zxnnureyn türkqe

Transkript

zxnnureyn türkqe
Zxnnureyn
TÜRKQE
ZXNNUREYN
„Cennette her nebx xqxn bxr refxk vardir. Benxm refxkxm
Osman Xbn-x Affandir.“ (Hadxs-x Äerxf)
Hz.Osman‘in Ebu Abdullah ve Ebu Amr dxye xkx künyesx
vardir. Babasi Affan, txcaretle uwraäan zengxn bxr kxmseydx.
Txcaret xqxn qiktiwi bxr seyahat esnasinda Äam´da ölmüätü.
Ondan owlu Osman´a büyük bxr servet kaldi.
Hz. Osman Aäere- x Mübeääereden (Cennet xle
müjdelenen on sahabxden) bxrxdxr. Hxcretten 47 sene evvel
Taxf‘te dowmuä, buda onun Hz. Peygamberden (SAV)
alti yaä küqük olduwunu göstermektedxr, 82 yaäinda äehxd
edxlmxätxr.
Güzel huylu, orta boylu, esmer renklx ve güler yüzlü.
Kaxnatin Efendxsxnxn sözüne göre XKXNCX YUSUF tur.
34 yaäinda xken Hz. Ebu Bekxr‘xn (r.a.) elxyle müslüman
oldu. Xlk dört bxrxncxden sonra beäxncx müslüman.
Hz. Osman müslüman olduktan sonra kabxlesxnxn ve
axle kolunun türlü cefalarina göwüs gerdx ve Hak yolundan
hxq dönmedx. Amcasi, Hz. Osmanin müslüman olduwunu
duyunca küplere bxndx. O masum efendxyx bxr dxrewe
bawladi, dövmeye baäladi. „Eskx dxnxnden dönüp yenxsxne
bawlandiwin ve Muhammedxn peäxne gxttxwxn xqxn xäte senx
bu dxrewe bawliyorum. Tekrar atalarinin dxnxne
dönmedxkqe salivermem!“ dxye tehdxtler savurdu. Gönlü
xman nuru xle parildayan genq mü`mxn amcasinin
xäkencelerxne boyun ewmedx ve dedxkx: „Vallahx, ey amca,
ne yaparsan yap! Ben, hak ve hakxkat dxnxnx asla
birakmam!“ Müärxk amca, xäkenceye günlerce devam ettx.
Hedefxne ulaäamayinca, Hz. Osmani salivermekten baäka
bxräey yapamadi.
Haya ve edep xncxsx Hz. Osmanin lakabi ZXNNUREYN QXFTE NUR SAHXBX dxr. Bu äekxlde lakaplandiriliäinin
sebebx, bxrx bxrx arkasindan Allah Resulünün xkx mübarek
kizini almiä olmasi. Evvela Rukxyye ve Onun ölümünden
sonra da Ümmü Külsüm. Kaxnatta bxr peygamberxn xkx
kizini almiä xlk xnsan. Onun xqxn QXFTE NUR sahxbx....
Hz. Osman´in daha sonra evlendxwx hanimlar äunlardir:
Fahxte Bxntx Gazvan, Ümmü Amr Bxntx Cündüb, Fatima Bxntx‘l Velxd El Mahzumxyye, Ümmü‘l- Benxn Bxntx
Uyayna Bxn Hosn, Ramle Bxntx Äeybe Bxn Rabx‘a ve Naxle
Bxntx‘l- Farafxsa.
Demekkx böylece Hz. Osman muhtelxf zamanlarda
toplam sekxz defa evlenmxätxr. Äehxd edxldxwx zaman xse
nxkahinin altinda sadece Ümmü‘l- Benxn, Fahxte ve Naxle
bulunuyorlardi.
Hz. Osmanin 9 erkek qocuwu olmuätu. Üqü qok küqükken
vefat ettxler. Dxwerlerx xse yaäadilar. Alti tanede kizi vardi.
Allahin Sevgxlxsx Hz. Osmani qok severlerdx. Hakxkaten
Hz. Osman Peygamber sevgxsxne layik yüce yaradiliäli ve
xnce gönüllü bxr xnsandi. Kalbx elmas renklx, xncxlerle
doluydu, gece gündüz durmadan Kur‘an okur, sabahlara
kadar fxtxlx kesxlmxä bxr mum gxbx yanardi. Sankx Kabe
mumu xdx.
40
Mihriban Yücel
Hz. Osmanin, bxlhassa xkx büyük fazxletx vardi. Bxrxncxsx:
Derxn bxr utanma hxssxne sahxptx. Üstün bxr äeref ve
haysxyet anlayiäi vardi. Bu sebeple de herkes Ondan haya
duyar, qekxnxr, hürmet ederdx. Öylekx Hz. Peygamber
(SAV) bxle „Meleklerxn bxle kendxsxnden haya edxp
qekxndxklerx bxr kxmseden nasil olur da ben haya
duymam?“ derdx.
Onun xkxncx büyük mezxyetx xse cömertlxwx xdx. Qok elx
aqik bxr zatti. Öylekx Kureyälxler arasinda Ondan daha
cömert bxrx yoktu.
Hz. Osman, Hz. Ömer devrxnde xkxncx adamdi. Halk
Hz. Ömer‘den bxr äey xstemeyx düäündüklerx zaman, önce
Hz. Osman‘a baävururlardi. Nxtekxm Hz. Ömer‘xn
vefatindan sonra Äura heyetx tarafindan Hz. Osman
üqüncü büyük halxfe Xlan edxldx.
Hak ve adalet güneäx Hz. Ömer‘xn (r.a.) ebedxyyet
ülkelerxne teärxf ettxklerxnde Xslam devletxnxn bati siniri
Misir´in batisi xdx. Cenab- i Osman (r.a.) Xslam devletxnxn
baäina geqxnce fetxhlere devam ettx.
Hxcretxn 25. yilinda Xskenderxye, Antlaämasini tek tarafli
olarak bozunca Misir Valxsx Amr Bxn El-As üzerlerxne
yürüdü. Savaäarak onlari tekrar dxze getxrdx. Hz. Ömer,
komutanlarindan Amr Bxn El- As´in, Trablus‘un
fethxnden sonra Afrxka´da daha fazla aqilmasini
menetmxätx. Fakat Hz. Osman bu konuda yenxden xzxn
verdx ve Abdullah Bxn Saad Bxn Ebu Serh‘x bxr kuvvetxn
baäina bu yöne dowru gönderdx. Xman kilici elmas elmas
piriltilar saqarak saflari delxp geqxyordu. Merakeä‘e kadar
bütün Kuzey Afrxka Xslam devletxnxn sinirlari xqxne gxrdx.
Techxd meä‘alesx oralari da aydinlatti, ezan seslerx Afrxka
ufuklarinda Xlahx yankilar yapiyordu. Nura hasret kalmiä
nxce xnsan Xslam‘a can atiyordu.
Zafer müjdesx Allah Resulünün halxfesx Cenab- i Osman
(R.A.)´a ulaätirildi. Gönül kaynawinin nur denxzx Hz. Osman gözlerxnde xplxk xplxk yaälar olduwu halde Cenab- i
Hakka äükredxyordu.
Kuzey Afrxkanin fethx tamamlanmiä artik sira Xspanya‘ya
ve Kibris‘a gelmxätxr. Akinlar baäladi, Xslam kilici yxne
xman kinindan qikarildi ve küfrün bawrina dayandi.
Hz. Osman dönemxnde fetxh hareketlerx xäte böyle genxä
äekxlde sürüp gxdxyordu. Afrxka, Kibris ve Ermenxstan
bölgesxnde Xslam topraklarina yenx yenx yerler xlave
edxlxrken bunun yani sira Pers ülkesxnde Horasan‘da ve
Babü‘l - Ebvab‘da antlaämalarini tek tarafli olarak bozan
kxtleler xtaate yenxden mecbur edxldxler. Keza Sxnd bölgesx
Kabxl ve Feragana kentlerx Xslam devletxne kazandirildi.
Bxlxndxwx üzere, Xslam tarxhxnde bxr altin devxr vardir. Asri Saadet dedxwxmxz bu devxr gözlerx kamaätiracak kadar
parlak, xnsani hayrete düäürecek kadar haämetlxdxr.
Hülefa- x Raäxdxn devrx dedxwxmxz bu nurlu devrenxn xlk
kisimlari, Hz. Ebu Bekxr ve Hz. Ömer (R.A.) zamanlari.
mukaddes Xslamin en haämetlx ve en heybetlx devrxdxr.
2/98
2/98
41
TÜRKQE
kendx xqxn ayirdi. Kendxsx xqxn ayirdiwi mushafin adina
XMAM denxr. Äehxd edxldxwx gün, mukaddes kani bu
mushafin üzerxne akti. Kalan beä Mushafin bxrxnx Medxne,
bxrxnx Äam, bxrxnx Basra, bxrxnx Kufe ve bxrxnxde Mekke
Müslümanlarina gönderdx.
Bu mukaddes mushaflar demxr sandiklar xqxnde,
askerlerxn muhafazasinda ve Cenab- i Osmanin mührü
xle mühürlenmxä olarak yerlerxne teslxm edxldx. Bu mushaftan baäka mushaflari toplatip xmha ettxrdx.
Kur‘an- i Kerxm ayetlerxnx xlk toplayan bxr mushaf halxne
getxren rxkkat ve merhamet madenx Hz. Ebu Bekxr (R.A.)
olduwu xqxn, Hz. Osman „Camxül Kur‘an“ dewxldxr. Belkx
nushalari qowaltarak Xslam dünyasina yayilmasina vasita
olduwu xqxn Hz. Osmana „Naäxrül Kur‘an“ denxlmesx daha
uygun olur.
Xäte ondört asirdan berx xnsanlik fezasini aydinlatan
Kur‘an- i Kerxm budur. Ve bundan sonrada kiyamete
kadar xnsanliwa iäik tutacaktir ... .
Misirdan Peygamber beldesx Medxneye bxr heyet geldx.
Hz. Osmanin huzuruna qiktilar. „Ey Mü´mxnlerxn Emxrx,
valxmxzden äxkayetcxyxz. Halka zulm edxyor.“ Hz. Osman
„Pekx, sxz gxdxnxz. Ben valxye bxr name göndereyxm!“ dedx.
Misir valxsx Abdullah Xbn- x Sa´d mektubu aldi. Halxfenxn
yüce emrxne xtaat edecewx yerde äxkayetwxlerx xyxce patakladi.
O kadar äxddetlendxkx dayawin tesxrxyle adamin bxrx öldü.
Xäte bu son damla bardawi taäirmiäti. Xsyancilar avaz avaz
bawirdilar: „Halxfeye ve onun adamlarina ölüm!“
Nur äehrx Medxneye dowru bxr akin baäladi. Bu gözü
dönmüä kan dökücüler Medxneye üq konak mesafeye
kadar geldxler ve karargah kurdular. Hz. Osmanin hxlafet
makamini terk etmesxnx xstxyorlardi. Fakat Hz. Osman
isyancilarin istewxne boyun ewmedx, cünü Peygamber
Efendxmxz äöyle buyurmuätu:“ Ey Osman! Sen, benden
sonra hxlafete getxreleceksxn. Ve münafiklar da onu terk
etmeyx senden xsteyecekler. Onu terk etme, o gün oruq
tut ve yanimda xftar et!“ Peygamber Efendxmxzxn dedxwx
aynen qikmiä, äxmdx xsyancilar Hz. Osmani
zorlamaktadirlar.
Ne yazikkx asxler kudurarak Halxfenxn üzerxne hücum
ettxler. Haxnxn bxrx, Halxfenxn baäina bxr demxr xndxrdx.
Sevdan haxnx kilicini Cenab- i Osmana dowru salladi. Hz.
Osmanin hanimi Naxle hatun kendxnx beyxne sxper
edeyxm derken, parmaklari dowrandi. Amr bxn Umuk
Hz. Osmanin xman dolu göwsüne kilicini sapladi.
Hanqerler peäpeäe mübarek xnsanin vücuduna gxrxp qikti.
Kan damlalari aqik duran Kur‘an- i Kerxmxn üstüne tam
äu mukaddes ayete damliyor: „Feseyekfxkehümullah!! Yanx
„Allah sana kafxdxr!“
Haya ve edep xncxsx Hz. Osman äehxd olmuätur. Sevgxlx
xle bayram etmeye gxdxyor!...
Zxnnureyn
Hülefa- x Raäxdxn devrx, Peygamber Efendxmxzxn fanx
dünyadan ebedxyete geqxälerxne mütekaxp xlk halxfe Cenabi Siddik‘ in halxfelxwx xle baälar. Peygamber Efendxmxzxn
muazzez torunu ve beäxncx halxfe Hz. Hasan (R.A.)´in
xstxfasina kadar otuz yil sürmüätür.
Bu iäiklar saqan devrxn en büyük hususxyetlerxnden bxrx
de hxq äüphe yokturkx, Kur‘ an- i Kerxm‘xn bxr mushaf
halxne getxrxlxäx olmuätur. Kur‘an- i Kerxm Azxmüääan
Muhammed Mustafa Efendxmxze, Hz. Cebraxl taraf- i
Xlahx‘den 22 küsur yilda, ayet ayet vahy olunmuätur. (
610 - 632)
daha öncekx sayilarimizda belxrttxwxmxz gxbx en büyük
Siddikiyet ve teslxmxyet örnewx hz. Ebu Bekxr (R.A.), Kur‘ani Kerxm ayetlerxnxn bxr mushaf halxnde toplama xäxnx, Allah Resulünün vahxy katxplerxnden Zeyd Xbn-x Sabxt (R.A.)
Hazretlerxne havale ettx ve onun baökanliwinda bxr
komxsyon kuruldu.
Peygamber Efendxmxzxn zamaninda yazilan bütün ayetler
toplattirildi. Her bxr ayet xqxn Allah resulünün gözü önünde
yazilmiä olduwuna äahxdlxk yapan xkx adxl äahxd dxnlendx.
Komxsyon gece gündüz qaliäti. Sahabxlerxn hafizalarina,
ezberlerxne baä vuruyordu. Xäte bäylece qaliäildi, bütün
ayetler, bxr kxtap halxnde toplandi. 114 Sureden, 30
Cüzden, 600 sahxfeden xbaret olan Kur‘an- i Kerxm hz.
Ebu Bekxr (R.A.) xn vefatindan sonra Hz. Ömer‘e (R.A.),
onun ölümümden sonrada kizi ve peygamber zevcesx Hz.
Hafsa‘ya xntxkal ettx.
Sahabxlerden Huzeyfe bxn El - Yeman (R.A.), Ermenxstan
ve Azerbaycan savaälarinda bulunuyordu. Iraklilar xle
Äamlilar Kur‘an- i Kerxmx ayri ayri üslüpta okuyorlardi.
Bxrbxrlerxne: „ Benxm kiraatxm, senxn kiraatxnden xyxdxr.“
dxyorlardi. Bu halx gören muazzez Sahabx Huzeyfe b. El Yeman (R.A.) qok üzüldü. Nur äehsx Medxneye döndüwü
zaman dowruca Hz. Osman‘in (R.A.) huzuruna qikti ve
gördüklerxnx tane tane anlatti. „ Ey Mü‘mxnlerxn Emxrx!
Musevxlerle Hrxstxyanlar kendx mukaddes kxtaplarinda
nasil uyuämazliwa düätülerse Müslümanlarinda ayni
uyuämazliwa düämelerxnden önce onlari kurtarmaya
qaliäalim!“ Hz. Osman bu büyük sahabenxn endxäesxnx
yerxnde buldu ve derhal Mü´mxnler annesx Hz. Hafsa
(R.A.) ya haber gönderdx: „Senxn yedxnde olan Kur‘an- i
bxze gönder, mushaflari kopya edxp tekrar gerx verelxm!“
Hz. Osman böylelxkle baäta xlxm ve hxkmet kutbu Hz. Alx
(R.A.) olmak üzere Peygamber sahabxlerxnxn ulularini
topladi: „Ey Allah Resulünün sevdxklerx. Kur‘an- i Kerxmx
xlk nüshasindan kopya edxp Xslam merkezlerxne bxrer adet
göndermek xstxyorum. Ne dersxnxz?“ Cevap verdxler: „
Xsabet buyurdunuz, ey Allah Resulünün halxfesx!...“
Haya, edep, hxlxm ve yumuäaklik madenx Hz. Osman
(R.A.) hemen bxr komxsyon kurdu. Komxsyonda äu
sahabxler vardi: Zeyd Xbn- x Sabxt (R.A.), Abdullah Xbn- x
Zübeyr (R.A.), Saxd b. El - As (R.A.), Abdurrahman Bxn
El - harxs Bxn Hxäam (R.A.). Bu heyetxn baäina Zeyd Xbnx Sabxt (R.A.) tayxn edxldx.
Cenab- i Ahmed Efendxmxzxn kutlu sahabxlerx alti tane
mushaf yazdi. Hz. Osman bu alti mushaftan bxr tanesxnx

Benzer belgeler

Frex Interkulturelle Áalldorfschule Mannhexm

Frex Interkulturelle Áalldorfschule Mannhexm her xnsanin kendx kültürü diäinda dünya görüäünde kendx baäina karar verebxlmesxne olanak sawlama,

Detaylı

Tarikatçılar Nasıl Düşünüyor?

Tarikatçılar Nasıl Düşünüyor? Ä eyhe xtxrazi bxle caxz görmeyen bxr anlayiä , ä eytanin arayipta bulamayacawi anlayiä tir. Bu sebeple Ehl-x Sünnet ve´l Cemaat´a uyma xddxasinda bulunan herkes, tabx olacagi bxr sözün Kxtap ve Sü...

Detaylı

EMT 10T F1, 10/4 ve 10/4T nakiä çevre donanimlari xçxn Kurma

EMT 10T F1, 10/4 ve 10/4T nakiä çevre donanimlari xçxn Kurma ayarlamaniz xqxn bacaqi yukari vey aäawi qevxrxn ve nakiä makxnasina dowru tespxt somunu xle tespxt edxn.

Detaylı