AVM`lerde en beğenilen markalar belli oldu

Transkript

AVM`lerde en beğenilen markalar belli oldu
editörden
Truman Show
Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde
bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet
edenler, sanki derin bir dehlize uzanan yürüyen merdivenlerden akýp
gidenler… Bir alýþveriþ merkezi, âdeta küçük bir kasaba… Milyonlarca
insanýn girdiði, yaþadýðý yeni dönemin yeni yaþam alanlarý… Bu milyonlarca
insanýn ne yaptýðýný, nasýl davrandýðýný, ne kadar süre kaldýðýný, ne aldýðýný, ne
almadýðýný izlemek tam bir Truman Show…
Ziyaretçilerin ölçüldüðü, profillerin raporlandýðý günümüzde, kör noktalar kalmýyor artýk. Her metrekare ölçülüyor, her
metrekarenin neden var olduðu sorgulanýyor. Baþka çare yok, rekabet diþli, müþteri de zaten sadýk deðil.
Özellikle son 10 yýlda hem yerli þirketlerin hem de global þirketlerin oyuna katýlmasýyla büyüyen teknomarketler,
AVM'lerde ziyaret-harcama listesinde beþinci sýraya yükseldiler. Teknomarketlerin AVM'lerde yarattýðý çekim gücünü
sunuyoruz bu sayýmýzda. Akademetre Araþtýrma ve Stratejik Planlama'ya bu deðerli çalýþmayý bizimle paylaþtýklarý için
sonsuz teþekkür! Teknosa'nýn son reklam filmi, aslýnda müþterilerin nasýl bir yolculuða çýkartýldýðýnýn önemli bir
göstergesi. Bir iþ hanýnýn muhtemelen alt katlarýndaki “Milanyum Elektronik” deneyimlerinden sonra çok yol alýndý…
Müþterilerini iyi izleyip, onlarýn ihtiyacýný onlardan önce sunan markalarý konuk ettik sayfalarýmýza. Fabrika da bunlardan
biri. Fabrika Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Burçin Ünsal, 2012'de aldýklarý stratejik kararlardan sonra önümüzdeki yýl
10 maðaza açacaklarýný duyurdu sayfalarýmýzda. Groube SEB de müþterisini doðru izleyen yenilikçi ürünler sunan baþka
bir marka. Groube SEB'in Perakende ve Müþteri Hizmetleri Direktörü Tuncer Gülsaran'a da maðaza yatýrýmlarýný sorduk.
Gülsaran, AVM'lerin çokluðu nedeniyle yatýrým yapmakta zorlandýklarýný da anlatýyor. Seçici olmak, en doðru lokasyonu
seçmek önemli. Bu nedenle AVM dýþýnda caddelerde maðaza yeri sorununa akýlcý ve etkin çözüm sunmak için yola çýkan
Locaitons'ý tanýdýk ve tanýtýyoruz. “Caddelerin yeni avcýlarý” dediðimiz Gökalp Diþiaçýk ve Tayfun Kartal önemli bilgiler
verdi, mutlaka okumanýzý tavsiye ederim.
Bu sayýmýzda yine AVM'leri ziyaret ettik ve sizin için sorduk. Olivium Genel Müdürü Berna Yüksel'den yaþadýklarý
yenilikleri, Beylikdüzü Migros AVM Müdürü Atilla Aydemir'den nasýl güçlendiklerini, Airport Outlet AVM Genel Müdürü
Burçin Bendegül'den e-ticarete baþladýklarýný dinledik, tabii ki yol arkadaþým Funda Bayraktaroðlu ile… Bu sayýmýzda
Batman Park'ý tanýtýyoruz size ayrýca. Batman'ýn ritmini deðiþtirecek, sosyo-kültürel yapýsýna önemli katkýlar saðlayacak
Batman Park, yolu açýk olsun.
Aslýnda “AVM ve Caddede” sloganýyla sizlerle buluþan Maðaza dergimiz de kendi çapýnda bir alýþveriþ merkezi… Bu
nedenle biz de kendi “food court”umuzu yarattýk ve artýk her sayýmýzda bir restoran-kafeyi sizlere yakýndan tanýtmaya
çalýþacaðýz. Ýlk konuðumuz ise hepinizin yakýndan tanýdýðý Özgür Þef! Yeni konular ve konuklarla yeni bir yýlda buluþmak
üzere…
Keyifli okumalar, bol cirolar!
Fulya B. Öztürk
Yönetim&Yayýn Danýþmaný
Okan ARAS
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
Fulya B. ÖZTÜRK
Yazý Ýþleri
Özlem ELGÜN HARPUTLUOÐLU
Uður TATLI
Murat KÜÇÜK
Sevgi YALÇIN
Birgül TELLÝ UYSAL
Görsel Yönetmen
Yaren ÖZ
Asistan
Ýpek GÜL
Pazarlama ve Satýþ
Grup Müdürü
Funda BAYRAKTAROÐLU
Pazarlama ve Reklam
Satýþ Yönetmeni
Duygu TEZEL ÇOBAN
Pazarlama ve Reklam
Satýþ Uzmaný
Asiye KARADEMÝR
Hukuk
Hasan ÝÇÖZ
Finans
Belkýs BARUT
Sahibi: Ekonomi Yayýnlarý
A.Þ. adýna Gökçin ARAS
Yönetim Yeri: Deðirmenyolu Sk.
Kutay Ýþ Merkezi A Blok 81120
Bostancý / Ýstanbul
T. 0216 575 44 20 (pbx) F. 0216 575 44 24
Baský
Mart Matbaa Sistemleri San.Ve Tic.A.Þ.
Mart Plaza Merkez Mah. Osmanpaþa
Çiftliði Ceylan Sok. No:24/1 NurtepeKaðýthane/Ýst. Tel: 0212 321 23 00
Yayýn Dili / Konusu
Türkçe / Perakende sektörü
ISSN 1305-0389
Maðaza dergisi yerel süreli yayýndýr.
2 ayda bir yayýmlanan dergimiz, Basýn
Meslek Ýlkeleri’ne uymaya söz vermiþtir.
Dergide yayýnlanan köþe yazýlarý,
yazarlarýn sorumluluðundadýr.
Ýletiþim:
Yazý Ýþleri: [email protected]
Reklam: [email protected]
Abonelik: [email protected]
www.magazadergisi.com
içindekiler
bu sayý
18 Filiz Özek
Artemor Gayrimenkul ve
Yönetim Hiz. AÞ Genel Müdürü
Batmanlý 140 iþ adamý tarafýndan kente
kazandýrýlan Batman Park AVM, kente
yepyeni kazanýmlar yaratmaya gebe.
Yönetimi ve kiralama çalýþmalarýný yürüten
Artemor Gayrimenkul ve Yönetim
Hizmetleri AÞ'nin Genel Müdürü Filiz
Özek, hem Batman Park'ý hem de
projelerini anlatýyor
40
46
Perakende süreçlerini yönetebilmek için: Nebim V3
54
Olivium 3 milyon TL'ye yenilendi
Alkaþ Fuarcýlýk'ýn Türkiye temsilciliðini yaptýðý, dünyanýn en büyük uluslararasý gayrimenkul ve
perakende fuarý MAPIC, Cannes'da sektörün en iyilerini aðýrladý. Perakende.org, bu yýl da
çok sayýda firmayý bir araya getiren fuarý yerinde takip ederek geliþmeleri aktardý
röportaj
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanýndaki iþ uygulamalarýyla kurumlarýn iþ süreçlerini
destekleyen Nebim, 1966'dan beri süregelen deneyimi ve bilgi birikimi ile Türkiye'nin en
köklü geçmiþe sahip baðýmsýz yazýlým firmalarýnýn baþýnda geliyor. Hazýr giyim, ayakkabý,
zincir maðazalar, çok katlý maðazalar ve optik yazýlým alanlarýnda pratik sistemler sunan
Nebim Türkiye'nin haricinde Azerbaycan ve Rusya'da da baþarýlý projelere imza atýyor
röportaj
Kapýlarýný 2000 yýlýnda ziyaretçilerine açan Olivium Outlet Center, kýsa bir süre önce
yenilendi. 4 aylýk bir süreçte tamamlanan yenilenme çalýþmalarý 3 milyon TL'ye mal oldu.
Olivium Outlet Center Genel Müdürü Berna Saðlam, yenilenen AVM'yi ve hedeflerini anlattý
kapak haberi
70
Teknomarketler AVM'lerde çekim gücü yaratýyor
78
“Beylikdüzü Migros yýkýlmýyor, daha da güçleniyor”
20 Burçin Ünsal
Fabrika Sorumlu Gnl. Mdr. Yrd.
Moda yolculuðuna 2000 yýlýnda baþlayan
Fabrika, gündüzden geceye uzanan,
tercih edilir koleksiyonlarýyla dikkat
çekiyor. 2012 yýlýnýn marka için stratejik
kararlar yýlý olduðunu söyleyen Fabrika
Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Burçin
Ünsal, 2013'te 7'si yurtiçi, 3'ü yurtdýþýnda
olmak üzere 10 maðaza açmayý
planladýklarýný belirtiyor
özel haber
MAPIC, sektörün en iyilerini aðýrladý
Türkiye'de yerli þirketlerin yaný sýra uluslararasý oyuncularýn da pazara girmesiyle rekabetin
arttýðý elektronik marketlere ilgi büyüyor. “Alýþveriþ merkezlerine gelme amacý”nda
yukarýlara çýkan teknomarketler, müþteri memnuniyetinde büyük oranda baþarý yakalamýþ
durumda. Akademetre Aaraþtýrma ve Stratejik Planlama'nýn Elektronik marketlerin
AVM'lerdeki çekim gücü”ne yönelik yaptýðý çalýþma, ilginç sonuçlar ortaya koyuyor
röportaj
AVM rekabetinin en fazla yaþandýðý Beylikdüzü'nde yarattýðý deðer ile yýllar geçmesine
raðmen ayakta kalmayý baþaran Beylikdüzü Migros AVM, cazibesini hâlâ koruyor.
Birbirinden güçlü markalarý bünyesinde barýndýran ve her geçen gün ziyaretçi sayýsýný
artýran Beylikdüzü Migros AVM bölge için sosyo-kültürel bir misyonu da üstlenmiþ
durumda. Renovasyon sürecinden, yýkýlma söylentilerine kadar birçok soruyu Beylikdüzü
Migros AVM Müdürü Atilla Aydemir yanýtlýyor
içindekiler
röportaj / haber
24 Aqua Florya AVM açýldý
30 AVM’lerde en beðenilen markalar belli oldu
38 Giyim alýþveriþi arttý
48 Üçge’den Alýþveriþ Hayattýr Karikatür Sergisi
50 Mersinlilerin en yeni buluþma noktasý: Palm City Mersin AVM (Advertorial)
58 “Rekabet arttýkça lokasyonun önemi artýyor”
56 Kazançlý alýþveriþ þehri (Advertorial)
64 Üçge DRS Labaratuar kurdu
66 Ýzmirliler Agora Fashion Fest’te buluþtu
32 Burçin Bendegül
68 “Türkiye’de alýþveriþ kültürü Kapalý Çarþý ile yerleþti”
78 Perakendede istihdam artýyor
Airport Outlet Genel Müdürü
82 Perakendenin þifreleri NGH’de
Ýçinde organik pazar ve bitpazarý kurulan tek
AVM Airport Outlet, çevresindeki birçok
AVM'ye raðmen dinamik yapýsýyla fark
yaratmaya devam ediyor. Ocak ayýndan
itibaren Airport AVM'nin internet üzerinden
de satýþ yapacaðýný duyuran Airport Outlet
Genel Müdürü Burçin Bendegül, sistemin
Türkiye'de ilk olacaðýný, perakendeye yön
vereceðini ve sanal maðazacýlýða çok iyi bir
alternatif olacaðýný da ifade etti
86 Üçge, butik maðazacýlýkta büyüyor
88 Cumhuriyet tarihinin en büyük AVM’si geliyor
92 Tavuk artýk Kümes’ten yenecek (Advertorial)
94 Dünya markalarýnýn buluþtuðu adres: Çetin Family
96 Caddelerin yeni avcýlarý
100 Optimum alýþveriþ keyfi
102 Sporun adresi: Kartal Titanic Business Hotel (Advertorial)
104 Özgür Þef yeni konseptlerle geliyor
106 Nostaljik ve Romantik (The Puppini Sisters)
farkýnda
olmak
52
konuk
Berrin Yangýnözü
56
Kadir Cebeci
36 Tuncer Gülsaran
Groube SEB Perakende ve
Müþteri Hizmetleri Direktörü
konuk
uzman
60
84
Okan Aras
pusula
Serhan Ok
90
Engin Yýldýrým
150'den fazla ülkede faaliyet gösteren
Groube SEB, Türkiye'deki yatýrýmlarýný da
hýzla sürdürüyor. Türkiye genelinde 161 Tefal
Shop ile hizmet veren Groube SEB'in
Perakende ve Müþteri Hizmetleri Direktörü
Tuncer Gülsaran, AVM projelerinin arttýðýna
dikkat çekerek, maðaza yatýrýmlarýnda yer
seçimi yapmanýn zorluðuna deðiniyor
alýþveriþ merkezi / Batman Park AVM
Röportaj: Fulya B. ÖZTÜRK
Batman’ýn
18
Batmanlý 140 iþ adamý tarafýndan kente kazandýrýlan Batman Park AVM,
kente yepyeni kazanýmlar yaratmaya gebe. Yönetim ve kiralama çalýþmalarýný
yürüten Artemor Gayrimenkul ve Yönetim Hizmetleri AÞ'nin Genel Müdürü
Filiz Özek, hem Batman Park'ý hem de projelerini anlatýyor
Öncelikle sizi tanýyabilir miyiz? Alýþveriþ merkezi
deneyimlerinizden bahseder misiniz? Profesyonel
meslek yaþamýnýzdaki kilometre taþlarý neler?
ODTÜ Þehir ve Bölge Planlama mezunuyum, California
Üniversitesi'nde küçük yerleþimlerin yönetimi üzerine MS
derecem var. Yaklaþýk 30 yýllýk iþ hayatýmýn, son 15 yýlý Tepe
Grubu ile baþlayan alýþveriþ merkezlerine yönelik çalýþmalar ile
geçiyor. Tepe Grubu'nda Bilkent Center, M1Tepe'ler ve
TepeCinemaxx Genel Koordinatörlüðü ile baþlayan çalýþmalarým
Tepe Nautilus ile devam etti. Tepe Nautilus'un açýlýþýndan 8 ay
sonra ayrýlarak, Ýstanbul Cevahir AVM'de Kiralama ve Ýþletme
Direktörü olarak çalýþmaya baþladým. Profesyonel meslek
yaþamýmda Ýstanbul'a gelerek Cevahir AVM projesinde çalýþmaya
baþlamam önemli bir kilometre taþý oldu. Projede öncelikle mimari
deðiþiklikler yaparak projenin tüm ön çalýþmalarýný tamamladým.
Açýlýþ öncesi ayrýldýktan sonra Mor Gayrimenkul Danýþmanlýðý
Filiz Özek
Batman Park AVM / alýþveriþ merkezi
ritmi deðiþiyor
19
kurarak 8 senedir ortaðým Hakan
Manzakoðlu ile çalýþmalarýmýzý
yürütüyoruz. Projelere temel aþamasýnda
baþlamayý ve her türlü detayý ile
ilgilenmeyi tercih ediyoruz. Bu yüzden az
sayýda proje almayý tercih ediyoruz,
çalýþtýðýmýz yatýrýmcýlar genellikle AVM
konusuna yakýn olmayan kiþiler. Bu
yüzden, daha fazla emek vermek, her
detay ile ilgilenmek, mimarisine daha fazla
karýþmak ihtiyacýný duyuyoruz. Yakýn
zamanda ise Artemor Tesis Yönetimi AÞ'yi
çözüm ortaðýmýz Artem Tesis Yönetimi ile
birlikte kurarak AVM, plaza ve konut
sitelerine yönetim hizmeti vermeye
baþladýk.
Batman Park AVM projesi nasýl
doðdu? Kentin ilk AVM projesinin
öyküsünü sizden dinleyebilir
miyiz?
Batman Park projesinin yatýrýmcýlarý,
Batmanlý iþ adamlarýndan oluþan 140
ortaklý bir þirket. Yaklaþýk 5 sene önce
danýþmanlýk hizmeti vermemizi istedikleri
zaman kooperatif olarak kurulmuþlardý ve
bazý maðazalarý satmayý, ayrý tapular
vermeyi düþünüyorlardý. Bu tarz
yaklaþýmlarýn büyük hata olduðunu, çok
baþlý bir AVM'nin gerek kiralama, gerekse
yönetim açýsýndan önemli sorunlar
yaratacaðýný anlatmaya çalýþtýk. Bu yapýda
bir AVM'nin danýþmanlýðýný
alamayacaðýmýzý, bir anonim þirket
kurmalarýnýn en doðru yaklaþým olacaðýný
söyledik. Bu görüþmeden sonra 2 sene hiç
ses çýkmadý, tekrar aradýklarý zaman
anonim þirketi kurduklarýný ve yardýmcý
olmamýzý istediler. Daha önce
gitmediðimiz Batman'ý görmek ve fizibilite
çalýþmasý yapmak için 3 sene önce
Batman'a gittik ve kýsa bir gezinti ve
araþtýrmadan sonra projenin çok doðru bir
yerde olduðuna, yerel gerçekleri de göz
önüne alarak iyi bir alýþveriþ merkezi
oluþturacaðýmýza karar verdik. Süreç
içinde kontrolümüz dýþýnda geliþen bazý
sorunlar nedeni ile 2 sene olarak
planlanan proje maalesef daha geç
tamamlandý. Ama sadece Batman'a deðil,
bölgeye keyifli bir yaþam merkezi
kazandýrdýðýmýzý düþünüyoruz.
Rakamlarla Batman Park AVM'yi
anlatýr mýsýnýz?
Batman'ýn, 2011 TUÝK verilerine göre
merkez nüfusu 370 bin 705, kent toplam
nüfusu ise 524 bin 499. Ancak AVM
olmayan, nüfusun yoðun olduðu yakýn
çevresini de dikkate aldýðýmýz zaman
yaklaþýk 1,5 milyon nüfusa hitap ettiðini
söyleyebiliriz. Batman Park arsasý 8 bin
350 metrekare, 3 kat otopark, 4 kat
maðazalar ve yiyecek katýndan oluþuyor.
Ayrýca en üst katta GamePark Bowling ve
Eðlence merkezi var. Alýþveriþ merkezine
2 kattan giriþ var, bu yüzden çok katlý
oluþu sorun yaratmýyor. Proje
baþlangýcýnda 100 civarýnda maðaza vardý,
kiralamalar ilerledikçe firmalarýn ihtiyacýna
göre birleþtirme yaptýðýmýz için toplam
maðaza sayýsý 65, sabit kiosk sayýsý 16
oldu. AVM'nin üstünde biraz kopuk olan
ofis, restoran veya fitness merkezi olarak
düþündüðümüz ve kiralamasýný sona
býraktýðýmýz 2 katlý bir blok var.
Zorluklar yaþadýk
Maðaza karmasý oluþturulurken
nelere öncelik verildi? Bölgenin
alýþveriþ merkezi / Batman Park AVM
20
ekonomik yapýsý maðaza
tercihlerinizi etkiledi mi?
Maðaza karmasýný oluþtururken, öncelikle
Batman'da cadde maðazasý olup, AVM'de
yer almasýnýn önemli olacaðýný
düþündüðümüz bazý mevcut markalar ile
görüþmelerimizi baþlatmanýn daha doðru
olacaðýna karar verdik. Ýkinci hedefimiz de,
aðýrlýklý olarak Batman'da bulunmayan
markalara yer vermek oldu. Ancak bu
aþamada tahmin etmediðimiz bazý sorunlar
ile karþýlaþtýk. Bu sorunlarý müsaadeniz ile
herkes ile paylaþmak istiyorum, çünkü bu
bölgelerde yatýrým yapmanýn zorluklarý yaný
sýra AVM danýþmanlýðý ve markalarýn
bayiiler ile iþbirliklerinde önemli zorluklar
ile karþýlaþýldýðýný 3 senedir birebir
yaþýyoruz. AVM kültürünün henüz
olmamasý ve yatýrýmcýlarýn bakýþ açýsý
gerçekten ezber bozan farklý bir yaklaþým
içinde hareket etmemize neden oldu.
Batman'da yýllardýr faaliyette bulunan
Migros, LCW, Teknosa, Altýnbaþ gibi
markalar ise potansiyeli bildikleri için
Batman Park'ta yer almayý hemen kabul
ettiler. Batman, ekonomik açýdan oldukça
geliþmiþ, çalýþanlarý ile Batman Rafinerisi ve
üniversite gibi önemli kazanýmlarý olan, ilk
defa gelenleri olumlu yönde þaþýrtan bir
yapýya sahip. Dolayýsý ile markalara ilgi
oldukça fazla ve düþünülenin aksine gelir
durumu oldukça yüksek. Batman Park'ýn
mimari projelerini imkânlar elverdiðince
düzettikten sonra, Batman'da bayisi olan
firmalarýn merkezleri ile görüþmeye
baþladýk. Ýlginçtir, merkezlerin çoðu yer
almayý kabul edip, yerlerini belirlediler
ancak bayiiler ile görüþmelerimizde
beklediðimiz olumlu yaklaþýmý göremedik.
Bayilerin bir kýsmý kendilerine ait
dükkânlarýný kullandýklarý için AVM kira
þartlarý yüksek geldi, ciro kirasýnýn iþleyiþ
þeklini anlayamadýlar veya kabul etmek
istemediler; euro üzerinden kirayý kabul
etmediler, çok küçük metrekarelerde yer
almak istediler. Hatta, AVM'de yer alma
niyeti olan bazý bayii veya bayi adaylarýný
vazgeçirmek adýna bayilik þartlarýný
olduðundan daha yüksek göstermeye dahi
çalýþtýlar veya kira þartlarýný kendileri birlik
olarak belirlemek istediler. Bu durumda
bazý markalar bayilerine raðmen merkez
olarak girmek isteyince, bayilerinden tepki
aldýlar ve kýrmamak adýna geri çekildiler.
Ýlgi çok gibi görünmesine, yüzlerce
görüþme yapmamýza raðmen, imzalanan
sözleþmelerden 6 ay sonra vazgeçtiklerini
de gördük. Yani oyunu profesyonelce, etik
kurallara uygun yürütmekte gerçekten
zorlandýk. Özellikle spor giyim
markalarýnýn bayileri bu yaklaþým içine
girince, farklý bir yöntem izleyerek
AVM'nin spor giyim ihtiyacýný Boyner
Sports'a 5 maðazayý birleþtirerek
oluþturduðumuz 854 metrekarelik bir
maðaza kiralayarak çözdük. Bu sorunlarý
aþabilmemiz oldukça uzun zamanýmýzý aldý.
Bu arada, Batman'da yer almayan ulusal ve
uluslararasý firmalardan dostlarýmýz ile
görüþmelerimiz baþlamýþtý. Baþlangýçta
genel yaklaþým olumsuzdu, bölgenin
mevcut siyasi sorunlarý, Batman'ý hiç
tanýmamalarý ve merkezlerin doðuda
yatýrýma yýllýk planlarý içinde yer
vermemeleri de ayrý bir sorun olarak
karþýmýza çýktý. Batman'ý yaptýðýmýz fizibilite
çalýþmalarý ile tanýttýkça, AVM inþaatý
süresince cadde üzerinde birçok markanýn
açýldýðýný görmeye baþladýk. Batman Park'ta
yer almasa dahi, son 3 sene içinde caddede
açýlan maðazalarý gördükçe Batman'ýn
markalar tarafýndan tanýnmasýna da katkýmýz
olduðunu düþünüyorum. Bir seneyi aþan bir
çaba sonucu, bölgede yer almayan birçok
markayý, Batman Park'ta yer almaya ikna
ettik ve bir kýsmý merkez olarak açtý. Þu
anda Batman Park, Batman ve çevresine
ilkleri yaþatýyor. Deichmann, Watson's,
Mavi, Penti, Kemal Tanca, Sabri Özel,
Ýpekyol, Hotiç, Karaca, Storm, Seden,
Cashmere, Miss Poem/Batik, Uptown,
Süvari, Avva, LaGoutte, Blue Key, Panço,
Fix Silver, Hatunca, Özsüt, Kahve Diyarý,
Mc Donald's,Pizza Pizza, Bay Döner,
Abide Kebap, Mr.Kumpir, Batman ve
çevresinde ilk defa yer alan markalarýmýz.
Dekorasyon sürecinde de, dekorasyon
çalýþmalarý Batmanlý bayiiler tarafýndan
yürütülen maðazalarda teknik þartnamelere
alýþveriþ merkezi / Batman Park AVM
22
vadeli olduðunu
düþününce kiralamayý
aceleye getirip, yanlýþ
sektör ve yatýrýmcýlar ile
baþlamak yerine, bazý
maðazalarý bekletmenin
doðru bir yaklaþým
olduðuna inanýyorum.
uygunluk saðlanmasý ve bu projede pilotaj
ekibimiz olarak çalýþan CG Tasarým'ýn
uyarýlarýnýn dikkate alýnmasýnda zorluklar
yaþandý. Maliyetleri en aza indirme çabasý
ile kaliteden ödün vererek, teknik
þartnameye uymayan uygulamalar yapma
eðilimi bir hayli fazlaydý. Bu yüzden,
kontrollerin çok daha dikkatli yapýlmasý
gerekiyordu. Projemize ve bize güvenerek
çabalarýmýza destek olan, anlayýþ ile
yaklaþan tüm firmalara burada tekrar
teþekkür etmek isterim.
Çekim gücü
Batman Park AVM'nin doluluk
oraný nedir? Kiralama çalýþma
sürecini anlatýr mýsýnýz?
Doluluk oranýmýz yüzde 90'a ulaþmýþ
durumda. Bazý maðazalarý istediðimiz
sektör ve markalara ayýrdýk, ýsrarla
bekletiyoruz. Çünkü bazý markalarýn gidiþatý
gördükten sonra yer almayý
düþüneceklerinin farkýndayýz. AVM'lere
bayii kanalýyla girmeyi tercih eden firmalarýn
doðru ve istekli bayii seçmeleri, açýlýþtan
sonra daha kolay oluyor. Yatýrýmýn uzun
Batman Park'ýn hedef
ziyaretçi profilini
tanýyabilir miyiz?
Nasýl bir ziyaretçi
kimliði var?
Batman Park'ýn açýlýþýndan bu yana yaklaþýk
5 hafta geçti, ziyaretçi profilinin oturmasý
zaman alacak. Henüz tespit çalýþmalarýmýzý
baþlatmadýk, ancak her yaþ grubunun
geldiðini, gençlerin yoðun olduðunu, ayrýca
Batman'a görevli olarak gelen subay, polis,
rafinerinin mühendisleri, devlet memurlarý
gibi beyaz yakalýlarýn yaný sýra Batman
çevresinden ve Batman'ýn yerlisinin de
geldiklerini izliyoruz. AVM'nin hemen
yanýnda Batman Üniversitesi'nin bulunmasý,
Diyarbakýr Siirt Urfa Mardin yolunun
üzerinde yer almasý da ayrý bir avantaj.
Aylýk ortalama ziyaretçi sayýnýz
nedir? Ziyaretçileri sadýk hale
getirecek projeleriniz var mý?
Ekim ayý ziyaretçi sayýmýz 498 bin 749
oldu. Ancak bu sayý henüz istediðimiz
düzeyde deðil, çünkü AVM'nin önünden
geçen ana cadde, selediyenin yürüttüðü yol
yapým çalýþmalarý nedeni ile maalesef
aylardýr kapalý, müþterilerin araç ile
gelmeleri ve otoparka girmeleri çok zor,
bazen imkânsýz oluyor. Yayalar dahi çok
tozlu ve çamurlu yollardan geçmek zorunda
kalýyorlar. Bu bölgelerde belediyeler
tarafýndan yürütülen çalýþmalarýn uzun
zamana yayýldýðýný ve beklenen süratte
olmadýðýný belirtmek durumundayým. Diðer
taraftan bardaða dolu tarafýndan bakacak
olursak tüm bu karþýlaþýlan zorluklara
raðmen giriþ sayýlarýmýzýn iyi olduðunu ve
sorunlar çözüldüðü zaman giriþ
sayýlarýmýzýn daha da artacaðýndan eminiz
olduðumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki
ziyaretçileri sadýk hale getirecek
projelerimiz var. Önce okullar ile baþladýk,
TED Koleji, Doða Koleji, Bahçeþehir Koleji
gibi okullar ile öðrenci çalýþmalarýna yönelik
iþbirliklerimiz var. Daha sonra
hastanelerden destek alarak bazý aktiviteler
düzenleyeceðiz. Batman'da 7 adet özel
hastane olduðunu söylersem, müþteri profili
hakkýnda bir fikir verir herhalde. Bölgesel
özellikleri ve talepleri de dikkate alarak
farklý aktiviteler düzenleyeceðiz. Batman
Park'ý sadece bir alýþveriþ merkezi deðil,
sosyal sorumluluk projeleri de
geliþtirebileceðimiz bir mekân olarak
görmek istiyoruz.
Yerel esnaf Batman Park
AVM'de
Daha çok çarþý maðazalaþmasýnýn
olduðu kentte, Batmanlýlarýn
AVM'ye tepkileri ne yönde oldu?
Bayiiler açýsýndan tepkileri biraz anlattým.
Cadde maðazalarý iþletmecilerinin çoðu
Batman Park'ý doðal olarak rakip olarak
gördüler ama yer almaya da cesaret
edemediler. Ama her AVM projesinde
olduðu gibi Batman Park çevresinde yer
alan dükkânlar toparlanmaya, yakýn
maðazalar, markalar tarafýndan kiralanmaya
ve çevrede belli bir düzen oluþmaya
baþladý. Müþteriler açýsýnda tabii ki çok
olumlu yaklaþýmlar vardý. Sadece inþaatýn
yavaþ gitmesi sabýrsýzlanmalarýna sebep
oluyordu. Batman yazlarý sýcak bir þehir,
gündüzleri yollarda çok az kiþi görürsünüz
ama akþam geç saatlere kadar ana cadde
üzerinde dolaþýrlar. Kýþýn ise bu da
mümkün olmuyor. Dolayýsý ile Batman Park
yaz-kýþ mevsim þartlarýný dikkate almadan
gezecekleri bir mekân oldu. Hatta kapanýþ
saatlerinin saat 23.00 olmasý için bir baský
olduðunu da söyleyebiliriz.
Yerel esnafýn AVM içinde yer almak
gibi bir talebi oldu mu? Onlar
AVM'yi nasýl karþýladý?
Yerel esnaftan baþvuru çok fazlaydý,
markalara öncelikle yer vereceðimizi
söylediðimiz zaman alýndýlar. Ama bayii
olarak baþvuran esnafa destek
olmaya çalýþtýk. Gümüþ, ev
aksesuarlarý ve oyuncakçý gibi
maðazasýný gördüðümüz, çalýþma
þartlarýna uyacaðýný
düþündüðümüz 2-3 firmaya da
yer verdik ve memnunuz. Bu
kiþilere maðazacýlýk anlamýnda da
destek olmaya, yol göstermeye
çalýþtýk ve AVM kültürüne kolay
adapte olmalarý için gereken
yardým ve uyarýlarý sürekli
yapýyoruz.
Kentin eksikliklerini
giderebiliyor musunuz?
Örneðin sergi, salon,
tiyatro gibi sosyal
imkânlar sunuyor
musunuz?
Batman Park gerçek anlamda
þehrin ilk alýþveriþ merkezi
olduðu için maðazalarý ve sosyal
imkânlarý ile Batman'a önemli
katkýlarda bulunacak. Mevcut
sinema salonlarýndan daha
modern 5 salonlu CineMall'un
yaný sýra, ayný zamanda
ortaklardan olan Batmanlý bir
yatýrýmcýmýzýn hizmete açtýðý 2
bin metrekare üzerindeki Game
Park iþletmesi, bowling salonu ve
son teknoloji ürünleri ile
donatýlmýþ eðlence merkezi ile
Batmanlýlarýn büyük ilgisini
çekmeye baþladý. Çocuk ve genç
nüfusun yüksek olduðu
Batman'da her yaþ grubunun
ilgisini çekecek sosyal imkânlar
sunuyoruz ve bu yönde
çalýþmalarýmýz artarak devam
edecek.
Sizce bir alýþveriþ
merkezinin baþarýlý
olmasý, nelerden geçiyor?
Alýþveriþ merkezinin baþarýsý,
çalýþmalara temelden baþlayýp
açýlýþa kadar olan ve sonrasýnda
iþletmesi ile ilgili kararlarýn önemli
olduðu, kendi içinde birçok
kriterin deðerlendirildiði iki
aþamada incelenmeli. Artýk her
zaman gündeme getirdiðimiz,
lokasyon, nüfus yapýsý, projenin
mimarisi, maðaza karmasý, yer
alan markalar gibi olmazsa
olmazlarýn yaný sýra dikkat
edilmesi gereken baþka hususlar
da var. AVM yatýrýmcýsýnýn
projeye bakýþ açýsý ve beklentileri,
çok baþlýlýk olup olmadýðý,
yatýrýmcýnýn danýþmanlýk
firmasýnýn çalýþmalarýna ne kadar
müdahil olacaðý, bölgesel
faktörler, AVM'de yer alan
markalarýn merkez olarak mý, bayi
ile mi girdiði, açýlýþ sonrasýnda
Ýþletmenin profesyonelce yapýlýp
yapýlmadýðý ve aktivitelerin
bölgesel yaklaþýmlara göre de
belirlenmesi gerektiðini göz ardý
etmemek, bir AVM'nin baþarýlý
olmasý için dikkate alýnmasý
gereken hususlardan bazýlarýdýr.
Ticari beklentilerden baðýmsýz
olarak sosyal sorumluluk projeleri
ile ilgili çalýþmalarýn da özellikle
bazý bölgelerde önem kazandýðýný
söyleyebiliriz.
Yatýrýmcý firma: Golden Park Turizm
Yapý Ýþletmecilik Taahhüt Ýmalat Sanayi
ve Ticaret AÞ
Yönetim: Artemor Gayrimenkul ve
Yönetim Hizmetleri AÞ
Mimari proje: Mesut Yýlmaz Mimarlýk
Açýlýþ tarihi: 28.09.2012
Arsa alaný: 8 bin 350 metrekare
Toplam kapalý alan: 44 bin 200
metrekare
Toplam kiralanabilir alan: 18 bin
937 metrekare
AVM kat sayýsý: 5
Maðaza sayýsý: 65 maðaza - 16 kiosk
500 metrekareden büyük ve katlý
maðazalarý: Migros, Game Park, LC
Waikiki (2 kat), Boyner Sports,
Cinemall, Teknosa, Deichmann
Elektronik market: Teknosa
Hipermarket: Migros 3M
Toplam restoran - fast food - kafe
sayýsý: 11
Oturma kapasitesi (Food-court
ortak alan): 427
Otopark alaný: 10 bin 636 metrekare
Otopark kapasitesi: 320
Adres: Batman Park AVM Kültür
Mahallesi Turgut Özal Bulvarý No:315
72060 Batman
Tel: / Faks: +90488 290 14 00 290 14 05
Web: www.batmanpark.com
haber
Aqua Florya AVM açýldý
Denize sýfýr konumu ve yaný baþýndaki akvaryumla Aqua Florya AVM kapýlarýný
ziyaretçilerine açtý. Türkiye'nin 4 büyük inþaat markasý tarafýndan 140 milyon
dolara inþa edilen Aqua Florya AVM, 2 bin 500 kiþiye istihdam saðlýyor
24
Avrupa'nýn deniz manzaralý ilk alýþveriþ ve
yaþam merkezi Aqua Florya AVM, “Hayat
Denizin Hemen Yanýnda” sloganýyla
kapýlarýný ziyaretçilerine açtý. Nuhoðlu
Ýnþaat, Metal Yapý, Alt ve Üst Yapý ile Nas
Ýnþaat tarafýndan hayata geçirilen Aqua
Florya AVM, konumu ve çevreci mimarisiyle
de “Yeni nesil AVM” olma özelliði taþýyor.
Aqua Florya AVM, JonesLangLaSalle
Türkiye Baþkaný Avi Alkaþ, Ýstanbul
Akvaryum Yönetim Kurulu Baþkaný Ali
Nuhoðlu ve JonesLangLaSalle Alýþveriþ
Merkezi Yönetim ve Kiralama Direktörü
Ercüment Alptekin'in katýlýmlarýyla basýna
tanýtýldý.
Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan
Ýstanbul Akvaryum Yönetim Kurulu Baþkaný
Ali Nuhoðlu, “Ýstanbul'un en deðerli
bölgelerinden biri olan Florya'da böyle bir
projeyi hayata geçiriyor olmak hepimize
gurur veriyor. Bu projede bize düþen de
bölgenin deðerine deðer katmaktý. Aqua
Florya'da sýradan alýþveriþ merkezi
anlayýþýnýn dýþýnda bir yaþam alaný yarattýk”
dedi.
140 milyon dolar yatýrým, 2 bin
500 kiþiye istihdam
Aqua Florya için konsorsiyum
olarak 140 milyon dolarlýk
yatýrým gerçekleþtirdiklerini
ifade eden Ali Nuhoðlu,
“Akvaryuma yaptýðýmýz 100
milyon dolar yatýrým ile toplam
yatýrýmýmýz 240 milyon dolar
seviyesine ulaþtý” dedi. Toplam
45 bin metrekare kiralanabilir
alaný ve 140 maðazasýyla Aqua
Florya AVM'nin 2 bin 500
kiþiye istihdam saðladýðýný
vurgulayan Nuhoðlu, “Bu tarz
yatýrýmlarýn en büyük
katkýlarýndan biri bölgeye
saðladýðý katma deðer ve
saðladýðý istihdamdýr. Böyle bir
süreçte doðrudan 2 bin 500,
dolaylý olarak 10 bin kiþiye
istihdam saðlýyor olabilmek
bizim için önemli.
Yatýrýmlarýmýz devam ettiði
sürece saðladýðýmýz istihdam sayýsý da
artýyor olacak” açýklamasýnda bulundu.
Yürünebilir yeþil cepheler
Florya'nýn yeþil dokusuna uygun mimarisi,
yürünebilir cepheleri ve deniz manzaralý
yemek alanlarýyla Aqua Florya AVM'nin tam
anlamýyla 'eðlence ve yaþam alaný' olduðuna
dikkat çeken Nuhoðlu, sözlerini þöyle
sürdürdü:
“Aqua Florya AVM, standart AVM ezberini
bozuyor. Yaný baþýmýzdaki Ýstanbul
Akvaryum ile eðlence ve yaþam alaný
entegrasyonunu saðlamýþ olduk. Florya'nýn
yeþil dokusunu bozmamak adýna inþa
sürecinde peyzaj konusuna özel önem
verdik. AVM'nin cephelerini
aðaçlandýrýrken, bir taraftan da
misafirlerimize yürünebilir alanlar yarattýk.
Çevreci mimari anlayýþýmýzla dikey bir yapý
oluþturmak yerine dokuya uygun yatay bir
bina inþa ettik.”
Maðazalarda Aqua Florya'ya özel
ilkler
Ýtalya'nýn ünlü restoran zinciri Urbano'nun
Türkiye'deki ilk restoranýný Aqua Florya
AVM'de açacaðýna iþaret eden Nuhoðlu,
“Ulus 29 da ilk kez dýþarýya açýlarak Aqua
Florya AVM'de bir restoran açýyor” dedi.
Bazý giyim markalarýnýn da Aqua Florya'ya
özel ilklerinin olacaðýnýn altýný çizen
Nuhoðlu, konuyla ilgili þunlarý kaydetti:
“Vakko ve Beymen standart konseptlerinin
dýþýnda bize özel konsept maðazalarýyla
alýþveriþ ve yaþam merkezimizde yer
alacaklar. Arzu Kaprol, Erdem Kýramer gibi
isimler de Aqua Florya AVM'de hizmet
vermeye baþladýlar. Önümüzdeki günlerde
de açýlacak yeni maðazalarýmýz olacak.”
Amfi tiyatro, “Florya Pazarý”,
sinema salonlarý
Aqua Florya AVM'nin en çok raðbet gören
alanlarýndan bir tanesinin ise “Florya
Pazarý” olduðunu belirten Nuhoðlu, “Burasý
da gelenekle konforun buluþtuðu, insanlarýn
rahatça dolaþabildiði bir alan. Farklý
mutfaklardan enfes lezzetler sunan deniz
manzaralý kafe ve restoranlarýmýzda yine bu
alanda yer alýyor” dedi.
Nuhoðlu, 11 salonlu bin 300 kiþi kapasiteli
sinema salonlarý ve amfi tiyatrolarý ile farklý
etkinliklere de ev sahipliði yapacaklarýný
bildirdi.
marka / Fabrika
Röportaj: Fulya B. ÖZTÜRK
26
2013’te
Fabrika
þýklýðý esecek
Moda yolculuðuna 2000 yýlýnda baþlayan Fabrika,
gündüzden geceye uzanan, tercih edilir koleksiyonlarýyla
dikkat çekiyor. 2012 yýlýnýn marka için stratejik kararlar yýlý
olduðunu söyleyen Fabrika Sorumlu Genel Müdür
Yardýmcýsý Burçin Ünsal, 2013'te 7'si yurtiçi, 3'ü yurtdýþýnda
olmak üzere 10 maðaza açmayý planladýklarýný belirtiyor
Fabrika'nýn moda yolculuðundaki
tarihi nasýl baþladý? Fabrika'nýn
hikâyesini sizden dinleyebilir
miyiz?
Türkiye'nin köklü markalarýndan Altýnyýldýz
tarafýndan 2000 yýlýnda kurulan Fabrika,
casual ve smart casual stilinde, hem hafta içi
hem hafta sonu giyilebilen geniþ ürün
yelpazesi ile aðýrlýklý olarak genç
profesyonellere seslenmek amacýyla doðdu.
Bugün, 2008 yýlýnda tüzel kiþilik kazanan
Boyner Holding'in en genç þirketlerinden Ay
Marka Maðazacýlýk'ýn yönetiminde geliþerek
yoluna devam ediyor.
Fabrika'nýn en önemli iddiasý nedir,
nasýl farklýlaþýyor?
Fabrika, özellikle çalýþan þehirli insanlarýn
dinamik ve hýzlý hayatlarýna sunduðu pratik
giyim önerileri ile farklýlaþýyor.
Koleksiyonlarýmýz gündüzden geceye
uzanan, hem hafta içi hem hafta sonu tercih
edilebilir giyim önerilerinin yaný sýra
çantadan ayakkabýya, takýdan kemere kadar
uzanan geniþ aksesuar yelpazesi sunuyor.
Hafta içi ofise giderken giydiðiniz modern
takýmýnýzý, akþamüstü ufak oynamalarla,
katýlacaðýnýz davete uygun hale
getirebileceðiniz incelikte çalýþýlmýþ bir
koleksiyonumuz var. Fabrika Nite'da ise
mezuniyet, partiler gibi çeþitli özel
etkinliklerin düþünüldüðü gece kýyafetleri,
smokinler ve aksesuarlardan oluþan farklý bir
ürün gamý sunuyoruz. Fabrika'nýn
farklýlaþtýðý bir diðer nokta ise, parlaklýðý,
dayanýklýlýðý ve esnekliliðiyle bilinen Formula
1'in yaný sýra toz, su, leke tutmayan Nano
teknoloji kumaþlarý da kullanan ilk Türk
markasý olmasý. Fabrika'nýn bir diðer iddiasý
ise arkasýndaki Boyner Holding gücü.
Fabrika, bugün perakendenin yaný sýra
finans, saðlýk, bireysel hizmetler, yayýncýlýk
ve turizm alanlarýnda hizmet veren,
Türkiye'nin önde gelen endüstri
kuruluþlarýndan olan Boyner Holding'in en
hýzlý büyüyen grup þirketlerinden biri olan
Ay Marka Maðazacýlýk çatýsý alýnda yoluna
devam ediyor.
Burçin Ünsal
Fabrika
Fabrika
Fabrika
Fabrika
Fabrika
Fabrika
Kadýn kutluyor,
erkek keyfini
sürüyor...
Fabrika kadýný, sonbaharýn geliþini
canlý ve kendine özgü renkleri ile
farkýndalýk yaratan bir koleksiyonla
kutluyor. Fabrika erkeði ise renk,
form ve kumaþ çeþitliliðini,
fonksiyonel ve estetik detaylar ile
harmanlayan yeni sonbahar-kýþ
koleksiyonu ile þehrin ekseninde,
dinamik ve pratik bir mevsimin
keyfini sürüyor...
Ürün yelpazeniz ve yeni
koleksiyonunuz hakkýnda bilgi
alabilir miyiz?
Fabrika'nýn yeni koleksiyonu, renk, form,
desen ve aksesuarlarý ile hem trendlerin
izinde hem de fonksiyonel bir gardýrop
öneriyor. Son 3 sezondur yenilikçi
siluetlere bürünen Fabrika kadýný,
sonbaharýn geliþini canlý ve kendine özgü
renkleri ile farkýndalýk yaratan bir
koleksiyonla kutluyor. Fabrika erkeði ise
renk, form ve kumaþ çeþitliliðini,
fonksiyonel ve estetik detaylar ile
harmanlayan yeni sonbahar-kýþ koleksiyonu
ile þehrin ekseninde, dinamik ve pratik bir
mevsimin keyfini sürüyor... Fabrika, casual
ve smart casual stil önerileri ile güzdüzden
geceye ve hafta sonlarýna uzanan bir
gardýrop öneriyor erkeklere.
Üretimin yüzde 90'ý
Türkiye'de yapýlýyor
Müþteri portföyünüzü kimler
oluþturuyor? Fabrika'dan kimler
alýþveriþ yapýyor?
Fabrika, aðýrlýklý olarak kariyerinin baþýnda
genç profesyonellerden oluþan geniþ bir
müþteri kitlesine sahip. Fabrika müþterileri,
þehri gündüzü ve gecesiyle yaþayan, iþ
hayatýnýn içinde, özel hayatýnda da mutlaka
þehirdeki aktiviteleri takip
eden aktif ve enerjik kadýn ve
erkeklerden oluþuyor.
Ürünler hangi
aþamalardan geçiyor?
Ürünlerin vitrine gelene
dek yaþadýðý süreci
sizden dinleyebilir
miyiz? Üretim
tesisleriniz hakkýnda
da bilgi alabilir miyiz?
Koleksiyon hazýrlýk aþamasý,
yurt dýþýnda tüm ekip olarak
katýldýðýmýz kumaþ fuarlarýyla
baþlýyor. Buradan önümüzdeki sezonun
trendlerini alýyor, kumaþ seçimleri yapýyor
ve sezon trendlerini markamýza uyacak
þekilde yorumluyoruz. Daha sonra,
koleksiyon çizim ve numune aþamalarý
baþlýyor. Koleksiyon hazýrlandýðýnda
tasarým, merchandising ve satýþ ekipleri
önceki satýþ datalarýyla yeni koleksiyonu
harmanlayarak koleksiyonu
þekillendiriyorlar. Ürünlerimizin yüzde 90'ý
Türkiye'de üretiliyor. Kadýn-erkek yünlü ve
koton tüm klasik ürünlerimiz Altýnyýldýz
Konfeksiyon Fabrikasý'nda, kalan
ürünlerimiz ise, uzun yýllardýr iþbirliði
içinde olduðumuz çeþitli üreticiler
tarafýndan üretiliyor.
Tasarýmcýlarýnýzý tanýyabilir miyiz,
Fabrika'nýn tasarýmlarý hangi
hassasiyetlere sahip?
Fabrika koleksiyonlarýný, þirketimiz
bünyesinde uzun yýllardýr çalýþan, çeþitli
markalarýmýzda imzasý olan Yaprak Yasa
Karacalý ile Ahmet Kupal'a teslim ettik.
2013 Ýlkbahar-Yaz sezonu itibariyle
Fabrika'ya kattýklarýna hep beraber tanýk
olacaðýz. Tabii Yaprak Yasa Karacalý ve
Ahmet Kupal'ýn arkasýndaki güçlü ve genç
tasarým ile merchandising ekiplerini de
unutmamak lazým.
Bugünlerde tekstilde en popüler
konularýndan birisi de “nano”
teknoloji kumaþlar. Siz bunlarý
marka / Fabrika
28
hangi koleksiyonlarýnýzda
kullanýyorsunuz?
Nano teknoloji, kumaþý kirden ve
sudan koruyan bir teknoloji.
Altýnyýldýz Konfeksiyon ve Kumaþ
Fabrikalarý AÞ'nin nano
teknolojiyle ürettiði yün ve yün
karýþýmlý kumaþlar dünyada ve
Türkiye'de bir ilk. Fabrika ise,
Nano teknoloji kumaþlarý
ürünlerinde kullanan ilk Türk
markasý ve bu teknolojiyi bugün
de erkek takým elbiselerimizin bir
bölümünde kullanýyoruz.
Hedef birey
Fabrika'nýn kaç maðazasý
bulunuyor, aðýrlýklý olarak
hangi bölgelerde?
Organizasyon yapýnýz
hakkýnda da bilgi alabilir
miyiz?
Fabrika'nýn þu an yurt içinde 82
maðazasý, yurt dýþýnda 7
maðazasý bulunuyor. Organizasyon yapýmýz
Fabrika'nýn tasarým, merchandising, planlama
ve satýþ departmanlarýnýn ayný GMY altýnda
toplandýðý sinerjik, koþullara göre hýzlý karar
alabilen, müþteriden gelen bilgilerle
tasarýmýn sürekli beslendiði bir yapýda
ilerliyor.
Lokasyon seçimlerinizde hangi
kriterler etkili oluyor? Daha çok
caddeleri mi AVM'leri mi tercih
ediyorsunuz?
Turkiye perakendesiyle orantýlý bizim de
büyümemiz aðýrlýklý AVM'lerde
gerçekleþiyor.
Sektörde sýkça konuþulan
konulardan biri de “sadýk müþteri”
kavramý… Siz sadýk müþteriler
yaratmak konusunda neler
yapýyorsunuz,
çalýþmalarýnýz hakkýnda
bilgi alabilir miyiz?
Fabrika, oldukça sadýk bir müþteri
kitlesine sahip. Sosyal medyanýn
gücüyle, bu sadýk müþterilerimizle
artýk daha da fazla iletiþim içine
girdik. Özel satýþ kampanyalarý,
marka iþbirlikleri, dönemsel
avantajlar, yeni projeler ve zaman
zaman özel hediyelerle
müþterilerimize bizim için özel
olduklarýný hissettirecek çalýþmalar
yapýyoruz. Yeni müþteriler
kazanmak içinse öncelikle farklý
platformlarda yer almaya özen gösteriyoruz.
Yaptýðýmýz marka iþbirlikleri ile de farklý
müþteri kitleleriyle buluþmaya çalýþýyoruz.
Ancak günün sonunda Fabrika'da bizim için
önemli olan “hedef kitle” deðil, “hedef
birey”. Biz tüm müþterilerimizi birey olarak
deðerlendirmeye ve onlara kendilerini önemli
hissettirecek ürün ve hizmetler geliþtirmeye
çalýþýyoruz. Sosyal medya ve tüm paylaþým
kanallarý aracýlýðýyla onlarý dinliyor ve
ihtiyaçlarýna özel çözümler üretmeye
çalýþýyoruz.
Perakendecilik zor ve de ayrýcalýklý
bir iþ. Ne kadar kaliteli ürün
üretirseniz üretin sonuçta satýþý
yapan enstrümanýnýz insan… Bu
kapsamda çalýþanlarýnýza yönelik
eðitimleriniz bulunuyor mu? Neler
yapýyorsunuz çalýþanlarýnýzýn
oldukça hassas bir konu.
Neden deðiþtirdiniz ve geri
dönüþler nasýl oldu?
Geçtiðimiz sezon marka
yönetimi departmanýmýzla
biraraya geldiðimizde ince
majüskül harflerden oluþan eski
logonun, klasik duruþuyla
Fabrika'daki deðiþimi ve geliþimi
artýk yansýtamayacaðý görüþünde
hemfikir olduk. Bu sebeple
reklam ajansýmýzdan, markaya
güç verecek, daha sýcak, daha
samimi, daha dinamik bir logo
tasarlamasýný istedik. Yeni
logoda, eski logodaki ince
formlar korundu, ancak minüskül
harfler kullanýlarak daha dinamik
bir etki yakalandý. Yeni
logomuzla ilgili de son derece
pozitif geri dönüþler aldýk
þimdiye kadar.
müþterilerinizi mutlu etmesi için?
Yönetici yeteneklerini geliþtirmek, müþterikli
odaklý olmak, sezonsal trend ve koleksiyon
eðitimleri, yaratýcý drama ile ekip bilinci
oluþturmak ve iletiþim eðitimleri,
çalýþanlarýmýza iþe baþlar baþlamaz
verdiðimiz oryantasyon eðitiminin devamý
olarak ilerliyor.
Bir logo deðiþimine gittiniz,
alýþýlmýþ logoyu deðiþtirmek
2012 yýlý nasýl geçti
Fabrika açýsýndan,
beklentilerinizi
karþýlayabildiniz mi?
Perakende sektörü, son yýllarda
olduðu gibi 2011 yýlýnda da
özellikle yerli sermaye tarafýndan
atýlan cesur adýmlar ve yakalanan
istikrarlý büyümeyle Türkiye
ekonomisinin yükselen deðeri
haline geldi. Maðaza açýlýþlarý,
satýn almalar ve yeni yatýrýmlarla
hareketli bir yýlý geride býrakan sektör,
2012'de ise özellikle Avrupa'daki krizden
dolayý zorlu bir süreçten geçti. 2011 yýlýnda
sektördeki hýzlý büyümeden sonra, 2012 bir
duraklama dönemi gibi de algýlandý. Tabii ki
bu süreç, markamýzýn da büyüme
stratejilerine yansýdý. Ancak 2013 yýlý için
perakende sektörü ve markamýz adýna çok
olumlu beklentilerimiz var. Yeni maðazalar
ve atýlýmlarla 2013'ü kaydadeðer bir büyüme
ile kapatmayý hedefliyoruz.
Peki, önümüzdeki sene
hedeflerinizi öðrenebilir
miyiz?
2013 yýlýnda maðazalarýmýzda,
LFL deðerlendirmesinde (like for
like-birebir ayný maðazalarýn
karþýlaþtýrmasý) sektörün
üzerinde bir büyüme
gerçekleþtirmeyi, 7 yurtiçi, 3
yurtdýþý olmak üzere toplam 10
yeni maðaza açmayý
hedefliyoruz.
haber
AVM’lerde en beðenilen
markalar belli oldu
30
AYD ve GfK iþbirliði ile bu yýl 4'üncüsü düzenlenen “AVM'lerde En Beðenilen
ve Tercih Edilen Markalar” araþtýrmasýnýn sonuçlarý, Rahmi M. Koç
Müzesi'nde yapýlan törenle açýklandý
AVM ziyaretçilerinin tercihleriyle 11
kategoride belirlenen yýlýn “AVM'lerde En
Beðenilen ve Tercih Edilen Markalar”
araþtýrmasýnýn lansmaný ve ödül töreni AYD
Baþkaný Hakan Kodal, baþkan yardýmcýlarý,
yönetim kurulu üyeleri ve marka
temsilcilerinin katýlýmýyla belli oldu. AYD'nin
GfK Türkiye iþbirliðiyle bu yýl dördüncü kez
yaptýðý araþtýrmanýn sonucunda “Erkek
Tekstil”, “Kadýn Tekstil”, “Spor Giyim”,
“Çocuk”, “Ayakkabý Çanta”, “Kiþisel
Bakým-Kozmetik”, “Restoran, Kafe”,
“Dekorasyon-Mobilya”, “Elektronik”
(üretici perakende), “Elektronik”
(perakende) kategorilerinde AVM
tüketicilerinin tercihleriyle 11 marka
belirlendi.
AYD Baþkaný Hakan Kodal ödül töreninde
yaptýðý konuþmasýnda, geçtiðimiz günlerde
oðlunu kaybeden Avi Alkaþ'a da taziyelerini
bildirdi. Yapýlan araþtýrmanýn önemine
deðinen Hakan Kodal'ýn ardýndan söz alan
Aerium ve Cefic Türkiye Baþkaný Anthony
Khoi da çalýþma hakkýnda bilgiler verdi, GfK
Türkiye Ýþ Geliþtirme Yöneticisi Hakan
Döngel ise araþtýrmanýn rasyoneli ve
metodolojisini anlattý.
Törende ayrýca RMK Müzesi kurucusu
Rahmi M. Koç'a bu müzeyi Ýstanbul'a
kazandýrdýðý için teþekkür plaketi takdim
edildi. Plaketi Rahmi M. Koç adýna Koç
Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bülent
Bulgurlu aldý.
AVM'lerde En Beðenilen ve Tercih Edilen
Perakende Markalarý Araþtýrmasý, 19 Eylül
3 Ekim 2012 tarihleri arasýnda 11 ilde
(Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Adana, Bursa,
Antalya, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakýr,
Denizli ve Konya) yapýldý. Araþtýrma 2009
yýlýndan beri düzenli olarak
gerçekleþtiriliyor. Kantitatif araþtýrma
tekniklerinden CATI (bilgisayar destekli
telefon anketi) kullanýlarak, 18-55 yaþ
arasýndaki, alýþveriþ merkezi ziyaretçisi
(ayda en az 1 kez alýþveriþ merkezlerini
ziyaret eden ve son 1 ay içinde erkek
tekstil, kadýn tekstil, ayakkabý-çanta, çocuk,
yiyecek-içecek, dekorasyon-mobilya,
kozmetik-kiþisel bakým, elektronik
kategorilerinden ürün-hizmet satýn almýþ
olan kiþilerle) bin 200 kiþi ile görüþüldü.
Ödül alan markalar
Kadýn Tekstil / Koton
Ayakkabý Çanta / Ýnci
Erkek Tekstil / Damat
Çocuk / LC Waikiki
Kiþisel Bakým Kozmetik /
Tekin Acar
Restoran / Köfteci Ramiz
Kafe / Kahve Dünyasý
Dekorasyon - Mobilya / Koçtaþ
Elektronik (Perakende Üretici)
/ Arçelik
Elektronik (Perakende) /
Teknosa
Spor Giyim / Mavi
röportaj / Airport Outlet Center
Röportaj: Fulya B. ÖZTÜRK
32
Airport,
sanal AVM’yi
hayata
geçiriyor
Burçin Bendegül
Ýçinde organik pazar ve bitpazarý kurulan tek AVM Airport Outlet Center,
çevresindeki birçok AVM'ye raðmen dinamik yapýsýyla fark yaratmaya devam
ediyor. Ocak ayýndan itibaren Airport Outlet Center’in internet üzerinden de
satýþ yapacaðýný duyuran Airport Outlet Center Genel Müdürü Burçin
Bendegül, sistemin Türkiye'de ilk olacaðýný, perakendeye yön vereceðini ve
sanal maðazacýlýða çok iyi bir alternatif olacaðýný da ifade etti. Bendegül
yönetimindeki Airport Outlet Center, Hoca Ali Rýza, Ýbrahim Çallý, Mehmet Ali
Laga gibi ünlü Türk ressamlardan oluþan sergiyle, sanatseverlere de büyük bir
sürpriz yapmaya hazýrlanýyor
Baþarýlý bir outlet deneyimi olan
Airport Outlet Center'i tanýyabilir
miyiz? Sizin için süreç nasýl geliþti?
Airport Outlet Center, sezon alýþveriþ
merkezi olarak açýlmýþtý. Biz EPM Türkiye
olarak yönetimi devir aldýktan sonra bazý
deðiþikliklere gitmeye karar verdik. Bölgeyi
incelediðimizde buranýn mevcut yapýsý ve
lokasyonu itibariyle sezon AVM'si
olamayacaðýna karar verdik. Kiracýlarýmýzla
bir toplantý yaptýk ve AVM'yi, outlet
center'a çevirme kararý aldýðýmýzý söyledik.
Bu konuda maðazalarýmýzý ikna etmek
oldukça zor oldu. Yeni perakendecileri
aramýza kattýk ve sonra hýzlý bir büyüme ile
tam bir outlet AVM'ye dönüþerek burayý
ayaða kaldýrdýk. O zaman çok iyi bir karar
verdiðimizi düþünüyorum... Sezon AVM
olarak gitseydi, bu baþarýyý elde edemezdik.
Airport 5'inci yýlýna giriyor ve yüzde 99
doluluk oranýyla etrafýmýzdaki rekabete
raðmen baþarýmýzý sürdürüyoruz
Deðiþimden sonra marka karmasý
da deðiþti mi?
Sürekli yeni markalarý aramýza katýyoruz.
Beymen Business, Network Fabrika,
Marks&Spencer, Kanz, Roman gibi pek çok
maðazayý da bünyemize kattýk. Etrafýmýzda
bu kadar çok alýþveriþ merkezi olduðunu
düþünürsek bu da çok önemli bir baþarý. Þu
anda bölgede her taraftan ziyaretçi
çekebiliyoruz. Ayný anda mevcut
maðazalarýmýz da koleksiyonlarýný sürekli
geniþletiyor. Farklý profillere seslenen
markalarý bünyemizde bulundurmaya özen
gösteriyoruz. Örneðin LCW ve Vakko da
bizimle birlikte olduðu için Ataköy,
Yeþilköy, Florya'dan da ziyaretçilerimiz var,
Avcýlar, Yenibosna, Bahçelievler'den de.
Bunun en büyük nedeni maðaza karmasýný
iyi tutmamýz. Bunun yanýnda güvendiðimiz
birkaç marka da oldu, bunlarýn cirolarýndan
çok memnunuz. Bugün insanlar alýþveriþ
merkezlerine gittiðinde ayný markalarý
görüyor ama yeni markalara da ihtiyacý var
ülkenin. Airport'ta büyüyen markalar da
oldu, özellikle fastfood sektöründen Çýtýr
Usta ve Green Salad, Kumpir Box gibi.
Fastfood bölümümüz çok güçlü. Yemek
katýmýz Bakýrköy'ün içindeki AVM'ler ile
yarýþacak cirolara ulaþýyor. Hemen yaný
baþýmýzda üniversitenin olmasýnýn payý da
burada büyük.
Ýçinde bitpazarý olan
tek AVM
Cazibeyi artýrýcý ne gibi çalýþmalar
yürütüyorsunuz?
Bu 4 sene zarfýnda satýþ odaklý çalýþýp,
AVM'yi bir bütün olarak gördük. Bizim
maðazalarýmýzda aðzýna kadar mal doludur.
Ýþ yapan firma, mal getirir, iþ yapamayan
firma stok azaltýr. Biz maðazalarý, raflarýný
sürekli dolu tutmalarý konusunda uyardýk.
Çünkü satýþlarýn yükselmesi için ürün
röportaj / Airport Outlet Center
34
çeþitliliðinin fazla olmasý gerek. Çok mu
baþarýlýyýz? Hayýr, çok baþarýlý deðiliz ama
bölgedeki diðer AVM'lerle kýyasladýðýmýzda
baþarýlý olduðumuzu görüyoruz. Bu dönem
zarfýnda satýþ odaklý kampanyalar yapmaya
gayret ettik. AVM'lerin birbirinden bir farký
yok açýkçasý. Ýyi bir AVM olmanýn koþulu
bölge insanýnýn tüketim alýþkanlýklarýný iyi
bilmekten, nabzýný iyi tutmaktan geçiyor.
Örneðin organik pazarý yakaladýk, üzerinde
aylarca çalýþtýk. Organik pazar çalýþmasý
baþlatarak hem farkýndalýðý hem de
istihdamý artýrdýk. Þimdi bu çalýþmamýz çok
baþarýlý ve sadece organik pazar için bin
500 kiþi Airport'u ziyaret ediyor.
Pazarcýlýktan keyif aldýk ve güzel gittiðini
görünce bünyemizde bir pazar daha kurup
Ýstanbul'a ikinci bitpazarýný kazandýrdýk.
Geliþmiþ ülkelerde bu antika pazarlar her
yerde var. Ýstanbul'da bir tane varken biz
ikinci antika pazarýný kazandýrdýk. Her
cumartesi günü farklý müþteri profiline sahip
ziyaretçilerimiz oluyor. Her sýnýftan insan
bizi ziyaret ediyor ve 160 tezgâhtan oluþan
pazarýmýzý gezme fýrsatý yakalýyor. Bu da
bizim için iyi projelerden bir tanesi.
Yaptýðýnýz bu deðiþikliklerden sonra
ziyaretçi profilinizde bir deðiþiklik
oldu mu?
Her yeni katýlan maðaza kendi profilini de
yanýnda getirdi. Yeni markalarýn eklenmesi,
mevcut maðazalarýn cirolarýný artýrýrken
seslendiðimiz kitleyi de geniþletti. Þunu
belirtmeliyim ki, artýk eskisi gibi sadýk
müþteri kavramý kalmadý. Yüzer geçer bir
kitle var, siz buradan kendinize en uygun
kitleyi bulmalýsýnýz. Benim inandýðým tek
gerçek, fiyatlardýr. Eðer fiyatlarýnýzý makul
tutarsanýz ziyaretçi sayýnýz artar. Outlet için
baþarýnýn tek seçeneði, fiyatlarý makul
tutmak ve koleksiyonu geniþletmek. Müþteri
bir kere ürün çeþidinin az olduðu yere bir
daha gelmez. Profili geniþletmenin,
ziyaretçiyi artýrmanýn tek yolu fiyatlarýn
cazip tutulmasýndan geçer.
Bit pazarý, ekolojik pazar,
müzayedeler, sergiler… Airport'ta
etkinlikler hiç bitmiyor.
Düzenlediðiniz etkinlikler Airport
Outlet Center'e neler katýyor?
Her arz kendi talebini yaratýr. Ne kadar çok
arz olursa, talep o kadar artar. Biz etkinlik
düzenlerken kaç kiþinin geleceðini
düþünmüyoruz. Etkinliði gerçekleþtirirken
sadece etkinliðin kendisine konsantre
oluyoruz. Bizim için bir kiþi bile gelse, bu
kiþi artýk bizim için yeni bir müþteri adayý
demektir. Bu etkinlikleri düzenlerken bazý
hususlara dikkat ediyoruz ki, en önemlisi
ulaþýlabilir olmak. Sunduðunuz
güzelliklere herkes ulaþabilmeli. Yaptýðýnýz
sergi ya da fuarý dibe köþeye koyar, baþýna
da iki tane asýk suratlý kýz koyarsanýz,
oraya kimse girmez. Bunlarý halkýn
dokunacaðý yerlere koyarsanýz, insanlar
kendini o faaliyetin içinde hissettiðinden
baþarý mutlaka gelecek.
Airport Outlet Center,
2013'te internette
Yaptýðýnýz farklý etkinliklerle farklý
müþteri profillerini de çekebiliyor
musunuz?
Bir bitpazarý için Kadýköy'den insanlar kalkýp
geliyor. Fakat bir tekstil ürünü için o
insanlarý buraya getiremezsiniz. Özel
etkinliklerin yaratýðý dürtü, insanlarý buraya
çekiyor. O zaman diðer markalara da
ürünlerini satma fýrsatý doðuyor. Bizim çok
ilginç projelerimiz oldu. Bir fayton projemiz
vardý, insanlarý evine fayton ile býraktýk.
Gazeteci Aziz Üstel onu çok beðenmiþ ve
yazmýþtý. Bir dönem konsolosluklarla ortak
çalýþarak Japonya yýllý yaptýk. Hoca Ali
Rýza'nýn sergisini getirdik. Hocalarý,
dekanlarý buralara çektik. Bu sonuçlardan
sonra çok farklý olduðumuzu ve fark
edildiðimizi düþünüyorum.
Önümüzdeki dönemde hangi
etkinlikler gerçekleþtirilecek?
Milli Kütüphane ve Kültür Bakanlýðý ile
birlikte bir etkinliðe hazýrlanýyoruz.
Türkiye'nin çok büyük yaklaþýk 40
sanatçýsýnýn 60 tablosunu ziyaretçilerimizle
paylaþýyoruz. Hoca Ali Rýza, Ýbrahim Çallý,
Mehmet Ali Laga gibi önemli isimlerin
tablolarý yakýnda Airport Outlet Center'de
olacak. Bunun sanatsever Ýstanbullular için
çok büyük bir fýrsat olarak görüyorum.
Sosyal medya çalýþmalarýnýz nasýl
gidiyor? Neleri kullanýyorsunuz?
Bugünlerde Facebook'ta yürüttüðümüz bir
çalýþma var. Kendilerini burada etiketleyen
ziyaretçilerimize ufak hediyeler veriyoruz.
Sosyal medya kaçýnýlmaz, bizim de bu
alanla ilgili güzel projelerimiz var. 2013'ün
hemen baþýnda Airport'un internet
sitesinden, alýþveriþe imkân saðlayan projeyi
hizmete sokmayý düþünüyoruz. Bununla
Türkiye'de ilki gerçekleþtirmiþ olacaðýz.
Ýnsanlar, fiziki olarak var olan bir AVM'den
internet kanalýyla alýþveriþ yapabilecek.
Perakendenin geliþmesi için farklý projelere
ihtiyacý var. Sanal maðazalarýn
perakendeden çok ciddi bir pay aldýðýný
görüyoruz. AVM'lerin de farklý projeler
geliþtirmesi zorunlu. Perakendeciler için
internet maðazalarýyla yarýþmanýn tek
seçeneði buradan geçiyor.
Outlet maðazacýlýk dünyada
farklý, bizde farklý
Bu sistemde tüketicinin faydasý ne
olacak?
Tüketici istediði ürünü ucuza alabilecek.
Hatta sanal maðazalardan çok daha ucuza
satacaðýmýzý düþünüyorum. Bunlarýn dýþýnda
müþterimiz beðenmediði zaman süreç,
sanal maðazalar kadar uzun sürmeyecek;
ürününü AVM'den gelip deðiþtirebilecek.
Bir diðer büyük çalýþmamýz da, sanal
marketleri maðazalaþtýrmak. Bu
maðazalarda ürünler de olacak. Bir bakýma
kendi maðazalarýmýz sanal bir ortamda
topladýðýmýz gibi büyük sanal
perakendecileri de maðazalaþtýracaðýz.
Perakendeye apayrý bir yön vermeyi
hedefliyoruz.
Outlet çok tartýþýlan bir kavram.
Siz ne kadar outlet olduðunuzu
düþünüyorsunuz?
Biz yüzde 70 malý outlet tutmaya
çalýþýyoruz. Fakat bu oraný baþarmak çok
zor, baþarýyorum diyen doðru
söylemiyordur. 300 AVM varsa bunun en
fazla yüzde 10 outlet olur. Çünkü sezondan
kalan mallarýn sayýsý belli bunlar maðazalara
daðýtýlýyor. Bu ürünler yetmediði zaman
firmalar sezon ürünleri koymak zorunda
kalýyor. Outlet ürünlerin kar payý çok düþük,
firmalar için tek avantaj stoklarý eritmek.
Ayrýca Türkiye'de bir de kira sorunu var.
Outlet maðazacýlýkta olmasý gereken kiralarýn
cirolar üzerinden alýnmasý. Fakat bu
Türkiye'de mümkün görünmüyor.
Yatýrýmcýnýn da belirli bir kira almasý lazým ki,
iþletmeyi döndürebilsin. Türkiye'de outlet'in
tam iþleyememesinin bir nedeni de firmalarýn
ikinci markalarýný çýkarmasý. Ýnsanlar o
kurumsal markaya güvenip iyi ürün aldýðýný
sanýyor ama gerçek marka ile çýkarttýðý ikinci
kalite ürün arasýnda daðlar kadar fark oluyor.
Fakat yurtdýþýnda bu böyle deðil, gerçekten
çok kaliteli markalarý outlet AVM'lerde daha
ucuza alýnýyor. Bizimde outlet maðazacýlýðý
ileri taþýmamýz gerek.
röportaj / Groube SEB
Röportaj: Fulya B. ÖZTÜRK
“AVM projeleri çok,
karar vermesi zor”
36
150'den fazla ülkede faaliyet gösteren Groube SEB, Türkiye'deki yatýrýmlarýný
da hýzla sürdürüyor. Türkiye genelinde 161 Tefal Shop ile hizmet veren
Groube SEB'in Perakende ve Müþteri Hizmetleri Direktörü Tuncer Gülsaran,
AVM projelerinin arttýðýna dikkat çekerek, maðaza yatýrýmlarýnda yer seçimi
yapmanýn zorluðuna deðiniyor
150'den fazla ülkede faaliyet
gösteren Groupe SEB'i tanýyabilir
miyiz?
Groupe SEB'in temelleri 1857 yýlýnda
Fransa Selongey'de Antoine Lescure
tarafýndan kurulan küçük bir atölyede atýldý.
Yýllar içinde bünyesine birçok farklý marka
katarak, bugün 150'den fazla ülkede, her
saniyede 6 ürünü satýlan, 24 bin çalýþanýyla
Dünya'nýn lider küçük ev aletleri üreticisi
olmuþtur. Bugün dünya çapýndaki
markalarýyla her yýl ortalama 200'ün
üzerinde ürünü, kullanýcýlarýnýn beðenisine
sunuyor.
Türkiye'deki faaliyetlere ne zaman
baþlandý?
1994 yýlýnda Tefal Ýstanbul Ev Aletleri
Ticaret AÞ adýyla kuruldu. Tefal Ýstanbul,
uyguladýðý baþarýlý pazarlama ve satýþ
politikalarýyla çok kýsa sürede küçük
elektrikli ev aletleri pazarýnda Türkiye'nin
bir numaralý markasý halini aldý. 1999
yýlýnda Rowenta markasýnýn da bünyesine
katýlmasýyla “Groupe Seb Ýstanbul” adýný
aldý. Yýllar içinde Moulinex, Krups ve
Lagostina markalarýnýn da katýlýmýyla þu
anda 5 marka ile Türkiye yapýþmaz tava
tencere ve elektrikli küçük ev aletleri
piyasasýnda liderliðini koruyor.
Grup, kaç markayý bünyesinde
bulunduruyor?
6'sý global ve 17'si yerel olmak üzere
Groupe Seb, toplam 23 farklý marka ile
temsil ediliyor. Türkiye'de 5 markamýzla
faaliyet gösteriyoruz. Bunlar, Tefal,
Rowenta, Moulinex, Krups ve Lagostina.
Tuncer Gülsaran
Üretim tesisleriniz hakkýnda bilgi
alabilir miyiz?
Asya, Avrupa ve Amerika'da 9 farklý
ülkelerde toplam 27 fabrikamýzla
üretimimizi gerçekleþtiriyoruz. Bunlarýn
dýþýnda deðiþik ülkelerde çok sayýda
tedarikçi ile de çalýþýyoruz.
Tüketicilerden gelen geri dönüþler,
üretim süreçlerini etkiliyor mu?
Groupe SEB, temellerini yenilikçi ürünlerle
tüketicilerin hayatýný kolaylaþtýrmak üzerine
kurmuþtur. Tüketicilerimizden gelen
talepler doðrultusunda, yeni fikirlerle ve
teknolojilerle her yýl yaklaþýk 100 yeni
patent alýyoruz. Bugün evlerimizde
kullandýðýmýz birçok ürünün
geliþtirilmesinde Groupe SEB'in imzasý var.
Ürün yelpazesiniz hakkýnda bilgi
alabilir miyiz?
Ürün yelpazemiz, küçük ev aletleri
sektörünün tüm alanlarýný kapsýyor. Tava
tencereler, düdüklü tencereler, elektrikli
piþiriciler, mutfak robotlarý, çay-kahve
makineleri, su ýsýtýcýlar, ütüler, kiþisel bakým
ürünleri ve ev temizlik ürünleri.
Tüketiciler artýk daha
bilinçli
Maðaza sayýnýzý öðrenebilir miyiz?
Maðazalarýnýz ortalama kaç
metrekare üzerine kurulu?
Tefal ve diðer markalarýmýzýn yer aldýðý,
Türkiye genelinde 161 Tefal Shop
bulunuyor. Maðazalarýmýz lokasyonuna
göre farklýlýk göstermekle beraber ortalama
85 metrekare alana sahip.
Lokasyon seçiminde öncelikleriniz
nelerdir? AVM'lerde mi yoksa
caddelere mi aðýrlýk veriyorsunuz?
Lokasyon seçimlerimizi yaparken öncelikle
tüketicilerimizin ulaþabilme kolaylýðýný göz
önüne alýyoruz. Tefal Shop'lar için öncelik
verdiðimiz alanlar, þehirlerin en iþlek ve
tercih edilen caddeleri ile AVM'ler.
AVM'lerin hýzlý artýþýyla artýk yeni açýlan
Tefal Shop'larýn önemli bir kýsmý AVM'lerde
açýlýyor diyebiliriz. Ancak artýk AVM'lerde
Tefal Shop yatýrýmý yaparken eskisine göre
çok daha zor karar verdiðimizi
söyleyebilirim.
Maðaza yatýrýmýnda seçtiðiniz
AVM'lerde hangi kriterleri
arýyorsunuz?
Çok fazla AVM projesi var. Bu sebeple
“doðru AVM”yi seçmek gerçekten kolay
olmuyor. Hangi AVM'de yer alacaðýmýza
karar vermek için öncelikle AVM'nin
konsepti, hedef kitlesi, tüketicilerin ulaþým
kolaylýðý ve elbette kira ve genel giderlerinin
seviyesi, AVM seçiminde önem verdiðimiz
kriterler.
Outlet maðazalarýnýz da artýyor,
özellikle hazýr giyimde alýþýlan
“outlet” kavramý kriterleri siz de
nasýl þekilleniyor? Hangi ürünler
outlet maðazalarýnýzda satýþa
sunuluyor?
Hazýr giyimdeki “outlet” kavramýnda sezon
ve sezon sonu ürünler ön planda olsa da
Tefal'de “sezon ürünleri ” ancak mevsimsel
özellikli ürünlerde geçerli oluyor. Ancak az
önce bahsettiðim gibi her sene 100
civarýnda patent alýp 200 civarýnda yeni
ürün ürettiðimiz için “eski seri” ürünlerimizi
Tefal Outlet'lerde tüketicilerimize daha
uygun þartlarda sunabiliyoruz. Bunun
dýþýnda Tefal Outlet'lerde örneðin kargoda
hasar görüp onarýlmýþ ürünler ve normal
Tefal Shop ürünleri de bulunuyor.
Sektörünüzde son dönemde tüketici
davranýþlarýnda bir deðiþiklik oldu
mu? Geçmiþten günümüze tüketici
davranýþlarýný deðerlendirir
misiniz?
Artýk bilgiye ulaþmanýn çok kolay olduðu
günümüzde, tüketiciler daha fazla
araþtýrýyor ve en iyisini istiyor. Eskiden
sadece en iyi ürün çeþidini sunmak ya da en
iyi fiyatlarla sunmak yeterliyken artýk en iyi
ve kaliteli ürün çeþidini, ulaþýlabilir fiyatlarla,
uzman personellerle ve müþterilere keyif
alacaklarý bir atmosferde sunmak gerekiyor.
Ýnternet kullanýmý ve mobil uygulamalarýn
kullanýmýnýn arttýðý bu dönemde interneti ve
mobil uygulamalarý perakendeye rakip veya
alternatif olarak deðil, perakende satýþý
destekleyici unsur olarak kullanmak,
tüketicilere ulaþmak için en verimli yol
haline geldi. Bu büyük deðiþime ayak
uydurabilen, tüketicileri dinleyen ve çözüm
üretebilen markalar baþarýlý oluyor.
2012 hedeflerinizi öðrenebilir
miyiz? Bu yýlsonuna kadar açmayý
hedeflediðiniz maðaza sayýsý nedir?
2012 yýlý sonuna kadar yeni açýlacak 3
AVM'de daha maðazalarýmýz tamamlanýyor.
2013 yýlýnda da yeni açýlacak AVM'lerde
yer almaya devam edeceðiz.
haber
Giyim alýþveriþi arttý
38
Türkiye’de üçüncü kez gerçekleþtirilen hazýr giyim ve ev tekstili alýþveriþi
alýþkanlýklarý ve tutumlarýna iliþkin uluslararasý bir araþtýrma olan Global
Yaþam Tarzý Monitörü’nün (Global Lifestyle Monitor) sonuçlarýný açýklayan
CCI (Cotton Council International), dünyanýn her yanýndan tüketicilere dair
bir karþýlaþtýrma sundu
Cotton Council International (CC I)
tarafýndan Global Yaþam Tarzý Monitörü
sonuçlarý açýklandý. CCI Türkiye, Orta
Avrupa ve Afrika Program Direktörü
Marsha Powell, 2010 yýlýnda pamuk
fiyatlarýnda görülen keskin artýþýn hazýr
giyim sektörü üzerindeki etkisi ile birlikte
Türk, Avrupalý ve Amerikalý tüketicilerin
alýþveriþ trendlerini deðerlendirdi.
Araþtýrmaya göre Türkler, ev bütçesinin
yüzde 23’ünü hazýr giyime harcarken, bu
oran Ýngiltere’de yüzde 29, ABD’de yüzde
31, Ýtalya’da yüzde 34 ve Almanya’da
yüzde 40 olarak ortaya çýktý. Önümüzdeki
5 yýl boyunca, Türklerin giyim harcamalarýný
yüzde 13 oranýnda arttýrarak, giyim
satýþlarýnda en güçlü büyüyen piyasalardan
biri olmasý bekleniyor. Buna karþýlýk
beklenen artýþ ABD’de yüzde 9,
Ýngiltere’de yüzde 5 ve Almanya’da yüzde
3 oranýnda. Ýspanya’da hazýr giyim
harcamalarýnýn yüzde 17 oranýnda, Ýtalya’da
yüzde 7 oranýnda düþmesi, ekonominin
kötüye gitmesi ve tüketicinin kötümser bir
bakýþ içinde olduðunu gösteriyor.
Kiþi baþýna giyim harcamalarý açýsýndan, yeni
giysiler için kiþi baþýna yýlda bin 114 dolar
harcama yapan Almanlar listenin en üst
sýrasýnda bulunuyor. Diðer bir ifade ile
Almanlar, kiþi baþýna yýlda 634 dolar
harcayan Ýtalyanlardan yüzde 75 ve
ortalama 412 dolar harcayan Türklerden
yüzde 270 daha fazla harcama yapýyor. En
düþük rakam yýlda kiþi baþýna ortalama 369
dolar harcayan Ýngilizlerde görülüyor.
Türk tüketicileri, 5’i kot pantolon olan
ortalama 8 kot giysiye sahip bulunuyor.
Avrupa ile kýyaslandýðýnda, kot ürüne sahip
olma oraný Türk tüketicileri arasýnda daha
düþük seviyede. Ancak Türk tüketicilerinin
kot gardýroplarýnýn üçte ikisi kot pantolona
ayrýlýrken, bu oran Avrupa’da yüzde 43
seviyesinde.
Türk tüketicileri için alýþveriþte harcanan
tutar açýsýndan giysinin içeriði son derece
önemli. Giysinin içeriðini bilmek, tüketiciler
arasýnda giderek önem kazanmýþ.
Araþtýrmaya katýlan Türk tüketicilerinin
yüzde 84’ü giysi almadan önce her zaman
ya da genellikle elyaf içeriði etiketini kontrol
ettiklerini belirtti. Türk tüketicilerinin yüzde
75’i en sýk kullandýklarý giysilerde pamuk ve
pamuklu karýþýmlarý tercih ediyor ve giyim
ihtiyaçlarýný karþýlamak için kot gibi pamuk
içeriði zengin ürünleri aramaya ve seçmeye
devam edecekleri öngörülüyor.
Doðal elyaflar, özellikle de pamuk, sentetik
elyaflardan daha çevre dostu olarak
görülüyor. Pamuk tüketiciler tarafýndan en
çok tercih edilen elyaf olmayý sürdürüyor ve
doðal, çevre için iyi ve kaliteli bir elyaf
olarak deðerlendiriliyor.
www.perakende.org’da en çok okunanlar...
1 2
AVM’lerde
en beðenilen
markalar belli oldu
LC Waikiki’den
Mango
açýklamasý
Ekim 2012 - Kasým 2012
3
Türkiye’nin
en büyük
AVM’si tanýtýldý
* Gýda dýþý sonuçlar
özel haber / MAPIC 2012
Yaren ÖZ, Tolga YILDIZ / Cannes
Özlem ELGÜN HARPUTLUOÐLU / Ýstanbul
MAPIC,
40
sektörün
en iyilerini
aðýrladý
Alkaþ Fuarcýlýk'ýn Türkiye temsilciliðini yaptýðý, dünyanýn en büyük
uluslararasý gayrimenkul ve perakende fuarý MAPIC, Cannes'da sektörün en
iyilerini aðýrladý. Perakende.org, bu yýl da çok sayýda firmayý bir araya getiren
fuarý takip yerinde ederek geliþmeleri aktardý
NE DEDÝLER?
Perakende ve gayrimenkul sektörünün lider
firmalarýný bir araya getiren MAPIC Fuarý bu sene
65 ülkeden 8 bin 600 katýlýmcý, 2 bin 400
perakendeci, 410 yeni marka, 870 yatýrýmcý 695
stant katýlýmý ve 250'ye yakýn Türk ziyaretçiyi
aðýrladý. Geçen seneye göre yüzde 7 büyüme
gerçekleþen fuarýn programýnda yer alan
konferansta AMPD (Alýþveriþ Merkezleri ve
Perakendeciler Derneði) , BMD (Birleþmiþ
Markalar Derneði) ve AYD (Alýþveriþ Merkezi
Yatýrýmcýlarý Derneði)derneklerinin desteði ile bu
sene ilk defa Türkiye'nin de gerçekleþtireceði ana
oturuma, hem Türk hem de uluslararasý markalar
yoðun ilgi gösterdi.
"Türkiye'nin Gayrimenkul ve Perakende
Sektöründeki Bugünkü Yeri” içeriðiyle hazýrlanan
Sonuçlarý mutlaka alýnacak
AYD Genel Sekreteri Nihat
Sandýkçýoðlu
Avrupalýlarýn MAPIC'e geçen yýla göre
bu yýl daha fazla katýlým gösterdiðini
gördüm. Fakat Türkiye'den olan
katýlýmýn azaldýðýný da fark ettim.
MAPIC'te çok faydalý iliþkiler kurma
fýrsatý yakalýyoruz. Bu sene 3 derneðin
ortak yaptýðý bir panel var. Panelimiz
yabancýlarýn çok ilgisini çekti ve bu
konuda çok bilgilendiklerini söylediler.
Türkiye'ye olan ilgi gitgide büyüyor.
Hem perakendeye hem AVM'ye olan
ilginin sonuçlarý mutlaka alýnacak diye
düþünüyorum.
panelin moderatörlüðünü üstlenen Deloitte
Tüketim Endüstri Global Lideri Antoine de
Riedmatten "Türkiye, etrafýnda yeni geliþen ve 1
milyar nüfusa sahip bir bölge için bölgesel
merkez özelliðini güçlendirdikçe, perakende için
hem kendi pazarýndaki büyümeyi sürdürecek,
hem de yeni geliþen pazarlara marka ve knowhow ithal edebilecek. Ýþte, bu atýlým, Türkiye'yi
diðer yýldýz pazarlardan ayýrýyor" sözleriyle
oturumu açtý.
Panelde konuþmacý olarak katýlan Metro
Properties Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi
Eyüphan Boyvadaoðlu "Yabancý yatýrýmcýlarýn
Türkiye'ye olan ilgisi, Türkiye'nin þu andaki
mevcut pazar payý ve ekonomik durumu gibi
önemli sorulara deðinerek, Türkiye'nin son 10
Uluslararasý firma yatýrýmlarý
beklentimizin altýnda
BMD Genel Sekreteri Ekrem
Utku
Yatýrým yapýlacak ülkelerle ilgili panellere
katýlým saðlýyoruz. Ancak bu panellerden
edindiðim izlenimler, ülkemiz adýna
düþündüðümüzün çok gerisinde kaldý.
2013 Türk perakendesi için öngörülen
rakamlar bizim rakamlarýmýzla çok
uyuþmuyor. Uluslararasý firmalardan
ülkemize beklediðimiz yatýrýmlar
beklentimizin altýnda. Ekonomik açýdan
ülkemizin daha gerisinde olan ülkelerde
bile daha fazla perakendeci daha çok
maðaza açacaðýný belirtiyor.
yýlda yapmýþ olduðu ekonomik istikrarla þuanda
perakende sektöründeki büyüme trendine
baktýðýnýz takdirde burada çok büyük bir pazar
payý olduðunu bu pazar payýnda da herkese
yetecek kadar yer olduðunu" belirtti.
Panelde konuþmacý olarak yer alan Türkven
CEO'su Seymur Tari ise "Türkiye'deki perakende
endüstrisinin daha çok geliþeceðini ve AVM'lerin
yükseliþe geçeceðini görüyoruz. Bu sene
perakende sektörü için iyi bir seneydi, önümüzde
en azýndan 10 iyi sene olduðunu düþünüyoruz,
çok ümitliyiz çok keyifliyiz. Bu yýl da MAPIC 'te
Türkiye'nin gördüðü ilgiden gurur duyuyoruz"
dedi.
Bu yýl firmalarýn tanýtýmlarýný yapabildiði "Client
Session"da gerçekleþtirilen "Deðiþimin Adý
Beklentilerimizi
karþýlamadý
Arena Promec
Yönetici Ortaðý Cem
Odakçý
Bu sene MAPIC'e ilk kez
katýldýk. Onun için daha
önceki senelerle kýyaslama
gibi bir imkânýmýz yok. Ama
en azýndan, beklentilerimizle
ilgili bir karþýlaþtýrma
yapabiliriz. Gerek firma
sayýsý gerek Türkiye'ye olan
yatýrým açýsýndan yaklaþým,
bizim beklentimizin biraz
altýnda kaldý.
Rusya yýlý oldu
Koton Ýþ Geliþtirme
Yöneticisi Alp Ýdikut
Bu yýl katýlýmcý sayýsýnýn az
olduðunu fark ettim. Genel
olarak Avrupa'daki krizin
MAPIC'e yansýdýðýný
düþünüyorum. Avrupa'daki
projeler çok az Afrika ve Uzak
doðudakiler yok denecek
kadardý. Bu yýlýn Rusya yýlý
olduðunu gördüm. Bizde
perakendeciler olarak Rusya'ya
odaklandýk. Geçmiþ yýllara
oranla daha sönük bir MAPIC
olduðunu düþünüyorum.
NE DEDÝLER?
Ýstanbul" oturumunda Saf GYO Genel
Müdürü Zeynep Akdilli Oral, "Ýþ,
eðlence ve alýþveriþ gibi farklý
fonksiyonlarý bir arada sunan karma
AVM konseptleri hem bina deðeri
açýsýndan hem de çevreye kattýklarý
enerji açýsýndan günlük yaþamý
kolaylaþtýrýyor" sözleriyle yeni
projeleri olan Akasya'yý tanýttý.
Öncüoðlu Mimarlýk Genel Müdürü
Enis Öncüoðlu, “MAPIC'te yalnýzca
Türkiye'de deðil, dünya çapýnda
baþarý kazanmýþ birçok projenin
sergilendiðini gördük. Çok hýzlý
geliþen þehirlerimizde eksikliðini
hissettiðimiz kentsel kamusal alanýn
bu projelere ve bizim tasarladýðýmýz
diðer projelerde baþarýlý bir þekilde
entegre edilirken araþtýrmanýn,
stratejinin, planlamanýn ve tasarýmýn
ne kadar önem kazandýðýný da tespit
etmiþ olduk” dedi.
Bilgilerimizi
güncelliyoruz
Mavi Jeans Yöneticisi
Onur Ergür
MAPIC'te bizim
hedeflediðimiz ülkeler var. O
hedef ülkeler hakkýnda ve
yapýlan yatýrýmlar hakkýnda
bilgi alýyoruz. Ayrýca
yatýrýmlarýmýz ve
baðlantýlarýmýz hakkýnda
bilgilerimizi güncelleþtirme
fýrsatý yakalýyoruz. Biz burada
olmaktan memnunuz. Kendi
firmamýz adýna istediðimizi
elde ettiðimizi düþünüyoruz.
MAPIC'in katkýsý yadsýnamaz
Öncüoðlu + ACP Yönetim
Kurulu Baþkaný Enis
Öncüoðlu
Öncüoðlu Mimarlýk esasýnda
Türkiye'de kurulan ama Rusya,
Kazakistan ve New York'taki ofisleri ile
uluslararasý çalýþan bir firma haline
geldi. Büyük bir coðrafyada proje
hizmeti veriyoruz. Verdiðimiz
hizmetlerin yayýlmasýnda, yeni
müþterilerle buluþmamýzda ve pazarda
geliþtirilen yeni projeler hakkýnda bilgi
sahibi olup ona göre pozisyon
almamýzda MAPIC ve MIPIM gibi
fuarlarýn katkýsý yadsýnamaz.
Rusya ve Avrupa'nýn
kalbi burada atýyor
Penti Genel Müdürü
Sami Kariyo
MAPIC bu yýl bizim için
çok hareketli geçiyor.
Ýnanýlmaz yoðun bir
atmosferin içindeyiz.
Dünyanýn en önemli
noktalarý Rusya ve
Avrupa'nýn kalbi burada
atýyor diyebiliriz. Bunun
yaný sýra çok ilginç, verimli
sunumlar gerçekleþiyor.
MAPIC'ten kendi açýmýzdan
oldukça memnunuz.
Varyap-GAP Ýnþaat Ortak Giriþimi
Genel Müdür Yardýmcýsý Cengiz
Aydýn ise Metropol Ýstanbul'un
kamusal alan ve ticari aktiviteleri bir
araya getiren canlý dinamik bir ortam
oluþturduðunu ve projenin seçilen,
lokasyon, konsept, ulaþým gibi
kriterler ile ön plana çýkan bir proje
olduðuna deðindi.
Fuarda gerçekleþen "Speed Matching"
uygulamasýnda 7 dakikalýk sunum
yaparak marka ve projelerini tanýtan
Süvari Gurubu Marka Yöneticisi Arzu
Özerdem, "116 maðazayla dünya
genelinde var olduklarýný, gelecek 2
yýl içinde ise 75 maðaza daha açma
hedeflerinin olduðunu" söyledi.
Koton'dan Alp Ýdikut ise “1988
yýlýnda küçük bir dükkan ile
baþladýðýmýz hikayemizde bugün 25
ülkede 300 maðazaya ulaþtýk. Genel
ciromuzun yüzde 54'ünü kadýn
Fuar, ufkumuzu açacak
Saf Gayrimenkul Genel
Müdürü Zeynep Akdilli Oral
Bu sene MAPIC'e stantlý olarak
katýlýp, Akasya projemizi sergileme
imkâný bulduk. Fuarýn bizim için
oldukça verimli geçtiðini
düþünüyorum. Bizimle ilgilenen
birçok yerli ve yabancý yatýrýmcýyla
buluþma fýrsatýmýz oldu. Bizim
yatýrýmlarýmýz sadece Türkiye'de
ancak burada gördüðümüz
perakende yatýrýmcýlarýyla olan
iliþkiler, bundan sonra yine Türkiye'de
uygulayacaðýmýz yatýrýmlarýmýzýn da
ufkunu açacaðýný düþünüyorum.
NE DEDÝLER?
müþterilerimiz oluþturuyor. Bugün burada
Kuzey Afrika, Doðu Avrupa, Orta Asya, Türk
Cumhuriyetleri baþta olmak üzere yeni
partnerler arýyoruz" dedi.
“2013 yýlýnda hangi ülkeler yatýrým için
uygun?”
Üçge'nin MAPIC'te olmamasý
düþünülemez
Üçge Ýcra Kurulu Üyesi ve Satýþ
Pazarlama Müdürü Esra Güven
Altýnkaya
Üçge Kurumsal Satýþ Pazarlama
Sorumlusu Tolga Yýldýz
MAPIC Fuarý her sene Cannes'da AVM
gayrimenkul yatýrýmcýlarý ile global markalarýn
üst düzey temsilcilerini bir araya getiren
önemli bir fuar. Üçge olarak çözüm ortaðý
olduðumuz birçok marka ile beraber dünya
perakendesinin nabzýný tutmak, geliþen
trendleri takip etmek, yeni iliþkiler geliþtirmek
için yer alýyoruz. Ayný zamanda birçok
akademisyenin ve global markanýn
MAPIC'te “2013 yýlýnda hangi ülkeler yatýrým
için uygun?” konulu paneller de yapýldý. Bu
panellere birçok uluslararasý markanýn üst
düzey yöneticisi konuþmacý ve izleyici olarak
katýldý. Konuþmacýlar, genellikle Orta Doðu ve
Güney Asya'nýn perakende konusunda
önümüzdeki yýllarda hareketli olacaðýný
belirtti. Bunun ana sebebi olarak da Çin,
Endonezya, Malezya, Filipinler gibi Güney
Asya ülkeleri ve BAE Suudi Arabistan, Katar,
Bahreyn gibi Orta Doðu ülkelerinin olmasý
vurgulandý.
yöneticilerinin de katýldýðý sempozyumlar ve
açýk oturumlarda sektöre iliþkin fikirleri takip
etme fýrsatý yakalýyoruz. Bu seneki fuarý
geçtiðimiz seneye göre kýyasladýðýmýzda,
özellikle geçen seneki Avrupalýlardaki
karamsar tablo az da olsa kaybolmuþ
olduðunu görüyoruz. Genel anlamda Avrupa
ve ABD kökenli birçok global aktörün de
Avrupa dýþýndaki Güney Asya ve Güney
Amerika, Orta Doðu ve Rusya gibi geliþen
pazarlara yöneldiðini gözlemledik. Ayrýca
ülkemize atfedilen önem, birçok Türk AVM
yatýrýmcýsýnýn baþarýlý çalýþmalarýyla fuarda yer
almasý, birçok ülkede yayýlmýþ ve marka
olmuþ Türk firmalarýný fuarda görmek ve
onlarla birlikte olmak bizi gururlandýrýyor.
Türk stantlara ilgi arttý
Varlýbaþ Yönetim Kurulu Baþkaný
Süleyman Varlýbaþ
Bu sene, geçen yýla göre yoðunluk daha fazla sanki.
Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmiþ olmasý, Türk
stantlarýna olan ilgiyi de artýrýyor. Bizim projemiz finans
merkeziyle birlikte, ayný proje alaný içerisinde
geliþtirilen bir proje. O bakýmdan dünyanýn da daha
çok takip ettiði, finans merkezinin sosyal ihtiyaçlarýný
karþýlayacaðý birçok unsuru içerisinde barýndýran,
insanlarýn buradaki her türlü sosyal, kültürel, alýþveriþ
imkânýný saðlayan, çok geniþ alanlarý bulunan özel bir
proje. Meridian projemiz bitmek üzere. Metropol isimli
projemize baþladýk, 2015 yýlýnda bitecek. Elimizdeki en
büyük projeler bunlar. Farklý yerlerde, farklý özelliklerde
projeler geliþtirmeye devam edeceðiz.
röportaj / Nebim
Röportaj: Murat KÜÇÜK
Perakende
süreçlerini
yönetebilmek
için
46
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)
alanýndaki iþ uygulamalarýyla kurumlarýn
iþ süreçlerini destekleyen Nebim,
1966'dan beri süregelen deneyimi ve bilgi
birikimi ile Türkiye'nin en köklü geçmiþe
sahip baðýmsýz yazýlým firmalarýnýn
baþýnda geliyor. Hazýr giyim, ayakkabý,
zincir maðazalar, çok katlý maðazalar ve
optik yazýlým alanlarýnda pratik sistemler
sunan Nebim Türkiye'nin haricinde
Azerbaycan ve Rusya'da da baþarýlý
projelere imza atýyor. Genel Koordinatör
Sedat Taþçý, iþletmelerin Nebim V3
sayesinde operasyonel süreçleri daha
etkin yöneteceklerinin altýný çiziyor
Sedat Taþçý
Nebim V3 “Perakendeci,
Toptancý ve Üretici Firmalar
için Kurumsal Kaynak
Planlama (ERP) Çözümü”
nedir?
Nebim V3; planlamadan satýn
almaya, üretimden sevkiyata, tüm
satýþ kanallarýndaki uç noktalarda
gerçekleþen satýþtan satýþ sonrasý
hizmetlere kadar; bir perakendeci,
toptancý ya da üretici firmanýn
gereksinim duyacaðý tüm iþ
süreçlerini baþtan sona kapsayan bir
teknoloji. Nebim V3'ün desteklediði
iþ süreçleri ve fonksiyonlar
tasarlanýrken; özellikle perakende,
toptan satýþ ve üretim gerçekleþtiren,
toptan, perakende, bayi gibi çok
kanallý yapýlarý olan, çok uluslu
operasyonlarý hedefleyen firmalarýn
gereksinimleri göz önünde
bulunduruluyor. Nebim V3'ün ortak
bir platform üzerinde geliþtirilmiþ
olan uygulamalarý; firmalarýn tüm
ofislerinde, fabrikalarýnda ve
perakende satýþ noktalarýnda - hem
arka ofiste hem de ön ofiste (POS) görev alan kullanýcýlarýn gereksinim
duyduklarý süreçleri kapsýyor. Bunun
yaný sýra, firmalarýn iþ birliðinde
olduklarý iþ ortaklarýnýn satýþlarýnýn,
stoklarýnýn ve hatta muhasebelerinin
de ayný ERP platformu üzerinde
yönetilmesi Nebim V3 tarafýndan
destekleniyor. Globalleþen firmalar,
etkisini her geçen gün daha çok
artýran rekabet, büyüyen iþ hacimleri
ve daralan kâr paylarý; iþletme
kaynaklarýnýn daha verimli
kullanýlmalarýný ve firmalarýn
operasyonel süreçlerini daha etkin
yönetmelerini giderek daha önemli
kýlýyor. Nebim V3, bu gereksinimleri
en ideal þekilde karþýlayan ERP
çözümünü sunuyor. Nebim V3 ERP,
tüm iþ süreçlerinin uçtan uca
entegre bir yapýda yürütülmeleri
sayesinde hatalarýn önüne geçiyor.
Departmanlar arasý etkileþimi
saðlayan kurumsal veri bütünlüðünü
güçlendiren sistem, firmalarýn
kurumsal geliþim süreçlerini
Nebim
V3
hýzlandýrýr. Nebim V3'ü öne çýkaran en
önemli 3 özellik; kapsamlý ve entegre
olmasý, deðiþime ve büyümeye açýk olmasý,
hýzlý uyarlanabilir olmasý. Kapsamlý ve
entegre ile kast ettiðimiz tüm iþ süreçlerini
ayný platform üzerinde ve baþtan sona
entegre bir þekilde yapmasý. Farklý firma
büyüklüklerine göre tasarlanmýþ sürümleri,
büyük düþünen fakat küçük adýmlarla
baþlamak isteyenleri kapsýyor. Nebim V3
1966'dan beri süregelen sektörel deneyimi
ve bilgi birikimiyle ERP'ye geçiþ süreci en
hatasýz ve hýzlý bir þekilde yönetilebilir.
Sektere özel ERP sistem
seçenekleri
Bünyenizdeki firmalarýn bu
hizmete geçiþ süreleri nasýl oldu?
Süreler firmanýn yapýsý ve ihtiyaçlarýna göre
farklýlýk gösteriyor. Nebim V3; sektör
liderlerinin gereksinimleri doðrultusunda,
Nebim'in 1966'dan beri süregelen sektörel
deneyimi ve bilgi birikiminden yararlanýlarak
geliþtirilen bir sistem. Bundan dolayý Nebim
V3 firmalarýn gereksinim duyacaklarý
sektörel özellikleri hazýr bir þekilde sunuyor.
Bu sayede yeni bir ERP projesine baþlayan
firmalarýn özel süreç ve uygulama geliþtirme
ihtiyaçlarý alternatif ERP çözümlerine kýyasla
çok daha az olup, ERP'ye geçiþ süreci en
hatasýz ve hýzlý bir þekilde yönetilebilir.
Sistem deðiþtirmek genelde sancýlý
bir süreçtir. Siz bu geçiþlerin
olumsuz etkisini nasýl
azaltýyorsunuz?
Perakende firmalarýný iyi tanýyor kritik
süreçleri iyi biliyoruz. Bu sebepten
projelerde öncelik verilecek konulara ve
geçiþte en dikkat edilmesi gereken
hassasiyetlere çok daha fazla odaklanýyoruz.
Fiili kullanýma geçiþ öncesinde gerek
maðazalarda gerekse merkezde örnek
senaryolar ve fiili kullaným testleri yaparak
personelin adaptasyonunu saðlýyoruz.
Böylelikle fiili kullanýma geçildiðinde
herhangi bir sorun yaþanmamasý saðlanýyor.
Firmalarýn yapýsýna ve ihtiyaçlarýna göre
sancýnýn en aza indirilmesi için proje
uyarlama süresini optimum seviyede
tutuyoruz. Geçmiþ verileri de güvenli bir
þekilde aktararak, risksiz þekilde geçiþi
saðlamýþ oluyoruz. Son 2 yýlda
geliþtirdiðimiz uyarlama süreçleri sayesinde,
ekibimiz çok daha deneyimli ve hýzlý
uyarlanabilir metodolojiler ile etkinlik
gösteriyor. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya
olarak 150'in üzerinde Nebim V3 uyarlama
projesi gerçekleþtirildi. Çözüm Ortaklarýmýz
ile birlikte 450'i aþkýn insan kaynaðýmýz
Nebim V3 konusunda kendini sürekli daha
da geliþtiriyor.
Firmalarýn ölçekleri büyüdükçe
sistemin geliþtirilmesi gerekiyor.
Nebim V3 buna ne kadar elveriþli?
Hazýr giyim ve ayakkabý baþta olmak üzere
perakende sektörüne en hazýr ERP
olduðumuzu görüyoruz. Yýllarýn tecrübesi
ve iþ ihtiyaçlarýna göre program son derece
parametrik olarak dizayn edildi. Firmanýn
yapýsýna göre bu parametreler uyarlanýyor.
Gerektiðinde ilave ek programlarýn da
geliþtirilme imkâný var. Firma bilgi iþlemi
tarafýndan da birçok ilave özelliðin
geliþtirilebilmesi sayesinde esneklik büyük
ölçekte arttýrýlabiliyor. Standart raporlarýn
yanýnda firma için yerelleþtirilebilen esnek
rapor altyapýsý ve istenirse Nebim V3
ERP'nin API altyapýsý kullanýlarak yeni iþ
süreçleri de programlanabilir. Lojistik
uygulamalarý örnek olmak üzere, birçok
farklý uygulama ile entegrasyon da rahatlýkla
saðlanabilir.
Yeni sürümlere entegre
olabilen sistem
Kullanýcýlarýn bu ürünlerin demo
sürümlerini kullanma olanaklarý
nedir?
Ürünleri ve firmaya uygunluðunun en iyi
þekilde anlaþýlmasý için iyi hazýrlanmýþ demo
çalýþmalarý var. Bu demo datalarý ile canlý
olarak da program anlatýlabilmekte ve
gerekli detaylarda çok rahat mutabýk
kalýnabiliyor.
Nebim V3'ün yeni sürümleri
çýktýðýnda sürüm yükseltme
iþlemleri nasýl gerçekleþtiriliyor?
Programlar ilk satýn alýndýðýnda belli bir süre
uyarlama aþamasýnda olunduðundan bu
süredeki versiyonlar ücretsiz saðlanýyor.
Devamýnda da Nebim V3 için bugün de
olduðu gibi bakým anlaþmasý saðlanarak bu
kapsamda hem etkin hizmetlerden
faydalanarak hem de programýn yeni çýkan
versiyonlarýna ücretsiz sahip olunabiliyor.
Nebim V3'te yardým, destek, eðitim
hizmetleri nasýl sunuluyor?
Nebim V3 satýn alýndýðýnda projenin
kapsamýna göre bir uyarlama ekibi
belirlenerek proje müdürü ile beraber
konusunda uzman ERP danýþmanlarý ile
gereken uyarlama hizmeti veriliyor. Fiili
kullanýma geçildikten sonra da belli bir süre
bu ekip yakýn desteðe devam ediyor. Bakým
kapsamýnda da gereken yakýn destek ile
eðitim eksikleri de gideriliyor. Sektördeki
insan kaynaðý ihtiyacý ve insan kaynaðýnýn
sürekli kendini geliþtirmesi adýna eðitim
çalýþmalarýmýzý da Nebim Yetkili Eðitim
Merkezi olan Sektör Eðitim ile birlikte
yürütüyoruz. Nebim V3'ü bilen sertifikalý
eleman kaynaðý gün geçtikçe artýyor.
haber
Üçge’den Alýþveriþ Hayattýr
Karikatür Sergisi
48
Üçge tarafýndan düzenlenen Alýþveriþ Hayattýr temalý Karikatür Sergisi'nin
açýlýþ kokteyli Bursa Tayyare Kültür Merkezi, Cemal Nadir Güler Sanat
Galerisi'nde geniþ katýlýmla gerçekleþti
Serginin açýlýþ konuþmasýný gerçekleþtiren
Üçge Yönetim Kurulu Baþkaný Gökçin Aras,
Üçge 2'nci Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý
hakkýnda bilgi verirken, sanata katkýlarýnýn
artarak devam ettiðini belirtti. Aras
karikatürün mizahý da kullanarak güçlü bir
ifade alaný yarattýðýný belirterek toplum için
önemine de dikkat çekti. Anadolu
Karikatürcüler Derneði Baþkaný Ahmet
Aykanat da Üçge'ye verdiði destekten ötürü
teþekkür ederken, uluslararasý birçok
baþarýlý karikatürün eserleriyle sergide yer
aldýðýný belirtti ve meraklýlarý sergiye davet
etti. Etkinlikte söz alan Uludað Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekaný Ahmet
Þinasi Ýþler, mizahýn günümüzde çok daha
fazla önem kazandýðýný belirterek, üsluplu
eleþtiri için en güzel alanlardan birisinin
karikatür olduðunu belirtti. Ýþler deðer
kazandýðý ilk andan bu yana sanatýn her
zaman destekle büyüdüðünü belirterek
Üçge'ye katkýlarý için teþekkürlerini sundu.
Alýþveriþ Hayattýr
Dinamizmin hiç bitmediði en renkli
sektörlerin baþýnda gelen perakendenin 36
yýllýk çözüm ortaðý Üçge, sanata verdiði
desteði sürdürmeye devam ediyor. 52
ülkeden 289 karikatüristin toplam 707
karikatürle katýldýðý Üçge 2'nci Uluslararasý
Karikatür Yarýþmasý'ndaki eserlerden oluþan
karikatür sergisi, 12- 17 Kasým günleri
arasýnda Bursa Tayyare Kültür Merkezi,
Cemal Nadir Güler Sanat Galerisi'nde
ziyarete açýldý. Sergide farklý kültürlerde
ortak dil olan alýþveriþin en güzel yorumlarý
sergilendi. Dünyanýn dört bir yanýndan
karikatüristlerin eserlerinin buluþtuðu sergi
katýlýmcýlarý adeta dünya turuna çýkarttý.
Üçge 2'nci Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý hakkýnda
Maðaza ekipmanlarý ve depo raf sistemleri alanýnda faaliyet gösteren Üçge'nin Anadolu Karikatürcüler Derneði desteðiyle
düzenlediði 'Alýþveriþ Hayattýr' konulu “Üçge 2'nci Uluslararasý Karikatür Yarýþmasý”na 52 ülkeden 289 karikatürist toplam 707
eserle baþvurdu. Organizasyonda 156 karikatür finale kaldý. Jüri üyelerinin titiz çalýþmalarý ve seçme sürecinin ardýndan birinci
Çek Cumhuriyeti'nden Karikatürist Pavel Matuþka, ikinci Ukrayna'dan Karikatürist Viladimir Kazanevsky, üçüncü Hýrvatistan'dan
Karikatürist Nikole Listes oldu. Organizasyonda ayrýca Türkiye'den Hamza Akýn ve Muammer Kotbaþ ile Sýrbistan'dan Milenko
Kosonovic mansiyon aldý. Yarýþmada Anadolu Karikatürcüler Derneði Özel Ödülü de Hicabi Demirci'nin oldu. Yarýþmanýn
sonuçlarý ve dereceye giren karikatürler, http://www.ucge.com/karikaturyarismasi/index.php. sitesinden görülebilir.
advertorial
50
2003 yýlýnda Mersin'in ilk alýþveriþ merkezi olarak hizmete açýlan Carrefour
Mersin, büyüme projesiyle yenilenerek Palm City Mersin Alýþveriþ Merkezi adýyla
Mersinliler ile yeniden buluþtu
Açýldýðý günden bu yana Mersinlilerin yoðun
ilgi gösterdiði alýþveriþ merkezi, Mersin'in
geliþimine ve ihtiyaçlarýna paralel olarak
yaklaþýk 30 milyon dolar tutarýnda bir
yatýrýmla yenilendi ve deðiþti. Yaklaþýk 10
yýldýr Mersinlilere hizmet veren Carrefour
Mersin Alýþveriþ Merkezi, seçkin markalarý ve
yepyeni imajýyla Palm City Mersin Alýþveriþ
Merkezi olarak 19 Nisan 2012 tarihinde
ziyaretçilerine kapýlarýný tekrar açtý.
Ev dekorasyonundan tekstile, elektronikten
oyuncaða, ayakkabýdan kozmetiðe kadar
zengin ürün seçenekleri sunan Palm City
Mersin AVM, toplam 34.000 metrekare
kiralanabilir alanda 33 olan maðaza sayýsýný
65'e çýkardý. Aralarýnda CarrefourSA
Hipermarket, LC Waikiki, Teknosa, Playland,
Defacto, Joker ve Flo gibi markalarýn yer aldýðý
ulusal ve uluslararasý markalarýn yaný sýra farklý
lezzetler sunan restoran ve kafeleri, eðlence
alanlarý ile Palm City Mersin AVM
ziyaretçilerine her an keyifli dakikalar yaþatýyor.
Modern alýþveriþ merkezi konseptiyle konforlu
bir ortamda ferah alýþveriþ imkâný sunan Palm
City Mersin AVM, çocuklu aileler için 2 farklý
noktada bebek odasý, mescit, bankamatik,
terzi, kuru temizleme gibi hizmet noktalarýnýn
yaný sýra, keyifli oturma alanlarýna sahip ferah
teraslarý ve bin 250 araçlýk ücretsiz otoparký
ile alýþveriþi kolaylaþtýrýyor.
Palm City Mersin etkinliklerin ve
eðlencenin de merkezi
Ziyaretçilerini her zaman renkli ve eðlenceli
etkinliklerle karþýlayan Palm City Mersin
AVM, düzenlediði konser ve imza günü
etkinlikleriyle bugüne kadar pek çok ünlü
sanatçýyý Mersinli hayranlarýyla buluþturdu.
Yaz aylarýnda Deniz Seki, Fettah Can ve
Yonca Evcimik gibi ünlüleri aðýrlayan Palm
City Mersin AVM, eylül ayýnda Türk Pop
Müziði'nin sevilen iki ünlü sanatçýsýna ev
sahipliði yaptý. Gençlerin sevgilisi Yusuf
Güney ile Mersinli sanatçý Soner Sarýkabadayý,
verdikleri konserlerle en sevilen þarkýlarýný on
binlerce hayranlarý için seslendirdiler. Palm
City Mersin'de ünlü fýrtýnasý ekim ayýnda da
yine Türk Pop Müziði'nin sevilen sanatçýsý
Murat Dalkýlýç ile devam etti.
farkýnda olmak
Þirketlerde
sosyal aylaklýk ve
sosyal asalaklýk
52
Ringelman'ýn halat çekme çalýþmasýnda,
insanlar halat çekerken gruplar halinde ve tek
baþlarýnayken incelenmiþ ve çekme gücü
ölçülmüþtür. Halata daha fazla insan
ekledikçe, grubun yarattýðý toplam kuvvetin
arttýðýný fakat her grup üyesinin uyguladýðý
ortalama kuvvetin azaldýðý keþfedilmiþtir.
Ringelmann bunu, "sosyal aylaklýk" olarak
nitelendirir ve ekler "insanlar, motive
edildikleri veya iþ isteðe baðlý olmadýðý
sürece, sosyal aylaklýk göstermek
istemeyeceklerdir. Eðer iþ sýkýcý veya sýradan
ise kaytarmaya daha istekli olurlar.
Kurumsallaþmýþ ve büyük þirketler, “sosyal
aylaklýða” ve “sosyal asalaklýða” izin
vermeyen, þirket içi iþ yapma kültürlerinin
böylesi bir hastalýða yakalanmamasý içinde
kurumsallaþmayý amaç edinen ve bu amaçla
da iþin uzmaný profesyonellerle çalýþan
þirketlerdir.”
Þirketler büyüdükçe veya bir takýmý oluþturan
çalýþanlarýn sayýsý arttýkça, bu þirkette çalýþan
veya takýmý oluþturan insanlar sývýþýp
saklanarak “Sosyal Aylaklýk Eðilimi” içinde
olurlar.
Bir þirkette, bir ekipte ya da ortak amaç
etrafýnda toplanmýþ bir toplulukta insanlar
yapabileceklerinin en azýný yapmaya
baþladýklarý an, orada iþler olmasý gerektiði
gibi deðil, istenildiði gibi yürümeye baþlar ve
bu durumun cezasýný daha çok o bireylerden
oluþan ekip, topluluk ya da
þirket öder. Bu durum;
geniþ takýmlardaki insanlarýn
ve hatta þirketlerin neden
dolayý kötü performans
gösterdiklerini çok iyi açýklar
ve iþte bu neden “sosyal
aylaklýk”týr.
“Sosyal Aylaklýk” þirket
içinde herkesin yaptýðý ve
deneyimlediði bir olgu
haline gelince, doðal olarak
iþte o þirket içinde “Sosyal
Asalaklýk” olgusu da
oluþmaya ve geliþmeye
baþlar. Sosyal aylaklýk; þirket
genelindeki veya bir takým kapsamýndaki
azalan etkinlik iken, sosyal asalaklýk kiþi
baðlamýnda bireyseldir ve kiþisel bir tercih
olarak önce kiþiyi, fakat sonucu ise þirketi
ilgilendirir. Konuyla ilgili baþka bir örnekleme
de mevcuttur.
A ve B þirketlerinin takýmlarý arasýnda bir
kano yarýþý düzenlenmesine karar verilir. Yarýþ
baþlar ve A þirketinin kano takýmýnýn zaferiyle
sonuçlanýr. A þirketinin kano takýmý yarýþý açýk
ara önde kazanýr. Yarýþ sonrasýnda B
þirketinin kano takýmýnýn performansý
sorgulanýr bir danýþmanlýk þirketi ile anlaþýlýr.
Raporda: A þirketinin takýmýnda sekiz kiþi
kürek çekiyor, bir kiþi dümencilik yapýyor. B
þirketinin takýmýnda ise bir kiþi kürek çekiyor,
sekiz kiþi dümen kullanýyor.
Bu sonuçtan hareketle, B þirketinin takýmýnýn
yönetim yapýsý baþtan aþaðýya yeniden
kurgulanýr. Bu yeni yapý da dört dümen
müdürü, üç bölgesel dümen müdürü ve
kürekleri çekmekle görevli bir kiþi vardýr.
Fakat, önceki yapýdan farklý olarak ayný
zamanda artýk bir de kürek çeken kiþinin
performansýný ölçecek yeni bir performans
sistemi vardýr. En nihayet ikinci yarýþýn
yapýlacaðý gün gelir. Yarýþ baþlar. Fakat, B
þirketine göre yarýþýn sonucu geçen yýlýn
sonucunu aratacak bir sonuçtur ve A
þirketinin kano takýmý yarýþý bu kez, B
þirketinin kano takýmýnýn çok daha fazla
Berrin Yangýnözü
[email protected]
önünde tamamlar. Bu duruma çok sinirlenen
B þirketinin üst düzey yöneticileri, hemen o
gün kürekçiyi kovar ve müdürlere problemin
çözümüne olan katkýlarýndan dolayý ikramiye
verir! (Trajikomik bir durum)
Þirketlerin yönetim kültürlerine ve
çalýþanlarýnýn iþ yapma biçimlerine
bakýldýðýnda genellikle üç tür insan görülür,
“Yapanlar”, “Takip Edenler” ve
“Seyredenler”.
“Ýþi yapanlar” fark yaratarak ikinci ve üçüncü
gruptaki insanlarý peþlerinden
sürükleyenlerdir. Bu insanlar bir iþin
sorumluluðunu alýrlar, baþlatýrlar, sürdürürler
ve sonuçlandýrýrlar. Sorumluluklarýnýn ve
yetkilerinin bilincindedirler; ne
yapabileceklerini ve ne yapamayabileceklerini
çok iyi bilirler. Bu sebeple; kendilerine
kendilerini zorlayan, ama gerçekleþmesi hayal
olmayan hedefler verirler.
“Takip edenler” ve “Seyredenler”
kategorisine giren insanlar her þirkette ve her
toplulukta vardýr. Bu insanlar sosyal aylaklýk
içinde sosyal asalaklýk davranýþý sergiledikleri
gibi ayný zaman da çalýþtýklarý þirketi ve
iliþkileri de zehirlerler. Bu tür insanlar, böylesi
bir kültüre sahip þirketlerin maalesef
hiyerarþik olarak alt basamaklarýnda az sayýda,
fakat üst basamaklarýnda ise çok sayýda
bulunurlar. Kano yarýþýnda olduðu gibi
þirketin alt basamaklarýnda olan
insanlarý çalýþtýrarak, onlarýn iþ
sonuçlarý üzerinden baþarýlý olmaya
çalýþýrlar. “Sosyal Aylaklýk” ve
“Sosyal Asalaklýk”ýn genellikle ve her
zaman esnaf mantýðýyla iþ gören
þirketlerin hastalýðý olduðu belirtilir.
Kýþýn baþlangýcý, koskoca bir yýlýn
sonu aralýk ayýnda þirketler kendilerini
kýþa hazýrlar, bu hazýrlýk döneminde
yapmanýz gereken bir iþinde
þirketinizde var olan “takip eden ve
seyreden” grubunu takip etmeniz
olmasýný diler, þimdiden esnaf mantýðý
ile yönetmediðiniz baþarýlý bir yýl
dilerim, tabii ki sevgi ile...
röportaj / Olivium Outlet Center
Röportaj: Fulya B. ÖZTÜRK
Olivium
3 milyon TL’ye
yenilendi
54
Kapýlarýný 2000 yýlýnda ziyaretçilerine
açan Olivium Outlet Center, kýsa bir süre
önce yenilendi. 4 aylýk bir süreçte
tamamlanan yenilenme çalýþmalarý 3
milyon TL'ye mal oldu. Olivium Outlet
Center Genel Müdürü Berna Yüksel,
yenilenen AVM'yi ve hedeflerini anlattý
Berna Haným, göreve geldiðiniz günden bu yana neler
oldu Olivium'da, neler yaptýnýz, kýsaca anlatýr mýsýnýz?
2012 yýlý, 12 yýldýr ziyaretçilerini aðýrlayan Olivium Alýþveriþ Merkezi
için farklý bir sürecin baþladýðý dönüm noktasý oldu. Her þeyden önce
altyapýsý çok titiz bir çalýþma ile hazýrlanan renovasyon sürecine start
verildi. Bu çalýþma ile Olivium çok daha ferah, modern, fonksiyonel,
sade ve aydýnlýk bir atmosfere kavuþarak ziyaretçisine keyifli alýþveriþin
imkânýný sunmuþ oldu. Haziran döneminde baþlayan çalýþmalar aðýrlýklý
olarak 2012 Eylül ayýnda tamamlandý, bazý ufak detaylar da yýl
bitmeden bitirmeyi planlýyoruz. Mimari anlamda gerçekleþtirdiðimiz bu
büyük yenilik sonrasýnda Olivium'u Olivium yapan, gücüne güç katan
marka karmasý ile ilgili bazý revizyon çalýþmalarýna baþladýk. Nabzýný
ölçmeye çalýþtýðýmýz ve sürekli iletiþim halinde olduðumuz
ziyaretçilerimizin görüþlerinden yola çýkarak farklý ve kuvvetli markalarý
bünyemizde konumlandýrmayý hedefledik. Bu hedef doðrultusunda
planlamalar ve deðiþiklikler gerçekleþtirdik, gerçekleþtirmeye de devam
ediyoruz. Tüm bu çalýþmalarý takiben Olivium Outlet'te oluþan bu
kabuk deðiþimi ile ilgili olarak mevcut ve potansiyel ziyaretçimizle
medya kanalý ile ciddi bir iletiþime geçeceðiz.
Berna Yüksel
Olivium, Ýstanbul'un outletlerle tanýþmasýnda
büyük bir milat. Diðer outletlerden farkýnýz nedir?
Türkiye perakendesinde outlet eþittir ucuz ve hatalý ürün
demek. Önce bunu bir açýklýða kavuþturmak gerek. Aslýnda
outlet, maðazadaki ürünün bir sebepten dolayý ucuz satýldýðý
yer. Bana göre bir firmanýn Ýstiklal Caddesi'nde yer alan
maðazasýnda 20 liraya sattýðý ürünü burada da 20 liraya
satmasý outlet demek deðil. “Olivium dâhil bütün outletler
yüzde 100 outlet midir” diye sorarsanýz, maalesef “hayýr”
cevabýný vermek durumundayým. Olivium Outlet olarak biz bu iþi
ciddi bir þekilde takip edenlerden ve sýký tutanlardanýz. Âdeta
Gestapo gibi maðazalarýmýzýn takibindeyiz. Çünkü biz outlet olma
özelliðimizi kaybetmek istemediðimiz gibi güçlendirmek de istiyoruz.
Ayrýca outlet AVM olma durumu sadece alýþveriþ merkezi yönetimlerin
çabasý ile saðlanmýyor, maðazalarýn outlet politikasý da bu süreci
yakýndan ilgilendiriyor. Bir marka tam bir
outlet maðaza konsepti yapabiliyor ama bir
marka prensip olarak bunu
uygulayamayabiliyor, “muþ gibi” yapabiliyor.
Mesela zaten uygun fiyatla ürün satýyor ya da
outlet ürünü toparlayamýyor. Olivium Outlet
olarak maðazalarýmýzdan beklentimiz,
ürünlerini hem fiyat hem konsept olarak
“inlet” maðazalarýndan ucuza satmasý ya da
ödeme konusunda farklý kolaylýklar
göstermesi. Bu anlamda zorlayýcý olmaya
çalýþýyoruz, zaman zaman önerilerde
bulunuyoruz. Olivium Outet'in en büyük
avantajý, bilinen ilk outlet olmasý ve
konutlarýn arasýnda yaya trafiðinin tam
ortasýnda yer almasý. Bir farklýlýðý da çok
sayýda yabancý turiste hitap etmesi. Olivium
Outlet yýlda 200 binin üzerinde turist
aðýrlýyor. Bunun en büyük nedenlerinden
birisi maðaza ve marka karmasý, uygun fiyat
politikasýnda iddialý olmasý.
Salý günleri 30 bin ziyaretçi
Aylýk ortalama ziyaretçi sayýnýzý
öðrenebilir miyiz? Ayrýca ziyaretçi
profiliniz hakkýnda bilgi de alabilir
miyiz?
Ortalama ziyaretçi sayýmýz aylýk 850-950 bin
arasýnda deðiþiyor. Hafta içi 25 bin
ziyaretçimiz oluyor ama salý günlerini bu
rakam 30 bini buluyor. Çünkü “Salý Pazarý”
yapýyoruz ve o gün “outletin outleti” oluyor.
Pazar günleri 40 bine yakýn, cumartesi
günleri de 35 bini geçiyor ziyaretçi sayýmýz.
Amacýmýz bu rakamlarý daha artýrmak fakat
binamýzýn da fiziksel bir kapasitesi var.
Müþteri portföyümüze baktýðýmýzda ise biz
A, B, C, D, E'ye hitap ediyoruz diyemiyorum.
Çünkü bizim her gelir grubundan müþterimiz
var maðazalarýmýz herkese seslenebiliyor.
Genç ziyaretçilerimiz çok fazla, onlar için bir
buluþma merkeziyiz. Kendilerine hitap eden
markalarý en ucuza bulabildikleri için
Olivium'u tercih ediyorlar. Ayrýca ev kadýnlarý
da önemli ziyaretçilerimiz. Müþteri sadakati
yaratmanýn rolü çok büyük, birçok
müþterimizle maðazalarýmýz arasýnda organik
bir bað oluþmuþ durumda. Bunun dýþýnda ev
hanýmlarý hafta içi sözleþip buraya gelmeyi
tercih ediyor. Burada müþteri sadakati
yaratmanýn da rolü çok fazla birçok
müþterimizle maðazalarýmýz arasýnda organik
bir bað oluþmuþ. Ýndirimli bir ürün
olduðunda kendi müþterisine ulaþýp
çaðýrabiliyor. O kiþi Bakýrköy'den kalkýp
geliyor. Yarýn o kiþi Beþiktaþ'a da taþýnsa gene
alýþveriþ için Olivium'a geliyor.
Aslýnda kulaktan kulaða pazarlama
da iþe yarýyor, birçok insan birbirini
yönlendiriyor.
Burada alt yapý çok güzel kurulmuþ. “Bu
sadece benim 8 aylýk baþarým” dersem çok
insanýn hakký yenmiþ olur. Burada baþýndan
beri maðaza ürün fiyat kontrolü çok sýký
tutulmuþ, gerçek bir outlet olmasý için ciddi ve
meþakkatli çalýþmalar yürütülmüþ. Maðazalara
esneme payý býrakýlmamýþ, yüzde 100 outlet
AVM olmasý hedefinden hiç sapýlmamýþ. Bu
da fýsýltý gazetesine baþarý ile yansýmýþ.
Müþteri sadakati konusunda hangi
çalýþmalarý yürütüyorsunuz?
Müþterilerimizle bað kurmamýzýn bir þekli de
“Okart” dediðimiz müþteri kartý. Bu kartla
harcama yapan ziyaretçilerimiz para yerine
geçen puanlar kazanýyor. Bu uygulama 202
Mart ayýndan beri müþterilerimize sunuluyor.
Bað kurmak için yürüttüðümüz bir baþka
çalýþma da düzenli olarak müþteri anketleri
yapmak. Ayrýca danýþmaya sorulan sorular
not alýnýyor ve buna göre ihtiyaçlara cevap
üretiliyor. Böylece nabzý tutup sýcak iletiþimi
sürdürebiliyoruz. Maðazalar ile müþteri
arasýnda yaþanan sorunlarda köprü oluyoruz
ve sorunun çözülüp çözülmediðini kontrol
ediyoruz. Dediðim gibi bizim zaten sadýk bir
kitlemiz var ve amacýmýz daha da geniþletip
en iyi hizmeti sunmak. “Okart” her zaman
kullanýlacak bir proje, zamanla yeni
kampanyalar da sunulacak. Bunun dýþýnda
sosyal sorumluluk projelerinin içinde
olduðumuzu söylemiyoruz bile çünkü biz
bunu bir görev olarak görüyoruz. Eskiden
çok fazla sanatçý getirirdik þimdi bunu da
yapmýyoruz. Eskiden sanatçýlara
ulaþýlamýyordu artýk sanatçýlar eskisi gibi izole
hayat yaþamadýðý için halk hemen her yerde
onlarý görebiliyor. Bir AVM'nin içinde
gördüðünde ilgi göstermiyor. Sanatçý
projeleri eskisi gibi ses getirmediði gibi büyük
bir maliyet de getiriyor.
Müþteri servisi hizmetiniz var mý?
Müþteri servislerinin en zor yaný ziyaretçi
tarafýndan zaman zaman suiistimal ediliyor
olmasý. Fakat yine de bu uygulamamýzý
kaldýrmayý düþünmüyoruz, zira bu
hizmetimizi yakýndan takip eden ve memnun
olan çok ciddi bir ziyaretçi kitlemiz var. Hafta
içi, hafta sonu günün her saati 5 noktaya
müþteri sevisi hizmeti veriyoruz, bazý
dönemlerde takviyelerle operasyonu
büyütüyoruz. Alýþveriþ yapan her ziyaretçimiz
müþteri servislerini ücretsiz olarak
kullanabiliyor.
Olivium yenilenme sürecinden bahseder misiniz?
4 ay süren renovasyon çalýþmasýnýn maliyeti yaklaþýk 3 milyon lira oldu. Çok detaylý çalýþmalar yaptýk ve bu süreci hýzlýca ve
profesyonelce yürütmeye çalýþtýk. Yenileme, onarým süreçleri önemli bir yönetim planlamasý gerektirir, hele ki alýþveriþ merkezi
ziyaretçisine hizmet vermeye devam ediyorsa. Mesela zemin yenilenmeleri çok zor oluyor; gece yeniliyorsunuz sabah ziyaretçiler
üzerinde geziyor. Renovasyon çalýþmamamýzýn içinde sadece zemin çalýþmasý yok, merdivenler, korkuluklar, ýþýklandýrmalar, boyama ve
peyzaj hepsi ayný anda koordineli þekilde uygulandý. Fakat AVM ve ziyaretçilerimiz tüm bu çalýþmalardan minimum derece etkilendi.
Sonuçka 4 aylýk bir süreç sonucunda Olivium çok daha modern, ferah, aydýnlýk bir atmosfere kavuþtu.
konuk
Beni unutma
56
Koku, insanýn bulunduðu zamandan ve
mekandan saniyeler içinde koparan ve zaman
içinde hýzlý bir yolculuða çýkaran þiþe içine
hapsolmuþ sihirdir. Son yýllarda yapýlan satýþpazarlama araþtýrmalarý kokunun doðru ve
yerinde kullanýldýðý zaman bireylerin tüketim
kalýplarý üzerine pozitif yönde etkisi olduðunu
kanýtlýyor. Ýnsan hafýzasýnda/zihninde önemli
bir hatýrlama ögesi olan koku, markanýzýn
logosu kadar ve hatta kimi zaman ondan da
önemlidir.
Dünya devleri kokunun ilahi
gücünü kullanýyor
Dünyanýn önde gelen perakende devleri
kokunun satýþý pozitif yönde etkilediðini
keþfederek satýþlarýný artýrmak için kokuyu
önemli bir pazarlama satýþ aracý olarak
kullanýyor. Abercrombie&Fitch, Swarovsk,
Vakko, Gusto, Sony Style, Disney World,
Universal Studios, Burger King, McDonald's,
Starbucks, Nestle, Pepsi, Four Points, Hard
Rock, Zincir otel guruplarýndan Hilton,
Holiday Inn, Hyatt, Marriott, Ritz-Carlton ve
Sheraton'ýn da aralarýnda bulunduðu birçok
marka kokunun gücünü fark ederek kendi
kurumsal kokularýný üretmeye ve koku
sayesinde sadýk müþteri yaratarak her geçen
gün cirolarýný artýrmaya devam ediyor. THY de
British Airways gibi uçak içlerinde ve ofis
binalarýnda tek ve tematik bir koku kullanma
yönünde eðilimler sergiliyor. Aslýnda
markalarýn koku stratejisi ile yapmak istedikleri
þey tüketicilerin bilinçlerinde yer almak ve
unutulmamaktýr. Markalar koku pazarlama
stratejisini (Scent Marketing) kullanarak
tüketicilere “Beni Unutma” mesajý
vermektedirler. Yapýlan Cognitive araþtýrmalara
göre bazý kokularýn hafýzada 40 yýl kaldýðý
saptanmýþtýr.
Her markanýn kokusu olmalý mý?
“Duyusal Pazarlama” kitabýnýn yazarý Marc
Gobe, markalaþma sürecinde koku faktörünü
doðru kullanan markalarýn, müþterileriyle
duygusal bir bað kurduðunu söylüyor. Gobe'a
göre her markanýn bir kokusu olmalý. Londralý
tiþört satýcýsý Thomas Pink, sýrf bunu
hedefleyerek maðazalarýný "temiz çarþaf"
kokusu ile donatmýþ. Öte yandan Gerald
Zaltman, "Müþteriler Nasýl Düþünür?” isimli
kitabýnda kokunun önemini þu sözlerle
anlatýyor: "Koku ve diðer duyular beynin limbik
sistemine entegre edilmiþ durumda. Görsel
tetiklemelerde bu deneyimler yeniden
yaþanýyor, hatýrlatýlýyor. Mesela taze çekilmiþ
bir kahve reklamýný gören izleyicinin koku
duyularý çalýþýyor ve bu deneyimi özlemle
hatýrlýyor".
Öte yandan “Brand Sens”e kitabýnýn yazarý
Martin Lindstrom'un iþaret ettiði bir
araþtýrmaya göre ise erkeklerin yüzde 80'i ve
kadýnlarýn yüzde 90'ý koku sayesinde canlý ve
duygusal anýlarýnýn tetiklendiðini bildirmiþler.
Referans örnek:
Abercrombie&Fitch
Abercrombie & Fitch, dünya genelindeki binin
üzerindeki maðazalarýnda tüketicilerine
sunduklarý muhteþem vitrinleri, görselleri ve
ýþýk oyunlarýna ek olarak kokuyu da pazarlama
stratejisi olarak uyguluyor.
Abercrombie&Fitch'in kendisine ait kokularý da
bu deneyimin son derece önemli bir parçasý.
A&F maðazalarýný kokulandýrmakla kalmýyor,
maðaza kokularýný sattýklarý ürünlerin üzerine
de uyguluyorlar, dolayýsý ile A&F'den aldýðýnýz
herhangi bir ürünü evinize götürdüðünüzde ilk
yýkamaya kadar kokuyu yanýnýzda ve hatta
üstünüzde taþýyorsunuz. A&F bir adým daha
ileri atarak, ürünlerinde kullandýklarý kokuyu
maðazalarýnda parfüm olarak satýþa da
sunuyor. Yapýlan nörolojik araþtýrmalar
tüketiciye A&F logosu gösterildiðinde beyinde
uyarýlan yer ile sadece koku koklatýldýðýnda
uyarýlan bölümün ayný olduðunu gösteriyor.
Koku markanýzýn bir parçasý olduðunda bu
müthiþ bir pazarlama aracýna dönüþüyor.
Koku hafýzda yer eder
Bilinçaltýna hitap eden koku, müþterinin
mekânda daha uzun süre kalmalarýný,
kendilerini huzurlu ve güvende hissetmelerini
ve tekrar kokunun olduðu ortama dönüþ
yapmalarýný saðlamaktadýr. Hafýzada yer eden
koku yýllar geçse de ayný þekilde hatýrlanmayý
saðlýyor. Kokunun ciroya etkisi ise oldukça
muazzam, kokunun sektörlere göre ciroya
Kadir Cebeci
etkisi deðiþse de özellikle gýda alanýnda ciroya
etkisi yüzde 40'lar civarýnda.
Leblebi kavuran daha çok kazanýr
Aslýnda perakende özelikle de gýda sektöründe
birçok ürünü sattýran kokusudur, sýmsýcak
sahlebi sattýran tarçýnýn kokusu, sinema
keyfinize eþlik eden patlamýþ mýsýrýn kokusu,
Ýstiklal Caddesi'nde gezerken satýn alma
dürtünüzü kamçýlayan közde kestanenin
kokusu, kuruyemiþçinin önünden geçerken
kavrulmuþ leblebi kokusu veya herhangi bir
pastanenin önünden geçerken içeriden gelen
sýcak ekmek, kek, poðaça, kurabiyenin
davetkâr kokusi sizin satýn alma dürtünüzü
tetikler.
Mekâna ve ürüne göre koku
Yapýlan araþtýrmalar gösteriyor ki, yenidoðan
veya bebek ürünü satan maðazalarda bebek
pudrasý ve türevi kokularý, erkek ürünü satan
maðazalar baharat ve türevi kokularý, kadýn
ürünü satan maðazalar sabun ve çiçek türevi
kokularý kullandýklarýnda satýþlarý pozitif yönde
etkilemektedir. Kokunun sizi mekânsal
baðlardan kopardýðýný ve satýþa yönlendirdiðini
ispatlayan en önemli örneklerden birisi de iç
giyim ve mayo/bikini satan maðazalarda
Hindistan cevizi, mango ve kakao türevi
kokularýn kullanýlmasýyla satýþlarýn yüzde 60
oranýnda artmasýdýr. Montreal Alýþveriþ
Merkezi'nde yapýlan bir araþtýrmada AVM'ye
verilen koku ile satýþlarda yüzde 14 artýþ
saðlanmýþtýr.
Dönemsel kokular
Gerek Türkiye'deki gerekse yurtdýþýndaki
birçok perakendeci cirolarý daha fazla
artýrabilmek için dönemsel olarak
maðazalarýndaki kokularý deðiþtirmektedir.
Yýlbaþý ve Sevgililer Günü'nde bergamut,
cikolata, vanilya ve ardýç aðacý aðrýlýklý kokular
seçilirken, kýþ aylarýnda tarçýn, portakal, yaz
aylarýnda ise daha çok kýr çiçekleri aðýrlýklý
kokular seçilmektedir. Türkiye'de maðaza içi
kokuyu en iyi kullanan markalar arasýnda
Turkcell, Avea, Vitra, Mavi, Vakko markalarý
gelmektedir.
röportaj / Maptriks
Röportaj: Fulya B. ÖZTÜRK
58
“Rekabet arttýkça
lokasyonun
önemi artýyor”
Kullanýcýlara 81 kenti kapsayan güncel bir harita altlýðý, ihtiyacý olan tüm
noktalarý görebileceði bir nokta veri tabaný ve mahalle detayýnda hazýrlanan
sosyo-demografik verilerin olduðu bir sistem açan Maptriks, perakendeciler
için hedefleri bir radar gibi tespit ediyor. Hedef kitlenin yoðun olduðu
lokasyonlarýn belirlenmesinde de hizmetler sunduklarýný ifade eden
Maptriks Genel Müdürü Fatih Kuralkan kurduklarý sistemi “bilginin coðrafya
ile iliþkilendirilerek analiz edilmesini saðlayan teknolojiler” olarak özetliyor
Maptriks'i tanýyabilir miyiz?
Maptriks hangi konularda
perakendecilere hizmet veriyor?
Maptriks konum tabanlý teknolojiler
alanýnda 6 yýldýr faaliyet gösteren ve yüzde
100 Türk sermayesi ve ekibiyle kurulmuþ
bir firma. Ana faaliyet alanýmýz yazýlým
geliþtirme. Bünyemizde barýndýrdýðýmýz
uzman yazýlým ve proje ekiplerimizin
çalýþmalarý ile internet ortamýnda çalýþabilen
harita destekli analiz yazýlýmlarý
geliþtiriyoruz. Yazýlým haricinde
müþterimize özel yer seçimi danýþmanlýðý
da yapýyoruz. Hali hazýrda gerek yazýlým
geliþtirme gerekse de danýþmanlýk
hizmetlerimizi ulusal ve uluslararasý ölçekte
birçok firmaya sunuyoruz. Elbette ki bu
firmalar arasýnda FMCG ve perakende
sektöründe faaliyet gösteren firmalar
yoðunlukta. Saha ile doðrudan temas
halinde olan bu sektörlerdeki planlama,
raporlama, segmentasyon ve yer seçimi
konularýnda müþterimizin ihtiyaçlarýný
karþýlýyoruz.
görmek” ne kadar farklý ise konum tabanlý
teknolojilerle diðer analiz yöntemleri de o
kadar farklý. Þehir planlama ve coðrafi
mühendislik alanlarýnda yaygýn olarak
kullanýlan bu teknoloji son yýllarda
perakendecilik ve lojistik gibi sektörlerinde
de kullanýlýyor.
Konum tabanlý teknolojiler tam
olarak nedir biraz açar mýsýnýz?
Birkaç farklý tanýmý bulunmakla birlikte
konum tabanlý teknolojiler için temel olarak
“bilginin coðrafya ile iliþkilendirilerek analiz
edilmesini saðlayan teknolojiler” diyebiliriz.
Örneðin “ilçe bazýndaki bir verinin
daðýlýmýný excel tablosunda görmekle harita
üzerinde ilçelerin konumlarý ile birlikte
Perakendecilikte kullaným oraný
artmaktadýr dediniz. Günümüzde
kullaným yaygýnlýðý ne düzeyde?
Hemen her alanda olduðu gibi bu teknoloji
de önce yurt dýþýndaki perakendeciler
kullanmaya baþladý. Þu an yurt dýþýndaki
tüm firmalar çalýþmalarýnda bu tür sistemler
kullanýyor. Ülkemizde de yine öncelikle
uluslararasý ölçekte firmalar bu tür sistemler
Bu teknolojinin çalýþma prensibi ve
yararý nedir?
Sahaya ait tüm veriler ortak bir veri
tabanýnda toplanarak coðrafi bilgi sistemi
programýna aktarýlýr. Süreç içinde var olan
veriler güncellenebilir ya da ilave veriler
eklenebilir. Konum tabanlý teknolojiler
bölgeler arasýndaki farklýlýklarý görmek,
yorumlamak ve analiz etmek ihtiyacýný
karþýlayarak sahaya olan hâkimiyeti artýrýr.
Ayrýca saha ile ilgili birçok iþlemi masa
baþýnda yapmanýzý saðlayarak ciddi maliyet
avantajlarý yaratýyor.
Kiþiye özel olduðu için
Maptriks
kullanmaya baþladý. Ancak bugün ulusal
hatta yerel ölçekteki firmalarýn da konum
tabanlý teknoloji kullandýðýný görüyoruz.
Bunda Maptriks olarak bizim de katkýmýzýn
olduðunu düþünüyoruz.
Ne tür bir katký?
Konuma dayalý analiz yapabileceðiniz
yazýlýmlarýn birçoðu masaüstü (desktop)
yazýlýmlar. Bu tip yazýlýmlar hem oldukça
yüksek bütçeler gerektiriyor hem de
kullaným sürecindeki bakým, güncelleme,
teknik destek gibi operasyonlarý oldukça
zahmetli oluyor. Bizim geliþtirmiþ
olduðumuz sistemler internet platformunda
çalýþtýðý için çok daha ekonomik. Bu durum
ulusal veya yerel firmalarýn da bu sistemlere
bütçe ayýrabilmelerine imkân saðlayarak,
sektördeki kullaným oranýný yukarý çekiyor.
Maptriks'in firmalar tarafýndan
tercih edilmesinin baþka hangi
sebepleri var?
Az önce de belirttiðim gibi internet
teknolojisini kullanma yeteneðimiz bize ve
dolayýsýyla müþterimize gerek maliyet
gerekse hizmet kalitesi açýsýndan ciddi
avantaj saðlýyor. Ýnternetin bir diðer avantajý
da kullanýcý lisans sayýsýnda ortaya çýkýyor.
Biz müþterimize sýnýrsýz kullanýcý açma
yetkisi veriyoruz ve bunun için ekstra bir
bedel talep etmiyoruz. Yani müþterimiz
isterse tüm bölge müdürlüklerine ve her bir
satýþ personeline dahi hesap açabiliyor.
Fatih Kuralkan
Bir firmada farklý seviyedeki
insanlarýn ayný sistemi kullanmasý
bir karmaþa yaratmýyor mu?
Hayýr. Çünkü kullanýcýlarýn eriþebileceði
lokasyonu ve datayý ayrýca kullanabileceði
fonksiyonlarý yetkilendirebiliyorsunuz. Yani
bir bölge müdürü sadece kendi bölgesini
görebilirken uzman seviyesindeki bir
kullanýcýnýn belirli datalara eriþebilmesi
saðlanabiliyor.
Lokasyona dayalý satýþ
analizleri
Geliþtirmiþ olduðunuz yazýlýmlarla
müþterileriniz ne tür verilere
eriþebiliyor?
Müþterilerimize içinde 81 ili kapsayan
güncel bir harita altlýðý, ihtiyacý olan tüm
noktalarý görebileceði bir nokta veri tabaný
ve mahalle detayýnda hazýrlanan sosyodemografik verilerin olduðu bir sistem
açýyoruz. Bu verilerin tamamý bu konuda
Türkiye genelinde data toplayan özel
firmalar ve kamu kurumlarýndan tedarik
ediliyor. Demografi verisi yýlda bir kez diðer
veriler ise 3 ayda 1 kez güncelleniyor.
Bunun dýþýnda müþterinin veri tabanýndaki
bilgiler de sisteme entegre edilebiliyor.
Böylelikle hem bizim sunduðumuz bilgiyi
hem de kendi bilgisini bir arada görebiliyor
ve veriler arasýnda karþýlaþtýrma yapma
imkâný bulabiliyor.
Bu tür sistemleri kullanmak çok
kolay olmasa gerek.
Haklýsýnýz eski tip yazýlýmlar daha çok
mühendislik alanýndaki çalýþmalar için
hazýrlandýðý için kullanýmý oldukça zor ve
zahmetliydi. Ayrýca bu tür yazýlýmlar yurtdýþý
menþeili olduðu için tüm fonksiyonlar ve
komutlar Ýngilizceydi. Biz ilk günden
itibaren bu sistemin kullanýcý hedef kitlesi
olarak orta ve üst düzey yöneticileri seçtik
ve tüm sorgulama fonksiyonlarý onlarýn
ihtiyaç duyduðu pratiklik ve kolaylýkta
hazýrladýk. Bugün itibari ile eski tip
sistemleri kullanan kullanýcýlarýn þaþkýnlýk
içinde kaldýðý bir hýz ve rahatlýkta sistem
kullanýlabiliyor.
Sistemin firmalar açýsýndan
kullaným alanlarý nelerdir?
Perakende sektöründe doðru lokasyonda
maðaza yatýrýmý yapmak her zaman için
önemli bir kavramdý. Ancak perakende
pazarýnýn geliþmesi ve rekabete giren firma
sayýsýnýn artmasý ile doðru adreste olmanýn
önemini bir kat daha artýrdý. Bu nedenle
müþterilerimiz yatýrým planlama konusunda
sistemi yoðun kullanýyor. Gerek hedef
kitlenin yoðun olduðu lokasyonlarýn
belirlenmesi gerekse de maðaza açýlmasý
düþünülen adresin yakýn çevresindeki
rekabet ve potansiyelin hesaplanmasý gibi
konularda sistemin sunduðu veriler hayati
derecede önemlilik arz ediyor. Lokasyona
dayalý satýþ analizleri ise sistemin bir diðer
kullaným alaný. Sistem faal bir maðazanýn ya
da bir bölge müdürlüðünün satýþ
performansýný deðerlendirirken maðazanýn
müþteri eriþim alanýndaki ya da bölge
müdürlüðünün hizmet alaný içindeki rekabet
ve müþteri potansiyeline göre analiz
yapabilmenizi saðlýyor. Dolayýsýyla ayný satýþ
performansýna sahip iki maðazanýn
çevresindeki nüfus yoðunluðu ve gelir gibi
unsurlara göre hangisinin daha etkin
performans saðladýðý net bir þekilde
görülebiliyor.
uzman
Mihenk taþý notlar
60
Satýþ noktasý olarak tanýndýnýz…
Açýldýnýz ve ziyaret de edildiniz…
Üstelik bir de satýþ yaptýnýz.
Ne güzel…
Sýrasýnda ve sonrasýnda da müþterisini
memnun edenler, fayda/fiyat iliþkisinde
avantajlarýný fark-ettirenler, bugün de,
gelecekte de bir kaç adým önde.
Var mý ötesi?
***
Müþteriden daha deðerli ne var ki?
Hepimiz onlarýn hizmetkârýyýz aslýnda…
Müþterinin kelebek gibi olduðunu bilmeyen
kalmadý da,
yeni dünya çalýþma hayatýnýn da, farkýnda
olmak gerek…
“Zamansýzlýk” hepimizin omuzlarýnda asýlý bir
yük çünkü…
Sözgelimi, eþim öðretmen olmasa, evin
zorunlu temel ihtiyaçlarý nasýl giderilecek,
merak ederim doðrusu. Küçücük bir nüveyim
ben. Daha nice örnek var.
Hal böyle olunca, en önemli unsur; müþteriyi
bir seferde de olsa, tam ve anlaþýlýr
bilgilendirme ile anýnda mutlu edebilmek þart.
Ýkinciye þans yok çünkü…
Alýþveriþ için yeniden sizi tercih etmesini, sizi
ziyarete gelmesini kim garanti edebilir ki?
***
Hep bir aðýzdan 'marka' diye tutturduysak da,
o kadar önemsemeyin.
Daralan ekonomilerde, tüketiciler/müþteriler
elbette markayý istiyor istemesine ya, gözü ve
kesesi ile pek çok alternatifi de kontrol
etmesini biliyor.
Emin olun...
Öyle ki, artýk reklamla filan marka olunup,
müþteri çekimleri yaratmak; kolay deðil.
Arkadaþlarým, dönemsel periyotlar ile müþteri
analizlerini sunduklarýnda, ortak noktayý; yeni
müþteri tercihlerinin 'tavsiye' üzerine
dayandýðýný tespit ediyoruz.
Evet, yanlýþ okumadýnýz; tavsiye nedeniyle
tercih edilme, birinci sýrada.
Hikâyenizi yaratýn ve herkes sizin bu
hikâyenizden etkilensin.
Kolay mý?
Ehhh! Roman yazmak gibi, etkin bir yazar
olmak gibi bir þey bu.
Çok zor elbet…
***
Hikâye denilince, tarzýn deðiþtiðini de es
geçmeyin sakýn.
Zaman böyle hýzla erirken, teknolojik
yapýlanma ile inanýlmaz bir hýz kazanan iletiþim
dünyamýzda, doðal olarak yeni kanallar da
geliþiyor, geliþecek.
Sosyal medyadaki paylaþýmlarý asla
küçümsemeyin, tam tersi önemseyin.
Vezir olmak da mümkün, yerlerde sürünür
pozisyonda olmak da…
Kim daha iyi ve bir çýrpýda anlatabiliyor
kendini?
Çok dikkat istiyor, çoook !
Bakýnýz, pek çok ülkede ve hatta ülkemizde
dahi, bu açýk canlý yayýnlarýn, denetlenebilmesi
konuþulmaya baþladý. Dünyayý ve sistemleri
sallayabilen kitle iletiþim aracý, nasýl olur da
perakendeyi/sizi/markanýzý/müþterinizi
etkilemez?
Etkiler…
Lütfen, çaðýn gereðini yaparak, sosyal medyayý
çok acil; kurumunuz için müþterileriniz ile
paylaþmaya, geç kalmadan olumlu yönde
iþletmeye baþlayýn…
Sormadan edemem þimdi:
- Hikâyeniz var mý? Yazaný kim?
***
Müþteriniz var… Ne güzel…
Alýþveriþ de yaptýlar üstelik.
Peki, fayda fiyat iliþkisini kontrol ediyorlarsa,
sizce her þey yolunda mý?
Sahi sohbet edebildiniz mi?
Yoksa hiç tanýmadýðýnýz müþteriler mi geldi?
Tanýyorsunuz deðil mi?
***
Sözgelimi; mal ve hizmet bileþenleriniz
konusunda, müþterileriniz her zaman bilgi
sahibidir.
Öyle deðil mi?
Yoksa sadece anlýk vitrin/görsel uygulamalar
ile mi geliyor müþteriler?
En son paylaþtýðýnýz bilgi, genel miydi?
Kiþiye özel mi?
Cevap öylesine mühim ki; mihenk taþý…
***
Ýstenilen mal ve hizmet bileþenleri, kralýnýzýn
ihtiyaç duyduðu her zaman sizde mevcuttur
Okan Aras
[email protected]
sanýrým.
Ve sanýrým, yok satmýyorsunuz.
'Çeþide yetiþemiyorum' diyenleri duyunca,
üzüntü kaplýyor benliðimi.
Yanlýþ seyirdesiniz, haberiniz ola…
***
Sosyal sorumluluk projelerinde gerçekten yer
alýyor 'biz buradayýz' mesajýný veriyorsunuzdur.
En son, ne yaptýnýz?
Niçin yaptýnýz?
Ölçebilme þansýnýz var mý?
Duyamadým…
***
Dünyanýn en büyük perakende zinciri,
müþterilerine 'tasarruf et' diyerek, kendini
iþaret ediyor.
Ya siz?
Kralýnýzýn farklý bütçelerinden yararlanabiliyor
musunuz?
Hedef kitle mi?
Genel mi?
Tartýþmaya devam…
***
Sýcak bir sabah böreði, güne/alýþveriþe iyi bir
baþlangýç olmaz mý?
Börek/çay, sadece kafede mi olur?
Hiç sanmýyorum!
'Biz bazen böyle sürprizler yapýyoruz' diyenler,
iþaret etsin, geleceðim maðazanýza ve büyük
bir keyif ile yazacaðým sizi.
Belli mi olur? Müþteriniz olurum belki…
***
Maðazalarda self/servis temeldir; kabul.
Ama gerektiðinde doðru yönlendirmeler,
müþterilerde güven duygusu yaratýr.
Kelebek hiç gitmesin aklýnýzdan:
- Sýkarsanýz ölür; býkar da serbest býrakýrsanýz,
kaçar!
***
Her þey mükemmel gitti.
Cirolar keyifli, ne ala…
Satýþ sonrasýnda da, markanýzýn gerçek sahibi
müþterinizin, yani kralýn yanýnda olmanýz þart.
Söylemeye gerek var mý?
Bu güveni, her koþulda hissetmeliler.
Unutmamanýz en önemli gerçek þu:
- Perakendenin temeli, güven felsefesine
dayanýr.
Gerisi, ucuz laf!
advertorial
Kazançlý
alýþveriþ þehri
62
Mimari konseptiyle yatýrým
yaptýðý her bölgede kent
dokusunda ve bireyin kültürel
deðiþiminde olumlu geliþmeleri
hayata geçiren Sinpaþ
Grubu'nun 38 yýllýk tecrübesiyle
Ýstanbul Avrupa Yakasý'nýn
geliþim bölgesi olan Baþakþehir
ve Ýkitelli'nin tam merkezinde,
farklý konseptiyle bölgenin ilk
outleti olan Deposite Outlet
Merkezi; konsepti, mimarisi,
festival sokaðýndaki yeme-içme
alanlarý, eðlence alanlarý,
kültürel ve sanatsal
aktiviteleriyle sosyal, kültürel ve
yaþam merkezi olarak faaliyet
gösteriyor
Deposite Outlet, birçok dünya ve Türk
markalarýyla fýrsatlý, kazançlý alýþveriþin ve
paranýn deðer bulduðu merkez olmanýn
yaný sýra sosyalleþtiði, sevdikleriyle
beraber zaman geçirebildiði, hepsi
birbirinden ilginç ve yaþam deðeri katan
sanat merkezi ve atölyesi, çocuk kulübü
ve bir çok kültür sanat faaliyetlerinin yaný
sýra Gokart, Lunapark, Playland Eðlence
Merkezi ve çok yakýnda hizmete
baþlayacak olan Play&Blowling eðlence
merkezi ile çevresine yaþam ve eðlence
imkâný sunuyor.
170 bin metrekare inþaat alaný üzerine
kurulu yaklaþýk 110 bin metrekare
kiralanabilir alana sahip olan Deposite
Outlet Merkezi, bünyesinde barýndýrdýðý
Nike Factory Store, Koton, LC Waikiki,
Kiðýlý, YKM, Mavi Jeans, Teknosa, Hotiç,
Ýnci, Tefal, Rodi Mood, Tchibo, Fabrika,
D'S Damat gibi birçok ünlü ve seçkin
markanýn yaný sýra; Life GYM ve
Hammame gibi spor ve saðlýk merkezleri
ile Playland, Play Bowling, Go-Kart ve
Playgarden çocuk oyun alanlarýyla da
yaþamýn ve eðlencenin merkezi olma
özelliðini de taþýyor.
Kazançlý Alýþveriþ Þehri
Toplam 170 bin metrekarelik alana
kurulu olan ve ünlü dünya markalarýný
içerisinde barýndýran Deposite Outlet'teki
tüm maðazalar, ziyaretçilerine gerçek
outlet imkanlarý sunuyor. 365 gün
kazançlý alýþveriþin tadýný çýkaran
Deposite Outlet ziyaretçileri, anlýk
indirim anonslarý ile özel indirim
fýrsatlarýný da anýnda yakalayabiliyor.
Deposite ziyaretçileri, her ay 100 bin
adet gazete içinde insert olarak daðýtýlan
Depomag dergisinden birçok ulusal ve
uluslararasý markalarýn sadece
Deposite'ye özel fiyatlý outlet ürünlerini
takip edebiliyor. Ayrýca her ayýn ilk
cumasý Deposite Outlet'te “Uðurlu
Cuma” olarak kutlanýyor ve ziyaretçiler
sadece o güne ve Deposite Outlet'e özel
yüzde 90'a varan indirimler sunuyor.
Deposite Outlet bununla da kalmayýp
100 TL ve üzeri alýþveriþ yapan tüm
ziyaretçilerine Þans Çarký'ndan sürpriz
hediyeler daðýtýyor. Bunlarýn yaný sýra
Deposite, depo fýrsatlarý ve “Ýndirim
Çadýr” günleri ile yýlýn fýrsatlarýný
ziyaretçilerine sunuyor.
Festival Sokaðý'nda konserlerin
tadý bir baþka
Ýki bloktan oluþan alýþveriþ merkezinin
ortasýnda “Festival Sokaðý” yer alýyor.
Ýstanbul'daki Ýlk Nike Factory
Store, Deposite Outlet Merkezi'nde
Nike'ýn Ýstanbul'daki ilk fabrika satýþ maðazasý
olan Nike Factory Store, Deposite Outlet
Merkezi'nde açýldý. Nike Factory Store'da,
her yaþ grubuna hitap eden tenis, futbol,
basketbol gibi her türlü aktif spor
ürünlerinden oluþan ayakkabý, üst ve alt grup
ürünleri, aksesuarlarý ve sadece fabrika satýþ
maðazalarýna özel koleksiyon ürünleri de yer
alýyor.
Deposite Sanat Merkezi
Deposite Sanat Merkezi birbirinden ünlü
sanatçýlarýn sergilerine ev sahipliði yapmaya
devam ediyor. Türk ve yabancý sanatçýlarýn
sergilerinin yaný sýra Baþakþehir Halk Eðitim
Merkezi, çeþitli kadýn dernekleri ve çevre
okullarýn sergilerine de ev sahipliði yapan
Deposite Sanat Merkezi'nde yýl içerisinde
sanat atölyeleri de gerçekleþtiriliyor. Ahþap,
cam, seramik, ebru, tel kýrma, resim ve
tezhip branþlarýnda verilen ücretsiz eðitimler
haftanýn her günü 10:00 ile 16:00 saatleri
arasýnda Ýslam kültürünü yaþatmaya önem
veren kadýnlarý bir araya getiriyor.
Özel bir ekip tarafýndan dizayn edilen ve
adýný bahar aylarýnda düzenlenen
festivallerden alan sokakta, bahar ve ramazan
aylarýnda gerçekleþtirilen konserler, festivaller
ve aktiviteler ile ziyaretçiler
eðlenceye doyuyor. “Festival
Sokaðý”nda yer alan Köfteci
Ramiz, Çýtýr Usta, Günaydýn ve
Kahve Mania gibi yeme içme
alanlarý da her damaða hitap eden
alternatif lezzetleri ile Deposite
Outlet ziyaretçilerine hizmet
veriyor.
Fýrsatlar hiç bitmiyor
Gerçek outlet konsepti ile
ziyaretçilerine 365 gün kazançlý
alýþveriþ fýrsatlarý sunan Deposite
Outlet'te her ayýn ilk cumasý
“Uðurlu Cuma” olarak kutlanýyor.
Sadece o güne ve Deposite
Outlet maðazalarýna özel yüzde 90'a varan
indirimlerle alýþveriþ yapan ziyaretçiler anlýk
anonslarla da ünlü markalardan çok özel
indirimleri ve fýrsatlarý yakalayabiliyorlar.
Deposite Parti Evi
Çocuklar için özel olarak dizayn edilen
Deposite Parti Evi'nde yok yok. Deposite
Parti Evi, mekaný hayalinize göre
þekillendirme fýrsatýnýn yaný sýra, konsepte
özel süsleme, özel davetiye tasarýmý ve
projeksiyon sunumu hazýrlama imkanlarýný da
sizlere sunuyor. Her türlü catering hizmetiyle
organizasyonlara tat katan parti evine
dilerseniz ulaþým hizmeti de saðlanabiliyor.
Deposite'de eðlencede sýnýr yok
Deposite Outlet, kazançlý alýþveriþ fýrsatlarýnýn
yaný sýra Life GYM Spor ve
Yaþam Merkezi ve Osmanlý
hamam keyfini
yaþayabileceðiniz
Hammame'yi içerisinde
barýndýran toplam 8 bin
metrekarelik sosyal tesisleri,
Go-Kart pisti, Playbowling
Eðlence Merkezi ve her
hafta gerçekleþtirilen çocuk
etkinlikleri ve atölye
çalýþmalarýyla ayný zamanda
Baþakþehir ve Ýkitelli'nin
yaþam ve eðlence merkezi
haline geldi.
haber
Üçge DRS
Laboratuar kurdu
64
Üçge DRS, bir ilke imza atarak, Bursa- Eskiþehir-Bilecik Kalkýnma Ajansý
(BEBKA) desteðiyle yürüttüðü Otomatik Mekikli Depo Raf Sistemi Geliþtirme
ve Ar-Ge Amaçlý Laboratuar Kurulumu Projesi'ni hayata geçirdi
Proje kapsamýnda kurulan laboratuarýn
açýlýþý, önceki gün yöneticiler ve üretim
çalýþanlarý ile birlikte yapýldý. Üçge
DRS Yönetim Kurulu Baþkan Vekili
Okan Aras; Üçge DRS Genel Müdür
Yardýmcýsý Tuncer Yýldýz, Proje
Yürütücü Yardýmcýsý Ferhat Güler ve
Akýn Saka'nýn da katýldýðý açýlýþtaki
konuþmasýnda þunlarý söyledi: “BEBKA
desteðini almak ayrý bir keyif. Disiplinli
ve özverili bir çalýþma ortamý yaratýldý.
Hedef sürelerde, otomatik mekikli
depo raf sistemini geliþtirmenin
mutluluðunu yaþýyoruz. Ar-Ge bizim
için olmazsa olmaz bir özelliktir.
BEBKA desteði ile Türkiye'de yine bir ilki
gerçekleþtirdik. Nitekim yurt içi olduðu
kadar yurt dýþýndan da bu tip sistemlere
olan talepleri görmemiz, doðru yolda
olduðumuzun bir göstergesi. Sektörün
öncü firmasýna da bu yakýþýrdý.
Desteklerinden dolayý BEBKA ve projeye
emek veren ekiplerimizi kutlar, baþarýlar
dilerim.”
Proje kapsamýnda geliþtirilen otomatik
mekikli depo raf sistemi ile birlikte, yine
BEBKA'nýn mali desteði ile kurulan
Ar-Ge amaçlý laboratuar sayesinde,
üretimini gerçekleþtirdikleri ve yeni
geliþtirecekleri ürünlere ait
test/analiz faaliyetlerini Üçge DRS
artýk kendi bünyesinde yapabilecek.
Üçge DRS Genel Müdür
Yardýmcýsý Tuncer Yýldýz, proje
kapsamýnda alýnan; bükme, charpy
darbe deneyi, çekme-basma,
inclinometre ve hidrolik yükleme
test cihazlarý ile laboratuar alt
yapýsýna ait teknoloji ve yenilikçi
kapasitelerinin artýðýný ifade
ederek, “Katma deðeri yüksek ürün
geliþtirebilme kapasitemiz de arttý” þeklinde
konuþtu. Yýldýz, Bursa-Eskiþehir-Bilecik
Kalkýnma Ajansý (BEBKA) desteðiyle
kurulan laboratuar sayesinde daha rekabetçi
olacaklarýný da sözlerine ekledi.
haber
Ýzmirliler Agora
Fashion Fest’te buluþtu
66
Ýlkini 2010'da düzenleyip Ýzmir'de bir ilke imza atan moda ve eðlencenin
merkezi Agora AVM, 5'incisi gerçekleþen Agora Fashion Fest ile iki gün
boyunca ziyaretçilerine keyifli bir hafta sonu yaþattý
Ýzmir'in en yüksek
maðaza sayýsýna sahip
alýþveriþ merkezi olan
Agora AVM
ziyaretçilerine eþsiz bir
eðlence ve doyumsuz
bir müzik ziyafeti
sunarken, Fashion Fest
5 gün boyunca AVM'nin
her noktasýnda
gerçekleþen Trio
dinletileri, konserleri ve
salsa dans gösterileri ile
Ýzmirlilere festival havasý
yaþattý. Erken saatlerde
baþlayan müzik
dinletileri ile alýþveriþin
keyfine varan Ýzmirli
ziyaretçiler, saat
20.00'deki sezon defilesi ile devam eden
Fashion Fest 5'e yoðun ilgi gösterdi.
Organizasyonda dünyaca ünlü markalarýn
sonbahar kýþ kreasyonlarýný ünlü modeller
tanýttý. Sezon defilesinde Mango, Sarar,
Ýpekyol, CK Jeans, Marks &Spencer, Batik
ve Desa markalarýnýn yeni koleksiyonlarýný
Rönesans Ajans Akif Örük koreografisinde,
ünlü mankenler Þebnem Schaffer, Irmak
Atuk, Elif Ece Uzun, Tatyana, Survivor
yarýþmacýsý Ece Begüm Yücetan tanýttý.
Defile Ýzmirlilerden tam not aldý.
Tam bir festival tadýnda geçti
Festivalde sezon ürünlerine yüzde 50'ye
varan indirimler uzun kuyruklar oluþturdu.
Gün boyu etkinlikler devam ederken,
defilenin hemen sonrasýnda baþlayan
Evrim Özkaynak ile Oldies But Goldies
konseri ziyaretçilere keyifli zaman yaþattý.
Agora Alýþveriþ Merkezi Fashion Fest 5'in
ilk gününü “DJ Saks Perküsyon Show” ile
tamamlarken, ziyaretçiler maðazalarýn
yüzde 50 ye varan
indirim fýrsatlarýndan
yararlanmak için gece
geç saatlere kadar
kasalarda uzun
kuyruklar oluþturdu.
Moda, alýþveriþ ve
sýnýrsýz müzik
ziyafetiyle Fashion Fest
5, 13 Ekim Cumartesi
günü de tüm hýzýyla
devam ederek, Kübalý
müzik grubu 'Latin
Küba Okyanus Aþkýna'
konseri ve gruba eþlik
eden Kemal Özenç
dans okulunun
muhteþem dans
gösterisi ile izleyicilere
dans ve müzik ziyafeti yaþattý. Fashion
Fest 5 etkinlikleri iki gün boyunca
eðlenceyle devam ederken, D&R'da
Yýlmaz Özdil imza günü heyecaný yaþandý.
Agora Alýþveriþ Merkezi Müdürü Hasan
Noyan, “Bu yýl 11'inci yýlýmýzý kutluyoruz.
Fashion Fest, Ýzmirli ziyaretçilerimizin artýk
vazgeçilmez eðlence ve alýþveriþ festivali
oldu” diyen Noyan, 2013 yýlýnda da Agora
AVM'nin ziyaretçilerine sürprizler, eðlenceli
aktiviteler sunacaðýný söyledi.
Kale Outlet Center’a yeni Genel Müdür
Kale Outlet Center Genel
Müdürlüðü görevine Bülent
Karataþ getirildi
1972 Mersin doðumlu olan
Bülent Karataþ, Anadolu
Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari
Birimler Fakültesi Ýþletme bölümü
mezunu. Profesyonel iþ hayatýna
1995 yýlýnda Migros 'ta baþlayan
Karataþ, 16 yýl yönetici olarak
çalýþtý. 2010 - 2011 tarihleri
arasýnda Ýnegöl Alýþveriþ
Merkezi'nde Merkez Müdürü
olarak görev yaptý. Ocak Ekim
2012 tarihleri arasýnda Osmaniye
Park 328 AVM Merkez
Müdürlüðü görevini üstlenen
Karataþ, Ekim 2012'den bu yana
Kale Outlet Center Genel
Müdürlüðü görevini yürütüyor.
haber
68
“Türkiye’de alýþveriþ
kültürü Kapalý Çarþý
ile yerleþti”
“Alýþveriþin Shalock Holmes”ü olarak tanýnan, perakende gurusu Paco
Underhill, sahibi olduðu ve dünyanýn çeþitli ülkelerinde þubeleri bulunan
New York merkezli araþtýrma ve danýþmanlýk firmasý Envirosell'in Türkiye
Ofisi'ni ziyaret etti. Ziyareti süresince Ýstanbul'da düzenlenen çeþitli
etkinliklerde iþ dünyasý ile buluþan Underhill, “Türkiye'de alýþveriþ kültürü
Kapalý Çarþý ile yerleþti” dedi
Ýnsanlar, ürünler ve alýþveriþ mekanlarý
arasýndaki etkileþimi çözümleme konusunda
uzmanlaþan, aralarýnda GAP, Adidas, BP,
Levi Strauss & Co., Banca Di Roma, Bank
of America, Walmart, Saks Fifth Avenue,
AT&T, Bloomingdale's, Ann Taylor,
CompUSA, Federated Department Stores,
Unilever, Gillette, Hewlett Packard,
Microsoft, McDonalds, Starbucks, Yahoo,
Citibank ve NationsBank gibi dünyaca ünlü
pek çok markanýn yaný sýra müzeler,
stadyumlar, parklar, oteller, restaurantlar ve
alýþveriþ merkezleri gibi insan hayatýnýn
içinde yer alan bir çok alanda öncü
kurumlarýn danýþmanlýðýný yürüten
Envirosell'in kurucusu Paco Underhill,
Ýstanbul Gayrettepe Point Otel'de
düzenlenen etkinlikte iþ dünyasý ve basýn ile
kahvaltýda buluþtu.
Türkiye ziyareti sýrasýnda Arçelik, Teknosa,
Turkcell, BJK Kartal Yuvalarý, FLO gibi farklý
sektörlerde faaliyet gösteren perakende
maðazalarýnda kendine özgü “Maðaza
Kliniði” çalýþmasýný bizzat yönetip, hem
kurumlara özel danýþmanlýk hizmeti veren
hem de global kabul görmüþ uygulamalarýn
Türkiye'deki yansýmalarýný deðerlendiren
Underhill, “Türkler'in ticaret için doðuþtan
gelen iç güdüleri var” dedi.
Türkiye'de alýþ veriþin merkezinin Kapalý
Çarþý olduðuna özellikle dikkat çeken
Underhill; “Türk halkýnýn ticaret yapma iç
güdüsünü doðuþtan gelen bu yetenekleri ile
harmanlayarak, Türkiye'de ilk alýþveriþ
kültürünün Kapalý Çarþý ortamýnda
doðduðunu” açýkladý. “Envirosell”i
Türkler'in ticaret için doðuþtan gelen iç
güdülerini bilimsel yöntemlerle
harmanlamak için Türkiye'ye getirdim ve
özellikle Ýstanbul'u seçtim”dedi.
“Türkiye'deki ekonomik gerçeklere vurgu
yaparken, bununla kesiþen eski konulara da
” dikkat çeken Underhill, Türkiye'nin,
yeniden yapýlanmada Orta ve Yakýn Doðu
ülkeleri arasýnda lider konumda olduðunu
belirtti. Bu zamana dek Türkiye'nin ve
Ýstanbul'un hiç bu kadar yüksek oranda
ziyaret edilmediðinden söz eden Underhill;
Türkiye'nin nasýl daha iyi bir biçimde
ziyaretçilerine hizmet eder hale getirileceði
konusunda da açýklamalarda bulundu.
Dünyaca ünlü alýþveriþ gurusu, “Yeni bir
orta sýnýf doðdu” açýklamasýný yaptý.
Underhill, Türkiye'de pazarlanan ürünlerde
kalite ve þeffaflýk deðerinin ön plana
çýkartýlmasý gerektiðini vurguladý, yeni orta
sýnýf tüketicilerin yerel ve bölgesel
alanlardan küresel alanlara doðru ilerleme
gösterdiðini açýkladý.
kapak haberi
Fulya B. ÖZTÜRK
Türkiye'de yerli þirketlerin yaný sýra uluslararasý oyuncularýn da pazara
girmesiyle rekabetin arttýðý elektronik marketlere ilgi büyüyor. “Alýþveriþ
merkezlerine gelme amacý”nda yukarýlara çýkan teknomarketler, müþteri
memnuniyetinde büyük oranda baþarý yakalamýþ durumda. Akademetre
Aaraþtýrma ve Stratejik Planlama'nýn Elektronik marketlerin AVM'lerdeki
çekim gücü”ne yönelik yaptýðý çalýþma, ilginç sonuçlar ortaya koyuyor
70
Çalýþan kadýnlarýn artmasý, iþ hayatýnýn
yoðunluðu, hayatýn daha hýzlý akmasý,
günü birlik iþlerin daha hýzlý
çözülebilmesi için zorluyor herkesi.
Konutlarýn ve iþ yerlerinin dört bir
yanýndan yükselen alýþveriþ merkezleri,
hem günü birlik iþlerin vazgeçilmez
çözümcüsü hem de sosyal hayatýn bir
parçasý haline geldi. Kadýn, erkek,
çocuk, genç, yaþlý herkesin giyimden
ayakkabýya, yemekten kozmetiðe tüm
gereksinimleri bu alýþveriþ mabetlerinde
karþýlanýyor. Kapýlarýndan her gireni ve
çýkaný yakýn takibe alan AVM'ler ise
ziyaretçileri hakkýnda tüm bilgileri
inceleyip yeni stratejiler izlemeye devam
ediyor.
Son yýllarda Türkiye'de yerli þirketlerin
yaný sýra uluslararasý firmalarýn da
pazara girmesiyle rekabetin arttýðý
elektronik marketlere ilgi giderek
artýyor. Elektronik sektörünün
büyümesiyle bu alanda yatýrým yapan
firmalarýn sayýsý artarken, uluslararasý
firmalarýn pazarda yer edinme
çalýþmalarý sonucu tüketiciler gittikçe
çoðalan elektronik marketlerden
alýþveriþ yapma fýrsatý yakalýyor.
Ýndirimler, promosyonlar, cazip
kampanyalarýn önemi de
yadsýnamayacak düzeyde.
Yaptýðý araþtýrmalarla sektöre ýþýk tutan
Akademetre Araþtýrma ve Stratejik
Planlama, elektronik marketlerin AVM
ziyaretçilerine nasýl bir çekim gücü
yarattýðýný Maðaza dergisi için paylaþtý.
Akademetre'nin verilerine göre,
ziyaretçilerin AVM'ye gelme amacýnda
ilk sýrada “Giyim/kýyafet alýþveriþi”,
ikinci sýrada “Gezmek/vakit geçirmek”,
üçüncü sýrada “Hipermarket alýþveriþi”,
dördüncü sýrada “Yemek yemek”
bulunuyor. Son yýllarda hem oyuncu
sayýsýnýn hem de rekabetin artmasýyla
güçlenen elektronik marketler bu
sýralamada beþinci sýraya yükselmiþ
durumda. AVM'ye ziyaret nedeninde
beþinci sýrada olan elektronik marketler,
“Arkadaþlarla bir araya gelmek”,
“Ayakkabý alýþveriþi”,
“Çocuðumu/çocuklarýmý eðlendirmek”,
“Sinema izlemek”, “Kitap alýþveriþi”,
“Kozmetik alýþveriþi”, “Ev dekorasyonu
alýþveriþi”, “Belirli bir maðaza için”,
“Taký/aksesuar” olmak üzere toplam 9
amacýn üzerine çýkýyor. Alýþveriþ
merkezlerine gelen ve alýþveriþ yapmayan
müþterilerin yüzde 6.4'ü AVM'lere elektronik
eþya alýþveriþi amacýyla geliyorlar. Alýþveriþ
merkezine gelip alýþveriþ yapan müþterilerin
yüzde 3.7'si ise alýþveriþ merkezine elektronik
eþya alýþveriþ amacýyla ziyaret ediyorlar.
Akademetre, AVM'lerin 'anchor' konumunda
bulunan elektronik marketlerde “Ziyaret ve
harcama oranlarý”, “Ziyaretlerin satýþa
dönüþme oraný” ve “Müþteri memnuniyeti”
konularýnda da çarpýcý sonuçlar ortaya
koyuyor. Media Markt, Elektro World,
Teknosa, Darty ve Bimeks'in ziyaret ve
harcama oranlarýyla ziyaretlerin satýþa
dönüþme oranlarý arasýnda farklýlýklar göze
çarpýyor. Örneðin ziyaret ve harcama
oranlarýnda ilk sýrada Media Markt
bulunurken, ziyaretlerin satýþa dönüþme
r
e
l
t
e
k
r
a
m
o
n
e
k
e
d
T
l' er
ü
M
c
V
A i m gü r
k
e
ç ratýyo
ya
oranlarýnda Elektro World birinci sýraya
çýkýyor. “Ziyaret ve harcama
oranlarý”nda Media Markt yüzde 25.3
ile en çok ziyaret edilen maðaza
konumunda. Elektro World yüzde 21.4,
Teknosa yüzde 7.5, Darty yüzde 5.3 ve
Bimeks yüzde 3.7 ile Media Markt'ý
izliyor. Ziyaretlerin satýþa dönüþtürme
oranýnýn elektronik marketlerde oraný
yüksek. Elektro World yüzde 49.4,
Media Markt yüzde 35.4, Darty yüzde
35.2, Bimeks yüzde 29, Teknosa yüzde
27.9 ile ziyaretlerin satýþ dönüþme
oranlarýna sahip.
Elektronik marketler, müþteri
memnuniyetinde büyük oranda baþarý
yakalamýþ durumdalar. Media Markt
yüzde 84.9, Teknosa yüzde 84.4,
Bimeks 82, Elektro World yüzde 80.7
ve Darty yüzde 80 oranýnda müþteri
memnuniyeti baþarýsý saðlamýþ.
Anchor Maðaza Ziyaret/Harcama / Teknoloji
AVM’ye Gelme Amacý
26,2
19,1
23,3
Giyim / kýyafet alýþveriþi
Gezmek / Vakit geçirmek için
Hipermarket alýþveriþi için
Yemek yemek için
Elektronik eþya alýþveriþi için
Arkadaþlarla biraraya gelmek için
Ayakkabý alýþveriþi
Çocuðumu çocuklarýmý eðlendirmek için
Sinemasý için
Kitap alýþveriþi için
Kozmetik alýþveriþi
Ev dekorasyonu alýþveriþi
Belirli bir maðaza için
Taký / aksesuar alýþveriþi
Alýþveriþ Yapan
Ziyaret ve Harcama
Oranlarý
25,3
MediaMarkt
4,7
9,2
1,4
3,7
6,4
3,4
4,4
3,3
3,7
1,5
2,0
1,4
0,4
1,1
0,4
1,1
0,5
1,1
0,6
0,9
0,7
0,8
1,1
20,3
47,8
Alýþveriþ merkezlerine gelen ve alýþveriþ
yapmayan müþterilerin %6,4’ alýþveriþ
merkezine elektronik eþya alýþveriþi amacýyla
gelmiþtir.
Alýþveriþ merkezine gelip alýþveriþ yapan
müþterilerin ise %3,7’si alýþveriþ merkezine
elektronik eþya alýþveriþi amacýyla gelmiþtir.
Alýþveriþ Yapmayan
Ziyaretlerin Satýþa
Dönüþme Oraný
ElektroWorld
49,4
Müþteri
Memnuniyeti
MediaMarkt
84,9
8,9
21,4
ElektroWorld
MediaMarkt
35,4
Teknosa
84,4
Darty
35,2
Bimeks
82,0
10,6
7,5
Teknosa
2,1
5,3
Darty
Bimeks
29,1
ElektroWorld
80,7
Teknosa
27,9
Darty
80,0
1,9
3,7
Bimeks
1,1
Ziyaret edilen maðazalar
Harcama yapýlan maðazalar
kapak haberi
72
Electro World Genel Müdürü
Bahadýr Özbek
Toplam 32 maðazamýzýn 16'sý alýþveriþ
merkezlerinde bulunuyor.Hiç þüphesiz
AVM'ler özellikle büyük þehirlerde biz
perakendeciler açýsýndan sokak
maðazacýlýðýna göre son zamanlarda daha
etkileyici bir performans sergiliyor. Son
trend ise daha düzgün ve baþarýlý þekilde
organize edilmiþ alýþveriþ ve yaþam merkezi
tabir edilen AVYM'ler. Marka karmasýnýn
geniþ olmasýndan ziyade aileyi çeken âdeta
bir eðlence ve yaþam merkezi formatýna
Teknosa Genel Müdürü
Mehmet Nane
Bugün itibariyle 282 maðaza ile 75 ilde
hizmet veren Teknosa'nýn 167 maðazasý
AVM'lerde yer alýyor. Perakende sektörü
âdeta Türkiye ekonomisinin barometresi
bürünmüþ, az kata yayýlmýþ bu tarz
AVM'lerde tüketicilere daha iyi bir atmosfer
sunulduðu kanýsýndayýz. Elbette bu noktada
AVM'lerin altyapýsý kadar markalarýn
yarattýðý çekim gücü de arzu edilen genel
performans için çok ama çok önemli. Ýþte
bu nokta bizler yani elektronik
perakendeciler devreye giriyoruz.
Sektörümüz maðazalarý, ayný zamanda
AVM'lerdeki 'anchor' tabir edilen çekim
merkezi yaratan maðazalar olduðu için her
zaman müþterinin ilgisini çekiyor. AVM'lere
gelen toplam ziyaretçi sayýsýna çok büyük
gibi. Tüketicinin ne hissettiðini yaþayan
bir sektör... Türkiye dünyanýn 16'ncý
büyük ekonomisi olmasýna raðmen,
perakende sektöründe 10'uncu sýrada yer
alýyor. Avrupa'da ise 7'nci sýradayýz.
Önümüzdeki dönemde de Türkiye
katký saðlýyor. Özellikle Electro World
olarak sunduðumuz 25 bin çeþit en son
teknolojik ürünü yakýndan görmek ve kaliteli
bir alýþveriþ deneyimi elde etmek isteyen
tüketiciler bizim dâhil olduðumuz AVM'lere
âdeta akýn ediyor. Tüm bunlarýn yaný sýra
Electro World olarak sýk sýk 'anchor' maðaza
olmanýn verdiði sorumluluðu ve gücü ulusal
pazarlama iletiþiminin yaný sýra lokal
pazarlama aktiviteleri de düzenleyerek
pekiþtiriyoruz. Bu da nihai olarak AVM'nin
ziyaretçi sayýsýna olumlu yönde direkt katký
saðlýyor.
perakende sektöründe önemli bir
büyüme gösterecek. Tabii sektör de bu
büyüme ve geliþim paralelinde hýzlý bir
deðiþim gösteriyor. Alýþveriþ
merkezlerinin rolü de bu büyüme içinde
önemli.
kapak haberi
74
Darty E-ticaret ve Pazarlama
Müdürü Mehmet Çelikol
29 maðazamýzýn 26'sý AVM'lerde
konumlandýrýlmýþ durumda. Diðer
maðazalarýmýzý ise ana cadde üzerinde
konumlandýrdýk. Türkiye'de son yýllarda
elektronik perakende sektörünün yatýrýmlarý
ve de maðaza sayýlarýndaki artýþ, tüketicinin
de satýn alým kararlarýný etkiledi. Geleneksel
satýn alým kanallarýndan elektronik
perakende sektöründeki teknomarketlere
yöneliþ gün geçtikçe artan bir trend
Bimeks Pazarlama Müdürü
Gülay Ayla
42 kentte 67 maðazamýz
bulunuyor, bunlarýn 47 tanesi AVM
içinde yer alýyor. AVM'lerin gücü,
içindeki marka karmasýndan gelir.
AVM'ler için artýk teknoloji
perakendecisi demek büyük maðaza
demek. Teknolojinin insan
hayatýnda ne kadar çok yer
tutuðunu ve ayrýlmaz bir parçasý
haline geldiði gerçeði AVM'ler için
de geçerlidir. Teknoloji
perakendecileri yaptýðý cazip fiyat
ve kampanyalar sayesinde
tüketicilerde talep oluþturuluyor
ayrýca müþterilerin tek maðazada
birçok markayý bir arada görmesi ve
kýyaslama yapabilmesi maðazalara
olan ilgiyi daha da güçlendiriyor, bu
da AVM için çok avantaj saðlýyor.
Bu yüzden teknoloji
perakendecilerinin AVM'ler içinde
yerinin ve öneminin her geçen gün
artmasý demek oluyor.
yakaladý. Bunun sebebi, son teknoloji
ürünler anlamýnda farklý marka ve modelleri
ayný çatý altýnda bulabiliyor,
karþýlaþtýrabiliyor ve de uygun fiyata satýþ
sonrasý hizmet garantisi ile sahip
olabiliyorlar. Þu anda AVM kiralamalarýnda
büyük metrekare sahipliði, son teknolojiye
sahip ürünleri sergileyen bir odak noktasý
olmasý ve de mass medya kullanarak
gerçekleþtirdiði kampanyalarý ile tekno
marketler AVM ziyaretçileri adýna çok güçlü
bir çekim merkezi oluþturuyor. Özellikle
elektronik ve son teknolojiye ilgi duyan
erkek hedef kitle adýna en çok vakit geçirilen
alan teknomarketler diyebiliriz.
Bulunduðumuz tüm AVM'lerde belirli
dönemlerde yaptýðýmýz sadece o AVM'ye ait
kampanyalar da, aslýnda AVM'yi ziyarete
gelen kitleyi arttýrmak ve de gelen
ziyaretçinin ilgisini devam ettirmek adýna
önemli bir etken olduðumuzun
göstergelerinden biri.
kapak haberi
Kent Meydaný AVM Müdürü
Cemal Tuzcuoðlu
Kent Meydaný AVM bünyesinde bin 600
metrekarelik alana sahip Teknosa
bulunuyor. Teknosa maðazamýza aylýk
ortalama 93 bin kiþi giriþ yapýor ve yüzde
11 gibi çok ciddi oranda satýþa dönüþ oraný
gerçekleþiyor. Kent Meydaný AVM'yi ziyaret
eden aylýk 1 milyon kiþinin nerdeyse yüzde
10'u Teknosa' yý ziyaret ediyor.
Arena Park AVM Müdürü
Muhsin Erkoç
Alýþveriþ merkezimizde kendi sektöründe
lider teknoloji devi Teknosa bulunuyor.
Toplam metrekaresi 2 bin 300 metrekare
olan Teknosa, her türlü teknoloji ürününü
bir arada bulunduðu bir yapýya sahip.
Tüketicilerimiz her türlü ürünü bir arada
bulabileceði bir alanda alýþveriþ yapma
rahatlýðýný yaþýyorlar. Tabii alýþveriþ
merkezleri için teknomarket kaçýnýlmaz bir
cazibe alaný. Çünkü deðiþen ve geliþen
teknoloji dünyasýnda tüketici her konuyu ilgi
ve istekle takip etmekten kaçýnmýyor. Bu
durumda hem alýþveriþ merkezi müþterisi
teknoloji marketinin sinerjisinden hem de
teknoloji marketi alýþveriþ merkezinin
sinerjisinden karþýlýklý faydalanýyor. Teknoloji
market bazý noktalarda ve bazý durumlarda
alýþveriþ merkezi için tercih nedeni olarak
çekim merkezi haline bile gelebiliyor.
Via Port AVM Müdürü
Ogün Turanlý
Via Port Outlet Shopping içinde
teknomarketlerimiz 3 bin 650 metrekare ile
Electro World ve 228 metrekare ile
Teknosa bulunuyor. Teknomarketlerin genel
ziyaretçi çekim gücüne etkisi
yadsýnamayacak ölçüde yüksek. Týpký
hipermarket ve yapý market gibi… Örneðin
Via Port'ta teknomarketlerin cirolarý geçen
seneye göre yüzde 6 oranýnda artýþ
gösterdi. Via Port'un ziyaretçi sayýsýnýn
yükseliþiyle orantýlý olarak teknomarketlerin
cirolarý da yükseliyor.
Marmara Forum Pazarlama
Direktörü Elif Karacan
Teknomarketler daha çok erkek ziyaretçileri
çekiyor ve ziyaretçi sayýsýna oldukça büyük
katký saðlýyor. Özellikle kadýnlar giyim,
süpermarket, aksesuar, kozmetik alýþveriþi
yaparken erkek ziyaretçilerimiz
teknomarketlere giriyor. Teknomarketlere
sadece dolaþmak, yeniliklerden haberdar
olmak ve fiyat araþtýrmasý yapmak amaçlý
giren ziyaretçiler de bulunuyor. Alman
teknoloji devi Saturn'un yaný sýra Teknosa,
Bimeks gibi markalarýn baþý çektiði 8 bin
metrekarelik teknoloji alanýna sahip olan
Marmara Forum, elektronik ve teknoloji
alanýnda faaliyet gösteren 13 markayla
hizmet veriyor.
Demirpark AVM
AVM'mizde Teknosa ve Gold Bilgisayar
bulunuyor. Elektronik marketlerimiz,
müþteri anketleri sonucunda ilk uðramayý
düþündükleri arasýnda ilk 6 maðaza arasýna
giriyorlar. Teknoloji tutkunlarýnýn uðradýklarý
noktalar olmasýyla ziyaretçi sayýlarýmýzý
etkiliyorlar. Aradýklarý ürünleri bu
maðazalarda bulmalarýnýn yaný sýra yeni nesil
ürünlerin maðazalarýmýzda öncelikli
piyasadaki satýþ noktalarý olmasý çekim
gücünü de artýrýyor.
Akiþ Gayrimenkul Yatýrým
Ortaklýðý AÞ Yönetim Kurulu
Üyesi ve Genel Müdür
Akbatý Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi'nde
bulunan Teknosa Exxtra maðazasý, 3 bin
metrekarelik bir alanda hizmet veriyor.
Teknoloji hýzlý geliþme potansiyeline sahip
bir pazar. Türkiye'de tüketiciler
teknolojideki yenilikleri ve ürünleri çok
yakýndan takip etmektedir. Türkiye
açýsýndan baktýðýmýzda da genç nüfusun bu
sektöre ilgisinin oldukça yoðun olduðunu
görüyoruz. Alýþveriþ merkezleri, farklý talep
ve ihtiyaçlara cevap verebilen maðaza
çeþitliliði ve sunduklarý sosyal imkânlarla fark
yaratýyor. Akbatý Alýþveriþ ve Yaþam
Merkezi de, 5 bin kiþilik “Festival Park”
alaný, “Restoranlar Meydaný”, buluþma ve
dinlenme için özel tasarlanan alanlar ve
200'e yakýn maðaza ile bulunduðu bölgede
önemli bir çekim alaný haline geldi. Akbatý
AVYM'de yer alan Teknosa Exxtra maðazasý
da ziyaretçi sayýsýný artýran ve tüketiciler
tarafýndan tercih edilen bir maðaza.
Antalya Migros AVM Müdürü
Onur Akyol
Antamla Migros AVM'de 530 metrekarelik
alanda Teknosa bulunuyor.
Teknomarketlerin özel kampanya
dönemlerinde ziyaretçi sayýsýna çok fazla
katkýsý oluyor, bunun dýþýnda erkek
ziyaretçiler için AVM'yi cazip hale getirdiði
için aile çekim gücünü arttýrýyor.
75
haber
Patrick Renvoise,
nöromarketing'i anlattý
76
Dünyanýn ilk nöromarketing danýþmanlýk þirketi SalesBrain'in kurucusu
Patrick Renvoise, Pharma Tailor Made Services (PTMS) tarafýndan
gerçekleþtirilen Neuromarketing Workshop ile katýlýmcýlara pazarlama
sürecinde kullanýlan yöntemleri anlattý
Pharma Tailor Made
Services (PTMS) tarafýndan
gerçekleþtirilen, Perakende
Bilgi Evi yayýnlarýndan
Perakende.org'un internet
iletiþim sponsoru, Maðaza
ve Market dergilerinin ise
medya sponsoru olarak
destek verdiði
Neuromarketing Workshop
Taksim Nippon Otel'de
gerçekleþtirildi.
Dünyanýn ilk nöomarketing
danýþmanlýk þirketi
SalesBrain'ýn kurucusu
Patrick Renvoise
katýlýmcýlara, pazarlama
sürecinde kullanýlan yöntemleri anlattý.
Patrick Renvoise, dünyada pazarlama
stratejilerini geliþtirmek isteyen herkesin
nöromarketing yöntemleri daha çok
kullanmaya baþlayacaðýnýn altýný çizdi.
Ýlkel beyin “al” diyor
Tüketicilerin karar verme
sürecini bilimsel olarak
incelediklerini söyleyen
Renvoise, beynin yaþadýðý
tarihsel süreci ve 3 beyni
anlattý. Beynin yeni beyin, orta
beyin ve ilkel beyinden
oluþtuðunu fakat önemli
durumlarda karar vermeyi
analitik düþünen yeni beynin
deðil de sadece 6 uyarana
tepki veren 400-450 milyon
yaþýnda olan eski beynin
verdiðini söyledi.
Renvoise ilkel beyni etkileyen
6 uyaraný benmerkezcilik,
zýtlýk, duygusallýk, kanýtlanýr
olmak, görsel uyarýcý ve
baþlangýç-son olarak açýkladý.
Farklý sektörlerden birçok
önemli kurumun katýldýðý
konferansta Renvoise,
markalara “Sýkýntýyý teþhis
edin”, “Ýddialarýnýzý
farklýlaþtýrýn”, “Kazancý
gösterin” ve “Ýlkel beyne
iletin” aþamalarýnýn altýný çizdi.
Farklý mesajlar yaratýn
Patrcik Renvoise, müþterilerin sýkýntýsýnýn,
kararlarý üzerinde istekleri ve ihtiyaçlarýndan
daha fazla etkiye sahip olduðunu bütün
perakendecilerin bilmesi gerektiðini ifade
etti. Mesajlarý farklýlaþtýrmanýn mutlak
olduðunu dile getiren Renvoise “Eðer
benzersiz bir þey satmýyorsanýz
kullandýðýnýz mesajlarla kendiniz kadar
rakiplerinizi de satarsýnýz. Bu yüzden baþarý
için mutlaka eþsiz mesajlar oluþturun” dedi.
Collezione Libya’da
Uygun fiyatlý moda kavramýný Türkiye'ye
kazandýran Collezione büyümesini
sürdürüyor. Son dönemlerde yurtdýþýnda
da atýlýmlar gerçekleþtiren Collezione
Libya'nýn Bingazi þehrinde ve Ýstanbul,
Marmara Park'da birer maðaza açtý. Yurt
içinde ve yurt dýþýnda bir birinden farklý
projelerle ses getirmeye devam eden
genç moda giyim sektörünün öncü
markasý Collezione, yurt içinde ve yurt
dýþýnda yeni maðazalarýný açarak
büyümeye devam ediyor. Collezione yurt
içinde en son maðazasýný Ýstanbul'da
Marmara Park'da, yurt dýþýnda da
Libya'da açtý. Türkiye'nin avangard moda
markasý Collezione, 400 metrekare
alana sahip zengin ürün çeþitleriyle
dikkat çeken yeni maðazasýný
Libya'nýn en büyük ikinci þehri olan
Bingazi'de açtý. Collezione,
Libya'daki yeni maðazasý ile yurt
dýþýnda maðaza sayýsýný 39'a
yükseltti. Collezione'nin Bingazi'de açýlan
yeni maðazasý ziyaretçi akýnýna uðradý ve
bir birinden modern ve renkli Collezione
ürünleri ilgiyle karþýlandý.
röportaj / Beylikdüzü Migros AVM
Röportaj: Fulya B. ÖZTÜRK
AVM rekabetinin en fazla yaþandýðý Beylikdüzü'nde yarattýðý deðer ile yýllar
geçmesine raðmen ayakta kalmayý baþaran Beylikdüzü Migros AVM,
cazibesini hâlâ koruyor. Birbirinden güçlü markalarý bünyesinde barýndýran
ve her geçen gün ziyaretçi sayýsýný artýran Beylikdüzü Migros AVM bölge için
sosyo-kültürel bir misyonu da üstlenmiþ durumda. Renovasyon sürecinden,
yýkýlma söylentilerine kadar birçok soruyu Beylikdüzü Migros AVM Müdürü
Atilla Aydemir yanýtlýyor
78
“Beylikdüzü Migros
yýkýlmýyor, daha da
güçleniyor”
Beylikdüzü Migros Türkiye'nin en
eski AVM'lerinden birisi, 15 yýldýr
kapýlarýný her gün açmasýný,
ziyaret edilmesini neye
baðlýyorsunuz?
Türkiye AVM sektörüne baktýðýmýzda 15
yýllýk geçmiþimiz çok uzun bir süre.
Beylikdüzü Migros bu süreç içerisinde
deðiþen ve geliþen bölgeye deðer kattý.
Beylikdüzü Migros AVM, Beylikdüzü ve
bölge sakinleri için alýþveriþten öte bir
misyon üstlenerek sosyalleþmenin,
buluþmanýn, eðlenmenin tek adresi oldu.
Bu baþarýyý profesyonel ve dinamik yönetim
anlayýþýna, doðru marka karmasýna,
kompakt ve samimi mimari yapýsýna, geniþ
açýk otopark imkânýna, doðru lokasyona ve
geniþ ürün yelpazesine baðlýyoruz. Ayrýca
Beylikdüzü Migros, kurulduðu günden
itibaren 15 yýldýr etkinlik ve kampanyalarýný
yoðun olarak sürdüren köklü bir AVM.
Birçok ilk burada gerçekleþti.
Ziyaretçilerimiz, dünyanýn en iyi erkek
mankeni seçildikten sonra ilk defilelerinden
birini AVM'mizde gerçekleþtiren Kývanç
Tatlýtuð'u ve baþarýlý pop sanatçýsý Kenan
Doðulu'yu AVM'mizde görme þansý elde
etti. Son 15 yýlda gerçekleþtirdiðimiz
kampanya ve etkinliklerle tüm
ziyaretçilerimizin ilk tercihi olmamýz,
baþarýmýzý ortaya koydu. Haziran ayýnda
gerçekleþen 5M Migros Hipermarket
açýlýþýnda dünyanýn en büyük Migros sepeti
ile Guinness rekoru kýrdýk. Su altýnda en
uzun süre yaþama rekoru ile Guinness
kayýtlarýna iki kere girmeyi baþardýk.
Beylikdüzü Migros AVM konforlu mimarisi,
ulaþýlabilir konumu ve güçlü marka
karmasýnýn yanýnda ECE Grubu'nun AVM
yönetimindeki 45 yýllýk bilgi birikimini
baþarýlý profesyonel yönetimle
birleþtirmesiyle lider oldu.
Bölgede yaþanan deðiþim ve yeni
açýlan AVM'ler Beylikdüzü Migros
AVM'yi nasýl etkiliyor?
Beylikdüzü Migros AVM, Beylikdüzü
bölgesi daha yeni yeni geliþmeye baþlarken
ciddi bir öngörü sonucunda kuruldu.
Bulunduðumuz bölgenin AVM yoðunluðu
bakýmýndan ülkemizin en yoðun birkaç
bölgesinden birisi olmasý, bu öngörünün
doðruluðunu kanýtlýyor. Bölgede açýlýp kýsa
sürede kapanan çok AVM oldu. Beylikdüzü
AVM kompakt ve ferah yapýsý sayesinde
ziyaretçilere rahat ve yormayan bir alýþveriþ
deneyimi sunuyor. Kolay ulaþýlabilir açýk ve
kapalý otoparký ile günümüzün çok katlý,
karmaþýk yapýlý AVM'lerinden açýk arayla
sýyrýlýyor. Tüm bunlarýn haricinde
ziyaretçilerimiz ile kurduðumuz sýký bað ve
15 yýllýk geçmiþimiz sayesinde bölgede her
zaman lider olarak kalacaðýz. 15 yýldan beri
bölge halký ile etkileþime ve sosyal
paylaþýma önem vererek bu konuma geldik,
etki alanýmýzdaki birçok insan için tüm
anýlarýný yaþattýklarý evlerinden sonra ikinci
bir adres olduk.
Teknolojik alt yapý arttýrýldý
Yaþadýðýnýz renovasyon sürecinden
bahseder misiniz?
2011 Kasým ayýnda yaþanan yangýn
felaketinden dolayý bilindiði gibi 5M
Migros, sinema, bowling ve eðlence
alanýmýz bir süre kapalý kaldý. Hemen
ardýndan 5M Migros müþterilerini maðdur
etmemek adýna geçici olarak otopark
alanýnda hizmet vermeye baþladý.
Bu süre zarfýnda yeni hipermarket
çalýþmalarý devam ederken, yýllardýr
planladýðýmýz açýk oturma alanlý kafelerin
projesini de gerçekleþtirme fýrsatýmýz
doðdu. Beylikdüzü 5M Migros'un reyon
düzeni, ürün çeþitliliði uygun fiyat ve
hizmet yenilikleriyle çaðdaþ maðazacýlýðýn
tüm gereklerini yerine getirecek özel bir
maðaza olarak tasarlandý. Doða dostu
mimari çözümlerle baþtan ayaða yenilenen
5M Beylikdüzü Migros'taki yeni
uygulamalardan biri olan canlý görüþme
butonlarý ile tüm müþteriler, ilgili bölümün
yetkilisine anýnda ulaþýp, bilgi alabiliyor.
Lounge alanýnda tüm kültürel yayýnlar
müþterinin hizmetinde, ayrýca alanda
bulunan bilgisayarlar ile internete anýnda
eriþim saðlanýyor. Ýsteðe baðlý olarak balýk
reyonunda anýnda ýzgarada piþirme hizmeti
Beylikdüzü Migros'ta müþteriyi bekleyen
ayrýcalýklarýn sadece birisi. Perakende
pazarýnda bir ilk olarak anne ve bebeklere
özel, bebekler þehri konsepti dâhilinde
emzirme odasýndan, ebeveyn danýþma
masasýna ebeveynlere çok özel hizmetler
sunuluyor. Beylikdüzü Migros AVM olarak
yeni açýk kafe alanýnda Lunch Box ve Big
Yellow Taxi gibi ünlü kafe restoranlarý da
bünyemize katmanýn heyecanýný yaþýyoruz.
Bu yepyeni markalar haricinde yeni açýk
alanlarda tekrar hizmete giren Pizza Days,
Mongolian Barbeque, Starbucks ve Ti
Bistro ile her çeþit damak zevkine hitap
eden nefis lezzetleri ziyaretçileri ile
buluþturmanýn mutluluðunu yaþýyoruz.
Beylikdüzü Migros'un maðaza
karmasý hakkýnda bilgi alabilir
röportaj / Beylikdüzü Migros AVM
80
miyiz? Marka karmanýz
ziyaretçilerinizi mi
þekillendirdi, yoksa hedef
ziyaretçileriniz mi marka
karmasýný yönlendirdi?
38 bin 500 metrekarelik satýþ alaný
ile yüzde 100 doluluk oranýna sahip
olan Beylikdüzü Migros AVM'nin
bünyesinde 114 maðaza, 5M
Migros, her kesime hitap eden giyim
maðazalarý, çocuk atölye alaný, terzi,
lostra, eczane, kuaför salonu,
elektronik eþya, ev tekstili, kozmetik,
kitap, müzik, oyuncak, spor
maðazalarý yer alýyor. Küçük büyük, kadýn-erkek herkes ihtiyacýný
tek bir adresten, Beylikdüzü Migros
AVM'den karþýlayabiliyor.
AVM'miz bünyesinde maðazalar ile
alýþveriþ deneyimini zevk þölenine
dönüþtürürken, çok yakýn zamanda
açýlan teras, kafe ve restoran
alanlarýmýz ile hem iþ hem de özel
yemeklerin vazgeçilmez adresi
olmayý hedefliyoruz.
Her yaþtan ziyaretçi
kitlesi var
Ziyaretçi profinizi tanýyabilir
miyiz? Kimler geliyor
Beylikdüzü Migros'a? Ziyaretçi
profilinizde zaman içinde bir
deðiþim yaþandý mý?
Ziyaretçilerimizin birçoðu
Beylikdüzü ve çevre bölgelerinde
ikamet etmekte olan insanlar. Genç,
yaþlý 7'den 77'ye her yaþa hitap
ettiðimiz için, her yaþ grubundan
ziyaretçimiz var. Misafirlerimiz B+
olarak konumlandýrabileceðimiz gelir
düzeyine sahip. Ziyaretçilerimizden
yine birçoðu düzenli olarak
AVM'mizi ziyaret ediyor. Bu
bahsedilen verilere yaptýðýmýz
anketlerden ulaþtýk, fakat yeni
çýkardýðýmýz gazetemiz sayesinde de
ziyaretçilerimiz hakkýnda
bilmediðimiz birçok þey
öðreniyoruz. Eylül ayýndan itibaren
yenilenen gazetemizde,
ziyaretçilerimizle kýsa röportajlar
yaptýðýmýz bir bölüm mevcut. Bu
röportajlar sonunda gördük ki, bi
çok ziyaretçimiz buraya açýldýðýndan
beri geliyor. Genç-yaþlý kime
sorsanýz neredeyse 15 yýldýr
AVM'mizi ziyaret ediyor. Mesela bir
ziyaretçimiz 7'inci doðum gününü
burada kutlamýþ ve þimdi 23
yaþýnda, hâlâ AVM'mizi ziyaret
ediyor.
Migros AVM Kart
çalýþmanýzdan bahseder
misiniz? Kaç üyeliðe ulaþtý,
beklenen ilgiyi gördü mü?
Bugünlerde hangi
kampanyalar var?
AVM olarak bölgede ilk olmamýz ve
15 senedir Beylikdüzü'nün kalbinde
yer almamýz, ziyaretçilerimiz ile sýký
bir baðýmýzýn oluþmasýný saðladý.
Yeni Beylikdüzü Migros AVM
kartýmýz sayesinde bu baðý
güçlendirerek her gün daha da artan
rekabette ön planý çýkmayý
amaçlýyoruz. Eylül itibariyle
Beylikdüzü Migros AVM Kart
projesi büyük ilgiyle karþýlanmýþ
durumda. Ziyaretçiler bu yeni kart
sayesinde AVM'de bulunan tüm
maðaza ve restoranlardan yaptýklarý
alýþveriþler karþýlýðýnda puanlar
toplayarak özel indirim ve
kampanyalardan yararlanabiliyor.
Ziyaretçilerin ayrýca biriken
puanlarla ürün kazanma þansý da
var. Bu arada her hafta en yüksek
puan toplayan 2 AVM kart sahibine
çeyrek altýn hediye edilen altýn
kampanyasý da aralýk ayýna kadar
devam edecek. Bunlar haricinde kart
sahiplerine o anlýk yemek çekleri gibi
sürpriz hediyeler de sunuyoruz.
Ayrýca bölgede yer alan kuruluþlarla
da anlaþmalar yaparak kartýn
kullaným ve kazaným alanýný
olabildiðince geniþ tutuyoruz.
Bunun benzeri iþbirliklerini daha da
artýrma hedefindeyiz.
Sektörde kulaktan kulaða
“Beylikdüzü Migros'un
yýkýlarak yerine yeni bir AVM
ve residence yapýlacaðý”
konuþuluyor. Bu konuda
bizleri aydýnlatýr mýsýnýz,
böyle bir konu gündemde mi?
Bu söylemlerin nasýl türediðini,
yayýldýðýný bilmiyoruz ama sadece
dedikodudan ibaret. Yangýn sonrasý
baþtan aþaðý yenilen 5M Migros
Hipermarket ve AVM'ye dâhil edilen
yeni kafe alanlarý bu söylentilere en
güzel cevap. Yýkýlmasý planlanan bir
binaya bu kadar yatýrým yapýlmaz.
Bir her zaman ziyaretçilerimizin
hizmetinde olmaya devam edeceðiz.
röportaj / NGH Pazarlama ve Kurumsal Ýletiþim Danýþmanlýðý
Röportaj: Fulya B. ÖZTÜRK
82
Perakendenin
þifreleri
’de
H
G
N
Yeni bir marka nasýl yaratýlýr? Kurumsal kimlik nasýl
oluþturulur? Þube açýlacak yere nasýl karar verilir?
Baþarýlý bir kampanya için hangi reklam metotlarý tercih
edilmelidir? AVM içinde diðer maðazalardan nasýl fark
yaratýlýr? Bütün bu sorularý, 29 yýllýk tecrübesiyle NGH
Pazarlama ve Kurumsal Ýletiþim Danýþmanlýðý'ný kuran
Nagehan Toprakdede Dizdar cevaplýyor
Nagehan Toprakdede Dizdar
öncelikle sizi ve þirketinizi biraz
tanýyabilir miyiz?
NGH pazarlama ve kurumsal iletiþim
danýþmanlýðý bu yýl kuruldu, ancak benim
29 yýllýk iþ tecrübemi göz ardý etmemek
gerek. 1983 yýlýnda iþ hayatýma kimya
mühendisi olarak baþladým, kýsa
mühendislik çalýþmamdan sonra kendimi
pazarlama alanýnda buldum, çünkü yapmak
istediðim iþ aslýnda biraz iþ geliþtirme, biraz
araþtýrma, biraz tanýtým ve satýþ idi. Bir
bakýma tam anlamýyla pazarlama yöneticiliði
yapmak istiyordum ve profesyonel iþ
hayatýmý böyle yönlendirdim. 29 yýlda farklý
þirketlerde pazarlama yöneticiliði ve
pazarlamadan sorumlu genel müdür
yardýmcýlýðý görevlerinde bulundum. Þimdi
bu tecrübelerimi birlikte çalýþtýðým iþ
ortaklarýma aktaracaðým.
Marka ve maðazacýlýk
danýþmanlýðý yaptýðýnýz
kurumlarýn hangi iþlerine müdahil
oluyorsunuz?
Maðazacýlýkta markalaþmak isteyen iþ
ortaklarýmla yaptýðým çalýþmalarda aslýnda
her konuya el atýyoruz, çünkü baþarýlý bir
marka yaratmak bir þirketin tüm birimlerinin
doðru yönetilmesi ve planlanmasýyla
mümkün olabilir. Bundan ötürü insan
kaynaðýndan baþlayarak, stok yönetimi,
maðaza yeri seçimi, fizibilite, ürün karmasý,
büyüme eðrisi ve hýzý, farklýlaþma, iletiþim
dili gibi konularda planlý bir çalýþma
yürütüyoruz.
Yaratýlan markalarýn kamuoyu
tarafýndan daha çabuk
benimsenmesinde hangi reklam
mecralarý daha etkili oluyor?
Ben pazarlama ve iletiþim çalýþmalarýnýn
bütünleþik olduðunu düþünüyorum. Yani
bir merdivenin çýkýþý gibi he biri bir
öncekini kuvvetlendir ama zirveye varmak
için hiç durmamak, duraksamamak gerekir.
Eðer iletiþim çalýþmalarý kesilir ise
öncesinde yapýlanlarýn da faydasý azalýr
bazen tamamen biter, planlý, düzenli ve
sürekli iletiþim hedefe ulaþtýran iletiþimdir.
Yani her mecra kendi içinde anlamlý ve
önemlidir, bazen de vereceðiniz mesaja
göre mecra seçmek çok önemli olur.
Kampanya ya da indirim vurgulayacaksanýz
dýþ mekân yapabilirsiniz, ama kurumsal imaj
ise mesajýnýz daha uzun süre kullanýmlý
mecralar seçmek yerinde olur.
Operasyonlar Yenilikçi olmak
Lokasyon se
Kampanyalar
Fark yaratmak Detaylý analiz Iletiþim dili
Fark
yaratmak
Iletiþim dili
Ürün karmasý
Yenilikçi olmak
Kurumsal imaj Süreç analizi Detaylý analiz
Ürün karmasý Kurumsal imaj
Lokasyon seçimi Farklýlaþma
Marka yaratmak
Nagehan Toprakdede Dizdar
Markalar maðazalarýn
dýþýna taþmalý
sürdürülebilir olur ise markaya katkýsý büyük
olur aksi takdirde özel ün aktivitelerinden
öteye gitmeyen çalýþmalar olarak kalýr.
Maðaza sayýsýný arttýrmaya giden
bir marka maðaza sayýsýný
arttýrdýkça AVM iliþkilerini nasýl
yürütmeli, AVM'lere giren hedef
kitle den nasýl daha fazla
yararlanmalý?
AVM'lere her gün binlerce ziyaretçi giriyor,
AVM içinde maðazamýz olmasý oraya gelen
ziyaretçilerin bizi ziyaret etmesini, bizi tercih
etmesini saðlamak için yeterli olmuyor. Bu
nedenle markalar maðazalarýnýn dýþýna
taþmalý, AVM içinde kalýcý ve sürekli
çalýþmalarla ziyaretçilerin dikkatini
çekmeliler. Ancak böyle tercih edilir olmayý
baþarabilirler. Bunun içinde yapacaklarý
birçok aktivite, etkinlik ve de iletiþim
çalýþmalarý var. Ancak tüm bunlar sürekli ve
Þubeleþmeye giden
perakendecilerden bazýlarýnýn
istediði sonuçlarý alamadýðýný
görüyoruz. Þubeleþme süreçlerinin
doðru yönetimini anlatýr mýsýnýz?
Aslýnda þirketimizin asýl amacý da bu sürecin
doðru yönetilmesi, sizinde deðindiðiniz gibi
bu süreç önceden planlanmaz ve doðru
yönetilmez ise umut edilen sonuca ulaþmak
çok zor. Bunun için danýþmanlýk verdiðimiz
þirketler ile yaptýðýmýz detaylý analizler,
planlar ve operasyonlar var. Öncelikle
þirketin kimliðini ve hedeflerini belirliyoruz,
kimiz ve nereye gitmek istiyoruz sorusunun
cevaplarýndan sonra gidilecek yolu çiziyoruz
bu yolda çýkmasý muhtemel engelleri
önceden algýlamaya çalýþarak önlemlerimizi
alýyoruz.
Marka ve maðaza danýþmanlýðý
alan perakendeci AVM içindeki
diðer rakip markalara göre nasýl
bir fark yaratýr?
Tecrübelerim bana ticari hayatta fark
yaratmanýn öneminin ne kadar büyük
olduðunu defalarca gösterdi, dolayýsýyla
ayný iþi rakibinizden daha farklý algýlýyor ve
yapýyorsanýz bunun tüketicileriniz ve
müþterileriniz tarafýndan da algýlandýðýný
göreceksiniz. Fark yaratmaktan sadece
yenilikçi olmayý anlamamak gerekiyor, iþ
yapýþ þekillerinizdeki özen fark yaratmanýz
için diðer önemli adýmlar. Ne yaptýðýnýz
kadar nasýl yaptýðýnýz da baþarý için çok
önemli. Dolayýsýyla farkýndalýðý arttýrýp
rakiplerinizin önüne geçebilirsiniz. Biz de
bunun için markalar ile iþbirliði içinde
Kampanyalar
Süreç analizi
Farklýlaþma
Marka yaratmak Ürün karmasý
Yenilikçi
olmak
Iletiþim
dili
Marka yaratmak Lokasyon seçimi
Farklýlaþma
Süreç analizi Detaylý analiz
Fark
yaratmak
Detaylý analiz
Yenilikçi olmak
Kampanyalar
Ürün karmasý Kurumsal imaj
Kurumsal imaj
konuk
Zýtlýklar bir birini
var eder
84
Burada temel olarak bahsedeceðim þey
rekabet deðil. Ayný hedef kitleye hitap eden ve
benzer mesajlar veren kurumlardan,
ürünlerden, þehirlerden, kiþilerden gibi (yani
þeylerden) bahsetmiyorum. Benim dediðim þey
iki kavram, kurum ya da ürünün birbirinin zýttý
olmasý ve bu zýtlýðýn ikisini de var etmesi.
Hedef kitlenin bu zýtlýk peþinden gidip
benimsemesi ve pazarýn iki taraf için de
büyümesi hatta bir nevi karþý tarafý bir sýçrama
tahtasý olarak kullanmaktan bahsediyorum.
Birkaç örnek verelim:
“Batman The Dark Night” (Batman Kara
Þövalye) adlý filmde harika bir sahne vardýr.
Filmde Oscar ödüllü Jack Nickholson'ýn
canlandýrdýðý Joker'in sorgu odasýnda Batmanle
yaptýðý muhteþem diyalog:
Batman: Peki, beni niye öldürmek istiyorsun.
Joker: (Kahkahayla güler) Hayýr. Ben seni
öldürmek istemiyorum. Sensiz ne yaparým
ben? Gidip mafyayý mý dolandýrayým? Yo, yo,
hayýr. Hayýr! Biz, birbirimizi tamamlýyoruz.
Senle ben.
Batman: Para için öldüren pisliðin tekisin!
Joker: (Polisleri iþaret eder) Onlardan
biriymiþsin gibi konuþma, deðilsin! Olmak
istesen bile… Onlar için sadece bir
ucubesin. Benim gibi.
Bu sahnede Joker Batman'e zýtlýklarýn
birbirini nasýl var ettiðini açýklýyor. Joker
olmasa Batman'in, Batman olmasa da
Joker'in varlýðýnýn çok anlamlý olmayacaðýný
söylüyor. Bugün birçok askeri otoriterinin
gücünü rakibinden ve ona karþý aldýðý
pozisyondan aldýðýný söylemek herhalde
yanlýþ olmaz. Örneðin PKK olmasa Türk
ordusuna dair çok az haber iþitiriz ve bir
zaman sonra bu kadar büyük bir ordu ve bu
kadar büyük bir bütçeye olan ihtiyacý
sorgulamaya baþlarýz (Umarým o günler
gelir).
Yine ülkenin baþarýlý tekstil markalarýndan
DeFacto da zýtlýklarý çok iyi kullanan bir
marka. “Jean çýkarma” mottosuyla yola
çýkan ve karþýsýna kot pantolonu alan
marka, kotun üzerine basýp zýpladý.
Þimdilerde iyi bir konumdalar ve her geçen
gün daha iyi oluyorlar. Defacto Mavi'yi, Levis'ý
ya da Colin's'i rakip olarak görmüyor esasýnda.
Onlarýn üzerlerine basýp zýplýyor.
Öte yandan organik ürünler pazarýnýn bu
kadar büyümesini saðlayan þey hormonlu, her
mevsim ulaþýlabilen ve nispeten ucuz ürünler
almamýzý saðlayan sistemdir. Organik
ürüncüler saðlýða ve doðallýða dikkat çekerler,
diðer taraf ise her mevsim raflarý doldurup
aþeren hamile kadýnlara kýþýn ortasýnda karpuz
sunarlar. Geleceðin dünyasýnda gerçekten
organik, yani doðal ürünler yemek bir lüks
olacak sanýrým ve sadece belirli bir gelir
seviyesinin üzerindeki insanlar buna sahip
olabilecek. Hormonlu gýdalar üretiliyor diye
kimse kimseye darýlmasýn. Biz istedik kýþýn
ortasýnda domates yemeyi. Salçayla, domates
kurusuyla idare edemedik.
Öte yandan Pegasus gibi “discount” yani
Türkçe tabirle “ucuzcu” bir seyahat þirketinin
THY karþýsýna çýkmasý ve yeri geldiðinde
onunla rekabet ediyor gibi görünmesi diðer
hava yolu þirketlerinin esamesinin
okunmamasýný saðlýyor. Pegasus, 'bussiness'
Serhan Ok
[email protected]
hizmetin tam karþýsýnda konumlandýrýyor
kendisini.
Regal beyaz eþyasýný gözü gibi gören Türk
tüketicisine beyaz eþyaya çok para vermenin
akýl kârý olmadýðýný anlatýyor. Belki de kendi
grubundan Whirpoolla rekabet ederek yapýyor
bunu.
Pegasus çok fazla insaný uçakta içeceði suya
bile para vermeye ikna edebilirse THY'den
daha fazla insan taþýyabilir (ama daha az ciro
yapabilir). IKEA Türk insanýný canýndan bir
parça saydýðý mobilya alýþkanlýklarýndan ve
mobilyaya verdiði kýymetten vazgeçirebilirse
kocaman bir pazar elde edebilir (ki bu yolda
da ilerliyor zaten). BÝM discount tarzý
markette niþ olarak baþlayýp pazardaki büyük
pastaya sahip olan baþarýlý bir örnektir.
Siyasi hayata bakacak olursak da 70'lerde
zýtlýklarla ilgili acý tecrübeler yaþadýk. Zýtlýklar
pazarý büyütür ama mesele siyasetse ülkeyi
ikiye böler. Siyasi meseleler biraz hassas. Yýllar
boyunca ülkedeki insanlarýn ya saðcý ya solcu
olabileceðini kafamýza kazýdýk. Bunlar dýþýnda
bir þekil belirmedi kafamýzda. Þu an Ak
Parti'nin karþýsýnda CHP, MHP'nin
karþýsýnda ise BDP var. Bu dört partinin
birkaç seçim dönemidir istikrarlý bir þekilde
siyasi arenada kalmasýnýn temel
nedenlerinden biri tam karþý
pozisyonlarýnda bir rakipleri olacak þekilde
konumlanmýþ olmalarý. MHP ve BDP'nin ise
savunduklarý milliyetçilik ideolojisiyle niþ
olmaktan kurtulma þansý yok denecek kadar
az. Ancak sahip olduklarý pazarlarýn erime
riski de pek yok.
Pek çok global markanýn rekabet arenasýnda
ikili olarak yer almasýnýn altýnda yatan þey
zýt kavramlara yatýrým yapmýþ olmalarýdýr.
Ýnsanlýðýn zýtlýklar üzerine inþa edildiðini
unutmamak gerekir. Markanýzýn karþýsýnda
üzerine basýp sýçrayabileceðiniz bir kavram,
bu kavramý savunan bir marka, bir kitle, bir
rakip varsa þanslýsýnýz demektir. Bu
insanlarýn sizin var oluþ amacýnýza daha
kolay inanmasýný saðlar ve konumunuzu
güçlendirir.
Ýþte bu yüzden zýtlýklar bir birini var eder.
haber
86
Üçge,
butik maðazacýlýkta
büyüyor
Butik maðazacýlýk alanýnda müþteri istek ve beklentilerinin sektörü daha da
dinamikleþtirdiðini söyleyen Üçge Butik Maðazalar Yönetmeni Cemil Azder,
Üçge'de neredeyse her gün yeni bir malzeme ile tanýþarak, farklý bir çalýþmaya
imza atýldýðýný belirtti
Satýþ noktalarý için maðaza ekipmanlarý üreten ve
alýþveriþin olduðu her yere imzasýný atan Üçge, butik
maðazacýlýkta da küresel markalarýn referanslarýyla
büyümesini sürdürüyor. Üçge Butik Maðazalar
Yönetmeni Cemil Azder sektördeki yeniliklerin
durmaksýzýn devam ettiðini belirterek, tüm ayrýntýlarý
fark yaratmak için kullanan Üçge'nin çalýþmalarýyla
sektörün öncüsü olmaya devam ettiðini belirtti.
Bu yýl içinde uygulamasý tamamlanan Antalya
Havalimaný Duty Free maðazalarýnýn önemine dikkat
çeken Azder Üçge Butik bölümünün 2012
çalýþmalarýný þöyle deðerlendirdi:
“En önemli projelerimiz arasýnda yer alan Antalya
Havalimaný Duty Free maðazalarý kullandýðýmýz
malzeme çeþitliliðiyle butik maðazacýlýk alanýnda
firmamýzý ön plana çýkaran bir çalýþma oldu.
Kazandýðýmýz tecrübeyle Zürih, Lizbon, Valletta
(Malta) gibi þehirlerin havalimanlarýnda yeni
uygulamalar yapýp önümüze yeni sayfalar açmayý
baþardýk. Ýki yýlda bir Paris'te düzenlenen
uluslararasý Equipmag Fuarý'nda da firmamýzý en iyi
þekilde temsil ettik. Bu fuarda Fransa pazarýnda
kemikleþen müþterilerimize her gün yenilerinin
eklendiðini gördük. Artan referanslarýmýzla da
bölgede ciddi bir güç olduk diyebiliriz”.
Butik maðazacýlýðýnda cirolardan çok yaratýlan
farklýlýklarýn konuþulduðunu belirten Cemil Azder,
Üçge'nin son yýllarda yaptýðý atýlýmlarla bu konuda
baþarýyý yakaladýðý kaydetti. Üçge'nin Butik
Maðazacýlýk'ta öne çýkan özelliklerine de deðinen
Cemil Azder
Azder sözlerini þöyle sürdürdü:
“Maðaza dekorasyonu alýþveriþ kararýný
etkileyen en önemli unsurlardan... Maðaza
donanýmý dekorasyonun en önemli detayý
diyebilirim. Ürünlerin müþterilere
sunulduðu alaný oluþturuyor. Müþteri ürünü
rahatça inceleyebilir, hatta
deneyimleyebilirse satýn almaya daha kolay
karar verebiliyor. Üçge üretim mühendisleri
ve pazarlama uzmanlarý, yaratýcý çalýþmalar
ortaya koyan, perakende dünyasýndaki
geliþmeleri yakýndan takip eden dinamik bir
yapý. Ayrýca en önemli avantajýmýz
müþteriye özel ürün tasarlamamýz.
Perakende sektörünün çeþitli alanlarýna
hitap eden ürünlerimiz var. Ürüne göre, o
ürünün en iyi þekilde sergilenmesi için
gerekli bütün þartlar dikkate alýnarak proje
geliþtirilir. Ürünün boyutlarý, sergileniþ
þekli, ýþýk, maðazanýn müþteri profili,
markanýn tüketiciye yönelik vaatleri gibi pek
çok unsurun göz önünde bulundurulmasý
gerekir”.
Farklý maðaza konseptlerindeki
uygulamalarýna dikkat çeken Azder,
butikten kozmetiðe, eczanelerden deriayakkabý maðazalarýna, bijuteri
maðazalarýndan Duty Free projelerine kadar
birçok farklý alanda uygulamalar
gerçekleþtirdiklerini belirtti. Cemil Azder,
çok fazla butik markaya sahip olan Fransa
gibi Avrupa'nýn önde gelen ülkelerinde farklý
uygulamalar yaptýklarýný da ayrýca vurguladý.
haber
Cumhuriyet tarihinin
en büyük AVM’si geliyor
88
Cumhuriyet tarihinin en büyük perakende projesi “Vialand”, dünyanýn en
popüler temalý parklarýný kýskandýracak düzeyde. Avrupa Yakasý'nda
Gaziosmanpaþa ve Eyüp ilçelerinin kesiþiminde 600 dönümlük dev bir arazi
üzerine inþa edilecek Vialand'in yatýrým bedeli 1 milyar 150 milyon TL.
Büyük açýlýþ ise 23 Nisan 2013
Ýstanbul Büyükþehir
Belediyesi'nin desteðiyle Via
Grup & Gürsoy Grup
Yatýrým ve Yönetim
Ortaklýðý giriþimiyle hayata
geçirilecek olan Türkiye'nin
ilk mega temalý parkýný ve
gösteri merkeziyle alýþveriþ
caddeleri konseptini bir
araya getiren Vialand'deki
çalýþmalar, düzenlenen
basýn toplantýsýyla anlatýldý.
Toplantý, Ýstanbul
Büyükþehir Belediye
Baþkaný Dr. Kadir Topbaþ,
Gürsoy Grup CEO'su
Abdurrahman Gürsoy, Via
Grup Yönetim Kurulu
Baþkaný Coþkun Bayraktar
ve Vialand Genel Müdürü
Mehmet Emeç'in ev sahipliðinde
gerçekleþti.
Ýstanbul'u Ortadoðu ve Balkanlar'ýn eðlence
merkezi haline getirecek olan Vialand, 23
Nisan 2013'te ziyaretçilerine kapýlarýný
açacak. Dünya standartlarýndaki eðlence
ünitelerini Ýstanbul'a taþýyan Vialand, tüm
üniteleri dünyanýn bu alanda en iyi
firmalarýndan temin ediyor, güvenlik ve
eðitimlerini de uluslararasý standartlara göre
kurguluyor. Tüm bu standartlarýn da
ötesinde, Vialand, dünyanýn en önemli
temalý parklarýnda sindirilen deneyim ve
araþtýrmalarýn, Türkiye'nin eðlence
anlayýþýyla harmanlanarak, eðlencenin canlý
bir deneyimi olarak tasarlandý.
Park, her yaþ ve zevklerdeki 7'den 70'e
ziyaretçilere hitap edebilecek
þekilde farklý bölgelere
ayrýlarak, ziyaretçilerin park
içinde istedikleri eðlenceye
kolay bir þekilde ulaþmalarýný
saðlayacak biçimde planlandý.
Vialand masal dünyasýnýn
kapýlarýný, giriþindeki 2 bin
metrekarelik alanda tüm
görkemiyle yükselen þato
aralayacak.
Son teknoloji ile tasarlanmýþ,
3 saniyede 110 kilometreyi
aþan hýzýyla Avrupa'nýn en çok
ilgi gören Roller Coaster'ý da
(Hýzlý tren) Vialand'in sayýsýz
eðlence ünitelerinden sadece
bir tanesi olarak parkta yer
alacak.
Yapýmýna 2011 Eylül ayýnda
baþlanan ve 23 Nisan 2013 tarihinde
tamamlanmasý planlanan projenin inþaat
aþamasýnda bin kiþi, tamamlandýðýnda ise 4
bin kiþiye istihdam saðlayacak. Eyüp ve
Gaziosmanpaþa Belediyesi sýnýrlarý
içerisinde bulunan 600 bin metrekarelik
proje arazisinin, kuzeyinde TEM Otoyolu
ve güneyinde ise E5 Karayolu yer alýyor.
pusula
AVM’ler saðlýk
taramasý için
birebir
90
Gerekli düzenlemeler yapýlabilirse insan
trafiðinin yoðun olduðu alýþveriþ
merkezlerinde koruyucu saðlýk hizmeti veren
'tarama klinikleri açýlabilir'.
Dünyanýn en büyük perakende þirketlerinde
örneðin Wal-Mart'ta bu tarz bir uygulama söz
konusu. Makul bir hizmet bedeli alýnan
projede kiþi baþýna 15 dakikalýk zaman
ayrýlýyor. Son teknolojiyle desteklenen hýzlý
laboratuvar testleri ise ortalama 25 dolar
civarýnda.
Sosyal çabalara katký saðlýyor
Bazý perakende zincirleri ile alýþveriþ
merkezleri ise 'sýnýrlý iþlem' yapan klinikleri
'promosyon amaçlý' kullanýyor. Belli hacimde
alýþveriþ yapan müþteriler için 'bedelsiz'
uygulamalar da var.
Daha çok aþý, tansiyon ölçümü, þeker testi
gibi basit hizmetleri bedava yapýyorlar.
Sadece gözlük tavsiyesi, þeker tespiti, alerji
taramasý gibi sýradan hizmet yapanlarda
dikkat çekiyor.
Genellikle pratisyen hekimler ile hemþirelerin
yer aldýðý hýzlý kliniklere basit vakalar
baþvuruyor.
Kliniklerin toplamý gelirlerinin yüzde 37.5'ini
laboratuar analizleri teþkil ediyor. Yapýlan bir
araþtýrma kurumunun yaptýðý tespitlere göre
klinik faaliyetlerin daðýlýmýnda yüzde 42 ile
'koruyucu aþý' en baþlarda.
Daha çok alýþveriþ merkezlerinde bulunan
klinikler insan trafiðinin yoðun olduðu yerlere
kuruluyor. Acil bakým sýnýfýndan olanlar ise
kapsamlý poliklinik iþlevine sahip. Bu
kurumlarda ufak cerrahi müdahalelerden týbbi
cilt bakýmýna kadar geniþ bir hizmet sunuyor.
ABD'deki bazý AVM'ler ve büyük perakende
zincirleri hastane zincirleriyle iþbirliði yapýp,
onlarýn 'alt markalar' oluþturmasýný saðlayarak
'saðlýk taramasý' yapan daha kapsamlý klinikler
kuruyor. Amaç müþteri sayýsýný arttýrmak ve
sosyal hizmetlerle kamuoyunun dikkatini
çekmek!
Ancak daha hýzlý hizmet veren ayaküstü
tedaviye yönelmiþ benzer klinik uygulamalarý
da var. Bunlar baðýmsýz nitelikte olup en çok
kent merkezlerinde yer alýyor.
Amerika'da markalaþmýþ hýzlý perakende
kliniklerinin en tanýnmýþ onlarý þöyle;
· Minute Clinics: Ülke çapýnda hizmet veriyor
ve daha çok Wal-Mart çatýsý altýndaki eczane
zinciri CVS bünyesinde çalýþýyor. Sayýlarý
500'ü aþmýþ durumda.
· Take Care Clinics: Ýkinci sýrada en yaygýn
klinik görünümünde. Daha çok Walgreens
saðlýk maðazalarýnýn içinde konuþlanmýþ.
Sayýya 500 adede yaklaþýyor.
· The Little Clinic: Sayýsý 60 civarýnda olan
24 saat açýk baðýmsýz klinik kuruluþu. Büyük
'shopping center' veya 'zincirler'in bulunduðu
mekânlarýnda yer almayý tercih ediyor.
· Redi Clinic: Gripten korunma ve aþýlama
konusunda uzmanlaþmýþ bir marka. “Yüksek
kalite, uygun saðlýk” sloganýyla ünlenmiþ. Çok
sayýda iþleve sahip. 50 þubesiyle Teksas'ta
faaliyet gösteriyor.
· Corner Care Clinic: 30'u aþan þubesiyle
'tarama ve anlýk tedavi faaliyeti' yanýna 'minör
cerrahi müdahaleler ' de yapýyor. Hýzlý
klinikler þimdilik 5 büyük eyalette
konuþlanmýþ.
Target Clinics: 26 adetten oluþan tam
teçhizatlý bu klinikler target maðazalar
zincirinin içinde faaliyet gösteriyor. Bu
kliniklerin dýþýnda sayýlarýný artýrma çabasý
içinde olanlar da var: Checkups, Aurora,
Quickcare, Healthstop (smart cafe) ve
Curaquick gibi yeni markalar küçük kliniklerin
son örneklerden…
Hem alýþveriþ hem sosyal
Perakende temelli bir týp kliniði en fazla 500
metrekarelik bir alana sahip. Uygulama tek
kat üzerinde özel pavyon tarzýnda inþa
Engin Yýldýrým
[email protected]
edilmiþ bir bölümde gerçekleþiyor.
Operasyon için ölçüm, analiz ve muayene
odalarý var. Metrekare baþýna alýþveriþ
merkezine 50 ila 70 dolar kira ödeniyor.
Klinikler alýþveriþ merkezlerinin iþlek fakat
sessiz köþelerine kuruluyor. Bazý zincirlerde
ise eczanelerin hemen yaný baþýnda yer alýyor.
Þimdi bu hizmeti 'baðýmsýz sosyal faaliyet'
olarak deðerlendirip eczanelerden ayýrma
eðilimi var.
Hýzlý kliniklerin bir baþka özelliði ise temel
tarama analizlerini anýnda yapabilecek
modern donanýmlara sahip olmalarý.
Randevusuz çalýþan ve serbestçe girilen
klinikler, 'az maliyetli bir seçenek olarak'
halkýn sempatisini kazanmýþ durumda.
Kliniklerin bir diðer yararý da OTC olarak
bilinen 'tezgâh üstü' reçetesiz ilaçlarýn bu
klinikler sayesinde sürekli denetleniyor
olmasý.
Basit nitelikli tarama hizmeti yanýnda birçok
gizli hastalýðý ortaya çýkarmalarý oldukça
dikkat çekiyor. Yükselen trendi gören kimi
hastane zincirleri de yeni nesil 'tarama
merkezleri' kurarak bu kervana katýlmayý
düþünüyor. Üstelik çoðu hizmet sponsorlar
marifetiyle parasýz olabilecek.
Bizde benzer uygulamanýn marketlere baðlý
'eczane zinciri' yaratmadan yaygýnlaþtýrýlmasý
ve sponsorlar eliyle parasýz hale getirilmesi
sosyal açýdan yararlý olabilir. Bu geliþme
kentlerimizde hem saðlýða hem de alýþveriþ
merkezlerine ilgiyi daha da artýrmýþ olacaktýr.
advertorial
Tavuk, artýk
Kümes’ten
yenecek
92
Tavuk restorancýlýðýna yeni bir nefes
getirmek için 2009 yýlýnda yola çýkan
Kümes, güven veren lezzeti ve geniþ ürün
yelpazesiyle adýndan söz ettirmeye baþladý.
Kendine has piþirme yöntemleri geliþtiren
Kümes, franchise vererek kendisine yeni
ortaklar da arýyor
Büyük rekabetin yaþandýðý fastfood
gýda pazarýnýn bugünlerde yeni ve
kuvvetli bir oyuncusu daha var.
Tavuk restorancýlýðýna yeni bir soluk
getirmeye hazýrlanan yüzde 100
Türk sermayeli Kümes'i kaliteli
ürünleri ve uygun fiyatlarýyla yakýnda
Türkiye'nin birçok noktasýnda
görebilirsiniz. Kümes'in çýkýþ
noktasý; tavuk sektöründeki
kurumsal ve zincir maðaza
statüsündeki yabancý firma
hegemonyasýný kýrmak ve Türk
yatýrýmcýlara uygun bedellerle iþ
imkâný sunarak Türkiye'nin
vazgeçilmez markalarýndan biri
haline gelmek. "Tavuk denince akla
gelen ilk tat olmak" hedefi
paralelinde "Tavuk Kümes'ten Yenir"
sloganýnýn tescilini alarak, genel
rekabetin içinde sadece tavuk
denince akla gelen ilk tat deðil
"Acýkýnca akla gelen elit tat" olma
yolunda adýmlar atan Kümes 8
þubesi ile hizmet veriyor. Tavuðun
her türlü þeklinin tüketiciye
sunulduðu Kümes'te lezzetler
katkýsýz tavuk döner, piliç çevirme
ve çýtýr parçalar olarak 3 ana ürün
grubunda sunuluyor.
Kümes fikrinin yaratýcýsý Zafer Kýlýç
2009 yýlýnda “Bayiim olur musun”
fuarýna ulusal bir firmanýn bayiliðini
almaya gittiklerini, fakat þimdi bayilik
veren güçlü bir restoran zinciri
kurduklarýný söylüyor. Kuruluþ
aþamasýndayken küresel bir marka
olma yolunda adýmlar atan Kümes,
dekorasyon, marka kimliði ve
ambalaj konularýnda önemli PR
danýþmalýklarýndan destek almýþ.
Çýktýklarý yolda her þeyi en ince
detayýna kadar düþündüklerini ifade
eden Zafer Kýlýç “2009 yýlýnda
açtýðýmýz ilk þubemizle birlikte
Kümes ailesi olarak hedefimiz ulusal
pazarda güçlü bir yer edinmekti.
Bunun için saðlam bir alt yapý
kurmanýn gerekli olduðunun
farkýndaydýk. Bu sebepten ilk yýl
bizim için stratejik bir yýl oldu. Her
konuda alt yapý çalýþmasý yaptýk.
Tüm operasyonel ve mali konularý,
satýn alma süreçlerini, stok takibi,
satýþ iþlemlerini, maliyet ve karlýlýkla
ilgili tüm faaliyetleri takip
edebildiðimiz güçlü bir yazýlým ve
donaným aðý kurduk. Kaliteyi ve
Zafer Kýlýç
lezzeti maksimum düzeye ulaþtýrmak için
profesyonel ekipmanlar edindik. Þu anda tüm
þubelerimizde dünyanýn en iyi makineleri
bulunuyor” dedi.
Türk damak tadýna uygun
lezzetler
Kümes'in öne çýkan bir özelliði de Türk damak
tadýna ve gýda kodeksine uygun reçeteleri,
standart ürün garantisi ve hijyene vermiþ
olduðu önem. Müþterilerin önünde
gerçekleþtirilen piþirme ve sunum aktiviteleri
Kümes'e gelenlerin ürünleri gönül rahatlýðýyla
tüketmelerini saðlýyor. Kümes'in tavuk piþirmek
için kullandýðý fritözler; yiyeceði kendi suyunda
piþiren besin deðerini ve doðal tatlarýný
muhafaza eden; ürünü daha dolgun ve lezzetli
kýlarken, besinleri de her zaman ayný standart
lezzetle piþiren bir yapýya sahip. Keza piliç
çevirme makineleri de; konseptinde dünya
lideri olup, konveksiyonel fýrýn mantýðýyla
çalýþarak ve içten dýþa doðru piþirme yapýyor.
Böylece 3 yönden yakmadan mükemmel ve
muntazam piþirme tekniðiyle eþsiz bir lezzet
saðlanýyor. Kümes, bilinen tavuk döneri kaliteli
ve standart bir hale getirerek özel soslarla
marine ettikten sonra kendine özel üretilen
sandviç ekmeði ile sunuyor.
Kurulduðu 2009 yýlýnda 5 yýllýk bir plan
hazýrlayan Kümes'in hedefi toplam 2012
yýlýna kadar 20 þubeye ulaþmak. Kümes
mevcut 8 þubesiyle aðýrlýklý olarak Anadolu
Yakasý'nda hizmet veriyor.
röportaj / Çetin Family
Çetin Family
94
Dünya markalarýnýn buluþtuðu adres:
Röportaj: Birgül TELLÝ UYSAL
Maðazacýlýkta 30 yýlý geride býrakan ve 17'si
Bursa'da toplamda 20 þubeyle dünya
markalarýný tüketiciyle buluþturan Çetin
Family, öncülük ettiði uygulamalarla sektöre
yön veriyor. Bursa'nýn markasý Çetin Family'nin
Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Yaðcý, “Armani,
Versace, Pal Zileri; BSB, Fred Perry, Roberto
Cavalli gibi 25'in üzerinde dünya markasýnýn
satýþ temsilcisi olduklarýný, 'shop in shop'
konseptinde hizmete sunacaklarý yeni
yatýrýmlarýnda birçok markayý bir arada
tüketicilerle buluþturacaklarýný söyledi. Çetin
Yaðcý, maðaza yatýrýmlarýnýn devam edeceðini
belirtirken, sanal alýþveriþte nasýl
konumlandýklarýný ve sektördeki deðiþimleri
paylaþtý.
Çetin Yaðcý
Maðazacýlýkta önemli bir marka
haline gelen Çetin Family'nin
kuruluþ hikâyesini paylaþýr mýsýnýz?
Ben aslen Gaziantepliyim. Ticarete çok
küçük yaþlarda baþladým. Babamýn Suriye'den
uygun fiyata aldýðý ceketler, annemin elinden
geçerek benim omuzlarýmda satýþa
sunuluyordu. Omuzlara aldýðým ceketler
yerleri süpürüyordu diyebilirim. O kadar
küçük yaþlarda tanýþtým ticaretle. Üniversite
için Bursa'ya geldiðimde ise 1982 yýlýnda
Burç Pasajý'nda 9 metrekarelik ilk
maðazamýzý açtýk. Üniversiteyi bitirdiðimde 4
maðazayý açmýþtýk. Bugün 200'ün üzerinde
çalýþanýmýz, 25'in üzerinde dünya markasýný
satýþa sunduðumuz, yüzlerle çeþidimizin
bulunduðu toplamda 10 bin metrekarenin
üzerinde satýþ alanýyla 20 maðazamýz var.
Maðazalarýmýzýn 17 tanesi Bursa'da, 3 tanesi
de Ýzmit, Susurluk ve Ýnegöl'de. 30 yýlý
anlatmak 3 dakika sürmüyor ama her
maðazanýn ayrý bir yeri var. Hepsine çok
fazla emek harcadýk.
Bursa için önemli bir marka
yarattýnýz. Markalaþma sürecinizi
anlatabilir misiniz?
Marka olmak uzun soluklu bir uðraþ. Aslýna
bakarsanýz ilk maðazadan baþlayarak belli
ilkelerle devam ederseniz, çalýþmalarýnýzýn
sonucunu alýyorsunuz. Marka olmak
kurumsal bir duruþ, ana çizgiler istiyor.
Bundan taviz vermemelisiniz. Tüm bunlarýn
yanýnda öngörülerinizin kuvvetli olmasý
gerekiyor. Rakipleriniz durmadan geliyor.
Rakiplerinizin gerisinde kalmamalý, birçok
konuda öncü olmalýsýnýz. Tabii zamanýnda
çok daha kolaydý. Günümüzde küresel
bakmak zorundasýnýz. Omuzlarýmda ceket
satarak tanýþtým ticaretle, sonrasýnda cadde
maðazacýlýðýna geçildi. Bugün ise AVM'lerin
önemi tartýþýlamaz. Bizim de AVM'lerde
toplam 7 maðazamýz bulunuyor. Ticari hayat
da canlý organizma gibi… 30 yýl önceki
ticaret günümüzde ayný deðil. Ortada dönen
deðer ayný, para. Onun dýþýnda tüm sistem
deðiþiyor.
“Turizm önemli”
Ticaret anlayýþýnýn deðiþmesinden
bahsetmiþken sanal maðazacýlýk
konusundaki yatýrýmlarýnýzý da
öðrenebilir miyiz?
Aslýnda 20 deðil, 20 artý 1
maðazamýz var demeliydik. 2006
yýlýnda kurduðumuz, tüketicilerin
www.markastok.com adresinden
ulaþabilecekleri bir online satýþ
sitemiz var. Online satýþa önem
veriyoruz. Ýlginç bir detayý da
paylaþmak isterim. Biz site
üzerinden ilk satýþý Hakkari'ye
yaptýk. Maðazalarýmýzla
ulaþamayacaðýmýz bölgelere de satýþ
yapabilmek oldukça heyecan verici.
Yeni bir konseptle satýþ için yatýrým
yaptýðýnýzý biliyoruz. Biraz da bu
yeni yatýrýmýnýzla ilgili bilgi alabilir
miyiz?
Mevcut maðazalarýmýzdan birisini büyüterek,
dünya markalarýný 'shop in shop' konseptiyle
tüketicilere ulaþtýracaðýz. Bin 500
metrekarelik bir alanda gerçekten özel bir
sunumla müþterilerimizin karþýsýna çýkacaðýz.
Bu yeni yatýrým, Bursa'da dünya markalarý
için çok önemli bir vitrin olacak. Bunun
dýþýnda maðaza açmaya da devam edeceðiz
ama önceliðimiz yenileme isteyen maðazalar
olacak. Hem yenileme yapýyor hem de yeni
metrekareler katýyoruz. Bizim 70 binin
üzerinde cari kartlý Çetin Family müþterimiz
var. Bu rakam gerçekten önemli.
Sektörle ilgili deðerlendirmelerinizi
de alabilir miyiz?
Türkiye iç pazardan doymuþ, pazara gitme
yolunda. Bu yüzden yatýrýmlarda çok daha
dikkatli olmalýyýz. Türkiye artýk geliþmiþ bir
pazar. Ama Türkiye'nin genç nüfusu önemli.
Genç nüfus demek, hareketli bir perakende
sektörü demek. Daha önce de söylediðim
gibi bizim ilk online satýþýmýzý yaptýðýmýz yer
Hakkari. Doðuda çok önemli bir pazar var.
Batýdaki büyüme yavaþlarken, doðudaki
maðazacýlýk çok geliþecek. Türkiye, Kuveyt
Savaþý öncesinde ciddi bir turist patlamasý
yaþadý. Ortadoðu ülkelerinden çok fazla
turist gelmiþti. Bu yýl da ayný þekilde o
bölgelerden çok fazla turist giriþi oldu. Bu
fýrsatý devam ettirmeliyiz. Avrupalý turistin
alýþveriþ yapmasý daha zor. Ama Arap
ülkelerinden gelen turistlerde ciddi bir
alýþveriþ potansiyeli var. Bursa Valisi'nin
turizm için verdiði çabalarýnýn sonuçlarýný
alacaðýmýzý düþünüyorum. Yerel yönetim ve
ticaret odalarýnýn Bursa'da turizmi
hareketlendirmek için büyük emekleri var.
Tüm bunlarýn sonuçlarýnýn alýnacaðýný
düþünüyorum. Turizm katkýsýyla bir ekonomi
oluþturamadýðýmýzda pastadan alýnan pay
küçülüyor, kârlar düþüyor. Olaya sadece
maðazacýlýk anlamýnda bakamýyorsunuz. Tüm
dinamikler önemli.
röportaj / Locations
Röportaj: Fulya B. ÖZTÜRK
96
Caddelerin
yeni avcýlarý
Lokasyon, perakende sektörünün en önemli konularýnýn baþýnda
geliyor. Sektörde önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan Locations
Perakende Lokasyon Danýþmanlýðý, caddelerde maðaza yeri
sorununa akýlcý ve etkin çözümler üretmek üzere yola çýktý. Locations
kurucularý Gökalp Diþiaçýk ve Tayfun Kartal, “kazan-kazan” yaklaþýmýný
benimsediklerini anlatýyor
Locations'ý sizden dinleyebilir
miyiz? Hangi amaçlarla yola
çýktýnýz?
Locations, perakendecilere caddelerde
maðaza yeri üretmek için ortaya çýkmýþ bir
fikir. Hepimizin bildiði gibi AVM'ler
kanalýnda yer saðlayýcýlarýn hizmetleri ve
diðer tüm dinamikler oldukça oturmuþ
durumda. Yatýrýmcýlar, kiralamacýlar ve
yönetim firmalarý, markalarýn lokasyon
ihtiyaçlarýný gidermek üzere koordinasyon
içinde hýzlý hareket edebiliyorlar. Hatta bu
hizmetlerin birkaçýný veya tamamýný kendi
bünyesinde toplamýþ firmalar bile var.
AVM'nin tasarým, planlama, inþaat ve
kiralamasýný yapýp sonrasýnda bu tesisin
yönetimini üstlenen etkin bir iþ modeli.
Caddeler tarafýnda ise durum çok farklý.
Perakende bilgi birikimine sahip, onlarla
ayný dili konuþan ve maðaza yeri
ihtiyaçlarýna rasyonel çözümler üreten
kimse yok. Aslýna bakarsanýz, caddede
klasik emlakçýlýk dýþýnda bir mekanizma yok.
Üstelik bu mekanizma, gayrimenkul
sektörünün her alanýnda (Konut, rezidans,
arsa, depo, ofis gibi) hizmet üretmeye
çalýþýyor. Dahasý, hem satýþ hem de
kiralamaya yetiþmeye çalýþýyor. Bu iþ yüküne
raðmen bir yandan da perakendecinin
maðaza yeri ihtiyacýna cevap vermeye
çalýþýnca, ortaya yetersiz bir performans
çýkýyor. Baþarýsýný perakendeye temin ettiði
lokasyonlarla ölçen, tamamen bu iþe
odaklanmýþ bir yapýya çok ihtiyaç var.
AVM'lerde gözlemlediðimiz etkinlik düzeyi
ve hizmet kalitesine caddelerde
rastlanmamasýnýn bu boþluktan
kaynaklandýðýný düþünüyoruz. Locations
perakendecilere verimli olabilecekleri
maðaza lokasyonlarý üretiyor. Onlar adýna
ön inceleme, detaylý araþtýrma ve çeþitli
fizibiliteler yapýp, baþarýlý olabilecekleri
yerleri nokta atýþý sunuyor. Aslýnda iþimizi
kýsaca þöyle sloganlaþtýrabiliriz: Doðru
yerde, doðru fiyatla, doðru maðaza. Buna
bir çeþit perakende lokasyon danýþmanlýðý
diyebiliriz. Zaten biz kendi içimizde
konuþurken yaptýðýmýz iþe kýsaca “PLD”
diyoruz. Dolayýsýyla, caddelerde maðaza
yeri problemine akýlcý ve etkin çözümler
üretebilmek ve kaliteli bir hizmet sunmak
fikri Locations'ýn ana felsefesini ve kuruluþ
vizyonunu oluþturdu desek, kendimizi tam
ifade etmiþ oluruz.
Hizmetlerinizi öðrenebilir miyiz?
Hangi konularda hizmet
veriyorsunuz?
Müþterilerimize þu an için 3 ana kulvarda
hizmet sunuyoruz. Gelecekte bu hizmetleri
kiracýnýn mutsuzluðunu yaþamasýn hem de o
noktada baþarmasý daha muhtemel bir
oyuncu faaliyete geçsin” diyoruz. Süreç
burada “kazan-kazan-kazan'a dönüþüyor.
Özetle biz PLD (Perakende Lokasyon
Danýþmanlýðý) diye nitelendirdiðimiz
hizmetleri Türkiye'de faaliyet gösteren tüm
ulusal, uluslararasý perakende markalarýna
sunuyoruz. Bir de perakende sektörüne
yeni girmek isteyen ve tam olarak nasýl bir
büyüme stratejisi izleyeceðini bilemeyen
firmalar var. Onlara da bu üç hizmeti
kullanarak etkili bir büyüme stratejisi
oluþturup yardýmcý olmaya çalýþýyoruz.
Böyle çalýþtýðýmýz hâlihazýrda 4-5 tane
müþterimiz var.
daha da çeþitlendirmeyi planlýyoruz.
Hâlihazýrdaki hizmetlerimizin birincisi
“caddelerde perakende maðaza lokasyonu
üretmek” olarak tanýmlanabilir. Bunu
sadece maðaza yeri bulmak gibi
algýlamamak gerekir. Spesifik bir müþteri
için, doðru maðazayý doðru þartlarla
oluþturuyoruz. Doðru þartlarý hazýrlamak
yeri geldiðinde mülk sahipleri ile sýký
pazarlýk etmeyi gerektiriyor. Klasik aracýlýk
hizmetinden çok farklý bir yaklaþýmdýr bu.
Çünkü orada komisyon kira gelirinden elde
edildiði için, kira rakamýný indirmek aracýnýn
çýkarýnýn tersine bir durum yaratýr. O
yüzden aracýnýn kiralama þartlarýnda
kiralayan lehine pazarlýk etmesine pek
rastlanmaz. Biz ise mülk sahipleri ve
yatýrýmcýlarýn en temel haklarýný korumak
kaydýyla, söz konusu maðazanýn kiralama
þartlarýnda kiralayan lehine iyileþtirme
yapmak için mücadele ediyoruz. Böylece o
lokasyona uzun süre yaþayacak bir markanýn
girmesini saðlýyoruz. Bu sayede mülk
sahibine de istikrarlý bir gelir yaratmýþ ve
onun da uzun vadeli çýkarlarýný korumuþ
oluyoruz. Yaptýðýmýz iþte güven faktörü çok
ön planda. O yüzden biz iþimizi yaparken,
kartlarýmýzý son derece açýk oynarýz. Bu,
güven ortamýnýn tesis edilmesini saðlýyor ve
hem bizim hem de diðer taraflarýn iþini
kolaylaþtýrýyor. Haliyle, sürdürülebilir bir iþ
modeli ve sürdürülebilir iliþkiler yeþeriyor.
Bir marka bizim hizmetimizle kiralama
yaptýðýnda, doðru bir noktaya, iyi þartlarla
girdiðini görüyor ve tekrar çalýþmayý tercih
ediyor, üstelik diðer markalara da öneriyor.
Mülk sahipleri de ayný þekilde böyle bir
hizmetten tekrar yararlanmak istiyor ve
çevresine bizden olumlu bahsediyor.
Mülkünün kiralamasýna aracýlýk ettiðimiz ve
sonrasýnda, “sizin göstereceðiniz mülkleri
alýp içine sizin yerleþtireceðiniz kiracýlarla
çalýþmak isterim” diyen yatýrýmcýlarýmýz
olmaya baþladý. Diðer yandan henüz birinci
yýlýmýzý yeni doldurmamýza raðmen,
mükerrer kiralamalar yaptýðýmýz çok sayýda
müþterimiz var. Birkaç ayda 7 ayrý lokasyon
bulduðumuz müþterimiz var. Bu örnekler
iþimizi doðru yaptýðýmýzýn en iyi
göstergeleridir diye düþünüyoruz. Ýkinci
hizmet alanýmýz, “açýlmýþ ve yürüyen
AVM'lerin yeniden kiralamalarýnda
perakendecilere ve AVM'lere çözümler
üretmek” olarak tarif edilebilir. Ýki tarafa da
derken kastedilen þu: Açýk bir AVM için en
kötü þeylerden biri, içinde boþ maðazalarýn
olmasýdýr. Bu boþ maðazanýn, marka
karmasýna uygun bir isme kiralanmasý
konusunda alternatifler üreterek hem
AVM'nin hem de markanýn yarar görmesini
saðlýyoruz. Bir nevi AVM'nin kiralama birimi
ve markanýn da emlak geliþtirme birimi gibi
hareket ediyoruz. Bu, iki tarafa birden katký
yapan ve iþlerini kolaylaþtýran bir süreç
çýkýyor. Üstelik bu mekanizma, iki tarafýn da
istediði sonuç oluþmadan, taraflardan bir
þey talep etmeyen, maliyetsiz bir
mekanizma... Tam bir “kazan-kazan”
yaklaþýmý. Kim istemez böyle bir hizmeti?
Üçüncü olarak perakendecilerin verimsiz
maðazalarýna çözümler getiriyoruz. Para
kaybeden bir noktanýn çözüme
kavuþturulmasý, para kazanan bir nokta
açmaktan daha da önemlidir. Çünkü yeni
maðaza açmadýðýnýzda para
kaybetmiyorsunuz ama verimsiz bir
maðazada her ay sonu rakamlar
kýrmýzýçizginin aþaðýsýný gösteriyor. Bu
noktada biz perakendecilere, “Þayet
performansýndan memnun olmadýðýnýz bir
noktanýz var ise, bizimle paylaþýn. Biz orada
sizden daha verimli olacak bir markayý
mutlaka tanýyoruzdur. Hem siz zararýnýzý
durdurun, hem yatýrýmcý verimsiz bir
Dengeleri “hatalý evet”ler
bozuyor
Perakende bir bütünlük zinciri…
Doðru ürün, doðru zaman, doðru
fiyat, doðru çalýþan gibi... Sizce
lokasyonun, bu bütünlük zinciri
içindeki önemi nedir?
Ýnternetin bilinen tüm dinamikleri altüst
edercesine hayatýmýza girmesiyle dünya,
yepyeni bir çaðýn kapýsýný aralamýþ oldu. Bu
sürecin doðal bir uzantýsý olarak internet
aslýnda dünyanýn en büyük pazar yerini ve
mecrasýný da oluþturmuþ oldu. Dolayýsýyla
uzun vadede en doðru lokasyon internettir
diyoruz. Ama diðer yandan, gerek
AVM'lerde gerekse caddelerde maðazacýlýk
daha çok uzun bir süre önemini koruyacak.
Yani bildiðimiz anlamýyla “pazar yeri”
kavramý hâlâ geçerli. Bununla birlikte artýk
dünyanýn her yerinde kaliteli ürünü üretecek
teknoloji var. Bugün dünyanýn en büyük
markalarý üretimlerini Çin, Hindistan,
Endonezya, Türkiye, Filipinler, Bangladeþ
gibi ülkelerde gerçekleþtiriyorlar. Kendi
ülkelerindeki yüksek iþçilik maliyetleri
sebebiyle, üretim günden güne bu ve
benzeri ülkelere transfer oluyor. Yüksek
teknolojilerin geliþmekte olan ülkelere
aktarýmý, kaliteli ürün ile kalitesiz ürün
arasýndaki makasý hayli daralttý. Tüketici
nezdinde üretim teknolojisi, kalite, ürünün
menþei gibi noktalarla fark yaratmak
anlamsýzlaþtý. Artýk bir ürünü Amerika'da ya
da Fransa'da üretildiði için almýyoruz.
Bundan dolayýdýr ki; þirketler artýk
tüketicinin algýsýnda farký tasarýmlarýnda,
konseptlerinde ve o ürün ya da hizmete
yükledikleri imaj ve anlamda yaratýyorlar. Bu
alanlara lokasyonu da ekleyebiliriz. Hedef
kitleye ulaþmanýn en kolay yolu, maðazayý
onunla buluþmanýn en muhtemel olduðu
röportaj / Locations
98
yerde açmaktýr. Dünyanýn en güzel
ürününü de satsanýz, eðer yer seçimi
yanlýþsa, göreceðiniz talep en hafif tabiriyle
zayýf olacaktýr. Maðaza; markanýn ürün ve
hizmetinden sonraki en büyük iletiþim
aracýdýr. Dolayýsýyla maðaza en iyi reklam
aracýdýr. Doðru yere konuþlanmýþ bir
maðaza, rakibinden daha yüksek cirolar
elde edebiliyor. Burada lokasyonun önemi
kendiliðinden ortaya çýkýyor aslýnda. Eðer
marka yatýrýmýn yeri konusunda yanlýþ bir
seçim yaptýysa, harcadýðý ilk yatýrým
bedelinden tutun, karþýlaþamadýðý
potansiyel tüketiciye kadar her noktada bir
atýllýk ve bir zarar söz konusu olacaktýr. Bu
arada doðru yeri sadece maðazanýn
lokasyonu olarak düþünmemek lazým. Vasat
bir AVM'nin en iyi noktasýnda olmak neye
yarar? Hedef kitlenin bulunmadýðý bir
bölgenin en iyi lokasyonuna maðaza açmak
ne kadar baþarý getirir? Hangi bölgede,
hangi cadde/AVM'de ve o cadde/AVM'nin
neresinde olacaðýnýz çok önemli. Sinerji
yaratacaðýnýz markalarý çok iyi biliyor
olmalýsýnýz. Diðer bir deyiþle, “Kýstaslarýn
doðru tanýmlanmasý ve doðru uygulanmasý
gerekir”. Locations çok kýsa bir süre önce
kurulmuþ olmasýna raðmen, büyük bir
boþluðu hýzla doldurmasý ve günden güne
daha çok markaya hizmet sunuyor olmasý
bir tesadüf deðil. Çünkü PLD iþ modeli tüm
bu doðrularý tanýmlamayý ve uygulamayý
gerektiren disiplinin ta kendisi aslýnda.
Sizce perakendeciler lokasyon
konusunda nasýl ve ne gibi hatalar
yapýyorlar en çok?
Markalar geçmiþe oranla çok daha iyi yer
seçiyor. Çünkü eskiye göre çok alternatif
var. Üstelik markalar hedef kitlesini daha iyi
tanýyor. Dolayýsýyla bu konuda yapýlan
hatalar azaldý. Anadolu'da iþiniz nispeten
daha kolay. Gerçi orada da kaliteli maðaza
yeri bulmakta sýkýntýlar var ama en azýndan
yanlýþ bir semte maðaza açma ihtimali zayýf.
Çünkü olmanýz gereken bir veya birkaç ana
cadde var. Bunlara konuþlandýðýnýzda,
zaten tüketici ile karþýlaþmayý garantilediniz
demektir. Diðer yandan Türkiye'de
perakende caddelerinin sayýsý çok az ve bu
kira fiyatlarýna olumsuz yansýyor.
Anadolu'da ana caddelerdeki kira fiyatlarý
Ýstanbul fiyatlarýný yakalamýþ, hatta bazen
de geçmiþ durumda. Alým gücü, þehrin
nüfus yoðunluðu gibi faktörler büyük
þehirlerimizin çok altýndayken, kiralar için
ayný þeyi söylemek pek mümkün olmuyor.
Bazý perakendeciler bu rakamlara çok
hassas yaklaþýyor. Ancak bu yüksek
rakamlarý kolayca “Evet” diyenler var. Ýþte
biz bunun büyük bir hata olduðunu
düþünüyoruz. Tüm dengeler aslýnda bu
“Hatalý evet” yüzünden bozuluyor ve çýta
orantýsýz bir þekilde yükselmiþ oluyor. Bu
yüksek rayiçler ise kâr etmeyen, kiraya
çalýþan verimsiz maðazalarýn oluþmasýna yol
açýyor. Daha da kötüsü, açýldýktan kýsa bir
süre sonra, kirasýný ödeyemediði için
kapanan iþletmelerin sayýsý artýyor. Biz bu
anlamda mülk sahiplerinin
bilinçlendirmesinin ve en yüksek kirayý
vereni deðil, kendilerine en uzun süre
problem çýkarmadan kiracýlýk edecek adayý
tercih etmelerinin daha yararlý olduðunu
düþünüyoruz. Anadolu'da bu bilincin
oluþturulmasý için çaba sarf ediyoruz. Bu
bakýþ açýsýnýn faydalarýný müþterilerimiz ve
mülk sahipleri bizimle yaptýklarý
kiralamalarda hemen fark ediyorlar.
Caddelerde doðru lokasyonu
belirlemek, AVM'lere göre daha mý
zor?
Evet, çok daha zor… Bir kere doðru
lokasyonu bulmanýzý engelleyen fiziksel
engeller var. Çünkü özellikle Anadolu'da
yapýlarýn çoðu eski ve küçük. Geçmiþte
organize perakende olmadýðý için yapýlar
30-40 metrekare ortalamayý geçmiyor.
Hatta 10-15 metrekare maðazalardan
oluþan çarþýlar bile var. Yapýlanma tamamen
zanaatkârlara göre planlanmýþ.
Birleþtirmeler yapmadan çözüm üretmek
neredeyse imkânsýz. Yeri gelmiþken altýný
çizelim, þayet iyi ve doðru yönetilirse,
kentsel dönüþüm projesinin bu zorluða
doðal bir çözüm yolu olabileceðini
düþünüyoruz. Yapýlar hem saðlamlaþacak
hem de günümüzün ihtiyaçlarýný karþýlar
büyüklüklerde maðazalar üretilecektir diye
öngörüyoruz. Diðer yandan büyük kent
merkezleri dýþýnda kalan kentlerimizin
çoðunda sadece bir veya iki tane ana cadde
var ve tüm yer talepleri bu uzunluðu 1
kilometreyi geçmeyen caddelere gelip
sýkýþmýþ durumda. Haliyle bu sýnýrlý
caddeler hem geliþen perakendenin yer
ihtiyaçlarýný karþýlamada karþýmýza güçlükler
çýkarýrken hem de maliyetlerin hýzla
yukarýlara týrmanmasýna yol açýyor. Tüm bu
zorluklara raðmen, biz yine de doðru
lokasyonu seçme probleminin kök nedenine
inip daha kalýcý çözümler üretmeye
odaklanýyoruz ve sonuca olumlu katkýlar
yapabiliyoruz. Bir kentte müþterimiz için
maðaza arayýþlarýmýzý yürütürken, o
bölgenin markanýn hedef kitlesi ile ne kadar
uyumlu olduðu, maðazanýn güneþ mi yoksa
gölge tarafta mý kaldýðý, insan ve araç
trafiðinin hangi yönde aktýðý, en yakýn toplu
taþýma duraklarýnýn nerede olduðu ve
maðazaya nasýl katký yapacaðý gibi sonucu
direkt olarak etkileyecek birçok faktörü
inceliyor, hassas analizler yapýp, o marka
için optimum seçeneði oluþturacak
zahmetli ve bir o kadar da keyifli bir
çalýþma yürütüyoruz. Aslýnda biz böyle
yaparak, bilinen anlamýyla aracýlýk
hizmetleri sürecini tam tersine çevirmiþ
oluyoruz. Önce yeri bulup, bunu birine
sunmaya çalýþmýyoruz. Biz önce
müþterimizin ihtiyaçlarýný anlayýp, kendi
birikimimizi de sürece dâhil ederek en
uygun yeri üretmeye çalýþýyoruz. Yani
süreci arzdan deðil talepten baþlatýyoruz.
Klasik emlakçýlýktan ayrýldýðýmýz en belirgin
nokta bu bakýþ açýsýdýr. Bu bilinçle hareket
ettiðinizde, bölgenin varsa coðrafi, kültürel
ve sosyal zorluklarýný aþmak ve doðru
tercihi yapmak daha kolaylaþýyor.
Doðruyu yaratmak
Perakende inanýlmaz bir rekabette
yol alýyor. Ýnþaat projelerinin
geliþimi de eklenince günümüzde
yer seçimi yapmak daha mý zor
hale geliyor?
Biz, alternatifler arttýkça yer seçiminin
kolaylaþtýðýna inanýyoruz. Tabii yatýrýmcýlar
yatýrýmlarýný yapmadan önce danýþmanlýk
alsalar ve yatýrým yeri seçimini hatta
inþaatlarýný bu danýþmanlarýn fikir ve
yönlendirmeleri doðrultusunda yapsalar,
çok daha yararlý sonuçlar doðacaðýna
inanýyoruz. Bu konuda Türkiye'de çok ciddi
bir bilgi birikimi var. Bu bilgi birikimini
“Yanlýþý düzeltmek” için deðil de “Doðruyu
yaratmak” için kullanmanýn zamanýnýn
geldiðini düþünüyoruz. Bu konuda da
geçmiþle kýyaslandýðýnda ciddi ilerlemeler
var ancak hâlâ “Biz bir AVM veya maðaza
yaptýk, bunun için kiracý bulur musunuz?”
diye soran yatýrýmcýlarla sýkça
karþýlaþýyoruz. Gidip böylesi yapýlarý
incelediðimizde, ya yer seçimlerinin, ya
inþaat tasarýmýnýn ya da ikisinin birden
perakende için uygun olmadýðýný yerinde
görüp, kendilerine anlatmaya çalýþýyoruz
tabii. Ama bu nereden baksanýz çok üzücü
bir durum… Müteþebbisin kaynaðý
dolayýsýyla ülkenin milli serveti doðru
deðerlendirilmemiþ oluyor zira. Ama özet
olarak, alternatiflerin artmasýnýn zorluktan
ziyade kolaylýk
olacaðýný düþünüyoruz.
Üstelik ilke olarak adil
rekabetin iyileþtirmenin en
doðal aracý olduðuna
inananlardanýz. Rekabet olmalý
ki, daha iyi daha doðru yapýlar
ortaya çýksýn.
Lokasyon için yapýlan fizibilite
çalýþmalarýna ayrýlan bütçeler çok
afakî mi oluyor. Perakendecilerin
yaptýðý fizibilite çalýþmalarý neden
hala istenen düzeyde deðil?
Firmalarý fizibilite çalýþmalarý yapan ve
yapmayan diye ikiye ayýrmak mümkün. Bazý
firmalar bünyesinde gerekli ekipleri kurmuþ
ve standartlarý oluþturmuþlar. Önceden
belirledikleri ölçütlere göre yer seçiyorlar.
Muhtemel bir maðaza lokasyonu hakkýnda
çeþitli senaryolarý yazýp, olasý sonuçlarý
hesaplamaya çalýþýyorlar. Böylece,
rakiplerinden daha isabetli karar veriyorlar.
Bu konuya kaynak ayýrmayan firmalar ise
patronlarýn sezileri ile hareket ediyorlar.
Patron iþini gücünü býrakýp bu konuya
eðilince, enerji ve zaman israfý oluyor.
Üstelik altyapýsý verilerden ziyade önseziye
dayalý bir kararýn riski de yüksek oluyor.
Locations olarak bu yapýdaki
perakendecilere danýþman firmalardan
destek almalarýný öneriyoruz. Bu
perakendeciler genelde daha küçük
ölçekliler ve sadece maðaza yeri seçimi için
insan gücü istihdam etmeleri hiç ekonomik
deðil. Yýlda açacaklarý 3-5 lokasyon için bir
birim kurmak oldukça maliyetli. Ýþi bu olan
bir danýþmanlýk firmasý, perakendecinin
adýna gerekli fizibiliteyi yaparak, muhtemel
hatalarýn önüne geçer ve kaynaklarýn daha
isabetli kullanýlmasýný saðlar. Yarattýðý bu
katma deðerle perakendeciye zaman ve
para kazandýrmýþ olur. Üstelik süreç
perakendecinin fizibilitenin ne kadar önemli
olduðunu yaþayarak anlamasýna izin verir.
Sonuçta bu konudaki bilinç kendiliðinden
yükselmiþ olur diye düþünüyoruz.
haber
Optimum alýþveriþ keyfi
Alýþveriþ merkezi konseptini deðiþtiren Optimum Outlet'ler, ziyaretçilerine
yýlýn 365 günü uygun ve kaliteli alýþveriþin yaný sýra bir yaþam alaný da sunuyor
100
Ziyaretçilerine, gerçek anlamda alternatif
oluþturabilecekleri yaþam alanlarý inþa
etmek ilkesiyle yola çýkan Rönesans
Gayrimenkul Yatýrým AÞ bünyesindeki
Optimum Outlet'ler, modern mimarileri,
alternatif ve geniþ alýþveriþ seçenekleri ile
Türk ve dünya mutfaklarýndan tatlarýn
sunulduðu yiyecek-içecek alanlarýný bir
arada bulunduruyor.
Yurt içi ve yurt dýþýndaki yatýrýmlarýyla,
alýþveriþ merkezleri konseptini yeniden
þekillendiren, alýþveriþin yanýnda yaþam
alaný ve eðlence merkezi sunan Rönesans
Gayrimenkul Yatýrým, Ýstanbul, Ankara,
Ýzmir ve Adana'da bulunan Optimum
Outlet'lerde toplam 216 bin500 metrekare
kiralanabilir alanda, 644 maðaza ile senede
40 milyonun üstündeki ziyaretçilerine farklý
bir alýþveriþ deneyimi yaþatýyor.
Yerli ve yabancý maðaza karmasý ile
Optimum Outlet'ler sadece alýþveriþin deðil,
mimari tasarýmý, etkinlik ve aktiviteleri ile
sektöründe fark yaratýyor.nAlýþveriþ merkezi
konseptinin giderek deðiþtiði günümüzde;
diðer alýþveriþ merkezlerinden "outlet"
tarzýyla sýyrýlýp, bir adým önde olan
Optimum Outlet'ler, güçlü marka
karmasýyla sadece indirim sezonlarýnda
deðil, yýlýn 365 günü ziyaretçilerine uygun
ve kaliteli alýþveriþ deneyimi yaþatýyor. Her
yaþtan ve her kesimden ziyaretçinin,
özellikle ailelerin ve çocuklarýn kendilerini
rahat hissedecekleri, alýþveriþin yaný sýra
konforlu mekânlar da güzel vakit
geçirecekleri bir ortam yaratan Optimum
Outlet'ler, eðlence ve aktiviteler için de
renkli ve canlý bir mekân saðlamak amacýyla
ziyaretçilerine hizmet veriyor.
Çocuklarýn sevgilisi Optimum
AVM
Optimum Outlet'lerde yer alan çocuk
faaliyet alanlarý ve eðlence birimleri,
ziyaretçilere alýþveriþin yanýnda farklý bir
eðlence imkâný da sunuyor. Ýleri teknoloji
ile kurulan ve gerçek buz pisti özelliði ile
mevcut buz pistlerinde Optimum
ziyaretçileri hem eðitim görerek buz
üzerinde kaymayý öðreniyor, hem de
eðlenceli vakit geçiriyorlar. Buz pistlerinde
gerçekleþen yabancý þov gruplarý, Türkiye
þampiyonlarýnýn gösterileri ve buz hokeyi
maçlarý da Optimum Outlet'lerin
ziyaretçilerine sunduðu farklýlýklar arasýnda.
Optimum Çocuk Kulübü aktiviteleri ile
minik ziyaretçiler sanat, hobi ve mutfak
atölyeleri ile hem el becerilerini geliþtiriyor,
hem de eðlenceli vakit geçiriyor. Optimum
Outlet bünyesinde yer alan sinema
salonlarý, rahat koltuklarý, modern
salonlarý, 3D alternatifi de sunan son
sistem teknolojisi ve kusursuz tasarýmý ile
göz dolduruyor. Tavan yüksekliðinin
yarattýðý ferahlýk ve dikkat çekici fuaye alaný
ile ziyaretçiler daha ilk adýmlarýnda
Optimum Outlet farkýný hissediyor.
Optimum'da 5D keyfi
Her yaþtan ziyaretçiye yönelik farklý
eðlence alternatiflerinin yer aldýðý Optimum
Outlet'lerde ayrýca 5D sinema keyfi de
sunuluyor. Ziyaretçiler 5 Boyutlu
simülatörde hem eðitsel hem de görsel
açýdan seçebilecekleri 6 farklý program ile
hem çocuklarýyla hem de arkadaþlarýyla bu
zevki paylaþabiliyorlar. 5D sinema
izleyicileri eðlence dünyasýnýn ilk 3 boyutlu
ses sistemiyle beraber hareket ederek 180
derecelik büyük panoramik ekranýyla da çok
farklý bir macera yaþýyorlar. Çocuklarýn yaný
sýra büyüklerinde ilgi odaðý olan ekranlý
simülatör oyun gruplarý, albenili renkleri ve
modern dizaynlarý ile çocuklarýn büyük
beðenisini kazanan mini go card (akülü)
sistemleri, altý yaþ üzerindeki çocuklara
yönelik beceri oyun gruplarý, çocuklarýn
serbestçe eðlendikleri softplay oyun alanlarý
gibi pek çok eðlence aracý, oyun alanýnda
eðlence ve macerayý seven Optimum
ziyaretçilerini bekliyor. Rengarenk ve
fonksiyonel oyun gruplarý ile bambaþka bir
dünyanýn sunulduðu Optimum'lardaki oyun
alanlarýnda, çocuklarýn güvenle
oynayabileceði ayný zamanda zihinsel ve
fiziksel geliþimlere katkýda bulunabilecek
oyun alternatifleri yer alýyor.
Optimum sadece alýþveriþ deðil
Son dönemde alýþveriþ merkezlerinin,
kitlelerin sadece alýþveriþ yapmak amaçlý
gittikleri nokta olmaktan çýkýp, sosyokültürel bir kimliðe de bürünmesiyle,
Optimum Outlet'ler de ziyaretçilerine farklý
etkinlikler sunmaya baþladý. Optimum
Outlet'e gelen ziyaretçiler, alýþveriþin
yanýnda, AVM'de yer alan etkinlikleri,
çocuk faaliyet alanlarýný, eðlence birimlerini
de aktif olarak kullanýyorlar.
Ziyaretçilerinden gelen bu talep karþýsýnda
Optimum Outlet'ler de konserlere, imza
günlerine, müzik dinletilerine, çocuk
etkinliklerine ve sanat aktivitelerine yer
veriyor. Ziyaretçilerine indirimli alýþveriþin
yaný sýra sosyal bir ortam da sunabilme
hedefinden yola çýkarak, özellikle her hafta
sonu farklý etkinlikler düzenliyor. Ayrýca
dini ve resmi bayramlar ve özel günlerde
de, günün anlam ve önemine uygun
etkinlikler gerçekleþtiriyor.
advertorial
Sporun adresi:
Kartal Titanic
Business Hotel
102
Günümüz insanýn en büyük problemlerinden birisi aþýrý kilolar.
Düzensiz beslenme, bozulan gýdalar ve hareketsiz yaþam bunun en
büyük nedenleri arasýnda gösteriliyor. Problemden kurtulmanýn
yöntemi ise spordan geçiyor. Kartal Titanic Otel þehrin merkezinde,
geniþ kadrosu, yüksek teknolojik ekipmanlarýyla spor yapmak isteyen
herkesi Kartal Titanic Otel spor salonlarýna bekliyor. Titanic Kartal
Fitness Müdürü Sadullah Taygun Hýra, verdikleri hizmetleri anlatýyor
Öncelikle sizi tanýyabilir miyiz?
Fitness konusundaki eðitim ve
deneyimlerinizden bahseder misiniz?
Çocukluðumdan beri fitness'ýn içindeyim. Bu
mesleðe küçük yaþlarda amatör futbol
oynadýðým zaman güçlenmek amacýyla
girmiþtim. Profesyonel futbolcu olmak için bu
þarttý, ben de hem okula gidiyor hem de
futbol oynuyor, fitness'a gidiyordum. Ýlk
baþladýðýmda hobi olan bu iþi daha ciddiye
aldým. Tabii her baþlayan gibi ilk zamanlar
bana da çok sýkýcý geliyordu. Hatta çoðu kez
“bitse de gitsem” diye düþünüyordum. Sonra
devam ettikçe bu iþi sevdim ve her gün
kendimi geliþtirerek ilerlemeye, bu iþte en iyi
eðitmenlerden biri olmaya karar verdim.
Titanic Kartal'ýn spor salonunu
tanýyabilir miyiz?
Kartal Titanic, Anadolu Yakasý'nýn en güzel
fitness kulüplerinden birisi. E-5 kenarýnda ve
çok merkezi bir yerde bulunuyor. Metro,
minibüs, otobüs gibi bütün toplu taþýma
araçlarýyla ulaþýma elveriþli bir konumda.
Salonumuzda 3 tane aerobik stüdyomuz,
plates, kinesis odalarýmýz ve alt katta SPA'mýz
var. Kýþýn kullanýlmasa da yazýn çok raðbet
gören açýk havuzumuzla da hizmet veriyoruz.
8 kiþiden oluþan tecrübeli ve dinamik bir
eðitim ekibine sahibiz. Kadromuzdan yana bir
sýkýntýmýz yok.
Bünyenizde hangi hizmetleri
sunuyorsunuz?
Salonumuza kayýt olduktan sonra ilk yapýlan
iþlem, misafirimizin analizi. Bu analiz
sonucunda misafirlerimizin kilosuna, yaðýna,
vücut ölçülerine, esneklik oranýný bakýlýyor.
Kontroller bittikten sonra 1,5 aylýk
adaptasyon programý ile kiþi spora ve salona
adapte ediliyor. Hoca eþliðinde yapýlan
çalýþmalardan sonra kiþi istediði þekilde
çalýþabiliyor. Adaptasyon programýnýn
uygulandýðý dönem yakýn temas ile çalýþan
hocalarýmýz daha sonra uzaktan takip ediyor.
Fakat 8 hoca salonda olduðu için
hocalarýmýzýn gözü yine onlarýn üzerinde
oluyor. Adaptasyon süreci aslýnda 6-8 hafta
biz bu süreci erken geçmek
istiyoruz ama yine de bu
sürenin durumu üyenin
geliþimine baðlý. Haftada en
az 3 gün gelmek gerekiyor.
Genelde erkek üyelerimiz 18.00-21.00,
19.00-22.00 arasý gelirken, kadýn üyelerimiz
sabah saatlerini tercih ediyor. Öðleden
sonraysa aðýrlýkla öðrenciler salonumuzda
çalýþýyor. Her kesime hitap eden bir
salonumuz var. Akþamlarý yoðunluk
olduðunda grup egzersiz dersleri veriyoruz.
Yoga, zumba, kardiyo dans, plates gibi
imkânlarý da sunuyoruz.
Üyelik sisteminiz hakkýnda da bilgi
alabilir miyiz?
Genelde 6 aylýk ve 1 yýllýk olmakla birlikte 5
yýllýk 10 yýllýk gibi uzun sürelerde var. Süre
uzadýkça fiyat aþaðý iniyor. Fiyatlarýmýz genel
olarak uygun her kesime hitap etmeye
çalýþýyoruz. Öðrencilere ve ev hanýmlarýna
özel indirimimiz var. Çocuklu üyelerimize
çocuk kulübü ile hizmet veriyoruz. Kendisi
Kartal Titanic, Anadolu Yakasý'nýn en güzel fitness kulüplerinden birisi. E-5 kenarýnda ve
çok merkezi bir yerde bulunuyor. Metro, minibüs, otobüs gibi bütün toplu taþýma
araçlarýyla ulaþýma elveriþli bir konumda...
Sadullah Taygun Hýra
“Hedefimiz Kartal Titanic Business Otel'in fitness bölümünü
Anadolu Yakasý'nýn en iyi salonu yapmak” diyen Sadullah Taygun
Hýra, bu anlamda çalýþmalarýnýn sürdüðünü belirtiyor
spor yaparken çocuðu da içerde güzel vakit
geçirebiliyor. Saðlýk ve beslenme açýsýndan
bahsedersek bu iþin yüzde 70'i beslenme
kalan kýsmý ise spor ile ilgili. Yani ne kadar
spor yaparsanýz yapýn, beslenmenizi
düzeltmediðiniz sürece net sonuçlar
alamazsýnýz. Tabii ki eskiye oranla daha
saðlýklý olabilirsiniz ama yine istenilen
seviyeye çýkamazsýnýz. Kiþinin ihtiyacýna göre
beslenmesi gerekir, kilo almak isteyen için de
kilo vermek için de bu durum geçerli.
Bunlarýn hepsinin ayrý ayrý programlarý var,
biz bunlarý kiþiye özel sunuyoruz. Biz
diyetisyen deðiliz ama danýþmanlýk
yapabiliyoruz. Özellikle kan gruplarýna göre
olan diyetleri öneriyoruz en ciddi sonuçlar bu
diyetlerle alýnabiliyor.
Peki, kilo verdikten sonra mý spora
gitmek iyidir, yoksa hem diyet hem
de spor mu yapmak gerekir?
Her zaman ikisini birlikte yürütmek daha
faydalý olur. Evde diyetle sadece
zayýflayabilirsiniz, ama bunun sonucunda
omuzlarýnýz çöküp, kamburunuz çýkabilir.
Fakat spor bütün eksiklikleri tamamlar. Sporla
zayýflamýþ bir vücut, sadece diyetle zayýflayan
bir vücuda göre daha dinç kalýr.
Sunduðunuz hizmetler ile ilgili
baþka neler söylemek istersiniz?
Ziyaretçilerin bulmak istediði her þey
salonumuzda var. Ýlgi, hoca, gerekli tüm
makineler, grup egzersiz dersi, analiz yani
ihtiyaç olan her þey burada mevcut. Ayrýca üye
takip sistemimiz ile üyelerimiz kendilerini daha
özel hissedebiliyor. Spor salonumuzda yer
alan SPA sayesinde spordan sonra rahatlama
imkâný mümkün. Bunun dýþýnda sauna, buhar,
jakuzi gibi imkanlarý da üyelerimize
sunuyoruz. Genel olarak salonumuzu günün
tüm stresini atabileceðiniz bir mekân olarak
tanýmlayabiliriz. Hedefimiz Kartal Titanic
Business Otel'in fitness bölümünü Anadolu
Yakasý'nýn en iyi salonu yapmak. Bu anlamda
çalýþmalarýmýz sürüyor. Son teknolojiyi
kullanabilmek ve müþterilerimize sunmak
adýna çalýþmalarýmýz sürüyor.
food court / Özgür Þef
Röportaj: Fulya B. ÖZTÜRK
Özgür Þef
104
yeni konseptlerle
geliyor
Ekranlarýn sevilen ismi Özgür Þef kýrmýzý etin seçilmesi ve piþirilmesi üzerine
bilinmeyenleri anlattý. Özgür Þef Steakhouse'un Suadiye'ye açýlacak olan 3'üncü
þubeyle son bulacaðýný ifade eden Özgür Þef, farklý konseptlerde hizmet veren
restoranlar açacaðýnýn da müjdesini verdi. Türkiye'de et tüketiminin lüks
olmaktan çýkmasý gerektiðini söyleyen Özgür Þef, demir eksikliðini yenmek için
“Türkiye'nin eti az piþmiþ yemeye alýþmasý gerekiyor” dedi
Özgür Bey, kaç yýldýr
mutfaktasýnýz? Sizin için bu iþin
baþlangýcý nasýl oldu?
17-18 yýldýr mutfaðýn içindeyim. Liseden
önce amatörce çalýþýyordum. Lisede koleje
baþladým çok baþarýlý bir öðrenci olamadým.
Daha sonra ailem beni turizm meslek
lisesine yazdýrdý. Bu iþe ilgim olduðu için ve
yemek yapmayý sevdiðimden derslerim
düzeldi. Turizm meslek lisesini üçüncülükle
bitirdim. Okuldan sonra deneyim kazanmak
için yurtdýþýna çýktým. Ýtalya'da gördüklerim
buradan çok farklýydý; Türkiye'de mutfak ve
aþçýlýk böyle deðildi. Orada bu iþin daha
profesyonelce yürütülüyordu. Bizim
jenerasyonumuz, bu iþi artistik yapan ilk
kuþak oldu. Yani anlayacaðýnýz liseye kadar
bu iþi sevmiyordum, derslerim kötü olduðu
için ceza olarak yapmaya baþlamýþtým.
yakýnýnda, Ataþehir'deki yeri bulunca,
aklýmda olan yeri açmayý düþündüm. Bülent
Çullas ve onun oðlu Mertcan Çullas ile
burayý iþletiyoruz.
Özgür Þef Steakhouse'un hikâyesini
dinleyebilir miyiz?
Hiçbir zaman bir dükkân açma ve iþletmeci
olma niyetim yoktu. Daha önce bir
steakhouse'a danýþmanlýk yapýyordum. Ýlk
steakhouse denemem Bebek'te oldu.
Ýþlerimiz güzel olmasýna raðmen ben
oradan bir türlü keyif alamadým. Orasý
müþteriye yetmesine raðmen bana hiçbir
zaman yetmedi. Daha sonra evimin
Özgür Þef'in kendi geliþtirdiði
piþirme teknikleri nelerdir? Bu
tatlar ziyaretçilerinize nasýl
lezzetler sunuyor?
Güzel lezzetler yaratmak için ilk adým et
seçimi ile baþlýyor. Bir sonraki adým etin
dinlendirilme aþamasý. Doðru eti seçmeyi ve
dinlendirmeyi ustanýn bilmesi gerekiyor.
Buradan sonra þef ve restoran ayrýmý
baþlýyor ki, piþirme teknikleri baþka bir olay.
kendi geliþtirdiðimiz fýrýn ile dana
ve her tür eti piþerebiliyoruz.
2 yeni konsept:
“Türk tipi et
lokantasý” ve “Deli
Kasap”
Burada sizin kendinize has yöntemleriniz
ortaya çýkýyor. Biz bu konuda çok ilerde
olduðumuzu düþünüyoruz ve aldýðýmýz
reaksiyonda bize böyle olduðunu
gösteriyor. Birçok et piþirme yöntemi var.
Tabakta piþirme, salamurada bekletme,
tütsü kullanma gibi. Geleneksel yöntemleri
de inceleyip geliþtirerek yeni piþirme
teknikleri kullanýyoruz. Mesela kuyu
kebabýnýn yapýldýðý kuyunun döküm fýrýn
halini Amerika'da yaptýrdýk. Geleneksel kuyu
sadece büryan yapma imkâný verirken, biz
AVM'ler artýk uðrak yerleri
oldu. Sizin AVM'lere
yönelik projeleriniz var
mý? Yeni þubeleriniz olacak
mý?
Gelecekle ilgili yeni tip restoranlar
yaratmak istiyoruz. Çok sayýda
düþüncemiz var. Bunlardan birisi
“Türk tipi et lokantasý” konsepti.
Hemen söyleyeyim, bu bir
kebapçý projesi deðil ve bununla
karýþtýrýlmasýný istemiyorum.
Kebapçý zaten her yerde çok var.
Diðer projemizin adý “Deli
Kasap” burada da müþterilerimize
fastfood ürünler sunacaðýz. Bu
fastfood'larýn piyasadakilerden farký bunlar
saðlýklý fastfood ürünler olmasý. Bu
projelerin hepsi Özgür Þef'ten baðýmsýz.
Özgür Þef 3 ay sonra açýlacak olan 3'üncü
ve son þubesi Suadiye ile noktayý koyacak.
Özgür Þef benim önüme geçerse kendi
mesleðimi yaparken zevk alamam ya da ben
restoranýn önüne geçersem bu sefer
restoranýn önü kesilir. Ben bu iþi dengede
ve tadýnda tutmak istiyorum. Fizibilitesi
yapýlýp kaldýrýlmýþ elimizde çok proje var, biz
sadece 1-2 tanesini yapýyoruz.
Her zaman muallâkta
kalan konulardan biri
etin ne kadar piþeceði…
Bu konuyu aydýnlatýr
mýsýnýz? Et nasýl terbiye
edilir, nasýl piþirilir?
Öncelikle eti terbiye etmek zorunda
kalýyorsanýz, zaten iyi et almýyorsunuz
demektir. Ýyi bir et yemeði için önce iyi et
seçmek gerekir. Aslýnda bu soruyu tek bir
cümle ile bitirebilirim. Eti az piþirmeye
alýþacaksýnýz. Türk kadýnlarý bunu
öðrenmeli, bunu öðrenemediði için Türk
kadýnýnda demir eksikliði çýkýyor. Tabi bu
iþler adým adým oluyor. Önce iyi et
yetiþtiricileri artacak ki piyasada iyi et
çoðalsýn. 1 Ocak'ta deðiþecek olan
kanundan sonra üreticiler zaten tüketicinin
tercihine býrakmadan iyi et üretmek
zorunda kalacak. Bir sorun da Türkiye'de et
fiyatlarýnýn çok pahalý olmasý ve buna baðlý
olarak etin lüks tüketim sayýlmasý. Et
fiyatlarý mutlaka ucuzlatýlmalý ve herkes et
tüketebilmeli. Türkiye'nin geleceði buna
baðlý, karbonhidratla beslenen çocuktan bir
þey olmaz. Kafasý iyi çalýþmaz, iyi
düþünemez, dersleri kötü olur. Yani iyi
nesiller yetiþmez. Mutlaka kýrmýzý et
tüketilmeli ve çocuklar bolca protein almalý.
Peki, siz nasýl besleniyorsunuz,
neler yiyorsunuz? Örneðin baþka
birisinin yaptýðý yemeði severek yer
misiniz?
Biz aþçýlar olarak beslenmeyiz. Sadece
acýktýðýmýzý hatýrlarsak týkýnýrýz. Þefler
neden kiloludur biliyor musunuz? Meslek
hastalýðý olan ayaküstü yemek yedikleri için.
Çok yediðimiz için deðil, düzensiz
yediðimiz için kiloluyuz. Yemek saati
kavramý bir tek bizim iþte yoktur. Baþkasýnýn
yaptýðýný yorumla derseniz, bayaðý bir
derine iner yorumlarým. Hatta çok sert
giriþirim, sonuçta yemek yapmak o kadar
kolay deðil. Ama ye derseniz görünümü
güzel ve saðlýklýysa hemen yerim.
“Baþkasýnýn yaptýðýný asla yemem” gibi bir
þey olmaz. Kendi yaptýklarýmý iþ olarak
baktýðýmdan yemiyorum, çünkü o benim
iþim. Sürekli mutfaktayýz, o yemeklere bir iþ
gözüyle bakýyoruz.
müzik
106
Nostaljik
ve romantik
Röportaj: Cenk ERDEM
The Puppini Sisters 1940'larýn Hollywood filmlerinden
çýkmýþ bir imajla, hem o dönemlerin swing pop
þarkýlarýný hem de swing pop yorumuyla en ünlü pop
þarkýlarýný yorumlayan nostaljik ve romantik bir vokal
üçlüsü. 2004 yýlýnda kurulan grup, 1930'lu ve 1940'lý
yýllara hepsi birbirinden þýk dönem kýyafetleriyle yeniden
hayat verirken, swing türünü tüm dünyada yeniden
sevdiriyor. Özellikle Michael Buble'nin satýþ 1 numarasý
olan “Christmas” albümü için kaydettikleri þarkýlarla
daha da ünlenen üçlü, 1930'lardan, 1950'lere kadar
onlarca hit þarký çýkararak Amerika'da büyük baþarý
yakalayan The Andrew Sisters ve The Boswell Sisters
gruplarýna gönderme yaparak, sýmsýcak þarkýlar söylüyor.
The Puppini Sisters, 19 Aralýk'ta ilk kez Türkiye'ye
gelerek neþeli þarkýlarýný Ýþ Sanat Sahnesi’ne taþýyacak
Marcella Puppini'nin kurduðu The Puppini
Sisters gerçekte kýz kardeþ olmadýklarý
halde, vokalde müthiþ bir uyum yakalýyor ve
týpký Michael Buble gibi, Cyndi Lauper'dan,
Prens Charles'a kadar çok ünlü hayranlarý
da var. Sahnede coþkulu ve eðlenceli bir
punk tadý da veren grup, ayrýca “I Will
Survive” ve “Walk Like An Egyptian” gibi
efsanevi pop þarkýlarýna bambaþka bir hava
katýyor. Son olarak hepsi ünlü olmuþ, klasik
sinema filmlerinin þarkýlarýný yorumladýklarý
“Hollywood” albümlerini yayýnlayan grubun
þarkýcýlarý arasýndan grubun beyni ve
kurucusu Marcella Puppini ile görüþtük.
The Puppini Sisters, isminizle swing
döneminin efsanevi grubu The
Andrew Sisters'a gönderme
yapýyorsunuz. Peki, onlarýn meþhur
þarkýsý “Boogie woogie bugle boy”u
çýkýþ þarkýnýz yapmaya nasýl karar
verdiniz?
Grup olarak “Boogie woogie bugle boy”
bize ilk ilham veren þarkýlardan biri. The
Andrew Sisters'ýn en çok bilinen
þarkýlarýndan biri olduðu gibi üstelik sadece
bize deðil Bette Midler gibi birçok ünlü
isme de ilham vermiþ bir þarký. Hatta
Christina Aguilera 'Candyman' þarkýsýnda da
yine The Andrew Sisters'ýn bu ünlü
þarkýsýndan melodiler ödünç almýþtý.
Bazý eleþtirmenler tarzýnýzý swingpunk olarak yorumluyorlar,
katýlýyor musunuz?
Özellikle canlý performanslarýmýz için bu
yorumu yapýyorlar ve kesinlikle doðru.
Swing döneminin þarkýcýlarý gibi sakin bir
þarký söyleyiþimiz olduðu pek söylenemez;
sahnede þakalar yapmayý, her ne kadar
dansçý olmasak bile dans etmeyi ve izleyici
ile iletiþim kurmayý çok seviyoruz. Coþkulu
bir swing- pop grubu sayýlabiliriz.
“Belleville Rendez-vous” adlý
animasyon filmini izledikten sonra
ilham alýp 2004 yýlýnda The
Puppini Sisters'ý kurduðunuzu
okumuþtum. Peki, böyle bir grup
oluþtururken diðer
motivasyonlarýnýz nelerdi?
Her zaman uyum içinde þarký söylemeye
büyük tutkum vardý. Kardeþimle beraber
Ýtalyanca þarkýlar söylerdik. Aslýnda
Manhattan Transfer gibi topluluklarý da çok
seviyordum ama swing pop döneminin
kýyafetleri de bana ayrýca cazip geliyordu.
Aslýnda müzik okulundan önce moda
okudum, hatta Vivienne Westwood'la
çalýþýyordum. Sanýrým o dönemle ilgili
olarak müzikler dýþýnda beni en çok çeken
moda faktörü.
1940'larýn caz ve swing
müziklerinin þimdiki çaðdaþ
temsilcileri gibisiniz. Müzikler ve o
meþhur kýrmýzý rujlar dýþýnda o
dönemin en çok nelerini
seviyorsunuz?
Bize nostaljik ve romantik geliyor. Sahnede
þarký söylemek demek, biraz tiyatro demek,
ayrýca bana göre kýlýk kýyafetle de moda
yaratabilmek demek ve o dönemde her ikisi
de var. Ama beni en çok o dönemde
gerçek hayatta olup bitenlere ve savaþ
dönemine raðmen Hollywood'un yarattýðý
dünyadaki peri hikâyeleri ve þarkýlardaki
mutluluk çekiyor.
Baþlangýçta Ýngiltere'deki en
prestijli müzik okullarýndan The
Trinity College diðer kýzlarla
tanýþtýðýnýz yerdi. Sizin müzik
beðenilerinize nasýl bir katkýsý
oldu?
Bir genç kýz olarak Billie Holiday'i
keþfettikten sonra birden pop dinlemeyi
býrakýp caz standartlarý ve operaya merak
sardýðým bir dönem oldu ama Trinity
College boyunca daha çok modern caz
dinler hale gelmiþtim. Açýkçasý kolejden
sonra tekrar 1930'larýn, 1940'larýn caz
þarkýlarýna ve erken swing döneminin
þarkýlarýna kapýldým.
Þarkýlarýnýz ünlü televizyon
dizileri Grey's Anatomy ve Chuck'ta
kullanýlmýþtý, hangisi favoriniz?
Grey's Anatomy benim arkadaþ çevremde
de çok popülerdi. Þarkýlarýmýzýn
kullanýlmasý elbette bizi çok mutlu etti ama
açýkçasý kendi adýma dizileri seyrettiðimi
söyleyemem. Yine de arkadaþlarýmdan
harika reaksiyonlar aldým. Hem ayrýca bizim
kýzlardan Kate, Grey's Anatomy dizisini
izliyordu.
1940'larýn þarkýlarýnýn aþk ve hatta
cinsellik hakkýndaki þarký sözlerinde
bile müthiþ bir zarafet ve masumiyet
var. Bugünlerdeki liste þarkýlarýnýn
sözlerini nasýl buluyorsunuz?
Hem þarký sözlerindeki küfürlere ya da çok
açýk sözlerle kiþisel olarak çok aldýrmam
hem de bugünlerdeki þarkýlarýn sözleriyle
ilgili hiç sorunum yok çünkü bugünlerin
pop þarkýlarýný çok dinlemiyorum. Bu aralar
daha çok indie þarkýlar ya da indie pop
dinliyorum. Liste þarkýlarý arasýnda da
elbette kimi zaman Fun ve þarkýsý “We are
young” gibi iyi þarkýlar da oluyor.
Ayrýca Beyonce'nin Crazy in love
þarkýsý gibi Gloria Gaynor'ýn disko
klasiði I will survive gibi meþhur
pop þarkýlarýný da yeniden
yorumladýnýz. Swing pop olarak
yorumlayacaðýnýz þarkýlarý nasýl
seçiyorsunuz?
“Crazy in love” bizim Soho'da bir gece
kulübünde sahneye çýktýðýmýz dönemde çok
popülerdi. Her gece DJ biz sahneden
indikten sonra geceye “Crazy in love”
þarkýsýyla geçiyordu. “I will survive” ayný
þekilde sahneye çýktýðýmýz kulüpte çok
seviliyordu. Aslýnda þarkýlarý seçerken o
dönem yaptýðýmýz sahne þovlarý etkili
oluyor. Bir baþka kulüpte Kate Bush þarkýsý
“Wuthering Heights” çok seviliyordu ve
repertuarýmýzda olmadýðý halde çok kýsa bir
süre içinde repertuara aldýk. Sonrasýnda
kulüpte bizim yorumumuzla, o þarký olduðu
anlaþýldýðý her anda yine büyük coþku
oluyordu.
Diyelim tüm izinleri
aldýnýz; swing tarzýnda en
çok okumak istediðiniz
pop þarkýsý hangisi
olurdu?
Benim için bir pop þarkýsý olarak
türünün zirvesi Deee-Lite ve
“Groove is in the heart”. Hem
melodisi çok yakalýyor, hem dans
ettiriyor, ayrýca kýlýk kýyafetleri çok
stilli ve üstelik çok mutlu bir þarký.
Kesinlikle en sevdiðim pop þarkýsý. Ama
ayrýca hip hop þarkýlarýný da çok
seviyorum.
'Jilted' klibiniz için
Vivienne Westwood
tasarýmlarýyla
dönem kýyafetleri
giymiþtiniz.
Ýstanbul'da Ýþ
Sanat'ta 19
Aralýk'ta sahne
alýyorsunuz, sahne
kostümleriniz?
Bir kýsmýný ben
tasarlýyorum. En
baþýndan beri kostümlerimiz ve dönem
kýyafetlerimize çok önem veriyoruz. Sahne
þovlarýmýz için de farklý farklý tasarýmcýlarla
çalýþýyoruz ama söylediðim gibi ayrýca
benim tasarladýðým kýyafetlerle de çýkýyoruz.
Ýstanbul'da da en çekici kostümlerimizle
sahnede olacaðýz.
Son albümünüzle ünlü sinema
filmlerinin müziklerini
yorumladýnýz. Filmini de göz
önüne alacak olursak, en çok
hangi þarkýyý yorumlamaktan keyif
aldýnýz?
Kesinlikle Cole Porter'ýn yazdýðý Grace Kelly
ve Bing Crosby'nin oynadýðý “High Society”
filminin þarkýsý “True Love”. 2005 yýlýnda,
evlenirken düðünümde de kýzlarla birlikte
söylemiþtik. Vivienne Westwood tasarýmý
kýrmýzý gelinliðimle söylediðim þarký da
True Love.
Pop yýldýzlarý arasýndan bir þarkýcý
seçecek olsaydýnýz; imajýyla ve
þarkýlarýyla 4. kýz kardeþ olarak
aranýza kimi konuk etmek
isterdiniz?
The Puppini Sisters olarak sadece pembe
saçlýmýz yok, bu yüzden Nicki Minaj harika
olurdu. Ciddi olmak gerekirse Nicki Minaj'ý
çok beðeniyorum. Popülerliði artýnca daha
farklý bir tarza geçmiþ oldu ama özellikle ilk
dönem þarkýlarýna bakacak olursanýz çok
yenilikçi biri. Þarký aralarýnda rap yapardý ve
harika olurdu.
Lütfen bu formu doldurup
0216 575 44 24’e dekontla birlikte fakslayýn
YURTÝÇÝ ABONELÝÐÝ
EKONOMÝ YAYINLARI - MARKET DERGÝSÝ
Deðirmenyolu Sk. Kutay Ýþ Merkezi A Blok Bostancý / ÝSTANBUL
Tel: 0216 575 44 20 Fax: 0216 575 44 24
12 sayýlýk abonelik bedeli olan 120 TL'yi DENÝZBANK Göztepe
Ýstasyon Þubesi (þube kodu2520)TR73 0013 4000 0023 2908 6000
05 IBAN nolu hesaba havale ettim. Dekontun fotokopisi ektedir
YURTDIÞI ABONELÝÐÝ
12 sayýlýk abonelik bedeli olan 120 EURO'yu Garanti Bankasý Üst
Bostancý Þubesi TR84 0006 2000 3560 0009 0953 50 nolu
hesaba havale ettim. Dekontun fotokopisi ektedir.
KREDÝ KARTIMLA ÖDEMEK ÝSTÝYORUM
1 yýllýk abonelik bedeli olan 120 TL'yi aþaðýda belirttiðim
kredi kartýmdan çekiniz.
VISA
market
Alýþveriþ Dünyasýnýn Sesi
MASTER
Kart No:...........................................
Son Kul. Tarihi:.................................
Güvenlik No:........... Ýmza:...............
Firma
Adý Soyadý
Görevi
Adres
:..........................................................
:..........................................................
:..........................................................
:..........................................................
...........................................................
...........................................................
Posta Kodu
:..........................................................
Þehir
:..........................................................
Telefon
:..........................................................
Faks
:..........................................................
Vergi Dairesi
:..........................................................
Vergi No
:..........................................................
Abonelik Baþlangýç Tarihi :..........................................................
Abonelik Bitiþ Tarihi
:..........................................................
Lütfen bu formu doldurup
0216 575 44 24’e dekontla birlikte fakslayýn
YURTÝÇÝ ABONELÝÐÝ
EKONOMÝ YAYINLARI - MAÐAZA DERGÝSÝ
Deðirmenyolu Sk. Kutay Ýþ Merkezi A Blok Bostancý / ÝSTANBUL
Tel: 0216 575 44 20 Fax: 0216 575 44 24
6 sayýlýk abonelik bedeli olan 60 TL'yi Denizbank Göztepe Ýstasyon
Þubesi (þube kodu 2520) TR73 0013 4000 0023 2908 6000 05
nolu hesaba havale ettim. Dekontun fotokopisi ektedir.
YURTDIÞI ABONELÝÐÝ
6 sayýlýk abonelik bedeli olan 60 EURO'yu Garanti Bankasý Üst
Bostancý Þubesi 9095350 nolu hesaba havale ettim. Dekontun
fotokopisi ektedir.
KREDÝ KARTIMLA ÖDEMEK ÝSTÝYORUM
1 yýllýk abonelik bedeli olan 60 TL'yi aþaðýda belirttiðim
kredi kartýmdan çekiniz.
VISA
MASTER
Kart No:...........................................
Son Kul. Tarihi:.................................
Güvenlik No:........... Ýmza:...............
Firma
Adý Soyadý
Görevi
Adres
:..........................................................
:..........................................................
:..........................................................
:..........................................................
...........................................................
...........................................................
Posta Kodu
:..........................................................
Þehir
:..........................................................
Telefon
:..........................................................
Faks
:..........................................................
Vergi Dairesi
:..........................................................
Vergi No
:..........................................................
Abonelik Baþlangýç Tarihi :..........................................................
Abonelik Bitiþ Tarihi
:..........................................................
Lütfen bu formu doldurup
0216 575 44 24’e dekontla birlikte fakslayýn
YURTÝÇÝ ABONELÝÐÝ
EKONOMÝ YAYINLARI - LOJÝSTÜRK DERGÝSÝ
Deðirmenyolu Sk. Kutay Ýþ Merkezi A Blok Bostancý / ÝSTANBUL
Tel: 0216 575 44 20 Fax: 0216 575 44 24
6 sayýlýk abonelik bedeli olan 60 TL'yi Denizbank Göztepe Ýstasyon
Þubesi (þube kodu 2520) TR73 0013 4000 0023 2908 6000 05
nolu hesaba havale ettim. Dekontun fotokopisi ektedir.
YURTDIÞI ABONELÝÐÝ
6 sayýlýk abonelik bedeli olan 60 EURO'yu Garanti Bankasý Üst
Bostancý Þubesi 9095350 nolu hesaba havale ettim. Dekontun
fotokopisi ektedir.
KREDÝ KARTIMLA ÖDEMEK ÝSTÝYORUM
1 yýllýk abonelik bedeli olan 60 TL'yi aþaðýda belirttiðim
kredi kartýmdan çekiniz.
VISA
lojistürk
MASTER
Kart No:...........................................
Son Kul. Tarihi:.................................
Güvenlik No:........... Ýmza:...............
Firma
Adý Soyadý
Görevi
Adres
:..........................................................
:..........................................................
:..........................................................
:..........................................................
...........................................................
...........................................................
Posta Kodu
:..........................................................
Þehir
:..........................................................
Telefon
:..........................................................
Faks
:..........................................................
Vergi Dairesi
:..........................................................
Vergi No
:..........................................................
Abonelik Baþlangýç Tarihi :..........................................................
Abonelik Bitiþ Tarihi
:..........................................................

Benzer belgeler