1 1. Müslümanlara karşı yaygın önyargılar 1.

Transkript

1 1. Müslümanlara karşı yaygın önyargılar 1.
1. Müslümanlara karşı yaygın önyargılar
1. ‚Müslümanlar‘ kavramı altında, Alman toplumu gibi gayri müslim çoğunluk
toplumuna karşı „Müslümanlar ve İslam“ homojen bir grup olarak kurgulanır ve bu
toplumla uyumsuz oldukları vurgusu yapılır. 1
2. Ekonomik durumu iyi olmayan bölgelerden Müslümanlar sorumlu tutulur: Ekonomik
olarak geri kalmış bölgelerin Müslümanlarla içerik olarak bağlantılandırılması yaygın
bir bakış açısıdır. Birçok insan „[…] bazı semtlerin veya eyaletlerin sosyo-demografik
ve ekonomik başarısızlığını İslam‘ın kültürel geri kalmışlığı ile ilişkilendirmektedir.“2
3. Kaleyi içten fethetme ve İslamileştirme suçlamaları: Bu teze özellikle internet
ortamında sıkça rastlanmaktadır. Bu tezin arkasında nüfus (demografik) dönüşümü ve
bu bağlamda Müslümanların sözde daha yüksek bir doğum oranıyla zaman içerisinde
toplumu İslamileştireceği ve ardından olumsuz sonuçların ortaya çıkacağı korkusu
yatmaktadır. Bu önyargının yanlışlığı resmi istatistikler tarafından kesin olarak ortaya
konulmaktadır. 3
4. Müslümanlar eğitim konusundaki başarısızlıklarından kendileri sorumlu tutulur: Bu
önyargı özellikle Thilo Sarrazin tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Buna göre
Müslümanlar tembel olduklarından dolayı daha kötü eğitim almaktadırlar.
Müslümanların daha düşük eğitimli olmaları sorunu, eğitim sisteminde bulunan
yapısal bir takım haksızlıklarla açıklanmak yerine, tamamen kendi hatalarıymış gibi
değerlendirilir.
5. Sosyal bakım sistemini istila veya parazitlik suçlaması: Bu önyargı da bir hayli
yaygındır ve düzenli aralıklarla siyasetçiler tarafından kullanılır.4
Bakınız: Foroutan, Naika: Muslimbilder in Deutschland. Wahrnehmungen und Ausgrenzungen in der
Integrationsdebatte, in: WISO Diskurs-Expertisen und Dokumentationen zur Wirtschafts- und Sozialpolitik,
November 2012, S. 26
2
Thilo Sarrazin 2010: Foroutan 2012: S. 26
3
Bkz. Foroutan 2012, S. 29
4
Buna bür örnek Horst Seehofer‘in yaptığı bir konuşmada, Alman sosyal sistemine göçü ‚son mermiye varana
kadar‘ engellemek istediğini söylemesi. Bkz. 10.03.2011 tarihli Der Tagespiegel, online versiyonu:
http://www.tagesspiegel.de/politik/umstrittene-aeusserungen-anzeigen-gegen-horst-seehofer/3937410.html,
1
1
6. Müslümanlar uyum karşıtı olarak gösterilir: Bu Müslümanlara yöneltilen genel bir
önyargıdır. Müslümanların uyum sağlamak istemedikleri veya diğer göçmen
gruplarına karşılık daha az uyum sağlamış oldukları işlenir. Bu görüş Müslümanların
Almanca öğrenme konusunda güya daha az istekli olduklarıyla ıspatlanmak istenir.
Foroutan bu önyargının da asılsız olduğunu kanıtlar.5 Ayrıca Müslüman kız
çocuklarının yüzme dersine katılıp katılmaması da sürekli Müslümanların uyum
sürecinde sözde isteksiz olduklarının bir kanıtı olarak gösterilir.
7. Baş örtüsü: Baş örtüsü ataerkil olarak algılanan ve kadını ezen bir dinin ifadesi olarak
Müslümanlara karşı toplumda sıkça ele alınan önyargılardan bir tanesidir. Bu önyargı
karşısında özellikle baş örtülü kadınlar kendilerini iki kat damgalanmış hissederler: Bir
yandan baş örtüsü taşıdıkları için ezilen kadın olarak görülmeleri, diğer yandan ise baş
örtüsünün örneğin hizmet sektöründe işe alınmalarına engel oluşturması gibi çift
ayrımcılık yaşarlar. Bu bakış açısının arkasında yaygın bir başka önyargı yatmaktadır:
İslam‘ın değer ve normlarının zaten Batı toplumlarının değerleriyle çelişmesi.6
8. Kendi içlerine kapalı olmak: Müslümanların hep kendi aralarında kalıp, Almanlarla
irtibata geçmedikleri yargısı. Bu da yaygın olan önyargılardan bir tanesidir.
9. Müslüman erkekler = şiddete başvuran zorbalar benzetmesi: Müslüman erkeklerin‚
şiddeti teşvik eden bir erkeklik anlayışılarından‘ dolayı zorba ve şiddete meyilli
olmakla suçlanmaları da bir başka önyargıdır.7
en son bakılan tarih: 04.03.2012
5
Bkz. Foroutan 2012, S. 43-44
6
Bkz. Foroutan 2012, S. 48
7
Bkz. Baier, Dirk et al.: Kinder und Jugendliche in Deutschland: Gewalterfahrungen, Integration, Medienkonsum, Zweiter
Bericht zum gemeinsamen Forschungsprojekt des Bundesministeriums des Innern und des KFN (Forschungsbericht Nr. 109),
Hannover 2010, S. 129-131, online versiyonu: http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fob109.pdfen son bakılan tarih:
10.06.2010
2

Benzer belgeler