Online randevu sistemi ile ilgili Türkçe dilinde bilgi

Transkript

Online randevu sistemi ile ilgili Türkçe dilinde bilgi
VİZE BA Ş V U R U M ER K E Z İN E RA N D E V U ALM A SİS T E M İ
H O L L A N D A – TÜ R K İY E
ON L İN E RA N D E V U SİS T E M İ
R A N D E V U ALIM
Belir tilm iş ofisler im iz için rand ev u alab ilir sin iz. Bursa , Edirn e, Antaly a veya Bodru m ’d a ki
ofisler im izd e başvur u yap ac ak s an ız rand ev u alm ad a n başvu r u alım saatle r i
içer isin d e gidebilir s in iz .
R A N D E V U AL IM
-
Lütfen basvu r ac a k kisi sayis in i
ve
-
Başv ur u yap ac ağ ın ız vize tipi /
ser visi seçm elis in iz
R A N D E V U AL IM
Lütfen bu detayla r ı not edniz:
-
Tüm bilgilier i BÜY Ü K HA R F (CA P S
LOC K ) kullan ar a k giriniz;
-
Türkçe karak ter kullan m a y ınız , isim
soyis im yazir ke n sad ece İngilizc e
harfala r d i kulan in iz;
-
Ülke kodu 90 olar ak yazılm a lıd ır ;
-
Lütfen geçer li bir em ail
adres i yazd ığ ın ızd a n em in olunu z.
Rand e v u n u z ile ilgili detay lar m ail olar ak
size iletile ce k tir.
Lütfen sistem in oluştu r d u ğ u alfan u m e rik kodu giriniz :
-
Tüm bilgilier i BÜY Ü K HA R F (CA P S LOC K ) kullan a r ak giriniz ;
-
Türkçe karak ter kullan m a y ınız ;
-
*Devam * buton u n a tıklay ın ız
R A N D E V U AL IM
-
*OK* seçim in i gerçek le şt ir d iğ in izd e bir sonr ak i ekran d a boş olan tarih saat
detaylar ın ı göreb ilec ek s iniz .
-
Size uygu n olan tarih ti seçin iz lütfen .
-
Teyit için yeni bir pencer e açılıyo r .
-
*OK* buto n u n a tıkla ya r ak tarih seçim i yap ab ilec e ğin iz ekran a
yönlen d ir ilec e ks in iz
-
Siste m m üm kü n olab ilec e k en erken başvu r u saatiin i göster m ek te .
Lütfen saat seçim in e tiklay in iz. Saat seçim i yap m a d ığ ın ız takd ir d e
rend ev u alm a işlem in iz tam am la n am a ya c ak tır .
-
Siste m size boş olan ilk zam an ı göster ir , size seçim yap m a olan a ğ ı
sun m am a kt a.
RAN D EVU MEK TU B U
Rand e v u teyid in izi yap m a k için yönlen d ir ilec ek s in iz. Em ailin iz i kontr o l edeb ilir sin iz veya
burad a n rand evu m ektu b u n u zu indir eb ilir sin iz
R A N D E V U D E Ğ İŞ T İR M E
Siste m d en kayd ın ızı bulab ilm ek
için, Ran d ev u m ektu b u n u z d a
bulun a n bilgile r i yazar a k tekr ar
çıkar ab ilir sin iz
Önem li Uyar ı: Rand e vu n u zu aynı gün değiş tir em e zsin iz . Aldığ ın ız günd en bir gün sonr a değişik lik yap ab ilir sin iz.
-
Kutu c u ğ u n için e tik atar ak *Ran d e vu değişt ir m e *
yapıla b ilir ;
-
*Ran d e vu değişt ir m e * buton u n a tıklay ın ız.
R A N D E V U D E Ğ İŞ T İR M E
-
Teyit alm a k için yeni bir pen cer e açılıy o r
*Ran d e vu n u z u değiştir m ek te n em in m isin iz? * ;
-
*OK* buto n u n a tıkla ya r ak tarih ve saat seçim i
yap ab ilec e ğ iniz ekran a yönlen d ir ile c ek sin iz .
-
Siste m m üm kü n olab ilec e k en erken
başvu r u saatiin i göste r m ek te . Lütfen
saat seçim in e tikla yin iz. Saat seçim i
yap m a d ığ ın ız takd ir d e rend evu alm a
işlem in iz tam a m lan a m ay a ca kt ır .
-
Siste m size boş olan ilk zam an ı
göster ir , size seçim yap m a olan ağ ı
sun m am a kt a.
R A N D E V U D E Ğ İŞ T İR M E M E K T U B U
Rand e v u teyid in izi yap m a k için yönlen d ir ilec ek s in iz. Em ailin iz i kontr o l edeb ilir sin iz veya
burad a n rand evu m ektu b u n u zu indir eb ilir sin iz
R A N D E V U İPT A L İ
Siste m d en kayd ın ızı bulab ilm ek için, Ran d ev u
m ekt u b u n u zd a bulun a n bilgiler i yazar ak tekr ar
çıkar ab ilir sin iz
-
Kutu c u ğ u n için e tik atar ak *Ran d e vu
iptali* yap ılab ilir ;
-
*Ran d e vu iptal* buton u n a tıklay ın ız.
R A N D E V U İPT A L İ
-
Teyit alm a k için yeni bir pen cer e açılıy o r
*Ran d e vu n u z u iptal etm e kt en m isin iz? * ;
-
*OK* buto n u n a tıkla ya r ak rand evu n u z iptal
olicak .
RA N D E V U BE L G E N İZ İ TE K R A R YA Z D IR IN
Rand e v u belg en izi yazd ır m ak için Refe r an s num ar a sı ve Doğu m Tarih i gerek li:
RA N D E V U BE L G E N İZ İ TE K R A R YA Z D IR IN
Rand e v u teyid in izi yap m a k için yönlen d ir ilec ek s in iz. Em ailin iz i kontr o l edeb ilir sin iz veya
burad a n rand evu m ektu b u n u zu indir eb ilir sin iz

Benzer belgeler