pencere

Yorumlar

Transkript

pencere
PENCERE
« D ü nya ’ y ! b u ş e k # l d e
11/ 03 TÜRK.
h#ç görmem#şt#m»
VEKA AG · Dieselstraße 8 · D-48324 Sendenhorst · Tel. +49 2526 29-0 · Fax +49 2526 29-3710 · www.veka.de · Ein Unternehmen der Laumann Gruppe
«M#mar!ma bak!m!
ko l a y o l a n p e n c e re
d e v a r m ! d # y e s o rduğumda, bundan
d a h a ko l a y n e v a r
d#ye güldü.»
Rahat b#r yuva #ç#n
PVC pencereler
hayat! kolaylaşt!r!r
Pencereler sadece varlar. Günlük hayat!m!z!n
o kadar doğal b#r parças!d!rlar k#, onlar! fark
etmey#z b#le. Çünkü çoğunlukla onlara değ#l
de onlardan d!şar!ya bakar!z. Pencere’ den
d!şar!ya bakt!ğ!m!zda düşünceler#m#z gezg#nleş#r. Ev#m#z#n önünde k# ağac!, caddey#
yada bahçem#z# görürüz. Sonbahar!n sararan yapraklar!n! yada #lkbahar’da doğa’n!n
yen#den nefes al!ş!n! görürüz. Gelen g#den
#nsanlar!, komşular!m!z!n neler yapt!ğ!n!
görürüz ve pencere tüm bu görüntüler#n
çerçeves#d#r.
02 VEKA
Belk# sadece k!ş!n, d!şar!s! ayaz olduğunda
ve b#zde el#m#ze s!cak b#r bardak çay ald!ğ!m!zda b#r pencere’n#n hayat!m!za sağlam!ş
olduğu rahatl!ğ! h#sseder#z. D!şar!dak# soğuk
ve p!r!l p!r!l havaya bakarken s!cac!k ev#m#zde olman!n tad!n! ç!kar!r!z.
Tad#lat yada yen# b#r ev yapmaya başlad!ğ!n!z
zaman b#r pencere’n#n tekn#k özell#kler# ön
plana ç!kmaktad!r. Ancak o zaman b#r pencere’n#n neler vermes# gerekt#ğ#n# düşünmeye
başlar!z. Aksesuar ve contalar g#b# baz! ayr!nt!lar! keş#f eder#z, b#r penceren#n beklent#ler#m#z# yer#ne get#reb#lmes# #ç#n hang# malzeme’den olmas! gerekt#ğ#n# düşünmeye başlar!z. Örneğ#n her #kl#m şartlar!na, hem yaz
hemde k!ş, en uygun !s! yal!t!m! g#b#.
PVC pencereler arzu ed#len bu yüksek standard! karş!lamakla b#rl#kte, çok bas#t şeylerde
b#le hayat!n!z! kolaylaşt!r!r. Yüksek kal#tel#
VEKA prof#ller# h#çb#r zaman boya #stemez
ve çok düz yüzey#yle s#ze tem#zl#kte kolayl!k
sağlar. Sonuçta pencere s#lmekten daha
güzel şeyler vard!r yapacağ!n!z. Örneğ#n b#r
k#tap okumak yada sadece ev#n#zde rahatlamak g#b#.
VEKA 03
Şek#llend#rmen#n saf
mutluluğu
Her gün yaşam alan!m!z! şek#llend#r#r#z. Bazen b#l#nçl# bazen de b#l#nçs#z olarak. Örneğ#n ev#m#z# döşerken yada sadece büromuza b#r takv#m asarken veya çal!şma masam!z! yen#den düzelt#rken b#le şek#llend#r#r#z.
Kend#m#z# b#le sürekl# yen#den «tasarlar!z».
Bugün hang# ceket# g#yey#m? Bu kazak bu
çoraplara uygun mu? Saç model#m hâlâ hoşuma g#d#yor mu g#b# sorulara sürekl# olarak
şek#ller ve formlar üzer#ne kararlar ver#r, seçer,
değ#şt#r#r ve kend#m#ze özel b#r hayat st#l#
yaratmak #ç#n çabalar!z.
Klas#k – marj#nal – coşkulu.
VEKA s#stem ç#zg#ler#n#n çok yönlü d#zaynlar!.
%nşaat yada tad#lat yaparken b#r çok karar vermek zorundas!n!z ve ev#n#zde uzun süre #z
b!rakacağ!ndan dolay! çok zevkl# ve b#l#nçl#
kararlar olmal!. Bu elbette çok zevkl# de olab#l#r, çünkü bu b#z#m yen#’y# deneme #steğ#m#z
ve yarat!c!l!ğ!m!z tab#at!m!zdad!r. VEKA
pencere s#stemler# #le yapacağ!n!z zor ve
zahmetl# seç#m her halükârda büyük b#r
zevke dönüşecekt#r, çünkü gen#ş program!m!z her m#mar#ye uygun b#r çözüm sunmaktad!r. B#rb#rler#ne kusursuz derecede uyan
prof#l ve contalar!m!zla, geleneksel’den tutun
modern’e, rust#k’ten ş!kl!ğa ve ş!kl!ktan rahat’a
kadar 1600’den fazla prof#ller#m#zle, karolajlar
ve yard!mc! malzemeler#m#z #le değ#ş#k
s#stem ç#zg#ler#ne göre kes#nl#kle yen# pencereler#n#ze uygun çerçeve bulunacakt!r.
Kemer severm#s#n#z?
Özel b#r m#mar#’de her şey dümdüz b#r ç#zg#yle yürümez. Örneğ#n b#r çok esk# yap!
kemerl# b#reysel pencereler# #le büyülemekted#r. Tad#lat yap!ld!ğ!nda esk# yap!n!n özell#ğ#n# bozmamak #ç#n bu #ş# yaparken çok
nar#n b#r parmak h#ss# ve detaylar #ç#n #y# b#r
göz gerek#r. Modern m#mar#’de dah# kemerl#
doğrama yada yar! yayl! doğramalar g#b#
klas#k temel formlar çok sağlam b#r yer ed#nm#şt#r. Yarat!c! planc!lar da daha s!kl!kla
s#metr#k yada as#metr#k üçgen, çat! yada
cumba konstrüks#yonlar! kullanmaktad!rlar.
VEKA pencere prof#ller#yle en s!ra d!ş! şek#ller dah# sorunsuzca gerçekleşt#r#leb#l#r.
Hayata böyle renk
kat!l!r
PVC pencereler#n sadece beyaz olduğu
dev#rler çoktan geçt# b#le. En sevd#ğ#n#z renk
yada rust#k ahşap desen# olsa nas!l olur?
Belk# de ç#ft renkl# ve #ç# beyaz yüzeyl# olsa?
Hang#s#ne karar ver#rsen#z ver#n, VEKA’n!n
kal#te prof#ller# s#ze çok zevk verecekt#r.
Detay!na kadar aşk
Küçük şeyler kalb#m#z# bağlar, b#r bayan!n
gülüşündek# gamze yada b#r erkeğ#n bayan!n #sm#n# telaffuz ed#ş# g#b# şeyler. B#r#n# ne
kadar çok zaman tan!rsak, onun k#ş#l#ğ#n#
bel#rleyen detaylar o kadar tan!d!k gel#r b#ze.
Yen# pencereler#n#zden uzun y!llar zevk almal!s!n!z. Bu yüzdende hayat! güzelleşt#ren
en ufak şeyler# dah# gözden kaç!rmamal!s!n!z. Örneğ#n karolajlar, onlar d!ş cepheler#n#ze mükemmel b#r özell#k ve #ç mekanlar!n!za
doyamayacağ!n!z b#r atmosfer ver#r.
VEKA uzman ş#rket#n#z, VEKA karolaj program’!n tüm çeş#tler# ve t#pler#n# #y# b#l#r ve
konstrüks#yon çeş#d# olarak cam #ç# karolaj!,
cam üstü yap!şma karolajlar!, ve orta kay!t
g#b# bölme karolajlar!n! h#zmet#n#ze sunar.
1.
2.
3.
1. Cam #ç# karolaj
Maks#mum tem#zl#k konforu #ç#n #deal çözüm.
2. Cam üsttü yap!şt!rma karolaj
Klas#k görüntülü ekonom#k çözüm
3. Cam bölen karolaj:
En yüksek talepler #ç#n özel konstrüks#yon
Uzman pencerec#n#ze dan!ş!n. Çünkü karolajl! b#r penceren#n harmon#k b#r umumî #nt#ba b!rakmas! #ç#n ebatlar! ve orant!lar! göreb#len uzman b#r bak!şa #ht#yaç vard!r.
«Ben sar ! #st#yorum,
annem’e k!rm!z!,
b a b a m a ’d a m a v # »
04 VEKA
VEKA 05
« B # z # ç o k # y # ko r uy a n
ve #k# kanad!
olan şey ned#r?»
Kal#te s!zd!rmaz
Böyle b#r pencere hayat! boyunca b#rçok
şeye dayanmal! ve uzak tutmal!. Rüzgar ve
yağmur, dolu, bunalt!c! s!caklar, dondurucu
soğuklar g#b#. Yaz mevs#m#nde ferahlat!c! b#r
ser#nl#k, k!ş mevs#m#nde #se huzurlu b#r
s!cakl!k olmal!. VEKA prof#llerden olan kal#tel# pencereler ev#n#zde güzel b#r #kl#m yaratmakla kalm!yor ayn! zamanda kesen#z# de
koruyor. Çünkü mükemmel yal!t!m özell#ğ#yle
yak!t masraf!n!z! h#ssed#l#r derecede düşürür. Böylece başka öneml# şeyler #ç#n harcama yap!lab#l#r ve çevre #ç#nde ayr!ca b#r yarar
sağlanmaktad!r.
Bunun d!ş!nda VEKA prof#ller#, üret#m ve
malzeme kal#tes#nden dolay! oldukça sağlam
ve her hava koşullar!na dayan!kl!d!r. Bunun
#spat! da sürekl# olarak yapt!ğ!m!z kal#te kontroller#n#n d!ş!nda uluslar aras! geçerl#l#ğ#
olan test kurumlar!ndan ald!ğ!m!z kal#te
yeterl#l#k sert#f#kalar!d!r.
Daha fazla güvenl#k
Ev#n#z s#z# ve a#len#z# korumaktad!r. Pencereler #se bu koruma kalkan!n kr#t#k b#r parças!d!r. O yüzden seç#m#n#zde mutlaka kal#te’ye d#kkat ed#n. VEKA prof#ller#nden yap!lan
pencerelerde ekstrem sağlam ve zorlamaya
dayan!kl!d!r. Temel aksesuar kullan!m!n da
b#le. Özel aksesuar, cam ve kollarla kend#n#z# daha da h!rs!zl!ğa karş! donatab#l#rs#n#z.
Böylece kend#n#z# tamamen huzurlu h#ssedeb#l#rs#n#z.
Sess#zl#k #y# gel#r
Çok yorucu b#r gün’den sonra ev#n#zde huzur’dan başka b#r şey aramazs!n!z. Maalesef çevrem#z b#ze bu sess#zl#ğ# her zaman
reva görmemekted#r. Ses yal!t!ml! pencereler
yaşam kal#tem#z# yükselt#r ve ayn! zamanda
rahats!z ed#c# gürültü stres#ne karş! önlem
al!r.
VEKA prof#ller# standart ser#ler#nde b#le çok
yüksek b#r ses yal!t!m! sağlamaktad!r.
Gürültü ş#ddet#ne göre opt#m#ze seçenekler
kullanmak mümkündür. Özel camlama yada
ç#ft pencere g#b# b#r çok seçeneklerde VEKA
s#stem program! her türlü yal!t!m s!n!f!nda
kend#n# #spatlam!şt!r.
Pencere uzman!ndan
#y# dan!şma
B#r ev sadece b#r gayr#menkul değ#l ayn! zamanda yuvam!zd!r. O yüzden
#nşaat ve tad#lat çok
öneml# b#r güven meseles#d#r. Bu nokta da
güven#l#r b#r partner#n önem# çok büyüktür.
Pencere #le #lg#l# olab#lecek tüm sorular!n!za
VEKA uzman f#rmalar! en #y# dan!şmay! ve
b#lg#y# eks#ks#z ve güven#l#r olarak verecekt#r.
O VEKA’n!n kal#tel# ve yarat!c! prof#l s#stem#ne ve dünya çap!nda l#der olan pencere teknoloj#s#ne güvenmekted#r. Bunda da em#n
ellerded#r. VEKA prof#ller#nden şu ana kadar
100 M#lyonun üzer#nde pencere ve kap!
yap!lm!şt!r.
S#stemler#n b#reysel pencere yarat!c!l!ğ!n!zda
s#z# her türlü özgürlüğe taş!yan çok çeş#tl#
s#stemler, üret#c#ler#, m#marlar! ve müteahh#tler# ayn! oranda büyülemekted#r. S#zde kend#n#z# VEKA s#stemler#n#n say!s!z avantajlar!ndan #kna ett#r#n ve dünya’y! yen# gözlerle
görün.
06 VEKA
VEKA 07

Benzer belgeler