Son Kat - Himerpa

Transkript

Son Kat - Himerpa
•
®
HAVALANDIRMA iZOLASYON MALZEMELERi PAZARLAMA VE TicARET A.~.
.
IS:, YAnG:n,
BRCA YRLmm:
~
TiTRE~im
YALlTlml
~RTI
PAnELLERi
y ap,n,n Her N oktaslnda
eyrek As,rd,r HIMERPA
•
®
YENiLENEN
iZOCAM
7. ULUSLARARASI
BAVI TOPLANTISI
~
IJ
ROPORTAJ /
ISOLGOMMA'DAN
SN. GIAMPAOLO MILAN
•
•
ILE DARBE SE~ VALITIMI
OZERiNE SOVLE$TiK
www.himerpo .com
YENI
LOJiSTiK DEPOMUZ
SEKTORUN
k;:iNDEN /
KISA ... KISA ...
HABERLER
.~
.)
MAKALE KONUMUZ
PROMAT SPRAY
DIVISION ( PROMAT
;\
•
PIMA~
SIDING
. .
BAVILERIMIZDEN
"
OZDOGU~ LTD.
ANLATIVOR
.
"
POSKURTME YANGIN
YALITIM MALZEMELERi )
'(
I
piMA~ SIDING
SiRiNCiLiK ODULUMUZ
ALMANYA'DA
DORKEN ZiYARETiMiz
INCELEME
KONUMUZ :
SIKA ve VANGIN
;\
PROJELERDEN /
WOW HOTELS &
CONVENTION
TEKNOPANEL /
y ATI ve CEPHE
KAPLAMA
MALZEMELERI
-
.. ~imerpa 'YI ve bugun geldigi noktada; verebildigi "ok "e$itli
urun yelpazesine sahip hizmeti, en iyi ne anlatabilir?" dive
dU$undugumuzde fikir birligi i"inde karar verdigimiz bir slogan
belirlemi$tik; "Yaplnln Her Noktaslnda, (:eyrek ASlrdlr Himerpa" ."
YaYln Y6netmeni
Tu,gay VOKSEL
Bu slogan, Himerpa 'nln sekt6rde tamamiadlgl 25 ylil ifade etmenin
yanl slra; yapl sekl6runde leknik ,,6zum destekli malzeme teminindeki
gucunu de vurgulamaktaydl.
Bizler i"in hedefe ulalma sureci, asilnda uzun solukiu bir maraton.
Faruk BILAL
Hedefe uzanan yolun ballnda olmamakla birlikte son undo do degiliz.
Bu sebeple.· biz bu yolda seyir halindeyken. Himerpa ile ilgill geli$meleri
TeknikYaplm
olduk"a slkllk ve "elitlillk i"inde izleyeceksiniz.
( Grafik, Redaksiyon. Olsel)
KRITER VAVINCILIKLTD. (212) 612 89 14
siLivRi / Selimpala 'da tamamianma alamaslna gelen, 50.000 mJ'luk
depolama hac mine sahip lojistik destek tesisimiz ile siziere "ok daha iyi
hizmet verebilecegiz. Arflk par"alar halinde dar sokakll farkfl ve ku"uk
Irtool ve YOZIjr110 Adre.:
Esentepe, Muselles sokok
depolardan degil. tesis olma 6zelligi sayesinde sistemli bir bi"imde
"aillan, modern lojistik destek depomuzdan, "ok genii urun "elitliligi
ile rahat"a hizmet alabileceksiniz.
Kartal Api. No5
34394 ~ncinikuvu I iSTANBUL
Yeniliklerimizi ve hizmet kolayflglnl artlfma konusundaki gayretlerimizi
surdurmeye karari/ylz. Yine bu anlaYl1 "er"evesinde on-line satll
Tel: (212) 274 291B (Pbx)
sisteminin hazlrflklannl tamamlamak i"in ugral veriyoruz. On-line uyelik
sisteminin hayata ge"mesiyle birlikte, sipari$lerinizi internet uzerinden
Faks: (212) 21 15235
W\\rW,himerpa,com
a"abilecek ve 24 soot i"inde teslim alabileceksiniz.
Aldlglnlz hizmetin kalitesinden ve kolayflkla ulaillabilirliginden memnun
oidugunuz surece, bizler dogru gayretler i"inde oldugumuzu anlayip,
e-mail: [email protected]
bu gurur ve motivasyonia. "Doha iyilerini nasll ger"ekleltirebiliriz? "
sorusunu kendimize sormaYI surdurecegiz.
Bu bOlten, HIMERPA A.~. 'nin iy
Sizlerin dostluk ve desteginizin degerini iyi biliyor, bu dostiuk ve
haberle¥ne va sektorel bilgilendirmeye
destege yakllan hizmetler geli$tirmeye devam ediyoruz.
y6nelikyayln koluduL
iyi niyetli, "alilkan, durust tUm dostlanmlzl
sagllk ve balan dileklerimizle selamflyoruz" .
HiMERPA
••
Turgoy YUKSEl
•
Izocam 7. Uiusiararasl 8ayi Toplanhsi
1 - 4 Mart Tarihleri Araslnda Antalya'da Yaplldl ...
•
1 zoeam'In geleneksel hale gelen 7, UluslararaSi Bayi ToplantlSl 1 - 4 Mart tarihleri araSinda
Antalya'daki Gloria Golf Otel'de yaplldl, Yurtic;inde ve yurtdllinda faaliyet g6steren izoeam bayilerinin elleriyle birlikte
katlldlgl toplantlya eOlku, heyeean ve buyuk bir dayanllma damgaSlnl vurdu,
1
Mart tarihinde otele yerlelen izoeam bayileri. ertesi gun kendilerini izoeam Olimpiyatlan'nda buldu, Bogazic;i
(istanbul B6lge), Anadolu Kaplanlan (Ankara B6lge), Durum Kardelligi (Adana B6lge), Y6ruk Efeler (izmir B6lge), Survivors
(Ihraeat) ve Kelie Avellan (Merkez) olarak alt, taklma aynlan bayiler, klyaSlya mueadeleye girilti. Mini golf, sumo gureli.
rodeo, okc;uluk, lang"t ve penaltl atillannda hunerlerini sergileyen ve birineilik ic;in yarllan ekipler, hem eglendiler
hem de birlikteliklerinin keyfini C;lkardllar,
o~------------------------------
,
yelken aClyoruz!
We
together
-
N
o
oQ
3
7
0P'ontlnln u<;:uncu gunu, izocam Genel Muduru Sn, A. Nuri BULUT'un a<;:llIj konujmaslyla ba§ladl, izocam
bayilerine dunya ekonomis;, Turkiye'deki geli§me ve beklentiler ile yalltlm sekt6rune ili§kin bir sunum yapan
BULUT, 2006 YIII laaliyetlerini anlattl. BULUT'un ardlndan kursuye <;:Ikan, izocam Y6netim Kurulu Ba§kanl Sn, Claude
Alain TARDY ve izocam Y6netim Kurulu Ba§kan Yard,mc,s, Sn, Kent JENSEN de, izocam bayileriyle bir aroda
olmaktan duyduklan mutlulugu dlle getirdi. Toplantlnln 6gleden sonraki oturumunda bir sunum yapan, izocam
Genel MOdOr Yard,mc,s, Sn, Fatih OKTEM ise: 2007 y,l,na ilijkin dunyadaki ve Turkiye ' deki beklentilerle, injaat
ve yalltlm sekt6rOne y6nelik son iki Yilin degerlendirmesini yaptl. O<;:uncO gOnOn gecesinde verilen gala yemegi
ve ardlndan yapllan 6dOI t6reni de izocam bayilerine ve ejlerine keyilli anlar yajattl. izocam 7, Uluslararasl Bayi
Toplantlsl, 4 Marna bayilerin Gloria Goll Otel' den aynlmalan lie sona erdi.
•
0:1
Q
-<_.
-I
o
"'0
-Q
....
e-n
j
'7Z0CAM A.$ bayileri araslnda
senelerdir ba§anll <;:all§malan ile,
birincilik 6dulunu hoked en HiMERPA
A.$ .. bu sene de TOrkiye Birinciligi ve
Istanbul B61ge Birinciligi ile
6dullendirildi. TUrkiye Birinciligi 6dOIO,
Y6netim Kurulu Bajkanlmlz Sn, Din<;:er
,
ERDOGAN'a, lzocam A.~, Y6netim
Kurulu Bajkanl Sn, Claude Alain
TARDY tarallndan: istanbul B61ge
Birinciligi 6dOlu ise: Y6netim Kurulu
Bajkan Yardlmclmlz Sn, Turgay
yOKSEL'e, izocam A.$, Genel MOdOrO
Sn, A. Nuri BULUT tarallndan verildi,
Allnan bu 6dOlier. HiMERPA A.$,
personelinin ba§anll <;:all§malannl ilade
ediyordu .. ,
----------------------------------------------~e
Yenilenen www.himerpa.com
0
3
•
...
411 hllp:llwww.hlmcrpa.com
C ...· if"" C -
~irket
<;:all~an
m
Odern dunyanln en buyuk hazinesi zamandir.
verimlilikleri.
performanslan halla sagllglmlz bile zamanl dogru ve verimli kulianmakla birinci dereceden ili!kllidir. internet, bu zaman sendromunun hem nedeni hem de
<;:ozumudur. Bilgi edinim ve poylo§lm yon~ln ln formula pisti ise; internet siteleridir. Himerpo bu yarl!o . internet sitesini tekrardon yenileyerek kotlhyor. Himerpo'nln sotl~lnl yoptlgl urunlerin tum teknik dokumonlon. sertifikolon. uygulomo detoylon.
kullanlm olonlon dohil tUm bilgiler. en koloy eri§imle Himerpo 'nln yenilenml~ internet sitesinde yer oloc ok. lSi . Suo Ses ve
Yongln izolosyonu. Temel Cephe ve <;Otl Kaplomo Molzemelerinin tomoml. yeni sitede en ufak detoYlno kodor sergilenecek ve bu konularlo ilgili tum stondortlar. yuzlerce makole ve yOyln sitede yer olocok. Peki fiyollar? Evet; sonu<;:ta
vorocoglmlz ve karar mekonizmoSindo en <;:ok zomanlmlzl harcodlglmlz sure<;: fiyot belirleme ... www.himerpo.com · a
uye I
I liste fiyotlannln yon I Slro "SiZE 6ZEL" iskonl olu fiyotlon do guncel olarok gorebileceksiniz. Ve de;
on - line sipari~
verebileceksiniz. Teslimol m!? 24 soot i<;:inde odrese teslim.
www.himerpa.com.a uye oldunuz mu?
ButUn bu yenilikler yokln bir gelecekte Himerpo ·do.
Yeni Lojisfik Depomuz Yaklnda
Ge~iyor ...
~merpo. 27 sene ewel kuruldugu Ilk gun yopmoyl hedefledigi i~i doho Iyi nOSiI yopobileceginin. pozarlamo SOtl~
- dogltlmdo kendisini nOSiI geli~tirebileceginin ve mu~terilerine nasi! doho iyi hizmet sunocoglnln aroYI§lylo yeni
lojistik deposunu in~o ediyor. Yoz oylonndo hizmele girecek alan. 50.000m' kopoh stok hoc mine sohip depoylo .
Himerpo'nln stok kopositesi 3 kalina <;:Iklyor. in!ool molzemelerinde urun <;:e!illiligini ve stokto OrOn bulunurlugunu
surekli ortlron Himerpo. "24 soot i<;:inde odrese leslim" onloYI!lylo do vine sektorunde bir ilke imza otlYor. Sektorunde
pozarlomo - SOtl~ - dogltlmln lider firmoSi Himerpo durust, <;:oh§kon. dinomik. rekobet<;:i . bilin<;:li. gOvenilir i~ disipliniyle
ve yeni loiistik deposuyla yakalayocogl <;:ok doho geni! slok ovonloilylo berober. mu~terilerine rokiplerinden farkll .
uygun liyoth. hlzh ve uslun hizmel sunmayo devam edeceklir.
Oorbe Sesi Yohtlmlndo
Bir Marko Olmok ...
iki YII kadar once Isolgomma bunye-
mi~t i r?
sine dahil oldum. Doha onceki pozis-
bir sorumluluk
yonumda Latin Amerika, Afrika ve
Orta Dogu pazarlandan sorumlu 010rak
c;:a ll ~maktaydim.
•
In~aat
Bu surecrte Isolgomma nasll
ustlenmi~tir?
sektorunde yer alan ve ses ya-
Iltlm malzemelerinin ozelliklerini tar if-
$u anda Isol-
leyen, bu malzemelerin uygulama
gomma'da Ihracat ve Pazarlama
kurallannl duzenleyen uluslararasl
Muduru olarak gorev yapmaktaYlm.
(ISO) ve Avrupa (EN) gibi yonetmelik
Gec;:mi~
ve normlann haZirlanmasl oldukc;:a
•
vazifem esnaslnda benim-
sedigim birc;:ok
ve pazarlama
kapsamll bir surec;:tir. Akustik hesap-
yontemini mevcut pozisyonumda
lamalann hangi kurallarla yapllacagl
~anslna
EN 12354 'te tariflenmi~ ve vine labo-
sahibim. Boylelikle daha etkin bir
ratuvar ve saha testlerinin yapllabi-
ihracat politi kos I yurut me flrsatlnl
lecegi normlar ise ISO 140 ve ISO 717
elde ettim.
standartlannda kapsamllca aC;:lklan-
Isolgomma akustik duzenleme ve
ml~tlr.
ses yahhml pazannda lider konumda
tersiz oldugu bir taklm alanlar
Isolgomma'nm akustik duzenleme
bulunmaktadlr. Bizlere bu pazann
mevcuttur. Avrupa 'da eksik olan;
ve gurultU kontrolu konulannda lider
geli~im
sa tl ~
do kullanma imkan ve
Sn. Giampaolo MILAN
•
Isolgomma Ihracat MOdOrO
kurulu~lardan
biri oldugunu biliyoruz.
surecini acrlklarsanlz seviniriz.
Akustik yalltlm pazan
in~aa t
sektoru-
nun d iger alt dallanyla
detayh bilgiler verebilir misiniz?
glnda daha yeni bir pazardir ve gore-
Isolgomma ses yalltlm malzemelerinin
celi olarak do pazarda daha kuc;:uk
konut ve diger muhendislik yapila-
bir paya sahiptir. Avrupa ulkelerinde
nnda uretim ve uygulamaslna odak-
dahi akustik yalltlma olan talep (hem
lanml~
kuru-
zeminde hem de duvarlarda) diger
biridir. 1970 lerin ilk Yiliann-
sekt orlere klyas la henuz yeni yeni
lu~lanndan
ba~llca
••
A vrupa Ulkelerinde Dahi;
kar~lla~tlrlldi­
Bizlere Isolgomma hakkmda daha
Avrupa'nln ilk ve
Fakat halo duzenlemelerin ye-
Talep, Diger Sektorlere
Klyasla Heniiz Yeni Yeni
Olu~maktadlf...
dan bu yana "oncu sezgilerinin" ar-
olu~maktadlr.
kaslnda durarak yuzer do~eme fikrini.
ya~am
standartlan, yeni ve daha iyi
konutlann ve diger
in~aat
metod Ian ile yururluge giren
fonksiyonuna sahip mekanlann 01-
in~aat
geri
donu~umlu
kauc;:uk malzemele-
Geli~mekte
Akustik Yalltlma Olan
olan
degi~ik
kullanlm
rinin yenilikc;:i bir uretim p rosesi ile bu-
ulusal ve Avrupa
yonetme-
masl gereken akustik seviyelerinin
tonle~tirmi~
pazannda
likleri sayesinde ozel ve kamu
tespit edilebilecegi ortak bir yonet-
"Yapllarda Ses Yalltlml Uzmanl"
sektorunden ve hatta konut proje-
sel platform un
~ekilde kazanml~tlr.
lerinden urunlerimize gelen talep her
muzde her ulke kendine has ve yerel
gec;:en gun hlzlanarak artmaktadir .
yalltlm kurallannl
ve tum
unvanlnl hlzll bir
in~aat
•
Isolgomma'nm Ihracat Mudurusunuz ve bu pazarda belirgin bir tecrubeye sahipsiniz. Bizlere kariyerinizden
biraz daha bahsedebilir misiniz?
Gec;:mi~im
Makine Muhendisligine
dayanmaktadir. Santrifuj pompalan
Akustik Yalltlm PaZafl,
•
In~aat Sektoriiniin Diger
Alt Dallarma Gore Daha
Kii~iiktiir...
bolumunde uzun Yillar suren bir c;:all~­
ma ve deneyimden sonra
yakla~lk
Bahsedilen yonetmeliklerin
rulmasl sureci ne ~e kil de
olu~tu­
ge rcr e kl e~-
benimsemi~tir
ki; bu
degerleri, ulkeden ulkeye buyuk
farkllilklar
te~kil
etmektedir. Bundan
dolaYI do hem mevcut pazarda hem
de bu pazarlarda faliyet gosteren
uygulamalannda ciddi
slklntllar meydana gelmektedir.
Isolgomma aC;:lk ve
anla~llIr
•
Gunu-
kural lann zorunlu klldigl ses yalltlm
~irketlerin
ureten uluslararasl bir firmanln ihracat
bulunmaYI~ldir.
•
•
yo net-
•
Oarbe Sesi Yaht!mlnda Sir Marka Olmak ...
liklerinin daha iyi anla§llabilmesi aylslndan, onemli bir kay noktanln altlnl
yizmekte fayda gorOyorum. Daha
once de belirttigim gibi, OrOn stabilitesi ve kullanllan ham maddenin
yapisal ozelliklerinden dolaYI OrOn
bina omrO boyunca aynl verimle
kullanllabilmektedir. yok yOksek
yOkler altlnda (2000-3000 kg/m 2) dahi
belirtilen performaslnl koruyabilmektedir. Son olorak muadillerine klyasla
yok onemli bir avantajl da rutubete,
tOm oyunculannln ulusal ve Avrupa
standortlanna intibak etmesi ve bu
kurallan delerek niteliksiz malzeme
Oretimi ile yanli§ yozOmler olu§turma
•
olaslliglna kor§1 Italyan Standartlan
Komitesi'nin (UNI) aktif bir Oyesidir.
yogu§maya, suva kor§1 (do§emeler-
..
meliklerin vurgulanmasl, sektorOn
Isolgomma, En Usf
Seviyedeki Performans/,
Min. Kal/nllk ve Uzun
Kullan/m Siiresiyle
Saglamakfadlf...
Oarbe sesi yahtlmlnda kullanllan malzemeler Isolgomma markasl alhnda
nelerle ve yozOme ozgO kan§1m oran-
herkes taraflndan bilinmektedir. Biz-
lorinda birle§tirilerek, bir kay mm ka-
lere urunlerinizin ozelliklerini daha
Ilnllglnda (3- 10 mm) duvor ve yOzer
aynntlh olarak torif edebilir misiniz?
do§eme OrOnleri Oretilmektedir. yok
Bu uygulamada Isolgomma en Ost
esnek bir yaplya sahip bu OrOnler yO-
seviyedeki performansl minimum ka-
zer do§emede 28 dB' in uzerinde, du-
de slkya kor§lla§lan bir sorundur)
performanslnda herhangi bir eksilme
olmadan gosterdigi direnytir.
••
Uriin Sfabilifesi ve
Kullanllan
Hammaddenin Yap/sal
••
Ozelliklerinden Dolay/;
••
••
Uriin Bina Omrii
Boyunca Ayn/ Verimle
Kullanllabilmekfedir...
•
In~aat
linlik ve uzun kullanlm sOresiyle sag-
vorda da 50 dB mertebelerinde ses
TGrkiye'deki
~ayacak
§ekilde geli§tirilmi§ benzersiz
yalitlml yapabilme ozelligine sahiptir-
runun durumunu nasll degerlendiri-
yozOmler sunmaktadlr. SBR (Styrene
ler. A§agldaki 3D gosterimde Iso 1-
yorsunuz? Bu sektorden beklentileri-
Butadiene Rubber) ve EPDM tekno-
gomma Orunlerinden olan Grei serisi
niz nelerdir?
lojisi sayesinde, degi§ik boyut ve §ekildeki elyaflor ve granOlier ozel reyi-
ile yapllml§ ornek bir yOzer do§eme
"
uygulamasl gorOlmektedir. UrOn ozel-
•
In§aat sektorO ele alindiglnda , TOrkiye
yok hlzli geli§en bir pazor gorunumO-
Son Kat Kaplama
Yuzer
Egim
Betonarme
Oo~eme
~api
ve Yahtlm sekto-
Oo~eme ~api
Oorbe Sesi Yohflmlndo Sir Marko Olmok ...
ne sahiptir. Bu baglamda TUrkiye'ye
Avrupa Birligine muhakkak katllmasl
gereken bir Olke gozOyle bakmaktaYIZ. Boylelikle ozel ve kamu alanlndaki
in§aat yatlrlmlarlnln onOmOzdeki senelerde de artmasl saglanabilecektir. AYrica TUrkiye'nin Avrupa Birligi'nde
yerini almaslyla bu yatlrlmlar AB'den
gelecek finansal yardimlarla da ivmelenerek artl§lna devam edecektir.
rurkiye'ye, Avrupa
•
•
Birligi'ne Muhakkak
Katllmasl Gereken Bir
..
Ulke Gozuyle
Baklyoruz..
Bizim TUrkiye ile ilgili ongorOmOz daha
uzun seneler bOyOmesini sOrdOrecegi,
•
In§aat ve dolaYlslyla Yalltlm Sektor-
haneli rakamlarla ifade edilebilecek
leri 'nin de onemli olyOde bu bOyO-
bir paya sahip olacagl kanlslndaYlz.
meden paylnl alacagl dogrultusun-
Son alarak bizlere verebileceginiz
dadlr. Potansiyel olarak Isolgom-
tavsiyeler neler olacaktlr?
ma 'nln Himerpa A.9. ile kurmu§ oldu-
Himerpa yok bOyOk bir organizasyo-
gu gOylO ve sag lam ili§kiler yeryeve-
na, onemli bir satl§ ve pazarlama
sinde klsa sOrede bu pazardan yift
aglna sahip, TUrkiye in§aat sektorOn-
Isolgomma ve
Himerpa' nln Sahip
Olduklafl Rekabet
Gucu ve Yetkinlikleri
Birle~tirerek, Gu~/u Bir
Sinerji Olu~turacaklafl
KanlslndaYlz...
de ki bOyOk oyunculardan biridir. Bu
alandaki uzun Yillara dayanan tecrObeleriniz, geni§ bilgi birikiminiz, in§aat
firmalarl , mOtahitler, mimari ve proje bOrolari ile kurmu§ oldugunuz gOy10 ili§kiler, pazarda benzeri bulunmayan bu OrOnlerin bOyOyen in§aat
pazarlnda tanlnip kailci olmaslnda
yok onemli bir rol oynayacaktlr. Bu
baglamda Isolgomma ve Himerpa
A.9. 'nin sahip olduklarl rekabet gOcO
ve yetkinlikleri kar§llIkll olarak birle§tirerek, gOylO bir sinerji olu§turacaklarl
kanlslndaYlz.
----------------------------------------------------------------------------------------~C)
Yapi Grup Sorumlumuz
•
.
Sn. Berkman DING,
Izocam Yalltlm Egitim Merkezi'nin
Seminerlerine Katlldl ...
2002
i~
talihinde YJO
Muhendisligi ve 2005'te i,O, MBA b6!umlelinden
mezun olduktan sonra, Himerpa Pazarlama Departmanlna, Eylul 2006
tarihinde Vapi Grup Sorumlusu olarak kat,lan Berkman DiN<;:, Mesleki
egitim surecinde, izocam Vahtlm Egitim Merkezi'nin Ekim 2006 - ~ubat
2007 tarihleri aramda, Gebze IVEM binamda vermi~ oldugu seminerlere kalildl. Burada alml~ oldugu lsI. Su, Ses ve Vangln yahtlml konulannl ic;:eren slraslyla: Ses - A. Ses - E, Ses - D, Vangln - A, Tes - B, Vangln
- C, Ev - A, lSI - B, Ses - B, Ses - F, Kim - C, <;:atl - A, TS - A , Su - A. lSI - A
seminerlerinde, teorik ve pratik bilgileri peki~tirme imkanl buldugunu belirtti.
Antalya Mimarlar Odasl'nda Verdigimiz Ses Egitimi...
Geli~im
7 MMOB Mimarlar Odasl Surekli Mesleki
Merkezi (SMGM), meslek ic;:i
egltim kapsamlnda duzenlenen egitimlerin yanl Slra, mimarhk ortamlnda
gerc;:ekle~tirilen bilimsel etkinlikleri de mesleki geli~im anlamlnda degerlendiriyor.
'Surekli Mesleki Geli~im' ile kastedilen, mimarlann bilgi ve becerilerinin toplumun
ihtiyac;:lanna uygun olmaml garantiye alan, bunlann yitililmemesini veya artlnlmOSlnl
saglayan ve ya~am boyu suren bir 6grenme surecidir. Bu kapsamda, Antalya
Mimarlar Odasl'nln izoder'den talep ettigi Ses Vahliml Semineri'ni, izoder Ses ve
Yangln Komisyonlan uyesi olan yayln danl~manlmlZ Sn. Faruk BILAL gerc;:ekle~tirmi~tir .
•
IZODER Yeni
Ba~kanl
..
Sn. Levent URKMEZ ...
geli~tirilmesini
7 Urkiye'de yalltlm bilincinin ve yahtlm sekt6runun
misyon edinen
iZODER'in 8. Olagan Genel Kurulu'nda, BTM V6netim Kurulu Ba~kanl Sn. Levent
Orkmez ba~kanhga, An Muhendislik Genel Muduru Sn, Sedat Anman do ba~kan
yardlmclhglna sec;ildi. iZODER Veni V6netim Kurulu Ba~kanl Sn. Levent Orkmez
toplanlida yaptlgl konu~mada: iZODER' in sekt6run bilirki~isi oldugunu ve bir
marka olarak algllandlglnl ifade ederek, gec;:mi~ y6netimin c;ah~ ma lannl do
temel alarak, c;:ok ba~anll faaliyetler yapmayl hedeflediklerinl belirtti. Orkmez,
"Onumuzdeki 10 Yllda Avrupa'dan daha c;:ok yalltlm malzemesi tOketecegimize
inanlyoruz. Vahhm sekt6rDnun buyumesi. ulkemizdeki enerji aC;:lglnln do kapahlmOSl
demektir, iZODER olarak, yeni c;:all~ma d6neminde 12 Avrupa ulkesi araslnda
yer alarak yOrOtecegimiz mesleki egitim konulu AB Projesi Eutrex, bilinc;lendirmeye
y6nelik 'Valltlm Vatlrlmdlr" kampanyasl , CE i~aretlemesi ic;:in onaylanml~ test
laborahuan c;:a l ~malan, sekt6rDn geli~mesi ic;:in gerekli lobi faaliyetleri ile sekt6rdeki
hakslZ rekabetin 6nlenmesine y6nelik c;:ah~malara aglrllk verecegiz" dedi.
Sekforun I<!inden ...
•
MEGEP'e HIMERPA'don Oestek ...
7
0rkiye ekonomisinin il gOcO ihtiyoclyla. mesleki ve teknik
okullannln <;:Ikllian oraslndaki bo!lugu kapatabilmek amaclyla;
4 Temmuz 2CXXJ tarihinde TOrkiye Cumhuriyeti HOkOmeti ile Avrupa
Birligi oraslnda, TOrkiye'deki Mesleki Egitim ve Ogretim Sisteminin
GO<;:lendirilmesi Projesi ' nin (MEGEP) anla!masl imzalanml!tl.
2007 - 2008 bgretim Yllinda, iniaat Teknolojisl alanlnda yalltlm
modOIO a<;llmasl planlanmoktadir. Yalltlm modOIOnOn i<;:eriginde
yalltlma hazullk, 151, su , ses, yangln , tesisat yalltlml klslmlan bulunmaktadlf. Yalltlmla ilglli detaylann, <;:izimlerinin ve yalilim uygulamalannln do bgretilecegi programa. izoder ve Himerpa destek
vermektedir. Megep yetkilileri ile yapllan toplantllorda izoder'in
ilk faaliyeti. yalltlml ogrencilere tanltma ama,,11 sunumlar yapmak
olorak belirlendi. Aynca hazlflanan yalltlm kitaplan . izoder yetkili
kurullannca incelenerek . gbrO!ler Megep idorecilerine aktanldl.
Yollhm Sektoru, "Yollhm Yotlrl
... " Komponyoslnln do
Kotklslylo 2006'do % 20 Buyudu ...
•
1 Z0DER toraflndan yOrOrulen, "Yalltlm Yatlnmdlr. .. " kampanyaSlnln
do katklSlyla, yalltlm sektbrO bu yll % 2O'nin Ozerinde bOyOme ger<;:ekle!tirdi. Ancak, Olkemizde mevcut 16 milyon konut ve 8 milyon
binanln sadece % 4,4'0 yalltlmll. Olkelerin geli1mijliginin gbstergesi
olan yalltlml. kamuoyuna anlatmaYI hedefleyen iZODER'in , toplantlslnda sektbrle ilgili konu!ma yapon. iZODER Ybnetim Kurulu Ba!kanl
Sn. A. Nuri BULUT. "OnOmOzdeki yillarda do kampanyamlzl devam
effirerek, karll yatlflmlann daha do artmaslnl saglamayl planllyoruz.
<;:OnkO her zaman onemle vurguladlglmlZ gibi yalltlm; hem bireylere
hem Olkeye hem de <;:evreye katkllor saglayan. bir IOks olmay!p;
tOm taraflor i<;:in kazandiran aklill bir yatlnmdir" dedi. Aynca , "Yalltlm
Yatlrlmdlr. .. " kampanyaslna katkl saglayan firmalora te!ekkOr
plaketler;, baSin mensuplanna do telekkOr belgeleri takdim edildi.
..
Yollhm Sektoru Bo~on Odulleri Verildi...
~u yil dordOncOsO dOzenlenen Yalltlm SektorO Bajan OdOlieri tbren;, 25 Nisan 2007
Sail gOnO Y.LO. HisarOstU Tesisleri'nde yaplldl. Torene; iTO Ba!kanl Sn. Murat YAL<;:INTA$,
iMSAD Ba!kanl Sn. Orhan TURAN, <;:ATIDER Ba!kanl Sn. Adil BA$TANOGLU ve SEYAD
Ba!kan! Sn. ismail $EN de katlldl. Yilin Yatlnml OdOIO Cellubor Oretim tesislerine (<;:ag
MOhendlslik). Y,lln Profesyoneli OdOIO Sn. Engin TANRIVERDi'ye (Betek/Caparol),
Y,lln Yeni 151 Yalltlml OrOnO OdOIO Is!pan BD (ODE )'ye, Y,lln Yeni Su Yalltlml OrOnO OdOIO
Delta - Maxx Titan Thermo Membran'a (Dbrken), Y,lln Yeni Yangln Yalltlml OrOnO Fire Dogal Aktifli Alev AlmaYI Onleyici Kimyasal'a (Innotra), Yalltlm Bilinc ine Katkl Ozel
OdOIO ise; Stroton firmaslna verildi. Aynca yalltlm bilincine katkilanndan dolayl. Sn. Alper
DOGRUER (Mardav) ve Yayln Danl!manlmlz Sn. Foruk BiLAL'e te!ekkOr plaketi verildi.
o
- - -- - -- -- - - -0)
!®,, -~
..
~_
"
11
"
( PROMAT PUSKURTME YANGIN YALITIM MALZEMELERI)
•
HIMERPA'yla Beraber Arflk TUrkiye'de ...
•
•
Italva, Fransa ve Ispanva 'da etkin, 151
ve vangln valdlml malzemeleri ureten
PROJISO, 2007 VIII itibarivle Avrupa'nln
en buvuk van gin valltlm malzemeleri
ureticisi PROMAT bunvesine dahil 01mU$tur. PROMA T Spray Division adlnl
alan PROJISO 'nun, urun gam! iyerisinde tawunu ve vermikulit katklll puskurtme slValor, Iswla genle$en vangln
valltlmlnda kul/anllan (intumescent)
' ::::I:
"@;
van gin valltlmlnda ideal y6zumleri
sunan PROMAT Spray Division , hava-
faalivet g6stermeve ba$lam!$tlr. C;elik vapllar, puskurtme vangln val!tim malzemelerinin buvuk avantaj
sagladlgl alanlardan biridir. Bu sis-
landirma kanal/an iyin de 6zel urunler
geli$tirmi$tir. Otuz farkll urun ye$idivle
temde, vangln direnci ustCinde olu$acak negatif tesire kar$1 mekanik
bovalar arJlrllkl1 olarak ver almaktadlr.
TUm betonarme, yelik, ah$ap kesitlerin
•
Fransa ve Italva 'da 20.000 ton malzeme uretimi geryekle$tiren firma ,
Himerpa ile TUrkive temsilciligi anla$masl imzalavarak artlk ulkemizde de
sabitlemeve ihtiva y voktur ve avnca
ek veri de olu$mamaktadlr. PUskUrtme
vangln valltlm malzemelerinin
avantaj/an $unlardlr.
•
Erivebilir silikat, solventier, yimento ve asbest gibi katkllar voktur.
•
•
•
Yalltlml baglavan veva sabitleven elemanlan kul/anmakslzln , ek versiz bir sistem olu$turulabilir.
Temiz puskurtme uvgulamasl, bir uvgulamada istenen kallnllgln puskurtulebilmesi imkanl vardir.
MU$terilerin farkll vapllan seyme imkanl vardlr.
•
•
C;ok iVi VaPIW ve kuruma yatlagl olu$maz.
Yuzev puskurtulerek bovanabilir, mekanik zarara kar$1 direnci arttlrmak iyin cam elvaf dokuma vuzeve
tatbik edilebilir.
•
•
•
•
Uia$IImasl zor ve korma$lk verlerde bile i$ yok yabuk vapilir.
Bitmi$ valltlm derzlerden baglmslz vuksek kalitelidir.
ButUn i$ yok temiz ve d6kuntCisuz vapillr, zarar g6rurse vall tim vuzevi kolavca onanlabilir.
Astarlanml$ yelik vuzev ustUne avnca bova istemez, eksiz olmaslndan dolo VI ses ve 151 valltlmlnda do
iVi degerlere sahiptir.
•
•
Uvgun fivatlldlr.
Puskurtme makinasl kolavllkla bir aroy/a ta$lnabilir.
••
Urunler
DIP - WIP ( INTUMESCENT PAINT)
Yangln Koruma
Ama~1I
Genle~en
Su Bazll
Boya
DIP - WIP sentetik rec;:inelerden meydana
gelen su bazll, tek bile§enli, genle§en
"
boyadlr. Ozellikle c;:elik, beton ve Ylgma
yapllann pasif yangm korunumu ic;:in
tasorlanml§tlr.
Teknik Bilgiler
Bile~im
• Renk: Beyaz
• Yogunluk: Yakla§lk 1,3 kg/It = 0,05
• Katl Muhteviyat Aglrllgl: 69 +/- 2 %
• Katl Maddelerin Hacmi: 60 +/- 2 %
• Brookfield Viskozitesi 25 DC' de: 18000 - 28000 cPs
Su emulsiyonu ic;:inde yer alan sentetik baglaYlcllar,
organik ve inorganik dolgu malzemeleri, inorganik
renklendiriciler , katkl malzemeleridir. Bu urun
"
halojen ic;:ermez (Ornegin; her hangi bir klorlu urun
mUhteva etmez).
romat pray Division
•
•
•
•
romat OskOrtme angln alltlm
aLzemeleri
Uygulama Srcakllgr : + 5 DCden + 40 DCye
Kuruma Suresi: Hava srcaklrgr ve neme baglr olarak degi~ir .
20 DCde % 60 Bagrl Nemde: 12 saatte yuzey kurumasr , 7 - 8 gunde kurunu alrr yo do tamamen kurur.
Rotu~ Yaprlmasr 20 DCde % 60 Bagrl Nemde: Aynr urun ile 12 soot sonra , diger urunlerle kurumasrnr tam olarak sagladrktan
sonra .
• Tam kurunu almasr iyin gerekli olan sure, uygulanan tabaka kalrnlrgr, srcakllk ve diger yevresel etkilere bagll olarak degi~im
gosterir (Bagrl nem , havalandrrma v.b.).
Tedarik ve Depolama
• 20 kg ' lIk plastik kovalarda, 500 kg'lrk paletlerde.
• Orjinal ambalajrnda, kuru ve havadar bir ortamda + 5 DC ile + 35 DCde muhafaza edilmesi durumunda urunun raf omru
1 yrldrr.
• Donma srcaklrgrnrn ustundeki srcaklrklarda muhafaza ediniz .
.
• Urunun alev alma ozelligi yoktur.
YOzey Hazlrllgl
Uygulama yaprlacak yuzey ozenle hazrrlanmalrdrr.
Metal YOzeyler
• Yeni veya uzerinde boya bulunan yuzeylere SA 21/2 kumlama yaprlmalr ve korozyon onleyici astar ile korunmalrdrr .
• Yeni yo do yuzeyinde korozyon onleyici astar bulunan yuzeyler; yapr~mayr saglayan maddeler, su itici maddeler, toz,
kir , vag ve gresyagr veya yuzeye tutunmayr engelleyecek diger maddeler temizlenene kadar yrkanmalrdrr .
• Korozyon onleyici boya bulunmayan yuzeyler (demir, paslanmaz yelik v.b.), tek bile~enli , su emulsiyonlu, yapr~maya yar2
drmcr "TV - ROX" ile 0,1 - 0,15 kg/m olacak ~ekilde korunmalrdrr .
•
• Inorganik yinko ayrga yrkaran urunlerle bakrmr yaprlm r~ yelik yaprlar, yift bile~enli epoksi kaplamalar ile korunmalrdrr.
Ylgma ve Beton Yapllar
• Yuzeyler su ile yrkanarak ozenle temizlenmeli, uygun olmamasr durumunda yuzey, kuru frryalama yaprlarak toz, atrk maddeler ve gev~ek yuzeylerden arrndrrrimalrdrr.
• Emiciligi yuksek olan yuzeyler genle~en boya uygulamadan once rslatrlmalrdrr.
• Boyalr yuzeylerin direnci ve yuzeye olan tutunma seviyesi kontrol edilmelidir.
Uygulama Bilgisi
Minimum.Baslne;:
.
Urun genellikle puskurtme tabancasryla
uygulanrr, kuyuk yuzeylerde I belirli bolumlerde frrya ve rulo ile uygulanabilir.
Tipik uygulama membran yo do pistonlu
pompa ile desteklenmi~, a~agrda ozellikleri belirtilen havasrz puskurtme tabancasryla yaprlmaktadrr.
'-
Slkl~hrma
•
Oram lIetim Degeri Emme TGpu Boyutu
Diafram Pompasl
200 o tm
8It/ dk.
3/ 8
Piston Pompasl
200 bar
4It/ dk.
3/ 8
3/ 8It/ dk.
3/ 8
Pnomatik Piston
Pompasl
30/ 1
Elektrik yo do motor ile tahrik edilen piston pompasr iyin, sabit bir emme tupu tavsiye edilmektedir (Esnek kauyuk hortumu
yrkartrn). Tabancalar 500 bar'lrk yuksek basrnylr (altrndaki filtreyi yrkartrn) ve en az 21 'Iik kendiliginden temizlenen meme
agzrna sahip olmalrdrr (delik yapr:530Il) . TUketim kaybrnr en aza indirmek iyin, meme agrzlarrnrn puskurtme ayrsr koruma
yaprlacak yuzeye uygun olarak seyilmelidir. Urunler kullanrma hazrr olarak uretilip normal ko~ullarda seyreltme gerekmemektedir.
Gerekli gorulurse, en fazla % 5 oranrnda su ile seyreltilir (1 kova iyin 1 It). Uygulama i~leminde herhangi bir etkimiz olmamasrna
ragmen , kararsrz kalrnmasr halinde veya diger ozel durumlarda teknik departmanrmrz ile temasa geymenizi tavsiye ederiz .
•
Son Kat 1~lemi
Normal ko~ullarda ve iy ortam korumall yaprlarda herhangi bir son kat i~lemi gerekmemektedir. Kimyasal etkilere ayrk (sanayi
yaprlarr gibi), nemin yogun oldugu (kagrt ogutme tesisleri) yo do yuzeyin mekanik dayanrmrnrn arttrrrimasr gereken durumlarda
(darbe vel veya a~rnmaya kar~r), uygun bir koruma iyin su geyirimsiz epoksi bazll son kat urunleri FINISH - 400 (sarfiyat miktarr
2
0,3 - 0,5 kg/m arasrnda) veya tek bile~enli klorlu kauyuk bazlr son kat boyalarr veya yift bile~enli poliuretan bOllr son kat
boyalarrn uygulamasr tavsiye edilmektedir.
"
romat pray...., ivision
romat OskOrtme angln alltlm
aLzemeleri
Zehirli Madde Bilgisi
DIP - WIP adlndaki genle~en kaplamamlz EEC talimatlan No: 67/ 548 ve sonraki duzenlemeleri taraflndan tehlikesiz madde
olarak slnlflandlnlml~tlr. Bununla birlikte, temas halinde ve uygulama esnaslnda , su bazll boya ve Ylgma yapilar i<;:in plastik
uygulamalannda kulianllan genel onlemler allnmalldlr. Ornegin: i~ i<;:in uygun gorulen klyafet ve eldivenlerin kulianllmasl.
Puskurtulmu~ urunun teneffus edilmemesi.
FIBROFEU
•
Betonarme, C;elik ve Ah~ap Yapllann
Yanglndan Korunumu
FIBROFEU a~aglda belirtilen fonksiyonlardan bir ya
da daha fazlaslnl elde etmek i<;:in kulianllan puskurtUlebilir bir kan~lmdlr.
• Yangln Korunumu
• lSI Yalltlml
• Akustik Duzenleme
• Yogu~ma Kontrolu
Bile~imi
Uygulama
FIBROFEU mineral yun (geri donu~turulmu~) ile hidrolik
ve inorganik baglaYlcllardan olu~maktadlr. Asbest
veya herhangi bir zehirli madde i<;:ermez. Ku<;:uk ve
beyaz tanecikler ~eklindeki FIBROFEU <;:urumeye,
kemirgen ve ha~erelere kar~1 dayanlklldlr.
Kulianllan urunun garanulometrisine ve urun yogunluguna gore
ayarlanml~ ve mevcut mevzuata uygun puskurtme makinaslyla
uygulanabilir. Her turlu mimari ~ekle uyum gosterir, boylelikle herhangi
bir <;:atlak ya da derz olu~turmadan duzgun bir kaplama meydana
gelir. Uygulama kuralian DTU 27.1 taraflndan tanlmlanml~tlr.
•
Son Kat 1~lemi
FIBROFEU puskurtuldukten sonra puruzlu bir yuzey olu~ursa rulo ile ya da bastmlarak slkl~tlnlabilir. Akrilik veya vinil boyalar ya
da belirtilen son kat kaplamasl ornegin DECOBEL ile boyanabilir ya da FIXODUR gibi yuzey sertle~tirici kaplama ile kaplanabilir.
Ambalaj ve Depolama
FIBROFEU 25 kg'lIk UV dayanlmll, opak beyaz polietilen torbalarda uretilir. Torbalar kapall,
DI~ ortama yerle~tirilebilir. Depolama omru 12 aydlr .
slkl~tmlml~
paketlerde depolanlr.
••
Ozellikleri
•
•
•
•
•
Yogunluk: 180 - 250 kg/m , puskurtme ve son kat kaplama cinsine gore degi~ir.
Yangln Ge<;:irimsizligi: LNE Rapor No: 3060173 DMAT/2
Kuf olu~turmaz, kemirgen ve ha~erelere kar~1 diren<;:lidir.
Zehirsizdir.
Her tUrlu yuzeye uygulanabilir (Baklnlz DTU 27.1).
3
• PH: 10
Testier
Yangln SlniflandlrmaSI: MO/LNE Rapor No: 3060173 DMAT /2
YANGIN DAYANIM TABLOLARI
Betonarme Yapllar
Kulianllmasl gereken FIBROFEU kallnllgl tabloda
verilmi~tir.
...,
r
Yang," Durdurma Suresi / Saat
1
2
3
4
5
6
25mm
30mm
Betonarme
Do~eme
140 mm
lOmm
10mm
12mm
16mm
Betonarme
Do~eme
100 mm
10mm
lOmm
12 mm
26mm
Betonarme
Kiri~
lOmm
13 mm
16mm
20mm
, , ,
romat pray IVlslon
romat OskOrtme angln alltlm
aLzemeleri
C;elik Yapllar
Geligin kritik sicokllgi 550 DC i<;in kulionilmosl gereken FIBROFEU kollnllgl toblodo verilmi§tir,
"'I
Yangln Stobilite Suresi / Soot
IPE 220
Kiri~
1/2
1
1.5
2
lOmm
23mm
35mm
48mm
HEA200
Kiri~
lOmm
20mm
31 mm
41 mm
HEB 300
Kiri~
10mm
12 mm
24mm
35mm
IPN 400
Kiri~
10 mm
12 mm
24mm
35mm
./
Ah~ap
Yapllar
2 soot yongln doyonlml i<;in kullonilmosl gereken FIBROFEU kollnllgl 55 mm ' dir,
Trapez Levha, Betonarme
Do~eme
•
lie:
Kullonilmosl gereken FIBROFEU kollnligl toblodo verilmi§itr,
r
"'I
1
1.5
2
3
10mm
15mm
20mm
30mm
Yongln Durdurmo Suresi / Soot
Kallnllk
'-
<;ah Levhalan:
Yangln Dayanlml
•
151 lIetim KatsaYl51
= 2 soot,
= 0,041
Akustik DGzenleme = CNRS Ropor No: 1232
•
FIBROFEU & SABIN KATSAYILARI
1
,~
->-
en
,."Z
"
.
."
0,8
I
C
E
->
0,6
CJ)
0,4
•
en
C
::.::
C
. . .... ...
,.,
..
.
,
~
~
,
::J
en
V)
c
..0
C
V)
1::$
0,2
/
o
'I'
Frekans Hz,
100
250
500
1000
2000
Ortalama Ses Yutma Degeri a = 0.50 (MH)
••
• • • • • • • • • • • • • Glplak Metal Gat! OrtGsG
_ _ _ _ _ _ _ Akustik Boya
Uygulanml~
Hali
4000
8000
romat pray ..... ivision .
romat OskOrtme angln aItlm
aLzemeleri
FIBROGAINE
Havalandirma ve Duman Tahliye Kanallannln Yanglndan Korunumu
Kullan!m Alan!
FIBROGAINE havalandlrma ve duman tahliye kanallannda yangln
koruyueu olarak i§lev yapar. BOtun ebatlardaki hava kanallanna
ve metal, eternit, esnek hava kanallan gibi her tOrlO malzemenin
OstOne uygulamaya mOsaittir.
Bile~imi
FIBROGAINE, kendisine mOkemmel yangln direnei, gOC;IO bir
tutunma ve uygulama ozelligi saglayan mineral yOn ve ozel
katkllardan meydana gelmi§tir. Asbest veya kristalize silis ic;ermez .
••
Ozellikleri
• Yogunluk: 0,3 + 0,02 pOskOrtme tipine ve son kat
kaplamaya baglt olarak degi§ir.
• Yanmaz ozelliktedir.
• KOflenmez , kemirgen ve ha§erelere kar§1
direnc;lidir.
U Y 9 u I a ma
Kullanllan OrOnOn granOlometrisine ve OrOn yogun luguna gore ayarlanml§, meveut mevzuata uygun ekipman ile yOzeye pOskOrtOlerek uygulanlr.
• Zehirsizdir .
• TOm yOzeylere uygulanabilir.
•
PH,9
Ambalaj ve Oepolama
•
1~lemi
Son Kat
25 kg ' llk UV dayanlmll opak beyaz polietilen torbalar halinde paketlenir. Torbalar kapall slkl§tlnlml§ paletlerde depolanlr. DI§ ortamda tutulabilir . Depolama
omrO 12 aydlr.
FIBROGAINE pOskOrtOIOrken , rulo ile ya da bastlnlarak slkl§tlnlabilir.
Beyaz renktedir , boyanabilir veya belirtilen son kat kaplamasl
olarak kullanllabilir.
•
Hava Kanallannda Istenilen Yangln Dayanlm Sliresine Gore Kullanllmasl Gereken Fibrogaine Kahnhklan
/
Yangrn Day. SGresi/ Saat
Sac Levha
1/2
1
1.5
2
3
30mm
35mm
45mm
50mm
70mm
TEST SONU<;LARI
Hava Kanallan
•
Duman Tahliye Kanallannda Istenilen Yangln Dayanlm Sliresine
Gore Kullanllmasl Gereken Fibrogaine Kahnhklan
CTICM Rapor No: 94G 126
• Hava Kanaltnln DI§lndaki Yangln
• Kanaldaki Hava Akl§ Hlzl : 3m/s
• Askl Yontemi : Vidalt Tij ve Boru Kesitleri
• TOm Kanal Boyutlannda Kullanllabilir
• 35 mm kaltnltga kadar tel donatl filesi
kullanmaya gerek yoktur.
Duman Tahliye Kanallan
Yangrn Day. SOresi/Saat
Sac Levha
1/2
1
1.5
2
10 mm
25mm
40mm
50mm
.)
Hava Kanah / Duman Tahliye Kanah
Yangln Korunumlu
_~_-- Askl Aparatl
Kanal
Ta~IYlcllalina Kokil Bi~imli
Yahhmlarla Koruma
Betonarme D6~eme - - - :
CTICM Rapor No: 94G 135
•
Duman Tahliye Kanall DI§lndaki Yangln
• Kanaldaki Sleak Gaz Akl§ Hlzl : 3 m/s
• Askl Yontemi: Basit Vidalt Tijler
• TOm Kanal Boyutlannda Kullanllabilir
• 35 mm kaltnltga kadar tel donatl filesi
kullanmaya gerek yoktur.
Metal Ta~IYlcl
Galvaniz Donah ----~~
Fibrogaine Kaplama
300 . 1000
450· 1500
_______
Levha veya
Sac Kanal
AI~1
, , ,
romat pray IVlslon
romat uskurtme angln alltlm
aLzemeleri
NEWSPRAY
C;elik ve Betonarme Yapllann Yanglndan Korunumu
Vermikulit, inorganik baglaYlcllor ve ozel katkl malzemeleri kan~lmln ­
dan meydana gelen yangln koruma kaplamasldlr. Herhangi bir ek
veri ve <;:atlak olu~turmadan ve e~it yOkseklikte pOskOrtOlerek uygulanlr.
Boylelikle; yOksek kalitede bir kaplama meydana getirilir. POskOrtoldOkten sonra NEWSPRAY dOzeltilir veya diger kaplamalor gibi i~"
lenebilir. Uzerine boya, cila v.b. bir<;:ok son kat kaplamasl uygulanabilir .
••
Ozellikleri
• YOksek slcakllklorda Oston yangln dayanlml gosterir .
•
• 1~lenmi~ yOzeylere <;:ok iyi yapl~lr.
"
• UrOn muhteviyatlndaki ozelliklerden dolaYI mOkemmel pOskOrtme
kabiliyetine sahiptir.
• Uygulamasl kolaydlr.
• Zehirsizdir.
• Asbest i<;:ermez.
Uygulomo
NEWSPRA Y yangln korunumu istenen yOzeylere ozelte<;:hizatlor kullanllorak pOskOrtoiOr. YOzeyler daha onceden
uygulamaya hazlrlanmalldir. Metal yOzeylere uygulanlrken, yOzeye kumlama yapllmall ve alev geciktirici vinil baglaYlcl1i
astor yOzeye uygulanmalldlr. Vernikli metal yOzeylerde , yOzey uygun bir ~ekilde flr<;:alanmall ve/veya alev geciktirici
vinil astor ile on baklm yapllmalldir. Beton yOzeylerde, flr<;:alayorak ve Ylkanorak temizleme yapllmasl ve alev geciktiren
yapl~tlncl astor uygulanmasl gereklidir.
NEWSPRAY 5 DC nin alt,ndaki slcakllklorda uygulanmamalldir. Kaplama kururken slcakllk 5 DC nin altlna dO~memelidir .
Uygun havalandlrma kuruma i~lemini hlzlandlracaktlr. NEWSPRA Y dl~ etkilere a<;:lk yOzeylere uygulanmamalldir .
••
Uygulomo Alon!
Teknik Ozellikleri ve Testier
NEWSPRAY standartlann belirli bir yangln dayanlmlnl zorunlu klldigl , <;elik, betonorme ve ongerilmeli beton gibi
yapllann yanglndan korunmaslnda kullanilir. Ozellikle termik enerji santralleri, endOstriyel yapi tesisatlan, depolama
ve satl~ alanlan, metal zeminlerde uygulamaya elveri~lidir.
Ambalaj : Palet Ozerinde 20 kg'lIk torbalorda , kapall ve slkl~­
tlnlml~ olorak.
3
Toz Halindeki Orunun Gercrek Birim Aglrligl: 300 kg/m
3
Uygulanml~ Orunun Ortalama Birim Aglrligl: 350 kg/ m + 0,20
2
151 iletim KatsaYlsl : = 0,05 kg/m / hl C
•
Sistem DetoYI ve Istenilen Yongln Doyomm Suresine Gore Kullomlmosl Gereken Newsproy Kohnhklon
r
Yangln Durdurma SGresi / Soot
1
2
3
4
5
6
20mm
25mm
Betonarme
Do~eme
140 mm
10mm
lOmm
11 mm
16mm
Betonarme
Do~eme
100 mm
lOmm
lOmm
13 mm
20mm
Betonarme
Kiri~
10mm
12 mm
15mm
20mm
'-
./
••
Promot Urunlerinin Uygulomo Detoylon
Koblo Konol!
NEWSPRAY600
DIPBAGS
DIP COLLAR
Ploslik Boru
(PVCjPE)
Yangln Yashklan
Hava Kanal!
Sabilleme
Par~asl
Kablo Kanal!
..
-
OZDOGU~
LTD.
pf~~i~
Y ,~;I
,.~
.
~TI. Anlotlyor .. .
Yol,
••• •
~il e ' de
gerekliren gOnOmOz ,artlannda, seklb-
goz ardl
yillardir alanlnda PVC pencere, <;e-
rOnOn her zaman ihliya<; duydugu lam
lorda, yalilim oranl %95, TOrkiye'de ise,
Ilk kapl, Pima, Siding, panjur, Viva Du,
hizmel veren firma olarak, bu seklorde
bu oran sadece %4,4'10r. Eger binama
kabin ve kOveller;, <;iflcam imalall,
yer almaklaYlz, Flratpen Oretici bayili-
bir yallhm yaptlrmayl dO,OnOyorsanlz;
ferforje demir i,ler;, mutfak dolabl,
gi ile Pima, Siding ba,ta olmak Ozere
Pima, Siding silin i<;in en dogru <;DzOm
Amerikan i<; kapl, boya, manlolama ve
bir<;ok alanda hizmel vermemize
olacakllr, Aynca, bu malzeme bizlerin
alOminyum dogramaYI OslOn kalile ve
ragmen, hepsinde aynl ba,an ve uslah-
yabanci olmadlgl, sadece unu!tugu-
OslOn hizmet anlaYI,1ile kullanlmlnlza
gl goslermektey~, Bunun arkaslnda gO<;-
muz Osmanh mimarisinin en gOzel 6r-
sunmaktadlr. Geli,en ve degi,en tek-
10 uzman kadrasu, i, gOcO ekipler;, disip-
neklerinden, yall basklsl tekniginin bir
nolojiyi yaklndan takip eden ,Irkelimiz,
lini , sO rat;, deneyimi ile kalile ve sag-
10rO oldugunu ve artlk unutulan yo do
Oretimlennde OslOn teknolojiyi kulianarak,
lamllklan bdOn vermeyen ilkemiz yat-
terk edilen bu leknigin, siding adl altln-
her zaman en iyi OrOnO en iyi ,artiarda
maktadir. 6ZDOGU~ LTD, ~Ti, uygulaYlcl
do yeniden hayat buldugunu, ,irket
Oretmekte ve siz degerli mO,lerilerimizin
firma olorak kullandiglmlz, dl, cephe
olorak hallrlalmak isteriz, 6ZDOGU~
hizmeline sunmaklad,r. Once mO,leri
kaplamasl piMA~ SiDiNG malzemesini,
LTD. ~Ti. ge<;mi,len bug One oldugu gib;,
memnuniyeli prensibi ile biz; verdigi-
koklO bir kurulu, alan HIMERPA ,irkelinin
bug un den de gelecege her yonOyle
miz hizmel ile daima evinizde ve <;011,-
lajistik deslegi ile lemin elmekteyiz, Ayn-
mO,teri memnuniyeti alan ilkelerine
ma ortamlnlzda fark yarallnz, OZDOGU~
co TOrkiye' de, binalarda yeterli ve dagru
daima sadlk kalmaya devam e6ecekhr.
LTD, ~Ti. olarak, ,'k olmanln yanl slra pra-
yalilim yapllamamasl nedeniyle Yllda
Bu konuda bize dergide yer aYlran,
liklik, saglamllk ve en bnemlisi ekonomi
4,5 milyor dolarllk enerji kaybl oldugunu
HiMERPA 'ya le,ekkOrlerimizi sunanz,
1992 Yllinda kurulan ,irkelimiz,
;
elmemeliy~,
..
piMA~ Siding uygulaYlcl bayimiz 6ZDOGU~ LTD, ~Ti:nin ger<;ekle~tirdigi
,
bir binanln
PIMA~
Siding uygulamall hali.
Avrupa 'daki bina-
HiMERPA'VA
1
••
BiRiNCiLiK OOOLO DAHA
Himerpa, Pima~ Siding 2006 Y,II Turkiye Birincilik Odulu'nu , Pima~ Siding'in italya
gezisinde duzenledigi gala gecesinde aldi, Firmamll adina Sn, Hasan TUfek<;;,
Pima~ Siding Genel Mudur Danljmanl Sn, Nejat Getin'den Turkiye Birincilik Odulu ' nu allrken, Pimaj grubuyla 2005 Yllinda bajlayan <;alljmanln klsa surede bu
odulle ta<;landlnlmaslnln hakll gururunu yajlyordu, Pimaj Siding Marmara Bolgesi
dagilici bayiligini yapan Hlmerpa, hedeflerine Pimaj Siding urunlerinin
(aksesuarlar dahil) tUmunden tultugu stoklanyla, kurdugu uyguiamaci bayi
aglyla , hllil servisi ve Siding sisteminde ku llanllan tUm yardimci malzemeleri
stoklannda bulundurarak sagladlgl uygun fiyatll tam sistem <;ozumlu satlj
politikaslyla ulajm'jt,r.
ALMANVA'OA DORKEN ZiVARETiMiz
Genel Mudurumuz Sn , Turgay Yuksel
ve Genel Mudur Vardimclmll Sn. Eren
Eroglu, 2006 ylli sonlannda Almanya'ya
yaptlklan ziyaretle, Almanya 'da in~aat
malzemelerin in pazarlama - satlj ve
dagltlmlnl yapan firma lan inceleme
flrsatl buldular. 27 senelik Himerpa tecrObesinin uzerine, mutlak m0~teri memnuniyeti i<;in "Neyi Nasll Doha Iyi Vapabiliriz" araYljlnda , yaptlklan goru~me ­
lerde Turkiye 'de sektorun 10 sene i<;erisinde varabilecegi. varmasl gereken
somut hedefleri net bir jekilde gorebildiler. Almanya ziyareti surecinde; Dorken' e yaptlklan ziyarelte <;atl ortOleri
ve drenaj levhalannln yuksek teknolojiyle uretimlerini incelediler. Dorken Genel Mudurlugu'nde Sn. Christian Harste
ve Sn . Fikri Budak'in gosterdigi misafirperverlik ise takdire jayandi,
------------------------------------------------~~
SiKA ve YANGIN
Genel
Sika do boyalar. mastikler gibi bir <;ok farkll kalemde yang In yalltlm malzemelerini piyasaya sunmaktadir.
A Boyalar, S,valar ve Yangln
A Gemi ve Yangln
Pyroplast ST 100. Sika® Pyroplast® Steel D veya
Sika Cufadan A/S IMO kuralianna uygun ve 96/98/EC direk-
icosit Fire Protection boyalar <;:elik yapllann yan-
t if lerine uygun A - 60 yangm diren<;: belgeli yOzer dOjeme
glndan korunmasl i<;indir. Bu OrOnler Alman DIN
elemanlan saglar. Sika floor marine litosilo dive isimlendirilen
4102 yonetmeligine gore yanglna
kar~1
30 ve 60
bu sistem hem 60 dakika yanglna dayanlkll hem de gOrultO yalltlml
dakika korunum saglayabiliyor. Icosit yelpaze-
yapan bir yOzer dOjeme sistemidir. Sika® - Cable kana I yang In
sinde: Icosil A. Icosit IS. Icosit IW OrOnleri varken
korunum sistemi bir<;ok e lektrik kablosunun i<;:inden ge<;:ligi bir
son kat olarak do Icosit TOP HS. Icosit TOP W
kanal sistemidir. Lloyds Regisler taraflndan EU sertifikalld,r. (Canal;[email protected]
OrOnleri bize yardimci oluyorlar. C;;elik ta~IYlcl kesitin
System). Bu sistem TUV Brandversuchshaus. Hamburg taraflndan
U/A degerlerine gore yapllacak kaplamanln
SOLAS 1974. IMO Resolution A,754 (18) A - 60. A - 30 ve A - 0 slnlfl
kallnllglnl (m 2' deki boya tOketimi) bulabile-
belgelidir. Sika® Firestop Marine ISlyla genle~en mastik gemi endOs-
ceginiz tablolar var. Sika Almanya bu boyalann
trisinde yang In yalltlm amaclyla kullanillr. Sika® Firestop Marine
yanmda Cafco 300 ve Cafco Blazeshield
and Sika® Assembly Foam OZ Plus Marine OrOnlerinin gem ide
pOskOrtme slvalan do oneriyor. Bu OrOnlerle ilgili
bolme penetrasyonlan ve kablo kanallan i<;in SOLAS 1974 ve
30.60.90 dakika yangln diren<;:leri saglanabiliyor.
IMOResolution A.754 (18) den allnmlj belgelerl vard,r.
Su Yallhm Ortiileri ve Yangln
Sika su yallhm membranlan yang Indo kendiliginden sonen. alev dam locI klan
dO~Ok
olu~tur mayan . dO~Ok
yangln riski i<;eren .
tutujma. dOjOk yangln yOkO ozelliklerine sahiptir. Aynca u<;ujan k,vllClmlara ve yaYllan ISlya diren<;lidir. Yangln
belgesi olan membran markalan: Troca ~ SgmA. Troca~ FUTURA G . Carisma® CI. Sikaplan® G. Sikaplan® VG/VGWT.
C;;atl kaplamalannda Sika membranlan. ulusal ve uluslararasl yang In standartlanna gore test
edilmi~tir.
Bazllan: Ingiltere
BS 476 klslm 3. Amerika ASTM E108. Almanya DIN 4102 Pt 7 - DIN 4102 part 1 - B2. isvi<;re SIA 183 - 2. Baltlk Ulkeleri Nord
Test 006. Fransa Ml. M2 ve M3. Bel<;:ika EN 1187 - 1 Sika Sarnafil PVC ortOler ve bir<;:ok su yalltlm malzemesini yangln
videosunu sika sarnafil internet sitesinden seyredebilirsiniz.
~~----------------------------
Sika ve Yangln
Mastikler ve Yangln
Sika tire rate akrilik bazll, Sikasil silikon bazll, Sika tirestap silikat bazll yangln yalltlmlnda kullanllan mastiklerdir. Sika® Firestop
ISlyla
genle~en
yangln direnci olan bir mastiktir. Uygulama yerleri Yangln kapisl yalltlml, kanal c;evresindeki
bo~luklar,
servis
penetrasyonlan, kablo kana II yangln yalltlml derzlerdir. Sika Firerate, akrilik bazll yangln bariyeri olabilen bir derz dolgu mastigidir. Sika Firerate AS 1530/4 and BS 476 Part B'ye gore
yangln direnci test
edilmi~tir .
Sika Altos Bond FR,
do~eme
bo~luklan
derzlerinde ve
ta~
veya tugla duvarlardaki derzlerde 4 soot
yalltmak ve doldurmak ic;in kullanilan poliuretan tek komponentli
blr malzemedir. Altos Bond FR, BS 476 klslm 20 (5 saate kadar yalltlm ve bUtunlOkte) ye gore yangln yalltlml olarak davranrr.
Sikaflex Flrerate PU, poliuretan bazll tek komponentli, yangln slnlfll e lastik bir yalltlm malzemesidir. Yangln test sertitikasl
ASTM1530.4'e gore
yapllml~trr.
Sikaflex 2C NS EZ Mix mastigin, derzlerde
allnml~
2 saatlik yangln direnci belgeleri vardrr.
Sikatlex pro 20 CF de, Fransa do kullanllan 4 saate kadar direnc; saglayabilen, yangln yalltlm mastigidir.
Sika'nln Diger Orunleri ve Yangtn
SikasifR' FS - 665 (silikon bazll) hava tesirlerine kar~1 dayanlmll
ve yangln direnc;li, cephedeki perde duvarlarda kullanllrr.
Sikasit€' FS - 665 (sillkon bazll) BS476, klslm 20'ye gore, 4 soot
yangln direnc;li oldugu test edilmillir. Kendi yaYllan versiyonu,
Sikasil'" FS - 665 SL cephe ile, betonarme do~eme araslndaki
derzlerin yangln yalltlmlnda kullanllrr. Sikasil" FS - 665, Sikasif1i'
FS - 665 SL yang Ina
kar~1
belgeleri: EN 11925 - 2 /
DIN 4102 - B1; 4 saate kadar yalltlm ve bOlUnluk saglar (BS
476 ,part 20) . Betonarme
kiri~lerin
guc;lendirmesinde
kullanllan Sika Carbodur'un do yang In belgesi mevcuttur.
(EMPA rapar no 148795: 1994) Sika Chapdur zemin kaplamOSl
yer alll otopark do~melerinde, depolarda, ve yangln
yollanndaki
do~emele rd e,
gore uygunlugu
kaC;l~
yang In direnc; yonetmeliklerine
gozlenmi~tir.
Binalardaki sandvic; panellerde de Sika , yangln dlrenc;1i teknolojiler onerebilir. Sika urun yelpazesinde olmayan ama
puskurlUlerek uygulanan, C;imento bazll yangln yalltlm
(ornek: grace monokote) malzemeleri de mevcuttur. Sika
Schweiz firmasl, Sn. Elio RAVEGLIA ile Prof. Dr. Sn . Mario
FONTANA taranndan ISlyla
davranl~1
genle~en
kaplamalann, yangln
konusunda seminerler duzenlemektedir. Aynca
Sika, Dupont Holding'den, Unitherm markasl alt,ndakL yangin koruyucu kaplamalannln do dahil oldugu tirmaYI satin
almak ic;in
goru~melerini
surdurmekte.
Sonu<r
Sika do, yang In yalltlmlna bir c;ok urunuyle hizmet vererek, Insanlann can ve mal gOvenligini karumasrna yardimci olmaktadrr.
Kaynaklar: 1- Sika internet siteleri 2- http:/ /www.sika,co.uk/tec h-membrones.
- -------<®
.. ..
• •
•
•
2010 KULTU.R BA~KE.NTIISTANBUL YENI BIR
KONGRE MERKEZI ve 2 ELiT OTELE DAHA KAVU~UYOR.
WOW HOTELS & CONVENTION CENTER
I
__
"
:;
_.
:.
-.
::
..
I
~.
-"
'. ; :
:-: . :
_
:; Ii :::: :: :::
-- . ..- -::::::::
--
:=
:
E
::;:~
- -.
::::::::::::: Ii ::
..
_-------
:--: :.: :: :: :: :.:
;;
11
r'TIl!
'~~nr11"llTl'1'
. 1q
IJ\ 'I' IJ\ 1\ 'I' 1\ l'
11 Il " 'Il n ~''I\ 'll l'
IJ\ C I' ~ 1\ IJ\ 'II llr
II ,.., I\ ~ If 1\ 1'11'1'
llll
n il r
ell ~iJ'
rll~'rl'
1'1'111'
~lll'rr
rrrl'
rQr~l'l'il'
*
ejilk6Y'de AlalOrk Havalimanl ' nln karjlSlnda CNR Fuar Merkezi 'nin hemen yanlnda inja ,e dilen biri 4 digeri 5 Ylldlzll
olmak Ozere 2 olel ve ,<ok ama<;:h kullanlma uygun kongre merkez!. 2010 kullOr balkenli Islanbul'un en yeni ve
modern degerleri olarak , bu yalO g irerken hizmel vermeye balllYor.
MNG ~irketler Grubu'nun
Gozbebegi Projelerinin Kise Bir Terifi:
• iki ayn olelde loplamda 638 oda ve 1280 yalak kapasil esi
• Olellerin bunyesinde 9 loplanh salonu
• Toplanll dOzeninde 3000 , masa olurumu dOzeninde
2000 kili kapasileye ulajan ve kayar ara b61me duvar
sislemiyle 3 aYfi salona b61unebilen kongre merkezi
• 75.000m 2 injaal alanl
~G Grubu' ndan MAPA injaal A.~:nin
muleahhil ligini yapllgl, Isianbul ' umuzun
kongre ve fuarclhk konulaflnda mevcul
ihliyaclna cevap veren modern b ir
kompleks olarak ger<;:ekle!lirilen proje naSiI
MAPA injaal ve Ticarel A$'ne gurur ve
sevin<;: kaynagl oluyorsa; projeye lSI
izolasyon malzemeleri lemininde payl alan
HiMERPA da aynl gurur ve sevinci
paylajmaktadlf.
~------------------------- -------------------------
7 eknopane' <;:atl ve Cephe Panelleri Uretim San, ve Tic, A$ .. Mersin'de 24 Ocak 2005 tarihinde kurulmujtur, Uretim
Tesisi ve Genel MOdOrlOgO Tarsus - Mersin Organize Sanayi Bblgesi'nde, 33,600m"lik alan Ozerinde, 5.400 m' kapail alanda
yer almaktadlr, Ortadogu ve Akdeniz Olkelerine ihracat yapmaYI hedefleyen Teknopanel. yatlnm alam olarak deniz
ula~lml ve pazara yaklnllgl nedeni ile Mersin'i se<;:mijtir, Haziran 2005'te ba11ayan in~aat <;:all~malan, Arallk 2005'te
tamamlanmlitlr, Faaliyet alanl, ajagldaki OrOnlerin Oretim;, satljl ve ihracatldlr.
•
GATI ve CEPHE KAPLAMA MALZEMELERI
Sandvi<r Paneller (PoliUretan, Mineral VUn veya EPS lSI Vahhmh)
' 1abrikalar, sanayi yapllan, askeri yapliar, sosyal yapllar, prefabrik yapllar, zirai yapllar, spor tesisleri, yOzme havuzlan,
jantiye binalan, silolar, hipermarketler, all~ve r ij merkezleri, soguk depolar, hal binalan, vb, yapliann <;:atl ve cephe
kaplamalannda kullanllan ham boyall ve yailtlmil kompozit OrOnlerdir, Bu OrOnleri kullanarak tajlYlcl sistem direkt kaplanlr,
Binanln i<;:inde ve di~lnda, Siva - boya, vb, ba~ka bir OrOne ihtiya<;: olmaz,
i
I
Trapez Levhalar
S andvi<;: Panelle kulianlm alan I aynl olmakla birlikte lSI yalltlm tabakaSi bulunmayan OrOnlerdir. <;:atl ve cephenin
yanlnda db~emelerde de kullanllan tipleri vardir. Aynca yerinde sandvi<;: sistem uygulamalan da (iki kat trapez araSinda
lSI izolasyonu) bu OrOnlerle yaplilr.
EPS (Ekspande Polislren) lSI Vahllm Malzemeleri
S ektbrdeki en geli§mi§ teknolojiye sahip, tamaml yen;'
EPS ve tek kat trapez hatlan Ocak 2006' da, sandvi<;: panel
haftl ise Agustos 2006' da hizmete allnml~tlr. Bu yatlnmlann
yaklajlk degeri 5,000,000 Euro'dur. Teknopanel, markaSlnln
tescil ijlemleri tamamlanmljtlr, Alanlannda en geli~mi~
teknolojiyi hedefleyen ve ger<;:ekleitiren Teknopanel, markay, sektbre tanltmak i<;:in sistematik bir bi<;:imde tanltlm
faaliyetleri kurgulamaktadir, Yeni bir marka olunmaSina
ragmen, OrOnlere ybnelik Ar - Ge <;:ailjmalan da planlanmaktadir. Sektbrdeki eski ve gO<;:IO rakiplerle mOcadeleye
ham, gen<;: ve dinamik bir firmadlr. MOjteri odakll
pazarlama strateJisinl hedefleyen Teknopanel i<;:in, OrOn
performansl ve beyan edilen spesifikasyonlara tam
uygunluk esastlr, Bu sebeple: bncelikle TSE belgeleri
ailnmlj, uluslararaSi kalite belgelendirme <;:alljmalan ise
devam etmektedir. Yurti<;:inde bzellikle ulkenin orta, gOney
ve guneydogusu olmak uzere tOm Wrkiye'ye, yurtdijlnda
ise: Ortadogu , Akdeniz Olkeleri ve Turki Cumhuriyetlerine
hizmet vermeyi hedeflemektedir, Teknopanel. uretim sevkiyat - pazarlama - satl~ sOre<;:lerinde bOtOnluk ve ileti~im
saglayarak, mO~terilerinin urOnlerine rahat ulajmasl
ve en iyi hizmeti almasl i<;:in, dikkatle se<;:ilen bayi tejkilat,na
bnem vermektedir. UrOnlerinin satlj ve montajlnl yapabilecek kapasitede ve tecrObedeki bayilerle <;ail~maktadir.
--------------------------------------------~e
Turkiye'nin sandvi~ panel adresi
Teknopanel, uretim ve ihracatlnl,
tamaml yeni ve yuksek teknolojiye sahip
eps, tek kat trapez ve sandvi~ panel
hatlannda ger~ekle~tirmektedir.
4 Farkll Yalot,m Tlpinde Oretim:
Teknopanel, sandvi~ panel hatt,nda
> Polluretan ve PIR
> Ta$yunu
> Camyilnu
> EPS
olmak uzere 4 farklo yalot,m tipinde Gretim yapabilen
Turklye'dekl ilk ve tek ureticidir.
Teknopanel C;atl ve Cephe Panetlerl
Oretim San. \Ie Tic . A.$.
~
Tarsus - Mersin Organize Sanayi BOiges!
7. Cadde Huzurkent 33443 Tarsus - Mersin
-+ Tel: 0324. 676 47 47 (pbx) -+ e-mail: [email protected]
Faks : 0324.67647 48
www.teknopanel.com.tr

Benzer belgeler