Ayrıntısı için Tıklayın

Transkript

Ayrıntısı için Tıklayın
Görsel Sıralama Aracı: Genel Bakış ve Yararlar
Görsel Sıralama Aracının Yararları
Üst Düzey Düşünmenin Desteklenmesi
Bu konuda dönüm noktası olan İnsanlar Nasıl Öğrenir (How People Learn) (Bransford, Brown ve Cocking, 2000) kitabı,
uzman bir tarih öğretmeninin, öğrencilerin üst düzeyde düşünmesini sağlamak için listeleme yöntemini nasıl kullandığını
anlatmaktadır. Bu öğretmen dokuzuncu sınıftaki öğrencilerden geçmişte insan eliyle yapılmış önemli şeyleri listelemelerini
ister. Büyük bir panoda öğrencilerin cevaplarını bir araya getirir ve karşılaştırır. Yıl boyunca, yeni bilgiler kazanıp,
düşünceleri çok yönlü bir şekilde geliştikten sonra öğrenciler listeye geri dönerler. Bu listedeki sıranın altında yatan
tarihsel önemi neyin oluşturduğunu tartışır ve düşüncelerini açıkça dile getirirler. Tarihsel önemi belirlemek için ise
kurallar üzerinde tekrar düşünüp açıklamalar yaparlar. Tarihsel anlamı ve önemi ile bunun altında yatan kuralların
tartışılması ile ürünlerin sıralanması öğrencileri tarihsel olayların tarihlerini ve olguları ezberlemekten daha öteye götürür.
Bu da tarih alanının temel ilkelerinden biri olan tarihin yorumlu doğasına ilişkin öğrencilerde derin bir kavrayış geliştirir.
Listeler oluşturmak için Web temelli araçlar yerine pano kullanmalarına rağmen öğrenciler Görsel SıralamaSıralama’ya
benzeyen bir öğrenme etkinliğine katılmışlardır. Bu gibi etkinlikler, öğrenmede önemli olan zihinsel davranışları bir
taksonomi ile tanımlayan Benjamin Bloom’un bilişsel ve duyuşsal becerilerinin tümünü kapsamaktadır (Bloom, 1956).
Bloom'un taksonomisi bilişsel alanda altı etkinlik seviyesini, duyuşsal alanda ise beş seviyeyi tanımlamaktadır (Görsele
bakınız).
Kullanım Koşulları, *Ticari Markalar ve Gizlilik ©Intel Corporation
Görsel Sıralama Aracı: Genel Bakış ve Yararlar
Görsel Sıralama Aracının Yararları
Bilişsel Alandaki Becerilerin Geliştirilmesi
Görsel Sıralama, Bloom’un taksonomosinin tüm seviyelerindeki becerileri kullanma konusunda öğrencileri teşvik eder.
Bilgi. Aracı kullanarak bir öğrenci serilerdeki maddelerin ya da zaman çizelgesindeki olayların sırasını (Örneğin; bir
kanun tasarısı, kanuna nasıl dönüşür; hücredeki mayoz bölünmenin aşamaları) ya da bir ölçekteki nesnelerin (örneğin,
gezegenleri güneşten uzaklığı; soy gazlarının yoğunluğu) sırasını yeniden oluşturabilir.
Kavrama ve Uygulama. Bir derste listeleme etkinliği yaptırılabilir. Listelenen maddelere ilişkin açıklama kutuları
öğrencilerin neler öğrendiklerini kaydetme amacıyla kullanılabilir. Örneğin öğrenciler, nüfus ve alan ile ilgili verileri
kullanarak kıtaları nüfus yoğunluğuna göre sıraya dizebilir, kirlenme verileri ile benzin kullanımını birleştirerek
otomobilleri çevre dostu olma durumlarına göre sıralayabilir ya da temel konularda verdikleri oyları dikkate alarak
politikacıları sınıflayabilirler.
Analiz. Bu düzeydeki beceriler—örgütleme, ayrıştırma, benzerlik ve farklılıkları belirleme—aracın odak noktasını
oluşturmaktadır. Bir ölçekteki maddeleri sıralamak için, öğrenciler sadece karşılaştırılacak olan maddeyi değil ayrıca
ölçeğin doğasını ve ölçekteki maddelerin yerleştirilmesinde kullanılan ölçütleri de anlamalıdır. Analiz işi, öğrencinin ders
notu üzerindeki etkilerin sıralanmasını, çeşitli gübrelerin etkililiğinin karşılaştırılmasını ya da sınıftaki saç ve göz rengi
birleşimlerinin frekansının sıralanmasını içerebilir. Görsel Sıralama aracı öğrencilerin yapıcı düşünmelerini ve bilişsel
işlemlere katılmalarını destekleyen bir “bilişsel araç" olarak çalışır (Jonassen, 1991; Salomon, 1993).
Sentez. Öğrenciler karşılaştırma özelliğini kullanmaya başladığında yeni bilgiyi yapılandırmaya başlar. Aracı, maddeleri,
olayları, özellikleri ve benzeri şeyleri geliştirdikleri ölçütlere göre sıralamak için kullanabilir. Diğer öğrencilerin
çalışmalarıyla yapılan karşılaştırmalar, daha önce var olmayan bilgilerin ortaya konmasını sağlayabilir. Bu
karşılaştırmaları temel alarak sınıf ortalamasını elde etmek, yapılması gerekenlere yönelinmesi (öğrencilerin
gerçekleştirebileceği projelerin sıralandığı bir proje), araştırma fırsatlarının oluşturulması (aracın tercihleri sorgulamak
için kullanıldığı bir proje) ya da planların düzenlenmesi için kullanılabilir.
Değerlendirme. Bir maddeyi sıraya koymak için bir öğrenci ölçüt ortaya koymalı ve uygulamalı, ölçütü temel alarak her
maddeye bir değer atamalı ve yapılan değer atamalarını haklı gösterecek açıklamalar eklemelidir. Yapılan
karşılaştırmaların diğer öğrencileri ikna etmek, eğitmek ya da inandırmak için kullanıldığı projeler aracın değerlendirme
amacıyla kullanıma ilişkin güzel örneklerdir. Maddelerin değerlendirilmesinde belli bir bakış açısını yansıtan rol-oynama
etkinliği öğrencilerin kavrayışını kolaylaştıran etkili araçlardan biri olarak gösterilmektedir (Hunt, 1999).
Kullanım Koşulları, *Ticari Markalar ve Gizlilik ©Intel Corporation
Görsel Sıralama Aracı: Genel Bakış ve Yararlar
Görsel Sıralama Aracının Yararları
Duyuşsal Alandaki Becerilerin Geliştirilmesi
Görsel Sıralama Bloom’un duyuşsal alan taksonomisindeki üst düzey düşünmeye yöenlik projelerin kolayca
gerçekelştirilmesine yardımcı olur.
Değerler düzeyinde, öğrenciler bir maddeyi hiyerarşik yapıda bir yere yerleştirmek için ve ölçütü uygulamak için aracı
kullanır. Örgütleme düzeyinde, öğrenciler farklı değerleri karşılaştırmakta ve onlar arasındaki uyuşmazlıkları
çözmektedirler. İçselleştirme düzeyinde, öğrenciler kendi düzenlerini değiştirmek ve diğerlerini bu düzenlerin değerleri
konusunda ikna etmek için yeni bilgiyi kullanmaktadırlar.
Araç, işbirliği, ortak çalışma ve iknanın işe koşulduğu projelerde kullanılmak için tasarımlanmıştır. Araç ile bireyin ya da
takımın tercihlerini sınıfta tartışmayı ve savunmayı geliştirmek amaçlanmaktadır. Tüm bu etkinlikler öğrenme için önemli
olan sosyal etkileşimi içermektedir. Sınıfta sosyal etkileşimin geliştirilmesi ile, Görsel Sıralama aracı öğrencilerin yapıcı
düşünmelerini ve bilişsel işlemlere katılmalarını sağlar (Jonassen, 1991; Salomon, 1993).
Görsel Sıralama aracı ayrıca hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin sorgulama temelli öğrenmeye eşit ve etkili bir
şekilde katılımlarını sağlayan “dönüştürücü iletişim”e olanak tanıyan büyük bir potansiyele de sahiptir. Tabii ki, bu gibi
öğrenme fırsatlarında başarılı olmak, öğretmenlerin öğrencilere, yapıcı tartışmalar yapmada ve kendi konumlarını
savunmada azalan destek (scaffolding) sağmasına bağlıdır.
Öğrencilere Denetim ve Erişim Verilmesi
Görsel Sıralama öğrenci kontrolündeki Web temelli bir araç ile sıralama sürecinin yerine getirilmesine izin vermektedir.
Çevrimiçi bir aracın kullanılması listeler oluşturma etkinliğini tamamlayıcı yararlar sunmaktadır. Öğrenciler kolaylıkla
maddeleri yeniden düzenleyebilir ve açıklama kutucukları aracılığıyla her bir maddenin niçin oralara yerleştirildiğinin
açıklamasını yapabilir. İletişim kurmak için İnternet’i kullanarak diğerleri (kendi sınıfındaki arkadaşları, uzak bölgelerdeki
öğrenciler, aileler ya da belli konularda uzman olan diğer yetişkinler) tarafından oluşturulan listeler ile kendi listelerini
karşılaştırabilirler.
Sınıfta Sosyal Etkileşimi Geliştirmek
Isenberg ve Jacobs (1981) uygulamalı, değişikliklere izin veren malzemelerin öğrencilerin sınıflama becerileri
edinmelerine yardımcı olduğunu ileri sürmektedirler. Çevrimiçi araçlar bu tür öğrenme etkinlikleri yapmayı kolaylaştıran
malzemelerdir. Ek olarak, Web temelli bir araç, sınıf projelerinin yönetimini basitleştirir; öğrenci listeleri çevrimiçi
ortamda saklanabilir ve İntenet’e bağlı bir bilgisayar ile öğretmenler ve öğrenciler tarafından her zaman erişilebilir.
Kaynaklar
Bloom, B.S., ed. Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals: Handbook I, Cognitive
Domain. New York: Longmans, Green, 1956.
Bransford, J.; Brown, A.; and Cocking, R., eds. How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. Washington,
DC: National Academy Press, 2000. www.nap.edu/html/howpeople1*
Hunt, M. "Teaching Historical Significance." Chapter 4 in Issues in History Teaching, edited by J. Arthur and R. Phillips.
London: Routledge, 1999.
Isenberg, J., and Jacobs, J. "Classification: Something to Think About." Childhood Education (May/June 1981): 284-288.
Jonassen, D. "What Are Cognitive Tools?" In Cognitive Tools for Learning Computers and System Sciences (Vol. 81),
edited by M. Kommers, D. Jonassen, and J. Mayes. Berlin: Springer-Verlag, 1991.
Polman, J., and Pea, R. Scaffolding Science Inquiry Through Transformative Communication. Paper presented at the
1997 NARST Annual Meeting, Oak Brook, IL, 1997.
Salomon, G. "On the Nature of Pedagogic Computer Tools: The Case of the Writing Partner." In Computers as Cognitive
Tools, edited by S. Lajoie and S. Derry. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1993.
Kullanım Koşulları, *Ticari Markalar ve Gizlilik ©Intel Corporation

Benzer belgeler