19-11-2013 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu kararı

Transkript

19-11-2013 tarihli Fakülte Yönetim Kurulu kararı
!.,
GAzi üxivnnsirusi
ECr,AC|LIK ııaxüırusi
vöxnuiiu
KARARNIo
KuJR[_I[. [J
,
.
KARARI
KARARTARİHİ
TOPLANTI §AYIŞI
19.1 l,20 13
850
,
i -,.
_t
.,.,
Farmasötik Mikrobiyoloji {nabilim Dalı Araştırma Cötevlisi Öz|emOYannl;nın 28-30 Kasım
2013 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek oları "lnternational Multidisciplinary Symposium on
Drug Research and Development" isimli s§mpozyuma yolluk (uçak ile), yevmiye, katılım ve
konaklama ücretinin ÖVr Utitçesinden karşılarımxsı kaydıyla katılmasına ve belirtilen tarihler
arasında görevli - izinli say ı lmas ına, durumun Re ktörlük makamın a ar zlna,
2. Farmakognozi Anabilim Dalı Araştırma Götevlisi Fatnra AYAZ'ın 20 Kasım 2013 tarihinde
doktora tez i|e ilgili araştırma materyalini toplamak İzmir'de btılunmasına, yolluk ve yevmiyesinin
Öyp btıtçesinden karşılanması kaydıyla görevli-izinli sayılnıasına, durumun Rektörlük makamına
1.
arz|na,
3.
Fakültemiz 120200803 numaralı öğrencisi Gökhan YILMAZ'ın Gazi Üniversitesi EğİtimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği ' nin 39.Maddesi' nin c bendine göre kendi isteği ile kaydının
si
l
inme sine,
Durumun Rektörlük Makamına arz|na,
4.
Aşağıda Fakülte ılumarası ve ad soyadı yazı|ı öğrerıcilerİıı hİzasıııda yazılı derslerden ara Sınava
gi."*.,r"İi nedeııiyle sunmuş oldukları sağlık raporlarının ve dilekçeteriniıı, Gazi Üniversitesi EğitimÖğretim ve Sıı.ıav yöıretıneliği'nin 23,Maddesinde belirtileıı geçerli ııedeııler kapsamında mütalaa edilerek
mazeret sınav hakkı verilmesiıre,
FAKÜ LTE
i\io
0200007
TAYFUN AŞIK
07 02000 l 3
-HÜSEYlN
07 02a0 l 04
ALI l. HASSAN
080200 l 04
**-:"* *"-*^-:*-"_
FARMAKOCNOZI
-.
BAGATIR
F.RÜMEYSA
KORKM
SINAV_ TARİJ{İ
#
ARITA KRASNIQI
05
çinerygpiĞi
DERSİN auı
ADI-S9YADı,
İI
FARMASOTİK TEKNOLOJi
.^*
FARMAKOLOJI
I
lII
v|ZE
l1.11.20 l3
viZE
13.1
vlZE
1
viZE
FARMAI(OLOJİ İİI
(TANDOGAN) DOĞAL AlDA TAKVİYELERI VE
vlZE,
nİTKİşnL İLAÇLAR
1
.20|3
8.1 1 .20|3
l 8.1 l .20
l3
l4.1l .20l
3
^ZÇ,ÖZ (TAt{DoÖAt,{)
F.RUMEYSA
nARV,AKoLoJİ ııı
viZY,
lB.l1.20 l3
080200 l 20
^ZAÖZ
MUHAMMED ALi snHİB
FnRMAKOLOJİ
vlZY,
lB.l1.20l3
0802008 l 6
ABDI.JL KADİR YUNaÜL
FnRMAKOAN
vlzv
vlzv
l5.11.20l3
080200
l
04
a9\2a006
KORKM
_^
_^,^-/^v\.r,/-..J,\r^/.,.^^^_-
h;füfKoLd i ıii-
a9a20007 l
ruı7ı2,,fy^-/V\/\J\,rv.\-J^!.\J\-^\/\/'
090200
l
06
ı
0RSANİK KİMYA
l
a90200086
öri
FnRMA9oTiK T§KNOLOJİ ııı
l
-V^._&_v-._,..,n
09020006
İİİ
91_9* 1* l^y,1|- -,
ENDER UÇAR
_.,
|00200022* MENAL DEMİR
..
J--_/-,,,-r/,./\,/|J\J^...
-J,,^_/
J^,,!
_r,,/,r\,.
-/^,J/\
j-
,^
"Jq'J // -'''
l5.11.20l3
vne
M_'n',Vff.
viZV
KtİNıK tol(§İKoLoJİ
F,nttMA$otıK KİMYA
v|ZY
?*4* *-|--
/\/,ş?.-V,./\-ğ,^.^/,!-\-^#4-^
İ\_/\\!J,,/-\j'\J-_/,.J^J.|J'.J..,a._/\J.,,'\",._./^_-,.,/^J^J,|/,._.,,/"\,/,,.-J,J,\.,},J^\/.-_
il
l5.1 I.2ül3
,.\,/- ?şJ.,1_-Vs,l..\!,.,..\ğ,r'*
/_,./-
İ
[ü ;aofl ii-fiinN öaö;i-t ı
I
*
v|ZV
n^/v\,M
Y:?:
l
B.l l .20l3
12.1 l .20
^-
^/-\
I.\-^^
l3
\J
-.^
^./\.a
l1.11.20l3
^r.v\_/-J\,^-
v\,^-^\-^.^v^/^
l§.l1,20l3
v/\.^^
/\
/'.v/\,/\,.w^./^.z^v,\ı,--,av-\v^v,'V-\.
/*
w,
l
002 000;22
MENAL DnMIR
rARMAKOANöZİ
l
00200060
ğSlN KOCABAŞ
ANALİTİrc ı<İvv,q
**,:*.rull!.,lAi\.i,lltt./.!\t//ll^l\
nARMAKoA}JoZi ııı
ESIN KOCABAŞ
00200060
ı
l
002000 123
HENCAMEH SOBHANE
l
002008 [23
ı
002000 ı23
=:__-
i002000
15.11.20l3
viZY
l1.11.2013
v|Zv
l1.11.20 l3
vize
vVe
ANALİTİK KIMYA
vwa
FARMASOTİ ı< rğKNoLoJ[ [
FA RM nsçt,İ ı< ııı ıtno B İYo LOJ l vVa
İ
HENGAMEH SOBHANE,
.-§^^^ş,
HENGAMEH SOBHANE
i
HENGAMEH,SOBHANE,
|,23
ı
vlZY
nizİK
SIAMAK SHğIKHOLAğMğH
l00200 l20
I
,,,
oRGANiıt
l3.11.20
l1.11.2013
l3.11.20 l3
l3.11.20 l3
v|ZL,, l5.1
ı<ıMYA"--
13
1.20
l3
0|23
HENGAMEH SOBHANE
F;RM;Kdiozı İ-
v|ZE
l5.11.20 l3
l
002000 123
HENGAMEH SOBHANE
F,İZYoLoJİ
viZE
l6.11.20 l3
l
oozooo
z:
HENGAME,H SOBHANE
FARMAKOCNozl l [JYG.
viZE
l6.1 l .201
3
l
00200
0l23
HENGAME,H SOBHANE
FARMAKOLOJl
viZE
l7 .l l .20l
3
l l 0200020
NUR BESLEYICI
ORCANIK KIMYA
vIZE
l 5.1 l
l l 0200020
NUR BESLEYİCİ
FARMAKOCNoZ.I
v|ZF,
ı5.11.20|3
l l 0200020
NUR BESLEYİCİ
FLZYoLoJl
v|ZE 16.11.20l3
l 1 0200020
xuR ffi§;nÇİcı-
FARMAKOGNozl, l UYG.
viZE
l6. l | .2013
l l 0200063
KUBRA KARA
FARMASOTIK rEKNoLoJı tIı
v|ZE
l 5.1 1 .2013
1l0200118
ZEYNE,P NUR YILM AZ
FARMASOTIK KIMYA
v|ZE
l l .l |.2013
AYŞE TASLl
ANALİrir KiMYA
vizE
l1.11.2013
FARUK KULE
ORGANİK KİMYA
v |ZE,
l5.11.20l3
YUSUF DEMincİoĞLIJ
DAVRANIŞ BILIMLE,RI
vlZE
l4. l 1 .2013
-*.
ZELIHA
u]Yglojl
vIZE
l6. l1.2013
l 00200
|
ı
|0200808
l202a001
l
5
3020 |032
|3020 l 097
TABUR
Oybirliği
iLç kafar
Prof. Dr, i.Tuırçer
I
I
I
l
verilrniştir.
DEĞİVl
DEKANI
Prof. Dr. Bensu
Prof.Dr.Sçvgi
KARAHALİL
TAKKA
Doç.Dı.Ufuk KOCA
ÇALIŞKAN
(Doğum Rapotunda)
Prof. f)f,Nusret ERTAŞ
Doç,Dr.Şultan BAYTAŞ
Yıd.Doç.Dt.Yasemin
ntıN»nR
.20iı3

Benzer belgeler