yüksek voltaj elektrik yanığına bağlı amputasyon sonrası fantom ağrısı

Transkript

yüksek voltaj elektrik yanığına bağlı amputasyon sonrası fantom ağrısı
YÜKSEK VOLTAJ ELEKTRİK YANIĞINA BAĞLI AMPUTASYON SONRASI FANTOM
AĞRISI
(OLGU SUNUMU)
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D, Algoloji B.D, Antalya.
Giriş: Amputasyon sonrası oluşan ağrının mekanizması hala tam olarak anlaşılmamıştır. Yinede hem
periferal hem santral sinir sistemi ağrı oluşumunda rol oynamaktadır. Amputasyon öncesi dönemde
şiddetli ağrı olması fantom ağrısının gelişme riskini arttırmaktadır fakat bu ilişki tam olarak
anlaşılamamıştır. Fantom ağrı tedavisi hala pek başarılı değildir. Bu olgu sunumunda elektrik çarpması
sonucu sol ön kol amputasyonu yapılan bir hastada gelişen fantom ağrısından bahsedilmiştir.
Olgu Sunumu: Yüksek voltaj elektrik yanığı sonucu sol üst ekstremite dirsek altı amputasyonu
yapılan 31 yaşındaki erkek hastada yatışının ikinci gününde ampute edilen kolda fantom ağrısının
geliştiği görüldü. Hastanın VAS skoru 9-10 idi. Ampute edilmiş olan elde karıncalanma, parestezi,
kaşıntı şikayetleri de bulunmaktaydı. Hastaya lateral infraklavikuler teknikle sinir stimulatörü yardımı
ile brakiyal pleksus kateteri takıldı ve kateterin pleksusta olduğu radyo opak madde verilerekte
floroskopi eşliğinde doğrulandı. Kateter takıldıktan sonra hastaya 25 mg % 0.5 bupivakain toplam 20
cc volümde verildikten sonra infüzyona başlandı ve hasta takibe alındı. Aynı zamanda hastaya 50
mg/gün amitriptilin, 3X600 mg gabapentin ve 4x50 mg tramadol başlandı. 6 gün süre ile kateterden
infüzyon uygulanan hastanın VAS skoru 6–7 ye kadar geriledi. 6.gün sonunda ağrısı tekrar şiddetlenen
hastaya sol stellat ganglion blokajı yapılarak 40 mg triamsinolon ve 50 mg lidokain toplam 10 cc
volümde verildi. Hastanın VAS skoru 4–5’ e kadar geriledi. Hasta son işlemden 8 gün sonra
hastaneden taburcu edildi. Bir ay sonra yapılan kontrolünde amitriptilin 100 mg/gün, gabapentin
3X800 mg, tramadol 3X100 mg kullanmakta olan hastanın VAS 3-4 düzeyinde ağrısı ve sol elde
kaşıntı yakınması devam etmekteydi. Hasta bu haliyle spinal kord stimülasyonu uygulaması için
programa alındı.
Sonuç: Sonuç olarak, literatürde belirtildiği gibi amputasyon cerrahisi geçireceklerde fantom ağrısı
oluşmasını önlemek için rejyonal blok mümkünse operasyona başlamadan yapılmalı, eğer
yapılamadıysa da en kısa zamanda yapılarak beraberinde antikonvülzan, antidepressan tedaviye
başlanmalı, gerekirse relaksayon tekniklerinde kullanılabileceği göz önünde bulundurulmalı, ileri
vakalarda da spinal kord stimülasyonun uygulanabileceği akılda tutulmalıdır.
Kaynaklar
Bach, S., Noreng, M.F. and Tjellden, N.U. Phantom limb pain in amputees during the first 12 month following
limb amputation, after preoperative lumbar epidural blockade. Pain 1988 ; 33: 297–301.
Nikolajsen L, Lindvig M. Phantom pain after amputation of extremities. Ugeskr Laeger 2001 Jun
11;163(24):3338-41.

Benzer belgeler