Şirket - Ak Yatırım

Transkript

Şirket - Ak Yatırım
 Şirket –– Sektör – Makroeko
onomi Haaberleri ‐ 2
22/04/201
16 UMSUZ; Öne
eri: Endekse Paralel Gettiri; 12 Aylık
k Hedef Fiyaat: 2,22 TL) 1Ç16’da 2,7
7 Aksigorta (HAFİF OLU
milyon TL net zarar aççıkladı. Ortalama piyasa bbeklentisi 3 milyon TL ne
et kâr, bizim tahminimiz ise 1 milyon
n deni beklenttimizin altınd
da gerçekleşen net yatır ım geliri. Şirrket hisselerii TL net kârrdı. Sapmanın temel ned
son 3 ayd
da BIST 100 getiri endeksinin %2,2 üzerinde pe
erformans gösterdi. Sonnuçların kısa vadeli hafiff negatif etkisi olabileceeğini düşünü
üyoruz. Yakınn zamanda ttrafik segmenti ile ilgili yyasal düzenleme yapıldı.. nlemeye görre kusurlu sürücüye s
taazminat öde
emesi yapılm
mayacak, traafik segmen
ntinde hasarr Bu düzen
hesaplamaası Hazine tarafından t
sttandart halee gelecek ve
e hasar ödem
mesi için ilk olarak sigorta şirketinee yolu kapan mış oluyor. Basında yerr başvurulacak. Bu düzenleme ile ilk olarak maahkemeye başvurmanın b
alan habeerlere göre düzenlemeni
d
in iptali ile iilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvurrular oldu. Bununla B
ilgilii çalışmalarrın 2016 boyyunca devam
m edebileceğğini düşünüyyoruz. Dolayyısıyla 2016 net kar tah
hminimizi 64
4 milyon TLL olarak koru
uyoruz. Diğe
er taraftan bbu konuların 2017 yılından itibaren kısmen çözü
ülebileceğinii öngörerekk 2017 net kar k tahminim
mizi 90 milyoon TL’ye (Ön
nceki: 85 miilyon TL) revvize ediyoruzz. Şirket için
n Endekse P
Paralel Önerimizi korurken 12 aylık hhedef fiyatı hisse başına
a 2,22 TL’ye (Önceki: 1,9
96 TL) revizee ediyoruz. Arçelik’in (NÖTR; Öneri: Endekse
e Paralel Gettiri; 12 aylık
k Hedef Fiya
at: 21,00 TLL) 1Ç16 mali sonuçlarınıı 6 için Ak Yatıırım net kâr ttahmini 191 milyon TL, ppiyasa net kâ
âr ortalamasıı bugün açıklaması beklleniyor. 1Ç16
178 milyon TL’dir. BANKACILLIK SEKTÖRÜ
Ü – NÖTR: 15
5 Nisan haftaasında sektörün kredi toplamı hafif aartış gösterdii. Buna göre,, TL ve dövviz krediler (dolar bazınd
da) yılbaşınddan bu yana %2,6 ve %3
3,8 artış gössterirken, kur etkisinden
n arındırılmış kredi artışı yılbaşına göre %3,1 oon iki ay ön
ncesine göre
e %11,3 olduu. Diğer taraftan takibee dönüşen kkredi tutarın
nda yılbaşınd
dan bu yana 4,2 milyar TTL artış oldu. Toplam takkipteki alacak tutarı 51,7
7 milyar TL o
olurken, takiibe dönüşüm
m oranı da %33,2 oldu. eksi Nisan ayında a
arttı.. Tüketici gü
üven endeksi %2,2 artaarak, Mart ayındaki 67
7 Tüketici ggüven ende
seviyesind
den Nisan ayyında 68,5’e yükseldi. Geeçen yılın Niisan ayında endeks seviyyesi 65,4 gerçekleşmişti.. Uluslararaası piyasalarrdaki olumlu
u hava, ekoonomik büyyümede arta
an ivme vee yıllık bazd
da gerileyen
n enflasyon Nisan ayında tüketici güvenini olum lu etkiledi. MB brüt rrezervleri geçen hafta ge
eriledi. Brüt rezervler geççen hafta 23
30 milyon doolar düşerek 116,3 milyarr dolara gerriledi. Net ulluslararası re
ezervler ise ddeğişmeyere
ek 27,3 milya
ar dolarda kaaldı. Merkezz Bankası’nın
n döviz satışş ihalelerini Şubat ayınd
da 60 milyonn dolardan 30 3 milyon dolara ve Maart ayında da 20 milyon
n dolara düşşürmesinin eetkisiyle reze
ervlerde Şubaat ayından bu yana artış yaşandı. onomi Haaberleri ‐ 2
21/04/201
16 Şirket –– Sektör – Makroeko
Aksigorta (NÖTR; Ön
neri: Endekse Paralel G etiri; 12 Ayylık Hedef Fiyat: 1,96 TTL) bugün 1Ç
Ç16 finansall sonuçların
nı açıklayacak. Biz 1 milyo
on TL net karr beklerken p
piyasa beklen
ntisi tahminii 3 milyon TLL net kar. Olumsuz; Ön
neri: Endeksiin Altında Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyyat: 6,40TL) 1
1Ç16’da 408
8 Türk Telekkom (Hafif O
milyon TL net kar açıkkladı. Açıklan
nan rakam ppiyasa ortalam
ma beklentissi 491 milyonn TL’nin %20
0 altında, Akk Yatırım tahmini 430 m
milyon TL’nin %5 altında geldi. Şirket 1Ç15’deki 2
27 milyon TL’’nin ise çok ü
üzerinde karr açıkladı. P
Piyasa beklen
ntisinin altınd
da gerçekleşşmesi biraz o
olumsuz algılanabilir. Düşşen kur farkıı giderleri ilee net karda yıllık bazda yüksek büyü
üme gerçekl eşti. 1Ç16 ciiro yıllık %11
1 büyüme ilee 3.801 milyon TL olarakk n 3.709 milyoon TL’ye yakkın geldi. Tekk gerçekleşeerek, piyasa beklentisi 3.687 milyon TL ve Ak Yattırım tahmin
marka çallışmaları ve LTE (4.5G) reklam r
ve paazarlama haarcamaları ile
e VAFÖK yılllık %5 daralmayla 1.261
1 milyon TLL olarak gerççekleşti; piya
asa beklentissi 1.301 milyyon TL ve Akk Yatırım tahhmini olan 1.262 1
milyon
n TL’ye paraalel gerçekleeşti. 1Ç16 VAFÖK V
marjıı %33,2 ile 1Ç15’deki %38,7 %
marjaa göre daraldı. Sonuçlarr sonrası taahmin ve değğerlememizd
de biraz reviize yaparak 12 aylık hed
def fiyatımızıı 6,00 TL’den 6,40 TL’yee çektik, öneerimizi koruyyoruz. Vakıfbankk (NÖTR; öneri: Nötr, 12
2 aylık hedeef fiyat: 5,50
0 TL) ‐ yurtdışından senddikasyon kredisi şeklindee bir yıl vad
deli yaklaşık 9
924 milyon d
dolar finansm
man sağladı.. Sendikasyo
on 207 milyoon dolar ve 6
631,5 milyon
n avro tutarrında iki dilim
mden oluşuyyor. Böylece banka vade
esi dolan borrcunu %86 ooranında yen
nilemiş oldu.. Maliyet dolar tarafta Libor+85bpss, avro taraffta euribor+75bps oldu. Yorum: bannkanın yenileme oranınıı masının devaam etmekte diğer finanssal araçlarla borçlanma p
programı çerççevesinde bo
orçlanmanın
n düşük tutm
vadesini u
uzatma amaççlı olduğunu tahmin ediyooruz. Para Polittikası Komittesi (PPK) yeni y
başkan Murat Çettinkaya başk
kanlığında ttoplanarak gecelik g
borçç verme faiizini 50 baz puan indird
di. Böylece ggecelik borç verme faizi %10,5 seviyyesinden %1
10’a geriledi.. Kurul, geccelik borçlan
nma faizini %7,25, %
1‐hafftalık borç verme v
faizini de %7,5 seeviyesinde sabit s
bıraktı.. PPK’nın bugünkü karaarı beklentile
er doğrultusuunda gerçekleşti. PPK açıklamasında önümüzdekki aylarda daa faiz indirim
mine devam
m edilebileceğği anlaşılıyorr. Yakın döne
emde kürese
el oynaklıklaarda gözlenen düşüşe vee küresel fiinansal koşu
ullarda iyileşme yaşanddığının vurgulanması fa
aiz indirimleerinin devam
m edeceğinii gösteriyorr. Ayrıca, geeniş bir faiz koridoruna duyulan ihtiiyacın azaldıığının vurgullanması da önümüzdekii aylarda faiz indirimleri sinyali veriyyor. g
endek
ksini açıklayyacak. Tüketici güven en
ndeksi Mart ayında %0,5
5 artarak 67
7 TÜİK Nisaan tüketici güven seviyesinee yükseldi. Geçen G
yılın Nisan N
ayında endeks sevviyesi 65,4 ge
erçekleşti. U
Uluslararası piyasalardaki
p
i olumlu haava, ekonom
mik büyümed
de artan ivm
me ve yıllık bazda b
gerileyyen enflasyoon Nisan ayında tüketicii güvenini o
olumlu etkilemiş olabilirr. Diğer yanddan, Bloomb
berg tüketici güven enddeksi Nisan ayında a
%1,2
2 gerilemiştti. onomi Haaberleri ‐ 2
20/04/201
16 Şirket –– Sektör – Makroeko
ekse Paralell Getiri; 12 Aylık Hedeff Fiyat: 1,344 TL) Yönetim
m Kurulu 23
3 Anel Elekktrik (NÖTR; Öneri: Ende
Ağustos taarihinden itib
baren hisse b
başına 0,01335 TL brüt nakit temettü dağıtım karaarı aldı. Bizim
m tahminimizz hisse başın
na 0,017 olacağı şeklinde
eydi. Enka (NÖTR; Öneri: Endekse E
Paralel Getiri; 112 Aylık Hed
def Fiyat: 5,00 TL) bugüün itibariyle hisse başınaa 0,08 TL brrüt nakit tem
mettü dağıtaccak (Temettüü verimi: %1,63). Ereğli Dem
mir Çelik (N
NÖTR; Öneri:: Endeksin A
Altında Getiri; 12 Aylık Hedef Fiyatt: 3,95TL) – Çin, Fransa,, Japonya, Romanya, Rusya, Slova
ak Cumhuri yeti ve Ukrrayna menşeli 'sıcak h addelenmiş yassı çelik'' ithalatındaa açılan soru
uşturma başvvurunun gerii çekilmesi ile önlemsiz o
olarak kapatııldı. Yerli üre
eticiler Ereğlii Demir Çellik, Tosçelik ve Çolakoğllu tarafındann yapılan baaşvuru üzerin
ne, Çin, Frannsa, Japonya
a, Romanya,, Rusya, Slo
ovak Cumhu
uriyeti ve Ukkrayna menşşeli sıcak haaddelenmiş yassı y
çelik iççin Ocak 2015’de açılan
n damping soruşturmassı sonrasında başvuru ssahibi firmalarca geri çe
ekilmesi neddeniyle önle
emsiz olarakk kapatılmasına karar veerildi. Turkcell (NÖTR; Önerri: Endeksin Altında Gettiri; 12 Aylıkk Hedef Fiya
at: 11,65TL) – ana hisse
edarlarından,, Telia (eski adı TeliaSo
onera) Başka
anı ve CEO'ssu Johan Den
nnelind, “Tu
urkcell'in Maart ayında ya
apılan Genell Kurul Top
plantısı'nda temettü konusunda bir kkarar alınam
madığını, kend
dilerinin tem
mettü dağıtılması önerisii yönünde oy kullandıkklarını belirttti. Telia Başkkanı, ortaklaarın bu konu
u üzerinde aanlaşmaya varamadığını,, Turkcell'deki yönetişim
m konularını çözmek için yoğun şekild
de çalışmaya
a devam edecceklerini söyyledi. Türk Teleekom (NÖTR
R; Öneri: En
ndeksin Altınnda Getiri; 12 Aylık He
edef Fiyat: 66,00TL) – bugün piyasaa kapanışı sonrası 1Ç16 sonuçlarını a
açıklayacak. Ak Yatırım 4
430 milyon TL net kar bekklerken, piya
asa ortalamaa beklentisi 491 milyon TL. Ciro ve VAFÖK için Ak Yatırım beklentisi 3.709 milyon TL ve 1.261
1 milyon TL,, piyasa ortalama tahmini 3.687 milyon TL ve 1.3301 milyon TTL. Şirket –– Sektör – Makroeko
onomi Haaberleri ‐ 1
19/04/201
16 Anadolu C
Cam (NÖTR; Öneri; End
dekse Paraleel Getiri; 12
2 Aylık Hede
ef Fiyat: 2,440 TL) Rusya
a’da faaliyett gösteren şirketlerindee 18 milyon Euro karşılıığı Ruble cin
nsinden serm
maye artırım
mı yapma kararı aldı. Bu
u perasyonun bir süredir beklenti lerin altınd
da kalan operasyonel o
nsını tekrarr kararı op
performan
canlandıraabilmek amaacıyla bilanço
osunu güçlenndirme planına paralel b
bir gelişme oolarak değerlendiriyoruz.. Anadolu C
Cam geçtiğim
miz yıl Rusyya faaliyetlerrindeki azınllık hisseleri satın alarakk şirketler üzzerinde tam
m kontrole ssahip olmuştu. BANKACILLIK SEKTÖRÜ
Ü – HAFİF OLLUMLU: TV’dde yayınlanaan bir progra
amda Cumhuurbaşkanı ba
aş danışmanıı Yiğit Bulutt Türk bankaalarının fonla
ama maliyettlerindeki düşüş ile birlikkte tüketici kkredilerinde önümüzdekii haftadan iitibaren 50 –– 100 baz puan indirimleer gözleneceğğini, bu konu
uda kamu baankalarının ellerini çabukk tutmaları gerektiğini ssöyledi. Bulut ayrıca yenii atanan Merkez Bankası Başkanı’nınn göreve politika faizindee 50 – 75 baz puan indiirim ile başla
amasını muhhtemel gördü
üğünü söyledi. Haberde konut krediisi faizlerinin
n de %1’in aaltına gelebilleceği belirtiliyor. Yorum : Faiz düşüşü
üne ilişkin be
eklentiler ba nkalar açısın
ndan olumlu.. Ancak, yıll ortasından itibaren en
nflasyonun yyükseliş eğilimine girmesi ile bununn kalıcı olma
ayabileceğinii düşünüyoruz. BANKACILLIK SEKTÖRÜ
Ü – HAFİF OLLUMLU: Mooody’s Türk b
bankalarının teminatlı boono ihraçların
nın sektörün
n fonlama p
profilini olum
mlu yönde değiştirdiğini vurguladı. Kuruluş K
ayrıcca bankalarınn önümüzde
eki dönemdee avro piyassasındaki olumlu koşullarrı iyi değerlenndirip bu tip borçlanmala
arı artıracağıını tahmin etttiğini yazdı.
onomi Haaberleri ‐ 1
18/04/201
16 Şirket –– Sektör – Makroeko
Anadolu Hayat (NÖTTR; Öneri; Endekse Paraalel Getiri; 12 Aylık He
edef Fiyat: 66,52 TL) Ma
art ayı prim
m üretimi, yyıllık bazda %0,5 %
düşüşle
e 39 milyon TL olarak gerçekleşti. g
1Ç16 1
dönem
minde prim üretimi ü
yıllıkk bazda %3,,4 düşüşle 97 9 milyon TLL olarak gerççekleşti. 1Ç16 prim üretiminde düşüüşün sebebi düşük‐marjlıı hayat sigo
ortası ürünleerindeki büyü
üme hızındakki yavaşlamaa. 2016 yılı iççin toplam pprim üretimi tahminimizii %11 olaraak koruyoruzz. Ancak, önümüzdeki ayylarda prim üretiminde toparlanmannın yavaş de
evam etmesii tahminlerimizde aşağı yönlü revizyyona neden oolabilir. Tüpraş (HAFİF OLUMSSUZ; Öneri: Endeksin Üzzerinde Getirri; 12 Aylık H
Hedef Fiyat: 82,00 TL) M
Milliyet’te yerr alan habeere göre Tüp
praş İzmit Ra
afinerisi'nde üretimin olmadığı ham petrol üniteesinin bakım
m çalışmalarıı sırasında yangın çıktı.. Bir saat içe
erisinde sönddürülen yangın dolayısıyyla 1 işçi hayyatını kaybe
etti 4 işçi isee e etkisi ile ilggili herhangi bir açıklama bulunmuyoor. Diğer tara
aftan Tüpraş,, yaralandı. Ancak yangının tesislere
14 Nisan tarihinde baasında yer alan İzmit raffinerisinde dizel d
üretiminin 3 aylık dduruşun ard
dından Nisan
n veya Mayıs aylarında başlayacağı yönündeki hhaberlerin ge
erçeği yansıtmadığını bellirten bir açıklama yaptı.. Ayrıca şirkket, 3 Şubat 2016 tarihinde İzmit rafi nerisi Fuel O
Hydrocracke
Oil Dönüşüm tesislerinin H
er ünitesindee görülen alevlenme kaaynaklı lokall hasar nedeeniyle Hydro
ocracker üniitesi faaliyettlerine 3 Şubat‐ 8 Martt m ve onarım ççalışmaları needeniyle de 13 Mart‐ 7 N
Nisan arasındda ara verildiiğini belirtti.
arasında; diğer bakım
Türk Teleekom (NÖTR
R; Öneri: En
ndeksin Alt ında Getiri; 12 Aylık Hedef H
Fiyat : 6,00TL) ‐ Yatırımların
n finansman
nı için, EBRD
D (European Bank for Reeconstruction and Development) ilee 100 milyon
n dolar veyaa eşiti Euro, ilk iki yılı geri ödemesiz toplam ddokuz yıl vaadeli kredi sözleşmesi im
mzaladığını açıkladı. a
Sözz e Türk Teleko
om’un 3.083
3 konusu krredinin yıllık faiz oranı Liibor/Euriborr + %2,00'dirr. 2015 yılsonu itibariyle milyon do
olar net borcu
u bulunuyord
du. BANKACILLIK SEKTÖRÜ
Ü – HAFİF OLLUMLU: Hafttasonu Enerjji Bakanı Berrat Albayrak ve banka yö
öneticilerinin
n katılımı ilee yapılan zirvede banka
acılar hüküm
metten enerrji sektörü kredilerinin yyeniden yap
pılandırılmasıı konusunda turizm sekktörü için geççtiğimiz günleerde sağlanaana benzer kolaylıklar tallep etti. Basında yer alan
n habere gö
öre özellikle küresel ene
erji fiyatların daki düşüş bu b sektörde faaliyet gössteren firmaların ödemee planlarınd
da aksamaya yol açabiliyo
or. 

Benzer belgeler

20/12/2013 MEDYA SEKTÖRÜ – Medya haberlerinde Katarlı Al

20/12/2013 MEDYA SEKTÖRÜ – Medya haberlerinde Katarlı Al 5 Nisan haftaasında sektörün kredi toplamı hafif aartış gösterdii. Buna göre,,  TL  ve  dövviz  krediler  (dolar  bazınd da)  yılbaşınddan  bu  yana %2,6  ve  %3

Detaylı

detaylar

detaylar nbir  ayında  yurtiçi  beyaaz  eşya  satışşları  yıllık  %6 6,3  büyüdü,   bizim  2015 5’te  büyümee  tahminimiz olan %7’nin hafif altın nda bir seyir  izlemektediir. İhracat: Beyaz eşya ihhracat s...

Detaylı