14 Mart 2012 - Byte Elektrik Elektronik ve Otomasyon

Yorumlar

Transkript

14 Mart 2012 - Byte Elektrik Elektronik ve Otomasyon
14 Mart 2012
Altivar Plus, ATV1000 ve ATV1100
panolu sürücüleri ve akıllı soğutma
çözümleri ile uygulamalarınızı özelleştirin.
Altivar 61/71 Plus
Alçak gerilim panolu hız kontrol çözümleri
Genifl güç ve gerilim aral›¤›
• Altivar 61 Plus: 90...2,400 kW, 380...690V
• Altivar 71 Plus: 90...2,000 kW, 380...690V
Farkl› çal›flma koflullar›na uygun koruma seçenekleri
• IP23 (elektrik odas›)
• IP54 kompakt tasar›m (fabrika ortam›)
• IP54 özel tasar›m (tozlu ortamlar için filtresiz so¤utmal›)
• IP55 (su so¤utmal›)
Temel versiyondaki ekipmanlar
• Schneider Electric endüstriyel pano
• Yük ay›r›c›s› ve h›zl› sigortalar
• H›z kontrol cihaz›
• AC veya DC flok bobini
• Pano kapa¤›nda grafik kontrol paneli
• Motor ve kontrol klemensleri
Altivar 1100
Orta gerilim sürücü çözümü
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Güç aral›¤›: 0,3 - 10 MW
Ç›k›fl gerilimi: 3.3 / 6.6 / 10 kV
Hava so¤utmal›
De¤iflken ve sabit tork uygulamalar›
2 quadrant sürücü
Sürücüye entegre trafo
36 pulse do¤rultucu kat› ile harmoniksiz çözüm: THDI <%1
Mevcut DOL sistemlere en h›zl› entegrasyon
Yüksek güvenilirlik ve verimlilik
Altivar 1000
Orta gerilim sürücü çözümü
• Motor ba¤lant›lar›: standart 2,3 veya 3,3 kV ç›k›fl seçene¤i;
13,2 kV’a kadar ç›k›fl opsiyonu.
• Güç aral›¤›: 0,5 - 10 MW
• 4 Quandrant sürücü
• Hava veya su so¤utmal›
• 12/24/36 pulse veya AFE seçene¤i
• Güvenilir çal›flma: Redaudant so¤utma fan ve pompalar›
orta gerilim IGBT’ler ile daha az komponent veya dayan›kl› çal›flma
• Yüksek güvenilirlik ve verimlilik
Sanayi
Enerji ve
altyapı
Enerji
verimliliği
Endüstriyel
Otomasyon Ürünleri
Fiyat Listesi
14 Mart 2012
n
Bu fiyat listesi 14 Mart 2012 tarihinden itibaren geçerli olan birim fiyatlar›m›z› içermektedir.
n
Fiyatlar›m›zda herhangi bir ifl’ara lüzum kalmaks›z›n de¤ifliklik yapma hakk›m›z mahfuzdur.
n
Faturalamada teslim tarihindeki liste fiyatlar› geçerlidir.
n
Liste d›fl› malzemelerimiz için Yetkili Sat›c›lar›m›z ya da Bölge Müdürlüklerimize müracaat ediniz.
n
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri
İçindekiler
Motor yolverme çözümleri ................................................................................................ .................................................Sayfa
H›z kontrol cihazlar›
Altivar 12 serisi (0,18 - 2.2 kW) ...................................................................................................................................................................................................................6
Altivar 312 serisi (0,18 - 15 kW) ..................................................................................................................................................................................................................7
Altivar 32 serisi (0,18 - 15 kW) ....................................................................................................................................................................................................................8
Altivar 71 serisi (0,75 - 2000 kW) ................................................................................................................................................................................................................9
Altivar 212 serisi (0,75 - 75 kW) ................................................................................................................................................................................................................10
Altivar 61 serisi (0,75 - 2400 kW) ..............................................................................................................................................................................................................11
Altivar 61 & 71 ortak aksesuarlar................................................................................................................................................................................................................12
Yumuflak yolvericiler
Altistart 48 serisi ( 7,5 - 630 kW) ...............................................................................................................................................................................................................13
Altistart 01 serisi (0,37 - 75 kW) ................................................................................................................................................................................................................14
Altistart 22 serisi (7,5 - 315 kW) ................................................................................................................................................................................................................15
Hareket kontrol çözümleri
Hareket kontrol cihazlar›
Lexium hareket kontrol cihazları .................................................................................................................................................................................................................17
Lexium 32 servo sürücüler ve BSH / BMH motorlar için aksesuarlar..........................................................................................................................................................17
Lexium hareket kontrol ürün referans okuma tablosu .................................................................................................................................................................................18
Lexium 32 hazır eksen setleri......................................................................................................................................................................................................................19
Lexium hareket kontrol ürün seçim tablosu ................................................................................................................................................................................................20
Lexium 32 servo sürücüler .........................................................................................................................................................................................................................21
BMH / BSH servo motorlar .........................................................................................................................................................................................................................21
Diyalog çözümleri
Butonlar
Harmony Stil 4 - 22 mm çapl› metal XB4 Serisi..........................................................................................................................................................................................22
Harmony Stil 5 - 22 mm çapl› plastik XB5 Serisi........................................................................................................................................................................................24
Harmony Stil 6 - 16 mm çapl› plastik XB6 Serisi........................................................................................................................................................................................26
22 mm çapl› plastik, monoblok XB7 Serisi .................................................................................................................................................................................................27
Harmony Stil 9 - 30 mm çapl› metal 9001 Serisi ........................................................................................................................................................................................28
Biometrik buton - 22 mm ...........................................................................................................................................................................................................................28
Sinyal lambalar›
Harmony stil 4 - 22 mm çapl› metal XB4 serisi...........................................................................................................................................................................................23
Harmony stil 5 - 22 mm çapl› plastik XB5 serisi.........................................................................................................................................................................................25
Harmony stil 6 - 16 mm çapl› plastik XB6 serisi.........................................................................................................................................................................................26
22 mm çapl› plastik monoblok XB7 serisi...................................................................................................................................................................................................27
Harmony Stil 9 - 30 mm çapl› metal 9001 serisi.........................................................................................................................................................................................28
Joystick kontrol ve vinç kumanda kutuları ........................................................................................................ .................................................................28
Kumanda kutular› .............................................................................................................................................. .................................................................29
Ifl›kl› kolonlar - fenerler ...............................................................................................................................................................................................30 - 32
Sirenler ............................................................................................................................................................. .................................................................31
Pako flalterler .................................................................................................................................................... .................................................................33
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
14 Mart 2012
Endüstriyel Kontrol ve Otomasyon Ürünleri
İçindekiler
Algılama çözümleri .............................................................................................................. .................................................Sayfa
Fotoelektrik sensörler
Osisense XUB fotoelektrik sensör ...............................................................................................................................................................................................................35
Osisense XUM minyatür fotoelektrik sensör ...............................................................................................................................................................................................36
Osisense XUK kompakt fotoelektrik sensör.................................................................................................................................................................................................37
Osisense XUX kompakt fotoelektrik sensör.................................................................................................................................................................................................38
Osisense XUD fiberoptik sensör .................................................................................................................................................................................................................38
Osisense XUB multimode fotoelektrik sensör .............................................................................................................................................................................................39
Osisense XUM multimode fotoelektrik sensör ............................................................................................................................................................................................39
Osisense XUK multimode fotoelektrik sensör .............................................................................................................................................................................................40
Osisence XUX multimode fotoelektrik sensör .............................................................................................................................................................................................40
Osisense XU uygulama serisi .....................................................................................................................................................................................................................41
Osisense XU fotoelektrik sensör aksesuarları..............................................................................................................................................................................................42
Endüktif yaklafl›m sensörleri
Osisense XS6 endüktif sensörler ................................................................................................................................................................................................................43
Osisense XS5 - XS1 endüktif sensörler ......................................................................................................................................................................................................44
Osisense XS1••BL endüktif sensörler.......................................................................................................................................................................................................45
Osisense XS7, XS8 endüktif sensörler........................................................................................................................................................................................................46
Osisense uygulamaya özel sensörler ..........................................................................................................................................................................................................47
Osisense XS4 plastik endüktif sensörler .....................................................................................................................................................................................................47
Osisense XT kapasitif sensörler ..................................................................................................................................................................................................................48
Osisense XX ultrasonik sensörler ...............................................................................................................................................................................................................49
Osisense endüktif sensör aksesuarları ........................................................................................................................................................................................................50
Osisense XC nihayet flalterleri .......................................................................................................................................... ..................................................................51 - 53
Osisense XM bas›nç flalterleri........................................................................................................................................... ..................................................................55 - 56
Osisense XCS emniyet nihayet flalterleri.....................................................................................................................................................................................................57
Preventa XU ›fl›k bariyerleri............................................................................................................................................... ..................................................................58 - 59
Güvenlik çözümleri
Güvenlik diyalog modülleri................................................................................................................................ .................................................................60
Telli acil durdurma modülleri ............................................................................................................................ .................................................................60
Ayak pedal›........................................................................................................................................................ .................................................................60
Çift el kontrol ünitesi ......................................................................................................................................... .................................................................60
Standart emniyet röleleri ................................................................................................................................... .................................................................61
Programlanabilir makina emniyet kontrol cihazı................................................................................................ .................................................................62
Yardımcı otomasyon çözümleri
Transformatörler - Phaseo serisi güvenlik ve izolasyon transformatörleri / ABL6, ABT7................................... .................................................................63
Güç Kaynaklar›
Do¤rultuculu filtreli do¤ru ak›m güç kaynaklar› / ABL8...............................................................................................................................................................................63
Phaseo anahtarlamal› güç kaynaklar› / ABL8 ..............................................................................................................................................................................................64
Say›c›lar / XBK .................................................................................................................................................. .................................................................65
Röleler
Zelio ölçü ve kontrol röleleri / RM17 & RM35 ............................................................................................................................................................................................65
Soketli röleler / RSB, RXM, RUM, RPM............................................................................................................................ ..................................................................66 - 67
Zelio elektronik zaman röleleri / RE11, RE48, RE7, RE8, RE9 .....................................................................................................................................................................68
Solid state röle............................................................................................................................................................................................................................................69
S›cakl›k kontrol röleleri...............................................................................................................................................................................................................................69
Ak›ll› röleler - Zelio lojik serisi kompakt / modüler ak›ll› röle / SR2, SR3..........................................................................................................................................................70
Otomasyon çözümleri
PLC'ler
Twido / TWD ..............................................................................................................................................................................................................................................71
Advantys OTB da¤›t›lm›fl G/Ç sistemleri / OTB ...........................................................................................................................................................................................71
Modicon M340................................................................................................................................................................. ..................................................................72 - 74
Connexium switch ......................................................................................................................................................................................................................................74
Modicon premium ............................................................................................................................................................ ..................................................................75 - 77
Advantys STB ................................................................................................................................................................... ..................................................................78 - 79
Operatör panelleri - Magelis dokunmatik paneller .......................................................................................................................................................80 - 81
Operatör panelleri - Magelis tufl tak›ml› paneller ............................................................................................... .................................................................82
Endüstriyel PC (IPC) - Magelis / MPC ............................................................................................................... .................................................................83
SCADA yaz›l›mlar› - Vijeo Citect / VJC ............................................................................................................... .................................................................84
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
14 Mart 2012
Hız Kontrol Cihazları
Altivar 12
0,18 kW - 2,2 kW
Yüksek Moment, Nano Tasarım, Vektör Kontrol
ATV12H075M2
Güç
(kW)
Sürekli
akım (A)
Geçici akım
(A) 1 dakika
Monofaze 200 - 240V AC
0.18
0.37
0.55
0.75
1.5
2.2
1.4
2.4
3.5
4.2
7.5
10
2.1
3.6
5.3
6.3
11.2
15
Boyutlar (mm)
(G x Y x D)
72 x 143 x 102
72 x 130 x 121
72 x 130 x 131
72 x 130 x 131
105 x 142 x 156
105 x 142 x 156
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
ATV12H018M2
ATV12H037M2
ATV12H055M2
ATV12H075M2
ATV12HU15M2
ATV12HU22M2
310,00
330,00
365,00
395,00
540,00
670,00
A
A
A
A
A
A
SoMove Lite
SoMove Mobile
TCSMCNAM3M002P
VW3A1006
Ücretsiz
Ücretsiz
120,00
105,00
A
C
EK-HK12
OK-HAB1
200,00
400,00
-
LU9GC3
VW3A8306R10
VW3A8306R30
VW3A8306TF03
VW3A8306TF10
VW3A8306RC
VW3A8306R
163,00
14,00
19,00
64,00
72,00
46,00
42,00
A
C
A
C
C
C
C
- Çal›flma s›cakl›¤›: Kayıpsız -10... +50°C aras› (60°C’ye kadar kayıplı),
- %150 bir dakika süresince, %170 iki saniye süresince aflırı moment kapasitesi,
- V/f, açık çevrim vektör kontrol (SVC) veya pompa-fan enerji tasarruf modu,
- Dahili Modbus haberleflme,
- 4 dijital girifl, 1 dijital ç›k›fl, 1 röle çıkıflı, 1 analog girifl, 1 analog çıkıfl,
- 40 dahili fonksiyon,
- Dahili pompa anahtarlama ve PID,
- Maksimum 400 Hz çıkıfl frekansı,
- 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı,
- 0,75kW'a kadar fansız tasarım ile sesiz çalıflma (0 dBA),
- Dahili potansiyometre ile cihaz üzerinden kontrol,
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Dahili B sınıfı konut tipi EMC (RFI) filtre,
- IP20 korumalı,
- Multiloader ile enerjisizken kutusunda programlama,
- Sertifikalar: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST.
Aksesuarlar
PC'den konfigurasyon yazılımı
Cep telefonundan konfigurasyon
USB tipi PC Programlama kablosu (USB ‹ RJ45)
Harici kontrol paneli IP54
E¤itim
ATV12 uygulamalı teknik e¤itim
Twido ile haberleflme çözümleri
1 gün
2 gün
VW3A1006
Modbus ba¤lant› aksesuarlar›
Modbus da¤ıtım kutusu (opsiyonel) 10 adet RJ45 konnektör ve 1 adet vidali terminal
1 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü
3 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü
Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 0,3 m kablolu)
Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 1 m kablolu)
Hat sonlandırma R= 120 Ohm C = 1 nf
Hat sonlandırma R= 150 Ohm
1
2
3
4
5
4
ATV12
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
6
4
ATV71
4
6 5
7
ATV212
ATS48
ATV312
6
Modbus ba¤lant›
HUB (çoklay›c›) ve RJ45 konnektörler yoluyla ba¤lant›
1 PLC
2 PLC tipine ba¤l› olarak Modbus kablosu
3 LU9GC3 Modbus HUB (çoklay›c›)
4 Modbus ara ba¤lant› kablosu VW3A8306R••
5 VW3A8306RC hat sonland›r›c›lar›
6 Modbus T - ba¤lant› kutular› VW3A8306TF•• (kablolu)
7 Modbus ara ba¤lant› kablosu VW3A58306R••
14 Mart 2012
Hız Kontrol Cihazları
Altivar 312
0,18 kW - 15 kW
Yüksek Moment, Fonksiyonel Tasarım, Geniflleyebilir, Vektör Kontrol
TÜRKÇE
ATV312H075M2
VW3A1101
Uzaktan ba¤lant› kiti
Güç
(kW)
Sürekli
ak›m (A)
Geçici ak›m
(A) 1 dakika
Boyutlar (mm)
(G x Y x D)
Monofaze 200 – 240V AC
0.18
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
1.5
3.3
3.7
4.8
6.9
8
11
2.3
5
5.6
7.2
10.4
12
16.5
72 x 145 x 138
72 x 145 x 138
72 x 145 x 148
72 x 145 x 148
107 x 143 x 158
107 x 143 x 158
142 x 184 x 158
Trifaze 380-500V AC
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
11
15
1.5
1.9
2.3
3
4.1
5.5
7.1
9.5
14.3
17
27.7
33
2.3
2.9
3.5
4.5
6.2
8.3
10.7
14.3
21.5
25.5
41.6
49.5
105 x 143 x 138
105 x 143 x 138
105 x 143 x 138
107 x 143 x 158
107 x 143 x 158
142 x 184 x 158
142 x 184 x 158
142 x 184 x 158
180 x 232 x 178
180 x 232 x 178
245 x 330 x 178
245 x 330 x 178
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
ATV312H018M2
ATV312H037M2
ATV312H055M2
ATV312H075M2
ATV312HU11M2
ATV312HU15M2
ATV312HU22M2
485,00
510,00
530,00
605,00
660,00
780,00
900,00
A
A
A
A
A
A
A
ATV312H037N4
ATV312H055N4
ATV312H075N4
ATV312HU11N4
ATV312HU15N4
ATV312HU22N4
ATV312HU30N4
ATV312HU40N4
ATV312HU55N4
ATV312HU75N4
ATV312HD11N4
ATV312HD15N4
950,00
975,00
1.040,00
1.070,00
1.170,00
1.310,00
1.420,00
1.585,00
1.890,00
2.300,00
2.930,00
3.790,00
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Ücretsiz
Ücretsiz
120,00
105,00
415,00
38,00
A
C
A
A
- Çal›flma s›cakl›¤›: Kay›ps›z -10°C... +50°C aras› (60°C’ye kadar kayıplı),
- %170 bir dakika süresince, %200 iki saniye süresince aflırı moment kapasitesi,
- V/f, Açık çevrim vektör kontrol (SVC) veya pompa-fan enerji tasarruf modu
- Dahili Modbus ve CANopen haberleflme,
- 6 dijital girifl, 2 röle çıkıflı, 3 analog girifl, 1 analog çıkıfl
- 50 dahili fonksiyon ve PI regülatörü
- Maksimum 500 Hz çıkıfl frekansı
- 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı
- Dahili fren kıyıcı
- DC bara ba¤lantısı
- Dahili potansiyometre ile cihaz üzerinden kontrol,
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre,
- IP21 koruma standart, IP55 korumalı versiyon için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
- Multiloader ile programlama,
- Sertifikalar: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST, DNV
Aksesuarlar
PC'den konfigurasyon yazılımı
Cep telefonundan konfigurasyon
USB tipi PC programlama kablosu (USB ‹ RJ45)
Harici kontrol paneli IP54
Harici grafik Türkçe kontrol paneli
RJ45 difli / difli adaptörü (grafik panel için)
SoMove Lite
SoMove Mobile
TCSMCNAM3M002P
VW3A1006
VW3A1101
VW3A1105
Haberleflme kartlar›
Profibus DP V1
CANopen daisy chain
DeviceNet
VW3A31207
VW3A31208
VW3A31209
335,00
145,00
355,00
C
C
C
EK-HK31
OK-HAB1
400,00
400,00
-
VZ1L007UM50
VZ1L018UM20
VW3A4551
VW3A4552
VW3A4553
VW3A4554
210,00
260,00
275,00
340,00
375,00
450,00
C
C
C
C
C
C
E¤itim
ATV312 uygulamal› teknik e¤itim
Twido ile haberleflme çözümleri
1 gün
2 gün
Frenleme dirençleri
Frenleme dirençleri tüm cihazlar için ortakt›r. Uygulamalar›n›z için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
VW3A4551
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Girifl flok bobinleri
ATV312H055M2 ve ATV312H075M2
ATV312HU11M2 ve ATV312HU22M2
ATV312H037N4 ve ATV312HU15N4
ATV312HU22N4 ve ATV312HU40N4
ATV312HU55N4 ve ATV312HU75N4
ATV312HD11N4 ve ATV312HD15N4
7
14 Mart 2012
Hız kontrol cihazları
Altivar 32
0,18 kW - 15 kW
Yüksek Moment, Programlanabilir, Vektör Kontrol, Enerji Verimlili¤i Fonksiyonlar›
TÜRKÇE
ATV32H075N4
Türkçe panel
Bluetooth
Kablosuz ba¤lant›
Yanyana montaj
GV2 devre kesici
do¤rudan montaj kiti
Uzaktan ba¤lant› kiti
Güç
(kW)
Sürekli
ak›m (A)
Geçici ak›m
(A) 1 dakika
Boyutlar (mm)
(G x Y x D)
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Monofaze 200 – 240V AC
0.18
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
1.5
3.3
3.7
4.8
6.9
8
11
2.3
5
5.6
7.2
10.4
12
16.5
45 x 317 x 245
45 x 317 x 245
45 x 317 x 245
45 x 317 x 245
60 x 317 x 245
60 x 317 x 245
60 x 317 x 245
ATV32H018M2
ATV32H037M2
ATV32H055M2
ATV32H075M2
ATV32HU11M2
ATV32HU15M2
ATV32HU22M2
550,00
575,00
600,00
670,00
735,00
855,00
940,00
A
A
A
A
A
A
A
Trifaze 380-500V AC
0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
4
5.5
7.5
11
15
1.5
1.9
2.3
3
4.1
5.5
7.1
9.5
14.3
17
27.7
33
2.3
2.9
3.5
4.5
6.2
8.3
10.7
14.3
21.5
25.5
41.6
49.5
45 x 317 x 245
45 x 317 x 245
45 x 317 x 245
45 x 317 x 245
45 x 317 x 245
60 x 317 x 245
60 x 317 x 245
60 x 317 x 245
150 x 308 x 232
150 x 308 x 232
180 x 404 x 232
180 x 404 x 232
ATV32H037N4
ATV32H055N4
ATV32H075N4
ATV32HU11N4
ATV32HU15N4
ATV32HU22N4
ATV32HU30N4
ATV32HU40N4
ATV32HU55N4
ATV32HU75N4
ATV32HD11N4
ATV32HD15N4
1.005,00
1.030,00
1.090,00
1.125,00
1.215,00
1.360,00
1.455,00
1.615,00
1.935,00
2.340,00
3.120,00
3.930,00
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Ücretsiz
Ücretsiz
120,00
105,00
415,00
38,00
3,40
7.60
72,00
A
C
C
C
A
A
A
- Çal›flma s›cakl›¤›: Kay›ps›z -10... +50°C aras› (60°C’ye kadar kayıplı),
- %170 bir dakika süresince, %200 iki saniye süresince aflırı moment kapasitesi,
- V/f, açık çevrim senkron ve asenkron motor vektör kontrol (SVC) veya pompa-fan enerji tasarruf modu
- Dahili Bluetooth ba¤lantısı, Modbus ve CANopen haberleflme,
- SIL sertifikal› STO girifli ve programlanabilir girifllerli dahili güvenlik fonksiyonları (SLS, SS1)
- 6 dijital girifl, 1 dijital çıkıfl, 2 röle çıkıflı, 3 analog girifl, 1 analog çıkıfl,
- Programlanabilir dahili kontrolör ATVLogic, 150 dahili fonksiyon ve PID regülatörü
- 3 adet farklı motor konfigürasyonu saklama ve motor konfigürasyonu anahtarlama,
- Maksimum 600 Hz çıkıfl frekansı
- 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı
- Dahili fren kıyıcı
- Daisy chain DC bara ba¤lantısı
- Dahili potansiyometre ile cihaz üzerinden kontrol,
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre,
- IP20 korumalı,
- Multiloader ile enerjisizken programlama,
- Lexium 32 ile benzer boyut ve ortak haberleflme kartları,
- Sertifikalar: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM, GOST.
Aksesuarlar
PC'den konfigurasyon yazılımı
Cep telefonundan konfigurasyon
USB tipi PC programlama kablosu (USB ‹ RJ45)
Harici kontrol paneli IP54
Harici grafik Türkçe kontrol paneli
RJ45 difli / difli adaptörü
GV2/ATV32 direkt montaj adaptörü (minimum 10 adet siparifl edilmelidir)
GV2/ATV32 direkt montaj plakası (minimum 10 adet siparifl edilmelidir)
90° montaj plaketi
SoMove Lite
SoMove Mobile
TCSMCNAM3M002P
VW3A1006
VW3A1101
VW3A1105
GV2AF4 *
VW3A9921 *
VW3A9920 *
Haberleflme kartlar›
Profibus DP V1
CANopen daisy chain
CANopen (SUB-D9)
DeviceNet
EthernetIP / Modbus TCP/IP 100 Mbits
EtherCAT
VW3A3607
VW3A3608
VW3A3618
VW3M3301
VW3A3616
VW3A3601
315,00
106,00
92,00
105,00
325,00
335,00
C
C
C
C
C
C
EK-HK32
OK-HAB1
600,00
400,00
-
E¤itim
ATV32 uygulamal› teknik e¤itim
Twido ile haberleflme çözümleri
2 gün
2 gün
Frenleme dirençleri
Frenleme dirençleri tüm cihazlar için ortakt›r. Uygulamalar›n›z için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
* ATV32H018M2 ile ATV32HU22M2 aras›ndaki tüm referanslar ve ATV32H037N4 ile ATV32HU40N4 aras›ndaki tüm referanslar için geçerlidir.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
8
14 Mart 2012
Hız Kontrol Cihazları
Altivar 71
0,75 kW - 2000 kW, Yüksek Moment, Profesyonel Tasarım, Geniflleyebilir,
Aç›k ve Kapal› Çevrim Vektör Kontrol
TÜRKÇE
ATV71HU75N4
ATV71EXS5D90N4
IP54 panolu sürücü çözümü
IP55
Motor
fiebeke
Su so¤utmal›, panolu sürücü çözümü
Güç
(kW)
Sürekli
ak›m (A)
Geçici ak›m
(A) 1 dakika
Boyutlar (mm)
GxYxD
Trifaze 380 – 480V AC
0.75
2.3
3.5
130 x 230 x 175
1.5
4.1
6.2
130 x 230 x 175
2.2
5.8
8.7
130 x 230 x 175
3
7.8
11.7
155 x 260 x 187
4
10.5
15.8
155 x 260 x 187
5.5
14.3
21.5
175 x 295 x 187
7.5
17.6
26.4
175 x 295 x 187
11
27.7
41.6
210 x 295 x 213
15
33
49.5
230 x 400 x 213
18.5
41
61.5
230 x 400 x 213
22
48
72
240 x 420 x 236
30
66
99
240 x 550 x 266
37
79
118.5
240 x 550 x 266
45
94
141
320 x 630 x 290
55
116
174
320 x 630 x 290
75
160
240
320 x 630 x 290
90
179
269
320 x 920 x 377
110
215
323
360 x 1022 x 377
132
259
388
340 x 1190 x 377
160
314
471
440 x 1190 x 377
200
387
580
595 x 1190 x 377
250
481
721
595 x 1190 x 377
280 - 2000 kW’a kadar olan sürücüler için Bayilerimize veya Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
1.515,00
1.685,00
1.840,00
1.920,00
2.100,00
2.490,00
2.905,00
3.955,00
4.860,00
5.535,00
6.020,00
7.265,00
9.250,00
10.700,00
12.900,00
14.800,00
17.300,00
19.500,00
24.100,00
28.100,00
33.700,00
40.000,00
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
VW3A3401
VW3A3407
VW3A3408
232,00
232,00
260,00
A
A
C
VW3A7701
VW3A7702
VW3A7703
VW3A7704
VW3A7705
VW3A7707
255,00
310,00
480,00
915,00
960,00
1.085,00
C
C
C
C
C
C
EK-HK711
600,00
-
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU30N4
ATV71HU40N4
ATV71HU55N4
ATV71HU75N4
ATV71HD11N4
ATV71HD15N4
ATV71HD18N4
ATV71HD22N4
ATV71HD30N4
ATV71HD37N4
ATV71HD45N4
ATV71HD55N4
ATV71HD75N4
ATV71HD90N4
ATV71HC11N4
ATV71HC13N4
ATV71HC16N4
ATV71HC20N4
ATV71HC25N4
- Çal›flma s›cakl›¤›: Kay›ps›z -10... +50°C aras› (60°C’ye kadar kayıplı),
- %170 bir dakika süresince, %220 iki saniye süresince aflırı moment kapasitesi,
- V/f, Açık çevrim ve senkron ve asenkron motor vektör kontrol (SVC),
- Dahili Modbus ve CANopen haberleflme,
- Dahili güvenlik fonksiyonu, SIL2 sertifikalı,
- 6 dijital girifl, 2 röle çıkıflı, 2 analog girifl, 1 analog çıkıfl,
- Grafik Türkçe kontrol paneli üzerinde, dahili pot ile cihaz üzerinden kontrol,
- 150'den fazla dahili fonksiyon ve PID regülatörü,
- Uygulamalara özel makrolar,
- 6 adet farklı motor konfigürasyonu saklama ve motor konfigürasyonu anahtarlama,
- Maksimum 600 Hz çıkıfl frekansı,
- 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı,
- 0,75 - 160 kW arası güçlerde dahili fren kıyıcı modülü,
- 18,5 - 500 kW arası sürücülerde dahili flok bobini,
- DC bara ba¤lantısı,
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre,
- 75 kW'a kadar IP20, 500 kW'a kadar IP00. 90 kW ve üzeri sürücüler için IP23 ve IP54 korumalı hazır panolu versiyonlar,
- Sertifikalar: CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM, GOST.
Altivar 71 panolu çözümler
Altivar 71 serisi, 380V ve 690V besleme gerilimi seçenekleriyle 90 kW’dan 2000 kW’a kadar hazır panolu olarak çözüm sunmaktadır.
Bu güç aralı¤›nda su ve hava so¤utmal› olmak üzere 2 farkl› so¤utma seçene¤i mevcuttur.
Haz›r panolu sürücü çözümlerimizle ilgili bilgi almak için internet sitemizi (www.schneider-electric.com.tr) ziyaret ediniz.
Teklif için Bayilerimize veya Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.
Altivar 71’e özel aksesuarlar
Kapal› çevrim enkoder kartlar›
RS-422 ç›k›fll›, 5V, 300 kHz, incremental (art›m) tipli enkoder
Push-pull ç›k›fll›, 24V, 300 kHz, incremental (art›m) tipli enkoder
Resolver
Altivar 71 için rejeneratif frenleme üniteleri
Rejen frenleme üniteleri ve Active Front End (AFE) için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
VW3A3407
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Altivar 71 için frenleme dirençleri
ATV71H075N4 ... ATV71HU40N4
ATV71HU55N4 ve ATV71HU75N4
ATV71HD11N4 ve ATV71HD15N4
ATV71HD18N4 ... ATV71HD30N4
ATV71HD37N4
ATV71HD45N4 ... ATV71HD75N4
Sürekli
fren (W)
50
100
200
1000
1000
1300
E¤itim
ATV61/71 uygulamal› teknik e¤itim
2 gün
9
Direnç
(Ω, 20°C)
100
60
28
15
10
5
14 Mart 2012
Hız Kontrol Cihazları yeni
Altivar 212 HVAC
0,75 kW - 75 kW
De¤iflken Moment, Fonksiyonel Tasarım, Enerji Tasarrufu Modu ve Bina Uygulamalar›
Güç
(kW)
TÜRKÇE
HVAC
ATV212HU22N4
ATV212WU55N4
Sürekli
ak›m (A)
Trifaze 380 – 480V AC
0.75
2.2
1.5
3.7
2.2
5.1
3
7.2
4
9.1
5.5
12
7.5
16
11
22.5
15
30.5
18.5
37
22
43.5
30
58.5
37
79
45
94
55
116
75
160
Geçici ak›m
(A) 1 dakika
Boyutlar (mm)
GxYxD
2.4
4
5.6
7.9
10
13.2
17.6
24.8
33.6
40.7
47.9
64.4
86.9
103.4
127.6
176
107 x 143 x 150
107 x 143 x 150
107 x 143 x 150
142 x 184 x 150
142 x 184 x 150
142 x 184 x 150
180 x 232 x 170
180 x 232 x 170
245 x 330 x 190
245 x 330 x 190
240 x 420 x 214
240 x 420 x 214
240 x 550 x 266
240 x 550 x 266
320 x 630 x 290
320 x 630 x 290
Referans
ATV212H075N4
ATV212HU15N4
ATV212HU22N4
ATV212HU30N4
ATV212HU40N4
ATV212HU55N4
ATV212HU75N4
ATV212HD11N4
ATV212HD15N4
ATV212HD18N4
ATV212HD22N4
ATV212HD30N4
ATV212HD37N4
ATV212HD45N4
ATV212HD55N4
ATV212HD75N4
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
960,00
1.095,00
1.210,00
1.305,00
1.445,00
1.710,00
2.080,00
2.575,00
3.240,00
3.845,00
4.420,00
4.935,00
6.135,00
8.055,00
10.150,00
11.950,00
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
- Çalıflma sıcaklı¤ı: kayıpsız -10... +50°C arası (60°C’ye kadar kayıplı),
- %120 bir dakika süresince aflırı moment kapasitesi
- De¤iflken tork kontrolü ve enerji tasarruf modu, açık çevrim asenkron motor vektör kontrol (SVC)
- Dahili Modbus, BACnet, Apogee FLN P1, Metasys N2 veya opsiyonel Lonworks haberleflme
- 3 dijital girifl, 2 röle çıkıflı, 2 analog girifl, 1 analog çıkıfl
- Grafik Türkçe kontrol paneli ile devreye alma imkanı
- Uygulamalara özel makrolar
- Yangında duman tahliyesi için zorlamalı çalıflma
- HVAC sistemleri için damper kontrolü
- Maksimum 200 Hz çıkıfl frekansı
- 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı
- C-less teknolojisi ile ek filtreye ihtiyaç duymaksızın düflük harmonik çözümü %30 THDI
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre,
- IP21 koruma standart, IP55 versiyonlar› için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
- Sertifikalar: CE, UL, CSA, C-Tick, NOM.
Altivar 212 için aksesuarlar
PC’den konfigürasyon yazılımı
PCSoft
LonWorks haberleflme kartlar›
Harici grafik Türkçe kontrol paneli
RJ45 difli / difli adaptörü
B S›n›f› EMC (RFI) filtreler
ATV212H075N4 ... ATV212HU22N4
ATV212HU30N4 ... ATV212HU55N4
ATV212HU75N4 ... ATV212HD11N4
ATV212HD15N4 ... ATV212HD18N4
ATV212HD22N4 ... ATV212HD30N4
ATV212HD37N4 ... ATV212HD45N4
ATV212HD55N4 ... ATV212HD75N4
USB tipi PC programlama kablosu (USB ‹ RJ45)
Türkçe panel
TCSMCNAM3M002P
Ücretsiz
-
120,00
A
VW3A21212
VW3A1101
VW3A1105
315,00
415,00
38,00
C
A
C
VW3A31404
VW3A31406
VW3A31407
VW3A31409
VW3A4406
VW3A4407
VW3A4408
180,00
280,00
390,00
470,00
870,00
930,00
1.440,00
C
C
C
C
C
C
C
%30
Nominal hız
50 Hz
%48
HVAC
regülasyon
sırasında 30 Hz
%40
%90
40%
THDI
%0
%100
%40
Altivar 212 C-Less teknolojisi ile. (Standart ürünlerimiz)
Di¤er standart hız kontrol cihazlar›
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
10
14 Mart 2012
Hız Kontrol Cihazları
Altivar 61
0,75 kW - 2.400 kW
De¤iflken Moment, Profesyonel Tasarım, Enerji Tasarruf Modu ve Endüstriyel Uygulamalar
Güç
(kW)
TÜRKÇE
ATV61H075N4
ATV61EXS5D90N4
IP54 panolu sürücü çözümü
IP55
Motor
Sürekli
ak›m (A)
Geçici ak›m
(A) 1 dakika
Boyutlar (mm)
GxYxD
Trifaze 380 – 480 V AC
0.75
2.3
2.7
130 x 230 x 175
1.5
4.1
4.9
130 x 230 x 175
2.2
5.8
6.9
130 x 230 x 175
3
7.8
9.3
155 x 260 x 187
4
10.5
12.6
155 x 260 x 187
5.5
14.3
17.1
175 x 295 x 187
7.5
17.6
21.1
175 x 295 x 187
11
27.7
33.2
210 x 295 x 213
15
33
39.6
230 x 400 x 213
18.5
41
49.2
230 x 400 x 213
22
48
57.6
240 x 420 x 236
30
66
79.2
240 x 550 x 266
37
79
94.8
240 x 550 x 266
45
94
112.8
320 x 630 x 290
55
116
139.2
320 x 630 x 290
75
160
192
320 x 630 x 290
90
179
214.8
320 x 920 x 377
110
215
258
320 x 920 x 377
132
259
310.8
360 x 1022 x 377
160
314
376.8
340 x 1190 x 377
220
427
512.4
440 x 1190 x 377
250
481
577.2
595 x 1190 x 377
315
616
739.2
595 x 1190 x 377
400 - 2400 kW’a kadar olan sürücüler için Bayilerimize ve Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
1.410,00
1.615,00
1.725,00
1.815,00
1.920,00
2.190,00
2.600,00
3.290,00
4.115,00
4.820,00
5.595,00
6.300,00
7.755,00
9.465,00
10.850,00
12.400,00
14.900,00
17.500,00
21.800,00
26.300,00
32.100,00
37.600,00
44.900,00
C
C
C
C
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
VW3A3502
560,00
C
EK-HK711
600,00
-
ATV61H075N4
ATV61HU15N4
ATV61HU22N4
ATV61HU30N4
ATV61HU40N4
ATV61HU55N4
ATV61HU75N4
ATV61HD11N4
ATV61HD15N4
ATV61HD18N4
ATV61HD22N4
ATV61HD30N4
ATV61HD37N4
ATV61HD45N4
ATV61HD55N4
ATV61HD75N4
ATV61HD90N4
ATV61HC11N4
ATV61HC13N4
ATV61HC16N4
ATV61HC22N4
ATV61HC25N4
ATV61HC31N4
- Çal›flma s›cakl›¤›: Kay›ps›z -10... +50°C aras› (60°C’ye kadar kayıplı),
- %130 bir dakika süresince aflırı moment kapasitesi,
- V/f, açık çevrim senkron ve asenkron motor vektör kontrol (SVC)
- Dahili Modbus ve CANopen haberleflme,
- Dahili güvenlik fonksiyonu, SIL2 sertifikalı,
- 6 dijital girifl, 2 röle çıkıflı, 2 analog girifl, 1 analog çıkıfl,
- Grafik Türkçe kontrol paneli üzerinde,
- 150'den fazla dahili fonksiyon ve PID regülatörü,
- Uygulamalara özel makrolar,
- 6 adet farklı motor konfigürasyonu saklama ve motor konfigürasyonu anahtarlama,
- Maksimum 600 Hz çıkıfl frekansı,
- 2kHz - 16kHz arası anahtarlama frekansı,
- 0,75 - 220 kW arası güçlerde dahili fren kıyıcı modülü,
- 18,5 - 630 kW arası sürücülerde dahili harmonik filtre (flok bobini),
- DC bara ba¤lantısı,
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Dahili A sınıfı EMC (RFI) filtre,
- 75 kW'a kadar IP20, 630 kW'a kadar IP00. 90 kW ve üzeri sürücüler için IP23 ve IP54 korumalı hazır panolu versiyonlar,
- Sertifikalar: CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM, GOST.
fiebeke
Su so¤utmal›, panolu sürücü çözümü
Altivar 61 panolu çözümler
Altivar 61 serisi, 380V ve 690V besleme gerilimi seçenekleriyle 90 kW’dan 2400 kW’a kadar hazır panolu olarak çözüm sunmaktadır.
Bu güç aralı¤›nda su ve hava so¤utmal› olmak üzere 2 farkl› so¤utma seçene¤i mevcuttur.
Haz›r panolu sürücü çözümlerimizle ilgili bilgi almak için internet sitemizi (www.schneider-electric.com.tr) ziyaret ediniz.
Teklif için Bayilerimize ve Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.
Altivar 61’e özel aksesuarlar
Uygulama kart›
Pompa anahtarlama kart›
E¤itim
ATV61/71 uygulamal› teknik e¤itim
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
2 gün
11
14 Mart 2012
Hız Kontrol Cihazları
Altivar 61 & 71 Ortak Aksesuarlar
1
2 2
ATV61/71 geniflleme kartlar›
3
2
1
4
ATV61/71 uzaktan ba¤lant› kiti
SZ1RV1202
Tanım
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Girifl / Çıkıfl kartları
Lojik girifl / çıkıfl kartı
Geniflletilmifl lojik girifl / çıkıfl kartı
VW3A3201
VW3A3202
175,00
275,00
C
A
Haberleflme kartları
Ethernet IP / Modbus TCP/IP 100 Mbit - Dual port
Profibus DP V1
LonWorks
BACnet
VW3A3310D
VW3A3307S371
VW3A3312
VW3A3315
360,00
380,00
370,00
365,00
C
C
C
C
Kontrol paneli ve uza¤a taflıma aksesuarları
Harici grafik Türkçe kontrol paneli (1)
Pano montaj modülü (IP54 koruma sınıflı) (2)
fieffaf koruma kapa¤ı (IP65 koruma sınıflı) (3)
Ba¤lantı kablosu, 1 metre (4)
Ba¤lantı kablosu, 3 metre (4)
RJ45 difli / difli adaptörü
VW3A1101
VW3A1102
VW3A1103
VW3A1104R10
VW3A1104R30
VW3A1105
415,00
91,00
55,00
22,00
31,00
38,00
A
A
A
A
A
A
Di¤er Aksesuarlar
Potansiyometre
PC'den konfigürasyon yazılımı (ATV12, ATV312, ATV32, ATV61, ATV71, ATS22)*
PC'den konfigürasyon yazılımı (ATV61, ATV71, ATS48)
USB tipi PC Programlama kablosu (USB ‹ RJ45)
So¤utucu ay›rma pano montaj kiti
SZ1RV1202
SoMove Lite
PowerSuite
TCSMCNAM3M002P
VW3A95•• **
66,00
Ücretsiz
Ücretsiz
120,00
-
A
A
C
Modbus ba¤lantı aksesuarları
Modbus da¤ıtım kutusu (opsiyonel) 10 adet RJ45 konnektör ve 1 adet vidali terminal
1 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü
3 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü
Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 0,3 m kablolu)
Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 1 m kablolu)
Hat sonlandırma R= 120 Ohm C = 1 nf
Hat sonlandırma R= 150 Ohm
LU9GC3
VW3A8306R10
VW3A8306R30
VW3A8306TF03
VW3A8306TF10
VW3A8306RC
VW3A8306R
163,00
14,00
19,00
64,00
72,00
46,00
42,00
A
C
A
C
C
C
C
CANopen ba¤lantı aksesuarları
CANopen haberleflme adaptörü
2 adet RJ45 konnektörlü 0,3 m CANopen kablosu
2 adet RJ45 konnektörlü 1 m CANopen kablosu
CANopen adaptör, RJ45 ile 9 pinli erkek SUB-D arası ba¤lantı
VW3CANTAP2
VW3CANCARR03
VW3CANCARR1
VW3CANA71
180,00
36,00
46,00
72,00
C
C
C
C
- Di¤er Modbus ba¤lantı tipleri veya aksesuarları için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni arayınız. 444 30 30.
- Di¤er CANopen ba¤lantı tipleri veya aksesuarları için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni arayınız. 444 30 30.
* Yeni konfigürasyon yazılımı.
** Pano içerisindeki ısıl kayıpları %90 azaltmak amacıyla sürücünün güç katının, kontrol ünitesinden ayrı bir bölmede kalmasını sa¤lar. Bu sayede güç kat›, ayr›
bir so¤utma kat› ile so¤utulabilir. Fiyat için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
VW3 A95••
So¤utucu ay›rma montaj kiti
CANopen ba¤lant›
1 PLC
2 CANopen kablosu
3 CANopen haberleflme adaptörü
4 ‹ki adet RJ45 konnektörlü CANopen haberleflme kablosu
1
2
3
3
4
4
3
4
VW3CANTAP2
ATV312
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
ATV61
ATV71
12
14 Mart 2012
Yumuflak Yolvericiler
Altistart 48
(1)
7,5 kW - 630 kW, Moment Kontrollü
Profesyonel Tasar›m, Bypass Kontakl›, Geliflmifl Dijital Kontrol
Motor anma gücü
400 V (kW)
Anma ak›m›
(A)
Motor anma gücü
400 V (kW)
Direkt ba¤lant›
ATS48D17Q
VW3G48101
Delta ba¤lant›
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
220
250
315
355
400
500
630
17
22
32
38
47
62
75
88
110
140
170
210
250
320
410
480
590
660
790
1000
1200
Anma ak›m›
(A)
Boyut (mm)
GxYxD
Referans (2)
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
29
38
55
66
81
107
130
152
191
242
294
364
433
554
710
831
1022
1143
1368
1732
-
160 x 275 x 190
160 x 275 x 190
160 x 275 x 190
160 x 275 x 190
160 x 275 x 190
190 x 290 x 235
190 x 290 x 235
190 x 290 x 235
190 x 290 x 235
200 x 340 x 265
200 x 340 x 265
320 x 380 x 265
320 x 380 x 265
320 x 380 x 265
400 x 670 x 300
400 x 670 x 300
400 x 670 x 300
400 x 670 x 300
770 x 890 x 315
770 x 890 x 315
770 x 890 x 315
ATS48D17Q
ATS48D22Q
ATS48D32Q
ATS48D38Q
ATS48D47Q
ATS48D62Q
ATS48D75Q
ATS48D88Q
ATS48C11Q
ATS48C14Q
ATS48C17Q
ATS48C21Q
ATS48C25Q
ATS48C32Q
ATS48C41Q
ATS48C48Q
ATS48C59Q
ATS48C66Q
ATS48C79Q
ATS48M10Q
ATS48M12Q
1.360,00
1.455,00
1.585,00
1.720,00
1.780,00
2.085,00
2.155,00
2.715,00
3.165,00
3.925,00
4.800,00
5.325,00
5.780,00
7.250,00
8.895,00
10.350,00
11.630,00
13.900,00
16.100,00
17.900,00
21.200,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Ücretsiz
120,00
192,00
A
C
163,00
14,00
19,00
64,00
72,00
46,00
42,00
A
C
A
C
C
C
C
(3)
15
18.5
22
30
45
55
55
75
90
110
132
160
220
250
315
355
400
500
630
710
-
- Çalıflma sıcaklı¤ı: Kayıpsız -10... +40°C arası (60°C’ye kadar kayıplı),
- 3 faz kontrol
- Moment kontrol: ayarlanabilir gerilim veya tork rampası
- Dahili Modbus haberle’me, opsiyonel DeviceNet, Profibus, Ethernet, Fipio
- 4 dijital girifl, 2 röle çıkıflı, 1 analog girifl (PTC girifli olarak konfigüre edilebilir), 1 analog çıkıfl
- Standart uygulamalarda class 10, a¤ır flartlı uygulamalarda class 20 ve 30 koruma
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Sertifikalar: CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM 117, SEPRO, TCF, IEC/EN 60947-4-2, class A EMC,
- Motor delta ba¤lantı imkanı
- Termal motor koruma
Aksesuarlar
PC’den konfigürasyon yazılımı
USB tipi PC Programlama kablosu (USB ‹ RJ45)
Uza¤a tafl›nabilir display modülü
PowerSuite
TCSMCNAM3M002P
VW3G48101
Modbus ba¤lantı aksesuarları
Modbus da¤ıtım kutusu (opsiyonel) 10 adet RJ45 konnektör ve 1 adet vidali terminal
1 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü
3 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü
Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 0,3 m kablolu)
Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 1 m kablolu)
Hat sonlandırma R= 120 Ohm C = 1 nf
Hat sonlandırma R= 150 Ohm
LU9GC3
VW3A8306R10
VW3A8306R30
VW3A8306TF03
VW3A8306TF10
VW3A8306RC
VW3A8306R
(1) Motorda do¤rusal yolvermeyi sa¤layan Schneider Electric patentli çözüm. Ayr›nt›l› bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(2) Belirtilen referanslar fan, pompa, konveyör gibi standart uygulamalara göre seçilmifltir. K›r›c›, kar›flt›r›c› gibi a¤›r flartl› uygulamalar için bir
üst güçte referans seçiniz. Ayr›nt›l› bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(3) Delta ba¤lant› ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
1
2
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
3
4
6
5
4
4
7
ATV61
ATV71
ATV212
ATS48
4
6 5
ATV312
13
Modbus ba¤lant›
HUB (çoklay›c›) ve RJ45 konnektörler yoluyla ba¤lant›
1 PLC
2 PLC tipine ba¤l› olarak Modbus kablosu
3 LU9GC3 Modbus HUB (çoklay›c›)
4 Modbus ara ba¤lant› kablosu VW3A8306R••
5 VW3A8306RC hat sonland›r›c›lar›
6 Modbus T - ba¤lant› kutular› VW3A8306TF•• (kablolu)
7 Modbus ara ba¤lant› kablosu VW3A58306R••
14 Mart 2012
Yumuflak Yolvericiler
Altistart 01
0,37 kW - 45 kW, Gerilim Kontrollü
Sade Tasar›m, Bypass Kontakl›, Potansiyometreli Kontrol
Güç (kW)
Trifaze 230V
Güç (kW)
Trifaze 400 V
Anma ak›m›
(A)
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
ATS01N103FT
ATS01N106FT
ATS01N109FT
ATS01N112FT
ATS01N125FT
185,00
200,00
217,00
230,00
315,00
C
A
C
A
C
ATS01N206QN
ATS01N209QN
ATS01N212QN
ATS01N222QN
ATS01N232QN
235,00
245,00
280,00
355,00
470,00
A
A
A
A
A
ATS01N244Q
ATS01N272Q
ATS01N285Q
1.150,00
1.500,00
1.700,00
C
C
C
0.37 - 5.5 kW motorlar için yumuflak yolvericiler
0,37 / 0,55
0,75 / 1,1
1,5
2,2
3 / 4 / 5,5
1.1
2.2
4
5.5
7,5 / 9 / 11
3
6
9
12
25
1.5 - 15 kW motorlar için yumuflak yolverme ve durdurma üniteleri
ATS01N103FT
1.5 / 2.2
3/4
5.5
7.5 / 11
15
6
9
12
22
32
22 - 45 kW motorlar için yumuflak yolverme ve durdurma üniteleri
22
37
45
44
72
85
- 2 faz kontrol (Bir faz sürekli gerilim altındadır),
- Dahili potansiyometre ile ayarlanabilir gerilim rampası,
- By-pass konta¤ı,
- Motor koruma fonksiyonları yoktur,
- Hata konta¤ı ile durum izleme.
ATS01N212QN
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
14
14 Mart 2012
Yumuflak Yolvericiler
Altistart 22
(1)
7,5 kW - 315 kW, Moment Kontrollü
Fonksiyonel Tasar›m, Bypass Kontaktörlü, Geliflmifl Dijital Kontrol
ATS22D62Q
VW3G48101
Motor anma gücü
400 V (kW)
Anma ak›m›
(A)
Motor anma gücü
400 V (kW)
Direkt ba¤lant›
7.5
15
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
220
250
315
14.8
28.5
42
57
69
81
100
131
162
195
233
285
388
437
560
Delta ba¤lant›
11
22
45
55
55
75
90
110
132
160
220
250
315
355
400
Anma ak›m›
(A)
Boyut (mm)
(G x D x Y)
(2)
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
865,00
980,00
1.095,00
1.280,00
1.460,00
1.680,00
2.515,00
3.015,00
3.850,00
4.665,00
4.920,00
6.265,00
7.965,00
9.025,00
10.510,00
A
A
A
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
Aksesuarlar
PC'den konfigurasyon yazılımı
Cep telefonundan konfigurasyon
USB tipi PC Programlama kablosu (USB ‹ RJ45)
Uza¤a tafl›nabilir display modülü
SoMove Lite
Ücretsiz
SoMove Mobile
Ücretsiz
TCSMCNAM3M002P 120,00
VW3G48101
192,00
A
C
Modbus ba¤lant› aksesuarlar›
Modbus da¤ıtım kutusu (opsiyonel) 10 adet RJ45 konnektör ve 1 adet vidali terminal
1 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü
3 m Modbus seri ba¤lantı kablosu iki ucu RJ45 konnektörlü
Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 0,3 m kablolu)
Modbus T - ba¤lantı aparatı (entegre 1 m kablolu)
Hat sonlandırma R= 120 Ohm C = 1 nf
Hat sonlandırma R= 150 Ohm
LU9GC3
VW3A8306R10
VW3A8306R30
VW3A8306TF03
VW3A8306TF10
VW3A8306RC
VW3A8306R
A
C
A
C
C
C
C
(3)
25
48
70
93
112
132
165
210
255
315
375
480
615
720
885
130 x 169 x 265
130 x 169 x 265
130 x 169 x 265
145 x 207 x 295
145 x 207 x 295
145 x 207 x 295
150 x 229 x 356
150 x 229 x 356
150 x 229 x 356
206 x 299 x 425
206 x 299 x 425
206 x 299 x 425
206 x 299 x 425
304 x 340 x 455
304 x 340 x 455
ATS22D17Q
ATS22D32Q
ATS22D47Q
ATS22D62Q
ATS22D75Q
ATS22D88Q
ATS22C11Q
ATS22C14Q
ATS22C17Q
ATS22C21Q
ATS22C25Q
ATS22C32Q
ATS22C41Q
ATS22C48Q
ATS22C59Q
- Çalıflma sıcaklı¤ı: Kayıpsız -10... +40°C arası (50°C’ye kadar kayıplı),
- 3 faz kontrol
- Moment kontrol: ayarlanabilir gerilim veya tork rampası
- Dahili Modbus haberleflme,
- 4 dijital girifl, 2 röle çıkıflı, 1 analog girifl (PTC girifli olarak konfigüre edilebilir)
- Dahili by-pass kontaktörü
- Standart uygulamalarda class 30'a kadar koruma
- CE direktiflerine tam uyumlu,
- Sertifikalar: IEC/EN 60947-4-2, class A EMC, CE, UL, CSA, C-Tick, GOST, CCC
- Motor delta ba¤lantı imkanı
- Termal motor koruma
163,00
14,00
19,00
64,00
72,00
46,00
42,00
(1) Motorda do¤rusal yolvermeyi sa¤layan Schneider Electric patentli çözüm. Ayr›nt›l› bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(2) Belirtilen referanslar fan, pompa, konveyör gibi standart uygulamalara göre seçilmifltir. K›r›c›, kar›flt›r›c› gibi a¤›r flartl› uygulamalar için bir
üst güçte referans seçiniz. Ayr›nt›l› bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(3) Delta ba¤lant› ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
1
2
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
3
4
6
5
4
4
7
ATV61
ATV71
ATV212
ATS22
4
6 5
ATV312
15
Modbus ba¤lant›
HUB (çoklay›c›) ve RJ45 konnektörler yoluyla ba¤lant›
1 PLC
2 PLC tipine ba¤l› olarak Modbus kablosu
3 LU9GC3 Modbus HUB (çoklay›c›)
4 Modbus ara ba¤lant› kablosu VW3A8306R••
5 VW3A8306RC hat sonland›r›c›lar›
6 Modbus T - ba¤lant› kutular› VW3A8306TF•• (kablolu)
7 Modbus ara ba¤lant› kablosu VW3A58306R••
14 Mart 2012
Lexium 32
Sınıfının en küçüğü ile
performansınızı zorlayın!
Lexium 32
Kompakt
Lexium 32
Gelişmiş
Lexium 32
Modüler
Haberleşme ve kontrol
Modbus
pulse veya analog
Modbus
CANopen
CANmotion
Modbus standart.
Opsiyonlar:
CANopen/CANmotion
DeviceNet
Profibus DP V1
EthernetIP
EtherCAT
G/Ç modülü
Çalışma modları
Jog
Elektronik aktarma
Hız kontrol
Tork kontrol
CANopen modlar
CANmotion ile senkron
modlar
Motion sequence (otomatik
sıralı pozisyon kontrolü)
CANmotion ile senkron
modlar
Güvenlik
SIL2 sertifikalı
STO standart
SIL2 sertikalı
STO standart
SIL2 sertifikalı
STO standart
eSM güvenlik modülü ile
SS1, SS2, SLS, SOS
Motorlar
BSH / BMH motorlar
BSH / BMH motorlar
BSH / BMH motorlar
Opsiyonel enkoder kart ile
diğer marka motorlar
Sınıfının en kompakt sürücüsüyle;
•
•
•
0,2 kW - 7 kW
Modbus, CANopen, CANMotion (CANopen Motionbus),
Profibus, EthernetIP, DeviceNET.
444 30 30
www.schneider-electric.com.tr
%400’e varan afl›r› yük performans› ile makinan›z› h›zland›r›n,
Ak›ll› sars›nt› alma teknolojisiyle makinan›z›n ömrünü uzat›n,
Ekonomik, fonksiyonel ve performans model seçenekleriyle en uygun
çözümü yarat›n.
Paketleme
Malzeme
işleme
Malzeme
taşıma
Baskı
Tekstil
Lexium hareket kontrol cihazlar›
Aç›klama
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
Dahili Modbus, 8 I/O, 24V girifl, MotionBus
Dahili CanOpen, Modbus, Ethernet, 8 I/O, 24 girifl, MotionBus
Dahili CanOpen, Modbus, Ethernet ve Profibus, 8 I/O, 24V girifl, MotionBus
Dahili CanOpen, Modbus, Ethernet ve Devicenet, 8 I/O, 24V girifl, MotionBus
LMC10
LMC20
LMC20A1307
LMC20A1309
1.050
1.150
1.290
1.345
C
A
C
C
Ba¤lant› aksesuarlar›
Lexium kontrolör PC ba¤lant›s› için, 1 adet RJ45 ve 1 adet 9 pinli SUB-D konnektörlü, 3 metre kablo
Harici enkoder ba¤lant›s› için, 1 adet 15 pinli SUB-D ve aç›k uçlu 3 metre kablo
CANopen ba¤lant›s› için, 1 adet 9 pinli SUB-D ve 1 adet RJ45 konnektörlü 0,5 metre kablo
CANopen ba¤lant›s› için, 1 adet 9 pinli SUB-D ve 1 adet RJ45 konnektörlü 1 metre kablo
CANopen ba¤lant›s› için, 1 adet 9 pinli SUB-D ve 1 adet RJ45 konnektörlü 3 metre kablo
VW3M8701R030
VW3M4701
(2)
TCSCCN4F3M05T
(2)
TCSCCN4F3M1T
(2)
TCSCCN4F3M3T
43
12
17
25
33
A
A
C
C
A
VW3M8702
59
A
VW3M5101R30
VW3M5101R50
VW3M5101R100
76
83
105
A
A
C
VW3M5102R30
VW3M5102R50
VW3M5102R100
82
92
125
A
A
C
VW3M5103R30
VW3M5103R50
VW3M5103R100
140
157
191
A
C
C
3 x (2 x 0,14mm2 ) + (2x0,34mm2 ) fliltli kablo, motor taraf›nda M23 konnektor , sürücü taraf›nda RJ45 konnektor (10 pinli)
3m
VW3M8102R30
5m
VW3M8102R50
10m
VW3M8102R100
74
89
128
A
A
C
VW3A3607
VW3A3608
VW3A3618
VW3A3616
VW3M3301
bak›n›z sayfa 8
bak›n›z sayfa 8
bak›n›z sayfa 8
bak›n›z sayfa 8
49
C
C
C
C
C
Resolver modülü
Dijital Enkoder modülü
Analog Enkoder modülü
Safety Modulü
VW3M3401
VW3M3402
VW3M3403
VW3M3501
131
60
97
154
C
C
C
C
Lexium 32 haf›za kart›
VW3M8705
5
C
Lexium hareket kontrol cihaz›
LMC20
(1)
(3)
Yaz›l›m ürünleri
Kontrolör için yaz›l›m ve dokümantasyon: EasyMotion yaz›l›m›, MotionPro yaz›l›m›
Lexium32 Servo Sürücüler ve BSH /BMH motorlar için aksesuarlar
Lexium32 ile BMH / BSH Servo motor aras› güç kablolar›
Uzunluk (4)
LMC20A1309
4x1,5mm2 + 2x1,0mm2, fliltli kablo, motor taraf›nda M23 konnektör, sürücü taraf›nda aç›k uç
3m
5m
10m
4x2,5mm2 + 2x1,0mm2, fliltli kablo, motor taraf›nda M23 konnektor , sürücü taraf›nda aç›k uç
3m
5m
10m
4x4mm2 + 2x1,0mm2, fliltli kablo, motor taraf›nda M40 konnektor , sürücü taraf›nda aç›k uç
3m
5m
10m
Lexium32 ile BMH / BSH Servo motor aras› Sincos Enkoder kablosu
VW3M1701
LXM32M Haberleflme modülleri
(5)
Profibus DP V1
CanOpen daisy chain
CanOpen (SUB-D9)
Ethernet IP
DeviceNet
LXM32M Opsiyon modülleri
VW3M8705
(Haf›za kart›)
(5)
(1) Tüm Lexium kontrolör ürünleri standart olarak HE10 difli ba¤lant› terminali ve 3-pinli difli güç konnektörü ile gelir. Tüm modellerde senkronizasyon için
"MotionBus" standartt›r. Tüm modellerde 8 girifl, 8 ç›k›fl terminali, harici enkoder girifli ve h›zl›
(2) CanOpen ba¤lant› kablolar›, TSX CAN TDM4 ba¤lant› kutusu ile ATV312/71 aras›; TSX CAN TAP2 ile Advantys OTB aras› içindir. Normal CanOpen ba¤lant›lar›
için örnek olarak TSX CAN CA 50 (50m) kablosu kullan›labilir.
(3) VW3M8702 referansl› yaz›l›m CD'si LMC ürünleri ile ücretsiz olarak sa¤lanmaktad›r. CD içerisinde EasyMotion ve MotionPro yaz›l›mlar› ve teknik dokümanlar
gelmektedir.
(4) Farkl› uzunluktaki (maks. 75m) kablolar›n ve di¤er aksesuarlar›n fiyat bilgisi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30
(5) Ek haberleflme ve opsiyon modülleri sadece LXM32M serisi ile kullanabilir.
E¤itim
Hareket Kontrol Temelleri (Seviye -1)
Lex32 Servo Sürücüler (Seviye -2)
LexiumController - LexPAC (Seviye -3)
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
3 gün
2 gün
3 gün
17
EK-MCL1
EK-MCL2
EK-MCL3
1.200,00
1.000,00
1.500,00
-
14 Mart 2012
GBX
•
•
LXM 3 2
•
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
(115), 230 VAC 1 faz
380, (480) V AC 3 faz
Gerilim tipi
3
4
5
8
9
12
15
16
20
25
32
40
60
80
100
BSH055
BSH070 & BMH070
BSH100 & BMH100
BSH140 & BMH140
BSH•••1 & BMH•••1
BSH•••2 & BMH•••2
BSH•••3 & BMH•••3
BSH•••4
BSH & BMH
‹lgili motor
Model
Motor uyumu
40 mm
60 mm
80 mm
120 mm
160 mm
Redüktör oran›
Boyut
Redüktör
BSH ve BMH motorlar için GBX Redüktörler
4,5 Amp
6 Amp
9 Amp
12 Amp
18 Amp
30 Amp
72 Amp
Maks. tepe ak›m›
0
0
0
1
1
4
6
8
2
6
0
0
0
0
0
•
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
•
0
0
0
0
0
1
1
1
2
2
3
4
6
8
0
•
C
A
M
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
4
5
8
9
2
5
6
0
5
2
0
0
0
0
•
U
U
U
D
D
D
D
0
0
1
1
4
6
9
1
1
3
7
5
7
0
4
5
0
0
2
8
0
2
18
1
2
2
5
0
0
0
M
N
3
F
F
2
4
Düz konnektör
Aç›l› konnektör
IEC standard›
Ba¤lant›
F l a n fl
•
•
0
1
2
3
Kamas›z / IP50
Kamal› / IP50
Kamas›z / IP65
Kamal› / IP65
Sincos Singleturn 128
Sincos Multiturn 128
Mekanik
fi a f t / I P
Enkoder
Yok
Var
Düz konnektör
Aç›l› konnektör
IEC standard›
IEC standard› (BSH1402T, 1403T, 1404P)
Fren
Ba¤lant›
F l a n fl
M
P
T
•
D ü fl ü k H › z
Orta h›z
Yüksek H›z
1
2
3
4
•
Sar›m
boy
boy
boy
boy
5
0
0
0
1
2
3
4
5
7
0
4
Uzunluk
0
0
1
1
55 mm
70 mm
100 mm
140 mm
F l a n fl B o y u t u
Servo motor
BSH Servo motorlar
Yok
Var
Fren
Singleturn 128
Multiturn 128
Singleturn 16
Multiturn 16
Sincos
Sincos
Sincos
Sincos
•
Enkoder
P
T
•
0
•
1
2
3
•
1
2
3
•
0
0
0
5
•
Kamas›z/ IP54
BSH
7
0
4
0
•
Kamal› / IP54
Kamas›z/ IP65
Kamal›/ IP65
Orta h›z
Yüksek H›z
Sar›m
0
1
1
2
•
Mekanik
1 kademe
2 kademe
3 kademe
Uzunluk
BMH
fi a f t / I P
70 mm
100 mm
140 mm
205 mm
F l a n fl b o y u t u
Servo motor
Compact
Advanced
Modular
Lexium sürücü
Sürücü tipi
BMH Servo motorlar
Lexium 32 Servo sürücüler
1
2
•
1
2
6
7
•
A
F
•
A
F
•
1
2
•
1
2
•
A
P
•
A
A
Servo Sürücü ve Servo Motorlar
Lexium 32 Sürücü ve BSH / BMH motorlar
Ürün Referans Okuma Tablosu
14 Mart 2012
Servo Sürücü ve Servo Motorlar
Lexium 32 Sürücü ve BMH motor setleri
Özellikler
Referans
Monofaze 200V - 240V
400 W Servo seti
1,3Nm 3000d/d
9A servo sürücü
3m güç kablosu
3m enkoder kablosu
Kompakt set: Modbus, pulse veya analog sürme
Geliflmifl set: Modbus, CANopen veya CANmotion
BMH0701T16A1A
LXM32CU90M2
VW3M5101R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
400
580
76
74
1,130
BMH0701T16A1A
LXM32AU90M2
VW3M5101R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
400
710
76
74
1,260
BMH0703T16A1A
LXM32CD18M2
VW3M5101R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
510
625
76
74
1,285
BMH0703T16A1A
LXM32AD18M2
VW3M5101R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
510
785
76
74
1,445
BMH1002T16A1A
LXM32CD18M2
VW3M5101R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
600
625
76
74
1,375
BMH1002T16A1A
LXM32AD18M2
VW3M5101R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
600
785
76
74
1,535
BMH0701P16A1A
LXM32CU60N4
VW3M5101R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
400
590
76
74
1.140
BMH0701P16A1A
LXM32AU60N4
VW3M5101R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
400
715
76
74
1.265
BMH0702P16A1A
LXM32CD12N4
VW3M5101R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
455
670
76
74
1.275
BMH0702P16A1A
LXM32AD12N4
VW3M5101R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
455
870
76
74
1.475
BMH1001P16A1A
LXM32CD18N4
VW3M5101R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
485
790
76
74
1.425
BMH1001P16A1A
LXM32AD18N4
VW3M5101R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
485
975
76
74
1.610
BMH1401P16A1A
LXM32CD30N4
VW3M5101R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
775
1.105
76
74
2.030
BMH1401P16A1A
LXM32AD30N4
VW3M5101R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
775
1.135
76
74
2.060
BMH1402P16A1A
LXM32CD72N4
VW3M5102R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
930
1.575
82
74
2.661
BMH1402P16A1A
LXM32AD72N4
VW3M5102R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
930
1.610
82
74
2.696
BMH1403P16A1A
LXM32CD72N4
VW3M5102R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
1.155
1.575
82
74
2.886
BMH1403P16A1A
LXM32AD72N4
VW3M5102R30
VW3M8102R30
Set fiyatı
1.155
1.610
82
74
2.921
900 W Servo seti
2,1Nm 3000d/d
18A Servo Sürücü
3m güç kablosu
3m enkoder kablosu
1400 W Servo seti
2,9Nm 3000d/d
18A Servo Sürücü
3m güç kablosu
3m enkoder kablosu
Trifaze 400V - 480V
350 W Servo seti
1,1Nm 3000d/d
6A Servo Sürücü
3m güç kablosu
3m enkoder kablosu
700 W Servo seti
2,2Nm 3000d/d
12A Servo Sürücü
3m güç kablosu
3m enkoder kablosu
1300 W Servo seti
3,1Nm 3000d/d
30A Servo Sürücü
3m güç kablosu
3m enkoder kablosu
2400 W Servo seti
7,7Nm 3000d/d
30A Servo Sürücü
3m güç kablosu
3m enkoder kablosu
3500 W Servo seti
11,2Nm 3000d/d
72A Servo Sürücü
3m güç kablosu
3m enkoder kablosu
4700 W Servo seti
14,9Nm 3000d/d
72A Servo Sürücü
3m güç kablosu
3m enkoder kablosu
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Fiyat
(Euro)
19
Referans
Fiyat
(Euro)
14 Mart 2012
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
20
* Ethernet iP, EtherCAT, Profibus DP V1, DeviceNet.
0,5 / 1,5
0,8 / 2,5
1,05 / 3,5
1,2 / 4,2
1,2 / 4,2
1,4 / 4,2
1,4 / 4,2
1,4 / 3,5
2,2 / 7,6
3,3 / 10,8
3,3 / 10,8
2,5 / 7,4
2,5 / 7,4
3,4 / 10,2
3,4 / 10,20
3,1 / 11,3
3,3 / 9,6
3,4 / 10,2
3,4 / 10,2
6,2 / 18,4
6,2 / 18,4
5,8 / 18,3
8,4 / 25,1
8,4 / 25,1
8 / 28,3
10,3 / 30,8
10,3 / 30,8
10 / 37,9
11,1 / 27
18,5 / 55,3
19,5 / 59,3
27,8 / 90,2
25 / 75
33,4 / 103,6
34,4 / 103,4
34,4 / 103,4
62,5 / 170
62,5 / 170
84 / 232
84 / 232
Tutma torku
(Mo / Mmax)
(Nm)
Lexium 32 - 400/480 V AC trifaze
0.48
6000
0.30
0.65
6000
0.40
0.65
6000
0.40
1.10
3000
0.35
1.10
3000
0.35
1.30
5000
0.70
1.30
5000
0.70
1.32
5000
0.70
1.64
5000
0.85
1.90
4000
0.80
1.90
4000
0.80
2.20
3000
0.70
2.20
3000
0.70
2.40
5000
1.30
2.40
5000
1.30
2.44
5000
1.30
2.70
4000
1.10
3.10
4000
1.30
3.10
4000
1.30
3.90
4000
1.60
3.90
4000
1.60
4.00
4000
1.70
5.20
5000
2.70
5.20
5000
2.70
6.30
3000
2.00
7.70
3000
2.40
7.70
3000
2.40
8.30
2500
2.10
9.50
2500
2.50
11.20
3000
3.50
12.30
3000
3.90
12.90
3000
4.10
14.90
3000
4.70
19.00
2500
5.00
25.80
2000
5.40
25.80
2000
5.40
41.60
1500
6.50
41.60
1500
6.50
52.20
1200
6.50
52.20
1200
6.50
Güç
(kW)
0,5 / 1,4
0,8 / 2,5
1,2 / 3
1,3 / 3,5
1,4 / 4
1,4 / 4
2,2 / 7,2
2,5 / 7,4
2,5 / 7,4
2,6 / 7,4
2,7 / 7,5
3,4 / 10,2
3,4 / 10,2
3,4 / 10,2
3,4 / 10,2
5,8 / 16,4
6 / 18,4
6 / 18,4
8,2 / 22,8
8,2 / 22,8
10,3 / 30,8
10,3 / 30,8
Nominal h›z
(rpm)
Lexium 32 - 200/240 V AC monofaze
0.45
6000
0.30
0.74
6000
0.45
0.84
6000
0.55
0.94
5000
0.50
1.10
4000
0.45
1.10
4000
0.45
1.80
5000
0.95
2.10
4000
0.90
2.10
4000
0.90
2.10
4000
0.90
2.20
4000
0.90
2.80
3000
0.90
2.80
3000
0.90
2.90
3000
0.90
2.90
3000
0.90
3.70
4000
1.50
4.60
3000
1.45
4.60
3000
1.45
5.60
2000
1.45
5.60
2500
1.45
6.90
2000
1.45
6.90
2000
1.45
Nominal
Tork
(Nm)
LXM32CU60N4
LXM32CU60N4
LXM32CU60N4
LXM32CU60N4
LXM32CU60N4
LXM32CD12N4
LXM32CD12N4
LXM32CD12N4
LXM32CD12N4
LXM32CD12N4
LXM32CD12N4
LXM32CD12N4
LXM32CD12N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD18N4
LXM32CD30N4
LXM32CD30N4
LXM32CD30N4
LXM32CD30N4
LXM32CD30N4
LXM32CD30N4
LXM32CD30N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CD72N4
LXM32CU45M2
LXM32CU90M2
LXM32CU90M2
LXM32CU90M2
LXM32CU90M2
LXM32CU90M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD18M2
LXM32CD30M2
LXM32CD30M2
LXM32CD30M2
LXM32CD30M2
LXM32CD30M2
LXM32CD30M2
LXM32CD30M2
LXM32AU60N4
LXM32AU60N4
LXM32AU60N4
LXM32AU60N4
LXM32AU60N4
LXM32AD12N4
LXM32AD12N4
LXM32AD12N4
LXM32AD12N4
LXM32AD12N4
LXM32AD12N4
LXM32AD12N4
LXM32AD12N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD18N4
LXM32AD30N4
LXM32AD30N4
LXM32AD30N4
LXM32AD30N4
LXM32AD30N4
LXM32AD30N4
LXM32AD30N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AD72N4
LXM32AU45M2
LXM32AU90M2
LXM32AU90M2
LXM32AU90M2
LXM32AU90M2
LXM32AU90M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD18M2
LXM32AD30M2
LXM32AD30M2
LXM32AD30M2
LXM32AD30M2
LXM32AD30M2
LXM32AD30M2
LXM32AD30M2
G e l i fl m i fl t i p
CANopen ve CANmotion
LEXIUM 32 SERVO SÜRÜCÜLER
Kompakt tip
Pulse veya analog arayüz
LXM32MU60N4
LXM32MU60N4
LXM32MU60N4
LXM32MU60N4
LXM32MU60N4
LXM32MD12N4
LXM32MD12N4
LXM32MD12N4
LXM32MD12N4
LXM32MD12N4
LXM32MD12N4
LXM32MD12N4
LXM32MD12N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD18N4
LXM32MD30N4
LXM32MD30N4
LXM32MD30N4
LXM32MD30N4
LXM32MD30N4
LXM32MD30N4
LXM32MD30N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MD72N4
LXM32MU45M2
LXM32MU90M2
LXM32MU90M2
LXM32MU90M2
LXM32MU90M2
LXM32MU90M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD18M2
LXM32MD30M2
LXM32MD30M2
LXM32MD30M2
LXM32MD30M2
LXM32MD30M2
LXM32MD30M2
LXM32MD30M2
Modüler tip
Motion sequence veya
opsiyonel haberleflme*
BSH/BMH SERVO MOTORLAR
BSH0551P11A1A
BSH0552P11A1A
BSH0553P11A1A
BMH0701P16A1A
BMH0701P11A1A
BMH0701P16A1A
BMH0701P11A1A
BSH0701P11A1A
BSH0702P11A1A
BMH1001P16A1A
BMH1001P11A1A
BMH0702P16A1A
BMH0702P11A1A
BMH0703P16A1A
BMH0703P11A1A
BSH0703P11A1A
BSH1001P11A1A
BMH1001P16A1A
BMH1001P11A1A
BMH1002P16A1A
BMH1002P11A1A
BSH1002P11A1A
BMH1003P16A1A
BMH1003P11A1A
BSH1003P11A1A
BMH1401P16A1A
BMH1401P11A1A
BSH1004P11A1A
BSH1401P11A1A
BMH1402P16A1A
BSH1402T11A1P
BSH1403T11A1P
BMH1403P16A1A
BSH1404P11A1P
BMH2051P16A1A
BMH2051P11A1A
BMH2052P16A1A
BMH2052P11A1A
BMH2053P16A1A
BMH2053P11A1A
BSH0551T11A1A
BSH0552T11A1A
BSH0553T11A1A
BSH0701T11A1A
BMH0706T16A1A
BMH0701T16A1A
BSH0702T11A1A
BMH0702T16A1A
BMH0702T11A1A
BSH0703T11A1A
BSH1001T11A1A
BMH1001T16A1A
BMH1001T11A1A
BMH0703T16A1A
BMH0703T11A1A
BSH1002T11A1A
BMH1002T16A1A
BMH1002T11A1A
BMH1003T16A1A
BMH1003T11A1A
BMH1401P16A1A
BMH1401P11A1A
Motor referans›
KABLOLAR
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5102RXX
VW3M5103RXX
VW3M5103RXX
VW3M5102RXX
VW3M5103RXX
VW3M5103RXX
VW3M5103RXX
VW3M5103RXX
VW3M5103RXX
VW3M5103RXX
VW3M5103RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
VW3M5101RXX
Güç kablosu
(1,5 m - 75m)
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
VW3M8102RXX
Enkoder kablosu
(1,5 m - 75m)
Servo Sürücü ve Servo Motorlar
Lexium 32 Sürücü ve BSH / BMH motorlar
Ürün Seçim Tablosu
14 Mart 2012
Servo Sürücü ve Servo Motorlar
Lexium 32 Sürücü ve BSH / BMH motorlar
Güç
(kW)
LXM32CU45M2
Sürekli ak›m
(A)
Geçici ak›m
(A)
Kompakt seri: Modbus, Pulse veya analog sürme
Monofaze 200 - 240V AC
0.3
1.5
0.45
3
0.9
6
1.45
10
Trifaze 400 - 400V AC
0.35
1.5
0.7
3
1.3
6
2.4
10
7
24
Geliflmifl seri: Modbus, CANopen, CANmotion
Monofaze 200 - 240V AC
0.3
1.5
0.45
3
0.9
6
1.45
10
Trifaze 400 - 480V AC
0.35
1.5
0.7
3
1.3
6
2.4
10
7
24
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
4.5
9
18
30
LXM32CU45M2
LXM32CU90M2
LXM32CD18M2
LXM32CD30M2
535.00
580.00
625.00
710.00
C
A
A
A
6
12
18
30
72
LXM32CU60N4
LXM32CD12N4
LXM32CD18N4
LXM32CD30N4
LXM32CD72N4
590.00
670.00
790.00
1.105.00
1.575.00
C
C
C
A
A
4.5
9
18
30
LXM32AU45M2
LXM32AU90M2
LXM32AD18M2
LXM32AD30M2
630.00
710.00
785.00
910.00
C
A
A
A
6
12
18
30
72
LXM32AU60N4
LXM32AD12N4
LXM32AD18N4
LXM32AD30N4
LXM32AD72N4
715.00
870.00
975.00
1.135.00
1.610.00
A
A
A
A
A
LXM32MD12N4
Modüler seri: Motion Sequence, Modbus ve ek haberleflme kartı ile: EthernetIP, EtherCAT, Profibus veya DeviceNET
Monofaze 200 - 240V AC
0.3
1.5
4.5
LXM32MU45M2
650.00
0.45
3
9
LXM32MU90M2
730.00
0.9
6
18
LXM32MD18M2
810.00
1.45
10
30
LXM32MD30M2
940.00
Trifaze 400 - 480V AC
0.3
1.5
6
LXM32MU60N4
740.00
0.45
3
12
LXM32MD12N4
895.00
0.9
6
18
LXM32MD18N4
1.000.00
1.45
10
30
LXM32MD30N4
1.135.00
7
24
72
LXM32MD72N4
1.620.00
BSH servo motorlar
BSH1401P11A1A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Tutma torku (Nm/A)
0.5
1.05
1.4
2.2
2.2
3.1
3.3
2.7
5.8
8
10
11.1
19.5
27.8
33.4
Maks. hız (rpm)
9000
9000
8000
8000
8000
8000
6000
6000
6000
6000
6000
4000
4000
4000
4000
BSH0551T11A1A
BSH0553P11A1A
BSH0701P11A1A
BSH0702P11A1A
BSH0702T11A1A
BSH0703P11A1A
BSH1001P11A1A
BSH1001T11A1A
BSH1002P11A1A
BSH1003P11A1A
BSH1004P11A1A
BSH1401P11A1A
BSH1402P11A1A
BSH1403P11A1A
BSH1404P11A1P
450.00
495.00
545.00
595.00
595.00
620.00
680.00
690.00
710.00
770.00
845.00
1.100.00
1.160.00
1.360.00
1.600.00
C
C
A
C
C
A
C
C
C
A
A
C
A
A
C
1.2
1.4
1.4
2.5
2.5
3.4
3.4
3.4
6.2
6
8.4
8.4
10.3
18.5
25
34.4
8000
8000
8000
8000
8000
8000
8000
6000
6000
6000
6000
6000
4000
4000
4000
3800
BMH0701P16A1A
BMH0701T16A1A
BMH0701T11A1A
BMH0702P16A1A
BMH0702T11A1A
BMH0703P16A1A
BMH0703T16A1A
BMH1001P16A1A
BMH1002P16A1A
BMH1002T16A1A
BMH1003P16A1A
BMH1003P11A1A
BMH1401P16A1A
BMH1402P16A1A
BMH1403P16A1A
BMH2051P16A1A
400.00
400.00
515.00
455.00
620.00
505.00
510.00
485.00
600.00
600.00
710.00
865.00
775.00
930.00
1.155.00
2.350.00
A
A
C
C
C
C
C
A
A
C
C
A
C
C
C
C
BMH servo motorlar
BMH0701T16A1A
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
21
14 Mart 2012
®
ed
tect
Pro
Harmony Stil 4
22 mm çapl› metal seri XB4
Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65
Tip
Kontak
düzeni
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
Yayl› buton
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA
1 NK
1 NA
Siyah
Yeflil
Sar›
Mavi
K›rm›z›
Siyah
XB4-BA21
XB4-BA31
XB4-BA51
XB4-BA61
XB4-BA42
XB4-BC21
10,60
10,60
10,60
10,60
10,60
17,80
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
XB4-BS542
XB4-BS142
XB4-BS8445
XB4-BS9445
22,30
35,20
27,90
45,40
10
10
10
10
A
A
A
C
1 NA
1 NA
1 NA
1 NK
Siyah
Yeflil
Sar›
K›rm›z›
XB4-BP21
XB4-BP31
XB4-BP51
XB4-BP42
15,10
15,10
15,10
15,10
10
10
10
10
A
A
A
A
1 NA
1 NK
Yeflil
K›rm›z›
XB4-BL73415
38,90
A
Çiftli, yayl›, ›fl›kl› butonlar (IP66 / IP69K), Dahili “Korumal› LED”li, 24 V AC/DC beslemeli (1)
Düz kafal›, I iflaretli
1 NA
Yeflil
XB4-BW73731B5
Ç›k›k kafal›, O iflaretli
1 NK
K›rm›z›
44,50
A
Dahili “Korumal› LED”li, 240 V AC beslemeli (IP66 / IP69K) (1)
Düz kafal›, I iflaretli
1 NA
Yeflil
Ç›k›k kafal›, O iflaretli
1 NK
K›rm›z›
XB4-BW73731M5
46,30
A
Üçlü yayl› buton (IP66 / IP69K)
2 düz, I, II iflaretli
Ç›k›k kafal›, stop iflaretli
2 NA
1 NK
Yeflil
K›rm›z›
XB4-BA731327
45,00
C
Üçlü yayl› buton (IP66 / IP69K)
2 düz, / iflaretli
Ç›k›k kafal›, stop iflaretli
2 NA
1 NK
Beyaz / Siyah
K›rm›z›
XB4-BA711237
45,00
C
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB4-BW3165
XB4-BW3365
XB4-BW3465
XB4-BW3565
22,90
22,90
22,90
22,90
10
10
10
10
A
A
A
A
Ifl›kl›, yayl› buton dahili “Korumal› LED”li (1) 1 NA+1 NK
24 V AC/DC beslemeli
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
XB4-BW31B5
XB4-BW33B5
XB4-BW34B5
XB4-BW35B5
XB4-BW36B5
26,30
26,30
26,30
26,30
26,30
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
Ifl›kl›, yayl› buton dahili “Korumal› LED”li,(1) 1 NA+1 NK
230 V AC beslemeli
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
XB4-BW31M5
XB4-BW33M5
XB4-BW34M5
XB4-BW35M5
XB4-BW36M5
32,10
32,10
32,10
32,10
32,10
10
10
10
10
10
C
A
A
A
C
Mandal butonlar
Siyah mandal buton
Konum (2)
1 NA
1 NA+1 NA
1 NA+1 NA
1 NA
1 NA+1 NA
1 NA+1 NA
XB4-BD21
XB4-BD33
XB4-BD53
XB4-BJ21
XB4-BJ33
XB4-BJ53
15,10
18,50
19,40
15,80
19,20
20,60
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
1 NA
1 NA+1 NA
1 NA+1 NA
XB4-BG21
XB4-BG03
XB4-BG33
34,50
42,30
42,30
10
A
A
A
XB4-BA
40 mm mantar kafal› yayl› buton
XB4-BS
Acil durdurma butonu, 40 mm mantar kafal›, kal›c›
Çevir, çek
1 NK
Kilitli
1 NK
2 kutuplu, tetiklemeli, çevir çek
1 NA + 1 NK
2 kutuplu, tetiklemeli, kilitli
1 NA + 1 NK
Plastik k›l›fl›, yayl› buton
XB4-BP
XB4-BL
Çiftli, yayl› buton (IP66 / IP69K)
Düz kafal›, I iflaretli
Ç›k›k kafal›, O iflaretli
Ifl›kl›, yayl› butonlar
Ifl›kl›, yayl› buton (ampulsüz)
250 V’a kadar do¤rudan beslemeli
XB4-BA
XB4-BW3
XB4-BD
Siyah, uzun mandall› buton
Kilitli buton
XB4-BG
(1) LED’in servis ömrü yaklafl›k 10 y›ld›r.
(2) : 2 konumlu, kal›c›. : 3 konumlu, kal›c›.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
: 3 konumlu, 0 noktas›na yay geri dönüfllü, simgesi kilidin geri çekilebilme konumunu gösterir.
22
14 Mart 2012
®
ed
tect
Pro
Harmony Stil 4
22 mm çapl› metal seri XB4
Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65
Tip
Kontak
düzeni
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB4-BK123B5
XB4-BK124B5
XB4-BK125B5
37,10
37,10
37,10
10
10
10
A
A
A
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB4-BK123M5
XB4-BK124M5
XB4-BK125M5
42,30
42,30
42,30
10
10
10
A
A
A
Dahili Korumal› LED" li 24 V AC/DC beslemeli 1NA+1NK
1NA+1NK
1NA+1NK
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
XB4BK133B5
XB4BK134B5
XB4BK135B5
43,20
43,20
43,20
10
10
10
A
A
A
Dahili Korumal› LED" li 230V AC beslemeli
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
XB4BK133M5
XB4BK134M5
XB4BK135M5
47,60
47,60
47,60
10
10
10
A
A
A
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
XB4-BV61
XB4-BV63
XB4-BV64
XB4-BV65
XB4-BVB1
XB4-BVB3
XB4-BVB4
XB4-BVB5
XB4-BVB6
10,70
10,70
10,70
10,70
12,30
12,30
12,30
12,30
12,30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
A
A
C
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
XB4-BVM1
XB4-BVM3
XB4-BVM4
XB4-BVM5
XB4-BVM6
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
Ifl›kl› acil durdurma (Bas/Çek)
LED’li kafa
24 V DC kontak blo¤u
230-240V AC kontak blo¤u
ZB4BW643
ZB4BW0B42
ZB4BW0M42
35,40
13,80
21,50
Kafalar
XB4-BV6 serisi sinyal lambas› için kafa(2)
XB4-BA yayl› butonlar için kafa (2)
XB4 kal›c› butonlar için kafa (2)
Kal›c› ›fl›kl› butonlar için kafa (2) (sadece korumal› LED’li gövde ile kullan›l›r)
XB4-BS542 acil durdurma için kafa
XB4-BK12. 2 konumlu, kal›c›, ›fl›kl› mandal butonlar için kafa (2)
XB4-BK13. 3 konumlu, kal›c›, ›fl›kl› mandal butonlar için kafa (2)
XB4-BC 40 mm yayl› buton için yeflil kafa
XB4-BC 40 mm yayl› buton için k›rm›z› kafa
XB4-BD 2 konumlu, yayl› mandal buton için kafa
XB4-BJ 2 konumlu, yayl› uzun mandall› buton için kafa
ZB4-BVO•
ZB4-BA•
ZB4-BHO•
ZB4-BHO•3
ZB4-BS54
ZB4-BK12•3
ZB4-BK13•3
ZB4-BC3
ZB4-BC4
ZB4-BD4
ZB4-BJ4
3,80
4,80
9,70
15,10
16,40
23,60
26,20
17,00
17,00
9,40
10,20
10
10
A
A
C
C
A
C
C
A
A
C
C
Gövdeler
XB4-BV6 serisi sinyal lambas› için gövde
Butonlar ve mandal butonlar için 1NA kontakl› gövde
Butonlar ve mandal butonlar için 1NK kontakl› gövde
Ifl›kl› butonlar ve ›fl›kl› mandal butonlar için,
“Korumal› LED”li, 2NA kontakl› gövde (1)
ZB4-BV6
ZB4-BZ101
ZB4-BZ102
ZB4-BWOM•3
ZB4-BWOB•3
7,10
6,60
6,60
21,90
18,30
10
C
A
A
C
C
Ifl›kl› mandal buton (1)
Dahili “Korumal› LED”li 24 V AC/DC beslemeli 1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
Dahili “Korumal› LED”li 230 V AC beslemeli
XB4-BK
XB4-BVB
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1NA+1NK
1NA+1NK
1NA+1NK
Sinyal lambalar›
250 V’a kadar do¤rudan beslemeli (ampulsüz)
Dahili “Korumal› LED”li 24 V AC/DC beslemeli
XB4-BZ
Dahili “Korumal› LED”li 230 V AC beslemeli
XB4-BK12
XB4-BJ
XB4-BVO
230 V AC
24 V AC/DC
C
C
C
(1) 3 konumlu ›fl›kl› mandal butonlar için kafa ve gövde ayr› ayr› seçilmelidir.
Örne¤in; 3 konumlu, yeflil, 230 V AC, ›fl›kl› mandal buton için kafa ZB4-BK1333 ve gövde ZB4-BWOM33 olacakt›r.
(2) •’l› yeri renk kodu ile doldurunuz. Örnek: ZB4-BA6 mavi, yayl›, metal buton kafas›d›r.
Renk kodu: 1= beyaz, 2= siyah (›fl›ks›z butonlar için), 3= yeflil, 4= k›rm›z›, 5= sar›, 6= mavi,
7= fleffaf (do¤rudan beslemeli sinyal lambalar› için), 8= gri (yayl› butonlar için)
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
23
14 Mart 2012
®
ed
tect
Pro
XB5-AA
XB5-AS
XB5-AL
XB5-AA
Harmony Stil 5
22 mm çapl› çift yal›t›ml› plastik seri
Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65
Tip
Kontak
düzeni
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
Yayl› buton
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA
1 NK
1 NK
Siyah
Yeflil
Sar›
Mavi
K›rm›z›
Siyah
XB5-AA21
XB5-AA31
XB5-AA51
XB5-AA61
XB5-AA42
XB5-AC21
8,30
8,30
8,30
8,30
8,30
14,60
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
K›rm›z›
XB5-AS542
XB5-AS142
XB5-AS8445
XB5-AS9445
16,50
31,90
26,50
41,10
10
10
10
10
A
A
C
C
40 mm mantar kafal›, yayl› buton
Acil durdurma butonu, 40 mm mantar kafal›, kal›c›
Çevir, çek
1 NK
Kilitli
1 NK
2 kutuplu, tetiklemeli, çevir çek
1 NA + 1 NK
2 kutuplu, tetiklemeli, kilitli
1 NA + 1 NK
Çiftli, yayl› buton (IP66 / IP69K)
Düz kafal›, I iflaretli
1 NA
Yeflil
XB5-AL73415
Ç›k›k kafal›, O iflaretli
1 NK
K›rm›z›
Çiftli, yayl›, ›fl›kl› butonlar (IP66 / IP69K), Dahili “Korumal› LED”li, 24 V AC/DC beslemeli (1)
Düz kafal›, I iflaretli
1 NA
Yeflil
XB5-AW73731B5
Ç›k›k kafal›, O iflaretli
1 NK
K›rm›z›
Dahili “Korumal› LED”li, 240 V AC beslemeli (IP66 / IP69K) (1)
Düz kafal›, I iflaretli
1 NA
Yeflil
XB5-AW73731M5
Ç›k›k kafal›, O iflaretli
1 NK
K›rm›z›
Üçlü yayl› buton (IP66 / IP69K)
2 düz, I, II iflaretli
2 NA
Yeflil
XB5-AA731327
Ç›k›k kafal›, stop iflaretli
1 NK
K›rm›z›
Üçlü yayl› buton (IP66 / IP69K)
2 NA
Beyaz / Siyah
XB5-AA711237
2 düz, / iflaretli
Ç›k›k kafal›, stop iflaretli
1 NK
K›rm›z›
Ifl›kl›, yayl› buton
Ifl›kl› yayl› buton (ampulsüz)
250V’a kadar do¤rudan besleme
24 V AC/DC beslemeli, LED’li (1)
XB5-AW3
XB5-AD
220 V AC beslemeli, LED’li
(1)
Mandal butonlar
Siyah mandal buton
Siyah, uzun mandall› buton
XB5-AG
Kilitli buton
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
Dahili “Koruma LED”li 24 V AC/DC beslemeli
(1)
Dahili “Koruma LED”li 220 V AC beslemeli (1)
XB5-AV6
(1) LED’in servis ömrü yaklafl›k 10 y›ld›r
(2) simgesi kilidin geri çekilebilme konumunu gösterir,
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
A
34,30
A
36,50
A
32,70
C
32,70
C
XB5-AW3165
XB5-AW3365
XB5-AW3465
XB5-AW3565
XB5-AW31B5
XB5-AW33B5
XB5-AW34B5
XB5-AW35B5
XB5-AW36B5
XB5-AW31M5
XB5-AW33M5
XB5-AW34M5
XB5-AW35M5
XB5-AW36M5
17,80
17,80
17,80
17,80
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
C
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
C
C
XB5-AD21
XB5-AD33
XB5-AD53
XB5-AJ21
XB5-AJ33
XB5-AJ53
XB5-AG21
XB5-AG33
12,80
16,60
17,10
14,40
18,30
19,60
31,40
37,30
10
10
10
10
10
10
10
10
A
A
A
C
A
C
A
A
XB5-AV61
XB5-AV63
XB5-AV64
XB5-AV65
XB5-AVB1
XB5-AVB3
XB5-AVB4
XB5-AVB5
XB5-AVB6
XB5-AVM1
XB5-AVM3
XB5-AVM4
XB5-AVM5
XB5-AVM6
8,20
8,20
8,20
8,20
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
13,80
13,80
13,80
13,80
13,80
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
A
A
C
A
A
A
A
C
Konum (2)
1 NA
1 NA+1NA
1 NA+1 NA
1 NA
1 NA+1 NA
1 NA+1 NA
1 NA
1 NA+1 NA
Sinyal lambalar›
250 V’a kadar do¤rudan beslemeli (ampülsüz)
XB5-AVB
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
28,50
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
: 2 konumlu, kal›c›.
24
: 3 konumlu, kal›c›.
: 3 konumlu, 0 noktas›na yay geri dönüfllü.
14 Mart 2012
Harmony Stil 5
22 mm çapl› çift yal›t›ml› plastik seri
Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65
Tip
Kontak
düzeni
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB5-AK123B5
XB5-AK124B5
XB5-AK125B5
28,50
28,50
28,50
10
10
10
A
A
A
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB5-AK123M5
XB5-AK124M5
XB5-AK125M5
31,10
31,10
31,10
10
10
10
A
C
C
Dahili Korumal› LED" li 24 V AC/DC beslemeli 1NA+1NK
1NA+1NK
1NA+1NK
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
XB5AK133B5
XB5AK134B5
XB5AK135B5
32,70
32,70
32,70
10
10
10
A
A
C
Dahili Korumal› LED" li 230V AC beslemeli
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
XB5AK133M5
XB5AK134M5
XB5AK135M5
35,90
35,90
35,90
10
10
10
A
C
A
96,00
110,00
5
5
A
C
Ifl›kl› mandal buton
Dahili “Korumal› LED”li 24 V AC/DC beslemeli 1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
Dahili “Korumal› LED”li 230 V AC beslemeli
XB5-AK
ZB5-AA
ZB5-AJ
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1 NA+1 NK
1NA+1NK
1NA+1NK
1NA+1NK
80 db buzzer 24V AC/DC
80 db buzzer 230V AC/DC
XB5KSB
XB5KSM
Ifl›kl› acil durdurma (Bas/Çek)
LED’li kafa
24 V DC kontak blo¤u
230-240V AC kontak blo¤u
ZB5AT8643M
ZB5AW0B15
ZB5AW0M15
Kafalar
XB5-AV6 serisi sinyal lambas› için kafa (1)
XB5-AA yayl› butonlar için kafa (1)
XB5-AD 2 konumlu, yayl›, mandal buton için kafa
XB5-AJ 2 konumlu yayl›, uzun, mandall› buton için kafa
Gövdeler
XB5-AV6 serisi sinyal lambas› için gövde
Butonlar ve mandal butonlar için 1NA kontakl› gövde
Butonlar ve mandal butonlar için 1NK kontakl› gövde
16,80
17,40
31,10
C
C
C
ZB5-AV0•
ZB5-AA•
ZB5-AD4
ZB5-AJ4
3,60
3,00
7,50
9,10
C
C
C
C
ZB5-AV6
ZB5-AZ101
ZB5-AZ102
4,70
5,40
5,40
C
A
C
(1) •’l› yeri renk kodu ile doldurunuz. Örnek: ZB5-AA6 mavi, yayl›, çift yal›t›ml› buton kafas›d›r.
Renk kodu: 1=beyaz, 2=siyah (butonlar için), 3=yeflil, 4=k›rm›z›, 5=sar›, 6=mavi, 7=fleffaf (do¤rudan beslemeli siyah lambalar› için),
8=gri (yayl› butonlar için).
Her bir buton kafas›na en çok 9 kontak blo¤u tak›labilir.
ZB5-AZ
Harmony Stil 4 ve Stil 5
22 mm çapl› kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›
Ortak aksesuarlar
ZB5-AZ905
ZBE-102
Kontak bloklar›
Uygulama
1NA
1NK
ZBE-101
ZBE-102
3,80
3,80
5
5
A
A
Etiket tutucu, ince
Etiket tutucu, kafa ile ayn› seviyede
ZBZ-33 ve ZBZ35 için destek plakas› ve
fleffaf koruyucu ile, 40 adet bofl etiketli sayfa.
ZBZ-33
ZBZ-35
ZBY-5100
1,50
1,50
3,50
10
10
10
A
A
A
Kafalar için 66 adet bofl, kendili¤inden
yap›flan, yuvarlak etiketli sayfa
ZBY-1101
3,10
10
C
Ø 60 mm acil durdurma etiketi,
Sar› zeminli
Yaz›s›z
Emergency Stop
ZBY-9101
ZBY-9330
2,30
3,90
10
10
C
A
Ø 90 mm acil durdurma etiketi,
Sar› zeminli
Yaz›s›z
Emergency Stop
ZBY-8101
ZBY-8330
2,30
3,90
10
10
C
A
ZB5-AZ905
13,40
XB5 için s›kma aparat›
C
Not: Etiketleme program›m›z internet sitemizden elde edilebilir.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
25
14 Mart 2012
®
ed
tect
Pro
Harmony Stil 6
16 mm çapl› XB6
Kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›, IP65
Tip
Kafa
tipi
Kontak
düzeni
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Dikdörtgen
1NA
1NA
1NK
1NK
Beyaz
Yeflil
Siyah
K›rm›z›
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
XB6-DA11B
XB6-DA31B
XB6-DA22B
XB6-DA42B
15,10
15,10
15,10
15,10
C
A
C
C
Ifl›kl› buton, yayl› (Dahili “Korumal› LED”li 12...24 V AC/DC beslemeli) (1)
Dikdörtgen
1NA
Beyaz
1NA
Yeflil
1NK
K›rm›z›
Kare
1NA
Beyaz
1NA
Yeflil
1NK
K›rm›z›
Daire
1NA
Beyaz
1NA
Yeflil
1NK
K›rm›z›
XB6-DW1B1B
XB6-DW3B1B
XB6-DW4B2B
XB6-CW1B1B
XB6-CW3B1B
XB6-CW4B2B
XB6-AW1B1B
XB6-AW3B1B
XB6-AW4B2B
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
A
A
A
C
A
C
C
A
C
Ifl›kl› buton, kal›c› (Dahili “Korumal› LED”li 12...24 V AC/DC beslemeli) (1)
Dikdörtgen
1NA+1NK
Beyaz
1NA
Yeflil
1NK
K›rm›z›
Kare
1NA+1NK
Beyaz
1NA
Yeflil
1NK
K›rm›z›
Daire
1NA+1NK
Beyaz
1NA
Yeflil
1NK
K›rm›z›
XB6-DF1B5B
XB6-DF3B1B
XB6-DF4B2B
XB6-CF1B5B
XB6-CF3B1B
XB6-CF4B2B
XB6-AF1B5B
XB6-AF3B1B
XB6-AF4B2B
33,60
29,00
29,00
33,60
29,00
29,00
33,60
29,00
29,00
C
A
A
C
C
C
C
A
C
Yayl› buton
XB6-DA
XB6-AW
XB6-DD
XB6-DG
XB6-CV
Konum (2)
Siyah mandal buton Dikdörtgen
2 konumlu, kal›c›
3 konumlu, kal›c›
1NA
1NA+1NK
XB6-DD221B
XB6-DD235B
27,10
32,70
A
A
Kilitli buton
Dikdörtgen
2 konumlu, anahtarl›
3 konumlu, anahtarl›
1NA+1NK
1NA+1NK
XB6-DGC5B
XB6-DGH5B
57,00
57,00
C
C
Sinyal lambas› (Dahili “Korumal› LED”li 12...24V AC/DC beslemeli) (1)
Dikdörtgen
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Kare
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Daire
Beyaz
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB6-DV1BB
XB6-DV3BB
XB6-DV4BB
XB6-DV5BB
XB6-CV1BB
XB6-CV3BB
XB6-CV4BB
XB6-CV5BB
XB6-AV1BB
XB6-AV3BB
XB6-AV4BB
XB6-AV5BB
18,70
18,70
18,70
18,70
18,70
18,70
18,70
18,70
18,70
18,70
18,70
18,70
C
A
A
C
C
C
C
C
C
A
A
A
30 mm mantar kafal› k›rm›z› acil durdurma butonlar›
1NA+1NK
1NA+1NK
XB6-AS8349B
XB6-AS9349B
35,10
64,40
A
C
ZB6-Y7001
ZB6-Y7330
2,70
3,50
C
C
ZB6-E1B
ZB6-E2B
4,50
4,50
10
10
A
A
ZB6-Y004
1,20
100
C
XB6-AS8
XB6-AS9
Çevir-Çek
Kilitli
Ø45 mm yuvarlak sar› etiket (acil durdurma butonlar› için)
Yaz›s›z
Emergency Stop
Ek kontak blo¤u
1NA
1NK
Difli faston konnektör
(1) LED’in servis ömrü yaklafl›k 10 y›ld›r.
(2) simgesi kilidin geri çekilebilme konumunu gösterir,
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
26
: 2 konumlu, kal›c›.
: 3 konumlu, kal›c›.
14 Mart 2012
Harmony Stil 7
22 mm çapl› XB7P
Monoblok plastik kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›
Tip
Kontak
düzeni
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
1NA
1NA
1NK
A/K
A/K
A/K
Siyah
Yeflil
K›rm›z›
Siyah
Yeflil
K›rm›z›
XB7EA21P
XB7EA31P
XB7EA42P
XB7EA25P
XB7EA35P
XB7EA45P
4,70
4,70
4,70
6,10
6,10
6,10
10
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
1NA
A/K
1NA
A/K
Siyah
Siyah
Yeflil
Yeflil
XB7EH21P
XB7EH25P
XB7EH31P
XB7EH35P
5,90
7,90
5,90
7,90
10
10
10
10
A
A
A
A
1NK
1NK
K›rm›z›
K›rm›z›
XB7ES142P
XB7ES542P
20,40
10,20
10
10
C
A
1NA
1NA
1NA
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB7EW3361P
XB7EW3461P
XB7EW3561P
9,90
9,90
9,90
10
10
10
A
C
C
Dahili korumal›, LED’li 24V AC/DC
1NA
1NK
1NA
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB7EW33B1P
XB7EW34B2P
XB7EW35B1P
12,40
12,40
12,40
10
10
10
C
C
C
Dahili korumal›, LED’li 230V AC
1NA
1NK
1NA
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
XB7EW33M1P
XB7EW34M2P
XB7EW35M1P
14,80
14,80
14,80
10
10
10
A
C
C
Yayl› butonlar
XB7-EA••P
Kal›c› butonlar
XB7-ES••P
Acil butonlar
40 mm mantar kafal› anahtarl›
40 mm mantar kafal› kal›c›
Ifl›kl› yayl› butonlar
Maks. 250V Direkt beslemeli (Ampülsüz)
XB7-ED••P
Siyah mandal Buton
2 konumlu kal›c›
3 konumlu kal›c›
1NA
2NA
XB7ED21P
XB7ED33P
7,40
10,60
10
10
A
A
Kilitli butonlar
2 konumlu anahtarl›
3 konumlu anahtarl›
1NA
2NA
XB7EG21P
XB7EG33P
20,10
24,30
10
10
C
C
Sinyal lambalar› 250 V kadar direkt beslemeli (Ampulsüz)
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
fieffaf Beyaz
XB7EV63P
XB7EV64P
XB7EV65P
XB7EV66P
XB7EV67P
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
10
10
10
10
10
A
A
A
C
A
Sinyal lambalar› 250 V kadar direkt beslemeli, 130 V ampul için (Ampulsüz)
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
fieffaf Beyaz
XB7EV730P
XB7EV740P
XB7EV750P
XB7EV760P
XB7EV770P
3,90
3,90
3,90
3,90
3,90
10
10
10
10
10
C
C
C
C
C
XB7EV03BP
XB7EV04BP
XB7EV05BP
XB7EV06BP
XB7EV07BP
XB7EV08BP
XB7EV03MP
XB7EV04MP
XB7EV05MP
XB7EV06MP
XB7EV07MP
XB7EV08MP
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
4,30
7,10
7,10
7,10
7,10
7,10
7,10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
A
A
A
C
C
C
A
A
A
A
C
C
DL1-CE024
DL1-CE130
DL1-CF220
2,30
4,90
4,90
20
20
20
A
C
A
XB7-ED••P
XB7-EW••P
XB7-EW••P
LED’li sinyal lambalar›
Dahili korumal›, LED’li, 24V AC/DC beslemeli
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
fieffaf-Beyaz
Turuncu
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
fieffaf Beyaz
Turuncu
Dahili korumal›, LED’li, 230V AC beslemeli
XB7-EV••P
Ampul
XB4, XB5, XB7 serisi için
XB4, XB5, XB7 serisi için
XB4, XB5 serisi için
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
24 V, akkor flamanl›
130 V, akkor flamanl›
220 V, neon
27
14 Mart 2012
Harmony Stil 9
30 mm çapl›, kumanda butonlar› ve sinyal lambalar›
Tip
9001-KR1BH13
9001-KS11FBH13
9001-KP7•9
Kontak
düzeni
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Yayl› buton
1A/K
1A/K
1A/K
Yeflil
K›rm›z›
Siyah
9001-KR1GH13
9001-KR1RH13
9001-KR1BH13
49,20
49,20
49,20
C
C
C
35 mm mantar kafal› yayl›
1A/K
1A/K
K›rm›z›
Siyah
9001-KR24RH13
9001-KR24BH13
84,00
84,00
C
C
Siyah
Siyah
9001-KS11FB (3)
9001-KS43FB (4)
74,80
88,00
C
C
Siyah
Siyah
9001-KS11K1R (3)
9001-KS43K5R (4)
110,00
133,00
C
C
Siyah
Siyah
9001-KA1
9001-KA2
23,60
17,50
C
C
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
Mavi
Yeflil
K›rm›z›
Sar›
9001-KP7G9
9001-KP7R9
9001-KP7A9
9001-KP7L9
9001-KP35LGG9
9001-KP35LRR9
9001-KP35LYA9
42,70
42,70
42,70
42,70
66,00
66,00
66,00
C
C
C
C
C
C
C
Mandal buton (Kontakları ayrı satılır)
2 konumlu, kal›c›, 1A/K
3 konumlu, kal›c›, 1A/K
Kilitli buton (Kontakları ayrı satılır)
2 konumlu, kal›c›, 1A/K
3 konumlu, kal›c›, 1A/K
Kontak
3 konumlu, kal›c›, 1A/K
2 konumlu, kal›c›, 1A/K
Sinyal lambas›
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul
230 V AC direkt beslemeli, dahili ampul
24 V DC direkt beslemeli, dahili LED’li
24 V DC direkt beslemeli, dahili LED’li
24 V DC direkt beslemeli, dahili LED’li
Minimum
sip. adedi
Biometrik buton (parmak izi ile anahtarlama), PNP (22 mm çap, 200 parmak izi kayd›, IP65)
XB5-S•B••••
Çift konumlu (Bistable) (1)
Çift konumlu (Bistable)
Pulse açma (Monostable) (1)
Pulse açma (Monostable)
2 m kablolu
M12 konnektörlü
2 m kablolu
M12 konnektörlü
XB5-S1B2L2
XB5-S1B2M12
XB5-S2B2L2
XB5-S2B2M12
720,00
720,00
720,00
720,00
C
C
C
C
XD4-PA12
XD4-PA22
XD4-PA14
XD4-PA24
XD5-PA12
XD5-PA22
XD5-PA14
XD5-PA24
77,20
77,20
112,00
112,00
53,60
53,60
74,40
74,40
A
A
A
A
C
A
C
C
Tek h›zl› motorlarda kumanda devreleri için buton say›s›
2 mekanik kilitlemeli, butonlar› k›l›fl›
NA
2 mekanik kilitlemeli
NA
4 mekanik kilitlemeli
NA
6 mekanik kilitlemeli
NA
8 mekanik kilitlemeli
NA
XAC-A211
XAC-A271
XAC-A471
XAC-A671
XAC-A871
105,00
103,00
132,00
184,00
200,00
C
A
A
A
A
Ç‹ft h›zl› motorlarda kumanda devreleri için buton say›s› (2)
2 mekanik kilitlemeli
NA
4 mekanik kilitlemeli
NA
6 mekanik kilitlemeli
NA
8 mekanik kilitlemeli
NA
XAC-A291
XAC-A491
XAC-A691
XAC-A891
128,00
158,00
205,00
223,00
A
A
A
A
XAC-A9411
XAC-A9412
ZB2-BE101
ZB2-BE102
XEN-G1191
XAC-A982
XAC-A009
5,80
5,80
4,20
4,20
31,10
13,90
7,10
Joystik kontrol (22 mm çap)
Harmony Stil 4
2 yönlü
4 yönlü
Harmony Stil 5
2 yönlü
4 yönlü
XD4-PA
Konum
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Kal›c›
Yayl›
Kal›c›
Yayl›
Kal›c›
Yayl›
Kal›c›
Yayl›
Standart vinç kumanda kutular›
Yedek parça
Kumanda butonu kafas›
XAC-A•••
Teslim
süresi
Beyaz
Siyah
Kontak blo¤u
1NA
1NK
2 kademeli kontak blo¤u, gecikmeli
(NA+NK) + NA
Tabandan montajl› üniteler için koruma kapa¤›
Mekanik kilit
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
C
(1) Bistable: Okumadan sonra kontak kal›c› olarak konumu de¤ifltirir. Monostable: Okumadan sonra kontak geçici olarak konum de¤ifltirir.
(2) Çift h›zl› motorlar›n kumandas›nda kullan›lacak 6 ve daha fazla say›da butonlu kutu için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(3) Kontak olarak 9001KA2 seçilmelidir.
(4) Kontak olarak 9001KA1 seçilmelidir.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
28
14 Mart 2012
®
ed
tect
Pro
Harmony XAL serisi
22 mm çapl› çift yal›t›ml› kumanda kutular›, IP65
Tip
XAL-D102
Kontak
düzeni
Renk
Buton üstünde
iflaret
Dolu kutular, Harmony Stil 5
Start veya Stop fonksiyonlu
Etiket tutucusuz
Yayl› start butonu
Yayl› start butonu
Yayl› stop butonu
Yayl› stop butonu
1NA
1NA
1NK
1NK
Yeflil
Yeflil
K›rm›z›
K›rm›z›
I
Start
O
Stop
Etiket tutuculu
Yayl› start butonu
Yayl› stop butonu
1NA
1NK
Yeflil
K›rm›z›
1NA
1NK
1NA
1NK
1NA
1NK
Yeflil
K›rm›z›
Yeflil
K›rm›z›
Yeflil
K›rm›z›
1NA
1NK
1NA
1NA
Yeflil
K›rm›z›
Start - Stop fonksiyonlu
Etiket tutucusuz
Yayl› start + stop butonu
XAL-D213
Yayl› start + stop butonu
Yayl› start + stop butonu + sinyal lambas›
Etiket tutuculu
Yayl› start + stop butonu
2 konumlu siyah mandal buton
2 konumlu kilitli buton
XAL-D363M
XAL-D211H29
XAL-K174
Referans
Fiyat
(TL)
XAL-D102
XAL-D103
XAL-D112
XAL-D114
26,80
26,80
26,80
26,80
C
C
C
C
XAL-D101H29
XAL-D111H29
26,80
26,80
A
C
XAL-D213
40,30
C
XAL-D215
40,30
C
XAL-D363M (1)
60,80
A
XAL-D211H29
40,30
A
XAL-D134
XAL-D144
44,40
29,20
C
C
XAL-K174
XAL-K174F
XAL-K174E
XAL-K184
XAL-K184F
XAL-K184E
46,70
53,80
53,80
46,70
53,80
53,80
A
C
C
C
C
C
XAL-K1741H29
46,70
A
XAL-E1011
XAL-E1112
XAL-E1341
XAL-EK1701
XAL-E2011
16,30
16,30
17,50
21,20
25,60
C
C
C
C
C
Bofl delik say›s›
1
2
3
4
5
1
XAL-D01
XAL-D02
XAL-D03
XAL-D04
XAL-D05
XAL-K01
20,70
29,60
42,70
63,60
77,00
34,70
A
A
A
C
C
C
1
2
3
XAL-E1
XAL-E2
XAL-E3
12,50
17,90
21,30
C
C
C
Start
Stop
I
O
Start
Stop
I
O
Start
Stop
O-I
O-I
Acil durdurma fonksiyonlu
Etiket tutucusuz, Ø40 mantar kafal› acil durdurma butonu
Çevir-çek
1NK
Çevir-çek
2NK
Çevir-çek
1NA + 1NK
Kilitli
1NK
Kilitli
2NK
Kilitli
1NA + 1NK
Etiket tutuculu, Ø40 mantar kafal› acil durdurma butonu
Çevir-çek
1NK
Dolu kutular, Harmony Stil 7
Etiket tutucusuz
Yayl› start butonu
Yayl› stop butonu
2 konumlu siyah mandal buton
Ø40 mantar kafa, çevir-çek buton
Yayl› start + stop butonu
Bofl kutular
Harmony Stil 5
Aç›k gri taban, koyu gri kapak
Aç›k gri taban, sar› kapak
1NA
1NK
1NA
1NK
1NA
1NK
Yeflil
K›rm›z›
Yeflil
K›rm›z›
Harmony Stil 7
Aç›k gri taban, aç›k gri kapak
XAL-D02
Etiket
bilgisi
Emergency Stop
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
XAL - aksesuarlar
Kontak bloklar› (Harmony Stil 5 kutular› için) (2)
Kutunun arka taban›na montaj için 1NA
1NK
ZEN-L1111
ZEN-L1121
5,00
5,00
5
5
A
A
(1) 1 adet korumal› LED, k›rm›z›, 230 V AC beslemeli sinyal lambas› dahildir.
(2) Her bir buton kafas› için en çok 3 kontak blo¤u tak›labilir.
XAL-E2011
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
29
14 Mart 2012
XVB-Ifl›kl› kolonlar ve fenerler, 70 mm
IP65
Tip
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Yeflil,
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBC33
XVBC34
XVBC35
XVBC36
XVBC37
XVBC38
32,70
32,70
32,70
32,70
32,70
32,70
A
A
A
C
C
C
Flaflör tip 24V AC/DC, 24-48V DC, ampülsüz
Yeflil,
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sarı
XVBC4B3
XVBC4B4
XVBC4B5
XVBC4B6
XVBC4B7
XVBC4B8
99,20
99,20
99,20
99,20
99,20
99,20
A
A
C
C
C
C
Flaflör tip 48-230V AC, ampülsüz
Yeflil,
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sarı
XVBC4M3
XVBC4M4
XVBC4M5
XVBC4M6
XVBC4M7
XVBC4M8
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
C
A
C
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBC2B3
XVBC2B4
XVBC2B5
XVBC2B6
XVBC2B7
XVBC2B8
65,90
65,90
65,90
65,90
65,90
65,90
A
A
C
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBC2M3
XVBC2M4
XVBC2M5
XVBC2M6
XVBC2M7
XVBC2M8
71,40
71,40
71,40
71,40
71,40
71,40
C
C
C
C
C
C
Flaflör tip 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li (1)
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBC5B3
XVBC5B4
XVBC5B5
XVBC5B6
XVBC5B7
XVBC5B8
107,00
107,00
107,00
107,00
107,00
107,00
C
A
C
C
C
C
Çakar 24V AC/DC, deflarj tüplü, 10 joule (1)
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBC8B3
XVBC8B4
XVBC8B5
XVBC8B6
XVBC8B7
XVBC8B8
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
C
C
C
C
C
C
Kornalar
90dB korna 12-48V
90dB korna 120-230 V
XVBC9B
XVBC9M
119,00
183,00
A
A
XVV ba¤lant› elemanlar› ve aksesuarlar›
Taban + üst kapak
80mm dikey sabitleme parcas›, taban ünitesi ya da tüp için
XVBC21
XVBZ02
38,30
27,50
A
A
Dikey sabitleme parças›, taban ünitesi ya da tüp + XVBZ02 için
Montaj tüpü gizleme aparat›
XVB-C12
XVB-C020
28,60
17,40
C
C
XVB ›fl›kl› kolonlar
Kal›c› ›fl›kl› maks. 250V AC, ampülsüz
XVB-C21
XVB-C4
(1) 230 V AC tipleri için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
30
14 Mart 2012
XVB-Ifl›kl› kolonlar ve fenerler, 70 mm
IP65
Tip
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBL33
XVBL34
XVBL35
XVBL36
XVBL37
XVBL38
70,40
70,40
70,40
70,40
70,40
70,40
C
A
C
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 24V DC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rmz›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBL0B3
XVBL0B4
XVBL0B5
XVBL0B6
XVBL0B7
XVBL0B8
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
C
C
C
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rmz›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBL0M3
XVBL0M4
XVBL0M5
XVBL0M6
XVBL0M7
XVBL0M8
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
C
C
C
C
C
C
Flaflör tip 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li (2)
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBL1B3
XVBL1B4
XVBL1B5
XVBL1B6
XVBL1B7
XVBL1B8
225,00
225,00
225,00
225,00
225,00
225,00
C
C
C
C
C
C
Çakar 24 V AC/DC, deflarj tüplü, 10 joule (2)
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
Sar›
XVBL8B3
XVBL8B4
XVBL8B5
XVBL8B6
XVBL8B7
XVBL8B8
307,00
307,00
307,00
307,00
307,00
307,00
C
C
C
C
C
C
beyaz
beyaz
DL1BLB
DL1BLM
DL1BDB• (1)
DL1BDM• (1)
XVB Fenerler 70mm
Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, ampulsüz
XVB-L
Lamba 24V
Lamba 230V
LED 24V
LED 230V
XVR-12•••
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
24 V
230 V
XVD-LS için ampul
XVS
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
10
10
Teslim
süresi
A
C
C
C
(1) •’l› yeri renk kodu ile doldurunuz. Renk kodu için 3= yeflil, 1= beyaz, 4=, k›rm›z›, 5= turuncu, 6= mavi, 8= sar›.
(2) 230 V AC tipleri Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z .444 30 30.
XVD-LS minyatür fenerler (45 mm çap)
Kal›c› ›fl›kl› 250 V maksimum, ampulsüz
XVR-13•••
7,20
7,90
80,80
80,80
Minimum
sip. adedi
XVD-LS33
XVD-LS34
XVD-LS35
XVD-LS36
DL1-BEBS
DL1-BEMS
52,40
52,40
52,40
52,40
5,30
5,70
10
10
C
C
C
C
C
C
XVR-Döner aynal› lambalar , uzun mesafe sinyalizasyon için
24 V AC/DC
Ø120, buzzer’s›z, IP23
K›rm›z›
Turuncu
Yeflil
Mavi
24 V AC/DC
Ø120, buzzer’l›, IP23
K›rm›z›
Turuncu
Yeflil
Mavi
24 V AC/DC
Ø130, buzzer’s›z, IP66/67
K›rm›z›
Turuncu
230 V AC/DC
Ø130, buzzer’s›z, IP66/67
K›rm›z›
Turuncu
XVR-12B04
XVR-12B05
XVR-12B03
XVR-12B06
XVR-12B04S
XVR-12B05S
XVR-12B03S
XVR-12B06S
XVR-13B04L
XVR-13B05L
XVR-13M04L
XVR-13M05L
162,00
162,00
162,00
162,00
195,00
195,00
195,00
195,00
225,00
225,00
263,00
263,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
XVS-Sirenler, Uzun mesafe sinyalizasyon için
106 dB
24 AC/DC
230 V AC
XVS-10BMW
XVS-10MMW
200,00
232,00
A
A
1/2 ton
1/2 ton
31
14 Mart 2012
XVE-Ifl›kl› kolonlar ve fenerler
Tip
Renk
Referans
Fiyat
(TL)
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEC33
XVEC34
XVEC35
XVEC36
XVEC37
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
A
A
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEC2B3
XVEC2B4
XVEC2B5
XVEC2B6
XVEC2B7
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
A
A
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEC2M3
XVEC2M4
XVEC2M5
XVEC2M6
XVEC2M7
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
A
A
C
C
C
Flaflör tip 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEC5B3
XVEC5B4
XVEC5B5
XVEC5B6
XVEC5B7
72,00
72,00
72,00
72,00
72,00
C
A
C
C
C
Flaflör tip 240V AC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEC5M3
XVEC5M4
XVEC5M5
XVEC5M6
XVEC5M7
73,60
73,60
73,60
73,60
73,60
C
A
C
C
C
XVEC9B
XVEC9M
98,40
133,00
A
C
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
XVEC21
XVEC21P
XVEZ13
XVDC02
33,60
38,40
6,80
10,40
A
C
A
A
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEL33
XVEL34
XVEL35
XVEL36
XVEL37
54,40
54,40
54,40
54,40
54,40
C
C
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 24V AC/DC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEL2B3
XVEL2B4
XVEL2B5
XVEL2B6
XVEL2B7
112,00
112,00
112,00
112,00
112,00
C
C
C
C
C
Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, dahili korumal› LED’li
Yeflil
K›rm›z›
Turuncu
Mavi
Renksiz
XVEL2M3
XVEL2M4
XVEL2M5
XVEL2M6
XVEL2M7
116,00
116,00
116,00
116,00
116,00
C
C
C
C
C
XVE Ifl›kl› Kolonlar
Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, ampulsüz
XVE-C•
XVE-C•
XVE-C21P
Kornalar
Korna 85 db 24V DC
Korna 85 db 240V AC
XVE ba¤lant› elemanlar› ve aksesuarlar›
Taban + üst kapak
Taban + üst kapak IP54
Montaj aya¤› 20mm
Montaj aya¤› 100mm
XVE Fenerler
Kal›c› ›fl›kl› 240V AC, ampülsüz
XVE-L•
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
32
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
14 Mart 2012
K1/ K2 - K10 - K30...K150 Pako flalterler
10A-150A
Tip
Termik ak›m›
Ith (AC1) (A)
0-1 açma-kapama flalterleri
Monofaze 1x (0-1)
20
20
20
A
A
A
C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C
C
12
20
12
20
12
20
K1B002QLH
K2B002QLH
K1C003QLH
K2C003QLH
K1D004QLH
K2D004QLH
24,00
27,00
25,50
35,00
30,00
42,00
C
C
C
C
C
C
12
20
K1C003NLH
K2C003NLH
26,00
35,00
C
C
K1B001ULH
K2B001ULH
K30B001UP
K1D002ULH
K2D002ULH
K30D002UP
K1F003ULH
K2F003ULH
K30F003UP
K50F003UP
K63F003UP
K2H004ULH
22,00
25,00
38,00
31,00
35,00
50,00
37,00
43,00
70,00
98,00
120,00
55,00
10
Trifaze nötrlü 4x (2-0-1)
12
20
32
12
20
32
12
20
32
50
63
20
A
A
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
Ölçü komütatörleri
Voltmetre Komütatörü, 7 poz (LL-0-LN)
Voltmetre komütatörü, 4 poz (0-LL)
Ampermetre komütatörü (0-1-2-3)
12
12
12
K1F027MLH
K1D024MLH
K1F003MLH
42,00
31,00
50,00
10
A
A
A
Trifaze 3x (0-1)
Kademeli flalterler
Monofaze (s›f›rl›)
2 kademeli
4 kademeli
Monofaze (s›f›rs›z)
3 kademeli (1-2-3)
K10B002ACH
Kutup de¤ifltirici flalterler
Monofaze 1x (2-0-1)
‹ki fazl› 2x (2-0-1)
Trifaze 3x (2-0-1)
K30E003WP
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Teslim
süresi
20,50
20,50
22,00
24,00
24,00
25,50
29,00
28,50
31,00
50,00
72,00
80,00
165,00
30,00
35,00
3 kademeli
K50H001YP
Minimum
sip. adedi
K10A001ACH
K1A001ALH
K2A001ALH
K10B002ACH
K1B002ALH
K2B002ALH
K10C003ACH
K1C003ALH
K2C003ALH
K30C003AP
K50C003AP
K63C003AP
K115C003AP
K1D004ALH
K2D004ALH
Trifaze nötrlü 4x (0-1)
K10B001UCH
Fiyat
(TL)
10
12
20
10
12
20
10
12
20
32
50
63
115
12
20
‹ki fazl› 2x (0-1)
K1-K2
Referans
20
20
(1) Farkl› amperaj de¤erli ve özellikli di¤er bütün Pako flalter ürünlerimiz için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
33
14 Mart 2012
OsiSense Algılama Ürünleri
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
34
14 Mart 2012
Osisense XU Fotoelektrik Sensörler
Tip
Alg›lama
mesafesi
Ç›k›fl
fonksiyonu
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
0.1 m
0.1 m
0.1 m
0.1 m
PNP - NA
NPN - NA
PNP - NA
NPN - NA
XUB-4BPANL2
XUB-4BNANL2
XUB-4BPANM12
XUB-4BNANM12
92,00
92,00
92,00
92,00
A
C
A
C
Osisense XU, Dizayn 18 metal fotoelektrik sensörler
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›
Cisimden yans›mal›
2 m kablolu
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M12 konnektörlü
Cisimden yans›mal›
(Hassasiyet ayarl›)
2 m kablolu
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M12 konnektörlü
0.6 m
0.6 m
0.6 m
0.6 m
PNP - NA
NPN - NA
PNP - NA
NPN - NA
XUB-5BPANL2
XUB-5BNANL2
XUB-5BPANM12
XUB-5BNANM12
98,00
98,00
98,00
98,00
A
C
A
C
Reflektörlü (1)
2 m kablolu
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M12 konnektörlü
Reflektör
4m
4m
4m
4m
50x50 mm
PNP - NA
NPN - NA
PNP - NA
NPN - NA
XUB-1BPANL2
XUB-1BNANL2
XUB-1BPANM12
XUB-1BNANM12
XUZ-C50
94,00
94,00
94,00
94,00
14,00
A
C
A
C
A
Polarize reflektörlü (1)
2 m kablolu
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M12 konnektörlü
Reflektör
2m
2m
2m
2m
50x50 mm
PNP - NA
NPN - NA
PNP - NA
NPN - NA
XUB-9BPANL2
XUB-9BNANL2
XUB-9BPANM12
XUB-9BNANM12
XUZ-C50
103,00
103,00
103,00
103,00
14,00
A
C
A
C
A
Karfl›l›kl› (2)
Karfl›l›kl› (2)
2 m kablolu
M12 konnektörlü
2 m kablolu
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M12 konnektörlü
verici
verici
15 m al›c›
15 m al›c›
15 m al›c›
15 m al›c›
PNP - NA
NPN - NA
PNP - NA
NPN - NA
XUB-2BKSNL2T
XUB-2BKSNM12T
XUB-2BPANL2R
XUB-2BNANL2R
XUB-2BPANM12R
XUB-2BNANM12R
55,00
55,00
86,00
86,00
86,00
86,00
A
A
A
C
A
C
Polarize reflektörlü, 50x50 mm reflektör dahil
2 m kablolu
2 m kablolu
2m
2m
NA
NK
XU9-M18MA230
XU9-M18MB230
240,00
240,00
A
C
Karfl›l›kl›, al›c› + verici,
2 m kablolu
2 m kablolu
15 m
15 m
NA
NK
XU2-M18MA230
XU2-M18MB230
328,00
328,00
A
C
Cisimden yans›mal›,
2 m kablolu
2 m kablolu
40 cm
40 cm
NA
NK
XU5-M18MA230
XU5-M18MB230
207,00
207,00
A
C
Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›
2 m kablolu
2 m kablolu
12 cm
12 cm
NA
NK
XU8-M18MA230
XU8-M18MB230
216,00
216,00
A
C
XUB-4BPANL2
20-264 V AC/DC beslemeli, 2-telli, hassasiyet ayarl›
XU9-M18MA230
(1) Reflektörlü sistem için, referansa reflektör dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir.
(2) Karfl›l›kl› sistem için, referansa verici k›s›m dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir.
(3) XUB serisi ürünlerin PNP ve NPN için NK modelleri için referans sonunda bulunan A yerine B ile de¤ifltiriniz. Örnek; XUB4BPANL2 ‹ XUB4BPBNL2.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
35
14 Mart 2012
Osisense XU Fotoelektrik Sensörler
Tip
Alg›lama
mesafesi
Ç›k›fl
fonksiyonu
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
PNP - NA
NPN - NA
PNP - NA
NPN - NA
XUB-4APANL2
XUB-4ANANL2
XUB-4APANM12
XUB-4ANANM12
76,00
76,00
76,00
76,00
A
C
A
C
Osisense XU, Dizayn 18 plastik fotoelektrik sensörler
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›
Cisimden yans›mal›
2 m kablolu
0.1 m
2 m kablolu
0.1 m
M12 konnektörlü
0.1 m
M12 konnektörlü
0.1 m
XUB-4APANL2
Cisimden yans›mal›
(Hassasiyet ayarl›)
2 m kablolu
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M12 konnektörlü
0.6 m
0.6 m
0.6 m
0.6 m
PNP - NA
NPN - NA
PNP - NA
NPN - NA
XUB-5APANL2
XUB-5ANANL2
XUB-5APANM12
XUB-5ANANM12
85,00
85,00
85,00
85,00
A
C
A
C
Reflektörlü (1)
2 m kablolu
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M12 konnektörlü
Reflektör
4m
4m
4m
4m
50x50 mm
PNP - NA
NPN - NA
PNP - NA
NPN - NA
XUB-1APANL2
XUB-1ANANL2
XUB-1APANM12
XUB-1ANANM12
XUZ-C50
76,00
76,00
76,00
76,00
14,00
A
C
A
C
A
Polarize reflektörlü (1)
2 m kablolu
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M12 konnektörlü
Reflektör
2m
2m
2m
2m
50x50 mm
PNP - NA
NPN - NA
PNP - NA
NPN - NA
XUB-9APANL2
XUB-9ANANL2
XUB-9APANM12
XUB-9ANANM12
XUZ-C50
84,00
84,00
84,00
84,00
14,00
A
C
A
C
A
Karfl›l›kl› (2)
Karfl›l›kl› (2)
2 m kablolu
M12 konnektörlü
2 m kablolu
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M12 konnektörlü
verici
verici
15 m al›c›
15 m al›c›
15 m al›c›
15 m al›c›
PNP - NA
NPN - NA
PNP - NA
NPN - NA
XUB-2AKSNL2T
XUB-2AKSNM12T
XUB-2APANL2R
XUB-2ANANL2R
XUB-2APANM12R
XUB-2ANANM12R
48,00
48,00
72,00
72,00
72,00
72,00
A
A
A
C
A
C
PNP - NA / NK
NPN - NA / NK
PNP - NA / NK
NPN - NA / NK
XUM-5APCNL2
XUM-5ANCNL2
XUM-5APCNM8
XUM-5ANCNM8
90,00
90,00
90,00
90,00
A
C
A
C
PNP - NA / NK
NPN - NA / NK
PNP - NA / NK
NPN - NA / NK
XUM-9APCNL2
XUM-9ANCNL2
XUM-9APCNM8
XUM-9ANCNM8
98,00
98,00
98,00
98,00
A
C
A
C
XUZ-C50
14,00
A
XUM-2AKCNL2T
XUM-2AKCNM12T
XUM-2APCNL2R
XUM-2ANCNL2R
XUM-2APCNM8R
XUM-2ANCNM8R
54,00
54,00
80,00
80,00
80,00
80,00
A
A
A
C
A
C
Osisense XU, minyatür dizayn fotoelektrik sensörler
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli, transistör ç›k›fll›
Cisimden yans›mal›
2 m kablolu
1m
2 m kablolu
1m
M8 konnektörlü
1m
M8 konnektörlü
1m
Polarize reflektörlü (1)
2 m kablolu
2 m kablolu
M8 konnektörlü
M8 konnektörlü
Reflektör
50 x 50 mm
Karfl›l›kl› (2)
Karfl›l›kl› (2)
2 m kablolu
M12 konnektörlü
2 m kablolu
2 m kablolu
M8 konnektörlü
M8 konnektörlü
XUM-5APCNL2
5m
5m
5m
5m
verici
verici
30 m al›c›
30 m al›c›
30 m al›c›
30 m al›c›
PNP - NA / NK
NPN - NA / NK
PNP - NA / NK
NPN - NA / NK
(1) Reflektörlü sistem için, referansa reflektör dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir.
(2) Karfl›l›kl› sistem için, referansa verici k›s›m dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir.
(3) XUB serisi ürünlerin PNP ve NPN için NK modelleri için referans sonunda bulunan A yerine B ile de¤ifltiriniz. Örnek; XUB4APANL2 ‹ XUB4APBNL2.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
36
14 Mart 2012
Osisense XU Fotoelektrik Sensörler
Tip
Alg›lama
mesafesi
Ç›k›fl
fonksiyonu
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Osisense XU, kompakt dizayn 50 x 50 mm fotoelektrik sensörler
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli
Cisimden yans›mal› 2 m kablolu
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M12 konnektörlü
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
PNP - NA
NPN - NA
PNP - NA
NPN - NA
XUK-5APANL2
XUK-5ANANL2
XUK-5APANM12
XUK-5ANANM12
130,00
130,00
130,00
130,00
A
C
A
C
Reflektörlü (1)
2 m kablolu
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M12 konnektörlü
9m
9m
9m
9m
PNP - NA
NPN - NA
PNP - NA
NPN - NA
XUK-1APANL2
XUK-1ANANL2
XUK-1APANM12
XUK-1ANANM12
124,00
124,00
124,00
124,00
A
C
A
C
Reflektörlü (Polarize) (1)
2 m kablolu
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M12 konnektörlü
Reflektör
5m
5m
5m
5m
50x50 mm
PNP - NA
NPN - NA
PNP - NA
NPN - NA
-
XUK-9APANL2
XUK-9ANANL2
XUK-9APANM12
XUK-9ANANM12
XUZ-C50
138,00
138,00
138,00
138,00
14,00
A
C
A
C
A
Karfl›l›kl› (2)
Karfl›l›kl› (2)
2 m kablolu
M12 konnektörlü
2 m kablolu
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M12 konnektörlü
verici
verici
30 m al›c›
30 m al›c›
30 m al›c›
30 m al›c›
PNP - NA
NPN - NA
PNP - NA
NPN - NA
XUK-2AKSNL2T
XUK-2AKSNM12T
XUK-2APANL2R
XUK-2ANANL2R
XUK-2APANM12R
XUK-2ANANM12R
78,00
78,00
118,00
118,00
118,00
118,00
A
A
A
C
A
C
Uzun mesafeler için yüksek hassasiyet gerektiren cisimden yans›mal› sistem, 3-telli
Arka plan bast›r›c›l›
2 m kablolu
1m
PNP/NPN - NA/NK
XUK-8AKSNL2
220,00
A
24...240 V AC veya 12...240 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›
Cisimden yans›mal› - HA
2 m kablolu
1m
2 m kablolu
7m
Reflektörlü (1)
2 m kablolu
4m
Reflektörlü (Polarize) (1)
Karfl›l›kl›
verici
2 m kablolu
30 m al›c›
Arka plan bast›r›c›lar
2 m kablolu
0,7m
Röle - NA + NK
Röle - NA + NK
Röle - NA + NK
Röle - NA + NK
Röle - NA / NK
XUK-5ARCNL2
XUK-1ARCNL2
XUK-9ARCNL2
XUK-2ARCNL2T
XUK-2ARCNL2R
XUK-8ARCTL2
144,00
132,00
152,00
98,00
130 ,00
200,00
A
A
C
A
A
A
XUK-5APANL2
XUK-8ARCTL2
1m
1m
1m
1m
(1) Reflektörlü sistem için, referansa reflektör dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir.
(2) Karfl›l›kl› sistem için, referansa verici k›s›m dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmesi gerekmektedir.
(3) XUK serisi ürünlerin PNP ve NPN için NK modelleri için referans sonunda bulunan A yerine B ile de¤ifltiriniz. Örnek; XUK5APANL2 ‹ XUK5APBNL2.
37
14 Mart 2012
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
38
14 Mart 2012
Fotoelektrik Sensörler
Tüm koflullara otomatik olarak uyum
sa¤layabilen tek ürün
Tip
Alg›lama
mesafesi
Ç›k›fl
fonksiyonu
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...15m
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...15m
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...15m
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...15m
PNP - NA / NK
NPN - NA / NK
PNP - NA / NK
NPN - NA / NK
XUB-0BPSNL2
XUB-0BNSNL2
XUB-0BPSNM12
XUB-0BNSNM12
148,00
148,00
148,00
148,00
A
C
C
C
XUB-0BKSNL2T
XUB-0BKSNM12T
XUZ-C50
90,00
90,00
14,00
C
C
A
Osisense XU, multi mode, dizayn 18
XUB-OBPSNL2
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli
OsiSense XUB
2 m kablolu
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M12 konnektörlü
Verici
Reflektör
2 m kablolu
M12 konnektörlü
50x50mm
Alg›lama tipi
Cisimden yans›mal›
Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
0.4 / 0.3 m
0.12 / 0.12 m
Alg›lama tipi
Reflektörlü (polarize)
Karfl›l›kl›
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
3/2m
20 / 15 m
Osisense XU, multi mode, minyatür seri
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli
OsiSense XUM
2 m kablolu
2 m kablolu
M8 konnektörlü
M8 konnektörlü
XUM-OAPSAL2
Verici
Reflektör
Cisimden yans›mal›
Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›
Arka plan bast›rma
PNP - NA / NK
NPN - NA / NK
XUM-0APSAL2
XUM-0ANSAL2
198,00
198,00
C
C
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...10m
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...10m
PNP - NA / NK
NPN - NA / NK
XUM-0APSAM8
XUM-0ANSAM8
178,00
178,00
C
C
XUM-0AKSAL2T
XUM-0AKSAM8T
XUZ-C50
95,00
95,00
14,00
C
C
A
2 m kablolu
M8 konnektörlü
50x50mm
Alg›lama tipi
Cisimden
yans›mal›
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...10m
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...10m
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
0.55 / 0.4 m
0.10 / 0.10 m
Alg›lama tipi
Reflektörlü (polarize)
Karfl›l›kl›
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
4/3m
14 / 10 m
Osisense XU MultiMode serisi ile tüm fotoelektrik alg›lama ihtiyaçlar› tek bir ürün ile karfl›lan›yor. Sensör üzerindeki ö¤retme butonuna bir kez bas›ld›¤›nda, sensör uygulama gereksinimlerini
karfl›lamak üzere otomatik olarak uygun alg›lama moduna adapte olur.
- Cisimden yans›mal›,
- Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›,
- Reflektörlü,
- Karfl›l›kl› alg›lama uygulamalar›n› tek bir ürün üzerinde gerçeklefltirebilir. Ayr›ca bu sensörlerde ö¤retme butonu sayesinde NA veya NK kontak programlanabilir.
Reflektörlü
Karfl›l›kl›
Programlanabilir NA/NK kontak.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
39
14 Mart 2012
Fotoelektrik Sensörler
Tüm koflullara otomatik olarak uyum
sa¤layabilen tek ürün
Tip
Alg›lama
mesafesi
Ç›k›fl
fonksiyonu
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
PNP/NPN - NA / NK
PNP/NPN - NA / NK
XUK-OAKSAL2
XUK-OAKSAM12
190,00
190,00
A
C
XUK-OAKSAL2T
XUK-OAKSAM12T
XUZ-C50
84,00
84,00
14,00
C
C
A
208,00
92,00
14,00
A
C
A
Osisense XU, multi mode, kompakt dizayn 50 x 50 mm
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli
OsiSense XUK
2 m kablolu
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...30m
M12 konnektörlü
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...30m
Verici
XUK-0AKSAL2
Reflektör
2 m kablolu
M12 konnektörlü
50x50mm
24-240 V AC/DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›
2 m kablolu
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...30m
Verici
2 m kablolu
Reflektör
50x50 mm
Alg›lama tipi
Cisimden yans›mal›
Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
1.2 / 0.8 m
0.28 / 0.28 m
NA / NK
Alg›lama tipi
Reflektörlü (polarize)
Karfl›l›kl›
XUK-OARCTL2
XUK-OARCTL2T
XUZ-C50
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
5.7 / 4 m
35 / 30 m
XUK-0AKSAM12
Osisense XU, multi mode, kompakt dizayn 90 X 70 mm
12-24 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›, 3-telli
Osisense XUX
ISO 16 kablo girifli
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...40m
M12 konnektörlü
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...40m
Verici
Verici
Reflektör
ISO 16 kablo girifli
M12 konnektörlü
50 x 50mm
24-240 V AC/DC besleme, ters polariteye karfl› korumal›
ISO 16 kablo girifli
Kullan›m tipine ba¤l› olarak 0...40m
XUX-OAKSAT16
Verici
Reflektör
PNP/NPN - NA / NK
PNP/NPN - NA / NK
NA / NK
2 m kablolu
50 x 50 mm
Alg›lama tipi
Cisimden yans›mal›
Arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
3/2m
1,3 / 1,3 m
Alg›lama tipi
Reflektörlü (polarize)
Karfl›l›kl›
XUX-OAKSAT16
XUX-OAKSAM12
260,00
260,00
C
C
XUX-OAKSAT16T
XUX-OAKSAM12T
XUZ-C50
146,00
146,00
14,00
C
C
A
XUX-OARCTT16
290,00
A
XUX-OARCTT16T
XUZ-C50
154,00
14,00
A
A
Maksimum / Kullan›labilir
alg›lama mesafesi
15 / 11 m
60 / 40 m
XUXOAKSAM12
Cisimden
yans›mal›
Osisense XU MultiMode serisi ile tüm fotoelektrik alg›lama ihtiyaçlar› tek bir ürün ile karfl›lan›yor. Sensör üzerindeki ö¤retme butonuna bir kez bas›ld›¤›nda, sensör uygulama gereksinimlerini
karfl›lamak üzere otomatik olarak uygun alg›lama moduna adapte olur.
Osisense XU serisi fotoelektrik sensörler; cisimden yans›mal›, arka plan bast›r›c›l› cisimden yans›mal›, reflektörlü ve karfl›l›kl› alg›lama uygulamalar›n› tek bir ürün üzerinde gerçeklefltirebilir.
Ayr›ca bu sensörlerde ö¤retme butonu sayesinde NA veya NK kontak programlanabilir.
Arka plan bast›rma
Reflektörlü
Karfl›l›kl›
Programlanabilir NA/NK kontak.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
40
14 Mart 2012
Osisense XU fotoelektrik sensörler
Uygulama serisi sensörler
Tip
Alg›lama
mesafesi
Ç›k›fl
fonksiyonu
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Paketleme serisi 10-30V DC beslemeli
B
A
XUV-R0605PANM8
XUV-U06M3KCNM8
XUV-K0252S
XUM-W1KSNL2
XUK-C1•• / XUK-R1••
XUB-TAPSNL2 / XUB-TAPSNM12
Fotoelektrik çatal sensör (A x B mm)
Karfl›l›kl› (50 x 60mm)
M8 konnektörlü
Karfl›l›kl› (80 x 60mm)
M8 konnektörlü
2...180mm
2...180mm
PNP - NA
PNP - NA
XUV-R0605PANM8
XUV-R0608PANM8
240,00
264,00
A
A
Ultrasonik çatal sensör, saydam etiket alg›lamak için
Karflılıklı
M8 konnektörlü
3 mm
PNP+NPN - NA/NK
XUV-U06M3KCNM8
960,00
A
Fotoelektrik çatal sensör, opak etiket alg›lamak için
Karfl›l›kl›
M8 konnektörlü
Karfl›l›kl›
M8 konnektörlü
Karfl›l›kl›
M8 konnektörlü
3 mm
5 mm
120 mm
PNP+NPN - NA+NK
PNP+NPN - NA+NK
PNP+NPN - NA+NK
XUY-FA983003COS
XUY-FA983005COS
XUY-FNEP40005
352,00
368,00
240,00
C
C
A
Opak etiket alg›lama
Karfl›l›kl›
M8 konnektörlü
2 mm
PNP+NPN - NA/NK
XUV-K0252S
444,00
C
Farkl› renklerde etiket alg›lama
Karfl›l›kl›
M8 konnektörlü
2 mm
PNP+NPN - NA/NK
XUV-K0252VS
524,00
C
Su ve su bazl› s›v›lar›n alg›lanmas›
Karfl›l›kl›
2 m kablolu
50 m*
PNP+NPN - NA/NK
XUM-W1KSNL2
1.780,00
C
Kontrast (benek) sensörü, elektriksel kilitlemeli
Cisimden yans›mal›
M12 konnektörlü
Cisimden yans›mal›
M12 konnektörlü
9 mm
19 mm
PNP/NPN - NA/NK
PNP - NA
XUR-K1KSMM12
XUK-R1PSMM12
458,00
330,00
A
C
Tam renk alg›lama, ö¤retme butonlu
Cisimden yans›mal›
M12 konnektörlü
20 mm
PNP - NA
XUK-C1PSMM12
1.600,00
C
Lüminesans dedektörü, görülemeyen çizgileri ve izleri alg›lama, parlakl›k analizi, hassasiyet ö¤retme butonlu, 90˚ hareketli konnektörlü
Cisimden yans›mal›
M12 konnektörlü
80 mm
PNP - NA
XU5-M18U1D
600,00
C
fieffaf malzeme alg›lama, ö¤retme butonlu
Reflektörlü
2 m kablolu
Reflektörlü
M12 konnektörlü
Reflektörlü
2 m kablolu
Reflektörlü
M12 konnektörlü
150 cm
150 cm
140 cm
140 cm
PNP/NPN - NA/NK
PNP/NPN - NA/NK
PNP - NA/NK
PNP - NA/NK
XUK-T1KSML2
XUK-T1KSMM12
XUB-TAPSNL2
XUB-TAPSNM12
208,00
208,00
256,00
256,00
A
A
A
A
PNP
PNP
XUJ-K803538
XU5-M18AB20D
475,00
280,00
A
A
Yüksek kazanç sensörü, ambalaj içindeki malzemelerin alg›lanmas› ve sisli, tozlu, dumanl› ortamlarda cisimlerin alg›lanmas› ve 4-20 m A analog ç›k›fl
Karfl›l›kl› al›c› + verici
M12 konnektörlü
50 / 70 m
PNP - NA
XU2-M18AP20D
392,00
C
Lazer, class 1, uzun mesafede yüksek do¤ruluklu alg›lama
Karfl›l›kl› al›c› + verici
M12 konnektörlü
Tafl›ma serisi 10-30 V DC beslemeli
Pozisyon ve hareket izleme (20-30 V DC besleme, 4 - 10 mA analog ç›k›fll›)
Cisimden yans›mal›
Vida ba¤lant›l›
20 - 80 cm
Cisimden yans›mal›
M12 konnektörlü
5 - 40 cm
100 m
Çatal sensör, mekanik flaft ve çarklar›n alg›lanmas›, çatal uçlar aras› 30 mm
Karfl›l›kl›
2 m kablolu
30 mm
PNP - NA/NK
XUB-LAPCNM12
574,00
C
PNP - NA
XUV-H0312
186,00
C
XUV-H0312
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
41
14 Mart 2012
Osisense XU fotoelektrik sensörler
Tip
Fonksiyon
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
XUB veya XUZ-C50
XUM veya XUZ-C50
XUK veya XUZ-C50
XUX veya XUZ-C50
XUM
XUK
XUX
XUZ-B2003
XUZ-M2003
XUZ-K2003
XUZ-X2003
XUZ-M2004
XUZ-K2004
XUZ-X2004
20,00
20,00
20,00
20,00
23,00
23,00
26,00
C
C
C
C
C
A
C
Aksesuarlar
XUZ-X2004
3 boyutlu montaj aksesuarlar›
Sensörler ve reflektörler için bilyal› mafsall›
tafl›y›c› (M12 çubuk üzerine montaj için)
Sensörler için bilyal› bilyal› mafsall› koruyucu
muhafaza (M12 çubuk üzerine montaj için)
XUZ-2003 + XUZ-2001
M12 çubuk
M12 çubuk için sabitleme kelepçesi
XUZ-2001
XUZ-2003
9,00
9,00
A
A
Metal montaj plakalar›
XUB ile kullan›m için
XUM ile kullan›m için
XUK ile kullan›m için
XUX ile kullan›m için
XUZ-A118
XUZ-A50
XUZ-A51
XUZ-X2000
10,00
9,00
9,00
9,00
A
A
A
A
M8 ve M12 haz›r kablolu konnektörler
2 metre kablolu, düz model, M12
2 metre kablolu, 90˚ dirsekli model, M12
5 metre kablolu, düz model, M12
2 metre kablolu, 90˚ dirsekli model, M12 (LED’li)
5 metre kablolu, 90˚ dirsekli model, M12
2 metre kablolu, düz model, M8
2 metre kablolu, 90˚ dirsekli model, M8
5 metre kablolu, düz model, M8
5 metre kablolu, 90˚ dirsekli model, M8
XZ-CP1141L2
XZ-CP1241L2
XZ-CP1141L5
XZ-CP1340L2
XZ-CP1241L5
XZ-CP0941L2
XZ-CP1041L2
XZ-CP0941L5
XZ-CP1041L5
26,00
26,00
30,00
30,00
30,00
28,00
28,00
38,00
38,00
A
A
A
A
A
C
C
C
C
M8 ve M12 konnektörler
düz model, M12
90˚ dirsekli model, M12
düz model, M8
90˚ dirsekli model, M8
XZ-CC12FDM40B
XZ-CC12FCM40B
XZ-CC8FDM40S
XZ-CC8FCM40S
20,00
20,00
28,00
28,00
A
A
C
C
Reflektörler
Ø 31 mm
Ø 39 mm
Ø 80 mm
Ø 80 mm (minimum siparifl adedi 50’dir)
24x21 mm
50x50 mm
XUZ-C31
XUZ-C39
XUZ-C80
XUZ-C80T50
XUZ-C24
XUZ-C50
16,00
16,00
20,00
18,00
14,00
14,00
C
C
A
A
A
A
XUZ-A118
XZCP1241L2
XZCP1340L2 (LED’li)
XZCP1141L2
XZCC12FDM40B
XZCC12FCM40B
XUZ-C24
XUZ-C50
XUZ-C80
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
42
14 Mart 2012
Osisense XS endüktif yaklafl›m sensörleri
Tip
Algılma
mesafesi
Ç›k›fl
fonksiyonu
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
2,5mm
2,5mm
2,5 mm
2,5 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS608B1PAL2
XS608B1NAL2
XS608B1PAM12
XS608B1NAM12
80,00
80,00
80,00
80,00
A
A
A
C
OsiSense XS6 silindirik metal seri
Her türlü montaj kofluluna otomatik olarak adapte olan tek bir ürün.
12-48 V DC besleme, ters polariteye karfl› korumalı, 3 telli
M08
2 m kablolu
Düz
Düz
M12 konnektörlü
Düz
Düz
XS608B1PAL2
M12
M18
M30
2 m kablolu
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
4 mm
4 mm
7 mm
7 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS612B1PAL2
XS612B1NAL2
XS612B4PAL2
XS612B4NAL2
58,00
58,00
82,00
82,00
A
A
A
C
M12 konnektörlü
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
4 mm
4 mm
7 mm
7 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS612B1PAM12
XS612B1NAM12
XS612B4PAM12
XS612B4NAM12
58,00
58,00
82,00
82,00
A
C
A
C
2 m kablolu
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
8 mm
8 mm
12 mm
12 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS618B1PAL2
XS618B1NAL2
XS618B4PAL2
XS618B4NAL2
74,00
74,00
92,00
92,00
A
A
A
C
M12 konnektörlü
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
8 mm
8 mm
12 mm
12 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS618B1PAM12
XS618B1NAM12
XS618B4PAM12
XS618B4NAM12
74,00
74,00
92,00
92,00
A
C
A
C
2 m kablolu
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
15 mm
15 mm
22 mm
22 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS630B1PAL2
XS630B1NAL2
XS630B4PAL2
XS630B4NAL2
84,00
84,00
102,00
102,00
A
A
A
C
M12 konnektörlü
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
15 mm
15 mm
22 mm
22 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS630B1PAM12
XS630B1NAM12
XS630B4PAM12
XS630B4NAM12
84,00
84,00
102,00
102,00
A
C
C
C
4 mm
4 mm
NA
NK
XS612B1MAL2
XS612B1MBL2
80,00
80,00
A
A
24-240V AC/DC besleme, ters polariteye karflı korumalı, 2 telli
M12
2 m kablolu
Düz
Düz
M18
2 m kablolu
Düz
Düz
8 mm
8 mm
NA
NK
XS618B1MAL2
XS618B1MBL2
98,00
98,00
A
A
M30
2 m kablolu
Düz
Düz
15 mm
15 mm
NA
NK
XS630B1MAL2
XS630B1MBL2
112,00
112,00
A
A
XS612B1MAL2
(1) 5 m kablolu modeller için referans›n sonuna L5, 10 m kablolu modeller için referans›n sonuna L10 ekleyiniz.
(2) XS6 serisi ürünlerin PNP ve NPN için NK modelleri için referans›n sonunda bulunan A yerine B ile de¤ifltiriniz. Örnek; XS6-12B1PAL2 ‹ XS6-12B1PBL2.
(3) Ö¤retme modu kullanarak hassas konum alg›lama.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
43
14 Mart 2012
Osisense XS endüktif yaklafl›m sensörleri
Tip
Algılma
mesafesi
Ç›k›fl
fonksiyonu
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
1,5mm
1,5mm
1,5 mm
1,5 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS508B1PAL2
XS508B1NAL2
XS508B1PAM8
XS508B1NAM8
58,00
58,00
58,00
58,00
A
A
A
C
Düz
Düz
Düz
Düz
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS512B1PAL2
XS512B1NAL2
XS512B1PAM12
XS512B1NAM12
44,00
44,00
44,00
44,00
A
A
A
C
Düz
Düz
Düz
Düz
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS518B1PAL2
XS518B1NAL2
XS518B1PAM12
XS518B1NAM12
50,00
50,00
50,00
50,00
A
A
A
C
Düz
Düz
Düz
Düz
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS530B1PAL2
XS530B1NAL2
XS530B1PAM12
XS530B1NAM12
60,00
60,00
60,00
60,00
A
C
A
C
OsiSense XS5 silindirik metal seri (kısa gövde)
12-24 V DC besleme, ters polariteye karflı korumalı, 3 telli
M08
2 m kablolu
Düz
Düz
M8 konnektörlü
Düz
Düz
M12
2 m kablolu
M12 konnektörlü
XS5-18B1PAL2
M18
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M30
2 m kablolu
M12 konnektörlü
OsiSense XS1 arttırılmıfl silindirik metal seri (kısa gövde)
12-24 V DC besleme, ters polariteye karflı korumalı, 3 telli
M08
2 m kablolu
Düz
Düz
M8 konnektörlü
Düz
Düz
M12
2 m kablolu
M12 konnektörlü
XS112B3PAL2
M18
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M30
2 m kablolu
M12 konnektörlü
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS108B3PAL2
XS108B3NAL2
XS108B3PAM8
XS108B3NAM8
54,00
54,00
54,00
54,00
A
C
C
C
Düz
Düz
Düz
Düz
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS112B3PAL2
XS112B3NAL2
XS112B3PAM12
XS112B3NAM12
45,00
45,00
45,00
45,00
A
A
A
C
Düz
Düz
Düz
Düz
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS118B3PAL2
XS118B3NAL2
XS118B3PAM12
XS118B3NAM12
54,00
54,00
54,00
54,00
A
A
A
C
Düz
Düz
Düz
Düz
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS130B3PAL2
XS130B3NAL2
XS130B3PAM12
XS130B3NAM12
62,00
62,00
62,00
62,00
A
C
A
C
(1) 5 m kablolu modeller için referans›n sonuna L5, 10 m kablolu modeller için referans›n sonuna L10 ekleyiniz.
(2) XS5 ve XS1 serisi ürünlerin PNP ve NPN için NK modelleri için referans›n sonunda bulunan A yerine B ile de¤ifltiriniz.Örnek; XS5-12B1PAL2 ‹ XS5-12B1PBL2.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
44
14 Mart 2012
Osisense XS endüktif yaklafl›m sensörleri
Tip
Algılma
mesafesi
Ç›k›fl
fonksiyonu
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS108BLPAL2
XS108BLNAL2
XS208BLPAL2
XS208BLNAL2
XS108BLPAM8
XS108BLNAM8
XS208BLPAM8
XS208BLNAM8
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
A
A
A
A
C
A
C
C
OsiSense XS1 ve XS2 ekonomik silindirik metal seri
12-24 V DC besleme, afl›r› yük, k›sa devre ve ters polariteye karflı korumalı, 3 telli
M08
2 m kablolu
Düz
1,5 mm
Düz
1,5 mm
Çıkık
2,5 mm
Çıkık
2,5 mm
M8 konnektörlü
Düz
1,5 mm
Düz
1,5 mm
Çıkık
2,5 mm
Çıkık
2,5 mm
XS2-12BLPAM12
M12
2 m kablolu
M12 konnektörlü
M18
2 m kablolu
M12 konnektörlü
XS1-18BLPAL2
M30
2 m kablolu
M12 konnektörlü
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
2 mm
2 mm
4 mm
4 mm
2 mm
2 mm
4 mm
4 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS112BLPAL2
XS112BLNAL2
XS212BLPAL2
XS212BLNAL2
XS112BLPAM12
XS112BLNAM12
XS212BLPAM12
XS212BLNAM12
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
A
A
A
A
A
C
A
C
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
5 mm
5 mm
8 mm
8 mm
5 mm
5 mm
8 mm
8 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS118BLPAL2
XS118BLNAL2
XS218BLPAL2
XS218BLNAL2
XS118BLPAM12
XS118BLNAM12
XS218BLPAM12
XS218BLNAM12
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
46,00
A
A
A
A
A
C
A
C
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
Düz
Düz
Çıkık
Çıkık
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
10 mm
10 mm
15 mm
15 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS130BLPAL2
XS130BLNAL2
XS230BLPAL2
XS230BLNAL2
XS130BLPAM12
XS130BLNAM12
XS230BLPAM12
XS230BLNAM12
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
56,00
A
A
A
A
C
C
C
C
2 mm
5 mm
10 mm
NA
NA
NA
XS112BLFAL2
XS118BLFAL2
XS130BLFAL2
62,00
72,00
110,00
A
A
A
24-240V AC besleme, ters polariteye karflı korumalı, 2 telli
M12
2 m kablolu
Düz
M18
2 m kablolu
Düz
M30
2 m kablolu
Düz
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
45
14 Mart 2012
Osisense XS endüktif yaklafl›m sensörleri
Tip
Algılma
mesafesi
12-24 V DC besleme, afl›r› yük, k›sa devre ve ters polariteye karflı korumalı, 4 telli
M12
2 m kablolu
Düz
2 mm
Çıkık
4 mm
M18
2 m kablolu
Düz
5 mm
Çıkık
8 mm
M30
2 m kablolu
Düz
10 mm
Çıkık
15 mm
XS1M12KP340
XS7F1A1PAL2
XS7J1A1PAL2
Ç›k›fl
fonksiyonu
PNP+NPN
PNP+NPN
PNP+NPN
PNP+NPN
PNP+NPN
PNP+NPN
Referans
NA/NK
NA/NK
NA/NK
NA/NK
NA/NK
NA/NK
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
XS1M12KP340
XS2M12KP340
XS1M18KP340
XS2M18KP340
XS1M30KP340
XS2M30KP340
80,00
80,00
84,00
84,00
100,00
100,00
A
A
A
A
A
A
XS7J1A1PAL2
XS7J1A1NAL2
XS7F1A1PAL2
XS7F1A1NAL2
XS7E1A1PAL2
XS7E1A1NAL2
XS7C1A1PAL2
XS7C1A1NAL2
XS7D1A1PAL2
XS7D1A1NAL2
72,00
72,00
86,00
86,00
94,00
94,00
104,00
104,00
146,00
146,00
C
C
A
C
A
C
A
C
A
C
XS8E1A1PAL2
XS8E1A1NAL2
XS8C1A1PAL2
XS8C1A1NAL2
XS8D1A1PAL2
XS8D1A1NAL2
252,00
252,00
270,00
270,00
294,00
294,00
C
C
A
C
A
C
OsiSense XS7 ve XS8 ince kare endüktif sensör
12-24 V DC besleme, afl›r› yük, k›sa devre ve ters polariteye karflı korumalı, 3 telli, 2m kablolu
Düz kare, form J, 8x32x8x mm
2,5 mm
PNP-NA
2,5 mm
NPN-NA
Düz kare, form F, 15x32x8x mm
5 mm
PNP-NA
5 mm
NPN-NA
Düz kare, form E, 26x26x13 mm
10 mm
PNP-NA
10 mm
NPN-NA
Düz kare, form C, 40x40x15 mm
15 mm
PNP-NA
15 mm
NPN-NA
Düz kare, form D, 80x80x26 mm
40 mm
PNP-NA
40 mm
NPN-NA
Her türlü montaj kofluluna otomatik olarak adapte olan tek bir ürün.
XS8E1A1PAL2
12-24 V DC besleme, afl›r› yük, k›sa devre ve ters polariteye karflı korumalı, 3 telli, 2m kablolu
Düz kare, form E, 26x26x13 mm
15 mm
PNP-NA
15 mm
NPN-NA
Düz kare, form C, 40x40x15 mm
25 mm
PNP-NA
25 mm
NPN-NA
Düz kare, form D, 80x80x26 mm
60 mm
PNP-NA
60 mm
NPN-NA
* Ö¤retme modu kullanarak hassas konum alg›lama.
OsiSense XS, özel format
XS8C40PC440
12-24 V DC besleme, afl›r› yük, k›sa devre ve ters polariteye karflı korumalı, 3 telli
Kompakt tip 12x26x40
2 mm
4 mm
PNP-NA
PNP-NA
XS7G12PA140
XS8G12PA140
68,00
72,00
C
C
12-48 V DC besleme, afl›r› yük, k›sa devre ve ters polariteye karflı korumalı, 4 telli
Kompakt tip 40x40x117
15 mm
20 mm
40 mm
PNP-NA+NK
PNP-NA+NK
PNP-NA+NK
XS7C40PC440
XS8C40PC440
XS8C40PC449
94,00
98,00
124,00
A
A
A
15 mm
20 mm
NA/NK
NA/NK
XS7C40FP260
XS8C40FP260
115,00
118,00
A
A
15 mm
20 mm
NA+NK
NA+NK
XS7T4PC440
XS8T4PC440
90,00
90,00
A
A
24-240 V AC besleme, 2 telli
Kompakt tip 40x40x117
yeni
12-48 V DC besleme, 4 telli
Kompakt tip 40x40x40
XS7T4PC440
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
(1) M12 konnektörlü modeller için referansın sonuna M12 ekleyiniz.
(2) XS7 ve XS8 serisi ürünlerin NPN veya PNP için NK modelleri için referansın sonunda bulunan A yerine B ile de¤ifltiriniz.Örnek (XS8E1A1PAL2 ‹ XS8E1A1PBL2).
(3) 5 m’lik kablolu modeller için referans›n sonuna L5, 10 m kablolu modeller için referans›n sonuna L10 ekleyiniz.
46
14 Mart 2012
Osisense XS endüktif yaklafl›m sensörleri
Uygulamaya özel seriler
Tip
Algılma
mesafesi
Ç›k›fl
fonksiyonu
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
8 mm
8 mm
5 mm
15 mm
15 mm
10 mm
0...10V
4...20mA
4...20mA
0...10V
4...20mA
4...20mA
XS4P18AB110
XS4P18AB120
XS1M18AB120
XS4P30AB110
XS4P30AB120
XS1M30AB120
124,00
124,00
124,00
136,00
136,00
136,00
A
A
A
A
A
C
Analog çıkıfllı sensörler (pozisyon kontrol)
12-24V DC besleme, 2 telli, 2m kablolu
M18, plastik
M18, plastik
M18, metal
M30, plastik
M30, plastik
M30, metal
XS4P18AB110
Çıkık
Çıkık
Düz
Çıkık
Çıkık
Düz
Rotasyon izleme (Hız bekçisi)
12-48V DC besleme, 3 telli, 2 m kablolu
M30, metal
150 imp/dk
3000 imp/dk
Düz
Düz
10 mm
10 mm
PNP+NK
PNP+NK
XSAV11373
XSAV12373
200,00
206,00
A
A
24-240V AC/DC besleme, 2 telli, 2 m kablolu
M30, metal
150 imp/dk
3000 imp/dk
Düz
Düz
10 mm
10 mm
NK
NK
XSAV11801
XSAV12801
211,00
214,00
A
A
12-24V DC besleme, 3 telli, M 12 konnektörlü
Düz kare, form E, 26x26x13 mm
6000 imp/dk
10 mm
PNP-NK
XS9E11RPBL01M12
258,00
A
Düz kare, form C, 40x40x15 mm
6000 imp/dk
15 mm
PNP-NK
XS9C11RPBL01M12
272,00
C
24-240V AC/DC besleme, 2 telli, '20 UNF konnektör
Düz kare, form E, 26x26x13 mm
6000 imp/dk
10 mm
NK
XS9E11RMBL01U20
312,00
A
Düz kare, form C, 40x40x15 mm
6000 imp/dk
15 mm
NK
XS9C11RMBL01U20
348,00
C
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XS4P12PA340
XS4P12NA340
XS4P12PA340D
XS4P12NA340D
XS4P18PA340
XS4P18NA340
XS4P18PA340D
XS4P18NA340D
56,00
56,00
60,00
60,00
60,00
60,00
64,00
64,00
A
C
A
C
A
C
C
C
XSAV11373
XS9E11RMBL01M12
OsiSense XS 4, plastik seri
12-24 V DC besleme, afl›r› yük, k›sa devre ve ters polariteye karflı korumalı, 3 telli
M12
2 m kablolu
Çıkık
4 mm
4 mm
M12 konnektör
Çıkık
4 mm
4 mm
M18
2 m kablolu
Çıkık
8 mm
8 mm
M12 konnektör
Çıkık
8 mm
8 mm
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
47
14 Mart 2012
Osisense XT kapasitif yaklafl›m sensörleri
Tip
Algılma
mesafesi
Ç›k›fl
fonksiyonu
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
8 mm
8 mm
8 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA+NK
XT218A1PAL2
XT218A1NAL2
XT218A1PCM12
60,00
60,00
60,00
A
C
A
15 mm
15 mm
15 mm
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA+NK
XT230A1PAL2
XT230A1NAL2
XT230A1PCM12
70,00
70,00
70,00
A
C
A
8 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
NA
NA
NK
NA
NK
XT218A1FAL2
XT230A1FAL2
XT230A1FBL2
XT232A1FAL2
XT232A1FBL2
65,00
74,00
74,00
86,00
86,00
A
C
A
A
C
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
PNP-NA
PNP-NA+NK
NPN-NA
PNP-NA+NK
XT112S1PAL2
XT112S1PCL2
XT112S1NAL2
XT112S1PCM12
300,00
328,00
300,00
328,00
A
C
C
C
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
PNP-NA
PNP-NA+NK
NPN-NA
PNP-NA+NK
PNP-NA
PNP-NA+NK
NPN-NA
PNP-NA+NK
XT118B1PAL2
XT118B1PCL2
XT118B1NAL2
XT118B1PCM12
XT130B1PAL2
XT130B1PCL2
XT130B1NAL2
XT130B1PCM12
284,00
284,00
284,00
284,00
284,00
284,00
284,00
284,00
A
C
C
C
C
C
C
A
15 mm
15 mm
PNP-NA+NK
NPN-NA+NK
XT7C40PC440
XT7C40NC440
430,00
474,00
A
C
15 mm
NA/NK
XT7C40FP262
436,00
C
OsiSense XT2, silindirik plastik seri
12-24 V DC besleme, afl›r› yük ve k›sa devre korumalı, 3 telli
M18
2 m kablolu
Çıkık
Çıkık
M12 konnektör
Çıkık
M30
2 m kablolu
M12 konnektör
XT2-30•••
Çıkık
Çıkık
Çıkık
24-240 V DC besleme, afl›r› yük ve k›sa devre korumalı, 2 telli
M18
2 m kablolu
Çıkık
M30
Çıkık
Çıkık
Ø32
2 m kablolu
Çıkık
Çıkık
XT2-32•••
XT118B1•••
XT130B1•••
OsiSense XT1, silindirik, metal ve paslanmaz çelik
12-24 V DC besleme, afl›r› yük ve k›sa devre korumalı, 3 telli
Paslanmaz çelik
M12
2 m kablolu
Düz
Düz
Düz
M12 konnektör
Düz
Metalik gövde
M18
2 m kablolu
M30
M12 konnektör
2 m kablolu
M12 konnektör
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
Düz
OsiSense XT, özel format
12-48 V DC besleme, 3 telli, (aflırı yük ve kısa devre koruma)
Vidalı terminal
24-240 V AC besleme, 2 telli, (aflırı yük ve kısa devre koruma)
Vidalı terminal
XT7C40•••
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
48
14 Mart 2012
Osisense XX ultrasonik sensörler
Tip
Algılma
mesafesi
Ç›k›fl
fonksiyonu
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
10 cm
10 cm
5 cm
PNP-NA
NPN-NA
PNP/NPN-NA
XX512A2PAM8
XX512A2NAM8
XX512A1KAM8
286,00
286,00
196,00
C
C
C
OsiSense XX ultrasonik silindirik sensörler
12-24 V DC besleme, afl›r› yük ve k›sa devre korumal›, plastik konnektörlü
M12
3 telli
Sabit
3 telli
Sabit
4 telli
Sabit
M18
3 telli
3 telli
4 telli
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
50 cm
50 cm
15 cm
PNP-NA
NPN-NA
PNP/NPN-NA
XX518A3PAM12
XX518A3NAM12
XX518A1KAM12
190,00
190,00
352,00
A
C
C
M30
3 telli
3 telli
4 telli
4 telli
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
1m
1m
8m
8m
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA+NK
NPN-NA+NK
XX6V3A1PAM12
XX6V3A1NAM12
XX630A3PCM12
XX630A3NCM12
380,00
380,00
758,00
674,00
A
C
C
C
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
50 cm
50 cm
1m
1m
2m
2m
PNP-NA
PNP-NA
PNP-NA
PNP-2NA
PNP-2NA
PNP-2NA
XX218A3PHM12
XX218A3PFM12
XX230A10PA00M12
XX230A11PA00M12
XX230A20PA00M12
XX230A21PA00M12
270,00
270,00
630,00
630,00
674,00
674,00
A
C
A
C
A
C
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
50 cm
50 cm
1m
1m
8m
8m
0...10V
4...20m
0...10V
4...20mA
0...10V
4...20mA
XX918A3F1M12
XX918A3C2M12
XX9V3A1F1M12
XX9V3A1C2M12
XX930A3A1M12
XX930A3A2M12
270,00
270,00
482,00
482,00
850,00
850,00
C
C
C
C
A
A
10 cm
10 cm
25 cm
25 cm
50 cm
50 cm
1m
1m
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
PNP-NA
NPN-NA
XX7F1A2PAL01M12
XX7F1A2NAL01M12
XX7K1A2PAM12
XX7K1A2NAM12
XX7V1A1PAM12
XX7V1A1NAM12
XX8D1A1PAM12
XX8D1A1NAM12
238,00
238,00
380,00
380,00
200,00
200,00
410,00
410,00
A
C
A
C
A
C
A
C
20,00
20,00
20,00
26,00
40,00
C
A
C
A
A
XX518A3PAM12
XX630A3PCM12
Uygulamaya özel sensörler
Seviye izleme
M18
M30
3 telli
3 telli
4 telli
4 telli
4 telli
4 telli
Analog çıkı›fllı ultrasonik sensörler
M18
4 telli
4 telli
M30
4 telli
4 telli
M30
4 telli
4 telli
OsiSense XX, düz seriler
XX7K1A2PAM12
12-24 V DC besleme, afl›r› yük ve k›sa devre korumal›
Mini düz
3 telli
Sabit
3 telli
Sabit
Düz
3 telli
Sabit
3 telli
Sabit
Özel format
3 telli
Ayarlanabilir
Ayarlanabilir
Düz 80 x 80
3 telli
Ayarlanabilir
3 telli
Ayarlanabilir
XX7V1A1PAM12
Aksesuarlar
Ayarlanabilir
XXZPB100
M8 Konnektör
M12 Konnektör
M8 Konnektör
M12 Konnektör
XX için ayarlanabilir konnektör
M12 cihazlar için
M18-M30 cihazlar için
M12 cihazlar için
M18-M30 cihazlar için
XZC-C8FDM40V
XZC-C12FDM40B
XZC-P0166L2
XZC-P1141L2
XXZ-PB100
* XX ultrasonik sensörler XXZ-PB100 ile ayarlanabilir.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
49
14 Mart 2012
Osisense aksesuarlar
Tip
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
XSZ-B108
XSZ-B112
XSZ-B118
XSZ-B130
12,00
12,00
12,00
12,00
C
C
C
C
M8 ve M12 haz›r kablolu konnektörler (1)
2 m kablolu, düz model, M12
2 m kablolu, 90˚ dirsekli model, M12
5 m kablolu, düz model, M12
5 m kablolu, 90˚ dirsekli model, M12
2 m kablolu, düz model, M8
2 m kablolu, 90˚ dirsekli model, M8
5 m kablolu, düz model, M8
5 m kablolu, 90˚ dirsekli model, M8
2 m kablolu, düz model, 1/2” 20 UNF
2 m kablolu, 90˚ dirsekli model, 1/2” 20 UNF
5 m kablolu, düz model, 1/2” 20 UNF
5 m kablolu, 90˚ dirsekli model, 1/2” 20 UNF
XZ-CP1141L2
XZ-CP1241L2
XZ-CP1141L5
XZ-CP1241L5
XZ-CP0566L2
XZ-CP0666L2
XZ-CP0566L5
XZ-CP0666L5
XZ-CP1865L2
XZ-CP1965L2
XZ-CP1865L5
XZ-CP1965L5
26,00
26,00
30,00
30,00
26,00
26,00
34,00
34,00
33,00
33,00
42,00
42,00
A
A
A
A
C
C
A
A
C
A
C
A
M8, M12 ve 1/2” 20 UNF konnektörler
Düz model, M12
90˚ dirsekli model, M12
düz model, M8
90˚ dirsekli model, M8
Düz model, 1/2” 20 UNF
90˚ dirsekli model, 1/2” 20 UNF
XZ-CC12FDM40B
XZ-CC12FCM40B
XZ-CC8FDM30S
XZ-CC8FCM30S
XZ-CC20FDM30B
XZ-CC20FCM30B
20,00
20,00
22,00
22,00
20,00
20,00
A
A
C
A
A
A
Klipsli montaj ve sabitleme plakalar› (2)
XS•J için
XS•F için
XS•E için
XS•C için
XSZ-BJ00
XSZ-BF00
XSZ-BE00
XSZ-BC00
3,00
5,00
8,00
8,00
C
C
C
C
Endüktif, kapasitif ve ultrasonik sensörler için aksesuarlar
M08
M12
M18
M30
XZ-CP••
XSZ-B••
Tespit kelepçesi
Tespit kelepçesi
Tespit kelepçesi
Tespit kelepçesi
(1) Farkl› kablo uzunlu¤undaki konnektörler için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
(2) 90° aç›l› tip için referans›n sonundaki 00 kodunu 90 olarak de¤ifltirin.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
50
14 Mart 2012
Osisense XC nihayet flalterleri
Tip
Tan›m
Referans
Minimum
sip. adedi
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
98,00
85,00
82,00
86,00
90,00
90,00
A
A
A
A
A
A
20
20
20
46,00
46,00
52,00
A
A
A
20
20
48,00
44,00
A
A
XCK-D2110P16
XCK-D2102P16
XCK-D2121P16
XCK-D2127P16
XCK-D2118P16
XCK-D2145P16
XCK-D2139P16
XCK-D2149P16
XCK-D2106P16
58,00
70,00
78,00
80,00
66,00
76,00
90,00
100,00
80,00
A
C
A
A
A
A
A
C
C
Gövde montajl›, komple, metal flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, 1 m haz›r kablo ba¤lant›l›
Do¤rusal hareketli kafa
Metal pim
XCM-D2110L1
Çelik makaral› pim
XCM-D2102L1
Sürgülü çelik makaral› kol
XCM-D2124L1
60,00
68,00
86,00
A
A
C
Osisense XCK-J klasik seri, metal gövde
XCK-J161
Gövde montajl›, komple, metal flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, tek kablo giriflli
Do¤rusal hareketli kafa
Metal pim
Çelik makaral› pim
Aç›sal hareketli kafa
Termoplastik makaral› pim
Çelik makaral› pim
Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol
Uzunlu¤u ayarlanabilir polyamid yuvarlak çubuk kol
XCK-J161
XCK-J167
XCK-J10511
XCK-J10513
XCK-J10541
XCK-J10559
Osisense XCK-M klasik seri, metal gövde
Gövde montajl›, komple, metal flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, iki adet kablo girifli
Do¤rusal hareketli kafa
Metal pim
XCK-M110
Çelik makaral› pim
XCK-M102
Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol
XCK-M121
Aç›sal hareketli kafa
XCK-M110
Termoplastik makaral› pim
Spiral telli kol - kedi b›y›¤›
XCK-M115
XCK-M106
Osisense XCK-D kompakt seri, metal gövde
XCK-D2110P16
Gövde montajl›, komple, metal flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, tek kablo girifli (1)
Do¤rusal hareketli kafa
Metal pim
Çelik makaral› pim
Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol
Dikey yönde hareketli termoplastik makaral› kol
Aç›sal hareketli kafa
Termoplastik makaral› kol
Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol
Kauçuk makaral› kol, Ø 50 mm
Uzunlu¤u ayar. kauçuk makaral› kol, Ø 50 mm
Çok yönlü kafa
Spiral telli kol - kedi b›y›¤›
Osisense XCM-D minyatür seri, metal gövde
XCM-D2110L1
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Aç›sal hareketli kafa
Termoplastik makaral› pim
Çelik makaral› pim
Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol
XCM-D2115L1
XCM-D2116L1
XCM-D2145L1
62,00
64,00
70,00
A
C
C
Çok yönlü kafa
Spiral telli kol - kedi b›y›¤›
XCM-D2106L1
70,00
A
51
14 Mart 2012
Osisense XC nihayet flalterleri
Tip
Tan›m
Referans
Minimum
sip. adedi
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
XCK-P2110P16
XCK-P2102P16
XCK-P2121P16
XCK-P2127P16
XCK-P2118P16
XCK-P2145P16
XCK-P2139P16
XCK-P2149P16
XCK-P2106P16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
28,00
32,00
32,00
32,00
34,00
40,00
58,00
58,00
38,00
A
A
A
A
A
A
C
C
A
Gövde montajl›, komple, plastik flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, tek kablo giriflli, monoblok seri (1)
Do¤rusal hareketli kafa
Metal pim
XCK-N2110P20
Çelik makaral› pim
XCK-N2102P20
Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol
XCK-N2121P20
Dikey yönde hareketli termoplastik makaral› kol
XCK-N2127P20
Aç›sal hareketli kafa
Termoplastik makaral› kol
XCK-N2118P20
Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol
XCK-N2145P20
Uzunlu¤u ayarlanabilir kauçuk makaral› kol, çap 50 mm
XCK-N2149P20
20
20
20
20
20
20
20
18,00
20,00
20,00
20,00
24,00
24,00
30,00
A
A
A
C
A
A
C
20
20
20,00
24,00
A
C
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
XCK-T2110P16
XCK-T2102P16
XCK-T2121P16
30,00
38,00
34,00
A
C
C
Çok yönlü kafa
Termoplastik makaral› pim
Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol
Spiral telli kol - kedi b›y›¤›
XCK-T2118P16
XCK-T2145P16
XCK-T2106P16
40,00
46,00
44,00
A
C
A
XCKS serisi
Aç›sal hareketli kafa
Ø 50 mm kauçuk makaral› kol
XCK-S139
64,00
A
Çapraz çubuklu
Çelik makaralı kol
Çelik makaral› kol, korozif atmosfer için
Çelik makaral› kol, korozif atmosfer için, polyester gövde
Çelik çapraz kol, 2NK + 2NK
Çelik çapraz ters kol, 2NK + 2NK
XCR-F57
XCR-T115
XCR-T215
XCR-T315
XCK-MR54D1H29
XCK-MR54-D1
216,00
300,00
452,00
788,00
320,00
310,00
A
A
C
C
A
A
Osisense XCK-P kompakt seri, plastik gövde
XCK-P2110P16
Gövde montajl›, komple, plastik flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, tek kablo giriflli
Do¤rusal hareketli kafa
Metal pim
Çelik makaral› pim
Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol
Dikey yönde hareketli termoplastik makaral› kol
Aç›sal hareketli kafa
Termoplastik makaral› kol
Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol
Kauçuk makaral› kol, Ø 50 mm
Uzunlu¤u ayar. kauçuk makaral› kol, Ø 50 mm
Çok yönlü kafa
Spiral telli kol - kedi b›y›¤›
Osisense XCK-N kompakt seri, plastik gövde
Çok yönlü kafa
Spiral telli kol - kedi b›y›¤›
Spiral kol
Tip
XCK-N2106P20
XCK-N2108P20
Tan›m / Birlikte kull. gövde
Osisense XCK-T kompakt seri, plastik gövde
XCK-T2110P16
Gövde montajl›, komple, plastik flalterler, 2-kutuplu NA + NK ani hareketli kontaklar, iki kablo giriflli (1)
Do¤rusal hareketli kafa
Metal pim
Çelik makaral› pim
Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol
Aç›sal hareketli kafa
XCK-MR54D1H29
Özel tip nihayet flalterleri
Aç›sal hareketli kalıcı tip kafa
Aç›sal hareketli kafa
XCR-T115
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
52
14 Mart 2012
Osisense XC nihayet flalterleri
Tip
Osisense XC nihayet flalterleri aksesuarlar›
Minyatür XCMD metal seri için gövdeler, 2 m kablolu 2-kutuplu NK + NA, ani hareketli kontak
2-kutuplu NK + NK, ani hareketli kontak
Kompakt XCKP plastik seri için gövdeler
2-kutuplu NK + NA, ani hareketli kontak
2-kutuplu NK + NK, ani hareketli kontak
3-kutuplu NK + NK + NA, ani hareketli kontak
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
ZCM-D21L2
ZCM-D29L2
ZCP-21
ZCP-29
ZCP-39
62,00
62,00
34,00
34,00
46,00
A
A
A
A
A
Kompakt XCKD metal seri için gövdeler
2-kutuplu NK + NA, ani hareketli kontak
2-kutuplu NK + NK, ani hareketli kontak
ZCD-21
ZCD-29
60,00
60,00
A
A
Kontak blo¤u
NA+NK ani hareketli kontak
NA+NK önce açan sonra kapayan, yavafl açan kontak
XE2-SP2151
XE2-NP2151
22,00
28,00
A
A
XCK-J serisi için kafa
Aç›sal hareketli kafa
Do¤rusal hareketli kafa (çelik makaral›)
Aç›sal hareketli kol, plastik
Açısal hareketli kol, çelik
ZCK-E05
ZCK-E67
ZCK-Y11
ZCK-Y13
48,00
44,00
10,00
12,00
A
A
A
A
Aç›sal hareketli kol
Ø6 mm naylon çubuk, U= 200 mm
ZCK-Y41
ZCK-Y59
12,00
10,00
A
A
Aç›sal hareketli kafa (delrin tekerlekli),
Do¤rusal hareketli kafa
Aç›sal hareketli kol (çelik)
ZCK-D15
ZCK-D21
ZCK-Y33
22,00
26,00
12,00
A
A
A
Do¤rusal hareketli kafa (çelik makaral› kol)
Çok yönlü kafa (yayl› esnek kol)
ZCK-D02
ZCK-D06
28,00
28,00
A
A
Metal pim
Çelik makaral› pim
Yatay yönde hareketli termoplastik makaral› kol
Dikey yönde hareketli termoplastik makaral› kol
Yatay veya dikey yönde hareketli ter. makaral› kol
Termoplastik uçlu spiral kol
Kal›n spiral telli kol
Spiral telli kol - kedi b›y›¤›
ZCE-10
ZCE-02
ZCE-21
ZCE-27
ZCE-28
ZCE-07
ZCE-08
ZCE-06
14,00
24,00
22,00
18,00
18,00
20,00
24,00
24,00
A
A
A
A
A
A
A
A
Sa¤ ve sol yandan hareketli yay geri dönüfllü kafa
Termoplastik makaral› kol
Çelik makaral› kol
Uzunlu¤u ayarlanabilir termoplastik makaral› kol
Uzunlu¤u ayarlanabilir çelik makaral› kol
Ø 6mm, U= 200 mm, termoplastik yuvarlak çubuk
Ø 3mm, U= 125 mm, çelik kare çubuk
Ø 50 mm, uzun. ayar. termo. makaral› kol
ZCE-01
ZCY-18
ZCY-19
ZCY-45
ZCY-46
ZCY-59
ZCY-54
ZCY-49
16,00
2,00
6,00
6,00
10,00
8,00
16,00
16,00
A
A
A
A
A
A
A
A
Kompakt XCKP plastik seri için kablo giriflleri
ISO M16 kablo girifli
Pg11 kablo girifli
ZCP-EP16
ZCP-EG11
2,00
2,00
A
A
Kompakt XCKD metal seri için kablo giriflleri
ISO M16 kablo girifli
Pg11 kablo girifli
ZCD-EP16
ZCD-EG11
12,00
12,00
A
A
XCK-M/J serisi için kafa
XCK-M serisi için kafa
XCK-S/M serisi için kafa
XCD/P/T/MD serileri için do¤rusal hareketli kafalar
XCD/P/T/MD serileri için aç›sal hareketli kafalar
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
53
14 Mart 2012
Endüstriyel uygulamalar için kompakt
- NS3200
A
veNS630b
optimize edilmiş
bir ürün
Masterpact NT & NW
OsiSense XMLP basınç transmiterler
kompakt ürünlerdir (30 mm çap x 50
mm uzunluk) ve makinelerinizin en dar
alanlarına dahi monte edilebilirler.
304 çelik kasanın sağlamlığı, ürünü
özellikle endüstriyel makineler için son
derece uygun hale getirmektedir.
2X
Micrologic E
Fiyat Listesi
standart bir üründen
daha kompakt
%100
> Dünya çapında ulaşılabilirlik
Tüm dünyada
ulaşılabilirlik
Schneider Electric, enerji yönetimi alanında dünya çapında bir
uzmandır ve 100'ü aşkın ülkede bulunmaktadır.
> OsiSense basınç kontrol serisi
Elektronik
Elektromekanik
Transmiterler
XMLP serisi
XMLK serisi
XMLG serisi
XMLF serisi
- Endüstriyel makine
- Pompa imalatçılarına
yönelik ekonomik ürün
- Sadelik
- 0...25 bar
- Endüstriyel makine
- Endüstriyel
XMLA/ XMLB
serisi
imalatçılarına yönelik
ürün
- Yüksek hassasiyet
- Metal muhafaza
- EMC koruması
- 1…400 bar
uygulamalara yönelik
ürün
- Görüntüleme ekranı
- Düğmeyle ayarlanabilir
diferansiyel
- 1…600 bar
- Endüstriyel uygulamalara
yönelik ürün
- Sağlamlık
- Vidayla ayarlanabilir
diferansiyel
- 1...500 bar
imalatçılarına yönelik
ekonomik ürün
- Kompaktlık
- Sağlamlık
- 0...600 bar
444 30 30
www.schneider-electric.com.tr
Advertoryal.
Basınç şalterleri
OsiSense XM basınç sensörleri
Tip
Ayar sahas›
(bar)
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
FSG-2
FYG-22
FYG-32
XMP-B06B2131
XMP-C06B2131
XMP-E06B2131
XMP-B12B2131
XMP-C12B2131
XMP-E12B2131
XMP-B25B2131
20,00
22,00
22,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
66,00
C
C
C
C
C
C
A
A
A
A
OsiSense XMP güç sistemleri için bas›nç flalterleri
Ayarlanabilir diferansiyelli
FSG-2
Reset butonlu
ON/OFF butonlu
ON/OFF butonlu, tahliye valfli
Reset butonlu
ON/OFF butonlu
ON/OFF butonlu, tahliye valfli
Reset butonlu
minimum
1.4
2.8
5.6
1
1
1
1.3
1.3
1.3
3.5
maksimum
4.6
7
10.5
6
6
6
12
12
12
25
OsiSense XML-A, XML-B bas›nç flalterleri
Sabit Diferansiyelli
XMP-B06B2131
minimum
0.7
1.5
5
10
20
30
-0.28
maksimum
20
35
70
160
300
500
-1
XML-A020A2S11
XML-A035A2S11
XML-A070D2S11
XML-A160D2S11
XML-A300D2S11
XML-A500D2S11
XML-AM01V2S11
200,00
200,00
200,00
226,00
226,00
246,00
298,00
A
A
A
A
A
A
C
0.25
0.7
1.3
3.5
7
10
22
30
-0.14
4
10
20
35
70
160
300
500
-1
XML-B004A2S11
XML-B010A2S11
XML-B020A2S11
XML-B035A2S11
XML-B070D2S11
XML-B160D2S11
XML-B300D2S11
XML-B500D2S11
XML-BM02V2S11
298,00
298,00
298,00
298,00
376,00
376,00
376,00
376,00
376,00
C
A
C
C
A
A
A
C
C
200,00
200,00
200,00
200,00
A
A
A
A
Ayarlanabilir diferansiyelli
XML-B004A2S11
Osisense XML-K analog ç›k›fll› elektronik bas›nç sensörleri
Pompalar için özel analog çıkıfllı bas›nç sensörü
4-20 mA, M12 konnektörlü, 12 - 24 V DC beslemeli
0
0
0
0
6
10
16
25
XML-K006B2D21
XML-K010B2D21
XML-K016B2D21
XML-K025B2D21
XML-K006B2D21
OsiSense XMLK
ATV212/61
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
55
14 Mart 2012
OsiSense XM basınç sensörleri
Pressure transmitters
OsiSense XMLP
for industrial applications
Catalogue
Tip
Ayar sahas›
(bar)
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
274,00
274,00
274,00
274,00
274,00
274,00
274,00
274,00
274,00
C
A
A
A
C
C
C
C
C
24 V DC beslemeli, programlanabilir, ayarlanabilir diferansiyelli, analog (4-20mA), PNP-NPN ve NA/NK ç›k›fll›
0.7
10
XML-F010D2025
2
25
XML-F025D2025
3.2
40
XML-F040D2025
5.6
70
XML-F070D2025
8
100
XML-F100D2025
12.8
160
XML-F160D2025
20
250
XML-F250D2025
32
400
XML-F400D2025
48
600
XML-F600D2025
-0.08
-1
XML-FM01D2025
640,00
640,00
658,00
658,00
658,00
690,00
690,00
690,00
690,00
634,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Evrensel sensörler, analog (0-10 V), programlanabilir PNP-NPN ve NA/NK ç›k›fll›
2
25
5.6
70
12.8
160
48
600
XML-F025D2125
XML-F070D2125
XML-F160D2125
XML-F600D2125
634,00
658,00
690,00
690,00
C
C
C
C
Çift ayar aral›kl›, 2 adet programlanabilir (PNP-NPN ve NA/NK ç›k›fll›)
0.7
10
1.7
25
2.8
40
XML-F010D2035
XML-F025D2035
XML-F040D2035
658,00
658,00
658,00
C
C
C
XML serisi için aksesuarlar
DIN43650 konnektör (Analog ç›k›fll› sensörler için)
XML-E için 2 mt. düz kablo, konnektörlü
XML-E için 5 mt. düz kablo, konnektörlü
XML-G, XML-K için 2 mt. düz kablo, konnektörlü
XML-F serisi için etiketli fleffaf kapak
XZ-CC43FCP40B
XZCP-1164L2
XZCP-1164L5
XZCP-1141L2
XML-ZL007
20,00
38,00
44,00
26,00
32,00
A
C
C
C
C
OsiSense XML-P analog ç›k›fll› bas›nç sensörleri
Hidrolik ya¤lar, hava, su, deniz suyu ve gaz, so¤utucu s›v›lar (-30 .. + 120 0C)
XML-P100BD22
4-20 mA, M12 konnektörlü, 24 V DC beslemeli
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
16
25
40
60
100
160
250
400
600
XML-P010BD21V
XML-P016BD21V
XML-P025BD21V
XML-P040BD21V
XML-P060BD21V
XML-P100BD22
XML-P160BD22
XML-P250BD22
XML-P400BD22
XML-P600BD22
OsiSense XML-G analog ç›k›fll› elektronik bas›nç sensörleri
Hidrolik ya¤lar, hava, su, deniz suyu ve afl›nd›r›c› s›v›lar (-15 .. + 125 0C)
XML-G001D21
4-20 mA, M12 konnektörlü, 12 - 24 V DC beslemeli
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
1
6
10
16
25
100
250
400
0
XML-G001D21
XML-G006D21
XML-G010D21
XML-G016D21
XML-G025D21
XML-G100D21
XML-G250D21
XML-G400D21
XML-GM01D21
OsiSense XML-F ekranlı elektronik basınç sensörü
Hidrolik ya¤lar, hava, su, deniz suyu ve afl›nd›r›c› s›v›lar (-15 .. + 80 0C)
XML-F010D2035
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
56
14 Mart 2012
XCS-E5311
XCS-MP59L2
yeni
153.3
30
Locking on de-energisation
of solenoid (1)
XCS-LE3535312
Type XCSLE
3 x ISO M20 cable entries
0,1 m/s → 0,5 m/s
IP 67 + IP 66
AC 15, B 300 / DC 13, Q 300
43.5 x 51 x 205 mm
24 VAC/DC
XCS-DMC5902
XCSLE2525312
XCSLE2727312
XCSLE3535312
–
XCSLE3737312
–
30
ble
Availa
2Q 2011
153.3
)
OsiSense XCS emniyet nihayet flalterleri
Aç›klama
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Mekanik anahtarl›, metal gövdeli emniyet nihayet flalterleri (1)
3 kutuplu, anahtar girifli 8 konumlu döner kafal›
kilitsiz, 2NA + 1NK kontak
kilitsiz, 1NA + 2NK kontak
kilitli, manuel serbest b›rakmal›, 2NA + 1NK kontak
kilitli, manuel serbest b›rakmal›, 1NA + 2NK kontak
elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 2NA + 1NK kontak
elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 1NA + 2NK kontak
XCS-A501
XCS-A701
XCS-C501
XCS-C701
XCS-E5311
XCS-E7311
92,00
100,00
166,00
166,00
420,00
420,00
A
A
A
C
A
A
XCSA/B/C/E nihayet flalterleri için mekanik anahtarlar
düz anahtar
genifl anahtar
esnek anahtar
XCS-Z01
XCS-Z02
XCS-Z03
10,00
10,00
38,00
A
A
A
Mekanik anahtarl› plastik gövdeli emniyet nihayet flalterleri (1)
2 kutuplu, anahtar girifli sabit kafal›, minyatür tip (2)
kilitsiz, 2m haz›r kablo ba¤lant›l›, 1NA + 1NK kontak
XCS-MP59L2
90,00
C
2 kutuplu, anahtar girifli 8 konumlu döner kafal›
kilitsiz, 1NA + 1NK kontak
kilitsiz, 2NK kontak
elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 1NA + 1NK kontak
elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 2NK kontak
elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 2NA + 2NK kontak
elektromanyetik kilitlemeli, 24 V AC/DC besleme, 2NA + 1NK kontak
XCS-PA591
XCS-PA791
XCS-TE5311
XCS-TE7311
XCS-LE3737312
XCS-LE3535312
54,00
54,00
290,00
290,00
460,00
460,00
A
A
A
A
A
A
3 kutuplu, anahtar girifli 8 konumlu döner kafal›
kilitsiz, 2NA + 1NK kontak
kilitsiz, 1NA + 2NK kontak
XCS-TA591
XCS-TA791
76,00
76,00
C
C
XCSPA/TETA nihayet flalterleri için mekanik anahtarlar
düz anahtar
genifl anahtar
esneek anahtar
XCS-Z11
XCS-Z12
XCS-Z13
10,00
10,00
30,00
A
A
A
XCSMP nihayet flalteri için mekanik anahtarlar
düz anahtar
dik aç›l› anahtar
esnek anahtar
XCS-Z81
XCS-Z84
XCS-Z83
16,00
16,00
28,00
C
C
C
Manyetik kodlu, plastik gövdeli emniyet nihayet flalterleri (2), (3), (4)
2m haz›r kablo ba¤lant›l›, genifl karfl›lama toleransl›, manyetik alg›lamal›
16 x 51 x 7 (G x Y x D), 2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak
30 x 38,5 (Ø x U), 2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak
25 x 88 x 13 (G x Y x D), 3 kutuplu, 1NA + 2NK kontak
XCS-DMC5902
XCS-DMR5902
XCS-DMP5002
100,00
98,00
112,00
A
C
A
Döner kollu, plastik gövdeli emniyet nihayet flalterleri
2 kutuplu, paslanmaz çelik, 4 konumlu döner kafal›
2NK kontak (kontaklar› geç açan), kol sola yat›k
2NK kontak (kontaklar› geç açan), kol ortada
2NK kontak (kontaklar› geç açan), kol sa¤a yat›k
XCS-PL791
XCS-PL781
XCS-PL771
86,00
86,00
86,00
A
C
C
Döner milli, plastik gövdeli emniyet nihayet flalterleri
2 kutuplu, paslanmaz çelik, 4 konumlu döner kafal›
1NA + 1NK kontak, 30mm mil uzunluklu (5)
XCS-PR551
74,00
C
Metal gövdeli emniyet nihayet flalterleri
3 kutuplu, do¤rusal hareketli kafa
metal pimli, 1m haz›r kablo ba¤lant›l›, 1NA + 2NK kontak
metal pimli, makaral›, 1m haz›r kablo ba¤lant›l›, 1NA + 2NK kontak
XCS-M3910L1
XCS-M3902L1
118,00
136,00
A
C
XCS-PL791
ion of solenoid (1)
ntries
3, Q 300
24 VAC/DC
XCSLF3535412
(3)
XCS-PR551
XCSLF3737412
(3)
(1) Verilen kontak durumlar›, anahtar›n flalter kafas›n›n içinde olmas› halindeki kontak durumlar›d›r. Anahtarlar ayrıca siparifl edilmelidir
(2) 5m kablo ba¤lant›l› isteniyorsa referans sonuna “2” rakam› yerine “5”, 10m kablo ba¤lant›l› isteniyorsa, referans sonuna “10” ekleyin.
Örne¤in: 2m kablo ba¤lant›l› XCS-MP59L2 emniyet flalteri, 5m kablo ba¤lant›l› olarak istendi¤inde referans XCS-MP59L5 olur.
Örne¤in: 2m kablo ba¤lant›l› XCS-DMC5902 emniyet flalteri, 10m kablo ba¤lant›l› olarak istendi¤inde referans XCS-DMC59010 olur.
(3) Verilen kontak durumlar›, manyetik flalterlerin birbirini görmesi halindeki kontak durumlar›d›r.
(4) Preventa emniyet modülleri ile kullan›l›r.
(5) 80mm mil uzunlu¤u istendi¤inde referans XCS-PR561 olacakt›r.
XCS-M3910L1
door Pivoting actuator, LH door
XCSZ85
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
57
14 Mart 2012
Preventa XU ›fl›k bariyerleri
Ifl›n say›s›
XUSLB•••
XUSL-PDM
XUSLNG5•••
Koruma
yüksekli¤i
Referans
Tip 4 parmak koruma, 2 PNP güvenlik çıkıfl, 03-7m (14mm)
24
280
32
320
36
360
44
440
52
520
60
600
72
720
76
760
88
880
92
920
96
960
104
1040
112
1120
120
1200
136
1360
XUSL-BQ6A0280
XUSL-BQ6A0320
XUSL-BQ6A0360
XUSL-BQ6A0440
XUSL-BQ6A0520
XUSL-BQ6A0600
XUSL-BQ6A0720
XUSL-BQ6A0760
XUSL-BQ6A0880
XUSL-BQ6A0920
XUSL-BQ6A0960
XUSL-BQ6A1040
XUSL-BQ6A1120
XUSL-BQ6A1200
XUSL-BQ6A1360
Aksesuarlar
Programlama ve diyagnostik modülü (XUSL-D serisi için)
5 m verici kablosu
10m verici kablosu
15m verici kablsou
30m verici kablosu
5 m alıcı kablosu
10m alıcı kablosu
15m alıcı kablsou
30m alıcı kablosu
XUSL-PDM
XSZ-BCT05
XSZ-BCT10
XSZ-BCT15
XSZ-BCT30
XSZ-BCR05
XSZ-BCR10
XSZ-BCR15
XSZ-BCR30
XUSLNG, tip 2, 30 mm el koruma , 2 PNP güvenlik ç›k›fl›, 0,3...15 m, otomatik start
7
150
14
300
21
450
28
600
35
750
42
900
49
1050
56
1200
63
1350
70
1500
XUSL-NG5C0150
XUSL-NG5C0300
XUSL-NG5C0450
XUSL-NG5C0600
XUSL-NG5C0750
XUSL-NG5C0900
XUSL-NG5C1050
XUSL-NG5C1200
XUSL-NG5C1350
XUSL-NG5C1500
Aksesuar
XUSLNG aksesuarlar›
2 adet braket
Verici için haz›r kablolu konnektör
Al›c› için haz›r kablolu konnektör
XUSL-Z218
XSZ-NCT10
XSZ-NCT30
XSZ-NCR10
XSZ-NCR30
10 m
30 m
10 m
30 m
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
2.435,00
2.481,00
3.245,00
4.059,00
4.391,00
4.871,00
4.964,00
5.682,00
5.918,00
6.494,00
6.872,00
7.306,00
7.636,00
8.118,00
8.591,00
C
C
C
C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
C
C
636,00
136,00
160,00
180,00
272,00
136,00
160,00
180,00
272,00
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1.355,00
1.647,00
1.939,00
2.258,00
2.522,00
2.920,00
3.319,00
3.652,00
3.916,00
4.382,00
C
C
C
C
A
A
C
C
C
C
48,00
48,00
112,00
48,00
112,00
C
A
C
A
C
Not: Güç kaynaklar›, 90° ayna adaptörler, anti vibrasyon kitleri ve montaj aparatlar› için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
Not: - EMM, Blanking, Floating Blaking, çözünürlük düflürülmesi, muting ve daha üst düzey fonksiyonlarımız bulunan cihazlar ile ilgili bilgi almak için lütfen
Müflteri Destek Merkezi’ni arayın›z. 444 30 30.
- Bu modül ile otomatik/manuel start, EDM, ›fl›k ›fl›n› kodlaması ve set de¤erlerinin ayarlanıp yüklenmesi sa¤lanmaktadır.
Bu modülün kullanılmaması durumunda da cihaz üzerinden otomatik start, MTS (monitoring test signal) ve LED'ler ile hizalama fonksiyonları kullanılabilir.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
58
14 Mart 2012
Preventa XU ›fl›k bariyerleri
Ifl›n say›s›
Koruma
yüksekli¤i (mm)
Referans
XUSLP, tip 4 vücut koruma, 2 PNP güvenlik ç›k›fl›, 0,8...20 m & 0,8...70 m, terminal blok
1
2
500
2
600
3
400
3
500
4
300
5
300
6
300
Aksesuar
XUSLP aksesuarlar›
2 adet braket
Verici için haz›r kablolu konnektör
1.574,00
2.320,00
2.578,00
2.578,00
2.864,00
3.150,00
3.150,00
3.092,00
C
C
C
A
C
C
C
C
XUSL-Z219
XSZ-PCT05
XSZ-PCT10
XSZ-PCT15
XSZ-PCT30
48,00
48,00
74,00
88,00
144,00
C
A
C
C
C
5m
10 m
15 m
30 m
XSZ-PCR05
XSZ-PCR10
XSZ-PCR15
XSZ-PCR30
48,00
74,00
88,00
143,00
A
C
C
C
XU2S M18, tek ›fl›nl›, karfl›l›kl›, NA/NK seçilebilir, 8 m infrared alg›lama (al›c›-verici)
Ifl›n Yönü
Ba¤lant›
Düz
5m kablolu
Düz
M12 konnektörlü
90°
5m kablolu
90°
M12 konnektörlü
XU2-S18PP340L5
XU2-S18PP340D
XU2-S18PP340WL5
XU2-S18PP340WD
264,00
270,00
280,00
318,00
C
A
C
C
XU2S M18, tek ›fl›nl›, karfl›l›kl›, NA/NK seçilebilir, 8 m infrared alg›lama (verici)
Ifl›n Yönü
Ba¤lant›
Düz
5m kablolu
Düz
M12 konnektörlü
90°
5m kablolu
90°
M12 konnektörlü
XU2-S18KP340L5T
XU2-S18KP340DT
XU2-S18KP340WL5T
XU2-S18KP340WDT
185,00
188,00
196,00
222,00
C
C
C
C
XU2S M18, tek ›fl›nl›, karfl›l›kl›, NA/NK seçilebilir, 8 m infrared alg›lama (al›c›)
Ifl›n Yönü
Ba¤lant›
Düz
5m kablolu
Düz
M12 konnektörlü
90°
5m kablolu
90°
M12 konnektörlü
XU2-S18PP340L5R
XU2-S18PP340DR
XU2-S18PP340WL5R
XU2-S18PP340WDR
186,00
188,00
196,00
222,00
C
C
C
C
Al›c› için haz›r kablolu konnektör,
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Teslim
süresi
5m
10 m
15 m
30 m
XUSLPZ2A•••B
XU2-S18
XUSL-PZ1AB
XUSL-PZ2A0500B
XUSL-PZ2A0600B
XUSL-PZ3A0400B
XUSL-PZ3A0500B
XUSL-PZ4A0300B
XUSL-PZ5A0300B
XUSL-PZ6A0300B
Fiyat
(TL)
59
14 Mart 2012
Güvenlik çözümleri
Diyalog ürünleri
Aç›klama
Referans
Fiyat
(TL)
Minimum
sip. adedi
Teslim
süresi
Acil durdurma butonu, 40mm mantar kafal›, kal›c›, tetiklemeli
2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak, çevir çek
2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak, kilitli
XB4-BS8445
XB4-BS9445
27,90
45,40
10
10
A
C
Kutulu acil durdurma butonu, 40mm mantar kafal›, kal›c›, tetiklemeli
2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak, çevir çek
2 kutuplu, 1NA + 1NK kontak, kilitli
XAL-K178E
XAL-K188E
47,10
61,30
C
C
Telli acil durdurma flalterleri
Koruma mesafesi: < 15m, 2 kutuplu, sa¤dan veya soldan montaj
buton resetli, 1NA + 1NK kontak
anahtar resetli, 1NA + 1NK kontak
XY2-CH13250
XY2-CH13450
222,00
245,00
A
C
Koruma mesafesi: < 50m, 2 kutuplu
buton resetli, sa¤dan montaj, 1NA + 1NK kontak
buton resetli, soldan montaj, 1NA + 1NK kontak
anahtar resetli, sa¤dan montaj, 1NA + 1NK kontak
XY2-CE1A250
XY2-CE2A250
XY2-CE1A450
403,00
403,00
445,00
A
A
C
Ayak pedal›
Koruma kapaks›z
Plastik
Metal, mavi
Metal, turuncu
Metal, turuncu, tetiklemeli
Metal, turuncu, tetiklemeli, 2 ad›ml›
Metal, turuncu, tetiklemeli, analog ç›k›fll›
XPE-A110
XPE-M110
XPE-R110
XPE-R810
XPE-R911
XPE-R929
62,80
153,00
153,00
223,00
250,00
425,00
A
A
C
C
C
C
Koruma kapakl›
Metal, turuncu
Metal, mavi, tetiklemeli
Metal, turuncu, tetiklemeli
Metal, turuncu, tetiklemeli, 2 ad›ml›
XPE-R310
XPE-M510
XPE-R510
XPE-R711
223,00
260,00
260,00
287,00
A
A
A
C
Çift el kontrol ünitesi
2 kumanda butonu, 1 mantar kafa acil durdurma butonu
2 kumanda butonu, 1 mantar kafa acil durdurma butonu, XY2SB90 destek aya¤›
XY2-SB71
XY2-SB714
450,00
860,00
A
A
Diyalog ürünleri
XB4-BS
XAL-K
XY2-C
XPE-M510
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
(1)
(2)
(3)
(4)
Güvenlik modülleri ile kullan›l›r.
Güvenlik modülü ile kullan›ld›¤›nda 750... 120mm koruma yüksekli¤i sa¤lar (1-4 demet).
Sadece al›c› (receiver) veya verici (transmitter) istenmesi durumunda lütfen Bölge Müdürlüklerimizi veya Müflteri Destek Merkezi’ni aray›nız. 444 30 30.
Haz›r kablolu konnektör dahil de¤ildir, ayr›ca siparifl edilmelidir.
60
14 Mart 2012
Güvenlik çözümleri
Standart emniyet röleleri, UL, CSA, TÜV sertifikalı
Aç›klama
Güvenlik
kategorisi
Besleme
gerilimi
Genifllik
(mm)
Normal sinyal
ç›k›fl›
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
1 tr. ç›k›fl›
1 tr. ç›k›fl›
4 ssr çıkıfl›
3 tr. ç›k›fl›
XPS-AC5121
XPS-AC3721
XPS-AF5130
XPS-ATE5110
XPS-AV11113
267,00
267,00
285,00
545,00
660,00
A
A
A
A
C
Acil durdurma butonu, emniyet nihayet flalteri ve ›fl›k bariyeri izleme modülü
3
24 V AC/DC
22.5
3NA
4
24 V AC/DC
45
3NA
4
230 V AC
45
3NA
1NK, 4 tr. ç›k›fl›
1NK, 4 tr. ç›k›fl›
XPS-AFL5130
XPS-AK311144
XPS-AK371144
267,00
425,00
425,00
A
C
C
Manyetik kodlu emniyet flalteri izleme modülü
Ayn› anda 2 flalter izleme
4
24 V DC
Ayn› anda 6 flalter izleme
4
24 V DC
22.5
45
2NA
2NA
2 tr. ç›k›fl›
2 tr. ç›k›fl›
XPS-DMB1132
XPS-DME1132
302,00
425,00
C
C
Ifl›k bariyeri izleme modülü (Muting özellikli)
Vücut koruma (XU2-S18 için) 2
24 V DC
45
2NA
4 tr. ç›k›fl›
XPS-CM1144
360,00
C
24 V AC/DC
24 V DC
24 V DC
24 V AC
22.5
22.5
45
45
1NA
2NA
2NA
2NA
1 NK
2 tr. ç›k›fl›
1 NK
1 NK
XPS-BA5120
XPS-BF1132
XPS-BC1110
XPS-BC3110
235,00
480,00
505,00
505,00
C
C
C
C
24 V DC
22.5
2NA
2 tr. ç›k›fl›
XPS-VC1132
355,00
C
22.5
2NA
1NK, 1 tr. ç›k›fl›
XPS-ECM5131
267,00
C
24 V AC/DC
45
1NA zaman ayarl›
2NK, 2 tr. ç›k›fl›
XPS-TSA5142P
267,00
C
24 V DC
90
1NA + 1NK
2 tr. ç›k›fl›
XPS-VNE1142P
535,00
C
3NA
4 tr. ç›k›fl›
XPS-OT3744
1.160,00
C
Acil durdurma butonu ve emniyet nihayet flalteri izleme modülü
3
24 V AC/DC
22.5
3
230 V AC
22.5
4
24 V AC/DC
22.5
4
24V DC
45
4
24 V DC
45
XPS-A/B/C/...
Tek fonksiyonlu
(1 emniyet devresi kontrolü)
XPS-AK
Çift el kontrol izleme modülü
1
4
4
4
Güvenlik
ç›k›fl›
3NA
3NA
3NA
5NA (1)
6NA (1)
El butonu izleme modülü
XY2-AU2 için
4
Emniyet kontak ç›k›fl say›s›n› artt›rmak için ilave modül
4
24 V DC
Zaman geciktirme modülü
Açmada gecikmeli (1... 31 sn aras›) (2)
XPS-BF
3
Motor s›f›r h›z yakalama modülü
3
Eksantrik preslerde üst ölü noktada emniyet durufl kontrol modülü
14
230 V AC
200
XPS-PVT
Eksantrik pres çift gövdeli selonoid valf kontrol modülü
4
24 V DC
152
1NA + 1NK
4 tr. ç›k›fl›
XPS-PVK1184
710,00
C
Hidrolik pres hidrolik sistemi selonoid valf kontrol modülü
4
24 V DC
100
2NA + 1NK
-
XPS-PVT1180
710,00
C
(1) 3 adet NA konta¤› zaman ayarl›.
(2) Sadece ba¤lant› blo¤u ç›kar›labilir vidal› tipi mevcuttur.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
61
14 Mart 2012
Güvenlik çözümleri
Programlanabilir makina emniyet kontrol cihazı
Güvenlik
kategorisi
XPS-MP
Çift fonksiyonlu
(2 ba¤›ms›z emniyet devresi,
kontrolü yap›labilir)
Besleme
gerilimi
Genifllik Haberleflme
(mm)
ç›k›fl›
Güvenlik
girifli
Sensör
besleme ç›k›fl›
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Çift fonksiyonlu güvenlik kontrol cihazı (1)
Acil durdurma, emniyet flalteri, manyetik kodlu emniyet flalteri, el butonu ve ıflık bariyeri izleme
4
24 V DC
45
6NA, röle
3
XPS-MP11123
625,00
C
Çok fonksiyonlu güvenlik kontrol cihazı
Acil durdurma, emniyet flalteri, manyetik kodlu emniyet flalteri, el butonu ve ›fl›n bariyeri izleme
4
24V DC
74
Modbus (Slave)
16
6 + 2 x 2 (2)
4
24V DC
74
Modbus, CAN Open (Slave)
16
6+2x2
4
24V DC
74
Modbus, Profibus (Slave)
16
6+2x2
4
24V DC
74
Modbus (Slave)
32
6+2x2
4
24V DC
74
Modbus, CAN Open (Slave)
32
6+2x2
4
24V DC
74
Modbus, Profibus (Slave)
32
6+2x2
8
8
8
8
8
8
XPS-MC16Z
XPS-MC16ZC
XPS-MC16ZP
XPS-MC32Z
XPS-MC32ZC
XPS-MC32ZP
1.435,00
1.795,00
1.900,00
1.725,00
2.150,00
2.245,00
A
C
C
A
C
C
XPS-MCTS16
XPS-MCTS32
XPS-MCTC16
XPS-MCTC32
60,00
60,00
60,00
60,00
A
A
C
C
XPS-MC programlama aksesuarlar›
Konfigürasyon yaz›l›m›, (Windows XP, 2000)
USB programlama kablo seti (RS485 portlu tüm panel ve PLC’ler için bak›n›z sayfa 85)
XPS-MCWIN
TSXCUSB485K
50,00
220,00
A
A
XPS-MC operatör paneli ba¤lant› kablolar›
Ekran haberleflme kablosu (XBTN 410 / 401 / R410 / R411 için)
Ekran haberleflme kablosu (XBTGT / XBTGK için)
XBT-Z938
XBT-Z9980
52,00
52,00
A
A
Aksesuarlar
XPS-MC girifl çıkıfl ba¤lantı konnektörleri
Vidal› klemens, XPS MC16Z, MC16ZC, MC16ZP
Vidal› klemens, XPS MC32Z, MC32ZC, MC32ZP
Yayl› klemens, XPS MC16Z, MC16ZC, MC16ZP
Yayl› klemens, XPS MC32Z, MC32ZC, MC32ZP
XPS-MC
Çok fonksiyonlu
(Maks. 32 girifl / 8 ba¤›ms›z ç›k›fl)
Güvenlik
ç›k›fl›
1 set vidal› klemens
1 set vidal› klemens
1 set yayl› klemens
1 set yayl› klemens
(1) Haf›zas›nda kay›tl› bulunan 15 fonksiyon içinden ayn› anda 2 fonksiyon seçilip, izlenebilme ve kontrol imkan› sunar.
(2) 8 ba¤›ms›z güvenlik ç›k›fl› = 6 solid state güvenlik ç›k›fl› + 2 adet 2NA röle ç›k›fl.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
62
14 Mart 2012
Phaseo transformatörler ve
Do¤ru ak›m güç kaynaklar›
Güvenlik ve izolasyon transformatörleri
Tip
Anma gücü
(VA)
Ekonomik seri
230 V AC girifl, 24 V AC ç›k›fl,
-20...+40°C çal›flma s›cakl›¤›,
ABT7ESM•••B
Optimum
230/400 V AC girifl, 24 V AC ç›k›fl,
-20...+50°C çal›flma s›cakl›¤›,
ABL6TS••B
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
40
63
100
160
250
320
400
ABT7ESM004B
ABT7ESM006B
ABT7ESM010B
ABT7ESM016B
ABT7ESM025B
ABT7ESM032B
ABT7ESM040B
52,00
58,00
66,00
87,00
114,00
142,00
164,00
A
A
A
A
A
A
A
25
40
63
100
160
250
400
630
1000
ABL6TS02B
ABL6TS04B
ABL6TS06B
ABL6TS10B
ABL6TS16B
ABL6TS25B
ABL6TS40B
ABL6TS63B
ABL6TS100B
61,00
70,00
75,00
86,00
109,00
145,00
205,00
270,00
410,00
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Not: 12 V, 115 V veya 230 V AC ç›k›fl gerilimleri ve sekonderi çift sarg›l› modellerimiz için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
Do¤rultuculu filtreli do¤ru ak›m güç kaynaklar›
Tip
Ç›k›fl ak›m›
(A)
Monofaze
230/400 V AC 1~girifl, 24 V DC ç›k›fl, -20...+60°C çal›flma s›cakl›¤›
ABL8FEQ24•••
Trifaze
400 V AC 3~girifl, 24 V DC ç›k›fl, -20...+55°C çal›flma s›cakl›¤›
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
63
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
2
4
6
10
ABL8FEQ24020
ABL8FEQ24040
ABL8FEQ24060
ABL8FEQ24100
215,00
280,00
310,00
430,00
C
C
C
A
10
20
30
ABL8TEQ24100
ABL8TEQ24200
ABL8TEQ24300
660,00
770,00
1.190,00
C
C
C
14 Mart 2012
Phaseo Anahtarlamal› Güç Kaynaklar›
Tip
Modüler seri
100...240V AC girifl, 24 V DC ç›k›fl,
-25...+55°C çal›flma s›cakl›¤›,
ABL8MEM24006
Optimum seri
100...240V AC veya 110...220V DC girifl, 24 V DC ç›k›fl,
0...+50°C çal›flma s›cakl›¤›,
Universal seri
Monofaze
100...120V AC veya 200...500V AC 1~girifl, 24 V DC ç›k›fl,
-25...+50°C çal›flma s›cakl›¤›,
ABL8REM24030
Trifaze
380...500 V AC 3~girifl, 24 V DC ç›k›fl,
-25...+50°C çal›flma s›cakl›¤›,
Universal seri aksesuarlar›
100 msn’ye kadar k›sa kesintiler için - 40 amper
Uzun flebeke kesintileri için - 20 amper
Uzun flebeke kesintileri için - 40 amper
Akü, 3,2 amper /saat
Yedekli çal›flma modülü
Ç›k›fl ak›m›
(A)
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
2 (12 V DC)
0,6
1,2
2,5
ABL8MEM12020
ABL8MEM24006
ABL8MEM24012
ABL7RM24025
115,00
100,00
109,00
149,00
C
A
A
A
3
5
ABL8REM24030
ABL8REM24050
195,00
217,00
A
A
3
5
10
20
ABL8RPS24030
ABL8RPS24050
ABL8RPS24100
ABL8RPM24200 (1)
255,00
285,00
445,00
575,00
A
A
A
A
20
40
ABL8WPS24200
ABL8WPS24400
575,00
745,00
A
A
ABL8BUF24400
ABL8BBU24200
ABL8BBU24400
ABL8BPK24A03
ABL8RED24400
455,00
445,00
680,00
400,00
205,00
C
C
C
C
C
(1) ABL8RPM24200 için girifl gerilim seviyesi 100...120 V AC veya 200...240 V AC’dir.
ABL8RPS24050
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
64
14 Mart 2012
Zelio ölçü ve kontrol röleleri
RM17, 17 mm genifllik
RM35, 35 mm genifllik
RM35TF30
Tip
Gecikme
(sn)
Ç›k›fl
konta¤›
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Faz kayb› - faz s›ras› (faz koruma rölesi)
Faz kayb› - faz s›ras› (faz koruma rölesi)
Faz kayb› - faz s›ras› - faz dengesi
Faz kayb› - faz s›ras› - PTC ile koruma
Faz kayb› - faz s›ras› - faz dengesi - Afl›r› / Düflük gerilim
Afl›r› veya düflük gerilim 0,05..5 V
Afl›r› veya düflük gerilim 1...100 V
Afl›r› veya düflük gerilim 15...600 V
Afl›r› ak›m entegre toroid ile 2...20 A
Afl›r› veya düflük ak›m 0,3..1,5 A 1..5 A 3..15 A
Afl›r› ve düflük frekans
Dolu veya bofl (s›v› seviye rölesi)
S›v› seviye probu (iletken s›v› seyiye kontrolü için)
Afl›r› veya düflük h›z
Düflük ve yüksek s›cakl›k
Düflük ve yüksek s›cakl›k - faz kayb› - faz s›ras› (asansör)
Afl›r› ve düflük ak›m - faz kayb› - faz s›ras› (pompa)
0,1... 10s
0,1... 10s
0,3... 30s
0,3... 30s
0,3... 30s
0,3... 30s
0,1... 10s
0,1... 5s
1 K/A
2 K/A
1 K/A
2 K/A
2 K/A
2 K/A
2 K/A
2 K/A
1 K/A
2 K/A
2 K/A
2 K/A
0,6... 60s
1... 10s
1... 10s
0,1... 10s
1 K/A
2 K/A
2 K/A
1 K/A
RM17TG00
RM17TG20
RM17TA00
RM35TM50MW
RM35TF30
RM35UA11MW
RM35UA12MW
RM35UA13MW
RM17JC00MW
RM35JA32MW
RM35HZ21FM
RM35LM33MW
LA9RM201
RM35S0MW
RM35ATR5MW
RM35ATW5MW
RM35BA10
145,00
155,00
189,00
218,00
280,00
252,00
252,00
252,00
252,00
275,00
170,00
149,00
100,00
170,00
170,00
189,00
189,00
A
A
A
C
A
C
C
A
C
C
C
A
C
C
C
C
C
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
XBK-T50000U10M
89,00
A
XBK-T60000U00M
58,00
A
XBK-T70000U00M
89,00
C
XBK-H70000002M
70,00
A
XBK-T81030U33E
140,00
XBK-P61130G30E (1) 300,00
C
C
RM17JC00MW
XBK say›c›lar
Tip
XBK-H70000002M
Besleme
gerilimi
Elektromekanik
5 basamakl›, resetli, ileri yönde say›c›, röle kontak giriflli, 20 Hz, 41,5x31mm
Toplay›c›
24 V DC
6 basamakl›, ileri yönde say›c›, röle kontak giriflli, 10 hz, 41.5x31mm
Toplay›c›
24 V DC
7 basamakl›, ileri yönde say›c›, röle kontak giriflli, 20 Hz, 41.5x31mm
Toplay›c›
24 V DC
7 basamakl›, 1/100 saat göstergeli, röle giriflli, 48x48mm
Zaman saati
230 V AC
Elektronik
8 basamakl›, ileri yönde say›c›, NPN/PNP transistör giriflli 7.5 kHz, 48x24 mm
Toplay›c›
Pil
Programlanabilir
24 V DC
XBK-T81030U33E
(1) 6 basamakl›, LCD gösterge, iki ön de¤erli (preset), transistör veya röle kontak ç›k›fll›, 5 kHz, 48x48mm.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
65
14 Mart 2012
Zelio soketli röleler
RSB, RXM, RUM, RPM röleler
Tip
Çal›flma
gerilimi
Referans
Fiyat
(TL)
Min. sip.
adedi
Teslim
süresi
1 kutuplu enversör kontak, 12A termik ak›m, (5 röle baca¤›)
24 V DC
RSB1A120BD
24 V AC
RSB1A120B7
230 V AC
RSB1A120P7
4,00
5,90
8,90
10
10
10
A
C
A
1 kutuplu enversör kontak, 16 A termik ak›m, (8 röle baca¤›)
12 V DC
RSB1A160JD
24 V DC
RSB1A160BD
24 V AC
RSB1A160B7
230 V AC
RSB1A160P7
4,40
4,40
6,50
9,50
10
10
10
10
A
A
A
A
2 kutuplu enversör kontak, 8 A termik ak›m, (8 röle baca¤›)
12 V DC
RSB2A080JD
24 V DC
RSB2A080BD
24 V AC
RSB2A080B7
230 V AC
RSB2A080P7
4,80
4,80
7,90
9,90
10
10
10
10
A
A
A
A
Arabirim Röleleri (RSB)
RSB
Minyatür Röleler (RXM)
RXM4AB
2 kutuplu enversör kontak, 12A termik ak›m
24 V DC
24 V AC
230 V AC
RXM2AB1BD
RXM2AB1B7
RXM2AB1P7
9,30
9,60
10,20
10
10
10
A
A
A
3 kutuplu enversör kontak, 10A termik ak›m
24 V DC
24 V AC
230 V AC
RXM3AB1BD
RXM3AB1B7
RXM3AB1P7
10,30
10,70
11,20
10
10
10
A
A
A
4 kutuplu enversör kontak, 6A termik ak›m
24 V DC
24 V AC
230 V AC
RXM4AB1BD
RXM4AB1B7
RXM4AB1P7
10,70
11,10
11,70
10
10
10
A
A
A
2 kutuplu enversör kontak, 10A termik ak›m, silindirik pin girifli
24 V DC
RUMC2AB1BD
24 V AC
RUMC2AB1B7
230 V AC
RUMC2AB1P7
13,40
13,80
14,40
10
10
10
A
C
A
3 kutuplu enversör kontak, 10A termik ak›m, silindirik pin girifli
24 V DC
RUMC3AB1BD
24 V AC
RUMC3AB1B7
230 V AC
RUMC3AB1P7
14,10
14,50
15,10
10
10
10
A
A
A
Üniversal Röleler (RUM)
Güç rölesi (RPM)
RPM••••
1 kutuplu enversör kontak, 15A termik ak›m
24 V DC
24 V AC
230 V AC
RPM11BD
RPM11B7
RPM11P7
10,70
11,20
11,70
10
10
10
A
A
C
2 kutuplu enversör kontak, 15A termik ak›m
24 V DC
24 V AC
230 V AC
RPM21BD
RPM21B7
RPM21P7
13,90
14,30
14,90
10
10
10
A
C
A
Led'li, yass› pin giriflli ve farkl› gerilim seviyelerindeki (12, 24, 48, 60, 110, 125, 220 V DC & 24, 48, 120, 230 V AC) alternatifler için
Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
66
14 Mart 2012
Zelio soketli röleler
Soketler ve aksesuarlar›
Tip
Çal›flma
gerilimi
Referans
Fiyat
(TL)
Min. sip.
adedi
Teslim
süresi
RSL1PVJU
RSL1PVBU
RSL1PVFU
RSL1PVPU
19,90
19,90
27,90
27,90
10
10
10
10
C
A
C
A
RSZE1S48M
RSZE1S35M
RXZE2M114M
RXZE2S111M
RUZC2M
RUZC3M
RPZF1
RPZF2
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
7,90
10
10
10
10
10
10
10
10
A
A
A
A
A
A
A
A
RPZR235
RXM040W
RUZC200
RXZ400
RXZR335
RSZR215
RZM031RB
RZM021FP
RXM021FP
RSZL300
RXZL420
1,50
3,00
1,70
0,90
0,70
0,70
5,10
7,90
4,10
0,35
0,35
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
C
A
C
A
A
A
A
A
C
A
C
Slim röleler
1 C/O kontak, 6A termik ak›m dahili LED ve koruma devreli
12 V AC/DC
24 V AC/DC
115 V AC/DC
230 V AC/DC
RSL1PL•U
Soketler
RSB röle soketi 8 bacakl›
RSB röle soketi 5 bacakl›
RXM 2 ve 4 kutup röle soketi
RXM 3 kutup röle soketi
RUM 2 kutuplu röle soketi 8 pin
RUM 3 kutuplu röle soketi 11 pin
RPM 1 kutup röle soketi
RPM 2 kutup röle soketi
Aksesuarlar
RXM soket
RPM 1 kutup röle soketi metal kelepçe
RPM (RPZF1 & RPZF2) ve RXM soket diyot 6…250 VDC
RUM metal kelepçe
RXM metal kelepçe
RXM plastik kelepçe
RSB plastik kelepçe
RSB diyot + led 6…24 VDC
RSB varistor + led 110…230VAC
RXM varistor
110…240VAC
RSB röle soketleri için bofl etiket
RXM röle soketleri için bofl etiket
RUM soket
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
67
14 Mart 2012
Zelio elektronik zaman röleleri
RE11, RE7, RE8, RE9, RE48
RE11 ray montajl› 17,5 mm geniflli¤inde LED’siz zaman röleleri
Tip
Besleme
B›rakmada gecikme
Çekmede gecikme
Çekmede gecikme
Çok fonksiyonlu (1)
Çok fonksiyonlu (2)
RE11 zaman rölesi
24...240 V AC
24...240 V AC/DC
24...240 V AC/DC
24V DC, 24...240V AC
24V DC, 24...240V AC
Zaman
aral›¤›
Ç›k›fl
Ç›k›fl
ak›m› (A)
Referans
1 sn - 100 s
1 sn - 100 s
1 sn - 100 s
1 sn - 10 s
1 sn - 100 s
1 solid state
1 solid state
1K/A röle
1K/A röle
1K/A röle
0,7
0,7
8
8
8
RE11LCBM
RE11LAMW
RE11RAMU
RE11RMEMU
RE11RMMU
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
83,20
83,20
67,20
86,40
102,00
C
C
A
A
A
76,00
76,00
96,80
96,80
125,00
125,00
A
A
A
A
A
C
74,40
74,40
A
C
160,00
160,00
160,00
185,00
20,10
7,90
C
A
C
C
C
A
(1) Çekmede gecikme, b›rakmada gecikme, ilk enerjilendirmede darbe fonksiyonu, kontrol komutuyla darbe fonksiyonu, kare dalga flaflör.
(2) (1)’deki tüm fonksiyonlara ek olarak çekmede ve b›rakmada darbe fonksiyonu.
NK
K/A=
C
NA
RE7, RE8, 22,5 mm geniflli¤inde LED’li zaman röleleri
24 V AC / DC, 110...240 V AC besleme
Çekmede gecikme
Çekmede gecikme
Kare dalga flaflör
Y›ld›z / Üçgen
Çok fonksiyonlu (5)
On/Off süresi ayarlanabilir flaflör
RE8-•••
0,1 sn...10 sn
3 sn...300 sn
0,1 sn...10 sn
0,3 sn...30 sn
0,05 sn...300 s
0,05 sn...300 s
1K/A röle
1K/A röle
1K/A röle
1K/A röle
1K/A röle
1K/A röle
8
8
8
8
8
8
RE8-TA11BUTQ (3)
RE8-TA21BUTQ (3)
RE8-CL11BUTQ (3)
RE8-YG31BUTQ (3)
RE7-ML11BU
RE7-CV11BU
0,7
0,7
RE9-TA11MW
RE9-TA31MW
5
5
5
5
RE48AMH13MW (4)
RE48AML12MW (5)
RE48ATM12MW
RE48ACV12MW
RE48ASOC11AR
RUZC2M (3)
RE9 22,5 mm geniflli¤inde LED’li seri zaman röleleri
24...240 V AC / DC besleme
Çekmede gecikme
Çekmede gecikme
0.1 sn...10 sn
0.3 sn...30 sn
1 solid state
1 solid state
RE48 pano montajl› 48x48 mm LED’li zaman röleleri
Pin
RE48 zaman rölesi
24... 240 V AC / DC besleme
Çok fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu
Çekmede gecikme
On/Off süresi ayarlanabilir flaflör
Soket
Soket
8
11
8
11
11
8
0,02 sn - 300 s
0,02 sn - 300 s
0,02 sn - 300 s
0,02 sn - 300 s
2 K/A röle
2 K/A röle
2 K/A röle
2 K/A röle
(3) Minimum 10’lu paket olarak siparifl edilir.
(4) Çekmede gecikme ve darbe fonksiyonu.
(5) Çekmece gecikme, b›rakmada gecikme, darbe fonksiyonu ve kare dalga flaflör.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
68
14 Mart 2012
Solid state röle ve s›cakl›k kontrol röleleri
Kontrol
gerilimi
Ç›k›fl
gerilimi
Ç›k›fl
ak›m› (A)
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Pano montajl› solid state röleler
LED'li, parmak koruma fonksiyonlu, s›f›r gerilimde anahtarlama
3...32 VDC
24...280 VAC
25
3...32 VDC
24...280 VAC
50
4...32 VDC
48...530 VAC
75
SSR PCDS 25 A1
SSR PCDS 50 A1
SSR PCDS 75 A2
48,00
61,20
110,00
A
A
C
90...280 VAC
90...280 VAC
90...280 VAC
SSR PP8S 25 A1
SSR PP8S 50 A1
SSR PP8S 75 A2
96,00
145,00
192,00
C
C
C
LED'li, parmak koruma fonksiyonlu, s›f›r gerilimde anahtarlama
4...32 VDC
24...280 VAC
10
4...32 VDC
24...280 VAC
20
4...32 VDC
24...280 VAC
30
SSR DCDS 10 A1
SSR DCDS 20 A1
SSR DCDS 30 A1
96,00
110,00
120,00
C
C
C
90...280 VAC
90...280 VAC
90...280 VAC
24...280 VAC
24...280 VAC
24...280 VAC
10
20
30
SSR DP8S 10 A1
SSR DP8S 20 A1
SSR DP8S 30 A1
120,00
145,00
192,00
C
C
C
Besleme
gerilimi
Ç›k›fl
tipi
Alarm
rölesi
Modbus
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
1
1
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Yok
Var
Var
Var
Var
REG24 PTP1 ARHU
REG24 PTP1 ALHU
REG24 PTP1 JHU
REG24 PTP1 RLU
REG24 PTP1 LHU
REG24 PTP1 JLU
272,00
272,00
355,00
355,00
355,00
355,00
C
C
C
C
C
C
Yok
Var
Var
Var
Var
Var
REG48 PUNL1 RHU
REG48 PUN2 RHU
REG48 PUN2 LJHU
REG48 PUN1 RLU
REG48 PUN2 RLU
REG48 PUN2 LJLU
320,00
425,00
425,00
375,00
425,00
425,00
C
C
C
C
C
A
24...280 VAC
24...280 VAC
80...530 VAC
25
50
75
SSRPCDS25A1
Ray montajl› solid state röleler
SSRDCDS10A1
S›cakl›k kontrol röleleri
REG24
REG48
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
24 x 48 , Thermocouple, PT100
100/240 VAC
1 röle
100/240 VAC
1 SSR
100/240 VAC
1 ak›m (4-20 mA)
24 V AC/DC
1 röle
24 V AC/DC
1 SSR
24 V AC/DC
1 ak›m (4-20 mA)
48X48 , Universal girifl ( 4-20mA, 0-10 VDC, Thermocuple, PT100)
100/240 VAC
1 röle
2
100/240 VAC
2 röle
2
100/240 VAC
1 ak›m (4-20 mA) + 1SSR 2
24 V AC/DC
1 röle
2
24 V AC/DC
2 röle
2
24 V AC/DC
1 ak›m (4-20 mA) + 1SSR 2
69
14 Mart 2012
Zelio Lojik
Kompakt Ak›ll› Röle
Dönüfltürülebilir (1)
girifl
Tip
Gerçek zaman
saati
Referans
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
Kompakt, geniflleyemez
SR2B121•••
SR2•201••
12 V DC besleme gerilimi
8 girifl /4 ç›k›fl, röle
12 girifl /8 ç›k›fl, röle
4
6
Var
Var
SR2B121JD
SR2B201JD
295,00
380,00
C
C
24 V DC besleme gerilimi
6 girifl / 4 ç›k›fl, röle
8 girifl / 4 ç›k›fl, röle
12 girifl / 8 ç›k›fl, röle
12 girifl / 8 ç›k›fl, röle
0
4
2
6
Yok
Var
Yok
Var
SR2A101BD (2)
SR2B121BD
SR2A201BD (2)
SR2B201BD
282,00
295,00
380,00
435,00
A
A
A
A
24 V AC besleme gerilimi
8 girifl / 4 ç›k›fl, röle
12 girifl / 8 ç›k›fl, röle
0
0
Var
Var
SR2B121B
SR2B201B
305,00
410,00
A
C
100…240 V AC besleme gerilimi
6 girifl / 4 ç›k›fl, röle
8 girifl / 4 ç›k›fl, röle
12 girifl / 8 ç›k›fl, röle
12 girifl / 8 ç›k›fl, röle
0
0
0
0
Yok
Var
Yok
Var
SR2A101FU (2)
SR2B121FU
SR2A201FU (2)
SR2B201FU
295,00
305,00
380,00
435,00
A
A
A
A
24 V DC besleme gerilimi
6 girifl / 4 ç›k›fl, röle
6 girifl / 4 ç›k›fl, transistör
16 girifl / 10 ç›k›fl, röle
16 girifl / 10 ç›k›fl, transistör
4
4
6
6
Var
Var
Var
Var
SR3B101BD
SR3B102BD
SR3B261BD
SR3B262BD
320,00
300,00
470,00
450,00
C
C
A
C
100…240 V AC besleme gerilimi
6 girifl / 4 ç›k›fl, röle
16 girifl / 10 ç›k›fl, röle
0
0
Var
Var
SR3B101FU
SR3B261FU
330,00
480,00
C
A
24 V DC geniflletme modülleri (SR3B...BD serisi için)
2 analog girifl / 2 analog ç›k›fl ‹ 1. girifl 0-10V / 0-20 mA, 2. girifl 0-10V / 0-20 mA veya PT100), Ç›k›fllar 0-10V
4 girifl / 2 ç›k›fl, röle
6 girifl / 4 ç›k›fl, röle
8 girifl / 6 ç›k›fl, röle
SR3XT43BD
SR3XT61BD
SR3XT101BD
SR3XT141BD
325,00
115,00
135,00
155,00
C
C
C
A
100...240 V AC geniflletme modülleri (SR3B...FU serisi için)
4 girifl / 2 ç›k›fl, röle
6 girifl / 4 ç›k›fl, röle
8 girifl / 6 ç›k›fl, röle
SR3XT61FU
SR3XT101FU
SR3XT141FU
115,00
136,00
157,00
C
C
A
SR3MBU01BD
SR2COM01
210,00
305,00
C
C
SR2MEM02
SR2USB01
42,00
210,00
C
A
OK-OTOG
350,00
-
Modüler, geniflleyebilir
G/Ç geniflletme modülleri
SR3B101••
Haberleflme modülleri
SR3B261BD + SR3XT141BD
Modbus haberleflme modülü (Modbus slave)
Modem ara haberleflme modülü
(3)
Aksesuarlar
EEPROM yedekleme kart›
USB programlama kablosu
(1) Dijital girifllerden kaç tanesinin analog olarak atanabilece¤ini gösterir.
(2) Bu modellerde sadece LADDER dilinde programlama yap›labilir.
(3) SR3, Zelio Lojik serisi ile birlikte kullan›labilir.
E¤itim
Otomasyona girifl ve Zelio uygulamalar›
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
2 gün
70
14 Mart 2012
Twido
Programlanabilir Kontrolörler
Besleme
TWDLCAE40DRF
Ana üniteler
220 V AC (ek modül tak›lamaz)
24 V DC
(ek modül tak›lamaz)
220 V AC (ek modül tak›lamaz)
24 V DC
(ek modül tak›lamaz)
24 V DC
(4 modül tak›labilir)
24 V DC
(7 modül tak›labilir)
220 V AC (4 modül tak›labilir)
24 V DC
(4 modül tak›labilir)
220 V AC (7 modül tak›labilir)
24 V DC
(7 modül tak›labilir)
220 V AC (7 modül tak›labilir)
24 V DC
(7 modül tak›labilir)
Girifl say›s›
24 V DC
Ba¤lant›
flekli
Referans
R: Röle, T: Transistör
Ç›k›fl say›s›
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
6
6
9
9
12
12
14
14
24
24
24
24
4R
4R
7R
7R
8T
6R + 2T
10R
10R
14R + 2T
16T
14R + 2T
14R + 2T
Klemens
Klemens
Klemens
Klemens
1 x HE10 konnektör
Klemens
Klemens
Klemens
Klemens
2 x HE10 konnektör
Klemens
Klemens
TWDLCAA10DRF
TWDLCDA10DRF
TWDLCAA16DRF
TWDLCDA16DRF
TWDLMDA20DTK
TWDLMDA20DRT
TWDLCAA24DRF
TWDLCDA24DRF
TWDLCAA40DRF
TWDLMDA40DTK
TWDLCAE40DRF (1)
TWDLCDE40DRF (1)
355,00
355,00
530,00
530,00
625,00
655,00
755,00
755,00
970,00
970,00
970,00
970,00
C
C
A
C
A
A
A
C
A
A
A
A
OTB1S0DM9LP
OTB1C0DM9LP
OTB1E0DM9LP
500,00
595,00
795,00
C
A
C
(1) Gerçek zaman saati ve bir adet dahili ethernet (10/100 Mbps portu) bulunmaktad›r. Not: TWDLCA•40DRF, TSXPLP01 ile çal›flmaktad›r.
TWDLMDA20DRT
TWDLEDCK1
OTB1E0DM9LP
TWDAMM3HT
TWDNAC485T
Advantys OTB da¤›t›lm›fl G/Ç sistemi (Ek girifl ç›k›fl modülleri Twido ile ayn›d›r)
Modbus haberleflme modülü
12 girifl / 8 ç›k›fl
24 V DC besleme
CANopen haberleflme modülü
12 girifl / 8 ç›k›fl
24 V DC besleme
Ethernet haberleflme modülü
12 girifl / 8 ç›k›fl
24 V DC besleme
Dijital geniflleme modülleri
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
230 V AC / 24 V DC
230 V AC / 24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
8
16
16
32
4
16
8T
8R
16R
16T
32T
4R
8R
Klemens
Klemens
1 x HE10 konnektör
1 x HE10 konnektör
Klemens
Klemens
Klemens
1 x HE10 konnektör
1 x HE10 konnektör
Klemens
Yayl› klemens
TM2DDI8DT
TM2DDI16DT
TM2DDI16DK
TM2DDI32DK
TM2DDO8TT
TM2DRA8RT
TM2DRA16RT
TM2DDO16TK
TM2DDO32TK
TM2DMM8DRT
TM2DMM24DRF
175,00
320,00
245,00
435,00
225,00
280,00
435,00
365,00
625,00
250,00
455,00
A
A
C
A
A
A
A
C
A
A
A
Analog geniflleme modülleri
Çözünürlük
12 bit
12 bit
12 bit
12 bit
12 bit
10 bit
12 bit
12 bit
2 (0-10 V, 4-20 mA)
2 (RTD-Thermocouple)
2 (Thermocouple)
4 (0-10V, 4-20mA)
4 (0..10V, 0..20 mA, PT100/1000)
8 (0...10V, 0...20 mA)
8 (PT100/PT1000)
1(0-10 V, 4-20 mA)
1(0-10 V, 4-20 mA)
2 (0-10 V, 4-20 mA)
2 (+/-10 V)
-
Klemens
Klemens
Klemens
Klemens
Klemens
Klemens
Klemens
Klemens
TM2AMM3HT
TM2ALM3LT
TM2AMI2LT
TM2AMM6HT
TM2AMI4LT
TM2AMI8HT
TM2AVO2HT
TM2ARI8LT
480,00
480,00
385,00
575,00
510,00
510,00
280,00
575,00
A
A
C
A
A
A
A
C
87,00
87,00
76,00
76,00
400,00
370,00
1.040,00
C
A
C
A
C
A
C
Haberleflme modülleri
RS485 2. seri port, mini DIN, (TWDLM••• ile bafllayan ana üniteler için)
RS485 2. seri port, vidal› klemens, (TWDLM••• ile bafllayan ana üniteler için)
RS485 2. seri port, mini DIN, (TWDLC••• ile bafllayan ana üniteler için)
RS485 2. seri port, vidal› klemens, (TWDLC••• ile bafllayan ana üniteler için)
Ethernet slave modül, 10/100 Mbps
CANopen master modül
PSTN modem
TWDNOZ485D
TWDNOZ485T
TWDNAC485D
TWDNAC485T
499TWD01100
TWDNCO1M
SR2MOD01
Ba¤lant› kablolar› ve aksesuarlar
USB programlama kablo seti (RS485 portlu tüm PLC ve paneller için bak›n›z sayfa 85)
Ana ünite için HE 10 konnektörü: Serbest uçlu, 3 m
Ek modüller için HE 10 konnektörü: Serbest uçlu, 3 m
Twido - Altivar aras› kablo: Mini DIN ‹ RJ45, 3 m
Gerçek zaman saati
64 kB EEPROM, yedekleme haf›zas› ve haf›za artt›rma
TSXCUSB485K
TWDFCW30M
TWDFCW30K
TWDXCARJ030
TWDXCPRTC
TWDXCPMFK64
220,00
58,00
58,00
58,00
79,00
165,00
A
A
A
C
C
C
OK-TWDP
OK-HAB1
380,00
400,00
-
E¤itim
Twido PLC programlama
Twido ile haberleflme çözümleri
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
2 gün
2 gün
71
14 Mart 2012
Modicon M340
Modüler PLC
Aç›klama
CPU modülleri
CPU340-10 Modbus (Standart CPU)
CPU340-20 Modbus (Performans CPU)
CPU340-20 Modbus & CANopen (Performans CPU)
CPU340-20 Modbus & Ethernet Modbus TCP/IP (Performans CPU)
CPU340-20 Ethernet Modbus TCP/IP & CANopen (Performans CPU)
BMXP342•••
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
BMXP341000
BMXP342000
BMXP3420102
BMXP342020
BMXP3420302
450
500
695
830
1.045
A
A
A
A
A
117
130
167
213
A
A
A
A
Not: - Standart CPU ile Performans CPU aras›nda kapasite fark› vard›r, detay için lütfen katalo¤a bak›n›z.
- Tüm CPU’lar içinde BMXRMS008MP haf›za kart› bulunur.
Omurgalar
4'lü omurga
6'l› omurga
8'li omurga
12'li omurga
BMXXBP0400
BMXXBP0600
BMXXBP0800
BMXXBP1200
Not: - Güç kaynaklar› omurgadaki slot say›s›nda yer kaplamaz. Tüm omurgalarda, varolan slot say›s›na ek olarak güç kayna¤› için ayr› bir slot vard›r.
Omurga Geniflleme Modülleri
Omurga geniflleme kiti
BMXXBE2005
375
2 x omurga geniflleme modülü (BMXXBE1000) + 1 x 0,8 m omurga geniflleme kablosu (BMXXBC008K) + 1 set (2 adet) hat sonland›r›c› (TSXTLYEX)
A
Omurga geniflleme modülü
Omurga geniflleme kablosu, 0,8 m
Omurga geniflleme kablosu, 3 m
Omurga geniflleme kablosu, 12 m
Güç kaynaklar›
BMXCPS•••
100-240 VAC
100-240 VAC
24 VDC izole
24- 48 VDC izole
20 W
36 W
17 W
32 W
BMXXBE1000
BMXXBC008K
BMXXBC030K
BMXXBC120K
205
25
42
100
A
C
A
C
BMXCPS2000
BMXCPS3500
BMXCPS2010
BMXCPS3020
192
418
192
460
A
A
A
C
455
545
545
335
545
1.335
1.505
A
C
C
C
C
C
C
Not: - Tüm güç kaynaklar›nda afl›r› yük, k›sa devre ve afl›r› gerilime karfl› koruma ayr›ca bir alarm rölesi bulunur.
- Tüm güç kaynaklar›nda ba¤lant› konnektörü standart olarak gelmektedir, ayr›ca siparifl edilmesine gerek yoktur.
Network modülleri
BMXNOE0100
Ethernet Modbus TCP/IP 10/100 RJ45
Ethernet Modbus TCP/IP 10/100 RJ45 Factory Cast modülü
2 seri portlu (RS232 & RS485) haberleflme modülü
AS-i V3 haberleflme modülü
Remote girifl/ç›k›fl modülü, ethernet Modbus TCP/IP ile remote M340 G/Ç omurgaları kontrolu
Profibus DP V1 remote master 2 RJ45 ethernet ve 1 RS485 Profibus SubD9 port. , 0 ... + 60 C°
Profibus DP V1 remote master 2 RJ45 ethernet ve 1 RS485 Profibus SubD9 port. coating, -25.. + 70C°
BMXNOE0100
BMXNOE0110
BMXNOM0200
BMXEIA0100
BMXPRA0100
TCSEGPA23F14F
TCSEGPA23F14FK
Not: - BMXNOE0100 içerisinde BMXRWSB000M haf›za kart› standart olarak gelir.
- BMXNOE0110 içerisinde BMXRWSFC032M haf›za kart› standart olarak gelir.
- Profibus DP V1 modülleri M340 Premium Quantum ile birlikte çal›flabilmektedir, omurga montaj› yoktur.
TCSEGPA23F14F
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
72
14 Mart 2012
Modicon M340
Modüler PLC
BMXR•••
Aç›klama
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
Haf›za Kartlar›
CPU için haf›za kart› 8 Mb (CPU içinde standart olarak gelir)
CPU için opsiyonel haf›za kart› 8Mb & dosya 128Mb
BMXNOE0100 için haf›za kart› Web B(NOE içinde standart olarak gelir)
BMXNOE0100 için opsiyonel haf›za kart› Web C 16Mb (üstün web-server özellikleri)
BMXNOE0110 için haf›za kart›, Factory Cast Web C web server, 32 Mb
BMXRMS008MP
BMXRMS128MPF
BMXRWSB000M
BMXRWSC016M
BMXRWSFC032M
92
100
92
125
125
C
A
C
C
C
Dijital modüller
BMXDD•••
Dijital girifl modülleri
16 girifl, sink
16 girifl
32 girifl, sink
64 girifl, sink
8 girifl
24 VDC
100- 120 VAC
24 VDC
24 VDC
220 V AC
BMXDDI1602 (1)
BMXDAI1604 (1)
BMXDDI3202K (2)
BMXDDI6402K (3)
BMXDAI0805 (1)
121
180
238
425
134
A
C
A
A
A
Dijital ç›k›fl modülleri
16 ç›k›fl (Transistör)
32 ç›k›fl (Transistör)
64 ç›k›fl (Transistör)
8 ç›k›fl (Röle)
16 ç›k›fl (Röle)
16 ç›k›fl (Triak)
0,5 A
0,1 A
0,1 A
3A
2A
0,6 A
BMXDDO1602 (1)
BMXDDO3202K (2)
BMXDDO6402K (3)
BMXDRA0805 (1)
BMXDRA1605 (1)
BMXDAO1605 (1)
171
300
447
155
200
268
A
A
A
A
A
C
24 VDC
24 VDC
24 VDC
BMXDDM16022 (1)
BMXDDM16025 (1)
BMXDDM3202K (2)
180
196
272
C
A
A
BMXAMI0410 (1)
BMXAMI0810 (6)
BMXAMI0800 (6)
BMXART0414 (4)
BMXART0814 (4)
335
565
460
425
525
A
A
A
A
A
ABE7CPA412 (4)
235
A
±10 V, 0..20 mA, 4..20 mA
+/-10V, 4-20mA, +/-20mA
4-20mA, +/-20mA
BMXAMO0210 (1)
BMXAMO0410 (1)
BMXAMO0802 (1)
310
460
535
A
A
A
Analog kar›fl›k modüller
4 girifl / 2 ç›k›fl Girifller: 0-10V; 0-5V; 1-5V; ±10V; 0-20mA; 4-20mA / Ç›k›fllar: ±10V; 0-20mA; 4-20mA
BMXAMM0600 (1)
375
A
BMXEHC0200 (5)
BMXEHC0800 (1)
BMXMSP0200 (6)
355
525
250
A
A
C
Dijital kar›fl›k modüller
8 girifl / 8 ç›k›fl (Transistor)
8 girifl / 8 ç›k›fl (Röle)
16 girifl / 16 ç›k›fl (Transistor)
Analog modüller
BMXA•••
Analog girifl modülleri
4 girifl izole 16 bit,
8 girifl, izole, 16 bit
8 girifl, 16 bit
4 girifl izole 16 bit
8 girifl izole 16 bit
±10 V, 0..10 V, 0...5V, 1...5 V, ±5 V, 0..20 mA, 4..20 mA, ±20 mA
+/-10V, 0-10V, 0-5V, 1-5V, +/-5V,0-20mA, 4-20mA, +/-20mA
+/-10V, 0-10V, 0-5V, 1-5V, +/-5V,0-20mA, 4-20mA, +/-20mA
RTD (PT100, PT1000) & TC
RTD (PT100, PT1000) & TC
T/C modülleri için telefast ABE7 önba¤lant› sistemleri
T/C (BMXART••••) kartlar› için Cold Junction kompanzasyonlu ön ba¤lant› modülü
Analog ç›k›fl modülleri
2 ç›k›fl izole 16 bit
4 ç›k›fl, izole, 16 bit
8 ç›k›fl, 16 bit
BMXEHC0200
Uzman modüller
2 kanall› h›zl› say›c› 32bit, kanal bafl›na 6 girifl / 2 ç›k›fl
8 kanall› h›zl› say›c› 16bit, kanal bafl›na 2 girifl
2 kanall› darbe ç›k›fl modülü (PTO) (kanal bafl›na 4 girifl / 2 dijital ç›k›fl + 2 PTO ç›k›fl)
4 girifl
2 x 60 KHz
8 x 10 KHz
2 x 200 KHz
Not:
- Telefast Önba¤lantı sistemleri için lütfen sorunuz
(1) BMXFTB20•• konnektör gerekmektedir.
(2) 32 girifl, 32 ç›k›fl veya 16 girifl / 16 ç›k›fl modüller için 1 adet BMXFCW•03 kablolu konnektör gerekmektedir.
(3) 64 girifl, 64 ç›k›fl modüller için 2 adet BMXFCW•03 kablolu konnektör gerekmektedir.
(4) BMXART0414 için 1 adet ABE7CPA412 ve 1 adet BMXFCA152,
BMXART0814 için 2 adet ABE7CPA412 ve 2 adet BMXFCA152
veya BMXART0414 için 1 adet, BMXART0814 için 2 adet BMXFCW•01S ekranl› kablolu konnektör gerekmektedir.
(5) BMXXTSHSC20 konnektör gerekmektedir.
(6) BMXFTB2820 konnektör gerekmektedir.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
73
14 Mart 2012
Modicon M340
Modüler PLC
Aç›klama
Referans
M340 aksesuarlar›
20’lik ba¤lant› bloklar›, vidal›
20’lik ba¤lant› bloklar›, yayl›
28’lik ba¤lant› blo¤u, yayl› (BMXMSP0200 için)
3m kablo (bir ucu aç›k, di¤er ucu 40 yollu konnektör)
5m kablo (bir ucu aç›k, di¤er ucu 40 yollu konnektör)
3m ekranl› kablo (bir ucu aç›k di¤er ucu 40 yollu konnektör)
5m ekranl› kablo (bir ucu aç›k di¤er ucu 40 yollu konnektör)
2 kanall› say›c› modülü (BMXEHC0200) için ba¤lant› konnektör
M340 programlama kablosu, USB toprakl› kablo 1,8 m
M340 programlama kablosu, USB toprakl› kablo 4,5 m
RJ45 DB9 difli RS232 cross (printer...)
RJ45 DB9 erkek RS232 düz (modem...)
1,5 m kablo (BMXART•••• - ABE7FCA412 aras›)
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
BMXFTB2000
BMXFTB2020
BMXFTB2820
BMXFCW303
BMXFCW503
BMXFCW301S
BMXFCW501S
BMXXTSHSC20
BMXXCAUSBH018
BMXXCAUSBH045
TCSMCN3M4F3C2
TCSMCN3M4M3S2
BMXFCA152
24
24
17
57
77
57
77
49
8
38
59
59
54
A
A
A
A
C
A
C
A
A
C
C
C
A
UNYSPUSFUCD60 (1)
100
C
Farkl› kablo boylar› ve ABE7 ba¤lant›lar› için katalo¤a baflvurunuz.
Programlama yaz›l›m›
Unity Pro Small
(1) Sadece Modicon M340’› programlar. Unity program› (≥ V4.1) lisansland›ktan sonra yüklenen Advantys yaz›l›m› otomatik olarak lisanslanm›fl olacakt›r.
Ayr›ca Advantys lisans› almaya gerek yoktur.
E¤itim
Unity Pro M340 + STB programlama e¤itimi
Unity M340 ile Haberleflme Çözümleri
5 gün
3 gün
Connexium Endüstriyel Ethernet Switch’leri
TCSESM•••
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
3 x 10 / 100TX port ethernet switch
5 x 10 / 100TX port ethernet switch
4 x 10 / 100TX port + 1 x fiber optik MultiMode ethernet switch
ConneXium Managed Switch 4TX
ConneXium Managed Switch 2TX/2FX-MM
ConneXium Managed Switch 8TX
ConneXium Managed Switch 6TX/2FX-MM
ConneXium Managed Switch 8TX/2TX-Gbit
ConneXium Managed Switch 16TX
Connexview yazılımı network kontrol yazılım›
74
OK-UNTY
OK-HAB2
TCSESU033FN0
TCSESU053FN0
TCSESU043F1N0
TCSESM043F23F0
TCSESM043F2CU0
TCSESM083F23F0
TCSESM083F2CU0
TCSESM103F23G0
TCSESM163F23F0
TCSEAZ01PSFM20S
1.150,00 TL
750,00 TL
-
150
184
335
575
800
1.065
1.240
1.415
1.770
920
A
A
A
C
C
C
C
C
C
C
14 Mart 2012
Modicon Premium
Unity PLC
TSXP57104M
TSXP572634M
TSXH5744M
TSXRKY6EX
TSXREY200
TSXPSY2600M
Aç›klama
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
Unity Premium CPU modülleri(5)
96 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir)
96 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Fipio manager port
96 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Ethernet port
160 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir)
160 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Ethernet port
192 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Fipio manager port
192 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir)
192 KB program + data (PCMCIA ile artt ır›labilir), 1 x Ethernet port
208 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Fipio manager port
440 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Fipio manager port
440 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Ethernet port
1024 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Fipio manager port
1024 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Ethernet port
2048 KB program + data (PCMCIA ile arttır›labilir), 1 x Ethernet port
TSXP57104M(1)(4)
TSXP57154M(1)(2)(4)
TSXP571634M(4)
TSXP57204M(4)
TSXP572634M(4)
TSXP57254M(4)
TSXP57304M(4)
TSXP573634M(4)
TSXP57354M(4)
TSXP57454M(3)
TSXP574634M(3)
TSXP57554M(3)
TSXP575634M(3)
TSXP576634M(3)
418
805
1.030
1.010
1.770
1.485
2.220
3.030
2.885
4.095
4.370
5.305
5.860
6.680
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Omurgalar
Geniflleyemeyen omurgalar
6 kanal omurga
8 kanal omurga
12 kanal omurga
TSXRKY6
TSXRKY8
TSXRKY12
106
186
330
C
C
C
Geniflleyebilen omurgalar
4 kanal geniflleyebilen omurga
6 kanal geniflleyebilen omurga
8 kanal geniflleyebilen omurga
12 kanal geniflleyebilen omurga
TSXRKY4EX
TSXRKY6EX
TSXRKY8EX
TSXRKY12EX
186
218
265
410
C
C
C
C
Omurga geniflleme modülleri
2 kanallı geniflleme modülü kullanarak (250m'ye kadar)
Bus X geniflleme modülü
‹ki adet TSXREY200 arası ba¤lantı kablosu, 250 Metre
5 kanall› SUB D9 konnektör (TSXREY200’lere TSXCBRY2500 kablosunu ba¤lamak için) **
TSXREY200
TSXCBRY2500
TSXCBRYK5
765
1.265
100
C
C
C
Omurgaları do¤rudan birbirine ba¤layarak (100m'ye kadar)
Bus X geniflleme kablosu
1 metre
Bus X geniflleme kablosu
3 metre
Bus X geniflleme kablosu
5 metre
Bus X geniflleme kablosu
12 metre
TSXCBY010K
TSXCBY030K
TSXCBY050K
TSXCBY120K
50
89
146
235
C
C
C
C
Güç kaynaklar›
24 V DC
24 V DC
24/48 V DC
100/240 V AC
100/120 V AC veya 200/240 V AC
100/120 V AC veya 200/240 V AC
TSXPSY1610M
TSXPSY3610M
TSXPSY5520M
TSXPSY2600M
TSXPSY5500M
TSXPSY8500M
250
465
635
347
635
885
C
C
C
C
C
C
15W
35W
35W
25W
35W
75W
* Modicon Premium serisi PLC’lerin sat›fl› konusunda lütfen Schneider Electric Bölge Müdürlüklerimize veya Schneider Electric Sistem Entegratörlerine baflvurunuz.
** Bir paketten 5 adet ç›kar.
CPU'lar üzerindeki PCMCIA slot 0: Haf›za kart› için, PCMCIA slot 1: Haberleflme kart› veya haf›za kart› geniflleme için;
(1) Omurgada 1 kanal yer kaplar, geri kalan CPU' lar 2 kanal yer kaplar.
(2) PCMCIA'a takılan CanOpen modülünü desteklemez.
(3) UNYXCAUSB033 USB programlama kablosu ayrıca siparifl edilmelidir.
(4) TSXCUSB485K USB programlama kablo kiti ayr›ca siparifl edilmelidir. Sayfa 65.
(5) Premium HotStandby CPU’lar için lütfen Bölge Müdürlüklerimize baflvurunuz.
TSXPSY5500M
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
75
14 Mart 2012
Modicon Premium
Unity PLC
TSXDEY16D2
TSXDSY32T2K
TSXAEY414
Aç›klama
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
Süresi
Dijital modüller
Dijital girifl modülleri
8 izolasyonlu girifl, sink, 24VDC
16 izolasyonlu girifl, sink, 24VDC
16 h›zl› izolasyonlu girifl, sink, 24VDC
32 izolasyonlu girifl, sink, 24VDC
64 izolasyonlu girifl, sink, 24VDC
TSXDEY08D2 (1)
TSXDEY16D2 (1)
TSXDEY16FK (2)
TSXDEY32D2K (2)
TSXDEY64D2K (2)
188
215
293
410
650
C
C
C
C
C
Dijital ç›k›fl modülleri
8 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC 0,5 A
8 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC 2A
16 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC 0,5 A
8 ç›k›fl, (Röle), 50VA 3A
16 ç›k›fl, (Röle), 50VA 3A
32 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC Kanal bafl›na 0,1 A
64 ç›k›fl, (Transistör), 24VDC Kanal bafl›na 0,1 A
TSXDSY08T2 (1)
TSXDSY08T22 (1)
TSXDSY16T2 (1)
TSXDSY08R5 (1)
TSXDSY16R5 (1)
TSXDSY32T2K (2)
TSXDSY64T2K (2)
209
285
260
253
330
485
770
C
C
C
C
C
C
C
Dijital kar›fl›k modüller
16 izolasyonlu girifl / 12 ç›k›fl, (Transistör 0,5 A), 24VDC
TSXDMY28FK (1)
322
C
Analog modüller
Analog girifl modülleri
16 girifl 12 bit, ±10V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA
16 girifl 16 bit, termokupl (B,E,J,K,L,N,R,S,T,U)
4 girifl 16 bit ±10V, ±5V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA Termokupl , PT100, PT1000
4 girifl 16 bit, ±10V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA
8 girifl 12 bit, ±10V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA
8 girifl 16 bit, ±10V, 0..10V, 0...5V, 1...5V, 0..20mA, 4..20mA
TSXAEY1600 (3)
TSXAEY1614 (3)
TSXAEY414 (1)
TSXAEY420 (3)
TSXAEY800 (3)
TSXAEY810 (3)
885
1.400
610
760
710
885
C
C
C
C
C
C
Analog ç›k›fl modülleri
4 ç›k›fl, 11 bit + iflaret, kanallar aras› izolasyon, ±10V, 0..20mA, 4..20mA
8 ç›k›fl, 13 bit, ±10V, 0..20mA, 4..20mA
TSXASY410 (1)
TSXASY800 (3)
760
870
C
C
(1) TSXBLY01 konnektör gerekmektedir.
(2) Dijital modüllerde 20 kanall› HE10 konnektörlü kablo TSXCDP•01 kullan›l›r: 16'l› h›zl› girifl için 1 adet, 32'li G/Ç için 2 adet, 64'lü G/Ç için 4
adet gerekmektedir veya Advantys telefast ile TSXCDP•03 ba¤lant› yap›labilir. Detayl› bilgi katalo¤a baflvurunuz.
(3) Analog Modüllerde 25 kanall› SUB-D konnektör: 4 ve 8'li G/Ç için 1 adet, 16'l› Girifl için 2 adet gerekmektedir.
veya Advantys telefast ile ba¤lant› yap›labilir (TSXCAP••• Kablo kullan›l›r) Advantys modülleri için katalo¤a baflvurunuz.
* Modicon Premium serisi PLC’lerin sat›fl› konusunda lütfen Schneider Electric Bölge Müdürlüklerimize veya Schneider Electric Sistem Entegratörlerine
baflvurunuz.
TSXAEY1614
TSXASY410
TSXASY800
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
76
14 Mart 2012
Modicon Premium
Unity PLC
TSXPBY100
TSXFPP10
TSXISPY121
TSXCANTDM4
TSXTLYEX
Aç›klama
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
Süresi
Network modülleri
Profibus DP Master, omurgaya direk takıl›r
CANopen master, PCMCIA kart›, (Konfigürasyon için SyCon yaz›l›m› gerekir)
AS-i BUS, omurgaya direk tak›l›r
RS232 MP, PCMCIA kart›
RS485 MP, PCMCIA kart›
RS 485 Modbus, omurgaya direk tak›l›r
RS 485 ve 1 bofl PCMCIA slot, omurgaya direk tak›l›r
INTERBUS Master, omurgaya direk takıl›r
Ethernet Modbus TCP, 10/100 Mbits/s
Ethernet Modbus TCP, 10/100 Mbits/s Factorycast
TSXPBY100
TSXCPP110
TSXSAY1000
TSXSCP111
TSXSCP114
TSXSCY11601
TSXSCY21601
TSXIBY100
TSXETY4103
TSXETY5103
1.085
560
700
465
485
560
560
1.145
1.115
1.770
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Uzman modülleri
A¤›rl›k tart›m modülü, tek kanall› 8 load cell ba¤lanabilir
A¤›rl›k tart›m modülü (Display ile birlikte - TSXXBTN410) tek kanall› 8 load celle kadar ba¤lanabilir
TSXISPY101
TSXISPY121
1.115
1.260
C
C
Kablolar ve konnektörler
Bir ucu 20 kanallı HE10 di¤er ucu aç›k kablo, 3 m
Bir ucu 20 kanallı HE10 di¤er ucu aç›k kablo, 5 m
‹ki ucu 20 kanall› HE10, dijital G/Ç modülleri ile Advantys Telefast aras›nda ba¤lant› kablosu, 1 m
‹ki ucu 20 kanall› HE10, dijital G/Ç modülleri ile Advantys Telefast aras›nda ba¤lant› kablosu 5 m
‹ki ucu 20 kanall› HE10, dijital G/Ç modülleri ile Advantys Telefast aras›nda ba¤lant› kablosu, 10 m
25 kanall› SUB D giriflli analog G/Ç modülleri ile Advantys Telefast aras›nda kablo, 3 m
Ba¤lant› terminali konnektörü
USB Kablo 3.3 m
Can open kablosu, 50 m
4 SUB-D portlu CANopen da¤ıtım kutusu
9 yollu difli SUB-D konnektörü, 90° derece
9 yollu difli SUB-D konnektörü, düz
9 yollu difli SUB-D konnektörü, 90° derece PC ba¤lantı girifli
TSXCDP301
TSXCDP501
TSXCDP103
TSXCDP503
TSXCDP1003
TSXCAP030
TSXBLY01
UNYXCAUSB033
TSXCANCA50
TSXCANTDM4
TSXCANKCDF90T
TSXCANKCDF180T
TSXCANKCDF90TP
35
51
31
58
86
76
26
149
134
59
35
38
42
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Aksesuarlar haf›za kartlar›
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 128 Kb
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 224 Kb
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 384 Kb
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 96...448 Kb, data : 352...0 Kb
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 192...1024 Kb, data : 832...0 Kb
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 192...2048 Kb, data : 1856...0 Kb
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 192...3072 Kb, data : 2880...0 Kb
PCMCIA Slot 0 SRAM haf›za, uygulama: 192...7168 Kb, data : 6976...0 Kb
PCMCIA Slot 0 Flash EPROM, uygulama: 512 Kb
PCMCIA Slot 0 & Slot 1 SRAM ek haf›za uygulama: 8192 Kb
Dahili ram haf›za pili
Omurga hat sonland›r›c› (bir paketten iki adet ç›kar)
FIPIO segment hat sonland›r›c›
TSXMRPP128K
TSXMRPP224K
TSXMRPP384K
TSXMRPC448K
TSXMRPC001M
TSXMRPC002M
TSXMRPC003M
TSXMRPC007M
TSXMFPP512K
TSXMRPF008M
TSXPLP01
TSXTLYEX
TSXFPACC7
294
470
635
755
1.115
2.010
2.450
3.425
690
2.020
20
44
50
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
Yaz›l›mlar
UNITY PRO XL tek kullanıc› lisansı
UNYSPUEFUCD60 3.535
C
OK-PRM1
OK-PRM2
-
E¤itim
Unity Pro Premium + STB programlama e¤itimi (Temel seviye)
Unity Pro Premium + STB programlama e¤itimi (‹leri seviye)
3 gün
2 gün
650,00 TL
450,00 TL
* Modicon Premium serisi PLC’lerin sat›fl› konusunda lütfen Schneider Electric Bölge Müdürlüklerimize veya Schneider Electric Sistem Entegratörlerine
baflvurunuz.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
77
14 Mart 2012
Advantys STB
Da¤›t›lm›fl Girifl / Ç›k›fl sistemleri (-25...70°C) (1)
Aç›klama
Referans
Haberleflme modülleri (Hat sonlandırma plakaları ile beraber gelir)
CANopen haberleflme modülü
PROFIBUS DP haberleflme modülü
Ethernet MB TCP/IP haberleflme modülü
Dual Port Ethernet MB TCP/IP haberleflme modülü daisy chain mimariler için
STBNIP2212
STBDDI3725
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
Güç da¤›t›m modülleri
24VDC güç da¤›t›m modülü
115/230VAC Güç da¤›t›m modülü
Harici güç kayna¤›
Dijital girifl modülleri
4 girifl
6 girifl
16 girifl, vidalı ba¤lantı
16 girifl, yaylı ba¤lantı
24 VDC, 2 veya 3 telli sensör ba¤lantısı
24 VDC, 2 telli sensör ba¤lantısı
24 VDC, 2 veya 3 telli sensör ba¤lantısı
24 VDC, 2 veya 3 telli sensör ba¤lantısı
Dijital çıkıfl modülleri
2 ç›k›fl - Transistör
4 ç›k›fl - Transistör
6 ç›k›fl - Transistör
16 ç›k›fl - Transistör vidalı ba¤lantı
16 ç›k›fl - Transistör yaylı ba¤lantı
2 ç›k›fl - Röle
2 ç›k›fl - Röle (1 röle NK+1 röle NA)
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC
24 VDC (Röle bobini)
24 VDC (Röle bobini)
2 A yük ak›m›
0,5 A yük ak›m›
0,5 A yük ak›m›
0,5 A yük ak›m›
0,5 A yük ak›m›
2 A yük ak›m›
7 A yük ak›m›
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
STBNCO2212 (2)
STBNDP2212 (2)
STBNIP2212 (2)
STBNIP2311
255
400
400
495
C
C
A
C
STBPDT3100K
STBPDT2100K
STBCPS2111K
80
125
94
A
C
C
STBDDI3425K
STBDDI3615K
STBDDI3725KS
STBDDI3725KC
55
59
150
150
C
C
A
A
STBDDO3230K
STBDDO3410K
STBDDO3600K
STBDDO3705KS
STBDDO3705KC
STBDRC3210K
STBDRA3290K
75
75
84
167
167
92
117
C
C
A
A
A
C
C
- Sonu K, KC ve KS ile biten referanslar kit referanslardır, modül + kaidesi + konnektörü beraber gelir.
(1) -25...70°C sıcaklı¤ında çalıflacak uygun konfigürasyon için Advantys STB katalo¤una baflvurunuz.
(2) 7 segmente kadar oluflturulabilir, en fazla 32 G/Ç kart› tak›labilir.
STBDDO3410
1
5
3
2
3
2
4
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
7
8
8
9
6
4
4
4
10
PLC,
Advantys STB haberleflme modülü,
TeSys U motor yolverici,
Altivar h›z kontrol cihazlar›,
Haberleflme hatt› (Ethernet & CANopen v.b.),
STB G/Ç modülleri,
STB segment sonu geniflleme modülü,
TeSys U, LULC15 modülü,
STB segment bafl› geniflletme modülü,
STB CANopen geniflleme modülü
78
14 Mart 2012
Advantys STB
Da¤›t›lm›fl Girifl / Ç›k›fl sistemleri (-25...70°C)
(1)
Aç›klama
STBACI8320
Referans
STBEHC3020KC
Teslim
süresi
Analog girifl modülleri
2 girifl, 10 bit
2 girifl, 12 bit
4 girifl, 16 bit
8 girifl, 16 bit
2 girifl, 10 bit,
2 girifl, 12 bit
4 girifl, 16 bit
4 girifl, 16 bit
8 girifl, 16 bit
2 girifl, RTD/TC
0...10V
-10V .... +10 V ,
1...5V, 0...5V, 0...10V, -5V...+5V, -10V .... +10 V
1...5V, 0...5V, 0...10V, -5V... +5V, -10V.... +10 V
4...20mA
0...20 mA
0...20 mA , 4...20mA
0...20 mA , 4...20mA , HART Protokolü filtreli
0...20 mA , 4...20mA
Termokupl (B,E,J,K,R,S,T) Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000,Cu10
STBAVI1255K
STBAVI1270K
STBAVI0300K
STBAVI1400K
STBACI1225K
STBACI1230K
STBACI0320K
STBACI8320K
STBACI1400K
STBART0200K
142
159
275
375
125
159
275
335
375
192
C
C
C
C
A
C
A
C
A
A
Analog ç›k›fl modülleri
2 ç›k›fl, 10bit
2 ç›k›fl, 10bit
2 ç›k›fl, 12bit
2 ç›k›fl, 16 bit
2 ç›k›fl, 10bit
2 ç›k›fl, 12bit
1 ç›k›fl, 16 bit
2 ç›k›fl, 16 bit
0...10V
-10V .... +10 V
0...10V , -10V .... +10 V
1...5V , 0...5V , 0...10V , -5V...+5V , -10V .... +10 V
4...20mA
0...20 mA
4...20mA
0...20 mA , 4...20mA
STBAVO1255K
STBAVO1265K
STBAVO1250K
STBAVO0200K
STBACO1225K
STBACO1210K
STBACO0120K
STBACO0220K
167
167
192
325
159
175
159
260
C
C
C
C
A
C
C
A
STBEHC3020KC
167
C
Segment geniflletme modülleri
Canopen geniflletme modülü
Segment baflı (BOS) geniflletme modülü
Segment sonu (EOS) geniflletme modülü
STBXBE2100K
STBXBE1300K
STBXBE1100K
109
109
109
A
A
A
Yazılımlar
Konfigürasyon yazılımı- kablosu ile birlikte
STBSPU1000
75
C
Kablo ve aksesuarlar
Hat sonlandırma plakası
Hafıza kartı 32k
1.0m Bus uzatma kablosu
4.5m Bus uzatma kablosu
RS232 konfigürasyon kablosu
Topraklama barası
Topraklama barasına ba¤lantı konnektörü (1,5...6 mm2 kablolar için) 10 adet
Topraklama barasına ba¤lantı konnektörü (5...11mm2 kablolar için) 10 adet
STBXMP1100
STBXMP4440
STBXCA1002
STBXCA1003
STBXCA4002
STBXSP3000
STBXSP3010
STBXSP3020
23
48
34
48
75
125
42
42
C
C
C
C
C
C
C
C
Özel modüller
1 kanallı, hızlı sayıcı modülü (6 farklı fonksiyon)
(1 adet 24V sensör girifli, 2 adet 0,5A 24V transistör röle çıkıflı)
STBACO1225
Fiyat
(Euro)
40 KHz (2)
(1) -25...70°C sıcaklı¤ında çalıflacak uygun konfigürasyon için Advantys STB katalo¤una baflvurunuz.
(2) 40 KHZ sayma için topraklama kiti kullanılmalıdır.
STBSPU1000
1 2
Hot Swap
Enerji altında kartların
sökülüp takılabilmesi
mümkündür.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
3
4
7
5 2
3
2
3
4
7
5 2
3
6
Maks. 15 m, 7 segment ve 32 G/Ç kartı
1
2
3
4
5
6
7
Haberleflme modülü,
Güç da¤›t›m modülü,
G/Ç modülü,
Segment sonu geniflletme modülü,
Segment bafl› geniflletme modülü,
Hat sonu,
Segment uzatma kablosu.
79
14 Mart 2012
Magelis - Operatör panelleri
Dokunmatik operatör paneller
HMISTO
HMISTU
HMISTU
XBTGT2•••
Tip
Ba¤lant›
Haf›za
Referans
Dokunmatik paneller
3"- 4" Ekranlar
3,4” STN (200x80), 3 renkli, kırmızı, yeflil, turuncu
3,4” STN (200x80), 3 renkli, kırmızı, yeflil, turuncu
3,4" STN (200x80), 3 renkli, kırmızı, beyaz, pembe
3,4" STN (200x80), 3 renkli, kırmızı, yeflil, turuncu
3,4" STN (200x80), 3 renkli, kırmızı, beyaz, pembe
3,5" TFT, QVGA, 65.536 renk
3,8" STN, QVGA, amber
3,8" STN, QVGA, amber
3,8" TFT, QVGA, 65.536 renk
1 x Com, 2 x USB (Zelio protokolü)
1 x Com, 2 x USB
1 x Com, 2 x USB
1 x ethernet, 2 x USB
1 x ethernet, 2 x USB
1 x Com, 2 x USB, 1 x ethernet
1 x Com, 1 x USB
1 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet
1 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet
16 Mb
16 Mb
16 Mb
16 Mb
16 Mb
16 Mb
32 Mb
32 Mb
32 Mb
5,7'' ekranlar
5,7" TFT, QVGA, 65.536 renk
5,7", STN , 8 ton mavi mod
5,7", STN ,256 renk
5,7" QVGA, STN, mavi mod
5,7" QVGA, STN, siyah-beyaz
5,7" QVGA, STN, siyah-beyaz
5,7" QVGA, STN, 4096 renk
5,7" QVGA, TFT 65.536 renk
5,7" dokunmatik + 24 tufl, STN, siyah-beyaz
5,7" dokunmatik + 30 tufl, TFT 65.536 renk
1 x Com, 2 x USB, 1 x ethernet
2 x Com, 1 x USB
2 x Com, 1 x USB
2 x Com, 1 x USB
2 x Com, 1 x USB
2 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet
2 x Com, 1 x USB
2 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet
2 x Com, 1 x USB
2 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet
16 Mb
6 Mb
6 Mb
16 Mb
16 Mb
16 Mb
16 Mb
16 Mb
32 Mb
32 Mb
6 Mb
7,5" QVGA, STN, 4096 renk
2 x Com, 1 x USB,
1 x hoparlör, 1DI / 3DO
2 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet
7,5" VGA, TFT 65.536 renk
7,5" VGA, TFT 65.536 renk,
7,5'' ekranlar
7,5", TFT, 256 renk
3” - 15” dokunmatik paneller
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
HMISTO501
HMISTO511
HMISTO512
HMISTO531
HMISTO532
HMISTU655
XBTGT1105 (1)
XBTGT1135 (1)
XBTGT1335 (1)
475,00
475,00
475,00
600,00
600,00
930,00
1.105,00
1.320,00
1.545,00
A
A
A
A
A
A
C
C
C
HMISTU855
XBTOT2110
XBTOT2210
XBTGT2110 (1)
XBTGT2120 (1)
XBTGT2130 (1)
XBTGT2220 (1)
XBTGT2330 (1)
XBTGK2120
XBTGK2330
1.195,00
1.195,00
1.485,00
1.565,00
1.805,00
2.370,00
2.470,00
3.085,00
3.085,00
4.475,00
A
A
A
A
C
C
C
C
C
C
XBTOT4320
2.160,00
A
32 Mb
XBTGT4230 (1)
3.920,00
A
2 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet
32 Mb
XBTGT4330 (1)
4.950,00
C
2 x Com, 1 x USB, 1 x ethernet
1 x hoparlör, 1DI / 3DO
1 x mikrofon, 1 x video girifli
32 Mb
XBTGT4340 (1)
5.770,00
C
Dahili haberleflme protokolleri
Modbus, Modbus TCP/IP*, EthernetIP*
MPI (S7-300/400), PPI (S7200)
FINS (SIO), LINK (SIO), FINS (Ethernet)*
Alink (SIO), A/Q Ethernet (TCP)*, Q Ethernet (UDP)*
Profibus ve Devicenet sadece XBTGT tipi panellerde ilave kart kullanılarak sa¤lan›r.
XBTOT
*Ethernet protokolleri sadece Ethernet portu olan modeller için geçerlidir.
Fonksiyonlar
Tüm Ethernet’li modeller;
Web Gate fonksiyonu: uzaktan izleme
Veri paylaflım fonksiyonu: Ethernet üzerinden 8 panel arasında veri alıflverifli
E-mail fonksiyonunu destekler
(1) XBTGT genel özellikler: 24VDC besleme, PLC'siz simülasyon, gerçek zaman saati, trend ve alarm ekranlar›, java scriptlerini kullanma,
IEL UL, RoHS, Class1 Div2, Atex, Marine ve CE iflareti. 3.8” ve XBTGT2110 hariç di¤er tüm XBTGT’lerde 128Mb - 1Gb aras› haf›za artt›r›m›.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
80
14 Mart 2012
Magelis - Operatör panelleri
Dokunmatik operatör paneller
Tip
Ba¤lant›
Haf›za
Referans
Dokunmatik paneller
8,4" ekranlar
8,4" SVGA, TFT 262K renk, Windows XP embedded
Vijeo Citect web client dll, Framework .Net
2 x Com, 4 x USB, 2 x ethernet
1 x hoparlör
256 Mb RAM
maks. 1 Gb
XBTGTW450 (2)
6.190,00
C
2 x Com, 1 x USB
1 x hoparlör, 1DI / 3DO
2 x Com, 2 x USB, 1 x ethernet
6 Mb
XBTOT5320
3.500,00
A
32 Mb
XBTGT5330 (3)
5.200,00
A
2 x Com, 2 x USB, 1 x ethernet
1 x mikrofon, 1 x video girifli
2 x Com, 2 x USB, 1 x ethernet
1 x hoparlör, 1DI / 3DO
32 Mb
XBTGT5340 (3)
6.600,00
C
32 Mb
XBTGK5330
7.450,00
C
2 x Com, 2 x USB, 1 x Ethernet
32 Mb
XBTGT6330 (3)
5.250,00
A
2 x Com, 2 x USB, 1 x ethernet
1 x mikrofon, 1 x video girifli
2 x Com, 5 x USB, 2 x ethernet
1 x hoparlör
32 Mb
XBTGT6340 (3)
7.100,00
C
512 Mb RAM
maks. 4 Gb
XBTGTW652 (2)
8.250,00
C
8.250,00
A
10.200,00
C
Konnektör
Uzunluk
Ekran referansının sonuna K eklenerek birlikte ücretsiz olarak siparifl edilir.
Ekran referansının sonuna K1 eklenerek birlikte ücretsiz olarak siparifl edilir.
8-yollu mini DIN
2,5m
XBTZ9780
52,00
8-yollu mini DIN
2,5m
XBTZ9018
77,00
RJ45
2,5 m
XBTZ9980
52,00
RJ45
2,5 m
XBTZ9008
82,00
USB
1,8m
BMXXCAUSBH018 bkz. sayfa 74
RJ45/9 Yollu SUBD
2,5 m
XBTZG9721
82,00
A
A
A
A
A
C
10,4" ekranlar
10,4", TFT, 256 renk
XBTGT7340
10,4" VGA, TFT 65.536 renk
10,4" VGA, TFT 65.536 renk
10,4" dokunmatik + 30 tufl, TFT 65.536 renk
12,1" ekranlar
12,1" SVGA, TFT 65.536 renk
12,1" SVGA, TFT 65.536 renk
XBTGK5330
12" SVGA, TFT 262K renk, Windows XP embedded,
Vijeo Citect web client dll, Framework .Net
15" ekranlar
15" XGA, TFT 65.536 renk
15" XGA, TFT 262K renk, Windows XP embedded,
Vijeo Citect web client dll, Framework .Net
Haberleflme kabloları
PLC
Ekran tipi
Twido, Premium HMIST, XBTOT
HMIST, XBTOT
M340
Twido, Premium XBTGT1....RS485
Twido, Premium XBTGT2..0.....7340, XBTGK, RS485
XBTGT1....RS485
M340
XBTGT2..0.....7340, XBTGK, XBTGTW...RS485
M340
XBTGT2..0.....7340, XBTGK, XBTGTW
M340
XBTGT, XBTGK,XBTGTW..RS485
PPI, MPI port
2 x Com, 2 x USB, 1 x ethernet 32 Mb
XBTGT7340 (3)
1 x hoparlör, 1DI / 3DO, 1 x mikrofon, 1 x video girifli
2 x Com, 5 x USB, 2 x ethernet 512 Mb RAM HMIGTW7353 (2)
1 x hoparlör
maks. 4 Gb
PS/2 klavye portu + RAS portu
Ek hafıza kartları (1)
128 MB, blank Kompakt Flash Kartı
256 MB, blank
512 MB, blank
1 GB, blank
2 GB, blank
4 GB, blank
XBTZGM128
XBTZGM256
MPCYNOOCFE00N
MPCYNOOCF100N
MPCYNOOCF200N
MPCYNOOCF400N
Fiyat Teslim
(TL) süresi
433,00
699,00
bkz. sayfa 83
bkz. sayfa 83
bkz. sayfa 83
bkz. sayfa 83
C
C
C
C
C
C
(1) Tüm CF kartlar› XBTGT1.../XBTGT2110 d›fl›nda tüm XBT’ler ile uyumludur. MPC ile bafllayan kartlar XBT’lere ilave tüm smart ve smart+ iPC’ler ile uyumludur.
(2) Vijeo Designer Runtime yüklü. Vijeo Designer program› ile programlan›r. Windows XP embedded olarak kullan›ld›¤› gibi ekran olarak da kullan›labilir.
(3) XBTGT genel özellikler: 24VDC besleme, PLC'siz simülasyon, gerçek zaman saati, trend ve alarm ekranlar›, java scriptlerini kullanma,
IEL UL, RoHS, Class1 Div2, Atex, Marine ve CE iflareti. 3.8” ve XBTGT2110 hariç di¤er tüm XBTGT’lerde 128Mb - 1Gb aras› haf›za artt›r›m›.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Programlama yaz›l›m› ve kablolar›
Vijeo-Designer V6.0, tek kullan›c›, Windows XP, Windows Vista veya Windows 7
Programlama kablosu 2 m, USB (HMIST, XBT/OT/GT/GK/GTW)
VJDSNDTGSV60M
XBTZG935
E¤itim
Otomasyonda operatör panelleri
OK-XBTG
2 gün
81
1.280,00
309,00
C
A
400,00
-
14 Mart 2012
Magelis - Operatör panelleri
Tufl tak›ml› ve dokunmatik operatör panelleri
Tip
XBTN
XBTR
Tufl
say›s›
Besleme
4
4
4
4
16
16
12
12
5 V DC (PLC haberleflme portundan)
5 V DC (PLC haberleflme portundan)
24 V DC (Harici)
24 V DC (Harici)
5 V DC (PLC haberleflme portundan)
24 V DC (Harici)
5 V DC (PLC haberleflme portundan)
24 V DC (Harici)
Ekranlar ile PLC’ler aras› haberleflme kablolar›
PLC
Ekran
XBTN401/R411/RT511
Zelio ak›ll› röle
HMISTO501
Zelio ak›ll› röle
XBTN/RT/R
Twido Premium
XBTN200/N400/R400/RT500/RT511
M340
XBTN410/N401/R410/R411
M340
Konnektör tipi
Zelio programlama portu
Zelio programlama portu
RJ45
RJ45
2x20 text ekran
4x20 text ekran
4x20 text ekran + 4 LED + printer ç›k›fl›
4x20 text ekran
4x20 text ekran
4x20 text ekran
3.9” dokunmatik grafik
3.9” dokunmatik grafik + 13 LED + buzzer
Programlama yaz›l›m› ve kablolar›
Vijeo Designer Lite, tek kullan›c›, Windows 2000, XP veya Vista
USB programlama kablo seti (RS485 portlu tüm panel ve PLC’ler için bak›n›z sayfa 85)
XBTRT
Ayd›nlatma
Referans
Mono
Mono
3 renk
Mono
Mono
Mono
3 renk
Mono
XBTN200K
XBTN400K
XBTN401K
XBTN410K
XBTR400K
XBTR410K
XBTRT500K
XBTRT511K
Fiyat
(TL)
Teslim
süresi
371,00
597,00
710,00
617,00
617,00
730,00
823,00
926,00
A
A
A
C
A
A
A
C
Uzunluk
3m
SR2CBL08
82,00
SR2CBL09
82,00
sonu K ile biten referanslarla ücretsiz olarak verilir.
2,5 m
XBTZ9980
52,00
2,5 m
XBTZ938
52,00
A
A
VJDSNDTMSV13M
TSXCUSB485K
A
A
73,00
220,00
A
A
Haberleflme
XBT N terminal
XBTZ9780
2,5 m kablo*
Twido / Premium
programlanabilir
kontrolör
Di¤er marka PLC ekran kablolar› için Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
* Sonu K ile biten referanslarla ücretsiz olarak verilir.
XBT N terminal
SR2CBL08
Zelio
ak›ll› röle
XBT-N401, XBT-R411, XBTR511 panelleri Zelio röle ile direkt olarak
haberleflebilir.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
82
14 Mart 2012
Magelis dokunmatik ekranlı endüstriyel PC’ler
Ekran
Çözünürlük
‹fllemci
HDD
Besleme
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
Smart endüstriyel PC (Kompakt Flash’l› maksimum 4 Gb)
Lisanslı yazılımlar, Windows XP embedded, Internet Explorer, Office & Acrobat Reader, .Net, Vijeo Citect Web Client yüklüdür
Demo yazılımlar, Vijeo Designer runtime (21 gün)
8,4" SVGA
800 x 600
600 Mhz - Celeron M Yok
220VAC
MPCST11NAJ00T
2.425
12" SVGA
800 x 600
600 Mhz - Celeron M Yok
220VAC
MPCST21NAJ20T
2.800
15'' SGA
1024 x 768
1Ghz - Celeron M
Yok
220VAC
HMIPSC7AE03
3.175
15'' SGA
1024 x 768
1Ghz - Celeron M
Yok
24VDC
HMIPSC7DE03
3.175
Compact IPC
C
C
C
C
Kompakt endüstriyel PC
Lisanslı yazılımlar, Windows XP PRO
Demo yazılımlar, Vijeo Designer run time (21 gün)
8,4" SVGA
800 x 600
1 Ghz - Celeron M
12" SVGA
1024 x 768
1,5 Ghz - Celeron M
15'' SVGA
1024 x 768
1,5 Ghz - Pentium M
>=80GB
>=160GB
>=80GB
220VAC
220VAC
220VAC
MPCKT12NAX00N
MPCKT22NAX20N
MPCKT55NAX20N
2.675
3.050
4.010
C
C
C
545
1.200,00
C
C
310
335
372
490
50
C
C
C
C
C
Aksesuarlar
Vijeo Designer Runtime IPC lisans›
Vijeo Designer Runtime PC lisans›
VJDSNRTMPC
VJDSNRTSPC
Ek hafıza kartları
Kompakt flash kart, 512 MB
Kompakt flash kart, 1 GB
Kompakt flash kart, 2 GB
Kompakt flash kart, 4 GB
Kompakt flash PC adaptörü (panele ba¤lanmadan program yüklemek için ve IPC ye ikinci CF takmak için)
MPCYN00CFE00N
MPCYN00CF100N
MPCYN00CF200N
MPCYN00CF400N
XBTZGADT
Not: Tüm endüstriyel PC’lerde ethernet 1 x 10 / 100 / 1000 Mbps ve 1 x 10 / 100 Mbps standartt›r.
- UL 508, CSA142, IEC61131-2 sertifikalar› (tüm iPC’lerde mevcuttur),
- DNV Marine, UL1604 (Hazloc Class I Div 2), Atex II 3 gaz ve toz (Zone 2/22) sertifikalar› (tüm iPC’lerde mevcut de¤ildir, katalo¤una bak›n›z),
- IEC61131-2, EN61000-6-2, FCC Class A yüksek seviyedeki elektromanyetik bozuculara göre tasarlanm›fl,
- 30 dakika boyunca 25 Hz’de 10 g m/s2 titreflim testlerinden geçmifl olup tozlu, nemli, titreflimli ve elektromanyetik ortamlarda çal›flma garantisi,
- 0...50°C çalıflma s›cakl›¤›,
- Aluminyum magnezyum alafl›ml› ön yüzey,
- IP65 su korumal›, dokunmatik panel,
- Endüstriyel ortamlar için kaliteli komponent garantisi,
- Harddiskleri ve di¤er tüm ekipmanlar› ile 7 gün / 24 saat enerji alt›nda çal›flma.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
83
14 Mart 2012
Vijeo Citect SCADA yaz›l›m›
Tesisinizdeki tüm PLC sistemleri için tek SCADA*
Vijeo Citect
Tip
Referans
Fiyat
(Euro)
Teslim
süresi
USB donan›m kilidi (Dongle)
Vijeo Citect Yaz›l›m ve USB donan›m kilidi (Dongle) paketi
Ek USB donan›m kilidi (Dongle)
VJC109922
VJC109921
92
60
C
C
Lite Lisans (1)
100 G/Ç Lite lisans
150 G/Ç Lite lisans
300 G/Ç Lite lisans
600 G/Ç Lite lisans
1200 G/Ç Lite lisans
VJCS301156
VJCS301111
VJCS301127
VJCS301159
VJCS301150
770
1.055
1.250
2.115
3.075
C
C
C
C
C
Server Lisans (1)
75 G/Ç server lisans
150 G/Ç server lisans
500 G/Ç server lisans
1500 G/Ç server lisans
5000 G/Ç server lisans
15000 G/Ç server lisans
S›n›rs›z G/Ç server lisans
VJCS101110
VJCS101111
VJCS101112
VJCS101113
VJCS101114
VJCS101115
VJCS101199
1.250
2.115
3.460
4.800
5.765
7.685
11.525
C
C
C
C
C
C
C
Kontrol & izleme Client
75 G/Ç kontrol & izleme Client
150 G/Ç kontrol & izleme Client
500 G/Ç kontrol & izleme Client
1500 G/Ç kontrol & izleme Client
5000 G/Ç kontrol & izleme Client
15000 G/Ç kontrol & izleme Client
S›n›rs›z G/Ç kontrol & izleme Client
Redundant (yedekli çal›flma)
VJCS102010
VJCS102011
VJCS102012
VJCS102013
VJCS102014
VJCS102015
VJCS102099
VJCS102088
865
1.540
1.825
2.210
2.690
3.460
4.800
58
C
C
C
C
C
C
C
C
Sadece ‹zleme Client
Sadece izleme Client
Redundant (yedekli çal›flma)
VJCS103099
VJCS103088
1.345
58
C
C
Web kontrol & ‹zleme Client
75 G/Ç kontrol & izleme Web Client
150 G/Ç kontrol & izleme Web Client
500 G/Ç kontrol & izleme Web Client
1500 G/Ç kontrol & izleme Web Client
5000 G/Ç kontrol & izleme Web Client
15000 G/Ç kontrol & izleme Web Client
S›n›rs›z G/Ç kontrol & izleme Web Client
Redundant (yedekli çal›flma)
VJCS102210
VJCS102211
VJCS102212
VJCS102213
VJCS102214
VJCS102215
VJCS102299
VJCS102288
865
1.540
1.825
2.210
2.690
3.460
4.800
58
C
C
C
C
C
C
C
C
Sadece izleme Web Client
Sadece izleme Web Client
Redundant (yedekli çal›flma)
VJCS103299
VJCS103288
1.345
58
C
C
1.200,00 TL
-
E¤itim
Vijeo Citect SCADA yaz›l›m› e¤itimi
5 gün
OK-CTCT
(1) Lite Lisans tek izleme noktal› sistemlerde yani Server Client mimarisinin olmad›¤› sistemlerde kullan›l›r ve sadece OFS üzerinden haberleflir
Server-Client mimarisi gereken sistemler için Server Lisans› seçilmelidir.
SCADA için ortak özellikler: SCADA gelifltirme yaz›l›m› ücretsizdir, ancak SCADA’y› devreye alma ve çal›flt›rma aflamas›nda USB donan›m kilidine (Dongle) ve
lisansa ihtiyaç vard›r.
Haz›r resim kütüphanelerinde binlerce resim, yüzlerce haz›r animasyon, e¤im ekranlar›, alarmlar, OFS haberleflme, ‹nternet uyumu, yaz›c›dan ç›kt› alabilme, Unity
PLC’ler ile fast link özelli¤i.
* Piyasada bulunan 3. parti birçok PLC’ye ait haberleflme drive’lar› (100’den fazla) ücretsiz olarak Vijeo Citect ile birlikte gelir. (Modbus, TCP IP,
Profibus v.b.).
** Vijeo Citect SCADA sat›fl› konusunda lütfen Schneider Electric Bölge Müdürlüklerimize veya Schneider Electric Sistem Entegratörlerine baflvurunuz.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
84
14 Mart 2012
Tek arabirim, kolay ba¤lant›;
kolay programlama
RJ45
2
OTB 1S0DM9LP
XBTN/R/S
Minidin8
TSXCRJMD25
RJ45
with power
XBTZ925
Güvenlik
Kontrolörü
XPSMC
1
PLC :
Twido, Micro
Premium
3
0
VW3 A8306R••
USB-A
RJ45
RJ45
490NTW00002
TSXCUSB485*
* TSXCUSB dönüfltürücüsü ve di¤er dört kabloyu TSXCUSB485K kit referans›yla siparifl edebilirsiniz.
Schneider Electric PLC, operatör panelleri ve
dağınık G/Ç modüllerine standart bir dönüştürücü
kullanarak USB üzerinden bağlanmak ve
programlamak mümkündür.
Bu uygulamalar Schneider Electric yazılımları ile
(Unity PL7 v.b.) standart olarak verilen driver’ları
kullanır.
TSXCUSB485 arabirimi, birçok farklı cihazda
kullanılır. Seri bir sinyali, USB bağlantısı üzerinden
RS485’e çevirir. Bilgisayar ile A tipi USB portu
olan cihazlar arasında arabirim olarak kullanılır.
TSXCUSB485 üzerindeki döner anahtar ile farklı
haberleşme fonksiyonları seçilir.
Ayrıca modbus haberleşmesinde hat
polarizasyonunu ayarlamak için bir seçim anahtarı
bulunur. Bu anahtar Unitelway haberleşmesinde
OFF konumunda olmalıdır, Modbus
haberleşmesinde sistemde Master bir cihaz var
ise OFF, yok ise ON konumunda olmalıdır.
USB-A
1
2
3
4
VBUS (+5V)
Data (D-)
Data (D+)
U-GND
RJ45
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
N.C.
N.C.
PMC
D1 (B)
D0 (A)
NDE
VP (OUT)
Common
Port Mode Control
Transceiver Terminal 1
Transceiver Terminal 0
RS485 Driver Enable (INPUT)
Power Supply (5V, 500 mA maks.)
Signal and pover supply common
2
Function - Connection Type
TER MULTI - Multipoint mode.
OTHER MULTI - Multipoint mode.
Other type of communication
TER DIREKT - Point to point mode.
3
OTHER DIRECT - Point to point mode.
Other type of communication
Position
0
1
Position
OFF
ON
NDE
Unused
PMC
Unused
0V
Used
N/C
Used
0V
N/C
Description
Thes position must be chosen:
- If the Modbus Serial line is already polarized
by an other device
- For Uni-Telway communication
The converter polarizes the Modbus Serial
bus (560 Ohms)
* TSXCUSB485 USB çevirici ATV h›z kontrol cihazlar› ve ATS
yumuflak yolverici cihazlar› ile kullan›lamaz.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
85
14 Mart 2012
OsiSense dönüflüm tablolar›
Alg›lama çözümleri
Fotoelektrik Sensörler
Eski ref.
Yeni ref.
Eski ref.
Yeni ref.
XU1N18NP340
XUB1BNANL2+XUZC50
XUB1BNBNL2+XUZC50
XUB1BPANL2+XUZC50
XUB1BPBNL2+XUZC50
XUB0BNSNL2+XUB0BKSNL2T
XUB0BPSNL2+XUB0BKSNL2T
XUB2BNANL2R+XUB2BKSNL2T
XUB2BNBL2R+XUB2BKSNL2T
XUB2BPANL2R+XUB2BKSNL2T
XUB2BPBNL2R+XUB2BKSNL2T
XUB0BNSNL2
XUB0BPSNL2
XUB4BNANL2
XUB4BNBNL2
XUB4BPANL2
XUB4BPBNL2
XUB0BNSNL2
XUB0BPSNL2
XUB0BNSNL2+XUZC50
XUB0BPSNL2+XUZC50
XUB0BNSNL2+XUZC50
XUB0BPSNL2+XUZC50
XUDA1PSML2
XUDA2PSML2
XUDA1NSML2
XUDA2NSML2
XUX0ARCTT16+XUZX2000
XUX0ARCTT16+XUZX2000+XUZC50
XUX0ARCTT16+XUZX2000
XUX0AKSAT16+XUZX2000
XUX0AKSAT16+XUZX2000
XUEH3000
XUEH307534
XUEH753538
XUJLM0619
XUJLM0811
XUJM06031
XUJM700318
XUJT06031
XUK1ARCTL10
XUK1ARCTL2
XUK2AKSAL2
XUKAKSAL2
XUX0ARCTT16T+XUZX2000
XUX0AKSAT16+XUZX2000
XUX0AKSAT16+XUZX2000
XUX9ARCNT16+XUZX2000+XUZC50
XUX1ARCNT16+XUZX2000+XUZC50
XUX1ARCNT16+XUZX2000+XUZC50
XUX0ARCTT16+XUZX2000
XUX0ARCTT16+XUZX2000+XUZC50
XUK1ARCNL10+XUZA51+XUZC50
XUK1ARCNL2+XUZA51+XUZC50
XUK2APANL2R+XUK0AKSNL2T
+2 x XUZA51
XUK2APBNL2R+XUK0AKSNL2T
+2 x XUZA51
XUK2ANANL2R+XUK0AKSNL2T
+2 x XUZA51
XUK2ANBNL2R+XUK0AKSNL2T
+2 x XUZA51
XUK2APANM12R+XUK0AKSNM12T
+2 x XUZA51
XUK2APBNM12R+XUK0AKSNM12T
+2 x XUZA51
XUK2ANANM12R+XUK0AKSNM12T
+2 x XUZA51
XUK2ANBNM12R+XUK0AKSNM12T
+2 x XUZA51
XUK0ARCTL10+XUK0ARCTL2T
+2 x XUZA51
XUK0ARCTL10+XUK0ARCTL10T
+2 x XUZA51
XUK5APANL2+XUZA51
XS2N12PB340
XS2N12PB340D
XS1M18NA370
XS1M18NA370D
XS1M18NB370
XS1M18NB370D
XS1M18PA370
XS1M18PA370D
XS1M18PB370
XS1M18PB370D
XS1N18NA340
XS1N18NA340D
XS1N18NB340
XS1N18NB340D
XS1N18PA340
XS1N18PA340D
XS1N18PB340
XS1N18PB340D
XS2M18NA370
XS2M18NA370D
XS2M18NB370
XS2M18NB370D
XS2M18PA370
XS2M18PA370D
XS2M18PB370
XS2M18PB370D
XS2N18NA340
XS2N18PA340
XS2N18PB340
XS1M30NA370
XS1M30NA370D
XS1M30NB370
XS1M30NB370D
XS1M30PA370
XS1M30PA370D
XS1M30PB370
XS612B1PBL2
XS612B1PBM12
XS618B1NAL2
XS618B1NAM12
XS618B1NBL2
XS618B1NBM12
XS618B1PAL2
XS618B1PAM12
XS618B1PBL2
XS618B1PBM12
XS518B1NAL2
XS518B1NAM12
XS518B1NBL2
XS518B1NBM12
XS518B1PAL2
XS518B1PAM12
XS518B1PBL2
XS518B1PBM12
XS618B1NAL2
XS618B1NAM12
XS618B1NBL2
XS618B1NBM12
XS618B1PAL2
XS618B1PAM12
XS618B1PBL2
XS618B1PBM12
XS618B1NAL2
XS618B1PAL2
XS618B1PBL2
XS630B1NAL2
XS630B1NAM12
XS630B1NBL2
XS630B1NBM12
XS630B1PAL2
XS630B1PAM12
XS630B1PBL2
XS1M30PB370D
XS1M30PB370
XS1M30PB370D
XS1N30NA340
XS1N30NA340D
XS1N30NB340
XS1N30PA340
XS1N30PA340D
XS1N30PA349
XS1N30PA349D
XS1N30PB340
XS1N30PB340D
XS2M30NA370
XS2M30NA370D
XS2M30NB370
XS2M30NB370D
XS2M30PA370
XS2M30PA370D
XS2M30PB370
XS2M30PB370D
XS2N30NA340
XS1M12MA230
XS1M12MB230
XS2M12MA230
XS2M12MB230
XS1M18MA230
XS1M18MB230
XS2M18MA230
XS2M18MB230
XS3P18MA230
XS1M30MA230
XS1M30MB230
XS2M30MA230
XS2M30MB230
XS3P30MA230
XS3P30MB230
XS630B1PBM12
XS630B1PBL2
XS630B1PBM12
XS530B1NAL2
XS530B1NAM12
XS530B1NBL2
XS530B1PAL2
XS530B1PAM12
XS630B1PAL2
XS630B1PAM12
XS530B1PBL2
XS530B1PBM12
XS630B1NAL2
XS630B1NAM12
XS630B1NBL2
XS630B1NBM12
XS630B1PAL2
XS630B1PAM12
XS630B1PBL2
XS630B1PBM12
XS630B1NAL2
XS612B1MAL2
XS612B1MBL2
XS612B1MAL2
XS612B1MBL2
XS618B1MAL2
XS618B1MBL2
XS618B1MAL2
XS618B1MBL2
XS618B1MAL2
XS630B1MAL2
XS630B1MBL2
XS630B1MAL2
XS630B1MBL2
XS630B1MAL2
XS630B1MBL2
XCKP102
XCKP106
XCKP110
XCKP118
XCKP121
XCKP127
XCKP2102P16
XCKP2106P16
XCKP2110P16
XCKP2118P16
XCKP2121P16
XCKP2127P16
XCKP145
XCKA110
XCKA102
XCKA121
XCKA118
XCKP2145P16
XCKN2110P16
XCKN2102P16
XCKN2121P16
XCKN2118P16
XU1N18PP340
XU2M18NP340
XU2M18PP340
XU2N18NP340
XU2N18PP340
XU5M18NP340
XU5M18PP340
XU5N18NP340
XU5N18PP340
XU8M18NP340
XU8M18PP340
XU9M18NP340
XU9M18PP340
XU9N18NP340
XU9N18PP340
XUDH003537
XUDH003937
XUDJ003537
XUDJ003937
XUEF010315
XUEF10031
XUEF300314
XUEH017535
XUEH10753
XUK2AKSAM12
XUK2ARCTL10
XUK2ARCTL2
Eski ref.
Yeni ref.
XUK5APBNL2+XUZA51
XUK5ANANL2+XUZA51
XUK5ANBNL2+XUZA51
XUK5ARCTL10
XUK5ARCTL2
XUK9AKSAL2
XUK9AKSAM12
XUK9ARCTL10
XUK9ARCTL2
XUMLH0259
XUMLH0451
XUMLH0803
XUMLH0854
XUMLH1055
XUMLH4055T10
XUMLJ0259
XUMLJ0451
XUMLJ0854
XUK5ARCNL10+XUZA51
XUK5ARCNL2+XUZA51
XUK9APANL2+XUZA51+XUZC50
XUK9APBNL2+XUZA51+XUZC50
XUK9ANANL2+XUZA51+XUZC50
XUK9ANBNL2+XUZA51+XUZC50
XUK9APANM12+XUZA51+XUZC50
XUK9APBNM12+XUZA51+XUZC50
XUK9ANANM12+XUZA51+XUZC50
XUK9ANBNM12+XUZA51+XUZC50
XUK9ARCNL10+XUZA51+XUZC50
XUK9ARCNL2+XUZA51+XUZC50
XUM9APANL2+XUZA50+XUZC50
XUM9APBNL2+XUZA50+XUZC50
XUM1APANL2+XUZA50+XUZC50
XUM2AKSNL2T+XUZA50
XUM2APANL2R+XUZA50+XUZC50
XUM2APBNL2R+XUZA50+XUZC50
XUM6APANL2+XUZA50
XUM6APBNL2+XUZA50
XUM5APANL2+XUZA50
XUM5APBNL2+XUZA50
XUM9ANANL2+XUZA50+XUZC50
XUM1ANANL2+XUZA50+XUZC50
XUM2ANANL2R+XUZA50+XUZC50
XUM2ANBNL2R+XUZA50+XUZC50
Endüktif Yaklafl›m Sensörleri
XS1M08PA370
XS1M08PA370D
XS1N08NA340
XS1N08NB340
XS1N08PA340
XS1N08PB340
XS2N08NA340
XS2N08NB340
XS2N08PA340
XS2N08PB340
XS1M12NA370
XS1M12NA370D
XS1M12NB370
XS1M12NB370D
XS1M12PA370
XS1M12PA370D
XS1M12PB370
XS1M12PB370D
XS1N12NA340
XS1N12NB340
XS1N12PA340
XS1N12PB340
XS2M12NA370
XS2M12NA370D
XS2M12NB370
XS2M12NB370D
XS2M12PA370
XS2M12PA370D
XS2M12PB370
XS2M12PB370D
XS2N12NA340
XS2N12NA340D
XS2N12NB340
XS2N12NB340D
XS212PA340
XS2N12PA340D
XS608B1PAL2
XS608B1PAM12
XS508B1NAL2
XS508B1NBL2
XS508B1PAL2
XS508B1PBL2
XS608B1NAL2
XS608B1NBL2
XS608B1PAL2
XS608B1PBL2
XS612B1NAL2
XS612B1NAM12
XS612B1NBL2
XS612B1NBM12
XS612B1PAL2
XS612B1PAM12
XS612B1PBL2
XS612B1PBM12
XS512B1NAL2
XS512B1NBL2
XS512B1PAL2
XS512B1PBL2
XS612B1NAL2
XS612B1NAM12
XS612B1NBL2
XS612B1NBM12
XS612B1PAL2
XS612B1PAM12
XS612B1PBL2
XS612B1PBM12
XS612B1NAL2
XS612B1NAM12
XS612B1NBL2
XS612B1NBM12
XS612B1PAL2
XS612B1PAM12
Nihayet fialterleri
XCMA102
XCMA103
XCMA110
XCMA115
XCMA116
XCMA117
XCMD2102L1
XCMD2102L1
XCMD2110L1
XCMD2115L1
XCMD2116L1
XCMD2117L1
Yukar›daki verilen dönüflüm tablolar› rehber niteli¤i tafl›maktad›r. Uygulama tipine göre de¤iflim gösterebilir. Detayl› bilgi için lütfen Müflteri Destek Merkezi’ni aray›n›z. 444 30 30.
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
86
14 Mart 2012
Schneider Elektrik Sanayi ve Ticaret A.fi.
Yönetim Merkezi
1. Bayraktar Sokak, Ayy›ld›z Plaza, No: 16/B
34750 - Küçükbakkalköy, Ataflehir ‹stanbul
Tel: 0216 655 88 88
Faks: 0216 655 87 87
Müflteri Destek Merkezi
Abdurrahmangazi Mahallesi
Ebubekir Caddesi, No:47
Sancaktepe, ‹stanbul
Tel: 444 30 30
Faks: 0216 564 76 76 (siparifl için)
0216 564 76 73 (teknik destek için)
[email protected]
Da¤›t›m Merkezi
Abdurrahmangazi Mahallesi
Ebubekir Caddesi, No:47
Sancaktepe, ‹stanbul
Tel: 0216 564 75 75
Faks: 0216 564 75 25 - 26
Sat›fl Sonras› Servisler
Abdurrahmangazi Mahallesi
Ebubekir Caddesi, No:47
Sancaktepe, ‹stanbul
Tel: 0216 564 75 75
Faks: 0216 564 75 55
Bölge müdürlükleri
‹stanbul
1. Bayraktar Sokak, Ayy›ld›z Plaza, No: 16/B
34750 - Küçükbakkalköy, Ataflehir ‹stanbul
Tel: 0 216 655 88 88
Faks: 0 216 655 88 89
E¤itim Merkezi
1. Bayraktar Sokak, Ayy›ld›z Plaza, No: 16/B
34750 - Küçükbakkalköy, Ataflehir ‹stanbul
Tel: 0216 655 88 88
Faks: 0216 655 88 19
Fabrika
M.O.S.B. 4. Bölge, Zeki fiairo¤lu Caddesi, No:13
Manisa
Tel: 0236 213 10 40
Faks: 0236 213 10 80 - 85
LifeSpace Showroom - ‹stanbul
Caddebostan Mahallesi, Cemil Topuzlu Caddesi,
Enverbey Apt. No: 58
Kad›köy, ‹stanbul
Tel : 0 216 360 03 08
Faks : 0 216 360 09 12
Ankara
Çukurambar, 53. Cadde, 1450. Sokak
Ulusoy Plaza, No:9/6-7
Balgat, Ankara
Tel: 0 312 286 88 08
Faks: 0 312 287 92 00
‹zmir
Kaz›mdirik Mahallesi, 375. Sokak
No:18, Piramit ‹fl Merkezi, Kat:6
35100, Bornova, ‹zmir
Tel: 0 232 486 50 80 - pbx
Faks: 0 232 486 30 50
Samsun
Kale Mahallesi, Orhaniye Sokak
Günefl Han, No:7, Kat:4, D:18
55030 - Samsun
Tel: 0 362 431 34 41
Faks: 0 362 431 41 25
Bursa
Panay›r Mahallesi, Buttim ‹fl Merkezi
P Blok, Kat:12, D:1636
Osmangazi, Bursa
Tel: 0 224 211 46 76 - pbx
Faks: 0 224 211 04 20
Antalya
Tel: 0533 420 98 30
Faks: 0242 228 19 52
Gaziantep
Tel: 0532 324 86 65
Faks: 0342 215 20 80
Konya
Tel: 0533 601 04 93
Faks: 0312 287 92 00
Denizli
Tel: 0533 376 35 55
Faks: 0258 263 51 53
Kayseri
Tel: 0532 476 85 77
Telefaks: 0352 237 04 38
Trabzon
Tel: 0532 708 71 76
Faks: 0462 223 42 93
Malatya
Tel: 0530 776 83 21
Faks: 0422 211 68 71
Kocaeli
Tel: 0532 514 44 78
Faks: 0262 311 67 21
Adana
Süleyman Demirel Bulvarı, Gölvadi Evleri,
A Blok, Asma Kat, No:59/33
01170, Çukurova, Adana
Tel: 0 322 247 11 11
Faks: 0 322 247 18 18
Bölge büroları
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
87
14 Mart 2012
Schneider Electric Yetkili Bayileri
‹STANBUL
Botek Elektrik Elektronik ve
Otomasyon San. ve Tic. Ltd. fiti.
Necip Faz›l Bulvar›, Keyap Çarfl› Sitesi,
F1 Blok, No:89, Yukar› Dudullu,
Ümraniye, ‹stanbul
Tel:
0 216 527 75 31 - pbx
Faks: 0 216 527 75 35
[email protected]
www.botekotomasyon.com
Botek Elektrik Elektronik ve
Otomasyon San. ve Tic. Ltd. fiti.
Perpa, A Blok, K:2 No:24 Okmeydan›, ‹st.
Tel:
0 212 210 94 27 - 28
Faks: 0 212 210 94 43
[email protected]
www.botekotomasyon.com
Elpim Mak. ‹nfl. Elk. Malz. Paz. ve
Tic. San. A. fi.
Erenler Mahallesi, 201. Sokak, No:10
Erenler, Sakarya, Adapazar›
Tel:
0 264 276 00 83
Faks: 0 264 275 19 00
[email protected]
www.elpim.com.tr
Eltem Elk. Tevzi Malz. Tic. ve San. A.fi.
Hacımimi Mahallesi, Kemeraltı Caddesi,
Kalaycıo¤lu ‹flhan›, No:35/A,
34420, Tophane, Beyo¤lu, ‹stanbul
Tel:
0 212 245 61 61
Faks: 0 212 245 61 58
[email protected]
www.eltem.com.tr
Oluflum Grup Elek. Müh. ‹nfl. Taah. San.
ve Tic. Ltd. fiti.
Arapcami Mahallesi, Yan›kkap› Sokak,
Suma Han, No:3/B, Karaköy, ‹stanbul
Tel:
0 212 255 44 66 - pbx
Faks: 0 212 255 44 65
[email protected]
REM Elektrik San. ve Tic. Ltd. fiti.
Uzunçay›r Caddesi, Yap› ‹fl Merkezi,
C Blok, No:31/6, Hasanpafla, ‹stanbul
Tel:
0216 326 79 26
Faks: 0216 326 02 94
[email protected]
www.remelektrik.com.tr
Topkap› Elek. San. Tic. Ltd. fiti.
Merkez: Gümüflsuyu Caddesi,
Bestekar Nasibi Mehmet Bey Sok.
Karakaya Han, No:2/8, Topkap›, ‹stanbul
Tel:
0 212 577 44 21
Faks: 0 212 544 31 25
[email protected]
www.topkapielektrik.com.tr
Topkap› Elek. San. Tic. Ltd. fiti.
fiube 1: Atatürk Arg. San. Böl.
Dr. Mithat Mart› Cad. Had›mköy Vakf› ‹fl Merk.
No:2-11, Arnavutköy, ‹stanbul
Tel:
0 212 577 44 21
Faks: 0 212 544 31 25
[email protected]
www.topkapielektrik.com.tr
Topkap› Elek. San. Tic. Ltd. fiti.
fiube 2: Dolapdere Sanayi Sitesi,
22. Ada No:41/43, ‹kitelli, ‹stanbul
Tel:
0 212 671 21 71
Faks: 0 212 671 21 16
[email protected]
www.topkapielektrik.com.tr
Tümkar Elk. Proje Taah. San. A. fi.
Cumhuriyet Mahallesi, Cebeci Caddesi, Yunus
Emre Bulvar›, No: 189
Gaziosmanpafla, ‹stanbul
Tel:
0 212 475 05 06
Faks: 0 212 475 37 85
www.tumelektrik.com.tr
Tüm Elektrik Malz. Tic. Paz. A.fi.
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, K:2
No:9/28, Okmeydan›, ‹stanbul
Tel:
0 212 210 84 85
Faks: 0 212 210 03 93
[email protected]
www.tumelektrik.com.tr
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Tüm Elektrik Malz. Tic. Paz. A.fi.
fiube: Bankalar Caddesi, No:79, Karaköy, ‹stanbul
Tel:
0 212 256 94 05 - 97
Faks: 0 212 256 95 99
www.tumelektrik.com.tr
Tüm Elektrik Malz. Tic. Paz. A.fi.
fiube: Cumhuriyet Mahallesi, Cebeci Cad.
Yunus Emre Bulvar›, No:189
Gaziosmanpafla, ‹stanbul
Tel:
0 212 594 04 04 - pbx
Faks: 0 212 594 74 55
www.tumelektrik.com.tr
Tüm Elektrik Malz. Tic. Paz. A.fi.
fiube: Ömerliköyü Mevkii, 2. Sanayi Caddesi,
No: 6 Arnavutköy, ‹stanbul
Tel:
0 212 798 23 04
Faks: 0 212 798 23 44
www.tumelektrik.com.tr
Tüm Elektrik Malz. Tic. Paz. A.fi.
fiube: fierif Ali Mahallesi, Türker Caddesi, Edep
Sokak, No: 44 Yukar› Dudullu, ‹stanbul
Tel:
0 216 374 22 18
Faks: 0 216 374 53 59
www.tumelektrik.com.tr
ÜÇ-EL Elektrik Ltd. fiti.
Okçumusa Cad. Tutsak Sk. No:31
Karaköy, ‹stanbul
Tel:
0 212 253 31 22 - 297 03 71
Faks: 0 212 237 63 43
[email protected]
www.ucelelektrik.com.tr
Vega Elektrik ve Otomasyon Sis. A. fi.
Perpa, A Blok, Kat:2, No:9-0026,
Okmeydan›, ‹stanbul
Tel:
0 212 320 84 20
Faks: 0 212 320 94 20
www.vegaelektrik.com.tr
Vekmar Elek. Sist. Yat. ve Tic. A.fi.
BOSB Boya Vernik Org. San. Böl.
TEM yan yol üzeri, Bat›yan Caddesi,
No:3, Orhanl›, Tuzla, ‹stanbul
Tel:
0 216 593 11 00
Faks: 0 216 593 11 12 - 13
[email protected]
www.vekmar.com.tr
KIBRIS
Ertek Elektrik Sistemleri Ltd. fiti.
Okullar Yolu, No:83, K. Kaymakl›
Lefkofla, K›br›s
Telefaks: 0 392 228 68 21
TEK‹RDA⁄
Botem Bobinaj Elektrik Malzeme
Tic. ve Paz. Ltd. fiti.
Kumyol Caddesi, No:31/C, Çorlu, Tekirda¤
Tel:
0 282 652 33 56
Faks: 0 282 653 21 68
[email protected]
ANKARA
Giriflim Elektrik Taah. Tic. ve San. A.fi.
Sanayi Caddesi, No:19, Kat:2-3,
Ulus, Ankara
Tel:
0 312 309 03 44 pbx
Faks: 0 312 309 03 54
www.girisimelk.com.tr
[email protected]
Simtes Elektrik Malzemeleri San. A. fi.
Merkez: Sanayi Caddesi, Kuruçeflme Sokak,
No:3/A-B-C, Ulus, 06050, Ankara
Tel:
0 312 310 57 32 - 312 22 62
Faks: 0 312 310 60 95 - 324 40 58
[email protected]
www.simteselektrik.com.tr
Simtes Elektrik Malzemeleri San. A. fi.
fiube: 21. Cadde, 1424. Sokak, No:12
Ostim, 06370, Ankara
Tel:
0 312 385 16 02 - 385 16 44
Faks: 0 312 385 16 57
[email protected]
www.simteselektrik.com.tr
Konya
Konen Elektrik ‹nflaat Sanayi Tic. A. fi.
1. Org. San. Bölgesi, ‹stikamet Caddesi,
No:28, Konya
Tel:
0 332 251 82 34 - 3 hat
Faks: 0 332 251 82 37
Konya Enerji Ltd. fiti.
Merkez: Fevzi Çakmak Mahallesi,
Büsan Organize Sanayi Bölgesi
Kosgeb Caddesi, No:66, Konya
Tel:
0 332 345 09 00 - pbx
Faks: 0 332 345 09 09
[email protected]
www.konyaenerji.com.tr
Konya Enerji Ltd. fiti.
fiube: Konya Organize Sanayi Bölgesi,
Yaylac›k Caddesi, No:13/17
Selçuklu, Konya
Tel:
0 332 239 13 95
Faks: 0 332 239 13 99
[email protected]
www.konyaenerji.com.tr
KARAMAN
Konya Enerji Ltd. fiti. / fiube
Atatürk Bulvar›, Latif ‹flhan›,
No:94/A, Karaman
Tel:
0 338 214 99 29
Faks: 0 338 214 99 28
[email protected]
KAYSER‹
Best Otomasyon Da¤›t›m Elektrik Sanayi
Ticaret A. fi.
Y›ld›r›m Beyaz›t Mah. fienköse Cad.
Çanakkale Apt. alt› No:17/B
Melikgazi, Kayseri
Tel:
0 352 336 79 19
Faks: 0 352 336 81 51
Arda Makina Elektrik Tic. ve San. Ltd. fiti.
Merkez: 100. Y›l Bulvar›, 42. Sokak
No:1, 06370, Ostim, Ankara
Tel:
0 312 385 80 37 - 38
Faks: 0 312 385 80 58
[email protected]
www.ardaelektrik.com
Ruhbafl Elektrik Otomasyon ‹nfl. Taah.
San. Tic. Ltd. fiti. / Merkez
Eski Sanayi Bölgesi, 3. Cadde, No:24, Kayseri
Tel:
0 352 336 32 10 - 320 82 20 - 21
Faks: 0 352 336 32 11
[email protected]
www.ruhbas.com
Arda Makina Elektrik Tic. ve San. Ltd. fiti.
fiube 1: Sanayi Caddesi, Do¤an Sokak
No:1/40, 06050, Ulus, Ankara
Tel:
0 312 309 12 32 - 33
Faks: 0 312 310 13 53
[email protected], [email protected]
www.ardaelektrik.com
Ruhbafl Elektrik Otomasyon ‹nfl. Taah.
San. Tic. Ltd. fiti. / fiube 1
Eski Sanayi Bölgesi, 3. Cadde, No:9/B, Kayseri
Telefaks: 0 352 336 09 82 - 83
[email protected]
www.ruhbas.com
Arda Makina Elektrik Tic. ve San. Ltd. fiti.
fiube 2: ASO 1. Org. San. Böl. ASO Bulvar›,
No:1/BC Blok, 1B 18-1B 19 Ticaret Merkezi
Sincan, Ankara
Tel:
0 312 267 14 74
Faks: 0 312 267 14 73
[email protected]
www.ardaelektrik.com
88
‹ZM‹R
Atak Elektrik Mühendislik Otomasyon
San. ve Tic. Ltd. fiti.
fiube: 1443. Sokak, No:2/H
Tesisat ‹fl Merkezi, B Blok
Yeniflehir, ‹zmir
Tel:
0 232 469 96 37-38
Faks: 0 232 469 71 26
www.atakelektrik.com
[email protected]
Bolem Elektrik
1203/9. Sokak, No:3/1
Yeniflehir, ‹zmir
Tel:
0 232 469 95 95
Faks: 0 232 469 78 69
[email protected]
Elektromak Kablo Trafo Makina Kal›p
San. Tic. A. fi. / Merkez
1203/4. Sokak, No:2/F
Yeniflehir, ‹zmir
Tel:
0 232 459 39 59 - pbx
[email protected]
www.elektromakltd.com.tr
Elektromak Kablo Trafo Makina Kal›p
San. Tic. A. fi. / fiube
1203/11. Sokak, No:4/I, Yeniflehir, ‹zmir
[email protected]
www.elektromakltd.com.tr
TemTeknik Malz. San. Tic. A.fi.
1203/5. Sokak, No:3/A, ‹kiz Çarfl›
Yeniflehir, ‹zmir
Tel:
0 232 469 82 18
Faks: 0 232 457 44 75
[email protected]
www.temelektrik.com
MAN‹SA
Atak Elektrik Mühendislik Otomasyon
San. ve Tic. Ltd. fiti.
Merkez: Güzelyurt Mahallesi,
M. Akif Ersoy Cad. 5748. Sokak, No:2/A, Manisa
Tel:
0 236 233 28 88
Faks: 0 236 233 21 70
www.atakelektrik.com
[email protected]
ANTALYA
Uzman Elektrik
Fevzipafla Caddesi, No:105
Manavgat, Antalya
Tel:
0 242 746 16 88
Faks: 0 242 742 17 02
[email protected]
Yaflar Gürdal Karakafl YGK Mühendislik
Top. ve Per. Elk. Malz. Sat›fl Paz. Taah.
Sedir Mah. Vatan Bulv. Çaml› Apt. No:40/A
Antalya
Tel:
0 242 344 13 65 - 66
Faks: 0 242 344 14 94
Ye¤enler Elektrik A.fi.
Aspendos Bulvar›, Ye¤enler ‹fl Merkezi
No:33, Antalya
Tel:
0 242 321 38 31 - 3 hat
Faks: 0 242 321 38 24
DEN‹ZL‹
Hisar Elektrik Elektronik Müh.
San. Tic. Ltd. fiti.
Ahi Sinan Caddesi, No:32, Denizli
Tel:
0 258 263 33 55
Faks: 0 258 261 38 44
[email protected]
Ruhbafl Elektrik Otomasyon ‹nfl. Taah.
San. Tic. Ltd. fiti. / fiube 2
Sanayi Bölgesi, 6. Cadde, No:28, Kayseri
Tel:
0 352 320 82 20
Faks: 0 352 320 82 16
[email protected]
www.ruhbas.com
14 Mart 2012
Schneider Electric Yetkili Bayileri
ADANA
Emta Adana Enerji ve San. Tic. A.fi.
Dedekorkut Mah. ‹lbey Günefl Cad.
No:15, Yüre¤ir, Adana
Tel:
0 322 323 10 70
Faks: 0 322 323 13 73
[email protected]
www.emtaadana.com
Özteknik Enerji Elektromarket Makina
Motor Bobinaj ‹malat Taah. Sanayi
‹ç ve D›fl Tic. Ltd. fiti.
Merkez: Hac› Sabanc› Organize Sanayi
Bölgesi, Vatan Caddesi, No:13
Yakap›nar, Adana
Tel:
0 322 394 40 13 - 14 pbx
Faks: 0 322 394 47 44
[email protected]
www.ozteknikenerji.com
Özteknik Enerji Elektromarket Makina
Motor Bobinaj ‹malat Taah. Sanayi
‹ç ve D›fl Tic. Ltd. fiti.
fiube: Abidinpafla Caddesi,
Karasoku Mahallesi, 6. Sokak, No:6/B, Adana
Tel:
0 322 359 30 60 pbx
Faks: 0 322 359 30 54
[email protected]
www.ozteknikenerji.com
GAZ‹ANTEP
AN-EL Elektroteknik San. Tic. Ltd. fiti.
‹ncilip›nar Mah. K›br›s Cad., No:10/A
fiehitkamil, Gaziantep
Tel:
0 342 220 54 60
Faks: 0 342 230 40 89
[email protected]
www.anelelektroteknik.com
Geylani Elektrik San. Tic. Ltd. fiti.
Merkez: 1. Organize Sanayi Bölgesi, D-400
Karayolu, 83102. Sokak No:24
Baflp›nar, Gaziantep
Tel:
0 342 337 32 05 (3 hat)
Faks: 0 342 337 29 79
Geylani Elektrik San. Tic. Ltd. fiti.
fiube: ‹ncirlip›nar Mahallesi, Nail Bilen Caddesi,
12. Sokak, No: 4/C, Gaziantep
Tel:
0 342 215 30 60 (3 hat)
Faks: 0 342 215 30 64
[email protected]
www.geylanielektrik.com.tr
‹SKENDERUN
Bozdo¤an Elektrik ‹nfl. San. Tic. Ltd. fiti.
Sanayi Sitesi, Tayfur Sökmen Bulv.
No:48, ‹skenderun
Tel:
0 326 616 06 66
Faks: 0 326 616 64 73
[email protected]
MALATYA
Do¤anatefl Elektrik Elekt. ‹nflaat Nakliyat
G›da Madd. San. ve Tic. Ltd. fiti.
Niyazi M›sri Cad. Niyazi Sokak
No:18, Malatya
Tel:
0 422 323 46 88 - 323 51 13
Faks: 0 422 321 96 74
[email protected]
www.doganateselektrik.com
MERS‹N
ER Elektrik San. Tic. Ltd. fiti.
M. Kemal Mah. H.Okan Merzeci Bulvar›
No:396/A, 33090, Mersin
Tel:
0 324 226 36 37
Faks: 0 324 226 36 36
[email protected]
www.erelektrik.com.tr
ELAZI⁄
Levent Elektrik ‹malat San. Tic. A. fi.
Nailbey Mahallesi, Vali Fahribey Caddesi,
No:31/A, Elaz›¤
Tel:
0 424 237 80 02
Faks: 0 424 236 88 87
[email protected]
www.leventelektrik.com
BURSA
Befafl Elektrik Elektronik Met. Mak.
‹nfl. ve G›da San. Paz. Dan. Taah.
Tic. Ltd. fiti.
Alaaddin Bey Mahallesi, 637. Sokak
Nilüfer Ticaret Merkezi, Kat: -2, No:36, Bursa
Tel:
0 224 443 51 80
Faks: 0 224 443 81 81
Botek Elektrik Elektronik ve Otomasyon
San. ve Tic. Ltd. fiti.
Nilüfer Ticaret Merkezi,
Otomasyon Plaza, No:20, Nilüfer, Bursa
Tel:
0 224 441 15 45
Faks: 0 224 441 28 80
[email protected]
www.botekotomasyon.com
Güzel Ufuk Elek. Tesis Elektronik
San. Taah. Tic. ve Ltd. fiti.
Nilüfer Ticaret Merkezi, 66. Sokak
No:20, Nilüfer, Bursa
Tel:
0 224 443 49 60
Faks: 0 224 443 49 55
[email protected]
Merpa Elek. Paz. A.fi.
Nilüfer Ticaret Merkezi,
65. Sokak, No:17, Bursa
Tel:
0 224 443 11 24
Faks: 0 224 443 11 27
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
89
AFYON
Fenifl Elektrik Tic. ve San. A.fi.
Merkez: Süleyman Gönçer Caddesi,
Gökhan Alpata ‹flhan›, No:12/1-2-3, Afyon
Tel:
0 272 213 78 01 - pbx
0 272 215 19 25
Faks: 0 272 212 08 75
[email protected]
Fenifl Elektrik Tic. ve San. A.fi.
fiube: Ankara Asfalt›, Akçin Yolu
G›da Toptanc›lar Sitesi, No:15, Afyon
Tel:
0 272 223 46 60
Faks: 0 272 223 43 50
[email protected]
ESK‹fiEH‹R
Büyükalpler Elek. Tic. San. Ltd. fiti.
fiube: fiair Fuzuli Caddesi, No:44, Eskiflehir
Tel:
0 222 234 31 26
Faks: 0 222 231 90 29
Büyükalpler Elek. Tic. San. Ltd. fiti.
fiube: Kurtulufl Mahallesi,
Vatan Caddesi, No:102/A, Eskiflehir
Tel:
0 222 240 71 00
Faks: 0 222 240 71 03
K›raç Elektrik ‹nfl. Müh. San. Tic. Ltd. fiti.
Organize Sanayi Bölgesi,
13. ve 15. Cadde kesiflimi, Eskiflehir
Tel:
0 222 236 15 00
Faks: 0 222 236 15 01
[email protected]
KÜTAHYA
Büyükalpler Elek. Tic. San. Ltd. fiti.
Ali Kalfa Çar. Atatürk Bulv. No:4, Kütahya
Tel:
0 274 216 26 94
Faks: 0 274 216 45 92
SAMSUN
Galip Müh. Elek. San. Tic. Ltd. fiti.
Merkez: Necipbey Caddesi, No:31, Samsun
Tel:
0 362 435 27 13
Faks: 0 362 431 50 05
[email protected]
Galip Müh. Elek. San. Tic. Ltd. fiti.
fiube: fiabano¤lu Mahallesi, 23. Sokak,
No: 67, Kutlukent, Samsun
Tel:
0 362 266 44 80
Faks: 0 362 266 51 77
[email protected]
TRABZON
K›l›ç Elektrik
Eski Erzurum Yolu Üzeri, no:14
De¤irmendere, Trabzon
Tel:
0 462 325 20 36 - 325 59 75
Faks: 0 462 325 18 92
[email protected]
14 Mart 2012
Schneider Electric Prisma ve SM6 Partnerler
‹STANBUL
ANKARA
‹ZM‹R
ADANA
Enerji Çözümleri San. ve Tic. Ltd. fiti.
Yunusemre Mahallesi,
Veysel Karani Caddesi, Sab›r Sokak,
No:6, 34791, Yenido¤an, ‹stanbul
Tel:
0 216 429 39 04 (pbx)
Faks: 0 216 429 49 04
[email protected]
[email protected]
www.enerjicozumleri.com
Elimta Elektrik ‹malat Taah.Tic. Ltd. fiti.
Emineller Yap› Koop. ‹vedik Org. San.
Sit. 687. Sokak, No:28, ‹vedik, Ostim, Ankara
Tel:
0 312 395 24 01
Faks: 0 312 395 25 90
[email protected]
www.elimta.com.tr
GLM Elektrik Müh. ‹th. ‹hr.
San. ve Tic. A.fi.
Ankara Yolu, 25. km, Kemalpafla, ‹zmir
Tel:
0 232 877 23 00
Faks: 0 232 877 23 01
[email protected]
www.glm.com.tr
Sasel Elektromekanik San. ve Tic. A.fi.
1. OSB Babürflah Caddesi, No: 10
Sincan, Ankara
Tel:
0 312 267 40 16
Faks: 0 312 267 40 17
[email protected]
www.sasel.com.tr
KTM Mühendislik Elektrik Taah.
ve Tic. Ltd. fiti.
fiube: 6171. Sokak, No:4, Ifl›kkent
Bornova - ‹zmir
Tel:
0 232 472 07 25 - 26
Faks: 0 232 472 07 23
www.ktmmuhendislik.com
[email protected]
Emsan Elek. Proje Taah. ve Tic. A.fi.
Kurtulufl Mahallesi, Karaisal› Caddesi,
No:110, Vilayet Apt., Kat:2, D:3
Seyhan, Adana
Tel:
0 322 457 97 97 - pbx
Faks: 0 322 457 37 33
[email protected]
[email protected]
www.emsanelk.com.tr
KAYSER‹
Sefero¤lu Elek. ‹nfl. Plan Proje
Yat. San. ve Tic. Ltd. fiti.
Organize Sanayi Bölgesi,
12. Cadde, No:39-5, Melikgazi, Kayseri
Tel:
0 352 321 27 24 - 26 - 27
Faks: 0 352 321 27 28
[email protected]
www.seferogluelektrik.com.tr
DEN‹ZL‹
Birleflik Enerji Müh. ‹nfl. Malz. San. ve
Tic. Ltd. fiti.
3. Sanayi Sitesi 27. Sokak, No:34, Denizli
Telefaks: 0 258 268 73 66
[email protected]
[email protected]
ET‹S Elektrik ‹nfl. Mak. Taah. San.
ve Tic. Ltd. fiti.
‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi
‹pkas San. Sit. 15. Blok, No:25-27-29-31
Küçükçekmece, ‹stanbul
Tel:
0 212 549 37 25 - 549 62 41
Faks: 0 212 549 37 26
[email protected]
[email protected]
GVD Elektrik Müh. ‹nfl. San. ve
Tic. Ltd. fiti.
Gülsuyu Mahallesi, Kelebek Sokak, No:17,
Gülsuyu - Maltepe, ‹stanbul
Tel:
0 216 376 76 00 pbx
Faks: 0 216 376 02 02
[email protected]
www.gvd.com.tr
SAMSUN
Galtek Müh. Elek. ‹nfl. Mak. San. Tic. Ltd.
fiti.
Atatürk Bulvar›, Apayd›n ‹fl Merkezi, No: 566,
Kat: 4, D: 7, Samsun
Tel:
0 362 433 12 60 - pbx
Faks: 0 362 435 22 60
[email protected]
‹lk-El Elektrik Pano San. ve Tic. Ltd. fiti.
Seyrantepe, ‹brahimkarao¤lano¤lu Cad.
Yay›nc›lar Sokak, No:8,
4. Levent, ‹stanbul
Tel:
0 212 264 37 37
Faks: 0 212 268 02 18
[email protected]
www.ilk-el.com.tr
KTM Mühendislik Elektrik Taah.
ve Tic. Ltd. fiti.
Merkez: Huzur Hoca Caddesi, No:30, Kat:2,
‹çerenköy, Ataflehir - ‹stanbul
Tel:
0 216 575 82 58
Faks: 0 216 575 71 31
www.ktmmuhendislik.com
[email protected]
Sinerji Elektrik Sanayi ve Tic. Ltd. fiti.
DES San. Sit. 101. Sokak, B-4 Blok
No:2, 81260, Y. Dudullu, Ümraniye, ‹stanbul
Tel:
0 216 499 18 60 pbx
Faks: 0 216 499 18 58
[email protected]
[email protected]
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
90
14 Mart 2012
Schneider Electric Sistem Entegratörleri
‹STANBUL
Ates Elektrik Enerji Ltd. fiti.
Marmara Caddesi, No:2/8
34742, Suadiye, ‹stanbul
Tel:
0 216 410 37 91 - 92
Faks: 0 216 410 37 94
[email protected]
www.atesenerji.com.tr
Bilgi Otomasyon Elektrik ve Elektronik
San. ve Tic. Ltd. fiti.
Y. Dudullu Mahallesi, 18 Mart Caddesi,
Kartalbaba Sokak, No: 8, Ümraniye, ‹stanbul
Tel:
0 216 540 88 78 - 84 pbx
Faks: 0 216 540 88 96
[email protected]
www.bilgiotomasyon.com
‹ZM‹R
Foks Fabrika Otomatik Kontrol Sist.
San. Tic. Ltd. fiti.
Çetin Emeç Bulvar›, 8. Caddesi, No:46/8,
Öveçler, Ankara
Tel:
0 312 473 11 05
Faks: 0 312 473 11 08
[email protected]
www.foks.com.tr
Delta Proses Otomasyon Kontrol ve
Elektronik Sistemleri San. Tic. Ltd. fiti.
10042. Sokak, No: 12, ‹.A.O.S.B.
Çi¤li, ‹zmir
Telefaks: 0 232 433 29 10 Pbx
[email protected]
www.deltaproses.com
Konelsis Kontrol Sistemleri
‹nflaat San. Tic. Ltd. fiti.
Özankara Sanayi Sitesi, 675. Sokak,
No:54, ‹voksan, Ostim, Ankara
Tel:
0 312 395 62 90
Faks: 0 312 395 61 46
[email protected]
www.konelsis.com.tr
Erka Sistem Müh. Otomasyon San.
ve Tic. Ltd. fiti.
Muradiye Mah. Nüzhetiye Cad. No:33/1
Befliktafl, ‹stanbul
Tel:
0 212 236 85 00
Faks: 0 212 258 24 76
[email protected]
www.erkasistem.com
Meko Mikro Bilgisayar Elektronik
Kontrol San. Tic. A. fi.
Çetin Emeç Bulvar›, 1065. Cadde,
No:36/B, Yukar› Öveçler, Ankara
Tel:
0 312 472 92 52
Faks: 0 312 472 92 57
[email protected]
www.meko.com.tr
Gaus Elektrik Otomasyon Taah. A. fi.
Y. Dudullu, Keyap Sitesi, J2 Blok, No:164/A
Ümraniye, ‹stanbul
Tel:
0 216 508 10 93
Faks: 0 216 508 10 97
[email protected]
www.gaus.com.tr
Prizma Grup Otomasyon Elk. Taah. San.
Tic. Ltd. fiti.
Uzayça¤› Caddesi, 906. Sokak, No:40
Ostim, Ankara
Tel:
0 312 354 07 45
Faks: 0 312 354 09 46
[email protected]
www.prizmaotomasyon.com.tr
Genel Elektronik Otomasyon Tekn.
Müh. Taah. San. Tic. Ltd. fiti.
Keyap Çarfl›, E2 Blok, 83/B
Yukar›dudullu, Ümraniye, ‹stanbul
Tel:
0 216 364 95 60
Faks: 0 216 364 72 25
[email protected]
www.geotek-tr.com
Mas Otomasyon Sistemleri San.
Tic. Ltd. fiti.
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok,
Kat:12, No:1797, Okmeydan›, ‹stanbul
Tel:
0 212 210 27 20
Faks: 0212 210 27 21
[email protected]
www.masotomasyon.com
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
ANKARA
Mikrotek Elektronik San. Tic. A. fi.
1. Sanayi Sitesi,
2827. Sokak, No:28,
Mersinli, ‹zmir
Tel:
0 232 458 92 73
Faks: 0 232 433 74 78
[email protected]
www.mikrotek.com
Pi Otomasyon Kontrol ve Yaz›l›m
Sanayi Ticaret fiti.
374. Sokak, No:1/E
Bornova, ‹zmir
Tel:
0 232 435 42 77
Faks: 0 232 435 42 71
[email protected]
www.piotomasyon.com.tr
DEN‹ZL‹
Matek Otomasyon Kontrol Sistemleri
Ltd. fiti.
Bak›rl› Mahallesi, Örnek Caddesi, No:34, Denizli
Tel:
0 258 263 03 13
Faks: 0 258 263 14 08
[email protected]
www.matekotomasyon.com
Promis Proses Kontrol ve Yön. Biliflim
Sistemleri Ltd. fiti.
ODTÜ Teknokent, Silikon Binas›, No:3-3
Bodrum Kat, Ankara
Tel:
0 312 426 54 40
Faks: 0 312 440 11 36
[email protected]
www.promis.com.tr
Sistek Elektrik Müh. Müfl. Sanayi ve
Ticaret Ltd. fiti.
‹vedik Organize Sanayi Bölgesi
22. Cadde, 691. Sokak, No:1
Ostim, Ankara
Tel:
0 312 395 72 63 - 64
Faks: 0 312 395 72 65
[email protected]
91
14 Mart 2012
Bina Yönetim Sistemleri Sistem Entegratörleri
Schneider Electric Bina Yönetim Sistem Entegratörleri, bir Schneider Electric Markas› olan TAC ve PELCO ürün gamıyla,
Isıtma, so¤utma, havalandırma otomasyonu,
Aydınlatma otomasyonu,
Yangın algılama ve duman yönetim sistemi,
CCTV, kamera ve kamera kayıt ve güvenlik çözümleri,
Kartlı geçifl ve hırsız alarm sistemleri,
Enerji izleme sistemleri,
Entegre bina yönetim sistemleri konularında çözüm üretirler.
‹STANBUL
ANKARA
‹ZM‹R
GAZ‹ANTEP
Arte Teknoloji San. Tic. Ltd. fiti.
E¤itim Mahallesi, Kasap ‹smail Sokak, Ö¤ün
‹fl Merkezi, Kat: 1, D: 8, Kad›köy, ‹stanbul
Tel:
0 216 450 55 86
Faks: 0 216 450 55 87
www.arteteknoloji.com.tr
Dönmez Elektrik
‹vedik Organize Sanayi Sitesi,
A¤açiflleri Sitesi, 595. Sokak, No:17
Yenimahalle, Ankara
Tel : 0 312 395 83 01
Faks : 0 312 395 83 02
www.donmezelektrik.com.tr
Otto Otomasyon
1201/1. Sokak , Temsil Plaza ‹fl Merkezi
No:4, P:39, 35110, Yeniflehir, ‹zmir
Tel : 0 232 457 43 00
Faks : 0 232 457 43 00
www.ottootomasyon.com
Netplus Bilgisayar Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. fiti.
Bat›kent Mahallesi, Kürflat Tüzmen Bulvar›,
Merinos Apartman›, Zemin Kat
fiehitkamil, Gaziantep
Tel : 0 342 341 70 70
Faks : 0 342 341 86 17
www.netplus.biz
[email protected]
Corvus ‹letiflim Güv. Tekn. Elektronik
San. Tic. Ltd. fiti.
‹stanbul Dünya Ticaret Merkezi
A/1 Blok, Kat:14, No:437/438
Yeflilköy, ‹stanbul
Tel : 0 212 465 38 86 - 87
Faks : 0 212 465 50 67
www.corvustech.com.tr
Emo Muhendislik
Esenbo¤a Havaalanı Yolu 14. km.
Selnikel Fabrika Alanı, 13. Hol
06145, Pursaklar, Ankara
Tel : 0 312 527 16 05
Faks : 0 312 527 16 08
www.emomuhendislik.com
‹nfomet Güvenlik Sistemleri
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, Kat:12 No:1865,
34384, Okmeydan›, ‹stanbul
Tel : 0 212 320 08 80
Faks: 0 212 320 11 07
www.infomet.com.tr/
Fides Tek. ve Güv. Sis. Tic. Ltd. fiti.
Gülden Sokak, No: 13/1, 06690 Kavakl›dere,
Çankaya, Ankara
Tel:
0 312 467 65 50
Faks: 0 312 467 75 32
www.fides.com.tr
Mas Bina Teknolojileri ve Enerji Çözümleri
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok
Kat:12 No:1797, Okmeydan›, ‹stanbul
Tel : 0 212 210 27 20
Faks : 0 212 210 27 21
www.masotomasyon.com
Furkan Elektrik Elektronik ‹nfl. Tic. Ltd,
fiti.
Ostim Mahallesi, 1396. Sokak (610 Sokak),
No: 14, 06374 Yenimahalle, Ankara
Tel:
0 312 384 58 50
Faks: 0 312 384 58 86
Nemesis Elektronik Sistemleri ‹nflaat ve
Hiz. San. Tic. Ltd. fiti.
Örnek Mahallesi, Semerkant Caddesi, Ebrar
Sokak, No: 31, Ataflehir, ‹stanbul
Tel:
0 216 444 03 15
Faks: 0 216 472 00 17
www.nemesis.com.tr
Hitit Aktif
‹lkbahar Mahallesi, 597. Sokak, No:5/2
Y›ld›z, Çankaya, Ankara
Tel : 0 312 490 87 53
Faks : 0 312 490 87 65
On Otomasyon
Eyüp Sultan Mahallesi, Durak Sokak,
Durak Sokak, No:6,
Samandıra, Kartal, ‹stanbul
Tel : 0 216 561 14 00
Faks : 0 216 561 33 80
www.onotomasyon.com.tr
Sona-TB‹
Çilehane Yolu Caddesi, Çaml›ca Evleri Sitesi,
No:13/3, Küçük Çaml›ca, 34696,
Üsküdar, ‹stanbul
Tel : 0 216 547 67 40
Faks : 0 216 547 67 41
[email protected]
www.sona-tbi.com
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
92
14 Mart 2012
Schneider Electric KNX Otomasyonu Sistem Entegratörleri
Schneider Electric Bina Yönetim KNX Akıllı Ev ve Aydınlatma Otomasyonu Sistem Entegratörleri bu ürün gamıyla,
Akıllı Ev Otomasyonu,
Aydınlatma Otomasyonu,
Otel Odası Çözümleri konularında çözüm üretirler.
‹STANBUL
ANKARA
‹ZM‹R
BTA Grup
Petrol ‹fl Mahallesi,
fiehit Ali fiener Sokak,
No:3-1, Kartal, ‹stanbul
Tel:
0 216 374 06 97
Faks: 0 216 389 00 46
[email protected]
www.btagrup.com
Asimetrik
‹lkbahar Mahallesi, 622. Sokak, No: 4,
Y›ld›z, Çankaya, Ankara
Tel : 0 312 490 91 01
Faks: 0 312 490 91 07
[email protected]
www.asimetrik.com.tr
Otto Otomasyon
1201/1. Sokak, No:4, P39
Temsil Plaza ‹fl Merkezi,
Yeniflehir, ‹zmir
Tel : 0 232 457 43 00
Faks : 0 232 457 43 82
[email protected]
www.ottootomasyon.com.tr
Celko Elektrik
Oruç Reis Mahallesi, Giyim Kent, 7. Sokak, A3
Blok, B76-45, Esenler, ‹stanbul
Tel:
0 212 295 20 44
Faks: 0 212 295 20 44
[email protected]
www.celko.net
Dimel Münendislik
Eryılmazlar Sokak, Dimel Binası, No: 7,
‹çerenköy, 34752 ‹stanbul
Tel:
0 216 572 90 00
Faks: 0 216 572 90 02
[email protected]
www.dimel.com.tr
Gerçek Pano
‹vedik Organize Sanayi Bölgesi, Öz Ankara
Sanayi Sitesi, 27. Cadde, 1434. Sokak, No: 14,
Ostim, Ankara
Tel : 0 312 395 10 61
Faks : 0 312 395 10 86
[email protected]
www.gercekpano.com.tr
‹nfomet
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, Kat:12
No:1865, 34384, Okmeydan›, ‹stanbul
Tel:
0 212 320 08 80
Faks: 0 212 320 11 07
[email protected]
www.infomet.com.tr
Hitit Aktif
‹lkbahar Mahallesi, 597. Sokak, No:5/2
Y›ld›z, Çankaya, Ankara
Tel : 0 312 490 87 53
Faks : 0 312 490 87 65
[email protected]
www.hititaktif.com
Koneltek
Atakent Mahallesi, Atakan Caddesi,
Göksu Sokak, No:2/A,
Ümraniye, ‹stanbul
Tel:
0 216 443 39 91
Faks: 0 216 443 39 93
[email protected]
www.koneltek.com.tr
KAYSER‹
Mas Otomasyon
Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, Kat:12
No:1797, Okmeydan›, ‹stanbul
Tel:
0 212 210 27 20
Faks: 0 216 210 27 21
[email protected]
www.masotomasyon.com
Oskar Elektrik
Karaman Çiftlik Yolu, Kurucular Sitesi,
Saadet Apt. No:44/18
‹çerenköy, ‹stanbul
Tel:
0 216 575 37 31
Faks: 0 216 577 04 85
[email protected]
www.oskarelektrik.net
Müflteri Destek Merkezi 444 30 30
Furkan Elektrik
Ostim Mahallesi, 1396. Sokak (610 Sokak),
No: 14, Yenimahalle, Ankara
Tel:
0 312 394 64 64
Faks: 0 312 384 58 86
[email protected]
www.furkanelektrikltd.com
Elektrosan
Fatih Mahallesi, ‹stasyon Caddesi,
No:34/B, Kayseri
Tel : 0 352 231 01 59
Faks : 0 352 231 79 13
[email protected]
www.e-elektrosan.com
ADANA
Paneltes
Cemalpafla Mahallesi, Toros Caddesi, Erenler
Apt. No: 1/4 01120 Seyhan, Adana
Tel:
0 322 457 45 66
Faks: 0 322 457 33 94
[email protected]
www.paneltes.com.tr
93
Öz›fl›k Elektrik
1203. Sokak, No:12/A,
Yeniflehir, ‹zmir
Tel : 0 232 469 70 75
Faks : 0 232 469 60 27
[email protected]
www.ozisikaydinlatma.com
ANTALYA
‹ntegra
Arapsuyu Mahallesi, Atatürk Bulvar›
No:125/8, 07070, Antalya
Tel : 0 242 228 85 06
Faks : 0 242 228 96 89
[email protected]
www.integra-ibs.com
BURSA
Gencal Kardefller
Üç Evler Mahallesi, Ah›ska Caddesi, No: 299/1,
Nilüfer, Bursa
Tel:
0 224 441 62 06
Faks: 0 224 441 63 80
[email protected]
[email protected]
www.gencalkardesler.com.tr
KIBRIS
Ertek Elektrik Sistemleri Ltd.
Okullar Yolu, No:83
K. Kaymakl›, Lefkofla, K›br›s
Tel : 0 392 228 68 21
Faks : 0 392 228 84 21
[email protected]
www.er-tek.com
14 Mart 2012
Enerji tasarrufu konusunda uzman çözümler ile
işletmeniz için önemli farklar yaratabilirsiniz.
Enerji Üniversitesi’ne ücretsiz kayıt olun, enerjiden nasıl tasarruf edeceğinizi öğrenin.
Ekonomik kriz dünyadaki bütün ifl kollarını etkilerken, enerji maliyetleri iflletmeleri, hükümetleri ve
tüketicileri baskı altına alarak artmaya devam ediyor. Üstelik teknolojinin getirdi¤i enerji talepleri,
çevre ve iklim de¤ifliminin yaratt›¤› endiflelerle birleflince bizlere hata yapma hakk› da pek b›rakm›yor.
Ama sizlere iyi bir haberimiz var: ‹flletmenizin bu zorlu zamanlar› atlatmas›na Enerji Üniversitesi ile
yard›mc› olabiliriz. Enerji Üniversitesi, kurumunuz içinde enerji verimlili¤i ile ilgilenen herkese aç›k web
tabanl› bir kaynakt›r. Enerji verimlili¤i ve yönetiminin ard›ndaki felsefeye dayan›larak haz›rlanm›fl her
biri 1 saatlik kurslar enerji tüketimi ve uygulamalar› hakk›ndaki çözümleri kapsar.
‹ster Siz, ister enerji dan›flman›n›z bu kurslar› tamamlayarak, iflletmenizde enerji konusunda
karfl›laflt›¤›n›z ola¤an ya da beklenmedik tüm sorunlar›n üstesinden kolayl›kla gelebileceksiniz.
Enerjiye olan ba¤›ml›l›¤›m›z›n kritik seviyelere ulaflt›¤› gerçe¤i yeni bir haber de¤il-iflletmenizin ve
do¤an›n ödedi¤i bedeller hiçbir zaman bu kadar büyük olmam›flt›. Enerji verimlili¤i için bugün en
do¤ru zaman.
Enerji Üniversitesi için bugün en do¤ru zaman.
Daha az harcama
yolunda büyük bir adım atın
Enerji Üniversitesi’nin konular› dünyadaki
enerji tüketiminin %72’sini temsil eden
kritik pazarlara odaklanm›flt›r:
> Enerji ve Altyapı
> Endüstri
> Bina
> Enerji verimliliği
> Veri merkezleri
Enerji Üniversitesi’nin online kurslar› ile
iflletmenizdeki liderleri enerji verimlili¤inin
uzmanlar› olmak üzere e¤itebilirsiniz.
Enerji Üniversitesi’ne ücretsiz kayıt olmak
için www.myenergyuniversity.com
adresini ziyaret edin.
©2010 Schneider Electric Industries SAS, Tüm Haklar› Sakl›d›r. Schneider Electric ve Enerji Üniversitesi, Schneider Electric’e ya da Amerika Birleflik Devletleri ve di¤er ülkelerde bulunan ba¤l› ortakl›klar›na aittir. •998-2269-TR
Schneider Electric
Teknik Eğitim Merkezi
Fiyat Listesi
Eğitimin kodu ve adı
Süre
Fiyat
200 TL
(Gün)
(TL)
Endüstriyel Kontrol
EK-HK21
AC motorlarda Hız Kontrol Uygulamaları - ATV21
1
EK-HK12
AC motorlarda Hız Kontrol Uygulamaları - ATV12
1
200 TL
EK-HK31
AC motorlarda Hız Kontrol Uygulamaları - ATV31/ATV312
1
400 TL
EK-HK32
AC motorlarda Hız Kontrol Uygulamaları - ATV32
2
600 TL
EK-HK711
AC motorlarda Hız Kontrol Uygulamaları - ATV71 ( Seviye-1)
2
600 TL
EK-HK712
AC motorlarda Hız Kontrol Uygulamaları - ATV71 ( Seviye-2)
2
600 TL
EK-MCL1
Hareket Kontrol Temelleri (Seviye-1)
3
1,200 TL
EK-MCL2
Lex32 Servo Sürücüler (Seviye-2)
2
1,000 TL
EK-MCL3
LexiumController - LexPAC (Seviye-3)
3
1,500 TL
EK-SOTU
Sensörler ve Otomasyon Uygulamalar
2
400 TL
SoMachine
SoMachine Programlama Eğitimi
5
2,000 TL
Otomasyon
OK-OTOG
Otomasyona Giriş ve Zelio Uygulamalar
2
350 TL
OK-TWDP
Twido PLC programlama
2
380 TL
OK-HAB1
Twido ile haberleşme çözümleri
2
400 TL
OK-HAB2
Unity M340 ile haberleşme çözümleri
3
750 TL
OK-PRM1
UnityPro ile Premium PLC Programlama (Temel Seviye)
3
650 TL
OK-PRM2
UnityPro ile Premium PLC Programlama (İleri Seviye)
3
450 TL
OK-XBTG
Otomasyonda Operatör Paneller-Dokunmatik-XBTG
2
400 TL
OK-HSBY
Unity ile Hot-Standby (Premium ve Quantum PLC)
2
800 TL
OK-UNTY
UnityPro ile M340 PLC Programlama
5
1,150 TL
OK-CTCT
SCADA Yazılım - VijeoCitect
5
1,200 TL
650 TL
Elektrik Dağıtım
ED-AGST
Alçak Gerilim Sistem Tasarımı ve My Ecodial L V3.4
3
ED-ECO3
Bilgisayar Destekli Projelendirme-My Ecodial L V3.4
1
220 TL
ED-HRGK
Harmonikler ve Reaktif Güç Kompanzasyonu
1
300 TL
400 TL
ED-TOPR
Topraklama
2
ED-YKEMC
Yıldırımdan Korunma ve EMC
2
500 TL
ED-OGST
Orta Gerilim Sistem Tasarımı ve Dijital Koruma Röleleri
3
650 TL
5
1.200 Euro
Bina Otomasyonu
BM-KNX
KNX Programlama ve Devreye Alma (KNX onaylı sertifika programı)
Eğitim kayıt kuralları:
>
>
>
>
>
>
>
Fiyatlarımıza %18 KDV dahil de¤ildir. Bu fiyatlar kurs süresinin toplam bedeli olup TL bazındadır.
Yukarıdaki fiyatlar, ‹stanbul’da yap›lacak olan e¤itimlerin fiyatlar›d›r. Firmaya özel ve baflka illerde yap›lmas› istenen e¤itimlerle ilgili E¤itim Departman›ndan teklif istenmelidir.
Kurs, ö¤le yeme¤i, kahve molaları, e¤itim notları ve sertifika bedellerini kapsamaktadır.
Kurs katılım bedeli , kurs bafllangıç tarihinden 1 hafta önce banka hesabına nakden havale yolu ile yatırılmalı, açıklama kısmına "e¤itim bedeli" diye yazdırılmalı ve banka dekontunun takibi için
0216 655 8897 numaralı faksa gönderilmesi gerekmektedir.
Bir e¤itim iptal edildi¤inde, herhangi bir nedenle katılmama durumunda, 7 ifl gününden önce haber verilmesi kofluluyla ödenen ücret, bir baflka e¤itimde kullanılmak üzere açık hale dönüfltürülür.
E¤itimlerin bafllangıç tarihinden önceki iki ifl gününde e¤itim baflvurusunun iptal edilmesi durumunda, iptal edilen katılımcıya ait e¤itim bedeli fatura edilir.
Faturalanan flirket bu bedeli ödemekle yükümlüdür.
E¤itim Kitapları Schneider Electric'in malıdır ve parça veya bütün olarak ço¤altılmaları yasaktır.
Banka hesap numaraları
>
>
‹fl Bankası Ege Kurumsal fiubesi, fiube No= 3399, Hesap=11743, IBAN No: TR83 0006 4000 0013 3990 0117 43
Akbank Do¤u Kurumsal fiubesi, fiube No=798, Hesap=18801, IBAN No: TR50 0004 6007 9888 8000 0188 01
E¤itimlerle ilgili detay bilgileri www.schneider-electric.com.tr adresinde bulabilirsiniz.
V3.1
“Makine kontrolünde olsun“
dediğiniz her şey bu platformda
Her ihtiyaca uygun çözümler ve daha kısa
pazara sunma süresi ile rekabet farkı yaratın.
Geçmişte bir makine üreticisi olarak, daha esnek ve daha enerji verimli makineler
üretmek, geliştirme maliyetlerini azaltmak ve makinelerinizi daha kısa sürede
pazara sunmak için sürekli yenilikçi yöntemler aramak zorundaydınız. Fakat
artık değilsiniz. Schneider Electric™ tüm bu ihtiyaçlarınıza cevap verecek
OEM makine üreticileri için özel Esnek Makine Kontrolü Platformu’nu geliştirdi.
> Esnek Makine Kontrolü
%100 Esnek ve ekonomik makineler için
esnek makine platformu 4 farklı kontrol
donanımını, kullanıma hazır mimarileri ve
fonksiyon bloklarını bir arada sunar.
SoMachine software ile makine programlamayı ve çalıştırmayı kolaylaştırın.
Makinelerinizi geliştirmek, programlamak, devreye almak ve servis için
• tek bir yazılıma,
• tek noktadan bağlantı, yükleme ve izleme özelliğine,
• tek bir proje dosyasına ihtiyacınız var.
Esnek Makine Kontrolü Platformu tüm bunları mümkün kılıyor.
%100 esnek makineler üretin.
4 farklı kontrol donanımından sizin ve müşterinizin ihtiyacına en uygun olanı kullanın.
Tasarım ve devreye alma sürecini kısaltarak, makinenizi pazara daha hızlı sunun.
Önceden kurulumu yapılmış; çalışması, uyumluluğu test edilip onaylanmış,
belgelendirilmiş, kullanıma hazır mimari ve fonksiyon bloklarıyla %100 esnek
makineler üretin.
Esnek makine kontrolü, iş süreçlerindeki karmaşıklığı ortadan
kaldırmak için tasarlanan yepyeni MachineStruxure™ çözümümüzün bir parçasıdır.
©2012 Schneider Electric Industries SAS, Tüm hakları Saklıdır. Schneider Electric markası ve Make the most of your energy; faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde, yan kuruluşları ile birlikte Schneider
Electric firmasının mülkiyetidir. · 35 rue Joseph Monier, CS 30323, 95506 Rueil Malmaison Cedex (France) · Tel. +33 (0) 1 41 29 70 00 . Bayraktar sok.No.16/B 34750 Küçükbakkalköy,
Ataşehir, İstanbul (Türkiye) Tel: 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr• 998-2693_TR

Benzer belgeler