ek-6 özgeçmiş - Eğitim Fakültesi Girne Amerikan Üniversitesi

Transkript

ek-6 özgeçmiş - Eğitim Fakültesi Girne Amerikan Üniversitesi
EK-6
ÖZGEÇMİŞ
1.
Adı Soyadı:
Mustafa UĞURLU
2.
Doğum Tarihi:
20 Şubat 1960
3.
Unvanı:
Prof. Dr.
4.
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
5.
Alan
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Turkologie
Yıl
1982
1984
1993
Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi:
Doçentlik Tarihi:
Profesörlük Tarihi:
6.
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Johannes Gutenberg-Universität
1993
1995
2001
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6. 1. Yüksek Lisans Tezleri
6. 1. 1. Auelbekova, Şınar, “Münyetü'l-guzat'ın Dili”, Ahmet Yesevî. Uluslararası Kazak - Türk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
6. 1. 2. Zal, Ünal, Kırgız Türkçesinde Edatlar. Cengiz Aytmatov'un "Cemile" Romanındaki
Edatlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
6. 1. 3. Karadoğan, Ahmet, Anadolu’yu Türkleştirenlerin İsimleri. Kitâb-ı Cihân-nümâ’da
Geçen Özel İsimler Üzerine, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
6. 1. 4. Denizer, Faik Utkan, Tarihî Metinleri Aktarma Problemleri. -Dede Korkut
Oğuznâmeleri ve Türkiye Türkçesine Yapılmış Aktarmaları Üzerine Kelime Düzeyinde Bir
İnceleme-, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007.
6.2. Doktora Tezleri
7.
Yayınlar
7. 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and
Humanities)
7. 2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7. 2. 1. Zur Rolle der Schrift bei der Standardisierung in der Sprache, Diyalog. Interkulturelle
Zeitschrift für Germanistik 94, 2 (1994), s. 79-87.
7. 2. 2. Türk Lehçeleri Arasında Aktarma Meseleleri ve "Abay Yolu" Romanı, Bilig. Türk
Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 15 (Güz 2000), s. 59-80.
7. 2. 3. Kırgız ve Türkiye Türkçesi Arasında Bire Bir Kelime Eş Değerliği. “Camiyla”
Romanındaki Meseleler Üzerine, Scholarly Depth and Accuracy. A Festschrift to Lars Johanson
[Yayımlayan: Nurettin Demir-Fikret Turan], Ankara 2002, s. 389-401.
7. 2. 4. Türkmen Türkçesi Üzerine Yeni Araştırmalar, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler
Dergisi 22 (Güz 2002), s. 185-192.
7. 2. 5. Mämlüklär Ädäbiyatı Yadkärlärennän “Mönyätel-gozat”, Gasırlar Avazı-Exo Vekov.
Nauçno Dokumental’nıy Jurnal 1 (2004), s. 150-153.
7. 2. 6. Türkçe Yer Adları: Günlükbaşı, Akademik Araştırmalar Dergisi 9, 34 (Ağustos-Ekim
2007), s. 129-137.
7. 2. 7. Dede Korkut’u Okumak İstiyorum, Ama..., Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları.
International Periodical for the Language, Literature and History of Turkish or Turkic 3, 1
(Winter 2008), s. 129-137.
7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
7. 3. 1. "Bemerkungen zu -mAK içindä / içrä im Altkiptschakischen", 31. Permanent
International Altaistic Conference, Weimar-Almanya, 1988. [Bemerkungen zur Postpositions
içindä bzw. içrä im Mamluktürkischen, Türk Kültürü Araştırmaları 32 (1994). Prof. Dr. Zeynep
Korkmaz'a Armağan, Ankara 1996, s. 363-375]
7. 3. 2. "Über den Verbalstamm tavdul-", 32. Permanent International Altaistic Conference,
Oslo-Norveç, 1989. [Über den Verbalstamm tavdul-, Altaica Osloensia [Yayımlayan: Bernt
Brendemoen], Oslo 1990, s. 371-378]
7. 3. 3. "Mâtem Esnasında Yüz Yırtma Âdeti", 7. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri
ve 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Kırıkkale-Türkiye, 1995. [Matem Esnasında Yüz
Yırtma Âdeti, 1995 Dünya "Hoşgörü - Manas - Abay Yılı" VII. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı
Semineri ve I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildirileri, (= KİKTAV Yayınları 5),
Kırıkkale 1995, s. 166-172].
7. 3. 4. "-ArAK ve -p ile Kurulan Zarf-fiilli Parçalarda Sınır Vurgulayışın Rolü", 3. Uluslar Arası
Türk Dili Kurultayı, Ankara-Türkiye, 1996. [-ArAK ve -p ile Kurulan Zarf-fiilli Parçalarda Sınır
Vurgulayışın Rolü, 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı 1996, (= Türk Dil Kurumu Yayınları 678),
Ankara 1999, 1181-1187].
7. 3. 5. "Anadolu’ya Gelen Türklerin Şehircilik Anlayışı, Ahmed Yesevî’den Hasan Dede’ye
Uluslar Arası Etkinlikleri, Kırıkkale-Türkiye, 1997. [Anadolu’ya Gelen Türklerin Şehircilik Anlayışı,
Türk Dili 584 (Ağustos 2000), s. 144-150.]
7. 3. 6. "Türk Lehçelerinin Aktarımında Valenz Sözlüklerinin Önemi, Uluslar Arası Sözlük
Bilimi Sempozyumu, Gazimağusa-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1999. [Türk Lehçelerinin
Aktarımında Valenz Sözlüklerinin Önemi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararası Sözlükbilim
Sempozyumu Bildirileri [Yayımlayan: Nurettin Demir-Emine Yılmaz], Gazimağusa 2001, s. 197206.]
7. 3. 7. Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eşdeğerliği, IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
Bildirileri II (24-29 Eylül 2000), (= Türk Dil Kurumu Yayınları 856 / II), Ankara 2007, s. 1863-1870.
[Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eşdeğerliği, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 29
(Bahar 2004), s. 29-40.]
7. 3. 8. Die ‘falschen Freunde’: Ein Problem bei der Übersetzung zwischen den
Türksprachen, Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt. Materialien der 5. Deutschen
Turkologenkonferenz Üniversität Mainz, 4.-7. Oktober 2002 [Yayımlayan: Hendrik Boeshoten Heidi Stein], (= Turkologica 69], Wiesbaden 2007, s. 206-214.
7. 3. 9. Seydî ‘Ali Reis’in Gözüyle 16. Yüzyılda Türk Dünyası, 1. Uluslararası Türk Dünyası
Kültür Kurultayı (9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir) Bildiri Kitabı 5, [Yayımlayan: Fikret Türkmen Gürer Gülsevin], Ankara 2007, s. 2201-2209.
7. 3. 10. “Birleşik Fiil” Üzerine, İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı
Kongresi UTEK 2007 (27-28 Ağustos 2007) Bildiriler 1. Türkçenin Söz Dizimi [Yayımlayan: Hayati
Develi], (= İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları 95), İstanbul 2009, s. 399-412.
7. 4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7. 4. 1. Gerundialsätze im Mamluktürkischen, (= Dissertation Universität Mainz), Mainz 1994.
7. 5. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7. 5. 1. Abdal Musa Zâviyesinin Vakıfları, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi I, 1
(1985), s. 297-303.
7. 5. 2. Tanıtma: Ercilasun, Ahmet B., 1984, Kutadgu Bilig Grameri -Fiil-, (= Gazi Üniversitesi
Yayınları 33), Ankara, Türk Kültürü XXIII, 261 (Ocak 1985), s. 59-61.
7. 5. 3. Tanıtma: Antonovicz-Bauer, Luncyna - Aleksander Dubinski, 1983, Slovnik TureckoPolski, Polsko-Turecki, Warszawa, Türk Kültürü XXIV, 266 (Haziran 1985), s. 58-61.
7. 5. 4. Harezm Türkçesiyle Yazılmış Dinî Bir Risâle, Türk Kültürü Araştırmaları 24, 2. Phil.
Dr. Hamit Zübeyr Koşay'ın Hatırasına Armağan (1986), s. 197-220.
7. 5. 5. Tanıtma: Kurnaz, Cemâl, 1991, Abdülkerim bin Şeyh Mûsâ. Makâlât-ı Seyyid Hârûn,
(= Türk Tarih Kurumu Yayınları 18, 9), Ankara, Türk Dili 510 (Haziran 1994), s. 498-501.
7. 5. 6. Haber: Milletlerarası Türk Dilbilimi Konferansı Yapıldı, Türk Dili 516 (Aralık 1994), s.
534-535.
7. 5. 7. Türklük Bilimine Adanan Bir Ömür - Lars Johanson'un 60. Doğum Yıl Dönümü
Münasebetiyle-, Türk Dili 532 (Nisan 1996), s. 1132-1135.
th
7. 5. 8. Tanıtma: Öztopçu, Kurtuluş, 1989, Munyatu'-l-Ghuzat. A 14 -Century MamlukKipchak Military Treatise. Text-Translation-Index, (= Sources of Oriental Languages and
Literatures, 13, Turkish Sources, 11), Cambridge-Massachusetts, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı.
Belleten 1995 (1997), s. 433-438.
7. 5. 9. Türkçe Eğitiminin Neresindeyiz?, Türk Dili 582 (Haziran 2000), s. 481-487.
7. 5. 10. Türkiye Türkçesinde “Bakış” (“Aspektotempora”), Türkbilig. Türkoloji Araştırmaları 5
(2003), s. 124-133.
7. 6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7. 7. Diğer yayınlar
7. 7. 1. Münyetü'l-Guzat, (= Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 676, Kaynak Eserler Dizisi,
3), Ankara 1987.
7. 7. 2. Memlûk Türkçesi'nde Zarf-Fiilli Parçaların Dizimi, (= Türk Dil Kurumu Yayınları 712),
Ankara 1999.
7. 7. 3. Türk Dünyası Edebiyatı I [Yazarlar: Asker Kuliyev; Zeynulla Besenbayev; Mirzabeg
Cumayev; Bektaş Şamşiyev; Begali Kasımov; Nesimhan Rahmanov; Ayşe Büyükyıldırım;
Yasemin Dinç; Abdülkadir Hayber; Mehmet Kara; Şuayip Karakaş; Mine Türker-Toksin; Mustafa
Uğurlu; Ertuğrul Yaman; Kakacan Durdıyev; Beğmirat Veyisov], (= Türk İşbirliği ve Kalkınma
İdaresi Başkanlığı Yayınları), Ankara.
7. 7. 4. Türk Dünyası Edebiyatı II [Yazarlar: Asker Kuliyev; Zeynulla Besenbayev; Mirzabeg
Cumayev; Bektaş Şamşiyev; Begali Kasımov; Nesimhan Rahmanov; Ayşe Büyükyıldırım;
Yasemin Dinç; Abdülkadir Hayber; Mehmet Kara; Şuayip Karakaş; Mine Türker-Toksin; Mustafa
Uğurlu; Ertuğrul Yaman; Kakacan Durdıyev; Beğmirat Veyisov], (= Türk İşbirliği ve Kalkınma
İdaresi Başkanlığı Yayınları), Ankara.
7. 8. (Uluslararası) Atıflar
7. 2. 1.
Kara, Mehmet, 2004, Ayrı Düşmüş Kelimeler, (= Çağlar Yayınları 4), Ankara, s. 132;
263.
7. 2. 2.
Musaoğlu, Mehman, 2003, Türkçede Çeviri ve Aktarma, Bilig. Türk Dünyası Sosyal
Bilimler Dergisi 24 (Kış 2003), s. 1-22.
Karadoğan, Ahmet, 2004, -Ip ile Kurulan Zarf-fiilli Parçaların Türkmen Türkçesinden
Türkiye Türkçesine Aktarımı Üzerine, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 31 (Güz 2004),
s. 207-218.
Karadoğan, Ahmet, 2004, Türk Lehçeleri Arasında Yapı Eş Değerliği ve Yalancı Eş
Değer Yapılar, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 1 (20-26 Eylül 2004), (= Türk Dil
Kurumu Yayınları 855/1), Ankara, s. 1593; 1600; 1603.
Kirişçioğlu, Fatih, 2006, Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Yapılan Aktarmalarda
Karşılaşılan Bazı Problemler, Türkiyat Araştırmaları Dergisi 20 (Güz 2006), s. 23.
Ergönenç-Akbaba, Dilek, 2007, Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı
Eş Değerler, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 42 (Yaz 2007), s. 155; 174.]
Zal, Ünal, 2009, Gurbannazar Ezizov’un Kelime Dünyasına Bir Bakış, İstanbul Kültür
Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi UTEK 2007 (27-28 Ağustos 2007)
Bildiriler 2. Türk Edebiyatında Uslûp Arayışları [Yayımlayan: Hayati Develi], (= İstanbul Kültür
Üniversitesi Yayınları 95), s. 382; 410.
Yavuzarslan, Paşa, 2010, [Yayın Değerlendirme] Sultanzade, Vügar (2009). Turkish Azerbaijani Dictionary of Interlingual Homonyms and Paronyms, LINCOM Studies in Asian
Linguistics. 184 pp, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 52 (Kış 2010), s. 233; 240; 241.
7. 2. 3.
Gökdağ, Bilgehan Atsız-Seyfullah Türkmen, 2004, Eski Oğuzca Sözlük-Gramer Arası Bir
Eser. İshak bin Murad. Ed-dürretü’l-mudiyye fi’l-lugati’t-türkiyye, (= Akçağ Yayınları 526), Ankara,
s. 9; 34.
Karadoğan, Ahmet, 2004, -Ip ile Kurulan Zarf-fiilli Parçaların Türkmen Türkçesinden
Türkiye Türkçesine Aktarımı Üzerine, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 31 (Güz 2004),
s. 207-218.
Karadoğan, Ahmet, 2004, Türk Lehçeleri Arasında Yapı Eş Değerliği ve Yalancı Eş
Değer Yapılar, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 1 (20-26 Eylül 2004), (= Türk Dil
Kurumu Yayınları 855/1), Ankara, s. 1604.
Akar, Ali, 2005, Türk Dili Tarihi. Dönem-Eser-Bibliyografya, (= Ötüken Yayınları
597), İstanbul, s. 239.
Kirişçioğlu, Fatih, 2006, Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Yapılan Aktarmalarda
Karşılaşılan Bazı Problemler, Türkiyat Araştırmaları Dergisi 20 (Güz 2006), s. 23.
Ergönenç-Akbaba, Dilek, 2007, Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı
Eş Değerler, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 42 (Yaz 2007), s. 155; 174.]
Zal, Ünal, 2009, Gurbannazar Ezizov’un Kelime Dünyasına Bir Bakış, İstanbul Kültür
Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi UTEK 2007 (27-28 Ağustos 2007)
Bildiriler 2. Türk Edebiyatında Uslûp Arayışları [Yayımlayan: Hayati Develi], (= İstanbul Kültür
Üniversitesi Yayınları 95), s. 382; 410.
Yavuzarslan, Paşa, 2010, [Yayın Değerlendirme] Sultanzade, Vügar (2009). Turkish Azerbaijani Dictionary of Interlingual Homonyms and Paronyms, LINCOM Studies in Asian
Linguistics. 184 pp, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 52 (Kış 2010), s. 233; 240; 241.
7. 3. 1.
Turkologischer Anzeiger 24 (2000), s. 252.
Şirin-User, Hatice, 2009, Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları. Söz Varlığı
İncelemesi., (= Kömen Yayınları 32), Konya, s. 515.
7. 3. 2.
Janse, Mark - Sijmen Tol, 1990, Linguistic Bibliography for the year 1990,
Dordrecht-Boston-London, s. 942.
Turkologischer Anzeiger 19 (1993), s. 195.]
7. 3. 3.
Şirin-User, Hatice, 2009, Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları. Söz Varlığı
İncelemesi., (= Kömen Yayınları 32), Konya, s. 78; 515.
7. 3. 4.
Korkmaz, Zeynep, 2003, Türkiye Türkçesi Grameri. Şekil Bilgisi, (= Türk Dil Kurumu
Yayınları 827), Ankara, s. 1222.
Karadoğan, Ahmet, 2004, -Ip ile Kurulan Zarf-fiilli Parçaların Türkmen Türkçesinden
Türkiye Türkçesine Aktarımı Üzerine, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 31 (Güz 2004),
s. 207-218.
İlker, Ayşe, 2004, Dil Ögelerinin Belirleyiciliği: Peyami Safa Üzerinde Bir Deneme, V.
Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 1 (20-26 Eylül 2004), (= Türk Dil Kurumu Yayınları
855/1), Ankara, s. 1397.
Karadoğan, Ahmet, 2004, Türk Lehçeleri Arasında Yapı Eş Değerliği ve Yalancı Eş
Değer Yapılar, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 1 (20-26 Eylül 2004), (= Türk Dil
Kurumu Yayınları 855/1), Ankara, s. 1603.
Karadoğan, Ahmet, 2008, Türkiye Türkçesindeki -DIK ve -An Sıfat-fiil Eklerinde Sınır
Vurgulayışın Rolü, Türk Dili 678 (Haziran 2008), s. 520; 524; 527.
Karadoğan, Ahmet, 2009, Türkiye Türkçesinde Kılınış, (= Divan Kitap 1), Ankara, s. 80;
91, 91; 97; 168.]
7. 3. 5.
Karadoğan, Ahmet, 2002, Ad Bilimi Perspektifinden Anadolu’nun Türkleşme Sürecine
Farklı Bir Bakış, Türkler 6 [Yayımlayanlar: Güzel, Hasan Celâl-Kemal Çiçek-Salim Koca], Ankara,
s. 283-287.]
7. 3. 6.
Akar, Ali, 2004, Muğla Ağızları, (= Muğla Üniversitesi Yayınları 50), Muğla, s. 49; 315.
Karadoğan, Ahmet, 2004, -Ip ile Kurulan Zarf-fiilli Parçaların Türkmen Türkçesinden
Türkiye Türkçesine Aktarımı Üzerine, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 31 (Güz 2004),
s. 207-218.
Karadoğan, Ahmet, 2004, Türk Lehçeleri Arasında Yapı Eş Değerliği ve Yalancı Eş
Değer Yapılar, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 1 (20-26 Eylül 2004), (= Türk Dil
Kurumu Yayınları 855/1), Ankara, s. 1603.
Ersoy, Fevzi, 2006, Moğolca ve Türkçede Fiil-Tamlayıcı İlişkileri, Türkiyat Araştırmaları
Dergisi 20 (Güz 2006), s. 82; 98.
Ergönenç-Akbaba, Dilek, 2007, Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı
Eş Değerler, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 42 (Yaz 2007), s. 155; 174.
Zal, Ünal, 2009, Gurbannazar Ezizov’un Kelime Dünyasına Bir Bakış, İstanbul Kültür
Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi UTEK 2007 (27-28 Ağustos 2007)
Bildiriler 2. Türk Edebiyatında Uslûp Arayışları [Yayımlayan: Hayati Develi], (= İstanbul Kültür
Üniversitesi Yayınları 95), s. 382; 410.
7. 3. 7.
Karadoğan, Ahmet, 2004, -Ip ile Kurulan Zarf-fiilli Parçaların Türkmen Türkçesinden
Türkiye Türkçesine Aktarımı Üzerine, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 31 (Güz 2004),
s. 207-218.
Aynazarov, Seyit Nazar, 2004, Türkmen ve Türkiye Türkçesinin Ortak Fiillerinin
Anlam Bakımından Genel Bir Mukayesesi, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 1
(20-26 Eylül 2004), (= Türk Dil Kurumu Yayınları 855/1), Ankara, s. 204; 220.
Karadoğan, Ahmet, 2004, Türk Lehçeleri Arasında Yapı Eş Değerliği ve Yalancı Eş
Değer Yapılar, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 1 (20-26 Eylül 2004), (= Türk Dil
Kurumu Yayınları 855/1), Ankara, s. 1594; 1603.
Kirişçioğlu, Fatih, 2006, Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Yapılan Aktarmalarda
Karşılaşılan Bazı Problemler, Türkiyat Araştırmaları Dergisi 20 (Güz 2006), s. 23.
Arnazarov, Seyitnazar, 2007, Türkmen ve Türkiye Türkçesinin Bazı Ortak
Sözcüklerinin Anlam Farklılıkları Üzerine, 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı (915 Nisan 2006, Çeşme-İzmir) Bildiri Kitabı 1, [Yayımlayan: Fikret Türkmen - Gürer
Gülsevin], Ankara, s. 172; 177.
Aydın, Mehmet, 2007, Diller Arası İlişkiler Açısından Kırgızca Örneği, 1. Uluslararası Türk
Dünyası Kültür Kurultayı (9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir) Bildiri Kitabı 1, [Yayımlayan: Fikret
Türkmen - Gürer Gülsevin], Ankara, s. 257; 258.
Ergönenç-Akbaba, Dilek, 2007, Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı
Eş Değerler, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 42 (Yaz 2007), s. 153-154; 174.]
Zal, Ünal, 2009, Gurbannazar Ezizov’un Kelime Dünyasına Bir Bakış, İstanbul Kültür
Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi UTEK 2007 (27-28 Ağustos 2007)
Bildiriler 2. Türk Edebiyatında Uslûp Arayışları [Yayımlayan: Hayati Develi], (= İstanbul Kültür
Üniversitesi Yayınları 95), s. 382; 410.
Yavuzarslan, Paşa, 2010, [Yayın Değerlendirme] Sultanzade, Vügar (2009). Turkish Azerbaijani Dictionary of Interlingual Homonyms and Paronyms, LINCOM Studies in Asian
Linguistics. 184 pp, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 52 (Kış 2010), s. 233; 240; 241.
7. 3. 8.
Karadoğan, Ahmet, 2004, Türk Lehçeleri Arasında Yapı Eş Değerliği ve Yalancı Eş
Değer Yapılar, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 1 (20-26 Eylül 2004), (= Türk Dil
Kurumu Yayınları 855/1), Ankara, s. 1604.
Yavuzarslan, Paşa, 2010, [Yayın Değerlendirme] Sultanzade, Vügar (2009). Turkish Azerbaijani Dictionary of Interlingual Homonyms and Paronyms, LINCOM Studies in Asian
Linguistics. 184 pp, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 52 (Kış 2010), s. 233; 240; 241.]
7. 4. 1.
Akar, Ali, 2005, Türk Dili Tarihi. Dönem-Eser-Bibliyografya, (= Ötüken Yayınları 597),
İstanbul, s. 237.
Karadoğan, Ahmet, 2009, Türkiye Türkçesinde Kılınış, (= Divan Kitap 1), Ankara, s. 90; 168.]
7. 5. 1.
Güzel, Abdurrahman, 1999, Abdal Mûsâ Velâyetnâmesi, (= Türk Tarih Kurumu Yayınları
18, 15), Ankara, s. 49; 51; 54; 155-158.
Yıldırım, Rıza, 2001, Dervishes in Early Ottoman Society and Politics: A Study of
Velayetnames as a Source for History, (= Bilkent Universty, A Master’s Thesis), Ankara, s. 78;
140; bk. www. thesis.bilkent.edu.tr.
7. 5. 2.
Turkologischer Anzeiger 12 (1986), s. 173.
7. 5. 3.
Turkologischer Anzeiger 12 (1986), s. 40.
7. 5. 4.
Turkologischer Anzeiger 13 (1987), s. 221.
7. 5. 5.
Turkologischer Anzeiger 21 (1997), s. 167.
7. 5. 6.
Turkologischer Anzeiger 21 (1997), s. 35.
7. 5. 7.
Turkologischer Anzeiger 22-23 (1998), s. 23.
Pekşen, Yalçın, 1996, İsveçli Türkçeyi Söktü; Biz İsveçliyi Çözemedik, Hürriyet (20 Nisan
1996-Cumartesi), s. 19.
Demir Nurettin - Fikret Turan, 2002, Lars Johanson, Scholarly Depth and Accuracy. A
Festschrift to Lars Johanson [Yayımlayan: Nurettin Demir-Fikret Turan], Ankara, s. 11-21.]
7. 5. 10.
Demir Nurettin - Emine Yılmaz, 2003, Türk Dili El Kitabı, (= Grafiker Yayınları 15),
Ankara, s. 189; 230.
Karadoğan, Ahmet, 2004, Türk Lehçeleri Arasında Yapı Eş Değerliği ve Yalancı Eş
Değer Yapılar, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 1 (20-26 Eylül 2004), (= Türk Dil
Kurumu Yayınları 855/1), Ankara, s. 1604.
3
Eker, Süer, 2005 , Çağdaş Türk Dili, (= Grafiker Yayınları 7), Ankara, s. 679. Yücel, Bilâl,
2007, Türk Dil Kurumunca Yeniden Yayımlanan Eski Harfli Dil Bilgisi Kitapları Üzerine, Türk Dili
669 ( Eylül 2007), s. 458; 463.
Bacanlı, Eyüp, 2008, Türkiye Türkçesindeki -miş Ekinin Dolaylılık ve Dolaylılık-Dışı
Kullanımlarında Zamansal Atıf, Bilig. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi 44 (Kış 2008), s. 3; 5;
22.
Karadoğan, Ahmet, 2008, Türkiye Türkçesindeki -DIK ve -An Sıfat-fiil Eklerinde Sınır
Vurgulayışın Rolü, Türk Dili 678 (Haziran 2008), s. 520; 524; 527.
Aslan-Demir, Sema, 2008, Türkçede İsteme Kipliği. Semantik-Pragmatik Bir İnceleme, (=
Grafiker Yayınları 39), Ankara, s. 36; 37; 39; 187.]
Karadoğan, Ahmet, 2009, Türkiye Türkçesinde Kılınış, (= Divan Kitap 1), Ankara, s. 10,
10, 10; 15; 42, 42; 46; 168.]
7. 7. 1.
Janse, Mark - Sijmen Tol, 1987, Linguistic Bibliography for the year 1987,
Dordrecht-Boston-London, s. 851.
Değerlendirme: Doerfer, Gerhard, 1989, Central Asiatic Journal 33, 1-2 (1989), s.
139-142; Tercümesi: Eşref Bengi Özbilen, 1996, Türk Dünyası Araştırmaları 104 (Ekim
1996), s. 229-232.
Öztopçu, Kurtuluş, 1989, Munyatu’-l-Ghuzat. A 14th-Century Mamluk-Kipchak Military
Treatise. Text-Translation-Index, (= Sources of Oriental Languages and Literatures, 13, Turkish
Sources, 11), Cambridge-Massachusetts; s. 6; 145.
Türk Tarih Kurumu-Belleten 53, 206-208 (1989), s. 461.
Johanson, Lars, 1991, Zur Typologie türkischer Gerundialsegmente, Türk Dilleri
Araştırmaları (1991), s. 98-110.
Turkologischer Anzeiger 18 (1992), s. 221.
Önler, Zafer, 1992, Türkçede -LA Zarf Eki, V. Uluslararası Türk Dili Kongresi 1992 (26
Eylül-1 Ekim 1992), (= Türk Dil Kurumu Yayınları 632), Ankara, s. 12.
Johanson, Lars, 1993, Zur Geltung türkischer Schriftsprachen und Schriftsysteme,
Türk Kültürü Araştırmaları 30, 1-2, s. 165-178.
Safran, Mustafa, 1993, Yaşadıkları Sahalarda Yazılan Lûgâtlara Göre Kuman /
Kıpçaklar’da Siyasi, İktisadi, Sosyal ve Kültürel Yaşayış, (= Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
Yayınları 137), Ankara, s. 45; 48; 137; 139; 194; 207.
Özkan, Mustafa, 1995, Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul,
s. 27.
Berta, Árpád, 1996, Deverbale Wortbildung im Mittelkiptschakisch-Türkischen, (=
Turcologica 24), Wiesbaden, s. 6; 695.
Auelbekova, Şınar, 1997, Münyetü’l-Guzât’ın Dili Hakkında Bir Deneme, Bilig. Bilim
ve Kültür Dergisi 5 (Bahar 1997), s. 181-190.
Özkan, Nevzat, 1997, Türk Dünyası. Nüfus-Sosyal Yapı-Dil-Edebiyat, Kayseri, s. 31.
İslamov, Rämil Fänäviulı, 1998, Altın Urda häm Mämluklär Misırı: Yazma Miras,
Mädäni Bağlanışlar, Kazan, s. 5; 146; 224.
Karahan, Leylâ, 1998, Birleşik Kipli Fiillerde Çokluk Eki -lAr’ın Yeri, Türk Dili 563 (Kasım
1998), s. 381-387.
Öner, Mustafa, 1998, Bugünkü Kıpçak Türkçesi, (= Türk Dil Kurumu Yayınları 703),
Ankara, s. xıx.
Karahan, Leylâ, 1999, Yükleme (Accusative) ve İlgi (Genitive) Hâli Ekleri Üzerine Bazı
Düşünceler, 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı 1996, (= Türk Dil Kurumu Yayınları 678), Ankara,
611.
Gökbel, Ahmet, 2000, Kıpçak Türkleri (Siyasî ve Dinî Tarihi), (= Ötüken Neşriyat 474),
İstanbul, s. 11; 170; 179; 369.
Bozkaplan, Şerif Ali, 2002, Görmek “İtaat Etmek” midir?, Türk Dünyası Araştırmaları 139
(Ağustos 2002), s. 75-86.
Özgür, Can, 2002, Kıpçakların Dili, Türkler 3 [Yayımlayanlar: Güzel, Hasan Celâl-Kemal
Çiçek-Salim Koca], Ankara, s. 692-698.
Toparlı, Recep, 2002, Kıpçak Dili ve Edebiyatı, Türkler 5 [Yayımlayanlar: Güzel, Hasan
Celâl-Kemal Çiçek-Salim Koca], Ankara, s. 814-821.
İslamov, Rämil, 2002, At Tärbiyase Turındağı Urta Gasır Törki Traktatlar, Gasırlar
Avazı-Exo Vekov. Nauçno Dokumental’nıy Jurnal 1, 2 (2002), s. 200-206.
Toparlı, Recep – Hanifi Vural – Recep Karaatlı, 2003, Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, (= Türk
Dil Kurumu Yayınları 835), Ankara, s. ıx, xvıı.
Ercilasun, Ahmet B., 2004, Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, (= Akçağ
Yayınları 603), Ankara, s. 399; 488.
İslamov, Rämil, 2002, Söñgeñne Küreklek Kütergel…, Gasırlar Avazı-Exo Vekov.
Nauçno Dokumental’nıy Jurnal 1 (2004), s. 267.
Arslan-Erol, Hülya, 2004, Kaldır-, Götür- ve Bırak- Fiillerinin Tarihî ve Günümüz Türk
Şivelerinde Anlam Bakımından Gelişimi, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 1 (20-26
Eylül 2004), (= Türk Dil Kurumu Yayınları 855/1), Ankara, s. 1072.
Karabacak, Esra, 2004, Zaman İsimleri Üzerine, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 2 (20-26 Eylül 2004), (= Türk Dil Kurumu Yayınları 855/2), Ankara, s. 1858; 1860; 1862;
1936; 1946.
Nalbant, Mehmet Vefa, 2004, Türk Enklitik Edatı “La”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
Bildirileri 2 (20-26 Eylül 2004), (= Türk Dil Kurumu Yayınları 855/2), Ankara, s. 2168; 2173.
Çobanoğlu, Özkul, 2004, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlüğü, (= Atatürk Kültür
Merkezi Başkanlığı Yayınları 301), Ankara, s. 41; 510.
Akar, Ali, 2005, Türk Dili Tarihi. Dönem-Eser-Bibliyografya, (= Ötüken Yayınları
597), İstanbul, s. 235; 325.
Ay, Özgür, 2005, Cumhuriyet Türkiyesi’nde Tarihî Türk Lehçeleri Üzerine Yapılan
Çalışmalar ile İlgili Genel Bir Değerlendirme Karaman. Dil-Kültür ve Sanat Dergisi (2005), s. 338.
Anetshofer, Helga, 2005, Temporale Satzverbindungen in altosmanischen
Prosatexten, (= Turcologica 57), Wiesbaden, s. 16; 167.
Toprak, Funda, 2005, Kıpçaklar ve Kıpçak Dil Yadigarları, Avrasya Etüdleri 27-28 (2005),
s. 213; 214; 218.
Doğan, Levent, 2005, Türk Dilinde Organ Adları Üzerine Bir İnceleme -Ana ve Ara Temel
Kelimeler-, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6, 1 (Haziran 2005), s. 141-163.
Saharbekov, S. D., 2005, ‘Münyetü-l-Guzat’ Cazba Eskertkiş Turalı Keybir
Mälimetter, Kazakstannıñ Gılmi Älemi 3, 4 (2005), s. 69-76.
Zal, Ünal, Balıkesir Ağızlarında Yaşayan ‘Okumak / Okuntu’ Kelimesinin Kökeni ve
Anlamı Üzerine”, Tebliğler El Kitabı, Balıkesir, s. 507; 511.
Kaçalin, Mustafa S., 2006, Dedem Korkut’un Kazan Bey Oğuz-nâmesi. Hikāyet-i Oġuznāme-i Każān Bég ve Ġayrı. Metin ve Açıklamalar, (= Kitabevi Yayınları 288), İstanbul, s. 376.
Özkan, Mustafa - Hatice Tören - Osman Esin, 2006, Yüksek Öğretimde Türk Dili. Yazılı
ve Sözlü Anlatım, İstanbul, s. 112; 113; 262; 998.
Türk, Vahit, 2006, Türkçede ö-, ög, ögür, ögren-, ögret- Kelimeleri, Hacettepe Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları 4 (Bahar 2006), s. 10; 15.
Ercilasun, Ahmet B., 2007, Makaleler. Dil-Destan-Tarih-Edebiyat, [Yayımlayan: Ekrem
Arıkoğlu], (= Akçağ Yayınları 860), Ankara, s. 219; 221.
Ercilasun, Ahmet B., 2007, Türkiye Türkolojisine ve Türkiye’deki Türk Lehçeleri
Çalışmalarına Genel Bir Bakış, Türk Lehçeleri Grameri, (= Akçağ Yayınları 886), Ankara, s. 12.
Zal, Ünal, Türk Kültüründe ‘Ok’ların Taşıdığı Anlamlar ve ‘Okumak’ Fiilinin Ortaya Çıkışı
Üzerine, Türk Dünyası Araştırmaları 167 (Mart-Nisan 2007), s. 70; 71; 82.
7. 7. 2.
Özgür, Can, 2002, Kıpçakların Dili, Türkler 3 [Yayımlayanlar: Güzel, Hasan Celâl-Kemal
Çiçek-Salim Koca], Ankara, s. 692-698.
Gökdağ, Bilgehan Atsız-Seyfullah Türkmen, 2004, Eski Oğuzca Sözlük-Gramer Arası Bir
Eser. İshak bin Murad. Ed-dürretü’l-mudiyye fi’l-lugati’t-türkiyye, (= Akçağ Yayınları 526), Ankara,
s. 15; 34.
Akar, Ali, 2004, Muğla Ağızları, (= Muğla Üniversitesi Yayınları 50), Muğla, s. 49; 315.
İlker, Ayşe, 2004, Dil Ögelerinin Belirleyiciliği: Peyami Safa Üzerinde Bir Deneme, V.
Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 1 (20-26 Eylül 2004), (= Türk Dil Kurumu Yayınları
855/1), Ankara, s. 1397.
Akar, Ali, 2005, Türk Dili Tarihi. Dönem-Eser-Bibliyografya, (= Ötüken Yayınları
597), İstanbul, s. 237.
Anetshofer, Helga, 2005, Temporale Satzverbindungen in altosmanischen
Prosatexten, (= Turcologica 57), Wiesbaden, s. 11; 17; 75; 116; 167.
Kerimoğlu, Caner, 2008, Dede Korkut Hikayelerinde Zarf-Fiilli Birimler, Turkish Studies /
Türkoloji Araştırmaları. International Periodical for the Language, Literature and History of Turkish
or Turkic 3, 1 (Winter 2008), s. 60; 71.
Karadoğan, Ahmet, 2009, Türkiye Türkçesinde Kılınış, (= Divan Kitap 1), Ankara, s. 71;
168.]
8.
Ulusal & Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb)
8. 1. Türk Dünyası Edebiyatı I-II, Millî Eğitim Bakanlığı, Türk Dil Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı
TİKA Projesi, 1996-1997.
9.
İdari Görevler
Yönetim Kurulu Üyesi: Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1996-1997.
Bölüm Başkanı: Hoca Ahmet Yesevî Uluslar Arası Kazak-Türk Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü, 1997-1998.
Fakülte Kurulu, Profesör Temsilcisi: Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 20012004.
Dekan Yardımcısı: Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 2001-2002.
Dekan Vekili: Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, (11.06.2002-15.12.2002).
Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyesi: Muğla Üniversitesi Rektörlüğü, 2002-2006.
Bölüm Başkanı: Muğla Üniversitesi, Türk Dili Bölümü, 2003-2004.
Bölüm Başkanı: Muğla Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2004-2009.

Benzer belgeler