pamukova icra müdürlüğü`nden taşınmazın açık artırma ilanı

Transkript

pamukova icra müdürlüğü`nden taşınmazın açık artırma ilanı
PAMUKOVA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
SAYI :2012/7 Talimat
Satışına karar verilen taşınmazın cinsi, kıymeti adedi ve özellikleri: Sakarya İli, Pamukova İlçesi, Şeyhvarmaz Köyü, Köyiçi mevkii, 2487
parsel sayılı taşınmazın tamamı satılacaktır.
Tapu Kaydı;satışa konu taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır.
İmar Durum; köy yerleşik alanı içinde
Hali Hazır Durum; taşınmaz köy yerleşik alanı içinde, üzerinde 2 katlı ev ve tek katlı samanlık bulunmaktadır, her iki yapıda kullanılamaz
durumda, yapılardan enkaz bedeli alınması mümkün değil, üzerindeki ağaçların ekonomik değeri yok, taşınmaz köyün merkezi sayılabilecek
bir bölgededir, köy kahvesine yaklaşık 100m mesafededir.
SATIŞ ŞARTLARI:
Sıra No
Parsel No Miktarı
Muhammen Bedeli
Satış Saati
Pamukova Şehvarmaz 2487
617,00m2 21.595,00-TL
14.00-14.10
1-Satış, 17.08.2012 Cuma günü, yukarıda anılan saatler arasında; Pamukova Adliyesi Duruşma Salonu önünde açık artırma yolu ile
yapılacaktır.Bu artırmada, taşınmazın tahmin edilen kıymetinin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış
masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla,
27.08.2012 pazartesi günü aynı yer ve saatlerde 2. açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz
en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki ,
artırma bedelinin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından
fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nispetinde para veya bu miktar kadar bir milli bankanın kesin teminat
mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Tellaliye harcı malı
satılana, resmi ihale pulu, %18 KDV tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını,
dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan
hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle, ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği
gönderilebilir. Satış ilanı ilgililerine gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması ve adresleri bilinmeyenler ile zuhulen unutulanlar
için de işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/7 T
sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın: 40188)

Benzer belgeler

tc milas sulh hukuk mahkemesi satış memurluğu`ndan gayrimenkul

tc milas sulh hukuk mahkemesi satış memurluğu`ndan gayrimenkul 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nispetinde para veya bu miktar kadar bir milli bankanın kesin teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı i...

Detaylı

istanbul 1. iflas müdürlüğü`nden menkul satış ilanı

istanbul 1. iflas müdürlüğü`nden menkul satış ilanı yapılacaktır.Bu artırmada, taşınmazın tahmin edilen kıymetinin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle ...

Detaylı

İyileşmeyen ses kısıklığı ve ağız yaralarına dikkat

İyileşmeyen ses kısıklığı ve ağız yaralarına dikkat 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri ...

Detaylı