintézeteinek
és egyesületeinek és intézményeinek
képviseletét. Amint ez a kiadott hirdetményekből is köztudott, az ünnepség a szent Domonkos zárda
dísztermében folyt volna Ír, a terembe
be nem jutható közönség pedig a
zárda előtt hallhatta volna hangszórón közvetítve a miniszterelnök be//
szédét, valamint az ünnepség lefo
.ijiásíf
lyását. Szombaton délelőtt kapott
•
/
értesítést a polgármester közvetlenül
r
f
a miniszterelnökségről, mely szerint
IJ
" , ! iv
\
a kormányelnök megbetegedett és
emiatt tervbevett soproni, kőszegi
és szombathelyi látogatása elmarad,
illetőleg az ünnepségnek ideiét később fogják a miniszterelnök felgyógyulása után megállapítani. A polgárv . u n . Ez a ritka, a r a n y n á l is é r t é k e s e b b neme.-^ái
mester tehát ezúton adja tudtára a
f
" n í - ' ^ - ' - n n o •ün^f'Ulő fohór
; »a cj
nagyközönségnek, hogy az ünnepély
ideje halasztót szenved és annak
idejéről a nagyközönség értesítést desben is ket malomkő között őrlőA yurisich cserkésack ünneA bécsi nagy
karneválra
fog kapuf. _ Itt említjük meg, hogy dik: a kapitalizmus és a kommunizmus pélye. A bencés gimnázium 53. sz. íebr. hó 18-nn (szombaton) Rőtről
a
jÍÁS&polgári oklevele t művészi kész- között. Az egyik nem akar ismerni Jnrisich-cserktszcsapata most ren- utóbusz indul. - Bővebbet a lap
séggel Somló Jenő rajztanár festette lulajdonjogot, a másik nem az ellen- dezte meg az idei ujoncavalő iin kiad !.i\ • t Iában
meg pergament papirosra, amely kező végletbe esik és korlátlannak népséget. Az intézet dísztermét szep/•./cseréltek 4-én a/ álarcos bál
díszpolgári
oklevelet
legközelebb sérthetetlennek tartja a magántulaj- svámú közönség töltötte meg. Valyi után z Elíte-kávéházba egy keményfognak majd átadni a kormányelr.ök- dont, mintha öncél volna, s nem az f iugó bencéstanár, cseri észcsapat•Jape.t véletlenül. A keménvkalap
nek, városunk díszpolgárának.
emberiség megélhetésének az eszköze. t' ízt mondott hangulatos, :n gszivle- 'Coródi Gyula az Eliíe-kávéház ciPedig a földgolyó az egész emberi- 1 ndő beszédet a cserkész törvénye k ( s nv-jrimásái' Monogramm nélküli
ségé, az a rendeltetése hogy eltartsa i 'lkct emelő, életet. irányító szerepé- ' fehér bélésíi Az ott maradt kobakDr. Sztkely László
emberi nemet, s a magántulajdonra ről. Megható volt tátni 12 jelöit ban K. I. monogramm van. Kérjük
plébános ujabb előadása. az
is épp azért van szükség, hogy a büszkeségtől csillogó szemét, amikor .tz. elcserélőt, hogy a krménykalapot
í
Id ezt a hivatást az ember termé- a cserkészfogadalom szavait mondták cserélje vissza sajátjával az EliteSzékely László dr. plébános
í rfias határozottsággal. Az avatást 'cávéházban.
Tisztelettel ,
most tartotta meg hatalmas érdeklődés szetének megfelelő módon betölthesse.
vidám
Qnnepcly követte A műsorAzoknak,
akik
hitüket
egészen
és
v3/.cpette újabb előadását a zárda
Koródy Gyula
számok közül első helyen kell megdísztermében. Bevezetőben arról be- következetesen elik, olyan vezérek
B o r m é r é s . Jó vörös bort
* mlékeznünk a gimnázium zenekarászélt, hogy az egyház szakmájába mögött van a helyük, akik a céljától
nér
ffav.
Kaf>f>et Mihdlyné
Tiiskenak játékáról (a zenekar nagy része
több dolog taitozik, mint amit mások elkanyarodó és a célja ellen támadó
.vdr
u.
S.se.
alatt,
literjét
70
fill.-ért.
cserkész): sikerének titka nemcsak
— - a „politikai katolicizmus' ellen- magántulajdont erős kézzel vissza
a fülbemászó dallamokban rejlik,
fileslorésaet.
február hó 20.,
ségei beleutalnának. így legutóbb tartják Istentől rendelt céljának szol- hanem abban, hogy Kováts Ferenc
>1.,
23.,
24.,
27.
és
28-án naponta
egy linzi szónok kiindulva abból az gálatába Ezek nem esküdt ellenségei Karnagy kiváló hozzáértéssel, fáradS h-tól 13 h-ig. Kőszeedoroszló észak,
evangéliumi szóból, hogy az Isten .i földreformoknak, nem vallják, hogy hatatlan lelkesedéssel és odaadással
Cák község, ráki erdő, Irányhegy
a
munkabéreket
a
kinálat-kereslet
országa nem e világból való, szét
tanítja és vezeti az együttest. S/a
tZeigerberg),
pogányi
borpíncék
hiszik,
akarta választani az egyház és állam rideg törvényei irányítják
valataval Kálmán Lajos Vili. o. ésközti területen éleslövészet les.. Az
munkakörét azzal a megállapítással, hogy az üzlet fölött erkölcsi szem- Kaffehr György III. o. tanuló aratott
összes lőnapokon a Kőszeg—kőszeguralkodnak.
Ugyanakkor,
hogy az egyház a másvilág, az állam pontok
nagy tetszést. A tréfás jelenetek kö- szerdahelyi út, Kőszeg délnyugati kia földi élet intézője, s igy a kettő amikor hitüknek és a római utasítá- zül a törpe szavalatának volt a legjáratától a cáki kőhidig terjedő szaközt ütközés, súrlódás, határvillongás soknak engedelmeskednek, a magyar nagyobb sikere, Németh Endre VIII.
kasza és Kőszegdoroszlótól a doroszel sem képzelhető Ebben a megálla- fajtának a legnagyobb szolgálatot és Eger Ferenc IV. o. tanuló adta
lói
patak mentén északra húzódó út
pításban az volt a mulatságos, hogy teszik, s egyszerre tudnak igen jó elő Arany: V. Lászlóját A vidám egész terjedelmében is le lesz zárva.
a világi szónok, ugyanakkor amikor magyarok és igen jó katolikusok hangulatot emelte a csapat két kö- Az érdekelt lakosságot a kőszegi
valiást es államot végérvényes distinc- lenni.
zös énekszáma is először cserkész- honvéd állomásparancsnokság ezúton
tióvai szétválasztani akart, egyben
nótákkal, katona és népdalokkal is figyelmezteti, hogy a jelzett időben
//alá/oaás.
F. hó 7-én hunyt szerepeltek a fiuk, második alkamindjárt felcsapott a bibliai szöveg
és veszélyeztetett területen a saját
el
hosszas
szenvedés
után, életének lommal pedig három vidám kánont
hiteles fejtegetőjének, s kívülről akarta
érdekében senki ne tartózkodjék és
megállapítani és az egyháznak meg- 74. évében. Gráf Márton várostolnai adtak elő biztos tudással, finom ki hogy a helyenként felállított biztonTemetése dolgozásban. Schreiner Frigyes VIII. sági őrök utasításainak mindenki vomagyarázni, hogy mi az ő munka- plébános városunkban.
9-én,
csütörtökön
délután
4 órakor o. t. vezette őket Sok tapsot kapott nakodás nélkül eleget tegyen.
köre. Megállapítása azért is téves,
mert lehetnek dolgok, amelyek a volt. A temető kápolnájából kisérték a három konferáló cserkész is: Biritz
Anyakönyvi
hirek. S z ü l e t é két forumot egyszerre érinthetik. így az elhunyt földi porhüvelyét örök László II., Kirchknopf Béla II. és
s
e
k
:
Bánadi
József
-Gáspár Pirospéldául
szánt szándékkal messze nyugvóhelyére. A gyászszertartást Sinidéliusz Gyula II. o. tanulók.
ka, leány r,k , Klafszky István- Huber
példára mutatva — megeshetik, hogy Székely László dr plébános végezte
Ilona,
leány r k., Draskovits Lipót—
Bormér(^s. J ó vörösbort
az állam az aggok és tehetetlenek a két káplán segédletével. A temeBauer
Júlia, fiú r.k. H á z a s s á g o t
megöletését rendelné el, állami érde- tésre a rokonságból eljött Gyöngyös mér ösr. Pathy Mihályne Mecsérikötölt
Lintér Géza Hersits Terézzel.
kanonok-plébános utca 7. sz. alatt.
kekre hivatkozva. Ez ugyanakkor egy Ferenc körmendi
Ac első párisi tavasai ctivot- H a l á l o z á s : özv. Csemár Józsefné
erkölcsi kérdés is, amely ezen a is. A z elhunyt plébános Kőszegen
r.k. 75 év< s, özv. Lőrincz Istvánné
címen az egyház elé is tartozik. A élő rokonai: Gyöngyös Endre di tndósitds a Scinhást Magnóin új
r.k
63 éves, Gráf Márton r.k. 73
Harminchat oldalon, kémessze példa helyett sok-sok közelit polgármesterhelyettes és Pallay József szántában.
éves.
is lehetne felhozni. Ezek után meg- dr városi tisztiorvos szintén megje- pek sorozatával foglalkozik a Szinállapította, hogy a szociális életnek lentek családtagjaikkal a temetésen híizi Magazin a vidám farsang újabb t K g
narancs P —.60
is vannak erkölcsi szempontjai és Kivonultak a temetésre Saly Arnulf és újabb eseményeivel. Budapest
mandarin „ —'70
igy az egyház illetékes abban, hogy dr vezetésével a bencés gimnázium színházi élete igen eseménydús volt 1 »
sertészsír „ 1*80
a szociális etika irányelveit tisztázza, felsőosztályos növendékei is, tekintve, az elmúlt héten. Gazdag riport szá- 1 n
mol
be
a
müncheni
magyar
bálról,
hogy
a
megboldogult
tagja
volt
az
megállapítsa, kihirdesse és terjessze.
szalámi „ 4 40
melyen Operaházunk balettkara mű- 1
A z egyház mindig a túlzó ellentétek öregbencés Diákszövetségnek.
ködött közre. Tudósítás a legújabb
között találja meg a középutat, s
Frontharcosok!
Értesítjük a filmeseményekről. A lap eseménye
mivel szélsőségesnek lenni hasonlítbajtársakat, hogy Imrédy Béla mi- Hunyadi Sándor remekbekésziilt kis
hatatlanul kevesebb Önlegyőzést, higniszterelnök megbetegedése folytán novellája. Sok színes és érdekes rigadtságot és fegyelmezést követel,
a „Díszoklevél44 átadási
ünnepélye port tarkítja még az új számot, reban
a középenjáró egyház mindig két
későbbi időre elmarad.
gény,
sport,
divat,
konyha,
rejtvényfronton küzd, s csak futólag és
Ruházati különlegességeinket
Országos Frontharcos Szövetség rovatok, darabmelléklet. A lap ára
elvétve tud a világ irányzataival
=
— n é i z e ineg
gyermeklappal együtt 60 fillér
párhuzamba kerülni. A szociális kérKőszegi Főcsoport Elnöksége
e
#
• <wmíte^
•
Ella burgonya, Brenbergi szén'és
vágott fa legolcsóbbai kapható
\ ÍSi
m
1939 ffbfu-ír 12
K'J*z.eg és Vidéke '
Hivatalos rovat.
;
"•Ti
kríl
<
- v, -a
' Jk j
"Is*
Ipartestületi
Felhívjuk testületünk érdekelt
tagjainak figyelmét, hogy az Iparügyi
Miniszter Úr, a Kisiparosság export
törekvéseinek elősegítésére, exporthitelek céljaira, veszteség-tartalék alapot létesített, melyből a megállapított
feltételek szerint az a Kisiparos aki
külföldi megrendelés birtokában van,
a megrendelési összeg 70 o-a erejéig
hitelt kaphat, lehetőség van arra is,
hogy méltányos esetben már a megrendelés elkészítése folyamán, anyagbeszerzés es munkabérek kifizetéséhez is, bizonyos összegeket folyósíthassanak. Az exporthitelek lebonyolításával a Kisipari Kiviteli Intézet
( Budapest, T. Szemere ú. 6. sz. ) van
megbizva, érdeklődők részletes feltételekért forduljanak közvetlenül nevezett intézethez.
A m. kir. Pénzügyminisztérium
30.000-1939 sz körrendelete értelmében a házingatlanok értékének megállapítására vonatkozó eddigi szabályokat lényegesen módosította. Ezért
felhívom azon adózók figyelmét akik
több vagy nagyobb terjedelmű házingatlannal rendelkeznek és az újabb
rendelkezés értelmében megállapítás
szerint, házingatlanuknak fenti sz rd.
7. >5 szerint kiszámított értéke lényegesen kevesebb, mint az az érték,
amelyet az előző évek kivetései során változatlanul fenntartottak, hogy
adóalapjuknak újabb megállapítását
folyó évi február hó 20-ig kérhetik,
önként értetődik azonban, hogy ilyen
esetekben az összes jövedelemforrások jövedelme és az összes vagyontárgyak értéke is újból lesz megállapítva.
Sóskúti Gyula Pestszenterzsébeti
OT1 számellenőr szerkesztésében „Az
Felhívom az érdekeltek figyel- ajánlattétel titka" cimen, hasznos tábmét az almafákat veszélyeztető vérte- lázatokkal és ismeretekkel ellátott
tünek kötelező irtására. Az irtási mun- könyv jelenik meg, mely könyv közkálatokat ellen fogom őrizni és a mu- szállitási ajánlatok elkészítésénél haszlasztók ellen az eijárást meg ogom nos és fontos tndnivalókat tartalmaz.
\ könyv bolti áraPti' — elővételben
indítani
P. 4 60 fillér. Az elővételi határidő
Felhivom a gazdákat, hogy „Lo- f hó 20-.".. Megrendelhető az ipartesvászpatonai" tengeri vetőmag a Vár- tületen is.
megyei Gazdasági Felügyelőség útján
//> n r testű leti eht <">k iég
beszerezhető A tengeri ára a megelőző naptári hétre megállapított tőzs- Egy s z é p rendezett
dei középára, amelyre 5 Pengőt előre
ml vari
lalnís
be kell fizetni, A kölcsönzsákok ára
métermázsánként 24 fillér. Jelentkezni
á p r i l i s 1-ére
kiadó.
lehet a Városháza iktató hivatalában,
Király-út 89.
f. évi február hó 16-ig.
22 —19»9 vght sz.
Felhívom a hozzátartozók figyelmét arra, hogy az 1939. évi január
hó 1-ét követő időben elhal' gazdasági munkavállalók után a polgármesteri hivata!ban elfekvő jelentkezési lapon az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézettől haláleseti
segélvt, amely esetenként 30 60 P,
kérhetnek: 1. Ha a meghalt az Intézettől öregségi járadékot elvezett.
2. Ha a meghalt biztosítási könyvvel rendelkezett s a járulékokat lerótta.
Kihirdetem, hogy a m. kir. Igazságügyminiszter Ur az ország egész
területére elrendelte a rögtönbiráskodást. A rögtönbiráskodási <statáriális) eljárás alá tartozik : a lőfegyver, robbantószer, illetve mindennemű robbanóanyag használásával
elkövetett gyilkosság és szándékos
emberölés büntette A rögtönbiráskodás hatálya a tetteseken kívül a
részesekre is kiterjed. Bővebbet a
külön kifüggesztett hirdetmények tartalmaznak.
* .rT3
i
Árverési
hirdetmény.
Dr. Proszvunmer B í l a bpcsti ügyk-. pviselt .Magyar L e s z á m í t o l ó
es Pénzvált
B«nk bpesti bej ceg javára
444 P i ' ke es t ö b b kóveteles járulekai
ercjeig, amennyiben a követelésre idök ö í b n resztetfizetés történt, annak heszámltásával, a kőszegi kir. j a n s b i i o s a g
1998. évi 39^6. tk. sz. végzésével elren
delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedótól I93H. evi decembei
h ó l7-cn lefoglalt 3116 P-re becsült
ingóságokra
a kőszegi kir. járásbíróság
Pk. 1
19M8 sz végzésevei az árverés
elrendeltetvén, annak végrehajtást szenvedő lakásán. Nemescsc\ kastély, leendő
megtartására határidőül
v. «J
ali.il
1939 évi február hó 24. napjának
délelőtti 9 ó r á j a
tűzetik ki, amikor a bíróilag
lefoglalt
sertések, borjuk, bivalyok és egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett el fogom adni.
Felhívom mindazon adózók figyel
mét, akiknek a városi adóhivatal
-!t. kereseti és jövedelem vagyonadó
bevallási nyomtatványokat kézbesített
ki, hogy a szabályszerűen elkészített
bevallásaikat február hó 28-ig a városi
adóhivatalban annál is inkább adják
be, mert késedelmes beadás esetén
birság lesz terhükre előírva.
Meghívó.
közlemények.
Kőszeg. 1939 jan. 14
Dr. Szedlák
napján.
kir. bir. végrehajtó
Köszönet nyilvánítás.
M i n d a z o k n a k , kik szeretett j ó
anyánk, ili. testvér es rokon
Németh Józsefné
szül. T a k ó
Irén
temetesén úgy részvétükkel, mint
koszorú a d o m a n r o a l
fajdalmunkat
enyhíteni igyekeztek, ezúton m o n d
köszönetet
Kőszeg, 1939. febr. 10.
A gyászoló család.
A Kőszegi
Takarékpénztár
1939. é v i f e b r u á r h ó 20-án d é l u t á n
\ órakor
Kőszegen az intézet székházában tarij.i
94. évi rendes közgyűlését,
melyre a részvényeseket tisztelettel meghívja
az
igazgatóság.
Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság jelentése az 1938. üzietévről.
2. Az 1938. évi mérleg és erednényszámla megállapítása.
3 A felügyelőbizottság jelentese az 1938. üzletévről.
4. A nyereség feletti határozathozatal és a felmentvény megadása.
5. Az alapszabályok 28. $-ának a közgyűlés helyének megjelölésére, ugyanezen sj-nak kibővítése a hirdetmények általános érvényű
rendelkezésére és a társasági hirdetmények mikénti közzétételére, a 29.
ij-nak a rendkívüli közgyűlés egybehivásának eseteire és az összehivasra jogosultak pontos számának feltiintetesére, a 30. §-nak a szavazati jog mikénti gyakorlására, a 39. $-nak a társaságnak hatóságok
és harmadik személyek irányában ki által leendő képviseleiére, a 42.
ij-nak az igazgatósági határozatok miként leendő hozatalára és az. 52
es 53. íj-oknak a társaság feloszlatására vonatkozó helytelen megnevezés módosítása tárgyában.
6 Az elnöki, egy alelnöki, 12 igazgatósági és 4 felügyelőbizottsági tagnak 3 évi időtartamra való választása.
M é r l e g s z á m l a : V a g y o n : Készpénzkészlet P 35.?16'8-3, Girószámlán fennálló követelés P 16.657 19, Értékpapírok P £ 0 603 19,
Váltótárca P 1,722.929-70, Adósok P 151.769 42, Állami k ö n y v á t & s s á g
P 34 273'—, Jelzálogos kötelezvény kölcsönök P 4.092 60, IngatlanÓK
P 197 777-91, Berendezés P 8.405*23, Nyugdíjalap értékpapírjai P 10 65,
Egyéb vagyontételek P 3.565'58, Átmenő tetelek : adótúlfizetés P 1.442 51,
értékpapírjaink függő szelvénykamata P 2.752 50, visszleszámitolt váltók
után előre fizetett kamat P 3.622 94, (Óvadékok és kezességek
P 21.200-). Összesen P 2,239.81925.
T e h e r : Részvénytőke
P 250.000'-, Tőketartalék P 111.700 - , Külön tartalékalap P 32.153 87,
Ingatlan értékcsökkenési tartalék P 16 400
, Berendezés értékcsökkenési tartalék P 4 205 23, Nyugdijalap P 18 70960, Kétes követelések
tartalékalapja P 38.870 54, Takarékbetétek P 7 8 0 3 9 6 6 7 , Folyószámlabetétek P 29 366 22. Hitelezők P 44 766f>5, Viszontleszámitolt váltók
P 879 500
, Fel nem vett osztalék P 662 24, Átmenő tételek : eiÖLC^
beszedett váltókamat P 1 4.156 60, (Óvadékok és kezességek P 21.200 —),"
Nyereség : áthozat az 1937. évről P 1.459 67, az 193S. évben P 17.472 56!
összesen P 2,239 819 25.
E r e d m é n y s z á n f i a : N y e r e s é g : Kamatokban P 147.215 40,
Jutalek és vegyes bevételek P 2.005 60, Ingatlan jövedelem (költségek
levonásával) P 8.763 64, Ingatlan eladásból P 798 65, Leirt követelésekből befolyt P 13972, Nyereségáthozat a mult évről P 1.459 67. öszszesen P 160.382'68. — V e s z t e s é g : Kamatokban P 72.46570,
Költségek: fizetések és lakbérek P 13.704
, nyugdijak P 6.263*68,
igazgatási és üzleti költségek P 15.234 02, a mezőgazdák megsegítésére
szolgáló különféle alapokra fizetés P 4.361 "53, adók, kamat- és egyéb
illetékek P 13.325*70, beruházási hozzájárulás P 3.05196, Leírások: az
eladott ingatlanon veszteség P 3 500' , értékpapírok árfolyam vesztesége P 8.611"35, a kihelyezésekből P 532*51, a berendezés értékéből
P 400'—, Nyereség: áthozat az 1937. évről P 1.459-67, az 1938. évben
P 17.472 56. Összesen P 160.382 68.
A fenti mérleg és eredményszámlát megvizsgáltuk, minden egyes
tételét a fő és segédkönyvekkel összehasonlítottuk s azt mindenben
megegyezőnek és helyesnek találtuk.
FelUgyelőbizottság.
Figyelmeztetés.
A közgyűlésen az a részvényes bir szavazati joggal, akinek részvénye 3 hónappal a közgyűlés előtt a takarékpénztár részvénykönyvében
nevére átíratott s aki részvényeit szelvényivvel együtt 3 nappal a közgyűlés előtt a takarékpénztárnál letette.
A zárszámadás a közgyűlést megelőzőleg az intézet helyiségében
betekinthető.
Müller fatelepen
FLEtt T *° B»QSftQp
fürészpor kapható
| K 0 S Z E G |
Az u. n. hercegi réten lemondás
folytán megüresedett és özv. Fekete
Józsefné szül. Magyar Ilona által birt
O F B házhelyre igénylést hirdetek.
Felhivom mindazokat, akik erre a
házhelyre igényt tartanak, érdemességük megjelölése mellett jelentkezzenek folyó évi március hó l-ig a
városháza 21. sz. szobájában. Később jelentkezők kérelme figyelembe
vehető nem lesz.
q ként 1*60 P-ért
Köszönetnyilvánítás.
M i n d a z o k n a k , kik felejthetetlen j ó
feleségem, anyank, leányunk, testvér,
sógornőnk és rokon
Miklós
polgármester.
Egy magányos
családi h á z
Kappel Sándorné
szül. Schwahofer Paula
elhunyta alkalmaból koszorút küldtek,
vagy a temetésén résztvettek, valamint a k o p o r s ó vivőknek
ezúton
m o n d u n k hálás köszönstet.
Kőszeg, 1939. február h ó l o
vitéz d r Nagy
Csak
fogyasztókat
szolgálunk
ki —
A gyászoló hátramaradottak.
eladó.
Solyom Antal rendőr
Király-út 108. szám.
Családi ház üzlethoiyiseggel kerttel
eladó
Király-út 79. szám alatt.
Dupla ^erléftól eladó.
Nyomatott Rónai Frigyes könyvnyomdájában Kőszegen.
; _ ff.
r *
'
V a s á r n a p , f e b r u á r hó 12-én
d u i , fél 6 és oste fél 9 órai kezdettel
b e m u t a t á s r a keriil
Paula Wessely ki-
v á l ó filmsztár ez idei
egyet en
filmje
flz élettükr?
A film 2 é r d e k e s s é g e : P a u l a Wessely
es a film meseje, mely a z örök témát
az orvos es a kontár harcat d o l g o z z a
fel. T ö b b i s z e r e p l ó k : Attila Hörbiger,
Peter Peterson, Paul Aslan
Kisérőműsor.
Gépírást
jutányosán
Cím a kiadóhivatalban.
vállalok.

Benzer belgeler

1. Bevezetés - PTE Általános Orvostudományi Kar

1. Bevezetés - PTE Általános Orvostudományi Kar tenni a kishitüséget és szükkeblü- lakosságnak oly irányú megszervezé- el, Vincze Ilona II. éves növendék séget, hogy méltók legyünk előde- sére, hogy ez a kioktatás, kiképzés zongorakisérete melle...

Detaylı