posta ödeme hizmetleri tüzüğü

Transkript

posta ödeme hizmetleri tüzüğü
PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı
06101 ANKARA
POSTA ÖDEME HİZMETLERİ
TÜZÜĞÜ
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM I
İLK HÜKÜMLER
Madde
1
Anlaşmanın konusu ve kapsadığı ürünler........................
1.1
BÖLÜM II
ÖDEME EMİRLERİNİN KABULÜ
2
TÖ 201
Ürünlerin tanımı................................................................. 2.1
Formüller….…………...….................................................... 2.1
3
TÖ 301
TÖ 302
TÖ 303
TÖ 304
TÖ 305
TÖ 306
Ödeme emirlerinin kabulü...............................................
Posta havalelerinin düzenlenmesi.........................................
Yasaklanan veya izin verilen ibareler..................….............
Miktarın belirtilmesi..............................................................
Taahhüt..................................................................................
Alındı....................................................................................
Geri alma........................................................…...................
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2
3.2
4
Ücretler............................................................….................
4.1
Çıkış posta idaresinin yükümlülükleri..............................
Çıkış ülkesindeki servis kalitesi düzeyi ve gönderen
posta idaresinin Yükümlülükleri..........................................
Prot M.TÖ II Çıkış ülkesindeki servis kalitesi düzeyi ve gönderen
posta idaresinin Yükümlülükleri..........................................
5.1
5.1
6
TÖ 601
TÖ 602
Ödeme emirlerinin yollanması...........................................
Diğer elektronik şebekeler................………........................
Posta ile yollama...................................................................
6.1
6.1
6.1
7
TÖ 701
TÖ 702
TÖ 703
TÖ 704
TÖ 705
Varış ülkesinde uygulanacak işlem....................................
Havalelerin ödenmesi............................................................
Geçerlik süresi.......................................................................
Ciro........................................................................................
Ödenmeyen havaleler............................................................
Ödenmeden önce kaybolan zayi olan veya hasara
uğrayan havaleler..................................................................
Ödendikten sonra kaybolan zayi olan veya hasara
uğrayan havaleler..................................................................
7.1
7.1
7.2
7.2
7.2
5
TÖ 501
TÖ 706
5.1
7.3
7.3
I
TÖ 707
TÖ 708
Düzensiz havalelere uygulanacak işlem...............................
Zaman aşımına uğrayan havaleler.........................................
7.4
7.4
8
TÖ 801
Ödeme posta idaresine verilen hisse..................................
Varış posta idaresine verilen hisseye ilişkin yöntemler.........
8.1
8.1
9
TÖ 901
Varış posta idaresinin yükümlülükleri..............................
Varış ülkesi servis kalite düzeyi ve varış posta idaresinin
sorumlulukları.......................................................................
9.1
9.1
BÖLÜM III
POSTA AKTARMALARI
10
TÖ 1001
Ürünlerin tanımı..................................................................
Formüller...............................................................................
10.1
10.1
11
TÖ1101
Ödeme emirlerinin kabulü..................................................
Aktarmaların düzenlenmesi...................................................
11.1
11.1
12
TÖ 1201
Ücretler.................................................................................
Varış ücretleri.........................................................................
12.1
12.1
13
TÖ 1301
Çıkış posta idaresinin yükümlülükleri...............................
Çıkış ülkesindeki hizmet kalitesi düzeyi ve yollayan posta
idaresinin yükümlülükleri......................................................
13.1
13.1
14
TÖ 1401
Emirlerin yollanması...........................................................
Mektup postasıyla gönderilen aktarmaların listesi.................
14.1
14.1
15
TÖ 1501
Varış ülkesinde uygulanacak işlem.....................................
Aktarmaların irtibat hesabına borç kaydedilmesi...................
15.1
15.1
16
Ödeme posta idaresine verilen hisse...................................
16.1
17
TÖ 1701
Ödeme posta idaresinin yükümlülükleri............................
Varış ülkesindeki servis kalite düzeyi ve varış posta
idaresinin yükümlülükleri.....................................................
Aktarmaların yapılamaması..................................................
Aktarmaların kontrolü ve düzensiz aktarmalara
uygulanacak işlem...............................................................
Aktarmaların geri alınmaması...............................................
17.1
TÖ 1702
TÖ 1703
TÖ 1704
II
17.1
17.1
17.2
17.2
BÖLÜM IV
İRTİBAT HESAPLARI, AYLIK HESAPLAR
HABER İSTEMELER, SORUMLULUK
18
TÖ 1801
TÖ 1802
TÖ 1803
TÖ 1804
TÖ 1805
TÖ 1806
TÖ 1807
Prot TÖ I
Katılımcı İdareler arasındaki parasal ilişkiler..................
İrtibat hesabı ........................................................................
İrtibat hesabının çalışması.....................................................
Posta havaleleri için aylık hesapların düzenlenmesi............
Elektronik havaleler için aylık hesap düzenlenmesi...........
Genel hesabın düzenlenmesi.................................................
Hesapların ödenmesi. Ödeme usülleri ve süreleri................
Avanslar.................................................................................
Avanslar……………………................................................
18.1
18.2
18.2
18.3
18.4
18.4
18.5
18.6
18.6
19
TÖ 1901
TÖ 1902
Haber istemeler....................................................................
Havalelere ilişkin haber istemelere uygulanacak işlemler....
Aktarmalara ilişkin haber istemelere uygulanacak işlemler..
19.1
19.1
19.2
20
TÖ 2001
TÖ 2002
TÖ 2003
TÖ 2004
Sorumluluk..........................................................................
Sorumluluğun belirlenmesi...................................................
Borçlandırılan tutarların ödenmesi. Rücu.............................
Ödeme süresi.........................................................................
Tazminatı ödeyen idareye geri verme. Gecikme faizleri.......
20.1
20.2
20.3
20.3
20.3
BÖLÜM V
ELEKTRONİK BİLGİSAYAR AĞI
21
Genel Kurallar......................................................................
21.1
BÖLÜM VI
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
22
Yurtdışında bir posta çek cari hesabı açmak için başvuru 22.1
BÖLÜM VII
SON HÜKÜMLER
23
TÖ 2301
TÖ 2302
Son hükümler.......................................................................
Son hükümler........................................................................
Tüzüğün yürürlüğe girmesi ve süresi....................................
23.1
23.2
23.2
III
Posta Ödeme Hizmetlerine Uygulanan Ortak
Kuralları Kapsayan Dünya Posta Sözleşmesi ve
Mektup Postası Tüzüğü Hükümleri
MADDE TM 109
Karşılıklar
1İdareler; Sözleşme ve Birliğin diğer Yasalarında öngörülen posta
ücretleri karşılıklarıyla uluslararası cevap kuponlarının satış fiyatını saptar ve
bunların posta idarelerine bildirilmesi için Uluslararası Büro'ya iletir. Bu
amaçla, her idare, ülkesinin parasına göre DTS'nin ortalama değerini
Uluslararası Büro'ya bildirmelidir.
2Sadece ücretlerin tespiti amacıyla, her yıl 1 Ocak'ta yürürlüğe
girecek olan DTS'nin ortalama değeri bir önceki 30 Eylül'de sona eren en az
on iki aylık dönem süresi içinde IMF tarafından yayımlanan veriler esas
alınarak onbinde birlik kesrine kadar belirlenecektir.
3DTS' ye göre günlük kurları yayımlanmayan bir para için IMF
tarafından bülten yayımlanamaz. Hesap değeri belirlenmiş bir para birimiyle
yapılır.
4DTS' ye göre paralarının kuru IMF tarafından hesaplanmayan veya
bu özel kuruluşta yer almayan birlik üyesi ülkeler, kendi paraları ile DTS
arasında tek taraflı olarak bir karşılık beyan etmeye davet edilirler.
5Posta idareleri, posta ücretleri karşılıklarını veya ücret
karşılıklarındaki değişmeleri, yürürlüğe giriş tarihlerini de belirterek
Uluslararası Büro'ya en kısa zamanda bildirmelidir.
6Uluslararası Büro her ülke için 1 deki ücret karşılıklarını, DTS'nin
ortalama değeri ve uluslararası cevap kuponlarının satış fiyatını gösteren bir
rököy yayımlar.
7Her idare, taahhütlü bir gönderinin veya taahhütlü bir M torbasının
kaybı halinde öngörülen tazminatlar için kendi saptadığı karşılığı doğruca
Uluslararası Büro'ya bildirir.
0.1
MADDE 7
Posta Ücretlerinden Bağışıklık
1. İlke
1.1
Posta ücretlerinden bağışıklık halleri, posta ücreti
ödemesinden bağışık olarak Sözleşmede açıkça
öngörülmüştür. Bununla birlikte, posta idareleri ve Küçük
Birlikler tarafından gönderilen posta hizmetine ilişkin mektup
postası gönderileri ve posta kolileri için, gerek posta
ücretlerinden bağışıklığı gerekse
transit giderleri, varış
giderleri ve varış hisseleri ödemesinden bağışıklığı öngören
hükümler Tüzüklerde tespit edebilir. Ayrıca, Uluslararası Büro
tarafından gönderilen Küçük Birlikler ve posta idareleri varışlı
mektup postası gönderileri ile posta kolileri servis gönderileri
olarak kabul edilir ve her türlü posta ücretinden bağışıktır.
Bununla birlikte çıkış idaresinin bu gönderiler için uçak ek
ücreti alma hakkı vardır.
1-
Savaş esirleri ve sivil enterneler
2.1
Savaş esirleri ve sivil enterneler, uçak ek ücreti hariç, ister
Sözleşmenin ve Posta Ödeme hizmetleri Anlaşmasının
Tüzüklerinde belirtilen bürolar aracılığı ile ister bizzat kendileri
tarafından savaş esirlerine gönderilen mektup postası
gönderileri ile posta kolileri ve paralı posta hizmetine ilişkin
gönderiler her türlü posta ücretinden bağışıktır. Tarafsız bir
ülkede yakalanan ve tutuklanan muharipler, yukarıdaki
hükümlerin uygulanması bakımından savaş esirleri sayılır.
2-2
2.1 de öngörülen hükümler, savaş zamanında sivil personelin
korunmasına ilişkin 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre
Sözleşmesi'nde belirtilen sivil tutuklulara gerek kendileri
tarafından doğrudan doğruya gerekse Sözleşmenin ve Posta
Ödeme hizmetleri Anlaşmasının Tüzüklerinde belirtilen bürolar
aracılığı ile gönderilen diğer ülkeler çıkışlı mektup postası
gönderileri, posta kolileri ve paralı posta hizmetlerine ilişkin
gönderiler için de aynı şekilde uygulanır.
2-3
Sözleşmenin ve Posta Ödeme hizmetleri Anlaşmasının
Tüzüklerinde belirtilen bürolar, 2.1 ve 2.2. de sözü edilen
kişilerin ister doğrudan, isterse aracı ile gönderdikleri ya da
aldıkları mektup postası gönderileri, posta kolileri ve paralı
0.2
posta hizmetlerine ilişkin gönderiler için posta ücret
bağışıklığından aynı şekilde faydalanırlar.
2-4
Beş (5) kilogram ağırlığa kadar koliler posta ücretinden bağışık
olarak kabul edilir. Bir kampa veya savaş esirlerine dağıtılmak
üzere mutemetlerine yollanan kapsamı bölünemeyen
gönderilerin ağırlık limiti 10 kilograma kadar yükseltilebilir.
2-5
Posta idareleri arasında hesapların düzenlenmesi çerçevesinde
servis kolileri ve savaş esiri ve sivil tutuklu kolileri, uçak
kolilerine uygulanan hava taşıma giderleri hariç hiçbir ücret
ilavesine yer vermez.
3-
Körlere özgü yazılar
3.1
Körlere özgü yazılar, uçak ek ücreti dışında her türlü posta
ücretinden bağışıktır.
0.3
MADDE TM 110
Servis Gönderilerinin Posta Ücretinden Bağışık Olması
1Posta idareleri ve merkezlerince gerek uçak gerekse yüzey veya
uçakla taşınan yüzey postası (S.A.L.) yoluyla gönderilen servis gönderilerine
ilişkin mektup postası gönderileri her türlü posta ücretlerinden bağışıktır.
2-
Uçak ek ücreti dışında;
2.1
Dünya Posta Birliği ve Küçük Birliklerin organları arasında,
2.2
Bu Birliklerin organları arasında alınıp verilen,
2.3
Söz konusu organlar tarafından posta idarelerine yada onların
merkezlerine yollanan mektup postası servis gönderileri her türlü
posta ücretinden bağışıktır.
MADDE TM 111
Savaş Esirleri ve Sivil Tutuklularla İlgili Organlara Posta
Ücretinden Bağışıklık Uygulanması
1-
Sözleşmenin 7.2. Maddesinde yer alan posta ücreti bağışıklığından;
1.1
Savaş esirleri anlaşmasına ilişkin 12 Ağustos 1949 yılında yapılan
Cenevre Sözleşmesi'nin 122. Maddesinde öngörülen bilgi
merkezleri,
1.2
Aynı Sözleşmenin 123. Maddesinde öngörülen savaş esirleri
hakkında Merkezi Bilgi Alma Ajansı,
1.3
Savaş zamanında sivillerin korunmasına ilişkin 12 Ağustos 1949
yılında yapılan Cenevre Sözleşmesi'nin 136. Maddesinde öngörülen
bilgi merkezleri ile
1.4
Bu Sözleşmenin 140. maddesinde öngörülen merkezi bilgi alma
Ajansı yararlanır.
0.4
MADDE TM 112
Posta Ücretinden Bağışık Olarak Sevkedilen Gönderilerin
Özellikleri
1Posta ücret bağışıklığından yararlanan gönderiler alıcı adresinin
bulunduğu tarafta sol üst köşede bir tercümesi de bulunabilen aşağıdaki:
1.1
Sözleşmenin 7.1. Maddesinde ve TM 110 Maddede belirtilen
gönderiler için "Service des postes -Servis gönderisi" veya benzeri
bir ibareyi;
1.2
Sözleşmenin 7.2. Maddesinde ve TM 111 Maddede belirtilen
gönderilerle birlikte bu gönderilere ait formüller için "Service des
prisonniers de guerre - savaş esirleri gönderisi veya "Service des
internes civils - Sivil enterneler gönderisi "ibaresini;
1.3
Sözleşmenin 7.3. Maddesinde belirtilen gönderiler için
"Cécogrammes -Körlere özgü yazılar" ibaresini taşımalıdır.
0.5
MADDE 5
Posta Gönderilerinin Aidiyeti. Geri Alma,
Adres Değiştirme veya Düzeltme. Yeniden yollama.
Dağıtılamayan gönderilerin göndericiye iadesi
1Çıkış veya varış ülkesi mevzuatı ve transit ülkesi mevzuatına
göre madde 15.2.1.1 veya madde 15.3 uyarınca gönderiye el konulması
dışında, her posta gönderisi, hak sahibine teslim edilmediği sürece
göndericiye aittir.
2Bir posta göndericisi, Tüzükte belirtilen koşullarda gönderiyi
geri alabilir, adresini değiştirebilir veya düzeltebilir.
3Üye ülkeler, alıcı adresinin değişmesi durumunda posta
gönderilerinin yeniden yollanmasını ve dağıtılamayan gönderilerin
göndericisine iadesini sağlarlar. Ücretler ve diğer koşullar Tüzüklerde
belirtilmiştir.
MADDE TM 135
Ödeme Şartlı Gönderiler
1Bazı mektup postası gönderileri, ödeme şartlı olarak gönderilebilir.
Ödeme şartlı gönderilerin alınıp verilmesi, çıkış ve varış idareleri arasında
önceden bir anlaşma yapılmasını gerektirir.
2-
Kabul edilen gönderiler
2.1
Karşılıklı anlaşmalar doğrultusunda, kayıtsız gönderiler, taahhütlü
gönderiler ve değer konulmuş gönderiler bu düzenlemelerde
açıklanan koşulları karşıladığı sürece ödeme şartlı gönderilebilir.
İdarelere, yukarıda belirtilen gönderi kategorilerinden sadece
bazılarında ödeme şartlı gönderi hizmeti sunma hakkı verilebilir.
2.2
3-
Ücret
3.1
Gönderinin çıkış idaresi, gönderinin ait olduğu kategori için ödenecek
posta ücretlerine ek olarak, gönderici tarafından ödenecek ücrete
karar vermekte serbesttir.
4-
Kabul merkezinin rolü
0.6
4.1
Ödeme şartlı gönderilerin üzerinde bulunacak işaretler. Kayıtsız,
kayıtlı ve değer konulmuş gönderilerin adres kısmında, Posta Ödeme
Hizmetleri Anlaşması madde TÖ 201.2 ve TÖ 303 e göre ödemeli
bedelinin önünde belirgin bir biçimde "Remboursement-Ödeme
şartlı" başlığı bulunmalıdır. İdareler bu işaretleri CN 29 bis etiketi
aracılığıyla sağlayabilir.
4.2
Etiketler. Gönderiler, ödeme şartlı ücrete tabi olduğunda adres
kısmında mümkün olduğunca üst sol köşede gönderici ad ve
adresinin altında CN 29 modeline uygun turuncu bir etiket taşır.
Madde TM 132.5.2 deki CN 04 etiketi (veya onun yerine geçecek özel
damga), CN 29 etiketinin üst köşesinde uygun olan herhangi bir yere
uygulanabilir; Ancak yukarıda belirtilen iki etiket yerine idareler latin
harfleriyle, çıkış idaresinin adını, R harfini, gönderinin seri
numarasını ve "Remboursement-Ödeme şartlı" sözcüğünü içine alan
turuncu renkli bir üçgen taşıyan örnek CN 30 etiketi kullanılabilir.
4.3
Gönderilere eklenecek formlar. Her ödeme şartlı gönderi, Posta
Ödeme Hizmetleri Anlaşması Kurallarının TÖ 201.2. maddesine göre
bir havale formu ile birlikte olmalıdır.
5-
Varış merkezinin rolü
5.1
Ödeme şartlı gönderiler, varış idaresinin belirlediği koşullara göre
alıcılara teslim edilir. Tahsil edilen tutarlar, Posta ödeme hizmetleri
anlaşmasında öngörülen hükümlere göre işleme tabi tutulur.
6-
Yeniden gönderme
6.1
Her ödeme şartlı gönderi, eğer yeni varış ülkesi çıkış ülkesi ile ilişkileri
doğrultusunda bu hizmeti sağlıyorsa yeniden yönlendirilebilir.
0.7
CN 29
ÖDEMELİ
Boyutları: 37 X 18 mm (tabanxyükseklik) portakal rengi
CN 29bis
Ödemeli
Para birimi/tutar
Numaralı hesaba alacak kaydedilecek
Bankası
Posta Çekleri Merkezi / Finans kuruluşu
Boyutları: 105x75 mm Portakal rengi üçgen
CN 30
R
LAUSANNE 1
o
N
460
ÖDEMELİ
Boyutları :37 x 13 mm Portakal rengi üçgen
0.8
MADDE TM 147
Dağıtılamayan Gönderiler. Çıkış Ülkesine veya
Göndericiye İade ve Bekleme Süresi
1Posta idareleri, herhangi bir nedenle alıcılarına teslim edilemeyen
gönderilerin iadesini sağlar.
2-
Gönderilerin saklama süresi aşağıdaki paragraflarda belirtilmiştir:
3Çıkış ülkesine iade edilen dağıtılamayan mektup postası gönderileri
için aşağıda belirtilen istisnalar dışında hiçbir ücret alınmaz. Bununla birlikte,
yurtiçi servislerinde iade ücreti alan idareler, kendilerine iade edilen
gönderiler için de aynı ücreti almaya yetkilidirler.
43’ de belirtilen hükümlere aykırı olarak, bir idare, toprakları üzerinde
oturan müşterileri tarafından yurtdışında postaya verilen gönderileri
göndericisine iade etmek üzere aldığında, gönderinin söz konusu idarede
postaya verildiğinde alacağı posta ücretini aşmayan gönderi başına bir ücreti
gönderici veya göndericilerden alma yetkisine sahiptir.
4.1
4. paragraf hükümlerinde belirtilen gönderici veya göndericiler, iade
adres veya adreslerinde isimleri belirtilen kişi veya kuruluşları ifade
etmektedir.
5-
Genel hükümler
5.1
Varış ülkesinin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
dağıtılamayan gönderiler, gönderi üzerinde ücretlendirme damgaları
bulunan çıkış posta idaresine iade edilir.
5.2
İade, alıcı tarafından reddedilen veya teslimi kesin olarak mümkün
olmayan gönderilerin iadesi derhal yapılır.
5.3
Dağıtılamayan diğer gönderiler, varış idaresi tarafından kendi iç
mevzuatınca belirlenen bir süre zarfında saklanır. Bununla birlikte,
varış idaresinin en çok iki aya kadar uzatılmasını gerekli gördüğü özel
durumlar dışında saklama süresi bir ayı aşamaz. Göndericinin zarf
üzerine varış ülkesinde bilinen bir dilde bir not koymayı istemesi
halinde Çıkış ülkesine iade daha kısa süre içerisinde yapılmalıdır.
6-
Özel yöntemler
6.1
Dağıtılamayan yurtiçi gönderiler, ancak yeni taşıma için istenen
koşullara uygunsa göndericilere iade edilmek üzere yurtdışına
0.9
yeniden yollanır. Göndericinin bir başka ülkeye taşınması halinde de durum
aynıdır.
6.2
Gönderici adresi taşımayan posta kartı geri yollanmaz. Bununla
birlikte taahhütlü posta kartları her zaman geri yollanmalıdır.
6.3
Göndericinin, varış ülkesinde bilinen bir dilde üzerine koyduğu bir
notla gönderinin geri yollanmasını istemiş olması hariç,
dağıtılamayan basılmış kağıtların çıkış yerine iadesi zorunlu değildir.
Bununla birlikte müteaddit defalar yapılan teslim girişimlerinden
olumlu sonuç alınamaması halinde veya toplu gönderiler söz konusu
olduğunda idareler, bunları göndericiye iade etmeye veya
göndericileri bilgilendirmeye çalışırlar. Taahhütlü basılmış kağıtlar ile
kitaplar daima iade edilmelidir.
6.4
Üçüncü kişiler adına gelen aşağıdaki gönderiler dağıtılamayan
gönderi olarak değerlendirilmelidir.
6.4.1
Diplomatik veya elçilik servisleri aracılığıyla yollanan ve bunlar
tarafından aranılmadığı gerekçesiyle posta merkezlerine bırakılan
gönderiler:
6.4.2
Oteller, lojmanlar, uçak ve denizcilik şirketlerinin acentaları varışlı ve
alıcılarına teslim edilmesinin imkansız olması nedeniyle posta
merkezinde bırakılan gönderiler.
6.5
Hiçbir durumda, 6.4 de öngörülen gönderiler ücrete tabi yeni
gönderiler olarak dikkate alınmamalıdır.
Sevk
İade eden ülke tarafından yüzey yolu kullanılmıyorsa, dağıtılamayan
gönderilerin kullanılan en uygun yoldan gönderilmesi zorunludur.
77.1
7.2
Çıkış merkezine iade edilecek öncelikli gönderiler, uçak mektupları
ve uçak posta kartlarının iadesi en çabuk yoldan yapılır (Uçak veya
yüzey).
7.3
Uçak mektupları ve uçak posta kartları dışında kalan dağıtılamayan
uçak gönderileri aşağıdaki durumlar dışında, önceliksiz gönderilen
veya yüzey gönderiler için kullanılan normal taşıma araçlarıyla çıkış
merkezine iade edilir (S.A.L. dahil):
7.3.1
Bu taşıma araçlarının kesintiye uğraması durumunda;
7.3.2
Varış idaresi bu gönderilerin iadesi için sistematik bir şekilde hava
yolunu seçmişse;
0.10
7.4
Göndericinin isteği üzerine gönderilerin çıkış merkezine öncelikli
veya hava yoluyla iadesi için, TM 146.6.2 ve 3. madde benzetme
yoluyla uygulanır.
8-
Gönderilerin işlenmesi
8.1
Herhangi bir gerekçe ile dağıtılamayan gönderilerin çıkış idaresine
iade edilmesinden önce varış merkezi, teslim edilememe nedenini
fransızca olarak bildirmelidir. Gerekçe, çok net ve belirgin bir şekilde,
mümkünse gönderinin ön yüzüne aşağıdaki şekilde belirtilecektir:
Tanınmıyor, reddetti, taşındı, aranılmadı, adres yetersiz vb. Posta
kartları ve kart şeklindeki basılmış kağıtlar söz konusu olduğunda
teslim edilememe nedeni ön yüzün sağ yarısında belirtilmelidir.
8.2
Bu bilgi, damga tatbiki veya duruma göre doldurulacak bir CN 15
etiketinin yapıştırılması suretiyle düzenlenir. Her idare, teslim
edilememe nedeninin ve uygun bulduğu diğer bilgilerin kendi
dilindeki bir çevirisini ekleme yetkisine sahiptir. Aralarında anlaşan
idareler bu bilgileri kararlaştırılan tek dilde yazabilir. Bu durumda
memurlar veya posta merkezleri tarafından teslim edilememe ile ilgili
olarak elle konulan ibareler de yeterli sayılabilir.
8.3
Varış merkezi, kendisi ile ilgili varış yeri bilgilerini, okunabilir şekilde
çizmeli ve gönderinin ön yüzüne çıkış merkezi adının yanına "Retour
- İade" ibaresini koymalıdır. Ayrıca, zarfa konan öncelikli gönderiler ile
mektupların arka, posta kartlarının ön yüzüne tarih damgasını
basmalıdır.
8.4
Dağıtılamayan gönderiler, ya ayrı ayrı, yada üzerine "Envois non
distribuable - Dağıtılamayan gönderiler" ibaresi yazılı etiket
konulmuş özel bir liyas halinde bu ülkeye yollanacak gönderilen gibi,
çıkış ülkesinin alıp verme merkezine geri yollanır. İadeleri için yeterli
işaret konulmuş dağıtılamayan kayıtsız gönderiler, doğrudan
doğruya göndericiye geri yollanır.
8.5
Dağıtılamayan değer konulmuş gönderiler en geç 5.3. maddede
belirtilen süreler içinde derhal geri yollanmalıdır. Bu gönderiler CN 16
yol kağıdına kaydedilir ve "Valeurs déclarées - Değer konulmuş"
etiketli pakete, zarfa veya torbaya konur.
8.6
Çıkış ülkesine iade edilen dağıtılamayan gönderiler, TM 146.7.
maddeye göre işleme tabi tutulur.
0.11
RETOUR
CN 15
Tanınmıyor
Kabul
edilmemiştir
Buradan ayrılmıştır
Aranmamıştır
Adresi yetersiz
İade Tarihi :
52 x 52 mm
MADDE TM 148
Geri Alma, Adres Değiştirme veya Düzeltme İsteklerine
Uygulanacak İşlem
1Bir mektup postası göndericisi, gönderisini aşağıda belirtilen
koşullarda hizmetten geri çektirebilir veya adres düzeltme veya değiştirme
yaptırabilir.
2Her posta idaresi eğer mevzuatı izin veriyorsa başka bir idarenin
servislerinde postaya verilen bütün mektup postası gönderileri ile ilgili geri
alma, adres değiştirme veya düzeltme isteklerini kabul etmek zorundadır.
3-
İstek formülünün düzenlenmesi
3.1
Gönderici tarafından yapılan her geri alma, adres değiştirme veya
düzeltme bir CN 17 formülünün düzenlenmesini gerektirir. Aynı
gönderici tarafından aynı merkeze, aynı alıcı adresine ve aynı anda
verilen birden fazla gönderi için yalnız bir formül kullanılabilir.
3.2
Gönderici isteğini posta merkezine ilettiğinde kimliğini kanıtlamalı ve
gerekirse posta alındısını göstermelidir. Çıkış ülkesinin idaresi bu
kanıtlamanın sorumluluğunu üzerine alır.
3.3
Basit bir adres düzeltmesi (alıcı ad veya ünvanı değiştirilmeksizin)
doğrudan doğruya gönderici tarafından varış merkezinden
0.12
istenebilir. Böyle bir durumda 4. paragrafta öngörülen ücret alınmaz.
3.4
Uluslararası Büro'ya gönderilen bir tebliğ ile her idare, idari
merkezinin veya özel olarak bu iş için belirlediği bir merkezin aracılığı
ile kendisine CN 17 istek formüllerinin alınıp verilmesini isteyebilir.
Söz konusu tebligatta bu merkezin adı bulunmalıdır.
3.5
3.4 de öngörülen yetkiyi kullanan idareler, posta veya
telekomünikasyon yoluyla iç servislerinde varış merkezi ile yapacağı
haberleşmenin iletiminden doğacak masrafları üstlenirler. Gönderici
telekomünikasyon veya benzeri bir hizmet yolunu kullanmışsa ve
varış merkezi posta ile zamanında haberdar edilemeyecekse bu yola
başvurulması zorunludur.
3.6
Gönderi, halen çıkış ülkesinde bulunuyorsa istek bu ülkenin
mevzuatına göre işleme tabi tutulur.
4-
Ücretler
4.1
Göndericinin her istek için ödemesi gereken özel ücret tutarı 1,31
DTS' dir.
4.2
İstek, masrafları göndericiye ait olmak üzere posta veya
telekomünikasyon yoluyla iletilir. İletim koşulları ve
telekomünikasyon yolunun kullanımına ilişkin hükümler aşağıda 6 da
belirtilmiştir.
4.3
Aynı alıcı adresli, aynı gönderici tarafından, aynı merkezde verilen
çok sayıda gönderiye ilişkin her geri alma, adres değiştirme ve
düzeltme isteği için 4.1 ve 4.2 de öngörülen ücretler sadece bir kez
tahsil edilir.
5-
İsteğin posta yoluyla iletimi
5.1
İstek posta ile iletilecekse CN 17 formülü, mümkünse gönderi zarfının
veya gönderi üzerindeki adresin bir örneği ile birlikte taahhütlü olarak
ve en çabuk yoldan (hava veya yüzey) doğruca varış merkezine
yollanır.
5.2
İstekler, idari merkezi vasıtasıyla alınıp veriliyorsa isteğin bir nüshası,
ivedi durumlarda, çıkış merkezi tarafından doğrudan varış merkezine
yollanabilir. Doğrudan yollanan istekler dikkate alınır.İlgili gönderiler
idari merkezinden istek gelinceye kadar dağıtım dışı tutulur.
5.3
Varış merkezi CN 17 formülünü alır almaz, belirtilen gönderiyi
0.13
araştırır ve isteğe göre işlem yapar.
5.4
Gönderinin geri alınması, adres değiştirilmesi veya düzeltilmesi
konusundaki her istek üzerine varış merkezinde yapılan işlem,
"Réponse du bureau de destination - Varış merkezinin cevabı"
bölümü doldurulmuş olan CN 17 formülünün bir kopyasıyla en çabuk
yoldan (hava veya yüzey) derhal çıkış merkezine bildirilir. Çıkış
merkezi istekte bulunana bilgi verir. Aşağıdaki durumlarda da aynı
işlem yapılır:
5.4.1
Araştırmanın sonuçsuz kalması,
5.4.2
Gönderinin alıcıya daha önce teslim edilmiş olması,
5.4.3
Gönderinin tutulmuş, imha edilmiş veya el konulmuş olması.
5.5
Gönderici ücret farkını ödemeyi üstlendiği takdirde, geri alma isteği
üzerine önceliksiz veya yüzey gönderisinin çıkış yerine iadesi
öncelikli olarak veya hava yoluyla yapılır. Adres değişikliği veya
düzeltme isteği üzerine bir gönderi öncelikli olarak veya hava yoluyla
yeniden yollandığı takdirde yeni yolla ilgili ücret farkı alıcıdan alınır ve
dağıtımı yapan idarede kalır.
6-
İsteğin telekomünikasyon yoluyla iletimi
6.1
İstek telekomünikasyon yoluyla yapılacaksa, gerekli bilgileri varış
merkezine iletmekten sorumlu olan ilgili servise CN 17 formülü verilir.
Gönderici bu hizmete ilişkin ücreti ödemek zorundadır.
6.2
Telekomünikasyon yoluyla mesaj alınır alınmaz varış idaresi belirtilen
gönderiyi araştırır ve isteğe göre işlem yapar.
6.3
Değer konulmuş bir gönderiye ilişkin telekomünikasyon yoluyla
yapılan her adres değiştirme veya düzeltme isteği 5.1 de öngörülen
şekilde, ilk postayla teyit edilmelidir. Bu durumda CN 17 formülü baş
tarafta çok belirgin harflerle “Confirmation de la demande transmise
par voie des Télécommunications du… -... tarihli telekomünikasyon
yoluyla yapılan isteğinin teyididir." ibaresini taşımalıdır. Varış merkezi
bu teyidi beklerken gönderiyi elde tutar. Bununla birlikte, sorumluluğu
kendisine ait olmak üzere varış idaresi postayla yapılacak teyidi
beklemeden telekomünikasyon yoluyla yapılmış isteği yerine
getirebilir.
6.4
Bu uygulamayı kabul eden iki ülke arasındaki ilişkilerde gönderici,
isteğine yapılan işlem sonucunu varış merkezi tarafından kendisine
0.14
telekomünikasyon yoluyla bildirilmesini isteyebilir. Gönderici buna ait
ücreti ödemek zorundadır. Telgraf kullanıldığında on beş kelimelik
esasa göre hesaplanan bir telgraf ücretini ödemelidir. Teleks
kullanıldığında, ilke olarak göndericiden alınan ücret, teleksle
yapılan isteğin yollanması için alınan tutarla aynı olmalıdır.
6.5
Telekomünikasyon yoluyla gönderilen bir isteğin göndericisi benzeri
bir yolla kendisine bilgi verilmesini istediği takdirde, cevap çıkış
merkezine bu yoldan gönderilir. Çıkış merkezi en kısa süre içerisinde
göndericiye bilgi verir. Telekomünikasyon yoluyla yapılan bir istek
gönderiyi kesin olarak tanımlayacak nitelikte olmadığında da aynı
işlem yapılır.
0.15
İSTEK
Çıkış Ülkesi
CN 17
Tarih
Bilgiler
Taahhütlü olarak gönderilecektir
Adres değiştirme
veya düzeltme
Çıkış Merkezi
Geri alma
Varış Merkezi
Faks numaramız
Faks numarası
Gönderinin türü
Gönderi No
Ödemeli bedelinin
iptali veya
değiştirilmesi
Yollama tarihi
Çıkış Merkezi
Kayıtları kopyası ilişiktir
Gönderinin tanımı (biçim, renk vs.)
Gönderici (Ad ve tam adresi)
Gönderinin
tanımı
Alıcı (Ad ve tam adresi)
Rakamla ilk ödemeli bedeli (gerektiğinde)
Geri alma
Adres değiştirme
veya
düzeltme
Gönderiyi iade ediniz
Öncelikli/uçakla
Gönderiyi yeniden yollayınız
Öncelikli/uçakla
Yeni adres veya istenilen değişiklik
Ödemeyi iptal ediniz
Ödemeli bedelinin
değiştirilmesi/iptali Yeni ödemeli bedeli (rakamla ve yazıyla)
S.A.L.
Önceliksiz/yüzeyden
S.A.L.
Önceliksiz/yüzeyden
Ödemeli bedelini değiştiriniz
İmza
Alıp verme merkezince verilecek bilgiler
Sadece kayıtlı gönderi ve koliler ile değer
konulmuş gönderiler için doldurulacaktır
Öncelikli / uçak
0.16
No.
S.A.L
Önceliksiz / yüzey
No.
Gönderen alıp verme merkezi
Postanın Varış alıp verme merkezi
Yurtdışına
sevk
Bildirme / liste No
şekli
Seri No
Toptan kayıt
Bildirme kağıdı
CN 31 veya CN 32
Yol kağıdı (CN 16)
Tarih ve imza
Özel liste (CN 33)
(CN 17 arka yüz)
Varış merkezinin cevabı
Söz konusu gönderi önceden teslim edilmiştir
İstek yeterince açık değil
ayrıntılı ek bilgi gönderiniz
Söz konusu gönderiye iç mevzuatımız
uyarınca el konulmuştur
Araştırma sonuçsuz kalmıştır
İlave bilgiler
Yer, tarih ve imza
Gerektiği gibi doldurularak çıkış merkezine iade edilecektir
210 x 297 mm
0.17
MADDE TM 149
Geri Alma, Adres Değiştirme veya Düzeltme İsteği Alan
Ülkeden Başka Bir Ülkede Postaya Verilmiş Gönderiler
1Madde TM 148.2 ye uygun olarak yapılan, gönderinin geri alınması,
adresinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi isteğini alan her merkez,
göndericinin kimliğini inceler,CN 17 formülünün ilgili yerinde gönderici
adresinin bulunup bulunmadığını özellikle kontrol eder. Daha sonra CN 17
formülünü gönderinin çıkış veya varış merkezine yollar.
2İstek taahhütlü veya değer konulmuş bir gönderi ile ilgili ise, kabul
alındısının aslı gönderici tarafından gösterilmeli ve CN 17 formülü; "Vu
l'original du récépissé de dépôt - Kabul alındısının aslı görülmüştür" ibaresini
taşımalıdır. Kabul alındısı göndericiye iade edilmeden önce üzerine
"Demande de retrait (ou de modification d'adresse) déposée le....au bureau
de.... - .... merkezinde .... tarihinde geri alma (adres değiştirme veya
düzeltme) isteği düzenlenmiştir." ibaresi yazılmalıdır. Bu ibare, isteği alan
merkezin tarih damgasıyla da onaylanır. Bu durumda CN 17 formülü
gönderinin çıkış merkezi aracılığıyla varış merkezine gönderilir.
31 de öngörülen koşullar içinde telekomünikasyon yoluyla yapılan her
istek doğrudan gönderinin varış merkezine yollanır. Bununla birlikte istek
taahhütlü veya değer konulmuş bir gönderiye ait ise ayrıca" Vu l'original du
récépissé de dépôt - Kabul alındısının aslı görülmüştür"ve "Demande
transmise par voie des télécommunications déposée le ... au bureau de.... Telekomünikasyon yoluyla ....
merkezinde .... tarihinde yapılan istek"
ibarelerini taşıyan bir CN 17 formülü ayrıca gönderinin çıkış merkezine
yollanmalıdır. Bilgileri teyit ettikten sonra çıkış merkezi CN 17 formülünün üst
kısmına çok belirgin bir şekilde "Confirmation de la demande transmise par
voie des télécommunications du .... - .... tarihli telekomünikasyon yoluyla
gönderilen isteğin teyididir" ibaresini yazar ve formülü varış merkezine
gönderir. Varış merkezi bu teyit gelinceye kadar taahhütlü veya değer
konulmuş gönderiyi bekletir.
4Göndericiye bilgi verilmek üzere varış merkezi, isteği alan merkeze
yapılan işlemi bildirir. Bununla birlikte taahhütlü veya değer konulmuş bir
gönderi söz konusu ise bu bilgi gönderinin çıkış merkezi aracılığıyla
yollanmalıdır. Geri alma halinde geri alınan gönderi bu bilgiye eklenir.
5İsteği alan merkezde ve idaresinde Madde TM 148 örnekleme yolu ile
uygulanır.
0.18
Madde 17
Haber İstemeler
1.
Her posta idaresi, kendi veya diğer idarelerin servislerinde kabul
edilmiş bir gönderiye ilişkin haber istemelerini kabul etmek zorundadır.
Ancak, bu haber istemeler, gönderinin kabulünün ertesi gününden
başlayarak altı aylık süre içinde kabul edilir. Altı aylık bu süre haber
isteyen ile posta idareleri arasındaki ilişkilerle bağlantılıdır ve haber
istemelerin posta idareleri arasında iletilmesini kapsamaz.
1.1
Bununla birlikte, adi bir mektup postası gönderisinin
alınmamasına ilişkin haber istemelerin kabulü zorunlu değildir.
Kayıtsız bir mektup postası gönderisinin alınmamasına ilişkin
haber isteme kabul eden posta idareleri, araştırmalarını elde
kalan mektup servisleriyle sınırlı tutabilirler.
2.
Haber istemeler Tüzüklerde belirtilen koşullarda kabul edilir.
3.
Haber isteme işlemleri ücretsizdir. Bununla birlikte, haber isteme
APS yoluyla yapılıyorsa, ek ücretler ilke olarak istekte bulunan kişi
tarafından karşılanmalıdır.
MADDE TM 150
Haber İstemeler
1.
İlkeler
1.1
Sözleşmenin 17. Maddesinde belirtilen süre içinde gönderici ya da
alıcı tarafından sorun belirtilir belirtilmez haber istemeler kabul edilir,
ancak göndericinin araştırma talebi teslim edilmemiş bir gönderi ile
ilgili ise ve tahmini sevk süresi dolmadıysa, göndericiye sevk süresi
hakkında bilgi verilmesi gerekir.
2-
İsteğin düzenlenmesi
2.1
Her araştırma isteği bir CN 08 formülünün düzenlenmesini gerektirir.
İdareler arasında yapılacak bir anlaşma ile, haber isteme elektronik
olarak iletilen bir bilgisayar dosyası yada mesaj şeklinde (elektronik
CN 08), örneğin internet kullanılarak gönderilebilir. Böyle bir
anlaşmanın olmaması durumunda haber isteme CN 08 dokümanı
şeklinde olacaktır.
0.19
2.2
CN 08 formülüne, mümkün olduğunca gönderi üzerine yazılmış
adresin bir kopyası eklenmelidir. Haber isteme formülü, basılı metnin
gerektirdiği şekilde tüm ayrıntılarıyla ve çok okunaklı bir şekilde
doldurulmalıdır. Tercihen büyük latin harfler ve arap rakamları ve
mümkünse yazı makinesi kullanılmalıdır.
2.3
Haber isteme, ödeme şartlı bir gönderiye ait ise, formüle ayrıca Posta
Ödeme Hizmetlerine ilişkin Anlaşma Tüzüğü'nde geçen TFP 3 havale
kağıdının bir sureti eklenmelidir.
2.4
Aynı gönderici tarafından, aynı merkezde, aynı anda postaya verilen
ve aynı alıcı adresine aynı yoldan sevk edilen birden fazla gönderi için
tek bir formül kullanılabilir.
2.5
Tüm idareler, Uluslararası Büro'ya göndereceği bir bildiri ile CN 08
haber istemelerin ve ikinci nüshaların gönderilmesi gereken posta ve
eğer mümkünse- elektronik adreslerini bildirmelidir.
2.6
İlk CN 08 formülünü ve müşterinin kanıtlayıcı belgelerini alan idare,
araştırmayı 10 gün içinde kesin olarak sonuçlandırmalı ve CN 08
formülü ile kanıtlayıcı belgeleri ilgili idareye yollamalıdır. Formül ve
belgeler en kısa sürede haber istemenin düzenlendiği idareye en geç
ilk haber isteme tarihinden itibaren 2 aylık bir süre zarfında ya da haber
isteme faks veya diğer elektronik yolla gönderilmişse bu tarihten
itibaren 30 gün içinde geri yollanmalıdır. Yalnızca göndericinin
istemesi durumunda, değer konulmuş, taahhütlü ve teslimi kayıtlı
gönderiler hakkındaki haber istemelere, araştırma yapılan gönderinin
alınmadığını gösteren ve CN 18 formülü üzerine alınan alıcı beyanı
iliştirilir. Bu süre zarfında, giderleri varış ülkesine ait olmak üzere faks,
elektronik posta veya bir başka telekomünikasyon yollarından biriyle
çıkış idaresine bir kez cevap verilir. Gönderinin alınmadığını
belgeleyen CN 18 formülü üzerine alınan alıcı beyanı kayıtsız posta
gönderileri için gerekli olmayacaktır. Elektronik bir sistem
kullanılmasına ilişkin bir anlaşma olması durumunda, cevap süreleri,
ilgili idarelere arasındaki anlaşmada belirtilecek olup, bu süre bu
paragrafta belirtilenden daha uzun olmayacaktır.
2.7
Faks veya elektronik posta, yada diğer elektronik yollarla iletilen haber
istemelere ilişkin cevaplar, mümkün olduğunda aynı yolla iletilmelidir.
2.8
Talep üzerine, müşteri yada idare açısından gerekliliğin olduğu her
durumda, araştırma süresince, araştırmanın gelişimini izleyebilmesi
için yada idarenin CN 08 sürecini kullanarak araştırmayı takip etmesi
durumunda, araştırmayı talep eden müşteri yada idareye bir alındı
0.20
yada herhangi bir referans numarası ücretsiz olarak sağlanmalıdır. Her
idare kendi alındısını tasarlayabilir. Rehber olması açısından
Tüzükler'de bir örnek verilmiştir.
2.9
Varış idaresi tarafından teslim edildiği bildirilmesine rağmen, alıcının
aranan gönderiyi almadığını gönderici iddia ederse aşağıdaki şekilde
bir işleme başvurulur. Çıkış idaresinin ivedi isteği üzerine varış idaresi
duruma göre TM 137.3.1 veya TM 138.3.2. Maddeye uygun olarak
imzalı CN 07 alma haberi veya bir başka yoldan gönderinin teslimini
mektupla veya TM 132.5.9 veya 134.6.8 maddelere uygun olarak
alındı veya başka bir biçimde gönderiyi teslim alan kişinin imzasının bir
örneğini çıkış idaresi aracılığıyla göndericiye bildirmek zorundadır.
3-
Teslimi kayıtlı gönderilere ilişkin haber istemeler
3.1
Haber istemeyi alan merkez bunu doğruca re'sen ilgili merkeze
ulaştırır. Gönderici veya duruma göre alıcıdan gerekli bilgileri aldıktan
sonra bu merkez CN 08 formülünü re'sen düzenleyen merkeze
gönderir. İdareler arasında yapılacak bir anlaşma ile, haber isteme
elektronik olarak iletilen bir bilgisayar dosyası yada mesaj şeklinde,
örneğin internet kullanılarak gönderilebilir. Böyle bir anlaşmanın
olmaması durumunda, iletim, müşteri ek gider ödemeden, mümkünse
faksla yada elektronik posta ile yapılır. Aksi halde iletim posta yoluyla
yapılır. Bu durumda formül zarf içinde, alt yazı olmaksızın en çabuk
yoldan (yüzey veya uçak) yapılır.
3.2
Haber isteme haklı görülürse, onu düzenleyen merkez daha sonraki
araştırmalar için CN 08 formülünü merkezi idaresine ulaştırır.
4-
Taahhütlü ve değer konulmuş gönderilere ilişkin haber istemeler
4.1
Toptan kayıt sistemine göre alınıp verilen taahhütlü gönderilerin
araştırılması için postanın numarası ve sevk tarihinin CN 08 haber
isteme formülü üzerinde belirtilmesi zorunludur. İdareler arasında
yapılacak bir anlaşma ile, haber isteme ve haber istemeye verilen
cevap elektronik olarak iletilen bir bilgisayar dosyası yada mesajı
şeklinde, örneğin internet kullanılarak gönderilebilir. Böyle bir
anlaşmanın olmaması durumunda iletim, müşteriden ek ücret
alınmadan mümkünse faksla yada elektronik posta ile yapılır. Aksi
halde posta yoluyla yapılır. Bu durumda formül re'sen üst yazı
olmaksızın ve her zaman en çabuk yoldan (yüzey veya uçak) yollanır.
4.2
Çıkış veya varış idaresi isterse, haber isteme çıkış merkezinden
doğruca varış merkezine yollanır.
0.21
4.3
Haber istemenin kabulü sırasında varış ülkesinin merkezi idaresi yahut
bu iş için özel olarak ayrılan merkez, gönderinin akıbeti hakkında kesin
bilgi verebilecek durumda ise CN 08 formülünün "Renseignements à
fournir par le service de destination - Varış servisleri tarafından
verilecek bilgiler" bölümünü doldurur. Gönderinin geç teslim edilmiş,
bekletilmiş veya çıkış yerine geri gönderilmiş olması halinde, nedeni
CN 08 formülünde kısaca belirtilir.
4.4
Alıcıya teslim edildiğini veya bir başka idareye mevzuata uygun olarak
gönderildiğini saptayamayan idare, hemen gerekli araştırmaları
yaptırır. Bu idare, CN 08 formülünün "Réponse définitive - Kesin
cevap" bölümünde sorumluluk ile ilgili kararını belirtmek zorundadır.
İdareler arasında yapılan bir anlaşma ile CN 08'in elektronik
versiyonunun kullanılması durumunda, sorumluluğu kabul eden idare,
elektronik CN 08 üzerindeki yetkilendirme kodu kutusuna
sorumluluğun kabulünü yetkilendiren referans numarasını
kaydedecektir. Sorumluluk kabulünün derecesi, (örn. tam tazminat,
ödenen tazminatın yarısı (toptan kayıt) yada ülkelerimiz arasındaki
anlaşmaya göre, araştırmacıya tazminat ödemek size düşmektedir) “
Remarques- Hatırlatma” kutucuğunda belirtilmelidir.
4.5
4.3. ve 4.4 de öngörülen koşullarda usulünce doldurulan CN 08
formülü, düzenleyen merkezin adresine mümkünse elektronik olarak
gönderilen haber isteme formülünün gönderildiği yöntem, faks yada
elektronik posta ile yada en çabuk yoldan (uçak veya yüzey) geri
yollanır.
4.6
Değer konulmuş gönderilere ait haber istemeler durumu hariç bir yada
birkaç aracı idare tarafından transitlik sağlanan gönderiler için haber
istemeler, aracı ülke veya ülkelere başvurulmadan çıkış ve varış
ülkesi arasında doğrudan işlenir. Başvurulması halinde, CN 08 haber
istemeyi bir sonraki idareye gönderen aracı idare,bir CN 21 formülü
vasıtasıyla çıkış idaresine bilgi vermek zorundadır. Bir aylık süre
içerisinde çıkış idaresi CN 21'i almadığı takdirde, CN 08 formülünün bir
kopyasının iliştirildiği bir hatırlatma yazısını ilgili idareye gönderir.
4.7
Kaldırıldı.
5Alma haberinin göndericiye iade olmaması hakkındaki araştırma
talepleri
5.1
0.22
Madde TM 137.3.3 te belirtilen durumda ve bir gönderinin teslim
edilmiş olduğu bir durumda, varış posta idaresi üzerinde “Duplicata”
kelimesi bulunan CN 07 alma haber kartı üzerine gönderiyi alan kişinin
imzasını alacaktır. Alma haber kartını gönderen ülkenin yasal
hükümlerine göre, alma haber kartının dublikatası üzerine bir imza
almak yerine, CN 07 formuna, üzerinde gönderiyi teslim alan kişinin
imzası olan, yurtiçi hizmetinde kullandığı bir dokümanın fotokopisini
yada gönderinin teslim edilmesi üzerine alınan elektronik imzayı da
iliştirmeye yetkilidir. Araştırma talep eden kişiye daha sonra teslim
edilmek üzere CN 07 formülü CN 08 haber isteme formülü üzerinde
ilişik olarak kalacaktır.
6-
Telgraf, teleks veya APS yoluyla yollanacak istekler
6.1
Haber istemenin telgrafla yapılması istenmişse CN 08 formülünün
yerini tutan bir telgraf ya varış ülkesi merkezi idaresine yahut özel
olarak belirlenmiş merkeze yollanır.Telgraf ücreti, isteği yapan kişiden
alınır.
6.2
Haber istemenin APS ile yapılması istenmişse bu hizmetler için
normal olarak öngörülen ücretler isteği yapan kişiden alınır.
6.3
Bu yöntemi kabul eden iki ülke arasındaki ilişkilerde,gönderici haber
istemenin sonucundan telgrafla bilgilendirilmesini isteyebilir. Bu
durumda, on beş kelime esasına göre hesap edilen bir telgraf ücreti
alınır. Teleksten yararlanıldığında ilke olarak göndericiden alınan
ücret, teleksle haber istemeyi göndermek için alınan tutarın aynısına
tekabül eder. Karşılıklı anlaşma halinde,bir başka telekomünikasyon
yöntemiyle veya APS ile gönderilen bir cevabın ücreti alınmayabilir.
6.4
Telgraf veya teleks yoluyla yapılan bir haber isteme sonucunda
taahhütlü veya değer konulmuş bir gönderinin akıbeti
belirlenememişse, tazminat ödeme yoluna gidilmeden haber isteme,
posta yoluyla yeniden tekrarlanmalıdır. Bu durumda 4.l ila 4.7 göre bir
CN 08 formülü düzenlenir.
0.23
Madde 24
Tazminatın Ödenmesi
1Sorumlu olan idareye başvurma hakkı saklı kalmak kaydıyla
tazminatın ödenmesi ve ücret ve vergilerin iadesi zorunluluğu duruma
göre çıkış veya varış idaresine aittir.
2Göndericinin, tazminat hakkından alıcının lehine vazgeçme
hakkı vardır. Tersine alıcının da gönderici lehine haklarından vazgeçme
hakkı vardır. İç mevzuat el verdiği taktirde gönderici veya alıcı üçüncü
bir kişiye tazminatı alma yetkisi verebilir.
MADDE TM 158
Tazminatın Ödenmesi
1Taşımaya katılıp gönderiyi usulüne uygun olarak alan ancak iki aylık
süre içerisinde haber istemenin alındığını teyit edebilen faks veya başka bir
elektronik yolla haber isteme yapılmışsa otuz günlük süre içerisinde konuyu
kesin sonuca ulaştırmayan veya
1.1
Zararın zorlayıcı nedenlerden kaynaklandığını,
1.2
Varış ülkesi mevzuatı gereğince gönderinin tutulduğunu veya imha
edildiğini bildirmeyen idare adına duruma göre çıkış veya varış
idaresi hak sahibine tazminat ödemeye yetkilidir.
2Haber isteme formülü eksik yada yanlış doldurulduğunda ve
eksikliklerin tamamlanması yada değişiklik yapılması amacıyla iade edilmesi
durumunda da 1 de öngörülen süre aşıldığında duruma göre çıkış veya varış
idaresi hak sahibine tazminat ödemeyi ertelemeye yetkilidir. Tazminatı, CN
08'in tamamlanma yada değiştirilme tarihinden itibaren iki aylık bir ek süre
içerisinde ödemek mümkün olacaktır. Eğer haber isteme formülüne hiçbir ek
bilgi eklenmemiş yada formül üzerinde hiçbir değişiklik yapılmamışsa, ilgili
idare hak sahibine tazminat ödememe yetkisine sahiptir.
0.24
MADDE TM 175
Kayıtlı Gönderilerin Yollanması
1Kayıtlı gönderiler bildirme kağıdının ön yüzüne tek tek kaydedilerek
gönderilir. Gerek bildirme kağıdının ön yüzünün yerini tutmak, gerek bu
kağıda ek olmak üzere, bir veya daha fazla CN33 özel listesi kullanılabilir.
Varış idaresi istekte bulunduğu takdirde özel liste kullanılması zorunludur. Bu
listelerde, ilgili postanın bildirme kağıdındaki aynı posta numarası
bulunmalıdır. Birden fazla özel liste kullanıldığı takdirde, bunlara, her posta
için bir seri numarası verilmelidir. Tek ve aynı özel listeye veya bildirme
kağıdının ön yüzüne kaydedilebilen kayıtlı gönderilerin sayısı, ilgili formülde
gösterilen sayıyla sınırlandırılmıştır. Postalara dahil edilen kayıtlı gönderilerin
toplam sayısı, bildirme kağıdının 3 nolu tablosuna kaydedilmelidir.
2İdareler kayıtlı gönderilerin toptan kaydında anlaşabilir. Postalara
dahil edilen kayıtlı gönderilerin toplam sayısı, bildirme kağıdındaki Tablo 3'e
kaydedilir. Postada birden fazla taahhütlü gönderi torbası varsa, bildirme
kağıdının konulduğu hariç her torba, kayıtlı gönderilerin toplam sayısının
öngörülen yere yazı ve rakamla gösterildiği bir CN 33 özel listesini
kapsamalıdır. Bildirme kağıdı bulunan torbadaki gönderilerin sayısı, bildirme
kağıdının Tablo 6'daki bu işe ayrılmış kısmında belirtilir.
3Kayıtlı gönderilen ve gerektiğinde 1de öngörülen özel listeler
kapsamı korunacak şekilde zarflama veya kapatılıp mühürlenmesi veya
kurşunlanması gereken bir veya daha fazla ayrı paket veya torbaya konur.
Böylece düzenlenen torba ve paketler yerine mühür mumuyla kapatılmış
plastik torbalar da kullanılabilir. Her pakette kayıtlı gönderiler sıra
numaralarına göre sınırlandırılır. Bir veya daha fazla özel liste kullanıldığında
bunların her biri ait olduğu kayıtlı gönderiler ile birlikte liyaslanır ve ilk liyas
gönderisinin üzerine konur. Birden fazla torba kullanılması halinde, her bir
torbada gönderilerin kaydedildiği bir özel liste bulunmalıdır.
4İlgili idarelerin aralarında anlaşmaları kaydıyla ve taahhütlü
gönderilerin hacmi elverişli olduğu takdirde, bu gönderiler, içinde bildirme
kağıdı bulunan özel zarfa konulabilirler. Bu zarf mühürlenmelidir.
5Hiçbir durumda, kayıtlı gönderiler kayıtsız gönderilerin bulunduğu
liyas içerisine konmazlar.
6Aynı torbaya, mümkün oldukça 600 den fazla kayıtlı gönderi
konulmamalıdır.
7Kayıtlı ödeme şartlı gönderiler, CN 31 bildirme kağıdının önyüzüne
veya CN 33 özel listeye kaydedilirse "Remboursement - Ödemeli" kelimesi
0.25
ya da "Remb" kısaltması "Düşünceler" sütununda gönderi işaretinin
karşısına kaydedilmelidir.
8M torbası bir tek gönderiymiş gibi tablo 6 ya veya CN 31 bildirme
kağıdının önyüzüne veya hatta CN 33 özel listeye kaydedilir. M harfi
"Düşünceler" sütununda belirtilmelidir.
9İdareler elektronik iletim doğrulama verileri üreten sistemler kurabilir
ve gönderilerin çıkış idareleri ile bu tür verileri alıp vermeyi kabul edebilirler.
MADDE TM 178
Posta Havalelerinin ve Kayıtlı Olmayan
Ödeme Şartlı Gönderilerin Yollanması
1Açıktan yollanan posta havaleleri kayıtlı gönderi kapsayan bir paket
veya gönderi torbasının içine veya olasıen değer konulmuş bir paket veya
torba içine konması gereken ayrı bir liyasta toplanır. Kayıtlı olmayan ödeme
şartlı gönderiler için de durum aynıdır. Posta ne kayıtlı ne de değer konulmuş
gönderileri kapsamıyorsa, havaleler ve gerekirse kayıtlı olmayan ödeme
şartlı gönderiler, bildirme kağıdı bulunan zarfa konur veya bildirme kağıdıyla
birlikte liyaslanır.
2Kayıtlı olmayan ödeme şartlı gönderilerin varlığı CN 31 bildirme
kağıdının 4. tablosunda ya da duruma göre CN 32 bildirme kağıdının 3.
tablosunda belirtilir.
MADDE TM 179
Özel Ulak Gönderilerin Yollanması
1Özel Ulak gönderilerin varlığı CN 31 bildirme kağıdındaki 4 no'lu
tablonun ilgili kutucuğuna konan bir “X” harfiyle belirtilir. (CN 32 bildirme
kağıdının 3.tablosu)
2Özel ulak gönderiler, TM 136. maddede belirtildiği şekilde "Özel ulak"
ibaresi bulunan etiket konmuş ayrı liyaslarda toplanır. Bu liyaslar mümkünse
ayrı kaplara konmalıdır. Bu mümkün değilse, bildirme kağıdı bulunan kaplara
konmalıdır.
3Kayıtlı özel ulak gönderi diğer kayıtlı gönderiler içinde, kendi
numaralarına göre sıraya konur. Bildirme kağıdının arkasındaki veya CN 33
Özel Listelerindeki "Düşünceler" sütununa, kendi kayıtlarının karşısına "Özel
ulak", ibaresi yazılır. Toptan kayıt halinde, bu tür kayıtlı gönderilerin varlığı
bildirme kağıdının 4. tablosunun uygun olan kutucuğunda bir “X” harfiyle
0.26
gösterilir. Benzer ibareler özel ulakla teslim edilecek değer konulmuş
gönderilerin CN 16 yollama kağıdındaki kayıtları karşısına "Düşünceler"
sütununa yazılmalıdır.
MADDE TM 266
Formüller
1-
Formüller ekteki örneklere uygun olmalıdır.
2Formüllerin metinleri,renkleri ve boyutları ile bar kodun yazılması için
ayrılan yer gibi diğer özellikleri bu Tüzük'te belirtildiği gibi olmalıdır.
3Halkın kullanacağı formüller, fransızca basılmamışsa satır aralarında
bu dilde çevirisi olmalıdır.
4Karşılıklı ilişkiler için posta idarelerinin kullanacağı formüller ilgili
idarelerin doğrudan bir anlaşması yoksa satır aralarında çevirisi yapılmış
veya yapılmamış olarak fransızca yazılmış olmalıdır.
5Formüller ve onların olası kopyaları, kayıtlar çok iyi okunabilecek
şekilde doldurulmuş olmalıdır. Formülün aslı ilgili idareye veya ilgili birimine
iletilir.
6Herhangi bir alıp verme merkezinin bir posta formülü üzerinde
belirtilmesi gerektiğinde madde TM 169 da özel olarak belirtilen kurallar
uygulanır.
0.27
BÖLÜM
I
Posta Ödeme Hizmetlerine Dair Anlaşma
10 Temmuz 1964'te Viyana'da akdedilmiş olan Dünya Posta Birliği
Kuruluş Yasasının 22. maddesinin 4. fıkrasına göre Birlik üyesi ülkeler
hükümetlerinin aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilcileri oybirliği ile
sözü edilen Kuruluş Yasasının 25. maddesinin 4. fıkrası saklı kalmak kaydıyla
aşağıdaki anlaşmayı yapmışlardır.
Posta Ödeme Hizmetleri Dair Anlaşmanın Tüzüğü
Posta İşletme Konseyi, 10 Temmuz 1964'te Viyana'da akdedilmiş
olan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının 22. maddesinin 5. fıkrasına göre,
Posta ödeme hizmetlerine dair anlaşmanın uygulamasının sağlamak için
aşağıdaki tedbirleri kararlaştırmıştır.
Bu tedbirler, mektup postası ile, elektronik yollarla veya karşılıklı
anlaşmayla belirlenmiş herhangi başka bir yolla sevkedilen ödemelere de
uygulanır.
BÖLÜM I
İLK HÜKÜMLER
MADDE 1
Anlaşmanın Konusu ve Kapsadığı Ürünler
1.
Bu anlaşma, postayla para transferini hedefleyen hizmetlerin
tümünü düzenler. Taraf ülkeler kurmayı kararlaştırdıkları bu Anlaşmada
belirtilen ürünler konusunda karşılıklı ilişkilerinde ortak bir karara
varırlar.
2.
Posta dışı kuruluşlar, bu Anlaşma hükümleriyle düzenlenen alıp
verme işlemlerine, posta çekleri servisi veya postayla para transferi
şebekelerine sahip olan bir kuruluş posta idaresi aracılığıyla
katılabilirler. Anlaşmanın bütün hükümlerinin tam olarak
uygulanmasını sağlamak ve bu çerçevede haklarını kullanmak ve
yükümlülüklerini yerine getirmek bakımından bu Anlaşma ile belirlenen
posta kuruluşları sıfatıyla ülkelerinin posta idaresiyle anlaşma bu
kuruluşlara aittir. Posta idaresi, bu kuruluşlara, diğer akit posta idareleri
ve Uluslararası Büro ile ilişkilerinde aracılık eder.Bir posta idaresinin,
paralı hizmetlerini bu anlaşmada belirtildiği şekilde sağlamaması veya
hizmet kalitesi müşteri memnuniyetini karşılamaması halinde posta
idareleri posta dışı kuruluşlarla ile işbirliği yapabilir.
1.1
3.
Üye ülkeler, Kongreyi takip eden 6 ay içinde Uluslararası
Büro'ya paralı posta hizmetlerinin denetiminden sorumlu
hükümet organının adını ve adresini, kendi topraklarında posta
paralı hizmetlerinin işletmesi için tayin edilmiş ve Birliğin
kararlarından
doğan yükümlülükleri yerine getirmekten
sorumlu işletme veya işletmecilerin adını ve adresini bildirirler.
3.1
Üye ülkeler Kongre bitimini izleyen 6 ay içerisinde , paralı posta
hizmetleri ve haber isteme işlemlerinden sorumlu işletme
personeli ile ilgili ayrıntılı irtibat bilgilerini Uluslararası Büroya
vermelidir.
3.2
Kongreler arasında hükümet birimlerinde ve sorumlu
personeller ile resmen belirlenmiş işletmecilerle yapılan
değişiklikler en kısa sürede Uluslararası Büroya bildirilmelidir.
4.
Bu anlaşma aşağıda belirtilen posta ödeme ürünlerini düzenler:
4.1
Ödeme şartlı havaleleri dahil posta havaleleri
4.2
Hesaplar arasında aktarmalar
5.
İlgili idareler, karşılıklı veya çok taraflı anlaşmalarla
düzenlenmiş diğer hizmetleri sağlayabilirler.
1.2
BÖLÜM
II
BÖLÜM II
Posta Havaleleri
MADDE 2
Ürünlerin Tanımı
1.
Normal posta havalesi
1.1
Gönderici bir posta bürosu gişesine para yatırır veya kendi
hesabını borçlandırır ve bu tutarın hiçbir kesinti olmaksızın
nakit olarak alıcıya ödenmesini ister.
2.
Yatırma havalesi
2.1
Gönderici, bir posta bürosu gişesine para yatırır ve bu tutarın
alıcının posta idaresince veya diğer mali kurumlarca tutulan
hesabına hiçbir kesinti olmaksızın yatırılmasını ister.
3.
Ödeme şartlı havale
3.1
Bir “ödeme şartlı gönderi”nin alıcısı parayı yatırır veya kendi
hesabının borçlandırır ve paranın ödeme şartlı gönderinin
göndericisine hiçbir kesinti olmaksızın ödenmesini ister.
MADDE TÖ 201
Formüller
1.
Postayla gönderilen normal havaleler ile yatırma havaleleri TFP1
modeline uygun bir formül üzerinde düzenlenir.
2.
Ödeme şartlı havaleleri TFP3 modeline uygun bir formül üzerinde
düzenlenir.
3.
Elektronik havalelerin kabul ve ödemesi için diğer formüller
kullanılabilir.
2.1
MADDE 3
Ödeme Emirlerinin Kabulü
1.
Özel anlaşma dışında, posta havalesi tutarı varış ülke parası ile
ifade edilir.
2.
Çıkış posta idaresi, çevirme kurunu varış ülkesi para biriminden
belirler.
3.
Posta havalesinin en fazla tutarı karşılıklı olarak belirlenir.
4.
Çıkış posta idaresi, havale ve ödeme emirlerinin kabul edilme
yöntemlerini ve formülleri belirlemekte tamamen serbesttirler. Posta
yoluyla göndermelerde yalnızca Tüzükte öngörülen formüllerin
kullanılması zorunludur.
MADDE TÖ 301
Posta Havalelerin Düzenlenmesi
1.
Havalelerin adresi alıcıyı tam olarak belirleyecek şekilde açık olarak
yazılmalı; kısaltılmış adresler kabul edilmemelidir.
2.
Yatırma havalelerinde, alıcının hesap numarası ile posta çek
merkezinin adı bu amaçla ayrılan alanda gösterilmelidir.
3.
Elektronik havaleler, yollandığı elektronik şebekenin
özelliklerine göre düzenlenir.
teknik
4.
Mektup postası yoluyla iletilen havaleler, latin harfleri ve arap
rakamları ile, onaylı olsa bile silinti veya tahrifat yapılamaksızın düzenlenir.
Kayıtlar, mümkünse büyük harflerle ve tercihen daktilo yada elle yazılır.
Kurşun kalemle yapılan kayıtlar kabul edilmez.
5.
Havaleler mekanik yöntemle düzenlendiğinde havale üzerinde
memur imzası veya bunun yerine konulan şifre koyma zorunluluğu yoktur.
MADDE TÖ 302
Yasaklanan veya İzin Verilen İbareler
1.
Servis havalenin ön yüzünde "Service des postes- Posta hizmeti”
veya benzer bir ibare bulunmalıdır.
2.
Havalelerde alıcı için kişisel mesaj kullanılabilir.
3.1
3.
Havaleler üzerine konulmasına izin verilen hizmet işaretleri dışında,
formül metinlerinin kapsadığından başka işaret konulması yasaktır.
MADDE TÖ 303
Miktarın Belirtilmesi
1.
Havalelerin tutarı ve para biriminin adı çıkış idaresince öngörülen
dilde ISO 4217 standardına göre kısaltmalı olarak gösterilebilir. Para birimi
kesirleri, sıfırlar da dahil olmak üzere, iki ( veya üç) rakamla, sırasıyla onlar,
yüzler ( ve binler) şeklinde gösterilir.
2.
Mektup postası ile gönderilen havaleler için miktar ve para birimi,
üzerine anlaşmaya varılan dil ile tam olarak yazılmalıdır. Yazı ile gösterilen
miktarda rakamlar ayrı ayrı kelime ile yazılmalı ve para birimi kısaltması ISO
4217 Uluslararası standardına göre gösterilmelidir. Yazıyla gösterilen
tutarda, kesirlerin tekrarlanması zorunlu olmadığında, para birimi yazıyla
belirtildikten sonra rakamla gösterilebilir.
MADDE TÖ 304
Taahhüt
1.
Posta idareleri hangi durumlarda havalelerin taahhütlü gönderi
olarak yollanacağı konusunda anlaşabilirler.
MADDE TÖ 305
Alındı
1.
Göndericiye ücretsiz olarak bir alındı verilebilir.
MADDE TÖ 306
Geri Alma
1.
Bir havale alıcısına henüz ödenmemişse yada ulaştığı hususunda
alıcıya bilgi verilmemişse hizmetten geri çektirilebilir.
2.
Elektronik havalelerin geri alma istekleri havalenin yollandığı
elektronik şebekenin teknik özelliklerine göre yerine getirilir.
3.
Posta veya faks yoluyla gönderilen bir havalenin geri alma istekleri
TFP 6 modeline uygun bir formül üzerinde düzenlenir.
3.2
MADDE 4
Ücretler
1.
Çıkış posta idaresi kabulde alacağı ücreti serbestçe belirler.
2.
Bu anlaşmaya taraf olan ve olmayan ülke arasında, anlaşmaya
taraf bir ülke aracılığıyla alınıp verilen posta havaleleri, aracı ülke
tarafından yürüttüğü işlemlerden kaynaklanan maliyete göre saptanan
bir ek ücrete tabi tutulabilir; bu ek ücretin miktarı ilgili idareler arasında
anlaşma yoluyla belirlenir ve posta havalesinin miktarından mahsup
edilir.Bununla birlikte bu ücret göndericiden tahsil edilebilir ve ilgili
idareler aralarında anlaşmışlarsa aracı ülkenin posta idaresine
verilebilir.
3.
Sözleşmenin TM 110 ve 111. maddelerinde öngörülen şartlarda,
posta yoluyla idareler arasında alınıp verilen para transferine ilişkin
belge, formül ve ödeme emirleri ücretten muaftır.
4.1
MADDE 5
Çıkış Posta İdaresinin Yükümlülükleri
1.
Çıkış posta idaresi mevzuatta öngörülen hizmet standartları
doğrultusunda müşterilerine yeterli hizmeti sağlar.
MADDE TÖ 501
Çıkış ülkesindeki servis kalitesi düzeyi ve
gönderen posta idaresinin Yükümlülükleri
1.
Özel bir kısıtlama olmadıkça posta havalesi, posta merkezinde kabul
edilmesinden sonra en geç 2 çalışma günü içerisinde, elektronik veya posta
yoluyla, çıkış ülkesinden gönderilmek zorundadır.
2.
Posta idaresi mali suç ve kara para aklama ile mücadelede ulusal
mevzuat ile uyum sağlamak zorundadır.
PROT MADDE TÖ II
Çıkış Ülkesinin Hizmet Kalitesi Düzeyi ve
Gönderen Posta İdaresinin Yükümlülükleri.
1.
Tayland posta idaresi, gönderen posta idarelerinin yükümlülüklerine
ilişkin olarak TÖ 501.1 Maddesinin hükümlerini uygulamamaya yetkilidir.
5.1
MADDE 6
Ödeme Emirlerinin Yollanması
1.
Havalelerin alınıp verilmesi, UPU Uluslararası Bürosu yada
diğer kuruluşlar tarafından sağlanacak elektronik bilgisayar şebekesi
aracılığıyla yapılır.
2.
Elektronik alıp vermeler ödeme yapan merkez yada bir alıp
verme merkezine doğrudan gönderilerek yerine getirilir. Alıp vermelerin
güvenliği ve kalitesi, kullanılan şebekenin teknik özellikleri yada posta
idareleri arasında karşılıklı anlaşmayla garanti edilmelidir.
3.
Posta idareleri mevzuatta öngörüldüğü şekilde havaleleri, kağıt
formlar aracılığıyla yapmayı ve öncelikli posta ile göndermeyi kabul
edebilirler.
4.
Posta idareleri farklı alıp verme usullerini kullanma konusunda
anlaşabilirler.
MADDE TÖ 601
Diğer Elektronik Ağlar
1.
Elektronik olarak alınıp verilen havaleler, sistemin ve kullanılan
bilgisayar ağının teknik özellikleriyle uyumlu olarak iletilir.
MADDE TÖ 602
Posta ile Yollama
1.
Havaleler özel bir anlaşma dışında, en çabuk yoldan ( öncelikli
gönderi) ve açıktan gönderilir. Bunlar mektup postası tüzüğünün TM 178.1
maddesinde belirtildiği şekilde postalara konur.
2.
Kayıtlı havalelerin iletilmesinde Mektup postası tüzüğünün TM 175.
maddesi uygulanır.
6.1
MADDE 7
Varış Ülkesinde Uygulanacak İşlem
1.
Posta havaleleri varış ülkesi mevzuatına göre ödenir.
2.
Genel kural olarak, posta havalelerin tam tutarı alıcıya
ödenmelidir; ek özel hizmetler istenmişse buna bağlı ücretler alınabilir.
3.
Elektronik posta havalelerinin geçerlik süresi karşılıklı
anlaşmalarla belirlenir.
4.
Manuel havalelerin geçerlik süresi, genel kural olarak, kabul
edildikleri tarihi izleyen ilk ayın sonuna kadar uzatılır.
5.
Yukarıda belirtilen süre sonrasında ödenemeyen havaleler
derhal çıkış posta idaresine geri gönderilmelidir.
MADDE TÖ 701
Havalelerin Ödenmesi
1.
Havalelerin tutarı alıcıya ödeme ülkesi resmi para biriminde ödenir.
İlgili idareler arasındaki özel anlaşmaya göre diğer para biriminde de ödenir.
2.
İlgili idarelere bilgi verdikten sonra, varış posta idaresi, mevzuatı
elverdiği takdirde, para birimi kesirlerini atabilir veya en yakın para birimine
veya birimin en yakın ondalık değerine yuvarlayabilir.
3.
Ödeme idaresindeki yürürlükte bulunan kurallara göre ödeme, posta
cari hesabına yatırılmak suretiyle de yapılabilir.
4.
Aynı gönderici aynı günde aynı alıcı adına birden fazla havale
düzenletir ve bunların toplamı varış posta idaresi tarafından kabul edilen en
yüksek miktar sınırını geçerse, varış posta idaresi havalelerin ödenmesini
aynı günde ödenen miktar bu en yüksek sınırı aşmayacak şekilde aralıklarla
yapmaya yetkilidir.
5.
Elektronik havaleler ulusal veri tabanına yapılacak danışma sonrası
ödenir.
6.
Havale ödemeleri hakkındaki bilgiler çıkış posta idaresine
bildirilmelidir.
7.1
MADDE TÖ 702
Geçerlik Süresi
1.
Anlaşmanın 7. maddesinde belirtilen geçerlik süresinin uzatılmasına
hiçbir zaman izin verilmez.
MADDE TÖ 703
Ciro
1.
Her ülke, başka bir ülkeden gelen havalelerin kendi toprakları
üzerinde, ciro yoluyla devredilebilir olduğunu açıklama hakkına sahiptir.
MADDE TÖ 704
Ödenmeyen Havaleler
1.
Alıcısı tarafından kabul edilmeyen veya alıcısı bilinmeyen veya
adres bırakmaksızın başka bir yere giden her havale derhal çıkış posta
idaresine iade edilir.
2.
Havalelerin başka bir ülkeye yeniden gönderilmesine izin verilmez.
3.
Geçerlik süresi içinde ödeme talebinde bulunulmayan her havale bu
sürenin bitiminde derhal iade edilir.
4.
Herhangi bir sebeple ödenmeyen her havale göndericisine geri
ödenir
5.
Posta yoluyla gönderilen ve herhangi bir sebepten dolayı alıcısına
ödenmeyen havaleler, doğruca çıkış merkezine geri gönderilir; öncelikle,
ödeme merkezi Mektup postası tüzüğünün TM 147.8.2. maddesinde
belirtildiği şekilde bunları kaydeder, damgalar veya etiket yapıştırır.
6.
Ödenmeyen elektronik havalelerden çıkış posta idaresi haberdar
edilmelidir.
MADDE TÖ 705
Ödenmeden Önce Kaybolan, Zayi Olan Ve Hasara Uğrayan
Havalelere Suret Havale Düzenlenmesi
1.
Varış yerine ulaşmayan elektronik havalelere kullanılan sistem
talimatlarına göre işlem yapılabilir.
7.2
2.
Ödenmeden önce kaybolan, zayi olan veya hasara uğrayan her
TFP1 havalesi yerine, gönderici veya alıcının isteği üzerine, çıkış posta
idaresince verilen suret konulabilir. Aksine anlaşma olmadıkça suret
havaleye orijinali ile aynı referans numarası verilmez.
3.
Ödenmeden önce kaybolan zayi olan veya hasara uğrayan bir
havale hakkında suret düzenlenmeden önce , çıkış idaresi ödeme idaresiyle
mutabık kalarak havalenin alıcısına ödenmediğinden, göndericisine iade
edilmediğinden başka yere gönderilmediğinden emin olmalı ; havalenin
sonradan ödenmemesi için tüm önlemler alınmalıdır.
4.
Varış idaresinin bir havalenin kendisine gelmediğini bildirmesi
halinde, ödeme idaresi sorunlu havalenin geçerlilik süresi içinde hiçbir aylık
hesapta yer alamaması şartıyla söz konusu havale için suret düzenleyebilir.
Bununla birlikte, müracaat sahibi ödeme yapılması konusunda, haber isteme
gününden itibaren, Mektup postası tüzüğünün TM 158.1 maddesi uyarınca 2
aylık süre içerisinde ödeme idaresinden hiçbir cevap alınmamış ve havale
de bu süre boyunca alınan aylık hesapların hiçbirisinde yer almamışsa çıkış
idaresi parayı geri ödemeye yetkilidir; durum taahhütlü mektupla ödeme
idaresine bildirilir ve bundan sonra kesin olarak kayıp sayılan havale hiçbir
hesaba alınmaz.
MADDE TÖ 706
Ödendikten Sonra Kaybolan, Zayi Olan Ve Hasara Uğrayan
Havalelere Suret Havale Düzenlenmesi
1.
Varış posta idaresi ödemeden sonra kaybolan, zayi olan veya hasara
uğrayan TFP1 havalesi yerine yeni bir TFP1 suret havale düzenleyebilir.Yeni
düzenlenen havale üzerinde orijinaline ait tüm bilgilerle birlikte “ödendikten
sonra kaybolan, zayi olan ve hasara uğrayan havale yerine düzenlenmiştir”
ibaresi bulunmalı ve tarih damgası basılmalıdır.
2.
Alıcının parayı aldığına ilişkin beyanı tercihen suret havalenin
arkasına yazılmalıdır. İstisnai olarak, bu beyan ayrı bir kağıt üzerine alınıp
kanıt olarak havaleye eklenebilir. Bu beyan ilk beyanın yerini tutar.
3.
Bu beyanı alıcıdan istemek mümkün değilse, yeniden düzenlenen
havalenin arkasına veya ayrı özel bir kağıda re'sen, posta havalesi bedelinin
fiilen ödenmiş olduğunu belirten bir not yazılır.
7.3
MADDE TÖ 707
Düzensiz Havalelere Uygulanacak İşlem
1.
Düzensiz elektronik havaleler gönderen veya alan idarenin sistemi
tarafından otomatik olarak saptanıp reddedilir.
2.
Postayla gönderilen ve aşağıdaki düzensizlikleri gösteren her
havale, düzeltilmek üzere ve zarf içerisinde, SFP1 modeline uygun bir formül
ilişiğinde öncelikli postayla çıkış merkezine geri gönderilmelidir.
2.1
Alıcı adının veya adresinin yanlış veya hiç yazılmaması, eksik veya
şüpheye yer verecek şekilde yazılması, posta cari hesap
numarasının eksik veya yanlış yazılması.
2.2
Miktarların yazılmaması veya farklı yazılması.
2.3
İlgili idareler arasında kararlaştırılan üst limitin aşılması.
2.4
Kayıtlarda silinti, kazıntı, değiştirme olması.
2.5
Makine yöntemiyle düzenlenmemiş havalelerde damga imza yada
diğer servis işaretlerinin unutulması.
2.6
Kararlaştırılandan başka bir para birimi ile gösterilmesi veya para
biriminin belirtilmemiş olması.
2.7
Ödeme merkezi kontrol etmekle yükümlü olmamakla birlikte, çıkış ve
varış ülkeleri parası arasındaki işlemlerde açık hatası bulunması.
2.8
Mevzuat dışı formül kullanılması.
2.9
TÖ 304 maddesi uyarınca re'sen taahhüt işleminin kullanılmaması
halinde.
3.
Varış posta idaresi küçük hataları otomatik olarak düzeltme
sorumluluğunda olabilir. Bu tür düzeltmeler kırmızı ile yazılıp görevli memur
tarafından imzalanır.
MADDE TÖ 708
Zaman Aşımına Uğrayan Havaleler
1.
Zaman aşımına uğramadan önce parası istenilmeyen havalelerin
tutarları tamamen çıkış ülkesinde kalır. Zaman aşımı süresi bu ülkenin
mevzuatına göre tespit edilir.
7.4
MADDE 8
Ödeme Posta İdaresine Verilen Hisse
1.
Ödenen her posta havalesi için, kabul idaresi ödeme idaresine
miktarı, Tüzükle belirlenen orana göre bir hisse öder.
2.
Tüzükte öngörülen oranın dışında, idareler kendi aralarında
farklı hisse oranları üzerinde anlaşabilirler.
3.
Ücretten bağışık para transferlerine hiçbir hisse ödenmez.
4.
İlgili idareler arasında anlaşma varsa yardım amaçlı para
transferleri de hisseden bağışık olabilir.
MADDE TÖ 801
Varış Posta İdaresine Verilen Hisseye İlişkin Yöntemler
1.
Ödenen her havale için, çıkış posta idaresi varış posta idaresine
2 DTS'lik bir hisse verir. Diğer hisse yöntemleri ve oranları karşılıklı olarak
belirlenir. UPU Uluslararası Büro tarafından yayınlanan DTS'nin yıllık
ortalaması bazında hesaplanan toplam hisse aylık hesap aracılığıyla tahsil
edilir.
8.1
MADDE 9
Varış Posta İdaresinin Yükümlülükleri
1.
Ödeme posta idaresi mevzuatta öngörülen hizmet standartları
doğrultusunda müşterilerine yeterli hizmeti sağlar.
MADDE TÖ 901
Varış Ülkesi Servis Kalite Düzeyi Ve Varış Posta İdaresinin
Sorumlulukları
1.
Gelen havaleler, bir ara işlem gerektirmiyorsa, en kısa sürede havale
alıp verme merkezine veya ödemeyi yapacak posta merkezine sevk edilir.
2.
Özel bir çekince konulmaması durumunda havalenin varış ülkesine
ulaşması ve hak sahibine ödemeye hazır olması yada hak sahibine haber
kağıdının yollanması arasında dört iş gününden fazla zaman geçmemelidir.
3.
Geçerlik süresi dolmuş yada aranılmadığından ödenmemiş olan
havaleler en kısa sürede ödenmeme sebebini anlatan bir notla kabul
merkezine iade edilir.
4.
Alan kuruluş mali suç ve kara para aklama ile mücadelede ulusal
mevzuat ile uyum sağlamak zorundadır.
9.1
BÖLÜM
III
BÖLÜM III
POSTA AKTARMALARI
MADDE 10
Ürünlerin Tanımı
1.
Posta hesap sahibi kendi hesabından alınarak alıcının posta
idaresinde açılan hesabına veya başka bir hesaba, varış ülkesi posta
idaresi aracılığı ile yatırılmasını ister.
MADDE TÖ 1001
Formüller
1.
Mektup postasıyla gönderilen aktarmalar için TFP 2 modeline uygun
bir formül üzerinde düzenlenir.
2.
TFP 2 formülü yerine, yurtiçi servis formülleri veya banka uygulaması
ile uyumlu ulusal formüller de kullanılabilir.
3.
Elektronik aktarmalar için diğer formüller kullanılabilir.
10.1
MADDE 11
Ödeme emirlerinin kabulü
1.
Aktarma tutarı, varış ülkesinin para birimi cinsinden yada çıkış
ve varış posta idareleri arasındaki anlaşmaya göre başka bir para birimi
cinsinden gösterilmelidir.
2.
Çıkış posta idaresi, aktarma tutarında gösterdiği kendi para
biriminin çevirme kurunu tespit eder.
3.
Aktarma tutarı, ilgili posta idareleri aksi bir karar almadığı
sürece sınırsızdır.
4.
Çıkış posta idaresi, aktarmalar için kullanılan doküman ve
yöntemlerin belirlenmesinde tamamen serbesttir.
MADDE TÖ 1101
Aktarmaların Düzenlenmesi
1.
Aktarma emirlerinde:
1.1
Göndericinin adı ve hesap numarası
1.2
Alıcının adı ve hesap numarası
1.3
Varış ve çıkış posta idareleri arasında belirlenen döviz cinsi miktarı,
ISO 4217 Uluslararası standardına uygun para biriminin kısaltma
adıyla birlikte gösterilmelidir.
2.
Aktarma emrinin özel bir bölümü, kişisel bir mesajın alıcıya iletilmesi
için kullanılabilir.
3.
Gönderici aktarma tutarını çıkış ülkesinin para birimi cinsinden
gösterdiğinde , aktarma emrini alan alıp-verme merkezi veya çek merkezi,
çıkış ve varış posta idareleri arasında kararlaştırılmış olan para birimine
dönüşüm işlemini yapar.
4.
Elektronik aktarmalar, yollandığı elektronik şebekenin
özelliklerine göre düzenlenir.
teknik
5.
Mektup postası ile yollanan aktarmalar, latin harfleri ve arap
rakamları cinsinden düzenlenir; onaylı olsa bile
silinti veya tahrifat
11.1
yapılamaz. Kayıtlar, mümkünse büyük harflerle ve tercihen daktilo yada elle
yazılır.
6.
11.2
Aktarma özetleri çıkış çek merkezinin tarih damgasını taşımalıdır.
MADDE 12
Ücretler
1.
Çıkış idaresi kabulde alacağı ücreti serbestçe belirler. Bu temel
ücrete göndericiye sağlanan özel hizmetlerle ilgili olası ücretler ilave
edilir.
2.
Anlaşmaya taraf ve taraf olmayan bir ülke arasında, iş bu
anlaşmaya taraf bir ülke aracılığıyla yapılan para transferleri, aracı ülke
tarafından ilave bir ücrete tabi tutulabilir. Bu ücretin tutarı ilgili idareler
arasındaki anlaşma ile belirlenir ve aktarma tutarından alınır. Bununla
birlikte, ilgili idareler arasında anlaşma yapılması durumunda bu ücret
göndericiden alınıp aracı idareye verilebilir.
3.
Sözleşmenin TM 110 ve 111. maddelerinde öngörülen şartlarda
posta yoluyla idareler arasında alınıp verilen para transferine ilişkin
belge, formül ve ödeme emirleri ücretten muaftır.
MADDE TÖ 1201
Varış Ücretleri
1.
Ulusal yada bölgesel mevzuat yada ikili anlaşmalarda aksi
belirtilmemişse, varış ülkesindeki giderler alıcısı tarafından karşılanır.
12.1
MADDE 13
Çıkış Posta İdaresinin Yükümlülükleri
1.
Çıkış posta idaresi mevzuatta öngörülen hizmet standartları
doğrultusunda müşterilerine yeterli hizmeti sağlar.
MADDE TÖ 1301
Çıkış Ülkesindeki Hizmet Kalitesi Düzeyi ve
Yollayan Posta İdaresinin Yükümlülükleri.
1.
Özel bir kısıtlama olmadıkça aktarmalar, posta merkezinde kabul
edilmesinden sonra en geç 2 çalışma günü içerisinde, elektronik veya posta
yoluyla, çıkış ülkesinden gönderilmek zorundadır.
2.
Gönderen posta idaresi mali suç ve kara para aklama ile
mücadelede ulusal mevzuat ile uyum sağlamak zorundadır.
13.1
MADDE 14
Emirlerin Yollanması
1.
Aktarmalar, UPU Uluslararası Bürosu yada diğer kuruluşlar
tarafından sağlanacak elektronik bilgisayar şebekesi aracılığıyla
yapılır.
2.
Alıp vermelerin güvenliği ve kalitesi, kullanılan şebekenin
teknik özellikleri yada kabul ve ödeyici posta idareleri arasında
karşılıklı anlaşmayla garanti edilmelidir.
3.
Posta idareleri mevzuatta öngörüldüğü şekilde aktarmaları,
kağıt formlar aracılığıyla yapmayı ve öncelikli posta ile göndermeyi
kabul edebilirler.
4.
Posta idareleri farklı alıp verme usullerini kullanma konusunda
anlaşabilirler.
MADDE TÖ 1401
Mektup Postasıyla Gönderilen Aktarmaların Listesi
1.
TFP 2 aktarmaları, çıkış idaresince varış idaresine liste ile bildirilir.
2.
Aktarma listeleri ilişik SFP 5 örneğine uygun formüller üzerine alıp
verme merkezlerince düzenlenir. İdareler formülün 3. sütununun
doldurulmaması konusunda anlaşabilirler. Her liste düzenleyen merkezin
tarih damgasını taşır.
3.
Alıp verme merkezi varışlı her bir listenin toplamı ilişikte SFP 6
örneğine uygun özet listeye yazıyla veya rakamla iki nüsha olarak kaydedilir.
4.
Özet listenin kayıt numarası her aktarma listesine yazılır.
5.
Özet liste, bunu düzenleyen merkezin damgasını taşır ve bu işle
görevlendirilmiş memur veya memurlar tarafından imzalanır. Bu listelere
her varış alıp verme merkezince her ay yenilenen seriler halinde sıra
numarası verilir.
6.
Özet listeiki nüsha olarak gönderilir.
7.
Özet liste, aktarma emir ve listeleri bir arada bulunur ve her çalışma
gününde bir kez varış alıp verme merkezlerine en hızlı yoldan ücretsiz olarak
yollanır. Bu gönderiler kayıtlı olabilir.
14.1
MADDE 15
Varış Ülkesinde Uygulanacak İşlem
1.
Gelen aktarmalar varış ülkesindeki mevzuat çerçevesinde
işleme tabi tutulur.
2.
Genel kural olarak, varış ülkesindeki ücretler alıcı tarafından
ödenir. Bununla birlikte karşılıklı anlaşma uyarınca, bu ücretler
göndericiden alınarak varış ülkesi posta idaresine bırakılabilir.
MADDE TÖ 1501
Aktarmaların İrtibat Hesabına Borç Kaydedilmesi
1.
SFP 5 listeleri ve SFP 6 özet listesi doğrulandıktan sonra, alınan
emirlerin toplam tutarı çıkış posta idaresi adına açılan cari irtibat hesabına
hemen borç kaydedilir.
2.
Varış posta çeki merkezince tarih damgası basılan SFP 6 özet
listesinin bir kopyası borçlandırılan cari irtibat hesabını tutan idareye aynı gün
gönderilen günlük hesap özetine iliştirilir.
15.1
MADDE 16
Ödeme Posta İdaresine Verilen Hisse
1.
Her bir aktarma için ödeme posta idaresi varış ücreti isteyebilir.
Bu ücret alıcının hesabına veya çıkış posta idaresince tutulan çek
hesabına borç kaydedilebilir.
2.
Ücretten bağışık aktarmalara hiçbir hisse ödenmez.
3.
İlgili idareler arasında anlaşma varsa yardım amaçlı fon
transferleri de hisseden bağışık olabilir.
16.1
MADDE 17
Ödeme Posta İdaresinin Yükümlülükleri
1Ödeme posta idaresi mevzuatta öngörülen hizmet standartları
doğrultusunda müşterilerine yeterli hizmeti sağlar.
MADDE TÖ 1701
Varış Ülkesindeki Servis Kalite Düzeyi ve Varış Posta İdaresinin
Yükümlülükleri
1.
Gelen aktarmalar derhal veya varışı takip eden iş gününü geçmemek
şartıyla alıcının hesabına alacak olarak kaydedilir.
2.
Özel bir çekince konulmaması ve elektronik olarak yollanması
durumunda, gönderici hesabının borçlandırılması ve alıcı hesabının
alacaklandırılması arasında dört iş gününden fazla zaman geçmemelidir
3.
Alan posta idaresi mali suç ve kara para aklama ile mücadelede
ulusal mevzuat ile uyum sağlamak zorundadır.
MADDE TÖ 1702
Aktarmaların Yapılamaması
1.
Herhangi bir nedenle alıcının hesabına geçirilmemiş bir aktarmanın
tutarı, göndericinin hesabına tekrar alacak kaydedilir.
2.
Herhangi bir nedenle, aktarma alıcının hesabına geçirilmemişse,
gerektiğinde aktarma emrinin de eklendiği bir SFP 7 formülüne kaydedilir.
SFP 7 formülüne birden fazla gerçekleşmeyen aktarma bilgisi yazılabilir.
3.
Geri çevrilen aktarmalar, SFP 7 formülüne, aktarmanın kabul ülkesi
tarafından hesaplandığı gibi, ilk varış ülkesi parası cinsinden gösterilir.
4.
SFP 7 formülü toplam bedeli,geri çevrilen bu aktarmaların çıkış
idaresi adına açılmış bulunan posta cari irtibat hesabına alacak kaydedilir.
5.
SFP 7 formülü ve aktarma emirleri, SFP 6 özet listesiyle beraber
günlük hesap ekstresine eklenerek, işlemin yapıldığı gün posta cari irtibat
hesabı borçlandırılacak olan idareye gönderilir.
6.
İşlem yapılamayan elektronik aktarmalarından çıkış posta idaresi
haberdar edilmelidir.
17.1
MADDE TÖ 1703
Aktarmaların Kontrolü ve Düzensiz Aktarmalara
Uygulanacak İşlem.
1.
Düzensiz elektronik havaleler gönderen veya alan idarenin sistemi
tarafından otomatik olarak saptanıp reddedilir.
2.
Varış alıp verme merkezi mektup postası yoluyla gönderilen özet
listeleri, listeler ile aktarma emirlerini kapsayan paketleri alır almaz
kontrolünü yapar. Eğer herhangi bir düzensizlik veya eksiklik görülürse, çıkış
alıp verme merkezini telefaks veya elektronik mektup yoluyla derhal
haberdar eder. Gönderici alıp verme merkezinin aynı yoldan cevap vermesi
ve gerektiğinde eksik belgelerin bir suretini en çabuk yoldan (öncelikli posta)
göndermesi gerekir. Telefaks veya elektronik mektup yolunun kullanmasının
mümkün olmaması halinde bilgi alışverişi SFP 7 formülüne uygun düzeltme
listesi yoluyla yapılır.
3.
Düzensizlik aktarma özeti ile aktarma listesinde gösterilen tutarda
farklılıktan kaynaklanıyorsa , varış alıp verme merkezi, düşük miktar
üzerinden aktarma yaptırmaya yetkilidir;duruma göre aktarma özeti veya
aktarma listesi ve özet liste kırmızı kalemle düzeltilir; düzeltme özeti de SFP 7
formülüne uygun olarak mektupla karşı alıp verme merkezine bildirilir.
MADDE TÖ 1704
Aktarmaların Geri Alınması
1.
Eğer aktarma alıcının hesabına alacak olarak kaydedilmediyse, geri
çekilebilir.
2.
Elektronik aktarmaların geri alma istekleri aktarmanın yollandığı
elektronik şebekenin teknik özelliklerine göre yerine getirilir.
3.
Posta veya faks yoluyla gönderilen bir havalenin geri alma istekleri
TFP 7 modeline uygun bir formül üzerinde düzenlenir.
17.2
BÖLÜM IV
BÖLÜM IV
İRTİBAT HESAPLARI, AYLIK HESAPLAR
HABER İSTEMELER, SORUMLULUK
MADDE 18
Katılımcı İdareler Arasındaki Parasal İlişkiler
1.
Posta idareleri alacaklarının ödenmesinde kullanılacakları
teknik yöntemler konusunda aralarında anlaşırlar.
2.
İrtibat hesapları
2.1
Genel bir kural olarak, çek merkezleri olan posta idarelerinden
her biri karşı idarede kendi adına bir posta çeki irtibat hesabı
açtırır. Aralarındaki havale ile aktarma ve diğer hizmetlerden
doğan karşılıklı borç ve alacakların tasfiyesi bu hesaplar
aracılığıyla yapılır.
2.2
Varış ülkesi posta idaresine ait bir çek sistemi yok ise irtibat
hesabı başka bir posta idaresinde açılabilir.
2.3
Posta idareleri, parasal ilişkilerini çok taraflı anlaşmalar ile
belirlenmiş idareler aracılığıyla sağlamak için anlaşma
yapabilirler.
2.4
Eğer irtibat hesabında açık varsa, borçlanılan tutarların oranı
tüzükte belirlenen faize tabidir.
2.5
İrtibat hesabının ödenmemiş bakiyesi üzerinden alınan faiz
getirisine izin verilir.
3.
Aylık hesaplar
3.1
İrtibat hesabı olmaması durumunda her ödeme posta idaresi,
her çıkış posta idaresi için posta havalelerinin tutarlarını
gösteren aylık bir hesap düzenler. Aylık hesaplar bakiyesi
gösterilmek suretiyle periyodik olarak genel hesaba dahil edilir.
3.2
Hesapların ödenmesi mahsup edilmeden aylık hesaplar
üzerinden yapılabilir.
4.
Bu madde ve Tüzük hükümleri, borç, erteleme, transfer yasağı
gibi hiçbir nedenle tek taraflı olarak ihlal edilemez.
18.1
MADDE TÖ 1801
İrtibat Hesabı
1.
Her çıkış idaresi, üzerinden borçların düşülmesi için varış idaresi
nezdinde açılmış olan posta çeki irtibat hesabında yeterli para bulundurur.
Çıkış ve varış idareleri borç ve alacaklarına dair bilgi alışverişi usulünde
karşılıklı olarak anlaşabilirler.
2.
Hesapta kayıtlı bu paraya, hiçbir koşulda, Anlaşmanın
18.2.1.maddesinde öngörülenin dışında dokunulamaz. Eğer hesapta,
verilen ödeme emirlerinin karşılanması için yeterince para yoksa aktarmalar
ve ödemeler 3 ve 4. fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yine de yerine
getirilir.
3.
Alacaklı idarenin her zaman kendisine ödenilmesi gereken tutarı
isteme hakkı vardır; gerekirse nakil süresini göz önünde bulundurarak,
ödemenin hangi tarihte yapılacağını saptar.
4.
Posta çeki irtibat hesabında bir açık bulunduğu zaman alacaklı
idarenin hesabı beslemeye yönelik miktarın irtibat hesabını tutan çek
merkezine gelmesi ve aynı gün hesaba geçirilmesine kadar, alacaklı idarenin
kendi ülkesindeki aylık bankalar arası borç faiz oranı üzerinden yıllık %1 faiz
uygulama hakkı vardır. Aynı idarenin adına birçok posta çeki irtibat hesabı
açılmışsa, faizlerin hesaplanması karşılıklı olarak anlaşmayla kararlaştırılır.
Bu faizlerin tutarları borçlu idarenin irtibat hesabından düşülür.
5.
Faiz hesaplaması ve ücretlendirme konusundaki bilgiler karşılıklı
olarak alınıp verilecektir.
6.
Hesapta 30 günlük bir dönem boyunca art arda 15 günden fazla açık
olursa, alacaklı idare telekomünikasyon yoluyla ihbarda bulunduktan 8 gün
sonra hizmeti durdurabilir.
MADDE TÖ 1802
İrtibat Hesabının Çalışması
1.
Aşağıdakiler çıkış ülkesinin posta cari irtibat hesabına alacak
kaydedilen başlıca işlemlerdir:
1.1
18.2
Bir hesabı beslemek veya hesap açmak için transfer edilen paralar.
Bu miktarların transferi ya alacaklı ülkenin başkenti veya ticaret
merkezinde banka çeki yahut görüldüğünde ödenen poliçelerle yada
bu başkent veya ticaret merkezindeki bir banka kuruluşuna yapılan
aktarmalarla gerçekleştirilir.
1.2
Yerine getirilemeyen para transferleri
2.
İrtibat hesabına borç kaydedilen tüm işlemlerde idareler karşılıklı
olarak anlaşırlar.
3.
Hesap tutma masrafları dışında olası masraflar hesap sahibi idare
tarafından karşılanır.
MADDE T 1803
Posta Havaleleri İçin Aylık Hesapların Düzenlenmesi
1.
Anlaşmanın 18.3. maddesinde belirtilen aylık hesapların
düzenlenmesi (havaleler için SFP 3 modeline uygun aylık hesap) aşağıda
belirtildiği şekilde yapılır:
1.1
Havalelerin kabul edildikleri ayların kronolojik sırası.
1.2
Anlaşmaya varıldığı şekilde, çıkış merkezlerinin alfabetik veya
numara sırası;
1.3
Her çıkış merkezi için havalelerin numara sırası
2.
ödenen havaleler SFP 2 modeline uygun özel listeye özetlenir
gerekirse , SFP 3 modeline uygun olarak düzenlenen aylık hesaba eklenir.
3.
Varış idaresi hesap üzerine şunları da kaydeder:
3.1
Anlaşmanın 8. maddesi gereğince kendisine ait hisse tutarlarını;
3.2
Gerektiğinde , TÖ 1801.4, TÖ 1806.6 ve TÖ 2004.2. maddelerde
belirtilen geri ödeme ve faizlerin tutarını.
4.
Ödemeden sonra kaybolan suret havaleler normal havaleymiş gibi
işleme konur ve SFP 3 hesabında veya normal havaleye uygulanan
işlemler gibi SFP 2 listesinde yer alır.
5.
Taraflar hesaplarının takas usulüyle düzenlenmesi ve havalelerin
değişik birimlerinde ödenmesinde anlaştıklarında en düşük alacak, hesabın
ait olduğu dönemdeki borçlu idare ülkesindeki resmi kur üzerinden en yüksek
alacağa çevrilir. Bu ortalama kur daima dört ondalıklı olarak gösterilir.
6.
Aylık hesap borçlu idareye en geç ait olduğu ayı izleyen ayın sonuna
18.3
kadar kanıt belgeleriyle (ödenmiş havaleler) birlikte SFP 2 listesindeki kayıt
sıralarına göre dizilmiş olarak gönderilir. Herhangi bir sebeple aylık hesap
zamanında gönderilmezse, yukarıda belirtilen sürenin bitimini izleyen sekiz
gün içinde söz konusu hesabın tahmini yollama tarihi borçlu idareye
bildirilmelidir. Bu bilgi telekomünikasyon yoluyla verilmelidir. İdareler, her ne
olursa olsun, bu belgeyi ait olduğu ayı izleyen ikinci ayın sonundan önce
göndermek için gayret gösterirler.
7.
Ödenmiş havale yoksa, idareler arasında anlaşma olmadıkça , karşı
idareye boş bir aylık hesap gönderilir.
8.
Borçlu idare tarafından aylık hesaplarda görülen ister havale
bedelleri toplamı, ister hisse hesaplarıyla ilgili farklılıklar düzenlenecek ilk
aylık hesapta gösterilir. Fark tutarı hesap başına 3 DTS yi geçmezse dikkate
alınmaz.
9.
İdareler ,karşılıklı anlaşmalarla , ödenen havale hesaplarının
düzenlenmesi ve yollanması için, TÖ 1803 maddesinde öngörülen
yöntemlerin dışında başka bir yöntemin uygulanması konusunda
anlaşabilirler.
MADDE TÖ1804
Elektronik Havaleler İçin Aylık Hesapların Düzenlenmesi
1.
Aylık hesaplar üye
otomatik olarak hazırlanır.
ülkelerin elektronik sistemleri aracılığıyla
2.
Karşılıklı belirlenen toplam hisse tutarı , ödenen havalelerin toplam
tutarına eklenir.
3.
Aylık hesaplar alıcı beyanı alınmaksızın çıkış idaresine gönderilir. Bu
durumda çıkış idaresinin, kontrol için, alıcı beyanlarını isteme hakkı vardır.
MADDE TÖ 1805
Genel Hesabın Düzenlenmesi
1.
Genel hesap, alacaklı idare tarafından aylık hesapların
alınmasından hemen sonra bu hesapların ayrıntılı incelenmesi yapılmadan
SFP 4 modeline uygun bir formül üzerine düzenlenir.
2.
Genel hesap ait olduğu ayın bitimini takip eden 2 aylık süre içinde
düzenlenmelidir.
18.4
3.
İdareler, genel hesabın üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak
düzenlenmesi hususunda anlaşabilirler.
4.
Her türden alıp vermeler sadece taraf ülkeler idarelerince belirlenen
alıp-verme merkezleri aracılığı ile yapılır.
MADDE TÖ 1806
Hesapların Ödenmesi. Ödeme Usülleri ve Süreleri
1.
Özel anlaşma dışında ve 2’ de öngörülen hükümler saklı kalmak
kaydıyla genel hesabın bakiyesi veya aylık hesapların toplam tutarları,
alacaklı ülkenin parasıyla ve alacaklı ülke için hiçbir kayıp olmamak
kaydıyla aşağıdaki şekilde ödenir.
1.1
Alacaklı ülkenin ticaret merkezi veya başkentinde görüldüğünde
ödenen çekler veya poliçeler posta aktarmaları yoluyla;
1.2
Borçlu posta idaresi tarafından alacaklı ülkede oluşturulan bir
alacaktan düşülmek suretiyle.
2.
Borçlu ülkede alınan ödeme giderleri (vergiler, kliring giderleri,
karşılıklar, komisyon vs.) ile üçüncü ülkelerdeki aracı bankalar tarafından
kesilen giderler borçlu idareye aittir. Alacaklı ülkede alınan giderler alacaklı
idareye aittir.
3.
Ödemeler hesap esasına göre yapılıyorsa ödemenin genel veya
aylık hesabın alınmasından en geç 15 gün sonra yapılması gerekir.
4.
Ödenecek tutar üzerinde iki idare arasında anlaşmazlık çıkması
halinde, yalnızca ödemeye itiraz edilen kısım ertelenebilir; borçlu idarenin
yukarıdaki 3. maddede öngörülen süreler içinde itiraz nedenlerini alacaklı
posta idaresine bildirmesi gerekir.
5.
Gönderilmiş olan aylık bir hesabın borçlu idareye ulaşmadığı
varsayıldığında, borçlu idare söz konusu hesabın bir suretini de almamışsa,
ilgili aya ait yatırılan avans tutarlarını ilgili döneme ait borcunu ödemiş gibi
göz önünde bulundurma ve üçüncü kişilere ödenmiş varsayılan havaleleri
için göndericilerin zararını alacaklı idareye yükleme hakkına sahiptir.
6.
Yukarıdaki 3 de belirtilen süreler içinde ödeme yapılmadığı takdirde,
borç tutarları, TÖ 1801.4 maddede belirlenen kurallar gereğince gecikme
faizine tabidir.
18.5
MADDE TÖ 1807
Avanslar
1.
Karşı idare nezdinde, 6000 DTS 'nin üzerinde alacaklı çıkan her
idare, havalelerin kabul edildiği ayın en geç 15. günü otomatik olarak avans
yatırılmasını isteme hakkına sahiptir. Bu avansın miktarı kabul edilmiş son 3
aylık hesabın ortalaması ile
1.1
Bir önceki yılın aynı dönemine ait hesabın tutarı
1.2
İçinde bulunulan yılın iş hacmindeki gelişme; avans verilmesini
gerektirmeyen ve elde edilen ortalama tutardan düşülmesi gereken
6000 DTS' lik miktar dikkate alınarak hesaplanır.
2.
Yukarıda belirtilen sürede ödeme yapılmazsa,borçlu idare alacaklı
idare hesaplarının TÖ 1803.6 maddede belirtilen süre içinde düzenli
gönderildiğini kanıtlayamadıkça TÖ 1806. 6 maddesi geçerlidir.
3.
Birinci paragrafta belirtilen 6000 DTS'lik limit yalnızca ödeme idaresi
sıfatıyla havale hizmeti veren idareye uygulanmaz. Bu durumda, çıkış
idaresiyle varılan anlaşmayla daha düşük limit belirlenebilir.
4.
Anlaşmanın TÖ 1806.1 maddesinden yararlanmak ve alacaklı posta
idaresinin önceden bir avans istemesine gerek kalmadan borçlu posta idaresi
tarafından alacaklı ülkede oluşturulan bir alacaktan düşülmesini isteyen
borçlu idare, yolladığı havaleleri karşılamak için yapması gereken
ödemelerin miktar ve zamanını kendinse uygun şekilde tespit eder.
5.
Avans olarak yapılan ödemeler toplamı ilgili dönem için karşı idareye
olan borçtan fazla ise fark borçlu idarece verilen talimata göre veya
gerekiyorsa TÖ 1806. 1 ve 2. maddenin öngörülen hesaba geçirilir.
PROT MADDE TÖ I (mevcut çekince)
Avanslar
1.
Ülkesinde alacaklılara zamanında ödeme yapabilmek için Vietnam
posta idaresi , kendisiyle havale işlemi yapan ülkelerden avansların
1807.1maddesi hükümlerinin uygulanmasını beklemeden otomatik olarak
gönderilmesini istemektedir.
18.6
MADDE 19
Haber İstemeler
1.
Haber istemeler havalenin postaya verildiği veya aktarmanın
yapıldığı tarihten sonra 6 aylık süre içerisinde kabul edilir.
2.
Posta idareleri havale veya aktarmalar için müşteriden haber
isteme ücreti alma hakkına sahiptir.
MADDE TÖ 1901
Havalelere İlişkin Haber İstemelere Uygulanacak İşlemler
1.
Elektronik bir havaleye ilişkin haber istemeler şebeke üzerinden
işlem görür ve gönderilir.
2.
Mektup postasıyla gönderilen havalelere ilişkin haber istemeler
TFP 6 formülü üzerine düzenlenir ve genel kural olarak çıkış merkezince
doğrudan ödeme merkezine gönderilir. Haber istemeler re'sen ve her zaman
en çabuk yoldan (faks, elektronik mektup, öncelikli gönderi) gönderilir.
3.
Çıkış ülkesinin özel bir çekincesi bulunmadıkça haber istemeler
derhal işleme tabi tutulur ve kabulünden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde
varış ülkesine yollanır.
4.
Bir havalenin varış posta idaresi, haber istemenin gelişinden 3 iş
günü içerisinde, söz konusu havalenin akıbeti hakkında ön (veya kesin)
cevap vermelidir.
5.
Ödeme merkezi havalenin akıbeti hakkında kesin bilgiler verecek
durumdaysa araştırma sonucuna göre tamamlanmış formülü haber
istemenin yapıldığı merkeze geri gönderir. Araştırmalar sonuçsuz kaldığında
veya ödemeye itiraz edildiğinde, mümkünse alıcının havale tutarını
almadığını belgeleyen beyanıyla birlikte varış merkezi aracılığıyla bu formül
çıkış idaresine gönderilir.
6.
Haber istemeler havalenin varış ülkesince alınmasından sonraki
otuz iş günü içerisinde kesin olarak cevaplandırılmalıdır.
7.
Haber istemeler havalenin geçerlik süresinin bitiminden en geç on
beş gün sonra otomatik olarak kesin hesaplaşma işlemine tabi tutulur.
8.
Haber istemelerde hata posta idarelerinden biri tarafından
yapılmışsa, bu iş için alınan ücret yakınıcıya geri ödenir.
19.1
MADDE TÖ 1902
Aktarmalara İlişkin Haber İstemelere Uygulanacak İşlem
1.
Aktarmalara ilişkin haber istemeler alıcı tarafından aktarma emrinin
verildiği posta idaresince yapılır.
2.
Bir aktarma emrinin yerine getirilmesine ilişkin her haber isteme
borçlandırılan hesabı tutan çek merkezi tarafından TFP 7 formülü düzenlenir
ve gerekirse ilgili ülkelerin her bir alıp vereme merkezleri aracılığıyla
alacaklandırılacak hesabı tutan çek merkezine gönderilir.
3.
Çıkış ülkesinin özel bir çekincesi bulunmadıkça haber istemeler
derhal işleme tabi tutulur ve kabulünden itibaren 3 iş günü içerisinde varış
ülkesine yollanır.
4.
Bir havalenin varış posta idaresi,haber istemenin gelişinden 3 iş
günü içerisinde, söz konusu havalenin akıbeti hakkında ön (veya kesin)
cevap vermelidir.
5.
Haber istemeler havalenin varış ülkesince alınmasından sonraki on
iş günü içerisinde kesin olarak cevaplandırılmalıdır.
6.
Haber istemelerde hata posta idarelerinden biri tarafından
yapılmışsa, bu iş için alınan ücret yakınıcıya geri ödenir.
19.2
MADDE 20
Sorumluluk
1.
Sorumluluğun ilke ve kapsamı
1.1
İdareler, havale tutarları gereğince ödendiği veya alıcının
hesabına alacak kaydedildiği ana kadar, gişeye yatırılan veya
alıcının hesabına borç kaydedilen tutardan sorumludur.
1.2
Posta idareleri, servislerince verilen gerek yanlış ödenmeye,
gerekse yanlış aktarmaya yol açan hatalı bilgilerden
sorumludurlar. Sorumluluk para çevirme ve yollama hatalarını
da kapsamına alır.
1.3
İdareler aşağıdaki hallerde sorumluluktan kurtulurlar:
1.3.1
Havaleler ve aktarma emirlerinin yollanması, aktarılması veya
ödenmesinde meydana gelebilecek gecikmeler halinde,
1.3.2
Zorlayıcı bir hal sonucu servis dokümanlarının elden çıkmış
olması nedeniyle bir havalenin ödenmiş olduğunu
gösteremedikleri takdirde, sorumlu olmadıklarına başka bir
delil gösterilmedikçe,
1.3.3
Alıcının Sözleşmenin 19. maddesinde öngörülen süre içinde
herhangi bir istekte bulunmaması halinde,
1.3.4
Çıkış ülkesinde havalenin zaman aşımı süresi dolduğu takdirde.
1.4
Geri ödeme halinde, nedeni ne olursa olsun, göndericiye geri
ödenecek tutar, aktarılan veya hesabına borç olarak kaydedilen
tutarı geçemez.
1.5
İdareler, iç servislerindeki ihtiyaçlara göre sorumluluk
koşullarını kendi aralarında anlaşarak belirleyebilirler.
1.6
Sorumluluk ilkelerinin uygulanma koşulları ve özellikle
sorumluluğun belirlenmesi sorunu, borçlu bulunan tutarların
ödenmesi, rücu hakkı, ödeme süresi ile aracı idareye geri
ödemeyle ilgili maddelerin hepsi Tüzükte yer almıştır.
20.1
MADDE TÖ 2001
Sorumluluğun Belirlenmesi
1.
Aşağıdaki 2 ve 5 de öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla,
sorumluluk çıkış idaresine düşer.
2.
Ödemenin kendi mevzuatında öngörülen koşullar içinde yapıldığını
tespit edemediği takdirde, sorumluluk ödeme idaresine düşer.
3.
Aşağıdaki durumlarda sorumluluk hatanın yapıldığı ülke idaresine
düşer:
3.1
Para çevirme hatası dahil, servis hatası halinde,
3.2
Çıkış veya varış ülkesinde bilgilerin aktarımında veya alınmasında
yapılan hata halinde,
4.
Aşağıdaki hallerde sorumluluk çıkış ve varış idaresi arasında eşit
olarak paylaşılır:
4.1
Eğer hata iki idareye de yüklenebiliyorsa veya hatanın hangi ülkede
yapıldığını bulmak mümkün değilse,
4.2
Aktarma hatasının aracı ülkede meydana gelmesi durumunda,
4.3
Bu aktarma hatasının hangi ülkede yapıldığının saptanamaması
halinde.
5.
2 de öngörülen hükümler saklı kalmak kaydıyla:
5.1
Sahte havalenin ödenmesi halinde, sorumluluk sahte havalenin
düzenlendiği ülke posta idaresine,
5.2
Tutarı hile ile artırılan bir havalenin ödenmesi halinde, sorumluluk
belge sahteciliğinin yapıldığı ülke idaresine düşer; bununla birlikte
sahtekarlığın yapıldığı ülkenin belirlenememesi veya havale
hizmetine iş bu Anlaşma esasına göre katılmayan aracı bir ülkede
yapılan bir sahtekarlığın telafisinin mümkün olmadığı halde çıkış ve
varış idareleri zararı eşit paylarla karşılarlar.
20.2
MADDE TÖ 2002
Borçlandırılan Tutarların Ödenmesi. Rücu
1.
İstekliye
idareye düşer.
tazminat verilmesi yükümlülüğü, haber istemeyi alan
2.
İstekliye tazminat ödemekle yükümlü olan idarenin sorumlu idareye
karşı rücu hakkı vardır.
3.
Tazminatı en son ödeyen idare, bu hatadan faydalanan kişiye karşı,
ödenen para tutarında rücu hakkına sahiptir.
MADDE TÖ 2003
Ödeme Süresi
1.
İstekliye borçlu bulunan tutarlar servis sorumluluğu kesinleşir
kesinleşmez haber istemenin yapıldığı günün ertesi gününden itibaren
hesaplanmak üzere 3 aylık süre içinde ödenmelidir.
2.
Haber istemeyi alan, sorumlu kabul edilen idare, iki ay içinde haber
istemeye kesin cevap vermiyorsa, haber istemeyi yaptıran idare diğer idare
adına istekliye tazminat ödemeye yetkilidir.
MADDE TÖ 2004
Tazminatı Ödeyen İdareye Geri verme. Gecikme Faizleri
1.
Sorumlu idare istekliye geri ödeme yapan idareye, geri ödeme
bildiriminin gönderilmesini izleyen 2 aylık süre içinde tazminat ödemek
zorundadır.
2.
Bu sürenin bitiminde, istekliye geri ödeme yapan
idareye
borçlanılan tutar, TÖ 1801.4 maddede belirtilen bir gecikme faizine tabi
tutulur.
20.3
BÖLÜM V
5.5
BÖLÜM V
ELEKTRONİK BİLGİSAYAR AĞI
MADDE 21
Genel Kurallar
1.
Elektronik yolla ödemelerin iletiminde posta idareleri , UPU
bilgisayar ağı ya da hızlı, güvenli ve emin aktarmaların yapılmasının
sağlandığı başka bir bilgisayar ağı kullanırlar.
2.
UPU bilgisayar ağı posta idareleri arasındaki karşılıklı anlaşma
esasına göre düzenlenirler. UPU elektronik parasal hizmetlere ilişkin
genel işletme kuralları Birlik Sözleşmesinde belirtilen hükümlere uygun
olmalıdır.
21.1
BÖLÜM VI
BÖLÜM VI
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 22
Yurtdışında Posta Cari Hesabı Açmak İçin Başvuru
1.
Yurtdışında bir posta cari hesabı veya başka hesap açılması
veya yurtdışında diğer parasal hizmetlerden faydalanmak için
başvurulması halinde, iş bu Anlaşmaya taraf ülkelerin posta
kuruluşları bu hizmetlerin kullanılması konusunda gerekli yardımın
sağlanması için anlaşma yaparlar.
2.
Taraflar yardımda izlenecek ayrıntı yöntemleri ve bu yardım
karşılığında alınacak ücreti belirleme konusunda karşılıklı olarak
anlaşmaya varabilir.
22.1
BÖLÜM VII
8.2
BÖLÜM VII
SON HÜKÜMLER
MADDE 23
Son Hükümler
1.
Sözleşme hükümleri, bu anlaşmayla çözümlenmeyen her
duruma gerektiğinde benzetme yoluyla uygulanır.
2.
Kuruluş Yasasının 4. maddesi bu Anlaşmada uygulanmaz.
3.
Bu anlaşma ve mevzuata ilişkin önerilerin onaylanma koşulları.
3.1
Yürürlüğe konulması için, Kongreye sunulan ve bu Anlaşmaya
ilişkin tekliflerin mevcut bulunan ve oy hakkına sahip ayrıca
Anlaşmaya taraf olan üye ülkelerin çoğunluğu tarafından
onaylanması gerekir. Kongrede temsil edilen ve oy hakkına
sahip üye ülkelerin en az yarısı oylama anında hazır
bulunmalıdır.
3.2
Yürürlüğe konulması için, bu Anlaşma
Tüzüğü'ne ilişkin
teklifler, Anlaşmaya taraf olan ve oy hakkına sahip Posta İşletme
Konseyi üyelerinin oy çokluğu ile onaylanmalıdır.
3.3
Yürürlüğe konulması için iki Kongre arasında yapılan ve bu
Anlaşmaya son protokolü ilişkin tekliflerin;
3.3.1
Yeni hükümlerin eklenmesi durumunda, anlaşmaya taraf olup
oy hakkı bulunan ve oylamaya katılan üye ülkelerin en az
yarısının oylamaya katılımıyla oyların üçte ikisini;
3.3.2
Bu Anlaşma hükümlerinde değişiklik yapılması durumunda,
anlaşmaya taraf olup oy hakkına sahip ve oylamaya katılan üye
ülkelerin en az yarısının oylamaya katılımıyla oy çokluğunu;
3.3.3
Bu Anlaşma hükümlerinin yorumlanması durumunda oy
çokluğunu
alması gerekir.
3.4
3.3.1 de belirtilen hükümlere aykırı olarak iç mevzuatı,
değişiklikle uygun olmayan her üye ülke bu teklifi,tebliğ
tarihinden itibaren doksan gün içinde kabul etmesinin mümkün
olmadığını Uluslararası Büro'nun Genel Müdürü'ne yazılı olarak
23.1
bildirir.
4.
Bu Anlaşma 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe konacak ve
gelecek Kongre Senetleri'nin yürürlüğe konmasına kadar geçerli
olacaktır.
Buna dayanarak, akit ülke Hükümetlerinin Tam yetkili
temsilcileri bu anlaşmayı Uluslararası Büro Genel Müdürü
nezdinde saklanmak üzere bir nüsha olarak imzalamışlardır.
Bunun bir örneği Dünya Posta Birliği Uluslararası Bürosu
tarafından tarafların her birine verilecektir..
5 Ekim 2004'te Bükreş'te imzalanmıştır.
MADDE TÖ 2301
Son Hükümler
1.
Sözleşme hükümleri
1.1
Bu Anlaşmada açıklık bulunmayan hususlarda, Sözleşme tüzüğü
hükümleri posta ödeme hizmetleri için de uygulanır.
2.
Mektup posta tüzüğünün TM 111 maddesinde belirtilen savaş esirleri
ve sivil enternelere uygulanan posta ücretlerinden bağışıklık uygulaması
posta ödeme hizmetleri için de geçerlidir.
MADDE TÖ 2302
Tüzüğün Yürürlüğe Girmesi ve Süresi
1.
Bu Tüzük, Posta Ödeme Hizmetleri Anlaşmasının yürürlüğe girdiği
günden itibaren uygulanacaktır.
2.
Bu tüzük, Posta İşletme Konseyi bu konuda başka bir karar
almadıkça bu Anlaşma ile aynı süre yürürlükte kalacaktır.
28 Ocak 2005 tarihinde Bern'de yapılmıştır.
23.2
1
Posta çek merkezi
Göndericinin adı ve adresi
Mesajlar
Referans numarası
Çıkış merkezi damgası
Rakamla tutar
Alıcının çek hesabı
No
AŞAĞIYA HİÇ BİR ŞEY YAZILMAYACAKTIR
Havalenin standart tanımı (barkod)
Yatırılan tutar
Yazıyla tutar
Havale no
Merkez
Tarih
İmza
TFP 1 Çıkış merkezi bilgileri
Değişim kuru
ULUSLARARASI POSTA / ÇEK HAVALESİ
Ülke
Rakamla tutar
Alıcının adı ve adresi
(Ülke)
Kupon
2
Düzenleyen
Geliş kaydı
No
Alıcının imzası
Arkada gösterilen miktarı aldım Yer ve tarih
Kimlik sahibinin adı
Düzenlendiği yer
İbraz edilen kimlik
Alındı
Gerektiğinde ciro için kullanılacak yer
No:
Doğum tarihi
Tarih
TFP 1 (arka)
Çıkış posta idaresi
AKTARMA HABERİ
TFP 2
Posta çek merkezi
Göndericinin adı adresi
Hesap numarası
Tarih
Alıcının adı adresi
Alıcı hesap no
Posta çeki merkezi
Mesajlar
Rakamla tutar
148 x 105 mm
3
4
Referans numarası
Çıkış merkezinin numarası
Rakamla tutar
Para birimi
Gönderinin alıcısı
Gönderi no
Gönderinin göndericisi
Kupon
COD
Rakamla tutar
AŞAĞIYA HİÇ BİR ŞEY YAZILMAYACAKTIR
Havalenin standart tanımı (barkod)
Yazıyla tutar
Para birimi
Posta çek merkezi veya banka hesap no
COD
ULUSLARARASI ÖDEMELİ HAVALESİ
Gönderi No
Ödemeli bedeli
Alıcısının adı ve adresi
Alıcı ad ve adresi
(Ülke)
TFP 3
Yatırılan tutar
Çevirme kuru
Kabul giderlerinden
muaf
Kabul ücreti
Kabul no
Merkez
Tarih
İmza
Çıkış merkezi bilgileri
5
Düzenleyen
Geliş kaydı
No
Alıcının imzası
Arkada gösterilen miktarı aldım Yer ve tarih
Kimlik sahibinin adı
Düzenlendiği yer
İbraz edilen kimlik
Alındı
Gerektiğinde ciro için kullanılacak yer
No:
Doğum tarihi
Tarih
TFP 3 (arka)
TFP 6
Çıkış posta idaresi
Çıkış posta veya çek merkezi
HABER İSTEME
GERİ ALMA İSTEĞİ
TFP 6 formülünün tarihi
Varış posta veya çek merkezi
Referansımız
Havelenin tanımı
Gönderilme biçimi
Referansınız
Uluslararası posta havalesi
Öncelikli
Elektronik yolla
Kabul
Tutar
Merkez
Ödeme ülkesi para biriminde
Havale no
Tarih
Çıkış ülkesi para biriminde
Havalenin tutarı
Ad ve tam adresi
Gönderici
Ad ve tam adresi
Alıcı
Posta çeki merkezi
Hesap no
Ad ve tam adresi
İstek sahibi
İlave bilgiler
Göndericinin beyanına göre alıcı havale bedelini almamış
Bu konuda bir araştırma yaparak sonucu bize bildirin
Araştırma veya isteğin
Gerekçesi
Göndericiye verilmek üzere havaleyi göndermenizi rica ederiz
Gönderici havalenin alıcıya ödenip ödenmediğini öğrenmek istemektedir
Diğer sebepler
Havale kaybolduysa
ödenecek tutar
İlk alıcıya
Göndericiye
Öncelikli
Cevabın gönderilme şekli
Yer ve tarih
Faks / Elektronik yolla
Bu formül isteği yapan çıkış merkezine iade edilecektir
İsteğin çıktığı merkezin damgası
Yetkilinin imzası
İstek sahibinin imzası
210 x 297 mm
6
Çıkış posta idaresi
HABER İSTEME VEYA
İSTEĞE CEVAP
Cevabın varış merkezi veya posta çek merkezi
Cevabın tarihi
TFP 6 (arka)
Referansımız
Referansınız
Söz konusu havaleye uygulanan işlemler
Ödeme tarihi
Alıcıya usulünce ödenmiştir
Hesaba işleme tarihi
Alıcının hesabına işlenmiştir
Posta merkezi adı
Posta merkezinde beklemektedir
Çek merkezi adı
Çek merkezinde beklemektedir
Havale aslı alıcıya verilmiş ancak parası hala alınmamıştır
Tarih
Çıkış idaresine geri gönderilmiştir
Posta merkezi adı
Posta merkezine ulaşmamıştır
Çek merkezi adı
Çek merkezine ulaşmamıştır
Havalenin ödenmemesi veya hesaba işlenmemesinin diğer nedenleri
Alıcı beyanı (eğer mümkünse)
Cevabı gönderen merkezin damgası
Yetkili imza
7
HABER İSTEME VEYA İPTAL İSTEĞİ
Aktarma emri
Çıkış posta idaresi
Çıkış çek merkezi
HABER İSTEME
Varış çek merkezi
İPTAL İSTEĞİ
Haber isteme istek tarihi
Aktarma tarihi
Telekominikasyon yoluyla gönderilen bir talebin teyidi
(telgraf, teleks, faks)
Not : Taahhütlü olarak geri gönderilecek
Çıkış çek merkezi
Hesap no
Gönderici
Tutar
Ad ve tam adresi
Varış ülkesi parası cinsinden rakamla
Çek merkezi
Hesap no
Alıcı
Ad ve tam adresi
Göndericinin beyanına göre alıcının hesabı alacaklandırılmamış
Haber istemenin veya
talebin gerekçesi
Lütfen gerekli araştırmayı yaparak sonucu bize bildirin
Diğer sebepler
Çek merkezi
Çıkış çek merkezine
gönderilen haber
Çıkış alıp verme merkezi
Liste numarası
Tarih
Çıkış çek merkezinin tarih damgası
İmza
Çıkış alıp verme merkezi
Çıkış idaresi
alıp verme merkezince
gönderilen haber
Varış alıp verme merkezi
Özel liste no
Liste no
Seri no
Çıkış idaresi alıp verme merkezinin damgası
İmza
210 X 297 mm
8
Tarih
TFP 7
Cevabı gönderen merkez
HABER İSTEME
VEYA İPTAL İSTEĞİNE CEVAP
Cevabın gönderildiği
çek merkezi
(Çıkış posta çek merkezi)
Cevabın tarihi
TFP 7 (arka)
Referansımız
Referansınız
Varış alıp verme merkezi
Damga
Varış çek merkezi
Varış idaresi
çek alıp verme
merkezine gönderilen
Liste no
Tarih
İmza
Varış çek merkezinin
cevabı
Varış çek merkezinin tarih damgası
İmza
9
Çıkış posta idaresi
HABER İSTEME
Ödemeli bedelinin alıcıya ödenmemesi
Çıkış servisi
Referanslar
1. Gönderinin çıkış servisince sağlanacak bilgiler
Gönderi türü
Önceliksiz / Basılmış kağıt
Öncelikli / Mektup
Küçük paket
No
Kayıtsız
No
Kayıtlı
Normal koli
No
No
Değer konulmuş koli
Gönderinin ağırlığı
Değer konulmuş gönderi
Özel hususlar
Uçak
Özel ulak
Gönderinin kabul tarihi
S.A.L.
Ödemeli bedeli
Gönderinin göndericisinin ad ve tam adresi (ödemeli bedelinin alıcısı)
Çek hesap no /BIC
IBAN / Hesap no
Ödemeli gönderinin alıcısının adı ve tam adresi
Ödemeli gönderiye ilişik formül
TFP 3
Haber isteme açıklamalarına göre gönderi teslim edilmiştir
Tarih
2. Gönderinin varış merkezince sağlanacak bilgiler
Yukarıda belirtilen gönderi gerçek alıcısına teslim edildi
Ödeme bedeli
Gönderiniz göndericisine yollandı
Posta çek merkezine yollandı
İlişik havale ile yollandı
........................tarihinde bir suret düzenlendi
Servisin damgası ve imza
210 x297 mm
10
Tarih
Tarih
Havale No
TFP 8
3. Ödemeli bedelinin ödenmesi için varış merkezine sağlanacak bilgiler
(Posta merkezi veya çek merkezi)
TFP 8 (arka)
Tarih
Ödemeli bedeli
Alıcıya ödendi
Çek hesabına işlendi
No
Servis damgası ve imza
Diğer açıklamalar
11
SFP 1
I. DÜZELTME İSTEĞİ
Çıkış posta idaresi
Uluslararası posta / Çek / Ödemeli havalesi
Çıkış çek merkezi
Havalenin çıkış merkezi
İstek tarihi
Referansımız
Referansınız
Posta havalesi
Havalenin tanımı
Çek havalesi
Kabul
Ödemeli bedeli
Havale no
Merkez
Ödeme ülkesi para biriminde
Tutar
Tarih
Çıkış ülkesi para biriminde
Havale miktarı
Ad ve tam adresi
Gönderici
Ad ve tam adresi
Alıcı
Posta çeki merkezi
Hesap no
İlave bilgiler
I. Havale düzeltme isteği
Yukarıda tanımlanan ekli havale aşağıdaki gerekçelerle ödenemez
Alıcı ad veya adresi yanlış, eksik veya şüpheli gösterilmiş veya yazılmamıştır
Çek hesap numarası eksik veya yanlış gösterilmiştir
Miktarlarda tutarsızlık veya eksiklik vardır
İlgili İdareler arasında kararlaştırılan en yüksek tutar aşılmıştır
Kayıtlarda silinti veya kazıntı yapılmıştır
Damga , servis veya diğer servis işaretleri noksandır.
Ödenecek miktar kabul edilenden başka para cinsinden gösterilmiştir
Para birimi belirtilmemiştir
Çıkış ülkesi parası ile ödeme ülkesi parası oranında belirgin hata vardır
Nizami olmayan formül kullanılmıştır
Geçerlilik süresi dolmuş olup tarih vizesi yapılacak
Diğer nedenler
Havale düzeltildikten sonra bu formül ilişiğinde zarf içerisinde ilave edilecektir
Ödeme merkezinin damgası ve tarih
İmza
210 x 297 mm
12
Havale çıkış merkezinin damgası
ÖZET LİSTE
Listeyi düzenleyen İdare
SFP 2
Uluslararası posta / Çek / Ödemeli havalesi
Çıkış İdaresi
Listenin tarihi
No
Ay
Yıl
Ücretten bağışık havaleler (havale suretleri veya ek havaleler) gerek bu listenin sonunda “düşünceler” sütununda özel bir işaretle gerek ek
listelerde yahut özel listeler kullanılarak ayrı ayrı gösterilir.Havale suretleri veya ilave havaleler havalenin kaydedileceği sıraya yazılmalı ve bunlar
“düşünceler” sütununda gösterilmelidir.
Çıkış
Düşünceler
Tutar
Seri no
Yıl
1
Ay
2
Merkez
3
No
4
5
6
7
Toplam (son listeye toplanacak veya aylık SFP 3 hesabına aktarılacak
210 x 297 mm
13
Hesabı düzenleyen idare
AYLIK HESAP
Uluslararası Posta / Çek / Ödemeli havalesi
Çıkış idaresi
Hesabın tarihi
Ay
SFP 3
Yıl
normal / yatırma /
Ödemeli havalelerin
adedi
Tutar
Hisse tutarı
Hesap
1
2
( SFP 2 formüllerinin özeti)
Hesabın düzenlendiği para birirmi
Madde TÖ 801’e göre hisse : DTS
Hesabın düzenlendiği para birimine göre
yıllık ortalama DTS değeri
Hesabın tutulduğu para birimi cinsinden
hisse tutarı
Anlaşmayla belirlrnrn diğer hisse
Posta ve çek havaleleri
Ödemeli havaleleri
Ücretten bağışık havale
Ara toplam
İlişik önceki hesaplara ilişkin düzeltmeler
Eklenecek
Düşülecek
..................İdaresince borçlanılan tutarların toplamı
Hisselerin toplamı
Genel toplam
Bu aylık hesabın ilişik havaleler tutarına uygunluğu tasdik olunur
Tarih ve imza
Ödeme için gerekli banka adresi
BIC / IBAN / Hesap no
210 x 297 mm
14
3
4
GENEL HESAP
Hesabı düzenleyen idare
SFP 4
Uluslararası Posta / Çek / Ödemeli havalesi
Karşı idare
Hesabın tarihi
................................döneminde alınıp verilen
Hesabı düzenleyen idarenin alacağı
Karşı idarenin alacağı
Dönem
Havaleler
1
Hisseler
2
3
Havaleler
Hisseler
4
5
Toplamlar
Çevirmeden sonra düşme
Çevirme kuru
Toplamlar
Bakiye
Avanslar
Bakiye
Hesapların ayrıntısı
Tarihler
Referansımız
Tutarlar
Hesabı düzenleyen idarenin damgası
Tarih ve imza
Karşı idare tarafından görülmüş ve kabul edilmiştir
Damga, tarih ve imza
210 x297 mm
15
AKTARMA LİSTESİ
Çıkış posta idaresi
Varış posta çek merkezi
Liste tarihi
SFP 6 listesindeki no
Aktarmaların adediı
Alıcı
Gönderici
Hesap No
Sayı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Toplam
210 X 297 mm
16
Ad ve tam adresi
Tutar
Hesap No
SFP 5
SFP 6
YOLLAMA MEKTUBU
Aktarma listeleri
Çıkış posta idaresi
Posta çek merkezi
Varış posta çek merkezi
Yollama mektubunun tarihi
Özel liste no
Ekli SFP 5 liste adedi
Geçerlilik tarihi *
Miktarları aşağıda gösterilen ilişik SFP 5 listesindeki emirleri yerine getiriniz
Seri no
Tutar
1
Seri no
2
Tutar
3
Nkledilen
1
Seri no
4
Tutar
5
6
Nakledilen
2
15
28
3
16
29
4
17
30
5
18
31
6
19
32
7
20
33
8
21
34
9
22
35
10
23
36
11
24
37
12
25
38
13
26
39
14
27
40
Nakledilecek
Nakledilecek
Toplam
Yazıyla
Bağlanan tutar
Alıp verme merkezinin tarih damgası (mümkünse soğuk damga)
İmza
* Bu durumda, geçerlilik tarihi, gönderen idarenin irtibat hesabının borçlandırıldığı yollama mektubunun tarihidir.
210 x 297 mm
17
SFP 7
DÜZELTME LİSTESİ
Çıkış posta idaresi
Gerçekleştirilmeyen aktarmalar
Posta çek merkezi
Yollama mektubuna düzeltme
Gönderen alıp verme merkezi
Düzensizlik bildirimi
SFP 7'nin tarihi
Eklerin adedi
Özet listenin tarihi
Liste no Seri no
1
Alıcı
Gönderici
Hesap no ve ad ve adresi
Hesap no ve ad ve adresi
2
3
No
Tutar
4
5
Gerekçe
Gerekçe
Gerekçe
Gerekçe
Gerekçe
Gerekçe
Gerekçe
Toplam tutarı alacak kaydedeceği posta çeki irtibat no hesabı
Toplam
Düzeltme veya bidirim Gerekçeleri
1
Yollama mektubuna düzeltmeden sonra yukarıda belirtilen
toplam
Rakamla
Yazıyla
Alıp verme çek merkezinin tarih damgası (mümkünse soğuk damga)
İmza
1
Sadece özet listenin düzeltilmesi için
210 x297 mm
18

Benzer belgeler