magazin - Turanlar Group

Transkript

magazin - Turanlar Group
magazin
Turanlar Þirketler Grubu yayýnýdýr. / Sayý: 10 / Yýl: 10 / Ekim 2009
This is a Turanlar Group Publication / No : 10 / Year: 10 / October 2009
Muhakkak ki artýk hepimiz gerek dünya ekonomisinde gerekse ülke ekonomisinde Òbize bir þey olmazÓ
yanýlgýsýndan hareketle yapýlan büyük yanlýþlarýn/hesapsýzlýklarýn bedelini ödemekten o kadar
yorulduk ki ÒkrizÓ kelimesini ne duymak ne de konuþmak istiyoruz. Ama madem ki Peli Magazin bizi
sizlerle buluþturan yýllýk bir bülten ve biz geçen senenin muhasebesi ve gelecek senenin planlarýný bu
magazinde sizlerle paylaþmayý sýrayla yürüttüðümüz bir aile geleneði haline getirdik; geçen seneden
bu yana gündemimizi iþgal eden bu meseleyi sizlerle deðerlendirmek bu yazýnýn olmazsa olmazý...
Peki Kriz nedir?:
Kriz iþletmenin mevcut konumunu ve geleceðini etkileyen, beklenmedik bir anda ortaya çýkan ve genelde önlem alýnmakta geç kalýnan olumsuz bir süreçtir.
Ne deðildir?:
Mesela; ticari faaliyetlerin karlý gittiði dönemlerde harcamalarýný sýnýrlamasýz yapan iþletmelerin
bütün iþlerini durdurup saçak altýnda yazlýk kýyafetlerle fýrtýnanýn dinmesini beklediði ve fýrtýnadan has
bel kader kalanlarla varlýðýný sürdürmeyi ümit ettiði olaðanüstü hal dönemi deðildir.
Ve ya tam tersi þekilde kriz kelimesinin kullanýmýný dahi yasaklayabileceði bir inkar dönemi deðildir...
Bugüne kadar öðrendiklerimiz, yaþadýklarýmýz ve gördüklerimiz, bize hayatta sürdürülebilir baþarý için bir yöneticinin elinde tek bir imkan
olduðunu gösteriyor: ÒÞirket içerisinde sorgulanabilir ve deðiþen ihtiyaçlar uyarýnca ehil eller tarafýndan revize edilebilir bir sistem kurma
ve bu sistemi sürekli ve kararlý bir biçimde uygulama gereðiÓ Yaþanan kriz þirketlere iþte bu içe dönüp bakma ve sistem kurma imkanýný
vermiþtir.. Yani aþaðýdaki gibi sorularla þirketimizin durumunun fotoðrafýný çekme ve verdiðimiz cevaplarla yol haritamýzý çizerek bize
uygun sistemi kurma ve sürdürme imkaný:
¥ Nasýl bir sektörde hizmet veriyorum? Kimlere hitap ediyorum? Sektörümün artýlarý / eksileri / geleceði nedir? Sektörümde firmamýn
yararlanabileceði, beni ileriye götürüp farklýlaþtýracak imkanlar neler?
¥ Tedarik zincirimde yer alan diðer sektörler nelerdir? Onlarla verimli iþbirliðinin yolu nedir?
¥ Benim firmam, iþleyiþ sistemi olarak, bu koþullarda ki bir sektörde kurulma amacý olan karlýlýðýný arttýrarak sürdürmeye ne kadar
uygun? Ýþ akýþým, kadrom verimli mi? Hatalarým var mý? Varsa neler? Nasýl düzeltebilirim?
Sisteme neden gerek var? Düþünün ki,bir Amerikan finans kuruluþunun iflas etmesiyle resmiyet kazanan kriz bugün global boyutta ve
süreci deðerlendiren analistler bugünkü durumu Amerikan Rüyasýnýn bitiþi olarak anlamlandýrýyorlar. Yapýlan tespitlere göre bu rüyanýn
yarattýðý beyin göçü bugün tam tersine dönmüþ durumda..Zayýflayan ekonomik ortamda ABD'nin bilim ve teknoloji gibi alanlarda ki
mutlak üstünlüðünü kaybetmesi ile Amerika'dan dönen veya gitmekten vazgeçen yüksek eðitimli Çinlilerin yaný sýra yüksek eðitimli
Amerikalýlar da þanslarýný krize raðmen büyüyen Çin ekonomisinde aramaya baþlamýþlar.. Bu tespitte sistem ihtiyacýný çarpýcý hale getiren
çok önemli 2 husus var:
¥Tarihten bugüne imparatorluklar hep ekonomik alanda güçlü olduklarý sürece ve bu þartla dünya sahnesinde söz sahibi olabilmiþlerdir. 21. yy'da yeniden þahit olduk ki ekonomik anlamda iyi yönetilmeyen/sistemsiz yönetilen hiçbir varlýk, býrakýn þirketleri süper
güç olsalar dahi, batabilmekte; hiç deðiþmeyecek sanýlan dengeler ansýzýn ve derinden deðiþebilmektedir.
¥ Ekip olarak kararlýlýkla yürütülen iyi düþünülmüþ ve programlandýrýlmýþ bir ekonomik politika ile çevresel faktörleriniz ne kadar
olumsuz olursa olsun (dünyanýn yaþadýðý en kapsamlý ekonomik kriz, bakýlmasý gereken milyarlarca nüfus..) kar etmek ve büyümeye
devam etmek mümkündür.. Bunun global kanýtý Çin ekonomisi iken ülkemizde de bünyesinde on binlerce çalýþaný bulunan, faaliyetleri içerisinde krizden en çok sarsýlan sektörlerden otomotiv, inþaat, bankacýlýk gibi sahalar bulunan ama buna raðmen sene sonu
rakamlarýna göre karlý büyümeyi sürdürdüðü belirlenen gruplar olduðunu gördük.. Optimum sayýda ve nitelikte insan kaynaðýndan
oluþan bir ekip, deðiþimlere ve kriz ortamlarýna karþý sürekli olarak hazýrlýklý olmak adýna dinamik þekilde yönetilen bütçe, planlama ve mali birimler, kriz döneminde ortaya çýkan rekabet avantajlarýnýn tespit edilip deðerlendirilmesi ve çok iyi analiz ederek
kurgulanan ve dolayýsýyla uzun vadede sadýk kalýnan stratejik planlar uzmanlara göre bu tarz firmalarýn kriz
ortamýnda dahi baþarýlarýný sürdürebilmelerinin sýrlarý..
Peki bu zor dönemde biz Turanlar Grup olarak ne yaptýk?
Bu zor dönemde hedefimiz varlýðýmýzý güçlenerek sürdürmek ve gerek ekibimiz, gerek ürünlerimiz, gerekse piyasa duruþumuzla siz deðerli dostlarýmýzýn iyi günde de kötü günde de yanlarýnda olduðumuzu göstermek oldu.. Tespit ettiðimiz hedefler uyarýnca, þirketlerimizden
Vezirköprü firmamýz da ISO 9001 Kalite Güvence, ISO 14001 Çevre ve ISO 18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði belgeleri çalýþmalarýna baþladý ve
tüm üretim kalemleri dalýnda bu belgeleri almaya hak kazandý..Grubumuza ve ülkemize kattýðýmýz yeni yatýrýmlarla ürettiðimiz ürünlerin
kaliteleri ile ilgili olarak (E0 veya Japon Standardý gibi) daha üst kullaným hedefleri belirlendi ve çalýþmalara baþlandý.. Devam eden süreçte
hedeflerimiz üretim, satýþ ve idari kadromuzun bu doðrultuda en iyi hizmeti verecek þekilde organize edilmesi; Türkiye Bilim ve Araþtýrma
Kurumu (TÜBÝTAK) ile beraber gerçekleþtirmeye baþladýðýmýz AR-GE projelerinin de katkýlarý ile ürettiðimiz/üreteceðimiz ürünlerle ülkemiz
ekonomisine gerek çevresel, gerek maliyet düþüklüðü, gerekse yeni ihracat kalemleri anlamýnda avantajlar saðlayarak Grubumuzu ve
Ülkemizi gururlandýrmak olacaktýr.
Seneye çok daha iyi günlerde görüþmek dileðiyle..
WE ARE IN
THE FAIR...
IZ
AY IZ
D
RDAY
AR
A
UA
F
FUARDAYIZ
FFU
RDAYI
AR
DA Z
YIZ
01-04 Ekim October 2. SALON - STAND C9 2. th HALL - C9 th STAND
PELIPAN LIGHT PANEL
Light Board (Pelipan Hafif Panel) özellikle mobilya sektöründe oldukça yanký bulmuþ ve dört
gözle beklenmektedir. Mobilya endüstrisinde hafifliði, ekonomikliði, çevre dostu olmasý ile Light
Board'un özellikle ihracat yapan mobilya üreticilerimiz için vazgeçilmeyecek yeni bir hammadde
olacaðýna inanmaktayýz.
Light weight board receives high interest
especially from furniture manufacturers.
We are sure that LWB will be a new and
best raw material for all furniture
manufacturers and industry with its
lightness, economical and environmentfriendly features.
Zengin renk ve desen çeþitliliðiyle farklý yüzey kaplamalarýda sunar. Arasýndaki petek dolgu sayesinde son derece saðlam ve hafiftir.
Product Variety:
KALINLIK:16 mm-100 mm arasý. EN: max. 1830-2100 mm.
BOY: max. 2800-3660-4100 mm.
ÜRÜN ÇEÞÝTLERÝ: Lightboard levhanýn yüzeyi MDF, HDF,
Yonga Levha olarak üretilmektedir.
YÜZEYLER: Melamin Kaplamalý veya Ham olarak üretilir.
Boyanabilir, Preslenebilir, Kaplama ve Laminat Kaplanabilir.
THICKNESS : 16 mm to 100 mm.
WIDTH
: max. 1830-2100 mm.
LENGTH
: max. 2800-3660-4100 mm.
Types: The panel can be surfaced with
MDF, HDF or Chipboard. Surfaces: Can be
melamine faced or raw. Pressable,
colourable and laminate faceable surface.
Manufactured in E2 and E1 formaldehyde
classes.
Formaldehit Sýnýfý E2, E1 Normunda Üretim Yapýlabilir.
Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kaðýt San. A.Þ. sektördeki baþarýlarýný Peliparquet«te sürdürmeye
devam etmektedir. Vezirköporü A.Þ. orman endüstrisindeki tecrübesini bir diðer dalý olan
parkeye gururla taþýmýþtýr.
Üretime girdiði günden bu yana, PeliParquet Ar-Ge çalýþmalarýna aralýksýz devam ederek her
gün daha ileriye ve kaliteliye doðru gitmeyi kendine ilke edinmiþtir.
Vezirköprü wooden products and paper
ýnd. is maintaining its succes with
Peliparquet in sector. With modern HDF
line and high tecnological impregration
line, Peliparquet is being manufactured
carefully.
Peliparquet protects its quality standard
and purposes to being always more improved and qualified, by maintaining its
AR-GE works continously.
PeliParquet dünyanýn kullandýðý ve onayladýðý 1 numaralý kilit sistemi UNICLIC ile yola devam
kararý aldý. Uygulamadaki kolaylýðý ve montaj sonrasý koþulsuz müþteri memnuniyeti saðlayan
kilit sistemi ile üretime baþlayan PeliParquet ELEGANS koleksiyonu ile piyasalara Turanlar Grup
kalite anlayýþýný her yönden simgeleyen bir ürün çýkarmýþtýr.
PeliParquetÕin ulaþtýðý bu üretim anlayýþý ile ortaya çýkan yeni kilit sistemi boy ve baþ kýsýmlarda
30 derecelik montaj açýsýna karþýlýk ayný zamanda 180 derecede çakma imkaný sunmaktadýr.
E1 kalitesindeki HDF ve üstün kaliteye sahip dekor, overlay ve balans kaðýtlarý kullanýlarak
üretilen Peliparquet TSE, ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 18001
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kalite Yönetim Sistemi belgelerine ve ÇED RaporuÕna Sahiptir. 10 yýl
garanti ile tüketiciye her alanda olduðu gibi güveni sadece görtermeyip, yaþatmayý ilke
edinmiþtir.
PeliParquet took the decision of using
UNICLIC click system which is being used
and accepted globally. PeliParquet is easy
to apply and guarantees customer satisfaction and symbolizes the quality principle of Turanlar Group.
As a result of PeliparquetÕs production
vision, a new lock system which has a 30û
mounting angle on length and tops appeared and it provides possibility to snop at
180û angle.
PeliParquet which is made by E1 quality
HDF, high qualisied decor, overlay and
balance papers has TSE ISO 9001, ISO
14001, ISO 18001 quality and system
ceritificates. PeliParquet also gives 10
years guaranty to its customers oriented
principles.
Laminatta Yeni Ürünler;
Geçmiþ tecrübesiyle Pelit Arslan Kontrplak FabrikasýÕnýn sektöre kazandýrmýþ olduðu yeni Laminat ürünleri ve markalarý.
Pelicompact Exterior: Dýþ cephe ortamlarýna uyumlu EN 438 - 6 sertifikalý 10 yýl solmazlýða karþý
dayanýklý compact laminat.
Peli Flex: Esneklikte sýnýr tanýmayan özel üretimi sayesinde dik radüs yapýlabilen, dikey kullanýmda kapý pervazlarýnda, kapaklarda, dekoratif süpürgeliklerde vazgeçilmezdir.
New Products in Laminate;
New laminate products and brands which
are served to sector by Pelit Arslan Kontrplak Factory with its past experience.
Compact laminate which has compatibility
to exterior applications, EN 438-6 certificate and guaranty for 10 years colour
stability.
Extra elasticity and a special production
which provides vertical radius, for door
edgings, kitchen doors and skirtings.
Peli Walk: Bilgisayar odalarýnda ve birçok kablonun geçtiði noktalarda ark oluþumunu engelleyen yapýsý sayesinde ofislerin vazgeçilmezi. Yüzey dayanýmý AC3 veya istendiðinde AC5 üretilebilme
farký.
Ideal for offices with its specification that
protects arc formation in computer rooms
and spaces in which a lot of cables were
laid out. Surface endurance is AC3 and
also can be AC5 if required.
Peli Xray: Radyoloji odalarýnda X-ray ýþýnlarýna karþý zýhlamada kullanmak amacýyla üretilmiþ kompakt laminat.
Compact laminate which is produced to
provide protection against to x-rays in
radiology rooms.
Peli Trend: Düz renkler deðiþiyor!!!! Yapýlan özel iþlem sayesinde, düz renkler, parlak ve
mat yüzey bir arada, koleksiyon þu anda çiçek desenlerinde.
Unicolors changing !!! With special application, now unicolors combined in high
gloss and matt surfaces with flower
designs.
Peli Veneer: Ahþap doðallýðýnýn kompakt laminatla buluþmasý özel projeleriniz için üretildi.
Peli Multicolor: Deðiþik renk katmanlarýndan oluþan þýk kesit görüntüsüyle ofis masalarýnýn
tercihi
Peli Black Core: Siyah Kraft ile özel üretim WC kabin, ofis veya mutfak tezgahlarýnda yeni tasarýmlarda.
Embracing the nature of wood and compact laminate... It is produced for your
special projects.
Ideal for office tables with its stylish section image which is formed with different
colour layers.
Special production with black kraft for
new designs of WC cabins, office and
kitchen tops.
Compact laminate which has high strength to acid in laboratories.
Peli Lab: Laboratuvarlarda aside karþý yüksek dayaným gösteren kompakt laminat.
Peli Digi: Tasarýmda sýnýr yok Digital tekniðin kullanýldýðý son derece özel laminatlar.
Peli Bio: Anti bakteriyel mat yüzeye sahip kompakt laminat ameliyathanelerde ve yoðun bakým
ünitelerinde duvar kaplamalarýnda.
Peli Car: Otomotiv sektöründe, otobüslerde ve raylý taþýmacýlýkta vagonlarda yanmaya karþý dayanýmý olan özel bir kompakt.
Peli Plus: Özellikli Parlak Laminat. Parlak yüzeyin ahþap ve düz renklerle buluþtuðu nokta.
No limit to design. Special laminates
which are designed with the digital technique.
Compact laminate which has an anti-bacterial matt surface for wall covering
applications of operating rooms, intensive
care units.
A special compact which has strength to
fire for buses in automotive ind. and wagons
in railway ind.
Speciality High Gloss Laminate. Peli Plus,
the point of the meeting high gloss surface
with wooden and unicolours.
PELIT KALIP
Ýnþaat sektöründe endüstriyel kalýp çözümlerinin üretilmesi ve
geliþtirilmesi, tüm dünya da olduðu gibi ülkemizdede her
geçen gün daha da önem kazanmaktadýr. Bilindiði gibi, inþaat sektörünün önemli bir ilk yatýrýmý olan Endüstriyel Kalýp, yüksek
kalitesi, deðiþik projelere uyarlanabilmesi ve yüksek orandaki
tekrar kullaným ile kullanýcýlarýný gerçek ekonomik maliyetlere
ulaþtýrýr.
PELÝT KALIP, 1949' beri sektörde baþlarýyla
faaliyet gösteren PELÝT ARSLAN A.Þ. bünyesinde 2002
yýlýnda kurulmuþ olup, günümüzde de ayný güven ve
kaliteyi Endüstriyel Kalýp ile gerek Türk ve gerekse Dünya
inþaat sektörünün hizmetine baþarýyla sunmaktadýr. Filmli
ve filmsiz kalýplýk kontraplak üretimi ile inþaat sektörünün
hizmetinde olan PELÝT KALIP, Endüstriyel kalýp sistemlerini % 100 yerli üretim ile gerçekleþtirerek Türk ekonomisine kazanç saðlamýþtýr.
PELÝT KALIP ürünlerini þu baþlýklar altýnda sýralýyabiliriz;
¥ Endüstriyel Ahþap Kalýplar,
¥ Modüler Panel Kalýplar,
¥ Ýskele ve Dikmeler,
¥ Tünel Kalýplar,
¥ Prefabrik Eleman Kalýplarý,
Generation and development of industrial
formwork solutions in the construction
sector everyday gains more importance
also in our country as in all around the
world.
As is known, being an important initial
investment of the construction sector, the
industrial formwork gives opportunity to
its users to gain real economical
advantage with its high quality, adaptation
to diverse projects and high rates of
reusability
PELIT KALIP is established in 2002 within
PELIT ARSLAN INC, which has been showing activities successfully since 1949;
and successfully offers the same reliance
and quality also today both to the
construction sector of Turkey and of the
World with the industrial formwork.
PELIT KALIP, being at the service of the
construction sector with its formwork
plywood production with and without film,
gained benefits to the Turkish economy
by producing the industrial formwork
systems with 100% domestic resources.
We can list the products of PELIT KALIP
under the following headings:
¥ Industrial Wooden Formworks
¥ Modular Panel Formworks
¥ Scaffolding and Props
¥ Tunnel Formworks
¥ Formworks for Precast Concrete
PELI PRINT
Þirketimizin son yatýrýmlarýndan olan PELIPRINT hattý 125 m/dk hýzýnda olup üç ayrý merkezinden
sevk ve idaresi yapýlabilen 24 saatte 200.000 m² üretim kapasitesi bulunanTürkiyeÕde en son
kurulan ve en hýzlý yüzey boyama tesisidir.
Ölçüler
Boyanabilir Levhalar
Max : En 2200 mm.
Max : Boy 4100 mm.
Kalýnlýk: 1,5 - 40 mm. arasý.
MDF
HDF
Yonga Levha / Kontrplak / Duralit
PELIPRINT ince milim üretimi ile baþlayan çalýþmalarýmýz, ilerleyen zamanlarda mobilya yüzey
kalitesinde PRINTPAN MDF ve AC3 standartlarýna uygun laminat parke üretimi ile devam
edecektir.
PELIPRINT hattýnda kullanýlan boyalar dünya standartlarýna uygun olarak su bazlý olup insan
saðlýðýný etkileyecek herhangi bir madde içermemektedir. Ürün yelpazesinde düz renklerle
baþlayýp dekorlu yüzeylerle sýnýrlý kalmayýp sonsuz renk seçeneðiyle piyasaya sunulmaktadýr.
Zow fuarýndaki standýmýzda numunelerimizi görebilirsiniz.
PELIPRINT line which is one of our last
investments has a speed of 125 m/min
and three from the center of management
and administration can be carried out in
24 hours, has a production capacity of
200.000 m² in Turkey, which recently
established and is the fastest surface
coating plants.
Dimensons
Panels
Max : Width 2200 mm.
MDF
Max : Length 4100 mm.
HDF
Thicknees:1,5-40mm between. Chipboard
Plywood
Hardboard
Our innovative projects which began with
this production will be continued with
Printpan MDF, furniture surface quality
and laminate flooring production according to AC3 standards.
The dyes which are used in Peliprint line
are water-based and include no-harmful
chemicals for human-health, according
to world standards. Peliprint provides
infinite colour diversity in its production
range including plain colours, special
.decors and surfaces.
You may see our samples at our stand in
Zow.
PELICOMPACT EXTERIOR
Görsel anlamda dýþ cephenin ahengini bozan ürünlere karþý üretilen Pelicompact exterior,
estetiðe önem veriyor. Farklýlýðý ile dikkat çeken ürün, ayný zamanda yurtdýþýna da ihraç ediliyor.
Ürün TSE belgesine sahip ve AB normlarýna da akredite edildi. Firmamýz proje bazlý hizmet
vermektedir.
60 yýllýk güven ile Türkiye nin Ýlk ve Tek TS EN 438-6 Standardýna sahip Dýþ Cephe Compact
Laminatýdýr.
Being produced against the products
spoiling the harmony of the exterior,
PELI COMPACT EXTERIOR accentuates
the aesthetics. Attracting the attention
with its distinctness, the product is also
exported abroad. Product has TSE
certificate and also accredited for EU
norms. Our company provides projectbased services.
With 60 years of credence, it is the
only Exterior Compact Laminate of
Turkey, with TS EN 438-6 standard.
Ana Fen Desrhaneleri / (Freze Meþe Kýrmýzý)
Gültaþ Konaklarý / Florya (Samoa Teak)
Elektrooptik Residance / Beþiktaþ
(Samoa Teak)
Veli Balýk / Üsküdar (Freze Ceviz, Açýk Bej)
Çocuk Kreþi Çengelköy / (Samoa Teak)
Villa / B.Çekmece (Ofis Armut)
PELI FAIR 2009
Geleneksel hale gelen PeliFair 2009 28 Ekim - 01 Kasým 2009 tarihleri arasýnda Hotel Turan
Prince Residence'da düzenlenecektir.
As traditionally, Pelifair 2009 will be held
in Hotel Turan Prince Residence on 28 th
October to 1 November 2009.
We invited all leading architects, furniture manufacturers (home, kitchen, office)
to listen presentations including 2010
trends and projects of world-famous
decor paper firms and architects and to
join activities through the day and
evening entertainments.
Geçtiðimiz yýl yoðun ilgi gören PeliFair'e, bu sene de Türkiye'nin önde gelen tüm mimarlarýný ve
mobilya üreticilerini (ev, mutfak, ofis), dünyaca ünlü dekor firmalarýnýn dizayn ekiplerinin 2010
trendleri ve ünlü mimarlarýmýzýn projeleri ile ilgili yapacaklarý sunumlarýný dinlemeye ve gün
içerisinde yapýlacak aktiviteler ile akþam yapýlacak eðlence programlarýna katýlmaya davet ettik.
We know that Pelifair 2009 which will be
arranged 3rd times will be so colourful.
3. kez düzenlenecek olan PeliFair 2009Õun bu sene de çok renkli geçeceðini biliyoruz...
KENGO KUMA ÒNesneye KarþýÓ konferansý büyük ilgi gördü!
Ahþap, cam, çelik ve bambu gibi doðal malzemelerle inþa edilen ve doðanýn içinde kamufle olan
tasarýmlarýyla dünyaca ünlü Mimar Kengo KumaÕnýn 1 Nisan 2009 Çarþamba günü, Yapý Endüstri MerkeziÕnde verdiði ÒNesneye KarþýÓ baþlýklý konferansý büyük ilgi gördü.
KENGO KUMA 'Anti Object' Conference
attracted huge attention
Architecture Kengo Kuma who is worldfamous with his designs which are made
by wood, glass, steel, bambu and can be
camouflaged in nature, lectured in
Construction-Industry Centre on 1 April
2009 and his conferance attracted huge
attention.
In Kengo Kuma 'Anti Object' Conference
sponsored by us, Pelicompact Exterior
which combines the beauty of wood with
compact laminate, was introduced
successfully.
Sponsorluðunu üstlendiðimiz Kengo Kuma ÒNesneye KarþýÓ konferansýnÕda ahþabýn güzelliðini
Compact laminat ile birleþtiren Pelicompact Exterior baþarý ile sergilendi.
Feshane SAMSUN Tanýtým Günleri
BaþbakanýmýzýnÕda onurlandýrdýðý Samsun tanýtým günleri Samsun Valiliði, Samsun Büyükþehir
Belediyesi, Ýlçe Belediyeleri , Kaymakamlýklar ve ÝstanbulÕdaki Dernek ve Hemþerilerimizin
katýlýmý ile 24-25-26 nisanÕda FeshaneÕde kurulan 70 stand ile gerçekleþmiþtir.
Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kaðýt San. A.Þ. Vezirköprü standýÕnda en son yeniliklerini baþarý ile
sergilemiþtir.
Feshane SAMSUN PUBLICITY Days
Samsun Publicity Days which was honoured by the participation of the Prime
Minister, was held in Feshane in which 70
stands were established, with participations of Samsun Governorship, Samsun
Metropolitan Municipality, county municipalities, districts, Istanbul assosiation and
citizens on 24th to 26th April.
Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kaðýt San.
A.Þ. exhibited its latest novelties,
successfully.
THE DOMESTIC AND FOREIGN FAIRS
THAT WE PARTICIPATED
2008 - 2009 Yýlý içerisinde katýldýðýmýz Yerli ve Yabancý Fuarlar
32. INTERNATIONAL TURKEY BUILD
2009
IRAQ INTERNATIONAL BUILDING AND
CONSTRUCTION FAIR SECOND
21-24 MAY 2009 GAZIANTEP / TURKEY
32. YAPI Fuarý 06-10 Mayýs 2009
2.IRAK ÝNÞ. VE YAPI FUARI 21-24 Mayýs
2009 GAZÝANTEP
INTERMOB 2008 / TURKEY
ÝNTERMOB 15-19 Kasým 2008
CONFAIR 2009 BUILDING FAIR /
IRAN
MEDEX FURNITURE FAIR 2009 /
IRAN
CONFAIR 2009 YAPI FUARI / ÝRAN
MEDEX Mobilya Malzemeleri Fuarý
2009 / ÝRAN
ZOW PORDENONE / ITALY
EXPO FURNITURE / KIEV
ZOW PORDENONE / ÝTALYA
EXPO FURNITURE / KIEV
Yýldýrým KardeþlerÕin misyonu, sektörel geliþmeleri ve yenilikleri takip ederek müþterilerin deðiþen ihtiyaçlarýna cevap
verebilmek, piyasada fark yaratmak, daima kaliteli ürün ve hizmet saðlayarak gerek yurtiçinde gerekse yurtdýþýnda
aranan bir firma haline gelmek, ülke ekonomisine ve sektörün geliþimine katkýda bulunmaktýr.
Bu amaçtan yola çýkarak, üretici firmalarýn showroom ihtiyaçlarýný karþýlayabilecekleri, tasarým ve uygulama
desteði alabilecekleri, ülkede örnek gösterilebilecek Adana - AGT Store maðazamýzý deðerli müþterilerimizin
beðenisine sunmuþ bulunuyoruz.
Sektörde 41.yýlýna giren Þirketimiz Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 21.000 m2 lik yeni yerimizle tüm ürün çeþitleriyle ve
adrese servis yapabilme þekliyle müþterilerimize hizmet vermeye devam edeceðiz.
Halkalý Caddesi No: 170 34295 Sefaköy / ÝSTANBUL Tel: (0212) 698 89 92 (pbx) Fax: (0212) 698 89 95
www.turanlargroup.com - [email protected]

Benzer belgeler

Siz sadece hayal edin

Siz sadece hayal edin s one of the leading companies of Turkiye in wooden products and tourism sector, Turanlar Group has a brilliant history for 61 years. Turanlar have achieved to make Peliparkuet which is being produ...

Detaylı

lardan biridir buna bağlı olarak 1-4 Şubat tarihleri

lardan biridir buna bağlı olarak 1-4 Şubat tarihleri “Peli Parquet markası olarak, derzli parke koleksiyonlarımızla parke dünyasına geniş çeşitler sunuyoruz. Aslında bu sadece Peli Parquet markamızla ilgili bir durum değil; tüm Turanlar Group olarak ...

Detaylı

AÇ - ekolojikmim.com

AÇ - ekolojikmim.com Japonya’da kil ve kerpiç yapılar pek bulunmuyor, depreme dayanıklı olmadığı için. Sadece bir köyde görebilirsiniz o da bahçe duvarı olarak. Buda Heykeli Muhafaza yapısını (2002,Adobe Repository for...

Detaylı