0-1 000 Mini Sto ck room

Transkript

0-1 000 Mini Sto ck room
0-1000 Mini Stockroom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
"DFUBM %JNFUIPYZFUIBOF .FUIZMBM "DFUJDBDJE #VUZSJDBDJE *TPCVUZSJDBDJE )FYBOPJDBDJE $SPUPOJDBDJE $ZDMPIFYBOFBDFUJDBDJE $ZDMPIFYBOFDBSCPYZMJDBDJE %FDBOPJDBDJE %PDPTBOPJDBDJE &SVDJDBDJE &UIZMCVUZSJDBDJE &UIZMIFYBOPJDBDJE 'PSNJDBDJE )FQUBOPJDBDJE -BVSJDBDJE -JOPMFJDBDJE .ZSJTUJDBDJE /POBOPJDBDJE 0DUBOPJDBDJE 0MFJDBDJE 1BMNJUJDBDJE 1SPQJPOJDBDJE 4PSCJDBDJE 4UFBSJDBDJE 6OEFDFOPJDBDJE 7BMFSJDBDJE *TPWBMFSJDBDJE %-"MBOJOF C"MBOJOF %-"NJOPCVUZSJDBDJE %-"TQBSBHJOFNPOPIZESBUF #FUBJOFIZESPDIMPSJEF -
$ZTUJOF (MZDJOF -
-ZTJOFNPOP
IZESPDIMPSJEF %-.FUIJPOJOF #SPNPBDFUJDBDJE #SPNPOCVUZSJDBDJE $IMPSPBDFUJDBDJE $IMPSPQSPQJPOJDBDJE $IMPSPQSPQJPOJDBDJE %JDIMPSPBDFUJDBDJE 5SJDIMPSPBDFUJDBDJE 5SJnVPSPBDFUJDBDJE (MVDPOJDBDJE (MZDPMJDBDJE )ZESPYZTUFBSJDBDJE -BDUJDBDJE $ZBOPBDFUJDBDJE 'VSPJDBDJE .FUIPYZBDFUJDBDJE -FWVMJOJDBDJE 1ZSVWJDBDJE .FSDBQUPQSPQJPOJDBDJE 5IJPHMZDPMJDBDJE %FIZESPBDFUJDBDJE "EJQJDBDJE "[FMBJDBDJE #VUFOFEJDBSCPYZMJD
BDJE E$BNQIPSJDBDJE 'VNBSJDBDJE (MVUBSJDBDJE *UBDPOJDBDJE .BMFJDBDJE .BMPOJDBDJE 0YBMJDBDJEEJIZESBUF 4FCBDJDBDJE 4VDDJOJDBDJE EM"TQBSUJDBDJE &UIZMFOFEJBNJOFUFUSB
BDFUJDBDJE -
(MVUBNJDBDJE $JUSJDBDJE EM.BMJDBDJE .VDJDBDJE -5BSUBSJDBDJE BB0YZEJBDFUJDBDJE .FSDBQUPTVDDJOJDBDJE #FO[PJDBDJE QUFSU#VUZMCFO[PJDBDJE USBOT$JOOBNJDBDJE %JQIFOZMBDFUJDBDJE )ZESPDJOOBNJDBDJE *TPQIUIBMJDBDJE /BQIUIBMFOFBDFUJDBDJE 1IFOZMBDFUJDBDJE 1IUIBMJDBDJE 1ZSPNFMMJUJDBDJE 5FSFQIUIBMJDBDJE Q5PMVJDBDJE Q"NJOPCFO[PJDBDJE "OUISBOJMJDBDJE 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
/1IFOZMHMZDJOF /Q)ZESPYZQIFOZM
HMZDJOF $IMPSPCFO[PJDBDJE $IMPSPCFO[PJDBDJE Q$IMPSPQIFOPYZBDFUJDBDJE %JDIMPSPQIFOPYZBDFUJDBDJE 5SJDIMPSPQIFOPYZ
BDFUJDBDJE #FO[JMJDBDJE (BMMJDBDJE )ZESPYZCFO[PJDBDJE )ZESPYZOBQIUIPJDBDJE EM.BOEFMJDBDJE 4BMJDZMJDBDJE 5BOOJDBDJE )JQQVSJDBDJE -
5ZSPTJOF "DFUZMTBMJDZMJDBDJE .POPCVUZMQIUIBMBUF Q"OJTJDBDJE P.FUIPYZCFO[PJDBDJE 1IFOPYZBDFUJDBDJE %JUIJPEJCFO[PJDBDJE P.FSDBQUPCFO[PJDBDJE N/JUSPCFO[PJDBDJE Q/JUSPCFO[PJDBDJE *TPOJDPUJOJDBDJE /JDPUJOJDBDJE "DFUJDBOIZESJEF #JDZDMP<>IFQUFOF
EJDBSCPYZMJDBOIZESJEF #VUZSJDBOIZESJEF $JUSBDPOJDBOIZESJEF $ZDMPIFYBOFEJD
BSCPYZMJDBOIZESJEF DJT$ZDMPIFYFOF
EJDBSCPYZMJDBOIZESJEF .BMFJDBOIZESJEF 1SPQJPOJDBOIZESJEF 4VDDJOJDBOIZESJEF 1IUIBMJDBOIZESJEF 5FUSBDIMPSPQIUIBMJDBOIZESJEF "EJQZMDIMPSJEF #FO[PZMDIMPSJEF %JOJUSPCFO[PZMDIMPSJEF -BVSPZMDIMPSJEF 1IUIBMPZMDIMPSJEF "MMZMBMDPIPM O"NZMBMDPIPM *TPBNZMBMDPIPM UFSU"NZMBMDPIPM O#VUZMBMDPIPM *TPCVUZMBMDPIPM TFD#VUZMBMDPIPM UFSU#VUZMBMDPIPM $FUZMBMDPIPM $IPMFTUFSPM $ZDMPIFYBOPM %FDZMBMDPIPM %PEFDZMBMDPIPM &UIZMBMDPIPM &UIZMCVUBOPM &UIZMIFYBOPM )FQUZMBMDPIPM )FYZMBMDPIPM EM.FOUIPM .FUIBOPM .FUIZMCVUZOPM .FUIZMDZDMPIFYBOPM .FUIZMDZDMPIFYBOPM .FUIZMDZDMPIFYBOPM .FUIZMQFOUBOPM .FUIZMQFOUZOPM 0DUBEFDBOPM 0DUBOPM 0DUZMBMDPIPM 1SPQZMBMDPIPM *TPQSPQZMBMDPIPM 1SPQZOPM 5FUSBEFDBOPM 5SJNFUIZMDZDMPIFYBOPM #VUPYZFUIPYZ
FUIBOPM &UIPYZFUIPYZFUIBOPM .FUIPYZFUIPYZFUIBOPM 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#VUPYZFUIBOPM &UIPYZFUIBOPM .FUIPYZFUIBOPM .FUIPYZCVUBOPM .FUIPYZQSPQBOPM 5FUSBIZESPGVSGVSZMBMDPIPM $IMPSPFUIBOPM %JCSPNPQSPQBOPM %JDIMPSPQSPQBOPM %JDIMPSPQSPQBOPM )ZESPYZCVUBOPOF %JBDFUPOFBMDPIPM 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.FSDBQUPFUIBOPM #VUBOFEJPM #VUBOFEJPM %FDBOFEJPM %JFUIZMQSPQBOFEJPM &UIZMFOFHMZDPM &UIZMIFYBOFEJPM (MZDFSPM )FYBOFEJPM )FYBOFUSJPM )ZESPYZNFUIZMNFUIZM
QSPQBOFEJPM *OPTJUPM .BOOJUPM 1FOUBFSZUISJUPM 1FOUBOFEJPM 1JOBDPM 1SPQBOFEJPM 1SPQZMFOFHMZDPM 4PSCJUPM 5SJNFUIZM
QFOUBOFEJPM %JFUIZMFOFHMZDPM %JQSPQZMFOFHMZDPM 5SJFUIZMFOFHMZDPM $IMPSPQSPQBOFEJPM #FO[IZESPM #FO[ZMBMDPIPM $JOOBNZMBMDPIPM BB%JNFUIZMCFO[ZMBMDPIPM EMB.FUIZMCFO[ZMBMDPIPM 1IFOZMFUIBOFEJPM 1IFOZMFUIZMBMDPIPM 1IFOZMQSPQBOPM Q"OJTZMBMDPIPM 1IFOPYZFUIBOPM #FO[PJO P)ZESPYZBDFUPQIFOPOF Q)ZESPYZBDFUPQIFOPOF O#VUZSBMEFIZEF $JUSBM $JUSPOFMMBM $SPUPOBMEFIZEF 'PSNBMEFIZEFJOXBUFS
(MZPYBM )FQUBMEFIZEF 1BSBGPSNBMEFIZEF 1SPQJPOBMEFIZEF 7BMFSBMEFIZEF 'VSGVSBM "MEPM "DFUBMEFIZEFBNNPOJB
USJNFSUSJIZESBUF #FO[BMEFIZEF USBOT$JOOBNBMEFIZEF )ZESPDJOOBNBMEFIZEF 1IFOZMBDFUBMEFIZEF Q5PMVBMEFIZEF Q%JNFUIZMBNJOPCFO[BMEFIZEF Q"OJTBMEFIZEF )ZESPYZCFO[BMEFIZEF 4BMJDZMBMEFIZEF "DFUBNJEF "EJQBNJEF //%JFUIZMEPEFDBOBNJEF //%JNFUIZMBDFUBNJEF //%JNFUIZMGPSNBNJEF 'PSNBNJEF /.FUIZMBDFUBNJEF 0YBNJEF 1SPQJPOBNJEF 4VDDJOBNJEF $IMPSPBDFUBNJEF $ZBOPBDFUBNJEF %JDZBOPEJBNJEF 5IJPBDFUBNJEF "DFUBOJMJEF #FO[BNJEF #FO[BOJMJEF 0YBOJMJEF 1IFOZMBDFUBNJEF 1IUIBMBNJEF #SPNPBDFUBOJMJEF 4BMJDZMBNJEF "DFUPBDFUBOJMJEF /JDPUJOBNJEF "MMZMBNJOF O#VUZMBNJOF *TPCVUZMBNJOF TFD#VUZMBNJOF UFSU#VUZMBNJOF $ZDMPIFYZMBNJOF %JBMMZMBNJOF %JCVUZMBNJOF %JDZDMPIFYZMBNJOF %JFUIZMBNJOF
IZESPDIMPSJEF 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
%JNFUIZMBNJOF
IZESPDIMPSJEF //%JNFUIZMEPEFDZM
BNJOF %JNFUIZMQJQFSJEJOF %JQSPQZMBNJOF &UIZMBNJOFIZESPDIMPSJEF &UIZMIFYZMBNJOF )FYBEFDZMBNJOF )FYZMBNJOF .FUIZMBNJOF
IZESPDIMPSJEF /.FUIZMDZDMPIFYZMBNJOF .FUIZMQJQFSJEJOF 1JQFSJEJOF 1ZSSPMJEJOF 5SJBMMZMBNJOF 5SJCVUZMBNJOF 5SJFUIZMBNJOF 5SJNFUIZMBNJOF
IZESPDIMPSJEF "NJOPIZESPYZNFUIZM
QSPQBOFEJPM "NJOPNFUIZM
QSPQBOFEJPM "NJOPNFUIZM
QSPQBOPM "NJOPQSPQBOPM "NJOPQSPQBOPM %JCVUZMBNJOPFUIBOPM %JFUIBOPMBNJOF %JFUIZMBNJOPFUIBOPM %JNFUIZMBNJOPFUIBOPM %JNFUIZMBNJOPQSPQBOPM %JNFUIZMBNJOP
QSPQBOPM %JJTPQSPQBOPMBNJOF &UIBOPMBNJOF &UIZMBNJOPFUIBOPM .FUIZMBNJOPFUIBOPM 5SJFUIBOPMBNJOF 5SJJTPQSPQBOPMBNJOF /&UIZMNPSQIPMJOF .FUIPYZQSPQZMBNJOF /.FUIZMNPSQIPMJOF .PSQIPMJOF $IPMJOFDIMPSJEF 1ZSSPMJEPOF %JUIJPEJNPSQIPMJOF %JBNJOPEJQSPQZMBNJOF %JFUIZMFOFUSJBNJOF //%JFUIZMFUIZMFOFEJBNJOF //%JFUIZM
QSPQBOFEJBNJOF //%JNFUIZM
QSPQBOFEJBNJOF &UIZMFOFEJBNJOF )FYBNFUIZMFOFUFUSBNJOF )FYBOFEJBNJOF 1JQFSB[JOFBOIZESPVT 1SPQBOFEJBNJOF 5SJFUIZMFOFUFUSBNJOF "NJOPFUIZMBNJOP
FUIBOPM "OJMJOF "OJMJOFIZESPDIMPSJEF #FO[ZMBNJOF %JCFO[ZMBNJOF //%JFUIZMBOJMJOF //%JFUIZMQQIFOZMFOFEJBNJOF
NPOPIZESPDIMPSJEF //%JNFUIZMBOJMJOF %JNFUIZMBOJMJOF //%JNFUIZMQQIFOZMFOF
EJBNJOFEJIZESPDIMPSJEF %JQIFOZMBNJOF //%JQIFOZMQQIFOZM
FOFEJBNJOF /&UIZMBOJMJOF *OEPMF /.FUIZMBOJMJOF .FUIZMFOFEJBOJMJOF 1IFOFUIZMBNJOF P1IFOZMFOFEJBNJOF N1IFOZMFOFEJBNJOF Q1IFOZMFOFEJBNJOF P5PMVJEJOF N5PMVJEJOF Q5PMVJEJOF 5SJCFO[ZMBNJOF P"OJTJEJOF Q"OJTJEJOF %JFUIPYZBOJMJOF $IMPSPBOJMJOF $IMPSPBOJMJOF $IMPSPBOJMJOF $IMPSPNFUIZMBOJMJOF %JDIMPSPBOJMJOF %JDIMPSPBOJMJOF Chem Service’s Quality Management System is Certified to the Internationally Recognized ISO 9001 & ISO 17025 Quality Standards.
Q"NJOPQIFOZMFUIZM
BMDPIPM "OJMJOPFUIBOPM %JOJUSPBOJMJOF /.FUIZM/OJUSPTP
BOJMJOF P/JUSPBOJMJOF N/JUSPBOJMJOF Q/JUSPBOJMJOF //JUSPTPEJQIFOZMBNJOF $IMPSPOJUSPBOJMJOF %JDIMPSPOJUSPBOJMJOF *TBUJO P"NJOPCFO[FOFUIJPM &UIZMIFYBEFDZMEJNFUIZM
BNNPOJVNCSPNJEF 5FUSBNFUIZMBNNPOJVN
DIMPSJEF 5SJNFUIZMQIFOZMBNNPOJVN
CFO[FOFTVMGPOBUF
5SJNFUIZMQIFOZMBNNPOJVN
JPEJEF "[PCFO[FOF "[PEJJTPCVUZSPOJUSJMF "[PYZCFO[FOF Q1IFOZMB[PBOJMJOF #JTEJNFUIZMUIJPDBSCBNZM
EJTVMmEF $BSCBOJMJEF //%JFUIZMDBSCBOJMJEF %JFUIZMEJUIJPDBSCBNJDBDJE
TPEJVNTBMUUSJIZESBUF &UIZMDBSCBNBUF 4FNJDBSCB[JEF
IZESPDIMPSJEF 5IJPTFNJDBSCB[JEF %JCVUZMDBSCPOBUF %JFUIZMDBSCPOBUF %JNFUIZMDBSCPOBUF %JQIFOZMDBSCPOBUF &UIZMFOFDBSCPOBUF 1SPQZMFOFDBSCPOBUF #JTPNFUIPYZQIFOZM
DBSCPOBUF #JTDIMPSPFUIZM
DBSCPOBUF #FO[ZMUIJPDZBOBUF 1IFOZMJTPDZBOBUF 5PMZMFOFEJJTPDZBOBUF "MMZMBDFUBUF *TPBNZMBDFUBUF O#VUZMBDFUBUF #VUZMCVUZSBUF #VUZMPMFBUF #VUZMTUFBSBUF $ZDMPIFYZMBDFUBUF &UIZMBDFUBUF &UIZMCVUZSBUF &UIZMGPSNBUF &UIZMIFYBOPBUF &UIZMIFYZMBDFUBUF &UIZMPMFBUF &UIZMQSPQJPOBUF )FYZMBDFUBUF .FUIZMBCJFUBUF .FUIZMBDFUBUF .FUIZMCVUZSBUF .FUIZMEFDBOPBUF .FUIZMGPSNBUF .FUIZMIFYBOPBUF .FUIZMMBVSBUF .FUIZMNZSJTUBUF .FUIZMOPOBOPBUF .FUIZMPDUBOPBUF .FUIZMPMFBUF .FUIZMQBMNJUBUF .FUIZMQSPQJPOBUF .FUIZMTUFBSBUF .FUIZMVOEFDFOPBUF 0DUBEFDZMBDFUBUF *TPQSPQFOZMBDFUBUF 1SPQZMBDFUBUF *TPQSPQZMBDFUBUF 1SPQZMGPSNBUF 1SPQZMQSPQJPOBUF #VUPYZFUIPYZ
FUIZM
BDFUBUF &UIPYZFUIPYZ
FUIZM
BDFUBUF &UIPYZFUIZMBDFUBUF 'VSGVSZMBDFUBUF .FUIPYZCVUZMBDFUBUF .FUIPYZFUIZMBDFUBUF 5FUSBIZESPGVSGVSZMBDFUBUF O#VUZMDIMPSPGPSNBUF &UIZMCSPNPBDFUBUF &UIZMCSPNPQSPQJPOBUF &UIZMCSPNPQSPQJPOBUF 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
&UIZMDIMPSPBDFUBUF &UIZMDIMPSPGPSNBUF &UIZMEJCSPNPQSPQJPOBUF &UIZMUSJDIMPSPBDFUBUF O#VUZMMBDUBUF &UIZMMBDUBUF (MZDFSZMNPOPTUFBSBUF )ZESPYZFUIZMBDFUBUF .POPBDFUJO .POPCVUZSJO (MZDJOFFUIZMFTUFS
IZESPDIMPSJEF &UIZMDZBOPBDFUBUF "DFUPOZMBDFUBUF &UIZMBDFUPBDFUBUF &UIZMNFSDBQUPBDFUBUF #JTFUIZMIFYZM
BEJQBUF %JBMMZMBEJQBUF %JBMMZMNBMFBUF %JJTPBNZMPYBMBUF %JCVUZMBEJQBUF %JCVUZMGVNBSBUF %JCVUZMNBMFBUF %JCVUZMPYBMBUF %JCVUZMTFCBDBUF %JCVUZMTVDDJOBUF %JDZDMPIFYZMBEJQBUF
%JFUIZMBEJQBUF %JFUIZMEJFUIZMNBMPOBUF %JFUIZMFUIZMNBMPOBUF %JFUIZMGVNBSBUF %JFUIZMNBMFBUF %JFUIZMNBMPOBUF %JFUIZMPYBMBUF %JFUIZMTFCBDBUF %JFUIZMTVDDJOBUF %JNFUIZMBEJQBUF %JNFUIZMDZDMPIFYBOF
EJDBSCPYZMBUF %JNFUIZMJUBDPOBUF %JNFUIZMPYBMBUF %JNFUIZMTFCBDBUF &UIZMFOFEJBDFUBUF &UIZMJEFOFEJBDFUBUF 1FOUBFSZUISJUPMUFUSB
TUFBSBUF 1SPQFOZMJEFOFEJBDFUBUF 1SPQZMFOFEJMBVSBUF 1SPQZMFOFEJTUFBSBUF
5SJBDFUJO 5SJTUFBSJO 5SJCVUZSJO 5SJQSPQJPOJO #JTFUIPYZFUIZM
BEJQBUF #JTFUIPYZFUIZM
TFCBDBUF %JUFUSBIZESPGVSGVSZM
BEJQBUF
%B(MVDPTFQFOUBBDFUBUF 0YZCJTFUIZMBDFUBUF
4VDSPTFPDUBBDFUBUF 5SJFUIZMFOFHMZDPMEJBDFUBUF %JBDFUJO %JCVUZM%UBSUSBUF 5SJCVUZMDJUSBUF 5SJFUIZMDJUSBUF %JFUIZMCSPNPNBMPOBUF #FO[ZMBDFUBUF #FO[ZMCFO[PBUF #JTFUIZMIFYZM
QIUIBMBUF #VUZMCFO[PBUF %JOCVUZMQIUIBMBUF %JBMMZMQIUIBMBUF %JBNZMQIUIBMBUF %JCFO[ZMTVDDJOBUF %JJTPCVUZMQIUIBMBUF %JDZDMPIFYZMQIUIBMBUF %JFUIZMQIFOZMNBMPOBUF %JFUIZMQIUIBMBUF %JNFUIZMQIUIBMBUF %JNFUIZMJTPQIUIBMBUF %JNFUIZMUFSFQIUIBMBUF %JOPDUZMQIUIBMBUF %JQIFOZMQIUIBMBUF &UIZMCFO[PBUF &UIZMDJOOBNBUF &UIZMQIFOZMBDFUBUF .FUIZMCFO[PBUF .FUIZMDJOOBNBUF /BQIUIZMCFO[PBUF 1IFOZMBDFUBUF 1IFOZMCFO[PBUF N1IFOZMFOFEJBDFUBUF Q1IFOZMFOFEJBDFUBUF 1IFOZMFUIZMBDFUBUF P5PMZMBDFUBUF N5PMZMBDFUBUF Q5PMZMBDFUBUF #JTOCVUPYZFUIZM
QIUIBMBUF 0 #JTFUIPYZFUIZM
QIUIBMBUF 0 #JTNFUIPYZFUIZM
QIUIBMBUF 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
&UIZMQIZESPYZCFO[PBUF &UIZMTBMJDZMBUF .FUIZMQIZESPYZCFO[PBUF .FUIZMTBMJDZMBUF 1IFOZMTBMJDZMBUF 3FTPSDJOPMNPOPBDFUBUF &UIZMCFO[PZMBDFUBUF 5SJFUIZMPBDFUBUF 5SJFUIZMPGPSNBUF 5SJNFUIZMPGPSNBUF "MMZMFUIFS *TPBNZMFUIFS
#JTFUIPYZFUIZM
FUIFS #JTNFUIPYZFUIPYZ
FUIBOF #JT<NFUIPYZFUIPYZ
FUIZM>FUIFS #JTNFUIPYZFUIZM
FUIFS #VUZMFUIFS %JIZESPGVSBO %JNFUIPYZFUIBOF %JPYBOF &UIZMFUIFS )FYZMFUIFS .FUIZMGVSBO 1SPQZMFOFPYJEF *TPQSPQZMFUIFS 5FUSBIZESPGVSBO 5FUSBIZESPNFUIZMGVSBO #JTDIMPSPFUIPYZ
FUIBOF #JTDIMPSPFUIZM
FUIFS &QJDIMPSPIZESJO *TPBNZMCFO[ZMFUIFS "OFUIPMF "OJTPMF #FO[ZMFUIFS #JTBNFUIZMCFO[ZM
FUIFS #JTQIFOPYZFUIZM
FUIFS
%JCFO[PGVSBO Q%JCVUPYZCFO[FOF P%JFUIPYZCFO[FOF Q%JFUIPYZCFO[FOF Q%JNFUIPYZCFO[FOF %JQIFOPYZFUIBOF &QPYZFUIZMCFO[FOF &QPYZQIFOPYZQSPQBOF &UIPYZOBQIUIBMFOF .FUIPYZOBQIUIBMFOF 1IFOFUPMF 1IFOZMFUIFS #JTQCSPNPQIFOZM
FUIFS Q$IMPSPQIFOFUPMF %JPUPMZMHVBOJEJOF (VBOJEJOFIZESPDIMPSJEF #SPNPCVUBOF #SPNPCVUBOF #SPNPDIMPSPFUIBOF #SPNPDIMPSPNFUIBOF #SPNPDIMPSPQSPQBOF #SPNPDIMPSPQSPQBOF #SPNPDZDMPIFYBOF #SPNPEFDBOF #SPNPEPEFDBOF #SPNPGPSN #SPNPIFYBOF #SPNPNFUIZMQSPQBOF #SPNPNFUIZMQSPQBOF #SPNPQFOUBOF #SPNPQFOUBOF #SPNPQSPQBOF #SPNPQSPQBOF #SPNPUSJDIMPSPNFUIBOF $BSCPOUFUSBDIMPSJEF $IMPSPCVUBOF $IMPSPCVUBOF $IMPSPGPSN $IMPSPIFYBOF $IMPSPNFUIZMCVUBOF $IMPSPNFUIZMCVUBOF $IMPSPNFUIZM
IFQUBOF $IMPSPNFUIZMQSPQBOF $IMPSPPDUBEFDBOF $IMPSPQFOUBOF %JCSPNPCVUBOF %JCSPNPEJDIMPSP
FUIBOF %JCSPNPNFUIBOF %JCSPNPQSPQBOF %JCSPNPQSPQBOF %JDIMPSPCVUBOF %JDIMPSPQFOUBOF %JDIMPSPQSPQBOF %JDIMPSPQSPQBOF &UIZMCSPNJEF 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
&UIZMFOFCSPNJEF &UIZMFOFDIMPSJEF &UIZMJPEJEF )FYBDIMPSPFUIBOF *PEPGPSN *PEPQSPQBOF *PEPQSPQBOF .FUIZMFOFDIMPSJEF .FUIZMJPEJEF 5FUSBCSPNPCVUBOF T5FUSBDIMPSPFUIBOF 5SJDIMPSPFUIBOF 5SJDIMPSPFUIBOF 5SJDIMPSPQSPQBOF "MMZMCSPNJEF "MMZMDIMPSJEF $IMPSPNFUIZMQSPQFOF %JDIMPSPCVUFOF
DJTUSBOT DJT%JDIMPSPFUIFOF USBOT%JDIMPSPFUIFOF %JDIMPSPQSPQFOF )FYBDIMPSPCVUBEJFOF 5FUSBDIMPSPFUIFOF 5SJDIMPSPFUIFOF #FO[ZMDIMPSJEF #SPNPCFO[FOF #SPNPDIMPSPCFO[FOF Q#SPNPUPMVFOF $IMPSPCFO[FOF $IMPSPEJQIFOZMNFUIBOF $IMPSPOBQIUIBMFOF $IMPSPUPMVFOF $IMPSPUPMVFOF $IMPSPUPMVFOF Q%JCSPNPCFO[FOF %JCSPNPCJQIFOZM %JDIMPSPCFO[FOF %JDIMPSPCFO[FOF %JDIMPSPCFO[FOF BB%JDIMPSPUPMVFOF BP%JDIMPSPUPMVFOF BQ%JDIMPSPUPMVFOF %JDIMPSPUPMVFOF 'MVPSPCFO[FOF )FYBDIMPSPCFO[FOF *PEPCFO[FOF Q*PEPUPMVFOF 5FUSBDIMPSPCFO[FOF 5SJDIMPSPCFO[FOF BBB5SJDIMPSPUPMVFOF BBB5SJnVPSPUPMVFOF "NJOPQZSJEJOF #FO[JNJEB[PMF $BSCB[PMF $ZBOVSJDBDJE %JNFUIZMQZSB[PMF )ZESPYZRVJOPMJOF *TPRVJOPMJOF -VUJEJOF -VUJEJOF .FMBNJOF .FUIZMQZSB[JOF 1JDPMJOF 1JDPMJOF 1JDPMJOF 1ZSJEJOF 2VJOPMJOF 5SJNFUIZMQZSJEJOF #FO[PYB[PMF "NJOPUIJB[PMF #FO[PUIJB[PMF #FO[PUIJB[PMPM %JUIJPCJTCFO[PUIJB[PMF
*NJEB[PMJEJOFUIJPOF .FSDBQUPCFO[PUIJB[PMF .FUIZMCFO[PUIJB[PMF 1IFOPUIJB[JOF 1IFOPUIJPYJO %JCSPNPUIJPQIFOF 5FUSBIZESPUIJPQIFOF 5IJPQIFOF 5SJUIJBOFTZNFUSJDBM %JNFUIZMIZESB[JOF %JOJUSPQIFOZMIZESB[JOF
XBUFSBEEFE
%JQIFOZMUIJPDBSCP
IZESB[JEF )ZESB[JOFEJIZESPDIMPSJEF .BMFJDBDJEIZESB[JEF 1IFOZMIZESB[JOFIZESP
DIMPSJEF O%FDBOF %JJTPQSPQBOF O%PEFDBOF O&JDPTBOF O)FQUBOF ",Ê",,-Ê",Ê +1,-]Ê*-Ê
" /
/Ê1-°Ê*…œ˜i\Ê£‡nää‡{xӇ™™™{]Ê>Ý\Ê£‡È£ä‡È™Ó‡nÇә]Ê>ˆ\ʈ˜vœJV…i“ÃiÀۈVi°Vœ“
ˆÌÃStockroom
0-1000 Mini
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
281
0-1000 Mini Stockroom
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
282
O)FYBEFDBOF O)FYBOF .FUIZMQFOUBOF .FUIZMQFOUBOF /FPIFYBOF O0DUBEFDBOF O0DUBOF 5SJNFUIZMQFOUBOF $ZDMPIFYBOF $ZDMPQFOUBOF %FDBIZESPOBQIUIBMFOF .FUIZMDZDMPIFYBOF .FUIZMDZDMPQFOUBOF $BNQIFOF $ZDMPIFYFOF %JJTPCVUZMFOF %JQFOUFOF )FQUFOF )FYFOF )FYFOF E-JNPOFOF .FUIZMDZDMPIFYFOF 0DUFOF 0DUFOF 1JOFOF 7JOZMDZDMPIFYFOF #FO[FOF #JCFO[ZM #JQIFOZM UFSU#VUZMCFO[FOF $VNFOF Q$ZNFOF N%JFUIZMCFO[FOF %JQIFOZMNFUIBOF %JJTPQSPQZMCFO[FOF %VSFOF &UIZMCFO[FOF .FTJUZMFOF 1IFOZMDZDMPIFYBOF Q5FSQIFOZM 5FUSBIZESPOB
QIUIBMFOF 5FUSBIZESPOB
QIUIBMFOF 5PMVFOF 5SJFUIZMCFO[FOF 5SJNFUIZMCFO[FOF 5SJQIFOZMNFUIBOF P9ZMFOF N9ZMFOF Q9ZMFOF "DFOBQIUIFOF "OUISBDFOF %JNFUIZMOBQIUIBMFOF
NJYFEJTPNFST
'MVPSBOUIFOF 'MVPSFOF .FUIZMOBQIUIBMFOF .FUIZMOBQIUIBMFOF /BQIUIBMFOF 1IFOBOUISFOF 1ZSFOF USBOT4UJMCFOF 1IUIBMJNJEF 4VDDJOJNJEF P#FO[PJDTVMmNJEF /#SPNPTVDDJOJNJEF /$IMPSPTVDDJOJNJEF "DFUPOF E$BNQIPS $ZDMPIFYBOPOF $ZDMPQFOUBOPOF %JNFUIZMIFQUBOPOF 'FODIPOF )FQUBOPOF )FQUBOPOF )FQUBOPOF *TPQIPSPOF .FTJUZMPYJEF .FUIZMJTPCVUZMLFUPOF .FUIZMFUIZMLFUPOF 0DUBOPOF 1FOUBOPOF 1FOUBOPOF $IMPSPQSPQBOPOF "DFUZMBDFUPOF #VUBOFEJPOF )FYBOFEJPOF 1FOUBOFEJPOF "DFUPOBQIUIPOF "DFUPOBQIUIPOF "DFUPQIFOPOF #FO[JM #FO[PQIFOPOF Q.FUIZMBDFUPQIFOPOF USBOT1IFOZMCVUFOFPOF
#VUZSPMBDUPOF 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
$BQSPMBDUBN $PVNBSJO (MVDPOJD%MBDUPOF *TPBNZMOJUSJUF #VUZMOJUSJUF 1SPQZMOJUSBUF "DFUPOJUSJMF "EJQPOJUSJMF #FO[POJUSJMF *TPCVUZSPOJUSJMF 1IFOZMBDFUPOJUSJMF 1IUIBMPOJUSJMF 1SPQJPOJUSJMF %JFUIZMBNJOPQSPQJPOJUSJMF %JNFUIZMBNJOPQSPQJPOJUSJMF *NJOPEJQSPQJPOJUSJMF &UIPYZQSPQJPOJUSJMF .FUIPYZQSPQJPOJUSJMF 0YZEJQSPQJPOJUSJMF Q$IMPSPQIFOZM
BDFUPOJUSJMF 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
)ZESBDSZMPOJUSJMF Q/JUSPQIFOZMBDFUPOJUSJMF N%JOJUSPCFO[FOF /JUSPCFO[FOF /JUSPFUIBOF /JUSPNFUIBOF /JUSPOBQIUIBMFOF /JUSPQSPQBOF /JUSPQSPQBOF P/JUSPUPMVFOF N/JUSPUPMVFOF Q/JUSPUPMVFOF $IMPSPOJUSPCFO[FOF $IMPSPOJUSPCFO[FOF $IMPSPOJUSPCFO[FOF $IMPSPOJUSPQSPQBOF $VQGFSSPO "DFUPOFPYJNF %JNFUIZMHMZPYJNF %JQIFOZMHMZPYJNF UFSU#VUZMQIFOPM P$SFTPM N$SFTPM Q$SFTPM %JUFSUCVUZMQDSFTPM %JNFUIZMQIFOPM %JNFUIZMQIFOPM %JNFUIZMQIFOPM /BQIUIPM /BQIUIPM 1IFOPM 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P"NJOPQIFOPM N"NJOPQIFOPM Q"NJOPQIFOPM Q"OJMJOPQIFOPM N%JFUIZMBNJOPQIFOPM Q#VUPYZQIFOPM Q.FUIPYZQIFOPM $IMPSPNFUIZMQIFOPM $IMPSPQIFOPM $IMPSPQIFOPM %JDIMPSPQIFOPM 1FOUBDIMPSPQIFOPM 5SJDIMPSPQIFOPM 5SJDIMPSPQIFOPM /JUSPQIFOPM /JUSPQIFOPM /JUSPTPOBQIUIPM "NJOPOJUSPQIFOPM $IMPSPOJUSPQIFOPM UFSU#VUZMIZESPRVJOPOF UFSU#VUZMQZSPDBUFDIPM $BUFDIPM %JUFSUBNZMIZESPRVJOPOF %JUFSUCVUZMIZESPRVJOPOF )ZESPRVJOPOF /BQIUIBMFOFEJPM /BQIUIBMFOFEJPM 1ZSPHBMMPM 3FTPSDJOPM 5FUSBIZESPYZ
CFO[PQIFOPOF #FO[FOFQIPTQIPOJDBDJE #FO[FOFQIPTQIPOPVTBDJE %JCVUZMQIPTQIJUF %JFUIZMFUIZMQIPTQIPOBUF %JQIFOZMQIPTQIJUF 5SJCVUZMQIPTQIBUF 5SJCVUZMQIPTQIJUF 5SJPDSFTZMQIPTQIBUF 5SJFUIZMQIPTQIBUF 5SJFUIZMQIPTQIJUF 5SJQIFOZMQIPTQIBUF 5SJQIFOZMQIPTQIJUF %JDIMPSPQIFOZMQIPTQIJOF 0 %JDIMPSPQIFOZMQIPTQIJOF
PYJEF 0 %JDIMPSPQIFOZMQIPTQIJOF
TVMmEF 0 "OUISBRVJOPOF 0 /BQIUIPRVJOPOF 0 2VJOIZESPOF 0 Q2VJOPOF 0 "NJOPBOUISBRVJOPOF 0 )ZESPYZBOUISBRVJOPOF 0 5FUSBIZESPYZRVJOPOF 0 -"TDPSCJDBDJE 0 %
(BMBDUPTF 0 %(MVDPTF 0 -BDUPTFNPOPIZESBUF 0 %'SVDUPTF 0 %
.BMUPTFIZESBUF 0 4VDSPTF 0 "NJOPFUIZMIZESPHFO
TVMGBUF 0 %JNFUIZMTVMGBUF 0 &UIZMDIMPSPTVMGPOBUF
0 %JFUIZMTVMGBUF 0 .FUIZMTVMGVSJDBDJEQPUBTTJVN
TBMU 0 #FO[ZMEJTVMmEF 0 #FO[ZMTVMmEF 0 UFSU#VUZMEJTVMmEF 0 $BSCPOEJTVMmEF 0 1IFOZMTVMmEF 0 "NJOPDIMPSPNUPMVFOF
TVMGPOJDBDJE 0 "NJOPDIMPSPNFUIZMCFO[FOFTVMGPOJD
BDJE 0 "NJOPOBQIUIBMFOFEJTVMGPOJD
BDJE 0 "OUISBRVJOPOFTVMGPOJDBDJE
TPEJVNTBMUNPOPIZESBUF 0 N#FO[FOFEJTVMGPOJDBDJE
EJTPEJVNTBMU 0 #FO[FOFTVMGPOJDBDJE 0 Q$IMPSPCFO[FOFTVMGPOJDBDJE 0 .FUIBOFTVMGPOJDBDJE 0 /BQIUIBMFOFTVMGPOJDBDJE
NPOPIZESBUF 0 /BQIUIPMEJTVMGPOJDBDJE
EJTPEJVNTBMU 0 /BQIUIPMEJTVMGPOJDBDJE
EJTPEJVNTBMU 0 4VMGBOJMJDBDJE 0
0
0
0
0
4VMGPTBMJDZMJDBDJEEJIZESBUF 5BVSJOF Q5PMVFOFTVMGPOJDBDJE #FO[FOFTVMGPOBNJEF //%JNFUIZMQUPMVFOF
TVMGPOBNJEF 0 4VMGBOJMBNJEF 0 &UIZMQUPMVFOFTVMGPOBUF 0 .FUIZMCFO[FOFTVMGPOBUF 0 .FUIZMUPMVFOFTVMGPOBUF 0 #FO[FOFTVMGPOZMDIMPSJEF 0 &UIBOFTVMGPOZMDIMPSJEF 0 Q5PMVFOFTVMGPOZMDIMPSJEF 0 5SJDIMPSPNFUIBOFTVMGPOZM
DIMPSJEF 0 .FUIZMTVMGPYJEF 0 1IFOZMTVMGPOF 0 #FO[FOFUIJPM 0 %PEFDBOFUIJPM 0 )FYBOFUIJPM 0 0DUBOFUIJPM 0 "DFUZMUIJPVSFB 0 #JVSFB 0 #JVSFU 0 %JCVUZMUIJPVSFB 0 %JNFUIZMVSFB 0 1IFOZMVSFB 0 5IJPVSFB 0 6SFB 0 6SJDBDJE 0 "MVNJOVNJTPQSPQPYJEF 0 Q"STBOJMJDBDJE 0 %JCVUZMUJOEJBDFUBUF 0 %JCVUZMUJOEJDIMPSJEF 0 &UIZMPTJMJDBUF 0 )ZESPYZMBNJOFIZESPDIMPSJEF 0 5FUSBQIFOZMUJO 0 5SJFUIPYZFUIZMTJMBOF 0 5SJNFUIZMCPSBUF 0 "DSZMBNJEF 0 "DSZMJDBDJE 0 "DSZMPOJUSJMF 0 OUFSU#VUZMBDSZMBNJEF 0 O#VUZMBDSZMBUF 0 #VUZMNFUIBDSZMBUF 0 *TPCVUZMWJOZMFUIFS 0 %JDZDMPQFOUBEJFOF 0 &UIZMBDSZMBUF 0 &UIZMNFUIBDSZMBUF 0 &UIZMWJOZMFUIFS 0 *TPQSFOF 0 .FUIBDSZMBNJEF 0 .FUIBDSZMJDBDJETPEJVNTBMU 0 .FUIPYZFUIZMBDSZMBUF 0 .FUIZMBDSZMBUF 0 .FUIZMNFUIBDSZMBUF 0 B.FUIZMTUZSFOF 0 4UZSFOF 0 7JOZMBDFUBUF 0 7JOZMCVUZSBUF 0 7JOZMQSPQJPOBUF 0 #VUZMBUFEIZESPYZBOJTPMF 0 "DFUBMEFIZEF 0 "DSJEJOF 0 "MMZMHMZDJEZMFUIFS 0 O"NZMBDFUBUF 0 "NZMBNJOF 0 O"NZMNFSDBQUBO 0 UFSU"NZMNFSDBQUBO 0 #FO[PZMQFSPYJEF 0 TFD#VUZMBDFUBUF 0 UFSU#VUZMBDFUBUF 0 O#VUZMNFSDBQUBO 0 TFD#VUZMNFSDBQUBO 0 .FUIZMQSPQBOFUIJPM 0 *TPCVUZSBMEFIZEF 0 $IMPSPBDFUPQIFOPOF 0 $IMPSPQSPQBOF 0 $ZDMPIFQUBUSJFOF 0 $ZDMPEPEFDBUSJFOF 0 $ZDMPIFYBEJFOF 0 $ZDMPEPEFDBOF 0 $ZDMPEPEFDFOF 0 $ZDMPPDUBOF 0 $ZDMPPDUBEJFOF 0 $ZDMPPDUBEJFOF 0 $ZDMPQFOUFOF 0 %FDBEJFOF 0 %FDBCSPNPCJQIFOZM 0 USBOT%FDFOF 0 USBOT%FDFOF 0 %FDBOPOF 0 %FDFOF 0 %FDZMBMEFIZEF 0 O%FDZMCFO[FOF 0 O%FDZMBNJOF 0 %JBMMZMTVMmEF 0 %FDZOF 0 %FDZOF 0 %FDZOF 0 %FDZOF 0 %FDZOF 0 %JJTPCVUZMBNJOF 0 %JOCVUZMTVMmEF 0 %JEPEFDZMBNJOF 0 %JFUIZMBNJOF 0 %JFUIZMTVMmEF 0 %JOIFYZMBNJOF 0 %JJTPQSPQZMBNJOF 0 %JNFUIZMBOJMJOF 0 %JNFUIZMBOJMJOF 0 %JNFUIZMBOJMJOF 0 %JNFUIZMCVUBOPM 0 %JNFUIZMCVUBEJFOF 0 %JNFUIZMCVUFOF 0 %JNFUIZMCVUFOF 0 USBOT%JNFUIZMIFQUFOF 0 %JNFUIZMIFQUFOF 0 %JNFUIZMIFQUFOF
DJTUSBOT
0 %JNFUIZMIFQUFOF
DJTBOEUSBOT 0 %JNFUIZMIFYBEJFOF 0 %JNFUIZMIFYFOF 0 %JNFUIZMIFYFOF 0 %JNFUIZMIFYBEJFOF 0 %JNFUIZMIFYBOF 0 %JNFUIZMIFYBOF 0 %JNFUIZMIFYBOF 0 USBOT%JNFUIZMIFYFOF 0 %JNFUIZMIFYFOF 0 %JNFUIZMIFYFOF 0 %JNFUIZMQFOUBOPOF 0 USBOT%JNFUIZMIFYFOF 0 %JNFUIZMPDUBEJFOF
0 %JNFUIZMQFOUBOF 0 %JNFUIZMQFOUBOF 0 %JNFUIZMQFOUBOPM 0 %JOQSPQZMTVMmEF 0 %JNFUIZMTVMGPMBOF 0 %JNFUIZMQFOUBEJFOF 0 %JNFUIZMQFOUFOF 0 %JNFUIZMQFOUFOF Chem Service’s Quality Management System is Certified to the Internationally Recognized ISO 9001 & ISO 17025 Quality Standards.
O-2123
O-2124
O-2126
O-2127
O-2128
O-2129
O-2131
O-2132
O-2133
O-2134
O-2135
O-2136
O-2137
O-2138
O-2140
O-2141
O-2142
O-2143
O-2144
O-2145
O-2146
O-2147
trans-trans-2.4-Hexadiene....... 5194-51-4
1639-09-4
n-Heptyl mercaptan................
2-Hexanol................................
626-93-7
3-Hexanol................................
623-37-0
n-Hexatriacontane....................
630-06-8
trans-3-Hexene ....................
13269-52-8
764-35-2
2-Hexyne ................................
Isoamylamine ..........................
107-85-7
Isobutyl acetate .......................
110-19-0
Isobutyl mercaptan ..................
513-44-0
75-31-0
Isopropylamine ..........................
590-86-3
Isovaleraldehyde......................
75-33-2
Isopropyl mercaptan ..................
Kerosene ..............................
8008-20-6
3-Methyl-1.2-butadiene............. 598-25-4
563-45-1
3-Methyl-1-butene....................
137-32-6
2-Methyl-1-butano....................
563-46-2
2-Methyl-1-butene....................
2-Methylbutane..........................
78-78-4
3-Methyl-2-butanon .................
563-80-4
2-Methyl-2-butene....................
513-35-9
2-Methyl decane ...................................
O-2149
O-2150
O-2151
O-2152
O-2153
O-2154
O-2155
O-2156
O-2157
O-2158
O-2159
O-2160
O-2161
O-2162
4-Methyl decane ....................
2847-72-5
2-Methylcyclohexanone............ 583-60-8
4-Methylcyclohexanone............ 589-92-4
591-49-1
1-Methylcyclohexene................
3-Methylcyclohexanone............ 591-24-2
5-Methyl-3-heptanon ............... 541-85-5
3-Methyl-2-heptanon ............. 2371-19-9
592-27-8
2-Methyl heptane.....................
589-81-1
3-Methyl heptane.....................
589-53-7
4-Methyl heptane.....................
2-Methyl-1-heptene............... 15870-10-7
2-Methyl-2-heptene...................
627-97-4
trans 2-Methyl-3-heptene.......................
Methylene di-p-phenylen
diisocyanate............................
101-68-8
2-Methyl-1.5-hexadiene........... 4049-81-4
110-12-3
5-Methyl-2-hexanone................
105-42-0
4-Methyl-2-hexanone................
2-Methylhexane .......................
591-76-4
589-34-4
3-Methyl hexane ......................
6094-02-6
2-Methyl-1-hexene..................
2-Methyl-2-hexene..................
2738-19-4
trans 2-Methyl-3-hexene............ 692-24-0
3404-61-3
3-Methyl-1-hexene..................
3769-23-1
4-Methyl-1-hexene..................
O-2163
O-2165
O-2166
O-2167
O-2168
O-2169
O-2170
O-2171
O-2172
O-2173
O-2174
O-2175
O-2176
O-2177
O-2178
O-2179
O-2181
O-2182
O-2183
O-2184
O-2185
O-2186
O-2187
O-2188
O-2189
O-2190
O-2191
O-2192
O-2193
O-2194
O-2195
O-2196
O-2197
O-2199
O-2203
O-2205
O-2207
O-2208
O-2209
O-2210
O-2211
O-2213
O-2214
O-2215
O-2216
O-2217
O-2218
O-2219
O-2220
O-2221
O-2222
O-2223
O-2224
O-2225
O-2227
O-2228
O-2229
O-2230
O-2231
O-2232
O-2233
O-2234
O-2235
O-2236
O-2237
O-2238
O-2239
O-2240
O-2241
O-2242
O-2243
O-2244
O-2245
O-2246
O-2247
O-2249
O-2250
O-2251
O-2252
O-2253
O-2254
O-2255
O-2256
O-2257
O-2259
O-2260
O-2261
O-2262
O-2263
O-2264
O-2265
cis 3-Methyl-2-hexene........... 10574-36-4
5-Methyl-1-hexene..................
3524-73-0
Methyl hydrazine........................
60-34-4
2-Methyl nonane......................
871-83-0
4-Methyl nonane..................
17301-94-9
Methyl isocyanate ....................
624-83-9
2-Methyl-1-pentene...................
763-29-1
2-Methyl-2-pentene...................
625-27-4
4-Methyl-1-pentene...................
691-37-2
3-Methyl octane.....................
2216-33-3
2216-34-4
4-Methyl octane.....................
2-Methyl-1-pentano..................
105-30-6
565-67-3
2-Methyl-3-pentano..................
77-74-7
3-Methyl-3-pentano....................
trans-3-Methyl-1.3pentadiene............................
2787-43-1
2-Methyl-1.4-pentadiene........... 763-30-4
3-Methyl-1.4-pentadiene......... 1115-08-8
2-Methyl-3-pentanon ............... 565-69-5
4-Methyl-2-pentene.................
4461-48-7
760-20-3
3-Methyl-1-pentene...................
cis-3-Methyl-2-pentene.............. 922-62-3
trans-3-Methyl-2-pentene........... 616-12-6
4588-18-5
2-Methyl-1-octene..................
Methyl propyl carbinol............ 6032-29-7
n-Nonadecane.........................
629-92-5
1-Nonene................................
124-11-8
trans-3-Nonene....................
20063-92-7
trans-4-Nonene....................
10405-85-3
2-Nonadecanone .....................
629-66-3
1-Nonanol ...............................
143-08-8
Nonanal ..................................
124-19-6
2-Nonanone ............................
821-55-6
5-Nonanone ............................
502-56-7
1-Nonyne ..............................
3452-09-3
4-Nonene (cis & trans) ........... 2198-23-4
19447-29-1
2-Nonyne ............................
20184-89-8
3-Nonyne ............................
1-Octadecene ..........................
112-88-9
1.7-Octadiene .......................
3710-30-3
Octabromobipheny .............. 27858-07-7
3-Octanone .............................
106-68-3
111-86-4
n-Octylamine...........................
n-Octylbenzene......................
2189-60-8
trans-4-Octene.....................
14850-23-8
n-Octacosane ..........................
630-02-4
1.3-Octadiene .......................
1002-33-1
1.4-Octadiene (cis & trans) ..... 5675-25-2
871-84-1
1.7-Octadiyne ..........................
1-Octyne .................................
629-05-0
4-Octyne ...............................
1942-45-6
n-Octatriacontane ..................
7194-85-6
trans 3-Octene ....................
14919-01-8
124-13-0
Octyl aldehyde ........................
2-Octyne ...............................
2809-67-8
3-Octyne .............................
15232-76-5
n-Pentadecane.........................
629-62-9
1-Pentadecanol .......................
629-76-5
n-Pentane................................
109-66-0
1-Pentene ...............................
109-67-1
2-Pentene ...............................
109-68-2
cis-2-Pentene ..........................
627-20-3
2-Pentadecanone...................
2345-28-0
3-Pentanol...............................
584-02-1
n-Pentacosane.........................
629-99-2
trans-1.3-Pentadiene .............. 2004-70-8
trans-2-Pentene .......................
646-04-8
627-19-0
1-Pentyne................................
627-21-4
2-Pentyne................................
Petroleum ether
(BP range 30-60C) .................
8032-32-4
1077-16-3
1-Phenylhexane.....................
100-63-0
Phenylhydrazine ......................
Pinacolone ................................
75-97-8
107-03-9
n-Propyl mercaptan..................
Naphtha
(Petroleum distillates)............. 8030-30-6
Terpentine .............................
8006-64-2
1.1.2.2-Tetrabromoethane .......... 79-27-6
n-Tetracontane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4181-95-7
n-Tetradecane .........................
629-59-4
1-Tetradecene .......................
1120-36-1
n-Tetracosane ..........................
646-31-1
Tetranitromethane....................
509-14-8
O-2266
O-2267
O-2268
O-2269
O-2270
O-2271
O-2272
O-2273
O-2274
O-2275
O-2276
O-2277
O-2278
O-2279
O-2280
O-2281
O-2282
O-2283
O-2284
O-2285
O-2286
O-2287
O-2288
O-2289
O-2290
O-2291
O-2292
O-2293
O-2294
O-2295
O-2296
O-2297
O-2298
O-2299
O-2300
O-2301
O-2302
O-2303
O-2304
O-2305
O-2306
O-2307
O-2308
O-2309
O-2310
O-2311
O-2312
O-2313
O-2314
O-2315
O-2316
O-2317
O-2318
O-2319
O-2320
O-2321
O-2322
O-2323
O-2324
O-2325
O-2326
O-2327
O-2328
O-2329
O-2330
O-2331
O-2332
O-2333
O-2334
O-2335
O-2336
O-2337
O-2338
O-2339
O-2340
O-2341
O-2342
O-2343
O-2344
O-2345
O-2346
O-2347
O-2348
n-Tetratetracontane................
7098-22-8
n-Tetratriacontane................
14167-59-0
n-Triacontane...........................
638-68-6
1.1.2-Trichlorotrifluoroethane ...... 76-13-1
n-Tricosane .............................
638-67-5
2-Tridecanone .........................
593-08-8
Tridecylaldehyde..................
10486-19-8
n-Tridecane .............................
629-50-5
1-Tridecene ...........................
2437-56-1
Tri-n-hexylamine.......................
102-86-3
1.1.1-Trimethyl butane ............. 590-35-2
2.2.3-Trimethyl butane ............. 464-06-2
cis-1.1.1-Trimethyl-2-butene...... 762-63-0
trans-1.1.1-Trimethyl-2-butene... 690-08-4
2.3.3-Trimethyl-1-butene........... 594-56-9
1.1.3-Trimethyl cyclohexane ... 3073-66-3
1.3.5-Trimethyl cyclohexane ... 1839-63-0
3.3.5-Trimethyl cyclohexene ..... 503-45-7
2.2.5-Trimethyl hexane ........... 3522-94-9
3.5.5-Trimethyl-1-hexene ........ 4316-65-8
2.3.4-Trimethyl pentane ........... 565-75-3
2.4.4-Trimethyl-2-pentene......... 107-40-4
2.4.6-Trinitrotoluene 118-96-7
min 30wt% water.....................
102-69-2
Tripropylamine.........................
n-Undecane...........................
1120-21-4
1-Undecanol............................
112-42-5
Undecanal ...............................
112-44-7
1-Undecene.............................
821-95-4
1330-20-7
Xylenes (mixed) .....................
Octafluoronaphthalene............. 313-72-4
p-Diethylbenzene.....................
105-05-5
2-Butoxyethyl acetate............... 112-07-2
Furan ......................................
110-00-9
2807-30-9
2-Propoxyethanol...................
Picric acid - min 30wt% water ..... 88-89-1
112-70-9
Tridecyl alcohol .......................
124-22-1
n-Dodecylamine.......................
2016-42-4
n-Tetradecylamine..................
1.2.3-Trimethylbenzene ............ 526-73-8
Corn oil .................................
8001-30-7
611-14-3
o-Ethyltoluene..........................
m-Ethyltoluene.........................
620-14-4
2-Bromofluorobenzene ........... 1072-85-1
2,3-Dichlorophenol...................
576-24-9
3,4-Dichlorophenol.....................
95-77-2
Dimethyl disulfide ....................
624-92-0
95-87-4
2,5-Dimethylpheno ....................
1-Methyl-2-pyrrolidinon............ 872-50-4
75-18-3
Methyl sulfide ............................
a-Pinene....................................
80-56-8
b-Pinene..................................
127-91-3
112-60-7
Tetraethylene glycol .................
2,4,6-Trinitrobenzoic acid 129-66-8
min 30wt% water.....................
1,1,1-Trichloro-2-propanol .......... 76-00-6
4-tert-Butyltoluene......................
98-51-1
Isopropylglycidyl ether ........... 4016-14-2
Undecanoic acid (C11) ............. 112-37-8
Tridecanoic acid (C13) ............. 638-53-9
Pentadecanoic acid (C15) ...... 1002-84-2
Heptadecanoic acid (C17) ........ 506-12-7
n-Nonadecanoic acid (C19) ....... 646-30-0
Eicosanoic acid (C20) .............. 506-30-9
n-Heneicosanoic acid (C21) .... 2363-71-5
n-Tricosanoic acid (C23) ......... 2433-96-7
n-Tetracosanoic acid (C24) ....... 557-59-5
624-24-8
Methyl valerate........................
106-73-0
Methyl heptanoate...................
Methyl undecanoate............... 1731-86-8
Methyl tridecanoate ............... 1731-88-0
Methyl pentadecanoate.......... 7132-64-1
Methyl heptadecanoate.......... 1731-92-6
Methyl nonadecanoate........... 1731-94-8
Methyl eicosanoate ................
1120-28-1
Methyl heneicosanoate........... 6064-90-0
929-77-1
Methyl docosanoate.................
Methyl tricosanoate ............... 2433-97-8
Methyl tetracosanoate ........... 2442-49-1
RF-A Gasoline .......................................
3-Chloropheno ........................
108-43-0
2.5-Dichlorophenol...................
583-78-8
591-35-5
3.5-Dichlorophenol...................
3,4,5-Trichlorophenol ............... 609-19-8
b-Acetamidonaphthalene.......... 581-97-5
O-2349
O-2351
O-2352
O-2353
O-2354
O-2355
O-2356
O-2358
O-2359
O-2360
O-2361
O-2362
O-2363
O-2364
O-2365
O-2366
O-2368
O-2369
O-2370
O-2372
O-2373
O-2374
O-2376
O-2377
O-2378
O-2379
O-2380
O-2381
O-2382
O-2383
O-2384
O-2386
O-2387
O-2388
O-2389
O-2390
O-2391
O-2392
O-2393
O-2394
1-(2-Bromoethyl)naphthalene. 13686-49-2
1-Bromonaphthalene..................
90-11-9
1-(Chloromethyl)naphthalen ....... 86-52-2
1-Cyanonaphthalene...................
86-53-3
9-Cyanophenanthrene............ 2510-55-6
9.10-Dibenzylanthracene .......................
9.10-Dibromoanthracene.......... 523-27-3
2.6-Di-tert-butylnaphthalen .... 3905-64-4
1,2-Dihydroxynaphthalene.....................
1.3-Dihydroxynaphthalene........ 132-86-5
1,6-Dihydroxynaphthalene........ 575-44-0
1.7-Dihydroxynaphthalene........ 575-38-2
2,3-Dihydroxynaphthalene.......... 92-44-4
2.6-Dihydroxynaphthalene........ 581-43-1
2.7-Dihydroxynaphthalene........ 582-17-2
90-14-2
1-Iodonaphthalene.....................
612-94-2
2-Phenylnaphthalene................
827-54-3
2-Vinylnaphthalene...................
109-97-7
Pyrrole ....................................
1.2:6.7-Dibenzpyrene .............. 189-64-0
1-Aminoanthracene..................
610-49-1
2-Aminoanthracene..................
613-13-8
2-Aminobipheny........................
90-41-5
2642-98-0
6-Aminochrysene...................
2-Aminofluorene ......................
153-78-6
1-Amino-4-nitronaphthalen....... 776-34-1
1-Amino-5.6.7.8-tetrahydro
2217-41-6
naphthalene..........................
2,7-Diacetamidofluorene .......... 304-28-9
2.6-Diaminoanthraquinone........ 131-14-6
3.3’-Diaminobenzidine................
91-95-2
525-64-4
2,7-Diaminofluorene .................
1,5-Diaminonaphthalene......... 2243-62-1
1.8-Diaminonaphthalene........... 479-27-6
2.3-Diaminonaphthalene........... 771-97-1
9.10-Diaminophenanthrene... 53348-04-2
3.4-Diaminotoluene..................
496-72-0
1.8-Bis(dimethylamino)
20734-58-1
naphthalene........................
N-Methyl-N-nitroso-N
nitroguanidine............................
70-25-7
N-Phenyl-1-naphthylamin........... 90-30-2
N-Phenyl-2-naphthylamin......... 135-88-6
KitsStockroom
0-1000 Mini
O-2086 2.4-Dimethyl-2-pentene............. 625-65-0
O-2087 4.4-Dimethyl-1-pentene............. 762-62-9
O-2088 Dipropylene glycol methyl
ether ..................................
34590-94-8
O-2089 n-Docosane.............................
629-97-0
O-2090 1-Docosanol ............................
661-19-8
O-2091 1-Docosene ..........................
1599-67-3
O-2092 n-Dodecyl aldehyde..................
112-54-9
O-2093 2-Dodecanone.......................
6175-49-1
O-2094 1-Dodecene ............................
112-41-4
O-2095 n-Dotriacontane.......................
544-85-4
O-2096 1-Eicosanol .............................
629-96-9
O-2097 1-Eicosene ............................
3452-07-1
O-2098 Ethanethiol................................
75-08-1
760-21-4
O-2100 2-Ethyl-1-butene.......................
1632-16-2
O-2101 2-Ethyl-1-hexene....................
98-00-0
O-2102 Furfuryl alcohol..........................
O-2103 Guaiene ....................................
88-84-6
592-78-9
O-2104 3-Heptene...............................
O-2105 n-Heptylamine..........................
111-68-2
O-2106 Hexabromobipheny ............. 59536-65-1
O-2107 1-Hexadecene .........................
629-73-2
O-2108 n-Heneicosane.........................
629-94-7
540-08-9
O-2109 9-Heptadecanone ....................
629-78-7
O-2110 n-Heptadecane........................
1541-23-7
O-2111 1.5-Heptadiene ......................
3070-53-9
O-2112 1.6-Heptadiene ......................
O-2113 1.5-Hexadiene .........................
592-42-7
2396-63-6
O-2114 1.6-Heptadiyne ......................
543-49-7
O-2115 2-Heptanol ..............................
592-76-7
O-2116 1-Heptene ...............................
14686-13-6
O-2117 trans-2-Heptene...................
14686-14-7
O-2118 trans-3-Heptene...................
66-25-1
O-2119 Hexaldehyde .............................
O-2120 n-Hexacosane ..........................
630-01-3
O-2121 1.3-Hexadiene (cis & trans) ....... 592-48-3
O-2396 o-Bromoanisole .......................
578-57-4
O-2397 o-Aminoazotoluene....................
97-56-3
O-2398 4-Methoxy-1,3-phenylene
diamine sulfate hydrate...... 123333-56-2
O-2399 3,3’-Dimethyl-4,4’diaminodiphenylmethan.......................
838-88-0
O-2400 4,4’-Thiodianiline......................
139-65-1
1192-62-7
O-2401 2-Acetylfuran.........................
O-2402 5-(Hydroxymethyl)furfura............ 67-47-0
592-35-8
O-2404 Butyl carbamate ......................
O-2405 4-Bromo-2.6-dichloropheno .... 3217-15-0
O-2406 2-Bromoethanol.......................
540-51-2
O-2407 p-Bromopheno ........................
106-41-2
590-01-2
O-2408 Butyl propionate ......................
O-2409 1-Chloro-3-fluorobenzene.......... 625-98-9
O-2410 4.6-Dibromo-o-cresol................
609-22-3
O-2411 Dimethylamine (in water).......... 124-40-3
526-75-0
O-2412 2.3-Dimethylpheno ..................
622-96-8
O-2413 p-Ethyltoluene..........................
771-99-3
O-2414 4-Phenylpiperidine....................
O-2415 Pentachlorothioanisole ........... 1825-19-0
O-2416 4-Methoxy-1,3-phenylene
diamine...................................
615-05-4
O-2417 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid.. 433-97-6
O-2418 2-(Trifluoromethyl)benzoate....................
O-2419 Butyl Isocyanate ..................
25013-16-5
O-2419 Butyl Isocyanate ......................
111-36-4
O-2421 1-(2-Pyridyl)piperazine.......... 34803-66-2
O-2422 3,3-Dimethyl piperidine........... 1193-12-0
O-2423 Ethylenediaminetetraacetic
acid, disodium salt dihydrate .. 6381-92-6
O-2424 6-Methyl-2-picolyl
methylamine hydrochloride....................
O-2425 1-Methyl-4-(methylamino
piperidine dihydrochloride.....................
O-2426 Butyl paraben ............................
94-26-8
O-2427 trans-2,5-Dimethylpiperazine... 2815-34-1
CATALOG # DESCRIPTION
O-1000A
O-1000AD
1000 Chemicals randomly selected from items listed on pages 280-283 with hard copy MSDS.
1000 Chemicals randomly selected from items listed on pages 280-283 with MSDS on disk.
",Ê",,-Ê",Ê +1,-]Ê*-Ê
" /
/Ê1-°Ê*…œ˜i\Ê£‡nää‡{xӇ™™™{]Ê>Ý\Ê£‡È£ä‡È™Ó‡nÇә]Ê>ˆ\ʈ˜vœJV…i“ÃiÀۈVi°Vœ“
283
ˆÌÃ
-Ê Ê 9,"‡{Ê
"‡xÊ
"‡ÈÊ
"‡ÇÊ
"‡nÊ
"‡™Ê
"‡£äÊ
"‡££Ê
"‡£ÓÊ
"‡£ÎÊ
"‡£{Ê
"‡£xÊ
"‡£ÈÊ
"‡£ÇÊ
"‡£nÊ
"‡£™Ê
"‡ÓäÊ
"‡Ó£Ê
"‡ÓÓÊ
"‡ÓÎÊ
"‡Ó{Ê
"‡ÓxÊ
"‡ÓÈÊ
"‡ÓÇÊ
"‡ÓnÊ
"‡Ó™Ê
"‡ÎäÊ
"‡Î£Ê
"‡ÎÓÊ
"‡ÎÎÊ
"‡Î{Ê
"‡ÎxÊ
"‡ÎÈÊ
"‡ÎÇÊ
VïVÊ>Vˆ`
ÕÌÞÀˆVÊ>Vˆ`
ÜLÕÌÞÀˆVÊ>Vˆ`
iÝ>˜œˆVÊ>Vˆ`
ÀœÌœ˜ˆVÊ>Vˆ`
ÞVœ…iÝ>˜i>VïVÊ>Vˆ`
ÞVœ…iÝ>˜iV>ÀLœÝޏˆVÊ>Vˆ`
iV>˜œˆVÊ>Vˆ`
œVœÃ>˜œˆVÊ>Vˆ`
ÀÕVˆVÊ>Vˆ`
Ӈ̅ޏLÕÌÞÀˆVÊ>Vˆ`
Ӈ̅ޏ…iÝ>˜œˆVÊ>Vˆ`
œÀ“ˆVÊ>Vˆ`
i«Ì>˜œˆVÊ>Vˆ`
>ÕÀˆVÊ>Vˆ`
ˆ˜œiˆVÊ>Vˆ`
ÞÀˆÃ̈VÊ>Vˆ`
œ˜>˜œˆVÊ>Vˆ`
"VÌ>˜œˆVÊ>Vˆ`
"iˆVÊ>Vˆ`
*>“ˆÌˆVÊ>Vˆ`
*Àœ«ˆœ˜ˆVÊ>Vˆ`
-œÀLˆVÊ>Vˆ`
-Ìi>ÀˆVÊ>Vˆ`
£ä‡1˜`iVi˜œˆVÊ>Vˆ`
6>iÀˆVÊ>Vˆ`
ÜÛ>iÀˆVÊ>Vˆ`
‡>˜ˆ˜i
L‡>˜ˆ˜i
‡Ó‡“ˆ˜œLÕÌÞÀˆVÊ>Vˆ`
‡Ã«>À>}ˆ˜iʓœ˜œ…Þ`À>Ìi
iÌ>ˆ˜iʅÞ`ÀœV…œÀˆ`i
‡­‡®‡
ÞÃ̈˜i
ÞVˆ˜i
"‡În
"‡Î™Ê
"‡{äÊ
"‡{£Ê
"‡{ÓÊ
"‡{ÎÊ
"‡{{Ê
"‡{xÊ
"‡{ÈÊ
"‡{ÇÊ
"‡{nÊ
"‡{™Ê
"‡xäÊ
"‡x£Ê
"‡xÓÊ
"‡xÎÊ
"‡x{Ê
"‡xxÊ
"‡xÈÊ
"‡xÇÊ
"‡xnÊ
"‡x™Ê
"‡ÈäÊ
"‡È£Ê
"‡ÈÓÊ
Ê
"‡ÈÎÊ
"‡È{Ê
"‡ÈxÊ
"‡ÈÈÊ
"‡ÈÇÊ
"‡ÈnÊ
"‡È™Ê
"‡ÇäÊ
‡­³®‡ÞȘiʓœ˜œ…Þ`ÀœV…œÀˆ`i
‡i̅ˆœ˜ˆ˜i
Àœ“œ>VïVÊ>Vˆ`
ӇÀœ“œ‡˜‡LÕÌÞÀˆVÊ>Vˆ`
…œÀœ>VïVÊ>Vˆ`
Ӈ
…œÀœ«Àœ«ˆœ˜ˆVÊ>Vˆ`
·
…œÀœ«Àœ«ˆœ˜ˆVÊ>Vˆ`
ˆV…œÀœ>VïVÊ>Vˆ`
/ÀˆV…œÀœ>VïVÊ>Vˆ`
/ÀˆyÊ՜Àœ>VïVÊ>Vˆ`
ÕVœ˜ˆVÊ>Vˆ`
ÞVœˆVÊ>Vˆ`
£Ó‡Þ`ÀœÝÞÃÌi>ÀˆVÊ>Vˆ`
>V̈VÊ>Vˆ`
Þ>˜œ>VïVÊ>Vˆ`
ӇÕÀœˆVÊ>Vˆ`
i̅œÝÞ>VïVÊ>Vˆ`
iÛՏˆ˜ˆVÊ>Vˆ`
*ÞÀÕۈVÊ>Vˆ`
·iÀV>«Ìœ«Àœ«ˆœ˜ˆVÊ>Vˆ`
/…ˆœ}ÞVœˆVÊ>Vˆ`
i…Þ`Àœ>VïVÊ>Vˆ`
`ˆ«ˆVÊ>Vˆ`
âi>ˆVÊ>Vˆ`
ӇÕÌi˜i‡£°{‡`ˆV>ÀLœÝޏˆVÊ
>Vˆ`
`‡
>“«…œÀˆVÊ>Vˆ`
Փ>ÀˆVÊ>Vˆ`
ÕÌ>ÀˆVÊ>Vˆ`
Ì>Vœ˜ˆVÊ>Vˆ`
>iˆVÊ>Vˆ`
>œ˜ˆVÊ>Vˆ`
"Ý>ˆVÊ>Vˆ`Ê`ˆ…Þ`À>Ìi
-iL>VˆVÊ>Vˆ`
"‡Ç£Ê
"‡ÇÓÊ
"‡ÇÎÊ
"‡Ç{Ê
"‡ÇxÊ
"‡ÇÈÊ
"‡ÇÇÊ
"‡ÇnÊ
"‡Ç™Ê
"‡näÊ
"‡n£Ê
"‡nÓÊ
"‡nÎÊ
"‡n{Ê
"‡nxÊ
"‡nÈÊ
"‡nÇÊ
"‡nnÊ
"‡n™Ê
"‡™äÊ
"‡™£Ê
"‡™ÓÊ
"‡™ÎÊ
"‡™{Ê
"‡™xÊ
"‡™ÈÊ
"‡™ÇÊ
"‡™nÊ
"‡™™Ê
"‡£ääÊ
"‡£ä£Ê
-ÕVVˆ˜ˆVÊ>Vˆ`
`‡Ã«>À̈VÊ>Vˆ`
̅ޏi˜i`ˆ>“ˆ˜iÌiÌÀ>>VïVÊ
>Vˆ`
‡­³®‡ÕÌ>“ˆVÊ>Vˆ`
ˆÌÀˆVÊ>Vˆ`
`‡>ˆVÊ>Vˆ`
ÕVˆVÊ>Vˆ`
‡/>ÀÌ>ÀˆVÊ>Vˆ`
>°>½‡"ÝÞ`ˆ>VïVÊ>Vˆ`
iÀV>«ÌœÃÕVVˆ˜ˆVÊ>Vˆ`
i˜âœˆVÊ>Vˆ`
«‡ÌiÀ̇ÕÌޏLi˜âœˆVÊ>Vˆ`
ÌÀ>˜Ã‡
ˆ˜˜>“ˆVÊ>Vˆ`
ˆ«…i˜Þ>VïVÊ>Vˆ`
Þ`ÀœVˆ˜˜>“ˆVÊ>Vˆ`
Ü«…Ì…>ˆVÊ>Vˆ`
£‡ >«…Ì…>i˜i>VïVÊ>Vˆ`
*…i˜Þ>VïVÊ>Vˆ`
*…Ì…>ˆVÊ>Vˆ`
*ÞÀœ“iˆÌˆVÊ>Vˆ`
/iÀi«…Ì…>ˆVÊ>Vˆ`
«‡/œÕˆVÊ>Vˆ`
«‡“ˆ˜œLi˜âœˆVÊ>Vˆ`
˜Ì…À>˜ˆˆVÊ>Vˆ`
‡*…i˜Þ}ÞVˆ˜i
‡­«‡Þ`ÀœÝÞ«…i˜Þ®}ÞVˆ˜i
Ӈ
…œÀœLi˜âœˆVÊ>Vˆ`
{‡
…œÀœLi˜âœˆVÊ>Vˆ`
«‡
…œÀœ«…i˜œÝÞ>VïVÊ>Vˆ`
Ó°{‡ˆV…œÀœ«…i˜œÝÞ>VïVÊ
>Vˆ`
Ó°{°x°‡/ÀˆV…œÀœ«…i˜œÝÞÊ
>VïVÊ>Vˆ`
"‡£äÓÊ
"‡£äÎÊ
"‡£ä{Ê
"‡£äxÊ
"‡£äÈÊ
"‡£äÇÊ
"‡£änÊ
"‡£ä™Ê
"‡£££Ê
"‡££ÎÊ
"‡££{Ê
"‡££xÊ
"‡££nÊ
"‡££™Ê
"‡£ÓäÊ
"‡£Ó£Ê
"‡£ÓÓÊ
"‡£ÓÎÊ
Ê
"‡£Ó{Ê
"‡£ÓxÊ
"‡£ÓÈÊ
Ê
Ê
"‡£ÓÇÊ
Ê
"‡£ÓnÊ
"‡£Ó™Ê
"‡£ÎäÊ
"‡£Î£Ê
"‡™ÈÓÊ
"‡™ÈÎÊ
"‡£ää£Ê
£°Î‡ˆV…œÀœ‡Ó‡«Àœ«>˜œ
Ӱ·ˆV…œÀœ‡£‡«Àœ«>˜œ
·Þ`ÀœÝއӇLÕÌ>˜œ˜i
ˆ>Vi̜˜iÊ>Vœ…œ
ӇiÀV>«Ìœi̅>˜œ
£°Î‡ÕÌ>˜i`ˆœ
£°{‡ÕÌ>˜i`ˆœ
£°£ä‡iV>˜i`ˆœ
ӰӇˆi̅ޏ‡£°Î‡«Àœ«>˜i`ˆœ
̅ޏi˜iÊ}ÞVœ
Ӈ̅ޏ‡£°Î‡…iÝ>˜i`ˆœ
ÞViÀœ
£°È‡iÝ>˜i`ˆœ
£°Ó°È‡iÝ>˜iÌÀˆœ
ӇÞ`ÀœÝޓi̅ޏ‡Ó‡“i̅ޏ‡
£°Î‡«Àœ«>˜i`ˆœ
˜œÃˆÌœ
>˜˜ˆÌœ
*i˜Ì>iÀÞ̅ÀˆÌœ
£°x‡*i˜Ì>˜i`ˆœ
*ˆ˜>Vœ
£°Î‡*Àœ«>˜i`ˆœ
*Àœ«Þi˜iÊ}ÞVœ
"‡ÓäÈÊ
"‡ÓäÇÊ
Ê
"‡ÓänÊ
"‡Óä™Ê
"‡Ó£äÊ
"‡Ó££Ê
"‡Ó£ÓÊ
"‡Ó£ÎÊ
"‡Ó£{Ê
"‡Ó£xÊ
"‡Ó£ÈÊ
"‡Ó£ÇÊ
"‡Ó£nÊ
"‡Ó£™Ê
"‡ÓÓäÊ
"‡ÓÓ£Ê
"‡ÓÓÓÊ
"‡ÓÓÎÊ
"‡ÓÓ{Ê
i˜âˆˆVÊ>Vˆ`
>ˆVÊ>Vˆ`
{‡Þ`ÀœÝÞLi˜âœˆVÊ>Vˆ`
£‡Þ`ÀœÝއӇ˜>«…Ì…œˆVÊ>Vˆ`
`‡>˜`iˆVÊ>Vˆ`
->ˆVޏˆVÊ>Vˆ`
/>˜˜ˆVÊ>Vˆ`
ˆ««ÕÀˆVÊ>Vˆ`
ViÌޏÃ>ˆVޏˆVÊ>Vˆ`
«‡˜ˆÃˆVÊ>Vˆ`
œ‡i̅œÝÞLi˜âœˆVÊ>Vˆ`
*…i˜œÝÞ>VïVÊ>Vˆ`
“‡ ˆÌÀœLi˜âœˆVÊ>Vˆ`
«‡ ˆÌÀœLi˜âœˆVÊ>Vˆ`
ܘˆVœÌˆ˜ˆVÊ>Vˆ`
ˆVœÌˆ˜ˆVÊ>Vˆ`
VïVÊ>˜…Þ`Àˆ`i
ˆVÞVœQÓ°Ó°£Rx‡…i«Ìi˜i‡Ó°Î‡
`ˆV>ÀLœÝޏˆVÊ>˜…Þ`Àˆ`i
ÕÌÞÀˆVÊ>˜…Þ`Àˆ`i
ˆÌÀ>Vœ˜ˆVÊ>˜…Þ`Àˆ`i
£°Ó‡
ÞVœ…iÝ>˜iÊ
`ˆV>ÀLœÝޏˆV>˜…Þ`Àˆ`iÊ
­VˆÃÊEÊÌÀ>˜Ã®
VˆÃ‡{‡
ÞVœ…iÝi˜i‡
£°Ó‡`ˆV>ÀLœÝޏˆVÊ>˜…Þ`Àˆ`i
>iˆVÊ>˜…Þ`Àˆ`i
*Àœ«ˆœ˜ˆVÊ>˜…Þ`Àˆ`i
-ÕVVˆ˜ˆVÊ>˜…Þ`Àˆ`i
*…Ì…>ˆVÊ>˜…Þ`Àˆ`i
-Տvœ>VïVÊ>Vˆ`ʓœ˜œ…Þ`À>Ìi
x‡-ՏvœÃ>ˆVޏˆVÊ>Vˆ`Ê`ˆ…Þ`À>Ìi
VÀޏˆVÊ>Vˆ`
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£ÓäÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌÊÀ>˜`œ“ÊÃiiV̈œ˜®
"V>‡£ÓäÊ
/
""½-Ê1 /" Ê,"1*
"‡£ÎnÊ
"‡£Î™Ê
"‡£{äÊ
"‡£{£Ê
"‡£{ÓÊ
"‡£{ÎÊ
"‡£{{Ê
"‡£{xÊ
"‡£{ÈÊ
"‡£{ÇÊ
"‡£{nÊ
"‡£{™Ê
"‡£xäÊ
"‡£x£Ê
"‡£xÓÊ
"‡£xÎÊ
"‡£x{Ê
"‡£xxÊ
"‡£xÈÊ
"‡£xÇÊ
"‡£xnÊ
"‡£x™Ê
"‡£ÈäÊ
ÞÊ>Vœ…œ
“ޏÊ>Vœ…œ
Ü>“ޏÊ>Vœ…œ
ÌiÀ̇“ޏÊ>Vœ…œ
˜‡ÕÌޏÊ>Vœ…œ
ÜLÕÌޏÊ>Vœ…œ
ÃiV‡ÕÌޏÊ>Vœ…œ
ÌiÀ̇ÕÌޏÊ>Vœ…œ
iÌޏÊ>Vœ…œ
…œiÃÌiÀœ
ÞVœ…iÝ>˜œ
iVޏÊ>Vœ…œ
œ`iVޏÊ>Vœ…œ
̅ޏÊ>Vœ…œ
Ӈ̅ޏ‡£‡LÕÌ>˜œ
Ӈ̅ޏ‡£‡…iÝ>˜œ
i«ÌޏÊ>Vœ…œ
iÝޏÊ>Vœ…œ
`‡i˜Ì…œ
i̅>˜œ
Ӈi̅ޏ‡Î‡LÕÌޘ‡Ó‡œ
Ӈi̅ޏVÞVœ…iÝ>˜œ
·i̅ޏVÞVœ…iÝ>˜œ
"‡£È£Ê
"‡£ÈÓÊ
"‡£ÈÎÊ
"‡£È{Ê
"‡£ÈxÊ
"‡£ÈÈÊ
"‡£ÈÇÊ
"‡£ÈnÊ
"‡£È™Ê
"‡£ÇäÊ
"‡£Ç£Ê
"‡£ÇÓÊ
"‡£ÇÎÊ
"‡£Ç{Ê
"‡£ÇxÊ
"‡£ÇÈÊ
"‡£ÇÇÊ
"‡£ÇnÊ
"‡£Ç™Ê
"‡£näÊ
"‡£n£Ê
"‡£nÓÊ
"‡£nÎÊ
{‡i̅ޏVÞVœ…iÝ>˜œ
{‡i̅ޏ‡Ó‡«i˜Ì>˜œ
·i̅ޏ‡£‡«i˜Ìޘ‡Î‡œ
£‡"VÌ>`iV>˜œ
Ӈ"VÌ>˜œ
"VÌޏÊ>Vœ…œ
*Àœ«ÞÊ>Vœ…œ
Ü«Àœ«ÞÊ>Vœ…œ
Ӈ*Àœ«Þ˜‡£‡œ
£‡/iÌÀ>`iV>˜œ
ΰΰx‡/Àˆ“i̅ޏVÞVœ…iÝ>˜œ
Ӈ­Ó‡Õ̜ÝÞi̅œÝÞ®i̅>˜œ
̅œÝÞi̅œÝÞi̅>˜œ
i̅œÝÞi̅œÝÞi̅>˜œ
Ӱ·«œÝއ£‡«Àœ«>˜œ
ӇÕ̜ÝÞi̅>˜œ
Ӈ̅œÝÞi̅>˜œ
Ӈi̅œÝÞi̅>˜œ
·i̅œÝއ£‡LÕÌ>˜œ
£‡i̅œÝއӇ«Àœ«>˜œ
/iÌÀ>…Þ`ÀœvÕÀvÕÀޏÊ>Vœ…œ
Ӈ
…œÀœi̅>˜œ
Ӱ·ˆLÀœ“œ‡£‡«Àœ«>˜œ
"‡£n{Ê
"‡£nxÊ
"‡£nÈÊ
"‡£nÇÊ
"‡£nnÊ
"‡£n™Ê
"‡£™äÊ
"‡£™£Ê
"‡£™ÓÊ
"‡£™ÎÊ
"‡£™{Ê
"‡£™xÊ
"‡£™ÈÊ
"‡£™ÇÊ
"‡£™nÊ
Ê
"‡£™™Ê
"‡ÓääÊ
"‡Óä£Ê
"‡ÓäÓÊ
"‡ÓäÎÊ
"‡Óä{Ê
"‡ÓäxÊ
-œÀLˆÌœ
Ó°Ó°{‡/Àˆ“i̅ޏ‡£°Î‡
«i˜Ì>˜i`ˆœ
ˆi̅ޏi˜iÊ}ÞVœ
ˆ«Àœ«Þi˜iÊ}ÞVœ
/Àˆi̅ޏi˜iÊ}ÞVœ
·
…œÀœ‡£°Ó‡«Àœ«>˜i`ˆœ
i˜â…Þ`Àœ
i˜âޏÊ>Vœ…œ
ˆ˜˜>“ޏÊ>Vœ…œ
>°>‡ˆ“i̅ޏLi˜âޏÊ>Vœ…œ
`‡>‡i̅ޏLi˜âޏÊ>Vœ…œ
­³É‡®‡*…i˜Þ‡£°Ó‡i̅>˜i`ˆœ
Ӈ*…i˜Þi̅ޏÊ>Vœ…œ
·*…i˜Þ‡£‡«Àœ«>˜œ
«‡˜ˆÃޏÊ>Vœ…œ
Ӈ*…i˜œÝÞi̅>˜œ
i˜âœˆ˜
œ‡Þ`ÀœÝÞ>Vi̜«…i˜œ˜i
«‡Þ`ÀœÝÞ>Vi̜«…i˜œ˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭnäÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ]ÊÀ>˜`œ“ÊÃiiV̈œ˜®
">‡näÊ /
œÌʘœÌ…iÀÊ>V…ˆ˜itt
7…i˜ÊޜÕÊV>Ê
…i“Ê-iÀۈVi]Ê`ÕÀˆ˜}ÊÀi}Տ>ÀÊLÕȘiÃÃʅœÕÀÃ]ÊޜÕÀ
V>Ê܈ÊLiÊ>˜ÃÜiÀi`ÊLÞÊ>ʺˆÛi»Ê«iÀܘ°Ê9œÕÊ܈Ê˜œÌʅ>ÛiÊ̜ʎ˜œÜÊ
>˜ÊiÝÌi˜Ãˆœ˜Ê˜Õ“LiÀʜÀÊÌ>ŽÊ̜Ê>ÊۜˆViʓ>ˆÊÃÞÃÌi“°
6Ê1-ÊÊ/,9t
nää‡{xӇ™™™{ʜÀÊÈ£ä‡È™Ó‡ÎäÓÈ
284
->ۈ˜}Ãʜ˜Ê
iÀ̈wÊi`Ê i>ÌʈÌÃ
7ˆÌ…ʘi>ÌʎˆÌÃÊvÀœ“Ê
…i“Ê-iÀۈVi]ÊޜÕÊV>˜ÊœÀ`iÀÊ>˜Êºˆ˜ÃÌ>˜Ìʏ>LœÀ>̜ÀÞ»Ê܅ˆV…
…>ÃÊLii˜Ê«Ài‡ÃiiVÌi`ÊvœÀÊޜÕÀÊVœ˜Ûi˜ˆi˜ViÊ܅i˜ÊܜÀŽˆ˜}ʈ˜Ê>ÊëiVˆ>ˆâi`Ê
>Ài>°Ê
…i“Ê-iÀۈViÊViÀ̈wÊi`ʘi>ÌʎˆÌÃÊ«ÀœÛˆ`iÊ̅iÊyÊi݈LˆˆÌÞÊ̜ÊÀi뜘`Ê̜Ê`>ÞÊ
̜Ê`>ÞÊV…>˜}iÃʈ˜Ê>˜>Þ̈V>ÊÀiµÕˆÀi“i˜ÌðʏÜ]Ê܅i˜ÊޜÕÊÕÃiÊ̅iÃiʎˆÌÃÊ>ÃÊ>
L>VŽÕ«Ê̜ÊޜÕÀʜÀ`iÀÃʜvÊViÀ̈wÊi`ʓ>ÌiÀˆ>Ã]ÊޜÕÊ܈Ê˜œÌiÊ̅>ÌÊ̅iÃiʎˆÌÃÊ>ÀiÊ
`ˆÃVœÕ˜Ìi`Ê£x‡Îx¯ÊVœ“«>Ài`Ê̜Ê̅iÊÃ>“iʈÌi“ÃÊ«ÕÀV…>Ãi`ʈ˜`ˆÛˆ`Õ>Þ°
Chem Service’s Quality Management System is Certified to the Internationally Recognized ISO 9001 & ISO 17025 Quality Standards.
""-Ê1 /" Ê,"1*
ÞÊ>Vœ…œ
“ޏÊ>Vœ…œ
Ü>“ޏÊ>Vœ…œ
ÌiÀ̇“ޏÊ>Vœ…œ
˜‡ÕÌޏÊ>Vœ…œ
ÜLÕÌޏÊ>Vœ…œ
ÃiV‡ÕÌޏÊ>Vœ…œ
ÌiÀ̇ÕÌޏÊ>Vœ…œ
iÌޏÊ>Vœ…œ
…œiÃÌiÀœ
ÞVœ…iÝ>˜œ
iVޏÊ>Vœ…œ
œ`iVޏÊ>Vœ…œ
̅ޏÊ>Vœ…œ
Ӈ̅ޏ‡£‡LÕÌ>˜œ
Ӈ̅ޏ‡£‡…iÝ>˜œ
i«ÌޏÊ>Vœ…œ
iÝޏÊ>Vœ…œ
`‡i˜Ì…œ
i̅>˜œ
Ӈi̅ޏ‡Î‡LÕÌޘ‡Ó‡œ
Ӈi̅ޏVÞVœ…iÝ>˜œ
·i̅ޏVÞVœ…iÝ>˜œ
{‡i̅ޏVÞVœ…iÝ>˜œ
{‡i̅ޏ‡Ó‡«i˜Ì>˜œ
·i̅ޏ‡£‡«i˜Ìޘ‡Î‡œ
£‡"VÌ>`iV>˜œ
Ӈ"VÌ>˜œ
"VÌޏÊ>Vœ…œ
*Àœ«ÞÊ>Vœ…œ
Ü«Àœ«ÞÊ>Vœ…œ
Ӈ*Àœ«Þ˜‡£‡œ
£‡/iÌÀ>`iV>˜œ
ΰΰx‡/Àˆ“i̅ޏVÞVœ…iÝ>˜œ
Ê"‡£ÇÓÊ
Ê"‡£ÇÎÊ
Ê"‡£Ç{Ê
Ê"‡£ÇxÊ
Ê"‡£ÇÈÊ
Ê"‡£ÇÇÊ
Ê"‡£ÇnÊ
Ê"‡£Ç™Ê
Ê"‡£näÊ
Ê"‡£n£Ê
Ê"‡£nÓÊ
Ê"‡£nÎÊ
Ê"‡£n{Ê
Ê"‡£nxÊ
Ê"‡£nÈÊ
Ê"‡£nÇÊ
Ê"‡£nnÊ
Ê"‡£n™Ê
Ê"‡£™äÊ
Ê"‡£™£Ê
Ê"‡£™ÓÊ
Ê"‡£™ÎÊ
Ê"‡£™{Ê
Ê"‡£™xÊ
Ê"‡£™ÈÊ
Ê"‡£™ÇÊ
Ê"‡£™nÊ
Ê
Ê"‡£™™Ê
Ê"‡ÓääÊ
Ê"‡Óä£Ê
Ê"‡ÓäÓÊ
Ê"‡ÓäÎÊ
Ê"‡Óä{Ê
Ӈ­Ó‡Õ̜ÝÞi̅œÝÞ®i̅>˜œ
̅œÝÞi̅œÝÞi̅>˜œ
i̅œÝÞi̅œÝÞi̅>˜œ
Ӱ·«œÝއ£‡«Àœ«>˜œ
ӇÕ̜ÝÞi̅>˜œ
Ӈ̅œÝÞi̅>˜œ
Ӈi̅œÝÞi̅>˜œ
·i̅œÝއ£‡LÕÌ>˜œ
£‡i̅œÝއӇ«Àœ«>˜œ
/iÌÀ>…Þ`ÀœvÕÀvÕÀޏÊ>Vœ…œ
Ӈ
…œÀœi̅>˜œ
Ӱ·ˆLÀœ“œ‡£‡«Àœ«>˜œ
£°Î‡ˆV…œÀœ‡Ó‡«Àœ«>˜œ
Ӱ·ˆV…œÀœ‡£‡«Àœ«>˜œ
·Þ`ÀœÝއӇLÕÌ>˜œ˜i
ˆ>Vi̜˜iÊ>Vœ…œ
ӇiÀV>«Ìœi̅>˜œ
£°Î‡ÕÌ>˜i`ˆœ
£°{‡ÕÌ>˜i`ˆœ
£°£ä‡iV>˜i`ˆœ
ӰӇˆi̅ޏ‡£°Î‡«Àœ«>˜i`ˆœ
̅ޏi˜iÊ}ÞVœ
Ӈ̅ޏ‡£°Î‡…iÝ>˜i`ˆœ
ÞViÀœ
£°È‡iÝ>˜i`ˆœ
£°Ó°È‡iÝ>˜iÌÀˆœ
ӇÞ`ÀœÝޓi̅ޏ‡Ó‡
“i̅ޏ‡£°Î‡«Àœ«>˜i`ˆœ
˜œÃˆÌœ
>˜˜ˆÌœ
*i˜Ì>iÀÞ̅ÀˆÌœ
£°x‡*i˜Ì>˜i`ˆœ
*ˆ˜>Vœ
£°Î‡*Àœ«>˜i`ˆœ
Ê"‡ÓäxÊ
Ê"‡ÓäÈÊ
Ê"‡ÓäÇÊ
Ê
Ê"‡ÓänÊ
Ê"‡Óä™Ê
Ê"‡Ó£äÊ
Ê"‡Ó££Ê
Ê"‡Ó£ÓÊ
Ê"‡Ó£ÎÊ
Ê"‡Ó£{Ê
Ê"‡Ó£xÊ
Ê"‡Ó£ÈÊ
Ê"‡Ó£ÇÊ
Ê"‡Ó£nÊ
Ê"‡Ó£™Ê
Ê"‡ÓÓäÊ
Ê"‡ÓÓ£Ê
Ê"‡ÓÓÓÊ
Ê"‡ÓÓÎÊ
Ê"‡ÓÓ{Ê
Ê"‡Ó™™Ê
Ê
Ê"‡ÎääÊ
Ê
Ê"‡Îä£Ê
Ê"‡ÎäÓÊ
Ê"‡ÎäÎÊ
Ê"‡Îä{Ê
Ê"‡ÎäxÊ
Ê"‡ÎäÈÊ
Ê"‡ÎäÇÊ
Ê"‡ÎänÊ
Ê"‡Îä™Ê
*Àœ«Þi˜iÊ}ÞVœ
-œÀLˆÌœ
Ó°Ó°{‡/Àˆ“i̅ޏ‡£°Î‡
«i˜Ì>˜i`ˆœ
ˆi̅ޏi˜iÊ}ÞVœ
ˆ«Àœ«Þi˜iÊ}ÞVœ
/Àˆi̅ޏi˜iÊ}ÞVœ
·
…œÀœ‡£°Ó‡«Àœ«>˜i`ˆœ
i˜â…Þ`Àœ
i˜âޏÊ>Vœ…œ
ˆ˜˜>“ޏÊ>Vœ…œ
>°>‡ˆ“i̅ޏLi˜âޏÊ>Vœ…œ
`‡>‡i̅ޏLi˜âޏÊ>Vœ…œ
­³É‡®‡*…i˜Þ‡£°Ó‡i̅>˜i`ˆœ
Ӈ*…i˜Þi̅ޏÊ>Vœ…œ
·*…i˜Þ‡£‡«Àœ«>˜œ
«‡˜ˆÃޏÊ>Vœ…œ
Ӈ*…i˜œÝÞi̅>˜œ
i˜âœˆ˜
œ‡Þ`ÀœÝÞ>Vi̜«…i˜œ˜i
«‡Þ`ÀœÝÞ>Vi̜«…i˜œ˜i
Ӈ“ˆ˜œ‡Ó‡­…Þ`ÀœÝޓi̅ޏ®‡
£°Î‡«Àœ«>˜i`ˆœ
Ӈ“ˆ˜œ‡Ó‡“i̅ޏ‡£°Î‡
«Àœ«>˜i`ˆœ
Ӈ“ˆ˜œ‡Ó‡“i̅ޏ‡£‡«Àœ«>˜œ
£‡“ˆ˜œ‡Ó‡«Àœ«>˜œ
·“ˆ˜œ‡£‡«Àœ«>˜œ
ӇˆLÕÌޏ>“ˆ˜œi̅>˜œ
ˆi̅>˜œ>“ˆ˜i
Ӈˆi̅ޏ>“ˆ˜œi̅>˜œ
Ӈˆ“i̅ޏ>“ˆ˜œi̅>˜œ
£‡ˆ“i̅ޏ>“ˆ˜œ‡Ó‡«Àœ«>˜œ
·­ˆ“i̅ޏ>“ˆ˜œ®‡£‡«Àœ«>˜œ
ÊÊ"‡Î£äÊ
ÊÊ"‡Î££Ê
ÊÊ"‡Î£ÓÊ
ÊÊ"‡Î£ÎÊ
ÊÊ"‡Î£{Ê
ÊÊ"‡Î£xÊ
ÊÊ"‡ÎÎ{Ê
Ê
Ê
ÊÊ"‡ÎÈÇÊ
ÊÊ"‡ÎÈnÊ
ÊÊ"‡{xÈÊ
ÊÊ"‡{xÇÊ
ÊÊ"‡{xnÊ
ÊÊ"‡{x™Ê
ÊÊ"‡{ÈäÊ
ÊÊ"‡{È£Ê
ÊÊ"‡xä™Ê
ÊÊ"‡x£äÊ
ÊÊ"‡x££Ê
ÊÊ"‡x£ÓÊ
ÊÊ"‡x{™Ê
ÊÊ"‡xxäÊ
ÊÊ"‡xx£Ê
ÊÊ"‡xxÓÊ
ÊÊ"‡xxÎÊ
ÊÊ"‡xx{Ê
ÊÊ"‡nxäÊ
ÊÊ"‡™ÎÎÊ
ÊÊ"‡™Î{Ê
ÊÊ"‡™ÎxÊ
ÊÊ"‡™ÎÈÊ
ÊÊ"‡™ÎÇÊ
ÊÊ"‡™ÎnÊ
ÊÊ"‡™Î™Ê
ˆˆÃœ«Àœ«>˜œ>“ˆ˜i
̅>˜œ>“ˆ˜i
Ӈ̅ޏ>“ˆ˜œi̅>˜œ
Ӈi̅ޏ>“ˆ˜œi̅>˜œ
/Àˆi̅>˜œ>“ˆ˜i
/ÀˆˆÃœ«Àœ«>˜œ>“ˆ˜i
Ӈ­Ó‡“ˆ˜œi̅ޏ
>“ˆ˜œ®i̅>˜œ
«‡“ˆ˜œ«…i˜Þi̅ޏÊ>Vœ…œ
Ӈ˜ˆˆ˜œi̅>˜œ
˜‡ÕÌޏʏ>VÌ>Ìi
̅ޏʏ>VÌ>Ìi
ÞViÀޏʓœ˜œÃÌi>À>Ìi
ӇÞ`ÀœÝÞi̅ޏÊ>ViÌ>Ìi
œ˜œ>Vï˜
œ˜œLÕÌÞÀˆ˜
ˆ>Vï˜
ˆLÕÌޏ‡‡Ì>ÀÌÀ>Ìi
/ÀˆLÕÌޏÊVˆÌÀ>Ìi
/Àˆi̅ޏÊVˆÌÀ>Ìi
̅ޏ‡«‡…Þ`ÀœÝÞLi˜âœ>Ìi
̅ޏÊÃ>ˆVޏ>Ìi
i̅ޏ‡«‡…Þ`ÀœÝÞLi˜âœ>Ìi
i̅ޏÃ>ˆVޏ>Ìi
*…i˜ÞÊÃ>ˆVޏ>Ìi
,iÜÀVˆ˜œÊ“œ˜œ>ViÌ>Ìi
«‡ ˆÌÀœ«…i˜Þ>Vi̜˜ˆÌÀˆi
‡ÃVœÀLˆVÊ>Vˆ`
‡­³®‡>>V̜Ãi
‡ÕVœÃi
>V̜Ãi
‡ÀÕV̜Ãi
‡­³®‡>ÌœÃiʅÞ`À>Ìi
-ÕVÀœÃi
̅ޏi˜i`ˆ>“ˆ˜i
£°È‡iÝ>˜i`ˆ>“ˆ˜i
Ӈ­Ó‡“ˆ˜œi̅ޏ‡>“ˆ˜œ®i̅>˜œ
˜ˆˆ˜i
˜ˆˆ˜iʅÞ`ÀœV…œÀˆ`i
i˜âޏ>“ˆ˜i
ˆLi˜âޏ>“ˆ˜i
° ‡ˆi̅ޏ>˜ˆˆ˜i
° °‡ˆi̅ޏ‡«‡«…i˜Þi˜i`ˆ>
“ˆ˜i“œ˜œ…Þ`ÀœV…œÀˆ`i
° ‡ˆ“i̅ޏ>˜ˆˆ˜i
Ó°{‡ˆ“i̅ޏ>˜ˆˆ˜i
° ‡ˆ“i̅ޏ‡«‡«…i˜Þi˜i
`ˆ>“ˆ˜iÊ`ˆ…Þ`ÀœV…œÀˆ`i
ˆ«…i˜Þ>“ˆ˜i
° ½‡ˆ«…i˜Þ‡«‡
«…i˜Þi˜i`ˆ>“ˆ˜i
‡Ì…ޏ>˜ˆˆ˜i
˜`œi
‡i̅ޏ>˜ˆˆ˜i
{°{½‡i̅ޏi˜i`ˆ>˜ˆˆ˜i
*…i˜i̅ޏ>“ˆ˜i
œ‡*…i˜Þi˜i`ˆ>“ˆ˜i
“‡*…i˜Þi˜i`ˆ>“ˆ˜i
«‡*…i˜Þi˜i`ˆ>“ˆ˜i
œ‡/œÕˆ`ˆ˜i
“‡/œÕˆ`ˆ˜i
«‡/œÕˆ`ˆ˜i
/ÀˆLi˜âޏ>“ˆ˜i
œ‡˜ˆÃˆ`ˆ˜i
«‡˜ˆÃˆ`ˆ˜i
Ó°x‡ˆi̅œÝÞ>˜ˆˆ˜i
Ӈ
…œÀœ>˜ˆˆ˜i
·
…œÀœ>˜ˆˆ˜i
{‡
…œÀœ>˜ˆˆ˜i
x‡
…œÀœ‡Ó‡“i̅ޏ>˜ˆˆ˜i
Ó°x‡ˆV…œÀœ>˜ˆˆ˜i
ΰ{‡ˆV…œÀœ>˜ˆˆ˜i
«‡“ˆ˜œ«…i˜Þi̅ޏÊ>Vœ…œ
Ӈ˜ˆˆ˜œi̅>˜œ
Ó°{‡ˆ˜ˆÌÀœ>˜ˆˆ˜i
"‡ÎÇäÊ
"‡ÎÇ£Ê
"‡ÎÇÓÊ
"‡ÎÇÎÊ
"‡ÎÇ{Ê
"‡ÎÇxÊ
"‡ÎÇÈÊ
"‡ÎÇÇÊ
"‡ÎÇnÊ
"‡ÎǙÊ
Ê
"‡ÎnäÊ
"‡În£Ê
Ê
"‡ÎnÓÊ
Ê
"‡{ÈÓÊ
Ê
"‡Ç£äÊ
"‡nn£Ê
"‡nnÓÊ
"‡nnÎÊ
"‡nn{Ê
"‡nnxÊ
"‡n™nÊ
"‡™ÎäÊ
"‡™{äÊ
"‡™xäÊ
Ê
"‡™x£Ê
Ê
"‡™xÓÊ
Ê
"‡™È£Ê
"‡™È{Ê
"‡ÎәÊ
‡i̅ޏ‡ ‡˜ˆÌÀœÃœ>˜ˆˆ˜i
œ‡ ˆÌÀœ>˜ˆˆ˜i
“‡ ˆÌÀœ>˜ˆˆ˜i
«‡ ˆÌÀœ>˜ˆˆ˜i
‡ ˆÌÀœÃœ`ˆ«…i˜Þ>“ˆ˜i
{‡
…œÀœ‡Ó‡˜ˆÌÀœ>˜ˆˆ˜i
ӰȇˆV…œÀœ‡{‡˜ˆÌÀœ>˜ˆˆ˜i
Ã>̈˜
œ‡“ˆ˜œLi˜âi˜i̅ˆœ
̅ޏ…iÝ>`iVޏ`ˆ“i̅ޏÊ
>““œ˜ˆÕ“ÊLÀœ“ˆ`i
/iÌÀ>“i̅ޏ>““œ˜ˆÕ“ÊV…œÀˆ`i
/Àˆ“i̅ޏ«…i˜Þ>““œ˜ˆÕ“Ê
Li˜âi˜iÃՏvœ˜>Ìi
/Àˆ“i̅ޏ«…i˜Þ>““œ˜ˆÕ“Ê
ˆœ`ˆ`i
ÞVˆ˜iÊi̅ޏÊiÃÌiÀ
…Þ`ÀœV…œÀˆ`i
Ӈ“ˆ˜œÌ…ˆ>✏i
œ‡“ˆ˜œ«…i˜œ
“‡“ˆ˜œ«…i˜œ
«‡“ˆ˜œ«…i˜œ
«‡˜ˆˆ˜œ«…i˜œ
“‡ˆi̅ޏ>“ˆ˜œ«…i˜œ
Ӈ“ˆ˜œ‡{‡˜ˆÌÀœ«…i˜œ
Ӈ“ˆ˜œ>˜Ì…À>µÕˆ˜œ˜i
Ӈ“ˆ˜œi̅ޏʅÞ`Àœ}i˜ÊÃՏv>Ìi
ȇ“ˆ˜œ‡{‡V…œÀœ‡“‡ÌœÕi˜i
ÃՏvœ˜ˆVÊ>Vˆ`
Ӈ“ˆ˜œ‡x‡V…œÀœ‡{‡
“i̅ޏLi˜âi˜iÃՏvœ˜ˆVÊ>Vˆ`
LJ“ˆ˜œ‡£°Î‡
˜>«…Ì…>i˜i`ˆÃՏvœ˜ˆVÊ>Vˆ`
-Տv>˜ˆˆVÊ>Vˆ`
/>ÕÀˆ˜i
iÝ>“i̅ޏi˜iÊÌiÌÀ>“ˆ˜i
ˆÌÃ
ÊÊ"‡£ÎnÊ
ÊÊ"‡£Î™Ê
ÊÊ"‡£{äÊ
ÊÊ"‡£{£Ê
ÊÊ"‡£{ÓÊ
ÊÊ"‡£{ÎÊ
ÊÊ"‡£{{Ê
ÊÊ"‡£{xÊ
ÊÊ"‡£{ÈÊ
ÊÊ"‡£{ÇÊ
ÊÊ"‡£{nÊ
ÊÊ"‡£{™Ê
ÊÊ"‡£xäÊ
ÊÊ"‡£x£Ê
ÊÊ"‡£xÓÊ
ÊÊ"‡£xÎÊ
ÊÊ"‡£x{Ê
ÊÊ"‡£xxÊ
ÊÊ"‡£xÈÊ
ÊÊ"‡£xÇÊ
ÊÊ"‡£xnÊ
ÊÊ"‡£x™Ê
ÊÊ"‡£ÈäÊ
ÊÊ"‡£È£Ê
ÊÊ"‡£ÈÓÊ
ÊÊ"‡£ÈÎÊ
ÊÊ"‡£È{Ê
ÊÊ"‡£ÈxÊ
ÊÊ"‡£ÈÈÊ
ÊÊ"‡£ÈÇÊ
ÊÊ"‡£ÈnÊ
ÊÊ"‡£È™Ê
ÊÊ"‡£ÇäÊ
ÊÊ"‡£Ç£Ê
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiÊ­£ÓäÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ]ÊÀ>˜`œ“ÊÃiiV̈œ˜®
">‡£ÓäÊ /
-Ê1 /" Ê,"1*
"‡Î£Ê
"‡ÎÓÊ
"‡ÎÎÊ
"‡Î{Ê
"‡ÎxÊ
"‡ÎÈÊ
"‡ÎÇÊ
"‡ÎnÊ
Ê
"‡Î™Ê
"‡ÇÓÊ
"‡ÇÎÊ
Ê
"‡Ç{Ê
"‡™ÎÊ
"‡™{Ê
"‡™xÊ
"‡™ÈÊ
"‡£ä™Ê
"‡££äÊ
"‡Ó{{Ê
Ê
"‡ÓÇÓÊ
"‡ÓÇÎÊ
"‡ÓÇ{Ê
"‡ÓÇxÊ
"‡ÓÇÈÊ
"‡ÓÇÇÊ
"‡ÓÇnÊ
"‡ÓǙÊ
"‡ÓnäÊ
"‡Ón£Ê
"‡ÓnÓÊ
"‡ÓnÎÊ
"‡Ón{Ê
"‡ÓnxÊ
"‡ÓnÈÊ
"‡ÓnÇÊ
"‡ÓnnÊ
"‡Ón™Ê
"‡Ó™äÊ
‡>˜ˆ˜i
L‡>˜ˆ˜i
‡Ó‡“ˆ˜œLÕÌÞÀˆVÊ>Vˆ`
‡Ã«>À>}ˆ˜iʓœ˜œ…Þ`À>Ìi
iÌ>ˆ˜iʅÞ`ÀœV…œÀˆ`i
‡­‡®‡
ÞÃ̈˜i
ÞVˆ˜i
‡­³®‡ÞȘiÊ
“œ˜œ…Þ`ÀœV…œÀˆ`i
‡i̅ˆœ˜ˆ˜i
`‡Ã«>À̈VÊ>Vˆ`
̅ޏi˜i`ˆ>“ˆ˜iÌiÌÀ>>VïVÊ
>Vˆ`
‡­³®‡ÕÌ>“ˆVÊ>Vˆ`
«‡“ˆ˜œLi˜âœˆVÊ>Vˆ`
˜Ì…À>˜ˆˆVÊ>Vˆ`
‡*…i˜Þ}ÞVˆ˜i
‡­«‡Þ`ÀœÝÞ«…i˜Þ®}ÞVˆ˜i
ˆ««ÕÀˆVÊ>Vˆ`
‡­‡®‡/ÞÀœÃˆ˜i
«‡ˆ“i̅ޏ>“ˆ˜œ
Li˜â>`i…Þ`i
Þ>“ˆ˜i
˜‡ÕÌޏ>“ˆ˜i
ÜLÕÌޏ>“ˆ˜i
ÃiV‡ÕÌޏ>“ˆ˜i
ÌiÀ̇ÕÌޏ>“ˆ˜i
ÞVœ…iÝޏ>“ˆ˜i
ˆ>Þ>“ˆ˜i
ˆLÕÌޏ>“ˆ˜i
ˆVÞVœ…iÝޏ>“ˆ˜i
ˆi̅ޏ>“ˆ˜iʅÞ`ÀœV…œÀˆ`i
ˆ“i̅ޏ>“ˆ˜iʅÞ`ÀœV…œÀˆ`i
° ‡ˆ“i̅ޏ`œ`iVޏ>“ˆ˜i
Ӱȇˆ“i̅ޏ«ˆ«iÀˆ`ˆ˜i
ˆ«Àœ«Þ>“ˆ˜i
̅ޏ>“ˆ˜iʅÞ`ÀœV…œÀˆ`i
Ӈ̅ޏ…iÝޏ>“ˆ˜i
iÝ>`iVޏ>“ˆ˜i
iÝޏ>“ˆ˜i
i̅ޏ>“ˆ˜iʅÞ`ÀœV…œÀˆ`i
"‡Ó™£Ê
"‡Ó™ÓÊ
"‡Ó™ÎÊ
"‡Ó™{Ê
"‡Ó™xÊ
"‡Ó™ÈÊ
"‡Ó™ÇÊ
"‡Ó™nÊ
"‡Ó™™Ê
"‡ÎääÊ
"‡Îä£Ê
"‡ÎäÓÊ
"‡ÎäÎÊ
"‡Îä{Ê
"‡ÎäxÊ
"‡ÎäÈÊ
"‡ÎäÇÊ
"‡ÎänÊ
"‡Îä™Ê
"‡Î£äÊ
"‡Î££Ê
"‡Î£ÓÊ
"‡Î£ÎÊ
"‡Î£{Ê
"‡Î£xÊ
"‡Î£ÈÊ
"‡Î£ÇÊ
"‡Î£nÊ
"‡Î£™Ê
"‡ÎÓäÊ
"‡ÎÓ£Ê
"‡ÎÓÓÊ
"‡ÎÓÎÊ
"‡ÎÓ{Ê
"‡ÎÓxÊ
"‡ÎÓÈÊ
"‡ÎÓÇÊ
‡i̅ޏVÞVœ…iÝޏ>“ˆ˜i
Ӈi̅ޏ«ˆ«iÀˆ`ˆ˜i
*ˆ«iÀˆ`ˆ˜i
*ÞÀÀœˆ`ˆ˜i
/Àˆ>Þ>“ˆ˜i
/ÀˆLÕÌޏ>“ˆ˜i
/Àˆi̅ޏ>“ˆ˜i
/Àˆ“i̅ޏ>“ˆ˜iʅÞ`ÀœV…œÀˆ`i
Ӈ“ˆ˜œ‡Ó‡­…Þ`ÀœÝޓi̅ޏ®‡
£°Î‡«Àœ«>˜i`ˆœ
Ӈ“ˆ˜œ‡Ó‡“i̅ޏ‡£°Î‡
«Àœ«>˜i`ˆœ
Ӈ“ˆ˜œ‡Ó‡“i̅ޏ‡£‡«Àœ«>˜œ
£‡“ˆ˜œ‡Ó‡«Àœ«>˜œ
·“ˆ˜œ‡£‡«Àœ«>˜œ
ӇˆLÕÌޏ>“ˆ˜œi̅>˜œ
ˆi̅>˜œ>“ˆ˜i
Ӈˆi̅ޏ>“ˆ˜œi̅>˜œ
Ӈˆ“i̅ޏ>“ˆ˜œi̅>˜œ
£‡ˆ“i̅ޏ>“ˆ˜œ‡Ó‡«Àœ«>˜œ
·­ˆ“i̅ޏ>“ˆ˜œ®‡£‡«Àœ«>˜œ
ˆˆÃœ«Àœ«>˜œ>“ˆ˜i
̅>˜œ>“ˆ˜i
Ӈ̅ޏ>“ˆ˜œi̅>˜œ
Ӈi̅ޏ>“ˆ˜œi̅>˜œ
/Àˆi̅>˜œ>“ˆ˜i
/ÀˆˆÃœ«Àœ«>˜œ>“ˆ˜i
‡Ì…ޏ“œÀ«…œˆ˜i
·i̅œÝÞ«Àœ«Þ>“ˆ˜i
‡i̅ޏ“œÀ«…œˆ˜i
œÀ«…œˆ˜i
…œˆ˜iÊV…œÀˆ`i
Ӈ*ÞÀÀœˆ`œ˜i
{°{½‡ˆÌ…ˆœ`ˆ“œÀ«…œˆ˜i
ΰν‡ˆ>“ˆ˜œ`ˆ«Àœ«Þ>“ˆ˜i
ˆi̅ޏi˜iÌÀˆ>“ˆ˜i
° ‡ˆi̅ޏi̅ޏi˜i`ˆ>“ˆ˜i
° °‡ˆi̅ޏ‡£°Î‡
«Àœ«>˜i`ˆ>“ˆ˜i
° °‡ˆ“i̅ޏ‡£°Î‡
«Àœ«>˜i`ˆ>“ˆ˜i
"‡ÎÓnÊ
"‡ÎÎäÊ
"‡ÎÎ{Ê
"‡ÎÎxÊ
"‡ÎÎÈÊ
"‡ÎÎÇÊ
"‡ÎÎnÊ
"‡ÎΙÊ
"‡Î{äÊ
"‡Î{£Ê
"‡Î{ÓÊ
"‡Î{ÎÊ
"‡Î{{Ê
"‡Î{xÊ
"‡Î{ÈÊ
"‡Î{ÇÊ
"‡Î{nÊ
"‡Î{™Ê
"‡ÎxäÊ
"‡Îx£Ê
"‡ÎxÓÊ
"‡ÎxÎÊ
"‡Îx{Ê
"‡ÎxxÊ
"‡ÎxÈÊ
"‡ÎxÇÊ
"‡ÎxnÊ
"‡Îx™Ê
"‡ÎÈäÊ
"‡ÎÈ£Ê
"‡ÎÈÓÊ
"‡ÎÈÎÊ
"‡ÎÈ{Ê
"‡ÎÈxÊ
"‡ÎÈÈÊ
"‡ÎÈÇÊ
"‡ÎÈnÊ
"‡ÎșÊ
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiÊ­£{äÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ]ÊÀ>˜`œ“ÊÃiiV̈œ˜®
">“‡£{äÊ /
",Ê",,-Ê",Ê +1,-]Ê*-Ê
" /
/Ê1-°Ê*…œ˜i\Ê£‡nää‡{xӇ™™™{]Ê>Ý\Ê£‡È£ä‡È™Ó‡nÇә]Ê>ˆ\ʈ˜vœJV…i“ÃiÀۈVi°Vœ“
285
ˆÌÃ
-/,-Ê1 /" Ê,"1*
"‡{äxÊ
"‡{äÈÊ
"‡{äÇÊ
"‡{änÊ
"‡{ä™Ê
"‡{£äÊ
"‡{££Ê
"‡{£ÓÊ
"‡{£ÎÊ
"‡{£{Ê
"‡{£xÊ
"‡{£ÈÊ
"‡{£ÇÊ
"‡{£nÊ
"‡{£™Ê
"‡{ÓäÊ
"‡{Ó£Ê
"‡{ÓÓÊ
"‡{ÓÎÊ
"‡{Ó{Ê
"‡{ÓxÊ
"‡{ÓÈÊ
"‡{ÓÇÊ
"‡{ÓnÊ
"‡{әÊ
"‡{ÎäÊ
"‡{ΣÊ
"‡{ÎÓÊ
"‡{ÎÎÊ
"‡{Î{Ê
ÞÊ>ViÌ>Ìi
Ü>“ޏÊ>ViÌ>Ìi
˜‡ÕÌޏÊ>ViÌ>Ìi
ÕÌޏÊLÕÌÞÀ>Ìi
ÕÌޏʜi>Ìi
ÕÌޏÊÃÌi>À>Ìi
ÞVœ…iÝޏÊ>ViÌ>Ìi
̅ޏÊ>ViÌ>Ìi
̅ޏÊLÕÌÞÀ>Ìi
̅ޏÊvœÀ“>Ìi
̅ޏʅiÝ>˜œ>Ìi
Ӈ̅ޏ…iÝޏÊ>ViÌ>Ìi
̅ޏʜi>Ìi
̅ޏʫÀœ«ˆœ˜>Ìi
iÝޏÊ>ViÌ>Ìi
i̅ޏÊ>LˆiÌ>Ìi
i̅ޏÊ>ViÌ>Ìi
i̅ޏÊLÕÌÞÀ>Ìi
i̅ޏÊ`iV>˜œ>Ìi
i̅ޏÊvœÀ“>Ìi
i̅ޏʅiÝ>˜œ>Ìi
i̅ޏʏ>ÕÀ>Ìi
i̅ޏʓÞÀˆÃÌ>Ìi
i̅ޏʘœ˜>˜œ>Ìi
i̅ޏʜVÌ>˜œ>Ìi
i̅ޏʜi>Ìi
i̅ޏʫ>“ˆÌ>Ìi
i̅ޏʫÀœ«ˆœ˜>Ìi
i̅ޏÊÃÌi>À>Ìi
i̅ޏÊ՘`iVi˜œ>Ìi
"‡{ÎxÊ
"‡{ÎÈÊ
"‡{ÎÇÊ
"‡{ÎnÊ
"‡{ΙÊ
"‡{{äÊ
"‡{ÈÇÊ
"‡{ÈnÊ
"‡{șÊ
"‡{ÇäÊ
"‡{Ç£Ê
"‡{ÇÓÊ
"‡{ÇÎÊ
"‡{Ç{Ê
"‡{ÇxÊ
"‡{ÇÈÊ
"‡{ÇÇÊ
"‡{ÇnÊ
"‡{ǙÊ
"‡{näÊ
"‡{n£Ê
"‡{nÓÊ
"‡{nÎÊ
"‡{n{Ê
"‡{nxÊ
"‡{nÈÊ
"‡{nÇÊ
"‡{nnÊ
Ê
"‡{n™Ê
"VÌ>`iVޏÊ>ViÌ>Ìi
Ü«Àœ«i˜ÞÊ>ViÌ>Ìi
*Àœ«ÞÊ>ViÌ>Ìi
܇«Àœ«ÞÊ>ViÌ>Ìi
*Àœ«ÞÊvœÀ“>Ìi
*Àœ«ÞÊ«Àœ«ˆœ˜>Ìi
ˆÃ­Ó‡i̅ޏ…iÝޏ®>`ˆ«>Ìi
ˆ>ÞÊ>`ˆ«>Ìi
ˆ>ÞÊ“>i>Ìi
ˆˆÃœ>“ޏʜÝ>>Ìi
ˆLÕÌޏÊ>`ˆ«>Ìi
ˆLÕÌޏÊvՓ>À>Ìi
ˆLÕÌޏʓ>i>Ìi
ˆLÕÌޏʜÝ>>Ìi
ˆLÕÌޏÊÃiL>V>Ìi
ˆLÕÌޏÊÃÕVVˆ˜>Ìi
ˆVÞVœ…iÝޏÊ>`ˆ«>Ìi
ˆi̅ޏÊ>`ˆ«>Ìi
ˆi̅ޏÊ`ˆi̅ޏ“>œ˜>Ìi
ˆi̅ޏÊi̅ޏ“>œ˜>Ìi
ˆi̅ޏÊvՓ>À>Ìi
ˆi̅ޏʓ>i>Ìi
ˆi̅ޏʓ>œ˜>Ìi
ˆi̅ޏʜÝ>>Ìi
ˆi̅ޏÊÃiL>V>Ìi
ˆi̅ޏÊÃÕVVˆ˜>Ìi
ˆ“i̅ޏÊ>`ˆ«>Ìi
ˆ“i̅ޏ‡£°{‡VÞVœ…iÝ>˜iÊ
`ˆV>ÀLœÝޏ>Ìi
ˆ“i̅ޏʈÌ>Vœ˜>Ìi
"‡{™äÊ
"‡{™£Ê
"‡{™ÓÊ
"‡{™ÎÊ
"‡{™{Ê
"‡{™xÊ
"‡{™ÈÊ
"‡{™ÇÊ
"‡{™nÊ
"‡{™™Ê
"‡xääÊ
"‡xä£Ê
"‡x£{Ê
"‡x£xÊ
"‡x£ÈÊ
"‡x£ÇÊ
"‡x£nÊ
"‡x£™Ê
"‡xÓäÊ
"‡xÓ£Ê
"‡xÓÓÊ
"‡xÓÎÊ
"‡xÓ{Ê
"‡xÓxÊ
"‡xÓÈÊ
"‡xÓÇÊ
"‡xÓnÊ
"‡xәÊ
"‡xÎäÊ
"‡xΣÊ
ˆ“i̅ޏʜÝ>>Ìi
ˆ“i̅ޏÊÃiL>V>Ìi
̅ޏi˜iÊ`ˆ>ViÌ>Ìi
̅ޏˆ`i˜iÊ`ˆ>ViÌ>Ìi
*i˜Ì>iÀÞ̅ÀˆÌœÊÌiÌÀ>ÃÌi>À>Ìi
Ӈ*Àœ«i˜Þˆ`i˜iÊ`ˆ>ViÌ>Ìi
£°Ó‡*Àœ«Þi˜iÊ`ˆ>ÕÀ>Ìi
£°Ó‡*Àœ«Þi˜iÊ`ˆÃÌi>À>Ìi
/Àˆ>Vï˜
/ÀˆÃÌi>Àˆ˜
/ÀˆLÕÌÞÀˆ˜
/Àˆ«Àœ«ˆœ˜ˆ˜
i˜âޏÊ>ViÌ>Ìi
i˜âޏÊLi˜âœ>Ìi
ˆÃ­Ó‡i̅ޏ…iÝޏ®«…Ì…>>Ìi
ÕÌޏÊLi˜âœ>Ìi
ˆ‡˜‡LÕÌޏʫ…Ì…>>Ìi
ˆ>ÞÊ«…Ì…>>Ìi
ˆ>“ޏʫ…Ì…>>Ìi
ˆLi˜âޏÊÃÕVVˆ˜>Ìi
ˆˆÃœLÕÌޏʫ…Ì…>>Ìi
ˆVÞVœ…iÝޏʫ…Ì…>>Ìi
ˆi̅ޏʫ…i˜Þ“>œ˜>Ìi
ˆi̅ޏʫ…Ì…>>Ìi
ˆ“i̅ޏʫ…Ì…>>Ìi
ˆ“i̅ޏʈÜ«…Ì…>>Ìi
ˆ“i̅ޏÊÌiÀi«…Ì…>>Ìi
ˆ‡˜‡œVÌޏʫ…Ì…>>Ìi
ˆ«…i˜ÞÊ«…Ì…>>Ìi
̅ޏÊLi˜âœ>Ìi
"‡xÎÓÊ
"‡xÎÎÊ
"‡xÎ{Ê
"‡xÎxÊ
"‡xÎÈÊ
"‡xÎÇÊ
"‡xÎnÊ
"‡xΙÊ
"‡x{äÊ
"‡x{£Ê
"‡x{ÓÊ
"‡x{ÎÊ
"‡x{{Ê
"‡xxÈÊ
"‡xxÇÊ
"‡xxnÊ
"‡£ää{Ê
"‡£ääxÊ
"‡£äänÊ
"‡£ää™Ê
"‡£ä£{Ê
"‡£ä£ÈÊ
"‡£ä£™Ê
"‡£äÓäÊ
"‡£äÓ£Ê
̅ޏÊVˆ˜˜>“>Ìi
̅ޏʫ…i˜Þ>ViÌ>Ìi
i̅ޏÊLi˜âœ>Ìi
i̅ޏÊVˆ˜˜>“>Ìi
Ӈ >«…̅ޏÊLi˜âœ>Ìi
*…i˜Þ>ViÌ>Ìi
*…i˜ÞÊLi˜âœ>Ìi
“‡*…i˜Þi˜iÊ`ˆ>ViÌ>Ìi
«‡*…i˜Þi˜iÊ`ˆ>ViÌ>Ìi
Ӈ*…i˜Þi̅ޏÊ>ViÌ>Ìi
œ‡/œÞÊ>ViÌ>Ìi
“‡/œÞÊ>ViÌ>Ìi
«‡/œÞÊ>ViÌ>Ìi
/Àˆi̅ޏ‡œ‡>ViÌ>Ìi
/Àˆi̅ޏ‡œ‡vœÀ“>Ìi
/Àˆ“i̅ޏ‡œ‡vœÀ“>Ìi
˜‡ÕÌޏÊ>VÀޏ>Ìi
ÕÌޏʓi̅>VÀޏ>Ìi
̅ޏÊ>VÀޏ>Ìi
̅ޏʓi̅>VÀޏ>Ìi
Ӈi̅œÝÞi̅ޏÊ>VÀޏ>Ìi
i̅ޏʓi̅>VÀޏ>Ìi
6ˆ˜ÞÊ>ViÌ>Ìi
6ˆ˜ÞÊLÕÌÞÀ>Ìi
6ˆ˜ÞÊ«Àœ«ˆœ˜>Ìi
"‡xÈäÊ
"‡xÈ£Ê
"‡xÈÓÊ
Ê
"‡xÈÎÊ
Ê
"‡xÈ{Ê
"‡xÈxÊ
"‡xÈÈÊ
"‡xÈÇÊ
"‡xÈnÊ
"‡xșÊ
"‡xÇäÊ
"‡xÇ£Ê
"‡xÇÓÊ
"‡xÇÎÊ
"‡xÇ{Ê
"‡xÇxÊ
"‡xÇÈÊ
Ê
"‡xÇÇÊ
"‡xÇnÊ
"‡xǙÊ
"‡xnäÊ
"‡xn£Ê
"‡xnÓÊ
"‡xnÎÊ
"‡xn{Ê
Ü>“ޏÊi̅iÀ
ˆÃ­Ó‡i̅œÝÞi̅ޏ®i̅iÀ
£°Ó‡ˆÃ­Ó‡“i̅œÝއ
i̅œÝÞ®i̅>˜i
ˆÃQӇ­Ó‡“i̅œÝއi̅œÝÞ®
i̅ޏRi̅iˆÃ­Ó‡“i̅œÝÞi̅ޏ®i̅iÀ
ÕÌޏÊi̅iÀ
Ó°x‡ˆ…Þ`ÀœvÕÀ>˜
£°Ó‡ˆ“i̅œÝÞi̅>˜i
£°{‡ˆœÝ>˜i
̅ޏÊi̅iÀ
iÝޏÊi̅iÀ
Ӈi̅ޏvÕÀ>˜
*Àœ«Þi˜iʜ݈`i
Ü«Àœ«ÞÊi̅iÀ
/iÌÀ>…Þ`ÀœvÕÀ>˜
/iÌÀ>…Þ`Àœ‡Ó‡“i̅ޏvÕÀ>˜
£°Ó‡ˆÃ­Ó‡V…œÀœi̅œÝÞ®‡
i̅>˜i
ˆÃ­Ó‡V…œÀœi̅ޏ®i̅iÀ
«ˆV…œÀœ…Þ`Àˆ˜
Ü>“ޏÊLi˜âޏÊi̅iÀ
˜i̅œi
˜ˆÃœi
i˜âޏÊi̅iÀ
ˆÃ­>‡“i̅ޏLi˜âޏ®i̅iÀ
ˆÃ­Ó‡«…i˜œÝÞi̅ޏ®i̅iÀ
"‡xnxÊ
"‡xnÈÊ
"‡xnÇÊ
"‡xnnÊ
"‡xn™Ê
"‡x™äÊ
"‡x™£Ê
"‡x™ÓÊ
"‡x™ÎÊ
"‡x™{Ê
"‡x™xÊ
"‡x™ÈÊ
"‡x™ÇÊ
"‡x™nÊ
"‡Çä™Ê
"‡Ç£nÊ
"‡n{{Ê
"‡n{xÊ
"‡n{ÈÊ
"‡nnÈÊ
"‡nnÇÊ
"‡™™xÊ
"‡™™nÊ
"‡£ääÈÊ
"‡£ä£äÊ
"‡£ä£{Ê
ˆLi˜âœvÕÀ>˜
«‡ˆLÕ̜ÝÞLi˜âi˜i
œ‡ˆi̅œÝÞLi˜âi˜i
«‡ˆi̅œÝÞLi˜âi˜i
«‡ˆ“i̅œÝÞLi˜âi˜i
£°Ó‡ˆ«…i˜œÝÞi̅>˜i
£°Ó‡«œÝÞi̅ޏLi˜âi˜i
£°Ó‡«œÝއ·«…i˜œÝÞ«Àœ«>˜i
Ӈ̅œÝޘ>«…Ì…>i˜i
Ӈi̅œÝޘ>«…Ì…>i˜i
*…i˜i̜i
*…i˜ÞÊi̅iÀ
ˆÃ­«‡LÀœ“œ«…i˜Þ®i̅iÀ
«‡
…œÀœ«…i˜i̜i
i˜âœÝ>✏i
*…i˜œÌ…ˆœÝˆ˜
·̅œÝÞ«Àœ«ˆœ˜ˆÌÀˆi
·i̅œÝÞ«Àœ«ˆœ˜ˆÌÀˆi
ΰν‡"ÝÞ`ˆ«Àœ«ˆœ˜ˆÌÀˆi
«‡Õ̜ÝÞ«…i˜œ
«‡i̅œÝÞ«…i˜œ
̅ޏ‡œ‡ÃˆˆV>Ìi
/Àˆi̅œÝÞi̅ޏȏ>˜i
ÜLÕÌޏÊۈ˜ÞÊi̅iÀ
̅ޏÊۈ˜ÞÊi̅iÀ
Ӈi̅œÝÞi̅ޏÊ>VÀޏ>Ìi
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ££äÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ]ÊÀ>˜`œ“ÊÃiiV̈œ˜®
"iÇ£ääÊ /
/,-Ê1 /" Ê,"1*
"‡£Ê
"‡ÓÊ
"‡ÎÊ
"‡xÎÊ
"‡x{Ê
"‡Ç™Ê
"‡££ÎÊ
"‡££{Ê
"‡££xÊ
"‡£ÇÓÊ
"‡£ÇÎÊ
"‡£Ç{Ê
"‡£ÇxÊ
"‡£ÇÈÊ
"‡£ÇÇÊ
"‡£ÇnÊ
"‡£Ç™Ê
"‡£näÊ
"‡£n£Ê
"‡ÓänÊ
"‡Óä™Ê
"‡Ó£äÊ
"‡ÓÓäÊ
"‡ÓÓ£Ê
"‡ÓÎxÊ
"‡Ó{xÊ
"‡Î£ÈÊ
"‡Î£ÇÊ
ViÌ>
£°£‡ˆ“i̅œÝÞi̅>˜i
i̅ޏ>
ӇÕÀœˆVÊ>Vˆ`
i̅œÝÞ>VïVÊ>Vˆ`
>°>½‡"ÝÞ`ˆ>VïVÊ>Vˆ`
«‡˜ˆÃˆVÊ>Vˆ`
œ‡i̅œÝÞLi˜âœˆVÊ>Vˆ`
*…i˜œÝÞ>VïVÊ>Vˆ`
Ӈ­Ó‡Õ̜ÝÞi̅œÝÞ®i̅>˜œ
̅œÝÞi̅œÝÞi̅>˜œ
i̅œÝÞi̅œÝÞi̅>˜œ
Ӱ·«œÝއ£‡«Àœ«>˜œ
ӇÕ̜ÝÞi̅>˜œ
Ӈ̅œÝÞi̅>˜œ
Ӈi̅œÝÞi̅>˜œ
·i̅œÝއ£‡LÕÌ>˜œ
£‡i̅œÝއӇ«Àœ«>˜œ
/iÌÀ>…Þ`ÀœvÕÀvÕÀޏÊ>Vœ…œ
ˆi̅ޏi˜iÊ}ÞVœ
ˆ«Àœ«Þi˜iÊ}ÞVœ
/Àˆi̅ޏi˜iÊ}ÞVœ
«‡˜ˆÃޏÊ>Vœ…œ
Ӈ*…i˜œÝÞi̅>˜œ
ÕÀvÕÀ>
«‡˜ˆÃ>`i…Þ`i
‡Ì…ޏ“œÀ«…œˆ˜i
·i̅œÝÞ«Àœ«Þ>“ˆ˜i
"‡Î£nÊ
"‡Î£™Ê
"‡ÎÓÓÊ
"‡ÎxnÊ
"‡Îx™Ê
"‡ÎÈäÊ
"‡{ääÊ
Ê
"‡{{£Ê
Ê
"‡{{ÓÊ
Ê
"‡{{ÎÊ
"‡{{{Ê
"‡{{xÊ
"‡{{ÈÊ
"‡{{ÇÊ
"‡xäÎÊ
"‡xä{Ê
"‡xäxÊ
"‡xäÈÊ
"‡xäÇÊ
"‡xänÊ
"‡x{xÊ
"‡x{ÈÊ
"‡x{ÇÊ
‡i̅ޏ“œÀ«…œˆ˜i
œÀ«…œˆ˜i
{°{½‡ˆÌ…ˆœ`ˆ“œÀ«…œˆ˜i
œ‡˜ˆÃˆ`ˆ˜i
«‡˜ˆÃˆ`ˆ˜i
Ó°x‡ˆi̅œÝÞ>˜ˆˆ˜i
ˆÃ­œ‡“i̅œÝއ«…i˜Þ®
V>ÀLœ˜>Ìi
Ӈ­Ó‡Õ̜ÝÞi̅œÝÞ®i̅ޏ
>ViÌ>Ìi
Ӈ­Ó‡Ì…œÝÞi̅œÝÞ®i̅ޏ
>ViÌ>Ìi
Ӈ̅œÝÞi̅ޏÊ>ViÌ>Ìi
ÕÀvÕÀޏÊ>ViÌ>Ìi
·i̅œÝއ£‡LÕÌޏÊ>ViÌ>Ìi
Ӈi̅œÝÞi̅ޏÊ>ViÌ>Ìi
/iÌÀ>…Þ`ÀœvÕÀvÕÀޏÊ>ViÌ>Ìi
ˆÃ­Ó‡i̅œÝÞi̅ޏ®ÃiL>V>Ìi
ˆ­ÌiÌÀ>…Þ`ÀœvÕÀvÕÀޏ®>`ˆ«>Ìi
‡>‡ÕVœÃiÊ«i˜Ì>>ViÌ>Ìi
"ÝÞLˆÃ­Ó‡i̅ޏÊ>ViÌ>Ìi®
-ÕVÀœÃiʜVÌ>>ViÌ>Ìi
/Àˆi̅ޏi˜iÊ}ÞVœÊ`ˆ>ViÌ>Ìi
ˆÃ­Ó‡˜‡LÕ̜ÝÞi̅ޏ®«…Ì…>>Ìi
ˆÃ­Ó‡i̅œÝÞi̅ޏ®«…Ì…>>Ìi
ˆÃ­Ó‡“i̅œÝÞi̅ޏ®«…Ì…>>Ìi
"‡xx™Ê
ÞÊi̅iÀ
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£ääÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ]ÊÀ>˜`œ“ÊÃiiV̈œ˜®
"i̇£ääÊÊ /Ê
ii`ÊÌʘÊÊÕÀÀÞ¶
*>ViÊ>˜ÊœÀ`iÀʜ˜`>ÞÊ̅ÀœÕ}…ÊÀˆ`>ÞÊLivœÀiÊ{\ä䫓Ê>ÃÌiÀ˜Ê/ˆ“iÊvœÀÊÃ̜VŽÊˆÌi“Ã]Ê>˜`ÊÜiÊV>˜Êň«ÊޜÕÀʜÀ`iÀÊ̅iÊ
Ã>“iÊ`>ÞÊ>ÌʘœÊiÝÌÀ>ÊV…>À}i°
*…œ˜i\Ênää‡{xӇ™™™{ʜÀÊÈ£ä‡È™Ó‡ÎäÓÈ
>Ý\ÊÈ£ä‡È™Ó‡nÇәÊʓ>ˆ\ʈ˜vœJV…i“ÃiÀۈVi°Vœ“Ê
286
Chem Service’s Quality Management System is Certified to the Internationally Recognized ISO 9001 & ISO 17025 Quality Standards.
", Ê" -
"‡£ä£Ê
"‡£ÎÓÊ
"‡£ÎÎÊ
"‡£Î{Ê
"‡£ÎxÊ
"‡£ÎÈÊ
"‡£ÎÇÊ
"‡£nÓÊ
"‡£nÎÊ
"‡£n{Ê
"‡£nxÊ
"‡Ó££Ê
"‡ÈÎÓÊ
"‡ÓxnÊ
"‡ÓÈnÊ
"‡ÎÓäÊ
"‡ÎÈ£Ê
"‡ÎÈÓÊ
"‡ÎÈÎÊ
"‡ÎÈ{Ê
"‡ÎÈxÊ
"‡ÎÈÈÊ
"‡ÎÇxÊ
"‡ÎÇÈÊ
"‡ÎǙÊ
"‡ÎnäÊ
"‡ÎnÓÊ
"‡{ä£Ê
Àœ“œ>VïVÊ>Vˆ`
ӇÀœ“œ‡˜‡LÕÌÞÀˆVÊ>Vˆ`
…œÀœ>VïVÊ>Vˆ`
Ӈ
…œÀœ«Àœ«ˆœ˜ˆVÊ>Vˆ`
·
…œÀœ«Àœ«ˆœ˜ˆVÊ>Vˆ`
ˆV…œÀœ>VïVÊ>Vˆ`
/ÀˆV…œÀœ>VïVÊ>Vˆ`
/ÀˆyÊ՜Àœ>VïVÊ>Vˆ`
Ӈ
…œÀœLi˜âœˆVÊ>Vˆ`
{‡
…œÀœLi˜âœˆVÊ>Vˆ`
«‡
…œÀœ«…i˜œÝÞ>VïVÊ>Vˆ`
Ó°{‡ˆV…œÀœ«…i˜œÝÞ>VïVÊ
>Vˆ`
Ó°{°x°‡/ÀˆV…œÀœ«…i˜œÝÞÊ
>VïVÊ>Vˆ`
/iÌÀ>V…œÀœ«…Ì…>ˆVÊ
>˜…Þ`Àˆ`i
`ˆ«ÞÊV…œÀˆ`i
i˜âœÞÊV…œÀˆ`i
ΰx‡ˆ˜ˆÌÀœLi˜âœÞÊV…œÀˆ`i
>ÕÀœÞÊV…œÀˆ`i
*…Ì…>œÞÊV…œÀˆ`i
Ӈ
…œÀœi̅>˜œ
Ӱ·ˆLÀœ“œ‡£‡«Àœ«>˜œ
£°Î‡ˆV…œÀœ‡Ó‡«Àœ«>˜œ
Ӱ·ˆV…œÀœ‡£‡«Àœ«>˜œ
·
…œÀœ‡£°Ó‡«Àœ«>˜i`ˆœ
£°Ó‡ˆLÀœ“œ‡£°£‡
`ˆV…œÀœ‡i̅>˜i
Ӈ
…œÀœ>ViÌ>“ˆ`i
{½‡Àœ“œ>ViÌ>˜ˆˆ`i
…œˆ˜iÊV…œÀˆ`i
Ӈ
…œÀœ>˜ˆˆ˜i
·
…œÀœ>˜ˆˆ˜i
{‡
…œÀœ>˜ˆˆ˜i
x‡
…œÀœ‡Ó‡“i̅ޏ>˜ˆˆ˜i
Ó°x‡ˆV…œÀœ>˜ˆˆ˜i
ΰ{‡ˆV…œÀœ>˜ˆˆ˜i
{‡
…œÀœ‡Ó‡˜ˆÌÀœ>˜ˆˆ˜i
ӰȇˆV…œÀœ‡{‡˜ˆÌÀœ>˜ˆˆ˜i
̅ޏ…iÝ>`iVޏ`ˆ“i̅ޏ
>““œ˜ˆÕ“ÊLÀœ“ˆ`i
/iÌÀ>“i̅ޏ>““œ˜ˆÕ“
V…œÀˆ`i
/Àˆ“i̅ޏ«…i˜Þ>““œ˜ˆÕ“
ˆœ`ˆ`i
ˆÃ­Ó‡V…œÀœi̅ޏ®V>ÀLœ˜>Ìi
"‡{{nÊ
"‡{{™Ê
"‡{xäÊ
"‡{x£Ê
"‡{xÓÊ
"‡{xÎÊ
"‡{x{Ê
"‡{xxÊ
"‡{ÈÓÊ
Ê
"‡x£ÎÊ
"‡xÇÈÊ
Ê
"‡xÇÇÊ
"‡xÇnÊ
"‡x™ÇÊ
"‡x™nÊ
"‡ÈääÊ
"‡Èä£Ê
"‡ÈäÓÊ
"‡ÈäÎÊ
"‡Èä{Ê
"‡ÈäxÊ
"‡ÈäÈÊ
"‡ÈäÇÊ
"‡ÈänÊ
"‡Èä™Ê
"‡È£äÊ
"‡È££Ê
"‡È£ÓÊ
"‡È£ÎÊ
"‡È£{Ê
"‡È£xÊ
"‡È£ÈÊ
"‡È£ÇÊ
"‡È£nÊ
"‡È£™Ê
"‡ÈÓäÊ
"‡ÈÓ£Ê
"‡ÈÓÓÊ
"‡ÈÓÎÊ
"‡ÈÓ{Ê
"‡ÈÓxÊ
"‡ÈÓÈÊ
"‡ÈÓÇÊ
"‡ÈÓnÊ
"‡ÈәÊ
˜‡ÕÌޏÊV…œÀœvœÀ“>Ìi
̅ޏÊLÀœ“œ>ViÌ>Ìi
̅ޏ‡Ó‡LÀœ“œ«Àœ«ˆœ˜>Ìi
̅ޏ‡Î‡LÀœ“œ«Àœ«ˆœ˜>Ìi
̅ޏÊV…œÀœ>ViÌ>Ìi
̅ޏÊV…œÀœvœÀ“>Ìi
̅ޏÊӰ·`ˆLÀœ“œ«Àœ«ˆœ˜>Ìi
̅ޏÊÌÀˆV…œÀœ>ViÌ>Ìi
ÞVˆ˜iÊi̅ޏÊiÃÌiÀÊ
…Þ`ÀœV…œÀˆ`i
ˆi̅ޏÊLÀœ“œ“>œ˜>Ìi
£°Ó‡ˆÃ
­Ó‡V…œÀœi̅œÝÞ®i̅>˜i
ˆÃ­Ó‡V…œÀœi̅ޏ®i̅iÀ
«ˆV…œÀœ…Þ`Àˆ˜
ˆÃ­«‡LÀœ“œ«…i˜Þ®i̅iÀ
«‡
…œÀœ«…i˜i̜i
Õ>˜ˆ`ˆ˜iʅÞ`ÀœV…œÀˆ`i
£‡Àœ“œLÕÌ>˜i
ӇÀœ“œLÕÌ>˜i
£‡Àœ“œ‡Ó‡V…œÀœi̅>˜i
Àœ“œV…œÀœ“i̅>˜i
£‡Àœ“œ‡Î‡V…œÀœ«Àœ«>˜i
ӇÀœ“œ‡£‡V…œÀœ«Àœ«>˜i
Àœ“œVÞVœ…iÝ>˜i
£‡Àœ“œ`iV>˜i
£‡Àœ“œ`œ`iV>˜i
Àœ“œvœÀ“
£‡Àœ“œ…iÝ>˜i
£‡Àœ“œ‡Î‡“i̅ޏLÕÌ>˜i
£‡Àœ“œ‡Ó‡“i̅ޏ«Àœ«>˜i
ӇÀœ“œ‡Ó‡“i̅ޏ«Àœ«>˜i
£‡Àœ“œ«i˜Ì>˜i
ӇÀœ“œ«i˜Ì>˜i
£‡Àœ“œ«Àœ«>˜i
ӇÀœ“œ«Àœ«>˜i
Àœ“œÌÀˆV…œÀœ“i̅>˜i
>ÀLœ˜ÊÌiÌÀ>V…œÀˆ`i
£‡
…œÀœLÕÌ>˜i
Ӈ
…œÀœLÕÌ>˜i
…œÀœvœÀ“
£‡
…œÀœ…iÝ>˜i
£‡
…œÀœ‡Î‡“i̅ޏLÕÌ>˜i
Ӈ
…œÀœ‡Ó‡“i̅ޏLÕÌ>˜i
·­
…œÀœ“i̅ޏ®…i«Ì>˜i
Ӈ
…œÀœ‡Ó‡“i̅ޏ«Àœ«>˜i
£‡
…œÀœœVÌ>`iV>˜i
"‡ÈÎäÊ
"‡ÈΣÊ
"‡ÈÎÎÊ
"‡ÈÎ{Ê
"‡ÈÎxÊ
"‡ÈÎÈÊ
"‡ÈÎÇÊ
"‡ÈÎnÊ
"‡ÈΙÊ
"‡È{äÊ
"‡È{£Ê
"‡È{ÓÊ
"‡È{ÎÊ
"‡È{{Ê
"‡È{xÊ
"‡È{ÈÊ
"‡È{ÇÊ
"‡È{nÊ
"‡È{™Ê
"‡ÈxäÊ
"‡Èx£Ê
"‡ÈxÓÊ
"‡ÈxÎÊ
"‡Èx{Ê
"‡ÈxxÊ
"‡ÈxÈÊ
"‡ÈxÇÊ
"‡ÈxnÊ
Ê
"‡Èx™Ê
"‡ÈÈäÊ
"‡ÈÈ£Ê
"‡ÈÈÓÊ
"‡ÈÈÎÊ
"‡ÈÈ{Ê
"‡ÈÈxÊ
"‡ÈÈÈÊ
"‡ÈÈÇÊ
"‡ÈÈnÊ
"‡ÈșÊ
"‡ÈÇäÊ
"‡ÈÇ£Ê
"‡ÈÇÓÊ
"‡ÈÇÎÊ
"‡ÈÇ{Ê
"‡ÈÇxÊ
"‡ÈÇÈÊ
£‡
…œÀœ«i˜Ì>˜i
£°{‡ˆLÀœ“œLÕÌ>˜i
ˆLÀœ“œ“i̅>˜i
£°Ó‡ˆLÀœ“œ«Àœ«>˜i
£°Î‡ˆLÀœ“œ«Àœ«>˜i
£°{‡ˆV…œÀœLÕÌ>˜i
£°x‡ˆV…œÀœ«i˜Ì>˜i
£°Ó‡ˆV…œÀœ«Àœ«>˜i
£°Î‡ˆV…œÀœ«Àœ«>˜i
̅ޏÊLÀœ“ˆ`i
̅ޏi˜iÊLÀœ“ˆ`i
̅ޏi˜iÊV…œÀˆ`i
̅ޏʈœ`ˆ`i
iÝ>V…œÀœi̅>˜i
œ`œvœÀ“
£‡œ`œ«Àœ«>˜i
Ӈœ`œ«Àœ«>˜i
i̅ޏi˜iÊV…œÀˆ`i
i̅ޏʈœ`ˆ`i
£°Ó°Î°{‡/iÌÀ>LÀœ“œLÕÌ>˜i
Ç/iÌÀ>V…œÀœi̅>˜i
£°£°£‡/ÀˆV…œÀœi̅>˜i
£°£°Ó‡/ÀˆV…œÀœi̅>˜i
£°Ó°Î‡/ÀˆV…œÀœ«Àœ«>˜i
ÞÊLÀœ“ˆ`i
ÞÊV…œÀˆ`i
·
…œÀœ‡Ó‡“i̅ޏ«Àœ«i˜i
£°{‡ˆV…œÀœ‡Ó‡LÕÌi˜iÊ
VˆÃÊEÊÌÀ>˜Ã
VˆÃ‡£°Ó‡ˆV…œÀœi̅i˜i
ÌÀ>˜Ã‡£°Ó‡ˆV…œÀœi̅i˜i
Ӱ·ˆV…œÀœ«Àœ«i˜i
iÝ>V…œÀœ‡£°Î‡LÕÌ>`ˆi˜i
/iÌÀ>V…œÀœi̅i˜i
/ÀˆV…œÀœi̅i˜i
i˜âޏÊV…œÀˆ`i
Àœ“œLi˜âi˜i
£‡Àœ“œ‡{‡V…œÀœLi˜âi˜i
«‡Àœ“œÌœÕi˜i
…œÀœLi˜âi˜i
…œÀœ`ˆ«…i˜Þ“i̅>˜i
£‡
…œÀœ˜>«…Ì…>i˜i
Ӈ
…œÀœÌœÕi˜i
·
…œÀœÌœÕi˜i
{‡
…œÀœÌœÕi˜i
«‡ˆLÀœ“œLi˜âi˜i
{°{½‡ˆLÀœ“œLˆ«…i˜Þ
"‡ÇÈxÊ
"‡ÇÈÈÊ
"‡ÇÈÇÊ
"‡ÇÈnÊ
"‡ÇșÊ
"‡ÇÇäÊ
"‡ÇÇ£Ê
"‡ÇÇÓÊ
"‡ÇÇÎÊ
"‡ÇÇ{Ê
Ê
"‡ÇÇxÊ
"‡ÇÇÈÊ
"‡ÇÇÇÊ
"‡ÇÇnÊ
"‡ÇǙÊ
"‡ÇnäÊ
"‡Çn£Ê
«‡
ޓi˜i
“‡ˆi̅ޏLi˜âi˜i
ˆ«…i˜Þ“i̅>˜i
£°Î‡ˆˆÃœ«Àœ«ÞLi˜âi˜i
ÕÀi˜i
̅ޏLi˜âi˜i
iÈÌޏi˜i
*…i˜ÞVÞVœ…iÝ>˜i
«‡/iÀ«…i˜Þ
£]Ó]Î]{‡/iÌÀ>…Þ`Àœ‡
˜>«…Ì…>i˜i
/œÕi˜i
£°Î°x‡/Àˆi̅ޏLi˜âi˜i
£°Ó°{‡/Àˆ“i̅ޏLi˜âi˜i
/Àˆ«…i˜Þ“i̅>˜i
œ‡8ޏi˜i
“‡8ޏi˜i
«‡8ޏi˜i
"‡ÈÇÇÊ
"‡ÈÇnÊ
"‡ÈǙÊ
"‡ÈnäÊ
"‡ÈnÓÊ
"‡ÈnÎÊ
"‡Èn{Ê
"‡ÈnxÊ
"‡ÈnÈÊ
"‡ÈnÇÊ
"‡ÈnnÊ
"‡Èn™Ê
"‡È™äÊ
"‡È™£Ê
"‡Ç£™Ê
"‡Ç™ÈÊ
"‡Ç™ÇÊ
"‡n£{Ê
"‡n{ÇÊ
£°Ó‡ˆV…œÀœLi˜âi˜i
£°Î‡ˆV…œÀœLi˜âi˜i
£°{‡ˆV…œÀœLi˜âi˜i
>°>‡ˆV…œÀœÌœÕi˜i
>°«‡ˆV…œÀœÌœÕi˜i
Ó°{‡ˆV…œÀœÌœÕi˜i
ÕœÀœLi˜âi˜i
iÝ>V…œÀœLi˜âi˜i
œ`œLi˜âi˜i
«‡œ`œÌœÕi˜i
£°Ó°{°x‡/iÌÀ>V…œÀœLi˜âi˜i
£°Ó°{‡/ÀˆV…œÀœLi˜âi˜i
>°>°>‡/ÀˆV…œÀœÌœÕi˜i
>°>°>‡/ÀˆyÊ՜ÀœÌœÕi˜i
Ó°x‡ˆLÀœ“œÌ…ˆœ«…i˜i
‡Àœ“œÃÕVVˆ˜ˆ“ˆ`i
‡
…œÀœÃÕVVˆ˜ˆ“ˆ`i
…œÀœ‡Ó‡«Àœ«>˜œ˜i
­«‡
…œÀœ«…i˜Þ®>Vi̜˜ˆÌÀˆi
"‡nÈ£Ê
"‡nÈÓÊ
"‡nÈÎÊ
"‡nÈ{Ê
"‡nnnÊ
"‡nn™Ê
"‡n™äÊ
"‡n™£Ê
"‡n™ÓÊ
"‡n™ÎÊ
"‡n™{Ê
"‡n™™Ê
"‡™ÓÎÊ
"‡™Ó{Ê
Ê
"‡™ÓxÊ
Ê
"‡™{ÓÊ
"‡™ÇÓÊ
"‡™ÇÎÊ
"‡™Ç{Ê
"‡™ÇxÊ
Ê
"‡™™{Ê
"‡Èn£Ê
£‡
…œÀœ‡Ó‡˜ˆÌÀœLi˜âi˜i
£‡
…œÀœ‡Î‡˜ˆÌÀœLi˜âi˜i
£‡
…œÀœ‡{‡˜ˆÌÀœLi˜âi˜i
£‡
…œÀœ‡£‡˜ˆÌÀœ«Àœ«>˜i
{‡
…œÀœ‡Î‡“i̅ޏ«…i˜œ
Ӈ
…œÀœ«…i˜œ
{‡
…œÀœ«…i˜œ
Ó°{‡ˆV…œÀœ«…i˜œ
*i˜Ì>V…œÀœ«…i˜œ
Ó°{°x‡/ÀˆV…œÀœ«…i˜œ
Ó°{°È‡/ÀˆV…œÀœ«…i˜œ
{‡
…œÀœ‡Ó‡˜ˆÌÀœ«…i˜œ
ˆV…œÀœ«…i˜ÞÊ«…œÃ«…ˆ˜i
ˆV…œÀœ«…i˜ÞÊ«…œÃ«…ˆ˜iÊ
œÝˆ`i
ˆV…œÀœ«…i˜ÞÊ«…œÃ«…ˆ˜iÊ
ÃՏwÊ`i
̅ޏÊV…œÀœÃՏvœ˜>Ìi
i˜âi˜iÃՏvœ˜ÞÊV…œÀˆ`i
̅>˜iÃՏvœ˜ÞÊV…œÀˆ`i
«‡/œÕi˜iÃՏvœ˜ÞÊV…œÀˆ`i
/ÀˆV…œÀœ“i̅>˜iÃՏvœ˜ÞÊÊ
V…œÀˆ`i
ˆLÕÌޏ̈˜Ê`ˆV…œÀˆ`i
>°œ‡ˆV…œÀœÌœÕi˜i
"‡ÇnÓÊ
"‡ÇnÎÊ
"‡Çn{Ê
Ê
"‡ÇnxÊ
"‡ÇnÈÊ
"‡ÇnÇÊ
"‡ÇnnÊ
"‡Çn™Ê
"‡Ç™äÊ
"‡Ç™£Ê
"‡Ç™ÓÊ
"‡£ääÇÊ
"‡£ä££Ê
"‡£ä£ÇÊ
"‡£ä£nÊ
Vi˜>«…Ì…i˜i
˜Ì…À>Vi˜i
ˆ“i̅ޏʘ>«…Ì…>i˜iÊ
­“ˆÝi`ʈܓiÀî
ÕœÀ>˜Ì…i˜i
ÕœÀi˜i
£‡i̅ޏ˜>«…Ì…>i˜i
Ӈi̅ޏ˜>«…Ì…>i˜i
>«…Ì…>i˜i
*…i˜>˜Ì…Ài˜i
*ÞÀi˜i
ÌÀ>˜Ã‡-̈Li˜i
ˆVÞVœ«i˜Ì>`ˆi˜i
Ü«Ài˜i
>‡i̅ޏÊÃÌÞÀi˜i
-ÌÞÀi˜i
ˆÌÃ
"‡{äÊ
"‡{£Ê
"‡{ÓÊ
"‡{ÎÊ
"‡{{Ê
"‡{xÊ
"‡{ÈÊ
"‡{ÇÊ
"‡™ÇÊ
"‡™nÊ
"‡™™Ê
"‡£ääÊ
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£ÈäÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ]ÊÀ>˜`œ“ÊÃiiV̈œ˜®
"݇£ÈäÊ /
9,"
," "‡ÇәÊ
"‡ÇÎäÊ
"‡ÇΣÊ
"‡ÇÎÓÊ
"‡ÇÎÎÊ
"‡ÇÎ{Ê
"‡ÇÎxÊ
"‡ÇÎÈÊ
"‡ÇÎÇÊ
"‡ÇÎnÊ
"‡ÇΙÊ
"‡Ç{äÊ
"‡Ç{£Ê
"‡Ç{ÓÊ
"‡Ç{ÎÊ
"‡Ç{{Ê
"‡Ç{xÊ
"‡Ç{ÈÊ
˜‡iV>˜i
ˆˆÃœ«Àœ«>˜i
˜‡œ`iV>˜i
˜‡ˆVœÃ>˜i
˜‡i«Ì>˜i
˜‡iÝ>`iV>˜i
˜‡iÝ>˜i
Ӈi̅ޏ«i˜Ì>˜i
·i̅ޏ«i˜Ì>˜i
iœ…iÝ>˜i
˜‡"VÌ>`iV>˜i
˜‡"VÌ>˜i
Ó°Ó°{‡/Àˆ“i̅ޏ«i˜Ì>˜i
ÞVœ…iÝ>˜i
ÞVœ«i˜Ì>˜i
iV>…Þ`Àœ˜>«…Ì…>i˜i
i̅ޏVÞVœ…iÝ>˜i
i̅ޏVÞVœ«i˜Ì>˜i
"‡Ç{ÇÊ
"‡Ç{nÊ
"‡Ç{™Ê
"‡ÇxäÊ
"‡Çx£Ê
"‡ÇxÓÊ
"‡ÇxÎÊ
"‡Çx{Ê
"‡ÇxxÊ
"‡ÇxÈÊ
"‡ÇxÇÊ
"‡ÇxnÊ
"‡Çx™Ê
"‡ÇÈäÊ
"‡ÇÈ£Ê
"‡ÇÈÓÊ
"‡ÇÈÎÊ
"‡ÇÈ{Ê
>“«…i˜i
ÞVœ…iÝi˜i
ˆˆÃœLÕÌޏi˜i
ˆ«i˜Ìi˜i
Ӈi«Ìi˜i
£‡iÝi˜i
ӇiÝi˜i
`‡ˆ“œ˜i˜i
{‡i̅ޏVÞVœ…iÝi˜i
£‡"VÌi˜i
Ӈ"VÌi˜i
*ˆ˜i˜i
{‡6ˆ˜ÞVÞVœ…iÝi˜i‡£
i˜âi˜i
ˆLi˜âޏ
ˆ«…i˜Þ
ÌiÀ̇ÕÌޏLi˜âi˜i
Փi˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭÈäÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ]ÊÀ>˜`œ“ÊÃiiV̈œ˜®
"…‡ÈäÊ /
",Ê",,-Ê",Ê +1,-]Ê*-Ê
" /
/Ê1-°Ê*…œ˜i\Ê£‡nää‡{xӇ™™™{]Ê>Ý\Ê£‡È£ä‡È™Ó‡nÇә]Ê>ˆ\ʈ˜vœJV…i“ÃiÀۈVi°Vœ“
ÓnÇ
Kits
PHENOLS
O-96
O-103
O-104
O-105
O-107
O-108
O-110
O-111
O-223
O-224
O-246
O-247
O-269
O-549
O-550
O-551
O-552
N-(p-Hydroxyphenyl)glycine
Gallic acid
4-Hydroxybenzoic acid
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Salicylic acid
Tannic acid
L-(-)-Tyrosine
Acetylsalicylic acid
o-Hydroxyacetophenone
p-Hydroxyacetophenone
4-Hydroxybenzaldehyde
Salicylaldehyde
Salicylamide
Ethyl-p-hydroxybenzoate
Ethyl salicylate
Methyl-p-hydroxybenzoate
Methylsalicylate
O-553
O-554
O-869
O-870
O-871
O-872
O-873
O-874
O-875
O-876
O-877
O-878
O-879
O-880
O-881
O-882
O-883
Phenyl salicylate
Resorcinol monoacetate
4-tert-Butylphenol
o-Cresol
m-Cresol
p-Cresol
2.6-Di-tert-butyl-p-cresol
2.6-Dimethylphenol
3.4-Dimethylphenol
3.5-Dimethylphenol
1-Naphthol
2-Naphthol
Phenol
p-Phenylphenol
o-Aminophenol
m-Aminophenol
p-Aminophenol
O-884
O-885
O-886
O-887
O-888
O-889
O-890
O-891
O-892
O-893
O-894
O-895
O-896
O-897
O-898
O-899
O-900
p-Anilinophenol
m-Diethylaminophenol
p-Butoxyphenol
p-Methoxyphenol
4-Chloro-3-methylphenol
2-Chlorophenol
4-Chlorophenol
2.4-Dichlorophenol
Pentachlorophenol
2.4.5-Trichlorophenol
2.4.6-Trichlorophenol
2-Nitrophenol
4-Nitrophenol
1-Nitroso-2-naphthol
2-Amino-4-nitrophenol
4-Chloro-2-nitrophenol
tert-Butylhydroquinone
O-901
O-902
O-903
O-904
O-905
O-906
O-907
O-908
O-909
O-910
O-931
O-932
O-963
4-tert-Butylpyrocatechol
Catechol
2.5-Di-tert-amylhydroquinone
2.5-Di-tert-butylhydroquinone
Hydroquinone
1.4-Naphthalenediol
1.5-Naphthalenediol
Pyrogallol
Resorcinol
2.2’.4.4’-Tetrahydroxybenzophenone
1-Hydroxyanthraquinone
Tetrahydroxyquinone
5-Sulfosalicylic acid
dihydrate
Neat compounds of each of the above - (60 component kit, random selection)
Oph-60A
KIT
NITROGENS
O-31
O-32
O-33
O-34
O-35
O-36
O-37
O-38
O-39
O-52
O-72
O-73
O-74
O-93
O-94
O-95
O-96
O-109
O-110
O-118
O-119
O-120
O-121
O-238
O-244
O-248
O-249
O-250
O-251
O-252
O-253
O-254
O-255
O-256
O-257
O-258
O-259
O-260
O-261
O-262
O-263
O-264
O-265
O-266
O-267
DL-Alanine
b-Alanine
DL-2-Aminobutyric acid
DL-Asparagine monohydrate
Betaine hydrochloride
L-(-)-Cystine
Glycine
L-(+)-Lysine monohydrochloride
DL-Methionine
Cyanoacetic acid
dl-Aspartic acid
Ethylenediaminetetraacetic
acid
L-(+)-Glutamic acid
p-Aminobenzoic acid
Anthranilic acid
N-Phenylglycine
N-(p-Hydroxyphenyl)glycine
Hippuric acid
L-(-)-Tyrosine
m-Nitrobenzoic acid
p-Nitrobenzoic acid
Isonicotinic acid
Nicotinic acid
Aldehyde ammonia (trimer)
trihydrate
p-Dimethylamino
benzaldehyde
Acetamide
Adipamide
N.N-Diethyldodecanamide
N.N-Dimethylacetamide
N.N-Dimethylformamide
Formamide
N-Methylacetamide
Oxamide
Propionamide
Succinamide
2-Chloroacetamide
2-Cyanoacetamide
Dicyanodiamide
Thioacetamide
Acetanilide
Benzamide
Benzanilide
Oxanilide
Phenylacetamide
Phthalamide
O-268
O-269
O-270
O-271
O-383
O-384
O-385
O-386
O-387
O-388
O-389
O-390
O-391
O-392
O-393
O-402
O-403
O-404
O-462
O-463
O-599
O-600
O-692
O-693
O-694
O-695
O-696
O-697
O-698
O-699
O-700
O-701
O-702
O-703
O-704
O-705
O-706
O-707
O-708
O-709
O-710
O-711
O-712
O-713
O-714
4’-Bromoacetanilide
Salicylamide
Acetoacetanilide
Nicotinamide
Azobenzene
2.2’-Azodiisobutyronitrile
Azoxybenzene
p-Phenylazoaniline
Bis(dimethylthiocarbamyl)disulfide
Carbanilide
N.N’-Diethylcarbanilide
Diethyldithiocarbamic acid
sodium salt trihydrate
Ethyl carbamate
Semicarbazide hydrochloride
Thiosemicarbazide
Benzyl thiocyanate
Phenyl isocyanate
Tolylene-2.4-diisocyanate
Glycine ethyl ester
hydrochloride
Ethyl cyanoacetate
1.3-Di-o-tolylguanidine
Guanidine hydrochloride
2-Aminopyridine
Benzimidazole
Carbazole
Cyanuric acid
3.5-Dimethylpyrazole
8-Hydroxyquinoline
Isoquinoline
2.4-Lutidine
2.6-Lutidine
Melamine
2-Methylpyrazine
2-Picoline
3-Picoline
4-Picoline
Pyridine
Quinoline
2.4.6-Trimethylpyridine
Benzoxazole
2-Aminothiazole
Benzothiazole
2-Benzothiazolol
2.2’-Dithiobis(benzothiazole)
2-Imidazolidinethione
O-715
O-716
O-717
O-723
O-724
O-828
O-831
O-832
O-833
O-834
O-835
O-836
O-837
O-838
O-839
O-840
O-841
O-842
O-843
O-844
O-845
O-846
O-847
2-Mercaptobenzothiazole
2-Methylbenzothiazole
Phenothiazine
1.1-Dimethylhydrazine
2.4-Dinitrophenylhydrazine
(water added)
1.5-Diphenyl-3-thiocarbohydrazide
Hydrazine dihydrochloride
Maleic acid hydrazide
Phenylhydrazine
hydrochloride
Caprolactam
Isoamyl nitrite
Butyl nitrite
Propyl nitrate
Acetonitrile
Adiponitrile
Benzonitrile
Isobutyronitrile
Phenylacetonitrile
Phthalonitrile
Propionitrile
3-Diethylaminopropionitrile
3-Dimethylamino-propionitrile
3.3’-Iminodipropionitrile
3-Ethoxypropionitrile
3-Methoxypropionitrile
3.3’-Oxydipropionitrile
(p-Chlorophenyl)acetonitrile
O-849
O-850
O-851
O-852
O-853
O-854
O-855
O-856
O-857
O-858
O-859
O-860
O-861
O-862
O-863
O-864
O-865
O-866
Hydracrylonitrile
p-Nitrophenylacetonitrile
m-Dinitrobenzene
Nitrobenzene
Nitroethane
Nitromethane
1-Nitronaphthalene
1-Nitropropane
2-Nitropropane
o-Nitrotoluene
m-Nitrotoluene
p-Nitrotoluene
1-Chloro-2-nitrobenzene
1-Chloro-3-nitrobenzene
1-Chloro-4-nitrobenzene
1-Chloro-1-nitropropane
Cupferron
Acetone oxime
O-725
O-726
O-727
O-728
O-867
O-868
O-881
O-882
O-883
O-884
O-885
O-895
O-896
O-897
O-898
O-899
O-930
O-940
O-950
O-951
O-952
O-961
O-964
O-966
O-967
0-968
O-982
O-983
O-984
O-985
O-986
O-987
O-988
O-989
O-990
O-992
O-996
O-1000
O-1002
O-1003
O-1012
Dimethylglyoxime
Diphenylglyoxime
o-Aminophenol
m-Aminophenol
p-Aminophenol
p-Anilinophenol
m-Diethylaminophenol
2-Nitrophenol
4-Nitrophenol
1-Nitroso-2-naphthol
2-Amino-4-nitrophenol
4-Chloro-2-nitrophenol
2-Aminoanthraquinone
2-Aminoethyl hydrogen
sulfate
6-Amino-4-chloro-m-toluene
sulfonic acid
2-Amino-5-chloro-4-methyl
benzenesulfonic acid
7-Amino-1.3-naphthalene
disulfonic acid
Sulfanilic acid
Taurine
Benzenesulfonamide
N.N-Dimethyl-p-toluene
sulfonamide
Sulfanilamide
1-Acetyl-2-thiourea
Biurea
Biuret
1.3-Dibutyl-2-thiourea
1.3-Dimethylurea
Phenylurea
Thiourea
Urea
Uric acid
p-Arsanilic acid
Hydroxylamine hydrochloride
Acrylamide
Acrylonitrile
n-tert-Butylacrylamide
Methacrylamide
Neat compounds of each of the above - (165 component kit, random selection)
On-165A
KIT
If you find the need for an even narrower selection of chemicals within a particular functional group, please see our Functional Group and Specialty Organic Kits on pages
289-294.
288
Chem Service’s Quality Management System is Certified to the Internationally Recognized ISO 9001 & ISO 17025 Quality Standards.
", Ê-11,‡i̅ˆœ˜ˆ˜i
·iÀV>«Ìœ«Àœ«ˆœ˜ˆVÊ>Vˆ`
/…ˆœ}ÞVœˆVÊ>Vˆ`
iÀV>«ÌœÃÕVVˆ˜ˆVÊ>Vˆ`
Ó°Ó½‡ˆÌ…ˆœ`ˆLi˜âœˆVÊ>Vˆ`
œ‡iÀV>«ÌœLi˜âœˆVÊ>Vˆ`
ӇiÀV>«Ìœi̅>˜œ
ViÌ>`i…Þ`iÊÜ`ˆÕ“ÊLˆÃՏwÊÌi
/…ˆœ>ViÌ>“ˆ`i
{°{½‡ˆÌ…ˆœ`ˆ“œÀ«…œˆ˜i
œ‡“ˆ˜œLi˜âi˜i̅ˆœ
ˆÃ­`ˆ“i̅ޏ̅ˆœV>ÀL>“ޏ®
`ˆÃՏwÊ`i
ˆi̅ޏ`ˆÌ…ˆœV>ÀL>“ˆVÊ>Vˆ`
Ü`ˆÕ“ÊÃ>ÌÊÌÀˆ…Þ`À>Ìi
i˜âޏÊ̅ˆœVÞ>˜>Ìi
̅ޏʓiÀV>«Ìœ>ViÌ>Ìi
Ӈ“ˆ˜œÌ…ˆ>✏i
i˜âœÌ…ˆ>✏i
Ӈi˜âœÌ…ˆ>✏œ
Ó°Ó½‡ˆÌ…ˆœLˆÃ­Li˜âœÌ…ˆ>✏i®
Ӈ“ˆ`>✏ˆ`ˆ˜i̅ˆœ˜i
ӇiÀV>«ÌœLi˜âœÌ…ˆ>✏i
"‡Ç£ÈÊ
"‡Ç£ÇÊ
"‡Ç£nÊ
"‡Ç£™Ê
"‡ÇÓäÊ
"‡ÇÓ£Ê
"‡ÇÓÓÊ
"‡ÇÓx
"‡Ç™xÊ
"‡™ÓxÊ
"‡™{äÊ
"‡™{£Ê
"‡™{ÓÊ
"‡™{ÎÊ
"‡™{{Ê
"‡™{xÊ
"‡™{ÈÊ
"‡™{ÇÊ
"‡™{nÊ
Ӈi̅ޏLi˜âœÌ…ˆ>✏i
*…i˜œÌ…ˆ>∘i
*…i˜œÌ…ˆœÝˆ˜
Ó°x‡ˆLÀœ“œÌ…ˆœ«…i˜i
/iÌÀ>…Þ`ÀœÌ…ˆœ«…i˜i
/…ˆœ«…i˜i
£°Î°x‡/ÀˆÌ…ˆ>˜iÊÃޓiÌÀˆV>
£°x‡ˆ«…i˜Þ‡Î‡Ì…ˆœV>ÀLœ‡
…Þ`À>âˆ`i
œ‡i˜âœˆVÊÃՏwʓˆ`i
ˆV…œÀœ«…i˜ÞÊ«…œÃ«…ˆ˜i
ÃՏwÊ`i
Ӈ“ˆ˜œi̅ޏʅÞ`Àœ}i˜Ê
ÃՏv>Ìi
ˆ“i̅ޏÊÃՏv>Ìi
̅ޏÊV…œÀœÃՏvœ˜>Ìi
ˆi̅ޏÊÃՏv>Ìi
i̅ޏÃՏvÕÀˆVÊ>Vˆ`Ê
«œÌ>ÃÈՓÊÃ>Ì
i˜âޏÊ`ˆÃՏwÊ`i
i˜âޏÊÃՏwÊ`i
ÌiÀ̇ÕÌޏÊ`ˆÃՏwÊ`i
>ÀLœ˜Ê`ˆÃՏwÊ`i
"‡™{™Ê
"‡™xäÊ
Ê
"‡™x£Ê
Ê
"‡™xÓÊ
Ê
"‡™xÎÊ
Ê
"‡™x{Ê
Ê
"‡™xxÊ
"‡™xÈÊ
"‡™xÇÊ
"‡™xnÊ
"‡™x™Ê
Ê
"‡™ÈäÊ
Ê
"‡™È£Ê
"‡™ÈÓÊ
"‡™ÈÎÊ
"‡™È{Ê
*…i˜ÞÊÃՏwÊ`i
ȇ“ˆ˜œ‡{‡V…œÀœ‡“‡ÌœÕi˜i
ÃՏvœ˜ˆVÊ>Vˆ`
Ӈ“ˆ˜œ‡x‡V…œÀœ‡{‡“i̅ޏ
Li˜âi˜iÃՏvœ˜ˆVÊ>Vˆ`
LJ“ˆ˜œ‡£°Î‡˜>«…Ì…>i˜i
`ˆÃՏvœ˜ˆVÊ>Vˆ`
Ӈ˜Ì…À>µÕˆ˜œ˜iÃՏvœ˜ˆVÊ>Vˆ`
Ü`ˆÕ“ÊÃ>Ì
“‡i˜âi˜i`ˆÃՏvœ˜ˆVÊ>Vˆ`
`ˆÃœ`ˆÕ“ÊÃ>Ì
i˜âi˜iÃՏvœ˜ˆVÊ>Vˆ`
«‡
…œÀœLi˜âi˜iÃՏvœ˜ˆVÊ>Vˆ`
i̅>˜iÃՏvœ˜ˆVÊ>Vˆ`
Ӈ >«…Ì…>i˜iÃՏvœ˜ˆVÊ>Vˆ`
£‡ >«…Ì…œ‡Î°È‡`ˆÃՏvœ˜ˆV
>Vˆ`Ê`ˆÃœ`ˆÕ“ÊÃ>Ì
Ӈ >«…Ì…œ‡Î°È‡`ˆÃՏvœ˜ˆV
>Vˆ`Ê`ˆÃœ`ˆÕ“ÊÃ>Ì
-Տv>˜ˆˆVÊ>Vˆ`
-Տvœ>VïVÊ>Vˆ`ʓœ˜œ…Þ`À>Ìi
x‡-ՏvœÃ>ˆVޏˆVÊ>Vˆ`Ê`ˆ…Þ`À>Ìi
/>ÕÀˆ˜i
"‡™ÈxÊ
"‡™ÈÈÊ
"‡™ÈÇÊ
"‡™ÈnÊ
"‡™È™Ê
"‡™ÇäÊ
"‡™Ç£Ê
"‡™ÇÓÊ
"‡™ÇÎÊ
"‡™Ç{Ê
"‡™ÇxÊ
"‡™ÇÈÊ
"‡™ÇÇÊ
"‡™ÇnÊ
"‡™Ç™Ê
"‡™näÊ
"‡™n£Ê
"‡™nÓÊ
"‡™nxÊ
"‡™nnÊ
«‡/œÕi˜iÃՏvœ˜ˆVÊ>Vˆ`
i˜âi˜iÃՏvœ˜>“ˆ`i
° ‡ˆ“i̅ޏ‡«‡ÌœÕi˜i
ÃՏvœ˜>“ˆ`i
-Տv>˜ˆ>“ˆ`i
̅ޏʫ‡ÌœÕi˜iÃՏvœ˜>Ìi
i̅ޏÊLi˜âi˜iÃՏvœ˜>Ìi
i̅ޏÊ{‡ÌœÕi˜iÃՏvœ˜>Ìi
i˜âi˜iÃՏvœ˜ÞÊV…œÀˆ`i
̅>˜iÃՏvœ˜ÞÊV…œÀˆ`i
«‡/œÕi˜iÃՏvœ˜ÞÊV…œÀˆ`i
/ÀˆV…œÀœ“i̅>˜iÃՏvœ˜ÞÊ
V…œÀˆ`i
i̅ޏÊÃՏvœÝˆ`i
*…i˜ÞÊÃՏvœ˜i
i˜âi˜i̅ˆœ
£‡œ`iV>˜i̅ˆœ
£‡iÝ>˜i̅ˆœ
£‡"VÌ>˜i̅ˆœ
£‡ViÌޏ‡Ó‡Ì…ˆœÕÀi>
£°Î‡ˆLÕÌޏ‡Ó‡Ì…ˆœÕÀi>
/…ˆœÕÀi>
ˆÌÃ
"‡Î™Ê
"‡xÇÊ
"‡xnÊ
"‡näÊ
"‡££ÈÊ
"‡££ÇÊ
"‡£nnÊ
"‡ÓÎÇÊ
"‡ÓÈ£Ê
"‡ÎÓÓÊ
"‡ÎÇnÊ
"‡ÎnÇÊ
Ê
"‡Î™äÊ
Ê
"‡{äÓÊ
"‡{ÈÈÊ
"‡Ç£äÊ
"‡Ç££Ê
"‡Ç£ÓÊ
"‡Ç£ÎÊ
"‡Ç£{Ê
"‡Ç£xÊ
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiÊ­ÇäÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ]ÊÀ>˜`œ“ÊÃiiV̈œ˜®
"ÇÇäÊ /
-/,/Ê
Ê Ê9,"
," -Ê/
"‡ÓÓ{äÊ
"‡ÇÎxÊ
"‡ÇÎÎÊ
"‡Ç{äÊ
£ä™™Ê
"‡ÇәÊ
"‡ÓәäÊ
"‡ÇΣÊ
˜‡*i˜Ì>˜i
˜‡iÝ>˜i
˜‡i«Ì>˜i
˜‡"VÌ>˜i
˜‡ œ˜>˜i
˜‡iV>˜i
˜‡1˜`iV>˜i
˜‡œ`iV>˜i
"‡ÓÓÇÎÊ
"‡ÓÓÈÓÊ
"‡ÓÓÎnÊ
"‡ÇÎ{Ê
"‡Ó££äÊ
"‡ÇΙÊ
"‡ÓÓäÎÊ
"‡ÇÎÓÊ
˜‡/Àˆ`iV>˜i
˜‡/iÌÀ>`iV>˜i
˜‡*i˜Ì>`iV>˜i
˜‡iÝ>`iV>˜i
˜‡i«Ì>`iV>˜i
˜‡"VÌ>`iV>˜i
˜‡ œ˜>`iV>˜i
˜‡ˆVœÃ>˜i
"‡Ó£änÊ
"‡Óän™Ê
"‡ÓÓÇäÊ
"‡ÓÓÈ{Ê
"‡ÓÓ{ÈÊ
"‡Ó£ÓäÊ
"‡ÓÓÓÇÊ
"‡ÓÓÈnÊ
˜‡i˜iˆVœÃ>˜i
˜‡œVœÃ>˜i
˜‡/ÀˆVœÃ>˜i
˜‡/iÌÀ>VœÃ>˜i
˜‡*i˜Ì>VœÃ>˜i
˜‡iÝ>VœÃ>˜i
˜‡"VÌ>VœÃ>˜i
˜‡/Àˆ>Vœ˜Ì>˜i
"‡Óä™xÊ
"‡ÓÓÈÇÊ
"‡Ó£ÓnÊ
"‡ÓÓÎÎÊ
"‡ÓÓÈ£Ê
"‡ÓÓÈÈÊ
˜‡œÌÀˆ>Vœ˜Ì>˜i
˜‡/iÌÀ>ÌÀˆ>Vœ˜Ì>˜i
˜‡iÝ>ÌÀˆ>Vœ˜Ì>˜i
˜‡"VÌ>ÌÀˆ>Vœ˜Ì>˜i
˜‡/iÌÀ>Vœ˜Ì>˜i
˜‡/iÌÀ>ÌiÌÀ>Vœ˜Ì>˜i
"‡ÓÓÇÎÊ
"‡ÓÓÈÓÊ
"‡ÓÓÎnÊ
"‡ÇÎ{Ê
˜‡/Àˆ`iV>˜i
˜‡/iÌÀ>`iV>˜i
˜‡*i˜Ì>`iV>˜i
˜‡iÝ>`iV>˜i
"‡Ó££äÊ ˜‡i«Ì>`iV>˜i
"‡ÇÎ™Ê ˜‡"VÌ>`iV>˜i
"‡ÓÓäÎÊ ˜‡ œ˜>`iV>˜i
"‡ÓÓÈnÊ
"‡Óä™xÊ
"‡Ó£ÓnÊ
"‡ÓÓÎÎÊ
˜‡/Àˆ>Vœ˜Ì>˜i
˜‡œÌÀˆ>Vœ˜Ì>˜i
˜‡iÝ>ÌÀˆ>Vœ˜Ì>˜i
˜‡"VÌ>ÌÀˆ>Vœ˜Ì>˜i
"‡ÓÓÈ£Ê ˜‡/iÌÀ>Vœ˜Ì>˜i
"‡ÓÓÈÈÊ ˜‡/iÌÀ>ÌiÌÀ>Vœ˜Ì>˜i
"‡ÓÓÈÇÊ ˜‡/iÌÀ>ÌÀˆ>Vœ˜Ì>˜i
"‡ÓäÈÇÊ
"‡Ç{£Ê
"‡ÓÓnÈÊ
"‡ÓÓn{Ê
Ó°x‡ˆ“i̅ޏʅiÝ>˜i
Ó°Ó°{‡/Àˆ“i̅ޏ«i˜Ì>˜i
Ӱΰ{‡/Àˆ“i̅ޏʫi˜Ì>˜i
Ó°Ó°x‡/Àˆ“i̅ޏʅiÝ>˜i
"‡Ç{ÓÊ
"‡Ç{xÊ
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭÎäÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
"…‡ÎäÊ /
Ê9,"
," -Ê/ʛ£
"‡ÓÓ{äÊ
"‡ÇÎxÊ
"‡ÇÎÎÊ
"‡Ç{äÊ
˜‡*i˜Ì>˜i
˜‡iÝ>˜i
˜‡i«Ì>˜i
˜‡"VÌ>˜i
£ä™™Ê
"‡ÇәÊ
"‡ÓәäÊ
"‡ÇΣÊ
˜‡ œ˜>˜i
˜‡iV>˜i
˜‡1˜`iV>˜i
˜‡œ`iV>˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£xÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
"…‡Ó£Ê /
Ê9,"
," -Ê/ʛÓ
"‡ÇÎÓÊ
"‡Ó£änÊ
"‡Óän™Ê
"‡ÓÓÇäÊ
˜‡ˆVœÃ>˜i
˜‡i˜iˆVœÃ>˜i
˜‡œVœÃ>˜i
˜‡/ÀˆVœÃ>˜i
"‡ÓÓÈ{Ê
"‡ÓÓ{ÈÊ
"‡Ó£ÓäÊ
"‡ÓÓÓÇÊ
˜‡/iÌÀ>VœÃ>˜i
˜‡*i˜Ì>VœÃ>˜i
˜‡iÝ>VœÃ>˜i
˜‡"VÌ>VœÃ>˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£xÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
"…‡ÓÈÊ /
, Ê Ê9,"
," -Ê/
"‡ÇÎÈÊ
"‡ÇÎÇÊ
"‡ÇÎnÊ
"‡ÇÎäÊ
Ӈi̅ޏ«i˜Ì>˜i
·i̅ޏ«i˜Ì>˜i
iœ…iÝ>˜i
ˆˆÃœ«Àœ«>˜i
"‡Ó£ÈnÊ
"‡ÓäÇÇÊ
"‡ÓäÇÈÊ
"‡Ó£xÇÊ
·i̅ޏʅiÝ>˜i
Ӱ·ˆ“i̅ޏ«i˜Ì>˜i
Ó°{‡ˆ“i̅ޏ«i˜Ì>˜i
·i̅ޏʅi«Ì>˜i
ÞVœ…iÝ>˜i
i̅ޏVÞVœ…iÝ>˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£{ÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
"…‡ÓÓÊ /
",Ê",,-Ê",Ê +1,-]Ê*-Ê
" /
/Ê1-°Ê*…œ˜i\Ê£‡nää‡{xӇ™™™{]Ê>Ý\Ê£‡È£ä‡È™Ó‡nÇә]Ê>ˆ\ʈ˜vœJV…i“ÃiÀۈVi°Vœ“
289
ˆÌÃ
, Ê Ê9,"
," -Ê/
"‡Ó£{{Ê
"‡ÇÎÈÊ
"‡ÇÎÇÊ
"‡Ó£ÈÇÊ
"‡Ó£ÈnÊ
"‡Ó£xÈÊ
"‡Ó£xÇÊ
Ӈi̅ޏLÕÌ>˜i
Ӈi̅ޏ«i˜Ì>˜i
·i̅ޏ«i˜Ì>˜i
Ӈi̅ޏʅiÝ>˜i
·i̅ޏʅiÝ>˜i
Ӈi̅ޏʅi«Ì>˜i
·i̅ޏʅi«Ì>˜i
"‡Ó£xnÊ
"‡Ó£n{Ê
"‡Ó£nxÊ
"‡Ó£ÇÇÊ
"‡Ó£ÇnÊ
"‡Ó£{ÇÊ
"‡Ó£{nÊ
{‡i̅ޏʅi«Ì>˜i
·i̅ޏʜVÌ>˜i
{‡i̅ޏʜVÌ>˜i
Ӈi̅ޏʘœ˜>˜i
{‡i̅ޏʘœ˜>˜i
Ӈi̅ޏÊ`iV>˜i
·i̅ޏÊ`iV>˜i
"‡Ó£{™Ê
"‡ÇÎäÊ
"‡ÓäÇÇÊ
"‡ÓäÇÈÊ
"‡ÓäÈÈÊ
"‡ÓäÈÇÊ
"‡ÓäÈnÊ
{‡i̅ޏÊ`iV>˜i
ˆˆÃœ«Àœ«>˜i
Ӱ·ˆ“i̅ޏ«i˜Ì>˜i
Ó°{‡ˆ“i̅ޏ«i˜Ì>˜i
Ó°{‡ˆ“i̅ޏʅiÝ>˜i
Ó°x‡ˆ“i̅ޏʅiÝ>˜i
ΰ{‡ˆ“i̅ޏʅiÝ>˜i
"‡Óän£Ê
"‡Ç{£Ê
"‡ÓÓÇÈÊ
"‡ÓÓÇÇÊ
"‡ÓÓnÈÊ
"‡ÓÓn{Ê
ΰȇˆ“i̅ޏʜVÌ>˜i
Ó°Ó°{‡/Àˆ“i̅ޏ«i˜Ì>˜i
£°£°£‡/Àˆ“i̅ޏÊLÕÌ>˜i
ӰӰ·/Àˆ“i̅ޏÊLÕÌ>˜i
Ӱΰ{‡/Àˆ“i̅ޏʫi˜Ì>˜i
Ó°Ó°x‡/Àˆ“i̅ޏʅiÝ>˜i
"‡ÓÓÓxÊ
"‡ÓÓäxÊ
"‡ÓäÎÎÊ
"‡Óä™{Ê
"‡ÓÓänÊ
"‡ÓÓäÇÊ
"‡ÓäәÊ
ÌÀ>˜Ã‡{‡"VÌi˜i
£‡ œ˜i˜i
£‡iVi˜i
£‡œ`iVi˜i
ÌÀ>˜Ã‡{‡ œ˜i˜i
ÌÀ>˜Ã‡Î‡ œ˜i˜i
ÌÀ>˜Ã‡Î‡iVi˜i
"‡ÓäÎäÊ
"‡ÓäΣÊ
"‡ÓÓÎ{Ê
"‡ÓÓäÈÊ
"‡Ó£äÇÊ
ÌÀ>˜Ã‡{‡iVi˜i
ÌÀ>˜Ã‡x‡iVi˜i
ÌÀ>˜ÃÊ·"VÌi˜i
ÌÀ>˜Ã‡Ó‡ œ˜i˜i
£‡iÝ>`iVi˜i
"‡Ó£ä{Ê
"‡ÇxÈÊ
"‡ÇxÇÊ
"‡Ó£ä£Ê
·i«Ìi˜i
£‡"VÌi˜i
Ӈ"VÌi˜i
Ӈ̅ޏ‡£‡…iÝi˜i
"‡ÓÓäxÊ £‡ œ˜i˜i
"‡ÓäÎÎÊ £‡iVi˜i
"‡ÓÓÇ{Ê
"‡ÓÓÈÎÊ
"‡Ó£äÇÊ
"‡ÓÓ£™Ê
£‡/Àˆ`iVi˜i
£‡/iÌÀ>`iVi˜i
£‡iÝ>`iVi˜i
£‡"VÌ>`iVi˜i
"‡Óä™ÇÊ
"‡Ó䙣Ê
£‡ˆVœÃi˜i
£‡œVœÃi˜i
ÌÀ>˜Ã‡Ó‡i̅ޏ‡Î‡…i«Ìi˜i
Ӈi̅ޏ‡£‡œVÌi˜i
Ӈi̅ޏ‡Ó‡œVÌi˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭÎäÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
"…‡Î£Ê /
,Ê Ê9,"
," -Ê/
"‡ÓÓ{£Ê
"‡ÓÓ{ÓÊ
"‡ÓÓ{™Ê
"‡ÓÓ{ÎÊ
"‡ÇxÓÊ
"‡ÇxÎÊ
"‡Ó£Ó™Ê
£‡*i˜Ìi˜i
Ӈ*i˜Ìi˜i
ÌÀ>˜Ã‡Ó‡*i˜Ìi˜i
VˆÃ‡Ó‡*i˜Ìi˜i
£‡iÝi˜i
ӇiÝi˜i
ÌÀ>˜Ã‡Î‡iÝi˜i
"‡Ó££ÈÊ
"‡Çx£Ê
"‡Ó££ÇÊ
"‡Ó£ä{Ê
"‡Ó££nÊ
"‡ÇxÈÊ
"‡ÇxÇÊ
£‡i«Ìi˜i
Ӈi«Ìi˜i
ÌÀ>˜Ã‡Ó‡i«Ìi˜i
·i«Ìi˜i
ÌÀ>˜Ã‡Î‡i«Ìi˜i
£‡"VÌi˜i
Ӈ"VÌi˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£xÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
"…‡ÓÓÊ /
Ê9,"
," -Ê/ʛ£
"‡ÇxÓÊ
"‡ÇxÎÊ
"‡Ó£n£Ê
"‡Ó£nÎÊ
£‡iÝi˜i
ӇiÝi˜i
Ӈi̅ޏ‡£‡«i˜Ìi˜i
{‡i̅ޏ‡£‡«i˜Ìi˜i
"‡Ó£™ÎÊ
"‡Ó£ääÊ
"‡Ó££ÈÊ
"‡Çx£Ê
{‡i̅ޏ‡Ó‡«i˜Ìi˜i
Ӈ̅ޏ‡£‡LÕÌi˜i
£‡i«Ìi˜i
Ӈi«Ìi˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£{ÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
"…‡ÓÎÊ /
Ê9,"
," -Ê/ʛÓ
"‡Ç{™Ê
"‡ÓÓnÇÊ
"‡ÓÓäxÊ
"‡ÓÓ£ÈÊ
ˆˆÃœLÕÌޏi˜i
Ó°{°{‡/Àˆ“i̅ޏ‡Ó‡«i˜Ìi˜i
£‡ œ˜i˜i
{‡ œ˜i˜iÊ­VˆÃÊEÊÌÀ>˜Ã®
"‡ÓÓnxÊ
"‡ÓäÎÎÊ
"‡ÓәÎÊ
"‡Óä™{Ê
ΰx°x‡/Àˆ“i̅ޏ‡£‡…iÝi˜i
£‡iVi˜i
£‡1˜`iVi˜i
£‡œ`iVi˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£{ÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
"…‡Ó{Ê /
" Ê/9Ê, Ê Ê9,"
," -Ê/
"‡Ó£{ÎÊ
"‡Ó£{£Ê
"‡Ó£{ÈÊ
"‡Ó£™{Ê
"‡Ó£nÓÊ
"‡Ó£™xÊ
Ӈi̅ޏ‡£‡LÕÌi˜i
·i̅ޏ‡£‡LÕÌi˜i
Ӈi̅ޏ‡Ó‡LÕÌi˜i
·i̅ޏ‡£‡«i˜Ìi˜i
Ӈi̅ޏ‡Ó‡«i˜Ìi˜i
VˆÃ‡Î‡i̅ޏ‡Ó‡«i˜Ìi˜i
"‡Ó£™ÈÊ
"‡Ó£nÎÊ
"‡Ó£™ÎÊ
"‡Ó£È™Ê
"‡Ó£ÇäÊ
"‡Ó£Ç£Ê
ÌÀ>˜Ã‡Î‡i̅ޏ‡Ó‡«i˜Ìi˜i
{‡i̅ޏ‡£‡«i˜Ìi˜i
{‡i̅ޏ‡Ó‡«i˜Ìi˜i
Ӈi̅ޏ‡£‡…iÝi˜i
Ӈi̅ޏ‡Ó‡…iÝi˜i
ÌÀ>˜ÃÊӇi̅ޏ‡Î‡…iÝi˜i
"‡Ó£ÇÓÊ
"‡Ó£ÇÎÊ
"‡Ó£Ç{Ê
"‡Ó£ÇxÊ
"‡Ó£x™Ê
"‡Ó£ÈäÊ
·i̅ޏ‡£‡…iÝi˜i
{‡i̅ޏ‡£‡…iÝi˜i
VˆÃ‡Î‡i̅ޏ‡Ó‡…iÝi˜i
x‡i̅ޏ‡£‡…iÝi˜i
Ӈi̅ޏ‡£‡…i«Ìi˜i
Ӈi̅ޏ‡Ó‡…i«Ìi˜i
"‡Ó£È£Ê
"‡Ó£™ÇÊ
"‡Ó£™nÊ
"‡ÇÈxÊ
nÓÇÊ
n£xÊ
"‡ÓÓxÎÊ
«‡
ޓi˜i
˜‡*Àœ«ÞLi˜âi˜i
˜‡ÕÌޏLi˜âi˜i
£‡*…i˜Þ…iÝ>˜i
"‡ÓÓÓ{Ê ˜‡"VÌޏLi˜âi˜i
"‡ÓäÎxÊ ˜‡iVޏLi˜âi˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭӣÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
"…‡ÎÎÊ /
,"/
Ê9,"
," -Ê/
"‡ÇÈäÊ
"‡ÇÇxÊ
"‡ÇǙÊ
"‡ÇnäÊ
i˜âi˜i
/œÕi˜i
œ‡8ޏi˜i
“‡8ޏi˜i
"‡Çn£Ê
"‡ÇÇäÊ
"‡ÇÈ{Ê
"‡ÇÇ£Ê
«‡8ޏi˜i
̅ޏLi˜âi˜i
Փi˜i
iÈÌޏi˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£{ÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
"…‡ÓxÊ /
290
Chem Service’s Quality Management System is Certified to the Internationally Recognized ISO 9001 & ISO 17025 Quality Standards.
9
ÊÊ9,"
," -Ê/
ÞVœ«i˜Ì>˜i
ÞVœ…iÝ>˜i
ÞVœœVÌ>˜i
ÞVœ`œ`iV>˜i
i̅ޏVÞVœ«i˜Ì>˜i
i̅ޏVÞVœ…iÝ>˜i
"‡ÓÓn£Ê
"‡ÓÓnÓÊ
"‡ÓäÓxÊ
"‡Ç{nÊ
"‡ÓäÓ£Ê
"‡Ó£xÓÊ
£°£°Î‡/Àˆ“i̅ޏÊVÞVœ…iÝ>˜i
£°Î°x‡/Àˆ“i̅ޏÊVÞVœ…iÝ>˜i
ÞVœ«i˜Ìi˜i
ÞVœ…iÝi˜i
ÞVœ`œ`iVi˜i
£‡i̅ޏVÞVœ…iÝi˜i
"‡ÇxxÊ
"‡Çx™Ê
"‡Çx{Ê
"‡ÓÓnÎÊ
"‡Ó䣙Ê
"‡ÓäÓÎÊ
{‡i̅ޏVÞVœ…iÝi˜i
{‡6ˆ˜ÞVÞVœ…iÝi˜i‡£
`‡ˆ“œ˜i˜i
ΰΰx‡/Àˆ“i̅ޏÊVÞVœ…iÝi˜i
£°Î‡
ÞVœ…iÝ>`ˆi˜i
£°Î‡
ÞVœœVÌ>`ˆi˜i
"‡ÓäÓ{Ê
"‡Óä£ÇÊ
"‡Óä£nÊ
"‡Ç{ÇÊ
"‡ÇxäÊ
"‡ÇxnÊ
£°x‡
ÞVœœVÌ>`ˆi˜i
ÞVœ…i«Ì>ÌÀˆi˜i
£°x°™‡
ÞVœ`œ`iV>ÌÀˆi˜i
>“«…i˜i
ˆ«i˜Ìi˜i
*ˆ˜i˜i
"‡£Î™Ê
"‡Ó£™™Ê
"‡ÓÓ{xÊ
"‡Ó£{ÓÊ
“ޏÊ>Vœ…œ
i̅ޏʫÀœ«ÞÊV>ÀLˆ˜œ
·*i˜Ì>˜œ
Ӈi̅ޏ‡£‡LÕÌ>˜œ
"‡£{äÊ
"‡£{£Ê
Ü>“ޏÊ>Vœ…œ
ÌiÀ̇“ޏÊ>Vœ…œ
"‡ÓäxxÊ
"‡£x{Ê
"‡Ó££xÊ
"‡ÓäÇnÊ
ΰ·ˆ“i̅ޏ‡Ó‡LÕÌ>˜œ
i«ÌޏÊ>Vœ…œ
Ӈi«Ì>˜œ
Ó°{‡ˆ“i̅ޏ‡Ó‡«i˜Ì>˜œ
"‡£ÈÈÊ
"‡£ÈxÊ
"VÌޏÊ>Vœ…œ
Ӈ"VÌ>˜œ
"‡ÇÇÓÊ
"‡ÇÇÎÊ
"‡ÇÇ{Ê
Ê
"‡ÇÇxÊ
"‡ÇÇÈÊ
*…i˜ÞVÞVœ…iÝ>˜i
«‡/iÀ«…i˜Þ
£]Ó]Î]{‡
/iÌÀ>…Þ`Àœ˜>«…Ì…>i˜i
/œÕi˜i
£°Î°x‡/Àˆi̅ޏLi˜âi˜i
"‡ÇÇÇÊ
"‡ÇÇnÊ
"‡ÇǙÊ
"‡ÇnäÊ
"‡Çn£Ê
£°Ó°{‡/Àˆ“i̅ޏLi˜âi˜i
/Àˆ«…i˜Þ“i̅>˜i
œ‡8ޏi˜i
“‡8ޏi˜i
«‡8ޏi˜i
"‡£ÇäÊ
"‡ÓÓΙÊ
"‡£{ÈÊ
"‡£È{Ê
£‡/iÌÀ>`iV>˜œ
£‡*i˜Ì>`iV>˜œ
iÌޏÊ>Vœ…œ
£‡"VÌ>`iV>˜œ
"‡Óä™ÈÊ
"‡Óä™äÊ
£‡ˆVœÃ>˜œ
£‡œVœÃ>˜œ
ÊÓә™Ê
ÊÓÎääÊ
ÊÇ£ÇÊ
ÊÓ£Ê
Ê"‡ÓÎ{ÇÊ
Ӱΰx‡/ÀˆV…œÀœ«…i˜œ
Ӱΰȇ/ÀˆV…œÀœ«…i˜œ
Ó°{°x‡/ÀˆV…œÀœ«…i˜œ
Ó°{°È‡/ÀˆV…œÀœ«…i˜œ
Î]{]x‡/ÀˆV…œÀœ«…i˜œ
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭÓ{ÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
"…‡ÎÇÊ /
ˆÌÃ
"‡Ç{ÎÊ
"‡Ç{ÓÊ
"‡ÓäÓÓÊ
"‡ÓäÓäÊ
"‡Ç{ÈÊ
"‡Ç{xÊ
""-]Ê
£Ê/"Ê
xÊ/
"‡£xÇÊ
"‡£x£Ê
"‡£ÈÇÊ
"‡£ÈnÊ
i̅ޏÊ>Vœ…œ
̅ޏÊ>Vœ…œ
*Àœ«ÞÊ>Vœ…œ
Ü«Àœ«ÞÊ>Vœ…œ
"‡£{ÓÊ
"‡£{{Ê
"‡£{ÎÊ
"‡£{xÊ
˜‡ÕÌޏÊ>Vœ…œ
ÃiV‡ÕÌޏÊ>Vœ…œ
ÜLÕÌޏÊ>Vœ…œ
ÌiÀ̇ÕÌޏÊ>Vœ…œ
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭÓxÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
">‡££Ê /
""-]Ê
ÈÊ/"Ê
nÊ/
"‡£xxÊ
"‡Ó£ÓÈÊ
"‡Ó£ÓÇÊ
"‡Ó£nÈÊ
iÝޏÊ>Vœ…œ
ӇiÝ>˜œ
·iÝ>˜œ
Ӈi̅ޏ‡£‡«i˜Ì>˜œ
"‡£ÈÓÊ
"‡Ó£nÇÊ
"‡Ó£nnÊ
"‡£xÓÊ
{‡i̅ޏ‡Ó‡«i˜Ì>˜œ
Ӈi̅ޏ‡Î‡«i˜Ì>˜œ
·i̅ޏ‡Î‡«i˜Ì>˜œ
Ӈ̅ޏ‡£‡LÕÌ>˜œ
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£{ÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
">‡£ÎÊ /
,"/
‡ < "Ê9,"
," -Ê/
"‡ÇÈäÊ
"‡ÇÈ£Ê
"‡ÇÈÓÊ
"‡ÇÈÎÊ
"‡ÇÈ{Ê
"‡ÇÈxÊ
i˜âi˜i
ˆLi˜âޏ
ˆ«…i˜Þ
ÌiÀ̇ÕÌޏLi˜âi˜i
Փi˜i
«‡
ޓi˜i
"‡ÇÈÈÊ
"‡ÇÈÇÊ
"‡ÇÈnÊ
"‡ÇșÊ
"‡ÇÇäÊ
"‡ÇÇ£Ê
“‡ˆi̅ޏLi˜âi˜i
ˆ«…i˜Þ“i̅>˜i
£°Î‡ˆˆÃœ«Àœ«ÞLi˜âi˜i
ÕÀi˜i
̅ޏLi˜âi˜i
iÈÌޏi˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭÓÓÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
"…‡ÎÈÊ /
""-]Ê
ÈÊ/"Ê
ÓÓÊ/
"‡£xxÊ
"‡£x{Ê
"‡£ÈÈÊ
"‡ÓÓ£äÊ
iÝޏÊ>Vœ…œ
i«ÌޏÊ>Vœ…œ
"VÌޏÊ>Vœ…œ
£‡ œ˜>˜œ
"‡£{™Ê
"‡Óә£Ê
"‡£xäÊ
"‡ÓÎä£Ê
iVޏÊ>Vœ…œ
£‡1˜`iV>˜œ
œ`iVޏÊ>Vœ…œ
/Àˆ`iVޏÊ>Vœ…œ
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£{ÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
">‡£ÓÊ /
", /Ê* "-Ê/
ÊÓ{Ê
Ê"‡ÓÎ{{Ê
ÊÓ£™äÊ
Ê"‡ÓÎä™Ê
ÊΣÊ
Ӈ
…œÀœ«…i˜œ
·
…œÀœ«…i˜œ
{‡
…œÀœ«…i˜œ
Ó]·ˆV…œÀœ«…i˜œ
Ó°{‡ˆV…œÀœ«…i˜œ
"‡ÓÎ{xÊ
™£xÊ
"‡ÓΣäÊ
"‡ÓÎ{ÈÊ
ÓәnÊ
Ó°x‡ˆV…œÀœ«…i˜œ
ӰȇˆV…œÀœ«…i˜œ
Î]{‡ˆV…œÀœ«…i˜œ
ΰx‡ˆV…œÀœ«…i˜œ
Ӱΰ{‡/ÀˆV…œÀœ«…i˜œ
Ó{ÇnÊ
£änÈÊ
£ä™nÊ
È{Ê
Ó]Î]{]x‡/iÌÀ>V…œÀœ«…i˜œ
Ӱΰ{°È‡/iÌÀ>V…œÀœ«…i˜œ
Ӱΰx°È‡/iÌÀ>V…œÀœ«…i˜œ
*i˜Ì>V…œÀœ«…i˜œ
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£™ÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
*‡£ Ê
/
",Ê",,-Ê",Ê +1,-]Ê*-Ê
" /
/Ê1-°Ê*…œ˜i\Ê£‡nää‡{xӇ™™™{]Ê>Ý\Ê£‡È£ä‡È™Ó‡nÇә]Ê>ˆ\ʈ˜vœJV…i“ÃiÀۈVi°Vœ“
291
9-Ê/
ˆÌÃ
"‡ÓÎÎÊ
"‡ÓÓxÊ
"‡Óä£{Ê
"‡ÓÎ{Ê
*Àœ«ˆœ˜>`i…Þ`i
˜‡ÕÌÞÀ>`i…Þ`i
ÜLÕÌÞÀ>`i…Þ`i
6>iÀ>`i…Þ`i
"‡Ó£ÎÈÊ
"‡Ó££™Ê
"‡ÓΣÊ
"‡ÓÓÎxÊ
ÜÛ>iÀ>`i…Þ`i
iÝ>`i…Þ`i
i«Ì>`i…Þ`i
"VÌޏÊ>`i…Þ`i
"‡ÓÓ££Ê
œ˜>˜>
"‡ÓäÎ{Ê iVޏÊ>`i…Þ`i
"‡ÓәÓÊ 1˜`iV>˜>
"‡Óä™ÓÊ ˜‡œ`iVޏÊ>`i…Þ`i
"‡ÓÓÇÓÊ /Àˆ`iVޏ>`i…Þ`i
"‡ÓÎ™Ê i˜â>`i…Þ`i
ÓÎәÊ
ÓÎÎäÊ
ÓΙxÊ
i«Ì>`i…Þ`i
iÝ>`i…Þ`i
ÜLÕÌÞÀ>`i…Þ`i
ÓÎΣÊ
ÓÎÎxÊ
ÓÎÎ{Ê
"‡ÓÓÓÓÊ
"‡ÓÓ£ÎÊ
"‡ÓÓ£{Ê
"‡Ó£xäÊ
·"VÌ>˜œ˜i
Ӈ œ˜>˜œ˜i
x‡ œ˜>˜œ˜i
Ӈi̅ޏVÞVœ…iÝ>˜œ˜i
"‡Ó£xÎÊ Î‡i̅ޏVÞVœ…iÝ>˜œ˜i
"‡Ó£x£Ê {‡i̅ޏVÞVœ…iÝ>˜œ˜i
"‡Ó£xxÊ
"‡näÓÊ
"‡nänÊ
"‡nÓ£Ê
·i̅ޏ‡Ó‡…i«Ì>˜œ˜i
Ӱȇˆ“i̅ޏ‡{‡…i«Ì>˜œ˜i
iÈÌޏʜ݈`i
Vi̜«…i˜œ˜i
"‡nä£Ê
"‡nääÊ
"‡Óä™ÎÊ
"‡ÓÓÇ£Ê
"‡ÓÓ{{Ê
"‡Ó£ä™Ê
Ӈœ`iV>˜œ˜i
Ӈ/Àˆ`iV>˜œ˜i
Ӈ*i˜Ì>`iV>˜œ˜i
™‡i«Ì>`iV>˜œ˜i
"‡ÓÓä™Ê Ӈ œ˜>`iV>˜œ˜i
"‡ÎÎÇÊ
"‡Ó£äÊ
"‡ÓÓÓÎÊ
"‡ÓäÎÈÊ
i˜âޏ>“ˆ˜i
˜‡i«Ìޏ>“ˆ˜i
˜‡"VÌޏ>“ˆ˜i
˜‡iVޏ>“ˆ˜i
"‡ÓÎäÓÊ ˜‡œ`iVޏ>“ˆ˜i
"‡ÓÎäÎÊ ˜‡/iÌÀ>`iVޏ>“ˆ˜i
"‡Óä{xÊ
"‡Ó™ÇÊ
"‡ÓÓn™Ê
"‡Ó™ÈÊ
ˆ`œ`iVޏ>“ˆ˜i
/Àˆi̅ޏ>“ˆ˜i
/Àˆ«Àœ«Þ>“ˆ˜i
/ÀˆLÕÌޏ>“ˆ˜i
"‡ÓÓÇxÊ /Àˆ‡˜‡…iÝޏ>“ˆ˜i
"‡ÎxÇÊ /ÀˆLi˜âޏ>“ˆ˜i
ÎÇÊ
™xäÊ
Ê
"‡Î{™Ê
™™£Ê
£°Ó‡ˆ«…i˜Þ…Þ`À>∘i
{°{½‡i̅ޏi˜iÊ
LˆÃ­œ‡V…œÀœ>˜ˆˆ˜i®
{°{½‡i̅ޏi˜i`ˆ>˜ˆˆ˜i
œ‡/œˆ`ˆ˜i
"‡ÓΙxÊ Ó°{°È‡/Àˆ>“ˆ˜œÌœÕi˜iÊ
ÌÀˆ…Þ`ÀœV…œÀˆ`i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£{ÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
"Vœ‡{xÊ /
9-Ê/ʛÓ
ÓÎÓÓÊ
ÓÊ
ÓÎÓ{Ê
ViÌ>`i…Þ`i
VÀœiˆ˜
˜‡ÕÌÞÀ>`i…Þ`i
ÓÎÓxÊ
ÓÎÓnÊ
ÓΙ{Ê
ÀœÌœ˜>`i…Þ`i
œÀ“>`i…Þ`iÊ
ÕÀvÕÀ>
ÜÛ>iÀ>`i…Þ`i
*Àœ«ˆœ˜>`i…Þ`i
6>iÀ>`i…Þ`i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£ÓÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
-‡ÓxΙ Ê /
/" -Ê/ʛ£
"‡n£äÊ
"‡n£ÓÊ
"‡n£ÎÊ
ÇänÊ
i̅ޏÊi̅ޏʎi̜˜i
Ӈ*i˜Ì>˜œ˜i
·*i˜Ì>˜œ˜i
ӇiÝ>˜œ˜i
"‡nä{Ê
"‡näxÊ
"‡näÈÊ
"‡n££Ê
Ӈi«Ì>˜œ˜i
·i«Ì>˜œ˜i
{‡i«Ì>˜œ˜i
Ӈ"VÌ>˜œ˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£{ÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
">“‡{£Ê /
/" -Ê/ʛÓ
"‡Ó£{xÊ
"‡ÓÓxxÊ
"‡Ó£™ÓÊ
"‡nä™Ê
·i̅ޏ‡Ó‡LÕÌ>˜œ˜i
*ˆ˜>Vœœ˜i
Ӈi̅ޏ‡Î‡«i˜Ì>˜œ˜i
i̅ޏʈÜLÕÌޏʎi̜˜i
"‡ÓäÇÎÊ
"‡Ó£ÈÈÊ
"‡Ó£ÈxÊ
"‡Ó£x{Ê
Ó°{‡ˆ“i̅ޏ‡Î‡«i˜Ì>˜œ˜i
{‡i̅ޏ‡Ó‡…iÝ>˜œ˜i
x‡i̅ޏ‡Ó‡…iÝ>˜œ˜i
x‡i̅ޏ‡Î‡…i«Ì>˜œ˜i
ÞVœ«i˜Ì>˜œ˜i
ÞVœ…iÝ>˜œ˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£{ÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
">“‡{ÓÊ /
/" -Ê/ʛÎ
"‡Ç™nÊ
"‡n£äÊ
"‡n£ÓÊ
ÇänÊ
Vi̜˜i
i̅ޏÊi̅ޏʎi̜˜i
Ӈ*i˜Ì>˜œ˜i
ӇiÝ>˜œ˜i
"‡n££Ê
"‡ÓÓ£ÎÊ
"‡ÓäÎÓÊ
*-‡™x£Ê
Ӈ"VÌ>˜œ˜i
Ӈ œ˜>˜œ˜i
ӇiV>˜œ˜i
Ӈ1˜`iV>˜œ˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£ÎÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
">“‡{ÎÊ /
*,,9Ê -Ê/
"‡ÓÇÎÊ
"‡ÓÇ{Ê
"‡ÓÇxÊ
"‡ÓÇÈÊ
˜‡ÕÌޏ>“ˆ˜i
ÜLÕÌޏ>“ˆ˜i
ÃiV‡ÕÌޏ>“ˆ˜i
ÌiÀ̇ÕÌޏ>“ˆ˜i
"‡Óää{Ê
"‡Ó£ÎÓÊ
"‡Ón™Ê
"‡ÓÇÇÊ
“ޏ>“ˆ˜i
Ü>“ޏ>“ˆ˜i
iÝޏ>“ˆ˜i
ÞVœ…iÝޏ>“ˆ˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£{ÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
">“‡Î£Ê /
-
ÊEÊ/,/Ê -Ê/
"‡Óä{ÈÊ
"‡ÓnxÊ
"‡Óä{ÎÊ
"‡ÓǙÊ
ˆi̅ޏ>“ˆ˜i
ˆ«Àœ«Þ>“ˆ˜i
ˆˆÃœLÕÌޏ>“ˆ˜i
ˆLÕÌޏ>“ˆ˜i
"‡Óä{™Ê
"‡Óä{nÊ
"‡ÎÎnÊ
"‡ÓnäÊ
ˆˆÃœ«Àœ«Þ>“ˆ˜i
ˆ‡˜‡…iÝޏ>“ˆ˜i
ˆLi˜âޏ>“ˆ˜i
ˆVÞVœ…iÝޏ>“ˆ˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£{ÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
">“‡ÎÓÊ /
","/
Ê9,"
," -Ê/
"‡ÓÎÇÈÊ
™£ÎÊ
xÊ
"‡ÓÎnÎÊ
Ó£äÓÊ
Ӈ“ˆ˜œLˆ«…i˜Þ
{‡“ˆ˜œLˆ«…i˜Þ
i˜âˆ`ˆ˜i
ΰν‡ˆ>“ˆ˜œLi˜âˆ`ˆ˜i
Ó]{‡ˆ>“ˆ˜œÌœÕi˜i
Ó{£ÇÊ
"‡ÓΙäÊ
ÓnÊ
Ó£x{Ê
™£Ç
Ӱȇˆ>“ˆ˜œÌœÕi˜i
ΰ{½‡ˆ>“ˆ˜œÌœÕi˜i
ΰν‡ˆV…œÀœLi˜âˆ`ˆ˜i
ΰν‡ˆ“i̅œÝÞLi˜âˆ`ˆ˜i
«‡ˆ“i̅ޏ>“ˆ˜œ>âœLi˜âi˜i
i>ÌÊVœ“«œÕ˜`ÃʜvÊi>V…ÊœvÊ̅iÊ>LœÛiʇʭ£xÊVœ“«œ˜i˜ÌʎˆÌ®
,‡£ Ê /
292
Chem Service’s Quality Management System is Certified to the Internationally Recognized ISO 9001 & ISO 17025 Quality Standards.
MERCAPTANS
O-2256
O-2137
O-2134
O-2011
n-Propyl mercaptan
Isopropyl mercaptan
Isobutyl mercaptan
n-Butyl mercaptan
O-2012
O-2013
O-2005
O-2006
sec-Butyl mercaptan
2-Methyl-2-propanethiol
n-Amyl mercaptan
tert-Amyl mercaptan
O-980
O-2124
O-2047
O-2037
1-Hexanethiol
n-Heptyl mercaptan
Diethyl sulfide
Diallyl sulfide
O-2079
O-2044
Di-n-propyl sulfide
Di-n-butyl sulfide
Kits
Neat compounds of each of the above - (14 component kit)
Os-45
KIT
GERMAN AZODYE AMINES KIT
O-2397
F913
F5
F706
MET-840A
F2102
F28
o-Aminoazotoluene
4-Aminobiphenyl
Benzidine
4-Chloroaniline
4-Chloro-2-methylaniline
2,4-Diaminotoluene
3.3’-Dichlorobenzidine
F2154
O-2399
F2100
O-2416
3.3’-Dimethoxybenzidine
3,3’-Dimethyl-4,4’diaminodiphenylmethane
2-Methoxy-5-methylaniline
4-Methoxy1,3-phenylenediamine
F950
O-349
F927
F934
F2127
O-2400
4.4’-Methylene
bis(o-chloroaniline)
4.4’-Methylenedianiline
b-Naphthylamine
5-Nitro-o-toluidine
4,4’-Oxydianiline
4,4’-Thiodianiline
F991
O-354
F2146
o-Tolidine
o-Toluidine
2,4,5-Trimethylaniline
Neat compounds of each of the above - (20 component kit)
AZD-1N
KIT
TECHNICAL TIP: Opening an ampule
The ampules are scored at the neck (color band) to facilitate opening.
(1)
Chill ampule before opening - this is especially important for gas solutions & mixtures.
(2)
Hold the ampule vertically at arms length, with the bottle section in one hand, head section in the other thumbs touching at the neck.
(3)
Press out and away with thumbs to open.
(4)
Transfer sample to a suitable vial and cap.
(5)
Caution - Edges where the ampule has been broken may be sharp: handle with care, under a fume hood.
Whether it is bottled or ampuled, neat or solution, rest assured
that Chem Service products not only follow a 50 year tradition
in providing highly purified materials for reference standards, but
also that we will strive to continually increase the quality of our
materials and services for our customers.
In July 1994, Germany prohibited the production, import and sale
of textiles that contained specific azo dyes. Many manufacturers
are requested now by international buyers to demonstrate that
their products do not contain the forbidden dyes. This kit contains
the 20 amines regulated in the garment industry.
",Ê",,-Ê",Ê +1,-]Ê*-Ê
" /
/Ê1-°Ê*…œ˜i\Ê£‡nää‡{xӇ™™™{]Ê>Ý\Ê£‡È£ä‡È™Ó‡nÇә]Ê>ˆ\ʈ˜vœJV…i“ÃiÀۈVi°Vœ“
293

Benzer belgeler

ORGANIC SOLVENTS KIT

ORGANIC SOLVENTS KIT BS-71 BS-152 BS-72 BS-73 BS-75 BS-74 BS-160 BS-84 BS-78 BS-79 BS-96 BS-80 BS-104 BS-81 BS-161 BS-82 BS-158 BS-153 BS-83 BS-85 BS-86 BS-87 BS-88 BS-89 BS-90 BS-111 BS-154 BS-155 BS-92 BS-93

Detaylı

oxidation‡ultraviolet inhibitor kit

oxidation‡ultraviolet inhibitor kit /œÊ…i«ÊޜÕʘ>ÀÀœÜÊ`œÜ˜ÊޜÕÀÊV…œˆViʜvÊi“ՏÈwÊiÀÃ]Ê  Ê- ,6 ʈÃʘœÜÊiÝVÕÈÛiÞʓ>Žˆ˜}Ê>˜`ʓ>ÀŽï˜}Ê̅iÊ܈`iÞÊ>VVi«Ìi`Ê/ a  Ê/Ê`iÛiœ«i`ÊLÞÊ Ê-«iVˆ>ÌÞ]Ê>ÊLÕȘiÃÃÊ՘ˆÌʜvÊ Ê“iÀˆV...

Detaylı