Ders Dosyası

Transkript

Ders Dosyası
Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları
Ders
Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati
Saati
Saati
Genel
Kimya
CHEM
102
Güz
3
2
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Tartışma, Deney, Soru-Yanıt
Öğretme Teknikleri
Dersin
Koordinatörü
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
• Doç. Dr. Şeniz ÖZALP YAMAN
• Doç. Dr. Atilla Cihaner
• Yrd. Doç. Dr. Belgin İşgör
• Yrd. Doç. Dr. Seha Tirkeş
• Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya
0
4
6
Dersin Amacı
Dersin temel amacı öğrencilerin analitik düşünme yeteneklerini
geliştirerek kimyanın mühendislik, çevre ve teknolojik alanlarda
oynadığı rol hakkında genel bir bakış açısı sağlamaktır. Böylece,
öğrenciler kritik düşünme ve problem çözme yeteneklerini ve
kimya dersinin farklı konularında yapacakları laboratuar
uygulamaları ile düşünsel ve bedensel becerilerini
geliştirebileceklerdir.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• Öğrencilerin dikkatini elementlerin fiziksel ve kimyasal
özellikleriyle ilişkilendirerek Periyodik Tablonun yararları üzerine
çekmek.
• Öğrencilerin redoks tepkimeleri sırasında yükseltgenme ve
indirgenme basamaklarını ayırt edebilmelerini sağlamak.
• Öğrencilerin enerji kavramını anlayarak özellikle ısı ve sıcaklık
arasındaki farklılığı anlamalarını sağlamak.
• Öğrencilerin asit ve baz kavramlarıyla birlikte sıvıların fiziksel
özellklerini anlamalarını desteklemek.
• Öğrencilerin asit-baz, metaztaz ve redoks tepkimelerini de
içeren temel tanımlayıcı çözelti tepkimelerini kurabilmelerini
sağlamak
• Öğrencilerin atom yapısı ve bağlarla ilgili temel kavramları
anlayabilmesi için temel bilgi seviyesini oluşturmak.
• Öğrencilerin atom ve elektron yapılarını anlaması ve atomların
iyonlaşma enerjisileri ile elektron ilgilerinin periyodik tabloya göre
değişim yönelimlerini tartışmlarını teşvik etmek.
• Öğrencilere gazların genel özellik ve davranışlarını kavratmak.
• Öğrencilerin London kuvvetlerini etkileyen faktörleri
tartşmalarını teşvik etmek.
• Öğrencilere maddenin Kinetik Teorisi (hız teorisi) kavramını
tanıtmak.
• Öğrencilere yarı ömür ve tepkime derecesini deneysel verileri
kullanarak nasıl hesaplayabileceğini öğretmek.
• Öğrencilerin grafiksel yöntemleri kullanarak eşik enerjisinin
bulmalarını öğrenmelerini sağlamak ve eşik enerjisi, sıcaklık ve
hız sabiti kavramları arasındaki ilişkiyi kurabilmelerini sağlamak.
• Öğrencilerin hız sabitini değerlendirmek ve hesaplamak için
derişimin hızı nasıl etkilediğini öğrenmelerini sağlamak.
• Öğrencilerin kimyasal bileşim ve molekül yapısının maddenin
fiziksel özelliklerini nasıl belirlediğini anlamalarını sağlamak.
• Elektroliz ve galvanic pil uygulamalarıyla birlikte öğrencilere
temodinamik ve hız kavramlarını vermek.
• Spontan değişim ve dengenin belirlenmesindeki temel faktörler
üzerinde öğrencilerin çalışmalarını sağlamak.
• Genel olarak elektrokimya olarak adlandırılan elektrokimyasal
değişimleri anlamalarını sağlamak.
• Öğrencilere elektrokimyanın uygulamalarını öğretmek.
• Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin pek çok kimyasal
sistemde gerçekleştiğini anlamalarını sağlamak.
• Öğrencilere temodinamiğin, elektriksel ölçümlerin ve ilkelerinin;
kimyasal tepkime serbest enerji değişimleri ve denge sabitleri ile
ilgili temel bilginini nasıl birleştireceğini göstermek.
Dersin İçeriği
Giriş: Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar.
Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Eşitliklerle İlgili Hesaplamalar.
Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri. Termokimya (Isı Kimyası).
Atomlarıın Elektronik Yapısı. Elementlerin Periyodik Özellikleri.
Kimyasal Bağların Temel Kavramları. Molekül Geometrisi ve Bağ
Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar.
Kimyasal Hız. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
(i) Giriş: Madde ve Ölçüm. (ii)
Atomlar, Moleküller ve İyonlar.
(i) 1-35 (ii) 36-77
2
(i) Stokiyometri: Kimyasal
Formüller ve Eşitliklerle İlgili
Hesaplamalar and Equations. (ii)
Yükseltgenme İndirgenme
Tepkimeleri. ARASINAV
(i) 78-108 (ii) 137-143
3
(i) Termokimya (Isı Kimyası).
(i) 166-196
4
(i) Atomlarıın Elektronik Yapısı.
(i) 216-249
5
(i) Elementlerin Periyodik
Özellikleri.
(i) 260-289
6
(i) Kimyasal Bağların Temel
Kavramları.
(i) 300-316
7
(i) Kimyasal Bağların Temel
Kavramları Molecular Geometry
and Bonding Theories.
(i) 317-334 (ii) 344-352
8
(i) Molecular Geometry and
Bonding Theories. (ii) Gazlar.
ARASINAV
(i) 353-359 (ii) 398-419
BÖLÜMLER: 5 - 9
9
(i) Gazlar. (ii) Moleküller Arası
Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar.
(i) 420-430 (ii) 442-461
10
(i) Moleküller Arası Kuvvetler,
Sıvılar ve Katılar.
(i) 461-474
11
(i) Kimyasal Hız.
(i) 574-591
12
(i) Kimyasal Hız. (ii) Kimyasal
Termodinamik.
(i) 592-615 (ii) 802-811
13
(i) Kimyasal Termodinamik.
(i) 812-822
14
(i) Kimyasal Termodinamik . (ii)
Elektrokimya. ARASINAV
(i) 822-835 (ii) 846-877
BÖLÜMLER: 10,11ve 13
15
Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16
Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
Kaynaklar
Ders Kitabı:
1. Theodore L. Brown, H.Eugene LeMay, Jr, Bruce E.
Bursten, Chemistry : The central Science. 10. Basım.,
Pearson Education yayımcılık, 2006.
Diğer
Kaynaklar:
1. James E. Brady, Joel W. Russell and John R. Holum,
CHEMISTRY: The Study of Matter and Its Changes, Third
Edition, John Wiley & Sons, Inc. 2000
2. John W. Hill, Ralph H. Petrucci, Terry W. McCreary and
Scott S. Perry, General Chemistry, Fourth Edition, Pearson
Education, Inc.,2005.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
6
15
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Projeler
-
-
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
2
50
Genel Sınav/Final Juri
1
35
Toplam
9
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
100
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki
bilgi birikimini bilgisayar mühendisliği problemlerinin
çözümüne uygulama becerisi.
X
2 Bilgisayar sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve
modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri
belirleme ve tanımlama becerisi.
X
3 Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilgisayar
sistemini, sistem parçasını, işlemi veya programı
tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi.
4 Bilgisayar sistemleri mühendislik uygulamaları için
modern teknik ve mühendislik araçlarını kullanma
becerisi.
X
5 Hesaplama ihtiyaçlarını anlamak için deney tasarlama,
veri toplama, analiz etme, yorumlama ve doğru
seçimler yapabilme becerisi.
X
6 Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda veya bireysel
olarak etkin biçimde çalışabilmek için gerekli
organizasyonel ve iş yeteneklerini ortaya koyabilme
becerisi.
X
7 Türkçe ve İngilizce dillerinde etkin iletişim kurabilme
becerisi.
X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye
erişebilme, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip
edebilme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Bilgisayar Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik
ve sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk
bilinci.
10 Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik
ve sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında
farkındalık; uluslararası standartların ve yöntemlerin
bilinmesi.
11 Karar alırken, Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının
evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları
konusunda farkındalık.
12 Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini
analiz, tasarım ve ifade becerisi.
13 Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama
dillerini ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını
kullanma becerisi.
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
15
3
45
Laboratuar
6
3
18
15
3
45
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
2
15
30
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
30
30
Toplam İş Yükü
168

Benzer belgeler

Lineer Cebir (MATH 275) Ders Detayları

Lineer Cebir (MATH 275) Ders Detayları Edition, John Wiley & Sons, Inc. 2000

Detaylı