Uddeholm Sverker 21

Transkript

Uddeholm Sverker 21
Uddeholm Sverker 21
ISO/DIN
AISI
»1,2379
» D2
Teslim Sertliði
210 HB
C
Mn
Cr
Mo
V
Si
1,55
0,4
11,8
0,8
0,8
0,3
Özellikleri
Uygulama Alanlarý
• Yüksek aþýnma direnci,
Tokluk istenen 6 mm'ye kadar metal sac
• Yüksek basma dayanýmý,
kesme, koparma, ezme, sývama, derin çekme
• Yüksek tokluk,
kalýplarýnda; soðuk ekstrüzyon takýmlarýnda;
• Yüksek sertleþebilirlik,
aluminyum, çinko tüp imal kalýplarýnda;
• Yüksek meneviþ direnci,
ovalama
• Isýl iþlemde mükemmel boyutsal kararlýlýk,
takýmlarýnda; cývata, somun, perçin üretiminde
• Nitrürleme,
delici-þiþirici olarak; ezme ve profil ile boru
• PVD gibi yüzey iþlemlerine uygunluk,
imal makaralarýnda; ahþap frezelerinde;
• Ýkincil sertlik özelliði.
aþýndýrýcý plastiklerde plastik kalýplarýnda ve
taraklarýnda;
markalama
plastik kesme-ufalama býçaklarýnda kullanýlýr.
Mekanik Özellikler
Sertlik (HRc)
Yüzey Ýþlemleri
Basma Dayanýmý,
Rc0.2 (Mpa, N/mm²)
62
2200
60
2150
Yüksek sýcaklýk meneviþinin ardýndan
uygulanmasý gereken Nitrürleme ile yüzey
sertleþtirme ile aþýnma dayanýmýný arttýrmak,
sývanma özelliðini geliþtirmek, mümkündür.
Nitrürleme
Nitrürleme
Derinlik
Sýcaklýðý °C
Süresi (saat)
(mm)
525
20
0,25
525
30
0,30
1900
55
1650
50
Kaynak
Fiziksel Özellikler
Ön ýsýtma sýcaklýðý ve elektrot seçimi doðru
yapýlmýþ, iyi bir kaynak dikiþi hazýrlýðý yapýlmýþ
Sýcaklýk
0
C
20
200
400
Yoðunluk
(kg/m3)
7700
7650
7600
Isýl Genleþme
Katsayýsý
-
Isýl Ýletkenlik
(W/m 0C)
20
21
23
Elestiklik Modülü
(MPa)
210000
200000
180000
Özgül Isý
(J/kg 0C)
12.3*10-6
11.2*10-6
12*10-6
ise bu çeliðin kaynaðý da iyi sonuç verir.
Kaynak
Metodu
Kaynak
Sýcaklýðý
Elektrot/
Tel Tipi
Kaynak
Sonrasý
ARK
Kaynaðý
MMA
(SMAW)
200-250
0
C
Inconel 625
UTP 67S
Castolin 2
Castolin 6
380 HB
55-58 HRc
56-60 HRc
59-61 HRc
200-250
0
C
Inconel 625
UTPA 73G2
UTPA 67S
UTPA 696
Castolin 5
280 HB
53-56 HRc
55-58 HRc
60-65 HRc
60-64 HRc
TIG
460
-
-
Isýl Ýþlem
Ýþlem
Sertleþtirme Ortamý
Sýcaklýk
Yumuþak
850 0C
Yað (Sadece basit geometrili kalýplarda)
650 0C
Kademeli Soðutma (180-500°C/ hava)
Sertleþtirme
Vakum (yüksek basýnçlý gaz)
Tavlama
Gerilim
Giderme
Önýsýtma
650- 750 0C
Östenitleme
990-1050 0C
Basýnçlý-Hava Gaz
Meneviþleme
Östenitleme
Tutma
Meneviþ Öncesi
Sýcaklýðý [°C]
Süresi [dak]
Sertlik [HRc]
990
60
63
En düþük meneviþ süresi 2 saat
1030
30
65
En az 2 meneviþleme
Östenitleme Sýcaklýðý-Sertlik Ýliþkisi
Meneviþ Diyagramý
Sertik HRC
Artýk Östenit %
65
ASTM
Tane
Boyutu
Östenitleme Sýc.
1050°C
10
60
55
En düþük meneviþ sýcaklýðý: 180 °C
9
1020°C
8
990°C
7
50
6
45
18
40
14
Artýk Östenit
1020°C
35
10
66
100
200
300
400
500
600
40
64
62
30
60
58
4
56
3
54
2
52
20
10
Artýk Östenit %
50
8
30
Tane Boyutu
68
5
1
Artýk Östenit %
Sertlik, HRc
70
960
980
1000
700°C
1020
1040
1060
1080
°C
Östenitleme Sýcaklýðý
Ölçü Deðiþimi
1020 °C, 30 dak östenitlenmiþ ve vakumda 2 bar basýnçla sertleþtirilmiþ; 80x80x80 mm
boyutlarýndaki numunede ölçü deðiþimi
Sertleþtirme'de Oluþan Ölçü Deðiþimi:
Ölçü Deðiþimi %
Ölçü Deðiþimi, %
+0,15
+0,10
+0,08
+0,10
+0,06
+0,04
+0,05
+0,02
0
0
–0,02
–0,04
–0,05
–0,06
–0,08
–0,10
Meneviþ Sýrasýnda Oluþan Ölçü Deðiþimi:
–0,10 200
Boyca
Ence
Kalýnlýkça
300
400
Meneviþ Sýcaklýðý °C
500
600

Benzer belgeler

Uddeholm Sverker 3

Uddeholm Sverker 3 Tel erozyon ile iþlenecekse mutlaka yüksek sýcaklýk meneviþi yapýlmalýdýr. (en çok 56-58 HRc.)

Detaylı

Uddeholm Vanadis 23

Uddeholm Vanadis 23 Tabaka derinliði, µm

Detaylı

Uddeholm Mirrax ESR/Stavax Supreme

Uddeholm Mirrax ESR/Stavax Supreme arýndýrýldýðýndan daðlama özelliðide çok iyidir.

Detaylı

weldstar crb 300

weldstar crb 300 yapısından dolayı çökme yapmadığından sert dolgu kaynaklarının altına tampon olarak kullanılması önerilir. Özellikle demir çelik fabrikalarında kesme bıçaklarında sert dolgu öncesi tampon olarak ku...

Detaylı