Uluslararası Patent Sınıflandırması C Sınıfı 2

Transkript

Uluslararası Patent Sınıflandırması C Sınıfı 2
Uluslararası Patent Sınıflandırması C Sınıfı2
Hidrojen ve halojenin yer aldığı veya almadığı koşullarda karbon ve oksijen
içeren bileşikler
(kolesterol veya türevlerinin irradyasyon ürünleri 401/00; irradyasyonsuz kimyasal
hazırlık işlemleri ile elde edilen D vitamini türevleri, 9,10-seko
siklopenta[a]fenantren veya benzerleri 401/00; en az dört karbon atomlu asiklik
doymamış bir parça içeren ve bu parçanın sikloheksan veya sikloheksen halkalara
direkt olarak bağlı bulunduğu bir yan - zincire sahip olan sikloheksan veya
sikloheksene ait türevler 403/00; prostaglandinler veya bunlara ait türevler 405/00;
peroksi bileşikleri 407/00, 409/00) [2]
27/00
Birden fazla çeşitteki (sınıf) oksijen içeren
bileşiklerin eş zamanlı üretimini gerektiren prosesler
27/02 .
(sabunlaşma)
Organik asit esterlerinin saponifikasyonu
27/04 .
öncelik taşır)
oksijen içeren bileşiklerin indirgenmesi ile (29/14
27/06 . .
oksit veya karbonların hidrojenlenmesi ile
27/08 . . .
hareketli katalizatörler ile
27/10 .
hidrokarbonların oksidasyonu ile
27/12 . .
oksijen ile
27/14 . . .
tamamen gazlı tepkimeler
27/16 . .
diğer oksitleyici ajanlar ile
27/18 .
alkinlerin, aldehidlere, ketonlara veya alkilen
oksitlere eklenmesi (aidsyon) ile
27/20 .
okso - reaksiyonlar ile
27/22 . .
ile
bu proses için özel olan katalizatorlerln kullanımı
27/24 . .
hareketli katalizatörler ile
27/26 .
Saflaştırma; Ayırma; Stabile etme
27/28 . .
distilasyon (damıtma) ile
27/30 . . .
azeotropik distilasyon ile
27/32 . . .
ekstraktif distilasyon ile
27/34 . .
ekstraksiyon ile
29/00
Altı elemanlı aromatik bir halkaya ait olmayan
bir karbon atomuna bağlı hidroksi veya O-metal gruplarına sahip
bileşiklerin hazırlanması
29/03 .
hidroksi gruplarının doymamış karbon - karbon
bağlarına eklenmesi ile, örneğin H2O2'nin yardımı ile (hidroksi
grupları ve halojenlerin eşzamanlı olarak dahil edilmesi ile 29/64) [3]
29/04 . .
karbon - karbon çift bağlarının hidrasyonu ile
29/05 . . .
mineral asitleri ve bunların hidrolizlerinde
adsorpsiyon ürünlerinin formasyonu ile (hidroliz metodu ile
karakterize edilen 29/12) [3]
29/06 . . . .
asitin sülfürik asit olması [3]
29/08 . . . .
asitin fosforik asit olması [3]
29/09 .
27/02) [3]
hidroliz ile (esterlerin veya organik asitlerin
29/10 . .
oksiranların
siklik eterler dahil olmak üzere eterlerin, örneğin
29/12 . .
mineral asitleri esterlerinin [3]
29/124 . . .
halojenürlerin [3]
29/128 .
alkolleme ("alcoholysis") ile, (esterlerin veya
organik asitlerin 27/02) [3]
29/132 .
bir oksijen - içeren fonksiyonel grubun
indirgenmesi ile [3]
29/136 . .
>C=O içeren grupların, örneğin -COOH [3]
29/14 . . .
-CHO grubunun [3]
29/141 . . .
hidrojen veya hidrojen içeren gazlarla [5]
29/143 . . .
ketonların [3]
29/145 . . . .
hidrojen veya hidrojen içeren gazlarla [5]
29/147 . . .
karboksilik asitler veya bunlara ait türevlerin [5]
29/149 . . . .
hidrojen veya hidrojen içeren gazlarla [5]
29/15 .
ile [3]
oksitlerin veya sadece karbonların indirgenmesi
29/151 . .
hidrojen veya hidrojen içeren gazlarla [5]
29/152 . . .
kullanılan reaktör ile karakterize edilen [5]
29/153 . . .
kullanılan katalizatör ile karakterize edilen [5]
29/154 . . . .
içeren [5]
bakır, gümüş, altın veya bunlara ait bileşikler
29/156 . . . .
demir grubu metalleri, platin grubu metalleri veya
bunlara ait bileşikler içeren [5]
29/157 . . . . .
içeren [5]
platin grubu metalleri veya bunlara ait bileşikler
29/158 . . . . . .
rodyum veya bunlara ait bileşikler içeren [5]
29/159 . .
hidrojen veya hidrojen içeren gazların dışındaki
indirgeme ajanları ile [5]
29/16 .
indirgeme ile kombine okso - tepkimeleri ile
29/17 .
karbon - karbon çift veya üçlü bağların
hidrojenlenmesi ile [3]
29/19 . .
altı - elemanlı aromatik halkalarda [3]
29/20 . . .
hidroksi grupları ile substitut (yer değiştirme)
edilmiş kondense olmayan halkalarda [3]
29/32 .
hidroksi grupları oluşturmayan tepkimeler ile
karbon atomları sayısının yükseltilmesi [3]
29/34 . .
hidroksi grupları veya bunlardan elde edilen
mineral esterleri gerektiren kondenzasyon ile, örneğin Guerbet
tepkimeleri [3]
29/36 .
karbon atomları sayısının, O-metal gibi hidroksi
gruplarının türevleri olabilen ara maddeler üzerinden, hidroksi
gruplarının oluşumu ile gerçekleşen tepkimelerle yükseltilmesi [3]
29/38 . .
aldehid veya ketonlarla tepkimeler ile
29/40 . . .
karbon - karbon bağları içeren bileşikler ile [3]
29/42 . . .
karbon - karbon üçlü bağları içeren bileşikler ile,
örneğin metal - alkinler ile [3]
29/44 .
karbon atomları sayısının adisyon tepkimeleri ile
yükseltilmesi, en az bir karbon -karbon çift veya üçlü bağını
gerektiren tepkimeler (29/16 öncelik taşır) [3]
29/46 . .
dien - sentezi ile [3]
29/48 .
hidroksi gruplarının oluşumunu gerektiren
oksidasyon tepkimeleri ile [3]
29/50 . .
sadece moleküler oksijen ile [3]
29/52 . . .
gerektiği hallerde, ara maddesinin hidrolizi ile
mineral bor bileşiklerinin yer aldığı koşullarda [3]
29/54 . . .
karbon - metal bağları içeren bileşiklerden
başlayarak ve sonrasında O - metali, hidroksi gruplarına çevirerek [3]
29/56 .
izomerizasyon ile [3]
29/58 .
halojenin eliminasyonu ile, örneğin hidrojenoliz
veya ayırma ("splitting-off") ile (29/124 öncelik taşır) [3]
29/60 .
hidroksi gruplarının eliminasyonu ile, örneğin
dehidrasyon (29/24 öncelik taşır) [3]
29/62 .
halojenlerin dahil edilmesi ile; halojen atomlarının
diğer halojen atomları tarafında yer değiştirilmesi (substitusyon)
ile [3]
29/64 .
hidroksi grupları ve halojenlerin eş zamanlı olarak
dahil edilmesi ile [3]
29/66 . .
yerinde oluşabilen hipohalojenli asitlerin, karbon karbon doymamış bağlara eklenmesi ile [3]
29/68 .
öncelik taşır) [3]
Metal - alkolatların hazırlanması (29/42, 29/54
29/70 . .
hidroksi gruplarının O - metali gruplarına
konverte edilmesi ile [3]
29/72 . .
karbon - metal bağlarının oksidasyonu ile [3]
29/74 .
Saflaştırma; Arıtma; Stabile etme; Katkı
maddelerinin kullanımı [3]
29/76 . .
fiziksel işlemler ("treatment") ile [3]
29/78 . . .
kondenzasyon veya kristalizasyon ile [3]
29/80 . . .
distilasyon ile [3]
29/82 . . . .
azeotropik distilasyon ile [3]
29/84 . . . .
ekstraktif distilasyon ile [3]
29/86 . . .
likit - likit işlemleri ile [3]
29/88 . .
en az bir bileşiğin kimyasal modifikasyonuna
sebep olan işlemler ile (kemisorpsiyon 29/76) [3]
29/90 . . .
sadece hidrojen kullanarak [3]
29/92 . . .
ardıl bir konversiyon ve rekonstrüksiyon ile [3]
29/94 . .
Katkı maddelerinin kullanımı, örneğin
stabilizasyon için [3]
31/00
Asiklik karbon atomlarına bağlı hidroksi veya
O-metal gruplarına sahip doymuş bileşikler
31/02 .
Monohidrosiklik asiklik alkoller
31/04 . .
Metanol
31/08 . .
Etanol
31/10 . .
üç adet karbon atomu içeren
31/12 . .
dört adet karbon atomu içeren
31/125 . .
içeren [3]
beş ile yirmi - iki adet arasında karbon atomları
31/13 .
alkoller [2,3]
Doymuş halkalar içeren monohidrosiklik
31/133 . .
monosiklik [3]
31/135 . . .
alkoller [3]
beş ya da altı- elemanlı halkalar ile; Naftenik
31/137 . .
kondense halka sistemleri ile polisiklik olan [3]
31/18 .
Polihidrosiklik asiklik alkoller
31/20 . .
Dihidroksilik alkoller
31/22 . .
Trihidroksilik alkoller, örneğin gliserol [3]
31/24 . .
Tetrahidroksilik alkoller, örneğin pentaeritritol [3]
31/26 . .
Heksahidroksilik alkoller
31/27 .
alkoller [3]
Doymuş halkalar içeren polihidrosiklik
31/28 .
7/00)
Metal alkolatlar (titanatlar, zirkonatlar C 07 F
31/30 . .
alkolatları
Alkali - metal veya alkalin - toprak - metal
31/32 . .
Alüminyum alkolatları
31/34 .
Halojenlenmiş alkoller
31/36 . .
halojenin flor olmaması [3]
31/38 . .
halojen olarak sadece flor içeren [3]
31/40 . .
perhalojenlenmiş [3]
31/42 . .
Halojenlenmiş polihidroksilik asiklik alkoller [3]
31/44 . .
Doymuş halkalar içeren halojenlenmiş alkoller [3]
33/00
Asiklik karbon atomlarına bağlı hidroksi veya
O-metal gruplarına sahip doymamış bileşikler
Not
Bu grupta, altı - elemanlı aromatik halkalar ve
diğer halkaların kondense halka sistemlerindeki bir benzen halkasına
ait çift bağ, bunlar üzerine kondense olan aromatik-olmayan halkalar
için doymamış olarak kabul edilmez, örneğin 1,2,3,4-tetrahidro naftalin halkası, aromatik halka dışında doymuş olarak kabul
edilir. [3]
33/02 .
Karbon - karbon çift bağlı asiklik alkoller
33/025 . .
sadece bir çift bağlı [3]
33/03 . . .
alkol [3]
beta - pozisyonun da, örneğin alil alkol, metalil
33/035 . . .
Alkenedioller [3]
33/04 .
Karbon - karbon üçlü bağlı asiklik alkoller
33/042 . .
sadece bir üçlü bağ ile [3]
33/044 . . .
Alkinedioller [3]
33/046 . . . .
Bütinedioller [3]
33/048 . .
çift ve üçlü bağlar ile [3]
33/05 .
Altı - elemanlı aromatik halklar dışında halkalar
içeren alkoller [2]
33/12 . .
beş - elemanlı halkalar içeren [3]
33/14 . .
altı - elemanlı halkalar içeren [3]
33/16 . .
içeren [3]
altıdan fazla sayıda elemanı olan halkalar
33/18 .
Siklik parça olarak sadece altı - elemanlı aromatik
halkalar içeren monohidrosiklik alkoller [3]
33/20 . .
monosiklik [3]
33/22 . . .
Benzilalkol; Feniletil alkol [3]
33/24 . .
polisiklik [3]
kondense halka sistemleri olmaksızın
33/26 .
Siklik parça olarak sadece altı - elemanlı aromatik
halkalar içeren polihidrosiklik alkoller [3]
33/28 .
Aromatik halka dışında doymamışlık
("unsaturation") ile siklik parça olarak sadece altı - elemanlı aromatik
halkalar içeren alkoller [3]
33/30 . .
monosiklik [3]
33/32 . . .
Sinnamil alkol [3]
33/34 .
Altı - elemanlı aromatik halkaları ve diğer halkları
içeren monohidrosiklik alkoller [3]
33/36 .
Altı - elemanlı aromatik halkaları ve diğer halkları
içeren polihidrosiklik alkoller [3]
33/38 .
Aromatik halka dışında doymamışlığa
("unsaturation") sahip olan ve altı - elemanlı aromatik halkaları ve
diğer halkları içeren alkoller [3]
33/40 .
Halojenlenmiş doymamış alkoller [3]
33/42 . .
asiklik [3]
33/44 . .
içeren [3]
altı - elemanlı aromatik halkalar dışında halkalar
33/46 . .
siklik parça olarak sadece altı - elemanlı aromatik
halkalar içeren [3]
33/48 . . .
aromatik halka dışın da doymamışlık ile [3]
33/50 . .
içeren [3]
altı - elemanlı aromatik halkaları ve diğer halkları
35/00
Altı elemanlı aromatik bir halka dışındaki bir
halkanın karbon atomuna bağlı en az bir hidroksi veya O-metal
grubuna sahip bileşikler
35/02 .
monosiklik
35/04 . .
üç- veya dört- elemanlı halkalar içeren
35/06 . .
beş - elemanlı halkalar içeren
35/08 . .
altı - elemanlı halkalar içeren
35/12 . . .
Mentol
35/14 . . .
grubu ile
halkaya bağlı bulunan birden fazla sayıda hidroksi
35/16 . . . .
İnositol
35/17 . . .
sadece halka dışında doymamışlık ile [3]
35/18 . . .
en azından halka içinde doymamışlık ile [3]
35/20 . .
yedi- veya sekiz- elemanlı halkalar içeren
35/205 . .
dokuz ile oniki arasındaki sayıda elemanlara sahip
halkalar içeren, örneğin siklododekanoller [3]
35/21 .
polisiklik, kondense - olmayan bir halkaya en
azından bir hidroksi grubu bağlı olan
35/22 .
polisiklik, kondense halka sistemine en azından
bir hidroksi grubu bağlı olan [2]
35/23 . .
iki halkaya sahip bir kondense halka sistemi
üzerinde bir hidroksi grubu ile [3]
35/24 . . .
içermesi [3]
kondense halka sisteminin beş karbon atomu
35/26 . . . .
Bisiklopentadienoller [3]
35/27 . . .
içermesi [3]
kondense halka sisteminin altı karbon atomu
35/28 . . .
içermesi [3]
kondense halka sisteminin yedi karbon atomu
35/29 . . . .
bir [2 .2 .1]sistemi olması [3]
35/30 . . . . .
Borneol; İzoborneol [3]
35/31 . . .
içermesi [3]
kondense halka sisteminin sekiz karbon atomu
35/32 . . .
kondense halka sisteminin bir [4 .3 .0]sistemi
olması, örneğin indenoller [3]
35/34 . . .
kondense halka sisteminin bir [5 .3 .0]sistemi
olması, örneğin azulenoller [3]
35/36 . . .
kondense halka sisteminin bir [4 .4 .0]sistemi
olması, örneğin hidrojenlenmiş naftoller [3]
35/37 . .
üç halkaya sahip bir kondense halka sistemi
üzerinde bir hidroksi grubu ile [3]
35/38 . . .
fluoren iskeletinden elde edilmiş [3]
35/40 . . .
antrasen iskeletinden elde edilmiş [3]
35/42 . . .
fenantren iskeletinden elde edilmiş [3]

Benzer belgeler