güzelli¤e dair

Transkript

güzelli¤e dair
güzelli¤e
dair
360 derece do¤an›n içinde olmas›na ra¤men -kliflelerden s›yr›larakmetropol tarz›n›n kullan›ld›¤› Checklife evlerinde, ‹talyan tipi modern-fl›k kent
konforu yakalanm›fl. Sessiz ve kuytu çam ormanlar›yla çevrili bu yeni yaflam
merkezinin örnek evi, mimar Dârâ K›rm›z›toprak’›n imzas›n› tafl›yor.
YAPIM BARIfi ÇAKMAKÇI FOTO⁄RAFLAR ENG‹N AYDEN‹Z
84 ELLE DECOR
YAPI Checklife projesinde, genifl
saçaklar, alt› metreyi bulan ikonik
kolonlar, cephelerin yatay ve düfley
dengesi gibi ayr›nt›lar oldukça önemli;
bu özellikler ev sahiplerinin güvenli€ini
sa€lamak amac›yla düflünülmüfl.
ELLE DECOR 85
ALTTA Projenin mimar›
Dara K›rm›z›toprak.
S
on y›llarda t›pk› Avrupa’n›n ve dünyan›n di€er büyük metropollerinde oldu€u
gibi ‹stanbul’da da flehrin getirdi€i karmafla ve stresle yaflayanlar flehir d›fl›nda, do€ayla iç içe olabilecekleri yaflam alanlar›na yöneliyor. Üstelik inflaat sektörünün de yaratt›€› aç›l›mlarla yaflam ak›fllar›na uygun alternatifler giderek daha da artmakta. fiehrin çeperleri hiç kuflku yok ki kentte yaflayanlar için bu anlamda cazibe noktas›n› oluflturuyor. Pek çok kurumsal flirket, ofisler ve baz›
üniversite kampüslerinin Anadolu yakas›na tafl›mas›yla birlikte Ümraniye, Ataflehir ve Çekmeköy gibi yerleflim noktalar› da cazibe noktalar›ndan biri haline
geldi kuflkusuz.
Çekmeköy’de hayata geçen Checklife projesi de bu anlamda önemli
yap›lanmalardan biri. Malzeme, teknoloji ve tasar›m felsefesinden ödün verilmeden mimar Dârâ K›rm›z›toprak ve Amerikal› mimarl›k grubu RNM taraf›ndan hayata geçen proje, çam ormanlar›yla iç içe modern bir yaflam ak›fl› sunmak üzere yola ç›km›fl. Proje kapsam›ndaki evlerin uzun dönemde görsel performans›n›n süreklili€i ad›na modernizmi, gelene€i, ayn› zamanda gücü ve
zenginli€i ça€r›flt›ran Art-Deco tarz›nda bir altyap›n›n ipuçlar›ndan yararlan›lm›fl. Genifl saçaklar, alt› metreyi bulan ikonik kolonlar, cephenin yatay ve düfley dengesi gibi ayr›nt›lar binalar›n yaflayanlar›na güven, huzur ve güç vermesi amac›yla tasarlanm›fl. Toplam üç farkl› renkte seçilen çat›, do€rama ve silme kompozisyonu tüm projeyi gerçek anlamda bir mahalle format›na sokmakta. Topografik yap› muhafaza edilerek, do€ru plantasyon ve peyzaj tasar›m›yla evlerin araziyle iliflkinsin sa€lanmas› iflin en titizlikle çal›fl›lan yan› olmufl.
Proje ile ilgili Dârâ K›rm›z›toprak ‘Hayat›n ilk nefeslendi€i devrede insan›n kendini ödüllendirdi€i, temel ihtiyaçlar›n› çözmüfl, kendi bilinciyle sosyal çevresini kuraca€› bir hedef kitleyle özdeflleflen bir proje için yola ç›kt›k. Kentli, e€itimli, kaliteyi fark etmifl, tasar›m›n hakk›n› veren, hayatla iddias› olan ama huzurlu, modern ama köklerini fark›nda, rahat›na düflkün ve özenli insanlara ulaflmak istiyorduk. Projeyi tasarlarken kendimi de bu tarifin içine koyup kendi yaflant›m› da temize çektim. Herkesin özgür kalaca€› alanlar ama ailenin bir araya gelece€i cazibe merkezleri, kaybolacak kadar büyük, buluflacak kadar küçük, moda olmayacak kadar özgün ve kiflilikli malzemelerle bezedi€imiz
Checklife, orman›n içinde gönüllü kayboluflu betimliyor bence’ diyor.
Yak›n bir gelecekte tamamlanacak proje, her aç›dan günefl ›fl›€›n› alan ve çam
ormanlar›na kucak açan bir yaflam kozas› ön görüyor. Do€aya sahip ç›karken,
bugünün ve yar›n›n parametrelerinden de taviz vermeyen Checklife projesi,
ayn› zamanda modern mahalle kavram›n›n da yeni tan›mlar›ndan birini getiriyor, teknoloji ve tasar›m kültürüyle birlikte.
86 ELLE DECOR
SALON Evin girifl kat›nda yer alan salon için, siyah ve beyaz
gibi temel renklerin yan› s›ra bej, kahverengi ve grinin nötral
tonlar› da kullan›lm›fl. Kasthall hal›, Maxalto sehpa, çizgili koltuk
ve puf Mozaik’ten. Özel yap›m flömine ise Hürpafl’tan.
Evin salon ve ebeveyn yatak odalar›nda
‹talyan tarz› modern-fl›k-rahat bir dekorasyon
atmosferi ve siyah, kahverengi, tafl tonlar›
kullan›lm›fl. Bahçe katlar›ndaki alanlarda ise,
toprakla iliflkinin verdi¤i auradan dolay› beyaz
a¤›rl›¤›nda kolonyal bir tarz benimsenmifl.
SALON Evin girifl kat›ndaki salona yemek
bölümü dahil; karfl›l›kl› konumlanan alanlardan
oturma bölümünü, desenli cam separasyonlar
çevreliyor. Ön taraftaki genifl verandadan
rahatl›kla çam ormanlar›n› seyredilebilmekte.
Salonda kullan›lan renkler sakin ve huzurlu bir
yaflam alan› kurgusu üzerine seçilmifl. Duvardaki
Sergei Moile imzal› aplik ve Cappellini marka gri
L kanepe Mozaik’ten. Hemen yan› bafl›ndaki
resimler ve aksesuarlar ise Beymen Home’dan.
Yemek tak›m› için Mozaik’ten Maxalto tasar›mlar›
tercih edilmifl, büyük ayakl› floral desenli
ayd›nlatma ise Moda Bagno’dan al›nm›fl.
88 ELLE DECOR
ELLE DECOR 89
OTURMA ODASI Kot fark›yla yap›n›n ön taraf›na bakan
bahçe kat›, rekreasyon amaçl› tasarlanm›fl. Ailenin bir
araya gelebilece€i bu bölümde misafir yatak odas› ile
birlikte ufak bir mutfak ve hizmetli odas› da bulunmakta.
B&B Italia turuncu kanepe, E15 ham ahflap sehpalar,
Vitra beyaz sandalyeler, Moooi yemek masas› ve
ayd›nlatma Mozaik, büyük boy ayna Mudo Concept’ten.
Aksesuarlar ise Beymen Home’dan seçilmifl.
Mekânlardaki hip
tasar›mlar, ham ahflap,
çak›l ve keten gibi sakin
malzemelerle ustaca
birlefltirilmifl. Bu aç›dan
her iki ekol de birbirini
yormadan evin içinde
dolaflabiliyor.
M‹SAF‹R YATAK ODASI Zemin
katta yer alan misafir yatak odas›nda
Zen kültürünün sakinli€i ve yal›nl›€›
hissedilmekte. Masif ahflap yatak
Mozaik’ten. Çak›l ve bitkiler için
Botanic Garden’dan Esra Aksu
destek vermifl. Ayd›nlatma
Mozaik220 markas› tafl›yor. Zemin
döflemesinde (evin genelinde oldu€u
gibi) Parkett ürünleri uygulanm›fl.
Perdeler ise Karum Tekstil’den.
ELLE DECOR 91
MUTFAK Scavolini’nin tercih edildi€i
mutfaklarda hakim renk beyaz. Corian
malzemeyle tasarlanan tezgâhlar ise ayn›
zamanda genifl bir yemek haz›rlama alan›
BANYO Gün ›fl›€›yla iç içe olan
banyolarda Day Yap› seramikleri,
Budak Mobilya’n›n banyo
mobilyalar› ve Karum Tekstil’in
saçakl› perdeleri kullan›lm›fl.
Aksesuarlar Beymen Home’dan.
ÇOCUK ODASI Çocuklu aileler için
farkl› renk seçeneklerine sahip
çocuk odas› mobilyalar› özel olarak
haz›rlan›yor. Ping Pong ayd›nlatma
Mozaik220V, yatak örtüleri ve
yast›klar Karum Tekstil’den.
HOB‹ ALANI Zemin katta yer alan
boflluk, bilardo masas› ile
doldurulmufl. Marcel Wanders
tasar›m› Moooi ayd›nlatma Mozaik
220V’tan. Cam uygulamalar›n› Krea
Design gerçeklefltirmifl.
ELLE DECOR 93