ISL1043 MUHASEBE-II DERSİ 2015

Transkript

ISL1043 MUHASEBE-II DERSİ 2015
Sıra No:…………
Aldığı Not:
Öğrenci Nr :
Adı ve Soyadı :
Öğrenim Türü: ( ) GÜNDÜZ ( ) GECE
Tarih: 09.11.2015
Karadeniz Teknik Üniversitesi – Maliye Bölümü
Süre : 80 dk.
Dersin Sorumluları:
Prof. Dr. Yusuf SÜRMEN
Prof. Dr. Uğur KAYA
Doç. Dr. Abdülkadir PEHLİVAN
ISL1043 MUHASEBE-II DERSİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI ARASINAV SORU ve CEVAPLARI
UYARILAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Oturduğunuz sıranın numarasını cevap kâğıdına yazmayı unutmayınız.
Adınızı, soyadınızı ve öğrenci numaranızı tükenmez kalemle yazınız.
Kimliğiniz olmadan kesinlikle sınava girmeyiniz.
Size göre herhangi bir işlem için kayıt gerekmiyorsa mutlaka “KAYIT YOKTUR” ibaresini yazınız.
Hesap isimlerinde ve tutarlarında kesinlikle kısaltma yapmayınız.
Soruların çözümünde, sınav kâğıdının 4. sayfasında yer alan ve bu ders çerçevesinde yeni kullanılan hesapların yer aldığı tablodan yararlanabilirsiniz.
Sınav kâğıdı toplam 4 sayfadan oluşmaktadır. Sınava başlamadan önce gerekli kontrolleri yapınız.
İlk 30 dakika içerisinde sınav salonundan çıkmayınız.
Bu sınavın cevap anahtarı, 10.11.2015 tarihinde www.yusufsurmen.com, http://aves.ktu.edu.tr/ukaya ve www.apehlivan.com adlı internet
sitelerinden temin edilebilir.
S.1. Aşağıdaki soruları, karşısındaki boş bırakılan yerlere kısaca cevaplandırınız (2×8).
a) Hem Türk Ticaret Kanunu’nda hem de Vergi Usul Kanunu’nda ortak olarak yer alan değerleme
ölçeği hangisidir?
Maliyet Bedeli
b) Her türlü senetler ile hisse senetleri ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir?
c)
Fiyatların sürekli yükseldiği bir ortamda STMM’nin yüksek, mal satış kârının düşük olarak
hesaplanmasına imkân veren stok değerleme yöntemi hangisidir?
d) Senetsiz ticari alacaklar (Alıcılar), Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabına ne zaman aktarılır?
e) Genel geçici sağlamanın ve mali tabloların düzenlenmesi hangi envanter türüne örnektir?
f)
İtibari Değer
LIFO (Son Giren İlk Çıkar)
Dava açıldığı tarihte
Muhasebe içi envanter
Senetli ticari alacakların dönemsonunda tasarruf değer ölçeği ile değerlenmesi hangi muhasebe
temel kavramına uygundur?
g) Bir ülke parasının diğer ülke parası karşısındaki değerine ne ad verilir?
h) Dönem içinde meydana gelen ya da gelişi beklenen, fakat tutarı kesin olarak bilinmeyen ve
işletme için bir borç anlamında olan belirli bazı kayıpları ve ortaya çıkması muhtemel zararları
karşılamak amacıyla hesaben ayrılan tutara ne ad verilir?
Dönemsellik
Kur
Karşılık
S.2. “E” İşletmesi, stoklarına ait envanter işleminde toplam 20 adet cep telefonunun teknolojideki yenilikler sebebiyle %15 oranında değer
kaybettiğini tespit etmiştir. Cep telefonlarının birim maliyeti 1.200,-TL’dir. Bu malların emsal bedeli, ortalama fiyat esasına göre
hesaplanacaktır. Cep telefonlarının önceki aylarda gerçekleşen satış bilgileri aşağıdaki gibidir:
Birim Satış
Fiyatı (TL)
Toplam Satış
Tutarı (TL)
Aylar
Satış Miktarı (adet)
Aralık
5
1.070,-
5.350,-
Kasım
5
980,-
4.900,-
Ekim
6
1.000,-
6.000,-
İstenen: Yandaki verilerden hareket ederek, değer kaybeden cep
telefonlarının emsal bedelini ve değer düşüklüğünü hesaplayınız. (4)
Emsal Bedel = 1.070 × 20,- = 21.400,Değer Düşüklüğü = 24.000 – 21.400 = 2.600,-
1/4
S.3. “E” Anonim Şirketi’nin 25.12.2015 tarihinde yaptığı sayım sonucuna göre kasasında fiilen 16.000,-TL bulunmaktadır. Aynı tarihte 100 Kasa
Hesabının borç tarafında 79.000,-TL, alacak tarafında 60.000,-TL gözükmektedir. İlgili fark, nedeni sonraki günlerde araştırılmak üzere, geçici
hesaba alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda; farkın 1.800,-TL’lik kısmının nedeni 27.12.2015 tarihinde tespit edilmiştir. Buna göre fark,
işletmenin “A” Bankasına olan kredi borcunun 2.000,-TL’lik kısmını ödeme kaydını hataen 200,-TL kaydetmesi sebebiyle ortaya çıkmıştır.
İstenen: “E” Anonim Şirketi’nin 25.12.2015 (farkı geçici hesaba alma) ve 27.12.2015 (neden bulma) tarihli kayıtlarını gösteriniz. (8)
25.12.2015 tarihli kayıt
Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı
27.12.2015 tarihli kayıt
3.000,-
Kasa Hesabı
Banka Kredileri Hesabı
3.000,-
1.800,-
Sayım ve Tesellüm Noksanları H.
1.800,-
S.4. “E” İşletmesi, ABD’de ikamet eden Alıcı B’ye 01.11.2015 tarihinde 5.000,- USD tutarında mal ihraç etmiş, bedelini USD olarak peşin tahsil
etmiştir. “E” İşletmesi 15.11.2015 tarihinde 2.000,-USD’yi bozdurmuş; 31.12.2015 tarihinde kasasında fiilen 3.000,-USD kaldığını tespit
etmiştir. İşlemlerin yapıldığı tarihlerdeki USD kurları aşağıda verilmiştir.
İşlem Tarihi
01.11.2015
15.11.2015
31.12.2015
Kurlar (1USD)
Efektif Alış
3,00 TL
2,90 TL
3,05 TL
Kurlar (1USD)
Döviz Alış
3,02
2,92
3,07
İstenen: 15.11.2015 tarihli USD bozdurma ve 31.12.2015 tarihli USD değerleme kayıtlarını
yardımcı hesapları da kullanarak gösteriniz. (8)
15.11.2015 tarihli kayıt
Kasa Hesabı
31.12.2015 tarihli kayıt
5.800,-
-TL Kasası
Kasa Hesabı
Kambiyo Zararları
Kasa Hesabı
200,-
150,-
- USD Kasası
6.000,-
Kambiyo Kârları Hesabı
- USD Kasası
150,-
S.5. “E” İşletmesi, 15.12.2015 tarihinde peşin olarak 944,-TL’lik (KDV%18) posta pulu alıp bir bilanço hesabına kaydetmiştir. Dönemsonu
envanter sürecinde, söz konusu pulların 200,-TL’lik kısmının işletme faaliyetleri ile ilgili kullanıldığı ve 600,-TL’lik pul kaldığı tespit edilmiştir.
İstenen: a. 15.12.2015 tarihli posta pulu alım ve 31.12.2015’teki envanter kaydını (pul kullanım) gösteriniz. (8)
b. İşletmenin satın aldığı pulları alış anında bir gelir tablosu hesabına kaydettiği varsayıldığında yıl sonunda yapılacak kaydı
gösteriniz. (2)
15.12.2015 tarihli kayıt
Diğer Hazır Değerler H.
31.12.2015 tarihli kayıt (cevap a)
800,-
Genel Yönetim Giderleri H.
- Pullar
İndirilecek KDV Hesabı
Diğer Hazır Değerler H.
144,-
Kasa Hesabı
31.12.2015 tarihli kayıt (cevap b)
200,-
Gelecek Aylara Ait Giderler H.
200,-
Genel Yönetim Giderleri H.
600,600,-
- Pullar
944,-
S.6. “E” Anonim Şirketi, 10.06.2015 tarihinde geçici yatırım amacıyla itibari değeri 100,-TL/adet olan hisse senetlerinden 120,-TL/adetten 400
adet satın almıştır. 12.08.2015 tarihinde söz konusu hisse senetlerinin 100 adedinin her biri 150,-TL’den peşin olarak satılmıştır. Kalan hisse
senetlerinin değerleme günü itibarıyla borsa rayici ile değerlenmesine karar verilmiştir. Bir hisse senedinin borsa rayici 115,-TL olarak tespit
edilmiştir. İstenen: 12.08.2015 tarihindeki hisse senedi satış kaydı ile 31.12.2015 tarihindeki değerleme kayıtlarını gösteriniz. (8)
12.08.2015 tarihli kayıt
Kasa Hesabı
Hisse Senetleri Hesabı
Menkul Kıymet Satış Kârları Hesabı
31.12.2015 tarihli kayıt
Karşılık Giderleri Hesabı
15.000,12.000,3.000,-
Menkul Kıymetler Değer
Düşüklüğü Karşılığı Hesabı
1.500,1.500,-
Bu gider kanunen kabul edilmeyen bir giderdir.
2/4
S.7. “E” İşletmesi, 01.05.2015 tarihinde, geçici yatırım amacıyla, itibari değeri 100,-TL, faiz oranı %12 ve vadesi 5 yıl olan 200 adet özel kesim
tahvilinin her birini 100,-TL’den “A” Bankası aracılığı ile satın almış; 500,-TL komisyonla birlikte toplam alış bedelini mevduat hesabından
ödemiştir. Tahvillerin faiz ödeme dönemi: 01.05.2015 - 30.04.2016’dır. İstenen: “E” İşletmesi’nin 01.05.2015 tarihindeki tahvil alım,
31.12.2015 tarihli işlemiş faiz tahakkuk kayıtlarını gösteriniz. (8)
01.05.2015 tarihli kayıt
Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları H.
31.12.2015 tarihli kayıt
20.000,-
Komisyon Giderleri
Bankalar Hesabı
500,20.500,-
Gelir Tahakkukları Hesabı
Faiz Gelirleri Hesabı
1.600,1.600,-
S.8. “E” İşletmesi’nin 31.12.2015 tarihinde cüzdanında; 16.000,-TL’lik bonosu, 4.000,-TL’lik poliçesi ve 8.000,-TL’lik protestolu senedi
bulunmaktadır. Senetlerden ilgili olanların vadesi 20.07.2016 tarihidir. Hiçbir senet üzerinde faiz oranı yer almamaktadır. Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasının ilan ettiği iskonto oranı %20’dir. İstenen: Bir ayı 30 gün kabul ederek 31.12.2015 tarihindeki reeskont kaydı ile
01.01.2016 tarihindeki reeskont iptal kaydını gösteriniz. (8)
31.12.2015 tarihli kayıt
Reeskont Faiz Giderleri Hesabı
01.01.2016 tarihli kayıt
2.000,-
Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı
Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı
2.000,-
2.000,-
Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı
2.000,-
S.9. ‘E’ İşletmesi’nin, 50.000,-TL tutarındaki senetsiz alacağı 01.12.2015 tarihinde dava konusu yapılarak; bu alacağın 0,80’i oranında
31.12.2015 tarihinde karşılık ayrılmıştır. 15.02.2016 tarihinde alacağın 20.000,-TL’lik kısmı peşin olarak tahsil edilmiş; kalan kısmı 28.02.2016
tarihinde değersiz hale gelmiştir. İstenen: 15.02.2016 ve 28.02.2016 tarihli kayıtları (bir veya iki madde) gösteriniz. (8)
15.02.2016 tarihli kayıt
Kasa Hesabı
Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı
Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı
28.02.2016 tarihli kayıt
20.000,20.000,-
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı H.
Önceki Dönem Gider ve Zararları H.
Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı
24.000,6.000,30.000,-
VEYA
16.000,16.000,-
Önceki Dönem Gider ve
Zararları Hesabı
Şüpheli Ticari Alacaklar
Karşılığı Hesabı
30.000,-
Şüpheli Ticari Alacaklar H.
30.000,-
24.000,-
Konusu Kalmayan
Karşılıklar H.
24.000,-
S.10. “E” İşletmesi’nin 31.12.2015 tarihli genel geçici sağlamasında bazı hesapların görünümü aşağıdaki gibidir:
TUTARLAR
Hesap Adı
Borç
KALANLAR
Alacak
BANKALAR HESABI
20.000,-
ALACAK SENETLERİ (30.000 USD)
90.000,-
12.000,-
Borç
Alacak
8.000,90.000,-
a) Bankada kalan paraya 0,05 oranında faiz tahakkuk ettiği ve bu tutardan 0,15 gelir vergisi kesildikten sonra kalanın hesaba geçildiği
anlaşılmaktadır. Gerekli kaydı yapınız. (4)
b) Alacak senetleri 31.12.2015 tarihi itibariyle değerlenecektir. İlgili tarihte döviz alış kuru 2,95 TL; efektif alış kuru ise 2,98 TL’dir. Gerekli
kaydı yapınız. (4)
31.12.2015 tarihli kayıt (cevap a)
Bankalar Hesabı
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı
Faiz Gelirleri Hesabı
31.12.2015 tarihli kayıt (cevap b)
340,-
Yurtdışı Satışlar Hesabı
60,400,-
Alacak Senetleri Hesabı
1.500,1.500,-
3/4
S.11. "E” İşletmesi’nin, 2015 yılına ait “A” malına ilişkin stok bilgileri aşağıdaki gibidir.
“A” Malı Stok Kartı
GİREN
Fiyat
ÇIKAN
Fiyat
KALAN
Fiyat
Tutar
Tarih
Açıklama
01 Ocak
Alış
50
200,-
10.000,-
50
200,-
10.000,-
15 Ocak
Alış
40
250,-
10.000,-
50
40
200,250,-
10.000,10.000,-
15 Mart
Satış
45
200,-
9.000,-
10 Haziran
Alış
45
20
200,270,-
9.000,5.400,-
15 Ağustos
Satış
5.400,2.000,-
35
200,-
7.000,-
31 Aralık
Dönemsonu
18.400,(STMM)
35
Miktar
Tutar
Miktar
40
5
45
20
270,-
Miktar
10.000,1.000,-
5.400,20
10
30
110
250,200,-
Tutar
25.400,-
270,200,-
75
7.000,(DSMM)
İstenenler:
a. “E” İşletmesi’nin çeşitli tarihlerde satılan ticari mallarının maliyeti (STMM) ile dönem sonu kalan mallarının maliyetini (DSMM), LIFO (Son
Giren İlk Çıkar) yöntemini kullanarak yukarıdaki stok kartı üzerinde çıkan ve kalan şeklinde gösteriniz. (10)
b. “E” İşletmesi, 15.03.2015 tarihindeki mal satışını, %20 kârlı ve peşin olarak yaptığına göre; bu tarihte yapılması gereken kayıtları gösteriniz
(Katma Değer Vergisi oranını gerekli yerde %18 olarak dikkate alınız). (4)
15.03.2015 tarihli kayıt (satış)
Kasa Hesabı
15.03.2015 tarihli kayıt (maliyet)
15.576,-
Yurtiçi Satışlar Hesabı
Hesaplanan KDV Hesabı
Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı
13.200,-
11.000,-
Ticari Mallar Hesabı
2.376,-
11.000,-
HESAP PLANI
100 Kasa
135 Personelden Alacaklar
632 Genel Yönetim Giderleri (-)
102 Bankalar
153 Ticari Mallar
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar
108 Diğer Hazır Değerler
180 Gelecek Aylara ait Giderler
645 Menkul Kıymet Satış Karları
110 Hisse Senetleri
181 Gelir Tahakkukları
646 Kambiyo Karları
111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları
193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
647 Reeskont Faiz Gelirleri
119 Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları
653 Komisyon Giderleri (-)
120 Alıcılar
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
654 Karşılık Giderleri (-)
121 Alacak Senetleri
300 Banka Kredileri
655 Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)
397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları
656 Kambiyo Zararları (-)
128 Şüpheli Ticari Alacaklar
600 Yurtiçi Satışlar
657 Reeskont Faiz Giderleri (-)
129 Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)
601 Yurtdışı Satışlar
681 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
131 Ortaklardan Alacaklar
621 STMM (-)
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
4/4