türkiye`de ne durumdayız?

Transkript

türkiye`de ne durumdayız?
TÜRKİYE’DE NE
DURUMDAYIZ?
Prof.Dr.
Ahmet Başustaoğlu
Türkiye’deki hastane sayı
sıve ankete
katı
lan hastane sayı
sı
ÖZELLİĞİ
MEVCUT
KATILAN
ÜNİVERSİTE
80
19
EĞİTİM ARAŞTIRMA
60
13
KAMU HASTANESİ
791
15
ÖZEL
HASTANE/KURUM
1476
3
TOPLAM
2407
50
Hastanenizin özelliği nedir
Özel
Hastaneler
n (%)
3 (%6)
Devlet
hastanesi
15 (%30)
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
13 (%26)
19 (%38)
Toplam
50
Hastanenizin yatak kapasitesi nedir?
Özel
Hastaneler
<=100
1
101-200
1
Devlet
hastanesi
Eğitim
araştı
rma
hastaneleri
Üniversite
hastanesi
Toplam
2
3
4
2
2
9
201-500
6
3
2
11
501-1000
3
6
6
15
1
5
7
>1000
Boş
1
1
1
Hastanenizdeki yoğun bakı
m üniteleri ve
yatak kapasiteleri nedir?
Özel Hastaneler
Devlet hastanesi
Eğitim Araş.
hastaneleri
Üniversite
hastanesi
Toplam
Genel YB
2 (9-13)
9 (13-20)
8 (9-73)
19 (2-64)
38(835)
KVC
1(6)
2 (5-6)
10 (5-24)
13(101)
Dahiliye
1(10)
3 (6-11)
14 (4-58)
18(236)
Cerrahi
4 (6-9)
3 (5-15)
8 (5-37)
15(192)
Yeni doğan
5 (9-101)
3 (15-60)
10 (8-60)
18(571)
Kardiyoloji
2 (6-12)
5 (6-15)
10 (5-25)
17(205)
Çocuk
3 (7-24)
1(15)
10 (8-39)
14(224)
Beyin cerrahisi
2 (5-8)
5 (7-11)
7(56)
Acil
1(15)
2 (6-8)
3(29)
Yanı
k
2 (3-6)
3 (4-13)
5(32)
Nöroloji
4 (5-8)
7 (4-12)
11(80)
Gastro
2 (11-16)
2(27)
Göğüs hast
6 (3-17)
6(49)
Nakil üniteleri
2 (6-13)
2(19)
Göz
1(12)
1(12)
Ortopedi
1(7)
1(7)
Boş
1
2
2
5
Hastanenizin yı
llı
k hasta sayı
sınedir?
Özel
Hastaneler
Cevap veren
Cevap
vermeyen
Devlet
Hastanesi
Eğitim
Araştı
rma
Hastaneleri
Üniversite
Hastanesi
10.500 (2)
31.610 (12)
31.600 (10)
17.122 (15)
(1)
(3)
(3)
(4)
Hastane sayısı parantez içinde verilmiştir
Hastanenizde kan kültürü yapı
yor
musunuz?
 Ankete katılan hastanelerin hepsi
kan kültürü yapmaktadır.
 Kan kültürü uygulanmayan
hastane oranı çıkarılamamıştır.
Kan kültürü için kullandı
ğı
nı
z yöntem
nedir?
2 devlet hastanesi dışında bütün hastaneler
otomatize sistem kullanmaktadır.
•Yatak kapasitesi düşük
• Yoğun bakım düşük kapasiteli
Hastanenizde kullandı
ğı
nı
z kan kültürü alı
m
protokolü var mı
?
Özel
Hastaneler
Var
Devlet
hastanesi
3
Yok
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
14
12
15
44
1
1
4
6
Kapasite
YBÜ
Yatan hasta
Sayı
sı
Kan kültürü
şişe
Eğt.Arş
200-500
30
18094
2400
Devlet
101-200
4
11498
125
Üniversite
101-200
19
5988
1037
Üniversite
201-500
46
36664
3270
Üniversite
>1000
118
55727
75000 !!
Üniversite
>1000
105
66000
14746
Protokol için kullandı
ğı
nı
z kı
lavuz
nedir?
Özel
Hasta
neler
Devlet
hastanesi
Eğitim
araştı
rma
hastaneleri
Üniversite
hastanesi
Toplam
3
12
5
6
26
CLSI
2
4
6
12
Cumitech
1
1
2
1
2
Kurumsal
CLSI+Cumitech
1
Kaynak kitaplar
1
Boş
2
1
5
7
Kan kültürü alı
mıkonusunda bir
sı
kı
ntıyaşı
yor musunuz?
Özel
Hastaneler
Evet
Hayı
r
Boş
3
Devlet
hastanesi
Eğitim
araştı
rma
hastaneleri
Üniversite
hastanesi
Toplam
3
6
8
17
12
6
7
28
1
4
5
Yaşanan sı
kı
ntınedenleri














Protokole uyulmaması
Personel değişimi sı
k olduğundan yeni gelenlerde bilgi eksikliği
Yardı
mcıpersonel çok sı
k değişiyor
Uyum sorunu
Alı
m ve gönderme prosedürlerinde hata var
Cilt antisepsisi basamağı
nda yaşanan sı
kı
ntı
lar
Ardı
şı
k örnek yollanması
nda eksiklik
Kliniklerin kurallara uymaması
Şişe sayı
ları
nı
n sabit olmaması
Set tanı
mı
na uyulmaması
Çok fazla kontaminasyon çı
kması
Özellikle KNS’lerde klinik anlamı
n tam anlaşı
lmaması
Örneklerin tek şişe gönderilmesi
Alı
m zamanı
nı
n uygun olmaması
 Hemşirelerin aldı
klarıeğitimin güncel olmaması
 Bir seferde kan alı
nan setin anaerop şişe içerip içermemesi
 Bir setin aynıdamardan alı
nı
p alı
nmamasıgerektiği konusunda
çelişkileri mevcut olması
 Şişelerin etiketlenmesi ve bilgilerin doldurulması
nda sı
kı
ntı
lar
yaşı
yoruz
 Ulaşmada zorluk yaşı
yorum, daha çok internet üzerinden
araştı
rma yaparak soruları
ma cevap arı
yorum. Kendimize ait bir
kı
lavuzun daha yararlıolacağı
nıdüşünüyorum.
 Uzlaşmada zorluk çekiyoruz
 Prosedürlere uygun olarak kan kültürü alı
mıyapı
lmı
yor. Örneğin
hastanı
n ateşli dönemlerine dikkat edilmiyor. Eş zamanlıkan
kültürleri doğru alı
nmı
yor.
 Devamlıeğitim verilmesine rağmen hala nası
l ve ne zaman
alı
nacağı
na dair sorular her zaman oluyor
 Kontaminasyon oranıyüksek çı
kı
yor
Kan kültürü isteği yaparken Enfeksiyon
Kliniğinden konsültasyon isteniyor mu?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
araştı
rma
hastaneleri
Her zaman
1
4
4
Bazen
1
7
9
16
33
Nadiren
-
-
-
-
-
Hiçbir
zaman
1
3
2
6
1
1
2
Boş
Üniversite
hastanesi
Toplam
9
Kan kültürü isteğinde bulunan kliniklerin sı
klı
k
sı
ralaması








Yoğun bakı
m ünitesi
Çocuk-Yenidoğan
Enfeksiyon Hastalı
kları
Onkoloji
Hematoloji
Dahiliye
Kardiyoloji
Kalp Damar Cerrahisi
Kan kültürleri kimler tarafı
ndan alı
nı
yor?
Hemşire
Asistan
İntern
doktor
Özel
Hastanele
r
Devlet
hastanesi
Eğitim
araştı
rma
hastaneleri
Üniversite
hastanesi
Toplam
%100
%86,66
%84,62
%63,15
%78
%13,33
%15,38
%26,30
%18
%10,52
%4
Hastanenizde kan kültürü alı
mıeğitimi
veriliyor mu?
Evet
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
araştı
rma
hastaneleri
Üniversite
hastanesi
Toplam
3
15
13
15
46
4
4
Hayı
r
%92
Şişelerin laboratuvara gönderimi sı
rası
nda
uygulanacak biyogüvenlik kurallarıiçin kliniklere
eğitim verildi mi?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
araştı
rma
hastaneleri
Üniversite
hastanesi
Toplam
Evet
2
10
7
7
26
Kı
smen
1
4
1
2
8
1
4
10
15
Hayı
r
Boş
1
%52
1
Verilen biyogüvenlik eğitimleri
pratikte uygulanı
yor mu?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
Evet
2
4
2
4
12
Kı
smen
1
10
5
6
22
1
3
2
6
3
7
10
Hayı
r
Boş
%24
Eğitimleri kim, kime ne sı
klı
kta ve ne tip
eğitim veriyor?
Kim; Uzman, Yrd.Doç, Enfeksiyon Kontrol
Komitesi
Kime; Hemşire ve hekimler
Ne sı
klı
kta; Yı
lda 1-2, nadiren, talep gelirse
Ne tip; Konferans, buroşür, teorik ve
uygulama eğitimi
Verilen eğitimlerin kontaminasyon oranları
nı
n
azalmasıüzerine etkisi oldu mu?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Evet
1
3
Kı
smen
2
11
12
1
1
Hayı
r
Boş
Eğitim
araştı
rma
hastaneleri
Üniversite
hastanesi
Toplam
3
7
12
37
2
4
4
Kan kültürü alı
mıöncesinde cilt
antisepsisinde ne kullanı
lı
yor?
Özel
Hast.
Devlet
hastanesi
Eğit. Araş. Üniversite
hastaneleri hastanesi
Toplam
Klor heksidin
-
-
-
-
0
Alkol
-
4
4
2
10
İyot
solüsyonu
-
2
3
7
12
KH+Alkol
-
-
-
1
1
KH+İyot
-
-
-
-
-
Alkol+İyot
3
8
5
8
24
KH+Alkol+İyot
-
-
-
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Diğer
Boş
-
Primer yöntem; kızgın spatula ile dağlama tekniği
bunun yanında iyot solüsyonu da kullanılıyor.
Şişelerin üzerine alı
ndı
ğıtarih yazı
lı
yor mu?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
araştı
rma
hastaneleri
Üniversite
hastanesi
Toplam
2
9
9
11
31
Genellikle
4
2
5
11
Hiçbir
zaman
2
1
1
4
1
2
4
Her zaman
Boş
1
Şişelerin üzerine alı
ndı
ğısaat yazı
lı
yor mu?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
Her zaman
2
7
6
4
19
Genellikle
1
5
3
8
17
3
1
3
7
3
4
7
Hiçbir
zaman
Boş
Şişelerin üzerine alı
ndı
klarıodak
yazı
lı
yor mu?
Özel
Hastaneler
Evet
3
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
11
5
6
25
Bazen
3
7
13
23
Hayı
r
1
1
(sağ kol, sol kol, kateter gibi)
2
Hastanenizde erişkin hastada kan kültürü alı
mı
uygulamanı
z nası
ldı
r?
Özel
Hast.
Dev.
Hast.
Eğit.Araş
Hast.
Ünv.
hast
Toplam
Tek venden tek şişe aerop
7
5
6
18
Aynıvenden iki şişe aerop
3
4
3
10
Aynıvenden 1 aerop, 1 anaerop
2
2
3
7
10
7
28
5
10
Farklıvenden 2 aerop
1
10
Farklıvenlerden 1 aerop 1
anaerop
3
2
1. venden 1 aerop+1 anaerop,
2. venden 1 aerop + 1 anaerop
1
1
4
6
Diğer
2
3
1
6
Katılımcılar birden çok şık işaretleyebilmiştir.
Bir kan kültürü şişesi için alı
nması
gereken kan hacmi ne olmalı
dı
r?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
araştı
rma
hastaneleri
Üniversite
hastanesi
Çocuk Erişkin Çocuk Erişkin Çocuk Erişkin Çocuk Erişkin
0,5-3 ml
1
4-6 ml
2
7-10 ml
10’dan fazla
10
1
2
5
5
9
7
12
6
6
13
1
Bir üniversite hastanesi bu soruya cevap vermemiştir
1
16
1
Şişeler kan alı
ndı
ktan ne kadar süre
sonra sisteme yüklenebiliyor?
Özel
Hastaneler
0-2 saat
2
2-5 saat
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
11
11
16
40
2
1
1
4
2
2
0-2 saat ve
2-5 saat
6-10 saat
>10 saat
Ertesi gün
0-2 saat ve
ertesi gün
1
2
3
1
1
Laboratuvarı
nı
zda gece nöbet sistemi
var mı
?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
Evet
3
10
12
16
41
Hayı
r
-
5
1
3
9
Laboratuvarı
nı
zdaki nöbeti kim tutuyor
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Asistan
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
(2)
1+(10)
1+(12)
10
10+(2)
5+(10)
28+(12)
Diğer
1
(1)
Boş
4
Teknisyen
3
1+(1)
3
7
Laboratuvarı
nı
za gönderilen yı
llı
k kan kültürü
şişe sayı
sınedir?
YATAK SAYISI
KAN KÜLTÜRÜ SAYISI
100-200
YILLIK YATAN HASTA
SAYISI
5,600-11,498
200-500
5,587-63,000
611-7,981
500-1000
26,454-43,647
1500-19,000
>1000
25,695-72,269
4287-75,000
YATAK SAYISI
YILLIK YATAN HASTA
SAYISI
10,063
KAN KÜLTÜRÜ SAYISI
100-200
125-10,000
10,000
10,000
91
200-500
15,000
18,000
7,981
611
500-1000
--
--
>1000
55,727
72,269
75,000
10,125
Laboratuvarı
nı
za gönderilen yı
llı
k kan kültürü
set sayı
sınedir?
ŞİŞE SAYISI
TEK ŞİŞE ÖRNEK
SET SAYISI
5,150
2,030
4,000
1,000
500
800
10,000
6,000
10,000
6,500
2,500
3,000
19,000
8,000
3,000
*Şişe sayısı, set ve tek şişe gibi
kavramlarından herkes aynı şeyi anlamıyor.
*10 merkezde tek şişe sayısı belirtilmemiştir.
Örneklerin tek şişe gelmesinin nedeni nedir?
Özel
Hast.
Devlet
hastanesi
Eğit.Araş.
Hstaneleri
Üniversite
hastanesi
Toplam
Alı
şkanlı
k
4
6
9
19
Eğitim
yetersizliği
3
2
9
14
2
3
Şişe yetersizliği
1
Pediyatrik
hastalar
8
6
10
24
6
5
14
1
4
Diğer
1
2
Boş
1
2
Katılımcılar birden çok şık işaretlemiştir
Örneklerin tek şişe gelmesinin nedeni nedir?
 Acil serviste antisepsi kuralları
na uyum
yetersizliği,
 Onkolojik hastalarda damar yapı
sızorluğu,
 Yoğun bakı
m hastaları
na ikinci bir ven girişi
yapı
lamı
yor,
 Kan dı
şısteril mayilerden ekim yapı
lması
,
 Enfeksiyon konsültasyonu yoksa,
 Geri ödemede yaşanan sı
kı
ntı
lar,
Bunu düzeltmek için bir girişimde bulundunuz mu?
Özel
Hasta
neler
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
Hayı
r
3
3
4
10
Klinikler ikaz
edildi
3
6
12
21
Eğitim verildi
6
6
4
16
Tek şişe
örnekler
reddedildi
Boş
0
3
4
Katılımcılar birden çok şık işaretlemiştir
2
9
Kan kültürü için uygulanan red kriteriniz
var mı
?
Özel
Hastaneler
Evet
3
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
11
12
14
40
Hayı
r
3
1
2
6
Boş
1
3
4
Kullandı
ğı
nı
z red kriterini işaretleyiniz?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
İstem
formu yok
2
7
5
9
23
Şişe
üzerinde
isim yok
2
11
11
14
38
Alı
nma
tarihi yok
2
7
6
10
25
7
4
8
19
7
2
9
3
7
Alı
nma
saati yok
Diğer
Boş
4
Katılımcılar birden çok şık işaretlemiştir
Diğer red kriteri;
 Bir günde aynıhastadan üç tane örnek
gönderilmesi
 Barkod olmaması
 Şişelerin miadı
nı
n geçmiş olması
 Boş şişe gönderilmesi
 Çatlak, kı
rı
k şişe gönderilmesi
Kullandı
ğı
nı
z kan kültürü şişe çeşitleri
Özel
Hastane
#3
Devlet
hastanesi
#15
Eğit.araş.
Hastaneleri
# 13
Üniversite
hastanesi
#19
Toplam
Aerop
2
15
11
18
46
Anaerop
2
6
7
8
23
Pediatrik
2
6
10
17
35
Fungal
-
-
3
3
6
Tüberküloz
2
1
4
3
10
Boş
1
-
2
1
4
Kan kültüründe zorunlu anaerop izole
ettiniz mi?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
Evet
2
3
3
3
11
Hayı
r
1
12
10
14
37
2
2
Boş
Anaerop şişe kullanmayıp izole ettiğini
bildiren laboratuvarlar söz konusu
Rutinde uyguladı
ğı
nı
z inkübasyon süresi
nedir?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
5 gün
2
4
4
5
15
7 gün
1
9
9
14
33
3
3
1
7
Özel
durumlar
Kan kültürü pozitiflik oranı
nı
z nedir?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
Araştı
rma
hastaneleri
Üniversite
hastanesi
% 15
% 2,6 - 30
% 7,8- 43,7
% 5 - 30
Kontaminasyon oranı
nı
zıdeğerlendiriyor
musunuz?
Özel
Hastaneler
Evet
Hayı
r
2
Boş
1
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
4
4
11
19
11
9
8
30
1
Kontaminasyon oranı
nı
z nedir?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
Araştı
rma hastanesi
hastaneleri
Yüzde
---
%3-56
%3-35
%3-17,5
Cevapsı
z
3
7
6
12
• Kabul edilebilir kontaminasyon oranı: % 2-3
• Merkezler kontaminasyon oranlarını sağlıklı şekilde takip
etmiyorlar.
Kontaminasyon oranı
nınası
l elde
ediyorsunuz?
Örnek:










Kontaminant suş / Üreyen bakteri x 100
İzole edilen deri florası/ Üreyen bakteri
Kayı
tlardan, bilgisayar ve defterlerden
Bakteri türü / set sayı
sı
Kontaminasyon sayı
sıX 100 / hasta sayı
sı
Pozitif örnekler – Etken sayı
sı/ tüm örnek sayı
sı
Kontaminasyon sayı
sı/ kan kültürü şişe sayı
sı
Laboratuvar klinik işbirliği ile
Tek şişede KNS üremelerini kontaminasyon olarak değerlendiriyoruz.
Oranlı
yoruz.
Klinikle uyuşmayan izolat + Tek şişe KNS / Pozitif sayı
sı= %56
• Hesaplamalı
mı
yı
z?
• Evet
• Neleri hesaplamalı
yı
z?
• Pozitiflik oranı
•
•
Gerçek etken oranı
Kontaminasyon oranı
• Nası
l hesaplamalı
yı
z?
Kontaminant izolat
Toplam kültür sayısı
Kontaminasyon oranları
nı
zıkliniklerle
paylaşı
yor musunuz?
Evet,
telefonla
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
2
4
4
14
4
3
7
1
2
Evet, resmi
yazı
yla
Evet,
1
periyodik
toplantı
larla
Hayı
r
Boş
1
4
5
5
10
21
3
2
5
10
Tek şişe ile yapı
lan isteklerde KNS’yi nası
l
raporluyorsunuz?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
araştı
rma
hastaneleri
Üniversite
hastanesi
Toplam
Tür düzeyinde
identifikasyon
yapı
lmadan
kontaminasyon
1
1
2
4
Tür düzeyinde identifiye 1
edilip kontaminayon
raporlanı
r
6
4
3
14
İdentifikasyon ve
antibiyobram yapı
lı
p
etken olarak raporlanı
r
1
4
5
10
20
Diğer
1
2
3
4
10
Boş
2
2
Sistem pozitif verdiğinde gram boyama
yapı
yor musunuz?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
araştı
rma
hastaneleri
Üniversite
hastanesi
Toplam
3
11
9
17
40
Hayı
r
3
3
2
8
Boş
1
1
Evet
2
Gram boyamadan sonra telefonla kliniğe
bildirimde bulunuyor musunuz?
Özel
Hastaneler
Evet
3
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
10
8
14
35
Hayı
r
3
3
2
8
Boş
2
2
3
7
Gram boyama sonucu ile kültür sonucu
uyumunu değerlendiriyor musunuz?
Özel
Hastaneler
Devlet
hastanesi
Eğitim
Üniversite
araştı
rma
hastanesi
hastaneleri
Toplam
Evet
2
11
9
13
35
Hayı
r
1
2
2
6
11
2
2
Boş
4
Gram boyama ile kültür sonucu, uyum
oranı
nı
z nedir?
Özel
Hastaneler
Boş
3
Devlet
hastanesi
Eğitim
araştı
rma
hastaneleri
Üniversite
hastanesi
%90-99(4)
%90-99(6)
%85-100(7)
11
7
12
En çok hangi etkenlerde uyumsuzluk
saptı
yorsunuz?
Özel
Devlet
Eğitim
Üniversite
Hastaneler
hastanesi
araştı
rma
hastaneleri
hastanesi
Gram pozitif
basil
2
3
Gram boya
negatif, kültür
pozitif
2
1
5
4
1
1
Acinetobacter
spp.
1
KNS
Brucella spp.
3
Maya
1
Boş
3
8
3
5
Cevap veren katılımcılar birden çok mikroorganizma
bildirmiştir.
10
Pozitif sonuç veren kan kültürlerinden Gram boyama
sonuçlarına göre bakteri identifikasyonu farklı çıkan sonuçlar
Mortalite sayısı
Negatif
Pozitif
Yanlış bildirilen
Gönderilen kan
(Yanlış bildirim
sonuçlanan kan sonuçlanan kan kan kültür set
kültür set sayısı
sonrası ilk
kültür set sayısı kültür set sayısı
sayısı
hafta)
2740
2035
735
33 (%4,7)
7
Pozitif sonuç veren kan kültürlerinden Gram boyama
sonuçlarına göre bakteri identifikasyonu farklı çıkan sonuçlar
GRAM BOYAMA SONUCU
Mikroorganizma görülmedi (16 şişe)
Gr (+) kok / kokobasil / basil (17 şişe)
Gr (-) kok / kokobasil / basil (7 şişe)
BAKTERİ İDENTİFİKASYONU SONUCU
Acinetobacter baumannii
Brevibacillus brevis
Brucella spp.
Corynebacterium spp.
Koagulaz negatif Staphylococcus
Maya
Micrococcus luteus
Proteus mirabilis
Acinetobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella pn.spp.pn.
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Corynebacterium urealyticum
Enterococcus faecalis
Staphylococcus aureus
Streptococcus spp.
Gram boyaması ile identifikasyon sonucu
uyumsuzluk gösteren bakterilerin oranları (%)
BAKTERİ ADI
Acinetobacter spp.
Koagulaz negatif Staphylococcus
Corynebacterium spp.
Klebsiella pn.ssp.pn.
Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus spp.
Brucella spp.
Proteus mirabilis
Brevibacillus brevis
Enterococcus faecalis
Escherichia coli
Mantar
Micrococcus luteus
Staphylococcus aureus
YANLIŞ BİLDİRİM ORANI (%)
17,5
15
12,5
12,5
10
7,5
5
5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
Genel Değerlendirme






Duyarsı
zlı
k,
Özensizlik,
Pas atma, gelen pasıkontrolsuz şutlama
Kayı
tsı
zlı
k,
Tutulan kayı
tlara ulaşı
lamaması
Veri eksikliği
Genel Değerlendirme
 Eğitim eksikliği
 Konsültasyon eksikliği
 Uzman eksikliği