Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek

Transkript

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Yedinci Ek
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD
AGRICULTURE AND LIVESTOCK
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
YEDİNCİ EK
SUPPLEMENT SEVENTH
TO THE TURKISH STUD BOOK
FOR THOROUGHBREDS
2011
2013
T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FOOD
AGRICULTURE AND LIVESTOCK
TÜRK
SAFKAN İNGİLİZ ATI
SOY KÜTÜĞÜ
YEDİNCİ EK
SUPPLEMENT SEVENTH
TO THE TURKISH STUD BOOK
FOR THOROUGHBREDS
2011
2013
Adres : Şehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kızılay Ankara
Tel: +90 312 425 05 27-28 Faks: +90 312 418 76 34
Address : Sehit Adem Yavuz Sokak No: 17/13 06440 Kizilay Ankara-TURKEY Web : www.ykk.gov.tr
e-mail : [email protected]
İÇİNDEKİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Önsöz---------------------------------------------------------------------------------------------I
Türkiye’de Safkan İngiliz Atlarının Soykütüğüne Kaydına Dair Kurallar -------------III
Kısaltmalar --------------------------------------------------------------------------------------- XIX
İstatistikler----------------------------------------------------------------------------------------- XX
Kısraklar ve Tayları -------------------------------------------------------------------------------- 1
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Listesi -------------------------------------------- 157
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar -------------------------------------- 167
İthal Kısraklar ------------------------------------------------------------------------------------ 169
İthal Aygırlar-------------------------------------------------------------------------------------- 173
İthal Taylar ---------------------------------------------------------------------------------------- 175
İhraç Atlar ----------------------------------------------------------------------------------------- 177
Türk Studbooklarında İsimsiz Olup Sonradan İsim Alan Atlar------------------------- 179
Eklemeler ve Düzeltmeler ---------------------------------------------------------------------- 183
İsimsiz Tayların İndeksi ------------------------------------------------------------------------ 187
İndeks ---------------------------------------------------------------------------------------------- 199
CONTENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Foreword- -------------------------------------------------------------------------------------------- II
Rules Of Entry ------------------------------------------------------------------------------------ XI
Abbreviations ------------------------------------------------------------------------------------ XIX
Statistical ------------------------------------------------------------------------------------------ XX
Broodmares with Their Produce ----------------------------------------------------------------- 1
Alphabetic List of Turkish Based Stallions ------------------------------------------------- 157
Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey ---------------------------------- 167
Imported Mares----------------------------------------------------------------------------------- 169
Imported Stallions ------------------------------------------------------------------------------- 173
Imported Foals------------------------------------------------------------------------------------ 175
Exported Horses ---------------------------------------------------------------------------------- 177
Addenda (Names) To Previous Volumes --------------------------------------------------- 179
Addenda and Errata------------------------------------------------------------------------------ 183
Unnamed Foals Index --------------------------------------------------------------------------- 187
Index ------------------------------------------------------------------------------------------------ 199
ÖNSÖZ
Yayınlamış olduğumuz 7. Supplement’in at severlere güzel bir armağan olduğunu
düşünüyorum. 2011 yılında doğan tayları, faaliyeti olan 1893 baş kısrak ile 67 baş ithal kısrak, 1 baş
ithal aygır, 29 baş ithal tay, 14 baş ihraç edilen atları sizlere sunmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum.
Türk İngiliz atlarının soy kütüğü hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor,
atçılığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.
Süleyman POLAT
Soy Kütüğü Yetkilisi
I
FOREWORD
I think that this supplement will be a nice gift for horse lovers. I am proud of bestowing the 1893
active broodmares in 2011 season 1 stallion, 67 broodmares and 29 foals imported, 14 exported
horses. I wish success for your horses.
I would like to thank all of those people who labored for the preparation of this Stud Book
supplement. May this supplement be beneficial to our horsemanship.
Suleyman POLAT
The Chief of Studbook Office
II
SAFKAN İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLARINA
DAİR KURALLAR
SAFKAN İNGİLİZ ATININ TANIMI
Bir İngiliz atı doğduğunda Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı
Stud Book’una resmi olarak kaydedilmesi gerekir.
Madde 1-Nitelik
a) Bir atın onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilmesi için aşağıdaki şartlara
uyması zorunludur.
Bir tay onaylı Stud Book’ta kayıtlı ana ve babanın çiftleşmesi sonucu olmalı veya safkan İngiliz
olmayan bir atın soyundan geliyorsa Uluslararası Soy Kütüğü Komitesi tarafından İngiliz atı olduğuna
oy birliği ile karar verilen bir at olmalıdır. Türk Stud Book’u I.A.B.R.W’nin 12. maddesinin
imzacısıdır.
Uygun Tay Üretimi için Servis
b) İngiliz atı, aygır ile kısrağın doğal aşımı sonucu, şöyle ki aygırın penisinin kısrağın genital
sistemine girerek salgılanan semeni fiziksel aktivite ile vermesi şeklinde olmak zorundadır. Ya da
doğal aşım sonucu üretilen ejekulatın bir kısmının damızlıkta kullanılacak kısrağın genital sistemine
aygır tarafından bırakılmasıdır.
Uygun Tay Üretimi için Gebelik
c) Doğal gebelik sonucu tayın, aynı kısraktan doğmuş olması gerekmektedir. Embriyo transferi ya
da nakli, suni tohumlama, klonlama, veya diğer genetik müdahaleler sonucunda üretilen taylar
Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez.
Tanımlar ve Hukuki Dayanak
Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır.
a) Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
b) İl At Islah Komisyonu : İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü ile iki Veteriner
Hekimden oluşan komisyonu,
c) Üye Olunan Uluslararası Kuruluşlar: Ülkemizin de üyesi olduğu at yetiştiriciliği ve
yarışçılığı ile ilgili uluslararası kuruluşlar; IFHA “International
Federation of Horseracing
Authorities”, ISAG “International Society for Animal Genetics”, ve ilerde üye olunabilecek
kuruluşları,
d) At Eşkal ve Muayene Raporu : Tanımlanacak tayın, Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi
tarafından doldurulması gerekli olan, İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı, atın donu, eşkali, ırkı, anababası, anasının aşım tarihi, tayın doğum tarihi, cinsiyeti, doğduğu ülke, tayın sürekli tanım detayları
ve kimlik nişaneleri ki bunlar tüm ayak nişaneleri, yüz nişaneleri, servi, yara, dövme, dağlama, varsa
mikroçip numarası, renkli fotoğrafı, fiziki (eşkal) muayenesi ve yetiştiricisinin adı gibi bilgileri içeren
resmi form ya da elektronik sistemdeki bilgiler,
e) Yetiştirici : Tayın doğduğu tarihte anasına sahip olan yasal kişiler,
f) Sahip Değiştirme Belgesi : Satış, hibe, veraset gibi sebeplerle atın sahip değişikliğine esas
teşkil eden belgeyi,
g) Damızlık Belgesi: Damızlık atlara verilen ve Bakanlıkça onaylanan belgeyi,
h) Uzman Heyet : At Yetiştiriciliği konusunda Uzmanlık Belgesi veya akademik çalışması
bulunan veya at yetiştiriciliği konusunda en az 5 yıl kamu ya da özel kurumlarda çalışmış en az üç
Veteriner Hekimden oluşan komisyonu,
ifade eder.
III
Kuruluş ve Denetim
Madde 3- Bu kurallar aşağıdaki yasalar temel alınarak hazırlanmıştır.
Bu kurallar, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu ve 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin
İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair
Kanuna, 10/7/1953 tarihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu kuralların amacı; safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtlarının tutulması, pasaport ve
damızlık belgelerinin verilmesi, tescili, aşım izni ve ilgili işlemleri, stud book hazırlanması ve yayını,
sahip değişiklikleri ile ilgili esasları belirlemek, bunların yetiştirme yönünden sağlık kontrolleri,
yetiştirme kayıtları, cetvelleri ve denetimlerine ait hükümler ile ülkemizin de üyesi olduğu Atçılık ve
Yarışçılıkla ilgili uluslararası organizasyonların kayıt kurallarına uyumunu sağlamaktır.
Bu kurallar soy kütüğüne kayıtlı ve kayıt edilecek safkan İngiliz atlarını kapsar.
İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili çalışmaların belirli esas ve usullere göre yapılmasını
denetlemekle Bakanlık yetkilidir.
Türkiye sınırları içerisinde İngiliz atlarının kayıtları ile ilgili tüm işlerden Bakanlık soy kütüğü
ofisi sorumludur.
Soy kütüğü otoritesi, at yetiştiricileri ve derneklerinden tamamen bağımsız çalışmaktadır.
Bakanlık tescil kurallarını kendisi tespit etmekte ve uygulamaktadır.
Soy kütüğü ofisi çalışanları gerekli eğitim çalışmalarına katılmakta olup, gerektiğinde diğer soy
kütüğü ofisi çalışanlarının deneyim ve uzmanlığından yararlanacaktır.
Türk Stud Book’una Kayıt Kuralları
Madde 4- İllerde tescil ile ilgili işlemler Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü
tarafından yapılır. Tescil ile ilgili işlemler için gerekli olan belgeler, at sahipleri ve İl At Islah
Komisyonu tarafından düzenlenir.
Tescili yapılacak atların muayeneleri, İl Müdürlüğünün uygun gördüğü yerlerde veya İl At Islah
Komisyonunun, 6245 sayılı Harcırah Kanunu esasları dahilinde belirlenecek yolluk ve zaruri
masraflarının (yevmiye, yol, ibade masrafı...vb.) at sahibi tarafından İllerde Muhasebe Müdürlüğü,
İlçelerde Mal Müdürlüğü hesabına yatırılması kaydı ile at sahibinin istediği yerde yapılır.
Türkiye’de doğan ve ithal edilen safkan İngiliz atların soy kütüğüne kaydı için, at sahibi veya
yetkili vekilinin; dilekçe, Aşım Belgesi, kan muayenesi için yatırılması gereken laboratuar ücretinin
yatırıldığına dair belge, İl At Islah Komisyon Kararı ile pasaporta yapıştırılacak damga pulu ve tayın
usulüne uygun çekilmiş üç adet fotoğrafı ile birlikte, atların bulunduğu Tarım İl veya İlçe
Müdürlüklerine yasal süresi içinde müracaat etmesi şarttır.
Türkiye soy kütüğüne kayıtlı ve pasaportlu safkan İngiliz ana ve babanın Türkiye’de doğmuş ve
uluslararası soy kütüğü komitesince kabul görmüş ülkelerin soy kütüğüne kayıtlı ve stud book’larında
yayınlanmış ithal atlar ile bunların yavruları kayıt edilir.
Soy kütüklerine kayıt edilmemiş ana ve babaların tayları, kan ve/veya DNA analizi ile şecere
kontrolünde ana babaya uygunluğu tespit edilemeyen taylar, soy kütüklerine kaydedilmez.
Muayeneler sonucu düzenlenen İl At Islah Komisyonu Kararı, İl Müdürü tarafından
onaylandıktan sonra diğer evraklarla birlikte Bakanlığa gönderilir.
Türkiye’de doğan taylar veya ithal edilen atların sahipleri, bu atların soy kütüğüne kayıtları için
gerekli yasal süre içerisinde İl veya İlçe Müdürlüğüne başvurarak atların kan ve/veya DNA raporu
için gerekli numuneyi İl At Islah Komisyonuna aldırmaya mecburdur.İl Müdürlüklerince gönderilen
numuneler ISAG tarafından tanınan Bakanlığa bağlı Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarınca tahlil
edilerek “ana baba doğrulanması için yapılan Kan ve/veya DNA raporu” düzenlenir.
Kan Grupları ve Genetiği Laboratuarı kan ve/veya DNA Netice Raporunu Bakanlık ve İl
Müdürlüğüne, kan tipi ve DNA Analiz Raporunu ise Bakanlığa gönderir.
Atların Stud Book’a kayıtları için gerekli belgeler;
Atlar kayıtlı safkan İngiliz ana ve babalardan olmalı ve bunların pasaportları olmak zorundadır.
İthal edilen atlar ve tayları Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış ülkelerin Stud
IV
Book’una kaydedilmek zorundadır. Ana babası kayıtlı olmayan veya kan ve/veya DNA tipi
doğrulanmayan taylar Stud Book’a kaydedilemez.
Türkiye’de doğan tayların Soy Kütüğü Kayıtları için gerekli belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Anasının aşım belgesi,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı ,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
Aygır ve Kısrakların Kayıt Sistemleri
Madde 5- Soy kütüğüne kayıtlı ve DNA/kan tipi analizi yapılmış olan safkan İngiliz atlardan
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, damızlık belgeleri İl Müdürlüklerince hazırlanarak,
pasaportları ile birlikte tasdik edilmek üzere soy kütüğü otoritesine gönderilir.
İllerden gelen soy kütüğüne kayıtlı atların damızlık belgeleri, Bakanlıkça oluşturulacak uzman
heyet tarafından, damızlık özellikler, kalıtsal kusurlar, esas alınarak yapılan incelemeler sonucu uygun
görülenler tasdik edilir.
Damızlık Belgesi verilecek aygır ve kısrakların, Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen
hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları gerekir.
Damızlık Belgesi almış olan aygır ve kısrakların damızlık olarak kullanıldıkları müddetçe her yıl
Bakanlıkça belirlenen, usul ve esasları ilan edilen hastalıklardan salim olduğuna dair rapor almaları
halinde vizeleri, Tarım İl Müdürlükleri tarafından yapılır ve At Kayıt Defterlerine işlenerek, bunların
listeleri, her yıl Aralık ayı içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça belirlenen hastalıklar nedeniyle
vizesi yapılmayan atlar, derhal Bakanlığa bildirilir. Vize alamayan atlar damızlıkta kullanılamaz ve bu
durum at sahibine hemen tebliğ edilir.
Yurt dışından sıfat için gelen yabancı menşeli aygırların sıfatta kullanılabilmesi için, at ithalatında
aranan şartlara uygun olması ve sıfat için Bakanlıktan önceden izin alınma şartı aranır.
Aşım belgeleri, aşım istasyonunda görevli Veteriner Hekim veya aygır sahibi tarafından üç nüsha
olarak düzenlenerek imzalanır.
Aşım Belgesinde çiftleşen kısrağın; adı, doğum tarihi, donu, pasaportu, sahibi, ilk ve son çiftleşme
tarihi, suni dölleme ve embiriyo nakli yönteminin kullanılmadığı ve pasaportu ile kimlik kontrolünün
yapıldığı belirtilecektir.
Türkiye’ye gebe olarak ithal edilen safkan İngiliz kısraklarından Türkiye’ye geldikten sonra doğan
tayların soy kütüklerine kayıt edilebilmeleri için kısrağın kendi ırkı aygırdan aşım yapılmış olduğunu
gösterir Aşım Belgesinin ibrazı gerekir.
Sahip Değiştirme İşlemleri
Sahip değişikliklerinde;
a) Soy kütüklerine kayıtlı safkan İngiliz atın satılması, hibe edilmesi veya veraset yoluyla intikali
durumunda, sahip değişikliğinin soy kütüğüne ve pasaporta en geç 1 ay içinde işletilmesi için
müracaatı gerekmektedir. Sahip değişikliği için; atın pasaportu ile birlikte İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa veya Yarış Müessesesine yeni sahibi tarafından müracaatı gerekmektedir.
b) Soy kütüğüne kayıtlı veya soy kütüğüne yeni kayıt yapılacak olan atın tescil işlemleri
esnasında sahibi ölmüş ise noterden tasdikli veraset ilamı suretinin de gönderilmesi şarttır.
c) Sahip değiştirmede bir aylık süre; satış tarihinden ve veraset ilam tarihinden itibaren başlar.
Sahip değişikliğinde istenecek belgeler;
a) Alan ve satanın, hediye eden veya varisin resmi tebligat yapılacak açık adreslerini içeren ve TC.
kimlik numarası yazılı resmi kimlik fotokopisinin eklendiği, fatura, müstahsil makbuzu, veraset ilamı
ve benzeri satış evrakları veya resmi makamlar veya yarış müessesesi yetkilileri huzurunda alan ve
satanın, alıp-sattığına dair onaylanmış sahip değiştirme belgesi,
V
b) Atın pasaportu.
Aşım Sonuçları
Madde 6a) Aşım detayları aygırın sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi tarafından İngiliz
Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, aygırın ilk ve son aşım tarihi aygır sahibinin
ya da Otorite yetkilisinin, doğal aşım olduğunu ve suni dölleme, embriyo transferi veya nakli,
klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi bilgileri içeren resmi form
ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
b) Kısrak sahibi ya da Stud Book Otoritesinin izin verdiği birisi, sıfat alan kısrağın canlı tay
doğurması halinde İngiliz Atı Otoritesi tarafından onaylı ve aygırın adı, kısrağın adı, tayın doğum
tarihi, tayın donu, tayın cinsiyeti, tayın yetiştiricisinin adı (tay doğduğunda bu kişi kısrağın sahibidir),
tayın doğduğu ülke, kısrak sahibinin ya da otorite yetkilisinin doğal aşımla olduğunu ve suni dölleme,
embriyo transferi veya nakli, klonlama ya da diğer genetik müdahalelerin yapılmadığına dair imza gibi
bilgileri içeren resmi form ya da elektronik sistemi doldurmak zorundadır.
Kısrak sahibi embriyonik ölüm, düşük, ölü doğum, doğumdan sonra ölüm, safkan olmayan attan
çekim, boş gibi durumları sütten kesmeden önce bildirmek zorundadır.
c) Kır ve al donlu atların genetik don kalıtımı kurallarına uygunluğu zorunludur.
Kimlik Saptaması
Madde 7a) Müracaat tarihinden itibaren İl Müdürlükleri tarafından, At Eşkal ve Muayene Raporu ve İl At
Islahı Komisyonu kararı Veteriner Hekimlere düzenlettirilerek at sahibinin müracaat tarihinden
itibaren en geç dokuz ay içerisinde diğer tescil evrakları ile birlikte noksansız olarak Bakanlığa
gönderilmesi şarttır.
b) Tayların eşkal tespitinin sütten kesilmeden önce yapılması zorunludur.
c) DNA profilleri ve kan grupları soy kütüğü otoritesinin dosyalarında saklanacaktır. Bu dosyalar
üçüncü şahıslara gösterilmeyecektir.
d) DNA profilleri ve kan grupları raporları ancak ISBC tarafından tanınan soy kütüğü otoritelerine
gönderilecektir.
e) Ana baba doğrulama testleri yalnızca yeni doğan taylar için istenecektir. Geçmişe ait ana
babalık doğrulama testi istenmez.
Pasaportlar
Madde 8a) Tescil evrakları tamamlanarak gönderilen taylar soy kütüğüne kayıt edildikten sonra
düzenlenen pasaport at sahibine verilecektir. Verilen bu pasaport atın hayatı boyunca yanında
bulundurulacaktır.
b) Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenen pasaportlar, soy kütüğü, kayıt ayrıntıları, nişaneler,
yapılan aşılamalar, sahip değişikliklerinin kaydı için bölüm, ihracat ve muayene ayrıntıları ile bazı
kuralları ve aile doğrulama testini içermektedir.
c) Soy kütüğüne kayıtlı atların pasaportları kaybolduğunda atın sahibi İllerde Valiliğe, İlçelerde
Kaymakamlığa yeni pasaport çıkarılması için müracaat eder. Aşağıdaki evraklar bir ay içerisinde
tamamlanarak Bakanlığa gönderilir.
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 2 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu,
d) At sahibi don değişikliğini yaptırmak için İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa müracaat
etmek zorundadır.
VI
Don değişikliği yapılacak atlarda istenecek belgeler;
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) At Eşkal ve Muayene Raporu,
3) İl At Islah Komisyon Kararı ile damga pulu,
4) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
5) Atın Pasaportu,
6) Gerektiğinde kan ve/veya DNA raporu.
e) Soy kütüğüne kayıtlı atın ölmesi durumunda, atın sahibi tarafından atın ölüm tarihinden itibaren
iki ay içinde, ata ait pasaport ve varsa damızlık belgesi İllerde Valiliğe, İlçelerde Kaymakamlığa
teslim edilir.
İthal Atların Kaydı
Madde 9a) Soy kütüğü otoritesince damızlık olarak ithal atlar ile ilgili bir kayıt tutulmaktadır.
b) İthal atların kaydı için istenilen belgeler :
1) At sahibinin resmi tebligat yapılacak adresini de içeren dilekçesi,
2) Resmi kimlik belge fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
3) Atın safkan İngiliz olduğunu gösteren pasaportu,
4) Kan ve/veya DNA netice raporu,
5) Atın yeni çekilmiş 3 adet 9x12 cm ebadında fotoğrafı,
6) At Eşkal ve Muayene Raporu,
7) İl At Islahı Komisyon Kararı ile bu karara ve pasaporta yapıştırılacak damga pulu,
8) İthal edilen ülkenin direk Türk Stud Book’una gönderdiği eksport sertifikası (Export
certificate),
9) Gümrük Giriş Beyannamesi,
10) Gümrük İdarelerince satılan atlar için Gümrük satış belgesi,
c) Pasaport vermeyen ülkelerden ithal edilen atların eşkali İl Müdürlüklerince tespit ettirilecek ve
tayın doğduğu ülkece verilen kimlik sertifikası ile karşılaştırıldıktan sonra pasaport düzenlenecektir.
İhracat
Madde 10- Soy kütüğüne kayıtlı atların ihracından önce, eşkal muayenesinin mevcut pasaportuyla
karşılaştırmalı olarak yetkili birimlerce görevlendirilecek Veteriner Hekime yaptırılması ve export
sertifikası düzenlenirken kullanılmak ve onaylanmak üzere pasaport ile Eşkal Muayene Raporunun
Bakanlığa gönderilmesi gerekir.
İhracat Sertifikası doğrudan ithalat yapan ülkenin soy kütüğü otoritesine gönderilecektir.
Soy Kütüklerine Kaydedilecek Atlara İsim Verilmesi
Madde 11- Soy kütüğüne kaydedilecek İngiliz tayların, ana ve baba isimleri esas alınarak soy
kütüğüne isimsiz olarak kayıtları yapılabilir. Ancak, tayın iki yaşını doldurduğu yılın son gününe
kadar, at sahipleri tarafından tayın isminin tescil ettirilmesi gerekir.
Verilecek isimler, boşluklar dahil 18 harfi geçemez. Tescil ettirilen isim değiştirilemez.
İsim vermede dikkat edilecek hususlar;
a) Kullanılması korumaya alınmış ve yasaklanmış isimler, uluslararası korunmuş isimler listesinde
görülen isimler,
b) Kullanılma hakkı mahfuz olan isimler,
c) Karışıklığa sebep olabilecek veya dini ve sosyal nedenlerle kullanılması kabule şayan olmayan
isimler,
d) Ticari ve reklam maksadı ile kullanılmak istenen isimler,
e) Kendisi ya da yakınlarınca izin verilmedikçe kişilerin isimleri,
VII
f) Yaşayan atların tescil edilmiş isimleri, bu isimlere yazılış ve okunuş yönünden benzerlik
gösteren isimler ve aygır isimleri ölümlerini takip eden 15 yıldan önce, kısrak isimleri ölümlerini takip
eden 10 yıldan önce, diğer atların isimleri ise ölümlerini takip eden 5 yıldan önce kullanılamaz.
g) İsimlerin başına ve sonuna rakam konulamaz.
h) İthal atların isimleri, yukarıda belirtilen hususlara aykırılık teşkil etmesi durumunda, kayıtlı
olduğu ülke soy kütüğü otoritesi ile mutabakata varılarak, Bakanlıkça değiştirilebilir. Türk Stud
Book’u I.A.B.R.W’nin 14. maddesini imzalamıştır.
Stud Book Yayınlanması
Madde 12a) Türkiye’de doğan veya yurt dışından getirilen safkan İngiliz atlarının soy kütüğü kayıtları 4631
sayılı Hayvan Islahı Kanununun 7 nci maddesi gereğince Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tutulur.
Stud book, üye olunan uluslararası kuruluşların kuralları gereği en geç her dört yılda bir hazırlanarak
yayınlanır. Stud book’un yayınlanmadığı yıllarda, ithal edilmiş ve o yıl doğan tayların ana ve babası,
doğum tarihi, donu ve yetiştiricisini içeren ekler “Supplement” yayınlanır. Bu hizmetlerin giderleri
yetiştiricilerinden karşılanır.
Üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşlar tarafından kural ve kaideleri belirlenen stud book’lar,
Bakanlık tarafından yayınlanır. Türk stud book’larında yayınlanıp register (kayıt) numarası almış ve
üye olunan uluslararası kuruluşların kabul ettiği stud book’larda yayınlanmış atların yavruları stud
book’larda yayınlanır.
b) Yayınlanan Stud book ve supplementlerde, kurallarda ve kayıtlarda olabilecek değişikliklerle
ilgili bilgiler eklenir.
c) Stud book’a kayıt edilecek ithal atların ülke kodları isimlerin yanına yazılır.
d) Safkan İngiliz olmayan atlar stud book’a kayıt edilmez.
Ceza Hükümleri
Madde 13a) Veteriner Hekime Muayene Ettirmeme ve Belgesiz Damızlıkta Kullanma; “ yasal olmayan
yetiştiricilik”
Tabii aşımda kullanılan ve damızlık belgesi bulunan aygırları, Bakanlık taşra teşkilatına
tamimlerle bildirilen hastalıklar yönünden ve damızlık özellikleri bakımından bu kurallar gereğince
muayene ettirmeyenler ile belgesiz veya yıllık vizesi yapılmadan damızlıkta kullananlar, 4631 sayılı
Hayvan Islahı Kanunun 16 ncı maddesi gereği ağır para cezası ile cezalandırılır.
b) Evrakta Tahrifat;
Düzenlenen evraklardan;
1) Safkan İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıt edilmesi için yönetmeliğe göre verilmesi gereken
evrakı tahrif edenler, sahte evrak tanzim edenler, sahte ve tahrif edilmiş evrakı bilerek kullananlar
hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 2 nci kitabının 6 ncı babındaki hükümler uygulanır.
2) Soy kütüğüne kayıtlı safkan İngiliz atları hakkında gerçeğe uymayan evrak tanzim edenler veya
başka bir ata ait belgeleri kullananlar veya bu belgelerde ve atın eşkali üzerinde değişiklik yapanlar,
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunun 17 nci maddesi gereği bir aydan altı aya kadar hapis ve ağır para
cezası ile cezalandırılır. Mahkumiyet halinde söz konusu atların soy kütüğünden kayıtları silinir,
pasaportları iptal edilerek geri alınır.
c) Amaç Dışı Kullanma, Don ve Sahip Değişikliğini Bildirmeme;
4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 6 ncı maddesine aykırı hareket edenler ile soy kütüğüne
kayıtlı safkan İngiliz atlarının ölmeleri halinde pasaportlarını aynı Kanunu’nun 7 nci maddesindeki
süreler içinde geri vermeyen veya sahip ve don değişikliğini bildirmeyen ve pasaportuna işletmeyen at
sahipleri hakkında, aynı Kanunu’nun 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Sahip değiştirme işleminden önce don değişikliğinin belgelere işletilmemesinden kaynaklanan
para cezalarını sahip değişikliği belgesinde aksi belirtilmedikçe yeni sahibi ödemeyi kabul etmiş
sayılır.
d) Kaybolduğu Bildirilen Pasaportunun Kullanılması;
VIII
Kaybından dolayı düzenlenen pasaport verildikten sonra orijinal pasaport bulunacak olursa bu
pasaport geçersiz ve hükümsüz sayılır. Bu pasaport gerekli işlemlerin yapılması için Bakanlığa
gönderilir. Kayıp pasaport kullananlar hakkında, 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu’nun 17 nci
maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanır.
IX
RULES OF ENTRY
DEFINITION OF A THOROUGHBRED
A Thoroughbred is a horse which is recorded at birth in a Thoroughbred Stud Book approved by
the International Stud Book Committee at the time of its official recording.
Article 1- Qualification
a) For a horse to be eligible to be recorded in an approved Thoroughbred Stud Book all of the
following requirements must be satisfied:
The horse must be the product of a mating between a sire and a dam, both of which are recorded in
an approved Thoroughbred Stud Book or either or both must have been promoted from a NonThoroughbred, the promotion approved by the unanimous agreement of the international Stud-Book
committee. The Turkish Stud Book is a signatory of article 12 of I.A.B.R.W.
Service to produce an eligible foal being
b) The Thoroughbred must be the result of a Stallion’s mating with a Mare which is the physical
mounting of a Mare by a Stallion with intromission of the penis and ejaculation of semen into the
reproductive tract. As an aid to the mating, a portion of the ejaculate produced by the Stallion during
such mating may immediately be placed in the reproductive tract of the Mare being bred.
Gestation to produce an eligible foal
c) A natural gestation must take place in, and delivery must be from, the body of the same Mare in
which the Foal was conceived. Any Foal resulting from or produced by the processes of Artificial
Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning or any other from of genetic manipulation not
herein specified, shall not be eligible for recording in a Thoroughbred Stud Book approved by the
International Stud Book Committee.
Definitions and Legal basis
Article 2- The following terms shall mean what is written opposite of them here below,
a) Ministry: Shall mean Ministry of Agriculture and Rural Affairs of Turkey
b) Provincial committee of horse amelioration: Shall mean the committee comprising the
director of provincial directorate animal health department and two veterinarians.
c) The international associations which we are member: Shall mean the international
associations which are involved in horse breeding to which our country is a member such as; IFHA
International Federation of Horseracing Authorities”, ISAG “ International Society for Animal
Genetics”, and other associations that our country may be a member to in the future.
d) Identification & description; The description of the Foal must be recorded by a person
authorized by the Stud Book Authority on an official form or electronic system provided by the
Authority certifying the Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare,
exact date of foaling, colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder, country of foaling, a
detailed description of permanent and acquired identifying markings of the Foal which should include
all leg markings, face markings, hair whorls, scars, tattoos, brands and a microchip number, should be
substantiated by either colour photographs or physical inspection.
e) Breeder: Shall mean the legal persons who own the broodmare on the day where the foal is
born.
f) Certificate of change of ownership: Shall mean the certificate that is issued for the change of
ownership for the reasons such as; sales, donation, succession etc.
g) Breeding certificate: Shall mean the certificate granted to Breeding horses and approved by
the ministry.
XI
h) Expert committee ”team”: Shall mean the committee comprising minimum three
veterinarians who are holding certificate of specialist in horse breeding matters, or having an
academic study carried out in the same subject or employed with public or private companies for at
least 5 years time in a post related to horse breeding .
Organization and Control
Article 3- These rules are prepared based on according to laws below;
The Turkish Law about Animal Amelioration with the date and reference no. 28/2/2001 and 4631
respectively, the Turkish Law about Animal Health and Animal Security Law with the date and
reference no 8/5/1986 and 3285 the Turkish Law about the Form of Establishment and Charges of the
Turkish Association of the Veterinarians and Their Chambers Including the Execution of the
Veterinarian’s Profession. with the date and reference no. 9/3/1954 and 6343 the Turkish code about
the Horse Races Law with the date and reference no.10/7/1953 and 6312 respectively
The objective of these rules is to provide the terms and rules for keeping the stud book for the
thoroughbred horses, granting their passport and the breeding certificates, the procedures regarding
registration, covering, preparation and publication of stud book and, while specifying the rules and
terms with respect to the change of ownership, and to provide due compliance and harmonization with
the registration terms and rules of the international organizations related to horsemanship and racing
which our country is a member to, with their health control, breeding records, tables and the
provisions of their controls
These rules concern the thoroughbreds registered or which will be registered into the Stud Book.
The Ministry is the authority to control the procedures used in the process of recording the
thoroughbreds into the Stud Book.
In Turkey, The Stud Book Office of the Ministry is responsible of all the activities concerning the
recording of thoroughbreds into the Stud Book.
The Authority of Stud Book works completely independent of all the horse breeders and
associations. The Ministry determines and applies the entry rules.
Stud Book Office Staff participates in necessary training studies and also benefits from the
expertise and experience of other Stud Book Offices Staff.
Rules for Registering into the Turkish Stud Book
Article 4- The procedures regarding the registrations that will take place in provinces, will be
performed by the provincial directorate of agriculture department of animal health, The horse owners
and the provincial committee of horse amelioration will establish the documents that are required for
registration process.
The examination of the horses for which registrations are to be made in the places that the
provincial directorate may deem fit, or in the places that the horse owner may select on his/her own
option provided the daily allowances (including transportation costs, accommodation costs etc.) to be
determined by the provincial committee of horse amelioration in accordance with the provisions of the
Turkish code about the allowances no. 6245. will be deposited to the account of the accounting
management in the provinces, to the account of district revenue directorate by the horse owner.
For the registration of the Thoroughbred horses born in Turkey and the ones imported with the
stud book the horse owner or his/her authorized agent must apply to the provincial and district
agricultural directorates where the horses are, together with the application, the stamp duty to be
affixed on the decree of provincial committee of horse amelioration and the passport and three photos
made appropriately and the receipt showing that the fees of laboratory where the required blood test
will be carried out , must be attached with the application and certificate of covering accordingly.
Thoroughbred horses that are born in Turkey by thoroughbred parents registered into the
thoroughbred stud book and the imported horses which are registered with stud books approved by
international stud book committee and published in the stud book and their progeny are registered in
the stud book.
XII
The foals of parents, which are not registered with the stud books, the foals of which parents are
failed to determine their conformity to their parents under the passport control carried out through
blood and/or DNA test, will not be registered with the stud books.
In order to register them into the stud book, owners of the foals born in Turkey or imported horses
should apply to districts’ or provincial directorships within the legal period of time to make them take
the blood sample necessary for bloodtyping and DNA testing. Samples sent by the districts will be
tested by the bloodtyping and Genetics Laboratory of the Ministry accredited by ISAG and Bloodtype
and/or DNA reports are prepared for parentage validation.
Bloodtyping and Genetics Laboratory sends the blood and/or DNA results report to the Ministry
and District, and sends the Bloodtype and DNA analysis report to the Ministry.
Requirements needed for registering the horses into the Stud Book are;
For the horses that are born in Turkey, they must have Thoroughbred sire and dam registered in
Turkish Stud Book and they must have passports. For the imported horses and their foals, they must be
registered in the stud books of the countries approved by the International Stud Book Committee.
Foals whose sire and dam are not registered, or whose relations to them cannot be verified with blood
and/or DNA typing, are not registered in the stud books.
Documents required to register the foals born in Turkey
a) The application of the horse owner including the legal notice address
b) Official identification card and Turkey Republic identification number
c) The covering certificate of the broodmare
d) The blood and/or DNA test report
e) 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
f) The report of horse identification & description,
g) The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
Registering the Stallions and Broodmares
Article 5- The breeding certificates for thoroughbred broodmares and stallions, which are
Registered and Blood/ DNA typed already, are issued by the Provincial Directorships and, together
with the horse passports, sent to The Stud Book Authority for approval.
The Breeding Certificates sent by the provincial directorships, are evaluated according to the
horses' breeding characteristics and genetic deficiencies by an expert committee established by the
Ministry.
The Stallions and Broodmares are to be given Breeding Certificates, must have a health certificate
showing that they are free from the infectious and contagious diseases established and announced by
The Ministry.
As Long as they are used for breeding purposes, the stallions and broodmares with Breeding
Certificates must prove with a health certificate that they are free of the infectious and contagious
diseases announced by the Ministry annually, to obtain visa. The visas are given by the Provincial
Directorships and the names of the horses are registered into the Horse Registry Books. The lists of
such horses are sent to the Ministry in each December. Those horses, which could not obtain visa due
to the announced diseases, are immediately denounced to the Ministry. These horses cannot be used
for breeding purposes and the situation is communicated to the owner.
The Stallions must coming from abroad for breeding purposes must have a authorization for
covering from the Ministry.
The Covering Certificates are produced and signed in three copies by a veterinary surgeon in
charge at the stallion station, or by the stallion owner.
The name of the Broodmare, date of Birth, colour, passport, name of the owner, the first and the
last dates of cover, the fact that the artificial insemination was not used and the passport checked, the
identity verified, must be stated on the Covering Certificate.
XIII
In order to register a foal, which came in uterus of an imported broodmare and was foaled in
Turkey, it is obligatory to present a Covering Certificate showing that the Broodmare was covered by
a Stallion registered at birth in an approved stud book.
Procedures for change of ownership
Procedures for change of ownership;
a) In case of sales, donation or otherwise transfer of Thoroughbred horse that is registered with the
stud book through succession, the application must be submitted in order to enter the change of
ownership in the stud book and in the passport within 1 month time. For the purpose of change of
ownership the governor’s office in the provinces, the district governor’s office in the districts, or the
racing body must be applied to respectively by the new owner.
b) If the horse owner is deceased during the registration procedures for any horse that is already
registered with the stud book or the one to be newly registered into the stud book, a notarized copy
of determination of heirship must also be sent.
c) The one-month time in change of ownership will begin as of the date of sales and the date of
determination of heirship correspondingly.
The documentation required in change of ownership
a) The invoice, receipt of producer, determination of heir ship, and similar sales documents, or the
document for change of ownership which is approved by the government bodies, or the racing body
authorities in front of which the sales action is realized between the seller and buyer accompanied with
the photocopy of official identification card bearing the legal notice address of the seller and buyer, the
donator, or the successor to whom the notice will be made including the Turkey Republic
identification number.
b) The passport of horse
Return of Mares
Article 6a) The details of the mating must be recorded by the Stallion owner or authorised agent on an
official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the Thoroughbred
which should include: Name of the Stallion, Name of the Mare, The first and last dates of mating to
the Stallion, a statement signed by the Stallion owner or authorised agent that the mating was natural
and did not involve the processes of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant, Cloning
or any other form of genetic manipulation.
b) The details of the Foal at the time of foaling must be recorded by the Mare owner or authorised
agent on an official form or electronic system provided by the Stud Book Authority certifying the
Thoroughbred which should include: name of the Stallion, name of the Mare, exact date of foaling,
colour of the Foal, gender of the Foal, name of the Breeder of the Foal who is the Owner(s) of the
Mare at the time of foaling, country of foaling, a statement signed by the Mare owner or authorised
agent that the Foal was not the result of Artificial Insemination, Embryo Transfer or Transplant,
Cloning or any other form of genetic manipulation.
Non productive results must be reported by the mare owner such as barren, slipped, aborted early,
dead at birth, died since birth, covered by N.T.B. horse, not covered,
These details have to be recorded before the ending of suckling period.
c) Established genetic rules concerning coat colour heritability for greys and chestnuts must be
observed.
Identification
Article 7a) Horse description, Examination report and amelioration commission decision are going to be
arranged by Provincial directorate onwards application date and these documents should be sent to the
XIV
Ministry with other Registry documents and without any missing the application date of the horse
owner to at most nine months.
b) It is mandatory to make description of foals before weaning.
c) DNA profiles and blood groups are going to be kept in the Stud Book authority files. These files
are not be shown to the third person.
d) DNA profiles and bloodtyping reports are only be sent to authorities which are approved by
I.S.B.C .
e) Parentage Validation tests are only going to be wanted for Turkish newborn foals. Parentage
Validation testing belonging to past are not be demanded.
Passports
Article 8a) After receiving the filled set of Registry Documents the foals are registered then a passport
issued and will be given to the owner. This passport will accompany the horse for life.
b) The passport are issued both in Turkish and English, it contains the details of passport,
markings, vaccination, change of ownership, export and examination details and latest rules including
parentage testing.
c) In case of loss of the passports of the horses which are registered with the studbook, the horse
owner will apply to the governor’s office in the provinces, to the district governor’s office in the
districts respectively for the issuance of duplicate passport, the following documents must be
completed and sent to the ministry within one-month time.
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
4- 2 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- When necessary, report of blood and /or DNA Test
d- The horse owner, in order to registrar the colour change, must apply to the governor’s office in
the provinces, to the district governor’s office in the districts respectively.
The documents required for the horses that the colour change will be implemented with are the
following:
1- The application of the horse owner including the official notice address,
2- The report of horse identification & description,
3- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp
4- 3 new photos of the horse in dims by 9x12 cm
5- The passport of he horse
6- When necessary, report of blood and /or DNA Test
e) In case of death of any horse which is registered with the stud book, the passport and if
available the certificate of Breeding must be sent to the governor’s office in the provinces, to the
district governor’s office in the districts respectively by the horse owner within two months time as of
the date of death of the subject horse.
Registration of Import Horses
Article 9a) Imported horses for breeding are registered by the Stud Book Authority
b) The documents required for registration of Imported Horses
1- The application of the horse owner including the legal notice address
2- Official identification card and Turkey Republic identification number
3- The passport certifying that the horse is thoroughbred
4- The report of blood and/or the DNA test
5- 3 photo of the horse in dims by 9x12 cm,
XV
6- The report of horse identification & description,
7- The decree of Provincial committee of horse amelioration and the duty stamp to be affixed on
such decree and the passport
8- The export certificate sent by the exporting country direct to Turkish Stud Book
9- The customs entrance declaration
10-The customs sales certificate for the horses sold by the customs departments.
c) For horses imported from those countries which do not issue ID’s/Passports the S.B.A would
issue its own passport having first obtained fresh markings and checked them against the ID certificate
issued by the S.B.A of the Country of foaling.
Exportation
Article 10- Prior to exporting the horses that are registered with the studbook the designation a
comparative control with the available passport must be performed by the veterinarian that will be
commissioned by the authorized units, and the passport and identification & description report to be
used while issuing the export certificate must be sent to the ministry together with the passport.
Export Certificate will be sent directly to the Authority of the Country which does the importation.
Name giving to the horses to be registered in stud books
Article 11- The Thoroughbred foals to be registered with the studbook may be registered in the
studbook without name based on only the names of sire and dam. However, until the last day where
the foal achieves its second year of age, the horse owners must register the name of the foal
accordingly.
The names to be given may not exceed 18 letters including the blanks. The name thus registered
may not be changed.
The following must be observed while giving names.
a) Names, of which use, is preserved and prohibited or appears in the International list of protected
names,
b) Names of which use is reserved,
c) Names that may cause any mixture or the names that are not appropriate for use due to religious
and social reasons.
d) Names intended for commercial or advertisement use,
e) Nouns (private names) unless appropriate consent is obtained.
f) The registered names of living horses, the names which are identical in terms of writing and
reading with those names, and the names of stallions can not be used not earlier than 15 years
immediately after their death, the mare names not earlier than 10 years immediately after their death,
the names of other horses not earlier than 5 years immediately after their death.
g) No number can be added as prefix or suffix to these names
h) In the event the names of the imported horses constitute any contradiction to what is indicated
above, such names may be changed by the ministry after having agreed with the stud book authority of
the country where the horse was born. The Turkish Stud Book is a signatory of article 14 of
I.A.B.R.W
Keeping and Publishing the Stud Book
Article 12a) The stud book of the Thoroughbred horses that are born in Turkey or imported from abroad will
be kept by the ministry of agriculture and rural affairs pursuant to the Turkish code about the animal
amelioration 4631 paragraph 7th the studbook, in accordance with the international bodies whose our
country is a member, will be prepared and duly published once every four years. During the years
where no studbook is published, the parents , date of birth, colour and the name of its breeder for the
foals born in the same year will be included in the supplement for publication. The costs of such
services will be satisfied from the proceeds of the breeds.
XVI
The ministry will publish the studbook of which rules and the international bodies to which we are
member. The youngsters of the horses which are published in the Turkish Stud Book and granted
registration number and that are published in the stud books accepted by the international bodies to
which they are the member shall be published in the stud book.
b) Information concerning changes in rules and registrations is included in the Stud Book and its’
Supplements.
c) Country codes of the imported horses which will be registered in the Stud Book are written
besides their names.
d) Non-thoroughbred horses cannot be registered into the thoroughbred Stud Book.
The Penal Clauses
Article 13a) Failure in veterinarian examination and the use in Breeding without certificate “illegal use in
Breeding”
The ones failing in bringing the stallions which are used in covering and holding the certificate of
Breeding under the examination in terms of the diseases that are circulated by the ministry to the
provincial organizations through the ministerial communiqués and for their properties of breeding by
breaching the terms and rules that are circulated thereof, and for the horses which are used for
breeding purposes without appropriate certificate or a certificate lacking the annual endorsement will
be punished with “heavy fine” pursuant to the Turkish code about the animal amelioration 4631
paragraph 16th there under.
b) Alteration in documents
In consideration to the documents already established;
1- The provisions included under the Turkish Criminal Code 765, article 2 paragraph 6th will be
implemented on the ones who involve in alteration of documentation that is required, pursuant to the
relevant directive, to be submitted for registration of the thoroughbred horses in the stud book, the
ones who involve in issuing false documents, the ones who involve in using such false or otherwise
altered documents.
2- The ones that issue documents about the thoroughbred horses registered with the stud book that
are in controversy to the truth or the ones using the documents belonging to some other horse or the
ones who make alterations in such documents and in the description of the horse will be sentenced
from one to six months in jail and punished with “heavy fine” pursuant to the provisions of Turkish
code 4631 about the animal amelioration article 17 paragraph 6th. In case of conviction, the subject
horses will be deleted from the studbook and their passports will be drawn and duly revoked.
c) Out of intended use, failure in notification for change of colour ownership
The ones acting in contradiction to the Turkish Code 4631 about the animal amelioration
paragraph 6th, and the ones failing in returning the passports of the Thoroughbred horses which are
registered with the stud book when they die within the required time specified under the paragraph 7th
of the same code or the ones who fail in notifying the change of colour or otherwise the ownership and
failing in entering such changes in their passports, the provisions of the paragraph 18th of the same
code shall apply.
The fines resulting from the failure in entering the change of colour in the documents prior to
procedure of change of ownership will be considered payable by the new owner unless otherwise is
shown in the certificate of change of ownership.
d) The use of passports that reported lost
If the original passport will be found after having delivered the passport that was issued due loss,
such passport will be considered null and void. Such passport will be sent to the ministry for the
required procedures. For the ones who use lost passport, the provisions of the Turkish Code 4631
about the animal amelioration paragraph 17th and the relevant provisions of the Turkish Criminal
code shall apply.
XVII
LIST OF APPROVED STUD BOOKS AND SUFFIXES
ONAYLANMIŞ STUDBOOKLAR VE ÜLKE KODLARI
ARG
AUS
AUT
AZE
BHR
BAR
BEL & LUX
BRZ
BUL
CHI
CHN
COL
CRI
CRO
CYP
CZE
DEN
DOM
ECU
FIN
FR
GER
GB & IRE
GR
GTM
HUN
IND
ISR
ITY
JAM
JPN
KAZ
KEN
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHRAIN
BARBADOS
BELGIUM & LUXEMBURG
BRAZIL
BULGARIA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
COSTA RICA
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREAT BRITAIN & IRELAND
GREECE
GUATEMALA
HUNGARY
INDIA
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KOR
MAL
MEX
MOR
HOL
NZ
NOR
PAN
PRY
PER
PHI
POL
POR
QA
RUM
RUS
KSA
SRB
SVK
SVN
SAF
SPA
SWE
SWI
THA
TRI
TUN
TUR
UAE
USA & CAN & PR
URU
VEN
XIX
KOREA
MALAYSIA
MEXICO
MOROCCO
NETHERLANDS
NEW-ZEALAND
NORWAY
PANAMA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
QATAR
ROMANIA
RUSSIA
SAUDI ARABIA
SERBIA
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
THAILAND
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
UNITED ARAB EMIRATES
USA, CANADA & PUERTO RICO
URUGUAY
VENEZUELA
İSTATİSTİKLER
STATISTICS
Colts
703
Fillies
779
Twins
0
Barren
223
Dead Foals No Sex
9
Dead Foals Twins
0
Dead Foals Colts
1
Dead Foals Fillies
2
Early Abortion
117
Slipped
17
Not Covered
1
No Return
42
The Numbers of Mare - Toplam Kısrak
İstatistikler, yalnızca bu kitaptaki verileri içermektedir.
This statistic include in this supplement.
XX
1893
KISRAKLAR VE TAYLARI
BROODMARES
WITH THEIR PRODUCE
Kısraklar - Broodmares
A DROP OF LOVE , b , 2003 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by River Special (USA), out of Cephista (GB), by Shirley
Heights (GB) (see 6. Sup. p : 1)
2011 (Mar 20), ch, f, by Mountain Cat (USA)
Serdar Kemal Özçolak
ABIKAN (IRE) , ch , 1997, bred by D. H. W. Dobson foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 44, p : 1645 ),
by Erins Isle (IRE), out of Megastart (USA), by Private Account (USA)
2011 (May 13), ch, f, IN FOCUS by Intense Focus (USA)
Süleyman Bülent Karabağlı
ABJORA , ch , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Royal Abjar (USA), out of Rising Technology (USA), by Technology (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 141)
2011, no return to Sümen
ABRASIVE (USA) , b , 1996 , bred by Claiborne Farm, by Sultry Song (USA), out of Abrade (USA), by Mr. Prospector (USA)
(see 6. Sup. p : 1)
2011 (May 24), b, f, by Mountain Cat (USA)
Orhan Cem Gelgin
ABREAS , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by College Chapel (GB), out of Ballerina Anna (IRE), by Dance Of Life (USA)
(see 6. Sup. p : 1)
Cevriye Mehtap Yargı
2011 (Apr 13), b, f, by Scarface
ABUNAY , ch , 2000 , bred by Ekrem Beşerler, by Mujtahid (USA), out of Honey Moon I, by Aristocrat (GB) (see 6. Sup. p : 1)
Ekrem Beşerler
2011 (Feb 19), b, c, BIG CAT by Mountain Cat (USA)
ABZAGU (IRE) , b , 1999 , bred by Fin. A. Co S R L, by Eagle Eyed (USA), out of Airasca (ITY), by Final Straw (GB) (see 6.
Sup. p : 1)
2011 (Feb 23), b, f, by Common Grounds (GB)
Semra Atan
ACES DANCING (GER) , b , 2001 , bred by Gestut Auenquelle foaled in GER and imported from U.K. in 2011, ( see Ger. SB v
: 36 ), by Big Shuffle (USA), out of Auenglocke (GER), by Surumu (GER)
Vefa İbrahim Aracı
2011 (Apr 28), b, f, by Clodovil (IRE)
ACOUSTIC , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Namid (GB), out of Number Ten (GB), by Polish Precedent (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 125)
2011, no return to Scarface
ACQUAVITA , ch , 2005 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main
Reef (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 53)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Apr 04), b, f, by Yonaguska (USA)
AÇIĞMA KÜN , b , 2002 , bred by Yavuz Selim Aktaş, by Strike The Gold (USA), out of Meltem I, by Seren (see v : 3, p :
127)
2011, no return to Flavıo
AD VICTORIAM (IRE) , b , 2006 , bred by Ayşegül Kurtel, by Night Shift (USA), out of Fizzy Pop (GB), by Robellino (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 47)
2011 (Apr 14), b, c, by Kurtaran (IRE)
Ertan Gürdal
1
Kısraklar - Broodmares
ADATIYA (IRE) , b , 1992 , bred by His Highness the Aga Khan's, by Shardari (IRE), out of Adarika (IRE), by Kings Lake
(USA) (see 6. Sup. p : 1)
2011 (Mar 26), b, f, by Eagle Eyed (USA)
Emrah Hattat
ADAU , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Lyric Opera (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 6. Sup. p : 1)
Tamer Koldaş
2011 (May 17), b, c, KING MAUSOLOS by Perfect Storm
ADEL , ch , 2004 , bred by Kamil Bolcan, by Galetto (FR), out of Gay Tune, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 65)
2011 (Feb 28), b, f, by Gaffar
Kamil Bolcan
ADHAABA (USA) , b , 2000 , bred by Shadwell Farm Inc., by Dayjur (USA), out of Girchoop (USA), by Storm Cat (USA) (see
6. Sup. p : 1)
2011 (May 16), b, f, POWER OF DARKNESS by Powerscourt (GB)
Murat Kadaifçioğlu
ADRIANA LA CERVA (GB) , ch , 2006 , bred by Usk Valley Stud foaled in GB and imported from FR in 2010, ( see GSB v :
46, p : 328 ), by Lomitas (GB), out of India Atlanta (IRE), by Ahonoora (GB)
Nişan Arek Kuyumciyan
2011 (Feb 18), b, f, LIFE IS LIVE by Orpen (USA)
AFADLİ , ch , 2005 , bred by Hasan Görgün, by Fantastic Fellow (USA), out of Fairy Blesse (IRE), by Fairy King (USA) (see
6. Sup. p : 2)
2011 (Mar 21), ch, c, KAIZEN by Lion Heart (USA)
Hasan Görgün
AFRICAN SUNDANCE (USA) , b , 2006 , bred by Gaines-Gentry Thoroughbreds foaled in USA and imported from U.K. in
2011, ( see Am. SB v : 32 ), by Johannesburg (USA), out of Mystery Rays (USA), by Nijinsky (CAN)
2011 (Feb 20), ch, f, GOLDEN AFRICA by Intense Focus (USA)
Muzaffer Buğdaycı
AGA PİMU , b , 2006 , bred by Nuri Naci Erturgut, by Marlin (USA), out of Saver, by My Volga Boatman (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 122)
2011, no return to Vento
AGILITY GAME (ITY) , b , 1997 , bred by S. Paolo Agrı Stud Srl, by In The Wings (GB), out of Euliya (FR), by Top Ville
(IRE) (see 6. Sup. p : 2)
2011 (Apr 07), b, f, SEVDALİNKA by Win River Win (USA)
Aslan Savaşan
AĞA'S JOY , ch , 1999 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Agam (FR), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer (IRE) (see
6. Sup. p : 2)
Mustafa Doruk Yılmaz
2011 (Mar 13), b, c, GRUMPY by Unaccounted For (USA)
AH TAMARA , ch , 2005 , bred by Yusuf Ziya Yurtsever, by Lockton (GB), out of Canduş, by Bachelor Party (IRE) (see 6.
Sup. p : 2)
2011 (Feb 14), b, f, APPEL CANDY by Perfect Storm
Yasemin Yurtsever
AHUNAZ , b , 2004 , bred by Zahit Demirkan, by Ajmera (GB), out of Cıty Bank, by Barbar (see 6. Sup. p : 3)
2011 (May 05), b, f, ORPHAN CHILD by Yelpinari (IRE)
Sami Özkan
2
Kısraklar - Broodmares
AIRFORCE (GER) , b , 2006 , bred by Gestüt Hof Vesterberg foaled in GER and imported from U.K. in 2010, ( see Ger. SB v :
37 ), by Big Shuffle (USA), out of Alzara (GER), by Air Express (IRE)
Mehmet İlker Akdeniz
2011 (Mar 09), b, c, by Moss Vale (IRE)
AKDAĞ , b , 2004 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Distant Relative (IRE), out of French Mist (GB), by Mystiko (USA)
(see 5. Sup. p : 2)
2011 (Apr 24), b, c, GRAND SEA by My Sea
Nedim Kisbu
AKKAYALI , b , 2001 , bred by Erhan Özkan, by Soviet Star (USA), out of Sombre Lady (GB), by Sharpen Up (GB) (see 6.
Sup. p : 3)
2011 (Jun 03), b, c, by Bosporus (IRE)
Tuncay Yavuz
AKSEL , b , 2004 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Marlin (USA), out of Ozon, by Script Ohio (USA) (see 6. Sup. p : 3)
Metin Işık Sel
2011 (Apr 13), b, c, by Win River Win (USA)
AKSU , b , 2004 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Sri Pekan (USA), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see 5. Sup. p : 2)
2011 (Mar 10), b, f, KORKMAZINGÜLÜ by Popular Demand
Ümit Korkmaz
AKYAZI FIRTINASI , b , 2005 , bred by Kazanfer Yavuz, by Strike The Gold (USA), out of Roka, by Laughing Matter (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 142)
2011, no return to Eryavuz
AKYAZILI ESRA , b , 2003 , bred by Hüsamettin Kopal, by Sun Music (IRE), out of Hazal I, by Simge (see 6. Sup. p : 3)
2011 (Mar 07), ch, c, HÜSAM AĞA by Bosporus (IRE)
Hüsamettin Kopal
AKYAZILISEDA , b , 2001 , bred by Hüsamettin Kopal, by Lockton (GB), out of Hazal I, by Simge (see 5. Sup. p : 2)
Nejat Çalışal
2011 (Apr 15), b, f, by Eagle Eyed (USA)
AKYEL , b , 2006 , bred by Hilmi Giray, by Galetto (FR), out of Enola Gay, by Seren II (see 2. Sup. to v 3, p : 42)
2011 (Jun 14), b, f, by Shargar
Mehmet Alkan
ALAÇAT , b , 1997 , bred by Davide Franco, by Woodchat (USA), out of Number Eleven (GB), by Local Suitor (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 3)
2011 (Apr 20), b, c, ERENCİK by Eagle Eyed (USA)
Abdülkadir Üçeş
ALAKUŞ , b , 2005 , bred by Hasan Turgut Alakuş, by Sri Pekan (USA), out of Güncan, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
72)
2011, no return to El Salvador
ALAMET (FR) , b , 1997 , bred by Manita Investment and Corporation , by Shining Steel (GB), out of Dunlora (GB), by Sagaro
(GB) (see 6. Sup. p : 3)
2011 (Mar 13), ch, f, CAPOLAVORO by Mountain Cat (USA)
Mehmet Sencer Girgin
ALAMIYA (IRE) , b , 1990 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Doyoun (IRE), out of Aleema (GB), by Red
God (USA) (see 5. Sup. p : 2)
2011 (Mar 06), b, c, SUPERTRAMP by Mountain Cat (USA)
3
Huriye Dinçtürk
Kısraklar - Broodmares
ALARATAY , ch , 1999 , bred by Erdoğan Atay, by Barnato (USA), out of Nicquita (GB), by Nicholas Bill (GB) (see 6. Sup. p
: 3)
2011 (May 17), ch, f, SERVİNAZ by Okawango (USA)
Alpagut Kürşad Üçer
ALARUŞKA , ch , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Superlative (IRE), out of Colosse (GB), by Reprimand (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 3)
2011 (Apr 25), b, f, by Marlin (USA)
Saim Bora Atakol
ALAYNIA (IRE) , b , 1998 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C., by Hamas (IRE), out of Alaiyda (USA), by
Shahrastani (USA) (see 6. Sup. p : 3)
2011, barren to Sri Pekan (USA)
ALBANY ROSE , b , 1998 , bred by Kamil Bolcan, by Han-Bakü, out of Sabatini, by Uğurtay (see 6. Sup. p : 3)
2011 (Apr 26), b, c, by Gaffar
Kamil Bolcan
Died in 2011
ALBERICA , b , 2002 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Strike The Gold (USA), out of Prıncıpessa, by Palace
Pageant (USA) (see 6. Sup. p : 3)
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
2011 (Apr 14), b, c, by Okawango (USA)
ALCINA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Beau Genius (USA), out of Pauli Mar (USA), by Marquetry (USA) (see 6.
Sup. p : 3)
2011 (May 10), b, c, KIRDEMİRKIR by Victory Gallop (CAN)
Ömer Halim Aydın
ALEV GİBİ , b , 2003 , bred by Mustafa Selçuk San, by Sri Pekan (USA), out of San Juan Lady, by Palace Pageant (USA) (see
6. Sup. p : 4)
2011 (May 21), b, c, by Sabırlı
Fahri Bayer
ALEXIA , ch , 2003 , bred by Erhan Özkan, by Strike The Gold (USA), out of Sombre Lady (GB), by Sharpen Up (GB) (see 5.
Sup. p : 3)
2011 (Mar 08), b, f, SPECTACULAR GIRL by Sri Pekan (USA)
Nurcan Ekren
ALEYNA , ch , 1998 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Setenay, by Cock Robin (USA) (see 4. Sup. to v
3, p : 4)
2011 (Jan 17), ch, f, DSEBZUW by Eagle Spırıt
Cankat Toğan
ALFUNUN (IRE) , b , 2000 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Sadler's Wells (USA), out of Harayir (USA), by
Gulch (USA) (see 6. Sup. p : 4)
2011 (Feb 06), b, f, by Divine Light (JPN)
Yaman Zingal
ALINTERİ , ch , 1998 , bred by Mustafa Yağcı, by Armada , out of Abone, by Barnato (USA) (see 5. Sup. p : 3)
Adem Gaygısız
2011 (May 30), ch, c, MY SCORE by Asakir (GB)
ALIZE (USA) , ch , 2001 , bred by Verne H. Wınchell, by Lord Carson (USA), out of Bistra (USA), by Classic Go Go (USA)
(see 6. Sup. p : 4)
Mehmet İlker Akdeniz
2011 (Apr 23), ch, f, by Lion Heart (USA)
4
Kısraklar - Broodmares
ALİYE SULTAN , gr , 2004 , bred by Sezai Sipahi, by Sri Pekan (USA), out of Genar, by George Thomas (see 6. Sup. p : 4)
Kenan Elaldı
2011 (Feb 12), b, f, FREE WAY by Victory Gallop (CAN)
ALİZE , b , 2006 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Banko II, out of Briza (GB), by Pivotal (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 21)
2011 (Apr 16), ch, f, DOUBLE TROUBLE by Win River Win (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
ALL THE BEES (IRE) , b , 2005 , bred by Brian Killeen, by Galileo (IRE), out of Zakota (IRE), by Polish Precedent (USA)
(see 6. Sup. p : 4)
2011 (Feb 11), b, f, SERTOK KIZI by Victory Gallop (CAN)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
ALLIANCE LADY , b , 2002 , bred by İrfan Berberoğlu, by Mujtahid (USA), out of Dance Of Joy (GB), by Shareef Dancer
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 4)
2011 (Apr 12), ch, c, DESTAN AGA by Akindayim (IRE)
Hasan Özceyhan
ALLIANOI , b , 2004 , bred by Fuat Nihat Buruk, by Bijou D'inde (GB), out of Akura (IRE), by Vision (USA) (see 6. Sup. p :
4)
2011, no return to Bin Ajwaad (IRE)
ALMINA (GB) , b , 1997 , bred by P. and Mrs Venner, by Prince Sabo (GB), out of Hasty Key (USA), by Key To The Mint
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 4)
2011 (Mar 30), b, c, by Kaneko
Mehmet Kerem Alkan
ALMİDA , b , 2001 , bred by Adnan Köse, by Toyota I, out of Barones, by Tora-Tora (see 6. Sup. p : 4)
Adem İpek
2011 (Mar 03), b, c, DISCERNIBLE by Ultramar
ALO SCHATZ , b , 2004 , bred by Kazanfer Yavuz, by River Special (USA), out of Roka, by Laughing Matter (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 142)
2011, no return to Eryavuz
ALOHA II , b , 1993 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 6. Sup. p : 4)
2011 (May 06), b, c, GREEN ROCK by Green Gönen
Selahattin Gedik
ALSEL , ch , 2003 , bred by Talip Konuk, by Mujtahid (USA), out of Siyah Lale, by Moun A'mour (see 4. Sup. to v 3, p : 4)
İsmail Bağıban
2011 (Feb 04), b, f, ASEYLÜL by Sri Pekan (USA)
ALTAMIS (IRE) , ch , 1999 , bred by Thomas and Joseph Kinsella, by College Chapel (GB), out of Leaps And Bounds (IRE),
by Salmon Leap (USA) (see 6. Sup. p : 5)
Haldun Güneş
2011 (Apr 17), ch, f, PIRILIM by Mountain Cat (USA)
ALTIN BİKE (USA) , ch , 1997 , bred by Andreas Putsch , by Manila (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE) (see 6.
Sup. p : 5)
Erdoğan Şenocaklı
2011 (Feb 15), b, f, by Dehere (USA)
5
Kısraklar - Broodmares
ALTIN RENET , b , 2004 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Common Grounds (GB), out of Topless, by Castle Rising (GB)
(see 6. Sup. p : 5)
2011 (Feb 15), b, f, by Sabırlı
Fahri Bayer
ALTINNAL , ch , 2002 , bred by Ali Çaldıran, by Strike The Gold (USA), out of Myfanwy, by Toraman (see 6. Sup. p : 5)
2011 (Mar 28), ch, c, FIRE TO PLAY by Fire To Fire (IRE)
Adem Ergel
ALTINOK , ch , 2001 , bred by Alaattin Çoban, by Grand Lodge (USA), out of Indinolla (USA), by Theatrical (IRE) (see 6.
Sup. p : 5)
2011 (Mar 10), ch, f, by Cuvee (USA)
Murat Mergin
Died in 2011
ALWAYS FUN , ch , 2004 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Ağa's Joy, by Agam (FR) (see
6. Sup. p : 5)
Cem Atılgan
2011 (Mar 25), b, f, ALL THE FUN by Yonaguska (USA)
ALWAYS JOY , b , 2001 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Carmen's Joy (GB), by Chief
Singer (IRE) (see 6. Sup. p : 5)
Mustafa Doruk Yılmaz
2011 (Mar 08), ch, f, by Royal Abjar (USA)
AMASİS , gr , 2002 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Highest Honor (FR), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see 6.
Sup. p : 5)
2011 (Apr 18), gr, c, by Sports Hero (USA)
Vahan Garo Kuyumciyan
AMASRA , b , 2005 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Sri Pekan (USA), out of St Rose Of Lima (GB), by Dr Devious (IRE)
(see 6. Sup. p : 6)
Eray Özkanlı
2011 (Mar 27), b, f, by Divine Light (JPN)
AMASTRIST , b , 2003 , bred by Seyfi Dikyol, by Fantastic Fellow (USA), out of Ataköylü, by Barnato (USA) (see 6. Sup. p :
6)
2011, no return to El Salvador
AMAZING TALE (GB) , b , 1998 , bred by Moyglare Stud Farm Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB
v : 44, p : 1206 ), by Shareef Dancer (USA), out of Irish Edition (USA), by Alleged (USA)
Vehbi Hakan Keleş
2011 (Apr 16), b, c, by Victory Gallop (CAN)
AMBLER'S PASSION (USA) , b , 1995 , bred by Maple Leaf Farm, by Green Dancer (USA), out of Passionist (USA), by
Buckpasser (USA) (see 6. Sup. p : 6)
2011 (Jun 02), ch, f, ÇERKES GÜZELİ by Strike The Gold (USA)
Atalay Sarmış
AMED DANSÇISI , b , 2006 , bred by Muzaffer Bayar, by Bin Ajwaad (IRE), out of Tatar Dansçisi (IRE), by Shareef Dancer
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 141)
2011, no return to Evoke (USA)
AMRA (IRE) , b , 1997 , bred by Denis McDonnell, by Petorius (IRE), out of Persian Tapestry (GB), by Tap On Wood (IRE)
(see 6. Sup. p : 6)
2011, barren to Eagle Eyed (USA)
6
Kısraklar - Broodmares
AMZA , b , 1997 , bred by Uğur Alp Atan, by Wolf (CHI), out of My Mırage, by Free State (IRE) (see 6. Sup. p : 6)
2011, barren to Lion Heart (USA)
ANABELLE , b , 2003 , bred by Tayral Tutumlu, by Always A Classic (CAN), out of Dıana III, by Cartegena (see 6. Sup. p : 6)
2011 (Mar 30), ch, f, MARVELOUS GIRL by Cuvee (USA)
Tayral Tutumlu
ANAIDA (IRE) , b , 1996 , bred by Lodge Park Stud , by Perugino (USA), out of Wilderness (IRE), by Martinmas (GB) (see 6.
Sup. p : 6)
Şadi Kaan Sezen
2011 (Apr 28), ch, f, JUNARY by Mountain Cat (USA)
ANALISA (IRE) , b , 1993 , bred by J. S. Bolger, by Don't Forget Me (IRE), out of Volnost (USA), by Lyphard (USA) (see 6.
Sup. p : 6)
2011 (Apr 10), ch, c, MY OCEAN by My Sea
Nedim Kisbu
ANARZA FIRTINASI , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Thunder Fırst, by Thunder Bolt I (see v : 3, p
: 200)
2011 (Jan 22), b, c, GHOST DANCE by Sabırlı
Ömür Boranalp
ANATOLIAN , ch , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of Anatolia (GB), by Mummy's Game (GB)
(see 6. Sup. p : 7)
2011 (Apr 01), b, c, MURMUSLENT by Al's Theatre (USA)
Kasım Ercan Ekenler
ANAYURT , b , 2006 , bred by Mehmet Yurtoğlu, by Sri Pekan (USA), out of Devoyka, by Lahib (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
37)
2011 (Apr 02), b, f, LENOBIA by Okawango (USA)
Muammer Tütüncüler
ANEMON , b , 1999 , bred by Halil Fatih Türeray, by Sun Music (IRE), out of Işıltı, by Kılıçaslan (see 5. Sup. p : 5)
İlhami Gültepe
2011 (Jan 29), b, c, by Dehere (USA)
ANEY , b , 2003 , bred by Murat Yarar, by Sea Hero (USA), out of Beyond The Lace (IRE), by Lomond (USA) (see 6. Sup. p :
7)
2011 (Jan 28), ch, f, EMY by Bosporus (IRE)
Murat Yarar
ANGEL LADY , b , 2002 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Fantastic Fellow (USA), out of Lady Angela, by Tender Cock
(see 6. Sup. p : 7)
2011 (May 06), b, f, LA PRIMAVERA by Powerscourt (GB)
Mehmet Necdet Narin
ANGEL ZEYNO , b , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of El Vino (GB), by Habitat (USA) (see
5. Sup. p : 5)
2011 (May 01), b, c, STARLIGHT EXPRESS by Sea Hero (USA)
Cemil Tahir Burhanlıoğlu
ANNA , b , 2003 , bred by Hatice Somtürk, by Marlin (USA), out of Mesitas (GER), by Surumu (GER) (see v : 3, p : 127)
Ali Rıza Somtürk
2011 (Mar 01), b, f, by Unaccounted For (USA)
7
Kısraklar - Broodmares
ANNESLEY (IRE) , b , 2006 , bred by Sarah J. Leigh And Robin S. Leigh foaled in IRE and imported from U.K. in 2011, ( see
GSB v : 46, p : 318 ), by Sadler's Wells (USA), out of Horatia (IRE), by Machiavellian (USA)
2011 (Jan 25), b, f, TAÇMİN by Mount Nelson (GB)
Muzaffer Buğdaycı
ANNUAL VISIT (IRE) , b , 1995 , bred by Swettenham Stud Caradale and Trading Co and T.Stack, by Alzao (USA), out of
Melinte (IRE), by Caerleon (USA) (see 6. Sup. p : 7)
2011 (May 08), b, c, by Eagle Eyed (USA)
Adil Mert Kaya
ANOUCHKA , ch , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Strike The Gold (USA), out of Anam (GB), by Persian Bold (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 8)
2011, barren to Out Of Control
ANTILOP , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Ajmera (GB), out of Green Flag, by Always A Classic (CAN) (see 6. Sup. p :
8)
Abdulkerim Üçeş
2011 (Apr 18), b, c, by Mountain Cat (USA)
ANTIPODES (USA) , gr , 1998 , bred by Clovelly Farms, by Pleasant Colony (USA), out of La Grande Epoque (USA), by
Lyphard (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 7)
2011 (Feb 28), gr, c, OVA KARTALI by Royal Abjar (USA)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
ANYELA , ch , 2002 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Hernando (FR), out of Syria (GB), by Halling (USA)
(see 6. Sup. p : 8)
Hayrullah Doğan
2011 (Apr 12), ch, c, by Perfect Storm
APACHE SONG , ch , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Tuğba I (GB), by Touching Wood (USA) (see 6.
Sup. p : 8)
Murat Ersin Şeremetoğlu
2011 (Mar 30), b, f, NURMAHAL by Bin Ajwaad (IRE)
APEX , b , 1998 , bred by Candaş Emsen, by Aristocrat (GB), out of Kutluhatun, by Bachelor Party (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p :
8)
2011, barren to Last Son
APSINI , ch , 1997 , bred by Uğur Alp Atan, by Dersim, out of Jocker Dancer, by Crofter (USA) (see 6. Sup. p : 8)
2011 (May 01), b, f, by Sabırlı
Yavuz Yılmaz
APSUVA , ch , 1996 , bred by Uğur Alp Atan, by Majestic Endeavour (CAN), out of Gondola, by Vidar (see 3. Sup. to v 3, p :
8)
Ayşe Yurtoğlu and Aslıhan Yurtoğlu
2011 (Mar 14), ch, f, by Tabasco
AQRABA (GB) , b , 1996 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Polish Precedent (USA), out of Aquaba
(USA), by Damascus (USA) (see 6. Sup. p : 8)
2011 (Feb 07), b, f, ERÇELİK by Win River Win (USA)
Osman Topçu
ARAGEL , b , 2005 , bred by Mustafa Kastar, by Sri Pekan (USA), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see 6. Sup. p : 8)
2011, barren to Argaeus (GB)
8
Kısraklar - Broodmares
ARAPKIZI , b , 2003 , bred by Nasri Artar, by Sea Hero (USA), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 6. Sup. p : 8)
Adularya Tar.Bes.Hay.Et San.Tic.A.Ş.
2011 (May 12), b, f, SUN RAIN by Sun Music (IRE)
ARBADA , b , 2003 , bred by Mustafa Kastar, by Royal Abjar (USA), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see 6. Sup. p : 9)
İsmail Kazım Kastar
2011 (Mar 23), b, c, by Argaeus (GB)
ARC EN CIEL , ch , 2005 , bred by Gülnur Gülerce, by Common Grounds (GB), out of Iberian (FR), by Belmez (USA) (see 6.
Sup. p : 9)
Ahmet Kılıç
2011 (Apr 06), ch, c, by Bosporus (IRE)
ARFİNKIZI , ch , 2004 , bred by Ömer Akaltun, by Devir, out of Arfinbatur, by Golden Prınce (see 6. Sup. p : 9)
2011, no return to Sümen
ARGENTIERE (IRE) , b , 2003 , bred by Wertheimer Et Frere foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 45,
p : 3070 ), by Sadler's Wells (USA), out of Silver Fun (FR), by Saumarez (GB)
Serdal Adalı
2011 (Apr 17), b, f, by Dalakhani (IRE)
ARGUNBA (IRE) , b , 1999 , bred by Arthur S. Phelan, by Mukaddamah (USA), out of Vitality (GB), by Young Generation
(IRE) (see 5. Sup. p : 7)
2011, no return to Scarface
ARKUR , b , 2000 , bred by Mustafa Kastar, by Saddlers' Hall (IRE), out of Sharbada (FR), by Kahyasi (IRE) (see 6. Sup. p : 9)
İsmail Kazım Kastar
2011 (Mar 18), gr, f, by Argaeus (GB)
ARLI (IRE) , b , 1999 , bred by John Lavelle, by Prince Of Birds (USA), out of Excitingly (USA), by Val De L'orne (FR) (see
6. Sup. p : 10)
İsmail Kazım Kastar
2011 (Apr 07), gr, c, by Argaeus (GB)
ARMADATTA , ch , 2002 , bred by Tülin Beydili Özkan, by Bijou D'inde (GB), out of Ninni, by Laughing Matter (USA) (see
5. Sup. p : 8)
2011 (Apr 20), ch, f, YUNAKLI ÇİMEN by Sabırlı
Ali Biricik
ARSOL , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Daggers Drawn (USA), out of Lumiere Du Soleil (GB), by Tragic Role
(USA) (see 6. Sup. p : 10)
İsmail Kazım Kastar
2011 (Mar 01), ch, f, by Argaeus (GB)
ARTEMİSİA VERA , b , 2004 , bred by Vural Altınkurt, by Marlin (USA), out of Cheery, by Golden Prınce (see 6. Sup. p : 10)
2011 (Mar 08), b, f, by Powerscourt (GB)
Ahmet Cavat Heper
ARYAM , gr , 2001 , bred by Şerife İnci Polatyar, by George Thomas, out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 6. Sup. p : 10)
Vefa İbrahim Aracı
2011 (Feb 25), gr, c, by Kaneko
ARYUŞ , b , 2002 , bred by Şerife İnci Polatyar, by Royal Abjar (USA), out of Zephaniah (IRE), by Ajraas (USA) (see v : 3, p :
220)
2011 (May 15), b, f, KÜÇÜKARYUŞ by Sümen
Mahmut Gümüşkan
9
Kısraklar - Broodmares
AS FLARE , b , 2006 , bred by Sedat Şentürk, by Strike The Gold (USA), out of Hanımtay, by Centroline (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 60)
2011 (Jan 30), b, c, FAST FRIEND by Bosporus (IRE)
Engin Alagöz
ASAFA (IRE) , b , 2004 , bred by Redmondstown Stud, by King's Best (USA), out of Azra (IRE), by Danehill (USA) (see 6.
Sup. p : 10)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
2011 (Apr 23), b, c, by Sea Hero (USA)
ASALET MÜMESSİLİ (IRE) , ch , 1997 , bred by Michael O'Keeffe, by Mukaddamah (USA), out of Be My Dame (IRE), by
Be My Guest (USA) (see 5. Sup. p : 8)
2011 (May 25), b, c, CRITICAL SCORE by West By West (USA)
Osman Topçu
ASARTE , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Royal Abjar (USA), out of Music Folies (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see
6. Sup. p : 10)
Demirhan Yılmaz
2011 (Jan 23), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
ASHLEY , ch , 1999 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Barnato (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 6. Sup. p :
11)
2011 (Apr 22), b, c, PERFECT GOLD by Perfect Storm
Tayral Tutumlu
ASHLIE RHEY , b , 2002 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Natıve Procıda, out of Vefra, by Paco (see 6. Sup. p : 11)
2011 (Apr 30), b, f, by Ocean Crest (USA)
Ahmet Ferhat Küçüker
ASIA STAR , gr , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Soviet Star (USA), out of The De Chine (FR), by Kendor (FR) (see 6. Sup. p :
11)
Kazım Namlı
2011 (Feb 21), gr, c, FEYAZAN by Out Of Control
ASİ TUTKU , b , 2002 , bred by Kazanfer Yavuz, by Royal Abjar (USA), out of Sweet Thatch (IRE), by Thatching (IRE) (see v
: 3, p : 192)
2011 (Apr 18), b, c, KARAYAVUZ by Eryavuz
Kazanfer Yavuz
ASLIM , b , 2004 , bred by Nedim Tezel, by Lockton (GB), out of Ömrüm, by Columnist (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 128)
2011 (Apr 27), b, c, AS GRAND by Grand Ekinoks
Nedim Tezel
AŞANBA , ch , 1999 , bred by Kerim Atan, by Sun Music (IRE), out of Şelale, by Gold Guard (see 2. Sup. to v 3, p : 10)
Adnan Yeşilyaprak
2011 (May 06), b, f, BUCAK RÜZGARI by Sea Hero (USA)
Died in 2011
AŞHA , gr , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Housamix (FR), out of Fight For Arfact (IRE), by Salmon Leap (USA) (see 6. Sup.
p : 11)
2011 (Jun 10), b, f, by Bertay
Ayhan Cengiz
ATAKAN HATUN , b , 2002 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by Barnato (USA), out of Lara ı, by Eastern Star (see 6. Sup. p : 11)
2011, no return to Gold For Lady
10
Kısraklar - Broodmares
ATAKHANIM , b , 2006 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Van Damme (IRE), out of Yalancı Sonbahar, by Shining Steel (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 155)
2011, no return to Champs To Champs
ATEŞHATUN , b , 2005 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Karabeyhan (GB), out of Callas, by Barbar (see 6. Sup. p : 11)
Mustafa Ateş
2011 (Jan 21), ch, f, TORUN CALLAS by Popular Demand
ATIPHA , b , 2000 , bred by Fethi Atan, by Distant Relative (IRE), out of Generals Daughter (USA), by General Holme (USA)
(see 6. Sup. p : 11)
Abdurrahman Şişmanoğlu
2011 (May 07), ch, f, by West By West (USA)
ATTO , ch , 2003 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by West By West (USA), out of Neslihan I, by Wouter Raaphorst (HOL)
(see 6. Sup. p : 11)
Gürhan Şevket Özbelge
2011 (Apr 18), ch, c, by Perfect Storm
ATTRACTIVE , b , 2002 , bred by Osman Hattat, by Sea Hero (USA), out of Banner (USA), by Known Fact (USA) (see 6.
Sup. p : 12)
2011 (Mar 03), b, c, by Eagle Eyed (USA)
Emrah Hattat
AURA , ch , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 6. Sup. p : 12)
Tarık Aydın
2011 (Apr 10), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
AUTUMN RIDGE (USA) , ch , 2002 , bred by High Creek Farm foaled in USA and imported from USA in 2011, (see AM.SB
Electronic ), by Thunder Gulch (USA), out of Vilikaia (USA), by Nureyev (USA)
Ömer Halim Aydın
2011 (Mar 10), ch, c, by Tale Of The Cat (USA)
AVE MARIA , b , 2000 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Colosse (GB), by Reprimand (GB) (see 6. Sup. p
: 12)
2011, barren to Perfect Storm
AYAZMAYELİ , b , 1997 , bred by Hasan Hüseyin Kavaz, by Ottoman, out of Tezel, by Hakan I (see 5. Sup. p : 10)
2011 (Mar 23), b, c, GALLOPING ROYALTY by Royal Abjar (USA)
Hasan Hüseyin Kavaz
AYBEK HATUN , ch , 2006 , bred by Arslan Aybek, by Mountain Cat (USA), out of Misty Point (GB), by Sharpo (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 93)
2011 (Jan 17), ch, f, ZAHİDE HANIM by Unaccounted For (USA)
Yılmaz Cahit Aybek
AYCEM , b , 2000 , bred by İbrahim Altınöz, by Strike The Gold (USA), out of İskoç Gelin (GB), by Petong (GB) (see 6. Sup.
p : 12)
2011 (Feb 10), b, f, İKİ by Win River Win (USA)
Kayhan Altınöz
AYFIRTINASI , ch , 2003 , bred by Ahmet Tekin, by Strike The Gold (USA), out of Gülin, by Red Route (GB) (see 6. Sup. p :
12)
2011, no return to Ultramar
11
Kısraklar - Broodmares
AYGÜL , b , 2005 , bred by Mehmet Güngör Ekmekçibaşı, by Always A Classic (CAN), out of Axl Rose, by Arslan (see 1. Sup.
to v 3, p : 14)
Özer Alpaslan Şifan
2011 (Jun 04), b, c, KNIGHT by Yavuz Star
AYLİN HANIM , b , 2001 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Mıchael Jackson, out of Fortune, by George Thomas (see 5. Sup.
p : 10)
2011 (Apr 10), b, c, STEEL HORSE by Bosporus (IRE)
Osman Tanju Güneri
AYPARE , ch , 2005 , bred by Erman Çıkıllı, by Strike The Gold (USA), out of Hülyalım, by My Volga Boatman (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 79)
2011 (Apr 09), ch, f, by Natıve Procıda
Demirhan Yılmaz
AYPİKE , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Mujtahid (USA), out of Hayabusa, by Red Route (GB) (see 6. Sup. p : 12)
Cüneyt Doğan and Mahmut Afak Günyaşar
2011 (Feb 13), b, f, EL AZRA by Yonaguska (USA)
AYRILMA ZAMANI , ch , 2005 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Reckless (GB), by Mystiko
(USA) (see 6. Sup. p : 13)
2011 (Mar 15), b, c, by Velociraptor (GB)
Senem Gözel
AYSULTAN , ch , 2004 , bred by Adem Erdölek, by Mujtahid (USA), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA) (see
6. Sup. p : 13)
2011, barren to Perfect Storm
AYŞECAN , b , 1999 , bred by Alaattin Karaca, by Tender Prınce, out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 6. Sup. p : 13)
2011, barren to Ezbiderli
AYŞENUR , b , 2005 , bred by Sadettin Atığ, by Kosturan (FR), out of Cout Contact (USA), by Septieme Ciel (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 38)
2011 (Mar 22), b, c, FAKİRHAN by Sümen
İbrahim Tumbul
AYVA SARI , ch , 2005 , bred by Adem Erdölek, by Anabaa Blue (GB), out of Slander (USA), by Miswaki (USA) (see 6. Sup.
p : 13)
2011 (Mar 12), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Adem Erdölek
AZOLIA (IRE) , b , 1999 , bred by Knocktoran Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 44, p : 883 ),
by Alzao (USA), out of Flamme D'amour (IRE), by Gift Card (FR)
2011 (Feb 19), ch, f, MAZI KIRAN by Tagula (IRE)
Kenan Özdemir
AZUCAR MORENO , b , 2002 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sea Hero (USA), out of Bella Luna, by Cartegena (see 6.
Sup. p : 13)
Mustafa Yılmaz
2011 (Apr 14), b, f, by Indigo Red (GB)
AZUMİ , b , 2005 , bred by Duygu Fatura Oluk, by Sri Pekan (USA), out of Masuri Kabisa (USA), by Ascot Knight (CAN) (see
1. Sup. to v 3, p : 108)
2011 (Apr 24), b, f, by West By West (USA)
Duygu Fatura Oluk
12
Kısraklar - Broodmares
BABİLYON , b , 2003 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Patara Prınce, out of Zin, by Bachelor Party (IRE) (see 6. Sup. p : 13)
2011 (Mar 20), ch, c, BRONKAS by Yelpinari (IRE)
Mehmet Cihat Gürüz
BABY ATEN , b , 2002 , bred by Yaşar Kaya, by Mountain Cat (USA), out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 6.
Sup. p : 13)
2011 (May 20), b, f, DARAGAYA by Sea Hero (USA)
Adnan Mümin Safa
BACHELETTE (IRE) , b , 2006 , bred by John O'Connor foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 46, p :
1602 ), by Bachelor Duke (USA), out of Magic Feeling (IRE), by Magical Wonder (USA)
Adsız Doğan Ekmekçi
2011 (Mar 22), b, c, by Soviet Star (USA)
BACK TO BACK (IRE) , b , 1998 , bred by Patrick Kennedy, by College Chapel (GB), out of Vivid Impression (IRE), by Cure
The Blues (USA) (see 6. Sup. p : 14)
2011 (Apr 01), b, f, by Mountain Cat (USA)
Veysel Kahraman
BACKDRAFT (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Titus Livius (FR), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE)
(see 5. Sup. p : 11)
2011, barren to West By West (USA)
BACKGROUND , b , 1999 , bred by Orhan Özsoy, by Başkomutan, out of Amapola, by Private Tender (GB) (see 6. Sup. p :
14)
2011 (Jun 07), b, f, by Yonaguska (USA)
Atilla Özsoy
BADE , ch , 2003 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 6. Sup. p : 14)
2011 (Feb 10), ch, c, by Unaccounted For (USA)
Adem Erdölek
BADELAL , ch , 2006 , bred by Tayral Tutumlu, by Night Shift (USA), out of Emerald Cut (GB), by Rainbow Quest (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 42)
2011, barren to Yonaguska (USA)
BAGUIRA , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Pennine Walk (IRE), out of My Serenade, by Castle Rising (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 12)
2011, barren to Sabırlı
BAHTINUR , ch , 1995 , bred by Rüksan Aksungur, by Eastern Boy, out of Gayem, by Lastkıng (see 6. Sup. p : 14)
2011, not covered in 2010
BAHTİYAR (USA) , ch , 1997 , bred by Ted Taylor , by Alwuhush (USA), out of Qualique (USA), by Hawaii (SAF) (see 6.
Sup. p : 14)
2011 (Mar 23), b, f, SABIRLIYAR by Sabırlı
Tamer Koldaş
BAHTLI , ch , 2005 , bred by Cahit Yurtoğlu, by Always A Classic (CAN), out of Apsuva, by Majestic Endeavour (CAN) (see
6. Sup. p : 14)
2011 (Feb 28), b, c, KATİPOĞLU by Alaz Tuna
Kaya Kahraman
13
Kısraklar - Broodmares
BAK , b , 2004 , bred by Acar Yıldırım, by Red Bishop (USA), out of Bahtiyar (USA), by Alwuhush (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 16)
2011 (May 01), ch, f, by Cuvee (USA)
Metin Günday
BAKAN CAN , gr , 2006 , bred by Muzaffer Bayar, by Velociraptor (GB), out of Mıss Yes, by Mıster Mo (see 2. Sup. to v 3, p :
93)
Yasin Çıkman
2011 (Apr 05), ch, f, RAIN OF APRIL by Popular Demand
BALARZUM , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Mtoto (GB), out of Mamaquiglia (USA), by Septieme Ciel (USA) (see
6. Sup. p : 14)
2011 (Jan 18), b, f, CATHERINE by Abdulçakar (IRE)
Turhan Çakar
BALERİN , b , 1999 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Shining Steel (GB), out of Rafaella, by Castle Rising (GB) (see 6. Sup. p :
14)
2011 (Mar 15), ch, c, LESNİ VESMİR by Mountain Cat (USA)
Abdulkerim Üçeş
BALIK PEARLS (GB) , b , 2003 , bred by T. K.& Mrs P. A. Knox, by Xaar (GB), out of Miss Mercy (IRE), by Law Society
(USA) (see 6. Sup. p : 14)
2011 (Mar 25), b, f, by Dehere (USA)
Talip Öztürk
BALLIAMO (IRE) , b , 1998 , bred by Scuderia Super Kıng S R L foaled in IRE and imported from FR in 2011, ( see GSB v :
44, p : 1036 ), by Royal Academy (USA), out of Gracieuse Majeste (FR), by Saint Cyrien (FR)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (May 28), b, f, by Oratorio (IRE)
BALLIKIZ , b , 2005 , bred by Celal Birsen, by Ocean Crest (USA), out of Civankızı, by Civan (see 1. Sup. to v 3, p : 36)
2011 (Feb 10), b, f, SONDAJCIKIZI by Mahalle Çocuğu
Celal Birsen
BALPINAR , b , 2002 , bred by Turhan Türeray, by Distant Relative (IRE), out of Pınarcık I, by Kılıçaslan (see 6. Sup. p : 15)
Mehmet Fatih Türktaş
2011 (Mar 14), b, c, by Popular Demand
BALTAKÖYLÜ , ch , 2007 , bred by Erdoğan Atay, by Royal Abjar (USA), out of Süperkız, by Süpertay (see 3. Sup. to v 3, p :
118)
2011 (May 10), ch, f, KÖYLÜ KIZI by River Special (USA)
Gönen Aras
BANDİL , ch , 2004 , bred by Şevket Erkan Şar and Şafak Dil, by Strike The Gold (USA), out of Laila Manja (IRE), by Diesis
(GB) (see 6. Sup. p : 15)
2011 (Feb 24), ch, f, GOOD SUPRISE by Bosporus (IRE)
Mehmet Fatih Duran
BARB WIRE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Desert Style (IRE), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see 6. Sup. p : 15)
Faruk Tınaz
2011 (Jan 21), b, f, SCABALL by Divine Light (JPN)
BASHFUL (USA) , b , 1994 , bred by Overbrook Farm, by Housebuster (USA), out of Luthier's Launch (USA), by Relaunch
(USA) (see 6. Sup. p : 15)
İsmail Hadioğlu
2011 (May 13), b, f, by Avangard (IRE)
14
Kısraklar - Broodmares
BAŞKENTLİ , b , 2000 , bred by Nasri Artar, by Distant Relative (IRE), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 6. Sup.
p : 15)
2011, barren to Unaccounted For (USA)
BATI GARAJI (GB) , ch , 1998 , bred by Lark Copse Ltd., by Be My Chief (USA), out of Ranosh (USA), by Rahy (USA) (see
6. Sup. p : 15)
Sema Ulaş
2011 (Apr 27), ch, f, by Lion Heart (USA)
BAYAN LINDA , gr , 2004 , bred by Hasan Adalı, by Marlin (USA), out of Can Ayşe, by Bachelor Party (IRE) (see 6. Sup. p :
16)
Haldun Güneş
2011 (May 04), gr, c, COMPRESSOR by West By West (USA)
BAYONETTE , b , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Beretta, out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see 6. Sup. p :
16)
2011 (Mar 25), b, f, SABIRTAŞI by Sabırlı
Murat Ersin Şeremetoğlu
BE COOL , b , 2005 , bred by Ersan Özbelge, by Strike The Gold (USA), out of Zeynom (IRE), by Bluebird (USA) (see 6. Sup.
p : 16)
2011 (Mar 29), ch, f, by Perfect Storm
Ersan Özbelge
Died in 2011
BEATRIX (IRE) , b , 2004 , bred by Maurice Burns, by Mujadil (USA), out of Second Omen (GB), by Rainbow Quest (USA)
(see 6. Sup. p : 16)
2011 (Apr 05), b, f, DUCKLING by Yonaguska (USA)
Cengizhan Gödek
BEDEHALA , ch , 2005 , bred by Sadettin Atığ, by Red Bishop (USA), out of Glass Harmonica (USA), by Miswaki (USA) (see
6. Sup. p : 16)
2011, barren to Sri Pekan (USA)
BEDTIME STORY (USA) , b , 1993 , bred by Keswick Stables, by Private Account (USA), out of Gala Evening (USA), by Try
My Best (USA) (see 6. Sup. p : 16)
2011, barren to Mountain Cat (USA)
BELCE , b , 2006 , bred by Belce Yerguz Torunlu, by Bijou D'inde (GB), out of Canantay, by Süpertay (see 2. Sup. to v 3, p :
24)
2011 (Apr 06), b, f, BOĞAZIN RÜZGARI by Bosporus (IRE)
Sevgi Torunlu
BELGİNİM , ch , 2007 , bred by Ömer Halim Aydın, by Strike The Gold (USA), out of Fine Quill (GB), by Unfuwain (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 41)
Taner Demirbaş
2011 (May 17), ch, c, by Kaneko
BELISSIMA , gr , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Marlin (USA), out of Cleopatra, by Petong (GB) (see v : 3, p :
40)
2011, barren to West By West (USA)
BELİN , gr , 2001 , bred by Erman Çıkıllı, by Barnato (USA), out of Şıpsevdi, by Laughing Matter (USA) (see 6. Sup. p : 17)
2011 (Feb 19), ch, f, LANGSTRUMF by Sun Music (IRE)
Sezgin Tekkalmaz
15
Kısraklar - Broodmares
BELİT , b , 2000 , bred by Mustafa Tokgöz, by Abbas, out of Pashmına, by Villeroy I (FR) (see 6. Sup. p : 17)
Coşkun Yıldız
2011 (Apr 01), b, c, STAR CAT by Mountain Cat (USA)
BELLA OTERO , b , 1994 , bred by Odhan Baykara, by Rakan (USA), out of Hancan, by Kılıçaslan (see 6. Sup. p : 17)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Mar 08), b, f, by Lion Heart (USA)
BELLA RAGAZZA , b , 2004 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Royal Abjar (USA), out of Mırage, by Gerald Martin
(IRE) (see 6. Sup. p : 17)
Resul Ünlü and Serkan Karakılıç
2011 (Apr 15), b, f, by Unaccounted For (USA)
BELLE EPOCH (GB) , b , 2006 , bred by Belgrave Bloodstock & Sphere Bloodstock foaled in GB and imported from U.K. in
2011, ( see GSB v : 46, p : 685 ), by Sadler's Wells (USA), out of Solaia (USA), by Miswaki (USA)
2011 (Apr 02), b, f, NEOTRIC by Fastnet Rock (AUS)
Nevzat Seyok
BELLE ROSE (HUN) , b , 1990 , bred by Babolnai Mg. Kombinat Stud and Farm Kerteskö Hungary, by Arena (HUN), out of
Bea (HUN), by Andor (HUN) (see 6. Sup. p : 17)
2011 (Apr 19), b, f, by Win River Win (USA)
Seyhan Bozkurt
BELLEGARDE , ch , 2004 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Belle Maniere (USA), by Northern Baby (CAN)
(see 6. Sup. p : 17)
2011 (Mar 26), ch, c, BEAUGAZON by Green Gönen
Berrin Gedik
BELLOXA , b , 2004 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Ekinoks Gulch (USA), out of Bellano, by Manila (USA) (see 6. Sup.
p : 17)
2011 (Mar 21), b, f, DIVINE BELL by Divine Light (JPN)
Mehmet Necdet Narin
BELUGA , b , 1995 , bred by Erhan Kavçin, by Holding Society (GB), out of Aysel I, by Tünkut (see 6. Sup. p : 17)
2011, barren to Turaç (IRE)
BEN-U-SEN , b , 2003 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Manila (USA), out of Champagne'n Roses (GB), by Chief Singer
(IRE) (see 5. Sup. p : 14)
2011, barren to Divine Light (JPN)
BEN BEN , b , 2006 , bred by Behçet Homurlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Çavlan, by Mujtahid (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
31)
2011, barren to Out Of Control
BENEDICT , ch , 2003 , bred by Umur Tamer, by Marlin (USA), out of Koloratur (USA), by Mt Livermore (USA) (see 6. Sup.
p : 18)
2011, no return to Yonaguska (USA)
BENEKLİKIZ , gr , 1996 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Play Boy I, out of La Bimba (USA), by Arts And Letters (USA)
(see 6. Sup. p : 18)
2011 (Feb 19), gr, c, RAPİDİSİMU by Dehere (USA)
Hikmet Ali Ataman
16
Kısraklar - Broodmares
BENTİ KISRAĞI , b , 2000 , bred by Kamil Bolcan, by Prestıge, out of Saga Boreale (FR), by Al Nasr (FR) (see 6. Sup. p : 18)
2011 (Apr 11), b, c, by Velociraptor (GB)
Kamil Bolcan
BERENIQUE (IRE) , ch , 2001 , bred by Thoroughbred Holdings, by Bering (GB), out of Rose Paille (FR), by General Holme
(USA) (see 6. Sup. p : 18)
2011 (Apr 19), ch, f, CHA CHA by Cuvee (USA)
Ali Topal
BERSUDE , b , 2004 , bred by Muammer Öğüt, by Galetto (FR), out of Lılac, by Sun Music (IRE) (see 6. Sup. p : 18)
2011, no return to Unaccounted For (USA)
BERVA , b , 2004 , bred by Yaman Zingal, by West By West (USA), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 5. Sup. p :
14)
2011 (Mar 07), b, f, YORKVILLE QUEEN by Unaccounted For (USA)
Hikmet Ali Ataman
BESRA , b , 1998 , bred by Hasan Adalı, by So Factual (USA), out of Abbotswood (IRE), by Ahonoora (GB) (see 6. Sup. p : 18)
2011 (Feb 25), b, c, DANCE WITH RAIN by Alsancaklı
Fatma Şanslı
BEST CLASS , ch , 2001 , bred by Orhan Bekmezci and Soner Sökmen, by Halling (USA), out of Best Academy (USA), by
Roberto (USA) (see 6. Sup. p : 18)
2011 (Apr 10), b, c, BEST WANGO by Bekmezbey
Orhan Bekmezci
BEST MODEL , ch , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by Thunder Bolt I, out of Voice To Voice (IRE), by Woodborough (USA)
(see 6. Sup. p : 18)
2011 (Apr 22), b, f, by Evoke (USA)
Veysel Kahraman
BEST QUEEN , b , 2003 , bred by Adil Mert Kaya, by Kayabey, out of Cipriani Queen (IRE), by Seattle Dancer (USA) (see 5.
Sup. p : 15)
2011 (Feb 20), ch, f, by Grand Ekinoks
Gökhan Ahmet Besler
BEST STEEL , ch , 2001 , bred by Emin Çılgın, by Shining Steel (GB), out of Penky, by Sun Music (IRE) (see 5. Sup. p : 15)
Ahmet Sedat Danışoğlu
2011 (Mar 10), ch, c, GUERRERO by River Special (USA)
BETHESNA , ch , 2004 , bred by Yakup Doğan Özbay, by Sea Hero (USA), out of Paşasoylu, by Bachelor Party (IRE) (see 6.
Sup. p : 18)
2011 (Apr 21), b, c, SİMTAY by Yavuz Star
Hüseyin Sime
BETİK , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Strike The Gold (USA), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (see 6. Sup.
p : 19)
2011 (Apr 26), b, f, by Divine Light (JPN)
Yaman Zingal
BEVERLY HILLS , b , 2005 , bred by Tuncay Kantarmacı and Sündüs Uslu, by River Special (USA), out of Charming Dream
(IRE), by Nordico (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 33)
Mertkan Kantarmacı
2011 (Feb 20), b, c, LAGUARDIA by Bosporus (IRE)
17
Kısraklar - Broodmares
BICIRIK , ch , 1998 , bred by Alfred Roidi, by Royal Bequest (CAN), out of Bit Of A Fiddle (IRE), by Stradavinsky (IRE) (see
5. Sup. p : 15)
Ramazan Yıldız
2011 (Mar 05), ch, f, ESLEM by Mountain Cat (USA)
BIEN EKINOKS , b , 2000 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Manila (USA), out of Cleopatra, by Petong (GB) (see 5. Sup.
p : 15)
2011, barren to Sea Hero (USA)
BIEN MADRONA , ch , 2001 , bred by Zekeriya Aydın, by Bien Bien (USA), out of Sierra Madrona (USA), by Woodman
(USA) (see 6. Sup. p : 19)
2011 (Feb 17), b, c, by West By West (USA)
Kamil Arda
BIG SEA , b , 2005 , bred by Sedat Şentürk, by Always A Classic (CAN), out of Hanımtay, by Centroline (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 74)
2011 (Feb 20), ch, c, by Royal Abjar (USA)
Erol Gökkaya
BIMINI BREEZE (CAN) , b , 2002 , bred by Josham Farms Limited, by Danzig (USA), out of Bimini Blues (USA), by Cure
The Blues (USA) (see 6. Sup. p : 19)
2011, barren to Powerscourt (GB)
BIRTHDAY GIRL , b , 2001 , bred by Tayral Tutumlu, by Common Grounds (GB), out of Dıana III, by Cartegena (see 6. Sup.
p : 19)
Tufan Adışen
2011 (Mar 12), b, c, by Royal Abjar (USA)
BİLANA , b , 1992 , bred by Baki Baba, by Komet, out of Macera, by Strange Love (FR) (see 6. Sup. p : 19)
2011, barren to Argaeus (GB)
BİN UMUT , b , 2004 , bred by Yavuz Sarıkaya, by Sea Hero (USA), out of Resolana (USA), by Sovereign Dancer (USA) (see
6. Sup. p : 19)
Levent Sarıkaya
2011 (Mar 17), b, f, by Cuvee (USA)
BİONİC ANGEL , b , 2000 , bred by Tayral Tutumlu, by Barnato (USA), out of Black Gırl, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 6.
Sup. p : 19)
2011 (Apr 16), b, f, by Eagle Eyed (USA)
Tayral Tutumlu
BİRİNCİ WALLS , b , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Galetto (FR), out of Run Wild (IRE), by Rusticaro (FR) (see 6. Sup. p :
19)
2011, barren to Sea Hero (USA)
BLACK MAGIC , b , 2000 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Wolf (CHI), out of The Odore, by Barnato (USA) (see 6. Sup. p :
20)
2011, barren to Al's Theatre (USA)
BLACK RUNNER , b , 2005 , bred by Sebahaddin Şen, by Strike The Gold (USA), out of Happy Roso, by Sun Music (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 75)
2011 (Feb 21), b, c, AKIŞLI by Mountain Cat (USA)
Metin Day
18
Kısraklar - Broodmares
BLACK SHADOW , b , 1997 , bred by Osman Hattat, by Persian Bold (IRE), out of Spring Carnival (USA), by Riverman
(USA) (see 6. Sup. p : 20)
2011, barren to Victory Gallop (CAN)
BLACK TYPE (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Definite Article (GB), out of Second Term (IRE), by Second Set
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 18)
2011 (May 07), b, c, ABSOLUTE POWER by Sri Pekan (USA)
Cemil Tahir Burhanlıoğlu
BLOODY MOON (IRE) , gr , 1998 , bred by Denis Phelan Jnr, by Goldmark (USA), out of Rarely Irish (USA), by Irish Tower
(USA) (see 5. Sup. p : 17)
2011, barren to Victory Gallop (CAN)
BLUE BAY (GER) , ch , 1992 , bred by Mrs E. And A. Steigenberger, by Niniski (USA), out of Book Of Love (GB), by
Formidable (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 18)
2011 (May 19), ch, c, BRAVE COMMANDER by Luxor
Hakan Saner and Mehmet Çelik
BLUE SKY , ch , 2001 , bred by Cem Gedik, by Galetto (FR), out of Sı Belle, by Villeroy I (FR) (see 6. Sup. p : 20)
2011 (May 05), b, c, COM LIDER by Commoner
Mustafa Aslan
BLUSHING DOE (USA) , ch , 2005 , bred by Adena Springs, by Running Stag (USA), out of Hero's Love (USA), by Hero's
Honor (USA) (see 6. Sup. p : 20)
Murat Kadaifçioğlu
2011 (Mar 30), b, f, CHEEKY DOE by Yonaguska (USA)
BON VOYAGE , ch , 2006 , bred by Hayrullah Doğan, by Mujtahid (USA), out of Pandora (GER), by Platini (GER) (see 2.
Sup. to v 3, p : 105)
Hayrullah Doğan
2011 (Mar 01), b, c, by Bekmezbey
BONBON , ch , 1999 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Pivotal (GB), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see 6. Sup. p :
20)
2011 (Feb 27), ch, f, by Bullmarket
Fevziye Eyigün
BONNE NOUVELLE , ch , 2001 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Strike The Gold (USA), out of Teutonic Lass (IRE), by
Night Shift (USA) (see 6. Sup. p : 21)
2011, barren to Flavıo
BONNIE SCOT (GB) , b , 2004 , bred by Wood Hall Stud Limited foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v :
45, p : 638 ), by Selkirk (USA), out of Lafite (GB), by Robellino (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
2011 (Mar 30), b, f, BELEN by Marju (IRE)
BOOK REPORT (USA) , ch , 2004 , bred by G. Watts Humphrey Jr., by Giant's Causeway (USA), out of Tutorial (USA), by
Forty Niner (USA) (see 6. Sup. p : 21)
İsmail Hadioğlu
2011 (Mar 29), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
BOOSTER , b , 2007 , bred by Tayral Tutumlu, by Bullmarket, out of Ida Lupino (IRE), by Statoblest (GB) (see 3. Sup. to v 3,
p : 56)
2011, barren to Sea Hero (USA)
19
Kısraklar - Broodmares
BORDERS BELLE (IRE) , b , 1998 , bred by Floors Farming And Mrs Sarah Speke foaled in IRE and imported from U.K. in
2011, ( see GSB v : 44, p : 2431 ), by Pursuit Of Love (GB), out of Sheryl Lynn (GB), by Miller's Mate (GB)
2011 (Apr 17), ch, c, PRINCE CHARMING by Mount Nelson (GB)
Naciye Çokay
BORN SHINING , gr , 2006 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Sri Pekan (USA), out of Shining Image (FR), by George
Thomas (see 2. Sup. to v 3, p : 127)
Kamil Levent Kitapçı
2011 (Mar 19), gr, f, SUZY PEPPER by Kurtaran (IRE)
BÖRKE , b , 2000 , bred by Nuray Taşdan, by Han-Bakü, out of Karagül I, by Cartegena (see 6. Sup. p : 21)
2011, barren to Powerscourt (GB)
BÖZÜYÜKLÜ , b , 2003 , bred by Ahmet Değişmez, by Private Tender (GB), out of Nesij, by Eastern Dancer (GB) (see 5. Sup.
p : 17)
İsmail Özkıran
2011 (Feb 19), b, f, INTERCOL by Medya
BRAVUS , b , 2003 , bred by Hüseyin Özen, by Üni, out of Honey Bunch I, by Darlıng I (see 4. Sup. to v 3, p : 19)
2011 (May 13), b, c, by Fiyakalı
Hüseyin Özen
BRENDA , b , 1995 , bred by Hasan Saydam, by Royal Bequest (CAN), out of Aglowing (GB), by Kalaglow (IRE) (see 5. Sup.
p : 18)
2011 (Jan 06), b, f, RACHEL CORRIE by Bors
Mehmet Özdemirel
BRIBISCUIT (USA) , b , 2003 , bred by North Wales LLC & Darley Stud Management LLC, by Machiavellian (USA), out of
Astrologica (ARG), by Senor Pete (USA) (see 6. Sup. p : 21)
2011 (Mar 24), ch, c, COOL MAN by Strike The Gold (USA)
Gülnur Gülerce
BRIDE MAID , b , 1997 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Czar's Bride (USA), by Northern Dancer
(CAN) (see 4. Sup. to v 3, p : 19)
2011 (Feb 01), ch, c, by Lion Heart (USA)
Yaman Zingal
BROUMANA (IRE) , ch , 2001 , bred by Michael Lyons, by Desert Sun (GB), out of Thoroughly (IRE), by Woodman (USA)
(see 6. Sup. p : 21)
Begüm Atman Karataş
2011 (Mar 13), b, f, by Powerscourt (GB)
BUBBLE GUM , b , 2003 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Marlin (USA), out of Dinah (FR), by Sillery (USA) (see 6.
Sup. p : 21)
2011 (Feb 22), b, f, MY FAIR LADY by Mountain Cat (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
BUDAPEST (GER) , b , 1998 , bred by Gestut Karlshof, by Winged Love (IRE), out of Blumme (CHI), by Jadar (CHI) (see 6.
Sup. p : 22)
2011 (Apr 18), b, f, by Dehere (USA)
Duygu Fatura
BUĞSELEN , b , 1995 , bred by Bedri Erbay and Hasan Somer, by Barbar, out of New Halo, by Mr Halo (GB) (see 6. Sup. p :
22)
Müthiş Ölçer
2011 (Feb 01), b, c, by Yavuz Star
20
Kısraklar - Broodmares
BULLSEYE , b , 2006 , bred by Ersan Özbelge, by Mountain Cat (USA), out of Isle Of Palms (IRE), by Caerleon (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 66)
Haşim Tınas
2011 (Feb 07), b, c, NEW ALAÇAT by El Salvador
BURANO , b , 1995 , bred by Murat Karasu, by Knight Line Dancer (IRE), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 6. Sup.
p : 22)
2011, barren to Eagle Eyed (USA)
BURCU YELİ , b , 2002 , bred by H. Hüseyin Kavaz, by Barnato (USA), out of Ayazmayeli, by Ottoman (see 5. Sup. p : 18)
2011 (Feb 17), b, c, GALLOPING WISDAM by Victory Gallop (CAN)
Hasan Hüseyin Kavaz
BURCUM , ch , 1999 , bred by Fuat Kınıkoğlu V., by Al Murtajaz (USA), out of Tekrim, by Ezy Koter (GB) (see 6. Sup. p : 22)
2011 (Apr 08), ch, f, GANGNAM STYLE by Aleko
Muzaffer Necef
BURLAHATUN , b , 1992 , bred by Odhan Baykara, by Maradit (IRE), out of Allegranza (GB), by Bustino (GB) (see 6. Sup. p
: 22)
Faruk Tınaz
2011 (Mar 27), ch, f, SINCITY by Cuvee (USA)
BURSALI , ch , 2006 , bred by Mustafa Ağırlar and Nejat Çalışal, by Lockton (GB), out of Hazalhatun, by Eagle Eyed (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 62)
2011, barren to Sun Music (IRE)
BURUNÖREN , b , 2004 , bred by Sadettin Atığ, by Toyota I, out of Omnita (GER), by Lomitas (GB) (see 6. Sup. p : 22)
2011 (Mar 31), b, f, DONSİNA by Sea Hero (USA)
İsmet Yılmaz
BUSECİK (GB) , b , 1997 , bred by E. V. L. Cowans, by Anshan (GB), out of Lady Lorelei (GB), by Derring-Do (GB) (see 6.
Sup. p : 22)
İsmail Hadioğlu
2011 (May 14), b, c, by Lion Heart (USA)
BUSİ , b , 2004 , bred by Ekrem Beşerler, by Mujtahid (USA), out of Lapu Lapu, by Private Tender (GB) (see 6. Sup. p : 22)
2011, barren to Akindayim (IRE)
BÜŞRA , ch , 1997 , bred by Şemsettin Koray Ünalır, by My Volga Boatman (USA), out of Taırona, by Karayel (see 6. Sup. p :
22)
2011 (Mar 18), ch, f, BÜŞRAKIZ by Scream To Scream (IRE)
Kaya Kahraman
BÜYÜK AŞKIM , b , 1999 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Red Route (GB), out of Gold Hyperıon, by Pharly (FR) (see 6.
Sup. p : 22)
2011 (Mar 26), ch, f, SON AŞKIM by Castello (IRE)
Mustafa Arslan
BÜYÜK GÖL , b , 2005 , bred by Yaşar Gölbaş, by Bin Ajwaad (IRE), out of Spanish Guitar (IRE), by Doyoun (IRE) (see 6.
Sup. p : 22)
2011 (Apr 07), b, c, BIG FIRE by Spıtfıre
Yüksel Bulut
BZİYA , b , 1999 , bred by Fethi Atan, by Manila (USA), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (see 6. Sup. p : 23)
2011 (Apr 16), b, c, TOSUN PAŞA by West By West (USA)
21
Semra Atan
Kısraklar - Broodmares
CABANATI , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Vıllarıta, by Villeroy I (FR) (see 6. Sup. p :
23)
Yavuz Yılmaz
2011 (May 20), b, f, by Yonaguska (USA)
CABARETTE , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Mujtahid (USA), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see 6. Sup. p : 23)
Cengiz Yiğit
2011 (Feb 27), b, c, CAMELOT by Strike The Gold (USA)
CALDERA , b , 1995 , bred by Esra Atman Özyiğit and Begüm Atman Karataş, by Knight Line Dancer (IRE), out of Calandra,
by Castle Rising (GB) (see 6. Sup. p : 23)
2011 (May 08), b, c, by Değirmendereli
Beyhan Kibar
CAMINANDO , b , 2002 , bred by Avram Barokas, by Mountain Cat (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB) (see 6.
Sup. p : 23)
Gina Alkaş
2011 (Feb 15), b, f, by Perfect Storm
CAN AYŞE , gr , 1998 , bred by Hasan Adalı, by Bachelor Party (IRE), out of Ayşem I, by Burçak (see 6. Sup. p : 23)
2011, barren to West By West (USA)
CAN SILA , ch , 2006 , bred by Ahmet Cavcav, by Manila (USA), out of Sue's Forgot Me (IRE), by Bluebird (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 134)
2011, barren to Perfect Storm
CANAY (USA) , ch , 1999 , bred by McDowell Farm, by Storm Boot (USA), out of Kenergy (USA), by King Emperor (USA)
(see 5. Sup. p : 20)
2011 (Mar 07), b, c, by Sabırlı
Metin Çalık
CANAY BIKE , ch , 2002 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Royal Abjar (USA), out of Muski, by Arslan (see v : 3, p : 136)
2011, barren to Kocatepe
CANDELA , b , 2001 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Doyoun (IRE), out of My Serenade, by Castle Rising (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 24)
2011, barren to Velociraptor (GB)
CANDUŞ , b , 1998 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Bachelor Party (IRE), out of Northern Ballerina (GB), by Dance In Time
(CAN) (see 6. Sup. p : 23)
2011 (Jan 29), ch, c, YUSUFCUK by Lion Heart (USA)
Yusuf Ziya Yurtsever
CANOBELLA , gr , 2006 , bred by İlhan Akbaş, by George Thomas, out of Mynancy, by Bijou D'inde (GB) (see 2. Sup. to v 3,
p : 97)
Kerim Atlı
2011 (Mar 22), gr, c, TATARIM by Sun Music (IRE)
CANPARE , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by Marlin (USA), out of Gloria Dei (IRE), by Darshaan (GB) (see 6. Sup. p : 24)
Oğuz Yalçın
2011 (Jan 31), b, c, by Powerscourt (GB)
CANTAY , b , 2005 , bred by Ferudun Koşar, by Sun Music (IRE), out of Sue, by Karpit (see 6. Sup. p : 24)
Hülya Kırkpantur
2011 (Jan 20), b, f, ALKYLONE by Victory Gallop (CAN)
22
Kısraklar - Broodmares
CAPABLE (IRE) , b , 1999 , bred by Anthony Eglington, by Definite Article (GB), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest
(GB) (see 6. Sup. p : 24)
İsmail Hadioğlu
2011 (Mar 14), b, c, by Cuvee (USA)
CAPRICE CLASSIC , ch , 2004 , bred by Mete Tolunay, by Strike The Gold (USA), out of Muvaffak Hanım, by Natıve
Procıda (see 6. Sup. p : 24)
2011 (Mar 18), ch, f, AÇİNA by Mountain Cat (USA)
Mete Tolunay
CAPTAIN'S GIRL (USA) , ch , 1999 , bred by William D. Gould foaled in USA and imported from USA in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Miswaki (USA), out of Aerturas (FR), by Manado (IRE)
2011 (May 15), ch, f, by Eagle Eyed (USA)
Can Artam
CAPUCINO , b , 2005 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Regatta (GB), by Mtoto (GB) (see 1. Sup.
to v 3, p : 140)
2011 (Feb 05), b, f, AFRICAN QUEEN by Royal Abjar (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
CARAMEL CREME (GB) , ch , 2005 , bred by Normandie Stud Ltd, by Cadeaux Genereux (GB), out of Foodbroker Fancy
(IRE), by Halling (USA) (see 6. Sup. p : 24)
2011, barren to Cuvee (USA)
CARIBU , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Mountain Cat (USA), out of Second Term (IRE), by Second Set (IRE)
(see v : 3, p : 175)
2011 (Mar 27), b, c, ERZİNCAN by Cuvee (USA)
Serdar Kemal Özçolak
CARİYEM , b , 1998 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Bachelor Party (IRE), out of Secring (USA), by Secreto (USA) (see
5. Sup. p : 20)
2011, barren to Kizilmurat (IRE)
CARLA , ch , 1996 , bred by Hasan Adalı, by Aristocrat (GB), out of Sabrina II, by Kılıçaslan (see 6. Sup. p : 24)
2011, barren to Out Of Control
CARLA (FR) , ch , 1995 , bred by M. Claude Cohen foaled in FR and imported from U.K. in 2011, ( see SBF v : 48 ), by
Cardoun (FR), out of El Quahirah (FR), by Cadoudal (FR)
Ömer Halim Aydın
2011 (Mar 17), ch, f, by Intikhab (USA)
CARLY BABY , b , 2005 , bred by Bahadır Gödek, by Unaccounted For (USA), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run
(GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 31)
Bahadır Gödek
2011 (Mar 24), b, f, BABYGUSKA by Yonaguska (USA)
CARPENTARIA , b , 2003 , bred by Selçuk Tamgaç, by Thunder Bolt I, out of Tsunami, by Sun Music (IRE) (see v : 3, p :
204)
2011 (Mar 09), b, f, by Indigo Red (GB)
Sanem Yaman
CARRY ON ELLIE (IRE) , b , 2005 , bred by Swordlestown Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v :
46, p : 1169 ), by Fasliyev (USA), out of Dinka Raja (USA), by Woodman (USA)
Mustafa Mehmet İlhan and İrfan Ilgazlı
2011 (Mar 14), b, c, SKY FALL by Yeats (IRE)
23
Kısraklar - Broodmares
CARTEL , b , 2002 , bred by Nedim Kisbu, by Shining Steel (GB), out of Analisa (IRE), by Don't Forget Me (IRE) (see 6. Sup.
p : 25)
2011, barren to Sea Hero (USA)
CASA DEL BATLLE (IRE) , gr , 1996 , bred by Mrs M. A. Sanchez, by Cozzene (USA), out of Royale Bobbe (GB), by
Kaldoun (FR) (see 3. Sup. to v 3, p : 23)
2011 (Feb 21), ch, c, TORNADO STRIKE by Strike The Gold (USA)
Ahmet Halim Celaloğlu
CASSIOPEIA , b , 1999 , bred by Lale Atman and Zeynep Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Calandra, by Castle Rising
(GB) (see 6. Sup. p : 25)
2011 (Jan 31), b, c, SPEED RELATIVE by My Relatıve
Nedim Kisbu
CASTALIA , b , 2007 , bred by Adil Mert Kaya, by Eagle Eyed (USA), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 41)
2011 (Mar 21), b, f, by Win River Win (USA)
Burcu Uyar
CASTELLI MOTEL (USA) , b , 1995 , bred by Fares Farm, Inc, by Leo Castelli (USA), out of Sunrise Motel (USA), by Bates
Motel (USA) (see 5. Sup. p : 21)
2011 (Apr 22), b, f, NANİ NANİ by Cuvee (USA)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
Died in 2011
CAT'S COLA , ch , 2002 , bred by Yıldırım Gelgin, by Mountain Cat (USA), out of Licola (USA), by Crafty Prospector (USA)
(see 6. Sup. p : 25)
2011 (Feb 05), b, c, by Win River Win (USA)
Levent Nuri Gelgin
CAT WALK , gr , 2005 , bred by Adil Mert Kaya, by West By West (USA), out of Fikret, by Chilibang (GB) (see 1. Sup. to v 3,
p : 58)
Gökhan İnce
2011 (Feb 12), gr, f, by Dinyeper (GB)
CATALOGUE , ch , 2005 , bred by Ümit Akcan, by Bijou D'inde (GB), out of Bimbarun, by Galetto (FR) (see 1. Sup. to v 3, p
: 24)
2011 (Jan 02), ch, f, PİRE ANA by Natıve Procıda
Soner Demir and Cemil İşiaktır
CATCH ME , ch , 2003 , bred by Naci Yücel Köylü, by Royal Abjar (USA), out of Follow Me, by Afayoon I (IRE) (see v : 3, p
: 67)
2011, no return to Sabırlı
CAVIAR AND CANDY (GB) , b , 1994 , bred by Darley Stud Management Co., by Soviet Star (USA), out of Blue Brocade
(GB), by Reform (GB) (see 5. Sup. p : 21)
2011, barren to Sri Pekan (USA)
CAYENNE CAT (USA) , ch , 1997 , bred by Fares Farms Inc., by Tabasco Cat (USA), out of Charon (USA), by Mo Exception
(USA) (see 6. Sup. p : 25)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (May 12), ch, f, by Cuvee (USA)
CAZİBE HANIM (IRE) , ch , 1999 , bred by Denis Brosnan, by Spectrum (IRE), out of Classic Opera (IRE), by Lomond
(USA) (see 6. Sup. p : 25)
2011 (Mar 23), b, c, ANCHORMEN by Hakanbey
Hakan Agar
24
Kısraklar - Broodmares
CEILIDH JIG (IRE) , b , 1999 , bred by Damien Dreeling and Eugene McCabe, by General Monash (USA), out of Ringawoody
(IRE), by Auction Ring (USA) (see 6. Sup. p : 25)
2011 (Feb 08), b, c, by Aras (IRE)
Mehmet Ziya Adalar
CEKA DANCER (IRE) , ch , 2005 , bred by Robert De Vere Hunt, by Danehill Dancer (IRE), out of Tidal Reach (USA), by
Kris S. (USA) (see 6. Sup. p : 25)
2011 (May 05), b, c, CONQUEREUR by Mountain Cat (USA)
Gülnur Gülerce
CELESTE , b , 2005 , bred by Ömer Halim Aydın, by Vettori (IRE), out of Ghyraan (IRE), by Cadeaux Genereux (GB) (see 6.
Sup. p : 26)
Ömer Halim Aydın
2011 (Feb 09), b, c, by Lion Heart (USA)
CEMRE , b , 1995 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 5. Sup. p :
22)
İsmail Hadioğlu
2011 (Feb 10), b, f, by Powerscourt (GB)
CEVİZ , b , 2002 , bred by Adem Erdölek, by Xaar (GB), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 5. Sup. p : 22)
2011 (Mar 22), ch, f, TUĞÇE HANIM by Bullmarket
Nejdet Sumel
CEYLİN , ch , 2001 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Lockton (GB), out of Northern Ballerina (GB), by Dance In Time (CAN)
(see 6. Sup. p : 26)
2011 (Apr 19), ch, c, by Perfect Storm
Hasan Kahraman Erturgut
CHAMPAGNE BARB (USA) , b , 1995 , bred by Charles G. Middleton III, by Gilded Time (USA), out of Preppy Barb (USA),
by Blood Royal (USA) (see 5. Sup. p : 22)
2011 (Apr 10), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Kemal Kurt
CHANDRA , b , 2002 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Bold Pılot, out of Rahik (IRE), by Wassl (GB) (see 6. Sup. p : 26)
2011, barren to Bosporus (IRE)
CHANTELEAU (USA) , ch , 1998 , bred by Cormal Investments Inc, by A.p. Indy (USA), out of Navratilovna (USA), by
Nureyev (USA) (see 5. Sup. p : 22)
İbrahim Etem Heper
2011 (Apr 11), b, f, MY BITSY by Victory Gallop (CAN)
CHARMING DREAM (IRE) , b , 1993 , bred by J. R. and A. Bell, by Nordico (USA), out of Bold And Brief (GB), by Bold
Lad (IRE) (see 5. Sup. p : 22)
2011,dead foal, by Bosporus (IRE)
CHARON , b , 2005 , bred by Mehmet Erdem Dervişoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Garbagna (IRE), by Grand Lodge
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 64)
2011 (Mar 11), b, c, CALL OF DUTY by Last Commander (USA)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
CHASTITY (FR) , b , 2000 , bred by Rebecca Philipps, by Highest Honor (FR), out of Ruffle (FR), by High Line (GB) (see 6.
Sup. p : 26)
2011 (Feb 28), b, c, BE MY PRECIOUS by Precıous
İrfan Suat Kutlu
25
Kısraklar - Broodmares
CHATILA (USA) , b , 2003 , bred by Grapestock LLC, by Red Ransom (USA), out of Silvester Lady (GB), by Pivotal (GB)
(see 6. Sup. p : 27)
2011 (Mar 22), ch, c, BUFAVENTO by Lion Heart (USA)
Gençay Dilek Emirsoy
CHE SARA SARA (GB) , b , 1999 , bred by Keith Wills, by Reprimand (GB), out of Almadaniyah (GB), by Dunbeath (USA)
(see 6. Sup. p : 27)
2011 (Feb 08), b, c, KUDRETLİ by Sri Pekan (USA)
Ali Rıza Paksoy
CHERRY ON TOP , b , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Sri Pekan (USA), out of Gloria Dei (IRE), by Darshaan (GB) (see 6.
Sup. p : 27)
Hünkar Adalı
2011 (May 07), b, c, by Perfect Storm
CHERRY RED (USA) , ch , 2004 , bred by Adena Springs, by Running Stag (USA), out of Cherry Flambe (USA), by
Explosive Red (USA) (see 6. Sup. p : 27)
2011, barren to Kıng Alex
CHESTNUT , ch , 2005 , bred by Şaban Şerif Saraçoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Apple Blossom, by Castle Rising
(GB) (see 6. Sup. p : 27)
Şaban Şerif Saraçoğlu
2011 (Apr 09), b, f, by Yonaguska (USA)
CHETANA , b , 1995 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High Top (IRE) (see
6. Sup. p : 27)
Cemal Başkan
2011 (Apr 27), b, f, KOSOVA by Turaç (IRE)
CHEVAUCHEE , ch , 2003 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Strike The Gold (USA), out of Baby Face, by Yemken (GB)
(see 6. Sup. p : 27)
2011 (May 03), b, f, INCREDIBLE GIRL by Sea Hero (USA)
Mehmet Demir
CHILLOUT MOODS , b , 2004 , bred by Mustafa Selçuk San, by Red Bishop (USA), out of Potentially Hot (USA), by Salt
Lake (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 134)
2011 (Jan 15), b, f, DIAMOND BLACK by Desert Sound (IRE)
Ufuk Başarkan
CHINA'S PEARL (GB) , b , 1991 , bred by Gainsborough Stud Manag. Ltd, by Shirley Heights (GB), out of Rapide Pied (USA),
by Raise A Native (USA) (see 6. Sup. p : 27)
Cengizhan Bayır
2011 (Apr 18), b, c, by Divine Light (JPN)
CHINOISERIE (GB) , b , 2005 , bred by Marquesa De Moratalla, by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Sensitivity (USA), by
Blushing John (USA) (see 6. Sup. p : 27)
2011 (Feb 19), b, c, LEO by Royal Abjar (USA)
Alsem Charles Roidi
CHIPIE , b , 2004 , bred by Meltem Ekenler, by Always A Classic (CAN), out of All The Way (FR), by Sillery (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 5)
Cevriye Mehtap Yargı
2011 (Jan 22), b, c, by Ortak (IRE)
CIMAISE (FR) , ch , 2001 , bred by William Trichter, by Bering (GB), out of Spectre (USA), by St Jovite (USA) (see 5. Sup. p
: 23)
Begüm Atman Karataş
2011 (Apr 05), b, c, by Yildiz (USA)
26
Kısraklar - Broodmares
CİCOLİNA , b , 2005 , bred by Tuncay Mısırlıoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Güney Rüzgari (GB), by Deploy (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 73)
2011, barren to Kosovar
CİHANYANDI LÜTFİYE , gr , 1992 , bred by Abdulkadir Koç, by Kılıçaslan, out of Afrodıte, by Zeus Boy (GB) (see 6. Sup.
p : 28)
Levent Sarıkaya
2011 (Jun 08), b, c, by Dehere (USA)
CİVANKIZI , b , 2001 , bred by Celal Birsen, by Civan, out of Morena, by Toraman (see 2. Sup. to v 3, p : 29)
2011, barren to Mahalle Çocuğu
CLASSIC LIFE (IRE) , gr , 2000 , bred by H. Ballering, by Hernando (FR), out of Classic Light (IRE), by Classic Secret
(USA) (see 6. Sup. p : 28)
2011 (Feb 19), b, f, SİBEL SU by Sabırlı
Turgay Yağcı
CLASSICAL GIRL , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Distant Relative (IRE), out of Classıcal Musıc, by Gerald Martin
(IRE) (see 6. Sup. p : 28)
2011 (May 17), b, f, by Unaccounted For (USA)
Tayral Tutumlu
CLASSICAL MUSIC , b , 1992 , bred by Tayral Tutumlu, by Gerald Martin (IRE), out of Couturier (GB), by Shirley Heights
(GB) (see 6. Sup. p : 28)
2011 (May 21), ch, f, by Royal Abjar (USA)
Tayral Tutumlu
CLEMANTIN , b , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Baphstheba (GB), by Saddlers' Hall
(IRE) (see 5. Sup. p : 23)
2011, no return to Akindayim (IRE)
CLOUD DANCER , ch , 2005 , bred by Tarık Aydın, by Marlin (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 6. Sup. p :
28)
Onur Aydın
2011 (Apr 03), b, c, by Divine Light (JPN)
COCONUT , b , 2005 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Unaccounted For (USA), out of Teutonic Lass (IRE), by Night
Shift (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 173)
Murat Erşahin
2011 (Mar 01), b, c, by Royal Abjar (USA)
COLOR OF NIGHT , b , 2000 , bred by Muzaffer Çevirici, by My Volga Boatman (USA), out of Toure Kunda, by Dersim (see
6. Sup. p : 28)
2011 (Mar 11), b, c, by Mountain Cat (USA)
Muzaffer Çevirici
COLOSSE (GB) , b , 1992 , bred by Lariston Bloodstock, by Reprimand (GB), out of French Cutie (USA), by Vaguely Noble
(IRE) (see 5. Sup. p : 23)
Vural Cengiz Çakım
2011 (May 05), b, f, by Strike The Gold (USA)
COME ALONE , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Always A Classic (CAN), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see
6. Sup. p : 28)
2011, barren to Divine Light (JPN)
27
Kısraklar - Broodmares
COMMEDIA DELL'ARTE (IRE) , b , 2004 , bred by King Bloodstock foaled in IRE and imported from FR in 2011, ( see GSB
v : 45 ), by Sadler's Wells (USA), out of Moselle (GB), by Mtoto (GB)
2011 (Jan 28), gr, c, NOGAY TUĞ by Lord Du Sud (FR)
Süleyman Selman Taşbek
CONCORDE KISS (USA) , b , 2007 , bred by Stratford Place Stud foaled in USA and imported from U.K. in 2010, ( see Am.
SB v : 32 ), by Harlan's Holiday (USA), out of Saraa Ree (USA), by Caro (IRE)
Hami Yavaş
2011 (Mar 17), b, c, AZEROTH by Authorized (IRE)
CONDOR , b , 2001 , bred by Metin Uylaş, by Orpen (USA), out of Garbagna (IRE), by Grand Lodge (USA) (see 6. Sup. p :
29)
2011,early abortion, by Flying Boy (IRE)
CONFIDENCE , b , 2004 , bred by Selçuk San, by Sea Hero (USA), out of Twıst Of Faıth, by Knight Line Dancer (IRE) (see 6.
Sup. p : 29)
2011 (Mar 14), b, c, by Dehere (USA)
Gazal Kaya
CONTESSINA (IRE) , ch , 2005 , bred by Christoph Amerian foaled in IRE and imported from FR in 2011, ( see GSB v : 46 ),
by Medicean (GB), out of Queen's Music (USA), by Dixieland Band (USA)
Şevki Eren
2011 (Feb 26), ch, c, ERENBERK by Le Havre (IRE)
CORDOBA , b , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Red Route (GB), out of Qui Suis Je (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see
6. Sup. p : 29)
Muammer Öğüt
2011 (Feb 14), b, f, by Okawango (USA)
COŞKUNCA , b , 2004 , bred by Haldun Coşkun and Osman Hakan Coşkun, by Sea Hero (USA), out of Tender Joy, by Private
Tender (GB) (see 6. Sup. p : 29)
2011,dead foal, by Coşkunağa
Died in 2011
COŞKUNPRENSES , b , 2005 , bred by Haldun Coşkun, by Sea Hero (USA), out of Simgehanım, by Barnato (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 159)
2011,early abortion, by Cuvee (USA)
COŞKUNSU , b , 2005 , bred by Haldun Coşkun, by Fantastic Fellow (USA), out of Defne Su, by Fısherman (see 5. Sup. p : 24)
2011,early abortion, by Coşkunağa
COUNTESS OF HORSES , b , 2003 , bred by Tarık Öner, by Baranoviçi, out of Cahide I, by Hakan I (see 6. Sup. p : 29)
2011 (Apr 16), b, f, by Islambol
Talat Öner
COVERGIRL , b , 2007 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by George Thomas, out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 3. Sup.
to v 3, p : 86)
2011 (Mar 06), b, c, by Luxor
Korhan Akgün
CRESCENT , b , 1998 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Clıver Gırl, by Bairn (USA) (see 5. Sup. p : 24)
2011 (Apr 20), b, c, YÖRÜKBEYİ by Sabırlı
Bedri Kılıç
28
Kısraklar - Broodmares
CRUELLA , b , 2000 , bred by Hatice Somtürk, by Distant Relative (IRE), out of Generatıon, by Aristocrat (GB) (see 6. Sup. p :
29)
2011 (Feb 20), b, c, by Unaccounted For (USA)
Hatice Somtürk
CRYPTO SLEW (USA) , b , 1996 , bred by Wisteria Farm Ltd., by Cryptoclearance (USA), out of Orbiting Slew (USA), by
Tsunami Slew (USA) (see 6. Sup. p : 30)
2011 (May 24), b, f, by Mountain Cat (USA)
Riza Bayender
CRYSTAL , b , 1995 , bred by Evelyn Hope Mary Clarke, by My Volga Boatman (USA), out of Ipomonı, by Gap Of Dunloe
(FR) (see 6. Sup. p : 30)
2011 (May 15), ch, f, YELLOW SUN by Bosporus (IRE)
Osman Aksoy
CTADEL , b , 1995 , bred by Ö. Yörük, by Paco, out of Veranıco, by Truculent (USA) (see 6. Sup. p : 30)
2011 (Apr 10), b, c, ŞİLEYE by Unaccounted For (USA)
Davut Yıldırım
CUP TOWN , b , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by Cape Town (USA), out of Dauphiness (USA), by Wavering Monarch
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 43)
2011 (Feb 12), ch, f, KIZIM ELZEM by Evoke (USA)
Veysel Kahraman
Died in 2011
CUT CLEAR (GB) , b , 1989 , bred by R. H. Cowell, by Kris (GB), out of Shoot Clear (IRE), by Bay Express (IRE) (see 5.
Sup. p : 25)
2011 (Apr 07), b, c, HANKAF by Mountain Cat (USA)
Alaattin Çoban
CÜCEN , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of French Heiress (GB), by Caerleon (USA) (see 6. Sup. p : 30)
2011 (Mar 23), b, f, by Luxor
Ümit Özçaka
ÇAMALAN , b , 2005 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Red Bishop (USA), out of Rhegma (GB), by Common Grounds (GB) (see
6. Sup. p : 30)
2011,early abortion, by Popular Demand
ÇAMTEPE GÜZELİ , ch , 2001 , bred by İsmail Hakkı Ekincioğlu, by Cartekıtt, out of Callas, by Barbar (see 5. Sup. p : 25)
2011,early abortion, by Sri Pekan (USA)
ÇAMUR , b , 2003 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici), by Eagle Eyed (USA), out of Mujtahida (IRE), by Mujtahid (USA) (see
6. Sup. p : 30)
Refia Zaimoğlu
2011 (Mar 28), b, f, NORA by Scarface
ÇAPRAZ ATEŞ , b , 2001 , bred by Hakan Yücetürk, by Abbas, out of El Barsa, by Majestic Endeavour (CAN) (see 6. Sup. p :
30)
2011,early abortion, by Sümen
ÇATAN KIZ , b , 2003 , bred by Çetin Çatan, by Lear White (USA), out of Easy Does It (FR), by Greinton (GB) (see 6. Sup. p :
30)
2011 (Feb 14), b, c, BEYÇATAN by Trapper
Çetin Çatan
29
Kısraklar - Broodmares
ÇAVLAN , b , 1999 , bred by Tülin Talay, by Mujtahid (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 6. Sup. p : 30)
2011 (Jun 04), b, c, by Sea Hero (USA)
Behçet Homurlu
ÇAVUŞUN KIZI , b , 2004 , bred by İbrahim Akağaç and İbrahim Vardar, by Barnato (USA), out of Black Queen, by Black Jak
I (see 6. Sup. p : 30)
İbrahim Vardar
2011 (May 12), b, f, by Victory Gallop (CAN)
ÇEKESTAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Çeke, by Royal Abjar (USA), out of Blou Star, by Chıco (see 6. Sup. p : 30)
2011 (Feb 12), ch, c, SILVER BULLET by Hızel Beyi
Kadri Daşkan
ÇELİKFERDANE , b , 2003 , bred by Ferdane Çelik, by Desert Style (IRE), out of Lake Flyer (USA), by Lomond (USA) (see
6. Sup. p : 31)
2011, barren to Unaccounted For (USA)
ÇERKEZ KIZI , b , 1995 , bred by S. Atığ, by Al Murtajaz (USA), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So Bold (IRE)
(see 6. Sup. p : 31)
2011 (Feb 27), b, c, by Ultramar
Emine Direkli and Murat Direkli
ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE) , b , 1999 , bred by Thomas C. Kerr, by Dolphin Street (FR), out of Shermaya (FR), by Shardari
(IRE) (see 5. Sup. p : 25)
Erol İşeri
2011 (Mar 14), b, f, by Akindayim (IRE)
ÇİKOLAT , b , 2003 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Natıve Procıda, out of Cafeglace, by Barbar (see v : 3, p : 31)
2011,early abortion, by Yonaguska (USA)
ÇİLİMLİ , ch , 1997 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Pro Gay, out of Circassia (USA), by Shecky Greene (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 40)
2011 (Apr 20), b, f, DEMİRHATIRA by Mega Bucks
Güleser Demir and Demet Demir
ÇOK ÇOK (IRE) , ch , 1999 , bred by J. Martin-Smith, by Night Shift (USA), out of Hadawah (USA), by Riverman (USA) (see
5. Sup. p : 25)
2011 (Mar 09), b, c, by Unaccounted For (USA)
Hüseyin Mert Aksoy
ÇOKŞEKER , b , 1994 , bred by Edip Çizmeci, by Hoy (GB), out of Lavınıa I, by Calaboose (GB) (see 6. Sup. p : 31)
Ayşe Sağman
2011 (Feb 02), ch, f, by Always A Classic (CAN)
ÇOPPA , b , 1998 , bred by Nurbiye Gülerce, by Tender Prınce, out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 29)
2011, barren to Last Commander (USA)
ÇÖLÇİÇEĞİ , ch , 2000 , bred by Ali Rıza Paksoy, by Ezy Koter (GB), out of Snow And Sun, by Burçak (see 5. Sup. p : 26)
2011,early abortion, by Sri Pekan (USA)
D'ARTIMILLION , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Robellino (USA), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA) (see
5. Sup. p : 26)
2011, barren to Asakir (GB)
30
Kısraklar - Broodmares
DAĞ RÜZGARI , b , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Jazz Calendar (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 33)
2011, barren to Eagle Eyed (USA)
DAMASSERIE (IRE) , b , 2000 , bred by Illuminatus Investments, by Be My Guest (USA), out of Derena (FR), by Crystal
Palace (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 28)
Fehamet Şeker
2011 (Apr 26), b, f, by Divine Light (JPN)
DAME DE SION (IRE) , b , 1997 , bred by Takeflash Ltd , by College Chapel (GB), out of Histoire Douce (USA), by Chief's
Crown (USA) (see 6. Sup. p : 31)
Ayşegül Kurtel
2011 (Mar 30), b, c, by Mountain Cat (USA)
DAN'S PRIDE (USA) , b , 2005 , bred by Swettenham Stud foaled in USA and imported from FR in 2011, ( see Am. SB v : 32 ),
by Cherokee Run (USA), out of La Vida Loca (IRE), by Caerleon (USA)
Begüm Atman Karataş
2011 (Feb 02), b, c, by Elusive City (USA)
DANCE OF DESTINY , b , 2000 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Bahhare (USA), out of Celebration (GB), by Selkirk
(USA) (see 5. Sup. p : 26)
2011 (Mar 10), b, f, by Sır Ivy
Mehmet Selim Baybaşin
DANCE ON AIR (IRE) , ch , 2000 , bred by Ali Saeed, by Lion Cavern (USA), out of New Sayyedati (USA), by Shadeed
(USA) (see 6. Sup. p : 32)
2011 (May 14), ch, f, AMARILLO by Divine Light (JPN)
Turhan Çakar
DANCE SCHOOL (GB) , b , 2003 , bred by Hesmonds Stud Ltd., by Zafonic (USA), out of Dust Dancer (GB), by Suave
Dancer (USA) (see 6. Sup. p : 32)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
2011 (Apr 15), ch, f, HYPATIA by Bosporus (IRE)
DANCING DIAMONDS (GB) , b , 2003 , bred by Darley , by Agnes World (USA), out of Aquaba (USA), by Damascus
(USA) (see 6. Sup. p : 32)
Vefa İbrahim Aracı
2011 (Feb 27), b, f, by Lion Heart (USA)
DANCING MASTER , ch , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Royal Abjar (USA), out of Balikçil (GB), by Never So Bold
(IRE) (see 6. Sup. p : 32)
Fahri Murat İpkin
2011 (Feb 13), ch, c, TROJAN KING by Perfect Storm
DANEHILL FLAME (IRE) , b , 1995 , bred by John F. Tuthill and Mrs A. and Whitehead , by Danehill (USA), out of Hillbrow
(GB), by Swing Easy (USA) (see 6. Sup. p : 32)
2011 (Apr 25), b, c, by Bekmezbey
Orhan Bekmezci
DANGEROUS MATTER (IRE) , b , 1999 , bred by J. Mahon, by Desert Style (IRE), out of Betty Kenwood (GB), by
Dominion (GB) (see 6. Sup. p : 32)
2011 (Jan 08), b, f, RACHEL by Natıve Procıda
Bülent Çonay
DANIELLA , b , 2001 , bred by Niko Atanasyadis, by Always A Classic (CAN), out of Elenı, by Hoy (GB) (see 6. Sup. p : 32)
2011 (Apr 24), b, f, by Divine Light (JPN)
Niko Atanasyadis
31
Kısraklar - Broodmares
DAPHNE'S LOVE , b , 2003 , bred by Yavuz Gülerce, by Mountain Cat (USA), out of Candy Cove (GB), by Reprimand (GB)
(see 6. Sup. p : 32)
Ahmet Kılıç
2011 (Mar 08), b, f, by Perfect Storm
DARABY (USA) , ch , 2005 , bred by Brookdale Thorougbreds, LLC, by Sky Classic (CAN), out of Dariela (USA), by Manila
(USA) (see 6. Sup. p : 33)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Apr 22), ch, f, by Fernando
DARDANIA , b , 1995 , bred by Müjdat Gider, by Private Tender (GB), out of Cypher Lady I, by Afayoon I (IRE) (see 6. Sup. p
: 33)
Halıka Gider
2011 (Apr 21), b, f, by Powerscourt (GB)
DARGA , b , 2007 , bred by Alaattin Çoban, by Mountain Cat (USA), out of Cut Clear (GB), by Kris (GB) (see 3. Sup. to v 3, p
: 28)
2011, no return to Strike The Gold (USA)
DARIA , b , 2003 , bred by Merih Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Archway Belle (IRE), by Archway (IRE) (see 6. Sup. p :
33)
2011, barren to Cuvee (USA)
DARKER , b , 2000 , bred by Orhan Bekmezci, by Distant Relative (IRE), out of Arista, by Aristocrat (GB) (see 6. Sup. p : 33)
Uğur Baytınaz
2011 (Feb 08), b, c, by Mountain Cat (USA)
DARLIN CLEMENTINE (USA) , b , 1994 , bred by Hermitage Farm LLC, by Miswaki (USA), out of Super Fan (USA), by
Lear Fan (USA) (see 6. Sup. p : 33)
2011, barren to Arsenıc
DAUNTLESS , ch , 2006 , bred by Selçuk Tamgaç, by Always A Classic (CAN), out of Dauphiness (USA), by Wavering
Monarch (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 35)
2011, no return to Out Of Control
DAWN SURPRISE (USA) , b , 2001 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd., by Theatrical (IRE), out of Lignify (ARG),
by Confidential Talk (USA) (see 6. Sup. p : 33)
2011, barren to Yonaguska (USA)
DEAR PERSON (GB) , b , 1989 , bred by Chippenham Lodge Stud, by Rainbow Quest (USA), out of Western Star (GB), by
Alcide (GB) (see 5. Sup. p : 28)
2011 (Apr 05), b, c, AĞARANTAN by Bullmarket
Ömer Ümit Akşen
DEEP BROWN , b , 2003 , bred by Ersan Özbelge, by Sri Pekan (USA), out of Zeynom (IRE), by Bluebird (USA) (see 6. Sup.
p : 33)
2011, barren to Kıng's Pleasure
DEEP IN SHINING , b , 2006 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Distant Relative (IRE), out of Green Side (USA), by Green
Dancer (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 57)
2011,early abortion, by Out Of Control
32
Kısraklar - Broodmares
DEEP SEA , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Distant Relative (IRE), out of Lovely Louisa (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 6. Sup. p : 33)
2011 (Jan 28), b, c, MACCIATO by Perfecto
Nancy Kuyumciyan
DEER HUNTER , b , 1999 , bred by Selçuk San, by Langfuhr (USA), out of Lotabennit (USA), by Crafty Prospector (USA)
(see 6. Sup. p : 33)
Demirhan Yılmaz
2011 (Apr 30), b, f, by Unaccounted For (USA)
DEFNE KIZIM , b , 2006 , bred by Osman Ali Homurlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Good Bye (FR), by Caerwent (IRE) (see
2. Sup. to v 3, p : 56)
2011 (Feb 06), b, f, by Sea Hero (USA)
Behçet Homurlu
Died in 2011
DEFNE SU , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Fısherman, out of Özgülhanım, by My Volga Boatman (USA)
(see 6. Sup. p : 34)
2011 (Jan 15), b, c, AĞADAN by Coşkunağa
Haldun Coşkun
DELANİ , b , 2003 , bred by Fatma Şanslı, by Shining Steel (GB), out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA) (see v : 3, p :
169)
2011 (Feb 11), b, f, SAKLI VADİ by Sabırlı
Fatma Şanslı
DELFİNA , b , 2002 , bred by Enver Sertoğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Pot Pourri, by Lockton (GB) (see 6. Sup. p : 34)
2011 (Jan 28), b, f, İPSIZ by Sabırlı
İsmail Türüt
DELLA VICTORIA (USA) , b , 2000 , bred by Cashmark Farms Inc, by Tale Of The Cat (USA), out of Ivory Lane (USA), by
Sir Ivor (USA) (see 6. Sup. p : 34)
Fehamet Şeker
2011 (May 20), b, c, by Dehere (USA)
DELLARA , b , 2006 , bred by Alaeddin Yıldırım, by Dinyeper (GB), out of Demre (IRE), by Night Shift (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 36)
2011 (Mar 16), b, c, ÇALIŞKAN by Luxor
Handan Çalışkan
DELTA QUEEN , b , 1994 , bred by Fatih Türeray, by Ghathanfar (USA), out of Altınbaş, by Karayel (see 6. Sup. p : 34)
İlhami Gültepe
2011 (Apr 20), b, c, by Cuvee (USA)
DELUGE (GB) , ch , 1996 , bred by Juddmonte Farms , by Rainbow Quest (USA), out of Discomatic (USA), by Roberto (USA)
(see 5. Sup. p : 28)
2011,early abortion, by Eagle Eyed (USA)
DENİZİM , b , 2002 , bred by Ersen Kuru, by Marlin (USA), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 6. Sup. p : 34)
2011 (Feb 13), b, c, by Kurtaran (IRE)
Deniz Kurtel
DERİN DARBE , b , 2003 , bred by Murat Bilgili, by Shining Steel (GB), out of Prımavera II, by Castle Rising (GB) (see 5.
Sup. p : 29)
2011 (Feb 19), b, c, THUNDER RIVER by River Special (USA)
33
Ömer Uslu
Kısraklar - Broodmares
DESTE , b , 2006 , bred by Kadir Noyan Birol, by Pardon (FR), out of Şakbaşak, by Cim Bom Bom (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p :
138)
2011 (Mar 15), ch, c, XASİ by Türcosel
Ayşan Kaya
DEVOYKA , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Lahib (USA), out of Miss Pennine (IRE), by Pennine Walk (IRE) (see 6.
Sup. p : 34)
2011 (Apr 26), b, c, by Strike The Gold (USA)
Muammer Tütüncüler
DIAMOND LADY , b , 2004 , bred by Fatine Özsoy, by Ulaklı, out of Family's Dream (IRE), by College Chapel (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 55)
2011 (Apr 15), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Fatine Özsoy
DIAMOND LODGE (GB) , ch , 2001 , bred by Chippenham Lodge Stud Ltd, by Grand Lodge (USA), out of Movieland (USA),
by Nureyev (USA) (see 6. Sup. p : 34)
2011 (Apr 26), ch, c, by Unaccounted For (USA)
Mustafa Akgün
Died in 2011
DID U MISS ME (USA) , ch , 2005 , bred by Michael W. Jester, by Hennessy (USA), out of Miss U Fran (USA), by Brocco
(USA) (see 6. Sup. p : 35)
2011,early abortion, by Arsenıc
DIDAR (IRE) , ch , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Royal Abjar (USA), out of Camarat (GB), by Ahonoora (GB) (see 6.
Sup. p : 35)
Ömer Halim Aydın
2011 (Apr 14), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
DIMPLE , b , 2001 , bred by Mustafa Molu, by Groom Dancer (USA), out of Alaraby (IRE), by Caerleon (USA) (see 6. Sup. p :
35)
2011 (Feb 23), b, f, by Velociraptor (GB)
Mustafa Molu
DINAH (FR) , b , 1996 , bred by Alec Head, by Sillery (USA), out of Dixiella (FR), by Fabulous Dancer (USA) (see 5. Sup. p :
30)
Nişan Arek Kuyumciyan
2011 (May 06), b, f, GELANA by Unaccounted For (USA)
DISKO BAY (IRE) , b , 2000 , bred by Mrs Clodagh McStay, by Charnwood Forest (IRE), out of Mermaid Beach (GB), by
Slew O'gold (USA) (see 6. Sup. p : 35)
2011 (Mar 27), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Serdar Kemal Özçolak
DISTANT DESIRE , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Distant Relative (IRE), out of Serdesire (GB), by Shalford
(IRE) (see 5. Sup. p : 30)
2011 (Feb 26), b, c, DISTANT GALLOP by Victory Gallop (CAN)
Ömer Uslu
DISTANT MUSIC , b , 2000 , bred by Berrin Gedik, by Distant Relative (IRE), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see 6.
Sup. p : 35)
2011 (Mar 28), ch, f, DAISY DANCE by Green Gönen
Berrin Gedik
DISTANT TIME , b , 2004 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Distant Relative (IRE), out of Good Tıme Gırl, by Tender
Prınce (see 6. Sup. p : 35)
2011 (Mar 21), b, f, DISTANT LIGHT by Divine Light (JPN)
34
Mehmet Necdet Narin
Kısraklar - Broodmares
DIVINE DIVA (USA) , b , 2000 , bred by Stonereath Farms Inc., by Theatrical (IRE), out of Dumdedumdedum (USA), by Star
De Naskra (USA) (see 6. Sup. p : 35)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
2011 (Feb 26), b, c, DYMAXION by Divine Light (JPN)
DIVINEYEVA (USA) , ch , 1995 , bred by Socıete Aland , by Nureyev (USA), out of Divine Danse (FR), by Kris (GB) (see 5.
Sup. p : 30)
2011, barren to Okawango (USA)
DİCOŞ , ch , 2004 , bred by Bahri Tatar, by Sun Music (IRE), out of Last Game, by Fısherman (see 6. Sup. p : 36)
2011 (May 15), b, c, by Sabırlı
Ergin Yıldırım
DİDEMİM (IRE) , b , 1999 , bred by John Duffy, by Darnay (GB), out of East River (FR), by Arctic Tern (USA) (see 6. Sup. p
: 36)
2011 (Mar 04), b, f, NAYMAN SULTAN by Victory Gallop (CAN)
Atalay Sarmış
DİJAN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Lagunas (GB), out of Omnita (GER), by Lomitas (GB) (see 6. Sup. p : 36)
2011, barren to Yavuz Star
DİLARA , b , 2003 , bred by Orhan Tanatar, by Desert Style (IRE), out of Resume (IRE), by Lahib (USA) (see 6. Sup. p : 36)
2011 (Mar 15), b, c, RAYA by Yonaguska (USA)
Orhan Tanatar
DİLOŞ , gr , 1996 , bred by Ömer Tümay, by George Thomas, out of Ak-Akçe, by Adonijah (GB) (see 6. Sup. p : 36)
2011 (May 04), b, c, HIS MAJESTY by Dehere (USA)
Haluk Eron
DİNEMİS , ch , 2003 , bred by Erden Katipoğlu, by River Special (USA), out of Christmas Flake (GB), by Absalom (GB) (see
6. Sup. p : 36)
2011, barren to Mountain Cat (USA)
DİRHEM DİRHEM , gr , 2005 , bred by Nurbiye Gülerce, by River Special (USA), out of Patchwork (USA), by Diesis (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 130)
Ahmet Sedat Danışoğlu
2011 (Feb 26), b, c, VAGABUNDO by Royal Abjar (USA)
DİŞEPS , ch , 2006 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Galetto (FR), out of Rose Gem (IRE), by Taufan (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 116)
2011 (Mar 01), ch, f, by Başpilot
Mustafa Özbağ
DOCTOR'S LOVE , b , 2003 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by Royal Abjar (USA), out of Ekin, by George Thomas (see 6.
Sup. p : 36)
Cihan Şemenoğlu
2011 (May 10), b, c, by Bekmezbey
DOCTOR'S SOUL , b , 2003 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Princess Pavlova (IRE), by Sadler's
Wells (USA) (see 6. Sup. p : 36)
2011 (Apr 05), b, f, PATİSKA by Yonaguska (USA)
Kazım Yararel
DOLLY FOX , ch , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Bijou D'inde (GB), out of Folly Fox (GB), by Alhijaz (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 48)
2011,early abortion, by Out Of Control
35
Kısraklar - Broodmares
DONNA TRIONFO (IRE) , ch , 1998 , bred by T. Connolly, by Prince Of Birds (USA), out of Fantasise (FR), by General
Assembly (USA) (see 6. Sup. p : 37)
2011 (Apr 26), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
Ferhat Oktay
DORASAURA (IRE) , ch , 2000 , bred by Barronstown Stud and Orpendale, by Muhtarram (USA), out of Taroob (IRE), by
Roberto (USA) (see 6. Sup. p : 37)
2011 (Feb 19), b, f, LADY DORA by Win River Win (USA)
Erhan Kum
DOUGHTY (USA) , gr , 1999 , bred by William L. Pease foaled in USA and imported from U.K. in 2009, (see AM.SB
Electronic ), by Strike The Gold (USA), out of Toledo Queen (IRE), by El Gran Senor (USA)
Atahan Murat Zilcioğlu
2011 (Apr 03), b, c, HAKUNA MATATA by Bosporus (IRE)
DÖNENCE , b , 2003 , bred by Halil Fatih Türeray, by Fantastic Fellow (USA), out of Işıltı, by Kılıçaslan (see 5. Sup. p : 32)
2011 (Feb 14), b, c, POWERS KING by Powerscourt (GB)
Hakan Ay and Özcan Sevinç
DR BOOBY (IRE) , b , 1998 , bred by T. Stack, Caradale and Churchtown House Stud, by Bluebird (USA), out of Chellita
(IRE), by Habitat (USA) (see 6. Sup. p : 37)
2011, barren to Divine Light (JPN)
DRAMA CLUB (IRE) , b , 2000 , bred by Swettenham Stud, by Sadler's Wells (USA), out of Aunt Pearl (USA), by Seattle
Slew (USA) (see 6. Sup. p : 37)
2011 (Mar 11), b, f, by Kaneko
Gülnur Gülerce
DRAMA GÜZELİ (IRE) , b , 1999 , bred by Pat Beirne, by College Chapel (GB), out of Skip The Nonsense (IRE), by Astronef
(IRE) (see 6. Sup. p : 38)
2011 (Mar 09), b, f, HEAVY LIFT by Bosporus (IRE)
Muhsin Emirsoy
DRAMA QUEEN , b , 2007 , bred by Levent Sarıkaya, by Natıve Procıda, out of Demre (IRE), by Night Shift (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 32)
Levent Sarıkaya
2011 (Mar 07), b, f, by Sri Pekan (USA)
DRAMALI KIZI , b , 2005 , bred by Mehmet Gündüz Dramalı, by Royal Abjar (USA), out of Drama Güzeli (IRE), by College
Chapel (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 47)
2011 (Mar 14), b, c, KILIÇASLANOĞLU by Hızel Beyi
Kadri Daşkan
DREAM CAT , b , 2001 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Mountain Cat (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main
Reef (GB) (see 6. Sup. p : 38)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Mar 10), b, f, by West By West (USA)
Died in 2011
DREAM KEEPER (IRE) , b , 2001 , bred by George F. Keogh, by Cape Cross (IRE), out of Collage (GB), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 5. Sup. p : 32)
2011 (Feb 04), b, f, by Luxor
Mehmet Ziya Adalar
DUBAI PEARL , b , 2003 , bred by Şerafettin Gedik, by Doyoun (IRE), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 6. Sup. p : 38)
2011, barren to Green Gönen
36
Kısraklar - Broodmares
DUOMO , b , 2001 , bred by Mustafa Cesurlar and Kenan Cevat Doysal, by Doyoun (IRE), out of North Wınd, by Night Shift
(USA) (see 6. Sup. p : 38)
2011 (Apr 10), b, c, by Kaneko
Francesco Sponza
DURHAM DANCER (GB) , b , 1996 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Magic Ring (IRE), out of Final Shot (IRE), by
Dalsaan (GB) (see 5. Sup. p : 32)
2011 (Feb 02), b, c, by Kurtaran (IRE)
Nedim Akagündüz
DUT BEYAZ , ch , 2005 , bred by Adem Erdölek, by Always A Classic (CAN), out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 100)
2011, no return to Bullmarket
DUYGU ECE , b , 2003 , bred by Nedim Akagündüz, by Doyoun (IRE), out of Durham Dancer (GB), by Magic Ring (IRE) (see
6. Sup. p : 38)
2011 (Jan 30), b, f, by Bosporus (IRE)
Nedim Akagündüz
DUYGULU (GB) , b , 1999 , bred by David Allan and Islanmore Stud, by Danehill (USA), out of Sentiment (GB), by Dancing
Brave (USA) (see 6. Sup. p : 38)
Fatma Şerife Eliyeşil Karamehmet
2011 (May 25), b, c, by Strike The Gold (USA)
DÜDEN , b , 2004 , bred by Alaattin Çoban, by Sri Pekan (USA), out of Cut Clear (GB), by Kris (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 39)
Halil Fahri Narmanlı
2011 (Jan 27), b, f, KASIRGAKIZ by Powerscourt (GB)
DÜNYA GÜZELİ (GB) , b , 1998 , bred by J. A. Porteous, by So Factual (USA), out of Emerald Eagle (IRE), by Sandy Creek
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 34)
2011 (Mar 20), b, c, by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
EAGLE CAP , ch , 2007 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Caperena, out of Eagle Claw, by Eagle Eyed (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 35)
2011 (Mar 27), b, f, by Doğu (FR)
Mustafa Doruk Yılmaz
EAGLE FEATHERS (GB) , b , 2001 , bred by Burton Agnes Stud Co Ltd., by Indian Ridge (IRE), out of Flying Squaw (GB),
by Be My Chief (USA) (see 5. Sup. p : 32)
2011 (Apr 16), b, c, BERKAYHAN by Red Bishop (USA)
Yasemen Tuncer
EAGLE PRINCESS (IRE) , b , 1999 , bred by Kevin Mcloughlin John Lyons, by Eagle Eyed (USA), out of Afterglow (IRE),
by Glow (USA) (see 6. Sup. p : 38)
2011, barren to My Bolt
EASTERN BABY (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt, by General Monash (USA), out of Broadway Rosie (GB), by
Absalom (GB) (see 6. Sup. p : 39)
2011,early abortion, by Divine Light (JPN)
EASTERN LADY , ch , 2002 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Doğu (FR), out of Lady Entıty, by Gökhan (see 5. Sup. p :
32)
Mustafa Doruk Yılmaz
2011 (Mar 09), b, c, by Sri Pekan (USA)
37
Kısraklar - Broodmares
EASY DOES IT (FR) , b , 1998 , bred by Sadettin Atığ, by Greinton (GB), out of Silvercoast (IRE), by Thatch (USA) (see 6.
Sup. p : 39)
2011 (Jan 15), ch, c, BEY KARAN by Trapper
Ufuk Karan
EBRUŞ , b , 1993 , bred by Aris Bodoyan, by Ghathanfar (USA), out of Çengi, by Saintly Song (GB) (see 6. Sup. p : 39)
2011 (Apr 19), b, f, by Royal Abjar (USA)
Kostantinos Makri
ECE LİN , b , 2002 , bred by Birol Çınaroğlu, by West By West (USA), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 6. Sup. p :
39)
Birol Çınaroğlu
2011 (Feb 24), b, c, by Yonaguska (USA)
ECEMSULTAN , b , 2002 , bred by Savaş Gürkaynak, by Ocean Crest (USA), out of Hearty Wınd, by Seren II (see 6. Sup. p :
39)
2011,early abortion, by Sun Music (IRE)
EDESSA , b , 2005 , bred by Müjdat Gider, by Ekinoks Gulch (USA), out of Leman Sultan, by Ocean Crest (USA) (see 6. Sup.
p : 39)
2011 (Apr 03), b, f, by Mountain Cat (USA)
Müjdat Gider
EDREMİT GÜZELİ , gr , 2000 , bred by Alaattin Karaca, by Cock Robin (USA), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 6.
Sup. p : 39)
2011,early abortion, by Ezbiderli
EKINOKS CODE , b , 2003 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Doyoun (IRE), out of Morris Code (USA), by Lost Code (USA)
(see 6. Sup. p : 39)
2011 (Feb 15), b, f, JUNON by Grand Ekinoks
Yasin Kadri Ekinci
EKINOKS WEST , ch , 2001 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Grand Lodge (USA), out of West Gun (USA), by Gone West
(USA) (see 6. Sup. p : 40)
2011 (Mar 28), ch, c, ZEUS by Grand Ekinoks
Düçem Yegane Ekinci
EKUPEK , b , 2004 , bred by Cem Narin, by Sri Pekan (USA), out of Ecu (GB), by Be My Chief (USA) (see 6. Sup. p : 40)
2011 (Mar 06), b, c, BIN CAM by Bin Ajwaad (IRE)
Cem Narin
ELADENİZ , b , 2007 , bred by Ahmet Cavcav, by Karakol (IRE), out of Judiana (IRE), by Dolphin Street (FR) (see 3. Sup. to v
3, p : 60)
2011,dead foal, by Mehmet Bora
ELASEL , b , 2006 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Velociraptor (GB), out of Kıng Sel, by Kıngefe (see 2. Sup. to v 3, p : 73)
2011, barren to Bekmezbey
ELEKTRA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Erhaab (USA), out of Silver Glitz (USA), by Grey Dawn II (FR) (see 6.
Sup. p : 40)
Ömer Halim Aydın
2011 (Apr 14), ch, c, by Dehere (USA)
38
Kısraklar - Broodmares
ELITE GIRL , b , 2005 , bred by Uğur Alp Atan, by Always A Classic (CAN), out of Apasra, by Mujtahid (USA) (see 6. Sup. p
: 40)
2011 (May 28), ch, f, BEST OF ELİF by Cuvee (USA)
Semra Atan
ELLE DIVA (GER) , ch , 2000 , bred by Stiftung Gestüt Fahrhof foaled in GER and imported from GER in 2011, ( see Ger. SB v
: 36, p : 206 ), by Big Shuffle (USA), out of Espada (GER), by Surumu (GER)
2011 (Apr 04), ch, f, by Dashing Blade (GB)
Necati Demirkol
ELLENORA , b , 2002 , bred by Hatice Arslanca, by Van Damme (IRE), out of Üçpınar, by Bachelor Party (IRE) (see 5. Sup. p
: 33)
2011 (Feb 11), b, f, FİRUZE SULTAN by River Special (USA)
Cemal Çakır
ELLIE'S MAMBO (USA) , ch , 2000 , bred by Calumet Farm, by Kingmambo (USA), out of Ophidian (USA), by Ogygian
(USA) (see 6. Sup. p : 40)
İsmail Hadioğlu
2011 (Apr 28), ch, f, by Royal Abjar (USA)
ELMAS BIKE , ch , 2003 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Always A Classic (CAN), out of Kortay (USA), by Diesis (GB) (see
6. Sup. p : 41)
2011 (Apr 20), b, f, by Sports Hero (USA)
Veysel Kahraman
ELSA , b , 2003 , bred by Ayşe Sevinç Sezen, by West By West (USA), out of Silent Princess (USA), by Dynaformer (USA)
(see v : 3, p : 182)
Şadi Kaan Sezen
2011 (Mar 05), ch, c, BORA EFE by Mountain Cat (USA)
EMERALD DANCER (USA) , b , 1995 , bred by Dr. & Mrs. Kirk A. Shiner, by Green Dancer (USA), out of Stoshka (USA),
by Nashua (USA) (see 6. Sup. p : 41)
2011, barren to Lion Heart (USA)
EMILIA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Storm II, out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA) (see 6. Sup. p : 41)
2011 (Feb 10), b, c, YENİ KARTAL by Perfect Storm
Emre Şahin
EMILY , b , 2000 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Victory Note (USA), out of Holly Dream (IRE), by Magical Wonder
(USA) (see 5. Sup. p : 34)
2011 (Mar 22), b, f, GOLDEN EMILY by Golden Sun
Haluk Eron
EMİNE HANIM , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Beliz, by Barbar (see 6. Sup. p : 41)
2011 (Jan 22), b, f, SENATOR AMIDALA by Lion Heart (USA)
Hakan Kefoğlu
EMMENEZ MOI (GB) , b , 1998 , bred by Janus Bloodstock, by Baryshnikov (AUS), out of Daisy Dance (FR), by Alzao
(USA) (see 6. Sup. p : 42)
Mehmet Çavuş
2011 (Apr 01), b, c, by Banknote (GB)
EMOTION , ch , 2003 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Eagle Eyed (USA), out of Awayil (USA), by Woodman (USA)
(see 6. Sup. p : 42)
2011, barren to Powerscourt (GB)
39
Kısraklar - Broodmares
ENCORE (GB) , b , 1994 , bred by Side Hill Stud, by Be My Guest (USA), out of Lucia Tarditi (FR), by Crystal Glitters (USA)
(see 5. Sup. p : 35)
Sadettin Atığ
2011 (Apr 18), b, c, by Bizim Ayancikli (IRE)
ENDLESS FREEDOM , b , 2002 , bred by Suat Demiral, by Zilzal (USA), out of Segovia (GB), by Groom Dancer (USA) (see
5. Sup. p : 35)
2011 (Mar 19), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Alaettin Akkoç
ENERJİ , b , 2004 , bred by Atilla Özsoy, by Distant Relative (IRE), out of Shifting Time (GB), by Night Shift (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 155)
2011 (Apr 15), b, f, by Divine Light (JPN)
Atilla Özsoy
ENGAGEMENT (GB) , b , 2004 , bred by The Duke Of Devonshire, by Generous (IRE), out of Personal Love (USA), by
Diesis (GB) (see 6. Sup. p : 42)
Ömer Halim Aydın
2011 (Mar 23), b, f, by Yonaguska (USA)
ENHANCE (GB) , b , 2001 , bred by Plantation Stud, by Entrepreneur (GB), out of Charming Life (NZ), by Sir Tristram (IRE)
(see 6. Sup. p : 42)
Vefa İbrahim Aracı
2011 (Feb 14), ch, f, by Eagle Eyed (USA)
EOLION , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Distant Relative (IRE), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 6. Sup. p : 42)
2011 (Feb 17), b, f, SELECTED by Powerscourt (GB)
Mustafa Dinçal
ERANS TIE (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Desert Style (IRE), out of Laila Manja (IRE), by Diesis (GB)
(see 5. Sup. p : 35)
2011 (Feb 06), b, f, by Win River Win (USA)
Erdal Kurdu
ERDEMAY , b , 2005 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Kral Sezen (IRE), out of Laetıtıa, by Mujtahid (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 97)
2011,early abortion, by My Bolt
ERENGÜL , b , 2003 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Eagle Eyed (USA), out of Kınalım, by Centroline (GB) (see v : 3, p :
102)
Mehmet Bakır
2011 (Feb 01), ch, f, by Banknote (GB)
ERITH'S CHILL WIND (GB) , b , 1996 , bred by Stetchworth Park Stud Ltd, by Be My Chief (USA), out of William's Bird
(USA), by Master Willie (GB) (see 6. Sup. p : 42)
2011, barren to Perfect Storm
ESBİKEY , b , 2002 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Red Bishop (USA), out of Suniper, by Bachelor Party (IRE) (see
6. Sup. p : 42)
Tuncay Demirtaş
2011 (Feb 27), ch, f, EL TAY IXIR by Elixir (IRE)
ESENTAY , ch , 2003 , bred by İhsan Atlı, by Unaccounted For (USA), out of Whıl Wınd, by Eastern Star (see 4. Sup. to v 3, p
: 37)
2011 (Mar 20), ch, f, PERİ HANIM by Sarı Lira
İhsan Atlı
40
Kısraklar - Broodmares
ESMER AMBER (IRE) , b , 1999 , bred by Rupprecht Graf Deym, by Mukaddamah (USA), out of Cake Contract (IRE), by
Contract Law (USA) (see 6. Sup. p : 42)
Vehbi Hakan Keleş
2011 (Feb 15), b, f, by Yonaguska (USA)
ESRAHANIM (IRE) , ch , 1997 , bred by Anamoine Ltd, by Brief Truce (USA), out of Stanerra's Star (GB), by Shadeed (USA)
(see 6. Sup. p : 42)
Ahmet Aydın Doğan
2011 (Feb 23), b, f, by Eagle Eyed (USA)
ESRANAZ , b , 2003 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Başkurt, out of Esrahanim (IRE), by Brief Truce (USA) (see v : 3, p :
58)
2011 (Feb 14), ch, c, KURTKAN by Kaneko
Erol Çoklar
ESTELYA , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Strike The Gold (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 38)
2011 (Feb 23), ch, f, PRINCESS MARBLING by Keremhan (GB)
Cihan Öztürk
ESTRELLA , b , 2002 , bred by Ercan Emre, by Sea Hero (USA), out of Ferahfeza, by George Thomas (see 6. Sup. p : 43)
Mehmet İlker Akdeniz
2011 (Apr 19), b, c, by Bosporus (IRE)
ETOILE VOLANT (USA) , gr , 2003 , bred by Clovelly Farms foaled in USA and imported from U.K. in 2011, ( see Am. SB v
: 31 ), by Silver Hawk (USA), out of Quelle Affaire (USA), by Riverman (USA)
2011 (May 04), b, c, NORTH AFRICAN by Diamond Green (FR)
Naciye Çokay
ETOLLE FILANTE , b , 2002 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Common Grounds (GB), out of Sharleen, by Laughing Matter
(USA) (see 6. Sup. p : 43)
2011 (Jan 20), b, c, LONZİ by Kavranhan
Ahmet Kavran
EVA , ch , 1996 , bred by Erhan Saraçoğlu, by Barnato (USA), out of Invıncıble Harmony, by Close Harmony (GB) (see 5. Sup.
p : 36)
Murat Kadaifçioğlu
2011 (Apr 08), b, f, by Eagle Eyed (USA)
EXCEL HORSE (IRE) , ch , 1997 , bred by Ron Con and Global Investments, by Pistolet Bleu (IRE), out of Plessaya (USA), by
Nureyev (USA) (see 6. Sup. p : 43)
2011 (May 29), ch, c, AWFUL SCORE by West By West (USA)
Recep Avşar
EXEPTION , ch , 1991 , bred by Edip Çizmeci, by Lockton (GB), out of Lavınıa I, by Calaboose (GB) (see 5. Sup. p : 36)
2011 (Apr 15), b, c, KRAL DOĞU by Eagle Eyed (USA)
Ahmet Aydoğdi
EXETER , b , 2003 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mujtahid (USA), out of Bebecik (GB), by Alzao (USA) (see 6. Sup. p : 43)
2011 (Apr 20), b, c, by Lion Heart (USA)
Cem Kahraman
EXOTIC DANCER , b , 2000 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see
6. Sup. p : 43)
Mehmet Hilmi Aydın
2011 (May 24), ch, f, DIAMOND LIFE by Bekmezbey
41
Kısraklar - Broodmares
EXOTIC FLAME , b , 2004 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Red Bishop (USA), out of Calamıty Jane, by Han-Bakü (see
6. Sup. p : 43)
2011 (Mar 14), b, c, by Marlin (USA)
Ahmet Ferhat Küçüker
EYE SPY , ch , 2003 , bred by M. Sencer Girgin, by Eagle Eyed (USA), out of New Blood, by Lockton (GB) (see 6. Sup. p : 43)
2011 (Mar 17), b, c, MÜTHİŞ MİA by Ocean Crest (USA)
Murat İnay Alkan
EYEQ (IRE) , b , 2000 , bred by Castlemartin Stud And Skymarc Farm Inc, by Cadeaux Genereux (GB), out of Sans Prix (FR),
by Caerleon (USA) (see 6. Sup. p : 44)
Nişan Arek Kuyumciyan
2011 (Apr 18), b, f, by Bosporus (IRE)
EYLÜLÜM , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Daggers Drawn (USA), out of Nyliram (IRE), by Petorius (IRE) (see 5.
Sup. p : 37)
Haşim Tınas
2011 (Feb 15), b, c, by El Salvador
EYŞA , b , 1997 , bred by Yıldırım Bulduk, by Hoy (GB), out of Falcon Crest, by Vidar (see 6. Sup. p : 44)
2011, barren to Royal Abjar (USA)
EYVAH , b , 2003 , bred by Haldun Güneş, by Bin Ajwaad (IRE), out of Altamis (IRE), by College Chapel (GB) (see v : 3, p :
6)
2011 (Mar 24), ch, f, RACING GIRL by River Special (USA)
Taner Elbir
EZRA , gr , 2004 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by George Thomas, out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 6. Sup. p : 44)
Vefa İbrahim Aracı
2011 (Feb 16), b, c, by Yonaguska (USA)
FABUCO (IRE) , b , 2001 , bred by Rathasker Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 45, p : 1510 ),
by Mujadil (USA), out of Beechwood (USA), by Blushing Groom (FR)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
2011 (Apr 09), b, c, INFERNO by Bushranger (IRE)
FAERIE FIRE , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see
6. Sup. p : 44)
2011,early abortion, by Eagle Eyed (USA)
FAIR CAP (FR) , ch , 1991 , bred by Mr Fernand Krief, by Always Fair (USA), out of Divine Madness (FR), by Carwhite
(IRE) (see 6. Sup. p : 44)
2011, barren to Sri Pekan (USA)
FAIR TAIL , b , 1994 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Cossack Guard (USA), out of Burnelle (GB), by Belfort (FR) (see 6.
Sup. p : 44)
2011,early abortion, by Royal Abjar (USA)
FAIR WINGS , b , 2005 , bred by Meral Atman and Lale Melek Atman, by Bold Pılot, out of Lyna, by Castle Rising (GB) (see
1. Sup. to v 3, p : 104)
2011 (Mar 09), b, c, WEST PILOT by West By West (USA)
42
Aygen Artar and Dilek Artar
Kısraklar - Broodmares
FAIRLANDA (IRE) , ch , 1994 , bred by Mıss A. Mansouri, by Ballad Rock (IRE), out of Sweet Accord (IRE), by Balidar
(IRE) (see 6. Sup. p : 44)
2011 (Jan 31), b, f, ATEN LOVE by Sabırlı
Yaşar Kaya
FAMILY'S DREAM (IRE) , b , 1999 , bred by A. Naughton and Partners, by College Chapel (GB), out of Pretty Lady (GB) ,
by High Top (IRE) (see 6. Sup. p : 45)
2011 (Mar 12), ch, c, by Royal Abjar (USA)
Fatine Özsoy
FAMOUS FIVE (UAE) , b , 2004 , bred by Darley , by Diktat (GB), out of Renowned (IRE), by Darshaan (GB) (see 6. Sup. p :
45)
2011, barren to Out Of Control
FAMOUS MISS BLUE (USA) , b , 2003 , bred by Blooming Hills Inc., by General Meeting (USA), out of Danzig Key (USA),
by Danzig (USA) (see 6. Sup. p : 45)
2011 (May 14), b, f, by Unaccounted For (USA)
Belma Toksipahi and Ayten Günay
FANTASTIC MIST (GB) , b , 2004 , bred by Darley foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 45, p : 786 ),
by Fantastic Light (USA), out of Mistle Thrush (USA), by Storm Bird (CAN)
2011 (May 03), b, c, DIVINE RACER by Divine Light (JPN)
Erhan Kum
FANTASTIC SERA (IRE) , ch , 1999 , bred by Azienda Agricola Le and Ferriere , by Ali-Royal (IRE), out of Kentucky Belle
(GB), by Glint Of Gold (GB) (see 6. Sup. p : 45)
2011 (Apr 25), ch, f, FAST AND FASTER by Sea Hero (USA)
Ali Kaya
FAR GROUNDS , b , 2000 , bred by Ercan Ekenler, by Common Grounds (GB), out of Far Frau (USA), by Far Out East (USA)
(see 6. Sup. p : 45)
Cengiz Şimşek
2011 (Feb 20), b, c, by Elixir (IRE)
FAR OUT COUNTESS (USA) , b , 1990 , bred by Frank Jones, by Far Out East (USA), out of Colorful Countess (USA), by
Turn And Count (USA) (see 6. Sup. p : 45)
2011 (Apr 11), b, f, by Perfect Storm
Ersan Özbelge
FARELL , b , 2005 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Marlin (USA), out of Wagram (IRE), by Nashwan (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 186)
2011 (Apr 21), b, f, SEBİNA by Sümen
Yüksel Tekinalp
FAROE ISLANDS (GB) , b , 2004 , bred by Darley , by Halling (USA), out of Danish (IRE), by Danehill (USA) (see 6. Sup. p
: 45)
Nişan Arek Kuyumciyan
2011 (Apr 27), b, c, AKROPOL by Bin Ajwaad (IRE)
FAROZLU (IRE) , b , 1999 , bred by Loualin Bloodstock, by Perugino (USA), out of Ascensiontide (IRE), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 6. Sup. p : 46)
2011 (Apr 03), b, c, by Red Bishop (USA)
Ferhat Oktay
FASIL , ch , 2005 , bred by Ahmet Güven, by Royal Abjar (USA), out of Gündeş, by Royal Bequest (CAN) (see 1. Sup. to v 3,
p : 73)
2011 (Apr 12), b, f, OBRUK by Ocean Crest (USA)
Ahmet Güven
43
Kısraklar - Broodmares
FAST SPARTAN (USA) , b , 1999 , bred by M.I. Farm, by Maria's Mon (USA), out of Sip'n See (USA), by Well Decorated
(USA) (see 6. Sup. p : 46)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
2011 (Apr 02), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
FASTEST IRISH (IRE) , ch , 1994 , bred by A. Campbell, by Ile De Chypre (GB), out of Creggan Vale Lass (GB), by Simply
Great (FR) (see 4. Sup. to v 3, p : 40)
2011 (Mar 28), b, f, by Marlin (USA)
Süha Ülgen
FELIGIRL , gr , 1997 , bred by Salih Özkuloğlu, by Cock Robin (USA), out of Felıcty, by Al Murtajaz (USA) (see 6. Sup. p :
46)
2011 (May 03), gr, f, SÜMENGIRL by Sümen
Hüsnü Ercan
FEMME SAUVAGE (USA) , b , 2000 , bred by H. Mastey And Serge Mastey, by Loup Sauvage (USA), out of Native Guile
(IRE), by Lomond (USA) (see 6. Sup. p : 46)
Haldun Güneş
2011 (Mar 15), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
FERDANE , b , 2000 , bred by Turhan Çakar, by Desert Style (IRE), out of Kilbride Colleen (IRE), by Statoblest (GB) (see 6.
Sup. p : 46)
2011 (Mar 01), ch, f, KOZMİK by Dehere (USA)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
FERDANENİN KIZI , b , 2006 , bred by Ferdane Çelik, by Distant Relative (IRE), out of Ferdane, by Desert Style (IRE) (see
2. Sup. to v 3, p : 46)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
2011 (Feb 10), b, f, AVAZA by Unaccounted For (USA)
FERİHAM , b , 2006 , bred by Mehmet Selim Baybaşin, by Sır Ivy, out of Double Up, by Shining Steel (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 39)
Mehmet Selim Baybaşin
2011 (Feb 28), b, c, by Divine Light (JPN)
FERKO , ch , 1998 , bred by Ferhan Kolverdi, by Fısherman, out of Zaiyundeen (FR), by Exbury (FR) (see 5. Sup. p : 39)
2011 (Mar 30), b, c, KAFKAS RÜZGARI by Bambula
Sebahattin Demukan
FIGHTING ARETHUSA (IRE) , b , 1990 , bred by Hyde Stud, by Never So Bold (IRE), out of Ausonia (GB), by Beldale
Flutter (USA) (see 5. Sup. p : 39)
2011 (Jan 11), b, f, by Mali
Adil Mert Kaya
FIGO STAR , gr , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sun Music (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 6.
Sup. p : 46)
2011 (Mar 27), gr, c, by Luxor
Ümit Özçaka
FILLE DU GALETTO , ch , 2001 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Galetto (FR), out of Baby Face, by Yemken (GB) (see
6. Sup. p : 47)
Vasıf Güney
2011 (May 07), b, f, SILVER MOON by Sun Music (IRE)
FINAL DESTINATION , b , 2005 , bred by Adil Mert Kaya, by Marlin (USA), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So
Bold (IRE) (see 6. Sup. p : 47)
Süreyya Baytınaz
2011 (Mar 16), b, c, by Mountain Cat (USA)
44
Kısraklar - Broodmares
FINAL LOOK (USA) , gr , 1999, bred by J. Mack Robinson foaled in USA and imported from USA in 2011, ( see Am. SB v : 32
), by Holy Bull (USA), out of Bat Prospector (USA), by Mr. Prospector (USA)
Ömer Halim Aydın
2011 (May 27), gr, f, by Lite The Fuse (USA)
FINE TIME LUCILLE (USA) , b , 2005 , bred by Mary Lester & Howard Lester foaled in USA and imported from USA in 2010,
( see Am. SB v : 32 ), by Mineshaft (USA), out of Prom Knight (USA), by Sir Harry Lewis (USA)
2011 (Feb 28), ch, c, by Mizzen Mast (USA)
Hakan Sabri Özcan
FIONE , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Scenic Spirit (IRE), by Scenic (IRE) (see 6. Sup. p : 47)
2011 (Apr 22), b, c, by Yonaguska (USA)
Muammer Tütüncüler
FIRE GIRL , b , 2004 , bred by Alaattin Çoban, by West By West (USA), out of Tanui (GB), by Hernando (FR) (see 1. Sup. to
v 3, p : 171)
İbrahim Etem Heper
2011 (May 02), b, c, CRIMSON FIRE by Indigo Red (GB)
FIRE OF LONDON (GB) , b , 1992 , bred by R. E. A. Bott (Wigmore Street, by Shirley Heights (GB), out of Home Fire (GB),
by Firestreak (GB) (see 5. Sup. p : 39)
2011 (Feb 22), b, f, by Natıve Procıda
Hüseyin Burak Çullu
FIRST SHINY , b , 2001 , bred by Rasim Tetik, by İnfisah, out of Sagapia, by Suivant (USA) (see 5. Sup. p : 39)
2011,early abortion, by Ajmera (GB)
FIRSTMOON , b , 2005 , bred by Adil Mert Kaya, by Mountain Cat (USA), out of Bensu, by Damister (USA) (see 6. Sup. p :
47)
2011 (May 30), b, c, by Eagle Eyed (USA)
Senem Gözel
FIVE DIAMONDS (GER) , ch , 1998 , bred by H. Von Finck, by Platini (GER), out of Flying Dream (GB), by Most Welcome
(GB) (see 6. Sup. p : 47)
2011 (Apr 12), ch, f, DIAMOND IN THE SKY by Sea Hero (USA)
Murat Kadaifçioğlu
FIZZY POP (GB) , b , 1999 , bred by Miss G. Abbey , by Robellino (USA), out of Maria Isabella (FR), by Young Generation
(IRE) (see 4. Sup. to v 3, p : 42)
2011, barren to Powerscourt (GB)
FİDES , b , 2005 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of French Heiress (GB), by Caerleon (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 62)
2011,early abortion, by Tambulot
FİLİK , gr , 2006 , bred by Ayşegül Kurtel, by Eagle Eyed (USA), out of Silver Quick (IRE), by Paris House (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 128)
2011 (Jan 31), gr, f, by Lion Heart (USA)
Melis Kurtel Emin
FİLİZİM , b , 1995 , bred by Sadettin Atığ, by Tüten, out of Bonny , by Al Murtajaz (USA) (see 6. Sup. p : 48)
Ali Demirkıran
2011 (Mar 01), b, c, by Commoner
45
Kısraklar - Broodmares
FİNCAN , b , 2005 , bred by Davide Franco, by Devir, out of Scenic Spirit (IRE), by Scenic (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 150)
Zülküf Yılmaz and Semih Mumyakmaz
2011 (Apr 04), b, f, MISSMISSILE by Commoner
FİRUZE , b , 2006 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Pergola (GB), by Mtoto (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 107)
Nişan Arek Kuyumciyan
2011 (May 13), ch, f, EFTHALIA by Free Man
FLAMMA VESTALIS (IRE) , b , 1994 , bred by Brendan Ryan and Islanmore Stud, by Waajib (IRE), out of Splendid Chance
(GB), by Random Shot (GB) (see 5. Sup. p : 40)
2011, barren to Cuvee (USA)
FLATTER (IRE) , b , 2001 , bred by Floors Farming And Side Hill Stud, by Barathea (IRE), out of Comic (IRE), by Be My
Chief (USA) (see 6. Sup. p : 48)
Ziya Şemenoğlu
2011 (Jun 01), b, c, ERBAB by All The Good (IRE)
FLEGMATIK (IRE) , ch , 1999 , bred by P. E. Banahan, by Perugino (USA), out of Center Moriches (IRE), by Magical
Wonder (USA) (see 6. Sup. p : 48)
Mustafa Yağcı
2011 (Feb 17), ch, f, BENDER by Komando
FLICKER OF HOPE (IRE) , b , 1991 , bred by S. Niarchos, by Baillamont (USA), out of Light Of Hope (USA), by Lyphard
(USA) (see 6. Sup. p : 48)
2011, barren to Dehere (USA)
FLORAL BEAUTY (USA) , b , 2000 , bred by Jaime S. Carrion, Trustee, by Gone West (USA), out of Chelsey Flower (USA),
by His Majesty (USA) (see 6. Sup. p : 48)
2011,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
FLORANCE (GER) , b , 2005 , bred by K. Nercessian, by Orpen (USA), out of Fureau (GER), by Ferdinand (USA) (see 6.
Sup. p : 48)
2011 (Apr 17), ch, c, DARÜLFÜNUN by Divine Light (JPN)
Mehmet Necdet Narin
FLORISSANT , b , 2004 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Mountain Cat (USA), out of Fıorella, by Karayel (see 6. Sup. p :
48)
2011 (May 20), b, c, LORD KENNFORD by Eagle Eyed (USA)
Kadriye Meliha Eliyeşil
FLOUNCE (GB) , gr , 1998 , bred by Sir Eric Parker foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see GSB v : 44, p : 896 ),
by Unfuwain (USA), out of Flo Russell (USA), by Round Table (USA)
2011 (Mar 08), b, c, KURTALAN EXPRESS by Aras (IRE)
Mehmet Ziya Adalar
FLOWERS QUEEN , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Royal Abjar (USA), out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble
(IRE) (see 6. Sup. p : 48)
2011, barren to Aleko
FLYING GUITAR , b , 1999 , bred by Osman Budak, by Johny Guıtar, out of Flyıng Cloud, by Castle Rising (GB) (see 5. Sup.
p : 41)
2011,slipped foal, by Sports Hero (USA)
46
Kısraklar - Broodmares
FONT , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Danehill Dancer (IRE), out of Transparent (IRE), by Dance Of Life (USA)
(see 5. Sup. p : 41)
2011 (Feb 24), b, f, MY BLACK ROSE by Cuvee (USA)
Serdar Kemal Özçolak
FONTANA (FR) , ch , 1999 , bred by Haras Du Mezeray S.A. Gainsborough Stud Manag., by Cadeaux Genereux (GB), out of
Repercutionist (USA), by Beaudelaire (USA) (see 6. Sup. p : 49)
2011, barren to Scream To Scream (IRE)
FOR SALE , ch , 2005 , bred by Bedri Öztürk, by Unaccounted For (USA), out of Satılmış, by Down The Flag (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 150)
2011,early abortion, by All For Osman
FOR YOU , b , 2007 , bred by Hayrullah Doğan, by River Special (USA), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see 3. Sup.
to v 3, p : 57)
Hayrullah Doğan
2011 (Apr 03), b, c, by Bekmezbey
FOREIGN AFFAIRS , b , 1994 , bred by Aydoğan San, by Warrshan (USA), out of Miss Hyde (USA), by Procida (USA) (see
6. Sup. p : 49)
2011, barren to Red Bishop (USA)
FOREST EDITION (IRE) , ch , 2004 , bred by B. Wallace And M. Lydon, by Pivotal (GB), out of Forest Express (AUS), by
Kaaptive Edition (NZ) (see 6. Sup. p : 49)
Vehbi Hakan Keleş
2011 (Mar 30), ch, c, by Lion Heart (USA)
FORESTED (USA) , b , 1992 , bred by Larry Dellay Curmar, by Country Pine (USA), out of Passolyn (USA), by Fast Passer
(USA) (see 6. Sup. p : 49)
2011,early abortion, by Royal Abjar (USA)
FOREVER , b , 2005 , bred by Halil Fatih Türeray, by Strike The Gold (USA), out of Anemon, by Sun Music (IRE) (see 1. Sup.
to v 3, p : 8)
Hayrettin Karamazı
2011 (Mar 18), b, f, by Yelpinari (IRE)
FOREVER YOUNG , ch , 2003 , bred by Ahmet Kavran, by Kavranhan, out of Faıry Brıdge, by Tender Cock (see 6. Sup. p :
49)
2011 (May 15), ch, f, İKEBANA by Lion Heart (USA)
Ahmet Kavran
FORS , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Manila (USA), out of Semence D'or (FR), by Kaldoun (FR) (see 6. Sup. p : 49)
2011, barren to Divine Light (JPN)
FORTIS , ch , 2004 , bred by Orhan Bekmezci, by West By West (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
6. Sup. p : 49)
2011,early abortion, by Bekmezbey
FOUR BY FOUR , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bold Bid (GB), out of Elzem, by Commanche Run (GB) (see 6. Sup.
p : 49)
İsmail Hadioğlu
2011 (Mar 13), b, f, by Victory Gallop (CAN)
47
Kısraklar - Broodmares
FOWEY (USA) , b , 2004 , bred by Mr And Mrs Jon Kelly And Trudy McCaffery, by Gone West (USA), out of Kumari
Continent (USA), by Kris S. (USA) (see 6. Sup. p : 49)
Vefa İbrahim Aracı
2011 (Mar 27), ch, f, by Lion Heart (USA)
FRANCO DESIRE , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Fancy Catch (USA), by Miswaki (USA) (see 6.
Sup. p : 50)
2011 (Feb 20), b, c, POMPACI NİHAT by Bosporus (IRE)
Mustafa Ağırlar
FREE AS A BIRD , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Flying Chevron (USA), out of Flower Delivery (USA), by Stately Don
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 43)
2011 (Apr 06), ch, c, DEMİRAĞA by Popular Demand
Özdemir Tezgelmiş
FREE FIGHTER , ch , 2003 , bred by Yaşar Gölbaş, by Mujtahid (USA), out of Historiette (GB), by Chief's Crown (USA) (see
6. Sup. p : 50)
2011 (Jan 15), ch, c, ERAYÇE by Sabırlı
Hakkı Yener
FREE LADY , b , 1992 , bred by Çetin Yetik, by Barnato (USA), out of Heavenly Princess (IRE), by Godswalk (USA) (see 6.
Sup. p : 50)
Muammer Öğüt
2011 (May 11), ch, c, by Royal Abjar (USA)
FREE SPEED , b , 2004 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Improvisation (GER), by Amyndas (IRE)
(see 6. Sup. p : 50)
2011 (May 12), b, c, by Mountain Cat (USA)
Senem Gözel
FREE TRADE , b , 1994 , bred by Aydoğan San, by Shareef Dancer (USA), out of El Vino (GB), by Habitat (USA) (see 6. Sup.
p : 50)
2011, barren to Victory Gallop (CAN)
FREEZONE , b , 1998 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Galaxy II, by Bachelor Party (IRE) (see 6. Sup. p
: 50)
2011 (Mar 17), b, f, by Şafak II
Ahmet Göçmen
FULL FORCE , b , 2002 , bred by Mustafa Yağcı, by Armada , out of Force, by Serdarbey (see 5. Sup. p : 43)
2011 (Apr 08), b, c, BIG FORCE by Spıtfıre
Yüksel Bulut
FUSS (USA) , b , 1997 , bred by P. Headley Bell & Nato, by Valiant Nature (USA), out of Tiff (USA), by Diesis (GB) (see 6.
Sup. p : 50)
2011 (Mar 19), ch, c, DAYI MEVLÜT by Lion Heart (USA)
İsmail Hadioğlu
FUŞYA , ch , 2005 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Bijou D'inde (GB), out of Two Won Two (IRE), by Perugino (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 180)
2011,early abortion, by Marlin (USA)
GAEL , b , 2003 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Simbelle (FR), by Solicitor (FR) (see 6. Sup. p : 50)
2011, barren to Green Gönen
48
Kısraklar - Broodmares
GAGKOŞ , b , 2003 , bred by Hayrettin Karamazı, by Bijou D'inde (GB), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time (USA) (see 6.
Sup. p : 50)
Hayrettin Karamazı
2011 (Jan 30), b, c, by Win River Win (USA)
GAIA BRONSWICK (GB) , b , 1997 , bred by Effegi Farms S A S, by Brief Truce (USA), out of Gertrude Lawrence (IRE), by
Ballymore (IRE) (see 6. Sup. p : 50)
Vehbi Hakan Keleş
2011 (Feb 19), b, f, by Yonaguska (USA)
GALETEA , ch , 2003 , bred by Ömer Halim Aydın, by Manila (USA), out of Lost Afternoon (USA), by Halo (USA) (see 6.
Sup. p : 51)
Ömer Halim Aydın
2011 (Jan 15), ch, c, by Cuvee (USA)
GALICIA , gr , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Knight Line Dancer (IRE), out of Vera I, by Cock Robin (USA) (see 6. Sup.
p : 51)
Adem Yavuz Açıcı
2011 (Mar 30), gr, f, WHITE CHOCOLATE by Maynatay
GAMBITA (IRE) , b , 1996 , bred by Barronstown Stud and Ron and Co Ltd. , by Tenby (GB), out of Bonnie Isle (GB), by
Pitcairn (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 51)
2011 (Apr 03), b, c, BRAVE WARRIOR by Sabırlı
Hakan Saner
GASCOGNE (CAN) , b , 2005 , bred by Arosa Farm, by Empire Maker (USA), out of Gandria (CAN), by Green Dancer (USA)
(see 6. Sup. p : 51)
2011 (Apr 15), b, c, VIGASCOGNE by Victory Gallop (CAN)
Mehmet Necdet Narin
GAVIOTTA , b , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 6. Sup. p : 51)
2011,early abortion, by Green Gönen
GELİNTAŞI (IRE) , ch , 1999 , bred by Bernard Snell, by Sabrehill (USA), out of Ever Welcome (GB), by Be My Guest
(USA) (see 6. Sup. p : 51)
2011, barren to Evoke (USA)
GELVERE , b , 2006 , bred by İlyas İlbey, by Pardon (FR), out of Emerald Dancer (USA), by Green Dancer (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 42)
2011,early abortion, by Bosporus (IRE)
GEMREŞ , b , 1998 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Tokdemir (GB), out of Ishtar, by Armanasco (IRE) (see 3. Sup. to v
3, p : 46)
2011, barren to Sea Hero (USA)
GENÇ ALBİNA , ch , 2006 , bred by Galip Gençol, by Manila (USA), out of Patara I, by Arslan (see 2. Sup. to v 3, p : 106)
2011,early abortion, by Strike The Gold (USA)
GENÇ ANGEL , b , 2006 , bred by Galip Gençol, by Sun Music (IRE), out of Serapcan, by Royal Bequest (CAN) (see 2. Sup.
to v 3, p : 125)
2011 (Mar 04), ch, f, LAMAZİ BOZO by Genç Gürkan
Coşkun Yıldız
49
Kısraklar - Broodmares
GENYERİ , ch , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Little Guest (USA), out of Ekvatör, by Dersim (see 6. Sup. p : 51)
Birol Çınaroğlu
2011 (Feb 12), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
GERDA , b , 2004 , bred by Helene Ginette Franco and Doğan Boyacıoğlu, by Ajmera (GB), out of Faerıe Fıre, by Manila
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 54)
2011 (Apr 13), b, f, LILYANA GRACE by Bin Ajwaad (IRE)
Vahap Kılıçkaya
GHOST RIDER , ch , 2003 , bred by Yurdagül Ülgen, by Galetto (FR), out of Rose Du Pays (GB), by Anshan (GB) (see 6. Sup.
p : 52)
2011 (May 30), ch, f, by Win River Win (USA)
Yurdagül Ülgen
GHYRAAN (IRE) , b , 1997 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Cadeaux Genereux (GB), out of Karayb (IRE), by
Last Tycoon (IRE) (see 6. Sup. p : 52)
Ömer Halim Aydın
2011 (Mar 27), b, c, by Victory Gallop (CAN)
GIARO , b , 2005 , bred by Hasan Güven, by Denkyra, out of Scorpıo, by Pennine Walk (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 151)
2011, barren to River Special (USA)
GIMME HOPE JOANNA , b , 2006 , bred by Merih Taşbek, by Sri Pekan (USA), out of Flicker Of Hope (IRE), by Baillamont
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 48)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Feb 15), b, f, by Elixir (IRE)
GINGA GIRL , b , 2004 , bred by Mustafa Çöldür, by Sri Pekan (USA), out of Black Gırl, by Wouter Raaphorst (HOL) (see 6.
Sup. p : 52)
2011 (Feb 10), b, c, SABIRLIBEY by Sabırlı
Ömer Peynirci
GINGER , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Mujtahid (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 6. Sup. p : 52)
2011 (Jan 17), b, f, ALHİLAL by Eagle Eyed (USA)
Tayral Tutumlu
GIRL ATEN , b , 2004 , bred by Yaşar Kaya, by Sri Pekan (USA), out of Fairlanda (IRE), by Ballad Rock (IRE) (see 6. Sup. p :
52)
2011 (Feb 25), b, c, by Lion Heart (USA)
Harun Memik
GIRL IN PARADISE , b , 2002 , bred by Mehmet Umur Arun and Sedat Şentürk, by Manila (USA), out of Hanımtay, by
Centroline (GB) (see 6. Sup. p : 52)
Tuncay Çakır
2011 (Feb 01), b, c, by Mountain Cat (USA)
GIRL OF KING , b , 2006 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Bin Ajwaad (IRE), out of İman, by Karayel (see 6. Sup. p : 52)
Haci İpek
2011 (Mar 22), b, f, SEAWEED by Ultramar
GIRLIE , b , 2005 , bred by Mine Koyuncuoğlu, by West By West (USA), out of Sun Child (USA), by Beau Genius (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 165)
Mine Koyuncuoğlu
2011 (Mar 14), b, f, by Mountain Cat (USA)
GİZEMLİ , ch , 2002 , bred by Davide Franco, by Kıngefe, out of Sunday Monday, by Devir (see 6. Sup. p : 52)
2011 (Apr 25), b, c, by Aslanlar Aslanı
Murat Köm
50
Kısraklar - Broodmares
GLASHEEN (USA) , b , 2004 , bred by Pamela Dupont LLC foaled in USA and imported from U.K. in 2010, ( see Am. SB v :
31 ), by Take Me Out (USA), out of Just Cuz (USA), by Cormorant (USA)
2011 (Feb 25), b, f, by Intense Focus (USA)
Murat Cavcav
GLEAMING HEATHER (USA) , ch , 1993 , bred by John Muldoon, by Irish River (FR), out of Golden Gorse (USA), by His
Majesty (USA) (see 6. Sup. p : 53)
Tarık Aydın
2011 (May 28), ch, c, by Royal Abjar (USA)
GLORIA , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Mujtahid (USA), out of My Serenade, by Castle Rising (GB) (see 4. Sup.
to v 3, p : 46)
Hulusi Taşkıran
2011 (Mar 02), b, c, by West By West (USA)
GLORIA MUNDI , b , 2007 , bred by İdil Atakol, by Mountain Cat (USA), out of Ulibka, by Johny Guıtar (see 3. Sup. to v 3, p
: 127)
2011 (May 21), b, c, by Prınce Of Eulleup
İdil Atakol
GLORIANA , b , 2003 , bred by Francesco Sponza, by Marlin (USA), out of Welsh Glory (FR), by Le Glorieux (GB) (see 6.
Sup. p : 53)
2011 (Feb 05), b, c, by Akindayim (IRE)
Angelica Demos Sponza
GLUCOSA , b , 2005 , bred by Ali Benli, by Tahakaan (GB), out of Knees To Kness (IRE), by Tagula (IRE) (see 1. Sup. to v 3,
p : 92)
2011 (May 12), b, f, FAIR UDAÇİ by Win River Win (USA)
Bahar Akgün
GNILLAH (GB) , b , 2003 , bred by Sir Eric Parker , by Halling (USA), out of Dimakya (USA), by Dayjur (USA) (see 6. Sup. p
: 53)
2011,early abortion, by Yonaguska (USA)
GO DANCING (GB) , b , 2004 , bred by Crandon Park Stud, by Golan (IRE), out of Torrid Tango (USA), by Green Dancer
(USA) (see 6. Sup. p : 53)
Begüm Atman Karataş
2011 (Apr 17), b, c, by Kurtaran (IRE)
GOD'S DAUGHTER , ch , 2000 , bred by Burhan Sölpük, by Barnato (USA), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see 6.
Sup. p : 53)
2011 (Apr 21), b, c, HÜSEYİNBABA by Win River Win (USA)
Burhan Sölpük
GOD BLESS YOU , ch , 2004 , bred by Yaşar Gölbaş, by Common Grounds (GB), out of Historiette (GB), by Chief's Crown
(USA) (see 6. Sup. p : 53)
Yaşar Gölbaş
2011 (Mar 22), ch, c, GLASGOW by Akindayim (IRE)
GOGGA , b , 1999 , bred by Nurbiye Gülerce, by Shining Steel (GB), out of Ambassadear (USA), by Caro (IRE) (see 5. Sup. p :
45)
Ahmet Kılıç
2011 (Mar 20), b, f, by Divine Light (JPN)
GOLANLI , ch , 2005 , bred by Mehmet Çelik, by Ashkalani (IRE), out of Pollypraid (IRE), by Polish Patriot (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 134)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
2011 (Mar 15), ch, f, MENASA by Cuvee (USA)
51
Kısraklar - Broodmares
GOLD BLOSSOM (IRE) , ch , 2006 , bred by Grangecon Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 46,
p : 1580 ), by Danehill Dancer (IRE), out of Lovely Blossom (FR), by Spinning World (USA)
2011 (Mar 19), b, f, by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
GOLD HYPERION , ch , 1994 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Pharly (FR), out of Ultra Vires (GB), by High Line (GB) (see
6. Sup. p : 53)
Bedri Akbulut and Abdulvahap Güneş
2011 (May 28), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
GOLDEN ATTRACTION , ch , 2005 , bred by Cengizhan Gödek, by Royal Abjar (USA), out of Irish Victory (IRE), by
Danehill (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 82)
2011 (Mar 31), b, c, OCEAN OF BOY by Ocean Crest (USA)
Ünal Kavçın
GOLDEN BOUNCE , b , 2005 , bred by Yaman Zingal, by Lockton (GB), out of Picardy (GB), by Polish Precedent (USA) (see
6. Sup. p : 53)
2011 (Apr 04), b, f, BEZMİ ALEM by Sports Hero (USA)
İbrahim Karabacak
GOLDEN CANDLE (USA) , ch , 2001 , bred by Mr.& Mrs. Richard S. Kaster, by King Of Kings (IRE), out of Crafty Nan
(USA), by Crafty Prospector (USA) (see 6. Sup. p : 54)
2011,early abortion, by Mountain Cat (USA)
GOLDEN DREAM , ch , 2006 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Dinyeper (GB), out of La Peregrına, by Thyphonıc Rısıng (see
6. Sup. p : 54)
2011 (Mar 26), ch, c, GOLDBORS by Bors
Hatice Kaya
GOLDEN GAL , b , 2003 , bred by Turgay Adışen, by Always A Classic (CAN), out of La Reine Margot (IRE), by Maelstorm
Lake (IRE) (see 6. Sup. p : 54)
2011 (Mar 05), b, f, KIYMETLİM by River Special (USA)
Özcan Selik
GOLDEN LEAF , gr , 2004 , bred by Osman Hattat, by West By West (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
(see 6. Sup. p : 54)
2011 (Mar 24), b, f, SUZİ GOLD by Banknote (GB)
Hulusi Çil
GOLDEN LIFE , b , 2004 , bred by Haldun Güneş, by River Special (USA), out of Caroline Connors (GB), by Fairy King
(USA) (see 6. Sup. p : 54)
2011 (May 12), b, f, GOLDEN HAT by Sümen
Sait Korkmaz
GOLDEN MAYORES , b , 1995 , bred by İlyas Çokay, by Efisio (GB), out of Salilia (IRE), by Nishapour (FR) (see 6. Sup. p :
54)
2011, barren to Sabırlı
GOLDEN MOON , b , 2004 , bred by Haldun Güneş, by Shining Steel (GB), out of Astral Crown (IRE), by Astronef (IRE) (see
6. Sup. p : 54)
2011 (Feb 09), b, c, MAG STAR by Okawango (USA)
Mevhibe Ayça Göker
GOLDEN RIVER , ch , 2002 , bred by Turgay Sasallı, by River Special (USA), out of Lucky Princes, by Golden Prınce (see 5.
Sup. p : 46)
2011 (Mar 05), ch, f, AK İLKEMCİK by Win River Win (USA)
52
Halil Ak
Kısraklar - Broodmares
GOLDEN ROCK , b , 2002 , bred by Erçin Kayar, by Marlin (USA), out of Hayriyehanım, by My Volga Boatman (USA) (see
6. Sup. p : 54)
2011 (Feb 11), b, f, by Powerscourt (GB)
Ergin Kayar
GOLDEN SERAPH (USA) , ch , 1998 , bred by Steve Sahadi Cardiff Farm Management Corp, by Affirmed (USA), out of
Dearest Desert (USA), by Desert Wine (USA) (see 6. Sup. p : 54)
Hayri İpek
2011 (Feb 19), ch, f, APPRECIATE by Ultramar
GOLDEN SPIRIT , b , 2002 , bred by Davide Franco, by Bin Ajwaad (IRE), out of Marantilla (FR), by Bluebird (USA) (see 6.
Sup. p : 54)
2011 (Apr 03), b, c, SEAS BIRTH by Marlin (USA)
Rifat Çakan
GOMAN , b , 2004 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Eagle Eyed (USA), out of Darcey Bussel (GB), by Green Desert
(USA) (see 6. Sup. p : 55)
2011,early abortion, by Sümen
GOOD BYE (FR) , b , 1997 , bred by Scea La Fontaine, by Caerwent (IRE), out of Fabulous Folly (USA), by Le Fabuleux (FR)
(see 6. Sup. p : 55)
2011 (Feb 24), b, f, KARAK by Kaneko
Behçet Homurlu
Died in 2011
GOOD MEMORY , ch , 2005 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Bosporus (IRE), out of Loch Diamond (GB), by Cadeaux
Genereux (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 102)
Oğuz Tekcan
2011 (Jan 31), b, f, WINNER SIRCLE by Medya
GOOD TIME GIRL , ch , 1996 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Gaye, by Yemken (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 56)
2011, barren to Lion Heart (USA)
GOOD WILL , ch , 1997 , bred by Sedat Özcan, by Galetto (FR), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 5. Sup. p : 47)
Yaşar Gölbaş
2011 (May 20), ch, f, STUTTGART by Akindayim (IRE)
GORDION , b , 2003 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by West By West (USA), out of Just On The Market (IRE), by
Shalford (IRE) (see 6. Sup. p : 55)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Apr 17), ch, c, SHAGGA by Dehere (USA)
GORDİM , b , 2004 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by West By West (USA), out of Amra (IRE), by Petorius (IRE) (see 6.
Sup. p : 55)
2011 (May 08), b, f, QUEEN EYECELL by Eagle Eyed (USA)
Tamer Koldaş
GÖLCÜK FIRTINASI , ch , 2004 , bred by Tekin Akyavuz, by Young Prınce, out of Çelebi Sultan, by Çelebi (see 6. Sup. p :
55)
2011 (Mar 21), b, f, MAVİ FIRTINA by Sümen
Tekin Akyavuz
GÖNÜL ALAN , ch , 2001 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Galetto (FR), out of İcraat, by Barnato (USA) (see 5. Sup. p :
47)
2011,early abortion, by Banknote (GB)
53
Kısraklar - Broodmares
GÖNÜL ÇELEN , ch , 2000 , bred by Mustafa Alver and Dinçer Cebeci, by Lockton (GB), out of İcraat, by Barnato (USA) (see
5. Sup. p : 47)
2011 (Mar 18), ch, c, ERSAFUR by Win River Win (USA)
Ersin Albayrak
GÖNÜL VEREN , b , 2002 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Common Grounds (GB), out of İcraat, by Barnato (USA)
(see 6. Sup. p : 55)
2011, barren to Scream To Scream (IRE)
GÖNÜLDEM , b , 2004 , bred by Hasan Saydam, by Red Bishop (USA), out of Güldita, by Bankocu (see 6. Sup. p : 55)
2011,early abortion, by Unaccounted For (USA)
GÖZDEMİM , b , 2001 , bred by Necdet Topuz, by Tender Prınce, out of Mabuhay I, by My Volga Boatman (USA) (see 6.
Sup. p : 55)
2011 (Mar 10), b, c, DEEP by Hızel Beyi
Çetin Ali Çubukçu
GÖZTEPECİ , b , 2003 , bred by Yücel Birol, by Mountain Cat (USA), out of Yağızcan, by Majestic Endeavour (CAN) (see 5.
Sup. p : 47)
2011, barren to Perfect Storm
GÖZÜM , b , 2001 , bred by Neslihan Urfalıoğlu, by Sun Music (IRE), out of Nedimem, by Ghathanfar (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 49)
2011 (Mar 05), b, c, ŞEHZADE by My Relatıve
Neslihan Urfalıoğlu
GRACEFUL STEPS (IRE) , b , 2004 , bred by John Davis And Newtown Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2008,
( see GSB v : 45, p : 2044 ), by Desert Prince (IRE), out of Ghassak (IRE), by Persian Gold (IRE)
2011, no return to Sea Hero (USA)
GRAND WOMAN , b , 2007 , bred by Yunus Karan, by Unaccounted For (USA), out of Papatya I, by Barbar (see 3. Sup. to v
3, p : 92)
2011, barren to Yudum
GRANDCHANGE , b , 2006 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Dilum (USA), out of Güz Yağmuru, by Sarisaka (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 59)
2011,early abortion, by Tambulot
GREAT FLORABUNDA (IRE) , b , 2004 , bred by Ballylinch Stud, by Traditionally (USA), out of Wild Bluebell (IRE), by
Bluebird (USA) (see 6. Sup. p : 55)
2011, barren to Cuvee (USA)
GRECIAN GRAIL (IRE) , ch , 2001 , bred by Ballymacoll Stud Farm Ltd foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see
GSB v : 45, p : 2097 ), by Rainbow Quest (USA), out of Grecian Urn (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE)
Şükrü Keklikoğlu
2011 (May 03), ch, c, ERATLI by Royal Abjar (USA)
GREEDY , ch , 2004 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Dr Booby (IRE), by Bluebird (USA) (see 5. Sup. p :
48)
2011,early abortion, by All For Osman
54
Kısraklar - Broodmares
GREY BEAUTY (FR) , gr , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Medaaly (GB), out of Thara (GER), by Aspros (GER) (see 5.
Sup. p : 48)
2011 (Apr 26), gr, f, by Sarı Lira
Aydın Danacı
GREY QUEEN , gr , 2005 , bred by Davide Franco, by Bijou D'inde (GB), out of Grivoise (GB), by Linamix (FR) (see 1. Sup.
to v 3, p : 70)
2011, barren to Spectrando (IRE)
GREY RABBIT , gr , 2004 , bred by Ahmet Göçmen, by Private Tender (GB), out of Irlanda Firtinasi (IRE), by Tenby (GB)
(see 6. Sup. p : 55)
2011,early abortion, by George Thomas
GUDAUTA , b , 1998 , bred by Fethi Atan, by Wolf (CHI), out of Kızı, by Doktor Seferof (GB) (see 5. Sup. p : 48)
2011 (Feb 23), b, f, by Kurtaran (IRE)
Mehmet Gündüzeli
GUNS N ROSES , b , 1997 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Uğurtay, out of Last Of Luthier (IRE), by Luthier (FR) (see
6. Sup. p : 56)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Apr 30), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
GURU RINPOCHE , b , 2002 , bred by Bahadır Gödek, by Doyoun (IRE), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB)
(see 5. Sup. p : 48)
Bahadır Gödek
2011 (Mar 17), b, c, BAHATHER by Powerscourt (GB)
GÜL BEBEĞİM , ch , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Suzi, by Ezy Koter (GB) (see 6. Sup. p : 56)
Ali Avli and Ahmet Taplamacı
2011 (Apr 16), ch, f, BETOCAN by Royal Abjar (USA)
GÜL ÇİÇEĞİ , b , 2004 , bred by Naci Birsen, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gold Magnum, by Glorious Peak (USA) (see 5.
Sup. p : 48)
Ural Türkuşağı
2011 (Mar 06), b, f, SELENSU by Yavuz Star
GÜLARZUM , b , 2007 , bred by Turhan Çakar, by Pardon (FR), out of Dance On Air (IRE), by Lion Cavern (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 30)
2011, barren to Abdulçakar (IRE)
GÜLBİN SULTAN , b , 2004 , bred by Nilay Karadağ, by Asakir (GB), out of Veznedar (GB), by Zamindar (USA) (see 6. Sup.
p : 56)
2011 (Feb 23), b, c, KARA İNCİ by Sabırlı
Hakkı Yener
GÜLDEMİN KIZI , b , 2006 , bred by Ayşegül Kurtel, by Manila (USA), out of Güldem II, by Running Mill (GB) (see 2. Sup.
to v 3, p : 58)
2011 (Feb 04), b, f, by Lion Heart (USA)
Melis Kurtel Emin
GÜLDİTA , gr , 1994 , bred by Hasan Saydam, by Bankocu, out of Aglowing (GB), by Kalaglow (IRE) (see 6. Sup. p : 56)
2011 (Feb 11), b, f, MUCİZEM by Victory Gallop (CAN)
Hikmet Ayna
55
Kısraklar - Broodmares
GÜLECEK , b , 2000 , bred by Zihni Tarık Canbay, by Distant Relative (IRE), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 6. Sup.
p : 56)
2011 (Jan 28), b, f, by Ortega
Serdar Kemal Özçolak
GÜLFATO , b , 2006 , bred by Hasan Bektaş, by Kosovar, out of Benan, by Barnato (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 16)
2011 (Jun 10), b, c, AKKUŞ by Appıah
Deniz Akkuş
GÜLİZAR , b , 2002 , bred by Serdar Sadıkoğlu, by Sea Hero (USA), out of Thunder Best, by The Best (see 5. Sup. p : 49)
2011 (Feb 20), b, c, by Dehere (USA)
Turhan Türeray
GÜLNAL , b , 1996 , bred by Adil Tügel, by My Volga Boatman (USA), out of Adelayt, by Kılıçaslan (see 6. Sup. p : 56)
Nüket Çandır
2011 (Apr 09), b, c, by Strike The Gold (USA)
GÜLNİHAL , b , 2004 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Eagle Eyed (USA), out of Grenadine Soda (FR), by
Indian Ridge (IRE) (see 6. Sup. p : 57)
2011,early abortion, by Bekmezbey
GÜLRU (IRE) , b , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Bigstone (IRE), out of Mom's Gal (IRE), by Shareef Dancer (USA)
(see 6. Sup. p : 57)
2011, barren to Sabırlı
GÜLTEN , b , 2001 , bred by Abdulkadir Koç, by Mountain Cat (USA), out of Kitoph (IRE), by Night Shift (USA) (see 6. Sup.
p : 57)
2011 (Jan 15), b, f, GÜLCİHAN by Bors
Hatice Kaya and İlhan Güçlü
GÜLÜM SULTAN (IRE) , ch , 1999 , bred by Scuderia Caroline di and Pietro and Barbara, by Ali-Royal (IRE), out of Rina
Love (IRE), by Law Society (USA) (see 6. Sup. p : 57)
Lütfü Kıpkıp
2011 (Apr 01), ch, f, by Son Of Sun
GÜLÜMSE , ch , 1997 , bred by Hasan Tolon, by Barnato (USA), out of Gülümser, by Simge (see 6. Sup. p : 57)
2011 (Mar 10), b, f, ÇİLEK PRENSİ by Sports Hero (USA)
Ferhat Ürküt
Died in 2011
GÜMELE , gr , 2000 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Abrek, out of Mihre, by Ightham (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 49)
Metin Uylaş
2011 (Jan 25), b, f, by Eryavuz
GÜMÜŞ , b , 1999 , bred by Emine Güner, by Karpit, out of My Crazy, by Gökhan (see 3. Sup. to v 3, p : 51)
Seyit Ahmet Koçyiğit and Zeki Ercan
2011 (May 10), b, c, ERCANSOY by Sümen
GÜMÜŞ EYER (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Mary McGrath, by Priolo (USA), out of Queen Of Bakla (FR), by Bikala (IRE)
(see 4. Sup. to v 3, p : 50)
2011 (Feb 20), b, f, by Mountain Cat (USA)
Serdar Kemal Özçolak
GÜNEŞ YILDIZI , ch , 2000 , bred by Hüseyin Özen, by Karayel, out of Honey Bunch I, by Darlıng I (see 6. Sup. p : 57)
2011 (Feb 28), b, c, by Fiyakalı
Hüseyin Özen
56
Kısraklar - Broodmares
GÜNEŞİN KIZI , b , 1998 , bred by Haldun Güneş, by Sun Music (IRE), out of Japongülü, by Lockton (GB) (see 6. Sup. p : 57)
2011 (Mar 07), b, f, DELİ SERVET by Popular Demand
Sabri Altın
GÜNSAY , b , 2006 , bred by Mehmet Kurt, by Unaccounted For (USA), out of Gatchina (GB), by Habitat (USA) (see 2. Sup. to
v 3, p : 51)
2011,early abortion, by Scarface
GÜREYLÜL , ch , 2000 , bred by Alfred Roidi, by River Special (USA), out of Can Gence, by Cherbourg (see 6. Sup. p : 57)
2011, barren to Divine Light (JPN)
GÜRFİDAN , b , 2000 , bred by Muzaffer Çizmecioğlu, by Barnato (USA), out of Şanslı I, by Ghathanfar (USA) (see 6. Sup. p :
57)
2011 (Jan 15), b, c, by Medya
Ebubekir Sav
GÜRPINAR , gr , 2003 , bred by Zekeriya Aydın, by Sri Pekan (USA), out of Göze, by George Thomas (see 6. Sup. p : 58)
2011,early abortion, by Carıbou
GÜRZİN , b , 2001 , bred by Mehmet Cihat Gürüz, by Tropıcana I, out of Zin, by Bachelor Party (IRE) (see 4. Sup. to v 3, p :
50)
2011 (Apr 20), b, c, BİAS by My Grandson (GB)
Mehmet Cihat Gürüz
GÜZ YAĞMURU , b , 2000 , bred by Mehmet Kurt, by Sarisaka (GB), out of Gold Jubılee, by Damister (USA) (see 6. Sup. p :
58)
2011, barren to My Bolt
GÜZİHALA , b , 2001 , bred by Hasan Özcan Kızılkaya, by Sea Hero (USA), out of Ekin, by George Thomas (see 6. Sup. p :
58)
Kağan Özcan
2011 (Apr 23), ch, f, by Win River Win (USA)
HABIBETY , b , 2004 , bred by İbrahim Altınöz, by Bin Ajwaad (IRE), out of İskoç Gelin (GB), by Petong (GB) (see 6. Sup. p
: 58)
2011 (Mar 18), b, f, AKÇİL SULTAN by Win River Win (USA)
İbrahim Altınöz
HABINAR (USA) , b , 1998 , bred by Larry Millison Inc., by Southern Halo (USA), out of Adrenalin Rush (USA), by Afleet
(CAN) (see 6. Sup. p : 58)
2011 (Feb 22), b, c, DREVENIK by Royal Abjar (USA)
Orhan Tanatar
HALAAK (USA) , b , 2006 , bred by Brereton C. Jones foaled in USA and imported from U.K. in 2010, (see AM.SB Electronic
), by Harlan's Holiday (USA), out of Henderson Band (USA), by Chimes Band (USA)
2011 (Feb 06), b, c, by Lucky Story (USA)
Adem Erdölek
HALAYIK , gr , 1994 , bred by Tevfik Çelikoğlu, by Private Tender (GB), out of Fethiyeli, by Saadettin (see 6. Sup. p : 58)
2011 (Jun 06), gr, c, by Victory Gallop (CAN)
Mustafa Akgün
HALEHANIM , b , 1998 , bred by Ali Sülün, by Aristocrat (GB), out of Peçenek, by Bachelor Party (IRE) (see 6. Sup. p : 58)
İsmail Kazım Kastar
2011 (Jan 04), gr, f, by Argaeus (GB)
57
Kısraklar - Broodmares
HALLING CHARGE (GB) , b , 2004 , bred by Sc. Blueberry S R L, by Halling (USA), out of Polar Charge (GB), by Polar
Falcon (USA) (see 6. Sup. p : 58)
2011 (Feb 04), ch, f, LITTLE RIVER by Royal Abjar (USA)
İbrahim Halil Kendirci
HALO MY CAT (USA) , b , 2001 , bred by Seim, Springman & Methvin, by Bustopher Jones (USA), out of Liba's Choice
(USA), by Halo (USA) (see 6. Sup. p : 58)
2011, barren to Yonaguska (USA)
HAMİTİN KIZI , b , 2005 , bred by Refik Hamit Botasun, by Turaç (IRE), out of April Point (IRE), by Fools Holme (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 10)
2011 (Feb 03), b, f, ŞASEMU by Popular Demand
İmat Bozdoğanlı
HAMPTON LUCY (IRE) , b , 1999 , bred by Brittas House Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v :
44, p : 2238 ), by Anabaa (USA), out of Riveryev (USA), by Irish River (FR)
2011 (Mar 23), b, f, by Kheleyf (USA)
Can Artam
HANDANIM , ch , 1998 , bred by Nasri Artar, by Tender Prınce, out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 6. Sup. p : 59)
Albuz Şimşek
2011 (Feb 18), ch, c, BERNES by Elixir (IRE)
HANGEL , ch , 2000 , bred by Sedat Üründül, by Abrek, out of Yunak, by Down The Flag (USA) (see 6. Sup. p : 59)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
2011 (Mar 22), b, f, by Sri Pekan (USA)
HANGÜL (USA) , b , 1998 , bred by Al-Aco Farm, by Saint Ballado (USA), out of Standupandfight (USA), by Fight Over
(USA) (see 6. Sup. p : 59)
2011 (May 04), b, f, OVAKÖY GÜZELİ by Royal Abjar (USA)
Tarkan Hasan Onar
HANIMKIZ , ch , 2001 , bred by A. İhsan Kaya, by Always A Classic (CAN), out of Fighting Arethusa (IRE), by Never So
Bold (IRE) (see 6. Sup. p : 59)
2011 (Feb 16), b, c, by Tony Montana
Adil Mert Kaya
HANİS KIZI , b , 1999 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Mıss-You, by My Volga Boatman (USA) (see 6. Sup. p : 59)
2011 (Feb 06), b, c, MESUDİYELİ by Sun Music (IRE)
Çetin Erten
HANKEPEK KIZI , b , 2005 , bred by Mehmet Gündüzeli, by Lugano, out of Ave Marıa, by Johny Guıtar (see 5. Sup. p : 51)
2011 (Mar 05), b, c, GÜNDÜZYELİ by Win River Win (USA)
Ferhat Ürküt
HANOVERIA (USA) , b , 1995 , bred by Darley Stud Management Inc., by Hansel (USA), out of Patricia ( USA), by Assert
(IRE) (see 6. Sup. p : 59)
2011 (Apr 16), b, f, by Dehere (USA)
Murat Mergin
HAPPY HOUR , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Doyoun (IRE), out of Glorietta (USA), by Shadeed (USA) (see
6. Sup. p : 59)
Nişan Arek Kuyumciyan
2011 (Mar 19), ch, f, by Bosporus (IRE)
HAPPY ROSO , b , 1998 , bred by Sebahaddin Şen, by Sun Music (IRE), out of Kızı I, by Likya (see 6. Sup. p : 60)
Sebahaddin Şen
2011 (Mar 11), b, f, by Ocean Crest (USA)
58
Kısraklar - Broodmares
HAPRY MARE , ch , 2003 , bred by Sebahaddin Şen, by Lockton (GB), out of Happy Roso, by Sun Music (IRE) (see 6. Sup. p
: 60)
2011 (Mar 12), b, f, KATNISS by Yonaguska (USA)
Ufuk Bayat
HARBİNGER , b , 1994 , bred by Kaya Erkkul, by Lockton (GB), out of Speed Faktor (GB), by Tina's Pet (GB) (see 6. Sup. p :
60)
2011 (Mar 22), b, c, by Mountain Cat (USA)
Levent Göksu
HARRARE , b , 2005 , bred by Selahattin Gedik, by Bijou D'inde (GB), out of Aloha II, by Barbar (see 6. Sup. p : 60)
Şerafettin Gedik
2011 (Mar 29), ch, c, POWER GOLD by Green Gönen
HASTY EXIT (IRE) , b , 2004 , bred by Bakewell Bloodstock And Freynestown Stud foaled in IRE and imported from U.K. in
2010, ( see GSB v : 45, p : 2966 ), by Soviet Star (USA), out of Safe Exit (FR), by Exit To Nowhere (USA)
2011 (May 02), b, c, by Captain Rio (GB)
Melis Kurtel Emin
Died in 2011
HATIANA (IRE) , ch , 1998 , bred by Princess Oettingen- and Spielberg , by Dr Devious (IRE), out of Stockrose (IRE), by
Horage (IRE) (see 6. Sup. p : 60)
2011 (Feb 17), ch, f, by Goldat (GB)
Süleyman Vural Oktav
HATUN SOYLU , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Narino, out of Summer, by Gap Of Dunloe (FR) (see 6. Sup. p : 60)
Zülfikar Hatunoğlu
2011 (May 06), b, f, BOLAYIR by Popular Demand
HAUTE RIVE (FR) , gr , 1991 , bred by H. B. Farm, by Highest Honor (FR), out of River L'huisne (FR), by Lyphard (USA)
(see 6. Sup. p : 60)
2011 (Feb 15), gr, f, HIGH CLIFF by Green Gönen
Berrin Gedik
HAVİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Saray Meydanlı, by Majestic Endeavour (CAN) (see 6. Sup. p
: 60)
2011 (Mar 14), ch, f, by Lion Heart (USA)
Adil Mert Kaya
HAVVANUR , b , 2006 , bred by Derviş Meral, by Mountain Cat (USA), out of Mystic Charm (GB), by Nashwan (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 97)
2011 (Apr 02), b, c, by Carıbou
Gıyasettin Şen
HAYAL MEYAL , b , 2007 , bred by Adil Mert Kaya, by Royal Abjar (USA), out of Nicomedia, by Most Welcome (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 88)
2011 (Feb 12), ch, f, by Bosporus (IRE)
Adil Mert Kaya
HAYALET , b , 2004 , bred by Davide Franco, by River Special (USA), out of Scenic Spirit (IRE), by Scenic (IRE) (see 6. Sup.
p : 60)
2011,early abortion, by Mountain Cat (USA)
HAYELAH (GB) , b , 1997 , bred by Galadari Sons Stud Company, by Polish Precedent (USA), out of Mesaafi (IRE), by Slip
Anchor (GB) (see 6. Sup. p : 60)
2011 (Mar 12), b, c, MATADOR ARAP by Natıve Procıda
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
59
Kısraklar - Broodmares
HAYRİYE , ch , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by River Special (USA), out of Lazfeliz, by Lastkıng (see 6. Sup. p : 61)
2011 (Mar 23), ch, f, ALALA BEREN by Mountain Cat (USA)
Abdulkerim Üçeş
HAZ , ch , 2001 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Strike The Gold (USA), out of Zırzop, by Uğurtay (see 6. Sup. p : 61)
2011 (Apr 10), ch, c, ŞAH SELÇUK by Eagle Eyed (USA)
Serkan Salar
HAZAL (FR) , ch , 1997 , bred by Mr Eric Puerari, by Sanglamore (USA), out of Atilal (USA), by Stately Don (USA) (see 6.
Sup. p : 61)
2011 (Mar 07), b, f, CONSIDER IT DONE by Victory Gallop (CAN)
Mehmet Sencer Girgin
HEART BEATS TRUE (USA) , b , 1997 , bred by Paradigm Thoroughbreds Inc., by Cherokee Run (USA), out of Dewan's Flag
(USA), by Dewan (USA) (see 6. Sup. p : 61)
2011, barren to Cuvee (USA)
HELDERBERG (USA) , b , 2000 , bred by Becky Thomas foaled in USA and imported from U.K. in 2010, ( see Am. SB v : 37
), by Diesis (GB), out of Banissa (USA), by Lear Fan (USA)
Hami Yavaş
2011 (Feb 24), b, c, YAVUZSEL by Oratorio (IRE)
HELİN , b , 1996 , bred by Tarık Aydın, by Castle Rising (GB), out of Star Of Dance (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 6.
Sup. p : 61)
2011 (Feb 20), b, c, by Dehere (USA)
Adil Mert Kaya
HELİNA , b , 2004 , bred by Tarık Aydın, by Sea Hero (USA), out of Helin, by Castle Rising (GB) (see 6. Sup. p : 61)
Tarık Aydın
2011 (Mar 14), b, c, by Royal Abjar (USA)
HELLO MAMA , b , 2002 , bred by Mehmet Anuş Sel, by Bin Ajwaad (IRE), out of Bold Butterfly, by Kıngefe (see 6. Sup. p :
61)
2011, barren to Vento
HELLO SUNSHINE , b , 2002 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Shining Steel (GB), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 6. Sup. p :
61)
2011 (Apr 02), b, f, MAGIC LOBO by Sun Music (IRE)
Ali Levent Dilmaç
HELLOIMUSTBEGOING (USA) , b , 1999 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Red Ransom (USA), out of Arsaan (USA),
by Nureyev (USA) (see 5. Sup. p : 53)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
2011 (Mar 20), b, f, by Powerscourt (GB)
HELSINKI , b , 2002 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Marlin (USA), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA) (see 6. Sup. p
: 61)
Ümit Beyazıtlı
2011 (Mar 15), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
HENNESSY WALTZ (USA) , b , 1998 , bred by Dr. William,B. Wilmot & Dr. Joan M. Taylor, by Hennessy (USA), out of
Lawyer Talk (USA), by Alleged (USA) (see 6. Sup. p : 62)
2011 (May 10), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
Yaman Zingal
60
Kısraklar - Broodmares
HERA , ch , 1997 , bred by Osman Budak, by Lockton (GB), out of Flyıng Cloud, by Castle Rising (GB) (see 5. Sup. p : 53)
2011 (Mar 20), b, c, AÇILIM by Sümen
Osman Tekinalp
HERA GLORY , b , 1999 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Galetto (FR), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 6. Sup. p : 62)
2011,early abortion, by Bosporus (IRE)
HERNANDO KIZI , ch , 1998 , bred by Sedat Özcan, by Hernando (FR), out of Ariadne's Way (GB), by Anshan (GB) (see 6.
Sup. p : 62)
2011, barren to Divine Light (JPN)
HEROIKA , b , 2003 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Sea Hero (USA), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 6. Sup. p : 62)
2011 (Apr 10), b, c, YOURICK by Yonaguska (USA)
Ali Levent Dilmaç
HEURE MAUVE (FR) , gr , 1999 , bred by Mme Anne-Marıe D'estaınvılle, by Baby Turk (IRE), out of Haute Rive (FR), by
Highest Honor (FR) (see 6. Sup. p : 62)
2011 (May 12), b, c, GREEN TIME by Green Gönen
Berrin Gedik
HIDDEN LAKE , gr , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by West By West (USA), out of Tsunami, by Sun Music (IRE) (see 6.
Sup. p : 62)
İsmet Çakmakoğlu
2011 (Apr 25), b, c, AHFAT by Sea Hero (USA)
HIDDEN WHITE , gr , 2004 , bred by Erdal Kara, by Marlin (USA), out of Moon Lıght , by Cock Robin (USA) (see 6. Sup. p :
62)
Gülşen Kara
2011 (May 09), ch, c, by Strike The Gold (USA)
HIGH CONTRAST (USA) , b , 2004 , bred by Rowland Miller & Eleanor Miller foaled in USA and imported from FR in 2011, (
see Am. SB v : 32 ), by E Dubai (USA), out of Worth's Girl (USA), by Devils Bag (USA)
Gürhan Şevket Özbelge
2011 (Feb 17), b, c, by Sulamani (IRE)
HIGH DIVA , b , 2003 , bred by Mustafa Molu, by Eagle Eyed (USA), out of Dawawin (USA), by Dixieland Band (USA) (see
6. Sup. p : 62)
2011 (May 30), b, c, by Cuvee (USA)
Mustafa Molu
HIGH STAR , ch , 2003 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Eagle Eyed (USA), out of İlaydam, by Palace Pageant (USA) (see
6. Sup. p : 62)
2011 (Feb 24), ch, f, by Royal Abjar (USA)
Serdar Kemal Özçolak
HIGH VOLTAGE , b , 2003 , bred by İlyas Çokay, by Accelerator (USA), out of Pebbledash (GB), by Great Commotion
(USA) (see 6. Sup. p : 63)
2011,early abortion, by Hızel Beyi
HIGHNESS DAUGHTER (FR) , b , 2000 , bred by Mmm Danıelle Merıan-Frıcker, by Zieten (USA), out of Highness Lady
(GER), by Cagliostro (GER) (see 6. Sup. p : 63)
Vehbi Hakan Keleş
2011 (Feb 19), b, f, by Lion Heart (USA)
61
Kısraklar - Broodmares
HILL ONE , b , 2003 , bred by Yaman Zingal, by Eagle Eyed (USA), out of Italy (GB), by Slew O'gold (USA) (see 6. Sup. p :
63)
Mustafa Hakkı Üçeş
2011 (Apr 10), b, c, THE MECANIC by Sea Hero (USA)
HILL POINT , b , 2006 , bred by Tevfik Çelikoğlu and Nermin Çelikoğlu, by Zaptiye, out of Filika, by Primo Dominie (GB)
(see 2. Sup. to v 3, p : 47)
2011, barren to Sabırlı
HIZELİN KIZI , b , 2006 , bred by Tahsin Hızel, by Old Bond, out of Dandini, by Tüten (see 2. Sup. to v 3, p : 34)
Tahsin Hızel
2011 (Mar 16), b, c, by Out Of Control
HİCAZKAR , b , 2000 , bred by M. Alpay Özoğul, by Magic Ring (IRE), out of Masuri Kabisa (USA), by Ascot Knight (CAN)
(see 6. Sup. p : 63)
2011 (Feb 22), ch, c, SURLARIN ATEŞİ by Sabırlı
Vedat Söylemez
HİLAL YILDIZI , ch , 2005 , bred by Sadettin Atığ, by Turaç (IRE), out of Fair Cap (FR), by Always Fair (USA) (see 6. Sup. p
: 63)
2011 (Apr 20), b, c, ZAZAOĞLU by Church Pictures (GB)
Yasemin Turaktekin
HİMALAYE , b , 2005 , bred by Yavuz Vidinli, by My Volga Boatman (USA), out of Himaye, by Ghathanfar (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 78)
2011 (Mar 10), b, c, WIN FEARLESS by Win River Win (USA)
Yavuz Vidinli
HİOS , ch , 1999 , bred by Selman Erdemirci, by Lockton (GB), out of Geyşa, by Ghathanfar (USA) (see 5. Sup. p : 55)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
2011 (Jan 15), ch, c, by Last Commander (USA)
HİVDA , ch , 2005 , bred by Tarık Aydın, by Karelin (IRE), out of Sun Dew, by Soviet Star (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 165)
2011,early abortion, by Divine Light (JPN)
HOBY CAFE , b , 2003 , bred by Mehmet Ural, by Sri Pekan (USA), out of Naxia (IRE), by Fairy King (USA) (see 6. Sup. p :
63)
2011,early abortion, by Sümen
HOLYCAT , b , 2001 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Mountain Cat (USA), out of Halhal, by Hoy (GB) (see 6. Sup. p : 64)
2011 (Apr 19), b, c, KHANKA by Kaneko
Ali Levent Dilmaç
Died in 2011
HONESTY (IRE) , b , 1995 , bred by Mrs Carrol Weld, by Tenby (GB), out of Tumble Ria (IRE), by Tumble Wind (USA) (see
6. Sup. p : 64)
2011 (Jan 29), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Serdar Kemal Özçolak
HOPA GÜZELİ , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Ajmera (GB), out of Angel's Song, by Manila (USA) (see 2. Sup. to v 3,
p : 6)
2011 (Mar 01), ch, c, ÜMİDİM by Eagle Eyed (USA)
Sevgi Tosunoğlu
62
Kısraklar - Broodmares
HOPE , b , 2004 , bred by İrfan Suat Kutlu, by Sea Hero (USA), out of Simbatu (GB), by Muhtarram (USA) (see 6. Sup. p : 64)
2011, barren to Powerscourt (GB)
HORATIA , b , 2006 , bred by Ömer Halim Aydın, by Unaccounted For (USA), out of Slmaat (GB), by Sharpo (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 130)
2011 (Feb 13), b, f, GHOST MOUNTAIN by Mountain Cat (USA)
Metin Aydın
HOSTES , b , 2001 , bred by Alfred Roidi, by Strike The Gold (USA), out of Porta Delgado (IRE), by Second Set (IRE) (see 6.
Sup. p : 64)
2011 (Feb 04), b, f, AYŞENAZ by Mountain Cat (USA)
Abdülkadir Yeniçıkan
HOW YA BEEN (IRE) , b , 1992 , bred by Kilfrush Stud Ltd, by Last Tycoon (IRE), out of Ah Ya Zein (IRE), by Artaius
(USA) (see 5. Sup. p : 55)
2011, barren to Fantastic Fellow (USA)
HUMRİK KIZI , ch , 1998 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Black Lıghtenıng, by Yemken (GB) (see 6. Sup. p : 64)
2011 (May 25), b, c, UZAY by Banknote (GB)
Özkan Özen
HUREM SULTAN (FR) , b , 1992 , bred by Mme Anne-Marie Gedik, by Baby Turk (IRE), out of Home Place (IRE), by
Habitat (USA) (see 6. Sup. p : 64)
2011, barren to Green Gönen
HURRIKANE , b , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 79)
2011, barren to Sarı Lira
HUZANA (GB) , b , 2005 , bred by Sir Eric Parker foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 46, p : 302 ), by
Pivotal (GB), out of Hasta (USA), by Theatrical (IRE)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
2011 (Mar 14), b, c, LONDON EYE by Jeremy (USA)
HÜLYA HANIM , gr , 2004 , bred by Mustafa Cemal Şentürk, by Shrewd Idea (GB), out of Vınıtha, by Wouter Raaphorst
(HOL) (see 6. Sup. p : 64)
Haşim Tınas
2011 (Mar 20), b, f, EL SULTAN by El Salvador
HÜLYALIM , b , 1993 , bred by Osman Çıkıllı, by My Volga Boatman (USA), out of Sky Dancer (GB), by Nordance (USA)
(see 6. Sup. p : 64)
2011 (May 23), ch, f, NESLİŞAH by Win River Win (USA)
Erman Çıkıllı
HÜNERLİ , ch , 2007 , bred by Hakan Honca, by Sound Of Silence (IRE), out of Hüner, by River Bay (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 56)
2011 (Mar 19), ch, f, OBEN by Sabırlı
Zeki Denkel
HÜRREM , b , 1994 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Toraman, out of Giden, by Rugged (GB) (see 6. Sup. p : 64)
Kasım Ercan Ekenler
2011 (May 29), b, f, by Sri Pekan (USA)
63
Kısraklar - Broodmares
HÜRSOY , b , 2002 , bred by İsmail Ensonra, by Eagle Eyed (USA), out of Ünüvar, by Rısıng Sun (see 6. Sup. p : 65)
2011 (Mar 01), b, c, TUMBUL SÜMEN by Sümen
Deham Tumbul
I WANT LUCK , b , 2006 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Unaccounted For (USA), out of Saykaly, by Manila (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 122)
2011 (Mar 01), ch, f, LUCKY SU by Sea Hero (USA)
Nurkan Apucu
IDA LUPINO (IRE) , b , 1995 , bred by Barronstown Stud and Ron Con, by Statoblest (GB), out of Alpine Symphony (IRE), by
Northern Dancer (CAN) (see 6. Sup. p : 65)
2011 (May 24), b, c, by West By West (USA)
Tayral Tutumlu
IMPASSE , ch , 2004 , bred by Sefa Çıkmaz, by Mountain Cat (USA), out of Müktesep Hak (GB), by Highest Honor (FR) (see
6. Sup. p : 65)
2011 (May 06), b, c, INSTRUCTION by Out Of Control
Aykut Buyruk
IMPROVISE (GB) , b , 2002 , bred by Darley foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 45, p : 744 ), by
Lend A Hand (GB), out of Mellow Jazz (GB), by Lycius (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
2011 (Mar 26), b, c, NEVZAT BEY by Alhaarth (IRE)
INBUILT BEAUTY (USA) , gr , 2003 , bred by Newsells Park Stud, by Giant's Causeway (USA), out of Ela Athena (GB), by
Ezzoud (IRE) (see 6. Sup. p : 65)
2011 (Mar 06), b, c, by Perfect Storm
Serdal Adalı
INCROYABLE (GB) , gr , 2001 , bred by Biddestone Stud And Partner, by Linamix (FR), out of Crodelle (IRE), by
Formidable (USA) (see 6. Sup. p : 65)
İbrahim Etem Heper
2011 (May 14), b, f, MY BUG by Cuvee (USA)
INDESTRUCTIBLE , b , 2005 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Marlin (USA), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see 6.
Sup. p : 65)
2011 (Mar 14), b, f, LITHIUM by Yonaguska (USA)
Serkan San and Hakan Yücetürk
INDIAN LILY , ch , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by Islambol, out of Lakshmı, by Barathea (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 79)
2011,early abortion, by Perfect Storm
INDINOLLA (USA) , ch , 1995 , bred by Nordic Thoroughbreds, by Theatrical (IRE), out of Ottomwa (USA), by Strawberry
Road (AUS) (see 6. Sup. p : 65)
2011 (May 06), b, c, RAPTOR FORCE by Victory Gallop (CAN)
Died in 2011
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
INFINITY , ch , 2004 , bred by Sadullah Teoman, by Common Grounds (GB), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan (USA)
(see 6. Sup. p : 66)
2011, barren to Bin Ajwaad (IRE)
INGRID THE GAMBLER (USA) , b , 2004 , bred by Stacy Leppala & Aron Yagoda foaled in USA and imported from USA in
2010, ( see Am. SB v : 32 ), by Johannesburg (USA), out of Pretty Livia (USA), by Forest Wildcat (USA)
Kemal Kurt and Barış Kaya
2011 (Mar 06), b, c, by More Than Ready (USA)
64
Kısraklar - Broodmares
INSOLENCE (USA) , b , 2006 , bred by Fortress Pacific Equine LLC foaled in USA and imported from U.K. in 2011, ( see Am.
SB v : 32 ), by Mr. Greeley (USA), out of Brianda (IRE), by Alzao (USA)
Vefa İbrahim Aracı
2011 (Feb 08), b, c, by Aqlaam (GB)
IRADAH (USA) , ch , 1991 , bred by Lazy Lane Stables Inc, by Topsider (USA), out of Kittihawk Miss (USA), by Alydar
(USA) (see 6. Sup. p : 66)
2011, barren to Eagle Eyed (USA)
IRLANDA RÜZGARI (IRE) , b , 1997 , bred by Mrs C. L. Weld, by Lake Coniston (IRE), out of House Music (IRE), by
Thatching (IRE) (see 6. Sup. p : 66)
Vehbi Hakan Keleş
2011 (Apr 29), b, c, ARSANIA by Dehere (USA)
ISHTAR , b , 1994 , bred by Orhan Birol, by Armanasco (IRE), out of Sevim, by Vidar (see 6. Sup. p : 66)
2011 (Apr 16), ch, f, FATOŞ GELİN by Sea Hero (USA)
Fırat Tanyiğit
ISLE OF PALMS (IRE) , b , 1998 , bred by T. Stack and Mrs. Sue Magnier, by Caerleon (USA), out of Pirouette (IRE) , by
Sadler's Wells (USA) (see 6. Sup. p : 66)
2011 (Mar 26), b, c, by Perfect Storm
Ersan Özbelge
ISOLDE (IRE) , ch , 1998 , bred by Frances R. Hutch, by Dolphin Street (FR), out of Pharjoy (FR), by Pharly (FR) (see 5. Sup.
p : 57)
Ömer Halim Aydın
2011 (May 18), ch, f, by Divine Light (JPN)
IT'S ME , b , 2001 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Lucky Angel, by Private Tender (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 56)
2011 (Apr 14), b, c, GAŞIKCIDEDE by Eagle Eyed (USA)
Nurhan Demircan
IT'S TOAST (IRE) , b , 2006 , bred by Stone Ridge Farm foaled in IRE and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v : 46, p :
1452 ), by Diktat (GB), out of Kapria (FR), by Simon Du Desert (FR)
Vefa İbrahim Aracı
2011 (Apr 10), b, f, by Aqlaam (GB)
ITALIAN BEACH (IRE) , ch , 1998 , bred by Azienda Agricola La Vigna SRL, by Primo Dominie (GB), out of Mermaid Beach
(GB), by Slew O'gold (USA) (see 6. Sup. p : 66)
2011 (Feb 26), b, c, by Indigo Red (GB)
Sanem Yaman
ITHACA , ch , 2005 , bred by Levent Sarıkaya, by Royal Abjar (USA), out of Innamorata, by Uğurtay (see 6. Sup. p : 66)
2011 (May 18), ch, f, NURJİYAN by Mega Bucks
Mehmet Korkmaz
İÇEL GÜZELİ , b , 2004 , bred by Mevlüt Taniyit, by Aristocrat (GB), out of Geyve, by My Volga Boatman (USA) (see 6.
Sup. p : 66)
2011 (Feb 03), b, c, AYNALICAN by Sea Hero (USA)
Mevlüt Taniyit
İÇKALE , b , 2002 , bred by Fethi Atan, by Marlin (USA), out of Lawfull Blue (IRE), by Bluebird (USA) (see 6. Sup. p : 66)
2011 (Apr 07), b, f, ANA YÜREĞİ by Bin Ajwaad (IRE)
Çetin Çatan
65
Kısraklar - Broodmares
İDAL , b , 2004 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Shining Steel (GB), out of Oniki, by Mujtahid (USA) (see 5. Sup. p : 57)
2011 (Feb 22), b, c, YAĞIZ OĞLUM by Sri Pekan (USA)
Ural Türkuşağı
İFORA , ch , 2000 , bred by İffet Us, by Lockton (GB), out of Gayem, by Lastkıng (see 4. Sup. to v 3, p : 56)
Kemal Cankılıç
2011 (Apr 01), b, c, SEOSERES by Bambula
İHSAN SULTAN , b , 2000 , bred by Müjdat Gider, by Red Bishop (USA), out of Dardanıa, by Private Tender (GB) (see 6.
Sup. p : 66)
Halıka Gider
2011 (Mar 23), b, f, by Victory Gallop (CAN)
İHSANSULTANIN KIZI , ch , 2005 , bred by Müjdat Gider, by Mutamanni (GB), out of İhsan Sultan, by Red Bishop (USA)
(see 6. Sup. p : 67)
2011 (Apr 09), ch, c, by Royal Abjar (USA)
Müjdat Gider
İHVAN , b , 1994 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Maradit (IRE), out of Ferüze, by Gerald Martin (IRE) (see 5. Sup. p : 57)
2011, barren to Vento
İLİTYA , b , 2005 , bred by Mehmet Yavuz Salihoğlu and Özdal Dillioğlugil, by Fantastic Fellow (USA), out of Tilim (IRE), by
Grand Lodge (USA) (see 6. Sup. p : 67)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
2011 (Apr 17), b, f, by Eagle Eyed (USA)
İLKSEL , b , 2005 , bred by Nedim Akagündüz, by Strike The Gold (USA), out of Durham Dancer (GB), by Magic Ring (IRE)
(see 6. Sup. p : 67)
2011 (Apr 08), b, f, by Bosporus (IRE)
Serdar Kemal Özçolak
İMAN , ch , 1992 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Karayel, out of Adelaıda, by Rugged (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 56)
Gülsüm Eliyeşil
2011 (Feb 06), b, c, by Dehere (USA)
İNANÇ PINARI , b , 2005 , bred by Abdulkadir Koç, by Lockton (GB), out of Kitoph (IRE), by Night Shift (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 91)
2011 (Feb 26), b, f, by Natıve Procıda
Salih Arslan
İNİTAY , b , 1996 , bred by Erdoğan Atay, by Hoy (GB), out of Turtay, by Eastern Star (see 5. Sup. p : 58)
2011,early abortion, by Mahalle Çocuğu
İRLANDALI KIZ , ch , 1999 , bred by Osman Budak, by Royal Abjar (USA), out of Eha's Song (USA), by Shadeed (USA)
(see 6. Sup. p : 67)
2011 (Feb 08), b, f, RUZANNA by Indigo Red (GB)
Veysel Kahraman
İSKENDERUNLU , b , 1998 , bred by İsmet Besim Tortoş, by Han-Bakü, out of Mona Lisa I, by Rakan (USA) (see 6. Sup. p :
67)
2011, barren to Flying Boy (IRE)
İSPİR , b , 2006 , bred by Soner Sökmen, by Mountain Cat (USA), out of Delta Lady (CHI), by Roy (USA) (see 2. Sup. to v 3, p
: 35)
2011 (Jan 30), b, c, by Bekmezbey
Soner Sökmen
66
Kısraklar - Broodmares
İZMİTLİ (GB) , b , 1999 , bred by A. Lyons Bloodstock, by Emperor Jones (USA), out of Mysterious Plans (IRE), by Last
Tycoon (IRE) (see 6. Sup. p : 67)
2011, barren to Bosporus (IRE)
JADE , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Danzero (AUS), out of Full Orchestra (GB), by Shirley Heights (GB) (see v : 3, p
: 69)
2011 (Feb 01), b, c, by Eryavuz
Kazanfer Yavuz
JAKEENO (USA) , ch , 1998 , bred by Michael J. Cartee, by Green Dancer (USA), out of Calling Ann (USA), by Affirmed
(USA) (see 6. Sup. p : 67)
2011 (Mar 23), ch, f, NURTİ by River Special (USA)
Levent Demirgüreş
JALISCO , ch , 2004 , bred by Ayşegül Konuk, by Royal Abjar (USA), out of Gallıano, by Galetto (FR) (see 6. Sup. p : 68)
2011 (Feb 07), b, f, by Yonaguska (USA)
Ahmet Hakan Sertan
JANE SEYMOUR (GB) , b , 2002 , bred by C. R. Mason foaled in GB and imported from U.K. in 2007, ( see GSB v : 45, p :
869 ), by Xaar (GB), out of Once In My Life (IRE), by Lomond (USA)
2011 (May 03), b, f, by Perfect Storm
Erhan Özkan
JANJER , b , 1994 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Yavaş Ol Kaptan, by Columnist (GB) (see 6. Sup.
p : 68)
2011 (Apr 01), b, f, COŞKUNGIRL by Sea Hero (USA)
Haldun Coşkun
JENNIFER , b , 2003 , bred by Tayral Tutumlu, by West By West (USA), out of Polish Honour (USA), by Danzig Connection
(USA) (see 6. Sup. p : 68)
2011, barren to Eagle Eyed (USA)
JET SPRINT , b , 2005 , bred by Galip Kaya, by Marlin (USA), out of Pradera (GER), by Abary (GER) (see 1. Sup. to v 3, p :
135)
İsmet Yılmaz
2011 (Apr 28), b, f, JET GIRL by Popular Demand
JEWEL ON THE NILE (IRE) , b , 2002 , bred by R. G. Patton, by Desert Style (IRE), out of Cartier Bijoux (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 5. Sup. p : 59)
Serdal Adalı
2011 (Mar 11), b, c, by Perfect Storm
JIMS LOVE , b , 2001 , bred by Ümit Bekmezci, by Doyoun (IRE), out of Sketch, by Ezy Koter (GB) (see 6. Sup. p : 68)
Yavuz Yılmaz
2011 (Feb 20), b, f, by Okawango (USA)
JİNEPS , ch , 2006 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Mujtahid (USA), out of Lyric Opera (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 83)
2011 (Jan 22), ch, f, by Başpilot
Semra Atan
JOHNNY AND CLYDE (USA) , ch , 1998 , bred by Springwood LLC Et Al, by Sky Classic (CAN), out of Starstruck Gal
(USA), by Stage Door Johnny (USA) (see 5. Sup. p : 59)
2011 (Feb 12), ch, c, by Lion Heart (USA)
Necati Demirkol
67
Kısraklar - Broodmares
JOHNNY DANCER , b , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by West By West (USA), out of Cafeglace, by Barbar (see 6.
Sup. p : 68)
2011 (Feb 20), b, c, ŞER OZANIM by Bosporus (IRE)
Mustafa Ozan Şer
JOIN THE CAUSE , ch , 2005 , bred by Aydoğan San, by Strike The Gold (USA), out of Blow Up, by Gold Guard (see 1. Sup.
to v 3, p : 25)
2011 (Mar 20), ch, f, KINALIKAYA by Derviş
Fevzi Yılmaz
JOLLY BRAS , b , 2003 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Mighty Fling (GB), by Generous (IRE) (see 5.
Sup. p : 59)
2011,early abortion, by Yavuz Star
JOY RIDE , b , 2004 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Bin Ajwaad (IRE), out of Bedouin Veil (USA), by Shareef Dancer
(USA) (see 6. Sup. p : 68)
Gürhan Şevket Özbelge
2011 (Feb 11), b, c, by Perfect Storm
JUBILANTLY , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Judge T C (USA), out of Irish Victory (IRE), by Danehill (USA) (see 6.
Sup. p : 68)
2011,early abortion, by Asakir (GB)
JUDIANA (IRE) , b , 1999 , bred by D. Veitch , by Dolphin Street (FR), out of Royaleffort (IRE), by Dunphy (IRE) (see 6. Sup.
p : 68)
2011 (Apr 30), b, f, AYBİRGEL by Champs To Champs
Ahmet Cavcav
JUMAIRAH , ch , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Marlin (USA), out of Şahnaz, by Orak (see 6. Sup. p : 68)
Gürhan Şevket Özbelge
2011 (Apr 19), b, c, by Perfect Storm
JUNIOR SULTAN , b , 2000 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Playboy Junior, out of Nurhatun, by Gap Of Dunloe (FR)
(see 6. Sup. p : 69)
2011, barren to Ultramar
JUST ADD OATS (USA) , b , 2004 , bred by Medeleine A Paulson & Ernest Moody, by Touch Gold (USA), out of Corridora
Slew (ARG), by Corridor Key (USA) (see 6. Sup. p : 69)
2011 (Jun 17), b, f, by Yonaguska (USA)
Adem Erdölek
KADİFE , b , 1996 , bred by Davide Franco, by Grand Lodge (USA), out of Kama (GER), by Pentathlon (GB) (see 6. Sup. p :
69)
Bülent Taşçı
2011 (Apr 19), ch, f, by Unaccounted For (USA)
KAFKAFE , gr , 2003 , bred by İlyas İlbey, by Distant Relative (IRE), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see 6. Sup. p : 69)
İlyas İlbey
2011 (Jan 10), gr, f, by Pardon (FR)
KAHKAHA , b , 2003 , bred by Hasan Selçuk Ekinci, by Bin Ajwaad (IRE), out of Manzume (IRE), by Charnwood Forest
(IRE) (see v : 3, p : 123)
2011,early abortion, by Yelpinari (IRE)
68
Kısraklar - Broodmares
KALANİSİM , b , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Doyoun (IRE), out of Green Side (USA), by Green Dancer (USA)
(see 6. Sup. p : 69)
2011, barren to Unaccounted For (USA)
KALBİMDESİN , ch , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Fly So Free (USA), out of Saratoga Stage (USA), by Saratoga Six
(USA) (see 6. Sup. p : 69)
Faruk Ateş
2011 (Apr 12), b, c, SAHTEKAR by Perfect Storm
KALİF , b , 2004 , bred by Ali Sülün, by Shining Steel (GB), out of Cicisülün, by Barbar (see 5. Sup. p : 60)
2011 (Apr 08), b, f, YUNAKLI YEŞİL by Win River Win (USA)
Ali Biricik
KALUGA , ch , 2004 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Pennine Walk (IRE), out of Sun Glow, by Kalaglow (IRE) (see 1.
Sup. to v 3, p : 165)
Begüm Atman Karataş
2011 (Feb 10), b, f, by Divine Light (JPN)
KAMALAME (USA) , b , 2001 , bred by Jon Starr & Dr. Dan White foaled in USA and imported from U.K. in 2010, ( see Am.
SB v : 31 ), by Souvenir Copy (USA), out of A Status Symbol (USA), by Exclusive Native (USA)
Mustafa Selçuk San and İlyas İlbey
2011 (May 11), b, f, by High Chaparral (IRE)
KAMELYA , b , 2000 , bred by Adem Erdölek, by Doyoun (IRE), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA) (see 6.
Sup. p : 69)
Mehmet Emin Demirkıran
2011 (Mar 06), ch, f, by Kizilmurat (IRE)
KANZ PRIDE (USA) , ch , 1995 , bred by Newbiggin Ltd. , by Lion Cavern (USA), out of Kanz (USA), by The Minstrel
(CAN) (see 6. Sup. p : 70)
2011 (Apr 16), b, f, MY KONOS by Yonaguska (USA)
Serdar Kemal Özçolak
KARACEL , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by Danzero (AUS), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA) (see 6. Sup.
p : 70)
2011 (May 10), b, f, ANTIOXIDANT by Kaneko
Ahmet Kavran
KARADUL , b , 1995 , bred by Ahmet Dışkaya, by Sür'at, out of Under Heaven (GB), by Anax (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 62)
2011 (Apr 02), b, f, TORUNUM CEYLİN by Gold For Lady
Fahritdin Şahan
KARAKITT , b , 2002 , bred by Aslıhan Demirkıran, by Cartekıtt, out of Filizim, by Tüten (see 5. Sup. p : 61)
2011 (Feb 14), b, f, GARMY MALTEN by Kizilmurat (IRE)
Zeki Demirkıran
KARAMELA , b , 1996 , bred by Fatih Türeray, by Uğurtay, out of Su I, by Ay Tudor (see 6. Sup. p : 70)
2011,early abortion, by Scarface
KARAN TAY , b , 2002 , bred by Ufuk Karan, by Natıve Procıda, out of Binnur I, by Ghathanfar (USA) (see 5. Sup. p : 61)
2011 (Feb 18), b, c, BERKENİN KAPLANI by West By West (USA)
Yunus Karan
KARATEHLİKE , b , 2005 , bred by Atalay Sarmış, by Denkyra, out of Gail (USA), by Irish River (FR) (see 6. Sup. p : 70)
Atalay Sarmış
2011 (May 16), b, f, ALMULA by Yonaguska (USA)
69
Kısraklar - Broodmares
KARPAZ , b , 2006 , bred by Behçet Homurlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Yamis, by Distant Relative (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 155)
2011, barren to Yavuz Star
KARUMA , ch , 2003 , bred by Orhan Uzun, by Always A Classic (CAN), out of Bedtime Story (USA), by Private Account
(USA) (see 6. Sup. p : 70)
2011 (Mar 15), ch, c, FASTEST MAN by Bosporus (IRE)
Engin Alagöz
KAŞENİM , b , 2002 , bred by Yavuz Gülerce, by Always A Classic (CAN), out of Iberian (FR), by Belmez (USA) (see 6. Sup.
p : 70)
2011 (May 06), b, f, VELOCITY by Unaccounted For (USA)
Nurbiye Gülerce
KATRE HATUN , b , 2003 , bred by Sina Erdal, by Mujtahid (USA), out of Vülya, by Paco (see 6. Sup. p : 71)
2011, barren to Sri Pekan (USA)
KAVALA LADY , ch , 2000 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Top Honor, by Highest Honor (FR) (see 6.
Sup. p : 71)
2011 (Feb 10), ch, f, MISSY FRANKLIN by Unaccounted For (USA)
Tekin Arslanca
KAVİYOLU , b , 2005 , bred by Fikret Ceylan, by Marlin (USA), out of Cloche Call (GB), by Anabaa (USA) (see 6. Sup. p :
71)
2011 (Jan 20), b, f, SHADOWLESS by Eagle Eyed (USA)
Selahattin Turgu
KAYLA , b , 1999 , bred by Osman Hattat, by Mujtahid (USA), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 6. Sup. p : 71)
2011 (Mar 05), b, c, IAN TAPP by Unaccounted For (USA)
Orhun Ene and Mete Levent Topsakal
KAZAK DANCER , b , 1992 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Gay Trouble (FR), by Sir Gaylord (USA)
(see 6. Sup. p : 71)
2011 (Apr 23), b, f, by Velociraptor (GB)
Hakan Sabri Özcan
KAZAK NURU , b , 1992 , bred by Sedat Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Şale, by Uygar (see 4. Sup. to v 3, p : 61)
2011 (Apr 04), b, c, SABIRSIZIM by Sabırlı
Erdinç Ergen
KEEPIN COMPANY (USA) , b , 2005 , bred by J. V. Shields Jr. & Leverett S. Miller, by Mineshaft (USA), out of House Party
(USA), by French Deputy (USA) (see 6. Sup. p : 71)
Murat Kadaifçioğlu
2011 (Apr 02), ch, f, LA BOMBA by Lion Heart (USA)
KEHRİBAR (IRE) , b , 2000 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Dr Devious (IRE), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA)
(see 6. Sup. p : 71)
2011 (Feb 28), b, f, ATAKAN ALEVİ by Popular Demand
Ahmet Atakan
KEM GÖZLER , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see 6.
Sup. p : 71)
Nadire Doğan
2011 (Apr 11), b, f, by Sea Hero (USA)
70
Kısraklar - Broodmares
KEMENÇEM , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Entrepreneur (GB), out of Cephista (GB), by Shirley Heights (GB)
(see 6. Sup. p : 72)
2011 (Jun 11), b, c, DEMİRBİLEK by Yonaguska (USA)
Ahmet Özçılnak
KENDİŞAH , ch , 1998 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Cock Robin (USA), out of Melıssamıa, by Cartegena (see 4. Sup. to v 3, p
: 61)
2011 (Feb 19), ch, f, by Eagle Eyed (USA)
Mustafa Ergin
KENYONA , b , 2003 , bred by Gina Alkaş, by Sea Hero (USA), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB) (see 6. Sup. p : 72)
2011 (Apr 07), b, f, FROM THE SINOPE by Sri Pekan (USA)
Gina Alkaş
KERİMAN , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Benny The Dip (USA), out of Colledge Leader (USA), by Sheikh Albadou
(GB) (see 6. Sup. p : 72)
2011, barren to Goldat (GB)
KERPE GÜZELİ , gr , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Abrek, out of Glass Harmonica (USA), by Miswaki (USA) (see 6. Sup.
p : 72)
2011,early abortion, by Mountain Cat (USA)
KIMASH (IRE) , b , 1998 , bred by Kilcarn Stud, by Woodman (USA), out of Silver Bubble (USA), by Silver Hawk (USA)
(see 6. Sup. p : 72)
Süreyya Baytınaz
2011 (Mar 13), b, f, by Powerscourt (GB)
KINALI YAPINCAK , b , 2004 , bred by Selim Özekici, by Bin Ajwaad (IRE), out of Desert Rose (FR), by Homme De Loi
(IRE) (see 6. Sup. p : 72)
2011, barren to Mahalle Çocuğu
KINALI YÖRÜK , ch , 2002 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Always A Classic (CAN), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see
6. Sup. p : 72)
Şemsi Ağırtaş
2011 (Apr 30), ch, c, by West By West (USA)
KINALIADA , ch , 2003 , bred by Yavuz Gülerce, by West By West (USA), out of Magical Dust (IRE), by Magical Wonder
(USA) (see 6. Sup. p : 72)
2011,early abortion, by Akindayim (IRE)
KING'S DAUGHTER , b , 2004 , bred by İsmail Özkan, by River Special (USA), out of Miniko, by Tüten (see 6. Sup. p : 72)
2011 (Jan 24), b, f, ZEYNEP SULTAN by Unaccounted For (USA)
İsmail Özkan
KIRMIZI KARANFİL , b , 1996 , bred by Atilla Midilli, by Sun Music (IRE), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 5. Sup.
p : 62)
2011 (Feb 15), b, c, ZORBEY by Fantastic Fellow (USA)
Hadi Altun
KISA HABER , b , 2005 , bred by Davut Yıldırım, by Medya, out of Ctadel, by Paco (see 2. Sup. to v 3, p : 200)
Ali Can Dağtekin
2011 (Mar 23), b, f, by Ortega
71
Kısraklar - Broodmares
KIT CAT , ch , 2005 , bred by Oktay Karaköseoğlu, by Best Team (GB), out of Chathanoga, by Sun Music (IRE) (see 6. Sup. p
: 73)
2011, barren to Natıve Procıda
KITIRCIK , b , 1999 , bred by A. Duran Urfalıoğlu, by Pampılla, out of Nedimem, by Ghathanfar (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
91)
Neslihan Urfalıoğlu
2011 (Mar 01), b, c, TOSKITIR by Tos Dancer (IRE)
KIYIKENTLİ , b , 2000 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Hello Ireland (GB), by Reference Point (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 62)
2011 (May 14), b, c, by Mountain Cat (USA)
Recep Demir
KIZIM BERRAK , ch , 2007 , bred by Recep Uğruaçık and Salih Tokçalar, by Kaplan (IRE), out of Naid, by Fasht Eldebl (GB)
(see 3. Sup. to v 3, p : 85)
2011 (Feb 26), b, f, ÇİLEKEŞ KIZIM by Tom Bault
Recep Uğruaçık and Salih Tokçalar
KIZIM ÖZGE , ch , 2006 , bred by Gürgüç Özlem Erturgut, by Ocean Crest (USA), out of Grigwa (FR), by Lion Cavern (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 57)
2011, no return to Last Legend
KIZININ KIZI , ch , 2005 , bred by Sebahaddin Şen, by Always A Classic (CAN), out of Kızı I, by Likya (see 1. Sup. to v 3, p :
91)
2011, barren to River Special (USA)
KİBAR HANIM , b , 2005 , bred by Cengizhan Bayır, by West By West (USA), out of Erkilet, by Primo Dominie (GB) (see 6.
Sup. p : 73)
2011, barren to Strike The Gold (USA)
KİTARA , b , 2004 , bred by Cesur Sağlamoğlu and Ahmet Özkaya, by Manila (USA), out of Tyranno Rex (IRE), by Rainbows
For Life (CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 180)
Cesur Sağlamoğlu and Ahmet Özkaya
2011 (Feb 26), b, c, by Dehere (USA)
KİWİ , b , 2003 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Accelerator (USA), out of Filika, by Primo Dominie (GB) (see 6. Sup. p :
73)
2011,early abortion, by Ocean Crest (USA)
KLARA I , b , 1988 , bred by Onur Yetkin, by Koca Yusuf, out of Black Swan, by Longonat (FR) (see 6. Sup. p : 73)
2011 (May 10), b, f, BEYİN FIRTINASI by Mountain Cat (USA)
Şeyhmüslüm Aksoy
KLUBNİKA , ch , 1999 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see 6.
Sup. p : 73)
İdil Atakol
2011 (Mar 07), b, c, by Powerscourt (GB)
KNEES TO KNESS (IRE) , gr , 1998 , bred by Diarmuid Horgan, by Tagula (IRE), out of Sister Dympna (GB), by Grundy
(IRE) (see 6. Sup. p : 73)
2011 (Apr 19), ch, c, INKASSATOR by Win River Win (USA)
72
Hulusi Gürsel
Kısraklar - Broodmares
KOCAMAN , ch , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Foxhound (USA), out of Invoque (IRE), by Nashwan (USA) (see 6. Sup. p :
73)
Ayşe Sevinç Birol
2011 (Apr 18), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
KOÇER KIZI , ch , 2003 , bred by Sevim Kadınkız, by Alsem (IRE), out of Delray Jet (USA), by Northjet (IRE) (see 6. Sup. p
: 73)
2011 (Mar 20), b, c, UÇURTMA by Bin Ajwaad (IRE)
Nilhan Madenci
KONTESSİNA , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 6.
Sup. p : 74)
Şerafettin Gedik
2011 (Mar 03), b, f, PRINCESS GRACE by Green Gönen
KONUK BETÜL , ch , 2003 , bred by Meliha Konuk, by Mujtahid (USA), out of Çöl Dikeni, by The Best (see 6. Sup. p : 74)
2011 (Apr 17), b, f, by Win River Win (USA)
Mehmet Tok
KOR MISTRESS (HUN) , b , 2001 , bred by Necati Bozkurt Victor Turizm, by Gold Crest (USA), out of Concordia (HUN), by
Law Society (USA) (see 6. Sup. p : 74)
2011, barren to Sabırlı
KORALEV , ch , 2001 , bred by Mazlum Kayacık, by Red Bishop (USA), out of Kupa Kizi (GB), by Prince Sabo (GB) (see 6.
Sup. p : 74)
2011 (May 23), b, f, AGARTA by Değirmendereli
Beyhan Kibar
KORZA , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Emperor Jones (USA), out of Bint Damascus (USA), by Damascus (USA) (see
6. Sup. p : 74)
Abdülkadir Üçeş
2011 (Jun 10), b, f, ZÜLHA by West By West (USA)
KÖPÜK , b , 2000 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Speed, out of Allez Alpha (IRE), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 6. Sup. p
: 74)
2011,early abortion, by West By West (USA)
KÖSEM SULTAN , b , 2007 , bred by Ayşe Yurtoğlu and Aslıhan Yurtoğlu, by Sri Pekan (USA), out of Devoyka, by Lahib
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 32)
2011, barren to Okawango (USA)
KRAFTY KELLI KAYE (USA) , b , 2003 , bred by Foxfield , by Crafty Prospector (USA), out of Tide (USA), by Coastal
(USA) (see 6. Sup. p : 74)
İsmail Hadioğlu
2011 (Apr 19), b, f, by Dehere (USA)
KRALİÇE KIZI , b , 2003 , bred by Hikmet Tevfik Ataman, by Banko II, out of Last Queen, by Play Boy I (see 6. Sup. p : 74)
2011 (Mar 27), b, c, KARAÇİ by Red Bishop (USA)
Hasan Görgün
KRASIVA (GB) , ch , 1997 , bred by Mrs G. Macrae , by Elmaamul (USA), out of Silent Pearl (USA), by Silent Screen (USA)
(see 6. Sup. p : 74)
2011 (Jun 20), b, c, KÜÇÜK ENES by Yonaguska (USA)
Saim Bora Atakol
73
Kısraklar - Broodmares
KUNDALİNA , b , 2001 , bred by Nedim Kisbu, by Deploy (GB), out of Lineage (GB), by Distant Relative (IRE) (see 6. Sup. p
: 75)
2011 (Mar 30), b, c, by Lion Heart (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
KUNST (FR) , b , 1993 , bred by Dayton Limited, by Groom Dancer (USA), out of Keniant (FR), by Noir Et Or (GB) (see 6.
Sup. p : 75)
2011 (Mar 25), b, f, by Divine Light (JPN)
Mehmet Sabri Tuncer
KUTUPYILDIZI , b , 1995 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Golden Prınce, out of Ultra Vires (GB), by High Line (GB) (see
6. Sup. p : 75)
Yavuz Yılmaz
2011 (Mar 18), b, f, by Powerscourt (GB)
KUZEY RÜZGARI , b , 1997 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Czaravich (USA), out of Ocean Love (USA), by Spend A Buck
(USA) (see 6. Sup. p : 75)
2011 (Apr 06), b, c, by Sabırlı
Levent Göksu
KÜÇÜK AGUNDA , ch , 2006 , bred by Mustafa Altın, by Sea Hero (USA), out of Agunda, by Majestic Endeavour (CAN) (see
2. Sup. to v 3, p : 2)
2011, barren to Sümen
KÜÇÜKASLIKIZ , b , 2005 , bred by Mustafa Korkmaz, by Dear Star (GB), out of Aslıkız, by Red Route (GB) (see 5. Sup. p :
65)
2011 (Mar 13), b, f, DUYGU GELİN by Kara Fatih
Ahmet Sarıkaya
KWAANIS (GB) , b , 1992 , bred by Gainsborough Stud Managemet, by Lead On Time (USA), out of Raiwand (GB), by Tap
On Wood (IRE) (see 5. Sup. p : 65)
2011, barren to Okawango (USA)
L' ARITA (FR) , ch , 1997 , bred by Darley Stud Management Co., by Arazi (USA), out of Lypharita (FR), by Lıghtnıng (FR)
(see 6. Sup. p : 75)
2011 (Mar 09), ch, f, by Dehere (USA)
Adem Erdölek
L'ORPHELINE (FR) , b , 1996 , bred by Eurl Chene.Mrs.Natalie Carter-Robert de Mony-Paj, by Seattle Song (USA), out of
Buck's Dame (USA), by Damascus (USA) (see 6. Sup. p : 75)
2011 (Mar 22), b, c, by Kaneko
Serdar Kemal Özçolak
LA BELLA (IRE) , ch , 1997 , bred by Milltown Stud, by Lil E Tee (USA), out of Fast Dixie (USA), by Mining (USA) (see 6.
Sup. p : 75)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (May 17), b, c, by Yonaguska (USA)
LA DANSEUSE (GB) , b , 2001 , bred by A. L. Penfold And H. Lascelles, by Groom Dancer (USA), out of Alik (FR), by
Targowice (USA) (see 6. Sup. p : 75)
2011 (Feb 07), ch, f, MERAM by Unaccounted For (USA)
Mehmet Ziya Adalar
LA GRADIVA (FR) , b , 1999 , bred by Suc J. L. Lagardere, by Exit To Nowhere (USA), out of Luxurious (USA), by Lyphard
(USA) (see 5. Sup. p : 65)
2011 (Mar 15), ch, f, BARREN SUMMER by Cuvee (USA)
74
Sercan Kavuşan
Kısraklar - Broodmares
LA ROSE , b , 2005 , bred by Şerafettin Gedik, by Lockton (GB), out of Reıne Rose, by Galetto (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
140)
2011 (May 25), b, f, GÖBEĞİNKIZI by Sümen
Mehmet Akgöbek
LA TURQUE (IRE) , b , 2001 , bred by Wood Hall Stud Limited, by Diesis (GB), out of Queen's Music (USA), by Dixieland
Band (USA) (see 6. Sup. p : 76)
2011,early abortion, by Unaccounted For (USA)
LABETERA (GB) , b , 2002 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd., by Lujain (USA), out of All Our Hope (USA), by
Gulch (USA) (see 5. Sup. p : 65)
2011 (Apr 05), b, f, by Ortega
Serdar Kemal Özçolak
LADY ARWEN , b , 2003 , bred by Erman Çıkıllı, by Sea Hero (USA), out of Hülyalım, by My Volga Boatman (USA) (see 6.
Sup. p : 76)
2011 (Feb 20), ch, f, ŞEKER NEJ by Bosporus (IRE)
Sami Kaya
LADY BE GOOD (USA) , b , 2004 , bred by Jayeff "B" Stables , by Bahri (USA), out of Lady Reiko (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 6. Sup. p : 76)
2011 (Apr 16), b, c, by Cuvee (USA)
Adem Erdölek
Died in 2011
LADY BURNELLE , b , 1998 , bred by Celal Tekdoğan, by Natıve Procıda, out of Burnelle (GB), by Belfort (FR) (see 6. Sup.
p : 76)
2011 (Feb 25), b, f, LEYDİBORS by Bors
Hatice Kaya
LADY CARMEN (IRE) , b , 1996 , bred by Humphrey Okeke, by Petong (GB), out of Carmelina (IRE), by Habitat (USA) (see
6. Sup. p : 76)
2011 (Apr 17), b, f, by Sports Hero (USA)
Veysel Kahraman
LADY CINCILLA , b , 2005 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Gıtane, by Zieten (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 66)
Celal İnceler
2011 (Mar 12), b, f, KOZANLI AYKIZ by Sea Hero (USA)
LADY ELEMİS , b , 1997 , bred by Tarık Aydın, by Rakan (USA), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 6. Sup. p : 76)
Tarık Aydın
2011 (Mar 05), ch, f, by Cuvee (USA)
LADY EXTRA , b , 2001 , bred by İrfan Berberoğlu, by Orpen (USA), out of Dance Of Joy (GB), by Shareef Dancer (USA)
(see 6. Sup. p : 76)
İrfan Berberoğlu
2011 (Apr 21), b, c, by Victory Gallop (CAN)
LADY Fİ , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Among Men (USA), out of Triangle (GB), by Diesis (GB) (see 6. Sup. p :
76)
Oğuz Yalçın
2011 (Mar 24), b, c, by Eagle Eyed (USA)
LADY HERO , b , 2001 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Sea Hero (USA), out of Ro-Ro, by Cock Robin (USA) (see 5. Sup. p : 66)
2011 (Mar 15), b, c, by Flying Boy (IRE)
Mehmet Kaya
75
Kısraklar - Broodmares
LADY ISLAND (FR) , ch , 2002 , bred by S.N.C. Ecurie Bouchard Jean-Louis, by Grand Lodge (USA), out of Harbour Island
(FR), by Selkirk (USA) (see 6. Sup. p : 77)
2011 (Jan 29), b, f, STAR IS BORN by Sabırlı
Faruk Tınaz
LADY MAR (GB) , ch , 1994 , bred by D. J. and Mrs Deer, by Generous (IRE), out of Kiss (GB), by Habitat (USA) (see 6. Sup.
p : 77)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Apr 21), ch, f, by Fernando
LADY MASTER , b , 2000 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Try Gloria (GB), by Try My Best (USA) (see
6. Sup. p : 77)
2011 (Jan 19), b, c, IMPATIEND by Sabırlı
Emin Can
LADY MIRAGE , b , 2000 , bred by Demirhan Yılmaz, by Woodchat (USA), out of Lalıque, by My Volga Boatman (USA)
(see 6. Sup. p : 77)
2011 (Feb 25), b, f, MISS MIRAGE by Hızel Beyi
Kadri Daşkan
LADY MUHTARRAM , b , 2005 , bred by Hami Yavaş, by Monashee Mountain (USA), out of Dorasaura (IRE), by
Muhtarram (USA) (see 6. Sup. p : 77)
2011 (Apr 02), b, f, VELO GIRL by Velociraptor (GB)
Erhan Kum
LADY NADAS (IRE) , b , 2001 , bred by Yusuf Dökmeci, by Sri Pekan (USA), out of Search For Spring (IRE), by Rainbow
Quest (USA) (see 6. Sup. p : 77)
Yaşar Gölbaş
2011 (Jun 10), ch, f, HARISCAN by Akindayim (IRE)
LADY NAPE (GB) , b , 1999 , bred by C. H. Bothway, by Prince Sabo (GB), out of Star Arrangement (GB), by Star Appeal
(IRE) (see 5. Sup. p : 67)
Yaşar Gölbaş
2011 (Feb 06), b, f, by Akindayim (IRE)
LADY NUMBER , b , 2006 , bred by Serdal Adalı, by Numerous (USA), out of Cimaise (FR), by Bering (GB) (see 2. Sup. to v
3, p : 29)
2011 (Feb 13), b, c, by Banknote (GB)
Melih Görgün
LADY OF TROY (GB) , b , 1998 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Salse (USA), out of Three For Fantasy (IRE), by
Common Grounds (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 65)
2011 (Feb 13), b, c, by Strike The Gold (USA)
Alsem Charles Roidi
LADY OWINGTON (GB) , b , 1997 , bred by Mrs J. Chandris , by Owington (GB), out of Ariadne's Way (GB), by Anshan
(GB) (see 5. Sup. p : 67)
2011 (Mar 22), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Hakan Sabri Özcan
LADY QUEEN , b , 2000 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Queen Salote (GB), by Mujtahid (USA)
(see 6. Sup. p : 77)
2011 (Mar 18), b, c, SEABISCUIT EFE by Win River Win (USA)
Abdulkerim Üçeş
LADY SALSA (IRE) , ch , 2000 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Gone West (USA), out of Chicarica
(USA), by The Minstrel (CAN) (see 6. Sup. p : 78)
2011 (Mar 10), b, c, DALGALARIN SESİ by Yonaguska (USA)
76
Nazmi Filibeli
Kısraklar - Broodmares
LADY SYMBA , b , 2003 , bred by Mehmet Hanefi Şahin, by Mujtahid (USA), out of Licimba (GER), by Konigsstuhl (GER)
(see v : 3, p : 114)
2011 (Apr 01), ch, f, HATİCEM by Perfect Storm
Hacire Kaya
LADY TERESA , ch , 2002 , bred by Muammer Kitapçı, by Shining Steel (GB), out of Regal Claır I, by Yemken (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 78)
2011 (Apr 11), ch, f, SÜRDİREK by Bosporus (IRE)
Huriye Öcal
LADY TURK , b , 2003 , bred by Hayrullah Doğan and Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Grenadine Soda (FR), by
Indian Ridge (IRE) (see 6. Sup. p : 78)
2011 (Apr 30), ch, f, by Bekmezbey
Orhan Bekmezci
LADY WILLPOWER , b , 2001 , bred by Hayrettin Karamazı, by Tagula (IRE), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time
(USA) (see 5. Sup. p : 67)
2011, barren to Bin Ajwaad (IRE)
LADY WOLF , b , 1997 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny (USA)
(see 6. Sup. p : 78)
2011 (Apr 17), b, f, by Flıer's Fantasy
Muammer Kitapçı
LAHİF , b , 2005 , bred by Sadettin Atığ, by Mountain Cat (USA), out of Kuwah (IRE), by Be My Guest (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 93)
Fettah Erşahin
2011 (May 05), ch, f, by Flying Boy (IRE)
LAILA MANJA (IRE) , b , 1996 , bred by H R H Sultan Ahmad Shah, by Diesis (GB), out of London Pride (GB), by Lear Fan
(USA) (see 6. Sup. p : 78)
2011 (May 23), b, c, KEREMİN ATI by Eagle Eyed (USA)
Şevket Erkan Şar
LAKE FLYER (USA) , b , 1994 , bred by John Muldoon, by Lomond (USA), out of Golden Gorse (USA), by His Majesty
(USA) (see 6. Sup. p : 78)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
2011 (Mar 10), ch, f, HAMRAT by Cuvee (USA)
Died in 2011
LAKSHMI , b , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Barathea (IRE), out of Hasanati (FR), by Akarad (FR) (see 6. Sup. p : 78)
Şerafettin Gedik
2011 (Mar 19), ch, f, GREEN LAGOON by Green Gönen
LAL , b , 2004 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Sri Pekan (USA), out of Persian Solitare (IRE), by Persian Bold (IRE)
(see 1. Sup. to v 3, p : 132)
2011 (Mar 26), b, c, INSCRIPTION by Eagle Eyed (USA)
Ali Muhittin Dinçsoy
LALE DEVRİ , b , 2005 , bred by Mehmet Alpay Özoğul, by Always A Classic (CAN), out of Lady Rose, by Star Appeal (IRE)
(see 6. Sup. p : 78)
2011 (Jan 20), b, f, by Cuvee (USA)
Ethem Murat Kesebir
LALINE , b , 2002 , bred by Sedat Üründül, by Common Grounds (GB), out of Yunak, by Down The Flag (USA) (see v : 3, p :
219)
Abdulkerim Üçeş
2011 (May 08), b, f, by Powerscourt (GB)
77
Kısraklar - Broodmares
LALLA MINA , b , 2001 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Distant Relative (IRE), out of Kit Kat, by Karayel (see
6. Sup. p : 78)
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
2011 (Jan 23), b, f, by Powerscourt (GB)
LAME , b , 2000 , bred by Emine Güner, by Karpit, out of My Crazy, by Gökhan (see 5. Sup. p : 68)
2011 (Mar 15), b, c, MÜZAKİR by Sümen
Hikmet Gökkan
LAMITTA (GB) , b , 2003 , bred by Darley , by Diktat (GB), out of Altaweelah (IRE), by Fairy King (USA) (see 6. Sup. p : 78)
2011 (Apr 22), b, c, IMAGE SCORE by Win River Win (USA)
Osman Topçu
LAMİA , ch , 2003 , bred by Hakan Çadırcıoğlu, by Lockton (GB), out of Marlyn Monroe, by Eastern Star (see 6. Sup. p : 78)
2011 (Apr 07), ch, c, HUCUMDAYI by Castello (IRE)
Hüseyin Turan
LAMOS , ch , 2003 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by River Special (USA), out of İman, by Karayel (see v : 3, p : 93)
2011, barren to My Bolt
LAST CHANCE , b , 2004 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Suzi, by Ezy Koter (GB) (see 6. Sup. p : 79)
2011,slipped foal, by Sea Hero (USA)
LAST DIANA , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Eagle Eyed (USA), out of Dıana III, by Cartegena (see 6. Sup. p : 79)
2011 (Jan 25), b, c, by Cuvee (USA)
Mustafa Tüzün
LAVANDOU (GB) , b , 1999 , bred by Ridgecourt Stud foaled in GB and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v : 44 ), by
Sadler's Wells (USA), out of Intellectuelle (GB), by Caerleon (USA)
2011 (Apr 19), ch, c, by Literato (FR)
Fatine Özsoy
LAVIE EN ROSE , b , 1998 , bred by Umur Arun and Sedat Şentürk and Sebahattin Sözeri, by Aristocrat (GB), out of Hanımtay,
by Centroline (GB) (see 6. Sup. p : 79)
2011, no return to Flying Boy (IRE)
LAZKIZI , gr , 2005 , bred by Ömer Kaçağan, by Mutamanni (GB), out of Fontenoy (USA), by Lyphard's Wish (FR) (see 1.
Sup. to v 3, p : 60)
2011,early abortion, by Powerscourt (GB)
LEANDRA , ch , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Elixir (IRE), out of Lady Mar (GB), by Generous (IRE) (see 6.
Sup. p : 79)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Mar 23), ch, c, by Fernando
LEBLEBİ , b , 2003 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of Nisandan (GB), by Soviet Star (USA) (see 6. Sup. p
: 79)
2011 (Feb 08), b, f, by Yonaguska (USA)
Adem Erdölek
LEGAL ALIEN , ch , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Dernier Empereur (USA), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see
5. Sup. p : 69)
2011, no return to Yonaguska (USA)
78
Kısraklar - Broodmares
LELLOW (GB) , b , 1999 , bred by Dandy's Farm, by Revoque (IRE), out of Jamarj (GB), by Tyrnavos (GB) (see 5. Sup. p :
69)
2011 (Mar 13), b, c, BLACK TEA by Commoner
Hüseyin Karaçay
LENTO , b , 2006 , bred by Mehmet Sadık Yıldırım, by Medya, out of Gürfidan, by Barnato (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 59)
2011 (Mar 13), b, f, by Luxor
Zeynep Kuru and Remziye Çelik
Died in 2011
LEONES , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Second Set (IRE), out of Leontine (GER), by Selkirk (USA) (see v : 3, p : 113)
2011 (May 14), b, c, FERNANDES by Sabırlı
Erman Coşkun
LEONTINE (GER) , b , 1996 , bred by H. Pferdmenges, by Selkirk (USA), out of Lindia (GER), by Konigsstuhl (GER) (see 5.
Sup. p : 69)
Mümin Çılgın and Ertürk Kurdu
2011 (Mar 28), b, c, by Powerscourt (GB)
LES OLIVIERS , b , 1994 , bred by Şerafettin Gedik, by Villeroy I (FR), out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see
6. Sup. p : 79)
2011, barren to Green Gönen
LET'S WIN , b , 2003 , bred by Furkan Yüce, by Eagle Eyed (USA), out of Shimmering (IRE), by Royal Academy (USA) (see
5. Sup. p : 69)
2011,slipped foal, by Grand Ekinoks
LETTHE SUNSHINE IN , b , 2003 , bred by Aydoğan San, by Unaccounted For (USA), out of Free Trade, by Shareef Dancer
(USA) (see 6. Sup. p : 79)
2011,early abortion, by Sports Hero (USA)
LEYDİ LUBİNA , b , 2005 , bred by Faruk Molu, by Desert Sound (IRE), out of Flamma Vestalis (IRE), by Waajib (IRE) (see
6. Sup. p : 79)
2011, barren to Mohan
LEYLİM , b , 2002 , bred by Yıldırım Bulduk and Türker Demir, by Sun Music (IRE), out of Eyşa, by Hoy (GB) (see 6. Sup. p :
79)
2011 (Jan 27), b, c, by Yonaguska (USA)
Türker Demir
LIFECHAIN , b , 2002 , bred by Turgay Adışen, by Abbas, out of Fantastic Summer, by Affanbey (see 6. Sup. p : 80)
2011,early abortion, by Eagle Eyed (USA)
LIGHT FANTASTIC (GB) , gr , 1992 , bred by Mrs D. O. Joly, by Deploy (GB), out of La Nureyeva (USA), by Nureyev
(USA) (see 6. Sup. p : 80)
2011 (Jan 22), gr, f, by Victory Gallop (CAN)
Adem Erdölek
LIL RED , ch , 2000 , bred by Hulusi Çil, by Mujtahid (USA), out of Müjde I, by İltiyah (see 6. Sup. p : 80)
2011 (Feb 08), b, f, SAYDA by Kaneko
Hulusi Çil
79
Kısraklar - Broodmares
LILIANA ROZITA , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Always A Classic (CAN), out of Alydear (USA), by Alydar (USA)
(see 6. Sup. p : 80)
Mustafa Ağırlar
2011 (Mar 10), ch, f, by Bosporus (IRE)
LILIBET , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Beretta, out of Les Libellules (FR), by Hul A Hul (USA) (see 4. Sup. to v 3, p
: 68)
Sadık Çelik
2011 (Mar 20), b, f, by Mountain Cat (USA)
LILYA EKINOKS , ch , 2004 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Common Grounds (GB), out of West Gun (USA), by Gone
West (USA) (see 6. Sup. p : 80)
2011 (Mar 18), ch, c, by Sabırlı
Uğur Baytınaz
LIMANDA (IRE) , b , 1991 , bred by Mrs P. Grubb, by Astronef (IRE), out of Unaria (GB), by Prince Tenderfoot (USA) (see 5.
Sup. p : 70)
2011, barren to Dehere (USA)
LIMYRA (IRE) , b , 2000 , bred by Nuri Fuat Başak, by Definite Article (GB), out of Foxy Fairy (IRE), by Fairy King (USA)
(see 6. Sup. p : 80)
Ali Şahin
2011 (Feb 06), b, c, by Mr Black
LINGUS (IRE) , ch , 1999 , bred by Islanmore Stud, by Eagle Eyed (USA), out of I Want My Say (USA), by Tilt Up (USA)
(see 6. Sup. p : 80)
2011 (Mar 28), ch, c, SIĞ BABA by Sea Hero (USA)
Murat Yıldızer
LION'S BRIDE (FR) , gr , 2002 , bred by Haras de Manneville, by Highest Honor (FR), out of Chimes (USA), by Mr.
Prospector (USA) (see 6. Sup. p : 80)
Nişan Arek Kuyumciyan
2011 (Mar 21), b, c, FIRE AND ICE by Perfecto
LION DANCE (IRE) , b , 2002 , bred by Kemal Kurt, by Orpen (USA), out of Fontana (FR), by Cadeaux Genereux (GB) (see
6. Sup. p : 80)
2011 (Feb 24), ch, c, by Strike The Gold (USA)
Kemal Kurt
LISA M (USA) , ch , 2004 , bred by Larry Bielfeldt foaled in USA and imported from USA in 2010, ( see Am. SB v : 32 ), by
Banker's Gold (USA), out of Lords Guest (USA), by Lord At War (ARG)
Kemal Kurt and Barış Kaya
2011 (Mar 19), b, c, by More Than Ready (USA)
LITTLE FAME , ch , 1998 , bred by Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (see 6. Sup.
p : 81)
2011 (Mar 06), b, f, by Divine Light (JPN)
Abdullah Raif Özet
Died in 2011
LITTLE OCEAN , b , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 71)
Cemil Tahir Burhanlıoğlu
2011 (Jun 02), b, c, SHARK ATTACK by Sea Hero (USA)
LITTLE STAR , b , 2002 , bred by Hüseyin Mert Aksoy, by Soviet Star (USA), out of Vanya (IRE), by Busted (GB) (see 6.
Sup. p : 81)
2011 (Mar 15), b, f, by Divine Light (JPN)
Cemil Güler
80
Kısraklar - Broodmares
LIVE WELL , b , 2006 , bred by Mehmet Hanifi Esin, by Mujtahid (USA), out of Takarabune, by Mountain Cat (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 139)
2011,slipped foal, by Sea Hero (USA)
LIWA (FR) , ch , 1995 , bred by Mr.Hubert Honore, by Shining Steel (GB), out of Paraxelle (FR), by Poleax (USA) (see 6. Sup.
p : 81)
2011 (Apr 12), b, c, YOUR WELCOME by Unaccounted For (USA)
Şerafettin Gedik
LİLYUM , b , 2003 , bred by Oktay Serici, by West By West (USA), out of Mare Balticum (FR), by Zieten (USA) (see 6. Sup. p
: 81)
Özkan Çallıpınar
2011 (May 15), ch, f, by Pardon My Dust
LİNA , ch , 2004 , bred by Tarık Aydın, by Unaccounted For (USA), out of Sımele, by Always A Classic (CAN) (see 6. Sup. p :
81)
Tarık Aydın
2011 (Feb 25), ch, c, by Lion Heart (USA)
LİSSEY , ch , 2005 , bred by Hami Yavaş, by Mountain Cat (USA), out of Pandora (GER), by Platini (GER) (see 6. Sup. p : 81)
Hayrullah Doğan
2011 (Feb 13), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
LOCH DIAMOND (GB) , ch , 1997 , bred by Littleton Stud, by Cadeaux Genereux (GB), out of Lochsong (GB), by Song (GB)
(see 6. Sup. p : 81)
2011 (Apr 17), ch, c, by Kaneko
Ali Celalettin Alkan
LOGO CONNECTION (GER) , b , 1996 , bred by Gestüt Etzean, by Law Society (USA), out of Las Palmas (GER), by
Experte (GER) (see 4. Sup. to v 3, p : 69)
Ayhan Zeytinoğlu
2011 (Apr 11), b, f, by Lion Heart (USA)
LONE LOOK (GB) , b , 2001 , bred by Skymarc Farms, by Danehill (USA), out of Lone Spirit (IRE), by El Gran Senor (USA)
(see 5. Sup. p : 71)
İrfan Ilgazlı and Mustafa Mehmet İlhan
2011 (Mar 03), b, f, by Okawango (USA)
LONG STORY , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Woodchat (USA), out of Agility Game (ITY), by In The Wings (GB) (see
6. Sup. p : 81)
Kayhan Selamoğlu
2011 (Feb 28), b, f, by Powerscourt (GB)
LORİN , b , 2000 , bred by Tarık Aydın, by Always A Classic (CAN), out of Negrasca, by Lockton (GB) (see 6. Sup. p : 82)
2011 (Apr 14), b, f, ÇİFTÇİ KIZI by Cuvee (USA)
Fatih Çiftçi
LORNA , ch , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Mountain Cat (USA), out of Liwa (FR), by Shining Steel (GB) (see 6. Sup. p :
82)
Barış Görgün
2011 (Mar 24), ch, f, by Lion Heart (USA)
LOST , b , 2006 , bred by Hakan Sabri Özcan, by Cossack Guard (USA), out of Hıghest Lady, by Highest Honor (FR) (see 6.
Sup. p : 82)
2011 (Jun 06), gr, f, ELİKINALI by George Thomas
Ahmet Göçmen
81
Kısraklar - Broodmares
LOTABENNIT (USA) , b , 1994 , bred by Tod C. Manley, by Crafty Prospector (USA), out of Lotareason (USA), by Hail To
Reason (USA) (see 6. Sup. p : 82)
2011 (May 22), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Sabahattin Uluçay
LOUISE PARIS (IRE) , b , 2002 , bred by Knocktoran Stud, by Soviet Star (USA), out of Avantage Service (IRE), by Exactly
Sharp (USA) (see 6. Sup. p : 82)
2011 (Mar 05), b, f, by Yonaguska (USA)
Duygu Fatura Oluk
LOVE ALWAYS , b , 2005 , bred by Ersan Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Jamaica Affair (USA), by Black Tie
Affair (IRE) (see 6. Sup. p : 82)
2011 (Mar 01), b, f, KUZEY YILDIZI by Şafak Vakti
Ersan Özbelge
LOVELY BLAZE , b , 2005 , bred by Yıldırım Gelgin, by Sri Pekan (USA), out of Castle Blaze (USA), by Lac Ouimet (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 31)
2011 (Jan 29), b, c, by Win River Win (USA)
Enis Emre Gelgin
LOVELY LOUISA (IRE) , ch , 1991 , bred by Mrs Hildegard Focke, by Be My Guest (USA), out of Lady Ambassador (GB),
by General Assembly (USA) (see 6. Sup. p : 82)
İrfan Suat Kutlu
2011 (Apr 26), b, f, MY LOVELY by My Grandson (GB)
LUCEYN , b , 2005 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mujtahid (USA), out of Anatolıan Wolf, by Wolf (CHI) (see 6. Sup. p :
83)
Kasım Ercan Ekenler
2011 (Mar 14), b, c, by Sri Pekan (USA)
LUCKY LADY , b , 1995 , bred by Tayral Tutumlu, by Chıco, out of Salmaya Salama, by Ay Tudor (see 6. Sup. p : 83)
Suat Yücebaş
2011 (Mar 01), b, f, by Yonaguska (USA)
LUCKY SEVEN , b , 2007 , bred by Gürhan Şevket Özbelge and Ersan Özbelge, by Sri Pekan (USA), out of Zeynom (IRE), by
Bluebird (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 135)
2011, barren to Perfect Storm
LUCKY WINNER , b , 1997 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Corcina (GB), by Kalaglow (IRE) (see
5. Sup. p : 72)
2011,early abortion, by Win River Win (USA)
LUCY , b , 2003 , bred by Francesco Sponza, by Doyoun (IRE), out of Blumarin (IRE), by Scenic (IRE) (see 6. Sup. p : 83)
2011 (Jan 25), ch, c, by Akindayim (IRE)
Angelica Demos Sponza
LUCY CAT , b , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see 6. Sup. p
: 83)
Şerafettin Gedik
2011 (Mar 28), b, f, BALOUCAT by Green Gönen
LUÇE , ch , 1998 , bred by Edip Çizmeci, by Bachelor Party (IRE), out of Elmacık, by Suivant (USA) (see 6. Sup. p : 83)
2011 (Mar 10), ch, f, AMİRA by Dehere (USA)
Mehmet Ercan Emre
82
Kısraklar - Broodmares
LUÇİKA , ch , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Night Shift (USA), out of Durham Dancer (GB), by Magic Ring (IRE)
(see 6. Sup. p : 83)
2011 (Jan 26), ch, f, THE FASTEST by Royal Abjar (USA)
Nedim Akagündüz
LUKA , b , 2004 , bred by Faruk Molu, by Distant Relative (IRE), out of Gahuta, by George Thomas (see 1. Sup. to v 3, p : 63)
2011, barren to Mohan
LULA LU , b , 2004 , bred by Faruk Molu, by Solid Illusion (USA), out of Vague Alarme (IRE), by Anabaa (USA) (see 6. Sup.
p : 83)
2011 (Feb 26), b, f, HALULA by Mohan
Faruk Molu
LULUBAR , b , 2006 , bred by Bahadır Gödek, by Mountain Cat (USA), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB) (see
2. Sup. to v 3, p : 25)
Bahadır Gödek
2011 (Mar 17), b, f, DADY KNOWS BEST by Cuvee (USA)
LUNAR ECLIPSE , ch , 2003 , bred by Avram Barokas, by Mountain Cat (USA), out of Ayizim, by Lockton (GB) (see 5. Sup.
p : 72)
Recep Adıgüzel
2011 (Jan 20), b, f, by Perfect Storm
Died in 2011
LUNETA , b , 1994 , bred by Yener Tınaz, by Lockton (GB), out of Üllü, by Saintly Song (GB) (see 6. Sup. p : 83)
Ekrem Beşerler
2011 (May 30), b, f, AGRITOM by Yonaguska (USA)
Died in 2011
MA BELLE FILLE , b , 1999 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Banko II, out of Topless, by Castle Rising (GB) (see 6. Sup. p
: 83)
2011 (Mar 24), ch, f, GOLDEN DAUGHTER by Bosporus (IRE)
Gülseren Sezal and Gürcan Aday
MAÇİVET , b , 2004 , bred by Fikret Ceylan, by Best Of The Bests (IRE), out of Cloche Call (GB), by Anabaa (USA) (see 5.
Sup. p : 72)
2011 (Jun 02), ch, c, by Şafak II
Ahmet Göçmen
MADAM ELİ (IRE) , b , 1999 , bred by Barnane Stud, by Royal Abjar (USA), out of Maxencia (FR), by Tennyson (FR) (see 6.
Sup. p : 83)
2011 (Mar 03), ch, f, SEMAYU by Dehere (USA)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
MADAM P (USA) , b , 2000 , bred by Clovelly Farms, by Silver Hawk (USA), out of Gilded Leaf (USA), by Lyphard (USA)
(see 6. Sup. p : 84)
2011 (Apr 19), b, f, ŞAHİZER by Lion Heart (USA)
Selahattin Sahra Gülü
MADAME ANNE PETERS (GB) , ch , 2003 , bred by Newgate Stud Co foaled in GB and imported from FR in 2011, ( see GSB
v : 45, p : 639 ), by Selkirk (USA), out of Lajna (GB), by Be My Guest (USA)
Begüm Atman Karataş
2011 (Mar 13), b, c, by Elusive City (USA)
MADAMOSEILLE ANNA (IRE) , ch , 2001 , bred by Emmet Beston, by Shinko Forest (IRE), out of Ribblesdale (GB), by
Northern Park (USA) (see 6. Sup. p : 84)
2011,dead foal, by Victory Gallop (CAN)
Died in 2011
83
Kısraklar - Broodmares
MADRUK , b , 2004 , bred by Ender Dürüst, by Galetto (FR), out of Avare, by Kılıçaslan (see 1. Sup. to v 3, p : 13)
2011 (Mar 06), b, c, by Medya
Ender Dürüst
MAE WEST , b , 2005 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by West By West (USA), out of Bebecik (GB), by Alzao (USA) (see
6. Sup. p : 84)
Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil
2011 (Mar 22), b, f, by Yonaguska (USA)
MAGDA , b , 2002 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bijou D'inde (GB), out of Reine Des Iles (USA), by Nureyev (USA) (see 6.
Sup. p : 84)
2011 (Feb 21), b, f, by River Special (USA)
Riza Bayender
MAGIC GLOVE , b , 2003 , bred by Berrin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Velvet Glove, by Galetto (FR) (see 6. Sup. p :
84)
2011 (Mar 15), ch, f, MAGIC SLIPPER by Sabırlı
Berrin Gedik
MAGIC WAND , b , 2006 , bred by Ramazan Arinç, by Fantastic Fellow (USA), out of Uçan Güzel, by Rakan (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 147)
2011 (Mar 12), b, f, HANİMUN by Sabırlı
Murat Çakır
MAGICIAN GIRL , ch , 2007 , bred by Hamit Topçu, by Mandrake, out of Sökeli, by Merhaba I (see 3. Sup. to v 3, p : 115)
2011, no return to Ekinoks Gulch (USA)
MAHA SULTAN , gr , 2006 , bred by Hasan Şer, by Natıve Procıda, out of Şertay (IRE), by Prince Of Birds (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 138)
2011 (Mar 28), gr, f, ŞÜKRANIM by Win River Win (USA)
Hasan Şer
MAHİ HANIM , b , 2004 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by West By West (USA), out of Saver, by My Volga Boatman
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 150)
2011, barren to Marlin (USA)
MAKE IT EASY , b , 2007 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Mountain Cat (USA), out of Take It Easy, by Always A
Classic (CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 121)
2011,early abortion, by Kıng's Pleasure
MAKE ME HAPPY , gr , 2000 , bred by Musa Demirsel, by Lockton (GB), out of Golden Wolf, by George Thomas (see 6.
Sup. p : 84)
2011 (Mar 20), gr, c, FANTASTİKCOŞKUN by Fantastic Fellow (USA)
Haldun Coşkun
MALLORY , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Awad (USA), out of Vany's Approval (USA), by With Approval (CAN)
(see 6. Sup. p : 84)
2011 (Feb 12), b, c, ÇINARCIK EFESİ by Akindayim (IRE)
Nevzat Yalçınsu
MAMAS WOLF , ch , 2005 , bred by Olcay Altınkurt, by Sun Music (IRE), out of Lonely Wolf, by Hoy (GB) (see 6. Sup. p :
84)
2011 (Feb 23), ch, c, GOLD WOLF by Strike The Gold (USA)
84
Vural Altınkurt
Kısraklar - Broodmares
MANDY'S BET (USA) , ch , 1992 , bred by Foxfield , by Elmaamul (USA), out of Dols Jaminqve (USA), by Kennedy Road
(CAN) (see 6. Sup. p : 84)
Annabella Tırpançeker
2011 (May 11), ch, c, by Eagle Eyed (USA)
MANGALA (IRE) , b , 2005 , bred by Union Gestut, by Anabaa (USA), out of Maltage (USA), by Affirmed (USA) (see 6. Sup.
p : 84)
2011 (Feb 23), b, c, SEA THE STORM by Divine Light (JPN)
Mehmet Yavuz Salihoğlu
MANILATAY , b , 2006 , bred by Kemal Tezcanlılar, by Manila (USA), out of Karamela, by Uğurtay (see 6. Sup. p : 84)
2011 (Feb 15), b, c, LOYALTY by Scarface
Rüçhan Akgül
MANİLİNA , b , 1998 , bred by Mehmet Ercan Emre, by Manila (USA), out of Lady Sera (GB), by Mummy's Game (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 74)
2011 (Apr 09), ch, c, BORGAHAN by Grand Ekinoks
Mehmet Ercan Emre
MANİSALI KIZ , b , 1999 , bred by Nedim Kisbu, by Pampılla, out of Honey Bunch I, by Darlıng I (see 6. Sup. p : 85)
2011 (Mar 23), ch, f, KRIZANTEM by River Special (USA)
Hakan Agar
MANNORA (GB) , b , 2000 , bred by Bishop Wilton Stud, by Prince Sabo (GB), out of Miss Bussel (GB), by Sabrehill (USA)
(see 6. Sup. p : 85)
2011 (May 14), ch, c, by Eagle Eyed (USA)
Erhan Özkan
MANOR HOUSE , b , 2004 , bred by Berrin Gedik, by Common Grounds (GB), out of Villa Maria (FR), by Kahyasi (IRE) (see
6. Sup. p : 85)
2011 (Apr 03), b, f, MANICOURT by Powerscourt (GB)
Berrin Gedik
MANZUME (IRE) , b , 1998 , bred by Noel Hensey, by Charnwood Forest (IRE), out of Desert Skimmer (USA), by Shadeed
(USA) (see 6. Sup. p : 85)
Ahmet Kılıç
2011 (Mar 11), b, f, by Bosporus (IRE)
MARAIN (IRE) , b , 2000 , bred by Michael Dalton, by Marju (IRE), out of Rainstone (GB), by Rainbow Quest (USA) (see 6.
Sup. p : 85)
2011 (Apr 04), b, c, FALCAO by Bin Ajwaad (IRE)
Sultan Sökmen
MARALCAN , gr , 1995 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Millennium Queen (IRE), by Mendez (FR) (see 6. Sup. p
: 85)
2011 (Apr 05), ch, c, MAGICAL FEET by Royal Abjar (USA)
Alaattin Karaca
MARASEEL (USA) , b , 2003 , bred by William S. Farish Jr. & George Bolton, by Machiavellian (USA), out of Cymbala (FR),
by Assert (IRE) (see 6. Sup. p : 85)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk
2011 (Apr 16), b, f, KARA by Cuvee (USA)
MARCH MADNESS , ch , 2005 , bred by Gina Alkaş, by Always A Classic (CAN), out of Day Dreaming (GB), by Efisio (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 43)
2011,dead foal, by Sri Pekan (USA)
85
Kısraklar - Broodmares
MARENGO , b , 2003 , bred by Arslan Aybek, by Mountain Cat (USA), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE) (see 6.
Sup. p : 85)
Kemal Fırat Danışoğlu
2011 (Apr 09), b, f, SAUSALITO by Royal Abjar (USA)
MARGO , b , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Natıve Procıda, out of Golden Sky, by Castle Rising (GB) (see 6.
Sup. p : 86)
2011 (Apr 23), ch, c, TIĞE by Turaç (IRE)
Atilla Emrah Başkan
MARIA DELFINA (IRE) , b , 2002 , bred by Mervyn Stewkesbury, by Giant's Causeway (USA), out of Photographie (USA),
by Trempolino (USA) (see 6. Sup. p : 86)
2011 (Apr 12), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Can Artam
MARIANTES , b , 2001 , bred by Tülin Beydili Özkan, by Abbas, out of Ulun Ike, by Bankocu (see 6. Sup. p : 86)
2011,early abortion, by Sümen
MARIAS MAGIC (GB) , b , 2001 , bred by Newsells Park Stud Limited foaled in GB and imported from FR in 2011, ( see GSB
v : 45, p : 716 ), by Mtoto (GB), out of Majoune (FR), by Take Risks (FR)
Begüm Atman Karataş
2011 (Mar 16), ch, c, by Shirocco (GER)
MARICA , b , 2003 , bred by Hasan Adalı, by Marlin (USA), out of Carla, by Aristocrat (GB) (see 6. Sup. p : 86)
Haldun Güneş
2011 (Feb 23), b, c, by Red Bishop (USA)
MARIMAR , b , 1997 , bred by Hilmi Narmanlı, by My Volga Boatman (USA), out of Mabella (IRE), by Julio Mariner (GB)
(see 6. Sup. p : 86)
2011 (Feb 06), b, c, GECE RÜZGARI by Mountain Cat (USA)
Halil Fahri Narmanlı
MARIVI , b , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 6. Sup. p : 86)
2011, barren to Okawango (USA)
MARİKULA , b , 2001 , bred by Arslan Aybek, by Entrepreneur (GB), out of Top The Rest (GB), by Top Ville (IRE) (see 6.
Sup. p : 86)
2011 (Jan 19), b, c, by Yonaguska (USA)
Arslan Aybek
MARJINAL , gr , 2000 , bred by Erman Çıkıllı, by Always A Classic (CAN), out of Karçiçeği , by Çakabey I (see 3. Sup. to v
3, p : 75)
2011 (May 25), gr, c, by Guşav
İlker Kahraman
MARLA , b , 2002 , bred by Selçuk Taşbek, by Marlin (USA), out of Miss Tirol (IRE), by Tirol (IRE) (see 6. Sup. p : 86)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Mar 09), b, f, by Fernando
MARLIN'S IMAGE , gr , 2002 , bred by Sadullah Teoman, by Marlin (USA), out of Shining Image (FR), by George Thomas
(see 6. Sup. p : 86)
Kamil Levent Kitapçı
2011 (Mar 29), gr, c, by Luxor
86
Kısraklar - Broodmares
MARLIN EKINOKS , b , 2002 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Marlin (USA), out of Wıld Shawnee, by Bluebird (USA) (see
v : 3, p : 215)
2011 (Mar 28), b, c, by Win River Win (USA)
Francesco Sponza
MARQUISE , b , 2003 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Common Grounds (GB), out of My Brıde, by Alleged (USA) (see 6.
Sup. p : 87)
2011 (Mar 26), b, f, by Win River Win (USA)
Veli Akbulut
MARSEILLAISE , ch , 1999 , bred by Şerafettin Gedik, by Manila (USA), out of Song And Dance (FR), by Hul A Hul (USA)
(see 6. Sup. p : 87)
2011,dead foal, by Natıve Procıda
MARTIAL ART , gr , 2000 , bred by Ahmet Adanalı, by Strike The Gold (USA), out of Tom Boy, by Tünkut (see 4. Sup. to v
3, p : 73)
Ayşe Bulut
2011 (Apr 02), gr, c, TAYKARA by Sports Hero (USA)
MARTINESZKY (HUN) , b , 2001 , bred by Törökszentmiklosi Mg. Rt. Gestüt Szenttamas Urgarn, by Dembinszky (GB), out of
Martinien (HUN), by Ukaab (IRE) (see 6. Sup. p : 87)
Halil İbrahim Bozkurt
2011 (Mar 29), ch, c, BABATOLY by Royal Abjar (USA)
MARTIŞKA , b , 2002 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Marlin (USA), out of Alaruşka, by Superlative (IRE) (see 4. Sup. to v
3, p : 73)
2011 (May 08), b, c, by Win River Win (USA)
Saim Bora Atakol
MARYOLEN , b , 2002 , bred by Niko Atanasyadis, by Mountain Cat (USA), out of Elenı, by Hoy (GB) (see 6. Sup. p : 87)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
2011 (Feb 19), b, f, KIRATOVA by Okawango (USA)
MASILIA (IRE) , b , 1997 , bred by His Highness the Aga Khan's Studs S.C. foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, (
see GSB v : 44, p : 1627 ), by Kahyasi (IRE), out of Masmouda (IRE), by Dalsaan (GB)
Vehbi Hakan Keleş
2011 (May 15), b, c, by Dalakhani (IRE)
MASTER PLAN , ch , 2003 , bred by Ahmet Hennan Akdoğan, by Red Bishop (USA), out of Alamiya (IRE), by Doyoun (IRE)
(see 6. Sup. p : 87)
2011, barren to West By West (USA)
MASURI KABISA (USA) , ch , 1991 , bred by Stonereath Farms, by Ascot Knight (CAN), out of Imperverse (USA), by
Impressive (USA) (see 6. Sup. p : 87)
2011 (May 14), b, f, by West By West (USA)
Duygu Fatura Oluk
MAVİ RÜYA , b , 2006 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Ocean Crest (USA), out of Mavi Sema, by Sun Music (IRE) (see
2. Sup. to v 3, p : 87)
2011,early abortion, by Win River Win (USA)
MAVİ SEMA , b , 1998 , bred by İbrahim Hilmi Narmanlı, by Sun Music (IRE), out of Marbella, by Noalto (GB) (see 6. Sup. p
: 87)
2011 (Apr 26), b, f, MAVİ MEHTAP by Yonaguska (USA)
İbrahim Hilmi Narmanlı
87
Kısraklar - Broodmares
MAVİSU , ch , 2002 , bred by Esra Çizmeci, by Always A Classic (CAN), out of Cadı, by Kılıçaslan (see 6. Sup. p : 87)
2011 (Apr 12), b, c, by Sabırlı
Serdar Aydoğdi
MAXINE , ch , 2001 , bred by Umur Tamer, by Lomitas (GB), out of Koloratur (USA), by Mt Livermore (USA) (see 5. Sup. p :
75)
İlkay Pireci
2011 (Jan 21), b, f, FULL ANGEL by Yonaguska (USA)
MCQUEENIE (IRE) , b , 2001 , bred by Barronstown Stud and Orpendale, by Danehill (USA), out of Twine (IRE), by
Thatching (IRE) (see 6. Sup. p : 87)
Merih Kurt (Ayrancı)
2011 (Apr 02), b, c, CEYHAN EXPRESS by Dilum (USA)
MECHANIC GIRL , b , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Truthful (GB), by Shareef Dancer (USA) (see v : 3, p
: 204)
2011, barren to Sarı Lira
MECİDİYE , b , 2002 , bred by Cengizhan Bayır, by Royal Abjar (USA), out of Sharp Gem (GB), by Elegant Air (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 74)
2011 (Mar 04), b, f, ACTION PERFECT by Velociraptor (GB)
Halil Aykın
MECİM , b , 2000 , bred by Ersen Kuru, by Manchurıa, out of Alaram, by Barbar (see 4. Sup. to v 3, p : 74)
2011 (Mar 01), b, f, HASRETPINAR by Velociraptor (GB)
Aziz Karakurt
MEDORA LEIGH (USA) , ch , 2002 , bred by Green Gates Farm foaled in USA and imported from U.K. in 2010, ( see Am. SB
v : 31 ), by Swain (IRE), out of Gaily Tiara (USA), by Caerleon (USA)
2011 (Apr 06), b, c, by Beat Hollow (GB)
Murat Cavcav
MEKİN , b , 2003 , bred by Baran Düçem Cemiloğlu, by Fantastic Fellow (USA), out of Darcey Bussel (GB), by Green Desert
(USA) (see 6. Sup. p : 88)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk
2011 (Feb 28), b, f, JAMILA by Bosporus (IRE)
MELEKHANIM , b , 2003 , bred by Hasan Şer, by Accelerator (USA), out of Şertay (IRE), by Prince Of Birds (USA) (see 6.
Sup. p : 88)
2011,early abortion, by Mountain Cat (USA)
MELITA (IRE) , b , 1999 , bred by Islanmore Stud, by Tagula (IRE), out of Regal Entrance (GB), by Be My Guest (USA) (see
6. Sup. p : 88)
Gülay Taşkıran
2011 (Feb 11), ch, f, DECOLTE by Victory Gallop (CAN)
MELİSİM , gr , 2003 , bred by E. Süleyman Sanver, by Medaaly (GB), out of Invitation (GER), by Nebos (GER) (see v : 3, p :
90)
2011 (May 10), b, c, SİM HERO by Sea Hero (USA)
Önder Ragıp Bağrıaçık
MELODIC MISTRESS , b , 2001 , bred by Tayral Tutumlu, by Common Grounds (GB), out of Classıcal Musıc, by Gerald
Martin (IRE) (see 6. Sup. p : 88)
2011 (Feb 23), ch, c, by Royal Abjar (USA)
Tayral Tutumlu
88
Kısraklar - Broodmares
MELTEM I , b , 1991 , bred by Abdullah K. Aktaş, by Seren, out of Jah, by Maşallah I (see 5. Sup. p : 76)
Yavuz Selim Aktaş
2011 (Mar 12), ch, c, GAZWAN by Ertem
MERRIMENT (USA) , ch , 2004 , bred by Michael Cooper & Pamala Ziebarth foaled in USA and imported from USA in 2009,
(see AM.SB Electronic ), by Mt Livermore (USA), out of Merry Festival (USA), by Private Account (USA)
2011, barren to Yonaguska (USA)
MESMERIST (USA) , b , 2000 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Green Desert (USA), out of Mesmerize (IRE), by Mill
Reef (USA) (see 6. Sup. p : 89)
Cüneyt Çalıcıoğlu
2011 (Mar 18), ch, f, RAMAELA by Cuvee (USA)
MEZAMER , b , 2004 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of Elly Bay (IRE), by Soviet Star (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 50)
2011,dead foal, by Popular Demand
MIA WOMAN , ch , 2004 , bred by Murat İnay Alkan, by Strike The Gold (USA), out of Last Concert, by Thunder Bolt I (see
1. Sup. to v 3, p : 99)
Murat İnay Alkan
2011 (Apr 16), b, c, MIA VICTORY by Eagle Eyed (USA)
MIDCORKTARMAC (IRE) , ch , 2004 , bred by Highfort Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v :
45, p : 2679 ), by Shinko Forest (IRE), out of Nipitinthebud (USA), by Night Shift (USA)
2011 (Feb 25), ch, c, by Iffraaj (GB)
Can Artam
MIDNIGHT ANGEL , ch , 2001 , bred by Mustafa Selçuk San, by Always A Classic (CAN), out of Lotabennit (USA), by
Crafty Prospector (USA) (see 5. Sup. p : 76)
2011 (Jun 04), b, f, by Tayfun Başkan
Fuat Nihat Buruk
MIDNIGHT CHIMES (USA) , ch , 1998 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by St Jovite (USA), out of Lemhi Go (USA), by
Lemhi Gold (USA) (see 6. Sup. p : 89)
2011 (Mar 22), ch, c, by Cuvee (USA)
Tayral Tutumlu
MIDNIGHT MAMBO (USA) , b , 2000 , bred by Flaxman Holdings Ltd, by Kingmambo (USA), out of Witching Hour (FR),
by Fairy King (USA) (see 6. Sup. p : 89)
Zuhal Yıldırım
2011 (Mar 15), b, c, by Mountain Cat (USA)
Sent to GB in 2011
MIDNIGHT SERENADE , b , 2006 , bred by Fatine Özsoy, by Sri Pekan (USA), out of Verve (IRE), by Saddlers' Hall (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 150)
2011 (Apr 20), b, f, by Cuvee (USA)
Fatine Özsoy
MILAGROSE , b , 2001 , bred by Yıldız Duman, by Doyoun (IRE), out of Fes City (IRE), by Caerleon (USA) (see 5. Sup. p :
77)
2011 (Mar 06), b, f, BADAHARE by Carıbou
Hikmet Akgöz
MINHALL (GB) , b , 1997 , bred by Curtasse SAS , by Saddlers' Hall (IRE), out of Jalcamin (IRE), by Jalmood (USA) (see 6.
Sup. p : 89)
Serdar Koşapınar
2011 (Apr 05), b, f, by Okawango (USA)
89
Kısraklar - Broodmares
MINISTER THATCHER (USA) , b , 1999 , bred by Martyn Arbib, by Deputy Minister (CAN), out of Blushing Heiress (USA),
by Blushing John (USA) (see 6. Sup. p : 89)
2011 (Apr 25), b, c, SÜVARİ by Yonaguska (USA)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk
MIRACLE TOUCH , b , 2007 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Medya, out of Mıss Naz, by Orpen (USA) (see 3. Sup. to v
3, p : 79)
2011, barren to Ajmera (GB)
MISAWA , b , 2005 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Daggers Drawn (USA), out of Disko Bay (IRE), by Charnwood Forest
(IRE) (see 6. Sup. p : 89)
2011 (Jan 16), ch, c, by Medya
Serdar Kemal Özçolak
MISRA SULTAN , b , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Grand Lodge (USA), out of Yes Vote (IRE), by Taufan (USA) (see 6. Sup.
p : 90)
2011 (Apr 28), b, f, PIPPA by Powerscourt (GB)
Mehmet Engin Sezen
MISS BRAHMS , b , 2005 , bred by Selçuk Tamgaç, by Brahms (USA), out of Rahy Star (USA), by Rahy (USA) (see 6. Sup. p
: 90)
2011 (Mar 20), b, c, by Scream To Scream (IRE)
Veysel Kahraman
MISS BURCU , b , 2003 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Mujadil (USA), out of Key To The Song (IRE), by Mujtahid
(USA) (see 6. Sup. p : 90)
2011 (Mar 16), b, f, SORCHA by Unaccounted For (USA)
Adil Atan
MISS CANAN , b , 2000 , bred by Süleyman Bülent Karabağlı, by Bahhare (USA), out of Mint Addition (GB), by Tate Gallery
(USA) (see 6. Sup. p : 90)
Oğuz Yalçın
2011 (Mar 22), ch, f, by Win River Win (USA)
MISS CAPABLE , b , 2005 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Capable (IRE), by Definite Article
(GB) (see 6. Sup. p : 90)
2011 (May 25), b, f, ÇARESİZ by Genç Gürkan
Murat Uçarer
Died in 2011
MISS CEYLAN , ch , 2003 , bred by Adem Ergel, by River Special (USA), out of Figan, by Uğurtay (see 6. Sup. p : 90)
2011 (Mar 02), b, f, MAGLADY by Victory Gallop (CAN)
Mevhibe Ayça Göker
MISS DISCO , b , 2004 , bred by Hami Yavaş, by Gold Away (IRE), out of Pourville (USA), by Manila (USA) (see 6. Sup. p :
90)
2011 (Apr 25), b, c, GÖZ DAĞI by Win River Win (USA)
Aslan Osman Vapur
MISS FRISKY , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by Mountain Cat (USA), out of Frisky Lady (GB), by Magic Ring (IRE) (see
6. Sup. p : 91)
2011,early abortion, by Perfect Storm
MISS GROUNDS (IRE) , b , 1999 , bred by Anamoine Ltd, by Common Grounds (GB), out of Come Together (GB), by Mtoto
(GB) (see 5. Sup. p : 78)
2011 (Jan 17), b, f, TAMERİS by Carıbou
Tamer Karaduman
90
Kısraklar - Broodmares
MISS HAZEL , b , 2000 , bred by Sinan Sarsılmazlar, by Fasht Eldebl (GB), out of Hazel, by Arslan (see 6. Sup. p : 91)
2011 (Feb 06), b, f, by Medya
Ali Yöndem
MISS IGNATA , b , 2003 , bred by Hami Yavaş, by Distant Relative (IRE), out of Iles (GER), by Acatenango (GER) (see 6.
Sup. p : 91)
2011 (Jan 16), b, c, GUNPOWDER by Bin Ajwaad (IRE)
Erhan Kum
MISS INDIGO , b , 1998 , bred by Cem Narin, by Common Grounds (GB), out of Lady In Green (GB), by Shareef Dancer
(USA) (see 6. Sup. p : 91)
2011 (Feb 25), ch, f, MISSOURI by Pro Gay
Mehmet Necdet Narin
MISS IRISH BEAUTY (GB) , b , 1999 , bred by Woodditton Stud Ltd, by Bin Ajwaad (IRE), out of Triple Tie (USA), by The
Minstrel (CAN) (see 3. Sup. to v 3, p : 79)
2011, barren to Sümen
MISS JUDGE , b , 2004 , bred by Necati Bozkurt, by Strike The Gold (USA), out of Concordia (HUN), by Law Society (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 37)
2011 (Mar 23), b, f, by Royal Abjar (USA)
Necati Bozkurt
MISS LARA , b , 2000 , bred by Mustafa Cesurlar and Kenan Cevat Daysal, by Strike The Gold (USA), out of North Wınd, by
Night Shift (USA) (see 5. Sup. p : 79)
2011,slipped foal, by Powerscourt (GB)
MISS LUCKY , b , 2003 , bred by Sadettin Atığ, by Bin Ajwaad (IRE), out of Fran Godfrey (GB), by Taufan (USA) (see 6.
Sup. p : 91)
2011, barren to Susturan
MISS MISS , b , 2005 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Bin Ajwaad (IRE), out of Champagne On Ice (GB), by Efisio
(GB) (see 6. Sup. p : 91)
2011,slipped foal, by Ajmera (GB)
MISS MÜGE , b , 2004 , bred by Işıl Güneş, by Sri Pekan (USA), out of Serendiz, by Wolf (CHI) (see 1. Sup. to v 3, p : 152)
2011 (Apr 27), b, f, TOUGH COOKIE by Red Bishop (USA)
Haldun Güneş
MISS NANCY , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Common Grounds (GB), out of Mask Flower (USA), by Dayjur
(USA) (see 6. Sup. p : 91)
Nişan Arek Kuyumciyan
2011 (Jan 04), b, f, by Perfecto
MISS NAZ , b , 2001 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Orpen (USA), out of Random Chance (IRE), by Glenstal (USA) (see
6. Sup. p : 92)
2011 (Apr 29), b, f, by Win River Win (USA)
Serdar Kemal Özçolak
MISS PETEK , b , 2000 , bred by Oktay Serici, by Miswaki (USA), out of Pleasant Mystery (USA), by Pleasant Colony (USA)
(see 6. Sup. p : 92)
2011 (Apr 10), b, c, by Steam Roller
Oktay Serici
91
Kısraklar - Broodmares
MISS QUICK , ch , 2004 , bred by Gürkan Erdönmez, by Mujtahid (USA), out of Latina, by Young Elite (GB) (see 6. Sup. p :
92)
2011 (Mar 10), b, c, MY GOLDEN FIRE by Sea Hero (USA)
Ahmet İpek
MISS RAIN , b , 2000 , bred by Ali Uluçay, by Barnato (USA), out of Işıldar, by Baba Seyfi (see 5. Sup. p : 79)
2011,c,dead, by Divine Light (JPN)
MISS SAIGON , b , 2004 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Sea Hero (USA), out of Brıde Maıd, by Galetto (FR) (see 6. Sup. p
: 92)
Mehmet Bakır
2011 (May 10), b, f, by Royal Abjar (USA)
MISS SALSA DANCER (GB) , ch , 1995 , bred by Side Hill Stud, by Salse (USA), out of Thakhayr (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 6. Sup. p : 92)
Serdal Adalı
2011 (Feb 18), b, c, by Dehere (USA)
MISS SERENA , ch , 2004 , bred by Acar Yıldırım, by Turaç (IRE), out of Demre (IRE), by Night Shift (USA) (see 6. Sup. p :
92)
Mehmet Kayalık
2011 (Feb 12), b, c, BAY ARABO by Karabeyhan (GB)
MISS SURAL , b , 2002 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı, by Royal Abjar (USA), out of Özennaz, by Young Prınce (see 6. Sup.
p : 92)
2011 (May 12), ch, f, YOLARKADAŞIM by Victory Gallop (CAN)
Mustafa Metin Kayıkçı
MISS SUSIE Q (USA) , b , 1996 , bred by Campion Wright, by Caller I.d. (USA), out of Heather Bee (USA), by Drone (USA)
(see 5. Sup. p : 79)
2011 (Mar 05), ch, f, RAİKA by Lion Heart (USA)
Mehmet Zaimoğlu
MISSY ELLIOTT , ch , 2005 , bred by Tahsin Yıldırım, by Common Grounds (GB), out of Lucky Lady, by Chıco (see 6. Sup.
p : 92)
Tahsin Yıldırım
2011 (Apr 22), b, f, by Yonaguska (USA)
MISTY POINT (GB) , ch , 1994 , bred by M. E. Wates, by Sharpo (GB), out of Clouded Vision (GB), by So Blessed (GB) (see
6. Sup. p : 93)
2011 (May 16), b, f, by Powerscourt (GB)
Arslan Aybek
MITRAILLETTE (USA) , ch , 2002 , bred by Kirsten Rausing, by Miswaki (USA), out of Crockadore (USA), by Nijinsky
(CAN) (see 6. Sup. p : 93)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk
2011 (Mar 23), b, c, BALABANLI by Bin Ajwaad (IRE)
MİA SU , ch , 2005 , bred by Murat İnay Alkan, by Shining Steel (GB), out of Last Concert, by Thunder Bolt I (see 6. Sup. p :
93)
Murat İnay Alkan
2011 (Apr 15), b, f, by West By West (USA)
MİAMİ , b , 1992 , bred by K.İşeri and M.Cesurlar, by Ghathanfar (USA), out of Crimson Damask (GB), by Windjammer
(USA) (see 5. Sup. p : 80)
2011 (Jan 25), b, f, MAZEMFED by Always A Classic (CAN)
Erol İşeri
MİHRİŞAH , b , 2000 , bred by Umur Tamer, by Mountain Cat (USA), out of Unforgettable Doll (USA), by Lear Fan (USA)
(see 6. Sup. p : 93)
2011, barren to Lion Heart (USA)
92
Kısraklar - Broodmares
MİKADO , ch , 2005 , bred by Turhan Türeray, by Lockton (GB), out of Karya, by Castle Rising (GB) (see 6. Sup. p : 93)
2011 (Feb 15), b, f, by Unaccounted For (USA)
Turhan Türeray
MİNDARİ , b , 1996 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Manora (USA), by Stop The Music (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 78)
2011 (Feb 10), b, f, SPECIAL IMAGE by Yonaguska (USA)
Ahmet Halim Celaloğlu
MİNELLA , b , 2004 , bred by Özkan İşgüden, by Sam Holme (IRE), out of Kunst (FR), by Groom Dancer (USA) (see 6. Sup. p
: 93)
2011, barren to Royal Abjar (USA)
MİNİKO , b , 1997 , bred by Yervant Ütücü, by Tüten, out of Progresıve, by Tünkut (see 5. Sup. p : 80)
2011 (Feb 05), b, f, by Yavuztay (USA)
Mustafa Garip
MİNİMİNİ , ch , 2003 , bred by Edip Çizmeci, by Unaccounted For (USA), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (see 6. Sup. p : 93)
2011 (Mar 16), gr, f, by Kartalım
Erdal Kara
MİNİŞ , b , 1995 , bred by Ahmet Cemal Kura, by Down The Flag (USA), out of Miray I, by Dersim (see 6. Sup. p : 93)
2011, barren to Last Commander (USA)
MİRA , b , 1997 , bred by Zehra Naile Subaşı, by Barnato (USA), out of Nırvana, by Plevne (see 3. Sup. to v 3, p : 81)
Zehra Naile Subaşı
2011 (Feb 15), b, c, by West By West (USA)
MİSAFİR (IRE) , b , 1999 , bred by Peter McCutcheon, by Be My Guest (USA), out of Nawadder (GB), by Kris (GB) (see 6.
Sup. p : 93)
2011 (Mar 02), b, c, MILLIONAIRE MAN by Sri Pekan (USA)
Sadun Oktav
MOGLI , ch , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Royal Abjar (USA), out of Lovely Louisa (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 6. Sup. p : 94)
2011 (Apr 27), ch, c, KING STRIKER by Free Man
Vahan Garo Kuyumciyan
MOHİ , b , 1999 , bred by Tahsin Hızel, by Red Route (GB), out of Dandini, by Tüten (see 6. Sup. p : 94)
Tahsin Hızel
2011 (Mar 06), ch, f, by Keremhan (GB)
MOMENTUM , b , 2003 , bred by Ömer Faruk Binbaşıoğlu, by Lockton (GB), out of Primelta (GB), by Primo Dominie (GB)
(see 6. Sup. p : 94)
Ömer Faruk Binbaşıoğlu
2011 (Feb 02), b, f, by Yonaguska (USA)
MOOJAZ (GB) , b , 1998 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Lahib (USA), out of Numuthej (USA), by Nureyev
(USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 79)
2011 (May 15), ch, c, PROFESSIONAL SCORE by West By West (USA)
Osman Topçu
MOON DAVON , b , 2001 , bred by Davide Franco, by Strike The Gold (USA), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see 6. Sup. p :
94)
2011,early abortion, by Okawango (USA)
MOON RIVER , ch , 2001 , bred by Ayşe Sağman, by River Special (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 6. Sup. p :
94)
Gülşen Kara
2011 (Apr 28), ch, f, by Ocean Crest (USA)
93
Kısraklar - Broodmares
MOONGUN , b , 2003 , bred by Ekrem Beşerler, by Always A Classic (CAN), out of Lapu Lapu, by Private Tender (GB) (see
6. Sup. p : 94)
Ekrem Beşerler
2011 (Mar 25), b, f, LIONGUN by Lion Heart (USA)
MOONTAN (IRE) , b , 2006 , bred by Gaines Centry Thoroughbreds foaled in IRE and imported from U.K. in 2011, ( see GSB
v : 46, p : 1550 ), by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Life At The Top (GB), by Habitat (USA)
Vefa İbrahim Aracı
2011 (May 01), b, c, DUTY STRIKER by Azamour (IRE)
MORÇEŞME , gr , 2007 , bred by Ömer Halim Aydın, by Bin Ajwaad (IRE), out of Silver Glint (USA), by Dayjur (USA) (see
3. Sup. to v 3, p : 111)
2011, barren to Win River Win (USA)
MORRIS CODE (USA) , b , 1992 , bred by Hargus Sexton, by Lost Code (USA), out of Unique Millie R. (USA), by Olden
Times (USA) (see 6. Sup. p : 94)
2011,slipped foal, by Grand Ekinoks
MOSQUERA'S ROCK (IRE) , ch , 2004 , bred by Newsells Park Stud Limited, by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Mosquera
(GER), by Acatenango (GER) (see 6. Sup. p : 95)
2011 (May 03), ch, f, LADY NEBIYE by All The Good (IRE)
Nilay Karadağ
MOSTRA , b , 1994 , bred by Belma Toksipahi, by Suivant (USA), out of Madonna I, by Cock Robin (USA) (see 6. Sup. p : 95)
2011 (Jan 22), b, c, TINAS AĞA by El Salvador
Haşim Tınas
MOUNT CAVELL (CAN) , b , 2003 , bred by Ormonde Farm, by Vision And Verse (USA), out of Mesappiano (USA), by
Fappiano (USA) (see 5. Sup. p : 81)
2011 (Feb 24), ch, c, DEKOR by Dehere (USA)
Mehmet Necdet Narin
MOUNTAIN GIRL , b , 2005 , bred by Mustafa Çöldür, by Mountain Cat (USA), out of Black Gırl, by Wouter Raaphorst
(HOL) (see 1. Sup. to v 3, p : 24)
2011 (Mar 06), b, c, ZENCİRBEY by Sabırlı
Hülya Çilek (Zencir)
MS CELINE (IRE) , ch , 1999 , bred by Terence McDonald, by Prince Of Birds (USA), out of Lady Of Man (GB), by So
Blessed (GB) (see 6. Sup. p : 95)
2011 (Apr 06), b, f, by Banknote (GB)
Zekeriya Ahsen Kurum
MS CLARA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Marlin (USA), out of Banner (USA), by Known Fact (USA) (see 5. Sup. p :
82)
2011 (May 19), ch, c, FORZATO by Bosporus (IRE)
Sami Kaya
MS HERO , b , 2002 , bred by Ahmet Cavcav, by Sea Hero (USA), out of Sue's Forgot Me (IRE), by Bluebird (USA) (see 6.
Sup. p : 95)
İsmet Çakmakoğlu
2011 (Mar 07), b, c, KING HIRO by Popular Demand
MS TROIA (GB) , ch , 1999 , bred by John Warren Bloodstock, HMH and Management and A.Stroud, by Alhaarth (IRE), out of
Ethical (USA), by Mt Livermore (USA) (see 6. Sup. p : 95)
2011 (May 12), b, f, BERŞAN by Akindayim (IRE)
Kaya Kaya
94
Kısraklar - Broodmares
MUNA , b , 1999 , bred by Mehmet Tansı, by Rakan (USA), out of Ayşegül Hanım, by Barnato (USA) (see 5. Sup. p : 82)
2011 (Apr 02), ch, f, by Yavuztay (USA)
Hüseyin Garip
MUSKİ , ch , 1995 , bred by Abdülkadir Özhancı, by Arslan, out of Lena, by Çukurova (see 4. Sup. to v 3, p : 80)
2011 (Feb 18), ch, c, CABBAR BABA by Always A Classic (CAN)
Halil İbrahim Uğun
MUWAJAHA (GB) , b , 2000 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Night Shift (USA), out of Maraatib (IRE), by
Green Desert (USA) (see 5. Sup. p : 82)
2011 (Jan 17), b, c, by Divine Light (JPN)
Sultan Sökmen
MÜGİDE , b , 2005 , bred by Mustafa Yüksel, by Mujtahid (USA), out of Sen Ve Ben, by Piling (USA) (see 6. Sup. p : 96)
2011 (Feb 25), b, f, by Eagle Eyed (USA)
Mustafa Yüksel
MÜJDEMİ , b , 2004 , bred by Erol İşeri, by Mujtahid (USA), out of Miami, by Ghathanfar (USA) (see 6. Sup. p : 96)
Alpagut Kürşad Üçer
2011 (Mar 16), b, c, AYBARSIM by Akindayim (IRE)
MÜKEMMEL , b , 2002 , bred by Yücel Birol, by Distant Relative (IRE), out of Cinnur, by Gene Kelly (IRE) (see 5. Sup. p :
82)
2011 (Apr 08), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Ahmet Yücel Birol
MÜKERREM , b , 2006 , bred by Mehmet Sabri Tuncer, by Unaccounted For (USA), out of Gale, by Galetto (FR) (see 2. Sup.
to v 3, p : 50)
2011 (Mar 08), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Mehmet Sabri Tuncer
MÜKERREM SULTAN , b , 2004 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Marlin (USA), out of Gale, by Galetto (FR) (see 6. Sup.
p : 96)
2011 (Apr 12), b, c, GARZANBEY by Red Bishop (USA)
Mehmet Sabri Tuncer
MÜKTESEP HAK (GB) , b , 1999 , bred by W. Cormack, by Highest Honor (FR), out of Reem El Fala (FR), by Fabulous
Dancer (USA) (see 6. Sup. p : 96)
2011, barren to Malkoçoğlu (USA)
MÜNEVVER HANIM , b , 2006 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Distant Relative (IRE), out of Saafend (GB), by Sayf
El Arab (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 118)
Akın Ozan Köse
2011 (May 19), b, c, by Dehere (USA)
MÜŞÜM , b , 2002 , bred by Orhan Bekmezci and Hüsnü Ahmet Giz, by Fantastic Fellow (USA), out of Arista, by Aristocrat
(GB) (see 6. Sup. p : 96)
2011 (Mar 30), b, f, ANOTHER DREAM by Powerscourt (GB)
Ali Müşfik Işık
MY ACCOUNT , b , 2005 , bred by Yaman Zingal, by Unaccounted For (USA), out of Tarabya, by Statoblest (GB) (see 6. Sup.
p : 96)
2011,early abortion, by Divine Light (JPN)
95
Kısraklar - Broodmares
MY BRIDE , b , 1994 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Alleged (USA), out of Czar's Bride (USA), by Northern Dancer
(CAN) (see 6. Sup. p : 96)
2011 (May 04), b, c, by Cuvee (USA)
Yaman Zingal
MY CELLIST , b , 2003 , bred by Nurbiye Gülerce, by Marlin (USA), out of Rose Of Sheba (USA), by Alysheba (USA) (see 6.
Sup. p : 96)
2011, barren to Arsenıc
MY FIRST LOVE , b , 1999 , bred by Reşat Öner, by Serdar I, out of Işık, by Crescendo (GB) (see 6. Sup. p : 97)
2011 (Apr 16), b, f, by Maldıya
Talat Öner
MY GOLD GIRL , ch , 2002 , bred by Mehmet Fatih Atcı, by Hanbaba, out of Ivana, by Toraman (see 6. Sup. p : 97)
2011,slipped foal, by Eagle Eyed (USA)
MY JOANY , b , 1999 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Johny Guıtar, out of Voleano, by My Volga Boatman (USA) (see 6.
Sup. p : 97)
2011, no return to Cuvee (USA)
MY JOBA , ch , 1992 , bred by A. Turgut Dinçer, by Barnato (USA), out of Jojoba, by Eastern Star (see 6. Sup. p : 97)
2011,slipped foal, by Sea Hero (USA)
MY LADY , b , 2004 , bred by Şerafettin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Vıkontes, by Aristocrat (GB) (see 6. Sup. p : 97)
Şerafettin Gedik
2011 (Mar 22), ch, c, LORD WHO by Unaccounted For (USA)
MY LILY , ch , 1997 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Mıchael Jackson, out of Kazaska, by Gerald Martin (IRE) (see 6. Sup. p
: 97)
2011 (Apr 05), ch, f, by Bosporus (IRE)
Osman Tanju Güneri
MY LUCK , ch , 2003 , bred by Adil Mert Kaya, by Royal Abjar (USA), out of Bambinur, by Yemken (GB) (see 5. Sup. p : 83)
2011 (Apr 17), ch, c, by Dinyeper (GB)
Kaya Kahraman
MY PARTNER , b , 2004 , bred by Özcan Matyar, by Toyota I, out of My Top, by High Top (IRE) (see 5. Sup. p : 83)
2011 (Jun 16), b, c, by Sea Hero (USA)
Salih Süzgeç
MY PEARL , gr , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Always A Classic (CAN), out of L'aixoise (FR), by Shaadi (USA) (see 6.
Sup. p : 97)
2011 (Feb 24), b, f, HADİ GÜLE GÜLE by Perfect Storm
Emre Kumuk
MY PRAY , b , 1997 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Private Tender (GB), out of Perviz, by Kılıçaslan (see 6. Sup. p : 97)
2011 (Mar 02), ch, c, ÇÜRÜKSULU by Okawango (USA)
Ahmet Ziya Kutnak
Died in 2011
MY PRECIOUS GIRL , b , 2005 , bred by İrfan Suat Kutlu, by Always A Classic (CAN), out of Simbatu (GB), by Muhtarram
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 158)
2011 (Apr 09), b, c, TAHİNCİOĞLU by Sabırlı
Yakup Hakan Tahincioğlu
96
Kısraklar - Broodmares
MY SULTANS , b , 2005 , bred by Haci İpek, by Nursultan, out of Junıor Sultan, by Playboy Junior (see 1. Sup. to v 3, p : 86)
2011,early abortion, by Al's Theatre (USA)
MY WISH , ch , 1999 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Handsome Star (IRE), out of Mega Star, by Eastern Star (see 6. Sup. p :
97)
2011,early abortion, by All For Osman
MYBELLE , b , 2006 , bred by Levent Sarıkaya, by Fair Grounds (IRE), out of Medicenal (GB), by Robellino (USA) (see 6.
Sup. p : 98)
Levent Sarıkaya
2011 (Feb 19), b, c, by Lion Heart (USA)
MYRRHA , b , 2005 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Bin Ajwaad (IRE), out of Smyrna, by Armanasco (IRE) (see 1. Sup. to v
3, p : 161)
2011 (Mar 23), ch, f, by Eagle Eyed (USA)
Mehmet Gür Tügelay
MYSTIC SHADOW , ch , 2005 , bred by Jale Atanç, by Eagle Eyed (USA), out of Zygosis (GB), by Wolfhound (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 192)
2011 (May 16), b, f, DENKEL by Sabırlı
Zeki Denkel
NAĞME , b , 1996 , bred by Umur Tamer, by Lockton (GB), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see 6. Sup. p : 98)
2011 (Mar 04), ch, f, QUEEN OF STORM by Eagle Eyed (USA)
Cihan Şemenoğlu
NAİM CAN , b , 2001 , bred by Haci İpek and Hacı Naim, by Best Team (GB), out of Calena, by Cartegena (see v : 3, p : 32)
2011 (Jan 20), b, f, KÜÇÜK MELİSA by Runner Boy
Hacı Naim
NALIN FIRTINASI , b , 2005 , bred by Saim Durmuş, by Marlin (USA), out of Last Queen, by Play Boy I (see 6. Sup. p : 98)
2011 (Feb 06), b, f, LEYLA NUR by Kizilmurat (IRE)
Cuma Bayram
NALMES , b , 2003 , bred by Hüseyin Boyraz, by Sri Pekan (USA), out of Adatiya (IRE), by Shardari (IRE) (see v : 3, p : 1)
2011, barren to Powerscourt (GB)
NAMRUN , b , 2001 , bred by Sadettin Atığ, by Night Shift (USA), out of Ribbon Falls (GB), by Lure (USA) (see 6. Sup. p :
98)
Oğuz Yalçın
2011 (Mar 22), b, c, by Goldat (GB)
NAR KIRMIZI , ch , 2005 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 94)
2011, barren to Bullmarket
NARİNKIZ , ch , 1996 , bred by Ali Sülün, by Barnato (USA), out of Gökçebacı, by Yemken (GB) (see 6. Sup. p : 99)
2011,early abortion, by Sabırlı
NATIVE LADY , b , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Tempting Lady (USA), by Roberto (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 83)
Kamil Levent Kitapçı
2011 (Feb 09), b, c, by Luxor
97
Kısraklar - Broodmares
NATIVE QUEEN (FR) , b , 1999 , bred by Elevage De Bois Carrouges, by Desert King (IRE), out of Native Twine (GB), by
Be My Native (USA) (see 5. Sup. p : 84, 166)
Vehbi Hakan Keleş
2011 (Apr 24), b, c, POWER QUEEN by Powerscourt (GB)
NAVAJO , b , 1999 , bred by Kemal Kurt, by Tejano Run (USA), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see 5. Sup. p :
84)
2011 (Feb 28), b, c, by Divine Light (JPN)
Kemal Kurt
NAVAJO FEVER (IRE) , b , 1999 , bred by Skymare Farm, Inc., by Shernazar (IRE), out of Zalara (GB), by Zalazl (USA) (see
6. Sup. p : 99)
2011, barren to Bin Ajwaad (IRE)
NAXIA (IRE) , b , 1993 , bred by Jerry O' Brien, by Fairy King (USA), out of Ariadne (USA) , by Bustino (GB) (see 4. Sup. to
v 3, p : 83)
2011,early abortion, by Ekinoks Gulch (USA)
NAZ HANIM , gr , 1996 , bred by Ahmet Kavran, by Bankocu, out of Nasibe I, by My Volga Boatman (USA) (see 5. Sup. p :
84)
2011, barren to Dehere (USA)
NAZAR , ch , 2002 , bred by Uğur Alp Atan, by Lear White (USA), out of Jocker Dancer, by Crofter (USA) (see 6. Sup. p : 99)
2011 (Mar 08), b, c, BRAVE SON by Luxor
Mehmet Çelik and Hakan Saner
NAZLITAY , b , 2000 , bred by Erdoğan Atay, by Dandanakan, out of Turtay, by Eastern Star (see 6. Sup. p : 99)
2011 (Feb 16), b, f, DERYA GÜZELİ by Sümen
Suphi Akyavuz
NAZLUŞ , ch , 2001 , bred by M. Niyazi Polatyar, by Eagle Eyed (USA), out of Rince Abhann (IRE), by Dancing Dissident
(USA) (see 6. Sup. p : 99)
Sema Ulaş
2011 (Mar 06), ch, f, by Royal Abjar (USA)
NELIA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Doyoun (IRE), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE) (see 6. Sup. p : 99)
2011 (Mar 26), b, f, RIHLE by Divine Light (JPN)
Fikret Kaya
NELL , b , 1996 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Dancer (GB), out of Deborah, by Kılıçaslan (see 6. Sup. p : 99)
2011 (Jun 01), b, c, ŞERZAN by West By West (USA)
Abdülkadir Üçeş
NEMO , b , 2003 , bred by Ayşe Sağman, by Mountain Cat (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 6. Sup. p : 99)
2011 (Feb 14), b, f, by Yonaguska (USA)
Esra Çizmeci Yetkin
NENAGH (IRE) , b , 2002 , bred by Barouche Stud Ireland Ltd, by Barathea (IRE), out of Nishan (GB), by Nashwan (USA)
(see 6. Sup. p : 100)
Süleyman Bülent Karabağlı
2011 (Apr 09), b, f, EGERIA by Divine Light (JPN)
NERMINOV , b , 2004 , bred by Ali Topal, by River Special (USA), out of Sahayb (GB), by Green Desert (USA) (see 6. Sup. p
: 100)
2011 (Mar 17), b, c, CHARISMA by Unaccounted For (USA)
98
Ali Topal
Kısraklar - Broodmares
NESLİHATUN (IRE) , b , 2001 , bred by Ahmet Cavcav, by Dr Devious (IRE), out of Bohemienne (USA), by Polish Navy
(USA) (see 6. Sup. p : 100)
2011 (Mar 18), b, f, ÜVERCİNKA by Mehmet Bora
Ahmet Cavcav
NESRİN DENİZ , b , 2005 , bred by Hasan Bektaş, by Bin Ajwaad (IRE), out of Elızabeth, by Chıco (see 1. Sup. to v 3, p : 50)
2011,early abortion, by Kosovar
NESRİNA , ch , 2002 , bred by Hanzade Erüç, by Fantastic Fellow (USA), out of Acuba, by Bachelor Party (IRE) (see 5. Sup. p
: 85)
2011 (Apr 17), b, c, SAYGINTAY by Win River Win (USA)
Alper Şengezer
NESSİE , b , 2004 , bred by Bedri Öztürk, by Common Grounds (GB), out of Rettin, by Down The Flag (USA) (see 6. Sup. p :
100)
Telat Aydın
2011 (Feb 11), ch, f, APPLAUSE by Cuvee (USA)
NETRUN (GB) , b , 1997 , bred by Adem Erdölek, by Brief Truce (USA), out of Glacial Moon (USA), by Arctic Tern (USA)
(see 6. Sup. p : 100)
2011, barren to Velociraptor (GB)
NEVAYIN , ch , 2001 , bred by Nevzat Seyok, by Baryshnikov (AUS), out of Wanganui River (GB), by Unfuwain (USA) (see
2. Sup. to v 3, p : 99)
2011 (Feb 08), ch, f, KRISHNA by Unaccounted For (USA)
Faruk Molu
NEVER LOST , ch , 2004 , bred by Ali Yöndem, by Strike The Gold (USA), out of Segi (GB), by Definite Article (GB) (see 6.
Sup. p : 100)
Mehmet Oğuzhan Oğuz
2011 (Mar 17), ch, f, by Medya
NEVER SAY , b , 2005 , bred by Alim Melih Kura, by Sri Pekan (USA), out of Your Wıfe Never, by Palace Pageant (USA)
(see 6. Sup. p : 100)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
2011 (May 02), ch, c, by Abrek
NEVER TOUCH ME , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by West By West (USA), out of Royal Circle (GB), by Sadler's Wells
(USA) (see 6. Sup. p : 100)
Serdal Adalı
2011 (Apr 03), b, c, by Victory Gallop (CAN)
NEVRASULTAN , b , 2004 , bred by İsmet Artık and İsmail Atik, by Sri Pekan (USA), out of Pupilla, by Barbar (see 6. Sup. p :
100)
2011 (Mar 19), b, c, AVVA MEN by Bosporus (IRE)
Volkan Atik
NEVRUZCAN , ch , 1999 , bred by Rasim Başgül, by Fasht Eldebl (GB), out of Zemheri, by Efisio (GB) (see 6. Sup. p : 100)
2011 (Feb 01), ch, c, SUN STROKE by Son Of Sun
Selçuk Ünlü
NEW DANCER , b , 2002 , bred by Cenk Türk, by Victory Note (USA), out of Laurienne (USA), by Northern Baby (CAN) (see
6. Sup. p : 101)
2011,f,dead, by Sports Hero (USA)
99
Kısraklar - Broodmares
NEW JOYZEE (USA) , b , 2002 , bred by Danny Lake, by Eastern Echo (USA), out of Joiski's Star (USA), by Star De Naskra
(USA) (see 6. Sup. p : 101)
Mehmet İlker Akdeniz
2011 (Apr 27), b, c, by Lion Heart (USA)
NEW ORLEANS , b , 2001 , bred by Oktay Serici, by Furiously (USA), out of Early Sunshine (USA), by Miswaki (USA) (see
v : 3, p : 53)
2011 (Mar 23), b, f, by Powerscourt (GB)
Oktay Serici
NICE OF TIME , b , 2005 , bred by Umur Tamer, by Sea Hero (USA), out of Mihrişah, by Mountain Cat (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 115)
2011 (Jan 20), b, f, SİDRA by Cuvee (USA)
Mustafa Dinçal
NIGHT BLUE , b , 2006 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Free Man, out of Teutonic Lass (IRE), by Night Shift (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 142)
2011 (Mar 20), b, c, HASAN BABA by River Special (USA)
Nurcan Güler and Melahat Güler
NIGHTINGALE , b , 2002 , bred by Tayral Tutumlu, by Pivotal (GB), out of Polish Honour (USA), by Danzig Connection
(USA) (see 6. Sup. p : 101)
2011,dead foal, by West By West (USA)
NIJINSKA , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Sea Hero (USA), out of Heron Skips Trial (USA), by Skip Trial (USA) (see 6.
Sup. p : 101)
2011 (Feb 13), b, c, by Lion Heart (USA)
Kemal Kurt
NIMROD , b , 2001 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Burlahatun, by Maradit (IRE) (see 6. Sup. p : 101)
2011 (Apr 20), b, f, by Islambol
Ahmet Aydoğdi
NIOBE , b , 2007 , bred by İlyas İlbey, by Eagle Eyed (USA), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 3. Sup. to v 3,
p : 135)
İlyas İlbey
2011 (Mar 07), b, c, by Topor
NITTEDAS , ch , 2005 , bred by Hüseyin Boyraz, by Strike The Gold (USA), out of Adatiya (IRE), by Shardari (IRE) (see 6.
Sup. p : 101)
2011 (Jan 30), ch, c, by Natıve Procıda
Ayhan Giray
NIZALY (GB) , b , 1998 , bred by Yıldırım Gelgin, by Rainbow Quest (USA), out of Mistle Thrush (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 6. Sup. p : 102)
Yıldırım Gelgin
2011 (Apr 23), b, f, by Victory Gallop (CAN)
NİCOMEDİA , b , 1994 , bred by S. Atığ, by Most Welcome (GB), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (see 3. Sup. to
v 3, p : 88)
2011 (Apr 08), b, f, by Luxor
Adil Mert Kaya
NİDA , ch , 2002 , bred by Mustafa Selçuk San, by Sea Hero (USA), out of Twıst Of Faıth, by Knight Line Dancer (IRE) (see 6.
Sup. p : 102)
2011 (Apr 21), b, c, SÜMERHAN by Bin Ajwaad (IRE)
Mustafa Molu
100
Kısraklar - Broodmares
NİLÜFER HATUN , b , 2005 , bred by Haldun Güneş, by Sea Hero (USA), out of Caroline Connors (GB), by Fairy King
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 31)
Selçuk Kılınç and Çiğdem Çelik
2011 (May 11), b, c, by Royal Abjar (USA)
NİRAN , b , 2003 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Sea Hero (USA), out of Natıve Lady, by Natıve Procıda (see 6. Sup. p :
102)
2011 (May 03), b, f, by Bosporus (IRE)
Recep Ketme
NİSANDAN (GB) , ch , 1995 , bred by Gainsborough Stud Management and Ltd , by Soviet Star (USA), out of Desert Wish
(GB), by Shirley Heights (GB) (see 6. Sup. p : 102)
2011,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
NO MORE CONTROL , b , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Draglıne, out of Committal (USA), by Chief's Crown (USA) (see
6. Sup. p : 102)
Aydın Aksoy
2011 (Mar 30), b, f, by Divine Light (JPN)
NOBLE DAME , b , 2004 , bred by Tayral Tutumlu, by Bullmarket, out of Full Orchestra (GB), by Shirley Heights (GB) (see 6.
Sup. p : 102)
2011 (Mar 19), b, f, by Eagle Eyed (USA)
Tayral Tutumlu
NOBLE ROSE , ch , 2005 , bred by İsmail Hadioğlu, by Strike The Gold (USA), out of Noble Singer (GB), by Vaguely Noble
(IRE) (see 6. Sup. p : 102)
2011 (Apr 22), b, c, KURTARBABA by Sea Hero (USA)
Hikmet Camuz
Died in 2011
NOFRET , ch , 2003 , bred by Berrin Gedik, by Mujtahid (USA), out of Nefertari, by Sakab (FR) (see 6. Sup. p : 102)
2011 (Mar 29), b, f, NAZMİNA by Sabırlı
Berrin Gedik
NOKTA (IRE) , ch , 2000 , bred by Ömer Halim Aydın, by Woodborough (USA), out of Angelique (GB), by Soviet Star (USA)
(see 6. Sup. p : 102)
2011,slipped foal, by Vento
NORDIC RIDDLE (IRE) , b , 1994 , bred by Peter Thome, by Royal Academy (USA), out of Nordic Soprano (IRE), by
Nordico (USA) (see 6. Sup. p : 102)
2011 (Apr 10), b, f, by Dehere (USA)
Abdullah Raif Özet
NORMA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Parade Ground (USA), out of Castelli Motel (USA), by Leo Castelli (USA)
(see v : 3, p : 34)
2011 (Apr 14), b, c, CROCODILE by Marlin (USA)
Eyüp Ensar Çelik
NORT POINT CHINDE , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Poyraz Çeşme (GB), by Most Welcome
(GB) (see 6. Sup. p : 103)
2011 (Mar 28), ch, c, SEBİLLERLİ by Turaç (IRE)
Cemal Başkan
NOT A CARE (CAN) , ch , 2006 , bred by George Strawbridge Jr., by Maria's Mon (USA), out of Bristol Pistol (CAN), by
Regal Classic (USA) (see 6. Sup. p : 103)
İsmail Hadioğlu
2011 (Mar 24), ch, f, by Lion Heart (USA)
101
Kısraklar - Broodmares
NOTHINGCOMPARESTOU , b , 2004 , bred by Yurdagül Ülgen, by Red Bishop (USA), out of Rose Du Pays (GB), by
Anshan (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 143)
2011 (Jun 18), b, f, by Scarface
Yurdagül Ülgen
NUDA , b , 2006 , bred by Murat Korkmaz, by Aristocrat (GB), out of Three.m, by Palace Pageant (USA) (see 2. Sup. to v 3, p :
143)
2011 (Apr 05), b, c, KÜÇÜK MURAT by Aleko
Ferman Korkmaz
NUIT DE FETE (FR) , b , 1994 , bred by Baron Guy De Rothschild, by Night Shift (USA), out of Hot Favourite (FR), by Fast
Topaze (USA) (see 5. Sup. p : 87)
2011, barren to Royal Abjar (USA)
NUMBER STONE , b , 2006 , bred by Davide Franco, by Mujtahid (USA), out of Kadife, by Grand Lodge (USA) (see 2. Sup.
to v 3, p : 70)
2011 (Feb 10), b, f, TIME IS UP by Bors
Hatice Kaya
NURÇEM (IRE) , b , 1999 , bred by Azienda Agricola and Francesca di Salice Luciano, by Dolphin Street (FR), out of Dancing
Light (GB), by Dancer's Image (USA) (see 6. Sup. p : 103)
2011 (Feb 26), b, f, ÇUKUROVA FIRE by Powerscourt (GB)
Abdülkadir Yeniçıkan
NURŞO , b , 2005 , bred by Yaman Zingal, by Marlin (USA), out of Ulya, by Pennine Walk (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 181)
2011 (Feb 06), b, f, by Cuvee (USA)
Suat Demiral
NURTEPE , b , 1999 , bred by Adem Erdölek, by Shareef Dancer (USA), out of Tarwara (IRE), by Dominion (GB) (see 6. Sup.
p : 103)
2011 (May 10), b, f, by Strike The Gold (USA)
Tayral Tutumlu
NURYEŞİM , ch , 2006 , bred by Turhan Türeray, by Always A Classic (CAN), out of Biriçim, by Arslan (see 6. Sup. p : 103)
2011 (Mar 10), ch, c, by Sabırlı
Turhan Türeray
NÜNÜ , ch , 2000 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by Royal Abjar (USA), out of Broadway Gal (USA), by Foolish Pleasure
(USA) (see 5. Sup. p : 167)
2011, barren to Hakanbey
OCEAN QUEEN , b , 2002 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bizim Ayancikli (IRE), out of Crypto Slew (USA), by
Cryptoclearance (USA) (see 6. Sup. p : 103)
Faruk Ateş
2011 (Apr 14), b, f, YALANCI by Perfect Storm
OCEAN ROSE , b , 2001 , bred by Sami Uluçay, by Ocean Crest (USA), out of Kepezli, by Moun A'mour (see 6. Sup. p : 103)
2011, barren to Eagle Eyed (USA)
OCEAN SUNRISE (IRE) , b , 2003 , bred by King Bloodstock, by Danehill (USA), out of Wind Silence (USA), by A.p. Indy
(USA) (see 6. Sup. p : 104)
Zuhal Kurt Yıldırım
2011 (Jan 26), ch, f, NO APOLOGIZES by Thunder Bolt I
102
Kısraklar - Broodmares
OCTOBER BABY , b , 2005 , bred by Tayral Tutumlu, by Eagle Eyed (USA), out of Full Orchestra (GB), by Shirley Heights
(GB) (see 6. Sup. p : 104)
2011 (Feb 03), b, c, BOLD STEP by Victory Gallop (CAN)
Hüseyin Sinan Serter
OGALO , ch , 2001 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA) (see 6. Sup. p : 104)
2011, barren to Victory Gallop (CAN)
OKTORU , b , 1996 , bred by Behçet Homurlu, by Aristocrat (GB), out of Take A Cup (IRE), by Godswalk (USA) (see 6. Sup.
p : 104)
Mehmet Şafak Akpınar
2011 (Mar 06), ch, f, by Eagle Eyed (USA)
OLIVE GIRL , b , 2002 , bred by Hüseyin Koçak, by Manila (USA), out of Blamına, by Kıngefe (see 6. Sup. p : 104)
2011 (Mar 18), b, f, by Powerscourt (GB)
Hüseyin Koçak
OLIVE LADY , ch , 2005 , bred by Hüseyin Koçak, by Always A Classic (CAN), out of Blamına, by Kıngefe (see 1. Sup. to v
3, p : 25)
2011, barren to Out Of Control
OLIVETTE , b , 2005 , bred by Berrin Gedik, by Sri Pekan (USA), out of Les Olıvıers, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
100)
2011 (Mar 05), b, c, MISTER OTIS by Marlin (USA)
Julie Alev Dilmaç
OLYMPIYA , b , 2005 , bred by Fikret Ceylan, by Mountain Cat (USA), out of In Due Course (USA), by A.p. Indy (USA) (see
6. Sup. p : 104)
2011 (Feb 10), b, c, SALMANAZAR by Lion Heart (USA)
Fikret Ceylan
OLYMPOS MIRROR , ch , 2004 , bred by Merih Kurt (Ayrancı), by Dilum (USA), out of Mırror's Secret, by The Best (see 1.
Sup. to v 3, p : 112)
2011,early abortion, by Tambulot
ONTHEREBOUND (USA) , b , 1996 , bred by Augustin Stable, by Dayjur (USA), out of Heartbreak (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (see 5. Sup. p : 88)
2011 (Apr 02), ch, c, by Victory Gallop (CAN)
Serdal Adalı
ORAMA'S GHOST (GB) , b , 2004 , bred by Newsells Park Stud Limited foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see
GSB v : 45, p : 875 ), by Golan (IRE), out of Orange Sunset (IRE), by Roanoke (USA)
Vefa İbrahim Aracı
2011 (Feb 25), b, f, by Powerscourt (GB)
ORANGE GARDEN , b , 2003 , bred by İlyas Çokay, by Manila (USA), out of Çöl Orkidesi (GB), by Terimon (GB) (see 6.
Sup. p : 105)
2011,early abortion, by My Bolt
ORATSIO (IRE) , ch , 1998 , bred by John and Hugh Naughton, by Eagle Eyed (USA), out of New Rochelle (IRE), by
Lafontaine (USA) (see 6. Sup. p : 105)
2011 (Feb 20), ch, c, INVINCIBLE STAR by Mountain Cat (USA)
103
Emine Yıldız
Kısraklar - Broodmares
ORCHID , b , 2004 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of French Heiress (GB), by Caerleon (USA) (see 6. Sup. p :
105)
2011, barren to Sri Pekan (USA)
ORHİDEYA , b , 2004 , bred by Birol Çınaroğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Genyeri, by Little Guest (USA) (see 6. Sup. p :
105)
Birol Çınaroğlu
2011 (Feb 06), b, c, by Royal Abjar (USA)
ORİNDİNKİ , b , 2005 , bred by Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk., by Mountain Cat (USA), out of Antakiya (IRE),
by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 5. Sup. p : 89)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk
2011 (Mar 02), b, c, ES ES RUNNER by Cuvee (USA)
ORPHAN , b , 1999 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Bishop Of Cashel (GB), out of Storm Nymph (USA), by Storm Bird
(CAN) (see 6. Sup. p : 105)
2011,early abortion, by Royal Abjar (USA)
ORTAGENA , b , 2002 , bred by İsmet Çakmakoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Katarına, by Cartegena (see 6. Sup. p :
105)
İsmet Çakmakoğlu
2011 (Feb 20), b, f, GANJ by Sea Hero (USA)
ORTANCIA , b , 2006 , bred by Faruk Şamlı, by Alderado, out of Nevruzcan, by Fasht Eldebl (GB) (see 6. Sup. p : 105)
2011 (Feb 28), b, c, ÇİVRİL BEYİ by Eagle Eyed (USA)
Selçuk Ünlü
OSLO , b , 2005 , bred by Ateş Saltukoğlu, by Strike The Gold (USA), out of Ro-Ro, by Cock Robin (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 142)
Ateş Saltukoğlu
2011 (Mar 16), b, c, FREIBURG by Mountain Cat (USA)
OSTOPET (IRE) , b , 2001 , bred by E. Kopica And M. Rosenfeld, by Priolo (USA), out of Ostrusa (AUT), by Rustan (HUN)
(see 6. Sup. p : 105)
2011, barren to Ocean Crest (USA)
OUT OF SPACE (GB) , b , 1998 , bred by Mrs W. L. Sole and P. Marrow, by Bin Ajwaad (IRE), out of Les Amis (IRE), by
Alzao (USA) (see 6. Sup. p : 105)
İsmet Yılmaz
2011 (May 01), b, c, KOKOTO by Popular Demand
OUT OF TIME , b , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Gold Jubılee, by Damister (USA) (see 6. Sup. p :
105)
2011, barren to My Bolt
OVA GÜZELİ , gr , 2005 , bred by Ali Fuat Sönmez, by Natıve Procıda, out of Tiamo, by Barbar (see 6. Sup. p : 106)
2011,early abortion, by Bosporus (IRE)
OVERBERRY (USA) , b , 2005 , bred by Gulf Coast Farms Bloodstock LP, by Grand Slam (USA), out of Madison's Quest
(USA), by Deputy Minister (CAN) (see 6. Sup. p : 106)
Faruk Tınaz
2011 (Feb 10), b, f, TORRENT by Divine Light (JPN)
104
Kısraklar - Broodmares
ÖMRÜM , b , 1994 , bred by Hatice Türkay, by Columnist (GB), out of Yaycan, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p : 128)
2011 (Apr 22), b, f, BEZİRCİ by West By West (USA)
Nedim Tezel
ÖZBEK GÜZELİ , b , 2004 , bred by Sir-El Elektrik, by Red Route (GB), out of River Low (IRE), by Lafontaine (USA) (see 6.
Sup. p : 106)
2011, barren to Commoner
ÖZDEN SULTAN , b , 2004 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Mujtahid (USA), out of Champagne On Ice (GB), by Efisio
(GB) (see 6. Sup. p : 106)
2011 (Apr 03), b, f, ANGELINICA by Vento
Ahmet Demir
ÖZDENİM , b , 2005 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Mountain Cat (USA), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 16)
Nazan Baytınaz
2011 (May 05), b, f, by West By West (USA)
ÖZDENİZ , b , 2003 , bred by Hülya Şenay Özdeniz, by Mountain Cat (USA), out of Çöl Kuşu, by Safawan (IRE) (see 6. Sup. p
: 106)
2011 (Mar 30), b, f, NAKSUKAL by Sümen
Mehmet Emin Polat
ÖZDENTAY , b , 1996 , bred by Ahmet Erdoğan Atagün, by Uğurtay, out of Raın Gırl, by Sanane (FR) (see 5. Sup. p : 89)
Halil Çınar Atagün
2011 (Feb 16), b, f, UFEMIA by Golden Sun
ÖZENKIZ , ch , 2004 , bred by Abdülhadi Çelen, by Mountain Cat (USA), out of Sherry's Star, by Lockton (GB) (see 6. Sup. p
: 106)
Yavuz Yılmaz
2011 (Apr 03), b, f, by Yonaguska (USA)
ÖZGÖKNURCAN , b , 2004 , bred by Öznur Sinem Sönmez, by Sheer Honor, out of Garza, by Common Grounds (GB) (see 1.
Sup. to v 3, p : 64)
2011, barren to Razgard (IRE)
ÖZLEMCAN , b , 1996 , bred by Nasri Artar, by Palace Pageant (USA), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 6. Sup.
p : 107)
Kazım Yararel
2011 (Apr 29), b, c, WIND RUNNER by Kaneko
ÖZSUNEMCAN , b , 2004 , bred by Özsun Serkan Sönmez, by Sheer Honor, out of Oktavıa, by Young Prınce (see 1. Sup. to v
3, p : 127)
2011,early abortion, by Razgard (IRE)
PAINTED MOON (USA) , ch , 2001 , bred by Darley foaled in USA and imported from U.K. in 2011, ( see Am. SB v : 33 ),
by Gone West (USA), out of Crimson Conquest (USA), by Diesis (GB)
2011 (Apr 19), b, f, by Virtual (GB)
Muhsin Emirsoy
PAKİZE HALA , ch , 2003 , bred by Murat Yarar, by Strike The Gold (USA), out of Hamamcı N, by My Volga Boatman
(USA) (see v : 3, p : 82)
2011 (Apr 30), ch, c, ELMAHKUM by Sherıff
Murat Yarar
105
Kısraklar - Broodmares
PALLINA (GB) , b , 1998 , bred by Fares Stables Ltd, by Emperor Jones (USA), out of Blumarin (IRE), by Scenic (IRE) (see 6.
Sup. p : 107)
2011, barren to Akindayim (IRE)
PALMİRA , ch , 2006 , bred by Yasin Kadri Ekinci, by Ekinoks Gulch (USA), out of Ekınoks Toshıba, by Kris (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 41)
2011 (Apr 05), b, c, BAL by My Grandson (GB)
Mehmet Cihat Gürüz
PALOMA , b , 2005 , bred by Yaman Zingal, by Strike The Gold (USA), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 117)
2011, barren to Sarı Lira
PALOVİT , b , 2002 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by West By West (USA), out of Elbruz (FR), by Le Glorieux (GB) (see
6. Sup. p : 107)
2011,early abortion, by Powerscourt (GB)
PANDORA (GER) , ch , 1996 , bred by French Bloodstock Agency, by Platini (GER), out of Pasadena (GER), by Esclavo (FR)
(see 6. Sup. p : 107)
Hayrullah Doğan
2011 (Feb 20), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Died in 2011
PANKIZI , ch , 2003 , bred by Nevzat Seyok, by Marlin (USA), out of Cybill (IRE), by Law Society (USA) (see 6. Sup. p : 107)
2011 (Mar 06), ch, f, EZGİLİ by Royal Abjar (USA)
Serkan Değişgel
PAPATYA I , b , 1992 , bred by Oya Erkkul, by Barbar, out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew (GB) (see 6. Sup. p :
107)
2011 (Mar 01), b, f, KARAN GIRL by Trapper
Yunus Karan
PAPER BELL , b , 2006 , bred by Şerafettin Gedik, by Sri Pekan (USA), out of Bella Vısta, by Villeroy I (FR) (see 2. Sup. to v
3, p : 16)
2011 (Apr 06), b, c, SHAMROCK by Bosporus (IRE)
Ali Levent Dilmaç
PARISIENNE (IRE) , b , 1999 , bred by Dayton Investments Ltd., by Distant Relative (IRE), out of Poughkeepsie (IRE), by
Sadler's Wells (USA) (see 6. Sup. p : 107)
2011 (Feb 19), b, c, DEFACTO SCORE by Okawango (USA)
Osman Topçu
PARLAKKIZ , ch , 1999 , bred by Sedat Özcan, by Shining Steel (GB), out of Gay Petıt, by Lockton (GB) (see 5. Sup. p : 90)
2011 (Mar 07), b, c, GAZİ BINAJWAAD by Bin Ajwaad (IRE)
Barış Öpçin
PART TIME LOVER , b , 2004 , bred by Serdal Adalı, by Sri Pekan (USA), out of Miss Salsa Dancer (GB), by Salse (USA)
(see 6. Sup. p : 107)
Hünkar Adalı
2011 (Mar 04), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
PASSEPARTOUT , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Perugino (USA), out of Zip (GB), by Persian Bold (IRE) (see 6.
Sup. p : 108)
2011 (Apr 11), b, f, THE GAME CLOCK by Kaneko
Selçuk Ünlü
106
Kısraklar - Broodmares
PATUŞKA (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Catherine Geary, by Idris (IRE), out of Nordic Queen (IRE), by Nordico (USA) (see
5. Sup. p : 90)
2011, barren to Perfect Storm
PEARL, b , 1990 , bred by Utku Doğdu, by Al Murtajaz (USA), out of My Carami (FR), by Polyfoto (GB) (see 5. Sup. p : 91)
2011 (Mar 05), b, c, by Powerscourt (GB)
Nevzat Ünlü
PEBBLEDASH (GB) , b , 1993 , bred by Duncan A. McGregor, by Great Commotion (USA), out of Near The End (IRE), by
Shirley Heights (GB) (see 6. Sup. p : 108)
Vehbi Hakan Keleş
2011 (Mar 12), b, f, by Dehere (USA)
PEKGÜZEL , b , 2004 , bred by Edip Çizmeci, by Marlin (USA), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (see 6. Sup. p : 108)
2011 (Mar 15), b, c, by Sabırlı
Esra Çizmeci Yetkin
PELİNŞAH , ch , 2006 , bred by Fazıl Muzaffer Kayıkçı and Atahan Murat Zilcioğlu, by Galetto (FR), out of Marseıllaıse, by
Manila (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 86)
2011, barren to Flying Boy (IRE)
PELLMELL (GB) , ch , 1998 , bred by H. Reed, by Pivotal (GB), out of Tower Glades (GB), by Tower Walk (GB) (see 6. Sup.
p : 108)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
2011 (Apr 16), ch, f, by Dehere (USA)
PENKY HENKY , ch , 1993 , bred by Emin Çılgın, by Gold Guard, out of Hanky Penky, by Yemken (GB) (see 6. Sup. p : 108)
2011, barren to Akindayim (IRE)
PENTA (GB) , ch , 1997 , bred by Dandy's Farm, by Pursuit Of Love (GB), out of Jamarj (GB), by Tyrnavos (GB) (see 5. Sup.
p : 91)
2011, barren to West By West (USA)
PEPPER POT , b , 2003 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Sri Pekan (USA), out of Lyra , by Castle Rising (GB) (see 6.
Sup. p : 108)
Esra Atman Özyiğit
2011 (Apr 08), b, c, by Banknote (GB)
PERCY , gr , 2004 , bred by Davide Franco, by West By West (USA), out of Grivoise (GB), by Linamix (FR) (see 1. Sup. to v
3, p : 70)
2011,early abortion, by Ajmera (GB)
PERFECT CIRCLE , b , 2006 , bred by Ersan Özbelge, by Perfect Storm, out of Far Out Countess (USA), by Far Out East
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 45)
Gürhan Şevket Özbelge
2011 (Mar 05), b, f, by Golden Sun
PERFECT STYLE , ch , 2006 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Perfect Storm, out of Baştacı, by Always A Classic (CAN)
(see 2. Sup. to v 3, p : 14)
2011, barren to Şafak Vakti
107
Kısraklar - Broodmares
PERGE , b , 2005 , bred by Ali İlhan Tur, by Bin Ajwaad (IRE), out of Bayt, by Uğurtay (see 6. Sup. p : 108)
2011,early abortion, by Sun Music (IRE)
PERGOLA (GB) , b , 1998 , bred by Mrs P.A.Clark , by Mtoto (GB), out of Best Girl Friend (GB), by Sharrood (USA) (see 6.
Sup. p : 108)
2011 (Mar 17), b, c, METROPOL by Unaccounted For (USA)
Nişan Arek Kuyumciyan
PETASTRA (GB) , b , 1989 , bred by Mrs John Trotter, by Petoski (GB), out of Star Face (GB), by African Sky (GB) (see 6.
Sup. p : 109)
2011 (Jan 20), b, c, COŞKUNTAY by Coşkunağa
Haldun Coşkun
PEYMANE , ch , 2001 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Shining Steel (GB), out of İman, by Karayel (see 6. Sup. p : 109)
2011 (Apr 14), ch, c, BAHÇEŞEHİRLİ by Sports Hero (USA)
Talat Kılıç
PHELLOS , gr , 1994 , bred by Atilla Midilli, by Cock Robin (USA), out of Karanfil, by Afayoon I (IRE) (see 5. Sup. p : 92)
2011, barren to Eagle Eyed (USA)
PHENOMENA , ch , 2004 , bred by Nedim Kisbu, by Sea Hero (USA), out of Lineage (GB), by Distant Relative (IRE) (see 6.
Sup. p : 109)
2011 (Apr 05), ch, f, ALDATMAZ by My Sea
Nedim Kisbu
PIECE OF CAKE , ch , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Sala (USA), by Cryptoclearance (USA) (see
6. Sup. p : 109)
2011 (Mar 31), ch, c, by Perfect Storm
Ersan Özbelge
PIMIENTA , b , 2001 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Manila (USA), out of Cessy, by Castle Rising (GB) (see 6. Sup. p
: 109)
2011,early abortion, by Dehere (USA)
PINDARI , b , 2001 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Tender Prınce, out of Manora (USA), by Stop The Music (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 91)
2011 (Mar 21), ch, c, BOR by Bosporus (IRE)
Mehmet Necdet Narin
PINK SNOW , b , 2000 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Pro Gay, out of Kashmiri Snow (GB), by Shirley Heights (GB) (see
6. Sup. p : 109)
2011 (Mar 21), ch, f, SNOWBOARD by Bosporus (IRE)
Mehmet Necdet Narin
PIOMBO (IRE) , ch , 1999 , bred by Mrs J. Costelloe, by Grand Lodge (USA), out of Peace Dividend (IRE), by Alzao (USA)
(see 6. Sup. p : 109)
2011, barren to Natıve Procıda
PISTOL PRINCESS , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Beretta, out of Party Prıncess, by Bachelor Party (IRE) (see 5.
Sup. p : 92)
2011 (May 24), b, f, PRINCESS SONIA by Sports Hero (USA)
108
Ali Levent Dilmaç
Kısraklar - Broodmares
PITIR , b , 2006 , bred by Hamit Topçu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Alınteri, by Armada (see 2. Sup. to v 3, p : 4)
2011 (Apr 29), ch, c, TOTAL SCORE by Sea Hero (USA)
Osman Topçu
PİNİKA , b , 2003 , bred by Tarık Aydın, by Doyoun (IRE), out of Lady Elemis, by Rakan (USA) (see 6. Sup. p : 109)
Onur Aydın
2011 (Apr 12), b, f, by Victory Gallop (CAN)
PLATANUS (IRE) , b , 1998 , bred by Camugue Stud Ltd., by General Monash (USA), out of Beyond Words (IRE), by Ballad
Rock (IRE) (see 6. Sup. p : 109)
2011,early abortion, by Kizilmurat (IRE)
PLATONIC CHAT (IRE) , b , 2004 , bred by Moyglare Stud Farm Ltd., by Danehill Dancer (IRE), out of Summer Trysting
(USA), by Alleged (USA) (see 6. Sup. p : 110)
Nişan Arek Kuyumciyan
2011 (Apr 29), b, f, by Lion Heart (USA)
PLAYA BLANCA , gr , 1996 , bred by Davide Franco, by Laughing Matter (USA), out of Blame (USA), by Far North (CAN)
(see 6. Sup. p : 110)
2011 (Mar 26), b, c, by Perfect Storm
Nisso Benhason
POLENTE , b , 2005 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Unaccounted For (USA), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA)
(see 1. Sup. to v 3, p : 158)
2011 (Feb 09), ch, f, by Bosporus (IRE)
Selman Erdemirci
POPCORN , ch , 2004 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Awayil (USA), by Woodman (USA) (see
6. Sup. p : 110)
2011 (Feb 10), b, f, by Okawango (USA)
Mustafa Yurteri
POPÜLİST , b , 2003 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Shining Steel (GB), out of Pop Star, by Gerald Martin (IRE) (see 6.
Sup. p : 110)
2011 (Mar 09), b, c, PEARL OF THE SOUTH by Mountain Cat (USA)
Orhan Ünlü
PORTA DELGADO (IRE) , b , 1995 , bred by Deerpark Stud, by Second Set (IRE), out of Bounayya (USA), by Al Nasr (FR)
(see 5. Sup. p : 93)
2011 (Apr 08), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Alsem Charles Roidi and Sema Roidi
PORTO BELLO , b , 2006 , bred by Metin Ayyıldız, by Taşkın, out of Felek Kızı, by Felek I (see 2. Sup. to v 3, p : 45)
2011 (May 02), b, f, BEYAZ KİRAZ by Last Son
Caner Ekici
PORTO VENERE (IRE) , ch , 2002 , bred by Cheerine Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 45, p
: 1960 ), by Ashkalani (IRE), out of Feather River (USA), by Strike The Gold (USA)
2011 (Mar 19), ch, f, MISS ONE LIFE by Indian Haven (GB)
Oğuz Tekcan
POSADAS (USA) , ch , 1998 , bred by Santa Escolastica Inc. Walmac Internatıonal & Ha foaled in USA and imported from U.K.
in 2010, ( see Am. SB v : 36 ), by Miswaki (USA), out of Portugal (USA), by Topsider (USA)
Vehbi Hakan Keleş
2011 (Apr 20), b, c, by High Chaparral (IRE)
109
Kısraklar - Broodmares
POT POURRİ , b , 1993 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Lockton (GB), out of Locath (GB), by Lochnager (GB) (see 5. Sup. p
: 93)
2011, barren to Scarface
POWER OF GIRL , b , 1994 , bred by Murat Karasu, by Laughing Matter (USA), out of Trıanon, by Our Guile (GB) (see 5.
Sup. p : 93)
2011,slipped foal, by Powerscourt (GB)
PRECIOUS PEARL , b , 2005 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of Serflake, by Mutamanni (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 153)
2011 (May 06), b, f, by Sea Hero (USA)
Adnan Mümin Safa
PRECIOUS PEARL (IRE) , ch , 2000 , bred by Dayton Ltd. foaled in IRE and imported from FR in 2011, ( see GSB v : 44 ), by
Peintre Celebre (USA), out of Pearl Bracelet (USA), by Lyphard (USA)
2011 (Apr 28), ch, c, by Nayef (USA)
Ahmet Özbelge
PRENSES KARLA , b , 2006 , bred by Efendi Avcı, by Aristocrat (GB), out of Dıable, by Storm II (see 2. Sup. to v 3, p : 37)
2011, barren to Evoke (USA)
PRENSES SEÇİL , b , 2006 , bred by Alim Melih Kura, by Common Grounds (GB), out of Your Wıfe Never, by Palace
Pageant (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 156)
2011 (May 25), b, f, ANY FLAT by Sümen
Burhan Polat
PRENSESLERİN DANSI , ch , 2002 , bred by Erol İşeri, by Mujtahid (USA), out of Şeyda, by Electric (GB) (see 5. Sup. p :
94)
2011 (Jan 27), ch, c, by Kıng's Pleasure
Erol İşeri
PREVISION (USA) , b , 2007 , bred by Skymarc Farm Inc. foaled in USA and imported from FR in 2011, (see AM.SB Electronic
), by Northern Afleet (USA), out of Prevail (USA), by Danzig (USA)
Mehmet Beşerler
2011 (Apr 11), b, c, DARK SUN by Sunday Break (JPN)
PRICELESS , b , 2005 , bred by Adem Erdölek, by Bin Ajwaad (IRE), out of Netrun (GB), by Brief Truce (USA) (see 6. Sup. p
: 110)
Murat Şamlı
2011 (Mar 09), b, c, by Win River Win (USA)
PRIERA MENTA (IRE) , gr , 2004 , bred by Abe Swersky And Associates And Orpendale foaled in IRE and imported from FR
in 2011, ( see GSB v : 45, p : 2801 ), by Montjeu (IRE), out of Plume Bleu Pale (USA), by El Gran Senor (USA)
Mehmet Beşerler
2011 (Mar 23), b, f, AALEYAH by Aqlaam (GB)
PRIMA FACIE (GB) , b , 1995 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Primo Dominie (GB), out of Soluce (IRE), by Junius
(USA) (see 6. Sup. p : 110)
2011, barren to Dehere (USA)
PRIMADONNA , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Halling (USA), out of Sayhaat (IRE), by Sadler's Wells (USA) (see 6. Sup.
p : 110)
2011 (Mar 21), b, c, by Divine Light (JPN)
Kemal Kurt
110
Kısraklar - Broodmares
PRIMELTA (GB) , b , 1993 , bred by P. Valentine, by Primo Dominie (GB), out of Pounelta (GB), by Tachypous (GB) (see 6.
Sup. p : 110)
Ömer Faruk Binbaşıoğlu
2011 (Feb 03), b, c, SUHARRY by Royal Abjar (USA)
PRINCESS ARIES (USA) , b , 2003 , bred by Sandra Batts foaled in USA and imported from USA in 2010, ( see Am. SB v : 32
), by Royal Anthem (USA), out of Eastland (USA), by Exceller (USA)
Kemal Kurt and Barış Kaya
2011 (Mar 25), b, f, by More Than Ready (USA)
PRINCESS IRONARM , b , 2006 , bred by Necati Demirkol, by Mull Of Kintyre (USA), out of Princess Galina (IRE), by
Spectrum (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 110)
2011,slipped foal, by Cuvee (USA)
PRINCESS PROCLA (IRE) , b , 2004 , bred by John Drawn And Tony Lewis, by Barathea (IRE), out of Peace In The Park
(IRE), by Ahonoora (GB) (see 6. Sup. p : 111)
2011 (Feb 24), b, f, HUMA KUŞU by Red Bishop (USA)
Yusuf Kağan Gürsoy
PRINCESS RANIA , b , 2003 , bred by Burhanettin Şen, by Unaccounted For (USA), out of Cycas, by Lockton (GB) (see 5.
Sup. p : 94)
2011 (May 12), ch, f, BACIM ALİYE by Gold For Lady
Paşa Atlı
PRINCESS RENESIS (IRE) , gr , 2001 , bred by W.G. Mckinley , by Perugino (USA), out of Tajarib (IRE), by Last Tycoon
(IRE) (see 6. Sup. p : 111)
2011 (Feb 14), b, c, by Unaccounted For (USA)
Necati Demirkol
PRINCESS SELEN (IRE) , b , 1997 , bred by Christopher Maye, by Blues Traveller (IRE), out of Impressive Lady (GB), by
Mr Fluorocarbon (GB) (see 6. Sup. p : 111)
2011 (Feb 21), b, f, BORASERRA by Mountain Cat (USA)
Ahmet Cavcav
PRINCESS SERA , ch , 1993 , bred by Ahmet Tokdemir, by Bachelor Party (IRE), out of Allegranza (GB), by Bustino (GB)
(see 4. Sup. to v 3, p : 92)
2011 (May 16), b, c, by Perfect Storm
Hakan Yücetürk
PRINCESSE GULCH , ch , 2005 , bred by Ahmet Halim Celaloğlu, by Ekinoks Gulch (USA), out of Casa Del Batlle (IRE), by
Cozzene (USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 31)
2011 (Mar 24), ch, f, ROSE GOLD by Strike The Gold (USA)
Ahmet Halim Celaloğlu
PRIZE MOMENT (USA) , ch , 2004 , bred by Brandywine Farm Llc Jim And Pam Robinson, by Pure Prize (USA), out of
Sunny Moment (USA), by Roberto (USA) (see 6. Sup. p : 111)
İsmail Hadioğlu
2011 (Apr 29), b, f, by Unaccounted For (USA)
PROSERPINE (GB) , b , 1999 , bred by The Earl Cadogan , by Robellino (USA), out of Hymne D'amour (USA), by Dixieland
Band (USA) (see 6. Sup. p : 111)
2011 (Apr 30), b, f, by All The Good (IRE)
Naciye Çokay
PUCCI (GB) , b , 1997 , bred by Dunchurch Lodge Stud and and Mrs A. Johnstone, by Hernando (FR), out of Line Of Cards
(GB), by High Line (GB) (see 5. Sup. p : 94)
2011,early abortion, by Bosporus (IRE)
111
Kısraklar - Broodmares
PUNTO (IRE) , ch , 1999 , bred by S. Connolly, by Lake Coniston (IRE), out of Home Comforts (GB), by Most Welcome (GB)
(see 6. Sup. p : 111)
2011 (Feb 26), b, c, MISTIKHAN by Ortega
Serdar Kemal Özçolak
PUSU , b , 2004 , bred by M. Sencer Girgin, by Sun Music (IRE), out of Hazal (FR), by Sanglamore (USA) (see 1. Sup. to v 3, p
: 76)
Akademik FC Rekl. İth.ihrc.Pz.San.Tic.Ltd.Ş
2011 (Mar 10), ch, c, ZAPPA by Royal Abjar (USA)
QUANTUM , b , 2004 , bred by Ömer Faruk Binbaşıoğlu, by Sun Music (IRE), out of Primelta (GB), by Primo Dominie (GB)
(see 6. Sup. p : 111)
2011, barren to Goldat (GB)
QUEEN OF SPADES , b , 2002 , bred by Aydoğan San, by West By West (USA), out of Free Trade, by Shareef Dancer (USA)
(see 6. Sup. p : 111)
2011,early abortion, by Yonaguska (USA)
QUEEN WOLF , b , 1998 , bred by Ercan Ekenler, by Wolf (CHI), out of Killer Queen (USA), by Grey Dawn II (FR) (see 5.
Sup. p : 95)
2011 (Apr 15), b, f, MARKETA by Mega Bucks
Eyyüp Ünlü
QUEEN ZENOBIA (GB) , b , 1996 , bred by Bıshop's Down Farm , by Danehill (USA), out of Persia (IRE), by Persian Bold
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 112)
2011 (May 22), b, c, EMİROĞLU by Banknote (GB)
Zafer Tarkan
QUESTOR (IRE) , b , 1999 , bred by Patrick J Connolly, by Eagle Eyed (USA), out of Tuesday Morning (IRE), by Sadler's
Wells (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 97)
2011 (Mar 25), b, c, BİRDALKAN by Sümen
Mustafa Birdal
QUICK LADY , ch , 2004 , bred by Mete Mazıcı and Adnan Mazıcı, by Marlin (USA), out of Garfıeld, by Majestic Endeavour
(CAN) (see 1. Sup. to v 3, p : 64)
İrşil Mazıcı
2011 (Mar 21), b, f, BENGÜLAY by All For Osman
R S LESENDARY , ch , 2003 , bred by Ramazan Yıldız, by River Special (USA), out of Bıcırık, by Royal Bequest (CAN) (see
5. Sup. p : 95)
2011, barren to Mountain Cat (USA)
RACHEL PRINT (GB) , b , 1997 , bred by B. Freiha, by Cadeaux Genereux (GB), out of Keswa (IRE), by Kings Lake (USA)
(see 6. Sup. p : 112)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Apr 07), ch, f, by Divine Light (JPN)
RACING HEART (GB) , b , 1994 , bred by Avon Industries Bath Ltd., by Pursuit Of Love (GB), out of Hearten (GB), by
Hittite Glory (GB) (see 6. Sup. p : 112)
2011 (Feb 19), b, f, by Unaccounted For (USA)
Kemal Kurt
RADIKAL GIRL , b , 1999 , bred by Osman Sami Katırcıoğlu, by Lockton (GB), out of Radıkal Lady, by Tüten (see 6. Sup. p :
112)
2011,early abortion, by Victory Gallop (CAN)
112
Kısraklar - Broodmares
RADIKAL PRENSES , b , 2007 , bred by Mustafa Memik, by Sorgunbeyi, out of Radıkal Gırl, by Lockton (GB) (see 3. Sup. to
v 3, p : 98)
2011, barren to Bin Ajwaad (IRE)
RAEDAH (USA) , b , 2006 , bred by Shadwell Farm LLC, by Elusive Quality (USA), out of Fatwa (IRE), by Lahib (USA) (see
6. Sup. p : 112)
2011 (Mar 31), ch, c, by Shınıng Wolf
Mehmet Ziya Adalar
RAFİA , ch , 2004 , bred by Fedai Kahraman, by Ramadan, out of Sabirli Kadin (IRE), by Catrail (USA) (see 6. Sup. p : 112)
2011 (Jan 18), b, c, by Scream To Scream (IRE)
Veysel Kahraman
RAIN DANCER , b , 2002 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Marlin (USA), out of Saver, by My Volga Boatman (USA)
(see v : 3, p : 175)
2011 (Apr 18), b, c, by Lion Heart (USA)
Hasan Kahraman Erturgut
RAIN STAR , b , 2002 , bred by Ramazan Yıldız, by Cristo (GB), out of Hidra, by Old Bond (see 6. Sup. p : 112)
2011 (Feb 14), b, f, AKİLA by Mountain Cat (USA)
Ramazan Yıldız
RAINBOW D'BEAUTE (GB) , ch , 1999 , bred by Sir Eric Parker foaled in GB and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v :
44, p : 2202 ), by Rainbow Quest (USA), out of Reine D'beaute (GB), by Caerleon (USA)
2011 (Apr 28), ch, f, CATATONIA by Virtual (GB)
Naciye Çokay
RAINELLE (GB) , ch , 1992 , bred by Laharna Ltd., by Rainbow Quest (USA), out of Dame Ashfield (GB), by Grundy (IRE)
(see 3. Sup. to v 3, p : 98)
2011, barren to Sabırlı
RAKİP , b , 2001 , bred by Güler Türksev, by Spectrum (IRE), out of Night Auction (IRE), by Night Shift (USA) (see 6. Sup. p
: 112)
2011 (May 01), b, c, DURDU BEY by Sea Hero (USA)
Süleyman Kar
RAM BELLE , b , 2004 , bred by Süleyman Sadık Eliyeşil, by Ramadan, out of Belle Enfant (GB), by Beldale Flutter (USA)
(see 6. Sup. p : 112)
Ergun İslim
2011 (Feb 18), b, c, HAYIRLI by Sri Pekan (USA)
RAMİNA , b , 2006 , bred by Bülent Kaya, by Ramadan, out of Calena, by Cartegena (see 6. Sup. p : 112)
2011 (Apr 08), b, c, CAYU by Sümen
Enver Toydemir
RANA SULTAN , b , 2005 , bred by Adnan Bucak, by Mujtahid (USA), out of La Alla Wa Asa (IRE), by Alzao (USA) (see 6.
Sup. p : 112)
2011, barren to Fantastic Fellow (USA)
RANAVALO , b , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 6. Sup.
p : 113)
Şerafettin Gedik
2011 (May 24), ch, f, DRAGON QUEEN by Green Gönen
113
Kısraklar - Broodmares
RAPATOR (GB) , b , 1997 , bred by Carlton Consultans Ltd, by Prince Sabo (GB), out of Bebe Altesse (GER), by Alpenkonig
(GER) (see 6. Sup. p : 113)
2011 (May 15), b, c, JET LINE by Sabırlı
Rifat Özkan
RAPİNE (GB) , b , 1998 , bred by R. L. Houlton, by Be My Guest (USA), out of Clyde Goddess (IRE), by Scottish Reel (IRE)
(see 5. Sup. p : 96)
2011 (May 01), b, f, INTO THE DARK by Malkoçoğlu (USA)
Hulusi Can Çıkmaz
REAL GIRL , b , 2003 , bred by Kaan Köylü, by Distant Relative (IRE), out of Real Money, by Suivant (USA) (see 6. Sup. p :
113)
2011 (Feb 11), ch, c, by Royal Abjar (USA)
Kaan Köylü
REAL MONEY , ch , 1998 , bred by Naci Yücel Köylü, by Suivant (USA), out of Grand Mother, by Oğlu (see 6. Sup. p : 113)
2011 (May 01), ch, c, CANDEMİRKIR by Bosporus (IRE)
Kaan Köylü
REALLY DARLENE (USA) , b , 2005 , bred by Damara Farm LC, by Sky Mesa (USA), out of Bubbles Darlene (USA), by
Fappiano (USA) (see 6. Sup. p : 113)
2011 (Apr 12), b, c, BAMBALERO by Lion Heart (USA)
Angelica Demos Sponza
RED FACT , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest (USA) (see 6.
Sup. p : 113)
2011 (Apr 27), b, c, ABAZIN THAMADA by Bin Ajwaad (IRE)
Demirhan Yılmaz
RED FLAME (IRE) , ch , 2000 , bred by Branston Stud Ltd, by Selkirk (USA), out of Branston Jewel (IRE), by Prince Sabo
(GB) (see 6. Sup. p : 113)
2011 (Mar 03), ch, f, by All The Good (IRE)
Naciye Çokay
RED JACKET , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Red Bishop (USA), out of Lady Of Troy (GB), by Salse (USA) (see
6. Sup. p : 113)
2011 (May 20), ch, c, ASLANSTAR by Sabırlı
Metin Büyüknacar
RED POWER , ch , 2002 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Mujtahid (USA), out of Transparent (IRE), by Dance Of Life
(USA) (see 6. Sup. p : 113)
2011,early abortion, by Bin Ajwaad (IRE)
RED SPRING , b , 2001 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Red Bishop (USA), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB)
(see 6. Sup. p : 114)
2011,slipped foal, by Victory Gallop (CAN)
RED WHITE , b , 2002 , bred by Ahmet Ferhat Küçüker, by Red Route (GB), out of Oya Beyaz, by Majestic Endeavour (CAN)
(see 6. Sup. p : 114)
2011 (Mar 24), b, c, by Sabırlı
Ahmet Ferhat Küçüker
RED WINE , b , 2002 , bred by A. Ferhat Küçüker, by Lockton (GB), out of Calamıty Jane, by Han-Bakü (see v : 3, p : 31)
2011 (Apr 13), b, f, by Sarı Lira
Hülya Gürman
114
Kısraklar - Broodmares
REDMONT , b , 1998 , bred by Hasan Tolon, by Manila (USA), out of Gülümser, by Simge (see 6. Sup. p : 114)
2011 (Apr 30), b, f, WHITE LADY by Okawango (USA)
Ferhat Ürküt
REDROCK , b , 2007 , bred by Ekrem Beşerler, by Perfect Storm, out of Shınkansen, by Always A Classic (CAN) (see 3. Sup.
to v 3, p : 110)
2011 (Mar 05), b, f, HIT THE GOLD by Strike The Gold (USA)
Ekrem Beşerler
REGAL BALLERINA (CAN) , ch , 2001 , bred by William Sorokolit, by Sky Classic (CAN), out of Heavenly Ballerina (CAN),
by Conquistador Cielo (USA) (see 6. Sup. p : 114)
2011 (May 08), ch, c, MY HEART by Cuvee (USA)
Mehmet Ali Beycan
REINE MAUVE , gr , 2005 , bred by Berrin Gedik, by Royal Abjar (USA), out of Heure Mauve (FR), by Baby Turk (IRE) (see
6. Sup. p : 114)
2011,early abortion, by Natıve Procıda
REINE ROSE , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vieille Reine (FR), by Rex Magna (FR) (see 5. Sup.
p : 97)
Zeki Demirkıran
2011 (Mar 17), b, f, by Commoner
RELATIVELY QUIET (IRE) , ch , 1998 , bred by Swettenham Stud, by Woodman (USA), out of Feminine Wiles (IRE), by
Ahonoora (GB) (see 6. Sup. p : 114)
2011 (Mar 31), b, f, BERFİN by Dehere (USA)
Tarık Aydın
RELATIVES JOY , b , 2006 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Distant Relative (IRE), out of Carmen's Joy (GB), by Chief
Singer (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 25)
Mustafa Doruk Yılmaz
2011 (Apr 03), b, c, by Al's Theatre (USA)
RELATIVISTA , b , 2004 , bred by Orhan Bekmezci and Hüsnü Ahmet Giz, by Distant Relative (IRE), out of Arista, by
Aristocrat (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 10)
2011 (Feb 02), b, c, MUHASEBECİMEHMET by Mountain Cat (USA)
Süreyya Baytınaz
REMY RED (USA) , ch , 2000 , bred by Sycamore Hall Farm, by Hennessy (USA), out of Inny River (USA), by Seattle Slew
(USA) (see 5. Sup. p : 97)
Vehbi Hakan Keleş
2011 (Mar 31), ch, f, by Victory Gallop (CAN)
RESUME (IRE) , b , 1995 , bred by Godolphin Management Co Ltd, by Lahib (USA), out of Labwa (USA) , by Lyphard (USA)
(see 6. Sup. p : 114)
2011 (Apr 30), b, c, LAST POWER by Powerscourt (GB)
Orhan Tanatar
REVAN KIZI , ch , 2005 , bred by Aziz Güner, by River Special (USA), out of Bahtınur, by Eastern Boy (see 1. Sup. to v 3, p :
16)
2011 (Apr 14), b, f, by Yonaguska (USA)
Erol Yücel
REVANİ , b , 2004 , bred by Cahit Yurtoğlu, by Red Bishop (USA), out of Akdeniz Rüzgarı, by İmamoğlu (see 6. Sup. p : 114)
2011 (Mar 19), b, c, POTİFOR by Dinyeper (GB)
Kaya Kahraman
115
Kısraklar - Broodmares
REVNA , ch , 2006 , bred by Tarık Aydın, by Trapper, out of Aile, by Scottish Reel (IRE) (see 6. Sup. p : 114)
Tarık Aydın
2011 (Apr 12), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
REWARDING (GB) , gr , 2004 , bred by Grundy Bloodstock SRL, by Sakhee (USA), out of Grey Way (USA), by Cozzene
(USA) (see 6. Sup. p : 114)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
2011 (Apr 02), b, f, REWARDING GIRL by Bin Ajwaad (IRE)
Died in 2011
RICHIE , ch , 2004 , bred by Mehmet Ziya Adalar, by Strike The Gold (USA), out of Salience (IRE), by Digamist (USA) (see 6.
Sup. p : 114)
2011 (Apr 25), b, c, by Fiyakalı
Hamza Özen
RIGOLETTA , b , 2004 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Vıllarıta, by Villeroy I (FR) (see 1. Sup. to v 3, p :
184)
Şerafettin Gedik
2011 (Mar 09), ch, f, RAIN GODDESS by Green Gönen
RIGOROUS (USA) , b , 2003 , bred by Gaines-Gentry Thoroughbreds and Glen Sikura & John G. Sikura, by Grand Slam (USA),
out of Over Your Shoulder (USA), by Graustark (USA) (see 6. Sup. p : 115)
2011, barren to Divine Light (JPN)
RINCE ABHANN (IRE) , b , 1993 , bred by P. J. B. O'Callaghan, by Dancing Dissident (USA), out of Ballysnip (GB), by
Ballymore (IRE) (see 5. Sup. p : 98)
2011 (Apr 12), b, c, by Rock Of Gibraltar (IRE)
Melis Kurtel Emin
RIORED , b , 2002 , bred by Halid Milli, by Sea Hero (USA), out of Increase (USA), by Tom Rolfe (USA) (see 5. Sup. p : 98)
2011 (Mar 05), ch, f, ADİSA by Bosporus (IRE)
Hulusi Çil
RISING CHURCH , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Gatchina (GB), by Habitat (USA) (see 6. Sup.
p : 115)
Sadettin Atığ
2011 (Mar 04), ch, c, CERRAH by Bizim Ayancikli (IRE)
RISING STAR , b , 2001 , bred by Hasan Adalı, by Thyphonıc Rısıng, out of Ayşem I, by Burçak (see 6. Sup. p : 115)
2011,early abortion, by Mountain Cat (USA)
RISOTTO , b , 2006 , bred by Onur Yetkin, by Eagle Eyed (USA), out of Safiye Hanim (GB), by Alhaarth (IRE) (see 2. Sup. to
v 3, p : 118)
2011 (Apr 06), b, f, EPSOM LOVE by Strike The Gold (USA)
Onur Yetkin
RIVER SIDE WOMAN (IRE) , b , 1997 , bred by Samoth Bloodstock, by Unblest (GB), out of Fair Siobahn (GB), by Petingo
(IRE) (see 5. Sup. p : 98)
2011, barren to Sri Pekan (USA)
RİMA , b , 2001 , bred by İsmail Hadioğlu, by Pelder (IRE), out of As Sharp As (GB), by Handsome Sailor (GB) (see 6. Sup. p :
115)
2011,dead foal, by Bin Ajwaad (IRE)
Died in 2011
RODELINDA , b , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Marlin (USA), out of Contrary (USA), by Hansel (USA) (see 6. Sup.
p : 115)
Ahmet Can Filizdayılar
2011 (Mar 26), b, f, SEKVENS by River Special (USA)
116
Kısraklar - Broodmares
ROMANZA (GB) , b , 2001 , bred by Darley , by In The Wings (GB), out of Ela Romara (GB), by Ela-Mana-Mou (IRE) (see 6.
Sup. p : 115)
Serdal Adalı
2011 (May 13), b, f, by Out Of Control
ROMARIN , ch , 2003 , bred by İsmail Hadioğlu, by Marlin (USA), out of Bashful (USA), by Housebuster (USA) (see 6. Sup. p
: 115)
2011,early abortion, by Royal Abjar (USA)
ROSE , ch , 2004 , bred by Kazim Tekdoğan, by Barnato (USA), out of Güney Kızı, by Eastern Boy (see 1. Sup. to v 3, p : 73)
2011 (Apr 13), ch, f, BENİM ZAMANIM by Bosporus (IRE)
Kazim Tekdoğan
ROSE BAY , b , 2005 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Sri Pekan (USA), out of North Wınd, by Night Shift (USA) (see 6. Sup.
p : 116)
Ayşe Seda Özbelge
2011 (Jan 14), b, f, by Perfect Storm
ROSE LADY (IRE) , ch , 2003 , bred by Lynch Bages Ltd., by King Of Kings (IRE), out of Shamisen (GB), by Diesis (GB)
(see 6. Sup. p : 116)
Mehmet İlker Akdeniz
2011 (Apr 21), b, c, by Red Bishop (USA)
ROSE MARIE , b , 2002 , bred by Mehmet Ferudun Ünal, by Distant Relative (IRE), out of Sabia Rosa (FR), by Bering (GB)
(see 6. Sup. p : 116)
2011, barren to Yudum
ROSE TO ROSE , b , 2003 , bred by Murat Cavcav, by Common Grounds (GB), out of Peace Carrier (IRE), by Doulab (USA)
(see 6. Sup. p : 116)
2011,early abortion, by Susturan
ROSETTA , ch , 2005 , bred by Erdal Kara, by Marlin (USA), out of Moon Lıght , by Cock Robin (USA) (see 1. Sup. to v 3, p :
116)
Gülşen Kara
2011 (Mar 24), ch, f, by Strike The Gold (USA)
ROXY , b , 2005 , bred by Nisso Benhanson, by Always A Classic (CAN), out of Playa Blanca, by Laughing Matter (USA) (see
1. Sup. to v 3, p : 134)
2011 (Mar 10), ch, f, ALWAYS A ROSE by River Special (USA)
Nisso Benhason
ROYAL ACTION , ch , 2002 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Royal Abjar (USA), out of Altınışık, by Sagıp (see 5.
Sup. p : 99)
2011 (Apr 15), ch, f, HURİ by Hücum
Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu
ROYAL ALIEN , b , 2006 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Miss Alien (GB), by Safawan (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 90)
2011, barren to River Special (USA)
ROYAL AS , ch , 2004 , bred by İlyas Çokay, by Asakir (GB), out of Asalet Mümessili (IRE), by Mukaddamah (USA) (see 6.
Sup. p : 116)
Nilay Karadağ
2011 (Apr 29), ch, f, by All The Good (IRE)
117
Kısraklar - Broodmares
ROYAL GALE , ch , 2002 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Galetto (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see
6. Sup. p : 116)
Abdullah Şahin
2011 (May 01), ch, f, UÇAN MELEK by Perfect Storm
ROYAL GARDEN , b , 2002 , bred by Şükrü Kendirli, by Royal Abjar (USA), out of Lipstick, by Make Strides (USA) (see 5.
Sup. p : 99)
2011 (Mar 14), b, c, BAHRİ by Velociraptor (GB)
Murat Ersin Şeremetoğlu
ROYAL MANOR , b , 2005 , bred by Berrin Gedik, by Royal Abjar (USA), out of Villa Maria (FR), by Kahyasi (IRE) (see 6.
Sup. p : 116)
2011, barren to Powerscourt (GB)
ROYAL TULIB , b , 2002 , bred by Gaye Aksongur, by Royal Abjar (USA), out of Lale-Şah, by Maşallah I (see 6. Sup. p :
116)
2011 (Apr 13), ch, f, ALVINA by Cuvee (USA)
Levent Birengel
ROYAL VISIT , b , 2003 , bred by Tarık Aydın, by Doyoun (IRE), out of Annual Visit (IRE), by Alzao (USA) (see v : 3, p : 9)
Onur Aydın
2011 (Feb 10), b, f, by Victory Gallop (CAN)
ROYAL WELCOME (IRE) , b , 1996 , bred by John Gaines, by Royal Academy (USA), out of Welcome Break (GB), by
Wollow (IRE) (see 6. Sup. p : 117)
2011 (Feb 11), b, f, FORGIVENESS by Sri Pekan (USA)
Gülnur Gülerce
ROYAL WEST , ch , 2006 , bred by Hami Yavaş, by West By West (USA), out of Royal Mina (IRE), by Turtle Island (IRE)
(see 2. Sup. to v 3, p : 116)
2011,early abortion, by Okawango (USA)
ROYALE HIGHNEST (FR) , b , 2000 , bred by Jacques Bouchara, by Highest Honor (FR), out of Royale Riviere (FR), by
Kaldoun (FR) (see 5. Sup. p : 99)
Vefa İbrahim Aracı
2011 (Apr 11), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
ROZAMENTE , b , 1997 , bred by Ruhi Yaman, by Palace Pageant (USA), out of Tallantire (USA), by Icecapade (USA) (see 5.
Sup. p : 100)
2011 (Apr 24), b, c, by Maldıya
Talat Öner
ROZY GALANTE , b , 2000 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Galetto (FR), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see 5. Sup. p :
100)
2011 (Feb 16), b, c, WAHIA by West By West (USA)
Ali Levent Dilmaç
RUBİO , b , 1996 , bred by Davide Franco, by Devir, out of My Clauder (USA), by Vaguely Noble (IRE) (see 5. Sup. p : 100)
2011, barren to Victory Gallop (CAN)
RUMELİA , b , 2004 , bred by Ersan Özbelge, by Distant Relative (IRE), out of Zeynom (IRE), by Bluebird (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 191)
2011 (Mar 07), b, c, BAĞDAN by Mountain Cat (USA)
Ertaç Demirgüreş
118
Kısraklar - Broodmares
RUN BABY RUN , b , 2003 , bred by Ahmet Engin Gıcır, by Manila (USA), out of Enola Gay, by Seren II (see 6. Sup. p : 117)
Ali Demirkıran
2011 (Feb 09), b, f, by Kizilmurat (IRE)
RUN DAISY RUN , b , 2002 , bred by Ali Levent Dilmaç, by Distant Relative (IRE), out of Roxelana, by Villeroy I (FR) (see 6.
Sup. p : 117)
2011 (Feb 22), b, f, READY TO GO by Common Grounds (GB)
Ali Levent Dilmaç
RUNAWAY BRIDE , b , 2000 , bred by Atilla Özsoy, by Pivotal (GB), out of Prima Facie (GB), by Primo Dominie (GB) (see
6. Sup. p : 117)
2011 (May 03), ch, f, by Ulaklı
Fatine Özsoy
RUSALKA , ch , 2005 , bred by Yıldırım Gelgin, by Marlin (USA), out of Raj Dancer (USA), by Rahy (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 138)
2011 (Mar 03), b, c, by Win River Win (USA)
Orhan Cem Gelgin
SAADA ONE (IRE) , b , 2000 , bred by Sheikh Mohammed Obaid al Maktoum, by Polish Precedent (USA), out of Donya (IRE),
by Mill Reef (USA) (see 5. Sup. p : 100)
Serdal Adalı
2011 (Mar 30), b, f, SEHERCAN by Perfect Storm
SABBATH (USA) , b , 2005 , bred by Mr Stuart S. Janney III, by Pulpit (USA), out of Cuando Puede (USA), by Lord At War
(ARG) (see 5. Sup. p : 101)
Esra Atman Özyiğit
2011 (May 13), b, c, by Powerscourt (GB)
SABIRLI KADIN (IRE) , ch , 1999 , bred by Mrs C. L. Weld, by Catrail (USA), out of Sense Of Honour (USA), by Be My
Guest (USA) (see 6. Sup. p : 117)
2011, barren to Victory Gallop (CAN)
SABİRE , ch , 2003 , bred by Göksel Şengün, by Royal Abjar (USA), out of D.fawless (IRE), by Bluebird (USA) (see 6. Sup. p :
117)
Ertaç Demirgüreş
2011 (Feb 10), ch, c, HASSA by Mountain Cat (USA)
SABLE RİVER , b , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Siberıa, by Villeroy I (FR) (see 6. Sup. p :
117)
Şerafettin Gedik
2011 (May 20), ch, c, RIVER DRAGON by Green Gönen
SABOŞ TAY , gr , 2002 , bred by Hulusi Çil, by Common Grounds (GB), out of Rusty, by Rusticaro (FR) (see 6. Sup. p : 117)
2011 (Apr 03), b, f, COLETA by Lion Heart (USA)
Hulusi Çil
SABRINA , ch , 2004 , bred by Ayşe Sağman, by Marlin (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 6. Sup. p : 118)
2011 (Apr 27), b, f, MİJUİ by Sun Music (IRE)
Coşkun Yıldız
SABUR , b , 2005 , bred by Emine Direkli and Mehmet Direkli, by Red Bishop (USA), out of Çerkez Kızı, by Al Murtajaz
(USA) (see 6. Sup. p : 118)
Ömer Şahin
2011 (May 22), b, f, BEST OF SABUR by Sümen
119
Kısraklar - Broodmares
SAÇAKLI (IRE) , ch , 1998 , bred by Ray Cullen, by Persian Bold (IRE), out of Polish Saga (GB), by Polish Patriot (USA) (see
6. Sup. p : 118)
2011 (Feb 06), b, c, by Kurtaran (IRE)
Nedim Akagündüz
SAD BUT TRUE , b , 2005 , bred by Kayhan Altınöz, by Eagle Eyed (USA), out of Aycem, by Strike The Gold (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 14)
2011 (Feb 28), b, f, TABU by River Special (USA)
Erdinç Ergen
SADA (GB) , b , 1995 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Mujtahid (USA), out of Peace Girl (GB), by Dominion (GB)
(see 5. Sup. p : 101)
2011,early abortion, by Ajmera (GB)
SADALBARİ , b , 2003 , bred by Demirhan Yılmaz, by Natıve Procıda, out of Lalıque, by My Volga Boatman (USA) (see 6.
Sup. p : 118)
2011, barren to Red Bishop (USA)
SAFIN (GB) , b , 2000 , bred by The Overbury Stud, by Slip Anchor (GB), out of Fairy Feet (GB), by Sadler's Wells (USA)
(see 5. Sup. p : 101)
2011 (Mar 09), b, c, by Sports Hero (USA)
Fedai Kahraman
SAFİYE HANIM (GB) , b , 1999 , bred by C. R. Mason, by Alhaarth (IRE), out of Sheryl Lynn (GB), by Miller's Mate (GB)
(see 5. Sup. p : 102)
2011 (May 03), b, f, SAYLAN HANIM by Mountain Cat (USA)
Onur Yetkin
SAGA BELLA (IRE) , b , 2005 , bred by Haras De Son Altesse Laga Khan Scea, by Sadler's Wells (USA), out of Sagalina
(IRE), by Linamix (FR) (see 6. Sup. p : 118)
2011 (Jan 18), b, f, SEPULVEDA by Lion Heart (USA)
Vahan Garo Kuyumciyan
SAGAPİA , b , 1995 , bred by Can Necmettin Güven, by Suivant (USA), out of Santa Anıta, by Gap Of Dunloe (FR) (see 6.
Sup. p : 118)
2011 (Jan 15), b, c, ANBERADO by Kaneko
Faruk Molu
SAHAYB (GB) , b , 1997 , bred by Shadwell Estate Company Ltd, by Green Desert (USA), out of Matila (IRE), by Persian Bold
(IRE) (see 3. Sup. to v 3, p : 103)
2011 (Jan 28), ch, f, MY LUCKY DAY by Divine Light (JPN)
Ali Topal
SAHRA , gr , 2006 , bred by Beyhan Kibar, by George Thomas, out of Koralev, by Red Bishop (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 74)
2011 (Apr 10), ch, f, MISS JEANNE DARC by Luxor
Beyhan Kibar
SAICHANIA (GB) , b , 1997 , bred by M. B. Small, by Saddlers' Hall (IRE), out of Fleeting Affair (GB), by Hotfoot (GB) (see
6. Sup. p : 118)
2011 (May 13), b, c, by Sabırlı
Yavuz Vidinli
SAIL AWAY (GB) , b , 1996 , bred by Lord Howard de Walden, by Slip Anchor (GB), out of Meliora (GB), by Crowned Prince
(USA) (see 6. Sup. p : 118)
2011,slipped foal, by Tarzan
120
Kısraklar - Broodmares
SAİRA , ch , 1999 , bred by Ahmet Kavran, by Felek I, out of Lady Bırd II, by Villeroy I (FR) (see 5. Sup. p : 102)
Ahmet Nüvit Yeğin
2011 (Feb 06), b, c, MARANTZ by Bullmarket
SAKARYA GÜZELİ , b , 2000 , bred by Ahmet Bekiroğullar, by Mujtahid (USA), out of Cıty Bank, by Barbar (see 6. Sup. p :
118)
Ahmet Şimşek
2011 (Mar 22), b, c, YUSUF BEY by Elixir (IRE)
SALA (USA) , b , 1995 , bred by Buckram Oak Farm, by Cryptoclearance (USA), out of Pearl Bracelet (USA), by Lyphard
(USA) (see 6. Sup. p : 119)
Gürhan Şevket Özbelge and Ersan Özbelge
2011 (Apr 30), b, c, by Dehere (USA)
SALACAK (GB) , b , 1996 , bred by Dayspring Co Ltd, by Terimon (GB), out of Salchow (GB), by Niniski (USA) (see 5. Sup.
p : 102)
Yaşar Işık
2011 (Mar 29), b, c, PLOUTOS by River Special (USA)
SALIENCE (IRE) , ch , 1991 , bred by F. D. McAuley, by Digamist (USA), out of Sallail (IRE), by Sallust (IRE) (see 4. Sup. to
v 3, p : 99)
Vedat Özkanlı
2011 (Apr 12), b, c, by Velociraptor (GB)
SALKIM , b , 1999 , bred by Selahattin Can Birol, by Gene Kelly (IRE), out of Üzüm, by Saintly Song (GB) (see 6. Sup. p :
119)
2011, barren to Sümen
SALONNAHE (GER) , b , 2005 , bred by Gestüt Wittekindshof foaled in GER and imported from U.K. in 2011, ( see Ger. SB v
: 37 ), by Next Desert (IRE), out of Salonrolle (IRE), by Tirol (IRE)
Vefa İbrahim Aracı
2011 (Apr 09), b, c, by Lawman (FR)
SALUTE HER (USA) , b , 2000 , bred by Barbara C. Graham, by King Of Kings (IRE), out of Countess Shorwind (USA), by
Dancing Count (CAN) (see 6. Sup. p : 119)
İsmail Hadioğlu
2011 (Mar 29), b, c, by Lion Heart (USA)
SAM CONNECTION , ch , 1997 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite
House (USA) (see 6. Sup. p : 119)
2011,early abortion, by Victory Gallop (CAN)
SAM LAND (GB) , gr , 1995 , bred by H. J. W. Steckmest, by Tirol (IRE), out of Friendly Thoughts (USA), by Al Hattab
(USA) (see 6. Sup. p : 119)
Mehmet Erdem Dervişoğlu
2011 (Mar 08), gr, f, by Last Commander (USA)
SAM SOCIETY , b , 1996 , bred by Özkan İşgüden, by Petorius (IRE), out of Tranquil Lady (IRE), by Carmelite House (USA)
(see 5. Sup. p : 102)
Ayhan Çalıkoğlu
2011 (Feb 25), b, c, by Victory Gallop (CAN)
SAMYELİ , b , 1995 , bred by Özkan İşgüden, by Barbar, out of Ask Samoa (USA), by Naskra (USA) (see 6. Sup. p : 119)
2011,slipped foal, by Divine Light (JPN)
121
Kısraklar - Broodmares
SAN JUAN LADY , b , 1997 , bred by Aydoğan San, by Palace Pageant (USA), out of Miss Hyde (USA), by Procida (USA)
(see 6. Sup. p : 119)
2011 (Feb 11), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Sabahattin Uluçay
SAN ROBERTA (GB) , b , 1998 , bred by M. J. Simmonds, by Slip Anchor (GB), out of Sibley (GB) , by Northfields (USA)
(see 4. Sup. to v 3, p : 99)
2011 (Jun 01), b, f, by Yonaguska (USA)
Recep Demir
SANİSİDA , b , 2003 , bred by Gültekin Arıcı, by Sun Music (IRE), out of Carıcıda, by Natıve Procıda (see v : 3, p : 33)
2011, barren to Strike The Gold (USA)
SANS MERCI (IRE) , b , 2000 , bred by George F. Keogh, by Victory Note (USA), out of Collage (GB), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 6. Sup. p : 119)
2011 (May 02), b, f, MYSTICAL LADY by Royal Abjar (USA)
Telat Aydın
SANTA BARBARA GIRL , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Sketching (IRE), by Kris (GB) (see 6.
Sup. p : 119)
2011 (Mar 15), ch, f, FOURTUNE by Sea Hero (USA)
Hacire Kaya
SANTA EVSEEVA , gr , 1998 , bred by Tülin Talay, by Manila (USA), out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (see 6. Sup.
p : 119)
2011,early abortion, by Yonaguska (USA)
SANTARITA , b , 2000 , bred by Davide Franco, by Doyoun (IRE), out of Victot Rose (IRE), by Be My Guest (USA) (see 5.
Sup. p : 103)
2011 (Apr 25), b, c, MÜSLÜMAĞA by Sümen
Müslüm Arslan
SANTİLLA , b , 1999 , bred by Davide Franco, by Housamix (FR), out of Marantilla (FR), by Bluebird (USA) (see 5. Sup. p :
103)
2011 (Feb 24), b, c, HEROGIRL by Sea Hero (USA)
Zeliha Sevler
SAPHİRA , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by River Special (USA), out of Luth De Saphir (FR), by Guadanini (FR) (see
6. Sup. p : 120)
Şerafettin Gedik
2011 (Mar 07), ch, c, STONE GREEN by Green Gönen
SARA , ch , 2003 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mujtahid (USA), out of The Odore, by Barnato (USA) (see 6. Sup. p : 120)
Kasım Ercan Ekenler
2011 (Apr 16), ch, c, by Al's Theatre (USA)
SARAY CADDESİ (IRE) , ch , 1999 , bred by Bo Helander, by Dolphin Street (FR), out of Nairasha (IRE), by Niniski (USA)
(see 5. Sup. p : 103)
Önder Ragıp Bağrıaçık
2011 (May 22), b, f, REDSTREET by Popular Demand
SARAYYERLİ , b , 1999 , bred by Cemalettin Çeker, by Palace Pageant (USA), out of Terkoslu, by Simge (see 6. Sup. p : 120)
2011 (Apr 30), b, f, STORM RACER by Alabora
Cemalettin Çeker
122
Kısraklar - Broodmares
SARDES (IRE) , b , 1999 , bred by Michael Lyons Jnr, by Priolo (USA), out of Express Account (GB), by Carr De Naskra
(USA) (see 6. Sup. p : 120)
Ahmet Haşim Ağar
2011 (Apr 09), b, f, QUICK STEP by River Special (USA)
SARENNE (GB) , b , 2001 , bred by J. P. Hardiman, by Deser Sun (GB), out of Fabulous Pet (IRE), by Somethingfabulous
(USA) (see 6. Sup. p : 120)
Serdal Adalı
2011 (Apr 11), b, c, by Divine Light (JPN)
SARI ARI , ch , 2002 , bred by Ömer Halim Aydın, by Royal Abjar (USA), out of Vany's Approval (USA), by With Approval
(CAN) (see 6. Sup. p : 120)
2011 (Mar 06), b, f, GRAND RIBELLA by Dehere (USA)
Mehmet Hanifi Polat
SARI TRAMVAY (IRE) , ch , 1999 , bred by Pat Beirne, by Danehill Dancer (IRE), out of Folk Song (CAN), by The Minstrel
(CAN) (see 6. Sup. p : 120)
2011 (Feb 25), b, c, by Powerscourt (GB)
Serdar Kemal Özçolak
SARIKIZ , b , 2003 , bred by Alaattin Karaca, by Manila (USA), out of Nazlıcan, by Aristocrat (GB) (see 5. Sup. p : 104)
2011, barren to Ezbiderli
SATYA (USA) , b , 2003 , bred by Team Valor foaled in USA and imported from U.K. in 2010, (see AM.SB Electronic ), by
Cozzene (USA), out of Saralea (FR), by Sillery (USA)
2011 (Apr 05), ch, f, MEIN SCHATZ by All The Good (IRE)
Naciye Çokay
SAVER , ch , 1995 , bred by Şencan Fotocan, by My Volga Boatman (USA), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see 6. Sup.
p : 120)
2011 (Apr 20), b, c, by Yonaguska (USA)
Hasan Kahraman Erturgut
SAYHAAT (IRE) , b , 1998 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of Her Ladyship
(GB), by Polish Precedent (USA) (see 6. Sup. p : 121)
2011,early abortion, by Strike The Gold (USA)
SAYKALY , ch , 2001 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Manila (USA), out of Shıng Star, by Eastern Star (see 6. Sup. p : 121)
2011 (Mar 11), ch, f, SUZAN SUZİ by Bosporus (IRE)
Kamil Levent Kitapçı
SCALERE (IRE) , ch , 1999 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Dolphin Street (FR), out of Silk Route (USA), by Shahrastani
(USA) (see 6. Sup. p : 121)
2011, barren to Goldat (GB)
SCENIC SPIRIT (IRE) , b , 1993 , bred by Baronrath Stud Ltd., by Scenic (IRE), out of Quality Of Life (IRE), by Auction
Ring (USA) (see 6. Sup. p : 121)
2011,early abortion, by Bosporus (IRE)
SCINTILLA , ch , 2006 , bred by Hüseyin Avni Turgal, by Erener, out of Martineszky (HUN), by Dembinszky (GB) (see 2.
Sup. to v 3, p : 87)
2011 (Mar 09), b, c, MY PORTOFİNO by Okawango (USA)
123
Hüseyin Avni Turgal
Kısraklar - Broodmares
SCREAM OF NIGHT , b , 2003 , bred by Tayral Tutumlu, by Always A Classic (CAN), out of Full Orchestra (GB), by Shirley
Heights (GB) (see 6. Sup. p : 121)
2011 (Feb 14), b, c, by Eagle Eyed (USA)
Tayral Tutumlu
SEA BLUE (GB) , b , 2000 , bred by Juddmonte Farms Inc, by In The Wings (GB), out of Aquamarine (IRE), by Shardari (IRE)
(see 6. Sup. p : 121)
2011 (Mar 28), ch, f, ROYALBLUE by Royal Abjar (USA)
İrfan Berberoğlu
SEA RIDGE (GB) , b , 2000 , bred by Hesmonds Stud Ltd, by Slip Anchor (GB), out of Beveridge (USA), by Spectacular Bid
(USA) (see 6. Sup. p : 121)
2011 (Apr 24), b, c, by Scream To Scream (IRE)
Sanem Yaman
SEATTLE SELECT (USA) , b , 1999 , bred by Prestonwood Farm Inc, by Ocean Crest (USA), out of Dance Up Stream (USA),
by Slew O'gold (USA) (see 6. Sup. p : 121)
2011, barren to Sri Pekan (USA)
SECOND GROUND , b , 2004 , bred by Ali Muhittin Dinçsoy, by Common Grounds (GB), out of Second Term (IRE), by
Second Set (IRE) (see 5. Sup. p : 104)
2011 (Mar 30), b, f, ZAWADA by Lion Heart (USA)
Ali Muhittin Dinçsoy
SEDEF , b , 2005 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Sea Hero (USA), out of Yarenkız, by Sun Music (IRE) (see 1. Sup. to
v 3, p : 189)
Uğur Baytınaz
2011 (Mar 24), b, c, by Unaccounted For (USA)
SEDENİM , b , 2003 , bred by Süleyman Hakan Acar, by Sri Pekan (USA), out of Katanning (GB), by Green Desert (USA) (see
6. Sup. p : 122)
2011 (Jan 25), b, f, by Scarface
Asim Ökten
SEED AL MAHA (USA) , b , 2001 , bred by Gainsborough Farm LLC foaled in USA and imported from U.K. in 2010, (see
AM.SB Electronic ), by Seeking The Gold (USA), out of Fairy Queen (IRE), by Fairy King (USA)
Süleyman Bülent Karabağlı
2011 (Apr 16), b, f, PRENSES ZEYNEP by Byron (GB)
SEGİ (GB) , ch , 1998 , bred by M. C. Collins, by Definite Article (GB), out of Thevetia (GB), by Mummy's Pet (GB) (see 6.
Sup. p : 122)
2011 (Mar 14), b, c, BARBAROS EFE by Powerscourt (GB)
Ali Yöndem
SEHER RÜZGARI , b , 2005 , bred by Kubilay Kılınç, by Bin Ajwaad (IRE), out of Çeşme Rüzgarı, by Süpertay (see 1. Sup.
to v 3, p : 39)
2011,early abortion, by Bosporus (IRE)
SEHER YILDIZI , ch , 2005 , bred by Cahit Birsen, by Mujtahid (USA), out of Gölyıldızı, by Centroline (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 69)
2011, barren to September Storm
SEİSMO (GB) , b , 1998 , bred by Devonia Stud, by Wolfhound (USA), out of Legend's Daughter (USA), by Alleged (USA)
(see 5. Sup. p : 105)
2011 (Apr 03), b, c, ANTANDROS by Powerscourt (GB)
Jale Atanç
124
Kısraklar - Broodmares
SELAMLIK , ch , 2007 , bred by Mehmet Eren Doğanbey, by West By West (USA), out of Sabah, by College Chapel (GB) (see
3. Sup. to v 3, p : 103)
2011 (May 01), ch, f, ZODIAC PRINCES by Popular Demand
Karaca Avcı
SELCAN (USA) , b , 2000 , bred by Tri-County Farms LLC, by Pine Bluff (USA), out of Unky And Ally (USA), by Heff
(USA) (see 6. Sup. p : 122)
2011,early abortion, by Royal Abjar (USA)
SELCANIM , b , 2001 , bred by Osman Hattat, by Always A Classic (CAN), out of Rani (IRE), by Groom Dancer (USA) (see
6. Sup. p : 122)
2011, barren to Bosporus (IRE)
SELDA'S GIRL (IRE) , ch , 1999 , bred by Knocktoran Stud, by Rainbows For Life (CAN), out of At Amal (IRE), by Astronef
(IRE) (see 5. Sup. p : 105)
2011 (Apr 23), ch, f, MÜYESSERS GIRL by Win River Win (USA)
İmdat Köksel
SELDEN KALAN , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Sel Suyu, by The Best (see 3. Sup. to v 3, p :
107)
2011,slipped foal, by Evoke (USA)
SELENDER , ch , 2005 , bred by Ender Aydıner, by Bosporus (IRE), out of Tiraje, by Pursuit Of Love (GB) (see 6. Sup. p :
122)
İbrahim Karabacak and Ceyhan Balcı
2011 (Jun 01), ch, f, BALCI KIZ by Sports Hero (USA)
SELİN SULTAN , b , 2004 , bred by Emine Dizdar, by Marlin (USA), out of Tender Challenge, by Tender Prınce (see 6. Sup. p
: 122)
2011 (Apr 02), b, f, by Dinyeper (GB)
Asuman Dizdar
SELİNA , ch , 2002 , bred by Erdoğan Atay, by River Special (USA), out of Mistay, by Wolf (CHI) (see 5. Sup. p : 105)
2011, barren to Akindayim (IRE)
SELUŞ , ch , 2004 , bred by Selman Erdemirci, by Mujtahid (USA), out of Limousine, by Aristocrat (GB) (see 1. Sup. to v 3, p :
102)
2011 (Feb 02), b, f, KEFALUKA by Dehere (USA)
Selman Erdemirci
SENTEE (IRE) , b , 2002 , bred by Epona Bloodstock Ltd, by Montjeu (IRE), out of No Quest (IRE), by Rainbow Quest (USA)
(see 6. Sup. p : 122)
2011 (Apr 15), b, f, PAN FLUTE by Lion Heart (USA)
Nevzat Seyok
SENZAPIOMBO , ch , 2005 , bred by Fazlı Yurdabak, by Mujtahid (USA), out of Tos Lady (IRE), by College Chapel (GB)
(see 6. Sup. p : 123)
Kemal Kırlı
2011 (Mar 09), ch, f, KIR KIZI by Flying Boy (IRE)
SEPTO , b , 2001 , bred by İlyas İlbey, by Mtoto (GB), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 6. Sup. p : 123)
2011 (Jan 08), b, f, TİTİKA by Aleko
Abdülkadir Üçeş
125
Kısraklar - Broodmares
SERAP GELİN , b , 2005 , bred by Kamil Yurdabak, by Mountain Cat (USA), out of Lady Salome (GB), by Absalom (GB)
(see 6. Sup. p : 123)
2011 (Feb 16), b, c, KULOĞLU by Okawango (USA)
Ertaç Demirgüreş
SERAPCAN , b , 1996 , bred by Galip Gençol, by Royal Bequest (CAN), out of Serkut, by Strange Love (FR) (see 6. Sup. p :
123)
2011 (Mar 10), b, c, NOĞADİT by Genç Gürkan
Coşkun Yıldız
SERENAT , gr , 2004 , bred by Talat Öner, by Baranoviçi, out of Ayşe II, by Kılıçaslan (see 4. Sup. to v 3, p : 102)
Emre Şahin
2011 (Jan 31), b, f, EMRAL by Nahar
SERENDİZ , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Wolf (CHI), out of Barlogan (GB), by Dunbeath (USA) (see 5. Sup. p : 105)
2011 (Feb 12), b, c, OTOFROCK by Out Of Control
Hatice Kaya
SERENGETI , b , 2004 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Distant Relative (IRE), out of Thalıa, by Castle Rising (GB) (see
6. Sup. p : 123)
Esra Atman Özyiğit
2011 (May 10), b, f, by Lion Heart (USA)
SERRACIM , b , 2005 , bred by Mahmut Muhammet Tunalı, by Bin Ajwaad (IRE), out of İlaydakız, by Altınörs (see 6. Sup. p :
123)
2011 (Apr 16), b, f, by Banknote (GB)
Haluk Atabek
SERRAMIN , b , 2004 , bred by Ahmet Cavcav, by Common Grounds (GB), out of Serram (IRE), by Marju (IRE) (see 6. Sup. p
: 123)
2011 (Feb 28), b, c, GIDDY by Mehmet Bora
Ahmet Cavcav
SERVİN , b , 2000 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Van Damme (IRE), out of Aysima, by Uğurtay (see 5. Sup. p : 106)
2011 (May 12), b, c, by West By West (USA)
Celal Yavuz
SESSİZ KADIN (GB) , b , 1997 , bred by Gestut Karlshof, by Winged Love (IRE), out of Scighera (GB), by Bustino (GB) (see
5. Sup. p : 106)
2011 (Feb 04), b, f, SUGARCANE by Ortak (IRE)
Hikmet Turhan Dikici
SET POINT , b , 2004 , bred by Yasemin Nur Oktay, by Distant Relative (IRE), out of Donna Trionfo (IRE), by Prince Of Birds
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 46)
2011 (May 25), b, c, AYAZ AHMET by Perfect Storm
Ferhat Oktay
SEVDİK , b , 2000 , bred by Atilla Midilli V., by Sarisaka (GB), out of Kırmızı Karanfil, by Sun Music (IRE) (see 5. Sup. p :
106)
2011,early abortion, by Sarı Lira
SEVGİHANIM , ch , 2003 , bred by Mehmet Tansı, by Galetto (FR), out of Ayşegül Hanım, by Barnato (USA) (see 6. Sup. p :
123)
2011 (Jan 29), b, c, TOKOĞLU by El Salvador
Haşim Tınas
126
Kısraklar - Broodmares
SEVİLAY , b , 2002 , bred by Mehmet Laflı, by Cristo (GB), out of Alabanda, by Al Murtajaz (USA) (see 6. Sup. p : 123)
2011 (Mar 31), b, f, ŞEYMACAN by Sea Hero (USA)
Mevlüt Taniyit
SEVİM ANA , gr , 2005 , bred by Alaattin Karaca, by Common Grounds (GB), out of Maralcan, by Barbar (see 6. Sup. p : 123)
2011 (May 13), ch, c, SCARLET FEVER by Marlin (USA)
Alaattin Karaca
SEVİMABLA , ch , 1999 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Harika V, by Mille Balles (FR) (see 5. Sup. p : 106)
İrfan Berberoğlu
2011 (Jan 20), ch, f, by Son Of Sun
SEVİMSULTAN , gr , 1999 , bred by Özkan İşgüden, by Ashford (GER), out of Mighty Fling (GB), by Generous (IRE) (see 6.
Sup. p : 124)
2011, barren to Körfezbeyi
SEVİNÇ SULTAN , ch , 2001 , bred by Şadi Sezen, by Night Shift (USA), out of Top Tarn (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 6. Sup. p : 124)
Şadi Kaan Sezen
2011 (Apr 02), b, c, by Powerscourt (GB)
SEXY LADY , b , 2002 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Swetlana, by Palace Pageant
(USA) (see 6. Sup. p : 124)
2011, no return to Gold For Lady
SEZENAY (IRE) , b , 1998 , bred by Elperefa Bloodstock, by Distinctly North (USA), out of Sable Lake (IRE), by Thatching
(IRE) (see 6. Sup. p : 124)
2011, barren to Sümen
SHAKINA , b , 2003 , bred by Osman Hattat, by Doyoun (IRE), out of Rani (IRE), by Groom Dancer (USA) (see 6. Sup. p :
124)
2011 (Mar 05), b, c, by Eagle Eyed (USA)
Fikret Kaya
SHAMO (GB) , b , 1998 , bred by Gainsborough Stud Management Ltd., by Green Desert (USA), out of Fawaayid (USA), by
Vaguely Noble (IRE) (see 6. Sup. p : 124)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Apr 15), b, f, by Divine Light (JPN)
SHANTI (GER) , b , 2005 , bred by Gestüt Schlenderhan foaled in GER and imported from U.K. in 2010, ( see Ger. SB v : 37 ),
by Monsun (GER), out of Schwarzach (GER), by Grand Lodge (USA)
2011 (Feb 20), ch, f, ALLSHANTI by Peintre Celebre (USA)
Hami Yavaş
SHAPES AND SHADOWS (USA) , b , 2000 , bred by Everest Stables Inc., by Dynaformer (USA), out of Isla Mujeres (USA),
by Crafty Prospector (USA) (see 6. Sup. p : 124)
2011, no return to Dehere (USA)
SHAR HERO , ch , 2005 , bred by Şafak Dil and Şevket Erkan Şar, by Sea Hero (USA), out of Laila Manja (IRE), by Diesis
(GB) (see 6. Sup. p : 124)
2011 (Feb 12), ch, f, TAY HERO by Carıbou
Tamer Karaduman
127
Kısraklar - Broodmares
SHARAPOVA , ch , 2003 , bred by Alfred Roidi, by Mujtahid (USA), out of Hayelah (GB), by Polish Precedent (USA) (see 6.
Sup. p : 125)
2011 (Mar 13), ch, c, by Marlin (USA)
Melih Gürsoy
SHARARA , ch , 2002 , bred by Fehamet Şeker, by Lion Cavern (USA), out of Skytech (USA), by Sky Classic (CAN) (see 4.
Sup. to v 3, p : 103)
Merih Taşbek
2011 (Jan 23), ch, c, by Fernando
SHARON (HUN) , b , 1997 , bred by Lajos Benyei Szolnok, Uhgarn, by Glenstal (USA), out of Star Horse (HUN), by Sky
(IRE) (see 6. Sup. p : 125)
2011 (May 22), b, c, by Yonaguska (USA)
Seyhan Bozkurt
SHAW AVENUE , b , 2003 , bred by Bedri Öztürk, by West By West (USA), out of Simin, by Down The Flag (USA) (see 6.
Sup. p : 125)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
2011 (Mar 19), b, f, by Abrek
SHE WADI WADI (GB) , b , 1998 , bred by Kemal Kurt, by Green Desert (USA), out of Great Inquest (GB), by Shernazar
(IRE) (see 6. Sup. p : 125)
2011, no return to Divine Light (JPN)
SHEEMAR , b , 2005 , bred by Özman Binicilik Dış Tic.Lmt.Şti., by Shrewd Idea (GB), out of Highly Desirable (IRE), by High
Top (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 77)
İsmail Baki
2011 (Mar 01), b, c, by Bosporus (IRE)
SHER (IRE) , b , 1999 , bred by James P. Staunton, by Darnay (GB), out of Onde De Choc (USA), by Roberto (USA) (see 6.
Sup. p : 125)
2011, barren to Sabırlı
SHERIFF'S POSSE (USA) , ch , 2000 , bred by Robert B. Berger, by Silver Deputy (CAN), out of Starry Val (USA), by Val
De L'orne (FR) (see 6. Sup. p : 125)
Serdal Adalı
2011 (Mar 03), ch, c, by Cuvee (USA)
SHERRY'S STAR , b , 1997 , bred by Süleyman Ergül, by Lockton (GB), out of My Sherry, by My Volga Boatman (USA) (see
6. Sup. p : 125)
2011 (Feb 01), b, f, MOUNTAIN KITTEN by Mountain Cat (USA)
Abdülhadi Çelen
SHIERO , gr , 1996 , bred by Özdemir Atman, by Castle Rising (GB), out of Sureya (IRE), by Sharpen Up (GB) (see 6. Sup. p :
125)
İlyas İlbey
2011 (Jan 26), gr, f, by Divine Light (JPN)
SHINING IMAGE (FR) , gr , 1994 , bred by Muammer Kitapçı, by George Thomas , out of Top Image (GB), by High Top
(IRE) (see 6. Sup. p : 125)
2011 (Mar 20), ch, c, CLEVER by Kavranhan
Ahmet Kavran
SHOW GIRL , ch , 2002 , bred by Ersan Özbelge, by Mujtahid (USA), out of Asos, by Gold Guard (see 6. Sup. p : 126)
2011 (Mar 20), ch, f, MISS FAVELA by Bosporus (IRE)
Erdem Bekmezci
128
Kısraklar - Broodmares
SHUHEB (GB) , ch , 2001 , bred by Darley foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 45, p : 1101 ), by
Nashwan (USA), out of Shimna (GB), by Mr. Prospector (USA)
Mustafa Selçuk San and İlyas İlbey
2011 (May 20), ch, f, by Rock Of Gibraltar (IRE)
SIBELAT (GB) , b , 1999 , bred by Roldvale Ltd., by Bijou D'inde (GB), out of Remany (GB), by Bellypha (IRE) (see 6. Sup. p
: 126)
Can Tarhanacı
2011 (Apr 04), b, f, by Win River Win (USA)
SIENA , b , 2003 , bred by Davide Franco, by Manila (USA), out of Selune (FR), by Highest Honor (FR) (see 6. Sup. p : 126)
2011, no return to Cuvee (USA)
SIERRA , b , 1998 , bred by Özdemir Atman, by Pennine Walk (IRE), out of Sun Glow, by Kalaglow (IRE) (see 6. Sup. p : 126)
2011 (Mar 15), b, c, THE FIRST FOAL by Sümen
Halil Felhan
SILENCE IS GOLDEN (GB) , ch , 1999 , bred by Mrs M. T. Dawson, by Danehill Dancer (IRE), out of Silent Girl (GB), by
Krayyan (GB) (see 6. Sup. p : 126)
2011, no return to Royal Abjar (USA)
SILENCIO , gr , 2001 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Dracula (AUS), out of Sinking Sun (GB), by Danehill (USA) (see 6.
Sup. p : 126)
2011 (Mar 09), gr, c, SÜTLÜCELİ SEMİH by Ocean Crest (USA)
İbrahim Etem Heper
SILENT BULL (USA) , b , 2001 , bred by Maple Leaf Farm, by Holy Bull (USA), out of Silent Turn (USA), by Silent Cal
(USA) (see 6. Sup. p : 126)
2011, no return to Perfect Storm
SILENT PRINCESS (USA) , b , 1996 , bred by Wafare Farm Harvey C. Vogel, by Dynaformer (USA), out of Princess J V
(USA), by Dr Blum (USA) (see 6. Sup. p : 126)
Mehmet İlker Akdeniz
2011 (Mar 21), b, c, HARD MAN by Lion Heart (USA)
Died in 2011
SILISTIC (USA) , b , 2004 , bred by Larry Cassaday & Jack D. Thompson foaled in USA and imported from USA in 2011, (see
AM.SB Electronic ), by Silic (FR), out of Idealistic Cause (USA), by Habitony (USA)
Mustafa Selçuk San and İlyas İlbey
2011 (Apr 18), b, c, by Flower Alley (USA)
SILK , b , 2003 , bred by Soner Sökmen, by Red Bishop (USA), out of Whippoorwill (USA), by Cox's Ridge (USA) (see 6. Sup.
p : 126)
2011 (May 28), b, c, RAIN OVER ME by Divine Light (JPN)
Soner Sökmen
SILVER FAST (GB) , gr , 1999 , bred by D. G. L. Llewellin, by Greensmith (GB), out of Reckless (GB), by Mystiko (USA)
(see 5. Sup. p : 108)
2011 (Jan 22), b, f, by Bosporus (IRE)
Mehmet Gündüzeli
SILVER GIRL (IRE) , gr , 1999 , bred by Airlie Stud, by Tagula (IRE), out of Track Twenty Nine (IRE), by Standaan (FR)
(see 6. Sup. p : 126)
2011 (Feb 23), ch, c, RANDOM SCORE by Always A Classic (CAN)
129
Osman Topçu
Kısraklar - Broodmares
SILVER GLEAM , gr , 2005 , bred by Ömer Halim Aydın, by Bin Ajwaad (IRE), out of Silver Glint (USA), by Dayjur (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 205)
2011, no return to All For Osman
SILVER GLINT (USA) , gr , 2000 , bred by Eaglestone Farm Inc., by Dayjur (USA), out of Silver Glitz (USA), by Grey Dawn
II (FR) (see 6. Sup. p : 127)
Ömer Halim Aydın
2011 (Feb 11), gr, c, by Scarface
SILVER METER (IRE) , gr , 1999 , bred by Mrs C. L. Weld, by Brief Truce (USA), out of Inisfail (IRE), by Persian Bold
(IRE) (see 5. Sup. p : 109)
Yaşar Çevik
2011 (Feb 18), gr, c, HIDIR CAN by River Special (USA)
SILVER RAIN , b , 2003 , bred by Kaya Erkkul, by Manila (USA), out of Yörük Kızı, by Barbar (see 6. Sup. p : 127)
2011 (Feb 19), b, c, AÇIK BEY by Bekmezbey
Atilla Keskin
SILVER SPEED (GB) , gr , 1999 , bred by Roseland Thoroughbreds, by Thatching (IRE), out of Fleuve D'or (IRE), by Last
Tycoon (IRE) (see 6. Sup. p : 127)
2011, barren to Evoke (USA)
SILVERINE (USA) , b , 2001 , bred by Robert E. Meyerhoff, by Silver Deputy (CAN), out of Special Broad (USA), by Broad
Brush (USA) (see 5. Sup. p : 109)
2011,early abortion, by Okawango (USA)
SIMBATU (GB) , b , 1997 , bred by Ahmed M.Foustok, by Muhtarram (USA), out of Kantado (IRE), by Saulingo (GB) (see 6.
Sup. p : 127)
2011 (Mar 24), b, c, ARMY OF FORTUNE by Yonaguska (USA)
İrfan Suat Kutlu
SIMELE , ch , 2000 , bred by Tarık Aydın, by Always A Classic (CAN), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (see 6. Sup. p
: 127)
2011 (May 04), ch, f, FULL TIME LUCKY by Cuvee (USA)
Tarık Aydın
SIMPATICA , b , 2002 , bred by İsmail Tiritoğlu, by Mujtahid (USA), out of Fleuretta (USA), by The Minstrel (CAN) (see 6.
Sup. p : 127)
İsmail Hakkı Tiritoğlu
2011 (Feb 08), b, c, BEST IRISH by Irish Shuttle (IRE)
SIMPLY THE BEST , b , 2003 , bred by Atilla Özsoy, by Sri Pekan (USA), out of Sadler's Fly (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 5. Sup. p : 109)
2011, no return to Victory Gallop (CAN)
SING A SONG , b , 1999 , bred by Mustafa Kura, by Sun Music (IRE), out of Vınya Del Mar, by My Volga Boatman (USA)
(see 6. Sup. p : 127)
Abdülkadir Üçeş
2011 (May 15), b, c, KADBEY by Eagle Eyed (USA)
SINGLE VOTE (GB) , b , 2005 , bred by Juddmonte Farms Limited, by Pivotal (GB), out of Singleton (GB), by Singspiel
(IRE) (see 6. Sup. p : 127)
2011, no return to Lion Heart (USA)
130
Kısraklar - Broodmares
SIRDAŞ (GB) , ch , 1999 , bred by Whitsbury Manor Stud, by Bahamian Bounty (GB), out of Toast (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 6. Sup. p : 127)
Nilay Karadağ
2011 (Mar 05), ch, f, by All The Good (IRE)
SIRENITA , b , 1993 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Castle Rising (GB), out of Makita, by Rugged (GB) (see 4.
Sup. to v 3, p : 107)
2011 (Feb 19), ch, f, by Divine Light (JPN)
Mustafa Ergin
SIRNAŞIK , b , 2000 , bred by Yakup Ahmet Çubukçu, by Red Bishop (USA), out of Hayırlısı, by My Volga Boatman (USA)
(see 6. Sup. p : 128)
2011 (May 22), b, c, by Mountain Cat (USA)
Bülent Utkun
SIXTH SENSE , ch , 2003 , bred by Ahmet Kavran, by Kavranhan, out of Black Lıghtenıng, by Yemken (GB) (see 6. Sup. p :
128)
2011 (Feb 25), b, c, SON OF BUCKS by Unaccounted For (USA)
Ahmet Kavran
SİDNEY , b , 2007 , bred by Adem Erdölek, by Eagle Eyed (USA), out of L' Arita (FR), by Arazi (USA) (see 3. Sup. to v 3, p :
66)
2011 (Mar 04), b, c, ŞİMŞEK MC QUEEN by Sri Pekan (USA)
Adem Erdölek
SİLGA , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Pennine Walk (IRE), out of Italy (GB), by Slew O'gold (USA) (see 6. Sup. p :
128)
2011 (Mar 15), b, f, by Tabasco
Besire Gündüzeli
SİLVA , ch , 2006 , bred by Tarık Aydın, by Karelin (IRE), out of Celerity, by Rakan (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 26)
2011 (Mar 08), ch, f, by Bosporus (IRE)
Murat Öztürk
SİNCAP KIZ , b , 2005 , bred by Orhan Bekmezci, by Sri Pekan (USA), out of Danehill Flame (IRE), by Danehill (USA) (see
6. Sup. p : 128)
2011 (Mar 20), b, f, by Bekmezbey
Murat Bekmezci
SİNEMCAN , ch , 1999 , bred by Burhan Sölpük, by Lockton (GB), out of Biliyormusunuz Kim, by Vidar (see 5. Sup. p : 110)
2011 (Mar 29), ch, f, ÇAKOMO by Last Son
Ergün Almaz
SİYAH BEYAZ , b , 2002 , bred by Oktay Serici, by Distant Relative (IRE), out of Dooze (IRE), by Marju (IRE) (see 6. Sup. p :
128)
Mehmet Şerif Kanık
2011 (Mar 17), b, f, by Lion Heart (USA)
SİYAH ORFE , b , 2002 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Marlin (USA), out of Regatta (GB), by Mtoto (GB) (see 6. Sup.
p : 128)
2011 (Mar 20), b, c, ŞET OĞLU by Divine Light (JPN)
Vahan Garo Kuyumciyan
SKIHAWN (IRE) , ch , 2000 , bred by Ballylinch Stud, by In The Wings (GB), out of Orange Grouse (IRE), by Taufan (USA)
(see 6. Sup. p : 128)
2011, no return to Cuvee (USA)
131
Kısraklar - Broodmares
SKY , ch , 2005 , bred by Ayşe Sağman, by My Volga Boatman (USA), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 6. Sup. p : 128)
2011 (May 05), b, c, ASLAN YÜREKLİ by Powerscourt (GB)
Ayşe Sağman
SKY BEAUTY , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Bin Ajwaad (IRE), out of Alicia, by My Volga Boatman (USA) (see 6.
Sup. p : 128)
Levent Sarıkaya
2011 (Apr 07), b, c, by Lion Heart (USA)
SKY WATER , b , 1997 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Son Pardo (GB), out of Swagger Lady (GB), by Tate Gallery (USA)
(see 6. Sup. p : 129)
2011 (Jan 20), ch, f, CORDELYA STAR by Strike The Gold (USA)
Mustafa Mehmet İlhan
SKYGGER , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Peintre Celebre (USA), out of Yearn (IRE), by In The Wings (GB) (see 6. Sup.
p : 129)
2011 (Feb 23), b, c, by Divine Light (JPN)
Kemal Kurt
SLAM'S LEGEND (USA) , ch , 2005 , bred by Ecurie Haras De Meautry foaled in USA and imported from FR in 2011, ( see
Am. SB v : 32 ), by Grand Slam (USA), out of England's Legend (FR), by Lure (USA)
Begüm Atman Karataş
2011 (Feb 15), ch, f, by Green Tune (USA)
SLY (GER) , b , 1998 , bred by H. Greis foaled in GER and imported from FR in 2010, ( see Ger. SB v : 35, p : 677 ), by
Monsun (GER), out of Septima (GER), by Touching Wood (USA)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Mar 29), b, f, by Divine Light (JPN)
SMARTY FACE , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Mountain Cat (USA), out of Racing Heart (GB), by Pursuit Of Love (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 138)
2011 (Apr 15), b, f, by Cuvee (USA)
Kemal Kurt
SMILING EYES (GB) , b , 2000 , bred by Haras de La Perelle, by Mark Of Esteem (IRE), out of O'slewmova (USA), by
Seattle Slew (USA) (see 6. Sup. p : 129)
Mehmet İlker Akdeniz
2011 (May 20), b, c, by Yonaguska (USA)
SNIPER , b , 2001 , bred by Hasan İbrahim Sarıgöllü, by Pennine Walk (IRE), out of Cin, by Yemken (GB) (see 6. Sup. p : 129)
2011,early abortion, by Okawango (USA)
SOLITARY , b , 2005 , bred by Nevzat Seyok, by Manila (USA), out of Cybill (IRE), by Law Society (USA) (see 1. Sup. to v 3,
p : 39)
Mustafa Avcı
2011 (Mar 16), b, f, RIHANNA by Sümen
SOLMAZGÜL , b , 2005 , bred by Naci Birsen, by Ocean Crest (USA), out of İnitay, by Hoy (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 84)
2011 (Feb 18), b, f, MAHALLELİ by Mahalle Çocuğu
Naci Birsen
SON DÜZLÜK , b , 2005 , bred by Mehmet Kurt, by Red Bishop (USA), out of Mırror's Secret, by The Best (see 1. Sup. to v 3,
p : 112)
2011 (Feb 26), ch, c, BALAMİR by Shınıng Wolf
Ahmet Kavran
132
Kısraklar - Broodmares
SOOTHSAY (IRE) , b , 2003 , bred by Maurice Burns, by Mujadil (USA), out of Second Omen (GB), by Rainbow Quest
(USA) (see 6. Sup. p : 130)
Serdal Adalı
2011 (Feb 27), b, f, by Royal Abjar (USA)
SOPRAN , ch , 1997 , bred by Turhan Türeray, by Civan, out of Yetim I, by Nurcivan (see 6. Sup. p : 130)
İsmail Hadioğlu
2011 (Feb 25), ch, c, by Lion Heart (USA)
SOPRAN GATH (ITY) , b , 2003 , bred by Scuderia Alessia, by Galileo (IRE), out of Theano (IRE), by Thatching (IRE) (see 6.
Sup. p : 130)
2011 (May 17), b, f, ONLINE SCORE by Victory Gallop (CAN)
Osman Topçu
SOPRAN HEART (IRE) , b , 2002 , bred by Azienda Agricola S. Uberto In Cerrecchia SRL, by Barathea (IRE), out of Foolish
Heart (IRE), by Fools Holme (USA) (see 6. Sup. p : 130)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Feb 02), b, c, by Divine Light (JPN)
SORGUN KIZI , b , 1999 , bred by Nevzat Ünlü, by Mujtahid (USA), out of Pearl, by Al Murtajaz (USA) (see 5. Sup. p : 111)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
2011 (Mar 06), b, c, PISTORIUS by Win River Win (USA)
SORRY , b , 1992 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Majestic Endeavour (CAN), out of Canan , by Strange Love (FR) (see 5.
Sup. p : 111)
Sait Varlı
2011 (May 09), b, c, SOLO PLAYER by Muratcan
SOUND OF SEABIRD (GB) , b , 1999 , bred by P. and Mrs Venner, by Atraf (GB), out of Sharper Still (GB), by Sharpen Up
(GB) (see 6. Sup. p : 130)
2011 (Apr 21), b, c, ÇAKALTEPELİ by Royal Abjar (USA)
Mustafa Gediz
SOUTHERN (USA) , ch , 2002 , bred by Payson Stud, Inc, by Southern Halo (USA), out of Bella Madame (CHI), by Dancing
Groom (USA) (see 6. Sup. p : 130)
2011,early abortion, by Sri Pekan (USA)
SOYLU SATICI (IRE) , b , 1999 , bred by Camogue Stud Ltd, by Pennekamp (USA), out of Royal Rumpus (IRE), by Prince
Tenderfoot (USA) (see 6. Sup. p : 130)
Maçkolik (Kokteyl) İnternet Hiz.Tic.Ltd.Şti.
2011 (Feb 16), ch, f, by Royal Abjar (USA)
SÖMEKKIZ , ch , 2006 , bred by Mert Yayıncılık Ltd, by Mujtahid (USA), out of Ladyisa Genius (USA), by Beau Genius
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 79)
2011,f,dead, by Lion Heart (USA)
Died in 2011
SPANISH SONG (USA) , b , 2003 , bred by T. F. VanMeter, Henrickson & Lowenbaum, by Brahms (USA), out of St Clair
Ridge (IRE), by Indian Ridge (IRE) (see 6. Sup. p : 131)
2011, barren to Prınce Of Eulleup
SPECTRA , b , 2002 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Fantastic Fellow (USA), out of Silk Route (USA), by Shahrastani
(USA) (see 6. Sup. p : 131)
2011 (Feb 01), ch, f, GÜRCÜKIZI by Goldat (GB)
Sadun Oktav
133
Kısraklar - Broodmares
SPECTRUM QUEST , b , 2001 , bred by Nuri Fuat Başak, by Spectrum (IRE), out of Kidston Lass (IRE), by Alzao (USA) (see
6. Sup. p : 131)
2011 (Mar 15), b, c, YÜREKLİ by My Relatıve
Nedim Kisbu
SPEEDY GIRL , b , 1998 , bred by Davide Franco, by Wolf (CHI), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see 6. Sup. p : 131)
2011, no return to Lion Heart (USA)
SPOT , b , 2004 , bred by Yavuz Gülerce, by Sri Pekan (USA), out of Magical Dust (IRE), by Magical Wonder (USA) (see 6.
Sup. p : 131)
İlhan Cinoğlu
2011 (Mar 10), b, c, FIRST KHAN by Akindayim (IRE)
SPRING GIRL , b , 2005 , bred by İbrahim Gökbaş, by Sümen, out of Speedy Gırl, by Wolf (CHI) (see 1. Sup. to v 3, p : 163)
İbrahim Gökbaş
2011 (Feb 25), b, c, by Divine Light (JPN)
SPRING LADY , b , 1999 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Agam (FR), out of Royal Sprıng, by Royal Shiraz (GB) (see 5.
Sup. p : 113)
İklimya Tetik
2011 (Feb 05), ch, f, by Mohan
SRI LANKA , b , 2004 , bred by Tülin Beydili Özkan, by Sri Pekan (USA), out of Ninni, by Laughing Matter (USA) (see 6.
Sup. p : 131)
2011 (Jan 19), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Tülin Beydili Özkan
ST CLAIR RIDGE (IRE) , ch , 1996 , bred by Dr. T. J. Molony foaled in IRE and imported from USA in 2011, ( see GSB v : 43,
p : 2364 ), by Indian Ridge (IRE), out of St Clair Star (IRE), by Sallust (IRE)
Levent Sarıkaya
2011 (Apr 14), ch, c, by Tale Of The Cat (USA)
STAGE DOOR EAST , ch , 1991 , bred by Muammer Kitapçı, by Yemken (GB), out of Keep Shining (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (see 6. Sup. p : 132)
Muammer Kitapçı
2011 (Feb 06), ch, c, by Cuvee (USA)
STANDS TO REASON (USA) , b , 1999 , bred by Gainsborough Farm LLC, by Gulch (USA), out of Sheer Reason (USA), by
Danzig (USA) (see 6. Sup. p : 132)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
2011 (May 19), b, c, by Kurtaran (IRE)
STAR BABY , ch , 2001 , bred by Mehmet Kurt, by Thunder Bolt I, out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see 5.
Sup. p : 113)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
2011 (Feb 17), ch, f, ALONE QUEEN by Dilum (USA)
STAR FLICKER (CAN) , b , 1999 , bred by Gustav Schickedanz, by Woodman (USA), out of Little Star Vicky (CAN), by
Bold Ruckus (USA) (see 6. Sup. p : 132)
2011, no return to Sri Pekan (USA)
STAR OF BENAZİR , b , 2005 , bred by Mehmet Turan, by Manila (USA), out of Tempo Forzando (GB), by Forzando (GB)
(see 1. Sup. to v 3, p : 172)
Cengizhan Doğan and Sercan Kavuşan
2011 (Jan 14), b, c, NARKOZ by Mountain Cat (USA)
134
Kısraklar - Broodmares
STARBUST , ch , 2004 , bred by Ali Nur Kutnak, by Mujtahid (USA), out of Ümran, by Eastern Star (see 6. Sup. p : 132)
2011,slipped foal, by Yonaguska (USA)
STARLARKS (IRE) , b , 2006 , bred by Stourbank Stud foaled in IRE and imported from USA in 2010, ( see GSB v : 46 ), by
Mujahid (USA), out of Violet (IRE), by Mukaddamah (USA)
Tevfik Çelikoğlu
2011 (Apr 15), ch, c, by Giant's Causeway (USA)
STARLINE (GER) , ch , 2001 , bred by Gestut Eulenberger Hof, by Trempolino (USA), out of Santina (GER), by Gimont
(GER) (see 6. Sup. p : 132)
2011,early abortion, by Sri Pekan (USA)
STEEL GIRL , b , 2000 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Shining Steel (GB), out of Dısco Gırl, by Thatching (IRE) (see 6.
Sup. p : 132)
2011 (Jan 31), ch, f, LADY MITA by Lion Heart (USA)
Hikmet Ali Ataman
STEEL HEART , ch , 2002 , bred by Şerafettin Gedik, by Shining Steel (GB), out of Saravilla, by Villeroy I (FR) (see 6. Sup. p
: 132)
2011 (Feb 16), b, f, QUEEN OF KADİRLİ by Powerscourt (GB)
Abdullah Akalın
STELLAR VALENTINE (USA) , b , 2003 , bred by Robert N. Clay & Stud TNT, by Belong To Me (USA), out of Stellarina
(USA), by Pleasant Colony (USA) (see 6. Sup. p : 132)
2011 (Feb 21), b, f, by Strike The Gold (USA)
Türker Demir
STEPHANOOTZ (USA) , b , 2002 , bred by Paul Smith foaled in USA and imported from FR in 2011, ( see Am. SB v : 32 ), by
Afternoon Deelites (USA), out of Tippecanoe Creek (USA), by Olympio (USA)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (May 13), b, f, by Jeremy (USA)
STOP THE TRAFFIC (IRE) , b , 1997 , bred by Patrick M Ryan, by College Chapel (GB), out of Miss Bagatelle (GB), by
Mummy's Pet (GB) (see 6. Sup. p : 133)
2011 (Mar 27), b, c, PEAKPOINT by Dehere (USA)
Ali Topal
STORM TO STORM (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs K. Prendergast, by Alhaarth (IRE), out of Better Folly (IRE), by Rhoman
Rule (USA) (see 6. Sup. p : 133)
2011, barren to Evoke (USA)
STRAVINIA (USA) , ch , 2002 , bred by Syd Belzberg & Budget Stable, by Stravinsky (USA), out of Tuviah (USA), by
Eastern Echo (USA) (see 6. Sup. p : 133)
2011 (Feb 01), b, f, LILY PAD by Unaccounted For (USA)
Nevzat Seyok
STRAVINSKYRHYTHM (USA) , b , 1999 , bred by C. Gibson Downing & Ashford Stud, by Rhythm (USA), out of Majestic
Fire (USA), by Green Dancer (USA) (see 5. Sup. p : 114)
2011 (Jan 17), b, f, by Kıng Bıshop
Alsem Charles Roidi
STREET LINA (FR) , gr , 1994 , bred by Mr J. L. Lagardere, by Linamix (FR), out of Street Opera (GB), by Sadler's Wells
(USA) (see 6. Sup. p : 133)
Tevfik Çelikoğlu
2011 (Apr 18), gr, f, by Lion Heart (USA)
135
Kısraklar - Broodmares
STRUCTURE , ch , 1998 , bred by Özkan İşgüden, by Mutamanni (GB), out of Smart As Paint (USA), by Caerleon (USA) (see
6. Sup. p : 133)
2011, barren to Velociraptor (GB)
STYGIAN (USA) , ch , 1994 , bred by Juddmonte Farms, by Irish River (FR), out of Sin Lucha (USA), by Northfields (USA)
(see 6. Sup. p : 133)
2011,early abortion, by Perfect Storm
SU DAMLASI , b , 2003 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Royal Abjar (USA), out of Su I, by Ay
Tudor (see v : 3, p : 189)
2011, barren to Divine Light (JPN)
SU DANSI , ch , 2005 , bred by Can Polat Eyigün, by River Special (USA), out of Data, by Barnato (USA) (see 6. Sup. p : 133)
2011,early abortion, by Castello (IRE)
SUBSCRIPTION , b , 2002 , bred by Musa Demirsel, by West By West (USA), out of Golden Wolf, by George Thomas (see 6.
Sup. p : 133)
2011 (Mar 02), b, f, CIRCASSIAN GIRL by Carıbou
Tamer Karaduman
SUDECAN , ch , 2000 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Lockton (GB), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 6. Sup. p :
133)
2011 (Mar 24), b, c, GÖLMARMARA by Win River Win (USA)
Fatma Şanslı
SUDENAZ , ch , 2002 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Mujtahid (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 6. Sup. p :
133)
2011, barren to Sabırlı
SUE'S FORGOT ME (IRE) , b , 1996 , bred by Paul Monaghan, by Bluebird (USA), out of Suekar (IRE), by Don't Forget Me
(IRE) (see 5. Sup. p : 115)
2011 (Jun 10), b, f, by Perfect Storm
Abdurrahman Polat
SUELINN , b , 2004 , bred by Belma Tezcanlılar (Binici) and Orhan Eraksan, by Sea Hero (USA), out of Su I, by Ay Tudor (see
6. Sup. p : 134)
Taci Tezcanlılar and Cevriye Mehtap Yargı
2011 (Mar 22), b, c, by Scarface
SUGAR FREE , b , 2006 , bred by Ali Samsa Karamehmet, by Bin Ajwaad (IRE), out of Şeker Ayak, by Karpit (see 2. Sup. to
v 3, p : 138)
2011, barren to Doğu (FR)
SULTANİYE , ch , 2002 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by River Special (USA), out of Shara, by Cock Robin (USA) (see 6.
Sup. p : 134)
2011,early abortion, by Powerscourt (GB)
SUMMER BREEZE , ch , 2005 , bred by Eda Özlem Suyolcu, by Royal Abjar (USA), out of Berceste, by Handsome Star
(IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 22)
2011 (Mar 09), b, c, by Powerscourt (GB)
Recai Bülüktimur
136
Kısraklar - Broodmares
SUMMER SUN , b , 2004 , bred by Mustafa Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Cosset, by Cossack Guard (USA) (see 1. Sup.
to v 3, p : 38)
2011, barren to Sri Pekan (USA)
SUMMERSTRAND (IRE) , b , 2005 , bred by Darley foaled in IRE and imported from U.K. in 2011, ( see GSB v : 46, p : 246
), by Cape Cross (IRE), out of Flamelet (USA), by Theatrical (IRE)
2011 (Mar 15), b, c, KING OF GULERCE by Nayef (USA)
Hami Yavaş
SUMRU , gr , 2004 , bred by Fatma Şanslı, by Barnato (USA), out of Buse, by Gerald Martin (IRE) (see 6. Sup. p : 134)
2011, barren to Win River Win (USA)
SUN CAT , b , 2007 , bred by Mustafa Berberoğlu, by Mountain Cat (USA), out of Sun Shines East (USA), by Eastern Echo
(USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 117)
Mustafa Berberoğlu
2011 (Feb 19), ch, c, by Strike The Gold (USA)
SUN CHILD (USA) , b , 1997 , bred by Mueller Farms, by Beau Genius (USA), out of Choral Minister (USA), by Deputy
Minister (CAN) (see 6. Sup. p : 134)
Mine Koyuncuoğlu
2011 (Feb 17), b, f, by Dehere (USA)
SUN OF PARADISE , b , 2003 , bred by Fatine Özsoy, by Eagle Eyed (USA), out of Donna Vittoria (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see v : 3, p : 51)
2011 (Mar 10), b, f, by Powerscourt (GB)
Fatine Özsoy
SUN SHINES EAST (USA) , ch , 1996 , bred by John Hettinger, by Eastern Echo (USA), out of Balakhna (FR), by Tyrant
(USA) (see 6. Sup. p : 134)
Mustafa Berberoğlu
2011 (Apr 27), b, c, by Mountain Cat (USA)
SUN STORM , ch , 2004 , bred by Haluk Zekai Erkal, by Royal Abjar (USA), out of Charnwood Queen (GB), by Cadeaux
Genereux (GB) (see 5. Sup. p : 115)
2011 (Feb 21), b, f, MİNALYA by Powerscourt (GB)
Abdulkerim Üçeş
SUNDAY'S CHAPEL (IRE) , ch , 1998 , bred by Eddie Fitzpatrick, by College Chapel (GB), out of Lady Ingrid (GB), by
Taufan (USA) (see 6. Sup. p : 134)
2011 (Mar 28), b, f, by Win River Win (USA)
Mehmet Gündüzeli
SUNTASACH (USA) , b , 2004 , bred by Strathmore International Ltd, by War Chant (USA), out of Kentucky Lill (USA), by
Raise A Native (USA) (see 6. Sup. p : 135)
2011 (Jan 28), b, c, by Yonaguska (USA)
Adem Erdölek
SUPER GIRL , b , 2001 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Ocean Crest (USA), out of Aysima, by Uğurtay (see 6. Sup. p : 135)
2011 (May 03), b, c, ZİNAR by Sea Hero (USA)
Mahmut Korkmaz
SUR LES POINTES (IRE) , b , 2000 , bred by Orpendale and Swettenham Stud, by Sadler's Wells (USA), out of Sequel (IRE),
by Law Society (USA) (see 5. Sup. p : 116)
2011 (Jan 30), b, c, WHENTHEMUSICSTOPS by Bin Ajwaad (IRE)
137
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
Kısraklar - Broodmares
SURVIVOR , b , 2000 , bred by Hüseyin Türkarslan, by Doyoun (IRE), out of Show Tıme I, by Eastern Star (see 6. Sup. p :
135)
2011 (Apr 24), b, c, THE SOLAR by Mountain Cat (USA)
Hüseyin Türkarslan
SÜMEYRA HANIM , ch , 2005 , bred by Mustafa Şişman, by Lugano, out of Silga, by Pennine Walk (IRE) (see 6. Sup. p :
135)
2011 (Mar 11), ch, f, by Sabırlı
Yavuz Yılmaz
SÜS BİBERİ , b , 2003 , bred by Mehmet Ali Beycan, by Bin Ajwaad (IRE), out of Gülhanım II, by Üni (see 6. Sup. p : 135)
Müthiş Ölçer
2011 (Jan 25), b, f, ESPRESSO by Yavuz Star
SÜSEN , b , 2003 , bred by Şükrü Keklikoğlu, by Private Tender (GB), out of Free Spirit, by Tüten (see 6. Sup. p : 135)
Şükrü Keklikoğlu
2011 (Mar 07), b, f, by Eagle Eyed (USA)
SWEET FALCON , b , 2001 , bred by Ali Şahin, by Always A Classic (CAN), out of Kutlu Melek, by Bachelor Party (IRE)
(see 6. Sup. p : 135)
2011 (Feb 07), b, c, by Hıgh Court
Ali Şahin
SWILLY (USA) , b , 1998 , bred by Dr. Carlos Vittadini foaled in USA and imported from U.K. in 2010, ( see Am. SB v : 36 ),
by Irish River (FR), out of Northern Naiad (FR), by Nureyev (USA)
Fazlı Yurdabak
2011 (Mar 12), b, f, by Holy Roman Emperor (IRE)
SWORD TIGRESS (GER) , b , 2002 , bred by Gestüt Wittekindshof foaled in GER and imported from FR in 2011, ( see Ger. SB
v : 36 ), by Tiger Hill (IRE), out of Sappho (GER), by Windwurf (GER)
Levent Sarıkaya
2011 (Mar 18), b, f, by Montjeu (IRE)
SYLVIANI (GB) , b , 1998 , bred by Ballerine Partnership, by Ashkalani (IRE), out of Ballerine (USA), by Lyphard's Wish
(FR) (see 6. Sup. p : 136)
Serdal Adalı
2011 (Feb 18), ch, f, by West By West (USA)
SYRIE (USA) , gr , 2000 , bred by Dr. Carlos Vittadini foaled in USA and imported from U.K. in 2010, ( see Am. SB v : 37 ),
by Cozzene (USA), out of Northern Naiad (FR), by Nureyev (USA)
2011 (Apr 17), gr, f, ŞAM ŞEKERİ by King Charlemagne (USA)
Adnan Keskin
ŞAHİNAZ (GB) , gr , 1996 , bred by Mrs Doris Violet and Blackwell , by Efisio (GB), out of Little Mercy (GB), by No Mercy
(GB) (see 5. Sup. p : 117)
Ahmet Aydın Doğan
2011 (Mar 07), gr, c, by Unaccounted For (USA)
ŞAHİNAZIN , gr , 2004 , bred by Ahmet Aydın Doğan, by Sea Hero (USA), out of Şahinaz (GB), by Efisio (GB) (see 6. Sup. p
: 136)
Ahmet Aydın Doğan
2011 (Apr 09), b, c, by Eagle Eyed (USA)
ŞAHMERAL , ch , 2005 , bred by Ali Erol and Aydan Has, by Sun Music (IRE), out of Cleo Sorella, by My Volga Boatman
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 36)
2011 (Jan 12), ch, f, WINŞAH by Win River Win (USA)
Nihat Has
138
Kısraklar - Broodmares
ŞARKÖYLÜ , ch , 2000 , bred by Can Saltukoğlu, by River Special (USA), out of Mılady, by On The Rocks (see 6. Sup. p :
136)
Kamil Kılınç
2011 (Mar 18), ch, c, KABUS by Popular Demand
ŞEHRAZAT , b , 2005 , bred by Şemsi Ağırtaş, by Sun Music (IRE), out of Fezleke, by Indian Ridge (IRE) (see 6. Sup. p : 136)
Naim İşgören
2011 (Apr 27), b, c, SALVATION by Bin Ajwaad (IRE)
ŞEKER AMBER , ch , 1990 , bred by Ahmet Yücel Birol, by Bachelor Party (IRE), out of Bo Brown (FR), by Arctic Tern
(USA) (see 5. Sup. p : 117)
2011 (Jan 21), b, f, TUHU AMBER by Tuhu Dayı
Necdet Özbek
Died in 2011
ŞEKER AYAK , ch , 1995 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Karpit, out of Ülhatun, by Çukurova (see 5. Sup. p : 117)
2011 (Jan 21), b, f, by Doğu (FR)
Ali Samsa Karamehmet
ŞEKER AYŞE , gr , 2003 , bred by Hasan Selçuk Ekinci, by Barnato (USA), out of Elma, by Tünkut (see 6. Sup. p : 136)
2011 (Mar 15), gr, c, by Victory Gallop (CAN)
Hasan Selçuk Ekinci
ŞEKERNENE , gr , 2004 , bred by Bedri Öztürk, by Manila (USA), out of Yakutiye, by Dersim (see 6. Sup. p : 136)
Bebek İnşaat San.Tic.Ltd.Şti
2011 (Apr 16), b, f, by Abrek
ŞERBETLİ , b , 2002 , bred by Alaattin Çoban, by Common Grounds (GB), out of Tanui (GB), by Hernando (FR) (see 6. Sup. p
: 136)
Raşit Tevfik Şerifoğlu
2011 (Apr 17), b, c, NIKOLAYEV by Mountain Cat (USA)
ŞIPSEVDİ , gr , 1994 , bred by Osman Çıkıllı, by Laughing Matter (USA), out of Benimsin, by Strange Love (FR) (see 6. Sup.
p : 137)
2011 (Mar 05), b, f, ESKİŞEHİR by Dehere (USA)
Erman Çıkıllı
Died in 2011
ŞÖVGEN , ch , 2000 , bred by İnanç Köse, by Barnato (USA), out of Aşkım, by Laughing Matter (USA) (see 6. Sup. p : 137)
2011 (Mar 20), b, c, ÇİKOKBEYİ by Eagle Eyed (USA)
Erol Çoklar
TAFFY , b , 1999 , bred by Umur Tamer, by Mujtahid (USA), out of Akasva (FR), by Akarad (FR) (see 6. Sup. p : 137)
Mustafa Metin Kayıkçı
2011 (Mar 01), b, f, CUFF by Bin Ajwaad (IRE)
TAHİTİ , b , 1996 , bred by Semiral Bilbaşar, by Barbar, out of Mercedes I, by Simge (see 6. Sup. p : 137)
2011 (Jan 29), b, c, by Mountain Cat (USA)
Can Necmettin Güven
TAJARIB (IRE) , gr , 1990 , bred by Erdoğan Şenocaklı, by Last Tycoon (IRE), out of Turkish Treasure (USA), by Sir Ivor
(USA) (see 5. Sup. p : 118)
Erdoğan Şenocaklı
2011 (Feb 17), b, f, by Mountain Cat (USA)
TAKE IT EASY , b , 2002 , bred by Gürhan Şevket Özbelge, by Always A Classic (CAN), out of Sense Of Urgency (USA), by
Quest For Fame (GB) (see 6. Sup. p : 137)
Gürhan Şevket Özbelge
2011 (Mar 08), b, f, by Strike The Gold (USA)
139
Kısraklar - Broodmares
TALIA ROSE , b , 2003 , bred by Tülay Yurdabak, by Kalanisi (IRE), out of Shatalia (USA), by Shahrastani (USA) (see 6. Sup.
p : 138)
2011 (Feb 27), ch, c, PRINCE DESTAN by Cuvee (USA)
Tülay Yurdabak
TALULAH , ch , 2006 , bred by Ökkeş Sadık Necmettin Eliyeşil, by Nursultan, out of Kit Kat, by Karayel (see 2. Sup. to v 3, p
: 74)
Adem İpek
2011 (Apr 24), b, c, INVADE by Popular Demand
TAMANGO (USA) , b , 1998 , bred by Brereton C. Jones, by West By West (USA), out of Dayjur's M.d. (USA), by Dayjur
(USA) (see 6. Sup. p : 138)
2011,early abortion, by Divine Light (JPN)
TAMERİNKIZI (IRE) , b , 1999 , bred by M. Bourke, by Petorius (IRE), out of Short Stay (GB), by Be My Guest (USA) (see
6. Sup. p : 138)
2011 (Apr 13), ch, c, by Ocean Crest (USA)
Hasan Kahraman Erturgut
TAMINAS GIFT (GB) , b , 2002 , bred by Newsells Park Stud, by Giant's Causeway (USA), out of Tamise (USA), by Time
For A Change (USA) (see 6. Sup. p : 138)
2011 (May 07), ch, f, KEYFE DEĞER by Strike The Gold (USA)
Muzaffer Buğdaycı
TANEM , b , 2000 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Lockton (GB), out of Galaxy II, by Bachelor Party (IRE) (see 6. Sup. p :
138)
2011 (Mar 10), ch, f, FASTEST GIRL by Bosporus (IRE)
Engin Alagöz
TANIŞIĞI , b , 1997 , bred by İsmail Hadioğlu, by Holding Society (GB), out of Shilsila (GB), by Darshaan (GB) (see 5. Sup. p
: 119)
İsmail Hadioğlu
2011 (Feb 21), b, c, by Yonaguska (USA)
TANYERİ , b , 2003 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by West By West (USA), out of Asliko, by Hoy (GB) (see 6. Sup. p : 138)
Ayşe Seda Özbelge
2011 (Mar 11), b, f, by Perfect Storm
TAPO , b , 2000 , bred by Francesco Sponza, by Inchinor (GB), out of Welsh Glory (FR), by Le Glorieux (GB) (see 6. Sup. p :
138)
2011 (Apr 26), ch, f, by Lion Heart (USA)
Francesco Sponza
TARHAN (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Victory Note (USA), out of Ballyhara (GB), by Pharly (FR)
(see 6. Sup. p : 139)
2011 (Apr 14), b, c, OUR DAY by Sabırlı
Burcu Filibeli
TARHUNDAS , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Miswaki (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal Academy (USA)
(see 6. Sup. p : 139)
2011 (Apr 03), b, f, DİLŞAR SULTAN by Powerscourt (GB)
Şevket Erkan Şar
TATAR DANSÇISI (IRE) , b , 1998 , bred by Airlie Stud and Widden Stud, by Shareef Dancer (USA), out of Sleeping Beauty
(GB), by Mill Reef (USA) (see 6. Sup. p : 139)
2011 (Jan 30), b, f, by Marlin (USA)
Muzaffer Bayar
140
Kısraklar - Broodmares
TAYYARECİ (IRE) , ch , 1997 , bred by London Thoroughbred and Services Ltd , by Primo Dominie (GB), out of Manhattan
Sunset (USA), by El Gran Senor (USA) (see 6. Sup. p : 139)
2011 (Jan 22), ch, c, by Perfect Storm
Mehmet Sabri Tuncer and Kerem Erensoy
TEARFUL (USA) , b , 2003 , bred by Cobra Farm, by Woodman (USA), out of Angel's Tearlet (CAN), by Silver Deputy
(CAN) (see 6. Sup. p : 139)
Serdal Adalı
2011 (Feb 21), b, f, by Okawango (USA)
TEASE (USA) , b , 1991 , bred by William M. Backer, by Clever Trick (USA), out of Dainty Dotsie (USA), by Olden Times
(USA) (see 5. Sup. p : 120)
2011, barren to Scarface
TEK STAR , gr , 2002 , bred by Zelkif Öcal, by Lear White (USA), out of Balca, by Cock Robin (USA) (see 4. Sup. to v 3, p :
115)
2011 (Feb 20), ch, f, by Cesur İskoç (GB)
Zelkif Öcal
TEKERO (GB) , b , 1999 , bred by J. W. Ford, by Muhtarram (USA), out of Away's Halo (USA), by Sunny's Halo (USA) (see
6. Sup. p : 139)
2011,early abortion, by Unaccounted For (USA)
TEKYILDIZ , b , 2002 , bred by Burhan Mehmet Bilbaşar, by Mountain Cat (USA), out of Mango, by Barbar (see 6. Sup. p :
139)
2011 (Jan 30), b, f, İPEK SU by Powerscourt (GB)
Asaf Ayhan Ekmekçibaş
TEMPO FORZANDO (GB) , b , 1999 , bred by Michael Edwards John Parsons and Parsons , by Forzando (GB), out of Upping
The Tempo (GB), by Dunbeath (USA) (see 6. Sup. p : 140)
2011 (May 09), ch, f, BERFİNİM by Ocean Crest (USA)
İrfan Turan
TEMPURA , b , 2006 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Medya, out of Punto (IRE), by Lake Coniston (IRE) (see 2. Sup. to v
3, p : 111)
2011 (Apr 30), ch, c, ÇAĞRIBEY by Acem
İlker Otman
TENDER JOY , b , 1993 , bred by Aldo Baldini, by Private Tender (GB), out of Jojoba, by Eastern Star (see 5. Sup. p : 120)
2011 (Jan 25), b, c, BABAÖZGÜR by Coşkunağa
Haldun Coşkun
TENDER KIZI , b , 2007 , bred by Naci Birsen, by Sea Hero (USA), out of Lady Tender, by Private Tender (GB) (see 3. Sup.
to v 3, p : 68)
2011, barren to Mahalle Çocuğu
TERRE DE SABLE (FR) , b , 2007 , bred by Zakarian Hakam foaled in FR and imported from FR in 2011, ( see SBF v : 60 ), by
Marchand De Sable (USA), out of Lute String (FR), by No Lute (FR)
2011 (Feb 18), ch, f, by Astronomer Royal (USA)
Duygu Fatura
TEUTONIC LASS (IRE) , b , 1994 , bred by Stable Stall Ventura, by Night Shift (USA), out of Highness Lady (GER), by
Cagliostro (GER) (see 6. Sup. p : 140)
Nişan Arek Kuyumciyan
2011 (May 28), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
141
Kısraklar - Broodmares
TEXAS TEA , ch , 2003 , bred by Sadullah Teoman, by Common Grounds (GB), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan
(USA) (see 6. Sup. p : 140)
Mazlum Kayacık
2011 (Apr 16), b, c, by Luxor
THARA (GER) , b , 1992 , bred by The Bo Coeur Syndicate Frankreich, by Aspros (GER), out of Thea (GER), by Surumu
(GER) (see 6. Sup. p : 140)
Levent Sarıkaya
2011 (Apr 22), b, c, by Perfect Storm
THE BAD , ch , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Sel Suyu, by The Best (see v : 3, p : 176)
2011,early abortion, by Goldat (GB)
THE DE CHINE (FR) , gr , 1997 , bred by Mise De Moratalla, by Kendor (FR), out of Quintefolle (FR), by Luthier (FR) (see 6.
Sup. p : 140)
Serdal Adalı
2011 (Mar 18), b, c, by Sri Pekan (USA)
THE QUEEN , b , 2006 , bred by Vehbi Hakan Keleş, by Sun Music (IRE), out of My Dream, by Danzig Connection (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 96)
2011 (May 10), b, f, MUKADDES by Bors
Hatice Kaya
THECELO (GB) , b , 1997 , bred by J. R. Mitchell, by Muhtarram (USA), out of Ritsurin (GB), by Mount Hagen (FR) (see 6.
Sup. p : 140)
Ayşegül Kurtel
2011 (Mar 23), b, c, by Mountain Cat (USA)
THEMBA (USA) , b , 2004 , bred by Elisabeth Fabre, by Johannesburg (USA), out of Cognac Lady (USA), by Olympio (USA)
(see 6. Sup. p : 141)
2011 (May 31), b, f, ROKSANA by Yonaguska (USA)
Angelica Demos Sponza
THEMIS , b , 2004 , bred by Ömer Halim Aydın, by Celtic Swing (GB), out of Minhall (GB), by Saddlers' Hall (IRE) (see 6.
Sup. p : 141)
Adem Gözoğlu
2011 (Mar 19), b, f, by Bekmezbey
THIRTEEN TRICKS (USA) , b , 2001 , bred by Calumet Farm, by Grand Slam (USA), out of Talltalelady (USA), by Naskra
(USA) (see 6. Sup. p : 141)
Nişan Arek Kuyumciyan
2011 (Apr 02), b, c, RACLETTE by Powerscourt (GB)
THUMAMAH (IRE) , b , 1999 , bred by Shadwell Estate Company Limited, by Charnwood Forest (IRE), out of Anam (GB), by
Persian Bold (IRE) (see 6. Sup. p : 141)
2011, barren to Okawango (USA)
THUNDER BEST , ch , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Mirror (GB), by Sharpman (IRE) (see 6. Sup. p : 141)
2011 (Apr 28), b, f, by Mountain Cat (USA)
Fatma Dilek Gül
TIKI GIRL , b , 2003 , bred by İsmail Hadioğlu, by Bin Ajwaad (IRE), out of Fuss (USA), by Valiant Nature (USA) (see 6.
Sup. p : 141)
Vehbi Karabıyık and Celal Ataman Özden
2011 (Apr 12), b, f, KAKAO by Lion Heart (USA)
142
Kısraklar - Broodmares
TIME TO DREAM (GB) , b , 2000 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Gone West (USA), out of Dance A Dream (GB), by
Sadler's Wells (USA) (see 6. Sup. p : 141)
2011 (Mar 30), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
Mustafa Molu
TINA'S DANCE , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by Bachelor Party (IRE), out of Valantıne, by Villeroy I (FR) (see 5. Sup.
p : 121)
2011 (Feb 23), ch, f, TEA SPOON by Strike The Gold (USA)
Ali Levent Dilmaç
TINA , ch , 2002 , bred by Nuri Fuat Başak, by Marlin (USA), out of Ballerina Anna (IRE), by Dance Of Life (USA) (see 5.
Sup. p : 121)
Aydın Tahincioğlu
2011 (Feb 20), ch, f, by Divine Light (JPN)
TITTIBA (GB) , b , 2005 , bred by Cheveley Park Stud Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 46, p :
701 ), by Domedriver (IRE), out of Stark Ballet (USA), by Nureyev (USA)
2011 (Feb 08), b, f, ROSE CHAMPS by Oratorio (IRE)
Alsem Charles Roidi
TİLİA , ch , 2005 , bred by Ahmet Cavat Heper, by River Special (USA), out of Mor Menekşe, by Little Guest (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 116)
2011 (Mar 11), b, c, by Unaccounted For (USA)
Ahmet Cavat Heper
TO BE FAMOUS (USA) , b , 1999 , bred by Daniel Teinowitz, by Louis Quatorze (USA), out of Crystal Lake (IRE), by Shirley
Heights (GB) (see 6. Sup. p : 142)
2011,early abortion, by Sports Hero (USA)
Died in 2011
TOBIANA , b , 2002 , bred by Tarık Aydın, by Mountain Cat (USA), out of Ranosh (USA), by Rahy (USA) (see 6. Sup. p :
142)
2011,early abortion, by Sabırlı
TOHUM , b , 1993 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Çukurova, out of Pepper, by Saintly Song (GB) (see 3. Sup. to v 3, p : 125)
2011 (Jan 06), b, c, PERIT by Eagle Spırıt
Cankat Toğan
TOK EZGİ , b , 2002 , bred by Sadrettin R. G. Atığ, by Sea Hero (USA), out of Masarrah (GB), by Formidable (USA) (see 6.
Sup. p : 142)
2011 (Jan 24), b, c, by Bosporus (IRE)
Kemalettin Ezgi
TOKGÖZECE , b , 2002 , bred by Hülya Tokgöz, by Victory Note (USA), out of Superflash (GB), by Superlative (IRE) (see 6.
Sup. p : 142)
Süleyman Bülent Karabağlı
2011 (Feb 17), b, f, YAKUZA by Yonaguska (USA)
TONNANTE (GB) , b , 2004 , bred by Miss K. Rausing , by Hernando (FR), out of Thunder Queen (USA), by Thunder Gulch
(USA) (see 6. Sup. p : 142)
2011, barren to Unaccounted For (USA)
TOP HONOR , ch , 1996 , bred by Muammer Kitapçı, by Highest Honor (FR), out of Top Image (GB), by High Top (IRE) (see
4. Sup. to v 3, p : 118)
Muammer Kitapçı
2011 (Apr 25), b, f, by Luxor
143
Kısraklar - Broodmares
TOP OFF (FR) , b , 2004 , bred by Ecurie Skymarc Farm foaled in FR and imported from U.K. in 2010, ( see SBF v : 57 ), by
Fasliyev (USA), out of Tossup (USA), by Gone West (USA)
Murat Kadaifçioğlu
2011 (Mar 15), b, c, by Ad Valorem (USA)
TOP ROYAL , ch , 2003 , bred by Emin Çılgın, by Royal Abjar (USA), out of Penky Henky, by Gold Guard (see 5. Sup. p :
122)
Emin Çılgın
2011 (Feb 12), ch, f, by Mountain Cat (USA)
TOPPOLİNO , b , 2000 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Distant Relative (IRE), out of Mega Star, by Eastern Star (see 6. Sup.
p : 142)
2011 (Feb 10), b, f, DEMİRAY by Powerscourt (GB)
Adnan Salman
TORİNO , b , 2004 , bred by Sabahattin Uluçay, by Unaccounted For (USA), out of İrem, by Gerald Martin (IRE) (see 6. Sup. p
: 142)
2011 (Feb 15), b, f, by West By West (USA)
Sabahattin Uluçay
TOROS GIRL , gr , 2002 , bred by Fatih Sevindik and Seyhan Erkan, by Dilum (USA), out of Bıg Danger, by Ezy Koter (GB)
(see 6. Sup. p : 142)
2011 (Apr 12), gr, c, BROKER by Sea Hero (USA)
Suna Cevheribucak
TOROS KAPLANI (GB) , b , 1999 , bred by HRH Princess Michael of Kent, by Mtoto (GB), out of North Wind (IRE), by
Lomond (USA) (see 4. Sup. to v 3, p : 118)
Önder Ragıp Bağrıaçık
2011 (May 05), b, c, TOTO STAR by Popular Demand
TOS LADY (IRE) , ch , 1999 , bred by Dr D. Crone P. Lafarge and P. Johnston , by College Chapel (GB), out of September Tide
(IRE), by Thatching (IRE) (see 6. Sup. p : 142)
2011 (May 29), b, f, LADY SAVIOR by Guşav
Bülent Taşçı
TOS PRINCESS , b , 2002 , bred by Fazlı Yurdabak, by River Special (USA), out of Bold Display (USA), by Green Dancer
(USA) (see v : 3, p : 27)
2011 (Mar 17), b, f, LADY COOL by My Relatıve
Didem Ekşiler
TREASURY KEY (USA) , b , 2000 , bred by A. Head , by A.p. Indy (USA), out of Tresoriere (AUS), by Lyphard (USA) (see
5. Sup. p : 123)
İlyas İlbey
2011 (Mar 03), b, f, by Cuvee (USA)
TRESPASSER , b , 2006 , bred by Furkan Yüce, by Perfect Storm, out of Shimmering (IRE), by Royal Academy (USA) (see 2.
Sup. to v 3, p : 127)
2011 (Jan 28), b, f, ZUĞA by Unaccounted For (USA)
Hikmet Terzi
TRIANGLE (GB) , b , 1995 , bred by Fittocks Stud, by Diesis (GB), out of Triple Tipple (USA), by Raise A Cup (USA) (see 6.
Sup. p : 143)
Dicle Kimya Dep.Paz. Nak.Tar.veGıd.Ltd.Şrk.
2011 (Apr 21), b, c, ISONIC by Bosporus (IRE)
TRICKERY (IRE) , b , 1994 , bred by Gillian R. Williams, by Cyrano De Bergerac (IRE), out of Beguiled (IRE), by Be My
Guest (USA) (see 6. Sup. p : 143)
2011 (May 19), ch, c, by Cuvee (USA)
Abdullah Raif Özet
144
Kısraklar - Broodmares
TRICKY DESTINY (USA) , b , 2001 , bred by Edward Gamble, by You And I (USA), out of Pretty Tricky (USA), by Clever
Trick (USA) (see 6. Sup. p : 143)
2011 (May 15), b, f, by Lion Heart (USA)
Belma Toksipahi and Ayten Günay
TRIM STAR (GB) , gr , 1996 , bred by Chippenham Lodge Stud, by Terimon (GB), out of Western Star (GB), by Alcide (GB)
(see 6. Sup. p : 143)
2011 (Jan 30), b, c, DIVINE STAR by Divine Light (JPN)
Selahattin Turgu
TRIUMPH , b , 2004 , bred by Selahattin Gedik, by Beretta, out of Aloha II, by Barbar (see 6. Sup. p : 143)
2011 (Mar 22), b, c, OURAGAN by Ocean Crest (USA)
Ali Levent Dilmaç
TROPIC STAR , ch , 2002 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Truthful (GB), by Shareef Dancer (USA) (see 6.
Sup. p : 143)
2011 (Jan 23), b, c, HERO STAR by Sea Hero (USA)
Memet Arslan
TRUCE (GB) , b , 1999 , bred by Cheveley Park Stud Ltd, by Nashwan (USA), out of Tromond (GB), by Lomond (USA) (see
6. Sup. p : 143)
Serdal Adalı
2011 (Apr 29), b, c, MITELO by Out Of Control
TRUEBA , ch , 2004 , bred by Mehmet Engin Sezen, by Royal Abjar (USA), out of Wagram (IRE), by Nashwan (USA) (see 1.
Sup. to v 3, p : 186)
2011 (Mar 01), ch, c, ZACHARY by Eagle Spırıt
Nihat Tangülü
TRUST (GB) , b , 1999 , bred by Mrs Joan M. Langmead, by Mind Games (GB), out of Persona Gradita (IRE), by Shahrastani
(USA) (see 6. Sup. p : 143)
2011, barren to Banknote (GB)
TRUTHFUL (GB) , b , 1991 , bred by Pearl Lawson Johnston, by Shareef Dancer (USA), out of Integrity (GB), by Reform
(GB) (see 6. Sup. p : 143)
2011 (Feb 20), b, f, TRUTHFUL GIRL by Sea Hero (USA)
Mehmet Kurt
Died in 2011
TRY MY LOVE (GB) , b , 2005 , bred by Scuderia Antonella, by Danehill Dancer (IRE), out of Turning Leaf (IRE), by Last
Tycoon (IRE) (see 6. Sup. p : 144)
2011,early abortion, by Sri Pekan (USA)
TRYSA , ch , 2003 , bred by Özdemir Atman Varisleri, by Royal Abjar (USA), out of Thalıa, by Castle Rising (GB) (see v : 3, p
: 200)
2011, barren to Lion Heart (USA)
TULAMEEN (UAE) , b , 2004 , bred by Darley , by King's Best (USA), out of City Of Gold (IRE), by Sadler's Wells (USA)
(see 6. Sup. p : 144)
2011, no return to Out Of Control
TUNA HANIM , b , 1999 , bred by Mahmut Muhammet Tunalı, by Raşomon, out of Derya II, by Çakabey I (see 6. Sup. p :
144)
2011 (Jan 20), b, c, MİRZALOĞLU by Nahar
Hidayet Şahin
145
Kısraklar - Broodmares
TURKISH COFFEE , ch , 1998 , bred by Mehmet Sadettin Akel, by Opus Magnum (USA), out of Cibele, by Arslan (see 5.
Sup. p : 124)
2011, barren to Sarı Lira
TURKISH DELIGHT , b , 2003 , bred by Orhan Bekmezci and Hayrullah Doğan, by Doyoun (IRE), out of Syria (GB), by
Halling (USA) (see 5. Sup. p : 124)
2011 (Jan 26), b, f, by Sabırlı
Hayrullah Doğan
TURN TO DISTANT , b , 2006 , bred by Mahmut Muhammet Tunalı, by Distant Relative (IRE), out of Vılma, by Armanasco
(IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 151)
2011, barren to Mega Bucks
TURTLE CREEK (USA) , ch , 2003 , bred by J. V. Shields Jr., by Sky Classic (CAN), out of Ayanka (USA), by Jade Hunter
(USA) (see 5. Sup. p : 124)
Emir Alkaş
2011 (Mar 10), b, c, by Sri Pekan (USA)
TURUNÇ (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs Aine O'Farrell, by Danehill Dancer (IRE), out of Floria (IRE), by Petorius (IRE) (see
6. Sup. p : 144)
Serdal Adalı
2011 (Mar 20), b, f, by Sri Pekan (USA)
TUSSEY , b , 2000 , bred by Yakup Demir Tokdemir, by Private Tender (GB), out of Birdhill (IRE), by Petorius (IRE) (see 6.
Sup. p : 144)
2011, barren to Ultramar
TÜRKKANI , b , 2005 , bred by Cahit Yurtoğlu, by River Special (USA), out of Akdeniz Rüzgarı, by İmamoğlu (see 1. Sup. to
v 3, p : 3)
2011 (Feb 16), b, c, GREEN CROCODILE by Always A Classic (CAN)
Ayhan Önal
TWIST OF FAITH , ch , 1995 , bred by Aydoğan San, by Knight Line Dancer (IRE), out of Miss Hyde (USA), by Procida
(USA) (see 6. Sup. p : 144)
2011 (Jan 27), ch, f, GAZELLA by Sabırlı
Serkan San
TWISTER (IRE) , b , 1995 , bred by Ron Con Ltd , by Royal Academy (USA), out of Miranisa (IRE), by Habitat (USA) (see 6.
Sup. p : 144)
2011 (Apr 04), b, c, PARTNER SCORE by Sea Hero (USA)
Osman Topçu
TWO TURN , b , 2001 , bred by Kemal Kurt, by Doyoun (IRE), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (see 6. Sup. p :
145)
2011 (Mar 11), b, c, by Divine Light (JPN)
Kemal Kurt
TYPEE , ch , 1996 , bred by Karamko Tic. A. Ş., by Ohio Dancer (FR), out of Çilenti, by Çukurova (see 6. Sup. p : 145)
2011, barren to Natıve Procıda
TYRANNO REX (IRE) , b , 1997 , bred by Ralph and Helen O'Brien, by Rainbows For Life (CAN), out of Astral Fields (FR),
by Northfields (USA) (see 6. Sup. p : 145)
Ahmet Özkaya and Cesur Sağlamoğlu
2011 (Apr 02), ch, c, by Okawango (USA)
146
Kısraklar - Broodmares
UÇAN GÜZEL , b , 1999 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Rakan (USA), out of Asoof (GB), by Milford (GB) (see 6. Sup. p :
145)
2011 (Apr 12), b, f, QUEEN OF BELLY by Bin Ajwaad (IRE)
Ramazan Arinç
UÇANKILIÇ , ch , 2003 , bred by Ali Kılıç, by Red Bishop (USA), out of Betsy, by Lockton (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 120)
2011 (Mar 05), ch, f, YEŞİL by Sea Hero (USA)
Ali Kılıç
UĞURUM , b , 2005 , bred by Mete Tolunay, by Tarsus, out of Selin Hanim (FR), by Loup Solitaire (USA) (see 6. Sup. p : 145)
2011 (Apr 28), b, c, FLORIDA by Yonaguska (USA)
Yasemin Turaktekin
ULYA , b , 1997 , bred by Yaman Zingal, by Pennine Walk (IRE), out of Muhit (USA), by El Gran Senor (USA) (see 6. Sup. p :
145)
2011 (May 18), b, c, KING ROCK by Powerscourt (GB)
Yaman Zingal
UMUTLU , ch , 2004 , bred by Mustafa Metin Kayıkçı and Fazıl Muzaffer Kayıkçı, by Strike The Gold (USA), out of Nilgün I,
by Hakan I (see 6. Sup. p : 145)
Mustafa Metin Kayıkçı
2011 (Mar 02), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
UNDERCOVER SOLDIER (USA) , b , 2002 , bred by John Franks, by Lost Soldier (USA), out of Secret Sabre (USA), by
Secret Slew (USA) (see 5. Sup. p : 125)
2011 (Jan 27), b, c, by Victory Gallop (CAN)
Ertan Gürdal
UNI BABY (IRE) , b , 1998 , bred by Austin Curran, by Flying Spur (AUS), out of Dame Rose (IRE), by Machiavellian (USA)
(see 6. Sup. p : 145)
2011 (Feb 09), b, f, HARD BABY by Unaccounted For (USA)
Mehmet Ziya Adalar
UNIQUE STONE (USA) , ch , 1999 , bred by Jim Robinson Pam Robinson, by Hennessy (USA), out of Sealedwithakriss (USA),
by Kris S. (USA) (see 6. Sup. p : 145)
2011 (Mar 17), b, f, by Victory Gallop (CAN)
Demir Kamil Görgün
URBAN LEGEND , b , 2003 , bred by Bahadır Gödek, by Distant Relative (IRE), out of Maragon (GB), by Aragon (GB) (see v
: 3, p : 123)
Fatih Altuntaş
2011 (Jan 22), ch, f, by Bosporus (IRE)
Died in 2011
UTOPIA , ch , 2007 , bred by Mehmet Yavuz Salihoğlu, by Mujtahid (USA), out of Gold Way (FR), by Surumu (GER) (see 3.
Sup. to v 3, p : 48)
Tuncay Bamyacı
2011 (May 11), b, c, by Out Of Control
UVA , ch , 1998 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see 6. Sup. p : 146)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
2011 (Apr 12), b, c, PARK CEYHAN by Dilum (USA)
Sent to GB in 2011
UZAKAKRABA (GB) , b , 1997 , bred by A.H.Warren (Coombe Farm) and Ltd , by Distant Relative (IRE), out of Lady St
Lawrence (USA), by Bering (GB) (see 6. Sup. p : 146)
2011, barren to Dehere (USA)
147
Kısraklar - Broodmares
UZUNYAYLA GÜZELİ , ch , 1999 , bred by Ertuğrul Toğan, by Eastern Star, out of Deborah, by Kılıçaslan (see 5. Sup. p :
125)
2011,early abortion, by Ultramar
ÜLKÜ HOCA , b , 2002 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Bijou D'inde (GB), out of Beverly, by Eastern Star (see 5. Sup. p :
126)
Ayşe Bulut
2011 (Mar 15), b, f, MASISET by Evoke (USA)
ÜMRANCAN , b , 2001 , bred by Nasri Artar, by Eagle Eyed (USA), out of Melike I, by Blazing Saddles (AUS) (see 5. Sup. p :
126)
2011 (Mar 10), b, f, MİS KAPLAN by Carıbou
Tacettin Kaplan
ÜNİVERSİTELİ , gr , 2002 , bred by Yücel Birol, by Armanasco (IRE), out of Well Done (GB), by Petong (GB) (see 6. Sup. p
: 146)
2011, barren to Marlin (USA)
ÜNLÜCAN , b , 2004 , bred by Ramazan Akcan, by Tender's Son, out of Queen Wolf, by Wolf (CHI) (see 6. Sup. p : 146)
2011, barren to Coşkunağa
ÜZÜM HANIM (IRE) , b , 1999 , bred by Miss Frances Mallon, by Distinctly North (USA), out of Lightning Legend (IRE), by
Lord Gayle (USA) (see 6. Sup. p : 146)
2011 (May 15), b, f, COMPARSITA by River Special (USA)
Ahmet Haşim Ağar
VAGUE ALARME (IRE) , b , 1998 , bred by Chadra Astusias, by Anabaa (USA), out of Wavy Reef (IRE), by Kris (GB) (see
6. Sup. p : 146)
2011,early abortion, by Cuvee (USA)
VALERIE (GB) , b , 2003 , bred by Exors Of The Late Gerald W. Leigh, by Sadler's Wells (USA), out of Horatia (IRE), by
Machiavellian (USA) (see 6. Sup. p : 146)
Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş.
2011 (Feb 02), b, f, FAST LANE by Dilum (USA)
VALEROSO , ch , 2005 , bred by Ergun Kalabak, by Royal Abjar (USA), out of Lıttle Fame, by Galetto (FR) (see 1. Sup. to v
3, p : 101)
2011 (May 08), b, c, CESUR BEY by Mountain Cat (USA)
Ferudun Cesur
VALLEMELDEE (IRE) , b , 2004 , bred by Celbridge Estates Ltd, by Bering (GB), out of Vassiana (FR), by Anabaa (USA)
(see 6. Sup. p : 146)
Faruk Tınaz
2011 (Mar 22), ch, f, CANAN SULTAN by Cuvee (USA)
VALLERIA (GB) , b , 1996 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum, by Sadler's Wells (USA), out of Valdara
(GB), by Darshaan (GB) (see 5. Sup. p : 126)
Bahattin Dağ
2011 (Feb 27), b, c, by Halling (USA)
VANDRERE , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Always A Classic (CAN), out of Tease (USA), by Clever Trick (USA) (see 5.
Sup. p : 126)
2011, barren to Scarface
VANITY ROYALE (IRE) , b , 2003 , bred by Monread Stud, by Desert Prince (IRE), out of Decant (GB), by Rousillon (USA)
(see 6. Sup. p : 146)
Vehbi Hakan Keleş
2011 (May 07), b, f, by Bin Ajwaad (IRE)
148
Kısraklar - Broodmares
VANİLYA , gr , 2004 , bred by Adem Erdölek, by Marlin (USA), out of Light Fantastic (GB), by Deploy (GB) (see 1. Sup. to v
3, p : 100)
Şaban Gül
2011 (Feb 14), b, c, by Yonaguska (USA)
VASVUŞ , b , 2004 , bred by Cenk Şamlı, by Sri Pekan (USA), out of Pantomime I, by Yemken (GB) (see 6. Sup. p : 146)
Vasfiye Şamlı
2011 (Feb 04), b, f, BIG DIAMOND by Yonaguska (USA)
VAYA CON DIOS , b , 1996 , bred by Atilla Özsoy, by Lockton (GB), out of Locath (GB), by Lochnager (GB) (see 6. Sup. p :
147)
2011 (Apr 15), b, f, MÜGECAN by Keremhan (GB)
Bora Karayel
VELO BREEZE , b , 2004 , bred by Serdar Kemal Özçolak, by Velociraptor (GB), out of St Cyr Aty (IRE), by Ela-Mana-Mou
(IRE) (see 6. Sup. p : 147)
2011 (Mar 12), b, c, by Royal Abjar (USA)
Hasan Uluç
VELOCE , ch , 2002 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Just On The Market (IRE), by Shalford
(IRE) (see 6. Sup. p : 147)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Apr 04), b, c, NOGAY HAN by Bin Ajwaad (IRE)
VELVET GREEN , ch , 2004 , bred by Berrin Gedik, by Green Gönen, out of Velvet Glove, by Galetto (FR) (see 6. Sup. p :
147)
2011 (May 19), ch, f, RALEYKA by Okawango (USA)
Melih Görgün
VENDELA , b , 2002 , bred by Şadi Sezen, by Bijou D'inde (GB), out of Yes Vote (IRE), by Taufan (USA) (see 5. Sup. p : 126)
Mehmet İlker Akdeniz
2011 (Feb 01), ch, c, by Bosporus (IRE)
VENEDİK , b , 2005 , bred by Halid Milli, by Always A Classic (CAN), out of Katibe, by Aristocrat (GB) (see 6. Sup. p : 147)
2011 (Mar 27), b, c, by Unaccounted For (USA)
Kamil Arda
VENEZIA , ch , 1998 , bred by Davide Franco, by Bering (GB), out of Besotted (GB), by Shirley Heights (GB) (see 6. Sup. p :
147)
2011 (Mar 26), b, f, by Eagle Eyed (USA)
Refik Köprü
VENÜSKIZI , b , 2000 , bred by Adil Mert Kaya, by Wolf (CHI), out of Bensu, by Damister (USA) (see 6. Sup. p : 147)
2011 (Feb 01), ch, c, by Royal Abjar (USA)
Adil Mert Kaya
VERE'S LOVE , ch , 2000 , bred by Şerafettin Gedik, by Galetto (FR), out of Hurem Sultan (FR), by Baby Turk (IRE) (see 6.
Sup. p : 147)
2011 (Feb 08), b, f, by Yonaguska (USA)
Serdar Kemal Özçolak
VERY LUCKY , gr , 1997 , bred by Ogün Soysal, by My Volga Boatman (USA), out of Sanerge, by Strange Love (FR) (see 5.
Sup. p : 127)
2011, barren to Fire To Fire (IRE)
149
Kısraklar - Broodmares
VETTORI CALL (GB) , ch , 2000 , bred by C. J. R. Trotter, by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
(see 6. Sup. p : 148)
Mozaik Şarapçılık Tr. Hy. San.Tic.Ltd.Şti
2011 (May 12), b, c, by Kurtaran (IRE)
VICTORY DEMO (IRE) , b , 1999 , bred by David Fitzgerald, by Danehill Dancer (IRE), out of Fairy Lore (IRE), by Fairy
King (USA) (see 6. Sup. p : 148)
2011 (Jan 21), b, f, THE PROFESSIONEL by Lion Heart (USA)
Ahmet Kılıçcıoğlu and Kemal Savaş Mucur
VICTORY ROAD , b , 2005 , bred by Turhan Türeray, by Marlin (USA), out of Biriçim, by Arslan (see 6. Sup. p : 148)
2011 (Feb 28), ch, c, by Divine Light (JPN)
Turhan Türeray
VICTORY SMILE , ch , 2006 , bred by Ahmet Kılıçcıoğlu and Kemal Savaş Mucur, by Fantastic Fellow (USA), out of Victory
Demo (IRE), by Danehill Dancer (IRE) (see 2. Sup. to v 3, p : 151)
Ahmet Kılıçcıoğlu
2011 (Apr 08), b, f, by Ultramar
VICTORYS DREAM , b , 2005 , bred by İsmail Arif Kızılkaya, by Lockton (GB), out of Victory Demo (IRE), by Danehill
Dancer (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 183)
2011, barren to Sri Pekan (USA)
VIOLA , b , 2003 , bred by Levent Sarıkaya, by Sri Pekan (USA), out of Visal (USA), by Prospect Bay (USA) (see 6. Sup. p :
148)
2011 (Mar 19), b, c, by Sports Hero (USA)
Veysel Kahraman
VIOLENT GIRL , b , 1990 , bred by Yaman Zingal, by Aristocrat (GB), out of Fleur, by Nurcivan (see 5. Sup. p : 128)
2011,early abortion, by Sarı Lira
VIVA REGINA , b , 2006 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Distant Relative (IRE), out of Bella Otero, by Rakan (USA)
(see 6. Sup. p : 148)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Apr 11), b, c, by Unaccounted For (USA)
VIVIANA , b , 1995 , bred by Şerafettin Gedik, by My Volga Boatman (USA), out of Vıva Vılla, by Villeroy I (FR) (see 6. Sup.
p : 148)
Şerafettin Gedik
2011 (Mar 01), b, c, VERDURA by Green Gönen
VİLİTAY , b , 1999 , bred by Meral Özen, by Han-Bakü, out of Tatlı Betüş, by Golden Prınce (see 6. Sup. p : 148)
2011 (Mar 30), b, c, by Fiyakalı
Meral Özen
VİNCERO , b , 2006 , bred by Mehmet İlker Akdeniz, by Mountain Cat (USA), out of Silent Princess (USA), by Dynaformer
(USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 128)
Mehmet İlker Akdeniz
2011 (Mar 11), ch, c, ABRAJ by Royal Abjar (USA)
VOGUE , b , 2000 , bred by Yaman Zingal, by Doyoun (IRE), out of Picardy (GB), by Polish Precedent (USA) (see 6. Sup. p :
149)
2011, barren to Divine Light (JPN)
150
Kısraklar - Broodmares
VOICE TO VOICE (IRE) , ch , 1999 , bred by Miss Joanne Gaynor, by Woodborough (USA), out of Brooks Masquerade (GB),
by Absalom (GB) (see 5. Sup. p : 128)
2011,early abortion, by Indigo Red (GB)
VOLGA DANCER , b , 1998 , bred by Bekir Sıtkı Erkut, by My Volga Boatman (USA), out of Lara ı, by Eastern Star (see 4.
Sup. to v 3, p : 124)
2011 (Mar 18), b, f, ZEYNEP HATUN by Sabırlı
Güven Başçivi
VOLITAN , b , 2006 , bred by İrfan Ilgazlı, by Sri Pekan (USA), out of Haberci, by Barnato (USA) (see 2. Sup. to v 3, p : 60)
2011 (Mar 18), b, f, TROPICAL THUNDER by Okawango (USA)
Died in 2011
İrfan Ilgazlı
VOLÜPTAS (IRE) , gr , 1999 , bred by Loualin Bloodstock, by Turtle Island (IRE), out of Cheese Soup (USA), by Spectacular
Bid (USA) (see 5. Sup. p : 128)
2011 (Feb 25), b, c, BORN TO FLY by Dehere (USA)
Zekeriya Ahsen Kurum
VULCANELLA (FR) , ch , 1990 , bred by Wattine Michel &Fils, by Sicyos (USA), out of Vigorine (FR), by Shakapour (IRE)
(see 6. Sup. p : 149)
2011 (Jun 02), ch, f, MUSLURA by Win River Win (USA)
Mehmet Arif Güngör
WAADI , ch , 2005 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Royal Abjar (USA), out of Just On The Market (IRE), by Shalford
(IRE) (see 6. Sup. p : 149)
Süleyman Selman Taşbek
2011 (Apr 14), b, c, MC GILL by Yonaguska (USA)
WAFFLE , b , 2006 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Sri Pekan (USA), out of Lady Wolf, by Wolf (CHI) (see 2. Sup. to v 3,
p : 79)
2011 (Mar 09), b, f, by Royal Abjar (USA)
Senem Gözel
WAIT FOR SPRING (USA) , b , 2001 , bred by W. S. Farish & Kilroy Thoroughbred Partnership, by Seeking The Gold (USA),
out of Polish Spring (IRE), by Polish Precedent (USA) (see 6. Sup. p : 149)
İbrahim Etem Heper
2011 (Apr 09), b, c, BALBALLILI by Ocean Crest (USA)
WAY TO JOY , b , 2005 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz, by Always A Classic (CAN), out of Carmen's Joy (GB), by Chief
Singer (IRE) (see 1. Sup. to v 3, p : 31)
Cem Atılgan
2011 (May 06), b, f, ÖZDUMAN by Dehere (USA)
WELL DEFINED (GB) , b , 2003 , bred by Juddmonte Farms Limited foaled in GB and imported from FR in 2011, ( see GSB v :
45, p : 1080 ), by Barathea (IRE), out of Serene View (USA), by Distant View (USA)
Ekrem Beşerler
2011 (Apr 10), b, f, HEALER by Dr Fong (USA)
WEST OF GIRL , ch , 2005 , bred by Haldun Güneş, by Unaccounted For (USA), out of Running Sun (IRE), by Perugino
(USA) (see 1. Sup. to v 3, p : 144)
2011 (Apr 04), ch, c, ÇAKIR ABİ by Medya
Halil Esen
WEST SIDE AUCTION (GB) , b , 2002 , bred by İrCliveden Stud Ltd, by Benny The Dip (USA), out of Select Sale (GB), by
Auction Ring (USA) (see 6. Sup. p : 149)
2011 (Apr 10), b, f, TRIPLE WEST by West By West (USA)
151
Tamer Koldaş
Kısraklar - Broodmares
WESTERNIZE (USA) , b , 2000 , bred by B. Wayne Hughes, by Gone West (USA), out of Palme D'or (IRE), by Sadler's Wells
(USA) (see 6. Sup. p : 149)
2011, barren to Win River Win (USA)
WHIPPOORWILL (USA) , b , 1997 , bred by Arthur B. Hancock III, by Cox's Ridge (USA), out of Lyrebird (USA), by Storm
Bird (CAN) (see 6. Sup. p : 149)
Gülşen Güngör
2011 (May 15), b, f, by Unaccounted For (USA)
WHITBY ABBEY (GB) , b , 2003 , bred by Cliveden Stud Ltd, by Inchinor (GB), out of Select Sale (GB), by Auction Ring
(USA) (see 6. Sup. p : 150)
2011 (May 03), b, f, by Royal Abjar (USA)
Nancy Kuyumciyan
WHITE DIAMOND , b , 2003 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Black Diamond (GB), by Efisio (GB) (see 6.
Sup. p : 150)
2011 (Apr 05), b, c, BLUE AIR FORCE by Unaccounted For (USA)
Ahmet Kavran
WHITE FLAG , b , 2004 , bred by Hasan Turgut Alakuş, by Bin Ajwaad (IRE), out of Güncan, by Lockton (GB) (see 1. Sup. to
v 3, p : 72)
2011 (May 06), ch, c, OĞLUMALİHAN by Strike The Gold (USA)
Hasan Turgut Alakuş
WHITE OAK , gr , 1998 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Sun Music (IRE), out of Cihanyandı Lütfiye, by Kılıçaslan (see 6.
Sup. p : 150)
Murat Altunkılıç
2011 (Mar 08), gr, f, HOW CAN I GO by Sea Hero (USA)
WILD FIRE , ch , 2001 , bred by Tarık Aydın, by Mujtahid (USA), out of Celerity, by Rakan (USA) (see 5. Sup. p : 129)
2011 (Feb 27), ch, c, GAGARİN by Lion Heart (USA)
Tarık Aydın
WIND GIRL , b , 2005 , bred by Sezai Sipahi, by Sri Pekan (USA), out of Genar, by George Thomas (see 1. Sup. to v 3, p : 65)
2011 (Feb 25), ch, c, OĞLUM ÖMER by Mountain Cat (USA)
Hakan Kahya
WINDWARD , b , 1999 , bred by Ali Nur Kutnak, by Manila (USA), out of Ümran, by Eastern Star (see 6. Sup. p : 150)
2011 (Jan 28), b, f, PRINCESS ISLAND by Powerscourt (GB)
Atalay Sarmış
WINNER GIRL , b , 2004 , bred by Saim Başoğlu, by Private Tender (GB), out of Dombili, by Majestic Endeavour (CAN) (see
1. Sup. to v 3, p : 46)
2011 (Mar 29), b, c, EXCLUSIVE SCORE by Sabırlı
Osman Topçu
WINTER PRINCESS , b , 2003 , bred by Mehmet Çay, by Mountain Cat (USA), out of Royal Welcome (IRE), by Royal
Academy (USA) (see 6. Sup. p : 150)
2011, barren to Dehere (USA)
WINTER WIND , ch , 1996 , bred by İhsan Atlı, by Opus Magnum (USA), out of Whıl Wınd, by Eastern Star (see 4. Sup. to v
3, p : 126)
2011 (Apr 08), ch, f, by Sarı Lira
Hülya Gürman
152
Kısraklar - Broodmares
WONDERFULL QUEEN (IRE) , gr , 1998 , bred by Mıss Mary Caesar, by Shalford (IRE), out of Paddock Princess (GB), by
Dragonara Palace (USA) (see 3. Sup. to v 3, p : 133)
2011 (Apr 12), ch, c, İSMİNUR by Akindayim (IRE)
Rıdvan Kartal
WOODMANS GIRL (IRE) , ch , 2006 , bred by A. Kurtel foaled in IRE and imported from U.K. in 2006, ( see GSB v : 46 ),
by Woodman (USA), out of Undercover Soldier (USA), by Lost Soldier (USA)
Aytuğ Atalay
2011 (Jan 18), b, f, by Sri Pekan (USA)
WOW , b , 2004 , bred by Kemal Kurt, by Cape Cross (IRE), out of Last Finale (USA), by Stop The Music (USA) (see 6. Sup. p
: 151)
2011 (Mar 18), b, f, by Divine Light (JPN)
Kemal Kurt
WYOMING , ch , 1999 , bred by Umur Arun and Sedat Şentürk and Sebahattin Sözeri, by Mujtahid (USA), out of Hanımtay, by
Centroline (GB) (see 4. Sup. to v 3, p : 126)
Selim Konyalıoğlu
2011 (May 17), ch, f, by Maharadcha
XENA , b , 2002 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by West By West (USA), out of Shatush, by Villeroy I (FR) (see 6. Sup. p : 151)
Ahmet Haşim Ağar
2011 (May 11), b, f, LAST XENA by River Special (USA)
YAĞMURDAMLASI , b , 1997 , bred by Erçin Kayar, by Barbar, out of London, by Lockton (GB) (see 6. Sup. p : 151)
Mehmet Emin Üçeş
2011 (Mar 04), ch, f, by Marlin (USA)
YALÇINKIZ , b , 2005 , bred by İlyas İlbey, by Sea Hero (USA), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 1. Sup. to v
3, p : 191)
2011 (May 07), b, f, KOŞMA KIZI by Sümen
Bedih Ağaslan
YALÇINSU (IRE) , ch , 1999 , bred by Peter Magnier, by College Chapel (GB), out of Hyannis (FR), by Esprit Du Nord (USA)
(see 5. Sup. p : 130)
Nevzat Yalçınsu
2011 (Mar 20), b, f, MISS HALE by Mountain Cat (USA)
YALVAÇLIM (HUN) , ch , 2000 , bred by Babolna Rt., Stud-Farm and Kerteskö, Hungary, by Try Star (GB), out of Belle Rose
(HUN), by Arena (HUN) (see 6. Sup. p : 151)
2011 (Feb 15), b, f, by Win River Win (USA)
Necati Bozkurt
YAMİS , gr , 2001 , bred by Behçet Homurlu, by Distant Relative (IRE), out of Toy, by Columnist (GB) (see 5. Sup. p : 130)
2011, barren to Sea Hero (USA)
YANKIM , b , 2001 , bred by Ömer Faruk Girgin, by Sea Hero (USA), out of Beverly, by Eastern Star (see 6. Sup. p : 151)
Mümin Çılgın
2011 (Mar 26), b, f, by Champs To Champs
YANTRA (GB) , ch , 2002 , bred by Plantation Stud, by Indian Ridge (IRE), out of Divine Quest (GB), by Kris (GB) (see 6.
Sup. p : 151)
2011 (Apr 07), b, f, by Eagle Eyed (USA)
Can Artam
153
Kısraklar - Broodmares
YAPRAK , ch , 2002 , bred by Nuri Fuat Başak, by Always A Classic (CAN), out of Gözde III, by Memduhbey I (see 6. Sup. p :
151)
Şükrü Erdem
2011 (Apr 08), b, f, BLACK SHEET by Eagle Eyed (USA)
YARENKIZ , b , 1998 , bred by Neşet Kahraman Erturgut, by Sun Music (IRE), out of Bakuy, by Make Strides (USA) (see 6.
Sup. p : 151)
2011 (Apr 10), ch, c, by Cuvee (USA)
Hasan Kahraman Erturgut
YASEMİN KIZ , b , 2005 , bred by Vural Cengiz Çakım, by Mujtahid (USA), out of Latoya, by My Volga Boatman (USA) (see
6. Sup. p : 151)
2011 (Apr 25), b, c, RÜZGARIM by West By West (USA)
Murat Özgür Kayar
YASENYA , b , 2001 , bred by Sebahattin Sözeri, by Eagle Eyed (USA), out of Gülnara, by Fısherman (see 5. Sup. p : 130)
2011, barren to Ortak (IRE)
YASKO (IRE) , b , 1999 , bred by Mrs K. Brady, by Danehill Dancer (IRE), out of Inesse (GB), by Simply Great (FR) (see 6.
Sup. p : 152)
2011, barren to Victory Gallop (CAN)
YAVRU KUŞ , ch , 1998 , bred by Ahmet Ziya Kutnak, by Barnato (USA), out of Şiirden, by Simge (see 6. Sup. p : 152)
2011 (Feb 04), ch, c, by Marlin (USA)
Mustafa Tamer Emrali
YAYLA GÜLÜ , b , 2004 , bred by Celal Birsen, by Common Grounds (GB), out of Morena, by Toraman (see 5. Sup. p : 131)
2011 (Feb 27), ch, f, CELADET by Mahalle Çocuğu
Celal Birsen
YAZ YAĞMURU , b , 2005 , bred by Hasan Tolon, by River Special (USA), out of Redmont, by Manila (USA) (see 1. Sup. to
v 3, p : 140)
2011 (Mar 10), b, c, by Yudum
Ahmet Ferhat Küçüker
YEKAYEK (GB) , b , 2000 , bred by Pearce Bloodstock, by Slip Anchor (GB), out of Enchanted Guest (IRE), by Be My Guest
(USA) (see 6. Sup. p : 152)
2011 (May 01), b, c, MARSILYA by All The Good (IRE)
Nilay Karadağ
YENİCE (USA) , b , 1998 , bred by Stronach Stables, by Dynaformer (USA), out of Red Ice (USA), by Icecapade (USA) (see 4.
Sup. to v 3, p : 127)
Kadriye Meliha Eliyeşil
2011 (Mar 22), b, c, BEN TEN by Cuvee (USA)
YEŞİLOVA , b , 2005 , bred by İsmet Yılmaz, by Toyota I, out of Omnita (GER), by Lomitas (GB) (see 1. Sup. to v 3, p : 127)
2011 (Mar 23), b, f, SHE HAS GREEN by Sea Hero (USA)
İsmet Yılmaz
YEŞİLYURTLUM , ch , 2000 , bred by Ali Sülün, by River Special (USA), out of Hür Azer, by Bachelor Party (IRE) (see 5.
Sup. p : 131)
2011 (Mar 11), b, f, RAZİYE ANA by Okawango (USA)
Burhanettin Solmaz
154
Kısraklar - Broodmares
YETİŞ , b , 2004 , bred by İlyas İlbey, by Marlin (USA), out of Zeeneh (GB), by Machiavellian (USA) (see 6. Sup. p : 152)
2011 (May 15), b, f, SONGÜL KAYA by Sümen
Ayhan Kasar
YILDIRIMIŞIK , b , 1997 , bred by Mustafa Cesurlar, by Private Tender (GB), out of North Wınd, by Night Shift (USA) (see
5. Sup. p : 131)
2011,early abortion, by Okawango (USA)
YOLGEÇEN STARI , b , 2005 , bred by Hasan Ölçer, by Marlin (USA), out of Cındy I, by My Volga Boatman (USA) (see 6.
Sup. p : 152)
Müthiş Ölçer
2011 (Mar 28), b, c, by Kara Fatih
YOUDRIVESMECRAZY (USA) , b , 2005 , bred by Mike G. Rutherford foaled in USA and imported from USA in 2011, (see
AM.SB Electronic ), by Silver Deputy (CAN), out of Show Me The Stage (USA), by Slew The Surgeon (USA)
Mustafa Selçuk San and İlyas İlbey
2011 (Mar 11), b, c, by Student Council (USA)
YÖRÜKHANIM (GB) , ch , 1997 , bred by Miss K. Rausing, by Alwuhush (USA), out of Cue The Groom (USA), by Blushing
Groom (FR) (see 6. Sup. p : 152)
Şemsi Ağırtaş
2011 (May 18), ch, c, by Kaneko
YUNDALAN , b , 2003 , bred by Ruhi Yaman, by River Special (USA), out of Rozamente, by Palace Pageant (USA) (see 5.
Sup. p : 131)
2011 (Apr 07), b, f, ILGINKIZI by Akindayim (IRE)
Ali Yerlikaya
ZAHİDEM , b , 2003 , bred by Turgut Misir, by Cartekıtt, out of Hatıra I, by Toraman (see 6. Sup. p : 152)
Alper Numan Kılınç
2011 (Feb 15), b, c, GOLD KAAN by Sea Hero (USA)
ZAMBAK (IRE) , b , 1998 , bred by C. and R. O'rien, by Eagle Eyed (USA), out of New Sensetive (GB), by Wattlefield (IRE)
(see 6. Sup. p : 153)
2011 (Jan 27), b, f, by West By West (USA)
Nedim Akagündüz
ZARIPINARI , b , 2005 , bred by Ferdane Çelik, by Marlin (USA), out of Lake Flyer (USA), by Lomond (USA) (see 6. Sup. p :
153)
2011 (Apr 30), b, c, ÇELİKZAR by Unaccounted For (USA)
Feme Hayv. Tar. San İth.İthr.Ltd.Şti
ZARİFE , b , 2000 , bred by Ayşe Sağman, by Doyoun (IRE), out of Exeptıon, by Lockton (GB) (see 5. Sup. p : 132)
Süleyman Bülent Karabağlı
2011 (Jan 22), b, c, LEGEND BOY by Scarface
ZATONICA (IRE) , b , 1999 , bred by Norelands Bloodstock, by Zafonic (USA), out of Shahaada (USA), by Private Account
(USA) (see 6. Sup. p : 153)
İlyas İlbey
2011 (Feb 27), b, c, by Bin Ajwaad (IRE)
Died in 2011
ZEUGMA (IRE) , ch , 1999 , bred by Süleyman Vural Oktav, by Rainbows For Life (CAN), out of Kiloune (IRE), by Bluebird
(USA) (see 6. Sup. p : 153)
2011 (May 19), ch, c, by Cesur İskoç (GB)
Ertan Öznur and Sinan Öznur
155
Kısraklar - Broodmares
ZEVİ , b , 2001 , bred by Tarık Aydın, by Eagle Eyed (USA), out of Happy Moon, by Private Tender (GB) (see 6. Sup. p : 153)
Mustafa Hakkı Üçeş
2011 (May 05), b, c, SARUHANBEY by Aleko
ZEYNEP HANIM , b , 2004 , bred by Levent Sarıkaya, by Distant Relative (IRE), out of Sweet Surrender, by Uğurtay (see 6.
Sup. p : 153)
2011 (Feb 10), b, c, SAKIP by Eagle Eyed (USA)
Necati Demirkol
ZEYNOM (IRE) , b , 1996 , bred by Gestut Romerhof, by Bluebird (USA), out of Afeefa (GB), by Lyphard (USA) (see 6. Sup.
p : 153)
Gürhan Şevket Özbelge and Ersan Özbelge
2011 (Mar 17), b, f, by Perfect Storm
ZIHUATANEJO (GB) , b , 1995 , bred by Lizzards Farm , by Efisio (GB), out of Rare Roberta (USA), by Roberto (USA) (see
6. Sup. p : 154)
2011 (Apr 26), b, f, by Bekmezbey
Erhan Özkan
ZIP ZIP , b , 2002 , bred by Fevzi Derya Beşikçi, by Mountain Cat (USA), out of Zip (GB), by Persian Bold (IRE) (see 6. Sup. p
: 154)
Muammer Öğüt
2011 (Apr 08), b, c, by Perfect Storm
ZIŞAN (IRE) , b , 1997 , bred by Clare Dore Ltd, by Alzao (USA), out of Starinka (GB), by Risen Star (USA) (see 6. Sup. p :
154)
2011 (Feb 01), b, f, MADRİDLİ by Mountain Cat (USA)
Mücahit Demirkan
ZİN , ch , 1993 , bred by Ömer Ural, by Bachelor Party (IRE), out of Ginza, by Arslan (see 6. Sup. p : 154)
2011, barren to My Grandson (GB)
ZİVERED , ch , 2001 , bred by Hikmet Yıldız, by Lockton (GB), out of Paradıse I, by Ightham (USA) (see 5. Sup. p : 132)
2011 (Apr 17), ch, f, ZAYİM by Bertay
Güllen Baba
ZONPA (IRE) , b , 2001 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Turtle Island (IRE), out of Superflash (GB), by Superlative
(IRE) (see 6. Sup. p : 154)
Derviş Meral
2011 (Mar 06), b, c, by Cuvee (USA)
ZULEYKA , b , 2005 , bred by Muharrem Erdinç Düzarat, by Unaccounted For (USA), out of Dalıda, by Castle Rising (GB)
(see 6. Sup. p : 154)
2011 (Apr 28), b, f, PRENSES PERA by Ocean Crest (USA)
156
Muharrem Erdinç Düzarat
Kısraklar - Broodmares
157
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT İÇİNDEKİ
AYGIRLARIN LİSTESİ
ALPHABETIC LIST OF TURKISH BASED
STALLIONS
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
ABDULÇAKAR (IRE) , b , 1999 , bred by Knocktoran Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p :
170 ), by Be My Guest (USA), out of Avantage Service (IRE), by Exactly Sharp (USA)
ABREK , gr , 1990 , bred by Ahmet Cemal Kura, by My Volga Boatman (USA), out of Sağdune, by Sky Rocket (USA) (See v:1,
p:106)
ACEM , ch , 2005 , bred by Cüneyt Çalıcıoğlu, by Mujtahid (USA), out of Brıde Maıd, by Galetto (FR) (see v: Suppl. 1, p:26)
AKINDAYIM (IRE) , b , 1999 , bred by B. Kennedy foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 2508 ),
by Hamas (IRE), out of Snoozy Time (GB), by Cavo Doro (IRE)
AL'S THEATRE (USA) , gr , 1998 , bred by Fred Seitz foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ),
by Theatrical (IRE), out of Al's Charm (USA), by Al Hattab (USA)
ALABORA , ch , 2003 , bred by Tuğçe Çeker, by Royal Abjar (USA), out of Sine, by Oğuzhan II (See v:3, p:185)
ALAZ TUNA , b , 2003 , bred by İrfan Ilgazlı, by West By West (USA), out of Haberci, by Barnato (USA) (See v:3, p:82)
ALEKO , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Spectrum (IRE), out of Sterna Hermina (GER), by Highest Honor (FR) (see v:
Suppl. 1, p:164)
ALL FOR OSMAN , b , 2005 , bred by Kemal Kurt, by Hernando (FR), out of Peak Viewing (IRE), by Sri Pekan (USA) (see v:
Suppl. 1, p:130)
ALL THE GOOD (IRE) , ch , 2003 , bred by Mount Coote Partnership foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB
v : 45, p : 3408 ), by Diesis (GB), out of Zarara (USA), by Manila (USA)
ALSANCAKLI , b , 2002 , bred by Fatma Tutumlu Şanslı, by Bullmarket, out of Rusıan Gırl, by Siberian Express (USA) (See
v:3, p:169)
ALWAYS A CLASSIC (CAN) , ch , 1993 , bred by Sam-Son Farms foaled in CAN and imported from USA in 1998, (see AM.SB
Electronic ), by Deputy Minister (CAN), out of No Class (CAN), by Nodouble (USA)
APPIAH , b , 2005 , bred by Ali Erol, by My Volga Boatman (USA), out of İremnaz, by Barnato (USA) (see v: Suppl. 1, p:84)
ARAS (IRE) , b , 2000 , bred by Mrs T. Stack and Mrs S. and Magnier foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB
v : 44 ), by Sri Pekan (USA), out of Smeraldina (USA), by Night Shift (USA)
ARGAEUS (GB) , gr , 1993 , bred by D. A. and Mrs. Hicks foaled in GB and imported from U.K. in 1993, ( see GSB v : 43, p :
2238 ), by Dominion (GB), out of Shot Stopper (GB), by Bellypha (IRE)
ASAKIR (GB) , ch , 1995 , bred by Shadwell Estate Company Ltd foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 43,
p : 2693 ), by Nashwan (USA), out of Yaqut (USA), by Northern Dancer (CAN)
ASLANLAR ASLANI , b , 2001 , bred by Osman Ali Homurlu, by Pursuit Of Love (GB), out of Caviar And Candy (GB), by
Soviet Star (USA) (See v:3, p:35)
AVANGARD (IRE) , b , 1998 , bred by F. Hinojosa foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 992 ), by
Rainbows For Life (CAN), out of Glanessa (GB), by Kind Of Hush (GB)
BAMBULA , b , 2007 , bred by Berrin Gedik, by Bin Ajwaad (IRE), out of La Samba, by Villeroy I (FR) (see v: Suppl. 3, p:66)
157
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
BANKNOTE (GB) , b , 2002 , bred by Exors Of The Late Queen Elizabeth foaled in GB and imported from U.K. in 2009, ( see
GSB v : 45, p : 151 ), by Zafonic (USA), out of Brand (GB), by Shareef Dancer (USA)
BAŞPİLOT , ch , 1996 , bred by A. İhsan Kaya, by Bachelor Party (IRE), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab (USA) (See v:2,
p:113)
BEKMEZBEY , b , 2006 , bred by Ümit Bekmezci, by Perfect Storm, out of Power Cat, by Mountain Cat (USA) (see v: Suppl. 2,
p:109)
BERTAY , b , 2001 , bred by Süleyman Selman Taşbek, by Distant Relative (IRE), out of Guns N Roses, by Uğurtay (See v:3,
p:79)
BIN AJWAAD (IRE) , b , 1990 , bred by Tullamaine Castle Stud and and Partners foaled in IRE and imported from U.K. in 2000,
( see GSB v : 42, p : 2071 ), by Rainbow Quest (USA), out of Salidar (IRE), by Sallust (IRE)
BİZİM AYANCIKLI (IRE) , ch , 1996 , bred by Tarworth Bloodstock and Investments Ltd. foaled in IRE and imported from U.K.
in 1996, ( see GSB v : 43, p : 816 ), by Bluebird (USA), out of Flying Fairy (GB), by Bustino (GB)
BORS , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Lend A Hand (GB), out of Semence D'or (FR), by Kaldoun (FR) (See v:3, p:177)
BOSPORUS (IRE) , ch , 1995 , bred by Dr P. Harms foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1968 ),
by Night Shift (USA), out of Rain Again (GB), by Relko (GB)
BULLMARKET , b , 1993 , bred by Tayral Tutumlu, by Gerald Martin (IRE), out of Tangara Lady (USA), by Sovereign Dancer
(USA) (See v:1, p:121)
CARIBOU , b , 2002 , bred by Musa Demirsel, by Bin Ajwaad (IRE), out of Apple Blossom, by Castle Rising (GB) (See v:3, p:9)
CASTELLO (IRE) , b , 1996 , bred by Michael Quirke foaled in IRE and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 2246 ),
by Hamas (IRE), out of Sidama (FR), by Top Ville (IRE)
CESUR İSKOÇ (GB) , b , 1995 , bred by D. B. Lamplough foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p :
2293 ), by Precocious (GB), out of Smuts (GB), by Local Suitor (USA)
CHAMPS TO CHAMPS , b , 2002 , bred by Murat Cavcav, by Mountain Cat (USA), out of Tanamanda (IRE), by Tender King
(IRE) (See v:3, p:196)
CHURCH PICTURES (GB) , b , 1998 , bred by Kingwood Bloodstock Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see
GSB v : 44, p : 1935 ), by Distant Relative (IRE), out of On The Top (GB), by High Top (IRE)
COMMON GROUNDS (GB) , b , 1985 , bred by S. Niarchos foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 41, p :
1910 ), by Kris (GB), out of Sweetly (FR), by Lyphard (USA)
COMMONER , b , 2000 , bred by Sadık Eliyeşil, by Common Grounds (GB), out of Fıorella, by Karayel (See v:3, p:64)
COŞKUNAĞA , b , 2004 , bred by Haldun Coşkun and Osman Hakan Coşkun, by Sea Hero (USA), out of Noble Prıncess, by The
Noble Player (USA) (see v: Suppl. 1, p:124)
CUVEE (USA) , ch , 2001 , bred by Verne H. Wınchell foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB Electronic ),
by Carson City (USA), out of Christmas Star (USA), by Star De Naskra (USA)
158
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
DEĞİRMENDERELİ , b , 2006 , bred by Engin Danyer and Turgay Akarca, by Distant Relative (IRE), out of İzmitli (GB), by
Emperor Jones (USA) (see v: Suppl. 2, p:68)
DEHERE (USA) , b , 1991 , bred by Due Process Stable foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB Electronic ),
by Deputy Minister (CAN), out of Sister Dot (USA), by Secretariat (USA)
DERVİŞ , gr , 2002 , bred by Yücel Birol, by Royal Abjar (USA), out of Corcina (GB), by Kalaglow (IRE) (See v:3, p:41)
DESERT SOUND (IRE) , b , 1997 , bred by James Walsh foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p :
2109 ), by Desert Style (IRE), out of Princess Nabila (USA), by King Pellinore (USA)
DILUM (USA) , b , 1989 , bred by Ron Con Ltd foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ), by
Tasso (USA), out of Yanuka (IRE), by Pitcairn (IRE)
DIVINE LIGHT (JPN) , b , 1995 , bred by Shadai Farm foaled in JPN and imported from FR in 2007, ( see JPN v : 15 ), by
Sunday Silence (USA), out of Meld Sport (JPN), by Northern Taste (CAN)
DİNYEPER (GB) , ch , 1999 , bred by C. J. R. Trotter foaled in GB and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 751 ),
by Vettori (IRE), out of Early Call (GB), by Kind Of Hush (GB)
DOĞU (FR) , b , 1996 , bred by Mustafa Doruk Yılmaz foaled in FR and imported from FR in 1996, ( see SBF v : 49, p : 136 ), by
Fairy King (USA), out of Carmen's Joy (GB), by Chief Singer (IRE)
EAGLE EYED (USA) , b , 1991 , bred by Juddmonte Farms foaled in USA and imported from U.K. in 2000, (see AM.SB
Electronic ), by Danzig (USA), out of Razyana (USA), by His Majesty (USA)
EAGLE SPIRIT , ch , 2006 , bred by Ali Benli, by Eagle Eyed (USA), out of Apex, by Aristocrat (GB) (see v: Suppl. 2, p:8)
EL SALVADOR , b , 2001 , bred by Haci İpek, by Nursultan, out of Portakalçiçeği, by Toraman (See v:3, p:156)
ELIXIR (IRE) , ch , 1998 , bred by Peter McCutcheon foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 805 ),
by Royal Abjar (USA), out of Evanna's Pride (IRE), by Main Reef (GB)
Died in 2011
ERTEM , ch , 2000 , bred by Abdulkadir Levent Baykal, by Royal Abjar (USA), out of Donna Grazia (GB), by Sharpo (GB) (See
v:3, p:51)
Died in 2011
ERYAVUZ , b , 2000 , bred by Sadettin Atığ, by Septieme Ciel (USA), out of Benevole (FR), by Groom Dancer (USA) (See v:3,
p:22)
EVOKE (USA) , b , 2000 , bred by Wertheimer & Frere foaled in USA and imported from USA in 2005, (see AM.SB Electronic ),
by Danzig (USA), out of Raise A Beauty (USA), by Alydar (USA)
FANTASTIC FELLOW (USA) , b , 1994 , bred by Mrs. J. G. Jones, Sr. foaled in USA and imported from USA in 2000, (see
AM.SB Electronic ), by Lear Fan (USA), out of Chateaubaby (USA), by Nureyev (USA)
FERNANDO , ch , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Sabrehill (USA), out of Sarah's Love (IRE), by Caerleon (USA) (See v:2,
p:115)
FIRE TO FIRE (IRE) , b , 2000 , bred by Murat Cavcav foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by
Revoque (IRE), out of Peace Carrier (IRE), by Doulab (USA)
159
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
FİYAKALI , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Mister Baileys (GB), out of Charnwood Queen (GB), by Cadeaux Genereux
(GB) (See v:3, p:37)
FLIER'S FANTASY , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Lahib (USA), out of Fantasy Flyer (USA), by Lear Fan (USA) (See
v:2, p:42)
FLYING BOY (IRE) , ch , 1999 , bred by Airlie Stud foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 15 ), by
Lycius (USA), out of Adarika (IRE), by Kings Lake (USA)
FREE MAN , b , 1996 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Castle Rising (GB), out of Muneca, by Royal Shiraz (GB) (See v:2,
p:91)
GAFFAR , b , 2002 , bred by Kamil Bolcan, by Distant Relative (IRE), out of Saga Boreale (FR), by Al Nasr (FR) (See v:3,
p:170)
GENÇ GÜRKAN , b , 2004 , bred by Galip Gençol, by Lockton (GB), out of Erkut, by Komet (see v: Suppl. 1, p:52)
GEORGE THOMAS , gr , 1987 , bred by Muammer Kitapçı, by Godswalk (USA), out of Keep Shining (USA), by Stage Door
Johnny (USA) (See v:1, p:66)
GOLD FOR LADY , b , 2001 , bred by Cem Narin, by Strike The Gold (USA), out of Lady In Green (GB), by Shareef Dancer
(USA) (See v:3, p:108)
GOLDAT (GB) , ch , 2000 , bred by Cheveley Park Stud Ltd. foaled in GB and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ),
by Pivotal (GB), out of Secret Rapture (USA), by Woodman (USA)
GOLDEN SUN , b , 2002 , bred by Ersan Özbelge, by Mountain Cat (USA), out of Sala (USA), by Cryptoclearance (USA) (See
v:3, p:171)
GRAND EKİNOKS , b , 1998 , bred by Yaman Zingal, by Barnato (USA), out of Vıolent Gırl, by Aristocrat (GB) (See v:2,
p:139)
GREEN GÖNEN , ch , 1998 , bred by Şerafettin Gedik, by Green Tune (USA), out of Ovada (USA), by Sewickley (USA) (See
v:2, p:101)
GUŞAV , b , 2005 , bred by Davide Franco, by Bin Ajwaad (IRE), out of Charmy, by Scenic (IRE) (see v: Suppl. 1, p:34)
HAKANBEY , b , 2000 , bred by Ahmet Haşim Ağar, by Distant Relative (IRE), out of Shatush, by Villeroy I (FR) (See v:3,
p:180)
HIGH COURT , b , 2001 , bred by İlyas Çokay, by First Trump (GB), out of Pebbledash (GB), by Great Commotion (USA) (See
v:3, p:152)
HIZEL BEYİ , ch , 2003 , bred by Tahsin Hızel, by Red Bishop (USA), out of Dandini, by Tüten (See v:3, p:46)
HÜCUM , b , 2001 , bred by Mehmet Hamdi Çadırcıoğlu, by Ceyhanlı, out of Marlyn Monroe, by Eastern Star (See v:3, p:124)
Died in 2011
INDIGO RED (GB) , b , 2001 , bred by Darley foaled in GB and imported from USA in 2005, ( see GSB v : 45 ), by A.p. Indy
(USA), out of Red Slippers (USA), by Nureyev (USA)
160
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
IRISH SHUTTLE (IRE) , b , 2000 , bred by Reynold Honnibal foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ),
by Petorius (IRE), out of Royal Language (USA), by Conquistador Cielo (USA)
ISLAMBOL , b , 1994 , bred by Tülin Talay, by Gold Guard, out of Again (IRE), by Try My Best (USA) (See v:1, p:2)
KANEKO , b , 2001 , bred by Ali Celalettin Alkan, by Pivotal (GB), out of Kalimat (GB), by Be My Guest (USA) (See v:3, p:97)
KARA FATİH , b , 2001 , bred by Hasan Ölçer, by Distant Relative (IRE), out of Buğselen, by Barbar (See v:3, p:29)
KARABEYHAN (GB) , b , 1992 , bred by Sadık Eliyeşil foaled in GB and imported from U.K. in 1992, ( see GSB v : 42, p : 304 ),
by Warning (GB), out of Broad Halo (USA), by Halo (USA)
KARTALIM , gr , 2002 , bred by Serdar Özdar, by Manila (USA), out of Moon Lıght , by Cock Robin (USA) (See v:3, p:134)
KAVRANHAN , ch , 1995 , bred by Ahmet Kavran, by Bachelor Party (IRE), out of Nasibe I, by My Volga Boatman (USA) (See
v:1, p:87)
KEREMHAN (GB) , ch , 1995 , bred by Dunchurch Lodge Stud foaled in GB and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p
: 6 ), by Sharpo (GB), out of Absoloute Service (GB), by Absalom (GB)
KING'S PLEASURE , ch , 2001 , bred by Ersan Özbelge, by King Of Kings (IRE), out of Jamaica Affair (USA), by Black Tie
Affair (IRE) (See v:3, p:94)
KING BISHOP , b , 2002 , bred by Alfred Roidi, by Red Bishop (USA), out of Free Lady, by Barnato (USA) (See v:3, p:68)
KIZILMURAT (IRE) , ch , 1998 , bred by P. Hardy foaled in IRE and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v : 44, p : 2111 ),
by Barathea (IRE), out of Princess Reema (USA), by Affirmed (USA)
KOMANDO , ch , 1989 , bred by Mustafa Yağcı, by Noyan, out of Lebriz, by Kamalpour (GB) (See v:1, p:71)
KURTARAN (IRE) , b , 1999 , bred by Sonarc Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 1999, ( see GSB v : 44, p : 17
), by Danehill (USA), out of Adjalisa (IRE), by Darshaan (GB)
LAST COMMANDER (USA) , ch , 1999 , bred by Gulf Coast Farms and Bloodstock LP foaled in USA and imported from USA in
1999, (see AM.SB Electronic ), by Tabasco Cat (USA), out of Silken Magic (USA), by Naevus (USA)
LAST SON , ch , 1999 , bred by Kaya Erkkul, by Galetto (FR), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (See v:2, p:109)
LION HEART (USA) , ch , 2001 , bred by Edward P. Evans foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB
Electronic ), by Tale Of The Cat (USA), out of Satin Sunrise (USA), by Mr. Leader (USA)
LUXOR , b , 2000 , bred by Muammer Kitapçı, by Distant Relative (IRE), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny
(USA) (See v:3, p:101)
MAHALLE ÇOCUĞU , b , 2002 , bred by Edip Çizmeci, by Always A Classic (CAN), out of Çokşeker, by Hoy (GB) (See v:3,
p:44)
MAHARADCHA , ch , 2003 , bred by Salih Mennan Akdoğan, by Almutawakel (GB), out of Elrayahin (GB), by Riverman
(USA) (See v:3, p:56)
161
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
MALDIYA , b , 2001 , bred by Ömer Halim Aydın, by Mukaddamah (USA), out of Contrary (USA), by Hansel (USA) (See v:3,
p:41)
MALİ , b , 2004 , bred by A. İhsan Kaya, by Distant Relative (IRE), out of Nicomedia, by Most Welcome (GB) (see v: Suppl. 1,
p:123)
MALKOÇOĞLU (USA) , b , 1998 , bred by Langsem Farm Inc foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB
Electronic ), by Known Fact (USA), out of Maiden Lane (USA), by Roberto (USA)
MARLIN (USA) , b , 1993 , bred by Marlin Syndıcate foaled in USA and imported from ARG in 2000, (see AM.SB Electronic ), by
Sword Dance (IRE), out of Syrian Summer (USA), by Damascus (USA)
MAYNATAY , b , 1996 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by Natıve Procıda, out of Stage Door East, by Yemken (GB) (See v:2,
p:123)
MEDYA , b , 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Second Set (IRE), out of Straw Beret (USA), by Chief's Crown (USA) (See v:2,
p:124)
MEGA BUCKS , b , 2000 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Zieten (USA), out of Teutonic Lass (IRE), by Night Shift (USA)
(See v:3, p:199)
MEHMET BORA , b , 2002 , bred by Ahmet Cavcav, by Revoque (IRE), out of Princess Alina (GER), by Al Nasr (FR) (See v:3,
p:158)
MOHAN , ch , 1996 , bred by Marianne Molu, by İnfisah, out of Gay Robın, by Cock Robin (USA) (See v:2, p:47)
MOUNTAIN CAT (USA) , b , 1990 , bred by Overbrook Farm foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB
Electronic ), by Storm Cat (USA), out of Always Mint (USA), by Key To The Mint (USA)
MR BLACK , b , 1990 , bred by Ahmet Tokdemir, by Bachelor Party (IRE), out of Prıncess Fatıma, by Mummy's Pet (GB) (See
v:1, p:99)
MURATCAN , b , 1996 , bred by Musa Türksev, by Uğurtay, out of Gülnar, by Known Fact (USA) (See v:2, p:53)
MY GRANDSON (GB) , b , 1998 , bred by C. C. Bromley and Son foaled in GB and imported from U.K. in 1998, ( see GSB v :
44, p : 2761 ), by Missed Flight (GB), out of Tree Frog (IRE), by Lomond (USA)
MY RELATIVE , b , 2000 , bred by İbrahim Ergun Çelikoğlu, by Distant Relative (IRE), out of Secring (USA), by Secreto
(USA) (See v:3, p:176)
MY SEA , ch , 2004 , bred by Atahan Murat Zilcioğlu, by Unaccounted For (USA), out of Elodie, by Bankocu (see v: Suppl. 1,
p:50)
NAHAR , b , 2004 , bred by Galip Aydın Arıkan, by Mountain Cat (USA), out of Texas Gal (USA), by Sky Classic (CAN) (see v:
Suppl. 1, p:174)
NATIVE PROCIDA , b , 1988 , bred by Muammer Kitapçı, by Procida (USA), out of Angelina D'or (IRE), by Sun Prince (IRE)
(See v:1, p:6)
OCEAN CREST (USA) , b , 1991 , bred by Arthur I. Appleton foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB
Electronic ), by Storm Bird (CAN), out of S.s. Aroma (USA), by Seattle Slew (USA)
162
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
OKAWANGO (USA) , b , 1998 , bred by Wertheimer Et Frere foaled in USA and imported from FR in 2007, (see AM.SB
Electronic ), by Kingmambo (USA), out of Krissante (USA), by Kris (GB)
ORTAK (IRE) , b , 1995 , bred by Miss Isobel Leonard foaled in IRE and imported from U.K. in 1995, ( see GSB v : 43, p : 1560
), by Don't Forget Me (IRE), out of Miss Busybody (IRE), by Phardante (FR)
ORTEGA , b , 2001 , bred by Alaattin Çoban, by Efisio (GB), out of Cut Clear (GB), by Kris (GB) (See v:3, p:43)
OUT OF CONTROL , b , 2003 , bred by Serdal Adalı, by Cape Cross (IRE), out of Committal (USA), by Chief's Crown (USA)
(See v:3, p:41)
PARDON (FR) , b , 1999 , bred by Sıx C Bloodstock and Holdings Ltd foaled in FR and imported from U.K. in 1999, ( see SBF v
: 052 ), by Red Ransom (USA), out of Limanda (IRE), by Astronef (IRE)
PARDON MY DUST , ch , 2004 , bred by Davide Franco, by Lockton (GB), out of Tony's Ridge (GB), by Indian Ridge (IRE)
(see v: Suppl. 1, p:176)
PERFECT STORM , b , 2000 , bred by İsmail Cider and Gürhan Şevket Özbelge, by Hennessy (USA), out of Sense Of Urgency
(USA), by Quest For Fame (GB) (See v:3, p:177)
PERFECTO , b , 2005 , bred by Nişan Arek Kuyumciyan, by Bosporus (IRE), out of Happy Hour, by Doyoun (IRE) (see v:
Suppl. 1, p:75)
POPULAR DEMAND , b , 2002 , bred by Gülsüm Eliyeşil, by Eagle Eyed (USA), out of İman, by Karayel (See v:3, p:93)
POWERSCOURT (GB) , b , 2000 , bred by Juddmonte Farms foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 44, p :
2159 ), by Sadler's Wells (USA), out of Rainbow Lake (GB), by Rainbow Quest (USA)
PRECIOUS , b , 2002 , bred by Sadettin Atığ, by Be My Guest (USA), out of Simbatu (GB), by Muhtarram (USA) (See v:3,
p:183)
PRINCE OF EULLEUP , b , 2003 , bred by Selahattin Sahra Gülü, by Monashee Mountain (USA), out of Floria (IRE), by
Petorius (IRE) (See v:3, p:66)
PRO GAY , ch , 1986 , bred by Mehmet Necdet Narin, by Precocious (GB), out of Gay Georgia (IRE), by Gay Fandango (USA)
(See v:1, p:44)
RED BISHOP (USA) , b , 1988 , bred by Pillar Stud, Inc. foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB Electronic ),
by Silver Hawk (USA), out of La Rouquine (GB), by Silly Season (USA)
RIVER SPECIAL (USA) , ch , 1990 , bred by Mr.& Mrs. John C. Mabee foaled in USA and imported from USA in 1998, (see
AM.SB Electronic ), by Riverman (USA), out of Nijinska Street (USA), by Nijinsky (CAN)
ROYAL ABJAR (USA) , ch , 1991 , bred by Delong Road Stable Inc. foaled in USA and imported from USA in 2001, (see AM.SB
Electronic ), by Gone West (USA), out of Encorelle (FR), by Arctic Tern (USA)
RUNNER BOY , b , 2002 , bred by Fatma Serpil Ataman, by Doyoun (IRE), out of Topless, by Castle Rising (GB) (See v:3,
p:202)
SABIRLI , b , 2001 , bred by Aydoğan San, by Strike The Gold (USA), out of Free Trade, by Shareef Dancer (USA) (See v:3,
p:68)
Died in 2010
163
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
SARI LİRA , ch , 2003 , bred by Yusuf Atlı, by West By West (USA), out of Nevres, by Barnato (USA) (See v:3, p:141)
Died in 2010
SCARFACE , b , 2003 , bred by Kemal Kurt, by Montjeu (IRE), out of Racing Heart (GB), by Pursuit Of Love (GB) (See v:3,
p:160)
SCREAM TO SCREAM (IRE) , b , 2000 , bred by Murat Cavcav foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44
), by Dr Devious (IRE), out of My Firebird (GB), by Rudimentary (USA)
SEA HERO (USA) , b , 1990 , bred by Paul Mellon foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB Electronic ), by
Polish Navy (USA), out of Glowing Tribute (USA), by Graustark (USA)
SHARGAR , b , 2000 , bred by Kemal Kurt, by Common Grounds (GB), out of Forested (USA), by Country Pine (USA) (See v:3,
p:67)
SHERIFF , b , 1989 , bred by Umur Tamer, by Baby Turk (IRE), out of Reine Morton (USA), by King Pellinore (USA) (See v:1,
p:102)
SHINING WOLF , b , 1998 , bred by Muammer Kitapçı, by Wolf (CHI), out of Keep Shining (USA), by Stage Door Johnny
(USA) (See v:2, p:69)
SIR IVY , b , 1999 , bred by Sadettin Atığ, by Our Emblem (USA), out of Sassy Ivy (USA), by Sir Ivor (USA) (See v:2, p:116)
SON OF SUN , ch , 2002 , bred by Mustafa Berberoğlu, by Mujtahid (USA), out of Sun Shines East (USA), by Eastern Echo
(USA) (See v:3, p:190)
SPITFIRE , b , 2004 , bred by Osman Hattat, by West By West (USA), out of Moon Mistress (GB), by Storm Cat (USA) (see v:
Suppl. 1, p:116)
SPORTS HERO (USA) , b , 1999 , bred by Robert Perez foaled in USA and imported from USA in 2005, (see AM.SB Electronic ),
by Mr. Prospector (USA), out of Alysoft (USA), by Alydar (USA)
SRI PEKAN (USA) , b , 1992 , bred by Hargur Sexton and Sandra Elisworth foaled in USA and imported from USA in 2002, (see
AM.SB Electronic ), by Red Ransom (USA), out of Lady Godolphin (USA), by Son Ange (USA)
STEAM ROLLER , b , 1999 , bred by Oktay Serici, by Wolf (CHI), out of Blazing Clearance (USA), by Cryptoclearance (USA)
(See v:2, p:19)
STRIKE THE GOLD (USA) , ch , 1988 , bred by Calumet Farm foaled in USA and imported from USA in 1998, (see AM.SB
Electronic ), by Alydar (USA), out of Majestic Gold (USA), by Hatchet Man (USA)
Died in 2011
SUN MUSIC (IRE) , b , 1991 , bred by Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum foaled in IRE and imported from U.K. in 1994,
( see GSB v : 42, p : 903 ), by Sadler's Wells (USA), out of Golden Opinion (USA), by Slew O'gold (USA)
Died in 2011
SÜMEN , b , 1996 , bred by Kaya Erkkul, by Private Tender (GB), out of Razzberry (FR), by Be My Guest (USA) (See v:2,
p:109)
ŞAFAK II , b , 1993 , bred by Oya Erkkul, by Cossack Guard (USA), out of Michael's Niece (GB), by Great Nephew (GB) (See
v:1, p:80)
164
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
ŞAFAK VAKTİ , b , 1999 , bred by İsmail Cider and Ersan Özbelge, by El Prado (IRE), out of Far Out Countess (USA), by Far
Out East (USA) (See v:2, p:42)
TABASCO , ch , 2001 , bred by Garip Özsancak, by Sea Hero (USA), out of Eda II, by Uğurtay (See v:3, p:54)
TAYFUN BAŞKAN , b , 2002 , bred by Fuat Nihat Buruk, by Lake Coniston (IRE), out of Akura (IRE), by Vision (USA) (See
v:3, p:3)
THUNDER BOLT I , ch , 1990 , bred by Mehmet Kurt, by Niniski (USA), out of Mirror (GB), by Sharpman (IRE) (See v:3,
p:309)
TOM BAULT , gr , 2006 , bred by Kamil Levent Kitapçı, by George Thomas, out of Caulry Red (IRE), by Distinctly North
(USA) (see v: Suppl. 2, p:26)
TONY MONTANA , b , 2005 , bred by Atan Yetiş.Ve Tarım A.Ş., by Mujtahid (USA), out of Saafend (GB), by Sayf El Arab
(USA) (see v: Suppl. 1, p:145)
TOPOR , b , 2004 , bred by İlyas İlbey, by Sri Pekan (USA), out of Shıero, by Castle Rising (GB) (see v: Suppl. 1, p:155)
TOS DANCER (IRE) , b , 2000 , bred by Michael Finn Jnr foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by
Danehill Dancer (IRE), out of Bold Display (USA), by Green Dancer (USA)
Died in 2011
TRAPPER , ch , 1994 , bred by Tarık Aydın, by Knight Line Dancer (IRE), out of Elemis (USA), by Sir Ivor (USA) (See v:1,
p:36)
TUHU DAYI , b , 2001 , bred by Necdet Özbek, by Sea Hero (USA), out of Badı Saba, by Columnist (GB) (See v:3, p:16)
TURAÇ (IRE) , ch , 1997 , bred by Denis McDonnell foaled in IRE and imported from U.K. in 1997, ( see GSB v : 44, p : 1314 ),
by Grand Lodge (USA), out of Key Tothe Minstrel (USA), by The Minstrel (CAN)
TÜRCOSEL , ch , 2005 , bred by Serdal Adalı, by Selkirk (USA), out of Tularosa (GB), by In The Wings (GB) (see v: Suppl. 1,
p:179)
ULAKLI , ch , 1994 , bred by Atilla Özsoy, by Lockton (GB), out of Lapaloma, by My Volga Boatman (USA) (See v:1, p:70)
ULTRAMAR , b , 1999 , bred by Sadık Eliyeşil, by Mujtahid (USA), out of Fıorella, by Karayel (See v:2, p:43)
UNACCOUNTED FOR (USA) , b , 1991 , bred by Derry Meeting Farm Brushwood foaled in USA and imported from USA in
2002, (see AM.SB Electronic ), by Private Account (USA), out of Mrs. Jenney (USA), by The Minstrel (CAN)
VELOCIRAPTOR (GB) , b , 1996 , bred by Mrs C. Linke foaled in GB and imported from U.K. in 1996, ( see GSB v : 43, p : 371 ),
by Deploy (GB), out of Carly-B (IRE), by Commanche Run (GB)
VENTO , b , 2004 , bred by Davide Franco, by Vettori (IRE), out of Roxie Hart (IRE), by Danehill (USA) (see v: Suppl. 1, p:143)
VICTORY GALLOP (CAN) , b , 1995 , bred by Tall Oaks Farm foaled in CAN and imported from USA in 2008, (see AM.SB
Electronic ), by Cryptoclearance (USA), out of Victorious Lil (CAN), by Vice Regent (CAN)
WEST BY WEST (USA) , b , 1989 , bred by Walmac Int L foaled in USA and imported from ARG in 2000, ( see AM. SB v : 32, p :
99 ), by Gone West (USA), out of West Turn (USA), by Cox's Ridge (USA)
Died in 2011
165
Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Alfabetik Listesi
Alphabetic List of Turkish Based Stallions
WIN RIVER WIN (USA) , b , 1999 , bred by James G. Bell foaled in USA and imported from USA in 1999, (see AM.SB Electronic
), by Virginia Rapids (USA), out of Thirty Zip (USA), by Tri Jet (USA)
YAVUZ STAR , b , 2001 , bred by Hasan Ölçer, by Distant Relative (IRE), out of Cındy I, by My Volga Boatman (USA) (See
v:3, p:39)
YAVUZTAY (USA) , ch , 1996 , bred by Mary Anne Parris foaled in USA and imported from USA in 1996, (see AM.SB Electronic
), by Mane Minister (USA), out of Lady Of Grace (USA), by Thanks To Tony (USA)
YELPINARI (IRE) , ch , 2000 , bred by Wıjı Bloodstock foaled in IRE and imported from U.K. in 2000, ( see GSB v : 44 ), by
Tagula (IRE), out of Kwaanis (GB), by Lead On Time (USA)
YILDIZ (USA) , b , 1997 , bred by Orpendale John R. Gaines and Thoroughbreds foaled in USA and imported from USA in 1997,
(see AM.SB Electronic ), by Manila (USA), out of Ticket To Sail (USA), by Sails Pride (USA)
YONAGUSKA (USA) , b , 1998 , bred by Sabine Stable foaled in USA and imported from USA in 2010, (see AM.SB Electronic ),
by Cherokee Run (USA), out of Marital Spook (USA), by Silver Ghost (USA)
YUDUM , gr , 2002 , bred by Sedat Özcan, by Red Bishop (USA), out of Yurdakul, by Bankocu (See v:3, p:219)
166
TÜRKİYE’DE TAYLARI
BULUNAN YURT DIŞINDAKİ
AYGIRLAR
STALLIONS STANDING ABROAD WITH FOALS
BORN IN TURKEY
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals in Turkey
AD VALOREM (USA) , b , 2002 , by Danzig (USA) , out of Classy Women (USA) , by Relaunch (USA)
ALHAARTH (IRE) , b , 1993 , by Unfuwain (USA) , out of Irish Valley (USA) , by Irish River (FR)
AQLAAM (GB) , b , 2005 , by Oasis Dream (GB) , out of Bourbonella (GB) , by Rainbow Quest (USA)
ASTRONOMER ROYAL (USA) , b , 2004 , by Danzig (USA) , out of Sheepscot (USA) , by Easy Goer (USA)
AUTHORIZED (IRE) , b , 2004 , by Montjeu (IRE) , out of Funsie (FR) , by Saumarez (GB)
AWESOME AGAIN (CAN) , b , 1994 , by Deputy Minister (CAN) , out of Primal Force (USA) , by Blushing Groom (FR)
AZAMOUR (IRE) , b , 2001 , by Night Shift (USA) , out of Asmara (USA) , by Lear Fan (USA)
BADGE OF SILVER (USA) , b , 2000 , by Silver Deputy (CAN) , out of Silveroo (USA) , by Silver Hawk (USA)
BEAT HOLLOW (GB) , b , 1997 , by Sadler's Wells (USA) , out of Wemyss Bight (GB) , by Dancing Brave (USA)
BERNSTEIN (USA) , b , 1997 , by Storm Cat (USA) , out of La Affirmed (USA) , by Affirmed (USA)
BLUEGRASS CAT (USA) , b , 2003 , by Storm Cat (USA) , out of She's A Winner (USA) , by A.p. Indy (USA)
BUSHRANGER (IRE) , b , 2006 , by Danetime (IRE) , out of Danz Danz (GB) , by Efisio (GB)
BYRON (GB) , b , 2001 , by Green Desert (USA) , out of Gay Gallanta (USA) , by Woodman (USA)
CAPTAIN RIO (GB) , ch , 1999 , by Pivotal (GB) , out of Beloved Visitor (USA) , by Miswaki (USA)
CLODOVIL (IRE) , gr , 2000 , by Danehill (USA) , out of Clodora (FR) , by Linamix (FR)
DALAKHANI (IRE) , gr , 2000 , by Darshaan (GB) , out of Daltawa (IRE) , by Miswaki (USA)
DASHING BLADE (GB) , b , 1987 , by Elegant Air (GB) , out of Sharp Castan (GB) , by Sharpen Up (GB)
DIAMOND GREEN (FR) , b , 2001 , by Green Desert (USA) , out of Diamonaka (FR) , by Akarad (FR)
DISCREET CAT (USA) , b , 2003 , by Forestry (USA) , out of Pretty Discreet (USA) , by Private Account (USA)
DR FONG (USA) , ch , 1995 , by Kris S. (USA) , out of Spring Flight (USA) , by Miswaki (USA)
ELUSIVE CITY (USA) , b , 2000 , by Elusive Quality (USA) , out of Star Of Paris (USA) , by Dayjur (USA)
ELUSIVE QUALITY (USA) , b, 1993 , by Gone West (USA), out of Touch Of Greatness (USA), by Hero's Honor (USA)
FALCO (USA) , b , 2005 , by Pivotal (GB) , out of Icelips (USA) , by Unbridled (USA)
FASTNET ROCK (AUS) , b , 2001 , by Danehill (USA) , out of Piccadilly Circus (AUS) , by Royal Academy (USA)
FIRST SAMURAI (USA) ,ch , 2003, by Giant's Causeway (USA), out of Freddie Frisson (USA), by Dixieland Band (USA)
FLOWER ALLEY (USA) , ch , 2002 , by Distorted Humor (USA) , out of Princess Olivia (USA) , by Lycius (USA)
GIANT'S CAUSEWAY (USA) , ch , 1997 , by Storm Cat (USA) , out of Mariah's Storm (USA) , by Rahy (USA)
GOOD REWARD (USA) , b , 2001 , by Storm Cat (USA) , out of Heavenly Prize (USA) , by Seeking The Gold (USA)
GREEN TUNE (USA) , ch , 1991 , by Green Dancer (USA) , out of Soundings (USA) , by Mr. Prospector (USA)
HALLING (USA) , ch , 1991 , by Diesis (GB) , out of Dance Machine (GB) , by Green Dancer (USA)
HARD SPUN (USA) , b , 2004 , by Danzig (USA) , out of Turkish Tryst (USA) , by Turkoman (USA)
HARLAN'S HOLIDAY (USA) , b , 1999 , by Harlan (USA) , out of Christmas In Aiken (USA) , by Affirmed (USA)
HIGH CHAPARRAL (IRE) , b , 1999 , by Sadler's Wells (USA) , out of Kasora (IRE) , by Darshaan (GB)
HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) , b , 2004 , by Danehill (USA) , out of L'on Vite (USA) , by Secretariat (USA)
IFFRAAJ (GB) , b , 2001 , by Zafonic (USA) , out of Pastorale (GB) , by Nureyev (USA)
INDIAN HAVEN (GB) , b , 2000 , by Indian Ridge (IRE) , out of Madame Dubois (GB) , by Legend Of France (USA)
INTENSE FOCUS (USA) , b , 2006 , by Giant's Causeway (USA) , out of Daneleta (IRE) , by Danehill (USA)
INTIKHAB (USA) , b , 1994 , by Red Ransom (USA) , out of Crafty Example (USA) , by Crafty Prospector (USA)
JEREMY (USA) , b , 2003 , by Danehill Dancer (IRE) , out of Glint In Her Eye (USA) , by Arazi (USA)
KHELEYF (USA) , b , 2001 , by Green Desert (USA) , out of Society Lady (USA) , by Mr Prospector (USA)
KING CHARLEMAGNE (USA) , b , 1998 , by Nureyev (USA) , out of Race The Wild Wind (USA), by Sunny's Halo (USA)
KITTEN'S JOY (USA) , ch , 2001 , by El Prado (IRE) , out of Kitten's First (USA) , by Lear Fan (USA)
LAWMAN (FR) , b , 2004 , by Invincible Spirit (IRE) , out of Laramie (USA) , by Gulch (USA)
LE HAVRE (IRE) , b , 2006 , by Noverre (USA) , out of Marie Rheinberg (GER) , by Surako (GER)
167
Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar
Stallions Standing Abroad With Foals in Turkey
LEMON DROP KID (USA) , b , 1996 , by Kingmambo (USA) , out of Charming Lassie (USA) , by Seattle Slew (USA)
LEROIDESANIMAUX (BRZ) , ch , 2000 , by Candy Stripes (USA) , out of Dissemble (GB) , by Ahonoora (GB)
LITE THE FUSE (USA) , b , 1991 , by Buckaroo (USA) , out of Annie's Dream (USA) , by Droll Role (USA)
LITERATO (FR) , gr , 2004 , by Kendor (FR) , out of La Cibeles (FR) , by Cardoun (FR)
LORD DU SUD (FR) , gr , 2001 , by Linamix (FR) , out of Marseillaise (FR) , by Esprit Du Nord (USA)
LUCKY STORY (USA) , b , 2001 , by Kris S. (USA) , out of Spring Flight (USA) , by Miswaki (USA)
MARJU (IRE) , b , 1988 , by Last Tycoon (IRE) , out of Flame Of Tara (IRE) , by Artaius (USA)
MIZZEN MAST (USA) , gr , 1998 , by Cozzene (USA) , out of Kinema (USA) , by Graustark (USA)
MONTJEU (IRE) , b , 1996 , by Sadler's Wells (USA) , out of Floripedes (FR) , by Top Ville (IRE)
MORE THAN READY (USA) , b , 1997 , by Southern Halo (USA) , out of Woodmans Girl (USA) , by Woodman (USA)
MOSS VALE (IRE) , b , 2001 , by Shinko Forest (IRE) , out of Wolf Cleugh (IRE) , by Last Tycoon (IRE)
MOUNT NELSON (GB) , b , 2004 , by Rock Of Gibraltar (IRE) , out of Independence (GB) , by Selkirk (USA)
NAYEF (USA) , b , 1998 , by Gulch (USA) , out of Height Of Fashion (GB) , by Bustino (GB)
ORATORIO (IRE) , b , 2002 , by Danehill (USA) , out of Mahrah (USA) , by Vaguely Noble (IRE)
ORPEN (USA) , b , 1996 , by Lure (USA) , out of Bonita Francita (CAN) , by Devils Bag (USA)
PEINTRE CELEBRE (USA) , ch , 1994 , by Nureyev (USA) , out of Peintre Bleue (GB) , by Alydar (USA)
PIONEEROF THE NILE (USA) , b, 2006 , by Empire Maker (USA), out of Star Of Goshen (USA), by Lord At War (ARG)
ROCK OF GIBRALTAR (IRE) , b , 1999 , by Danehill (USA) , out of Offshore Boom (IRE) , by Be My Guest (USA)
ROMAN RULER (USA) , b , 2002 , by Fusaichi Pegasus (USA) , out of Silvery Swan (USA) , by Silver Deputy (CAN)
SHIROCCO (GER) , b , 2001 , by Monsun (GER) , out of So Sedulous (USA) , by The Minstrel (CAN)
SOVIET STAR (USA) , b , 1984 , by Nureyev (USA) , out of Veruschka (FR) , by Venture VII
STREET BOSS (USA) , ch , 2004 , by Street Cry (IRE) , out of Blushing Ogygian (USA) , by Ogygian (USA)
STUDENT COUNCIL (USA) , b , 2002 , by Kingmambo (USA) , out of Class Kris (USA) , by Kris S (USA)
SULAMANI (IRE) , b , 1999 , by Hernando (FR) , out of Soul Dream (USA) , by Alleged (USA)
SUNDAY BREAK (JPN) , b , 1999 , by Forty Niner (USA) , out of Catequil (CAN) , by Storm Cat (USA)
TAGULA (IRE) , b , 1993 , by Taufan (USA) , out of Twin Island (IRE) , by Standaan (FR)
TALE OF THE CAT (USA) , b , 1994 , by Storm Cat (USA) , out of Yarn (USA) , by Mr. Prospector (USA)
TIGER HILL (IRE) , b , 1995 , by Danehill (USA) , out of The Filly (GER) , by Appiani (ITY)
TURTLE BOWL (IRE) , b , 2002 , by Dyhim Diamond (IRE) , out of Clara Bow (FR) , by Top Ville (IRE)
VIRTUAL (GB) , b , 2005 , by Pivotal (GB) , out of Virtuous (IRE) , by Exit To Nowhere (USA)
YEATS (IRE) , b , 2001 , by Sadler's Wells (USA) , out of Lyndonville (IRE) , by Top Ville (IRE)
168
İTHAL KISRAKLAR
IMPORTED MARES
2011 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2011
ACES DANCING (GER) , b , 2001 , by Big Shuffle (USA) , out of Auenglocke (GER), imported from GB (see Ger. SB
v : 36)
AFRICAN SUNDANCE (USA) , b , 2006 , by Johannesburg (USA) , out of Mystery Rays (USA), imported from GB
(see Am. SB v : 32)
AL KAMAH (USA) , b , 2003 , by Kingmambo (USA) , out of Catinca (USA), imported from IRE (see Am. SB v : 31)
ANNESLEY (IRE) , b , 2006 , by Sadler's Wells (USA) , out of Horatia (IRE), imported from GB (see GSB v : 46 p :
318)
AUTUMN RIDGE (USA) , ch , 2002 , by Thunder Gulch (USA) , out of Vilikaia (USA), imported from USA (see
AM.SB Electronic)
BALLIAMO (IRE) , b , 1998 , by Royal Academy (USA) , out of Gracieuse Majeste (FR), imported from FR (see GSB
v : 44 p : 1036)
BALTICA (IRE) , b , 2002 , by Sadler's Wells (USA) , out of Borgia (GER), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
1570)
BELLE EPOCH (GB) , b , 2006 , by Sadler's Wells (USA) , out of Solaia (USA), imported from GB (see GSB v : 46 p
: 685)
BELLINI ROSE (IRE) , b , 2007 , by Bertolini (USA) , out of Prospectress (USA), imported from IRE (see GSB v : 46
p : 576)
BORDERS BELLE (IRE) , b , 1998 , by Pursuit Of Love (GB) , out of Sheryl Lynn (GB), imported from GB (see GSB
v : 44 p : 2431)
CARLA (FR) , ch , 1995 , by Cardoun (FR) , out of El Quahirah (FR), imported from GB (see SBF v : 48)
COMMEDIA DELL'ARTE (IRE) , b , 2004 , by Sadler's Wells (USA) , out of Moselle (GB), imported from FR (see
GSB v : 45)
CONTESSINA (IRE) , ch , 2005 , by Medicean (GB) , out of Queen's Music (USA), imported from FR (see GSB v : 46)
DAISYCUTTER (GB) , ch , 2000 , by Zafonic (USA) , out of Ingozi (GB), imported from GB (see GSB v : 44 p :
1193)
DAN'S PRIDE (USA) , b , 2005 , by Cherokee Run (USA) , out of La Vida Loca (IRE), imported from FR (see Am. SB
v : 32)
DOSSIER (GB) , b , 2000 , by Octagonal (NZ) , out of Papering (IRE), imported from IRE (see GSB v : 44 p : 1975)
ELIZABETHAN AGE (FR) , b , 2002 , by King's Best (USA) , out of Dolydille (IRE), imported from IRE (see SBF v :
55)
ELLE DIVA (GER) , ch , 2000 , by Big Shuffle (USA) , out of Espada (GER), imported from GER (see Ger. SB v : 36
p : 206)
ETOILE VOLANT (USA) , gr , 2003 , by Silver Hawk (USA) , out of Quelle Affaire (USA), imported from GB (see
Am. SB v : 31)
EVENING STAR (IRE) , b , 2008 , by Holy Roman Emperor (IRE) , out of Rafina (USA), imported from FR (see GSB
v : 46 p : 1892)
FINAL LOOK (USA) , gr , 1999 , by Holy Bull (USA) , out of Bat Prospector (USA), imported from USA (see Am. SB
v : 32)
FONSECA (FR) , b , 2000 , by Entrepreneur (GB) , out of Fay Wray (FR), imported from FR (see SBF v : 54)
GIFTED APAKAY (USA) , ch , 2007 , by Leroidesanimaux (BRZ) , out of Sentimental Gift (USA), imported from IRE
(see Am. SB v : 32)
GOING WITH MUMMY (IRE) , b , 2006 , by Masterful (USA) , out of Miss Bagatelle (GB), imported from IRE (see
GSB v : 46 p : 1665)
169
2011 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2011
HAF (IRE) , b , 2007 , by Iron Mask (USA) , out of Lady Peculiar (CAN), imported from IRE (see GSB v : 46 p : 1515)
HAMPTON LUCY (IRE) , b , 1999 , by Anabaa (USA) , out of Riveryev (USA), imported from GB (see GSB v : 44 p
: 2238)
HIGH CONTRAST (USA) , b , 2004 , by E Dubai (USA) , out of Worth's Girl (USA), imported from FR (see Am. SB v
: 32)
INSOLENCE (USA) , b , 2006 , by Mr. Greeley (USA) , out of Brianda (IRE), imported from GB (see Am. SB v : 32)
IT'S TOAST (IRE) , b , 2006 , by Diktat (GB) , out of Kapria (FR), imported from GB (see GSB v : 46 p : 1452)
LAS BEATAS (GB) , b , 2003 , by Green Desert (USA) , out of Dora Carrington (IRE), imported from GB (see GSB v :
45)
LAVANDOU (GB) , b , 1999 , by Sadler's Wells (USA) , out of Intellectuelle (GB), imported from GB (see GSB v : 44)
LES INTIMES (IRE) , b , 2001 , by Be My Guest (USA) , out of Tender Is Thenight (IRE), imported from FR (see GSB
v : 45 p : 3229)
LURIYYA (FR) , b , 2000 , by Valanour (IRE) , out of Liwana (IRE), imported from FR (see SBF v : 54)
MADAM HOMBERG (IRE) , ch , 2006 , by Distant Music (USA) , out of Family At War (USA), imported from IRE
(see GSB v : 46 p : 1238)
MADAME ANNE PETERS (GB) , ch , 2003 , by Selkirk (USA) , out of Lajna (GB), imported from FR (see GSB v : 45
p : 639)
MADRIGALE (GB) , b , 2004 , by Averti (IRE) , out of Shy Minstrel (USA), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
1107)
MALCONTENTA (GB) , ch , 2007 , by Galileo (IRE) , out of Ma Paloma (FR), imported from FR (see GSB v : 46)
MARGARET , b , 2002 , by Octagonal (NZ) , out of Milesime (USA), imported from FR (see GSB v : 47)
MARIAS MAGIC (GB) , b , 2001 , by Mtoto (GB) , out of Majoune (FR), imported from FR (see GSB v : 45 p : 716)
MEMORY AND MAGIC (USA) , b , 2007 , by Sahm (USA) , out of Aljawza (USA), imported from IRE (see Am. SB
v : 32)
MIDCORKTARMAC (IRE) , ch , 2004 , by Shinko Forest (IRE) , out of Nipitinthebud (USA), imported from GB (see
GSB v : 45 p : 2679)
MONDAY MORNING (IRE) , b , 2005 , by Touch Of The Blues (FR) , out of Thats Your Opinion (GB), imported from
GB (see GSB v : 46 p : 2161)
MOONTAN (IRE) , b , 2006 , by Rock Of Gibraltar (IRE) , out of Life At The Top (GB), imported from GB (see GSB v
: 46 p : 1550)
ONE TO WIN (IRE) , b , 2002 , by Cape Cross (IRE) , out of Safe Exit (FR), imported from IRE (see GSB v : 45 p :
2966)
PAINTED MOON (USA) , ch , 2001 , by Gone West (USA) , out of Crimson Conquest (USA), imported from GB (see
Am. SB v : 33)
PRECIOUS PEARL (IRE) , ch , 2000 , by Peintre Celebre (USA) , out of Pearl Bracelet (USA), imported from FR (see
GSB v : 44)
PREVISION (USA) , b , 2007 , by Northern Afleet (USA) , out of Prevail (USA), imported from FR (see AM.SB
Electronic)
PRIERA MENTA (IRE) , gr , 2004 , by Montjeu (IRE) , out of Plume Bleu Pale (USA), imported from FR (see GSB v :
45 p : 2801)
PRINCESS MADAEN (IRE) , b , 2005 , by Elusive Quality (USA) , out of Madaen (USA), imported from IRE (see
GSB v : 46 p : 1596)
170
2011 Yılında İthal Edilen Kısraklar – Imported Mares in 2011
QUEEN NALA (AUS) , b , 2007 , by Redoute's Choice (AUS) , out of Catnipped (AUS), imported from FR (see AUS v
: 42)
QUIVALA (USA) , b , 1999 , by Thunder Gulch (USA) , out of Leonila (IRE), imported from FR (see Am. SB v : 37)
RAINBOW D'BEAUTE (GB) , ch , 1999 , by Rainbow Quest (USA) , out of Reine D'beaute (GB), imported from GB
(see GSB v : 44 p : 2202)
SALONNAHE (GER) , b , 2005 , by Next Desert (IRE) , out of Salonrolle (IRE), imported from GB (see Ger. SB v : 37)
SHELLIN (IRE) , b , 2003 , by Sinndar (IRE) , out of Ezilla (IRE), imported from IRE (see GSB v : 45 p : 1936)
SHOOTER GUEST (FR) , ch , 1998 , by Spectrum (IRE) , out of Guest Harbour (IRE), imported from IRE (see SBF v :
51)
SILISTIC (USA) , b , 2004 , by Silic (FR) , out of Idealistic Cause (USA), imported from USA (see AM.SB Electronic)
SLAM'S LEGEND (USA) , ch , 2005 , by Grand Slam (USA) , out of England's Legend (FR), imported from FR (see
Am. SB v : 32)
ST CLAIR RIDGE (IRE) , ch , 1996 , by Indian Ridge (IRE) , out of St Clair Star (IRE), imported from USA (see GSB
v : 43 p : 2364)
STEPHANOOTZ (USA) , b , 2002 , by Afternoon Deelites (USA) , out of Tippecanoe Creek (USA), imported from FR
(see Am. SB v : 32)
SUMMERSTRAND (IRE) , b , 2005 , by Cape Cross (IRE) , out of Flamelet (USA), imported from GB (see GSB v : 46
p : 246)
SWEET NAME (USA) , b , 1999 , by Danzig (USA) , out of Blushing Away (USA), imported from FR (see Am. SB v :
37)
SWORD TIGRESS (GER) , b , 2002 , by Tiger Hill (IRE) , out of Sappho (GER), imported from FR (see Ger. SB v :
36)
TERRE DE SABLE (FR) , b , 2007 , by Marchand De Sable (USA) , out of Lute String (FR), imported from FR (see
SBF v : 60)
TISLIMEEN (GB) , b , 2007 , by Alhaarth (IRE) , out of Torgau (IRE), imported from IRE (see GSB v : 46 p : 750)
WELL DEFINED (GB) , b , 2003 , by Barathea (IRE) , out of Serene View (USA), imported from FR (see GSB v : 45
p : 1080)
WILLOWBRIDGE (IRE) , ch , 1999 , by Entrepreneur (GB) , out of Fruition (IRE), imported from IRE (see GSB v :
44 p : 941)
YOUDRIVESMECRAZY (USA) , b , 2005 , by Silver Deputy (CAN) , out of Show Me The Stage (USA), imported
from USA (see AM.SB Electronic)
171
İTHAL AYGIRLAR
IMPORTED STALLIONS
2011 Yılında İthal Edilen Aygırlar – Imported Stallions in 2011
PRESSING (IRE) , b , 2003 , by Soviet Star (USA) , out of Rafif (USA), imported from GB (see GSB v : 45 p : 2860)
173
İTHAL TAYLAR
IMPORTED FOALS
2011 Yılında lthal EdilenTaylar – Imported Foals in 2011
Name
Date
of birth Color Sex
Sire
Dam
Imp.from
Country
Stubook
referance
Unnamed
2011
b
c
Awesome Again (CAN)
Infomint (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
b
c
Badge Of Silver (USA)
Tri Skipping (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
PARLERA (USA)
2011
b
f
Bernstein (USA)
Natalie Beach (ARG)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
b
c
Bluegrass Cat (USA)
Starline (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
b
f
Bluegrass Cat (USA)
Palmarola (ARG)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
b
f
Bushranger (IRE)
Mythical Girl (USA)
IRE
(see GSB v : 47--)
Unnamed
2011
b
f
Captain Rio (GB)
Haf (IRE)
IRE
(see GSB v : 47--)
AYKAL (USA)
2011
ch
c
Discreet Cat (USA)
Notagoldbrick (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
PRINCESS DERYA (USA)
2011
b
f
Elusive Quality (USA)
Jettin Diplomacy (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
b
c
Falco (USA)
Sweet Name (USA)
FR
(see SBF v : 64--)
Unnamed
2011
b
f
Falco (USA)
Realy Queen (USA)
GB
(see GSB v : 47--)
MELBOY (USA)
2011
b
c
First Samurai (USA)
Secret Liaison (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
CORNER CREEK (USA)
2011
ch
c
First Samurai (USA)
Cantamar (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
b
c
Good Reward (USA)
Gal In A Ruckus (CAN)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
b
f
Hard Spun (USA)
Val Gardena (CHI)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
b
c
Harlan's Holiday (USA)
Michigan Bluff (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
b
c
Holy Roman Emperor (IRE)Bluebell Wood (IRE)
IRE
(see GSB v : 47--)
Unnamed
2011
ch
c
Iffraaj (GB)
IRE
(see GSB v : 47--)
Shooter Guest (FR)
Unnamed
2011
b
f
Kitten's Joy (USA)
Touch My Soul (FR)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
b
f
Lemon Drop Kid (USA)
Migrate (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
ch
c
Leroidesanimaux (BRZ)
Songthrush (USA)
USA
(see AM.SB Electronic )
Unnamed
2011
gr
c
Mizzen Mast (USA)
Ruby Ransom (CAN)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
b
f
Oratorio (IRE)
Zing Ping (IRE)
IRE
(see GSB v : 47--)
EMERALD STRIKE (USA)
2011
b
c
Pioneerof The Nile (USA) Strike Hard (IRE)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
ch
c
Roman Ruler (USA)
New Edition (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
b
c
Street Boss (USA)
Colorado Song (USA)
USA
(see AM.SB Electronic)
Unnamed
2011
b
c
Tagula (IRE)
Going With Mummy (IRE)
IRE
(see GSB v : 47--)
Unnamed
2011
b
c
Tiger Hill (IRE)
Madrigale (GB)
IRE
(see GSB v : 47--)
Unnamed
2011
ch
c
Turtle Bowl (IRE)
Daisycutter (GB)
GB
(see GSB v : 47--)
175
İHRAÇ ATLAR
EXPORTED HORSES
2011 Yılında İhraç EdilenAtlar – Exported Horses in 2011
ASKFORMILLION , b, c, 2008 , bred by Hami Yavaş, by Asakir (GB), out of D'artımıllıon, by Robellino (USA) (see
4. Sup. to v 3, p : 28), Sent to BUL
BARTROBEL , b, f, 1996 , bred by Mehmet Kurt, by Dilum (USA), out of Honey Church (USA), by Bering (GB) (see
6. Sup. p : 15), Sent to GB
CHRONIC FLAME , ch, c, 2009 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Dubai Destination (USA), out of All
Grain (GB), by Polish Precedent (USA) (see 5. Sup. p : 3), Sent to GB
DANCINGINTHECLOUDS (IRE) , b, f, 2002 , bred by Abergwaun Farms, by Rainbow Quest (USA), out of Ballerina
(IRE), by Dancing Brave (USA) (see 6. Sup. p : 32), Sent to GB
HIPPO KOMPOS , b, c, 2007 , bred by Hami Yavaş, by Asakir (GB), out of Pourville (USA), by Manila (USA) (see 3.
Sup. to v 3, p : 95), Sent to BUL
INFORTUAL , b, f, 2009 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Acclamation (GB), out of Asafa (IRE), by
King's Best (USA) (see 5. Sup. p : 8), Sent to GB
MIDNIGHT MAMBO (USA) , b, f, 2000 , bred by Flaxman Holdings Ltd, by Kingmambo (USA), out of Witching
Hour (FR), by Fairy King (USA) (see 7. Sup. p : 89), Sent to GB
OLD TIMES SAKE , b, f, 2009 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Singspiel (IRE), out of Moldova (USA),
by Chester House (USA) (see 5. Sup. p : 81), Sent to GB
ON MY OWN , b, c, 2009 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Rock Of Gibraltar (IRE), out of
Dancingintheclouds (IRE), by Rainbow Quest (USA) (see 5. Sup. p : 27), Sent to GB
SWALLOW , b, f, 2009 , bred by Türk Çimentosu Ve Kireci A.Ş., by Dubawi (IRE), out of Rewarding (GB), by
Sakhee (USA) (see 5. Sup. p : 98), Sent to GB
TASHKA , ch, f, 2007 , bred by Hami Yavaş, by Asakir (GB), out of Asalet Mümessili (IRE), by Mukaddamah (USA)
(see 3. Sup. to v 3, p : 9), Sent to BUL
TAYLANİKO , b, c, 2007 , bred by Hami Yavaş, by Asakir (GB), out of D'artımıllıon, by Robellino (USA) (see 3. Sup.
to v 3, p : 29), Sent to BUL
UVA , ch, f, 1998 , bred by Mehmet Kurt, by The Best, out of Lady Of The Sea (IRE), by Mill Reef (USA) (see 7. Sup.
p : 147), Sent to GB
YAKUT , ch, f, 2006 , bred by Hami Yavaş, by Asakir (GB), out of Asalet Mümessili (IRE), by Mukaddamah (USA)
(see 2. Sup. to v 3, p : 9), Sent to BUL
177
TÜRK STUDBOOKLARINDA
İSİMSİZ OLUP SONRADAN İSİM
ALAN ATLAR
LIST OF FOALS PUBLISHED UNNAMED
and
NOW NAMED
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
5. Sup. p : 76 MISS PILOT, b,f, (2009) by Medya - Midnight Cafe (IRE)
6. Sup. p : 1 EFENUR, ch,c, (2010) by Always A Classic (CAN) - A Prıma Vera
6. Sup. p : 1 BRENO, ch,c, (2010) by Mountain Cat (USA) - Adatiya (IRE)
6. Sup. p : 3 MA LOUISON, ch,f, (2010) by Unaccounted For (USA) - Alberıca
6. Sup. p : 13 FANGRI, b,f, (2010) by Champs To Champs - Ayyüzlüm
6. Sup. p : 13 FASHION, b,f, (2010) by Kizilmurat (IRE) - Azucar Moreno
6. Sup. p : 14 PRIVATE COLLECTION, ch,f, (2010) by Orta Asya - Background
6. Sup. p : 15 SPLIT SUN, ch,f, (2010) by Golden Sun - Balıkesir Yıldızı
6. Sup. p : 15 JINGLE BELLS, b,f, (2010) by Kaneko - Bartoya
6. Sup. p : 16 ERGENTAY, b,c, (2010) by Tayfun Başkan - Be Smart
6. Sup. p : 17 PIGEON, gr,f, (2010) by Karabeyhan (GB) - Before The Raın
6. Sup. p : 20 ANIELA, b,f, (2010) by Mountain Cat (USA) - Black Shadow
6. Sup. p : 21 BELLA PAMPA, ch,f, (2010) by Avangard (IRE) - Book Report (USA)
6. Sup. p : 24 BLACK MODEL, b,f, (2010) by Sri Pekan (USA) - Capable (IRE)
6. Sup. p : 27 TREND TOPIC, b,f, (2010) by Desert Sound (IRE) - Chestnut
6. Sup. p : 28 ROYAL WINNER, b,c, (2010) by Win River Win (USA) - Classic Life (IRE)
6. Sup. p : 31 PRINCESS VICTORIA, b,f, (2010) by Victory Gallop (CAN) - Dablana (IRE)
6. Sup. p : 33 ZUKU, b,f, (2010) by Natıve Procıda - Deer Hunter
6. Sup. p : 34 ANADOLUTINAZ, b,c, (2010) by Divine Light (JPN) - Devoyka
6. Sup. p : 34 GYPSY KING, b,c, (2010) by Sri Pekan (USA) - Diamond Lodge (GB)
6. Sup. p : 35 STAR OF STREET, b,f, (2010) by Sri Pekan (USA) - Distinctlyfoster's (IRE)
6. Sup. p : 36 KONYA FIRTINASI, b,c, (2010) by Sports Hero (USA) - Dijan
6. Sup. p : 37 FASTER, ch,c, (2010) by Okawango (USA) - Double Cream (GB)
6. Sup. p : 37 ŞİN, b,f, (2010) by Mountain Cat (USA) - Dr Booby (IRE)
6. Sup. p : 41 BLACK DOLPHINE, b,c, (2010) by Velociraptor (GB) - Elly Bay (IRE)
6. Sup. p : 42 BATIKAN, b,c, (2010) by River Special (USA) - Emmenez Moi (GB)
6. Sup. p : 42 EMİRA, b,f, (2010) by Marlin (USA) - Esmer Amber (IRE)
6. Sup. p : 42 VARTİKA, ch,f, (2010) by Bosporus (IRE) - Esrahanim (IRE)
6. Sup. p : 43 ASAIR CRAFT, b,f, (2010) by Kaneko - Evenıng Star
6. Sup. p : 43 QUEEN TAMARA, b,f, (2010) by Strike The Gold (USA) - Exotıc Dancer
6. Sup. p : 44 BÜYÜK AMED, b,c, (2010) by Unaccounted For (USA) - Faerıe Fıre
6. Sup. p : 44 DANZAI, b,c, (2010) by Okawango (USA) - Fair Cap (FR)
6. Sup. p : 44 WISHING STAR, b,f, (2010) by Motivator (GB) - Fairwuala (IRE)
6. Sup. p : 45 İLAÇ, b,f, (2010) by Sea Hero (USA) - Family's Dream (IRE)
6. Sup. p : 45 CENKERHAN, b,c, (2010) by Mountain Cat (USA) - Famous Miss Blue (USA)
6. Sup. p : 47 MARCH TO GLORY, b,f, (2010) by Popular Demand - Fırstmoon
6. Sup. p : 48 QOUNTM GIRL, b,f, (2010) by Mountain Cat (USA) - Folly Fox (GB)
6. Sup. p : 49 SEL SEBİL, b,f, (2010) by Unaccounted For (USA) - Fowey (USA)
6. Sup. p : 50 WILLPOWER, b,f, (2010) by Victory Gallop (CAN) - Free Trade
6. Sup. p : 52 NOBLE SPIRIT, ch,f, (2010) by Always A Classic (CAN) - Ghost Rıder
6. Sup. p : 52 PRINCESS MEMI, b,f, (2010) by Bin Ajwaad (IRE) - Ghyraan (IRE)
6. Sup. p : 55 BEST QUESTION, b,c, (2010) by Mountain Cat (USA) - Green Flag
6. Sup. p : 59 ÜÇ KUPA, ch,c, (2010) by Marlin (USA) - Hanım Sultan
6. Sup. p : 60 GÜMÜŞTINAZ, b,f, (2010) by Bin Ajwaad (IRE) - Happy Roso
6. Sup. p : 60 KOMŞU TINAZ, b,f, (2010) by Mountain Cat (USA) - Hatsumomo
6. Sup. p : 60 BABA KARS, b,c, (2010) by Common Grounds (GB) - Hatun Soylu
6. Sup. p : 60 HAYDİ HAYIRLISI, b,f, (2010) by Indigo Red (GB) - Hayırlısı
6. Sup. p : 61 ÖZKANER, b,c, (2010) by Devir - Hello Mama
6. Sup. p : 62 BUTCH CASSIDY, b,c, (2010) by After Market (USA) - High Potential (USA)
6. Sup. p : 63 CHATTERBOX, ch,c, (2010) by Irish Shuttle (IRE) - Hibenur
6. Sup. p : 64 GÜLİZ, ch,f, (2010) by Royal Abjar (USA) - Hülyalım
6. Sup. p : 66 TRINITY, ch,c, (2010) by Bosporus (IRE) - Infınıty
6. Sup. p : 67 KAİROS, b,c, (2010) by Medya - İlksel
179
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
6. Sup. p : 68 GREAT LIFE, b,f, (2010) by Always A Classic (CAN) - Juanita (GB)
6. Sup. p : 69 ASHKELOI, b,f, (2010) by Perfect Storm - Kadife
6. Sup. p : 70 LOCAL DIAMOND, b,f, (2010) by West By West (USA) - Karbonel
6. Sup. p : 70 ANDROID BOY, b,c, (2010) by Eagle Eyed (USA) - Karembeu
6. Sup. p : 72 MODESTUS, b,c, (2010) by Sports Hero (USA) - Keriman
6. Sup. p : 72 LİDERTINAZ, b,c, (2010) by Royal Abjar (USA) - Kimash (IRE)
6. Sup. p : 73 VISUAL CREATIVE, ch,f, (2010) by Elixir (IRE) - Kocaman
6. Sup. p : 75 CHRYSLER MAN, b,c, (2010) by Marlin (USA) - Kundalina
6. Sup. p : 75 ARZUMCAN, b,f, (2010) by Sri Pekan (USA) - Kyloe Belle (USA)
6. Sup. p : 78 HİLMİ BEY, b,c, (2010) by Okawango (USA) - Lady Turk
6. Sup. p : 78 LOVELY ŞİRİN, b,f, (2010) by Vento - Lala Musa (GB)
6. Sup. p : 78 SÜLEYMAN PASHA, b,c, (2010) by Sri Pekan (USA) - Lalla Mına
6. Sup. p : 80 KOCAMANTINAZ, ch,c, (2010) by Fantastic Fellow (USA) - Lılya Ekınoks
6. Sup. p : 81 I WANT PEACE, ch,c, (2010) by Always A Classic (CAN) - Lıttle Fame
6. Sup. p : 85 BABA ÜNAL, b,c, (2010) by Divine Light (JPN) - Manıshıng
6. Sup. p : 86 BIN BELLA, b,f, (2010) by Bin Ajwaad (IRE) - Marikula
6. Sup. p : 88 BASINGER, b,f, (2010) by Vento - Medya Kızı
6. Sup. p : 89 HAŞMET, ch,c, (2010) by Victory Gallop (CAN) - Mesmerist (USA)
6. Sup. p : 90 HONORABLE, ch,c, (2010) by Başpilot - Mıss Burcu
6. Sup. p : 91 ÖZTÜKEL, b,c, (2010) by Fantastic Fellow (USA) - Miss Gardner (GB)
6. Sup. p : 92 BATMACI, b,f, (2010) by Win River Win (USA) - Mıss Saıgon
6. Sup. p : 92 CROCO DEAL, ch,c, (2010) by Croco Rouge (IRE) - Miss Salsa Dancer (GB)
6. Sup. p : 92 VICTORY ANGEL, b,f, (2010) by Ortega - Mıss Serena
6. Sup. p : 93 MEETING POINT, ch,c, (2010) by Royal Abjar (USA) - Misty Point (GB)
6. Sup. p : 93 MUZAFFER SULTAN, b,f, (2010) by Unaccounted For (USA) - Minella
6. Sup. p : 93 BUDDER BALL, b,f, (2010) by Kartalım - Minimini
6. Sup. p : 93 SWEET RUNNER, b,f, (2010) by Doğu (FR) - Mirsultan
6. Sup. p : 94 THANK YOU MOM, ch,f, (2010) by Royal Abjar (USA) - Momentum
6. Sup. p : 96 VEFAKAR, b,c, (2010) by Okawango (USA) - Mutena (GB)
6. Sup. p : 96 STORM STAR, b,f, (2010) by Kazbek (FR) - My Crazy
6. Sup. p : 98 FOTEROĞLU, b,c, (2010) by Sports Hero (USA) - Namrun
6. Sup. p : 99 SİHİRLİ, ch,f, (2010) by Always A Classic (CAN) - Nazo
6. Sup. p : 101 HERE TO WIN, ch,c, (2010) by Unaccounted For (USA) - Nıjınska
6. Sup. p : 102 MERTTUĞ, b,c, (2010) by Avangard (IRE) - Noble Singer (GB)
6. Sup. p : 104 MIA VENTO, b,f, (2010) by Divine Light (JPN) - Operatic (GB)
6. Sup. p : 105 SEPTIMUS, ch,c, (2010) by Royal Abjar (USA) - Orphan
6. Sup. p : 107 GOLDEN DROP, b,f, (2010) by Spectrando (IRE) - Parisean Love (FR)
6. Sup. p : 110 EFLATUN, ch,c, (2010) by Royal Abjar (USA) - Prima Facie (GB)
6. Sup. p : 110 ASTERIA, b,f, (2010) by Sri Pekan (USA) - Primelta (GB)
6. Sup. p : 112 DUST CATCHER, b,f, (2010) by Victory Gallop (CAN) - Racing Heart (GB)
6. Sup. p : 113 MOTHER CAT, b,f, (2010) by Royal Abjar (USA) - Red Cat (IRE)
6. Sup. p : 114 PESEN OĞLU, ch,c, (2010) by Fiyakalı - Rıchıe
6. Sup. p : 116 STAVE JOBS, ch,c, (2010) by Always A Classic (CAN) - Rose Du Pays (GB)
6. Sup. p : 117 DİLEK, b,f, (2010) by Sea Hero (USA) - Runaway Brıde
6. Sup. p : 118 ALBUNEA, b,c, (2010) by Sri Pekan (USA) - Sadalbari
6. Sup. p : 121 VANILLA SCENT, ch,f, (2010) by River Special (USA) - Scorpıo
6. Sup. p : 123 SHANIDAR, b,c, (2010) by Bosporus (IRE) - Serracım
6. Sup. p : 124 WARHEAD, b,c, (2010) by Mountain Cat (USA) - Shakına
6. Sup. p : 124 MARRY ME, ch,f, (2010) by Okawango (USA) - Shantung Silk (IRE)
6. Sup. p : 128 SUWAKO, b,c, (2010) by Victory Gallop (CAN) - Sky Beauty
6. Sup. p : 129 SYCOPHANO, b,c, (2010) by Kaneko - Smyrna
6. Sup. p : 133 CHAMONIX, b,f, (2010) by Red Bishop (USA) - Street Lina (FR)
6. Sup. p : 135 SÜMBÜL AĞA, b,c, (2010) by Unaccounted For (USA) - Sümbüllü
6. Sup. p : 136 PHOBAETICUS CHANI, gr,c, (2010) by Karabeyhan (GB) - Şahinazın
180
Önceki Studbooklarda İsimsiz Olarak Çıkan ve Sonradan İsim Almış Atlar
The Horses which were taken their names laterly, was published unnamed in Turkish Studbooks
6. Sup. p : 136 DEMAX, b,c, (2010) by Bin Ajwaad (IRE) - Şerbetli
6. Sup. p : 137 SECRED FIGHTER, b,c, (2010) by Sri Pekan (USA) - Talent Quest (IRE)
6. Sup. p : 139 KARA HİLAL, b,f, (2010) by Unaccounted For (USA) - Tatlıçağ
6. Sup. p : 139 SIR BLACK, b,c, (2010) by Victory Gallop (CAN) - Tekero (GB)
6. Sup. p : 140 DÜZ ÇİZGİ, gr,f, (2010) by Kaneko - Theakston (FR)
6. Sup. p : 142 ÇİTLENBİK, b,f, (2010) by Kyllachy (GB) - Tonnante (GB)
6. Sup. p : 143 BANA İNAN, ch,c, (2010) by Victory Gallop (CAN) - Trust (GB)
6. Sup. p : 145 ROBUSTO, ch,c, (2010) by Bosporus (IRE) - Ulibka
6. Sup. p : 146 BLOSOM PARADISE, b,c, (2010) by Win River Win (USA) - Üniversiteli
6. Sup. p : 147 TURKISH ATTACK, b,c, (2010) by Okawango (USA) - Verve (IRE)
6. Sup. p : 150 HANFENDİ, ch,f, (2010) by Doğu (FR) - Wıchıta
6. Sup. p : 151 MÜRSEL OĞLU, ch,c, (2010) by Hıgh Court - Yağankar
6. Sup. p : 152 JERUSALEM, b,c, (2010) by Mountain Cat (USA) - Yasko (IRE)
181
EKLEMELER
ve
DÜZELTMELER
ADDENDA
and
ERRATA
3. CİLT’TEKİ’ DÜZELTMELER
ERRATA TO VOLUME III
Sayfa
Page
Satır
Line
147
25
Yanlış
Incorrect
Doğru
Correct
2002 (Feb 16),b, f, EYLÜLÜM, by Victory Note (USA)
2002 (Feb 16),b, f, EYLÜLÜM, by Daggers Drawn (USA),
3. CİLT’E IV. EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO FOURTH SUPPLEMENT TO VOLUME III
Sayfa
Page
Satır
Line
39
11
Yanlış
Incorrect
Doğru
Correct
2002 (Feb 16),b, f, EYLÜLÜM, by Victory Note (USA),
2002 (Feb 16),b, f, EYLÜLÜM, by Daggers Drawn (USA),
V. EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO FIFTH SUPPLEMENT
Sayfa
Page
37
Satır
Line
9
Yanlış
Incorrect
Doğru
Correct
2002 (Feb 16),b, f, EYLÜLÜM, by Victory Note (USA),
2002 (Feb 16),b, f, EYLÜLÜM, by Daggers Drawn (USA),
183
VI. EK’TEKİ DÜZELTMELER
ERRATA TO SIXTH SUPPLEMENT
Sayfa
Page
Satır
Line
Yanlış
Incorrect
Doğru
Correct
98
9
2010, no return to Divine Light (JPN)
2010 (Feb 25),b, c, GREATNESS, by Divine Light (JPN)
37
5
2010, barren to Popular Demand
2010 (Apr 03),ch, c, DOMINANTS SON, by Popular Demand
149
24
2010, barren to Mountain Cat (USA)
2010 (May 06),ch, f, WELLDONES DAUGHTER, by Mountain Cat (USA)
74
21
2010, no return to Yavuz Star
2010 (May 17),ch, f, by Yavuz Star
12
19
2010, no return to Yavuz Star
2010 (Apr 29),b, f, AXL STAR, by Yavuz Star
133
25
2010, no return to Bosporus (IRE)
2010 (May 07),ch, c, JESSE JAMES, by Bosporus (IRE)
184
GEÇ KAYIT (LATE REGISTRATION)
VI. EK’E İLAVELER (ADDENDA TO SIXTH SUPPLEMENT)
YERLİ KISRAKLAR
BROODMARES
APHOBIC LADY (USA) , b , 1998 , bred by Bwamazon Farm , by Diesis (GB) , out of Quarrel Over (USA), by One For All (USA) (see 5. Sup. to v 3, p : 6)
Serdal Adalı
2010 (Mar 28),b, f, MOLNIYA, by Okawango (USA)
İTHAL KISRAKLAR
IMPORTED BROODMARES
AMAZING TALE (GB) , b , 1998 , bred by Moyglare Stud Farm Ltd. , foaled in GB and imported from U.K. in 2008, ( see GSB v : 44, p : 1206 ) , by Shareef Dancer (USA) , out of
Irish Edition (USA) , by Alleged (USA)
2010 (Mar 20),b, f, GLOWING SUN, by Strike The Gold (USA)
Vehbi Hakan Keleş
ADALIKIRI (GB) , gr , 2007 , bred by Newsells Park Stud Limited , foaled in GB and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 46, p : 46 ) , by Highest Honor (FR) , out of Atabaa
(FR) , by Anabaa (USA)
ARGENTIERE (IRE) , b , 2003 , bred by Wertheimer Et Frere , foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 45, p : 3070 ) , by Sadler's Wells (USA) , out of Silver
Fun (FR) , by Saumarez (GB)
DANAMORADA (BRZ) , ch , 2001 , bred by Haras Simpatia , foaled in BRZ and imported from U.K. in 2010, ( see BRZ v : 28 ) , by Notation (USA) , out of Barouche (BRZ) , by
Ghadeer (FR)
HASTY EXIT (IRE) , b , 2004 , bred by Bakewell Bloodstock And Freynestown Stud , foaled in IRE and imported from U.K. in 2010, ( see GSB v : 45, p : 2966 ) , by Soviet Star
(USA) , out of Safe Exit (FR) , by Exit To Nowhere (USA)
Died in 2011
MUBADALAH (USA) , gr , 2000 , bred by Shadwell Farm Inc. , foaled in USA and imported from U.K. in 2010, ( see Am. SB v : 31 ) , by Dumaani (USA) , out of Dish Dash (GB) ,
by Bustino (GB)
SEED AL MAHA (USA) , b , 2001 , bred by Gainsborough Farm LLC , foaled in USA and imported from U.K. in 2010, (see AM.SB Electronic ) , by Seeking The Gold (USA) , out of
Fairy Queen (IRE) , by Fairy King (USA)
185
İTHAL TAYLAR
IMPORTED FOALS
ANNA ALEXANDRA (IRE)
2010
b
f
Footstepsinthesand (GB)
Ladylishandra (IRE)
2010
IRE
GSB
47
SONSUZ ALEV (IRE)
2010
gr
f
Clodovil (IRE)
Special Lady (FR)
2010
GB
GSB
47
GREY KHAN (IRE)
2010
gr
c
Dark Angel (IRE)
Just A Mirage (GB)
2010
GB
GSB
47
YESO (IRE)
2010
b
f
Sixties Icon (GB)
Ajig Dancer (GB)
2010
GB
GSB
47
186
İSİMSİZ TAYLARIN
İNDEKSİ
UNNAMED FOALS
INDEX
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
b,
gr,
gr,
ch,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
by Mountain Cat (USA), out of A Drop Of Love ............................................... 1
by Mountain Cat (USA), out of Abrasive (USA) ............................................... 1
by Scarface, out of Abreas .................................................................................. 1
by Common Grounds (GB), out of Abzagu (IRE) .............................................. 1
by Clodovil (IRE), out of Aces Dancing (GER) ................................................. 1
by Yonaguska (USA), out of Acquavıta ............................................................. 1
by Kurtaran (IRE), out of Ad Victoriam (IRE) ................................................... 1
by Eagle Eyed (USA), out of Adatiya (IRE) ...................................................... 2
by Gaffar, out of Adel ......................................................................................... 2
by Moss Vale (IRE), out of Airforce (GER) ....................................................... 3
by Bosporus (IRE), out of Akkayalı ................................................................... 3
by Win River Win (USA), out of Aksel ............................................................. 3
by Eagle Eyed (USA), out of Akyazılıseda ........................................................ 3
by Shargar, out of Akyel ..................................................................................... 3
by Marlin (USA), out of Alaruşka ...................................................................... 4
by Gaffar, out of Albany Rose ............................................................................ 4
by Okawango (USA), out of Alberıca ................................................................ 4
by Sabırlı, out of Alev Gibi ................................................................................ 4
by Divine Light (JPN), out of Alfunun (IRE) ..................................................... 4
by Lion Heart (USA), out of Alize (USA) .......................................................... 4
by Kaneko, out of Almina (GB) ......................................................................... 5
by Dehere (USA), out of Altin Bike (USA) ....................................................... 5
by Sabırlı, out of Altın Renet .............................................................................. 6
by Cuvee (USA) , out of Altınok ........................................................................ 6
by Royal Abjar (USA), out of Always Joy ......................................................... 6
by Sports Hero (USA), out of Amasis ................................................................ 6
by Divine Light (JPN), out of Amasra ................................................................ 6
by Victory Gallop (CAN), out of Amazing Tale (GB) ....................................... 6
by Dehere (USA), out of Anemon ...................................................................... 7
by Unaccounted For (USA), out of Anna ........................................................... 7
by Eagle Eyed (USA), out of Annual Visit (IRE)............................................... 8
by Mountain Cat (USA), out of Antılop ............................................................. 8
by Perfect Storm, out of Anyela ......................................................................... 8
by Sabırlı, out of Apsını...................................................................................... 8
by Tabasco, out of Apsuva ................................................................................. 8
by Argaeus (GB), out of Arbada ......................................................................... 9
by Bosporus (IRE), out of Arc En Cıel ............................................................... 9
by Dalakhani (IRE), out of Argentiere (IRE) ..................................................... 9
by Argaeus (GB), out of Arkur ........................................................................... 9
by Argaeus (GB), out of Arli (IRE) .................................................................... 9
by Argaeus (GB), out of Arsol............................................................................ 9
by Powerscourt (GB), out of Artemisia Vera ..................................................... 9
by Kaneko, out of Aryam ................................................................................... 9
by Sea Hero (USA), out of Asafa (IRE) ............................................................10
by Bin Ajwaad (IRE), out of Asarte ..................................................................10
by Ocean Crest (USA), out of Ashlıe Rhey .......................................................10
by Bertay, out of Aşha .......................................................................................10
by West By West (USA), out of Atıpha ............................................................11
by Perfect Storm, out of Atto .............................................................................11
by Eagle Eyed (USA), out of Attractıve ............................................................11
by Bin Ajwaad (IRE), out of Aura .....................................................................11
by Tale Of The Cat (USA), out of Autumn Ridge (USA) .................................11
by Velociraptor (GB), out of Ayrılma Zamanı ..................................................12
by Bin Ajwaad (IRE), out of Ayva Sarı .............................................................12
by Indigo Red (GB), out of Azucar Moreno ......................................................12
by West By West (USA), out of Azumi ............................................................12
by Natıve Procıda, out of Aypare ......................................................................12
by Soviet Star (USA), out of Bachelette (IRE) ..................................................13
by Mountain Cat (USA), out of Back To Back (IRE) .......................................13
by Yonaguska (USA), out of Background .........................................................13
187
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
gr,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
by Unaccounted For (USA), out of Bade...........................................................13
by Cuvee (USA) , out of Bak .............................................................................14
by Dehere (USA), out of Balik Pearls (GB) ......................................................14
by Oratorio (IRE), out of Balliamo (IRE) ..........................................................14
by Popular Demand, out of Balpınar .................................................................14
by Avangard (IRE), out of Bashful (USA) ........................................................14
by Lion Heart (USA), out of Bati Garaji (GB) ..................................................15
by Perfect Storm, out of Be Cool .......................................................................15
by Kaneko, out of Belginim...............................................................................15
by Lion Heart (USA), out of Bella Otero ..........................................................16
by Unaccounted For (USA), out of Bella Ragazza ............................................16
by Win River Win (USA), out of Belle Rose (HUN) ........................................16
by Velociraptor (GB), out of Benti Kısrağı .......................................................17
by Evoke (USA), out of Best Model..................................................................17
by Grand Ekinoks, out of Best Queen ...............................................................17
by Divine Light (JPN), out of Betik...................................................................17
by West By West (USA), out of Bıen Madrona ................................................18
by Royal Abjar (USA), out of Bıg Sea ..............................................................18
by Royal Abjar (USA), out of Bırthday Gırl .....................................................18
by Cuvee (USA) , out of Bin Umut ...................................................................18
by Eagle Eyed (USA), out of Bionic Angel .......................................................18
by Bekmezbey, out of Bon Voyage ...................................................................19
by Bullmarket, out of Bonbon ...........................................................................19
by Victory Gallop (CAN), out of Book Report (USA) ......................................19
by Fiyakalı, out of Bravus .................................................................................20
by Lion Heart (USA), out of Brıde Maıd...........................................................20
by Powerscourt (GB), out of Broumana (IRE) ..................................................20
by Dehere (USA), out of Budapest (GER) ........................................................20
by Yavuz Star, out of Buğselen .........................................................................20
by Lion Heart (USA), out of Busecik (GB) .......................................................21
by Yonaguska (USA), out of Cabanatı ..............................................................22
by Değirmendereli, out of Caldera.....................................................................22
by Perfect Storm, out of Camınando..................................................................22
by Sabırlı, out of Canay (USA) .........................................................................22
by Powerscourt (GB), out of Canpare................................................................22
by Cuvee (USA) , out of Capable (IRE) ............................................................23
by Eagle Eyed (USA), out of Captain's Girl (USA) ..........................................23
by Intikhab (USA), out of Carla (FR) ................................................................23
by Indigo Red (GB), out of Carpentarıa ............................................................23
by Win River Win (USA), out of Castalıa .........................................................24
by Win River Win (USA), out of Cat's Cola .....................................................24
by Dinyeper (GB), out of Cat Walk ...................................................................24
by Cuvee (USA) , out of Cayenne Cat (USA) ...................................................24
by Aras (IRE), out of Ceilidh Jig (IRE) ............................................................25
by Lion Heart (USA), out of Celeste .................................................................25
by Powerscourt (GB), out of Cemre ..................................................................25
by Perfect Storm, out of Ceylin .........................................................................25
by Victory Gallop (CAN), out of Champagne Barb (USA)...............................25
by Perfect Storm, out of Cherry On Top............................................................26
by Yonaguska (USA), out of Chestnut ..............................................................26
by Divine Light (JPN), out of China's Pearl (GB) .............................................26
by Ortak (IRE), out of Chıpıe ............................................................................26
by Yildiz (USA), out of Cimaise (FR) ...............................................................26
by Dehere (USA), out of Cihanyandı Lütfiye ....................................................27
by Unaccounted For (USA), out of Classıcal Gırl .............................................27
by Royal Abjar (USA), out of Classıcal Musıc .................................................27
by Divine Light (JPN), out of Cloud Dancer .....................................................27
by Royal Abjar (USA), out of Coconut .............................................................27
by Mountain Cat (USA), out of Color Of Nıght ................................................27
by Strike The Gold (USA), out of Colosse (GB) ...............................................27
188
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
by Dehere (USA), out of Confıdence ................................................................28
by Okawango (USA), out of Cordoba ...............................................................28
by Islambol, out of Countess Of Horses ............................................................28
by Luxor, out of Covergırl .................................................................................28
by Unaccounted For (USA), out of Cruella .......................................................29
by Mountain Cat (USA), out of Crypto Slew (USA) .........................................29
by Luxor, out of Cücen ......................................................................................29
by Sea Hero (USA), out of Çavlan ....................................................................30
by Victory Gallop (CAN), out of Çavuşun Kızı ................................................30
by Ultramar, out of Çerkez Kızı ........................................................................30
by Akindayim (IRE), out of Çiçeklerin Dansi (IRE) .........................................30
by Unaccounted For (USA), out of Çok Çok (IRE) ..........................................30
by Always A Classic (CAN), out of Çokşeker ..................................................30
by Divine Light (JPN), out of Damasserie (IRE)...............................................31
by Mountain Cat (USA), out of Dame De Sion (IRE) .......................................31
by Elusive City (USA), out of Dan's Pride (USA) .............................................31
by Sır Ivy, out of Dance Of Destıny ..................................................................31
by Lion Heart (USA), out of Dancing Diamonds (GB) .....................................31
by Bekmezbey, out of Danehill Flame (IRE) ....................................................31
by Divine Light (JPN), out of Danıella ..............................................................31
by Perfect Storm, out of Daphne's Love ............................................................32
by Fernando, out of Daraby (USA)....................................................................32
by Powerscourt (GB), out of Dardanıa ..............................................................32
by Mountain Cat (USA), out of Darker .............................................................32
by Unaccounted For (USA), out of Deer Hunter ...............................................33
by Sea Hero (USA), out of Defne Kızım ...........................................................33
by Dehere (USA), out of Della Victoria (USA).................................................33
by Cuvee (USA) , out of Delta Queen ...............................................................33
by Kurtaran (IRE), out of Denizim ....................................................................33
by Strike The Gold (USA), out of Devoyka ......................................................34
by Bin Ajwaad (IRE), out of Dıamond Lady .....................................................34
by Unaccounted For (USA), out of Diamond Lodge (GB) ................................34
by Bin Ajwaad (IRE), out of Didar (IRE)..........................................................34
by Velociraptor (GB), out of Dımple .................................................................34
by Victory Gallop (CAN), out of Disko Bay (IRE) ...........................................34
by Sabırlı, out of Dicoş ......................................................................................35
by Başpilot, out of Dişeps ..................................................................................35
by Bekmezbey, out of Doctor's Love.................................................................35
by Victory Gallop (CAN), out of Donna Trionfo (IRE) ....................................36
by Kaneko, out of Drama Club (IRE) ................................................................36
by Sri Pekan (USA), out of Drama Queen .........................................................36
by West By West (USA), out of Dream Cat ......................................................36
by Luxor, out of Dream Keeper (IRE) ...............................................................36
by Kaneko, out of Duomo..................................................................................37
by Kurtaran (IRE), out of Durham Dancer (GB) ...............................................37
by Bosporus (IRE), out of Duygu Ece ...............................................................37
by Strike The Gold (USA), out of Duygulu (GB).............................................37
by Kaneko, out of Dünya Güzeli (GB) ..............................................................37
by Doğu (FR), out of Eagle Cap ........................................................................37
by Sri Pekan (USA), out of Eastern Lady ..........................................................37
by Royal Abjar (USA), out of Ebruş .................................................................38
by Yonaguska (USA), out of Ece Lin ................................................................38
by Mountain Cat (USA), out of Edessa .............................................................38
by Dehere (USA), out of Elektra .......................................................................38
by Dashing Blade (GB), out of Elle Diva (GER) ..............................................39
by Royal Abjar (USA), out of Ellie's Mambo (USA) ........................................39
by Sports Hero (USA), out of Elmas Bıke .........................................................39
by Banknote (GB), out of Emmenez Moi (GB) .................................................39
by Bizim Ayancikli (IRE), out of Encore (GB) .................................................40
by Victory Gallop (CAN), out of Endless Freedom ..........................................40
189
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
gr,
ch,
b,
b,
b,
gr,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
by Divine Light (JPN), out of Enerji .................................................................40
by Yonaguska (USA), out of Engagement (GB) ...............................................40
by Eagle Eyed (USA), out of Enhance (GB) .....................................................40
by Win River Win (USA), out of Erans Tie (IRE) ............................................40
by Banknote (GB), out of Erengül .....................................................................40
by Yonaguska (USA), out of Esmer Amber (IRE) ............................................41
by Eagle Eyed (USA), out of Esrahanim (IRE) .................................................41
by Bosporus (IRE), out of Estrella.....................................................................41
by Eagle Eyed (USA), out of Eva ......................................................................41
by Lion Heart (USA), out of Exeter...................................................................41
by Marlin (USA), out of Exotıc Flame ..............................................................42
by Bosporus (IRE), out of Eyeq (IRE)...............................................................42
by El Salvador, out of Eylülüm .........................................................................42
by Yonaguska (USA), out of Ezra .....................................................................42
by Royal Abjar (USA), out of Family's Dream (IRE) .......................................43
by Unaccounted For (USA), out of Famous Miss Blue (USA) .........................43
by Elixir (IRE), out of Far Grounds ...................................................................43
by Perfect Storm, out of Far Out Countess (USA) ............................................43
by Red Bishop (USA), out of Farozlu (IRE) .....................................................43
by Bin Ajwaad (IRE), out of Fast Spartan (USA) .............................................44
by Marlin (USA), out of Fastest Irish (IRE) ......................................................44
by Bin Ajwaad (IRE), out of Femme Sauvage (USA) .......................................44
by Divine Light (JPN), out of Feriham ..............................................................44
by Mali, out of Fighting Arethusa (IRE) ...........................................................44
by Luxor, out of Fıgo Star .................................................................................44
by Mountain Cat (USA), out of Fınal Destınatıon .............................................44
by Lite The Fuse (USA), out of Final Look (USA) ...........................................45
by Mizzen Mast (USA), out of Fine Time Lucille (USA) .................................45
by Yonaguska (USA), out of Fıone ...................................................................45
by Natıve Procıda, out of Fire Of London (GB) ................................................45
by Eagle Eyed (USA), out of Fırstmoon ............................................................45
by Lion Heart (USA), out of Filik .....................................................................45
by Commoner, out of Filizim ............................................................................45
by Bekmezbey, out of For You ..........................................................................47
by Lion Heart (USA), out of Forest Edition (IRE) ............................................47
by Yelpinari (IRE), out of Forever ....................................................................47
by Victory Gallop (CAN), out of Four By Four ................................................47
by Lion Heart (USA), out of Fowey (USA) ......................................................48
by Royal Abjar (USA), out of Free Lady ..........................................................48
by Mountain Cat (USA), out of Free Speed ......................................................48
by Şafak II, out of Freezone..............................................................................48
by Win River Win (USA), out of Gagkoş..........................................................49
by Yonaguska (USA), out of Gaia Bronswick (GB)..........................................49
by Cuvee (USA) , out of Galetea .......................................................................49
by Victory Gallop (CAN), out of Genyeri .........................................................50
by Win River Win (USA), out of Ghost Rıder ..................................................50
by Victory Gallop (CAN), out of Ghyraan (IRE) ..............................................50
by Elixir (IRE), out of Gımme Hope Joanna .....................................................50
by Lion Heart (USA), out of Gırl Aten ..............................................................50
by Mountain Cat (USA), out of Gırl In Paradıse ...............................................50
by Mountain Cat (USA), out of Gırlıe ...............................................................50
by Aslanlar Aslanı, out of Gizemli ....................................................................50
by Intense Focus (USA), out of Glasheen (USA) ..............................................51
by Royal Abjar (USA), out of Gleaming Heather (USA) ..................................51
by West By West (USA), out of Glorıa .............................................................51
by Prınce Of Eulleup, out of Glorıa Mundı .......................................................51
by Akindayim (IRE), out of Glorıana ................................................................51
by Kurtaran (IRE), out of Go Dancing (GB) .....................................................51
by Divine Light (JPN), out of Gogga.................................................................51
by Kaneko, out of Gold Blossom (IRE).............................................................52
190
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
ch,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
gr,
gr,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
by Victory Gallop (CAN), out of Gold Hyperıon ..............................................52
by Powerscourt (GB), out of Golden Rock ........................................................53
by Sarı Lira, out of Grey Beauty (FR) ...............................................................55
by Kurtaran (IRE), out of Gudauta ....................................................................55
by Bin Ajwaad (IRE), out of Guns N Roses ......................................................55
by Lion Heart (USA), out of Güldemin Kızı .....................................................55
by Ortega, out of Gülecek ..................................................................................56
by Dehere (USA), out of Gülizar .......................................................................56
by Strike The Gold (USA), out of Gülnal ..........................................................56
by Son Of Sun, out of Gülüm Sultan (IRE) .......................................................56
by Eryavuz, out of Gümele ................................................................................56
by Mountain Cat (USA), out of Gümüş Eyer (IRE) ..........................................56
by Fiyakalı, out of Güneş Yıldızı.......................................................................56
by Medya, out of Gürfidan ................................................................................57
by Win River Win (USA), out of Güzihala .......................................................57
by Lucky Story (USA), out of Halaak (USA) ....................................................57
by Victory Gallop (CAN), out of Halayık .........................................................57
by Argaeus (GB), out of Halehanım ..................................................................57
by Kheleyf (USA), out of Hampton Lucy (IRE) ...............................................58
by Sri Pekan (USA), out of Hangel ...................................................................58
by Tony Montana, out of Hanımkız ...................................................................58
by Dehere (USA), out of Hanoveria (USA).......................................................58
by Bosporus (IRE), out of Happy Hour .............................................................58
by Ocean Crest (USA), out of Happy Roso .......................................................58
by Mountain Cat (USA), out of Harbinger ........................................................59
by Captain Rio (GB), out of Hasty Exit (IRE) ...................................................59
by Goldat (GB), out of Hatiana (IRE) ..............................................................59
by Lion Heart (USA), out of Havin ...................................................................59
by Carıbou, out of Havvanur .............................................................................59
by Bosporus (IRE), out of Hayal Meyal ............................................................59
by Dehere (USA), out of Helin ..........................................................................60
by Royal Abjar (USA), out of Helina ................................................................60
by Powerscourt (GB), out of Helloimustbegoing (USA) ...................................60
by Bin Ajwaad (IRE), out of Helsınkı ...............................................................60
by Victory Gallop (CAN), out of Hennessy Waltz (USA) ................................60
by Strike The Gold (USA), out of Hıdden Whıte ..............................................61
by Sulamani (IRE), out of High Contrast (USA) ...............................................61
by Cuvee (USA) , out of Hıgh Dıva ..................................................................61
by Royal Abjar (USA), out of Hıgh Star ...........................................................61
by Lion Heart (USA), out of Highness Daughter (FR) ......................................61
by Out Of Control, out of Hızelin Kızı ..............................................................62
by Last Commander (USA), out of Hios ...........................................................62
by Victory Gallop (CAN), out of Honesty (IRE)...............................................62
by Sri Pekan (USA), out of Hürrem...................................................................63
by West By West (USA), out of Ida Lupino (IRE) ............................................64
by Perfect Storm, out of Inbuilt Beauty (USA) .................................................64
by More Than Ready (USA), out of Ingrid The Gambler (USA) ......................64
by Aqlaam (GB), out of Insolence (USA) ........................................................65
by Perfect Storm, out of Isle Of Palms (IRE) ....................................................65
by Divine Light (JPN), out of Isolde (IRE) .......................................................65
by Aqlaam (GB), out of It's Toast (IRE)............................................................65
by Indigo Red (GB), out of Italian Beach (IRE) ................................................65
by Victory Gallop (CAN), out of İhsan Sultan ..................................................66
by Royal Abjar (USA), out of İhsansultanın Kızı ..............................................66
by Eagle Eyed (USA), out of İlitya ....................................................................66
by Bosporus (IRE), out of İlksel ........................................................................66
by Dehere (USA), out of İman...........................................................................66
by Natıve Procıda, out of İnanç Pınarı ...............................................................66
by Bekmezbey, out of İspir ................................................................................66
by Eryavuz, out of Jade .....................................................................................67
191
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
ch,
gr,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
gr,
ch,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
by Yonaguska (USA), out of Jalısco..................................................................67
by Perfect Storm, out of Jane Seymour (GB) ....................................................67
by Perfect Storm, out of Jewel On The Nile (IRE) ............................................67
by Okawango (USA), out of Jıms Love.............................................................67
by Başpilot, out of Jineps ...................................................................................67
by Lion Heart (USA), out of Johnny And Clyde (USA)....................................67
by Perfect Storm, out of Joy Rıde ......................................................................68
by Perfect Storm, out of Jumaırah .....................................................................68
by Yonaguska (USA), out of Just Add Oats (USA) ..........................................68
by Unaccounted For (USA), out of Kadife ........................................................68
by Pardon (FR), out of Kafkafe .........................................................................68
by Divine Light (JPN), out of Kaluga ................................................................69
by High Chaparral (IRE), out of Kamalame (USA) ..........................................69
by Kizilmurat (IRE), out of Kamelya ................................................................69
by Velociraptor (GB), out of Kazak Dancer ......................................................70
by Sea Hero (USA), out of Kem Gözler ............................................................70
by Eagle Eyed (USA), out of Kendişah .............................................................71
by Powerscourt (GB), out of Kimash (IRE) ......................................................71
by West By West (USA), out of Kınalı Yörük ..................................................71
by Ortega, out of Kısa Haber .............................................................................71
by Mountain Cat (USA), out of Kıyıkentli ........................................................72
by Dehere (USA), out of Kitara .........................................................................72
by Powerscourt (GB), out of Klubnika ..............................................................72
by Bin Ajwaad (IRE), out of Kocaman .............................................................73
by Win River Win (USA), out of Konuk Betül .................................................73
by Dehere (USA), out of Krafty Kelli Kaye (USA) ..........................................73
by Lion Heart (USA), out of Kundalina ............................................................74
by Divine Light (JPN), out of Kunst (FR) .........................................................74
by Powerscourt (GB), out of Kutupyıldızı .........................................................74
by Sabırlı, out of Kuzey Rüzgarı .......................................................................74
by Dehere (USA), out of L' Arita (FR) ..............................................................74
by Kaneko, out of L'orpheline (FR) ...................................................................74
by Yonaguska (USA), out of La Bella (IRE) .....................................................74
by Ortega, out of Labetera (GB) ........................................................................75
by Cuvee (USA) , out of Lady Be Good (USA) ................................................75
by Sports Hero (USA), out of Lady Carmen (IRE) ...........................................75
by Cuvee (USA) , out of Lady Elemis ...............................................................75
by Victory Gallop (CAN), out of Lady Extra ....................................................75
by Eagle Eyed (USA), out of Lady Fi................................................................75
by Flying Boy (IRE), out of Lady Hero .............................................................75
by Fernando, out of Lady Mar (GB) ..................................................................76
by Akindayim (IRE), out of Lady Nape (GB) ...................................................76
by Banknote (GB), out of Lady Number ...........................................................76
by Strike The Gold (USA), out of Lady Of Troy (GB) .....................................76
by Victory Gallop (CAN), out of Lady Owington (GB)....................................76
by Bekmezbey, out of Lady Turk ......................................................................77
by Flıer's Fantasy, out of Lady Wolf .................................................................77
by Flying Boy (IRE), out of Lahif .....................................................................77
by Cuvee (USA) , out of Lale Devri ..................................................................77
by Powerscourt (GB), out of Lalıne ...................................................................77
by Powerscourt (GB), out of Lalla Mına ...........................................................78
by Cuvee (USA) , out of Last Dıana ..................................................................78
by Literato (FR), out of Lavandou (GB) ............................................................78
by Fernando, out of Leandra ..............................................................................78
by Yonaguska (USA), out of Leblebi ................................................................78
by Luxor, out of Lento .......................................................................................79
by Powerscourt (GB), out of Leontine (GER) ...................................................79
by Yonaguska (USA), out of Leylim .................................................................79
by Victory Gallop (CAN), out of Light Fantastic (GB) .....................................79
by Bosporus (IRE), out of Lılıana Rozıta ..........................................................80
192
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
b,
gr,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
by Mountain Cat (USA), out of Lılıbet ..............................................................80
by Sabırlı, out of Lılya Ekınoks .........................................................................80
by Mr Black, out of Limyra (IRE) .....................................................................80
by Strike The Gold (USA), out of Lion Dance (IRE) ........................................80
by More Than Ready (USA), out of Lisa M (USA) ..........................................80
by Divine Light (JPN), out of Lıttle Fame .........................................................80
by Divine Light (JPN), out of Lıttle Star ...........................................................80
by Pardon My Dust, out of Lilyum ....................................................................81
by Lion Heart (USA), out of Lina......................................................................81
by Bin Ajwaad (IRE), out of Lissey ..................................................................81
by Kaneko, out of Loch Diamond (GB) ............................................................81
by Lion Heart (USA), out of Logo Connection (GER) ......................................81
by Okawango (USA), out of Lone Look (GB) ..................................................81
by Powerscourt (GB), out of Long Story ...........................................................81
by Lion Heart (USA), out of Lorna ...................................................................81
by Bin Ajwaad (IRE), out of Lotabennit (USA) ................................................82
by Yonaguska (USA), out of Louise Paris (IRE)...............................................82
by Win River Win (USA), out of Lovely Blaze ................................................82
by Sri Pekan (USA), out of Luceyn ...................................................................82
by Yonaguska (USA), out of Lucky Lady .........................................................82
by Akindayim (IRE), out of Lucy ......................................................................82
by Perfect Storm, out of Lunar Eclıpse ..............................................................83
by Şafak II, out of Maçivet ...............................................................................83
by Elusive City (USA), out of Madame Anne Peters (GB) ...............................83
by Medya, out of Madruk ..................................................................................84
by Yonaguska (USA), out of Mae West ............................................................84
by River Special (USA), out of Magda ..............................................................84
by Eagle Eyed (USA), out of Mandy's Bet (USA) ............................................85
by Eagle Eyed (USA), out of Mannora (GB).....................................................85
by Bosporus (IRE), out of Manzume (IRE) .......................................................85
by Victory Gallop (CAN), out of Maria Delfina (IRE) .....................................86
by Shirocco (GER), out of Marias Magic (GB) .................................................86
by Red Bishop (USA), out of Marıca ................................................................86
by Yonaguska (USA), out of Marikula ..............................................................86
by Guşav, out of Marjınal ..................................................................................86
by Fernando, out of Marla .................................................................................86
by Luxor, out of Marlın's Image ........................................................................86
by Win River Win (USA), out of Marlın Ekınoks .............................................87
by Win River Win (USA), out of Marquıse .......................................................87
by Win River Win (USA), out of Martışka........................................................87
by Dalakhani (IRE), out of Masilia (IRE)..........................................................87
by West By West (USA), out of Masuri Kabisa (USA) ....................................87
by Sabırlı, out of Mavisu ...................................................................................88
by Beat Hollow (GB), out of Medora Leigh (USA) ..........................................88
by Royal Abjar (USA), out of Melodıc Mıstress ...............................................88
by Iffraaj (GB), out of Midcorktarmac (IRE) ....................................................89
by Tayfun Başkan, out of Mıdnıght Angel ........................................................89
by Cuvee (USA) , out of Midnight Chimes (USA)............................................89
by Mountain Cat (USA), out of Midnight Mambo (USA).................................89
by Cuvee (USA) , out of Mıdnıght Serenade .....................................................89
by Okawango (USA), out of Minhall (GB) .......................................................89
by Medya, out of Mısawa ..................................................................................90
by Scream To Scream (IRE), out of Mıss Brahms ............................................90
by Win River Win (USA), out of Mıss Canan ...................................................90
by Medya, out of Mıss Hazel .............................................................................91
by Royal Abjar (USA), out of Mıss Judge .........................................................91
by Perfecto, out of Mıss Nancy .........................................................................91
by Win River Win (USA), out of Mıss Naz .......................................................91
by Steam Roller, out of Mıss Petek ...................................................................91
by Royal Abjar (USA), out of Mıss Saıgon .......................................................92
193
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
gr,
b,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
by Dehere (USA), out of Mıss Salsa Dancer (GB) .............................................92
by Yonaguska (USA), out of Mıssy Ellıott ........................................................92
by Powerscourt (GB), out of Misty Point (GB) .................................................92
by West By West (USA), out of Mia Su ............................................................92
by Unaccounted For (USA), out of Mikado ......................................................93
by Yavuztay (USA), out of Miniko ...................................................................93
by Kartalım, out of Minimini .............................................................................93
by West By West (USA), out of Mira.................................................................93
by Keremhan (GB), out of Mohi .......................................................................93
by Yonaguska (USA), out of Momentum ..........................................................93
by Ocean Crest (USA), out of Moon Rıver .......................................................93
by Banknote (GB), out of Ms Celine (IRE) .......................................................94
by Yavuztay (USA), out of Muna ......................................................................95
by Divine Light (JPN), out of Muwajaha (GB) .................................................95
by Eagle Eyed (USA), out of Mügide ................................................................95
by Bin Ajwaad (IRE), out of Mükemmel ..........................................................95
by Victory Gallop (CAN), out of Mükerrem .....................................................95
by Dehere (USA), out of Münevver Hanım.......................................................95
by Cuvee (USA) , out of My Brıde ....................................................................96
by Maldıya, out of My Fırst Love......................................................................96
by Bosporus (IRE), out of My Lıly....................................................................96
by Dinyeper (GB), out of My Luck ...................................................................96
by Sea Hero (USA), out of My Partner..............................................................96
by Lion Heart (USA), out of Mybelle ................................................................97
by Eagle Eyed (USA), out of Myrrha ................................................................97
by Goldat (GB), out of Namrun .......................................................................97
by Luxor, out of Natıve Lady ............................................................................97
by Divine Light (JPN), out of Navajo ................................................................98
by Royal Abjar (USA), out of Nazluş ................................................................98
by Yonaguska (USA), out of Nemo ...................................................................98
by Medya, out of Never Lost .............................................................................99
by Abrek, out of Never Say ...............................................................................99
by Victory Gallop (CAN), out of Never Touch Me ...........................................99
by Lion Heart (USA), out of New Joyzee (USA) ............................................100
by Powerscourt (GB), out of New Orleans ......................................................100
by Lion Heart (USA), out of Nıjınska .............................................................100
by Islambol, out of Nımrod..............................................................................100
by Topor, out of Nıobe ....................................................................................100
by Natıve Procıda, out of Nıttedas ...................................................................100
by Victory Gallop (CAN), out of Nizaly (GB) ................................................100
by Luxor, out of Nicomedia .............................................................................100
by Royal Abjar (USA), out of Nilüfer Hatun...................................................101
by Bosporus (IRE), out of Niran ......................................................................101
by Divine Light (JPN), out of No More Control..............................................101
by Eagle Eyed (USA), out of Noble Dame ......................................................101
by Dehere (USA), out of Nordic Riddle (IRE) ................................................101
by Lion Heart (USA), out of Not A Care (CAN).............................................101
by Scarface, out of Nothıngcomparestou .........................................................102
by Cuvee (USA) , out of Nurşo .......................................................................102
by Strike The Gold (USA), out of Nurtepe ......................................................102
by Sabırlı, out of Nuryeşim..............................................................................102
by Eagle Eyed (USA), out of Oktoru ...............................................................103
by Powerscourt (GB), out of Olıve Gırl...........................................................103
by Victory Gallop (CAN), out of Ontherebound (USA)..................................103
by Powerscourt (GB), out of Orama's Ghost (GB) ..........................................103
by Royal Abjar (USA), out of Orhideya ..........................................................104
by West By West (USA), out of Özdenim .......................................................105
by Yonaguska (USA), out of Özenkız .............................................................105
by Virtual (GB), out of Painted Moon (USA) .................................................105
by Bin Ajwaad (IRE), out of Pandora (GER) ..................................................106
194
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
by Bin Ajwaad (IRE), out of Part Tıme Lover ................................................106
by Powerscourt (GB), out of Pearl...................................................................107
by Dehere (USA), out of Pebbledash (GB) .....................................................107
by Sabırlı, out of Pekgüzel ...............................................................................107
by Dehere (USA), out of Pellmell (GB) ..........................................................107
by Banknote (GB), out of Pepper Pot ..............................................................107
by Golden Sun, out of Perfect Cırcle ...............................................................107
by Perfect Storm, out of Pıece Of Cake ...........................................................108
by Victory Gallop (CAN), out of Pinika ..........................................................109
by Lion Heart (USA), out of Platonic Chat (IRE) ...........................................109
by Perfect Storm, out of Playa Blanca .............................................................109
by Bosporus (IRE), out of Polente ...................................................................109
by Okawango (USA), out of Popcorn ..............................................................109
by Victory Gallop (CAN), out of Porta Delgado (IRE) ...................................109
by High Chaparral (IRE), out of Posadas (USA) .............................................109
by Sea Hero (USA), out of Precıous Pearl .......................................................110
by Nayef (USA), out of Precious Pearl (IRE) ..................................................110
by Kıng's Pleasure, out of Prenseslerin Dansı .................................................110
by Win River Win (USA), out of Prıceless......................................................110
by Divine Light (JPN), out of Prımadonna ......................................................110
by More Than Ready (USA), out of Princess Aries (USA) .............................111
by Unaccounted For (USA), out of Princess Renesis (IRE) ............................111
by Perfect Storm, out of Prıncess Sera.............................................................111
by Unaccounted For (USA), out of Prize Moment (USA)...............................111
by All The Good (IRE), out of Proserpine (GB)..............................................111
by Divine Light (JPN), out of Rachel Print (GB) ............................................112
by Unaccounted For (USA), out of Racing Heart (GB)...................................112
by Shınıng Wolf, out of Raedah (USA) ...........................................................113
by Scream To Scream (IRE), out of Rafia .......................................................113
by Lion Heart (USA), out of Raın Dancer .......................................................113
by Royal Abjar (USA), out of Real Gırl ..........................................................114
by All The Good (IRE), out of Red Flame (IRE) ............................................114
by Sabırlı, out of Red Whıte ............................................................................114
by Sarı Lira, out of Red Wıne ..........................................................................114
by Commoner, out of Reıne Rose ....................................................................115
by Al's Theatre (USA), out of Relatıves Joy....................................................115
by Victory Gallop (CAN), out of Remy Red (USA) .......................................115
by Yonaguska (USA), out of Revan Kızı ........................................................115
by Bin Ajwaad (IRE), out of Revna.................................................................116
by Fiyakalı, out of Rıchıe ................................................................................116
by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Rınce Abhann (IRE) .................................116
by Out Of Control, out of Romanza (GB) .......................................................117
by Perfect Storm, out of Rose Bay ..................................................................117
by Red Bishop (USA), out of Rose Lady (IRE) ..............................................117
by Strike The Gold (USA), out of Rosetta .......................................................117
by All The Good (IRE), out of Royal As .........................................................117
by Victory Gallop (CAN), out of Royal Vısıt ..................................................118
by Bin Ajwaad (IRE), out of Royale Highnest (FR) ........................................118
by Maldıya, out of Rozamente .........................................................................118
by Kizilmurat (IRE), out of Run Baby Run .....................................................119
by Ulaklı, out of Runaway Brıde .....................................................................119
by Win River Win (USA), out of Rusalka .......................................................119
by Powerscourt (GB), out of Sabbath (USA) ..................................................119
by Kurtaran (IRE), out of Saçakli (IRE) ..........................................................120
by Sports Hero (USA), out of Safin (GB).......................................................120
by Sabırlı, out of Saichania (GB).....................................................................120
by Dehere (USA), out of Sala (USA) ..............................................................121
by Velociraptor (GB), out of Salience (IRE) ...................................................121
by Lawman (FR), out of Salonnahe (GER) .....................................................121
by Lion Heart (USA), out of Salute Her (USA) ..............................................121
195
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
gr,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
ch,
gr,
ch,
b,
b,
b,
gr,
ch,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
ch,
b,
b,
b,
gr,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
by Last Commander (USA), out of Sam Land (GB) .......................................121
by Victory Gallop (CAN), out of Sam Socıety ................................................121
by Bin Ajwaad (IRE), out of San Juan Lady ...................................................122
by Yonaguska (USA), out of San Roberta (GB) ..............................................122
by Al's Theatre (USA), out of Sara ..................................................................122
by Divine Light (JPN), out of Sarenne (GB) ...................................................123
by Powerscourt (GB), out of Sari Tramvay (IRE) ...........................................123
by Yonaguska (USA), out of Saver .................................................................123
by Eagle Eyed (USA), out of Scream Of Nıght ...............................................124
by Scream To Scream (IRE), out of Sea Ridge (GB) ......................................124
by Unaccounted For (USA), out of Sedef ........................................................124
by Scarface, out of Sedenim ............................................................................124
by Dinyeper (GB), out of Selin Sultan.............................................................125
by Lion Heart (USA), out of Serengetı ............................................................126
by Banknote (GB), out of Serracım .................................................................126
by West By West (USA), out of Servin ...........................................................126
by Son Of Sun, out of Sevimabla ....................................................................127
by Powerscourt (GB), out of Sevinç Sultan .....................................................127
by Eagle Eyed (USA), out of Shakına .............................................................127
by Divine Light (JPN), out of Shamo (GB) .....................................................127
by Marlin (USA), out of Sharapova.................................................................128
by Fernando, out of Sharara .............................................................................128
by Yonaguska (USA), out of Sharon (HUN) ...................................................128
by Abrek, out of Shaw Avenue ........................................................................128
by Bosporus (IRE), out of Sheemar .................................................................128
by Cuvee (USA) , out of Sheriff's Posse (USA) ..............................................128
by Divine Light (JPN), out of Shıero ...............................................................128
by Rock Of Gibraltar (IRE), out of Shuheb (GB) ............................................129
by Win River Win (USA), out of Sibelat (GB)................................................129
by Flower Alley (USA), out of Silistic (USA).................................................129
by Bosporus (IRE), out of Silver Fast (GB).....................................................129
by Scarface, out of Silver Glint (USA) ............................................................130
by All The Good (IRE), out of Sirdaş (GB).....................................................131
by Divine Light (JPN), out of Sırenıta .............................................................131
by Mountain Cat (USA), out of Sırnaşık .........................................................131
by Tabasco, out of Silga ..................................................................................131
by Bosporus (IRE), out of Silva.......................................................................131
by Bekmezbey, out of Sincap Kız....................................................................131
by Lion Heart (USA), out of Siyah Beyaz .......................................................131
by Lion Heart (USA), out of Sky Beauty ........................................................132
by Divine Light (JPN), out of Skygger ............................................................132
by Green Tune (USA), out of Slam's Legend (USA) ......................................132
by Divine Light (JPN), out of Sly (GER) ........................................................132
by Cuvee (USA) , out of Smarty Face .............................................................132
by Yonaguska (USA), out of Smiling Eyes (GB) ............................................132
by Royal Abjar (USA), out of Soothsay (IRE) ................................................133
by Lion Heart (USA), out of Sopran................................................................133
by Divine Light (JPN), out of Sopran Heart (IRE) ..........................................133
by Royal Abjar (USA), out of Soylu Satici (IRE) ...........................................133
by Divine Light (JPN), out of Sprıng Gırl .......................................................134
by Mohan, out of Sprıng Lady .........................................................................134
by Victory Gallop (CAN), out of Srı Lanka ....................................................134
by Tale Of The Cat (USA), out of St Clair Ridge (IRE)..................................134
by Cuvee (USA) , out of Stage Door East .......................................................134
by Kurtaran (IRE), out of Stands To Reason (USA) .......................................134
by Giant's Causeway (USA), out of Starlarks (IRE) ........................................135
by Strike The Gold (USA), out of Stellar Valentine (USA) ............................135
by Jeremy (USA), out of Stephanootz (USA)..................................................135
by Kıng Bıshop, out of Stravinskyrhythm (USA)............................................135
by Lion Heart (USA), out of Street Lina (FR) .................................................135
196
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
gr,
b,
b,
gr,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
ch,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
f,
c,
f,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
f,
f,
c,
by Perfect Storm, out of Sue's Forgot Me (IRE) ..............................................136
by Scarface, out of Suelınn ..............................................................................136
by Powerscourt (GB), out of Summer Breeze .................................................136
by Strike The Gold (USA), out of Sun Cat ......................................................137
by Dehere (USA), out of Sun Child (USA) .....................................................137
by Powerscourt (GB), out of Sun Of Paradıse .................................................137
by Mountain Cat (USA), out of Sun Shines East (USA) .................................137
by Win River Win (USA), out of Sunday's Chapel (IRE) ...............................137
by Yonaguska (USA), out of Suntasach (USA) ...............................................137
by Sabırlı, out of Sümeyra Hanım ...................................................................138
by Eagle Eyed (USA), out of Süsen.................................................................138
by Hıgh Court, out of Sweet Falcon ................................................................138
by Holy Roman Emperor (IRE), out of Swilly (USA).....................................138
by Montjeu (IRE), out of Sword Tigress (GER) ..............................................138
by West By West (USA), out of Sylviani (GB) ...............................................138
by Unaccounted For (USA), out of Şahinaz (GB) ...........................................138
by Eagle Eyed (USA), out of Şahinazın ..........................................................138
by Doğu (FR), out of Şeker Ayak ....................................................................139
by Victory Gallop (CAN), out of Şeker Ayşe ..................................................139
by Abrek, out of Şekernene .............................................................................139
by Mountain Cat (USA), out of Tahiti .............................................................139
by Mountain Cat (USA), out of Tajarib (IRE) .................................................139
by Strike The Gold (USA), out of Take It Easy...............................................139
by Ocean Crest (USA), out of Tamerinkizi (IRE) ...........................................140
by Yonaguska (USA), out of Tanışığı .............................................................140
by Perfect Storm, out of Tanyeri .....................................................................140
by Lion Heart (USA), out of Tapo ...................................................................140
by Marlin (USA), out of Tatar Dansçisi (IRE) ................................................140
by Perfect Storm, out of Tayyareci (IRE) ........................................................141
by Okawango (USA), out of Tearful (USA) ....................................................141
by Cesur İskoç (GB), out of Tek Star ..............................................................141
by Astronomer Royal (USA), out of Terre De Sable (FR) ..............................141
by Bin Ajwaad (IRE), out of Teutonic Lass (IRE) ..........................................141
by Luxor, out of Texas Tea..............................................................................142
by Perfect Storm, out of Thara (GER) .............................................................142
by Sri Pekan (USA), out of The De Chine (FR) ..............................................142
by Mountain Cat (USA), out of Thecelo (GB) ................................................142
by Bekmezbey, out of Themıs .........................................................................142
by Mountain Cat (USA), out of Thunder Best .................................................142
by Bin Ajwaad (IRE), out of Time To Dream (GB) ........................................143
by Divine Light (JPN), out of Tına ................................................................143
by Unaccounted For (USA), out of Tilia .........................................................143
by Bosporus (IRE), out of Tok Ezgi ................................................................143
by Luxor, out of Top Honor.............................................................................143
by Ad Valorem (USA), out of Top Off (FR) ...................................................144
by Mountain Cat (USA), out of Top Royal .....................................................144
by West By West (USA), out of Torino ..........................................................144
by Cuvee (USA) , out of Treasury Key (USA) ................................................144
by Cuvee (USA) , out of Trickery (IRE) .........................................................144
by Lion Heart (USA), out of Tricky Destiny (USA) .......................................145
by Sabırlı, out of Turkısh Delıght ....................................................................146
by Sri Pekan (USA), out of Turtle Creek (USA) .............................................146
by Sri Pekan (USA), out of Turunç (IRE) .......................................................146
by Divine Light (JPN), out of Two Turn .........................................................146
by Okawango (USA), out of Tyranno Rex (IRE) ............................................146
by Bin Ajwaad (IRE), out of Umutlu...............................................................147
by Victory Gallop (CAN), out of Undercover Soldier (USA) .........................147
by Victory Gallop (CAN), out of Unique Stone (USA)...................................147
by Bosporus (IRE), out of Urban Legend ........................................................147
by Out Of Control, out of Utopıa .....................................................................147
197
İsimsiz Taylar İndeksi
Unnamed Foals Index
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
2011,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
ch,
ch,
b,
b,
b,
ch,
b,
b,
ch,
b,
b,
b,
b,
c,
f,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
f,
c,
c,
f,
c,
c,
c,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
f,
c,
c,
c,
c,
c,
c,
f,
c,
c,
f,
f,
c,
c,
by Halling (USA), out of Valleria (GB) ...........................................................148
by Bin Ajwaad (IRE), out of Vanity Royale (IRE)..........................................148
by Yonaguska (USA), out of Vanilya ..............................................................149
by Royal Abjar (USA), out of Velo Breeze .....................................................149
by Bosporus (IRE), out of Vendela..................................................................149
by Unaccounted For (USA), out of Venedik ...................................................149
by Eagle Eyed (USA), out of Venezıa .............................................................149
by Royal Abjar (USA), out of Venüskızı.........................................................149
by Yonaguska (USA), out of Vere's Love .......................................................149
by Kurtaran (IRE), out of Vettori Call (GB) ....................................................150
by Divine Light (JPN), out of Vıctory Road....................................................150
by Ultramar, out of Vıctory Smıle ...................................................................150
by Sports Hero (USA), out of Vıola ................................................................150
by Unaccounted For (USA), out of Vıva Regına ............................................150
by Fiyakalı, out of Vilitay ................................................................................150
by Royal Abjar (USA), out of Waffle ..............................................................151
by Unaccounted For (USA), out of Whippoorwill (USA) ...............................152
by Royal Abjar (USA), out of Whitby Abbey (GB) ........................................152
by Sarı Lira, out of Wınter Wınd .....................................................................152
by Sri Pekan (USA), out of Woodmans Girl (IRE) .........................................153
by Divine Light (JPN), out of Wow.................................................................153
by Maharadcha, out of Wyomıng ....................................................................153
by Marlin (USA), out of Yağmurdamlası ........................................................153
by Win River Win (USA), out of Yalvaçlim (HUN) .......................................153
by Champs To Champs, out of Yankım...........................................................153
by Eagle Eyed (USA), out of Yantra (GB) ......................................................153
by Cuvee (USA) , out of Yarenkız...................................................................154
by Marlin (USA), out of Yavru Kuş ................................................................154
by Yudum, out of Yaz Yağmuru .....................................................................154
by Kara Fatih, out of Yolgeçen Starı ..............................................................155
by Student Council (USA), out of Youdrivesmecrazy (USA) .........................155
by Kaneko, out of Yörükhanim (GB) ..............................................................155
by West By West (USA), out of Zambak (IRE) ..............................................155
by Bin Ajwaad (IRE), out of Zatonica (IRE) ...................................................155
by Cesur İskoç (GB), out of Zeugma (IRE) .....................................................155
by Perfect Storm, out of Zeynom (IRE)...........................................................156
by Bekmezbey, out of Zihuatanejo (GB) .........................................................156
by Perfect Storm, out of Zıp Zıp ......................................................................156
by Cuvee (USA) , out of Zonpa (IRE) ............................................................156
198
GENEL İNDEKS
General Index
İNDEKS-Index
A DROP OF LOVE ------------------------------------- 1
AALEYAH ------------------------------------------- 110
ABAZIN THAMADA------------------------------- 114
ABIKAN (IRE) ------------------------------------------ 1
ABJORA ------------------------------------------------- 1
ABRAJ ------------------------------------------------ 150
ABRASIVE (USA) ------------------------------------- 1
ABREAS ------------------------------------------------- 1
ABSOLUTE POWER -------------------------------- 19
ABUNAY ------------------------------------------------ 1
ABZAGU (IRE) ----------------------------------------- 1
ACES DANCING (GER) ------------------------------ 1
ACOUSTIC ---------------------------------------------- 1
ACQUAVITA ------------------------------------------- 1
ACTION PERFECT ---------------------------------- 88
AÇIĞMA KÜN------------------------------------------ 1
AÇIK BEY -------------------------------------------- 130
AÇILIM ------------------------------------------------ 61
AÇİNA ------------------------------------------------- 23
AD VICTORIAM (IRE) ------------------------------- 1
ADATIYA (IRE) ---------------------------------------- 2
ADAU ---------------------------------------------------- 2
ADEL ----------------------------------------------------- 2
ADHAABA (USA) ------------------------------------- 2
ADİSA ------------------------------------------------- 116
ADRIANA LA CERVA (GB)------------------------- 2
AFADLİ -------------------------------------------------- 2
AFRICAN QUEEN ----------------------------------- 23
AFRICAN SUNDANCE (USA) ---------------------- 2
AGA PİMU ---------------------------------------------- 2
AGARTA ---------------------------------------------- 73
AGILITY GAME (ITY) ------------------------------- 2
AGRITOM --------------------------------------------- 83
AĞA'S JOY ---------------------------------------------- 2
AĞADAN ---------------------------------------------- 33
AĞARANTAN ---------------------------------------- 32
AH TAMARA ------------------------------------------- 2
AHFAT ------------------------------------------------- 61
AHUNAZ ------------------------------------------------ 2
AIRFORCE (GER) ------------------------------------- 3
AK İLKEMCİK --------------------------------------- 52
AKÇİL SULTAN ------------------------------------- 57
AKDAĞ -------------------------------------------------- 3
AKIŞLI ------------------------------------------------- 18
AKİLA------------------------------------------------- 113
AKKAYALI --------------------------------------------- 3
AKKUŞ ------------------------------------------------- 56
AKROPOL --------------------------------------------- 43
AKSEL --------------------------------------------------- 3
AKSU ----------------------------------------------------- 3
AKYAZI FIRTINASI ---------------------------------- 3
AKYAZILI ESRA -------------------------------------- 3
AKYAZILISEDA --------------------------------------- 3
AKYEL --------------------------------------------------- 3
ALAÇAT ------------------------------------------------- 3
ALAKUŞ ------------------------------------------------- 3
ALALA BEREN -------------------------------------- 60
ALAMET (FR) ------------------------------------------ 3
ALAMIYA (IRE) --------------------------------------- 3
ALARATAY -------------------------------------------- 4
ALARUŞKA--------------------------------------------- 4
ALAYNIA (IRE) ---------------------------------------- 4
ALBANY ROSE ---------------------------------------- 4
ALBERICA ---------------------------------------------- 4
ALCINA-------------------------------------------------- 4
ALDATMAZ ----------------------------------------- 108
ALEV GİBİ ---------------------------------------------- 4
ALEXIA ------------------------------------------------- 4
ALEYNA ------------------------------------------------ 4
ALFUNUN (IRE) -------------------------------------- 4
ALHİLAL ---------------------------------------------- 50
ALINTERİ----------------------------------------------- 4
ALIZE (USA) ------------------------------------------- 4
ALİYE SULTAN --------------------------------------- 5
ALİZE ---------------------------------------------------- 5
ALKYLONE ------------------------------------------- 22
ALL THE BEES (IRE) -------------------------------- 5
ALL THE FUN ----------------------------------------- 6
ALLIANCE LADY ------------------------------------ 5
ALLIANOI ---------------------------------------------- 5
ALLSHANTI----------------------------------------- 127
ALMINA (GB) ----------------------------------------- 5
ALMİDA ------------------------------------------------ 5
ALMULA----------------------------------------------- 69
ALO SCHATZ ------------------------------------------ 5
ALOHA II ----------------------------------------------- 5
ALONE QUEEN ------------------------------------ 134
ALSEL --------------------------------------------------- 5
ALTAMIS (IRE) --------------------------------------- 5
ALTIN BİKE (USA) ----------------------------------- 5
ALTIN RENET ----------------------------------------- 6
ALTINNAL --------------------------------------------- 6
ALTINOK ----------------------------------------------- 6
ALVINA ---------------------------------------------- 118
ALWAYS A ROSE --------------------------------- 117
ALWAYS FUN ----------------------------------------- 6
ALWAYS JOY ----------------------------------------- 6
AMARILLO-------------------------------------------- 31
AMASİS ------------------------------------------------- 6
AMASRA------------------------------------------------ 6
AMASTRIST ------------------------------------------- 6
AMAZING TALE (GB) ------------------------------- 6
AMBLER'S PASSION (USA) ------------------------ 6
AMED DANSÇISI ------------------------------------- 6
AMİRA ------------------------------------------------- 82
AMRA (IRE) -------------------------------------------- 6
AMZA---------------------------------------------------- 7
ANA YÜREĞİ ----------------------------------------- 65
ANABELLE--------------------------------------------- 7
ANAIDA (IRE) ----------------------------------------- 7
ANALISA (IRE) ---------------------------------------- 7
ANARZA FIRTINASI --------------------------------- 7
ANATOLIAN ------------------------------------------- 7
ANAYURT ---------------------------------------------- 7
ANBERADO ----------------------------------------- 120
ANCHORMEN ---------------------------------------- 24
ANEMON ----------------------------------------------- 7
ANEY ---------------------------------------------------- 7
ANGEL LADY ----------------------------------------- 7
ANGEL ZEYNO --------------------------------------- 7
ANGELINICA --------------------------------------- 105
ANNA ---------------------------------------------------- 7
ANNESLEY (IRE) ------------------------------------- 8
ANNUAL VISIT (IRE) -------------------------------- 8
ANOTHER DREAM --------------------------------- 95
ANOUCHKA ------------------------------------------- 8
ANTANDROS --------------------------------------- 124
ANTILOP ------------------------------------------------ 8
ANTIOXIDANT--------------------------------------- 69
ANTIPODES (USA) ----------------------------------- 8
ANY FLAT ------------------------------------------- 110
ANYELA ------------------------------------------------ 8
APACHE SONG --------------------------------------- 8
APEX----------------------------------------------------- 8
199
İNDEKS-Index
AYŞENUR --------------------------------------------- 12
AYVA SARI ------------------------------------------- 12
AZEROTH --------------------------------------------- 28
AZOLIA (IRE) ----------------------------------------- 12
AZUCAR MORENO --------------------------------- 12
AZUMİ-------------------------------------------------- 12
BABAÖZGÜR --------------------------------------- 141
BABATOLY ------------------------------------------- 87
BABİLYON -------------------------------------------- 13
BABY ATEN ------------------------------------------ 13
BABYGUSKA ----------------------------------------- 23
BACHELETTE (IRE) -------------------------------- 13
BACIM ALİYE -------------------------------------- 111
BACK TO BACK (IRE) ------------------------------ 13
BACKDRAFT (IRE) ---------------------------------- 13
BACKGROUND -------------------------------------- 13
BADAHARE ------------------------------------------- 89
BADE --------------------------------------------------- 13
BADELAL --------------------------------------------- 13
BAGUIRA ---------------------------------------------- 13
BAĞDAN--------------------------------------------- 118
BAHATHER ------------------------------------------- 55
BAHÇEŞEHİRLİ ------------------------------------ 108
BAHRİ ------------------------------------------------ 118
BAHTINUR -------------------------------------------- 13
BAHTİYAR (USA) ----------------------------------- 13
BAHTLI ------------------------------------------------ 13
BAK ----------------------------------------------------- 14
BAKAN CAN ------------------------------------------ 14
BAL -------------------------------------------------- 106
BALABANLI ------------------------------------------ 92
BALAMİR-------------------------------------------- 132
BALARZUM ------------------------------------------- 14
BALBALLILI ---------------------------------------- 151
BALCI KIZ ------------------------------------------- 125
BALERİN ---------------------------------------------- 14
BALIK PEARLS (GB) ------------------------------- 14
BALLIAMO (IRE) ------------------------------------ 14
BALLIKIZ---------------------------------------------- 14
BALOUCAT ------------------------------------------- 82
BALPINAR -------------------------------------------- 14
BALTAKÖYLÜ --------------------------------------- 14
BAMBALERO--------------------------------------- 114
BANDİL ------------------------------------------------ 14
BARB WIRE (IRE) ----------------------------------- 14
BARBAROS EFE ----------------------------------- 124
BARREN SUMMER --------------------------------- 74
BASHFUL (USA) ------------------------------------- 14
BAŞKENTLİ ------------------------------------------- 15
BATI GARAJI (GB) ---------------------------------- 15
BAY ARABO ------------------------------------------ 92
BAYAN LINDA --------------------------------------- 15
BAYONETTE ----------------------------------------- 15
BE COOL ----------------------------------------------- 15
BE MY PRECIOUS ----------------------------------- 25
BEATRIX (IRE) --------------------------------------- 15
BEAUGAZON ----------------------------------------- 16
BEDEHALA ------------------------------------------- 15
BEDTIME STORY (USA) --------------------------- 15
BELCE -------------------------------------------------- 15
BELEN -------------------------------------------------- 19
BELGİNİM --------------------------------------------- 15
BELISSIMA-------------------------------------------- 15
BELİN--------------------------------------------------- 15
BELİT --------------------------------------------------- 16
BELLA OTERO --------------------------------------- 16
BELLA RAGAZZA ----------------------------------- 16
APPEL CANDY ---------------------------------------- 2
APPLAUSE -------------------------------------------- 99
APPRECIATE ----------------------------------------- 53
APSINI --------------------------------------------------- 8
APSUVA ------------------------------------------------- 8
AQRABA (GB) ----------------------------------------- 8
ARAGEL ------------------------------------------------- 8
ARAPKIZI ----------------------------------------------- 9
ARBADA ------------------------------------------------ 9
ARC EN CIEL------------------------------------------- 9
ARFİNKIZI ---------------------------------------------- 9
ARGENTIERE (IRE)----------------------------------- 9
ARGUNBA (IRE)--------------------------------------- 9
ARKUR -------------------------------------------------- 9
ARLI (IRE) ---------------------------------------------- 9
ARMADATTA ------------------------------------------ 9
ARMY OF FORTUNE ------------------------------ 130
ARSANIA---------------------------------------------- 65
ARSOL --------------------------------------------------- 9
ARTEMİSİA VERA ------------------------------------ 9
ARYAM -------------------------------------------------- 9
ARYUŞ --------------------------------------------------- 9
AS FLARE --------------------------------------------- 10
AS GRAND -------------------------------------------- 10
ASAFA (IRE)------------------------------------------ 10
ASALET MÜMESSİLİ (IRE)----------------------- 10
ASARTE ----------------------------------------------- 10
ASEYLÜL ----------------------------------------------- 5
ASHLEY ----------------------------------------------- 10
ASHLIE RHEY --------------------------------------- 10
ASIA STAR ------------------------------------------- 10
ASİ TUTKU ------------------------------------------- 10
ASLAN YÜREKLİ ---------------------------------- 132
ASLANSTAR ---------------------------------------- 114
ASLIM -------------------------------------------------- 10
AŞANBA----------------------------------------------- 10
AŞHA --------------------------------------------------- 10
ATAKAN ALEVİ------------------------------------- 70
ATAKAN HATUN ----------------------------------- 10
ATAKHANIM ---------------------------------------- 11
ATEN LOVE ------------------------------------------ 43
ATEŞHATUN ----------------------------------------- 11
ATIPHA ------------------------------------------------ 11
ATTO --------------------------------------------------- 11
ATTRACTIVE ---------------------------------------- 11
AURA -------------------------------------------------- 11
AUTUMN RIDGE (USA) --------------------------- 11
AVAZA ------------------------------------------------ 44
AVE MARIA ------------------------------------------ 11
AVVA MEN ------------------------------------------- 99
AWFUL SCORE -------------------------------------- 41
AYAZ AHMET -------------------------------------- 126
AYAZMAYELİ --------------------------------------- 11
AYBARSIM ------------------------------------------- 95
AYBEK HATUN ------------------------------------- 11
AYBİRGEL -------------------------------------------- 68
AYCEM ------------------------------------------------ 11
AYFIRTINASI ---------------------------------------- 11
AYGÜL ------------------------------------------------ 12
AYLİN HANIM --------------------------------------- 12
AYNALICAN ----------------------------------------- 65
AYPARE ----------------------------------------------- 12
AYPİKE ------------------------------------------------ 12
AYRILMA ZAMANI -------------------------------- 12
AYSULTAN ------------------------------------------- 12
AYŞECAN --------------------------------------------- 12
AYŞENAZ --------------------------------------------- 63
200
İNDEKS-Index
BELLE EPOCH (GB) -------------------------------- 16
BELLE ROSE (HUN) -------------------------------- 16
BELLEGARDE --------------------------------------- 16
BELLOXA --------------------------------------------- 16
BELUGA ----------------------------------------------- 16
BEN-U-SEN ------------------------------------------- 16
BEN BEN ---------------------------------------------- 16
BEN TEN --------------------------------------------- 154
BENDER ----------------------------------------------- 46
BENEDICT -------------------------------------------- 16
BENEKLİKIZ ----------------------------------------- 16
BENGÜLAY ----------------------------------------- 112
BENİM ZAMANIM --------------------------------- 117
BENTİ KISRAĞI ------------------------------------- 17
BERENIQUE (IRE) ---------------------------------- 17
BERFİN ----------------------------------------------- 115
BERFİNİM-------------------------------------------- 141
BERKAYHAN ---------------------------------------- 37
BERKENİN KAPLANI ------------------------------ 69
BERNES ----------------------------------------------- 58
BERSUDE --------------------------------------------- 17
BERŞAN ----------------------------------------------- 94
BERVA ------------------------------------------------- 17
BESRA ------------------------------------------------- 17
BEST CLASS ----------------------------------------- 17
BEST IRISH ------------------------------------------ 130
BEST MODEL ---------------------------------------- 17
BEST OF ELİF ---------------------------------------- 39
BEST OF SABUR ----------------------------------- 119
BEST QUEEN ----------------------------------------- 17
BEST STEEL ------------------------------------------ 17
BEST WANGO --------------------------------------- 17
BETHESNA ------------------------------------------- 17
BETİK -------------------------------------------------- 17
BETOCAN --------------------------------------------- 55
BEVERLY HILLS ------------------------------------ 17
BEY KARAN------------------------------------------ 38
BEYAZ KİRAZ -------------------------------------- 109
BEYÇATAN ------------------------------------------- 29
BEYİN FIRTINASI----------------------------------- 72
BEZİRCİ ---------------------------------------------- 105
BEZMİ ALEM ---------------------------------------- 52
BICIRIK ------------------------------------------------ 18
BIEN EKINOKS -------------------------------------- 18
BIEN MADRONA ------------------------------------ 18
BIG CAT ------------------------------------------------- 1
BIG DIAMOND-------------------------------------- 149
BIG FIRE----------------------------------------------- 21
BIG FORCE ------------------------------------------- 48
BIG SEA ----------------------------------------------- 18
BIMINI BREEZE (CAN) ---------------------------- 18
BIN CAM ---------------------------------------------- 38
BIRTHDAY GIRL ------------------------------------ 18
BİAS ---------------------------------------------------- 57
BİLANA------------------------------------------------ 18
BİN UMUT -------------------------------------------- 18
BİONİC ANGEL -------------------------------------- 18
BİRDALKAN ---------------------------------------- 112
BİRİNCİ WALLS ------------------------------------- 18
BLACK MAGIC -------------------------------------- 18
BLACK RUNNER ------------------------------------ 18
BLACK SHADOW ----------------------------------- 19
BLACK SHEET -------------------------------------- 154
BLACK TEA ------------------------------------------ 79
BLACK TYPE (IRE) -------------------------------- 19
BLOODY MOON (IRE) ----------------------------- 19
BLUE AIR FORCE ---------------------------------- 152
BLUE BAY (GER) ------------------------------------ 19
BLUE SKY --------------------------------------------- 19
BLUSHING DOE (USA)----------------------------- 19
BOĞAZIN RÜZGARI -------------------------------- 15
BOLAYIR ---------------------------------------------- 59
BOLD STEP ----------------------------------------- 103
BON VOYAGE ---------------------------------------- 19
BONBON ----------------------------------------------- 19
BONNE NOUVELLE -------------------------------- 19
BONNIE SCOT (GB) --------------------------------- 19
BOOK REPORT (USA) ------------------------------ 19
BOOSTER ---------------------------------------------- 19
BOR --------------------------------------------------- 108
BORA EFE --------------------------------------------- 39
BORASERRA --------------------------------------- 111
BORDERS BELLE (IRE) ---------------------------- 20
BORGAHAN ------------------------------------------ 85
BORN SHINING -------------------------------------- 20
BORN TO FLY -------------------------------------- 151
BÖRKE ------------------------------------------------- 20
BÖZÜYÜKLÜ ----------------------------------------- 20
BRAVE COMMANDER ----------------------------- 19
BRAVE SON ------------------------------------------ 98
BRAVE WARRIOR ---------------------------------- 49
BRAVUS ----------------------------------------------- 20
BRENDA ----------------------------------------------- 20
BRIBISCUIT (USA) ---------------------------------- 20
BRIDE MAID ------------------------------------------ 20
BROKER --------------------------------------------- 144
BRONKAS --------------------------------------------- 13
BROUMANA (IRE) ---------------------------------- 20
BUBBLE GUM ---------------------------------------- 20
BUCAK RÜZGARI ----------------------------------- 10
BUDAPEST (GER) ----------------------------------- 20
BUFAVENTO ----------------------------------------- 26
BUĞSELEN -------------------------------------------- 20
BULLSEYE -------------------------------------------- 21
BURANO ----------------------------------------------- 21
BURCU YELİ ----------------------------------------- 21
BURCUM ---------------------------------------------- 21
BURLAHATUN --------------------------------------- 21
BURSALI----------------------------------------------- 21
BURUNÖREN ----------------------------------------- 21
BUSECİK (GB) ---------------------------------------- 21
BUSİ----------------------------------------------------- 21
BÜŞRA ------------------------------------------------- 21
BÜŞRAKIZ -------------------------------------------- 21
BÜYÜK AŞKIM -------------------------------------- 21
BÜYÜK GÖL ------------------------------------------ 21
BZİYA -------------------------------------------------- 21
CABANATI -------------------------------------------- 22
CABARETTE ------------------------------------------ 22
CABBAR BABA -------------------------------------- 95
CALDERA --------------------------------------------- 22
CALL OF DUTY -------------------------------------- 25
CAMELOT --------------------------------------------- 22
CAMINANDO ----------------------------------------- 22
CAN AYŞE -------------------------------------------- 22
CAN SILA ---------------------------------------------- 22
CANAN SULTAN ---------------------------------- 148
CANAY (USA) ---------------------------------------- 22
CANAY BIKE ----------------------------------------- 22
CANDELA --------------------------------------------- 22
CANDEMİRKIR ------------------------------------ 114
CANDUŞ ----------------------------------------------- 22
CANOBELLA ----------------------------------------- 22
CANPARE --------------------------------------------- 22
201
İNDEKS-Index
CANTAY ---------------------------------------------- 22
CAPABLE (IRE) -------------------------------------- 23
CAPOLAVORO ---------------------------------------- 3
CAPRICE CLASSIC --------------------------------- 23
CAPTAIN'S GIRL (USA) --------------------------- 23
CAPUCINO-------------------------------------------- 23
CARAMEL CREME (GB) -------------------------- 23
CARIBU ------------------------------------------------ 23
CARİYEM --------------------------------------------- 23
CARLA ------------------------------------------------- 23
CARLA (FR) ------------------------------------------ 23
CARLY BABY ---------------------------------------- 23
CARPENTARIA -------------------------------------- 23
CARRY ON ELLIE (IRE) --------------------------- 23
CARTEL ----------------------------------------------- 24
CASA DEL BATLLE (IRE)------------------------- 24
CASSIOPEIA------------------------------------------ 24
CASTALIA -------------------------------------------- 24
CASTELLI MOTEL (USA) ------------------------- 24
CAT'S COLA ------------------------------------------ 24
CAT WALK ------------------------------------------- 24
CATALOGUE ----------------------------------------- 24
CATATONIA ---------------------------------------- 113
CATCH ME-------------------------------------------- 24
CATHERINE ---------------------------------------- 14
CAVIAR AND CANDY (GB) ---------------------- 24
CAYENNE CAT (USA) ----------------------------- 24
CAYU ------------------------------------------------- 113
CAZİBE HANIM (IRE)------------------------------ 24
CEILIDH JIG (IRE) ---------------------------------- 25
CEKA DANCER (IRE) ------------------------------ 25
CELADET -------------------------------------------- 154
CELESTE ---------------------------------------------- 25
CEMRE------------------------------------------------- 25
CERRAH ---------------------------------------------- 116
CESUR BEY ----------------------------------------- 148
CEVİZ -------------------------------------------------- 25
CEYHAN EXPRESS --------------------------------- 88
CEYLİN ------------------------------------------------ 25
CHA CHA---------------------------------------------- 17
CHAMPAGNE BARB (USA) ---------------------- 25
CHANDRA -------------------------------------------- 25
CHANTELEAU (USA) ------------------------------ 25
CHARISMA ------------------------------------------- 98
CHARMING DREAM (IRE) ----------------------- 25
CHARON ---------------------------------------------- 25
CHASTITY (FR) -------------------------------------- 25
CHATILA (USA) ------------------------------------- 26
CHE SARA SARA (GB) ---------------------------- 26
CHEEKY DOE ---------------------------------------- 19
CHERRY ON TOP ----------------------------------- 26
CHERRY RED (USA) ------------------------------- 26
CHESTNUT ------------------------------------------- 26
CHETANA--------------------------------------------- 26
CHEVAUCHEE--------------------------------------- 26
CHILLOUT MOODS -------------------------------- 26
CHINA'S PEARL (GB) ------------------------------ 26
CHINOISERIE (GB) --------------------------------- 26
CHIPIE ------------------------------------------------- 26
CIMAISE (FR) ---------------------------------------- 26
CIRCASSIAN GIRL -------------------------------- 136
CİCOLİNA--------------------------------------------- 27
CİHANYANDI LÜTFİYE--------------------------- 27
CİVANKIZI ------------------------------------------- 27
CLASSIC LIFE (IRE) -------------------------------- 27
CLASSICAL GIRL ----------------------------------- 27
CLASSICAL MUSIC -------------------------------- 27
CLEMANTIN ------------------------------------------ 27
CLEVER ---------------------------------------------- 128
CLOUD DANCER ------------------------------------ 27
COCONUT --------------------------------------------- 27
COLETA---------------------------------------------- 119
COLOR OF NIGHT----------------------------------- 27
COLOSSE (GB) --------------------------------------- 27
COM LIDER ------------------------------------------- 19
COME ALONE ---------------------------------------- 27
COMMEDIA DELL'ARTE (IRE) ------------------ 28
COMPARSITA -------------------------------------- 148
COMPRESSOR---------------------------------------- 15
CONCORDE KISS (USA) --------------------------- 28
CONDOR ----------------------------------------------- 28
CONFIDENCE ---------------------------------------- 28
CONQUEREUR --------------------------------------- 25
CONSIDER IT DONE -------------------------------- 60
CONTESSINA (IRE) --------------------------------- 28
COOL MAN ------------------------------------------- 20
CORDELYA STAR --------------------------------- 132
CORDOBA --------------------------------------------- 28
COŞKUNCA ------------------------------------------- 28
COŞKUNGIRL ---------------------------------------- 67
COŞKUNPRENSES ---------------------------------- 28
COŞKUNSU ------------------------------------------- 28
COŞKUNTAY --------------------------------------- 108
COUNTESS OF HORSES --------------------------- 28
COVERGIRL ------------------------------------------ 28
CRESCENT -------------------------------------------- 28
CRIMSON FIRE -------------------------------------- 45
CRITICAL SCORE ----------------------------------- 10
CROCODILE ---------------------------------------- 101
CRUELLA---------------------------------------------- 29
CRYPTO SLEW (USA) ------------------------------ 29
CRYSTAL ---------------------------------------------- 29
CTADEL------------------------------------------------ 29
CUFF -------------------------------------------------- 139
CUP TOWN -------------------------------------------- 29
CUT CLEAR (GB) ------------------------------------ 29
CÜCEN ------------------------------------------------- 29
ÇAĞRIBEY ------------------------------------------ 141
ÇAKALTEPELİ ------------------------------------- 133
ÇAKIR ABİ ------------------------------------------ 151
ÇAKOMO -------------------------------------------- 131
ÇALIŞKAN -------------------------------------------- 33
ÇAMALAN -------------------------------------------- 29
ÇAMTEPE GÜZELİ ---------------------------------- 29
ÇAMUR ------------------------------------------------ 29
ÇAPRAZ ATEŞ --------------------------------------- 29
ÇARESİZ ----------------------------------------------- 90
ÇATAN KIZ ------------------------------------------- 29
ÇAVLAN ----------------------------------------------- 30
ÇAVUŞUN KIZI -------------------------------------- 30
ÇEKESTAR -------------------------------------------- 30
ÇELİKFERDANE ------------------------------------- 30
ÇELİKZAR------------------------------------------- 155
ÇERKES GÜZELİ ------------------------------------- 6
ÇERKEZ KIZI ----------------------------------------- 30
ÇINARCIK EFESİ ------------------------------------ 84
ÇİÇEKLERİN DANSI (IRE) ------------------------ 30
ÇİFTÇİ KIZI ------------------------------------------- 81
ÇİKOKBEYİ ----------------------------------------- 139
ÇİKOLAT ---------------------------------------------- 30
ÇİLEK PRENSİ --------------------------------------- 56
ÇİLEKEŞ KIZIM -------------------------------------- 72
ÇİLİMLİ ------------------------------------------------ 30
ÇİVRİL BEYİ ---------------------------------------- 104
202
İNDEKS-Index
ÇOK ÇOK (IRE) -------------------------------------- 30
ÇOKŞEKER ------------------------------------------- 30
ÇOPPA ------------------------------------------------- 30
ÇÖLÇİÇEĞİ ------------------------------------------- 30
ÇUKUROVA FIRE ---------------------------------- 102
ÇÜRÜKSULU ----------------------------------------- 96
D'ARTIMILLION------------------------------------- 30
DADY KNOWS BEST ------------------------------ 83
DAĞ RÜZGARI -------------------------------------- 31
DAISY DANCE --------------------------------------- 34
DALGALARIN SESİ -------------------------------- 76
DAMASSERIE (IRE) -------------------------------- 31
DAME DE SION (IRE) ------------------------------ 31
DAN'S PRIDE (USA) -------------------------------- 31
DANCE OF DESTINY ------------------------------ 31
DANCE ON AIR (IRE) ------------------------------ 31
DANCE SCHOOL (GB) ----------------------------- 31
DANCE WITH RAIN -------------------------------- 17
DANCING DIAMONDS (GB) --------------------- 31
DANCING MASTER -------------------------------- 31
DANEHILL FLAME (IRE) ------------------------- 31
DANGEROUS MATTER (IRE) -------------------- 31
DANIELLA -------------------------------------------- 31
DAPHNE'S LOVE ------------------------------------ 32
DARABY (USA)-------------------------------------- 32
DARAGAYA ------------------------------------------ 13
DARDANIA ------------------------------------------- 32
DARGA ------------------------------------------------ 32
DARIA ------------------------------------------------- 32
DARK SUN ------------------------------------------- 110
DARKER----------------------------------------------- 32
DARLIN CLEMENTINE (USA) ------------------- 32
DARÜLFÜNUN -------------------------------------- 46
DAUNTLESS ----------------------------------------- 32
DAWN SURPRISE (USA) -------------------------- 32
DAYI MEVLÜT -------------------------------------- 48
DEAR PERSON (GB)-------------------------------- 32
DECOLTE --------------------------------------------- 88
DEEP --------------------------------------------------- 54
DEEP BROWN---------------------------------------- 32
DEEP IN SHINING ---------------------------------- 32
DEEP SEA --------------------------------------------- 33
DEER HUNTER -------------------------------------- 33
DEFACTO SCORE ---------------------------------- 106
DEFNE KIZIM ---------------------------------------- 33
DEFNE SU --------------------------------------------- 33
DEKOR------------------------------------------------- 94
DELANİ ------------------------------------------------ 33
DELFİNA ---------------------------------------------- 33
DELİ SERVET ---------------------------------------- 57
DELLA VICTORIA (USA) ------------------------- 33
DELLARA --------------------------------------------- 33
DELTA QUEEN -------------------------------------- 33
DELUGE (GB) ---------------------------------------- 33
DEMİRAĞA ------------------------------------------- 48
DEMİRAY -------------------------------------------- 144
DEMİRBİLEK ---------------------------------------- 71
DEMİRHATIRA -------------------------------------- 30
DENİZİM ---------------------------------------------- 33
DENKEL ----------------------------------------------- 97
DERİN DARBE --------------------------------------- 33
DERYA GÜZELİ ------------------------------------- 98
DESTAN AGA ------------------------------------------ 5
DESTE-------------------------------------------------- 34
DEVOYKA -------------------------------------------- 34
DIAMOND BLACK---------------------------------- 26
DIAMOND IN THE SKY --------------------------- 45
DIAMOND LADY ------------------------------------ 34
DIAMOND LIFE -------------------------------------- 41
DIAMOND LODGE (GB) --------------------------- 34
DID U MISS ME (USA) ----------------------------- 34
DIDAR (IRE) ------------------------------------------ 34
DIMPLE ------------------------------------------------ 34
DINAH (FR) ------------------------------------------- 34
DISCERNIBLE ----------------------------------------- 5
DISKO BAY (IRE)------------------------------------ 34
DISTANT DESIRE ----------------------------------- 34
DISTANT GALLOP ---------------------------------- 34
DISTANT LIGHT ------------------------------------- 34
DISTANT MUSIC ------------------------------------ 34
DISTANT TIME -------------------------------------- 34
DIVINE BELL ----------------------------------------- 16
DIVINE DIVA (USA) -------------------------------- 35
DIVINE RACER -------------------------------------- 43
DIVINE STAR --------------------------------------- 145
DIVINEYEVA (USA) -------------------------------- 35
DİCOŞ -------------------------------------------------- 35
DİDEMİM (IRE) -------------------------------------- 35
DİJAN --------------------------------------------------- 35
DİLARA ------------------------------------------------ 35
DİLOŞ --------------------------------------------------- 35
DİLŞAR SULTAN ---------------------------------- 140
DİNEMİS ----------------------------------------------- 35
DİRHEM DİRHEM ----------------------------------- 35
DİŞEPS ------------------------------------------------- 35
DOCTOR'S LOVE ------------------------------------ 35
DOCTOR'S SOUL ------------------------------------ 35
DOLLY FOX ------------------------------------------ 35
DONNA TRIONFO (IRE) --------------------------- 36
DONSİNA ---------------------------------------------- 21
DORASAURA (IRE) --------------------------------- 36
DOUBLE TROUBLE ---------------------------------- 5
DOUGHTY (USA) ------------------------------------ 36
DÖNENCE --------------------------------------------- 36
DR BOOBY (IRE) ------------------------------------ 36
DRAGON QUEEN ---------------------------------- 113
DRAMA CLUB (IRE) -------------------------------- 36
DRAMA GÜZELİ (IRE) ----------------------------- 36
DRAMA QUEEN ------------------------------------- 36
DRAMALI KIZI --------------------------------------- 36
DREAM CAT ------------------------------------------ 36
DREAM KEEPER (IRE) ----------------------------- 36
DREVENIK -------------------------------------------- 57
DSEBZUW ---------------------------------------------- 4
DUBAI PEARL ---------------------------------------- 36
DUCKLING -------------------------------------------- 15
DUOMO ------------------------------------------------ 37
DURDU BEY ---------------------------------------- 113
DURHAM DANCER (GB) -------------------------- 37
DUT BEYAZ ------------------------------------------ 37
DUTY STRIKER -------------------------------------- 94
DUYGU ECE ------------------------------------------ 37
DUYGU GELİN --------------------------------------- 74
DUYGULU (GB) ------------------------------------- 37
DÜDEN ------------------------------------------------- 37
DÜNYA GÜZELİ (GB) ------------------------------ 37
DYMAXION ------------------------------------------- 35
EAGLE CAP ------------------------------------------- 37
EAGLE FEATHERS (GB) --------------------------- 37
EAGLE PRINCESS (IRE) --------------------------- 37
EASTERN BABY (IRE) ----------------------------- 37
EASTERN LADY ------------------------------------- 37
EASY DOES IT (FR) --------------------------------- 38
EBRUŞ -------------------------------------------------- 38
203
İNDEKS-Index
ECE LİN------------------------------------------------ 38
ECEMSULTAN --------------------------------------- 38
EDESSA------------------------------------------------ 38
EDREMİT GÜZELİ ---------------------------------- 38
EFTHALIA -------------------------------------------- 46
EGERIA ------------------------------------------------ 98
EKINOKS CODE ------------------------------------- 38
EKINOKS WEST ------------------------------------- 38
EKUPEK ----------------------------------------------- 38
EL AZRA ---------------------------------------------- 12
EL SULTAN ------------------------------------------- 63
EL TAY IXIR ----------------------------------------- 40
ELADENİZ -------------------------------------------- 38
ELASEL ------------------------------------------------ 38
ELEKTRA --------------------------------------------- 38
ELITE GIRL ------------------------------------------- 39
ELİKINALI -------------------------------------------- 81
ELLE DIVA (GER) ----------------------------------- 39
ELLENORA ------------------------------------------- 39
ELLIE'S MAMBO (USA) --------------------------- 39
ELMAHKUM ---------------------------------------- 105
ELMAS BIKE ----------------------------------------- 39
ELSA --------------------------------------------------- 39
EMERALD DANCER (USA) ----------------------- 39
EMILIA ------------------------------------------------ 39
EMILY ------------------------------------------------- 39
EMİNE HANIM--------------------------------------- 39
EMİROĞLU ------------------------------------------ 112
EMMENEZ MOI (GB)------------------------------- 39
EMOTION --------------------------------------------- 39
EMRAL ----------------------------------------------- 126
EMY ------------------------------------------------------ 7
ENCORE (GB) ---------------------------------------- 40
ENDLESS FREEDOM ------------------------------- 40
ENERJİ ------------------------------------------------- 40
ENGAGEMENT (GB) ------------------------------- 40
ENHANCE (GB) -------------------------------------- 40
EOLION ------------------------------------------------ 40
EPSOM LOVE --------------------------------------- 116
ERANS TIE (IRE) ------------------------------------ 40
ERATLI ------------------------------------------------ 54
ERAYÇE ----------------------------------------------- 48
ERBAB ------------------------------------------------- 46
ERCANSOY ------------------------------------------- 56
ERÇELİK ------------------------------------------------ 8
ERDEMAY -------------------------------------------- 40
ERENBERK ------------------------------------------- 28
ERENCİK ------------------------------------------------ 3
ERENGÜL --------------------------------------------- 40
ERITH'S CHILL WIND (GB) ---------------------- 40
ERSAFUR --------------------------------------------- 54
ERZİNCAN -------------------------------------------- 23
ES ES RUNNER ------------------------------------- 104
ESBİKEY ---------------------------------------------- 40
ESENTAY --------------------------------------------- 40
ESKİŞEHİR------------------------------------------- 139
ESLEM ------------------------------------------------- 18
ESMER AMBER (IRE) ------------------------------ 41
ESPRESSO ------------------------------------------- 138
ESRAHANIM (IRE)---------------------------------- 41
ESRANAZ --------------------------------------------- 41
ESTELYA---------------------------------------------- 41
ESTRELLA -------------------------------------------- 41
ETOILE VOLANT (USA) --------------------------- 41
ETOLLE FILANTE ---------------------------------- 41
EVA ----------------------------------------------------- 41
EXCEL HORSE (IRE) ------------------------------- 41
EXCLUSIVE SCORE ------------------------------ 152
EXEPTION --------------------------------------------- 41
EXETER ------------------------------------------------ 41
EXOTIC DANCER ----------------------------------- 41
EXOTIC FLAME ------------------------------------- 42
EYE SPY ----------------------------------------------- 42
EYEQ (IRE) -------------------------------------------- 42
EYLÜLÜM --------------------------------------------- 42
EYŞA---------------------------------------------------- 42
EYVAH ------------------------------------------------- 42
EZGİLİ ------------------------------------------------ 106
EZRA---------------------------------------------------- 42
FABUCO (IRE) ---------------------------------------- 42
FAERIE FIRE ------------------------------------------ 42
FAIR CAP (FR)---------------------------------------- 42
FAIR TAIL --------------------------------------------- 42
FAIR UDAÇİ ------------------------------------------ 51
FAIR WINGS ------------------------------------------ 42
FAIRLANDA (IRE) ---------------------------------- 43
FAKİRHAN -------------------------------------------- 12
FALCAO ----------------------------------------------- 85
FAMILY'S DREAM (IRE)--------------------------- 43
FAMOUS FIVE (UAE)------------------------------- 43
FAMOUS MISS BLUE (USA) ---------------------- 43
FANTASTIC MIST (GB) ---------------------------- 43
FANTASTIC SERA (IRE) --------------------------- 43
FANTASTİKCOŞKUN ------------------------------ 84
FAR GROUNDS -------------------------------------- 43
FAR OUT COUNTESS (USA) ---------------------- 43
FARELL ------------------------------------------------ 43
FAROE ISLANDS (GB) ----------------------------- 43
FAROZLU (IRE) -------------------------------------- 43
FASIL --------------------------------------------------- 43
FAST AND FASTER --------------------------------- 43
FAST FRIEND ---------------------------------------- 10
FAST LANE ----------------------------------------- 148
FAST SPARTAN (USA) ----------------------------- 44
FASTEST GIRL ------------------------------------- 140
FASTEST IRISH (IRE)------------------------------- 44
FASTEST MAN --------------------------------------- 70
FATOŞ GELİN ---------------------------------------- 65
FELIGIRL ---------------------------------------------- 44
FEMME SAUVAGE (USA) ------------------------- 44
FERDANE---------------------------------------------- 44
FERDANENİN KIZI --------------------------------- 44
FERİHAM ---------------------------------------------- 44
FERKO-------------------------------------------------- 44
FERNANDES ------------------------------------------ 79
FEYAZAN --------------------------------------------- 10
FIGHTING ARETHUSA (IRE) --------------------- 44
FIGO STAR -------------------------------------------- 44
FILLE DU GALETTO-------------------------------- 44
FINAL DESTINATION ------------------------------ 44
FINAL LOOK (USA) --------------------------------- 45
FINE TIME LUCILLE (USA) ----------------------- 45
FIONE--------------------------------------------------- 45
FIRE AND ICE ---------------------------------------- 80
FIRE GIRL --------------------------------------------- 45
FIRE OF LONDON (GB) ---------------------------- 45
FIRE TO PLAY----------------------------------------- 6
FIRST KHAN ---------------------------------------- 134
FIRST SHINY ----------------------------------------- 45
FIRSTMOON ------------------------------------------ 45
FIVE DIAMONDS (GER) --------------------------- 45
FIZZY POP (GB) -------------------------------------- 45
FİDES --------------------------------------------------- 45
FİLİK ---------------------------------------------------- 45
204
İNDEKS-Index
FİLİZİM ------------------------------------------------ 45
FİNCAN ------------------------------------------------ 46
FİRUZE ------------------------------------------------ 46
FİRUZE SULTAN ------------------------------------ 39
FLAMMA VESTALIS (IRE) ----------------------- 46
FLATTER (IRE) -------------------------------------- 46
FLEGMATIK (IRE) ---------------------------------- 46
FLICKER OF HOPE (IRE) -------------------------- 46
FLORAL BEAUTY (USA) -------------------------- 46
FLORANCE (GER) ---------------------------------- 46
FLORIDA --------------------------------------------- 147
FLORISSANT ----------------------------------------- 46
FLOUNCE (GB) -------------------------------------- 46
FLOWERS QUEEN ---------------------------------- 46
FLYING GUITAR ------------------------------------ 46
FONT --------------------------------------------------- 47
FONTANA (FR) -------------------------------------- 47
FOR SALE --------------------------------------------- 47
FOR YOU ---------------------------------------------- 47
FOREIGN AFFAIRS --------------------------------- 47
FOREST EDITION (IRE) --------------------------- 47
FORESTED (USA) ----------------------------------- 47
FOREVER --------------------------------------------- 47
FOREVER YOUNG ---------------------------------- 47
FORGIVENESS-------------------------------------- 118
FORS --------------------------------------------------- 47
FORTIS ------------------------------------------------- 47
FORZATO --------------------------------------------- 94
FOUR BY FOUR ------------------------------------- 47
FOURTUNE ------------------------------------------ 122
FOWEY (USA)---------------------------------------- 48
FRANCO DESIRE ----------------------------------- 48
FREE AS A BIRD ------------------------------------ 48
FREE FIGHTER -------------------------------------- 48
FREE LADY------------------------------------------- 48
FREE SPEED ------------------------------------------ 48
FREE TRADE ----------------------------------------- 48
FREE WAY ---------------------------------------------- 5
FREEZONE-------------------------------------------- 48
FREIBURG ------------------------------------------- 104
FROM THE SINOPE--------------------------------- 71
FULL ANGEL----------------------------------------- 88
FULL FORCE ----------------------------------------- 48
FULL TIME LUCKY ------------------------------- 130
FUSS (USA) ------------------------------------------- 48
FUŞYA ------------------------------------------------- 48
GAEL --------------------------------------------------- 48
GAGARİN -------------------------------------------- 152
GAGKOŞ ---------------------------------------------- 49
GAIA BRONSWICK (GB) -------------------------- 49
GALETEA --------------------------------------------- 49
GALICIA----------------------------------------------- 49
GALLOPING ROYALTY --------------------------- 11
GALLOPING WISDAM----------------------------- 21
GAMBITA (IRE) ------------------------------------- 49
GANGNAM STYLE --------------------------------- 21
GANJ -------------------------------------------------- 104
GARMY MALTEN----------------------------------- 69
GARZANBEY ---------------------------------------- 95
GASCOGNE (CAN)---------------------------------- 49
GAŞIKCIDEDE --------------------------------------- 65
GAVIOTTA ------------------------------------------- 49
GAZELLA -------------------------------------------- 146
GAZİ BINAJWAAD -------------------------------- 106
GAZWAN ---------------------------------------------- 89
GECE RÜZGARI ------------------------------------- 86
GELANA----------------------------------------------- 34
GELİNTAŞI (IRE) ------------------------------------ 49
GELVERE ---------------------------------------------- 49
GEMREŞ ----------------------------------------------- 49
GENÇ ALBİNA --------------------------------------- 49
GENÇ ANGEL ---------------------------------------- 49
GENYERİ ---------------------------------------------- 50
GERDA ------------------------------------------------- 50
GHOST DANCE --------------------------------------- 7
GHOST MOUNTAIN -------------------------------- 63
GHOST RIDER ---------------------------------------- 50
GHYRAAN (IRE) ------------------------------------- 50
GIARO -------------------------------------------------- 50
GIDDY ------------------------------------------------ 126
GIMME HOPE JOANNA ---------------------------- 50
GINGA GIRL ------------------------------------------ 50
GINGER ------------------------------------------------ 50
GIRL ATEN -------------------------------------------- 50
GIRL IN PARADISE --------------------------------- 50
GIRL OF KING---------------------------------------- 50
GIRLIE-------------------------------------------------- 50
GİZEMLİ ----------------------------------------------- 50
GLASGOW -------------------------------------------- 51
GLASHEEN (USA) ----------------------------------- 51
GLEAMING HEATHER (USA) -------------------- 51
GLORIA ------------------------------------------------ 51
GLORIA MUNDI ------------------------------------- 51
GLORIANA -------------------------------------------- 51
GLUCOSA --------------------------------------------- 51
GNILLAH (GB) --------------------------------------- 51
GO DANCING (GB)---------------------------------- 51
GOD'S DAUGHTER --------------------------------- 51
GOD BLESS YOU ------------------------------------ 51
GOGGA------------------------------------------------- 51
GOLANLI ---------------------------------------------- 51
GOLD BLOSSOM (IRE)----------------------------- 52
GOLD HYPERION ----------------------------------- 52
GOLD KAAN ---------------------------------------- 155
GOLD WOLF ------------------------------------------ 84
GOLDBORS ------------------------------------------- 52
GOLDEN AFRICA ------------------------------------ 2
GOLDEN ATTRACTION --------------------------- 52
GOLDEN BOUNCE ---------------------------------- 52
GOLDEN CANDLE (USA) ------------------------- 52
GOLDEN DAUGHTER ------------------------------ 83
GOLDEN DREAM ----------------------------------- 52
GOLDEN EMILY ------------------------------------- 39
GOLDEN GAL ---------------------------------------- 52
GOLDEN HAT ---------------------------------------- 52
GOLDEN LEAF --------------------------------------- 52
GOLDEN LIFE ---------------------------------------- 52
GOLDEN MAYORES -------------------------------- 52
GOLDEN MOON ------------------------------------- 52
GOLDEN RIVER ------------------------------------- 52
GOLDEN ROCK -------------------------------------- 53
GOLDEN SERAPH (USA) -------------------------- 53
GOLDEN SPIRIT ------------------------------------- 53
GOMAN ------------------------------------------------ 53
GOOD BYE (FR)-------------------------------------- 53
GOOD MEMORY ------------------------------------ 53
GOOD SUPRISE -------------------------------------- 14
GOOD TIME GIRL ----------------------------------- 53
GOOD WILL ------------------------------------------ 53
GORDION---------------------------------------------- 53
GORDİM ----------------------------------------------- 53
GÖBEĞİNKIZI ---------------------------------------- 75
GÖLCÜK FIRTINASI -------------------------------- 53
GÖLMARMARA ----------------------------------- 136
205
İNDEKS-Index
GÖNÜL ALAN --------------------------------------- 53
GÖNÜL ÇELEN -------------------------------------- 54
GÖNÜL VEREN -------------------------------------- 54
GÖNÜLDEM ------------------------------------------ 54
GÖZ DAĞI--------------------------------------------- 90
GÖZDEMİM ------------------------------------------ 54
GÖZTEPECİ------------------------------------------- 54
GÖZÜM ------------------------------------------------ 54
GRACEFUL STEPS (IRE) -------------------------- 54
GRAND RIBELLA ---------------------------------- 123
GRAND SEA -------------------------------------------- 3
GRAND WOMAN------------------------------------ 54
GRANDCHANGE ------------------------------------ 54
GREAT FLORABUNDA (IRE) -------------------- 54
GRECIAN GRAIL (IRE) ---------------------------- 54
GREEDY ----------------------------------------------- 54
GREEN CROCODILE ------------------------------ 146
GREEN LAGOON------------------------------------ 77
GREEN ROCK ------------------------------------------ 5
GREEN TIME ----------------------------------------- 61
GREY BEAUTY (FR) ------------------------------- 55
GREY QUEEN ---------------------------------------- 55
GREY RABBIT --------------------------------------- 55
GRUMPY ------------------------------------------------ 2
GUDAUTA -------------------------------------------- 55
GUERRERO ------------------------------------------- 17
GUNPOWDER ---------------------------------------- 91
GUNS N ROSES -------------------------------------- 55
GURU RINPOCHE ----------------------------------- 55
GÜL BEBEĞİM--------------------------------------- 55
GÜL ÇİÇEĞİ ------------------------------------------ 55
GÜLARZUM ------------------------------------------ 55
GÜLBİN SULTAN ----------------------------------- 55
GÜLCİHAN ------------------------------------------- 56
GÜLDEMİN KIZI ------------------------------------ 55
GÜLDİTA---------------------------------------------- 55
GÜLECEK --------------------------------------------- 56
GÜLFATO --------------------------------------------- 56
GÜLİZAR ---------------------------------------------- 56
GÜLNAL ----------------------------------------------- 56
GÜLNİHAL ------------------------------------------- 56
GÜLRU (IRE) ----------------------------------------- 56
GÜLTEN ----------------------------------------------- 56
GÜLÜM SULTAN (IRE) ---------------------------- 56
GÜLÜMSE -------------------------------------------- 56
GÜMELE ---------------------------------------------- 56
GÜMÜŞ ------------------------------------------------ 56
GÜMÜŞ EYER (IRE) -------------------------------- 56
GÜNDÜZYELİ --------------------------------------- 58
GÜNEŞ YILDIZI ------------------------------------- 56
GÜNEŞİN KIZI --------------------------------------- 57
GÜNSAY ---------------------------------------------- 57
GÜRCÜKIZI ----------------------------------------- 133
GÜREYLÜL ------------------------------------------- 57
GÜRFİDAN ------------------------------------------- 57
GÜRPINAR -------------------------------------------- 57
GÜRZİN ------------------------------------------------ 57
GÜZ YAĞMURU------------------------------------- 57
GÜZİHALA ------------------------------------------- 57
HABIBETY -------------------------------------------- 57
HABINAR (USA)------------------------------------- 57
HADİ GÜLE GÜLE ---------------------------------- 96
HAKUNA MATATA -------------------------------- 36
HALAAK (USA)-------------------------------------- 57
HALAYIK --------------------------------------------- 57
HALEHANIM ----------------------------------------- 57
HALLING CHARGE (GB) -------------------------- 58
HALO MY CAT (USA) ------------------------------ 58
HALULA ----------------------------------------------- 83
HAMİTİN KIZI ---------------------------------------- 58
HAMPTON LUCY (IRE) ---------------------------- 58
HAMRAT ---------------------------------------------- 77
HANDANIM ------------------------------------------- 58
HANGEL ----------------------------------------------- 58
HANGÜL (USA) -------------------------------------- 58
HANIMKIZ -------------------------------------------- 58
HANİMUN --------------------------------------------- 84
HANİS KIZI ------------------------------------------- 58
HANKAF ----------------------------------------------- 29
HANKEPEK KIZI ------------------------------------ 58
HANOVERIA (USA) --------------------------------- 58
HAPPY HOUR ---------------------------------------- 58
HAPPY ROSO ----------------------------------------- 58
HAPRY MARE ---------------------------------------- 59
HARBİNGER ------------------------------------------ 59
HARD BABY ---------------------------------------- 147
HARD MAN ----------------------------------------- 129
HARISCAN -------------------------------------------- 76
HARRARE --------------------------------------------- 59
HASAN BABA -------------------------------------- 100
HASRETPINAR --------------------------------------- 88
HASSA------------------------------------------------ 119
HASTY EXIT (IRE) ---------------------------------- 59
HATIANA (IRE) -------------------------------------- 59
HATİCEM ---------------------------------------------- 77
HATUN SOYLU -------------------------------------- 59
HAUTE RIVE (FR) ----------------------------------- 59
HAVİN -------------------------------------------------- 59
HAVVANUR ------------------------------------------ 59
HAYAL MEYAL ------------------------------------- 59
HAYALET --------------------------------------------- 59
HAYELAH (GB) -------------------------------------- 59
HAYIRLI --------------------------------------------- 113
HAYRİYE ---------------------------------------------- 60
HAZ ----------------------------------------------------- 60
HAZAL (FR) ------------------------------------------- 60
HEALER---------------------------------------------- 151
HEART BEATS TRUE (USA) ---------------------- 60
HEAVY LIFT ------------------------------------------ 36
HELDERBERG (USA) ------------------------------- 60
HELİN -------------------------------------------------- 60
HELİNA ------------------------------------------------ 60
HELLO MAMA --------------------------------------- 60
HELLO SUNSHINE ---------------------------------- 60
HELLOIMUSTBEGOING (USA) ------------------ 60
HELSINKI---------------------------------------------- 60
HENNESSY WALTZ (USA) ------------------------ 60
HERA --------------------------------------------------- 61
HERA GLORY ---------------------------------------- 61
HERNANDO KIZI ------------------------------------ 61
HERO STAR ----------------------------------------- 145
HEROGIRL ------------------------------------------ 122
HEROIKA ---------------------------------------------- 61
HEURE MAUVE (FR) ------------------------------- 61
HIDDEN LAKE --------------------------------------- 61
HIDDEN WHITE ------------------------------------- 61
HIDIR CAN ------------------------------------------ 130
HIGH CLIFF ------------------------------------------- 59
HIGH CONTRAST (USA)--------------------------- 61
HIGH DIVA -------------------------------------------- 61
HIGH STAR ------------------------------------------- 61
HIGH VOLTAGE ------------------------------------- 61
HIGHNESS DAUGHTER (FR) --------------------- 61
HILL ONE ---------------------------------------------- 62
206
İNDEKS-Index
HILL POINT------------------------------------------- 62
HIS MAJESTY --------------------------------------- 35
HIT THE GOLD ------------------------------------- 115
HIZELİN KIZI ---------------------------------------- 62
HİCAZKAR ------------------------------------------- 62
HİLAL YILDIZI -------------------------------------- 62
HİMALAYE ------------------------------------------- 62
HİOS ---------------------------------------------------- 62
HİVDA ------------------------------------------------- 62
HOBY CAFE ------------------------------------------ 62
HOLYCAT--------------------------------------------- 62
HONESTY (IRE) ------------------------------------- 62
HOPA GÜZELİ --------------------------------------- 62
HOPE --------------------------------------------------- 63
HORATIA --------------------------------------------- 63
HOSTES ------------------------------------------------ 63
HOW CAN I GO ------------------------------------- 152
HOW YA BEEN (IRE)------------------------------- 63
HUCUMDAYI ---------------------------------------- 78
HUMA KUŞU ---------------------------------------- 111
HUMRİK KIZI ---------------------------------------- 63
HUREM SULTAN (FR) ----------------------------- 63
HURİ--------------------------------------------------- 117
HURRIKANE ----------------------------------------- 63
HUZANA (GB) --------------------------------------- 63
HÜLYA HANIM-------------------------------------- 63
HÜLYALIM ------------------------------------------- 63
HÜNERLİ ---------------------------------------------- 63
HÜRREM ---------------------------------------------- 63
HÜRSOY----------------------------------------------- 64
HÜSAM AĞA ------------------------------------------- 3
HÜSEYİNBABA ------------------------------------- 51
HYPATIA ---------------------------------------------- 31
I WANT LUCK --------------------------------------- 64
IAN TAPP---------------------------------------------- 70
IDA LUPINO (IRE) ---------------------------------- 64
ILGINKIZI -------------------------------------------- 155
IMAGE SCORE --------------------------------------- 78
IMPASSE ---------------------------------------------- 64
IMPATIEND ------------------------------------------ 76
IMPROVISE (GB) ------------------------------------ 64
IN FOCUS ----------------------------------------------- 1
INBUILT BEAUTY (USA) ------------------------- 64
INCREDIBLE GIRL --------------------------------- 26
INCROYABLE (GB) --------------------------------- 64
INDESTRUCTIBLE---------------------------------- 64
INDIAN LILY ----------------------------------------- 64
INDINOLLA (USA) ---------------------------------- 64
INFERNO ---------------------------------------------- 42
INFINITY ---------------------------------------------- 64
INGRID THE GAMBLER (USA) ------------------ 64
INKASSATOR ---------------------------------------- 72
INSCRIPTION ---------------------------------------- 77
INSOLENCE (USA) --------------------------------- 65
INSTRUCTION --------------------------------------- 64
INTERCOL -------------------------------------------- 20
INTO THE DARK ----------------------------------- 114
INVADE ---------------------------------------------- 140
INVINCIBLE STAR -------------------------------- 103
IRADAH (USA)--------------------------------------- 65
IRLANDA RÜZGARI (IRE) ------------------------ 65
ISHTAR ------------------------------------------------ 65
ISLE OF PALMS (IRE) ------------------------------ 65
ISOLDE (IRE) ----------------------------------------- 65
ISONIC ------------------------------------------------ 144
IT'S ME ------------------------------------------------- 65
IT'S TOAST (IRE) ------------------------------------ 65
ITALIAN BEACH (IRE) ----------------------------- 65
ITHACA ------------------------------------------------ 65
İÇEL GÜZELİ ----------------------------------------- 65
İÇKALE ------------------------------------------------ 65
İDAL ---------------------------------------------------- 66
İFORA -------------------------------------------------- 66
İHSAN SULTAN -------------------------------------- 66
İHSANSULTANIN KIZI ---------------------------- 66
İHVAN -------------------------------------------------- 66
İKEBANA ---------------------------------------------- 47
İKİ ------------------------------------------------------- 11
İLİTYA ------------------------------------------------- 66
İLKSEL ------------------------------------------------- 66
İMAN --------------------------------------------------- 66
İNANÇ PINARI --------------------------------------- 66
İNİTAY ------------------------------------------------- 66
İPEK SU ---------------------------------------------- 141
İPSIZ ---------------------------------------------------- 33
İRLANDALI KIZ ------------------------------------- 66
İSKENDERUNLU ------------------------------------ 66
İSMİNUR --------------------------------------------- 153
İSPİR ---------------------------------------------------- 66
İZMİTLİ (GB) ----------------------------------------- 67
JADE ---------------------------------------------------- 67
JAKEENO (USA) ------------------------------------- 67
JALISCO ----------------------------------------------- 67
JAMILA ------------------------------------------------ 88
JANE SEYMOUR (GB) ------------------------------ 67
JANJER ------------------------------------------------- 67
JENNIFER---------------------------------------------- 67
JET GIRL ----------------------------------------------- 67
JET LINE --------------------------------------------- 114
JET SPRINT ------------------------------------------- 67
JEWEL ON THE NILE (IRE) ----------------------- 67
JIMS LOVE -------------------------------------------- 67
JİNEPS -------------------------------------------------- 67
JOHNNY AND CLYDE (USA) --------------------- 67
JOHNNY DANCER ---------------------------------- 68
JOIN THE CAUSE ------------------------------------ 68
JOLLY BRAS ------------------------------------------ 68
JOY RIDE ---------------------------------------------- 68
JUBILANTLY ----------------------------------------- 68
JUDIANA (IRE) --------------------------------------- 68
JUMAIRAH -------------------------------------------- 68
JUNARY------------------------------------------------- 7
JUNIOR SULTAN ------------------------------------ 68
JUNON-------------------------------------------------- 38
JUST ADD OATS (USA) ---------------------------- 68
KABUS ----------------------------------------------- 139
KADBEY --------------------------------------------- 130
KADİFE ------------------------------------------------ 68
KAFKAFE---------------------------------------------- 68
KAFKAS RÜZGARI --------------------------------- 44
KAHKAHA -------------------------------------------- 68
KAIZEN ------------------------------------------------- 2
KAKAO----------------------------------------------- 142
KALANİSİM ------------------------------------------- 69
KALBİMDESİN --------------------------------------- 69
KALİF --------------------------------------------------- 69
KALUGA ----------------------------------------------- 69
KAMALAME (USA) --------------------------------- 69
KAMELYA -------------------------------------------- 69
KANZ PRIDE (USA) --------------------------------- 69
KARA --------------------------------------------------- 85
KARA İNCİ -------------------------------------------- 55
KARACEL --------------------------------------------- 69
KARAÇİ ------------------------------------------------ 73
207
İNDEKS-Index
KONTESSİNA----------------------------------------- 73
KONUK BETÜL -------------------------------------- 73
KOR MISTRESS (HUN) ----------------------------- 73
KORALEV --------------------------------------------- 73
KORKMAZINGÜLÜ ---------------------------------- 3
KORZA ------------------------------------------------- 73
KOSOVA ----------------------------------------------- 26
KOŞMA KIZI ---------------------------------------- 153
KOZANLI AYKIZ ------------------------------------ 75
KOZMİK ----------------------------------------------- 44
KÖPÜK ------------------------------------------------- 73
KÖSEM SULTAN ------------------------------------ 73
KÖYLÜ KIZI ------------------------------------------ 14
KRAFTY KELLI KAYE (USA) -------------------- 73
KRAL DOĞU ------------------------------------------ 41
KRALİÇE KIZI ---------------------------------------- 73
KRASIVA (GB) --------------------------------------- 73
KRISHNA ---------------------------------------------- 99
KRIZANTEM ------------------------------------------ 85
KUDRETLİ -------------------------------------------- 26
KULOĞLU ------------------------------------------- 126
KUNDALİNA ----------------------------------------- 74
KUNST (FR) ------------------------------------------- 74
KURTALAN EXPRESS ----------------------------- 46
KURTARBABA ------------------------------------- 101
KURTKAN --------------------------------------------- 41
KUTUPYILDIZI -------------------------------------- 74
KUZEY RÜZGARI ----------------------------------- 74
KUZEY YILDIZI ------------------------------------- 82
KÜÇÜK AGUNDA ----------------------------------- 74
KÜÇÜK ENES ---------------------------------------- 73
KÜÇÜK MELİSA ------------------------------------- 97
KÜÇÜK MURAT ----------------------------------- 102
KÜÇÜKARYUŞ ---------------------------------------- 9
KÜÇÜKASLIKIZ ------------------------------------- 74
KWAANIS (GB) -------------------------------------- 74
L' ARITA (FR) ----------------------------------------- 74
L'ORPHELINE (FR) ---------------------------------- 74
LA BELLA (IRE) ------------------------------------- 74
LA BOMBA -------------------------------------------- 70
LA DANSEUSE (GB) -------------------------------- 74
LA GRADIVA (FR) ---------------------------------- 74
LA PRIMAVERA -------------------------------------- 7
LA ROSE ----------------------------------------------- 75
LA TURQUE (IRE) ----------------------------------- 75
LABETERA (GB) ------------------------------------- 75
LADY ARWEN --------------------------------------- 75
LADY BE GOOD (USA) ---------------------------- 75
LADY BURNELLE ----------------------------------- 75
LADY CARMEN (IRE) ------------------------------ 75
LADY CINCILLA ------------------------------------ 75
LADY COOL ---------------------------------------- 144
LADY DORA ------------------------------------------ 36
LADY ELEMİS --------------------------------------- 75
LADY EXTRA ---------------------------------------- 75
LADY Fİ ------------------------------------------------ 75
LADY HERO ------------------------------------------ 75
LADY ISLAND (FR) --------------------------------- 76
LADY MAR (GB)------------------------------------- 76
LADY MASTER -------------------------------------- 76
LADY MIRAGE -------------------------------------- 76
LADY MITA ----------------------------------------- 135
LADY MUHTARRAM ------------------------------ 76
LADY NADAS (IRE) -------------------------------- 76
LADY NAPE (GB)------------------------------------ 76
LADY NEBIYE --------------------------------------- 94
LADY NUMBER ------------------------------------- 76
KARADUL -------------------------------------------- 69
KARAK ------------------------------------------------ 53
KARAKITT-------------------------------------------- 69
KARAMELA ------------------------------------------ 69
KARAN GIRL---------------------------------------- 106
KARAN TAY ----------------------------------------- 69
KARATEHLİKE -------------------------------------- 69
KARAYAVUZ ---------------------------------------- 10
KARPAZ ----------------------------------------------- 70
KARUMA---------------------------------------------- 70
KASIRGAKIZ----------------------------------------- 37
KAŞENİM --------------------------------------------- 70
KATİPOĞLU ------------------------------------------ 13
KATNISS ---------------------------------------------- 59
KATRE HATUN -------------------------------------- 70
KAVALA LADY ------------------------------------- 70
KAVİYOLU ------------------------------------------- 70
KAYLA ------------------------------------------------ 70
KAZAK DANCER ----------------------------------- 70
KAZAK NURU --------------------------------------- 70
KEEPIN COMPANY (USA) ------------------------ 70
KEFALUKA ------------------------------------------ 125
KEHRİBAR (IRE) ------------------------------------ 70
KEM GÖZLER ---------------------------------------- 70
KEMENÇEM ------------------------------------------ 71
KENDİŞAH -------------------------------------------- 71
KENYONA -------------------------------------------- 71
KEREMİN ATI---------------------------------------- 77
KERİMAN --------------------------------------------- 71
KERPE GÜZELİ -------------------------------------- 71
KEYFE DEĞER-------------------------------------- 140
KHANKA ---------------------------------------------- 62
KILIÇASLANOĞLU --------------------------------- 36
KIMASH (IRE)---------------------------------------- 71
KINALI YAPINCAK -------------------------------- 71
KINALI YÖRÜK ------------------------------------- 71
KINALIADA ------------------------------------------ 71
KINALIKAYA ---------------------------------------- 68
KING'S DAUGHTER -------------------------------- 71
KING HIRO ------------------------------------------- 94
KING MAUSOLOS ------------------------------------ 2
KING OF GULERCE ------------------------------- 137
KING ROCK ----------------------------------------- 147
KING STRIKER -------------------------------------- 93
KIR KIZI ---------------------------------------------- 125
KIRATOVA ------------------------------------------- 87
KIRDEMİRKIR ----------------------------------------- 4
KIRMIZI KARANFİL ------------------------------- 71
KISA HABER ----------------------------------------- 71
KIT CAT ----------------------------------------------- 72
KITIRCIK ---------------------------------------------- 72
KIYIKENTLİ ------------------------------------------ 72
KIYMETLİM ------------------------------------------ 52
KIZIM BERRAK ------------------------------------- 72
KIZIM ELZEM---------------------------------------- 29
KIZIM ÖZGE------------------------------------------ 72
KIZININ KIZI ----------------------------------------- 72
KİBAR HANIM --------------------------------------- 72
KİTARA------------------------------------------------ 72
KİWİ ---------------------------------------------------- 72
KLARA I ----------------------------------------------- 72
KLUBNİKA ------------------------------------------- 72
KNEES TO KNESS (IRE) --------------------------- 72
KNIGHT ----------------------------------------------- 12
KOCAMAN ------------------------------------------- 73
KOÇER KIZI ------------------------------------------ 73
KOKOTO --------------------------------------------- 104
208
İNDEKS-Index
LADY OF TROY (GB) ------------------------------ 76
LADY OWINGTON (GB) -------------------------- 76
LADY QUEEN ---------------------------------------- 76
LADY SALSA (IRE) --------------------------------- 76
LADY SAVIOR -------------------------------------- 144
LADY SYMBA --------------------------------------- 77
LADY TERESA--------------------------------------- 77
LADY TURK ------------------------------------------ 77
LADY WILLPOWER -------------------------------- 77
LADY WOLF ----------------------------------------- 77
LAGUARDIA ----------------------------------------- 17
LAHİF -------------------------------------------------- 77
LAILA MANJA (IRE) ------------------------------- 77
LAKE FLYER (USA) -------------------------------- 77
LAKSHMI --------------------------------------------- 77
LAL ----------------------------------------------------- 77
LALE DEVRİ ----------------------------------------- 77
LALINE ------------------------------------------------ 77
LALLA MINA ---------------------------------------- 78
LAMAZİ BOZO -------------------------------------- 49
LAME -------------------------------------------------- 78
LAMITTA (GB)--------------------------------------- 78
LAMİA ------------------------------------------------- 78
LAMOS ------------------------------------------------ 78
LANGSTRUMF --------------------------------------- 15
LAST CHANCE -------------------------------------- 78
LAST DIANA ----------------------------------------- 78
LAST POWER --------------------------------------- 115
LAST XENA ----------------------------------------- 153
LAVANDOU (GB) ----------------------------------- 78
LAVIE EN ROSE ------------------------------------- 78
LAZKIZI ----------------------------------------------- 78
LEANDRA--------------------------------------------- 78
LEBLEBİ ----------------------------------------------- 78
LEGAL ALIEN --------------------------------------- 78
LEGEND BOY --------------------------------------- 155
LELLOW (GB) ---------------------------------------- 79
LENOBIA ------------------------------------------------ 7
LENTO ------------------------------------------------- 79
LEO ----------------------------------------------------- 26
LEONES ----------------------------------------------- 79
LEONTINE (GER) ----------------------------------- 79
LES OLIVIERS --------------------------------------- 79
LESNİ VESMİR -------------------------------------- 14
LET'S WIN -------------------------------------------- 79
LETTHE SUNSHINE IN ---------------------------- 79
LEYDİ LUBİNA -------------------------------------- 79
LEYDİBORS ------------------------------------------ 75
LEYLA NUR ------------------------------------------ 97
LEYLİM ------------------------------------------------ 79
LIFE IS LIVE ------------------------------------------- 2
LIFECHAIN ------------------------------------------- 79
LIGHT FANTASTIC (GB) -------------------------- 79
LIL RED------------------------------------------------ 79
LILIANA ROZITA ----------------------------------- 80
LILIBET------------------------------------------------ 80
LILY PAD -------------------------------------------- 135
LILYA EKINOKS ------------------------------------ 80
LILYANA GRACE ----------------------------------- 50
LIMANDA (IRE) ------------------------------------- 80
LIMYRA (IRE)---------------------------------------- 80
LINGUS (IRE) ---------------------------------------- 80
LION'S BRIDE (FR) --------------------------------- 80
LION DANCE (IRE) --------------------------------- 80
LIONGUN --------------------------------------------- 94
LISA M (USA) ---------------------------------------- 80
LITHIUM ---------------------------------------------- 64
LITTLE FAME ---------------------------------------- 80
LITTLE OCEAN -------------------------------------- 80
LITTLE RIVER --------------------------------------- 58
LITTLE STAR ----------------------------------------- 80
LIVE WELL ------------------------------------------- 81
LIWA (FR) --------------------------------------------- 81
LİLYUM ------------------------------------------------ 81
LİNA ---------------------------------------------------- 81
LİSSEY ------------------------------------------------- 81
LOCH DIAMOND (GB) ----------------------------- 81
LOGO CONNECTION (GER) ---------------------- 81
LONDON EYE ---------------------------------------- 63
LONE LOOK (GB) ----------------------------------- 81
LONG STORY ---------------------------------------- 81
LONZİ -------------------------------------------------- 41
LORD KENNFORD ---------------------------------- 46
LORD WHO ------------------------------------------- 96
LORİN -------------------------------------------------- 81
LORNA ------------------------------------------------- 81
LOST ---------------------------------------------------- 81
LOTABENNIT (USA) -------------------------------- 82
LOUISE PARIS (IRE) -------------------------------- 82
LOVE ALWAYS -------------------------------------- 82
LOVELY BLAZE ------------------------------------- 82
LOVELY LOUISA (IRE) ---------------------------- 82
LOYALTY --------------------------------------------- 85
LUCEYN ----------------------------------------------- 82
LUCKY LADY ---------------------------------------- 82
LUCKY SEVEN --------------------------------------- 82
LUCKY SU -------------------------------------------- 64
LUCKY WINNER ------------------------------------ 82
LUCY --------------------------------------------------- 82
LUCY CAT -------------------------------------------- 82
LUÇE---------------------------------------------------- 82
LUÇİKA ------------------------------------------------ 83
LUKA --------------------------------------------------- 83
LULA LU ----------------------------------------------- 83
LULUBAR --------------------------------------------- 83
LUNAR ECLIPSE ------------------------------------ 83
LUNETA ----------------------------------------------- 83
MA BELLE FILLE------------------------------------ 83
MACCIATO ------------------------------------------- 33
MAÇİVET ---------------------------------------------- 83
MADAM ELİ (IRE)----------------------------------- 83
MADAM P (USA) ------------------------------------ 83
MADAME ANNE PETERS (GB) ------------------ 83
MADAMOSEILLE ANNA (IRE) ------------------ 83
MADRİDLİ ------------------------------------------ 156
MADRUK ---------------------------------------------- 84
MAE WEST -------------------------------------------- 84
MAG STAR -------------------------------------------- 52
MAGDA ------------------------------------------------ 84
MAGIC GLOVE -------------------------------------- 84
MAGIC LOBO ---------------------------------------- 60
MAGIC SLIPPER ------------------------------------- 84
MAGIC WAND --------------------------------------- 84
MAGICAL FEET ------------------------------------- 85
MAGICIAN GIRL ------------------------------------ 84
MAGLADY -------------------------------------------- 90
MAHA SULTAN -------------------------------------- 84
MAHALLELİ ---------------------------------------- 132
MAHİ HANIM ---------------------------------------- 84
MAKE IT EASY -------------------------------------- 84
MAKE ME HAPPY ----------------------------------- 84
MALLORY--------------------------------------------- 84
MAMAS WOLF --------------------------------------- 84
MANDY'S BET (USA) ------------------------------- 85
209
İNDEKS-Index
MANGALA (IRE) ------------------------------------ 85
MANICOURT ----------------------------------------- 85
MANILATAY ----------------------------------------- 85
MANİLİNA -------------------------------------------- 85
MANİSALI KIZ--------------------------------------- 85
MANNORA (GB)------------------------------------- 85
MANOR HOUSE ------------------------------------- 85
MANZUME (IRE) ------------------------------------ 85
MARAIN (IRE) --------------------------------------- 85
MARALCAN ------------------------------------------ 85
MARANTZ ------------------------------------------- 121
MARASEEL (USA) ---------------------------------- 85
MARCH MADNESS --------------------------------- 85
MARENGO -------------------------------------------- 86
MARGO ------------------------------------------------ 86
MARIA DELFINA (IRE) ---------------------------- 86
MARIANTES ----------------------------------------- 86
MARIAS MAGIC (GB) ------------------------------ 86
MARICA ----------------------------------------------- 86
MARIMAR -------------------------------------------- 86
MARIVI ------------------------------------------------ 86
MARİKULA ------------------------------------------- 86
MARJINAL -------------------------------------------- 86
MARKETA ------------------------------------------- 112
MARLA ------------------------------------------------ 86
MARLIN'S IMAGE ---------------------------------- 86
MARLIN EKINOKS --------------------------------- 87
MARQUISE ------------------------------------------- 87
MARSEILLAISE ------------------------------------- 87
MARSILYA ------------------------------------------ 154
MARTIAL ART--------------------------------------- 87
MARTINESZKY (HUN) ---------------------------- 87
MARTIŞKA ------------------------------------------- 87
MARVELOUS GIRL----------------------------------- 7
MARYOLEN ------------------------------------------ 87
MASILIA (IRE) --------------------------------------- 87
MASISET --------------------------------------------- 148
MASTER PLAN -------------------------------------- 87
MASURI KABISA (USA) --------------------------- 87
MATADOR ARAP ----------------------------------- 59
MAVİ FIRTINA -------------------------------------- 53
MAVİ MEHTAP -------------------------------------- 87
MAVİ RÜYA ------------------------------------------ 87
MAVİ SEMA ------------------------------------------ 87
MAVİSU ----------------------------------------------- 88
MAXINE ----------------------------------------------- 88
MAZEMFED ------------------------------------------ 92
MAZI KIRAN ----------------------------------------- 12
MC GILL ---------------------------------------------- 151
MCQUEENIE (IRE) ---------------------------------- 88
MECHANIC GIRL ----------------------------------- 88
MECİDİYE -------------------------------------------- 88
MECİM ------------------------------------------------- 88
MEDORA LEIGH (USA) --------------------------- 88
MEIN SCHATZ -------------------------------------- 123
MEKİN ------------------------------------------------- 88
MELEKHANIM -------------------------------------- 88
MELITA (IRE) ---------------------------------------- 88
MELİSİM ---------------------------------------------- 88
MELODIC MISTRESS ------------------------------ 88
MELTEM I--------------------------------------------- 89
MENASA ---------------------------------------------- 51
MERAM ------------------------------------------------ 74
MERRIMENT (USA) ------------------------------- 89
MESMERIST (USA) --------------------------------- 89
MESUDİYELİ----------------------------------------- 58
METROPOL ------------------------------------------ 108
MEZAMER -------------------------------------------- 89
MIA VICTORY --------------------------------------- 89
MIA WOMAN ----------------------------------------- 89
MIDCORKTARMAC (IRE) ------------------------- 89
MIDNIGHT ANGEL --------------------------------- 89
MIDNIGHT CHIMES (USA) ----------------------- 89
MIDNIGHT MAMBO (USA) ----------------------- 89
MIDNIGHT SERENADE ---------------------------- 89
MILAGROSE ------------------------------------------ 89
MILLIONAIRE MAN -------------------------------- 93
MINHALL (GB) --------------------------------------- 89
MINISTER THATCHER (USA) -------------------- 90
MIRACLE TOUCH ----------------------------------- 90
MISAWA ----------------------------------------------- 90
MISRA SULTAN ------------------------------------- 90
MISS BRAHMS --------------------------------------- 90
MISS BURCU ----------------------------------------- 90
MISS CANAN ----------------------------------------- 90
MISS CAPABLE -------------------------------------- 90
MISS CEYLAN --------------------------------------- 90
MISS DISCO------------------------------------------- 90
MISS FAVELA -------------------------------------- 128
MISS FRISKY ----------------------------------------- 90
MISS GROUNDS (IRE)------------------------------ 90
MISS HALE ------------------------------------------ 153
MISS HAZEL ------------------------------------------ 91
MISS IGNATA ---------------------------------------- 91
MISS INDIGO ----------------------------------------- 91
MISS IRISH BEAUTY (GB) ------------------------ 91
MISS JEANNE DARC ----------------------------- 120
MISS JUDGE ------------------------------------------ 91
MISS LARA ------------------------------------------- 91
MISS LUCKY ----------------------------------------- 91
MISS MIRAGE ---------------------------------------- 76
MISS MISS --------------------------------------------- 91
MISS MÜGE ------------------------------------------- 91
MISS NANCY ----------------------------------------- 91
MISS NAZ --------------------------------------------- 91
MISS ONE LIFE ------------------------------------ 109
MISS PETEK ------------------------------------------ 91
MISS QUICK ------------------------------------------ 92
MISS RAIN -------------------------------------------- 92
MISS SAIGON ---------------------------------------- 92
MISS SALSA DANCER (GB) ---------------------- 92
MISS SERENA ---------------------------------------- 92
MISS SURAL ------------------------------------------ 92
MISS SUSIE Q (USA) -------------------------------- 92
MISSMISSILE ----------------------------------------- 46
MISSOURI --------------------------------------------- 91
MISSY ELLIOTT ------------------------------------- 92
MISSY FRANKLIN ---------------------------------- 70
MISTER OTIS --------------------------------------- 103
MISTIKHAN----------------------------------------- 112
MISTY POINT (GB)---------------------------------- 92
MITELO ---------------------------------------------- 145
MITRAILLETTE (USA) ----------------------------- 92
MİA SU ------------------------------------------------- 92
MİAMİ -------------------------------------------------- 92
MİHRİŞAH--------------------------------------------- 92
MİJUİ ------------------------------------------------- 119
MİKADO ----------------------------------------------- 93
MİNALYA ------------------------------------------- 137
MİNDARİ ---------------------------------------------- 93
MİNELLA ---------------------------------------------- 93
MİNİKO ------------------------------------------------ 93
MİNİMİNİ ---------------------------------------------- 93
MİNİŞ --------------------------------------------------- 93
210
İNDEKS-Index
MİRA --------------------------------------------------- 93
MİRZALOĞLU -------------------------------------- 145
MİS KAPLAN ---------------------------------------- 148
MİSAFİR (IRE) --------------------------------------- 93
MOGLI ------------------------------------------------- 93
MOHİ --------------------------------------------------- 93
MOMENTUM ----------------------------------------- 93
MOOJAZ (GB) ---------------------------------------- 93
MOON DAVON -------------------------------------- 93
MOON RIVER ---------------------------------------- 93
MOONGUN ------------------------------------------- 94
MOONTAN (IRE) ------------------------------------ 94
MORÇEŞME ------------------------------------------ 94
MORRIS CODE (USA) ------------------------------ 94
MOSQUERA'S ROCK (IRE) ----------------------- 94
MOSTRA ---------------------------------------------- 94
MOUNT CAVELL (CAN) -------------------------- 94
MOUNTAIN GIRL ----------------------------------- 94
MOUNTAIN KITTEN ------------------------------ 128
MS CELINE (IRE)------------------------------------ 94
MS CLARA -------------------------------------------- 94
MS HERO ---------------------------------------------- 94
MS TROIA (GB) -------------------------------------- 94
MUCİZEM --------------------------------------------- 55
MUHASEBECİMEHMET ------------------------- 115
MUKADDES ----------------------------------------- 142
MUNA -------------------------------------------------- 95
MURMUSLENT ---------------------------------------- 7
MUSKİ ------------------------------------------------- 95
MUSLURA ------------------------------------------- 151
MUWAJAHA (GB)----------------------------------- 95
MÜGECAN ------------------------------------------- 149
MÜGİDE ----------------------------------------------- 95
MÜJDEMİ --------------------------------------------- 95
MÜKEMMEL ----------------------------------------- 95
MÜKERREM------------------------------------------ 95
MÜKERREM SULTAN ----------------------------- 95
MÜKTESEP HAK (GB) ----------------------------- 95
MÜNEVVER HANIM ------------------------------- 95
MÜSLÜMAĞA -------------------------------------- 122
MÜŞÜM------------------------------------------------ 95
MÜTHİŞ MİA ----------------------------------------- 42
MÜYESSERS GIRL -------------------------------- 125
MÜZAKİR --------------------------------------------- 78
MY ACCOUNT --------------------------------------- 95
MY BITSY --------------------------------------------- 25
MY BLACK ROSE ----------------------------------- 47
MY BRIDE -------------------------------------------- 96
MY BUG ----------------------------------------------- 64
MY CELLIST ----------------------------------------- 96
MY FAIR LADY ------------------------------------- 20
MY FIRST LOVE ------------------------------------ 96
MY GOLD GIRL ------------------------------------- 96
MY GOLDEN FIRE ---------------------------------- 92
MY HEART ------------------------------------------ 115
MY JOANY-------------------------------------------- 96
MY JOBA ---------------------------------------------- 96
MY KONOS ------------------------------------------- 69
MY LADY --------------------------------------------- 96
MY LILY----------------------------------------------- 96
MY LOVELY ----------------------------------------- 82
MY LUCK --------------------------------------------- 96
MY LUCKY DAY ----------------------------------- 120
MY OCEAN --------------------------------------------- 7
MY PARTNER ---------------------------------------- 96
MY PEARL -------------------------------------------- 96
MY PORTOFİNO ----------------------------------- 123
MY PRAY ---------------------------------------------- 96
MY PRECIOUS GIRL-------------------------------- 96
MY SCORE --------------------------------------------- 4
MY SULTANS ---------------------------------------- 97
MY WISH ---------------------------------------------- 97
MYBELLE --------------------------------------------- 97
MYRRHA ---------------------------------------------- 97
MYSTIC SHADOW ---------------------------------- 97
MYSTICAL LADY --------------------------------- 122
NAĞME ------------------------------------------------ 97
NAİM CAN -------------------------------------------- 97
NAKSUKAL ----------------------------------------- 105
NALIN FIRTINASI ----------------------------------- 97
NALMES ----------------------------------------------- 97
NAMRUN --------------------------------------------- 97
NANİ NANİ -------------------------------------------- 24
NAR KIRMIZI ----------------------------------------- 97
NARİNKIZ --------------------------------------------- 97
NARKOZ --------------------------------------------- 134
NATIVE LADY --------------------------------------- 97
NATIVE QUEEN (FR) ------------------------------- 98
NAVAJO ----------------------------------------------- 98
NAVAJO FEVER (IRE)------------------------------ 98
NAXIA (IRE) ------------------------------------------ 98
NAYMAN SULTAN --------------------------------- 35
NAZ HANIM ------------------------------------------ 98
NAZAR ------------------------------------------------- 98
NAZLITAY -------------------------------------------- 98
NAZLUŞ ------------------------------------------------ 98
NAZMİNA ------------------------------------------- 101
NELIA -------------------------------------------------- 98
NELL ---------------------------------------------------- 98
NEMO--------------------------------------------------- 98
NENAGH (IRE) --------------------------------------- 98
NEOTRIC ---------------------------------------------- 16
NERMINOV ------------------------------------------- 98
NESLİHATUN (IRE) --------------------------------- 99
NESLİŞAH --------------------------------------------- 63
NESRİN DENİZ --------------------------------------- 99
NESRİNA ---------------------------------------------- 99
NESSİE ------------------------------------------------- 99
NETRUN (GB) ---------------------------------------- 99
NEVAYIN ---------------------------------------------- 99
NEVER LOST ----------------------------------------- 99
NEVER SAY ------------------------------------------- 99
NEVER TOUCH ME --------------------------------- 99
NEVRASULTAN ------------------------------------- 99
NEVRUZCAN ----------------------------------------- 99
NEVZAT BEY ----------------------------------------- 64
NEW ALAÇAT ---------------------------------------- 21
NEW DANCER --------------------------------------- 99
NEW JOYZEE (USA) ------------------------------ 100
NEW ORLEANS ------------------------------------ 100
NICE OF TIME -------------------------------------- 100
NIGHT BLUE --------------------------------------- 100
NIGHTINGALE ------------------------------------- 100
NIJINSKA -------------------------------------------- 100
NIKOLAYEV ---------------------------------------- 139
NIMROD --------------------------------------------- 100
NIOBE ------------------------------------------------ 100
NITTEDAS ------------------------------------------- 100
NIZALY (GB) --------------------------------------- 100
NİCOMEDİA ---------------------------------------- 100
NİDA -------------------------------------------------- 100
NİLÜFER HATUN --------------------------------- 101
NİRAN ------------------------------------------------ 101
NİSANDAN (GB) ----------------------------------- 101
211
İNDEKS-Index
ÖZBEK GÜZELİ ------------------------------------ 105
ÖZDEN SULTAN ----------------------------------- 105
ÖZDENİM-------------------------------------------- 105
ÖZDENİZ -------------------------------------------- 105
ÖZDENTAY ----------------------------------------- 105
ÖZDUMAN ------------------------------------------ 151
ÖZENKIZ -------------------------------------------- 105
ÖZGÖKNURCAN ---------------------------------- 105
ÖZLEMCAN ----------------------------------------- 105
ÖZSUNEMCAN------------------------------------- 105
PAINTED MOON (USA) -------------------------- 105
PAKİZE HALA -------------------------------------- 105
PALLINA (GB) -------------------------------------- 106
PALMİRA -------------------------------------------- 106
PALOMA --------------------------------------------- 106
PALOVİT--------------------------------------------- 106
PAN FLUTE ----------------------------------------- 125
PANDORA (GER) ---------------------------------- 106
PANKIZI --------------------------------------------- 106
PAPATYA I ------------------------------------------ 106
PAPER BELL --------------------------------------- 106
PARISIENNE (IRE) -------------------------------- 106
PARK CEYHAN ------------------------------------ 147
PARLAKKIZ ---------------------------------------- 106
PART TIME LOVER ------------------------------- 106
PARTNER SCORE --------------------------------- 146
PASSEPARTOUT----------------------------------- 106
PATİSKA ----------------------------------------------- 35
PATUŞKA (IRE) ------------------------------------ 107
PEAKPOINT ----------------------------------------- 135
PEARL OF THE SOUTH -------------------------- 109
PEARL[*] -------------------------------------------- 107
PEBBLEDASH (GB) ------------------------------- 107
PEKGÜZEL ------------------------------------------ 107
PELİNŞAH ------------------------------------------- 107
PELLMELL (GB) ----------------------------------- 107
PENKY HENKY ------------------------------------ 107
PENTA (GB) ----------------------------------------- 107
PEPPER POT ---------------------------------------- 107
PERCY ------------------------------------------------ 107
PERFECT CIRCLE --------------------------------- 107
PERFECT GOLD ------------------------------------- 10
PERFECT STYLE ---------------------------------- 107
PERGE ------------------------------------------------ 108
PERGOLA (GB) ------------------------------------- 108
PERIT ------------------------------------------------- 143
PERİ HANIM ------------------------------------------ 40
PETASTRA (GB) ----------------------------------- 108
PEYMANE ------------------------------------------- 108
PHELLOS -------------------------------------------- 108
PHENOMENA--------------------------------------- 108
PIECE OF CAKE------------------------------------ 108
PIMIENTA ------------------------------------------- 108
PINDARI --------------------------------------------- 108
PINK SNOW ----------------------------------------- 108
PIOMBO (IRE) -------------------------------------- 108
PIPPA --------------------------------------------------- 90
PIRILIM ------------------------------------------------- 5
PISTOL PRINCESS -------------------------------- 108
PISTORIUS ------------------------------------------ 133
PITIR -------------------------------------------------- 109
PİNİKA ----------------------------------------------- 109
PİRE ANA ---------------------------------------------- 24
PLATANUS (IRE) ---------------------------------- 109
PLATONIC CHAT (IRE) -------------------------- 109
PLAYA BLANCA ---------------------------------- 109
PLOUTOS -------------------------------------------- 121
NO APOLOGIZES ---------------------------------- 102
NO MORE CONTROL ----------------------------- 101
NOBLE DAME -------------------------------------- 101
NOBLE ROSE---------------------------------------- 101
NOFRET ---------------------------------------------- 101
NOGAY HAN ---------------------------------------- 149
NOGAY TUĞ ----------------------------------------- 28
NOĞADİT -------------------------------------------- 126
NOKTA (IRE) ---------------------------------------- 101
NORA -------------------------------------------------- 29
NORDIC RIDDLE (IRE) --------------------------- 101
NORMA ----------------------------------------------- 101
NORT POINT CHINDE ---------------------------- 101
NORTH AFRICAN ----------------------------------- 41
NOT A CARE (CAN) ------------------------------- 101
NOTHINGCOMPARESTOU ---------------------- 102
NUDA ------------------------------------------------- 102
NUIT DE FETE (FR) -------------------------------- 102
NUMBER STONE ----------------------------------- 102
NURÇEM (IRE)-------------------------------------- 102
NURJİYAN -------------------------------------------- 65
NURMAHAL-------------------------------------------- 8
NURŞO ------------------------------------------------ 102
NURTEPE -------------------------------------------- 102
NURTİ -------------------------------------------------- 67
NURYEŞİM ------------------------------------------ 102
NÜNÜ ------------------------------------------------- 102
OBEN --------------------------------------------------- 63
OBRUK ------------------------------------------------ 43
OCEAN OF BOY ------------------------------------- 52
OCEAN QUEEN ------------------------------------- 102
OCEAN ROSE --------------------------------------- 102
OCEAN SUNRISE (IRE) --------------------------- 102
OCTOBER BABY ----------------------------------- 103
OGALO ----------------------------------------------- 103
OĞLUM ÖMER-------------------------------------- 152
OĞLUMALİHAN ----------------------------------- 152
OKTORU --------------------------------------------- 103
OLIVE GIRL ----------------------------------------- 103
OLIVE LADY ---------------------------------------- 103
OLIVETTE ------------------------------------------- 103
OLYMPIYA ------------------------------------------ 103
OLYMPOS MIRROR ------------------------------- 103
ONLINE SCORE ------------------------------------ 133
ONTHEREBOUND (USA)------------------------- 103
ORAMA'S GHOST (GB) --------------------------- 103
ORANGE GARDEN -------------------------------- 103
ORATSIO (IRE) ------------------------------------- 103
ORCHID ---------------------------------------------- 104
ORHİDEYA ------------------------------------------ 104
ORİNDİNKİ ------------------------------------------ 104
ORPHAN---------------------------------------------- 104
ORPHAN CHILD --------------------------------------- 2
ORTAGENA ----------------------------------------- 104
ORTANCIA ------------------------------------------ 104
OSLO -------------------------------------------------- 104
OSTOPET (IRE) ------------------------------------- 104
OTOFROCK ------------------------------------------ 126
OUR DAY -------------------------------------------- 140
OURAGAN ------------------------------------------ 145
OUT OF SPACE (GB) ------------------------------ 104
OUT OF TIME --------------------------------------- 104
OVA GÜZELİ ---------------------------------------- 104
OVA KARTALI----------------------------------------- 8
OVAKÖY GÜZELİ ---------------------------------- 58
OVERBERRY (USA) ------------------------------- 104
ÖMRÜM ---------------------------------------------- 105
212
İNDEKS-Index
POLENTE--------------------------------------------- 109
POMPACI NİHAT ----------------------------------- 48
POPCORN -------------------------------------------- 109
POPÜLİST -------------------------------------------- 109
PORTA DELGADO (IRE) ------------------------- 109
PORTO BELLO -------------------------------------- 109
PORTO VENERE (IRE) ---------------------------- 109
POSADAS (USA) ----------------------------------- 109
POT POURRİ ---------------------------------------- 110
POTİFOR --------------------------------------------- 115
POWER GOLD --------------------------------------- 59
POWER OF DARKNESS ----------------------------- 2
POWER OF GIRL ----------------------------------- 110
POWER QUEEN-------------------------------------- 98
POWERS KING--------------------------------------- 36
PRECIOUS PEARL --------------------------------- 110
PRECIOUS PEARL (IRE)-------------------------- 110
PRENSES KARLA ---------------------------------- 110
PRENSES PERA ------------------------------------- 156
PRENSES SEÇİL ------------------------------------ 110
PRENSES ZEYNEP --------------------------------- 124
PRENSESLERİN DANSI -------------------------- 110
PREVISION (USA)---------------------------------- 110
PRICELESS ------------------------------------------ 110
PRIERA MENTA (IRE) ---------------------------- 110
PRIMA FACIE (GB) -------------------------------- 110
PRIMADONNA-------------------------------------- 110
PRIMELTA (GB) ------------------------------------ 111
PRINCE CHARMING ------------------------------- 20
PRINCE DESTAN ----------------------------------- 140
PRINCESS ARIES (USA) -------------------------- 111
PRINCESS GRACE ---------------------------------- 73
PRINCESS IRONARM ----------------------------- 111
PRINCESS ISLAND -------------------------------- 152
PRINCESS MARBLING ---------------------------- 41
PRINCESS PROCLA (IRE) ------------------------ 111
PRINCESS RANIA ---------------------------------- 111
PRINCESS RENESIS (IRE) ----------------------- 111
PRINCESS SELEN (IRE) -------------------------- 111
PRINCESS SERA ----------------------------------- 111
PRINCESS SONIA ---------------------------------- 108
PRINCESSE GULCH ------------------------------- 111
PRIZE MOMENT (USA) --------------------------- 111
PROFESSIONAL SCORE -------------------------- 93
PROSERPINE (GB) --------------------------------- 111
PUCCI (GB) ------------------------------------------ 111
PUNTO (IRE) ---------------------------------------- 112
PUSU -------------------------------------------------- 112
QUANTUM ------------------------------------------- 112
QUEEN EYECELL ----------------------------------- 53
QUEEN OF BELLY --------------------------------- 147
QUEEN OF KADİRLİ ------------------------------ 135
QUEEN OF SPADES ------------------------------- 112
QUEEN OF STORM --------------------------------- 97
QUEEN WOLF--------------------------------------- 112
QUEEN ZENOBIA (GB) --------------------------- 112
QUESTOR (IRE)------------------------------------- 112
QUICK LADY --------------------------------------- 112
QUICK STEP ----------------------------------------- 123
R S LESENDARY ----------------------------------- 112
RACHEL --------------------------------------------- 31
RACHEL CORRIE ----------------------------------- 20
RACHEL PRINT (GB) ------------------------------ 112
RACING GIRL ---------------------------------------- 42
RACING HEART (GB) ----------------------------- 112
RACLETTE ------------------------------------------- 142
RADIKAL GIRL ------------------------------------- 112
RADIKAL PRENSES ------------------------------ 113
RAEDAH (USA) ------------------------------------ 113
RAFİA ------------------------------------------------ 113
RAIN DANCER ------------------------------------- 113
RAIN GODDESS ----------------------------------- 116
RAIN OF APRIL -------------------------------------- 14
RAIN OVER ME ------------------------------------ 129
RAIN STAR ------------------------------------------ 113
RAINBOW D'BEAUTE (GB) --------------------- 113
RAINELLE (GB) ------------------------------------ 113
RAİKA -------------------------------------------------- 92
RAKİP ------------------------------------------------ 113
RALEYKA ------------------------------------------- 149
RAM BELLE ---------------------------------------- 113
RAMAELA--------------------------------------------- 89
RAMİNA --------------------------------------------- 113
RANA SULTAN ------------------------------------ 113
RANAVALO----------------------------------------- 113
RANDOM SCORE ---------------------------------- 129
RAPATOR (GB) ------------------------------------ 114
RAPİDİSİMU ------------------------------------------ 16
RAPİNE (GB) ---------------------------------------- 114
RAPTOR FORCE ------------------------------------- 64
RAYA --------------------------------------------------- 35
RAZİYE ANA --------------------------------------- 154
READY TO GO ------------------------------------- 119
REAL GIRL ------------------------------------------ 114
REAL MONEY -------------------------------------- 114
REALLY DARLENE (USA) ---------------------- 114
RED FACT ------------------------------------------- 114
RED FLAME (IRE) --------------------------------- 114
RED JACKET --------------------------------------- 114
RED POWER ---------------------------------------- 114
RED SPRING ---------------------------------------- 114
RED WHITE ----------------------------------------- 114
RED WINE ------------------------------------------- 114
REDMONT------------------------------------------- 115
REDROCK ------------------------------------------- 115
REDSTREET ---------------------------------------- 122
REGAL BALLERINA (CAN)--------------------- 115
REINE MAUVE ------------------------------------- 115
REINE ROSE ---------------------------------------- 115
RELATIVELY QUIET (IRE) --------------------- 115
RELATIVES JOY ----------------------------------- 115
RELATIVISTA -------------------------------------- 115
REMY RED (USA) --------------------------------- 115
RESUME (IRE)-------------------------------------- 115
REVAN KIZI ---------------------------------------- 115
REVANİ ---------------------------------------------- 115
REVNA ----------------------------------------------- 116
REWARDING (GB) -------------------------------- 116
REWARDING GIRL ------------------------------- 116
RICHIE ----------------------------------------------- 116
RIGOLETTA----------------------------------------- 116
RIGOROUS (USA) --------------------------------- 116
RIHANNA-------------------------------------------- 132
RIHLE--------------------------------------------------- 98
RINCE ABHANN (IRE) --------------------------- 116
RIORED ---------------------------------------------- 116
RISING CHURCH ---------------------------------- 116
RISING STAR --------------------------------------- 116
RISOTTO --------------------------------------------- 116
RIVER DRAGON ----------------------------------- 119
RIVER SIDE WOMAN (IRE) --------------------- 116
RİMA-------------------------------------------------- 116
RODELINDA ---------------------------------------- 116
ROKSANA ------------------------------------------- 142
213
İNDEKS-Index
ROMANZA (GB) ------------------------------------ 117
ROMARIN -------------------------------------------- 117
ROSE -------------------------------------------------- 117
ROSE BAY ------------------------------------------- 117
ROSE CHAMPS ------------------------------------- 143
ROSE GOLD ----------------------------------------- 111
ROSE LADY (IRE)---------------------------------- 117
ROSE MARIE ---------------------------------------- 117
ROSE TO ROSE ------------------------------------- 117
ROSETTA -------------------------------------------- 117
ROXY ------------------------------------------------- 117
ROYAL ACTION------------------------------------ 117
ROYAL ALIEN -------------------------------------- 117
ROYAL AS ------------------------------------------- 117
ROYAL GALE --------------------------------------- 118
ROYAL GARDEN ---------------------------------- 118
ROYAL MANOR ------------------------------------ 118
ROYAL TULIB -------------------------------------- 118
ROYAL VISIT --------------------------------------- 118
ROYAL WELCOME (IRE) ------------------------ 118
ROYAL WEST --------------------------------------- 118
ROYALBLUE ---------------------------------------- 124
ROYALE HIGHNEST (FR)------------------------ 118
ROZAMENTE --------------------------------------- 118
ROZY GALANTE ----------------------------------- 118
RUBİO------------------------------------------------- 118
RUMELİA -------------------------------------------- 118
RUN BABY RUN ----------------------------------- 119
RUN DAISY RUN ----------------------------------- 119
RUNAWAY BRIDE--------------------------------- 119
RUSALKA -------------------------------------------- 119
RUZANNA -------------------------------------------- 66
RÜZGARIM ------------------------------------------ 154
SAADA ONE (IRE) --------------------------------- 119
SABBATH (USA) ----------------------------------- 119
SABIRLI KADIN (IRE) ---------------------------- 119
SABIRLIBEY ----------------------------------------- 50
SABIRLIYAR ----------------------------------------- 13
SABIRSIZIM ------------------------------------------ 70
SABIRTAŞI ------------------------------------------- 15
SABİRE ----------------------------------------------- 119
SABLE RİVER --------------------------------------- 119
SABOŞ TAY ----------------------------------------- 119
SABRINA --------------------------------------------- 119
SABUR ------------------------------------------------ 119
SAÇAKLI (IRE) ------------------------------------- 120
SAD BUT TRUE ------------------------------------- 120
SADA (GB) ------------------------------------------- 120
SADALBARİ ----------------------------------------- 120
SAFIN (GB) ------------------------------------------ 120
SAFİYE HANIM (GB) ------------------------------ 120
SAGA BELLA (IRE) -------------------------------- 120
SAGAPİA --------------------------------------------- 120
SAHAYB (GB) --------------------------------------- 120
SAHRA ------------------------------------------------ 120
SAHTEKAR ------------------------------------------- 69
SAICHANIA (GB)----------------------------------- 120
SAIL AWAY (GB) ---------------------------------- 120
SAİRA ------------------------------------------------- 121
SAKARYA GÜZELİ -------------------------------- 121
SAKIP ------------------------------------------------- 156
SAKLI VADİ ------------------------------------------ 33
SALA (USA) ----------------------------------------- 121
SALACAK (GB) ------------------------------------- 121
SALIENCE (IRE) ------------------------------------ 121
SALKIM ---------------------------------------------- 121
SALMANAZAR ------------------------------------- 103
SALONNAHE (GER) ------------------------------ 121
SALUTE HER (USA) ------------------------------ 121
SALVATION ---------------------------------------- 139
SAM CONNECTION ------------------------------- 121
SAM LAND (GB) ----------------------------------- 121
SAM SOCIETY ------------------------------------- 121
SAMYELİ -------------------------------------------- 121
SAN JUAN LADY ---------------------------------- 122
SAN ROBERTA (GB) ------------------------------ 122
SANİSİDA ------------------------------------------- 122
SANS MERCI (IRE) -------------------------------- 122
SANTA BARBARA GIRL ------------------------ 122
SANTA EVSEEVA --------------------------------- 122
SANTARITA ---------------------------------------- 122
SANTİLLA ------------------------------------------- 122
SAPHİRA--------------------------------------------- 122
SARA ------------------------------------------------- 122
SARAY CADDESİ (IRE) -------------------------- 122
SARAYYERLİ -------------------------------------- 122
SARDES (IRE) -------------------------------------- 123
SARENNE (GB) ------------------------------------- 123
SARI ARI --------------------------------------------- 123
SARI TRAMVAY (IRE) --------------------------- 123
SARIKIZ---------------------------------------------- 123
SARUHANBEY ------------------------------------- 156
SATYA (USA) --------------------------------------- 123
SAUSALITO ------------------------------------------- 86
SAVER------------------------------------------------ 123
SAYDA ------------------------------------------------- 79
SAYGINTAY ------------------------------------------ 99
SAYHAAT (IRE) ----------------------------------- 123
SAYKALY ------------------------------------------- 123
SAYLAN HANIM ---------------------------------- 120
SCABALL ---------------------------------------------- 14
SCALERE (IRE) ------------------------------------ 123
SCARLET FEVER ---------------------------------- 127
SCENIC SPIRIT (IRE) ----------------------------- 123
SCINTILLA ------------------------------------------ 123
SCREAM OF NIGHT ------------------------------ 124
SEA BLUE (GB) ------------------------------------ 124
SEA RIDGE (GB) ----------------------------------- 124
SEA THE STORM ------------------------------------ 85
SEABISCUIT EFE ------------------------------------ 76
SEAS BIRTH ------------------------------------------ 53
SEATTLE SELECT (USA) ------------------------ 124
SEAWEED --------------------------------------------- 50
SEBİLLERLİ----------------------------------------- 101
SEBİNA------------------------------------------------- 43
SECOND GROUND -------------------------------- 124
SEDEF ------------------------------------------------ 124
SEDENİM -------------------------------------------- 124
SEED AL MAHA (USA) -------------------------- 124
SEGİ (GB) -------------------------------------------- 124
SEHER RÜZGARI ---------------------------------- 124
SEHER YILDIZI ------------------------------------ 124
SEHERCAN------------------------------------------ 119
SEİSMO (GB) --------------------------------------- 124
SEKVENS -------------------------------------------- 116
SELAMLIK ------------------------------------------ 125
SELCAN (USA) ------------------------------------ 125
SELCANIM ------------------------------------------ 125
SELDA'S GIRL (IRE) ------------------------------ 125
SELDEN KALAN ----------------------------------- 125
SELECTED -------------------------------------------- 40
SELENDER ------------------------------------------ 125
SELENSU ---------------------------------------------- 55
SELİN SULTAN ------------------------------------ 125
214
İNDEKS-Index
SELİNA ----------------------------------------------- 125
SELUŞ ------------------------------------------------- 125
SEMAYU ---------------------------------------------- 83
SENATOR AMIDALA ------------------------------ 39
SENTEE (IRE) --------------------------------------- 125
SENZAPIOMBO------------------------------------- 125
SEOSERES -------------------------------------------- 66
SEPTO ------------------------------------------------- 125
SEPULVEDA ---------------------------------------- 120
SERAP GELİN --------------------------------------- 126
SERAPCAN ------------------------------------------ 126
SERENAT -------------------------------------------- 126
SERENDİZ ------------------------------------------- 126
SERENGETI ------------------------------------------ 126
SERRACIM ------------------------------------------- 126
SERRAMIN ------------------------------------------ 126
SERTOK KIZI------------------------------------------- 5
SERVİN ----------------------------------------------- 126
SERVİNAZ ---------------------------------------------- 4
SESSİZ KADIN (GB) ------------------------------- 126
SET POINT ------------------------------------------- 126
SEVDALİNKA------------------------------------------ 2
SEVDİK ----------------------------------------------- 126
SEVGİHANIM --------------------------------------- 126
SEVİLAY --------------------------------------------- 127
SEVİM ANA ----------------------------------------- 127
SEVİMABLA ---------------------------------------- 127
SEVİMSULTAN ------------------------------------- 127
SEVİNÇ SULTAN----------------------------------- 127
SEXY LADY ----------------------------------------- 127
SEZENAY (IRE) ------------------------------------- 127
SHADOWLESS --------------------------------------- 70
SHAGGA ---------------------------------------------- 53
SHAKINA -------------------------------------------- 127
SHAMO (GB) ---------------------------------------- 127
SHAMROCK ----------------------------------------- 106
SHANTI (GER) -------------------------------------- 127
SHAPES AND SHADOWS (USA) --------------- 127
SHAR HERO ----------------------------------------- 127
SHARAPOVA---------------------------------------- 128
SHARARA-------------------------------------------- 128
SHARK ATTACK ------------------------------------ 80
SHARON (HUN) ------------------------------------ 128
SHAW AVENUE ------------------------------------ 128
SHE HAS GREEN ----------------------------------- 154
SHE WADI WADI (GB)---------------------------- 128
SHEEMAR-------------------------------------------- 128
SHER (IRE) ------------------------------------------- 128
SHERIFF'S POSSE (USA) ------------------------- 128
SHERRY'S STAR ----------------------------------- 128
SHIERO ----------------------------------------------- 128
SHINING IMAGE (FR)----------------------------- 128
SHOW GIRL ----------------------------------------- 128
SHUHEB (GB) --------------------------------------- 129
SIBELAT (GB) --------------------------------------- 129
SIENA ------------------------------------------------- 129
SIERRA ----------------------------------------------- 129
SIĞ BABA --------------------------------------------- 80
SILENCE IS GOLDEN (GB) ---------------------- 129
SILENCIO -------------------------------------------- 129
SILENT BULL (USA) ------------------------------ 129
SILENT PRINCESS (USA) ------------------------ 129
SILISTIC (USA) ------------------------------------- 129
SILK --------------------------------------------------- 129
SILVER BULLET ------------------------------------ 30
SILVER FAST (GB) -------------------------------- 129
SILVER GIRL (IRE) -------------------------------- 129
SILVER GLEAM ----------------------------------- 130
SILVER GLINT (USA) ---------------------------- 130
SILVER METER (IRE) ---------------------------- 130
SILVER MOON --------------------------------------- 44
SILVER RAIN --------------------------------------- 130
SILVER SPEED (GB) ------------------------------ 130
SILVERINE (USA) --------------------------------- 130
SIMBATU (GB) ------------------------------------- 130
SIMELE----------------------------------------------- 130
SIMPATICA ----------------------------------------- 130
SIMPLY THE BEST -------------------------------- 130
SINCITY------------------------------------------------ 21
SING A SONG--------------------------------------- 130
SINGLE VOTE (GB) ------------------------------- 130
SIRDAŞ (GB) ---------------------------------------- 131
SIRENITA -------------------------------------------- 131
SIRNAŞIK-------------------------------------------- 131
SIXTH SENSE--------------------------------------- 131
SİBEL SU ---------------------------------------------- 27
SİDNEY ---------------------------------------------- 131
SİDRA ------------------------------------------------ 100
SİLGA------------------------------------------------- 131
SİLVA------------------------------------------------- 131
SİM HERO --------------------------------------------- 88
SİMTAY ------------------------------------------------ 17
SİNCAP KIZ ----------------------------------------- 131
SİNEMCAN ------------------------------------------ 131
SİYAH BEYAZ ------------------------------------- 131
SİYAH ORFE ---------------------------------------- 131
SKIHAWN (IRE) ------------------------------------ 131
SKY --------------------------------------------------- 132
SKY BEAUTY -------------------------------------- 132
SKY FALL --------------------------------------------- 23
SKY WATER ---------------------------------------- 132
SKYGGER ------------------------------------------- 132
SLAM'S LEGEND (USA) ------------------------- 132
SLY (GER) ------------------------------------------- 132
SMARTY FACE ------------------------------------ 132
SMILING EYES (GB) ------------------------------ 132
SNIPER ----------------------------------------------- 132
SNOWBOARD -------------------------------------- 108
SOLITARY------------------------------------------- 132
SOLMAZGÜL --------------------------------------- 132
SOLO PLAYER ------------------------------------- 133
SON AŞKIM ------------------------------------------- 21
SON DÜZLÜK -------------------------------------- 132
SON OF BUCKS ------------------------------------ 131
SONDAJCIKIZI --------------------------------------- 14
SONGÜL KAYA ------------------------------------ 155
SOOTHSAY (IRE) ---------------------------------- 133
SOPRAN---------------------------------------------- 133
SOPRAN GATH (ITY) ----------------------------- 133
SOPRAN HEART (IRE) --------------------------- 133
SORCHA ----------------------------------------------- 90
SORGUN KIZI -------------------------------------- 133
SORRY ----------------------------------------------- 133
SOUND OF SEABIRD (GB) ---------------------- 133
SOUTHERN (USA) --------------------------------- 133
SOYLU SATICI (IRE) ----------------------------- 133
SÖMEKKIZ ------------------------------------------ 133
SPANISH SONG (USA) --------------------------- 133
SPECIAL IMAGE ------------------------------------- 93
SPECTACULAR GIRL ------------------------------- 4
SPECTRA -------------------------------------------- 133
SPECTRUM QUEST ------------------------------- 134
SPEED RELATIVE ----------------------------------- 24
SPEEDY GIRL -------------------------------------- 134
215
İNDEKS-Index
SÜS BİBERİ ----------------------------------------- 138
SÜSEN ------------------------------------------------ 138
SÜTLÜCELİ SEMİH ------------------------------- 129
SÜVARİ ------------------------------------------------ 90
SWEET FALCON ----------------------------------- 138
SWILLY (USA) ------------------------------------- 138
SWORD TIGRESS (GER) ------------------------- 138
SYLVIANI (GB) ------------------------------------ 138
SYRIE (USA) ---------------------------------------- 138
ŞAH SELÇUK ----------------------------------------- 60
ŞAHİNAZ (GB) ------------------------------------- 138
ŞAHİNAZIN ----------------------------------------- 138
ŞAHİZER ----------------------------------------------- 83
ŞAHMERAL ----------------------------------------- 138
ŞAM ŞEKERİ ---------------------------------------- 138
ŞARKÖYLÜ ----------------------------------------- 139
ŞASEMU ----------------------------------------------- 58
ŞEHRAZAT ------------------------------------------ 139
ŞEHZADE ---------------------------------------------- 54
ŞEKER AMBER ------------------------------------ 139
ŞEKER AYAK -------------------------------------- 139
ŞEKER AYŞE --------------------------------------- 139
ŞEKER NEJ -------------------------------------------- 75
ŞEKERNENE ---------------------------------------- 139
ŞER OZANIM ----------------------------------------- 68
ŞERBETLİ ------------------------------------------- 139
ŞERZAN ------------------------------------------------ 98
ŞET OĞLU ------------------------------------------- 131
ŞEYMACAN----------------------------------------- 127
ŞIPSEVDİ -------------------------------------------- 139
ŞİLEYE ------------------------------------------------- 29
ŞİMŞEK MC QUEEN ------------------------------ 131
ŞÖVGEN --------------------------------------------- 139
ŞÜKRANIM ------------------------------------------- 84
TABU ------------------------------------------------ 120
TAÇMİN------------------------------------------------- 8
TAFFY ------------------------------------------------ 139
TAHİNCİOĞLU --------------------------------------- 96
TAHİTİ ----------------------------------------------- 139
TAJARIB (IRE) ------------------------------------- 139
TAKE IT EASY ------------------------------------- 139
TALIA ROSE ---------------------------------------- 140
TALULAH ------------------------------------------- 140
TAMANGO (USA) --------------------------------- 140
TAMERİNKIZI (IRE) ------------------------------ 140
TAMERİS ---------------------------------------------- 90
TAMINAS GIFT (GB) ----------------------------- 140
TANEM ----------------------------------------------- 140
TANIŞIĞI -------------------------------------------- 140
TANYERİ -------------------------------------------- 140
TAPO-------------------------------------------------- 140
TARHAN (IRE) ------------------------------------- 140
TARHUNDAS --------------------------------------- 140
TATAR DANSÇISI (IRE) ------------------------- 140
TATARIM ---------------------------------------------- 22
TAY HERO ------------------------------------------ 127
TAYKARA --------------------------------------------- 87
TAYYARECİ (IRE) -------------------------------- 141
TEA SPOON ----------------------------------------- 143
TEARFUL (USA) ----------------------------------- 141
TEASE (USA) --------------------------------------- 141
TEK STAR ------------------------------------------- 141
TEKERO (GB) --------------------------------------- 141
TEKYILDIZ------------------------------------------ 141
TEMPO FORZANDO (GB) ----------------------- 141
TEMPURA ------------------------------------------- 141
TENDER JOY --------------------------------------- 141
SPOT--------------------------------------------------- 134
SPRING GIRL --------------------------------------- 134
SPRING LADY -------------------------------------- 134
SRI LANKA ------------------------------------------ 134
ST CLAIR RIDGE (IRE) --------------------------- 134
STAGE DOOR EAST ------------------------------- 134
STANDS TO REASON (USA) -------------------- 134
STAR BABY ----------------------------------------- 134
STAR CAT--------------------------------------------- 16
STAR FLICKER (CAN) ---------------------------- 134
STAR IS BORN --------------------------------------- 76
STAR OF BENAZİR -------------------------------- 134
STARBUST------------------------------------------- 135
STARLARKS (IRE) --------------------------------- 135
STARLIGHT EXPRESS ------------------------------- 7
STARLINE (GER) ----------------------------------- 135
STEEL GIRL ----------------------------------------- 135
STEEL HEART -------------------------------------- 135
STEEL HORSE --------------------------------------- 12
STELLAR VALENTINE (USA) ------------------ 135
STEPHANOOTZ (USA) ---------------------------- 135
STONE GREEN-------------------------------------- 122
STOP THE TRAFFIC (IRE) ----------------------- 135
STORM RACER ------------------------------------- 122
STORM TO STORM (IRE) ------------------------ 135
STRAVINIA (USA) --------------------------------- 135
STRAVINSKYRHYTHM (USA) ----------------- 135
STREET LINA (FR)--------------------------------- 135
STRUCTURE ---------------------------------------- 136
STUTTGART ----------------------------------------- 53
STYGIAN (USA) ------------------------------------ 136
SU DAMLASI ---------------------------------------- 136
SU DANSI -------------------------------------------- 136
SUBSCRIPTION------------------------------------- 136
SUDECAN -------------------------------------------- 136
SUDENAZ -------------------------------------------- 136
SUE'S FORGOT ME (IRE) ------------------------ 136
SUELINN --------------------------------------------- 136
SUGAR FREE ---------------------------------------- 136
SUGARCANE---------------------------------------- 126
SUHARRY -------------------------------------------- 111
SULTANİYE ----------------------------------------- 136
SUMMER BREEZE --------------------------------- 136
SUMMER SUN -------------------------------------- 137
SUMMERSTRAND (IRE) ------------------------- 137
SUMRU ----------------------------------------------- 137
SUN CAT --------------------------------------------- 137
SUN CHILD (USA) --------------------------------- 137
SUN OF PARADISE -------------------------------- 137
SUN RAIN ----------------------------------------------- 9
SUN SHINES EAST (USA) ------------------------ 137
SUN STORM ----------------------------------------- 137
SUN STROKE ---------------------------------------- 99
SUNDAY'S CHAPEL (IRE) ----------------------- 137
SUNTASACH (USA) ------------------------------- 137
SUPER GIRL ----------------------------------------- 137
SUPERTRAMP ----------------------------------------- 3
SUR LES POINTES (IRE) ------------------------- 137
SURLARIN ATEŞİ ----------------------------------- 62
SURVIVOR------------------------------------------- 138
SUZAN SUZİ----------------------------------------- 123
SUZİ GOLD ------------------------------------------- 52
SUZY PEPPER ---------------------------------------- 20
SÜMENGIRL ----------------------------------------- 44
SÜMERHAN ----------------------------------------- 100
SÜMEYRA HANIM -------------------------------- 138
SÜRDİREK -------------------------------------------- 77
216
İNDEKS-Index
TENDER KIZI --------------------------------------- 141
TERRE DE SABLE (FR) --------------------------- 141
TEUTONIC LASS (IRE) --------------------------- 141
TEXAS TEA ------------------------------------------ 142
THARA (GER) --------------------------------------- 142
THE BAD --------------------------------------------- 142
THE DE CHINE (FR) ------------------------------- 142
THE FASTEST ---------------------------------------- 83
THE FIRST FOAL----------------------------------- 129
THE GAME CLOCK -------------------------------- 106
THE MECANIC--------------------------------------- 62
THE PROFESSIONEL ------------------------------ 150
THE QUEEN ----------------------------------------- 142
THE SOLAR------------------------------------------ 138
THECELO (GB) ------------------------------------- 142
THEMBA (USA)------------------------------------- 142
THEMIS ----------------------------------------------- 142
THIRTEEN TRICKS (USA) ----------------------- 142
THUMAMAH (IRE) -------------------------------- 142
THUNDER BEST------------------------------------ 142
THUNDER RIVER ----------------------------------- 33
TIĞE ---------------------------------------------------- 86
TIKI GIRL -------------------------------------------- 142
TIME IS UP ------------------------------------------- 102
TIME TO DREAM (GB) --------------------------- 143
TINA'S DANCE ------------------------------------- 143
TINA ------------------------------------------------- 143
TINAS AĞA ------------------------------------------- 94
TITTIBA (GB) --------------------------------------- 143
TİLİA -------------------------------------------------- 143
TİTİKA ------------------------------------------------ 125
TO BE FAMOUS (USA) --------------------------- 143
TOBIANA -------------------------------------------- 143
TOHUM ----------------------------------------------- 143
TOK EZGİ -------------------------------------------- 143
TOKGÖZECE ---------------------------------------- 143
TOKOĞLU ------------------------------------------- 126
TONNANTE (GB) ----------------------------------- 143
TOP HONOR ----------------------------------------- 143
TOP OFF (FR)---------------------------------------- 144
TOP ROYAL ----------------------------------------- 144
TOPPOLİNO ----------------------------------------- 144
TORİNO ----------------------------------------------- 144
TORNADO STRIKE --------------------------------- 24
TOROS GIRL ---------------------------------------- 144
TOROS KAPLANI (GB) --------------------------- 144
TORRENT -------------------------------------------- 104
TORUN CALLAS ------------------------------------ 11
TORUNUM CEYLİN -------------------------------- 69
TOS LADY (IRE)------------------------------------ 144
TOS PRINCESS ------------------------------------- 144
TOSKITIR --------------------------------------------- 72
TOSUN PAŞA ---------------------------------------- 21
TOTAL SCORE -------------------------------------- 109
TOTO STAR------------------------------------------ 144
TOUGH COOKIE ------------------------------------ 91
TREASURY KEY (USA) -------------------------- 144
TRESPASSER---------------------------------------- 144
TRIANGLE (GB) ------------------------------------ 144
TRICKERY (IRE) ----------------------------------- 144
TRICKY DESTINY (USA) ------------------------ 145
TRIM STAR (GB) ----------------------------------- 145
TRIPLE WEST --------------------------------------- 151
TRIUMPH -------------------------------------------- 145
TROJAN KING --------------------------------------- 31
TROPIC STAR --------------------------------------- 145
TROPICAL THUNDER ---------------------------- 151
TRUCE (GB) ----------------------------------------- 145
TRUEBA --------------------------------------------- 145
TRUST (GB) ----------------------------------------- 145
TRUTHFUL (GB) ----------------------------------- 145
TRUTHFUL GIRL ---------------------------------- 145
TRY MY LOVE (GB) ------------------------------ 145
TRYSA------------------------------------------------ 145
TUĞÇE HANIM -------------------------------------- 25
TUHU AMBER -------------------------------------- 139
TULAMEEN (UAE) -------------------------------- 145
TUMBUL SÜMEN ----------------------------------- 64
TUNA HANIM -------------------------------------- 145
TURKISH COFFEE -------------------------------- 146
TURKISH DELIGHT ------------------------------- 146
TURN TO DISTANT ------------------------------- 146
TURTLE CREEK (USA)--------------------------- 146
TURUNÇ (IRE) ------------------------------------- 146
TUSSEY ---------------------------------------------- 146
TÜRKKANI ------------------------------------------ 146
TWIST OF FAITH ---------------------------------- 146
TWISTER (IRE) ------------------------------------- 146
TWO TURN ------------------------------------------ 146
TYPEE ------------------------------------------------ 146
TYRANNO REX (IRE) ---------------------------- 146
UÇAN GÜZEL -------------------------------------- 147
UÇAN MELEK -------------------------------------- 118
UÇANKILIÇ ----------------------------------------- 147
UÇURTMA -------------------------------------------- 73
UFEMIA ---------------------------------------------- 105
UĞURUM -------------------------------------------- 147
ULYA ------------------------------------------------- 147
UMUTLU--------------------------------------------- 147
UNDERCOVER SOLDIER (USA) --------------- 147
UNI BABY (IRE) ----------------------------------- 147
UNIQUE STONE (USA) --------------------------- 147
URBAN LEGEND ---------------------------------- 147
UTOPIA ---------------------------------------------- 147
UVA --------------------------------------------------- 147
UZAKAKRABA (GB) ----------------------------- 147
UZAY --------------------------------------------------- 63
UZUNYAYLA GÜZELİ --------------------------- 148
ÜLKÜ HOCA ---------------------------------------- 148
ÜMİDİM ------------------------------------------------ 62
ÜMRANCAN ---------------------------------------- 148
ÜNİVERSİTELİ ------------------------------------- 148
ÜNLÜCAN ------------------------------------------- 148
ÜVERCİNKA ------------------------------------------ 99
ÜZÜM HANIM (IRE) ------------------------------ 148
VAGABUNDO ---------------------------------------- 35
VAGUE ALARME (IRE) -------------------------- 148
VALERIE (GB) -------------------------------------- 148
VALEROSO ----------------------------------------- 148
VALLEMELDEE (IRE) ---------------------------- 148
VALLERIA (GB) ----------------------------------- 148
VANDRERE ----------------------------------------- 148
VANITY ROYALE (IRE) ------------------------- 148
VANİLYA -------------------------------------------- 149
VASVUŞ --------------------------------------------- 149
VAYA CON DIOS ---------------------------------- 149
VELO BREEZE ------------------------------------- 149
VELO GIRL -------------------------------------------- 76
VELOCE---------------------------------------------- 149
VELOCITY -------------------------------------------- 70
VELVET GREEN ---------------------------------- 149
VENDELA ------------------------------------------- 149
VENEDİK -------------------------------------------- 149
VENEZIA -------------------------------------------- 149
217
İNDEKS-Index
VENÜSKIZI ------------------------------------------ 149
VERDURA ------------------------------------------ 150
VERE'S LOVE --------------------------------------- 149
VERY LUCKY --------------------------------------- 149
VETTORI CALL (GB) ------------------------------ 150
VICTORY DEMO (IRE) --------------------------- 150
VICTORY ROAD ----------------------------------- 150
VICTORY SMILE ----------------------------------- 150
VICTORYS DREAM ------------------------------- 150
VIGASCOGNE --------------------------------------- 49
VIOLA------------------------------------------------- 150
VIOLENT GIRL ------------------------------------- 150
VIVA REGINA -------------------------------------- 150
VIVIANA --------------------------------------------- 150
VİLİTAY ---------------------------------------------- 150
VİNCERO--------------------------------------------- 150
VOGUE ----------------------------------------------- 150
VOICE TO VOICE (IRE)--------------------------- 151
VOLGA DANCER ---------------------------------- 151
VOLITAN --------------------------------------------- 151
VOLÜPTAS (IRE) ----------------------------------- 151
VULCANELLA (FR) ------------------------------- 151
WAADI ------------------------------------------------ 151
WAFFLE ---------------------------------------------- 151
WAHIA------------------------------------------------ 118
WAIT FOR SPRING (USA) ----------------------- 151
WAY TO JOY ---------------------------------------- 151
WELL DEFINED (GB) ----------------------------- 151
WEST OF GIRL ------------------------------------- 151
WEST PILOT------------------------------------------ 42
WEST SIDE AUCTION (GB) --------------------- 151
WESTERNIZE (USA) ------------------------------ 152
WHENTHEMUSICSTOPS------------------------- 137
WHIPPOORWILL (USA) -------------------------- 152
WHITBY ABBEY (GB) ---------------------------- 152
WHITE CHOCOLATE ------------------------------ 49
WHITE DIAMOND --------------------------------- 152
WHITE FLAG ---------------------------------------- 152
WHITE LADY --------------------------------------- 115
WHITE OAK ----------------------------------------- 152
WILD FIRE ------------------------------------------- 152
WIN FEARLESS-------------------------------------- 62
WIND GIRL ------------------------------------------ 152
WIND RUNNER ------------------------------------- 105
WINDWARD ----------------------------------------- 152
WINNER GIRL -------------------------------------- 152
WINNER SIRCLE ------------------------------------ 53
WINŞAH ---------------------------------------------- 138
WINTER PRINCESS ------------------------------- 152
WINTER WIND ------------------------------------- 152
WONDERFULL QUEEN (IRE) ------------------- 153
WOODMANS GIRL (IRE)------------------------- 153
WOW -------------------------------------------------- 153
WYOMING ------------------------------------------- 153
XASİ ---------------------------------------------------- 34
XENA-------------------------------------------------- 153
YAĞIZ OĞLUM -------------------------------------- 66
YAĞMURDAMLASI ------------------------------- 153
YAKUZA --------------------------------------------- 143
YALANCI -------------------------------------------- 102
YALÇINKIZ ------------------------------------------ 153
YALÇINSU (IRE) ----------------------------------- 153
YALVAÇLIM (HUN) ------------------------------- 153
YAMİS ------------------------------------------------ 153
YANKIM ---------------------------------------------- 153
YANTRA (GB)--------------------------------------- 153
YAPRAK ---------------------------------------------- 154
YARENKIZ ------------------------------------------ 154
YASEMİN KIZ -------------------------------------- 154
YASENYA ------------------------------------------- 154
YASKO (IRE) --------------------------------------- 154
YAVRU KUŞ ---------------------------------------- 154
YAVUZSEL-------------------------------------------- 60
YAYLA GÜLÜ -------------------------------------- 154
YAZ YAĞMURU ----------------------------------- 154
YEKAYEK (GB) ------------------------------------ 154
YELLOW SUN ---------------------------------------- 29
YENİ KARTAL --------------------------------------- 39
YENİCE (USA) -------------------------------------- 154
YEŞİL ------------------------------------------------- 147
YEŞİLOVA ------------------------------------------ 154
YEŞİLYURTLUM ---------------------------------- 154
YETİŞ ------------------------------------------------- 155
YILDIRIMIŞIK -------------------------------------- 155
YOLARKADAŞIM ----------------------------------- 92
YOLGEÇEN STARI ------------------------------- 155
YORKVILLE QUEEN ------------------------------- 17
YOUDRIVESMECRAZY (USA) ----------------- 155
YOUR WELCOME ----------------------------------- 81
YOURICK ---------------------------------------------- 61
YÖRÜKBEYİ ------------------------------------------ 28
YÖRÜKHANIM (GB) ------------------------------ 155
YUNAKLI ÇİMEN ------------------------------------ 9
YUNAKLI YEŞİL ------------------------------------ 69
YUNDALAN ---------------------------------------- 155
YUSUF BEY ----------------------------------------- 121
YUSUFCUK ------------------------------------------- 22
YÜREKLİ -------------------------------------------- 134
ZACHARY ------------------------------------------- 145
ZAHİDE HANIM ------------------------------------- 11
ZAHİDEM -------------------------------------------- 155
ZAMBAK (IRE) ------------------------------------- 155
ZAPPA ------------------------------------------------ 112
ZARIPINARI ---------------------------------------- 155
ZARİFE ----------------------------------------------- 155
ZATONICA (IRE) ---------------------------------- 155
ZAWADA -------------------------------------------- 124
ZAYİM ------------------------------------------------ 156
ZAZAOĞLU ------------------------------------------- 62
ZENCİRBEY------------------------------------------- 94
ZEUGMA (IRE) ------------------------------------- 155
ZEUS ---------------------------------------------------- 38
ZEVİ--------------------------------------------------- 156
ZEYNEP HANIM ----------------------------------- 156
ZEYNEP HATUN ----------------------------------- 151
ZEYNEP SULTAN ----------------------------------- 71
ZEYNOM (IRE) ------------------------------------- 156
ZIHUATANEJO (GB) ------------------------------ 156
ZIP ZIP ------------------------------------------------ 156
ZIŞAN (IRE) ----------------------------------------- 156
ZİN ---------------------------------------------------- 156
ZİNAR ------------------------------------------------ 137
ZİVERED--------------------------------------------- 156
ZODIAC PRINCES --------------------------------- 125
ZONPA (IRE) --------------------------------------- 156
ZORBEY ----------------------------------------------- 71
ZUĞA ------------------------------------------------- 144
ZULEYKA ------------------------------------------- 156
ZÜLHA ------------------------------------------------- 73
218

Benzer belgeler

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Sekizinci Ek Alphabetic List of Turkish Based Stallions ------------------------------------------------- 159 Stallions Standing Abroad With Foals Born in Turkey ---------------------------------- 169 Imported ...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Altıncı Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onbirinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dördüncü Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Üçüncü Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine İkinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Dokuzuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Onuncu Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı

ÜÇEŞ EKÜRİSİNDEN SATILIK Müracat telefonu

ÜÇEŞ EKÜRİSİNDEN SATILIK Müracat telefonu Türkiye’de Tayları Bulunan Aygırların Listesi -------------------------------------------- 157 Türkiye’de Tayları Bulunan Yurtdışındaki Aygırlar -------------------------------------- 167

Detaylı

16 February 2016 Tuesday Declarations Kocaeli Racecourse

16 February 2016 Tuesday Declarations Kocaeli Racecourse SAFKAN İNGİLİZ ATLARININ SOY KÜTÜĞÜNE KAYITLARINA DAİR KURALLAR SAFKAN İNGİLİZ ATININ TANIMI Bir İngiliz atı doğduğunda Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’...

Detaylı

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek

Türk Safkan İngiliz Atı Soy Kütüğü 3. Cildine Beşinci Ek Uluslararası Stud Book Komitesi tarafından onaylanmış İngiliz Atı Stud Book’una kaydedilemez. Tanımlar ve Hukuki Dayanak Madde 2- Aşağıda yazılı terimlerin anlamları karşılarında yer almaktadır. a)...

Detaylı