Endüstriyel Otomasyon Ürünleri

Transkript

Endüstriyel Otomasyon Ürünleri
Endüstriyel
Otomasyon Ürünleri
Fiyat Listesi
15 Mart 2010
Hazır panolu hız kontrol
çözümleri ile uygulamalarınızı
basitleştirin
90 kW’tan 2400 kW’a kadar
Altivar 61/71 Plus
Alçak gerilim panolu hız kontrol çözümleri
Genifl güç ve gerilim aral›¤›
• Altivar 61 Plus: 90...2,400 kW, 380...690V
• Altivar 71 Plus: 90...2,000 kW, 380...690V
Farkl› çal›flma koflullar›na uygun koruma seçenekleri
• IP23 (elektrik odas›)
• IP54 kompakt tasar›m (fabrika ortam›)
• IP54 özel tasar›m (tozlu ortamlar için filtresiz so¤utmal›)
• IP55 (su so¤utmal›)
Temel versiyondaki ekipmanlar
• Schneider Electric endüstriyel pano
• Yük ay›r›c›s› ve h›zl› sigortalar
• H›z kontrol cihaz›
• AC veya DC flok bobini
• Pano kapa¤›nda grafik kontrol paneli
• Motor ve kontrol klemensleri
Sanayi
Enerji ve
altyapı
Enerji
verimliliği
Endüstriyel
Otomasyon Ürünleri
Fiyat Listesi
15 Mart 2010
n
Bu fiyat listesi 15 Mart 2010 tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlar›m›z› içermektedir.
n
Fiyatlar›m›zda herhangi bir ifl’ara lüzum kalmaks›z›n de¤ifliklik yapma hakk›m›z mahfuzdur.
n
Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatlar› geçerlidir.
n
Liste d›fl› malzemelerimiz için Yetkili Sat›c›lar›m›z ya da Bölge Müdürlüklerimize müracaat ediniz.
n
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri
İçindekiler
Motor yolverme çözümleri ................................................................................................ ..........................................Sayfa no.
H›z kontrol cihazlar›
Altivar 12 serisi (0,18 - 2.2 kW)....................................................................................................................................................................................................................6
Altivar 312 serisi (0,18 - 15 kW)...................................................................................................................................................................................................................6
Altivar 71 serisi (0,75 - 630 kW)...................................................................................................................................................................................................................7
Altivar 61 serisi (0,75 - 800 kW)...................................................................................................................................................................................................................8
Altivar 21 serisi (0,75 - 75 kW).....................................................................................................................................................................................................................9
Altivar ve Altistart haberleflme aksesuarlar›.................................................................................................................................................................................................11
Yumuflak yolvericiler
Altistart 01 serisi (0,37 - 75 kW)...................................................................................................................................................................................................................9
Altistart 22 serisi (7,5 - 315 kW).................................................................................................................................................................................................................10
Altistart 48 serisi ( 7,5 - 630 kW)................................................................................................................................................................................................................10
Hareket kontrol çözümleri
Hareket kontrol cihazlar›
Lexium hareket kontrol cihaz› .....................................................................................................................................................................................................................12
Lexium 32 servo sürücüler ve BSH / BMH motorlar için aksesuarlar..........................................................................................................................................................12
Lexium 32 servo sürücüler .........................................................................................................................................................................................................................13
BMH / BSH servo motorlar .........................................................................................................................................................................................................................13
Lexium hareket kontrol ürün seçim tablosu ................................................................................................................................................................................................68
Lexium hareket kontrol ürün referans okuma tablosu..................................................................................................................................................................................69
Diyalog çözümleri
Butonlar
Harmony Stil 4 - 22 mm çapl› metal XB4 Serisi..........................................................................................................................................................................................14
Harmony Stil 5 - 22 mm çapl› plastik XB5 Serisi........................................................................................................................................................................................16
Harmony Stil 6 - 16 mm çapl› plastik XB6 Serisi........................................................................................................................................................................................18
22 mm çapl› plastik, monoblok XB7 Serisi .................................................................................................................................................................................................19
Harmony Stil 9 - 30 mm çapl› metal 9001 Serisi ........................................................................................................................................................................................20
Biometrik buton - 22 mm............................................................................................................................................................................................................................20
Sinyal lambalar›
Harmony stil 4 - 22 mm çapl› metal XB4 serisi...........................................................................................................................................................................................15
Harmony stil 5 - 22 mm çapl› plastik XB5 serisi.........................................................................................................................................................................................17
Harmony stil 6 - 16 mm çapl› plastik XB6 serisi.........................................................................................................................................................................................18
22 mm çapl› plastik monoblok XB7 serisi...................................................................................................................................................................................................19
Harmony Stil 9 - 30 mm çapl› metal 9001 serisi.........................................................................................................................................................................................20
Kumanda kutular› .............................................................................................................................................. .................................................................21
Joystick kontrol................................................................................................................................................. .................................................................20
Ifl›kl› kolonlar - fenerler ..................................................................................................................................... .................................................................22
Sirenler ............................................................................................................................................................. .................................................................23
Vinç kumanda kutular› ...................................................................................................................................... .................................................................20
Pako flalterler .................................................................................................................................................... .................................................................25
Say›c›lar / XBK .................................................................................................................................................. .................................................................26
Röleler
Zelio ölçü ve kontrol röleleri / RM17 & RM35 ............................................................................................................................................................................................26
Soketli röleler / RSB, RXM, RUM, RPM............................................................................................................................ ..................................................................27 - 28
Zelio elektronik zaman röleleri / RE11, RE48, RE7, RE8, RE9......................................................................................................................................................................29
Solid state röle............................................................................................................................................................................................................................................30
S›cakl›k kontrol röleleri ...............................................................................................................................................................................................................................30
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
15 Mart 2010
Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri
İçindekiler
Algılama çözümleri .............................................................................................................. ..........................................Sayfa no.
Fotoelektrik sensörler
Osisense serisi dizayn 18 fotoelektrik sensörler..........................................................................................................................................................................................31
Osisense serisi minyatür dizayn fotoelektrik sensör....................................................................................................................................................................................32
Osisense serisi kompakt dizayn 50 x 50 fotoelektrik sensör........................................................................................................................................................................32
Osisense serisi kompakt dizayn 70 x 90 fotoelektrik sensörler....................................................................................................................................................................33
Osisense serisi fiberoptik fotoelektrik sensör..............................................................................................................................................................................................33
Osisense serisi multi mode dizayn 18 fotoelektrik sensör...........................................................................................................................................................................34
Osisense serisi multi mode minyatür seri ...................................................................................................................................................................................................34
Osisense serisi multi mode kompakt dizayn 50 x 50...................................................................................................................................................................................35
Osisence serisi multi mode kompakt dizayn 70 x 90...................................................................................................................................................................................35
Osisense uygulama serisi fotoelektrik sensörler .........................................................................................................................................................................................35
Endüktif yaklafl›m sensörleri
Osisense serisi silindirik tip endüktif sensörler................................................................................................................. ..................................................................38 - 39
Osisense serisi kare tip endüktif sensörler..................................................................................................................................................................................................40
Osisense serisi h›z bekçileri........................................................................................................................................................................................................................41
Osisense endüktif sensörler (özel format) ...................................................................................................................................................................................................41
Kapasitif yaklafl›m sensörleri............................................................................................................................. .................................................................42
Ultrasonik sensörler - Osisense serisi ............................................................................................................... .................................................................42
Nihayet flalterleri - Osisense serisi ..............................................................................................................................................................................43 - 44
Bas›nç flalterleri - Nautilus Serisi ................................................................................................................................................................................45 - 46
Güvenlik çözümleri
Güvenlik modülleri ............................................................................................................................................ .................................................................52
Güvenlik kontrolörleri........................................................................................................................................ .................................................................53
Emniyet nihayet flalterleri .................................................................................................................................. .................................................................47
Ifl›k bariyeri .................................................................................................................................................................................................................48 - 50
Güvenlik diyalog modülleri................................................................................................................................ .................................................................51
Telli acil durdurma modülleri ............................................................................................................................ .................................................................51
Ayak pedal›........................................................................................................................................................ .................................................................51
Çift el kontrol ünitesi ......................................................................................................................................... .................................................................51
Yardımcı otomasyon çözümleri
Transformatörler - Phaseo serisi güvenlik ve izolasyon transformatörleri / ABL6, ABT7................................... .................................................................54
Güç Kaynaklar›
Do¤rultulucu filtreli do¤ru ak›m güç kaynaklar› / ABL8...............................................................................................................................................................................54
Phaseo anahtarlamal› güç kaynaklar› / ABL8 ..............................................................................................................................................................................................55
Ak›ll› röleler - Zelio lojik serisi kompakt/modüler ak›ll› röle / SR2, SR3......................................................................................................................................................56
Otomasyon çözümleri
PLC'ler
Twido / TWD ..............................................................................................................................................................................................................................................57
Advantys OTB da¤›t›lm›fl G/Ç sistemleri / OTB ...........................................................................................................................................................................................57
Modicon M340................................................................................................................................................................. ..................................................................58 - 60
Connexium switch ......................................................................................................................................................................................................................................60
Modicon premium ............................................................................................................................................................ ..................................................................61 - 64
Operatör panelleri - Magelis XBT-GT/OT ........................................................................................................... .................................................................65
Endüstriyel PC (IPC) - Magelis / MPC ............................................................................................................... .................................................................65
Operatör panelleri - Magelis XBT-N / R / GK ..................................................................................................... .................................................................66
SCADA yaz›l›mlar› - Vijeo Citect / VJC ............................................................................................................... .................................................................67
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
15 Mart 2010
Altivar 12 AC Motor H›z Kontrol Cihazlar›
Sabit moment uygulamalar› için aç›k çevrim vektör kontrollü,
B s›n›f› EMC (RFI) filtreli, CE direktiflerinle tam uyumlu, IP20 koruma s›n›fl›,
%170 afl›r› moment kapasiteli (1)
Güç
(kW)
Sürekli akım (A)
(1 dakika)
Geçici akım
ak›m (A)
Boyutlar (2)
(G x Y x D)
Referans
Monofaze 200 - 240V AC
0.18
0.37
0.55
0.75
1.5
2.2
1.4
2.4
3.5
4.2
7.5
10
2.1
3.6
5.3
6.3
11.2
15
72 x 142 x 102
72 x 130 x 121
72 x 130 x 131
72 x 130 x 131
105 x 142 x 156
105 x 142 x 156
ATV-12H018M2
ATV-12H037M2
ATV-12H055M2
ATV-12H075M2
ATV-12HU15M2
ATV-12HU22M2
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
355,00
365,00
420,00
440,00
600,00
770,00
A
A
A
A
A
A
ATV-12H075M2
Altivar 312 AC Motor H›z Kontrol Cihazlar›
Sabit moment uygulamalar› için aç›k çevrim vektör kontrollü, A s›n›f› EMC (RFI) filtreli CE direktiflerinle tam uyumlu,
dahili Modbus ve CANopen haberleflme protokolü, IP20 koruma s›n›fl› (3), %200 afl›r› moment kapasiteli (4)
ATV-312H075M2
ATV-312HU30N4
VW3-A4551
Monofaze 200 – 240V AC
0.18
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
1.5
3.3
3.7
4.8
6.9
8
11
2.3
5
5.6
7.2
10.4
12
16.5
72 x 145 x 132
72 x 145 x 132
72 x 145 x 142
72 x 145 x 142
107 x 143 x 152
107 x 143 x 152
142 x 184 x 152
ATV-312H018M2
ATV-312H037M2
ATV-312H055M2
ATV-312H075M2
ATV-312HU11M2
ATV-312HU15M2
ATV-312HU22M2
570,00
597,00
622,00
670,00
755,00
869,00
1.031,00
A
A
A
A
A
A
A
Trifaze 380-500V AC
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
11
15
1.5
1.9
2.3
3
4.1
5.5
7.1
9.5
14.3
17
27.7
33
2.3
2.9
3.5
4.5
6.2
8.3
10.7
14.3
21.5
25.5
41.6
49.5
105 x 143 x132
105 x 143 x132
105 x 143 x132
107 x 143 x152
107 x 143 x152
142 x 184 x 152
142 x 184 x 152
142 x 184 x 152
180 x 232 x192
180 x 232 x192
245 x 330 x 192
245 x 330 x 192
ATV-312H037N4
ATV-312H055N4
ATV-312H075N4
ATV-312HU11N4
ATV-312HU15N4
ATV-312HU22N4
ATV-312HU30N4
ATV-312HU40N4
ATV-312HU55N4
ATV-312HU75N4
ATV-312HD11N4
ATV-312HD15N4
1.121,00
1.143,00
1.224,00
1.251,00
1.323,00
1.485,00
1.607,00
1.796,00
2.147,00
2.628,00
3.447,00
4.577,00
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
212,00
244,00
304,00
322,00
396,00
437,00
524,00
C
C
C
C
C
C
C
VW3-A1006
VW3-A1007
VW3-A1101
VW3-A8121
120,00
140,00
bak›n›z sayfa 8
1.320,00
C
C
C
VW3-A8120
160,00
C
Girifl flok bobinleri
ATV312H018M2 ve ATV312H037M2
ATV312H055M2 ve ATV312H075M2
ATV312HU11M2 ve ATV312HU22M2
ATV312H037N4 ve ATV312HU15N4
ATV312HU22N4 ve ATV312HU40N4
ATV312HU55N4 ve ATV312HU75N4
ATV312HD11N4 ve ATV312HD15N4
Aksesuarlar
Harici kontrol paneli
VZ1-L004M010
VZ1-L007UM50
VZ1-L018UM20
VW3-A4551
VW3-A4552
VW3-A4553
VW3-A4554
IP54
IP65
Harici grafik kontrol paneli (5)
Multi-Loader konfigurasyon arac› (6)
- 2 adet RJ45 konektörlü kablo
- 1 adet USB kablo (bir ucu standart USB, di¤er ucu mini USB)
- 1 adet 2 GB SD bellek kart›
- 1 adet difli/difli RJ 45 adaptör
- 4 adet AA/LR6 1,5 V pil
Simple-Loader konfigurasyon arac› (6)
-1 adet ba¤lant› kablosu (2 ucu RJ45)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
50°C çevre s›cakl›¤›nda 1 dakika boyunca %150, 2 saniye boyunca %170 afl›r› moment de¤eri.
Boyutlar “mm” olarak verilmifltir, s›ras›yla genifllik, yükseklik ve derinlik ölçüleridir.
Cihaz üzerinden lokal kontrollü veya IP55 koruma s›n›fl› versiyonlar için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30
50°C çevre s›cakl›¤›nda 1 dakika boyunca %170, 2 saniye boyunca %200 afl›r› moment de¤eri.
ATV61/71 kontrol paneli ile ayn› grafik kontrol panelidir. Yaz›l›m sürümü ≥ V1.1.IE19 olmal›d›r.
Sürücüye konfigurasyon yükleme arac›d›r.
6
15 Mart 2010
Altivar 71 AC Motor H›z Kontrol Cihazlar›
A¤›r flartl› sabit moment uygulamalar›nda kullan›m için sensörlü veya sensörsüz ak›
vektör kontrollü, Asenkron veya senkron motor kontrollü, Harmonik filtreli,
A s›n›f› EMC (RFI) filtreli, CE direktiflerinle tam uyumlu, IP20 koruma s›n›fl›, (1)
dahili TÜRKÇE geliflmifl kontrol panelli ve %220 afl›r› moment kapasiteli (2)
TÜRKÇE
ATV-71HU22N4
ATV-71HC25N4
Güç
(kW)
Sürekli
ak›m (A)
Trifaze 380 – 480V AC
0.75
2.3
1.5
4.1
2.2
5.8
3
7.8
4
10.5
5.5
14.3
7.5
17.6
11
27.7
15
33
18.5
41
22
48
30
66
37
79
45
94
55
116
75
160
90
179
110
215
132
259
160
314
200
387
250
481
VW3-A7701
Boyutlar (3)
GxYxD
Referans (4) (5)
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
3.5
6.2
8.7
11.7
15.8
21.5
26.4
41.6
49.5
61.5
72
99
118.5
141
174
240
269
323
388
471
580
721
130 x 230 x 175
130 x 230 x 175
130 x 230 x 175
155 x 260 x 187
155 x 260 x 187
175 x 295 x 187
175 x 295 x 187
210 x 295 x 213
230 x 400 x 213
230 x 400 x 213
240 x 420 x 236
240 x 550 x 266
240 x 550 x 266
320 x 630 x 290
320 x 630 x 290
320 x 630 x 290
320 x 920 x 377
360 x 1022 x 377
340 x 1190 x 377
440 x 1190 x 377
595 x 1190 x 377
595 x 1190 x 377
ATV-71H075N4
ATV-71HU15N4
ATV-71HU22N4
ATV-71HU30N4
ATV-71HU40N4
ATV-71HU55N4
ATV-71HU75N4
ATV-71HD11N4
ATV-71HD15N4
ATV-71HD18N4
ATV-71HD22N4
ATV-71HD30N4
ATV-71HD37N4
ATV-71HD45N4
ATV-71HD55N4
ATV-71HD75N4
ATV-71HD90N4 (6) (7)
ATV-71HC11N4 (6) (7)
ATV-71HC13N4 (6) (7)
ATV-71HC16N4 (6) (7)
ATV-71HC20N4 (6) (7)
ATV-71HC25N4 (6) (7)
805
895
970
1.010
1.105
1.310
1.545
2.125
2.635
2.970
3.265
3.940
5.115
5.895
7.085
7.740
10.030
10.950
13.955
15.750
19.480
23.090
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
130
130
A
A
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
Kapal› çevrim enkoder kartlar› (8)
RS-422 ç›k›fll›, 5V, 300 kHz, incremental (art›m) tipli enkoder
Push-pull ç›k›fll›, 24V, 300 kHz, incremental (art›m) tipli enkoder
H›z kontrol cihaz›
VW3-A3407
Geçici ak›m
(A) 1 dakika
Altivar 71 için frenleme dirençleri (9)
ATV71H075N4 ... ATV71HU40N4
ATV71HU55N4 ve ATV71HU75N4
ATV71HD11N4 ve ATV71HD15N4
ATV71HD18N4 ... ATV71HD30N4
ATV71HD37N4
ATV71HD45N4 ... ATV71HD75N4
VW3-A3401
VW3-A3407
Sürekli
fren (W) (10)
Direnç
(Ω, 20°C)
Referans
50
100
200
1000
1000
1300
100
60
28
15
10
5
VW3-A7701
VW3-A7702
VW3-A7703
VW3-A7704
VW3-A7705
VW3-A7707
140
170
265
505
530
600
C
C
C
C
C
C
Maksimum
fren (kW)
7
13
22
33
45
70
90
135
160
VW3-A7201
VW3-A7202
VW3-A7203
VW3-A7204
VW3-A7205
VW3-A7206
VW3-A7207
VW3-A7208
VW3-A7209
3.565
3.875
4.360
5.345
6.255
7.290
8.750
10.110
13.155
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Sürekli
Altivar 71 için regen frenleme üniteleri (9) (11) fren (kW)
7
13
11
21,5
26
32
38
38
86
(1) 75kW’a kadar olan güçler için koruma s›n›f› IP20, 90kW ve üzeri güçler için koruma s›n›f› IP00’d›r. IP23 veya IP54 korumal› haz›r panolu ürünler için lütfen
Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(2) 50°C çevre s›cakl›¤›nda 1 dakika boyunca %170, 2 sn boyunca %220 afl›r› moment de¤eri
(3) Boyutlar “mm” olarak verilmifltir, s›ras›yla genifllik, yükseklik ve derinlik ölçüleridir.
(4) Bütün güçlerde ayr›labilir TÜRKÇE kontrol paneli, endüstriyel ortam için A s›n›f› EMC (RFI) filtre , Modbus/CANopen protokolü, 0.75-160kW aras› güçlerde
fren k›y›c› modül ve 18.5-500 kW aras› güçlerde harmonik filtre (flok bobini) dahili olarak bulunmaktad›r. Altivar71 cihazlar› IEC 61800-3-12 harmonik
standartlar›nla uyumludur.
(5) 250kW üstündeki güç de¤erleri için lütfen Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.
(6) Ürünlerle dahili olarak gelen flok bobinlerinin devreye al›m› öncesi cihaza montaj› ve DC bara ba¤lant›lar›n›n yap›lmas› gerekmektedir.
(7) 90-630kW aras› güçlerde zor çevresel koflullar için (korrosif etki,vb) kontrol kartlar› ve baralar güçlendirilmifl özel kaplamal› gelmektedir.
IEC 60721-3-3 class 3c2 standartlar› ile uyumludur. 90kW alt›ndaki referanslar›n güçlendirilmifl özel kaplamal› istenmesi durumunda referans sonuna
S337 ekleyiniz. Örnek: ATV-71H075N4S337
(8) Di¤er alternatifler için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30
(9) Standart uygulamalar için geçerli referanslard›r, a¤›r flartl› uygulamalardaki seçim kriterleri ve farkl› güç de¤erlerindeki seçimler için lütfen
Müflteri Destek merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30
(10) Sürekli frenleme de¤erleri normal uygulamalar için 50°C’lik çal›flma ortam›nda ortaya ç›kan ›s› de¤erleridir. Çal›flma faktörü 40 sn çevrim için, nominal frenleme
(Tn) momentinin 0.6 kat› ile 2 sn veya 1.5 kat› ile 0.8 sn frenleme içindir.
(11) Regen frenleme üniteleri, asansör, vinç ve dikey hareket içeren uygulamalarda bir veya birden fazla motorda frenleme sonucu ortaya ç›kan kay›p enerjiyi
flebekeye kazand›rarak enerji tasarrufu sa¤lar.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
7
15 Mart 2010
Altivar 61 AC Motor H›z Kontrol Cihazlar›
De¤iflken moment uygulamalar›nda, binalarda ve endüstride fan ve pompa uygulamalar›
için özel tasar›ml›, vektör kontrollü, harmonik filtreli, A s›n›f› EMC (RFI) filtreli,
CE direktiflerinle tam uyumlu, IP20 koruma s›n›fl›, (1)
dahili TÜRKÇE geliflmifl kontrol panelli ve %130 afl›r› moment kapasiteli (2)
Güç
(kW)
TÜRKÇE
ATV-61HU22N4
Trifaze 380 – 480V AC
0.75
2.3
1.5
4.1
2.2
5.8
3
7.8
4
10.5
5.5
14.3
7.5
17.6
11
27.7
15
33
18.5
41
22
48
30
66
37
79
45
94
55
116
75
160
90
179
110
215
132
259
160
314
200
387
250
481
315
616
Geçici ak›m
(A) 1 dakika
Boyutlar (3)
GxYxD
Referans (4)(5)
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
2.7
4.9
6.9
9.3
12.6
17.1
21.1
33.2
39.6
49.2
57.6
79.2
94.8
112.8
139.2
192
214.8
236.5
284.9
345.4
469.7
529.1
677.6
130 x 230 x 175
130 x 230 x 175
130 x 230 x 175
155 x 260 x 187
155 x 260 x 187
175 x 295 x 187
175 x 295 x 187
210 x 295 x 213
230 x 400 x 213
230 x 400 x 213
240 x 420 x 236
240 x 550 x 266
240 x 550 x 266
320 x 630 x 290
320 x 630 x 290
320 x 630 x 290
320 x 920 x 377
320 x 920 x 377
360 x 1022 x 377
340 x 1190 x 377
440 x 1190 x 377
595 x 1190 x 377
595 x 1190 x 377
ATV-61H075N4
ATV-61HU15N4
ATV-61HU22N4
ATV-61HU30N4
ATV-61HU40N4
ATV-61HU55N4
ATV-61HU75N4
ATV-61HD11N4
ATV-61HD15N4
ATV-61HD18N4
ATV-61HD22N4
ATV-61HD30N4
ATV-61HD37N4
ATV-61HD45N4
ATV-61HD55N4
ATV-61HD75N4
ATV-61HD90N4 (6)(7)
ATV-61HC11N4 (6)(7)
ATV-61HC13N4 (6)(7)
ATV-61HC16N4 (6)(7)
ATV-61HC22N4 (6)(7)
ATV-61HC25N4 (6)(7)
ATV-61HC31N4 (6)(7)
755
865
925
970
1.020
1.165
1.395
1.765
2.230
2.665
3.005
3.310
4.125
5.235
5.965
6.965
8.605
10.135
12.220
14.405
17.975
21.515
24.620
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
Altivar 61 ve Altivar 71 için ortak aksesuarlar
ATV-61HC31N4
VW3-A1101
2
3
Sürekli
ak›m (A)
1
4
5
1
4
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Girifl / Ç›k›fl kartlar›
Lojik girifl / ç›k›fl kart›
Geniflletilmifl lojik girifl / ç›k›fl kart›
Pompa anahtarlama kart› (Sadece Altivar 61 içindir) (8)
VW3-A3201
VW3-A3202
VW3-A3502
96
152
310
C
A
C
Haberleflme kartlar› (9)
Ethernet
Profibus DP
LonWorks (Sadece Altivar 61 içindir)
BACnet (Sadece Altivar 61 içindir)
VW3-A3310
VW3-A3307S371
VW3-A3312
VW3-A3315
195
210
205
200
C
C
C
C
Kontrol paneli ve uza¤a tafl›ma aksesuarlar›
Kontrol paneli 1
Pano montaj modülü (IP54 koruma s›n›fl›) 2
fieffaf koruma kapa¤› (IP65 koruma s›n›fl›) 3
Ba¤lant› kablosu, 1 metre 4
Ba¤lant› kablosu, 3 metre (10) 4
RJ45 difli / difli adaptörü 5
VW3-A1101
VW3-A1102
VW3-A1103
VW3-A1104R10
VW3-A1104R30
VW3-A1105
230
50
30
12
17
21
C
A
A
A
A
A
(1) 90kW’a kadar olan güçler için koruma s›n›f› IP20, 110kW ve üzeri güçler için koruma s›n›f› IP00’d›r. IP23 veya IP54 korumal› haz›r panolu ürünler için lütfen
Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(2) 50°C çevre s›cakl›¤›nda 1 dakika boyunca %130 afl›r› moment de¤eri
(3) Boyutlar “mm” olarak verilmifltir, s›ras›yla genifllik, yükseklik ve derinlik ölçüleridir.
(4) Bütün güçlerde ayr›labilir TÜRKÇE kontrol paneli, endüstriyel ortam için A s›n›f› EMC (RFI) filtre , Modbus/CANopen protokolü, 0.75-220kW aras› güçlerde
fren k›y›c› modül ve 18.5-630kW aras› güçlerde harmonik filtre (flok bobini) dahili olarak bulunmaktad›r. Altivar61 IEC 61800-3-12 harmonik standartlar›nla uyumludur.
(5) 315kW üstündeki güç de¤erleri için lütfen Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.
(6) Ürünlerle dahili olarak flok bobinlerinin devreye al›m› öncesi cihaza montaj› ve DC bara ba¤lant›lar›n›n yap›lmas› gerekmektedir.
(7) 90-800kW aras› güçlerde zor çevresel koflullar için (korrosif etki, v.b.) kontrol kartlar› ve baralar güçlendirilmifl özel kaplamal› gelmektedir.
IEC 60721-3-3 class 3c2 standartlar› ile uyumludur. 90kW alt›ndaki referanslar›n güçlendirilmifl özel kaplamal› istenmesi durumunda referans
sonuna S337 ekleyiniz. Örnek: ATV-61H075N4S337
(8) Pompa anahtarlama kart› üzerinde girifl ve ç›k›fllar mevcuttur. Maksimum 5 pompa bir h›z kontrol cihaz› ile kontrol edilebilir. Ayn› anda sadece 1 adet pompa
h›z kontrolü ile çal›flt›r›l›rken, di¤erleri On/Off olarak çal›fl›r.
(9) Di¤er alternatifler için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(10) Farkl› uzunluktaki ba¤lant› kablolar› için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
8
15 Mart 2010
Altivar 21 AC Motor H›z Kontrol Cihazlar›
Binalarda fan ve pompa uygulamalar› için özel tasar›ml›, vektör kontrollü, binalar
için özel harmonik teknolojili (1), HVAC (2) uygulamalar› için özel fonksiyonlu,
A s›n›f› EMC (RFI) filtreli, Modbus RTU haberleflme protokollü,
CE direktiflerine tam uyumlu, IP20 koruma s›n›fl› (3)
Güç
(kW)
HVAC
ATV-21H075N4
Sürekli
ak›m (A)
Trifaze 380 – 480V AC
0.75
2.2
1.5
3.7
2.2
5.1
3
7.2
4
9.1
5.5
12
7.5
16
11
22.5
15
30.5
18.5
37
22
43.5
30
58.5
37
79
45
94
55
116
75
160
Geçici ak›m
(A) 1 dakika
Boyutlar (4)
GxYxD
Referans (5) (7)
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
2.4
4
5.6
7.9
10
13.2
17.6
24.8
33.6
40.7
47.9
64.4
86.9
103.4
127.6
176
107 x 143 x 150
107 x 143 x 150
107 x 143 x 150
142 x 184 x 150
142 x 184 x 150
142 x 184 x 150
180 x 232 x 170
180 x 232 x 170
245 x 330 x 190
245 x 330 x 190
240 x 420 x 210
240 x 420 x 210
240 x 550 x 266
240 x 550 x 266
320 x 630 x 290
320 x 630 x 290
ATV-21H075N4
ATV-21HU15N4
ATV-21HU22N4
ATV-21HU30N4
ATV-21HU40N4
ATV-21HU55N4
ATV-21HU75N4
ATV-21HD11N4
ATV-21HD15N4
ATV-21HD18N4
ATV-21HD22N4
ATV-21HD30N4
ATV-21HD37N4
ATV-21HD45N4
ATV-21HD55N4
ATV-21HD75N4
530
605
635
685
760
900
1.095
1.355
1.810
2.170
2.495
2.730
3.570
4.690
5.475
6.365
C
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
Altivar 21 için aksesuarlar
Haberleflme kartlar› (6)
LonWorks
VW3-A21312
175
BACnet
VW3-A21315
175
Harici kontrol paneli
Harici kontrol paneli
VW3-A21101
155
- 1 adet kontrol paneli, 2 adet RJ45 konnektörlü kablo ve 3.6 m uzunlu¤unda kablo, pano kapa¤›na IP50 koruma s›n›fl› montaj için mühür ve vidalar
ATV-21HD22N4
B S›n›f› EMC (RFI) filtreler
ATV21H075N4 ... ATV21HU22N4
ATV21HU30N4 ... ATV21HU55N4
ATV21HU75N4 ... ATV21HD11N4
ATV21HD15N4 ... ATV21HD18N4
ATV21HD22N4 ... ATV21HD30N4
ATV21HD37N4 ... ATV21HD45N4
ATV21HD55N4 ... ATV21HD75N4
VW3-A31404
VW3-A31406
VW3-A31407
VW3-A31409
VW3-A4406
VW3-A4407
VW3-A4408
C
C
C
100
155
215
260
480
515
795
C
C
C
C
C
C
C
Altistart 01 Yumuflak Yolvericiler (dahili bypass kontakl›)
Motor anma gücü (kW)
Monofaze
Trifaze
230 V
230 V
Anma ak›m›
(A)
Trifaze
400 V
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
ATS-01N103FT
ATS-01N106FT
ATS-01N109FT
ATS-01N112FT
ATS-01N125FT
212,00
235,00
253,00
267,00
368,00
C
A
C
A
C
ATS-01N206QN
ATS-01N209QN
ATS-01N212QN
ATS-01N222QN
ATS-01N232QN
276,00
285,00
327,00
414,00
545,00
A
A
A
A
A
ATS-01N244Q
ATS-01N272Q
ATS-01N285Q
940,00
1.260,00
1.570,00
A
A
C
0.37 - 5.5 kW motorlar için yumuflak yolvericiler
ATS-01N103FT
Direkt ba¤lant›, monofaze 110-230 V veya trifaze 200-480 V besleme gerilimi, 50/60 Hz
0.37
0.37/0.55
1.1
3
0.75
0.75/1.1
2.2
6
1.1
1.5
4
9
1.5
2.2
5.5
12
2,2
3 / 4 / 5,5
7,5 / 9 / 11
25
1.5 - 15 kW motorlar için yumuflak yolverme ve durdurma üniteleri
Direkt ba¤lant›, trifaze 380-415 V besleme gerilimi, 50/60 Hz
1.5 / 2.2
3/4
5.5
7.5 / 11
15
6
9
12
22
32
22 - 45 kW motorlar için yumuflak yolverme ve durdurma üniteleri
ATS-01N212QN
Direkt ba¤lant›, trifaze 400 V besleme gerilimi, 50/60 Hz
22
37
45
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
44
72
85
Toplam ak›m harmonik distorsiyon seviyesi (THDi) < %30 olup, hiçbir filtre ilave kullanmadan IEC 61800-3-12 harmonik standartlar›nla uyumludur.
Is›tma, havaland›rma ve so¤utma sektörü. Binalardaki tüm HVAC uygulamalar› için özel tasarlanm›flt›r.
IP54 koruma s›n›fl› versiyonu için lütfen Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.
Boyutlar “mm” olarak verilmifltir, s›ras›yla genifllik, yükseklik ve derinlik ölçüleridir.
Tüm Altivar21 ürünlerinde A s›n›f› EMC (RFI) filtre standart olarak bulunmaktad›r.
Di¤er alternatifler için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
Altivar21 cihazlar›n›n konfigürasyonu için PCSoft yaz›l›m› kullan›labilir. Yaz›l›ma ücretsiz olarak www.telemecanique.com.tr adresinden ulaflabilirsiniz.
9
15 Mart 2010
(1)
Altistart 48 “Moment Kontrollü” AC motor yumuflak yolvericiler
7,5 - 630 kW aras› standart uygulamalar (2), Class 10 veya Class 20 motor termal korumal›,
dahili Modbus haberleflme protokolü, delta ba¤lant› imkan›,
by-pass kontaktör opsiyonlu, CE direktiflerine tam uyumlu, IP20 koruma s›n›f›
Motor anma gücü
400 V (kW)
Anma ak›m›
(A)
Direkt ba¤lant›
ATS-48D17Q
Delta ba¤lant›
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
220
250
315
355
400
500
630
Bypass kontaktörlü
132
160
220
250
315
400
Motor anma gücü
400 V (kW)
Anma ak›m›
(A)
Referans
(2)
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
(4)
17
22
32
38
47
62
75
88
110
140
170
210
250
320
410
480
590
660
790
1000
1200
15
18.5
22
30
45
55
55
75
90
110
132
160
220
250
315
355
400
500
630
710
-
29
38
55
66
81
107
130
152
191
242
294
364
433
554
710
831
1022
1143
1368
1732
-
ATS-48D17Q
ATS-48D22Q
ATS-48D32Q
ATS-48D38Q
ATS-48D47Q
ATS-48D62Q
ATS-48D75Q
ATS-48D88Q
ATS-48C11Q
ATS-48C14Q
ATS-48C17Q
ATS-48C21Q
ATS-48C25Q
ATS-48C32Q
ATS-48C41Q
ATS-48C48Q
ATS-48C59Q
ATS-48C66Q
ATS-48C79Q
ATS-48M10Q
ATS-48M12Q
1.570,00
1.680,00
1.830,00
1.990,00
2.060,00
2.410,00
2.490,00
3.140,00
3.660,00
4.540,00
5.560,00
6.160,00
6.690,00
8.390,00
10.290,00
11.930,00
13.460,00
16.000,00
18.040,00
20.580,00
24.360,00
C
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
250
320
410
480
590
790
220
250
315
355
400
630
433
554
710
831
1022
1368
ATS-48C25QF265
ATS-48C32QF330
ATS-48C41QF400
ATS-48C48QF500
ATS-48C59QF630
ATS-48C79QF800
8.180,00
11.060,00
12.440,00
12.890,00
15.680,00
18.810,00
A
A
C
C
C
C
VW3-G48101
220,00
C
(3)
ATS48 için uza¤a tafl›nabilir display modülü
(Paket içeri¤i: 1 display modülü, 2 soketli kablo, pano kap›s›na IP65 montaj için mühür ve vidalar)
Altistart 22 AC motor yumuflak yolvericiler (Dahili bypass özellikli) YEN‹
(5)
(2)
7,5 - 315 kW aras› standart uygulamalar , Dahili by-pass özelli¤i , Class 10 motor termal korumal›, dahili Modbus
haberleflme protokolü, delta ba¤lant› imkan›, CE direktiflerini tam uyumlu, IP20 koruma s›n›f›
Motor anma gücü
400 V (kW)
Direkt ba¤lant›
7.5
15
22
30
37
45
55
75
90
Anma ak›m›
(A)
Motor anma gücü
400 V (kW)
14.8
28.5
42
57
69
81
100
131
162
Delta ba¤lant›
11
22
45
55
55
75
90
110
132
Anma ak›m›
(A)
Boyut (mm)
(GXDXY)
(2)
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
1.200,00
1.360,00
1.570,00
1.840,00
2.090,00
2.410,00
3.140,00
3.770,00
4.810,00
A
A
A
A
A
A
A
A
A
(4)
25
48
70
93
112
132
165
210
255
130 X 169 X 265
130 X 169 X 265
130 X 169 X 265
145 X 207 X 295
145 X 207 X 295
145 X 207 X 295
150 X 229 X 356
150 X 229 X 356
150 X 229 X 356
ATS-22D17Q
ATS-22D32Q
ATS-22D47Q
ATS-22D62Q
ATS-22D75Q
ATS-22D88Q
ATS-22C11Q
ATS-22C14Q
ATS-22C17Q
ATS22D62Q
(1) Motorda do¤rusal yolvermeyi sa¤layan Schneider Electric patentli çözüm. Ayr›nt›l› bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(2) Belirtilen referanslar fan, pompa, konveyör gibi standart uygulamalara göre seçilmifltir. K›r›c›, kar›flt›r›c› gibi a¤›r flartl› uygulamalar için bir
üst güçte referans seçiniz. Ayr›nt›l› bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(3) Bir adet ATS48 yumuflak yolverici ve bir adet LC1F kontaktörden oluflan kit referans.
(4) Delta ba¤lant› ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(5) Altistart 22, May›s 2010 tarihi itibariyle ticari olacakt›r.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
10
15 Mart 2010
Altivar ve Altistart
Haberleflme aksesuarlar›
SZ1-RV1202
VW3-A8104
Aç›klama
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
Potansiyometre
SZ1-RV1202
35
A
PowerSuite (ATV11, ATV31/312, ATV71, ATV61, ATS48 ve TeSys U & TeSys T için tasarlanm›fl programlama yaz›l›m›)
- 1 adet CD-ROM
- PowerSuite, Altivar ve Altistart cihazlar›n› 1 adet PC ile konfigüre etmek
(kurulum, ayar, kontrol, izleme, yedekleme, hata giderme, v.b.) için kullan›lan bir yaz›l›md›r.
VW3-A8104
185
C
Modbus-Bluetooth® adaptörü (1)
- 1 adet Bluetooth® adaptörü (10 m kapsama alan›, 1 adet RJ45 konnektörlü)
- 2 adet RJ45 konnektörlü PowerSuite için 0.1 m ba¤lant› kablosu
- 1 adet RJ45, 1 adet mini DIN konnektörlü TwidoSuite için 0.1 m ba¤lant› kablosu
VW3-A8114
250
C
PowerSuite yaz›l›m› için PC ba¤lant› kiti
- 2 adet RJ45 konnektörlü 3 m ba¤lant› kablosu
- 1 adet RS 232/RS 485 çevirici (9 pinli difli SUB-D ve RJ45 konnektörlü)
VW3-A8106
70
A
Modbus ba¤lant› aksesuarlar› (2)
Modbus HUB (8’li)
Modbus haberleflme kablosu (2 adet RJ45 konnektörlü, 1 m)
Modbus haberleflme kablosu (2 adet RJ45 konnektörlü, 3 m)
Modbus T-ba¤lant› kutusu (2 adet RJ45 giriflli, kablolu ve 0.3 m)
Modbus T-ba¤lant› kutusu (2 adet RJ45 giriflli, kablolu ve 1 m)
Modbus hat sonland›r›c› (R=120 Ω, C=1 nF)
LU9GC3
VW3-A8306R10
VW3-A8306R30
VW3-A8306TF03
VW3-A8306TF10
VW3-A8306RC
90
8
10
37
40
25
A
C
A
C
C
C
CANopen ba¤lant› aksesuarlar› (3)
CANopen haberleflme adaptörü
2 adet RJ45 konnektörlü 0.3 m CANopen haberleflme kablosu
2 adet RJ45 konnektörlü 1 m CANopen haberleflme kablosu
CANopen adaptör, RJ45 ile 9 pinli erkek SUB-D aras› ba¤lant›
VW3-CANTAP2
VW3-CANCARR03
VW3-CANCARR1
VW3-CANA71
100
20
25
40
C
C
C
C
bak›n›z sayfa 6
C
Altivar konfigürasyon yükleyici
VW3-A8120
- 1 adet konfigürasyonun saklanmas› veya yüklenmesi için cihaz
- ATV12, ATV312, ATV61 ve ATV71 h›z kontrol cihazlar› ile uyumludur
- Ayn› versiyona ve boyutlara sahip Altivar ürünleri için 1 adet konfigürasyonun kolayl›kla transferini sa¤lar.
VW3-CANTAP2
(1) Adaptör Twido PLC ve TwidoSuite yaz›l›m› aras›nda ba¤lant› kurmak için de kullan›labilir.
(2) Di¤er Modbus ba¤lant› tipleri veya aksesuarlar› için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(3) Di¤er CANopen ba¤lant› tipleri veya aksesuarlar› için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
1
2 3
4
5
4
ATV61
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
6 4
4
ATV71
6 5
7
ATV21
ATS48
ATV312
11
Modbus ba¤lant›
HUB (çoklay›c›) ve RJ45 konnektörler yoluyla ba¤lant›
1 PLC
2 PLC tipine ba¤l› olarak Modbus kablosu
3 LU9GC3 Modbus HUB (çoklay›c›)
4 Modbus ara ba¤lant› kablosu VW3A8306R••
5 VW3A8306RC hat sonland›r›c›lar›
6 Modbus T - ba¤lant› kutular› VW3A8306TF•• (kablolu)
7 Modbus ara ba¤lant› kablosu VW3A58306R••
15 Mart 2010
Lexium hareket kontrol cihazlar›
Aç›klama
Lexium hareket kontrol cihaz›
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
LMC-10
LMC-20
LMC-20A1307
LMC-20A1309
1.040
1.104
1.541
1.610
A
A
C
C
230
12
17
21
A
A
A
A
(1)
Dahili Modbus, 8 I/O, 24V girifl, MotionBus
Dahili CanOpen, Modbus, Ethernet, 8 I/O, 24 girifl, MotionBus
Dahili CanOpen, Modbus, Ethernet ve Profibus, 8 I/O, 24V girifl, MotionBus
Dahili CanOpen, Modbus, Ethernet ve Devicenet, 8 I/O, 24V girifl, MotionBus
(2)
LMC20
Kontrol paneli ve uza¤a tafl›ma aksesuarlar›
Harici grafik paneli, basit devreye alma ve hata teflhisi ifllemleri için IP54 korumal›.
Harici grafik panelinin uzak ba¤lant› kablosu, 2 RJ45 konnektörlü 1 metre kablo
Harici grafik panelinin uzak ba¤lant› kablosu, 2 RJ45 konnektörlü 3 metre kablo
Difli uçlu RJ45 adaptör
VW3-M1701
VW3-A1104R10
VW3-A1104R30
VW3-A1105
Ba¤lant› aksesuarlar›
Lexium kontrolör PC ba¤lant›s› için, 1 adet RJ45 ve 1 adet 9 pinli SUB-D konnektörlü, 3 metre kablo
Harici enkoder ba¤lant›s› için, 1 adet 15 pinli SUB-D ve aç›k uçlu 3 metre kablo
CANopen ba¤lant›s› için, 1 adet 9 pinli SUB-D ve 1 adet RJ45 konnektörlü 0,5 metre kablo
CANopen ba¤lant›s› için, 1 adet 9 pinli SUB-D ve 1 adet RJ45 konnektörlü 1 metre kablo
CANopen ba¤lant›s› için, 1 adet 9 pinli SUB-D ve 1 adet RJ45 konnektörlü 3 metre kablo
VW3-M8701R030
VW3-M4701
(3)
TCSCCN4F3M05T
(3)
TCSCCN4F3M1T
(3)
TCSCCN4F3M3T
51
14
20
30
40
A
A
C
C
A
VW3-M8702
70
A
(4)
Yaz›l›m ürünleri
Kontrolör için yaz›l›m ve dokümantasyon: EasyMotion yaz›l›m›, MotionPro yaz›l›m›
LMC20A1309
Lexium32 Servo Sürücüler ve BSH /BMH motorlar için aksesuarlar
Lexium32 ile BMH / BSH Servo motor aras› güç kablolar›
Uzunluk (5)
VW3M1701
4x1,5mm2 + 2x1,0mm2, fliltli kablo, motor taraf›nda M23 konnektör, sürücü taraf›nda aç›k uç
3m
5m
10m
4x2,5mm2 + 2x1,0mm2, fliltli kablo, motor taraf›nda M23 konnektor , sürücü taraf›nda aç›k uç
3m
5m
10m
4x4mm2 + 2x1,0mm2, fliltli kablo, motor taraf›nda M40 konnektor , sürücü taraf›nda aç›k uç
3m
5m
10m
VW3-M5101R30
VW3-M5101R50
VW3-M5101R100
91
98
126
A
A
C
VW3-M5102R30
VW3-M5102R50
VW3-M5102R100
98
110
149
A
A
C
VW3-M5103R30
VW3-M5103R50
VW3-M5103R100
167
188
229
A
C
C
3 x (2 x 0,14mm2 ) + (2x0,34mm2 ) fliltli kablo, motor taraf›nda M23 konnektor , sürücü taraf›nda RJ45 konnektor (10 pinli)
3m
VW3-M8102R30
5m
VW3-M8102R50
10m
VW3-M8102R100
88
106
153
A
A
C
VW3-A3607
VW3-A3608
VW3-A3618
VW3-A3616
VW3-M3301
176
59
51
185
58
C
C
C
C
C
Resolver modülü
Dijital Enkoder modülü
Analog Enkoder modülü
Safety Modulü
VW3-M3401
VW3-M3402
VW3-M3403
VW3-M3501
157
72
116
184
C
C
C
C
Lexium 32 haf›za kart›
VW3-M8705
6
C
Lexium32 ile BMH / BSH Servo motor aras› Sincos Enkoder kablosu
LXM32M Haberleflme modülleri
(6)
Profibus DP V1
CanOpen (2 XRJ45-Daisy Chain Modül)
CanOpen (SUB-D9)
Ethernet IP
DeviceNet
LXM32M Opsiyon modülleri
VW3M8705
(Haf›za kart›)
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
(6)
(1) Tüm Lexium kontrolör ürünleri standart olarak HE10 difli ba¤lant› terminali ve 3-pinli difli güç konnektörü ile gelir. Tüm modellerde senkronizasyon için
"MotionBus" standartt›r. Tüm modellerde 8 girifl, 8 ç›k›fl terminali, harici enkoder girifli ve h›zl›
(2) Harici grafik paneli ile Lexium servo sürücü parametreleri ayarlanabilir. Manuel mod ile JOG gibi basit haraketler uygulanabilir. IP54 korumal›d›r. Di¤er kablo
ve opsiyonlar için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(3) CanOpen ba¤lant› kablolar›, TSX CAN TDM4 ba¤lant› kutusu ile ATV312/71 aras›; TSX CAN TAP2 ile Advantys OTB aras› içindir. Normal CanOpen ba¤lant›lar›
için örnek olarak TSX CAN CA 50 (50m) kablosu kullan›labilir.
(4) VW3M8702 referansl› yaz›l›m CD'si LMC ürünleri ile ücretsiz olarak sa¤lanmaktad›r. CD içerisinde EasyMotion ve MotionPro yaz›l›mlar› ve teknik dokümanlar
gelmektedir.
(5) Farkl› uzunluktaki (maks. 75m) kablolar›n ve di¤er aksesuarlar›n fiyat bilgisi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30
(6) Ek haberleflme ve opsiyon modülleri sadece LXM32M serisi ile kullanabilir.
12
15 Mart 2010
Lexium 32 servo sürücüler ve
BMH / BSH servo motorlar YEN‹
(1)
Güç
(kW)
LXM32CU45M2
LXM32MD12N4
BMH0701T06A1A
BSH1401P01A1A
Geçici ak›m
(A)
Referans
Lexium 32 servo sürücüler, monofaze 200-240V AC
0.3
1.5
0.45
3
0.9
6
1.45
10
0.3
1.5
0.45
3
0.9
6
1.45
10
0.3
1.5
0.45
3
0.9
6
1.45
10
4.5
9
18
30
4.5
9
18
30
4.5
9
18
30
LXM32-CU45M2
LXM32-CU90M2
LXM32-CD18M2
LXM32-CD30M2
LXM32-AU45M2
LXM32-AU90M2
LXM32-AD18M2
LXM32-AD30M2
LXM32-MU45M2
LXM32-MU90M2
LXM32-MD18M2
LXM32-MD30M2
629
680
731
808
740
830
920
1,070
777
872
966
1,124
C
A
A
C
A
A
A
C
A
A
A
C
Lexium 32 servo sürücüler, trifaze 380-480V AC
0.35
1.5
0.7
3
1.3
6
2.4
10
0.35
1.5
0.7
3
1.3
6
2.4
10
0.35
1.5
0.7
3
1.3
6
2.4
10
6
12
18
30
6
12
18
30
6
12
18
30
LXM32-CU60N4
LXM32-CD12N4
LXM32-CD18N4
LXM32-CD30N4
LXM32-AU60N4
LXM32-AD12N4
LXM32-AD18N4
LXM32-AD30N4
LXM32-MU60N4
LXM32-MD12N4
LXM32-MD18N4
LXM32-MD30N4
672
786
927
1,320
840
1,020
1,140
1,290
882
1,071
1,197
1,355
C
A
A
C
A
A
A
C
A
A
A
C
BMH-0701T06A1A
BMH-0701T01A1A
BMH-1001T06A1A
BMH-0703T06A1A
BMH-0702T06A1A
BMH-1401P06A1A
BMH-1003T06A1A
BMH-1002T06A1A
BSH-0551T01A1A
BSH-0552T01A1A
BSH-0553T01A1A
BSH-0701T01A1A
BSH-0702T01A1A
BSH-0703T01A1A
BSH-1001T01A1A
BSH-1002T01A1A
BMH-0701P06A1A
BMH-0701P01A1A
BMH-0702P06A1A
BMH-1001P06A1A
BMH-1001P01A1A
BMH-0703P06A1A
BMH-1002P01A1A
BMH-1003P06A1A
BMH-1402P06A1A
BMH-1403P06A1A
BMH-2051P06A1A
BMH-2051P01A1A
BMH-2053P06A1A
BSH-0701P01A1A
BSH-0702P01A1A
BSH-0703P01A1A
BSH-1001P01A1A
BSH-1002P01A1A
BSH-1003P01A1A
BSH-1004P01A1A
BSH-1401P01A1A
BSH-1402T01A1P
BSH-1403T01A1P
BSH-1404P01A1P
391
519
464
526
458
670
666
566
435
468
480
538
562
585
608
685
391
519
458
464
592
526
694
666
876
1,079
2,439
2,650
3,959
515
538
562
602
644
667
679
796
1,050
1,270
1,313
C
A
C
A
A
C
A
C
C
C
C
C
A
C
C
C
A
C
C
C
A
C
C
C
A
C
C
A
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C
C
A
Servo motorlar
Sabit moment (Nm/A)
0.49
0.49
0.67
0.61
0.46
1.2
0.851
0.72
0.36
0.36
0.39
0.44
0.45
0.44
0.45
0.59
0.79
0.79
0.84
1.1
1.1
0.87
1.2
1
1.1
1.34
1.6
1.6
3.5
0.8
0.77
0.78
0.89
1.21
1.22
1.62
1.43
1.47
1.58
1.57
Sürekli ak›m
(A)
Maks. devir say›s› (rpm)
8000
8000
6000
8000
8000
4000
6000
6000
9000
9000
9000
8000
8000
8000
6000
6000
8000
8000
8000
6000
6000
8000
6000
6000
4000
4000
3800
3800
3800
8000
8000
8000
6000
6000
6000
6000
4000
4000
4000
4000
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
(1) Servo sürücü, motor, gerekli güç ve enkoder kablo seçimlerini sayfa 68’deki Lexium hareket kontrol ürün seçim tablosundan yap›n›z.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
13
15 Mart 2010
®
ed
tect
Pro
Harmony Stil 4
22 mm çapl› metal seri XB4
Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65
Tip
Kontak
düzeni
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
Yayl› buton
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA
1 NK
1 NK
Siyah
Yeflil
Sar›
Mavi
K›rm›z›
Siyah
XB4-BA21
XB4-BA31
XB4-BA51
XB4-BA61
XB4-BA42
XB4-BC21
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
20,30
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
XB4-BS542
XB4-BS142
XB4-BS8445
XB4-BS9445
25,20
40,40
32,00
52,00
10
10
10
10
A
A
A
A
1 NA
1 NA
1 NA
1 NK
Siyah
Yeflil
Sar›
K›rm›z›
XB4-BP21
XB4-BP31
XB4-BP51
XB4-BP42
17,20
17,20
17,20
17,20
10
10
10
10
A
A
C
A
1 NA
1 NK
Yeflil
K›rm›z›
XB4-BL73415
44,50
A
Çiftli, yayl›, ›fl›kl› butonlar (IP66 / IP69K), Dahili “Korumal› LED”li, 24 V AC/DC beslemeli (1)
Düz kafal›, I iflaretli
1 NA
Yeflil
XB4-BW73731B5
Ç›k›k kafal›, O iflaretli
1 NK
K›rm›z›
51,00
A
Dahili “Korumal› LED”li, 240 V AC beslemeli (IP66 / IP69K) (1)
Düz kafal›, I iflaretli
1 NA
Yeflil
Ç›k›k kafal›, O iflaretli
1 NK
K›rm›z›
XB4-BW73731M5
53,00
A
Üçlü yayl› buton (IP66 / IP69K)
2 düz, I, II iflaretli
Ç›k›k kafal›, stop iflaretli
2 NA
1 NK
Yeflil
K›rm›z›
XB4-BA731327
51,50
A
Üçlü yayl› buton (IP66 / IP69K)
2 düz, / iflaretli
Ç›k›k kafal›, stop iflaretli
2 NA
1 NK
Beyaz / Siyah
K›rm›z›
XB4-BA711237
51,50
A
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB4-BW3165
XB4-BW3365
XB4-BW3465
XB4-BW3565
26,20
26,20
26,20
26,20
10
10
10
10
A
A
A
A
Ifl›kl›, yayl› buton dahili “Korumal› LED”li (1) 1 NA+1 NK
24 V AC/DC beslemeli
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
XB4-BW31B5
XB4-BW33B5
XB4-BW34B5
XB4-BW35B5
XB4-BW36B5
30,10
30,10
30,10
30,10
30,10
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
Ifl›kl›, yayl› buton dahili “Korumal› LED”li,(1) 1 NA+1 NK
230 V AC beslemeli
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
XB4-BW31M5
XB4-BW33M5
XB4-BW34M5
XB4-BW35M5
XB4-BW36M5
36,70
36,70
36,70
36,70
36,70
10
10
10
10
10
C
A
A
A
C
Mandal butonlar
Siyah mandal buton
Konum (2)
1 NA
1 NA+1 NA
1 NA+1 NA
1 NA
1 NA+1 NA
1 NA+1 NA
XB4-BD21
XB4-BD33
XB4-BD53
XB4-BJ21
XB4-BJ33
XB4-BJ53
17,10
21,00
22,20
18,00
22,00
23,50
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
1 NA
1 NA+1 NA
1 NA+1 NA
XB4-BG21
XB4-BG03
XB4-BG33
39,50
48,40
48,40
10
A
A
A
XB4-BA
40 mm mantar kafal› yayl› buton
XB4-BS
Acil durdurma butonu, 40 mm mantar kafal›, kal›c›
Çevir, çek
1 NK
Kilitli
1 NK
2 kutuplu, tetiklemeli, çevir çek
1 NA + 1 NK
2 kutuplu, tetiklemeli, kilitli
1 NA + 1 NK
Plastik k›l›fl›, yayl› buton
XB4-BP
XB4-BL
Çiftli, yayl› buton (IP66 / IP69K)
Düz kafal›, I iflaretli
Ç›k›k kafal›, O iflaretli
Ifl›kl›, yayl› butonlar
Ifl›kl›, yayl› buton (ampulsüz)
250 V’a kadar do¤rudan beslemeli
XB4-BA
XB4-BW3
XB4-BD
Siyah, uzun mandall› buton
Kilitli buton
XB4-BG
(1) LED’in servis ömrü yaklafl›k 10 y›ld›r.
(2) : 2 konumlu, kal›c›. : 3 konumlu, kal›c›.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
: 3 konumlu, 0 noktas›na yay geri dönüfllü, simgesi kilidin geri çekilebilme konumunu gösterir.
14
15 Mart 2010
®
ed
tect
Pro
Harmony Stil 4
22 mm çapl› metal seri XB4
Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65
Tip
Kontak
düzeni
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB4-BK123B5
XB4-BK124B5
XB4-BK125B5
42,50
42,50
42,50
10
10
10
A
A
A
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB4-BK123M5
XB4-BK124M5
XB4-BK125M5
48,50
48,50
48,50
10
10
10
A
A
A
Dahili Korumal› LED" li 24 V AC/DC beslemeli 1NA+1NK
1NA+1NK
1NA+1NK
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
XB4BK133B5
XB4BK134B5
XB4BK135B5
49,50
49,50
49,50
10
10
10
A
A
A
Dahili Korumal› LED" li 230V AC beslemeli
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
XB4BK133M5
XB4BK134M5
XB4BK135M5
54,50
54,50
54,50
10
10
10
A
A
A
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
XB4-BV61
XB4-BV63
XB4-BV64
XB4-BV65
XB4-BVB1
XB4-BVB3
XB4-BVB4
XB4-BVB5
XB4-BVB6
12,30
12,30
12,30
12,30
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
A
A
C
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
XB4-BVM1
XB4-BVM3
XB4-BVM4
XB4-BVM5
XB4-BVM6
18,30
18,30
18,30
18,30
18,30
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
Ifl›kl› acil durdurma (Bas/Çek)
LED’li kafa
24 V DC kontak blo¤u
230-240V AC kontak blo¤u
ZB4BW643
ZB4BW0B42
ZB4BW0M42
40,50
15,80
24,50
Kafalar
XB4-BV6 serisi sinyal lambas› için kafa(2)
XB4-BA yayl› butonlar için kafa (2)
XB4 kal›c› butonlar için kafa (2)
Kal›c› ›fl›kl› butonlar için kafa (2) (sadece korumal› LED’li gövde ile kullan›l›r)
XB4-BS542 acil durdurma için kafa
XB4-BK12. 2 konumlu, kal›c›, ›fl›kl› mandal butonlar için kafa (2)
XB4-BK13. 3 konumlu, kal›c›, ›fl›kl› mandal butonlar için kafa (2)
XB4-BC 40 mm yayl› buton için yeflil kafa
XB4-BC 40 mm yayl› buton için k›rm›z› kafa
XB4-BD 2 konumlu, yayl› mandal buton için kafa
XB4-BJ 2 konumlu, yayl› uzun mandall› buton için kafa
ZB4-BVO•
ZB4-BA•
ZB4-BHO•
ZB4-BHO•3
ZB4-BS54
ZB4-BK12•3
ZB4-BK13•3
ZB4-BC3
ZB4-BC4
ZB4-BD4
ZB4-BJ4
4,30
5,50
11,10
17,20
18,80
27,00
30,00
19,40
19,40
10,70
11,60
10
10
A
A
C
C
C
C
C
A
A
C
C
Gövdeler
XB4-BV6 serisi sinyal lambas› için gövde
Butonlar ve mandal butonlar için 1NA kontakl› gövde
Butonlar ve mandal butonlar için 1NK kontakl› gövde
Ifl›kl› butonlar ve ›fl›kl› mandal butonlar için,
“Korumal› LED”li, 2NA kontakl› gövde (1)
ZB4-BV6
ZB4-BZ101
ZB4-BZ102
ZB4-BWOM•3
ZB4-BWOB•3
8,00
7,50
7,50
25,00
21,00
10
A
A
A
C
C
Ifl›kl› mandal buton (1)
Dahili “Korumal› LED”li 24 V AC/DC beslemeli 1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
Dahili “Korumal› LED”li 230 V AC beslemeli
XB4-BK
XB4-BVB
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1NA+1NK
1NA+1NK
1NA+1NK
Sinyal lambalar›
250 V’a kadar do¤rudan beslemeli (ampulsüz)
Dahili “Korumal› LED”li 24 V AC/DC beslemeli
XB4-BZ
Dahili “Korumal› LED”li 230 V AC beslemeli
XB4-BK12
XB4-BJ
XB4-BVO
230 V AC
24 V AC/DC
C
C
C
(1) 3 konumlu ›fl›kl› mandal butonlar için kafa ve gövde ayr› ayr› seçilmelidir.
Örne¤in; 3 konumlu, yeflil, 230 V AC, ›fl›kl› mandal buton için kafa ZB4-BK1333 ve gövde ZB4-BWOM33 olacakt›r.
(2) •’l› yeri renk kodu ile doldurunuz. Örnek: ZB4-BA6 mavi, yayl›, metal buton kafas›d›r.
Renk kodu: 1= beyaz, 2= siyah (›fl›ks›z butonlar için), 3= yeflil, 4= k›rm›z›, 5= sar›, 6= mavi,
7= fleffaf (do¤rudan beslemeli sinyal lambalar› için), 8= gri (yayl› butonlar için)
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
15
15 Mart 2010
®
ed
tect
Pro
XB5-AA
XB5-AS
XB5-AL
XB5-AA
Harmony Stil 5
22 mm çapl› çift yal›t›ml› plastik seri
Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65
Tip
Kontak
düzeni
Yayl› buton
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA
1 NK
1 NK
40 mm mantar kafal›, yayl› buton
Acil durdurma butonu, 40 mm mantar kafal›, kal›c›
Çevir, çek
1 NK
Kilitli
1 NK
2 kutuplu, tetiklemeli, çevir çek
1 NA + 1 NK
2 kutuplu, tetiklemeli, kilitli
1 NA + 1 NK
Ifl›kl›, yayl› buton
Ifl›kl› yayl› buton (ampulsüz)
250V’a kadar do¤rudan besleme
XB5-AW3
220 V AC beslemeli, LED’li
(1)
Mandal butonlar
Siyah mandal buton
Siyah, uzun mandall› buton
XB5-AG
Kilitli buton
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
Fiyat
(TL)
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
Siyah
Yeflil
Sar›
Mavi
K›rm›z›
Siyah
XB5-AA21
XB5-AA31
XB5-AA51
XB5-AA61
XB5-AA42
XB5-AC21
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
16,40
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
XB5-AS542
XB5-AS142
XB5-AS8445
XB5-AS9445
18,50
35,80
29,80
46,20
10
10
10
10
A
C
A
C
Dahili “Koruma LED”li 24 V AC/DC beslemeli
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
32,00
A
38,60
A
41,00
A
36,80
A
36,80
A
XB5-AW3165
XB5-AW3365
XB5-AW3465
XB5-AW3565
XB5-AW31B5
XB5-AW33B5
XB5-AW34B5
XB5-AW35B5
XB5-AW36B5
XB5-AW31M5
XB5-AW33M5
XB5-AW34M5
XB5-AW35M5
XB5-AW36M5
20,00
20,00
20,00
20,00
21,80
21,80
21,80
21,80
21,80
25,80
25,80
25,80
25,80
25,80
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
C
A
A
C
C
A
A
C
C
C
A
A
C
C
XB5-AD21
XB5-AD33
XB5-AD53
XB5-AJ21
XB5-AJ33
XB5-AJ53
XB5-AG21
XB5-AG33
14,40
18,60
19,20
16,20
20,60
22,00
35,30
41,90
10
10
10
10
10
10
10
10
A
A
A
C
A
C
A
A
XB5-AV61
XB5-AV63
XB5-AV64
XB5-AV65
XB5-AVB1
XB5-AVB3
XB5-AVB4
XB5-AVB5
XB5-AVB6
XB5-AVM1
XB5-AVM3
XB5-AVM4
XB5-AVM5
XB5-AVM6
9,20
9,20
9,20
9,20
12,30
12,30
12,30
12,30
12,30
15,50
15,50
15,50
15,50
15,50
10
10
10
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
C
C
Konum (2)
1 NA
1 NA+1NA
1 NA+1 NA
1 NA
1 NA+1 NA
1 NA+1 NA
1 NA
1 NA+1 NA
Sinyal lambalar›
250 V’a kadar do¤rudan beslemeli (ampülsüz)
(1)
XB5-AVB
Dahili “Koruma LED”li 220 V AC beslemeli (1)
XB5-AV6
(1) LED’in servis ömrü yaklafl›k 10 y›ld›r
(2) simgesi kilidin geri çekilebilme konumunu gösterir,
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Referans
Çiftli, yayl› buton (IP66 / IP69K)
Düz kafal›, I iflaretli
1 NA
Yeflil
XB5-AL73415
Ç›k›k kafal›, O iflaretli
1 NK
K›rm›z›
Çiftli, yayl›, ›fl›kl› butonlar (IP66 / IP69K), Dahili “Korumal› LED”li, 24 V AC/DC beslemeli (1)
Düz kafal›, I iflaretli
1 NA
Yeflil
XB5-AW73731B5
Ç›k›k kafal›, O iflaretli
1 NK
K›rm›z›
Dahili “Korumal› LED”li, 240 V AC beslemeli (IP66 / IP69K) (1)
Düz kafal›, I iflaretli
1 NA
Yeflil
XB5-AW73731M5
Ç›k›k kafal›, O iflaretli
1 NK
K›rm›z›
Üçlü yayl› buton (IP66 / IP69K)
2 düz, I, II iflaretli
2 NA
Yeflil
XB5-AA731327
Ç›k›k kafal›, stop iflaretli
1 NK
K›rm›z›
Üçlü yayl› buton (IP66 / IP69K)
2 düz, / iflaretli
2 NA
Beyaz / Siyah
XB5-AA711237
Ç›k›k kafal›, stop iflaretli
1 NK
K›rm›z›
24 V AC/DC beslemeli, LED’li (1)
XB5-AD
Renk
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
: 2 konumlu, kal›c›.
16
: 3 konumlu, kal›c›.
10
10
10
: 3 konumlu, 0 noktas›na yay geri dönüfllü.
15 Mart 2010
Harmony Stil 5
22 mm çapl› çift yal›t›ml› plastik seri
Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65
Tip
Kontak
düzeni
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB5-AK123B5
XB5-AK124B5
XB5-AK125B5
32,00
32,00
32,00
10
10
10
A
A
A
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB5-AK123M5
XB5-AK124M5
XB5-AK125M5
35,00
35,00
35,00
10
10
10
A
C
C
Dahili Korumal› LED" li 24 V AC/DC beslemeli 1NA+1NK
1NA+1NK
1NA+1NK
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
XB5AK133B5
XB5AK134B5
XB5AK135B5
36,80
36,80
36,80
10
10
10
A
A
A
Dahili Korumal› LED" li 230V AC beslemeli
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
XB5AK133M5
XB5AK134M5
XB5AK135M5
40,40
40,40
40,40
10
10
10
A
A
A
108,00
123,00
5
5
A
A
Ifl›kl› mandal buton
Dahili “Korumal› LED”li 24 V AC/DC beslemeli 1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
Dahili “Korumal› LED”li 230 V AC beslemeli
XB5-AK
ZB5-AA
ZB5-AJ
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1NA+1NK
1NA+1NK
1NA+1NK
80 db buzzer 24V AC/DC
80 db buzzer 230V AC/DC
XB5KSB
XB5KSM
Ifl›kl› acil durdurma (Bas/Çek)
LED’li kafa
24 V DC kontak blo¤u
230-240V AC kontak blo¤u
ZB5AT8643M
ZB5AW0B15
ZB5AW0M15
18,90
19,50
35,00
C
C
C
Kafalar
XB5-AV6 serisi sinyal lambas› için kafa (1)
XB5-AA yayl› butonlar için kafa (1)
XB5-AD 2 konumlu, yayl›, mandal buton için kafa
XB5-AJ 2 konumlu yayl›, uzun, mandall› buton için kafa
ZB5-AV0•
ZB5-AA•
ZB5-AD4
ZB5-AJ4
4,00
3,30
8,40
10,20
C
C
C
C
Gövdeler
XB5-AV6 serisi sinyal lambas› için gövde
Butonlar ve mandal butonlar için 1NA kontakl› gövde
Butonlar ve mandal butonlar için 1NK kontakl› gövde
ZB5-AV6
ZB5-AZ101
ZB5-AZ102
5,20
6,00
6,00
C
C
C
(1) •’l› yeri renk kodu ile doldurunuz. Örnek: ZB5-AA6 mavi, yayl›, çift yal›t›ml› buton kafas›d›r.
Renk kodu: 1=beyaz, 2=siyah (butonlar için), 3=yeflil, 4=k›rm›z›, 5=sar›, 6=mavi, 7=fleffaf (do¤rudan beslemeli siyah lambalar› için),
8=gri (yayl› butonlar için).
Her bir buton kafas›na en çok 9 kontak blo¤u tak›labilir.
ZB5-AZ
Harmony Stil 4 ve Stil 5
22 mm çapl› kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›
Ortak aksesuarlar
ZB5-AZ905
ZBE-102
Kontak bloklar›
Uygulama
1NA
1NK
ZBE-101
ZBE-102
4,30
4,30
5
5
A
A
Etiket tutucu, ince
Etiket tutucu, kafa ile ayn› seviyede
ZBZ-33 ve ZBZ35 için destek plakas› ve
fleffaf koruyucu ile, 40 adet bofl etiketli sayfa.
ZBZ-33
ZBZ-35
ZBY-5100
1,70
1,70
3,90
10
10
10
A
A
A
Kafalar için 66 adet bofl, kendili¤inden
yap›flan, yuvarlak etiketli sayfa
ZBY-1101
3,50
10
C
Ø 60 mm acil durdurma etiketi,
Sar› zeminli
Yaz›s›z
Emergency Stop
ZBY-9101
ZBY-9330
2,50
4,30
10
10
C
A
Ø 90 mm acil durdurma etiketi,
Sar› zeminli
Yaz›s›z
Emergency Stop
ZBY-8101
ZBY-8330
2,50
4,30
10
10
C
A
ZB5-AZ905
15,00
XB5 için s›kma aparat›
C
Not: Etiketleme program›m›z internet sitemizden elde edilebilir.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
17
15 Mart 2010
®
ed
tect
Pro
Harmony Stil 6
16 mm çapl› XB6
Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65
Tip
Kafa
tipi
Kontak
düzeni
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Dikdörtgen
1NA
1NA
1NK
1NK
Beyaz
Yeflil
Siyah
K›rm›z›
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
XB6-DA11B
XB6-DA31B
XB6-DA22B
XB6-DA42B
17,30
17,30
17,30
17,30
C
A
C
C
Ifl›kl› buton, yayl› (Dahili “Korumal› LED”li 12...24 V AC/DC beslemeli) (1)
Dikdörtgen
1NA
Beyaz
1NA
Yeflil
1NK
K›rm›z›
Kare
1NA
Beyaz
1NA
Yeflil
1NK
K›rm›z›
Daire
1NA
Beyaz
1NA
Yeflil
1NK
K›rm›z›
XB6-DW1B1B
XB6-DW3B1B
XB6-DW4B2B
XB6-CW1B1B
XB6-CW3B1B
XB6-CW4B2B
XB6-AW1B1B
XB6-AW3B1B
XB6-AW4B2B
32,10
32,10
32,10
32,10
32,10
32,10
32,10
32,10
32,10
A
A
A
C
C
C
C
A
C
Ifl›kl› buton, kal›c› (Dahili “Korumal› LED”li 12...24 V AC/DC beslemeli) (1)
Dikdörtgen
1NA+1NK
Beyaz
1NA
Yeflil
1NK
K›rm›z›
Kare
1NA+1NK
Beyaz
1NA
Yeflil
1NK
K›rm›z›
Daire
1NA+1NK
Beyaz
1NA
Yeflil
1NK
K›rm›z›
XB6-DF1B5B
XB6-DF3B1B
XB6-DF4B2B
XB6-CF1B5B
XB6-CF3B1B
XB6-CF4B2B
XB6-AF1B5B
XB6-AF3B1B
XB6-AF4B2B
38,50
33,20
33,20
38,50
33,20
33,20
38,50
33,20
33,20
C
A
A
C
C
C
C
A
C
Yayl› buton
XB6-DA
XB6-AW
XB6-DD
XB6-DG
XB6-CV
XB6-AS8
XB6-AS9
Konum (2)
Siyah mandal buton Dikdörtgen
2 konumlu, kal›c›
3 konumlu, kal›c›
1NA
1NA+1NK
XB6-DD221B
XB6-DD235B
31,10
37,40
A
C
Kilitli buton
Dikdörtgen
2 konumlu, anahtarl›
3 konumlu, anahtarl›
1NA+1NK
1NA+1NK
XB6-DGC5B
XB6-DGH5B
65,30
65,30
C
C
Sinyal lambas› (Dahili “Korumal› LED”li 12...24V AC/DC beslemeli) (1)
Dikdörtgen
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Kare
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Daire
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB6-DV1BB
XB6-DV3BB
XB6-DV4BB
XB6-DV5BB
XB6-CV1BB
XB6-CV3BB
XB6-CV4BB
XB6-CV5BB
XB6-AV1BB
XB6-AV3BB
XB6-AV4BB
XB6-AV5BB
21,30
21,30
21,30
21,30
21,30
21,30
21,30
21,30
21,30
21,30
21,30
21,30
C
A
A
C
C
C
C
C
C
A
A
A
30 mm mantar kafal› k›rm›z› acil durdurma butonlar›
1NA+1NK
1NA+1NK
XB6-AS8349B
XB6-AS9349B
40,20
73,70
A
C
ZB6-Y7001
ZB6-Y7330
3,00
4,00
C
C
ZB6-E1B
ZB6-E2B
5,10
5,10
10
10
A
A
ZB6-Y004
1,30
100
C
Çevir-Çek
Kilitli
Ø45 mm yuvarlak sar› etiket (acil durdurma butonlar› için)
Yaz›s›z
Emergency Stop
Ek kontak blo¤u
1NA
1NK
Difli faston konnektör
(1) LED’in servis ömrü yaklafl›k 10 y›ld›r.
(2) simgesi kilidin geri çekilebilme konumunu gösterir,
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
18
: 2 konumlu, kal›c›.
: 3 konumlu, kal›c›.
15 Mart 2010
Harmony Stil 7
22 mm çapl› XB7P
Monoblok plastik kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›
Tip
Kontak
düzeni
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
1NA
1NA
1NK
A/K
A/K
A/K
Siyah
Yeflil
K›rm›z›
Siyah
Yeflil
K›rm›z›
XB7EA21P
XB7EA31P
XB7EA42P
XB7EA25P
XB7EA35P
XB7EA45P
5,40
5,40
5,40
7,10
7,10
7,10
10
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
1NA
A/K
1NA
A/K
Siyah
Siyah
Yeflil
Yeflil
XB7EH21P
XB7EH25P
XB7EH31P
XB7EH35P
6,80
9,20
6,80
9,20
10
10
10
10
A
A
A
A
1NK
1NK
K›rm›z›
K›rm›z›
XB7ES142P
XB7ES542P
23,80
11,80
10
10
C
A
1NA
1NA
1NA
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB7EW3361P
XB7EW3461P
XB7EW3561P
11,60
11,60
11,60
10
10
10
A
C
C
Dahili korumal›, LED’li 24V AC/DC
1NA
1NK
1NA
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB7EW33B1P
XB7EW34B2P
XB7EW35B1P
14,40
14,40
14,40
10
10
10
A
A
C
Dahili korumal›, LED’li 230V AC
1NA
1NK
1NA
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB7EW33M1P
XB7EW34M2P
XB7EW35M1P
17,30
17,30
17,30
10
10
10
A
A
C
Yayl› butonlar
XB7-EA••P
Kal›c› butonlar
XB7-ES••P
Acil butonlar
40 mm mantar kafal› anahtarl›
40 mm mantar kafal› kal›c›
Ifl›kl› yayl› butonlar
Maks. 250V Direkt beslemeli (Ampülsüz)
XB7-ED••P
Siyah mandal Buton
2 konumlu kal›c›
3 konumlu kal›c›
1NA
2NA
XB7ED21P
XB7ED33P
8,60
12,30
10
10
A
A
Kilitli butonlar
2 konumlu anahtarl›
3 konumlu anahtarl›
1NA
2NA
XB7EG21P
XB7EG33P
23,40
28,40
10
10
C
C
XB7EV61P
XB7EV63P
XB7EV64P
XB7EV65P
XB7EV66P
XB7EV67P
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
10
10
10
10
10
10
A
A
A
C
C
A
XB7EV710P
XB7EV730P
XB7EV740P
XB7EV750P
XB7EV760P
XB7EV770P
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
10
10
10
10
10
10
A
A
A
C
C
A
XB7EV01BP
XB7EV03BP
XB7EV04BP
XB7EV05BP
XB7EV06BP
XB7EV08BP
XB7EV01MP
XB7EV03MP
XB7EV04MP
XB7EV05MP
XB7EV06MP
XB7EV08MP
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
A
A
A
C
C
A
A
A
A
C
C
A
DL1-CE024
DL1-CE130
DL1-CF220
2,60
5,70
5,70
20
20
20
A
C
A
XB7-ED••P
XB7-EW••P
XB7-EW••P
XB7-EV••P
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Sinyal lambalar› 250 V kadar direkt beslemeli (Ampulsüz)
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
fieffaf Beyaz
Sinyal lambalar› 250 V kadar direkt beslemeli, 130 V ampul için (Ampulsüz)
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
fieffaf Beyaz
LED’li sinyal lambalar›
Dahili korumal›, LED’li, 24V AC/DC beslemeli
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
Turuncu
Dahili korumal›, LED’li, 230V AC beslemeli
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
Turuncu
Ampul
XB4, XB5, XB7 serisi için
24 V, akkor flamanl›
XB4, XB5, XB7 serisi için
130 V, akkor flamanl›
XB4, XB5 serisi için
220 V, neon
19
15 Mart 2010
Harmony Stil 9
30 mm çapl›, kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›
Tip
9001-KR1BH13
9001-KS11FBH13
9001-KP7•9
Kontak
düzeni
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Yayl› buton
1A/K
1A/K
1A/K
Yeflil
K›rm›z›
Siyah
9001-KR1GH13
9001-KR1RH13
9001-KR1BH13
56,30
56,30
56,30
C
C
35 mm mantar kafal› yayl›
1A/K
1A/K
K›rm›z›
Siyah
9001-KR24RH13
9001-KR24BH13
92,30
92,30
C
C
Siyah
Siyah
9001-KS11FB
9001-KS43FB
85,60
101,00
C
C
Siyah
Siyah
9001-KS11K1R
9001-KS43K5R
124,00
152,00
C
C
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
9001-KP7G9
9001-KP7R9
9001-KP7A9
9001-KP7L9
9001-KP35LGG9
9001-KP35LRR9
9001-KP35LYA9
48,90
48,90
48,90
48,90
75,70
75,70
75,70
C
C
C
C
C
C
C
1.100,00
1.200,00
1.100,00
1.200,00
C
C
C
C
XD4-PA12
XD4-PA22
XD4-PA14
XD4-PA24
XD5-PA12
XD5-PA22
XD5-PA14
XD5-PA24
88,60
88,60
128,00
128,00
61,50
61,50
85,30
85,30
A
A
A
A
C
C
C
C
Tek h›zl› motorlarda kumanda devreleri için buton say›s›
2 mekanik kilitlemeli, butonlar› k›l›fl›
NA
2 mekanik kilitlemeli
NA
4 mekanik kilitlemeli
NA
6 mekanik kilitlemeli
NA
8 mekanik kilitlemeli
NA
XAC-A211
XAC-A271
XAC-A471
XAC-A671
XAC-A871
120,00
117,00
151,00
210,00
230,00
C
A
A
A
A
Ç‹ft h›zl› motorlarda kumanda devreleri için buton say›s› (2)
2 mekanik kilitlemeli
NA
4 mekanik kilitlemeli
NA
6 mekanik kilitlemeli
NA
8 mekanik kilitlemeli
NA
XAC-A291
XAC-A491
XAC-A691
XAC-A891
146,00
181,00
234,00
255,00
A
A
A
A
XAC-A9411
XAC-A9412
ZB2-BE101
ZB2-BE102
XEN-G1191
XAC-A982
XAC-A009
6,60
6,60
4,70
4,70
35,60
15,90
8,10
Mandal buton
2 konumlu, kal›c›, 1A/K
3 konumlu, kal›c›, 1A/K
Kilitli buton
2 konumlu, kal›c›, 1A/K
3 konumlu, kal›c›, 1A/K
Sinyal lambas›
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul
24 V DC direkt beslemeli, dahili LED’li
24 V DC direkt beslemeli, dahili LED’li
24 V DC direkt beslemeli, dahili LED’li
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
Biometrik buton (parmak izi ile anahtarlama), PNP (22 mm çap)
Çift konumlu (Bistable) (1)
Çift konumlu (Bistable)
Pulse açma (Monostable) (1)
Pulse açma (Monostable)
XB5-S•B••••
2 m kablolu
M12 konnektörlü
2 m kablolu
M12 konnektörlü
Joystik kontrol (22 mm çap)
Harmony Stil 4
2 yönlü
4 yönlü
Harmony Stil 5
2 yönlü
4 yönlü
XB5-S1B2L2
XB5-S1B2M12
XB5-S2B2L2
XB5-S2B2M12
Konum
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Kal›c›
Yayl›
Kal›c›
Yayl›
Kal›c›
Yayl›
Kal›c›
Yayl›
Standart vinç kumanda kutular›
XD4-PA
Yedek parça
Kumanda butonu kafas›
Beyaz
Siyah
Kontak blo¤u
XAC-A•••
1NA
1NK
2 kademeli kontak blo¤u, gecikmeli
(NA+NK) + NA
Tabandan montajl› üniteler için koruma kapa¤›
Mekanik kilit
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
A
(1) Bistable: Okumadan sonra kontak kal›c› olarak konumu de¤ifltirir. Monostable: Okumadan sonra kontak geçici olarak konum de¤ifltirir.
(2) Çift h›zl› motorlar›n kumandas›nda kullan›lacak 6 ve daha fazla say›da butonlu kutu için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
20
15 Mart 2010
®
ed
tect
Pro
Harmony XAL serisi
22 mm çapl› çift yal›t›ml› kumanda kutular›, IP65
Tip
XAL-D102
Kontak
düzeni
Renk
Buton üstünde
iflaret
Dolu kutular, Harmony Stil 5
Start veya Stop fonksiyonlu
Etiket tutucusuz
Yayl› start butonu
Yayl› start butonu
Yayl› stop butonu
Yayl› stop butonu
1NA
1NA
1NK
1NK
Yeflil
Yeflil
K›rm›z›
K›rm›z›
I
Start
O
Stop
Etiket tutuculu
Yayl› start butonu
Yayl› stop butonu
1NA
1NK
Yeflil
K›rm›z›
1NA
1NK
1NA
1NK
1NA
1NK
Yeflil
K›rm›z›
Yeflil
K›rm›z›
Yeflil
K›rm›z›
1NA
1NK
1NA
1NA
Yeflil
K›rm›z›
Start - Stop fonksiyonlu
Etiket tutucusuz
Yayl› start + stop butonu
XAL-D213
Yayl› start + stop butonu
Yayl› start + stop butonu + sinyal lambas›
Etiket tutuculu
Yayl› start + stop butonu
2 konumlu siyah mandal buton
2 konumlu kilitli buton
XAL-D363M
XAL-D211H29
XAL-K174
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
XAL-D102
XAL-D103
XAL-D112
XAL-D114
30,70
30,70
30,70
30,70
C
C
C
C
XAL-D101H29
XAL-D111H29
30,70
30,70
A
C
XAL-D213
46,10
C
XAL-D215
46,10
C
XAL-D363M (1)
69,80
A
XAL-D211H29
46,10
A
XAL-D134
XAL-D144
50,90
33,40
C
C
XAL-K174
XAL-K174F
XAL-K174E
XAL-K184
XAL-K184F
XAL-K184E
53,50
61,60
61,60
53,50
61,60
61,60
A
C
C
C
C
C
XAL-K1741H29
53,50
A
XAL-E1011
XAL-E1112
XAL-E1341
XAL-EK1701
XAL-E2011
18,60
18,60
20,00
24,30
29,30
C
C
C
C
C
Bofl delik say›s›
1
2
3
4
5
1
XAL-D01
XAL-D02
XAL-D03
XAL-D04
XAL-D05
XAL-K01
23,60
33,90
48,90
73,00
88,20
39,70
A
A
A
C
C
C
1
2
3
XAL-E1
XAL-E2
XAL-E3
14,30
20,50
24,40
C
C
C
Start
Stop
I
O
Start
Stop
I
O
Acil durdurma fonksiyonlu
Etiket tutucusuz, Ø40 mantar kafal› acil durdurma butonu
Çevir-çek
1NK
Çevir-çek
2NK
Çevir-çek
1NA + 1NK
Kilitli
1NK
Kilitli
2NK
Kilitli
1NA + 1NK
Etiket tutuculu, Ø40 mantar kafal› acil durdurma butonu
Çevir-çek
1NK
Dolu kutular, Harmony Stil 7
Etiket tutucusuz
Yayl› start butonu
Yayl› stop butonu
2 konumlu siyah mandal buton
Ø40 mantar kafa, çevir-çek buton
Yayl› start + stop butonu
1NA
1NK
1NA
1NK
1NA
1NK
Bofl kutular
Harmony Stil 5
Aç›k gri taban, koyu gri kapak
Aç›k gri taban, sar› kapak
Harmony Stil 7
Aç›k gri taban, aç›k gri kapak
XAL-D02
Etiket
bilgisi
Start
Stop
O-I
O-I
Emergency Stop
Yeflil
K›rm›z›
Yeflil
K›rm›z›
XAL - aksesuarlar
XAL-E2011
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Kontak bloklar› (Harmony Stil 5 kutular› için) (2)
Referans
Fiyat
(TL)
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
Kutunun arka taban›na montaj için
ZEN-L1111
ZEN-L1121
5,60
5,60
5
5
A
A
1NA
1NK
(1) 1 adet korumal› LED, k›rm›z›, 230 V AC beslemeli sinyal lambas› dahildir.
(2) Her bir buton kafas› için en çok 3 kontak blo¤u tak›labilir.
21
15 Mart 2010
XVB-Ifl›kl› kolonlar ve fenerler, 70 mm
IP65
Tip
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Yeflil,
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBC33
XVBC34
XVBC35
XVBC36
XVBC37
XVBC38
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
37,50
A
A
C
C
C
C
Flaflör tip 24V AC/DC, 24-48V DC, ampülsüz
Yeflil,
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVBC4B3
XVBC4B4
XVBC4B5
XVBC4B6
XVBC4B7
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
A
A
C
C
C
Flaflör tip 48-230V AC, ampülsüz
Yeflil,
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVBC4M3
XVBC4M4
XVBC4M5
XVBC4M6
XVBC4M7
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
A
A
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBC2B3
XVBC2B4
XVBC2B5
XVBC2B6
XVBC2B7
XVBC2B8
75,50
75,50
75,50
75,50
75,50
75,50
A
A
C
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBC2M3
XVBC2M4
XVBC2M5
XVBC2M6
XVBC2M7
XVBC2M8
81,80
81,80
81,80
81,80
81,80
81,80
A
A
C
C
C
C
Flaflör tip 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li (1)
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBC5B3
XVBC5B4
XVBC5B5
XVBC5B6
XVBC5B7
XVBC5B8
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
A
A
C
C
C
C
Çakar 24V AC/DC, deflarj tüplü, 10 joule (1)
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBC8B3
XVBC8B4
XVBC8B5
XVBC8B6
XVBC8B7
XVBC8B8
263,00
263,00
263,00
263,00
263,00
263,00
A
A
C
C
C
C
Kornalar
90dB korna 12-48V
90dB korna 120-230 V
XVBC9B
XVBC9M
136,00
209,00
A
A
XVV ba¤lant› elemanlar› ve aksesuarlar›
80mm dikey sabitleme parcas›, taban ünitesi ya da tüp için
Taban + üst kapak
80mm dikey sabitleme parcas›, taban ünitesi ya da tüp için
Montaj tupu gizleme aparat›
XVBZ01
XVBC21
XVBZ02
XVC020
31,40
43,90
31,40
19,90
C
A
C
C
Dikey sabitleme parças›, taban ünitesi ya da tüp + XVBZ02 için
Montaj tüpü gizleme aparat›
XVB-C12
XVB-C020
32,70
19,90
C
C
XVB ›fl›kl› kolonlar
Kal›c› ›fl›kl› maks. 250V AC, ampülsüz
XVB-C21
XVB-C4
(1) 230 V AC tipleri için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
22
15 Mart 2010
XVB-Ifl›kl› kolonlar ve fenerler, 70 mm
IP65
Tip
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBL33
XVBL34
XVBL35
XVBL36
XVBL37
XVBL38
80,80
80,80
80,80
80,80
80,80
80,80
A
A
A
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 24V DC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rmz›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBL0B3
XVBL0B4
XVBL0B5
XVBL0B6
XVBL0B7
XVBL0B8
161,00
161,00
161,00
161,00
161,00
161,00
A
A
A
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rmz›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBL0M3
XVBL0M4
XVBL0M5
XVBL0M6
XVBL0M7
XVBL0M8
166,00
166,00
166,00
166,00
166,00
166,00
A
A
A
C
C
C
Flaflör tip 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li (2)
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBL1B3
XVBL1B4
XVBL1B5
XVBL1B6
XVBL1B7
XVBL1B8
259,00
259,00
259,00
259,00
259,00
259,00
A
A
A
C
C
C
Çakar 24 V AC/DC, deflarj tüplü, 10 joule (2)
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBL8B3
XVBL8B4
XVBL8B5
XVBL8B6
XVBL8B7
XVBL8B8
351,00
351,00
351,00
351,00
351,00
351,00
A
A
A
C
C
C
beyaz
beyaz
DL1BLB
DL1BLM
DL1BDB• (1)
DL1BDM• (1)
XVB Fenerler 70mm
Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, ampulsüz
XVB-L
Lamba 24V
Lamba 230V
LED 24V
LED 230V
8,20
9,10
92,50
92,50
Minimum
sip. adedi
10
10
Teslim
süresi
C
C
C
C
(1) •’l› yeri renk kodu ile doldurunuz. Renk kodu için 3= yeflil, 1= beyaz, 4=, k›rm›z›, 5= turuncu, 6= mavi, 8= sar›.
(2) 230 V AC tipleri Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z .444 30 30.
XVR-12•••
XVD-LS minyatür fenerler (45 mm çap)
Kal›c› ›fl›kl› 250 V maksimum, ampulsüz
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
24 V
230 V
XVD-LS için ampul
XVR-13•••
yeni
XVS
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
XVD-LS33
XVD-LS34
XVD-LS35
XVD-LS36
DL1-BEBS
DL1-BEMS
60,00
60,00
60,00
60,00
6,00
6,50
10
10
C
C
C
C
C
C
XVR-Döner aynal› lambalar , uzun mesafe sinyalizasyon için
24 V AC/DC
Ø120, buzzer’s›z, IP23
K›rm›z›
Turuncu
Yeflil
Mavi
24 V AC/DC
Ø120, buzzer’l›, IP23
K›rm›z›
Turuncu
Yeflil
Mavi
24 V AC/DC
Ø130, buzzer’s›z, IP66/67
K›rm›z›
Turuncu
230 V AC/DC
Ø130, buzzer’s›z, IP66/67
K›rm›z›
Turuncu
XVR-12B04
XVR-12B05
XVR-12B03
XVR-12B06
XVR-12B04S
XVR-12B05S
XVR-12B03S
XVR-12B06S
XVR-13B04L
XVR-13B05L
XVR-13M04L
XVR-13M05L
185,00
185,00
185,00
185,00
225,00
225,00
225,00
225,00
258,00
258,00
301,00
301,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
XVS-Sirenler, Uzun mesafe sinyalizasyon için
106 dB
24 AC/DC
230 V AC
XVS-10BMW
XVS-10MMW
228,00
266,00
A
A
1/2 ton
1/2 ton
23
15 Mart 2010
XVE-Ifl›kl› kolonlar ve fenerler
Tip
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEC33
XVEC34
XVEC35
XVEC36
XVEC37
20,20
20,20
20,20
20,20
20,20
A
A
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEC2B3
XVEC2B4
XVEC2B5
XVEC2B6
XVEC2B7
49,50
49,50
49,50
49,50
49,50
A
A
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEC2M3
XVEC2M4
XVEC2M5
XVEC2M6
XVEC2M7
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
A
A
C
C
C
Flaflör tip 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEC5B3
XVEC5B4
XVEC5B5
XVEC5B6
XVEC5B7
80,70
80,70
80,70
80,70
80,70
A
A
C
C
C
Flaflör tip 240V AC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEC5M3
XVEC5M4
XVEC5M5
XVEC5M6
XVEC5M7
83,00
83,00
83,00
83,00
83,00
A
A
C
C
C
XVEC9B
XVEC9M
111,00
151,00
A
A
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
XVEC21
XVEC21P
XVEZ13
XVDC02
37,20
43,10
7,40
11,50
A
C
A
A
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEL33
XVEL34
XVEL35
XVEL36
XVEL37
61,30
61,30
61,30
61,30
61,30
A
A
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEL2B3
XVEL2B4
XVEL2B5
XVEL2B6
XVEL2B7
128,00
128,00
128,00
128,00
128,00
A
A
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEL2M3
XVEL2M4
XVEL2M5
XVEL2M6
XVEL2M7
132,00
132,00
132,00
132,00
132,00
A
A
C
C
C
XVE Ifl›kl› Kolonlar
Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, ampulsüz
XVE-C•
XVE-C•
XVE-C21P
Kornalar
Korna 85 db 24V DC
Korna 85 db 240V AC
XVE ba¤lant› elemanlar› ve aksesuarlar›
Taban + üst kapak
Taban + üst kapak IP54
Montaj aya¤› 20mm
Montaj aya¤› 100mm
XVE Fenerler
Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, ampülsüz
XVE-L•
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
24
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
15 Mart 2010
K1/ K2 - K10 - K30...K150 Pako flalterler
10A-150A
Tip
Termik ak›m›
Ith (AC1) (A)
0-1 açma-kapama flalterleri
Monofaze 1x (0-1)
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
20
20
20
A
A
A
C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C
C
K10A001ACH
K1A001ALH
K2A001ALH
K10B002ACH
K1B002ALH
K2B002ALH
K10C003ACH
K1C003ALH
K2C003ALH
K30C003AP
K50C003AP
K63C003AP
K115C003AP
K1D004ALH
K2D004ALH
23,00
23,00
25,00
27,00
27,00
29,00
33,00
32,00
35,00
56,00
83,00
92,00
186,00
34,00
40,00
12
20
12
20
12
20
K1B002QLH
K2B002QLH
K1C003QLH
K2C003QLH
K1D004QLH
K2D004QLH
27,00
31,00
29,00
40,00
34,00
47,00
C
C
C
C
C
C
12
20
K1C003NLH
K2C003NLH
29,00
40,00
C
C
K1B001ULH
K2B001ULH
K30B001UP
K1D002ULH
K2D002ULH
K30D002UP
K1F003ULH
K2F003ULH
K30F003UP
K50F003UP
K63F003UP
K2H004ULH
25,00
28,00
43,00
35,00
39,00
57,00
42,00
49,00
79,00
110,00
137,00
62,00
10
Trifaze nötrlü 4x (2-0-1)
12
20
32
12
20
32
12
20
32
50
63
20
A
A
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
Ölçü komütatörleri
Voltmetre Komütatörü, 7 poz (LL-0-LN)
Voltmetre komütatörü, 4 poz (0-LL)
Ampermetre komütatörü (0-1-2-3)
12
12
12
K1F027MLH
K1D024MLH
K1F003MLH
48,00
35,00
56,00
10
A
A
A
Trifaze 3x (0-1)
Trifaze nötrlü 4x (0-1)
K10B001UCH
Fiyat
(TL)
10
12
20
10
12
20
10
12
20
32
50
63
115
12
20
‹ki fazl› 2x (0-1)
K1-K2
Referans
Kademeli flalterler
Monofaze (s›f›rl›)
2 kademeli
3 kademeli
4 kademeli
Monofaze (s›f›rs›z)
3 kademeli (1-2-3)
K10B002ACH
Kutup de¤ifltirici flalterler
Monofaze 1x (2-0-1)
‹ki fazl› 2x (2-0-1)
Trifaze 3x (2-0-1)
K30E003WP
20
20
(1) Farkl› amperaj de¤erli ve özellikli di¤er bütün Pako flalter ürünlerimiz için lütfen sat›fl birimlerimizle temasa geçiniz.
K50H001YP
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
25
15 Mart 2010
Zelio ölçü ve kontrol röleleri
RM17, 17 mm genifllik
RM35, 35 mm genifllik
RM35TF30
Tip
Gecikme
(sn)
Ç›k›fl
konta¤›
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Faz kayb› - faz s›ras› (faz koruma rölesi)
Faz kayb› - faz s›ras› (faz koruma rölesi)
Faz kayb› - faz s›ras› - faz dengesi
Faz kayb› - faz s›ras› - PTC ile koruma
Faz kayb› - faz s›ras› - faz dengesi - Afl›r› / Düflük gerilim
Afl›r› veya düflük gerilim 0,05..5 V
Afl›r› veya düflük gerilim 1...100 V
Afl›r› veya düflük gerilim 15...600 V
Afl›r› ak›m entegre toroid ile 2...20 A
Afl›r› veya düflük ak›m 0,3..1,5 A 1..5 A 3..15 A
Afl›r› ve düflük frekans
Dolu veya bofl (s›v› seviye rölesi)
S›v› seviye probu (iletken s›v› seyiye kontrolü için)
Afl›r› veya düflük h›z
Düflük ve yüksek s›cakl›k
Düflük ve yüksek s›cakl›k - faz kayb› - faz s›ras› (asansör)
Afl›r› ve düflük ak›m - faz kayb› - faz s›ras› (pompa)
0,1... 10s
0,1... 10s
0,3... 30s
0,3... 30s
0,3... 30s
0,3... 30s
0,1... 10s
0,1... 5s
1 K/A
2 K/A
1 K/A
2 K/A
2 K/A
2 K/A
2 K/A
2 K/A
1 K/A
2 K/A
2 K/A
2 K/A
1 K/A
2 K/A
2 K/A
1 K/A
RM17TG00
RM17TG20
RM17TA00
RM35TM50MW
RM35TF30
RM35UA11MW
RM35UA12MW
RM35UA13MW
RM17JC00MW
RM35JA32MW
RM35HZ21FM
RM35LM33MW
LA9RM201
RM35S0MW
RM35ATR5MW
RM35ATW5MW
RM35BA10
182,00
193,00
216,00
250,00
318,00
284,00
284,00
284,00
284,00
313,00
193,00
170,00
114,00
193,00
193,00
216,00
216,00
A
A
A
C
A
C
C
A
C
C
C
A
C
C
C
C
C
0,6... 60s
1... 10s
1... 10s
0,1... 10s
Faz kayb› - faz s›ras› (250 adet RM17TG00 içerir)
Faz kayb› - faz s›ras› (150 adet RM17TG00 içerir)
-
1 K/A
1 K/A
RM17TG00TQ
RM17TG00TQ1
28.400,00
18.750,00
C
C
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
XBK-T50000U10M
102,00
A
XBK-T60000U00M
66,00
A
XBK-T70000U00M
102,00
C
XBK-H70000002M
80,00
A
159,00
341,00
C
C
RM17JC00MW
XBK Say›c›lar
Tip
XBK-H70000002M
Besleme
gerilimi
Elektromekanik
5 basamakl›, resetli, ileri yönde say›c›, röle kontak giriflli, 20 Hz, 41,5x31mm
Toplay›c›
24 V DC
6 basamakl›, ileri yönde say›c›, röle kontak giriflli, 10 hz, 41.5x31mm
Toplay›c›
24 V DC
7 basamakl›, ileri yönde say›c›, röle kontak giriflli, 20 Hz, 41.5x31mm
Toplay›c›
24 V DC
7 basamakl›, 1/100 saat göstergeli, röle giriflli, 48x48mm
Zaman saati
230 V AC
Elektronik
8 basamakl›, ileri yönde say›c›, NPN/PNP transistör giriflli 7.5 kHz, 48x24 mm
Toplay›c›
Pil
Programlanabilir
24 V DC
Referans
XBK-T81030U33E
XBK-P61130G30E (1)
XBK-T81030U33E
(1) 6 basamakl›, LCD gösterge, iki ön de¤erli (preset), transistör veya röle kontak ç›k›fll›, 5 kHz, 48x48mm.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
26
15 Mart 2010
Zelio soketli röleler
RSB, RXM, RUM, RPM röleler
Tip
Çal›flma
gerilimi
Referans
Fiyat
(TL)
Min. sip.
adedi
Teslim
süresi
1 kutuplu enversör kontak, 12A termik ak›m, (5 röle baca¤›)
24 V DC
RSB1A120BD
24 V AC
RSB1A120B7
230 V AC
RSB1A120P7
4,50
6,80
10,20
10
10
10
A
A
A
1 kutuplu enversör kontak, 16 A termik ak›m, (8 röle baca¤›)
12 V DC
RSB1A160JD
24 V DC
RSB1A160BD
24 V AC
RSB1A160B7
230 V AC
RSB1A160P7
5,00
5,00
7,40
10,80
10
10
10
10
A
A
A
A
2 kutuplu enversör kontak, 8 A termik ak›m, (8 röle baca¤›)
12 V DC
RSB2A080JD
24 V DC
RSB2A080BD
24 V AC
RSB2A080B7
230 V AC
RSB2A080P7
5,50
5,50
9,00
11,30
10
10
10
10
A
A
A
A
Arabirim Röleleri (RSB)
RSB
Minyatür Röleler (RXM)
RXM4AB
2 kutuplu enversör kontak, 12A termik ak›m
24 V DC
24 V AC
230 V AC
RXM2AB1BD
RXM2AB1B7
RXM2AB1P7
10,60
11,00
11,60
10
10
10
A
A
A
3 kutuplu enversör kontak, 10A termik ak›m
24 V DC
24 V AC
230 V AC
RXM3AB1BD
RXM3AB1B7
RXM3AB1P7
11,80
12,30
12,80
10
10
10
A
A
A
4 kutuplu enversör kontak, 6A termik ak›m
24 V DC
24 V AC
230 V AC
RXM4AB1BD
RXM4AB1B7
RXM4AB1P7
12,30
12,70
13,40
10
10
10
A
A
A
2 kutuplu enversör kontak, 10A termik ak›m, silindirik pin girifli
24 V DC
RUMC2AB1BD
24 V AC
RUMC2AB1B7
230 V AC
RUMC2AB1P7
15,30
15,80
16,50
10
10
10
A
A
A
3 kutuplu enversör kontak, 10A termik ak›m, silindirik pin girifli
24 V DC
RUMC3AB1BD
24 V AC
RUMC3AB1B7
230 V AC
RUMC3AB1P7
16,10
16,60
17,30
10
10
10
A
A
A
Üniversal Röleler (RUM)
RUMC3
Güç rölesi (RPM)
RPM••••
1 kutuplu enversör kontak, 15A termik ak›m
24 V DC
24 V AC
230 V AC
RPM11BD
RPM11B7
RPM11P7
12,30
12,80
13,40
10
10
10
A
A
A
2 kutuplu enversör kontak, 15A termik ak›m
24 V DC
24 V AC
230 V AC
RPM21BD
RPM21B7
RPM21P7
15,90
16,40
17,00
10
10
10
A
A
A
Led'li, yass› pin giriflli ve farkl› gerilim seviyelerindeki (12, 24, 48, 60, 110, 125, 220 V DC & 24, 48, 120, 230 V AC) alternatifler için
Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
27
15 Mart 2010
Zelio soketli röleler
Soketler ve aksesuarlar›
Tip
Çal›flma
gerilimi
Referans
Fiyat
(TL)
Min. sip.
adedi
Teslim
süresi
RSL1PVJU
RSL1PVBU
RSL1PVFU
RSL1PVPU
21,00
21,00
32,00
32,00
10
10
10
10
A
A
A
A
RSZE1S48M
RSZE1S35M
RXZE2M114M
RXZE2S111M
RUZC2M
RUZC3M
RPZF1
RPZF2
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
10
10
10
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
A
A
RPZR235
RXM040W
RUZC200
RXZ400
RXZR335
RSZR215
RZM031RB
RZM021FP
RXM021FP
RSZL300
RXZL420
1,70
3,40
1,90
1,00
0,80
0,80
5,70
9,00
4,60
0,40
0,40
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
C
C
C
C
C
C
A
A
C
C
C
Slim röleler YEN‹
1 C/O kontak, 6A termik ak›m dahili LED ve koruma devreli
12 V AC/DC
24 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
RSL1PL•U
Soketler
RSB röle Soketi 8 bacakl›
RSB röle Soketi 5 bacakl›
RXM 2 ve 4 kutup röle soketi
RXM 3 kutup röle soketi
RUM 2 kutuplu röle soketi 8 pin
RUM 3 kutuplu röle soketi 11 pin
RPM 1 kutup röle soketi
RPM 2 kutup röle soketi
RXM soket
RUM soket
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Aksesuarlar
RPM 1 kutup röle soketi Metal kelepçe
RPM (RPZF1&RPZF2) ve RXM soket Diyot 6…250 VDC
RUM Metal kelepçe
RXM Metal kelepçe
RXM Plastik kelepçe
RSB Plastik kelepçe
RSB diyot + led 6…24 VDC
RSB varistor + led 110…230VAC
RXM varistor
110…240VAC
RSB Röle soketleri için bofl etiket
RXM Röle soketleri için bofl etiket
28
15 Mart 2010
Zelio elektronik zaman röleleri
RE11, RE7, RE8, RE9, RE48
RE11 ray montajl› 17,5 mm geniflli¤inde LED’siz zaman röleleri
Tip
Besleme
B›rakmada gecikme
Çekmede gecikme
Çekmede gecikme
Çok fonksiyonlu (1)
Çok fonksiyonlu (2)
RE11 zaman rölesi
24...240 V AC
24...240 V AC/DC
24...240 V AC/DC
24V DC, 24...240V AC
24V DC, 24...240V AC
Zaman
aral›¤›
Ç›k›fl
Ç›k›fl
ak›m› (A)
Referans
1 sn - 100 s
1 sn - 100 s
1 sn - 100 s
1 sn - 10 s
1 sn - 100 s
1 solid state
1 solid state
1K/A röle
1K/A röle
1K/A röle
0,7
0,7
8
8
8
RE11LCBM
RE11LAMW
RE11RAMU
RE11RMEMU
RE11RMMU
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
95,00
95,00
77,00
99,00
116,00
C
C
A
A
A
87,00
87,00
111,00
111,00
142,00
142,00
A
A
A
A
A
C
85,00
85,00
A
C
184,00
184,00
184,00
208,00
23,00
9,00
C
A
C
C
C
A
(1) Çekmede gecikme, b›rakmada gecikme, ilk enerjilendirmede darbe fonksiyonu, kontrol komutuyla darbe fonksiyonu, kare dalga flaflör.
(2) (1)’deki tüm fonksiyonlara ek olarak çekmede ve b›rakmada darbe fonksiyonu.
NK
K/A=
C
NA
RE7, RE8, 22,5 mm geniflli¤inde LED’li zaman röleleri
24 V AC / DC, 110...240 V AC besleme
Çekmede gecikme
Çekmede gecikme
Kare dalga flaflör
Y›ld›z / Üçgen
Çok fonksiyonlu (5)
On/Off süresi ayarlanabilir flaflör
RE8-•••
0,1 sn...10 sn
3 sn...300 sn
0,1 sn...10 sn
0,3 sn...30 sn
0,05 sn...300 s
0,05 sn...300 s
1K/A röle
1K/A röle
1K/A röle
1K/A röle
1K/A röle
1K/A röle
8
8
8
8
8
8
RE8-TA11BUTQ (3)
RE8-TA21BUTQ (3)
RE8-CL11BUTQ (3)
RE8-YG31BUTQ (3)
RE7-ML11BU
RE7-CV11BU
0,7
0,7
RE9-TA11MW
RE9-TA31MW
5
5
5
5
RE48AMH13MW (4)
RE48AML12MW (5)
RE48ATM12MW
RE48ACV12MW
RE48ASOC11AR
RUZC2M (3)
RE9 22,5 mm geniflli¤inde LED’li seri zaman röleleri
24...240 V AC / DC besleme
Çekmede gecikme
Çekmede gecikme
0.1 sn...10 sn
0.3 sn...30 sn
1 solid state
1 solid state
RE48 pano montajl› 48x48 mm LED’li zaman röleleri
Pin
RE48 zaman rölesi
24... 240 V AC / DC besleme
Çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu
Çekmede gecikme
On/Off süresi ayarlanabilir flaflör
Soket
Soket
8
11
8
11
11
8
0,02 sn - 300 s
0,02 sn - 300 s
0,02 sn - 300 s
0,02 sn - 300 s
2 K/A röle
2 K/A röle
2 K/A röle
2 K/A röle
(3) Minimum 10’lu paket olarak siparifl edilir.
(4) Çekmede gecikme ve darbe fonksiyonu.
(5) Çekmece gecikme, b›rakmada gecikme, darbe fonksiyonu ve kare dalga flaflör.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
29
15 Mart 2010
Solid state röle ve s›cakl›k kontrol röleleri
Kontrol
gerilimi
Ç›k›fl
gerilimi
Ç›k›fl
ak›m› (A)
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
LED'li, parmak koruma fonksiyonlu, s›f›r gerilimde anahtarlama
3...32 VDC
24...280 VAC
25
3...32 VDC
24...280 VAC
50
4...32 VDC
48...530 VAC
75
SSR PCDS 25 A1
SSR PCDS 50 A1
SSR PCDS 75 A2
55.00
70.00
125.00
A
A
A
90...280 VAC
90...280 VAC
90...280 VAC
SSR PP8S 25 A1
SSR PP8S 50 A1
SSR PP8S 75 A2
110.00
165.00
220.00
C
C
C
LED'li, parmak koruma fonksiyonlu, s›f›r gerilimde anahtarlama
4...32 VDC
24...280 VAC
10
4...32 VDC
24...280 VAC
20
4...32 VDC
24...280 VAC
30
SSR DCDS 10 A1
SSR DCDS 20 A1
SSR DCDS 30 A1
110.00
125.00
137.50
A
A
A
90...280 VAC
90...280 VAC
90...280 VAC
24...280 VAC
24...280 VAC
24...280 VAC
10
20
30
SSR DP8S 10 A1
SSR DP8S 20 A1
SSR DP8S 30 A1
137.50
165.00
220.00
C
C
C
Besleme
gerilimi
Ç›k›fl
tipi
Alarm
rölesi
Modbus
Referans
Fiyat
(TL)
1
1
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Var
Var
Var
Var
REG24 PTP1 ARHU
REG24 PTP1 ALHU
REG24 PTP1 JHU
REG24 PTP1 RLU
REG24 PTP1 LHU
REG24 PTP1 JLU
340
340
440
440
440
440
A
A
C
C
A
C
Yok
Var
Var
Var
Var
Var
REG48 PUNL1 RHU
REG48 PUN2 RHU
REG48 PUN2 LJHU
REG48 PUN1 RLU
REG48 PUN2 RLU
REG48 PUN2 LJLU
400
530
530
470
530
530
A
A
C
C
C
A
Pano montajl› solid state röleler YEN‹
24...280 VAC
24...280 VAC
80...530 VAC
25
50
75
SSRPCDS25A1
Ray montajl› solid state röleler
SSRDCDS10A1
Teslim
süresi
S›cakl›k kontrol röleleri YEN‹
REG24
REG48
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
24 x 48 , Thermocouple, PT100
100/240 VAC
1 röle
100/240 VAC
1 SSR
100/240 VAC
1 ak›m (4-20 mA)
24 V AC/DC
1 röle
24 V AC/DC
1 SSR
24 V AC/DC
1 ak›m (4-20 mA)
48X48 , Universal girifl( 4-20mA, 0-10 VDC, Thermocuple, PT100)
100/240 VAC
1 röle
2
100/240 VAC
2 röle
2
100/240 VAC
1 ak›m (4-20 mA) + 1SSR 2
24 V AC/DC
1 röle
2
24 V AC/DC
2 röle
2
24 V AC/DC
1 ak›m (4-20 mA) + 1SSR 2
30
15 Mart 2010
Osisense XU Fotoelektrik Sensörler
Tip
Nominal alg›lama
mesafesi
Fonksiyon
Ç›k›fl
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
PNP
NPN
PNP
NPN
XUB-4BPANL2
XUB-4BNANL2
XUB-4BPBNL2
XUB-4BNBNL2
105,00
105,00
105,00
105,00
A
C
C
C
Osisense XU, Dizayn 18 fotoelektrik sensörler
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, haz›r 2m kablolu (3)
Cisimden yans›mal›
0.1 m
NA
0.1 m
NA
0.1 m
NK
0.1 m
NK
Cisimden yans›mal›
(Hassasiyet ayarl›)
0.6 m
0.6 m
0.6 m
0.6 m
NA
NA
NK
NK
PNP
NPN
PNP
NPN
XUB-5BPANL2
XUB-5BNANL2
XUB-5BPBNL2
XUB-5BNBNL2
111,00
111,00
111,00
111,00
A
C
C
C
Reflektörlü (1)
4m
4m
4m
4m
Reflektör
NA
NA
NK
NK
50x50 mm
PNP
NPN
PNP
NPN
XUB-1BPANL2
XUB-1BNANL2
XUB-1BPBNL2
XUB-1BNBNL2
XUZ-C50
105,00
105,00
105,00
105,00
16,00
A
C
C
C
A
Polarize reflektörlü (1)
2m
2m
2m
2m
Reflektör
NA
NA
NK
NK
50x50 mm
PNP
NPN
PNP
NPN
XUB-9BPANL2
XUB-9BNANL2
XUB-9BPBNL2
XUB-9BNBNL2
XUZ-C50
117,00
117,00
117,00
117,00
16,00
A
C
C
C
A
Karfl›l›kl› (2)
verici
15 m al›c›
15 m al›c›
15 m al›c›
15 m al›c›
NA
NA
NK
NK
PNP
NPN
PNP
NPN
XUB-2BKSNL2T
XUB-2BPANL2R
XUB-2BNANL2R
XUB-2BPBNL2R
XUB-2BNBNL2R
63,00
97,00
97,00
97,00
97,00
A
A
C
C
C
NA
NK
XU9-M18MA230
XU9-M18MB230
225,00
225,00
A
C
NA
NK
XU2-M18MA230
XU2-M18MB230
320,00
320,00
A
C
NA
NK
XU5-M18MA230
XU5-M18MB230
202,00
202,00
A
C
NA
NK
XU8-M18MA230
XU8-M18MB230
210,00
210,00
A
C
XUB••
XUZ-C••
20-264 V AC/DC beslemeli, 2-telli, hassasiyet ayarl›, kablolu
Polarize reflektörlü, 50x50 mm reflektör dahil
2m
2m
Karfl›l›kl›, al›c› + verici,
15 m
15 m
Cisimden yans›mal›,
40 cm
40 cm
Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›
12 cm
12 cm
(1) Reflektörlü sistem için, referansa reflektör dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir.
(2) Karfl›l›kl› sistem için, referansa verici k›s›m dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir.
(3) M12 konnektör ba¤lant›l› sensör tipi için referans›n sonundaki L2/L2T/L2R kodlar›n› M12/M12T/M12R olarak de¤ifltirin. Konnektör ba¤lant›l› sensörlerin teslim süresi “C”dir.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
31
15 Mart 2010
Osisense XU Fotoelektrik Sensörler
Tip
Nominal alg›lama
mesafesi
Fonksiyon
Ç›k›fl
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Osisense XU, minyatür dizayn fotoelektrik sensörler
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, haz›r 2m kablolu (3)
Cisimden yans›mal›
1m
NA + NK
1m
NA + NK
Polarize reflektörlü (1)
5m
5m
Reflektör
50 x 50 mm
Karfl›l›kl› (2)
verici
30 m al›c›
30 m al›c›
XUM••
NA + NK
NA + NK
NA + NK
NA + NK
PNP
NPN
XUM-5APCNL2
XUM-5ANCNL2
101,00
101,00
A
C
PNP
NPN
XUM-9APCNL2
XUM-9ANCNL2
110,00
110,00
A
C
XUZ-C50
16,00
A
XUM-2AKCNL2T
XUM-2APCNL2R
XUM-2ANCNL2R
61,00
90,00
90,00
A
A
C
PNP
NPN
(1) Reflektörlü sistem için, referansa reflektör dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir.
(2) Karfl›l›kl› sistem için, referansa verici k›s›m dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir.
(3) M8 konnektör ba¤lant›l› sensör tipi için referans›n sonundaki L2/L2T/L2R kodlar›n› M8/M8T/M8R olarak de¤ifltirin. Konnektör ba¤lant›l› sensörlerin teslim süresi “C”dir.
Osisense XU, kompakt dizayn 50 x 50 mm fotoelektrik sensörler
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, haz›r 2m kablolu (3)
Cisimden yans›mal› 1m
NA
1m
NA
1m
NK
1m
NK
PNP
NPN
PNP
NPN
XUK-5APANL2
XUK-5ANANL2
XUK-5APBNL2
XUK-5ANBNL2
148,00
148,00
148,00
148,00
A
C
C
C
XUK••
XUZ-C••
Reflektörlü (1)
9m
9m
9m
9m
NA
NA
NK
NK
PNP
NPN
PNP
NPN
XUK-1APANL2
XUK-1ANANL2
XUK-1APBNL2
XUK-1ANBNL2
140,00
140,00
140,00
140,00
A
C
C
C
Reflektörlü (Polarize) (1)
5m
5m
5m
5m
Reflektör
NA
NA
NK
NK
50x50 mm
PNP
NPN
PNP
NPN
-
XUK-9APANL2
XUK-9ANANL2
XUK-9APBNL2
XUK-9ANBNL2
XUZ-C50
156,00
156,00
156,00
156,00
16,00
A
C
C
C
A
Karfl›l›kl› (2)
verici
30 m al›c›
30 m al›c›
30 m al›c›
30 m al›c›
NA
NA
NK
NK
PNP
NPN
PNP
NPN
XUK-2AKSNL2T
XUK-2APANL2R
XUK-2ANANL2R
XUK-2APBNL2R
XUK-2ANBNL2R
88,00
133,00
133,00
133,00
133,00
A
A
C
C
C
XUK-5ARCNL2
XUK-1ARCNL2
XUK-9ARCNL2
XUK-2ARCNL2T
XUK-2ARCNL2R
161,00
148,00
173,00
98,00
148,00
A
A
C
C
C
24...240 V AC veya 12...240 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, röle ç›k›fll›, haz›r 2 m kablolu (4)
Cisimden yans›mal› - HA
1m
NA + NK
Röle
Reflektörlü (1)
7m
NA + NK
Röle
Reflektörlü (Polarize) (1)
4m
NA + NK
Röle
Karfl›l›kl›
verici
20 m al›c›
NA + NK
Röle
(1) Reflektörlü sistem için, referansa reflektör dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir.
(2) Karfl›l›kl› sistem için, referansa verici k›s›m dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir.
(3) M12 konnektör ba¤lant›l› sensör tipi için referans›n sonundaki L2/L2T/L2R kodlar›n› M12/M12T/M12R olarak de¤ifltirin. Konnektör ba¤lant›l› sensörlerin teslim süresi “C”dir.
(4) Röle ç›k›fll› ürünlerde konnektörlü çözüm bulunmamaktad›r.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
32
15 Mart 2010
Osisense XU Fotoelektrik Sensörler
Tip
Nominal alg›lama
mesafesi
Fonksiyon
Ç›k›fl
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
Süresi
PNP
NPN
PNP
NPN
XUX-5APANT16
XUX-5ANANT16
XUX-5APBNT16
XUX-5ANBNT16
250,00
250,00
250,00
250,00
A
C
C
C
Osisense XU, kompakt 92 x 71 mm fotoelektrik sensörler
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, ISO 16 kablo girifli (3)
Cisimden yans›mal›
2.1 m
NA
2.1 m
NA
2.1 m
NK
2.1 m
NK
Reflektörlü (1)
14 m
14 m
14 m
14 m
NA
NA
NK
NK
PNP
NPN
PNP
NPN
XUX-1APANT16
XUX-1ANANT16
XUX-1APBNT16
XUX-1ANBNT16
239,00
239,00
239,00
239,00
A
C
C
C
Reflektörlü (polarize) (1)
11 m
11 m
11 m
11 m
Reflektör
NA
NA
NK
NK
50x50 mm
PNP
NPN
PNP
NPN
-
XUX-9APANT16
XUX-9ANANT16
XUX-9APBNT16
XUX-9ANBNT16
XUZ-C50
261,00
261,00
261,00
261,00
16,00
C
C
C
C
A
Karfl›l›kl› (2)
verici
40 m al›c›
40 m al›c›
40 m al›c›
40 m al›c›
NA
NA
NK
NK
PNP
NPN
PNP
NPN
XUX-OAKSAT16T
XUX-2APANT16R
XUX-2ANANT16R
XUX-2APBNT16R
XUX-2ANBNT16R
132,00
214,00
214,00
214,00
214,00
A
A
C
C
C
24-240 V AC veya 12...240 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, röle ç›k›fll›, haz›r 2 m kablolu (3)
Cisimden yans›mal›
2.1 m
NA + NK
Röle
Reflektörlü (1)
14 m
NA + NK
Röle
(1)
Reflektörlü (Polarize)
11 m
NA + NK
Röle
Karfl›l›kl› (2)
verici
40 m al›c›
NA + NK
Röle
XUX-5ARCNT16
XUX-1ARCNT16
XUX-9ARCNT16
XUX-OARCTT16T
XUX-2ARCNT16R
284,00
268,00
295,00
159,00
256,00
A
A
C
C
C
XUX••
XUZ-C••
(1) Reflektörlü sistem için, referansa reflektör dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir.
(2) Karfl›l›kl› sistem için, referansa verici k›s›m dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir.
(3) M12 konnektör ba¤lant›l› sensör tipi için referans›n sonundaki T16/T16T/T16R kodlar›n› M12/M12T/M12R olarak de¤ifltirin. Konnektör ba¤lant›l› sensörlerin teslim süresi “C”dir.
Röle ç›k›fll› ürünlerde konnektörlü çözüm bulunmamaktad›r.
Fiberoptik fotoelektrik sensörler
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, haz›r 2 m kablolu (1)
Yükseltici
Kullan›lan fibere ba¤l›
NA veya NK prog.
Yükseltici
Kullan›lan fibere ba¤l›
NA veya NK prog.
Yükseltici
Kullan›lan fibere ba¤l›
NA veya NK prog.
Yükseltici
Kullan›lan fibere ba¤l›
NA veya NK prog.
Karfl›l›kl› fiber
200 mm
Cisimden yans›mal› fiber
70 mm
XUD-A••
Fiber optik sensörler için aksesuarlar
XUF-N12301 ile alg›lama mesafesini 1500 mm’ye ç›karmak için mercek
XUF-N12301 için 90° aynal› mercek
Metalik koruyucu tüp, XUF-N12301 için, 1 m
Metalik koruyucu tüp, XUF-N05321 için, 1 m
PNP
NPN
PNP
NPN
-
XUD-A2PSML2
XUD-A2NSML2
XUD-A1PSML2
XUD-A1NSML2
XUF-N12301
XUF-N05321
341,00
341,00
227,00
227,00
83,00
83,00
C
C
C
C
C
C
XUF-Z01
XUF-Z02
XUF-Z210
XUF-Z310
57,00
76,00
132,00
132,00
C
C
C
C
(1) M8 konnektör ba¤lant›l› yükseltici için referans›n sonundaki L2 kodunu M8 olarak de¤ifltirin. Konnektör ba¤lant›l› yükselticilerin teslim süresi “C”dir.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
33
15 Mart 2010
Fotoelektrik Sensörler
Tüm koflullara otomatik olarak uyum
sa¤layabilen tek ürün
Tip
Nominal alg›lama
mesafesi
Fonksiyon
Ç›k›fl
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
PNP
NPN
XUB-0BPSNL2
XUB-0BNSNL2
167,00
167,00
A
C
PNP
NPN
XUB-0BPSNM12
XUB-0BNSNM12
167,00
167,00
C
C
XUB-0BKSNL2T
XUB-0BKSNM12T
XUZ-C50
76,00
76,00
16,00
C
C
A
Osisense XU, multi mode, dizayn 18
XUB0••L2
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, haz›r 2 m kablolu
Osisense XU (1)
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...15m
NA veya NK programlanabilir
Osisense XU (1)
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...15m
NA veya NK programlanabilir
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, M12 konnektörlü
Osisense XU (1)
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...15m
NA veya NK programlanabilir
Osisense XU (1)
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...15m
NA veya NK programlanabilir
Osisense XUB aksesuarlar›
Karfl›l›kl› alg›lama kullan›m› için verici
Haz›r 2 m kablolu
Karfl›l›kl› alg›lama kullan›m› için verici
M12 konnektörlü
Reflektörlü alg›lama kullan›m› için reflektör
50x50mm
XUB0••M12
Alg›lama tipi
Cisimden yans›mal›
Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›
Tip
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
0.4 / 0.3 m
0.12 / 0.12 m
Nominal alg›lama
mesafesi
Alg›lama tipi
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
3/2m
20 / 15 m
Reflektörlü (polarize)
Karfl›l›kl›
Fonksiyon
Ç›k›fl
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, haz›r 2 m kablolu
Osisense XU (1)
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...10m
NA veya NK prog.
Osisense XU (1)
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...10m
NA veya NK prog.
PNP
NPN
XUM-0APSAL2
XUM-0ANSAL2
226,00
226,00
C
C
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, M8 konnektörlü
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...10m
NA veya NK prog.
Osisense XU (1)
Osisense XU (1)
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...10m
NA veya NK prog.
PNP
NPN
XUM-0APSAM8
XUM-0ANSAM8
202,00
202,00
C
C
XUM-0AKSAL2T
XUM-0AKSAM8T
XUZ-C50
108,00
108,00
16,00
C
C
A
Osisense XU, multi mode, minyatür seri
XUM0••L2
Osisense XUM aksesuarlar›
Karfl›l›kl› alg›lama kullan›m› için verici
Karfl›l›kl› alg›lama kullan›m› için verici
Reflektörlü alg›lama kullan›m› için reflektör
Alg›lama tipi
XUM0••M8
Cisimden yans›mal›
Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›
Cisimden
yans›mal›
Arka plan bast›rma
Reflektörlü
Haz›r 2 m kablolu
M8 konnektörlü
50x50mm
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
0.55 / 0.4 m
0.10 / 0.10 m
Alg›lama tipi
Reflektörlü (polarize)
Karfl›l›kl›
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
4/3m
14 / 10 m
(1) Osisense XU serisi fotoelektrik sensörler
Osisense XU serisi ile tüm fotoelektrik alg›lama ihtiyaçlar› tek bir ürün ile karfl›lan›yor. Sensör üzerindeki ö¤retme butonuna bir kez bas›ld›¤›nda, sensör uygulama gereksinimlerini
karfl›lamak üzere otomatik olarak uygun alg›lama moduna adapte olur.
Osisense XU serisi fotoelektrik sensörler;
- Cisimden yans›mal›,
- Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›,
- Reflektörlü,
- Karfl›l›kl› alg›lama uygulamalar›n› tek bir ürün üzerinde gerçeklefltirebilir. Ayr›ca bu sensörlerde ö¤retme butonu sayesinde NA veya NK kontak programlanabilir.
Karfl›l›kl›
Programlanabilir NA/NK kontak.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
34
15 Mart 2010
Fotoelektrik Sensörler
Tüm koflullara otomatik olarak uyum
sa¤layabilen tek ürün
Tip
Nominal alg›lama
mesafesi
Fonksiyon
Ç›k›fl
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, haz›r 2 m kablolu
Osisense XU (1)
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...30m
NA veya NK prog.
PNP/NPN
XUK-OAKSAL2
215,00
C
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, M12 konnektörlü
Osisense XU (1)
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...30m
NA veya NK prog.
PNP/NPN
XUK-OAKSAM12
215,00
C
XUK-OAKSAL2T
XUK-OAKSAM12T
XUZ-C50
96,00
96,00
16,00
C
C
A
XUK-OARCTL2
237,00
C
XUK-OARCTL2T
XUZ-C50
105,00
16,00
C
A
Osisense XU, multi mode, kompakt dizayn 50 x 50 mm
Osisense XU, DC beslemeli, 3-telli, XUK aksesuarlar›
Karfl›l›kl› alg›lama kullan›m› için verici
Karfl›l›kl› alg›lama kullan›m› için verici
Reflektörlü alg›lama kullan›m› için reflektör
XUK-0••L2
Haz›r 2 m kablolu
M12 konnektörlü
50x50mm
24-240 V AC/DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, röle ç›k›fll›, haz›r 2 m kablolu
Osisense XU (1)
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...30m
NA veya NK prog.
Osisense XU, AC/DC beslemeli, röle ç›k›fll›, XUK aksesuarlar›
Karfl›l›kl› alg›lama kullan›m› için verici
Reflektörlü alg›lama kullan›m› için reflektör
XUK-0••M12
Alg›lama tipi
Cisimden yans›mal›
Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›
Tip
Haz›r 2 m kablolu
50x50 mm
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
1.2 / 0.8 m
0.28 / 0.28 m
Nominal alg›lama
mesafesi
Zaman gec. röle
Alg›lama tipi
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
5.7 / 4 m
35 / 30 m
Reflektörlü (polarize)
Karfl›l›kl›
Fonksiyon
Ç›k›fl
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Osisense XU, multi mode, kompakt dizayn 92x71 mm
XUX-0••T16
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, ISO 16 kablo girifli, vidal› klemensler
Osisense XU (1)
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...40m NA veya NK prog.
PNP/NPN
XUX-OAKSAT16
295,00
C
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, M12 konnektörlü
Osisense XU (1)
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...40m NA veya NK prog.
XUX-OAKSAM12
295,00
C
XUX-OAKSAT16T
XUX-OAKSAM12T
XUZ-C50
132,00
132,00
16,00
C
C
A
24-240 V AC/DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, röle ç›k›fll›, ISO 16 kablo girifli, vidal› klemensler
Osisense XU (1)
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...40m NA veya NK prog.
Zaman gec. röle
XUX-OARCTT16
325,00
A
Osisense XU, AC/DC beslemeli, 3-telli, XUX aksesuarlar›
Karfl›l›kl› alg›lama kullan›m› için verici
Reflektörlü alg›lama kullan›m› için reflektör
XUX-OARCTT16T
XUZ-C50
159,00
16,00
A
A
Osisense XU, DC beslemeli, 3-telli, XUX aksesuarlar›
Karfl›l›kl› alg›lama kullan›m› için verici
Karfl›l›kl› alg›lama kullan›m› için verici
Reflektörlü alg›lama kullan›m› için reflektör
XUX-0••M12
Alg›lama tipi
Cisimden
yans›mal›
Arka plan bast›rma
Reflektörlü
Cisimden yans›mal›
Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›
PNP/NPN
ISO 16 kablo girifli
M12 konnektörlü
50x50mm
Haz›r 2 m kablolu
50x50 mm
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
3/2m
1,3 / 1,3 m
Alg›lama tipi
Reflektörlü (polarize)
Karfl›l›kl›
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
15 / 11 m
60 / 40 m
(1) Osisense XU serisi fotoelektrik sensörler,
Osisense XU serisi ile tüm fotoelektrik alg›lama ihtiyaçlar› tek bir ürün ile karfl›lan›yor. Sensör üzerindeki ö¤retme butonuna bir kez bas›ld›¤›nda, sensör uygulama gereksinimlerini
karfl›lamak üzere otomatik olarak uygun alg›lama moduna adapte olur.
Osisense XU serisi fotoelektrik sensörler; cisimden yans›mal›, arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›, reflektörlü ve karfl›l›kl› alg›lama uygulamalar›n› tek bir ürün üzerinde gerçeklefltirebilir.
Ayr›ca bu sensörlerde ö¤retme butonu sayesinde NA veya NK kontak programlanabilir.
Karfl›l›kl›
Programlanabilir NA/NK kontak.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
35
15 Mart 2010
Osisense XU fotoelektrik sensörler
Uygulama serisi sensörler
Tip
Nominal alg›lama
mesafesi
Fonksiyon
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Paketleme serisi 10-30V DC beslemeli
XUV-U06M3KCNM8
XUR-K1KSMM12
Ultrasonik çatal sensör, saydam etiket alg›lamak için, m8 kablolu
Cisimden yans›mal›
3 mm
NA+NK
PNP+NPN
XUV-U06M3KCNM8
1.200,00
C
Fotoelektrik çatal sensör, opak etiket alg›lamak için, m8 kablolu
Karfl›l›kl›
3 mm
NA+NK
Karfl›l›kl›
5 mm
NA+NK
Karfl›l›kl›
120 mm
NA+NK
PNP+NPN
PNP+NPN
PNP+NPN
XUY-FA983003COS
XUY-FA983005COS
XUY-FNEP40005
440,00
460,00
280,00
C
C
C
Kontrast (benek) sensörü, elektriksel kilitlemeli, k›rm›z› ya da yeflil ›fl›kl› ›fl›kl›, 12 konnektörlü
Cisimden yans›mal›
9 mm
NA+NK
PNP+NPN
XUR-K1KSMM12
520,00
C
Kontrast (benek) sensörü, elektriksel kilitlemeli, kare beyaz ›fl›kl›, M12 konnektörlü
Cisimden yans›mal›
19 mm
NA
PNP
XUK-R1PSMM12
375,00
C
Tam renk alg›lama, 3 renk ç›k›fl›, ö¤renme butonlu, beyaz ›fl›kl›, kablolu
Cisimden yans›mal›
20 mm
NA
PNP
XUK-C1PSMM12
2.005,00
C
1.984,00
C
Lüminesans dedektörü, görülemeyen çizgileri ve izleri alg›lama, parlakl›k analizi, hassasiyet ö¤renme butonlu, 90˚ hareketli konnektörlü
Cisimden yans›mal›
9 mm
NA/NK
PNP+NPN
XUR-U1KSMM12
XUK-C1•• / XUK-R1••
fieffaf malzeme alg›lama, ö¤renme butonlu, programlanabilir, kirlenme kompanzasyonlu, kablolu, 50x18x50
Reflektörlü, 50x50 mm reflektör dahil 150 cm
NA/NK
PNP+NPN
XUK-T1KSML2
239,00
C
Opak etiket alg›lama, programlanabilir, çatal tip, konnektörlü
Karfl›l›kl›
2 mm
NA/NK
PNP+NPN
XUV-K0252S
516,00
C
Farkl› renklerde etiket alg›lama, programlanabilir, çatal tip, konnektörlü
Karfl›l›kl›
2 mm
NA/NK
PNP+NPN
XUV-K0252VS
609,00
C
2.226,00
C
455,00
C
Yüksek kazanç sensörü, ambalaj içindeki malzemelerin alg›lanmas› ve sisli, tozlu, dumanl› ortamlarda cisimlerin alg›lanmas› ve 4-20 m A analog ç›k›fl
Karfl›l›kl› al›c›+verici
50 m
NA
PNP
XU2-M18AP20D
455,00
C
Lazer, class 1, uzun mesafede yüksek do¤ruluklu alg›lama
Karfl›l›kl› al›c›+verici
100 m
716,00
C
Çatal sensör, mekanik flaft ve çarklar›n alg›lanmas›, çatal uçlar aras› 30 mm, PNP, NA, kablolu, (19-38 V DC besleme)
Karfl›l›kl›
30 mm
XUV-H0312
234,00
C
Uzun mesafeler için yüksek hassasiyet gerektiren cisimden yans›mal› sistem, 3-telli, programlanabilir PNP veya NPN, NA veya NK
Arka plan bast›r›c›l›
1m
XUK-8AKSNL2
284,00
C
Su ve su bazl› s›v›lar›n alg›lanmas›, 3-telli, PNP/NPN, programlanabilir NA/NK, 2 m haz›r kablo
Karfl›l›kl›
50 m*
NA/NK
PNP/NPN
XUV-K••
Tafl›ma serisi 10-30 V DC beslemeli
Pozisyon ve hareket izleme, vidal› ba¤lant› (20-30 V DC besleme)
Cisimden yans›mal›
20-80 cm
4-20 mA/0-10 V analog
XUM-W••
XUM-W1KSNL2
PNP
XUJ-K803538
XUB-LAPCNM12
(*) uygulamaya ba¤l› olarak 10-20 cm aras›.
XUK-8••
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
36
15 Mart 2010
Osisense XU fotoelektrik sensörler
Tip
Fonksiyon
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
XUB veya XUZ-C50
XUM veya XUZ-C50
XUK veya XUZ-C50
XUX veya XUZ-C50
XUM
XUK
XUX
XUZ-B2003
XUZ-M2003
XUZ-K2003
XUZ-X2003
XUZ-M2004
XUZ-K2004
XUZ-X2004
20,00
20,00
20,00
20,00
23,00
23,00
26,00
C
C
C
C
C
C
C
Aksesuarlar
XUZ-X2004
3 boyutlu montaj aksesuarlar›
Sensörler ve reflektörler için bilyal› mafsall›
tafl›y›c› (M12 çubuk üzerine montaj için)
Sensörler için bilyal› bilyal› mafsall› koruyucu
muhafaza (M12 çubuk üzerine montaj için)
XUZ-2003 + XUZ-2001
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
M12 çubuk
M12 çubuk için sabitleme kelepçesi
XUZ-2001
XUZ-2003
8,00
8,00
A
A
Metal montaj plakalar›
XUB ile kullan›m için
XUM ile kullan›m için
XUK ile kullan›m için
XUX ile kullan›m için
XUZ-A118
XUZ-A50
XUZ-A51
XUZ-X2000
11,00
9,00
9,00
9,00
A
A
C
A
M8 ve M12 haz›r kablolu konnektörler
2 metre kablolu, düz model, M12
2 metre kablolu, 90˚ dirsekli model, M12
5 metre kablolu, düz model, M12
5 metre kablolu, 90˚ dirsekli model, M12
2 metre kablolu, düz model, M8
2 metre kablolu, 90˚ dirsekli model, M8
5 metre kablolu, düz model, M8
5 metre kablolu, 90˚ dirsekli model, M8
XZ-CP1141L2
XZ-CP1241L2
XZ-CP1141L5
XZ-CP1241L5
XZ-CP0941L2
XZ-CP1041L2
XZ-CP0941L5
XZ-CP1041L5
27,00
27,00
34,00
34,00
32,00
32,00
42,00
42,00
A
A
A
A
C
C
C
C
M8 ve M12 konnektörler
düz model, M12
90˚ dirsekli model, M12
düz model, M8
90˚ dirsekli model, M8
XZ-CC12FDM40B
XZ-CC12FCM40B
XZ-CC8FDM40S
XZ-CC8FCM40S
20,00
20,00
22,00
22,00
A
A
C
C
Reflektörler
Ø 31 mm
Ø 39 mm
Ø 80 mm
Ø 80 mm (minimum siparifl adedi 50’dir)
24x21 mm
50x50 mm
XUZ-C31
XUZ-C39
XUZ-C80
XUZ-C80T50
XUZ-C24
XUZ-C50
17,00
17,00
22,00
19,00
17,00
17,00
C
C
A
A
A
A
37
15 Mart 2010
Osisense XS endüktif yaklafl›m sensörleri
Tip
Nominal alg›lama
mesafesi
Fonksiyon
Ç›k›fl
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
82,00
82,00
82,00
82,00
66,00
66,00
66,00
66,00
85,00
85,00
85,00
85,00
97,00
97,00
97,00
97,00
A
A
C
C
A
A
A
C
A
A
A
C
A
C
C
C
90,00
90,00
111,00
111,00
128,00
128,00
A
A
A
A
A
A
51,00
51,00
43,00
43,00
53,00
53,00
64,00
64,00
A
A
A
A
A
A
A
C
61,00
61,00
61,00
61,00
52,00
52,00
52,00
52,00
63,00
63,00
63,00
63,00
67,00
67,00
67,00
67,00
A
C
C
C
A
A
C
C
A
A
C
C
A
C
C
C
Osisense XS, silindirik metal seri
XS6-12••L2
12-48 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, haz›r 2 m kablolu (1) kesik kafa
M08
2.5 mm
NA
PNP
XS6-08B1PAL2
2.5 mm
NA
NPN
XS6-08B1NAL2
2.5 mm
NK
PNP
XS6-08B1PBL2
2.5 mm
NK
NPN
XS6-08B1NBL2
M12
4 mm
NA
PNP
XS6-12B1PAL2
4 mm
NA
NPN
XS6-12B1NAL2
4 mm
NK
PNP
XS6-12B1PBL2
4 mm
NK
NPN
XS6-12B1NBL2
M18
8 mm
NA
PNP
XS6-18B1PAL2
8 mm
NA
NPN
XS6-18B1NAL2
8 mm
NK
PNP
XS6-18B1PBL2
8 mm
NK
NPN
XS6-18B1NBL2
M30
15 mm
NA
PNP
XS6-30B1PAL2
15 mm
NA
NPN
XS6-30B1NAL2
15 mm
NK
PNP
XS6-30B1PBL2
15 mm
NK
NPN
XS6-30B1NBL2
24-240 V AC/DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 2-telli, haz›r 2 m kablolu, kesik kafa
M12
4 mm
NA
XS6-12B1MAL2
4 mm
NK
XS6-12B1MBL2
M18
8 mm
NA
XS6-18B1MAL2
8 mm
NK
XS6-18B1MBL2
M30
15 mm
NA
XS6-30B1MAL2
15 mm
NK
XS6-30B1MBL2
XS6-30••L2
Osisense XS, silindirik metal seri (k›sa gövde)
12-48 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, haz›r 2 m kablolu (1) kesik kafa
M08
1.5 mm
NA
PNP
XS5-08B1PAL2
1.5 mm
NA
NPN
XS5-08B1NAL2
M12
2 mm
NA
PNP
XS5-12B1PAL2
2 mm
NA
NPN
XS5-12B1NAL2
M18
5 mm
NA
PNP
XS5-18B1PAL2
5 mm
NA
NPN
XS5-18B1NAL2
M30
10 mm
NA
PNP
XS5-30B1PAL2
10 mm
NA
NPN
XS5-30B1NAL2
XS5••B1
XS1••B3
Osisense XS, artt›r›lm›fl mesafe serisi (k›sa gövde)
12V / 24 V DC beslemeli, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli transistör ç›k›fll›, haz›r 2 m kablolu, kesik kafa
M8
2 mm
NA
PNP
2 mm
NA
NPN
2 mm
NK
PNP
2 mm
NK
NPN
M12
4 mm
NA
PNP
4 mm
NA
NPN
4 mm
NK
PNP
4 mm
NK
NPN
M18
8 mm
NA
PNP
8 mm
NA
NPN
8 mm
NK
PNP
8 mm
NK
NPN
M30
15 mm
NA
PNP
15 mm
NA
NPN
15 mm
NK
PNP
15 mm
NK
PNP
(3)
XS1-08B3PAL2
XS1-08B3NAL2
XS1-08B3PBL2
XS1-08B3NBL2
XS1-12B3PAL2
XS1-12B3NAL2
XS1-12B3PBL2
XS1-12B3NBL2
XS1-18B3PAL2
XS1-18B3NAL2
XS1-18B3PBL2
XS1-18B3NBL2
XS1-30B3PAL2
XS1-30B3NAL2
XS1-30B3PBL2
XS1-30B3NBL2
(1) 5 m kablolu modeller için referans›n sonuna L5, 10 m kablolu modeller için referans›n sonuna L10 ekleyiniz. M12 konnektörlü modeller için referans›n sonuna M12 ekleyiniz.
Fiyatlari için ise lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(2) XS5 serisi, normalde kapal› referanslar için referans›n sonunda bulunan A yerine B ile de¤ifltiriniz. Örnek; XS5-12B1PAL2 ‹ XS5-12B1PBL2.
(3) XS1••B3 ürünleri için M8 konnektörlü ürünler için referans›n sonundaki L2 kodunun yerine M8, M12 konnektörlü ürünler için referans›n sonundaki L2 kodunun yerine M12 ve 5 m
kablolu ürünler için referans›n sonundaki L2 kodunun yerine de L5 yaz›n›z.
XS1 - ..B3 boyutlar
Sensörler
b
a
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Ø8
Ø 12
Ø 18
Ø 30
XS1 08
XS1 12
XS1 18
XS1 30
Hazır kablolu (mm)
a
b
33
25
35
25
38
28
42.3
32
38
M8 konnektör (mm)
a
b
42
26
-
M12 konnektör (mm)
a
b
45
23
50
29
50.3
28
54.5
32
15 Mart 2010
Osisense XS endüktif yaklafl›m sensörleri
Tip
Nominal alg›lama
mesafesi
Fonksiyon
Ç›k›fl
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
55,00
55,50
55,50
55,50
44,00
44,00
44,00
44,00
52,00
52,00
52,00
52,00
70,00
70,00
70,00
70,00
A
A
C
C
A
A
A
C
A
A
C
C
A
C
C
C
55,00
55,00
55,00
55,00
44,00
44,00
44,00
44,00
52,00
52,00
52,00
52,00
70,00
70,00
70,00
70,00
A
C
C
C
A
A
C
C
A
A
C
C
A
C
C
C
Osisense XS, ekonomik silindirik metal seri
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, haz›r 2 m kablolu (1) ç›k›k kafa, IP67
M08
2.5 mm
NA
PNP
XS2-08BLPAL2
2.5 mm
NA
NPN
XS2-08BLNAL2
2.5 mm
NK
PNP
XS2-08BLPBL2
2.5 mm
NK
NPN
XS2-08BLNBL2
M12
4 mm
NA
PNP
XS2-12BLPAL2
4 mm
NA
NPN
XS2-12BLNAL2
4 mm
NK
PNP
XS2-12BLPBL2
4 mm
NK
NPN
XS2-12BLNBL2
M18
8 mm
NA
PNP
XS2-18BLPAL2
8 mm
NA
NPN
XS2-18BLNAL2
8 mm
NK
PNP
XS2-18BLPBL2
8 mm
NK
NPN
XS2-18BLNBL2
M30
15 mm
NA
PNP
XS2-30BLPAL2
15 mm
NA
NPN
XS2-30BLNAL2
15 mm
NK
PNP
XS2-30BLPBL2
15 mm
NK
NPN
XS2-30BLNBL2
XS2-12BLPAM12
Osisense XS, ekonomik silindirik metal seri
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, haz›r 2 m kablolu, metale gömülebilir (1) kesik kafa, IP67
M08
1.5 mm
NA
PNP
XS1-08BLPAL2
1.5 mm
NA
NPN
XS1-08BLNAL2
1.5 mm
NK
PNP
XS1-08BLPBL2
1.5 mm
NK
NPN
XS1-08BLNBL2
M12
2 mm
NA
PNP
XS1-12BLPAL2
2 mm
NA
NPN
XS1-12BLNAL2
2 mm
NK
PNP
XS1-12BLPBL2
2 mm
NK
NPN
XS1-12BLNBL2
M18
5 mm
NA
PNP
XS1-18BLPAL2
5 mm
NA
NPN
XS1-18BLNAL2
5 mm
NK
PNP
XS1-18BLPBL2
5 mm
NK
NPN
XS1-18BLNBL2
M30
10 mm
NA
PNP
XS1-30BLPAL2
10 mm
NA
NPN
XS1-30BLNAL2
10 mm
NK
PNP
XS1-30BLPBL2
10 mm
NK
NPN
XS1-30BLNBL2
XS1-18BLPAL2
(1) M12 konnektör ba¤lant›l› sensör tipi için referans›n sonundaki L2 kodunu M12 olarak de¤ifltirin (XS108• için M08 de olabilir). Konnektör ba¤lant›l› sensörlerin teslim süresi
C’dir. 5 m kablolu ürünler için referans›n sonundaki L2 kodunu L5 olarak de¤ifltirin. (Örn.: XS108BLPAL5)
24-240 V AC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 2-telli, haz›r 2 m kablolu, kesik kafa, IP67
M12
2 mm
NA
XS1-12BLFAL2
72,00
A
M18
5 mm
NA
XS1-18BLFAL2
83,00
A
M30
10 mm
NA
XS1-30BLFAL2
128,00
A
XS1 - XS2 boyutlar
Sensörler
b
c
a
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Ø8
Ø 12
Ø 18
Ø 30
XS1 08
XS1 12
XS1 18
XS1 30
Hazır kablolu (mm)
a
b
42
39.4
41.3
38.7
51.3
48.4
51.3
48.4
Ø8
Ø 12
Ø 18
Ø 30
XS2 08
XS2 12
XS2 18
XS2 30
a
42
41.3
50.6
50.6
b
35.8
34.1
40.4
35.4
39
M8 konnektör (mm)
a
b
52.2
41.3
-
M12 konnektör (mm)
a
b
61.4
39
53
39
64
48.5
64
48.5
a
52.2
b
37.7
c
4
-
-
-
a
61.4
52.6
63.4
63.4
b
35.4
34
40.5
35.5
c
4
5
8
13
15 Mart 2010
Osisense XS endüktif yaklafl›m sensörleri
Tip
XS1-M30KP
Nominal alg›lama
mesafesi
Fonksiyon
Ç›k›fl
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Metal Cenelec seri programlanabilir / 10-58 V DC, 2 m haz›r kablolu (1) (afl›r› yük ve k›sa devre korumal›) (Hepsi bir arada)
M12
2 mm, kesik kafa
NA/NK
PNP/NPN
XS1-M12KP340
4 mm, ç›k›k kafa
NA/NK
PNP/NPN
XS2-M12KP340
M18
5 mm, kesik kafa
NA/NK
PNP/NPN
XS1-M18KP340
8 mm, ç›k›k kafa
NA/NK
PNP/NPN
XS2-M18KP340
M30
10 mm, kesik kafa
NA/NK
PNP/NPN
XS1-M30KP340
15 mm, ç›k›k kafa
NA/NK
PNP/NPN
XS2-M30KP340
92,00
92,00
94,00
94,00
106,00
106,00
A
A
A
A
A
A
Analog ç›k›fll› sensörler
M18, plastik
8 mm, ç›k›k kafa
M18, plastik
8 mm, ç›k›k kafa
M18, metal
5 mm, kesik kafa
M30, plastik
15 mm, ç›k›k kafa
M30, plastik
15 mm, ç›k›k kafa
M30, metal
10 mm, kesik kafa
141,00
141,00
141,00
155,00
155,00
155,00
A
A
C
C
A
C
0...10 V
4...20 mA
4...20 mA
0...10 V
4...20 mA
4...20 mA
-
Referans
XS4-P18AB110
XS4-P18AB120
XS1-M18AB120
XS4-P30AB110
XS4-P30AB120
XS1-M30AB120
(1) 5 m kablolu modeller için referans›n sonuna L1, 10 m kablolu modeller için referans›n sonuna L2 ekleyiniz. M12 konnektörlü modeller için referans›n sonuna M12 ekleyiniz.
Fiyatlari için ise lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
Osisense XS, tam otomatik programlanabilir silindirik metal seri (1)
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›, 0.15 m kablolu M12 konnektör
M12
5 mm
NA
PNP
XS6-12B2PAL01M12
5 mm
NA
NPN
XS6-12B2NAL01M12
M18
9 mm
NA
PNP
XS6-18B2PAL01M12
9 mm
NA
NPN
XS6-18B2NAL01M12
M30
18 mm
NA
PNP
XS6-30B2PAL01M12
18 mm
NA
NPN
XS6-30B2NAL01M12
XS6-18PAL01M12
82,00
82,00
98,00
98,00
112,00
112,00
C
C
C
C
C
C
(1) Osisense XS6••B2 serisi: Telemecanique evrensel teknolojisi sayesinde tüm alg›lama ihtiyaçlar› tek bir ürünle karfl›lan›yor. Sensör üzerindeki ö¤retme butonuna bir kez
bas›ld›¤›nda, sensör her türlü montaj koflullar›na (gömme olan / gömme olmayan) ve ortam koflullar›na (arka metal plan) otomatik olarak adapte olur. Yine evrensel teknoloji
ile yandan veya önden cismin geçerken sensörden alg›lanabilece¤i konum hassas olarak tan›mlanabilir. ‹stenilen alg›lama konumu sadece ö¤retme butonuna basarak bellekte
saklanabilir.
Osisense XS, ince kare endüktif sensör
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, afl›r› yük ve k›sa devre korumal›, transistör ç›k›fll›, haz›r 2 m kablolu (1)
Düz kare, form J, 8x32x8 mm
2.5 mm
NA
PNP
XS7-J1A1PAL2
Düz kare, form F, 15x32x8 mm
5 mm
NA
PNP
XS7-F1A1PAL2
Düz kare, form E, 26x26x13 mm
10 mm
NA
PNP
XS7-E1A1PAL2
Düz kare form C, 40x40x15 mm
15 mm
NA
PNP
XS7-C1A1PAL2
Düz kare, form D, 80x80x26 mm
40 mm
NA
PNP
XS7-D1A1PAL2
XS7-C••
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 2-telli, haz›r 2 m kablolu
Düz kare, form E, 26x26x13 mm
10 mm
NA
10 mm
NK
Düz kare, form C, 40x40x15 mm
15 mm
NA
15 mm
NK
Düz kare, form D, 80x80x26 mm
40 mm
NA
40 mm
NK
84,00
C
99,00
C
110,00
C
121,00
C
170,00
C
-
XS7-E1A1DAL2
XS7-E1A1DBL2
136,00
136,00
C
C
-
XS7-C1A1DAL2
XS7-C1A1DBL2
151,00
151,00
C
C
-
XS7-D1A1DAL2
XS7-D1A1DBL2
211,00
211,00
C
A
(1) Osisence XS7 serisi ince kare tip ürünlerin NPN ve NK modelleri için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
40
15 Mart 2010
Osisense XS endüktif yaklafl›m sensörleri
Uygulamaya özel sensörler
Tip
Besleme
gerilimi
Nominal alg›lama
mesafesi
Fonksiyon
Ç›k›fl
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
NA
NA
NA+NK
NA+NK
NA+NK
NA/NK
NA/NK
PNP
PNP
PNP
PNP
PNP
-
XS7-G12PA140
XS8-G12PA140
XS7-C40PC440
XS8-C40PC440
XS8-C40PC449
XS7-C40FP260
XS8-C40FP260
77,00
77,00
107,00
107,00
113,00
133,00
133,00
C
C
A
A
A
C
A
10 mm
10 mm
NK
NK
PNP
2-telli AC/DC
XS9-E11RPBL01M12
XS9-E11RMBL01U20
274,00
352,00
C
C
15 mm
15 mm
NK
NK
PNP
2-telli AC/DC
XS9-C11RPBL01M12
XS9-C11RMBL01U20
306,00
391,00
C
C
10 mm
10 mm
NK
NK
PNP
PNP
XSA-V11373
XSA-V12373
225,00
232,00
A
A
10 mm
10 mm
NK
NK
2-telli AC/DC
2-telli AC/DC
XSA-V11801
XSA-V12801
238,00
241,00
A
A
XSZ-B108
XSZ-B112
XSZ-B118
XSZ-B130
12,00
12,00
12,00
12,00
C
C
C
C
M8 ve M12 haz›r kablolu konnektörler (1)
2 m. kablolu, düz model, M12
2 m. kablolu, 90˚ dirsekli model, M12
5 m. kablolu, düz model, M12
5 m. kablolu, 90˚ dirsekli model, M12
2 m. kablolu, düz model, M8
2 m. kablolu, 90˚ dirsekli model, M8
5 m. kablolu, düz model, M8
5 m. kablolu, 90˚ dirsekli model, M8
2 m. kablolu, düz model, 1/2” 20 UNF
2 m. kablolu, 90˚ dirsekli model, 1/2” 20 UNF
5 m. kablolu, düz model, 1/2” 20 UNF
5 m. kablolu, 90˚ dirsekli model, 1/2” 20 UNF
XZ-CP1141L2
XZ-CP1241L2
XZ-CP1141L5
XZ-CP1241L5
XZ-CP0566L2
XZ-CP0666L2
XZ-CP0566L5
XZ-CP0666L5
XZ-CP1865L2
XZ-CP1965L2
XZ-CP1865L5
XZ-CP1965L5
27,00
27,00
34,00
34,00
28,00
28,00
38,00
38,00
30,00
30,00
38,00
38,00
A
A
A
A
C
C
A
A
C
A
C
A
M8, M12 ve 1/2” 20 UNF konnektörler
düz model, M12
90˚ dirsekli model, M12
düz model, M8
90˚ dirsekli model, M8
düz model, 1/2” 20 UNF
90˚ dirsekli model, 1/2” 20 UNF
XZ-CC12FDM40B
XZ-CC12FCM40B
XZ-CC8FDM30S
XZ-CC8FCM30S
XZ-CC20FDM30B
XZ-CC20FCM30B
20,00
20,00
20,00
20,00
23,00
23,00
A
A
C
A
A
A
Klipsli montaj ve sabitleme plakalar› (2)
XS•J için
XS•F için
XS•E için
XS•C için
XSZ-BJ00
XSZ-BF00
XSZ-BE00
XSZ-BC00
2,80
4,50
7,00
7,00
C
C
C
C
Osisense XS, özel format
Kompakt tip / AC/DC (DC: afl›r› yük ve k›sa devre korumal›)
12x26x40 10-30 DC
2 mm
4 mm
40x40x117 10-58 DC
15 mm
20 mm
40 mm
40x40x117 20-264 AC
15 mm
20 mm
XS8-C••
Osisense XS uygulamaya özel sensörler
H›z bekçileri, 6...6000 imp/dk (3)
XS9••
Düz kare, form E, 26x26x13 mm
M12 konnektör
12...24 V DC
“20 UNF konnektör
24...240 V AC/DC
Düz kare, form C, 40x40x15 m, 1/2
M12 konnektör
12...24 V DC
“20 UNF konnektör
24...240 V AC/DC
Silindirik, M30
Haz›r kablolu 150 imp/dk
12...48 V DC
Haz›r kablolu, 3000 imp/dk 12...48 V DC
Silindirik, M30
Haz›r kablolu 150 imp/dk
24...210 V AC/DC
Haz›r kablolu, 3000 imp/dk 24...210 V AC/DC
Aksesuarlar
M08
M12
M18
M30
XZ-CP••
XSZ-B••
Tespit kelepçesi
Tespit kelepçesi
Tespit kelepçesi
Tespit kelepçesi
(1) Farkl› kablo uzunlu¤undaki konnektörler için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(2) 90° aç›l› tip için referans›n sonundaki 00 kodunu 90 olarak de¤ifltirin.
(3) Konnektör ve kablo dahil de¤ildir. Ayr›ca siparifl edilmelidir.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
41
15 Mart 2010
Osisense XT Kapasitif Yaklafl›m Sensörler
Osisense XX Ultrasonik Sensörler
Osisense kapasitif yaklafl›m sensörleri
Gövde
XT2-30•••
XT2-32•••
XT7C40•••
XT118B1•••
XT130B1•••
XX6-30••
XX5-18••
Besleme
Plastik gövde kapasitif yaklaflım sensörleri
M18
12-24V DC
M18
12-24V DC
M18
12-24V DC
M18
24-240V AC
M30
12-24V DC
M30
12-24V DC
M30
12-24V DC
M30
24-240V AC
M30
24-240V AC
Ø32
24-240V AC
Ø32
24-240V AC
Tip C, plastik gövde
40x40x117
12-48V DC
40x40x117
12-48V DC
40x40x117
24-240V AC
Metal gövde kapasitif yaklafl›m sensörleri
M12
12-24V DC
M12
12-24V DC
M12
12-24V DC
M12
12-24V DC
Silindirik metalik gövde
M18
24-240V AC
M18
24-240V AC
M18
12-24V DC
M18
12-24V DC
M18
12-24V DC
M18
12-24V DC
Metale gömülebilir metal gövde
M30
24-240V AC
M30
24-240V AC
M30
12-24V DC
M30
12-24V DC
M30
12-24V DC
M30
12-24V DC
Ba¤lant›
Ç›k›fl
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
8mm
8mm
8mm
8mm
15mm
15mm
15mm
15mm
15mm
20mm
20mm
M12 konnektörlü
2m kablolu
2m kablolu
2m kablolu
M12 konnektörlü
2m kablolu
2m kablolu
2m kablolu
2m kablolu
2m kablolu
2m kablolu
NA/NK, PNP
NA, PNP
NK, NPN
NA
NA/NK, PNP
NA, PNP
NA, NPN
NA
NK
NA
NK
XT2-18A1PCM12
XT2-18A1PAL2
XT2-18A1NAL2
XT2-18A1FAL2
XT2-30A1PCM12
XT2-30A1PAL2
XT2-30A1NAL2
XT2-30A1FAL2
XT2-30A1FBL2
XT2-32A1FAL2
XT2-32A1FBL2
60,00
60,00
60,00
60,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
100,00
100,00
A
A
C
C
A
A
A
C
C
C
C
15 mm
15 mm
15mm
Vidal› terminal
Vidal› terminal
Vidal› terminal
NA/NK, PNP
NA/NK, NPN
NA &NK, 2 telli
XT7-C40PC440
XT7-C40NC440
XT7-C40FP262
500,00
550,00
500,00
A
C
C
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2m kablolu
2m kablolu
2m kablolu
M12 Konnektörlü
NA, PNP
NA, NPN
NA/NK, PNP
NA/NK, PNP
XT1-12S1PAL2
XT1-12S1NAL2
XT1-12S1PCL2
XT1-12S1PCM12
350,00
350,00
380,00
380,00
A
C
C
C
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
2m kablolu
2m kablolu
2m kablolu
2m kablolu
2m kablolu
M12 konnektör
NA, 2 telli
NK, 2telli
NA, NPN
NA/NK, PNP
NA+NK, PNP
NA/NK, PNP
XT1-18B1FAL2
XT1-18B1FBL2
XT1-18B1NAL2
XT1-18B1PAL2
XT1-18B1PCL2
XT1-18B1PCM12
352,00
352,00
334,00
334,00
334,00
334,00
C
C
C
C
C
C
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
2m kablolu
2m kablolu
2m kablolu
2m kablolu
2m kablolu
M12 konnektör
NA, 2 telli
NK, 2telli
NA, NPN
NA, PNP
NA+NK, PNP
NA/NK, PNP
XT1-30B1FAL2
XT1-30B1FBL2
XT1-30B1NAL2
XT1-30B1PAL2
XT1-30B1PCL2
XT1-30B1PCM12
376,00
376,00
355,00
355,00
366,00
366,00
C
C
C
C
C
C
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Osisense Ultrasonik Sensörler
Gövde
Besleme
Alg›lama
mesafesi
Fonksiyon
Ç›k›fl
Referans
M12
M18
M18
M18
M30
M30
M30
7.6x19x33
7.6x19x33
16x30x74
16x30x74
18x33x60+Ø18
18x33x60+Ø18
12-24V DC
12-24V DC
12-24V DC
12-24V DC
12-24V DC
12-24V DC
12-24V DC
12-24V DC
12-24V DC
12-24V DC
12-24V DC
12-24V DC
12-24V DC
0,05m
0,15m
0,50m (ayarlanabilir)
0,50m (ayarlanabilir)
1m (ayarlanabilir)
8m (ayarlanabilir)
8m (ayarlanabilir)
0,1m
0,1m
0,25m
0,25m
0,50m (ayarlanabilir)
0,50m (ayarlanabilir)
NA
NA
NA
NA
NA
NA/NK
NA/NK
NA
NA
NA
NA
NA
NA
PNP/NPN
PNP/NPN
NPN
PNP
PNP/NPN
NPN
PNP/NPN
NPN
PNP
PNP
PNP
NPN
PNP
XX5-12A1KAM8
XX5-18A1KAM12
XX5-18A3NAM12
XX5-18A3PAM12
XX6-30A1KAM12
XX6-30A3NCM12
XX6-30A3PCM12
XX7-F1A2NAL01M12
XX7-F1A2PAL01M12
XX7-K1A2NAM12
XX7-K1A2PAM12
XX7-V1A1NAM12
XX7-V1A1PAM12
220,00
440,00
200,00
200,00
700,00
800,00
900,00
250,00
250,00
400,00
400,00
180,00
180,00
C
C
C
C
A
C
A
C
A
A
A
C
C
1m (ayarlanabilir)
8m (ayarlanabilir)
1m (ayarlanabilir)
8m (ayarlanabilir)
4-20mA
4-20mA
0-10V
0-10V
XX9-30A1A2M12
XX9-30A3A2M12
XX9-30A1A1M12
XX9-30A3A1M12
700,00
900,00
700,00
900,00
A
A
C
C
XZC-C8FDM40V
XZC-C12FDM40B
XZC-P0166L2
XZC-P1141L2
20,00
20,00
17,00
28,00
C
A
C
A
Analog ç›k›fll› ultrasonik sensörler
M30
12-24V DC
M30
12-24V DC
M30
12-24V DC
M30
12-24V DC
XX7FLA2•••
Alg›lama
mesafesi
Aksesuarlar
M8 Konnektör
M12 Konnektör
M8 Konnektör
M12 Konnektör
M12 cihazlar için
M18-M30 cihazlar için
M12 cihazlar için
M18-M30 cihazlar için
XX7V1A1•••
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
42
15 Mart 2010
Osisense Nihayet fialterleri
Tip
Tan›m
Referans
Minimum
sip. adedi
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
82,00
95,00
91,00
97,00
101,00
101,00
A
A
A
A
A
A
20
20
20
45,00
46,00
52,00
A
A
A
20
20
49,00
45,00
A
A
XCK-D2110P16
XCK-D2102P16
XCK-D2121P16
XCK-D2127P16
XCK-D2118P16
XCK-D2145P16
XCK-D2139P16
XCK-D2149P16
XCK-D2106P16
65,00
77,00
87,00
91,00
75,00
85,00
102,00
113,00
89,00
A
C
A
A
A
A
A
C
C
Gövde montajl›, komple, metal flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, 1 m haz›r kablo ba¤lant›l›
Do¤rusal hareketli kafa
Metal pim
XCM-D2110L1
Çelik makaral› pim
XCM-D2102L1
Sürgülü çelik makaral› kol
XCM-D2124L1
68,00
76,00
97,00
A
A
C
Metal gövdeli nihayet flalterleri
Osisense Klasik XCK-J serisi
XCK-J1••
Gövde montajl›, komple, metal flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, tek kablo giriflli
Do¤rusal hareketli kafa
Metal pim
Çelik makaral› pim
Aç›sal hareketli kafa
Termoplastik makaral› pim
Çelik makaral› pim
Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol
Uzunlu¤u ayarlanabilir polyamid yuvarlak çubuk kol
XCK-J161
XCK-J167
XCK-J10511
XCK-J10513
XCK-J10541
XCK-J10559
Osisense Klasik XCK-M serisi
Gövde montajl›, komple, metal flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, iki adet kablo girifli
Do¤rusal hareketli kafa
Metal pim
XCK-M110
Çelik makaral› pim
XCK-M102
Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol
XCK-M121
Aç›sal hareketli kafa
Termoplastik makaral› pim
Spiral telli kol - kedi b›y›¤›
XCK-M115
XCK-M106
XCK-M••
Osisense Kompakt XCK-D serisi
Gövde montajl›, komple, metal flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, tek kablo girifli (1)
Do¤rusal hareketli kafa
Metal pim
Çelik makaral› pim
Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol
Dikey yönde hareketli termoplastik makaral› kol
Aç›sal hareketli kafa
Termoplastik makaral› kol
Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol
Kauçuk makaral› kol, Ø 50 mm
Uzunlu¤u ayar. kauçuk makaral› kol, Ø 50 mm
Çok yönlü kafa
Spiral telli kol - kedi b›y›¤›
XCK-D21••
Osisense Minyatür XCM-D serisi
XCM-D21••
Aç›sal hareketli kafa
Termoplastik makaral› pim
Çelik makaral› pim
Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol
XCM-D2115L1
XCM-D2116L1
XCM-D2145L1
69,00
72,00
78,00
A
C
C
Çok yönlü kafa
Spiral telli kol - kedi b›y›¤›
XCM-D2106L1
78,00
A
20
20
20
20
20
20
20
20
20
31,00
34,00
34,00
35,00
38,00
43,00
63,00
65,00
42,00
A
A
A
A
A
A
C
C
A
20
20
20
20
20
20
20
19,00
22,00
22,00
23,00
26,00
27,00
34,00
A
A
A
C
A
A
C
20
20
22,00
26,00
A
C
Plastik gövdeli nihayet flalterleri
Osisense Kompakt XCK-P serisi
XCK-P21••
Gövde montajl›, komple, plastik flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, tek kablo giriflli (1)
Do¤rusal hareketli kafa
Metal pim
XCK-P2110P16
Çelik makaral› pim
XCK-P2102P16
Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol
XCK-P2121P16
Dikey yönde hareketli termoplastik makaral› kol
XCK-P2127P16
Aç›sal hareketli kafa
Termoplastik makaral› kol
XCK-P2118P16
Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol
XCK-P2145P16
Kauçuk makaral› kol, Ø 50 mm
XCK-P2139P16
Uzunlu¤u ayar. kauçuk makaral› kol, Ø 50 mm
XCK-P2149P16
Çok yönlü kafa
Spiral telli kol - kedi b›y›¤›
XCK-P2106P16
Osisense Kompakt XCK-N serisi
Gövde montajl›, komple, plastik flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, tek kablo giriflli, monoblok seri (1)
Do¤rusal hareketli kafa
Metal pim
XCK-N2110P20
Çelik makaral› pim
XCK-N2102P20
Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol
XCK-N2121P20
Dikey yönde hareketli termoplastik makaral› kol
XCK-N2127P20
Aç›sal hareketli kafa
Termoplastik makaral› kol
XCK-N2118P20
Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol
XCK-N2145P20
Uzunlu¤u ayarlanabilir kauçuk makaral› kol, çap 50 mm
XCK-N2149P20
XCK-N••
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Çok yönlü kafa
Spiral telli kol - kedi b›y›¤›
Spiral kol
XCK-N2106P20
XCK-N2108P20
43
15 Mart 2010
Osisense Nihayet fialterleri ve alt parçalar
Tip
Tan›m / Birlikte kull. gövde
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
XCK-T2110P16
XCK-T2102P16
XCK-T2121P16
35,00
41,00
39,00
A
C
C
Termoplastik makaral› pim
Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol
Spiral telli kol - kedi b›y›¤›
XCK-T2118P16
XCK-T2145P16
XCK-T2106P16
44,00
51,00
49,00
A
C
A
Ø 50 mm kauçuk makaral› kol
XCK-S139
59,00
A
Çapraz çubuklu
Çelik makaralı kol
Çelik makaral› kol, korozif atmosfer için
Çelik makaral› kol, korozif atmosfer için, polyester gövde
Çelik çapraz kol, 2NK + 2NK
Çelik çapraz ters kol, 2NK + 2NK
XCR-F57
XCR-T115
XCR-T215
XCR-T315
XCK-MR54D1H29
XCK-MR54-D1
238,00
318,00
479,00
837,00
340,00
340,00
A
A
C
C
A
A
ZCE-10
ZCE-02
ZCE-21
ZCE-27
ZCE-28
ZCE-07
ZCE-08
ZCE-06
15,00
27,00
24,00
21,00
21,00
23,00
27,00
26,00
A
A
A
A
A
A
A
A
ZCE-01
ZCY-18
ZCY-19
ZCY-45
ZCY-46
ZCY-59
ZCY-54
ZCY-49
17,00
2,60
5,40
5,00
8,00
10,00
10,00
20,00
A
A
A
A
A
A
A
A
Minyatür XCMD metal seri için gövdeler, 2 m kablolu 2-kutuplu NK + NA, ani hareketli kontak
2-kutuplu NK + NK, ani hareketli kontak
Kompakt XCKP plastik seri için gövdeler
2-kutuplu NK + NA, ani hareketli kontak
2-kutuplu NK + NK, ani hareketli kontak
3-kutuplu NK + NK + NA, ani hareketli kontak
ZCM-D21L2
ZCM-D29L2
ZCP-21
ZCP-29
ZCP-39
70,00
70,00
38,00
38,00
50,00
A
A
A
A
A
Kompakt XCKD metal seri için gövdeler
2-kutuplu NK + NA, ani hareketli kontak
2-kutuplu NK + NK, ani hareketli kontak
ZCD-21
ZCD-29
67,00
67,00
A
A
Kompakt XCKP plastik seri için kablo giriflleri
ISO M16 kablo girifli
Pg11 kablo girifli
ZCP-EP16
ZCP-EG11
3,00
3,00
A
A
Kompakt XCKD metal seri için kablo giriflleri
ISO M16 kablo girifli
Pg11 kablo girifli
ZCD-EP16
ZCD-EG11
12,00
12,00
A
A
Kontak blo¤u
NA+NK ani hareketli kontak
NA+NK önce açan sonra kapayan, yavafl açan kontak
XE2-SP2151
XE2-NP2151
24,00
30,00
A
A
XCK-J serisi için kafa
Aç›sal hareketli kafa
Do¤rusal hareketli kafa (çelik makaral›)
Aç›sal hareketli kol, plastik
Açısal hareketli kol, çelik
ZCK-E05
ZCK-E67
ZCK-Y11
ZCK-Y13
54,00
48,00
10,00
10,00
A
A
A
A
ZCK-Y41
ZCK-Y59
13,00
10,00
A
A
ZCK-D15
ZCK-D21
24,00
29,00
A
A
ZCK-D02
ZCK-D06
30,00
31,00
A
A
Osisense Kompakt XCK-T serisi
Gövde montajl›, komple, plastik flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, iki kablo giriflli (1)
Do¤rusal hareketli kafa
Metal pim
Çelik makaral› pim
Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol
XCK-T21••
Aç›sal hareketli kafa
Çok yönlü kafa
XCKS serisi
Aç›sal hareketli kafa
Özel tip nihayet fialterleri
Aç›sal hareketli kalıcı tip kafa
Aç›sal hareketli kafa
ZCM-D21
Osisense Nihayet fialterleri için alt parçalar
XCK-MR•••
XCR-T115
ZCE-01
Do¤rusal hareketli ve çok yönlü kafalar (XCD/P/T/MD serileri için)
Metal pim
ZCD/P/T/MD
Çelik makaral› pim
ZCD/P/T/MD
Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol
ZCD/P/T/MD
Dikey yönde hareketli termoplastik makaral› kol
ZCD/P/T/MD
Yatay veya dikey yönde hareketli ter. makaral› kol
ZCD/P/T/MD
Termoplastik uçlu spiral kol
ZCD/P/T/MD
Kal›n spiral telli kol
ZCD/P/T/MD
Spiral telli kol - kedi b›y›¤›
ZCD/P/T/MD
Aç›sal hareketli kafalar (XCD/P/T/MD serileri için)
Sa¤ ve sol yandan hareketli yay geri dönüfllü kafa
ZCD/P/T/MD
Termoplastik makaral› kol
ZCD/P/T/MD
Çelik makaral› kol
ZCD/P/T/MD
Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol
ZCD/P/T/MD
Uzunlu¤u ayarlanabilir çelik makaral› kol
ZCD/P/T/MD
Ø 6mm, L= 200 mm, termoplastik yuvarlak çubuk
ZCD/P/T/MD
Ø 3mm, L= 125 mm, çelik kare çubuk
ZCD/P/T/MD
Ø 50 mm, uzun. ayar. termo. makaral› kol
ZCD/P/T
ZCE-06
ZCY-18
XCK-M/J serisi için kafa
Aç›sal hareketli kol (uzunlu¤u ayarlanabilir, delrin tekerlekli)
Ø6 mm naylon çubuk U=200mm
XCK-M serisi için kafa
Aç›sal hareketli kafa (delrin tekerlekli)
Do¤rusal hareketli kafa (Delrin tekerlekli, üstten basmal› tek yönde hareketli)
XCK-S/M serisi için kafa
Do¤rusal hareketli kafa (çelik makaral› kol)
Çok yönlü kafa (yayl› esnek kol)
ZCP-EP••
(1) Pg11 kablo girifli için referans sonundaki P20 kodunu G11 olarak de¤ifltirin. Örnek; XCKN2110P20 ‘ XCKN2110G11.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
44
15 Mart 2010
Nautilus elektromekanik
bas›nç flalterleri
Tip
Ayar sahas›
(bar)
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
FSG-2
FYG-22
FYG-32
XMP-B06B2131
XMP-C06B2131
XMP-E06B2131
XMP-B12B2131
XMP-C12B2131
XMP-E12B2131
XMP-B25B2131
XMP-E25B2131
17,00
19,00
20,00
42,00
42,00
45,00
43,00
43,00
50,00
66,00
66,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Güç devreleri için Nautilus serisi bas›nç flalterleri
Ayarlanabilir diferansiyelli
FSG-2
Reset butonlu
ON/OFF butonlu
ON/OFF butonlu, tahliye valfli
Reset butonlu
ON/OFF butonlu
ON/OFF butonlu, tahliye valfli
Reset butonlu
ON/OFF butonlu
minimum
1.4
2.8
5.6
1
1
1
1.3
1.3
1.3
3.5
3.5
maksimum
4.6
7
10.5
6
6
6
12
12
12
25
25
Kumanda devreleri için Nautilus serisi presostatlar
Sabit Diferansiyelli
XMP-••
minimum
0.7
1.5
5
10
20
30
-0.28
maksimum
20
35
70
160
300
500
-1
XML-A020A2S11
XML-A035A2S11
XML-A070D2S11
XML-A160D2S11
XML-A300D2S11
XML-A500D2S11
XML-AM01V2S11
223,00
223,00
223,00
255,00
255,00
276,00
351,00
A
A
A
A
A
A
C
0.25
0.7
1.3
3.5
7
10
22
30
-0.14
4
10
20
35
70
160
300
500
-1
XML-B004A2S11
XML-B010A2S11
XML-B020A2S11
XML-B035A2S11
XML-B070D2S11
XML-B160D2S11
XML-B300D2S11
XML-B500D2S11
XML-BM02V2S11
335,00
338,00
339,00
339,00
425,00
425,00
427,00
427,00
427,00
C
A
C
C
C
A
A
C
C
Ayarlanabilir diferansiyelli
XML-A
XML-B
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
45
15 Mart 2010
Nautilus elektronik
bas›nç flalterleri
Tip
Ayar sahas›
(bar)
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
1
6
10
16
25
100
250
400
0
XML-G001D21
XML-G006D21
XML-G010D21
XML-G016D21
XML-G025D21
XML-G100D21
XML-G250D21
XML-G400D21
XML-GM01D21
308,00
308,00
308,00
308,00
308,00
308,00
308,00
308,00
308,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
10
25
60
100
250
600
XML-E010U1C21
XML-E025U1C21
XML-E060U1C21
XML-E100U1C21
XML-E250U1C21
XML-E600U1C21
541,00
541,00
567,00
567,00
567,00
567,00
C
C
C
C
C
C
Analog ç›k›fll› elektronik bas›nç sensörleri
4-20 mA, M12 konnektörlü, 12 - 24 V DC beslemeli
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
XML-G
Analog ç›k›fll› bas›nç sensörleri
4-20 mA, DIN43650A konnektörlü, 24 V DC beslemeli
0
0
0
0
0
0
XML-E
XML-F
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Ekranl›, programlanabilir, ayarlanabilir diferansiyelli, 24 V DC beslemeli bas›nç sensörleri
Evrensel sensörler, analog (4-20mA), programlanabilir PNP-NPN ve NA/NK ç›k›fll›
0.7
10
2
25
3.2
40
5.6
70
8
100
12.8
160
20
250
32
400
48
600
-0.08
-1
XML-F010D2025
XML-F025D2025
XML-F040D2025
XML-F070D2025
XML-F100D2025
XML-F160D2025
XML-F250D2025
XML-F400D2025
XML-F600D2025
XML-FM01D2025
791,00
791,00
822,00
822,00
822,00
864,00
864,00
864,00
864,00
792,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Evrensel sensörler, analog (0-10 V), programlanabilir PNP-NPN ve NA/NK ç›k›fll›
2
25
5.6
70
12.8
160
48
600
XML-F025D2125
XML-F070D2125
XML-F160D2125
XML-F600D2125
792,00
822,00
864,00
864,00
C
C
C
C
Çift ayar aral›kl›, 2 adet programlanabilir (PNP-NPN ve NA/NK ç›k›fll›) bas›nç switchleri
0.7
10
1.7
25
2.8
40
XML-F010D2035
XML-F025D2035
XML-F040D2035
822,00
822,00
822,00
C
C
C
XML serisi için aksesuarlar
DIN43650 Konnektör (Analog ç›k›fll› sensörler için)
XMLE için 2 mt. düz kablo, konnektörlü
XMLE için 5 mt. düz kablo, konnektörlü
XMLG için 2 mt. düz kablo, konnektörlü
XML-F serisi için etiketli fleffaf kapak
XZ-CC43FCP40B
XZCP-1164L2
XZCP-1164L5
XZCP-1141L2
XML-ZL007
24,00
43,00
55,00
43,00
37,50
A
C
C
C
C
46
15 Mart 2010
Güvenlik çözümleri
Emniyet nihayet flalterleri
XCS-E
XCS-MP
XCS-DMC
XCS-PL
XCS-PR
XCS-M
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Aç›klama
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Mekanik anahtarl›, metal gövdeli emniyet nihayet flalterleri (1)
3 kutuplu, anahtar girifli 8 konumlu döner kafal›
kilitsiz, 2NA + 1NK kontak
kilitsiz, 1NA + 2NK kontak
kilitli, manuel serbest b›rakmal›, 2NA + 1NK kontak
kilitli, manuel serbest b›rakmal›, 1NA + 2NK kontak
elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 2NA + 1NK kontak
elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 1NA + 2NK kontak
XCS-A501
XCS-A701
XCS-C501
XCS-C701
XCS-E5311
XCS-E7311
100,00
100,00
133,00
133,00
381,00
381,00
A
A
A
C
C
A
XCSA/B/C/E nihayet flalterleri için mekanik anahtarlar
düz anahtar
genifl anahtar
esnek anahtar
XCS-Z01
XCS-Z02
XCS-Z03
11,00
11,00
43,00
A
A
A
Mekanik anahtarl› plastik gövdeli emniyet nihayet flalterleri (1)
2 kutuplu, anahtar girifli sabit kafal›, minyatür tip (2)
kilitsiz, 2m haz›r kablo ba¤lant›l›, 1NA + 1NK kontak
XCS-MP59L2
85,00
C
2 kutuplu, anahtar girifli 8 konumlu döner kafal›
kilitsiz, 1NA + 1NK kontak
kilitsiz, 2NK kontak
elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 1NA + 1NK kontak
elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 2NK kontak
XCS-PA591
XCS-PA791
XCS-TE5311
XCS-TE7311
62,00
62,00
259,00
259,00
A
A
A
A
3 kutuplu, anahtar girifli 8 konumlu döner kafal›
kilitsiz, 2NA + 1NK kontak
kilitsiz, 1NA + 2NK kontak
XCS-TA591
XCS-TA791
68,00
68,00
C
C
XCSPA/TETA nihayet flalterleri için mekanik anahtarlar
düz anahtar
genifl anahtar
esneek anahtar
XCS-Z11
XCS-Z12
XCS-Z13
11,00
11,00
27,00
A
A
A
XCSMP nihayet flalteri için mekanik anahtarlar
düz anahtar
dik aç›l› anahtar
esnek anahtar
XCS-Z81
XCS-Z84
XCS-Z83
16,00
16,00
30,00
C
C
C
Manyetik kodlu, plastik gövdeli emniyet nihayet flalterleri (2), (3), (4)
2m haz›r kablo ba¤lant›l›, genifl karfl›lama toleransl›, manyetik alg›lamal›
16 x 51 x 7 (G x Y x D), 2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak
30 x 38,5 (Ø x U), 2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak
25 x 88 x 13 (G x Y x D), 3 kutuplu, 1NA + 2NK kontak
XCS-DMC5902
XCS-DMR5902
XCS-DMP5002
111,00
111,00
127,00
A
C
C
Döner kollu, plastik gövdeli emniyet nihayet flalterleri
Dirsekli kol (kol, flalterin arka yüzeyi ile ayn› hizada)
2 kutuplu, paslanmaz çelik, 4 konumlu döner kafal›
2NK kontak (kontaklar› geç açan), kol sola yat›k
2NK kontak (kontaklar› geç açan), kol ortada
2NK kontak (kontaklar› geç açan), kol sa¤a yat›k
XCS-PL791
XCS-PL781
XCS-PL771
71,00
71,00
71,00
C
C
C
Döner milli, plastik gövdeli emniyet nihayet flalterleri
2 kutuplu, paslanmaz çelik, 4 konumlu döner kafal›
1NA + 1NK kontak, 30mm mil uzunluklu (5)
XCS-PR551
68,00
C
Metal gövdeli emniyet nihayet flalterleri
3 kutuplu, do¤rusal hareketli kafa
metal pimli, 1m haz›r kablo ba¤lant›l›, 1NA + 2NK kontak
metal pimli, makaral›, 1m haz›r kablo ba¤lant›l›, 1NA + 2NK kontak
XCS-M3910L1
XCS-M3902L1
133,00
156,00
C
C
(1) Verilen kontak durumlar›, anahtar›n flalter kafas›n›n içinde olmas› halindeki kontak durumlar›d›r. Anahtarlar ayrıca siparifl edilmelidir
(2) 5m kablo ba¤lant›l› isteniyorsa referans sonuna “2” rakam› yerine “5”, 10m kablo ba¤lant›l› isteniyorsa, referans sonuna “10” ekleyin.
Örne¤in: 2m kablo ba¤lant›l› XCS-MP59L2 emniyet flalteri, 5m kablo ba¤lant›l› olarak istendi¤inde referans XCS-MP59L5 olur.
Örne¤in: 2m kablo ba¤lant›l› XCS-DMC5902 emniyet flalteri, 10m kablo ba¤lant›l› olarak istendi¤inde referans XCS-DMC59010 olur.
(3) Verilen kontak durumlar›, manyetik flalterlerin birbirini görmesi halindeki kontak durumlar›d›r.
(4) Preventa emniyet modülleri ile kullan›l›r.
(5) 80mm mil uzunlu¤u istendi¤inde referans XCS-PR561 olacakt›r.
47
15 Mart 2010
Güvenlik çözümleri
Ifl›k bariyerleri
Ifl›n say›s›
XUSLB•••
XUSL-PDM
Koruma
yüksekli¤i
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Tip 4 parmak koruma, 2 PNP güvenlik çıkıfl, 03-7m (14mm)
24
280
32
320
36
360
44
440
52
520
60
600
72
720
76
760
88
880
92
920
96
960
104
1040
112
1120
120
1200
136
1360
XUSL-BQ6A0280
XUSL-BQ6A0320
XUSL-BQ6A0360
XUSL-BQ6A0440
XUSL-BQ6A0520
XUSL-BQ6A0600
XUSL-BQ6A0720
XUSL-BQ6A0760
XUSL-BQ6A0880
XUSL-BQ6A0920
XUSL-BQ6A0960
XUSL-BQ6A1040
XUSL-BQ6A1120
XUSL-BQ6A1200
XUSL-BQ6A1360
3.044,00
3.102,00
4.057,00
5.074,00
5.489,00
6.089,00
6.205,00
7.103,00
7.398,00
8.118,00
8.591,00
9.133,00
9.545,00
10.148,00
10.739,00
C
C
C
C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C
C
Tip 4 el koruma, 2 PNP güvenlik ç›k›fl, 03-8m (30mm)
16
320
18
360
22
440
26
520
30
600
34
680
38
760
44
880
46
920
52
1040
60
1200
68
1360
70
1400
76
1520
78
1560
82
1640
86
1720
88
1800
96
1920
106
2120
XUSL-BR5A0320
XUSL-BR5A0360
XUSL-BR5A0440
XUSL-BR5A0520
XUSL-BR5A0600
XUSL-BR5A0680
XUSL-BR5A0760
XUSL-BR5A0880
XUSL-BR5A0920
XUSL-BR5A1040
XUSL-BR5A1200
XUSL-BR5A1360
XUSL-BR5A1400
XUSL-BR5A1520
XUSL-BR5A1560
XUSL-BR5A1640
XUSL-BR5A1720
XUSL-BR5A1800
XUSL-BR5A1920
XUSL-BR5A2120
2.841,00
3.356,00
3.977,00
5.638,00
5.966,00
6.250,00
6.477,00
6.644,00
6.960,00
7.102,00
7.188,00
7.244,00
7.330,00
7.386,00
7.457,00
7.813,00
8.336,00
8.665,00
8.807,00
8.949,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Aksesuarlar
Programlama ve diyagnostik modülü (XUSL-D serisi için)
5 m verici kablosu
10m verici kablosu
15m verici kablsou
30m verici kablosu
5 m alıcı kablosu
10m alıcı kablosu
15m alıcı kablsou
30m alıcı kablosu
XUSL-PDM
XSZ-BCT05
XSZ-BCT10
XSZ-BCT15
XSZ-BCT30
XSZ-BCR05
XSZ-BCR10
XSZ-BCR15
XSZ-BCR30
795,00
170,00
199,00
227,00
341,00
170,00
199,00
227,00
341,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Not: - EMM, Blanking, Floating Blaking, çözünürlük düflürülmesi, muting ve daha üst düzey fonksiyonlarımız bulunan cihazlar ile ilgili bilgi almak için lütfen
Müflteri Destek Merkezi’ni arayın›z. 444 30 30.
- Bu modül ile otomatik/manuel start, EDM, ›fl›k ›fl›n› kodlaması ve set de¤erlerinin ayarlanıp yüklenmesi sa¤lanmaktadır.
Bu modülün kullanılmaması durumunda da cihaz üzerinden otomatik start, MTS (monitoring test signal) ve LED'ler ile hizalama fonksiyonları kullanılabilir.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
48
15 Mart 2010
Güvenlik çözümleri
Ifl›k bariyerleri
Ifl›n say›s›
Koruma
yüksekli¤i
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
XUSLNG, tip 2, 30 mm el koruma , 2 PNP güvenlik ç›k›fl›, 0,3...15 m, otomatik start
7
150
14
300
21
450
28
600
35
750
42
900
49
1050
56
1200
63
1350
70
1500
XUSL-NG5C0150
XUSL-NG5C0300
XUSL-NG5C0450
XUSL-NG5C0600
XUSL-NG5C0750
XUSL-NG5C0900
XUSL-NG5C1050
XUSL-NG5C1200
XUSL-NG5C1350
XUSL-NG5C1500
1.694,00
2.059,00
2.424,00
2.823,00
3.153,00
3.651,00
4.149,00
4.565,00
4.895,00
5.478,00
C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
XUSLNG, tip 2, 30mm el koruma, 2 PNP güvenlik ç›k›fl›, 0,3...15 m, manuel start
7
150
14
300
21
450
28
600
35
750
42
900
49
1050
56
1200
63
1350
70
1500
XUSL-NG5D0150
XUSL-NG5D0300
XUSL-NG5D0450
XUSL-NG5D0600
XUSL-NG5D0750
XUSL-NG5D0900
XUSL-NG5D1050
XUSL-NG5D1200
XUSL-NG5D1350
XUSL-NG5D1500
1.780,00
2.163,00
2.544,00
2.964,00
3.310,00
3.833,00
4.356,00
4.792,00
5.140,00
5.752,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
60,00
60,00
139,00
60,00
139,00
C
A
C
A
C
XUSLNG5•••
Aksesuar
XUSLNG aksesuarlar›
2 adet braket
Verici için haz›r kablolu konnektör
Al›c› için haz›r kablolu konnektör
XUSL-Z218
XSZ-NCT10
XSZ-NCT30
XSZ-NCR10
XSZ-NCR30
10 m
30 m
10 m
30 m
Not: Güç kaynaklar›, 90° ayna adaptörler, anti vibrasyon kitleri ve montaj aparatlar› için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
49
15 Mart 2010
Güvenlik çözümleri
Ifl›k bariyerleri
Ifl›n say›s›
XUSLPZ3A•••M
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
XUSL-PZ1AM
XUSL-PZ2A0500M
XUSL-PZ2A0600M
XUSL-PZ3A0400M
XUSL-PZ3A0500M
XUSL-PZ4A0300M
XUSL-PZ5A0300M
XUSL-PZ6A0300M
2.188,00
3.222,00
3.580,00
3.580,00
3.977,00
3.938,00
4.375,00
4.295,00
C
C
C
C
C
C
C
C
XUSLP, tip 4 vücut koruma, 2 PNP güvenlik ç›k›fl›, 0,8...8m, konnektörlü
2
500
2
600
XUSL-PB2A500M
XUSL-PB2A600M
3.580,00
4.375,00
C
C
XUSLP, tip 4 vücut koruma, 2 PNP güvenlik ç›k›fl›, 0,8...20 m & 0,8...70 m, terminal blok
1
2
500
2
600
3
400
3
500
4
300
5
300
6
300
XUSL-PZ1AB
XUSL-PZ2A0500B
XUSL-PZ2A0600B
XUSL-PZ3A0400B
XUSL-PZ3A0500B
XUSL-PZ4A0300B
XUSL-PZ5A0300B
XUSL-PZ6A0300B
1.968,00
2.900,00
3.222,00
3.222,00
3.580,00
3.938,00
3.938,00
3.866,00
C
C
C
A
C
C
C
C
5m
10 m
15 m
30 m
XUSL-Z219
XSZ-PCT05
XSZ-PCT10
XSZ-PCT15
XSZ-PCT30
60,00
60,00
92,00
109,00
179,00
C
A
C
C
C
5m
10 m
15 m
30 m
XSZ-PCR05
XSZ-PCR10
XSZ-PCR15
XSZ-PCR30
60,00
92,00
109,00
179,00
A
C
C
C
XU2S M18, tek ›fl›nl›, karfl›l›kl›, NA/NK seçilebilir, 8 m infrared alg›lama (al›c›-verici)
Ifl›n Yönü
Ba¤lant›
Düz
5m kablolu
Düz
M12 konnektörlü
90°
5m kablolu
90°
M12 konnektörlü
XU2-S18PP340L5
XU2-S18PP340D
XU2-S18PP340WL5
XU2-S18PP340WD
331,00
338,00
350,00
398,00
C
A
C
C
XU2S M18, tek ›fl›nl›, karfl›l›kl›, NA/NK seçilebilir, 8 m infrared alg›lama (verici)
Ifl›n Yönü
Ba¤lant›
Düz
5m kablolu
Düz
M12 konnektörlü
90°
5m kablolu
90°
M12 konnektörlü
XU2-S18KP340L5T
XU2-S18KP340DT
XU2-S18KP340WL5T
XU2-S18KP340WDT
232,00
236,00
245,00
278,00
C
C
C
C
XU2S M18, tek ›fl›nl›, karfl›l›kl›, NA/NK seçilebilir, 8 m infrared alg›lama (al›c›)
Ifl›n Yönü
Ba¤lant›
Düz
5m kablolu
Düz
M12 konnektörlü
90°
5m kablolu
90°
M12 konnektörlü
XU2-S18PP340L5R
XU2-S18PP340DR
XU2-S18PP340WL5R
XU2-S18PP340WDR
232,00
236,00
245,00
278,00
C
C
C
C
Al›c› için haz›r kablolu konnektör,
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Referans
XUSLP, tip 4 vücut koruma, 2 PNP güvenlik ç›k›fl› , 0,8...20 m & 0,8...70 m, konnektörlü
1
2
500
2
600
3
400
3
500
4
300
5
300
6
300
Aksesuar
XUSLP aksesuarlar›
2 adet braket
Verici için haz›r kablolu konnektör
XU2-S18
Koruma
yüksekli¤i (mm)
50
15 Mart 2010
Güvenlik çözümleri
Diyalog ürünleri
Aç›klama
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Acil durdurma butonu, 40mm mantar kafal›, kal›c›, tetiklemeli
2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak, çevir çek
2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak, kilitli
XB4-BS8445
XB4-BS9445
32,00
57,00
C
C
Kutulu acil durdurma butonu, 40mm mantar kafal›, kal›c›, tetiklemeli
2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak, çevir çek
2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak, kilitli
XAL-K178E
XAL-K188E
53,90
70,20
C
C
Telli acil durdurma flalterleri
Koruma mesafesi: < 15m, 2 kutuplu, sa¤dan veya soldan montaj
buton resetli, 1NA + 1NK kontak
anahtar resetli, 1NA + 1NK kontak
XY2-CH13250
XY2-CH13450
205,00
226,00
A
C
Koruma mesafesi: < 50m, 2 kutuplu
buton resetli, sa¤dan montaj, 1NA + 1NK kontak
buton resetli, soldan montaj, 1NA + 1NK kontak
anahtar resetli, sa¤dan montaj, 1NA + 1NK kontak
XY2-CE1A250
XY2-CE2A250
XY2-CE1A450
370,00
370,00
407,00
A
A
C
Ayak pedal›
Koruma kapaks›z
Plastik
Metal, mavi
Metal, turuncu
Metal, turuncu, tetiklemeli
Metal, turuncu, tetiklemeli, 2 ad›ml›
Metal, turuncu, tetiklemeli, analog ç›k›fll›
XPE-A110
XPE-M110
XPE-R110
XPE-R810
XPE-R911
XPE-R929
67,80
167,00
167,00
244,00
270,00
464,00
A
A
C
C
A
C
Koruma kapakl›
Metal, turuncu
Metal, mavi, tetiklemeli
Metal, turuncu, tetiklemeli
Metal, turuncu, tetiklemeli, 2 ad›ml›
XPE-R310
XPE-M510
XPE-R510
XPE-R711
244,00
282,00
282,00
312,00
A
A
A
C
Çift el kontrol ünitesi
2 kumanda butonu, 1 mantar kafa acil durdurma butonu
2 kumanda butonu, 1 mantar kafa acil durdurma butonu, XY2SB90 destek aya¤›
XY2-SB71
XY2-SB714
490,00
940,00
A
A
Diyalog ürünleri
XB4-BS
XAL-K
XY2-C
XPE-M510
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
(1)
(2)
(3)
(4)
Güvenlik modülleri ile kullan›l›r.
Güvenlik modülü ile kullan›ld›¤›nda 750... 120mm koruma yüksekli¤i sa¤lar (1-4 demet).
Sadece al›c› (receiver) veya verici (transmitter) istenmesi durumunda lütfen Bölge Müdürlüklerimizi veya Müflteri Yard›m Hatt›n› aray›n. 444 30 30.
Haz›r kablolu konnektör dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmelidir.
51
15 Mart 2010
Güvenlik çözümleri
Güvenlik modülleri
Aç›klama
Güvenlik
kategorisi
Besleme
gerilimi
Genifllik
(mm)
Normal sinyal
ç›k›fl›
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
1 tr. ç›k›fl›
1 tr. ç›k›fl›
3 tr. ç›k›fl›
XPS-AC5121
XPS-AC3721
XPS-AF5130
XPS-AV11113
303,00
303,00
324,00
749,00
A
A
A
C
Acil durdurma butonu, emniyet nihayet flalteri ve ›fl›k bariyeri izleme modülü
3
24 V AC/DC
22.5
3NA
4
24 V AC/DC
45
3NA
4
230 V AC
45
3NA
1NK, 4 tr. ç›k›fl›
1NK, 4 tr. ç›k›fl›
XPS-AFL5130
XPS-AK311144
XPS-AK371144
303,00
484,00
484,00
A
C
C
Manyetik kodlu emniyet flalteri izleme modülü
4
24 V DC
Ayn› anda 6 flalter izleme
4
24 V DC
22.5
45
2NA
2NA
2 tr. ç›k›fl›
2 tr. ç›k›fl›
XPS-DMB1132
XPS-DME1132
343,00
484,00
C
C
Ifl›k bariyeri izleme modülü (Muting özellikli)
2
24 V DC
45
2NA
4 tr. ç›k›fl›
XPS-CM1144
406,00
A
24 V AC/DC
24 V DC
24 V DC
24 V AC
22.5
22.5
45
45
1NA
2NA
2NA
2NA
1 NK
2 tr. ç›k›fl›
1 NK
1 NK
XPS-BA5120
XPS-BF1132
XPS-BC1110
XPS-BC3110
263,00
546,00
571,00
571,00
C
A
A
C
24 V DC
22.5
2NA
2 tr. ç›k›fl›
XPS-VC1132
402,00
C
22.5
2NA
1NK, 1 tr. ç›k›fl›
XPS-ECM5131
303,00
C
24 V AC/DC
45
1NA zaman ayarl›
2NK, 2 tr. ç›k›fl›
XPS-TSA5142P
303,00
C
24 V DC
90
1NA + 1NK
2 tr. ç›k›fl›
XPS-VNE1142P
605,00
C
3NA
4 tr. ç›k›fl›
XPS-OT3744
1.316,00
C
Acil durdurma butonu ve emniyet nihayet flalteri izleme modülü
3
24 V AC/DC
22.5
3
230 V AC
22.5
4
24 V AC/DC
22.5
4
24 V DC
45
XPS-AC
Ayn› anda 2 flalter izleme
Vücut koruma (XU2-S18 için)
XPS-AK
Çift el kontrol izleme modülü
1
4
4
4
Güvenlik
ç›k›fl›
3NA
3NA
3NA
6NA (1)
El butonu izleme modülü
XY2-AU2 için
4
Emniyet kontak ç›k›fl say›s›n› artt›rmak için ilave modül
4
24 V DC
Zaman geciktirme modülü
Açmada gecikmeli (1... 31 sn aras›) (2)
3
XPS-BF
Motor s›f›r h›z yakalama modülü
3
Eksantrik preslerde üst ölü noktada emniyet durufl kontrol modülü
14
230 V AC
200
Eksantrik pres çift gövdeli selonoid valf kontrol modülü
4
24 V DC
152
1NA + 1NK
4 tr. ç›k›fl›
XPS-PVK1184
808,00
C
Hidrolik pres hidrolik sistemi selonoid valf kontrol modülü
4
24 V DC
100
2NA + 1NK
-
XPS-PVT1180
808,00
C
XPS-PVT
(1) 3 adet NA konta¤› zaman ayarl›.
(2) Sadece ba¤lant› blo¤u ç›kar›labilir vidal› tipi mevcuttur.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
52
15 Mart 2010
Güvenlik çözümleri
Güvenlik kontrolörleri
Güvenlik
kategorisi
XPS-MP
Besleme
gerilimi
Genifllik Haberleflme
(mm)
ç›k›fl›
Güvenlik
girifli
Güvenlik
ç›k›fl› (röle)
Kontrol
ç›k›fl›
Referans
Güvenlik kontrolörü (1)
Acil durdurma, emniyet flalteri, manyetik kodlu emniyet flalteri, el butonu ve ıflık bariyeri izleme
4
24 V DC
45
6NA
3
XPS-MP11123
Güvenlik kontrolörü
Acil durdurma, emniyet flalteri, manyetik kodlu emniyet flalteri, el butonu ve ›fl›n bariyeri izleme
4
24V DC
74
Modbus (2)
16
6 + 2 x 2 (3)
4
24V DC
74
Modbus, CAN Open
16
6+2x2
4
24V DC
74
Modbus, Profibus
16
6+2x2
4
24V DC
74
Modbus
32
6+2x2
4
24V DC
74
Modbus, CAN Open
32
6+2x2
4
24V DC
74
Modbus, Profibus
32
6+2x2
8
8
8
8
8
8
XPS-MC16Z
XPS-MC16ZC
XPS-MC16ZP
XPS-MC32Z
XPS-MC32ZC
XPS-MC32ZP
Aksesuarlar
Vidal› klemens, XPS MC16Z, MC16ZC, MC16ZP
Vidal› klemens, XPS MC32Z, MC32ZC, MC32ZP
Yayl› klemens, XPS MC16Z, MC16ZC, MC16ZP
Yayl› klemens, XPS MC32Z, MC32ZC, MC32ZP
Konfigürasyon yaz›l›m›
RJ485/USB çevirici (4)
Her iki taraf› RJ485 kablo, 2 m (4)
Her iki taraf› RJ485 kablo, 2 m
Ekran haberleflme kablosu (XBTN 410 / 401 / R410 / R411 için)
Ekran haberleflme kablosu (XBTGT / XBTGK için)
XPS-MC
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
XPS-MCTS16
XPS-MCTS32
XPS-MCTC16
XPS-MCTC32
XPS-MCWIN
TSX-CUSB485 (5)
490NTW00002
490NTW00005
XBT-Z938 (5)
XBT-Z9980 (5)
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
709,00
C
1.631,00
2.036,00
2.126,00
1.957,00
2.444,00
2.551,00
A
C
C
A
C
C
67,50
67,50
67,50
67,50
57,00
60,00
75,00
-
A
A
C
C
A
A
A
C
A
A
(1) Haf›zas›nda kay›tl› bulunan 15 fonksiyon içinden ayn› anda 2 fonksiyon seçilip, izlenebilme ve kontrol imkan› sunar.
(2) Slave olarak çal›fl›rlar
(3) 8 ba¤›ms›z güvenlik ç›k›fl› = 6 solid state güvenlik ç›k›fl› + 4 röle ç›k›fl›
(4) Birlikte kullan›l›r
(5) Bu ürünlerin fiyatlar› için HMI sayfas›na bak›n›z
53
15 Mart 2010
Phaseo Transformatörler ve
Do¤ru Ak›m Güç Kaynaklar›
Güvenlik ve ‹zolasyon Transformatörleri
Tip
Anma gücü
(VA)
Ekonomik seri
230 V AC girifl, 24 V AC ç›k›fl,
-20...+40°C çal›flma s›cakl›¤›,
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
40
63
100
160
250
320
400
ABT7ESM004B
ABT7ESM006B
ABT7ESM010B
ABT7ESM016B
ABT7ESM025B
ABT7ESM032B
ABT7ESM040B
60,00
66,00
75,00
100,00
130,00
162,00
187,00
A
A
A
A
A
A
A
25
40
63
100
160
250
400
630
1000
ABL6TS02B
ABL6TS04B
ABL6TS06B
ABL6TS10B
ABL6TS16B
ABL6TS25B
ABL6TS40B
ABL6TS63B
ABL6TS100B
70,00
80,00
86,00
98,00
125,00
165,00
235,00
309,00
468,00
A
A
A
A
A
A
A
A
A
ABT7ESM•••B
Optimum
230/400 V AC girifl, 24 V AC ç›k›fl,
-20...+50°C çal›flma s›cakl›¤›,
ABL6TS••B
Not: 12 V, 115 V veya 230 V AC ç›k›fl gerilimleri ve sekonderi çift sarg›l› modellerimiz için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
Do¤rultuculu Filtreli Do¤ru Ak›m Güç Kaynaklar›
Tip
Ç›k›fl ak›m›
(A)
Monofaze
230/400 V AC 1~girifl, 24 V DC ç›k›fl,
-20...+60°C çal›flma s›cakl›¤›.
ABL8FEQ24•••
Trifaze
400 V AC 3~girifl, 24 V DC ç›k›fl,
-20...+55°C çal›flma s›cakl›¤›.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
54
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
2
4
6
10
ABL8FEQ24020
ABL8FEQ24040
ABL8FEQ24060
ABL8FEQ24100
245,00
319,00
352,00
490,00
C
C
C
A
10
20
30
ABL8TEQ24100
ABL8TEQ24200
ABL8TEQ24300
753,00
881,00
1.364,00
C
C
C
15 Mart 2010
Phaseo Anahtarlamal› Güç Kaynaklar›
Tip
Modüler seri
100...240V AC girifl, 24 V DC ç›k›fl,
-25...+55°C çal›flma s›cakl›¤›,
ABL8MEM24006
Optimum seri
100...240V AC veya 110...220V DC girifl, 24 V DC ç›k›fl,
0...+50°C çal›flma s›cakl›¤›,
Universal seri
Monofaze
100...120V AC veya 200...500V AC 1~girifl, 24 V DC ç›k›fl,
-25...+50°C çal›flma s›cakl›¤›,
ABL8REM24030
Trifaze
380...500 V AC 3~girifl, 24 V DC ç›k›fl,
-25...+50°C çal›flma s›cakl›¤›,
Universal seri aksesuarlar›
100 msn’ye kadar k›sa kesintiler için - 40 amper
Uzun flebeke kesintileri için - 20 amper
Uzun flebeke kesintileri için - 40 amper
Akü, 3,2 amper /saat
Yedekli çal›flma modülü
Ç›k›fl ak›m›
(A)
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
2 (12 V DC)
0,6
1,2
2,5
ABL8MEM12020
ABL8MEM24006
ABL8MEM24012
ABL7RM24025
131,00
114,00
125,00
170,00
C
A
A
A
3
5
ABL8REM24030
ABL8REM24050
223,00
249,00
A
A
3
5
10
20
ABL8RPS24030
ABL8RPS24050
ABL8RPS24100
ABL8RPM24200 (1)
291,00
327,00
509,00
659,00
C
C
A
A
20
40
ABL8WPS24200
ABL8WPS24400
659,00
852,00
C
C
ABL8BUF24400
ABL8BBU24200
ABL8BBU24400
ABL8BPK24A03
ABL8RED24400
523,00
511,00
778,00
455,00
234,00
C
C
C
C
C
(1) ABL8RPM24200 için girifl gerilim seviyesi 100...120 V AC veya 200...240 V AC’dir.
ABL8RPS24050
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
55
15 Mart 2010
Zelio Lojik
Kompakt Ak›ll› Röle
Analog girifl (1)
Tip
Gerçek zaman
saati
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Kompakt
SR2B121•••
SR2•201••
12 V DC besleme gerilimi
8 girifl /4 ç›k›fl, röle
12 girifl /8 ç›k›fl, röle
4
6
Var
Var
SR2B121JD
SR2B201JD
334,00
430,00
C
C
24 V DC besleme gerilimi
6 girifl / 4 ç›k›fl, röle
8 girifl / 4 ç›k›fl, röle
12 girifl / 8 ç›k›fl, röle
12 girifl / 8 ç›k›fl, röle
0
4
2
6
Yok
Var
Yok
Var
SR2A101BD (2)
SR2B121BD
SR2A201BD (2)
SR2B201BD
323,00
334,00
430,00
494,00
A
A
A
A
24 V AC besleme gerilimi
8 girifl / 4 ç›k›fl, röle
12 girifl / 8 ç›k›fl, röle
0
0
Var
Var
SR2B121B
SR2B201B
347,00
466,00
A
C
100…240 V AC besleme gerilimi
6 girifl / 4 ç›k›fl, röle
8 girifl / 4 ç›k›fl, röle
12 girifl / 8 ç›k›fl, röle
12 girifl / 8 ç›k›fl, röle
0
0
0
0
Yok
Var
Yok
Var
SR2A101FU (2)
SR2B121FU
SR2A201FU (2)
SR2B201FU
334,00
347,00
430,00
494,00
A
A
A
A
24 V DC besleme gerilimi
6 girifl / 4 ç›k›fl, röle
6 girifl / 4 ç›k›fl, transistör
16 girifl / 10 ç›k›fl, röle
16 girifl / 10 ç›k›fl, transistör
4
4
6
6
Var
Var
Var
Var
SR3B101BD
SR3B102BD
SR3B261BD
SR3B262BD
364,00
341,00
538,00
513,00
C
C
A
C
100…240 V AC besleme gerilimi
6 girifl / 4 ç›k›fl, röle
16 girifl / 10 ç›k›fl, röle
0
0
Var
Var
SR3B101FU
SR3B261FU
375,00
549,00
C
A
24 V DC geniflletme modülleri (SR3B...BD serisi için)
2 analog girifl / 2 analog ç›k›fl ‹ 1. girifl 0-10V / 0-20 mA, 2. girifl 0-10V / 0-20 mA veya PT100), Ç›k›fllar 0-10V
4 girifl / 2 ç›k›fl, röle
6 girifl / 4 ç›k›fl, röle
8 girifl / 6 ç›k›fl, röle
SR3XT43BD
SR3XT61BD
SR3XT101BD
SR3XT141BD
370,00
131,00
155,00
178,00
C
C
C
A
100...240 V AC geniflletme modülleri (SR3B...FU serisi için)
4 girifl / 2 ç›k›fl, röle
6 girifl / 4 ç›k›fl, röle
8 girifl / 6 ç›k›fl, röle
SR3XT61FU
SR3XT101FU
SR3XT141FU
131,00
156,00
180,00
C
C
A
239,00
347,00
1.193,00
C
C
C
48,00
239,00
C
A
Modüler
G/Ç geniflletme modülleri
SR3B101••
Haberleflme modülleri
SR3B261BD + SR3XT141BD
Modbus haberleflme modülü (Modbus slave)
Modem ara haberleflme modülü
Telefon modem (PSTN)
(3)
SR3MBU01BD
SR2COM01
SR2MOD01
Aksesuarlar
EEPROM yedekleme kart›
USB programlama kablosu
SR2MEM02
SR2USB01
(1) Dijital girifllerden kaç tanesinin analog olarak atanabilece¤ini gösterir.
(2) Bu modellerde sadece LADDER dilinde programlama yap›labilir.
(3) SR3, Zelio Lojik serisi ile birlikte kullan›labilir.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
56
15 Mart 2010
Twido
Programlanabilir Kontrolörler
Besleme
TWDLCAE40DRF
Ana üniteler
220 V AC (ek modül tak›lamaz)
24 V DC
(ek modül tak›lamaz)
220 V AC (ek modül tak›lamaz)
24 V DC
(ek modül tak›lamaz)
24 V DC
(4 modül tak›labilir)
24 V DC
(7 modül tak›labilir)
220 V AC (4 modül tak›labilir)
24 V DC
(4 modül tak›labilir)
220 V AC (7 modül tak›labilir)
24 V DC
(7 modül tak›labilir)
220 V AC (7 modül tak›labilir)
24 V DC
(7 modül tak›labilir)
Girifl say›s›
24 V DC
Ba¤lant›
flekli
Referans
R: Röle, T: Transistör
Ç›k›fl say›s›
6
6
9
9
12
12
14
14
24
24
24
24
4R
4R
7R
7R
8T
6R + 2T
10R
10R
14R + 2T
16T
14R + 2T
14R + 2T
Klemens
Klemens
Klemens
Klemens
HE10 konnektör
Klemens
Klemens
Klemens
Klemens
HE10 konnektör
Klemens
Klemens
TWDLCAA10DRF
TWDLCDA10DRF
TWDLCAA16DRF
TWDLCDA16DRF
TWDLMDA20DTK
TWDLMDA20DRT
TWDLCAA24DRF
TWDLCDA24DRF
TWDLCAA40DRF
TWDLMDA40DTK (1)
TWDLCAE40DRF (2)
TWDLCDE40DRF (2)
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
402,00
402,00
606,00
606,00
716,00
750,00
860,00
860,00
1.102,00
1.102,00
1.102,00
1.102,00
C
C
A
C
A
A
A
C
A
A
A
A
Twido Extreme, IP67
IP67, 13 dijital - 8 analog, 1 PWM, 1 h›zl› say›c› (10 kHz) girifl, 16 dijital, 3 PWM ç›k›fl, entegre CANJ1939, CanOpen, Modbus, -40°C... +110°C çal›flma s›cakl›¤›
24 V DC besleme
TWDLEDCK1
2.614,00
C
TWDLMDA20DRT
TWDLEDCK1
TWDAMM3HT
TWDNAC485T
TSXCUSB485
OTB1E0DM9LP
Dijital geniflleme modülleri
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
230 V AC / 24 V DC
230 V AC / 24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
8
16
16
32
4
16
8T
8R
16R
16T
32T
4R
8R
Klemens
Klemens
HE10 konnektör
HE10 konnektör
Klemens
Klemens
Klemens
HE10 konnektör
HE10 konnektör
Klemens
Yayl› klemens
TM2DDI8DT
TM2DDI16DT
TM2DDI16DK
TM2DDI32DK
TM2DDO8TT
TM2DRA8RT
TM2DRA16RT
TM2DDO16TK
TM2DDO32TK
TM2DMM8DRT
TM2DMM24DRF
199,00
364,00
276,00
497,00
253,00
319,00
497,00
419,00
716,00
286,00
518,00
A
A
C
A
A
A
A
C
A
A
A
Analog geniflleme modülleri
Çözünürlük
12 bit
12 bit
12 bit
12 bit
12 bit
10 bit
12 bit
12 bit
2 (0-10 V, 4-20 mA)
2 (RTD-Thermocouple)
2 (Thermocouple)
4 (0-10V, 4-20mA)
4 (0..10V, 0..20 mA, PT100/1000)
8 (0...10V, 0...20 mA)
8 (PT100/PT1000)
1(0-10 V, 4-20 mA)
1(0-10 V, 4-20 mA)
2 (0-10 V, 4-20 mA)
2 (+/-10 V)
-
Klemens
Klemens
Klemens
Klemens
Klemens
Klemens
Klemens
Klemens
TM2AMM3HT
TM2ALM3LT
TM2AMI2LT
TM2AMM6HT
TM2AMI4LT
TM2AMI8HT
TM2AVO2HT
TM2ARI8LT
551,00
551,00
441,00
661,00
584,00
584,00
319,00
661,00
A
A
C
A
A
A
A
C
Haberleflme modülleri
RS485 2. seri port, mini DIN, (TWDLM••• ile bafllayan ana üniteler için)
RS485 2. seri port, vidal› klemens, (TWDLM••• ile bafllayan ana üniteler için)
RS485 2. seri port, mini DIN, (TWDLC••• ile bafllayan ana üniteler için)
RS485 2. seri port, vidal› klemens, (TWDLC••• ile bafllayan ana üniteler için)
Ethernet modülü, 10/100 Mbps
CANopen master modül
PSTN modem
TWDNOZ485D
TWDNOZ485T
TWDNAC485D
TWDNAC485T
499TWD01100
TWDNCO1M
SR2MOD01
99,00
99,00
87,50
87,50
455,00
460,00
1.193,00
C
A
C
A
C
A
C
Ba¤lant› kablolar› ve aksesuarlar
Programlama kablosu (TSXCUSB485 USB çevirici ile birlikte kullan›l›r)
USB çevirici
Ana ünite için HE 10 konnektörü: Serbest uçlu, 3 m
Ek modüller için HE 10 konnektörü: Serbest uçlu, 3 m
Twido Extreme için ba¤lant› kablosu: Serbest uçlu, 1,5 m
Twido - Altivar aras› kablo: Mini DIN ‹ RJ45, 3 m
Gerçek zaman saati
64 kB EEPROM, yedekleme haf›zas› ve haf›za artt›rma
TSXCRJMD25 (3)
TSXCUSB485
TWDFCW30M
TWDFCW30K
TWDFCWK70L015
TWDXCARJ030
TWDXCPRTC
TWDXCPMFK64
100,00
250,00
66,00
66,00
1.136,00
66,00
90,00
188,00
A
A
A
A
C
C
C
C
Advantys OTB da¤›t›lm›fl G/Ç sistemi (Ek girifl ç›k›fl modülleri Twido ile ayn›d›r)
Modbus haberleflme modülü
12 Girifl / 8 Ç›k›fl
24 V DC besleme
CANopen haberleflme modülü
12 Girifl / 8 Ç›k›fl
24 V DC besleme
Ethernet haberleflme modülü
12 Girifl / 8 Ç›k›fl
24 V DC besleme
OTB1S0DM9LP
OTB1C0DM9LP
OTB1E0DM9LP
568,00
682,00
909,00
C
A
A
(1) Bu ana ünite için iki adet HE10 konnektörlü kablo siparifl edilmelidir.
(2) Gerçek zaman saati ve bir adet dahili ethernet (10/100 Mbps portu) bulunmaktad›r.
(3) Twido, Micro ve Premium PLC’ler için programlama kablosu.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
57
15 Mart 2010
Modicon M340
Modüler PLC
Aç›klama
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
123
155
200
255
A
A
A
A
Omurgalar
4'lü omurga
6'l› omurga
8'li omurga
12'li omurga
BMXXBP0400
BMXXBP0600
BMXXBP0800
BMXXBP1200
Not: - Güç kaynaklar› omurgadaki slot say›s›nda yer kaplamaz. Tüm omurgalarda, varolan slot say›s›na ek olarak güç kayna¤› için ayr› bir slot vard›r.
Omurga Geniflleme Modülleri
Omurga geniflleme kiti
BMXXBE2005
450
2 x omurga geniflleme modülü (BMXXBE1000) + 1 x 0,8 m omurga geniflleme kablosu (BMXXBC008K) + 1 set (2 adet) hat sonland›r›c› (TSXTLYEX)
A
Omurga geniflleme modülü
Omurga geniflleme kablosu, 0,8 m
Omurga geniflleme kablosu, 3 m
Omurga geniflleme kablosu, 12 m
BMXXBE1000
BMXXBC008K
BMXXBC030K
BMXXBC120K
245
30
50
120
A
C
A
C
BMXCPS2000
BMXCPS3500
BMXCPS2010
BMXCPS3020
230
500
230
550
A
A
A
C
BMXP341000
BMXP342000
BMXP3420102
BMXP342020
BMXP3420302
540
600
830
990
1.250
A
A
A
A
A
BMXNOE0100
BMXNOE0110
BMXNOM0200
BMXEIA0100
545
650
650
400
A
A
C
C
BMXRMS008MP
BMXRMS128MPF
BMXRWSB000M
BMXRWSC016M
BMXRWSFC032M
110
120
110
150
150
C
A
C
A
C
BMXCPS•••
Güç kaynaklar›
100-240 VAC
100-240 VAC
24 VDC izole
24- 48 VDC izole
20 W
36 W
17 W
32 W
Not: - Tüm güç kaynaklar›nda afl›r› yük, k›sa devre ve afl›r› gerilime karfl› koruma ayr›ca bir alarm rölesi bulunur.
- Tüm güç kaynaklar›nda ba¤lant› konnektörü standart olarak gelmektedir, ayr›ca siparifl edilmesine gerek yoktur.
CPU modülleri
BMXP342•••
CPU340-10 Modbus (Standart CPU)
CPU340-20 Modbus (Performans CPU)
CPU340-20 Modbus CANopen (Performans CPU)
CPU340-20 Modbus Ethernet (Performans CPU)
CPU340-20 Ethernet CANopen (Performans CPU)
Not: - Standart CPU ile Performans CPU aras›nda kapasite fark› vard›r, detay için lütfen katalo¤a bak›n›z.
- Tüm CPU’lar içinde BMXRMS008MP haf›za kart› bulunur.
Network modülleri
BMXNOE0100
Ethernet 10/100 RJ45
Ethernet 10/100 RJ45 Factory Cast modülü
2 seri portlu (RS232 & RS485) haberleflme modülü
AS-i V3 haberleflme modülü
Not: - BMXNOE0100 içerisinde BMXRWSB000M haf›za kart› standart olarak gelir.
- BMXNOE0110 içerisinde BMXRWSFC032M haf›za kart› standart olarak gelir.
BMXR•••
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Haf›za Kartlar›
CPU için haf›za kart› 8 Mb (CPU içinde standart olarak gelir)
CPU için opsiyonel haf›za kart› 8Mb & dosya 128Mb
BMXNOE0100 için haf›za kart› Web B(NOE içinde standart olarak gelir)
BMXNOE0100 için opsiyonel haf›za kart› Web C 16Mb (üstün web-server özellikleri)
BMXNOE0110 için haf›za kart›, Factory Cast Web C web server, 32 Mb
58
15 Mart 2010
Modicon M340
Modüler PLC
Aç›klama
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
Dijital modüller
BMXDD•••
Dijital girifl modülleri
16 Girifl, sink
16 Girifl
32 Girifl, sink
64 Girifl, sink
24 VDC
100- 120 VAC
24 VDC
24 VDC
BMXDDI1602 (1)
BMXDAI1604 (1)
BMXDDI3202K (2)
BMXDDI6402K (3)
145
215
285
510
A
C
A
A
Dijital ç›k›fl modülleri
16 Ç›k›fl (Transistör)
32 Ç›k›fl (Transistör)
64 Ç›k›fl (Transistör)
8 Ç›k›fl (Röle)
16 Ç›k›fl (Röle)
16 Ç›k›fl (Triak)
0,5 A
0,1 A
0,1 A
3A
2A
0,6 A
BMXDDO1602 (1)
BMXDDO3202K (2)
BMXDDO6402K (3)
BMXDRA0805 (1)
BMXDRA1605 (1)
BMXDAO1605 (1)
205
360
535
185
240
320
A
A
A
A
A
C
24 VDC
24 VDC
24 VDC
BMXDDM16022 (1)
BMXDDM16025 (1)
BMXDDM3202K (2)
215
235
325
C
A
A
BMXAMI0410 (1)
BMXART0414 (4)
BMXART0814 (4)
400
510
630
A
A
A
4 girifl
ABE7CPA412 (4)
280
A
±10 V, 0..20 mA, 4..20 mA
BMXAMO0210 (1)
370
A
Analog kar›fl›k modüller
4 Girifl / 2 Ç›k›fl Girifller: 0-10V; 0-5V; 1-5V; ±10V; 0-20mA; 4-20mA / Ç›k›fllar: ±10V; 0-20mA; 4-20mA
BMXAMM0600 (1)
450
A
BMXEHC0200 (5)
BMXEHC0800 (1)
BMXMSP0200 (6)
425
630
300
A
A
A
Dijital kar›fl›k modüller
8 Girifl / 8 Ç›k›fl (Transistor)
8 Girifl / 8 Ç›k›fl (Röle)
16 Girifl / 16 Ç›k›fl (Transistor)
Analog modüller
BMXA•••
Analog girifl modülleri
4 Girifl izole 16 bit,
4 Girifl izole 16 bit
8 Girifl izole 16 bit
±10 V, 0..10 V, 0...5V, 1...5 V, ±5 V, 0..20 mA, 4..20 mA, ±20 mA
RTD (PT100, PT1000) & TC
RTD (PT100, PT1000) & TC
T/C modülleri için telefast ABE7 önba¤lant› sistemleri
T/C (BMXART••••) kartlar› için Cold Junction kompanzasyonlu ön ba¤lant› modülü
Analog ç›k›fl modülleri
2 Ç›k›fl izole 16 bit
Uzman modüller
BMXEHC0200
2 kanall› h›zl› say›c› 32bit, kanal bafl›na 6 girifl / 2 ç›k›fl
8 kanall› h›zl› say›c› 16bit, kanal bafl›na 2 girifl
2 kanall› darbe ç›k›fl modülü (PTO) (kanal bafl›na 4 girifl / 2 dijital ç›k›fl + 2 PTO ç›k›fl)
2 x 60 KHz
8 x 10 KHz
2 x 200 KHz
Not:
(1) BMXFTB20•• konnektör gerekmektedir.
(2) 32 girifl, 32 ç›k›fl veya 16 girifl / 16 ç›k›fl modüller için 1 adet BMXFCW•03 kablolu konnektör gerekmektedir.
(3) 64 girifl, 64 ç›k›fl modüller için 2 adet BMXFCW•03 kablolu konnektör gerekmektedir.
(4) BMXART0414 için 1 adet ABE7CPA412 ve 1 adet BMXFCA152,
BMXART0814 için 2 adet ABE7CPA412 ve 2 adet BMXFCA152
veya BMXART0414 için 1 adet, BMXART0814 için 2 adet BMXFCW•01S ekranl› kablolu konnektör gerekmektedir.
(5) BMXXTSHSC20 konnektör gerekmektedir.
(6) BMXFTB2820 konnektör gerekmektedir.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
59
15 Mart 2010
Modicon M340
Modüler PLC
Aç›klama
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
BMXFTB2000
BMXFTB2020
BMXFTB2820
BMXFCW303
BMXFCW503
BMXFCW301S
BMXFCW501S
BMXXTSHSC20
BMXXCAUSBH018
BMXXCAUSBH045
TCSMCN3M4F3C2
TCSMCN3M4M3S2
BMXFCA152
28
28
20
68
92
68
92
58
10
45
70
70
65
A
A
A
A
C
A
C
A
A
C
C
C
A
UNYSPUSFUCD41 (1)
120
C
Aksesuarlar
20’lik ba¤lant› bloklar›, vidal›
20’lik ba¤lant› bloklar›, yayl›
28’lik ba¤lant› blo¤u, yayl› (BMXMSP0200 için)
3m kablo (bir ucu aç›k, di¤er ucu 40 yollu konnektör)
5m kablo (bir ucu aç›k, di¤er ucu 40 yollu konnektör)
3m ekranl› kablo (bir ucu aç›k di¤er ucu 40 yollu konnektör)
5m ekranl› kablo (bir ucu aç›k di¤er ucu 40 yollu konnektör)
2 kanall› say›c› modülü (BMXEHC0200) için ba¤lant› konnektör
M340 programlama kablosu, USB toprakl› kablo 1,8 m
M340 programlama kablosu, USB toprakl› kablo 4,5 m
RJ45 DB9 difli RS232 cross (printer...)
RJ45 DB9 erkek RS232 düz (modem...)
1,5 m kablo (BMXART•••• - ABE7FCA412 aras›)
Farkl› kablo boylar› ve ABE7 ba¤lant›lar› için katalo¤a baflvurunuz.
Programlama yaz›l›m›
Unity Pro Small
(1) Sadece Modicon M340’› programlar. Unity program› (≥ V4.1) lisansland›ktan sonra yüklenen Advantys yaz›l›m› otomatik olarak lisanslanm›fl olacakt›r.
Ayr›ca Advantys lisans› almaya gerek yoktur.
Connexium Endüstriyel Ethernet Switch’leri
3 x 10 / 100TX port ethernet switch
5 x 10 / 100TX port ethernet switch
4 x 10 / 100TX port + 1 x fiber optik MultiMode ethernet switch
TCSESU033FN0
TCSESU053FN0
TCSESU043F1N0
180
220
400
A
A
A
TCSESU•••
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
60
15 Mart 2010
Modicon Premium
Unity PLC
TSXP57104M
TSXP572634M
Aç›klama
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
Unity Premium CPU modülleri(5)
96 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir)
96 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir) 1 x Fipio manager port
96 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Ethernet port
160 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir)
160 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Ethernet port
192 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Fipio manager port
192 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir)
192 KB program + data (PCMCIA ile artt ır›labilir), 1 x Ethernet port
208 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Fipio manager port
440 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Fipio manager port
440 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Ethernet port
1024 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Fipio manager port
1024 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Ethernet port
2048 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir) 1 x Ethernet port
TSXP57104M(1)(4)
TSXP57154M(1)(2)(4)
TSXP571634M(4)
TSXP57204M(4)
TSXP572634M(4)
TSXP57254M(4)
TSXP57304M(4)
TSXP573634M(4)
TSXP57354M(4)
TSXP57454M(3)
TSXP574634M(3)
TSXP57554M(3)
TSXP575634M(3)
TSXP576634M(3)
500
965
1,230
1,210
2,120
1,780
2,660
3,625
3,455
4,900
5,235
6,350
7,015
8,000
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
CPU'lar üzerindeki PCMCIA slot 0: Haf›za kart› için, PCMCIA slot 1: Haberleflme kart› veya haf›za kart› geniflleme için;
(1) Omurgada 1 kanal yer kaplar, geri kalan CPU' lar 2 kanal yer kaplar.
(2) PCMCIA'a takılan CanOpen modülünü desteklemez.
(3) UNYXCAUSB033 USB programlama kablosu ayrıca siparifl edilmelidir.
(4) TSXCUSB485 & TSXCRJMD25 USB programlama kablo kiti ayr›ca siparifl edilmelidir. Sayfa 57.
(5) Premium HotStandby CPU’lar için lütfen Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.
* Modicon Premium serisi PLC’lerin sat›fl› konusunda lütfen Schneider Electric Bölge Müdürlüklerimize veya Schneider Electric Sistem Entegratörlerine
baflvurunuz.
TSXH5744M
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
61
15 Mart 2010
Modicon Premium
Unity PLC
TSXRKY6
TSXRKY6EX
TSXREY200
TSXPSY2600M
Aç›klama
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
Süresi
Omurgalar
Geniflleyemeyen omurgalar
6 kanal omurga
8 kanal omurga
12 kanal omurga
TSXRKY6
TSXRKY8
TSXRKY12
127
223
395
C
C
C
Geniflleyebilen omurgalar
4 kanal geniflleyebilen omurga
6 kanal geniflleyebilen omurga
8 kanal geniflleyebilen omurga
12 kanal geniflleyebilen omurga
TSXRKY4EX
TSXRKY6EX
TSXRKY8EX
TSXRKY12EX
223
260
318
490
C
C
C
C
Omurga geniflleme modülleri
2 kanallı geniflleme modülü kullanarak (250m'ye kadar)
Bus X geniflleme modülü
‹ki adet TSXREY200 arası ba¤lantı kablosu, 250 Metre
5 kanall› SUB D9 konnektör (TSXREY200’lere TSXCBRY2500 kablosunu ba¤lamak için) **
TSXREY200
TSXCBRY2500
TSXCBRYK5
912
1.515
120
C
C
C
Omurgaları do¤rudan birbirine ba¤layarak (100m'ye kadar)
Bus X geniflleme kablosu
1 metre
Bus X geniflleme kablosu
3 metre
Bus X geniflleme kablosu
5 metre
Bus X geniflleme kablosu
12 metre
Bus X geniflleme kablosu
50 metre
Bus X geniflleme kablosu
100 metre
TSXCBY010K
TSXCBY030K
TSXCBY050K
TSXCBY120K
TSXCBY500K
TSXCBY1000K
60
106
175
280
745
1.250
C
C
C
C
C
C
Güç kaynaklar›
24 V DC
24 V DC
24/48 V DC
100/240 V AC
100/120 V AC veya 200/240 V AC
100/120 V AC veya 200/240 V AC
TSXPSY1610M
TSXPSY3610M
TSXPSY5520M
TSXPSY2600M
TSXPSY5500M
TSXPSY8500M
300
557
760
415
760
1.060
C
C
C
C
C
C
15W
35W
35W
25W
35W
75W
* Modicon Premium serisi PLC’lerin sat›fl› konusunda lütfen Schneider Electric Bölge Müdürlüklerimize veya Schneider Electric Sistem Entegratörlerine
baflvurunuz.
** Bir paketten 5 adet ç›kar.
TSXPSY5500M
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
62
15 Mart 2010
Modicon Premium
Unity PLC
TSXDEY16D2
TSXDSY32T2K
TSXAEY414
Aç›klama
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
Süresi
Dijital modüller
Dijital girifl modülleri
8 izolasyonlu girifl, sink, 24VDC
16 izolasyonlu girifl, sink, 24VDC
16 h›zl› izolasyonlu girifl, sink, 24VDC
32 izolasyonlu girifl, sink, 24VDC
64 izolasyonlu girifl, sink, 24VDC
TSXDEY08D2 (1)
TSXDEY16D2 (1)
TSXDEY16FK (2)
TSXDEY32D2K (2)
TSXDEY64D2K (2)
225
257
350
490
775
C
C
C
C
C
Dijital ç›k›fl modülleri
8 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC 0,5 A
8 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC 2A
16 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC 0,5 A
8 ç›k›fl, (Röle), 50VA 3A
16 ç›k›fl, (Röle), 50VA 3A
32 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC Kanal bafl›na 0,1 A
64 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC Kanal bafl›na 0,1 A
TSXDSY08T2 (1)
TSXDSY08T22 (1)
TSXDSY16T2 (1)
TSXDSY08R5 (1)
TSXDSY16R5 (1)
TSXDSY32T2K (1)
TSXDSY64T2K (1)
250
340
310
302
395
578
922
C
C
C
C
C
C
C
Dijital kar›fl›k modüller
16 izolasyonlu girifl / 12 ç›k›fl, (Transistör 0,5 A), 24VDC
TSXDMY28FK (1)
385
C
Analog modüller
Analog girifl modülleri
16 girifl 12 bit, ±10V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA
16 girifl 16 bit, termokupl (B,E,J,K,L,N,R,S,T,U)
4 girifl 16 bit ±10V, ±5V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA Termokupl , PT100, PT1000
4 girifl 16 bit, ±10V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA
8 girifl 12 bit, ±10V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA
8 girifl 16 bit, ±10V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA
TSXAEY1600 (3)
TSXAEY1614 (3)
TSXAEY414 (1)
TSXAEY420 (3)
TSXAEY800 (3)
TSXAEY810 (3)
1,060
1,675
730
910
850
1,060
C
C
C
C
C
C
Analog ç›k›fl modülleri
4 ç›k›fl, 11 bit + iflaret, kanallar aras› izolasyon, ±10V, 0..20mA, 4..20mA
8 ç›k›fl, 13 bit, ±10V, 0..20mA, 4..20mA
TSXASY410 (1)
TSXASY800 (3)
910
1,040
C
C
(1) TSXBLY01 konnektör gerekmektedir.
(2) Dijital modüllerde 20 kanall› HE10 konnektörlü kablo TSXCDP•01 kullan›l›r: 16'l› h›zl› girifl için 1 adet, 32'li G/Ç için 2 adet, 64'lü G/Ç için 4
adet gerekmektedir veya Advantys telefast ile TSXCDP•03 ba¤lant› yap›labilir. Detayl› bilgi katalo¤a baflvurunuz.
(3) Analog Modüllerde 25 kanall› SUB-D konnektör: 4 ve 8'li G/Ç için 1 adet, 16'l› Girifl için 2 adet gerekmektedir.
veya Advantys telefast ile ba¤lant› yap›labilir (TSXCAP••• Kablo kullan›l›r) Advantys modülleri için katalo¤a baflvurunuz.
* Modicon Premium serisi PLC’lerin sat›fl› konusunda lütfen Schneider Electric Bölge Müdürlüklerimize veya Schneider Electric Sistem Entegratörlerine
baflvurunuz.
TSXAEY1614
TSXASY410
TSXASY800
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
63
15 Mart 2010
Modicon Premium
Unity PLC
TSXPBY100
TSXFPP10
TSXISPY121
TSXTLYEX
Aç›klama
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
Süresi
Network modülleri
Profibus DP Master, omurgaya direk takıl›r
Modbus plus, PCMCIA kartı
Fipway, PCMCIA kartı
CANopen master, PCMCIA kart›, (Konfigürasyon için SyCon yaz›l›m› gerekir)
AS-i BUS, omurgaya direk tak›l›r
RS232 MP, PCMCIA kart›
RS485 MP, PCMCIA kart›
RS 485 Modbus, omurgaya direk tak›l›r
FIPIO, PCMCIA kart›
RS 485 ve 1 bofl PCMCIA slot, omurgaya direk tak›l›r
INTERBUS Master, omurgaya direk takıl›r
Ethernet Modbus TCP, 10/100 Mbits/s
Ethernet Modbus TCP, 10/100 Mbits/s Factorycast
TSXPBY100
TSXMBP100
TSXFPP20
TSXCPP110
TSXSAY1000
TSXSCP111
TSXSCP114
TSXSCY11601
TSXFPP10
TSXSCY21601
TSXIBY100
TSXETY4103
TSXETY5103
1,980
890
725
670
837
557
582
670
360
670
1,367
1,335
2,120
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Uzman modülleri
A¤›rl›k tart›m modülü, tek kanall› 8 load celle kadar ba¤lanabilir
A¤›rl›k tart›m modülü (Display ile birlikte - TSXXBTN410) tek kanall› 8 load celle kadar ba¤lanabilir
TSXISPY101
TSXISPY121
1,335
1,505
C
C
Kablolar ve konnektörler
Bir ucu 20 kanallı HE10 di¤er ucu aç›k kablo, 3 metre
Bir ucu 20 kanallı HE10 di¤er ucu aç›k kablo, 5 metre
‹ki ucu 20 kanall› HE10, dijital G/Ç modülleri ile Advantys Telefast aras›nda ba¤lant› kablosu, 1 metre
‹ki ucu 20 kanall› HE10, dijital G/Ç modülleri ile Advantys Telefast aras›nda ba¤lant› kablosu 5 metre
‹ki ucu 20 kanall› HE10, dijital G/Ç modülleri ile Advantys Telefast aras›nda ba¤lant› kablosu, 10 metre
25 kanall› SUB D giriflli analog G/Ç modülleri ile Advantys Telefast aras›nda kablo, 3 metre
Ba¤lant› terminali konnektörü
USB Kablo 3.3 metre
TSXCDP301
TSXCDP501
TSXCDP103
TSXCDP503
TSXCDP1003
TSXCAP030
TSXBLY01
UNYXCAUSB033
42
61
37
69
103
91
31
178
C
C
C
C
C
C
C
C
Aksesuarlar haf›za kartlar›
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 128 Kb
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 224 Kb
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 384 Kb
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 96...448 Kb, data : 352...0 Kb
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 192...1024 Kb, data : 832...0 Kb
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 192...2048 Kb, data : 1856...0 Kb
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 192...3072 Kb, data : 2880...0 Kb
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 192...7168 Kb, data : 6976...0 Kb
PCMCIA Slot 0 Flash EPROM, uygulama: 512 Kb
PCMCIA Slot 0 & Slot 1 SRAM ek haf›za uygulama: 8192 Kb
Dahili ram haf›za pili
Omurga hat sonland›r›c› (bir paketten iki adet ç›kar)
FIPIO segment hat sonland›r›c›
TSXMRPP128K
TSXMRPP224K
TSXMRPP384K
TSXMRPC448K
TSXMRPC001M
TSXMRPC002M
TSXMRPC003M
TSXMRPC007M
TSXMFPP512K
TSXMRPF008M
TSXPLP01
TSXTLYEX
TSXFPACC7
351
560
757
900
1,335
2,405
2,935
4,100
827
2,417
24
53
60
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Yaz›l›mlar
UNITY PRO XL tek kullanıc› lisansı
UNYSPUEFUCD41 4,230
C
* Modicon Premium serisi PLC’lerin sat›fl› konusunda lütfen Schneider Electric Bölge Müdürlüklerimize veya Schneider Electric Sistem Entegratörlerine
baflvurunuz.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
64
15 Mart 2010
Magelis - Operatör panelleri
Dokunmatik operatör paneller & Endüstriyel PC’ler
HMISTO
HMISTU
Tip
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
3.4" dokunmatik grafik operatör panelleri YEN‹
3 renkli, (yeflil, turuncu, k›rm›z›), 1 seri, 2 USB port, 16 Mb dahili haf›za
3 renkli, (pembe, beyaz, k›rm›z›), 1 seri, 2 USB port, 16 Mb dahili haf›za
Renkli, QVGA 65.536 renk, 1 seri, 2 USB ve ethernet portu, 16 Mb dahili haf›za
HMISTO511
HMISTO512
HMISTU655
180
180
410
A
A
A
3.8" dokunmatik grafik operatör panelleri
Amber renk, 8 Mb dahili haf›za
Amber renk, 8 Mb dahili haf›za, 6 fonksiyon tuflu
Amber renk, 8 Mb dahili haf›za, (dahili ethernet portu)
Amber renk, 8 Mb dahili haf›za, 6 fonksiyon tuflu (dahili ethernet portu)
TFT renkli, 8 Mb dahili haf›za, (dahili ethernet portu)
XBTGT1105
XBTGT1100
XBTGT1135
XBTGT1130
XBTGT1335
527
556
633
670
737
C
C
C
C
C
5.7" dokunmatik grafik operatör panelleri
Mavi Mod, 16Mb dahili hafiza,
Siyah Beyaz, 16Mb dahili hafiza,
Siyah Beyaz, 16Mb dahili hafiza, ethernet
QVGA/STN 4096 renk, 16Mb dahili hafiza
QVGA/TFT 65.536 renk, 16Mb dahili hafiza, ethernet
XBTGT2110
XBTGT2120
XBTGT2130
XBTGT2220
XBTGT2330
737
876
1.300
1.310
1.725
A
C
C
A
C
7.5" dokunmatik grafik operatör panelleri (2)
QVGA/STN 4096 Renk, 32Mb dahili hafiza, ethernet
QVGA/TFT 65.536 Renk, 32Mb dahili hafiza, ethernet
QVGA/TFT 65.536 Renk, 32Mb dahili hafiza, ethernet
XBTGT4230
XBTGT4330
XBTGT4340 (1)
2.055
2.616
2.905
A
C
C
10.4" dokunmatik grafik operatör panelleri (2)
QVGA/TFT 65.536 renk, 32Mb dahili hafiza, ethernet
QVGA/TFT 65.536 renk, 32Mb dahili hafiza, ethernet
XBTGT5330
XBTGT5340 (1)
2.550
3.440
A
C
12.1" dokunmatik grafik operatör panelleri (2)
SVGA/TFT 65.536 Renk, 32Mb dahili hafiza, ethernet
SVGA/TFT 65.536 Renk, 32Mb dahili hafiza, ethernet
XBTGT6330
XBTGT6340 (1)
3.740
4.150
A
C
15" dokunmatik grafik operatör paneli (2)
XGA/TFT 65.536 Renk, 32Mb dahili hafiza, ethernet
XBTGT7340 (1)
4.920
A
HMISTU
XBTGT11•5
XBTGT2•••
(1) Üstün multimedya özellikleri 1 video ve ses girifli
(2) 3 dijital ç›k›fl/ 1 dijital girifl ve 1 hoparlör ç›k›fl›
3.8” ve XBTGT2110 hariç di¤er tüm XBTGT’lerde 128Mb - 1Gb aras› haf›za artt›r›m›.
Genel özellikler : 24VDC besleme, PLC' siz simülasyon, gerçek zaman saati, trend ve alarm ekranlar›, java scriptlerini kullanma, USB port,
IEL UL, RoHS, Class1 Div2, Atex, Marine ve CE iflareti.
XBTGT7340
Ekonomik seri grafik operatör panelleri
5,7”, STN, 8 ton mavi mod, 6 Mb dahili haf›za
5,7”, STN, 256 renk, 6 Mb dahili haf›za
7,5”, TFT, 256 renk, 6 Mb dahili haf›za
10,4”, TFT, 256 renk, 6 Mb dahili haf›za
XBTOT
XBTOT2110 (3)
XBTOT2210 (3)
XBTOT4320 (3)
XBTOT5320 (3)
550
700
1.000
1.700
A
A
A
A
(3) Referans›n sonuna K ekleyerek PLC (Twido, Premium) HMI aras› haberleflme kablosu ile birlikte siparifl edilebilir.
Magelis Endüstriyel PC’ler
Smart endüstriyel PC’ler
Intel Celeron 600 Mhz ifllemci, 1 Gb flash dahili haf›za, 256 Mb Ram, dokunmatik ekran, Windows Embedded XPe (fan ve hdd bulunmamaktad›r)
8,4” SVGA (800 x 600)
MPCST11NAJ00T
2.900
C
12” SVGA (800 x 600)
MPCST21NAJ10T
3.350
C
15” XGA (1024 x 768)
MPCST52NDJ20T
3.800
C
Compact IPC
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Kompakt endüstriyel PC’ler
40 Gb hdd, 512 Mb Ram, dokunmatik ekran, Windows XP Pro
8,4” SVGA (800 x 600), 1 Ghz Celeron M ifllemci
12” XGA (1024 x 768), 1.3 Ghz Celeron M ifllemci
15” XGA (1024 x 768), 1.6 Pentium M ifllemci
65
MPCKT12NAX00N
MPCKT22NAX00N
MPCKT55NAX20N
3.200
3.650
4.800
C
C
C
15 Mart 2010
Magelis - Operatör panelleri
Tufllu operatör paneller & Aksesuarlar
XBT-N401
Tufl tak›ml› Text operatör panelleri(1)
4 fonksiyon tufllu 2x20 text ekran
4 fonksiyon tufllu 4x20 text ekran
4 fonksiyon tufllu 4x20 text ekran, 3 renkli
4 fonksiyon tufllu 4x20 text ekran
16 fonksiyon tufllu 4x20 text ekran
16 fonksiyon tufllu 4x20 text ekran
12 fonksiyon tufllu 3,9” dokunmatik yar› grafik ekran
12 fonksiyon tufllu 3,9” dokunmatik yar› grafik ekran, 3 renkli
Printer ç›k›fl›
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
hay›r
hay›r
evet
hay›r
hay›r
hay›r
hay›r
hay›r
XBT-N200K (2)
XBT-N400K (2)
XBT-N401K
XBT-N410K
XBT-R400K (2)
XBT-R410K
XBT-RT500K (2)
XBT-RT511K
180
290
345
300
300
355
400
450
A
A
A
C
A
A
A
C
1.350
2.175
3.500
C
C
C
BMX-XCAUSBH018 bkz. sayfa 60
XBT-Z925
25
TSXCUSB485
bkz. sayfa 57
XBT-ZG935
150
XBT-ZG925
200
XBT-Z9980 (3)
25
XBT-Z9780
25
SR2CBL08
40
XBT-Z938
25
XBTZGM128
210
XBTZGM256
340
MPCYN00CFE00N
370
MPCYN00CF100N
445
XBTZGADT
60
C
A
C
A
A
A
C
A
C
C
C
C
(1) Operatör paneli ‹ PLC (Twido, Premium) aras› haberleflme kablosu fiyata dahildir.
(2) Harici bir beslemeye gerek yoktur, beslemesini PLC’den al›r. (5 V DC).
XBT-R410
Tufl tak›ml› Grafik operatör panelleri
24 fonksiyon tufllu 5,7” dokunmatik siyah beyaz STN ekran
30 fonksiyon tufllu 5,7” dokunmatik TFT, 65536 renkli ekran, ethernet
30 fonksiyon tufllu 10,4” dokunmatik TFT, 65536 renkli ekran, ethernet
XBTGK2120
XBTGK2330
XBTGK5330
Aksesuarlar
XBT-RT500
XBTGK5330
HMIST USB programlama kablosu
XBTN, XBTR, XBTRT USB programlama kablosu (TSXCUSB485 USB çevirici ile birlikte)
USB çevirici
XBTGT, XBTGK USB programlama kablosu (XBTGT11•0 hariç)
XBTGT programlama kablosu (XBTGT11•0 için)
M340 PLC ‹ XBTGT, XBTGK, XBTN•00, XBTR400, XBTRT500, HMIST haberleflme kablosu
Twido, Micro, Premium ‹ XBTGT, XBTGK, HMIST haberleflme kablosu
Zelio ‹ XBTN401, XBTR411, XBTRT5111 haberleflme kablosu
Preventa ekran haberleflme kablosu, XBTN410/401/R410/R411 için
Kompak flash kart, 128 MB
Kompak flash kart, 256 MB
Kompak flash kart, 512 MB
Kompak flash kart, 1 GB
Kompak flash PC adaptörü
(3) TeSys U/T, ATV31/61/71, Lexium 05 ve Preventa için ayn› haberleflme kablosu kullan›labilir.
XBTZGM256
XBTZG935
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
66
15 Mart 2010
Vijeo Citect SCADA yaz›l›m›
Vijeo Citect
Tip
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
USB donan›m kilidi (Dongle)
Vijeo Citect Yaz›l›m ve USB donan›m kilidi (Dongle) paketi
Ek USB donan›m kilidi (Dongle)
VJC109922
VJC109921
110
70
C
C
Lite Lisans (1)
100 G/Ç Lite lisans
150 G/Ç Lite lisans
300 G/Ç Lite lisans
600 G/Ç Lite lisans
1200 G/Ç Lite lisans
VJCS301156
VJCS301111
VJCS301127
VJCS301159
VJCS301150
920
1,265
1,495
2,530
3,680
C
C
C
C
C
Server Lisans (1)
75 G/Ç server lisans
150 G/Ç server lisans
500 G/Ç server lisans
1500 G/Ç server lisans
5000 G/Ç server lisans
15000 G/Ç server lisans
S›n›rs›z G/Ç server lisans
VJCS101110
VJCS101111
VJCS101112
VJCS101113
VJCS101114
VJCS101115
VJCS101199
1,495
2,530
4,140
5,750
6,900
9,200
13,800
C
C
C
C
C
C
C
Kontrol & izleme Client
75 G/Ç kontrol & izleme Client
150 G/Ç kontrol & izleme Client
500 G/Ç kontrol & izleme Client
1500 G/Ç kontrol & izleme Client
5000 G/Ç kontrol & izleme Client
15000 G/Ç kontrol & izleme Client
S›n›rs›z G/Ç kontrol & izleme Client
Redundant (yedekli çal›flma)
VJCS102010
VJCS102011
VJCS102012
VJCS102013
VJCS102014
VJCS102015
VJCS102099
VJCS102088
1,035
1,840
2,185
2,645
3,220
4,140
5,750
69
C
C
C
C
C
C
C
C
Sadece ‹zleme Client
Sadece izleme Client
Redundant (yedekli çal›flma)
VJCS103099
VJCS103088
1,610
69
C
C
Web kontrol & ‹zleme Client
75 G/Ç kontrol & izleme Web Client
150 G/Ç kontrol & izleme Web Client
500 G/Ç kontrol & izleme Web Client
1500 G/Ç kontrol & izleme Web Client
5000 G/Ç kontrol & izleme Web Client
15000 G/Ç kontrol & izleme Web Client
S›n›rs›z G/Ç kontrol & izleme Web Client
Redundant (yedekli çal›flma)
VJCS102210
VJCS102211
VJCS102212
VJCS102213
VJCS102214
VJCS102215
VJCS102299
VJCS102288
1,035
1,840
2,185
2,645
3,220
4,140
5,750
69
C
C
C
C
C
C
C
C
Sadece izleme Web Client
Sadece izleme Web Client
Redundant (yedekli çal›flma)
VJCS103299
VJCS103288
1,610
69
C
C
(1) Lite Lisans tek izleme noktal› sistemlerde yani Server Client mimarisinin olmad›¤› sistemlerde kullan›l›r ve sadece OFS üzerinden haberleflir
Server-Client mimarisi gereken sistemler için Server Lisans› seçilmelidir.
SCADA için ortak özellikler: SCADA gelifltirme yaz›l›m› ücretsizdir, ancak SCADA’y› devreye alma ve çal›flt›rma aflamas›nda USB donan›m kilidine (Dongle) ve
lisansa ihtiyaç vard›r.
Haz›r resim kütüphanelerinde binlerce resim, yüzlerce haz›r animasyon, e¤im ekranlar›, alarmlar, OFS haberleflme, ‹nternet uyumu, yaz›c›dan ç›kt› alabilme, Unity
PLC’ler ile fast link özelli¤i.
* Vijeo Citect SCADA sat›fl› konusunda lütfen Schneider Electric Bölge Müdürlüklerimize veya Schneider Electric Sistem Entegratörlerine baflvurunuz.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
67
15 Mart 2010
trifaze
1.10
1.10
2.20
2.20
1.30
1.30
1.90
1.90
3.10
3.10
2.40
2.40
3.90
3.90
7.70
7.70
5.20
5.20
11.20
14.90
25.80
25.80
52.20
52.20
41.60
41.60
0.48
0.65
0.65
1.32
1.64
2.44
2.70
4.00
6.30
8.30
9.50
12.30
12.90
19.00
Lexium 32 - 380/480 V AC
0.35
3000
0.35
3000
0.7
3000
0.7
3000
0.7
5000
0.7
5000
0.8
4000
0.8
4000
1.3
4000
1.3
4000
1.3
5000
1.3
5000
1.6
4000
1.6
4000
2.4
3000
2.4
3000
2.7
5000
2.7
5000
3.5
3000
4.7
3000
5.4
2000
5.4
2000
6.5
1200
6.5
1200
6.5
1500
6.5
1500
0.3
6000
0.4
6000
0.4
6000
0.7
5000
0.85
5000
1.3
5000
1.1
4000
1.7
4000
2
3000
2.1
2500
2.5
2500
3.9
3000
4.1
3000
5
2500
Nominal
Tork
(Nm)
monofaze
1.10
1.10
2.80
2.80
2.90
2.90
2.10
2.10
6.90
6.90
5.60
5.60
4.60
4.60
0.45
0.74
0.84
0.94
1.80
2.10
2.20
3.70
Nominal h›z
(min-1)
Lexium 32 - 200/240 V AC
0.45
4000
0.45
4000
0.9
3000
0.9
3000
0.9
3000
0.9
3000
0.9
4000
0.9
4000
1.45
2000
1.45
2000
1.45
2500
1.45
2500
1.45
3000
1.45
3000
0.3
6000
0.45
6000
0.55
6000
0.5
5000
0.95
5000
0.9
4000
0.9
4000
1.5
4000
Güç
(kW)
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
1,2 / 4,2
1,2 / 4,2
2,5 / 7,4
2,5 / 7,4
1,4 / 4,2
1,4 / 4,2
3,3 / 10,8
3,3 / 10,8
3,4 / 10,2
3,4 / 10,2
3,4 / 10,2
3,4 / 10,2
6,2 / 18,4
6,2 / 18,4
10,3 / 30,8
10,3 / 30,8
8,4 / 25,1
8,4 / 25,1
18,5 / 55,3
25 / 75
34,4 / 103,4
34,4 / 103,4
84 / 232
84 / 232
62,5 / 170
62,5 / 170
0,5 / 1,5
0,8 / 2,5
1,05 / 3,5
1,4 / 3,5
2,2 / 7,6
3,1 / 11,3
3,3 / 9,6
5,8 / 18,3
8 / 28,3
10 / 37,9
11,1 / 27
19,5 / 59,3
27,8 / 90,2
33,4 / 103,6
1,4 / 4
1,4 / 4
3,4 / 10,2
3,4 / 10,2
3,4 / 10,2
3,4 / 10,2
2,5 / 7,4
2,5 / 7,4
10,3 / 30,8
10,3 / 30,8
8,2 / 22,8
8,2 / 22,8
6 / 18,4
6 / 18,4
0,5 / 1,4
0,8 / 2,5
1,2 / 3
1,3 / 3,5
2,2 / 7,2
2,6 / 7,4
2,7 / 7,5
5,8 / 16,4
Tutma torku
(Mo / Mmax)
(Nm)
LXM32CU60N4
LXM32CU60N4
LXM32CD12N4
LXM32CD12N4
LXM32CD12N4
LXM32CD12N4
LXM32CD12N4
LXM32CD12N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD30N4
LXM32CD30N4
LXM32CD30N4
LXM32CD30N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CU60N4
LXM32CU60N4
LXM32CU60N4
LXM32CD12N4
LXM32CD12N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD30N4
LXM32CD30N4
LXM32CD30N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CU90M2
LXM32CU90M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD30M2
LXM32CD30M2
LXM32CD30M2
LXM32CD30M2
LXM32CD30M2
LXM32CD30M2
LXM32CU45M2
LXM32CU90M2
LXM32CU90M2
LXM32CU90M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD30M2
LXM32AU60N4
LXM32AU60N4
LXM32AD12N4
LXM32AD12N4
LXM32AD12N4
LXM32AD12N4
LXM32AD12N4
LXM32AD12N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD30N4
LXM32AD30N4
LXM32AD30N4
LXM32AD30N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AU60N4
LXM32AU60N4
LXM32AU60N4
LXM32AD12N4
LXM32AD12N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD30N4
LXM32AD30N4
LXM32AD30N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AU90M2
LXM32AU90M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD30M2
LXM32AD30M2
LXM32AD30M2
LXM32AD30M2
LXM32AD30M2
LXM32AD30M2
LXM32AU45M2
LXM32AU90M2
LXM32AU90M2
LXM32AU90M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD30M2
Advanced tip
LEXIUM 32 SERVO SÜRÜCÜLER
Kompakt tip
LXM32MU60N4
LXM32MU60N4
LXM32MD12N4
LXM32MD12N4
LXM32MD12N4
LXM32MD12N4
LXM32MD12N4
LXM32MD12N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD30N4
LXM32MD30N4
LXM32MD30N4
LXM32MD30N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MU60N4
LXM32MU60N4
LXM32MU60N4
LXM32MD12N4
LXM32MD12N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD30N4
LXM32MD30N4
LXM32MD30N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MU90M2
LXM32MU90M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD30M2
LXM32MD30M2
LXM32MD30M2
LXM32MD30M2
LXM32MD30M2
LXM32MD30M2
LXM32MU45M2
LXM32MU90M2
LXM32MU90M2
LXM32MU90M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD30M2
Modular tip
BSH/BMH SERVO MOTORLAR
BMH0701P06A1A
BMH0701P01A1A
BMH0702P06A1A
BMH0702P01A1A
BMH0701P06A1A
BMH0701P01A1A
BMH1001P06A1A
BMH1001P01A1A
BMH1001P06A1A
BMH1001P01A1A
BMH0703P06A1A
BMH0703P01A1A
BMH1002P06A1A
BMH1002P01A1A
BMH1401P06A1A
BMH1401P01A1A
BMH1003P06A1A
BMH1003P01A1A
BMH1402P06A1A
BMH1403P06A1A
BMH2051P06A1A
BMH2051P01A1A
BMH2053P06A1A
BMH2053P01A1A
BMH2052P06A1A
BMH2052P01A1A
BSH0551P01A1A
BSH0552P01A1A
BSH0553P01A1A
BSH0701P01A1A
BSH0702P01A1A
BSH0703P01A1A
BSH1001P01A1A
BSH1002P01A1A
BSH1003P01A1A
BSH1004P01A1A
BSH1401P01A1A
BSH1402T01A1P
BSH1403T01A1P
BSH1404P01A1P
BMH0701T06A1A
BMH0701T01A1A
BMH1001T06A1A
BMH1001T01A1A
BMH0703T06A1A
BMH0703T01A1A
BMH0702T06A1A
BMH0702T01A1A
BMH1401P06A1A
BMH1401P01A1A
BMH1003T06A1A
BMH1003T01A1A
BMH1002T06A1A
BMH1002T01A1A
BSH0551T01A1A
BSH0552T01A1A
BSH0553T01A1A
BSH0701T01A1A
BSH0702T01A1A
BSH0703T01A1A
BSH1001T01A1A
BSH1002T01A1A
Motor referans›
KABLOLAR
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
Güç kablosu
(1,5 m - 75m)
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
Enkoder kablosu
(1,5 m - 75m)
Lexium hareket kontrol
ürün seçim tablosu
68
15 Mart 2010
GBX
•
•
LXM 3 2
•
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
(115), 230 VAC 1 faz
380, (480) V AC 3 faz
Gerilim tipi
40 mm
60 mm
80 mm
120 mm
160 mm
3
4
5
8
9
12
15
16
20
25
32
40
60
80
100
BSH055
BSH070 & BMH070
BSH100 & BMH100
BSH140 & BMH140
BSH•••1 & BMH•••1
BSH•••2 & BMH•••2
BSH•••3 & BMH•••3
BSH•••4
BSH & BMH
Boyut
Redüktör oran›
‹lgili motor
Model
Motor uyumu
Redüktör
BSH ve BMH motorlar için GBX Redüktörler
4,5 Amp
6 Amp
9 Amp
12 Amp
18 Amp
30 Amp
72 Amp
Maks. tepe ak›m›
0
0
0
1
1
4
6
8
2
6
0
0
0
0
0
•
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
•
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
3
4
6
8
0
•
C
A
M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
4
5
8
9
2
5
6
0
5
2
0
0
0
0
•
U
U
U
D
D
D
D
0
0
1
1
4
6
9
1
1
3
7
5
7
0
4
5
0
0
2
8
0
2
69
1
2
2
5
0
0
0
M
N
3
F
F
2
4
Düz konnektör
Aç›l› konnektör
IEC standard›
Ba¤lant›
Flanfl
0
1
2
3
Kamas›z / IP50
Kamal› / IP50
Kamas›z / IP65
Kamal› / IP65
Sincos Singleturn 128
Sincos Multiturn 128
fiaft/ IP
Enkoder
•
Mekanik
Yok
Var
Düz konnektör
Aç›l› konnektör
IEC standard›
IEC standard› (BSH1402T, 1403T, 1404P)
Fren
Ba¤lant›
Flanfl
M
P
T
•
Düflük H›z
Orta h›z
Yüksek H›z
boy
boy
boy
boy
1
2
3
4
•
Sar›m
•
5
0
0
0
1
2
3
4
•
5
7
0
4
Uzunluk
0
0
1
1
55 mm
70 mm
100 mm
140 mm
Flanfl Boyutu
Servo motor
BSH Servo motorlar
Yok
Var
Fren
•
Sincos
Sincos
Sincos
Sincos
Enkoder
BSH
Kamal› / IP54
Kamas›z/ IP65
Kamal›/ IP65
Singleturn 128
Multiturn 128
Singleturn 16
Multiturn 16
0
1
2
3
Kamas›z/ IP54
•
fiaft / IP
P
T
•
Mekanik
1
2
3
•
Orta h›z
Yüksek H›z
•
0
0
0
5
Sar›m
•
7
0
4
0
1 kademe
2 kademe
3 kademe
•
0
1
1
2
Uzunluk
BMH
70 mm
100 mm
140 mm
205 mm
Flanfl boyutu
Servo motor
Compact
Advanced
Modular
Lexium sürücü
Sürücü tipi
BMH Servo motorlar
Lexium 32 Servo sürücüler
1
2
•
1
2
6
7
•
A
F
•
A
F
•
1
2
•
1
2
•
A
P
•
A
A
Lexium hareket kontrol
ürün referans okuma tablosu
15 Mart 2010
OsiSense dönüflüm tablolar›
Alg›lama çözümleri
Fotoelektrik Sensörler
Eski ref.
Yeni ref.
Eski ref.
Yeni ref.
XU1N18NP340
XUB1BNANL2+XUZC50
XUB1BNBNL2+XUZC50
XUB1BPANL2+XUZC50
XUB1BPBNL2+XUZC50
XUB0BNSNL2+XUB0BKSNL2T
XUB0BPSNL2+XUB0BKSNL2T
XUB2BNANL2R+XUB2BKSNL2T
XUB2BNBL2R+XUB2BKSNL2T
XUB2BPANL2R+XUB2BKSNL2T
XUB2BPBNL2R+XUB2BKSNL2T
XUB0BNSNL2
XUB0BPSNL2
XUB4BNANL2
XUB4BNBNL2
XUB4BPANL2
XUB4BPBNL2
XUB0BNSNL2
XUB0BPSNL2
XUB0BNSNL2+XUZC50
XUB0BPSNL2+XUZC50
XUB0BNSNL2+XUZC50
XUB0BPSNL2+XUZC50
XUDA1PSML2
XUDA2PSML2
XUDA1NSML2
XUDA2NSML2
XUX0ARCTT16+XUZX2000
XUX0ARCTT16+XUZX2000+XUZC50
XUX0ARCTT16+XUZX2000
XUX0AKSAT16+XUZX2000
XUX0AKSAT16+XUZX2000
XUEH3000
XUEH307534
XUEH753538
XUJLM0619
XUJLM0811
XUJM06031
XUJM700318
XUJT06031
XUK1ARCTL10
XUK1ARCTL2
XUK2AKSAL2
XUKAKSAL2
XUX0ARCTT16T+XUZX2000
XUX0AKSAT16+XUZX2000
XUX0AKSAT16+XUZX2000
XUX9ARCNT16+XUZX2000+XUZC50
XUX1ARCNT16+XUZX2000+XUZC50
XUX1ARCNT16+XUZX2000+XUZC50
XUX0ARCTT16+XUZX2000
XUX0ARCTT16+XUZX2000+XUZC50
XUK1ARCNL10+XUZA51+XUZC50
XUK1ARCNL2+XUZA51+XUZC50
XUK2APANL2R+XUK0AKSNL2T
+2 x XUZA51
XUK2APBNL2R+XUK0AKSNL2T
+2 x XUZA51
XUK2ANANL2R+XUK0AKSNL2T
+2 x XUZA51
XUK2ANBNL2R+XUK0AKSNL2T
+2 x XUZA51
XUK2APANM12R+XUK0AKSNM12T
+2 x XUZA51
XUK2APBNM12R+XUK0AKSNM12T
+2 x XUZA51
XUK2ANANM12R+XUK0AKSNM12T
+2 x XUZA51
XUK2ANBNM12R+XUK0AKSNM12T
+2 x XUZA51
XUK0ARCTL10+XUK0ARCTL2T
+2 x XUZA51
XUK0ARCTL10+XUK0ARCTL10T
+2 x XUZA51
XUK5APANL2+XUZA51
XS2N12PB340
XS2N12PB340D
XS1M18NA370
XS1M18NA370D
XS1M18NB370
XS1M18NB370D
XS1M18PA370
XS1M18PA370D
XS1M18PB370
XS1M18PB370D
XS1N18NA340
XS1N18NA340D
XS1N18NB340
XS1N18NB340D
XS1N18PA340
XS1N18PA340D
XS1N18PB340
XS1N18PB340D
XS2M18NA370
XS2M18NA370D
XS2M18NB370
XS2M18NB370D
XS2M18PA370
XS2M18PA370D
XS2M18PB370
XS2M18PB370D
XS2N18NA340
XS2N18PA340
XS2N18PB340
XS1M30NA370
XS1M30NA370D
XS1M30NB370
XS1M30NB370D
XS1M30PA370
XS1M30PA370D
XS1M30PB370
XS612B1PBL2
XS612B1PBM12
XS618B1NAL2
XS618B1NAM12
XS618B1NBL2
XS618B1NBM12
XS618B1PAL2
XS618B1PAM12
XS618B1PBL2
XS618B1PBM12
XS518B1NAL2
XS518B1NAM12
XS518B1NBL2
XS518B1NBM12
XS518B1PAL2
XS518B1PAM12
XS518B1PBL2
XS518B1PBM12
XS618B1NAL2
XS618B1NAM12
XS618B1NBL2
XS618B1NBM12
XS618B1PAL2
XS618B1PAM12
XS618B1PBL2
XS618B1PBM12
XS618B1NAL2
XS618B1PAL2
XS618B1PBL2
XS630B1NAL2
XS630B1NAM12
XS630B1NBL2
XS630B1NBM12
XS630B1PAL2
XS630B1PAM12
XS630B1PBL2
XS1M30PB370D
XS1M30PB370
XS1M30PB370D
XS1N30NA340
XS1N30NA340D
XS1N30NB340
XS1N30PA340
XS1N30PA340D
XS1N30PA349
XS1N30PA349D
XS1N30PB340
XS1N30PB340D
XS2M30NA370
XS2M30NA370D
XS2M30NB370
XS2M30NB370D
XS2M30PA370
XS2M30PA370D
XS2M30PB370
XS2M30PB370D
XS2N30NA340
XS1M12MA230
XS1M12MB230
XS2M12MA230
XS2M12MB230
XS1M18MA230
XS1M18MB230
XS2M18MA230
XS2M18MB230
XS3P18MA230
XS1M30MA230
XS1M30MB230
XS2M30MA230
XS2M30MB230
XS3P30MA230
XS3P30MB230
XS630B1PBM12
XS630B1PBL2
XS630B1PBM12
XS530B1NAL2
XS530B1NAM12
XS530B1NBL2
XS530B1PAL2
XS530B1PAM12
XS630B1PAL2
XS630B1PAM12
XS530B1PBL2
XS530B1PBM12
XS630B1NAL2
XS630B1NAM12
XS630B1NBL2
XS630B1NBM12
XS630B1PAL2
XS630B1PAM12
XS630B1PBL2
XS630B1PBM12
XS630B1NAL2
XS612B1MAL2
XS612B1MBL2
XS612B1MAL2
XS612B1MBL2
XS618B1MAL2
XS618B1MBL2
XS618B1MAL2
XS618B1MBL2
XS618B1MAL2
XS630B1MAL2
XS630B1MBL2
XS630B1MAL2
XS630B1MBL2
XS630B1MAL2
XS630B1MBL2
XCKP102
XCKP106
XCKP110
XCKP118
XCKP121
XCKP127
XCKP2102P16
XCKP2106P16
XCKP2110P16
XCKP2118P16
XCKP2121P16
XCKP2127P16
XCKP145
XCKA110
XCKA102
XCKA121
XCKA118
XCKP2145P16
XCKN2110P16
XCKN2102P16
XCKN2121P16
XCKN2118P16
XU1N18PP340
XU2M18NP340
XU2M18PP340
XU2N18NP340
XU2N18PP340
XU5M18NP340
XU5M18PP340
XU5N18NP340
XU5N18PP340
XU8M18NP340
XU8M18PP340
XU9M18NP340
XU9M18PP340
XU9N18NP340
XU9N18PP340
XUDH003537
XUDH003937
XUDJ003537
XUDJ003937
XUEF010315
XUEF10031
XUEF300314
XUEH017535
XUEH10753
XUK2AKSAM12
XUK2ARCTL10
XUK2ARCTL2
Eski ref.
Yeni ref.
XUK5APBNL2+XUZA51
XUK5ANANL2+XUZA51
XUK5ANBNL2+XUZA51
XUK5ARCTL10
XUK5ARCTL2
XUK9AKSAL2
XUK9AKSAM12
XUK9ARCTL10
XUK9ARCTL2
XUMLH0259
XUMLH0451
XUMLH0803
XUMLH0854
XUMLH1055
XUMLH4055T10
XUMLJ0259
XUMLJ0451
XUMLJ0854
XUK5ARCNL10+XUZA51
XUK5ARCNL2+XUZA51
XUK9APANL2+XUZA51+XUZC50
XUK9APBNL2+XUZA51+XUZC50
XUK9ANANL2+XUZA51+XUZC50
XUK9ANBNL2+XUZA51+XUZC50
XUK9APANM12+XUZA51+XUZC50
XUK9APBNM12+XUZA51+XUZC50
XUK9ANANM12+XUZA51+XUZC50
XUK9ANBNM12+XUZA51+XUZC50
XUK9ARCNL10+XUZA51+XUZC50
XUK9ARCNL2+XUZA51+XUZC50
XUM9APANL2+XUZA50+XUZC50
XUM9APBNL2+XUZA50+XUZC50
XUM1APANL2+XUZA50+XUZC50
XUM2AKSNL2T+XUZA50
XUM2APANL2R+XUZA50+XUZC50
XUM2APBNL2R+XUZA50+XUZC50
XUM6APANL2+XUZA50
XUM6APBNL2+XUZA50
XUM5APANL2+XUZA50
XUM5APBNL2+XUZA50
XUM9ANANL2+XUZA50+XUZC50
XUM1ANANL2+XUZA50+XUZC50
XUM2ANANL2R+XUZA50+XUZC50
XUM2ANBNL2R+XUZA50+XUZC50
Endüktif Yaklafl›m Sensörleri
XS1M08PA370
XS1M08PA370D
XS1N08NA340
XS1N08NB340
XS1N08PA340
XS1N08PB340
XS2N08NA340
XS2N08NB340
XS2N08PA340
XS2N08PB340
XS1M12NA370
XS1M12NA370D
XS1M12NB370
XS1M12NB370D
XS1M12PA370
XS1M12PA370D
XS1M12PB370
XS1M12PB370D
XS1N12NA340
XS1N12NB340
XS1N12PA340
XS1N12PB340
XS2M12NA370
XS2M12NA370D
XS2M12NB370
XS2M12NB370D
XS2M12PA370
XS2M12PA370D
XS2M12PB370
XS2M12PB370D
XS2N12NA340
XS2N12NA340D
XS2N12NB340
XS2N12NB340D
XS212PA340
XS2N12PA340D
XS608B1PAL2
XS608B1PAM12
XS508B1NAL2
XS508B1NBL2
XS508B1PAL2
XS508B1PBL2
XS608B1NAL2
XS608B1NBL2
XS608B1PAL2
XS608B1PBL2
XS612B1NAL2
XS612B1NAM12
XS612B1NBL2
XS612B1NBM12
XS612B1PAL2
XS612B1PAM12
XS612B1PBL2
XS612B1PBM12
XS512B1NAL2
XS512B1NBL2
XS512B1PAL2
XS512B1PBL2
XS612B1NAL2
XS612B1NAM12
XS612B1NBL2
XS612B1NBM12
XS612B1PAL2
XS612B1PAM12
XS612B1PBL2
XS612B1PBM12
XS612B1NAL2
XS612B1NAM12
XS612B1NBL2
XS612B1NBM12
XS612B1PAL2
XS612B1PAM12
Nihayet fialterleri
XCMA102
XCMA103
XCMA110
XCMA115
XCMA116
XCMA117
XCMD2102L1
XCMD2102L1
XCMD2110L1
XCMD2115L1
XCMD2116L1
XCMD2117L1
Yukar›daki verilen dönüflüm tablolar› rehber niteli¤i tafl›maktad›r. Uygulama tipine göre de¤iflim gösterebilir. Detayl› bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
70
15 Mart 2010
Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.fi.
Yönetim Merkezi
1. Bayraktar Sokak, Ayy›ld›z Plaza, No: 16/B
34750 - Küçükbakkalköy, Ataflehir ‹stanbul
Tel: 0216 655 88 88
Faks: 0216 655 87 87
Müflteri Destek Merkezi
Abdurrahmangazi Mahallesi
Ebubekir Caddesi, No:47
Sancaktepe, ‹stanbul
Tel: 444 30 30
Faks: 0216 564 76 76 (siparifl için)
0216 564 76 73 (teknik destek için)
[email protected]
Da¤›t›m Merkezi
Abdurrahmangazi Mahallesi
Ebubekir Caddesi, No:47
Sancaktepe, ‹stanbul
Tel: 0216 564 75 75
Faks: 0216 564 75 25 - 26
Sat›fl Sonras› Servisler
Abdurrahmangazi Mahallesi
Ebubekir Caddesi, No:47
Sancaktepe, ‹stanbul
Tel: 0216 564 75 75
Faks: 0216 564 75 55
E¤itim Merkezi
1. Bayraktar Sokak, Ayy›ld›z Plaza, No: 16/B
34750 - Küçükbakkalköy, Ataflehir ‹stanbul
Tel: 0216 655 88 88
Faks: 0216 655 88 19
Fabrika
M.O.S.B. 4. Bölge, 406. Sokak, No:13
Manisa
Tel: 0236 213 10 40
Faks: 0236 213 10 80 - 85
Bölge müdürlükleri
Ankara
Ali Suavi Sokak,
Ak Han, No:23, Kat:3
Maltepe, Ankara
Tel: 0312 232 41 00
Faks: 0312 231 16 67
‹zmir
Kaz›mdirik Mahallesi, 375. Sokak
No:18, Piramit ‹fl Merkezi, Kat:6
35100, Bornova, ‹zmir
Tel: 0232 486 50 80 - pbx
Faks: 0232 486 30 50
Samsun
Kale Mahallesi, Orhaniye Sokak
Günefl Han, No:7, Kat:4, D:18
55030 - Samsun
Tel: 0362 431 34 41
Faks: 0362 431 41 25
Bursa
Panay›r Mahallesi, Buttim ‹fl Merkezi
P Blok, Kat:12, D:1636
Osmangazi, Bursa
Tel: 0224 211 46 76 - pbx
Faks: 0224 211 04 20
Antalya
Tel: 0533 420 98 30
Faks: 0242 228 19 52
Gaziantep
Tel: 0532 324 86 65
Faks: 0342 322 60 62
Konya
Tel: 0533 601 04 93
Faks: 0312 231 16 67
Denizli
Tel: 0530 462 96 10
Faks: 0258 263 51 53
Kayseri
Tel: 0536 276 51 50
Faks: 0312 231 16 67
Trabzon
Tel: 0532 708 71 76
Faks: 0462 223 42 93
Eskiflehir
K›rm›z›toprak Mahallesi, Ilgaz Sokak,
No:2, Kat:5, D:16
Eskiflehir
Tel: 0532 363 92 87
Telefaks: 0222 224 16 24
Kocaeli
Tel: 0532 514 44 78
Faks: 0262 311 67 21
‹stanbul
1. Bayraktar Sokak, Ayy›ld›z Plaza, No: 16/B
34750 - Küçükbakkalköy, Ataflehir ‹stanbul
Tel: 0216 655 88 08 - pbx
Faks: 0216 655 88 89
Adana
Ç›narl› Mahallesi, Atatürk Caddesi
Kemal Özülkü ‹fl Merkezi
Kat:12, No:48
Adana
Tel: 0322 453 91 77
0322 458 07 27
Faks: 0322 454 34 50
Bölge büroları
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
71
15 Mart 2010
Schneider Electric yetkili bayileri
‹STANBUL
Bartek Otomasyon Elektrik Tic. Ltd. fiti.
BOSB,TEM yan yol üzeri, Bat›yan Cad., No:3,
Orhanl›, Tuzla, ‹stanbul
Tel:
0216 593 25 50
Faks: 0216 593 25 52
[email protected]
www.bartek.com.tr
Tüm Elektrik Malz. Tic. Paz. A.fi.
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, K:2
No:9/28, Okmeydan›, ‹stanbul
Tel:
0212 210 84 85
Faks: 0212 210 03 93
[email protected]
www.tumelektrik.com.tr
Botek Elektrik Elektronik ve
Otomasyon San. ve Tic. Ltd. fiti.
Necip Faz›l Bulvar›, Keyap Çarfl› Sitesi,
F1 Blok, No:89, Yukar› Dudullu,
Ümraniye, ‹stanbul
Tel:
0216 527 75 31 - pbx
Faks: 0216 527 75 35
[email protected]
www.botekotomasyon.com
Tüm Elektrik Malz. Tic. Paz. A.fi.
fiube: Bankalar Caddesi, No:79, Karaköy, ‹stanbul
Tel:
0212 256 94 05 - 97
Faks: 0212 256 95 99
www.tumelektrik.com.tr
Botek Elektrik Elektronik ve
Otomasyon San. ve Tic. Ltd. fiti.
Perpa, A Blok, K:2 No:24 Okmeydan›, ‹st.
Tel:
0212 210 94 27 - 28
Faks: 0212 210 94 43
[email protected]
www.botekotomasyon.com
Tüm Elektrik Malz. Tic. Paz. A.fi.
fiube: Cumhuriyet Mahallesi, Cebeci Cad.
Yunus Emre Bulvar›, No:189
Gaziosmanpafla, ‹stanbul
Tel:
0212 594 04 04 - pbx
Faks: 0212 594 74 55
www.tumelektrik.com.tr
Elpim Mak. ‹nfl. Elk. Malz. Paz. ve
Tic. San. A. fi.
Erenler Mahallesi, 201. Sokak, No:10
Erenler, Sakarya, Adapazar›
Tel:
0264 276 00 83
Faks: 0264 275 19 00
Tüm Elektrik Malz. Tic. Paz. A.fi.
fiube: Çavuflo¤lu Mahallesi,
Eski Yakac›k Caddesi, Seçenler Dura¤›,
No:6, Kartal, ‹stanbul
Tel:
0216 374 53 52
Faks: 0216 387 02 81
www.tumelektrik.com.tr
Eltem Elk. Tevzi Malz. Tic. ve San. A.fi.
Bankalar Caddesi, Yakut Han,
No:38/A, Karaköy, ‹stanbul
Tel:
0212 235 61 61
Faks: 0212 235 99 01
[email protected] / [email protected]
www.eltem.com.tr
Oluflum Otomasyon Kal›p Elek.
San. Tic. Ltd. fiti.
Bankalar Caddesi, Yan›kkap› Sokak,
Suma Han, No:3/B, Karaköy, ‹stanbul
Tel:
0212 255 44 66 - pbx
Faks: 0212 255 44 65
[email protected]
[email protected]
www.olusumltd.com.tr
REM Elektrik San. ve Tic. Ltd. fiti.
Uzunçay›r Caddesi, Yap› ‹fl Merkezi,
C Blok, No:31/6, Hasanpafla, ‹stanbul
Tel:
0216 326 79 26
Faks: 0216 326 02 94
[email protected]
www.remelektrik.com.tr
Tim Endüstriyel Otomasyon Ltd. fiti.
Perpa, A Blok, Kat:2, No:37
80270 - Okmeydan›, ‹stanbul
Tel:
0212 210 17 10
Faks: 0212 221 72 37
www.timotomasyon.com
[email protected]
Topkap› Elek. San. Tic. Ltd. fiti.
Merkez: Gümüflsuyu Caddesi,
Bestekar Nasibi Mehmet Bey Sok.
Karakaya Han, No:2/8, Topkap›, ‹stanbul
Tel:
0212 577 44 21
Faks: 0212 544 31 25
[email protected]
www.topkapielektrik.com
Topkap› Elek. San. Tic. Ltd. fiti.
fiube 1: Perpa, A Blok, Kat:4-5, No:287,
80270 - Okmeydan›, ‹stanbul
Tel:
0212 222 13 00
Faks: 0212 222 15 51
[email protected]
www.topkapielektrik.com
Topkap› Elek. San. Tic. Ltd. fiti.
fiube 2: Dolapdere Sanayi Sitesi,
22. Ada No:41/43, ‹kitelli, ‹stanbul
Tel:
0212 671 21 71
Faks: 0212 671 21 16
[email protected]
www.topkapielektrik.com
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Tümkar Elk. Proje Taah. San. A. fi.
Perpa, A Blok, Kat:2, No: 9/28
Okmeydan›, ‹stanbul
Tel:
0212 475 05 06
Faks: 0212 475 37 85
ÜÇ-EL Elektrik Ltd. fiti.
Okçumusa Cad. Tutsak Sk. No:31
Karaköy, ‹stanbul
Tel:
0212 253 31 22 - 297 03 71
Faks: 0212 237 63 43
[email protected]
www.ucelelektrik.com.tr
Vega Elektrik ve Otomasyon Sis. A. fi.
Perpa, A Blok, Kat:2, No:9-0026,
Okmeydan›, ‹stanbul
Tel:
0212 320 84 20
Faks: 0212 320 94 20
Vekmar Elek. Sist. Yat. ve Tic. A.fi.
BOSB Boya Vernik Org. San. Böl.
TEM yan yol üzeri, Bat›yan Caddesi,
No:3, Orhanl›, Tuzla, ‹stanbul
Tel:
0216 593 11 00
Faks: 0216 593 11 12 - 13
[email protected]
www.vekmar.com.tr
KIBRIS
Ertek Elektrik Sistemleri Ltd. fiti.
Okullar Yolu, No:83, K. Kaymakl›
Lefkofla, K›br›s
Telefaks: 0392 228 68 21
TEK‹RDA⁄
Botem Bobinaj Elektrik Malzeme
Tic. ve Paz. Ltd. fiti.
Kumyol Caddesi, No:31/C, Çorlu, Tekirda¤
Tel:
0282 652 33 56
Faks: 0282 653 21 68
[email protected]
ANKARA
Arda Makina Elektrik Tic. ve San. Ltd. fiti.
Merkez: 100. Y›l Bulvar›, 42. Sokak
No:1, 06370, Ostim, Ankara
Tel:
0312 385 80 37 - 38
Faks: 0312 385 80 58
[email protected]
www.ardaelektrik.com
Arda Makina Elektrik Tic. ve San. Ltd. fiti.
fiube: Sanayi Caddesi, Do¤an Sokak
No:1/40, 06050, Ulus, Ankara
Tel:
0312 309 12 32 - 33
Faks: 0312 310 13 53
[email protected]
www.ardaelektrik.com
72
Dafl Elektrik ‹nfl. Müh. Pro. Uyg.
San. Tic. Ltd. fiti.
Merkez: Sanayi Caddesi, Çavufl Sokak,
Akgül ‹flhan›, Kat:2, No:3/4, Ulus, Ankara
Tel:
0312 310 75 89 - 310 75 51
Faks: 0312 311 33 21
[email protected]
Dafl Elektrik ‹nfl. Müh. Pro. Uyg.
San. Tic. Ltd. fiti.
fiube 2: Nakliyeciler Sitesi, A Blok, No:14-15-27
06050, fiaflmaz, Ankara
Tel:
0312 278 54 63 - 278 05 26
Faks: 0312 278 29 71
Giriflim Elektrik Taah. Tic. ve San. A.fi.
Sanayi Caddesi, No:19, Kat:2-3,
Ulus, Ankara
Tel:
0312 309 03 44 pbx
Faks: 0312 309 03 54
www.girisimelk.com.tr
[email protected]
Konya
Konen Elektrik ‹nflaat Sanayi Tic. A. fi.
1. Org. San. Bölgesi, ‹stikamet Caddesi,
No:28, Konya
Tel: 0332 251 82 34 - 3 hat
Faks: 0332 251 82 37
Konya Enerji Ltd. fiti.
Merkez: Fevzi Çakmak Mahallesi,
Büsan Organize Sanayi Bölgesi
Kosgeb Caddesi, No:66, Konya
Tel:
0332 345 09 00 - pbx
Faks: 0332 345 09 09
[email protected]
www.konyaenerji.com.tr
Konya Enerji Ltd. fiti.
fiube: Konya Organize Sanayi Bölgesi,
Yaylac›k Caddesi, No:13/17
Selçuklu, Konya
Tel:
0332 239 13 95
Faks: 0332 239 13 99
[email protected]
www.konyaenerji.com.tr
KARAMAN
Konya Enerji Ltd. fiti. / fiube
Atatürk Bulvar›, Latif ‹flhan›,
No:94/A, Karaman
Tel:
0338 214 99 29
Faks: 0338 214 99 28
[email protected]
KAYSER‹
Best Bal›kç›lar Elektrik Elektronik
San. Tic. Ltd. fiti.
Eski Sanayi Bölgesi, 4. Cadde
No:55, Kayseri
Tel:
0352 336 79 19 pbx
Faks: 0352 336 81 51
[email protected]
www.bestelektrik.net
‹ZM‹R
Atak Elektrik Mühendislik Otomasyon
San. ve Tic. Ltd. fiti.
fiube: 1443. Sokak, No:2/H
Tesisat ‹fl Merkezi, B Blok
Yeniflehir, ‹zmir
Tel:
0232 469 96 37-38
Faks: 0232 469 71 26
www.atakelektrik.com
[email protected]
Bolem Elektrik
1203/9. Sokak, No:3/1
Yeniflehir, ‹zmir
Tel:
0232 469 95 95
Faks: 0232 469 78 69
[email protected]
Elektromak Kablo Trafo Makina Kal›p
San. Tic. A. fi. / Merkez
1203/4. Sokak, No:2/F
Yeniflehir, ‹zmir
Tel:
0232 459 39 59 - pbx
[email protected]
www.elektromakltd.com.tr
Elektromak Kablo Trafo Makina Kal›p
San. Tic. A. fi. / fiube
1203/11. Sokak, No:4/I, Yeniflehir, ‹zmir
[email protected]
www.elektromakltd.com.tr
Smart Otomasyon Elk. Elkn. Bilgi
Tur. San. Tic. Ltd. fiti.
Kemalpafla Caddesi, No:131/A, Alt›nda¤, ‹zmir
Tel:
0232 467 44 11
Faks: 0232 467 02 34
[email protected]
www.smartotomasyon.com
TemTeknik Malz. San. Tic. A.fi.
1203/5. Sokak, No:3/A, ‹kiz Çarfl›
Yeniflehir, ‹zmir
Tel:
0232 469 82 18
Faks: 0232 457 44 75
[email protected]
www.temelektrik.com
MAN‹SA
Atak Elektrik Mühendislik Otomasyon
San. ve Tic. Ltd. fiti.
Merkez: Güzelyurt Mahallesi,
M. Akif Ersoy Cad. 5748. Sokak, No:2/A, Manisa
Tel:
0236 233 28 88
Faks: 0236 233 21 70
www.atakelektrik.com
[email protected]
ANTALYA
Uzman Elektrik
Fevzipafla Caddesi, No:105
Manavgat, Antalya
Tel:
0242 746 16 88
Faks: 0242 742 17 02
[email protected]
Ruhbafl Elektrik Otomasyon ‹nfl. Taah.
San. Tic. Ltd. fiti. / Merkez
Eski Sanayi Bölgesi, 3. Cadde, No:24, Kayseri
Tel:
0352 336 32 10 - 320 82 20 - 21
Faks: 0352 336 32 11
[email protected]
www.ruhbas.com
Ye¤enler Elektrik A.fi.
Aspendos Bulvar›, Ye¤enler ‹fl Merkezi
No:33, Antalya
Tel:
0242 321 38 31 - 3 hat
Faks: 0242 321 38 24
Ruhbafl Elektrik Otomasyon ‹nfl. Taah.
San. Tic. Ltd. fiti. / fiube 1
Eski Sanayi Bölgesi, 3. Cadde, No:9/B, Kayseri
Telefaks: 0352 336 09 82 - 83
[email protected]
www.ruhbas.com
DEN‹ZL‹
Hisar Elektrik Elektronik Müh.
San. Tic. Ltd. fiti.
Ahi Sinan Caddesi, No:32, Denizli
Tel:
0258 263 33 55
Faks: 0258 261 38 44
[email protected]
Ruhbafl Elektrik Otomasyon ‹nfl. Taah.
San. Tic. Ltd. fiti. / fiube 2
Sanayi Bölgesi, 6. Cadde, No:28, Kayseri
Tel:
0352 320 82 20
Faks: 0352 320 82 16
[email protected]
www.ruhbas.com
ISPARTA
Ardel Elektrik Malz. Paz. ve
San. Tic. Ltd. fiti.
P. Mehmet Mahallesi, 1721. Sokak
No:5/A, Merkez, Isparta
Tel:
0246 218 69 99
Faks: 0246 218 61 99
15 Mart 2010
Schneider Electric Yetkili Bayileri
ADANA
Emta Adana Enerji ve San. Tic. A.fi.
Dedekorkut Mah. ‹lbey Günefl Cad.
No:15, Yüre¤ir, Adana
Tel:
0322 323 10 70
Faks: 0322 323 13 73
[email protected]
www.emtaadana.com
Özteknik Enerji Elektromarket Makina
Motor Bobinaj ‹malat Taah. Sanayi
‹ç ve D›fl Tic. Ltd. fiti.
Merkez: Hac› Sabanc› Organize Sanayi
Bölgesi, Vatan Caddesi, No:13
Yakap›nar, Adana
Tel:
0322 394 40 13 - 14 pbx
Faks: 0322 394 47 44
[email protected]
www.ozteknikenerji.com
Özteknik Enerji Elektromarket Makina
Motor Bobinaj ‹malat Taah. Sanayi
‹ç ve D›fl Tic. Ltd. fiti.
fiube: Abidinpafla Caddesi,
Karasoku Mahallesi, 6. Sokak, No:6/B, Adana
Tel:
0322 359 30 60 pbx
Faks: 0322 359 30 54
[email protected]
www.ozteknikenerji.com
GAZ‹ANTEP
AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. fiti.
‹ncilip›nar Mah. K›br›s Cad., No:10/A
fiehitkamil, Gaziantep
Tel:
0342 220 54 60
Faks: 0342 230 40 89
[email protected]
www.anelelektroteknik.com
Geylani Elektrik San. Tic. Ltd. fiti.
Nail Bilen Caddesi, 12. Sokak, No:4/C
Gaziantep
Tel:
0342 215 30 60
Faks: 0342 215 30 64
[email protected]
www.geylanielektrik.com.tr
‹SKENDERUN
Bozdo¤an Elektrik ‹nfl. San. Tic. Ltd. fiti.
Sanayi Sitesi, Tayfur Sökmen Bulv.
No:48, ‹skenderun
Tel:
0326 616 06 66
Faks: 0326 616 64 73
[email protected]
MALATYA
Do¤anatefl Elektrik Elekt. ‹nflaat Nakliyat
G›da Madd. San. ve Tic. Ltd. fiti.
Niyazi M›sri Cad. Niyazi Sokak
No:18, Malatya
Tel:
0422 323 46 88 - 323 51 13
Faks: 0422 321 96 74
[email protected]
www.doganateselektrik.com
MERS‹N
ER Elektrik San. Tic. Ltd. fiti.
M. Kemal Mah. H.Okan Merzeci Bulvar›
No:396/A, 33090, Mersin
Tel:
0324 226 36 37
Faks: 0324 226 36 36
[email protected]
www.erelektrik.com.tr
ELAZI⁄
Levent Elektrik ‹malat San. Tic. A. fi.
Nailbey Mahallesi, Vali Fahribey Caddesi,
No:31/A, Elaz›¤
Tel:
0424 237 80 02
Faks: 0424 236 88 87
[email protected]
www.leventelektrik.com
BURSA
Befafl Elektrik Elektronik Met. Mak.
‹nfl. ve G›da San. Paz. Dan. Taah.
Tic. Ltd. fiti.
Alaaddin Bey Mahallesi, 637. Sokak
Nilüfer Ticaret Merkezi, Kat: -2, No:36, Bursa
Tel:
0224 443 51 80
Faks: 0224 443 81 81
Botek Elektrik Elektronik ve Otomasyon
San. ve Tic. Ltd. fiti.
Nilüfer Ticaret Merkezi,
Otomasyon Plaza, No:20, Nilüfer, Bursa
Tel:
0224 441 15 45
Faks: 0224 441 28 80
[email protected]
www.botekotomasyon.com
Ça¤›n Elektrik
Uluyol Caddesi, No:34/C, Bursa
Tel:
0224 272 59 59
Faks: 0224 254 77 25
AFYON
Fenifl Elektrik Tic. ve San. A.fi.
Merkez: Süleyman Gönçer Caddesi,
Gökhan Alpata ‹flhan›, No:12/1-2-3, Afyon
Tel:
0272 213 78 01 - pbx
0272 215 19 25
Faks: 0272 212 08 75
[email protected]
Fenifl Elektrik Tic. ve San. A.fi.
fiube: Ankara Asfalt›, Akçin Yolu
G›da Toptanc›lar Sitesi, No:15, Afyon
Tel:
0272 223 46 60
Faks: 0272 223 43 50
[email protected]
ESK‹fiEH‹R
Büyükalpler Elek. Tic. San. Ltd. fiti.
fiube: fiair Fuzuli Caddesi, No:44, Eskiflehir
Tel:
0222 234 31 26
Faks: 0222 231 90 29
Büyükalpler Elek. Tic. San. Ltd. fiti.
fiube: Kurtulufl Mahallesi,
Vatan Caddesi, No:102/A, Eskiflehir
Tel:
0222 240 71 00
Faks: 0222 240 71 03
K›raç Elektrik ‹nfl. Müh. San. Tic. Ltd. fiti.
Organize Sanayi Bölgesi,
13. ve 15. Cadde kesiflimi, Eskiflehir
Tel:
0222 236 15 00
Faks: 0222 236 15 01
[email protected]
KÜTAHYA
Büyükalpler Elek. Tic. San. Ltd. fiti.
Ali Kalfa Çar. Atatürk Bulv. No:4, Kütahya
Tel:
0274 216 26 94
Faks: 0274 216 45 92
SAMSUN
Galip Müh. Elek. San. Tic. Ltd. fiti.
Necipbey Caddesi, No:31, Samsun
Tel:
0362 435 27 13
Faks: 0362 431 50 05
[email protected]
TRABZON
K›l›ç Elektrik
Eski Erzurum Yolu Üzeri, no:14
De¤irmendere, Trabzon
Tel:
0462 325 20 36 - 325 59 75
Faks: 0462 325 18 92
[email protected]
Güzel Ufuk Elek. Tesis Elektronik
San. Taah. Tic. ve Ltd. fiti.
Nilüfer Ticaret Merkezi, 66. Sokak
No:20, Nilüfer, Bursa
Tel:
0224 443 49 60
Faks: 0224 443 49 55
[email protected]
Kod Otomasyon A. fi.
Nilüfer Ticaret Merkezi, 5. Geçici Sokak,
No:C22/24, Nilüfer, Bursa
Tel:
0224 443 41 72
Faks: 0224 443 41 78
Merpa Elek. Paz. A.fi.
Nilüfer Ticaret Merkezi,
65. Sokak, No:17, Bursa
Tel:
0224 443 11 24
Faks: 0224 443 11 27
Teksan Elektrik
Üçevler Mahallesi, Nilüfer Ticaret Merkezi,
69. Sokak, No:13/15, Nilüfer, Bursa
Tel:
0224 441 49 32 - 443 24 31
443 41 28
Faks: 0224 441 92 59
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
73
15 Mart 2010
Schneider Electric Prisma ve SM6 Partnerler
‹STANBUL
ANKARA
‹ZM‹R
ADANA
Enerji Çözümleri San. ve Tic. Ltd. fiti.
Yunusemre Mahallesi,
Veysel Karani Caddesi, Sab›r Sokak,
No:6, 34791, Yenido¤an, ‹stanbul
Tel:
0216 429 39 04 (pbx)
Faks: 0216 429 49 04
[email protected]
[email protected]
www.enerjicozumleri.com
Elimta Elektrik ‹malat Taah.Tic. Ltd. fiti.
Emineller Yap› Koop. ‹vedik Org. San.
Sit. 687. Sokak, No:28, ‹vedik, Ostim, Ankara
Tel:
0312 395 24 01
Faks: 0312 395 25 90
[email protected]
www.elimta.com.tr
GLM Elektrik Müh. ‹th. ‹hr.
San. ve Tic. A.fi.
Ankara Yolu, 25. km, Kemalpafla, ‹zmir
Tel:
0232 877 23 00
Faks: 0232 877 23 01
[email protected]
www.glm.com.tr
Eptim Elektrik ‹nfl. Tic. Ltd. fiti.
Ostim Megacenter, 21. Cadde
74/3. Sokak, No:4, Ostim, Ankara
Tel:
0312 354 96 40
Faks: 0312 354 96 50
epti[email protected]
www.eptim.com.tr
DEN‹ZL‹
Birleflik Enerji Müh. ‹nfl. Malz. San. ve
Tic. Ltd. fiti.
3. Sanayi Sitesi 27. Sokak, No:34, Denizli
Telefaks: 0258 268 73 66
[email protected]
[email protected]
Emsan Elek. Proje Taah. ve Tic. A.fi.
Cemalpafla Mah. Toros Caddesi,
Erenler Apt. Kat:1, No:4, Adana
Tel:
0322 457 97 97 - pbx
Faks: 0322 457 37 33
[email protected]
[email protected]
www.emsanelk.com.tr
ET‹S Elektrik ‹nfl. Mak. Taah. San.
ve Tic. Ltd. fiti.
‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi
‹pkas San. Sit. 15. Blok, No:25-27-29-31
Küçükçekmece, ‹stanbul
Tel:
0212 549 37 25 - 549 62 41
Faks: 0212 549 37 26
[email protected]
[email protected]
GVD Elektrik Müh. ‹nfl. San. ve
Tic. Ltd. fiti.
Gülsuyu Mahallesi, Kelebek Sokak, No:17,
Gülsuyu - Maltepe, ‹stanbul
Tel:
0216 376 76 00 pbx
Faks: 0216 376 02 02
[email protected]
www.gvd.com.tr
‹lk-El Elektrik Pano San. ve Tic. Ltd. fiti.
Seyrantepe, ‹brahimkarao¤lano¤lu Cad.
Yay›nc›lar Sokak, No:11,
4. Levent, ‹stanbul
Tel:
0212 264 37 37 - 279 10 11
Faks: 0212 268 02 18
[email protected]
[email protected]
www.ilk-el.com.tr
Sasel Elektromekanik San. ve Tic. A.fi.
ODTÜ MET, Eskiflehir Yolu
9. km., A-1 Blok, No:280
06520, Çankaya, Ankara
Tel:
0312 287 11 00
Faks: 0312 286 98 11
[email protected]
www.sasel.com.tr
SAMSUN
Galtek Müh. Elek. San. ve Tic. Ltd. fiti.
Atatürk Bulv. Apayd›n ‹fl Merkezi
No:566, K:4, D:7-8, Samsun
Tel:
0362 433 12 60 pbx
Faks: 0362 435 22 60
[email protected]
www.galtek.com.tr
KAYSER‹
Sefero¤lu Elek. ‹nfl. Plan Proje
Yat. San. ve Tic. Ltd. fiti.
Organize Sanayi Bölgesi,
12. Cadde, No:39-5, Melikgazi, Kayseri
Tel:
0352 321 39 06
Faks: 0352 321 39 07
[email protected]
www.seferogluelektrik.com.tr
Özkan Pano ‹nflaat Taahhüt San. Tic. Ltd. fiti.
Ferhatpafla Mahallesi, G1 Sokak,
No:108, Ataflehir, ‹stanbul
Tel:
0216 471 10 65 - 3 hat
[email protected]
Sinerji Elektrik Sanayi ve Tic. Ltd. fiti.
DES San. Sit. 101. Sokak, B-4 Blok
No:2, 81260, Y. Dudullu, Ümraniye, ‹stanbul
Tel:
0216 499 18 60 pbx
Faks: 0216 499 18 58
[email protected]
[email protected]
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
74
15 Mart 2010
Schneider Electric Sistem Entegratörleri
‹STANBUL
Akbil Endüstriyel Kontrol Sist. A. fi.
Kay›flda¤› Caddesi, fienol Sokak, No:1
Kay›flda¤›, Kad›köy, ‹stanbul
Tel:
0216 499 26 50 - pbx
Faks: 0216 499 26 55
[email protected]
www.akbil.com
Ates Elektrik Enerji Ltd. fiti.
Marmara Caddesi, No:2/8
34742, Suadiye, ‹stanbul
Tel:
0216 410 37 91 - 92
Faks: 0216 410 37 94
[email protected]
www.atesenerji.com.tr
Genel Elektronik Otomasyon Tekn.
Müh. Taah. San. Tic. Ltd. fiti.
Keyap Çarfl›, E2 Blok, 83/B
Yukar›dudullu, Ümraniye, ‹stanbul
Tel:
0216 364 95 60
Faks: 0216 364 72 25
[email protected]
www.geotek-tr.com
Mas Otomasyon Sistemleri San.
Tic. Ltd. fiti.
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok,
Kat:12, No:1797, Okmeydan›, ‹stanbul
Tel:
0212 210 27 20
Faks: 0212 210 27 21
[email protected]
www.masotomasyon.com
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
ANKARA
‹ZM‹R
Foks Fabrika Otomatik Kontrol Sist.
San. Tic. Ltd. fiti.
Çetin Emeç Bulvar›, 8. Caddesi, No:46/8,
Öveçler, Ankara
Tel:
0312 473 11 05
Faks: 0312 473 11 08
[email protected]
www.foks.com.tr
Atak Elektrik Mühendislik Otomasyon
San. ve Tic. Ltd. fiti.
1443. Sokak, No:2/H
Tesisat ‹fl Merkezi, B Blok
Yeniflehir, ‹zmir
Tel:
0232 469 96 37-38
Faks: 0232 469 71 26
[email protected]
www.atakotomasyon.com.tr
Konelsis Kontrol Sistemleri
‹nflaat San. Tic. Ltd. fiti.
Özankara Sanayi Sitesi, 675. Sokak,
No:54, ‹voksan, Ostim, Ankara
Tel:
0312 395 62 90
Faks: 0312 395 61 46
[email protected]
www.konelsis.com.tr
Delta Proses Otomasyon Kontrol ve
Elektronik Sistemleri San. Tic. Ltd. fiti.
1443. Sokak, Tesisat ‹fl Merkezi
2R B Blok, Yeniflehir, ‹zmir
Telefaks: 0232 433 29 10 Pbx
[email protected]
www.deltaproses.com
Meko Mikro Bilgisayar Elektronik
Kontrol San. Tic. A. fi.
Çetin Emeç Bulvar›, 2. Cadde,
No:36/B, Yukar› Öveçler, Ankara
Tel:
0312 472 92 52
Faks: 0312 472 92 57
[email protected]
www.meko.com.tr
Mikrotek Elektronik San. Tic. A. fi.
1. Sanayi Sitesi,
2827. Sokak, No:28,
Mersinli, ‹zmir
Tel:
0232 458 92 73
Faks: 0232 433 74 78
[email protected]
www.mikrotek.com
Opkon Otomasyon Proses Kontrol
Sistemleri Müh. San. Tic. Ltd. fiti.
Atatürk Sitesi, Hilmi Çay›ro¤lu Sokak,
Mavi Çam Apartman›, C Blok, No:5
Oran, Ankara
Tel:
0312 491 34 50
Faks: 0312 491 34 59
[email protected]
www.opkon.com
Özyavru Elektrik Müh. ‹malat
Taahhüt San. Tic. Ltd. fiti.
1345. Sokak, A Blok, No:4/C
Boran Plaza ‹fl Merkezi
Yeniflehir, ‹zmir
Tel:
0232 449 49 77
Faks: 0232 449 40 44
[email protected]
www.ozyavru.com.tr
Sistek Elektrik Müh. Müfl. Sanayi ve
Ticaret Ltd. fiti.
‹vedik Organize Sanayi Bölgesi
22. Cadde, 691. Sokak, No:1
Ostim, Ankara
Tel:
0312 395 72 63 - 64
Faks: 0312 395 72 65
[email protected]
DEN‹ZL‹
Matek Otomasyon Kontrol Sistemleri
Ltd. fiti.
Bak›rl› Mahallesi, Örnek Caddesi, No:34, Denizli
Tel:
0258 263 03 13
Faks: 0258 263 14 08
[email protected]
www.matekotomasyon.com
75
15 Mart 2010
Bina Yönetim Sistemleri
Sistem Entegratörleri
Schneider Electric Bina Yönetim Sistem Entegratörleri, bir Schneider Electric Markasi olan TAC ve PELCO ürün gamıyla,
Isıtma, so¤utma, havalandırma otomasyonu,
Aydınlatma otomasyonu,
Yangın algılama ve duman yönetim sistemi,
CCTV, kamera ve kamera kayıt ve güvenlik çözümleri,
Kartlı geçifl ve hırsız alarm sistemleri,
Enerji izleme sistemleri,
Entegre bina yönetim sistemleri konularında çözüm üretirler.
‹STANBUL
Arte Teknoloji
E¤itim Mahallesi, Kasap ‹smail Sokak,
No:5/8, Kad›köy, ‹stanbul
Tel:
0 216 450 55 86
Faks: 0 216 450 55 87
www.arteteknoloji.com.tr
Sona
‹çerenköy Mahallesi, G60 Sokak, No:3, D:2
Ataflehir, ‹stanbul
Tel : 0 216 469 73 76
Faks : 0 216 469 43 69
[email protected]
www.itsona.com
‹ZM‹R
GAZ‹ANTEP
Otto Otomasyon
1201/1. Sokak , Temsil Plaza ‹fl Merkezi
No:4, P:39, 35110, Yeniflehir, ‹zmir
Tel : 0 232 457 43 00
Faks : 0 232 457 43 00
www.ottootomasyon.com
Netplus Bilgisayar Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. fiti.
Bat›kent Mahallesi, Kürflat Tüzmen Bulvar›,
Merinos Apartman›, Zemin Kat
fiehitkamil, Gaziantep
Tel : 0 342 341 70 70
Faks : 0 342 341 86 17
www.netplus.biz
[email protected]
ANKARA
Corvus ‹letiflim Güv. Tekn. Elektronik
San. Tic. Ltd. fiti.
‹stanbul Dünya Ticaret Merkezi
A/1 Blok, Kat:14, No:437/438
Yeflilköy, ‹stanbul
Tel : 0 212 465 38 86 - 87
Faks : 0 212 465 50 67
www.corvustech.com.tr
‹nfomet Güvenlik Sistemleri
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, Kat:12 No:1865,
34384, Okmeydan›, ‹stanbul
Tel : 0 212 320 08 80
Faks: 0 212 320 11 07
www.infomet.com.tr/
Mas Bina Teknolojileri ve Enerji Çözümleri
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok
Kat:12 No:1797, Okmeydan›, ‹stanbul
Tel : 0 212 210 27 20
Faks : 0 212 210 27 21
www.masotomasyon.com
Dönmez Elektrik
‹vedik Organize Sanayi Sitesi,
A¤açiflleri Sitesi, 595. Sokak, No:17
Yenimahalle, Ankara
Tel : 0 312 395 83 01
Faks : 0 312 395 83 02
www.donmezelektrik.com.tr
Emo Muhendislik
Esenbo¤a Havaalanı Yolu 14. km.
Selnikel Fabrika Alanı, 13. Hol
06145, Pursaklar, Ankara
Tel : 0 312 527 16 05
Faks : 0 312 527 16 08
www.emomuhendislik.com
Hitit Aktif
‹lkbahar Mahallesi, 597. Sokak, No:5/2
Y›ld›z, Çankaya, Ankara
Tel : 0 312 490 87 53
Faks : 0 312 490 87 65
On Otomasyon
Eyüp Sultan Mahallesi, Durak Sokak,
Durak Sokak, No:6,
Samandıra, Kartal, ‹stanbul
Tel : 0 216 561 14 00
Faks : 0 216 561 33 80
www.onotomasyon.com.tr
KNX akıllı ev ve aydınlatma otomasyonu sistem entegratörleri
Schneider Electric Bina Yönetim KNX Akıllı Ev ve Aydınlatma Otomasyonu Sistem Entegratörleri bu ürün gamıyla,
Akıllı Ev Otomasyonu,
Aydınlatma Otomasyonu,
Otel Odası Çözümleri konularında çözüm üretirler.
‹STANBUL
ANKARA
‹ZM‹R
Are Elektronik
Ayfle Çavufl Sokak, Tepret Apartman›
No:33/15, Kat:3, Suadiye, ‹stanbul
Tel:
0 216 463 39 08
Faks: 0 216 463 39 08
www.areelektronik.com
Hitit Aktif
‹lkbahar Mahallesi, 597. Sokak, No:5/2
Y›ld›z, Çankaya, Ankara
Tel : 0 312 490 87 53
Faks : 0 312 490 87 65
Öz›fl›k Ticaret Ltd. fiti.
1203. Sokak, No:12/A
‹zmir
Tel : 0 232 469 70 75
Faks : 0 232 469 60 27
Asimetrik
‹lkbahar Mahallesi, 622. Sokak
Y›ld›z, Çankaya, Ankara
Tel : 0 312 490 91 01
Faks: 0 312 490 91 07
KIBRIS
BTA Grup
Petrol ‹fl Mahallesi,
fiehit Ali fiener Sokak,
No:3-1, Kartal, ‹stanbul
Tel:
0 216 374 06 97
Faks: 0 216 389 00 46
Web: www.btagrup.com
Koneltek Elektrik
Atakent Mahallesi, Atakan Caddesi,
Göksu Sokak, No:2/A
‹stanbul
Tel:
0 216 443 39 91
Faks: 0 216 443 39 93
Kroma Mühendislik Aydınlatma
Cemil Topuzlu Caddesi,
Köflem Apartman›, No:10, Kat:3, D:7
34726, Feneryolu, Kad›köy, ‹stanbul
Tel:
0 216 467 52 27
Faks: 0 216 467 52 30
www.kroma.web.tr
ANTALYA
Ertek Elektrik
Okullar Yolu, No:83
K. Kaymakl›, K›br›s
Tel : 0 392 228 68 21
Faks : 0 392 228 84 21
‹ntegra
Arapsuyu Mahallesi, Atatürk Bulvar›
No:125/8, 07070, Antalya
Tel : 0 242 228 85 06
Faks : 0 242 228 96 89
www.integra-ibs.com
KAYSER‹
Elektrosan
Fatih Mahallesi, ‹stasyon Caddesi,
No:34/B, Kayseri
Tel : 0 352 231 01 59
Faks : 0 352 231 79 13
[email protected]
Tria Grup
Atakent Mahallesi, Princess Plaza
Kat:4, D:16, Ümraniye, ‹stanbul
Tel:
0 216 521 24 18
Faks: 0 216 521 24 19
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
76
15 Mart 2010
Not
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
15 Mart 2010
Not
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
15 Mart 2010
Harmony
Biometrik buton
İleri düzey
yetki kontrolü
> Hırsızlık
> Kayıp
> Kopyalama
> Ödünç verilme
> Unutkanlık
Yetki kontrol sistemleriniz,
size en ideal korumayı
sunuyor mu?
Harmony serisi ile güvence altındasınız.
Parmak izi tan›ma özelli¤i ile Harmony biometrik buton, di¤er yetki
kontrol sistemlerinin zay›fl›klar›na karfl› rekabetçi bir alternatif.
Basit, güvenilir ve etkili...
Enerji ölçümü ve
kontrolü
Enerji
verimliliği
Güvenlik ve
koruma
Yüksek performansın
sadelikle birleştiği
nokta
Servo sürücü serisi
«Lexium 32»
Güçlü servo sürücü ve motorlardan oluflan bir hareket kontrol cihaz
serisi olan Lexium 32, mühendislik, montaj ve devreye almadan çalıfltırma
ve bakıma kadar makinelerinizin tüm yaflam döngüsüne kolayl›k ve
sadelik getirir.
Paketleme
Malzeme
işleme
Malzeme
taşıma
Baskı
Tekstil

Benzer belgeler