Bu dosyayı indir - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Transkript

Bu dosyayı indir - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
T.C.
Harran tlniversitesi Arattrrma ve Uygulama Hastanesi
Sira No:01399
Konu:TeklifMekubu
i,in Adi:KBB― TIBBI
MALZEME ALIMI
Fi,Kodu:
Flyalar KDV Han9 olarak vci!mclidir Malzcmclc● ■Markasl vり a OzclliEi mutiaka bclirtilmdidi
Onk 3 tcklifbaz ahnacaktlr SGK Odcniプ Odcnlnez tcklinc bclirtncccktir
SUT kodu bclirtnmcyCn tck‖ flcr dclCncndinnc dl,bl口 よ1lacaktir Pakctc dahll olup olmadlEl tckliflc bcllrtllcccktlr
3 AV arasindadir
SUT flyatin:否 an tCkliflcr dcgcrlcndinnc dloi blrakllacaktir Odcmclcr muaycnc kabul sonmsl l‐
SGK Taranndan uBB'dcn kり naklanan kcsintilcr durumunda ynklcniciyc Odcmc yap‖ mayacak vc y● klcnici hi9bir hak ta!cbindc
bulunrnayacaktlr
Tcklifvcrcn istcklilcr yukandaki tum maddclcH§ arslz kabul c●ni,sayllacaktir
UBB sorgulalnasina gorc cn d●
S,No
、ο
t・
、
t
u
m
S
Son Teklif Tarihi:た
2・ tも
Maiノ HiZmet Adi
1
CERRAHI PEDIATRIK
2
ALIN LAMBASI
.
Miktafl
Birlmi
1
ADET
6
ADET
LARENKS SE「 I
Birim
Topiam
Tanrmlayrcr Firma ve
Fivat
Fivat
UBB
Genel
Toplam(KDV
Haric):
*Tanimlavlcl lnlla bilgisi olmall vc tcklifilc birnktc sGK sottulalna sistcminin,lktiSi tCklif ilc birliktc vcrilmclidir
ldare No:6376038320001330
idare Adl:Harranウ niversitcsi
Ara§
tll‖
la vc Uygularna Hastanesi
Ekap Kaydli9in XML dosyasli,in gerckli idari bilgiler yukanda bild■
Hastanesi Osmanbey Karnpiisii
iltibat telcfon:Tcl:0(414)344 41 65 Faks :0(414)3444169
ilmi゛ ir
Hennnn
Uru
ivensiresi rr6iri ru AMgn RMA xnsrenesi
KBB SERViSi PEDiATRiK LARENKS MiKROCERRAHiSETi
01.Cerrahi AleJer′ paslanmaz celikten imal edilm、
olaCaktr imalat veva‖ bbi nedenier‖ e tamaml
veya b「 k6m!paslanmaz 9ellk d!,nda dter materyallerden OreJlm、
′
5artnameye cevap′ metninde belirtilmesi zorunludur Aksi halde istek‖
Cerrahi aleJenn″ teknik
nin tek‖ ■ degerlendirme
d151
kalacaktlr
02.Malzemelenn polisal duZgun ve purozsuz。 lmandlr
03.Cerrahi aleJertavan lambasl ve mikroskop婚 嗜l akinda g6zu alacak 5ekilde pa‖ avan maレ emeden
yapllm15 olmamalldlr
04.Istekliler tek‖ f ettikleri cerrahi aletlere ait bu sartname ve ekindekl ihtiyac listesine gOre
hazlrlavacaklari
″
teknik,artnarneye cevap″ ba511kh belgeyi tek‖ f dosyas:igerisinde vereceklerdir Bu
belgede asa言 !da Ornetti Venimis tabloya g6re ihtiyac‖
stesinde be‖ rt‖ en urOn′ kar,‖ !薔 inda
verditti urunun kata10g numarasL istek‖ nin teklr etttti marka′ urunun ade■
ιtek‖ nin
′barkod numaraЫ ve
detavh aclklamasl yer alacaktlr Bu belgeyi vermeyen veya eksik yada hatah veren■
rma:arln teklif!eri
red ed‖ ecektir Bu belgede okunmu5tur, anla511m15tlr veya bu anlama geleb‖ ecek cevaplar kabul
edilmeyecekJr tteklilenn bu belgenin her bir maddeJne cevap vererek kabul etlttini a91kca
be‖ rtmesi
zorunludur
04.TC Sa首 1lk Bakanh薔 I TedaVi Hizmetieri Genel MldOrll言 u01/05/2008 tarih ve 15167 saylll gene!ge
hlkOmlerince′ tek‖ f ed‖ en OrOnlerin ihale tarihi itibari lle ila,ve Tlbbi Cihaz Ulusal B‖ gi 3ankasrnda
kaytll olmatt ve allml yapllacak urunlenn(te:SepeJen haHc)TiTUBB`de Sa首 llk Bakanh首 l taraindan
onayll olmasi gerekmektedI Sathk Bakanl嗜 lndan Onaylanmtt barkod numaralann!n ″teknik
§artnameye cevap″ belgesinde be‖ rtilmesi zorunludur
Srra
Tek:if edilen urun
Teklif edilen
Ur0n
no
katalog no
Marka
agrklamasr
Miktar
Teklif edllen airiine ait
Uriin
Katalog sayfa no
barkod no
05.ihale veya Muavene Komisyonu taraflnda teknik,artnamenin kar,llanip kar511anmadl言
teklif veren irmalar teklifleri‖ e biriikte LN-3510,LN-3511,LN-3684′
numune olarak vereceklerdir Teklド
‖
e blrlikte
LN‐ 3688′
ina l‖ 5kin′
LN-3668 ve LN-3539
numune gejrmeyen irmalann dette‖
endirme d婚
l
blrakllacaklardlr Demoya numune getirmeven firmalar!n tek‖ fleri gecersiz say!lacaktlr
06 Teklif edilecek uronlerde CE belgesi 20runludur
07 1haleye giren irma vermeyi taahhut etjtti a:eJen ureten uretici nrmanln verd増 しgerektttinde
se rvも
httmeJni vereb‖ ecettine daャ vete‖ ‖
ik be!gesinin aJl veya noterden tasdik‖ kopyesi olmandlr
08 Aletler a5a薔 lda Omor 2006 Katalogundan verl:en alet:enn esdetterl Ve yukarda be‖ rtilen vaslflarda
olacaktir Ayn,6ze‖ ikte baska marka:ar olabi:ir
09.Aletler Yabaci men,eyli olursa aleJenn thal ed‖
dittini gOSteren Gumrlk be:gelen dosyada
sunulma:ldir
(Tip Onav belgesO bevan edilecektir Yedi urunl_eヽ ise TiCaret Sanavi OdaЫ ndan ahnmtt YERJ MA日
BELGESi sunacaklardlr Yerli Mah Belgesi Larenks Mikrocerrahi aletleri icin Olmalldir Yerli‖ k oranl
yiiksek Uri.inler tercih sebebi
olacaktr.
Do9.
HRU A
KBB
Oip llcI
′
γNIN
ANESi
Ur'llarr
10. AleJer Pasianmaz celikten imal ed‖ mi, 9imah plrinc ve benze‖ malzemeden yapllm婚
olmamalldlr Orり inal katalogunda be‖
rt‖
en alet olmavan lrmalann teklrlen dettedendI‖
meyecek ve
ihale d151 birakllacaktlr
ll.Teklr veren irma aletlenn ku‖ an‖ d:薔 !hastanele‖ e‖ g‖ :tercihen Oniverste hastanele● olacakt!r
referans listesi verecektir
12. Aletlerin ahnllnda set butln:じ こu a91sindan setler birlikte detterlendirilecektir Bu nedenle
lrmalarln tum aletlere set olarak birlikte tek‖
fverecektir
Laringoskop Ho:der, OMORLN‐ 3503 ve LN-3502 benzeri1 l adet, Hareket sistemi kapal:sistem ve
icensi pi百 ncten imal ed‖ ml
olmayacak′ katologda belirtildtti gibi Ve paJanma2 9elikten imal ed‖ m、
olacak GO薔 use dayanan yer halka sek‖ nde ve kaucuk o:acaktlr Plateler holdere takJlnca isten‖
en
ayarlara gelebilmeve uygun olacak
Laringoskop p:ate size l, OMIR LN-3509 benzeri:l adet′
kO,こ
YOzey mat iniJi,1l Cm uzunluttunda′
k bo"619口 ler dista1 12 mm,boru k6min kena‖ annda lkitaraftada埒 lk ta51yicl cubuk montal icin
ver olacaktlr
Laringoskop plate size l, OMiiR LN‐ 351l benzeri:l adet′
Yuzey mat fini§
‖,13 cm uzunluttunda′
,ocuk bo協 boru klsmln kena‖ annda lkitaraftada 15:k ta,lyic1 9ubuk montal icin ver olacakt:r
Larinks biopsy punch Forceps,OMORLN-3540 benzeri 2 adet her yOne dOneb‖
a薔
睦2x3mm ve15x24 mm ka,k5eklinde′
en a薔 lzli Ve kOparicI
kopancl a言 厖duz′ tOplam uzunluk 25 00 cm ve u9
harekeuni arka k。 ldan sa薔 layan mOdelden′ paJanma2 celikten yapllm:5
Lannks Mikromakas,OMOR LN‐ 3520 ben2en,l adet 6 mm uzunluttunda keJd u9′
kesに iuc d02,
toplam uzunluk 25 00 cm ve uc harekeuniarka koldan satthyan mOdelden,paJanma2 celikten
yapllmll
La‖ nks
Mikromakas,OMOR LN-3522 benzer,l adet 6 mm uzunluttunda keJci uc,kesiCi uc sola
curved′ toplam u2unluk 25 00 cm ve uc harekeJniarka koldan sa言
layan modelden,paslanmaz
Cellkten yapilm15
La‖ nks
curved′
Mikromakas,OMOR LN-3525 benze‖ ,l adet 6 mm uzunluttunda keJci u9,kesici uc satta
toplam uzunluk 25 00 cm ve uc harekeJniarka koldan sa言
lavan modelden,pasianmaz
9elikten yapllm15
Lannks MikrOmakas,OMORLN-3527 benze‖ ,l adet 7 mm uzunluttunda keJci u9′ kesici uc yukan
curved,topiam uzunluk 25 00 cm ve uc harekeJniarka koldan saЁ layan modelden′ paslanmaz
ge‖ kten
yapllm:5
Larinks Koparici Cupped Forceps,OMOR LN‐ 3510 ben2eri′ l adet,¢ 1 5 mm ka51k sek:inde duz uc′
toplam uzunluk 25 00 cm ve uc harekeuniarka koidan sa意
!avan modelden′
paJanma2,erkten
Vapllml,
Larinks Koparic:Cupped Forceps,OMOR LN-3513 ben2eri,l adet¢ 15 mm ka5]k sek‖ nde sola
curved uc′ toplam uzunluk 25 00 cm ve uc harekeuniく
ldan sa言 layan modelden,pasianmaz
rka k。
Gelikten yaprlmts.
ぶ]
Larinks Koparici Cupped Forceps,OMORLN‐
3515 ben2eri,l adet¢ 1 5 mm ka51k sek‖ nde satta
curved uc′ toplam uzuniuk 25 00 cm ve uc harekeuniarka koldan sa言
layan modelden′ paslanma2
cellkten vapllm15
Larinks Kopanci Cupped Forceps,OMOR LN‐3517 ben2eri,l adet
φ 2 mm ka51k,ek‖ nde vukan
curved u9,toplam uzuniuk 25 00 cm ve uc harekelniarka koldan sa首
layan modelden,pasianmaz
Ce‖ kten
yapllm15
Larinks AliigatOr tutucu Forceps,OMORLN‐ 3530 benzen,l adet 7 mm uzunluttunda tutucu krokod‖
attlZh′
tutucu uc dlz′ toplam u2unluk 25 00 cm ve uc hareketlniarka koldan sa薔
layan mOdeiden′
paslanmaz 9eiikten yapllm15
Ferhan 02 tip Larenks basket forceps,OMORLN‐ 3538 ben2e‖
,l adet uc sol yukan ettim‖ ,23 cm
u2unlukta,aftl:′ paslanma2 9elikten imal edilmi5 olacak
Ferhan 02 tip Larenks basket forceps′
OMIRLN‐ 3539
benzeri,l adet u,satt yukan ettimlし 23 cm
uzunlukta 5afth,pasianmaz ce‖ kten imal edilmi5 olacak
Larenks round knife′ OMORLN-3688 ben2eri,l adet′ ¢1 5 mm Yukarlkesici u,′
23 cm call,ma
u2unhttu′ paJanmaz 9e‖ kten ybplim婚 ′
parmakla tutuhcak tutamak olmalldlr
Larenks round knife,OMiiR LN‐ 3689 ben2eri,l adet′ ¢15 mm a5a言 l kesiCi uc,23 cm cah,ma
uzunluttu′ paJanmaz ce‖ kten yap‖ m婚 ′
parmakla tutulacak tutamak olmalldlr
Larenks Sickle knife,OMOR LN‐ 3684 benzen,l adet,。 rak,eklinde a,a意 ]keJd uc,23 cm calttma
uzunluttu′ pas:anma2 ce‖ kten vapilmll′ parmakla tutulacak tutamak olmand『
Larenks Ang:ed pick,OMORLN-3668 benzeri,l adet′
smallboy 1 5 mm,23 cm cah5ma uzunluttu,
paslanma2,enkten yapllm15′ parmakla tutulacak yer yuva‖ ak ve uc ettimli Olmand「
Larenks Ang:ed pick,OMiiR LN‐ 3669 ben2eri,l adet′ large boy 2 5 mm,23 cm cal15ma u2unluttu′
paJanmaz ce‖ kten yapllm婚 ′
parmakla tutulacak yer yuvanak ve uc ettim‖
Olmahdlr
Larenks Sickle knife,OMIRLN‐ 3555 benzen,l adet,。 rak,ek‖ nde keJciu9,23 cm 9al婚 ma u2unluЁ
u′
pasianmaz ce‖ kten yapJm婚 ′parmakla tutulacak tutamatta ba薔 lanabilecek,apta LN 3550 ye uyumlu
olmal!dlr
Larenks Hook,OMOR LN-3556 benzeri,l adet′
uc hOOk′ 23 cm cah,ma uzunluttu′ paJanmaz ce‖ kten
yaprm埒 ′
parmakla tutulacak tutamatta battlanabilecek,apta LN-3550 ye uyumlu olmandlr
Larenks Pik tutucusu,OMOR LN‐ 3550 benzeri,l adet pasianmaz 9e‖ kten imal ed‖
mis′ plki e‖
e
tutmaya uygun′ vidali sistemle plkleritutucuya rnonte etmek mumkun Olmal!dir
Steri!kutusu,OMOR LN‐ 3559 ben2eri,l adet Larenks plklerini ster‖ slraslnda korumak ve plkleri
muafaza icin dizayn edilmi§ paslanmaz celikten imal edilmi§ olmalldir
Laringoskop:91k ta,iv:c:, OMORLN‐ 3518 benzeri, l adet 140 mm uzunlukta Laringoskop
platelerinin kenarlarlna monte edilecek,eilde dizayn ed‖
mi,′ 151k ta,lylcl kablolarin ucuna uyumlu
paslanmaz celikten imal ed‖ mi5,katologda belirtilen 5ekil ve ёl,0:erde imal edilmi5 olacaktlr
Laringoskop:5:k taSIylc:′
OMOR LN‐ 3519 ben2er:, l adet 80 mm uzuniukta Laringoskop platelerinin
kenarlarlna monte edilecek 5eilde di2ayn ed‖
mi5′ :51k taSlγ lcl
kablolarln ucuna uyumlu pasianmaz
gelikten imal edilmi$, katologda belirtilen gekil ve
HRじ
KBB
│「
い、
シ
川
:Fkur
ANES'
UYG HASTAHCSi
B Hastal!よ lariり 2man:
16,3 uzn1 9,423′ 11188'
こ
arinks Aspirat6r ucu,OMORLN‐ 3543 ben2eri′ 2 adet,¢ 2 mm 25 cm uzunlukta ve bay pasde‖
klし
AspiratOr hortumuna grecek yer hortumun kolay,lkmavaca首 1 5ekilde yapllm!,olmalldir paJanmaz
Ce‖ kten
imal edilmi5 01acak
Larinks Aspirator ucu′
OMORLN-3544 ben2en,2 adet,¢ 2 5 mm 25 cm uzunlukta ve bay pas de‖
klL
Aspirat6r hortumuna gヤ ecek yer hOrtumun kolay,11mayaCatti sekilde yap‖
m婚 olmaildl「 paslanmaz
celikten imal edi!mi5 olacak
Larinks AspiratOr ucu′
OMORLN‐ 3545
ben2eri,2 adet¢ 3 mm 35 cm uzunlukta ve bay pas de‖ klし
AsplratOr hortumuna girecek yer hortumun kolay,lkmayaca言 1 5ek‖ de yapllm婚 olmahdr pasianmaz
ce‖ kten
imal edilmi5 01acak
Costa:Carti:age Cutting device OMOR R‐ 2919 benzeri,l adet Kemik kesme ve ezme i51emine uygun
oimallen az 16 cm ve pasianmaz ce‖ kten imal edilmi5 o!acak
1
LN‐ 3503
ve LN-3502
Laringoskop Holder,
l ADET
LN-3509
Laringoskop plate size 1,
l ADET
3
LN-3511
Laringoskop plate size 1
l ADET
4
LN-3540
Larinks biopsy punch Forceps, yetigkin ve pediatrik
2 ADET
3520
Larinks Mikromakas,
l ADET
6
LN-3522
Larinks Mikromakas,
l ADET
7
LN-3525
Larinks Mikromakas,
l ADET
8
LN-3527
Larinks Mikromakas,
l ADET
9
LN-3510
Larinks Kopa rrcl Cupped Forceps,
l ADET
10
LN-3513
Larinks Kopanct Cupped Forceps,
l ADET
11
LN-3515
Larinks Koparic:Cupped Forceps,
l ADET
12
LN-3517
Larinks Kopanct Cupped Forceps,
l ADET
LN-3530
Larinks Alligator tutucu Forceps,
l ADET
3538
Ferhan 0z tip Larenks basket forceps,
l ADET
LN-3539
Ferhan Oz tip Larenks basket forceps,
l ADET
EJ
2
^
3
14
LN‐
LN‐
LJ
■■
16
LN-3688
La
renks round knife,
l ADET
17
LN-3689
Larenks round knife,
l ADET
18
LN-3684
Larenks Sickle knife′
l ADET
19
LN-3668
L]に nks Angに diた k′
20
LN-3669
ヽも
l ADET
l ADET
F′
≪
ざ
d Doc.D「
HRU ttS
:l郷
95423'1
21
つι
^
3
24
'
LN‐
3555
EJ
つ乙
Larenks Sickle knife,
l ADET
LN-3556
Larenks Hook,
l ADET
LN-3550
La
ren ks p'-k
l ADET
LN-3559
Steril kutusu,
l ADET
LN-3518
LannBoskop l$tk taStytct,
l ADET
3519
Lanngoskop lstk ta$tytct,
l ADET
trt,tc,rsll,
26
LN‐
27
LN-3543
Larinks Aspiratdr ucu,
2 ADET
28
LN-3544
Larinks Aspiratdr ucu,
2 ADET
29
LN-3545
Larinks Aspiratdr ucu,
2 ADET
30
R-2919
Costal Cartilage Cutting device
l ADET
31
SC-4939
Celik Plaka 9eklinde Tet Sepet
4 ADET
32
SC-4916
Konteyner
2 ADET
Doc.'\
\^sYi
ii't
o\P
l31
L KBLtts:織
2g
鵠績胤濡ifda宙 am暉 l kullatllhょ セ dztt edhi,dmtt ve
e“
2 KBB alinlambasinda a,ι 嘔ldaki aksarnlar olmalldlr:
● LEDl,lk kaynagl,
° Battlantl kab10su,
● Batava,
O S両 6L
3 LEDl,lk kaynagl:
- 50 1umeゴ 60 kLux aydinlatma parlakl屯 1
-
01ma1ldl■
50 000 saat omili 01lnalldlr
‐ 2 Wa■ perfOrlnansl olmalldl■
‐ 17 cm mcsafede 25-50 nlm arasinda odaklarna yapabilmelidi■
― Renk slcakllg1 5800 K-6000 K olinalldl■
4.Bataゥ a
― Litン um― iyonik bataり a olmahdl■
‐2
9all§ ma
modu oOwer/CCO)。
lmalldl■
―Maksimum 2 saatte tam olarak,崎 。
lmalldl■
―Stt
durum gostergesi olmalldi■
ミリ
Sistem, Avrupa kalite standartlanna uygun olmahdrr.
KBB ahn lambasr malzeme ve iqgilik hatalanna kargr iireticisi tarafindan 2 yrl garantili
olmahdrr.
DoC・
llASTANESl
HR●
KBも
l
OiP.No:
1/1

Benzer belgeler

2ι 。1‐ 201も

2ι 。1‐ 201も kodunun behrtlmemesi ile Kl( kaydr olmayan firmalafln lekhli degerbnd,rmeye at,nmavacatl,r Sosvat Govent;l( Kutumu n.d,rir -r;t;-i,-Ja"ii'oiiii.,iil""*iriiriil I'stesinde butunan trbb matzemeter at...

Detaylı

05_06r9olャ

05_06r9olャ listeye dUgmesi gibi milzeme kaynakll kuruma ait scr kesinti tutarlart ve kurum zararlartntn tamamt ilgili firma

Detaylı

! F Eq

! F Eq tarihinden itibaren saat 12i00'de _365(iigyiizartmrgbeg)_ br$dy*"k, bfi; tarihinde saat 12:00,de sona erecektir.baglangrg

Detaylı

l漁躍wiミ:‖ i滞螺謝キ - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

l漁躍wiミ:‖ i滞螺謝キ - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 8) KATETER, EN KUCUK PROFILI ICIN,sF(FRENCH)SHEATH UYUMLUDUR.

Detaylı