Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2014

Transkript

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2014
Mart 2014
T. C.
Çukurova
Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
2014 – 2018
Stratejik Planı
MART 2014
1
T. C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK – MİMARLIK
FAKÜLTESİ
2014 – 2018
STRATEJİK PLANI
Çukurova Üniversitesi Mühendislik–Mimarlık Fakültesi
Balcalı / ADANA
http://mmf.cu.edu.tr/tr/
BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU
Kuruluşunun 40. yılını geride bırakmış olan Çukurova Üniversitesi Ülkemizin önemli
üniversitelerinden biri olmayı başarmış bir üniversitedir. Üniversitemiz bundan sonra da gelişimini
daima ileriye ve yükseğe taşımaya devam edecektir. Üniversitemizin göstermiş olduğu bu
performansında sahip olduğu değerlerin önemi büyüktür. 1974 yılında kurulmuş olan MühendislikMimarlık Fakültesi Üniversitemizin en büyük fakültelerinden birisidir. 12 bölümü, sahip olduğu
yaklaşık 6500 lisans öğrencisi ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, yalnız Ülkemiz ölçeğinde değil, aynı
zamanda Dünya ölçeğinde de nerdeyse bir Üniversite büyüklüğüne ulaşmış durumdadır.
Kuruluşundan bu yana, binlerce lisans ve lisansüstü mezun vermiş olan Fakültemiz bundan sonrada
faaliyetlerini daha da artan bir kaliteyle sürdürmeye devam edecektir. Öte yandan kamu
kurumlarında kalitenin arttırılması amacıyla “Kamu idarelerinin planlı hizmet sunumu, politika
geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırma ile uygulamayı
etkili bir şekilde izleme ve değerlendirmelerini sağlamaya yönelik olarak “stratejik planlama” temel
bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlik
kazandırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine ve güçlendirilmesine destek
olacaktır”. Bu bağlamda, kamu kurumlarında 5018 sayılı kanunla “Kamu İdarelerinde Stratejik
Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi gazetede
yayınlanarak yürürlüğe girmiş, kamu kurumlarında stratejik planlamayı da zorunlu hale getirmiştir.
Bununla birlikte kurumlarda kalite sürecinin benimsenmesinde göz önünde bulundurulması gereken
önemli unsurlar vardır. Kalite süreci en genel anlamıyla planlama, uygulama, denetleme, eksiklerin
tamamlanması ve sürekli iyileştirme süreçlerinden oluşur. Buradan hareketle kurumun kalitesinin her
anlamda daha da ileriye taşınabilmesi için stratejik planlama esastır.
Bu anlayışlar çerçevesinde Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bir birim
olarak kendi stratejik planlamasını yaparak 30 Mart 2014 tarihinde Çukurova Üniversitesi
Rektörlüğüne sunmuştur.
Prof. Dr. Mesut BAŞIBÜYÜK
Dekan
i
İÇİNDEKİLER
BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.……………………………………………………………
TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ.………………………………..………………………….
GİRİŞ.……………………………………………………………………………………………………
İ
iii
1
1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI…………………………………..
3
1.1. 2008–2012 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ………………………
1.2. 2014–2018 STRATEJİK PLANLAMA…………………………………………………
1.2.1. Hazırlık Çalışması……………………………………………………………………
1.2.2. Stratejik Planlama Süreci………………………………………………………..
4
4
4
5
2. DURUM ANALİZİ……………………………………………..
7
2.1. MÜHENDİSLİK–MİMARLIK FAKÜLTESİNİN TARİHÇESİ…………………….
2.2. YERLEŞKE VE FİZİKSEL ALTYAPI………………………………………………………
2.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT………………………………………….
2.4. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER…………………………………….
2.5. ARAŞTIRMA VE YAYIN ANALİZİ………………………………………………………
2.6. AKADEMİK ETKİNLİKLER………………………………………………………………..
2.7. KURULUŞUN YAPISI……………………………………………………………………….
2.8. GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER……………………………………………………………….
2.8.1. Üstünlükler…………………………………………………………………………….
2.8.2. Zayıflıklar……………………………………………………………………………….
2.8.3. Değerlendirme……………………………………………………………………….
8
8
12
13
14
16
18
19
19
19
19
3.GELECEĞE BAKIŞ……………………………………………… 21
3.1. MİSYON…………………………………………………………………………………………
3.2. VİZYON………………………………………………………………………………………….
3.3. TEMEL DEĞERLER…………………………………………………………………………..
3.4. AMAÇLAR, HEDEFLER VE STRATEJİLER……………………………………………
3.5. PERFORMANS GÖSTERGELERİ……………………………………………………….
3.6. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER……………………………………………..
22
22
22
22
25
27
4. MALİYETLENDİRME………………………………………… 29
4.1. MALİ BİLGİLER……………………………………………………………………………….
4.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları………………………………………………………
30
30
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME…………………………… 31
ii
TABLOLAR VE ŞEKİLLER LİSTESİ
Tablo 1. Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Stratejik Amaçlar ve Hedefler..............
1
Tablo 2. 2014–2018 Stratejik Plan Komisyon Üyeleri………………………………………………..
5
Tablo 3. Fiziki Altyapı.................................................................................................
9
Tablo 4. Basılı Yayın ve Elektronik Altyapı..................................................................
9
Tablo 5. Bölümlere Göre Akademik Personelin Dağılımı.............................................
10
Tablo 6. Akademik Personelin Hizmet Süreleri İtibariyle Dağılımı...............................
10
Tablo 7. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı.................................................
10
Tablo 8. Akademik Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı..........................................
10
Tablo 9. İdari Personel Sayısı......................................................................................
11
Tablo 10. İdari Personelin Eğitim Durumu..................................................................
11
Tablo 11. İdari Personelin Hizmet Süreleri..................................................................
11
Tablo 12. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı........................................................
11
Tablo 13. İdari Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı.................................................
11
Tablo 14. Öğrenci Sayısı.............................................................................................
13
Tablo 15. Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Oranı...............
13
Tablo 16. ÖSYS Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı.............................................
13
Tablo 17. Yüksek Lisans ve Doktora Programları........................................................
13
Tablo 18. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri.......................................
13
Tablo 19. Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı.................................
14
Tablo 20. Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı.................................
14
Tablo 21. 2012–2013 Eğitim-Öğretim Yılında Mezun Olan Öğrenci Sayısı....................
14
Tablo 22. İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar.................................
14
Tablo 23. Bilimsel Araştırma Projeleri........................................................................
15
Tablo 24. Ödüller.......................................................................................................
15
Tablo 25. Faaliyet Bilgileri..........................................................................................
16
Tablo 26. Üniversiteler Arasında ERASMUS Kapsamında Yapılan İkili Anlaşmalar.......
16
Tablo 27. Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler Tablosu.......................................
22
Tablo 28. Stratejik Hedefler, Performans Göstergeleri ve İlgili Birimler......................
25
Tablo 29. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Tahminleri......................................
30
Tablo 30. Üç Yıllık Gelir Tahmin Tablosu.....................................................................
30
Şekil 1. Fakültenin Organizasyon Şeması....................................................................
18
iii
GİRİŞ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2014–2018 dönemine ait stratejik planını, Çukurova
Üniversitesinin 2014–2018 stratejik planı doğrultusunda 2013 yılı ortalarından itibaren hazırlamaya
başlamıştır. Daha önceki dönemlerde birimlerin kendi stratejik planları Üniversitenin hazırlamış
olduğu stratejik plan içerisinde yer almaktaydı. Dolayısıyla Fakültemize ait 2014–2018 dönemi
stratejik planı ilk defa hazırlanmıştır. Bu nedenle söz konusu bu planda yer alan bazı karşılaştırma ve
değerlendirmelerde Çukurova Üniversitesinin 2008–2012 dönemi için hazırlanmış olan stratejik
plandan yararlanılmıştır.
Fakültemize ait 2014–2018 stratejik planında Çukurova Üniversitesinin stratejik planına uygun
olarak 10 amaç ve bu amaçlara yönelik 22 hedef aşağıda yer alan Tablo 1’de verilmiştir. Ayrıca
raporda bu hedeflere ulaşmaya yönelik stratejiler de planın “Geleceğe Bakış” bölümünde
verilmektedir.
Tablo 1. Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Stratejik Amaçlar ve Hedefler
AMAÇ
HEDEF
A.1
EĞİTİM-ÖĞRETİMDE
VERİMLİLİK VE KALİTENİN
GELİŞTİRİLMESİ
H.1.1. Eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilmesi
A.2
AKADEMİK PERSONELİN
SAYISINI ARTTIRMAK VE
NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK
H.2.1. Akademik personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin
sağlanması
A.3
İDARİ PERSONELİN SAYISINI
ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ
GELİŞTİRMEK
A.4
KURUM KÜLTÜRÜNÜN
ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE
KAMPUS YAŞAMININ
GELİŞTİRİLMESİ
H.1.2. Araştırma ve geliştirme altyapısının güçlendirilmesi
H.1.3. Ulusal ve Uluslararası öğrenci hareketliliğinin geliştirilmesi
H.2.2. Akademik personel niteliğinin arttırılması
H.3.1. İdari personelin memnuniyetinin arttırılması
H.3.2. İdari personel kadro doluluk oranının arttırılması
H.3.3. İdari personel sayısının arttırılması, teknik bilgi ve niteliklerinin
geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması
H.4.1. Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonun arttırılması
H.5.1. Eğitim-Öğretim Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi
A.5
FİZİKSEL ALTYAPIYI
GÜÇLENDİRMEK
A.6
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE
SİSTEMLERİ ALTYAPISINI
GÜÇLENDİRMEK
A.7
ÖĞRENCİ YETKİNLİKLERİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
H.5.2. Araştırma ve Geliştirme Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi
H.5.3. Akademik ve İdari birimlerde hizmet ve çalışma ortamları ve
koşullarının iyileştirilmesi
H.6.1. Elektronik Belge ve Bilgi Yönetim Sistemleri ve Servislerinin
Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi
H.7.1. Fakülte eğitim-öğretim programlarının tercih edilebilirlik düzeyinin
yükseltilmesi
H.7.2. Öğrencilerimizin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'nde
(TYYÇ) Fakültemiz programları için tanımlanan yetkinlikleri kazanmasını
sağlayan faaliyetlerin yapılması
H.7.3. Öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve arttırılması
1
A.8
BİLİMSEL YAYIN, SANATSAL
ETKİNLİK VE PROJELERİN
NİCELİĞİNİN VE NİTELİĞİNİN
ARTTIRILMASI
A.9
TOPLUMLA ETKİLEŞİM,
İLETİŞİM VE HİZMETİN
İYİLEŞTİRİLMESİ
A.10
STRATEJİK PLANIN
KURUMSALLAŞTIRILMASI
H.8.1. Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel proje sayılarının artırılması
H.8.2. Bilimsel yayın, patent ve tasarım sayısının artırılması
H.9.2. Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi
H.9.3. Kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması
H.10.1. Stratejik Planının kurumsal olarak benimsenmesi ve
yaygınlaştırılmasının
Sağlanması
H.10.2. Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi
2
1.
HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI
3
1. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1.1. 2008–2012 STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mühendislik-Mimarlık Fakültesine tarafından 2008–2012 dönemine ait bir stratejik plan
yapılmamış olmakla birlikte Çukurova Üniversitesinin aynı dönem için hazırlamış olduğu stratejik
planda Fakültemizle ilgili de bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölümde, araştırma-geliştirme, eğitim,
finansal yapı, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları, altyapı geliştirme, toplumla ilişkiler başlıkları
altında farklı alanlar için farklı planlamalar yapıldığı görülmektedir. Bu planlamalarda konulan
hedeflerin bazılarına ulaşılmışken (bilimsel yayın ve döner sermaye bütçesi), bazılarına ulaşmada
yeterince yol alınamadığı görülmektedir. 2008–2012 dönemine ait yapılan planlamalardan elde edilen
deneyimlerden ve Çukurova Üniversitesinin, 2014–2018 dönemine ait stratejik planları kapsamında
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kendi stratejik planlama çalışmalarını başlatmıştır.
1.2. 2014–2018 STRATEJİK PLANLAMA
1.2.1. Hazırlık Çalışması
Fakültemizde, Dekanlığımızın 16.05.2013 tarih ve 19120693-305-1346 sayılı stratejik plan
komisyonu kurulması hakkındaki yazısıyla Tablo 2’de isimleri verilen Fakültemiz üyelerinden oluşan
“Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu” kurulmuştur. Ayrıca Çukurova Üniversitesi Akademik
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme faaliyeti kapsamında kurulmuş olan “Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi Akademik Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu” 2014-2018
strateji planlama için çalışmalarına başlamıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 17668991-12193 sayı ve 06.01.2014 tarihli yazısıyla Fakültemiz Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu çalışmalarına
başlamıştır. Komisyon aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Stratejik Planlama Komisyonu üyesi olan
Prof. Dr. Fuat BUDAK başkanlığında Fakültemize ait birer temsilciden oluşturulmuştur.
4
Tablo 2. 2014–2018 Stratejik Plan Komisyon Üyeleri
Adı Soyadı
Bölümü
Görevi
Prof. Dr. Fuat BUDAK (Başkan)
Çevre Mühendisliği
Başkan
Doç. Dr. S. Ayşe ÖZEL
Bilgisayar Mühendisliği
Üye
Arş. Gör. Mustafa İSTABULLU
Biyomedikal Mühendisliği
Üye
Prof. Dr. Zeynep B. ZAİMOĞLU
Çevre Mühendisliği
Üye
Doç. Dr. Sami ARICA
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Üye
Yrd. Doç. Dr. Cenk ŞAHİN
Endüstri Mühendisliği
Üye
Yrd. Doç. Dr. Melik KOYUNCU
Endüstri Mühendisliği
Üye
Doç. Dr. Neslihan SEÇKİN
İnşaat Mühendisliği
Üye
Prof. Dr. Atike NAZİK
Jeoloji Mühendisliği
Üye
Prof. Dr. Ahmet Mahmut KILIÇ
Maden Mühendisliği
Üye
Yrd. Doç. Dr. Durmuş Ali BİRCAN
Makine Mühendisliği
Üye
Yrd. Doç. Dr. Özlem ŞENYİĞİT
Mimarlık Bölümü
Üye
Arş. Gör. Gökhan TÜCCAR
Otomotiv Mühendisliği
Üye
Yrd. Doç. Dr. Serin MEZARCIÖZ
Tekstil Mühendisliği
Üye
Mesut BABAOĞLAN
Fakülte Sekreteri
Üye
1.2.2. Stratejik Planlama Süreci
Fakültemizin Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu ve ADEK alt birim komisyonu üyeleri ile
toplanarak planın hazırlanması için gerekli verileri derlemeye başlamıştır. Öte yandan stratejik planın
hazırlanmasına esas olan veriler için 2013 yılı Haziran ayından itibaren farklı zamanlarda yazışmalar
yapılmış ve veriler güncellenmiştir.
Tüm bu süreçler sonucunda rapor oluşturularak 30 Mart 2014 tarihinde Çukurova Üniversitesi
Rektörlüğüne sunulmuştur.
5
6
2.
DURUM
ANALİZİ
7
2. DURUM ANALİZİ
2.1. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİNİN TARİHÇESİ
Çukurova Üniversitesi Senatosu’nun 15.05.1974 tarih ve 18-5 sayılı kararı ile kurulmasına
karar verilen “Ç.Ü. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ”, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 15.07.1974 tarihli
onayı, Üniversite Senatosu’nun 18.04.1978 tarih, 170-5 sayılı kararı sonucu oluşturulan 16 kişilik
Fakülte Kurulu'nun 21.09.1978 tarihli toplantısı ile faaliyetine başlamıştır. Çukurova Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1979–1980 eğitim-öğretim yılında İnşaat ve Makina Mühendisliği
Bölümleriyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1982 yılında da Temel Bilimler Fakültesi
bünyesinde kurulmuş olan Yerbilimleri Bölümü Jeoloji Mühendisliği Bölümü adı altında Fakülte
bünyesine dahil edilmiştir. 1987 yılında Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 1989 yılında Mimarlık, 1990
yılında Maden ve Tekstil Mühendisliği, 1992 yılında Endüstri ve Çevre Mühendisliği, 2003 yılında
Bilgisayar Mühendisliği, 2009 yılında Biyomedikal Mühendisliği ve 2012 yılında da Otomotiv
Mühendisliği Bölümleri kurulmuştur. Fakültemizde tüm Bölümlerde lisans ve yüksek lisans öğretimi,
Makina, İnşaat, Jeoloji, Elektrik-Elektronik, Maden, Tekstil, Endüstri ve Çevre Mühendisliği
Bölümlerinde ise doktora öğretimi sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra,
Makina, İnşaat, Jeoloji,
Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Mimarlık, Maden, Tekstil ve Çevre Mühendisliği Bölümlerinde ikinci
öğretim, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı ve Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Anabilim Dalı’nda
ise tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programları yürütülmektedir.
2.2. YERLEŞKE VE FİZİKSEL ALTYAPI
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 6 adet blok, 1 adet amfi ile birlikte 25 bin metrekaresi kapalı
olmak üzere toplam 37 bin metrekarelik bir alana sahiptir. Mevcut durum (öğrenci sayıları, öğrenci ve
araştırma laboratuvarları vb.) benzer kapasiteye sahip diğer Mühendislik fakülteleri ile
karşılaştırıldığında Fakültemizin en az iki katı kadar daha alana sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla
ihtiyaç duyulan kapalı alanın en kısa zamanda arttırılması büyük önem taşımaktadır. Fakültemizin
mevcut fiziksel alt yapısı Tablo 3’te verilmiştir.
8
Tablo 3. Fiziki Altyapı
EĞİTİM VE HİZMET ALANLARI
Amfi
Sınıf
Bilgisayar Laboratuvarı
Diğer Laboratuvarlar
Toplantı Salonu
Konferans Salonu
Akademik Personel Çalışma Odası
İdari Personel Hizmet Alanları (Servis)
İdari Personel Hizmet Alanları (Çalışma Odası)
Ambar
Arşiv
Atölye
Sayısı
(Adet)
2
31
9
49
6
4
122
10
17
1
12
Kapalı Alanı
(m2)
600
1943
550
5765
185
164
2440
151
340
40
227
1
800
Kapasite
(Kişi)
300
1838
305
1243
145
153
128
7
42
Fakültemizde Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar olarak Microsoft Office 2010, Matlab 7, Visual
Studio 2008, Opnet, Wireshark, Esed Nod 32, Microsoft AQL Server 2005, Sap2000, Probina, Sta4cad,
Idecad, Ansys, Datamine, Fluent, Catia, Autocad, yazılımları kullanılan 3 adet bilgisayar laboratuvarı
mevcuttur. Fakültemizde öğrenci bilgisayar laboratuvarları ile birlikte toplam 576 masa üstü ve 213
taşınabilir bilgisayar bulunmaktadır.
Tablo 4. Basılı Yayın ve Elektronik Altyapı
Cinsi
Kitap
Basılı Periyodik Yayın
Projeksiyon
Slayt Makinesi
Tepegöz
Fotokopi Makinesi
Faks
Fotoğraf Makinesi
Kamera
Televizyon
Yazıcı
Tarayıcı
Müzik Seti
Mikroskop
Adet
2879
3
115
8
33
17
10
18
35
11
416
43
1
26
9
Tablo 5. Bölümlere Göre Akademik Personelin Dağılımı
BÖLÜM
Bilgisayar Müh.
Biyomedikal Müh.
Çevre Müh.
Elk.-Elektronik Müh.
Endüstri Müh.
İnşaat Müh.
Jeoloji Müh.
Maden Müh.
Makine Müh.
Otomotiv Müh.
Mimarlık
Tekstil Müh.
TOPLAM
Prof.
7
4
1
10
9
5
10
1
2
49
Doç.
4
2
3
3
2
6
2
3
1
1
3
4
34
Yrd. Doç.
3
3
1
6
4
1
2
2
2
2
4
3
33
Öğr. Gör.
3
3
2
3
1
12
Uzman
1
1
Arş. Gör.
10
3
3
12
6
9
6
7
10
4
4
4
20
Tablo 6. Akademik Personelin Hizmet Süreleri İtibariyle Dağılımı
Kişi Sayısı
Yüzde
1-3 Yıl
22
15
4-6 Yıl
8
5
7-10 Yıl
5
3
11-15 Yıl
19
12
16-20 Yıl
30
19
21 - Üzeri
73
46
36-40 Yaş
22
14
41-50 Yaş
66
42
51 - Üzeri
32
20
Tablo 7. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Kişi Sayısı
Yüzde
21-25 Yaş
10
6
26-30 Yaş
15
10
31-35 Yaş
12
8
Tablo 8. Akademik Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı
UNVAN
Bayan
Bay
TOPLAM
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Uzman
6
7
14
6
6
1
43
20
26
6
22
49
27
40
12
28
1
TOPLAM
40
117
157
10
Tablo 9. İdari Personel Sayısı
SINIF
Genel İdari Hizmetler Sınıfı
Teknik Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetli Sınıfı
Dolu
19
16
10
Boş
21
5
4
TOPLAM
40
21
14
45
30
75
TOPLAM
Tablo 10. İdari Personelin Eğitim Durumu
Kişi Sayısı
Yüzde
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
7
16
13
29
10
22
9
20
Yüksek Lisans ve
Doktora
6
13
Tablo 11. İdari Personelin Hizmet Süreleri
11-15 Yıl
7
16
16-20 Yıl
4
9
21 - Üzeri
23
50
36-40 Yaş
7
16
41-50 Yaş
18
40
51 – Üzeri
4
9
Bayan
Bay
TOPLAM
Genel İdari Hizmetler Sınıfı
Teknik Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetli Sınıfı
9
3
1
10
13
9
19
16
10
TOPLAM
13
32
45
Kişi Sayısı
Yüzde
1-3 Yıl
3
7
4-6 Yıl
4
9
7-10 Yıl
4
9
Tablo 12. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Kişi Sayısı
Yüzde
21-25 Yaş
-
26-30 Yaş
5
11
31-35 Yaş
11
24
Tablo 13. İdari Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı
SINIF
11
2.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT
a- Akademik
1- 2547 sayılı kanun ve bu kanuna dayalı olarak düzenlenen diğer ikincil mevzuat,
2- Diğer kanun ve mevzuatlarla yüklenilen görev ve sorumluluklar.
b- İdari
1- 657 sayılı devlet memurları kanunu ve 2914 sayılı yükseköğretim personel kanunu ile bu
kanunlara dayalı olarak düzenlenen mevzuat,
2- Diğer kanun ve mevzuatlarla yüklenilen görev ve sorumluluklar.
c- Mali
1- 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu, 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve 4735
sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanunu,
2- Diğer kanun ve mevzuatlarla yüklenilen görev ve sorumluluklar.
Fakültenin ve Bölümlerinin temsilcisi olan Dekan, 2547 sayılı kanunun değişik 16.maddesi (b)
fıkrasında belirtilen;
1- Fakülte Kurullarına başkanlık etmek, Fakülte Kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte
birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
2- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında
Rektöre rapor vermek,
3- Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,
Fakültenin bütçesi ile ilgili öneriyi Fakülte Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe
sunmak,
4- Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak,
5- Bu kanun ile kendisine verilen görevleri yapmaktır.
Dekan, Fakültenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin
gerekli sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin
düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve
kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
12
2.4. FAALİYET ALANLARI, ÜRÜN VE HİZMETLER
Tablo 14. Öğrenci Sayısı
I. Öğretim
K
1.124
E
2.813
Toplam
3.937
II. Öğretim
K
Toplam
526
2.482
E
1.956
TOPLAM
E
4.769
K
1.650
Tablo 15. Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Oranı
I. Öğretim
K
Toplam
E
184
126
305
E
205
II. Öğretim
K
Toplam
60
TOPLAM
Yüzde
(%)
570
8.88
265
Tablo 16. ÖSYS Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı
ÖSYS Kontenjanı
Kayıt Olan
Doluluk Oranı (%)
Boş Kalan
1.246
1.089
87.40
157
Tablo 17. Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Yüksek Lisans
Tezli
Tezsiz
504
Doktora
TOPLAM
205
712
3
Tablo 18. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri
Bölümü
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık
Tekstil Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
TOPLAM
K
3
5
1
9
13
E
10
12
3
2
40
2
1
16
1
1
88
TOPLAM
10
12
6
2
45
2
1
17
1
1
97
Tablo 19. Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı
Gittiği Ülke
Giden Öğrenci Sayısı
Romanya
İsveç
Almanya
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Polonya
İspanya
Macaristan
İtalya
Avusturya
Türkiye
5
1
16
14
1
22
2
3
4
2
1
Tablo 20. Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı
Geldiği Ülke
Gelen Öğrenci Sayısı
Çek Cumhuriyeti
Polonya
Romanya
Türkiye
Portekiz
2
1
1
1
2
Tablo 21. 2012–2013 Eğitim-Öğretim Yılında Mezun Olan Öğrenci Sayısı
E
760
K
324
TOPLAM
1.084
2.5. ARAŞTIRMA VE YAYIN ANALİZİ
Tablo 22. İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar
Uluslararası
Makale
147
YAYIN TÜRÜ
Ulusal
Uluslararası
Makale
Bildiri
69
65
14
TOPLAM
Ulusal
Bildiri
71
Kitap
3
355
Tablo 23. Bilimsel Araştırma Projeleri
Projeler
DPT
TÜBİTAK
BAP
DİĞER
SAN-TEZ
TOPLAM
Önceki Yıldan
Devreden
Proje
Yıl İçinde
Eklenen Proje
Toplam
1
5
32
5
1
44
6
62
10
3
81
Yıl İçinde
Tamamlanan
Proje
2
29
3
34
Tablo 24. Ödüller
Ödül Sahibi
Ödülün Adı ve
Konusu
Hangi Alanda
Verildiği
Yrd. Doç. Dr. Pınar
YILGÖR HURİ
Prof. Dr. Osman
BABAARSLAN
Yeni Araştırmacı
Ödülü
Motorlu Araçlar İçin
Yeni Nesil
Isıtmalı/Soğutmalı
Koltuk Geliştirilmesi
Biyomedikal Müh.
26.01.2013
Otomotiv
Tekstilleri
Kategorisi İkincilik
Ödülü
04-05 Nisan 2013
Prof. Dr. Osman
BABAARSLAN
Düz Filament ve
Tekstüre İplik Üretimi
İçin Geliştirilen
Laboratuvar Tipi Bir
Makinenin Tasarımı,
Geliştirilmesi ve Katma
Değeri Yüksek Ürünler
Üretimi
Endüstriyel Kaplama
ve Laminasyon
Makinesinin
Geliştirilmesi ve Bu
Alanda Teknolojik Dışa
Bağımlılığın
Azaltılması
Sanayiye
Uygulanabilir
Tamamlanmış
Bitirme Projeleri,
Yüksek Lisans veya
Doktora Tezleri
Kategorisi İkincilik
Ödülü
Akademisyen
Kategorisi
Üçüncülük Ödülü
04-05 Nisan 2013
Prof. Dr. Osman
BABAARSLAN
Veriliş Tarihi
26 Ekim 2013
Ödülü Veren
Kurum
Orthopedic
Research Society
UTİB Türkiye
Tekstil ve
Konfeksiyon
Sektöründe
Uluslararası V. ARGE Proje Pazarı
UTİB Türkiye
Tekstil ve
Konfeksiyon
Sektöründe
Uluslararası V. ARGE Proje Pazarı
2. Makine ve
Aksamları İmalat
Teknolojileri Ar-Ge
Proje Pazarı
Prof. Dr. Osman
PARLAK
Norman Falcon Award
2013
Yerbilimleri
10.06.2013
EAGE (European
Association of
Geoscientists and
Engineers
Yrd. Doç. Dr. Umut
ORHAN
Tübitak Patent
Başvurusu Teşvik ve
Destekleme Programı
Bilgisayar
2013
TÜBİTAK
15
2.6. AKADEMİK ETKİNLİKLER
Tablo 25. Faaliyet Bilgileri
Faaliyet Türü
Sempozyum ve Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Söyleşi
Sergi
Turnuva
Teknik Gezi
Eğitim Semineri
TOPLAM
Sayısı
31
12
2
33
8
1
1
35
13
136
Tablo 26. Üniversiteler Arasında ERASMUS Kapsamında Yapılan İkili Anlaşmalar
Üniversite Adı
Universidade Do Minho
The "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi
Technical University of Liberec
Hochschule Niederrhein, Niederrhein University Of Applied Sciences
Technische Universitat Dresden
Universitat De Girona
Eötvös József Fõiskola
Lublin University Of Technology
Bialystok Universit of Technology
Technishe Universitat Clausthal
Tu Bergakademie Freiberg
Montanuniversität Leoben
Politechnika Wroclawska
Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava
Warsaw University of Technology
Poznan University of Technology
Instituto Politecnico de Coimbra
Szent István Egyetem
Syddansk Universitet
Eötvös József Fõiskola
Ethniko Metsovio Polytechnio
Bialystok Universit of Technology
Universität Hannover
Lodz University of Technology
Instituto Politécnico Do Porto
Fachhochschule Flensburg
University Of Extremadura
Vistula University
Tallinn University of Technology
University of L' Aquila
Aarhus Universitet
Universidade De Aveiro
Universitat Augsburg
University of Granada
Montanuniversitat Leoben
16
Universidad De Oviedo
VSB-Technika Universzita Ostrava
AGH University of Science and Technology
Lublin University of Technology
Montanuniversität Leoben
Universität Salzburg
Universidad De Oviedo
Universita di Bologna
University of L' Aquila
Università Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia
Universita' Degli Studi
Universidade De Lisboa
University of Bucharest
University of Plymouth
Unıversıty of Edinburgh
Ludwig Maximilians Universitat München
University of Ljubljana
Politehnica University of Timisoara
Technical University of Cluj-Napoca
Politechnika Lodzka
Universitatea Politehnica din Bucuresti
Transilvania University of Brastov
Politechnika Poznanska
AGH University of Science and Technology
Bialystok Universit of Technology
Bialystok Universit of Technology
Politecnico di Milano
Universitat Duisburg
Zapadoceska Univerzita V
Technical University of Liberec
Universität Hannover
University of Patras
Universitat De Lleida
University of Ruse
Universitat Duisburg
Linköpings Universitet
Bialystok Universit of Technology
University of Technology and Economics
Hochschule Fulda
Technishe Universitat Clausthal
AGH University of Science and Technology
Rheinisch-Westfaelische Technische Hochshule Aachen
Ceska Zemedeleska Univerzita
Zapadoceska Univerzita
VSB- Technika Univerzita Ostrava
Technological Educational Institute
Universidade De Aveiro
Technishe Universitat Clausthal
Szent István Egyetem
Universidad Cardenal Herrera-Ceu
Universidad Camilo Jose Cela
Universite Libre de Bruxelles
17
2.7. KURULUŞUN YAPISI
DEKAN
DEKAN YARDIMCISI
DEKAN YARDIMCISI
DEKANLIK ÖZEL
KALEM
DEKAN YARDIMCILIĞI
ÖZEL KALEM
FAKÜLTE SEKRETERİ
BÖLÜMLER
ÖZLÜK BÜROSU
TAHAKKUK BÜROSU
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
BİYOMEDİKAL
MÜHENDİSLİĞİ
SATIN ALMA BÜROSU
ÖĞRENCİ İŞLERİ
BÜROSU
ÇEVRE
MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİKELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
YAZI İŞLERİ BÜROSU
DÖNER SERMAYE
BÜROSU
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ
STAJ BÜROSU
AYNİYAT BÜROSU
JEOLOJİ
MÜHENDİSLİĞİ
MADEN
MÜHENDİSLİĞİ
DEKANLIK ATÖLYESİ
BİLGİSAYAR
LABORATUVARI
MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
MİMARLIK
DEKANLIK İDARE
AMİRLİĞİ
ŞOFÖR
OTOMOTİV
MÜHENDİSLİĞİ
TEKSTİL
MÜHENDİSLİĞİ
Şekil 1. Fakültenin Organizasyon Şeması
18
2.8. GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER
2.8.1. Üstünlükler
Fakültemizde mevcut 12 bölümde lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yapılmaktadır.
Ayrıca, 8 bölümde ikinci öğretim yapılmaktadır. 2013–2014 güz yarıyılı itibariyle öğrenci sayısı toplam
olarak normal öğretimde 3.935, ikinci öğretimde 2.482 olmak üzere 6.416 öğrenci lisans öğrenimi
görmektedir. Genel olarak Fakültemizin üstünlükleri:
a-İyi derecede yabancı dil bilen akademik kadronun mevcut olması,
b-Öğrencilerin İngilizce hazırlık öğrenimi görmesi,
c-Yüksek kalitede araştırma geliştirme kapasitesinin bulunması.
2.8.2. Zayıflıklar
Fakültemizin bazı bölümlerinde halen öğretim üyesi açığı bulunmaktadır. Özellikle yeni
kurulmuş olan Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde ve Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde
kurulan Otomotiv Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesine acil olarak ihtiyaç vardır. Genel olarak
eksikliklerimiz:
a-Bazı bölümlerde akademik personelin eksik olması,
b-Akademik personele düşen öğrenci sayısının fazla olması,
c-Laboratuar ve uygulama olanaklarının sınırlı olması,
d-İdari personel sayısının yetersiz olmasıdır.
2.8.3. Değerlendirme
Fakültemizin kuruluş amacına yönelik hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi ve verimli
sonuçlar alınabilmesi için;
a-Halen yeterli düzeyde öğretim elemanı bulunmayan bölümlerimize öğretim elemanı
kadrosu tahsis edilmesi,
b-Teknoloji alanında eğitim-öğretim yapan Fakültemiz öğrencilerinin bilgi ve becerilerinin
üstün seviyelere çıkarılması için laboratuarlarımıza güncel teknolojiye uygun alet ve malzemenin
temin edilmesi, öncelikli ve zaruri bir ihtiyaçtır.
19
20
3.
GELECEĞE
BAKIŞ
21
3.GELECEĞE BAKIŞ
3.1. MİSYON
Pratik ve teorik bilgiyle donatılmış, problem çözme odaklı, araştırma-geliştirme faaliyetlerine
yatkın, sürekli öğrenmeye açık, iletişim teknolojilerini özümsemiş, ülke ve bölge sorunlarına duyarlı
mühendisler ve mimarlar yetiştirmek ve yüksek düzeyde araştırmalar ile uygulamaya yönelik projeler
yaparak, hem küresel hem de yerel kalkınmaya yardımcı olmaktır.
3.2. VİZYON
Araştıran, problem çözme yeteneğine sahip, iletişim becerileri olan ve evrensel boyutta kabul
edilen ölçütlerle donanmış lider mühendis ve mimarlar mezun etmek, eğitim-öğretim ve araştırma
altyapısını teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli yenilemek, projeler üreterek üniversite ile
ulusal ve uluslararası akademik ve endüstriyel kuruluşlar arasındaki işbirliğini geliştirmek.
3.3. TEMEL DEĞERLER
Akademik liyakat ve özgürlüğe dayalı yönetim anlayışı,
Pratik ve teorik bilgiyle donatılmış, kurum aidiyetine sahip mezunlar yetiştirme,
Problem çözme odaklı ve takım bilincine sahip çalışma,
Takım bilinci içerisinde AR-GE faaliyetlerine katılma,
Sürekli öğrenmeye açık, yaratıcı ve yenilikçi olma,
İletişim teknolojilerini özümseme ve etkin kullanma,
Ülke ve bölge sorunlarına duyarlı, etik değerlere saygılı mühendis ve mimarlar yetiştirme,
Yüksek düzeyde araştırmalar ile uygulamaya yönelik projeler yapma,
Hem küresel hem de yerel kalkınmaya yardımcı olmaktır.
3.4. AMAÇLAR, HEDEFLER VE STRATEJİLER
Tablo 27. Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Stratejiler Tablosu
AMAÇ 1.0.
EĞİTİM-ÖĞRETİMDE VERİMLİLİK VE KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 1.1.
Eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilmesi
Strateji 1.1.1.
Lisans ve lisansüstü programları ve ders içeriklerinin bilimsel gelişmelere göre güncellenerek ders
tanımlarının 2014 yılı sonuna kadar AB ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi
Yeni kurulmuş olan bölümlerin eğitim alt yapılarının güçlendirilmesi
Fakültemiz programlarının ihtiyaçlarının saptanması ve güncellenmesi
Eğitim-Öğretimde kullanılan elektronik ve basılı kaynakların sayısının artırılması
Eğitim-öğretimde kullanılan elektronik ve basılı ders kitaplarının sayısının arttırılması
Akreditasyon sürecinin tamamlanması ve ADEK güvence sisteminin geliştirilmesi
Yüksek lisans ve doktora programı bulunmayan bölümlerde bu programların açılmasının sağlanması
Strateji 1.1.2.
Strateji 1.1.3.
Strateji 1.1.4.
Strateji 1.1.5.
Strateji 1.1.6.
Strateji 1.1.7.
22
Strateji 1.1.8
Uygulamalı mühendislik eğitimi çalışmalarına başlanması ve gerekli alt yapının hazırlanması
Hedef 1.2.
Araştırma ve geliştirme altyapısının güçlendirilmesi
Strateji 1.2.1.
Strateji 1.2.2.
Ulusal ve uluslararası ortak eğitim-öğretim programlarının açılması
Yabancı dil hazırlık eğitiminin verilmesinin sağlanması
Hedef 1.3.
Ulusal ve Uluslararası öğrenci hereketliliğinin geliştirilmesi
Strateji 1.3.1.
Mevlana, Farabi ve Erasmus ile diğer ulusal ve uluslararası hareketlilik programlarından fakültemize
gelen ve giden öğrenci sayısının arttırılması
AMAÇ 2.0
AKADEMİK PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 2.1.
Akademik personel sayısının arttırılması ve sürekliliğinin sağlanması
Strateji 2.1.1.
Bölümlerin/Programların stratejik amaçlarına yönelik akademik personel ihtiyacının karşılanması
Strateji 2.1.2.
Akademik personel sayısını artırarak öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının düşürülmesi
Hedef 2.2.
Akademik personel niteliğinin arttırılması
Strateji 2.2.1.
Öğretim elemanlarının eğitim ve öğretim becerilerini destekleyici hizmet içi eğitim programları
düzenlenmesi
Strateji 2.2.2.
Öğretim üyesi yetiştirme programlarında öğrenim gören sayısının arttırılması
Strateji 2.2.3.
Bilgi ve görgü gelişimine yönelik kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmelerin arttırılması
Strateji 2.2.4.
Öğretim elemanı değişim programı anlaşmalarının sayılarının arttırılması ve niteliklerinin
geliştirilmesi
AMAÇ 3.0
İDARİ PERSONELİN SAYISINI ARTTIRMAK VE NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef 3.1.
İdari personelin memnuniyetinin arttırılması
Strateji 3.1.1.
Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirici sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerin
artırılması
Hedef 3.2
İdari personel kadro doluluk oranının arttırılması
Strateji 3.2.1.
Bölümlerin idari personel sayısının karşılanması
Strateji 3.2.2.
Bölümlerin stratejik amaçlarına yönelik idari personel ihtiyacının karşılanması
Hedef 3.3.
İdari personel sayısının arttırılması, teknik bilgi ve niteliklerinin geliştirilmesi ve
sürekliliğinin sağlanması
Strateji 3.3.1.
İdari personelin teknik ve uzmanlık bilgisinin ve niteliklerinin geliştirilmesi
Strateji 3.3.2.
İdari personelin her fırsatta hizmet içi eğitimden faydalanmasının sağlanması
AMAÇ 4.0
KURUM KÜLTÜRÜNÜN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE KAMPUS YAŞAMININ GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 4.1.
Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonun arttırılması
Strateji 4.1.1.
Fakülte binaları ile gerekli çevre düzenlemelerin yapılması, engelsiz ulaşım olanaklarının
oluşturulması
Strateji 4.1.2.
Çalışanlara yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyet sayısının arttırılması
AMAÇ 5.0
FİZİKSEL ALTYAPIYI GÜÇLENDİRMEK
Hedef 5.1.
Eğitim-Öğretim Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi
Strateji 5.1.1.
Strateji 5.1.2.
Fakültenin ihtiyaç duyduğu eğitim-öğretim altyapı ve yenileme çalışmalarının yapılması
Öğrencilerin yararlanabileceği okuma ve çalışma salonları oluşturulması
Hedef 5.2.
Araştırma ve Geliştirme Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi
Strateji 5.2.1.
Araştırma ve öğrenci laboratuvarlarının altyapısının ve ilgili donanımın günün ihtiyaçlarına göre
geliştirilmesi
Strateji 5.2.2.
Araştırma laboratuvarlarının donanımlı teknik personel ihtiyacının karşılanması
Hedef 5.3.
Akademik ve İdari birimlerde hizmet ve çalışma ortamları ve koşullarının iyileştirilmesi
Strateji 5.3.1.
Bölümlerde eğitim-öğretim alanı dışındaki araç-gereç ve ihtiyaçların karşılanması
Strateji 5.3.2.
İdari bürolarda çalışma koşullarının iyileştirilmesi
23
Strateji 5.3.3.
Bölümlerin kırtasiye, toner, yazıcı, kağıt vb. ofis sarf malzeme ihtiyaçlarının karşılanması
AMAÇ 6.0
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK
Hedef 6.1.
Elektronik Belge ve Bilgi Yönetim Sistemleri ve Servislerinin Geliştirilmesi ve
Güçlendirilmesi
Strateji 6.1.1.
Donanım ve ağ altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
Strateji 6.1.2.
Tüm formların elektronik ortamda standart olarak oluşturulması
Strateji 6.1.3.
Öğrenci bilgisayar laboratuvarlarının yazılım ve donanımlarının güncellenmesi
AMAÇ 7.0.
ÖĞRENCİ YETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Hedef 7.1.
Fakülte eğitim-öğretim programlarının tercih edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi
Strateji 7.1.1.
Yüksek puanlı öğrencilerin Fakültemizi tercihinin özendirilmesine yönelik tanıtıcı çalışmaların
yapılması
Strateji 7.1.2.
Uygulamalı mühendislik eğitiminin alt yapısının oluşturularak tüm programlara yaygınlaştırılması
Hedef 7.2.
Öğrencilerimizin Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) Fakültemiz
programları için tanımlanan yetkinlikleri kazanmasını sağlayan faaliyetlerin yapılması
Strateji 7.2.1.
Fakülte program yeterlilikleri çerçevesinde tanımlanan yetkinliklerin eğitim öğretim programlarında
uygulanmasını sağlayıcı proje ve programların geliştirilmesi
Hedef 7.3.
Öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve arttırılması
Strateji 7.3.1.
Bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlı öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve
artırılması
AMAÇ 8.0
BİLİMSEL YAYIN, SANATSAL ETKİNLİK VE PROJELERİN NİCELİĞİNİN VE NİTELİĞİNİN
ARTTIRILMASI
Hedef 8.1.
Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel proje sayılarının artırılması
Strateji 8.1.2.
Öğretim elemanlarının TÜBİTAK, TEYDEB, SANTEZ, BAP ve diğer proje süreçlerine katılımlarının
teşvik edilmesi
Başta Bölgemiz olmak üzere üniversite-sanayi ilişkilerinin arttırılması ve yeni kaynakların sağlanması
Hedef 8.2.
Bilimsel yayın, patent ve tasarım sayısının artırılması
Strateji 8.2.1.
Fakülte dergisinin otomasyonu ve sürekliliğinin sağlanması, tanınırlılığının arttırılması
Strateji 8.2.2.
Akademisyenlerin bilimsel etkinliklere katılımının özendirilmesi
Strateji 8.2.3.
Ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel, sanatsal
etkinliklerin sayısının ve desteklerinin arttırılması
AMAÇ 9.0
TOPLUMLA ETKİLEŞİM, İLETİŞİM VE HİZMETİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Hedef 9.1.
Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi
Strateji 9.1.1.
Kamuya yönelik konferans, seminer ve kursların arttırılması
Hedef 9.2.
Kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinin arttırılması
Strateji 9.2.1.
Bölgesel, ulusal ve uluslararası kamu ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde yürütülen
kültürel ve sosyal projelerin arttırılması
AMAÇ 10.0
STRATEJİK PLANIN KURUMSALLAŞTIRILMASI
Hedef 10.1.
Stratejik Planının kurumsal olarak benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasının sağlanması
Strateji 10.1.1.
Strateji 10.1.2.
Bölümlerin Stratejik Planlarının Fakülte hedefleri birleştirilmesi
Stratejik planların hazırlanma, uygulanma ve paylaşım süreçlerine katılımın arttırılması
Hedef 10.2.
Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi
Strateji 10.2.1.
Stratejik Plan sonuçlarının yıllık değerlendirilmesi
Strateji 8.1.1.
24
+
+
+
+
+
+
+
80
Giden ve gelen öğrenci sayısını %20/yıl
artırmak
Öğretim üyesi sayısını %10/yıl, araştırma
görevlisi sayısını %20/yıl artırmak
Yurt içi ve dışı akademik faaliyetlerin
sayısını en az %10 artırmak
Özlük haklarının iyileştirilmesi, Fazla
çalışma saatlerinin düzenlenmesi
Her yıl en az 5 yeni idari personel
Her yıl gidilen hizmet içi eğitim sayısının
arttırılması, Görevde yükselme ve unvan
değişikliği sınavlarının zamanında
yapılması
Fazla çalışma saatlerinin düzenlenmesi;
sosyal, kültürel ve sportif faaliyet
sayılarının düzenli olarak arttırılması
Derslik sayılarının %10/Yıl arttırılması,
mevcut dersliklerdeki teknolojik
altyapının %50’sinin yenilenmesi
Araştırma ve geliştirme altyapısının
güçlendirilmesi (%)
Ulusal ve Uluslararası öğrenci hareketliliğinin
geliştirilmesi
Akademik personel sayısının arttırılması ve
sürekliliğinin sağlanması
Akademik personel niteliğinin arttırılması
İdari personelin memnuniyetinin arttırılması
İdari personel kadro doluluk oranının arttırılması
İdari personel sayısının arttırılması, teknik bilgi ve
niteliklerinin geliştirilmesi ve sürekliliğinin
sağlanması
Çalışanların kurum kültürü ve motivasyonunun
arttırılması
Eğitim-Öğretim Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi
Hedef 1.2.
Hedef 1.3.
Hedef 2.1.
Hedef 2.2.
Hedef 3.1.
Hedef 3.2.
Hedef 3.3.
Hedef 4.1.
Hedef 5.1.
+
90
90
80
Eğitim-öğretim altyapısının güçlendirilmesi (%)
2017–2018
Hedef 1.1.
2014–2015–2016
Stratejik Hedefler
Hedef
25
Rektörlük, Dekanlık, Akademik
Birimler
Rektörlük, Dekanlık, Akademik
Birimler
Rektörlük, Dekanlık, Personel
Daire Başkanlığı, Akademik
Birimler
Rektörlük, Dekanlık, Personel
Daire Başkanlığı
Rektörlük, Dekanlık, Personel
Daire Başkanlığı, Akademik
Birimler
Rektörlük, Dekanlık, Akademik
Birimler
Rektörlük
Akademik Birimler
Akademik Birimler
Akademik Birimler
İlgili Birimler
3.5. PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Tablo 28. Stratejik Hedefler, Performans Göstergeleri ve İlgili Birimler
26
30 etkinlik/Yıl
%10/Yıl artış
Belli tarih ve sayıda toplantılar
Topluma yönelik eğitim hizmetlerinin
geliştirilmesi
Kültür, sanat ve sosyal sorumluluk projelerinin
arttırılması
Stratejik Planının kurumsal olarak benimsenmesi
ve yaygınlaştırılmasının sağlanması
Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi
Hedef 9.1.
Hedef 9.2.
Hedef 10.1.
Hedef 10.2.
Belli tarih ve sayıda toplantılar
%10/Yıl artış
Bilimsel yayın, patent ve tasarım sayısının
artırılması
Hedef 8.2.
Hedef 7.2.
%10/Yıl artış
1 faaliyet/Yıl
Öğrencilerimizin Türkiye Yükseköğretim
Yeterlilikler Çerçevesinde (TYYÇ) Fakültemiz
programları için tanımlanan yetkinlikleri
kazanmasını sağlayan faaliyetlerin yapılması
Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel proje
sayılarının artırılması
Tanıtım etkinlikleri 10/Yıl
Fakülte eğitim-öğretim programlarının tercih
edilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi
Hedef 7.1.
Hedef 8.1.
%50
Elektronik Belge ve Bilgi Yönetim Sistemleri ve
Servislerinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi
Hedef 6.1.
10 etkinlik/Yıl
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
zorunlu kıldığı şartları yerine getirmek
Akademik ve İdari birimlerde hizmet ve çalışma
ortamları ve koşullarının iyileştirilmesi
Hedef 5.3.
Öğrenci etkinliklerinin çeşitlendirilmesi ve
arttırılması
Mevcut laboratuvarların iyileştirilmesi ve
yeni laboratuvar kurulması
Araştırma ve Geliştirme Fiziki Altyapısının
Güçlendirilmesi
Hedef 5.2.
Hedef 7.3.
2014–2015–2016
Stratejik Hedefler
Hedef
+
+
+
+
+
+
+
+
+
%100
+
+
2017–2018
Stratejik plan hazırlama
komisyonu
Stratejik plan hazırlama
komisyonu
Akademik Birimler
Akademik Birimler
Akademik Birimler
Rektörlük, BAP Koordinatörlüğü,
Dekanlık, Akademik Birimler
Rektörlük, Dekanlık, Akademik
Birimler
Dekanlık, Akademik Birimler
Rektörlük, Dekanlık, Akademik
Birimler
Rektörlük, Dekanlık, Akademik
Birimler
Rektörlük, Dekanlık, Akademik
Birimler
Rektörlük, BAP Koordinatörlüğü,
Dekanlık, Akademik Birimler
İlgili Birimler
3.6.TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Fakültemizin temel politikası ülkemizin çağdaş teknoloji düzeyinde gelişmesini sağlayacak
bilimsel araştırmaları yapmak ve bu araştırma sonuçlarının uygulanışını izleyerek yeni projeler
üretmek ve sonuçlandırmaktır.
Fakültemizin politikasına esas olmak üzere, güncel teknolojiye haiz “laboratuvar ve teknik
donanımı” Fakültemize kazandırarak, mezun olacak mühendis ve mimarların daha donanımlı olmaları
öncelikli hedefimizdir.
27
28
4.
MALİYETLENDİRME
29
4. MALİYETLENDİRME
4.1. MALİ BİLGİLER
(Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince
Mali Bilgiler başlığı altında,
-Kullanılan kaynaklara,
-Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine,
-Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin
bilgilere,
-Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir.
Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.
4.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Tablo 29. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Tahminleri
GİDER TÜRÜ
Ekonomik
Açıklama
Kod
01
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
02
Devlet Primi Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
2014
2015
2016
8.686.000
9.033.440
9.394.777
1.895.000
1.970.800
2.049.630
160.000
10.741.000
166.0000
11.170.240
173.000
11.617.407
Tablo 30. Üç Yıllık Gelir Tahmin Tablosu
GELİR TÜRÜ
2014
2015
2016
Döner Sermaye
2.000.000
2.100.000
2.205.000
İkinci Öğretim
2.700.000
2.800.000
2.800.000
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
4.700.000
4.900.000
5.005.000
30
5.
İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME
31
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme ve değerlendirme kalite sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kamu İdareleri İçin Stratejik
Planlama Kılavuzunda belirtildiği üzere; izleme, strateji plan uygulamasının sistematik olarak takip
edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uyulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla
ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. Bu amaçla Çukurova
Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme komisyonunun çalışmasına bağlı olarak
kurulmuş bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi “Akademik Birim Akademik Değerlendirme ve
Kalite Geliştirme Komisyonu (ADEK Akademik Birim Komisyonu)” Fakültemizde de kurulmuş olup söz
konusu stratejik planın hazırlanması ile birlikte diğer akademik kalite konularında da gerekli
çalışmaları yapmaktadır. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi birim ADEK komisyonu bu stratejik planda
belirtilen planlamaların gerçekleşmesine yönelik olarak izlemelerini yıl içerinde planlı toplantılarla
izleme ve denetlemelerde bulunması planlanmıştır. Öte yandan 2014 yılının başında hizmete giren ve
kısa adı AVES olan Çukurova Üniversitesi Akademik Veri Sistemi söz konusu stratejik planlamalar
konusunda en güncel verileri sağlayacaktır.
İzleme ve değerlendirme süreçlerinin sonuçlarında elde edilecek verilerin stratejik planlar
doğrultusunda ortaya konan hedeflere ne kadar yaklaşıldığı konusunda ciddi sonuçlarının olması
beklenmektedir.
32

Benzer belgeler

(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul vb. şekilde birim adı yazılacak…) Bi

(Fakülte/Enstitü/Yüksekokul vb. şekilde birim adı yazılacak…) Bi EĞİTİM VE HİZMET ALANLARI Amfi Sınıf Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvarlar Toplantı Salonu Konferans Salonu Akademik Personel Çalışma Odası İdari Personel Hizmet Alanları (Servis) İdari Pers...

Detaylı