14.04.2016 tarih ve 4056 sayılı yazı

Transkript

14.04.2016 tarih ve 4056 sayılı yazı
T.C.
KÜTAHYA VALİLİGİ
Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
Sayı :
Konu:
40))-b
14/04/2016
67882964-210.01.02Nitelikli Sahte 500 Euro Banknotlar Hk.
...........................
KA YMAKAMI-IG~A
(Malmüdürlüğü)
Bakanlığımız
Muhasebat
Genel
Müdürlüğünün,
itelikli
Banknotlara ilişkin 08.04.2016 tarih ve 6110 sayılı yazısı ektedir.
İşlemlerin anılan yazı doğrultusunda yapılması hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Sahte
500
Euro
.
,~
Vali a.
Defterdar
EK: I-Yazı Fotokopisi (1 Adet)
DAGITIM:
İlçe Kaymakamlıklarına
(Malmüdürlüğü)
Fatih Sultan Mehmet Buı' Cengiz Topel Cad. Defterdarlık Hizmet Binası Kaı/4
Telefon: (274)223 6100 Faks: (274)223 60 90
e-posta: kütahyadefterdarligi[a)maliye.gov.tr Elektronik A~: hnps:llwwwkutahyadefterdarligi.gov.tr
Bilgi için:ŞXORKMAZ
VERi HAVE KONTişı
Telefon:
T.C.
MALİ YE BAKANLIGI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu:
57761329-220.99-6110
Nitelikli Sahte 500 Euro Banknot1ar Hk.
08/04/2016
Nitelikli sahte 500 Euro banknotlar hakkında Merkez Bankasından alınan 25/03/2016
tarihli ve B.02.2.TCM.0.06.02.00-404.01.04/30549
sayılı yazı ilişiktedir.
Bilgilerini ve yazının iliniz dahilindeki muhasebe birimlerine (Döner Sermaye
Saymanlık Müdürlükleri dahil) duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
ıe-lnızalıdır)
Ertan ERÜZ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: Yazı örneği (2 sayfa)
DAGITIM:
81 iı Valiliğine (Defterdarlık)
Merkez Saymanlık Müdürlüklerine
•
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://evrakdogrulama.muhasebat.gov.tr
adresine girerek (H3/jG8-3wE8s2-GvkOpn-alPmcq-Kt9PubgE)
kodunu yazınız.
Dikmen Caddesi Merasim Sokak 06 i 00 DikmeniAnkara
Telefon (3 i 2)4 i 5 1668
Faks (3 i 2)4 i 94553
e-posta: [email protected]
Elektronik Ag: http://www.muhasebat.gov.tr
Bilgi içinAGÜDEN
MALİYE UZMANı
Telefon:
TÜRKiYE CUMHURiYET
MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
ANKARA, ..... 2.§.Maı:f.ı91S ...
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz:
Emisyon Genel Müdürlüğü
Emisyon Müdürlüğü
B.02.2.TCM.0.06.02.00-404.01.04/ ·:;,cv 54~
Konu: Nitelikli 500 Euro sahte banknot1ar lık.
GİZLİDİR
T.C. MALİYE BAKANLlGI
. DİKMEN CADDESİ
KARA HARP OKULU KA VŞAGI
DİKMEN i ANKARA
Ülkemizdeki banknot sahteciliği olaylannın takibinde; İstanbul'da ele geçirilen ve
inceleme amacıyla Bankamıza gönderilen X03603322405, X04524926009, X04524925964,
X03603321703,
N35013506309,
Y00006202315,
X03603321982,
X252556357645,
X03603330416, N35013510659 seri-sıra numaralı 10 adet 500 Euro sahte banknot kupürünün
yapılan incelemelerinde nitelik yönünden önem arz ettiği değerlendirilmiştir.
Söz konusu 500 Euro sahte banknotlann;
•
Ön ve arka yüzlerinin ayrı ayrı üretilip sonradan yapıştınlarak üretilen iki katman1ı sahte
banknot oldukları,
• Ön ve arka yüzünün ofset baskı tekniği ile üretildikleri ve baskı kalitelerinin vas at
olduğu,
• Filigranın iki katmandan oluşan sahte banknotun iç yüzüne baskı yöntemi ile taklit
edildiği,
• UV ışık altında kağıdın parlamadığı,
• UV ışık altında parlayan kılcalliflerin bulunmadığı,
• VV ışık altında orijinal bank:notta ön yüzde parlama veren bölümlerin sahte kupürlerde
daha zayıf parlama verdiği, arka yüzde parlama veren bölümlerin sahte kupürlerde de
benzer parlama verdiği,
• Kupürlerin bazılannda orijinal banknotlarda bulunan IR-split ve manyetiklik
özelliklerinin taklit edilmeye çalışıldığı, kupürlerin bazılannda ise bu özellikleri
kuvvetlendinnek amacıyla yapıldığı düşünülen çalışmalann olduğu ve bunlann kupürler
üzerinde görsel kirlilik yarattığı,
TÜRKIYE cUMHURfYET MERKEZBANKASI
A.Ş
TICARET SIClL NUMARASı: 269
SERMAYESI: 25.000 TL
IDARE MERKEZI, ANKARA
---
,.
AnafaıtalarMııh.1stı1<lal Cad. 10 06050 U!us-AltıııdaA- Anknıa
Tel: (J 12) 50050 ()()Faks: 12) 507 56 40
B-Postıı: iletisiı[email protected]ıııb.goy.trSwift:
tcmblı2a
Genel ~ Iıttp:llwww.tcmb.gov.tr
cı
---------_._----_._---_.---.----------------_._----_
_---_ _--_ _._
•....
-_._-_ .._ .._--_._-------_._------------.-._-----_.--_.----_.
.
~._-..~.
mB TÜRKIYE
CUMHURiYET
MERKEZ BANKAsı
\!!!.!
IÇ.,~ıl~
•
•
•
•
..&'lO'~\d.\
yazııan.ı5.Mç.;,;J.a:,ih.tarih.3Q'J~'Jsayılı
yazının.:.2..sayfası
İki katmandan oluşan sahte banknotun ara yüzünde yer alan ve UV ışık altında parlayan
emniyet şeridinin orijinal banknotta yer alan şerit gibi manyetik özellik gösteren bir
malzeme ku1laıularak taklit edilmeye çalışıldığı, ancak üzerindeki mini yazıların net ve
açık bir şekilde okunamadığı,
Renk değiştiren şerit baskı özelliğinin taklit edildiği,
Holografik yama folyo emniyet özelliğinin orijinale benzer şekilde taklit edilmekle
birlikte yüksek iğfal kabiliyetine haiz olmadığı,
Arka yüzde bulunan siyah renkli seri-sıra numarasının IR ve manyetiklik özellikler
gösterdiği
tespit edilmiştir.
Söz konusu 500 Euro sahte banknotlarda kupür sayma makinalarını aldatmaya yönelik
olarak özellikle emniyet şeridinde ve ön yüz görselinde yer alan Ik-split bölgesinde çalışmalar
yapıldığı ve bu kupürlerin eski model veya gilncellenmemiş masa üstü cihazlardan gerçek
banknot gibi geçebilıne riski taşıdıkları değerlendirilmektedir.
Konunun merkez ve taşra birimlerinize duyurulması hususunda gereğini arz ederiz.
TÜRKİYE CUMHURiYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi
SelahattinAKKAŞ
Dr. Ernrah EKşı
Genel Müdür Yardımcısı
Genel Müdür
TÜRKlYECUMHURİYETMERKEZBANKASl
AS
TICARET
NUMARASı: 269
SERMAYESI: 25.000 TL
IDARE MERKFZI. ANKARA
sıcıı,
AnafiııtBlar MaIı.lsıiklaI cad LO06050 Ulus- Altmda!!·Aııkıını
Tel: (312) 507 5000 Faks: (312) 507 S640
B-Posıa: [email protected]ıııb.gov,trSwilt: tcmbtı1a
Genel Ağ httpjlwww.tmıb.gov.tr
•