KAYIP DĠPLOMA TALEP FORMU …../……/20…

Transkript

KAYIP DĠPLOMA TALEP FORMU …../……/20…
KAYIP DĠPLOMA TALEP FORMU
…../……/20…
ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞINA,
Kadir Has Üniversitesi'nden almış olduğum diplomamı kaybettim. İkinci nüsha diploma hazırlanmasını talep
etmekteyim.
Gereğini arz ederim,
Saygılarımla,
Ad Soyad :
Ġmza:
MEZUN BİLGİLERİ
Öğrenci Numarası: …………………………………………………
Kayıp diplomaya ait Bölüm/ Program: ………………………………………………………………………
Kayıp diplomaya ait Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul: …………………………………………………………
Mezuniyet Tarihi: ……………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Ev Telefonu: …………………………………………………………
ĠĢ Telefonu: ………………………………………………………….
Cep Telefonu: ……………………………………………………….
E-posta: ………………………………………………………………
Açıklama (varsa belirtilmek istenen): ……………………………………………………………………………
Talep formuna eklenecek belgeler:
Kadir Has Üniversitesi ……………............................ Bölümünden ............................tarihinde almış olduğum
…………diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür." içerikli kayıp ilanının yer aldığı Türkiye genelinde yayınlanan
gazetenin aslı
Nüfus Cüzdanı (TC uyruklular için) / Pasaport (Yabancı Uyruklular için) fotokopisi

Benzer belgeler

üretim daire başkanlığı

üretim daire başkanlığı ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ DALINDA ÜRETĠM DAĠRE BAġKANLIĞI ADINA ÖĞRENĠM GÖRECEK ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN TAVSĠYE EDĠLEN ÜNĠVERSĠTELER 1 University of Texas At Austin 2 Stanford University...

Detaylı

Kayıp Diploma İçin Diploma Yerine Geçer Belge

Kayıp Diploma İçin Diploma Yerine Geçer Belge Belge üzerinde DİPLOMASINI KAYBEDENLERE MAHSUS BELGE ibaresi yer alır. Bu belge diploma aslına uygun olarak hazırlanır. Mezuniyet tarihindeki Ad Soyad, Bölüm Adı, Ünvan vb. bilgiler

Detaylı

İndirilebilir Dosya - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu

İndirilebilir Dosya - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu sporcularının lisanslarını yanlarında getireceklerdir. 2016 yılı lisansı olmayan ve vizesini yaptırmayan sporcular müsabakalara kesinlikle alınmayacaklardır. Bu itibarla; Ģampiyona ile ilgili katıl...

Detaylı

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ VELİ BİLGİLERİ T.C. Kimlik No(Öğrencinin

ÖĞRENCİ BİLGİLERİ VELİ BİLGİLERİ T.C. Kimlik No(Öğrencinin Bir ĠĢte ÇalıĢıyor mu? Aile DıĢında Kalan Var mı? Boy Özür Türü ġehit Çocuğu --Yurt DıĢından Geldi Gündüzlü Evet Burslu --SHÇEK(Sosy.Hizm.Çocuk --Esirgeme Kurumu) Tabi mi? Aile Gelir Durumu; (Çok Ġ...

Detaylı