Detaylı bilgi almak için tıklayınız

Transkript

Detaylı bilgi almak için tıklayınız
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ
Programın Amacı:
Katılımcılara, AB ATEX direktifleri ve Türkiye’deki yasal uygulamaları, toz ve gaz patlaması tehlikesi
içeren işletmeler için TS EN 60079 standarları gereğince patlayıcı ortamların sınıflandırılmsı, bu
zonlar için patlama risklerinin değerlendirmesi, riskleri ortadan kaldıracak şekilde patlamadan
korunma dokümanı hazırlaması ve bu ortamlarda kullanılabilecek ekipmanların/malzemelerin bu
ortamlara uygunluğunun değerlendirilmesi için gereli bilgilerin verilmesi
Programın İçeriği:
Ulusal ve uluslararası Mevzuat ve Standartlar
94/9/EC ve 99/92/EC Yönergeleri- ATEX Direktifleri
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik
TS EN 60079-10-1 : 2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Patlayıcı Gaz Atmosferler
TS EN 60079-10-2 : 2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Yanıcı Toz Atmosfer
TS EN 60079-10-1 ve TS EN 60079-10-2 (2009) ile (2015) standartları arasındaki farklar
Genel Yangın Bilgileri ve İlgili Tanımlar
Yangın bilgileri ve tanımlar
Sıvı buharı, gaz ve toz patlama mekanizmaları
Patlama Risklerinin Değerlendirilmesi
Risk değerlendirmesine genel bakış
Tehlikeli patlayıcı ortamın oluşma ihtimalleri
Muhtemel Tutuşturma Kaynakları
Sıcak yüzeyler
Alevler ve sıcak gazlar(Sıcak parçacıklar dahil)
Mekanik olarak oluşan kıvılcımlar
Elektrikli cihazlar
Kontrolsüz elektrik akımları ve katodik korozyon koruması
Statik elektrik
Programın İçeriği:
Yıldırım
Radyo frekans (RF) elektromanyetik dalgaları (104 Hz’den 3x1011 Hz’e kadar)
Elektromanyetik dalgalar (3x1011 Hz’den 3x1015 Hz’e kadar)
İyonlaştırıcı radyasyon
Ultrasonik ses dalgaları
Adyabatik sıkışma ve şok dalgaları
Egzotermik tepkimeler (tozların kendiliğinden tutuşması dâhil)
En 60079-10-1 Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması Patlayıcı Gaz Atmosferler Standardı Uygulamaları
Boşalma hızı nedir?
Deşarj Katsayısı
Arka Plan Gaz yoğunluğu kavramı
Boşalma Karakteristiği kavramı
Seyrelme derecesi, zone hesaplama tablosu,
Gaz ve sıvıların boşalma oranları nedir? Boşalma Kaynakları, Sürekli, Ana ve Tali Boşalma Derecesi
Veren Kaynaklar, Kısıtlanan ve Kısıtlanmayan Gazlara ait Boşalma Hızı Hesaplamaları
Havalandırma hızı tablosu ve havalandırmanın patlayıcı atmosfere etkisi
Havalandırma nasıl değerlendirilir?
Havalandırma ve seyrelme arasındaki ilişki
Bina içi havalandırmanın, açıklıklara, rüzgar yönüne, binanın şekline göre değerlendirilmesi
Havalandırmada Baca etkisi (Stack Effect)/ İndüklenmiş havalandırma etkisi
Havalandırma hacimsel akış oranı
EN 60079 – 10 Yanıcı Sıvı Ve Gazlar ZONE hesaplanması
EN 60079 -10 -1 Standardına Göre Örnek Uygulamalar
Sprey boya kabinlerinde formülasyon yöntemi ile zon hesaplaması
En 60079-10-2 ,Tozlar Standartı Uygulamaları
Toz Patlama Pentagonu
Tutuşabilir Toz Nedir? Hibrid Karışım Nedir?
Toz Sınıflandırılması, Toz Tanelerinin Hareketi
Programın İçeriği:
Toz Dağılımında Etkin Parçacık Dağılımının Rolü
Toz Bulutu Patlamasının Oluşması için Gerekli Olan Şartlar
Toz boya kabinlerinde zon hesaplaması (Formülasyon yöntemi)
Toz Bulutu Patlamasının Oluşması için Gerekli Olan Şartlar
EN 60079-10-2: ye Göre;Tozların Patlayıcı Ortam Hesabının Belirlenmesi
Tozun Hacimsel Sınırı Nasıl Belirlenir?
Toz grubunun belirlenmesi, Zone Genişliği
Patlayıcı Ortam Nasıl Belirlenir?
Endeksin kullanımı ve Alan Sınıflandırması
Patlamaya Karşı Koruyucu Tedbirlerin Belirlenmesi
Patlayıcı Alanlarda Kullanılabilecek Teçhizat Seçimi
Avrupa normlarına (EN) göre cihazların etiketleri, örnekleri ile IEC ve EN ye göre ısı grupları,
Patlayıcı ortam miktarının bertaraf edilmesi veya azaltılması
Birincil, İkincil ve Üçüncül Önlemler
Patlamanın etkilerini azaltmak için donanım, koruyucu sistem ve bileşenlerin tasarımı ve yapımıyla
ilgili özellikler
Exproof Cihazların Gruplandırılması
Bölgelere Göre Koruma Tiplerinin Kullanımı
Ex-Proof Ekipmanların Koruma Tipleri
Ex-Proof Ekipmanların Sıcaklık Sınıflamaları
Örnek Ekipman Etiketlemesi ve Zone’a göre Ekipman Seçimi
Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlanması
Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği ve ekler