T.C. KARS İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Transkript

T.C. KARS İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
T.C. KARS İL ÖZEL İDARESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İÇ DENETÇİ PERSONEL ALIM İLANI:
5018 sayılı Kanunun "iç denetçinin nitelikleri ve atanması"başlıklı 65 inci maddesine göre 1 ad. İç denetçi ataması yapılacaktır.
İLGİLİ MEVZUATLAR:
· 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
· 5018 sayılı Kanun
· Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
· İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (04 Mart - 18 Mart 2014 tarihlerinde, mesai saati bitimine
kadar) www.karsozelidare.gov.tr adresinden temin edecekleri İş Talep Formunu eksiksiz olarak doldurarak başvuru yapmak
istedikleri pozisyonu belirten bir dilekçe ve istenilen belgelerle birlikte aşağıda belirtilen adrese şahsen veya postayla (iadeli
taahhütlü) müracaat etmeleri gerekmektedir, (faks ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular ile 18 Mart 2014 tarihinden sonra
gelen talepler/başvurular dikkate alınmayıp, değerlendirilmeyecektir)
· Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal
işlem yapılacaktır.
· Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendiğinde eksik belgesi olan adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
GENEL ŞARTLAR:
· Türk vatandaşı olmak,
· Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
· Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
· Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
· 657 sayılı Kanunun 53' üncü maddesindeki hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
akıl hastalığı bulunmamak,
· Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona engel bir durumu bulunmamak,
ÖZEL ŞARTLAR · İlgili bakanlıktan alınmış iç denetçi sertifikası sahibi olmak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
· Başvuru Formu (www.karsozelidare.gov.tr adresinden temin edilebilir)
· Askerlik durumunu gösterir belge örneği,
· Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği,
· Nüfus Cüzdanı fotokopisi (fotoğraflı, T.C. kimlik no' lu) ve nüfus kayıt örneği,
· 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin 8/f maddesi hükümleri uyarınca; adaylardan adlî sicil kaydı istenmeyecek, bunun yerine dilekçede belirtilen
şekilde yazılı beyanı istenecektir. Müracaat kabul komisyonları, bu beyanın doğruluğunu, adlî sicil bilgilerini verebilecek
mercilerden teyit ederek adayları göreve başlatacaktır. Adayların, adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge getirmeleri
durumunda ise bu belgeler, başvuru tarihi itibariyle ilgili mercilerden alınmış olması kaydıyla kabul edilecektir.
- Başvuru esnasında örnekleri istenen evrakların atama esnasında asılları veya ilgili kurumlarca onaylı örnekleri ibraz
edilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, DUYURULMASI VE BAŞLATILMASI:
İl Özel İdaresince Oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından;
· Başvurulara göre yapılacak sözlü sınav ile kontenjan sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri başvuru bitim tarihinden
itibaren 15 gün içinde kurumumuz internet ((www.karsozelidare.gov.tr.) adresinde ilan edilecektir.
· Bu ilan tebliğ niteliğinde olacağından, ilgililere ayrıca yazılı ya da sözlü tebligat yapılmayacaktır.
· Atanmaya hak kazanan adaylardan, 15 gün içerisinde belgelerini teslim etmeyen veya atama yapıldıktan sonra, süresi
içerisinde görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilecek ve yerlerine
sıralamaya göre yedek adayların atamaları yapılacaktır.
· Yedek adayların atanma hakları yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay süreyle geçerlidir. Görevine hiç
başlamayan ya da başladıktan sonra görevinden istifaen ayrılan adayların yerine yedekleri çağırılacaktır.
ATANACAK PERSONELDEN İSTENİLECEK BELGELER:
· Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Alınacak Sağlık Kurulu Raporu.(657 S. D.M.K. Madde 48- A/7)
· Öğrenim Belgesi (Aslı veya İlgili Kurumlarca Onaylı Fotokopisi) (657 S.D.M. K. Madde 36-A)
· Askerlik Durum Belgesi aslı (657 s. D.M.K. Madde 48-A/6)
· 8 adet fotoğraf (yeni çekilmiş)
· Mal Bildirimi Formu
· Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
DİĞER HUSUSLAR:
· İlanda yer almayan hususlarla ilgili olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
· Ataması yapılmayan adayların başvuru evrakları yerleştirme sonucunun ilanından itibaren 30 gün içerisinde aday
tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır (postayla
iade işlemi yapılmayacaktır, ilgililerin şahsen başvurusu gerekli)
ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:
KARS İL ÖZEL İDARESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Karadağ Mah. Vali Hüseyin ATAK Blv.
Merkez/KARS
Tel 0 (474) 212 75 29
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 13807)

Benzer belgeler

***HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ

***HARBİYE ORDU EVİ MÜDÜRLÜĞÜ · Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ: · İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (04 Mart - 18 Mart 2014 t...

Detaylı