Sayfa: 1

Transkript

Sayfa: 1
Garzan Baraj›’nda çal›flmalar tam h›z
Yap m Fernas taraf ndan stlenilen Garzan Baraj nda Hidro Elektrik Santralinin de in aat na ba lan yor
MUZAFFER NASIRO⁄LU ‘BATMAN’A
YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK’
NCEK‹ gün Batman'a gelen Fernas
flallah çok k›sa sürede bunlar› kamuoyuyÖfiirketler toplulu¤u Yönetim Kurulu la paylaflaca¤›z. Ön araflt›rmalar›m›z
ARZAN Baraj›n›n ‹nflaat çal›flmas›
a¤›r k›fl flartlar›na ra¤men devam
ederken, bir yandan da Çin'den getirilen enerji tribünlerde Baraja ulaflt›. Çin'den
getirilen Tribünlerin 2. k›sm›n›n önümüzdeki
haftalarda gelece¤i de belirtildi. Yap ifllet
G
Baflkan› Muzaffer Nas›ro¤lu Baraj›n son
durumuyla ilgili incelemelerde bulunarak,
flantiye Müdürlerinden bilgiler ald›. Nas›ro¤lu yapt›¤› aç›klamada “Fernas olarak
Baflta 27 ayr› noktada flantiyelerimiz var.
Bunlar›n 7’si yurtd›fl›nda bulunuyor. Her
geçen gün yat›r›mlar›m›z ve çal›flma alan›m›z art›yor. Batman için de güzel yat›r›mlar›m›z var. Alç› Plaka Fabrikas›n›n makine
aksam› Çin'den geliyor. Makinelerin ilk bölümü gelirken, ikinci bölümünün ise 17
Ocakta gelmesini bekliyoruz. Montaj çal›flmalar› tamamen Çinli teknik elemanlar taraf›ndan yap›lacak. Bu y›l›n 5. ay›nda hizmete almay› hedefliyoruz. 100 iflçinin istihdam edilece¤i fabrikada y›ll›k 10 Milyon
Metreküp alç› plaka üretimi yap›lacak.
Ürünlerimizi baflta yurt içi olmak üzere
yurt d›fl›na da ‹hracat yapaca¤›z. Batman'la ilgili yeni yat›r›mlar›m›zda var. ‹n-
devret modeliyle yap›lan barajda havalar›n
düzelmesiyle birlikte ana gövde inflaat›na
bafllanacak. 200 iflçinin çal›flt›¤› Garzan baraj›n›n 2011 y›l›n›n ilk 6 ay›nda tamamlanmas› hedefleniyor. Garzan baraj›n›n y›lda
210 Milyon Kwh enerji üretmesi bekleniyor.
devam ediyor.” Dedi. Muzaffer Nas›ro¤lu, “Batman'› çok sevdiklerini, bir
ayaklar›n›n Ankara'da di¤er ayaklar›n›n Batman'da oldu¤unu ve üretime
yönelik yat›r›mlar›n› ilk tercih
olarak kendi memleketlerinde
yapt›klar›n›, yap›lacak yat›r›mlarla Batman’›n bölgenin
cazibe merkezi haline gelece¤ini” söyleyerek; Batman Üniversitesine kazand›racaklar› Fakülte binas›yla ilgili çal›flmalar›n da
bafllad›¤›n› vurgulad›. Nas›ro¤lu, Üniversite yoluMuzaffer Nas ro lu
nun yap›lmas›ndan sonFernas irketler Toplulu u
ra yo¤un bir flekilde FaY netim Kurulu Ba kan
külte binas› inflaat›n› sürdüreceklerini de ayr›ca
vurgulad›.
Ba ms z Siyasi Gazete
Batman Postas›
● YIL: 20 ● SAYI: 6128 ● PAZAR HAR
HER G N
● F YATI: 50 Y.Kr .
IKAR
● 07 OCAK 2010 PER EMBE
www.batmanpostasigazetesi.com
Tekel iflçilerinden
AK Parti'ye k›rm›z› kart
● YAVUZ Selim Mahallesinde meydana gelen
kazada evlerinin 3 kat›nda bulunan balkonunda
su bidonunu almak isterken aniden dengesini
kaybeden 8 yafl›ndaki ‹dris Yoksun adl› çocuk
bir anda afla¤› düfltü. 3 kat›n balkonunda almak
istedi¤i su bidonuyla birlikte sert beton zeminine çak›lan çocuk vücudunun çeflitli yerlerinden
yaraland›. Yak›nlar› taraf›ndan Batman Bölge
Devlet Hastanesi acil servisine kald›r›lan Küçük
‹dris, burada yap›lan ilk müdahalenin ard›ndan
yo¤un bak›mda tedavi alt›na al›nd›.
Tekel iflçilerinin, özellefltirmeye karfl› mücadelesi devam ediyor. Batman'da Tekel'in
özellefltirmesine karfl› ç›kan iflçiler AK Parti ‹l Baflkanl›¤›'na kadar yürüdü. Parti
binas› önünde bas›n aç›klamas› yapan iflçiler AK Parti'ye k›rm›z› kart gösterdi.
ATMAN Tekel Yaprak Tütün ‹flletmesi
önünde toplanan Tekel iflçileri, ellerinde k›rm›z› kartlarla, düdük çalarak AK Parti Batman ‹l Baflkanl›¤›na kadar yürüdü. Yürüyüfl boyunca
“Afl, ek mek, ifl yoksa bar›flta yok”, “Susma sustukça s›ra gelecek”, “Hükümet istifa”, “Direne direne
kazanaca¤›z”, “Y›lg›nl›k yok direnifl var”, “Ölmek
var, dönmek yok!” fleklinde slogan atarak parti binas›na kadar gelen iflçiler hükümetten iflçilerin sesine
kulak vermesini istedi.Polisin bina çevresinde alm›fl
oldu¤u genifl güvenlik önlemleri alt›nda yap›lan bas›n
aç›klamas› öncesi Kesk ad›na söz alan E¤itim Sen
Batman fiube Baflkan› Selim Aratemur, iflçilerin eylemlerini desteklediklerini ve sonuna kadar yanlar›nda olduklar›n› ifade etti. Daha sonra bas›n aç›klamas›n› okuyan Tek G›da ‹fl Sendikas› Batman E¤itim
sekreteri fiükrü Seçkin, y›llard›r hükümetlerin kamu
kurum ve kurulufllar›n› özellefltirme ad› alt›nda sermaye ve özel sektöre peflkefl çekti¤ini ileri sürdü.AKP
Yavuz Selim Mahallesinde
8 yafl›ndaki çocuk evin balkonundan
düflerek a¤›r flekilde yaraland›.
B
Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla fiube Müdürlü¤ü
ekipleri yapt›klar› operasyonda, 6 tabanca,
1 pompal› tüfek ve çok say›da mermi ele geçirdi
● Batman ‹l Emniyet Müdürlü¤ü Kaçakç›l›k ve Organize Suçlarla Mücadele fiube Müdürlü¤ümüz silah ve mühimmat kaçakç›l›¤› yapan flah›slar›n ikametlerine yapt›¤› operasyonda 6 tabanca, 1 ruhsats›z pompal› tüfek, 46 adet tabanca fifle¤i ve
32 adet tüfek fifle¤i ele geçirildi.Silah operasyonunda göz alt›na al›nan 4 kifli ç›kar›ld›klar›
mahkemece tutukland›.
d ö neminde
de
Türkiye'nin
en kar eden
kurulufllar›n
birer birer
sat›ld›¤›n› belirten Seçkin, amac›n bütün kamu hizmetlerini piyasalaflt›rmaya yönelik oldu¤unu savundu.
Seçkin aç›klamada flunlar› ifade etti: “Buradan bir kez
daha hükümete sesleniyoruz. Bize bir lütuf gibi gösterdi¤iniz 4-C esas›nda bir haklar›m›z›n garb›d›r. Çoluk çocu¤umuzun gelece¤inin elinden al›nmas›d›r.
Lütfen bu yanl›fltan vazgeçin. Hakk›m›z› iade edin”.
Bas›n aç›klamas›n›n ard›n AK Parti ‹l binas› önüne
k›rm›z› kart b›rakan iflçiler sessizce da¤›ld›.
Kaza geçiren M. fierif Dinç'in
durumu iyiye gidiyor
3 Aral k 2009 tarihinde Konya karayolunda talihsiz bir kaza ge iren ve a r yaralanan adam Ahmet Din ye eni
ile adam Mehmet ve Emin Din ’in karde i M. erif Din ve Mehmet Kaban’ n durumlar n n iyiye gitti i bildirildi.
Talihsiz kazadan hemen sonra Konya Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesine
kald›r›larak burada ameliyata al›nan M. fierif Dinç önceki gün Batman'a getirilerek,
Yaflam Hastanesi'nde tedavi alt›na al›nd›.
AL‹HS‹Z kazadan hemen sonra Konya
Selçuk Üniversitesi Meram T›p Fakültesine kald›r›larak burada ameliyata al›nan M.
fierif Dinç önceki gün Batman'a getirilerek,
Yaflam Hastanesi'nde tedavi alt›na al›nd›. Konya Meram T›p Fakültesi'nde bir ay boyunca tedavi alt›na al›nan ve bir dizi ameliyat geçiren
M. fierif Dinç ile Mehmet Kaban'›n tedavileri
boyunca Meram T›p Fakültesi doktor ve personellerine, ayr›ca Konya'da bulunan ‹fladam›
Ahmet Y›lmaz'a ve kendilerini yaln›z b›rakmayan ve ac›lar›n› paylaflan Konya'da görevli tüm
bürokratlara flükranlar›n› sunan Dinç ailesi ayr›ca ac›lar›n› paylaflan tüm Batmanl›lara, Yaflam
Hastanesi’ne gelerek veya telefon açarak, geçmiflolsun dileklerinde bulunan ifladam› bürokrat
ve Batman halk›na sonsuz teflekkürlerini sundular. Bundan böyle 6 Ay tedavi görecek olan
M. fierif Dinç ile ayr›ca ayn› kazada yaralanan
Mehmet Kaban'a Batman Postas› olarak geçmiflolsun dileklerimizi sunar acil flifalar dileriz.
● 17 Aral›k 2009 tarihinde Yüksekö¤retim
Kurulu Baflkanl›¤› Karar›yla Batman Üniversitesi'ne atamas› yap›lan Prof. Dr. Giray Topal,
4 Ocak itibariyle Batman Üniversitesi Teknik
E¤itim Fakültesi Dekan› olarak görevine bafllad›. 17 Aral›k 2009 tarihinde Yüksekö¤retim
Kurulu Baflkanl›¤› Karar›yla Batman Üniversitesi'ne atamas› yap›lan Prof.Dr.Giray Topal, 4
Ocak itibariyle Batman Üniversitesi Teknik
E¤itim Fakültesi Dekan› olarak görevine bafllad›. Dicle Üniversitesi Z.G. E¤itim Fakültesinde 1985-2009 y›llar› aras›nda Ö¤retim Üyesi
görev yapan Prof. Dr. Giray Topal Yüksekö¤retim Kurulu Baflkanl›¤› Karar›yla bundan sonra Batman Üniversitesi Teknik E¤itim Fakültesi Dekan› olarak görev yapacak.
Selin
vurdu¤u
köyde
inceleme
T
Vali Ahmet Turhan sa¤anak ya¤›fl nedeniyle 16 evin sel
sular› alt›nda kald›¤› Kozluk ilçesine ba¤l› Akçak›flla
köyü Dutluca mezras›nda incelemelerde bulundu
● KOZLUK Baraj›n›n taflmas› sonucu Akçakale köyü dutluca mezras›nda 16 ev sular alt›nda kald›.Büyük
hasar›n olufltu¤u köyde can kayb›
yaflanmad›. Sel sular› alt›nda kalan
evler tamamen çamura batarken, evlerdeki eflyalar›n tümü kullan›lamaz
hale geldi. Büyük hasar›n olufltu¤u
dutluca mezras›ndaki zarar ziyan›
görmek için mezraya giden Vali Ahmet Turhan mezray› gezerek incelemelerde bulundu. Beraberinde, Jandarma Alay Komutan› Albay Sad›k
Köro¤lu, ‹l Özel ‹dare Genel sekreteri H.Yusuf Karatoprak, Kozluk Kaymakam› ‹skender Yönden ve il Sivil
Savunma Müdürü Eflref Ar›ç ile birlikte sel sular› alt›nda kalan evleri gezen Vali Turhan köylülere geçmifl olsun dileklerinde bulundu.köylülerin
ma¤duriyetinin giderilmesi için gereken çal›flmalar›n yap›laca¤›n› aç›klayan Vali Turhan, 5 bin TL yard›m
yap›laca¤›n› belirtti¤i köylülere kozlukta 1 y›ll›k kiralar›n› karfl›layarak geçici ikamet sa¤layacaklar›n› söyledi.

Benzer belgeler

Araç zulas›ndan kaçak sigara ç›kt› Batman Emniyet Müdürlü¤ü

Araç zulas›ndan kaçak sigara ç›kt› Batman Emniyet Müdürlü¤ü att›. Sanat Soka¤›nda toplanan kalabal›¤a hitaben Konuflma yapan ve Sözlerine Say›n Öcalan diyerek bafllayan DTP Genel efl Baflkan› Emine Ayna; “Say›n Öcalan demokratik Cumhuriyet olmal› diyor, kad...

Detaylı

Posta 2010 (Page 1)

Posta 2010 (Page 1) ● Referanduma ilgili kararlar›ndan vazgeçmeyeceklerini ifade eden BDP Grup Baflkanvekili Bengi Y›ld›z, “Kürtlerin rengi kendini belli edecektir. Kürtleri yok sayan, içinde kal›c› bar›fla dair bir e...

Detaylı

Posta 2010 (Page 1)

Posta 2010 (Page 1) olarak kendi memleketlerinde yapt›klar›n›, yap›lacak yat›r›mlarla Batman’›n bölgenin cazibe merkezi haline gelece¤ini” söyleyerek; Batman Üniversitesine kazand›racaklar› Fakülte binas›yla ilgili ça...

Detaylı

Posta 2010 (Page 1)

Posta 2010 (Page 1) aras›nda topra¤a verilirken, Jandarma ekipleri, cinayeti iflleyen kifli veya kiflileri yakalama çal›flmas› bafllatt›.

Detaylı

posta 2011 (Page 1)

posta 2011 (Page 1) plaket töreni önceki akflam TPAO Genel Müdürlü¤ü Misafirhanesi’nde yap›ld›. Güneydo¤u Bölgesi’nin sorunlar›na duyarl›l›k gösterip çözüm çabalar›na katk›da bulunan Siyasetçi, Bürokrat, ifladam›, aka...

Detaylı