‹ ld ‹ r ‹ s ‹ - TD-IHK

Transkript

‹ ld ‹ r ‹ s ‹ - TD-IHK
BASIN B‹LD‹R‹S‹
TürkTürk-Alman Çifte Vergilendirme Anlaflmas› Resmî Gazete'de yay›nland›
Köln, 28.12.2011: Berlin'de 19 Eylül tarihinde Federal Almanya Maliye Bakan› Dr. Wolfgang Schäuble ve
Türk meslektafl› Mehmet fiimflek taraf›ndan imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal
Cumhuriyeti aras›nda gelir üzerinden al›nan vergilerde çifte vergilendirmeyi ve vergi kaçakç›l›¤›n› önleme
anlaflmas›" (Çifte Vergilendirme Anlaflmas›) 27 Aral›k 2011 tarihinde, 6263 numaralı kanun olarak Türk
Resmî Gazete'sinde yay›nlanm›flt›r.
Anlaflma iki ülkede onayland›ktan sonra yürürlü¤e geçecek ve 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli
olacak. Yeni Çifte Vergilendirme Anlaflmas›, 1985 y›l›nda imzalanan ve 31 Aral›k 2010 tarihine kadar
uygulanan eski anlaflmanın yerine geçiyor. Almanya’nın onayı 2012 y›l›n›n ortas›nda bekleniyor.
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odas› (TD-IHK), defalarca Çifte Vergilendirme Anlaflmas›'n›n imzalama
sürecinin h›zland›r›lmas› ça¤r›s›nda bulunmufltu. Anlaflma büyük ölçüde OECD Model Sözleflmesi'ne
dayan›yor ve yürürlü¤e geçtikten sonra Türk-Alman ekonomik iliflkilerini çifte vergilendirmeyi önleyerek
destekleyecektir.
Çifte Vergilendirme Anlaflmas› ile ilgili daha fazla bilgiyi Almanya Federal Maliye Bakanl›¤›'n›n
websitesinde bulabilirsiniz:
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54/DE/Presse/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2011/09/201
10919-PM39.html?__nnn=true
Anlaflma'n›n metinine buradan ulaflabilirsiniz:
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_54192/DE/Presse/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2011/09/
20110919-PM39-Englisch,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
TD--IHK – Ekonomi ülkeleri arasında köprü: Türk-Alman ekonomik iliflkilerini daha da arttırmak için Türk-Alman
TD
Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK), her türlü giriflimci inisiyatifini ve ikili yatırımları teflvik etmektedir. TD-IHK,
uluslararası yakınlaflmayı sa¤layan çalıflmalar yapmakta, projeler gelifltirmekte ve ayrıca yeni organizasyonlar
ve iletiflim kanalları kurmaktadır.
‹letiflim:
Sebastian Sönksen, Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Sorumlusu
Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odas›
Opladener Str. 8, 50679 Köln
Tel.: +49 (0) 221 – 540 220 – 27
Faks: +49 (0) 221 – 540 220 – 1
Mail: [email protected]
TD-IHK Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer – Unternehmerverband e.V. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odas›
Opladener Str. 8, 50679 Köln Tel.: +49 (0) 221 540 22 00 Fax: +49 (0) 221 540 22 01 e-mail: [email protected]
www.td-ihk.de Stadtsparkasse Köln Konto 162 442 958 BLZ 370 501 98 Steuernummer: 214/5866/0629

Benzer belgeler

20081117_Basin Bildirisi - TD-IHK

20081117_Basin Bildirisi - TD-IHK (Konuşmacı: Axel Leydorf, Dresdner Bank) ve „Best-Practice-Sharing“- deneyim paylaşımı (Konuşmacı: Ayhan Bahadır, AGH Metal GmbH Genel Müdürü, Mönchengladbach) konuları oluşturdu. Başarılı geçen to...

Detaylı

Karflflflflılama / Kayıt ılama / Kayıt Selamlama / Keynotes - TD-IHK

Karflflflflılama / Kayıt ılama / Kayıt Selamlama / Keynotes - TD-IHK M. Rifat Hisarcıklıo¤lu Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baflkanı (TOBB) Mehmet Mehdi Eker T.C. Tarım ve Köyiflleri Bakanı Nihat Ergün* T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanı Günter Verheugen Verheugen Av...

Detaylı