branş çalıştayı raporu - Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Transkript

branş çalıştayı raporu - Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
BRANŞ ÇALIŞTAYI
RAPORU
Temel Eğitim
Din, Ahlak ve Değerler Eğitimi
Ortaöğretim
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
İçindekiler
Önsöz.......................................................................................................................................................................5
Neden branş çalıştayları?......................................................................................................................................6
I. BÖLÜM...............................................................................................................................................................7
TEMEL EĞİTİM ÇALIŞTAYI RAPORU...........................................................................................................7
Okul Öncesi Genel Raporu..................................................................................................................................8
Birleştirilmiş Sınıf Genel Raporu........................................................................................................................24
1. Sınıf 1. Grup Raporu.........................................................................................................................................30
1. Sınıf 2. Grup Raporu.........................................................................................................................................45
2. Sınıf Genel Raporu...........................................................................................................................................60
3. Sınıf Genel Raporu...........................................................................................................................................76
4. Sınıf Genel Raporu...........................................................................................................................................94
Türkçe Dersi Genel Raporu................................................................................................................................113
Matematik Dersi Genel Raporu..........................................................................................................................128
Fen ve Teknoloji Dersi Genel Raporu.................................................................................................................142
Sosyal Bilgiler Dersi Genel Raporu.....................................................................................................................158
İngilizce Dersi Genel Raporu...............................................................................................................................176
Görsel Sanatlar Dersi Genel Raporu...................................................................................................................192
Müzik Dersi Genel Raporu..................................................................................................................................198
Beden Eğitimi Dersi Genel Raporu....................................................................................................................204
Teknoloji Tasarım Dersi Genel Raporu..............................................................................................................213
Bilişim Teknolojileri Dersi Genel Raporu..........................................................................................................220
2
II. BÖLÜM.............................................................................................................................................................225
DİN AHLAK ve DEĞERLER ÇALIŞTAYI RAPORU......................................................................................225
Hz. Muhammed’in (S. A. V) Hayatı....................................................................................................................226
Kur’an-ı Kerim.......................................................................................................................................................233
Arapça.....................................................................................................................................................................239
Temel Dini Bilgiler................................................................................................................................................246
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi................................................................................................................................253
III. BÖLÜM............................................................................................................................................................259
ORTAÖĞRETİM BRANŞLARI ÇALIŞTAYI RAPORU..................................................................................259
Türk Dili ve Edebiyatı ..........................................................................................................................................260
Matematik Dersi Raporu......................................................................................................................................281
Yabancı Dil Dersi Raporu.....................................................................................................................................305
Tarih........................................................................................................................................................................320
Coğrafya Dersi Raporu.........................................................................................................................................331
Beden Eğitimi Dersi Genel Raporu....................................................................................................................340
3
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Önsöz
T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Yayın Kurulu
Coşkun ESEN / İl Milli Eğitim Müdürü
Mehmet ZORLU/ İl Milli Eğitim Şube Müdürü
Mehmet BİLGİLİ/ İl Milli Eğitim Şube Müdürü
İdris IŞIKLI / İl Milli Eğitim Şube Müdürü
Grafik Tasarım
H.Mehmet ÖZTÜRKOĞLU
Adres
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Valilik Binası Kat 2 KÜTAHYA
Telefon
: 0 (274) 223 62 41 (3 Hat)
Belgegeçer
: 0 274 223 62 54
E-posta
: [email protected]
Ağ adresi
: http://kutahya.meb.gov.tr/
Geleceği daha iyi görmek için…
21. yüzyıl birçok yenilikleriyle geldi. Eğitim hayatımıza yeni anlayışlar, yöntem ve teoriler girdi. Bu arayışların sonucu olarak
eğitimde yeni kavramlar türedi ve yeni stratejiler gelişti. Eğitim sistemimiz son yıllarda birbirine bağlı büyük değişimler yaşamaktadır.
Öğretim programlarının değişmesiyle başlayan bu zincire her gün yeni halkalar eklenmektedir. Biz, il olarak bu değişime hızlı bir şekilde
ayak uydurmanın rahatlığını yaşıyoruz. Çünkü biz değişimin yaşandığı bir ortamda, tarihi roller oynandığını bilen ve bu rolünü en iyi icra
eden bir ekibiz.
Milli Eğitim Bakanlığımız farklı tarihlerde birçok dersin programını değiştirdi. Çağın ihtiyaç ve anlayışlarını dikkate alarak
programlar güncellendi. Derslerin çoğunda aktarılacak kazanımlar, kazanımların ait olduğu temalar netleştirildi. Artık derse giren her
öğretmenin elinde neyi, ne zaman, nasıl aktaracağını net biçimde ortaya koyan kılavuzları var.
Her değişim kendine has sorunlarıyla gelir ve her yenilik girdiği yeni bünyede uyum sorunları yaşar. Ya da teoride kayıtlara geçen
uygulamaların sahada ne kadar işe yaradığını görmek zaman alabilir. Sahada programları uygulamak durumunda olan eğitim emekçileri,
yeni program ve kazanımlara katkı sunabilir veya uygun gördüğü yerleri değiştirme ihtiyacı hissedebilir.
Ortak Akıl Toplantılarında ve öğretmenlerle buluşmalarımızda gündeme gelen birçok konuyu zümrelerde öğretmenlerin
konuştuğunu, sorunlara çözüm üretmeye çalıştığını biliyoruz. Daha geniş bir zeminde daha çok katılımlı ve etkileşimli çalışmalar yapmak
ana fikri etrafında Bilim adamlarının da katılımı ile branş çalıştayları düzenledik.
Çalıştay’da her branşın sorunları ve sorunların çözüm yolları uzun uzun tartışıldı. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimizin özverili ve
gönüllü gayretleriyle yapılan bu çalıştayların sonuçlarının yitip gitmesine gönlümüz razı olmadı. Çalışmanın sonuçlarını eğitimin tüm
kademeleriyle paylaşmak istedik. Elinizdeki çalışma, böyle bir gayretin ürünüdür.
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak amacımız, bize emanet edilen evlatlarımızı tüm eğitim süreçlerinde en iyi şekilde
yetiştirmek ve onları hem hayata hem de bir üst öğrenime hazırlamaktır. Geçmişin iyi çekilmiş bir röntgeni geleceğe emin adımlar
atmamızı sağlayacaktır. Biz bu çalıştaylarla bize düşeni yapmaya çalıştık. Umuyorum bu faaliyetler, ilimizin eğitim çalışmalarına olumlu
katkılar sağlar.
Bu duygu ve düşüncelerle bu çalıştaylarda görev yapan tüm öğretmenlerimizi en kalbi duygularla kutluyor, her birine ayrı ayrı
teşekkürlerimi sunuyor, bu çalışmamızın da ilimizin ve ülkemizin eğitim hayatına faydalı olmasını diliyorum.
Coşkun ESEN
İl Millî Eğitim Müdürü
4
5
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Neden branş çalıştayları?
Milli Eğitim Bakanlığı eğitimde önemli adımlar attı ve önemli değişikliklere gitti. Bu değişim ve dönüşümlere ayak uydurmaya
çalışan eğitim çalışanları, hesaplı ve hesapsız bir çok sorunla karşılaştı. Resmin bütününe bakıldığında, resimde bazı rötuşlara ihtiyaç
olduğu görüldü. Bu sorunların bazıları belki basit ve küçük fırça darbeleriyle giderilebilecek kusurlarken bazıları daha kollektif çalışmaya
ihtiyaç duyuyordu.
Diğer taraftan öğretmenler kurulunda, ders ve il zümrelerinde öğretmen arkadaşlarımız eğitim öğretim ortamlarında
karşılaştıkları problemleri tartıştılar. Tartışılan ve çözümü konuşulan konuların bir kısmı kollektif akla ihtiyaç duyuyordu. Kütahya Milli
Eğitim Müdürlüğü farklı zamanlarda öğrenci, öğretmen ve yönetilerden gelen istek, öneri ve şikayetleri dikkate alarak, okullardaki tüm
branşları ve öğretmenleri kapsayan bağımsız çalıştaylar düzenledi. Her biri farklı tarihlerde düzenlenen çalıştaylarda, branşların sorunları
masaya yatırıldı.
Çalıştaylar başlamadan önce hangi branşın hangi sorunu konuşulmaya, tartışılmaya muhtaç olduğu çalışma grupları tarafından
tespit edildi. Çalıştay başlamadan branşların yol haritası bu sayede hazırlanmış oldu. Belirlenen başlıklar ve sorunlar ilan edildi. İlan
edilen başlıklara ve branşların yoğunluğuna göre çalıştay grupları oluşturuldu. Gruplar için yer ve tarihler belirlenerek öğretmenler
çalıştay platformunda buluşturuldu.
Çalıştayların yol haritasının belirlenmesi, başka konuların çalıştaylarda gündeme gelmesine engel değildi. Çalıştaya katılan
öğretmenlerin önceden belirlenmiş bir başlığa ait veya yeni bir konuya ait fikirleri titizlikle kayıt altına alındı.
Süreç boyunca öğretmenlerin heyecanlarına ortak olmak bize çalıştayların önemli bir boşluğu doldurmada yardımcı olduğunu
düşündürdü. Heyecanımıza heyecan katan bütün eğiticilere teşekkür ediyoruz.
Çalıştaylar, fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türk edebiyatı/dil ve anlatım, tarih, coğrafya ve felsefe branşlarında yapıldı. Her branş farklı
bir mekanda, farklı bir zamanda bir araya geldi. Çalıştaya katılan branşlara gruplara ayrıldı ve her grubun üzerinde konuşacağı konu
kendilerine verildi. Belirlenen süreler içerisinde konuşlan sorunların çözüm önerileri başkanlar aracılığıyla toplandı ve sorunlar-öneriler
yazılı hale getirildi.
Son aşamada Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi ekibiyle bu rapor hayat buldu. Rapora giren çözüm
önerilerinde çalışma gruplarından gelen tekliflere -çok küçük müdahaleler dışında- dokunulmadı. Sahadan gelen resim olduğu gibi
yansıtılmaya çalışıldı.
Branş çalıştaylarıyla programların ve branşların sorunları enine boyuna tartışıldı. Çalıştaylar, sahadaki uygulayıcıların fikirlerinin
alınması açısından elzemdi ve bu açıdan önemi bir fonksiyon üstlendi. Çok sayıda öğretmene ulaşması ve çok sayıda branşta bu
çalıştayların yapılması, uygulamada birçok sorunla mücadele etmemize sebep olsa da, büyük resmin ortaya çıkmasına zemin hazırladığı
için çalıştayların sonuçlarının bu gözle okunmasında fayda olduğunu düşünüyorum.
Bu süreç boyunca bize destek olan herkese teşekkür ederiz.
Çalıştayın tüm taraflara hayırlı olması dileğiyle…
I. BÖLÜM
TEMEL EĞİTİM ÇALIŞTAYI RAPORU
OKUL ÖNCESİ GENEL RAPORU
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF GENEL RAPORU
1. SINIFI 1. GRUP GENEL RAPORU
1. SINIF 2. GRUP GENEL RAPORU
2. SINIF GENEL RAPORU
3. SINIF GENEL RAPORU
4. SINIF GENEL RAPORU
TÜRKÇE DERSİ GENEL RAPORU
MATEMATİK DERSİ GENEL RAPORU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ GENEL RAPORU
SOSYAL BİLGİLER DERSİ GENEL RAPORU
İNGİLİZCE DERSİ GENEL RAPORU
GÖRSEL SANATLAR DERSİ GENEL RAPORU
MÜZİK DERSİ GENEL RAPORU
BEDEN EĞİTİMİ DERSİ GENEL RAPORU
TEKNOLOJİ TASARIM DERSİ GENEL RAPORU
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ GENEL RAPORU
Mehmet ZORLU
İl Millî Eğitim Şube Müdürü
6
7
Okul Öncesi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Okul Öncesi Genel Raporu
1. KONU:
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi
sorunlarla karşılaşıldığı
TARTIŞMA SORULARI
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Farklı yaş gruplarının aynı sınıfta yer alması
1. Okullarda sınıf yeterli ise ikiye ayrılabilir,değilse küçük yaş grubu yakın okullara yönlendirilebilir.
2. Okul öncesi eğitim setinin ücretsiz verilmemesi
3. Sınıfta öğretmenin yardımcı personelinin olmaması
4. Öğrenci sayısının bazı okullarda az bazı okullarda fazla olması
5. Bazı ,tespit edilen kazanımların yaş grupları için hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmaması (PMA A2,K13,K15 A5; K5..BA
A8,K3… SDA A10,K4..DA A7,K1,K3 ÖZB A1,K3)
6. Yıl içinde yapılan sosyal etkinliklerin (gösteriler, sergiler, şenlikler vs.)çok fazla vakit almasından dolayı amaç ve kazanımlara
ulaşılamaması
7. Sınıf içinde eğitim ve görsel materyallerin yetersiz olması
8. Amaç ve kazanımların ailede destek görmemesi
9. Amaç ve kazanımların uygulanabilecek fiziki ortamın bulunması
2. Devletin okul öncesi eğitimi için hazırlayacağı ortak bir eğitim setinin olması
3. Öz bakım becerileri beslenme vs. için öğretmene yardımcı personelin tayin edilmesi
4. Öğrenci sayısı çok olduğundan çocukların kontrolü ve ilgilenilmesi sıkıntı olduğundan sayılara sınır konulması
5. Bu amaç ve kazanımların listeden çıkarılması ((PMA A2,K13,K15 A5; K5..BA A8,K3… SDA A10,K4..DA A7,K1,K3 ÖZB A1,K3)
6. Büyük çaplı gösterilerin yapılması yerine sınıfta öğrenilen oyunlar,şarkılar tekerlemelerin uygun şekilde velilere sunulması
7. Milli eğitim bu tür materyalleri ücretsiz karşılamalı
10. Okul yönetiminin öğretmene destek vermesi
8. Ailelere seminerler, toplantılar düzenleyerek okul öncesinin önemini anlatılarak yapılabilir.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
9. Bazı okullarda sınıfların küçük olmasından dolayı amaç ve kazanımlara ulaşılamamaktadır
1. Farklı yaş gruplarının aynı sınıfta yer alması
2. Okul öncesi eğitim setinin ücretsiz verilmemesi
10. Öğretmen sorununu okul yönetimi ile paylaştığında tam anlamıyla ilgilenilmiyor
3. Sınıfta öğretmenin yardımcı personelinin olmaması
TAVSİYELER
4. Öğrenci sayısının bazı okullarda az bazı okullarda fazla olması
ÖĞRETMENLERE:
Yok
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Yok
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
Yok
BAKANLIĞA:
Yok
5. Bazı ,tespit edilen kazanımların yaş grupları için hazır bulunuşluk düzeyine uygun olmaması(PMA A2,K13,K15 A5; K5..BA
A8,K3… SDA A10,K4..DA A7,K1,K3 ÖZB A1,K3
6. Yıl içinde yapılan sosyal etkinliklerin (gösteriler, sergiler, şenlikler vs.)çok fazla vakit almasından dolayı amaç ve kazanımlara
ulaşılamaması
7. Sınıf içinde eğitim ve görsel materyallerin yetersiz olması
8. Amaç ve kazanımların ailede destek görmemesi
9. Amaç ve kazanımların uygulanabilecek fiziki ortamın bulunması
10. Okul yönetiminin öğretmene destek vermesi
8
9
Okul Öncesi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU:
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
TARTIŞMA SORULARI
1. Farklı aylardaki çocukların bulunduğu sınıfta konu anlatımında kullanılan aynı yöntem ve tekniklerin kullanılması ne kadar
doğrudur?
2. Sınıf öğrenci sayısının yöntem ve tekniklerin uygulanmasında olumsuz etkileri nelerdir?
3. Oluşturulan eğitim ortamlarındaki materyal yetersizliği uygulanacak yöntem ve teknikleri nasıl etkiler?
4. Sınıfta kullandığımız yöntem ve teknikleri aile katılım çalışmalarında nasıl kullanabiliriz
5. Değerler eğitimi hangi öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak daha etkili bir şekilde kazandırılabilir
6. Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim, yöntem, teknik ve metotlar; çocukların yaratıcılıklarını ne kadar destekliyor
7. Kullanılan yöntem ve tekniklerin uygulanmasında aile katılımının önemi nedir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Farklı aylardaki çocukların bulunduğu sınıfta konu anlatımında kullanılan aynı yöntem ve tekniklerin kullanılması ne kadar
doğrudur?
2. Sınıf öğrenci sayısının yöntem ve tekniklerin uygulanmasında olumsuz etkileri nelerdir?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Farklı aylardaki çocukların bulunduğu sınıfta, konu anlatımında kullanılan yöntem ve tekniklerin çocukların dikkat sürelerinin,
ilgilerinin göz önüne alınarak farklı olması gerektiği, bu şekilde uygulamanın sağlanması içinde farklı sınıf ortamının ve yardımcı
desteğinin olması gerektiği, çözüm önerisi olarak sunuldu
2. Sınıftaki öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle yöntem ve tekniklerin etkili olarak kullanılamadığı, öğretmenin çocuklarla
bireysel ilgilenme süresinin azaldığı için öğrenci sayılarının sistem üzerinde sınırlı tutulması gerektiği çözüm önerisi olarak
sunuldu.
3. Oluşturulan eğitim ortamlarındaki materyal yetersizliği uygulanacak yöntem ve teknikleri olumsuz etkiler. Bu olumsuzluğu
ortadan kaldırmak için kalıcı köşeler yapılması gerektiği çözüm önerisi olarak sunuldu
4. Etkinliklerde aile katılımı çocuklar üzerinde öğrenmede daha etkili olması nedeniyle ailelerin mesleklerinden, özel ilgi
alanlarından, çeşitli yeteneklerinden yararlanarak yöntem ve teknikleri daha verimli kullanılabileceği çözüm önerisi olarak
sunulmuştur.
5. Günlük yaşamdaki olay ve durumları çocuklara belirli aralıklarla vererek, drama, oyun etkinliğiyle sınıf ortamına taşınarak
canlandırılması, pekiştireçlerle bunların desteklenmesi çözüm önerisi olarak sunulmuştur
6. Tüm yöntem, teknik ve metotların çocukların yaratıcılığını desteklediği düşünülmektedir. Etkinliklerde kullanılan yöntem, teknik
ve metotların çocukların ilgileri doğrultusunda etkinliklerinde özgün ürünler yapabilme imkânı sağladığı, göstererek yaptırma
yönteminde bile çocuklara kendi yapabileceği alanlar bırakarak yaratıcılıklarının desteklendiği, bunları daha etkili uygulayabilmek
içinde uygun çevre uyarıcılarının olması gerektiği çözüm önerisi olarak sunulmuştur.
7. Teknik, yöntem ve metotlar derste daha etkili hale gelir. Aile katılımı sayesinde konuya daha çok çocuğun ilgisi çekileceği,
çocuklar aileleriyle birlikte eğlenceli zaman geçireceği ve velinin okula ve yapılacak etkinliklere ilgisi daha fazla olacağı çözüm
önerisi olarak sunulmuştur
3. Oluşturulan eğitim ortamlarındaki materyal yetersizliği uygulanacak yöntem ve teknikleri nasıl etkiler?
4. Sınıfta kullandığımız yöntem ve teknikleri aile katılım çalışmalarında nasıl kullanabiliriz
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Yok
5. Değerler eğitimi hangi öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak daha etkili bir şekilde kazandırılabilir
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Yok
6. Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim, yöntem, teknik ve metotlar; çocukların yaratıcılıklarını ne kadar destekliyor
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
Yok
7. Kullanılan yöntem ve tekniklerin uygulanmasında aile katılımının önemi nedir?
10
Yok
11
Okul Öncesi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. KONU:
Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı
TARTIŞMA SORULARI
1. Sınıfta var olan eğitim teknolojileri ve materyallerinden en etkin biçimde nasıl yararlanabiliriz? Bu konuyla ilgili kullanabileceğimiz
yöntem ve teknikler nelerdir?
2. Materyal eksikliği durumunda öğretmenin izleyeceği yol nedir?
3. Eğitim materyalleri sınıftaki öğrenci sayısı için ne derece yeterlidir
4. Devinsel alanla ilgili, hedef davranışlar kazandırılırken her öğrenciye eğitim materyali nasıl sağlanabilir?
5. Eğitim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanımında eğitmenin yeterli donanıma sahip olması için yapılabilecekler nelerdir?
6. Etkinlikler planlanırken kaynaştırma öğrencileri için eğitim teknolojileri ve materyallerden nasıl yararlanılabilir?
7. Okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan materyaller nasıl temin edilmelidir? M.E.B. ‘in bu konuda yapması gerekenler nelerdir?
8. Sınıfta var olan eğitim materyalleri nitelik ve nicelik yönünden ne düzeydedir? Öğretmen ve öğrencilerin kullanımına ne kadar
elverişlidir
9. Gelişen teknoloji ile birlikte, yeni eğitim araç-gereçlerinin temini ve paylaşımı yeterli düzeyde sağlanabiliyor mu ?
10. ) Etkinlik materyalleri öğrencinin erişimi ve kullanımına ne derecede açık olmalıdır?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Sınıfta var olan eğitim teknolojileri ve materyallerinden en etkin biçimde nasıl yararlanabiliriz? Bu konuyla ilgili kullanabileceğimiz
yöntem ve teknikler nelerdir?
2. Materyal eksikliği durumunda öğretmenin izleyeceği yol nedir?
3. Eğitim materyalleri sınıftaki öğrenci sayısı için ne derece yeterlidir
4. Devinsel alanla ilgili, hedef davranışlar kazandırılırken her öğrenciye eğitim materyali nasıl sağlanabilir?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Dersten önce kullanılacak materyali hazır bulundurarak, yöntem ve teknikleri uygularken sınıf mevcudunu göz önünde alarak
plan yapılmalıdır. Ayrıca okul idaresi de eğitim teknolojilerinden yararlanma vs. Konularda öğretmeni desteklemelidir.
2. Okul öncesi öğretmenin materyal temini ile ilgili dilekçe ve resmi yazıları dikkate alınmalıdır. Eğitim araçları ve donatım dairesinin
malzeme temininde daha aktif rol alması gerekir.Okulların ihtiyaç fazlası malzemeleri için toplama merkezleri kurularak bu
fazla malzemeler buralarda toplanmalı,ihtiyaç sahibi okullara ulaştırılmalıdır.okulların demirbaş listelerindeki ekleme-çıkarma
işlemlerindeki zorluklar esnetilmeli, böylece malzemelerin okullarda atıl kalmasının önüne geçilmiş olur.
3. Sınıf mevcudu; sınıfta çocuk başına düşen alan ve sınıfın donanımı gözönünde bulundurularak belirlenmelidir. Sınıfın fiziki
şartlarının üzerinde kalabalık bir sınıf hem hareket alanını daraltacak hem de materyallerden yararlanmada sıkıntı yaşatacaktır
4. Çocukların devinsel olarak gelişimleri amacıyla okul bahçelerine okul öncesi çocuğunun yararlanması amaçlı ferah park,kum
havuzu yapılmalıdır. Bu gerçekleştirmek üzere belediye,sivil toplum kuruluşları, okul-aile birliği vs. Kurumların desteği alınmalı,
gerekirse sponsorlar temin edilmelidir.Okul öncesi öğretmenlerinin gelişme ve yeniliklere uyumu için etkin seminerler verilmelidir.
5. Seminer dönemleri daha keyifli ve geliştirici hale getirilmelidir. Okul öncesi öğretmenleri için satranç, drama,müzik ve orff
eğitimi..vs. konularında kendi alanlarına yönelik eğitilmelidir
6. Kaynaştırma öğrencileri için okul-RAM-aile işbirliği içinde olmalıdır. Kaynaştırma öğrencisinin düzeyine göre sınıfta bütün gün
kalmak yerine; 1,2,3 saat kalmalı ve bu süreyi öğretmen tek başına değil RAM’deki uzman kişi ile birlikte kararlaştırmalıdır. Ayrıca
kaynaştırma öğrencisine özel materyallerin temininde RAM’den yardım alınmalıdır. Belli becerileri kazanmış,belirli materyalleri
kullanabilen öğrenciler kaynaştırmaya alınmalıdır. Aksi durumda öğretmenin diğer çocuklarla ilgilenmesi güçleşir.
7. M.E.B.’in aidatları zorunlu hale getirmesi,eğer zorunlu olmayacaksa kullanılacak materyal ve kaynakları temin etmesi gerekir
8. Sınıflarda bulunan materyaller genellikle nitelik yönünden istenilen düzeyde değildir. Özellikle eğitim araç ve donanımından
gelen malzemeler çeşitlilik ve özellikler yönünden yetersiz kalmaktadır. Bunun yanısıra materyaller yeteri sayıda ve elverişli olsa
dahi çocuk sayısının 15’in üzerinde olan sınıflarda öğretmenin bir başına çocuklarla ilgilenmesi ve çocuklara rehberlik etmesi
büyük bir problemdir. Diğer yandan öğretmen bir sonraki etkinlik için hazırlık yaparken sınıfta bir yardımcı öğretmenin de
çocuklarla ilgilenmesi eğitimin bütünlüğü açısından daha yararlı olacaktır.Eğitim materyalleri öğrencinin kullanımına kontrollü
olarak açık olmalıdır.
9. Sınıfta bireysel ya da grup çalışmalarında öğrenciye rehberlik edilmeli, materyali kullanırken geri dönüşümsüz hasarlardan
kaçınmak için çocuklar gözlemlenmelidir. Aynı anda grupların farklı materyallerle çalışması için yardımcı öğretmene ihtiyaç
vardır.
10. Sınıf içi yetersizliklerin giderilmesi, çocuk sayısının sınıf ve donanıma göre 20’lerden aşağı çekilmesi gerekir ki böylece çocuklar
eğitim sürecinde aktif katılım sağlar ve öğretmen her biri ile bireysel ilgilenebilir.
5. Eğitim teknolojilerinin etkin bir şekilde kullanımında eğitmenin yeterli donanıma sahip olması için yapılabilecekler nelerdir?
6. Etkinlikler planlanırken kaynaştırma öğrencileri için eğitim teknolojileri ve materyallerden nasıl yararlanılabilir?
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Yok
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Yok
9. Gelişen teknoloji ile birlikte, yeni eğitim araç-gereçlerinin temini ve paylaşımı yeterli düzeyde sağlanabiliyor mu ?
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
Yok
10. Etkinlik materyalleri öğrencinin erişimi ve kullanımına ne derecede açık olmalıdır
BAKANLIĞA:
Yok
7. Okul öncesi eğitim kurumlarında kullanılan materyaller nasıl temin edilmelidir? M.E.B. ‘in bu konuda yapması gerekenler nelerdir?
8. Sınıfta var olan eğitim materyalleri nitelik ve nicelik yönünden ne düzeydedir? Öğretmen ve öğrencilerin kullanımına ne kadar
elverişlidir
12
13
Okul Öncesi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
4. KONU:
Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
TARTIŞMA SORULARI
1. Sosyal-kültürel etkinlikleri yapabilecek yeterli sayıda öğrenci bulunmaması.
2. Sosyal-kültürel etkinliklerin yapılabileceği uygun alanların bulunmaması
3. Sosyal- kültürel etkinlikler için çocukların hazırlanmasını üstlenecek veya yardımcı olabilecek uzman kişilerin olmaması
4. Sosyal- kültürel etkinliklerin hazırlanmasında gereken bütçenin sağlanamaması.
5. Sosyal- kültürel etkinliklerin geniş çaplı alanları kapsaması.
6. Yapılacak sosyal- kültürel etkinliklerin hazırlanmasında okul öncesi eğitim yönetmeliğine ve zümrelerde alınan kararlara uygun
davranılmaması
7. Çocuklara yönelik uygun sosyal etkinlik merkezlerinin bulunmaması
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Sosyal-kültürel etkinlikleri yapabilecek yeterli sayıda öğrenci bulunmaması.
2. Sosyal-kültürel etkinliklerin yapılabileceği uygun alanların bulunmaması
3. Sosyal- kültürel etkinlikler için çocukların hazırlanmasını üstlenecek veya yardımcı olabilecek uzman kişilerin olmaması
4. Sosyal- kültürel etkinliklerin hazırlanmasında gereken bütçenin sağlanamaması.
5. Sosyal- kültürel etkinliklerin geniş çaplı alanları kapsaması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Kamu spotu, veli bilinçlendirme sunum- seminerleri ve broşürler hazırlanabilir
2. Çocukların aileleriyle birlikte etkinliklere katılabilmelerini sağlayan okul içi ve okul dışı uygun alanların yapılabilir.
3. Konu hakkında uzman akademisyenler, halk eğitim öğretmenleri ve üniversite öğrencilerinden yardım alınabilir.
4. Bu gibi etkinliklerin hazırlıkları için Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ek ödenek çıkarılabilir ya da malzeme temini sağlanabilir.
5. Etkinliklerin çocukların yaşlarına, gelişim özelliklerine ve okul öncesi eğitim yönetmeliğine uygun olarak hazırlanıp uygulanmalı.
6. Tüm okul öncesi eğitim kurumları ve öğretmenleri tarafından varolan yönetmeliğe ve zümrelerde alınan kararlara kesinlikle
uyulması gerekir
7. Sadece çocuklara yönelik çocuk tiyatroları, çocuk sinemaları ve bilim sanat merkezleri açılabilir.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Yok
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Yok
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
Yok
BAKANLIĞA:
Yok
6. Yapılacak sosyal- kültürel etkinliklerin hazırlanmasında okul öncesi eğitim yönetmeliğine ve zümrelerde alınan kararlara uygun
davranılmaması
7. Çocuklara yönelik uygun sosyal etkinlik merkezlerinin bulunmaması
14
15
Okul Öncesi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU:
Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Okul öncesine yönelik kaynak kitapların MEB tarafından seçilip dağıtılması mümkün mü?
2. Okul öncesi ile ilgili kaynakların Talim Terbiye Kurulu tarafından yeterince denetleniyor mu?
3. Milli Eğitime bağlı ortamlarda kullanılan internetteki çocuklarla alakalı çoğu siteye neden ulaşılamıyor?
4. Verilen seminerlerin birebir uygulanabilir olması mümkün mü?
5. MEB tarafından okul öncesi çocuklara uygun değerler eğitimi ve sosyal ahlak kurallarıyla ilgili çizgi film, slayt şeklinde görsel
öğelerin hazırlanarak okulla dağıtılması mümkün mü?
6. Okullardaki teknolojik kaynakların MEB tarafından sağlanıp yaygınlaştırılması mümkün mü?
7. MEB tarafından herkesçe rahatça kullanılabilecek okul öncesi ile ilgili bir site oluşturulması mümkün mü?
8. Öğretmenlere kişisel gelişimle ilgili seminerler verilmeli mi?
9. Okul öncesi seminerlerinin, branşında uzman üniversitedeki hocalar tarafından verilmesi daha mı uygun olur ?
10. Her yıl okul öncesi ile ilgili yapılan akademik çalışmaların bir siteyle paylaşılması uygun olur mu?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Okul öncesine yönelik kaynak kitapların MEB tarafından seçilip dağıtılması mümkün mü?
2. Okul öncesi ile ilgili kaynakların Talim Terbiye Kurulu tarafından yeterince denetleniyor mu?
3. Milli Eğitime bağlı ortamlarda kullanılan internetteki çocuklarla alakalı çoğu siteye neden ulaşılamıyor?
4. Verilen seminerlerin birebir uygulanabilir olması mümkün mü?
5. MEB tarafından okul öncesi çocuklara uygun değerler eğitimi ve sosyal ahlak kurallarıyla ilgili çizgi film, slayt şeklinde görsel
öğelerin hazırlanarak okulla dağıtılması mümkün mü?
6. Okullardaki teknolojik kaynakların MEB tarafından sağlanıp yaygınlaştırılması mümkün mü?
7. MEB tarafından herkesçe rahatça kullanılabilecek okul öncesi ile ilgili bir site oluşturulması mümkün mü?
8. Öğretmenlere kişisel gelişimle ilgili seminerler verilmeli mi?
9. Okul öncesi seminerlerinin, branşında uzman üniversitedeki hocalar tarafından verilmesi daha mı uygun olur ?
10. Her yıl okul öncesi ile ilgili yapılan akademik çalışmaların bir siteyle paylaşılması uygun olur mu?
16
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Etkinlik havuzu oluşturularak, onlardan da MEB’in yararlanması. Kitaplar için seçim yapılırken bunların da dikkate alınması.
Kitaplardaki şarkılara ait mutlaka bir CD olması, görselliğin ön planda tutularak kitabın anlaşılmasının kolaylaştırılması.
Çıkartmalı kitapların çıkartmalarının çocuklara uygun olması.Kitaplarda çocuğun ve öğretmenin yaratıcılığını ortaya koyabileceği
çalışmalara da yer verilmesi.Etkinliklerin ardından, etkinlikleri destekleyici açık uçlu sorular bulunmalı.
2. Okul öncesi kaynakların 36-66 ay çocukların gelişim özelliklerine göre düzenlenip Talim Terbiye Kurulu tarafından çıkarılması
3. Milli Eğitim ortamında kullanılan internetteki, çocuklarla alakalı çoğu siteye ulaşılamaması. Yasaklanan siteler için öğretmenlere
şifre verilmesi.
4. Uzaktan eğitim şeklinde yapılmamalı. Branşlara ayrılarak seminerle düzenlenmeli. Yapılan seminerlerin içeriğine göre farklı
alanlarda yapılarak uygulamanın çeşitlendirilmesi. Seminer gruplarının küçük gruplar halinde düzenlenmesi. Seminer ortamının
kaynak, mekan, zaman ve ses sistemi olarak uygun olması.
5. Değerler eğitimine soyut değil somut değerler içeren konuların seçilerek CD şekline getirilip okullara dağıtılması. Toplumsal
kurallarla ilgili CD hazırlanılarak, sınıf ortamında oyunlaştırılabilmesi. Değerler ve ahlak eğitimiyle ilgili yapılan etkinliklerin
okullarda MEB tarafından açılan bir sitede toplanılarak bir sitede yayınlanılması ve diğer öğretmenlere kaynak olarak yardımcı
olması.
6. Sınıflarda projeksiyon, bilgisayar, tablet, akıllı tahta ve teknolojik imkanların kaynak olarak sağlanması. Okul öncesi kurumlarda
lavaboda çocukların takibini kolaylaştırmak için, sınıftan izlenilebilen kamera sisteminin uygulanması.
7. MEB tarafından kurulan site içerisinde Türkiye’nin her ilinden öğretmenler için gerçekleştirilen etkinlikler, programlar,
yönetmelikler, formlar, haberler, il içindeki seminerler, atamalar, okul öncesi ile ilgili yapılan değişiklikler vb. okul öncesi alanını
içeren her türlü bilgiye ulaşılabilmesi, okul öncesi öğretmenlerinin sürekli bilgilendirilmesi
*Sağlıklı beslenme
*Müzik etkinlikleri
*Drama etkinlikleri
*Empati kurma
*Öfke kontrolü
8. Sağlıklı bir iletişim ve diksiyon
*Simit yönetimi ve disiplin
*Sağlıklı yaşam ve spor
*Kültür etkinlikleri ( halk oyunu vb.)
*Zeka oyunları ve satranç
*Teknolojinin verimli kullanımı ile ilgili seminerlerin arttırılması.
9. Seminer konularıyla ilgili araştırma yapan hocaların edindikleri bilgileri, öğretmenlere yaparak yaşayarak uygulanmalı olarak
aktarmaların daha verimli olacağı düşünülmektedir
10. Başka ülkelerdeki araştırmalardan da faydalanılabilmesi için, bunların çevirilerinin yapılarak bu sitede yer alması. Üniversitelerde
yapılan tez, makale ve çalışmaların bu sitede yer alması
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
Yok
Yok
Yok
Yok
17
Okul Öncesi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
6. KONU:
Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik
başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1. Sınıf mevcutlarının fazla olması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Yaş gruplarının küçük olması ilgi ve ihtiyaçlarının fazla olması nedeniyle sınıf mevcutlarının 20 kişiyi geçmemesi daha verimli olur.
2. İhtiyaçların belirlenip eksikliklerin çözümünü sağlayacak birimler her ilde kurulabilir. Tüm fiziki şartlar oluşturulduktan sonra
sınıflar açılmalıdır. İlgi köşelerinin oluşturulmasına önem verilmelidir
2. Okulun fiziki şartlarının yeterli olmaması
3. Etkinlik saatlerinin uzun olması ve ara verilmemesi
4. Sınıf içi etkinliklerde aile işbirliğinin sağlanamaması
5. Sınıf temizliğinde yaşanılan zorlukların eğitimi aksatması
6. Sınıf içinde yaş farklılıklarının fazla olması
7. Çocuklarda davranış bozukluğundan kaynaklanan sorunlar
3. Okulöncesinde etkinlikler arasına ara konularak öğretmenin kişisel ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmalıdır
4. Aile katılımına gelen velilere teşekkür edilerek onore edilmeli ve diğer veliler teşvik edilmelidir. Okulöncesi dönemde Aile Katılım
çalışmalarının önemi velilere anlatılarak bu çalışmaların eğitim programının bir parçası olduğu velilere açıklanmalıdır
5. Eğitim öğretimin aksamaması için okulöncesi eğitimde gerekli temizliğin yapılabilmesi için yardımcı personel ihtiyacı MEB
tarafından ya da okul idaresi tarafından karşılanmalıdır.
8. Velilere okul öncesi eğitimi ve önemi ile ilgili bilgilendirme seminerlerine önem verilmesi
9. Ağır derecede birden fazla engeli olan özel eğitime muhtaç çocukların kaynaştırma öğrencisi olarak gönderilmesi
10. Okul idaresi tarafından okulöncesi eğitime yeterli ilgi ve desteğin gösterilmemesi
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Sınıf mevcutlarının fazla olması
2. Okulun fiziki şartlarının yeterli olmaması
3. Etkinlik saatlerinin uzun olması ve ara verilmemesi
4. Sınıf içi etkinliklerde aile işbirliğinin sağlanamaması
5. Sınıf temizliğinde yaşanılan zorlukların eğitimi aksatması
6. Çocukların gelişim alanlarındaki farklılıkların en aza indirilmesi için çocukların birbirine yakın aylara göre sınıflara ayrılması
gerekmektedir.
7. Okul-aile ve öğretmen işbirliği yaparak hareket etmelidir. Davranış bozukluğu olan çocukların ve ailelerinin düzenli aralıklarla
uzmanlardan yardım almaları sağlanmalıdır. Çocuklarda davranış bozukluğuna neden olan durumlar ve uyaranlar belirlenip bu
konular hakkında aileler bilgilendirilmelidir.
8. Sene başında okulöncesi eğitimin önemi ve gerekliliği hakkında veliler bilgilendirilmelidir. Bu bilgilendirme seminerleri belirli
aralıklarla uzman kişilerden yardım alınarak devam ettirilmelidir.
9. Rehberlik Araştırma Merkezlerinin özel eğitime gereksinimi olan öğrencileri yönlendirirken kurumun öğrenci sayılarını dikkate
almalıdırlar.Öğrenci sayısı 20 olan bir gruba en fazla 1 öğrenci yönlendirilmelidir
10. Okulöncesi program ve yönetmeliği hakkında okul müdürlerinin daha fazla bilgilendirilmeleri gerekmektedir
6. Sınıf içinde yaş farklılıklarının fazla olması
7. Çocuklarda davranış bozukluğundan kaynaklanan sorunlar
8. Velilere okul öncesi eğitimi ve önemi ile ilgili bilgilendirme seminerlerine önem verilmesi
9. Ağır derecede birden fazla engeli olan özel eğitime muhtaç çocukların kaynaştırma öğrencisi olarak gönderilmesi
10. Okul idaresi tarafından okulöncesi eğitime yeterli ilgi ve desteğin gösterilmemesi
18
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
Yok
Yok
Yok
Yok
19
Okul Öncesi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
7. KONU:
Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Olumsuz yönlerin aileye uygun dille anlatılması,Ailenin ölçme değerlendirme konusunda bilgilendirilmesi
TARTIŞMA SORULARI
1. Okul öncesinde ölçme ve değerlendirmenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri
2. Çocukların yapabilecekleri konusunda velilerin bilgilendirilmesi,
3. Ev ziyaretleri yapılmasında oluşan sıkıntılar
3. Sene başında yapılan toplantıda veli ziyaretlerinin sınırlarının belirlenmesi Ev ziyaretlerinin amacını aşmaması,Ev ziyaretlerine
resmiyet kazandırılması Ev ziyaretlerinde formların kesin çizgilerle belirlenmesi Ev ziyaretinde öğretmenin güvenliğinin
sağlanması ve ek ücret verilmesi
4. Karma yaş gruplarından oluşan sınıflarda ölçme ve değerlendirmenin zorluğu
4. İlkokul bünyelerinde bulunan anasınıflarında yaş gruplarına göre sınıflandırılması
2. Öğretmenin çocukla ilgili değerlendirmenin veli üzerindeki olumsuz etkileri
5. Bep planının uygulanabilir düzeye indirilmemesi
6. Ölçme ve değerlendirmenin ayrıntılanmasının zaman kaybına neden olması
7. Yapılan ölçme ve değerlendirme sonuçlarının bir üst sınıfa aktarılmaması
8. Sınıf mevcutlarının fazlalığından dolayı ölçme ve değerlendirmenin zorlaşması
9. Okul çevresi farklılıklarının değerlendirmeye yansıtılmaması
10. Köy okulları ve merkez okulları arasındaki eşitsizliği gidermek için farklı kriter ve tekniklerin kullanılması
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Okul öncesinde ölçme ve değerlendirmenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri
5. Okullara RAM dan destek sağlanması(somut) Planlar yapılırken destek olacak personelin ayarlanması Bep planının okul öncesi
seviyesine indirilmesi Bu konuda ayrıntılı seminerler düzenlenmesi
6. Değerlendirme maddelerinin ana maddeler altında toplanması
7. Yapılan ölçme ve değerlendirmenin idare tarafından üst sınıfa yada diğer okullara aktarılması Öğretmenlerin bu değerlendirmeler
ışığında çocuklar hakkında bilgi sahibi olarak yeni döneme başlaması
8. Yaş gruplarına göre sınıf mevcutlarının belirlenmesi Diğer yaş gruplarında da mevcut sayının düşürülmesi Sınıf mevcutlarının
okul müdürlerinin inisiyatifine bırakılmaması
9. Okulun bulunduğu çevreye göre kriterlerin düşürülmesi
2. Öğretmenin çocukla ilgili değerlendirmenin veli üzerindeki olumsuz etkileri
3. Ev ziyaretleri yapılmasında oluşan sıkıntılar
10. Köy ve merkez okullarının materyal ve ortam düzenlemesi konusunda eşit olanakların sağlanması
4. Karma yaş gruplarından oluşan sınıflarda ölçme ve değerlendirmenin zorluğu
5. Bep planının uygulanabilir düzeye indirilmemesi
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Çocukların yaş grupları, çevre faktörleri göz önüne alınarak en uygun yöntem, teknik ve metotları
seçerek uygulamaya devam etmeleri tavsiye edilir
7. Yapılan ölçme ve değerlendirme sonuçlarının bir üst sınıfa aktarılmaması
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Sınıfları çocukların yaş gruplarına göre (ay )oluşturması, sınıf için gerekli materyallerin sağlanması
tavsiye edilir.
8. Sınıf mevcutlarının fazlalığından dolayı ölçme ve değerlendirmenin zorlaşması
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
Yöntem ve tekniklerin etkili uygulanması için sınıf sayılarının sistemde en fazla 20 olması. Yeni yöntem
ve tekniklerin öğrenilmesi için ücretsiz seminerlerin düzenlenmesi tavsiye edilir .
BAKANLIĞA:
Yeni bir uygulamaya geçildiğinde öncelikle alt yapının düzenlenmesi, derslerde yöntem, teknik ve
metotların daha etkili kullanılması için uygun eğitim ortamlarının yapılması tavsiye edilir.
6. Ölçme ve değerlendirmenin ayrıntılanmasının zaman kaybına neden olması
9. Okul çevresi farklılıklarının değerlendirmeye yansıtılmaması
10. Köy okulları ve merkez okulları arasındaki eşitsizliği gidermek için farklı kriter ve tekniklerin kullanılması
20
21
Okul Öncesi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
7. KONU:
Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Olumsuz yönlerin aileye uygun dille anlatılması,Ailenin ölçme değerlendirme konusunda bilgilendirilmesi
TARTIŞMA SORULARI
1. Okul öncesinde ölçme ve değerlendirmenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri
2. Çocukların yapabilecekleri konusunda velilerin bilgilendirilmesi,
3. Ev ziyaretleri yapılmasında oluşan sıkıntılar
3. Sene başında yapılan toplantıda veli ziyaretlerinin sınırlarının belirlenmesi Ev ziyaretlerinin amacını aşmaması,Ev ziyaretlerine
resmiyet kazandırılması Ev ziyaretlerinde formların kesin çizgilerle belirlenmesi Ev ziyaretinde öğretmenin güvenliğinin
sağlanması ve ek ücret verilmesi
4. Karma yaş gruplarından oluşan sınıflarda ölçme ve değerlendirmenin zorluğu
4. İlkokul bünyelerinde bulunan anasınıflarında yaş gruplarına göre sınıflandırılması
2. Öğretmenin çocukla ilgili değerlendirmenin veli üzerindeki olumsuz etkileri
5. Bep planının uygulanabilir düzeye indirilmemesi
6. Ölçme ve değerlendirmenin ayrıntılanmasının zaman kaybına neden olması
7. Yapılan ölçme ve değerlendirme sonuçlarının bir üst sınıfa aktarılmaması
8. Sınıf mevcutlarının fazlalığından dolayı ölçme ve değerlendirmenin zorlaşması
9. Okul çevresi farklılıklarının değerlendirmeye yansıtılmaması
10. Köy okulları ve merkez okulları arasındaki eşitsizliği gidermek için farklı kriter ve tekniklerin kullanılması
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Okul öncesinde ölçme ve değerlendirmenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri
5. Okullara RAM dan destek sağlanması(somut) Planlar yapılırken destek olacak personelin ayarlanması Bep planının okul öncesi
seviyesine indirilmesi Bu konuda ayrıntılı seminerler düzenlenmesi
6. Değerlendirme maddelerinin ana maddeler altında toplanması
7. Yapılan ölçme ve değerlendirmenin idare tarafından üst sınıfa yada diğer okullara aktarılması Öğretmenlerin bu değerlendirmeler
ışığında çocuklar hakkında bilgi sahibi olarak yeni döneme başlaması
8. Yaş gruplarına göre sınıf mevcutlarının belirlenmesi Diğer yaş gruplarında da mevcut sayının düşürülmesi Sınıf mevcutlarının
okul müdürlerinin inisiyatifine bırakılmaması
9. Okulun bulunduğu çevreye göre kriterlerin düşürülmesi
2. Öğretmenin çocukla ilgili değerlendirmenin veli üzerindeki olumsuz etkileri
3. Ev ziyaretleri yapılmasında oluşan sıkıntılar
10. Köy ve merkez okullarının materyal ve ortam düzenlemesi konusunda eşit olanakların sağlanması
4. Karma yaş gruplarından oluşan sınıflarda ölçme ve değerlendirmenin zorluğu
5. Bep planının uygulanabilir düzeye indirilmemesi
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Çocukların yaş grupları, çevre faktörleri göz önüne alınarak en uygun yöntem, teknik ve metotları
seçerek uygulamaya devam etmeleri tavsiye edilir
7. Yapılan ölçme ve değerlendirme sonuçlarının bir üst sınıfa aktarılmaması
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Sınıfları çocukların yaş gruplarına göre (ay )oluşturması, sınıf için gerekli materyallerin sağlanması
tavsiye edilir.
8. Sınıf mevcutlarının fazlalığından dolayı ölçme ve değerlendirmenin zorlaşması
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
Yöntem ve tekniklerin etkili uygulanması için sınıf sayılarının sistemde en fazla 20 olması. Yeni yöntem
ve tekniklerin öğrenilmesi için ücretsiz seminerlerin düzenlenmesi tavsiye edilir .
BAKANLIĞA:
Yeni bir uygulamaya geçildiğinde öncelikle alt yapının düzenlenmesi, derslerde yöntem, teknik ve
metotların daha etkili kullanılması için uygun eğitim ortamlarının yapılması tavsiye edilir.
6. Ölçme ve değerlendirmenin ayrıntılanmasının zaman kaybına neden olması
9. Okul çevresi farklılıklarının değerlendirmeye yansıtılmaması
10. Köy okulları ve merkez okulları arasındaki eşitsizliği gidermek için farklı kriter ve tekniklerin kullanılması
22
23
Birleştirilmiş Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Birleştirilmiş Sınıf Genel Raporu
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Zaman müfredat yetiştirmek için yeterli midir?
1. KONU:
• Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne
gibi sorunlarla karşılaşıldığı
• Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı
• Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
2. Birleştirilmiş sınıfa ait program hazırlanmalı mıdır?
3. Ders araç gereçleri yeterli midir?
4. Ders saatlerinin farklı dağılımı olumsuz bir durum oluşturmakta mıdır?
TARTIŞMA SORULARI
1. Zaman müfredat yetiştirmek için yeterli midir?
2. Birleştirilmiş sınıfa ait program hazırlanmalı mıdır?
3. Ders araç gereçleri yeterli midir?
5. Fiziki ortam uygun mudur?
6. Veli ilgisizliği, öğrencinin eğitim dışı çalışma ortamının olmaması öğrenci başarısını nasıl etkilemektedir ve bunun için ne
yapılmalıdır?
7. Uygulamalı teknik kullanıldığında diğer sınıfların dikkatinin dağılması
4. Ders saatlerinin farklı dağılımı olumsuz bir durum oluşturmakta mıdır?
5. Fiziki ortam uygun mudur?
8. Birleştirilmiş sınıf olmasından dolayı yöntem-tekniklerin uygulanmaması
6. Veli ilgisizliği, öğrencinin eğitim dışı çalışma ortamının olmaması öğrenci başarısını nasıl etkilemektedir ve bunun için ne
yapılmalıdır?
9. 1. Sınıflara daha fazla zaman ayırmanın zorunluluğundan dolayı diğer sınıflara daha az zaman ayrılması
7. Uygulamalı teknik kullanıldığında diğer sınıfların dikkatinin dağılması
10. Yapılandırmaca yaklaşımdaki yöntem-tekniklerin uygulanmaması
8. Birleştirilmiş sınıf olmasından dolayı yöntem-tekniklerin uygulanmaması
9. 1. Sınıflara daha fazla zaman ayırmanın zorunluluğundan dolayı diğer sınıflara daha az zaman ayrılması
11. İnternet bağlantısının zayıflığı
10. Yapılandırmaca yaklaşımdaki yöntem-tekniklerin uygulanmaması
12. Bilgisayar sayısının eksikliği
11. İnternet bağlantısının zayıflığı
13. Öğrencinin eğitim teknolojilerine karşı bilgilerinin eksik olması
12. Bilgisayar sayısının eksikliği
13. Öğrencinin eğitim teknolojilerine karşı bilgilerinin eksik olması
14. Materyal eksikliği
14. Materyal eksikliği
15. Ulaşım problemi
15. Ulaşım problemi
16. Bürokratik işlemler
16. Bürokratik işlemler
17. Ekonomik sıkıntılar
18. Müdür yetkili öğretmenlerin ders dışı etkinliklere zaman ayıramaması, iş yükünün fazlalığı
24
17. Ekonomik sıkıntılar
18. Müdür yetkili öğretmenlerin ders dışı etkinliklere zaman ayıramaması, iş yükünün fazlalığı
25
Birleştirilmiş Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ALINAN KARARLAR
1. Birleştirilmiş sınıflarda ders saatinin artırılması ve ek ödeme verilmesi
•
Birleştirilmiş sınıf uygulamasının mümkün olduğunda kaldırılmasına
2. Birleştirilmiş sınıflar için özel müfredat çıkartılması
•
Birleştirilmiş sınıflar için ayrı bir müfredat ve kılavuz kitapların hazırlanmasına
•
Müfredatın yetiştirilmesi için ders saatlerinin arttırılması veya müfredatın değiştirilmesine
•
1. ve 4. Sınıfların öğrenci sayısı 10’u geçtiğinde müstakil sınıf yapılmasına karar verildi.
3. Kılavuz kitapların eksikliği, fen ve matematik dersi için materyal eksikliği, evde çalışmalarda materyal eksikliği
4. 4 sınıfların birleştirilmiş sınıf uygulamasından çıkartılması yada ders saatinin artırılması
5. Okul zeminlerin düzeltilmesi, bahçede oyun alanlarının ve ağaçlandırılmasının yapılması, okul tuvaletlerinin içeri alınması,
öğrenci bilgisayarlarının artırılması, internet bağlantısının zayıf olması
6. Velilere eğitim programlarının uygulanması
7. Birleştirilmesi sınıf uygulamasının kaldırılması
8. İnternet bağlantısının iyileştirilmesi
9. Öğrenci sayısı kadar bilgisayarın temin edilmesi
10. Öğretmenin derslerde kullanması için gerekli olan materyallerin (cd tarayıcı derslerde kullanacak görsek oyunlar) okullarda
zimmetlenerek gönderilmesi
11. Öğrencilere seçmeli eğitim teknolojileri dersinin verilmesi
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 BEHZAT ERGÜN
2 SEVDA TETİK
3
4
5
6
7
8
9
MUSTAFA ÖZENÇ
YILMAZ GÖKALP
FUNDA BATMAZ
NURŞEN IRKIÇATAL
DERYA ŞENGÜL
DİLEK KALE
MEHMET ALİ SOLAK
Görev Yeri
ALBAY DEMET İLKOKULU
KARSAK İLKOKULU
İmza
KEPEZ İLKOKULU
ELMACIK İLKOKULU
E. DURUCA İLKOKULU
DEMİRCİÖREN İLKOKULU
EYNAGAZİ İLKOKULU
KARACAÖREN İLKOKULU
GEVREKSEYDİ İLKOKULU
12. Ders dışı etkinlikler için milli eğitim tarafından yeterli ulaşım hizmetlerinin sağlanması
13. Bürokratik işlemlerin hızlandırılması
14. Okulların ekonomik sıkıntılarının giderilmesi, ödenek sağlanması
15. Müdür yetkili öğretmenlerin iş yükünün azaltılması
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Yok
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Yok
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
Yok
BAKANLIĞA:
26
•
•
•
•
Milli Eğitim Bakanlığı birleştirilmiş sınıf uygulamasını mümkün olduğunca kaldırmaya çalışmalıdır.
Birleştirilmiş sınıf uygulaması yerine taşımalı eğitim ve YİBO uygulamalarına daha fazla önem
verilmelidir.
Birleştirilmiş sınıf uygulamaları için ayrı bir müfredat hazırlanmalıdır
Kalabalık birleştirilmiş sınıflara öğretmen ataması yapılmalıdır.
27
Birleştirilmiş Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU:
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi
• Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki
akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar
• Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile ilgili yararlanabileceği kaynaklar nelerdir
2. Öğrencilerin yararlanabileceği kaynaklar neler olabilir
3. Derslerin işlenici süresince yaşanılan sorunlar nedir.
4. Bu sorunların ortada kaldırılması için ne gibi çözüm önerileri sunabilirsiniz
5. Öğrencilerin ilgisini, başarı düzeyini artırmak için ne gibi çalışmalar yapılabilir
6. Ölçme ve değerlendirme yapılırken nelere dikkat edilmelidir.
7. Ölçme ve değerlendirme yapılırken hangi teknikler kullanılmalıdır
8. Ölçme ve değerlendirme sınıflar arası farklılıklar nasıl olmalıdır
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Çevrede model alınabilecek kişilerin azlığı
2. Ailelerin sosya-ekonomik düzeyinin çok düşük olması
3. Çevre ve ailenin eğitime ilgisizliği
4. İnternet, kütüphane gibi kaynakların olmayışı
5. Öğretmenlerin tek kaynak oluşu
6. Birleştirilmiş sınıflardaki aynı sınıf içindeki öğrenci sayılarının dengesizliği dersin işlenişi zorlaştırıyor
7. Ders süresi yeterli gelmiyor
8. 1-2-3-4 birleştirilmiş sınıflarda sınıflar arası seviye farklılığı sorunlara yol açıyor
9. Birleştirilmiş sınıflarda form uygulamalarının vakit yüzünden uygulanamaması
10. Tema sonu formların sayısının çok olması
11. Her sınıfa seviye farkından dolayı ayrı ölçme ve değerlendirme yapılmak zorunda kalınması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Köy okullardaki sınıf ve okul kitaplığının zenginleştirilmesi
2. Aile eğitimlerinin halk eğitim merkezince yaygınlaştırılması
3. Fotokopi makinesi, projeksiyon gibi araçların eksikliğinin giderilmesi
4. Fen ve teknoloji dersinde kullanılan mikroskop, fen dolabı gibi araç ve gereçlerin temin edilmesi
5. Birleştirilmiş sınıf sisteminin faydalı olmadığı görülerek müstakil sınıf uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. 4. Sınıfların
birleştirilmiş sınıflara dahil edilmesi öğretmene ek yük getirmiştir. Eğitimin kalitesini de düşürmüştür. 4. Sınıflara yönelik
yeterince materyal olmaması dersin verimini düşürmüştür
6. Değerlendirme ölçeklerinin daha uygulanabilir olması
7. 4. Sınıflarda yazının uygun ortamlarda gerçekleşmemesi
28
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Yok
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Yok
•
•
•
•
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
•
•
•
•
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 GÜLŞAH DAŞGIN
2 HİLAL ÇAVDAR
3
4
5
6
7
8
KADİR ŞAHİN
MEHMET CENKİZ
ERCAN AYVAZ
MURAT ALİ ÖZTÜRK
FAZLI BAŞYİĞİT
İLKNUR KÖYLÜ
Ortaya konulan sorunların ve bu sorunların çözümü için teklif edilen önerilerin dikkate alınması
ve somut adımlar atılması
Yapılan çalışmalar ve alınan kararlar daha dikkatli incelemeli ve çözüm önerileri değerlendirilmelidir
Çalışma ortamı donanım yönünden zenginleştirilmelidir
Çalışma ortamı verimli hale getirilmek için öğretmene zaman kısıtlaması konulmamalıdır ve
zorlama olmamalıdır.
Tüm öğretmenler sene sonu ve sene başı toplantılarının kendi okullarında yapmaları daha uygun
olur
Görüşlerimizin dikkate ve öneme alınması, konuşmaların havada boşta kalmaması
Çalıştayın aynı bu şekilde başımızda bir görevli olmadan kendi kendimize değerlendirme
yapmamız çok iyi oldu
Öğretmenlere somut çözümler sunmayıp her şeyin öğretmene bırakılması, yardımcı olunmaması
durumunun ortada kaldırılmaması gerekir
Öğretmenlerin sunduğu çözüm önerilerinin dikkate alınarak çözüme gidilmesi, öğretmenleri
aşan problemlerde ısrar edilmemesi, okulun, öğrencinin
Fiziki şartların, sosyo-ekonomik ayrılıkların eleştiriler yapılırken dikkate alınması
Yok
Görev Yeri
KARSAK İLKOKULU
ÇALCA İLKOKULU
İmza
YENİCE İLKOKULU
TURGUTLAR İLKOKULU
ENNE İLKOKULU
ÇÖĞÜRLER İLKOKULU
PERLİ İLKOKULU
EYNEGAZİ İLKOKULU
29
1. Sınıf 1. Grup Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
1. Sınıf 1. Grup Raporu
1. KONU:
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi
sorunlarla karşılaşıldığı.
TARTIŞMA SORULARI
1. 60-66 aylık öğrencilerin okullaşması
2. Bitişik eğik yazı
3. Materyallerin kullanımı
4. Etkinliklerin uygunluğu
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. 60-66 aylık öğrencilerin kaydının alınması
2. Ders kitaplarında bitişik eğik yazı olmaması
3. Ders kitaplarındaki metinler öğrenci seviyesine göre ilgi çekici olmaması ve uzun olması
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 SEVGÜL ASLAN
2 MİNE GÜNEY
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
RECEP KOLAY
ALİ AKÇA
MEHMET SARAÇOĞLU
YUNUS ŞENGÖREN
OSMAN KARAZEYBEK
MUSTAFA GÖKBOYA
ESMA PİŞKİNER
ÖZGÜL BURAK
NİHAT AKINCI
NURİYE HELVACI
AYŞENUR AYDAŞGİL
AHMET ÇERÇİ
Görev Yeri
ATATÜRK İLKOKULU
BAHÇELİEVLER K. ADLIM İLKOKULU
İmza
100. YIL İLKOKULU
YATILI BÖLGE ORTAOKULU
DUMLUPINAR İLKOKULU
İSMET İNÖNÜ ORTAOKULU
ÜMRAN AYGEN İLKOKULU
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
ÖZEL GERMİYAN İLKOKULU
ÖZEL GERMİYAN İLKOKULU
ÖZEL GERMİYAN İLKOKULU
ÖZEL BAŞARAN YILDIZ İLKOKULU
ÖZEL BAŞARAN YILDIZ İLKOKULU
ÖZEL BAŞARAN YILDIZ İLKOKULU
4. Ders kitaplarındaki etkinliklerin öğrenci seviyesine uygun olmaması
5. Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin işlenecek alanların olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. 72 aydan küçük olan öğrencilerin okula kaydının alınmaması
2. Ders kitaplarının bitişik eğik yazı ile yazılması
3. Ders kitaplarındaki metinler öğrenci seviyesine göre ilgi çekici olmalı ve kısaltılmalı
4. Ders kitaplarındaki etkinliklerin öğrenci seviyesine uygun olması
5. Oyun ve fiziki etkinlikler dersinin işlenecek alanların oluşturulması
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Yok
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Yok
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
Yok
BAKANLIĞA:
Yok
30
31
1. Sınıf 1. Grup Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU:
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.1.
Ders kitapları hazırlanırken uygulayıcı olan öğretmenlerin görüşlerine daha fazla yer verilmesi.
1.2.
Türkçe kitabındaki metinlerin basit kelime ve cümlelerle birinci sınıf öğrencilerinin seviyelerine ve ilgi alanlarına uygun olması
1.3.
Türkçe ders kitabındaki metinlerin birden çok sayfa yerine bol görselli kısa metinlerle desteklenmeli.
2.1.
Sınıf mevcutlarının düşürülmesi.
2.2.
Sınıflardaki sıraların birinci sınıf öğrencilerine uygun, kullanışlı v e çok amaçlı olması.
2.3.
Sınıftaki materyallerin sınıf yapısına ve öğrenme yöntemlerine uygun ve işlevsel olması.
7. Anasınıflarında kazanılan bazı davranışların derslerin işlenişi ve kazanımların kazandırılmasında sorun teşkil etmesi ve zaman
kaybına sebep olması.
8. Bitişik ve eğik yazı çalışmalarında öğrencilerin öğretmene, okula ve yazı yazmaya karşı soğutmakta ve özgüven kaybına sebep
olmakta.
9. Matematik derslerinde yer alan konular içerisinde geometri oldukça soyut kalmakta ve öğrencilerin geometrik şekiller (prizmalar)
ve paralar konusunda oldukça zorlanmakta.
10. Türkçe derslerinde verilen metinlerin günceliğinin yanında bol resimli kısa metinler olmalı, milli kültürümüzü yansıtan tekerleme,
şiir masal vb. yer verilmesi.
11. Görsel Sanatlar derslerinde günlük yaşantımızla ve diğer derslerle örtüşecek davranışlara yer verilmesi, Müzik derslerinde
öğretmene yeterli materyallerin sağlanması.
12. Hayat Bilgisi derslerindeki konu ve kazanımlarının sadeleştirilerek günlük yaşantılarına cevap veren uygulamaya yönelik
etkinliklere yer verilmesi.
2.4.
Model bir sınıf belirlenip ilimizdeki sınıfların bu modele uygun olarak düzenlenmesi.
3.1.
Birinci sınıflara gelen öğrencilerin anasınıflarına giden öğrencilerin sayısının arttırılması için gerekli
çalışmaların yapılması.( Anasınıflarının yaygınlaştırılması, velilerin bu konuda bilinçlendirilesi)
3.2
Anasınıflarında kazandırılan davranışların birinci sınıflardaki davranışları destekleyici nitelikte olacak şekilde düzenlenmeli.
3.3
Anasınıflarındaki fiziki ortamlarının birinci sınıfa gelen öğrencinin uyum
sağlamasında güçlük çekmeyecek şekilde düzenlenmesi.
4.1.
Bitişik eğik yazı öğrencilerin okuma süreçlerini uzatmakta, öğrencilerin yazı yazma isteklerini
azalttığı göz önüne alınarak bitişik eğik yazının ileriki sınıflarda öğretilmesi.
5.1.
Matematik derslerinde örüntü, su doku gibi etkinlikler ile çoğaltılıp çeşitlendirileli.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
5.2.
Genel yetenek, görseller içeren bulmacalara yer verilmeli.
5.3.
Birinci sınıflarda Matematik derslerinde sadece sayılar ve toplama çıkarma işlemleri konularına
yer verilmeli çalışma sayfaları ve alıştırılmalar çoğaltılarak çeşitlendirilmeli.
6.1.
Türkçe ders kitaplarında günlük yaşantılarına uygun ilgilerini çekecek güncel görsellere yer verilmeli.
6.2.
Metinlerin birden çok sayfa yerine kısa ve tek sayfada yer verilmeli.
6.3.
Çalışma kitaplarındaki etkinliklerin farklılaştırılması.
7.1.
Müzik ve Görsel Sanatlar derslerinin işleneceği fiziki ortamların oluşturulması.
7.2.
Müzik ve Görsel Sanatlar derslerinin kılavuz kitapları daha ayrıntılı ve ihtiyacı
karşılayacak şekilde düzenlenmesi ve materyallerin sağlanması.
TARTIŞMA SORULARI
1. Ders kitaplarındaki etkinliklerin çokluğu, öğrenci seviyesine uygunluğu.
2. Sınıfların fiziki ortamlarının ve mevcutların öğrenci merkezli öğrenme, metot ve tekniklerine uygunluğu.
3. Oyun ve Fiziki Etkinlikler Derslerinin işlenişinde kullanılan oyun kartlarındaki etkinliklerin uygulanmasında okulun fiziki
şartlarının uygunluğu
4. Anasınıflarına giden ve gitmeyen öğrenciler arasındaki el becerileri farklılığının sınıftaki etkinliklerin uygulanmasındaki
beraberliğinin sağlanmasındaki güçlükler.
5. Sınıflardaki teknolojik alt yapı yetersizliğinin yöntem, teknik ve metotların uygulanmasındaki yetersizlikler.
6. Sınıftaki etkinliklerde uygulanan metotların davranış odaklı olması gerekirken araçlarla çok fazla zaman harcanması.
1. Ders kitaplarındaki etkinliklerin çokluğu, öğrenci seviyesine uygunluğu.
2. Sınıfların fiziki ortamlarının ve mevcutların öğrenci merkezli öğrenme, metot ve tekniklerine uygunluğu.
3. Anasınıflarına giden ve gitmeyen öğrenciler arasındaki el becerileri farklılığının sınıftaki etkinliklerin uygulanmasındaki
beraberliğinin sağlanmasındaki güçlükler. .
4. Bitişik ve eğik yazı çalışmalarında öğrencilerin öğretmene, okula ve yazı yazmaya karşı soğutmakta ve özgüven kaybına sebep
olmakta.
5. Matematik derslerinde yer alan konular içerisinde geometri oldukça soyut kalmakta ve öğrencilerin geometrik şekiller (prizmalar)
ve paralar konusunda oldukça zorlanmakta.
6. Türkçe derslerinde verilen metinlerin günceliğinin yanında bol resimli kısa metinler olmalı, milli kültürümüzü yansıtan tekerleme,
şiir masal vb. yer verilmesi.
7. Görsel Sanatlar derslerinde günlük yaşantımızla ve diğer derslerle örtüşecek davranışlara yer verilmesi, Müzik derslerinde
öğretmene yeterli materyallerin sağlanması.
32
33
1. Sınıf 1. Grup Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
•
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
Çok yazı yazma yerine öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda az ve öz yazı yazdırılmalı, defter
tutma ve not alma gibi davranışların sabırla ve zamana yayarak kazandırılmalı, bu konuda veliler
bilinçlendirilerek yardım alınmalı.
Matematik derslerinin işlenişi 66 aylık öğrenciler göz önüne alınarak somutlaştırılmalı,
oyunlaştırılmalı, basitleştirilerek sayıların kavranmasına özen gösterilmeli.
Sınıftaki öğrenci sayılarının düşürülmesi
Öğrenci velilerinin anasınıfları konusunda bilinçlendirilerek teşvik edilmesi.
•
•
•
Yeterli sayıda ihtiyacı karşılayacak model sınıflar çoğaltılmalı
Anaokulları sayılarının arttırılması.
Materyal açısından sınıfların zenginleştirilmesi
•
•
Kitaplar hazırlanırken komisyonda yer alacak sınıf öğretmeni sayılarının arttırılması.
Sınıf sayılarının standart öğrenci mevcutlarını destekleyecek şekilde çoğaltılmasını sağlayacak alt
yapının ve bütçenin arttırılması
Bitişik eğik yazı öğretimi öğrencilerin daha bilinçli ve zorlanmadan yapabileceği ileriki sınıflara
alınmalı.
Matematik ders kitaplarının 66 aylık öğrencilere göre tekrar düzenlenmeli.
Görsellerin arttırılması, metinlerin kısaltılması ye uygulanması
Kılavuz kitaplarının ve materyallerinin sınıflar bazında düzenlenmesi
•
•
•
•
ALINAN KARARLAR
•
Sınıflardaki öğrenci sayılarının standarda uygun olması.
•
Okullara toplumun her kesiminin faydalanabileceği güncel kütüphanelerin kurulması.
•
Bitişik eğik yazıdan vaz geçilip düz yazıya geçilmesi..
•
Seminer çalışmalarının öğretmenin kendini geliştirebileceği farklı yerlerde ailelerini de kapsayabilecek formatlarda yapılması.
•
Matematik çalışma kitaplarındaki etkinliklerin çeşitlendirilip arttırılması, geometride üç boyutlu konuların çıkarılması.
•
Okullardaki oyun alanlarının öğrencilerin oynayabileceği daha güvenli ve işlevsel alanlara dönüştürülmesi.
•
Okulların engelli öğrencilere uygun düzenlenmesi.
34
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
SERPİL GÖKÇEN
80.YIL ÖZEL İDARE İLKOKULU
2
NAİL TEKİN
ATATÜRK İLKOKULU
3
ALİ OSMAN BAKAN
BAHÇELİEVLER K. ADLIM İLKOKULU
4
MURADİYE ÖZCANKURT
DERVİŞ PAŞA KOURTULUŞ ORTAOKULU
5
MUSTAFA KARABOĞA
LİNYİT İLKOKULU
6
ERDEM AYDIN
PARMAKÖREN İLKOKULU
7
FATMA CEYHAN
ŞEKER İLKOKULU
8
AHMET DEMİRLİ
YATILI BÖLGE ORTAOKULU
9
MURADİYE ÖZCANKURT
DUMLUPINAR İLKOKULU
10
AYŞE ERDOĞAN İSMET
İSMET İNÖNÜ ORTAOKULU
11
ÖMER TÜRKAN
YENİDOĞAN İLKOKULU
12
MURAT ARAPOĞLU
YUNUS EMRE İLKOKULU
13
AYSEN ÇELİK
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
İmza
35
1. Sınıf 1. Grup Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. KONU:
Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
TARTIŞMA SORULARI
1
MEHMET NECMİ EFE
80.YIL ÖZEL İDARE İLKOKULU
1. Ders kitaplarının içeriği
2
NURAY EROĞLU
ATATÜRK İLKOKULU
2. Bitişik eğik yazı
3
ÖMER TALYURT
BAHÇELİEVLER K.ADLIM İLKOKULU
4
MÜZEYYEN YUMURTACI
EMİNE ARIOĞUL İLKOKULU
5
NURSEVEN BOZKURT
LİNYİT İLKOKULU
6
EBRU TANRIVERDİ
PERLİ İLKOKULU
7
NURTEN ÇİÇEK
ŞEKER İLKOKULU
8
HALİME ÇETİN
İNKÖY İLKOKULU
9
NERMİN ŞENAY
DUMLUPINAR İLKOKULU
10
SAMİ KURT
ŞAİR ŞEYHİ İLKOKULU
11
HAYRİYE TUNCAY
YENİDOĞAN İLKOKULU
12
HALİL KAŞIKÇI
SAKA İLKOKULU
13
HALİL TUNÇ
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
3. Materyallerin kullanımı
4. Eğitim teknolojilerinin kullanımı
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ders kitaplarının içeriği ve içindeki etkinlikler hem müfredata hem de sınıf düzeyine uygunluğu
2. Çocukların bitişik eğik yazı ile okuma yazma öğrendikten sonra ders kitaplarında düz yazı ile karşılaşınca zorlanmaları
3. Okullarda materyallerin yetersizliği
4. Eğitim teknolojilerinin çok sık kullanılmasının öğrenci gelişimine olumsuz etkileri
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Ders kitaplarının içeriği hazırlanırken bölgesel farklılıkların dikkate alınması
2. Ders kitaplarının bitişik eğik yazı ile yazılması
3. Okullarda materyallerin zenginleştirilmesi
İmza
4. Eğitim teknolojilerinin ders özelliğine göre kullanılması
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Yok
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Yok
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
Yok
BAKANLIĞA:
Yok
36
37
1. Sınıf 1. Grup Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
4. KONU:
Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
TARTIŞMA SORULARI
1. Okulların fiziki durumu okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinlikler için yeterli mi?
2. Okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerde verimliliği artırmak için neler yapılabilir?
3. Okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinlikleri yaparken ekonomik sorunlar nasıl aşılabilir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Okul bahçelerinin yetersizliği.
2. Okullarda bulunması gereken araç- gereç, materyal donanımlarının eksikliği.
3. İkili öğretimlerde ortak kullanımdan dolayı çalışmaların sergilenmesinde sorunlar yaşanması.
4. Sosyal etkinlikler için öğretmenin donanımı yeterli olup olmaması.
5. Yapılan etkinliklerin ödüllendirilmemesi.
6. Velilere ve öğretmenlere bilgilendirici seminer çalışmalarının yetersizliği.
7. Kurum -kuruluş, okul, veli iş birliğinin yetersizliği.
8. Sosyal ve kültürel etkinliklerin çeşitlendirilmemesi.
9. Materyal alımındaki eksiklikler.
10. Farklı ekonomik koşullara sahip çocukların her etkinliğe katılamaması.
11. Farklı çalışmaların ekonomik yetersizlikten dolayı yapılamaması.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Çalışmaların verimliliği açısından yeterli donanıma ulaşmaları
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Yapılacak çalışmalarda yazışma vb. kolaylık sağlamaları
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
Yerel yönetimlerle ve kurumlarla faal işbirliği içinde olmaları ve etkili iletişimi sağlamaları
BAKANLIĞA:
Alt yapıları işlevsel şekle getirmeleri ve okullara yeterli ölçüde ekonomik olarak desteklemeleri .
ALINAN KARARLAR
•
Öğrencilerin gelişmeleri açısından sosyal-kültürel etkinliklerde yer almalarının sağlanması
•
Çevrenin iyice tanınması yapılacak çalışmalar için önceden çevrenin incelenmesi
•
Zümreler arasında yapılacak çalışmaların işbirliği içinde yapılması
•
Yapılacak çalışmaların, davranışlarının öğrencide kalıcı davranışa dönüştürülmesi
•
İlgi ve yeteneklerine göre önem arz eden öğrencilerin belirlenip bu alanda rehberlik ve çalışmalarının devamının sağlanması
•
Sınıf, okul, okullar arası yarışmalar düzenlenmesi
•
Yapılacak çalışmalarda çevre, iklim şartlarına dikkat edilerek çalışmaların yapılması
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
HAVVA SERPİL YETİM
80.YIL ÖZEL İDARE İLKOKULU
2
ŞENAY GÖKOĞLU
ATATÜRK İLKOKULU
1. Yeni yapılan okullarının bahçeleri için geniş alan bırakılması.
3
ABBAS TOMBUL
ORG. ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
2. Okullarda sınıf içinde kullanılacak eğitim araç- gereçleri için özelliklere uygun, teknolojik ürünlerin sağlanması.
4
BÜŞRA ATALAY
EMİNE ARIOĞUL İLKOKULU
3. Her mahallede okul alanlarına yakın, yerel yönetimlerin katkısı ile sosyal aktiveler için merkezlerin yapılması.
5
HATİCE LÖK
LİNYİT İLKOKULU
4. Farklı alanlarda yeteneği olan öğretmenlerin işbirliği içinde olması
6
BAHAR BAŞOĞLU
ŞEHİTLER İLKOKULU
7
NEVZAT ÇELİK
ŞEKER İLKOKULU
8
SEYHAN AYBEK
DUMLUPINAR İLKOKULU
8. Sosyal ve kültürel çalışmaları yaparken üniversitedeki öğrenci ve öğretmenlerden faydalanılması.
9
FÜSUN ATAŞ
ŞAİR ŞEYHİ İLKOKULU
9. Materyallerle çalışmanın gerekliliğinin velilere anlatılması.
10
HATİCE ERTÜRK
YENİDOĞAN İLKOKULU
10. 10.Sosyal faaliyetler için gönüllü veli ve sponsorlar aracılığı ile havuz oluşturulması.
11
DİLEK KAYA
SAKA İLKOKULU
11. Sergilenen ürünlerin satışının yapılarak elde edilen kaynağı başka aktivitelerde kullanılması.
12
CANAN CİLAVLIOĞLU
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
5. Yarışmaların düzenlenmesi ve ödüllendirilmesi.
6. Velilere bilgilendirici seminerlerle rehberlik yapılması.
7. Yerel yönetimlerin okul dışı sosyal faaliyetlerde ulaşım bedelini karşılaması.
38
İmza
39
1. Sınıf 1. Grup Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU:
Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
MEB tarafından açılan kurs ve seminerlere katılmalı.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
İnternetin sorunsuz çalışmasını sağlama, teknolojik araç ve gereçleri sınıfta çalışır durumda bulundurma.
1. Öğretmenlerin kişisel , mesleki gelişim seminerleri
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
Kültürel gezilerde, belirli gün ve haftalarda okullara yardımcı olmalı.( Dumlupınar Şehitliği, Müzeler).
2. MEB tarafından verilen kaynaklar.
BAKANLIĞA:
MEB ile YÖK işbirliği içinde olmalı.
TARTIŞMA SORULARI
3. Eğitim materyallerini hazırlayan kişiler
4. Kültürel geziler.
5. Eğitim fakültelerinin yetiştirdiği öğretmenler
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
MURAT DOĞRU
80.YIL ÖZEL İDARE İLKOKULU
2
İLHAN ÇOLKAK
ATATÜRK İLKOKULU
3
GÜLŞEN ÖZDEMİR
ORG. ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
4
DENİZ AĞAÇE
EMİNE ARIOĞUL İLKOKULU
5
CAFER ONĞUN
ŞEHİTLER İLKOKULU
6
RAMAZAN ŞENGEL
ŞEKER İLKOKULU
4. Eğitim materyallerini hazırlayan kişiler eğitim uzmanı değil.
7
HALİL GÜNDÜZ
EVLİYA ÇELEBİ İLKOKULU
5. Kültürel geziler yapılmamaktadır.
8
AYŞE ÖZKAN
DUMLUPINAR İLKOKULU
9
HATİCE ÇALIŞKAN
ŞAİR ŞEYHİ İLKOKULU
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
10
MUHİTTİN KAYMAK
YENİDOĞAN İLKOKULU
1. Seminerler yüz yüze olmalı, kısa ve aynı gruplara hitap etmeli.
11
F. DENİZ KORKMAZ
FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
2. MEB tarafından verilen kaynaklar fasikül, dergi şeklinde olmalıdır.İnternet her okulda sağlıklı çalışmalı ve öğrencilerin
kullanabileceği slayt ,sunum ve animasyonların hazırlanması.
12
NESLİHAN SÜMER
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğretmenlere verilen kişisel, mesleki gelişim seminerleri yeterli değil.
2. MEB tarafından hazırlanan kaynaklar öğrencilerin seviyelerine uygun değil.
3. Eğitim fakülteleri teoriye dayalı öğretmenler yetiştirmektedir.
İmza
3. Eğitim fakülteleri teoriye dayalı değil uygulama ağırlıklı eğitim yapmalı ve MEB ile YÖK işbirliği içinde olmalıdır.
4. Eğitim materyallerini hazırlayan kişiler alanında uzman olduğu gibi öğrencilerin seviyelerine uygun nitelikte kaynaklar
hazırlamalıdırlar.
5. Kültürel geziler bürokrasi azaltılmalı, Milli Eğitim gezilerde kaynak ve araç yönünden yardımcı olmalıdır. Öğretmen ve öğrencilere
yönelik yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemelidir.
40
41
1. Sınıf 1. Grup Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
6. KONU:
Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik
başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1. Ders kitaplarının içeriği
2. Sınıfın fiziki ortamı
3. Farklı yaş gruplarının aynı sınıfta toplanması
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ders kitaplarının içeriği ve içindeki etkinlikler hem müfredata hem de sınıf düzeyine uygunluğu
2. Sınıfın fiziki ortamı küçük yaş gruplarının ihtiyacına cevap verebilmesi
3. Farklı yaş gruplarının aynı sınıfta toplanmasının sınıf yönetimine etkileri
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Soyut kavramlar çıkarılmalı ve ders kitaplarındaki metinler öğrenci seviyesine göre kısaltılmalı
2. Sınıf içi donanımın küçük yaş gruplarına uygun olması
3. Sınıflar oluşturulurken yaş gruplarının dikkate alınması
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 FİKRİ YETİM
2 BUDAK GÜLEN
3 MESUT ELASLAN
4 İNCİNUR KARACA
5 KADİR GÜN
6 CAN DEVELİ
7 AYFER İŞLER
8 BAYRAM ÖZEN
9 AYŞE KARAKULAK
10 AYŞE USLUER GÜL
11 GÜLSEVİM ERDOĞAN
12 NİLGÜN ŞEN
42
7. KONU:
Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Proje ve performans ödevlerinin veli tarafından yapılması
2. Milli Eğitim ders kitaplarının ölçme ve değerlendirme bölümlerinin yetersiz ve sınıf düzeyine uygun olmayışı
3. Ana sınıfı eğitimi almamış öğrencilerin okula ve derslere uyum sorunu
4. Kaynaştırma düzeyinde olup raporu olmayan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmelerinin güçlüğü
5. Sınıflarda yaş grupları farklılıklarının çok olması nedeniyle ölçme ve değerlendirmelerin zorluğu
6. Türkçe kitaplarındaki okuma ve anlama etkinlerinin yetersiz oluşu
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Proje ve performans ödevlerinin veli tarafından yapılması
2. Milli Eğitim ders kitaplarının ölçme ve değerlendirme bölümlerinin yetersiz ve sınıf düzeyine uygun olmayışı
3. Ana sınıfı eğitimi almamış öğrencilerin okula ve derslere uyum sorunu
4. Kaynaştırma düzeyinde olup raporu olmayan öğrencilerin ölçme ve değerlendirmelerinin güçlüğü
5. Sınıflarda yaş grupları farklılıklarının çok olması nedeniyle ölçme ve değerlendirmelerin zorluğu
6. Türkçe kitaplarındaki okuma ve anlama etkinlerinin yetersiz oluşu
Yok
Sınıflar oluşturulurken yaş gruplarının dikkate alınması
Yok
Okullara bu konuda bütçe ayrılması, ders kitaplarındaki metinler öğrenci seviyesine göre kısaltılmalı
Görev Yeri
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
AĞAÇKÖY İLKOKULU
O. ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
EMİNE ARIOĞUL İLKOKULU
LİNYİT İLKOKULU
ŞEHİTLER İLKOKULU
ŞEKER İLKOKULU
BAHATTİN ÇİNİ İLKOKULU
ŞAİR ŞEYHİ İLKOKULU
YENİDOĞAN İLKOKULU
FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
SABUNCUPINAR İLKOKULU
İmza
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Proje ödevlerinde ara değerlendirmelere önem verilerek öğrencinin araştırmacı bir ruha sahip olmasının sağlanması ve ödev
sürecine aktif katılımının sağlanması performans görevlerinde ölçme ve değerenlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi ve öğrenci
açısından kazanımların üst düzeyde sağlanabilmesi için sınıf içi uygulama ve sunum yaptırılması
2. Ders kitaplarının öğrenci düzeylerine göre hazırlanması ve yardımcı kaynak kullanımına ihtiyaç duyulmayacak biçimde
planlanması
3. Okul öncesi eğitiminin özendirilmesi
4. Kaynaştırma öğrencilerine yönelik çalışmalarını ram tarafından daha hızlı sonuçlandırılması
5. Sınıfların eşit yaş ve düzeydeki öğrenciler olacak şekilde planlanması
6. Türkçe ders kitaplarının bakanlık tarafından yeniden düzenlenmesi
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
1. Sorunla ilgili olarak proje ve performans değerlendirme ölçeklerini daha özgün biçimde hazırlayıp
öğrencilerin aktif katılımını sağlayabilirler
Yok
Yok
2. soruna yönelik olarak ders kitaplarını bu öneriler doğrultusunda
tekrar değerlendirerek yeniden düzenleyebilirler.
43
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
1. Sınıf 1. Grup Genel Raporu
1. Sınıf 2. Grup Genel Raporu
1. Sınıf 2. Grup Raporu
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1. KONU:
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi
sorunlarla karşılaşıldığı
1
AYLİN EROL MÜSLİM
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
TARTIŞMA SORULARI
2
EMİNE DEMİR
ALAYUNT İLKOKULU
1. Ses temelli okuma yönteminde amaç ve kazanımlara ne kadar ulaşılmıştır?
3
ALİ KARAYEL
O. ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
2. Matematik konularının amaç ve kazanımlarının süresi yeterli mi ?
4
GÜLSÜM ELBEYİ
KIRANŞEYH İLKOKULU
3. Türkçe ders kitabındaki okuma parçaları amaç ve kazanımlara uygun mu ?
5
SÜLEYMAN GÜLEŞ
LİNYİT İLKOKULU
4. Görsel sanatlar konuları ve kazanımları çocukların seviyesine uygun mu ?
6
ERDOĞAN KAHRAMAN
ŞEHİTLER İLKOKULU
7
MEHMET USLUER
EVLİYA ÇELEBİ İLKOKULU
8
MUSTAFA NÖBETÇİ
İHSANİYE İLKOKULU
9
BURAK ÇOŞKUN
M. AKİF ERSOY İLKOKULU
10
FERMAN SEVİM
YENİDOĞAN İLKOKULU
11
SERAP ALPMAN
FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
12
A. YAVUZ YEŞİL
BAHATTİN ÇİNİ İLKOKULU
13
ŞENGÜL TETİK
ŞEKER İLKOKULU
14
ZEYNEP GÜNGÖR
EVLİYA ÇELEBİ İLKOKULU
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ses temelli okuma yöntemi verimli olmamaktadır.
2. Matematik konularının süreleri yeterli değil.
3. Uyum sürecinin 3 ay sürmesi nedeniyle Hayat Bilgisi temalarının uzun olması.
4. Matematik ders kitabındaki bilgiler içerik bakımından sıkıntı oluşturuyor.
5. Ders kitaplarının uyum sürecine göre düzenlenmemiş olması.
6. Görsel Sanatlar dersinin hedef ve kazanımları öğrenci seviyesine uygun değil.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Ses temelli cümle yönteminde amaç ve kazanımlara ulaşılması konusunda yetersizlikler bulunmaktadır .
2. Birinci dönem matematik ders kitabının değiştirilmesi ve konuların görsellerle zenginleştirilmesi gerekir.
3. Türkçe ders kitabındaki okuma parçalarının amaç ve kazanımlara ulaşılmasında uygun olmadığı görülmüştür. Okuma parçalarının
seviyeye uygun , kısa ve anlaşılır olabilir.
4. Görsel sanatlar konuları ve kazanımları çocukların seviyesine uygun olmadığı görülmüştür. Çocukların seviyesine uygun olmayan
konular değiştirebilir.
44
45
1. Sınıf 2. Grup Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
•
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Öğretmenlerin sesleri verirken programa uygun olarak verilmesi ve bu konuda zümreler arası iş
birliği sağlanması gerekmektedir.
Dikte çalımlarına ağırlık verilmesi .
Hazır bulunuşluk süresinin uzatılması .
Ses ile ilgili çalışmalar oyunlaştırılarak verilebilir.
Kelime ve kavram bilgileri verilebilir.
Matematik dersinde teknolojiden yararlanılması ve uygun görsellerin kullanılması
Ritmik saymalara fazla yer verilmesi
Uygun materyallere kullanılması ve grup çalışmalarına yer verilmesi.
Ev ödevlerinin doğal ortamı kullanabileceği öğrenciyi sıkmayan ödevler verilebilir
Türkçe ders kitabındaki okuma parçaları canlandırılabilir.
Hikaye tamamlama çalımlarına önem verilebilir.
Türkçe ders kitabındaki okuma parçaları görselleri ile öğrencin ilişkilendirilmesi istenilebilir.
Görsel sanatlar konuları ve kazanımları çocukların seviyesine uygun olarak özellikle müze konuları
çocukların seviyesine düzenlenebilir.
Yok
Yok
• Öğrenci ders kitapları amaç ve kazanımlar doğrultusunda değiştirilmeli , içerik
ve görsel açılardan zenginleştirilmeli , ilgi çekici hale getirilmelidir.
• Çalışma kitaplarındaki etkinliklere ders konulardan sonra yer verilmelidir.
• Ses temelli cümle yöntemi yeniden ele alınmalı Türkçenin amaç ve
kazanımları açısından uygunluğu değerlendirilmelidir.
• Matematik konularının somutlaştırılması için matematik
sınıflarının kurulması gerekmektedir.
• Görsel sanatlar programı daha anlaşılır öğrencilerin hayal güçlerini ortaya
çıkaracak şekilde ve uygulaması zor olan konuların çıkarılması gerekmektedir.
2. KONU:
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
TARTIŞMA SORULARI
1. Görsel Sanatlar , müzik , drama gibi etkinliklerde sınıf öğretmeninin öğretim yöntem , teknik ve metot eksikliği nasıl giderilir ?
2. Öğrenci merkezli ders işleyebilmek için öğretmen ne yapabilir ? Öğretmene bu konuda bilgi ve deneyim nasıl aktarılabilir ?
3. Matematik öğretiminde etkili yöntem ve teknikler kullanılıyor mu ?
4. Bu derste öğrencilerin başarısız olmasının direkt olarak yöntem ve teknikle ilgisi var mı ?
5. Özellikle Hayat Bilgisi dersinde kavram öğretimi konusunda ders işlenişi öğretmen merkezli olmaktan nasıl çıkartılabilir ?
6. Hecelemeden okuma , hızlı okuma teknik ve yöntemleri nelerdir ?
Ses öğretiminin hızlı okumaya etkisi nedir ?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Görsel Sanatlar , müzik , drama gibi etkinliklerde sınıf öğretmenlerinin yöntem , teknik ve ders işlenişi konularında yetersizlikleri
vardır.
2. Görsel Sanatlar , müzik , drama gibi derslerde öğretmenin faydalanacağı MEB tarafından önerilen ya da gönderilen yazılı ya da
görsel kaynak eksikliği var.
3. 3. Bazı kazanımlar ( soyut kavramlar içeren) ve ders kitaplarında verilen tema öncesi ön hazırlık çalışmaları öğrenci seviyesine
uygun değil.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 İBRAHİM VURAL
2 TAYYİBE GÜLSEVER
3 MÜNACETTİN SOLAK
4 ELİF YILDIRIM
5 AYŞE DURMAZ
6 GÜLCAN ERDOĞAN ÖZÇELİK
7 ALİ ÇİBİR
8 MUSTAFA KARATEKE
9 YASEMİN AKTAŞ
10 HASAN HÜSEYİN GENÇ
46
Görev Yeri
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
ATAKENT İLKOKULU
Org. ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
KÖPRÜÖREN TEK TERMİK İLKOKULU
LİNYİT İLKOKULU
ŞEHİTLER İLKOKULU
KIZILCAÖREN İLKOKULU
M.AKİF ERSOY İLKOKULU
YENİDOĞAN İLKOKULU
FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
İmza
4. MEB tarafından , “Öğrenci merkezli ders nasıl işlenir ?” konulu seminer , konferans yapılmıyor. Yazılı ve görsel kaynak hazırlanarak
öğretmenlere gönderilmiyor veya elektronik ortamda sunulmuyor.
5. Materyal , araç-gereç eksikliği uygulamak istediğimiz yöntem ve tekniği olumsuz olarak etkilemektedir
6. Bazı kavramlar öğrencilere soyut gelmektedir. Bu kavramların öğretilmesinde zorluk çekilmektedir.
7. İlk olarak sesin öğretilmesi yöntemi , öğrencide heceleyerek okumaya neden olmaktadır.
8. Hazırlayıcı eğitimin uzun olmasından kaynaklanan zaman yetersizliği nedeni ile hızlı ve anlayarak okuma çalışmalarına yeterli
zaman kalmamaktadır.
9. Sınıflarda üç farklı yaş grubu olması hızlı ve anlamlı okumaya engel olmuştur.
47
1. Sınıf 2. Grup Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Görsel Sanatlar , müzik , drama gibi derslerde kullanılmak üzere MEB tarafından yazılı ve görsel materyaller hazırlanarak okullara
gönderilmeli ve elektronik ortamda kullanıma sunulmalı.
2. Özel becerisi olan öğretmenlerin hizmet içi eğitim seminerleri ile sertifika verilerek yetenek gerektiren derslerde bu öğretmenlerden
aktif olarak faydalanılması.
3. KONU:
Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı.
TARTIŞMA SORULARI
1. Türkçe ve Matematik kitabında etkinliklerin cevap yerlerinin yetersizliği.
3. Ders kitaplarının öğrencinin ilgisini çekecek şekilde ve soyut kavramlardan ve uzun metinlerden arındırılarak ; öğrenci seviyesine
uygun hale getirilmesi.
2. Derslerdeki cd, araç ve gereçlerin yetersizliği.
4. MEB tarafından , “Öğrenci merkezli ders nasıl işlenir?” konulu konferanslar yapılması. Bu konu ile ilgili uzmanlarca hazırlanmış
yazılı ve görsel kaynakların çoğaltılarak okullara gönderilmesi veya elektronik ortamlarda kullanıma sunulması.
5. Etkili ve kalıcı öğretim yöntemleri uygulamada kullanılmak üzere okullara daha çok araç-gereç ve materyallerin gönderilmesi.
6. Ses öğretim yöntem , teknik ve metotlarının yeniden değerlendirilmesi.
7. Uyum çalışmalarının kısaltılması.
3. Ders kitapları neden bitişik eğik yazı ile yazılmıyor.
TAVSİYELER
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Kitapların hazırlanırken etkinlikler için ayrılan bölümlerin 1. sınıflar için kılavuz çizgili ve geniş bölümlü olmaması el yazısını
bozmaktadır.
2. Ders kitaplarında kullanılacak olan cd’lerin ve araç - gereçlerin bakanlık tarafından kılavuz kitaplarla birlikte öğretmenlere
iletilmemesi.
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 MEHMET TABAKOĞLU
2 OKTAY AĞIR
3 HASAN SAYMA
4 İSMAİL ÖZDEMİR
5 AHMET GÜMÜŞ
6 UMMUHAN KENAR
7 NURAY İMREN
8 HALİM BALCI
9 İRFAN BİÇER
10 METİN AYÇİN
48
•
•
Dersin öğretiminde , en uygun yöntem ve tekniği kullanmak için arayış içinde olmalı. İmkanlar
ölçüsünde en iyisini seçerek uygulamalıdır.
Öğretmen yeniklere açık olmalıdır. Gelişen teknolojilere uyum sağlamalıdır.
•
•
•
Öğretmenin ihtiyaç duyduğu materyal , kaynak temini konusunda duyarlı olmalı.
Sınıfların ve okulların fiziki şartlarını iyileştirme gayreti içinde olmalı.
Yeni yöntem ve teknik deneyen öğretmenlere her türlü desteği vermelidir.
Yok
• Ders kitapları yenilenen müfredata uygun olarak yeniden bastırılmalı.
• Bu tür Zümre Çalıştaylarında alınan kararları dikkate alarak ,
uygulamada yararlı olabilecekleri değerlendirmeli.
Görev Yeri
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
KÖPRÜÖREN TEK TERMİK İLKOKULU
LİNYİT İLKOKULU
ŞEHİTLER İLKOKULU
50. YIL İLKOKULU
EVLİYA ÇELEBİ İLKOKULU
A. ZEYYAT ŞORA İLKOKULU
M.AKİF ERSOY İLKOKULU
Y. EMRE İLKOKULU
MEHMETÇİK İLKOKULU
İmza
4. İnternet ortamında bakanlığa ait eğitim ile ilgili etkinlik ve alıştırmalardan oluşan site neden yok.
5. Okullardaki internet bağlantı hızı ve kalitesi neden düşük.
6. Hecelemeden okuma , hızlı okuma teknik ve yöntemleri nelerdir ?
Ses öğretiminin hızlı okumaya etkisi nedir ?
3. Ders kitaplarının bitişik eğik yazı ile yazılmaması öğrencilerde isteksizlik uyandırmaktadır.
4. Kitaplardaki etkinliklerin yetersiz olması sebebiyle istediğimiz an ulaşabileceğimiz bakanlığa ait bir internet sitesinin olmaması.
5. Okullardaki internet bağlantı hızı ve kalitesinin düşük olması sebebiyle istenilen bilgilere ulaşmakta zorluk çekilmesi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Görsel Sanatlar , müzik , drama gibi derslerde kullanılmak üzere MEB tarafından yazılı ve görsel materyaller hazırlanarak okullara
gönderilmeli ve elektronik ortamda kullanıma sunulmalı.
2. Özel becerisi olan öğretmenlerin hizmet içi eğitim seminerleri ile sertifika verilerek yetenek gerektiren derslerde bu öğretmenlerden
aktif olarak faydalanılması.
3. Ders kitaplarının öğrencinin ilgisini çekecek şekilde ve soyut kavramlardan ve uzun metinlerden arındırılarak ; öğrenci seviyesine
uygun hale getirilmesi.
4. MEB tarafından , “Öğrenci merkezli ders nasıl işlenir?” konulu konferanslar yapılması. Bu konu ile ilgili uzmanlarca hazırlanmış
yazılı ve görsel kaynakların çoğaltılarak okullara gönderilmesi veya elektronik ortamlarda kullanıma sunulması.
5. Etkili ve kalıcı öğretim yöntemleri uygulamada kullanılmak üzere okullara daha çok araç-gereç ve materyallerin gönderilmesi.
6. Ses öğretim yöntem , teknik ve metotlarının yeniden değerlendirilmesi.
7. Uyum çalışmalarının kısaltılması.
49
1. Sınıf 2. Grup Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Zümre öğretmenlerinin birbirleriyle görüş alışverişinde bulunup materyal paylaşımı yapılması.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Ders araç gereçlerindeki eksiklerinin tamamlanması her sınıfa yetecek kadar materyal bulunması.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
İnternette hızlı ve kesintisiz iletişimin olması için gerekli çalışmanın yapılması.
Türkçe ve Hayat Bilgisi kitaplarındaki metinlerin bitişik eğik el yazısı ile düzenlenmesi
4. KONU:
Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
TARTIŞMA SORULARI
1. Derslerde verimliliği artırmak için etkin veli görüşmesi nasıl olmalıdır?
2. b-Sosyal kültürel etkinliklerin uygulanmasına okullarımızın donanımı uygun mudur?
ALINAN KARARLAR
•
Zümre öğretmenler arasında işbirliği sağlanması
3. Sınıf içerisinde öğrencinin motivasyonunu artırmak için neler yapılabilir?
•
Öğretmenler arasında materyallerin paylaşılması.
4. Derslerde verimliliği artırmak için gerekli olan maddi kaynakları nasıl ve nereden temin edebiliriz?
5. Öğrencilere okumayı sevdirebilmek, okuma alışkanlığı kazandırabilmek için hangi etkinlikler yapılabilir?
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 ZEKERİYA KOÇ
2 H. İBRAHİM DEMİRBİLEK
3 FATMA ÇETİN
4 SEBAHATTİN DEMİRER
5 SÜLEYMAN AYDOĞDU
6 EBRU ERSOY IŞIK
7 VİLDAN KAYGISIZ
8 BARIŞ KAÇAN
9 RAMAZAN ŞAHİN
10 RESUL BAŞOĞLU
Görev Yeri
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
T. BORSASI BÖLCEK İLKOKULU
YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU
ŞEHİTLER İLKOKULU
50. YIL İLKOKULU
BARBAROS İLKOKULU
19 MAYIS İLKOKULU
M. AKİF ERSOY İLKOKULU
Y. EMRE İLKOKULU
SIRÖREN İLKOKULU
İmza
6. Öğrenci başarısı sosyal –kültürel alanda mı akademik alanda mı değerlendirilecektir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Veli toplantılarında alınan kararlara velilerin uymaması, çocuğunun durumunu kabul etmemesi
2. Sosyal etkinlikler için gerekli olan spor salonu, oyun salonu, ses düzeneği, araç, gereç gibi donanımların yetersiz olması
3. Özellikle 1.sınıflarda sınıf mevcutlarının fazla olması
4. 66 aylık öğrencilerin eğitim ve öğretimin bazı bölümlerinde zorlanması
5. Farklı yaş grupların aynı sınıfta olması, öğretmen ve öğrenci motivasyonu açısından ortaya problemler çıkarılmaktadır .
6. Sınıfların fiziki yapılarının öğrencilerin gelişim ve yaş grubu özelliklerine uygun olmaması
7. Sosyal ve kültürel faaliyetler için Milli Eğitim Bakanlığının kaynak sağlaması
8. Sosyal ve kültürel etkinlikle ilgili ulaşım sorunlarının Milli Eğitim Müdürlüğünce çözülmesi
9. Teknoloji sınıflarının geliştirilmesi, internet ağının güçlendirilmesi.
10. Türkçe kitaplarındaki metinlerin uzun, öğrenci seviyelerine uygun olmaması,görsellere yeterli kadar yer verilmemesi
11. Okuma saatlerinin yetersiz olması
12. Ders işlenişleri ile değerlendirmelerin aynı doğrultuda olmaması
50
51
1. Sınıf 2. Grup Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Sorunu olan öğrencilerin motivasyonu sağlamak için okuldaki rehber öğretmenden yararlanarak gerekirse ev ziyaretlerinin
yapılması
2. Rehberlik Araştırma Merkezi’nin, okul rehber öğretmenlerinin daha verimli çalışması
3. Yeni yapılan okul binalarının plan ve proje aşamasında spor salonu,oyun salonu gibi bölümlere daha fazla yer verilmesi,mevcut
okulların bu konuda desteklenmesi
4. Sınıflarda öğrenci yoğunluğunun azaltılması için ikametgah adresine göre kayıtların yapılması, sınıflarda öğrenci sayılarının 20
kişiyi geçmemesi
5. KONU:
Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Bakanlık kişisel ve mesleki gelişim için neden yeterli kaynak ayırmıyor?
2. Öğretmenin kendini mesleki açıdan geliştirmesi için motive edici neler yapılıyor?
3. Müfredata uygun ders kitapları daha işlevsel hale getirilebilir mi?
5. Okuma saatlerinin artırılması.
4. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri ile ilgili üniversiteden yardım alınabilir mi?
6. Ses öğretim yöntem , teknik ve metotlarının yeniden değerlendirilmesi.
5. Mesleki gelişimlerin kariyer basamaklarına etkisi nedir?
7. Uyum çalışmalarının kısaltılması.
6. Öğretmenler uyum sürecine hazır mıydı?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Bakanlık yeterli kaynak ayırmadığından dolayı mesleki ve kişisel gelişimde yeterli değiliz.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Yok.
2. Öğretmenlerin mesleki saygınlığı azalmış,moral ve motivasyonu düşmüştür.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi için çalışmalar yapılabilir.
3. Türkçe dersinden okuma metinlerinin uzun ve içeriğinin çocuğun ilgisini çekmediği, etkinliklerinin yetersiz görülmesi.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
Burada alınan kararların ve önerilerin dikkate alınması
4. Matematik ders kitaplarında örnek işlem ve problemlerin az olması,yazıların çok olması.
BAKANLIĞA:
Yok.
5. Okuma Yazma Öğreniyorum kitaplarındaki etkinliklerin az olması.
6. Öğretmenlerin gelişimleri ile ilgili yapılan çalışmaların yetersiz olması.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
7. Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının kariyer ilerlemesine etkisinin olmaması.
Görev Yeri
İmza
8. Uyum süreci içinde verilen kitaplar okul öncesine hitap ettiği için öğretmenler uygulamada problem yaşadılar. Okul binaları ve
veliler uyum sürecine hazır değildi.
1
FİKRET KESKİN
T. BORSASI BÖLCEK İLKOKULU
2
NAİL KAHRAMAN
100. YIL İLKOKULU
3
İBRAHİM YILDIRIM
YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU
4
HÜLYA ÇİÇEK
50. YIL İLKOKULU
5
HAVVA YILDIZ TURAN
19 MAYIS İLKOKULU
6
HABİBE ÇELİKBAŞ
M.AKİF ERSOY İLKOKULU
3. Tüm ders kitaplarının çocuklarının ilgisini çekecek yeterli etkinlik sayfalarına sahip olarak düzenlenmesi.
7
ABDURRAHMAN BİLEN
YUNUS EMRE İLKOKULU
8
AHMET KARAAĞAÇ
VAKIFBANK İLKOKULU
4. Mesleki gelişimle ilgili yapılacak etkinliklerin alanında uzman kişilerce verilmesi çevredeki üniversite ve sivil toplum
kuruluşlarından yararlanılması.
9
PAKİZER BAYRAM
ÖZEL DOSTLAR İLKOKULU
10
CENGİZ ÇAKMAK
ATAKENT İLKOKULU
52
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Her okula mesleki gelişimle ilgili yetkin kişilerin yazdığı kitapların bakanlık tarafından sağlanması ve ücretsiz olarak öğretmenlere
ulaştırılması.
2. Öğretmenlerin mesleki saygınlığının tekrar kazandırılması moral ve motivasyon yönünden güçlendirilmesi
5. Mesleki açıdan aldığı eğitimler,katıldığı seminerler öğretmenin kariyerine etki etmeli.
6. Birinci sınıf öğretmenleri uyum süreci öncesinde öğrencilere gerekli eğitimi verebilecek donanıma sahip hale getirilmeli.
Materyaller zamanında verilmeli,okulun fiziki yapısı hazır hale getirilmeli,veliler bilgilendirilmeli.
53
1. Sınıf 2. Grup Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Kişisel ve mesleki yönden kendilerini geliştirmeli öğrencilerinin yararlanacağı kaynakları tespit edip en
iyi şekilde değerlendirmeli.
Öğretmenin yapacağı her türlü etkinlikte arkasında olmalı, desteklemeli. Okul müdürleri öğretmenlerine
her türlü konuda rehber olmalı.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
Mesleki gelişimlerimiz için alanında uzman kişilerden alınacak eğitimler düzenlemeli.
BAKANLIĞA:
Mesleki saygınlığımızın yeniden kazandırılması,geliştirilmesi,moral ve
motivasyon açısından destek verici maddi ve manevi çalışmalar yapmalı.
ALINAN KARARLAR
Birinci sınıfta çocuğu olan veliler özellikle uyum süreci konusunda mutlaka bilinçlendirilmeli.
Her okulda mutlaka bir rehber öğretmen bulundurulmalı.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
YASEMİN TEKİN
ATATÜRK İLKOKULU
2
TUĞBA AYAS
BAHÇELİEVLER K. ADLIM İLKOKULU
3
HESNA EBRU YAVUZ
CUMHURİYET İLKOKULU
4
HÜLYA ATILGAN
100. YIL İLKOKULU
5
ŞEHNAZ YURTASLAN
ŞEHİTLER İLKOKULU
6
MEHMET BUDAK
LALA HÜSEYİN PAŞA İLKOKULU
7
EMİNE AKDOĞAN
BARBAROS İLKOKULU
8
UĞUR DUMAN
19 MAYIS İLKOKULU
9
ARZU KAÇAN
M.AKİF ERSOY İLKOKULU
10
ALİ OCAK
Y. EMRE İLKOKULU
11
EMİNE GÜMÜŞ
VAKIFBANK İLKOKULU
İmza
6. KONU:
Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik
başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1.1. “Uyum problemi yaşayan çocuğun sınıfta kontrolünü nasıl sağlarız?”
1.2. “Küçük yaş gruplarının büyük yaş gruplarına uyumları nasıl sağlanmalıdır?”
1.3. “1. sınıf öğrencilerinin okula uyum dönemi faydalı mı olmuştur. Gerekliyse bu dönem nasıl değerlendirilebilir?”
1.4. “Ders kitaplarının içeriğinin sınıf seviyesine uygunluk düzeyi nasıl olmalıdır?”
1.5. “Derslerin işlenişinde ve akademik başarıyı artırmak için nasıl materyaller kullanılmalıdır?”
1.6. “Sınıftaki disiplin sorunlarını çıkmasını önleyici nasıl önlemler alınmalıdır?”
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
2.1. Uyum problemi yaşayan çocuğun sınıfta kontrolünü nasıl sağlarız?
2.1.1. Diğer öğrencilerin dikkatini dağıtması,
2.1.2. Eğitim öğretime olumsuz etkisi,
2.1.3. Öğretmenin motivasyonunu bozması,
2.2. Küçük yaş gruplarının büyük yaş gruplarına uyumları nasıl sağlanmalıdır?
2.2.1. Yapılan etkinliklerde yaş farkının etkileri,
2.2.2. Yaş farkının alışkanlık kazandırılmasında sınıftaki etkisi,
2.2.3. Ailelerin çocuklarının eğitimine katkıları,
2.3.1. sınıf öğrencilerinin okula uyum dönemi faydalı mı olmuştur. Gerekliyse bu dönem nasıl değerlendirilebilir?
2.3.1. Anaokuluna giden öğrencilerin uyum döneminde sıkılması,
2.3.2. Anaokuluna gitmeyen öğrencilerin uyum döneminde zorlanması,
2.3.3. Uyum döneminde yapılması gereken etkinlikler,
2.4. Ders kitaplarının içeriğinin sınıf seviyesine uygunluk düzeyi nasıl olmalıdır?
2.4.1.Okuma metinlerinin uzun olması, seviyeye uygun metin olması,
2.4.2.Metinlerde ve sorularda soyut kavramlara daha az yer verilmesi,
2.4.3.Ders kitabı ve çalışma etkinliklerinin ayrı bölümlerde olması,
2.4.4.Müfredat ve ders kitabının uyumsuzluğu,
2.4.5.Çalışma kitaplarındaki etkinlikler için ayrılan yerin uygunsuzluğu,
2.5.Derslerin işlenişinde ve akademik başarıyı artırmak için nasıl materyaller kullanılmalıdır?
2.5.1.Görsel ve işitsel materyal eksikliği,
2.5.2.Yaş farkından dolayı materyallerin seviyeye uygun olmaması,
2.6.Sınıftaki disiplin sorunlarını çıkmasını önleyici nasıl önlemler alınmalıdır?
2.6.1.Öğrenci, veli ve öğretmen arasındaki iletişim eksikliği,
2.6.2.Öğrencilerin ve velilerin rehberliğe ihtiyacı,
54
55
1. Sınıf 2. Grup Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
TAVSİYELER
3.1. Uyum problemi yaşayan çocuğun sınıfta kontrolünü nasıl sağlarız?
ÖĞRETMENLERE:
3.1.1. Uyum problemi yaşayan öğrencilere sorumluluk verilebileceği.
3.1.2. Uyum problemi yaşayan öğrencileri uzman görüşüne göre görevlendirmesi ve onların bu enerjilerini olumlu yönde
kullanmalarını sağlamak gerektiği.
3.1.3. Uyum problemi yaşayan öğrencilerin sınıfta duvar kenarına ve ön sıralara oturtulması, sınıfın ve öğretmenin dikkatini
dağıtmasını önleyici tedbirler alınması, eğitim ve öğretime zarar vermesini önlemek gerektiği
3.2. Küçük yaş gruplarının büyük yaş gruplarına uyumları nasıl sağlanmalıdır?
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
Öğretmenlik mesleğinin saygınlığının arttırılması için çalışmalar yapılması.
3.2.1. Yapılan etkinliklerinin çeşitliliğinin artırılması gerektiği.
ALINAN KARARLAR
3.2.2. İyi alışkanlıkları oyunlarla kazandırılması gerektiğini.
Sınıf yönetiminde derslerin işlenişi sürecinde uyum problemi yaşayan çocukları kazanmak ve onlara en iyi şekilde rehberlik yapılmasına,
3.2.3. Yaş farkından dolayı öğrencileri etkinlik yaparken grup çalışması yapılması gerektiği
3.3. 1. sınıf öğrencilerinin okula uyum dönemi faydalı mı olmuştur. Gerekliyse bu dönem nasıl değerlendirilebilir?
3.3.1.Uyum sürecinin 60 - 66 aylık öğrenciler için uyum sürecinin yeterli olduğu
3.3.2 72 aylık öğrencilerin uyum döneminde sıkıldıkları
3.3.3.Uyum hazırlık dönemlerinin bakanlık tarafından gözden geçirilerek daha etkin, seviyeye uygun olarak düzenlenmesi gerektiği
3.4.Ders kitaplarının içeriğinin sınıf seviyesine uygunluk düzeyi nasıl olmalıdır?
3.4.1.Türkçe kitabına seçilen metinler çocukların seviyelerine göre olması, uzun olmaması gerektiği
3.4.2.Bu dönem öğrencilerinin gelişimleri dikkate alınarak kitaplarda anlatılanlar soyut olayların yerine daha somut olaylar
şeklinde olması gerektiği
3.4.3 Ders ve çalışma etkinliklerinin hemen akabinde verilmesi ve öğrencilerin yazma alanlarının artırılması gerektiği
3.4.4 Hayat Bilgisi dersinin haftalık ders saati 5 saatten 4 saate düşürülmesine rağmen müfredattaki konuların aynı kalmaması,
konuların azaltılması gerektiği
3.4.5.Okuma metinlerin kısa ve metinleri anlatan resimlerin fazla olması, çalışma kitaplarının öğrencilerin daha iyi kullanabilecekleri
hale getirilmesi gerektiği
3.5.Derslerin işlenişinde ve akademik başarıyı artırmak için nasıl materyaller kullanılmalıdır?
3.5.1.1.sınıflarda görsel ve işitsel materyallerin daha çok kullanılması, zamanında öğretmene ulaştırılması ve dijital ortamda
paylaşılması gerektiği
3.5.2.Öğrencilerin yaşlarının küçük olması dikkate alınarak materyal çeşitliğinin artırılması, okuma yazma çalışmalarında
öğrencilerin ilgisini çekecek materyallerin kullanılması ve aceleye gerek duymadan okuma yazma çalışmalarını yapması gerektiği
3.6.Sınıftaki disiplin sorunlarını çıkmasını önleyici nasıl önlemler alınmalıdır?
3.6.1.Ev ziyaretlerinin artırılması, velilerin sık sık okula davet edilmesi gerektiği
3.6.2.Okul rehber öğretmenlerinden hem öğrencilerin hem de velilerin daha çok yardım alması gerektiği
3.6.3. Değerler eğitimi verilmesi gerektiği hususları çözüm önerisi olarak dile getirildi.
56
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
1. sınıf okutan öğretmenlerin daha sabırlı olmaları, çalışmalarında zümreleriyle daha çok, diyalog
içinde olması ve eğitim öğretimin temelinin bu sınıfta atıldığı bilincinde olması
1.sınıfı okutacak öğretmenlere her konuda destek olmaları, onların moral ve motivasyonunu
artırıcı çalışmalar yapılması,
Her zaman öğretmenin yanında olunması, öğretmenin ihtiyaç duyacağı her türlü dökümanın
paylaşılmasının sağlanması.
Birinci sınıfa gelen öğrencilerin yaşları dikkate alınarak bu öğrencilerin okul öncesinde almaları gereken eğitimin çok önemli olduğu,
okula alışmalarının sağlanmasında aileye, öğretmene ve okula düşen görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesine,
Uyum ve hazırlık döneminin mutlaka en iyi şekilde değerlendirilip çocuğun okul ortamına uyum sağlaması, eğitim ve öğretime en iyi
şekilde hazır hale gelmesine,
Ders kitapların tekrar gözden geçirilip öğrencinin seviyesine, ilgisine, ihtiyacına cevap verecek nitelikte olmasına,
Derslerin işlenişinde akademik başarıyı artırıcı çalışmalar yapılmasına, materyallerin çeşitliliğine, okuma yazma çalışmalarında bu
materyallerden fazlasıyla kullanılmasına,
Ev ziyaretleri yapılması, öğretmen-öğrenci-veli işbirliğinin arttırılmasına, değerler eğitiminin verilmesine,
Okuma yazma faaliyetlerinde acele etmeden, zümreler arası diyalog sağlanarak çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
SUDE DALKILINÇ
ATATÜRK İLKOKULU
2
RAMAZAN KAÇMAZ
BAHÇELİEVLER K.ADLIM İLKOKULU
3
ZEYNEP YILDIRIM
CUMHURİYET İLKOKULU
4
İBRAHİM AYAZ
100. YIL İLKOKULU
5
MEHMET ZOR
YILDIRIM BEYAZIT İLKOKULU
6
TÜLAY EMEKTAR
ŞEHİTLER İLKOKULU
7
TİMUR AVŞAR
LALA HÜSEYİN PAŞA İLKOKULU
8
AYLA GÜLEN
DUMLUPINAR İLKOKULU
9
İHSAN BİLGE
SEYİTÖMER İLKOKULU
10
TEKİN GİRAY KABAK
Y.EMRE İLKOKULU
11
HİLMİ EĞRET
ATATÜRK İLKOKULU
İmza
57
1. Sınıf 2. Grup Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
7. KONU:
Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
FİLİZ ÖZKAN
BAHÇELİEVLER K. ADLIM İLKOKULU
1. Sınıfta yazılı sınavlar olmadığı için ölçme ve değerlendirmeyi neye göre yaptık?
2
CENNET GÜLDEN DİLER
100. YIL İLKOKULU
2. Hangi değerlendirme çocuklar için objektif olabilir?
3
ZEKİ ÖZÇİNE
ŞEHİTLER İLKOKULU
3. Çocukların gelişimleri farklı olduğu halde notla değerlendirilmeleri ne kadar doğru olmaktadır?
4
YUNUS ÖZTÜRK
ÇAMLICA İLKOKULU
4. İlk okuma yazma çalışmalarını nasıl değerlendirmeliyiz ?
5
HANIM YÜKSEL
DUMLUPINAR İLKOKULU
5. “Derslerin işlenişinde ve akademik başarıyı artırmak için nasıl materyaller kullanılmalıdır?”
6
HASAN AYDIN
ŞEHİT TEĞ. A. TARIM İLKOKULU
6. “Sınıftaki disiplin sorunlarını çıkmasını önleyici nasıl önlemler alınmalıdır?”
7
FİLİZ DOKUMACI
ÜMRAN AYGEN İLKOKULU
8
NURİ TURAN
Y. EMRE İLKOKULU
9
ORHAN İŞLEYEN
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
TARTIŞMA SORULARI
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Belirli bir ölçeğin olmaması
İmza
2. Herkesin özelliğine göre değerlendirilmemesi
3. Öğrencilerin aynı not sistemiyle ölçülmesi
4. Kalabalık gruplarda öğrencilerin yeteri kadar gözlenememesi
5. Farklı yaş gruplarının aynı sınıfta olması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Uygulanması gereken ölçütler; gözlem, soru-cevap, görselle materyallerin eşleştirilmesi
2. Bireysel ölçme ve değerlendirme ölçeklerinin hazırlanması
3. Öğrencilerin davranışlarına göre değerlendirilmesi
4. İlk okuma yazma çalışmalarında görselle eşleştirme, dikte çalışmaları, cümle tamamlama çalışmalarının kullanılması
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Gözlem formlarında davranışların baz alınması
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Farklı yaş gruplarının farklı sınıflarda eğitim öğretim almasının sağlanması
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
Yok.
BAKANLIĞA:
Yok.
ALINAN KARARLAR
İlkokulda öğrencilerin not sistemiyle değil, davranış gelişimlerine göre değerlendirilmesi
58
59
2. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. Sınıf Genel Raporu
1. KONU:
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi
sorunlarla karşılaşıldığı.
TARTIŞMA SORULARI
1. Yıllık planlar genel mi olmalı yoksa okulun bulunduğu çevreye göre mi yapılmalı?
2. Öğretmen-öğrenci-veli üçgeninde velilerin eğitim ve öğretime katılımları nasıl sağlanmalı?
3. Serbest etkinlikler dersinin işlenişi nasıl olmalı ?
4. Matematik dersi kazanımları için ders saati yeterli mi?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Öğrenci velilerine seminerler verilmesi.
2. Ders kitaplarının yanında pekiştirici etkinliklerden yararlanılması.
3. Matematik ders saatinin arttırılması ya da programın hafifletilmesi.
4. Matematik dersinde doğal sayılar ve dört işlem konuları verildikten sonra diğer konuların verilmesi.
5. Norm kadro güncellemeleri ile atamaların eğitim-öğretim yılı başlamadan sonuçlandırılması.
6. Türkçe dersindeki metinlerin öğrenci seviyesine uygun olarak düzenlenmesi
7. Öğretmen kılavuz kitaplarının öğretmenlere en geç 1 eylülde verilmesi.
8. Araç gereç temininde okul idaresinin daha titiz davranmalı, derslerde yapılacak değişik etkinliklerle ilgili öğrencilere etkinlikler
eki verilmeli.
9. Öğretmen Kılavuz Kitaplarıyla beraber gerekli olan CD'ler öğretmenlere verilmeli.
10. Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerine ait programın sınıf öğretmenlerinin de katılımıyla yeniden düzenlenmesi
5. Matematik dersindeki konu sıralaması nasıl olmalı?
6. Türkçe dersinde dinleme metinleri ile ilgili CD'ler neden verilmiyor?
7. Öğretmen Kılavuz Kitapları öğretmenlere ne zaman verilmeli?
8. Atamalar eğitim-öğretim yılı içinde yapılmalı mı?
9. Kullanılacak araç ve gereçler nasıl temin edilmeli?
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
Yok
Yok
Yok
Yok
10. Görsel Sanatlar, Müzik ve Beden Eğitimi derslerinin programı öğrenci seviyesine uygun mu?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Amaç ve kazanımların uygulanmasında ailenin olumsuz etkileri
2. Ders kitaplarındaki pekiştirici çalışmaların yetersizliği
3. Matematik ders saatinin yetersiz olması
ALINAN KARARLAR
Bazı sınıflarda eski bazı sınıflarda ise yeni program uygulandığından değerlendirmiş olduğumuz amaç ve kazanımlar önümüzdeki
yıl 2.sınıflar için bir yarar sağlayacak mı diye düşünüyoruz. Uygulanmayacak programa yönelik değerlendirme yapmak ne derece
doğrudur.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
Sıra
1
İZZET ALABAŞ
ÖZEL KADİR ÖZKANAT İLKOKULU
11 M. ALİ ERTÜRK
DUMLUPINAR İLKOKULU
2
SEMA ADIGÜZEL
ÖZEL GERMİYAN İLKOKULU
12 SELDA ÜNVEREN
AĞAÇKÖY İLKOKULU
3
MELEHAT ALTINTAŞ
ÖZEL BAŞARAN YILDIZ İLKOKULU
13 İBRAHİM KARAKULAK
ŞEKER İLKOKULU
4
AYNUR YALÇIN
ÖZEL DOSTLAR İLKOKULU
14 SERMİN BOZYİĞİT
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
7. Öğretmen Kılavuz kitaplarının öğretmenlere geç verilmesi
5
NACİYE EROĞLU
ÖZEL DOSTLAR İLKOKULU
15 EMEL BAŞARAN
EVLİYA ÇELEBİ İLKOKULU
8. Araç- gereç ile etkinlik materyallerinin temin edilememesi
6
YUSUF YOZGATLIOĞLU
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
16 TÜRKAN SÜLÜKİ
LİNYİT İLKOKULU
9. Dinleme metinleri ile ilgili CD'lerin öğretmenlere verilmemesi
7
RAMAZAN KAMAN
CUMHURİYET İLKOKULU
17 ERDAL DEMİRBAŞ
LİNYİT İLKOKULU
10. Beden Eğitimi; Görsel Sanatlar ve Müzik derslerine ait programın öğrenci seviyesine uygun olmaması
8
CEMALİ YILDIZ
L.HÜSEYİN PAŞA İLKOKULU
18 MÜNİRE ULUALAN
E. ARIOĞUL İLKOKULU
9
BAKİ ŞAHİN
ŞEHİTLER İLKOKULU
19 H. HÜSEYİN ERDOĞAN
80.YIL ÖZEL İDARE İLKOKULU
10
NAZLI KOCAMAN
ATATÜRK İLKOKULU
4. Matematik dersindeki konu sıralamalarının yanlış olması
5. Öğretmen atamalarının yıl içinde yapılmasının sorunlara yol açması
6. Türkçe dersindeki metinlerin uzun olması
60
61
2. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU:
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
TARTIŞMA SORULARI
1. Günümüzde en çok kullanılan yöntem ve teknikler nelerdir?
2. Öğretim yöntem ve tekniklerinin seçiminde dikkat edilecek etkenler nelerdir?
3. Günümüzde teknolojinin öğretim yöntem ve tekniğin seçimindeki etkisi nedir?
4. Öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılmasında öğretmenin rolü nedir?
5. Proje temelli öğretim yönteminde çevrenin,fiziki şartların ve ekonomik durumun öğrenci profiline etkisi nedir?
6. Okulun fiziki yapısının kullanılan öğretim yöntem ve tekniklerine etkisi nedir? Kullanılacak öğretim yöntem ve tekniklerinde
oyunun rolü nedir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Okulların teknolojik alt yapısının yetersizliği.
2. Okulların fiziki yapısının proje temelli öğretim yöntemine uygun olmaması.
3. 0kullardaki bilişim teknolojisi öğretmeninin yetersizliği.
4. Okullarımızdaki öğrencilerin aile yapısı,sosyoekonomik durumları,çevresel problemler ve veli ilgisizliği.
5. Tek bir eğitim yaklaşımının temel alınması. Farklı eğitim yaklaşımlarının yöntem ve tekniklerinin kullanılmaması.
6. Sınıfların donanını eksikliği.Öğretim materyallerinin her yıl güncellenerek öğretmenin elinin altında bulunmaması, sınıfların
uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması için yeniden düzenlenmesi gerektiği.
7. Derslerde yaparak yaşayarak öğrenme esaslı yöntem teknikler kullanılmaması.
8. Kazanımlara ayrılan sürelerin kullanılmak istenen yöntem ve tekniğe uygun olmaması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Okulların teknolojik olarak donanımının tamamlanması. Teknik eleman görevlendirilmesi,düzenli bakımlarının yapılması.
2. okullardaki sınıfların her türlü yöntem ve tekniği rahatlıkla kullanılabilecek şekilde düzenlenmesi. Modem sınıflar haline
getirilmesi.
3. Sınıflarda öğretim yöntem ve tekniklerinin rahat kullanılabilmesi için internet erişiminde sınırlandırılmasının kaldırılması.
4. Ders kitaplarının seçiminin öğretmenlere bırakılması.Öğretmenlerin çevresel şartları dikkate alınarak kitapları seçmesi. Ya da
kitapların güncellenip, geliştirilmesi.
5. Köy okullarının teknolojik açıdan yetersizliğinin giderilmesi.
6. Öğretim yılı başında velileri bilgilendirici,eğitici toplantılar yapılması.Rol model olabilecek meslek gruplarından insanlarla
toplantılar düzenlenmesi.
7. Okullarda yaparak yaşayarak öğrenme yöntem tekniğine uygun bölümler oluşturulması(fen,doğa bahçesi vb.)
8. Konular gözden geçirilerek süre dağılımlarının güncellenmesi.
9. Öğretmenler, yıl içerisinde seminerlere alınmalı.Öğretmen paylaşımları yapılmalı. Seminerlerin fiziki ortamı iyi, rahat olunabilecek
,öğretmenler için cazip yerlerde yapılması.
10. Türkçe kitaplarındaki metinlerin öğretim yöntem ve tekniklerine uygun hale getirilmesi.(Örneğin dinleme metinlerinin cd'lerin
olmayışı,dramaya uygun olmayışı gibi)
62
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Okulların teknolojik olarak donanımının tamamlanması. Teknik eleman görevlendirilmesi,düzenli bakımlarının yapılması.
2. okullardaki sınıfların her türlü yöntem ve tekniği rahatlıkla kullanılabilecek şekilde düzenlenmesi. Modem sınıflar haline
getirilmesi.
3. Sınıflarda öğretim yöntem ve tekniklerinin rahat kullanılabilmesi için internet erişiminde sınırlandırılmasının kaldırılması.
4. Ders kitaplarının seçiminin öğretmenlere bırakılması.Öğretmenlerin çevresel şartları dikkate alınarak kitapları seçmesi. Ya da
kitapların güncellenip, geliştirilmesi.
5. Köy okullarının teknolojik açıdan yetersizliğinin giderilmesi.
6. Öğretim yılı başında velileri bilgilendirici,eğitici toplantılar yapılması.Rol model olabilecek meslek gruplarından insanlarla
toplantılar düzenlenmesi.
7. Okullarda yaparak yaşayarak öğrenme yöntem tekniğine uygun bölümler oluşturulması(fen,doğa bahçesi vb.)
8. Konular gözden geçirilerek süre dağılımlarının güncellenmesi.
9. Öğretmenler, yıl içerisinde seminerlere alınmalı.Öğretmen paylaşımları yapılmalı. Seminerlerin fiziki ortamı iyi, rahat olunabilecek
,öğretmenler için cazip yerlerde yapılması.
10. Türkçe kitaplarındaki metinlerin öğretim yöntem ve tekniklerine uygun hale getirilmesi.(Örneğin dinleme metinlerinin cd'lerin
olmayışı,dramaya uygun olmayışı gibi)
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
Öğretmenler gelişmeleri takip etmeli,kendini sürekli yenilemeli.Örnek çalışmalar zümre bazında
paylaşılmalı.
Dersliklerin ve diğer bölümlerin klasik anlayıştan kurtarılarak öğrencileri güdüleyici hale getirmeleri.
Öğretmenleri güdüleyici yaklaşımda olmaları.
Yıl içerisinde zümreler bazında hizmet içi eğitimlerin öğretmenler için cazip hale getirilerek
düzenlenmesi.Kamp ya da otellerde gruplar halinde sunumlar paylaşımlar yapılarak düzenlenmesi.
Bakanlıkta Eğitime ayrılan bütçelerin arttırılması.Her ilkokula maddi kaynak ayrılması.Bakanlığın
yaptığı çalışmaların,iyileştirmelerin internet ortamında yayınlanması.Öğretmenlerin duygu ve
düşüncelerini özgürce paylaşabileceği internet ortamında bir platform oluşturulması.
ALINAN KARARLAR
1. Öğretmenler arasında yapılan çalışmaların paylaşılmasına.
2. Öğretmen-veli-okul işbirliğinin arttırılarak eğitim ortamlarının öğretim yöntem ve tekniklerinin daha etkiii kullanıldığı alanlar
olarak düzenlenmesine,
3. Okullardaki materyallerin eksikliklerinin giderilmesi ve güncellenmesi. Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklere uygun
olmasına,
4. Öğretmenlerin derslerde kullandığı yöntem ve tekniklerin paylaşıldığı ortamlar oluşturulmasına
5. Öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar göz önüne alınarak uygun yöntem ve teknikler seçilmesine,
6. Okullardaki alt ve üst yapı eksikliklerin ivedilikle giderilerek öğrenci merkezli,bireysel farklılıkları dikkate alan ,farklı yetenekleri
ortaya çıkaran ve geliştiren yöntem ve tekniklerin uygulanabildiği sınıf ortamlarının oluşturulmasına karar verildi.
63
2. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
TAMER AKAR
ŞAİR ŞEYHİ İLKOKULU
2
MURAT KIZILBURUN
BAHATTİN ÇİNİ İLKOKULU
3
ELİF TREN
VAKIFBANK İLKOKULU
4
EBRU HİKMET İNCELİ
ŞEKER İLKOKULU
5
HASAN KORKMAN
DUMLUPINAR İLKOKULU
6
İBRAHİM GALİP BAYRAM
ADNAN MENDERES ORTAOKULU
7
SEÇKİN ÖZERDOĞAN
19 MAYIS İLKOKULU
8
GAMZE ASLANBABA
KIZILCAÖREN İLKOKULU
9
SEVDA ERGEN
YENİDOĞAN İLKOKULU
10
F. SENA YEŞİLCEVİZ
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
11
ERVAN KISA
ŞEHİT A. TARIM İLKOKULU
12
DİLEK YÜKSEL
ÜMRAN AYGEN İLKOKULU
13
FATOŞ ÜNAL
M. AKİF ERSOY İLKOKULU
14
ÖZDEN GÜL
ZAFER ORTAOKULU
İmza
3. KONU:
Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı.
TARTIŞMA SORULARI
1. Materyallerin Hazırlanması
2. Okullarda İnternet Ortamı
3. Bilişim Teknolojilerinin Kullanımında Öğretmenin ve Öğrencinin Rolü
4. Materyal Kullanımı ve Öğrencilerin Gelişimi
5. Araştırma Ödevlerinde İnternet Kullanımı
6. Ders ve Çalışma Kitapları
7. Devletin Okullarda Kullanılan Teknolojiyi Desteklemesi
8. Materyallerin Maliyeti
9. İnternetin Zararları
10. Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Okuma alışkanlığı
11. Kaynak Kitap Kullanımı
12. Okul İdaresinin Materyal Tedariği
13. Bilişim Teknolojisi Dersleri
14. Materyal Kullanımında Öğretmenlerin Seminere Alınması
15. Materyal Paylaşımı
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Materyal kullanımına yönelik öğretmenler yeterli derecede bilgilendiriliyor mu?
2. Bilişim teknolojilerinden sık yararlanmak öğrenciyi ve öğretmeni pasif hale getirir mi?
3. Güvenli internet kullanımı nasıl yararlı hale getirilebilir?
4. Materyaller hazır olarak mı sunulmalı? Yoksa öğrencilere mi yaptırılmalıdır?
5. Öğrencilerin materyal kullanımı ön görülürken bilişsel ve motor gelişimleri göz önüne alınıyor mu?
6. Öğretmenler arasında materyal paylaşımı yapılmalı mıdır?
7. Bilişim teknolojilerini kullanırken okuma alışkanlığı ve hızının düşmemesi için neler yapılabilir?
8. Okullarda kullanılan materyallerin tedarik edilmesi konusunda okul idareleri gerekli özeni gösteriyor mu?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. İstekli olan öğretmenlere uygulamalı seminer çalışması verilerek üniversitelerle iş birliği yapılabilir.
2. Pasifleşmenin olmaması için öğretmen tarafından ölçülü kullanım göz önünde bulundurulabilir.
3. Yasaklama yerine kullanıcıları bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir.
4. Materyaller öğrencilere yaptırılmalıdır. Bunun için serbest etkinlik derslerinin iki saati kullanılabilir.
5. Sınıfta yapılan çalışmalar İl Milli Eğitim sitesinde yayınlanabilir.
6. Kullanılan bazı materyaller (insan maketi vb.) daha anlaşılır hale getirilebilir.
7. Materyal paylaşımı yapılırken iş bölümü yapılarak iş yükü eşit dağıtılabilir.
8. İl bazında internet ortamında bilgi paylaşımı yapılabilir.
9. Kütüphanelerin koşullarının iyileştirilmesi çalışmaları yapılabilir.
10. Verilen araştırma ödevlerinin kitaplardan yapılması sağlanabilir.
11. Materyal temini konusunda okul idarelerinden ziyade milli eğitim müdürlükleri daha aktif çalışabilir.
12. Okullara materyal alımı için maddi yardım yapılabilir.
64
65
2. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
Öğretmenlerimize: Çalışma alanında biz duygusunun ön planda olmasını,
Materyal paylaşımının artırılmasını,
Yarış halinde olmaktan vazgeçilmesin tavsiye ederiz.
•
•
•
•
Okul müdürlerimize: Öğretmenlerine uygun çalışma ortamları sağlamalarını,
Adaletli ve objektif olmalarını,
Her türlü sorunda öğretmenlerinin arkasında durmalarını,
Okullara çok sayıda materyal temin etmelerini tavsiye ederiz.
•
•
•
•
•
•
Milli Eğitim Müdürlüğüne: Bu tarz çalıştayların süreklilik arz etmesini,
Uzaktan eğitim yerine aktif şekilde katılabileceğimiz çalışmaların yapılmasını,
Çalıştayın çalışma süresinin uzatılmasını,
Konuların gruplar arasında dönüşümlü olarak görüşülmesini tavsiye ederiz.
Ayrıca okul sağlık koşullarının iyileştirilmesi, ecza dolaplarının donanımı, gerekli hallerde
okullarda sağlık çalışanının bulundurulması, güvenliğin gözden geçirilmesi ve okullarımızdaki
hijyen konusuna bir çözüm üretmelerini il milli eğitim müdürümüzden grubumuz olarak rica
ediyoruz.
Milli Eğitim Bakanlığımıza: Eğitim sistemi üzerinde çok fazla oynama yapmamalarını tavsiye
ederiz.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
SÜLEYMAN ÇETİN
Y. BEYAZIT İLKOKULU
2
BEKİR ÇETİN
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
3
MÜCEVHER EKİCİ BAĞRIYANIK
ALAYUNT İLKOKULU
4
AYGÜL ACAR
LİNYİT İLKOKULU
5
MİNE AKIN
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
6
NURGÜL DOĞANCAN
80.YIL ÖZEL İDARE İLKOKULU
7
AYŞE NUR ARSLAN
SABUNCUPINAR İLKOKULU
8
TÜLAY AY KARADENİZ
Org. ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
9
MUSTAFA GÜLSEVER
ATAKENT İLKOKULU
10
ŞERİF ÖZTÜRK
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
11
NİLAY KARTAL
KÖPRÜÖREN TEK TERMİK İLKOKULU
12
MUSTAFA MÜSLİM
ATATÜRK İLKOKULU
13
RAMAZAN AŞKIN
E. ARIOĞUL İLKOKULU
14
ENGİN ÇELİK
BAHÇELİEVLER K. ADLIM İLKOKULU
15
GONCA KANDIRMIŞ
ŞEHİTLER İLKOKULU
İmza
ALINAN KARARLAR
1. Bilişim teknolojilerinin ölçülü kullanılmasına,
2. Güvenli internet kullanımını yaygınlaştırıcı çalışmalar yapılmasına,
3. Basit materyallerin sınıf ortamında öğrencilere yaptırılmasına,
4. Materyal kullanımında öğrencilerin bilişsel ve motorsal gelişimlerinin göz önünde bulundurulmasına,
5. Öğretmenler arasında materyal paylaşımı yapılmasına,
6. Okuma alışkanlığını kazandırıcı çeşitli çalışmalar yapılmasına,
7. Araştırma ödevlerinin kitaplardan verilmesine karar verilmiştir.
66
67
2. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
4. KONU:
Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
TARTIŞMA SORULARI
1. Sosyal ve kültürel faaliyetler için fiziki ortamlar nasıl sağlanmalıdır?
2. Kitap okuma saatlerinin belirli bir zaman diliminde olması gerekli midir?
3. Hizmet içi eğitim kursları sosyal ve kültürel faaliyetlere (resim, müzik, maket yapımı, değişik spor dalları v.b) ders dışı etkinlik
yapılabilecek şekilde eğitim verilebilir mi?
4. Kütüphanelerin oluşması ve oluşturulanların işlevin arttırılması için neler yapılabilir?
5. Öğretmenlere sosyal ve kültürel faaliyetlere yönelik kurslar ne zaman verilmelidir?
6. Sosyal kulüpleri kimler belirlemelidir?
7. Sosyal etkinliklerde gerekli araç-gereçleri temin etmek neden zordur?
8. Okullarda çeşitli spor dallarında oluşturulacak takımlar nasıl kurulmalıdır?
9. Okullarda uygulama ve oyun bahçeleri kurulabilir mi?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Sosyal ve kültürel etkinlikler için okullarda yeterli fiziki ortam bulunmamaktadır.
2. Okullarımızda kütüphaneleri öğrenciler verimli olarak kullanmaktadırlar.
3. Öğretmenlerimizin farklı sosyal ve kültürel faaliyetleri yapacak donanımlara sahip değildir.
4. Sosyal kulüplerde görev alan öğretmen ve öğrencilerin hiçbir zaman istek ve ilgilerine göre belirlenmemektedir.
5. Yapılacak etkinlikler gerekli araç-gerecin temin edilememesi nedeniyle yapılamamaktadır.
6. Yapılacak olan spor etkinliklere birkaç spor dalından başka çeşitlilik sağlanamamaktadır.
7. Okul bahçeleri öğrencilerin farklı etkinlikleri yapmaları için uygun değildir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Okullarda müzik, resim, drama, hobi odaları açılabilir. Okullarda yeterli alan yoksa yakın çevrede bulunan binalar kiralanıp ortak
kullanıma açılabilir.
2. Okullarda kütüphane oluşturulmalıdır. Kütüphanelerin çocukların ilgisini çekecek şekilde kitaplarla zenginleştirilmelidir.
Kitapların üç boyutlu veya E-kitap gibi görselliğin ön planda olduğu kitaplardan seçilmelidir. Kütüphanenin düzenli çalışması için
bir memur görevlendirmesi yapılmalıdır.
3. Öğretmenlere anketlerle belirlenebilecek seminer dönemlerinde Halk Eğitim Merkezi, Gençlik Spor Müdürlüğü ve Türk Hava
Kurumu gibi kurumların katkılarıyla sosyal faaliyet kursları açılabilir.
4. Okullarda yapılacak olan sosyal kulüplerin belirlenmesinde öğrenci, öğretmen ve veli görüşü düzenlenecek bir anketle
belirlenmelidir.
5. Okul-Aile Birliklerinin sosyal faaliyetler için de belli bir bütçe oluşturulmalıdır. Yapılacak kermeslerden bu çalışmalar için belli bir
pay ayrılmalıdır.
6. Okullarda yapılan sportif faaliyetler çeşitlendirilmelidir.
7. Oluşturulan spor dallarının takımlarım yapılacak plan dâhilinde lig usulü ile yarışmaları sağlanmalıdır.
8. Okullarda uygulama bahçeleri oluşturulması için Belediye, Park ve Bahçeler Müdürlüklerinden destek alınmalıdır.
9. Belediyeden eğitim bölgelerine göre okulların yakınına doğaya, çevreye ve canlıya duyarlılığı arttırmak için hobi bahçeleri, kum
havuzlan, yürüyüş alanları olan mekânlar oluşturması için projeler üretilebilir.
68
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
Yok.
Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılması maddi imkânın yeterli olması ve fedakârlık yapabilmekten
geçmektedir. Bunun için Okul Müdürlükleri, projelendirilmiş çalışmalara maddi destek sağlamalıdır.
Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılması maddi imkânın yeterli olması ve fedakârlık yapabilmekten
geçmektedir. Bunun için Milli Eğitim Müdürlüğü projelendirilmiş çalışmalara maddi destek
sağlamalıdır.
Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılması maddi imkânın yeterli olması ve fedakârlık yapabilmekten
geçmektedir. Bunun için Bakanlık projelendirilmiş çalışmalara maddi destek sağlamalıdır.
ALINAN KARARLAR
1. Okullarda farklı etkinlikler için farklı mekânlar oluşturulmasına,
2. Okullardaki kütüphanelerin ilgi çekici hale getirilmesine,
3. Seminer dönmelerinde öğretmenlere resim, müzik aleti çalma, maket yapımı, sportif alanlarda sertifika eğitimleri verilmesine,
4. Okullarda uygulama bahçeleri oluşturulmasına karar verildi
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
FATMA GÜL KÖKÇÜ
DUMLUPINAR İLKOKULU
2
GÜLSEN ÖZTÜRK
ŞEHİTLER İLKOKULU
3
A. SEVİL ULUSAN
Y. EMRE İLKOKULU
4
NESLİHAN AYVAZ
A. ZEYYAT ŞORA İLKOKULU
5
GÜNER ÖZCAN
YENİDOĞAN İLKOKULU
6
FİRDEVS ERENLER
YATILI BÖLGE ORTAOKULU
7
A. SEHER KANDEMİR
ŞEKER İLKOKULU
8
H. HÜSEYİN ONAY
ZAFER ORTAOKULU
9
MEHMET YURT
ŞAİR ŞEYHİ İLKOKULU
10
YAŞAR ÇİLİNGİR
80. YIL ÖZEL İDARE İLKOKULU
11
HALİL ÇELİK
İHSANİYE İLKOKULU
12
ARZU ÖZER
E. ÇELEBİ İLKOKULU
13
KADRİYE GÜNDÜZ
A. MENDERES ORTAOKULU
14
ŞENOL YILDIRIM
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
15
YUSUF KARACA
VAKIFBANK İLKOKULU
İmza
69
2. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU:
Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ders kitaplarının yeterlilik düzeyi
Öğretmenler kendilerini geliştirmek için neler yapıyor?
Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için bakanlık yeterli çalışmayı yapıyor mu?
Seminer çalışmalarının öğretmene ne dcrece faydası var?
Eğitim fakültelerinde donanımlı öğretmen yetişiyor mu?
Öğretmenlerin kişisel gelişimleri ile ilgili kaynaklar konusunda destek sağlanıyor mu?
Aylık öğretmen dergisi çıkarılabilir mi?
Öğrencilere yönelik hazırlanmış kaynaklara tüm öğrenciler ulaşabiliyor mu?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Okullarda kullandığımız ders kitaplarındaki alıştırmalar yetersiz olduğu için yardımcı kaynak kullanılmaktadır.
2. Eğitim fakültelerinden mezun olan öğrencilerin adaylık dönemlerinin kısa olması
3. Maddi durumu olmayan (köy okulu)ve öğrenciler kaynak kullanamıyorlar.
4. Okul bünyelerinde öğretmenlerin kişisel gelişimini sağlayacak kaynakların bulunduğu bölümlerin olmaması.
5. Anlayarak okumayı çok iyi öğrenmeli ve öğrete bilmeliyiz bu konuda önemli bir yetersizlik olduğunu düşünüyorum.
6. Kaynak kitapların yararlı olduğunu düşünüyorum.Her öğrenci kaynak kitap alamadığı için eşitsizlik ortaya çıkmakladır.
7. Okulun fiziki ve teknolojik durumları öğrencilerin yeterince faydalana bileceği donanıma sahip değil.
8. MEB'in anlaşmalı internetten yeteri kadar faydalanamıyoruz.
9. Ders kitaplarının öğretmen görüşleri alınmadan hazırlanması.
10. Ders kitaplarının kaynak kitaplara ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlanması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Ders kitapları kaynak kitaplara ihtiyaç duyulmayacak şekilde hazırlanmalı, her öğrenciye hitap edecek şekilde olmalı.
2. Öğretmenlerin adaylık döneminde uzman öğretmenler denetiminde derse girmeli ve uygulama yapmalı.
3. Milli eğitim müdürlüğünün belirlediği kaynak kullanılabilir. Maddi durumu olmayan okul ve öğrencilere sene başında ücretsiz
dağıtılabilir.
4. Her okul kendi bünyesinde idare ve öğretmenlerin katkılarıyla öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayacak kaynakların
olduğu bir bölüm oluşturulabilir.
5. Kitap okumak mecburiyet değil keyifli bir çalışma olduğu hissettirilmeli okunanlar ifade ettirilip pekiştirilmeli.
6. Bakanlık liselere gönderdiği gibi ilkokullara da ödenek göndermeli. Okullar bu ödeneklerle öğrencilerin eşit olabileceği ortamlar
hazırlamalı, kaynaklara ulaşamayan öğrencilere yardımcı olunmalı.
7. Okulların fiziki yapıları geliştirilmeli teknolojik tüm donanımlar okullara eşit verilmeli
8. Okullarda mevcut kullanılan internet ile bir çok site açılamıyor, bu amaçla internet biraz daha genişletilmeli.
9. Ders kitapları hazırlanırken, her kesimden öğretmen seçilerek bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonun kitaplarla ilgili fikirleri
dikkate alınarak basılmalı.
10. Ders kitapları daha nitelikli hazırlanmalı.
70
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Günümüz bilgi ve teknolojik çağı olarak adlandırılmaktadır. Bilgiye çok kolay ulaşabildiğimiz
bu dönemde öğretmenlerimizin istedikleri bilgilere çok kolay ulaşabildiğini görmekteyiz.
Öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri ve mesleklerini başarılı bir şekilde icra etmeleri tamamen
isteğe ve arzuya bağlıdır. Bu bağlamda öğretmenler kendilerini yeni bilgilerle sürekli yenilemeli
yenilik ve gelişmeleri yakından takip etmelidirler.
Okul müdürleri öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerine rehberlik etmeli ve bunun için okulda
ilgili kaynakların yer aldığı bir bölüm oluşturmalıdır.
Okulda öğrencilerin istedikleri zaman kullanabilecekleri kaynaklar vs. mutlaka bir kütüphane
olmalıdır.
Okulların fiziki yapıları iyileştirilmeli, bilgiye ulaşabilecek kaynaklara sahip olmaları sağlanmalı,
teknolojik alt yapı sağlanmalı ve her okul veya dersliğin internete sorunsuz erişimini sağlamalıdır.
Okulların ihtiyacı olan bilişimsel, deneysel ve diğer gerekli araç gereçleri ivedi olarak sağlamalıdır.
Bakanlık hazırlamış olduğu ders kitaplarını nitelikli ve eşitlik ilkesine uygun hazırlamalı, bu kitaplar
hazırlanmadan öğretmenlerden oluşmuş bir komisyon kurulmalı, bu komisyonunda fikirleri
dikkate alınarak basılmalıdır. Ayrıca kaynak kitap bulamayan veya erişemeyen okul ve öğrencilere
bu konuda destek olmalıdır.
Görev Yeri
1
ERCAN ELÇİN
ŞEKER İLKOKULU
2
ALPASLAN AKKİŞİ
DUMLUPINAR İLKOKULU
3
ELİFE KOÇYİĞİT
ATATÜRK İLKOKULU
4
AHMET MEMİŞOĞLU
BAHÇELİEVLER K.ADLIM İLKOKULU
5
İRFAN YILDIZ
ATAKENT İLKOKULU
6
BURCU ÖZTÜRK
FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
7
MURAT ATASAYAR
ZAFER ORTAOKULU
8
TUĞBA EROĞLU
Org. ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
9
NURHAN ÇETİNALP
Y. EMRE İLKOKULU
10
METHİYE TEMİZ
YENİDOĞAN İLKOKULU
11
AYŞE AKÇAY
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
12
HÜSEYİN ÖZTÜRK
ŞEHİTLER İLKOKULU
13
AYDIN AYTEKİN
LİNYİT İLKOKULU
14
A. OSMAN ÖZDEN
ŞEKER İLKOKULU
15
AKİF KAHRIMAN
80.YIL ÖZEL İDARE İLKOKULU
16
EBRU YILMAZ
SIRÖREN İLKOKULU
İmza
71
2. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
6. KONU:
Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik
başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
TARTIŞMA SORULARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Daha iyi sınıf yönetimi nasıl olur?
Ders işlerken yaşadığımız sıkıntıları nasıl giderebiliriz?
Öğrencilere kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabiliriz?
Öğrencilerdeki davranış bozukluklarını nasıl düzeltebiliriz?
Teknolojik aletlerin sınıf ortamında nasıl kullanılmalı?
Ders kitaplarının öğrenci başarılarına nasıl etki sağlar?
Velilerin öğrenci başarısındaki etkileri nasıldır?
Sınıf mevcutları ve sınıfların ortak kullanımı başarıyı nasıl etkiler?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğrencilerin ders sırasında dikkatlerini toplamada zorluk çekilmesi.
2. Okuma alışkanlıklarının tam olarak sağlanamaması.
3. Türkçe metinlerinin uzun ve karışık olması.
4. Matematik konularının hayat ile ilişkilendirilmesi.
5. Teknolojik aletlerin daha verimli kullanılması için müstakil sınıfların oluşturulması.
6. Ders kitaplarının yetersizliği.
7. Velilerin okul ve öğrenciye olan ilgisizliği.
8. Sınıf mevcutları.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Öğrencilerin ders sırasındaki sıkıntılarını ve derslerdeki davranış bozukluklarını gidermek için öğretmen,veli ve rehber öğretmen
ağının iyi oluşturulması gerekir. Böylece kısa zamanda problemin çözümü gerçekleşebilir.
2. Okuma alışkanlıklarının tam olarak kazandırılabilmesi için, öğrenciye okuyacağı kitabı seçme ve alma hakkını vermeliyiz. Velilerin
ve öğrencinin çevresindeki büyüklerin bu konuda örnek olması sağlanmalı.
3. Öğrencinin okuma ve anlamasını arttırdığımızda başarısının da artacağından dolayı Türkçe kitaplarındaki metinlerin öğrencinin
ilgisini çekici tarzda, kısa ve anlam bütünlüğü taşıyan metinlerden seçilmeli.
4. Matematik konuları azaltılmalı, matematik kitaplarındaki etkinlik, alıştırma ve problemlerin belirgin bir şekilde arttırılmalı.
5. Teknolojik aletlerin daha etkin ve düzenli kullanımı için özellikle sınıfların ortak kullanımının en kısa zamanda sonlandırılması
gerekir.
6. Ders kitaplarının, özelde satılan kaynak kitap kalitesine ve içeriğine yükseltilmeli, böylece kaynak kitap kullanımı ve öğrencinin
kitap karmaşasından kurtularak daha verimli çalışması sağlanmalı.
7. Ders kitaplarındaki konuların çalışma sayfalarının, hemen konu ile ilgili bilgilerin bitiminde olması öğrenciyi konudan kopmadan
daha başarılı çalışmasının sağlar.
8. Veli toplantılarının yanında, veli görüşmeleri belirli zamanlarda mutlaka yapılmalı ve ev ziyaretlerinde bulunarak okula gelmeyen
velilerin okul ile ilişkilerinin sağlanması gerekmektedir
9. Sınıf mevcutlarının oluşturulurken öğrenci dağılımına dikkat edilmeli.
72
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Öğretmenlerin meslekleri ile ilgili gelişmeleri takip etmeleri. Zümreler arası bir yarıştan daha
çok zümreler arası işbirliğine gitmeleri gerekmektedir. Eğitim ve öğretim basamaklarını
atlamadan sırayla ve düzenle yerine getirmelidir.
Sınıflara öğrenci dağılımları daha homojen şekilde yapılmalı .
Teknolojik aletlerin bakım, onarım ve korunmasında yardımcı olmalı.
Okulda yapılacak olan çalışmaların öğretmenlere dağıtılırken adil olmalı.
Sınıf ihtiyaçlarının karşılanmasında daha hızlı ve etkili davranmalı.
Okulların gerekli olan ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması.
Öğretmenin moral motivasyonu yükseltici çalışmaların yapılması.
Halka, öğretmenlik mesleğinin önemi ve değeri ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı.
Öğretmenlerin ihtiyaçlarını çeşitli anketler düzenleyerek öğrenmeli ve çıkan sonuçlara göre
çalışmalar yapılmalı.
Özellikle ders kitaplarının oluşturulmasında ( Şekil ve içerik olarak) öğretmenlere danışılmalı
ve bu çalışmaların sonuçları öğretmenlere bildirilmeli.
Görev Yeri
1
ŞÜKRAN KÖROĞLU
M. EGEMENLİK ORTAOKULU
2
A. RIZA KILINÇ
O. ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
3
BETÜL ESKİÇUBUK
LİNYİT İLKOKULU
4
GÜLAY CANER
ÇAMLICA İLKOKULU
5
ŞERİF CENGİZ
ŞEKER İLKOKULU
6
HASAN YİĞİT
ATAKENT İLKOKULU
7
ÖMER DURDAĞ
E. ÇELEBİ İLKOKULU
8
A. FATİH YAVAŞ
100. YIL İLKOKULU
9
HATİCE ÖZ
FUAT PAŞA ORTAOKULU
10
ZEYNEP DURGUT
E. ARIOĞUL İLKOKULU
11
OSMAN VURAL
ATATÜRK İLKOKULU
12
MUSTAFA PAMUK
BAHÇELİEVLER K. ADLIM İLKOKULU
13
SÜLEYMAN KOYUNCU
PARMAKÖREN İLKOKULU
14
KEMAL KORKMAZ
KÜTAHYA YATILI BÖLGE ORTAOKULU
15
İ. HASKAN KAHRAMAN
ŞEHİTLER İLKOKULU
16
AHMET DİNÇ
T.BORSASI BÖLCEK İLKOKULU
İmza
73
2. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
7. KONU:
Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik
başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1.
2.
3.
4.
5.
ALINAN KARARLAR
1. Değerlendirme ölçütleri mümkün olduğu kadar kısa ve uzun süreli çeşitli etkinliklere dayanmalıdır.
2. Temel sonu değerlendirme formlar e-okulda bulunmalı öğretmenler puanları verdiklerinde not otomatik olarak hesaplanmalı.
3. Değerlendirilmesi zor ve mümkün olmayan kazanımların programa konulmaması.
Proje ve performans çalışmalarının değerlendirilmesi
Kendini ifade edemeyen çocukların değerlendirme yöntemleri
Beceri derslerindeki konuların değerlendirilmesi
Kısıtlı imkanlarla yapılmaya çalışılan çalışmaların değerlendirilmesi
Tema sonu değerlendirilmelerinin e-okul ortamında yer almasının sağlanması
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
AHMET ÇANKAYA
FUAT PAŞA ORTAOKULU
2
ÖMER BAYRAK
O. ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Proje ve performans çalışmalarının değerlendirilmesi
2. Kendini ifade edemeyen çocukların değerlendirme yöntemleri
3. Beceri derslerindeki konuların değerlendirilmesi
4. Kısıtlı imkanlarla yapılmaya çalışılan çalışmaların değerlendirilmesi
5. Tema sonu değerlendirilmelerinin e-okul ortamında yer almasının sağlanması
3
LÜTFİ DEMİRTAŞ
ŞEHİTLER İLKOKULU
4
SEVAL ÇAKIN
19 MAYIS İLKOKULU
5
BÜLENT DOĞRU
SEYİTÖMER İLKOKULU
6
KADİR DİNÇER
SAKA İLKOKULU
7
MEHMET AKBAŞ
Org. ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Kaynak ve materyallerin sınıfa getirilerek çalışmaların göz önünde yapılması (performans ve projeler)
2. Tam anlama çalışmasının çeşitli etkinliklerle sağlandıktan sonra değerlendirilir (Türkçe dersi parça tamamlama görsel okuma
gibi)
3. Bütün değerlendirme ölçütlemenin e okula yansıtılması
4. Varsa, yazarak ifade etme problemlerinin giderilmesi
5. Değerlendirmenin uygun ortam ve seviyeye göre yapılması
6. Ailenin bilgilendirilerek işin içinde çalışmalarda yer alması
7. Olabildiğince branş öğretmenlerinin beceri derslerine girmeleri
8
HAYRETTİN ERBAŞ
Org. ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
9
MEHMET ALTINKAYNAK
30 AĞUSTOS ORTAOKULU
10
R. FAYİK DOKUMACI
ÜMRAN AYGEN İLKOKULU
11
ŞEYMA İLERİ
M.AKİF ERSOY İLKOKULU
12
ADNAN KIRTAY
ATATÜRK İLKOKULU
13
AYSUN ÖZTÜRK
İNKÖY İLKOKULU
14
NİLÜFER ÖRGE
BARBAROS İLKOKULU
15
ESMA MERT
Y. EMRE İLKOKULU
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Yok
16
ESRA ÖDEMİŞ
A. MENDERES ORTAOKULU
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Yok
17
BİRGÜL AYTEKİN
50.YIL İLKOKULU
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
74
İmza
Bu tür çalışmalar daha hazırlıklı yapılmalıdır
Çalışma konuları belirlenirken önceden öğretmenlerin görüşü alınmalıdır.
Değerlendirme ölçütleri mümkün olduğu kadar kısa ve uzun süreli çeşitli etkinliklere
dayanmalıdır.
Teme sonu değerlendirme formlar e-okulda bulunmalı öğretmenler puanları verdiklerinde
not otomatik olarak hesaplanmalı.
Değerlendirilmesi zor ve mümkün olmayan kazanımların programa konulmaması
75
3. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. Sınıf Genel Raporu
1. KONU:
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi
sorunlarla karşılaşıldığı.
TARTIŞMA SORULARI
1. İfade ve beceri dersleri kazanımlarının kazanımında öğretmenler yeterli bilgi, beceri ve donanıma sahip midir?
2. Hayat bilgisi dersi kazanımları için öngörülen süre ile uygulamadaki süre birbiriyle örtüşüyor mu?
3. Matematik kazanımlarının gerçekleşmesi için haftalık ders saati süresi yeterli mi?
4. Hayat bilgisi dersi kazanımlarındaki kavramlar öğrenci düzeyine uygun mu?
5. Okuma parçaları kazanımları ne ölçüde karşılamaktadır?
6. Kılavuz kita plarda yer alan kazanımlar, öğrencilerin çevre koşullarına uygun mudur?
7. Sınıf mevcutlarının kalabalık olması ve sınıfın fiziki ortam yetersizliği kazanımların gerçekleşmesini nasıl etkilemektedir?
TAVSİYELER
•
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Hizmet öncesi eğitimlerde öğretmenler ifade ve beceri derslerine yönelik olarak daha iyi yetiştirilmelidir.
2. İfade ve beceri derslerine branş öğretmenlerinin girmeleri uygun olur.
3. Hayat bilgisi kazanımlarının azaltılması ve benzer kazanımlar birleştirilmelidir.
4. Serbest zaman etkinlikleri dersinin 1 ders saati azaltılarak matematik ders saati 1 ders saati artırılmalıdır.
5. Kavramların öğrencilerin düzeylerine uygun olarak seçilmesi ve güncel yaşamlarına cevap verebilir nitelikte hazırlanabilir.
6. Okuma metinleri kısa, anlaşılır ve günlük hayatla ilişkili konulardan seçilmelidir.
7. Okuma metinlerinde değerler eğitimine yer verilmelidir.
8. Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak faaliyetler için prosedürler azaltılmalı ve okullara ödenek ayrılmalıdır.
9. Yeni derslikler yapılarak sınıf mevcutları azaltılmalıdır.
10. Sınıfların fiziki ortamları iyileştirilmelidir.
76
•
•
•
•
•
•
BAKANLIĞA:
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. İfade ve beceri derslerinde kazanımların yeterince kazandırılamaması.
2. Hayat bilgisi dersi kazanımları için öngörülen süre ile uygulamadaki süre birbiriyle örtüşmemektedir.
3. Matematik kazanımlarının gerçekleşmesi için 4 ders saati yetersizdir.
4. Hayat Bilgisi dersi kazanımlarında yer alan kavramlar öğrenci seviyesine uygun olmayıp kavramlar öğrenci seviyesinin üzerindedir.
5. Okuma metinlerinin çok uzun olması öğrencilerin anlamalarını olumsuz etkilemektedir.
6. Okuma metinlerinde değerler eğitimine yer verilmemesi.
7. Kılavuz kitaplarda yer alan kazanımlar, öğrencilerin çevre koşullarına uygun değildir.
8. Sınıf mevcutlarının kalabalık olması birebir öğretim faaliyetlerini zorlaştırmaktadır.
9. Sınıfların fiziki ortam yetersizliği kazanımların gerçekleşmesini zorlaştırmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 VATAN YILMAZ
2 ŞÜKRÜ KAYA
3 YURDAGÜL ELÇİN
4 NİHAL KELEŞ
5 AYSEL BAYRAM
6 NİHAT GÜLVEREN
7 AHMET ERBAŞ
8 RAMAZAN SİNAP
9 HÜLYA CANDOĞAN
10 HAVVA YİĞİT
11 EŞE EŞEN
12 BERNA ONĞUN
13 İZZET EMRE
14 GÖKHAN SANCAK
15 RAMAZAN DEMİR
Kazanımları kazanamayan öğrencilerle birebir öğretim faaliyetleri yürütmeleri fayda
sağlayabilir.
Kazanımların gerçekleştirilebilmesi için öğretim faaliyetleri bireysel farklılıklar dikkate
alınarak düzenlenirse kazanımların gerçekleşmesi kolaylaşabilir.
Sınıfların fiziki ortamlarını iyileştirebilirler.
Yapılan başarılı işler sonrası öğretmenler takdir edilerek motivasyonlarını artırabilirler.
Bu çalıştay raporları bakanlığa ulaştırılabilir.
Ders kazanımlarının azaltılması konusunda hangi kazanımların çıkartılması gerektiği
konusundaki öğretmen görüşlerini belirleyip bakanlığa sunabilir.
Öğretmenlerin sıkıntıları sık sık dinlenmelidir.
Üniversitelerle işbirliği yapılarak hizmet öncesi eğitimlerde öğretmenler, ifade ve beceri
derslerine yönelik olarak daha iyi yetiştirilmelidir.
İfade ve beceri derslerine branş öğretmenlerinin girmeleri uygun olur.
Hayat bilgisi kazanımlarının azaltılması ve benzer kazanımlar birleştirilmelidir.
Kavramların öğrencilerin düzeylerine uygun olarak seçilmesi ve güncel yaşamlarına cevap
verebilir nitelikte hazırlanabilir.
Okuma metinleri kısa, anlaşılır ve günlük hayatla ilişkili konulardan seçilmelidir.
Okuma metinlerinde değerler eğitimine yer verilmelidir.
Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak faaliyetler için prosedürler azaltılmalı ve
okullara ödenek ayrılmalıdır.
Yeni derslikler yapılarak sınıf mevcutları azaltılmalıdır.
Görev Yeri
LİNYİT İLKOKULU
DUMLUPINAR İLKOKULU
İSMET İNÖNÜ ORTAOKULU
ŞEKER İLKOKULU
80.YIL ÖZEL İDARE İLKOKULU
YENİDOĞAN İLKOKULU
E. ARIOĞUL İLKOKULU
BAHÇELİEVLER K. ADLIM İLKOKULU
ATAKENT İLKOKULU
E. ÇELEBİ İLKOKULU
FUAT PAŞA ORTAOKULU
ŞEHİTLER İLKOKULU
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
A. MENDERES ORTAOKULU
ORG. ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
İmza
77
3. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU:
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğrencilerin çoklu zeka haritalarını ve öğrenme stillerini nasıl belirleyebiliriz?
2. Ders kitaplarında konularla ilgili kavramların tanımlarının olmaması.
3. Derslerde teknolojik araçların daha verimli kullanılması konusunda yetersizlik.
4. Matematik dersinde öğrencilerin genel olarak başarısız olması.
5. Oyunla öğretimde ders sürelerinin yetersizliği.
6. Hayat Bilgisi dersinde konu tekrarlarının sıklığı ve etkinliklerin yetersizliği.
7. Tüm derslerde öğretmen kılavuz kitaplarının birebir takip edilip edilmemesi.
8. Türkçe dersinde dilbilgisi ile ilgili etkinliklerin yetersizliği.
9. Türkçe dersinde kullanılacak öğretim yöntem ve teknikler neler olmalı?
10. Öğrencilere okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğrencilerin çoklu zeka haritalarını ve öğrenme stillerini nasıl belirleyebiliriz?
2. Ders kitaplarında konularla ilgili kavramların tanımlarının olmaması.
3. Derslerde teknolojik araçların daha verimli kullanılması konusunda yetersizlik.
4. Matematik dersinde öğrencilerin genel olarak başarısız olması.
5. Oyunla öğretimde ders sürelerinin yetersizliği.
6. Hayat Bilgisi dersinde konu tekrarlarının sıklığı ve etkinliklerin yetersizliği.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
5. Matematik dersinde ezbere yönelik, anlatım tekniklerinden ziyade konuların mantığı kavratacak yöntemler kullanabiliriz.
Konuları hayatla ilişkilendirerek verebiliriz. Drama, oyun vb. eğlenceli ve öğrencilerin ilgisini çekecek yöntemleri deneyebiliriz.
Konuları somutlaştırarak, düşünmeye, yorum yapmaya yönlendirerek öğrencileri ezberlemek yerine muhakeme gücünü artırıcı
etkinlikler üretebiliriz.
6. Oyunla öğretim yönteminde kazanımın verilebilmesi için ders süresi yetersiz olduğunda serbest etkinlik dersi kullanılabilir. Ayrıca
program esnek olduğu için gerekli görüldüğünde konu ile ilgili süre uzatılıp kısaltılabilir.
7. Hayat bilgisi dersinde bazı konular tekrar edilmekte. Eğer öğrencilerin o kazanıma sahip olduğu anlaşılırsa konu ile ilgili daha
değişik kazanımlar için başka etkinlikler hazırlanabilir. Ya da tekrar edilen konuların süreleri diğer konulara ayrılabilir.
8. Öğretmen kılavuz kitaplarının tüm derslerde birebir takip edilmesi yerine kılavuz kitaplar takip edilmeye çalışılmalı fakat ek
etkinlikler ve kılavuz kitapta verilmeyen teknikler uygun görüldüğünde uygulanabilir. Gereksiz görünen etkinlikler atlanabilir ve
yerine farklı etkinlikler konulabilir.
9. Türkçe dersinde dilbilgisi ile ilgili etkinliklerin yetersizliği diğer derslerde de dilbilgisi kurallarının uygulanmasına önem verilerek
ve hatırlatmalar yapılarak takviye edilebilir. Problem kurarken, hayat bilgisi dersinde etkinlik yaparken vb. dilbilgisi kuralları
uygulatılmalı ve hayatın her alanında Türkçeyi doğru ve etkili kullanmanın önemi öğrencilere verilmeli.
10. Türkçe dersinde öğretmen kılavuz kitabındaki yöntem ve teknikler birebir takip edilebilir. Metin yazma, akrostiş, okuma anlama,
hikaye tamamlama etkinliklerine önem verilmeli. Sesli ve sessiz okuma, anlamlı okuma çalışmaları sık sık yapılmalı.
11. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için öğretmen velilerle işbirliği yapmalı. Öncelikle öğretmen kendisi okuma yapmalı.
Öğrencilerin seviyelerine uygun hikaye, masal dergi vb. materyalleri sınıf kitaplığında bulundurmalı. Okuma saatlerine önem
verilmeli. Kitap okuma yarışı yaparak sene sonunda en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirilebilir.
TAVSİYELER
•
7. Tüm derslerde öğretmen kılavuz kitaplarının birebir takip edilip edilmemesi.
8. Türkçe dersinde dilbilgisi ile ilgili etkinliklerin yetersizliği.
9. Türkçe dersinde kullanılacak öğretim yöntem ve teknikler neler olmalı?
ÖĞRETMENLERE:
10. Öğrencilere okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalı?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Uzmanlar tarafından öğrencilerin çoklu zeka haritalarının ve öğrenme stillerinin çıkarılarak öğretmenlerin bilgilendirilmesi.
2. Öğrencinin öğretmen tarafından daha iyi tanınarak öğrenme stiline göre uygun yöntem ve teknik kullanılarak daha verimli ve
kaliteli eğitim ortamının oluşturulması.
3. Yapılandırmacı kuram doğrultusunda ders kitaplarında kavramların tanımının olmaması gerekmektedir. Öğrenciler ön
bilgilerinden, araştırma sonuçlarımdan yararlanarak ve öğretmenin sezdirme ve rehberliği ile kavramların tanımına kendileri
ulaşmalı ve bir sonuç çıkarmalı. Bu yöntemi uygulama konusunda öğretmenler kendini geliştirmeli.
4. Derslerde teknolojik araçları kullanırken, hazır ders materyallerini sürekli kullanmak yerine kendimiz öğrencilerin seviyelerine
uygun slaytlar, resimler, videolar hazırlayabiliriz. Konu ile ilgili, filmler, olaylar izletebiliriz.
78
•
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
Öğretmenler ders içinde değişik yöntem ve tekniklere yer vermeli. Uygulamayı bilmediği
teknikleri öğrenmeli ve denemeli. Mesleki gelişim için gerekli yayınları takip etmeli ve
eğitimle ilgili gelişmelerden haberdar olmalı. Teknolojik araç gereçleri kullanma ile ilgili
yetersizlikleri olmamalı.
Uzman öğretmenlerin okullardaki diğer öğretmenlerden bir farkı yok. Bu öğretmenler farklılık
yaratmalı diğer öğretmenlere örnek olmalı
•
Okul müdürleri öğretmenin önüne engel koymamalı. Değişik yöntem ve teknikleri uygulamak
isteyen öğretmenlere gerekli desteği vermeli. Gezi- gözlem ve inceleme tekniğini uygulamak
isteyen öğretmenin uyması gereken prosedür konusunda yardımcı olmalı.
•
Okullarda alt yapı yetersizlikleri giderilmeli. Özellikle beden eğitimi dersi ile ilgili alan sorunu
çözülmeli. Dersliklerin öğretime uygun fiziksel koşullara ulaştırılması sağlanmalı.
•
Yurt dışına gönderilen öğretmen sayısı artırılmalı. Özellikle eğitim alanında başarılı ülkelere
dönüşümlü olarak öğretmenlerin gönderilerek oradaki uygulamaları bizzat görmeleri
sağlanmalı.
79
3. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. KONU:
Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı.
ALINAN KARARLAR
1. Türkçe kılavuz kitaplarının birebir takip edilmesi.
2. Dilbilgisi konusu Türkçe dersi ile sınırlandırılmaması.
3. Oyunla öğretim yönteminde süre yetersizliğinin serbest etkinlik dersi kullanılarak giderilmesi.
4. Öğretmen kılavuz kitaplarının tüm derslerde takip edilmesine ve gerekli görülen etkinliklerin çıkarılıp eklenmesi.
5. Matematik dersinde düşünme, analiz yapma ve muhakeme gücünü artırmaya yönelik etkinliklere ağırlık verilmesi.
6. Konularla ilgili kavramların tanımlarının öğretmen tarafından sezdirilerek ve rehberlik yapılarak öğrencilere buldurulması.
7. Teknolojik araçların gerekli görüldüğünde ve zamanında kullanılması.
8. Öğrencilerin, çoklu zeka haritaların ve öğrenme stillerinin uzmanlarca belirlenmesi ve öğretmenlerin bilgilendirilerek uygun
öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanılması.
9. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için velilerin bu konuda bilinçlendirilmesi, sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi ve
okuma saatlerine önem verilmesi.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
MAHMUT KARAGÜNDÜZ
ŞEHİTLER İLKOKULU
2
GÜLEFENDİ SARI
ZAFER ORTAOKULU
3
MUSTAFA ÖZKAN
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
4
NEZAHAT KORKMAZ
DUMLUPINAR İLKOKULU
5
SEVİM ÇOKAL
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
6
ZAHİDE YILDIZ ŞAHİN
ATAKENT İLKOKULU
7
HATİCE GÖK
E. ARIOĞUL İLKOKULU
8
EBRU ALAGÖZ
VAKIFBANK İLKOKULU
9
FİLİZ VURAL
E. ÇELEBİ İLKOKULU
10
SELMA MÜLAYİM
BAHÇELİEVLER K.ADLIM İLKOKULU
11
NEBİ CELİL IŞIK
80. YIL ÖZEL İDARE İLKOKULU
12
HALUK GENÇ
LİNYİT İLKOKULU
13
FERDAĞ ARISIN
ŞEKER İLKOKULU
14
MUSTAFA KOÇYİĞİT
ATATÜRK İLKOKULU
15
İSHAK NÖBETÇİ
Y. EMRE İLKOKULU
16
ÖZLEM UYSAL
FUAT PAŞA ORTAOKULU
17
FEVZİ YILMAZ
YENİDOĞAN İLKOKULU
80
İmza
TARTIŞMA SORULARI
1. Okullarda internet erişiminde sıkıntı yaşanması
2. Teknolojinin yetersizliği
3. Fiziki ortamın yetersizliği
4. Öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınması
5. Materyal kullanımının öğretilmesi
6. MEB’e bağlı eğitim sitelerinin yetersizliği
7. Bakanlığın ders kitaplarını destekleyici siteler yapması
8. Bakanlığın materyaller konusunda bütçe eksikliği
9. İkili eğitimin teknolojik araçların kullanımına olumsuz etkileri
10. Okullardaki internetin bazı eğitim sitelerini bakanlıkça engellenmesi
11. Okullarda teknik elemanın oluşturulması
12. Eğitimciler ve öğrenciler için internet ve bilgisayar maliyetinin yüksek olması
13. Sınıfların radyasyona karşı yalıtım yapılması
14. Okullarda materyallere ulaşımın zor olması
15. Okullardaki materyallerin karışık olması
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Okullarda internet erişiminde sıkıntı, teknolojik araçların eksikliği
2. Öğretmenlerin hizmet içi eğitime alınarak materyal yapımının öğretilmesi
3. MEB’e bağlı eğitim sitelerinin yetersizliği ve Bakanlığın ders kitaplarını destekleyici siteler yapması
4. Bakanlığın materyaller konusunda bütçe eksikliği
5. Okullarda teknik elemanın oluşturulması
6. Eğitimciler ve öğrenciler için internet ve bilgisayar maliyetinin yüksek olması ve Sınıfların radyasyona karşı yalıtım yapılması
7. İkili eğitimin teknolojik araçların kullanımına olumsuz etkileri
8. Okullardaki internetin bazı eğitim sitelerini bakanlıkça engellenmesi
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Okullarda teknolojik ve fiziki ortamın yeterli hale getirilip işlik sınıfların oluşturulması
2. Konuya hakim kişiler tarafından uygun ortamlarda küçük gruplar halinde yapılması
3. Bakanlığın ders kitaplarını destekleyici siteler yapması
4. Programa uygun öğretim materyallerinin(CD) zamanında öğretmen ve öğrencilere gönderilip, fotokopi hizmetlerinin ücretsiz
hale getirilmesi
5. Okullarda teknik elemanın oluşturulması
6. Milli Eğitim çalışanlarına ve öğrencilere ücretsiz bilgisayar ve sınırsız internet hizmeti verilmesi; teknolojik aletlerin kullanımında
sınıfların daha sağlıklı hale getirilmesi
7. İkili eğitim-öğretimin kaldırılması
8. Eğitim sitelerindeki engellerin kaldırılması
81
3. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
Yok.
Okullarda teknolojik ve fiziki ortamın yeterli hale getirilip işlik sınıfların oluşturulması
Okullarda teknik elemanın oluşturulması
• Okullarda teknolojik ve fiziki ortamın yeterli hale getirilip işlik sınıfların oluşturulması
• Konuya hakim kişiler tarafından uygun ortamlarda küçük gruplar halinde yapılması
• Bakanlığın ders kitaplarını destekleyici siteler yapması
• Programa uygun öğretim materyallerinin(CD) zamanında öğretmen ve öğrencilere gönderilip,
fotokopi hizmetlerinin ücretsiz hale getirilmesi
• Milli Eğitim çalışanlarına ve öğrencilere ücretsiz bilgisayar ve sınırsız internet hizmeti
verilmesi; teknolojik aletlerin kullanımında sınıfların daha sağlıklı hale getirilmesi
• İkili eğitim-öğretimin kaldırılması
ALINAN KARARLAR
1. Okullarda teknolojik ve fiziki ortamın yeterli hale getirilip işlik sınıfların oluşturulması
2. Konuya hakim kişiler tarafından uygun ortamlarda küçük gruplar halinde yapılması
3. Bakanlığın ders kitaplarını destekleyici siteler yapması
4. Programa uygun öğretim materyallerinin(CD) zamanında öğretmen ve öğrencilere gönderilip, fotokopi hizmetlerinin ücretsiz hale
getirilmesi
5. Okullarda teknik elemanın oluşturulması
6. Milli Eğitim çalışanlarına ve öğrencilere ücretsiz bilgisayar ve sınırsız internet hizmeti verilmesi; teknolojik aletlerin kullanımında
sınıfların daha sağlıklı hale getirilmesi
7. İkili eğitim-öğretimin kaldırılması
8. Eğitim sitelerindeki engellerin kaldırılması
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 MERYEM BAYHAN
2 KADRİYE URAL
3 HAMİDE GÖKBOYA
4 FADİME KARANFİL
5 NECMİYE TORTOP
6 MEHMET VURAL
7 ÖZKAN YILDIZ
8 ALİ SERT
9 RAMAZAN YURT
10 EBRU KAYTANCI
11 SEVGÜL YILMAZ
12 İDRİS SARIHAN
13 AKIN ÇAĞLAR
14 HATİCE ÖNEL
15 MUSTAFA MERT
16 HALİL MENCİK
82
Görev Yeri
FUAT PAŞA ORTAOKULU
Org. ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
LİNYİT İLKOKULU
ATAKENT İLKOKULU
YENİDOĞAN İLKOKULU
ATATÜRK İLKOKULU
ŞEHİTLER İLKOKULU
80.YIL ÖZEL İDARE İLKOKULU
ŞEKER İLKOKULU
E. ARIOĞUL İLKOKULU
ZAFER ORTAOKULU
VAKIFBANK İLKOKULU
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
A. MENDERES ORTAOKULU
BAHÇELİEVLER K.ADLIM İLKOKULU
İmza
4. KONU:
Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
TARTIŞMA SORULARI
1. Sosyal ve kültürel etkinlikleri uygulayabileceğimiz fiziki yetersizlikler.
2. Ders dışı yapılan egzersiz çalışmalarından öğretmenin karşılaştığı sorunlar.
3. Okul dışı yapılan sosyal ve kültürel gezilerde karşılaşılan güçlükler.
4. Veli ve öğrencilerin sınav başarısının düşeceğine ilişkin kaygılarının, sosyal,
5. kültürel ve sportif faaliyetlere öğrencilerin katılımlarını olumsuz yönde etkilemesi.
6. Akademik başarı düşüncesinin sosyal ve kültürel faaliyetlere olumsuz etkisi.
7. Sosyal Kültürel faaliyetlerle ilgili yapılan çalışmaların yetersiz kalması.
8. Öğrencilerimiz çoğu zaman bilgisayar ve internete olan ihtiyaçlarını, internet kafelerde gidermektedirler. Bu gibi ortamlar
öğrenciler açısından tehlikeli olabildiği gibi davranışları üzerinde de olumsuz etkilere neden olabilmektedir.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Sosyal ve kültürel etkinlikleri uygulayabileceğimiz fiziki yetersizlikler.
2. Ders dışı yapılan egzersiz çalışmalarından öğretmenin karşılaştığı sorunlar.
3. Okul dışı yapılan sosyal ve kültürel gezilerde karşılaşılan güçlükler.
4. Veli ve öğrencilerin sınav başarısının düşeceğine ilişkin kaygılarının, sosyal,
5. kültürel ve sportif faaliyetlere öğrencilerin katılımlarını olumsuz yönde etkilemesi.
6. Akademik başarı düşüncesinin sosyal ve kültürel faaliyetlere olumsuz etkisi.
7. Sosyal Kültürel faaliyetlerle ilgili yapılan çalışmaların yetersiz kalması.
8. Öğrencilerimiz çoğu zaman bilgisayar ve internete olan ihtiyaçlarını, internet kafelerde gidermektedirler. Bu gibi ortamlar
öğrenciler açısından tehlikeli olabildiği gibi davranışları üzerinde de olumsuz etkilere neden olabilmektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Okullar yapılırken bu şartlara göre yapılmalı.Okul ve çevresinde bu tür faaliyetlerin yapılabilmesi için yerel yönetimlerce , mahalle
ve köy muhtarlıkları ile ortak çalışmalar yapılıp öğrencilerin spor ve çeşitli etkinlikleri yapabilecekleri alanlar oluşturmalı.
2. Belirli merkezlerde özellikle ilkokul öğrencilerine yönelik kampüsler açılmalı
3. Okullarda sosyal ve kültürel sınıflar oluşturulup amacına uygun kullandırılmalı
4. Ders dışı ekzersiz çalışmalarında öğrenci sayısı sınırlandırılması yapılmamalı.
5. İyi bir planlama yapılarak bir öğrenci birden fazla bıranşta ders dışı çalışmalarda görev alabilmeli.
6. Egzersiz çalışmalarında uygulanan %5 ekders uygulamasının oranının arttırılması.
7. Sınıf öğretmenlerinin önünün açılarak sertifika ile daha fazla ekzersiz faaliyeti yapma imkanı sağlanmalı.
8. Yapılan faaliyet ve gezilerde sorumluluk sadece öğretmene bırakılmamalı.
9. Şehir dışına yapılacak gezilerde valilikten alınacak gezi izin onay süreçlerinde kolaylaştırma yapılmalı.
10. İl içi ve il dışına yapılan eğitim ve kültür amaçlı gezilerin plan ,program , gidiş-dönüş ve finasmanı milli eğitim müdürlüklerince
karşılanmalı.
11. Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmanın sınav kaygısını azaltıcı etkileri öğrencilere ve velilere anlatılmalı, olumsuz
önyargılar giderilmelidir. (Okul İdaresi)
12. Milli eğitim Müdürlüklerince velilerin bakış açısını değiştirecek seminerler yapmalıdır.
83
3. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
13. Öğretmenlerin başarısı sınıflardaki öğrencilerin akademik başarılarına göre değerlendirilmesi sebebi ile sosyal ve kültürel
faaliyetler arka planda kalmaktadır. Bu algının değiştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda oklu idarelerinin öğretmeni özgür kılacak
teşvikler sunmalıdır.
14. Hali hazırda var olan sınav sistemi öğrencilerin ders içi ve ders dışı sosyal ve kültürel etkinliklere yönelmesini etkilemekte
bakanlıkça bu konuda çalışma yapılmalıdır.(Milli Eğitim Bakanlığı)
15. Okullar bazında il içinde yapılan akademik başarı sıralamasına son verilmelidir öğrenciler daha fazla sosyal ve kültürel etkinliklerine
yöneltilmeli.
16. Ders içi ve dışı sosyal-kültürel-sportif etkinlik çalışmalarının önemi dikkate alınarak, amacına uygun gerçekleştirilmesi için haftalık
ders çizelgelerinde yeni düzenleme yapılmalıdır.
17. Yıl içerisinde yapılması planlanan etkinliklerin ders yılının son haftasında veli katılımının da sağlanarak eğlence ve şenlik
havasında gerçekleştirilmelidir.
18. Etkinliklerin teşviki açısından yarışma düzenleyen kurumların ödüllendirmede hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.
19. Kitap okumanın kişinin hayatındaki önemi dikkate alınarak davranış haline dönüştürülmesi için okul içi veya okullar arası
etkinlikler (tanıtım günleri, kampanya, imza günleri, hızlı okuma kursu) gibi düzenlenmelidir.
20. Ders içi ve ders dışı etkinliklerde ilgili öğretmenlerce öğrencilere milli, manevi, insani ve evrensel değerlerin kazandırılması
konusuna gereken önem verilmelidir.
21. Öğrenciler bu ihtiyaçlarını karşılamak için okulların Bilişim Teknolojileri sınıflarına yönlendirilmelidir.
22. Okullarda kurulu internet hattından diğer web sitelerine ulaşımda, filtre engeli azaltılmalıdır.
23. Öğrencilerin ders içi ve dışında kullanabilecekleri sosyal ve kültürel olarak kendilerini geliştirmeleri maksadı ile okullarda bilişim
sınıflarının arttırılması daha etken şekilde kullanılmasının önünün açılmalıdır.
24. Gerekirse bu sınıfların öğretmenler ücret karşılığı görevlendirilmek üzere ders sonraları ve hafta sonları öğrenci kullanımına açık
olmalıdır.
TAVSİYELER
TAVSİYELER
•
•
BAKANLIĞA:
•
ALINAN KARARLAR
• Ders içi ve dışı çalışmaların daha faydalı ve yararlı olabilmesi için gerekli fiziki altyapının oluşturulmasına.
• Veli ve öğrencinin çeşitli seminer ve konferanslar düzenleyerek bilgilendirip akademik kariyer kaygılarına son vermeye,
• Öğrenciyi bu sosyal ve kültürel faaliyetlere yöneltici, özendirici ,teşfik edici çalışmalar yapmaya ,
• Sosyal ve kültürel faaliyetlerle çevresine , ülkesine duyarlı , liderlik özelliklerine ve özgüvene sahip bireyler yetiştirilmesine,
• Sosyal ve kültürel faaliyetlerle yapılan çalışmaların sorunların çözümünde ,öğrencileri çeşitli projeler hazırlamaya özendirmeye,tüm
hayata bilinçli bir vatandaş yetiştirmeye,
• Yapılan tüm çalışmaların bir plan ve program dahilinde ,daha koordineli ve bilinçli öğrencileri ilgileri ,istekleri,yetenek ve
ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmasına ,
• Yapılacak ders içi ve ders dışı sosyal ve kültürel faaliyetlerin ders programlarıda göz önünde bulundurularak desteklenmesine
karar verilmiştir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
ÖĞRETMENLERE:
Yok.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Yok.
1
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
Yok.
•
BAKANLIĞA:
84
Çocuğun gelişiminde ders içi ve ders dışı etkinlikler çocukların gelişimi açısından önemlidir.
Ancak okullarımızda ders içi ve ders dışı etkinliklere yeterince yer verilmemektedir. Bunun
nedenleri arasında ders programlarının çok yoğun olması, eğitim-öğretime taraf olanların
sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları, okulların yeterince
ders içi ve ders dışı etkinliklerle ilgili olanaklara sahip olmaması ve bu etkinliklerle ilgili
çok fazla bilimsel çalışmanın olmaması sayılabilir. Bunların yanında ders içi ve ders dışı
etkinliklerin sınıflandırılmaması, gelişigüzel olarak programlarda veya uygulamalarda yer
alması ve okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin bir program ve sistematiğinin olmaması de
etkendir. Bu etkinlikler ; düzenli, sistemli, planlı bir şekilde belirlenir ve ders içi ve ders dışı
olarak birbirine paralel olarak uygulanırsa hem çocukların gelişimine büyük katkı sağlayacak
hem de eğitim-öğretimin başarısını arttıracaktır.
•
Bu anlamda ders içi ve ders dışı sosyal etkinlikler formal (planlı) eğitimi tamamlayan
etkinlikler; öğrencilerin ders içinde öğrendiklerini pekiştiren, eksikliklerini tamamlayan veya
bir sonraki ders içi etkinliğe hazırlayan faaliyetlerdir.
Ders içi ve dışı sosyal ve kültürel etkinlikler bu şekilde sınıflandırıldıktan sonra etkinliklerin
tümü veya bir kısmı eğitim, öğretim ve ders programlarında veya ayrı bir program dahilinde
düzenlenip uygulanması sağlanabilir.
Bunun ülke çapında yapılabilmesi için bakanlık bünyesinden başlamak üzere milli eğitim
müdürlükleri ve okul bünyelerinde ders içi ve dışı sosyal ve kültürel etkinliklerle ilgili birimler
oluşturulmalı.
Buna bağlı olarak her okul, kendi gerçekleştireceği etkinlikleri planlayıp uygulayabilmelidir.
Bütün bunların yapılabilmesi için ders içi ve ders dışı etkinliklerin eğitim-öğretimin niteliğini
arttıracağı ve öğrencinin gelişimine katkı sağlayacağı düşüncesinin hem merkez örgütünce
hem de okul yönetimi ve öğretmenlerince kabul görmesi gerekmektedir.
Görev Yeri
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
YAKUP TÜRK
ŞEKER İLKOKULU
10 H. AYTEN OLCAY
ÖZEL GERMİYAN İLKOKULU
2
NECATİ KAHRAMAN
DUMLUPINAR İLKOKULU
11 EMİŞ ÖĞÜT YAVAŞ
M.AKİF ERSOY İLKOKULU
3
İSMAİL ÖZBUDAK
ZAFER ORTAOKULU
12 CANAN GÜMÜŞ
SEYİTÖMER İLKOKULU
4
MEHMET ÖZBAĞ
A. MENDERES ORTAOKULU
13 İSMAİL UZUN
ÖZEL DOSTLAR İLKOKULU
5
SERPİL SAYGINER
ŞEKER İLKOKULU
14 ÜNVER ÇAĞLAR
ÖZEL DOSTLAR İLKOKULU
6
RIZA ILDIZ
ÜMRAN AYGEN İLKOKULU
15 MURAT SARAR
SIRÖREN İLKOKULU
7
A.İHSAN GÜLER
KIZILCAÖREN İLKOKULU
16 İBRAHİM TÜRKMEN
Y. EMRE İLKOKULU
8
AHMET DURAN
İHSANİYE İLKOKULU
17 YILDIZ KARAKAYA
ŞAİR ŞEYHİ İLKOKULU
9
ÇİĞDEM ZAN
E. ÇELEBİ İLKOKULU
85
3. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU:
Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğretmene kişisel ve mesleki gelişim için maddi olanak sağlanmaması
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Öğretmenler kişisel ve mesleki gelişimleri için düzenlenen seminerlere katılmalı.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Öğretmenlere eğitimde kaliteyi arttırmak için destek olmalı.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
Ders kitapları öğrenmeyi kolaylaştırıcı nitelikte olmalı
Teknolojik araçların bütün okullara gönderilmesi. Bütün okullar eğitim araç gereçleri yönünden
donanımlı olmalı.
BAKANLIĞA:
2. Okullardaki eğitim araç gereçlerin eksik olması.
3. Bazı okulların teknolojiden faydalanamaması
4. Ders kitaplarının yetersiz olması.
5. Öğretmenin yardımcı kaynağa ihtiyaç duyması.
6. Öğretmenlerin mesleki gelişimleriyle ilgili seminerlerin yetersizliği. Seminerlerin öğretmene katkı sağlamaması
7. Okul idaresinin öğretmene destek olmaması.
8. Mesleki kaynakların ekonomik olarak öğretmeni zorlaması.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğretmene kişisel ve mesleki gelişim için maddi olanak sağlanmaması
2. Okullardaki eğitim araç gereçlerin eksik olması.
3. Bazı okulların teknolojiden faydalanamaması
4. Ders kitaplarının yetersiz olması.
5. Öğretmenin yardımcı kaynağa ihtiyaç duyması.
6. Öğretmenlerin mesleki gelişimleriyle ilgili seminerlerin yetersizliği. Seminerlerin öğretmene katkı sağlamaması
7. Okul idaresinin öğretmene destek olmaması.
8. Mesleki kaynakların ekonomik olarak öğretmeni zorlaması.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
YOLCU AĞAR
ÇAMLICA İLKOKULU
2
CENNET ÖZDEMİR
ALAYUNT İLKOKULU
3
FATMA ALKAN
LİNYİT İLKOKULU
4
SERAN TAŞPINAR
100. YIL İLKOKULU
5
RAHMİ SULUKİ
ŞEHİTLER İLKOKULU
6
MERYEM TEKELİ
KÖPRÜÖREN TEK TERMİK İLKOKULU
7
İSMAİL TAŞ
ATATÜRK İLKOKULU
8
HANDAN VARDAR
Y. BEYAZIT İLKOKULU
9
PINAR ASLANKAYA
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
10
SERPİL HALICI
T. BORSASI BÖLCEK İLKOKULU
11
İSMAİL NAR
AĞAÇKÖY İLKOKULU
12
ÖMER FARUK ACAR
ŞEKER İLKOKULU
13
ENVER DENLİ
PARMAKÖREN İLKOKULU
14
MÜNİRE KURT
BAHÇELİEVLER K. ADLIM İLKOKULU
İmza
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Öğretmenler, eğitim öğretim için ekonomik olarak desteklenmeli.
2. Bütün okullara eğitim araç gereçlerinin tam gönderilmesi
3. Bakanlığın bütün okullara teknolojik imkanı sağlaması
4. Ders kitaplarının etkinliklere daha çok yer vermesi.
5. Seminerlere ağırlık verilmesi. Seminerlerin uzman kişilerce verilmesi.
6. Öğretmen eğitim araç gerecini kolaylıkla temin edip kullanabilmeli
86
87
3. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
6. KONU:
Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik
başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sınıf yönetiminde zaman kullanımı
Davranış proplemlerini giderme
Öğrenci ilgisini artırma, akademik başarı ve verimi yükseltme, olumlu davranış kazandırma
Kaynaştırma öğrenciler ve süre kullanımı
Öğrenci ilgi ve motivasyonu
Olumsuz davranışlar ve yaptırım
Ders kitapları, etkinliklerin nitelikleri, verim
Akademik başarının artırılması
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Sınıf yönetiminde öğretmen zaman kullanımı konusunda sıkıntı yaşıyor. Kaynaştırmalı öğrenciler ve davranış problemleri olan
öğrenciler için fazladan zaman ayıramıyor.
2. Ders sırasında sınıf düzenini bozan öğrenciler dersin işlenişini zorlaştırmakta verimi düşürmektedir.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
•
•
•
OKUL
MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
•
4. Ders sırasında kaynaştırma öğrenciler için zaman ayırmada sıkıntılar yaşanıyor.
5. Derslerde öğrencilerin ilgi ve dikkatini artırmada, motivasyonunda yaşanan sıkıntılar verimi düşürüyor
7. Etkinlikler ilgiyi uzun süre yüksek tutacak nitelikte değil. Metinler çok uzun.
8. Akademik başarının ölçülmesinde sistemin sürekli değişmesi, sınav odaklı geliştirilmesi alt sınıflara da olumsuz yansımaları
olmaktadır. Deyim yerindeyse mahalle baskısı öğretmeni de bu tür test ağırlıklı çalışmalara yönlendirmektedir.
MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
1. Derslere hazırlıklı, planlı girmeli. Kaynaştırmalı öğrencisi varsa ciddi anlamda destek almalı.
2. Okul ve rehberlik birimleri ile görüşülmesi. Çocuğun ihtiyaçlarına göre hareket edilmesi gerekir.
•
•
3. okulda çocuklar için ilgi çekici sosyal etkinliklerle tv ve internete olan bağımlılıkları azaltılabilir.
7. Kitaplar, içerik sadeleşerek değişmeli.
8. Üst sınıflara yönelik hazırlık mahiyetinde test yoğunluklu çalışmalar azaltılmalı. Sınıf programına uygun çalışmalar yeterli
görülmeli.
88
•
•
•
•
•
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
4. Okul ortamında özel alt sınıf, destek sınıfı açılması
5. Ders sonunda verilmek üzere motive edici küçük ödüller kullanılabilir. Ders esnasında ise dağılan dikkati toplamada şarkı, fıkra
tekerleme v.b araçlardan yararlanılabilir.
6. İletişimin çözemediği davranış sorunları konusunda öğretmen yalnız bırakılmamalı. Dengeli yaptırım konusunda desteklenmeli.
•
•
•
•
•
•
3. Öğrencilerin tv ve internet bağımlılığı derslere olan ilgilerini, dikkatlerini azaltıyor, verimi düşürüyor
6. Tekrarlanan olumsuz davranışı engelleyici yaptırımın olmaması öğretmeni sorunla baş başa bırakıyor.
•
•
•
•
•
•
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
Öğretmenler zamanı tasarruflu kullanmak için derse hazırlıklı ve planlı girmeli.
Öğretmenler aile ile iletişim halinde olmalı
Öğretmenler velileri, toplantılarla teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlendirebilir.
Öğretmenler özel eğitim konusunda kendini yetiştirmeli.
Öğretmenler dersi sıkıcılıktan kurtaracak, ilgi çekici küçük etkinlikler, gündelik olaylar kullanılabilir
Öğretmenler çocukların onurunu kırmadan konuşma ve iletişimi sürdürmeli. İkna yolunu denemeli.
Veliden de gerektiğinde destek alma yoluna gitmeli.
Öğretmenler kendi sınıf ihtiyacına uygun etkinlik geliştirmeli.
Öğretmenler sınav odaklı çalışmalara mecbur olmadığı halde bu hissiyattan kendini kurtarmalı.
Okul Müdürlükleri öğretmenin ihtiyacı olan destek konusunda yol gösterici olabilir.
Okul Müdürlükleri bu konuda çözüme dahil olmaları, ilgi göstermeleri ve ciddi destek sağlamaları
beklenir.
Okul Müdürlükleri öğrencileri bilinçli kullanıcı olmalarına yönelik özendirici çalışmalar yapabilir.
Okul Müdürlükleri öğretmene destek olmalı, öğretmeni yalnız bırakmamalı.
Okul Müdürlükleri ders dışı etkinlik, eğlence, aktivite düzenlemeli. Çocukların müzik, spor vb. ilgi ve
ihtiyaçlarını dikkate almalı.
Okul Müdürlükler sorunun çözümünde olayın içinde, öğretmenin yanında olmalı. Kenara çekilmemeli
Okul Müdürlükleri materyal temininde öğretmene yardımcı olmalı
Okul Müdürlükleri test-sınav odaklı çalışmaların alt sınıflara (1-2-3) indirgenmesine göz yummamalarını,
teşvik etmemeli.
Milli Eğitim Müdürlüğü seminer ve hizmet içi eğitim ortamları sağlamalı.
Milli Eğitim Müdürlüğü rehber öğretmen ihtiyacını gidermeli, her okulda bu birimlerin aktif kılınması
için gerekli imkanları sağlamalı
Milli Eğitim Müdürlüğü veliler için bilinçlendirme seminerleri düzenleyebilir
Milli Eğitim Müdürlüğü prosüdüre takılmadan takılmadan çocuğun gerçek ihtiyacını dikkate alması
Milli Eğitim Müdürlüğü okul bahçesini güzelleştirmek, oyun alanı ve etkinlik odaları oluşturmak
konusunda okullara gerekli desteği, imkanları sağlamalarını bekleriz.
Milli Eğitim Müdürlüğü davranış sorunlarına yol açan etkenlerin temeline inmeli. Projeler geliştirmeli
Milli Eğitim Müdürlüğü önerilerimizi dikkate alması için bakanlığa istek ve beklentilerimizi rapor
etmeli, güncelleştirerek iletmeli.
Milli Eğitim Müdürlüğü çocukların yarış atı gibi çalıştırılmasının verimli olmadığını görmelerini.
Bakanlık ders kitaplarının içerik, etkinlik ve format açısından düzenlenmesinde zaman öğesi de dikkate
alınıp daha titiz davranılmalı.
Bakanlık rehberlik hizmetini daha bir ciddiyetle ele almalı ve konusunda uzman personeli temin etmeli.
Bakanlık öğretmen kökenli uzmanlarla yapıcı projeler geliştirebilir. Merkez teşkilatında daha çok
öğretmene görev vermeli.
Bakanlık bu konuda çalışmalar, yaklaşım yetersiz. Daha ciddi somut çalışmalar bekliyoruz.
Bakanlık okul binaları hep aynı klişe. Resmi bina görüntüsünden uzaklaştırılabilir. Doğayla uyumlu yeni
tasarımlar, ferah mekanlar oluşturulabilir
Bakanlık disiplin konusunda denge gözetilmeli. Yaptırım konusunda öğretmenin de seçenekleri olmalı.
Bakanlık kitap seçiminde, içerik ve düzenlenmesinde daha seçici olmalı.
Bakanlık testli ölçme yönteminin üst sınıflarla sınırlandırılmasının gereklerini yerine getirecek tedbirler
almalı.
89
3. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ALINAN KARARLAR
1. Kaynaştırmalı öğrenciler ve davranış problemleri olan öğrenciler konusunda okul ve il RAM BİRİMLERİ öğretmenin yükünü
azaltacak tedbirler alması. Ders kitaplarının sadeleştirilmesi ve benzer etkinliklerin azaltılarak öğrencilerde bıkkınlık hissinin
oluşmasına engel olabilecek tedbirler alınmalı.
7. KONU:
Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
2. Rehberlik hizmetlerinin yeniden ele alınması, ihtiyaca uygun yapılandırılması.
1. Ölçme ve değerlendirmenin amacı nedir?
3. Tv ve internet bağımlılığına karşı öğrenci ve veliye yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması.
2. Ölçme değerlendirmede hangi yöntem ve teknikler kalıcı öğrenme sağlar?
4. Öğretmenler kendini konu hakkında yetiştirmeli, mem ve bakanlık da rehberlik ve uzman personel ihtiyacını gidermeli.
3. Ölçme aracında bulunması gereken özellikler nelerdir?
5. Derslerin monoton geçmemesi için öğretmenlerin esnek olması, çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurması,
öğrenciyi merkeze alan öğrenme ortamları oluşturması.
6. İletişim ile çözülemeyen davranış sorunlarında öğretmen sorunla baş başa bırakılmamalı. Gelişigüzel şikayet v.b durumlarla
öğretmenlerin yaptırımsız ve etkisiz eğitim elemanına dönüşmemesi için gerekli tedbirlerin ilgililerce alınması.
7. Kitapların içerik ve etkinlik bakımından gözden geçirilmesi, sadeleştirilmesi. Öğretmenlerin kendi sınıf ihtiyacına uygun materyal,
etkinlik geliştirmesi. Özellikle görsel materyal (video, animasyon, film, müzik, spor ve sosyal etkinlikler v.b konularda hazırlanmış
CD) desteğinin sağlanması.
8. Akademik başarının yükseltilmesinde öncelikle anlama, yorumlama becerilerinin geliştirilmesi. Bilgiye ulaştıracak yol ve
yöntemlerin kazandırılmasında kullanılacak, etkinlik-araştırma-proje-sunu v.b çalışmalara ağırlık verilmesi.
4. Her konudan sonra ölçme ve değerlendirme yapılmalı mı?
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
2. Çevresel faktörlerin ölçme değerlendirmeyi etkilemesi
Görev Yeri
İmza
TARTIŞMA SORULARI
5. Ölçme değerlendirme kriterlerinin teknikleri nelerdir?
6. Ölçme ve değerlendirmede hangi yöntemi kullanacağımızı nasıl belirlemeliyiz?
7. Ölçe ve değerlendirmede sorular gruplara göre değişmeli mi?
8. Sayısal ve sözel derslerdeki ölçme değerlendirme tekniklerindeki farklar nelerdir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Verilen performans ve proje ödevlerinin değerlendirilmesi
3. Ölçme ve değerlendirmede bireysel ilgi ve yeteneklerin değerlendirilememesi
1
HÜLYA İSTİM
L. HÜSEYİN PAŞA İLKOKULU
4. Sınıf tekrarının olmaması
2
NİHAL ÖZKÖK
19 MAYIS İLKOKULU
5. Konuların yoğun olması
3
FATMA DEREL
ŞEHİT TEĞ. AHMET TARIM İLKOKULU
6. Okullarda ölçme birimlerinin ( optik okuyucu) olmaması
4
TÜLAY DEMİR
O. ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
7. Okullarda ders kazanımlarına göre oluşturulmuş soru bankasının olmaması
5
HALİME ALTIN
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
8. Ders ve çalışma kitaplarında soru adedi ve çeşitliliğinin olmaması
6
MİNE ÖZDEMİR
M.EGEMENLİK İLKOKULU
7
ŞULE KARAMETE
İNKÖY İLKOKULU
8
İBRAHİM ÖZKUL
50. YIL İLKOKULU
9
HASAN ÖZÇAKIR
BARBAROS İLKOKULU
10
ALİ İHSAN AKARSU
ŞAİR ŞEYHİ İLKOKULU
11
MEHMET YEGÜL
M.AKİF ERSOY İLKOKULU
12
HALİL ÖKSÜM
Y. EMRE İLKOKULU
13
İRFAN OKTAY
SAKA İLKOKULU
14
ARİF ALTIN
YATILI BÖLGE ORTAOKULU
6. Okullarda ölçme birimleri oluşturulması
15
SEZAİ AYVA
DUMLUPINAR İLKOKULU
16
YUNUS EĞDEMİR
FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
7. Okullar kendi bünyelerinde bütün derslerde kazanımları ölçen farlı tip sorulardan oluşan banka oluşturabilir. Bakanlıkta böyle bir
banka oluşturabilir. Görsel sanatlar , müzik, beden eğitimi dersi için etkinlik bankası oluşturabilir.
90
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Proje ve performans ödevlerinin öğrenci seviyesine uygun olması ve sınıfta yapılması. Öğrenci karne notunu etkileme oranının
düşürülmesi. 4. sınıftan sonra verilmesi.
2. Öğretmenin notunu verirken bağımsız olması, çevresel faktörlerden etkilenmemesi
3. Sınıf içinde ilgi ve yetenek grupları yapılması
4. Sınıf tekrarının yapılması, olmadığı takdirde objektif not verilmesi
5. Ölçülmesi gereken kazanım sayının azaltılması
8. Ders ve çalışma kitaplarındaki soru adedi ve çeşitliliği artırılabilir.
91
3. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
•
•
ÖĞRETMENLERE:
•
•
•
•
•
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
Ölçme nesnel olmalı, ödül ya da ceza aracı olmamalıdır. Bu şekilde kullanılırsa bir çok öğrenci
kendisini başarısız görebilir.
Verilen örnekler ilgi çekici ve gerçek hayatta uygulanabilir olmalıdır. Pratikte anlamı olmayan
bilgiler verilmemelidir. Amaçsız, sebepsiz ve zorla öğretilen bilgiler belleğe kaydedilmez.
Tek bir sınav ve ölçüte dayalı değerlendirme yapılmamalı, çoklu değerlendirme göstergeleri
kullanılmalı, okuldan okula, dersten derse değil yıldan yıla gösterilen başarı ön plana alınmalı,
nerden başlayıp nereye geldikleri önemsenmelidir.
Öğrencilerde değerlendirmeye katılmalıdır.
Sınıfta arkadaşlık ortamı yaratılarak anlaşılmayan konular için 1/3’lük bir zaman
değerlendirme için kullanılmalıdır.
İlk 4 sınıfta 3 seçenekli, ikinci kademede 4 seçenekli test verilmelidir.
Okullarda tüm sınıflar için kazanımların tamamını kapsayan soru bankaları oluşturulmalı,
zümre öğretmenler bir araya gelerek kritik davranış ve kazanımları belirlemeli ona göre test
soruları hazırlanmalıdır. Zümre öğretmenler ortak başarı izleme ve değerlendirme testleri
yapmalıdırlar.
•
İl genelinde ölçme ve değerlendirme sınavları yapılmalı
•
Proje ve performans notlarının karne notunu etkileme oranının azaltılması. Sınıf tekrarı
olmasının düşünülmesi. Ders ve çalışma kitaplarındaki soru adedi ve çeşidinin artırılması.
ALINAN KARARLAR
1. Sınıf tekrarı olmadığından dolayı öğrenciler notla değerlendirilirken fazla not verildiği, bu nedenle öğretmenlerin objektif not
vermesi gerektiği.
2. Ölçme ve değerlendirme araçlarının; geçerli, güvenilir, nesnel,kullanışlı, örnekleyici, ayırt edici olması gerektiği.
3. Açık uçlu soruların kalıcı öğrenme sağladığı.
4. Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının öğrenciler arasında bir sıralama aracı olmadığı , öğrencinin kendi gelişimini gösterdiğinin
unutulmaması belirtildi.
92
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
MÜNEVVER KARTAL
ÖZEL BAŞARAN YILDIZ İLKOKULU
2
ERCAN GÜNGÖR
ÖZEL BAŞARAN YILDIZ İLKOKULU
3
DAVUT TAŞÇI
ATATÜRK İLKOKULU
4
İSMAİL TAT
ATATÜRK İLKOKULU
5
FADİK ACAR
O.ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
6
ŞERİFE YAPI
O.ASIM GÜNDÜZ İLKOKULU
7
SAKİBE ÜSTÜNEL
CUMHURİYET İLKOKULU
8
ERHAN SAYAR
KÖPRÜÖREN TEK TERMİK İLKOKULU
9
HEDİYE AKTAŞ
100.YIL İLKOKULU
10
A. EMİN YURTASLAN
LİNYİT İLKOKULU
11
MUSTAFA BAŞER
LİNYİT İLKOKULU
12
TERCAN AKIN
ŞEHİTLER İLKOKULU
13
TÜLİN GÖL
ŞEHİTLER İLKOKULU
14
ALİ SEZGİN
30 AĞUSTOS ORTAOKULU
15
HÜSEYİN UZUN
50. YIL İLKOKULU
16
FAHRİ BALCI
YATILI BÖLGE ORTAOKULU
17
SİNAN AŞIRALİ
BAHATTİN ÇİNİ İLKOKULU
18
VEYSEL TAŞ
BAHATTİN ÇİNİ İLKOKULU
19
HATİCE DEMİR
19 MAYIS İLKOKULU
20
İBRAHİM DENİZ
FATİH ORTAOKULU
21
BÜLENT ÇETİNALP
Y. EMRE İLKOKULU
22
TUBA SERÇEBAY
FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU
İmza
93
4. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
4. Sınıf Genel Raporu
1. KONU:
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi
sorunlarla karşılaşıldığı.
TARTIŞMA SORULARI
1. Türkçe ders kitabı
2. Fen ve Teknoloji dersi, ders saatlerinin azlığı
3. Fen ve Teknoloji ve Sosyal Bilgiler derslerinin aynı zamanlı (aynı hafta içinde) işlenmesi
4. Ders tema konularının birbirleri ile bağlantısız oluşu
5. Matematik ders kitabı
6. Sosyal Bilgiler ders konularının soyut ve öğrenci seviyesinin üzerinde oluşu
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Türkçe ders kitabı etkinliklerinin az, sınırlı ve ayrı bölümde olması kazanımların verilmesini olumsuz yönde etkiliyor.
2. Fen ve Teknoloji ders saatinin azlığı laboratuar ve malzeme eksikliği amaçlanan kazanımlara ulaşmaya engel oluyor.
3. Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler derslerinin aynı hafta içinde işlenmesi, kazanımların verilmesine olumsuz etki yapmaktadır.
4. Ders temalarının birbirleri ile bağlantısız oluşu öğrencileri, işlenen ana konunun yeterince iyi öğretilememesi yönünde
etkilemektedir.
5. Matematik ders kitabının tek düzeliği cansızlığı ders kazanımlarını olumsuz etkilemektedir.
6. Sosyal Bilgiler ders konularının soyut ve öğrenci seviyesinin üzerinde oluşu etkin öğrenmenin gerçekleşmesine neden olmaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Öğretmenler tarafından daha çok tercih edilen ve kullanılan (geçmiş yıllarda da kullanılmış ve çokça satılmış olabilir), içerik
bakımından zengin ders kitapların incelenip sınıf seviyesine uygun, çok daha kaliteli, edebi değeri yüksek, tanınmış yazarların
eserlerinden oluşan okuma parçalarının seçilmesi, etkinliklerin işlenen komuyla iç içe ya da hemen konunun bitimine eklenmesi,
öğrencilerin örneklerin kazanımları sağlayacak şekilde çoğaltılması yapılabilir. Ayrıca ders kitaplarında konularla bağlantılı dil
bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili hem bilgi hem de alıştırmalara daha fazla yer verilmesi iyi olur.
2. Her sınıfa, deney araçlarının bulunduğu bir dolap ile o sınıfın ihtiyaç duyacağı tüm ders araç ve gereçlerinin bulunduğu dolaplar
hazırlanarak öğretmenin bunlara ihtiyaç duyduğu anda ulaşması sağlanabilir.
3. Matematik dersi ile Fen ve Teknoloji dersi konularının yeterince öğrenilebilmesi için haftalık ders saati sayısı yeterli değildir. Bu
ders saatleri en az haftada bir saati arttırılabilir veya serbest etkinlik ders saatlerinin bu amaçla kullanılmasına izin verilebilir.
4. Fen ve Teknoloji ile Sosyal Bilgiler derslerinin temalarının dönüşümlü (münavebeli) olarak işlenmesine geçilmelidir.
5. Diğer ders konuları da bu mihver ders etrafında yapılandırılabilir. Bu yapılanma, çoklu zekâ kuramına da uygun olur ve işlenen ana
temanın daha verimli öğrenilmesini sağlar. Aynı zamanda, konunun derinlemesine ve çok boyutlu kavranmasını sağlar. Böylece
öğrencilere gelecek hayatlarında da kullanabileceği verimli bir çalışma yöntemi de kazandırılmış olur.
6. Ders ve çalışma kitaplarının seviyeye uygun, canlı ve ilgi çekici olarak hazırlanması uygun olur.
7. Sosyal Bilgiler ders konularının bazılarının yaş itibarı ile anlaşılmasının zorluğu nedeniyle üst sınıflara bırakılması daha uygundur.
8. Milli Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji ders konularının işleniş sürelerine paralel olarak deney filmlerini, öğrencilerin ilgilerini
çekecek etkinlikleri, konuların daha iyi kavranmasını sağlamak amacıyla internet üzerinden veya televizyondan yayınlayabilir
veya CD şeklinde öğretmenlere ulaştırabilir.
94
TAVSİYELER
•
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 TANER ÇELEBİ
2 AYÇEHRE TOPAL
3 ALİ ERDOĞAN
4 FATİH CAN
5 AYŞE ÖZDEMİR
6 EMİNE KAHVECİ
7 MEHMET UÇ
8 GÜLNUR ÇATAL DEMİR
9 YILMAZ ÖZKAYA
Farklı kaynaklardan ve teknolojik ortamlardan yararlanılması ve çalışma kâğıtlarını
hazırlaması,
Fen ve Teknoloji dolabının korunması ve yıllara göre değişip geliştirilmesi için okul idaresi ile
işbirliği yapılarak gerekli önlemlerin alınması,
Tüm ders konularının mihver dersler çerçevesinde düzenlenmesine azami gayret gösterilmesi,
İnternet ve diğer kaynaklardan yararlanılarak kaynak çeşitliliğinin arttırılması
Sosyal Bilgiler ders konularının, sınıf seviyesine indirilmesi çalışmaları yapması,
Sınıflara, o sınıfın ihtiyaç duyacağı tüm ders araç-gereç ve donanımların temin etmesi
Okul idaresinin bu araç ve gereçleri temin ederek öğretmenlerin hizmetine sunması,
Bu konunun ( Mihver dersler ) öğretmenler kurulu toplantısında gündeme getirmesi,
Sınıfların teknolojik bakımdan donatılması,
Öğrencilerin yakın çevreden başlayarak tarihi yerleri gezme imkânlarının sağlanması
İl bazında tüm okulların işbirliği içinde olması için gerekli çalışmaların yapılması, (Ekip
çalışması)
İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri okullara gerekli donanımları sağlaması,
Okullar arası koordinasyonun sene başındaki toplantılarda sağlanması,
Okullar arası teknolojik koordinasyonun sağlanması,
Çevremizde yakın tarihimizde önemli rol almış kişiler varsa okullara konferans vermesi için
davet edilmesi,
İnternet ortamında tüm öğretmenlerin katkılarının sağlanarak ülke genelinde sürekli gelişen
ve değişen; bilgi, doküman, kaynak vb. ülke eğitim-öğretiminin hizmetine sunulması,
Ülke genelinde bütün sınıfların aynı fen dolabı ve araç gereçlerini ders yılı başında temin
etmesi
Ders tema sayılarının ve kazanım sayılarının bir ders yılı içinde belirlenen o derse ait ders saati
sayına denk düşecek şekilde azaltılması
Eğitim-öğretim müfredatının yeniden düzenlenmesi,
Bakanlığın daha kaliteli kitap seçiminde azami titizlik göstermesi
Anlaşılması güç konularla ilgili belgesel filmler çekilerek eğitim-öğretime önemli katkılar
sağlaması tavsiye olunur
Görev Yeri
Sıra
80.YIL ÖZEL İDARE İ.O.
10
ABDURRAHMAN PAŞA
11
ATATÜRK İLKOKULU
12
AĞAÇKÖY İLKOKULU
13
ALAYUNT İLKOKULU
14
ATAKENT İLKOKULU
15
BAHÇELİEVLER K. ADLIM İ.O. 16
Org. ASIM GÜNDÜZ İ.O.
17
T. BORSASI BÖLCEK İ.O.
18
Adı Soyadı
HALİT SİRKECİ
FATMA PERVER GÖKBEL
NALAN KIRIMER
VOLKAN BULUÇ
ESİN ÜNAL
MUSTAFA TÜRKMEN
FİKRET BAYHAN
NİLÜFER TOKERİM
EKREM İNAN
Görev Yeri
CUMHURİYET İLKOKULU
D.PAŞA KURTULUŞ İLKOKULU
E.ARIOĞUL İLKOKULU
KIRNŞEYH İLKOKULU
KÖPRÜÖREN TEK TERMİK İ.O.
100. YIL İLKOKULU
FUAT PAŞA ORTAOKULU
LİNYİT İLKOKULU
ÖZEL BAŞARAN YILDIZ İ.O.
95
4. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU:
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
TARTIŞMA SORULARI
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
1. Öğretim yöntem teknik ve metotlarının uygulanmasında sınıf mevcudunun etkileri nelerdir?
2. Soru-cevap yönteminde çok kısa cevaplar almamak için nasıl bir yöntem uygulanabilir?
3. Program değişikliğinde verilen seminerlerin teorik olması öğretmenlerin alışkanlıklarını değiştirebilir mi?
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
6. Hangi öğretim yöntem, teknik ve metotları öğrencilerin hayal gücünü daha fazla geliştirir?
7. Öğrencilerin hazır bulunuşluluk seviyelerindeki farklılıklar hangi yöntem ve tekniklerin uygulanışını güçleştirmektedir?
8. Kullanılan yöntem, teknik ve metotlardaki çeşitlilik sınıf içinde demokratik ortamın oluşmasına katkı sağlar mı?
9. Özel öğretime ihtiyacı olan çocuklar için uygulanacak yöntem, teknik ve metotlar nelerdir?
Öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olmalı,
•
Gerekli materyallerin temininde öğretmenlere destek olmalı eğitim ortamlarını daha iyi
düzenlemeli.
Öğretmenlerin kendini geliştirmesine katkı sağlayıcı daha iyi düzenlenmiş hizmet içi eğitim
programları hazırlamalı.
Sosyal etkinliklerin çeşitlenmesi için ortam hazırlanmalı,
Araç -gereç temin edilmeli.
İlkokulda sınavlar kaldırılmalı,
Öğretmenlerin daha iyi yetişmesi için üniversitelerle işbirliğine gidilmeli.
Öğretmenlerin motivasyonunu artıracak önlemler alınmalı.
•
4. Sınav odaklı eğitim yaklaşımı kullanılan yöntem ve teknikleri sınırlandırmakta mıdır?
5. Kullanılan bir yöntem her öğrenciye aynı şekilde etki etmekte midir?
•
•
•
•
•
•
ALINAN KARARLAR
1. Öğretmenlik mesleğinin toplum içindeki saygınlığını arttıracak çalışmalar yapılmalı.
2. Öğretmenlerin öğretmen evi ve sosyal tesislerden yararlanabilmeleri sağlanmalı.
10. Öğretmenler farklı yöntem ve tekniklerin uygulanması için gerekli imkan ve şartları bulabilmekte midir?
11. Öğretim yöntem, teknik ve metotlarının uygulanmasında öğretmenler yeterli bilgi ve deneyime sahip midir?
12. Gezi yöntemini uygulamada kolaylık sağlamak adına okul idarecileri ve MEM’in sağlayacağı katkılar nelerdir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Sınıfların kalabalık olması farklı öğretim yöntem,teknik ve metotlarının uygulanmasını güçleştirmektedir.
2. Aynı yöntemleri kullanmak öğrencinin kendini ifade etmesini güçleştirmektedir.
3. Öğretmenlere verilen seminerler teoride kaldığı için öğretmenlerin yeni yöntem ve teknikleri uygulamasını sağlamamaktadır.
4. Sınav odaklı eğitim yaklaşımı kullanılan yöntem ve teknikleri sınırlandırmaktadır.
5. Öğrencilerin hazır bulunuşluluklarındaki eksiklikler deney, tartışma,kubaşık çalışma gibi yöntemlerin kullanılmasını
güçleştirmektedir.
6. Özel öğretime ihtiyacı olan öğrenciler için uygulanacak yöntemlerin belirlenmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır.
7. Öğretmenler farklı yöntem,teknik ve metotları uygulamakta yeterli deneyim ve birikime sahip değildir.
8. Gezi yöntemini uygulamada izin alma problemi vardır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Sınıf mevcutları düşürülmelidir.
2. Yaratıcı drama çalışmaları yapılabilir. İlkokulda notla değerlendirme kaldırılabilir.
3. Öğretim yöntem, teknik ve metotlarının etkili biçimde uygulanabilmesi için okullar araç-gereç ve eğitim materyali açsından
yeterli hale getirilmeli.
4. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler için uygulanacak yöntem ve teknikler için daha uzman kişilerden destek alınmalıdır.
5. Öğretmenlere yöntem ve tekniklerle ilgili hizmet içi eğitim verilmeli. Bu eğitimler uygulamalı olmalı.
6. Okul gezileri düzenlemede prosedürler hafifletilmeli, gezilerde kullanılmak üzere Milli Eğitim Müdürlükleri taşıt temin etmeli.
96
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
AYŞE GÜNAY
LİNYİT İLKOKULU
2
BİLGE GENÇ
Y. BEYAZIT İLKOKULU
3
İRFAN ALABAŞ
ÇAMLICA İLKOKULU
4
NAFİYE ASLANDEREN
PARMAKÖREN İLKOKULU
5
HÜSEYİN GÖKÇE
30 AĞUSTOS ORTAOKULU
6
MESUT YILMAZ
ŞEKER İLKOKULU
7
FAİK ONGUN
50.YIL İLKOKULU
8
AHMET ÖZÇELİK
L.HÜSEYİN PAŞA İLKOKULU
9
AYSEL ÖZEL
M.EGEMENLİK İLKOKULU
10
CENNET ÜNSAL
YATILI BÖLGE ORTAOKULU
11
M. CEVAT YOL
İNKÖY İLKOKULU
12
İSMAİL HAKKI İPEK
E. ÇELEBİ İLKOKULU
13
SEVGİ KOŞAR
BARBAROS İLKOKULU
14
İSMAİL TEKİN
DUMLUPINAR İLKOKULU
15
N. ZELİHA ÇAKIR
BAHATTİN ÇİNİ İLKOKULU
16
GÜLŞEN ALIÇ
İHSANİYE İLKOKULU
17
AYSEL UYGUN
ÖZEL BAŞARAN YILDIZ İLKOKULU
İmza
97
4. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. KONU:
Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı.
TARTIŞMA SORULARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Teknolojik aletlerin sınıf içinde temininde maddi imkânsızlıkları nasıl giderebiliriz?
Ders eğitiminde kullanılan materyaller nasıl olmalıdır?
Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanmanın öğrenci başarısındaki etkileri nelerdi?
Okullardaki laboratuvarların verimli kullanılamamasının nedenleri nelerdir?
Fen ve teknoloji dersinde teknolojiden materyallerden yararlanmanın önemi nedir?
Teknolojik ürünler eğitim öğretimde her zaman kullanılmalı mıdır?
Materyal seçiminde ve kullanımında dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?
Ders kitapları bilgi ve içerik yönünden materyal olarak yeterli midir?
Farklı bölgelere göre eğitim materyalleri farklı olmalı mıdır?
Öğretmenler materyal kullanımı ve teknolojiden yararlanma konusunda yeterli bilgiye sahip midirler?
Aynı sınıfı okutan öğretmenlerin hazırladığı etkinliklerin, sunumların, projelerin ve performansların paylaşılması gerekli midir?
Öğrenci seviyelerine göre materyaller farklılık arz etmeli midir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğretmenler materyal kullanımı ve teknolojiden yararlanma konusunda yeterli bilgiye sahip midirler?
2. Ders eğitiminde kullanılan materyaller nasıl olmalıdır?
3. Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanmanın öğrenci başarısındaki etkileri nelerdi?
4. Ders kitapları bilgi ve içerik yönünden materyal olarak yeterli midir?
5. Öğrenci seviyelerine göre materyaller farklılık arz etmeli midir?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Öğretmenler materyal kullanımı ve teknolojiden yararlanma konusunda yeterli değildir.Projeksiyon, bilgisayar , akıllı tahta
kullanımı hakkında öğretmenler bilgilendirilmeli, laboratuarda kullanılan malzemeler hakkında öğretmenlerin eksiklikleri
giderilmelidir.
2. Eğitimde kullanılan materyal öğrenci seviyesine, yaşına, zamanına, sağlığına uygun, güvenilir, temin edilebilir, kullanışlı,
eğlenceli, dikkat çekici, kazanımlara uygun materyaller kullanılmalıdır.
3. Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanmanın öğrenci başarısı üzerindeki etkileri:
• Yaparak yaşayarak öğrenmeyi etkin hale getirir.
• Görsellerden yararlanmayı sağlar.
• Öğrenmeyi kalıcı yapar.
• Derse katılımı artırır
• Dersler eğlenceli geçer
• Öğrencinin kendine güven duygusunu geliştirir.
• İlgi ve meralı artırır.
• Araştıran eleştiren sorgulayan bireyler yetişmesini sağlar.
98
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
4. Ders kitapları bilgi ve içerik yönünden yeterli değildir.Ders kitaplarında etkinliklerin, problemlerin alıştırmaların daha fazla yer
tutması gerekmektedir.Bütün derslerde konulara bir bütün halde yer verilmelidir.
5. Öğrenci seviyelerine göre materyaller farklılık arz etmelidir. Çünkü Örencilerin öğrenme seviyeleri farklıdır. Materyaller seçilirken
bireysel farklılıklar değerlendirilerek seçim yapılmalıdır.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
•
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
•
•
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
Öğretmenlerin derste kullanacakları materyallere ilgili hazırlıklı gelmesi
Öğretmenlerin dersin özelliğine uygun olarak yeri geldikçe teknolojik ürünlerden ve
materyallerden yararlanması önerilir.
Okullarda seviye gruplarına göre materyaller bulundurmalıdır.
Öğretmenlere materyal kullanımı ile ilgili yetiştirici seminerlerin verilmesinin sağlanması
Öğretmenlerden küçük gruplar oluşturarak eğitici seminerlerin düzenlenmesi sağlanmalıdır.
Öğrencilerin yaşına seviyesine sağlığına uygun güvenilir eğlenceli kullanışlı materyallerin
bakanlık tarafından temin edilmesi
Türkçe kitaplarındaki metinlerin anlaşılır zevkli seviyeye uygun güncel olmasının sağlanması,
Matematik çalışma kitabının alıştırmalarının daha bol olması sağlanmalıdır.
Sosyal Bilgiler ve fen ve Teknoloji kitaplarında bilgiyi açığa çıkaracak konu anlatımları net ve
anlaşılır hale getirilmelidir.
Kitaplarda yaşa uygun yazı puntolarının uygulanması sağlanmalıdır.
ALINAN KARARLAR
• Materyal eksikliklerinin okul müdürlerine bildirilmesine,
• Öğretmenlere materyal kullanımıyla ilgili yetiştirici seminerler verilmesinin yararlı olacağına,
• Ders kitaplarının eğitim-öğretimle ilgili kişiler tarafından hazırlanması gerektiğine,
• Okuldaki teknolojik ürünlerin ve materyallerin işler ve hazır durumda olması gerektiğine,
• Aynı sınıfı okutan öğretmenlerin hazırlamış olduğu etkinliklerin,sunumların,yazılı sorularının, projelerin ve performansların
paylaşılmasına karar verildi.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 PERİHAN ÖREN
2 CEZMİ BALOĞLU
3 HANDE CANLI
4 A. NURGÜL ASLAN
5 ŞERİFE YILMAZ
6 NURAY TOPKAYA
7 SELMA İNAN
8 TASVİR KUTLUĞ
9 ELİF SUNER
10 HAKKI YÜKSEL
Görev Yeri
A. MENDERES ORTAOKULU
KIZILCAÖREN İLKOKULU
A.ZEYYAT ŞORA İLKOKULU
19 MAYIS İLKOKULU
FATİH ORTAOKULU
ŞEHİT A. TARIM İLKOKULU
İSMET İNÖNÜ ORTAOKULU
ŞAİR ŞEYHİ İLKOKULU
M. AKİF ERSOY İLKOKULU
SEYİTÖMER İLKOKULU
Sıra
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Adı Soyadı
H. EMİN ALGAN
MERYEM ERDEM
MUSTAFA SÜTÇÜ
HİKMET GÜMÜŞ
AYŞE ÇINAR
MEHMET GÜNDÜZ
BELGİN BATTALOĞLU
ARİF CENGİZ
MELAHAT ZENGİN
Görev Yeri
ÜMRAN AYGEN İLKOKULU
YENİDOĞAN İLKOKULU
Y. EMRE İLKOKULU
ZAFER ORTAOKULU
F. ÇAKMAK İLKOKULU
VAKIFBANK İLKOKULU
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
DUMLUPINAR İLKOKULU
ÖZEL DOSTLAR İLKOKULU
99
4. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
4. KONU:
Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
TARTIŞMA SORULARI
1.
2.
3.
4.
5.
İlkokulda da Beden Eğitimi , Müzik ve Görsel Sanatlar derslerine branş öğretmenlerinin girmesi.
Satranç , futbol vb. dallarda ödüllü turnuvaların düzenlenmesi.
Toplum hizmetinin kendi sınıfında yapılması.
Haftasonu sosyal ve kültürel faaliyetlerin planlanması.
Okul idarecilerinin sosyal-kültürel faaliyetlere destek vermesi.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. İlkokulda da Beden Eğitimi , Müzik ve Görsel Sanatlar derslerine branş öğretmenlerinin girmesi.
• Bu derslere girecek yeterli sayıda branş öğretmeni var mı ?
• Bu konuya neden gerek duydular ?
2. Satranç , futbol vb. dallarda ödüllü turnuvaların düzenlenmesi.
• Bu turnuvalarda ödül ne işe yarar ?
• Bu turnuvalar için fiziki ortamlar yeterli mi?
3. Toplum hizmetinin kendi sınıfında yapılması.
• Çevreye duyarlı öğrenciler yetiştirebiliyor muyuz?
• Toplum hizmetlerinde hedeflenen amaca ulaşabiliyor muyuz ?
4. Haftasonu sosyal ve kültürel faaliyetlerin planlanması.
• Bu planlamayı kim yapsın ?
• Bu etkinlikler başarıyı hangi yönde etkiler ?
5. Okul idarecilerinin sosyal-kültürel faaliyetlere destek vermesi.
• Okul yöneticileri öğretmenlere destek oluyor mu?
• İzinlerde resmi prosedür yumuşatılabilir mi ?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. 1. İlkokulda da Beden Eğitimi , Müzik ve Görsel Sanatlar derslerine branş öğretmenlerinin girmesi.
• Yeterli sayıda branş öğretmeninin istihdam edilmesi.
• Yan alanı olan sınıf öğretmenlerinin değerlendirilmesi.
2. Satranç , futbol vb. dallarda ödüllü turnuvaların düzenlenmesi.
• Öğrencileri güdüler , teşvik eder.
• Yeterli fiziksel şartları sağlamak için okulların kampus sistemine geçmelerinin sağlanması.
3. Toplum hizmetinin kendi sınıfında yapılması.
• Kendi öğrencilerimizi daha iyi tanıdığımız için daha faydalı olabiliriz.
• Toplum hizmetlerinde veli katılımının sağlanması.
4. Haftasonu sosyal ve kültürel faaliyetlerin planlanması.
• Sınıf öğretmeni ve öğrenciler birlikte yapmalı , okul yöneticileri yardımcı olmalı.
100
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Öğrencilerin sorumluluk ve özgüvenini geliştirir.
• Hafta sonu etkinlikleri zararlı alışkanlıklardan korur.
• Öğrencileri grup çalışmasına yönlendirir.
5. Okul idarecilerinin sosyal-kültürel faaliyetlere destek vermesi.
• Bu konularda destek olmalarını ümit ediyoruz.
• Gezilerde öğretmene ve okul yöneticilerine kolaylık gösterilmelidir
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
Öğrencileri sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirmeli ve özendirmeli.
Sosyal faaliyetlere katılan öğretmenlerin çeşitli belgelerle onure edilmesi.
Milli Eğitim Müdürlüğü’ nün sosyal-kültürel faaliyetleri geliştirici kurslar düzenlemesi
• Ders dışı yapılan çalışmaların ücretlendirilmesi yönünden tatmin edici hale getirilmesi.
• Sosyal-kültürel etkiliklerin kamuoyuna duyurulması için yayın organlarının kullanılması.
ALINAN KARARLAR
• Yeterli sayıda branş öğretmeninin alımına,
• Sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma konusunda öğretmenlerin öğrencileri güdülemesi ve teşvik etmesine,
• Okulların kampüs sistemine geçirilmesine,
• Okul müdürlerinin sosyal ve kültürel faaliyetlere destek vermesine,
• Gezilerde öğretmenlere ve okul müdürlerine kolaylık gösterilmesine karar verildi.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 İLKNUR ÇELEBİ
2 ALİ ADIYAMAN
3 FİLİZ GÜÇLÜ
4 ATİMER KUTLU
5 HİLAL GÖKBEL
6 SEYFETTİN DERVİŞOĞLU
7 TEKİN İLERİ
8 ALİ ÖNER
9 NİLGÜN ÖZTÜRKOĞLU
10 İLKNUR YAZICI
11 A. ERKAN ATAKAN
12 GÖNÜL ÜNVER
13 OSMAN ÇELTİK
14 NESRİN YELKİKALAN
15 KADİR KODAK
16 NURULLAH ÖZ
17 NEVİN SEVİM
Görev Yeri
80.YIL ÖZEL İDARE İLKOKULU
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
ATATÜRK İLKOKULU
ATAKENT İLKOKULU
BAHÇELİEVLER K. ADLIM İLKOKULU
CUMHURİYET İLKOKULU
E. ARIOĞUL İLKOKULU
KÖPRÜÖREN TEK TERMİK İLKOKULU
100.YIL İLKOKULU
FIAT PAŞA ORTAOKULU
LİNYİT İLKOKULU
ŞEHİTLER İLKOKULU
30 AĞUSTOS ORTAOKULU
ŞEKER İLKOKULU
L. HÜSEYİN PAŞA İLKOKULU
M. EGEMENLİK İLKOKULU
ÖZEL DOSTLAR İLKOKULU
İmza
101
4. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU:
Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Aşırı internete bağımlı kalmamak için internete alternatif hangi kaynaklardan yararlanabilir?
2. Öğretmenlerin aldığı maaşlar yeterli midir? Öğretmenlerin kişisel gelişimlerini, mesleki gelişimlerini yapabilmeleri için ekonomik
gelir düzeyi yeterli midir?
3. Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini engelleyen sorunlar nelerdir?
4. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimleri ne kadar yeterli olmaktadır? Amacına uymakta mıdır?
5. Öğretmenlerin mesleki yayınları takip etmesi için neler yapılabilir?
6. Bitişik yazının ısrar edilmesinin sebebi nedir?
7. MEB öğrencilere ücretsiz dağıttığı kitapların yardımcı kaynağa ihtiyacı bırakmayacak şekilde düzenlenemez mi?
8. Kanun gereği yardımcı kaynak kullanmak yasakken öğrencilerin istifade edeceği yardımcı kaynaklar ibaresi neden var?
9. Ders kitapların daha ilginç ve ilgi çekici, sıkıcılıktan kurtarılması için neler yapılmalıdır?
10. Bu kadar önemli konular için bu kadar kısa sürede çözüm üretilebilir mi?
11. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerinde okul idaresi etkili olmalı mıdır? Sorunları çözmede yeterli midir?
12. Öğretmenin moral ve motivasyonunun bozuk olması, kişisel ve mesleki gelişimini nasıl etkiler?
13. Öğretmenlerin ulaşabileceği kaynaklar yeterli midir?
14. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini artırıcı olacak bir öğretmenin yılda kaç kültürel etkinliğe ( tiyatro, sinema, resim
sergisi, resital, sportif etk. vb. ) katıldığı, kaç öğretmenin hobi alanı geliştirdiği hakkında böylesi toplumsal kaynaşmalarla
kültürlenmelerle ilgili araştırma yapıldı mı?
15. Dersler ve ders konuları ile ilgili, öğrenci öğrenmelerini kolaylaştırıcı ve kalıcı hale getirici, canlı kaynaklardan yeterli gezi, gözlem,
inceleme alanlarına ulaşmayı engelleyen etmenler nelerdir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğretmenlerin ekonomik durumunun yetersizliği
2. Ders kitaplarının yeterince ilgi çekici olmaması, sıkıcı olması
3. Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimlerinin yetersizliği ve amacına uygun olmaması
4. Yardımcı kaynak konularında yasaklamalar
5. Öğretmenlerin şikâyet edilmesinin popüler hale gelmesi ve MEB buna çok rağbet etmesi
6. Bitişik eğik yazının ileriki sınıflarda kullanmaması
7. Her ilde yeterince kültürel ve hobi faaliyetlerinin yetersiz olması
8. Gezilere, gözlem ve inceleme konularının zorlaştırılması. Bunun için izin işlemlerinin zorluğu
9. MEB öğrencilere dağıttığı kitaplar eğitim ve öğretime uygun olarak hazırlanmamıştır.
102
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Nesnel koşullar göz önünde bulundurularak öğretmen gelirlerinin belirli bir düzeye yükseltilmelidir. Ayrıca yurt içi yurt dışı gezi,
gözlem, inceleme yapma imkânı sağlanmalıdır.
2. Ders kitaplarının daha çok görsel etkinlikli olması, bol sorulu, konu anlatımlarının daha kısa ve anlaşılır olması, ders süresine
uyumlu olması gerekir.
3. Hizmetiçi eğitimlerinin içerik olarak dolu dolu olması, görevlilerin alanında uzman ve bu işi yapmış olanlar tarafından ders
verilmelidir. Bu alanda deneyimli öğretmenler de olabilir.
4. Bilgiye ulaşmak evrenseldir. Yasaklar kaldırılmalıdır. Kaynak kitap konusunda kısıtlamalar yapılmamalıdır.
5. Şikâyet konusunun özendirilmemesi
6. Düz yazıya geçilmesi
7. Devlet tarafından bu tür faaliyetlerin sağlanması
8. Gezi tanıtım kataloglarının hazırlanıp öğretmenlere sunulması. Maddi kaynakların sağlanması. İzin işlemlerinin kolaylaştırılması.
Öğretmen kararı ve veli izinlerinin yeterli olması.
9. MEB yardımcı kaynak kullanımını yönetmelik, genelge veya kanuni olarak serbest bırakılmalıdır
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet
henüz millet namını almak yeteneğini elde edememiştir. Ona basit bir kütle denir, millet denmez
Öğretmenleri evrak işleriyle boğmaktan kaçınıp öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını artırıcı
çalışmalar yapmaları.
Her şikâyette öğretmenlere yaptırım uygulamak yerine şikâyeti özendirmemek ve veliye de
yaptırım yapılmasıdır.
Temel eğitim branşları zümre çalıştayı raporlarını umarız dikkate alırsınız.
ALINAN KARARLAR
• Emekli öğretmenlerin ve aktif çalışma hayatında bulunan tüm öğretmelerin maaşlarını iyileştirilmesi.
• Yardımcı kaynak konusunda öğretmen rahat olması.
• Saçma sapan şikâyetlerle öğretmenlerin yıpratılmaması.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 HACER KIRKULAK
2 MÜJDAT ÜNSAL
3 TAYYAR ERYILDIRIM
4 RASİM MEMİŞ
5 GÜLSEREN ORUÇ
6 MEHMET DEMİR
7 HÜLYA YILDIZ
8 CEMİLE BALI
9 SEMRA TAŞÇIOĞLU
Görev Yeri
80.YIL ÖZEL İDARE İ.O
YATILI BÖLGE ORTAOKULU
E. ÇELEBİ İLKOKULU
DUMLUPINAR İLKOKULU
A. MENDERES ORTAOKULU
19 MAYIS İLKOKULU
FATİH ORTAOKULU
İ.İNÖNÜ ORTAOKULU
ŞAİR ŞEYHİ İLKOKULU
Sıra
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Adı Soyadı
İSMAİL KAYNAK
DOĞAN AKGÜN
HALİT KAPLAN
EMİR TEKELİ
NAZİFE COŞKUN
İLKAY ÇETİNBAŞ
VASİYE AŞKIN
METİN AYAZ
SABRİ DAĞHAN
Görev Yeri
M. AKİF ERSOY İLKOKULU
ÜMRAN AYGEN İLKOKULU
YENİDOĞAN İLKOKULU
Y. EMRE İLKOKULU
ZAFER ORTAOKULU
F. ÇAKMAK İLKOKULU
VAKIFBANK İLKOKULU
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
ÖZEL GERMİYAN İLKOKULU
103
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
6. KONU:
Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik
başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğrencilerin derse ilgisini çekmek için kullanılacak yöntemler ve teknikler nelerdir?
2. Sınıf içinde istenmeyen davranışlar nelerdir? Derslere karşı ilgisi olmayan, kurallara uymayan öğrenciler; Dikkati dağınık
öğrencilerin derse katılımının sağlanması
3. Hazırbulunuşluk için yeterli kaynaklar, materyal sunumunda karşılaşılan problemler
4. Sınıf yönetimi tekniklerinin uygulanması ve ödüllendirme
5. Sınıf oturma düzeni
6. Özel durumu olan öğrenciler (bedensel ve zihinsel yetersizliği olan öğrenciler)
7. Sınıf mevcutlarının çok olması
8. Okul kültürü
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğrencilerin derse ilgisini çekmek için kullanılacak yöntemler ve teknikler nelerdir?
2. Sınıf içinde istenmeyen davranışlar nelerdir? Derslere karşı ilgisi olmayan, kurallara uymayan öğrenciler; Dikkati dağınık
öğrencilerin derse katılımının sağlanması
3. Hazırbulunuşluk için yeterli kaynaklar, materyal sunumunda karşılaşılan problemler
4. Sınıf yönetimi tekniklerinin uygulanması ve ödüllendirme
5. Sınıf oturma düzeni
6. Özel durumu olan öğrenciler (bedensel ve zihinsel yetersizliği olan öğrenciler)
7. Sınıf mevcutlarının çok olması
8. Okul kültürü
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Daha çok konuların güncel olaylarla bağlantı kurulmalı gazete okuma ve haber izlemeye teşvik edilmeli derslere girişte
kullanılmalıdır.
• Sınıfa girmesiyle her şey değişir. Öğretmenin sınıfa girmesi ile öğrenciye öğretmenin sınıfa geldiğini hissettirmesidir.
Öğrencilerle göz teması önemli ve sınıfla ilgilenmelidir. Öğretmen derse hazırlıklı gelmelidir. Öğretmen yeterli donanıma
sahip olmalıdır.
• Derse giriş yaparken fıkra oyun vb. giriş yapılmalıdır. Günlük hayattan örnekler verilmelidir. Öğrencilerin derse ilgilerinin
artırılması sağlanmalıdır.
• Öğrencilerin bütün duyu organlarına hitap eden araç gereçler kullanılmalıdır. Daha fazla görsel araçlar kullanılmalıdır.
• Öğretmenler arasında soru ve materyal paylaşımı yapılabilmelidir. Paylaşım önemlidir.
• Derse güzel olaylarla giriş yapılmalıdır. Bu olaylarla derse konuları bağdaştırılmalıdır. Öğrencilerin dikkat süreleri az
olduğundan ders ilgi çekici hale getirilmelidir. Çocuk sınıf ortamında kendi dünyasında yaşıyor. Öğrencilerin ilgisini ve
ilgilerinin artırılması için kitap kurdu, temiz sınıf vb. projeler uygulanabilir.
• Birinci sınıftan itibaren çizgisiz defter kullanımını öğretmek önemlidir.
104
4. Sınıf Genel Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
2. Bedensel ya da zihinsel engeli olmadığı halde, dersin akışını bozan ve kasıtlı davranan öğrencilere karşı neler yapılmalıdır? Sınıfa
ilk girişten itibaren yapılması gereken öncelikle sınıf kurallarının öğrencilerle birlikte oluşturulması ve oluşturulan bu kuralların
da öğrenci velileri ile paylaşılması gerekir. Öncelikli olarak kurallar hatırlatılmalı, bakışlarla uyarılmalı, sözlü uyarıda bulunulmalı,
yanında durulabilir, sorularla derse yönlendirilebilir, daha da kurallara uymamakta ısrarcı ise yeri değiştirilebilir. Göz önüne
getirilebilir, bütün bunlara rağmen davranış değişikliği meydana gelmiyorsa velisi ile görüşmeler yapılmalı, rehber öğretmenlerle
işbirliğine gidilmelidir. Bunlarla da çözüm bulunulmuyorsa idare ile işbirliği yapılmalı öğrencinin psikoloğa yönlendirilmesi
yapılmalıdır. Tüm bu işlemler yapılırken yazılı kayıt altına alınması unutulmamalıdır. Tüm bunlara rağmen çözüm bulunamıyorsa
sınıf ve okul değişikliğine kadar gidilmelidir.
• Disleksi problemi olan bir öğrencisinin olduğunu dersin akışını bozduğunu, arkadaşlarını rahatsız ettiğini, doktora
gönderdiklerinde problemin tespit edildiğini gördüklerini ifade etti bu durumda öğrencilerin iyi tanınmasının sorunların
büyümeden çözümlenmesi için önemli olduğu söylendi.
• Sınıf kurallarını en başta belirlediğini sınıfa girdiğinde öğrencileriyle günlük olaylardan bahsederken gürültü olduğunu
fakat daha sonrasında derse geçtiğinde tüm öğrencilerin dersi dinlediğini, sınıfta kuralların iyi belirlenmesi gerektiği ifade
edildi. Başlangıçta veliyle birebir görüşerek otoriteyi sağlamak gerektiğini ifade etti. Ayrıca öğrencilerin iyi tanınması
gerektiğini, sorunun kaynağının belirlenmesi, sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.
• Öğrenci ve öğreten arasında sevgi bağının oluşturulmasının sınıf ortamında davranış problemlerinin olmayacağı ifade
edildi.
3. Öğrencilerin hazırlıklı gelmesi için yeterli hazırlık yok, hazırlık için öğrencinin yeterli kaynağı bulunmuyor, ailenin de yetersizliği
gibi dezavantajları var, ders kitapları öğrenci ve öğretmenin elinde yeterli kaynak varmış gibi hazırlandığını bununda yanlış
olduğu belirtildi.
• Öğrencilere ön hazırlık ve araştırma çalışması verildiğinde internet ve diğer kaynaklardan hazırlanıp geldiğinde öğrenci
çalışmasının sınıf düzeyine uygun olmadığını bilgileri internetten olduğu gibi çıktısını aldığını ya da kitaplardan
fotokopisini çekerek getirdiğini bununda ön hazırlık olmadığı ifade edildi.
• Okullarda var olan BT sınıflarının ise saat 24:00 kadar açık olduğunu veli ve öğrencinin talebi doğrultusunda okul
yönetimlerinin bunları kullanıma açılacağı belirtildi.
4. Sınıf yönetiminin etkin olması için öğretmenin konuya yeterince hakim olmasını ve ders içeriklerinin öğrencilerin düzeyine uygun
olarak sunulmasının öneminden bahsedildi.
• Genelde maddi ödüllendirme yapmıyorum, genellikle görevlendirme yapıyorum. Öğrencilerin çok hoşuna gidiyor,
ayın yıldız öğrencisini ya da ayın en çok kitap okuyan öğrencisini seçiyoruz. Genelde maddi ödülden ziyade manevi
ödüllendirmeyi tercih ediyorum. Ayrıca öğrenci ve öğretmen iletişiminde göz temasının önemli olduğunu ifade edildi.
• Ortada bir problemli öğrenci var ise problemin kaynağının doğru tespit edilmesi gerekir, örneğin 5-6 öğrencimi gözlerinden
dolayı göz doktoruna gönderdim. Velileri bunun farkında değildi. Çocuğun alt yapısı sağlam iyi olmalıdır. Bunun için
okullarda yetiştirme kursları düzenlenmelidir. Ayrıca ailelerle ve rehberlikle de görüşülerek sorunlar tespit edilmelidir.
Aynı zamanda ödüllendirmeyi unutmamak gerekir. Manevi ödüllendirmenin yanında maddi ödüllendirmede yapılmalıdır.
Sınıf ortamında kurallar oluşturulacak ise bunun öğrencilerle yapılması gerekir. Sınıf yönetimi teknikleri konusunda
uzmanlardan da yardım alınabilir. Sınıf yönetim teknikleri konusunda seminerler düzenlenmelidir (akademisyenler
tarafından )
• Halk eğitim müdürlüğü tarafından okul-aile eğitimi anne-çocuk eğitimi, anne-baba eğitimi gibi eğitimler düzenlenmelidir.
• Cocuğa sinema bileti, dondurma, vs almak yerine çocuklarla beraber aktivitelere katılmanın çok faydalı olduğunu,
çocuklarla beraber yemeğe, sinemaya gitmek onları çok mutlu eder. Öğrenci için en büyük ödülün öğretmeniyle beraber
olmak gerektiğini ifade edildi.
105
4. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
7. Öğrenci mevcutlarının 20-24 civarında olması bireysel ve akademik başarının artırılmasında etkili olacaktır.
8. İnternet, tv ve ailelerin gezek vb. olayları nedeniyle çocukların olumsuz etkilenmektedir.
• Okul çevreye kültür götürmelidir. Eğer okul olayların dışında kalıyorsa çevre sizi etkilemeye başlar ve okulun işlevini
yitirmesine neden olur.
ÖĞRETMENLERE:
TAVSİYELER
• Öğretmenlerin derse başlarken güncel olaylardan başlamalı
• Öğrencilerin gazete, dergi ve haber takip etmeleri teşvik edilmelidir.
• Öğretmen derse hazırlıklı gelmelidir.
• Derse başlangıçta fıkra, masal vb. anlatılarak derse giriş yapılmalıdır.
• Derste öğrencilerin tüm duyu organlarına hitap eden araç-gereçler kullanılmalıdır.
• Öğretmenler arası kaynak paylaşımı sağlanmalıdır.
• Derse ilginin artırılması için proje adı altında çeşitli faaliyetler organize edilmelidir.
• Öğretmenler sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte oluşturmalı ve velilerle de paylaşmalıdır.
• Öğrencilerin problemlerinin çözümü için öğrenciler iyi tanınmalıdır.
• Velilerle daha sık irtibat kurulmalıdır.
• Öğrenci ve öğretmen arasında sevgi bağı oluşturulmalıdır.
• Öğretmenin anlatacağı konuya hâkim olması
• Öğrencilere yönelik maddi ve manevi ödüllendirmeler yapılmalıdır.
• Öğretmen öğrencilerle okul dışı ortamlarda aktiviteler düzenlemelidir.
• Sınıf ortamında sınıf yönetimi için ben yerine biz kavramı geliştirilmelidir.
• Sınıf oturma düzeninin öğrencilerle birlikte adaletli bir şekilde düzenlenmelidir.
106
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
6. Bu çocuklar ayrı okullarda okutulması daha uygundur. Özel eğitim uzmanları tarafından verilecek eğitimlerin daha yararlı olacağı
belirtildi.
• Özel alt sınıfların oluşturulması gerekli fakat bu öğrencilerin diğer öğrencilerden ayrı tutulması nedeniyle ortaya çıkacak
diğer öğrenciler tarafından farklı adlandırmaların da önlenmesi önemlidir.
• Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin diğer öğrencilerin motivasyonunu bozmaktadır. Bunun önlenmesi önemlidir.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
5. Öğrencilerin belli periyodlarla yer değiştirmeli, belli bir yere hapsedilmemelidir. Hareketli öğrencilerin mutlaka ön sıralara
oturmasının sağlanması gerektiğini ifade etti. Sınıfta ben kavramı yerine biz kavramının üzerinde durulmasının sınıf yönetimini
kolaylaştıracağını ifade etti.
• Sınıfta oturma düzenini yaparken çekiliş yaptığını, herkesin yerini kendisi belirlediğini söyledi. Sınıfta A, B, C gibi yerler
belirlediğini öğrencilerin buraları kura ile belirlediğini ve öğrencilerin zaman zaman yerlerinin değiştiğini burada dikkat
edilmesi gerekenin öğrencilerin bir kenara atılmış duygusunu yaşamamaları gerektiğine dikkat çekildi.
TAVSİYELER
• Problemli öğrencilerle ilgili öğretmen görüşlerinin dikkate alınması gerektiğinde sınıf değişikliğinin kolaylaştırılması;
• Sınıf ortamındaki araç-gereçlerin yenilenme, bakım ve onarımlarının ivedilikle yapılması
• Ders araç-gereçlerinin öğretmenlerin kolaylıkla ulaşabilecekleri ortamlarda bulundurulmalıdır.
• Okullarda öğretmen-veli görüşme odalarının ihdas edilmesi
• BT sınıflarının veli ve öğrencilerin kullanımına açık ve hazır tutulmalıdır.
• Okullarda öğretmenlere yeteri kadar bilgisayar ve fotokopi imkanları sağlanmalıdır. Öğretmenlere kullanacakları
bilgisayarlar temin edilmeli
• Sınıf mevcutlarının 20-24 arasında oluşturulması için gerekli ortamların sağlanması
• Sınıf mevcutlarının kız-erkek ve sayı bakımından eşit olacak şekilde planlanmalıdır. Örnek bazı sınıf mevcutları 16-17 iken
bazı sınıflarda 30 öğrenci olmamalıdır.
• Sınıf mevcutları düzenlenirken özel eğitim gerektiren öğrenci dağılımlarında adalet sağlanmalı, özel eğitim gerektiren
öğrenci bulunan sınıfların mevcutlarının ilgili yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.
• Okullarda özel alt sınıfların açılması sağlanmalıdır.
• Problemli öğrencilerle ilgili öğretmen görüşlerinin dikkate alınması gerektiğinde okul değişikliğinin kolaylaştırılması;
• Veli ya da öğrenci şikâyetlerinde doğrudan doğruya inceleme başlatmak yerine öncelikle okul müdürlüğü ve öğretmenden
bilgi alındıktan sonra veli ve öğrenci şikâyetleri de dinlendikten sonra gerekli ise inceleme başlatılmalıdır.
• Yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda öğretmenin lehinde karar çıkmış ise şikâyetçi ve şikâyetçiler hakkında
ivedilikle İl müdürlükleri karşı soruşturma açılmasının imkânları sağlanmalıdır.
• Sınıf yönetimi ile ilgili akademisyenler aracılığı ile seminerler düzenlenmelidir.
• Anne-baba okulu, anne-çocuk eğitimi, baba-çocuk eğitimlerinin sürekliliği ve artırılmasının sağlanması
• Sınıf mevcutlarının düzenlenmesinde okul müdürlüklerinin tarafsız ve adil olması sağlanmalıdır.
• Engelli öğrencilerin özel eğitim kurumlarına yönlendirilmesi
• Problemli öğrencilerle ilgili öğretmen görüşlerinin dikkate alınması gerektiğinde okul değişikliğinin kolaylaştırılması;
disiplinle ilgili yaptırımların kolaylaştırılması
• Problemli öğrencilerin dersin işleyişini ve akışını bozmaları nedeniyle öğrenciye yönelik yaptırımlar yetersiz kalıyorsa
velisine yönelik yaptırımlar uygulanmalıdır.
• Öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
• Problemli öğrencilerin davranışlarının düzeltilmesi için okullara yeterince rehber öğretmen tahsis edilmesi ve okul
rehberlik hizmetlerinin daha aktif hale getirilmesi
• İllerdeki RAM merkezlerinin güçlendirilmesi
• Ders kitaplarındaki ön hazırlık bölümlerinin çevre ve imkânlar nispetinde geliştirilmesi için ülke çapında projeler
üretilmelidir.
• Okullara yeterince ders araç-gereçlerinin temininde titiz davranılması
• Özel eğitim ile ilgili illerin ve okulların imkânlarının daha da geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Mümkün olduğunca
ayrı okullar açılmalıdır.
• E-okul sistemi üzerinde sınıf mevcutları ile ilgili nakil gelen öğrencinin otomatik olarak sınıfının öğrenci sayısı en az olan
şubeye yapılması sağlanacak şekilde düzenleme yapılması.
• 5. Sınıfların tekrar sınıf öğretmenlerine verilmesinin uygun olacağı belirtildi. Çalıştaydaki tüm öğretmenler ve okul
yönetimlerinin ortak kanaati ve tecrübeleri çerçevesince 5. Sınıflara branş öğretmenlerinin derse girmesinin uygun
olmadığıdır.
• 60-66 ay çocukların 1. Sınıfa kayıtları ile ilgili düzenlemenin 66 ay ve yukarısı biçiminde yeniden düzenlenmesi
• Alo 147 numaralı hattın kaldırılması, öğretmenlerin şikayet edildiği telefon hattı olmaktan çıkarılması, örnek: en basit
olayların bile şikayet konusu olması ve değerlendirilmesi
BAKANLIĞA:
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
107
4. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ALINAN KARARLAR
1. Öğretmenlerin derse başlarken güncel olaylardan başlamalı
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
2. Öğrencilerin gazete, dergi ve haber takip etmeleri teşvik edilmelidir.
1
YASİN SÖYLEYİCİ
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
3. Derse ilginin artırılması için proje adı altında çeşitli faaliyetler organize edilmelidir.
2
İSMAİL DEMİR
ATATÜRK İLKOKULU
3
EMİN KARABACAK
ATAKENT İLKOKULU
6. Sınıf ortamındaki araç-gereçlerin yenilenme, bakım ve onarımlarının ivedilikle yapılması
4
H. İBRAHİM YAY
BAHÇELİEVLER K. ADLIM İLKOKULU
7. Ders araç-gereçlerinin öğretmenlerin kolaylıkla ulaşabilecekleri ortamlarda bulundurulmalıdır.
5
AYŞE PEHLİVAN
E. ARIOĞUL İLKOKULU
8. Okullarda öğretmen-veli görüşme odalarının ihdas edilmesi
6
SERVET ANIK
FUAT PAŞA ORTAOKULU
7
ELİF ASLAN
LİNYİT İLKOKULU
8
KEMAL ÖZDEMİR
ŞEHİTLER İLKOKULU
9
NURŞEN KAYALI
ŞEKER İLKOKULU
10
A. İHSAN DURAN
E. ÇELEBİ İLKOKULU
11
KAMİL ŞENAY
DUMLUPINAR İLKOKULU
12
SİBEL ADIBELLİ
BAHATTİN ÇİNİ İLKOKULU
13
MUHAMMET BARBAROS
A. MENDERES ORTAOKULU
14
SİBEL ÖZDER
FATİH ORTAOKULU
15
MEHMET KIRICI
İ. İNÖNÜ ORTAOKULU
16
HÜSEYİN AĞAR
YENİDOĞAN İLKOKULU
4. Öğretmenler sınıf kurallarını öğrencilerle birlikte oluşturmalı ve velilerle de paylaşmalıdır.
5. Velilerle daha sık irtibat kurulmalıdır.
9. Sınıf mevcutlarının 20-24 arasında oluşturulması için gerekli ortamların sağlanması
10. Sınıf mevcutlarının kız-erkek ve sayı bakımından eşit olacak şekilde planlanmalıdır. Örnek bazı sınıf mevcutları 16-17 iken bazı
sınıflarda 30 öğrenci olmamalıdır.
11. Sınıf mevcutları düzenlenirken özel eğitim gerektiren öğrenci dağılımlarında adalet sağlanmalı, özel eğitim gerektiren öğrenci
bulunan sınıfların mevcutlarının ilgili yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmesi sağlanmalıdır.
12. Okullarda özel alt sınıfların açılması sağlanmalıdır.
13. Veli ya da öğrenci şikâyetlerinde doğrudan doğruya inceleme başlatmak yerine öncelikle okul müdürlüğü ve öğretmenden bilgi
alındıktan sonra veli ve öğrenci şikâyetleri de dinlendikten sonra gerekli ise inceleme başlatılmalıdır.
14. Yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda öğretmenin lehinde karar çıkmış ise şikâyetçi ve şikâyetçiler hakkında ivedilikle İl
müdürlükleri karşı soruşturma açılmasının imkânları sağlanmalıdır.
15. Sınıf yönetimi ile ilgili akademisyenler aracılığı ile seminerler düzenlenmelidir.
16. Anne-baba okulu, anne-çocuk eğitimi, baba-çocuk eğitimlerinin sürekliliği ve artırılmasının sağlanması
17. Engelli öğrencilerin özel eğitim kurumlarına yönlendirilmesi
18. Problemli öğrencilerle ilgili öğretmen görüşlerinin dikkate alınması gerektiğinde okul değişikliğinin kolaylaştırılması; disiplinle
ilgili yaptırımların kolaylaştırılması
19. Problemli öğrencilerin dersin işleyişini ve akışını bozmaları nedeniyle öğrenciye yönelik yaptırımlar yetersiz kalıyorsa velisine
yönelik yaptırımlar uygulanmalıdır.
20. Problemli öğrencilerin davranışlarının düzeltilmesi için okullara yeterince rehber öğretmen tahsis edilmesi ve okul rehberlik
hizmetlerinin daha aktif hale getirilmesi
21. Özel eğitim ile ilgili illerin ve okulların imkânlarının daha da geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Mümkün olduğunca ayrı
okullar açılmalıdır.
22. E-okul sistemi üzerinde sınıf mevcutları ile ilgili nakil gelen öğrencinin otomatik olarak sınıfının öğrenci sayısı en az olan şubeye
yapılması sağlanacak şekilde düzenleme yapılması.
23. 5. Sınıfların tekrar sınıf öğretmenlerine verilmesinin uygun olacağı belirtildi. Çalıştaydaki tüm öğretmenler ve okul yönetimlerinin
ortak kanaati ve tecrübeleri çerçevesince 5. Sınıflara branş öğretmenlerinin derse girmesinin uygun olmadığıdır.
24. 60-66 ay çocukların 1. Sınıfa kayıtları ile ilgili düzenlemenin 66 ay ve yukarısı biçiminde yeniden düzenlenmesi
25. Alo 147 numaralı hattın kaldırılması, öğretmenlerin şikayet edildiği telefon hattı olmaktan çıkarılması, örnek: en basit olayların
bile şikayet konusu olması ve değerlendirilmesi
108
İmza
109
4. Sınıf Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
7. KONU:
Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ölçme değerlendirmenin amacı öğrenci davranışlarını değiştirmek mi, not başarısını arttırmak mıdır?
Ölçme ve değerlendirmeye ayrılan zaman yeterli midir?
Ölçme- değerlendirmede kullanılan çizelgeler azaltılıp, daha işlevsel hale getirilebilir mi?
Performans ve Proje görevleri okul bünyesinde tamamlanabilir mi?
E- okul sistemine ölçme değerlendirme formları yüklenebilir mi?
Merkezi sınavlarda uygulanan soru tekniği ile öğretmenlerin uyguladıkları soru teknikleri uyumlu hale getirilebilir mi?
Yeni ölçme değerlendirme teknikleri ile ilgili seminerlere ihtiyaç var mıdır?
Ölçme ve değerlendirme etkinlik sonuçlarını doğru yorumlayabiliyor ve tedbirler alabiliyor muyuz?
Ölçme değerlendirmede kullanılan tekniklerde bireysel farklılıklar dikkate alınmalı mıdır?
Ölçme-değerlendirmeleri yaşam içerisinde değerlendirebilmek için gezi, gözlem ve araştırma imkanları arttırılabilir mi?
Ölçme ve değerlendirmelerin sağlıklı sonuçlar verebilmesi adına uygun ortamlar oluşturulabilir mi?
Özel yetenek gerektiren ( görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi) derslerden en başarılı olduğu dersten not verilebilir mi?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Merkezi sınav sisteminin öğrencinin sadece akademik başarısıyla ilgilenmesi nedeniyle öğrencilerin davranışlarında değişiklik
göstermesini engellemesi
2. İçeriğin gereğinden fazla yoğun olmasından dolayı Ölçme ve Değerlendirme etkinliklerine yeterli özel bir zamanın ayrılamaması
3. Ölçme Değerlendirme için hazırlanmış çizelgeler gereğinden fazla olması ve işlevsel olmaması
4. Öğrencilere verilen proje ve performans ödevlerinin öğrencilerden çok öğrenci aileleri tarafından yapılması
5. Değerlendirmelerin internet ortamında yeteri kadar yapılamaması
6. Merkezi sınavlara uygulanan soru tipleri ile sınıflarda uygulanan soru tiplerinin paralellik göstermemesi
7. Yeni eğitim öğretim sistemine uygun ölçme değerlendirme tekniklerinin yeterince bilinmemesi ve uygulanmaması
8. Ölçme ve Değerlendirme etkinlik sonuçlarının doğru yorumlanamaması ve gerekli düzenlemeler in yapılamaması
9. Ölçme Değerlendirme etkinlikleri için okul dışı etkinliklere gerekli desteğin( özellikle okul yönetimleri) gösterilmemesi
10. Özel yetenek gerektiren derslerde sistemin not vermeyi zorunlu kılması
11. Öğrencilerin uygun koşullarda ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmamaları
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Alanında uzman kişiler tarafından hazırlanacak kriterler e-okula yüklenip, öğretmenin kullanımına sunulmalıdır.
2. Bakanlık tüm kazanımları içine alacak şekilde soru bankası oluşturarak öğretmenlerin hizmetine sunmalıdır.
3. Çizelgeler azaltılıp kırtasiye ve zaman tasarrufuna gidilmelidir.
4. İçerik konuları azaltılıp, ölçme ve değerlendirme için ayrı zaman dilimleri ayrılmalıdır.
5. Ölçme-Değerlendirmede hem öğrenci başarısı hem de öğrenci davranışları değerlendirilmelidir.
110
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
6. Öğrenci davranışları değerlendirmeleri daha aktif hale getirilmeli, davranış değerlendirmeleri ön plana çıkarılarak ödül sistemi
geliştirilmelidir.
7. Davranış notları, akademik başarı notlarını(ortalamaları) etkilemelidir..
8. Ölçme ve Değerlendirme etkinlikleri sadece sınıf içerisinde değil sınıf dışında yapılan ve okul yönetimlerince desteklenen
etkinliklerle de desteklenmelidir.
9. Özel yetenek gerektiren derslerden not verilmemelidir. Her öğrencinin yeteneği farklıdır. Öğrenciler yeteneklerine göre
yönlendirmelere tabi tutulmalıdır.
10. Ölçme Değerlendirmenin sağlıklı sonuçlar verebilmesi için uygun ortamlar oluşturulmalı ve öğrenciler hazır bulunuşluk düzeyleri
ve duygusal durumları göz önüne alınarak uygun ortamlarda ölçme değerlendirmeler yapılmalıdır.
11. Proje ve performans ödevlerinde ailelerin öğrenciden daha aktif rol aldığı görülmektedir.
12. Ders yoğunluğu azaltılarak müfredata proje ödevleri için özel bir zaman ayrılmalıdır.
13. Bu ödevlendirmelerde bireysel ödevlerin yanında grup ödevleri de verilmelidir.
14. Ödevler azami derecede öğrenci merkezli olarak öğretmenin rehberliğinde sınıf içinde yapılmalıdır.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Yok.
•
•
•
•
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
•
•
BAKANLIĞA:
•
•
Okul müdürlükleri sınıf dışı etkinlikler için öğretmene maddi manevi destek sunmalıdır.
Okul müdürlükleri ölçme değerlendirme sürecinde okul rehber öğretmenlerini etkin olarak
kullanabilmelidir.
Okul müdürlükleri ölçme değerlendirme etkinlikleri için uygun kurullar oluşturmalı ve velilerle
diyolog halinde olmalıdır.
Milli Eğitim Müdürlükleri ölçme değerlendirme için uygun ve farklı yöntem ve teknikler için
bilgilendirici seminerler düzenlemelidir.
Milli Eğitim Müdürlükleri merkezi sistemli sınavlarla okul kıyaslaması yapmamalı, okulların
çevre koşullarını dikkate almalıdır.
Milli Eğitim Müdürlükleri ölçme değerlendirme çalışmalarında okul müdürlüklerine rehberlik
etmeli ve destek olmalıdır.
Bakanlık merkezi sınavlarda kullanılan soru tiplerine uygun soru havuzları oluşturmalıdır.
Bakanlık merkezi sınavlarda çoktan seçmelinin yanında kullanabileceği diğer yöntem ve
teknikleri de koşullara uygun kullanmalıdır.
Bakanlık; öğrencilerin merkezi sınav başarılarının yanında okul başarıları ve davranış notlarını
da dikkate almalıdır.
Bakanlık; uzman kişiler tarafından hazırlanmış ölçme değerlendirme çizelgelerini e-okulda
öğretmenlerin hizmetine sunmalıdır.
111
Türkçe Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ALINAN KARARLAR
1. Eğitimde sağlıklı bir şekilde Ölçme-Değerlendirme yapılabilmesi için uzmanların yardımı şarttır.
2. Merkezi sınavlarda uygulanan Ölçme-Değerlendirme sistemleri ile öğretmenlerin uyguladıkları arasında paralellik olmalıdır.
3. Ölçme-Değerlendirme çalışmalarında doğrudan ölçme işlemlerinin yanında dolaylı ölçme işlemleri de yapılmalıdır.
4. Ölçme- Değerlendirme çalışmalarında kullanılan çizelgeler azaltılmalı , kırtasiyeciliğin ve zaman kaybının önüne geçilmelidir.
5. Ölçme- Değerlendirmenin elemanlarından biri de ölçütlerdir. Ölçütlerin oluşturulmasında uzman kişilerden yardım alınmalıdır.
6. Ölçme işlemlerinden sonra değerlendirme etkinliklerinde de sağlıklı sonuçlar, yorumlamalar yapılabilmesi için uzman kişilerden
yardım alınmalıdır.
7. Ölçme için ayrı, Değerlendirme (dönüt) için ayrı olmak üzere içerikte(müfredatta) ayrı zaman dilimleri ayrılmalı ve bu konuda
klavuz kitaplara yönlendirici çalışmalar eklenmelidir.
8. Bakanlık bünyesi ya da Milli Eğitim Müdürlükleri çevre koşullarına uygun, içerikle bağlantılı, kazanımlara uygun belirtke tabloları
hazırlayarak kazanımlara dönük uzman kişiler tarafından hazırlanmış soru havuzları oluşturmalıdır.
9. Ölçme ve Değerlendirme çalışmaları sadece akademik başarıya yönelik olmamalı öğrenci davranışlarını şekillendirici düzeyde de
olmalıdır.
10. Davranışların Ölçme-Değerlendirilmesi için uygun ölçütler hazırlanmalı ve değerlendirme öğrencinin genel başarısına da etki
etmelidir.
11. Ölçme-Değerlendirme sadece sınıf içinde değil sınıf dışında ki okul yönetimlerinin desteklediği etkinliklerle de sürdürülmelidir.
12. Özel yetenek gerektiren derslerde Ölçme-Değerlendirme etkinlikleri not ile yapılmamalıdır.
13. Yeteneği olan öğrenciler uzman kişilere yönlendirilmelidir.
14. Öğrenciler hem bireysel hem de grup içerisinde değerlendirilmelidir. Grup ödevleri verilerek bireysel değerlendirmenin yanında
grupla değerlendirmelerde yapılmalıdır.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
HASAN ALTAŞ
ATATÜRK İLKOKULU
11 NEVA AKÇA
FATİH ORTAOKULU
2
YAŞAR SABAK
BAHÇELİEVLER K.
ADLIM İLKOKULU
12 SELÇUK ŞİMŞEK
FATİH ORTAOKULU
3
AYTEN SEZEN
FUAT PAŞA ORTAOKULU
13 BEDİA KARAMETE
FATİH ORTAOKULU
4
YURDANUR PAR
LİNYİT İLKOKULU
14 TALHA ÖZERİŞ
İ.İNÖNÜ ORTAOKULU
5
MELİKE ATAKAN
LİNYİT İLKOKULU
15 MUSTAFA ŞENSES
Y. EMRE İLKOKULU
6
M.KEMAL
EKMEKÇİOĞLU
ŞEHİTLER İLKOKULU
16 ŞAHİN DEMİRDAŞ
Y. EMRE İLKOKULU
7
MÜSAVER AYGÜN
ŞEHİTLER İLKOKULU
17 ZAFER UYGUN
ZAFER ORTAOKULU
8
YASEMİN KARALI
ŞEHİTLER İLKOKULU
18 HANDAN KARAASLAN
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
9
VESİLE ÜLGE
ŞEKER İLKOKULU
19 EMİNE ERDOĞAN
SABUNCUPINAR İLKOKULU
E. ÇELEBİ İLKOKULU
20 SALİHA AKDOĞAN
VAKIFBANK İLKOKULU
10 SEDAT ARIK
112
Türkçe Dersi Genel Raporu
1. KONU:
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi
sorunlarla karşılaşıldığı.
TARTIŞMA SORULARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bitişik eğik yazı çalışmaları ne ölçüde başarılıdır?
Seçilen metinlerin içeriği uzunluğu öğrenci seviyesine uygun mudur?
Dinleme, okuma, anlama, anlatım ve dilbilgisi Kazımları birlikte mi verilmelidir?
Öğrenciler Türkçe dersinde öğrendiklerini günlük yaşama aktarabiliyorlar mı?
Merkezi sınavlar dersin amaç ve işlenişini ne ölçüde etkiliyor?
Öğrencilere okuma alışkanlığını daha iyi kazandırabilmek için neler yapılmalıdır?
Öğrencilerin yazılı ve sözlü ifadelerini geliştirebilmek için neler yapılmalıdır?
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi kazanımların verilmesinde ne derece etkilidir ve yeterli midir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Diğer branş derslerinde etkinliklerin bitişik eğik yazı ile gerçekleştirilmemesi, Bitişik eğik yazı desteğinin olmaması
2. Metinlerin öğrencilerin ilgisini çekmemesi(özellikle düşünce yazıları)
3. Kazanımların hepsinin bir arada olması ve bunların çok uzun süre alması
4. Akademik başarıya odaklanılması, internet, medya vb etkenlerin günlük hayatta daha çok örnek teşkil etmesi
5. Ölçme ve değerlendirmede konuşma etkinliklerinin yer almaması
6. Sınav sisteminin Türkçe ders kazanımlarının ölçülmesinde yetersiz kalması
7. Okuma alışkanlığı kazandırılmasının sadece Türkçe dersinin bir görevi ve zorunluluğu olarak görülmesi
8. Öğrencilerin yazılı ve sözlü anlatımlarının yetersiz olması
9. Öğrencilerin hazır bulunuşluluk düzeylerinin kazanımların verilmesinde yetersiz olması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Diğer branşlarda da bitişik eğik yazı kullanımına önem verilmeli, öğretmenler bu konuda öğrencileri uyarmalı
2. Metinler seçilirken öğrencilerin yaş düzeyi, seviyesi, anlama kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır.
3. Öğrencilerin dilbilgisinde daha başarılı olabilmeleri için ayrı bir ders saati olmalıdır.
4. Öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirebilmek, başarılarını artırabilmek için ayrı bir ders konulabilir.
5. Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek için rol yapma, münazara, tartışma, soru-cevap vb. gibi konuşmaya dayalı tekniklere
başvurulmalıdır.
6. Türkçe dersine ait tüm kazanımları kapsayan işlevsel bir sınav sistemi oluşturulmalıdır.
7. Okullarda düzenlenen okuma saatleri sistemli bir şekilde takip edilmelidir.
8. Okuma alışkanlığı kazandırmak için sadece öğretmenler etkin olmamalı, toplumsal bir bilinç uyandırılmalıdır.
9. Sınıf, okul ve il düzeyinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle öğrencilerin sözlü ve yazılı anlatım becerileri geliştirilmelidir.
113
Türkçe Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
10. Yarışmaların niteliği artırılmalı, yarışma sayısı azaltılmalı ve daha verimli bir dönüt yapılmalıdır.
11. Öğrencilerin Türkçe dersi için hazır bulunuşluk düzeyinin artırılması açısından İlkokuldaki Türkçe derslerinde okuma yazma
etkinliklerine daha çok yer verilmelidir
TAVSİYELER
•
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
•
•
•
•
•
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
Bütün öğretmenler örnek olarak Türkçeyi düzgün kullanmalı, bunu etkin bir biçimde
göstermeli.
Diğer branş öğretmenleri de bitişik eğik yazı kullanmalı ve derslerinde Bitişik eğik yazı
kullandırmalı.
Test tekniği yerine klasik yazılı kullanılmalı, kendini düzgün cümlelerle ifade edebilme
kazandırmaya çalışılmalı
Ölçme ve değerlendirmede konuşma etkinliklerine de yer verilmelidir.
Okullarda düzenlenen okuma saatleri sistemli bir şekilde takip edilmeli.
Düzenlenen şiir, kompozisyon gibi yarışmaların takip edilip öğrencilerin motive edilip
ödüllendirilmesi.
Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinde her branşa ait bir bölüm oluşturulup, zümreler
gerekli paylaşımlarda bulunabilir.
Dilimizde kullanılan yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimelerin karşılıkları ile ilgili birkaç
afişin, öğrencileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için okullara gönderilmesi.
Öğrencilerin daha iyi anlayabilmeleri için dilbilgisi adı altında ayrı bir ders saati olmalı
Türkçe dersine ait tüm kazanımları kapsayan işlevsel bir sınav sistemi oluşturulmalı
Diğer branş öğretmenlerine bitişik eğik yazı zorunlu tutulmuyorsa Türkçe öğretmenlerine de
zorunlu tutulmamalıdır.
Okuma alışkanlığı kazandırmak ve Türkçenin doğru kullanımı için kamu spotu hazırlanmalıdır.
ALINAN KARARLAR
Türkçe öğretmenlerinin okullarda yapılan etkinliklerde aldığı görev yükleri (sunuculuk, yazmanlık vs gibi) azaltılmalıdır.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 ELİF AYDOĞDU
2 TÜLAY KARAKOÇ
3
ELVAN MARAL
4
HİLAL KIZILTOPRAK
5
EBRU CESUR
6
NESRİN EREN
HALİL İBRAHİM
ŞAHİN
ALAATTİN ODABAŞI
7
8
114
Görev Yeri
ATAKENT ORTAOKULU
50. YIL İLKOKULU
DERVİŞ PAŞA KURTULUŞ
ORTAOKULU
30 AĞUSTOS ORTAOKULU
BAHÇELİEVLER KADİR
ADLIM ORTAOKULU
BARBAROS İLKOKULU
Sıra Adı Soyadı
9 MEHMET UÇAR
10 ALİ ÇEKGEL
Görev Yeri
ATATÜRK ORTAOKULU
EVLİYA ÇELEBİ ORTAOKULU
11 AHMET FİDAN
ADNAN MENDERES ORTAOKULU
12 MUSTAFA YAVUZ
BAHATTİN ÇİNİ ORTAOKULU
13 HÜSEYİN AYDIN
ADİLE ZEYYAT ŞORA ORTAOKULU
14 MEHMET ÖZTÜRK
AĞAÇKÖY ORTAOKULU
19 MAYIS ORTAOKULU
15 EMİNE ACAR
DUMLUPINAR ORTAOKULU
CUMHURİYET ORTAOKULU
16 MÜCAHİT ARSLAN
BAŞARAN YILDIZ ORTAOKULU
2. KONU:
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
TARTIŞMA SORULARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Performans ve projeler amaçlarına ulaşıyor mu?
Bitişik eğik yazının zorunlu olması doğru mu?
Davranış bozukluğu olan öğrencilerin ders işlenişine etkisi nasıl engellenir?
Kılavuz kitapları öğrenci merkezli hazırlanmış mı?
Her öğretim yöntemi her öğrenciye uygulanabilir mi?
Müfredat konuları ile yapılan sınavların (SBS) uyumu ne kadar?
Özetleyerek okuma ile not alarak dinlemeyi sağlamak için neler yapmalıyız?
Kitap okumayı sevdirmek için neler yapmalıyız?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Performans ve projeler amaçlarına ulaşıyor mu?
2. Bitişik eğik yazının zorunlu olması doğru mu?
3. Davranış bozukluğu olan öğrencilerin ders işlenişine etkisi nasıl engellenir?
4. Kılavuz kitapları öğrenci merkezli hazırlanmış mı?
5. Her öğretim yöntemi her öğrenciye uygulanabilir mi?
6. Müfredat konuları ile yapılan sınavların (SBS) uyumu ne kadar?
7. Özetleyerek okuma ile not alarak dinlemeyi sağlamak için neler yapmalıyız?
8. Kitap okumayı sevdirmek için neler yapmalıyız?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.1. Öğrenci, proje ve performansları sınıf ortamında sunmalı
1.2. Okul ve öğrenci farklılıklarından dolayı ödevlerin zorunlu olması gerekmiyor ama bireysel uygulamalarda iyi sonuçlar var.
1.3. Velilerin proje ve performanslara katkısı yüzünden yüksek not beklentileri oluyor.
1.4. Çalışmalar özgün olursa daha yararlı olacağına inanıyorum. Çocuklar kendi üretmeli. Çocuklar eserlerini kendi yazmalı.
1.5. Ödevler sınıf ortamında öğretmen gözetiminde yapılmalı.
2.1. Öğrencilerin yazılarını çok zor okuyorum.
2.2. Dersten soğuttuğuna inanıyorum.
2.3. Genellikle Türkçe dersinde kullanılması doğru değil.
2.4. Müfettişlerin sadece Türkçe dersinde bitişik eğik yazıyı sorması yanlış.
2.5. El yazısının zor olması ve çocukların klavye alışkanlıklarının bunu zorlaması
2.6. Bitişik eğik yazı gündelik hayatta da olmalı.
3.1. RAM çok yetersiz. Rehber öğretmenlerin daha çok çalışması gerekli.
3.2. Velileri eğitmek daha önemli. Bazı aileler içinde şiddet olduğu için ailelere seminer verilmeli.
3.3. BEP, problemli öğrencilerle birlikte rehber öğretmeni tarafından hazırlanmalı.
115
Türkçe Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ALINAN KARARLAR
3.4. Rehber öğretmenler öğrencilerin derslerine girmeli.
•
Proje ve performans ödevlerinin daha uygulanabilir olması
4.1. Bazı metinler çok ağır.
•
Bitişik eğik yazıların ders ve çalışma kitaplarında uygulanması ve tüm öğretmenlerin bu doğrultuda çalışması ya da zorunluluğun
kaldırılması
•
Öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğinin sağlanması, rehber öğretmenlerin derse girmesi
•
Ders kitabı ile çalışma kitaplarının birleştirilmesi
•
Öğretmenlere kılavuz kitaplarının yanında kaynak oluşturacak farklı kaynakların verilmesi
•
Ders kitaplarının başında SBS türündeki sorulara ait konu yüzdeleri ve soru dağılımı belirtilmesi
•
Dinlemeye ve anlamaya yönelik etkinliklerin daha aktif şekilde kullanılması. Özet ve not tutmayla ilgili basılı kaynakların temin
edilmesi.
Velilere yönelik okulda kitap okuma çalışmalarının yapılması. Okullarda kütüphane oluşturulması için bütçe verilmesi. 100 Temel
Eser dışında öğrencilerin daha fazla dikkatini çekecek kitapların seçilmesi.
4.2. Çok kalitesiz metinler var.
4.2. Metinler daha çok ve kısa olmalı.
5.1. Bireysel farklılıklara göre yöntem ve teknikler de farklı olmalı. Çevre şartları ve hazır bulunuşluk bunları etkiler.
5.2. Her öğrenciye ayrı ayrı teknikler uygulanamaz. Genel geçer teknikler uygulanıp öğrenci talep ediyorsa bilginin peşinden koşmalıdır.
6.1. Verilen süreyle işlenen konuların uyumsuzluğu.
7.1. Dinleme ve özetleme ile ilgili öğrencilere bilgi verilip uygulamaları izlenilmeli.
8.1. Kütüphaneyi özendirmek gerekir. Çeşitli ödül yöntemleri kullanılabilir.
•
8.2. Alt yazılı filmlerle okuma özendirilebilir.
8.3. Kitap okumayla ilgili performans ödevi verilebilir.
TAVSİYELER
•
•
•
•
•
Verilen ödevler daha uygulanabilir seçilmelidir.
Bitişik eğik yazının bütün ders öğretmenleri tarafından uygulanması.
Öğretmenler ek metinlerle dersi desteklemeli.
Öğretmenler ders işlerken öğrencilerin bireysel farklılıklarını gözetmeli.
Dinlemeye ve anlamaya yönelik etkinliklerin daha aktif şekilde kullanılması
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Velilere yönelik okulda kitap okuma çalışmalarının yapılması.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
•
•
•
Bizden proje ve performans ölçekleri istememelidir.
Bitişik eğik yazı ile ilgili tüm öğretmenlerin denetlenmesi.
Davranış bozukluğu olan öğrencilerin rehber öğretmenleri denetlenmeli.
Ders kitapları zamanında dağıtılmalı. Öğretmenlerin kılavuz kitap eksikliği giderilmeli.
Okullarda kütüphane oluşturulması için bütçe verilmesi.
•
•
Öğretmenlerden proje ve performans ölçekleri istememelidir.
Bitişik eğik yazı zorunlu olmaktan kalksın ya da ders-çalışma kitapları bu esaslara göre
hazırlansın.
Rehber öğretmenlerinin çalışma esasları denetlenmeli ve derslere girmeleri sağlanmalı.
Ders kitapları ve çalışma kitapları birleştirilmeli.
Öğretmenlere kılavuz kitabın yanında kaynak kitap hazırlanabilir. Görsellerin bol olduğu
kitaplar hazırlanabilir.
Ders kitaplarının başında SBS türündeki sorulara ait konu yüzdeleri ve soru dağılımı
belirtilmelidir.
Özet ve not tutmayla ilgili basılı kaynakların temin edilmesi.
100 Temel Eser dışında öğrencilerin daha fazla dikkatini çekecek kitapların seçilmesi.
ÖĞRETMENLERE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
•
116
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
MUHAMMET ÇELİK
CUMHURİYET ORTAOKULU
2
BÜLENT CANAVAR
İSMET İNÖNÜ ORTAOKULU
3
AYŞE KILINÇ
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
4
NAZAN OKYAY
30 AĞUSTOS ORTAOKULU
5
MURAT KÖSELER
DERVİŞ PAŞA KURTULUŞ ORTAOKULU
6
İBRAHİM BAYAM
HÜSNÜ KİŞİOĞLU ORTAOKULU
7
ENGİN AYKAÇ
ADNAN MENDERES ORTAOKULU
8
RAMAZAN BAŞAR
EMİNE ARIOĞUL ORTAOKULU
9
REYHAN KARAKAŞ
ATATÜRK ORTAOKULU
10
FERİDE ÖZKAN
İNKÖY ORTAOKULU
11
KÜBRA EMRE
BAHÇELİEVLER KADİR ADLIM ORTAOKULU
12
ERKAN BAKIM
80.YIL ÖZEL İDARE ORTAOKULU
13
MEHMET AYDOĞMUŞ
FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU
14
HALİT TUNCER
DUMLUPINAR ORTAOKULU
15
OSMAN N. CEYLAN
ÖZEL GERMİYAN ORTAOKULU
16
HATİCE ÇİÇEKCİ
EVLİYA ÇELEBİ ORTAOKULU
17
SÜREYYA GÜÇLÜ
İHSANİYE ORTAOKULU
İmza
117
Türkçe Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. KONU:
Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı.
TARTIŞMA SORULARI
1. Niçin materyal kullanmalıyız?
2. Dersimizde hangi tür materyal kullanmalıyız ve kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
3. Materyalden sadece teknoloji mi anlaşılmalıdır?
4. En önemli materyalimiz ders kitabı mı?
5. Derslik sistemi mi yoksa sınıf sistemi mi daha faydalıdır?
6. Performans görevleri ve proje ödevlerinde materyal kullanımı nasıl olmalıdır?
7. İyi bir materyalde ne gibi özellikler olur?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Derslerde materyal kullanımı konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.
2. Türkçe dersi materyallari çeşitlendirilmelidir.
3. Öğrenciler materyal deyince sadece teknolojiyi düşünmektedirler.
4. Ders kitapları en önemli materyalimiz konumundadır.
5. Derslik sistemi sınıf sistemine göre daha faydalıdır.
6. Öğrenciler performans görevleri ve proje ödevlerinde çeşitli materyallerden faydalanmamaktadırlar.
7. İyi bir materyalin özellikleri bilinmemektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Öğrenme açısından gerekli olduğu, soyut kavramların somutlaştırılması için materyaller gereklidir.
2. Materyal seçerken kolay ulaşılabilir, işlevsel olmasına dikkat edilmelidir.
3. Konunu özelliğine göre materyal seçilmelidir.
4. En temel kaynağın ders kitabı olduğundan dolayı kitapta görülen eksiklikler giderilmelidir.
5. Performans görevleri ve proje ödevleri, şiir, tiyatro, Karagöz ve Hacivat, atasözleri ve deyimler, maket çalışması ve söyleşiler
yapılması gibi gündeli hayatla bağlantılı olmalıdır.
6. İyi bir materyal seviyeye uygun açık ve ulaşılabilir, dikkat çekici gibi özellikler taşımalıdır.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
HAKAN AKTAŞ
KIRANŞEYH ORTAOKULU
2
KENAN GÜNGÖR
İSMET İNÖNÜ ORTAOKULU
3
ÖZCAN YAVAŞ
FATİH ORTAOKULU
4
HÜSEYİN SUBAŞI
EVLİYA ÇELEBİ ORTAOKULU
5
MUSTAFA BAŞKAYA
BAHÇELİEVLER KADİR ADLIM ORTAOKULU
6
MÜCELLA EVREN
FUAT PAŞA ORTAOKULU
7
SEHER GÜVEN
ATATÜRK ORTAOKULU
8
TAŞKIN YAKUT
ADNAN MENDERES ORTAOKULU
9
OSMAN ERDOĞAN
30 AĞUSTOS ORTAOKULU
10
MEHMET ALİ KOÇ
ABDURRAHMAN PAŞA İLKOKULU
11
ŞEHRİ ÖZTÜRK
80.YIL ÖZEL İDARE ORTAOKULU
12
RAMAZAN BAŞAR
KIZILCAÖREN İLK/ORTAOKULU
13
MUSTAFA DİNÇER
FEVZİ ÇAKMAK ORTAOKULU
14
HAYDAR KOÇ
KÜTAHYA YATILI BÖLGE ORTAOKULU
15
HATİCE KAMA
DUMLUPINAR ORTAOKULU
16
SEMRA DURAK
CUMHURİYET ORTAOKULU
İmza
TAVSİYELER
•
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
118
•
•
Dersin verimliğini artırabilmek, kazanımlara ulaşabilmek için bütün zümrelerin gerekli
hassasiyeti göstermesi.
Öğretmenler arasında materyale ulaşmanın kolaylaştırılması.
Sanal ortamda birçok sitenin olduğu ve bu sitelerden faydalanılması gerekir.
•
Okul müdürlerinin materyal kullanımında gerekli desteği vermesi gerekir.
•
MEM’in DPÜ bünyesindeki Türkçe Öğretmenliği bölümündeki öğrencilerinin Materyal
Geliştirme dersinde geliştirdikleri materyalleri MEM aracılığıyla öğretmenlere uaştırmaları
gerekir.
•
Ders kitabının yanında başka kaynaklar da (sözlük, imla kılavuzu vb.) verebilmeli.
119
Türkçe Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
4. KONU:
Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
TARTIŞMA SORULARI
1. Okul ortamı her türlü sosyal kültürel etkinlik için uygun mudur?
2. Ders dışı etkinliklere gereken önem veriliyor mu?
3. Sosyal- kültürel etkinliklerin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar nelerdir?
4. Sportif etkinliklerin Türkçe dersine etkisi olumlu mu olumsuz mu olur?
5. Veliler ders dışı etkinliklerin öneminin ne kadar farkındalar?
6. Koçluk sisteminin öğrencilere ne kadar faydası vardır? Bu sistem bütün okullarda uygulanabilir mi?
7. Okullarda uygulanan ders dışı etkinlikler öğrencilerin ilgisini çekebilecek nitelikte mi?
8. Ders dışı etkinlikler Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idareleri tarafından destekleniyor mu?
9. Ölçme değerlendirmede ders dışı etkinliklerin rolü artırılabilir mi?
10. E-okul sisteminde öğrencilerin katıldıkları etkinliklerin yer alması mümkün müdür?
11. İl genelinde kitap okuma yarışması, bilgi yarışması, münazara gibi etkinlikler düzenlenmeli midir?
12. İl içinde düzenlenen yarışmaların sonuçları (olumlu ya da olumsuz) duyurulmalı mıdır?
13. İl genelinde yapılan yarışmaların sınırları belirli midir?
14. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için ne gibi sosyal- kültürel etkinlikler yapılabilir?
15. Davranış bozukluğu olan öğrenciler sosyal kültürel etkinliklerde ne kadar görev alıyorlar?
16. MEM yarışma sonuçlarının değerlendirmesinde gereken özeni gösteriyor mu?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ders dışı etkinlikler okul idaresi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenmiyor. Yapılacak faaliyetler okul idaresi tarafından
zamanında bildirilmiyor.
2. Öğrenciler sosyal ve kültürel etkinliklerde ödüllendirilmediği için bu etkinliklere katılım az oluyor.
3. Birçok okul tiyatro, şiir dinletisi gibi etkinliklere fiziksel olarak uygun değildir.
4. İl genelinde yapılan yarışmaların sonuçları öğrencilere ve okullara bildirilmiyor.
5. Yarışmaların değerlendirilmesinde gereken özen gösterilmiyor.
6. Veliler ders dışı etkinlikleri önemsemiyor, öğrencilerin derslerini olumsuz etkilediğini düşünüyorlar.
7. Öğrenciler sosyal- kültürel etkinlere sınavlar, dersler yüzünden yeterli vakit ayıramıyorlar.
8. Davranış bozukluğu olan öğrencilere ders dışı etkinliklerde yeterince görev verilmiyor.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Sene başında yıl boyunca yapılacak etkinliklerin takvimi belirlenerek okullara gönderilmeli, öğretmenler katılmak istedikleri
yarışma ve etkinlikleri seçerek öğrencileri hazırlamalı ve gönüllülük esas olmalıdır.
2. Etkinliklere katılan öğrenci, veli ve öğretmenler belgelerle ödüllendirilmelidir.
3. E-okul sisteminde öğrencilerin katıldığı sosyal- kültürel etkinlikler açıkça belirtilmelidir.
4. Her okulda bir salonun olması Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından desteklenmeli ya da bütün okulların ortak kullanabileceği bir
salon bulunmalıdır.
5. İl genelinde düzenlenen yarışmaların değerlendirme ölçütleri açık olmalı, sonuçları olumlu veya olumsuz olsa da e-duyuru
sistemiyle okullara duyurulmalıdır.
6. Yarışma komisyonlarında görev alacak öğretmenler gönüllülük esasına göre belirlenerek, öğretmenlere önceden haber verilmelidir.
7. Çocuk kanallarında kitap okumaya özendirecek programlar yayınlanmalıdır.
120
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
8. Daha önceki senelerde ders içi ve ders dışı etkinliklere katılan öğrenci ve velilerle diğer veliler bu etkinlikler hakkında görüşme
yapmalıdır.
9. Sosyal- kültürel etkinliklere katılacak öğrencilerin seçiminde sınıf içinde dengeli bir dağılım olmalı, davranış bozukluğu olan
öğrencilere de görev verilmelidir.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BAKANLIĞA:
•
•
Beceri gerektiren etkinlikler ders saatleri dışında yapılmalıdır.
Öğrenciler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir etkinliğe mutlaka yönlendirilmelidir.
Yarışmalara ve diğer etkinliklere katılan öğrenciler ve veliler ödüllendirilmelidir.
Yarışmalar öğretmenlere zamanında duyurulmalıdır.
Sosyal ve kültürel etkinliklere maddi ve manevi destek verilmelidir.
Eylül ayında yarışma takvimi belirlenerek Eylül’ de okullara duyurulmalıdır.
Sosyal ve kültürel etkinlikler desteklenmelidir.
Yarışma konuları öğrencilerin seviyelerine, bölge şartlarına, yaşam konularına uygun olarak
belirlenmelidir.
İllerde sosyal kültürel etkinlikler için özel binalar yapılmalıdır.
E-okul sisteminde öğrencilerin katıldığı sosyal etkinlerin açık açık değerlendirilebileceği
bölümler olmalıdır.
Yurt genelinde yapılan sınavlarda sosyal kültürel etkinliklere katılan öğrencilere ek puan
verilmelidir.
Televizyon kanallarında kitap okumayla ilgili programlar yayınlanmalıdır.
ALINAN KARARLAR
•
Kitap okuma yarışması düzenlenmelidir.
•
Disiplin yönetmeliği düzenlenmelidir.
•
Kişisel gelişimle ilgili kitaplar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tavsiye edilmelidir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 LOKMAN AKYOL
2 LOKMAN ALTIN
AYDAN GÜNSEL
3
ÇAKIR
4 AYŞEGÜL EVCİN
RAZİYE DAĞ
5
KIRSOLAK
6 SEVİNÇ KILIÇ
7 GÜLŞAH KUŞÇU
8
MUTLU YEŞİL
Görev Yeri
KÜTAHYA Y.B.O
LİNYİT ORTAOKULU
Sıra Adı Soyadı
9 OSMAN ULAŞ DEMİR
10 RAMAZAN BAŞAR
ÖZLEM KAZANCI
MİLLİ EGEMENLİK ORTAOKULU 11
BACACI
LİNYİT ORTAOKULU
12 HACER AKCAALAN
Görev Yeri
LALA HÜSEYİN PAŞA İLKOKULU
MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU
FATİH ORTAOKULU
EVLİYA ÇELEBİ ORTAOKULU
13 NURTEN AKKANAT
DUMLUPINAR ORTAOKULU
ATATÜRK ORTAOKULU
ÖZEL DOSTLAR ORTAOKULU
14 ARİF GİNESAR
15 ŞUAYİP ÜNER
İSMET İNÖNÜ ORTAOKULU
16 NAZMİYE ONUR
DERVİŞ PAŞA KURTULUŞ ORTAOKULU
80. YIL ÖZEL İDARE ORTAOKULU
BAHÇELİEVLER KADİR
ADLIM ORTAOKULU
FATİH ORTAOKULU
121
Türkçe Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU:
Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
•
Çocuklara kitap seçme konusunda yol gösterebilir.
İnternet adreslerini inceleyerek öğrencilere güvenli site şeklinde önerebilir.
TARTIŞMA SORULARI
1. Çocuklara tavsiye edilen kitaplar 100 Temel Eser kapsamında olsa bile seviyelerine uygun mu?
2. Öğrencilerin en doğru bilgiye ulaşacakları internet adresleri nasıl tespit edilebilir?
3. Öğrenci ders ve çalışma kitapları öğretmen ve öğrenci açısından yeterli mi?
4. Kazanımlar öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyici nitelikte düzenlenebilir mi?
5. Medyadaki mevcut programların, çocukların kişisel gelişimlerini etkileme konusundaki katkıları nelerdir?
6. M.E.B. ders içinde kullanılabilecek bir web sitesi oluşturursa derslerimizin verimini artırabilir miyiz?
7. Öğrencilerin kişisel gelişimleri için ders öğretmenlerinin dışında uzman kişilerden destek alınabilir mi?
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Öğrencilerde okuma isteği uyandıracak kitaplarla kütüphanelerini zenginleştirebilir.
•
Üniversiteler ile işbirliği yaparak öğretim üyelerinin okullarda seminer düzenlemesini
sağlayabilir.
Ders-çalışma kitaplarını hazırlayan komisyonları, bu ve benzeri çalıştaylarda dile getirilen
sıkıntılardan haberdar ederek yönlendirebilir.
Medya Okur-Yazarlığı dersi içeriği zenginleştirilerek ve zorunlu hale getirilerek çocukların
dersleri için en çok başvuru ve araştırma kaynağı olarak kullandıkları internetten en sağlıklı
şekilde yararlanmaları, zararlı içeriklerden uzak durmaları konusunda (hem internet hem de
televizyon ortamında) bilinçlendirilebilir.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. 100 Temel Eser kapsamındaki kitapların konuları ilgilerini çekmiyor.
2. 100 Temel Eser kapsamındaki kitapların dilini sıkıcı buluyor, okumak istemiyorlar.
3. Çocuklar girdikleri her bir sitedeki her bilgiyi doğru zannediyorlar.
4. Bilgi kaynağı olarak sadece interneti kullanıyorlar.
5. İnternete girerek araştırma yaptıklarını zannediyor ama araştırma olayından tamamen uzaklaşıyorlar.
6. Öğrenciler kitaplarındaki metinlerin çoğunu, etkinliklerin bazılarını beğenmiyorlar.
7. Ders kitaplarında ele alınan konular ile Seviye Tespit Sınavlarının içeriği her zaman uyum göstermiyor.
8. Kazanımlar kişisel gelişimi desteklemiyor.
9. Medyada sunulan programlar çocukların kişisel gelişimlerine olumlu katkı sağlamıyor.
10. Olumsuz örnek oluşturabilecek birçok program çocukların izlediği saatlerde sunuluyor.
11. Ders içinde kullanılabilecek internet adresi çok sınırlıdır.
12. Nitelikli internet sitesinin azlığından, niteliği düşük materyaller kullanmak zorunda kalıyoruz.
13. Çocuklar kişisel gelişimleri için her gün karşılaştıkları ders öğretmenleri dışında bir uzmana ihtiyaç duyuyorlar.
ALINAN KARARLAR
• Türkiye’deki eğitim-öğretim sisteminin sık sık değişikliklere uğruyor olmasının (5+3, 4+4+4, kredili sistem, Anadolu LisesiDüz Lise, SBS’de 500!lük ya da 700’lük puanlama sistemi, v.b.) öğrencilerin kişisel gelişimleri üzerinde ne gibi etkiler yaptığı
konusunda bilimsel çalışmalar yapılmakta mıdır?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Çocukların ilgisini çekecek (örneğin macera türü) kitaplar seçilebilir.
2. Öğretmen tarafından önceden güvenirliği kontrol edilmiş internet adresleri isim belirtilerek öğrenciler bu sitelere yönlendirilebilir.
3. Okuma metinleri kısa ve akıcı hale getirilebilir.
4. Seviye Tespit Sınavları sınıf konuları ile uyumlanabilir.
5. Kazanımlara, kişisel gelişimi destekleyen basamaklar eklenebilir.
6. Olumlu davranışlara yer veren kamu spotları zenginleştirilebilir.
7. Program başında yer alan uyarıların aileler tarafından dikkate alınması konusunda çalışmalar yapılabilir.
8. M.E.B. tarafından ders içinde kullanılabilecek zengin içerikli bir site oluşturulabilir.
9. Çocukların kişisel gelişimleri için R.A.M. (rehber öğretmenler) ve üniversite öğretim üyeleri tarafından kapsamlı çalışmalar
yapılabilir.
122
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
Görev Yeri
1
PINAR AYTEKİN
FATİH ORTAOKULU
2
MERVE UZAK
SAKA ORTAOKULU
3
HAMİDE ULUSOY
PARMAKÖREN ORTAOKULU
4
HÜSEYİN BARUT
ŞAİR ŞEYHİ İLKOKULU
5
ZELİHA YAMIÇ
EVLİYA ÇELEBİ ORTAOKULU
6
UTKU ARSLAN
KÜTAHYA YATILI BÖLGE ORTAOKULU
7
CENGİZHAN ÜLKÜ
SIRÖREN ORTAOKULU
8
FATİH SEVİMLİ
SABUNCUPINAR ORTAOKULU
9
BERNA OYUR
11 YELİZ DURMAZ
LİNYİT ORTAOKULU
ŞEHİT TEĞMEN AHMET
TARIM ORTAOKULU
MİLLİ EGEMENLİK ORTAOKULU
12 NEŞE AYDIN KARAASLAN
LİNYİT ORTAOKULU
13 NEMİKA YELOĞLU
ÖZEL BAŞARAN YILDIZ ORTAOKULU
14 SEVDA DEMİRCİ
MEHMET ÇİNİ İLKOKULU
10 YASEMİN ATASOY
İmza
123
Türkçe Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
6. KONU:
Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik
başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1. Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunlar nelerdir?
2. Sınıf yönetiminde öğretmenin yaptırımı nedir?
3.
4. Dilbilgisi konuları müfredatta fazla olduğu halde sınavlarda neden az olmaktadır.
5. Türkçe dersindeki metinler güncel midir ve öğrencilerin kişisel gelişimleriyle uyuşmakta mıdır?
6. Sınıf yönetiminde rehber öğretmenlerin rolü nasıl olmalıdır?
7. Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılmalıdır?
8. Bitişik eğik yazı kullanımı nasıl olmalı?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Okul yönetimlerinin öğretmenleri desteklememeleri.
2. Türkçe dersinde öğrencilerin motivasyonunun az olması.
3. Sınıf yönetiminde öğretmenin etkin olamamasının derslerdeki verimi etkilemesi.
4. Not korkusunun olmamasının öğretmenin yaptırımına etkisi.
5. Türkçe dersinin basit olarak algılanması.
6. Medyadaki okul dizilerinin öğrenci davranışlarına olan etkisi.
7. Dilbilgisi konularının fazla anlatılması , okuma yazmaya azz önem verilmesi.
8. Yazar olmak için dilbilgisi bilmek ne kadar gereklidir?
9. Türkçe dersindeki metinlerin çok uzun olmasının metnin anlaşılmamasına sebep olması.
10. Düşünce yazılarının anlamakta güçlük çekilmesi.
11. Sınıf yönetiminde rehber öğretmenlerin öğrencileri sınıf ortamında gözlemlemeleri.
12. Rehber öğretmenler öğrencileri etkin olarak takip etmiyorlar.
13. Ailelerin kitap okumaya model olamaması.
14. Kitapların öğrenci isteklerine uygun olmaması ve uygun seçim yapılamaması.
15. Okul kütüphanelerinin öğrencilerin seviyelerine uygun olmaması.
16. Bitişik eğik yazının zorunlu olması.
17. Bitişik eğik yazının amacına uygun uygulanamaması.
18. Bitişik eğik yazı yazarken özgün eserler yazılamaması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Okul idareleri öğretmenleri desteklemeli.
2. Türkçe dersine öğrencilerin hazır gelmeleri sağlanmalı.
3. Dersler öğretmen merkezli olmalı.
4. Disiplin yönetmeliğinin öğrenci üzerinde etkili olabileceği hale getirilmeli.
124
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
5. Sınıf tekrarı geri getirilmeli.
6. Dizilerdeki olumsuz örneklerin olumlu örnekler haline getirilmesi sağlanmalı.
7. Kitap sayısı belirlenip(klasik eserlerden) SBS benzeri sınavlarda bu kitaplardan sorular sorulmalı.
8. Dilbilgisi konularının anlatımı az yapılmalı. İlkokulda sadece okuma ve yazmaya ağırlık verilmeli.
9. Dilbilgisi konularına uygun bir müfredat ve sınav sistemi hazırlanmalı.
10. Türkçe dersindeki metinler çocukların seviyelerine uygun günlük yaşamdan oluşturulmalı.
11. Rehber öğretmenler öğrencileri derslere girerek sınıf ortamında gözlemlemeli.
12. Rehber öğretmenler, öğrencilerin kitap okumamakta yaşadıkları sosyolojik ve psikolojik sorunlarını incelemeli.
13. Öğretmenler seminer dönemi gibi zamanlarda, model olması için, halkın ve öğrencilerin görebileceği şekilde kitap okumalı.
14. Kitap okuma yarışmalarına velilerin dahil olmalarına devam edilmeli.
15. Bitişik eğik yazı zorunluluğu kaldırılmalı yada diğer derslerde de aynı hassasiyet gösterilmeli.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
Donanımlı hale gelmeliler, çağın gereklerine uygun hale gelmeliler.
Öğretmenlerine güvenerek, gerektiğinde onların yanında olarak onları desteklemeliler.
Yapılan uygulamaların, çalışmaların, yarışmaların geri bildirimlerini okul müdürlüklerine
yaparak, yapılanların boşa gitmediğini göstermeli.
Bakan olarak milli eğitimin içinden gelen öğretmen yada idareci olan birisini getirmeli.
Öğretmenleri desteklediğini, öğretmenlerin yanında olduğunu belirten açıklamalar yapmalı,
öğretmenliğe hak ettiği saygınlığın verilmesini sağlamalı.
ALINAN KARARLAR
• Eğitim sistemi siyasi partilere göre değil; değiştirilmeyen oturmuş bir sistem haline getirilmeli.
• Okullardaki Türkçe öğretmenleri dışında kimsenin yapamayacağı anlayışıyla Türkçe öğretmenlerine yüklenen iş ve işlemlerin
diğer okuma yazma bilen öğretmenler tarafından yaptırılması sağlanmalı.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 MAHMUT TORAMAN
2 A. HİLMİ AYYILDIZ
3 KEMAL EKMEKÇİ
4 OSMAN YÖRÜR
Görev Yeri
Ş. METE TETİK İMAM H.O.
ÖZEL KADİR ÖZKANAT O.O
ŞEHİTLER ORTAOKULU
H. KİŞİOĞLU ORTAOKULU
Sıra
10
11
12
13
5
HİLMİ ATASOY
H. KİŞİOĞLU ORTAOKULU
14
6
7
8
9
ENGİN AKSU
OKAY DEMİREL
MURAT AKKIN
ESRA BİLGİÇ
ÜMRAN AYGEN ORTAOKULU
ZAFER ORTAOKULU
VAKIFBANK BANK ORTAOKULU
LİNYİT ORTAOKULU
15
16
17
18
Adı Soyadı
EMİNE DUMAN
SERPİL ÖZHAN
NİLGÜN KARABÖRK
JÜLİDE DOĞAN
AYŞEGÜL ÖZKUL
SAĞDIÇ
AYTEN ÖZKUL
YILDIZ ÖNER
TUĞBA CEBECİOĞLU
TAHİR GÜÇLÜ
Görev Yeri
ŞEHİTLER ORTAOKULU
ŞEHİTLER ORTAOKULU
ŞEHİTLER ORTAOKULU
YUNUS EMRE ORTAOKULU
YUNUS EMRE ORTAOKULU
TİCARET BORSASI BÖLCEK O.O.
İSMET İNÖNÜ ORTAOKULU
İSMET İNÖNÜ ORTAOKULU
FATİH ORTAOKULU
125
Türkçe Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
7. KONU:
Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
TARTIŞMA SORULARI
TAVSİYELER
•
ÖĞRETMENLERE:
1. Türkçe sınavlarında yorum gücünü geliştirmek için ne tür teknikler kullanılabilir?
2. Mevcut müfredat ile sınav içeriği arasındaki uyuşmazlık nasıl giderilebilir?
3. Sözlü anlatım konusunda ölçme ve değerlendirme nasıl yapılabilir?
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
4. Türkçe dersinin başarı ölçütü sadece ortaöğretime giriş sınavlarındaki başarı yüzdesi midir?
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
5. İl bazında ortak bir ölçme değerlendirme sınavı yapılabilir mi?
6. Kitap okuma alışkanlığını ölçme ve değerlendirmeye nasıl katabiliriz?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ölçme değerlendirme tekniklerinin yorum gücünü ölçmede yetersiz kalması.
2. Türkçe müfredatı ile merkezi sınavların soru içeriğinin tam uyuşmaması.
3. Ders içinde sözlü anlatımın ölçülmesinde tekniklerin yetersiz kalması.
4. Ortaöğretime giriş sınavlarındaki sorular öğrencinin Türkçe ders başarısını tam olarak yansıtmamaktadır.
5. Okullarda verilen notların tam olarak objektif olmamasından dolayı adaletsizlik oluşmaktadır.
6. Kitap okuma alışkanlığını ölçme değerlendirmeye katamıyoruz.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Toplum içinde kendini iyi ifade edebilmesi için münazara yarışmaları yapılabilir.
2. Akvaryum tekniğinin derslerde uygulanması.
3. Öğrenci çalışma kitaplarında yer alan etkinliklerin bilişsel gelişim taksonomisindeki bilgi, kavrama, uygulama seviyesindeki
kazanımları içermesi; fakat SBS türündeki sınavlarda kazanımların analiz, sentez, değerlendirme basamaklarını içermesinden
dolayı başarı yakalanamıyor. Bu nedenle etkinlikler son üç aşamaya göre düzenlenmelidir.
4. Türkçe dersinde başarı, öğrencinin toplum içinde kendini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmesidir. Bu nedenle dilekçe yazma gibi
yazı çalışmaları yapılmalıdır.
5. Sene başında ortak bir yıllık plan hazırlanabilir ve hazırlanan plana Türkçe zümresi ortak sınavlar koyabilir, bunu uygulayabilir.
6. Proje ve performans görevi olarak hikâye/roman okuma formu oluşturulabilir.
7. E-okul üzerinde okunan kitaplara not verilebilir.
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
•
Çocukların kendini ifade etmelerine yönelik etkinlikler uygulanmalı ve özgüvenlerinin
artmasını sağlayacak ortamlar oluşturulmalıdır.
Çocuklara kendini ifade etme şansı şansı verilmeli.
İl geneli ortak yıllık planının derslerde uygulanması.
Proje ve performans görevi olarak kitap raporu yazdırılsın.
Kitaplar temin edilebilir.
Ortak sınavlarda öğretmenlere yardımcı olunabilir.
Ortak sınavların hazırlanmasında planlama yapılabilir.
•
•
Yüz Temel Eser ve kitaplardaki metinler gözden geçirilebilir.
E-okula, okunan kitaplara not verilebilecek ilgili bölüm açılabilir.
ALINAN KARARLAR
• Kompozisyon sorularında görsellerden daha çok yararlanılacaktır.
• Kompozisyonda daha çok konuda daha kısa paragraflar yazdırılacaktır.
• Merkezi sınavlar müfredata daha uygun hazırlanacaktır.
• Çocukların özgüveninin artması için çalışmalar yapılacaktır.
• Akvaryum tekniği derslerde uygulanacaktır.
• Öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinlikler analiz, sentez, değerlendirme seviyelerinde hazırlanacaktır.
• Dikte çalışmaları daha çok yaptırılacaktır.
• Sene başında ortak bir yıllık plan hazırlanacaktır.
• E-okul sistemi üzerinde okunan kitaplara not verilecektir.
• İl genelinde ödüllü kitap okuma sınavları yapılacaktır.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
UĞUR
1
KÖSECİOĞULLARI
2 A.AYNUR ÖZDEMİR
3 ŞERİFE BOZKURT
4 KÜBRA ÖZKAL
5 EBRU ÇETİN ZOR
6 EMİNE ÖZKAN
7 GÖKHAN AKDERE
8 ADİL UNCU
9 NURULLAH SİNAN
Görev Yeri
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
Zafer Ortaokulu
10 HALİL İBRAHİM NOYAN Linyit Ortaokulu
İsmet İnönü Ortaokulu
Vakıfbank Ortaokulu
Ticaret Borsası Bölcek İlkokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Ümran Aygen Ortaokulu
Mehmet Çini İlkokulu
Fuat Paşa Ortaokulu
11
12
13
14
15
16
17
18
ONUR GÜNEYOĞLU
MEHLİKA ARI ÖZEREN
NİLGÜN YILDIRIM
GÖNÜL ŞAHİN
KEMAL ÇELEBİ
SERDAR ONUR
SELİM BARUT
MEHMET KAYA
Yunus Emre Ortaokulu
Şehitler Ortaokulu
Şehitler Ortaokulu
Şehitler Ortaokulu
Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu
Zafer Ortaokulu
Adnan Menderes Ortaokulu
Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu
8. İl geneli ödüllü sınavlar yapılabilir.
9. İlde yapılan KDS’ ye ek olarak bir sınav, önceden belirlenen kitapların değerlendirilmesine yönelik yapılabilir.
126
127
Matematik Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Matematik Dersi Genel Raporu
1. KONU:
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi
sorunlarla karşılaşıldığı.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Motivasyon eksikliği ve sınıf geçmenin zorunlu olması.
2. Ders-çalışma kitaplarının yetersiz olması sınavda çıkan soruların kitap ve kazanımlarla örtüşmemesi.
3. Veli desteğinin olmaması.
4. Öğrencilerdeki temel eksikliği, hazır bulunuşluk düzeylerinin yetersiz olması.
5. Öğrencinin yorum yeteneği ve okuma becerilerinin yetersiz olması.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1. Öğretmene notlar konusunda müdahale edilmemeli.
2. Kredili sistem benzeri tek ders geçmeye dönük bir sistem gelmeli.
3. Yardımcı kaynak kullanımı teşvik edilmeli.
4. Ders kitapları tek tip ve tek yayından çıkmalı.
5. Ders ve çalışma kitapları gözden geçirilmeli, soru ve problem yönünden daha zengin ve daha özenli hazırlanmalı.
6. Milli Eğitim ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının ortak çalışmaları gerekiyor. Çünkü ailedeki olumsuz durum öğrenciyi etkiliyor.
7. Birinci kademede dört işlem becerisinden başka bir şey verilmemesi bu konu üzerine yoğunlaşılması gerekiyor.
8. Müfredattan lisede çok gerekli olmayan konuların çıkarılıp liseye temel teşkil edecek şekilde kazanımlar düzenlenmeli.
9. Birinci kademeden itibaren zorunlu okuma-anlatım dersinin konulması gerekiyor.
•
•
•
•
•
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğrencilerin motivasyon eksikliği ve sınıf geçmenin zorunlu olmasının getirdiği etkenler nelerdir?
2. Ders-çalışma kitaplarının yetersiz olması sınavda çıkan soruların kitap ve kazanımlarla örtüşmemesinin etkileri nelerdir?
3. Velilerin öğrencilere yeterli desteğinin olmamasının etkileri nelerdir?
4. Öğrencilerdeki hazır bulunuşluk düzeylerinin yetersiz olmasının etkileri nelerdir?
5. Öğrencilerin yorum yeteneği ve okuma becerilerinin yetersiz olmasının sonuçları nelerdir?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
•
•
•
Birinci kademede dört işlem becerisinden başka bir şey verilmemesi bu konu üzerine
yoğunlaşılması gerekiyor.
Öğretmene notlar konusunda müdahale edilmemeli.
Müfredattan lisede çok gerekli olmayan konuların çıkarılıp liseye temel teşkil edecek şekilde
kazanımlar düzenlenmeli.
Yardımcı kaynak kullanımı teşvik edilmeli.
Ders kitapları tek tip ve tek yayından çıkmalı.
Ders ve çalışma kitapları gözden geçirilmeli, soru ve problem yönünden daha zengin ve daha
özenli hazırlanmalı.
Milli Eğitim ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının ortak çalışmaları gerekiyor.
Birinci kademeden itibaren zorunlu okuma-anlatım dersinin konulması gerekiyor.
Ders-çalışma kitaplarında yorum yeteneği geliştirecek değişik soru tiplerine ve stratejilerine
yer verilmeli
Görev Yeri
1
GÜLAY MUMYAKMAZ
Atatürk Ortaokulu
2
NURGÜL SEZER
Abdurrahman Paşa İlkokulu
3
MUSTAFA BOZTEKİN
Zafer Ortaokulu
4
AHMET YAZGAN
Bahattin Çini Ortaokulu
5
HATİCE YÜCEL
Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu
6
YASİN MERCAN
Alayunt Ortaokulu
7
NAHİDE TEKMEN
Fatih Ortaokulu
8
ÖVGÜ YÜZÜAK
Adnan Menderes Ortaokulu
9
İBRAHİM YEŞİL
80.Yıl Özel İdare Ortaokulu
10 ERKAM GAZEL
Bahçelievler Kadir Adlım Ortaokulu
11 YURDER YAVAŞTÜRK
Ağaçköy Ortaokulu
12 ALİ SEZGİN
19 Mayıs Ortaokulu
13 MEHMET ALİ ÇAPKULAÇ
Barbaros İlkokulu
14 T.KEZBAN KAYALI
Özel Germiyan Ortaokulu
15 AYLİN KARAGÖZ
30 Ağustos Ortaokulu
İmza
10. Ders-çalışma kitaplarında yorum yeteneği geliştirecek değişik soru tiplerine ve stratejilerine yer verilmeli.
128
129
Matematik Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU:
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
TARTIŞMA SORULARI
1. Teknoloji araç-gereçleri matematik dersinde nasıl verimli şekilde kullanılabilir?
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
2. Öğrencilerin matematik dersine karşı önyargılarını yıkmak için kullanılabilecek yöntem, teknik ve metotlar nelerdir?
•
•
•
4. Oyunları matematik dersinin işlenişinde nasıl kullanılabilir?
•
•
•
•
5. Dikkati uyanık tutmak için kullanılabilecek yöntem ve teknikler nelerdir?
•
3. Aynı sınıftaki farklı seviyelerde bulunan öğrencilere uygulanabilecek teknikler nelerdir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
1. Teknoloji araç-gereçleri matematik dersinde verimli şekilde kullanılması.
•
•
2. Öğrencilerin matematik dersine karşı önyargılarını yıkmak için kullanılabilecek yöntem, teknik ve metotlar.
•
•
3. Aynı sınıftaki farklı seviyelerde bulunan öğrencilere uygulanabilecek teknikler.
•
4. Oyunları matematik dersinin işlenişinde kullanılması.
5. Dikkati uyanık tutmak için kullanılabilecek yöntem ve teknikler.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Profesyoneller tarafından hazırlanan eğim araç gereçleri daha etkili olacaktır.
2. Öğrencilerin derse karşı önyargılarını yıkmak için verilerle iletişimin çok önemli olduğu, ilkokul öğretmenlerinin matematik
öğretiminde çok baskıcı bir tavır sergilememeleri daha etkili olacaktır.
3. Matematik seviyesi çok düşük olan, kaynaştırma belgesi olmayan öğrencilerin tespiti ve alınacak önlemler için, senenin başında
seviye belirlenme sınavı yapılamalı. Bu çocuklar küçük gruplar halinde egzersiz çalışmaları yapılarak başarıları artırılmalı.
4. Matematik derslerindeki konulara uygun oyun tasarlanıp, sistemli bir şekilde derlenip toparlanmalı.
5. Öğrenimin gerçekleşmesi için dikkat unsurunun önemi üzerinde durulup önlemler alınmalı.
130
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Öğrencilerin dikkatini daimi kılmak için ders içinde değişik metotların kullanılması.
Okul derslerinin başladığı ilk haftalarda öğrencilerin her birine bu dersi başarabilirim
izleniminin verilmesinin olumlu olacaktır.
Ders yılı başında matematiğe karşı olan ön yargıları yıkmak için sadece matematik
öğretmenlerinin velilere seminer verme fırsatı sağlamalı.
Milli Eğitim Bakanlığı araç ve gereçlerde dijital nesnelere önem vermeli
Akıllı tahtalar yaygınlaştırılmalı.
Akıllı tahta kullanımı semineri branşlar bazında verilmeli.
Kaynaştırma öğrencilerinin matematik dersi ile ilgili konuları egzersiz olarak
görebilmeli.
Hazır bulunuşluk sınavında dört işlem yetersizliği olan öğrencilerin yetiştirilmesinde branş
öğretmenlerinin ders dışında belirledikleri öğrencilere ücret karşılığında ders verebilmeli.
Kitaplara matematik ile ilgili oyunlar konulmalı.
Yabancı ülkelerde uygulanan matematik oyunları Türkçe’ye çevrilerek öğretmenlerin
ulaşabilecekleri hale getirilmesi.
Matematik dersinde kur sistemi uygulanmalı.
Sene başında öğrencilerin dikkatini ölçebilecek materyallerin bakanlık tarafından
öğretmenlere ulaştırılması.
Meslek liselerinin ortaokul kısımlarının açılması.
Görev Yeri
1
SEVAL KURT
Fuat Paşa Ortaokulu
2
HALİSE BULDUK ERTUĞRAL
Çamlıca Ortaokulu
3
BERNA KARAALİ
Cumhuriyet Ortaokulu
4
KADER BANAZ
Atatürk Ortaokulu
5
SENİHA ERYILDIZ
19 Mayıs Ortaokulu
6
SİBEL KARABAŞ
Adnan Menderes Ortaokulu
7
HÜSEYİN ÇOĞAL
Emine Arıoğul Ortaokulu
8
RIDVAN BALKAN
80. Yıl Özel İdare Ortaokulu
9
MEVLÜT KACAR
Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu
10 YAHYA KESENEK
Abdurrahman Paşa İlkokulu
11 MUSTAFA SAVAŞ
Bahçelievler Kadir Adlım Ortaokulu
12 KEVSER BALBAY
Dumlupınar Ortaokulu
13 YÜCEL CEYHAN
Atakent Ortaokulu
14 DÖNDÜGÜL TİRYAKİ
30 Ağustos Ortaokulu
İmza
131
Matematik Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. KONU:
Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı.
TARTIŞMA SORULARI
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
1. Teknolojiden yararlanmada ve materyali kullanmada öğrenciler ne derce yeterli, istekli ve katılımcıdır?
2. Materyalin sınıf sınıf taşınmasında karşılaşılan zorluklar nelerdir.
3. Teknolojik altyapının yetersiz olduğu okullarda teknoloji nasıl kullanılacak?
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
4. Ders, çalışma ve kılavuz kitaplar yeterli mi?
5. Sınıf mevcudu çok olan sınıflarda materyal kullanımının sıkıntıları nelerdir?
6. Teknolojiden yararlanma ve materyal kullanımı konusunda öğretmenler ne derece yeterlidir?
BAKANLIĞA:
7. Öğretmenler arası materyal paylaşımı yeterli mi?
8. Teknolojik araçların bakımını sağlayacak personel var mı?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İlkokul öğretmenleri derslerde araç gereç kullanımına daha fazla ağırlık verilmesi.
Rastgele araç gereç istememeli.
Matematik sınıfları oluşturmaya çalışmalı.
Sınıflardaki öğrenci sayılarını azaltmaya yönelik çalışma yapmalı
Öğretmenlere teknolojiyi kullanma ile ilgili hizmetiçi eğitim kursları düzenlemeli.
Okullara gerekli maddi destek sağlanmalı
İl genelinde öğretmenler arası materyal paylaşım sitesi kurulmalı.
İlkokul müfredatlarında araç gereç kullanımı kazanımlarına daha fazla yer verilmeli.
Okul şartlarında kullanılacak materyaller göndermeli, eski materyalleri yenilemeli.
Okullarda branş sınıflarının oluşmasını sağlamalı.
Her okula, her sınıfa projeksiyon , akıllı tahta vs. sağlamalı.
Ülke genelinde tek bir müfredat sırası takip edilmeli.
Konulardaki parçalanmışlık biraz daha azaltılmalı.
Öğrenci sayısının yoğun olduğu yerlerde okul ve derslik sayısını artırmalı.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğrenciler araç gereçleri kullanamıyor.
2. Matematik sınıfının okullarda olmaması.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
3. Her sınıfta akıllı tahta ve projeksiyon olmaması
1
İSMAİL HAKKI ÇAKIRGİL
Cumhuriyet Ortaokulu
4. Ders kitaplarındaki etkinliklerin ve konu sıralamalarının yetersiz olması.
2
BURCU ORKİDE BAKIR
Adile Zeyyat Şora Ortakulu
5. Etkinliklerin derste yapılmasında sınıfların kalabalık olmasından dolayı sürenin yetersiz gelmesi.
3
MERVE ALSOLAK
Atatürk Ortaokulu
4
ŞERMİN ERGÜN
80.Yıl Özel İdare Ortaokulu
5
YASİN GÜNGÖR
Bahçelievler Kadir Adlım Ortaokulu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
6
M.FATİH YÜCER
Dumlupınar Ortaokulu
1. İlkokulda araç gereç kullanımı becerilerine ağırlık verilerek derslerin işlenmesi
7
YAKUP ŞAHİN
Emine Arıoğul Ortaokulu
8
ABDULLAH İLERİ
Fatih Ortaokulu
9
MEHMET KAYGISIZ
Fatih Ortaokulu
6. Teknolojiden yararlanma konusunda nitelikli hizmet içi eğitim verilmiyor ve teknolojik araçların bakımını yapacak personel eksik.
7. Resmi olarak öğretmenler arası materyal paylaşım sitesinin olmaması veya varolan sitenin yetersiz olması.
2. Temin edilen materyallerin varolan sınıf koşullarında kullanılacak şekilde olması.
3. Her okulda matematik sınıflarının oluşturulması gerekli.
4. Her sınıfa projeksiyon ve akıllı tahta temin edilmesi
10 ASLI ERCAN
Vakıfbank Ortaokulu
6. Konuların ünitelere dağılımdaki fazla parçalanmanın azaltılması.
11 FUNDA ÖZER
Yunus Emre Ortaokulu
7. Sınıf mevcutlarının makul seviyeye indirilmesi.
12 AYŞEGÜL PALA
Evliya Çelebi Ortaokulu
8. Öğretmenlere teknolojiyi kullanma için yeterli hizmetiçi eğitim verilmesi.
13 FATMA DİNÇER
30 Ağustos Ortaokulu
9. Teknolojik araçların kullanımı ve bakımı konusunda okul bünyesinde personel bulunması.
14 FATİH MEHMET HİSAR
Fevzi Çakmak Ortaokulu
5. Türkiye’nin her yerinde tek bir kitap takip edilmesi.
İmza
10. Milli eğitim veya il milli eğitim bünyesinde öğretmenler arası paylaşım sitesinin oluşturulması.
132
133
Matematik Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
4. KONU:
Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
TARTIŞMA SORULARI
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
1. Matematik günlük hayatta ne işimize yarar?
2. Matematiği sevdirmek için neler yapılabilir?
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
3. Okul saatleri dışında yapılan etüt çalışmalarının öğrenci başarısındaki etkisi nedir?
4. Matematik etkinliklerinde veli katılımı nasıl sağlanır.
5. Verimliliği artırmak için okul içinde ne gibi etkinlikler yapılabilir.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Müfredat konularının pratikte uygulanamayacağı düşünülerek dersin önemsenmemesi.
2. Matematiğe karşı ön yargı olması.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Özel günlerin önceden takibi yapılarak ,hazırlıkların zamanında tamamlanması
Bilgi yarışması için soruların hazırlanması
Materyal tespiti ve mekanın koordinasyonu
Öğrencilerin semt pazarı yada markete götürülmesinde idarecilerin izin işlemlerinde yapıcı
davranması
Yarışma yapılacak ortamın hazırlanması
Yer tahsisi
Bu gibi etkinliklerde öğretmen ve okul idaresine yardımcı olunması (araç temini)
Etüt çalışmalarının açılması ve gruplar şeklinde düzenlenmesi
Materyal temini
•
•
Bakanlık bünyesinde öğretmenler arası materyal paylaşım sitesi kurulmalı.
Öğrencilerin ödüllendirilmesi için ödenek ayrılması
ALINAN KARARLAR
• Matematik müfredatının yoğunluğu
• Derslerde kullanılan materyal eksikliği
3. Hazır bulunuşluk düzeyinin yetersiz olması.
4. Velinin eğitim öğretim sürecine aktif katılmaması.
5. Okul dışı saatlerde yapılması gereken etkinliklerin ikili öğretim yapan okullarda uygulanamaması
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
SEVGİ ŞENER
Atatürk Ortaokulu
2
ARZU UÇAN
Fuat Paşa Ortaokulu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3
AYŞE ACIPAYAM
İsmet İnönü Ortaokulu
1. Öğrencilerin pazar, market vb. yerlere götürülerek problem çözme becerilerinin geliştirilmesi.
4
GALİP KARACA
Yunus Emre Ortaokulu
5
YUSUF AY
Dumlupınar Ortaokulu
6
AYŞEGÜL KURTLAR
Köprüören Tek Termik Ortaokulu
7
SEVGİ AYKAÇ
İnköy Ortaokulu
4. Pi günü ve matematikle ilgili özel günlerde velilerin aktif katılımıyla okulda etkinlikler düzenlenmesi.
8
BİLGE GÜLEŞEN
Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu
5. Sınıflar arası bilgi yarışması düzenlenmesi.
9
ZEHRA CAKCAK
Fevzi Çakmak Ortaokulu
2. Ders içi ve ders dışı başarı ve örnek davranışlarının ödüllendirilmesi.(sinema, yemek, eğlence merkezi vb.)
3. Okul saatleri dışında yapılan etüt çalışmalarının ,yetiştirme ve sınavlara hazırlama kursu şeklinde düzenlenmesi.
6. Okullarda uygun bir yer bulunarak aktif olarak kullanılan matematik materyal ve oyunlarının bulunduğu bir köşe hazırlanması.
134
10 MEHMET FATİH ŞİNGA
Kızılcaören Ortaokulu
11 SEYDİ ÇELİKTAŞ
Anadolu İmam Hatip Lisesi
İmza
135
Matematik Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU:
Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Temel Kaynaklarımız ne kadar yeterli(işlevsel),okullarda hazır bulunan materyaller ne kadar kullanışlı?
2. Öğrenciler yardımcı kaynakları bilinçli kullanabiliyor mu?
3. Hizmetiçi eğitimlerin kontenjanları yeterli mi? Hizmet içi eğitimler, branşlar bazında il genelinde yeterince yapılabiliyor mu?
4. Derslerde kullanılan teknolojinin öğrenci üzerine etkileri nasıldır? Öğretmenlerin birlikte hareket edebileceği e-portallar başarıyı
artırır mı?
5. Okullarda matematik dersliğinin olması ne kadar katkı sağlar.
6. e-seminer şeklinde olan çalışmalar mesleki gelişime ne kadar katkı sağlar?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Etkinliklerde ve soru çözümlerinde algılama problemi yaşanıyor.
2. Okullarda matematik sınıfları ve zeka sınıflarının olmaması önemli bir eksiklik.
3. Öğrencilerin yardımcı kaynak sıralamasında internetin 1. sırada olması öğrencileri tembelliğe itiyor.
4. Sınıflarımızda projeksiyon ve akıllı tahta kullanımının yaygın olmaması önemli bir eksikliktir.
5. Öğretmenler arası bilgi paylaşımı ön plana çıkaracak teknolojiler kullanılmıyor.
6. Kitaplardaki soruların cevap anahtarları ve alternatif soru çözümleri verilmiyor.
7. Öğrenciler yaptıkları davranışlardan sorumlu olmuyorlar.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Öğrencilerden soru çözümlerinde işlem basamakları istenmelidir.
Mesleki gelişimi artırıcı hizmet içi kurslara ve seminerlere katılmak gerekir.
Sınıf dağılımları yapılırken matematik sınıflarının oluşturulmasına önem verilmelidir.
Her sınıfa bilişim ağı kurulmalıdır.
Öğretmenlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak hizmetiçi kurs ve seminerler düzenlenmelidir.
Okulların eksik matematik araç-gereçleri tamamlanmalıdır.
Birlikteliğin sağlanması dökümanların paylaşılmasında ortak bir bilişim ağı kurulmalıdır.
Akıllı tahta kullanımı konusunda öğretmenler hizmetiçi kursa alınmalıdır.
Ortaokullar yönetmeliği yapılmalı, öğrenci davranışları, devamsızlık gibi konular bu yaş
grubuna göre yeniden düzenlenmelidir.
Görev Yeri
1
AYŞE ESRA ÜNLÜER
Fatih Ortaokulu
2
ZEYNEP AYKUT
Milli Egemenlik Ortaokulu
3
ELİF GÖZDE BEYAZ
Evliya Çelebi Ortaokulu
4
BİLAL GÜLEÇ
Parmakören Ortaokulu
5
ZEYNEP ARSLANTAŞ
Kütahya Yatılı Bölge Ortaokulu
6
MELEK AKIN
Yunus Emre Ortaokulu
7
AYTÜL GÜNEŞ
Linyit Ortaokulu
8
ERCAN TOSUN
Fuat Paşa Ortaokulu
9
SEHER SAVAŞCI
Lala Hüseyin Paşa İlkokulu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Temel kaynaklar zenginleştirilmeli, teknolojik bağlantılı olmalı, bulmacalar, sorular, hikâyeler şeklinde verilmeli, sorular günlük
hayatla ilişkili olmalı. Ön hazırlığı sağlayacak etkinlikler olmalı.
10 HASAN ALKAN
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
11 FEHMİ KADIYORAN
Kütahya Yatılı Bölge Ortaokulu
2. Projeksiyon ve akıllı tahta kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
12 KAMURAN AŞUK
Vakıfbank Ortaokulu
13 HACER KARACA
Mehmet Çini İlkokulu
14 VEDAT KUŞCU
Özel Dostlar Ortaokulu
3. Fiziki şartlar uygun ise okullarda matematik sınıfları, zeka sınıfları oluşturulmalıdır.
İmza
4. Okuma alışkanlıklarının artması problem çözme aşamasında önemlidir.
5. Her öğrenci davranışlarından eylemlerinden sorumlu olmalıdır. Olumsuz davranışların bir yaptırımı olması gerekir.
6. Veliler bilinçlendirilmeli, yardımcı kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde kullanılmalıdır.
136
137
Matematik Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
6. KONU:
Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik
başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1. Dersin işlenişinde ne gibi sorunlar yaşanıyor?
2. Öğrencilerin ilgisini nasıl artırabiliriz?
3. İyi bir sınıf yönetimi olması için sınıfın fiziksel yapısı nasıl olmalıdır?
4. Mevcudu fazla olan sınıflarda sınıf yönetimi nasıl olmalıdır?
5. Okul yönetiminin öğrenciler ile ilgili karşılaşılan sorunlarda tutumu nasıl olmalıdır.
6. Öğrenci-okul-veli ilişkisinin geliştirilmesinin akademik başarıyı artırmada önemi nedir?
7. Matematik öğretmenlerinin teşvik edilmesinin gerekliliği.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Matematik Sınıfının olmaması.
2. Öğretmen başarısının öğrenci sınav puanlarıyla değerlendirilmesi.
3. Öğrenci ve velilerin derslere karşı ilgisizliği.
4. Öğrenci hedeflerinin olmamasından kaynaklanan ilgisizlik.
5. Kalabalık sınıflarda seviye farklılığından dolayı seviyesi düşük olan öğrencilerin gürültü yapması ve ders düzenini bozması.
6. Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun işlevselliğinin olmaması.
7. İsteksiz derse giren öğretmenlerin artması.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
•
Veliler ile sürekli işbirliği içinde olunmalıdır.
Diğer öğretmenlerle işbirliği yapılmalıdır.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Öğretmenlerle işbirliği içinde olunmalı ve öğretmenler desteklenmelidir.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
Milli Eğitim Müdürlüğü velilere bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır.
Çalıştayda rehber öğretmenlerin de olması gerekmektedir.
BAKANLIĞA:
•
•
Sene içinde düzenli olarak bilirkişiler tarafından veli bilgilendirme toplantıları yapılmalı.
Kurulun daha etkili kararlar almasının önü açılmalı.
ALINAN KARARLAR
•
‘Bu benim eserim’ projesi kaldırılsın.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
CEYDA SARAR
Şehitler Ortaokulu
2
SEHER ÖZDOĞAN ÖZERİŞ
Şehitler Ortaokulu
3
ABDURRAHİM KENAR
Şehitler Ortaokulu
4
YASİN KEF
Yunus Emre Ortaokulu
5
NACİ GÜNTEKİN
İsmet İnönü Ortaokulu
6
BÜLENT TAN
Fatih Ortaokulu
4. Okuldaki öğrenci potansiyeli göz önüne alınarak değerlendirme yapılmalı.
7
ÜLKÜ ÖZDER
Linyit Ortaokulu
5. Velilere yönelik bilinçlendirme çalışması yapılmalı.
8
HABİBE ADIGÜZEL
Linyit Ortaokulu
6. Öğrencinin hedef belirleyebilmesi için ilgi ve yeteneklerinin farkına varmasının sağlanması.
9
TUĞBA TURGUT
Sabuncupınar Ortaokulu
7. Liselere yapılan geziler gibi üniversitelere de geziler yapılarak hedef oluşturulmalı.
8. Mesleki ortaokullar kurularak, akademik başarısı düşük olan öğrencilerin bu okullara yönlendirilmesi ve daha erken yaşta meslek
öğrenmesi sağlanmalıdır.
9. Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulunun yaptırımlarının işlevsel hale getirilmesi ve öğrencilerin bu kararların sonuçlarıyla
ilgili bilgilendirilmesi.
10. Öğretmenlerin değerli olduklarının hissettirilmesi.
10 FATMA ERKAL
İsmet İnönü Ortaokulu
11 UĞUR KURTLAR
Mehmet Çini İlkokulu
12 ERCAN KOCABAŞ
Seyitömer Ortaokulu
13 ALPASLAN TAŞPINAR
Şehitler Ortaokulu
11. Ülke genelinde düzenlenen proje yarışmalarına katılan öğretmenlerin ödüllendirilmesi.
14 ZEYNEP ARSLANTAŞ
Kütahya Yatılı Bölge Ortaokulu
15 AYŞE GÜL KAYGISIZ
Şair Şeyhi İlkokulu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Milli Eğitim Müdürlüğünün okullardaki sınıf sayılarına uygun materyal desteği sağlayarak uygun şartlar oluşturması.
2. Okullarda matematik sınıfları yoksa materyal odası oluşturulmalı.
3. Sonuç değil süreç değerlendirilmesi yapılmalı.
138
İmza
139
Matematik Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
7. KONU:
Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Hazır bulunuşluğu ölçmede en iyi teknik nedir?
2. Matematik günlüğü ölçmede etkili olabilir mi?
3. Bilgiyi edinmede analiz-sentez ve değerlendirme basamaklarını nasıl ölçebiliriz?
4. Proje, performans ve ders içi performans ölçekleri nasıl olmalıdır?
5. Her kazanımın ölçme-değerlendirmesi yapılabilir mi?
6. Her ünite sonunda il bazında değerlendirme yapılabilir mi?
7. Okulda yapılan ders içi etkinliklerin ölçme ve değerlendirmedeki yeri nedir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Hazır bulunuşluluğu ölçmede sınavlardaki soru dağılımındaki dengesizlik
2. Öğrencilerin eksiklerini görmede ve kendilerini ölçmedeki yetersizliği
3. Bilgiyi edinmede analiz-sentez- ve değerlendirme basamaklarında yaşanan sıkıntılar
4. Öğretmenlerin proje ve performans ölçeklerinin belirlenmesindeki yetersizliği
5. Kazanım sayısının fazla olması, ölçme ve değerlendirmeyi verimsizleştirmesi
6. Ünitelerin her okulda aynı zamanda (planlanan zamanda) bitmeyebilecek olması.
7. Zaman ve araç-gereç yetersizliği ile etkinliğin nota dönüştürülmesi sıkıntısı olması.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
•
•
Çoktan seçmeli soruların sayısının aza indirilip ,karma soru teknikleri ile sorular hazırlanmalı.
Matematik günlüğü uygulanabilir.(Veli-Öğretmen-Öğrenci işbirliği ile)
Uygulama derslerinde yaparak, yaşatarak ve keşfederek öğrenme konularına yer verilmesi.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Matematik sınıfları oluşturulmalı.
•
Bir komisyon kurulup, bu komisyonun planlaması ile ortak ünite değerlendirme sınavları
yapılabilir.
•
•
•
Öğretmenler ‘proje ve performans ölçekleri’ konusunda hizmet içi eğitim verilmeli.
Ders içi performans ile ilgili e-okulda hazır matbu evraklar belirlenebilir.
Kazanım sayısı azaltılmalı.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
ESRA TARHAN
Fatih Ortaokulu
2
GÖZDE ALAN
Şehit Teğmen Ahmet Tarım Ortaokulu
3
YURDAGÜL AKAR
Saka Ortaokulu
4
ZÜLEYHA AKKULAK
Şehitler Ortaokulu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
5
BADE KALYONCU
Şehitler Ortaokulu
1. Çoktan seçmeli soruların sayısı aza indirilip, karma soru teknikleri ile sorular sorulmalı.
6
MEHMET TEPE
Ümran Aygen Ortaokulu
7
NECİP ERDEN
Sırören Ortaokulu
8
HÜSEYİN YAVUZ ÖZTÜRK
Zafer Ortaokulu
9
HALİL KAÇMAZ
Şehitler Ortaokulu
6. Ders içi performans ile ilgili e-okulda hazır matbuların bulunması.
10 ALPARSLAN MERCAN
Şehitler Ortaokulu
7. Kazanım sayısının azaltılması.
11 ALİ KANAT
Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu
8. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği bir komisyonun planlaması ile ortak ünite değerlendirme sınavları yapılabilir.
12 UTGU AYAN
Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu
9. Görselliğin akılda kalıcılığı açısından matematik sınıfları oluşturulabilir.
13 ÖZLEM AKTAŞ
İsmet İnönü Ortaokulu
2. Veli-öğretmen-öğrenci işbirliği ile bilgilendirme toplantıları yapılıp, uygulanabilirliği sağlanabilir.
3. Uygulama derslerinde yaparak, yaşatarak ve keşfederek öğrenme konularına yer verilmesi.
4. Öğrencilerin okuma, okuduğunu anlaması ve anladığını kavraması noktasında Türkçe öğretmenleri ile işbirliği yapılması.
5. Öğretmenlere proje ve performans ölçekleri konusunda hizmetiçi eğitim verilmesi.
İmza
10. Ders içi performans notları verilirken etkinliklere katılım göz önüne alınmalı.
11. Daha kolay temin edilebilecek araç-gereçleri içeren etkinliklere yönelinmeli.
140
141
Fen ve Teknoloji Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Fen ve Teknoloji Dersi Genel Raporu
1. KONU:
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi
sorunlarla karşılaşıldığı.
TARTIŞMA SORULARI
1. Ünitelerdeki kazanım sayıları öğrenmeleri nasıl etkiler.
2. Fiziksel şartların yeterliliğinin kazanımlara etkisi nedir?
3. Etkinliklerin sayısının ve uygulanabilirliğinin kazanımlara etkisi nedir?
4. Öğrenci ilgi ve hazırbulunuşluğunun kazanımlara olan etkisi nedir.
5. Veli- öğretmen – öğrenci ilişkisinin kazanımlara olan etkisi nedir?
6. Diğer derslerdeki kazanımların fen bilimleri dersi kazanımlarına olan etkisi nedir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ünitelerdeki kazanım sayısının çok olması.
2. Teknolojik dolanımın yetersiz olması.
3. Laboratuvar araç ve gereçlerinin istenilen düzeyde olmaması.
4. Etkinlik sayılarının çok olması ve yapılabilirliğinin güç olması.
5. Öğrencilerin derse hazırlıksız gelmeleri (Araç –gereç getirmeme, ev ödevlerini yapmama)
6. Öğrencilerin her konuyu yeterince ilgi göstermemeleri.
7. Ailenin okula ve eğitime olan duyarsızlığı
8. Kazanımların, diğer derslerdeki kazanımlarla zaman açısından uyumsuz olması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Ünite ve kazanım sayılarının azaltılması.
2. 8. Sınıf 8. Ünite: Doğal Süreçler ünitesindeki hava olayları konusu çıkarılmalı veya kazanımlar seyreltilmelidir.
3. 8.Sınıf yaşamımızdaki elektrik ünitesindeki elektrik, motoru, elektrik zili, gibi konuların basitleştirilmesi gerekir.
4. 7. Sınıf madde ve özellikleri ünitesindeki kazanımların azaltılması gerekir.
5. Okul idaresi ile işbirliği yapılarak gereken ihtiyaçların temin edilmesi
6. Değişen müfredata göre okul araç-gereçlerinin yenilenmesi
7. Yapılabilirliği güç olan etkinliklerin çıkarılması
a) 8.sınıflarda sabun yapımı etkinliği
b) 8.sınıflarda fotosentez deneyleri
8. Üniteye başlamadan önce hazırlık çalışmaları yaptırmak ve takip etmek
9. Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre daha küçük yaşlarda yönlendirilmesi
10. Sık sık velilerle toplantılar yapılarak veliler bilinçlendirilmelidir
11. Kazanımların parelel gitmesi için diğer ders öğretmenleri ile işbirliği içinde olmak
a) Matematik dersindeki grafik çizme – yorumlama, oran-orantı konusunda matematik öğretmeni ile iletişim halinde olmak
142
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
•
Kazanımların daha iyi kavratılması için farklı yöntem ve tekniklerin kullanılması
Kazanımların daha iyi kavratılması için teknolojik açıdan kendilerini yenilemeliler
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Araç ve gereçlerin temininde öğretmenlere yardımcı olmalılar.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Okul laboratuvarlarının yenilenmesi ve düzenlenmesinin gerçekleştirmeleri
•
Eğitim- Öğretimi daha verimli hale getirecek fen ve teknoloji dersi kazanımlarının ve buna
uygun kitapların seçilmesi
Öğrencilerin ders yükünün azaltılması ve kalan zamanlarda spor- sanat etkinliklerine
yönelmeleri için haftalık ders saatlerinin yeniden düzenlenmesi ( öğleden önceki zamanın ders
ve öğrenmelere, öğleden sonraki zamanın daha dinlendirici olan spor ve sanat etkinliklerine
ayrılması )
BAKANLIĞA:
•
ALINAN KARARLAR
•
Fen ve teknoloji dersinin haftalık ders saati sayısının 5 ‘e çıkarılması
•
Öğretmenlerin maddi ve manevi açıdan desteklenmesi
•
Öğrenci veli ilişkilerinin artırılması
•
Ders içi performans görevlerinin yazılı sınavlar kadar etkili olması ve performans görevlerinin de yılda bir defa verilmesi
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
MEHMET AYTAŞ
Cumhuriyet Ortaokulu
2
ŞABAN UYSAL
Atakent Ortaokulu
3
ELİF UYGUTALP
30 Ağustos Ortaokulu
4
ÖZGE ADAY
Bahattin Çini Ortaokulu
5
MEHTAP ÖZTÜRKOĞLU
Ağaçköy Ortaokulu
6
İDRİS DOĞAN
80.Yıl Özel İdare Ortaokulu
7
NEŞE TAN
19 Mayıs Ortaokulu
8
ALİ PALA
Atatürk Ortaokulu
9
FATİH YÜCEL
Bahçelievler Kadir Adlım Ortaokulu
İmza
143
Fen ve Teknoloji Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU:
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
Öğrenci merkezli öğretim tekniklerine daha fazla yer verilmeli.
TARTIŞMA SORULARI
1. Fen ve Teknoloji dersinde öğrencilere ön hazırlığının nasıl yapılacağı.
2. Matematik ve Okuma-Yazma becerilerinin Fen öğretimine etkileri.
3. Fen ve Teknoloji dersinde laboratuvar ve deneyin yeri ve önemi.
4. Fen ve Teknoloji dersinin içerisinde oyun ile öğretim yöntemi.
5. Fen ve Teknoloji dersinde ders gezileri yönteminin uygulanabilirliği ve karşılaşılan güçlükler.
6. Kalabalık sınıflarda yöntem ve teknikleri uygularken yaşanılan zorluklar.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Öğretmenlerin ders işleme için gerek duyduğu imkanları sağlamalı ve önemsemeli.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Okullarda sınıf mevcutları dengeli şekilde azaltılmalı.
•
Fen ve Teknoloji dersi müfredatı daraltılarak etkili öğretime yönelik olarak içerik tekrar
düzenlenmeli ya da ders saatleri konuların fazlalığına göre arttırılmalıdır.
Deney uygulamaları ayrı bir ders olmalı ve müfredata konulmalıdır.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Laboratuvar yönteminin uygulanabilirliği açısından laboratuvar ortamları yeterli mi?
2. Hazır bulunuşluğu arttırmak/sağlamak amacıyla öğrencilere ön hazırlık nasıl yaptırılır?
3. Matematik altyapısı olmayan öğrencilere Fen öğretimi nasıl sağlanabilir?
4. Fen öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerin uygulanmasında kalabalık sınıflarda karşılaşılan sorunlar nelerdir?
5. Yaparak-yaşayarak ve gözlem yoluyla öğrenmeyi sağlayacak ders gezilerinin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunlar nelerdir?
6. Oyun ve öğretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar nasıl yapılmalı.
7. Okuma ve yazma becerisi soru ve sorunlarının anlaşılmasında ve çözülmesinde etkili midir?
BAKANLIĞA:
•
ALINAN KARARLAR
• Fen ve Teknoloji dersinde laboratuvarların daha ön plana çıkarılarak, bu dersin yeterli donanım, araç ve gereçle laboratuvarlarda
işlenmesi.
•
Öğrencilerin deney yapmaya özendirilmesi.
•
Okul dışı gezilere daha sık yer verilerek fen ve teknoloji dersinin can damarı olan görsellik ve canlılık unsurlarından bolca
yararlanılması.
•
Oyun ve değişik etkinliklerle Fen ve Teknoloji dersinin yöntem ve tekniklerinin zenginleştirilmesi.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1
ŞENAY ÇALIN
80.Yıl Özel idare Ortaokulu
1. Okullarda öğretmen sayısı kadar laboratuvar kurulmalı ve laboratuvar uygulamaları dersi seçmeli ders olarak okutulmalı ve
laboratuvardaki öğrenci sayıları yarıya bölünerek uygulamalar yapılmalı.
2
SAVAŞ KINAY
30 Ağustos Ortaokulu
3
FATMA KORKMAZ
Emine Arıoğul Ortaokulu
4
ESRA DURGUT
Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu
5
MEHMET ALİ YAVUZ
Dumlupınar Ortaokulu
6
ŞERİFE KURBAN
Kadir Adlım Ortaokulu
7
AZİME ÖZYURT
Evliya Çelebi Ortaokulu
8
ZEYNEP GÜNEŞ KORUÇ
Atakent Ortaokulu
9
HİLAL AK
Abdurrahman Paşa İlkokulu
2. Öğrencilere yönelik yaptırımların çeşitlendirilmesi, konuların öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerine göre alınabilmesi için
öğrencilerdeki temel sorunun gelişim bozukluklarından olup olmadığı konusunda detaylı çalışmalar yapılmalı.
3. Fen ve Teknoloji dersi öğretimi sırasında yaşanan matematik temelli sıkıntılar, zaman kaybına, performans ve motivasyon
düşüklüğüne yol açtığı düşünülerek bu konuda matematik öğretmenleri ile işbirliğine gidilmelidir.
4. Kalabalık sınıflarda hem öğretim yöntemleri, hem oturma düzeni, hem de sınıf yönetimi ile ilgili belirgin sorunlar
gözlemlenmektedir. Bunun çözümü için okul binalarının daha elverişli hale getirilerek sınıf sayısının artırılması ve öğrenci
sayılarının azaltılması gerekmektedir.
5. Okul gezilerine yönelik prosüdürler azaltılmalı ve öğretmenlere bu okul gezileri için daha fazla destek ve yardım sağlanmalıdır.
6. 5. Sınıf öğretmen kılavuz kitaplarında oyunla öğrenmeye yönelik tekniklere yer verilmelidir.
7. Kitap okuma özendirilmeli, okuma saatleri düzenli bir şekilde yapılmalı ve bunun önemi öğrencilere fark ettirilmelidir.
144
10 HALİL İBRAHİM CEYLAN
Atatürk Ortaokulu
11 ESRA SAĞLAM
Çamlıca Ortaokulu
12 CEVAT ESEN
Fatih Ortaokulu
13 MUSTAFA KOYUNOĞLU
Cumhuriyet Ortaokulu
İmza
145
Fen ve Teknoloji Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. KONU:
Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
Fen projeleriyle materyal ihtiyacı giderilmeye çalışılmalıdır.
TARTIŞMA SORULARI
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Sene sonu bilim sergisi konusunda öğrencileri cesaretlendirmelidir.
1. Okullardaki materyaller yeterli mi?
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Öğrencilerin fen ve teknoloji ile ilgili gezi ve gözlem yapabilmesi için kolaylık sağlanmalıdır.
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
Matematik dersinde olduğu gibi haftalık ders saati 5’e çıkarılmalıdır.
Okullara fen ve teknoloji laboratuvarı öğretmeni verilmelidir.
Fen ve teknoloji öğretmenlerine laboratuvar ücreti verilmelidir.
Fatih projesi hızlandırılmalı, her okula yaygınlaştırılmalı ve bazı sitelere erişim engeli
kaldırılmalıdır.
Etkinlikler için malzeme paketi hazırlanmalı ve okullara gönderilmelidir.
Öğretmenlere diz üstü bilgisayar verilmelidir.
2. Ders materyallerinin hazırlanmasında performans ve proje ödevlerinden yararlanabilinir mi?
3. Laboratuvar malzemeleri yeni programa uygun mu?
4. Öğrenciler eğitim teknolojilerini kullanmaya hazır mı?
•
•
5. Akıllı tahta ve tablet kullanımında okulların internet alt yapısı hazır mı?
6. Eğitim teknolojilerinin kullanımında zaman yeterli mi?
7. Sanal deneyler faydalı mıdır?
ALINAN KARARLAR
•
Her yıl sınav sisteminin değişmesi yerine küçük değişikliklerle yoluna devam eden bir sınav sisteminde karar kılınmalıdır.
•
Öğretmen maaşları iyileştirilmeli ve öğretmenlik en düşük maaş alan meslek olmaktan kurtarılmalıdır.
1. Müfredatın uygulanmasında zaman yeterli değildir.
•
Öğretmenlerin çeşitli yayınları takip etme imkanları artırılmalıdır.
2. Etkinliklerin uygulamasında laboratuvar ve materyaller yeterli değildir.
•
Sınıf geçme sistemi gözden geçirilmelidir.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
3. Okulların internet alt yapısı yeterli değildir.
4. Ders kitaplarında bariz bilgi yanlışları bulunuyor.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
SEVAL KILIÇAY
Dumlupınar Ortaokulu
2
MURAT ORHUN
Emine Arıoğul Ortaokulu
3
FATİH ERDOĞDU
Adnan Menderes Ortaokulu
4
ALİ FUAT YÜCEL
Fuat Paşa Ortaokulu
5
İLKAY KARATEPE
Atatürk Ortaokulu
6
MERVE N. YÜCEBAŞ
İnköy Ortaokulu
2. Eğitim araçları ve Fatih projesi yaygınlaştırılmalıdır.
7
H.YASEMİN YAMAN
İhsaniye Ortaokulu
3. İnternet alt yapısı güçlendirilmeli, ders kitaplarında kaynak olarak verilen siteler kullanıma açılmalı.
8
SALİHA ALAN
Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu
9
ŞÜKRAN YİĞİT
80.Yıl Özel idare Ortaokulu
5. Ders materyallerinin temin edilmesinde sorunlar yaşanıyor.
6. Öğrenciler eğitim teknolojilerini kullanmaya hazır değil.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Ders saatleri artırılmalı veya müfredat azaltılmalıdır.
4. Ders kitaplarındaki bilgi yanlışları her yıl kontrol edilerek düzeltilmeli ve öğretmenlerden gelecek öneriler dikkate alınmalı.
10 SALİM BAĞCI
Zafer Ortaokulu
11 ÇİĞDEM YILMAZ
Evliya Çelebi Ortaokulu
6. Çocukların teknolojiyi kullanma konusunda cesaretlendirilmelidir.
12 TEMEL ÇAKIR
Bahçelievler Kadir Adlım Ortaokulu
7. Laboratuvarların fiziki alt yapısı iyileştirilmeli.
13 HALİL ALKAN
İsmet İnönü Ortaokulu
5. Okullardan gelen ihtiyaç listeleri dikkate alınmalı
146
İmza
147
Fen ve Teknoloji Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
4. KONU:
Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
TAVSİYELER
TARTIŞMA SORULARI
1. Eğitim öğretimin kalitesini artırmak için fen ve teknoloji dersi olarak durum tespitinin yapılması, bu tespite istinaden alınacak
tedbirlerin belirlenmesi ve bu konular üzerine beyin fırtınası yaparak ortak bir karar listesi oluşturulması.
ÖĞRETMENLERE:
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Bu Benim Eserim, Emepya, Avrupa Dil Ödülü, E-Biko, İnepo, Düş Çizgisi, Urfodu, TÜBİTAK Bilim Fuarı, Fotoğraf Sanatı Kurumu,
Türk Zeka Vakfı, Septo, Sabancı Üniversitesi Eğitimde İyi Örnekler gibi yarışmalara katılım için öğretmenleri ve öğrencileri teşvik ve
motive edici tedbirler alınabilir mi?
2. Yapılan proje görevleri sonucunda elde edilen ürün okul bahçesinde bazı minik yarışmalarla daha aktif hale getirilebilir mi?
(Örneğin, mancınık yapımı ve okul bahçesinde en uzağa silgi fırlatma yarışması yapılabilir)
3. Köy okullarında teknoloji (bilgisayar, internet v.b.) kullanımı çok az bu nedenle köy okullarında velilere ve öğrencilere teknoloji
okur- yazarlığı eğitimi verilebilir mi?
4. Gelişen ve büyüyen şehirlerde insanlar birbirinden uzaklaşmakta bu nedenle mahalle kültürünün oluşması ve kaynaşmanın
artması için tarihi bir tiyatro oyunu gibi sosyal bir aktivite mahallede gerçekleştirilebilir mi?
5. Okul içi ve okul dışı uygun zamanlarda öğrenci ile öğretmen daha fazla zaman dilimi geçirebilir mi?
6. Öğretmenler arası iletişim ve işbirliğinin artması için kahvaltı, piknik gibi sosyal faaliyetlerle bir araya gelme sağlanabilir mi?
7. Öğretmenlerle ilgili doğum, ölüm, düğün gibi haberler il milli eğitim koordinesinde tüm öğretmenlere duyurulabilir mi?
•
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
•
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
2. Belirli aralıklarla minik minik proje sonuçları yarışmaya dönüştürülüp okul bahçesinde yarışmalar yapılabilir. Örneğin, mancınık ile
en uzağa silgi fırlatma, kağıt uçağın en uzağa gitmesi, paraşüt modelinin en uzun süre havada kalması yarışması
•
BAKANLIĞA:
4. Belediye ve İl Kültür Müdürlüğü işbirliği ile mahallelerde kaynaşmayı ve ortak zaman geçirmeyi sağlamak için tiyatro gibi sanatsal
ve çeşitli sportif faaliyetler sergilenebilir.
6. Öğretmenlerin daha sık birlikte vakit geçirmesi için ortak paylaşım anları, toplantılar, kahvaltılar, piknikler, konak sohbetleri gibi
faaliyetler gerçekleştirilebilir.
7. Vefa duygusunun önemi ve hastalıkta da sağlıkta da birlikte olma duygusunun önemi nedeniyle internet sitesinde ya da toplu cep
telefonu mesajları ile doğum, ölüm, düğün gibi faaliyetler duyurulabilir.
148
•
•
•
1. Okul idarecileri ve öğretmenler bu yarışma, proje ve olimpiyatlar kapsamında ek bir eğitime alınarak, başvuru süreci, takip ve
süreç hakkında seminer verilebilir.
5. Öğretmenlerin seçmeli derslerde ve okul dışı zaman diliminde daha özgün bir şekilde o konuya ilgi duyan öğrencilerle ortak
zaman geçirmesi sağlanabilir.
•
•
•
•
•
•
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3. Bilgisayar öğretmenleri ve ARGE çalışanları tarafından yapılan bir takvim yardımıyla belirli köylere gidilerek teknoloji okuryazarlığı seminerleri veli ve öğrencilere verilebilir.
•
•
•
•
•
•
Verilen seminerlerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılımın sağlanması,
Proje görevlerinin aktif sonuç oluşturmaya yönelik verilmesi, okul içi ve dışı zamanlarda
öğretmen ve öğrencinin ortak zaman geçirmesine yönelik teşvikte bulunulması tavsiye
edilebilir.
Köy okullarında ve şehir okullarında velilere yönelik bilgilendirme, spor, sağlık konularında
seminer düzenlenebilir,
Öğretmenlerin çalışmalarını teşvik ve motive edici bir yaklaşım sergilenebilir,
İdareci- öğretmen ilişkisini güçlendirici tedbirler alınabilir,
İyi günde kötü günde öğretmenlerin yanında olunduğu hissettirilebilir,
Okul içinde yapılan çok önemli çalışmalar üst makamlara idareciler sayesinde aktarılabilir,
Okul laboratuvarlarının daha aktif hale getirilmesi için çalışmaların gerçekleştirilmesi tavsiye
edilebilir.
Okullarda yapılan ulusal ve uluslararası başarı gösteren öğrenci ve öğretmenler teşvik için
ödüllendirme yapılabilir,
Yapılan çalışmalarda bazı başarıların okul içinde kaldığı bu başarıların üst makamlara
ulaşmada sıkıntı yaşandığı bu nedenle iletişimin artırılması,
Dönem ortasında öğretmenin değişmesinin özellikle küçük sınıflarda duygu durum
bozukluğuna neden olduğu,
Bazı proje ve yarışmalarda okullara destek olunması,
Performans açısından başarılı ve ön planda olan öğrenci ve öğretmenlerin desteklenip onure
edilmesi,
Öğretmenlerin özlük ve mesleki sıkıntılarında aşılması gereken bir noktada kanun ve
yönetmelikler çerçevesinde desteklenmesi ve böylece kurumum bana sahip çıkıyor
duygusunun ön plana çıkarılması tavsiye edilebilir
Gezi gözlem yapabilmek için gerekli prosedürün daha da kolaylaştırılarak büyük koordine ve
organizasyonları bakanlık nezdinde yürütülmesi,
Velilerin tüm ülke çapında belirli aralıklarda değişen eğitim ve sınav sistemleri hakkında
seminer düzenlenmesi,
Eğitim öğretim konusunda anketsel çalışmalarla öğretmenlerinde görüşlerinin alınması,
Fen ders saatinin artırılması veya ek laboratuvar dersi konması,
Laboratuvara ayrıca bir fen öğretmeni verilmesi,
İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik fen ve matematik sevdirme dergisi çıkarılması tavsiye
edilebilir.
ALINAN KARARLAR
•
Bazı sıkıntılı durum oluşturan öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesine,
•
Eskişehir Bilim parkına randevu alımı ve gezi yapılmasının İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılmasına,
•
Kütahya’da gezerek deneylerin yapılmasını sağlayıcı bir bilim tırı ya da bilim otobüsünün hazırlanmasına veya alınmasının
önerilmesine,
•
Sportif, sanatsal, kültürel, eğitimsel konularda velilerin düzenli aralıklarla seminere alınmasına,
149
Fen ve Teknoloji Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ALINAN KARARLAR
•
Fen dersinin yanında laboratuvar dersinin de konulmasına ve laboratuvara ayrıca öğretmen alınmasına,
•
Ulusal ve uluslararası yarışma, olimpiyat, proje çalışmalarına daha önce bunlara girmiş ve başarı elde etmiş öğretmenlerce diğer
öğretmenlere seminer verilmesine ve bu çalışmalarda başarı elde eden öğretmen ve öğrencilerin onure edilmesine,
•
Öğretmenlerin doğum, ölüm, düğün gibi önemli günlerinin cep telefonu mesajı veya internet sitesinden duyurularak tüm ildeki
meslektaşlara duyurulması,
•
Öğretmenler arası iletişimin artması için kahvaltı, piknik, konak sohbetleri tarzında çalışma yapılmasına,
•
Okul içi ve dışı zamanda öğretmen ve öğrencinin ortak zaman dilimi geçirmesinin planlanmasına,
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
MUSTAFA EROL CANAN
Linyit Ortaokulu
2
FERHAT AYDINLIK
Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu
3
DİLEK TURGUT HİÇDURMAZ
Fuat Paşa Ortaokulu
4
SİBEL AMAÇ
Atatürk Ortaokulu
5
SONAY KURUŞ
Kıranşeyh Ortaokulu
6
NAHİDE AYDIN AŞUK
Kütahya Yatılı Bölge Ortaokulu
7
HALİT ÇATLAR
Özel Kadir Özkanat Ortaokulu
8
İHSAN BOZDAĞ
Evliya Çelebi Ortaokulu
MEHMET SEZER
Adnan Menderes Ortaokulu
•
Mahalli kaynaşma için mahalli tiyatro v.b. faaliyetlerin düzenlenmesine,
•
Laboratuvarlara son öğretim programının malzemelerinin biran evvel gönderilmesinin istenmesine,
9
•
Kan hücreleri veya diğer biyoloji konularında okulumuza doktorun veya başka bir alt konu işlenmesinde başka bir mesleğin davet
edilmesine,
10 FATİH BOZYİĞİT
Fatih Ortaokulu
11 MEHTAP KERTİK
İsmet İnönü Ortaokulu
•
Kimyasal değişim gibi konularda şeker fabrikasına gezi düzenlenmesine,
•
Kermes, müze, doğa gezisi sayısının artırılmasına ve il tarafından koordine edilmesinin tavsiyesine,
•
Laboratuvarların gaz, elektrik, su düzenlerinin elden geçirilmesine,
•
Proje egzersizi yapan öğretmenlerin egzersizinin yarı final aşamasından sonra kesilmeyip devam etmesinin tavsiyesine,
•
Verilen proje görevlerinde görev verilirken ve sonuçta sunum yapılırken ailelerinde davet edilerek çocuklarını izleme olanağının
sağlanmasına,
•
5E MODELİ üzerine bir uzamandan il bazında bir seminer düzenlenmesine,
•
Buluş ve keşfetmeye yönelik yeni yöntemlerin eğitim sistemine aktif olarak katılmasının sağlanmasına,
•
Serbest zaman etkinliklerinin ortaokullarda da uygulanmasına,
•
İlimizde yüksek lisans ve doktora yapmış, ulusal ve uluslararası arenada başarı elde etmiş öğretmenlerden çeşitli seminerlerin
verilmesi konusunda faydalanılmasına,
•
Çeşitli çalışmalarda bu yapılan eğitim çalıştayında olduğu gibi alt grup divan başkanlarının öğretmenler arasından seçilmesinin
çok daha faydalı olacağına çünkü başkanın idarecilerden olduğu zamanlarda rahat ifade etmede sıkıntılar ve herkesin kendini geri
çekmesi nedeniyle verimli toplantılar yapılamadığına bu nedenle öğretmenlerinde kendi oylarıyla bir arkadaşlarını seçmelerinin
çok daha verimli olması ve bunun diğer toplantılarda da tavsiye edilmesine,
150
İmza
151
Fen ve Teknoloji Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU:
Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili kaynaklardan hangisi daha faydalı olur?
2. Öğrenciler için ders ve çalışma kitapları yeterli nitelikte midir?
3. Öğrenciler için önerilebilecek yardımcı kaynaklar hangi nitelikte olmalıdır?
4. Uzaktan eğitim programları kişisel ve mesleki gelişime ne kadar katkı sağlamaktadır?
5. Yapılan zümre toplantılarının kişisel ve mesleki gelişime faydaları nelerdir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. İnternet kaynaklarının kullanımında karşılaşılan güçlükler,
2. Her sınıfta bilgisayar ve projeksiyon gibi teknik donanımın olmaması,
3. Bazı öğretmenlerin bilgi teknolojilerinin kullanımındaki yetersizlikleri,
4. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimle ilgili doğru ve güvenilir kaynaklara ulaşmadaki zorluklar,
5. Çalışma kitabında hatalı, eksik soruların bulunması ayrıca soruların cevaplarının öğretmen kılavuz kitabında yanlış verilmesi,
6. Ders kitaplarında kazanımlara ait verilmesi gereken bilgilerin eksik olması,
7. Kaynak kitapların kazanımların seviyesinin üzerinde sorular içermesi,
8. Yardımcı kaynak kitapların kullanımının yasak olması,
9. Okulların internet bağlantılarındaki sorunlar nedeniyle uzaktan eğitimin kesintiye uğraması,
10. Verilen eğitimde anlatımların öğretmenleri çabuk sıkması,
11. Zümre toplantılarında alınan kararların bazılarının okul yönetimi tarafından dikkate alınmaması,
12. Zümre toplantılarında alınan kararların amaca hizmet etmemesi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Okulların teknik donanımlarının gözden geçirilerek yenilenmesi,
2. Bilgi teknolojilerinin kullanımında eksiği olan öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi.
3. Öğretmenlerin doğru ve güvenilir kaynaklara ulaşabilmeleri için bakanlık tarafından kaynak önerilmesi, kaynakların temininde
kolaylık sağlanması ve öğretmen kitaplıklarının oluşturulması,
4. Çalışma ve ders kitaplarının yeniden gözden geçirilip düzenlenmesi,
5. Kazanım sayılarının azaltılması,
6. Kazanımlara ait verilen bilgilerin yeterli ve eksiksiz olması,
7. Ders kitaplarının yardımcı kaynak kitaplarla desteklenerek müfredata uygun hazırlanması,
8. Yardımcı kaynak kitapların kullanımındaki sınırlandırmaların yeniden düzeltilmesi,
9. Uzaktan eğitimde yaşanan teknik sorunların giderilmesi,
10. Uzaktan eğitimin öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimine daha yararlı hale getirilmesi,
11. Uzaktan eğitimin sıkıcılıktan arındırılıp daha verimli hale getirilmesi,
12. Zümrede alınan kararların birebir uygulanması ,
13. Zümrede alınan kararların uygulanmasında okul yönetimiyle işbirliğinin sağlanması,
14. Zümre toplantılarında alınan kararların amaca uygun olması.
152
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Öğretmenler kişisel ve mesleki gelişimi sağlayacak doğru kaynaklara ulaşabilmek için çaba
göstermelidir.
•
Kişisel ve mesleki gelişim için öğretmenlerle her zaman işbirliği içinde olunmalıdır.Eğitimöğretim çalışmalarının daha verimli hale getirilmesi için öğretmenlerle işbirliği içinde
olunmalıdır.
Okulların teknik donanımları gözden geçirilmelidir.
Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde oluşturulacak kurullar ile kaynak kitap seçimi ve
soru havuzları oluşturulmalıdır.
Bakanlık onaylı yardımcı kaynak kitaplar belirlenmeli veya tavsiyede bulunulmalıdır.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
BAKANLIĞA:
•
ALINAN KARARLAR
•
Çocuklar için oyun alanları oluşturulmalıdır.
•
Sınıf mevcutları azaltılmalıdır.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
MERYEM GÜLSEREN
Adnan Menderes Ortaokulu
2
MÜRŞİDE POYRAZ
Şehitler Ortaokulu
3
AYNUR İNANÇ
Şehitler Ortaokulu
4
ÖZLEM EFE
Fatih Ortaokulu
5
GÖNÜL GÜNGÖR
Fatih Ortaokulu
6
HATİCE YILMAZ
Milli Egemenlik Ortaokulu
7
UĞUR KİRAZ
Seyitömer Ortaokulu
8
İLYAS TÜRKMEN
Sabuncupınar Ortaokulu
9
FATİH ERTAŞ
Parmakören Ortaokulu
İmza
153
Fen ve Teknoloji Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
6. KONU:
Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik
başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğrencilerdeki davranış bozuklukları ders işlenişini nasıl etkiler?
2. Öğrencilerde geç kalma kaygısının olmaması ders işlenişini etkiler mi?
3. Okullardaki ve öğrencilerdeki ders araç-gereç ve materyalleri yeterli mi?
4. Öğrencilerdeki gelecekle ilgili hedefleri varmı?
5. Ailelerin öğrenciler üzerindeki tutum ve davranışları sınıf yönetimini etkiler mi?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğrencilerin derslere geç gelmesi
2. Sınıf kültürüne uymama(sakız çiğneme, arkadaşlarını rahatsız etme,küfür, kavga, şiddet, vb)
3. Temizlik alışkanlıklarındaki yetersizlikler
4. İzin istemeden konuşma, söz kesme, öğretmene karşı gelme, asi tavırlar
5. Ders karşı ilgisizlik
6. Sınıf geçme kaygısının olmamasının diğer öğrencilerin motivasyonunu bozması
7. Sınıf geçme kaygısının olmamasının öğrencinin derse karşı ilgisini ortadan kaldırması
8. Bazı okullarda laboratuar olmaması, olanlarda da araç gereçlerin müfredata uygun olarak güncellenememesi
9. Öğrencilerin gerekli ders araç-gereçlerini getirmemesinden ders işlenişini olumsuz etkilemesi
10. Okullardaki görsel kaynakların eksikliği (Projeksiyon,PC, İnternet bağlantıları, akıllı tahta vb)
11. Öğrenci hedefleri ile ailesinin hedeflerinin farklı olup çakışmaması
12. Öğrencinin çevresindeki rol modellerin olmamasının hedefini etkilemesi
13. Öğrencide hedef olmaması sonucu isteksizliği ve sınıfta çıkardığı problemler ve düzeni bozması
14. Velilerin öğrencisindeki davranış problemlerini kabul etmemesi
15. Ailedeki yanlış tutum ve davranışlar(baskıcı, ilgisiz, destek olmama vb.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Okul rehberlik çalışmalarının daha düzenli ve verimli olması
2. Davranışların düzeltilmesi için caydırıcı yaptırımlar olması
3. Öğrencilere empati kazandırılması
4. Sınıf kültürünün aileden ve ilkokul sıralarından itibaren kazandırılması
5. Sınıf mevcutlarının kalabalık olmaması
6. Okulların öğrenciler için cazip hale getirilmesi
7. Haftalık Ders saatlerinin çok olmaması
8. Üniversitelerdeki sistem gibi dersten kalma uygulamasının ortaokullarda da olması
9. Başarısız olan öğrencilerin yaz tatilinde takviye edici kurslara alınması
10. Okullardaki araç-gereç eksikliklerinin yeni programa göre temin edilmesi
11. Bakanlığımızın üniversitelerle işbirliği yaparak bazı illerde var olan Bilim Merkezlerini ülke çapına yaymaları
12. Sınıflara akıllı tahta, projeksiyon, Bilgisayar gibi donanım eksikliklerinin kazandırılması
154
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
13. Rehber öğretmenlerin öğrenci ve veli arasında hedef kazandırmaya yönelik rehberlik çalışmalarını hızlandırması
14. Okullarda değişik mesleklerin tanıtılmasına yönelik ilgi çekici çalışmalar yapılması
15. TV ‘lerde yer alan olumsuz programların kaldırılması, öğrencilerin olumsuz hedeflere yöneltilmemesi
16. Öğretmenlerin mesleki saygınlığının ön plana çıkarılması için çalışmalar yapılması
17. Okul-veli-öğretmen işbirliği ile ilgili çalışmaların artırılması
18. Toplum kurallarının önce aile tarafından, sonra da öğrencisine kazandırması
19. İllerde evlilik okullarında çocuk yetiştirmeye yönelik eğitimler verilmesi
20. Bölünmüş aile çocuklarına rehberlik hizmetlerinin daha verimli ve yoğun uygulanması
21. Aile içindeki ekonomik sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar yapılması.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
•
•
•
•
•
Ders işlenişinde kuralların belirlenip, sınıf içinde uygulamalarda kararlı olunmalı
Öğretmenlerin ders konularına ve müfredata hakim olmaları
Öğrenci ve ailesini iyi tanımalı
Öğrenciye güven vermeli
Pedagojik formasyon bakımından kendini yetiştirmeli
Farklı yöntem ve tekniklerle ders işlemeli ve dersi zevkli hale getirmeli
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
•
•
•
Okularında Araç-gereç ve donanım eksikliklerini saptayıp gerekli çalışmaları yapması
Alınan kararların uygulanmasında öğretmenlere destek olmalı
Öğretmenlerin motivasyonunu artırıcı aktiviteler yapılması
Her türlü okul içi çalışma ve faaliyetlerde öğretmenlere eşit mesafe de durmalı
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
•
•
İllerde merkezi olarak öğrenci ve velilere yönelik kaliteyi artırıcı seminerler düzenlemeli
Araç-gereç eksikliklerinin giderilmesi için okul müdürlüklerine daha fazla destek verilmesi
Üniversiteler, STK ve işletmelerle daha yakın ilişki içine girip, iş birliği ve destek sağlanması
Sınıfların Teknolojik alt yapısının iyileştirilmesi ve yeterliliğinin sağlanması
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
•
•
•
Her konuda öğretmeninin arkasında olduğunu hissettirmeli
Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını yeniden kazandırmalı
Sınıf geçme sisteminde yaptırımı olan revizyona gitmeli
Ders müfredatını hafifletmeli
Ders kitaplarının sık sık değişmesi engellenmeli
Okullara ve eğitime ayrılan ödeneklerin arttırılması
Öğrencilere serbest kıyafet uygulamasından vazgeçilmesi
Sınıf mevcutlarının azaltılması için gerekli çalışmalar ivedilikle yapılmalı
155
Fen ve Teknoloji Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ALINAN KARARLAR
7. KONU:
Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
•
Sınıf mevcutların az tutulmasına
•
Eğitim fakültelerindeki eğitime daha kaliteli bir yapı kazandırılmasına
•
Öğrencilere karşı yaptırımların artırılmasına
•
Öğretmene karşı yapılan her olumsuz davranışta destek olunmasına
•
Öğretmenlerin mesleklerini maddi ve manevi yönden daha sever hale getirilmesi için çalışmalar yapılmalı
•
Öğretmenlerin formasyon ve pedogojik bilgilerini artırmaları için kendilerini geliştirmelerine karar verilmiştir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
ÖZLEM AKDAMAR
Fatih Ortaokulu
2
YASEMİN ARSLAN
İsmet İnönü Ortaokulu
3
ÖZLEM COŞKUN
Şehitler Ortaokulu
4
BİROL TORUN
Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu
5
CENGİZ COŞKUN
Şule-Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu
6
NURİ SÜLÜK
Yunus Emre Ortaokulu
7
FATMA SEVGİ GÜL
İsmet İnönü Ortaokulu
8
OKAY ALTINKAYNAK
Linyit Ortaokulu
9
YUSUF DURMUŞ
Seyitömer Ortaokulu
İmza
TARTIŞMA SORULARI
1. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında fen ve teknoloji ders saatlerinin yetersizliği engel midir?
2. Fen ve teknoloji ölçmelerinde fen terimlerinin kavratılması için hangi yöntemler kullanılabilir?
3. Her öğrencinin ilgi ve yeteneğine uygun ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılabilir mi?
4. Matematiksel işlem yetenekleri, ifade becerileri ve öğrencinin dikkat düzeyi kazanımları ölçmede etkili midir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında fen ve teknoloji ders saatlerinin yetersizliği engel midir?
2. Fen ve teknoloji ölçmelerinde fen terimlerinin kavratılması için hangi yöntemler kullanılabilir?
3. Her öğrencinin ilgi ve yeteneğine uygun ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılabilir mi?
4. Matematiksel işlem yetenekleri, ifade becerileri ve öğrencinin dikkat düzeyi kazanımları ölçmede etkili midir?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Fen ölçme değerlendirmelerinde, performansa dayalı portfolyo gibi tekniklerin uygulanabilmesi için ders saatlerinin 4 teorik 2
uygulama saati olarak değiştirilmesi gerekmektedir.
2. Fen terimleri ilgili okul ve il çapında yarışmalar düzenlenebilir. Terimlerle ilişkili farklı oyun türleri üretilebilir.
3. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci düzeylerine uygun her konu bazında soru havuzları oluşturulması gerekmektedir.
4. Fen konularındaki gerekli olan matematiksel işlemlerin ilgili matematik konuları ile paralel işlenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca dikkat
geliştirme çalışmalarının rehberli servisi yardımıyla daha etkin hale getirilmelidir.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
Matematik ve rehberlik branşları ile fen dersi arası işbirliğinin etkin yapılması.
Fen ve teknoloji terim yarışması düzenlenmelidir.
Okullardaki teknoloji ve materyal eksiği giderilmeli
Ders saatleri arttırılarak 4 teorik+2 uygulama saati olmalı. Fen ve teknoloji soru havuzu
oluşturulması gerekmektedir.
ALINAN KARARLAR
• Öğretmenlerin nöbet görevlerinin kaldırılması.
• Öğretmenlerin teknolojik donanımların arttırılması (yazılım, modem, taşınabilir projeksiyon)
• Bir üst sınıf becerisi olmayan öğrencilerin sınıf tekrarı yaptırılması.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 MÜZEYYEN KORKMAZ
2 ESİN TÜMER
3 DİLEK SOYAK
4 ÖZLEM YORGANCILAR
156
Görev Yeri
Şule-Mete Tetik İ.H.O
Ümran Aygen Ortaokulu
Fatih Ortaokulu
Şehitler Ortaokulu
Sıra
5
6
7
8
Adı Soyadı
ÖZLEM ÇATAL
HALİT AKYILDIZ
SİNAN GÖNDİKEN
MUSA ÖZTÜRKOĞLU
Görev Yeri
Linyit Ortaokulu
Zafer Ortaokulu
Fevzi Çakmak Ortaokulu
İsmet İnönü Ortaokulu
157
Sosyal Bilgiler Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Sosyal Bilgiler Dersi Genel Raporu
1. KONU:
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi
sorunlarla karşılaşıldığı.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
TARTIŞMA SORULARI
1. 8. sınıflarda amaç ve kazanımlara ulaşma konusunda süre yeterli midir?
BAKANLIĞA:
2. 7. sınıflarda, Türk Tarihinde Yolculuk ünitesinde konular arasında bütünlük var mıdır?
•
•
•
•
•
•
Konular günümüzden geçmişe doğru işlenmelidir.
Kronolojik sırayı gözeterek bilgiler verilmelidir.
Okul veli öğrenci işbirliği sağlanmalı iletişim halinde olunmalıdır.
Okullarda kazanımların kazandırılması için Sosyal Bilgiler sınıflarının oluşturulması sınıf içi
materyallerin sağlanması yapılmalıdır.
Bakanlık tarafından okullara geziler için ödenekler ayrılmalı ve araç tahsis edilmelidir.
Ders kitapları ile kılavuz kitapların tekrar gözden geçirilerek içerik bakımından uygun hale
getirilmesi sağlanmalıdır.
3. Derslere yönelik amaç ve kazanımların gerçekleşmesinde öğrencilerin hazır bulunuşluğu yeterli midir?
ALINAN KARARLAR
4. Sosyal bilgiler 5.6.7 ve 8. sınıflarda amaç ve kazanımlara ulaşma noktasında yapılan her türlü gezi faaliyetlerinin ne gibi faydası
vardır?
5. Sosyal bilgiler 5.6.7 ve 8. sınıflarda amaç ve kazanımlar noktasında, Öğretmen kılavuz kitaplarında verilen bilgiler ile Öğrenci ders
kitapları arasında uyum var mıdır?
•
8. sınıf TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi, ders saatlerinin artırılmasının uygun olacağı kararlaştırıldı.
•
Tarihi konularda Ünitelere ayrılan sürenin artırılmasına ve konuların işlenişinde kronolojik sıranın takip edilmesinin uygun olacağı
kararlaştırıldı.
•
Öğrencilerin okullara hazırlıklı gelmelerini sağlamak için Okul Aile Öğrenci işbirliğine gidilmesine karar verildi.
•
İl içinde bulunan ören yeri ve müzelerin öğrencilere gezdirilmesi kararlaştırıldı.
•
Kılavuz kitaplarının içerikleri ders kitaplarına uygun hazırlanmasının daha doğru olacağı karara bağlandı.
•
Ders kitapları seçimlerinin öğretmen görüşlerine sunulmasının uygun olacağı karara bağlandı.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. 8. Sınıflarda T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi haftalık ders saati 2 dir. İş takvimine göre 38 hafta içerisinde yaklaşık 80
kazanım öğrenciye verilmesi gerekmektedir. Verilmesi gereken kazanım sayısı ders saatine göre çok fazladır.
2. 7. sınıflarda, Türk Tarihinde Yolculuk ünitesinde konular arasında bütünlük yoktur. Konular arasına farklı konuların sıkıştırılması
öğrencinin tarihi konularda kronolojik sırayı algılamasını engellemektedir. Bu da öğrencinin kazanımları belli bir sıraya göre
kavranmasını güçleştirmektedir.
3. Derslere yönelik amaç ve kazanımların gerçekleşmesinde öğrencilerin hazır bulunuşluğu yeterli değildir.
4. Sosyal bilgiler 5.6.7 ve 8. sınıflarda amaç ve kazanımlara ulaşma noktasında yapılan her türlü gezi faaliyetlerinin faydası vardır.
5. Sosyal bilgiler 5.6.7 ve 8. sınıflarda amaç ve kazanımlar noktasında, öğretmen kılavuz kitaplarda verilen bilgiler ile öğrenci ders
kitapları arasında uyum yoktur. Kılavuz kitapta öğretmenin ders içinde öğrenciye vermesini istediği bilgiler ders kitabına göre çok
fazladır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. 8. Sınıflarda TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi haftalık ders saati artırılmalıdır. ders kitabındaki kazanım sayıları azaltılarak
ders kitabı yeniden düzenlenmelidir
2. Konular arasındaki kopukluk giderilerek bütünlük sağlanmalıdır. Üniteye ayrılan süre artırılmalıdır. Olaylar tarihi sıra göz önünde
bulundurularak düzenlenmelidir.
3. Öğrencilerin önceden ödevlendirmeleri yapılarak derse hazır olarak gelmeleri yapılmalıdır. Öğrenci ödev kontrollerinin sağlanması
için velilerle işbirliği sağlanmalıdır.
4. Tarihi mekânlara yapılan gezilerle konular pekiştirilmelidir. Doğanın ve kültürel varlıkların korunması ve önemi için öğrenciler
bilinçlendirilmedir. Olayların bizzat yapılan gezilerle yerinde görülmesi görselliği artıracağından pekiştirilmesi sağlanmalıdır.
5. Kılavuz kitap veya öğrenci ders kitabının içerikleri birbiri ile uyum içinde hazırlanmalıdır.
158
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
İSMAİL SARIOĞLU
19 Mayıs Ortaokulu
2
GÖKHAN ÖZDEMİR
30 Ağustos Ortaokulu
3
İSMAİL YAVUZ
80. Yıl Özel İdare Ortaokulu
4
ŞENOL DEMİRAY
Abdurrahman Paşa İlkokulu
5
ULAŞ KARAKAYA
Adile Zeyyat Şora Ortaokulu
6
AHMET ARDA
Adnan Menderes Ortaokulu
7
MUSTAFA KURNAZ
Alayunt Ortaokulu
8
HASAN OYUR
Atakent Ortaokulu
9
AHMET DAŞÇI
Atatürk Ortaokulu
10 HAKAN ATILGAN
Bahattin Çini Ortaokulu
11 HATİCE AKGÜL
Yenidoğan İlkokulu
İmza
159
Sosyal Bilgiler Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU:
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
TARTIŞMA SORULARI
1. Sosyal bilgiler dersinde konuların öğrenci merkezli işlenmesinde süre yeterli midir?
2. 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin konularının yoğun olması farklı yöntem ve tekniklerin kullanılmasını engeller
mi?
3. Teknolojik yeterliliği olmayan okullarda derslerin daha iyi kavratılması için ne gibi yöntemler kullanılabilir?
4. Yapılacak inceleme gezilerinin dersin başarı düzeyine etkisi nedir?
5. Sınıf içi veya sınıflar arası bilgi yarışmalarının derse katkısı nelerdir?
6. Sosyal Bilgiler dersinde “Anlatım Yöntemi” kullanımını minimuma nasıl indirgenir?
7. Dersin işlenişi esnasında önemli kısımların not tutturulmasının başarıya olan etkisi nedir?
8. “İstasyon yönteminin “dersin öğrenimine olumlu katkıları nelerdir?
9. “Drama Yöntemi” derse olan ilgiyi artırmadaki önemi nedir?
10. Sosyal bilgiler dersinin işlenişinde sınıf ortamının başarıya olan katkısı nelerdir?
11. EBA’nın zenginleştirilmesi ve öğretmenler tarafından yaygın olarak kullanılması için neler yapılabilir?
12. Soru –Cevap yöntemi amacına uygun olarak, bilgiyi öğrenciye keşfettirme fonksiyonuna hizmet ediyor mu?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. 8.Sınıf T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin konularının yoğun olması farklı yöntem ve tekniklerin kullanılmasını engeller
mi?
2. Teknolojik yeterliliği olmayan okullarda derslerin daha iyi kavratılması için ne gibi yöntemler kullanılabilir?
3. Sınıf içi veya sınıflar arası bilgi yarışmalarının derse katkısı nelerdir?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3. Yarışmaların öğrenmede her zaman teşvik edici bir özelliği olmuştur. Özellikle ünite sonlarında konu tekrarı amaçlı yapılabilir.
Rekabet duygusu ön plana çıkarılmalıdır. Uygulama yapılırken gruplar oluşturulmalı, bu grupların homojen olmasına dikkat
edilmelidir. Gruplarda her seviye grubundan öğrenci olmalı, böylece başarı seviyesi düşük bir öğrenci de grup içindeki başarı ile
bu duyguyu tatmalıdır.
4. İnternette sosyal bilgiler sitelerinde passaporolla, çarkı sosyal gibi öğrencilerin çok sevdiği yarışmalar mevcuttur. Bunlardan da
yararlanabilir
5. Soruları çocuklar hazırlayabilir. Öğretmen sadece sorunun içeriğini kontrol eder, böylece de öğrenci aktif kılınabilir. Ayrıca
öğrencinin hazırladığı sorunun yarışmada çıkması ona ayrı bir haz vermiş olacaktır.
6. Öğrencilerin ön hazırlık olmaksızın gelmeleri nedeniyle dersler öğrenci merkezli işlenemiyor. Bunun önlenmesine yönelik tedbirler
alınmalıdır. Örneğin hazırlık soruları verilebilir.Etkinlikler hazırlanabilir,bu etkinliklerin öğrenci tarafından ne derece yol aldığı
kontrol edilip öğrenciye geri dönütler verilebilir. Veli işbirliğine gidilebilir.
7. Dramatizasyon yöntemi dersimizin en çok kullandığı yöntem olmalıdır. Bu öğrenciler dersi sevdirmede çok etkili bir yöntemdir.
Her ders olmasa da her ünitede en az bir defa uygulanabilir. Böylece ders konusunu öğrenmeyecek bizzat yaşamış olacaktır.
8. Bir okul inşa edilirken nasıl mutlaka Fen Bilgisi laboratuarı plana konuluyorsa mutlaka özel Sosyal bilgiler dersliği planlanmalıdır,
Çünkü sınıf ortamında her tür haritanın, kitabın, derginin, kürenin, panoların bulunması gerekir. Öğrenci teneffüste yemeğini
yerken haritayı inceleyebilmeli, oyunlar oynayabilmelidir. Gazete köşelerini takip edebilmeli, kendiside sınıfın zenginleştirilmesine
katkıda bulunabilmelidir. Bunun için okul idareleri zorunlu olarak bu dersliği oluşturmalıdır. Bu biz öğretmenlerin işini
kolaylaştıracak dersin verimliliğini arttıracaktır.
9. Sınıfta klasik oturma düzeni yerine öğrencilerin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunabileceği, öğretmenin aynı anda tüm öğrenci
ile göz teması kurabileceği tip oturma düzenleri tercih edilmelidir.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
•
•
4. Sosyal Bilgiler dersinde “Anlatım Yöntemi” kullanımını minimuma nasıl indirgenir?
5. Sosyal bilgiler dersinin işlenişinde sınıf ortamının başarıya olan katkısı nelerdir?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
1. Müfredatın yoğun olması farklı yöntem ve tekniklerin uygulanmasını kısıtlamaktadır. Ayrıca sınıf mevcutlarının fazla oluşu da
öğretmeni bu dersin işlenişinde farklı yöntem ve teknik kullanmaktan uzaklaştırmaktadır. Ders saatinin arttırılması veya özellikle
son ünitelerin müfredattan çıkarılması gibi bir girişim bu dersin temel konularının kavratılmasında farklı tekniklerin kullanılmasını
sağlayacak ve dolayısıyla konular daha iyi anlaşılacaktır. Özellikle son konular(2.Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Körfez Savaşı, Soğuk
savaş yılları)çocukların seviyesine çok ağır gelmektedir.
2. Özellikle Fatih Projesi nedeniyle bazı sınıflarda donanım yeteli olmasına rağmen projeksiyon alımı durmuştur buda dersin işlenişini
etkilemektedir. Çünkü Sosyal Bilgiler dersi somutlaştırıldığı ve görselleştirildiği takdirde sevilen bir ders olur. Bu imkânları olmayan
okullarda öğretmene daha fazla görev düşmektedir. Çözüm farklı yöntemleri sık sık kullanarak dikkatleri toplamak, mümkün
olduğu kadar öğrenci merkezli, etkinlik uygulamaların yoğun olduğu bir program hazırlamaktan geçer.
160
•
•
•
BAKANLIĞA:
•
Yok
Yok
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ulusal ve Uluslararası başarı sağlayan okul,öğretmen,öğrencileri
başarılarından dolayı ödüllendirmeli,bu başarıların diğer okullara da örnek teşkil edebilmesi
için diğer okullara duyurularının yapılması,kurum sitesinde fotoğrafların paylaşılması ,bu
haberlerin yerel gazetelerde yer almasını sağlayacak birimlerin olması gerekir.Bunlar hem
öğretmeni hem öğrenciyi bir başka çalışmalar için motive edici girişimler olacaktır.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü sponsorlar yardımıyla maddi durumu iyi olmayan öğrencilere
yönelik ücretsiz gezi organizasyonları yapabilir. Örneğin ilimizin Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi
dolayısıyla Dumlupınar ve Afyon’a, yakın bir konumda olan Eskişehir veya Bursa’ya, İstanbul,
Çanakkale gibi şehirlere bu tür programları gelenekselleştirerek uygulayabilir.
Ayrıca il çapında yarışma organizasyonları yapabilir.
Bakanlık ARGE birimi dersimize yönelik bir çalışma yapabilir. Örneğin belgesel arşivlerini
araştırıp ders konularında geçen konuları somutlaştırabilmek için tüm belgesel yerine o
belgeselin ilgili kısmını kesip birazda düzenleyerek EBA ‘da bunu paylaşabilir. Zira tüm
öğretmenler bunu yapabilme yeterliliğine sahip olmayabilir. Ama hazırlanmış üzerinde
çalışılmış bir gösterim oldukça işe yarayacaktır.
Örnek ders işlenişi video haline getirilip paylaşılabilir)Özellikle drama yönteminin uygulandığı
örnekler öğretmenlere oldukça fayda sağlayacaktır.
161
Sosyal Bilgiler Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. KONU:
Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı.
ALINAN KARARLAR
•
Ders saatlerinin sayısının artırılması
•
7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersinde Osmanlı tarihiyle alakalı konuların kronolojik sıraya göre düzenlenmesi
•
Ders kitaplarının içeriğinin hazırlanmasında derse giren öğretmenlerin görüşlerinin alınması
•
Ders kitaplarının sonlarında konularla ilgili haritaların eklenmesi.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
ŞERİF AHMET KAÇAR
30 Ağustos Ortaokulu
2
NURİ YILDIZ
80.Yıl Özel İdare Ortaokulu
3
TUĞBA YEŞİLYURT
Abdurrahmanpaşa İlkokulu
4
YASİN YAĞMUR
Atakent Ortaokulu
5
EMEL ERACAR
Atatürk Ortaokulu
6
ABDULLAH ÖZKAN
Bahçelievler Kadir Adlım Ortaokulu
7
ERKAN ÇOLAK
Barbaros İlkokulu
8
AYDEMİR YILDIRIM
Cumhuriyet Ortaokulu
9
SERAP ÖZCAN
Çamlıca Ortaokulu
10 HATİCE EDA KARAASLAN
162
Yıldırım Beyazıt Ortaokulu
İmza
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğretim materyallerinin daha fazla duyu organına hitap etmesi etkinliği arttırır mı?
2. Sosyal Bilgiler dersinin öğretimi sırasında eğitim teknolojileri kullanılırken karşılaşılan güçlükler nelerdir?
3. Kullanılan eğitim teknolojilerinin öğrenci seviyesine uygunluğu
4. Ders saatinin yetersizliği eğitim teknolojisinden yeterince faydalanmamızı sağlayabiliyor mu?
5. Eğitim teknolojileri için her okul donanımlı mıdır?
6. Eğitim teknolojilerinden faydalanmak için sosyal bilgiler sınıfları oluşturulabilir mi?
7. Her konu için materyal kullanımı uygun mudur?
8. Materyallerin paylaşımındaki yöntem nasıl olur?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Sosyal Bilgiler Dersinin eğitim-öğretimi sırasında eğitim teknolojileri kullanılırken karşılaşılan güçlükler
2. Kırsal kesimde yaşayan veya taşımalı eğitim yapan öğrencilerin araştırmaları teknolojiden faydalanma imkânının yetersizliği
3. Ev ortamından uzaklaşan öğrencinin araştırma amacından sapıp zararlı alışkanlıklar edinmesi
4. Projeksiyon materyallerin sınıflarda sabit olmaması nedeniyle ders saatinde zaman kaybı yaşanması
5. Ders kitabı ve çalışma kitabındaki etkinliklerin konuyla ilişkisinin zayıf olması
6. Eğitim teknolojileri kullanırken sadece sunumu öğrenci merkezli eğitimden öğretmeni uzaklaştırma ihtimali
7. Derse uygun materyal çeşitliliğinin yetersizliği
8. Tek tip materyal kullanımının kazanımları karşılamaması
9. Ders saatinin süresi eğitim-öğretim teknolojilerinin uygulanması için yeterli değil
10. Kullanılan eğitim teknolojilerinin öğrenci seviyesine uygunluğu
11. Öğrencilerin bilişsel farklılıkları nedeniyle eğitim teknolojilerinin öğrencilere hitap etmemesi
12. Her konuya ilişkin sunum vb. kazanımları karşılamaması
13. Ders kitabındaki cümlelerin uzun olmasının konunun anlaşılırlığını güçleştirmesi
14. Çalışma kitabı etkinliklerinin öğrenci seviyesinin üstünde olması
15. Her öğrenci seviyesinin farklı olması dolayısıyla kullanılan eğitim teknolojilerinin zaman kısıtlılığından çeşitlendirilememesi
16. Öğrencilere konuya ilişkin materyal hazırlatmada veya uygulanmasında rehberlik edilecek ders saatinin olmaması
17. Harita ve çalışma kitabı haricinde kazanımlara uygun materyallerin bulunmaması
18. Sosyal Bilgiler dersinin ilkokul 1. Kademede temel kavram ve materyallerin kullanılmaması
19. Ders saatinin yetersizliği eğitim teknolojisinden yeterince faydalanmamızı sağlayabiliyor mu?
20. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler konularının yetiştirilmesi açısından değişik materyal kullanmanın 3 ders saatinde gerçekleştirilmemesi
21. 8. Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 3 ders saat için hazırlanan kitabının 2 saatte işlenmek zorunda kalınması
22. 8. Sınıf TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 2. Dünya Savaşı ünitesinin öğrenci seviyesinin üstünde olması
23. Vatandaşlık ve Demokrasi eğitimi dersinde öğretmen kılavuz kitabındaki yazıların punto küçüklüğünden okunamaması
24. Ders saatinin azlığının ve 7. 8. Sınıf konularının fazlalığının materyal çeşitliliğine izin vermemesi
163
Sosyal Bilgiler Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
25. 8. Sınıf İnkılap Tarihi dersinin konularının ayrıntı fazlalığı ve ders saati azlığı nedeniyle yapılaması gereken etkinliklere zaman
kalmaması
26. Eğitim teknolojileri için her okul donanımlı mıdır?
27. İl genelini kapsamasa da merkezi okul olması sebebiyle eğitim teknolojileri açısından sınıf donanımlarımız tam ve teknolojiye
uygundur
28. Okuldaki projeksiyon sayısının yetersizliğinden dolayı eğitim teknolojilerinden yeterince faydalanmaması
29. Her sınıfta eğitim teknolojilerini gerçekleştirecek donanımın bulunmaması
30. Projeksiyon ya da internet üzerinden eğitim bir yana yazı tahtası vb. temel gereksinimlerin karşılanmaması
31. İnternet erişiminin okullarda bulunmaması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Ders saatlerinin arttırılması
2. Öğretmen kılavuz kitaplarıyla birlikte gerekli materyallerin de gönderilmesi(cdler, animasyonlar)
3. Sosyal bilgiler dersi ile ilgili kaynakların zenginleştirilmesi
4. Okul kitaplarının güncelleştirilmesi
5. Okullarda internet ağı oluşturularak öğrencilerin buralara ulaşmasının sağlanması
6. Okullarda gerekli teknolojik altyapının oluşturulması
7. Bireysel olarak öğretmenlerin teknolojik eğitim setlerinden haberdar olmalarının ve temin etmeye çalışmaları
8. Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinin müfredatının zenginleştirilerek değerler eğitiminin eklenmesi
ALINAN KARARLAR
• Zümre Çalıştay Gruplarının konuşma süreleri, cümle sınırlaması gibi ayrıntılarla çalışmalarının kısıtlanmaması Zümre Çalıştay
Grubumuzca önerilmiştir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
NAZMİYE TEKŞEN
Atatürk Ortaokulu
2
CEMAL AKGÜL
Bahçelievler Kadir Adlım Ortaokulu
3
SIDIKA BANU UĞUREL
Cumhuriyet Ortaokulu
4
SAİME TUNCAY
Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu
5
EMEL ATİLA
Dumlupınar Ortaokulu
6
ABDULLAH SADİ BİLGİN
Emine Arıoğul Ortaokulu
7
İSMAİL SARI
Fevzi Çakmak Ortaokulu
8
CEYDA ESENSOY
Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu
İmza
TAVSİYELER
•
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BAKANLIĞA:
164
•
Bireysel olarak öğretmenlerin teknolojik eğitim setlerinden haberdar olmalarının ve temin
etmeye çalışmaları
Öğretmenlerin birbirlerinden materyal alışverişi için daha sık bir araya gelmelerinin
sağlanması
Örnek materyallerin ya da sunumların öğretmen tarafından örnek olunarak sunulmasıöğrenciye model olması
Konulara uygun gerekli etkinliklerin öğrenci-öğretmen işbirliğiyle hazırlanması
Öğretmenlerimize gerekli teknolojik ya da görsel imkanları daha fazla sunabilmeleri.
Okuldaki teknolojik düzenlemelerin okul idaresince yapılması.
Sosyal Bilgiler sınıflarının oluşturularak materyallerin ve teknolojik donanımının sabitliği
sağlanarak zamanın verimli kullanılması.
Materyal tanıtımı ve kullanımı için konusunda uzman kişilerce seminer verilmesi.
Okulların fiziki ve teknolojik altyapılarının iyileştirilmesine destek vermeli.
Görsel materyal olarak düşünülen her türlü gezi ve eğitim faaliyetlerinin prosedürlerinin en
aza indirilmesi.
Sosyal Bilgiler Dersinin 4, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders saatinin diğer ana dersler gibi
en az 4 saate çıkarılarak daha verimli ders işleyebilmenin sağlanması
6.7. ve 8. Sınıfların ders kitaplarının ilgili komisyonca gözden geçirilmesi, Vatandaşlık ve
Demokrasi Eğitimi dersi kitabının müfredatının zenginleştirilerek değerler eğitiminin ilave
edilmesi
165
Sosyal Bilgiler Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
4. KONU:
Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
TARTIŞMA SORULARI
1. Ders saatlerimiz sosyal ve kültürel etkinliklere yer verecek kadar yeterli mi?
2. Diğer zümrelerle işbirliği yapılarak her yıl en az bir tarihi temsil, piyes hazırlanamaz mı?
3. Okullarımızın fiziki şartları sosyal etkinlikler için uygun mu?
4. Ders dışı egzersiz çalışmaları sosyal bilgiler dersinin konuları içine neden alınmıyor?
5. Yapılan gezilere tüm öğrencilerin ekonomik durumu uygun mu?
6. Gezi izin onaylarında niçin zorluk çıkarılıyor?
7. BEP ve Mülteci öğrencileri yapılan etkinliklere ne kadar katabiliriz?
8. Sosyal Bilgiler Müfredatının sosyal ve kültürel etkinliklerle uygunluğu nedir?
9. Tarihi mekanların minyatürlerinin hazırlanıp okullarda sergilenmesi mümkün olamaz mı?
10. Velilerin sosyal etkinliklere bakış açısı nedir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ders Saatlerim sosyal ve kültürel etkinliklere yer verecek kadar yeterli mi?
2. Okullarımızın fiziki şartları sosyal etkinlikler için uygun mu?
3. Ders dışı egzersiz çalışmaları sosyal bilgiler dersinin konuları içine neden alınmıyor?
4. Tarihi mekanların minyatürlerinin hazırlanıp okullarda sergilenmesi mümkün olamaz mı?
5. Velilerin sosyal etkinliklere bakış açısı nedir?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Ders Saatlerimizin arttırılarak öncelikle zaman sorunumuzun çözülmesi gerekir.
2. Yeni yapılacak okullarda, okul planlarının sosyal ve kültürel etkinliklere imkan verecek şekilde yapılması gerekir.
3. Sosyal ve kültürel etkinliklerin velilere iyi aktarılması, bu konuda ilgili makamların kolaylık sağlaması gerekir.
4. Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak için gerekli teşviklerin yapılması. ( Madalya, Ödül vb.)
5. Minyatürk tarzı çalışmaların her ilde yapılması bunun için Bakanlık tarafından ödenek ayrılması ve öğrencilerle işbirliği ile
yapılarak sergilenmesi.
6. Öğrencilerin bu tür faaliyetlere katılmasına engel olan dershanecilik faaliyetlerine son verilmesi gerekir.
7. Velilerimize ders dışı etkinliklerin faydaları konusunda seminerler düzenlenmesi yararlı olur.
8. Ders dışı faaliyetlere katılarak başarılı olmuş öğrencilere Sosyal Bilimler Lisesine girişte kolaylık sağlanmalıdır.
9. Sosyal Bilgiler öğretmenleri okulun her türlü sosyal faaliyetlerinde yer almaktadır. Bu nedenle ders dışı egzersiz çalışmalarından
ücret almaları sağlanmalıdır.
10. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımında Milli Eğitim tarafından ödenek sağlanmalıdır.
TAVSİYELER
•
ÖĞRETMENLERE:
•
•
166
Sosyal ve kültürel etkinliklerin velilere iyi aktarılması, bu konuda ilgili makamların kolaylık
sağlaması gerekir.
Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak için gerekli teşviklerin
yapılması.
Öğrencilerin ilgi alanlarına göre sosyal etkinliklere yönlendirilmesinin sağlanması.
TAVSİYELER
•
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
•
•
•
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
•
•
•
BAKANLIĞA:
•
•
•
Sosyal ve kültürel etkinliklerin velilere iyi aktarılması, bu konuda ilgili makamların kolaylık
sağlaması gerekir.
Öğrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını sağlamak için gerekli teşviklerin
yapılması.
Velilerimize ders dışı etkinliklerin faydaları konusunda seminerler düzenlenmesi yararlı olur.
Okul idarelerinin öğretmenlere gezi ve diğer faaliyetler için kolaylık sağlamaları gerekir.
Yeni yapılacak okullarda, okul planlarının sosyal ve kültürel etkinliklere imkan verecek şekilde
yapılması gerekir.
Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımında Milli Eğitim
tarafından ödenek sağlanmalıdır.
Ders dışı etkinliklerin sergilenmesi konusunda yer temini konusunda okullar arası
koordinasyonunun sağlanması.
Ders Saatlerimizin arttırılarak öncelikle zaman sorunumuzun çözülmesi gerekir.
Yeni yapılacak okullarda, okul planlarının sosyal ve kültürel etkinliklere imkan verecek şekilde
yapılması gerekir.
Minyatürk tarzı çalışmaların her ilde yapılması bunun için Bakanlık tarafından ödenek
ayrılması ve öğrencilerle işbirliği ile yapılarak sergilenmesi.
Öğrencilerin bu tür faaliyetlere katılmasına engel olan dershanecilik faaliyetlerine son
verilmesi gerekir.
Sosyal Bilgiler öğretmenleri okulun her türlü sosyal faaliyetlerinde yer almaktadır. Bu nedenle
ders dışı egzersiz çalışmalarından ücret almaları sağlanmalıdır.
Ders dışı faaliyetlere katılarak başarılı olmuş öğrencilere Sosyal Bilimler Lisesine girişte
kolaylık sağlanmalıdır.
ALINAN KARARLAR
•
Çalıştayda alınan kararların üst makamlar tarafından dikkate alınması ve uygulamada hayata geçirilmesi beklenmektedir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 ZEKİYE BAYAR
2 EMİNE YÜCEL
3 BAHADIR BİÇER
4 BERNA CENGİZ ELDEM
5 METİN VAROL
6 MEHMET SEZER
7 NAGİHAN YAKARCA
8 ARZU SOLAK
9 CENNET KOCABAŞ
10 ŞEVKET BAŞTÜRK
11 NESRİN DOLAŞIK
Görev Yeri
Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu
Dumlupınar Ortaokulu
Evliya Çelebi Ortaokulu
Fatih Ortaokulu
Fuat Paşa Ortaokulu
İsmet İnönü Ortaokulu
Kıranşeyh Ortaokulu
Kızılcaören Ortaokulu
Köprüören Tek Termik Ortaokulu
Yunus Emre Ortaokulu
Özel Dostlar Ortaokulu
İmza
167
Sosyal Bilgiler Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU:
Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğretmenlerin kişisel gelişimi ile ilgili çalışma yapmak için yeterli zaman ve imkânları var mı?
2. Öğretmenlerin ders içeriğini zenginleştirebilmek için başvurabileceği e-havuz bilgi bankası var mı?
3. Dersin amacına daha uygun verimli bir şekilde işlenilmesi için branş sınıfı uygulaması hayata geçirilebilir mi?
4. Branşımızla ilgili kılavuz kitaplar haricinde gelişimimizi destekleyici kaynaklar gönderilemez mi?
5. Branşımızla ilgili internet kullanımı ve projeksiyon makinelerinde yaşadığımız sıkıntılar giderilecek mi?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Teknik cihazların arızalandığında çok geç tamir ettirilmesi.
2. Branş dersliklerinin olmaması.
3. Ders içerikleriyle ilgili bilgi ve belgelerin internette dağınık olması ve güvenilir olmaması.
4. Ders saatinin az ancak müfredatın ise yoğun olmasından dolayı mesleki gelişime zaman kalmaması.
5. Seminer dönemlerinin öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak nitelikte olmaması.
6. www.eba.gov.tr gibi internet sitelerinin sosyal bilgiler dersi açısından yetersiz olması.
7. Kılavuz kitapların içerik açısından yetersiz olması.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
ÖZLEM VURAL
Evliya Çelebi Ortaokulu
2
CENGİZ KÖPRÜLÜ
Fatih Ortaokulu
3
ÖZLEM TÜRKER
İsmet İnönü Ortaokulu
4
SEYHAN YOKUŞ
Anadolu İmam Hatip Lisesi
5
MUHARREM ARSLANTAŞ
Yatılı Bölge Ortaokulu
6
HÜSEYİN KARAARSLAN
Lala Hüseyin Paşa İlkokulu
7
FATMA ASLAN
Linyit Ortaokulu
8
SEBAHAT ÖZKAN
Mehmet Çini İlkokulu
9
MUSTAFA BAŞOĞLU
Zafer Ortaokulu
İmza
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Derslerin daha iyi işlenmesi için öğretim materyallerinin etkin kullanımı sağlanmalı, eksik olanlar giderilmelidir.
2. e-havuz oluşturularak, içerikleri bir an önce tamamlanmalıdır.
3. Ders kitaplarının içerikleri bilgiselliğe daha çok yer verilerek düzenlenmelidir.
4. Branş dersliklerinin oluşturulması sağlanmalıdır.
5. Ders saati çoğaltılmalıdır.
6. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin görüşlerini dikkate alarak, onların mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmalıdır.
7. Uzaktan eğitim yerine alanında uzman kişilerle yüz yüze eğitim yapılmalıdır.
8. Üniversitelerle daha çok işbirliği yapılmalıdır.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
168
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Öğretmenler derslerde daha fazla görselliğe yer vermeli ve öğrenci merkezli ders işlemelidir.
Öğretmen-veli diyalogunun arttırılması sağlanmalıdır.
Her okulda branş dersliklerinin oluşturulması sağlanmalıdır.
Okullardaki ders araç ve gereçlerinin tamamlanması sağlanmalıdır.
Okullara daha fazla kaynak sağlanmalıdır.
Veli şikâyetlerinde önce öğretmenin dinlenmesi sonra işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.
Öğretmenlerin moral motivasyonlarının tekrar sağlanması için çalışma yapılmalıdır.
Öğretmenliğin tekrar itibarlı bir meslek olması için çalışmalar yapılması.
Sosyal Bilgiler ders saatinin arttırılması.
Branşımızda ulusal düzeyde daha çok hizmet içi mesleki eğitimin yapılması.
169
Sosyal Bilgiler Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
6. KONU:
Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik
başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1. Ders saatleri ve kazanım sayıları
2. Sosyal Bilgiler konularının diğer derslerle ilişkisi
3. Sosyal Bilgiler konularının günlük yaşamla ilişkisi
4. Ders ve çalışma kitapları
5. Okulların fiziksel şartları
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ders saatleri ve kazanım sayıları:
2. Ders saatlerinde istenilen kazanımların yetiştirilememesi
3. Öğrencilerin fikirlerini sunmalarına zaman kalmaması
4. Konularla ilgili tartışma ve soru çözümlerinin yapılamaması
5. Ödev kontrolleri ve ders tekrarına zaman kalmaması
6. Performans görevlerinin sınıf ortamında yapılmasına zaman kalmaması
7. Sosyal Bilgiler konularının diğer derslerle ilişkisi:
8. Matematik dersinde işlenen oran ve orantı konusunun 6. Sınıftaki Ölçekler konusuyla bağlantısının kurulamaması
9. İngilizce dersinde işlenen konularla Sosyal Bilgiler dersinde işlenen konuların paralellik göstermemesi
10. Sosyal Bilgiler konularının günlük yaşamla ilişkisi:
11. Öğrencilerin süreli yayınları etkin bir şekilde takip edememesi
12. Öğrencilerde tarih bilincinin oluşturulamaması
13. Tarih bilinci oluşturulabilmesi için yapılabilecek etkinliklerin gerçekleştirilememesi
14. Ders ve çalışma kitapları:
15. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitaplarının içeriğinde konu bütünlüğünün olmaması
16. T.C. İnkılâp Tarihi kitabının içeriğinin uzun olması ve anlaşılır bir dille yazılmamış olması
17. 5. Sınıf kitabının soyut kavramlar içermesi
18. T.C. İnkılâp Tarihi dersinin kazanımlarının 3 ders saatine göre ayarlanmış olması nedeniyle kazanımların içselleştirilememesi
19. Okulların fiziksel şartları
20. Sınıflarda yeterli teknolojik aletlerin olmaması(Projeksiyon, internet bağlantısı vb.)
21. Sınıfların kalabalık olması.
22. Sosyal bilgilerle ilgili materyallerin okul imkanlarınca karşılanamaması ve korunamaması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Ders saatleri ve kazanım sayıları
2. Sosyal bilgiler ders saatlerinin arttırılması veya kazanım sayılarının makul seviyede verilmesi.
3. Sosyal Bilgiler konularının diğer derslerle ilişkisi:
4. Matematik dersindeki oran- orantı konusunun Sosyal bilgiler dersindeki ölçekler konusundan önce işlenmesi”
5. İngilizce dersindeki bölgeler ünitesinin sosyal bilgiler dersindeki bölgeler konusundan sonra işlenmesi.
6. Türkçe dersindeki kavramların( yeryüzü şekilleri) Sosyal bilgiler dersinden sonra işlenmesi.
170
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
7. Matematikte (6. Sınıf) koordinat sistemi konusunun Sosyal bilgiler “Koordinatlar Dünyası” konusundan önce işlenmesi.
8. Sosyal Bilgiler konularının günlük yaşamla ilişkisi:
9. Aile içi iletişimin arttırılarak birlikte güncel olayların takip ettirilmesi
10. Sosyal bilgilerle ilgili öğrencinin ilgisini çekebilecek programların arttırılması
11. Sosyal bilgilerle ilgili yapılacak gezilerin yaygınlaştırılabilmesi için resmi prosedürlerin hafifletilmesi
12. Ders ve çalışma kitapları:
13. Ders ve çalışma kitaplarının güncelleştirilmesi.
14. Çalışma kitaplarındaki yoğunluğun azaltılması.
15. Etkinliklerin çocukların seviyelerine uygun hazırlanması.
16. Çalışma kitaplarının sınıfta kullanılabilecek şekilde hazırlanması.
17. Ders kitaplarındaki konu bütünlüğüne dikkat edilmesi.
18. Tarih konuları verilirken kronolojik sıralamanın dikkate alınması
19. Okulların fiziksel şartları:
20. Her sınıfta bilgisayar ve internet ağının olması.
21. Sınıflarda projeksiyon cihazlarının bulunması.
22. Sınıf ortamının dersin işleyişini engellemeyecek durumda olması (Sıcak, soğuk, güneş ışığı vb.)
23. Sınıflarda panoların çoğaltılması.
24. Sınıflarda haritaların olması ( Türkiye, Dünya siyasi- fiziki)
25. Sıralar ve masaların ergonomik olması.
TAVSİYELER
•
•
ÖĞRETMENLERE:
•
•
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
•
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
•
•
BAKANLIĞA:
•
Öğretmenlerin Sosyal bilgiler alanının önemini ve gerekliliğini her fırsatta öğrencilere
hissettirmelidir.
Milli birlik ve beraberliğimizin yegâne koruyucusu olan tarih kültür ve vatan sevgisinin
aşılanabileceği sosyal bilgiler dersinin ne denli ehemmiyetli olduğunu ciddiyetle öğrencilere
hissettirmelidir.
Öğrencilere öncelikle sınav başarısı değil toplumun bir parçası olabilecek toplumla olumlu
iletişim kurma becerisi gösterebilecek insan yetiştirmeyi öncelik edinmelidir.
İşlenen her konunun ne amaçla işlendiğini ve sonucunda hangi kazançlar sağlanacağını
açıkça ifade etmelidir.
Her öğrencinin az da olsa derse katılımı sağlanmalı öğrenci ile çatışmaya girilmemelidir.
Sosyal Bilgiler konularının günlük yaşamla ilişkisi: Öğretmenlerin yapacakları sosyal
faaliyetlere okul yönetiminin destek olması (geziler vb.)
Okula düzenli bir şekilde gazete, dergi gibi süreli yayınların alınması.
Okulların fiziksel şartları: Okulların fiziksel şartlarının standart bir yapıya kavuşturulması
Okulların teknolojik eksikliklerinin tamamlanması
Ders saatleri ve kazanım sayıları: Sosyal Bilgiler ders saatleri ve kazanım sayıları arasındaki
uyumsuzluğunun giderilmesi ve ders saatlerinin arttırılması
Ders ve çalışma kitapları: Ders kitaplarının daha anlaşılır, karmaşıklıktan uzak, çalışma
kitaplarındaki etkinliklerin farklı seviyelere hitap eder olması
171
Sosyal Bilgiler Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
7. KONU:
Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
ALINAN KARARLAR
•
Öğretmenin, öğrenci ve veli karşısındaki pozisyonunun güçlendirilmesi
•
Daha işlek, sonuca dönük disiplin kurallarının oluşturulması
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
TARTIŞMA SORULARI
1. Ölçme-değerlendirme yapılırken karşılaşılan sorunlar nelerdir?
2. Sosyal Bilgilerde ölçme-değerlendirme yapmanın temel amaçları nelerdir?
3. Sınav sorularının niteliği nasıl olmalıdır?
4. Ölçme ve değerlendirmede proje ve performans görevlerinin etkisi nelerdir?
5. Ölçme ve değerlendirmede bireysel farklılıklar dikkate alınırken nelere dikkat edilmelidir?
6. Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri neler olmalıdır?
1
HATİCE YÜCEL
Fatih Ortaokulu
2
İSA GÖRMÜŞ
Milli Egemenlik Ortaokulu
3
EMİN TEPE
Saka Ortaokulu
4
AYŞE GÜL TORAMAN
Sırören Ortaokulu
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
5
FATİH BABUR
Şair Şeyhi Ortaokulu
6
FUNDA KOCAGÖZ
Şehitler Ortaokulu
7
SELDA YILDIRIM
Şehitler Ortaokulu
8
ZEYNEP DEVELİ
Şehitler Ortaokulu
9
MESUT ÇEKİÇ
Şeker İlkokulu
1. Ölçme-değerlendirme yapılırken karşılaşılan sorunlar nelerdir?
1.1. Şubeler arasında seviye farklılıklarının olması
1.2. Öğrencilerin kopyaya teşebbüs etmesi
1.3. Doğru-yanlış, boşluk doldurma gibi soruların nesnel olmayan başarıya yol açması
1.4. Sınavları sayfa sayısın çok olmasının maliyeti artırması, çoğaltılmasının zaman alması
1.5. Sınıf mevcutlarının fazla olmasının objektifliği azaltması
1.6. Sınavların değerlendirilmesinin zorluğu
10 AYLİN BEZEN
Özel Germiyan Ortaokulu
2. Sosyal Bilgilerde ölçme-değerlendirme yapmanın temel amaçları nelerdir?
2.1. Öğrencinin öğrenmişlik düzeyinin tam ölçülememesi
2.2. Uygulanan sınav sistemi sadece başarıyı ölçmeye yönelik olması
2.3. Sınavların üst öğrenim kurumlarına hazırlamak amacıyla yapılması
2.4. Öğrenciyi hayata hazırlamak
2.5. Günlük yaşamla bağlantılı olması
2.6. Kazanımlara ulaşılma düzeyinin belirlenmesi
3. Sınav sorularının niteliği nasıl olmalıdır?
3.1. Öğrenci seviyesine uygun değil
3.2. Kazanımları tam olarak kapsamamakta
3.3. Açık uçlu, yoruma dayalı sorular olmaması
3.4. Sorular yaşamla iç içe olmaması
3.5. Bilgiyi kullanmaya yönelik soruların seçilmemesi
3.6. Sınavda her öğrencinin cevaplayabileceği sorulara yer verilmemesi
4. Ölçme ve değerlendirmede proje ve performans görevlerinin etkisi nelerdir?
4.1. Projelerin evde hazırlanmasından dolayı çoğunlukla veliler tarafından yapılması
4.2. Performans görevlerinin ders saati içinde yapılmasının ders saatini azaltması
4.3. Proje ve performans görevlerinin zamanında yada hiç teslim edilmemesi
4.4. Proje ve performans görevlerinin hazırlanmasında kullanılan materyallerin velilere ekonomik yük oluşturması
4.5. Proje ve performans görevlerinin yeterince objektif olmaması
172
173
Sosyal Bilgiler Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
5. Ölçme ve değerlendirmede bireysel farklılıklar dikkate alınırken nelere dikkat edilmelidir?
5.1. Eğitim düzeyi düşük, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin düzeylerine uygun sınavlar hazırlanması
5.2. Öğrenci davranışlarını değerlendirmeye yönelik ölçme kriterlerinin olmaması
5.3. Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için sınavsız değerlendirme yapılmalı
6. Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri neler olmalıdır?
6.1. Performans
6.2. Proje
6.3. Portfolyo
6.4. Rubrik
6.5. Kavram haritaları
6.6. Yapılandırılmış grid
6.7. Kelime ilişkilendirme testleri
6.8. Tanılayıcı dallanmış ağaç
6.9. Öz değerlendirme
6.10.Akran değerlendirme
6.11.Gurup değerlendirme
6.12.Kontrol listeleri
6.13.Gözlem formları
6.14.Tutum ölçekleri
6.15.Dilsiz harita
7. Yukarıdaki yöntemleri kullanmada karşılaşılan sorunlar:
1.Uzun zaman alması
2.Öğretmene aşırı yük getirmesi
3.Sınıfların kalabalık olması
4.Yönteme yönelik öğretmenin yeterli bilgi sahibi olmaması
5.Hazırlamanın zor olması
6.Uygulamanın zorluğu
7.Değerlendirmenin zorluğu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
4. Ölçme ve değerlendirmede proje ve performans görevlerinin etkisi nelerdir?
4.1. Maddi yük getirmeyecek görevler verilmeli
4.2. Projelere okulda yapılacak zaman ayrılmalı
4.3. Görevler daha çok guruplar halinde yaptırılmalı
4.4. Konular yakın çevreden seçilmeli
5. Ölçme ve değerlendirmede bireysel farklılıklar dikkate alınırken nelere dikkat edilmelidir?
5.1. Alternatif ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılmalı.
5.2. Kaynaştırma dışında kalan öğrenme güçlüğü çeken öğrencilere yönelik sınav yapılmalı
5.3. Kaynaştırma öğrenciler için sınavsız değerlendirme yapılmalı
5.4. Her zorluk derecesinden soru sorulmalı
6. Alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri neler olmalıdır?
6.1. Sınıf mevcutları azaltılarak performans ve proje çalışmalarına ağırlık verilmeli
6.2. Ürün dosyası çalışmalarına ağırlık verilmeli
6.3. Öz, gurup, akran değerlendirme formları kullanılmalı
6.4. Kavram haritaları uygulanmalı
6.5. Konuyla ilgili görseller ve haritalar yorumlatılmalı
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Ölçme-değerlendirme yapılırken karşılaşılan sorunlar nelerdir?
1.1. Sınavın güvenilirliğini sağlamak için açık uçlu sorular sorulmalı
1.2. Sınav guruplar halinde yapılmalı
1.3. Doğru yanlış tipi sorular kaldırılmalı
2. Sosyal bilgilerde ölçme ve değerlendirmenin temel amaçları neler olmalıdır?
2.1. Öğrencileri yaşama hazırlamalı
2.2. Sorular kazanımları ölçmeli
2.3. Bilgiyi değil yetenekleri ölçmeli
3. Sınav sorularının niteliği nasıl olmalıdır?
3.1. Sınavlar klasik denilen açık uçlu sorular şeklinde hazırlanmalı
3.2. Öğrencilerin öğrenme seviyelerine uygun soru hazırlanmalı
3.3. Sorular görsel olmalı
3.4. Sınıftaki her öğrencinin cevaplayabileceği sorular içermeli
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
174
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
Öğretmenler yeni ölçme ve değerlendirme yöntemlerini araştırıp uygulamalı
Sınavın objektifliği için sınıf mevcutları azaltılmalı
Okulun teknolojik imkanlarının artırılması
Kazanım değerlendirme sınavlarında objektiflik sağlanması için çalışma yapılmalı
Sınavlar merkezi sistem yapılmalı
ALINAN KARARLAR
• TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin, ders saatinin artırılması
Görev Yeri
1
MURAT ATAK
Şehitler Ortaokulu
2
TÜLÜN ACER
Şehitler Ortaokulu
3
İBRAHİM İNAN
Şeker İlkokulu
4
ABDULLAH CEBECİOĞLU
Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu
5
ŞEFİK AKMAN
Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu
6
MAHİR KOÇ
Ümran Aygen Ortaokulu
7
ERCAN KARADENİZ
Vakıfbank Ortaokulu
8
ALİ AYGÜN
Yenidoğan İlkokulu
9
BURHANETTİN ŞEN
Özel Başaran Yıldız Ortaokulu
İmza
175
İngilizce Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
İngilizce Dersi Genel Raporu
1. KONU:
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi
sorunlarla karşılaşıldığı.
TARTIŞMA SORULARI
1. İngilizce dersinin temel amacı nedir?
2. Öğrenci ve velinin sosyo-ekonomik durumunun hedef davranışlara ulaşmada etkisi ne düzeydedir?
3. Öğrencideki ilgi düzeyi kazanımlara ulaşma sürecini ne derece etkiler?
4. Materyal kullanımı olmazsa olmaz mıdır?
5. Veli-öğrenci ilişkisinin kazanımlara etkisi nedir?
6. İngilizcenin günlük ve güncel yaşamda kullanılabilme olasılığı amaç ve kazanımlara ulaşmayı etkiler mi?
7. Öğretmenin bireysel yeti ve özellikleri kazanım nicelik ve niteliğini ne düzeyde etkiler?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. İngilizce öğrenilemez gibi bir önyargı olması
2. Dilin temelindeki 4 beceri( konuşma, dinleme, yazma ve okuma) ders sürecinde gerekli zaman ve materyalle desteklenememesi
3. Müfredat programının öğrenci düzeylerinin üzerinde olması
4. Ders kitabı seçimlerinin yanlış yapılması
5. Öğrencinin İngilizceyi günlük hayatta kullanamaması
6. Öğrenciler arasındaki sosyo ekonomik seviye farkları
7. Öğrencilerdeki hazırbulunuşluk düzeylerinin düşük olması
8. Genel olarak yabancı dile karşı var olan ilgisizlik (İngilizce olmasa da olur.)
9. Hazır materyallerin yüksek maliyetli olması
10. Farklı materyallerin kullanılamaması
11. Ders kitaplarının sınıf seviyesine göre ağır olması
12. Kullanılan metinlerin uzun, bilinmeyen kelimelerin fazla olması
13. Sınıflardaki teknolojik imkanların yetersiz olması
14. Velinin öğrenci üzerindeki olumsuz etkisi
15. Öğretmen öğrenci ilişkisinin bozulması
16. Ders anlatımında İngilizce konuşulmaması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Kazanımların dört beceriyi kapsayacak şekilde belirlenmesi ve öğretim sürecinde bütün becerilerin egzersizlerle pekiştirilmesinin
sağlanması.
2. Konuşma ve dinleme yetilerini artırabilmek için uygun sınıf ortamlarının oluşturulması.
3. Kaynak çeşitliliği sağlayarak, kazanımlara çeşitli yollarla ulaşabilme imkanı sunulması.
4. Öğrenciyi hedef kazanıma yönlendirmek ve güdülemek için çeşitli etkinlikler kullanılması.
5. Okulda ve sınıfta gerekli fizksel ve teknolojik koşulların sağlanması
6. Ders kitapları ve müfredat programının sadeleştirilmesi
7. Hedef kazanımların öğrenci düzeyine uygun olması
176
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
8. Velilere, öğrencilerine karşı alacakları tavır konusunda rehberlik edilmesi
9. Okullardaki materyal çeşitliliğinin artırılması.
10. Öğretim sürecine doğrudan etki edecek olan öğretmen motivasyonunun artırılması.
TAVSİYELER
•
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kazanımların dört beceriyi kapsayacak şekilde belirlenmesi ve öğretim sürecinde bütün
becerilerin egzersizlerle pekiştirilmesinin sağlanması
Konuşma ve dinleme yetilerini artırabilmek için uygun sınıf ortamlarının oluşturulması
Öğrenciyi hedef kazanıma yönlendirmek ve güdülemek için çeşitli etkinlikler kullanılması
Velilere, öğrencilerine karşı alacakları tavır konusunda rehberlik edilmesi
Kaynak çeşitliliği sağlayarak, kazanımlara çeşitli yollarla ulaşabilme imkanı sunulması.
Okulda ve sınıfta gerekli fizksel ve teknolojik koşulların sağlanması
Velilere, öğrencilerine karşı alacakları tavır konusunda rehberlik edilmesi
Okullardaki materyal çeşitliliğinin artırılması
Öğretim sürecine doğrudan etki edecek olan öğretmen motivasyonunun sağlanması
Kaynak çeşitliliği sağlayarak, kazanımlara çeşitli yollarla ulaşabilme imkanı sunulması.
Okulda ve sınıfta gerekli fizksel ve teknolojik koşulların sağlanması
Velilere, öğrencilerine karşı alacakları tavır konusunda rehberlik edilmesi
Okullardaki materyal çeşitliliğinin artırılması
Öğretim sürecine doğrudan etki edecek olan öğretmen motivasyonunun sağlanması
Okulda ve sınıfta gerekli fizksel ve teknolojik koşulların sağlanması
Ders kitapları ve müfredat programının sadeleştirilmesi
Okullardaki materyal çeşitliliğinin artırılması
Öğretim sürecine doğrudan etki edecek olan öğretmen motivasyonunun sağlanması
ALINAN KARARLAR
• Grubun raporda yer alan bölümler dışında belirtmek istediği bir husus bulunmamaktadır.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 BAHAR TÜRKOĞLU
2 BURCU AYDIN
3 DENİZ ÖKTEN DAKKUR
4 ÇAĞNUR AKIN AKGÜL
5 FATMA SİVARİ BERBER
6 EMRE ÖZBAKIR
7 NEVİN UÇAR ÇELEBİ
8 ADNAN BAYKAL
9 HÜMEYRA KOCATOPÇU
10 SİNAN AKKOÇ
Görev Yeri
19 Mayıs Ortaokulu
30 Ağustos Ortaokulu
50.Yıl İlkokulu
80. Yıl Özel İdare O.O
A.Paşa İlkokulu
Ağaçköy Ortaokulu
Alayunt Ortaokulu
Atakent Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Bahattin Çini Ortaokulu
Sıra
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Adı Soyadı
NİHAN ÖZEBEOĞLU
EMİNE YILDIZ
LEMAN TUNA
ÇAĞLAYAN GÖL
CEMAL ŞEN
ÖZNUR ŞAHAN
FATMA YEŞİL
AYDIN ÇAMLI
SENEM KURT
Görev Yeri
Kadir Adlım Ortaokulu
Barbaros İlkokulu
Cumhuriyet Ortaokulu
Çamlıca Ortaokulu
Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu
Dumlupınar Ortaokulu
Emine Arıoğul Ortaokulu
Şht. Tğm. Ahmet Tarım O.O
Yıldırım Beyazıt İlkokulu
177
İngilizce Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU:
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
TARTIŞMA SORULARI
1. Örnek ders işleyişleri e-ortamda paylaşılabilinir mi?
2. Paylaşılacak ders işleyişleri her okul,sınıf ya da öğrenci seviyesine uygun mudur?
3. 5.sınıflara yönelik yabancı dil ağırlıklı sınıf oluşturulabilir mi?
4. Yeni bir metot ya da teknik geliştirilmek istendiğinde program dahilinde kalınmak şartıyla öğretmene esneklik sağlanabilir mi?
5. Yabancı uzmanlar tarafından (yeni) metotları göstermek amacıyla hizmetiçi eğitim düzenlenebilir mi?
6. Dinleme metinleri yerine görüntülü videolar metot olarak tercih edilebilir mi?
7. Dil eğitiminde kendini ispatlamış okullara çalışma ziyareti düzenlenebilir mi?
8. İl Milli Eğitim Müd. sitesinde öğretmenlerin kullandıkları metotları göstermek amacıyla bir forum oluşturulabilir mi?
9. Metotlar günlük hayattaki İngilizcenin kullanımına yoksa sınava yönelik mi belirlenmelidir?
10. Başarı seviyesi düşük sınıflarda hangi metotları kullanmak faydalıdır?
11. Öğrencilerin soru çözerken hız artırıcı metotlar nelerdir?
12. Birinci kademedeki sınıf öğretmenlerinin dil öğrenmeye karşı tutumları öğrenci motivasyonunu artırabilir mi?
13. Dyned eğitimi bir metot mudur?
14. Yabancı dil sınıfları veya derslikler oluşturulabilir mi?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Okullardaki teknolojik altyapı eksikliği ve MEB tarafından sağlanan internet
2. bağlantısında uygulanan filtre sistemi paylaşımı etkilemektedir.
3. Okullar arasında sınıflar arasında olan seviye farklılıkları her metodun uygulanışını zorlaştırmaktadır. ( Canan TULGAR)
4. Yabancı dil sınıfı oluştururken bina yetersizlikleri sorun oluşturabilir. (Yakup KARA)
5. Yeni metotları uygulamak için zaman gerekebilir. Bu durumda müfredatın yetiştirilmesinde sorun çıkarabilir. (Dilek KOPUZ)
6. Yabancı uzmanların yaptıracağı çalışmaların ve kendilerine ödenecek ücretlerin maliyetleri sorun oluşturabilir. (Filiz Bilgin UŞAK)
7. Dinleme metinlerinin kullanımında karşılaşılan teknik ekipman eksikliği sorunu ile görüntülü dinleme metinlerinin
uygulanmasında da aynı sorunla karşılaşılabilir. (Özlem AKYOL)
8. Çalışma ziyaretlerinin finansmanı konusunda mali sorunlarla karşılaşılabilinir. ( Ayşe ÖZ YİĞİT)
9. İl MEB AR-GE birimi tarafından oluşturulan foruma yeteli ilgi ve katılım gösterilmemiş olması yeni oluşturulması beklenen forum
sitesi içinde geçerli olabilir. (M.Fatih ÇAMLIDERE)
178
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Öğretmenlere özel filtrelemenin esnekleştirilmesi sağlanabilir.
2. Özel sınıflar oluşturulabilir.
3. Ortak plan dahilinde sınıfların seviyesine uygun metot belirlenebilir.
4. Okullar arası farklılıklar
5. Diğer branş öğretmenlerinin ders saati azalacağından dolayı tepki alınabilir. Uygun şartlara sahip pilot okullarda uygulanabilir.
6. Ödeneklerin yeni bina yapımlarına ayrılması veya öncelik sağlanması
7. Müfredat sadeleştirilmeli
8. Müfredat günlük hayata uygun hale getirilmeli
9. Resmi işlemler ve formaliteler azaltılabilir.
10. Telekonferans yöntemi ile maliyet düşürülebilir
11. Avrupa Birliği projelerine ağırlık verilerek finansman konusunda kaynak sağlanabilir.
12. Fatih Projesi kapsamında okullardaki teknik malzeme eksikliği giderilebilir.
13. Sponsor kuruluşlar bulunup finansman sağlanabilir.
14. Öğretmenler tarafından gönüllü katılımda bulunulabilir.
15. Oluşturulacak site etkileşime açık, kullanımı kolay bir ara yüze sahip olacak şekilde il MEM Ar-GE tarafından hazırlanabilir.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
Yok
Yok
Yok
Yok
ALINAN KARARLAR
• Ders yılı boyunca okutulacak kitapların seçiminde öğretmenlerin de görüşlerinin alınması
• Bürokratik iş ve işlemlerin azaltılması
• Özellikle yabancı uzmanlar tarafından hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
• Birinci kademede yani ilkokulda derse girecek İngilizce dersi öğretmenlerine yönelik pedagojik ve psikolojik eğitim verilmesi
( ikinci sınıf öğrencilerine yönelik bu yıl ilk defa İngilizce dersi verilecek olmasından dolayı)
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 DİLEK KOPUZ
2 FİLİZ BİLGİN UŞAK
3 ÖZLEM AKYOL
4 AYŞE ÖZ YİĞİT
5 YAKUP KARA
6 M.FATİH ÇAMLIDERE
7 KADİR GÖKBEL
8 ÖZCAN TURAN
Görev Yeri
30 Ağustos Ortaokulu
Atakent Ortaokulu
Kadir Adlım Ortaokulu
Yunus Emre Ortaokulu
A.Paşa İlkokulu
80. Yıl Özel idare O.O
19 Mayıs Ortaokulu
Emine Arıoğul Ortaokulu
Sıra
9
10
11
12
13
14
15
Adı Soyadı
ÖZLEM ÖZUYKUN
SEYYARE MORAN
CANAN TULGAR
BEYZA YİĞİTEL
SİNAN KORUÇ
A. ALTAN YILDIZ
MELİS KOCATEPE
Görev Yeri
Fuat Paşa Ortaokulu
Evliya Çelebi İlkokulu
Dumlupınar Ortaokulu
Fevzi Çakmak Ortaokulu
Fatih Ortaokulu
Fatih Ortaokulu
Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu
179
İngilizce Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. KONU:
Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı.
TARTIŞMA SORULARI
1. Teknolojiyi öğrenme/ öğretme hayatımıza tamamıyla yerleştirecek olan Fatih Projesinin İngilizce dersine katkısı nasıl/ne olacak?
2. Ders materyali olarak kullandığımız ders kitapları öğrenci seviyelerine ne kadar uygun?
3. Derslerimizde teknolojiyi, ders materyallerini ne ölçüde kullanıyoruz,ve bu kullandığımız teknolojinin öğrenmeye etkileri nelerdir?
4. Dyned dil eğitim programının İngilizce öğrenme sürecine etkisi nedir?
5. Ne gibi materyaller öğrenme sürecinde daha etkin rol oynamaktadır?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Fatih projesi düşünce bazında çok güzel bir proje olmasına karşın uygulanabilirlik hususunda büyük problemler yaşanacaktır.
2. Öğrenciler okula kitaplarını dahi getirmekte zorluk çekerlerken tabletleri nasıl muhafaza edecekler.
3. Öğrenciler tabletleri bir oyun aracı olarak görmekte ve bu durum derslerde sorun çıkaracaktır.
4. Ders kitapları öğrenci seviyesinin çok çok üzerinde
5. Yetiştirilmesi gereken müfredat çok uzun
6. Kitap içindeki konular belli bir seviye dahilinde ilerlemiyor.
7. İngilizce ye merak duyan 4. sınıf öğrencisi konuların yoğunluğundan dolayı dersten sıkılıyor.
8. Konuların fazlalığından dolayı derslerde drama , müzik , oyun gibi etkinlikler hep 2. planda tutuluyor.
9. Çok fazla bilinmeyen kelime var. öğrenciler bir müddet sonra sözlükten kelime aramaktan derse karşı tutumları değişiyor.
10. Ders kitaplarındaki görseller zamanın çok gerisinde, hiç ilgi çekici değil.
11. Derslerde teknolojiyi imkanlar ölçüsünde kullanıyoruz. çoğu okulda projeksiyon cihazı çok az sayıda veya hiç yok.
12. Okullardaki bilgisayarlar çok eski çoğu zaman internete bağlanmakta bile güçlük çekiyoruz.
13. Okullardaki internet bağlantısı eğitim amacı olsa bile çoğu siteyi açmıyor.
14. Sınıf içinde kullanabileceğimiz materyallerin (slayt vb.) bulunduğu siteler ücretli.
15. Tüm öğretmenleri kullanabileceği bir etkinlik havuzu yok. Var olanda ise işe yarar bir şey yok.
16. Dyned dil eğitim programındaki konular ile müfredattaki konular birbiri ile paralel değil.
17. Öğrenciler sürekli aynı şeylere baktıklarından bir müddet sonra sıkılıyorlar.
18. Dyned dil eğitim programının okullarımızda uygulanmasının öğrenciye artı değer katacak hiçbir etkisi yok. çünkü hem öğrenci
hem de öğretmen bu programı zorunluluktan kullanmakta.
19. Okullardaki bilgisayar donanımı bu programı uygulamaya yeterli değil. (kulaklık varsa mikron yok.)
20. Sınıflarımızda hem görsel hem işitsel öğretime katkıda bulunan bilgisayar ve projeksiyon cihazları eksik.
21. Ders kitapları öğrencilere göre hiç ilgi çekici değil.
22. Kitaplarda çok fazla hata var, güncel karakterler kullanılmamış.
23. Kelime öğretimine büyük katkısı olan Flash Card lar okullarda yok.
24. Sınıflarımız kendimize ait bir dil sınıfı olmadığından öğrenmeye büyük katkı sağlayacak olan görsellikten yoksun.
180
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Fatih projesi ders konularının anlatımında zamandan tasarruf sağlayabilir.
2. Fatih Projesi 4 temel dil becerisinin kazandırılmasında etkin bir yöntem.
3. Öğretmenlere teknolji kullanımı konusunda seminerler ve hizmet içi kurslar düzenlenmeli.
4. Kitaplardaki konular belli bir sırayı takip etmelidir.
5. İngilizce sınıfları oluşturulmalıdır.
6. Kitaplarda çocukların tanıdığı güncel kahramanlar yer almalı.
7. Tüm öğretmenleri kullanabileceği bir etkinlik havuzu oluşturulmalı.
8. Okullardaki bilgisayar donanımı Dyned programını uygulamaya yeterli hale getirilmeli.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
•
•
Fatih projesinin önemi önce velilere anlatılmalı. Eğitim aileden başlar.
Materyal çeşitliliğinin ve kullanımının ders içerisinde arttırılması sağlanmalıdır.
Okullarda seçmeli ders olarak İngilizcenin seçilmesi konusunda öğrenciler teşvik edilmeli.
Konular fazlada olsa derslerde drama , müzik , oyun gibi etkinliklere mutlaka yer verilmelidir.
•
•
•
•
Kelime öğretimine büyük katkısı olan Flash Card lar okullara temin edilmelidir.
Okullarda dil sınıflarının oluşturulması için gerekli çaba gösterilmelidir.
Okul koridorları İngilizceyi daha yaşanabilir hale getirmek amacıyla çeşitli görsel materyallerle
zenginleştirilmelidir.
Okullardaki bilgisayar donanımı iyileştirilmelidir.
•
•
•
Ek kaynak kullanımına izin verilmelidir.
Şayet tablet verilecekse bu tabletlerin kontrolü öğretmene bırakılmalıdır.
Tüm öğretmenlere Fatih projesi kapsamında eğitim verilmelidir.
•
•
•
Ders kitaplarında güncel karakterler kullanılmalı, öğrencilere göre ilgi çekici olmalıdır.
Dyned dil eğitim programının kullanımı zorunlu olmamalıdır.
Dyned dil eğitim programındaki konular ile müfredattaki konular ın birbiri ile paralel olması
sağlanmalıdır.
Okullara gönderilen kullanım raporlarının amacına uygun gerçeği yansıtmadığının farkına
varılmalı.
Teknoloji kullanımını teşvik etmek için teknoloji sağlayan şirketler ile protokol imzalanıp tüm
öğretmen ve öğrencilere bu konuda teşvik yapılması (ucuz internet paketi gibi)
Ücretli olan eğitim siteleri ile görüşülüp bu sitelerin bakanlık tarafından yayına devam
ettirilmesi sağlanmalı.
Okulların teknoloji konusundaki fiziki yetersizlikleri iyileştirilmeli.
Ders kitapları öğrenci seviyesine göre yeniden düzenlenmelidir.
Müfredat ilgi çekici hale getirilip ünite sayısı azaltılmalıdır.
Kitap içindeki konular belli bir seviye dahilinde ilerletilmelidir.
Ders kitapları tüm Türkiye’de aynı olmalı. Seviye farkı olmamalı, farklı kitaplar gönderilmemeli.
Okullara ders kitabı ve çalışma kitabı dışında seçmeli derslerde de kullanabilmek amacıyla
eğlenceli içeriği olan aktivite kitapları da gönderilmeli.
Tüm öğrencilere tablet bilgisayar vermektense ayrılan bütçe ile tüm okullarda fiziki durum
iyileştirilebilir.
•
•
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
•
•
•
181
İngilizce Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ALINAN KARARLAR
• Fatih Projesinde dağıtılacak tabletlerin öğrencilerin tabletleri kötüye kullanımlarını engellemek amacıyla sadece öğretmenlere
verilmesine,
• Ders kitaplarının ilgi çekici olmamasından dolayı derslerde öğrencilerin ilgilerini çekebilecek etkinliklere yer verilmesine,
• Ders kitaplarının yanında ek kaynak kitapların da kullanılmasına ,
• Okullarda seçmeli ders olarak İngilizcenin mutlaka öğrencilere seçtirilmesine ,
• Okullardaki teknoloji donanımının iyileştirilmesine ,
• Projeksiyon, flashcard ve posterlerin kullanımının arttırılmasına,
• Dyned kullanım zorunluluğunun ortadan kalkması gerektiğine,
• Okullarda dil sınıflarının açılması için gerekli özenin gösterilmesine,
• Okul koridorlarının çeşitli görsellerle zenginleştirilmesine ,
• Değişik öğrenme tarzına sahip olan öğrenciler göz önünde bulundurularak derslerdeki teknoloji, materyal kullanımının mümkün
olduğunca çeşitlendirilmesine karar verildi.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
FATMA BATMAZ TÜZÜN
30 Ağustos Ortaokulu
2
GÖKÇEN ÇAPRAZ
Yunus Emre Ortaokulu
3
SAİDE ACAR AYMAZ
Cumhuriyet Ortaokulu
4
VİLDAN KARABULUT
80. Yıl Özel İdare Ortaokulu
5
AHMET DURGUT
Zafer Ortaokulu
6
ERDOĞAN YANTIR
Dumlupınar Ortaokulu
7
ŞEYMA YAZGAN
Bahçelievler Kadir Adlım Ortaokulu
8
RUHAN GÜÇLÜ
Fuat Paşa Ortaokulu
9
ALİ OSMAN ÖZLEBLEBİCİ
Fatih Ortaokulu
10 NİLGÜN COŞKUN ÇİNTAY
İhsaniye Ortaokulu
11 MURAT ÇİNTAY
Adile Zeyyat Şora Ortaokulu
12 EMEL ÖZDER
Fevzi Çakmak Ortaokulu
182
İmza
4. KONU:
Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
TARTIŞMA SORULARI
1. Spor Salonu var mı?
2. Dil Laboratuvarı var mı ?
3. Teknoloji Sınıfı var mı yeterli mi?
4. Tiyatro için mekân var mı?
5. Ders saati yeterli mi?
6. Öğrencilerin ve velilerin yeterli zamanı var mı?
7. Sınıf donanımı yeterli mi?
8. Etkinlikler için yeterli malzeme var mı?
9. Aile istekli mi?
10. Okul idaresi destekliyor ? Okul aile işbirliği sağlanıyor mu?
11. Ailenin ve öğrencinin sosyal kültürel faaliyetlerin başarıyı düşürdüğüne ilişkin önyargısı var mı?
12. Ailelerin sosyo-ekonomik durumu yeterli mi?
13. Ödenek yeterli mi?
14. 8.Bürokratik işlemler sosyal kültürel faaliyetleri engelliyor mu?
15. Eğitim programı sosyal kültürel etkinliklerle dil pratiğini destekliyor mu?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Mekan ve Zaman yetersizliği.
2. Materyal yetersizliği.
3. Okul- Aile işbirliği yetersizliği.
4. Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere karşı önyargı.
5. Ödenek Yetersizliği.
6. Bürokratik engeller.
7. Müfredatın sosyal ve kültürel faaliyetler aracılığıyla dil pratiğini desteklememesi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Okullarımıza ihtiyacı karşılayacak mekânların yapılması için gerekli çalışmalar tüm birimlerce yapılmalıdır. Mevcut mekân ve
kaynaklar etkin bir planlama ile daha fazla kullanılmalıdır. Sosyal kültürel faaliyetler için seçmeli dersler ve ders dışı etkinlikler
kullanılabilir
2. Ders dışı etkinlikler için merkezi bir materyal havuzu oluşturulmalı, okullardaki donanım eksiklikleri giderilmelidir.
3. Velilerin sosyal etkinliklere aktif katılımı sağlanmalıdır
4. Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılmanın sınav kaygısını azaltıcı ve akademik başarıyı arttırıcı etkisinin olduğu velilere ve
öğrencilere anlatılmalıdır.
5. Bu alanlarda yapılacak faaliyetlerin her aşamasının okullarca projelendirilip bu projelerin il MEM tarafından incelenip onaylandıktan
sonra özelliğine göre ödenek verilmelidir.
6. Yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi şekilde planlanması ve okullardan katılım alınması mevcut bürokratik engelleri
azaltacaktır.
7. Yabancı Dil Eğitimi programının sosyal ve kültürel faaliyetler aracılığıyla dil pratiğini destekler hale getirilmesi.
183
İngilizce Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
•
•
•
5. KONU:
Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
Yok
Yok
Yok
Yok
Görev Yeri
1
ALİ REMZİ ZENGİN
Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu
2
ÖZLEM ÜÇOK
Atatürk Ortaokulu
3
ZEYNEP ACAR
Parmakören Ortaokulu
4
MESTAN ÇİNİ
Kütahya Yatılı Bölge Ortaokulu
5
FATİH CESUR
Dumlupınar Ortaokulu
6
TUBA PARLAR
Fuatpaşa Ortaokulu
7
SUNA BİLER
Saka Ortaokulu
8
SEVİL ÇAVDAR
Adnan Menderes Ortaokulu
9
BEYHAN ZORTUK
İsmet İnönü Ortaokulu
10 HASİBE YILDIRIM
Yunus Emre Ortaokulu
11 MEHMET ALİ YILMAZ
Milli Egemenlik Ortaokulu
12 ŞEYMA AŞMAN
Özel Dostlar Ortaokulu
13 AYŞEN MİNE GÜLŞEN
Özel Dostlar Ortaokulu
14 RABİA FİDAN
Evliya Çelebi Ortaokulu
15 GAMZE ZENGİN
Özel Dostlar Ortaokulu
16 AYŞE MİHRİBAN YILDIRIM
Fatih Ortaokulu
17 HABİBE BAKIM
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
18 AYŞE COŞGUN
Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu
19 ŞERİFE KARAKUŞ
Linyit Ortaokulu
184
İmza
TARTIŞMA SORULARI
1. Kelime bilgisinin zenginliği
2. Küçük şehirde yaşamak
3. Mesleki ve kişisel gelişim seminerleri
4. Konuya hakim uzman değerlendirmesi
5. Maddi olanaklar
6. Yurt dışında yabancı dil öğretimi
7. Öğretmenler arası paylaşım
8. Öğrencilere önerilebilecek yardımcı kaynaklar
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Kelime bilgisinin zengin tutulamayışı
2. Kişisel ve mesleki gelişim için etkinliklerin olmayışı
3. İstenilen kaynağa ulaşmanın zorluğu
4. Kaynak çeşitliliğini fazlaca takip edememe
5. Mesleki ve kişisel gelişim gelişim seminerleri tarzı programların azlığı ve yetersizliği
6. Konuya hakim uzman değerlendirmesi eksikliği
7. Kişisel ve mesleki gelişim programlarının< bu alana yönelik etkinliklerin takibinin yüksek maliyetli oluşu
8. Yurt dışında yabancı dil öğretiminin nasıl olduğunu gözlemlemek için fırsatlar olmayışı
9. Öğretmenler arası paylaşım yetersizliği, bunun için uygun fırsatlar yaratılmayışı
10. Öğrencilere önerilecek yardımcı kaynakların hatasız olmayışı, ve tek bir hedefe yönelik oluşu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Öğretmenler yabancı dilde kaynakları düzenli takip edip, yabancı yayınlar izleyebilir.
2. Milli Eğitim Müdürlükleri, sürekli yabancı yayınları okullara ulaştırmak konusunda gerekli çalışmaları yapabilir.
3. İl milli eğitim müdürlükleri , kişisel ve mesleki gelişim etkinliklerine daha sık aralıklarla organize edebilir.
4. Öğretmenler de yakın illerdeki bu tür etkinliklere olanakları ölçüsünde katılabilir.
5. Bakanlık mesleki ve kişisel gelişim için etkili seminerler düzenleyebilir ve öğretmenlerin bunlara ulaşımını sağlayabilir.
6. Eğitim denetmenlerinin kendi branşlarında denetim yapması konusunda hassas davranılabilir ve eğitim denetmenleri daha etkili
dönütler verebilr.
7. Kişisel ve mesleki gelişim için gerekli olan etkinliklere katılımın kolaylaşması için gereken maddi iyileştirmeler yapılabilir.
8. Bakanlıkça ülkelerarası öğretmen değişim programları organize edilebililr.
9. İl içinde belli aralıklarla mesleki gelişim için platformlar oluşturulabilir.
10. Öğrencilerin faydalanabileceği kaynak kitap, cd vs. hazırlanırken içeriği hayata dair, öğrencilerin pedagojik gelişimlerine uygun ve
hatasız oluşu konusunda dahadetaylı bir inceleme yapılabilir.
11. Farklı dil yeteneklerine yönelik yardımcı kaynak çeşitliliği arttırılabilir.
185
İngilizce Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
•
•
Öğretmenleri imkanları ölçüsünde yabancı yayınları takip edebilir
Okul müdürlükleri zümreler arası paylaşımı kolaylaştırmak için bu tür platformlara olanak
sağlayabilir.
Okullar yabancı yayınlara abone edilebilir.
Alanında uzman kişiler workshop çalışmaları düzenleyebilir.
Eğitim denetmenleri branşa hakim kişilerden seçilebilir.
Çalışma koşulları iyileştirilebilir.
Yurt dışındaki yabancı dil eğitimini gözlemlemek için fırsat yaratılabilir.
ALINAN KARARLAR
• Öğretmenlerin kendi imkanları ölçüsünde, kişisel ve mesleki gelişim programlarına dahil olmaları
• İl milli eğitim müdürlükleri ve milli eğitim bakanlığınca daha sık ve etkili hizmet içi seminerlerin düzenlenmesi
• İl içinde öğretmenler arası mesleki paylaşımı arttıracak platformlar oluşturulması
• Yurt dışındaki yabancı dil öğretimini gözlemlemek için Bakanlıkça fırsatlar yaratılması
• Öğrencilerin yararlanabileceği yardımcı kaynakların daha detaylı bir incelemeden geçirilmesi
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
TUBA AKSÖZ
Yenidoğan İlkokulu
2
ALİ MÜCAHİT KILINÇ
Şehit Teğmen Ahmet Tarım Ortaokulu
3
İBRAHİM ÖZDEMİR
Şehitler Ortaokulu
4
ŞENNUR ÖNDER
Şehitler Ortaokulu
5
VİLDAN GEDİK
Atatürk Ortaokulu
6
GÜLDEN ÇAKIROĞLU
Şehitler Ortaokulu
7
SELİN KIRDAR
Şehitler Ortaokulu
8
MÜŞERREF ELDİVEN
Şair Şeyhi İlkokulu
9
FATMA KÖSE
Fatih Ortaokulu
10 SİBEL PEHLİVANGİL
Adnan Menderes Ortaokulu
11 RAMAZAN KÜÇÜKKAVALCI
Sırören Ortaokulu
12 HALİL İBRAHİM DİLEK
Dumlupınar Ortaokulu
13 BAHAR UMAY
Özel Germiyan Ortaokulu
14 ŞULE YILMAZ
Özel Germiyan Ortaokulu
15 SEVİNÇ KABAK
Özel Germiyan Ortaokulu
16 ELİF BİLGE
İsmet İnönü Ortaokulu
17 ESRA ALAN BAKİ
Linyit Ortaokulu
186
İmza
6. KONU:
Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik
başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1. Dersler öğrenci merkezli işleniyor mu?
2. Ders işlenişinde öğrencilerin kişilik özellikleri dikkate alınıyor mu?
3. Fiziki ortam dersin işlenişine uygun mu? (Isı,ışık,dil laboratuvarı var mı?)
4. Kitaplar güncelleniyor mu?
5. Kitaplar seviyeye uygun mu?
6. Kitaplar European Common Framework uygun hazırlanıyor göre mu?
7. Kitaplar ve dersin işlenişi öğrencilerin ilgisini çekebiliyor mu?
8. İngilizce dersine yeterince önem veriliyor mu? Veli,öğrenci,idare tarafından gerekliliği görülebiliyor mu?
9. Öğrencilerin yabancı dil konusunda öz güvenleri yeterli mi?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ders öncesi öğrenci ve öğretmenlerin yeterli hazırlık yapmaması, soyut ve anlatıma dayalı, öğretmen merkezli ders işlenmesine
yol açmaktadır.
2. Öğrencilerin kişilik özelliklerinin dikkate alınmaması.
3. Fiziksel ortamdan kaynaklanan sorunlar
4. M.E.B. tarafından gönderilen kitapların yetersiz olması, ihtiyaca cevap vermemesi.
5. İngilizcenin önemini ve gerekliliğini yeterince öğrenci ve veli tarafından algılanamaması
6. Öğrencilerin yabancı dil konusunda öz güven ve isteklendirme eksikliği.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Öğretmen ve öğrencinin derse zamanında hazırlıklı gelmesi, ders işlenişinde aktif öğrenme yöntemiyle,öğrenci merkezli ders
işlenerek öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerini etkin bir biçimde katılmaları sağlanmalıdır,grup çalışmalarına ağırlık
verilmelidir. Okul yönetimleri mutlaka çalışmaları kontrol etmeli,sonuçlar sürekli olarak değerlendirilmelidir.
2. Öğrencilerin kişilik özellikleri dikkate alınarak, kendilerini ifade edebilecekleri etkinliklere yer verilmelidir.Öğrenci başardığını
hissetmeli, başarı umudunu kaybetmemelidir. Bireysel farklılıklara önem verilmelidir.
3. Sınıf ortamının temiz olmaması, dar olması, küçük olması, sınıf mevcudunun kalabalık olması, ısı ,ışık durumu öğrencinin
performansını etkilemektedir.
4. Sınıf ortamının hergün temizlenmesi,havalandırılmasına görevli kişiler tarafından dikkat edilmesi,ders işlenişi için uygun şartlar
sağlanmalıdır.Her okula bir yabancı dil laboratuarının kurulması. (5. sınıflar için İngilizce hazırlık sınıfının açılması, 4 temel
becerinin kazandırılması için –reading, writing- speaking- listening- çalışmalarının yapılacağı ortamın uygun hale getirilmesi.)
5. Teknolojik aletlerinin verimli bir şekilde kullanılması.
6. Kitapların güncel hale getirilip European Common Framework kapsamında yazılıp, öğrencinin dikkatini çekecek etkinliklere yer
verilmesi.
7. “Ailemle birlikte İngilizce öğreniyorum” konulu bir proje kapsamında velilerinde derse katılımlarının sağlanması. İngilizce dersine
olan ilginin arttırılması.
8. Başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi. İngilizceye yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerinin düzenlenmesi.Yabancı dili
kullanmak,günlük hayata geçirmek için uygun koşullar sağlanması için fikir alışverişlerinin yapılması.
187
İngilizce Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
İnteraktif ders işlemeye yönelik hizmet içi seminerlere katılması.
Eğitim-öğretimin sağlıklı yürütülebilmesi adına gerekli imkânların sağlanabilmesi
Seminerlerin düzenlenmesi(veli-öğretmen)
Müfredatın öğrencilerin seviyelerine göre yeniden düzenlenmesi.
ALINAN KARARLAR
• Öğretmen merkezli değil,öğrenci merkezli ders işlenmesi,öğrencinin kendini rahatça ifade edebileceği aktivitelere yer verilmesi.
• Bireysel farklılıklar dikkate alınarak ders işlenmelidir.
• Hem öğrencinin hem öğretnmenin rahat ve verimli bir ders işlemesi için gereken koşulların sağlanması.
• Kitapların güncel hale getirilip European Common Framework kapsamında yazılması.
• İngilizcenin önemini ve gerekliliğini farkına varılmasını sağlamak için çeşitli çalışmalar yapılmalı. Güncel hayattaki önemi
vurgulanmalıdır.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 ABDULLAH ARI
2 NERMİN GÜRÇEŞME
3 HAYRİYE ÖZDEMİR
4 BERRİN ORUS
5 NURAY KONAK
6 GÜLSEREN ÇOKER
7 UTKU ALBAYRAK
8 BÜLENT YÜREKLİ
9 NEŞE DEMİR
10 GÜLSEN OCAK
11 TUĞBA İKBAL ALİBAŞOĞLU
12 SEÇİL TEZCAN
13 HATİCE SARAÇ
14 YASEMİN ZENGİN
15 HANDE ŞAHİN
16 SİBEL TONBUL
17 BİNNUR KUYUBAŞI
18 SEYİT AHMET KAYA
19 UMMAHAN ÇAVUŞOĞLU
20 FİRDEVS GÜVENLİ
Görev Yeri
Seyitömer Ortaokulu
Şehitler Ortaokulu
Şehitler Ortaokulu
Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu
Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu
Ümran Aygen Ortaokulu
Şehitler Ortaokulu
Şehitler Ortaokulu
Şeker İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Evliya Çelebi Ortaokulu
Özel Başaran Yıldız Ortaokulu
Özel Başaran Yıldız Ortaokulu
Adnan Menderes Ortaokulu
Özel Başaran Yıldız Ortaokulu
İsmet İnönü Ortaokulu
Vakıfbank Ortaokulu
Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu
Linyit Ortaokulu
Linyit Ortaokulu
İmza
7. KONU:
Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Yabancı dil becerilerinin test sistemi ile ölçülmesi
2. Yabancı dilde 4 becerinin ( okuma, yazma, dinleme, konuşma) ayrı ayrı ölçülmeyip, hepsinin aynı yöntemler ile ölçülmesi
3. Ders kitaplarının öğrenci seviyesine uygun ve çekici olmaması, bu sebeple öğretimde ve ölçme- değerlendirme de sıkıntılar
yaşanması
4. Türkçe dersi müfredatı ile İngilizce dersi müfredatının örtüşmemesi, bu sebeple yabancı dil öğretmeninin öğretimde, zamanlamada,
ölçme- değerlendirmede sıkıntılar yaşaması
5. Öğrencilerin performans görevlerini bir yük olarak görmesi, baştan savma, bilgisayardan ödevin aynen çıktısı alınarak gelinmesi
ve benzer ödevlerin yapılması, evde yapıldığında aileden fazlaca yardım alınması, sınıfta yapıldığında ise zamanın yetersizliği; bu
sebeple ölç-değerlendirme aşamasında sıkıntılar yaşanması
6. Öğrencilerin İngilizce’ye yoğun saatler maruz kalmamaları, eskiden olduğu gibi hazırlık sınıflarının olmaması
7. Bazı okullarda fiziki yetersizlikten ve sınıf mevcudunun fazla olmasından kaynaklı ölçme-değerlendirmede yaşanan sorunlar. (
örneğin öğrencinin konuşma becerileri ölçülmeye çalışıldığında her öğrenciye belli bir süre veriliyor fakat bu süre sınıf mevcudu
kadar öğrenciye verildiğinde fazlaca zaman kaybediliyor.)
8. Okullarımızda spor salonu, resim salonu, teknoloji tasarım sınıfları gibi dil laboratuvarlarının bulunmaması.
9. Dyned eğitim materyalinin müfredata ve öğrenci seviyesine uygun olmaması, bazı okullarımızın teknik şartlarının yetersiz olması,
ölçme ve değerlendirmede bu sebepler ile sıkıntılar yaşanması
10. Verilen müfredatın, ölçülecek becerilerin çok fazla fakat öğretime ayrılan ders saatinin az olması
11. Yabancı dildeki dört becerinin ayrı ayrı dersler olarak ayrılmaması (örneğin İngilizce okuma, İngilizce yazma…), dört beceriden
en fazla okuma öğretimine ve dilbilgisi öğretimine ağırlık verilmesi, diğer becerilerin ölçülememesi
12. Okullarımızda yapılan ortak sınavlarda öğrencilerin gerçek başarılarının görülememesi. ( ortak sınavlar genelde çoktan seçmeli
tarzda sınavlar olduğundan kopya çekme olayları olabilmekte, bu da öğrencinin gerçek başarısının yansıtmamakta
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Yabancı dil dersinin çoktan seçmeli (test) sınavlar ile ölçülmesi.
2. Yabancı dilde 4 becerinin ( okuma, yazma, dinleme, konuşma) alanında ayrı ayrı değerlendirme yapılamaması.
3. Performans görevlerinin ölçme değerlendirme sürecinde öğrenci açısından verimli olmaması.
4. Dil sınıflarının ya da laboratuvarlarının olmaması, okullarda yabancı dil hazırlık sınıflarının bulunmaması.
5. Okulların ve sınıfların fiziki yapısının yetersiz olmasından dolayı, mevcutların kalabalık ve ölçme değerlendirmede güçlük
çekilmesi.
6. Yabancı dil müfredatının yoğunluğundan kaynaklanan zaman yetersizliği.
7. Ortak sınavlarda öğrencinin gerçek başarısının ortaya çıkmaması.
188
189
İngilizce Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. İngilizce dil becerileri çoktan seçmeli sınavlar ile ölçülmemelidir. Çünkü dil öğreniminin değerlendirme aşaması sadece gördüğünü
anlama, kurala göre şıkkı bulma değildir. Dil değişik becerilerin toplamından oluştuğu için ayrı ayrı değerlendirme yapmayı
gerektirir. Gerektiğinde okuduğunu anlamayı açık uçlu sorular ile, yazma becerisini ölçmek için küçük paragraflar yazdırma yada
konuşma becerisini ölçmek için küçük sunumlar yapma şeklinde yöntemler kullanılabilir.
2. Ders saatlerinin dört beceriye göre oluşturulması, değerlendirmenin de bunlara göre yapılması. Eğer ders saatleri okuma, yazma,
konuşma, dinleme şeklinde ayrılırsa hem daha verimli ders işlenebilir hem de öğrenilen beceriler hayata geçirilip kalıcı öğrenme
sağlanabilir.
3. Ders kitaplarının içeriği öğrencinin seviyesine uygun, görselleri renkli ve güncel hale getirilebilir. Ders kitaplarında özellikle üst
sınıfların kitaplarında, öğretilmek istenen becerilere yönelik etkinlikler olmadığında hem etkili öğrenme gerçekleşmiyor hem de
ölçme aşamasında sıkıntılar yaşanıyor. Sürekli dışarıdan getirilen materyaller kullanılmak durumunda kalınıyor.
4. İngilizce ders müfredatı, Türkçe ders müfredatı ile paralel gitmelidir. Öğrenciler öncelikle Türkçe dersinde bazı kural ve terimleri
öğrenmeli, beceri hale getirmeliler ki daha sonrasında İngilizcesini öğrensinler. Eğer çocuklar bahsedilen konunun Türkçe de neye
karşılık geldiğini bilmiyorlarsa, İngilizcesini öğrenmede sıkıntı yaşıyorlar. Dolayısı ile bu becerilerin ölçülmesi aşamasında da
sorunlar çıkıyor.
5. Performans ödevleri kaldırılmalıdır. Çünkü çocuklar her dersten ve yakın zamanlarda teslim etmek üzere performans görevi
aldıkları için bunu bir zulüm gibi görmektedirler. Sonuç olarak ya baştan savma bir ödev yapmaktalar ya da araştırdıkları
konuyu öğrenmeden, İnternetten buldukları şekli ile hiçbir değişiklik yapmadan öğretmene teslim etmekteler. Bu görevler
sınıfta yapıldığında ise bazı öğrenciler yine hazırlıksız gelmekte, ya da başlanan görevi zamanında bitirememe gibi sorunlar
yaşanmaktadır. Evde yapıldığında veliden yardım alınmaktadır. Bu da öğrencinin gerçek öğrenmesini ölçememe gibi bir sorun
yaratmaktadır.
6. İngilizce ders saatleri artırılmalı ve dört beceriye göre ders saatleri ayrılmalıdır. Şu an ki ders müfredatındaki yoğun konular
öğrencilere yeterince kazandırılmadan geçilmektedir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
ÖZNUR ŞAHİN
Şeker İlkokulu
2
ÖZLEM İÇLEK
Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu
3
REMZİYE KARA
Zafer Ortaokulu
4
ÜMRAN ARTIK YEŞİL
Lala Hüseyin Paşa İlkokulu
5
HÜSNİYE SELVİ
Şehitler Ortaokulu
6
NURCAN YOKUŞ
Fatih Ortaokulu
7
ZUHAL ŞAHİN
Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu
8
ALİ SAMİ TEKMEN
Mehmet Çini İlkokulu
9
EMRAH ÇELİKER
Köprüören Tek Termik Ortaokulu
10 SEDA GÖKÇE
Vakıfbank Ortaokulu
11 ESRA ZERRİN AKKUŞ
Şehitler Ortaokulu
12 NEVİN YILDIRIM
Linyit Ortaokulu
13 PINAR DÖNMEZ
Şehitler Ortaokulu
İmza
7. Okullarımızda yapılan ortak sınavlarda sınıflar birbirine karıştırılmalıdır. Örneğin bir güne bir dersin ortak sınavı konulmalı, o
ders saatinde 4-5-6-7 ve 8. Sınıfların tümü o dersin sınavını olmalıdır ve her sınıfa 4-5-6-7-8. Sınıflardan öğrenci konulmalıdır.
Böylelikle kopya çekilmesinin önüne geçilmiş olunur, öğrenci kendi gerçek performansını gösterir.
8. Okullarımızda dil laboratuvarları oluşturulmalıdır. Burada öğrencilerin okuma, yazma, dinleme, konuşma yapabilecekleri
materyaller hali hazırda bulunmadır. Çocuklar bu sınıftaki duvarlara asılmış yabancı dil posterleri ile, ya da dili dinleyerek ve pratik
ederek daha fazla dil öğrenimine maruz kalabilirler.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
190
•
•
•
•
•
•
•
•
Yok
Ortak sınavlarda tüm şubeler karıştırılsın.
Okul sayılarının ve dersliklerin çoğaltılması sağlansın
Değerlendirmede test sisteminin kaldırılmas.
Yabancı dildeki dört beceri alanına yönelik olarak ders kitaplarının hazırlanması.
Dil laboratuvarlarının oluşturulması.
Performans görevlerinin kaldırılması.
Dil öğretiminde daha fazla ders saati verilmesi.
191
Görsel Sanatlar Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Görsel Sanatlar Dersi Genel Raporu
1. KONU:
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi
sorunlarla karşılaşıldığı.
2. KONU:
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
TARTIŞMA SORULARI
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
1. Ders zamanının ve fiziki mekan yetersizliği, kazanımların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine engel teşkil etmektedir.
2. Kazanımların pekiştirilmesi için öğrenci ders çalışma-kaynak kitaplarının eksikliği
BAKANLIĞA:
3. Sanat içerikli materyal eksikliği
4. Sanal müze ziyaretleri için bazı okullarımızda projeksiyon ve internet erişimlerinin olmaması
5. Öğrenci sayısının fazlalığı
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
Sanal ortamda materyal gösterimi yapılabilir.
•
Bakanlığımızın veya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce okullarımızdaki resim atölyelerine
gerekli materyal ve araç gereçlerini temin etmesi
•
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce projeksiyonu ve internet erişimi olmayan okul ve sınıflara söz
konusu hizmetlerin sağlanması.
Görsel sanatlar derslik sayılarının artırılması.
•
•
•
Ders saati en az iki ders saatine çıkarılması ve her okulda mutlaka bir sanat atölyesinin
oluşturulması
Bakanlığımızın öğrencilere kaynak teşkil edecek şekilde kitap hazırlaması.
Görev Yeri
1
DERYA AYDIN
30 Ağustos Ortaokulu
2
MÜSLÜM MANT
Abdurrahman Paşa İlkokulu
2. Kazanımların pekiştirilmesi için öğrenci ders çalışma-kaynak kitaplarının eksikliği
3
SEMRA AKSOY
Adnan Menderes Ortaokulu
3. Sanat içerikli materyal eksikliği
4
ÖZNUR BOZKURT
Atakent Ortaokulu
4. Sanal müze ziyaretleri için bazı okullarımızda projeksiyon ve internet erişimlerinin olmaması
5
EMEL ÇELİK
Atatürk Ortaokulu
5. Öğrenci sayısının fazlalığı
6
FÜSUN ERBAY
Bahçelievler Kadir Adlım Ortaokulu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
7
HACI MEHMET ÖZTÜRKOĞLU
Cumhuriyet Ortaokulu
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ders zamanının ve fiziki mekan yetersizliği, kazanımların sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine engel teşkil etmektedir.
İmza
1. Ders saati en az iki ders saatine çıkarılması ve her okulda mutlaka bir sanat atölyesinin oluşturulması
2. Bakanlığımızın bu konuda öğrencilere kaynak teşkil edecek şekilde kitap hazırlaması
3. Bakanlığımızın veya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce okullarımızdaki resim atölyelerine gerekli materyal ve araç gereçlerini temin
etmesi
4. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce projeksiyonu ve internet erişimi olmayan okul ve sınıflara söz konusu hizmetlerin sağlanması
5. Derslik başına en fazla 15 öğrenci alacak şekilde ek derslikler açılarak ya da Görsel sanatlar dersi için farklı bir ders programı
oluşturulup, sınıfları şubelere ayırarak giderilebilir.
192
193
Görsel Sanatlar Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. KONU:
Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı.
4. KONU:
Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
TARTIŞMA SORULARI
1. Yılsonu sergileri, Egzersiz çalışmaları ve okul dışına yapılan gezilerle ilgili olarak karşılaştığımız sorunları çözme aşamasında okul
yöneticileri ve aileler ne kadar destek sağlıyor?
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
2. Dersin uygun koşullarda işlenebileceği atölyeler mevcut mu? Var olan atölyelerin düzeni yeterli mi?
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Ders dışı etkinlikler düzenlenmelidir. Yılsonu sergisi düzenlenmelidir. Yarışmalara katılım
sağlanmalıdır.
•
Ders saati içerisinde gezi düzenlenmesine izin vermelidir. Sergi düzenlenmesinde tüm
ihtiyaçlar karşılamalıdır. Ders dışı etkinlik çalışmaları desteklemelidir. Ders işlenişine uygun
atölyeler yapılandırmalıdır.
•
Yarışmaya katılan öğrencilere katılım ve başarı belgesi düzenlemelidir. Başarılı olan öğrencilere
özendirici ödüller vermelidir. Yarışma sonuçları Kütahya MEM web sayfasında duyurulmalıdır.
Ders işlenişine uygun atölyeler yapılandırmalıdır.
•
Ders işlenişine uygun atölyeler yapılandırmalıdır. Dersle ilgili materyaller geliştirilmeli, tüm
öğretmenlerin kullanımına sunmalıdır. Öğrencilerimizin kullanacağı materyalleri temin
etmelidir.
3. Etkinliklerin uygulanması aşamasında kullanabileceğimiz materyallerin temini konusunda beklentilerimiz nelerdir?
4. Uygulamalarda öğrencilerimizin kullanacağı materyaller bakanlık tarafından temin edilebilir mi?
5. Yarışmalara katılım, yarışma sonuçlarının duyurulması ve başarılı öğrencilerimizin ödüllendirilmesinde karşılaşılan sorunların
çözümüne dair neler yapılmalıdır?
6. Uygulama çalışmalarında, okulun ortak alanların kullanılmasına izin veriliyor mu?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Yılsonu sergileri, Egzersiz çalışmaları ve okul dışına yapılan gezilerle ilgili olarak karşılaştığımız sorunları çözme aşamasında okul
yöneticileri ve aileler, öğretmenleri yeterince desteklememektedir.
2. Dersin uygun koşullarda işlenebileceği atölyeler bulunmamaktadır. Var olan atölyelerin düzeni yeterli değildir.
3. Etkinliklerin uygulanması aşamasında kullanabileceğimiz materyaller yeterli değildir.
BAKANLIĞA:
ALINAN KARARLAR
• Dersin sağlıklı bir şekilde işlenebilmesi için ders saati mutlaka arttırılmalı toplam iki ders saati olmalıdır. İlkokulda da Görsel
Sanatlar dersine branş öğretmeni girmelidir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
ŞENGÜL MERCAN
Dumlupınar Ortaokulu
2
NURCAN CAN
Emine Arıoğul Ortaokulu
3
FATMA BAYDAR
Evliya Çelebi Ortaokulu
4
BELMA ODABAŞ
Fatih Ortaokulu
5
NURİ KÖK
Fevzi Çakmak Ortaokulu
6
AYŞE İŞLEK ATEŞLİ
Fuat Paşa Ortaokulu
2. Ders işlenişine uygun atölyeler yapılandırılmalıdır.
7
ÖZLEM YALIN
İsmet İnönü Ortaokulu
3. Dersle ilgili materyaller geliştirilmeli, tüm öğretmenlerin kullanımına sunulmalıdır.
8
AHMET EMEKTAR
Şehitler Ortaokulu
9
BAYRAM IRKIÇATAL
Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu
4. Uygulamalarda öğrencilerimiz kullanacağı materyalleri temin etmede sorunlar yaşamaktadır.
5. Yarışmalara katılım zorunlu tutulmakta, yarışmaların sonuçlarının bildirimi yapılmamakta ve başarılı öğrencilere verilecek
ödüllerin niteliği yeterince özendirici olmamaktadır.
6. Uygulama çalışmalarında, okulun ortak alanlarının kullanılmasına izin verilmiyor.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Ders saati içerisinde gezi düzenlenmesine izin verilmelidir. Sergi düzenlenmesinde tüm ihtiyaçlar okul idaresince karşılanmalıdır.
Ders dışı etkinlik çalışmaları desteklenmelidir.
4. Öğrencilerimizin kullanacağı materyaller bakanlık tarafından temin edilmelidir.
İmza
5. Yarışmalara katılım gönüllülük esasına dayanmalıdır. Yarışmaya katılan öğrencilere katılım ve başarı belgesi düzenlenmelidir.
Başarılı olan öğrencilerin ödülleri özendirici olmalıdır. Yarışma sonuçları Kütahya MEM web sayfasında duyurulmalıdır.
6. Uygulama çalışmalarında, okulun ortak alanlarının kullanılmasına izin verilmelidir.
194
195
Görsel Sanatlar Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU:
Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Müze eğitimi nasıl daha etkili hale getirilebilir?
2. Kılavuz kitaplarının içeriği zenginleştirilebilir mi?
3. Kılavuz kitaba ek olarak öğrencilere yönelik bir etkinlik kitabı olabilir mi?
4. Kılavuz kitabında bulunan etkinlik örneklerinin çeşidi ve miktarı artırılabilir mi?
5. Müze gezileri daha kolay hale getirilebilir mi?
6. Türk ve yabancı ressamlara ait tanınmış eserlerin baskıları okullara gönderilebilir mi?
7. Okul kütüphanelerinde sanat kitaplığı bölümü oluşturulabilir mi?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
Yok
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Yok
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
BAKANLIĞA:
•
Yok
ALINAN KARARLAR
•
Görsel sanatlar ders saati artırılmalıdır.
•
Öğrenci sayısı 15 kişiden fazla olan sınıflar ikiye bölünebilmelidir.
•
Görsel sanatlar dersinin önemini belirten seminerler hazırlanarak öğrencilerin, velilerin, ve diğer branş öğretmenlerinin
bilinçlenmesi sağlanmalı; Görsel Sanatlar dersinin lüzumsuz bir ders olduğu düşüncesinin yanlış bir düşünce olduğu anlatılmalıdır.
1. Müze eğitimi nasıl daha etkili hale getirilebilir?
2. Kılavuz kitaplarının içeriği zenginleştirilebilir mi?
3. Kılavuz kitaba ek olarak öğrencilere yönelik bir etkinlik kitabı olabilir mi?
4. Kılavuz kitabında bulunan etkinlik örneklerinin çeşidi ve miktarı artırılabilir mi?
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
NİMETİ KAYA
Fatih Ortaokulu
2
AYŞE HAYLAMAZ
Köprüören Tek Termik Ortaokulu
3
HÜSEYİN KILIÇ
Kütahya Yatılı Bölge Ortaokulu
4
FATMA KAYA
Linyit Ortaokulu
5
ÖMER BAŞKAN
Mehmet Çini İlkokulu
3. Öğrencilerin faydalanabileceği etkinliklerin, ünlü ressamlara ait eserlerin öğrenci seviyelerine uygun olarak seçilip bolca yer
verilebileceği öğrenci etkinlik kitapları oluşturulabilir.
6
BANU SADIÇ
Saka Ortaokulu
4. Kılavuz kitaplardaki etkinliklerin sayılarının her sınıf düzeyi için ayrı ayrı kısımlarda sayılarının artırılması yararlı olacaktır.
7
AYSUN ŞENEL ENSARİOĞLU
Şehitler Ortaokulu
5. Müze gezileri daha kolay hale getirilebilir mi?
6. Türk ve yabancı ressamlara ait tanınmış eserlerin baskıları okullara gönderilebilir mi?
7. Okul kütüphanelerinde sanat kitaplığı bölümü oluşturulabilir mi?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müzelerle ilgili interaktif cd.ler hazırlanıp okullara dağıtılabilir.
2. Kılavuz kitaplar her sınıf düzeyi için ayrı ayrı düzenlenebilir.
İmza
5. Okul gezisi yapabilmek için öğretmenin işi zorlaştırıcı izin alma süreçleri daha kolay hale getirilebilir.
6. Öğrencilerin internet üzerinden faydalanabilecekleri panoramik müze sayıları artırılabilir.
7. Bu konuda örnek resim, heykel, fotoğraf ve mimari eserlerin birebir kopyaları yada modelleri okullara gönderilebilir. Bu eserlerden
oluşan sanat koridorları oluşturulabilir.
8. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye edebileceği sanatsal kitap, dergi, vb. kaynaklarla sanat kitaplığı oluşturulabilir.
196
197
Müzik Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Müzik Dersi Genel Raporu
1. KONU:
• Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği,
hedeflenenamaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı
• Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı
• Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
TARTIŞMA SORULARI
1. Ders Kitapları ve Müfredat Konuları Sınıf Düzeylerine Uygun Hazırlanmalıdır.
2. Ders Saatlerinin Az Olmasından Dolayı Programda Belirlenen Amaç ve Kazanımların Gerçekleştirilememesi.
3. Öğrenci Çalışma Kitaplarıyla Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Örtüşmemesi.
4. Kitaplarda Belirli Gün Ve Haftalarla İlgili Konuların Uygun Haftalarla Örtüşmemesi
5. Müfredat Konularına Ayrılan Ders Saati Sürelerinin Uygun Dağıtılmaması.
6. Okullarda Dersin İşlenişinde Yarar Sağlayacak Materyallerin Bulunmaması.
7. Okullarda Müzik Eğitiminin Yapılabileceği Çalışma Odalarının Bulunmaması.
8. Okullarda Müzik Dersinde Yapılacak Faaliyetler İçin Gerekli Ses Sistemlerinin Bulunmaması.
9. İl ve İlçe Genelinde Okullarca Kullanılan Salonlara Ücret Ödenmemelidir.
10. Müzik Dersi Faaliyetlerinin Okul Yöneticileri ve Milli Eğitim Müdürlüğünce Desteklenmesi.
11. Ana Branşı Müzik Eğitimi Olmayan Öğretmenlerin Okullarda Görevlendirilmemesi.
12. Milli Eğitim Bakanlının Uyguladığı Sınavlarda Müzik Dersi İle İlgili Sorulara da Yer Verilmesi.
13. Müzik Öğretmenlerinin Mesleki İtibarlarının Artırılması İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması.
14. Müzik İle İlgili Her Türlü Faaliyet İçin Çevre İllere Gezi Düzenlenmesinin Sağlanması.
15. Kılavuz Kitaplarla İçerisinde Gerekli Materyaller Bulunan CD ya da DVD’lerin Gönderilmesi.
16. Müzik Eğitimi Programları Hazırlanırken Müzik Öğretmenlerinin Görüş ve Düşüncelerinden de Yararlanılması.
17. İl ve İlçeler Bazında Ün Yapmış Mahalli Sanatçıların Okullarda Söyleşi Yapmalarına İmkan Sağlanması
18. Okullarda Müzik Derslerinde Öğrencilerin Sayılarının 15 ve Üzeri Olduğunda Sınıfların 2 ye bölünmesi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Müfredat Programı Hazırken Okullarda Müzik Öğretmeni Olarak Görev Yapan Öğretmenlerin Görüş ve Önerilerinin Alınması
Müfredat Konularının, Ders Saati Sürelerinin Daha Kaliteli Olarak Hazırlanmasına Yardımcı Olacaktır. Böylece Müfredat Konularının
Dersin İşleniş Amaç ve Kazanımlara Uygun Olarak Hazırlanması Sağlanacaktır.
2. Ders Kitapları ve Müfredat Konuları Sınıflara Göre Öğrencin Yaş ve Ses Aralıklarına Uygun Hazırlanmalıdır. Kitaplarda Bulunan
Alıştırma ve Parçalar Öğrencilerin Yaş ve Ses Aralıklarına Uygun ve Güncel İçerikli Olmalıdır.
3. Okullarda İşlenilen Müzik Dersi Saatlerinin Haftada 1 Saatten 2 Saate Çıkartılması ile Müzik Dersinde Öğrencilerin Daha Aktif Çalgı
Çalabilmeleri, Daha Güzel Şarkı Söylemeleri, Belirlenen Hedef Ve kazanımların Daha Anlamlı Olması Sağlanacaktır. Bu Uygulama
Öğrencilerin Sosyal Faaliyetlere Katılımlarının Artmasını da Sağlayacaktır.
4. Milli Eğitim Bakanlının Uyguladığı Sınavlarda Müzik Dersi İle İlgili Sorulara da Yer Verilmesi ile Müzik Dersinin ve Müzik
Öğretmenlerinin Hak Ettiği İtibarı Kazanmaları Sağlanacaktır.
5. Okullarda Müzik Derslerine Yönelik Derslik ve Müzik Dersi Materyallerinin Bulundurulması İle Dersin İşleniş, Kapsam ve Amaçlarının
Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır. Böylece Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Derse Olan İlgi Ve Merakları da Artacaktır
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
•
Okullarda Müzik Derslerine Yönelik Derslik ve Müzik Dersi Materyallerinin Bulundurulması İle
Dersin İşleniş, Kapsam ve Amaçlarının Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır. Böylece Öğrencilerin
ve Öğretmenlerin Derse Olan İlgi Ve Merakları da Artacaktır
•
Yok
•
Müfredat Programı Hazırken Okullarda Müzik Öğretmeni Olarak Görev Yapan Öğretmenlerin
Görüş ve Önerilerinin Alınması Müfredat Konularının, Ders Saati Sürelerinin Daha Kaliteli
Olarak Hazırlanmasına Yardımcı Olacaktır. Böylece Müfredat Konularının Dersin İşleniş Amaç
ve Kazanımlara Uygun Olarak Hazırlanması Sağlanacaktır.
Ders Kitapları ve Müfredat Konuları Sınıflara Göre Öğrencin Yaş ve Ses Aralıklarına Uygun
Hazırlanmalıdır. Kitaplarda Bulunan Alıştırma ve Parçalar Öğrencilerin Yaş ve Ses Aralıklarına
Uygun ve Güncel İçerikli Olmalıdır.
•
BAKANLIĞA:
•
•
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Müzik Eğitimi Programları Hazırlanırken Müzik Öğretmenlerinin Görüş ve Düşüncelerinden de Yararlanılması.
2. Ders Kitapları ve Müfredat Konuları Sınıf Düzeylerine Uygun Hazırlanmalıdır.
3. Okullarda İşlenilen Müzik Dersi Saatlerinin Haftada 1 Saatten 2 Saate Çıkartılması.
4. Milli Eğitim Bakanlının Uyguladığı Sınavlarda Müzik Dersi İle İlgili Sorulara da Yer Verilmesi.
5. Okullarda Müzik Derslerine Yönelik Derslik ve Müzik Dersi Materyallerinin Bulunması
198
•
•
Okullarda İşlenilen Müzik Dersi Saatlerinin Haftada 1 Saatten 2 Saate Çıkartılması ile Müzik
Dersinde Öğrencilerin Daha Aktif Çalgı Çalabilmeleri, Daha Güzel Şarkı Söylemeleri, Belirlenen
Hedef Ve kazanımların Daha Anlamlı Olması Sağlanacaktır. Bu Uygulama Öğrencilerin Sosyal
Faaliyetlere Katılımlarının Artmasını da Sağlayacaktır.
Milli Eğitim Bakanlının Uyguladığı Sınavlarda Müzik Dersi İle İlgili Sorulara da Yer Verilmesi ile
Müzik Dersinin ve Müzik Öğretmenlerinin Hak Ettiği İtibarı Kazanmaları Sağlanacaktır.
ALINAN KARARLAR
• Belirlenmiş Olan Sorunların, Çözüm Önerilerinin ve Tavsiyelerin Öğretmenler, Okul Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlgili
Bakanlığa Sunulmasına
199
Müzik Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
BURCU DAĞAŞAN
Fuat Paşa Ortaokulu
2
İREM ERTİT
Cumhuriyet Ortaokulu
3
İPEK ÇETİNKAYA
Zafer Ortaokulu
4
ALİME AKÇA
Atakent Ortaokulu
5
GÜLTEN AL
İsmet İnönü Ortaokulu
6
CAN ERTİT
Dumlupınar Ortaokulu
7
GÜRCAN YILDIZ
Fatih Ortaokulu
8
ALAADDİN AYDOĞAN
Özel Dostlar İlkokulu
9
GÜNER LEVENT
Şehitler Ortaokulu
İmza
2. KONU:
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar
(kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi
• Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini
arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar
• Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Kaynak araştırmalardan Güzel Sanatlar Lisesinden yardım alınabilmesi.
2. Kılavuz kitapta yer alan şarkı ve marşların CD olarak verilmesi.
3. 7. ve 8. Sınıf kılavuz kitabında derse ilginin arttırılması için güncel-popüler şarkıların kulaktan öğretimi ve müfredata eklenmesi.
4. Okullara orff çalgılarının temin edilmesi ile psikomotor gelişime katkı sağlanması.
5. Öğretim yöntem ve tekniklerinde, öğrenmede kritik dönemler vardır. 1. 2. 3. 4. Sınıflarda müzik branş öğretmenlerinin
girmemesinden dolayı 5.sınıfta enstrümanla karşılaşan öğrenciler geç öğrenme ve uyumsuzluk sorunları , Müzik sınıflarının
olmaması, öğrencinin hep aynı sınıfta bulunmasından dolayı sıkılmasına ve davranış bozukluklarına neden olması.
6. Dersin süresinin 1 saat olmasından dolayı öğrencilerin en çok zevk aldığı uygulama bölümüne geçildiğinde ders süresinin bitmesi
dersin uygulama amacına ulaşamaması.
7. Öğrencilerin ortalamalarının yüksek olabilmesi için müzik notlarını yüksek vermek zorunda kalmamız, öğrencilerin derse karşı
ciddiyetinin azalmasına neden olması.
8. Bando toplulukları ve mehter takımlarının il içinde yaptığı çalışmalara öğrencileri götürerek izlemelerine olanak sağlamak, bu
sayede öğrencilerin dinleme becerilerini arttırmada etkili olması.
9. Güzel Sanatlar Liseleri ile işbirliği içerisinde olunması ve bu liselerin okullarda dinleti yapmalarının sağlanması.
10. Okullarda internete sınırlı erişim getirilmesi, , eğitici video izletilmesine engel olması.
11. Ders ve etkinliklere katılımların ölçme ve değerlendirmesinde öğrencilerin davranış bozuklukları, araç-gereç getirmeleri,
hususlarının dikkate alınması.
12. Ölçme ve değerlendirme sırasında öğrencilerin, arkadaşlarının karşısında kendini ifade etme becerisinin geliştirilmesine önem
verilmesi.
13. Ölçme ve değerlendirmenin konunun türüne ve öğrencinin seviyesine uygun olarak yapılması.
14. Ölçme ve değerlendirmede nota bilgisi, ritim becerisi, ezgi becerisi, çalgı becerisi kriterlerinin kullanılması.
15. İstiklal marşı için yapılan ölçme ve değerlendirmede ezginin tonda okunmasının yanı sıra sözlerinin de doğru olarak söylenmesine
dikkat edilmesi tartışılmıştır.
16. Müzik Eğitimi Programları Hazırlanırken Müzik Öğretmenlerinin Görüş ve Düşüncelerinden de Yararlanılması.
17. İl ve İlçeler Bazında Ün Yapmış Mahalli Sanatçıların Okullarda Söyleşi Yapmalarına İmkan Sağlanması
18. Okullarda Müzik Derslerinde Öğrencilerin Sayılarının 15 ve Üzeri Olduğunda Sınıfların 2 ye bölünmesi.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Kılavuz kitapta yer alan şarkı ve marşların CD olarak verilmemesi.(branş değişikliği yapan öğretmen arkadaşlar için)
2. Okullara org çalgılarının temin edilmesi ile psikomotor gelişime katkı sağlanmaması.
3. Müzik sınıflarının olmaması, öğrencinin hep aynı sınıfta bulunmasından dolayı sıkılmasına ve davranış bozukluklarına neden
olmaktadır.
200
201
Müzik Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
4. Dersin süresinin 1 saat olmasından dolayı öğrencilerin en çok zevk aldığı uygulama bölümüne geçildiğinde ders süresinin bitmesi
dersin amacına ulaşmamasına neden olmaktadır.
5. Öğrencilerin farklı müzik türlerinde dinleme becerilerinin yeterli olmaması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Kılavuz kitaplarla birlikte CD verilmesi.
2. Okullara org çalgılarının temin edilmesi.
3. Mutlaka her okulun bir müzik sınıfının olması.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
YİĞİT İNEGÖL
Linyit Ortaokulu
2
ÖNDER ÇAKIR
Kütahya Yatılı Bölge Ortaokulu
3
KEMAL GÜLTEN
80.Yıl Özel İdare Ortaokulu
4
REYHAN ACAR
Adnan Menderes Ortaokulu
5
NEVİN SAKLAR
Yunus Emre Ortaokulu
6
MEHTAP EROL
Özel Başaran Yıldız Eğitim Kurumları
7
NURDAN LEVENT
Atatürk Ortaokulu
İmza
4. Haftalık ders süresinin 1 saatten fazla olması.
5. Bando toplulukları ve mehter takımlarının il içinde yaptığı çalışmalara öğrencileri götürerek izlemelerine olanak sağlamak, bu
sayede öğrencilerin dinleme becerilerini arttırmada etkili olacaktır.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
Yok
•
Bando toplulukları ve mehter takımlarının il içinde yaptığı çalışmalara öğrencileri götürerek
izlemelerine olanak sağlamak, bu sayede öğrencilerin dinleme becerilerini arttırmada etkili
olacaktır.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
Kılavuz kitaplarla birlikte CD verilmesi.
Okullara org çalgılarının temin edilmesi.
Mutlaka her okulun bir müzik sınıfının olması.
Haftalık ders süresinin 1 saatten fazla olması.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
ALINAN KARARLAR
• Belirlenmiş Olan Sorunların, Çözüm Önerilerinin ve Tavsiyelerin Öğretmenler, Okul Müdürlükleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlgili
Bakanlığa Sunulmasına
202
203
Beden Eğitimi Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Beden Eğitimi Dersi Genel Raporu
2. KONU:
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
1. KONU:
• Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen
amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı.
TARTIŞMA SORULARI
1. M.E.B Beden Eğitimi Dersi konusunda yeterli spor politikasının olmaması
2. Okulların fiziki şartlarının beden eğitimi derslerinin işlenmesinde yetersiz kalması
3. Beden Eğitimi Dersi Öğretmen kılavuz kitabının olmaması,hizmet içi eğitim ve yeterli kaynakların temiz edilmemesi
4. Alan değişikliği ile gelen meslektaşlarımızın yetersiz olması
5. Okul idarecilerinin Beden Eğitimi Dersine gereksiz ders gözüyle bakması
6. Velilerin Beden Eğitimi ve Spor dersine bakış açılarının olumsuz olması
7. Malzeme sıkıntısı
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğrencilerin 5. Sınıftan itibaren Beden Eğitimi Öğretmenleri ile tanışması temel Beceri Döneminde motor yeterliliklerinin
geliştirilmesi anlamında geç kalınmasına neden olmakta dolayısı ile istenen öğretim yöntemlerinin tam anlamıyla
uygulanamamasına neden olmaktadır. Performans ve projeler amaçlarına ulaşıyor mu?
2. Ülkemizde pek çok okulda açık hava şartlarında beden eğitimi dersi yapılmaktadır. Bu da yöntem ve tekniklerin amacına uygu bir
şekilde uygulanmasına engel olmaktadır
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. M.E.B Beden Eğitimi Dersi konusunda yeterli spor politikasının olmaması
2. Okulların fiziki şartlarının beden eğitimi derslerinin işlenmesinde yetersiz kalması
3. Beden Eğitimi Dersi Öğretmen kılavuz kitabının olmaması,hizmet içi eğitim ve yeterli kaynakların temiz edilmemesi
4. Alan değişikliği ile gelen meslektaşlarımızın yetersiz olması
5. Okul idarecilerinin Beden Eğitimi Dersine gereksiz ders gözüyle bakması
6. Velilerin Beden Eğitimi ve Spor dersine bakış açılarının olumsuz olması
7. Malzeme sıkıntısı
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğrencilerin 5. Sınıftan itibaren Beden Eğitimi Öğretmenleri ile tanışması temel Beceri Döneminde motor yeterliliklerinin
geliştirilmesi anlamında geç kalınmasına neden olmakta dolayısı ile istenen öğretim yöntemlerinin tam anlamıyla
uygulanamamasına neden olmaktadır. Performans ve projeler amaçlarına ulaşıyor mu?
2. Ülkemizde pek çok okulda açık hava şartlarında beden eğitimi dersi yapılmaktadır. Bu da yöntem ve tekniklerin amacına uygu bir
şekilde uygulanmasına engel olmaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Bu meslektaşlarımızın iyi bir hizmet içi eğitimine tabi tutulmaları
2. Okul idarecilerinin Beden Eğitimi Derslerine gereken önemin verilmesi konusunda hassasiyet göstermelerinin sağlanması.
3. Bakanlığın,idarenin ve medyanın spora ve sosyal faaliyetlere bakış açılarını değiştirmeleri.
4. Bakanlığımızın okullara öğrenci sayısını baz alarak malzeme yardımı yapması.
5. Beden Eğitimi dersinin teorik içerikten çok uygulama nitelikli olması ile görsel materyal ihtiyacı yüksektir. Ancak bu konuda yeterli
kaynak yoktur.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 MEHMET KARAKAYA
2 HASAN GÖKKAYA
3 SİNEM SAZAK
204
•
•
•
•
Alan değişikliğinden gelen meslektaşlarımıza hizmet içi eğitim verilmesi.
Beden Eğitimi ve Spor dersine gereken önemi vermeleri.
Okullara malzeme yardımının yapılması,sportif projelerin yapılması.
Okullarda fiziki şartların iyileştirilmesi,malzeme alımı için ödenek gönderilmesi,
Görev Yeri
19 Mayıs Ortaokulu
Abdurrahman Paşa İlkokulu
Adnan Menderes Ortaokulu
Sıra
4
5
6
Adı Soyadı
PINAR YILMAZ ÖZTUNÇ
AHMET ERDEM ERTAŞ
GÜRAY TOKER
Görev Yeri
Atakent Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Kadir Adlım Ortaokulu
3. Mevcut kılavuz kitap daha çok program içeriklidir. Bu nedenle öğretmene tam anlamıyla rehberlik etmemektedir
4. Öğretmenlerin tam anlamıyla öğretim yöntem ve tekniklerine hakim olmaması sorun teşkil etmektedir
5. Beden Eğitimi dersinin teorik içerikten çok uygulama nitelikli olması ile görsel materyal ihtiyacı yüksektir. Ancak bu konuda yeterli
kaynak yoktur
3. Mevcut kılavuz kitap daha çok program içeriklidir. Bu nedenle öğretmene tam anlamıyla rehberlik etmemektedir.
4. Öğretmenlerin tam anlamıyla öğretim yöntem ve tekniklerine hakim olmaması sorun teşkil etmektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Günümüzde birçok anaokulu bu sorunu çözebilmek için fiziksel etkinlik derslerine yıllık programda yer vermesine bunu da
dışarıdan ücret karşılığında tutulmuş üniversite öğrencisi veya antrenörler aracılıyla çözmeye çalışmaktadır. Bu nedenle Beden
Eğitimi derslerine anaokulundan itibaren alanını da uzman Beden Eğitimi Öğretmenleri ile yürütülmesi öğretim yöntem ve
tekniklerinin önümüzdeki yıllarda daha verimli uygulanabilmesini mümkün kılacaktır
• Öğretmenler yıllık çalışma planlamasını yaparken bulundukları bölgenin iklim şartlarını göz önünde bulundurarak daha verimli
olabilecek bir düzenleme yapabilirler. Ülkemizde Beden Eğitimi Dersinin verimli işlenememesinin en büyük nedeni olan okullarda
spor salonu yoksunluğu sportif faaliyet alanlarının yetersiz olması sorununu çözmek için tesis sayısının arttırılması ve okul
bahçelerinin eğitim araçları tarafından düzenlenmesi gerekmektedir
• Mevcut kılavuz kitap öğretmene esneklik tanıyacak (Hava şartları göz önüne alınarak), yol gösterecek günlük plan içerikli ve
etkinlik destekli bir kılavuz kitap olarak güncellenmesinde fayda olacaktır
• Bakanlık ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim kurslarının açılması sorunun çözümün
de etkili olacaktır. Öğretmenlerinin kaynak taraması yaparak teknolojiden faydalanması da bu sorunun çözümüne yardımcı
olacaktır
• Bakanlık eli ile Beden Eğitimi Ders içeriklerine uygun görsel kaynak sayısının arttırılması ve eğitim araçları tarafından sağlanması
sorunu çözecektir
205
Beden Eğitimi Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
TAVSİYELER
•
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 SİNAN AKIN
2 ŞERİF AHMET UYGUN
3 SEHER AKSANYAR GÖRMÜŞ
4 SEDA CURA
•
•
•
Öğretmenler yıllık çalışma planlamasını yaparken bulundukları bölgenin iklim şartlarını göz
önünde bulundurarak daha verimli olabilecek bir düzenleme yapabilirler. Öğretmenlerinin
kaynak taraması yaparak teknolojiden faydalanması da bu sorunun çözümüne yardımcı
olacaktır.
Okul bahçelerinin eğitim araçları tarafından düzenlenmesi gerekli yazışmaları başlatması.
Okul bahçelerinin eğitim araçları tarafından düzenlenmesi gerekli girişimleri yapması, İl Milli
Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim kurslarının açılması
sorunun çözümün de etkili olacaktır.
Beden Eğitim Öğretmenlerinin Ana okullarında görevlendirilmesi, Okul spor salonlarının
arttırılması, klavuz kitabın daha işlevsel olarak güncellenmesi, Daha fazla öğretmene hitap
edecek yaz döneminde seminerlerin düzenlenmesi, Görsel kaynakları oluşturulması.
2. Ders işlenirken öğrencilerin görüntüleri kamera ile kaydedilip okulda teknolojik görsel ortamda koridorlarda izletilerek, öğrencinin
kendisini görüp dikkati çekilebilir. Okul takımlarının müsabaka görüntüleri de koridorlarda aynı sistemle izletilerek spora dikkat
çekilebilir
3. Akıllı bileklikler, adım ölçer, elektronik sıçrama aleti gibi mobil uygulamalar kullanılarak sportif performansın ölçülmesi
sağlanabilir. Öğrencilerin performanslarını ölçerek derecelerini yükseltip motive olması sağlanmalıdır
4. Sporu desteklemek ve özendirmek için milli ve dünyaca tanınmış sporcularını ve spor hayatlarını anlatan Kamu Spotlarının
çoğaltılması
5. Kış aylarında internetten spor branşlarıyla ilgili görsellerin projeksiyon vasıtasıyla sınıfta izletilmesi sağlanır. Böylelikle soğuk
günlerde temel branş kurallarının öğrencilere aktarımı yapılmış olur
Görev Yeri
30 Ağustos Ortaokulu
Adnan Menderes Ortaokulu
Atatürk Ortaokulu
Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu
3. KONU:
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı.
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğrenciler, spor branşları temel kuralları konusunda yeterli bilgiye sahip değil.
2. Öğrencilerin spora ilgileri yeterli düzeyde sağlanmalı
3. Öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirememesi.
4. Öğrencilerin Türkiye’de ve dünyada başarılı sporcuları tanıyamaması
5. Salonu olmayan okullarda Beden Eğitimi derslerinin kış aylarında zorluğu
6. Okullarda ve sınıflarda internetin etkili ve yeterli kullanılmaması.
7. Çocukların gereksiz yada zararlı bilgisayar oyunlarıyla boş zaman geçirmeleri
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğrenciler, spor branşları temel kuralları konusunda yeterli bilgiye sahip değil.
2. Öğrencilerin spora ilgileri yeterli düzeyde sağlanmalı
3. Öğrencilerin kendi performanslarını değerlendirememesi.
4. Öğrencilerin Türkiye’de ve dünyada başarılı sporcuları tanıyamaması
5. Salonu olmayan okullarda Beden Eğitimi derslerinin kış aylarında zorluğu
6. Okullarda ve sınıflarda internetin etkili ve yeterli kullanılmaması.
7. Çocukların gereksiz yada zararlı bilgisayar oyunlarıyla boş zaman geçirmeleri
206
1. Bakanlık spor branşlarıyla ilgili kural bilgisi konusunda 3d teknolojisinden yararlanarak tanıtıcı film, gösteri vs. gönderebilir
6. Okullarda sınırsız ve sorunsuz internet kullanımı sağlanmalı. Fatih Projesi’nin biran önce tüm okulları kapsaması gerekmektedir
7. Spor branşlarını içeren bilgisayar oyunlarının dizayn edilip, bakanlık gençlik ve spor okullarının sitelerinde yer verilmesi. Böylelikle
öğrencinin o branşla ilgili bilgi edinmesini destekler
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
İnternet ve projeksiyonun sınıfta kullanılması
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Öğrencilerin görüntülerinin kayıt altın alınması.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Okullarda sınırsız ve sorunsuz internet kullanımı sağlanması.
•
3d teknolojisi. Mobil uygulamalarının kullanılması. Kamu spotlarının çoğaltılması. Spor ve
PC oyunları.
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
AYSUN YALÇIN
Cumhuriyet Ortaokulu
2
ASUDE YALÇIN KAYIN
Dumlupınar Ortaokulu
3
MESUT AHMET GÜRSES
Evliya Çelebi Ortaokulu
4
ARSLAN AĞAR
Fatih Ortaokulu
5
AYHAN KAYA
Fuat Paşa Ortaokulu
207
Beden Eğitimi Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
4. KONU:
Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
5. KONU:
Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar
(kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Okullarımızda spor salonunun olmaması, okul bahçelerinin yetersizliği, mevcut bahçe zeminlerinin derslerin işlenişine ve öğrenci
sağlığına uygun olmaması
2. Okul içi faaliyetlerde tesis ve saha yetersizliği, okul idarelerinin okul içi ve dışı faaliyetlerde ilgi ve desteğinin yetersizliği
3. Okullar arası müsabakalara gelecek olan okulların ulaşım ve maddi sorunları
4. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüklerinin organizasyon eksikleri (Fikstür, saha v.b.)
5. Okul idareleri, sınıf öğretmenleri ve velilerin yeterlin ilgi ve desteği vermemeleri
6. Alan değişikliği ile Beden Eğitimi Öğretmenliğine atanan Sınıf Öğretmenlerinin yeterli donanıma sahip olmaması
7. Malzeme eksikleri
TARTIŞMA SORULARI
1. Beden eğitimi dersiyle ilgili kaynağın az olması.
2. Kılavuz kitabın yetersizliği.
3. Öğrencilerin beden eğitimi dersiyle ilgili kaynaklara ulaşamaması
4. Kişisel gelişim hakkında materyaller sınırlı sayıda olup yeterince kullanılamamaktadır.
5. Spor odası ve kütüphanelerde spor kitapları bölümü olmaması.
6. Beden eğitimi ders kitabı olmaması.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Okullarımızda spor salonunun olmaması, okul bahçelerinin yetersizliği, mevcut bahçe zeminlerinin derslerin işlenişine ve öğrenci
sağlığına uygun olmaması
2. Okul içi faaliyetlerde tesis ve saha yetersizliği, okul idarelerinin okul içi ve dışı faaliyetlerde ilgi ve desteğinin yetersizliği
3. Okullar arası müsabakalara gelecek olan okulların ulaşım ve maddi sorunları
4. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüklerinin organizasyon eksikleri (Fikstür, saha v.b.)
5. Okul idareleri, sınıf öğretmenleri ve velilerin yeterlin ilgi ve desteği vermemeleri
6. Alan değişikliği ile Beden Eğitimi Öğretmenliğine atanan Sınıf Öğretmenlerinin yeterli donanıma sahip olmaması
7. Malzeme eksikleri.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Beden eğitimi dersiyle ilgili kaynağın az olması.
2. Kılavuz kitabın yetersizliği.
3. Öğrencilerin beden eğitimi dersiyle ilgili kaynaklara ulaşamaması
4. Kişisel gelişim hakkında materyaller sınırlı sayıda olup yeterince kullanılamamaktadır.
5. Spor odası ve kütüphanelerde spor kitapları bölümü olmaması.
6. Beden eğitimi ders kitabı olmaması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Her okula spor salonunun yapılması, mevcut okul bahçelerinin derslerin işlenişi için uygun hale getirilmesi
2. Saha ve tesislerin düzenlenmesi
3. Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul idarelerinin gerekli ödenek ve imkanların sağlanmasına yardımcı olmaları
4. Organizasyonların Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli yapılması
5. Aileler ve öğretmenlere yönelik seminerler düzenlenmesi
6. Öğretmenlik lisans eğitiminin 4 yıl olması nedeniyle 40 saatlik eğitimle braş değişikliği yapılan öğretmenlerin eksik öğrenim
sürelerinin tamamlanması
7. Malzeme desteğinin eğitim araçları tarafından sağlanması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Bakanlık tarafından kaynak havuzu oluşturulması
2. Diğer branş derslerinin kılavuz kitabı gibi yıllık ve günlük planları içeren bir kitabın bakanlıkça oluşturulması.
3. FATİH Projesinde beden eğitimi dersine yönelik içeriğin oluşturulması
4. Bu tür materyallerin bakanlık tarafından basımı ve dağıtımının yapılması .
5. Okul idarelerinin okullarda spor odası oluşturma konusunda destek vermesi ve kütüphanede spor kitapları bölümü oluşturması.
6. TTKB tarafından ders kitabı yayımlanması
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
•
•
•
Aileler ve öğretmenlere yönelik seminerler düzenlenmesi
Saha ve tesislerin düzenlenmesi, maddi ve manevi desteğin sağlanması
Okullara malzeme desteğinin sağlanması, sportif projelerin yapılması
Spor salonlarının arttırılması, malzeme desteğinin sağlanması, Öğretmenlik lisans eğitiminin
4 yıl olması nedeniyle 40 saatlik eğitimle branş değişikliği yapılan öğretmenlerin eksik öğrenim
sürelerinin tamamlanması.
Görev Yeri
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
EYÜP BİBER
Dumlupınar Ortaokulu
4
ATİYE EVRAN
İsmet İnönü Ortaokulu
2
TÜLAY ASLAN
Evliya Çelebi Ortaokulu
5
GÜNHAYAT AYDIN
Kızılcaören Ortaokulu
3
ONUR TURHAN
Fatih Ortaokulu
6
MİHRİBAN YILMAZ
Köprüören Tek Termik O.O
208
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
•
•
•
Yok
Okul idarelerinin okullarda spor odası oluşturma konusunda destek vermesi ve kütüphanede
spor kitapları bölümü oluşturması.
Yok
Bakanlık tarafından kaynak havuzu oluşturulması
Diğer branş derslerinin kılavuz kitabı gibi yıllık ve günlük planları içeren bir kitabın bakanlıkça
oluşturulması.
FATİH Projesinde beden eğitimi dersine yönelik içeriğin oluşturulması
Bu tür materyallerin bakanlık tarafından basımı ve dağıtımının yapılması .
TTKB tarafından ders kitabı yayımlanması
209
Beden Eğitimi Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Görev Yeri
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
SELİM KUZ
İsmet İnönü Ortaokulu
5
SAMİ GÜLTEKİN
Emine Arıoğul Ortaokulu
2
BEKİR YILMAZ
Kütahya Y.B.O
6
EBRU ŞAR
Yavuz Sultan Selim
Özel Eğitim Okulu
3
ASLI ÖZENALP
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
7
YEŞİM MORALIOĞLU
Özel Dostlar İlk/Ortaokulu
4
İLHAN İSTİM
Mehmet Çini İlkokulu
6. KONU:
Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini
arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
3.
Okul yöneticileri Beden Eğitimi dersine müdahale etmemeli bu işi öğretmene bırakmalıdır
4. Velilerin sporun faydaları konusunda bilinçlendirerek bu tür faaliyetlere katılımının sağlanması. Öğrencilerin tamamen teorik
derslere ağırlık vererek spordan uzaklaşmalarının önlenmesi.
5. Bakanlığın Beden Eğitimi dersinde salonlu ve salonsuz okullara yönelik net bir müfredat yayınlamaları ve bu müfredat
doğrultusunda derslerin işlenmesi
6. Seçmeli derslerin genelde öğeden sonraya konulması dolayısıyla öğrencilerin devamsızlık yapmaları dersin verimini düşürmekte
olup bu aranın kısa tutulması yada beslenme saati konulup öğle arasının kaldırılması
7. Bazı branşlarda spora başlama yaşının düşük olduğu göz önüne alındığında sportif başarının yakalanması açısından 3. ve 4.
Sınıflara da Beden Eğitimi dersinde branş öğretmenlerinin girmesi gerekmektedir.
TAVSİYELER
TARTIŞMA SORULARI
1. Okulların fiziki imkânlarının yetersiz olması ve malzeme eksikliği
2. Sınıfların kalabalık oluşu aynı sınıfta birden fazla kaynaştırma öğrencinin verilmesi
3. Okul yönetiminin Beden Eğitimi dersine olumsuz müdahalesi
4. Ders dışı çalışmalara ve sportif faaliyetlere yeterince zaman bulunamaması
5. Müfredatın belirlenmesi
6. Normal eğitim yapılan okullarda öğle arasının uzun tutulması öğeden sonra devamsızlığın çok olması
7. Spora başlama yaşının büyük olması
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Okulların fiziki imkânlarının yetersiz olması ve malzeme eksikliği
2. Sınıfların kalabalık oluşu aynı sınıfta birden fazla kaynaştırma öğrencinin verilmesi
3. Okul yönetiminin Beden Eğitimi dersine olumsuz müdahalesi
4. Ders dışı çalışmalara ve sportif faaliyetlere yeterince zaman bulunamaması
5. Müfredatın belirlenmesi
6. Normal eğitim yapılan okullarda öğle arasının uzun tutulması öğeden sonra devamsızlığın çok olması
7. Spora başlama yaşının büyük olması
ÖĞRETMENLERE:
•
Kaynaştırma öğrencileriyle birebir ilgilenilmesi.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Derslere müdahale edilmemesi.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Kurs saatlerinin planlanması.
BAKANLIĞA:
•
Salonlu okullar yapılması, Müfredatın net olarak belirlenmesi .
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
AYTEKİN ULUÇAY
Saka Ortaokulu
2
HASAN ÖNDER
Şehitler Ortaokulu
3
SEÇİL SÖYLER YÜCESOY
Şehitler Ortaokulu
4
MURAT DOHANCIOĞLU
Şeker İlkokulu
5
HİMMET ÖZÇELİK
Şule Mete Tetik İ.H. Ortaokulu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
6
GÜVEN SELCAN İLGENÇ
Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu
1. Bakanlığın bütün okulların oyun alanlarına ve spor salonuna kavuşması için gerekli çalışmaları yapması. Ayrıca bütün okullara
malzeme desteğinin sağlanması
7
EVRİM BÜYÜKELHAN
Yenidoğan İlkokulu
2. Sınıf mevcutlarının kalabalık olan yerlerde düşürülmesi Kaynaştırma öğrencileri sınıflara eşit olarak dağıtarak onlarla ilgilenme
süreci arttırılabilir
8
NURAY ÇETİN
Yıldırım Beyazıt İlkokulu
9
TÜRKAN KANTARCIOĞLU
Yunus Emre Ortaokulu
210
211
Teknoloji Tasarım Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
7. KONU:
Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
Teknoloji Tasarım Dersi Genel Raporu
TARTIŞMA SORULARI
1. Sınav şekli.
2. Raporlu olan öğrenciler.
3. Objektif değerlendirmenin yapılamaması.
1. KONU:
• Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen
amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı.
• Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Sınav şekli.
2. Raporlu olan öğrenciler.
3. Objektif değerlendirmenin yapılamaması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Uygulamalı sınav veya teorik sözlü sınavlar.
2. Rapor alan öğrencinin velisi ile bire bir görüşülüp velinin; görüş ve dilekçesi alınarak değerlendirmenin yapılması.
3. Değerlendirme kriterlerinin önceden belirlenip derecelendirme puanlama anahtarında belirtilmesi.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
•
•
•
•
Zümrede sınav şeklinin karar olarak alınması
Zümrede raporlu öğrenciler için karar alınması
Derecelendirme puanlama anahtarının hazırlanması
Zümrede sınav şeklinin karar olarak alınması
Zümrede raporlu öğrenciler için karar olarak alınması
•
Yok
•
E okul sınav modülü kısmına beden eğitimi dersi için ‘ yazılı sınav’ yerine ‘uygulamalı sınav
‘modülünün’ açılması.
Görev Yeri
1
SELİM DÜNDAR
Linyit Ortaokulu
2
MALKOÇ YILDIRIM
Şehitler Ortaokulu
3
SERDAR BİNARBAŞI
Şehitler Ortaokulu
4
YASİN GÜNAY
Şule Mete Tetik İ.H. Ortaokulu
5
TAHİR UÇAR
Vakıfbank Ortaokulu
6
MUSTAFA ERTEN
Yenidoğan İlkokulu
7
ÖZER BAŞER
Yunus Emre Ortaokulu
8
SALİH GÜNDEN
Zafer Ortaokulu
212
TARTIŞMA SORULARI
1. Ders müfredatının işlenme süresi ile öğrenci kazanımlarının süre olarak uyumsuz olması.
2. Kazanım ifadelerinin genel olması.
3. Kazanımların öğrencilerin hazır bulunuşluklarının üzerinde olması.
4. Kazanımdaki etkinliklerin yetersiz olması ve müfredat bakımından güncellenmemesi.
5. Kazanımlara ulaşma sürecinde fiziki ortamların yetersiz olması.
6. Sınıflar arasındaki kazanım düzeylerinin birbirine çok yakın olması.
7. Dersin teknoloji ayağının eksik olması.
8. 6.,7.,8. sınıflar arasındaki kazanım düzeylerinin birbirini desteklememesi.
9. Öğrencilerin öğretim programına olumsuz bakış açısı.
10. Velilerin öğretim programına olumsuz bakış açısı.
11. Okul idarelerinin öğretim programına olumsuz bakış açısı.
12. Okul idarelerinin ders işlenmesine fiziki şartlar açısından gerekli özeni göstermemesi.
13. Kazanımların takip edilebilmesi için yapılan projelerin saklanması konusunda sıkıntılar yaşanması
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ders müfredatının işlenme süresi ile öğrenci kazanımlarının süre olarak uyumsuz olması.
2. Kazanım ifadelerinin genel olması.
3. Kazanımların öğrencilerin hazır bulunuşluklarının üzerinde olması.
4. Kazanımdaki etkinliklerin yetersiz olması ve müfredat bakımından güncellenmemesi.
5. Kazanımlara ulaşma sürecide fiziki ortamların yetersiz olması.
6. Sınıflar arasındaki kazanım düzeylerinin birbirine çok yakın olması.
7. Dersin teknoloji ayağının eksik olması.
8. 6.,7.,8. sınıflar arasındaki kazanım düzeylerinin birbirini desteklememesi.
9. Öğrencilerin öğretim programına olumsuz bakış açısı.
10. Velilerin öğretim programına olumsuz bakış açısı.
11. Okul idarelerinin öğretim programına olumsuz bakış açısı.
12. Okul idarelerinin ders işlenmesine fiziki şartlar açısından gerekli özeni göstermemesi
13. Kazanımların takip edilebilmesi için yapılan projelerin saklanması konusunda sıkıntılar yaşanması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Kılavuz kitaplardaki etkinlik sayılarının arttırılması.
2. Kazanım ifadelerinin daha net, anlaşılır, ve belli bir hedefe götürecek şekilde olması, muğlak ve ucu açık ifadelerden kaçınılması.
213
Teknoloji Tasarım Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3. Öğretim programının daha alt sınıflara/kademelere konularak öğrenci hazır bulunuşluğunun arttırılması.
4. Kazanımlardaki etkinliklerin sayılarının arttırılması ve müfredatın her yeni öğretim yılında güncellenmesi.
5. Fiziki ortamların öğretmen takibine bağlı olarak düzenlenmesi.
6. Sınıfların kazanımlarının farklı yaş grupları gözetilerek birbirini destekler düzeyde farklılaştırılması.
7. Müfredat içeriğine günümüz teknolojilerinin katılması ve bu konuda gerekli materyallerin ilgili birimlerce tedarik edilmesi.
8. Bildiğimiz öğretim yöntem ve teknikleri pekiştirme adına koşulsuz olarak her türlü kaynağın (bilgisayar, akıllı tahta vb.)
kullanılması
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
Ders ile ilgili gerekli ve güncel kaynaklar takip edilmesi.
Öğretmenlere gerekli desteğin verilmesi, imkanların sağlanması.
Ders için yapılan yarışma ve etkinlik çeşitlerinin arttırılması ve bunlarla ilgili geri dönütlerin
öğretmenlere verilmesi.
Ders ile ilgili müfredatın geliştirilmesinde dersin içeriğine, özüne göre güncelleyecek ve
geliştirecek ilgili birimler ve kaynaklara (Üniversite, TÜBİTAK vb) daha çok yer verilmesi.
ALINAN KARARLAR
• Yapılandırıcı eğitim yaklaşımına göre dersin 6. sınıf müfredatından kaldırılması yerine etkinlik çeşitlerinin arttırılıp 5. ve 6.
sınıflarda da okutulmalıdır.
•
Kılavuz kitapları ve müfredatın güncellenmesi ve geliştirilmesinde ders öğretmenlerinin de görüş ve önerilerine başvurulmalıdır.
•
Teknoloji ve tasarım eğitim programını destekleyici uygulama ağırlıklı seçmeli derslerin (patent, inovasyon vb.) konulması
uygundur
TARTIŞMA SORULARI
1. Dersin verimliliğinin arttırılması
2. Velilerin bilgilendirilmesi
3. Öğrencilerin bilgilendirilmesi
4. Sergilerin daha yararlı olması için sergi yerinin, zamanın ve tanıtımın önemi
5. Teknoloji ve Tasarım dersinin içeriğini ele alan seminerlerin yapılması
6. Teknoloji ve Tasarım dersinin yaratıcılığa ve üretkenliğe dönüştürülmesi
7. Ders ile ilgili ek kaynakların, dergilerin ve görsellerin arttırılması
8. Öğretmen kılavuz kitaplarının güncellenmesi
9. Teknoloji ve Tasarım dersinin, alt sınıflardan başlanarak işlenmesi ( İkinci sınıftan itibaren )
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve okul dışı etkinliklerin değerlendirilmesi
2. Dersin verimliliğini artırmak adına, velilerin bilgilendirilmesi doğru mu?
3. Teknoloji ve Tasarım dersi yılsonu sergisinin öğrenciler açısından yararlı olduğuna inanıyor musunuz?
4. Öğretmenlerin Teknoloji ve Tasarım dersi ile ilgili seminerin ( eğitici öğretici faaliyetler ) yeterliliği nedir?
5. Teknoloji ve Tasarım dersinin, yaratıcılığı üretkenliğe dönüştürdüğüne inanıyor musunuz?
6. Öğretmen ve öğrencilerin kullanmış olduğu ek kaynakların yeterli olduğuna inanıyor musunuz?
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 NURDAN BEHİCE DOĞRU
2 ERGÜL ŞEN
3 MEHMET GEZMİŞ
4 ÜMİT ÇINAR
5 HIZIR MEVLÜT TÜMER
6 FATMA TÜRKOĞLU
7 DİLEK UÇAR
8 ÇİĞDEM BİNARBAŞI
9 COŞKUN CESUR
10 EMRE SİLAY
11 TUĞBA ÖZTÜRK
Görev Yeri
Derviş Paşa Kurtuluş Ortaokulu
19 Mayıs Ortaokulu
Abdurrahman Paşa İlkokulu
Dumlupınar Ortaokulu
Atakent Ortaokulu
80. Yıl Özel İdare Ortaokulu
Barbaros İlkokulu
Fatih Ortaokulu
Bahçelievler Kadir Adlım Ortaokulu
30 Ağustos Ortaokulu
Fevzi Çakmak ORTAOKULU
12 GÜLAY KIR
Adnan Menderes Ortaokulu
214
2. KONU:
• Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar
(kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
7. Öğretmen kılavuz kitabının güncellenmesi düşünülüyor mu?
8. Teknoloji ve Tasarım dersinin ilkokul 2.sınıftan başlayıp üst sınıflarda devam ettirilerek daha verimli olacağına inanıyor musunuz?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Sınıfların Dersin verimini arttırmak adına velilerin bilgilendirilmesi : Veli ve öğrencilere dersin içeriğini anlatan CD ve broşür
dağıtımı gibi.
2. Sergilerin yararlılığı: Sergilerin zamanın, yeri ve tanıtımının planlı yürütülmesi.
3. Teknoloji ve Tasarım dersinin içeriğindeki, yaratıcılığı arttıracak etkinlikleri oluşturmak.
4. Ek kaynakların arttırılması ( Yeni kaynaklar ile yeni fikirler, güncel projeler, özgün tasarımlar oluştuğu düşünülmektedir.)
5. Öğretmen kılavuz kitabındaki içeriği güncellenmelidir.
6. Öğretmen kılavuz kitabı günümüz teknolojisine uygun olarak, görsellerle daha çok desteklenmesi
7. Teknoloji ve Tasarım dersi, yaratıcılığın temelinin atıldığı daha küçük sınıflardan itibaren uygulanarak yararlı olacağı
düşünülmektedir.
215
Teknoloji Tasarım Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
Teknoloji ve Tasarım Dersinin velilere dersin içeriğinin tanıtılması
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Atelye sınıfının mutlaka açılması, sınıf mevcudunun bölünmesi
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Sergi ve tanıtım afişlerinin oluşturulması ve pano gibi sergi zeminlerinin temini.
BAKANLIĞA:
•
•
Kılavuz kitaplarının mutlaka güncellenmesi, görsel yayınlarla sunulması
öğrenci fikir havuzlarının yapılması ve internetten yayınlanması
ALINAN KARARLAR
•
Velilerin bilinçlendirilmesi gerektiği kararlaştırıldı.
•
Milli Eğitim Müdürlüklerinin sergi organizasyonlarını doğru zaman ve yerde yapması gerektiği belirtildi.
•
Teknoloji ve Tasarım Dersi programında güncel teknoloji alanlarına da yer verilmelidir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
3. KONU:
• Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini
arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
• Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Kalabalık ve uygulamaya elverişsiz sınıf ortamı
2. Malzeme temini
3. Mevcut sınav ve/veya eğitim sistemi yüzünden derse gereken önemin verilmemesi
4. Kılavuz kitabın yenilenmemesi ve eğitim materyali eksikliği
5. Velilerin bilgilendirilmesi
6. Atölyelerin dersliğe dönüştürülmesi
7. Sınıf ve atölyelerdeki donanım, araç-gereç eksikliği
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Kalabalık sınıfların mevzuat gereği bölünmesi gerekirken bu kalabalık sınıfların sınıf yönetiminde sorunlar oluşturması.
Görev Yeri
1
İSA REŞBER
Yunus Emre Ortaokulu
2
FATMA AK
İsmet İnönü Ortaokulu
3
DEMET OKŞAR
Fatih Ortaokulu
4
SULTAN TAŞDAN
Evliya Çelebi Ortaokulu
5
FATMA OCAK
Köprüören Tek Termik Ortaokulu
6
ESRA ÖZCAN
Fuat Paşa Ortaokulu
7
SEVGİ ERBEY
Abdurrahman Paşa İlkokulu
8
GÖKHAN TAŞ
Kütahya Yatılı Bölge Ortaokulu
9
ZEYNEP FİDAN İŞİ
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
10 FİKRİYE KAHRAMAN
Şehitler Ortaokulu
11 SERAP AKIN ÖZKAN
Şehitler Ortaokulu
12 ALİ İHSAN ÇÖMEZ
Atatürk Ortaokulu
2. Öğrencilerin derse malzemesiz ve hazırlıksız gelmeleri.
3. Öğrencilerin ailelerin ve eğitim sisteminin “sınav başarısı baskısından” dolayı bazı derslere ilgi gösterirken Teknoloji ve Tasarım
dersine gereken ilgiyi göstermemeleri
4. Kılavuz kitabın dersin amaçları ve teknoloji eğitimi açısından yetersiz olması.
5. Velilerin Teknoloji ve Tasarım dersine gereken ilgiyi göstermemeleri, Teknoloji ve Tasarım dersi hakkında yeterli bilgiye sahip
olmamaları.
6. Öğretmen yetersizliği gerekçe gösterilerek diğer branş öğretmenlerinin derse girmesi
7. Atölye, donanım, araç-gereç eksikliği
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Sınıfların bölünmemesi için sınıf mevcutlarının 25’ten aza indirilmesi veya bunun yapılamaması halinde Teknoloji ve Tasarım dersi
programı, uygulama esaslarındaki “Öğrenci sayısı 25'ten fazla olan sınıflar 20’yi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci
sayısı eşit olur” maddesi gereği sınıfların bölünmesi sınıf yönetiminin etkin ve ölçme değerlendirmenin sağlıklı olabilmesi için
şarttır.
2. Teknoloji ve Tasarım dersi uygulama tabanlı bir ders olduğu için uygulamalarda gerekli olan malzeme, araç-gereçlerin diğer
derslerdeki (ör: Beden E.) gibi karşılanması durumunda öğrenci derse daha aktif katılımı sağlayacaktır.
3. Teknoloji ve Tasarım dersi ve sınavlarda değerlendirmeye alınmayan diğer derslerin , SBS puanını oluşturan Türkçe, Matematik,
Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin katkısına eşit puanın sınav sonrası “sınıf puanına”
eklenmesi öğrencilerin derse olan ilgisini artırarak, sınıf yönetimi ve dersin amaçlarına ulaşma noktasında büyük katkı
sağlayacaktır. Ulusal, uluslararası ve yerel ölçüde düzenlenen sergi, yarışma ve önemli etkinliklerde dereceye giren öğrencilere
sınıf puanına “ek puan” verilmesi ve cazip bir ödüllendirmenin yapılması yukarıdaki amaçlara ulaşmayı kolaylaştıracaktır.
4. Kılavuz kitabın daha somut ve güncel bilgilerle her yıl yenilenmesi ve öğrencilerin ilgisini ve dikkatini çekebilecek teknolojik, bilim
ve tasarımla ilgili gelişmelere de kitapta yer verilmesi uygun olacaktır.
216
217
Teknoloji Tasarım Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
5. Velilerin toplantı, seminer, broşür gibi yöntem ve etkinliklerle Teknoloji ve Tasarım dersine olan ilgisi artırılabilir, dersin önemi
kavratılabilir.
6. Eğitim alanı Teknoloji ve Tasarım olmayan diğer branş öğretmelerince “öğretmen yetersizliği” gerekçe gösterilerek Teknoloji
ve Tasarım dersine bu öğretmenlerin girmesi sonraki dönem, yıllarda öğrencilerde eksik öğrenmelere, derse ilgisizliğe sebep
olmaktadır. Her eğitim-öğretim yılı başında eğitim bölgelerindeki öğretmen eksikliği okul-okul belirlenerek bu derse sadece
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerinin girmesi sağlanmalıdır. Mevcut öğretmen sayısı tüm okulları karşılayabilecek düzeydedir.
7. Teknoloji ve Tasarım dersi programı, uygulama esaslarında “Her okul programda belirlenen en az bir mekânı, “Teknoloji ve Tasarım
İşliği” olarak düzenler” denilmektedir. Okul ve il milli eğitim müdürlüklerince Teknoloji Tasarım derslerinde kullanılmak üzere bir
mekanın uygun donanım, eğitim materyali, malzeme ve araç-gereçlerin temin edilmesi öğrencinin ilgisini ve derse verdiği önemi
artırdığı gibi Teknoloji ve Tasarım dersinin amaçlarına ulaşılmasında büyük katkı sağlayacaktır.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri her konuda işbirliği içinde olmalıdır.
•
•
Gerekli mekan, donanım, eğitim materyali, malzeme ve araç-gereçlerini temin edilmeli.
Düzenlenecek etkinlik, yarışma, sergi vb. durumların hem ön hazırlıklarında hem de etkinlik
esnasında gerekli kaynak ve imkanlar sağlanmalı, öğrenci ve öğretmen teşvik edilmeli,
etkinliklere katılan ve/veya dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmeli.
Alanı teknoloji ve tasarım dersi olmayan öğretmenlerin derse girmemelidir.
•
•
•
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
BAKANLIĞA:
•
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
ESİN DEMİR
Ümran Aygen Ortaokulu
2
HÜSEYİN TAHSİN ÖZTÜRK
Şehitler Ortaokulu
3
SELMA GÜNGÖR
Yunus Emre Ortaokulu
4
ŞERİFE AYDOĞDU
Fatih Ortaokulu
5
İLKNUR SARIHAN
Evliya Çelebi Ortaokulu
6
MURAT TAŞCI
Zafer Ortaokulu
7
MEHMET YILDIZ
Vakıfbank Ortaokulu
8
HASAN ÖZUYKUN
Şair Şeyhi İlkokulu
Ulusal, uluslararası ve yerel ölçüde düzenlenen etkinlikler il genelinde her okula duyurulmalı
Ulusal, uluslararası ve yerel ölçüde düzenlenen etkinliklerde okulumuzu, ilimizi temsil eden
öğrenci ve öğretmenlere yardımcı olunmalı.
Ulusal, uluslararası ve yerel ölçüde düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrenci ve projeye
hakim danışman öğretmen etkinliklere gitmelidir.
Alanı teknoloji ve tasarım dersi olmayan öğretmenlerin derse girmemelidir.
Diğer derslerdeki gibi kaynak kitabı, ders çalışma kitabı olmayan dersimize uygulamalarda
kullanılabilecek araç-gereç ve eğitim materyalleri (bilim-teknik bilim çocuk dergileri, teknoloji
belgeselleri vb..) gönderilmeli.
ALINAN KARARLAR
•
Bu “Temel Eğitim Branşları Zümre Çalıştayı” hedef kitlesi bölümünde “Teknoloji ve Tasarım Branşı Öğretmenleri” ibaresinin
konulması zorunludur.
•
Türk bilim adamlarını tanıtıcı film ve animasyonların MEB tarafından hazırlanarak öğrencilere sunulması.
218
219
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Bilişim Teknolojileri Dersi Genel Raporu
1. KONU:
• Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen
amaçlara /kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı.
2. KONU:
• Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
3. KONU:
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı.
4. KONU:
• Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal kültürel etkinlikler.
5. KONU:
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar
(kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
6. KONU:
• Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini
arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
7. KONU:
• Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Kazanımların verimli bir şekilde verilebilmesi için bilişim teknolojileri sınıfı donanımları yeterli mi?
2. Kazanımların öğrencilere verilebilmesi için ders saatleri yeterli mi?
3. Amaç ve kazanımlar belirlenirken öğrencilerin ön bilgileri ne derecede göz önüne alınıyor?
4. 5.sınıf öğrencilerinin bilgisayar temel programlarını öğrenmeyi (programlamayı) nasıl kavrayabilir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Kazanımların verimli bir şekilde verilebilmesi için bilişim teknolojileri sınıfı donanımları yeterli mi?
• Donanım altyapı eksikliği
• İnternet hızının yavaş olması
• Bakanlık filtresinin kısıtlayıcı olması sebebi ile amaç ve kazanımların yeterince verilememesi
• Bilişim teknolojileri sınıflarının bazı okullarda olmaması
• B.T. sınıflarının Fatih Projesi nedeni ile yenilenmemesi
2. Kazanımların öğrencilere verilebilmesi için ders saatleri yeterli mi?
• 7. ve 8. sınıflarda bilişim teknolojileri dersinin zorunlu olmaması.
• 2 ders saatinin bazı kazanımların verilmesinde yetersiz kalması.
220
Bilişim Teknolojileri Dersi Genel Raporu
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
3. Amaç ve kazanımlar belirlenirken öğrencilerin ön bilgileri ne derecede göz önüne alınıyor?
• Bazı kazanımların öğrenci seviyesine uygun olmaması (Web tasarım, programlama gibi.)
• Ders içeriğinin ağır ve yoğun olması
• Kaynak kitap, program ve CD/DVDlerin okullara ulaştırılmaması
• İlkokulda bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin olmaması ve branş öğretmenlerinin derslere girmemesi
• Öğrencilerin çoğunun evinde bilgisayar ve internet bağlantısının olmaması
4. 5. sınıf öğrencilerinin bilgisayar temel programlarını öğrenmeyi (programlamayı) nasıl kavrayabilir?
• Öğrencilerin teorik olarak öğrendiklerinin uygulama sürecine geçirirken zorluk yaşamaları
• Soyut kavramların kazandırılmasında zorluk yaşanması
• Öğrencilerin ön bilgilerinin yetersiz kalması
• Ders saatlerinin artması ve dersin zorunlu hale gelmesi ile B.T. öğretmenlerinin sayısının yetersiz hale gelmesi, diğer branş
öğretmenlerinin bilişim teknolojileri derslerine girmesi
• Ders kitaplarında yeterli örnek uygulamalarına yer verilmemesi, içeriğin yetersiz kalması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Donanım altyapı eksiklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenerek bakanlık tarafından giderilmesi.
• Sınıfı ve diğer sınıfların teknolojik altyapılarının güçlendirilmesine yönelik bir okul bütçesi oluşturulması (spor kulüplerinin
topladığı spor parası gibi)
• En kalabalık sınıflar için bile yeterli olacak B.T. sınıflarının oluşturulması.
• Teknoloji ve Tasarım derslerinde olduğu gibi sınıf mevcutlarının 2’ye bölünerek derslerin işlenmesi.
• İnternet bağlantı teknolojisinin ADSL’den Fiberoptik altyapıya geçirilmesi.
• B.T. sınıflarına ayrı bir internet hattı oluşturulması.
• Bakanlık filtresinin amaç / kazanımlar doğrultusunda daha esnek hale getirilmesi.
• Bakanlık filtresinden vazgeçilerek yazılımsal filtreye geçilmesi.
• Her okula B.T. sınıfı kurulmasının Fatih Projesi kapsamına alınması ve öncelik verilmesi.
• İlkokullarda B.T. sınıflarının ortaokullara taşınması.
• Tablet dağıtımı yerine B.T. sınıflarının yenilenmesi, B.T. sınıfı olmayan okullarda B.T. sınıflarının kuruması.
• B.T. sınıfı olmayan okullarda B.T. sınıfı kurulmasının Fatih Projesi kapsamına alınması.
• 7. ve 8. sınıflarda bilişim teknolojileri dersinin zorunlu olmaması.
• B.T. derslerinin 7. ve 8. sınıflarda zorunlu hale getirilmesi.
• 2.2.1. Bazı kazanımların (soyut kavramların) öğrencilerin düzeyine uygun hale getirilmesi.
• Bilişim teknolojileri ve yazılım dersinin Bilişim Teknolojileri dersi ve Yazılım dersi şeklinde 2 ayrı ders olarak belirlenmesi.
• Ders saatlerinin 2’den fazla olması.
• Bazı kazanımların öğrenci seviyesine uygun olmaması (Web tasarım, programlama gibi.)
• Kazanımların oluşturulmasında bilişim teknolojileri öğretmenlerinin daha etkin rol alması.
• Kazanımların öğrencilerin seviyelerine uygun hale getirilmesi.
• Ders içeriklerinin tekrar düzenlenmesi.
• Ders materyallerinin uygulamaya dönük görsel-işitsel öğelerle zenginleştirilmesi.
• İller düzeyinde B.T. dersine yönelik seviye ve yönelim ölçmeye yönelik sınavların yapılması ve raporlaştırılması.
• Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin öğrencileri değerlendirmelerine yönelik anket hazırlanması ve uygulanması ve
raporlaştırılması.
221
Bilişim Teknolojileri Dersi Genel Raporu
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ALINAN KARARLAR
•
•
Kaynak kitap, program ve CD/DVDlerin okullara gönderilmesi.
İl düzeyinde bilişim teknolojileri öğretmenlerinden oluşan bir e-içerik komisyonu oluşturulması.
•
Ailelere bilinçli internet ve bilgisayar kullanımına yönelik kurslar düzenlenmesi
•
•
•
•
İlkokullara B.T. derslerinin konulması ve bu derslere sadece bilişim teknolojileri öğretmenlerinin girmesinin sağlanması.
Bilgisayar ve internet bağlantısının öğrenci velilerine vergi indirimi yoluyla temin edilmesi konusunda tavsiyede bulunulması.
Ailelere bilinçli bilgisayar ve internet kullanımı konusunda bilgilendirme yapılması.
Takdir-teşekkür durumuna göre bilgisayar temin edilmesinde kolaylık sağlanması, internet bağlantısında indirim yapılması
hususunda tavsiyede bulunulması.
Özellikle teorik konu / kavramlara yönelik görsel-işitsel içeriklerin zenginleştirilmesi.
Bilişim teknolojileri öğretmenleri tarafından derslerde kullanıma yönelik nesne ambarlarının oluşturulması.
Derslerin daha verimli hale getirilmesi için sınıf mevcutlarının 2’ye bölünmesi, birebir eğitim-öğretim sağlanması.
Var olan soyut konuların sadeleştirilmesi.
Soyut konuların daha üst sınıflara / seviyelere çekilmesi.
5. sınıflarda temel bilgisayar kullanım becerileri kazanımlarının verilmesi.
İlkokuldan itibaren B.T. derslerinin zorunlu hale getirilmesi.
Yeterli sayıda bilişim teknolojileri öğretmeninin istihdam edilmesi.
B.T. rehber öğretmenliğine yalnızca B.T. öğretmenlerinin görevlendirilmesi.
Ders kitaplarının güncellenmesi.
Etkinlik CD’lerinin zenginleştirilmesi ve ders kitapları ile birlikte verilmesi.
Ders içeriğinin hafifletilerek örnek uygulamalara daha çok ağırlık verilmesi.
Ders içeriğinin animasyon ve videolarla desteklenmesini sağlayan web portallarının oluşturulması.
Ders içerisinde kullanılabilecek olan programlarla ilgili CD/DVD gönderilmesi.
•
RAM’lerin aileleri bilinçli kullanım konusunda yönlendirilmesi
•
Hizmetiçi kursların kendi bulunduğumuz illerde istekli öğretmenlere e-posta yoluyla haber verilmesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
•
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
222
•
•
•
•
Öğretmenlere bu dersin gerekliliği konusunda bilgilendirme yapılması, diğer öğretmenlerin
de ders içerisinde bilişim teknolojilerine yönelik materyal kullanması ve kullanılmasını teşvik
etmesi.
B.T. sınıflarının donanım ve yazılım eksikliklerinin giderilmesi ve B.T. sınıflarının her zaman
hazır bir şekilde bulundurulması.
Ders Esnasında B.T. öğretmenlerinin çağırılmaması.
Teknik eleman olarak görülmemesi.
B.T. sınıflarının dağıtılmaması.
Her okul müdürlüğü kendi okuluna B.T. sınıfı kurması
•
•
Her okula B.T. sınıfı kurulması.
Kütahya bünyesinde açılan hizmetiçi kurslarının öğretmenlerin e-posta adreslerine
gönderilmesi.
•
•
•
•
B.T. öğretmenleri için yeterli sayıda hizmetiçi kurslarının açılması.
B.T. derslerinin zorunlu dersler arasında kalması ve 2 saat olarak devam etmesi.
B.T sınıflarının yenilmesi.
Kazanımlara ve amaçlara, etkinlik ve program CD/DVDleri hazırlanması ve ders kitapları
yanında gönderilmesi.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
1
MEHMET YILDIRIM
Fuat Paşa Ortaokulu
2
ALİ İPEK
Evliya Çelebi Ortaokulu
3
BEDRİ GÜLSEN
İsmet İnönü Ortaokulu
4
ÜMİT GÜVEN
Linyit Ortaokulu
5
SEHER SAVAŞ
Bahçelievler Kadir Adlım Ortaokulu
6
HURUZET ARAYAN
Özel Dostlar Ortaokulu
7
NURGÜL GÜÇLÜ
80. Yıl Özel İdare Ortaokulu
8
NİLGÜN GÜRLER
Fatih Ortaokulu
9
VASUF KIRLI
Vakıfbank Ortaokulu
10 NURSEL DURMAZ
Kütahya Yatılı Bölge Ortaokulu
11 HATİCE YILDIRIM
Şeker İlkokulu
223
II. BÖLÜM
DİN AHLAK ve DEĞERLER ÇALIŞTAYI RAPORU
HZ. MUHAMMED’İN (SAV) HAYATI
KUR’AN-I KERİM
ARAPÇA
TEMEL DİNİ BİLGİLER
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Hz. Muhammed’in Hayatı
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Hz. Muhammed’in (S. A. V) Hayatı
1. KONU :
• Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara/
kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi.
2. KONU :
• Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
TARTIŞMA SORULARI
1. Sosyal medya derste bir öğretim yöntemi olarak kullanılabilir mi?
2. Kitapta yer alan bazı etkinlikler öğrencilerin seviyesine ne kadar uygun?
TARTIŞMA SORULARI
1. Kazanımların öğrencilere kazandırılmasında ailenin rolü ne olmalıdır?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
2. Kazanımların bilişsel düzeyde olmasının sebebi nedir?
1. Hangi konularda hangi tekniklerin kullanılacağı konusunda net bir bilginin olmaması
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Hz. Muhammed (S. A. V)’in hayatı dersindeki içerikle Din Kült. ve Ahl. Bil. dersindeki içeriklerin aynı olmasından dolayı öğrencilerin
sıkılması
2. Kılavuz kitapların olmaması
2. Çok yoğun bir müfredatın olması.
4. Sınıflar arasındaki seviyelerin farklı olması
3. Farklı başlıklar altında aynı konulara değinilmesi
4. Kazanımların uygulamadan daha çok bilgi yönüne ağırlık vermesi
5. Öğrencilerin ödev yapmakta isteksiz olması, derse devamının sağlanamaması.
3. Sınıflardaki fiziki koşulların uygun olmaması
5. Ünite sonu etkinliklerin ve değerlendirme sorunlarının az olması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Çocuklara kes-yapıştır teknikleri ile kronolojik sıra yaptırılabilir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Derse dönük etkinliklerin arttırılması ve müfredatın öğrencilerin seviyesine uygun hale getirilmesi
2. Sınıfta gruplar oluşturularak ünite ile ilgili soru ve cevapların öğrencilerin tarafından hazırlanıp sunulması
2. Ünitelerde farklı örneklerin sunulması
3. Her ünitenin sonunda bilgi yarışması yapılması verimi arttıracaktır.
3. Peygamberimizin hayatı ünitelere ayrılmalı ve ahlakına da bu konular içerisinde yer verilmeli
4. Öğrencilere empati kurmaları sağlanmalıdır.
4. Hz. Peygamberin Hayatı içselleştirilmesi için duygu boyutu üzerinde durulmalı
5. Peygamberimizin yaşantısından hareketle kendi yaşantısını sorgulamalıdır.
5. Hz. Peygamberin sünnetlerinin öğrencilerin hayatına yerleştirilmesi için kazanımların uygulamaya dönük olarak değiştirilmesi
6. Peygamberimizin ahlakı konusu anlatılırken peygamberimizin okuduğu ve okunmasını tavsiye ettiği dualar öğretilmelidir.
TAVSİYELER
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
226
•
•
•
•
Derse hazırlıklı gelerek, Hz. Peygamber’in hayatıyla ilgili güvenilir olmayan kaynaklardan bilgi
aktarmamaya dikkat etmelidir.
Okulun fiziki koşullarını iyileştirmede ve sınıfların oluşturulması ve donanımlarının
sağlanmasında gerekli özveriyi göstermeleri gerekmektedir.
Uzaktan eğitim yerine eğitim öğretimde kullanılan yöntem teknik ve metotların uygulanışı ile
ilgili yüz yüze seminerlerin düzenlenmesi
Kazanımların bilişsel boyuttan pratikte uygulanabilecek kazanımlara dönüştürülmesi
hususunda çalışmaların yapılması gerekmektedir.
ÖĞRETMENLERE:
•
Ders öğretiminde kullanılan yöntem teknik ve metotların öğretmenlerin birbiriyle paylaşması
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Öğretmenler arası işbirliği ve yöntem teknikler konularında koordinasyonun sağlaması
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
•
Hazırlanacak olan kılavuz kitabında ünitelerin ve konuların hangi yöntem ve tekniklere göre
anlatılması gerektiğine yer verilmesi.
BAKANLIĞA:
227
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Hz. Muhammed’in Hayatı
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. KONU :
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal
kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi
4. KONU :
• Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal, kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
TARTIŞMA SORULARI
1. Derslerde verimliliği arttırmak için okul içi ve okul dışı ne gibi sosyal, kültürel etkinlikler yapılabilir?
1. Okulların fiziki koşulları eğitim teknolojilerinden yararlanmaya ne kadar hazır?
2. Yapılan okul dışı ve okul içi sosyal kültürel etkinliklerin faydası ne kadar olur?
2. M. E. B materyal konusunda öğretmenlere gereken desteği ne kadar veriyor?
3. Fatih projesi kapsamında kullanılacak olan akıllı tahta ve tabletlerde seçmeli dersler ne ölçüde yer almıştır?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Okul idarelerinin okul içi ve dışı yapılan sosyal, kültürel etkinliklere gereken desteği vermemesi
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
2. Velilerin sosyal kültürel faaliyetlere gereken desteği vermemesi ilgisiz alakasız oluşları
1. Eğitim teknolojilerinden yararlanılırken sınıfların fiziki yapılarının yetersiz olması
3. Öğrenmeye yetersiz öğrenciler konusunda öğretmenlerin gereken donanıma sahip olmaması
2. Peygamberimizin hayatının geçtiği çevrenin algılanmasında görsel materyallerin eksik olması
3. Öğrencilerin çalışmalarının sergilenmesinde panoların eksik olması
4. Öğrencilerin yapılan sosyal kültürel etkinliklerde yetersiz ve isteksiz olması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Yapılacak faaliyetlerde okul idaresinin onayıyla okul aile birliğinin maddi desteğinin sağlanması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
2. Yapılacak faaliyetlere ailelerinde aktif olarak katılımlarının sağlanması.
1. Sınıfların eğitim teknolojisinin altyapısının hazır hale getirilmesi.
2. Görsel materyallerin oluşturulmasında öğrencilerin görevlendirilmesi.
3. Ayda bir veli seminerleri düzenlenerek değerler eğitimi kapsamında Hz. Muhammed (s. a. v)’in güzel ahlakının velilere anlatılması.
4. Okullar arası zümre işbirliği (öğretmen değişimi) yapılması.
3. Sınıflarda Hz. Muhammed’in yaşadığı çevrenin daha iyi tanınması için haritalar ve tarih şeritlerinden faydalanılması.
5. Veli ziyaretlerinin yapılarak velilerin soysal kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanması.
4. Dersliklerde Hz. Muhammed’in Hayatı ile ilgili panoların oluşturulması ve güncellenmesi.
6. Okul içi ve dışı davranışlarıyla örnek olan öğrencilere yurt dışı ve yurt içi dini mekânlara yönelik gezilerin düzenlenmesi konusunda
yetkili makamların maddi ve manevi desteğinin sağlanması.
7. Kardeş okul projelerinin desteklenmesi.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
228
•
Eğitim teknolojilerinin derslerde kullanılması ve bu konuda kendilerini geliştirmeleri ve
güncel konuları yakından takip etmesi.
•
Dersliklerin teknoloji ve materyal konusundaki eksikliklerin giderilmesinde çalışmalar
yapmaları.
•
Öğretmenlere yönelik eğitim teknolojisi konusunda seminerler verilmesi.
•
Eğitim teknolojileri konusunda arge çalışmaları yapılarak değişik materyallerin öğretmenlere
ulaştırılması.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Öğretimi Genel müdürlüğünün materyaller konusunda
işbirliğine gitmeleri.
•
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
Öğretmenler çözüm önerileri konularında gereken özveride bulunmalıdır.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Yapılacak okul dışı etkinliklerde öğretmenlere destek olmalıdırlar.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yapılacak etkinliklerde maddi destek sağlamalıdırlar.
•
Çalışan personelin fikir ve düşüncelerinin dikkate alınması ve saygınlığının arttırılması
konusunda gereken özeni göstermelidirler.
BAKANLIĞA:
229
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Hz. Muhammed’in Hayatı
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU :
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar
(kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v. s. ) ile öğrencilerin istifade edeceği
yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet v. s. ) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
6. KONU :
• Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Öğrencilerin ilgisini
arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar
TARTIŞMA SORULARI
TARTIŞMA SORULARI
1. İşleniş sürecinde karşılaşılan sorunlar nelerdir?
1. Öğretmen ve öğrencilerin Hz. Muhammed’in hayatıyla ilgili okul kütüphanesinde başvurabileceği kaynak var mı?
2. Öğrencilerin derse ilgisini artırmak için neler yapılabilir?
2. Hz. Muhammed’in hayatıyla ilgili olarak internet sitelerinde yer alan bilgiler ne kadar güvenilirdir?
3. Öğrencilerin akademik başarı düzeyinin artırılması için neler yapılabilir.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Velilerin ve öğrencilerin internet kullanımında bilinçsiz olmaları
1. Seçmeli derslerin son derste olması sebebiyle öğrencilerin devam –devamsızlık sorunu olması ve derse ilgisinin azalması
2. Sınıfların kalabalık olması
2. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmamış olması
3. Öğrencilerin kulaktan dolma bilgilere önem veriyor olması
4. Öğrencilerin hedeflerinin olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Sınıf kitaplıklarının arasında Hz. Muhammed’in hayatıyla ilgili temel eserleri kapsayan kitapların yer alması
•
Kaynakların verimli kullanılmasına yönelik teşvik edici çalışmaların yapılması
•
Din öğretimi genel müdürlüğünün öğretmenlere ve öğrencilere yönelik internet siteleri oluşturması
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
Mesleki gelişim ve dersle alakalı kaynakların güncel olarak takip edilmesi.
3. Aynı konuların tekrar edilmesi sebebiyle öğrencilerde ilgisizliğin artması
4. Kapsamlı, akıcı, öğrencilerin ilgisini çeken ders kitabının olmayışı
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Derslere uygun sınıf ortamının oluşturulması
•
Sınıflarda öğrenci sayılarının düşürülmesi
•
Öğrencilere derslerde sorumluluk verilmesi
•
Akademik başarıyı artırmak için etkinliklerin, bilgi yarışmalarının, görsel materyallerin kullanılması
•
Dini mekanların ziyaret edilmesi
•
Seçmeli derslerde başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi
TAVSİYELER
•
•
•
•
Ders işlenişini eğlenceli hale getirmek için uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması.
Öğrencilerin derse katılımlarının sağlanması.
Sınıflardaki öğrenci mevcutlarının düşürülmesi
Ders programları hazırlanırken seçmeli derslerin son saatlere konulmaması
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
BAKANLIĞA:
•
•
•
Derste kullanılacak görsel materyallerin gönderilmesi
Ders kitaplarında etkinliklerin çoğaltılması
Dersin isminin ‘En Güzel Örnek Hz. Muhammed’ olarak değiştirilmesi
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Kaynakların sağlanmasında yardımcı olmaları.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Müftülüklerle işbirliğine giderek kaynak kitapların sağlanmasında yardımcı olunması.
BAKANLIĞA:
230
•
Öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanılabileceği internet sitelerinin oluşturulması.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
231
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Kur’an-ı Kerim
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
7. KONU :
• Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi
1. KONU :
TARTIŞMA SORULARI
•
1. Seçmeli derslerde not verilmeli mi?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ünite sonundaki değerlendirme sorularının yeterli olmaması
2. Öğrencilerin yoruma dayalı sorularda zorluk çekmeleri
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Kur’an-ı Kerim
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne
gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi
TARTIŞMA SORULARI
1. Kur’an-ı Kerim sevgisinden ne kastedilmektedir?
2. Kur’an-ı Kerim sevgisi nasıl kazandırılmalıdır?
3. Kıssalarla hedeflenen temel amaç nedir?
4. Hamd, Şükür, Rahmet ve İhlas kavramlarıyla amaçlanan temel hedef nedir?
5. Kur’an-ı Kerimi okumaya giriş ünitesinin 2. Ünite olması ne kadar doğrudur?
6. Kur’an harflerinin başta ortada sonda yazılışlarını tümden tablo halinde vermek yeni öğrenen bir kişi için uygun mudur?
7. Kur’an ezberleme ve anlamını öğrenmede elde edilmek istenen kazanımlar için süre yeterli midir?
Değerlendirme sorularının zenginleştirilmesi
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
•
•
Not yerine öğrenciler katılım ve teşekkür belgeleriyle teşvik edilmeli.
Derslerde peygamberimizin örnek ahlakı ve herhangi bir hadisi tahtaya yansıtılıp öğrencilerden
yorum istenmesi
Proje ve performans ödevi olarak kırk hadis yorumu bizzat belirli sorular çerçevesinde
öğrencilere verilebilir.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Yok
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
BAKANLIĞA:
•
Yok
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımların gerçekleştirilmesinde süre yetersizdir.
2. 5. sınıf seviyesinde soyut bir kavram olan sevginin kazandırılamaması
3. Kazanımların daha çok bilgi vermeye yönelik olması uygulama üzerinde fazla durulmaması
4. Kıssalar ile ilgili amaçlanan kazanımlar açıklamalar ile uyuşmamaktadır.
5. Öğrenci ve velinin biran önce Kur’an öğrenmeye geçmek istemesi
6. Kur’an harflerini, yeni öğrenen bir öğrencinin, başta- ortada - sonda yazılışlarıyla ilgili yoğun bir tablo ile karşılaşması
7. Öğrenci sayılarının fazla olması, hazırbulunuşluk seviyelerinin farklı olması sebebiyle istenilen kazanımların gerçekleştirilememesi
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Öğretim programındaki kazanımların kısa, net ve anlaşılır hale getirilmesi,
• Soyut bir kavram olan sevginin sınıf seviyesinde somut örneklerle açıklanması
• Uygulamaya yönelik kazanımların artırılması,
• Kıssalarda amaçlanan kazanımların açıklamalar ile uyumlu hale getirilmesi Kur’an-ı Kerime giriş ünitesinin öne alınması, ilk
ünitenin Kur’an-ı Kerime giriş ünitesi içerisine dağıtılması
• Tablonun zamana yayılarak kelimelerle örneklendirerek verilmesi
• Derslik başına düşen öğrenci sayılarının azaltılarak öğrenci seviye sınıflarının oluşturulması
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
BAKANLIĞA:
•
Elde bulunan imkânları en iyi şekilde kullanmaları
•
Derslik başına düşen öğrenci sayılarının azaltılarak; öğretmen tarafından belirlenen aynı
seviyede öğrencilerden sınıfların oluşturulması
Ünite sıralarının yeniden düzenlenmesi
Konu içerikleri ve okuma etkinliklerinin yeniden düzenlenmesi
•
•
ALINAN KARARLAR
• Öğrencilerin kelime ve günlük hayatta kullanılan ifadeleri ezberlemesi için birtakım çalışmaların ve etkinliklerin yapılmasına,
• Arapça oyun oynayarak öğrenme yöntemlerinin kullanılmasına karar verildi.
232
233
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Kur’an-ı Kerim
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU :
• Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
TAVSİYELER
• Kur’an-ı Kerim dersi okuma metinlerinin eğlenceli yarışma ve oyunla işlenmesi
• Kur’an alfabesinin tekerleme ve maniler şeklinde animasyonlar eşliğinde gösterilmesi
ÖĞRETMENLERE:
• Alfabenin öğrencilere yazdırma etkinliklerinin yapılması
• Okumayı geliştirmek için hafıza tekniklerinin kullanılması
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
• Yok
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
• Yok
BAKANLIĞA:
• Yok
3. KONU :
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal
kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Video paylaşım sitelerinin okul internet bağlantılarında engellenmiş olması
2. Ortaokullarda fatih projesinin gecikmiş olması, bazı okullarda gerekli donanımın bulunmaması
3. Öğretmen kılavuzu ve öğrenci çalışma kitaplarının bulunmaması
4. Okuyuşu düzgün kişiler tarafından hazırlanmış interaktif materyallerin bulunmayışı
4. KONU :
• Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ders ile alakalı sosyal etkinliklerin sınırlı kalması.
2. Öğrencilerin giriş düzeyinde olması.
3. Kur’an-ı Kerim öğreniminde motivasyon eksikliği olması.
4. Ailenin eğitim sürecine katılmaması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Kur’an-ı kerim dersi ile ilgili ders dışı eğitim çalışmalarına imkan tanınması.
•
Ailenin okula ve eğitim sürecine katılımını sağlamak
•
Sınıf ve okul panolarının oluşturulması
•
Yıl içinde teşvik edici ödüllü yarışmaların düzenlenmesi
TAVSİYELER
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Okul internet bağlantılarında eğitim içerikli örnek videoların gösterilmesine imkân veren düzenlemenin yapılması
•
Fatih projesi ile ilgili çalışmaların hızlandırılması
•
Öğretmen kılavuzu ve öğrenci çalışma kitaplarının hazırlanması
•
Okuyuşu düzgün kişiler tarafından hazırlanmış interaktif materyallerin hazırlanması
ÖĞRETMENLERE:
•
Aile ziyaretleri ve veli toplantıları.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Ödüllü yarışmaların düzenlenmesinde gereken kolaylığın sağlanması.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Okul dışı sosyal - kültürel etkinliklerin düzenlenmesinde gerekli kolaylığın sağlanması.
BAKANLIĞA:
•
Kur’an-ı Kerim dersi egzersiz çalışmaları ile ilgili gerekli düzenlenmelerin yapılması
TAVSİYELER
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
•
Konuyla ilgili önceden hazırlanmış interaktif materyallerin tespit edilerek öğrencilerle
paylaşılması.
Projeksiyon vb. yardımcı araçların sınıflara kazandırılması
Kur’an-ı Kerim dersliğinin açılması
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Okul mescitlerinin açılması için gerekli çalışmanın yapılması
•
•
Öğretmen kılavuzu ve öğrenci çalışma kitaplarının hazırlanması
Okul internet bağlantılarında eğitim içerikli örnek videoların gösterilmesine imkân veren
düzenlemenin yapılması
Okuyuşu düzgün kişiler tarafından hazırlanmış interaktif materyallerin hazırlanması
ÖĞRETMENLERE:
BAKANLIĞA:
•
•
234
235
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Kur’an-ı Kerim
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU :
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v. s. ) ile öğrencilerin istifade edeceği yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD,
internet v. s. ) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
6. KONU :
• Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki
akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
TARTIŞMA SORULARI
1. Seçmeli derslerin son saatlere konulması
1. Yeterli kaynak var mı?
2. Sınıf mevcutlarının fazla olması
2. Bakanlık bu konudaki ihtiyacı karşılayacak çalışma yapıyor mu?
3. Kur’an-ı Kerim sınıflarının olmaması
4. Farklı seviyelerde öğrencilerin bir arada olması
3. Kişilerin yaptıkları çalışmalar ne kadar akademik ve bilimseldir?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
•
Seçmeli derslerinin sürekli son saatlere konulmaması
1. Bakanlığın ve Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda yeterli çalışması bulunmaması.
•
Kur’an-ı Kerim sınıflarının oluşturulması
•
Seviye sınıflarının oluşturulması
•
Sınıf mevcutlarının 15-20 aralığında tutulması
2. Yapılan çalışmaların profesyonel olmaması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
TAVSİYELER
•
Bakanlık uzman bir ekiple gerekli kaynakları oluşturup genel kullanıma sunması
ÖĞRETMENLERE:
•
Yok
•
Öğretmen Kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının hazırlanması
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
•
Kur’an-ı Kerim sınıflarının oluşturmaları
Haftalık ders saatleri hazırlanırken Kur’an-ı Kerim dersinin son saatlere konulmaması
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Okullarda mescit açılmasına gereken önemin verilmesi
BAKANLIĞA:
•
Yok
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
• Tavsiye edilen Web adresleri:
http://kuran. diyanet. gov. tr http://www. tanzil. net
http://www. canertaslaman. com http://www. izzeteker. com
http://www. sorularlaislamiyet. com http://www. sonpeygamber. info
• Tavsiye edilen kitaplar
Kur’an Öğreniyorum Seti, Muştu yayınları
Peygamber Öyküleri, Timaş Yayınları
Cemil Dede Namaz Surelerini Anlatıyor, Diyanet işleri başkanlığı yayınları
Hikayelerle Namaz Sureleri, Veysel Akkaya
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
Kur’an-ı Kerim Sınıflarının oluşturulması
Sınıflara internet ağının kurulması
BAKANLIĞA:
•
•
•
İnternet filtrelerinin tekrar gözden geçirilmesi
Bakanlık uzman bir ekiple gerekli kaynakları oluşturup genel kullanıma sunması
Öğretmen Kılavuz ve öğrenci çalışma kitaplarının hazırlanması
236
7. KONU :
• Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
Yok
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Not değeri taşımayan ancak motive edici bir başarı belgesinin verilmesi
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
BAKANLIĞA:
•
Yok
237
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Arapça
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ALINAN KARARLAR
•
Kur’an-ı Kerime giriş ünitesinin öne alınması, ilk ünitenin Kur’an-ı Kerime giriş ünitesi içerisine dağıtılması
•
Derslik başına düşen öğrenci sayılarının azaltılarak öğrenci seviye sınıflarının oluşturulması
Arapça
1. KONU :
• Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne
gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
•
Kur’an alfabesinin tekerleme ve maniler şeklinde animasyonlar eşliğinde gösterilmesi
1. Öğrencilerin büyük bir kısmı niçin Arapça yazı yazmada zorlandılar?
2. Öğrencilerin büyük bir kısmı niçin Arapça yazı kuralları (hareke, şedde, cezim, şemsi-kameri vb. ) konularında güçlük çektiler?
•
Alfabenin öğrencilere yazdırma etkinliklerinin yapılması
•
Okul internet bağlantılarında eğitim içerikli örnek videoların gösterilmesine imkan veren düzenlemenin yapılması
3. Öğrenciler kitaptaki alıştırma ve metinleri hem okumada hem uygulamada güçlük çekmesinin sebepleri ne olabilir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğrencilerin Arapça yazı yazma konusunda zorlanmaları
2. Öğrencilerin Arapça yazı kurallarını uygulamada güçlük çekmeleri
•
Öğretmen kılavuzu ve öğrenci çalışma kitaplarının hazırlanması
•
Kur’an-ı Kerim dersi ile ilgili ders dışı eğitim çalışmalarına imkan tanınması
•
Ailenin okula ve eğitim sürecine katılımını sağlamak
3. Öğrencilerin ünitelerdeki metin ve alıştırmalarda hem okumada hem de uygulamada zorlanmaları
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• İmam-Hatip Liseleri 9. sınıflar için hazırlanan Arapça kitabının ilk ünitelerindeki yazı çalışmaları incelenmeli ve 5. sınıf kitapları
ona göre hazırlanmalı
• Arapça kitabının yanına yazı çalışmalarını içeren Arapça yazı defteri öğrencilere verilmeli
•
•
Bakanlık uzman bir ekiple gerekli kaynakları oluşturup genel kullanıma sunması
Ünitelerdeki konu dağılımı ve kelimeler oldukça ağır olduğu için metinler hafifletilmeli ve ünite içindeki kelimeler azaltılmalıdır.
TAVSİYELER
•
Yazı çalışmaları üzerinde titizlikle durulmalı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri gibi öğrencilerin
yazıları ve yazı defterleri kontrol edilmeli.
Kur’an-ı Kerim dersi öğretmeni ile devamlı işbirliği içinde olunmalı.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Yok
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
•
2012013 Eğitim öğretim yılı Arapça ders kitabı hedef ve kazanımlar açısından gözden
geçirilmeli biraz daha kolaylaştırılıp yeniden hazırlanabilir.
Arapça ders kitaplarının yanına bir de Arapça yazı defteri verilebilir.
ÖĞRETMENLERE:
•
Seçmeli derslerinin sürekli son saatlere konulmaması
•
Kur’an-ı Kerim sınıflarının oluşturulması
•
Sınıf mevcutlarının 15-20 aralığında tutulması
BAKANLIĞA:
•
Seviye sınıflarının oluşturulması
ALINAN KARARLAR
•
238
Not değeri taşımayan ancak motive edici bir başarı belgesinin verilmesine karar verildi.
•
•
•
Öğrencilerin kelime ve günlük hayatta kullanılan ifadeleri ezberlemesi için sözlük çalışması yaptırılmasına
•
Arapça oyun oynayarak öğrenme yöntemlerinin kullanılmasına,
239
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Arapça
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU :
• Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması
TARTIŞMA SORULARI
1. Kitaptaki alıştırma ve metinleri hem okumada hem uygulamada; öğrencilerin Arapça yazı yazmada daha başarılı olması için
uygulanacak yöntem ve teknikler neler olabilir?
2. Sınıfta uygulayıp sınıfın hoşuna giden örnek ders işleme yöntemleri nelerdir?
3. KONU :
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal
kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi
TARTIŞMA SORULARI
1. Kılavuz kitaplarda CD’den bahsediliyor ama CD’ler nerede?
1. Öğrencilerin büyük bir kısmı niçin Arapça yazı yazmada zorlandılar?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğrencilerin Arapça yazı yazma konusunda zorlanmaları.
2. Öğrencilerin ünitelerdeki metin ve alıştırmalarda hem okumada hem de uygulamada zorlanmaları.
3. Öğrencilerin bu dersle yeni tanışmaları.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Kitaptaki diyalog ve alıştırmaların görsel materyalleri olmadığı için öğrencilerin dinleme-anlama konusunda oldukça zorlanmaları
2. Öğrencilerin Arapça yazı yazma konusunda zorlanmaları
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Öncelikle öğrencilere Arapça yazı yazmanın ve Arapça dersinin kolay olduğu hissettirilmeli .
•
Arapça yazı çalışması içeren etkinlikler yapılmalı.
•
Derslerde kitaptaki metin ve alıştırmaların öğrencilerle drama, oyun vb. yöntemlerle işlenmesi.
•
Ders kitaplarının projeksiyon ile tahtaya yansıtılarak işlenmesi.
•
Öğrencilerin kelime hazinelerini genişletici çalışmaların yapılması.
TAVSİYELER
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Öncelikle görsel materyallerin ivedilikle hazırlanması
•
Bazı Arapça sitelerinden Arapça video ve şarkıların öğrencilere dinletilmesi.
•
Arapça kitabının yanına yazı çalışmalarını içeren Arapça yazı defteri öğrencilere verilmeli
•
Yazı çalışmaları üzerinde titizlikle durulmalı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri gibi öğrencilerin
yazıları ve yazı defterleri kontrol edilmeli
TAVSİYELER
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Yok
ÖĞRETMENLERE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
BAKANLIĞA:
•
•
Kılavuz kitaplarda ünitelerle ilgili çok sayıda örnek ders işleme yöntem ve teknikleri verilebilir.
Arapça ders kitaplarının içine ve kılavuz kitaplara Gazi Üniversitesinin tez çalışması olarak
hazırlattığı (oyun tekniği ile Arapça öğrenme yöntemlerinden bazı oyunlar eklenebilir.
ÖĞRETMENLERE:
•
Yazı çalışmaları üzerinde titizlikle durulmalı ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri gibi öğrencilerin
yazıları ve yazı defterleri kontrol edilmeli.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Yok
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
Kılavuz kitaplarda ünitelerle ilgili çok sayıda örnek ders işleme yöntem ve teknikleri verilebilir.
Arapça ders kitaplarının görsellerinin ivedilikle hazırlanması
Arapça ders kitaplarının yanına bir de Arapça yazı defteri verilebilir.
Öğrencilere ortaokul seviyesinde Arapça sözlük hazırlanıp dağıtılabilir
ALINAN KARARLAR
•
Öğrencilerin kelime ve günlük hayatta kullanılan ifadeleri ezberlemesi için sözlük çalışması yaptırılmasına
•
Arapça oyun oynayarak öğrenme yöntemlerinin kullanılmasına,
•
Sınıflarda üniteler ile ilgili kelimelerin büyük puntolarla yazılarak sınıf panolarına asılmasına, sınıf eşyalarının Arapçalarının
yazılarak üzerlerine veya yanlarına yapıştırılmasına karar verildi.
240
ALINAN KARARLAR
•
Öğrencilere seviyelerine göre kısa hikâye kitapları verilmesine karar verildi.
241
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Arapça
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
4. KONU :
• Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Yıl içinde derslerde verimliliği arttırmak için okul içinde ve dışında hangi sosyal-kültürel etkinlikler yapıldı?
2. Yapılan sosyal-kültürel etkinliklerin öğrenme ve öğrenmenin kalıcılığı üzerindeki etkileri nasıl oldu?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğrenmeye yardımcı sosyal-kültürel etkinlikler düzenlenmesi.
2. Sosyal-kültürel etkinliklerin öğrenme üzerindeki etkileri.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Eğitim-öğretim yılı içinde Arapça dersine ilişkin sınıflar ve okullar arası yarışmalar düzenlenebilir.
•
Öğrencilerin öğrendiklerini uygulayabilmeleri için Arap ülkelerinden biriyle öğrenci değişimi uygulaması yapılabilir.
•
Ülkemizde bulunan Arap kökenli mülteci çocuklardan bir kısmı okullarda belirli bir süre ağırlanabilir.
TAVSİYELER
•
Eğitim öğretim yılı içinde Arapça ders müfredatı çerçevesinde sınıf içi, sınıflar arası, konuşma,
dinleme, yazma okuma kazanımlarına dönük yarışmalar düzenlemelidir.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Sınıflar arası yarışmalar için gerekli organizasyonun sağlanması.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Okullar arası yarışmalar için gerekli organizasyonun sağlanması.
•
Arap ülkelerinden biri ile öğrenci ve öğretmen değişim programı ile ilgili gerekli anlaşmalar
ve düzenlemeler yapılabilir.
ÖĞRETMENLERE:
BAKANLIĞA:
5. KONU :
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar
(kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs. ) ile öğrencilerin istifade edeceği
yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet vs. ) tespit edilmesi, değerlendirilmesi
TARTIŞMA SORULARI
1. Mesleki gelişimler ile ilgili yapılan çalışmaları takip edebiliyor muyuz?
2. Arapça dersini daha verimli hale getirebilecek kaynaklar neler olabilir?
3. Öğrencilerin seviyelerine uygun istifade edebileceği yardımcı kaynaklar neler olabilir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Mesleki gelişim ile ilgili çalışmaların takibi
2. Kaynakların tespiti
3. Öğrencilere tavsiye edilebilecek yardımcı kaynakların tespiti
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Arapça dersinde hem dersi ilginç hale getirebilmek hem de dersin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla her öğrencinin
yanında bir adet sözlük bulunmalıdır.
• Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim kursları ile yurt dışı gezi programları düzenlenebilir.
• Öz Akdem Yayınları, Müslim Çocuk Yayınları’nın çocuklar için yayınlamış olduğu eserlerden ve yardımcı kaynaklardan yararlanılabilir.
• www. dindersi. com vip üyeliği, www. muhammedyilmaz. com, www. izzeteker. com, www. ilahiyatalemi. com gibi internet
sitelerinden öğretmenler materyal ve yardımcı kaynak açısından faydalanabilirler.
• Arapça konuşma ve dinleme etkinlikleri için TRT Arapça, www. aljaziraakids. com gibi görsel ve işitsel kaynaklardan faydalanılabilir.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
•
BAKANLIĞA:
ALINAN KARARLAR
•
•
Mesleki gelişim ile ilgili kaynak eserleri ve görsel ve işitsel yayınları düzenli bir şekilde takip
etmelidir.
Diyanet İşleri Başkanlığının özellikle yaz mevsiminde sahil kenarlarındaki her hangi bir
şehirde yaptığı gibi öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla hizmet içi
eğitim seminerleri düzenlenmelidir.
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla her hangi bir Arap ülkesine eğitim
gezilerinin düzenlenmesi
Ders kitaplarının yanında Arapça yazı defteri, kullanışlı her hangi bir sözlük ve öğrencilerin
ilgisini çekebilecek küçük ve kısa hikaye kitapları verilebilir.
•
Sınıflarda gruplar oluşturularak Arapça fıkra ve hikâye sunumlarının yapılmasına,
•
Öğrenci düzeyine uygun Arapça tiyatro oyunlarının sergilenmesine,
ALINAN KARARLAR
• Sınıf düzeyine uygun hikâye kitaplarının öğrencilere okutulması amacıyla sınıf kitaplığına Arapça hikâye kitabı serilerinden temin
edilmesine,
•
Okulun gözde olan bölümlerine Arapça köşesinin ve duvar gazetesinin hazırlanmasına,
•
Öğrencilerin özellikle Arapça sözlük kullanımını geliştirmek amacıyla sınıf kitaplığına uygun sayıda sözlük temin edilmesine,
•
Öğrencilerin kelime hazinelerini geliştirmek amacıyla Arapça hazırlanmış panoların okulun farklı bölümlerine asılmasına karar
verildi.
•
Öğrencilerin Arapça dinleme ve anlama becerilerini geliştirmek amacıyla uygun internet sitelerinin derslerde tavsiye edilmesine,
•
Arapça dersinden ilgili yardımcı kaynak olarak www. arapcadagitim. com sitesinden yararlanılabileceğine karar verildi.
242
243
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Arapça
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
6. KONU :
• Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Öğrencilerin ilgisini
arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
7. KONU :
• Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi
TARTIŞMA SORULARI
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğrencilerin bazılarının derslerde yazma, okuma ve anlamada çok yetersiz olmasının sebepleri nelerdir?
2. Öğrencilerin Arapça dersine ilgi ve alakalarını arttırmak için neler yapılabilir?
3. Öğrencilerin ders araç gereçlerini derse getirmeme sebepleri nelerdir?
1. Amaç ve kazanımlar ile ilgili konu tarama testleri uygulanabilir mi?
2. Dinleme ve anlamaya ilişkin kazanımları ölçme ve değerlendirmede kullanılacak yöntem ve teknikler neler olmalıdır?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Konu tarama testlerinin olmaması.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
2. Dinleme ve anlamaya ilişkin kazanımların ölçülmesinde kullanılacak yöntem ve teknikler.
1. Bazı öğrencilerin yazma, okuma ve anlamada yetersizliği
2. Bazı öğrencilerin Arapça dersine olan ilgi ve alakasının az olması
3. Bazı öğrencilerin ders araç ve gereçlerini getirmemeleri, özellikle düzenli ders defteri tutmamaları.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Özellikle öğrencilerin yazı becerilerini geliştirmek için sene başında ya Arapça yazı defteri temin edilmeli ya da derslere öğrencilerin
yazı becerilerini geliştirecek etkinlikler fotokopi ile çoğaltılarak öğrencilere dağıtılmalıdır.
•
Okuma becerilerini geliştirme konusunda Kur’an’ı Kerim dersi öğretmenleri ile işbirliği yapılması gerekir.
•
Okuma ve anlama becerilerini geliştirmek için yardımcı kaynaklar (Hikâye kitapları, sözlük, pratik konuşma kitapları vs. ) derslerde
takip edilebilir.
•
Derse ilgi ve alakası az olan; ders araç ve gereçlerini getirmeyen öğrencilerin velileriyle sıkı bir işbirliğine gidilmelidir.
•
Derse ilgisi az olan öğrencilere ders içeriğinin kolaylaştırılarak ve eğlenceli bir hale getirilerek verilmelidir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Ders kitabı ve çalışma kitaplarında ünite sonlarında şu anda çok az olan konu tarama testlerinin arttırılması gerekir.
•
Çalışma kitabının son bölümüne ünite tarama testleri eklenebilir.
•
Yazılı soruların hazırlanmasında öğrenciler bu dersle yeni tanıştıkları için kolay, anlaşılır, okunaklı sorular hazırlanmadır.
•
Yazılı sınavlar farklı soru yöntemleri (eşleştirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, doğru-yanlış vb. ) ile hazırlanmalıdır.
•
Dinleme ve anlamaya dönük kazanımları ölçmek için öğrencilerin sınıf içi performansları göz önünde bulundurulmalı, süreç
değerlendirilmelidir.
TAVSİYELER
•
ÖĞRETMENLERE:
•
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
•
Özellikle sene başında öğrencilerin Arapça yazı yazma becerilerini geliştirme çalışmalarını
yapmaları gerekir.
Derse ilgisi az olan öğrenci velileriyle sıkı bir işbirliğine gitmeleri gerekir.
İki saat Arapça dersinin yanında seçmeli Arapça dersi de seçilebilir.
Ders dışı saatlerde Arapça kursu açabilir.
Öğrencilerin akademik başarılarını yükseltmek amacıyla ders kitaplarının yanında yardımcı
kaynaklar verebilir.
Derse ilgi ve alakayı arttıracak görsel ve işitsel ders materyalleri hazırlanabilir.
ALINAN KARARLAR
• Derslere ilgi ve alakası az olan, ders başarısı yetersiz olan öğrenciler ile bireysel çalışma planı yapılmasına ve velileriyle sıkı bir
işbirliğine gidilmesine karar verildi.
244
•
Yazılı soruların hazırlanmasında öğrenciler bu dersle yeni tanıştıkları için kolay, anlaşılır,
okunaklı sorular hazırlanmadır.
Yazılı sınavlar farklı soru yöntemleri (eşleştirme, boşluk doldurma, çoktan seçmeli, doğruyanlış vb. ) ile hazırlanmalıdır.
Dinleme ve anlamaya dönük kazanımları ölçmek için öğrencilerin sınıf içi performansları göz
önünde bulundurulmalı, süreç değerlendirilmelidir.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Yok
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
BAKANLIĞA:
•
•
Çalışma kitabının son bölümüne ünite tarama testleri eklenebilir.
Ders kitabı ve çalışma kitaplarında ünite sonlarında şu anda çok az olan konu tarama
testlerinin arttırılması gerekir.
ALINAN KARARLAR
• Dinleme-anlamaya ilişkin kazanımları ölçmek için öğrencilere Arapça fıkra, kısa hikâye ve öğrenci düzeyine uygun tiyatro
oyunlarını sunumlarının ödev olarak verilmesine,
•
Ünite sonlarında konu tarama testlerinin yapılmasına,
•
Dil öğreniminde unutmayı önlemek amacıyla sürekli tekrarı sağlayacak çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.
245
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Temel Dîni Bilgiler
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Temel Dini Bilgiler
2. KONU :
• Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
1. KONU :
• Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara
/ kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Ders programı amacına ulaşmış mıdır?
2. Kazanımlar gerçekleşmiş midir? Ne ölçüde gerçekleşmiştir?
3. Hedeflenen amaçlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşılmıştır?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ders hayatın içine çekilmemiş, pratiğe istenilen ölçüde aktarılamamıştır
2. Ders saatine fazla konu sıkıştırılmıştır.
3. Ders ilk defa uygulandığı için bir düzene oturtulamamıştır.
4. Derslikler ve sınıf listeleri ayarlanamamıştır.
5. İbadetle ilgili konular verilmiş fakat ders saati az tutulmuştur.
6. Kader ve fıtrat kavramları 5. sınıf seviyesine indirgenememiştir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Ders işlenirken hayatın içinde örnekler vermek, konuyla ilgili örnek kişileri sınıfa davet edip söyleşi yapmak (Aileye karşı
sorumluluklar konusunda bir veli çağrılıp çocuklardan beklentilerini dile getirmesini istemek; Hacca giden bir kişiye hacdaki
duygularını anlatmasını teklif etmek. )
• İbadet konularının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki ibadetler konularına paralel olarak işlenmesi daha uygun olacaktır.
• Bu yıl ilk defa uygulandığı için bir düzene oturtulmamıştır; daha sonraki dönemlerde ön hazırlıkla bu eksiklik giderilebilir.
• Dönem başlamadan hazırlıkların tamamlanması ders konularındaki geri kalışı engelleyecektir.
• Bir önceki dönem sonunda ders seçme listesinin öğrencilerden istenilip okul açılmadan sınıf listelerinin oluşturulması bu sorunu
ortadan kaldıracaktır.
• İbadetler konusunun Temel Dini Bilgiler 2'de işlenilmesi daha uygundur.
• Kader ve fıtrat kavramları açıklanırken hayattan örneklerin çoğaltılması konunun öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasına
katkı sağlayacaktır.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
TARTIŞMA SORULARI
1. Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri paylaşılması gerçekleştirilmiş midir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri olarak ders işleyişinde kullandığımız teknik ve metotları birbirimizle yeteri kadar
paylaşamamamız.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Öğretmenlerin birbirlerine mail adreslerini vererek ellerinde mevcut olan dokümanları paylaşmaları gerekir.
•
İl içindeki öğretmen arkadaşlarla belirli aralıklarla bir araya gelip, ders işleyişlerinde karşılaştığı sorunları, çözümlerini,
uyguladığımız metotları sohbet havasında paylaşabiliriz.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
Öğretmenlerin birbirleriyle iletişim içerisinde olması.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin mail adreslerinin öğretmenlere bildirilmesi.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Öğretmenlere seminer verilmesi.
•
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmenlerinin istifade edeceği internet sitesinin
oluşturulması.
BAKANLIĞA:
ALINAN KARARLAR
•
•
•
•
•
Öğretmenlerin E-posta zincirinin oluşturulması.
Okul aile işbirliğini sağlanarak ders konuları hayatın içinden örneklerle açıklanabilir.
Dönem başlamadan sınıf listelerinin, dersliklerin hazır hale getirilmesi.
Yok
Müfredat hazırlanırken konuların önemine ve zorluğuna göre program yapılması.
ALINAN KARARLAR
•
Okul Aile işbirliğinin sağlanması.
•
Ders işlenirken örnek kişilerle sınıfta söyleşi yapılması.
246
247
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Temel Dîni Bilgiler
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. KONU :
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal
kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi
4. KONU :
• Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi
TARTIŞMA SORULARI
TARTIŞMA SORULARI
1. Ders konuları öğretilirken eğitim teknolojilerinden ve materyallerden faydalanılmış mıdır?
2. Ders konularını işlerken kullanılan materyaller yeteri kadar değerlendirilmiş midir?
1. Derslerde verimliliği arttırmak için okul içi ve dışı sosyal -kültürel etkinlikler yapılmış mıdır?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Ders işlenirken konu ile ilgili yerlere düzenlenecek gezilerde uygulanan prosedürün uzun olması.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Sınıflarda projeksiyon ve internetin bulunmaması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
2. Sınıf kitaplığının oluşturulamaması.
•
Ders işlenirken konu ile ilgili yerlere düzenlenecek gezilerde uygulanan prosedürün kolaylaştırılması.
•
Öğretmen arkadaşların sosyal ve kültürel çevreyi tanıyıp, uyum içerisinde bulunması (Örneğin: Namaz konusunu işlerken cami,
imam ve cemaatin tanınması, öğrencilerle kaynaştırılması; Batıl İnançlar konusunda öğrencilerin bir türbeye götürülüp orada
işlenen batıl inançların yerinde öğretilmesi; Oruç konusu işlenirken iftar çadırlarına gidilmesi; Şehitlerimizi Saygıyla Anar
Gazilerimize Saygı Gösteririz konusunda Dumlupınar’a ve Hava Şehitliğine gidilmesi, Evrendeki Uyum ve Düzen konusunda kır
gezisine gidilmesi v. b. . . . )
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Sınıflara akıllı tahta ve projeksiyonun konulması.
•
Derslerle ilgili sınıf kitaplığının oluşturulması.
TAVSİYELER
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
İmam Hatip Lisesi mezunu yüksek makama gelen kişilerin sınıfa davet edilerek dersin
öneminin öğrencilere kavratılması (Örneğin: vali, kaymakam, iş adamı, müftü, milletvekili.
vb)
•
Teknik araçların kullanılması.
•
Okul idaresinin okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi sınıfı oluşturması ve diğer
imkanların sağlanması açısından öğretmenlere yardımcı olunması.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Örnek insanların okullara davet edilmesinde öğretmenlerle işbirliği yapılması.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Dersle ilgili donanımın temin edilmesi.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
BAKANLIĞA:
•
Okullara teknik donanımlarla ilgili bütçe ayrılması.
BAKANLIĞA:
•
Dersle ilgili etkinlik ve gezilerle ilgili prosedürün azaltılması.
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
ALINAN KARARLAR
ALINAN KARARLAR
•
•
Gezilerle ilgili prosedürün azaltılarak öğretmenlere yardımcı olunması.
•
Öğretmenlerin gezi yapma konusunda birbirleriyle işbirliği yapması.
248
Öğretmenlerin projeksiyon ve benzeri araçlardan daha fazla yararlanması.
249
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Temel Dîni Bilgiler
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU :
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar
(kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v. s. ) ile öğrencilerin istifade edeceği
yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet v. s. ) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğretmenler kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili çalışmalar için gerekli kaynakları kullanmışlar mıdır?
2. Öğrencilerin istifade edebileceği yardımcı kaynaklar var mıdır?
6. KONU :
•
Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki
akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1. Dersin işlenişinde sınıf mevcudu önemli midir?
2. Derse motivasyon sağlama açısından dersin saati önemli midir?
3. Öğrencinin derse ilgisini çekmek için kullanılacak yöntemlerin önemi nedir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
4. Eğitimdeki akademik başarı düzeyinin yükseltilmesi için neler yapılabilir?
1. Öğretmenin kılavuz ve öğrencilerin çalışma kitabının olmaması.
2. Öğretmenlerin istifade edebileceği MEB kaynaklı konulara uygun bir internet sitesinin olmaması.
3. Bu sene kullandığımız materyal kitabın öğrencilerin dikkatini çekecek tarzda hazırlanmaması, kitap içinde oyunlara, bulmacalara,
kıssadan hisselere, hikâyelere hiç yer verilmemesi.
•
Öğretmen için uygun bir kılavuz kitabı oluşturulması, konuların pekiştirilmesi için çalışma kitabının hazırlanması.
•
•
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Öğrencilerin derse motivasyonunun ve öğretmenin sınıfa hâkimiyetinin arttırılması için sınıf mevcudun 25 kişiyi geçmemesi.
Öğretmenlerin ders anlatırken görsel ve işitsel olarak kullanabileceği konulara uygun MEB kaynaklı internet sitesinin oluşturulması.
•
Öğrencilerin ilgisini arttırmak için; yarışmalar, grup çalışmaları yapılarak, teşvik edici ödüllerin verilmesi.
Dersi daha eğlenceli hale getirebilmek için oyun kartlarını, namaz salavat ağaçları gibi etkinlikler, salih amel kumbarasının
oluşturulması.
•
•
Eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için Diyanet, müftülük ve cami görevlilerinden faydalanılması.
Öğrencilerin öğleden sonraki saatlerde aç ve bitkin olması sebebiyle, seçmeli derslerin günün son saatlerine değil de haftanın bir
gününe toplanması eğitim öğretimin sağlanması açısından faydalı olacaktır.
TAVSİYELER
•
Öğretmenlerin dersi işlerken çoklu zekâ, beyin fırtınası, soru-cevap gibi öğretim yöntemlerini
kullanması.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Yok
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
•
Öğretmenlerin yararlanabileceği çalışma ve kılavuz kitabı, derslerde kullanabileceği ünitelere
uygun sitenin oluşturulması.
Öğrencilerin istifade edebileceği sitenin oluşturulması.
Ünitelere uygun CD, dergi, oyun kartları vb. materyallerin hazırlanması.
ÖĞRETMENLERE:
BAKANLIĞA:
•
•
ALINAN KARARLAR
250
2. Seçmeli derslerin son saatlerde olması, öğrencilerin derse aç ve yorgun girmesi öğrencinin derse ilgisini azaltmıştır.
3. Öğrencinin derse ilgisini arttırmak için öğretmenin elinde yeterli materyalin bulunmaması öğretmenlerin sorunları arasındadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Bazı sınıflarda sınıf mevcutlarının kalabalık olması sebebiyle öğrencinin derse motivasyon sağlayamaması ve öğretmenin sınıfta
hakimiyetinin güçleşmesi.
Öğretmenlerin gezi yapma konusunda birbirleriyle işbirliği yapması.
TAVSİYELER
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
Öğrencilerin derse ilgisini arttırmak için yapılan etkinliklerin çoğaltılması ve öğrencinin derste
aktif hale getirilmesi.
Sınıflar hazırlanırken sınıf mevcudunun 25 kişiyi geçmemesi ve seçmeli derslerin tek güne
toplanarak öğleden sonraya sarkıtılmaması.
Dersle ilgili materyallerin öğretmenlere zamanında sağlanması.
Uzman kişilerin dersleri ziyaret etmesi sağlanarak, öğrencilerin bilgilendirilmesi
BAKANLIĞA:
•
Yok
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
•
ALINAN KARARLAR
• Dersin daha aktif hale getirilmesi için etkinliklerin yapılması.
• Dersin içine öğrencinin çekilmesi.
• Her öğrencinin bireysel durumunun göz önünde bulundurulması ve öğrenciye uygun eğitimin ve öğretimin yapılması.
251
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
7. KONU :
•
Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
1. KONU :
TARTIŞMA SORULARI
1. Ölçme ve değerlendirme kriterleri uygulanabiliyor mu?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Derste ölçme ve değerlendirme uygulanmadığı için öğrencinin derse ilgisini toplamakta zorlanılması.
2. Öğrencide not kaygısı olmadığı için verilen ödev ve görevlerin öğrenci tarafından yerine getirilmemesi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
TAVSİYELER
Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne
gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Allah’ın varlığının delillerini anlatım tekniği yeterli mi?
2. Konulardaki detayların faydası var mı?
4. Sınıflar arası kaydırılması gereken konular var mı?
5. Konu içerikleri yeterli mi?
•
Öğretmenin derste bilgi yarışması vb. değerlendirmeleri uygulaması.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Yok
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
•
Seçmeli derslerde öğretmenin kanaatini not olarak belirterek öğrencinin dersi daha ciddiye
almasını sağlamak.
BAKANLIĞA:
•
3. Konular sınıf seviyesine uygun mu?
Öğrencilerin derse gereken önemi vermesi için ölçme ve değerlendirme kriterinin uygulanması.
ÖĞRETMENLERE:
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
ALINAN KARARLAR
• Derste bilgi yarışmalarının düzenlenmesi.
SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• 1. Kelime-i şahadet ve kelime-i tevhidi kavrama konusunda sıkıntı yaşıyor;
• Sürekli tekrar ve her sınıfta işleyerek zamana yaymak.
• 2. Hz. Muhammed’in hayatını kendi hayatına örnekleştirmekte öğrenci zorlanıyor?
• Ünite içersinde pratik örneklerin daha çok verilmesi gerekir.
• 3. Kur an ın kitap haline getirilmesi aşamaları tam anlaşılamıyor?
4. SINIF
• Tarih kavramı tam oturmadığı için bu aşamaları anlaşılmasında zorlanıyor, daha üst sınıflara uygun bir konu
olduğu düşünülüyor.
• 4. Temizlik ünitesinde öğrenimin davranışa dönüşmediği gözlemleniyor?
• Temizlik ünitesindeki konuların pratiğe dökülerek, önemine değinilmesi gerekir. Özellikle tuvalet temizliği
verilmeli.
• Abdest konusu bu üniteye eklenerek konuyla ilinti kurulması sağlanır.
•
5. SINIF
252
•
•
•
•
5. Allah’ın varlığı ve sıfatları ünitesi soyut kavramların yoğunluğu sebebiyle, anlaşılması zor olsa da, somut
kavramlarla bu konu anlatılmalı, ders kitabına somut örnekler konulmalı.
6. Hz. Peygamberin aile hayatına ait örneklere az veriliyor.
*Ders kitabında daha somut ve fazla örnekler verilerek konu daha iyi anlaşılması sağlanır.
7. Nevruz ve hıdırellezin dini bir içeriğinin olmaması;
*Bu sebeple bu konuların daha doğru bilgiler ile verilmesi, zihin karışıklığına müsaade edilmemesi gerekir.
253
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
2. KONU :
•
•
•
•
•
6. SINIF
•
•
•
•
•
•
•
7. SINIF
•
•
•
8. SINIF
254
•
•
•
1. Namaz ibadetinin kazanım haline getirilmesi konusunda, pratikte zorlanılmaktadır, zaman yetersizliği
vardır. Abdest konusu yetersizdir.
*Ünitenin daha fazla zamana ihtiyacı vardır, pratik uygulama için fırsatlar kollanılmalı, namaz konusu sade
hale getirilmeli, namaz çeşitleri konusu 7. Sınıfa aktarıla bilir. Abdest konusu daha fazla açılmalı,
2. 3. Ünite konu yoğunluğu olarak çok fazla. ;
*Konu sadeleştirilerek konu yoğunluğu sağlanmalı, veda hutbesine daha fazla önem verilmeli, kazanımlara
daha kolay ulaşıla bilir.
3. İslam’ın sakınılmasını istediği davranışlar ünitesinde kazanım sağlanmıyor,
*bu ünite bütün sınıflara dağıtılmalı, sürekli gündemde tutulmalı, bu konu ile alakalı hikayeleştirilmeler
çoğaltılmalı, peygamberin hayatından örnekler artırılmalı, değerler eğitimine daha fazla önem verilmeli, bu
konuda Din Kült. ve Ahl. Bil. öğretmenleri aktif rol almalı, sorumlu olmalı.
4. “İslam’ın sakınılması istediği davranışlar” başlığı kesin hükümler ifade etmediği İçin ( haram helal )
kazanımın elde edilmesi konusunda sıkıntı yaratıyor.
5. İslamiyet ve Türkler konusu sonraki sınıflara çekilerek önceki konulara vakit kazandırılmalı.
6. Türk İslam sanatları hakkında daha detaylı bilgiler verilmeli
*tezhip, mimari, ebru, minyatür, hüsnühat, vs. .
1. Ahiret hayatı ünitesinde “kabir hayatı” konusu işlenmeli. 2. Bu ünitenin öğrencinin mezhep konusundaki
temelsiz bilgilerine katkı sağlamadığı, bu sınıf yaşı için ağır olduğu, bu konunun 8. Sınıfa kaydırılması
gerektiği düşünüldü.
*Mezhep er arasında yoğunluk farkı oluşturulmamalı, Alevilik ve Hanefilik arasındaki yoğunluk farkı
eşitlenmeli.
1. 1. Ünite (kaza kader) içeriğinde konu bütünlüğü görülmüyor;
*Kazanımlara ulaşmada yeterli bilginin olmadığı, içerik olarak daha fazla olması zenginleştirilmesi
gerekmektedir.
* Allah’ın “ilim “ sıfatının bu konularla bağlantısının kurulması gerekmekte, kaza ve kader konusu kazanımlar
açısından zor olduğu görüldü.
2. Dinler arası diyaloğ ve hoşgörü konusu yanlış anlaşılmaya uygun olduğu için konu daha dikkatli işlenmeli.
*ders kitabında hükmü kalkmış olan dinlerin sanki devam ettiği izlenimi verilmekte, İslam’ın cihan şumullüğü
ve son din olduğu vurgusu eksik işlenilmekte, dinler arası diyaloğun sadece İslam’ın çatısı altında yapılabileceği
gerçeğinin unutulmaması gerektiği vurgulanmalı.
Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Hz. Peygamberin hayatı kronolojik takvim olarak duvara asılarak, görsellik sağlanıyor.
• Öğrencilere birer peygamber ismi verilerek adlarının ezberlenmesi sağlanıyor.
• Slaytlardan genel olarak faydalanılmakta.
• Ünite sonlarında konu ile alakalı filim ve çizgi film seyrettiliyor.
• Konularla alakalı boya kitapları, konuyu açıklayan resimli kitaplar kullanılır
• Derse aktiflik kazandırmak için ünite sonlarında bulmaca etkinliği yapılması.
• Ezber takibi konusunda düzenli tekrarlar yapılıyor.
• Genel soru tekniği ile öğrencilere sorular veriliyor, ünitenin başta taranması sağlanıyor.
• Öğrencilere konu dağıtarak derse aktif olarak katılması sağlanıyor.
3. KONU :
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal
kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• İnternet üzerinde hazırlanmış olan sitelerin faydalı olduğu görüldü.
• Diyanet yayın evinin hazırladığı yardımcı konu kitaplarının faydanıldı.
• Yazılı soru çeşitleri konusunda internet üzerinden faydalanılmakta,
• Nesil ve Timaş yayınlarının hazırladığı yardımcı kitaplarından faydalanılmakta
4. KONU :
• Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Din dersi panosu yapılarak bilgi aktarımı yapılması
• Sınıflarda duvarların konularla alakalı afişlerin hazırlanmakta
• Sınıflar arasında bilgi yarışması yapılması
• Okul içinde güzel ezan okuma yarışması yapılması
• Kandil günlerinde çocuklara aileleri için renkli kartposterler hazırlanması
• Özel gün ve geceler de gündeme ait programların düzenlenmesi. .
• Öğrencilerin huzurevi ziyaretleri yapılarak vefa konusu işlendi.
• Sınıfta bulmaca ve ek fotokopilerle ders zenginleştirilmekte
• Namaz konusunda camide pratik uygulama yapılıyor
• Kutlu doğum haftasında etkin program hazırlayarak öğrencileri konunun içine çekiliyor
• “Niçin” sorusunu her konuya yayılmaya çalışılıyor
• Ev ziyaretleri yapılarak öğrenci öğretmen ve aile saç ayağı oluşturuluyor.
255
Din, Ahlâk ve Değerler Raporu
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU :
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar
(kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v. s. ) ile öğrencilerin istifade edeceği
yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet v. s. ) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• www. sonpeygamber. info
• www. dindersi. com (vıp)
• www. yolyordam. com
• www. dindersihocası. com
• www. diyanetçocuk. com
• Diyanettv
• Birdirbir dergisi
• İzzet Eker özel sitesi. Bu site ve yayınların konu ve derslerin anlatımında, çok faydalı olduğu, bunlardan öğretmenler kadar
öğrenciler içinde faydalı olduğu genel görüş olarak kabul gördü.
6. KONU :
• Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Öğrencilerin ilgisini
arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Soyut kavramların anlatılmasında zorluk çekilmekte.
• *Daha fazla örnek verilerek, konular güncelleştirilmeli, somut kavramlarla bağlantı kurulmalı.
• Sınıflardaki öğrencilerin seviye farkı(kaynaştırma ) konuların anlatılmasını zorlaştırıyor.
• *Kaynaştırma öğrencilerinin diğer öğrencilere olan olumsuz etkileri giderme adına sınıfları ayrılmalı, gerekirse seviye sınıfları
oluşturulmalı.
• Sınıftaki lider ve sivrilme arzusunda olan öğrencilerin tesbit edilmesi, bunlara özel ilgi gösterilerek uyumunun sağlanması.
• Öğrencilerin sınıf huzurunu bozan durumlarının karşısında sabırla konunun üzerine eğilerek çözüm üretmeye çalışılıyor.
• Sınıf yönetiminde problem olan öğrencileri sınıfta görevlendirilmesi etkili oluyor.
• Sınıfta problem çıkaran öğrenci ile yalnız birebir görüşülerek çözüm yolu aranır.
7. KONU :
• Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• TEST: En çok kullanılan teknik olmasına rağmen, sürekli kullanılması klasik tekniğe karşı olumsuz yaklaşıma sebep olmaktadır.
• KLASİK: Önemini kaybetmiş olmasına rağmen, düşünce tekniğini geliştirmesi sebebiyle test tekniği ile karışık olarak kullanılması
verimi artırmaktadır. Ölçeklendirme ve adil not dağılımı açısından sıkıntılı olması sebebiyle çok tercih edilmemektedir.
• ÇOKTAN SEÇMELİ: Konu ve ünite konularının durumuna göre kullanılmakta
• BOŞLUK DOLDURMA: Konu ve ünite konularının durumuna göre kullanılmakta
• EŞLEŞTİRME: Konu ve ünite konularının durumuna göre kullanılmakta.
• Her yazılı sınav için değerlendirme ölçekleri hazırlanmakta, ortak değerlendirme yapılmakta.
• ÖRNEK OLAY İNCELEME: Ders konularında ki ihtiyaca göre fazla bir şekilde kullanılmakta, verimli ve anlaşılır bir ders işlemeye
sebep olmakta.
256
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
• Din Kült. ve Ahl. Bil. derslerinin İHL orta kısmında bir saat olması, konu ve ünitelerin yetişmemesine sebep olmakta.
• İlköğretim ve orta öğretimde kullanılan hali hazırdaki kitaplardaki konuların çok yalın olduğu, içerik açısından zenginleştirilmesi
gerekmektedir.
• Ders kitapları konu içerisinde güncel konulara ağırlık verilmesi (sanal hırsızlık)
• SBS sınavında müstakil soruların çıkmaması, soru sayısının artırılmaması derse karşı ilgiyi azaltmaktadır.
• Ders konularının teorikten pratiğe geçiş aşamasında, sıkıntı yaşanmakta, bunun için Din Kült. ve Ahl. Bil. derslerine pratik
uygulama imkanı verilmeli.
• Çalışma kitabı hazırlanmalı, öğrencilerin ilgisi artırılmalı.
• Konuların, sınıflar arası dağılımında seviye gözetilmeli denge sağlanmalı.
• Ders kitaplarının seçiminde bakanlığın komisyonunun kitapları kullanılmaktadır.
KATILIMCILAR
Sıra Adı Soyadı
1 MEHMET ZORLU
2 FEYZULLAH GAYRET
3 ABDULHAKİM ÜNVERDİ
4 ADEM KOÇAN
5 AHMET ASLAN
6 AHMET ERBAŞ
7 AHMET KAYA
8 AHMET LATİF ARKAN
9 AHMET SALMAZ
10 AHMET ŞENER
11 AHMET TAHİR EMSEN
12 ALİ CENGİZ
13 ALİ CİHAT ÇINAR
14 ARİFE SEVİ
15 AYŞE TUNÇAY
16 AZİZ ÜRÜÇ
17 CİHAN SAYIN
18 DİLEK GÜNER
19 FERDA TANRIKULU
20 GALİP TOY
21 GÜLAY KÖSE
22 GÜLSÜM NOYAN
23 GÜNAY ÇELİK
24 HACER MALTAŞ
25 HİMMET GÖKÇE
26 HÜSEYİN CİVAN
27 HÜSEYİN SARI
Görev Yeri
İl Millî Eğitim Şube Müdürü
Şule Mete Tetik İmam Hatip O.O. Müdürü
Şehitler O.O. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğretmeni
Parmakören O.O. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğretmeni
Fatih O.O. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğretmeni
İsmet İnönü O.O. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğretmeni
Linyit O.O. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğretmeni
Kadir Adlım O.O. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğretmeni
Vakıfbank O.O. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğretmeni
Cumhuriyet O.O. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğretmeni
Çamlıca O.O. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğretmeni
Adile Zeyyat Şora O.O. Din Kült. ve Ahl. Bil. Öğretmeni
Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
Fevzi Çakmak Ortaokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
Fatih Ortaokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
30 Ağustos Ortaokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
Evliya Çelebi Ortaokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
Atakent Ortaokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
80. Yıl Özel İdare Ortaokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
19 Mayıs Ortaokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
Dumlupınar Ortaokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
Fatih Ortaokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
30 Ağustos Ortaokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
İsmet İnönü Ortaokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
Atatürk Ortaokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
Barbaros İlkokulu Din Kült. ve Ahl. Bil.Öğretmeni
257
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
III. BÖLÜM
ORTAÖĞRETİM BRANŞLARI ÇALIŞTAYI RAPORU
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
MATEMATİK
YABANCI DİL
TARİH
COĞRAFYA
BEDEN EĞİTİMİ
258
259
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Türk Dili ve Edebiyatı
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Türk Dili ve Edebiyatı
TAVSİYELER
1. KONU:
• Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara
kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
TARTIŞMA SORULARI
1. Kitaplardaki ünite sonu değerlendirme soruları amaç ve kazanımlara ulaşmak için yeterli midir?
2. Programdaki kazanımların öğrencilere kazandırılmasında sürenin yetersizliği ne derece etkilidir?
3. Aynı müfredatın farklı okullarda aynı kaynak ve ders saatinde programda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenilmesini beklemek
ne kadar gerçekçidir?
4. Kitaplardaki metinler eğitim programındaki amaç ve kazanımlara ulaşılmasında bir engel midir?
5. Öğrenci odaklı hazırlanmış ders kitapları hedef ve amaçlara ulaşmada ne derece etkilidir?
6. 11. ve 12. sınıflarda amaç ve kazanımlar ile kitaplardaki konular ne derece paralellik oluşturuyor? 9. sınıfta dil anlatım
müfredatından çıkartılan konular hangi sınıfta gösterilecek?
7. 12. sınıf Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında çağdaş yazarların eser ve biyografilerinin amaç ve kazanımlarda yer alması
gerekmiyor mu?
8. Kitaplardaki örnek metinler kazanım ve hedeflere ulaşmada yeterli midir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
• Ünite sonu değerlendirme soruları amaç ve kazanımlara ulaşmayı sağlamıyor.
• Aynı müfredatın farklı okullarda aynı kaynak ve ders saatinde programda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenilmesini beklemek
gerçekçi değildir.
• 9. sınıf dil ve anlatım müfredatından çıkarılan “yazım ve noktalama, cümlenin ögeleri, cümle türleri, yapı bilgisi, anlatım
bozuklukları” konularının hangi sınıfın müfredatına alındığının net olarak ifade edilmemesi.
• Öğrenci odaklı hazırlanmış ders kitapları hedef ve amaçlara ulaşmada etkili değil.
• Kitaplardaki örnek metinler kazanım ve hedeflere ulaşmada yeterli değil.
ÖĞRETMENLERE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
•
•
•
•
Öğretmenler amaç ve kazanımlar doğrultusunda sınıfa farklı metinler getirerek öğrencilerde
dil zevki oluşturmalıdır.
Dersin hedef ve kazanımlarını uygulamada öğretmenlere yardımcı olarak gerekli materyallerin
sağlanmasında yardımcı olmaları
Programın uygulanması ile ilgili öğretmenlere hizmet içi eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi,
Öğrencilerdeki sözlü ve yazılı yeteneğin gelişmesi için öncelikle öğretmenlerin diksiyon güzel
konuşma yaratıcı yazım teknikleri derslerinin hizmet içi eğitimde verilmesini sağlamaları
Ders kitaplarının hazırlanmasında akademisyenlerin yanında öğretmenlerin ve sanatçıların
da aktif rol üstlenmelerine fırsat verilmeli.
Görev Yeri
İmza
1
HALİL İBRAHİM TAN
Ali Güral Lisesi
Başkan
2
İSMAİL ERBEK
Ali Güral Lisesi
Raportör
3
ÇETİN ÇELİK
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
4
HALİT ERKAN AKGÜN
Fatih Anadolu Lisesi
5
MEHMET ÖZTÜRK
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
6
NURAY KARABUÇAK
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
7
ABDULLAH KARAKÖSE
Beylerbeyi Ticaret Meslek Lisesi
8
GÜLSEM ÇETİN
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Ders kitaplarının Programa uygun şekilde düzenlenmesi ve sınıf ortamına, öğrenci kapasitesine göre farklılık sağlanması
gerekmektedir. Farklı lise türlerinde bu sorun açıkça görülmektedir.
•
Öğretmenlere amaç ve kazanımlar çerçevesinde kılavuz kitaplar verilmelidir.
•
Yazım ve noktalama, yazılı anlatıma kaynaklık eden temel konulardandır Bu beceri, 9. sınıfta öğrencilere kazandırılarak sonraki
yıllarda pekiştirilmelidir. Bu nedenle, adı geçen konu, 9. sınıf müfredatında yer almalıdır.
Öğrencilerin elinde yeterli materyaller bulunmadığı için okullarda teknolojik yetersizlikler olduğu için bazı okullarda istenen hedef
ve kazanımlara ulaşılamıyor.
Öğrencilere okutulacak olan metinler ulaşılmak istenen hedef ve amaçlar doğrultusunda olmalıdır. Kimi metinler çok uzun.
Kazanıma uygun bölümler alınmalıdır. Aynı tarz metinlerden ziyade aynı dönemde farklı metinler ele alınmalıdır.
•
•
260
261
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Türk Dili ve Edebiyatı
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU:
• Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
TARTIŞMA SORULARI
TAVSİYELER
•
ÖĞRETMENLERE:
•
•
•
1. Ders kitaplarındaki etkinlikler miktar olarak fazla mıdır ve öğrenci seviyesine uygun hazırlanmış mıdır?
2. Okullarda edebiyat dersliklerinin olması dersin öğretilmesini olumlu etkiler mi?
3. Ölçme değerlendirme çalışmaları içinde yer alan boşluk doldurma soruları açık ve öğrenmeyi ölçer nitelikte midir?
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
4. Uygulanmakta olan üniversite sınav sistemi ile eğitim – öğretim yöntem ve teknikleri çelişmekte midir?
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Ders kitaplarının hazırlanması aşamasında üniversite hocalarının yanısıra ortaöğretim öğretmenlerinden oluşan bir kurulun da
yer alması;
•
•
•
•
Etkinliklerin hayata dair, somut, güncel ve ilgi çekici bir bakış açısıyla hazırlanması,
•
•
•
Edebiyat öğretmeni yetiştirmeyi değil, edebiyatı sevdirmeyi amaçlayan etkinliklerin hazırlanması,
•
•
Görsel açıdan yorucu olmayan, etkinlik sorularının farklı ifadelerle aynen tekrarlanmadığı ve dil açısından öğrenci seviyesine
uygun etkinlikler hazırlanması.
•
•
Okul bünyesinde edebiyat ve dil anlatım derslerinde kullanılacak bir dersliğin hazırlanması,
•
Bu dersliğin edebiyat derslerinde ihtiyaç duyulacak ve dersin sevdirilmesi ve öğretilmesi amacına hizmet edecek kaynak, görsel
malzeme ve materyallerle donatılması,
Söz konusu dersliğin bulunduğu kat ve koridorun “edebiyat koridoru” gibi bir isimle adlandırılmasıyla derse verilen önemin
vurgulanması ve mekânın sağlayacağı motivasyondan yararlanılması.
Çoğunlukla ezberciliğe dayanan, cevabın net olmadığı, birden fazla cevapla tamamlanabilecek, konuya göre yetersiz, dersin
amaçlarına uygun olmayan ve görsel açıdan öğrenciyi yanlış yönlendirecek soruların hazırlanmaması.
•
•
•
Üniversite sınav sorularının sınıf, ders ve konulara göre eşit dağıtılması,
•
Özellikle Türk dili ve edebiyatı sorularının MEB ile ÖSYM’nin işbirliği ile ders kitapları ve öğretim programları dikkate alınarak
hazırlanması,
•
Özellikle Türk dili ve edebiyatı dersi konularında ezberci bir sınav anlayışından uzaklaşılması,
•
Okul türleriyle sınav sisteminin uygun hale getirilmesi,
•
Dilbilgisi konularının miktarı ile soru sayısının uyumlu hale getirilmesi,
•
Aynı zamanda bir sanat eğitimi de olan edebiyat eğitiminin sadece bilimsel yöntemlerle ölçme değerlendirmeye tabi tutulmaması,
bunun yanısıra kişisel yetenekleri ve estetik zevkleri de ölçecek bir değerlendirme metodu geliştirilmesi,
•
Edebiyat dersleri kazanımları ile sınav sisteminin uyumunun sağlanması.
262
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
•
•
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 BÜLENT CEYHAN
2 KÜBRA MEMİŞOĞLU
3 METE GÜVEN
4 GALİP TEBER
5 NURİ ERBAY
6 İBRAHİM KAMBUR
7 FERZİYE KIVRAK
Dersin işlenişinde etkinlik çalışmalarının uygulanmasında ve boşluk doldurma soruları
cevaplandırılmasında sınıf seviyesinin, öğrenci motivasyonunun ve algı düzeyinin dikkate
alınması,
Kişisel yorumlar ve müdahaleler ile kazanım ve pekiştirmelerin sağlanması.
Okul bünyesinde edebiyat ve dil anlatım derslerinde kullanılacak bir dersliğin hazırlanması,
Bu dersliğin edebiyat derslerinde ihtiyaç duyulacak ve dersin sevdirilmesi ve öğretilmesi
amacına hizmet edecek kaynak, görsel malzeme ve materyallerle donatılması,
Söz konusu dersliğin bulunduğu kat ve koridorun “edebiyat koridoru” gibi bir isimle
adlandırılmasıyla derse verilen önemin vurgulanması ve mekânın sağlayacağı motivasyondan
yararlanılması.
Edebiyat dersliği hazırlanması çalışmalarında dersliğin standartlarının belirlenmesi ve okul
müdürlüklerinin yönlendirilmesi.
Ders kitaplarının hazırlanması aşamasında üniversite hocalarının yanısıra ortaöğretim
öğretmenlerinden oluşan bir kurulun da yer alması;
Etkinliklerin hayata dair, somut, güncel ve ilgi çekici bir bakış açısıyla hazırlanması,
Edebiyat öğretmeni yetiştirmeyi değil, edebiyatı sevdirmeyi amaçlayan etkinliklerin
hazırlanması,
Görsel açıdan yorucu olmayan, etkinlik sorularının farklı ifadelerle aynen tekrarlanmadığı ve
dil açısından öğrenci seviyesine uygun etkinlikler hazırlanması.
Çoğunlukla ezberciliğe dayanan, cevabın net olmadığı, birden fazla cevapla tamamlanabilecek,
konuya göre yetersiz, dersin amaçlarına uygun olmayan ve görsel açıdan öğrenciyi yanlış
yönlendirecek soruların hazırlanmaması.
Üniversite sınav sorularının sınıf, ders ve konulara göre eşit dağıtılması,
Özellikle Türk dili ve edebiyatı sorularının hazırlanmasında MEB ile ÖSYM’nin işbirliği ile ders
kitapları ve öğretim programları dikkate alınarak hazırlanması,
Özellikle Türk dili ve edebiyatı dersi konularında ezberci bir sınav anlayışından uzaklaşılması,
Okul türleriyle sınav sisteminin uygun hale getirilmesi,
Dilbilgisi konularının miktarı ile soru sayısının uyumlu hale getirilmesi,
Aynı zamanda bir sanat eğitimi de olan edebiyat eğitiminin sadece bilimsel yöntemlerle ölçme
değerlendirmeye tabi tutulmaması, bunun yanı sıra kişisel yetenekleri ve estetik zevkleri de
ölçecek bir değerlendirme metodu geliştirilmesi,
Edebiyat dersleri kazanımları ile sınav sisteminin uyumunun sağlanması.
Görev Yeri
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
Hayme Ana Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Ali Güral Lisesi
Atatürk Lisesi
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
İmza
Başkan
Raportör
263
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Türk Dili ve Edebiyatı
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. KONU:
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal
kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin değerlendirilmesi
4. KONU:
• Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal, kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Ders işleme noktasında öğretmenlerin elinde yeterli eğitim materyali var mı?
2. Teknoloji içerikli eğitimde öğrenci nasıl aktif hale getirilebilir?
3. Sosyal ağlar (facebook, twitter) ders ve sınıf ile ilgili eğitici olarak nasıl kullanılabilir?
4. Derste teknoloji kullanımının öğrenci açısından olumsuz etkileri nelerdir?
5. Değerler eğitimi sınıflarda teknoloji kullanılarak öğrenciye nasıl verilebilir?
6. Proje ödevlerinin hazır olarak internetten kopyala-yapıştır şeklinde teslimi yerine proje ödevlerini teknoloji kullanılarak anlamaya
dayalı verimli çalışmalara dönüştürülebilir?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Akıllı tahtaların tüm okullara gelmesi.
• MEB bünyesinde bir eğitim sitesi kurularak belli şartlar altında işleyen bilgi havuzlarının oluşturulması.
• İnteraktif uygulamalarla öğrencilerin derse ilgisinin çekilmesi.
• Teknolojiyi kullanma yasaklanamayacağına göre teknolojinin derslerle ilgili olarak kullanımının sağlanması (sınıf facebook sayfası,
edebiyat soru sayfası gibi…).tabletlerin olumlu özellik anlamında donanımlarının tam oluşu ve gereksiz kullanıma kısıtlanması.
• Akıllı tahtaların anahtarlarının kontrolü, akıllı tahtaların şifreyle açılması…
TAVSİYELER
• Soru, sorun ve çözümlerle ilgili çalışmaların birimlerce ciddiye alınması.
• Yapılan çalışmalarla ilgili geri bildirimlerin yapılması.
• Yapılan başarılı çalışmaların paylaşılması.
4. Dramatizasyon etkinlikleri yeterince yapılabiliyor mu veya öğrencilerin ilgileri bu alana kanalize edilebiliyor mu?
5. Etkinlikleri gerçekleştirmede teknolojinin imkânlarından ne ölçüde yararlanıyor?
•
Sosyal ve kültürel etkinliklere katılım konusunda öğrenci velilerinin isteği ve desteği istenilen düzeyde değildir.
•
İlimiz bir kültür şehri olmasına rağmen kentimizde bir devlet tiyatrosunun bulunmayışı bir eksikliktir.
•
Dersin daha etkin işlenebilmesi hususunda teknolojik imkânlardan çok da yararlanılmamaktadır çünkü materyal yetersizliği söz
konusudur.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Okuma yazma etkinliklerinin artırılması adına kompozisyon, edebi metinler gibi ders çeşitliliğinin artırılması sağlanabilir.
•
Ders kitaplarında verilen metinler oldukça uzun ve öğrenciler açısından sıkıcıdır. Verilen etkinliklerin daha iyi uygulanabilmesi
metni okuma ve iyi anlamaya bağlı olduğundan seçilen metinlerin daha dikkat çekici ve okuma isteği uyandıracak türde olması
gerekmektedir.
Önemli günlerin kutlanmasında ve önemli kişilerin anılmasında belirlenmiş kuralların dışına çıkılmalı. Kutlamalar ve anmalar
birkaç düz yazı ve şiir okumaktan ibaret olmamalı. Bu günlerde öğrencilerin dikkatini çekecek ve o günü merakla bekleyecek
etkinlikler yapılmalıdır.
•
Görev Yeri
İmza
•
Sosyal ve kültürel etkinliklere katılımın sağlanması için öğrenciler ödüllendirilmeli.
•
Öğrenci velileri yapılacak her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler konusunda bilinçlendirilmeli ve her şeyin dersten ibaret olmadığı
onlara anlatılmalıdır. Böylelikle işin içine onlar da katılmış olacaktır.
Edebiyat derslerimizde öğrencilerimize tavsiye edebileceğimiz bir sanat etkinliği maalesef ilimizde bulunmamaktadır. Bir devlet
tiyatrosu olsa mesela öğrencilerimizi oralara yönlendiririz ve böylelikle ilimizden tiyatrocular bile yetiştirme imkanı bulabiliriz.
Okullarımızın bazılarına akıllı tahtalar takılmıştır ama onlar şu haliyle birer bilgisayar işlevi görmektedir. O aletleri akıllı yapan
içindeki materyaller olmalıdır. Her öğretmen münferit çalışmalarıyla elbette materyal hazırlayabilir ama bu da eğitimde
farklılaşmaya yol açabilir. En azından omurga niteliğinde bir materyal hazırlanabilir.
1
SEDAT ÜNAY
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
Başkan
2
MUSTAFA ARIKAN
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Raportör
3
ELİF TOKYAY DOĞANER
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
4
TUĞBA GÜVEN
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
5
YASİN URHAN
Kütahya Lisesi
264
3. Etkinliklere katılım konusunda öğrenci velilerinin isteği ve desteği var mıdır/yeterli midir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
• Mevcut ders saatleri yıllık müfredatı yetiştirmek için ancak yeterli olabilmekte, bunun dışında okuma ve yazma etkinliklerine,
drama türü programlara yetersiz kalmaktadır. Ders kitaplarında verilen etkinliklerin pek çoğu uygulanması zor ve gereksizdir.
• Öğrencilerin sosyal-kültürel faaliyetlere katılıma konusunda çok isteksiz davranmaktadır. Önemli günlerde önemli kişilerin
anılması ve kutlanması o günün veya kişinin önemini tam olarak vurgulayamamakta ve çok resmi kalmaktadır. Ayrıca bütün okul
dışı etkinliklerin, kutlamaların edebiyat öğretmenlerine verilmesi de başka bir sorundur.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
• Akıllı tahtaların tüm okullarda olmayışı.
• Akıllı tahtalarda kullanılabilecek yeterli malzemenin olmayışı.
• Öğrencilerin derslere karşı olan ilgisizlikleri.
• Öğrencilerin derslerde cep telefonu ve tabletleri amaç dışı kullanma eğilimleri.
• Akıllı tahtaların öğrenciler tarafından kontrolsüz kullanımından kaynaklanan sıkıntılar.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
TARTIŞMA SORULARI
1. Mevcut ders saatleri ders kitaplarındaki etkinlikleri gerçekleştirmek için yeterli midir? Ya da söz konusu etkinlikler dersin amacına
çok uygun mudur?
2. Öğrencilerin sosyal-kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanması veya artırılması için neler yapılabilir?
•
•
265
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Türk Dili ve Edebiyatı
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
•
•
•
Sosyal ve kültürel etkinliklerde yalnız edebiyat zümresi değil diğer branş öğretmenleri de
görev almalılar.
Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde okul idareleri uygun mekânların temininde ve ders
saatlerinin düzenlenmesinde yardımcı olup ekibin işini kolaylaştırmalılar.
Etkinliklerin yürütülmesi konusunda e-okul idareleriyle işbirliği içerisinde olup her anlamda
destek vermeliler.
İlimizde bir devlet tiyatrosunun açılabilmesi noktasında gerekli çalışmaların başlatılması.
Görev Yeri
İmza
5. KONU:
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar
(kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v. s. tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğretmenler için hizmet içi seminerler yeterli mi?
2. Değişen öğretim programları ve teknikleri konusunda öğretmenler bilgilendiriliyor mu?
3. Öğretmenlerin süreli ve süresiz yayınları takibi konusunda okul ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli çalışmaları yapıyor mu?
4. Kişisel ve mesleki gelişim konusunda kendisini geliştirmesini beklenen öğretmenler, öğretmenlik mesleğinin saygınlığının giderek
kaybolması noktasında destek bulabiliyor mu?
1
MESUT ÖZKAN
Atatürk Lisesi
Başkan
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
2
GÜLSÜM UĞUR
Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi
Raportör
•
MEBBİS’teki başvuru süresinin uzatılması ve branşımıza ait daha farklı konularda hizmet içi seminerlerinin düzenlenmesi
3
ÖMER FARUK EKİCİ
Hayme Ana Kız Teknik ve Meslek Lisesi
4
AHMET KÖFTÜRCÜ
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
•
Eğitim-öğretim yılı başlamadan değişen program ve tekniklerle ilgili öğretmenlere ön çalışma yaptırılması yararlı olacaktır.
5
NECDET ZENGİN
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
•
Kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak dergi, gazete, öğretim materyallerinin temini hususunda okul ve İl Milli Eğitimin
ortak çalışması yararlı olabilir.
6
YAVUZ KARACA
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
•
Yetkili kişilerin öğretmenlere ve mesleğimize dair yaptıkları açıklamalarda küçük düşürücü ifadeler kullanmamaları
7
ALİ ALTINSOY
Kütahya Lisesi
8
SELAHATTİN TUNÇAY
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
Eğitim-öğretim metotları ve materyal kullanma konusunda öğretmenlerin belirli periyotlarla
bilgi alış verişinde bulunması
Öğretmenler odasında süreli yayınlardan en az bir tanesinin temin edilmesi.
Formatör öğretmenlerden yararlanarak ildeki öğretmenlerin konuyla ilgili bilgilendirilmesi.
Hizmet içi eğitim seminerlerinin daha yaygın hale getirilmesi.
ALINAN KARARLAR
• Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimi konusunda Okul Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın
ortak bir çalışma yapması, farklı illerde yapılan çalışmaların Milli Eğitimin İnternet sitesinden tüm öğretmenler ulaştırılması
gerekmektedir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
266
Görev Yeri
İmza
1
NURAY DOĞAN
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Başkan
2
FEVZİYE ÜNERAL
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Raportör
3
FERRUH GÜMÜŞ
Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi
4
MEHMET AKIN ÇELİK
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
267
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Türk Dili ve Edebiyatı
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
6. KONU:
• Öğrencilerin istifade edeceği yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet v. s. ) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TAVSİYELER
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
TARTIŞMA SORULARI
1. İnternetten ulaşılan bilgilerin doğruluk oranı nedir?
2. Piyasada satılan yardımcı eğitim materyalleri müfredata ne kadar uyuyor?
BAKANLIĞA:
3. Hazırlanan yardımcı eğitim materyalleri TDK’nın güncel değişikliklerini ne kadar yansıtıyor?
4. Okullarda test bankası oluşturulabilir mi?
5. Yakın çevredeki kitap fuarlara ve kültürel etkinliklere öğrenciler götürülebilir mi?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
• İnternetten ulaşılan bilgilerin ciddi bir bölümünün doğruluğu zayıftır.
• Piyasada satılan yardımcı eğitim materyallerinin bir kısmı müfredata uyumuyor.
• Hazırlanan yardımcı eğitim materyallerinin içeriklerinde TDK’nın güncel değişikliklerinin takip edilmediği görülüyor.
• YGS ve LYS’ye yönelik hazırlık amacıyla ve konuların pekiştirilmesi için okullarda test bankası olmadığı görüldü.
• Yakın çevredeki kitap fuarlarına ve kültürel etkinliklere öğrencilerin yeterli ilgiyi göstermediği tespit edildi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• İçeriği uygun olan eğitim sitelerinin belirlenip öğrencilere tavsiye edilmesi.
• www.eba.gov.tr gibi resmi sitelerin geliştirilmesi.
• Öğrencilerin araştırmalarını internet yerine basılı kaynaklardan yapmasının tavsiye edilmesi.
• Piyasada satılan yardımcı eğitim materyallerinin müfredata uygunluk yönünden merkezi denetimden geçirilmesi.
• Öğretmenlerin yardımcı eğitim materyallerini takip edip içeriği TDK değişikliklerine uymayan yayınları tespit edip yayıncılarına
bildirmesi.
• Öğrencilerin TDK’nın internet sitesini ziyaret etmesinin tavsiye edilmesi.
• Bakanlık tarafından internet ortamında ünitelere göre düzenlenmiş soru bankasının oluşturulması.
• Okullar tarafından özel yayınevlerinin desteğiyle okul soru bankalarının oluşturulması.
• Okul yönetimlerince sene başında kitap fuarları ve kültürel etkinliklerin belirlenip, öğrencilere yönelik gezi planlamasının
yapılması.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
•
•
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
•
•
268
İçeriği uygun olan eğitim sitelerinin belirlenip öğrencilere tavsiye edilmesi.
Öğrencilerin araştırmalarını internet yerine basılı kaynaklardan yapmasının tavsiye edilmesi.
Öğretmenlerin yardımcı eğitim materyallerini takip edip içeriği TDK değişikliklerine uymayan
yayınları tespit edip yayıncılarına bildirmesi.
Öğrencilerin TDK’nın internet sitesini ziyaret etmesinin tavsiye edilmesi.
Okullar tarafından özel yayınevlerinin desteğiyle okul soru bankalarının oluşturulması.
Okul yönetimlerince sene başında kitap fuarları ve kültürel etkinliklerin belirlenip, öğrencilere
yönelik gezi planlamasının yapılması.
•
•
•
•
Piyasada satılan yardımcı eğitim materyallerinin müfredata uygunluk yönünden merkezi
denetimden geçirilmesi.
eba gibi resmi sitelerin içerik yönünden geliştirilmesi.
Piyasada satılan yardımcı eğitim materyallerinin müfredata uygunluk yönünden merkezi
denetimden geçirilmesi.
Bakanlık tarafından internet ortamında ünitelere göre düzenlenmiş soru bankasının
oluşturulması.
ALINAN KARARLAR
•
Her okul en az bir süreli edebiyat dergisine abone olmalıdır.
•
Derslerde öğrencilere yazar, eser gibi ezber bilgilerinin daha kolay hafızaya alınabilmesi için sunum kartı veya panosu gibi
materyaller hazırlatılmalıdır.
•
Yazar ve şairler ilimize ve okullarımıza davet edilip söyleşi düzenlenmesi sağlanmalıdır.
•
Okul kütüphaneleri zenginleştirilmeli ve daha verimli kullanılmalıdır.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1
MURAT ÇOLAK
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
Başkan
2
AHMET HİLMİ ÖZKÖK
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
Raportör
3
YEŞİM FİLİZ ACEHAN
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
4
GAMZE GÖKŞEN KAPLAN
Hüsnü Kişioğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
5
FİLİZ CANGÜR
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
6
SÜLEYMAN TOTAMA
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
7
HASAN EFE
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
8
NURAY DOĞAN
Kütahya Lisesi
9
MEHMET UYGUN
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi
269
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Türk Dili ve Edebiyatı
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
8. KONU:
• Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
7. KONU:
• Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Öğrencilerin ilgisini
arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1. Sınıfa girerken hangi kimlikle öğrencilerin karşısına çıkıyoruz?
2. Sınıfta öğrencileri kendimize mi benzetmeye çalışacağız, yoksa ilgi ve yeteneklerini mi ortaya çıkaracağız?
3. Ödüllendirme ve ceza motivasyonda etkili midir?
4. Edebiyat grubu ders kitaplarının derslerimizdeki yeri nedir?
5. Akademik başarı standardı nedir?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Öğrencilerin her birine saygı göstermeli, ilgisi ve davranışıyla örnek olmalı.
•
Çağdaş eğitimin amacı, tek tip insan yetiştirmek olmamalıdır.
•
Motivasyonda ödül ve ceza gerekli; ancak öğrencilerde adalet duygusunun oluşturulması lazım.
•
Okul, sınıf, öğrenci seviyesine uygun ders kitapları hazırlanmalı.
•
Akademik başarı standartlarının nitelikleri ve niceliklerinin edebiyat dersi için tekrar gözden geçirilmelidir.
TAVSİYELER
• Öğretmenin değerinin öğrencinin ve toplumun gözünde maddi ve manevi yönden yükseltilmesi.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
TARTIŞMA SORULARI
1. Sınavlarda hazırlanan sorular, Millî Eğitim Temel Hedeflerine ne kadara uygun?
2. Öğretmen soruları hazırlarken öğrenciye kazandırmak istediği hedefler nelerdir?
3. Sorular hazırlanırken sınavın zorluk seviyesi neye göre belirlendi?
4. Sınavlarda Türkçeyi kullanma becerilerini ölçecek sorular soruluyor mu?
5. Öğrencilerin en çok başarılı oldukları ölçme ve değerlendirme teknikleri hangileridir?
6. Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım derslerinin özelliklerine göre kullanılabilecek en uygun ölçme değerlendirme teknikleri hangileridir?
7. Uygulanan sınavlar geçerlilik ve güvenirlilik kriterlerine uygun mu?
8. Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım derslerinde yoruma dayalı sorularda ölçme kriteriniz nedir?
9. Sorularda kullanılacak metinler, paragraflar seçkin eserlerden alınıyor mu?
10. Cevap anahtarı hazırlanırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
• Çoktan seçmeli soruların çok ve sıkça sorulması öğrencinin konuşma ve yazma yeteneğini yitirmesine neden olmaktadır.
• Doğru-yanlış tipi soruların fazla sorulması sınavların geçerlik ve güvenirliliği düşürmektedir.
• Yorum sorularında cevap anahtarı hazırlamak sorun olmaktadır.
• Ders kitaplarında yer alan ve sınavlarda sorulan boşluk doldurma sorularının net olmayışı sorun olmaktadır.
• Televizyon, basın yayın, internet, film ve dizilerin etkisinde kalan öğrencilerin yazılı ve sözlü ifade yetenekleri körelmektedir.
Öğrencilerin imlâ kılavuzu ve sözlük kullanma alışkanlıklarının olmayışı bu konuyu tetiklemektedir.
• Kompozisyon derslerinin kaldırılmasından sonra, öğrenciler yazılı ifade yeteneklerini gerçekleştirememektedirler.
• Yorum soruların tek pencereden değerlendirilmesi sorun olmaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Cevap anahtarı hazırlanırken değişik alternatifler göz önünde bulundurulmalı, değerlendirme yapılırken esnek davranılmalıdır.
• Bu konulardaki denetleme mekanizmalarının daha etkili çalıştırılmalı, sözlü anlatım becerilerinin geliştirilebileceği alanlar
oluşturulmalıdır.
• Kompozisyon dersleri tekrar gündeme alınmalı veya okuma yazma yeteneklerini geliştirmeye yönelik ortamları oluşturulmalıdır.
• Öğretmenler değerlendirmelerinde esnek davranmalı ve daha geniş pencereden bakmalıdır.
• Cevap anahtarları sınavdan sonra öğrencilere bildirilmelidir.
1
MUAMMER TEKMEN
Ali Güral Lisesi
Başkan
2
ERKAN TÜRKMENOĞLU
Aysel-Selahattin Erkasap Spor Lisesi
Raportör
3
GÜLSER ERSOY
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
4
ŞULE ERBAY
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
5
İSMAİL AYAN
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
1
DİLEK YENİDOĞAN
6
RİKAP ERDOĞAN
Kütahya Lisesi
2
ADEM ÖZDEMİR
7
NEŞE PAPATYA
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi
3
8
ALİ TEKİN OCAKLI
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
4
270
TAVSİYELER
• Çözüm önerileri tavsiye olarak sunulmuştur.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
5
ABDULVAHAP ÖZHAN
6
KADRİ SÖNMEZ
AHMET ÇEVİR
Atatürk Lisesi
Evliya Çelebi İmam
Hatip Lisesi
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
7
SEVİNÇ DOĞAN
HALİL ÇOLAK
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
8
AKIN AKTAŞ
Kütahya Anadolu İ.H.L.
Kütahya Anadolu
Öğretmen Lisesi
Kütahya Lisesi
Kütahya Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
271
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Türk Dili ve Edebiyatı
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
9. KONU:
• İnternet ve sosyal medyanın öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarına etkisi.
10. KONU:
• Öğrencilerde estetik anlayışının oluşturulması çalışmalarının yetersizliği.
TARTIŞMA SORULARI
1. İnternet kullanımının Türkçeyi kurallarına uygun kullanmamızda ne gibi etkileri vardır?
2. Sosyal medya kullanımının öğrencileri okuduğunu anlama ve anladığını ifade etmede ne gibi olumsuz etkileri vardır?
3. İnternet ve sosyal medya kullanımının okuma alışkanlıklarına etkisi nelerdir?
4. İnternet ve sosyal medyanın geleceğin yazar ve şairlerinin yetişmesine etkileri nelerdir?
TARTIŞMA SORULARI
1. Estetik haz kavramının öğrenci zihninde anlamlandırılması nasıl olmalıdır? . Estetik haz kazandırmaya ne zaman başlanmalıdır?
2. Estetik haz oluşturmada doğru düşünme ve doğru ifade etmenin önemi nedir?
3. İletişim araçları öğrencilerin estetik anlayışını etkiliyor mu? Edebi şahsiyetlerin estetik anlayışları öğrencilere nasıl kazandırılabilir.?
Estetik anlayışın gelişmesinde edebi ürünlerin rolü nedir? Okul türlerine göre estetik zevk anlayışını geliştirmekte izlenecek
metotlar neler olmalıdır?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
• İnternet ve sosyal medya kullanımı gençleri Türk dilini özenli kullanmada bazen olumsuz yönden etkilemektedir. Örneğin sesli
harflerin kullanılmaması, yhaa, güsel, ewet gibi sözcükler
• İnternet ve sosyal medyada görselliğin ön planda olması nedeniyle öğrencilerin okuma alışkanlığı körelmiş, düşünme ve
kendilerini ifade etme becerisi azalmıştır.
• İnternet ve sosyal medya öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını azalttığı gibi okunan kitapların edebi kalitesini de düşürmektedir.
• İnternet ve sosyal medya öğrencilerde dikkat eksikliğine neden olmakta, bu da uzun süre bir metin üzerinde anlama ve yorumlama
faaliyetlerini imkânsız hale getirmektedir.
• İnternetin aşırı kullanımı öğrencilerin hayal gücünü ve üretkenliğini zayıflatmaktadır. Böylece üreten değil tüketen ve hazıra
konan bir neslin ortaya çıkmaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Öğrencilere dil bilinci kazandırılmalıdır.
• Kitap okumayı özendirecek çeşitli yarışmaların düzenlenmelidir.
• Güzel konuşma ve yazma, ortaöğretimde ders olarak okutulmalıdır.
• Çok okuyan öğrenciler ödüllendirilmelidir.
• Veliler bilinçlendirilerek evlerde okuma saatlerinin düzenlenmelidir.
• Güncel ama kaliteli eserler öğrencilerin dikkatine sunulmalıdır.
• Öğrencilere günlük tutma, anı, senaryo ve hikâye yazma çalışmaları yaptırılmalıdır.
• Duvar ve sınıf gazeteleri gibi faaliyetler daha ilgi çekici hale getirilmelidir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 RUKİYE ZEYBEK
•
Sıra Adı Soyadı
5
ENVER OPUŞ
2
SABRİYE YABANCI
Fatih Anadolu Lisesi
6
MURAT YILMAZ
3
4
AHSEN TUBA KAYNARCA
MEHMET ORHAN ACAR
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
7
8
AKIN UÇAR
İSMET ÖZDEMİR
272
•
Öğretmenler, estetik kavramının öğrencinin zihninde somutlaştırılmasına yardımcı olmalı,
ders işleniş sırasında verilen örneklerin Türk kültür ve estetiğini yansıtacak unsurlar (türküler,
maniler vb) örnek olarak kullanılmalı, öğrencilerin ders dışında da farkındalıklarının açık
tutulmasına yönelik proje ödevleri verilmelidir.
•
İdarenin, öğrencilerin okul içinde ders saati dışında kalan zamanlarda gerek kulüp faaliyetleri
gerekse sanatsal etkinliklerde bulunmaları konusunda zemin hazırlamaları.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Öğrencilerin okul dışında zaman geçirebilecekleri farklı etkinlik alanları planlanabilir.
BAKANLIĞA:
•
Öğretim programı hazırlanırken, bölgesel farklılıklar ve okul türleri dikkate alınmalıdır.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Aşırı bilgi yüklemeye dayalı müfredattan sosyal etkinliklere ağırlık verecek bir zamanlamaya
geçmek
Görev Yeri
Fatih Anadolu Lisesi
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
TAVSİYELER
BAKANLIĞA:
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
• Estetik haz kavramının somutlaştırılamaması ve estetik haz kavramının kazandırılmasında geç kalınması
• Estetik hazza ilişkin konu alanının ölçme değerlendirme dışında tutulması
• Ders anlatımında estetik hazza yeteri kadar önem verilmemesi, uygulanan öğretim programının yetersizliği
• Öğrencilerin ulaştıkları materyallerin (kitap, film, dizi) estetikten yoksun olması
• İletişim araçları kullanılırken estetikten uzak kalınması, sunulan modellerin estetikten yoksunluğu
Görev Yeri
Kütahya Anadolu İ. H. L.
Kütahya Anadolu
Öğretmen Lisesi
Kütahya Teknik ve E. M. L.
Merkez Ticaret Mes. Lis.
ALINAN KARARLAR
•
Raporun sonuç kısmında belirtilen çözüm önerilerinin İl Zümresinde dikkate alınması
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1
ABDURRAHMAN ERDOĞAN
Atatürk Lisesi Başkan
Başkan
2
KASIM ÖZDEMİR
Hayme Ana Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Raportör
3
HÜSEYİN TÜRK
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
273
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Türk Dili ve Edebiyatı
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
4
NİMETİ KAVAKLI
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
5
FADİK BURAK KİNKAV
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
6
ESRA SERDAR
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
7
MUSTAFA ŞEMİN
Kütahya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
8
ŞERİF DEMİRER
Kütahya Lisesi
CUMHUR BÜYÜKKASAP
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
İmza
11. KONU:
• Öğrencilerin doğru metinlerle buluşturulamaması.
TARTIŞMA SORULARI
1. Ders kitaplarındaki metinler okul türlerine ve sınıf seviyelerine uygun mudur?
2. Ders kitaplarında yer alan örnek metinler, parça – bütün ilişkisini sentezlemede başarılı mıdır?
3. Seçilen metinler, dersin kazanımlarına olan hizmetlerinin yanında öğrencilere edebi zevk de aşılayabilmekte midir?
4. Metinlerin anlaşılmasına yönelik hazırlanan anlama yorumlama etkinlikleri/soruları metne uygun hazırlanabilmiş midir?
5. Metin seçiminde doğru metinlerin seçimi için geniş katılımlı bir komisyonca oluşturulmuş zengin bir metin havuzu oluşturulsun
mu?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
• Kaynak ders kitabı metinleri okul ve sınıf seviyelerini; kültürel farklılıkları gözetmemektedir.
• Kaynak ders kitabı metinleri yerel zenginlikleri bünyesine katmadığı için yaşantı merkezli eğitime iyi hizmet etmemektedir.
• Ders kitabı metinleri üniversite sınav sistemine uygun değildir.
• Ders kitabına konulacak metinler kısaltılırken özünden uzaklaştırılmaktadır.
• Örnek metinler parça- bütün ilgisi bakımından yetersizdir.
• Ders kitabına konulacak metinler, öğrencilerde yeterince merak uyandırmamaktadır.
• Ders kitabına konulacak metinler belirlenirken metin ile yazar- bakış açısı- zihniyet bilgileri örtük kalmaktadır.
• Ders kitabına konulacak metinler ait oldukları geleneğin özelliklerini tam olarak taşıyamamaktadır.
• Metinlerle ilişkilendirilen görseller öğrenci seviyelerine ve kazanımlara uygun düşmemektedir.
• Ders kitabına konulacak metinler, konuyla ilgili çalışmaların sürdürülebilirliğine zengin seçeneklerle hizmet etmemektedir.
• Seçilen metinler edebi zevk aşılama noktasında yetersizdir.
• Seçilen metinler okuma alışkanlığı kazandırma noktasında yetersizdir.
• Seçilen metinler kütüphaneye gitme alışkanlığı kazandırma noktasında yetersizdir.
• Seçilen metinler, öğrencilerin dil gelişimine yeterince katkıda bulunamamaktadır.
• Ders kitaplarındaki metinler, elektronik gelişmelerden istifade edememektedir.
• Metinle ilişkilendirilen sorular metnin iyi anlaşılmasına tam olarak hizmet etmemektedir.
• Metnin anlaşılmasına yönelik kazanım temelli sorular tekrara düşmektedir.
• Metinle ilişkilendirilen sorular öğrencileri düşünmeye sevk edecek nitelikte değildir.
• Metinlerle ilişkilendirilen sorular üniversiteye giriş sınav sistemini yansıtmamaktadır.
• Metnin konuyla ilişkilendirilmesine hizmet eden metin- soru etkinliklerinde duyuşsal alan ihmal edilmektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Metin seçme komisyonları özellikle dersin öğretmenleri ve alanın yüksek lisans öğrencileri de dâhil edilerek genişletilmelidir.
• 2. Ders kitaplarına metin seçerken okul türleri, bölge- kültür farklılıkları dikkate alınmalıdır.
• 3. Doğru metin seçimi öğrencilerin sözlük kullanımını teşvik edici olmalıdır.
• 4. Metnin seçiminde metnin ait olduğu gelenek yansıtma kabiliyeti ile yazarının edebi kişiliği hakkında önemli bir fikir verebilme
kabiliyeti dikkate alınmalıdır.
• 5. Metinler elektronik ortamlara taşınarak zengin görsel ve işitsel öğelerle desteklenmelidir.
• 6. Metinlerin sonunda bulundurulan soruların üniversite giriş sistemine uygunluğu değerlendirilmelidir.
• 7. Metin seçiminde her dönemde öne çıkmış yazarlar başta olmak üzere dersin müfredatını kapsayacak, öğrencinin genel bilgi ve
kültürünü arttıracak nitelikte zengin bir sanatçı çeşitlemesine gidilmelidir.
274
275
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Türk Dili ve Edebiyatı
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
Metin analizlerinde zümre öğretmenler kurulu birlikte hareket etmelidir.
•
Edebiyat zümrelerinin aldığı kararlar doğrultusunda iş ve işleyişe okul müdürlükleri destek
olmalıdır.
•
Sorunları belirleyip çalıştaylarla bu sorunlara çözümler üretip bakanlıkla köprü görevini
üstlenmelidir.
•
Metin seçiminde komisyon üyelerini tüm ilgili kişilerin geniş katılımıyla yeniden belirlemedir.
ALINAN KARARLAR
• Öğrencilerin doğru metinlerle buluşturulabilmesi için il zümrelerinde konu gündeme getirilecektir.
• Metin havuzu oluşturma komisyonu fikri hayata geçerse komisyona katkı sunulacaktır.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1
AHMET ÖZKAN
Atatürk Lisesi Başkan
Başkan
2
ŞENAY USLU
Fatih Anadolu Lisesi
Raportör
3
YEŞİM ÇELİK
Fatih Anadolu Lisesi
4
KEMAL KARABUÇAK
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
5
HASAN POTAŞ
Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi
6
NURETTİN ÖZKAYA
Kütahya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
7
DİDEM ÇETİNER
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
276
12. KONU:
• YGS ve LYS konuları ile öğretim programının karşılaştırılması, soru ağırlıkları ve il başarı düzeylerinin değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. YGS ve LYS konuları ile öğretim programlarını uyuşmakta mıdır?
2. 12. sınıf Türk Edebiyatı konularının yani Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı konularının 12.sınıf müfredatında olması uygun
mudur?
3. 9. sınıf Dil ve Anlatım derslerinde ders saati yeterli midir?
4. Paragraf konusunu 9.sınıf programındaki, kitabındaki, yeri uygun mudur?
5. Kelime grupları konusunun 9.sınıf müfredatında olması uygun mudur?
6. Kütahya YGS ve LYS il başarı düzeyi nasıldır?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
• YGS ve LYS konu dağılımları şu şekildedir. 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak gelmiştir. 2012 YGS
sorularına göre daha kısa sorulardan oluşmaktadır. 2012 YGS’de sorulmayan Anlatım Bozukluğu ve Yazım Kuralları konusundan
da soru gelmiştir. 2012 YGS’de Dil Bilgisi bölümünden 7 soru sorulmuşken 2013’te 10 soru sorulmuştur. Paragraf konularından 3
soru daha az sorulmuştur. Ayrıca Paragraf bölümündeki soru dağılımı kendi içinde değişiklik göstermiştir. Söz gelimi, Paragrafta
Yardımcı Düşünce bölümünden 2012’de 13 soru sorulmuşken 2013’te bu sayı 8’e düşmüştür; Anlatım Tekniği soruları 3’ten 4’e
çıkmıştır.
• Genel olarak geçen yıl çıkan sorularla karşılaştırıldığında bu yıl soruların daha kolay olduğu söylenebilir.
277
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Türk Dili ve Edebiyatı
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
• 2012 - LYS 3 TÜRK DİLİ VE ANLATIMI – EDEBİYAT
Dil ve Anlatım bölümü
LYS-3 Türk dili ve edebiyatı testinde önceki yıllarda 20-21 dil ve anlatım sorusu sorulmuşken 2012 LYS-3 Türk dili ve edebiyatı
testinde 23 dil ve anlatım sorusu bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda LYS testinde yer almayan anlatım bozukluğu konusundan
bir soru sorulmuştur.
Ayrıca önceki LYS’lerde soru gelen noktalama işaretleri konusundan soru sorulmamıştır. Anlam sorularının ağırlıkta olduğu dil ve
anlatım sorularının, öğrencilerin çözmekte zorlanmadığı sorulardan oluştuğu görülmüştür.
Edebiyat Soruları
Edebiyat bölümünde sorular ağırlıklı olarak Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili olarak gelmiştir.
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’yla ilgili soruların niteliği, öğrencilerin özellikle son dönem sanatçıları, eserlerini, bu eserlerin
içeriğini ve kahramanlarını iyi bilmeleri gerektiğini ortaya koymuştur. Bu anlamda 4 sorunun seçici zor soru olduğu söylenebilir.
Diğer dönemlere ait soruların; alışık olunan ve zor olmayan sorulardan oluştuğu görülmüştür.
278
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
279
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Matematik
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• YGS ve LYS konuları ile öğretim programlarının karşılaştırılması sonucunda; soruların müfredatla uyuştuğu görülmüştür.
• 12. sınıf Türk Edebiyatı konularından çok fazla sayıda soru çıkmasına rağmen pek çok öğrenci değişik sebeplerle devamsızlık
yapmakta ve bu konuları tam olarak görememektedir. Bu sebeplerle bu konuları daha önceki dönemlerde işlenmesi gerekmektedir.
• 9. sınıflarda tüm konuların müfredatta yer alması derslerde konuların yetiştirilememesine sebep olmaktadır. Dil ve Anlatım ders
saatinin arttırılması buna çözüm olabilir.
• Ayrıca kitapların tekrardan düzenlenerek soruların büyük bir bölümünü oluşturan paragraf konusuna öncelik verilmelidir. Pek çok
okulda paragraf konunsa detaylı bir şekilde zaman ayrılamadan okul sona ermektedir.
• Kelime gruplarının 10. sınıfa aktarılarak kelime türleriyle birlikte işlenmesi daha verimli olacaktır. Buradan oluşan boşluğa da imla
kuralları ve anlatım bozuklukları konularının konulması uygun olacaktır.
• Genel olarak baktığımızda Kütahya ili sınavlarda ortalamalara bakımından Türkiye geneli düzeyinin ortalamasına yakın olduğu
görülmüştür.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1
ETHEM ERDOĞAN
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
Başkan
2
ABDULLAH ATAY
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
Raportör
3
MEHMET ŞİMŞEK
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
4
NURİ YILMAZ
Kütahya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
5
EMİNE OKYAY
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
6
UMAHAN VAROL
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
7
YAKUP ART
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
280
Matematik Dersi Raporu
1. KONU:
• Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen
amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı.
TARTIŞMA SORULARI
1. Mevcut program uygulanırken öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyeleri yeterli mi? Düşük puanla da gelse aynı müfredatın
işlenmesi ne kadar doğru?
2. Mevcut program her okul türüne, her öğrenci profiline hitap ediyor. Her okul türü için farklı müfredat hazırlanması gerekmez mi?
3. Matematik ve Geometri konuları zamanında yetiştirilemiyor. Haftalık ders saati yeterli midir?
4. Öğretim programındaki amaç ve kazanımların yeterli ölçüde gerçekleşmesinin sağlanmasında ders kitabında paylaşılan örnekler
yeterli midir?
5. Matematik dersinin amaç ve kazanımlarına ulaşabilmek için kaynak kitaplar hazırlanırken gündelik hayatla ilişik kurulamaz mı,
konunun nerelerde somut halde kullanıldığı öğrenciye aktarılamaz mı?
6. Öğrencilere soru sormayı, karşılaştığı problemlere çözüm üretmeyi amaçlıyor olmamıza rağmen ezberci bir öğretim vermiyor
muyuz?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Mevcut program her okul türüne, her öğrenci profiline hitap ediyor. Her okul türü için farklı müfredat
hazırlanması gerekmez mi ?
• Her okul seviyesi farklıdır. Fen Lisesi ile Meslek Lisesi arasında, öğrenci seviyesi ve öğrencinin hedefi açısından büyük fark var.
Ayrıca öğrencilerin temelden gelen bilgi birikimleri de çok farklıdır. Dolayısıyla tek tip müfredat uygun değildir. Seviyelere
göre kitap hazırlanması daha uygundur. Aynı ders kitabından bütün seviyelerin yararlanması imkânsızdır.
• Şuanda uygulanmakta olan müfredat Fen Liselerinde de Meslek Liselerinde de gösterilmektedir. Takdir edilir ki bu iki uç
okulun öğrenci profili birbirinden çok farklıdır. Bu konuda bir düzenleme görülmemektedir.
• Fen Liseleri-Anadolu Liseleri-Meslek Liseleri aynı müfredatı işliyor. Meslek Liselerinde meslek derslerine ağırlık verilirken,
Fen ve Anadolu Liselerinde kültür derslerine ağırlık veriliyor. Ancak aynı konular işlenip aynı başarı bekleniyor. Meslek
Liselerindeki öğrencilerin hazır bulunuşluk durumları, Fen ve Anadolu Liselerinden daha düşük. Bu durum başarıyı ve
çocukların Matematiğe olan ilgisini düşürüyor.
• 4. Puanı düşük olan öğrenciler Meslek Liselerini tercih etmekte, Matematik netleri düşük olduğu içinde konuların işlenmesi
ve amacına ulaşması güç olmakta. Belli temel bilgileri; örneğin Üçgenin iç açıları toplamını, Dikdörtgen çizmeyi bilmemekte
bunun üzerine konu verilememekte. Öğrenci seviyesine göre müfredatın ağırlığı dikkat çekmektedir. Ayrıca Meslek Lisesi
öğrencisi genellikle YGS tercihi yapacakları için, LYS konuları onları hırpalamaktadır.
• 5. Sözel bölümdeki öğrenciler, bazı matematik konularından (Fonksiyonlar, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Logaritma, vb.)
hoşlanmıyorlar. Ben de bu konuların bu öğrencilere öğretilmesini gereksiz görüyorum. Zaten anlamıyorlar. Bunun yerine
aritmetiksel işlem becerisini geliştiren, günlük hayatta yeri olan problemlerin (Yüzde hesapları, Sayı ve Kesir problemleri vb..)
gibi konulara yer verilmesi gerekiyor.
• 6. Öğrenci seviyesine uygun müfredatın olmayışı ya da hazır bulunuşluğa hitap etmeyen bir program, öğrencisi için kayıp
bir yıl olarak geçiyor. Meslek Liselerine gelen öğrencinin birikimiyle Fen Lisesine gelen öğrencinin birikiminin farklılığı göz
ardı edildiğinden üniversite sınavında kazanan öğrenciler arasında Meslek Lisesi öğrencileri her zaman son sıralarda yer
almaktadır.
281
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Matematik
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
2. Matematik ve Geometri konuları zamanında yetiştirilemiyor. Haftalık ders saati yeterli midir?
• Konular tam anlamıyla ayrıntılı verilmek isteniyor. Alıştırmalar-örnekler ve bölüm sonu değerlendirmesi yapılmak istendiğinde
konular yetiştirilememektedir. Ders saati artırılmış olsa daha rahat ders işlemiş oluruz. Sözel bölümlere de Matematik dersinin
basitleştirilerek verilmemesi başka bir sorunu teşkil ediyor.
• Konular tam anlamıyla öğrenciye aktarılmak istendiğinde haftalık ders saati yeterli olmuyor. Konular anlatılıyor fakat
uygulamada eksiklikler oluyor, dolayısıyla öğrencide derste alması gereken şeyleri tam anlamıyla alamadığı için evde tekrar
yapması gerekiyor. Öğrenci bunu da yapamazsa Matematik hep korkulan ders olarak bilinmeye davam ediyor.
• Farklı ders saatlerinde aynı konuların aynı zamanda bitirilmesi bekleniyor.4 saatte anlatılabilen konuları 2 saatte anlatmamız
bekleniyor. Müfredatı yetiştirmek için yeterli örnek çözümü yapılamıyor. Bu da öğrencilerin konuyu anlamasını zorlaştırıyor.
• Şuanda Matematik dersinde konuların aşırılığı ve haftalık ders saatinin azlığı sebebiyle üniteler yetiştirilemiyor. Bu konuda, ne
yazık ki konuların öncelik ve önem sırasına göre anlatımı kaynak kitaplarda da görülmemektedir.
• Öncelikle Meslek Liselerinde öğrencinin bilgi birikimi yeterli olmadığı için, öğrenmiş olarak gelmesi gereken konular yeniden
anlatılmakta daha sonra müfredat konularına geçilmeye çalışılmakta dolayısıyla da zaman kaybı yaşanmakta. Müfredatın
yetiştirilebilmesi için yeterli örnek çözülememektedir. Bu sorunun temelinde ya haftalık ders saatinin azlığı ya da okul türüne
göre müfredatın şekillendirilmemiş olması yatmaktadır.
• Haftalık ders saati kesinlikle arttırılmalıdır. En basit konuları bile verecek olsanız, öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesi çok düşük
olduğundan, uzun bir süre ve emek istemektedir. Eğer süreyi kısa tutarsanız öğrenciyi ezbere itmiş oluruz. Öğrenci konuyu
anlamaz, sadece derste çözülen örnekleri ezberler, farklı soru tiplerini çözmez.
3. Matematik dersinin amaç ve kazanımlarına ulaşabilmek için kaynak kitaplar hazırlanırken gündelik hayatla
ilişik kurulamaz mı, konunun nerelerde somut halde kullanıldığı öğrenciye aktarılamaz mı?
• Öğrencinin anlayabileceği şekilde hazırlanmalıdır. Akılda kalıcı teknikler kullanılmalı. Formülleri ezberlemektense öğreterek,
mantığını kavratarak hazırlanmalı. Böyle olduğunda öğretmen de başka kaynaklara yönelmek yerine ders kitabını takip
edecektir. Kitaplar; Fen, Eşit Ağırlık ve Sözel bölümlere göre düzenlenebilir.
• Öğrencilerin en büyük sıkıntıları işlenen konuları nerede kullanacağımızı bilmemeleridir. Bu sebeple öğrenciler dersten kopuyor.
Kafalarında hep aynı soru beliriyor. Bu konuları hayatta nerede kullanacağı?
• Öğrencilerimize Bakanlık tarafından dağıtılan kitaplarda konu anlatımı esnasında bu konunun nerede kullanıldığı veya nerede
kullanılabileceği somutlaştırılmıyor. Bu sebeple de öğrenci çoğu konuyu lüzumsuz bilgi yığını olarak görüyor.
• Konulardaki sorular MEB’in yayınladığı kitaplarda somutlaştırılmaya çalışılmasına rağmen yeterli değildir. Bunların günlük
hayatta öğrencilerin kullandığı ya da kullanmasa bile Matematik işlemlerinin kullanılarak meydana gelen olaylar olduğu
anlatılabilir. Ancak hedef üniversite olduğu için somutlaştırma çabaları uzun sürdüğünden bu defa da test çözümü, farklı soru
teknikleri verilememekte. Bununla ilgili ayrımın yapılması, somutlaştırmanın özellikle ilköğretimde tam olarak yapılması,
temel bilgilerin kalıcılığı sağlanmalıdır.
• MEB’in verdiği kitaplar işimize yaramıyor ve kullanışlı değil. Herhangi bir dershanenin kitapları daha güzel. Ders kitapları şöyle
olmalıdır: Konu anlatımı ve açıklayıcı örnekler, konu özeti, alıştırmalar ve testler. Konu aralarında somut örnekler ve günlük
hayatta kullanım yeri de verilmelidir.
• Matematik dersi müfredatı her lisede aynı olabilir, fakat Meslek Liselerinde Matematik dersini anlatırken öğrencinin branşına
göre günlük hayatla ilişkilendirilebilir. Böylece öğrencinin kafasında oluşan benim günlük hayatımda ne işime yarar düşüncesi
ortadan kaldırılmış olur. Böylece derse karşı olan ilgisi ve güdülenmesi üst seviyeye çıkarılıp ders soyutluk yaftasından
kurtulmuş olur.
282
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Mevcut program her okul türüne, her öğrenci profiline hitap ediyor, her okul türü için farklı müfredat hazırlanması gerekmez mi?
• Kaynak kitaplar okul türüne göre yeniden yapılandırılmalıdır. Çünkü okulların öğrenci profilleri ve bu öğrencilerin hayattan
beklentileri çok farklıdır.
• Okul türüne göre kitaplar hazırlanmalı, örneklerin seviyesi de okul türüne göre hazırlanıp çözümlü sorulara bolca yer verilmelidir.
• Ders kitapları öğrenci seviyesine uygun olmalıdır ki öğrenci anlasın ve dersten uzaklaşmasın. Matematik dersinin korkulan bir ders
olmaktan çıkarılması için öğrenci seviyesinin baz alınması gerekir.
• Her lisenin işleyişine uygun müfredat içeren kitaplar yer almalıdır.
• Her okul türünün amacı doğrultusunda müfredat yeniden belirlenmeli.
• Öğrenciler SBS puanına göre yerleştirildiklerine göre her okul tipine ve SBS puanına göre müfredatlar hazırlanmalıdır. Belirlenen
müfredatlara göre haftalık ders saati ayarlanmalı ve haftalık ders saatleri oluşturulmalıdır. Müfredat 3’e ayrılmalı: Sözel bölüm,
Sayısal Bölüm ve Meslek Lisesi (Her branşa uygun mesleki matematik dersi konulmalıdır.) Ayrıca 9.sınıfta sene başında seviye
tespit sınavı yapılıp ihtiyaç halinde 9. Sınıflara seçmeli olarak matematiğe hazırlık ya da yetiştirici matematik dersleri konulabilir.
2. Matematik ve Geometri konuları zamanında yetiştirilemiyor. Haftalık ders saati yeterli midir?
• Okul türüne göre haftalık ders saati arttırılmalı ya da Meslek Liselerinde YGS önemsendiği için müfredat sınırlandırılmalıdır.
• Ders saatlerine ilave olarak konunun pekiştirildiği ayrı bir uygulama dersi olmalıdır.
• Ders saat sayısı öğrencinin seviyesine göre belirlenmeli.
• Ders saati yeniden düzenlenmeli. En azından sayısal ve sözel bölümlere göre düzenlenmeli. Sayısal bölüm öğrencisi daha çok
şey alabilir ama eşit ağırlık ve sözel öğrencisi daha temel konuları almalı. Çok soru çözmek istediğimizde yılsonunda konuları
bitiremiyoruz. O yüzden ders saati arttırılmalıdır.
• Haftalık ders saati artırılmalı ya da müfredat yeniden ekleten geçirilerek fayda usulüne göre düzenlenmelidir.
3. Matematik dersinin amaç ve kazanımlarına ulaşabilmek için kaynak kitaplar hazırlanırken gündelik hayatla ilişik kurulamaz mı,
konunun nerelerde somut halde kullanıldığı öğrenciye aktarılamaz mı?
• Günlük hayatta nerelerde nasıl kullanıldığından bahsedilerek konunun soruları çözülmeli. Zaman artırılırsa hemen hemen her
öğrenciyle bireysel çalışmalar yaptırılabilir.
• Ders kitabındaki konuların akılda kalıcı olabilmesi için mantıkla ilişkilendirilmeli. Gereksiz bilgi kalabalığı yerine anlaşılır ve somut
örnekler oyunlarla ve zevkli hâle getirilmeli.
• Öğrencinin branşına göre ders günlük hayatla ilişkilendirilmelidir.
• Ders kitaplarında somut, günlük hayatta kullanılacak örneklere de yer verilmeli.
• Konular günlük hayatla ilişkilendirilerek kaynak kitaplara alınmalı böylece de “bu ne işimize yarayacak” yılgınlığının önüne
geçilmelidir.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
•
•
•
•
Okul içinde tüm öğretmenler koordineli biçimde çalışmalı ve karar almalıdır.
Okul türünün durumuna göre müfredat işlenmeli.
Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerine göre örnekler verilmeli.
Zümre toplantılarında öğrenciyi zorlayıcı konuların hafifletilmesi kararı alınabilir.
Konuların anlatımı esnasında materyal kullanılmalı ve akıllı tahtadan konu ile ilgili video ve
sunumlara yer verilmelidir.
283
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Matematik
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
•
•
•
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
•
•
•
•
•
•
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
•
•
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
284
Okul türünü dikkate alarak öğrencilerden ve öğretmenlerden beklentisini belirlemeli.
Dersin işleniş şeklinde klasik yöntemler yerine daha somut biçimde işleyebileceğimiz imkânlar
sağlanmalı esnek olunmalıdır.
Mümkünse Matematik sınıfları oluşturulmalı ve derslerle ilgili güncel materyallerin temini
sağlanmalıdır.
Öğretmenlere gerekli kitap, doküman ve testlerin sağlanmasında yardımcı olabilirler. MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ:
Halk Eğitim gibi hafta sonu veya akşamları ücretsiz Matematik kursları verilebilir.
İl içimde tüm okullar koordineli bir şekilde çalıştırılmalıdır.
Matematik başarısının her okulda aynı olması beklenmemeli, okul türüne göre gerekli
esneklik gösterilmelidir.
Halk Eğitim gibi hafta sonu veya akşamları ücretsiz Matematik kursları verilebilir.
İl içimde tüm okullar koordineli bir şekilde çalıştırılmalıdır.
Matematik başarısının her okulda aynı olması beklenmemeli, okul türüne göre gerekli
esneklik gösterilmelidir.
Öğrencilerin başarılarının düşük olmasında okul dışında özel yaşantılarındaki problemlerinin
etkisi olup olmadığı araştırılabilir.
Okul türünü dikkate alarak öğrencilerden ve öğretmenlerden beklentisini belirlemeli.
Öğretmen-Okul-M.E.B. koordineli çalışmalı. Değindiğimiz sorunların çözümleri bulunmalı.
Eğitim sisteminde bu belirttiğimiz sorunlar ve çözümleri dikkate alınarak köklü bir değişime
gidilmeli. Ama bunlar yapılırken mutlaka denenmeli çünkü sistemin tam çalışıp çalışmadığı
anlaşılmadan yapılan değişiklikler öğrenciyi olumuz etkilemektedir.
ALINAN KARARLAR
1. Amaç ve kazanımların gerçekleşmesi için;
• Müfredat düzenlenmeli.
• Haftalık ders saatleri düzenlenmeli.
• Kitaplar yeniden yazılmalı.
• Sınav sistemi yeniden yapılandırılmalı.
• Aileler bilinçlendirilmeli.
• Okullardaki doküman sayısı okul türüne göre arttırılmalı
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1
AHMET MUHİTTİN AKÇAL
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Başkan
2
HİLDA KAYNAK
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
Raportör
3
FUNDA ŞAHİN
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
4
GÜL GÜRBÜZ
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
5
ÜMİT ÇELİK
Hayme Ana Kız Teknik ve Meslek Lisesi
6
ZEYNEP GÜLPINAR MİNEZ
Atatürk Lisesi
7
ÜMİT TAŞ
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Müfredat ve haftalık ders saati okul tiplerine göre düzenlenmelidir. Sınav sistemine hitap
eden bol sorulu eğlenceli kitaplar yazılmalıdır. Sınav sistemi düzenlenmelidir. YGS ve LYS
sınavları yerine 9-10-11-12 sınıflarda SBS sınavı yapılmalıdır. Bu sınavlar Meslek Liseleri için
ayrı sorularla düzenlenmelidir. Ancak meslek dışına yönelmek isteyen öğrencilere de diğer
sınavlar açık olmalıdır
Okulun ve okumanın önemi ailelere de anlatılmalı.
Müfredat sil baştan belirttiğimiz hususlar doğrultusunda yenilenmelidir.
Okul türleri ve öğrenci seviyeleri dikkate alınarak konular belirlenmeli. Öğrenci hedefleri
ortaokuldan başlayarak öğretmenleriyle işbirliği içinde bulunularak lise türlerine
yönlendirmeli.
Özellikle kaynak kitap ve yıllık planlar hazırlanırken daha uygulamaya dönük, daha işlevsel
kitaplar hazırlanmalı; konular yıllık planda önemlerine göre ağırlıklandırılmalı ve müfredat
ile üniversite sınavları arsındaki uyum sağlanmalıdır.
285
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Matematik
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU:
• Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem,teknik ve metotları ile etkinlik
tabanlı örnek ders işlenişlerinin ve yürütülen projelerin paylaşılması.
TARTIŞMA SORULARI
1. Akıllı tahtaları etkin ve verimli kullanabiliyor muyuz?
2. Öğrenciler hazırlıksız ve isteksizken soru cevap yöntemini kullanabiliyor muyuz?
3. Her okul türüne göre aynı eğitim-öğretim programının uygulanması doğru mu?
4. İşlenen konuyu günlük hayatla ilişkilendirebiliyor muyuz?
5. Üniversite sınavı ile yöntemler arasında sıkışan öğretmen ne yapsın?
6. Öğrencilere soru sormayı, karşılaştığı problemlere çözüm üretmeyi amaçlıyor olmamıza rağmen ezberci bir öğretim vermiyor
muyuz?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Bazı okullarda tahtanın olmayışı. Tekniklere uygun yeterli materyal olmayışı.
2. Öğrencilerin hazırlıksız ve isteksiz gelmeleri. Hazır bulunuşluk düzeylerinin yetersiz olması.
3. Farklı okul türüne göre mezun olan öğrencilere farklı sınav uygulanmayışı.
4. İleri matematiği hayatla ilişkilendirememe
5. Etkinlik tabanına göre mi? Test tekniğine göre mi? Anlatılmalı.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Tahtalar faydalı. Her okula konulması gerekir. Teknik destek merkezi kurulsun. İçeriğinin doldurulması için çalışma yapılsın.
• Bir önceki konu ile ilgili ödev verilmesi. İlköğretim aşamasında öğrencinin yeteneği doğrultusunda branşlaştırmaya gidilmesi.
• Müfredat, kaynak kitaplar, sınavlar okul türüne göre farklılaşmalı.
• Hangi konunun günlük hayatta nerede kullanıldığının proje ödevi olarak verilmesi ve okul panolarında sergilenmesi.
• Müfredat 12. sınıfa sarkıtılmasın bu sınıfta sınava hazırlık çalışmaları yapılsın.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 EMİNE ŞİŞMAN
2 ERKAN ÖZKAN
3 GONCA İDİS
4 HANDAN TEMİZYÜREK
5 İSMAİL TUNUS
286
•
•
•
•
•
Girdikleri sınıfa göre uygun yöntem ve teknik uygulamaları, Tahta kullanmayı geliştirmeleri.
Okul bazında öğrenci guruplarına etüt çalışmalarının düzenlenmesi, seviye sınıflarının
oluşturulması.
Öğrenci, veli, öğretmenlere aylık ve düzenli ödüllendirme yapılabilir.
Ders kitaplarının kullanılabilirlik niteliğinin arttırılması,
Öğretmenlerin, itibarının ve saygınlığının arttırılması için yöntem ve teknikler geliştirilmesi
Görev Yeri
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
A.-S. Erkasap Spor Lisesi
Atatürk Lisesi
Atatürk Teknik ve E. M. L.
Kütahya Teknik ve E. M. L.
Sıra
6
7
8
9
10
Adı Soyadı
OKTAY GÜNGÖR
OSMAN NURİ OKUMUŞ
SİBEL ARSLAN
TÜLİN KAZAN
YASİN ARSLANBABA
Görev Yeri
Fatih Anadolu Lisesi
Kütahya N.G.Fen Lisesi
Ali Güral Lisesi
Merkez Ticaret Mes.Lis.
Kütahya Anadolu İ.H.L.
3. KONU:
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı
TARTIŞMA SORULARI
1. Materyal kullanımının öğrenmedeki rolü nedir?
2. Akıllı tahtanın başarıyı artırmadaki rolü nedir?
3. Okul türüne göre materyal seçimi nasıl olmalıdır?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Materyal kullanımının öğrenmedeki rolü nedir?
• Materyal kullanımı ders müfredatlarının ağır olması nedeniyle zaman kaybına yol açmaktadır.
• Hazırlanmak sorun olmaktadır.
• Hazır materyaller öğrencinin yorum gücünü azaltmaktadır.
2. Akıllı tahtanın başarıyı artırmadaki rolü nedir?
• Öğretmen tarafından kullanılırken yaşanan sorunlar.
• Akıllı tahtada ders işlenirken öğrenci yazmadığı için daha kolay dikkati dağılıyor.
• Akıllı tahtaya göre hazırlanan bir öğretmenin elektronik sıkıntılar nedeniyle sorunlar yaşaması.
3. Okul türüne göre materyal seçimi nasıl olmalıdır?
• Öğrenci hazır bulunuşluk düzeyleri yakın olmadığından materyallerin aynı olması sorun olmaktadır.
• Ders kitaplarının okul türleri göz ardı edilerek ortak hazırlanması ders işlenişinde kitabın etkisini azaltmaktadır.
• Fen Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesindeki öğrencilerin düzeyinin yüksek olmasından dolayı bu türdeki öğrenciler kitap dışındaki
materyal kullanımını zaman kaybı olarak görmektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.1) Materyal kullanımı ders müfredatlarının ağır olması nedeniyle zaman kaybına yol açmaktadır.
• Müfredatın tekrar gözden geçirilerek revize edilmesi gerekmektedir.
• Dersin başından sunum aşamasına gelene kadar geçen süre, eğitim zamanını azaltmaktadır.
• Materyallerin kullanım yeri ve zamanı iyi ayarlanmalıdır. Aşırıya kaçmadan kullanılmalıdır.
• Materyalin öğrenci tarafından kullanılmasına imkan tanınmalıdır.
1.2) Hazırlanmak sorun olmaktadır.
• Materyaller hazırlanırken okul türü, çevre ve sosyoekonomik yapı göz önünde bulundurulmalı.
• Hazırlanamayan materyallerin temini ve yapımı konusunda okul idaresi öğretmene yardımcı olmalıdır.
• Konulara ve okul türlerine uygun materyallerin hazırlanması konusunda MEB tarafından kitapçık hazırlatılıp branş öğretmenlerine
verilebilir.
• Materyal hazırlamaya ilişkin açıklayıcı fasiküllerin hazırlanıp öğrencinin materyal hazırlaması sırasında fasiküllerle aşama aşama
ilerlemesi sağlanabilir.
1.3) Hazır materyaller öğrencinin yorum gücünü azaltmaktadır.
• Okul türüne uygun olarak bazı materyaller öğrencilere hazırlatılmalıdır.
• Ders saatleri materyallerin etkin kullanımına fırsat verecek şekilde düzenlenmelidir.
• Ders saatleri uygun değilse “Matematik materyali tasarım dersi” adı altında ayrıca bir seçmeli ders haftalık ders programına
konulabilir.
• Öğrencilerin dilediği zaman materyalleri inceleme imkânı bulabileceği materyal odaları vs. hazırlanmalıdır.
287
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Matematik
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
TAVSİYELER
2.1) Öğretmen tarafından kullanılırken yaşanan sorunlar.
• Akıllı tahtayı daha etkin kullanımı konusunda istekli öğretmenlere yönelik detaylı kurs ve eğitim verilmelidir.
• Okullarda branşlar bazında internet web sayfaları düzenlenerek, öğretmenlerin dersler ile ilgili film, slayt ve diğer dokümanlara
daha kolay ulaşmaları sağlanmalıdır.
• Akıllı tahtaların daha verimli kullanılması için öğretmenlere laptop, tablet, ücretsiz mobil internet vs. teknik destek ücretsiz
sağlanmalı.
ÖĞRETMENLERE:
2.2) Akıllı tahtada ders işlenirken öğrenci yazmadığı için daha kolay dikkati dağılıyor.
• 1Akıllı tahtanın bilinçli kullanımıyla ilgili öğrencilere yönelik eğitim semineri düzenlenmelidir.
• Matematik dersinde çoğu konunun akıllı tahta üzerinde düz anlatımının verimli olmadığı görülmüştür. Ancak derste işlenen
konularla ilgili ilgi çekici slaytların yeri geldiğinde akıllı tahta üzerinden sunularak derse olan ilginin artması sağlanmalıdır.
• Öğrenciler için akıllı tahta ile paralel hazırlanmış matbu defterler oluşturulmalı, ders paralel işlenmeli ve önemli yerleri defterlerine
not etmeleri sağlanmalıdır.
2.3) Akıllı tahtaya göre hazırlanan bir öğretmenin elektronik sıkıntılar nedeniyle sorunlar yaşaması.
• Akıllı tahta kullanımı ile ilgili tüm teknik altyapının hazırlanması gerekmektedir.
• Okullar için teknik destek sağlayacak formatörler gereklidir.
• Akıllı tahtalarda ders anlatımlarında kullanılan programlar güncellenmeli.
3.1) Öğrenci hazır bulunuşluk düzeyleri yakın olmadığından materyallerin aynı olması sorun olmaktadır.
• Ders kitapları okul türlerine ve haftalık ders saatlerine uygun hazırlanmalıdır.
• Öğrencilerin düzeylerine uygun ve merak uyandıracak nitelikte materyaller hazırlanmalı.
• Okul türlerine uygun müfredatlar hazırlanarak, ders materyallerinin rahat kullanımı için de zaman bırakılmalı.
• Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri göz önünde bulundurulup, her türlü kaynak, materyal, yardımcı kaynak vs. okul türlerine
göre çeşitlendirilmeli.
3.2) Ders kitaplarının okul türleri göz ardı edilerek ortak hazırlanması ders işlenişinde kitabın etkisini azaltmaktadır.
• Ders kitapları öğrenci seviyeleri düşünülerek farklı düzeylerde hazırlanıp okul zümrelerinin sene başında düzey seçme imkânı
verilerek ona göre kitap alınabilir.
• Yıllık ders planları okul türüne göre hazırlanmış olan ders kitaplarında ek olarak verilirse öğrenci ve öğretmenin dersi takibi
açısından faydalı olur.
• Ders kitapları hazırlanırken kullanışlı olmalarına dikkat edilmeli. Örneğin; bir sorunun çözümü için uygun boşluklar bırakılmalı,
puntosu gözü rahatsız etmemeli.
• Ders kitapları hazırlanırken her düzey okulda görevli öğretmenler komisyonda bulunmalıdır.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
Öğrenci seviyelerine ve konu içeriğine uygun ders materyalleri kullanılmalıdır
•
•
•
•
•
Mevcut materyallerin verimli kullanılması için öğretmen ve öğrencilere imkân vermelidirler.
Materyallerin daha uzun süre sağlıklı kullanılabilmeleri için koruyucu önlemler almalıdırlar.
Öğretmen ve öğrencilerin ihtiyacı olan materyallerin temini için yardımcı olmalıdırlar.
Yok
Ders materyallerinin özellikle ders kitaplarının ve müfredatın hazırlanmasında seçilen
komisyon üyelerinin işinin ehli olan ve öğretmenlik geçmişi olan kişilerden seçilmiş olmasına
özen gösterilmeli.
Eğitim ve Öğretimde yapılacak olan bir değişikliğin uygulamaya geçmeden önce ayrıntılarıyla
öğretmenlere bilgi verilip (mail vs. yoluyla) onların görüş ve önerileri dikkate alınarak
değişiklikler yapılmalı.
İhtiyaç duyulan materyallerin temini noktasında İl Milli Eğitim Müdürlüklerine destek
olmalıdır.
•
•
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1
ADNAN KAYNAK
Merkez Ticaret Meslek Lisesi Başkan
Başkan
2
GÜLER YILDIRIM
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
Raportör
3
EBRU KESEN
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
4
EMİN EMİR
Kütahya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
5
EMİNE DÖNMEZ
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
6
KADRİYE ÖZCAN
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
7
NADİR AKÇA
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
3.3) Fen Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesindeki öğrencilerin düzeyinin yüksek olmasından dolayı bu türdeki öğrenciler kitap dışındaki
materyal kullanımını zaman kaybı olarak görmektedir.
• Bu tür okulların sayısal sınıflarının ders müfredatlarının içeriği ileri düzey matematik eğitimine yönelik olmalıdır. Bu şekilde
öğrencilerin mevcut zekâları değerlendirilip daha etkin hale getirilebilir.
• Bu tür okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik özel proje ve tasarımlar konusunda bilgilendirmek amacıyla eğitim semineri
verilebilir.
• Öğrenciler ders işlenişi sırasında dikkatlerinin dağılmaması için önemli yerleri not almaları konusunda teşvik edilmelidirler.
288
289
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Matematik
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
4. KONU:
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynakların tespit edilmesi,
değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Branşla ilgili seminerlerin içeriği yeterli mi?
2. Kılavuz kitaplarının verilmesi, öğretmen etkinliğinin artırılmasını sağlar mı?
3. Öğretmenlerin uzaktan eğitim ile yüksek lisans/doktora eğitimi alması sağlanabilir mi?
4. İl zümre öğretmenlerinin internet üzerinden fikir-alışverişinin sağlanması, öğretmenlerinin gelişimine katkı sağlar mı?
TAVSİYELER
•
•
•
BAKANLIĞA:
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Branşla ilgili seminerlerin içeriği yeterli değil. Verilen seminerler uygulama aşamasında yetersiz kalmakta.
2. Ortaöğretimde kılavuz kitap uygulaması yok. Yıllık planlar bu konuda yeterli değil.
3. Uzaktan eğitim çalışmalarının bulunmaması öğretmenlere yüksek lisans ve doktora yapma konusunda yeterli kolaylığın
sağlanmaması.
4. Diğer okullardaki zümre öğretmenleri ile iletişim kopukluğu yaşanmakta.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Seminer veren kişilerin ortaöğretim kurumunda çalışan kıdem üstünlüğü olan sınıf yönetimini iyi bilen uzman öğretmenlerden
olması ya da mesleki gelişimleri için gerekli olan hizmet içi eğitimin okullarında görevlendirilecek eğitim danışmanlarınca
verilmelidir Verilen bilgilerin sınıf ortamında kullanılabilir olması. Okullarda öğretmenlerin her an yararlanabilecekleri eğitim
danışmanları (eğitim planlaması, program geliştirme uzmanı, okul danışmanı, özel eğitim uzmanı, eğitim teknolojisi uzmanı,
ölçme ve değerlendirme) görevlendirilmelidir.
• Ortaöğretimde kılavuz kitapların temin edilmesi, konularla ilgili CD-flaş gönderilmesi
• Uzaktan eğitim projesi çalışmalarının alt yapısının sağlanmalı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenler için ayrı kontenjanların
açılması.
• İldeki zümre öğretmenlerinin iletişiminin sağlanması için ortak internet sitesi kurulabilir gerekli dokümanların paylaşımı
sağlanabilir.
• Müfredat 12. sınıfa sarkıtılmasın bu sınıfta sınava hazırlık çalışmaları yapılsın.
TAVSİYELER
•
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
290
Öğretmen niteliklerinin yükseltilmesi konusunda ele alınabilecek bir başka seçenek de
bilgisayar temelli teknolojilerin ve iletişim teknolojilerinin kullanılması olabilir. Millî Eğitim
Bakanlığının bilişim teknolojileriyle ilgili olarak gerçekleştirdiği çalışmalar ve sunduğu
hizmetler, bu hizmetlerden yararlanabilenler için önemli birer kaynak niteliğindedir. Bunların
yanında ayrıca yüzlerce bireysel ve kurumsal web siteleri aracılığıyla sunulan kaynaklar
öğretmenlere, “plan hazırlama” ve “materyal geliştirme” gibi onlarca değişik konuda yardımcı
ve yol gösterici olmaktadır. Bunlardan bazıları tmoz, ekol hoca, eba ve körfez vb.
•
Okul sitelerinin kaynak olarak kullanılabilmesi için daha aktif kullanılmasının sağlanması.
Bunun için Matematik dersinde kullanılacak yararlı linklerin okul sitesine konulması
öğretmenlerin hazırladığı çalışmaların elektronik ortamda paylaşılmasının sağlanması.
•
Yok
•
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Öğretmenlerin kendi kişisel internet sayfalarını hazırlayabilmesi için gerekli kursların
açılmasının sağlanması.
Öğretmenlerin gelişen teknoloji karşısında kendini geliştirmesi ve yeterli seviyede aktif
bilgisayar kullanımı için kurs ve seminer düzenlenmeli.
Teknolojinin öğrenme-öğretme süreçlerindeki potansiyeli bütün eğitimciler tarafından
bilinmekte ve gücü kabul edilmektedir. Ancak bu potansiyel onların günlük meslekî ve kişisel
yaşamlarını çok az değiştirmektedir. Eğitimcilerin teknoloji yeterlikleri onların sunacakları
hizmeti doğrudan etkileyeceği için eğitim etkinliklerini geliştirme çabalarında teknolojinin
etkili bir şekilde kullanımının sağlanmasının çok önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Bu
nedenle öncelikle öğretmenlerin teknoloji okuryazarı olmaları yolunda çaba harcanmalı ve bu
çabaların boşa gitmemesi için yani kazandırılan becerilerin kullanılmayarak unutulmaması
için bu becerileri kullanabilecekleri ortamların da sunulması gereklidir.
Aksi hâlde hem boşa zaman ve emek harcanmış olunacak hem de kazandıkları becerileri
kullanamayan bir kitle yaratılarak onların “nasıl olsa bir işe yaramayacak” düşüncesiyle
kendilerini edilgen bir duruma sokmalarına yol açılabilecektir.
Görev Yeri
İmza
1
ÇİĞDEM BALKAN
Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi
Başkan
2
ELVEDA KARA
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
Raportör
3
EMSAL ULUDAĞ YETGİN
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
4
FIRAT ANASIZ
Hayme Ana Kız Teknik ve Meslek Lisesi
5
GÜL ERYAŞAR
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
6
HAKAN DEMİRTAŞ
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
7
HALİL GÜRBÜZ
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
8
MELTEM ÇAKIR
Kütahya Lisesi
9
ŞERİFE YILDIRIM
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
291
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Matematik
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
5. KONU:
• Öğrencilerin istifade edeceği yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi
TARTIŞMA SORULARI
1. Matematikte ders kitapları gerekli midir?
2. İnternet kullanımı gerekli midir?
3. Ders kitaplarının yanında yardımcı kaynak kullanılması gerekli midir?
4. Yardımcı kaynak olarak teknolojiden faydalanmak gerekli midir?
5. Meslek Liselerinde seçilen ders kitapları öğrenci seviyesine uygun mu?
6. İnternette öğrencilerin faydalanabileceği siteler nelerdir?
7. Fatih projesinde dağıtılan tabletlerde kullanılabilecek matematik programları nelerdir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. 1.Soru İçin Tespit Edilen Sorunlar
• Ders kitaplarının görsel olarak öğrenciye hitap etmemesi
• Ders kitaplarındaki çözümlü örneklerin çeşitlilik açısından yetersiz olması
• Kitaptaki soruların her seviyeye uygun olmaması
• Ders kitaplarında işlenen konunun günlük hayattaki yerini yeterince kavratamaması
• Ders kitaplarında bulunan etkinliklerin kullanılmaya elverişli olmaması
• Ders kitabının yanında alıştırma kitaplarının yer almaması
• Ders kitaplarının bütün lise türlerine hitap etmemesi
2. 2. Soru İçin Tespit Edilen Sorunlar
• Akıllı tahtalarda internet kullanımının yetersiz olması
• Öğrencinin amaca uygun olarak interneti kullanmaması
• Vitamin programının yeterince faydalı olmaması
• Öğrencilerin faydalı siteleri bilmemesi
• Fatih Projesine tam anlamıyla geçilememesi
• Öğretmenlerin teknolojiyi kullanma konusunda yetersiz olması
3.
•
•
•
•
•
5. Soru İçin Tespit Edilen Sorunlar
Ders saatinin müfredattaki konuların yoğunluğuna göre az olması
Meslek Lisesi öğrencilerinin seviyelerine uygun çalışma kitabının olmaması
Meslek derslerine yardımcı olacak konulara daha az yer verilmesi
Ders kitabının öğrencinin ilgisini yeterli düzeyde çekmemesi
Konu anlatımı ve etkinliklerin öğrenci seviyesine uygun olmayışı
4.
•
•
•
•
•
•
7. Soru İçin Tespit Edilen Sorunlar
Kullanılabilecek programların yetersiz olması
Öğrencilerin tabletleri amacı dışında kullanması
Ders kitapları dışında yardımcı kaynakların olmaması
Öğretmenlerin matematik programlarını yeterince kullanamaması
Tabletlerde android işletim sistemine ait yeterli programın olmaması
Tabletlerdeki EBA programında yeterli materyallerin bulunmaması
292
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.2. Sorunu İçin Öneriler
1. Çözümlü örnek çeşitliliğinin artırılması
2. Çözümlü örnek sayısının artırılması
3. Ders kitabının yanında yardımcı kitabın verilmesi
4. Ders kitaplarının seçiminde öğretmen görüşlerine yer verilmesi
5. Yardımcı kaynakların kullanılması
1.3. Sorunu İçin Öneriler
1. Her okul türüne göre ayrı kitap hazırlanması
2. Yardımcı kaynakları okul öğretmenlerinin belirlemesi
3. Konuya uygun olarak çalışma yaprakları hazırlanarak öğrencilere dağıtılması
4. Kütüphanelerde matematikle ilgili kaynakların bulunması
5. Okullarda gerekli araç-gerecin bulunduğu matematik sınıflarının oluşturulması
1.5. Sorunu İçin Öneriler
1. Etkinliklerdeki çeşitliliklerin artırılması
2. Etkinliklerin günlük hayatla bağdaştırılması
3. Etkinliklerde çok büyük ya da çok küçük sayıların kullanılmaması
4. Etkinliklerin akıllı tahtalarda video uygulamalarıyla gerçekleştirilmesi
1.5. Sorunu İçin Öneriler
1. Alıştırma kitaplarının dağıtılması
2. İnteraktif çalışmaların öğrencilerin ev ortamında uygulayabileceği şekilde hazırlanması
3. Ders kitabının yanında akıllı defter uygulamasına geçilmesi
4. Öğretmenlerin öğrenci seviyesine uygun yardımcı kaynak seçebilmesi
3. Öğrenciyle etkileşim halinde bulunabilecek bir sistemin hazırlanması
4. Velilerin de internet kullanımı hakkında bilgilendirilmesi
•
•
•
•
•
•
•
2.3. Sorunu İçin Öneriler
1. Vitamin programının ücretsiz hale getirilmesi
2.5. Sorunu İçin Öneriler
1. Okullardaki internet ağının Fatih Projesine uygun olarak düzenlenmesi
2. Her okula Fatih Projesinin gelmesi
3. Projenin işleyebilirliği açısından öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmesi
4. Tabletlerdeki sınıfım uygulamasının öğretmen ve öğrencilere anlatılması
•
•
•
•
•
•
5.1. Sorunu İçin Öneriler
1. Meslek liselerinde matematik ders saatlerinin artırılması
2. Ders saatlerine göre müfredatın hazırlanması
3. Seçmeli olan derslerin zorunlu hale getirilmesi
5.2. Sorunu İçin Öneriler
1. Meslek Lisesi öğrencilerinin seviyelerine uygun çalışma kitaplarının hazırlanması
293
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Matematik
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• 2. Yardımcı kaynak olarak özellikle geometri dersi için görsel materyallerin dağıtılması
• 5.3. Sorunu İçin Öneriler
• 1. Meslek Liselerinde ders kitaplarında meslek derslerine yardımcı alıştırmaların bulunması
• 2. Meslek öğretmenleriyle işbirliği içerisinde çalışılması
• 5.4. Sorunu İçin Öneriler
• 1. Matematiğin günlük hayatta kullanım alanlarına yer verilmesi
• 2. Ders kitaplarının A4 boyutunda hazırlanması
• 3. Ders kitaplarının okul türlerine göre hazırlanması
• 7.1. Sorunu İçin Öneriler
• 1. Matematikle ilgili programların çoğaltılması
• 2. Hazırlanacak programların tabletlere uygun olması
• 3. Geometrik çizimleri kolaylaştırabilecek programların hazırlanması
• 4. Tabletlere indirilen dosyalar üzerinde not alınabilecek veya çizim yapılabilecek programın verilmesi
• 7.2. Sorunu İçin Öneriler
• 1. Tabletlere eğitici oyunlar haricinde başka programları yüklemeye engel olacak sistemlerin oluşturulması
• 7.4. Sorunu İçin Öneriler
• 1. Öğretmenlere kullanılacak programlar hakkında seminer verilmesi
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1
ÜMİT ÇELİK
2
SALİH ZEKİ YÜKSEL
3
4
294
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ders kitapları ve müfredatla ilgili değişikliklerin öğretmenlere bildirilmesi
Akıllı tahta kullanımıyla alakalı daha ayrıntılı olarak öğretmenlere seminer verilmesi
Zümre toplantılarında yardımcı kaynakların tespit edilmesi ve değerlendirilmesi
Okullarda içerisinde matematik dersi kaynaklarının bulunduğu matematik sınıflarının
oluşturulması
Sosyal etkinlikler çalışmaları kapsamında matematik kulüplerinin oluşturulması
Okullar arası matematik yarışmalarının düzenlenmesi
İl çapında yapılan Kazanım Değerlendirme Sınavlarına devam edilmesi
Okulların kaynak konusunda isteklerini göz ardı etmemesi
Ders kitaplarının daha kullanışlı hale getirilmesi
Ders kitaplarının E-Kitap olarak öğrencilere verilmesi ve matematik defterlerinin dağıtılması
Yardımcı kaynak sayılabilecek ücretsiz sitelerin bakanlık tarafında hazırlanması
Görev Yeri
Hayme Ana Kız Teknik
ve Meslek Lisesi
Sıra Adı Soyadı
5
RAMAZAN ÇEVİK
Atatürk Lisesi
6
SİBEL TAŞKIN
EMİNE POLATLI
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
7
SİNAN ÖZCAN
HÜSEYİN AKCA
Kütahya Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
Görev Yeri
Fatih Anadolu Lisesi
Atatürk Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi
Kütahya Anadolu
İmam Hatip Lisesi
6. KONU:
• Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini artırmak ve eğitimdeki
akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1. Ders işlenişi içerisinde teknolojik aletlerin kullanımının olumlu etkisi var mıdır?
2. Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini nasıl sağlayabiliriz?
3. Okulun fiziksel ortamı ve çevre faktörleri öğrenci başarısını etkiler mi?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1.
•
•
•
Ders işlenişi içerisinde teknolojik aletlerin kullanımının olumlu etkisi var mıdır?
Öğrencide bulunan tablet bilgisayarların güvenliklerinin kırılarak öğrencilerin ders dışı sitelere girmeleri.
Akıllı tahtanın açılarak derse hazırlanmasına kadar geçen sürede öğrencilerin boş kalmaları
Ders işlenişinde kullanılacak olan doküman ve materyallerin internet ortamında bulunmaması.
2.
•
•
•
3.
•
•
•
Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerini nasıl sağlayabiliriz?
Öğrencilerin işlenen konuları tekrar etmemeleri ve verilen ödevleri yapmamaları.
Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerinin farklı olmasının ders işlenişi sırasında sorum oluşturması.
Öğrencilerin devamsızlığı hak olarak görmeleri gelmedikleri derslerin konu anlatımını arkadaşlarından almamaları.
Okulun fiziksel ortamı ve çevre faktörleri öğrenci başarısını etkiler mi?
Cam seviyelerinin aşağıda olması öğrencilerin dikkatinin dağıtılmasına sebep olması.
Sınıflarda akıllı tahtanın rahat görülebilmesi sağlanmalı.
Sınıf mevcutlarının kalabalık olması ders işlenişini olumsuz etkilemektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.
•
•
•
Öğrencide bulunan tablet bilgisayarların güvenliklerinin kırılarak öğrencilerin ders dışı sitelere girmeleri.
Öğrencilerin tabletleri ders dışında kullanmaması için öğretmen öğrencinin tabletinde yaptıklarını görebilmelidir.
Okul müdürlerinin öğrencilerin cep telefonu kullanmalarını önleyici tedbirler almalıdır.
Tabletlerin ve akıllı tahtaların ders dışı amaçlarla kullanımının önlenmesi için gerekli teknik destek ve tedbirlerin alınması.
2. Akıllı tahtanın açılarak derse hazırlanmasına kadar geçen sürede öğrencilerin boş kalmaları
• Sınıflarda sorumlu öğrenci seçilerek akıllı tahtanın öğretmen gelmeden kullanıma hazır hale getirilmesi.
• Öğretmenlerin akıllı tahta ile ilgili dokümanları önceden hazırlayarak derse gelmeleri.
3. Ders işlenişinde kullanılacak olan doküman ve materyallerin internet ortamında bulunmaması.
• İnternet ortamında doküman paylaşım sitelerinin bakanlık tarafından geliştirilmesi ive öğretmenlere duyurulması.
4.
•
•
•
5.
•
•
•
Öğrencilerin işlenen konuları tekrar etmemeleri ve verilen ödevleri yapmamaları.
Öğrencilere matematik dersine çalışma yöntemlerinin kavratılması.
Sınıf geçme sisteminin zorlaştırılması, ödev yapmayan öğrencilere yaptırım uygulanabilme yolu açılması.
Verilen ödevlerin takibinin günlük olarak yapılması.
Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyelerinin farklı olmasının ders işlenişi sırasında sorum oluşturması.
Dershane müfredatının okul müfredatını takip etmesinin sağlanması.
Öğrencilerin okullarda açılan kurslara yönlendirilmesi.
Öğrencilerin seviyelerine uygun kaynaklara ulaşmalarını sağlayarak ödevlendirmeler yapılması.
295
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Matematik
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
6. Öğrencilerin devamsızlığı hak olarak görmeleri gelmedikleri derslerin konu anlatımını arkadaşlarından almamaları.
• Devamsızlık sürelerinin azaltılması.
• Yoklama fişlerinin sınıf defterlerinde sabit olması ve öğretmen tarafından devamsızlık takibinin yapılması.
• Öğrenci velileri ile işbirliği yapılarak devamsızlığın önlenmesi.
7. Cam seviyelerinin aşağıda olması öğrencilerin dikkatinin dağıtılmasına sebep olması.
• Öğrencilerin boy seviyelerine göre camların buzlu cam filmi ile kaplanması ya da boyanması.
• Okulların kampus şeklinde merkezden uzak yerlerde yapılandırılması.
• Müzik, Beden Eğitimi ve diğer sosyal etkinliklerin dersin işlenişini olumsuz etkilememesi için tedbirlerin alınması.
8. Sınıflarda akıllı tahtanın rahat görülebilmesi sağlanmalı.
• Öğrencilerin akıllı tahtayı rahat görebilmeleri için sınıfın anfi sistemi şeklinde düzenlenmesi.
• Sınıfın oturma şeklinin öğrencilerin tahtayı rahat görebilmesi için U biçiminde düzenlenmesi.
• Akıllı tahtaların önüne öğretmen için platform ya da kürsü yapılması.
9. Sınıf mevcutlarının kalabalık olması ders işlenişini olumsuz etkilemektedir.
• Sınıf mevcutlarının en çok 24 kişi ile sınırlandırılması.
• Liselerdeki öğrenci yoğunluğunun azaltmak için öğrencileri mesleki eğitime yönlendirilmesi.
• Yeni yapılan okullarda sınıfların daha geniş olması.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
•
•
•
•
•
•
•
Derse hazır gelinmesi,
Ödevlerin düzenli bir şekilde takip edilmesi.
İşlenecek olan konu ile ilgili eski konuların tekrar edilmesi için öğretmenin öğrenciyi teşvik
etmelidir.
Ders programları ayarlanırken matematik derslerinin sabah saatlerine yerleştirilmesi.
Cep telefonlarının kontrollü kullanımının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması.
Yapılan deneme sınavlarında müfredat ve okul türleri dikkate alınarak sınavların hazırlanması.
Bakanlığın resmi doküman sayfalarında gerekli animasyon ve soru bankalarının bulunması.
Yıllık planların Okul türlerine göre standart hale getirilmesi ve yayınlanması.
Görev Yeri
İmza
1
BAYRAM OVACIK
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi
Başkan
2
ESRA KUTLU
Seyitömer Çok Programlı Lisesi
Raportör
3
FATİH DÖNMEZ
Ali Güral Lisesi
4
MUSTAFA ASLAN
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
5
İLYAS ÖZKAN
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
6
MUAMMER DEMİR
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
296
7. KONU:
• Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme değerlendirme kriterleri ve teknikler.
TARTIŞMA SORULARI
1. Uygulanmakta olan ölçme değerlendirme kriterleri yeterli midir?
2. Ölçme - değerlendirmede birliktelik sağlanmış mıdır?
3. Ortak Sınavlar ve okul türleri arasındaki sınav sorunları nelerdir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Yapılan test sınavları veya alınan notlara göre başarılı başarısız değerlendirmesi
2. Ölçme ve değerlendirmede öğretmenler ve okullar arasında farklılıklar bulunmaktadır.
3. Yapılacak ortak sınavlarda öğrencilerin sınav olduğu ders dışındaki derslere katılımı yetersiz olmaktadır.
4. Müfredat ve farklı okul türlerinden kaynaklanan problemleri ortadan kaldırmak.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• 1. Ölçme ve değerlendirme; öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin kazanım düzeylerini belirlemek, uygulanan öğretim
programının zayıf ve kuvvetli yönlerini ortaya çıkarmak için yapılır. Ölçme ve değerlendirmede Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme
Teknikleri yanında Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri de dikkate alınmalıdır. Az sorulu uzun cevaplı veya çok sorulu kısa
cevaplı yazılı yoklamalar, test uygulamaları, gözlemler, araştırma çalışmaları ile proje çalışmaları değerlendirilmelidir. Öğrenci
değerlendirmede analiz etme, problem geliştirme, değişik yollardan çözüme gitme, takıldığı noktalardan kurtulabilme ve çözüme
gitme aşamaları dikkate alınmalıdır. Ayrıca sorular, öğrencinin dikkat ve ilgisini çekmelidir. Alternatif ölçme ve değerlendirmede
öğrencilerin araştırma becerisini geliştirdiğini, öğrencilerin matematik derslerini günlük hayatla ilişkilendirebilme becerilerini
ortaya çıkardığını, öğrencilere öz güven kazandırdığını, öğrencilerin aktif olmalarını sağladığını ve öğrencilerin akıl yürütme
becerilerini geliştirdiğini göstermektedir. Ancak YGS ve LYS türü sınavları da dikkate aldığımızda Geleneksel ölçme ve değerlendirme
araçlarının kullanılması da zorunlu hale gelmektedir.
• 2. Uygulanan sınav sistemleri sonucunda maalesef ölçme ve değerlendirmeyi dönem içi ve dönem sonunda sadece bilgiyi ve
sonucu ölçmede kullandığımız bir yaklaşım olarak görmekteyiz. Bu nedenle farklı okullardaki farklı değerlendirme kriterleri hatta
aynı okuldaki iki öğretmenin farklı değerlendirme kriteri yapılacak olan merkezi sınav ile az da olsa ortadan kalkacaktır. Bu sınavın
tamamı nota yansıyabileceği gibi belli bir yüzdesi de öğrencinin dönem notuna yansıyabilir. Bu sayede öğrenci merkezi sınavlara
tecrübe kazanmış olur. Bu nedenle her dönem birer merkezi sınav yapılması ölçme ve değerlendirmede farklı değerlendirme
ölçütleri arasındaki farklılığın asgariye indirilmesini sağlayacaktır.
• 3. Okullarımızdaki ortak sınavların yapılacağı dönemlerde aynen üniversitelerde olduğu gibi sınav haftaları oluşturulması ve
öğrencilerin sadece sınavlara katılımlarının sağlanması gerçekleştirilebilir. Yine yapılacak ortak sınavlarda farklı okul türleri ve
farklı müfredatlar dikkate alınarak sınavlar gerçekleştirilebilir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 ABDURRAHİM KOZ
2 BEKİR YETKİN KILIÇ
3 HAKAN KESEN
4 HATİCE SELVİ
5 MELEK DEMİRHAN
Görev Yeri
Akşemsettin And. İ.H.L.
Merkez Ticaret Mes. Lis.
Otelcilik ve Tur.Mes. Lis.
Kütahya Teknik ve E.M. L.
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
Sıra
6
7
8
9
Adı Soyadı
MELEK ÖZER KUNT
MESUT BEŞPINAR
SEDAT ÖZBEK
SELAMİ DAYAR
Görev Yeri
Kütahya And. İ.H.L.
Kütahya And. S.M.L.
Kütahya Lisesi
Kütahya Teknik ve E.M. L
297
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Matematik
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
8. KONU:
• Günlük hayatta matematik.
TARTIŞMA SORULARI
1. Lisedeki matematik müfredatı günlük hayatta bağdaşıyor mu?
2. Matematik, günlük hayatta ne kadar kullanılıyor?
3. Matematik, günlük hayatta nerelerde kullanılıyor?
4. Matematik olmasaydı günlük hayatta neler eksik kalırdı?
5. Matematiğin her konusu günlük hayatta uygulanmalı mı?
6. Günlük hayattaki matematik ilkokulda mı ortaokulda mı lisede mi verilmeli?
7. Sadece günlük hayatla bağdaştırarak matematikteki başarıyı artırabilir miyiz?
8. Matematik de not mu önemli beyin gücünü kullanmak mı önemli.
9. Soruların toplanması sonucunda oylama yapılmış ve aşağıdaki sorular seçilmiştir.
10. Günlük hayatta matematik nerelerde ve ne kadar kullanılıyor. Matematik olmasaydı günlük hayatımızda neler eksik kalırdı?
11. Günlük hayattaki matematik ilkokulda mı ortaokulda mı lisede mi verilmeli?
12. Lisedeki matematik ve üniversite giriş sınavlarındaki matematik müfredatı günlük hayattaki matematikle bağdaşıyor mu?
13. Matematik not için mi önemli analitik düşünceyi artırmak için mi önemlidir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1.
•
•
•
•
•
•
Günlük hayatta matematik nerelerde ve ne kadar kullanılıyor? Matematik olmasaydı günlük hayatımızda neler eksik kalırdı?
Temel matematik eğitiminin eksik olması lisedeki matematik başarısının düşük olmasının en büyük sebebidir.
Öğrenciler konuları nerede kullanacağını sorguluyor. Kendi işlerini günlük hayatta uygulayamayacaklarını düşünüyorlar.
Öğrenciler dersi geçecek kadar matematiğe çalışıyor buda başarısızlığı getiriyor.
Teknolojinin gelişmesiyle matematiği kullanmak öğrenci açısından önemini yitirmiştir.
Burada önemli olan pazarcı mantığıyla mı muhasebeci mantığıyla mı iş adamı mantığıyla mı düşüneceğimizdir. Bir pazarcı çok
hızlı dört işlem yapabilir fakat bu iyi bir matematikçi olduğunu göstermez.
Ders saatlerini nazaran müfredatının yoğun olması sebebi ile matematiği günlük hayata uygulayan sorulara vakit kalmamaktadır.
2. Günlük hayattaki matematik ilkokulda mı ortaokulda mı lisede mi verilmeli?
• İlkokuldan başlanmalı ve matematik öğrenme metotları çocuklara verilmeli. Neden ve nasıl sorularına cevap aranmalıdır.
• Formül ezberletmek ile kalıcı öğrenme sağlanamamaktadır. Öğrencilere formülleri nerelerde ve nasıl kullana bileceğini ilkokuldan
itibaren verilmelidir.
3. Lisedeki matematik ve üniversite giriş sınavlarındaki matematik müfredatı günlük hayattaki matematikle bağdaşıyor mu?
• Üniversite sınavlarındaki matematik sınav sorularını çözebilmek için günlük hayatla matematiği bağdaştırmak gerekmiyor. Bunun
için öğrenciler de bu yönde öğrenmeye çaba göstermiyor sınav odaklı çalışıyor.
• Öğrenciler lisede kalıcı bilgi değil sınava yönelik bilgiyi alıyorlar.
• Lise müfredatındaki her konuyu günlük hayatla bağdaşmak zorunda değildir.
4. Matematik not için mi önemli analitik düşünceyi artırmak için mi önemlidir?
• Bizim nazarımızda analitik düşünce önemli fakat öğrenciler bu derse not için çalışıyor.
• Sistem analitik düşünceyi değil notu destekliyor öğrenciler ilk sınavlardan itibaren yarış atı gibi yetiştiriliyor.
298
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Günlük hayatta matematik nerelerde ve ne kadar kullanılıyor? Matematik olmasaydı günlük hayatımızda neler eksik kalırdı?
• İlkokulda matematik somut olarak ve etkinlik ağırlıklı verilmelidir, matematik derslerini branş öğretmenlerinin girmesi
matematiğin öğrenilmesi açısından daha faydalı olacağı öngörülmüştür.
• İlkokulda matematik sevdirilerek öğretilmeli ve ön yargı oluşmasına izin verilmemelidir.
• İlkokul ve ortaokulda öğrencinin matematik temeli sağlam olacak şekilde yetiştirilirlerse sorunun yarısı ortadan kalkacaktır.
• Matematik kişinin zekâsını ölçen bir ders değildir. Öğrencinin matematiğe bakış açısı değişmelidir.
• Öğrencilere alanı ilgili ihtiyacı kadar matematik bilgisi verilmelidir.
• Müfredatın yetişmesi için ders saatleri artırılmalıdır.
2. Günlük hayattaki matematik ilkokulda mı ortaokulda mı lisede mi verilmeli?
• Günlük hayattaki matematik ilkokul ve ortaokul müfredatına yerleştirilerek etkinliklerle somutlaştırılmalıdır.
3. Lisedeki matematik ve üniversite giriş sınavlarındaki matematik müfredatı günlük hayattaki matematikle bağdaşıyor mu?
• Bağdaştırılmasına gerek yoktur.
4. Matematik not için mi önemli, analitik düşünceyi artırmak için mi önemlidir?
• Sistemden dolayı öğrenci için not önemlidir, uygulayanlar için öğrencilerin analitik düşünceye hâkim olmaları önemlidir.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA
•
•
•
•
Öğretmenlerin öğrencilere matematiği sevdirerek öğretecek şekilde tavır almalarını tavsiye
ederiz.
Ders programlarında matematik dersleri beynin etkin olarak kullanıldığı sabah saatlerine
konulmalıdır.
Saygınlığımızın, meslek onurumuzun iadesini istiyoruz. Bu yapılan çalışmaların göstermelik
olmamasını, kâğıt üzerinde kalmayıp uygulamaya geçmesini istiyoruz.
Çok basit problemler için öğrenci veli öğretmen karşı karşıya getirilmemelidir.
ALINAN KARARLAR
•
Matematik ezberden çıkartılarak uygulamalı olarak temelden itibaren öğrencinin ihtiyacı kadar verilmelidir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1
CANAN DOĞANLAR USLU
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Başkan
2
FATMA TÜLAY KENAR
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
Raportör
3
FUAT GÖKÇE
Ali Güral Lisesi
4
LOKMAN KIRKBUNAR
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
5
MUSTAFA HAKAN HOŞGÖREN
Atatürk Lisesi
6
ÖZLEM KILIÇ
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
7
TAHİR ÇİÇEK
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
8
VİLDAN ŞALDIR
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
299
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Matematik
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
9. KONU:
• Öğrenci ve velilerdeki matematik korkusu.
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğrencilerin matematik dersi hakkındaki önyargılarını nasıl değiştirebiliriz?
2. Soru Matematik dersi alt yaş guruplarına oyunlarla sevdirilebilir mi?
3. Soru Matematiğin çalışma yöntemleri daha iyi nasıl olmalıdır?
4. Soru Matematik dersinde velilerin öğrencilere desteği nasıl olmalıdır?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
2. Matematik dersi alt yaş guruplarına oyunlarla sevdirilebilir mi?
• Oyunlar hazırlanırken pedagog desteği alınmalı.
• Oyunlar, sınıf ortamında çoklu katılımı sağlayıcı ve yaş gurubuna uygun olacak şekilde seçilebilir olmalı.
• Zaman kaybını önlemek amacıyla oyun saatleri düzenlenmeli.
• Yeni öğretim yöntemleri ve yaklaşımlarına yönelik uzman kişilerce seminerler düzenlenebilir.
• Seminerlere paralel olarak öğretmenlere uygulama imkanı sağlanabilir.
• Materyal temini için okullara ayrı bir ödenek verilebilir.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğrencilerin matematik dersi hakkındaki önyargılarını nasıl değiştirebiliriz?
• Toplumda matematiğin sürekli zor bir ders olarak gösterilmesi.
• Soyut kavramlar içermesi.
• Öğrencilerin okuma alışkanlığının eksikliğinden dolayı problemlerin ve okuduklarının anlaşılamaması.
• Uygulanan sınavların tek tip olması.
2. Matematik dersi alt yaş guruplarına oyunlarla sevdirilebilir mi?
• Her konuyla ilgili oyun geliştirmekte zorluk çekilebilir.
• Oyunların uygulamasında mevcut müfredatın zamanında yetiştirilememesi.
• Öğretmenlerin bu konuda yeteri kadar hizmet içi eğitim programlarına alınmaması.
• Mekân ve materyal eksikliği.
3. Matematiğin çalışma yöntemleri daha iyi nasıl olmalıdır?
• Okul türüne göre (Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, …vb.) kitapların seçilememesi.
• Öğrencilere bireysel çalışma programı yapılmaması.
• Öğrencilerin sorumluluk bilincinin tam oturmamasından dolayı planlı ve programlı çalışmanın yapılamaması.
• Serbest zaman etkinliklerinin sınırlandırılamaması.
3.
•
•
•
•
•
•
4.
•
•
•
•
Matematik dersinde velilerin öğrencilere desteği nasıl olmalıdır?
Velilere yönelik gerekli bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmemesi.
Velinin okul ile işbirliği içinde olmaması.
Velilerin “Başarılı öğrenci sayısal okur.” yargısının olması.
İlkokulda çocuğu olan velilerin öğrenme etkinliklerinde yeterli zaman geçirmemesi.
Matematiğin çalışma yöntemleri daha iyi nasıl olmalıdır?
Farklı seviyelere göre kitap seçimi yapılabilir.
Öğrencilere bireysel özelliklerine uygun olarak farklı çalışma programları uygulanabilir.
Öğrencilere matematik dersinin günlük tekrar yaparak aşama aşama çalışması önerilir.
Teknolojiyi verimli ve sınırlı kullanmaya yönelik öğrenci ve veli bilgilendirmesi yapılabilir.
Ezber yöntemini kırmak için farklı türde ve çok sayıda soru çözme çalışması yapılması önerilir.
Öğrencilere konuların birbiri ile zincirleme bağlı olduğu belirtilerek eksikliklerin zamanında giderilmesi önerilir.
4. Matematik dersinde velilerin öğrencilere desteği nasıl olmalıdır?
• Velilere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmelidir. Bu seminerlerde ergenlik problemleri, iletişim, verimli ve birlikte
zaman geçirmeye yönelik konulara yer verilmelidir.
• Okul gösteri ve etkinliklerinde velilerin aktif katılımlarının olabileceği görev paylaşımları yapılabilir.
• Başarının sadece matematikle kazanılmadığı, çoklu zeka türlerinin olduğuna yönelik bilgilendirmeler yapılabilir.
• Farklı alan türlerinden mezun olup farklı meslek türlerinde başarılı olmuş kariyer sahibi kişilerle velilerin iletişimleri sağlanabilir.
• Etkinlikler hazırlık ve sunum aşamasında veli katılımını sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve buna yönelik çeşitli ödüllendirmeler
yapılmalıdır.
• Öğrenci-okul-veli ilişkisini kuvvetlendirmek için çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenmelidir.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Öğrencilerin matematik dersi hakkındaki önyargılarını nasıl değiştirebiliriz?
• Görsel medyada matematik içerikli programlar düzenlenebilir. Özellikle çocuk kanallarında basit içerikli matematik oyunlarının
olmalı ve sonunda ödüllendirme yoluna gidilmeli.
• Konular günlük hayatla ilişkilendirilmeli.
• Matematikte kullanılan materyallerin (örneğin; üç boyutlu cisimlerin) öğrencilerin kendileri tarafından hazırlanarak sunmalarının
sağlanması öğrenmeyi kalıcı hale getirir.
• Öğrenciler görselliği sevdikleri için akıllı tahtayı kullanmalı.
• Okuma saatleri ayrı birer ders saati olarak ders programına alınmalı.
• Kitap sağlamak için sınıf kütüphanesi oluşturulmalı.
• Okunan kitap sayıları tespit edilerek en çok kitap okuyan öğrenciye ödüllendirme yapılmalı.
• Okul türlerine göre deneme sınavları yapılmalı.
• Öğretim programı ve ders kitapları okul türleri gözetilerek hazırlanmalı.
300
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
•
•
•
Öğretmenler, yapılan seminer ve hizmet içi eğitimlere katılmalıdırlar.
Öğretmenler, yeniliklere açık olmalıdırlar.
Rehber öğretmenler, öğrencilerin kişilik özelliklerine göre çalışma programları hazırlamalıdır.
Rehber öğretmenler, velilere bilgilendirme seminerleri düzenlemeli ve bu seminerleri uygun
zamanlarda yapmalıdırlar.
•
Okul türlerine yönelik matematik yarışmaları ve oyunları düzenlemeleri ve uygun şekilde
ödüllendirme yapmaları önerilir.
Ödüllendirmelerin cazip edici katılımı artırıcı şekilde olması önerilir.
Okullarda öğrenci ve velilere yönelik matematik sergisi açılabilir.
Okullarda sabit bir yerde bir matematik panosu bulundurulabilir; bu panoya ödüllü soru,
matematik bilim adamları, …vb. gibi konulara yer verilebilir.
•
•
•
•
•
•
•
İl geneli matematik yarışmaları ve oyunları düzenlenebilir.
İl genelinde matematik sergisi düzenlenebilir.
Yerel medyada matematiği sevdirmeye yönelik programlar hazırlanabilir.
Matematikte yaşanan sorunlara yönelik bir kurul oluşturarak her okuldan bilgi alınabilir.
301
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Matematik
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
•
BAKANLIĞA
•
•
•
Öğretim programları ve ders içerikleri hazırlanırken birebir uygulayıcı olan öğretmenlerin
görüşleri dikkate alınmalıdır.
Ders kitabı ile sınav sistemi uyumlu hale getirilmelidir.
Seminerlerin ön hazırlık yapılarak uzman kişilerce yapılması sağlanmalıdır.
Veli-öğrenci iletişiminde verimlilik için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim
Bakanlığının eşgüdüm içinde çalışmalar yapması sağlanmalıdır.
ALINAN KARARLAR
• Zayıfla sınıf geçme sistemi geldiğinden beri matematikte zorluk yaşayan öğrenciler ortalamayı tutturmak için diğer derslere
önem vererek matematik dersini ikinci plana atmaktadırlar.
• Ekonomi, işletme vb. gibi seçmeli derslerin not sistemine tabi olmaması önerilir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1
MÜKERREM HANDE ERSOY
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
Başkan
2
HİLAL GÜNGÖR
Fatih Anadolu Lisesi
Raportör
3
HATİCE DÖVEN
Hayme Ana Kız Teknik ve Meslek Lisesi
4
HÜSEYİN KATI
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
5
KAZIM PALA
Beylerbeyi Ticaret Meslek Lisesi
6
SEÇİL KAHRAMAN
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
7
ŞENAY ÇETİN
Hüsnü Kişioğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
8
YILDIZ ŞENTÜRK
Atatürk Lisesi
10. KONU:
• Merkezi sınav sisteminin matematik sevgisi ve öğretimine etkisi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Merkezi sınav sistemi sorularının karekterliği başarının alt yapısı için ne kadar gereklidir?
2. Sınıf müfredatının yoğun olması Merkezi sınav sistemindeki başarıyı nasıl etkilemektedir?
3. Merkezi sınav sistemindeki sure kısıtlaması farklı yetenekteki öğrencileri nasıl etkilemektedir?
4. Merkezi sınav sisteminde çevresel faktörlerin öğrenciye etkisi nedir?
5. Merkezi sınav sisteminde soruların çözümünde çözümleyicimi yoksa tanılayıcı bir metot mu verimlidir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Sorular öğrencinin hayal edemediği, gerçekçi olmayan nedenini bilmeden sadece sonucu bulması gereken bir problem, kendisine
bir üst öğretim hakkı için zorunlu olarak çözmesi gerektiren sorular olarak görmekte, sıkılarak ezberci bir yaklaşım ile ilgileniyormuş
gibi çabalamakta, kaygı ve başarısızlık korkusuyla sınavlara hazırlanmaktadır.
2. Sınıf konularının yoğunluğu nedeniyle temel olan konuların detaylı olarak işlenmesi ve örneklendirilmesi yetersiz kalmakta,
formulize konuların önceden anlatılması hayata yönelik konuların sonraya bırakılması başarısızlık, korku ve isteksizliği
tetiklemektedir.
3. Sınavda zamanla yarış pratik ve formül ile işleme gitmeye yönlendirip öğrenilen formülün unutulması panikliğe ve dolayısıyla
başarısızlığa neden olmaktadır.
4. Tüm müfredattan (konulardan) ihtiyacı olanda olmayanda sorumlu tutulması ve aynı kapasitedeki sınava girmesi başarıyı olumsuz
olarak etkilemektedir.
5. Sınavın amacı nedir? Yönetimi seçmek yoksa üretenimi seçmek
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Sorular gerçekçi ve hayal edici olmalı. Geçen sürede başka bir problem çözebileceği nitelikte olmalı. Kendi dünyasındaki problem
çözebilmeye yönelik ve günlük hayattan olmalıdır
• Hayata yönelik matematik konularının (sayı problemleri gibi) müfredatta ön plana alınması gerekir. Mevcut müfredattaki Bağıntı,
Fonksiyon, İşlem konuları üst sınıflara aktarılması gerekir.
• Öğrenci zeka derinliğinin farklı olması nedeniyle; soru çözümünde kullanılan metodik usulün farklılığı çözüm sürecinin de farklı
olmasına neden olmakta, standart sürede vakit yetmezliği başarı yüzdesinin zayıflamasına neden olmaktadır. Süre darlığı
nedeniyle pratik ve ezbere yollar aranmakta gerçekçi çözümler ve açıklayıcı çözümlerden uzaklaşılmaktadır.
• Okul türlerine göre, bireylerin ihtiyaçlarına yönelik ders havuzu oluşturulmalı, müfredat düzenlenmeli ve paralelinde mesleklerin
ihtiyacına göre sınavlar yapılmalıdır.
• Sınav tanılayıcı olmalı her konuda her soruya yorum yapabilen, düşünebilen ve çözüm metodu geliştirebilen sınavlar yapılmalıdır.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 ALİ TALAT ORER
2 BEYTULLAH ÖZ
3 BÜNYAMİN COŞKUN
4 HASAN ATA
5 MEHMET CEYHUN BALI
302
Görev Yeri
Kütahya Teknik ve E.M. L.
Merkez Ticaret Mes. Lis.
Kütahya Anadolu İ.H.L.
Atatürk Teknik ve E.M. L.
Fatih Anadolu Lisesi
Sıra
6
7
8
9
Adı Soyadı
MUSTAFA KÜÇÜK
NURETTİN SARGIN
SEDAT ÖZBEK
YUSUF ŞENAY
Görev Yeri
Kütahya Anadolu Öğt. Lis.
Ali Güral Lisesi
Kütahya Lisesi
Kız Teknik ve Mes. Lis.
303
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Yabancı Dil
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
11. KONU:
• YGS ve LYS konuları ile öğretim programının karşılaştırılması, soru ağırlıkları ve il başarı düzeylerinin değerlendirilmesi.
Yabancı Dil Dersi Raporu
TARTIŞMA SORULARI
1. Orta öğretim programları her öğrencinin ihtiyacına cevap veriyor mu?
2. Dershaneler il başarı düzeyinde ne kadar etkili?
3. YGS tarihinin öne alınması LYS başarı düzeyini ne kadar etkiler?
4. Orta öğretim materyallerinin YGS ve LYS açısından kullanılabilirliği nedir?
5. Son senelerde ki YGS ve LYS sınavlarındaki matematik netlerinin düşüş nedenleri nelerdir?
1. KONU:
• Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne
gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Meslek liselerinde seçmeli matematik dersleri öğrencinin ihtiyacına cevap vermiyor.
2. Sınav sistemiyle okulda ki ders anlatımı birbirine uymuyor.
3. Dershaneler öğrencinin gözünde okulların önemini azaltıyor.
4. YGS ve LYS sınav tarihlerinin yakın olması nedeniyle öğrenci YGS ye verdiği önemi LYS ye vermiyor.
5. Bakanlığın dağıttığı ders kitapları verimli olarak kullanılmıyor.
6. Bazı liselerde Fatih Projesinin hala hayata geçirilmemesi.
7. Orta öğretim sınıf geçme yönetmeliğinin öğrencinin lehine olması nedeniyle matematik dersine verilen önemin az olması.
8. Son senelerde üniversiteye giriş sınavlarının zorluk derecesinin artması.
1
ALİ GÜNDÖNDÜ
2
AYSEL NALAN ÖZHAN
3
COŞKUN AĞARI
4
EFRUZCAN USLU
5
ERAY KANPAK
304
Görev Yeri
Sıra Adı Soyadı
Hayme Ana Kız Teknik
6 ERBAY KART
ve Meslek Lisesi
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
7 ERTUĞRUL BOZDEMİR
Ahmet Yakupoğlu
8 HALİL DOĞANCAN
Güzel Sanatlar Lisesi
Atatürk Teknik ve
9 MUSTAFA TEMİZTAŞ
Endüstri Meslek Lisesi
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi 10 NİHAL DONDURMACI
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Sınıf mevcutlarının azaltılması.
2. İlgi çekici, görsel-işitsel materyaller kullanılması.
3. Farklı okul türlerine farklı müfredat hazırlanmalı.
4. Amaç ve kazanımlar sadeleştirilmesi.
TAVSİYELER
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Özelikle seçmeli matematik derslerinde yıllık planların öğretmenin inisiyatifine bırakılması.
• YGS ve LYS sınav sisteminde köklü değişiklikler yapılması.
• Dershanelerle ile işbirliğinin geliştirilerek il düzeyinde başarının arttırılması.
• Üniversite giriş sınavlarının 9. sınıftan itibaren her sene yapılması.
• Öğrenciye verilen materyallerin YGS ve LYS sınavlarına uygun olması.
• Orta öğretim sınıf geçme yönetmeliğinin değiştirilmesi.
• Okullardaki yazılı sınav yerine merkezi sınav uygulaması getirilmesi.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
TARTIŞMA SORULARI
1. Fiziki şartlar ve öğretim programları uygun olmayabiliyor.
2. Öğrencilerin hazır bulunuşluk seviyeleri ve motivasyonları yeterli olmuyor.
3. Öğrencilerin ihtiyaçlarına ve okul türlerine uygun değil.
4. Amaç ve kazanımlar ulaşmada zorluklarla karşılaşılıyor.
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA
Görev Yeri
Evliya Çelebi İmam
Hatip Lisesi
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
•
•
•
•
•
Öğretmenler amaç ve kazanımlar doğrultusunda sınıfa farklı metinler getirerek öğrencilerde
dil zevki oluşturmalıdır.
Okullarda dil öğretimi için gerekli fiziki ortamın sağlanması talep edilmeli.
Öğrencilerin derse ilgisini çekmek için görsel çalışmaların duvarlara, panolara, okul panolarına
asılmasına ve sınıf içi drama çalışmalarının yapılmasına izin verilmeli.
Yok
Müfredat daha sadeleştirip, her öğrenciye fırsat tanıyabilecek şekilde olmalı,
Programlarda daha çok konuşmaya yönelik her türlü imkânın öğretmenlere ve öğrencilere
sağlanması.
Görev Yeri
İmza
1
AHMET ADNAN DAĞ
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
Başkan
2
ELİF DERYA KUZ
Hüsnü Kişioğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Raportör
3
GAFUR KAYNAK
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
4
LALE ÇİLDEN
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
Fatih Anadolu Lisesi
5
MEHMET GÜRCAN
Kütahya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Atatürk Lisesi
6
NEVRİYE BATU
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
7
SİBEL AYDEMİR
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
Ali Güral Lisesi
305
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Yabancı Dil
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU:
• Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Her okuldaki teknolojik imkânlar, yeterli olmadığı için ders işlenişi sırasında her okul aynı verimi elde edememektedir.
2. Tabletler, öğrencileri olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
3. Okul türlerindeki çeşitlilikten ötürü öğretim yöntem ve teknikleri, her okul/sınıfta etkin olarak kullanılamamaktadır.
4. Okul bazında yürütülen projelerden diğer okullar habersizdir.
5. İdeal etkinlik tabanlı öğretim yöntem ve teknikleri kullanımında ders saatleri yetersizdir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Akıllı tahtaları eksik olanlar, bir an önce tamamlanmalı ve interaktif programlar geliştirilmeli.
• Tabletlerdeki programların etkinlik harici kullanımını engelleyecek nitelikte olması, yabancı dilde kullanılacak aktivite ve oyunların
geliştirilmesi.
• Akademik / Meslek liseleri oluşumlarının tamamlanması ve akademik liselere hazırlık sınıflarının getirilmesi.
• Oluşturulacak ortak bir web sitesinde; derste yapılan projelerin yayımlanması ve böylelikle sosyal bir paylaşım sağlanması.
• Akademik liselerde hazırlık sınıfları oluşturularak ders saatlerinin artırılması.
• Orta öğretim sınıf geçme yönetmeliğinin değiştirilmesi.
• Okullardaki yazılı sınav yerine merkezi sınav uygulaması getirilmesi.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
•
•
•
MEM’lerdeki AR-GE grubundaki öğretmenlerin, bir web sitesi oluşturarak tüm öğretmenlerin
kullanımına açması
Öğrencilerin tabletleri, uygunsuz kullanmalarını engellemek için okul müdürlüklerinin gerekli
tedbirleri alması.
Akıllı tahtalar ve programlarla ilgili eksikliklerin tamamlanması.
Akademik liselere hazırlık sınıflarının getirilmesi ve ders saatlerinin artırılması.
Görev Yeri
İmza
1
BİLAL YEŞİL
Kütahya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Başkan
2
BURCU ALKURT
Atatürk Anadolu Lisesi
Raportör
3
HALİME YAŞAR
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi
4
İDRİS KARADAŞ
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
5
İMRAN BEYAZ
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
6
MELİKE UÇGUN
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
7
OLCAY SEDA AKKIN
Kütahya Lisesi
306
3. KONU:
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin
değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Eğitimde teknoloji bu kadar ilerlemiş olmasına rağmen Bakanlığımız derslerde ısrarla kendisinden başka kaynak kullanılmamasını
belirttiği, kitaplarının teknolojik yönden kullanımı neden yetersiz kalmıştır? Kitapların materyalleri, görselleri yok denecek kadar
azdır.
2. Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinin kullanımının avantajları nelerdir?
3. MEB kitaplarının teknolojik yönden destekli olmamasının nedenleri nelerdir?
4. Ders kitaplarında işlenen konular, kullanılan materyal ve alıştırmalar konu ile bütünlük içinde mi?
5. Bazı okullarda
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. MEB yardımcı kaynak kullanımına izin vermiyor.
2. Öğretmenlerin teknoloji kullanmalarında alt yapı eksikliği bulunuyor.
3. Tüm okullarda teknolojik alt yapı yeterli değildir.
4. Ders kitaplarındaki alıştırma çalışmaları yetersiz ve zamana zaman konu ile ilişkisini kaybediyor.
5. Dinleme alıştırmalarının anlaşılmaması, öğrenci seviyesine uygun olmaması; görselliğe hitap eden yeterli videonun bulunmaması
dersin anlaşılmasını zorlaştırıyor.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Yardımcı kaynak kesinlikle kullanılmalıdır. Pek çok kaynak teknolojik materyale bol miktarda sahiptir. Kaynak seçimi kesinlikle
zümre öğretmenlerine bırakılmalıdır.
•
Hizmet içi seminerlerin arttırılması ve bu seminerlerde öğretmenler aktif hale getirilmesi gerekmektedir.
•
Tüm okullarda teknolojik alt yapı eşit hale getirilmelidir. Verilen teknolojik eğitimlerin kullanılabilmesi bu alt yapıya bağlıdır.
•
Ders kitaplarında peş peşe farklı konu işlenmeden her konu ile ilgili yeterli ve çeşitli alıştırmalar kitaplara konulmalı ve yardımcı
kitaplardan yararlanılmalıdır.
•
Dinleme alıştırmaları öğrencilerin anlayabileceği şekilde hazırlanmalı, konu ile ilgili konuşmaların geçtiği bol miktarda videolar
bulunmalıdır.
307
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Yabancı Dil
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
4. KONU:
• Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Mevcut teknolojik şartlar bakanlığımızın desteğiyle daha fazla geliştirilmelidir.
•
MEB tarafından hazırlanan İngilizce ders kitapları yabancı kaynaklı kitaplar seviyesine
getirilmeli ya da yabancı kaynak kullanımına izin verilmelidir.
1. Okul İdarecilerinin ders verimliliğini arttırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklere karşı tutumu nasıl olmalıdır?
Teknolojiyi en iyi şekilde kullanabilme amaçlı seminerler arttırılmalı. Ancak öğretmenler
seminerlere uygulamalı olarak katılmalı.
3. AB Projeleri sosyal-kültürel etkinliklerde nasıl kullanılabilir?
•
TARTIŞMA SORULARI
2. Sosyal ve kültürel etkinlikler için ne gibi materyaller hazırlanabilir veya kullanılabilir?
4. Anadili İngilizce –Almanca olan ( native speakers) kişilerin sosyal-kültürel etkinliklere nasıl ve ne şekilde katkısı olabilir?
5. Okul kulüplerinin sosyal-kültürel etkinliklere katkısı nedir?
BAKANLIĞA
•
MEB, kaynak kullanımına izin vermelidir.
6. Okul gezilerinin verimliliği arttırmada katkısı ne olabilir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
ALINAN KARARLAR
•
Branş sınıfları oluşturulmalıdır.
1. Okul idarecilerinin yapılan etkinliklere yeterince destek vermemesi.
•
İngilizce kütüphane kurulmalıdır.
2. Okul idarecilerinin ve MEB’in sosyal-kültürel faaliyetlere yeterli maddi kaynak, yer ve zaman sağlayamaması.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
3. Okul gazetesi, pano ve broşür hazırlarken maddi kaynak sıkıntısı yaşanması.
Görev Yeri
İmza
4. Yabancı Dil Öğretmenlerinin bir ekip işi olan AB Projelerinde yalnız bırakılması.
1
EBRU DURSUN
Kütahya Lisesi
Başkan
5. Proje yazımı konusunda Yabancı Dil Öğretmenlerinin yeterli bilgiye ve organizasyon tecrübesine sahip olmaması.
2
HANİFE AKIN
Fatih Anadolu Lisesi
Raportör
6. Sosyal etkinlikler için yapılabilecek AB Projeleri için öğretmenler teşvik edilmemekte ve ödüllendirilmemektedir.
3
AYŞE NURİYE TAN
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
7. İlimizde Native Speakerların az olması.
4
BERNA YÜREKLİ
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
8. Native Speaker veya dil seviyesi iyi olan kişilerle program yapılmasına yeterli zaman ve mekan ayrılmaması.
5
ENİSE KARACA
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
9. Okullarımızda bu tür sosyal-kültürel etkinlikleri yapmadan önce öğrencilerde dille ilgili farkındalık oluşturulmaması.
10. Okul kulüplerinin sosyal-kültürel etkinlikler için cazip olmaması, işlevini yitirmiş olması.
11. Okul gezileriyle ilgili prosedürün çok fazla olması.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
308
•
Okul idarecilerinin ve MEB’in Yabancı Dil Öğretmenleriyle fikir alışverişinde bulunması.
•
Bu faaliyetler için bütçe, yer ve zaman çizelgesinin hazırlanması.
•
Okul gazeteleri ve broşürler, tiyatro etkinlikleri için sponsor bulunması ve okullarda pano sayısının arttırılması.
•
Okullarda AB Projeleriyle ilgili iş bölümü yapılması, iş takvimi ayarlanması ve görev tanımlarının yapılması.
309
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Yabancı Dil
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Tecrübeli öğretmenlerin proje yazımı konusunda somut olarak uygulama yaparak yardımcı olması, yol göstermesi.
•
Sosyal etkinlikler için yapılan faaliyetlerde ve proje yazımında görev alan öğretmenlere uzun zaman alan ve emek gerektiren süreç
için gerekli teşvikler yapılmalı.
•
İl Milli Eğitimin ve gönüllü öğretmenlerin konuşma kulüpleri organizasyonuyla native speakerların sınıfa davet edilmesi.
•
Okullarda İngilizce öğretmeye başlamadan önce dil eğitiminin öneminin, hayata katkılarının öğrencilere anlatılması ve bunun
örnek kişilerle desteklenmesi.
Okul Kulüplerinin sosyal-kültürel etkinlikler için öğretmen fikirleri alınarak yeniden yapılandırılması, ders programında süre
ayrılması.
•
•
Sosyal-kültürel etkinlikler için gezilerin teşvik edilmesi, resmi prosedürün sadeleştirilmesi, gezilerde sorumluluğun paylaştırılması.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
5. KONU:
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynakların (Kitap, dergi,
makale, CD, internet vs. ) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğretmenler mesleki gelişimleri ile ilgili kaynakları kullanabiliyorlar mı?
2. Yapılan seminerler öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlıyor mu?
3. Öğretmenler kendi aralarında bilgi alışverişi yapabiliyor mu?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğretmenler mesleki gelişimleri için mevcut kaynaklara ulaşmakta zaman zaman sıkıntı çektikleri için kullanamıyorlar.
2. Öğretmenler mesleki gelişimlerini sağlamaları için yeterli ek maddi kaynak sağlayamıyor.
3. Öğretmenlerin bilgi alışverişinde bulunabilecekleri geniş çaplı bir paylaşım alanı (web sayfası) olmaması.
4. Yapılan seminerler öğretmenlerin ihtiyaçlarına ve gelişimlerine katkı sağlama da yeterli olmuyor.
5. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için yurtdışındaki öğretim ve tekniklerini tanıması açısından yurtdışına çıkmalarına destek
verilmiyor.
6. Öğretmenlerin kendi gelişimleri için motivasyon ve çabalarının düşük olması.
1
AKIN ÇÜMEN
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Başkan
2
AYNUR TAŞAN
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
Raportör
3
MEHMET ZAHİD BEHTİ
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
4
MUAMMER KARAKAYA
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
•
Bu kurulan internet sitesinde öğretmenler birbiriyle kaynak paylaşımı ve bilgi alışverişinde bulunabilirler.
5
MUSTAFA TEZCAN
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
•
Öğretmenlerin motivasyonlarını yükseltmek için sınıflar ve sınıf mevcutları eğitim öğretime daha uygun bir ortama dönüştürülmeli.
6
ŞULE GÜZELTEPE
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
•
7
ZELİHA GÜRCAN
Fatih Anadolu Lisesi
Yabancı Dil Öğretmenleri, örneğin Seminer döneminde, meslek hayatında en az bir kez devlet tarafından öğrettiği dilin ülkesini
tanımak, görmek ve deneyim kazanmak için yurt dışına gönderilmelidir. Deneyim kazanmak açısından, öğretmen değişim
programlarına bu yönde ağırlık verilmelidir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Milli, Eğitim Bakanlığı tarafından Yabancı Dil Öğretmenlerinin yararlanabilecekleri kaynakları bulunduran (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, power point sunumları, şarkılar, kelime alıştırmaları, oyunlar vs.) ortak bir site oluşturabilir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
310
Görev Yeri
İmza
1
HASAN HÜSEYİN ERDOĞAN
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
Başkan
2
NURAY BEHTİ
Atatürk Anadolu Lisesi
Raportör
3
ARZU SANİYE GÜVEREN
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
4
EKREM AKYOL
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
5
İSMAİL SARI
Fatih Anadolu Lisesi
6
ESRA BAYRAKKAYA
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
311
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Yabancı Dil
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
6. KONU:
• Öğrencilerin istifade edeceği yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet vs. ) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
7. KONU:
• Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki
akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
1. MEB’in gönderdiği ders kitapları yeterli değildir.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
2. MEB’in kitaplarında görsel, işitsel materyaller yok
1. Kalabalık sınıflarda dil öğretiminin zorluğu
3. Maddi durumu yetersiz olan veliler kaynak kitap almak istemiyor.
4. Her öğretim yılı başında yabancı dil öğretmenlerine kaynak kitap aldırmamaları konusunda uyarı yazısı gelmekte ve bu durum
öğretmenleri tedirgin etmektedir.
5. Gramer ağırlıklı kitaplar öğrencilerin motivasyonunu azaltmaktadır.
2. Öğrencilerin günlük hayatta yabancı dil pratiği yapmamaları/yapamamalarının, öğrencilerin derse olan ilgilerini düşürmesi
3. Öğretmenlerin derste sınırlı sayıda yöntem ve teknik uygulamasının, öğrencilerin derse karşı ilgisini azaltması
4. Ders kitaplarındaki bazı konuların sınıf düzeyine uygun, günlük hayata yönelik ve ilgi çekici olmaması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
1. Yardımcı kaynak kitap alınmalıdır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
2. Kaynak kitapların kesinlikle yabancı kaynaklı olması gerekmektedir.
•
Öğrencilerle bire bir ilgilenebilmek adına sınıflardaki öğrenci sayısının az olmasına önem verilmesi.
•
3. MEB maddi durumu iyi olmayan velilere destek olmalıdır.
•
Öğrencilerin dil pratiklerini arttırmaları için teknolojiden olumlu yönde faydalanmalarının sağlanması.
•
4. Kaynak kitap seçimi konusunda öğretmenler serbest bırakılmalıdır.
•
5. Akıllı tahtalara uyumlu yabancı kaynaklı, orijinal kitaplarla dersler daha verimli ve eğlenceli geçecektir.
•
Öğretmenlerin, öğrencilerin ilgisini çekebilmek için farklı yöntem ve teknikleri aktif şekilde kullanmaları.
•
Ders kitapları hazırlanırken, öğrencilerin yaşlarının ve ilgi düzeylerinin daha fazla dikkate alınması.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
Kitap seçiminde öğretmenler işbirliği içinde olmalıdır.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere okul aile birliği aracılığıyla destek olmalı.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Milli Eğitim Müdürlükleri kitap seçimlerini il ya da okul zümre kararlarına bırakmalıdır.
BAKANLIĞA
•
Bakanlık kaynaklarda görsel-işitsel öğelere daha fazla ağırlık verilmelidir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1
ALİ OKUT
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
Başkan
2
ALİ UŞAK
Hayme Ana Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Raportör
3
ATİLLA ATA
Aysel-Selahattin Erkasap Spor Lisesi
4
CEMALİYE TEKİN
Kütahya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
5
İSMAİL BAŞTUĞ
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
6
SAİME ÖZMAL GÖYBULAK
Ali Güral Lisesi
7
SEDAT ERGANİ
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
312
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1
BAŞAK ÖZKER
Hayme Ana Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Başkan
2
ERDAL ARLI
Fatih Anadolu Lisesi
Raportör
3
SELCEN ÇEVİK
Ali Güral Lisesi
4
ŞÜKRAN BAYSAK
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
313
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Yabancı Dil
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
8. KONU:
• Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
9. KONU:
• Yabancı Dilde Konuşma Sorunu.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Dört temel beceri ve dil bilgisi bileşkesinden oluşan Yabancı Dil derslerinin tek ders olarak okutulması.
1. Öğrencileri yabancı dile yeteri kadar maruz kalmamaları
2. Dört becerinin ve dil bilgisinin tek sınavda değerlendirilmek istenmesi.
2. Ülke olarak yurtdışına çıkma imkânlarının yetersizliği
3. Bir sınavda yapılması gereken değerlendirme ölçüt ve kriterlerinin bir ders saati ile tespit edilmesinin mümkün olmaması.
4. Ölçme ve değerlendirmede gerekli materyallerden yararlanılmaması.
3. Öğrencilerin konuşmaya yeteri kadar motive edilmemesi
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Ders saatlerinin artması ve hazırlık sınıfı uygulamasının geri getirilmesi
•
Bakanlığın yabancı dilde başarılı olan öğrencilere yurtdışına çıkma imkânı sağlaması
•
Öğretmenlerin dersleri şarkı, tiyatro ve drama gibi derslerle daha eğlenceli hale getirmeleri
•
Yabancı Dil ders saatinin artırılarak dört becerinin farklı ders saatleri içinde işlenmesi ve değerlendirilmesi
•
Dört becerinin farklı ders saatleri içinde detaylı olarak değerlendirilmesi
•
Sınav süresinin uzatılması
TAVSİYELER
•
Okul idaresince her beceri için gerekli materyalin sağlanması ve sağlıklı ölçmenin yapılması
ÖĞRETMENLERE:
•
Öğretmenlere konuşma öğretimi ve motivasyon konusunda eğitim verilmesi.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Yok
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
BAKANLIĞA
•
Müfredat ve ders saatlerinin tekrar gözden geçirilmesi.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
Derslerin bölümlendirilerek sınavların ayrı ayrı yapılması (ders saati artırılarak)
•
Derslerin bölünerek her derse farklı öğretmenlerin görevlendirilmesi dolayısıyla farklı ölçmedeğerlendirmenin yapılması.
•
Okullarda dil sınıf ve laboratuvarlarının ve gerekli ders araç-gereçlerinin sağlanması.
•
Hazırlık sınıflarında uygulanan metodun geri getirilmesi (ders saati artırılarak Writing/
Reading/Speaking/Listening/Grammar)
Görev Yeri
İmza
1
ABDURRAHMAN UĞURLU
Ali Güral Lisesi Başkan
Başkan
2
MÜJDE DERYA ULAŞ
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Raportör
3
NEVİN ÖZKAN
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
4
SERPİL NUR BAYRAK
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
5
ÜLKÜ ART
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
314
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1
GÜLDEN SAĞ
Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
Başkan
2
GÜRBÜZ KARAKUŞ
Kütahya Beylerbeyi Ticaret Meslek Lisesi
Raportör
3
HAVVA AKKOÇ
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
4
HİLAL KARAOĞLAN
Kütahya Lisesi
5
POLAT BAYAR
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi
315
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Yabancı Dil
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
10. KONU:
• Anadil ve yabancı dil ilişkisinde ve zümreler arası bilgi akışında yaşanan sorunlar.
11. KONU:
• YGS ve LYS konuları ile öğretim programının karşılaştırılması, soru ağırlıkları ve il başarı düzeylerinin değerlendirilmesi.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
TARTIŞMA SORULARI
1. Anadildeki ve Yabancı Dildeki benzer ve farklı dilbilgisi kuralları nasıl daha iyi öğretilebilir?
1. Ortaöğretim kurumlarında dil sınıfları gerekli mi?
2. Öğrenci Yabancı Dil öğrenirken yabancı gibi düşünme yetisini nasıl kazanabilir?
2. Dil sınıfları müfredatı neden kesin çizgilerle belirlenmiş değil?
3. Anadilde sahip olduğu özgüven Yabancı Dilde nasıl kazandırılabilir?
3. Neden MEM dil öğrencilerine il genelinde deneme sınavı hazırlamıyor?
4. Telaffuzda karşılaşılan problemler nasıl aşılabilir?
4. Müfredat programı ile LYS-5 neden örtüşmüyor ve neden İngilizce sınavları dört dil becerisini ölçmede yetersiz kalıyor?
5. Zümreler arası işbirliğini nasıl daha verimli hale getirilebiliriz?
5. Neden Sosyal Bilimler Liselerinde dil sınıfları açılmıyor?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
6. Neden İngilizce ders saatleri sürekli azalıyor?
•
Anadildeki ve Yabancı Dildeki konular karşılaştırarak ve ilişkilendirerek aktarabilir.
•
Öğretilen Yabancı Dile daha fazla maruz bırakılarak (yaparak-yaşayarak)öğretilmesi.
•
Öğrencinin kendini ifade edeceği daha rahat bir konuşma ortamı sağlayarak.
•
Görsel ve işitsel materyallere daha fazla yer verilmesi
•
Her dönem konuların eşgüdümlü işlenmesi ve sık sık diğer zümrelerle işbirliği yapılması.
7. İl başarısı yüksek olduğu halde neden dil alanı tercih edilmiyor?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
Anadildeki dil ve anlatımı iyi kazandırıp, Yabancı Dille ilişkilendirebilme becerilerini sağlamak.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Görsel ve işitsel materyalleri zamanında sağlamak.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Zümre öğretmenlerinin bir araya gelmesi için daha iyi organizasyon yapmak.
•
Bakanlığımızın zaman zaman okulları ziyaret edebilecek yabancı dil elçisi görevlendirmesi
(Yabancı Dile olan ilgiyi ve sevgiyi arttırmak için)
Yabancı Dil Öğretmenlerinin Yurt dışı seminerlerine 5 yılda bir gönderilmesi.
BAKANLIĞA
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
Görev Yeri
İmza
1
AHMET HAMDİ ONUR
Ali Güral Lisesi
Başkan
2
BEŞİR ÖZDEMİR
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Raportör
3
EYÜP ÇELİK
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
4
GÜLSEREN SEVİ
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
5
MUSTAFA KANIK
Kütahya Lisesi
316
1. Ortaöğretim kurumlarında dil sınıfları gerekli mi?
• Dil sınıfları tercih edilmeden önce öğrencilerin hazırbulunuşluklarından emin olunmalı, öğrencilerin sayısal derslerindeki
başarısızlıklar nedeniyle dil sınıflarına yönlendirilmemeli.
• Öğrencilerin ilgi alanları değişik olduğu için okulların programları da çeşitlendirilmeli. Yeteneği olan öğrencilerin önü açılmalı,
bölüm açmanın önündeki zorluklar Bakanlıkça kaldırılmalı. Ayrıca sınav sistemi Fen Bölümünü avantajlı hale getirdiği için dil
sınıflarının önemi azaltılmıştır, bunun içinde bir çözüm bulunmalı.
• Öğrencilerin başka alanlara olan ilgi ve yeteneklerine rağmen o alanda sınıf açılmadığı için (özellikle sözel bölümü) dil bölümüne
yönlendirilmektedirler.
2. Dil sınıfları müfredatı neden kesin çizgilerle belirlenmiş değil?
• Bakanlığımız tüm sınıf dereceleri için ayrıntılı müfredat programı hazırladığı halde dil sınıfları müfredatını görmezden gelip
eğitimi sadece dil öğretmenlerinin inisiyatifine bırakıp öğretmenlerin ÖSYM odaklı konu işlemesine sebebiyet vermektedir. Bu
durum objektifliği ortadan kaldırmakta öğrencileri yayın evlerinin insafına bırakmaktadır.
• Dil sınıfları için belirlenen 6 saatlik seçmeli İngilizce dersi için neden bir program yok? Bu büyük bir sorun. Ayrıca dil sınıflarının
ortak 4 saatlik İngilizce derslerine ve 6 saatlik seçmeli İngilizce derslerine aynı öğretmenin girmesi de bir problemdir.
3. Neden MEM dil öğrencilerine il genelinde deneme sınavı hazırlamıyor?
• Çalıştayca MEM tarafından hazırlanması düşünülen sınavın kopyalama yoluyla hazırlanacağından güvenilir bir sınavın ortaya
çıkması muhtemel değildir. Bu orijinal olmayacaktır SBS sisteminin devamı niteliğinde bir çalışma olacaktır.
• Okullarda uygulanan deneme sınavları öğretmenlerce temin edilmekte ve sadece belli bir gruba uygulanmaktadır. Bu durum
öğrencilerin Türkiye geneli durumlarını görmelerini engellemektedir.
• SBS gibi bir sınavın olması ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerini motive etmekte ve İngilizce öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.
• Ortaöğretim kurumlarına özel okullardan gelen öğrenciler İngilizce konuşabiliyor ve alt yazısız film izleyebiliyor fakat devlet
okullarından gelen öğrenciler ise özellikle gramer ağırlıklı sınavlarda oldukça başarılı olmalarına rağmen İngilizce konuşmada
yetersizlerdir.
317
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Yabancı Dil
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
4. Müfredat programı ile LYS-5 neden örtüşmüyor ve neden İngilizce sınavları dört dil becerisini ölçmede yetersiz kalıyor?
• Anadolu liselerinden mezun olan öğrenciler konuşma becerisi göz önüne alındığında A2 seviyesindeler fakat LYS gramer ağırlıklı
olduğu için advanced derecedeki bu sınavı rahatlıkla yapabilmektedirler.
• Öğrenciler liseye başladıklarında tekrara düşüyorlar İngilizce konuları en baştan alınıyor ve bu durum onların motivasyonlarını
düşürüyor.
• Bakanlık İngilizce öğretiminde konuşma becerisinin daha önemli olduğunu düşünüyorsa gramere bu kadar vurgu yapılmamalı
ve sürekli aynı dersler programlara konulmamalı. Örneğin Robert Kolejinde gramer odaklı ders işlenmiyor fakat öğrencileri tüm
sınavlarda başarılı oluyorlar.
• Özel okullarda öğrencilerin programlarının büyük bir kısmı İngilizce öğretimine ayrılmakta ve bu öğrencilerin hayatını İngilizce
yapmaktadır. Bu durum öğrencilerin İngilizceye olan hâkimiyetini artırmaktadır.
• İngilizce öğretiminde program önemlidir fakat yetenekte yadsınamaz.
• Bakanlığımızca sınav sistemi değiştirilmeli dört beceriye önem verilmelidir. Bu durum ise hazırlık sınıflarının önemini bir kez daha
ortaya koymuştur. Dört becerinin yerleştirilmesi ve öğrencilere bu becerilerin kazandırılması için hazırlık sınıfları elzemdir.
• Hazırlık sınıfı sadece Türkiye’de uygulanan bir sistem diğer ülkelerde bu şekilde bir uygulama yapılmamasına rağmen dil
öğretimindeki başarıları göz ardı edilemez. Bu başarının nedenleri dile yatkınlık, ülkelerin konumları ve öğretim yöntemleri
olabilir.
• Bakanlık bizden hem öğrencilerin iyi derecede İngilizce konuşmasını hem de sınavlarda başarılı olmalarını istiyorsa sınav sistemini
müfredata uygun hale getirmelidir. Bu da mevcut sınav sisteminin yetersizliğini ve İngilizceyi ölçmediğini doğrular niteliktedir.
TOEFL, FCI, IELTC gibi dünyaca
5. Neden Sosyal Bilimler Liselerinde dil sınıfları açılmıyor?
• Sosyal Bilimler Lisesinde öğrenciler hazırlık eğitimi almakta ve haftada yirmi saat İngilizce dersi görmektedir. Girdikleri sınavlarda
başarı gösteren Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve velileri okullarında dil sınıflarının açılmasını istemektedirler. Sosyal Bilimler
Lisesi öğrencilerinin İngilizce sınavlarındaki %90 başarılarına ve hazırlık eğitimi almalarına rağmen dil sınıflarının açılmaması
abesle iştigal etmektedir.
6. Neden İngilizce ders saatleri sürekli azalıyor?
• Geçen sene okulumuza gelen Bakanlık müfettişlerine İngilizce öğretmenlerinin şu ana kadar konuşulan konulardan yakındık fakat
kendileri İngilizce öğretmenlerinin verilen saatleri etkili kullanmadıkları takdirde bu durumun böyle devam edeceğini söyledi.
Tabi ki İngilizce dersi için ayrılan ders saati daha fazla iken konular daha rahat yetişiyor ve daha fazla aktivite yapılıyordu.
• İngilizce ders saatleri azaltıldığı için konuların yetişmesi zorlaştı bu da derslerde sadece gramer işlenmesine sebebiyet veriyor,
dinleme ve konuşma becerilerine zaman kalmıyor.
• Ders saatlerinin azaltılması büyük bir sorun, konuların yetişmesini zorlaştırıyor.
7. İl başarısı yüksek olduğu halde neden dil alanı tercih edilmiyor?
• İl başarısı yüksek olduğu halde dil alanının seçilmemesinin nedenleri alanın yeterince tanıtılmaması, öğrencilerin yanlış
yönlendirilmeleri ve toplumdaki ön yargılar olabilir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• İl genelinde yapılan ortak deneme sınavlarında dil seçen öğrencilerde göz önüne alınmalı ve onlar içinde deneme sınavları
hazırlanmalı.
•
Türkiye’deki dil sınavlarının dört beceriyi ölçen dünya standartlarındaki sınavlar baz alınarak yeniden yapılandırılmalı.
•
Sosyal Bilimler Liselerinde de dil disiplinin seçilmesine olanak sağlanmalı.
•
Fırsat eşitliğinin sağlanması için özellikle Anadolu Liselerinde hazırlık sınıfları tekrar gündeme getirilmeli.
•
Dil disipliniyle ilgili iş alanları tanıtılmalı, çeşitli etkinlikler ile veliler bilgilendirilmeli.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
Yok
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Yok
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Yok
•
Bakanlığımızın İngilizce öğretmenlerinin sesini duymasını ve gerçekçi projelerle karşımıza
çıkmasını istiyoruz.
Bakanlığımızın İngilizce öğretimiyle ilgili net bir politika belirleyip bunun ışığında ilerlemesini
istiyoruz.
BAKANLIĞA
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
•
Görev Yeri
İmza
1
MÜBİN YALIMKILINÇ
Ali Güral Lisesi
Başkan
2
YELİZ YURTER
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Raportör
3
AZİZ ÖZİRKİN
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
4
BERRİN KARABAT
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi
5
BÜLENT EROĞLU
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
6
DENİZ İNCE GÜNDÜZ
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
•
Bakanlığımız sınıf açmadaki alt sınırı (10 kişiden az olamaz) kaldırmalı
7
HALİME HALE GÜNERİ
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
•
Veliler bilinçlendirilmeli, dil bölümünün olanakları hakkında bilgilendirilmeli.
•
Bakanlığımız dil sınıflarına uygun müfredat hazırlamalı.
8
MURAT AKIN
Kütahya Lisesi
•
6+4 sisteminden vazgeçilmeli.
9
OSMAN YETGİN
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
•
Dil sınıflarında 10 saatlik derse aynı öğretmen girmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmalı
10 ÜMRAN TAN
318
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
319
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Tarih
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Tarih
1. KONU:
• Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Eba’nın Doküman ve Kaynak Bakımından Yetersizliği
2. Tarih Ders Saatlerinin Yetersizliği
3. Ders Kitaplarının İçerik Sorunları
4. Hizmet içi Eğitim İle İlgili Sorunlar
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Eba’nın Doküman ve Kaynak Bakımından Yetersizliği
• Eba’nın kaynak ve doküman bakımından Bakanlıkça desteklenmesi
• Eba’nın teknik olarak geliştirilmesi ve daha kullanışlı hale getirilmesi
• Eba’nın internet bağlantısı ile sınıf ortamında kullanılabilmesi
• Çıkmış YGS ve LYS sorularının eklenmesi ve animasyon ve belgesellerle zenginleştirilmesi
2. Tarih Ders Saatlerinin Yetersizliği
• Tarih ders saatlerinin artırılması ya da konuların sadeleştirilmesi
• Ders sürecinin daha etkili kullanılabilmesi için sınıf ortamının fiziki şartlarının iyileştirilmesi
• Ders saatlerinin okul türüne göre düzenlenmesi
• Okul ders saatlerinde tarih dersinin son saatlere konulmaması
3. Ders Kitaplarının İçerik Sorunları
• Tarih 9, Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitaplarındaki konu yoğunluğunun giderilmesi ya da ders saatlerinin artırılması
• Tarih 10 ders kitaplarının kronolojik kopukluklarının düzeltilmesi
• İnkılap Tarihi ünite dağılımlarının düzenlenmesi
• Ders kitaplarına daha fazla etkinlik örneği konulması
4. Hizmet içi Eğitim İle İlgili Sorunlar
• Hizmet içi eğitimi amaç ve kapsamının yeniden belirlenmesi
• Hizmet içi eğitiminde yeni geliştirilen öğretim tekniklerinin öğretilmesi için imkânların artırılması
• Hizmet içi eğitim merkezlerinin öğretmenlerin görev yerlerine yakın olması
• Bütün öğretmenlerin periyodik olarak hizmet içi eğitimine alınması
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
1 HASAN ERKAYIRAN
2 SÜLEYMAN ÜNAL
3 HÜSEYİN AKYILDIZ
4 SÜLEYMAN TOKLU
320
•
•
•
•
Kaynak paylaşımı açısından sorumluluk almak.
Tarih dersleri için tarih odaları tahsis edilmeli.
Tarih gezileri için maddi kaynak ayrılmalı.
Tarihsel anlamda ders dışı etkinlik ve egzersiz imkanı verilmeli.
2. KONU:
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin
değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Teknolojik olarak donatılmış tarih sınıfları olmalı mı, eğitime katkısı nasıl olabilir?
2. Tablet bilgisayarların eğitime etkisi nedir?
3. Dijital harita kullanımının tarih dersinin öğrenimine etkisi nedir?
4. Akıllı tahtalarla tablet bilgisayarların içerik uyumu nasıl olmalıdır.
5. Kaynaştırma öğrencileri tarih dersinde teknolojiden nasıl yararlandırılmadır.
6. Öğrenciler kendilerine tanınan teknolojileri faydalı kullanabiliyorlar mı?
7. Okullardaki materyal birikimin il çapında ortak bir havuzda toplanmasının faydası nedir.
8. İnternet üzerinden ulaşılan bilgilerin verimliliği nedir?
9. Öğrenci merkezli eğitimde teknolojinin kullanımı nasıl olmalıdır.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Teknolojik olarak donatılmış tarih sınıfları olmalı mı olursa eğitime katkısı nasıl olur.
2. Tablet bilgisayarlar faydalı mıdır? Eğitime katkısı nasıldır.
3. Öğrenciler okullardaki teknolojik imkânlardan olumlu faydalanıyorlar mı?
4. Okullardaki materyal ve bilgi birikiminden il çapında ortak bir havuzda toplanmasının faydası nedir?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Teknolojik olarak donatılmış tarih sınıfları olmalı mı olursa eğitime katkısı nasıl olur.
• Tarih öğreniminde görsellik çok önemlidir.
• Akıllı sınıflar her sınıfı da bulunduğundan tarih öğrenimi için tarih sınıfı, matematik öğretmeni için matematik sınıfı kurmaya
gerek yoktur.
• Tarih sınıfları olmalıdır. Ortak bilgi kullanımını sağlayacaktır. Öğrenci de sınıf içine yerleştirilecek görsel uyarılarla farkındalık
yakalayacaktır.
2. Tablet bilgisayarlar faydalı mıdır? Eğitime katkısı nasıldır.
• Tablet bilgisayarların eğitim dışındaki amaç doğrultusunda kullanılmasından dolayı ders işlenişini ve öğrencinin motivasyonunu
etkilemektedir. Tabletlerin akıllı tahta ile senkronize edilerek ders dışı uygulamaların engellenmesi gerekmektedir.
3. Öğrenciler okullardaki teknolojik imkânlardan olumlu faydalanıyorlar mı?
• Öğrenci profiline göre verimlilik değişmektedir.
• Öğrenciler okullardaki teknolojik imkanları amaçları dışında kullanmamalı yerinde bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.
4. Okullardaki materyal ve bilgi birikiminden il çapında ortak bir havuzda toplanmasının faydası nedir?
• Öğretmenler arasında müfredatın uygulanmasında verimlilik sağlar. Kaynak kullanımında uyumluluk sağlar. Öğrenciler arasında
seviye farkının almasını sağlar.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
Görev Yeri
Atatürk Lisesi
Atatürk Lisesi
Kütahya Lisesi
Kütahya Lisesi
Sıra
5
6
7
8
Adı Soyadı
FERAY BOLAL
MEHMET ALİ TİFTİK
ÖZNUR KUTLUĞ BOZKURT
İLKER BAŞ
Görev Yeri
Hüsnü Kişioğlu Kız T. ve M.L.
Kütahya Lisesi
Kütahya Lisesi
Atatürk Lisesi
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
BAKANLIĞA
•
•
•
•
•
Öğretmenler hızla gelişen teknolojiyi verimli kullanma konusunda gayret göstererek,
kendilerini de yeni durumlara uyarlamalıdırlar.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
Öğretmenlerin beklentisine uygun ders sınıfları oluşturulmalı
Aylık tarih dergileri ve popüler tarih romanları temin edilmelidir.
Tablet bilgisayarların bütün öğrenciler ivedilikle dağıtılması ve akıllı tahtalarla senkronize
edilmesi.
321
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Tarih
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
3. KONU:
• Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal-kültürel etkinliklerin değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Derslerdeki verimliliği arttırmada çevredeki tarihi eserlerin ve müzelerin öğrencilere gezdirilmesi ne derecede etkilidir?
2. Öğrencilerin spor ya da sanat alanlarında faaliyette bulunmaları başarıyı arttırır mı?
3. Belirli günler ve haftalarla ilgili öğrencilere görev vermek ders başarısı için ne kadar etkilidir?
4. Tarihi mekânların, savaşların yapıldığı yerlerin öğrencilere gezdirilmesinin ders başarısına yararı nasıldır?
5. Konuları işlerken drama tekniği uygulamasının başarıya etkisi nasıldır?
**Yapılan oylama sonucu 5, 1 ve 3. sorular tartışmaya açılmıştır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Derslerdeki verimliliği arttırmada çevredeki tarihi eserlerin ve müzelerin öğrencilere gezdirilmesi ne derecede etkilidir?
• Bu tip gezilerin konuların işlendiği haftalarda yapılması daha yararlı olacaktır.
• Gezilerin yapılması öğrencilerin diğer derslerini aksattığından bu konuda zamanın daha esnek kullanılması gerekmektedir.
• Yapılacak geziler öğrencilerin tarihe olan ilgisini ve bakış açısını olumlu etkileyecektir.
• Gezilerin yapılması öğrencilerde bilgilerin kalıcı olması ve tarih dersine olan ilgilerinin artmasında etkili olacaktır.
• Bu tip gezilerin okulun son haftalarında yapılması uygun olacaktır.
Belirli günler ve haftalarla ilgili öğrencilere görev vermek ders başarısı için ne kadar etkilidir?
• İsteksiz öğrencilere bu tip etkinliklerin özendirilmesi ve çok sayıda öğrencinin özendirilmesi yararlı olacaktır.
• Yapılacak etkinliklerin öğrencilerin okula, öğretmenlere ve derslere karşı olumlu etkisini arttıracaktır.
• Öğrencinin kendini içselleştirmesi ve kendini okulun bir bireyi olarak görmesi açısında önemlidir.
• Öğrencilere bulundukları bölge ile ilgili çalışmaların yaptırılması derse ilgilerinin arttırılması açısından önemlidir.
• Bu tip etkinliklerde görev alan öğrencilerin özgüvenleri artar.
Konuları işlerken drama tekniği uygulamasının başarıya etkisi nasıldır?
• Konuların daha akılda kalıcı olmasını sağlar.
• Bu teknik zaman kaybına neden olduğu için her derste uygulanması uygun olmayabilir.
• Öğrencilerin dikkatlerinin dağıldığı zaman drama tekniğinin uygulanmasının öğrenmenin kalıcılığı ve dikkat arttırılması açısından
önemlidir.
• Öğrenmelerin daha kalıcı olmasını ve dikkatin arttırılmasını sağlar, ancak zaman sıkıntısı vardır.
• Öğrencilerin özgüvenlerinin arttırılması açısından uygulanabilir.
322
4. KONU:
• Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki
akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
TARTIŞMA SORULARI
1. Öğrencilerin seviyesi dikkate alınarak çok konu yârine seçili konulara ağırlık vermek yararlı olur mu?
2. Konuları anlatırken anı, hikaye ve anekdot ile anlatmanın başarıya etkisi nasıldır?
3. Öğrencilerin başarısını arttırmada ve derse ilgilerini arttırmada görsel öğelerin azlığının ya da çokluğunun etkisi nasıldır?
4. Seçmeli tarih derslerinin öğrencilerin başarısını arttırmadaki etkisi nasıldır?
5. Meslek liseleri için daha basit ve içeriği daha az olan bir tarih dersi müfredatı hazırlansa yararlı olur mu?
** Yapılan oylama sonucu 5. ve 3. sorular tartışmaya açılmıştır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Öğrencilerin seviyesi dikkate alınarak çok konu yârine seçili konulara ağırlık vermek yararlı olur mu?
• Meslek liseleri için daha özet bir müfredat yararlı olacaktır.
• Meslek lisesi öğrencilerinin genel başarıları göz önüne alındığında üniversite sınavlarında onların başarılarını olumsuz yönde
etkileyecektir.
• Ders işlerken öğrencilerin seviyesine göre işlersek bu sorunu çözmüş oluruz.
• Bütün okullarda aynı tarih kitabının işlenmesi tarih derslerinin işlenmesini zorlaştırmaktadır.
• Meslek liselerinde daha özet olarak konuların işlenmesi uygun olacaktır.
Öğrencilerin başarısını arttırmada ve derse ilgilerini arttırmada görsel öğelerin azlığının ya da çokluğunun etkisi nasıldır?
• Görsel öğelerin ve materyallerin arttırılması gerekir.
• Görsel öğelerin aşırıya kaçmadıkça başarıyı arttırmada etkisi olumlu yönde olacaktır.
• Konular işlenirken görsel öğelere çokça yer verilmesi, film ve belgesellerin izlettirilmesi bilgilerin kalıcılığını arttıracaktır.
• Her okulda mutlaka tarih sınıflarının bulunması gerekir.
• Fiziki şartlar açısından görsel öğelerin her okulda gösterilmesi mümkün olmayabilir.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
Öğrencilerin seviyesine göre konular basitleştirilerek anlayacakları şekilde anlatılabilir.
Görsel materyallerin daha verimli kullanılması için sınıflar düzenlenebilir.
Yapılacak tarihi gezilere izin alınmasında daha kolaylık sağlanabilir.
Meslek liseleri için daha basitleştirilmiş ayrıca bir tarih kitabı hazırlanabilir.
ALINAN KARARLAR
•
Ders işlerken konuların öğrencilerin seviyesine göre işlenmesi.
•
Görsel öğelerin ve materyallerin çoğaltılıp her okula ve öğretmenlere ulaştırılmasının sağlanması.
•
Ders başarısının arttırılması için meslek liselerinin tarih müfredatının basitleştirilmesi ve ayrıca bir tarih kitabının hazırlanması.
•
Öğrencilere bulundukları bölgedeki tarihi eser ve müzelerin gezdirilmesi.
•
Önem arz eden tarihi konuların, zaman dikkate alınarak sınıflarda öğrencilere dramatize ettirilmesi.
323
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Tarih
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
1
BARIŞ TAŞKAYA
2
BAYRAM GÖÇERİ
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
3
ERKAN TUNÇAY
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
4
FADİK AVKAN
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
5
FATİME ENER
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
6
HAMZA DEMİR
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
7
İSMAİL DEMİR
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
8
İSMAİL YAVUZ
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
9
KERİM ÖZTÜRK
Hayme Ana Kız Teknik ve Meslek Lisesi
10 MEHMET ALİ TOROĞLU
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
11 MUSTAFA AKKUŞ
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
12 RÜSTEM TOPAL
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
13 SAVAŞ ÖZTÜRK
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
14 SONGÜL SEKMEN
Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi
İmza
Başkan
Raportör
5. KONU:
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri v. s. ) ile öğrencilerin istifade edeceği yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD,
internet v. s. ) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Akademik açıdan öğretmen ve öğrencilerin yararlanabileceği mesleki yayınlar , bilimsel eserler ve internet siteleri nelerdir?
2. İnternet sitelerinden yararlanırken kriterler neler olmalıdır?
3. Tarihi mekânlara geziler yeterli düzeyde düzenlenebiliyor mu? Bu gezilerde idari birimlerden yeterli destek alınabiliyor mu?
4. Tarihi romanların ve tarihsel konulu dizilerin öğrencilere olumlu ya da olumsuz etkileri nelerdir?
5. Ders saatleri ve yükseköğretime geçiş sınav sistemi, görsel ve yazılı materyallerin derslerde kullanımını nasıl etkilemektedir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. 1. Son dönemde Tarih Eğitimi alanında çıkan yayınlardan haberdar olunmaması.
• İnternet sitelerinde bilgi kirliliğinin olması.
• İnternet sitelerindeki bilgilerin güncellenmemesi.
• Görsel materyal eksikliğinin olması.
2. İnternetteki her sitenin güvenli olmaması.
3. Gezilerde prosedürün fazlalığı ve ulaşım konusunda maddi olumsuzlukların yaşanıyor olması.
4. Tarihi dizi ve romanların kurgu olduğu ve unutulup gerçek sanılması.
5. Ders saatleri ve ölçme değerlendirme sisteminin eğitim öğretim programıyla örtüşmemesi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Her okulun en az bir Tarih dergisine abone olması.
• Bakanlık tarafından önerilen güvenli sitelerin öğrencilere ve öğretmenlere tavsiye edilmesi.
• Özel yayınevlerince hazırlanan ders yazılımlarının bakanlık kanalıyla ücretsiz dağıtılması.
• Tarih ve Edebiyat derslerinde kurguyla gerçek arasındaki farkın kavratılması.
• Ölçme değerlendirme sisteminin yenilenen programlara uyumlu hale getirilmesi.
• Ders saatlerinin artırılması.
• Seçmeli derslerin içerisinde Tarih derslerinin de bulunması.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
324
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Her okulun en az bir Tarih dergisine abone olması.
Bakanlık tarafından önerilen güvenli sitelerin öğrencilere ve öğretmenlere tavsiye edilmesi.
Tarih ve Edebiyat derslerinde kurguyla gerçek arasındaki farkın kavratılması.
Her okulun en az bir Tarih dergisine abone olması.
Yok
Özel yayınevlerince hazırlanan ders yazılımlarının bakanlık kanalıyla ücretsiz dağıtılması.
Ölçme değerlendirme sisteminin yenilenen programlara uyumlu hale getirilmesi
Ders saatlerinin artırılması
Seçmeli derslerin içerisinde Tarih derslerinin de bulunması.
325
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Tarih
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ALINAN KARARLAR
6. KONU:
• Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin görüşülmesi.
•
LYS sınavında TM alnı öğrencilerinin cevaplamaları gereken soruların arasına Tarih sorularının da yer alması.
•
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi’nin zorunlu ders olarak okutulması.
TARTIŞMA SORULARI
•
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi, tarafından her branş düzeyinde yardımcı kaynak oluşturabilecek bir sistem oluşturması.
1. Tarih derslerinde il genelinde ortak sınav yapılabilir mi?
•
Ders müfredatlarının yeni bulgulara göre güncellenmesi ve daha sadeleştirilmesi.
2. 9. sınıf Tarih dersi sınav soruları tümüyle test olarak yapılabilir mi?
•
Önem arz eden tarihi konuların, zaman dikkate alınarak sınıflarda öğrencilere dramatize ettirilmesi.
3. Yazılı yoklamalarda sorulan soru tiplerinin ağırlık ve puanlaması nasıl olmalı?
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
Görev Yeri
İmza
1. Derslerle ilgili teknik araç ve gereçler Her okulda eşit değil. Bu öğretimi ve ölçme ve değerlendirmeyi olumsuz etkiliyor.
1
VİLDAN KARAN
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi
Başkan
2
GÖNÜL GÜNGÖR
Kütahya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
Raportör
3
FERİHA ÖZKAN
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
4
MAHMUT AVŞAR
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi
5
MUSTAFA ŞAHİN
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
6
SAVAŞ TEKİN
Hayme Ana Kız Teknik ve Meslek Lisesi
•
Teknik araç ve gereçler okulların özelliklerine göre eşit düzeyde dağıtılmalı.
7
NİHAT ÇELİKTEN
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
•
Her okullarda tarih dersleri için de “Tarih laboratuvarları” kurulmalı.
8
ÖZLEM SUNAR
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
•
Öğretmenlere mutlaka “Eğitim Psikolojisi” ve “Ölçme ve Değerlendirme” ile ilgili seminerlerin verilmesi gerekli.
Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi
•
Okullar ve öğretmenler arasındaki farklılıkları azaltabilmek için öğretmenler özellikle sözlü değerlendirme notlarını vermede
daha objektif olmalı.
•
Okullarda özellikle sınav zamanlarında cep telefonlarının kullandırılmaması için okul yöneticileri gerekli tedbirleri almalı.
14 SONGÜL SEKMEN
2. Öğrenciler kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etmede sıkıntı yaşıyor.
3. Her okuldaki öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme (not verme ) ölçütleri aynı değil.
4. Cep telefonu vb. teknolojik araçlar öğrencilerde kopya çekme, dersle ilginin azalması gibi olumsuz davranışları arttırıyor.
TAVSİYELER
326
ÖĞRETMENLERE:
•
•
•
Öğretmenler okullarda var olan teknolojik araç ve gereçlerden mutlaka yararlanmalı.
Sınavlar öncesinde öğrencilerle bol bol soru-cevap çalışması yapılmalı.
Değerlendirme yapılırken öğrenci psikolojisi göz önünde tutulmalı.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
•
Okul müdürlükleri eğitimde başarıyı arttırabilmek için gerekli araç ve gereçleri temin etmeli.
Özellikle sınavlarda teknolojik aletlerle ilgili tedbirler alınmalı.
327
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Tarih
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
•
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
•
•
•
•
•
•
•
İl genelinde yapılan ortak sınavlarda sonuçlar not olarak öğrenciye yansıtılmalı. Böylece
öğrenciler bu sınavları önemser.
İl genelinde yapılan sınavlarda okuldaki öğretmenlerin yerleri de değiştirilebilir.
Öğretmenlerin yararlanabilmesi ve soru farklılıklarının azaltılması için
Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde soru bankası kurulmalı.
İl genelinde yapılan sınavlarda Meslek liseleri ile diğer okullar için ayrı soru tipleri belirlenmeli.
Tüm meslek okullarında öğrencilerin geldiği çevre ve koşullar nedeni
İle rehberlik servisleri potansiyeli daha da arttırılmalı.
Okullarda başarının artması için norm kadro yönetmeliği yeniden düzenlenmeli. Öğretim
yılı içinde sık sık öğretmen yer değiştirmek zorunda kalmamalı. Öğretmenlerin psikolojisi
bozulmamalı.
Sınav sorularının hazırlanması ve sınav kâğıtlarının okunması öğretmen için uzun zaman
almaktadır. Her sınav için en az 2 saat ders ücreti verilebilir.
ALINAN KARARLAR
• Gerek derslerin işlenmesi sırasında ve gerekse sınavlar yapılırken cep telefonları tüm idareci ve öğretmenler için büyük sorunlar
yaratmaktadır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Ödül ve Disiplin Yönetmeliğine öğrencilerin cep telefonlarının kullanılmasını
önleyici eklemeler yapmalı.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1
TALAT AÇIK
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Başkan
2
YILDIZ BOZDEMİR
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
Raportör
3
KAMİL KEÇECİ
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
4
AHMET KARACA
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
5
NUH CUMA
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
6
MEHMET TURAN
Beylerbeyi Ticaret Meslek Lisesi
7. KONU:
• YGS ve LYS konuları ile öğretim programının karşılaştırılması, soru ağırlıkları ve il başarı düzeylerinin değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. YGS ve LYS konuları ile öğretim programları birbirine uygun mu?
2. YGS ve LYS soruları müfredatın tüm konularını kapsıyor mu?
3. YGS ve LYS il başarı düzeyi nasıl?
4. Son 4 yılda YGS ve LYS sorularının genel başarı durumu nasıl?
5. YGS sınavında tarih sorularının 17’den 15’e indirilmesi, öğrencinin derse ilgisini azaltıyor mu?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. YGS sorularında son 4 yılda müfredata genel olarak uygundur. Daha önceki yıllarda ders konularında geçen pek çok önemli bilginin
okuma parçalarında verilmesi, öğrencinin o bilgiyi dikkate almamasına sebep oluyor. YGS sınavında bu bilgilere ilişkin çıkan
soruları yanıtlayamamalarına sebep olmaktadır.
2. Kütahya YGS il sıralamasında, 2010’de 28. sırada, 2011’de 27. sırada, 2012’de 34. sırada ve 2013’de 27. sırada yer almıştır.
3. Türkiye ve Kütahya’nın YGS’deki Sosyal neti şöyledir:
KÜTAHYA
TÜRKİYE
2010 YGS
11,21
12,36
2011 YGS
10,59
11,29
2012 YGS
11,25
11,80
2013 YGS
12,19
12,00
Son 4 yılda YGS sonuçlarına Türkiye sıralamasına baktığımızda 2010-2013 yılları arasında hemen hemen aynı ve yakın sıralamada
olduğumuzu görüyoruz. Ancak 2012 yılında başarı oranında biraz düşme yaşanmış ve 34. sırada olduğumuz görülmüştür.
Bu düşüş sadece tarih dersinden kaynaklanmıyor. Genel olarak sosyal netlerle verilen bu veriler, Coğrafya, Felsefe dersleri de
kapsadığı için başarı üşmüş olabilir. 2012 yılında Türkçe soruları özellikle çok zor ve paragraf soruları ağırlıklı olmuş ve öğrenciler
bu dersi yetiştirmeye çalışırken sosyal netlerinde düşüş olmuştur. 2012 yılında Tarih soruları aslında çok zor olmamasına
rağmen netlerin düşme sebebi 2012 YGS sınavında Türkçe dersine çok vakit ayırdıkları için sosyal netlerinin de düşüş olmuştur.
Önceki yıllarda sorular biraz daha yoruma dayalıyken, 2012 LYS ve YGS sınavının daha bilgi ağırlıklı olduğu görülmüştür.
4. Çıkan soruların hemen hemen hepsi müfredata uygun olarak çıkarılmıştır. Bu anlamda öğrenciler okulda gördüklerini sınavda
uygulamaya koyabilmişlerdir.
5. YGS sınavında 17 olan soru sayısı 15’e indirilmiştir. Bu öğrencilerde ilginin düşmesine sebep oldu. Zaten sözelci öğrenci çok
olmadığı için daha da ilgisizliğe sebep olmuştur.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Sözel sınıfların azalması başarıyı düşürmüştür. Öğrenciler dolayısıyla tarih dersine eskisi gibi ilgi duymamaktalar. Bu durumu
düzeltmek amacıyla sözel bölüm ile ilgili yeni düzenlemeler yapılmalı. Özellikle üniversitelerde sözel mezunu öğrenciler için farklı
bölümler açılmalıdır.
• Öğrencilerdeki sözelden bir şey olmaz mantığını değiştirmek gerekmektedir. Tarih dersleri seçmeli dersler olarak verilmeye
başlanmış bu da ilgiyi azaltmıştır.
328
329
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Coğrafya
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Coğrafya Dersi Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Türkçe-Matematik bölümlerinde Tarih zorunlu ders olarak verilmelidir. Bu durum başarıyı artırabilir.
•
Her okulda sözel bölüm açılamadığı için sözele gitmek isteyen öğrencileri bir okulda toplayıp ayrı sınıflar açılabilir.
TARTIŞMA SORULARI
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
1. KONU:
• Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile örnek ders işlenişlerinin paylaşılması.
•
•
Tarih dersini sıkıcı olmaktan çıkarıp değişik materyallerle öğrencilerin zevk alacağı
şekilde anlatılmalıdır. Ayrıca tarih dersinin bir ders olarak değil, hayatın parçacığı olduğu
öğretilmelidir.
Ders seçimleri sırasında sözel sınıflara gitmek isteyen öğrencilere de sınıf açmaları
gerekmektedir. Ayrıca velileri de bu bölümün kötü olmadığını ve öğrencinin yeteneği varsa
seçmelerini önermelidir.
•
İl bazında YGS ve LYS istatistiklerini alan bazında olduğu gibi ders bazında da
verilmesi, branş öğretmenlerinin objektif değerlendirilmesi için önemlidir.
•
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersini sözel sınıf açılmadığı için, eşit ağırlıklı
sınıflara da bu dersi görmek istemedikleri için etkinliği azalmıştır.
Bu dersin tüm 12’lerde zorunlu ders olmasını istiyoruz.
1. En çok kullanılan yöntemlerden Powerpoint yönteminin sürekli kullanılmasının ortaya çıkardığı sorunlar nelerdir?
2. Kullanılan etkinlikler öğrenci seviyesine uygun mudur?
3. Ders kitaplarındaki etkinlikler yeterli midir?
4. Proje hazırlama yöntemi okullarda aynı seviye de uygulanabilir mi?
5. Coğrafya derslerinde başka hangi yöntemler uygulanabilir?
ALINAN KARARLAR
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
•
Öğrencilerin sözel bölümleri bitirdikten sonra üniversitede tercih edebileceği, özendirebileceği daha farklı bölümlerin açılması.
1. Powerpoint yönteminin çok kullanılması
•
Tarih (12) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi derslerinin 12. sınıflarda zorunlu hale getirilmesi için MEB ve Bakanlığın çalışmalar yapması.
2. Proje Hazırlama yöntemi neden yeterince kullanılmıyor?
•
Sözel okul veya misafir okul olarak sözel bölüm tercih eden öğrencilerin bir okula kanalize edilmesi, öğrencilerin nakli konusunda
kolaylık sağlanması.
3. Derslerde öğrenciyi aktif hale getirecek başka hangi öğretim yöntemleri kullanılabilir?
•
MEB ve Bakanlığın YGS ve LYS değerlendirmesinin Tarih dersi bazında da verilmesi, öğretmenlere bu konuda yardımcı olunması
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1
ZÜLKİF BAYRAM
Ali Güral Lisesi
Başkan
2
MUSTAFA ESMER
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
Raportör
3
İLKAY AKAR
Ali Güral Lisesi
4
SEVGİ ÖZEN
Fatih Anadolu Lisesi
5
HATİCE IŞILDAK KARA
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
330
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Öğrenci seviyesine uygun etkinlikler hazırlanmalı ve paylaşılmalı. Mesela 9. Sınıf konuları ile ilgili her öğretmen bir etkinlik
hazırlayıp paylaşsa sorun çözülür.
•
Proje hazırlama yönteminin kullanılması konusunda öğrenci ve öğretmenler teşvik edilmelidir. Örnek: TÜBİTAK tarafından
öğretmenler için bir kurs düzenlenebilir, Öğrenciler için çeşitli proje sergilerine geziler düzenlenmelidir.
•
Öğretmen derslerin işlenişinde sürekli farklı yöntemler kullanmalıdır.
•
Powerpoint sunumları çok kaliteli olmalıdır, ilimiz çapında bir sunum havuzu oluşturulabilir.
331
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Coğrafya
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
2. KONU:
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı, paylaşımı ve bu materyallerin
değerlendirilme
3. KONU:
• Harita kullanma becerisindeki eksiklikler
TARTIŞMA SORULARI
TARTIŞMA SORULARI
1. Harita konusu ile ilgili kazanımlar 10, 11 ve 12. sınıf müfredatında yeterli midir?
1. 1. Akıllı tahta olmayan okullarda neler yapılabilir?
2. CBS yeterince kullanılıyor mu?
3. Okullarda ve sınıflardaki haritalar yeterli midir?
2. 2. Coğrafya Sınıflarının Coğrafya öğretimindeki faydaları nelerdir?
3. 3. Hangi görsel materyaller kullanılabilir?
4. 4. Yakın çevremizdeki görsel malzemelerden nasıl yararlanabiliriz?
5. 5. Tablet kullanmanın faydaları nelerdir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
4. Akıllı tahtalardaki haritalar yeterli midir?
5. Harita kullanımı ile ilgili yeterince etkinlik yapılıyor mu?
6. Ders kitaplarındaki haritalar yeterli midir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. 10, 11 ve 12. Sınıfta harita becerisi ile ilgili kazanım olmaması
2. Harita becerisi ile ilgili yeterince etkinlik yapılmaması
3. Ders kitaplarındaki haritaların yetersiz olması
1. 1. Yeterli görsel malzeme olmayışı
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
2. 2. Gezi yapmada yaşanan sıkıntılar
1. Öğrencilerin harita kullanma becerisi genelde çok eksik. Bunun sebebi ilköğretimdeki eksiklikler, sınıflarda yeterince duvar haritası
bulunmamasıdır. Örnek:2013 YGS sınavında Topoğrafya haritaları ile ilgili soruda birçok öğrenci zorlandı. Çünkü okullarımızda
Topoğrafya haritası genelde bulunmamaktadır. 10, 11 ve 12 sınıflara harita bilgisi ile ilgili kazanımlar konulmalıdır.
3. 3. Coğrafya sınıflarının olmaması
2. Akıllı tahtalara harita setleri yüklenmelidir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3. Derslerde dilsiz harita çalışmalarına önem verilmelidir.
•
4. Ders kitaplarındaki haritalar yeterli ve kaliteli hale getirilmelidir.
Akıllı tahta bulunmayan okullarda çalışma kâğıtları dağıtılmalı, Öğrenciler etkinlikler çerçevesinde fotoğraf, resim, proje, poster,
şarkı sözü, maket yapabilmeli, bunları ailesi ve çevreleriyle paylaşmak için sergilemelidir.
•
Sanal alan geziler yapılmalı,
•
•
•
332
5. Öğretmenler için CBS kursları düzenlenmelidir.
6. Harita becerileri ile ilgili aşağıdaki konularda yeterli etkinlik yapılmalıdır.
•
Harita üzerinde konum belirleme
İnceleme gezilerine önem verilmelidir. Okul bahçesinde gezi yapılabilir. Bir fabrika, gecekondu mahallesi, ticaret merkezi, toplu
konut alanı gezilebilir. Yılda en az 3 gezi yapılmalıdır. Geziler planlı olmalıdır. Gezileri bir merkezin organize etmesi uygun olacaktır.
•
Harita üzerine bilgi aktarma
•
Amacına uygun harita seçme
Frig vadisinde oluşturulacak bir jeopark alanına Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu ile bütün okullar götürülmeli burada
Coğrafya dersi işlenmelidir. Öğretmenlerin kendi inisiyatifi ile gezi düzenlemesi birçok sıkıntıya sebep olmaktadır.
•
Haritalardan yararlanılarak hesaplamalar yapma
•
Mekânsal dağılışı algılama
İçinde taş, maden, toprak, bitki koleksiyonu, çeşitli resimler, afişler ve haritaların bulunduğu coğrafya sınıfları olmalıdır.
•
Haritayı doğru şekilde yorumlama
•
Taslak haritalar oluşturma
333
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Coğrafya
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
•
Bir derste birden fazla öğretim yöntemi kullanılmalı, etkinliklere önem verilmeli, her ders
farklı yöntemler kullanılmalı, ilk 10 dakikada öğrencinin dikkatini çekecek bir etkinlik
planlanmalıdır.
•
Gezi ve inceleme kulüplerinde Coğrafya Öğretmenlerine de görev verilmeli, coğrafya sınıfları
oluşturulmalı.
•
Coğrafya Öğretmenlerine yönelik Proje hazırlama, CBS gibi kurslar
düzenlenmelidir. Gezi organizasyonları yapılmalıdır. Öğretim yöntem
ve teknikleri konusunda öğretmenlere kurs düzenlenmeli.
•
•
•
•
4. KONU:
• Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne
gibi sorunlarla karşılaşıldığı.
TARTIŞMA SORULARI
1. Coğrafya dersinin öğretim programındaki amaç ve kazanımlar ne ölçüde gerçekleşiyor?
2. Hedeflenen amaç ve kazanımlara ulaşılıyor mu?
3. Derslerin konuların işlenmesinde karşılaşılan sorunlar nelerdir?
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
10, 11 ve 12 sınıflara harita bilgisi ile ilgili kazanımlar konulmalı,
Ders kitaplarındaki etkinlikler kaliteli olmalı
Ders kitapları haritalar bakımından zengin hale getirilmelidir.
Okullara ücretsiz harita dağıtılmalı
1. 9. Sınıf coğrafya kazanımlarının daha fazla olması
2. 9.Sınıf coğrafya da daha çok fiziki coğrafya ya ağırlık verilmesi
3. 11. Sınıf coğrafyada ilk konuların işlenmesinde zorluklar
ALINAN KARARLAR
•
4. 10. Sınıf coğrafya dersinde 2. Dönem işlenen konuların 1. Dönemde işlenen konularla bağlantılı olduğundan öğrencileri sıkması
Ulusal kanallarda yayınlanan coğrafya ile ilgili programlardan bir CD oluşturulup bütün okullara dağıtılmalı,
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Bazı okullarda dağıtılan tabletlerin kullanımı ile ilgili bir takım kurallar belirlenmeli,
1. 12. Sınıf coğrafya dersi konuları sadece ülkeler coğrafyasını kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.
•
Proje ödevleri notla değerlendirilebilmeli,
2. 10. Sınıf coğrafya dersinde genel coğrafya konuları işlendikten sonra Türkiye coğrafyası konuları işlenmelidir. Böylece konu
bütünlüğü sağlanmalıdır.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
3. 9. sınıflarda kazanımlar azaltılmalıdır.
Görev Yeri
İmza
1
EMİN BULUT
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
Başkan
2
ARZU ÖZDARI
Kütahya Lisesi
Raportör
3
HESNA ORTACA
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
4
SAADET BOZDAĞ
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
5
HATİCE GÜLTEKİN
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
6
ZUHAL KAŞIKÇI
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
7
SEVGİ BAYDAR AYDIN
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
8
MENDERES ERK
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
334
5. KONU:
• YGS ve LYS konuları ile öğretim programının karşılaştırılması, soru ağırlıkları ve il başarım düzeylerinin değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. YGS ve LYS Coğrafya soruları öğretim programlarını karşılıyor mu?
2. YGS ve YLS Coğrafya sorularının ağırlığı öğretim programlarıyla örtüşüyor mu?
3. YGS ve LYS sınavlarında öğrenciler coğrafya sorularını çözerken gitmek istedikleri üniversitelere coğrafyanın netlerinin etkilerini
biliyorlar mı?
4. Coğrafyanın il başarı düzeylerinin artırılması için neler yapılabilir?
335
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Coğrafya
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. YGS de sosyal bilimler netlerinin bir bütün olarak öğrencilere açıklanması bunun içindeki coğrafya netlerinin durumlarının belli
olmaması
2. Alan hesaplamaları uzunluk hesaplamaları eğim hesaplamaları gibi konuların anlatımının zaman almasına karşın YGS ve LYS de
bu konulardan soru çıkmaması
6. KONU:
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
TARTIŞMA SORULARI
1. Üniversiteler öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişiminde nerede duruyor?
3. YGS ve LYS de öğrencilerin coğrafya sorularını yaparken bunların getirisi konusunda yeterince bilinçli olmaması
2. Neden coğrafya alan gezileri projelendirilmiyor?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
3. Öğretmenler bu çalışmaları kendisi mi hazırlamalıdır?
•
Öğrencilerin girmek istedikleri üniversite bölümleri için coğrafya netlerinin önemi aktarılmalıdır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Anadolu liselerinin 10, 11 ve 12. Sınıflarında eşit ağırlık ve sözel tercihleri doğrultusunda oluşturulan sınıflarda coğrafya dersinin
4 saat okutulması sağlanmalıdır.
1. Üniversiteler mezun ettikleri öğrencileri (öğretmenleri) takip etmelidir. Daha sonraki mesleki gelişimlerine destek olmalıdır.
•
Öğrencilerin bilemedikleri soruları yanıtlamayarak coğrafya netlerini korumaları konusunda bilinçlendirilmelidir.
2. Milli Eğitim Müdürlüğü merkezi geziler düzenlemelidir. Öğretmenler kişisel olarak uğraşmamalıdır.
•
Okullarda başarı seviye sınıfları oluşturulmalıdır.
3. Öğretmenlere yönelik özendirici eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir.
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
TAVSİYELER
Görev Yeri
İmza
1
AYŞE GÜL ÖZKAN
Hayme Ana Kız Teknik ve Meslek Lisesi
Başkan
2
DİLEK YAZAROĞLU
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
Raportör
3
İRFAN TİRE Kız
Teknik ve Meslek Lisesi
4
KAMİL SELAHATTİN ERGİN
Seyitömer Çok Programlı Lisesi
5
MEHMET HAKAN BERK
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
6
MÜNEVVER UYSAL
Kütahya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
7
OKTAY YILDIRIM
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi
8
RABİA DÜNDAR
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
9
SERAP ÇAKMAK
Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi
336
ÖĞRETMENLERE:
•
İmkânlar ölçüsünde mesleki gelişmelerini sağlamalıdırlar.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yardımcı olmalıdırlar.
•
Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişmeleri için okul idareleri,
üniversiteler, eğitim araçları merkezleriyle işbirliği yapmalıdır.
•
Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini
gerçekleştirebilmesi için özlük hakları iyileştirilmeli.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
BAKANLIĞA:
ALINAN KARARLAR
•
Üniversiteler ile etkin bir işbirliği yapılarak öğretim yöntem ve teknikleri ile özel alan bilgisindeki güncel bilgiler paylaşılmalıdır.
•
Öğretmenlere yönelik coğrafya arazi çalışmaları yapılmalıdır.
337
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Coğrafya
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
7. KONU:
• Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki
akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
8. KONU:
• Dersin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ve teknikler.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
TARTIŞMA SORULARI
1. Neden ortak bir ölçme yapılmıyor?
1. Coğrafya dersliği uygulaması neden yok?
2. Sözlü notları ve dönem ödevleri gerekli midir?
2. Coğrafya gezilerinde yasal düzenlemeler neden çok ağır?
3. Öğrenci başarısızlığında neden daha çok öğretmen sorumlu gösterilmektedir?
3. Sınıf yönetiminde disiplin yönetmeliği neden yetersiz?
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Okul türlerine göre ortak bir ölçme sistemi oluşturulmalıdır.
1. Bakanlığın genelgesine uyularak coğrafya dersliği uygulamasına geçilmelidir.
2. Sözlü notları ölçütleri netleştirilmelidir.
2. Coğrafi gezileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilmelidir. Tur operatörleriyle anlaşılmalıdır.
3. Rehberlik araştırma merkezleri ve okul rehberlik servisleri aracılığıyla ailelerin sosyo-ekonomik durumları tespit edilmeli, ailelerle
görüşülmeli
3. Disiplin yönetmeliği net hale getirilmeli, Öğrencilere yönelik yaptırımlar arttırılmalıdır.
4. 9. Sınıflar ortak sınıf olmaktan çıkarılmalıdır.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
Kendisine ait soru bankası oluşturmalıdır.
5. Meslek Liseleri için coğrafya öğretim programı ayrıca düzenlenmelidir.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Öğretmenlerin soru bankaları oluşturmasını takip etmelidir.
6. 12. sınıf öğrencilerine verilen uzun devamsızlık (45 gün) süresinden vazgeçilmelidir.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
Branşlar bazında soru bankalarının oluşmasını sağlayıp, takibini yapmalıdır.
BAKANLIĞA:
•
Genel bir soru havuzu oluşturmalıdır. İnternette bu havuza öğretmenler ulaşabilmelidir.
TAVSİYELER
ÖĞRETMENLERE:
•
Coğrafya dersliği oluşturulması adına isteklerde bulunmalıdır.
OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE:
•
Coğrafya dersliği oluşturulmalıdır.
•
Okullarda coğrafya dersliklerinin oluşturulması ve içeriğinin
doldurulması için takipçi ve destekçi olmalıdır.
Yayınladığı genelgenin takipçisi olmalı ve coğrafya dersliklerinin
donatılması için gerekli finansal kaynak sağlanmalıdır.
Geziler için uygulamalar hafifletilmeli veya tur operatörleriyle anlaşmalar yapmalıdır.
Disiplin yönetmeliğinin öğrenci üzerinde caydırıcılığı arttırılmalıdır.
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE:
•
BAKANLIĞA:
•
•
ALINAN KARARLAR
•
Okullarda donanımlı coğrafya sınıfları oluşturulmalıdır.
•
Coğrafya müfredatı okul türlerine göre yeniden yapılandırılmalıdır.
338
ALINAN KARARLAR
•
Okul türlerine göre ortak ölçme sistemine geçilmelidir.
•
Ortak bilgi (soru, doküman, sunum vb.) havuzu oluşturulmalıdır
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
Görev Yeri
İmza
1
İRFAN KAYA
Ali Güral Lisesi
Başkan
2
LOKMAN AKAN
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi
Raportör
3
EYÜP VURANEL
Ali Güral Lisesi
4
ERDOĞAN ERDOĞDU
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
5
HÜSEYİN TÜRKEL
Atatürk Lisesi
6
HALİL GÜL
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
7
HARUN BALSAK
Kütahya Lisesi
339
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Beden Eğitimi
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
Beden Eğitimi Dersi Genel Raporu
1. KONU:
• Dersin, öğretim programındaki amaç ve kazanımların ne ölçüde gerçekleştiği, hedeflenen
amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığı.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğrencilerin ilgi duydukları branşlarda faaliyet göstermek istemeleri nedeniyle bazı branşlarda isteksizliğin ve ilgisizliğin oluşması
2. İlköğretimden gelen öğrencilerde amaç ve kazanımların yeterince yerleşmemesi, lisede kazanımların gerçekleşmemesine neden
olmakta.
2. KONU:
• Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve metotları ile etkinlik tabanlı örnek ders işlenişlerinin ve yürütülen
projelerin paylaşılma.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğrencilerin Performans Görevleri için internet ortamındaki yaptıkları araştırmalarda internetteki bilgi kirliliği nedeni ile
görevlerini yanlış ve eksik hazırlamaları.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Tüm Kütahya çapında Beden Eğitimi ve Spor Dersi Etkinlik Bilgi Bankası oluşturulup, özenle hazırlanmış, doğru, amaca uygun ve
yeterli örneklere sahip Performans Ödevlerinin bu internet bilgi bankasında toplanarak tüm öğrencilerin doğru bilgiye kolayca
ulaşması sağlanabilir.
•
•
•
•
Beden eğitimi dersinin oyun ve yarışma formatında yapılması
Müfredattaki konuların bir dönem boyunca öğrencilere dağıtılması
Okullarda akıllı tahtalardan ve projeksiyon cihazlarından yararlanılmalı
Dünyada isim yapmış sporcuların hayat hikayeleri ve başarı öyküleri öğrencilere görsel ortamda sunulmalı
3. Öğrencilerin ilgi ve isteklerinin yeterli olmaması.
4. Kazanımların çok fazla olması.
5. Alan değişikliğinden gelen öğretmenlerin yetersizliği.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Beden Eğitimi ve Spor dersi programı orta öğretimde değiştirilerek; haftada en az 1 ders saati Egzersiz dersi (Öğrencilerin bedensel,
ruhsal ve fizyolojik gelişimleri için sağlıklı yaşam egzersizleri) ve en az 1 ders saati istediği branşla ilgili Seçmeli Zorunlu Spor dersi
(Takım sporları, bireysel sporlar vb.) konularak öğrencileri hem sağlıklı yaşam ve obeziteyle mücadele etmeleri sağlanmış hem
de ilgilendikleri spor branşında uğraşarak deşarj olmaları, o branşta ilerleyip müsabakalara katılabilme özelliğini kazanmış olur.
•
•
•
•
ilk ve orta öğretimde ders saatlerinin artırılması
ilköğretimde derslerin tam olarak işlenebilmesi için önlemlerin alınması
Beden eğitimi dersinin öğlenden sonraları özel bir zaman diliminde yapılması
ortaokulda değişen müfredata karşı öğretmenlerin değişime ayak uydurmaları için gerekli seminer ve hizmet içi çalışmalarının
yapılması
•
•
•
•
Ortaöğretime geçişlerde sportif başarıları göz önünde bulundurulması
Alanında başarılı sporcularımızla öğrencilerimizin çeşitli etkinliklerle buluşturulması.
Spor müsabakalarına okuldaki öğrencilerin mümkün olduğu kadar götürülmesi.
Okullarda branş kulüplerinin kurulması.
•
•
Ders saatleri artırılmalı veya kazanımlar azaltılmalıdır.
Liselerde de beden eğitimi dersinin öğleden sonraları uygun mekanlarda yapılmalı.
•
•
340
Alan değişikliğinden gelen öğretmenlerin istekleri doğrultusunda alanlarına geri dönebilmeleri sağlanmalı.
Bu öğretmenlere seminer ve kursların düzenlenmesi.
3. KONU:
• Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanma, materyal kullanımı ve paylaşımı
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Beden Eğitimi Dersi için materyal eksikliği.
2. Spor salonlarının sayısı yetersiz olmasına rağmen birde amacı dışında kullanılması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Eğitim öğretim yılı başında okullara araç gereç yardımı yapılması
•
Yeni salonların yapılması
•
Mevcut salonların idarecilerin tasarrufunda amacı dışında kullanılması önlenmeli
•
Okul salanlarından öncelikli olarak diğer okullar faydalanmalı
341
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Beden Eğitimi
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
4. KONU:
• Derslerde verimliliği artırmak için yapılan okul içi ve dışı sosyal- kültürel etkinlikler.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Faaliyetlere ayrılan zaman.
2. Faaliyetlerde velilerin katılımı.
3. Faaliyetlerde diğer branş öğretmenlerinin katılımı.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
Programın yoğunluğu nedeniyle öğrenciler faaliyetlere katılamamaktadır. Programın içerisine sosyal etkinlik haftası eklenerek, o
hafta boyunca müsabakalar, müzik etkinliklerinin de içinde olduğu bahar şenlikleri düzenlenebilir.
•
Faaliyetlere okul yönetimi ile işbirliği ile müsabaka öncesi sponsor, tesis, organizasyon, müsabakalar sırasında sağlık, hakemlik,
seyirci olarak, müsabaka sonrası ise ödül törenlerinde etkin katılımın sağlanarak birliktelik oluşturulmalı.
•
Faaliyetlerde verimliliğin arttırılmasında sınıflar arası müsabakalarda sınıf öğretmenlerine görev verilerek sınıfların başında
durması sağlanmalı, okullar arası müsabakalarda ise diğer branş öğretmenlerinin de katılımıyla müsabaka saatlerinde okul
öğrencilerinin tamamının seyirci olarak faaliyetlere katılımın sağlanması ve spor ahlakı, fair- play, seyirci kültürü kavramlarının
öğrencilere yerleşmesinin sağlanması amacıyla diğer branşlarla işbirliği yapılması.
5. KONU:
• Öğretmenlerin kişisel, mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmalar ve başvurabileceği kaynaklar (kitap, dergi, makale,
eğitim materyalleri, CD ve internet adresleri vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğretmenler güncel konuları takip etmeli.
2. Branşlarla ilgili internet sitesi oluşturulması
6. KONU:
• Öğrencilerin istifade edeceği yardımcı kaynakların (Kitap, dergi, makale, CD, internet vs.) tespit edilmesi, değerlendirilmesi
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Öğrencilerin güncel konuları takip etmesi
2. Öğrencilerin faydalanacağı branşla ilgili internet sitesi
3. Sporla ilgili dergi ve makale yayınlanması
4. Öğrencilerin katıldığı faaliyetleri ve diğer güncel olayların (maç vs.) gösterilmesi.
5. Öğrencilerin sağlıklı spor yapabilmeleri için gerekli malzeme ve kaynakların ulaşımının sağlanması
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Bakanlık tarafından ortak bir sitenin ve bilgi bankasının oluşturulması ve dergi, makale, cd yayınlanarak öğrencinin doğru bilgi
kaynağına ulaşması sağlanmalı.
• Öğrencilerin sağlıklı spor yapmaları için gerekli malzemelerin kaynakların tespit edilmesi ve ortak bir şekilde kullanılması
7. KONU:
• Sınıf yönetimi; derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, Öğrencilerin ilgisini arttırmak için yapılabilecek
çalışmalar.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
1. Salonsuz okullarda dersin işlenişi ve sınıf yönetimi nasıl olmalıdır.
2. Dersin işleyişinde malzeme ve tesis yetersizliği
3. Beden eğitimi öğretmenlerinde oluşan mesleki yılgınlığın nedenleri ve sınıf yönetimine etkileri.
4. Elimizde ulusal ve uluslararası seviyede başarıya ulaşmış sporcuların rol model olarak öğrencilerin spor yaşamlarına yeterli katkı
sağlamaması.
5. Yükseköğretime geçiş sınav sistemi ve bu sistem nedeniyle öğrenciler beden eğitimi dersini önemsememektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• 1. Salonsuz okullarda dersin işlenişinde karşılaşılan en büyük sorun hava koşullarıdır dersin gerektirdiği hareket ve beceri
koordinasyonları gerektiği kadar yapılamamakta buda öğrencilerin derse ilgisini azaltmaktadır müfredat programının salonsuz
okullara uygun olarak da hazırlanmalıdır.
•
2. Salonsuz okullarda uygun spor alanı bulunmayışı dersin verimliliğine ve öğrencilerin ilgi düzeyini düşürmektedir. Bakanlıkça
her okula spor salonu kazandırılmalıdır ve okullar ihtiyaçlarına göre desteklenmelidir. Bakanlık; maliyetleri yüksek, büyük ve az
sayıda salonlar yerine, prefabrik vb. düşük maliyetli salonlar yaparak sayılarını artırmalıdır.
•
•
3. Salonlu okullar ve salonsuz okullar, birbirine yakınlık durumuna ders programlarını ayarlayarak ortak kullanabilirler.
4. Okullarda ödenek yetersizliği ve spor kulübü aidat ve bağışların toplanmasındaki sıkıntı nedenleri ile malzeme ve materyal
yetersizliği yaşanmaktadır bakanlıkça her okula öğrenci mevcuduna göre ödenek gönderilmeli, her branşa özgü araç gereç
malzeme ve materyal desteğinin sağlanması gerekir
•
5. Salonsuz okullarda, teknolojik alt yapı ve araç gerecin yeterli olamaması ve mevcut olanında etkin kullanılmaması derslerin
verimsiz olmasına neden olmaktadır. Okullara teknolojik alt yapı desteği verilmeli ve Fatih Projesi içeriğinde beden eğitimi dersi
kapsamı artırılmalıdır.
3. Öğretmenlerin örnek olmaları gerekir
4. Her konuyu içeren bilgi bankası oluşturulması.
5. Materyallerin bakanlıkça tespit edilip (ortak )gönderilmesi
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
342
Bakanlık tarafından ortak bir sitenin oluşturulması ve branşla ilgili dergi makale ve cd lerin yayınlanması.
343
Orta Öğretim Çalıştayı Raporu
Beden Eğitimi
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
6. Okul idaresi, veliler ve öğrencilerin beden eğitimi dersine bakış açıları ve özellikle okul idarelerinin beden eğitimi öğretmenlerine
yeteri kadar destek vermemesi, öğretmenlerde motivasyon kaybına ve mesleki yılgınlığa neden olmaktadır.
9. KONU:
• Kademeler arası geçişte spor dallarındaki bilgi ve davranış eksikliği.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
•
7. Bu durum ders işlenişi ve sınıf yönetimini olumsuz etkilemektedir.
1. Öğrencilerin çeşitli sebeplerle ilk ve ortaokulda edinmesi gereken sporla ilgili kazanımlarda eksik veya yetersiz kalarak orta
öğretime başlaması.
•
8. Okul idarelerince dersin öneminin artırılması; öğretmenlerin çalışmaları ödül sistemiyle desteklenmeli, öğretmenler
heveslendirilmeli değerli oldukları hissettirilerek motive edilmeli.
2. Birinci ve ikinci kademede beden eğitimi derslerinin branş dışı öğretmenlerce yürütülmesi
•
9. Kütahya’dan yetişmiş, ülke ve dünya çapında başarılı olmuş, ödül kazanmış, rol model olabilecek sporcuların okullarda ve il
düzeyinde düzenlenecek konferans ve toplantılar okul ziyaretleri söyleşi gibi programlarla tanıtılması ve öğrencilere örnek olması
sağlanabilir.
3. Okul idarecilerinin zorunlu olarak girmesi gereken 6 saat ders için beden eğitimi sportif etkinlikler derslerini tercih etmeleri
10. YGS ve LYS sınavlarında, beden eğitimi dersinin konularının, en azından temel branşlar, oyun kuralları vb. konularda soruların
yer alması.
4. Branş dışı öğretmenlerce dersin yürütülmesine bağlı olarak öğrencilerin spor dallarını yeteri kadar öğrenememesi ve ilgili beceri
ve kazanımların edinilmemesi.
•
8. KONU:
• Dersin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ve teknikler.
5. Etkin ve doğru şekilde uygulanmayan öğretim metotları öğrencilerin derse olan ilgisini azaltmakta ve fiziksel gelişimlerini
olumsuz etkilemesi.
1. Not verme ve sınıf geçme sisteminin derse olumsuz etkisi. Beden eğitimin dersinde verilen notların orta öğretim başarı puanına etki
etmesinden dolayı okul idaresi ve velilerce yapılan baskı sonucunda öğrencilere etkin ölçme ve değerlendirme yapılamamaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
• Öncelikle sistemde değişiklik yapılarak ilkokullarda bağımsız bir spor saati uygulaması yapılmalıdır. Bu uygulamaları
gerçekleştirecek çeşitli hizmet içi kurslara ( ilgili yaş grubuna uygun formasyon, oyun çeşitlemeleri, cimnastik vs.) katılmış beden
eğitimi ve spor öğretmenlerinin atanması sağlanmalıdır.
2. Ölçme ve değerlendirmede standart olmayışı.
•
Ortaokulda ise okul şartlarına göre spor branşları önce oyun formatında sonrada teknik eğitim verilerek kazanımlar sağlanmalıdır.
•
Beden Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Sportif Etkinlikler derslerinin yalnızca gerekli eğitimi almış olan beden eğitimi
öğretmenlerince yürütülmesi gerekir ihtiyacın karşılanması için ilk atamalarda beden eğitimi öğretmenliğine ayrılan kontenjan
arttırılmalı gerekli görevlendirmeler etkin biçimde yapılmalıdır.
SORUNLARIN TESPİT EDİLMESİ
3. Orta öğretimde sportif başarı gösteren öğrencilerin yükseköğrenime geçişte sportif başarılarının değerlendirilmemesi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
•
1. Beden eğitimi dersinin zorunlu olması ancak not ile değerlendirilmemesi.
•
2. Verilen notun orta öğretim başarı puanını etkilememesi.
•
3. Yapılan ölçme ve değerlendirme sonuçlarının okul idaresince kabul görmesi ve desteklenmesi.
•
4. Orta öğretimde müfredata göre ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, çerçeve programda yer alması ve
standartların oluşturulması.
•
Öğrencilerin başarı durumuna göre BESYO ya girişte ek puan verilmesi diğer fakülte ve yüksekokullara yerleşmelerinde burs, yurt
imkânları ve sosyal yardımlardan yararlandırılması
344
345
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Branş Çalıştayı Raporu
GRUP ÜYELERİ
Sıra Adı Soyadı
NOTLAR:
Görev Yeri
İmza
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
1
FAHRİ ERKUT
Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi
Başkan
2
HAKAN KARAOĞLAN
Fatih Anadolu Lisesi
Raportör
3
MEHMET ARSLAN
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
4
HALİL AYTEKİN
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
5
OSMAN IRMAK
Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi
6
MUSTAFA FERHAT EVRAN
Hayme Ana Kız Teknik ve Meslek Lisesi
..................................................................................................................................................................................................................
7
MUSTAFA DEMİRDAĞ
Aysel-Selahattin Erkasap Spor Lisesi
..................................................................................................................................................................................................................
8
YALÇIN TİTİZ
Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi
..................................................................................................................................................................................................................
9
KASIM YASİN YALÇIN
Fatih Anadolu Lisesi
..................................................................................................................................................................................................................
10 SİNAN DÖNMEZ
Kılıçarslan Anadolu Lisesi
..................................................................................................................................................................................................................
11 YUSUF ÇETİN
Evliya Çelebi İmam Hatip Lisesi
..................................................................................................................................................................................................................
12 HASAN HÜSEYİN ÖZSÜMEN
Kütahya Lisesi
..................................................................................................................................................................................................................
13 ALİ ERDİNÇ
Atatürk Lisesi
Başkan
..................................................................................................................................................................................................................
14 MEHMET ALTINOK
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
Raportör
15 ABDO SELÇUK ALIÇ
Merkez Ticaret Meslek Lisesi
..................................................................................................................................................................................................................
16 GÜLŞEN ÖZTÜRK
Atatürk Lisesi
17 ALİ ZENGİN
Atatürk Lisesi
18 MUSTAFA TOK
Ali Güral Lisesi
19 MEHMET ZAFER AKER
Ali Güral Lisesi
20 ÖMER LÜTFÜ KARAKUŞ
Hüsnü Kişioğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi
21 MUSA DEMİR
Kütahya Lisesi
22 HALİL ACAR
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
23 ALPASLAN KANTARCIOĞLU
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Başkan
..................................................................................................................................................................................................................
24 İSMAİL ERGİN
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Raportör
..................................................................................................................................................................................................................
25 ESER ERGİN
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
..................................................................................................................................................................................................................
26 ÖMER ORÇUN KAZAK
Aysel-Selahattin Spor Lisesi
..................................................................................................................................................................................................................
27 MEHMET NAR
Kütahya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
..................................................................................................................................................................................................................
28 İSMAİL TOLGA SARI
Seyitömer Çok Programlı Lisesi
..................................................................................................................................................................................................................
29 VEDAT AKKOÇ
Kütahya Anadolu Öğretmen Lisesi
30 ALİ OSMAN GÜNGÖR
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi
..................................................................................................................................................................................................................
31 EFRAHİM ALKIN
Aysel-Selahattin Erkasap Spor Lisesi
32 KADİR GÜNEŞ
Kütahya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi
346
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
347
NOTLAR:
NOTLAR:
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
348
349
NOTLAR:
NOTLAR:
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
350
351
NOTLAR:
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
352

Benzer belgeler