RAKAMLARLA ŞARAP

Transkript

RAKAMLARLA ŞARAP
RAKAMLARLA ŞARAP
1. Pazarın Durumu
İspanyol şarap sektörü gerek yarattığı ekonomik değer, gerek sağladığı istihdam ve gerekse çevrenin korunmasında üstlendiği rol
nedeni ile büyük bir önem taşımaktadır.
İspanya, bağcılığa ayrılmış 1,16 milyon hektar tarım arazisi ile Avrupa Birliği'nin ve dünyanın en geniş bağlarına sahip ve şarapçılık
geleneği Roma dönemine kadar uzanan bir ülkedir (bu arazilerin %97,4’ü şarap yapımında kullanılan üzüm, %2’si yemeklik üzüm,
%0,3 kuru üzüm ve %0,3 diğer gıda ürünleri için kullanılan üzüm tarımı için kullanılmaktadır) ( AB içinde bağcılık için ayrılmış toplam
alanın %30’unu ve dünyada bağcılık için kullanılan toprakların %15’ini temsili etmektedir, İspanya’dan sonra ise her birisi yaklaşık
%22 ile Fransa ve İtalya gelmektedir). Üzüm bağları, buğday ve zeytinden sonra en büyük üçüncü tarım alanlarını meydana
getirmektedir.
Uluslararası Bağ ve Şarap Organizasyonu verilerine göre topluluk toplam bağları (27 üye ülkede) yılda 40 bin hektar azalarak, 2000
yılında 4.121.000 hektarken 2007 yılında 3.844.000 hektara gerilemiştir. Bu süreç, bağların yeniden yapılandırılması ve Avrupa ve
dünyada 2004 yılındaki yüksek miktardaki üretim nedeni ile kendisini bölge ve şarap tiplerinde farklı şekilde hissettiren bağcılık
konusundaki krizin etkisinin bir sonucudur. Avrupa Topluluğundaki bağların azalması bir kez daha dünyanın geri kalan bölgelerinde
bu gibi alanların artışı ile karşılanmaktadır. Bağların sayısı Türkiye’de azalmaktadır (özellikle yemeklik üzüm bağları) ve Çin’de ise
sabittir. Güney Amerika ve Okyanusya’da 2007 yılında yaklaşık 27.000 hektar artmıştır.
DÜNYADAKİ BAĞ ALANLARI (bin hektar)
İspanya
2004
2005
2006*
2007** Dünya toplamı %
1.200
1.180
1.174
1.169
14,8
Fransa
889
894
887
867
11,0
İtalya
849
842
843
840
10,6
3.450
3.433
3.419
3.394
43,0
3.880
3.844
48,7
Çin
460
485
490
490
6,2
Birleşik Devletler
398
399
406
409
5,2
Arjantin
213
219
223
230
2,9
Şili
189
193
195
197
2,5
Avustralya
164
167
169
174
2,2
7.899
7.928
7.908
7.899
100
AB toplamı (15)
AB toplamı (27)
Dünya Toplamı
* Geçici
** Tahmini
Kaynak: Uluslararası Bağ ve Şarap Organizasyonu
Dünya Üretimi
Uluslararası Bağ ve Şarap Organizasyonu, dünya şarap üretiminin (üzüm suyu ve şıra hariç), iki yıl peş peşe gelen meydana gelen
üretim artışından sonra 2007 yılında 2006 yılına göre %5,7 ila % 8.2 arası bir azalma yaşayarak 263,1 ve 270,3 milyon hektolitre
arasında gerçekleşebileceğini tahmin etmektedir. 2001 ve 2003 yıllarında da benzer bir üretim gerçekleşmiştir, son 15 yılın özellikle
Avrupa Birliği içindeki en düşük üretim seviyelerinden birisi olarak kabul edilmektedir ve diğer ülkelerdeki üretim artışı ile yeteri kadar
karşılanmamıştır.
www.winesfromspain.com
Sayfa 1
Avrupa Birliği dışında, önceki yıllara göre net bir düşüş yaşayan Avustralya hariç olmak üzere (4,7 milyon hektolitre veya % 32 daha
az üretim), dünyanın diğer ülkelerinde bu üretim bir önceki yıla göre ya artmış, ya da yüksek seviyedeki yerini muhafaza etmiştir.
Üretim, Birleşik Devletlerde 2006 yılına göre 400.000 hektolitre artmış ve Güney Afrika ve Yeni Zelanda’da 2006 yılında zaten yüksek
olan rakamlarda da artış kaydedilmiştir ve bunlar önemli seviyelerdir. Brezilya, bir önceki yıla göre %41 artış ile 3,3 milyon hektolitre
üretim gerçekleştirmiştir. Arjantin ve Şili’de, hafif düşüş yaşanmasına rağmen, yüksek üretim seviyeleri muhafaza edilmiştir.
DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ (bin hektolitre)
2004
2005
2006*
2007**
Fransa
57.386
52.004
52.276
45.400
17,0
İtalya
53.000
50.556
53.462
45.900
17,2
42.988
34.750
38.173
34.700
13,0
184.201
164.647
178.362
161.772
66,9
22.888
19.621
20.000
7,5
15.222
15.396
15.046
5,6
6.301
7.886
8.449
8.227
3,1
13.810
14.301
14.298
9.620
3,6
300.000
282.800
286.600
266.700
100
İspanya
AB toplamı (25)
AB toplamı (27)
Birleşik Devletler
20.110
Arjantin
Şili
Avustralya
Dünya Toplamı
Dünya toplamı %
* Geçici
** Tahmini
Kaynak: Muhtelif kaynakları esas alan Uluslararası Bağ ve Şarap Organizasyonu tahminleri.
2007 yılında dünya şarap tüketiminin 235,3 ila 245,9 milyon hektolitre olduğunu varsayarsak, uzun bir gerileme döneminden sonra
tüketimde orta seviyede bir artış yaşandığını söyleyebiliriz. Avrupa’nın büyük üretici ve tüketici ülkelerinde ise düşüş eğilimi devam
etmektedir. Sadece Birleşik Krallık’ta, geçen seneki azalmaya rağmen 15 yıldır devam eden bir artış söz konusudur.
Birleşik Devletlerde ilerleme önemli bir hızla devam etmektedir. Okyanusya için de durum aynıdır. Arjantin ve Şili’de talep durumunu
istikrarlı bir şekilde devam etmekte, İsviçre’de ise talep azalmaktadır. Diğer ülkeler ile ilgili olarak (özellikle Çin hakkında) ön görülerde
bulunmaya yarayacak bilgi bulunmamaktadır.
Üretim ve tüketim arasındaki farkın bir sonucu olarak dünya şarap pazarı denge seviyesi, yine Uluslararası Bağ ve Şarap
Organizasyonu’nun tahminlerine göre, 2006 yılındaki 45,9 milyon hektolitre ve 2005 yılındaki 45,1 hektolitrenin oldukça altında olan
17,2 ila 35,1 milyon hektolitre arasındadır (tahmin yelpazesinin ortalaması 26,1 milyon hektolitredir).
AB-27 üretimi
Uluslararası Bağ ve Şarap Organizasyonu tarafından yayınlanan en son verilere göre 2007 yılında Avrupa Birliği şarap üretimi son
yıllardaki en düşük üretimlerden bir tanesi olarak nitelendirilebilir. Ön görülen üretim, şıra ve üzüm suyu hariç olmak üzere 148,6
milyon hektolitre seviyesindedir, yani 2006 yılındaki üretimden 16,6 milyon hektolitre daha azdır. Düşüşten en fazla etkilenen ülkeler
Portekiz (- % 23,49), İtalya (-%14,14), Fransa (-%13,15) ve İspanya (-%9,09) olmuş, Almanya’da (+ % 17,76) ve daha az olmak üzere
Avusturya, Bulgaristan,Macaristan ve Romanya’da da üretim artışı kaydedilmiştir.
Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre, Avrupa Birliği’ndeki üzüm şırası üretimi 170,4 milyon hektolitre seviyesinde gerçekleşmiştir ve
bu durum 2006 yılına göre %8,5 ve son beş yılın üretim ortalamasına göre %7 seviyesindeki bir azalmayı ifade etmektedir. Şarap
imalatına yönelik yapılan üretimin yaklaşık 162 milyon hektolitre olduğu tahmin edilmektedir (71 milyon hektolitre kalite şaraplar, 84
milyon hektolitre sofra şarapları ve 6 milyon hektolitre diğer şaraplar için olmak üzere).
Şarap tipine göre, Fransa, 14 milyon hektolitre üretim yapan İtalya ve 13,1 milyon hektolitre üretimi bulunan İspanya’nın önünde, 23,5
milyon hektolitre ile kalite şarap üretiminde başı çekmektedir. Yerel şaraplardan bahsedersek İtalya 15 milyon hektolitre, Fransa 12
www.winesfromspain.com
Sayfa 2
milyon hektolitre ve İspanya 2,5 milyon hektolitre üretim gerçekleştirmektedir. Ve son olarak sofra şarapları konusunda İspanya ve
İtalya sırası ile 18,9 ve 18 milyon hektolitre üretim ile ilk sırada yer almaktadırlar. Fransa ise 1,8 milyon hektolitre sofra şarabı
üretmektedir.
AB 2007 ÜRETİMİ
Milyon hektolitre
İtalya
Fransa
İspanya
Almanya
Portekiz
Romanya
Macaristan
Yunanistan
Avusturya
45,9 M
45,4 M
34,7 M
10,5 M
5,7 M
5,3 M
3,7 M
3,5 M
2,6 M
Kaynak: Uluslararası Bağ ve Şarap Organizasyonu
İspanyol Üretimi
İspanyol Tarım Garantisi Fonu (FEGA) verilerine göre İspanya’daki şarap üretimi 2007 yılında 34,3 milyon hektolitre seviyesine
ulaşmıştır. Bu miktara 5,5 milyon hektolitre şıra üretimini de ilave etmek gerekir. Bu 34,3 milyon hektolitrenin 18,5 milyon hektolitresi
sofra şaraplarına, 2,5 milyon hektolitresi coğrafi bölgelere göre sınıflandırılan sofra şaraplarına ve 13,2 milyon hektolitresi ise Menşei
işareti olan kalite şaraplara karşılık gelmektedir.
Bu şekilde, toplam şarap miktarının neredeyse 21,16 milyon hektolitrelik kısmı sofra şarapları üretimi (toplam şarap üretiminin
%53,3’ü) için kullanılmıştır ve 2006 yılı kampanyası üretim hacmine göre %13 oranında bir azalmayı ifade etmektedir. Düşüş özellikle
coğrafi ismi bulunmayan şaraplarda meydana gelmiştir (bir önceki kampanyaya göre -%14,5); coğrafi işaretli şaraplar ise seviyelerini
muhafaza etmişlerdir.
34,3 milyon hektolitre şaraptan 13,2 milyon hektolitresi herhangi bir menşei işareti bulunan kalite şaraplardır ve toplam şarap
üretiminin %33,1’ini temsil etmektedir ve bu oranda geçen yıla göre %2,3´lük bir azalma söz konusudur.
Renk olarak toplam üretimin nerdeyse %56,1'i yani 19,2 milyon hektolitresi kırmızı ve roze şarap, %44’ü yani 15,06 milyon hektolitresi
ise beyaz şaraptır. Kırmızı şarap üretimi %3.07 oranında azalmış ve beyaz şarap üretimi ise %16,12 oranında artmıştır.
Coğrafi dağılımı ile ilgili olarak Castilla-La Mancha bölgesi, 2006 yılındaki 17,7 milyon hektolitre üretime karşılık 2007 yılında
16.185.297 hektolitre üretim ile bir önceki yıla göre %13,8 gibi büyük bir düşüş yaşamış olmasına rağmen, toplam üretimin %47,3’ü ile
en yüksek üretimini gerçekleştiren bölgedir. Bu miktarın 12,64 milyon hektolitresi sofra şarabı, 1,7 milyon hektolitresi coğrafi işartli
sofra şarabı ve 1,85 milyon hektolitresi menşei işaretli olmak üzere yakın miktarlarda üretilen kırmızı/roze ve beyaz şaraplardır.
Katalunya, 2,9 milyon hektolitresi kalite şarap olmak üzere (bir önceki yıla göre -%15,7) ülke üretiminin % 9,8’ini temsil eden 3,36
milyon hektolitre şarap üretimi ile ikinci durumdaki Otonom Bölgedir. Bu bölgede, beyaz şarap üretimi kırmızı şarap üretiminin iki
mislidir.
Ekstremadura, 2,6 milyon hektolitre ile en büyük 3. şarap üreticisi Bölgedir. 96.543 hektolitre menşei işaretli şarap, 200.000 hektolitre
coğrafi işaretli sofra şarabı ve kalanı da sofra şaraplarıdır. Bu bölgede de beyaz şarap üretimi kırmızı şarap üretiminin üzerindedir.
La Rioja toplam ülke şarap üretiminin yaklaşık %7’sine karşılık gelen ve bir önceki kampanyaya göre %12,3 oranında bir artışla 2,38
milyon hektolitre ile dördüncü sırada yer almaktadır ve bu üretimin 2 milyon hektolitreden fazlası menşei işaretli kalite şaraptır.
www.winesfromspain.com
Sayfa 3
Valensiya bölgesi, 2006 yılına göre %1,77 oranında bir azalma ile 1,15 milyon hektolitresi kalite şarap olmak üzere 2,2 milyon
hektolitre şarap üretimi gerçekleştirmiştir ve bu miktar ülke toplam üretiminin %6,5’ini temsil etmektedir. Kalan miktar ise sofra
şarabıdır.
Endülüs, şarap üreticisi Otonom Bölgeler arasında, bir önceki kampanya dönemine göre %9,7 artış ile ve 998.123 hektolitresi kalite
şarap olmak üzere yaklaşık 1,6 milyon hektolitre ile altıncı sıradadır ve yerel üretimin %4,6’sını temsil etmektedir.
Aragón, bir önceki kampanya dönemine göre %4,1 artış ile 1,52 milyon hektolitre ile Endülüs’ün ardından gelmektedir ve ülke toplam
üretiminin %4,4’ünü temsil etmektedir.
Bu şehri daha küçük Otonom Bölgeler olan Kastilya ve León (%3,9), Murcia (%2,7), Navarra (%2,7), Bask Bölgesi (%1,8) ve Galiçya
(%0,9) ve daha düşük yüzdeler ile diğer bölgeler izlemektedir.
Şarap endüstrisi 2006 yılında 22.863 kişiye istihdam sağlamıştır ve bu rakam gıda endüstrisindeki toplam istihdamın %5,98’ini temsil
etmektedir. Yine bu yılda şarapçılık şirketlerinin satışları 5 milyar 319 milyon euro seviyesinde gerçekleşmiştir ve bu rakam sektör
toplam satışlarının %6,76’sını temsil etmektedir. Hakkında bilgi sahibi olunan son yıl olan 2005 yılında şarapçılık sektöründeki şirket
sayısı 3991di ve bu rakam gıda şirketlerinin %12,40’ını temsil etmekte ve ekmek, pasta ve kuru pasta ile et endüstrisinden sonra
üçüncü sırada yer almaktaydı. Şarapçılık sektörü İspanyol GSMH’nın %1’ini gerçekleştirmektedir.
İspanya’nın coğrafi durumu, iklim değişiklikleri ve toprak çeşitliliği, yarımadayı çok farklı özelliklerde şarap üretilmesi için imtiyazlı bir
yer haline getirmektedir. Her ne kadar yarısına yakını dünyada en fazla alanda bağcılık tarımı yapılan bölge olan Kastilya La
Mancha’da bulunsa da (540.000 hektar) ülkeyi meydana getiren 17 Otonom Bölgenin tamamında üzüm bağları bulunmaktadır. Bu
bölgeyi Ekstremadura (yaklaşık 100.000 hektar), Kastilya ve León, Valensiya, Katalunya, Aragón, Murcia, Endülüs ve Rioja
izlemektedir. Buna rağmen, oran olarak en fazla arazisini bağcılığa ayıran bölge Rioja Otonom Bölgesidir. İspanya’da işlenen tarım
arazisi ortalaması, muhtelif bölgeler arasında farklılıklar göstermekle beraber 3,34 hektardır; işlenen en küçük araziler Galiçya’da en
büyükleri ise Murcia’da bulunmaktadır.
Bu tarıma ayrılan toprakların yaklaşık %60’ı Belirli bir Bölgede Üretilen Kalite Şarap olarak Menşei İşareti ile tescil edilmiştir ve bu
alanlar sofra şarabı üretilen alanların aleyhine bir büyüme eğilimi göstermektedir.
İspanya’da 73 adet belirli bir bölgede üretilen kalite şarap üretim bölgesi bulunmaktadır ve bunların 5 tanesi Kalite şarap, 4 tanesi
belirli Bölge Şarabı ve kalanı ise Menşei işaretli Şarap bölgeleridir ve Avrupa üretim modeli takip ederek üretilen miktar, şarapçılık
uygulamaları ve her bir bölgede üretilen şarabın kalitesi konusunda çok sıkı bir kontrol uygulanmaktadır. İlk izin verilen işaretler
1932 yılına kadar gitmektedir ve aşağıda belirtilmişlerdir: Jerez-Xères-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Málaga,
Montilla-Moriles, Rioja, Tarragona, Priorato, Alella, Utiel Requena, Valensiya, Alicante, Ribeiro, Cariñena, Penedés, Condado de
Huelva, Valdepeñas, La Mancha, Navarra y Rueda.
Öte yandan İspanya Toprağı Şarapları mansiyonuna hak kazanan 42 sınıf sofra şarabı bulunmaktadır.
Cantabria ve Santander hariç bütüm otonom Bölgelerde bir Menşei İşareti bulunmaktadır ve La Rioja, Bask Bölgesi, Navarra veya
Katalunya gibi bölgelerde üretilen neredeyse bütün şaraplar belirli bölgelerde üretilen kalite şarap niteliğindedir yani bir İşaret
koruması altında bulunmaktadır.
Bütün şarap üretiminin %54,1’i sofra şarabı, %7,54’ü coğrafi işaretli sofra şarabı ve %38,36’sı belirli bir bölgede üretilen kalite
şaraplardır. Üzüm çeşitliliğinden bahsedersek, özellikle Kastilya La Mancha, Ekstremadura, Endülüs ve Katalunya Otonom Bölgeleri
olmak üzere bağların %61,5’inde beyaz üzüm üretilmektedir. Endülüs ve Katalunya otonom Bölgelerinde bu tip üzümler likör şarabı
ve kav üretimi amacı ile kullanılmaktadır. Son hasatta üretilen şarapların %56,04’ü kırmızı ve roze ve %43,96’sı beyaz şarap
olacaktır.
İspanya’da en yaygın üzüm çeşitleri, tarımdaki ağırlıklarına göre Airén, Tempranillo, Bobal, Garnacha Tinta, Monastrell, Pardina,
Macabeo ve Palomino çeşidi üzümlerdir. Bu çeşitlerden Tempranillo, Bobal, Garnacha Tinta ve Monastrell kırmızı şarapları ve diğer
beyaz şaraplar üretilmektedir.
www.winesfromspain.com
Sayfa 4
2. Şirket Yapısı
Bu sektörün önde gelen özelliği içinde bulunduğu önemli güncelleme ve yenileme sürecidir. 2000 yılından beri dönüşüm ve yeniden
yapılanmayı konu olan alan 102.000 hektardan fazladır ve yaklaşık 650 milyon euroluk bir yatırım söz konusudur.
100 milyondan fazla ciroya sahip önden gelen şirketler şunlardır: J. García Carrión, S.A.; Grupo Freixenet, S.A.; Grupo Osborne
S.A.; Arco Bodegas Unidas, S.A.; Codorniú, S.A.; Domecq Wines España, S.A.(Domecq Bodegas Grubu); Grupo Miguel Torres,
S.A.; ve Félix Solís, S.A.
Sektörde, küçük şarap imalathaneleri ile talebi çeşitlendirmek amacı ile muhtelif üretim bölgelerinde şarap imalathaneleri bulunan
büyük şirketlerden meydana gelen kooperatifler bulunmaktadır. Bütün üretim süreci boyunca kaliteyi kontrol etmek için bir çok şarap
imalathanesi, hammadde kalitesini güvence altına almak amacı ile bağlarını genişletti veya yeni bağlar satın aldı. Yeni şarap
imalathaneleri inşası ve tesis ve ekipmanların iyileştirilmesi ve çok daha geniş bir kalite şarap yelpazesi sunabilmek için farklı
eskitme tekniklerinin kullanılması için yapılan yatırım da önemli seviyelerdedir. Bu anlamda yeni tüketicinin damak tadına daha
uygun şaraplar üretmek amacı ile yeni üzüm çeşitleri kullanan ile üretim tecrübeleri olan ve otoklonlu üzüm kullanan bir çok şarap
imalathanesinin faaliyetlerinin ve yeniliklerinin altını çizmek gerekir. Şarapçılık şirketlerinin üretim kapasitelerinin oluşturulması ve
geliştirilmesi için yaptıkları ve devam eden yatırımların miktarı 1 milyar 200 milyon euro seviyesindedir.
Bu modernizasyon süreci, aralarında Domecq’in yeni imalathanesi, Bodegas Ysios (Santiago Calatrava’ya sipariş edilen) veya
CVNE’nin şarap imalathanesi (Philippe Mazières tarafından tasarlanmış), projesi Frank O. Gehry tarafından yapılan Marqués de
Riscal şarap imalathanesi veya Rafael Moneo tarafından yapılan Chivite Şarap İmalathaneleri için tasarlanan yeni Señora de
Arinzano şarap imalathanesi gibi dünya çapında tanınmış mimarlara sipariş edilen şarap imalathanelerinin inşaat faaliyetlerini de
kapsamaktadır.
Sektör her seviyede büyük bir dinamizm göstermektedir. Sektördeki merkezileşme süreçleri de devam etmektedir. İlk beş grup
nerdeyse %28 oranında bir pazar payına sahiptir. İlk iki operatöre yapılan yabancı sermaye girişi de önemli boyuttadır.
3. İhracat
Dünya İhracatı
Bu sektörde dünyadaki ticaret hacmi gittikçe daha önemli hale gelmektedir. 81-85 arasındaki beş yıllık 49,5 milyon hektolitrelik üretim
seviyesinden 2007 yılında 91,3 milyon hektolitrelik bir üretim seviyesine ulaşılmıştır.
Uluslar arası Bağ ve Şarap Organizasyonu tarafından bütün ülkelerin yaptığı ihracatın toplamı olarak kabul edilen (ve haklarında bilgi
bulunan ülkelerin dünya ticaret hacminin %94’ünü teşkil ettiği de göz önünde bulundurulmak sureti ile) dünya pazarı bu son yılda 2006
yılına göre %8,4 oranında artmış bulunmaktadır.
Uluslar arası Bağ ve Şarap Organizasyonu tarafından yayınlanan verilere göre dünya pazarı 2007 yılında dünya tüketiminin % 38’i
seviyesindedir (bu rakam 80’li on yılın başında %18 ve 2006 yılında ise %35 idi).
Dünyadaki bütün büyük ihracatçılar ihracatlarını 2006 yılına göre artırmış bulunmaktadırlar.
İtalya, dünya ticaretinin %21’ini temsil eden 18,8 milyon hektolitre ile yeniden en büyük ihracatçı konumuna yükselmiş bulunmaktadır.
İspanya, dünya ticaretinin %17’sine karşılık gelen 15,3 milyon hektolitre ile ikinci sırda yer almakta ve daha sonra ise %15,2 milyon
hektolitre ile Fransa gelmektedir. Bu üç ülke arasında İspanya 80’li yıllardan bu yana ihracatını en fazla artıran ülke olmuştur:
İhracatını 5,9 milyon hektolitreden 15,3 milyon hektolitreye ve dünya ticaretindeki %12'lik payını da %17'ye getirmiştir. AB ülkeleri
arasındaki en büyük ihracatçı ilk beş ülke (İtalya, Fransa, İspanya, Almanya ve Portekiz), bu tahminlere göre 2001-2005 arasındaki
%65,1 ortalaması ile karşılaştırıldığında dünya toplamının %61,9’unu meydana getirmektedirler.
Yeni ihracatçı 6 ülke grubu ise (Arjantin, Şili, ABD, Avustralya ve Yeni Zelanda) dünya pazarına %28 oranında iştirak etmektedirler
(2006 yılında %26,6).
www.winesfromspain.com
Sayfa 5
2007 yılı İspanyol İhracatı
İspanya 2007 yılında toplam 1 milyar 833 milyon euro değerinde 1 milyar 528 milyon litre şarap ihraç etmiştir ve bu hacim olarak
%6,55 ve değer olarak %12,4 oranında bir artışı ifade etmektedir.
Şişelenen gerek Menşe İsimli, gerekse sofra şaraplarında bütün kategorilerde artış kaydedilmiştir.
Bir önceki yıla göre 78 milyon euro daha fazla olan kav ihracatı (2006 yılından %28 daha fazla) en fazla net artışın sağlandığı kalemdir
ve bunu bir önceki yıla göre 70 milyon euroluk (%8,9) artış ile Menşe İsimli şişelenmiş şarap takip etmektedir.
Şişelenmiş gerek Menşei İşaretli şaraplar dinlendirilmiş şarap ve kav ile birlikte toplam cironun %74´üne eşittir.
2006 yılına göre en büyük değer artışı gerek Menşei İşaretli (+%20) gerekse Menşei İşaretli olmayan (+%42,41) dökme beyaz şarapta
meydana gelmiştir. Benzer şekilde bu tip şarapta satılan hacimdeki artış miktarları diğer bütün kategorilerden fazla olmuştur (+ %33,6
ve + %36,6 ). Dökme olarak en fazla artışı gösteren şaraplar 633,7 milyon hektolitreden 714,6 milyon hektolitre seviyesine gelen sofra
şarapları olmuştur. Dökme şarap çeşitleri çoğunlukla diğer üretici ülkelere ihraç edilmektedir ve miktarları o hasat döneminde o
ülkelerde bu tip üretimin bol veya kıt olmasına göre değişmektedir.
İspanyol şarap ihracatının hacim olarak %68,4’ü Avrupa Birliği ülkelerine yapılmaktadır (değer olarak %64,1). 2007 yılında bu bölgeye
yapılan ihracat gerek hacim, gerekse değer olarak yaklaşık %14 oranında bir artış göstermiştir.
Ülkelerden Birleşik Krallık, gelir olarak en fazla ihracatın yapıldığı ülke olmaya devam etmektedir. Değer olarak ihracatın %16,9’unu
temsili etmektedir. Bu yıl, bu pazardaki ihracat %9 oranında artmış bulunmaktadır. Şarap ihracatının yapıldığı ikinci en büyük alıcı
Almanya’dır ve bir önceki yıla göre %5,6 oranında bir artış ile bu konudaki cironun %16’lık diğer kısmını temsil etmektedir. Bu ülkeyi
değer olarak %10,7 oranında artış ve nerdeyse %11 oranında katılım ile Birleşik Devletler takip etmektedir. Fransa ve İsviçre’den her
biri % 5,5´ini ve İtalya ile Hollanda ise yaklaşık %4,3’ünü temsil etmektedir.
Bu ilk 7 alıcı, bu ürünün toplam satışlarının %63,3’ünü teşkil etmektedir.
Hacimler ile ilgili olarak ise, İspanyol ihracatının en büyük alıcısı Fransa ve daha sonra Almanya, Rusya ve Birleşik Krallık olmuştur.
Rusya hariç bütün ülkelerde farklı oranlarda artış sağlanmıştır. Bu ülkelerden Portekiz %22, Almanya %14 ve Birleşik Devletler %19
oranında artış ile önde gelen ülkelerdir.
www.winesfromspain.com
Sayfa 6
İSPANYA’NIN 2204 GÜMRÜK TARİFE POZİSYONUNDAKİ BÜTÜN ŞARAP İHRACATI
Bin euro
2007/2005
Toplamdaki
%
1.806.400
16,5
100
280.055
305.196
14,4
16,9
273.866
289.709
-3,3
16,0
176.360
195.026
22,5
11,4
119.484
94.925
107.902
-9,7
6,0
78.150
82.289
98.071
25,5
5,1
İTALYA
33.077
27.081
88.004
166,1
4,9
HOLLANDA
75.202
77.871
75.035
-0,2
4,2
RUSYA
25.759
61.296
60.921
136,5
3,4
İSVEÇ
48.907
53.074
54.348
11,1
3,0
BELÇİKA
37.320
49.396
50.132
34,3
2,8
KANADA
33.663
39.845
44.332
31,7
2,5
PORTEKİZ
45.010
31.971
43.125
-4,2
2,4
DANİMARKA
47.619
41.869
40.713
-14,5
2,3
JAPONYA
31.073
32.057
35.986
15,8
2,0
MEKSİKA
29.033
35.086
35.287
21,5
2,0
2.005
2.006
2.007
1.550.220
1.594.853
BİRLEŞİK KRALLIK
266.889
ALMANYA
299.668
BİRLEŞİK DEVLETLER
159.162
FRANSA
İSVİÇRE
DÜNYA TOPLAMI
Kaynak: D.G.A./ICEX
ÖNDE GELEN MENŞE İSİMLİ ŞARAPLAR İHRACATI (hektolitre)
2004
2005
2006
2007
07/06 Değişim
Toplamda
ki %
Cava
890.238
953.681
951.566
947.398
-0,4
20,3
Rioja
658.720
714.310
760.649
817.074
7,4
17,5
La Mancha
300.409
370.920
413.095
439.624
6,4
9,4
Valensiya
416.197
415.726
423.322
432.695
2,2
9,3
Jerez
498.364
478.628
443.264
422.865
-4,6
9,1
Navarra
165.579
185.168
180.300
171.418
-4,9
3,7
Cataluña
120.133
149.255
177.126
170.226
-3,9
3,6
Cariñena
131.363
175.568
179.728
167.093
-7,0
3,6
Valdepeñas
199.404
166.623
163.687
160.505
-1,9
3,4
Utiel-Requena
228.071
197.375
169.834
152.884
-10,0
3,3
Penedés
120.071
115.582
117.888
103.262
-12,4
2,2
Jumilla
112.158
109.720
110.710
88.330
-20,2
1,9
ilk 12 toplamı
3.840.707
4.032.556
4.091.169
4.073.374
-0,4
87,3
Diğer
541.553
657.664
485.461
595.092
22,6
12,7
Belirli bir Bölgede Ürtetilen
Kalite Şaraplar toplamı
4.382.260
4.690.220
4.576.630
4.668.466
2,0
100
Kaynak: MAPA/ICEX
www.winesfromspain.com
Sayfa 7

Benzer belgeler