Final Sınavı Soru ve Cevapları (A Grubu)

Transkript

Final Sınavı Soru ve Cevapları (A Grubu)
2012-2013 MYO Organik Kimya
Final Sınavı
A GRUBU
a) NH3
(7) H
C
C
tane pi bağı vardır?
a) 4
TEST SORULARI (40 SORU/60 PUAN)
Sınav süresi 2 saattir. YANLIŞ DOĞRUYU
GÖTÜRMEZ.
(1)Aşağıdakilerden hangisi SO3-2
rezonans yapılarından biri değildir?
b) CH4
b) 3
H
N
c) 2
karbokatyonlardan
c) +1
d) +2
b) sp
2
c) sp
3
gruplarının
hangisi
en
OH
H3PO4 (Kat)
b) -1
d) 1
metil
H
C
O ) molekülünde
(4)Karbondioksit ( O
karbon atomunun hibritleşmesi nedir?
a) sp
(10)Aşağıdaki
kararlıdır?
(11)
H
Yapısında N atomunun formal
yükü kaçtır? (N:VA Grubu)
a) 0
CH3 molekülünde kaç
iyonunun
(2)Aşağıdaki bileşiklerden hangisi bir aldehittir?
H
d) H2O
(8)Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin kaynama
noktası daha yüksektir?
(9)Hangi
molekülde
konfigürasyonu cis’dir?
(3)
c) NF3
+ H2O
Yukarıda yazılan tepkime hangi gruba girer?
a) Düzenlenme b) Yer değiştirme
c) Katılma
d) Ayrılma
(12)Aşağıdakilerden hangisi bir alkin değildir?
3
d) sp d
(5)Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin bütün karbon
atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır?
(13)Aşağıdaki yapılardan hangisi kiral özellik
gösterir?
(6)Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin dipol
momenti sıfırdır?
a)CHCl3 b) CCl2Br2 c)CHClFBr
d) CH2Cl2
(14)Aşağıdakilerden
halojenüre örnektir?
OH
hangisi
üçüncül
alkil
O
(15)
OH
(21)Aşağıdakilerden hangisi alkenlerin
tipik bir tepkimedir?
NH2
F
Yukarıda verilen molekülün kaç tane stereojenik
(dört farklı grup bağlı) merkezi; kaç tane
stereoizomeri vardır?
a) 2;4
b) 2;6
c) 0;1
d) 1;2
a) Ayrılma
c) Yer değiştirme
verdiği
b) Düzenlenme
d) Katılma
(22)Aşağıdakilerden hangisi tersiyer alkoldür?
(16)Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi mezo
konfigürasyona (molekülü ikiye bölen ayna simetri
düzlemine) sahiptir ?
(23)Aşağıda verilen radikallerden en kararlısı
hangisidir?
(17)Aşağıdaki bileşiklerden hangisi aromatiktir?
(18)Aşağıdaki bileşiklerden hangisi polardır?
a) 4
b) 3
c) 2
d) 1
(24)Aşağıdakilerden hangisi/hangileri
noktasını artıran faktörlerdendir?
a) Artan karbon sayısı
(19)Aşağıdakilerden hangisi C3H6Cl2 bileşiğini
temsil eden bir yapı değildir?
kaynama
b) Hidrojen bağı
c) Dipol-dipol etkileşmesi d) Hepsi
(25)Siklohekzen bileşiğine asidik ortamda su
katılmasıyla hangi ürün oluşur?
a) 1,2-siklohekzandiol
b) Siklohekzanon
c) Siklohekzanol d) Hepsi
(26)Aşağıdakilerden hangisi bir aldotetrozdur?
(20)Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin en hızlı SN2
tepkimesi vermesini beklersiniz?
(27)Aşağıdakilerden hangisi bir ketopentozdur?
a) Propanal
b) 1-propanol
alkol d) Propanoik asit
c) n-Propil
(34)Aşağıdakilerden hangisi bir karboksilik asit
türevi değildir?
a)
(28)Yağ asitleri hangi alkolle birleşerek yağları
oluştururlar?
a)
Metanol
b) 1,2,3-propantriol
etandiol d) Etanol
Açil klorür
Anhidrit
b) Ester
c) Alkan d)
(35)Aşağıdaki tepkime basamaklarından hangisi bir
yükseltgenmedir?
c) 1,2-
(29) Alanin amino asidinin R grubu nedir?
H
H3C
C
COOH
NH2
a)
Etil
b)
Metil c) izopropil d) fenil
(36) Aşağıdakilerden hangisi bir anhidrittir?
(30)Hangisi bir tersiyer amindir?
(31)Aşağıdaki aminlerden en bazik olan hangisidir?
(37) 0,1 M sulu çözeltisinde pH’sı en düşük olan
asit aşağıdakilerden hangisidir?
(32)Aşağıdakilerden hangisi sulu ortamda NaHCO3
ile CO2 gazı oluşturur?
(38)Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin suda
çözünürlüğü en fazladır?
O
H3 C
H2 C
(33)
sistematik adı nedir?
C
OH
bileşiğinin
(39)Aşağıdaki
alkollerden
hangisinin
yükseltgenmesi sonucu bir aldehit oluşur?
d) 1,4-dimetoksibenzen
e) Tetraklormetan
(40) Aşağıdaki yüzey aktif maddelerde alkil
grupları R ile gösterilmiştir. Yüzey aktif maddelerin
hangisi yanlış tanımlanmıştır?
(3) C5H12 kapalı formülüne sahip alkanın üç
tane yapı izomeri vardır. Bu izomerlerin
açık formüllerini yazınız.
KLASİK SORULAR
HER SORU 10 PUANDIR
(1) Aşağıda verilen bileşiklerin
karşılarına yazınız.
(2) Aşağıda
verilen
formüllerini yazınız.
a) n-Bütil klorür
b) 3-metilsiklohekzanol
c) İyotetan
bileşiklerin
adlarını
açık
(4) Aşağıda verilen tepkime SN2 mekanizması
üzerinden
yürümektedir.
Tepkimede
oluşan ürünleri yazınız.