140 km. - PLASFED

Transkript

140 km. - PLASFED
2012
plastik sanayi
7h5.ú<(
272027ú9
3/$67ú./(5ú
6(.7g5RAPORU
Plastik Sanayicileri Derneği
Barba
Barbaros
aros DEMİRCİ
Genell Sekreter
G
PLASFED - PAGDER
Türkiye’nin İlk
Özel Plastik İhtisas
Org. San. Bölgesi
Kırklareli - Vize’de Kuruluyor.
((Mahmutbey
(Mah
(Mahm
hmutbey Gi
Gişelerine
işşel
şe
şelerine
ellerine
elerine
erine
rin
rine
inee 14
ine
14
140
40
0 km
kkm.
km.)
m...))
m
m.)
50
%
Yatırım Teşvik Desteği*
* PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni
teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no.’lu dipnota göre bölgesel destekler
kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım
teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım
finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir.
www.pagder.org
[email protected]
Tel: 0212 438 26 19
www.paosb.org
[email protected]
Tel: 0212 438 58 41
Federasyonumuz tarafından hazırlanan “TÜRKİYE OTOMOTİV PLASTİKLERİ SEKTÖR RAPORU”, plastik yatırımlarının önemine ilişkin çarpıcı rakamları ortaya koymaktadır. Raporda,
Türkiye’de son 5 yılda otomotivde kullanılan plastik malzeme miktarının yüzde 28,3 oranında
arttığı, gelecek 5 yılda da en az yüzde 20 oranında daha artacağı ortaya çıkmıştır. Ancak bu
artışa rağmen, yerli araç üretim artışlarının toplam plastik sektöründe beklenen büyümenin altında olması nedeniyle, otomotiv sektörü tarafından kullanılan yüksek katma değerli plastiklerin
toplam plastik ürünleri içindeki payı düşmektedir.
Yerli araç ve yedek parçaları üretiminin artırılmasına yönelik çabalardan ve teşviklerden, otomotiv sektörü yönünde yapılan revizyonlardan memnunuz. Çünkü, otomotiv üretiminde yerli
katma değerin artırılmasında kullanılan araçlardan biri de plastik malzeme üretiminin desteklenmesidir. Bunun için hem araç hem de bu araçlara yönelik plastik parçaların yerli olarak
üretimini sağlayacak yeni yatırımlara ihtiyaç vardır. Aldığı her bir desteği yüksek katma değere
çeviren bir yapıda olan sektörümüzün hak ettiği ilgiyi bir an önce görmesini bekliyoruz.
Selçuk AKSOY
PLASFED Plastik
Sanayicileri Federasyonu
Yönetim Kurulu Başkanı
Rapor, Türkiye otomotiv sektörünün mevcut durumu ile gelecek projeksiyonlarına ve buna bağlı
olarak da otomotivde kullanılan plastik malzemelere yer vermektedir. Türkiye’de taşıt araçları
üretimi 2005-2011 döneminde yılda ortalama yüzde 3 oranında ve ihracat ağırlıklı olarak büyümüş, 2012’de uygulanan ekonomide büyüme hızının düşürülmesi politikası sonucu otomotiv
sektöründe de bir önceki yıla göre yüzde 10 daralma olmuştur.
Raporda, son 7 yıl içinde, üretim artışları nedeniyle taşıt araçlarının toplam hacim ağırlığında
yüzde 1 oranında artış olmasına rağmen, kullanılan plastik malzeme miktarının yüzde 28,
kauçuk miktarının ise yüzde 33 oranında arttığı, bu nedenle otomotivde plastik ve türevleri
malzemelerin kullanımının hızla arttığı gözlenmektedir. Bu durum taşıt araçlarındaki verimlilik,
çevreye duyarlılık, yakıt tüketiminin azaltılmasına yönelik teknolojik gelişmelerden kaynaklanmaktadır.
Taşıt araçları sektöründe 2005 yılında 212 bin ton plastik tüketilirken, miktar 2012 yılında 272
bin tona yükselmiş ve otomotiv plastiklerinin toplam plastik üretimi içindeki payı da yüzde 4 - 5
aralığında gerçekleşmiştir. Küresel krize rağmen Türkiye otomotiv sektörünün büyümesi, bu
sektöre yönelik teşvikler nedeniyle artacaktır. Sonuçta plastik malzeme kullanımındaki artış
da hem araç başına kullanılan plastik malzeme oranı olarak, hem de miktar olarak artmaya
devam edecektir.
Otomotiv plastikleri üretimi, otomotiv sektörünün büyümesi ile doğrudan ilişkilidir, ancak bunun
da ötesinde sektörün yeni ürün ve malzemeleri üretmek ve talep artışını karşılamak için yeni
yatırımlara ihtiyacı vardır. Otomotiv sektörü ülkemizin en fazla ihracat yapan sektörlerinden biri,
çoğu zaman da birincisidir. Plastik sektörü de ürün bazında dış ticaret fazlası veriyor. Ancak,
taşıt araçları pazarında ithal araçların payı çok büyük ve yerli üretim ihracata dayalı olarak
büyüyor. Otomotivde plastik kullanımı, miktar bazında araç üretimi ve parktaki araçların yenileme talebine paralel olarak gelişiyor. Sektörümüz bu alanlarda oluşacak talebi karşılamak
istemektedir.
Sektörümüzde hammadde sorunumuz da giderek büyüyor. Üstelik, yeni ve yüksek katma değerli ürünlere geçiş yapmamız şart. Bunların başında da otomotiv sektörünün talep ettiği plastik
malzemeler geliyor. Bu alanlarda üretimimizi artırmak, otomotiv sektörümüze yerli katma değeri daha yüksek üretim imkanı sağlamak için potansiyelimiz var. Ancak, sektörümüzün teşvik
kapsamı dışında olması yeni yatırımları yavaşlatan unsurlardan biri haline geldi. Görünen şu
ki, küresel krizin etkisiyle otomotiv sektörünün yaşadığı talep sorunları yanında, plastik sektörünün halen devam eden hammadde ve yatırım teşviği sorunları nedeniyle otomotiv plastiği
üretimi miktar olarak artsa da, toplam plastik üretimi içindeki payı düşmeye devam edecek.
Oysa biz üretmek istiyoruz. Bunun için daha fazla yatırıma ihtiyaç var. Plastik sektörü, aldığı
her bir desteği yüksek katma değere çeviren yapıdadır. Bir an önce sektörümüzün hak ettiği
ilgiyi görmesini umuyoruz.
3
YÖNETİCİ ÖZETİ :
Dünya otomotiv sanayi her geçen gün sürücüler ve toplum tarafından artan ölçüde yeni taleplerle karşı karşıyadır. Bir taraftan sürücüler sahip olmak istedikleri otomobillerde; daha yüksek
performans, daha üstün güvenilirlik ve güvenlik, daha yüksek konfor, daha çok yakıt tasarrufu,
daha güzel stil ve daha düşük fiyatlar isterken, diğer taraftan çevrenin daha çok korunması yönünde toplumsal baskılar artmaktadır. Birbirine zıt olan bu talepleri optimum şekilde karşılayan
ve geleceğin otomobillerini şekillendirecek olan tek malzeme ise plastik olarak kabul edilmektedir.
Barbaros DEMİRCİ
Genel Sekreter
PLASFED/PAGDER
Otomotivde plastik tüketimi, taşıt araçları üretimine paralel olarak artmakta veya azalmaktadır.
Türkiye’de taşıt araçları üretimi, ekonomik konjoktüre paralel olarak her yıl değişik bir seyir izlemektedir. 2005 – 2011 yıllarını kapsayan dönemde üretimin yıllık ortalama artış hızının otomobilde % 4, ticari araçlarda % 2 ve toplam araçlarda da % 3 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Üretimdeki artışların iç pazar talebinden çok ihracattaki artışlara dayandığı bilinmektedir. 2012
yılında araç üretimi tüm araçlarda ortalama % 10 gerilemiştir.
Türkiye’de taşıt araçları üretiminde ve parktaki araçların yenileme talebinde, 2012 yılında 2005
yılına kıyasla toplam malzeme ağırlığı sadece % 1 artmış olmasına rağmen, kullanılan plastik
miktarında % 28, kauçuk miktarında ise % 33 artış sağlanmıştır. Bu artış sonucu, taşıt araçları
üretiminde 2005 yılında 212 bin ton plastik tüketilirken, 2012 yılında tüketimin 272 bin olduğu,
toplam kauçuk tüketiminin de 113 bin tondan 150 bin tona yükseldiği görülmektedir. 2005 –
2012 yılları arasında Türkiye otomotiv sektörünün plastik tüketimi, toplam plastik tüketiminden
% 4 ile % 5 arasında pay almıştır.
Otomotiv sektörü, küresel krizin olumsuz koşullarında da mevcut strateji ve hedeflerinde bir
değişiklik yapmamış olup 2 milyon adet üretim, 1,5 milyon adet ihracat, 50 milyar ABD $ ihracat geliri ve 600 bin istihdam hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bir başka
değişle otomotiv sektörü “Küresel Mükemmeliyet Merkezi” olma hedefi yolunda bundan sonra
da istikrarlı iç pazar ve yeni ihracat projelerine bağlı olarak büyümek üzere yoğun çalışmalarına
devam etmektedir. Otomotiv sektörünün önünü açacak söz konusu politikaların uygulanması,
sektörde daha yüksek büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesine imkan verebilecek olmasına
rağmen, raporumuzun otomotiv plastik mamulleri üretim tahminlerinde riskleri görebilmek için,
araç üretiminin 2013 yılında 2012 yılına kıyasla % 4 artacağı, bu artışın 2014’de % 6, 2015’de %
8 ve 2016 ve 2017 yıllarında % 10’a çıkacağı varsayılmıştır.
Bu varsayıma göre Türkiye otomotiv sektörünün 2017 yılında 2012 yılına kıyasla toplam malzeme tüketimi içinde çeliğin payı % 3, çelik dışı metallerin payı % 1, tüm metallerin payı ise %
4 azalacaktır. Buna karşılık plastiğin payı % 2, kauçuğun payı % 1 artacaktır. Toplam malzeme
tüketimi içinde plastik ve kauçuğun payının % 3,4 artması beklenmektedir. Bu tahminlere göre,
2012 yılında 272 bin ton olan otomotiv plastikleri miktarının 2017 yılında % 20 artarak 324 bin
tona çıkacağı, kauçukta ise artışın % 27 olacağını görülmektedir. 2017 yılında Türkiye otomotiv
sektörünün en az 324 bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik hammadde tüketiminin
2012 yılına kıyasla % 20 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Ancak, toplam plastik tüketim artışı, toplam araç üretim artışının altında olduğu için, artış göstermesine rağmen otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payında gerileme olacaktır. Nitekim, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı 2009 yılında % 5,5 ile en üst seviyesine
çıkmış ancak 2012 yılında % 4,2 ye gerilemiştir. Bu oranın 2017 yılında 3,1’e düşeceği tahmin
edilmektedir. Türkiye plastik sektöründe katma değeri daha yüksek ve yenilikçi mamullerin ve
hammaddelerin üretilmesi, otomotiv sektörüne yönelik plastik üretiminin artmasına, bu da araç
üretiminin gelişmesine bağlıdır. Ancak, Türkiye, araç üretiminde hedeflenen üretim düzeyine
ulaşamaması nedeniyle, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı kıyaslamasında gelişmiş batı toplumlarının altında kalmıştır.
4
1. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE PLASTİK KULLANIMI 1
Otomotiv sanayi her geçen gün artan ölçüde yeni taleplerle karşı karşıyadır. Sürücüler sahip olmak istedikleri
otomobillerde;
Daha yüksek performans,
Daha üstün güvenilirlik ve güvenlik,
Daha yüksek konfor,
Daha çok yakıt tasarrufu,
Daha güzel stil,
Daha düşük fiyatlar isterken, çevrenin daha çok korunması yönünde toplumsal baskılar artmaktadır.
Bu talepler aslında potansiyel olarak birbirine zıttır. Ancak birbirine zıt olan bu talepleri optimum şekilde karşılayan ve geleceğin otomobillerini şekillendirecek olan tek malzeme plastik olarak kabul edilmektedir. Plastiklerin
taşıt araçlarında beklenen ve birbirine zıt talepleri optimize eden üstün özellikleri şunlardır ;
Daha hafif, daha güçlü olması,
Güvenilir olması ve güvenlik sağlaması,
Araçta yüksek performans sağlaması ve araç üretim ve kullanım maliyetini azaltması,
Çok yönlü ve esnek kullanımı sayesinde teknolojik yenilik ile tasarım özgürlüğüne imkan tanıması,
Daha yüksek konfor taleplerine uyumlu olması,
Otomotiv sektörünün sofistike, estetik, güvenlik, konfor, yakıt verimi gibi mühendislik taleplerini kolayca karşılaması,
Elektronik performansa maliyeti azaltacak şekilde uyum sağlayabilmesi,
Geri dönüşümü kolay bir malzeme olması ve çevreye olumlu etkileri.
2. PLASTİKLERİN ARAÇ İMALATINDA BAŞLICA KULLANIM ALANLARI
Herhangi bir otomobilin yolcu bölümünde plastiklerin hakim olduğunu görülebilir. Burası plastiklerin daha geleneksel olarak yerleşmiş olduğu yerdir. Ancak kontrol panellerinin, iç süslemelerin ve döşemelerin dışında, plastikler ışıklandırmada, tampon sistemlerinde, yakıt depolama ve temin sistemlerinde, kanallarda, çamurluklarda,
dış karoser panellerinde ve giderek artan bir şekilde, motor bölmesinde veya kaputun altındaki diğer parçalarda
da kullanılmaktadır.
Son yıllarda plastikler kaput-altı bölgesini gerçekten işgal etmiş ve hava manifoltları için yaygın şekilde büyük
kalıplar kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar sadece metal mukabillerinin yarı ağırlığında olmakla kalmamakta, aynı
zamanda mühendislerin motora giren hava akışını en iyi şekilde düzenlemesi sayesinde motorun daha verimli
hale getirilmesine yardımcı olmakta ve ayrıca gürültü seviyelerinin azaltılmasında da önemli bir rol oynamaktadırlar. Cam elyafı takviyeli naylondan kalıplanmış bu parçalar son derece sofistikedir ve plastiklerin mühendislik
malzemeleri olarak gerçekten kullanıldığı bir çağın açıldığını göstermektedirler.
Plastiklerin motor bölmesinde kullanımı daha bitmemiştir. Plastik ve otomobil mühendisleri şimdi sistemlerini en iyi hale getirmek, enjeksiyon ve şişirmeli kalıplı parçaların entegrasyonunu sağlamak ve “yumuşak” tan
“sert”e kadar farklı özellikler sağlayan ancak aynı anda veya sırayla kalıplanarak montaj hattında yoğun bir çalışma yapılmaksızın daha iyi bir ürün elde edilmesini sağlayan plastikler ve elastomerleri dizginlemek amacıyla
yakın bir işbirliği halindedirler.
Plastikler aynı zamanda araçların yapısal karakterine de önemli katkılarda bulunmaktadır. Termoplastiklerin
yoğun şekilde geliştirilmesi ile, otomotiv sanayi tarafından kullanılan boya fırınlarının yüksek ısılarına dayana1
Kaynaklar : EuPC, PlasticsEurope, American Chemistry Council
5
bilmeleri amacıyla tek karoser panellerinin enjeksiyon kalıplamayla üretilmesinin ve elektrostatik boyama için
elektriksel olarak iletken gratların imal edilmesinin yolu açılmıştır.
Entegre ön taraf modülleri gibi yapısal parçalar da plastikten ve özellikle metal ve plastik kombinasyonlarından
geliştirilmektedir. Bu son gelişme, her birinin en iyi performansını elde etmek için malzemeleri birleştirmek suretiyle gelecekte gidilecek olan yolu göstermektedir.
Bir başka önemli gelişme alanı da yakıt sistemleridir. Bu konu da, yakıt tasarrufu yapmak ve emisyonları en alt
seviyeye indirmek amacıyla yasamanın odak noktasındadır. On yıldan daha uzun bir süredir, ultra-yüksek moleküler ağırlıklı yüksek yoğunluklu polietilenin şişirmeli kalıplamasıyla tamamen plastikten yakıt depoları imal
edilmektedir. Ek yeri bulunmayan bu tek parça depolar metal mukabillerine oranla çok daha hafiftir ve aynı
zamanda, iyi şekilde kalıplanabildiklerinden, depoların zor yerlere yerleştirilmesi konusunda daha fazla tasarım
özgürlüğü sağlamaktadırlar.
Üretilen yeni otomobillerin % 90’ının plastik depoları olduğu tahmin edilmektedir Yakıt depolarının geliştirilmesi plastiklerin potansiyeli konusunda önemli bir göstergeyi temsil etmektedir. Başlangıçta, polietilenin geçirgenliğinin azaltılması amacıyla depoların iç yüzeyi işleme tabi tutulurken, özellikle ABD başta olmak üzere
daha sıkı emisyon şartlarına uyabilmek amacıyla, artık yüksek bariyerli bir polimer katmanı ve bunu iç ve dış
katmanlara bağlamak için bağlantı katmanlarını içeren çok katmanlı depolar şişirmeli kalıplama yoluyla imal
edilmektedir.
İmalat esnasında ortaya çıkan atıkların yeniden kullanılabilmesi amacıyla ekseriya altıncı bir katman ilave edilmektedir. Çok-katmanlı ekstrüzyon teknolojisi, geçirgenliğin neredeyse sıfıra indirilmesi ve gereken yerlerde,
elektriksel iletkenlik sağlanması amacıyla plastik yakıt tüplerinin imalatında giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bir sonraki etap, komple bir ünite olarak tasarlanacak olan toplam yakıt sisteminin entegrasyonu olacaktır.
Sıcakla sertleşen takviyeli reçinelerin oynayacak önemli bir rolü vardır. Karoser imalatında cam elyafı takviyeli
reçinelerin kullanımı konusunda neredeyse elli yıllık bir deneyim mevcut olsa da, bu kullanım malzemenin düşük-hacimli imalat gerektiren doğası yüzünden (spor arabalar ve “özel” yapımlarla) sınırlı olmuştur. Ancak yakın
zamanlarda elyaf takviyeli polyesterlerin ve poliüretanların pratik seri imalat seviyelerinde kalıplanması için
proseslerin geliştirilmesi konusunda büyük adımlar atılmış olup sıcakla sertleşen bu malzemelerden imal edilen
dış karoser panelleri ve tampon sistemlerinin hacmi giderek artmaktadır.
Bilgisayar destekli tasarım ve imalat sistemleri, bir projenin tüm katılımcıları tarafından “eşzamanlı tasarım”
yapılmasını sağlamaktadır. Sürücü ve yolcu “kokpit” modülleri, komple kapılar, hava kontrol sistemleri ve yakıt
sistemleri şu anda bile dev firmalar tarafından geliştirilmektedir.
Plastiklerin çok yönlülüğü ve plastik teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, bir otomobilin güvenliğinden, konforundan veya sağlamlığından taviz vermeksizin ileri seviyede şekillerin ve biçimlerin kullanılması mümkün olmaktadır. Bu nedenle plastikler tasarımcılar için çok çekici malzemeler haline gelmektedir. Bu malzemelerin
kuvveti ve dayanıklılığı da bir otomobilin ortalama ömrünü, korozyona karşı daha iyi koruma sağlamak suretiyle,
12 yıldan fazla uzatmaktadır.
Kuvvetleri ve darbe direnci özellikleri sayesinde, plastikler tamponlar için şok emmeden hava yastıklarına, yan
darbe korumasına ve emniyet kemerlerine kadar temel güvenlik özelliklerini temin etmektedir. Pencerelerin ve
far camlarının yerini alan plastikler cama göre 250 kat daha fazla güç sağlamaktadır.
Plastikler klape gövdelerinde geleneksel malzemelerin yerini almaya başlamış ve bazı şirketler artık alüminyum
eşdeğerinden yüzde 40 daha hafif olan ve yüzde 40 daha az maliyetli polieterimidin klape yuvalarının gelişimine öncülük etmeye başlamıştır.
Araç üreticileri plastik kullanmak suretiyle araç montaj sürelerini ve maliyetlerini azaltabilmektedir. Geçmişte,
pek çok parçanın imal edilmesini ve bu parçaların montajını gerektiren geleneksel malzemelerden yapılan tam-
6
ponlar, çamurluklar ve kontrol panelleri artık tek parça halinde şekillendirilebilmektedir. Teknolojik yenilikler
modern araçlarda giderek artan sayıda, daha hafif, daha ince ancak daha güçlü plastik parçaların kullanıldığı
manasına gelmektedir.
3. PLASTİKLERİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ
Daha çok iş yapmak için daha azını kullanan (kaynak kullanımını minimuma indiren) plastiklerin araç tasarımında
kullanımları, çevre üzerindeki etkinin en aza indirilmesine ve kaynak tasarrufu yapılmasına yardımcı olmaktadır. Hem otomotiv sanayi hem de plastik tedarikçileri için gerçek meydan okuma, sadece maliyet/performans
gereklerini yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda daha kolay demontaj ve geri kazanıma da imkan sağlayan
yeni donanımların geliştirilmesi için beraberce çalışmaktır.
Bugün araçlar yeniden işlenebilir dayanıklı tüketim ürünleri listesinin zaten başında gelmektedir. Ortalama bir
otomobilin ağırlığının yüzde 75’inden fazlası yeniden işleniyor ki bu da diğer tüm ürünlerden fazladır. Mevzuatın daha da yüksek yeniden işleme seviyelerini teşvik etmek üzerinde pozitif bir etkisi olabilmektedir. Ancak,
yeniden işlemenin aşırı derecede vurgulanması, mevcut olan tüm geri kazanım yollarını tam olarak kullanmamak suretiyle en uygun çevresel geri kazanımı azaltmaktadır.
Buna ilaveten, önerilen yeniden işleme hedefleri ve bu meydan okumalara karşılık vermek için belirlenen tarihlerin dikkatle ele alınması da gerekiyor. Yeni otomobiller giderek daha fazla geri kazanım düşünülerek, potansiyel geri kazanım teknikleri hakkında daha ayrıntılı bilgiyle tasarlanmaktadır.
Kendi açısından plastik sanayi termoplastiklerinin geleneksel eritme işlemleri ile kolayca geri kazanılabileceğini
ve sıcakla sertleşen bileşiklerinin de toz haline dönüşecek şekilde öğütülerek yeni bileşenlerde kullanılabileceğini etkili bir şekilde göstermiştir. Her ikisi için de, sanayi hızla kimyasal teknolojiler geliştirmektedir.
Pek çok otomotiv grubu, plastik malzemesi tedarikçileri ve otomotiv kalıpçıları ile birlikte, bazı parçaların diğer
parçaların imal edilmesi amacıyla geri kazanım için belirlendiği “kapalı devre” yaklaşımlarını geliştirmişlerdir.
Bir otomobilin karmaşık alt donanımlarının toplanması ve demonte edilmesi kesinlikle zor olsa da imkansız değildir. Aynı zamanda, plastiklerin sadece malzemelerin mekanik olarak yeniden işlenmesinden öte daha etkili
geri kazanım yolları açtığı da gösterilmiştir. Karışık plastik parçaları yeni plastikler olarak yeniden formüle etmek amacıyla kimyasal olarak ayrıştırılabilmesine imkan tanıyan teknolojiler geliştirilmektedir.
Yaygın kullanımlarına rağmen, otomotiv plastiklerini imal etmek için gereken doğal kaynaklar küresel petrol
tüketiminin sadece yüzde 0,3’ünü temsil etmektedir. Aynı zamanda, plastik kullanımıyla belirgin bir ağırlık tasarrufu da elde edilmektedir. Modern bir otomobilde yaklaşık 100 kg plastik 200 ila 300 kg geleneksel malzemenin yerini almaktadır. Diğer tüm faktörler eşit olduğunda, bu durum ortalama bir otomobilin yakıt tüketimini
150.000 kilometrelik ömürde 750 litre oranında azaltmaktadır. Yapılan hesaplar bunun Batı Avrupa’da petrol
tüketimini yılda 12 milyon ton ve bunun sonucunda CO2’yi yılda 30 milyon ton azalttığını göstermektedir.
Otomotiv tasarımına ve performansına getirdikleri faydalar için plastikleri seçmenin yanı sıra, imalatçılar bu
malzemeleri çevresel faydaları ve sürdürülebilir gelişime olan katkıları yüzünden de giderek daha fazla tercih
etmektedir. Böylece kaynaklar gelecekteki nesillere ekonomik, sosyal ve çevresel seçenekleri kısıtlamaksızın
kullanılabilmektedir.
Artık otomobillerin daha dayanıklı olmasına rağmen, 2015 yılına kadar ömürlerinin sonuna gelecek otomobil
sayısının 12 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir. Plastikler otomotiv tasarım ve güvenlik problemlerine giderek daha fazla çözüm bulduğundan ve yeni teknolojik fırsatlar yarattığından, otomotiv atık akıntısındaki mevcudiyetleri büyümektedir.
7
Plastik sanayi, bu kadar değerli bir kaynaktan en iyi şekilde yararlanabilmek için otomotiv plastik parçalarının
geri kazanımının geliştirilmesinin ihtiyacını anlamaktadır. Sanayinin amacı, toplum için en düşük maliyetle azami çevresel kazancı sağlamak amacıyla geri kazanım seçeneklerinin en iyi kombinasyonunu elde etmektir.
4. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE PLASTİK KULLANIMINDA BEKLENEN GELİŞMELER
Geleceğe bakıldığında, plastikler yakıt hücrelerinin imalatında ve kullanımında giderek daha vazgeçilmez bir rol
oynamaya başlayacaktır. Bu, elektrikli otomobilleri çalıştıracak gücü üretmek için tasarlanmış yeni bir gelişmedir.
Plastiklerin çok yönlülüğü ve esnekliği otomotiv sanayinde aynı şasi ve çekirdek parça seti üzerinde çok farklı
otomobiller imal etme ve böylece araştırma ve geliştirme süresiyle perakende fiyatını düşürme trendini destekleyecektir.
Hafif plastikler sayesinde, bir litre yakıtla 50 kilometre gitmek yakında mümkün olacak ve bugün geleneksel
boyutlu bir otomobilin ihtiyaç duyduğu 120 kW yerine sadece 40 kW’ye ihtiyaç duyan elektrikli otomobillerin
ticarileşmesi sadece birkaç yıl içerisinde olabilecek. Gelecek yüzyıla doğru ilerlerken, otomobillere yakıt, plastik-bazlı güneş panelleri, aküler ve – elektriği hidrojenden katalitik olarak üreten – yakıt hücreleri gibi çeşitli
kaynakların bir kombinasyonundan enerji sağlayan hibrid motorlar takılacak ve böylece CO2 emisyonları daha
da azalacaktır.
Çok yakında otomobiller yolcularını ülke boyunca yapılan bir yolculukta en yakın otele güvenle götürmek için
uydu-bazlı Küresel Pozisyonlama Sistemlerini (GPS) kullanarak kendi kendilerini bile sürebilecektir. Yeni plastikler sürekli olarak geleceğin elektronik otomobillerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmaktadır.
Otomotiv uygulamalarındaki plastikler daha iyi, daha güvenli ve daha temiz otomobiller imal etme yolundaki
arzuya belirgin katkılarda bulunmaya devam edecektir. Plastik sanayi, nakliye rüyalarını gerçeğe dönüştürecek
teknolojileri ve ürünleri geliştirmek suretiyle bu meydan okumayı karşılamak amacıyla otomotiv sanayi ile yakın
bir işbirliği yapmayı sürdürecektir.
Plastikler sayesinde, bugün hayal ettiğimiz otomobiller hızla geliştirilerek yüksek performans, daha temiz sürüş ve ileri güvenlik ve konfor özellikleri sunulmaktadır. Ürünlerin giderek daha fazla bireysel gereksinimlere
göre uyarlandığı yeni bir döneme girerken, çeşitlilik yeni kural haline gelecektir.
Otomobiller her türde ve boyutta olacak ve “ kısmen otomobil - kısmen kamyonet ” kombinasyonlarına dönüşecektir.
Yeni plastikler sürekli olarak geleceğin elektronik otomobillerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmaktadır. Otomotiv uygulamalarındaki plastikler daha iyi, daha güvenli ve daha temiz otomobiller imal etme yolundaki arzuya belirgin katkılarda bulunmaya devam edecektir. Plastik sanayi, nakliye rüyalarını gerçeğe dönüştürecek teknolojileri ve ürünleri geliştirmek suretiyle bu meydan okumayı karşılamak amacıyla otomotiv sanayi ile
yakın bir işbirliği yapmayı sürdürecektir.
Türkiye’deki otomotiv yan sanayi firmalarının da otomobillerdeki plastik kullanım trendini izleyerek, gelecekteki konumlarını muhafaza etmeleri gerekmektedir. Ülkemizde imal edilecek geleceğin araçlarına yönelik mamul
üretmek, ancak teknolojiyi yakından takip etmek ve hatta bu konularda teknoloji üretmekle mümkün olabilecektir.
8
5. TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ
Otomotiv sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de başlıca lokomotif, en büyük ihracatçı ve en büyük yatırımcı sektörlerinden biridir. Milli ekonomiye sağladığı katma değer
ve istihdamın dışında sanayinin teknolojik gelişiminin yükselmesine etkisi açısından ekonominin stratejik sektörlerinin başında gelmektedir.
Türkiye otomotiv sektöründe, tüketicinin değişen tercihlerine paralel olarak, firmalar her yıl değişik model
araçları yerli üreterek veya ithal ederek pazara sunmaktadır. Bu gün itibariyle pazara sunulan otomobil ve ticari
araç marka ve model sayısı 100’ü aşmış bulunmaktadır. ( Kaynak: OSD,ODD )
2000’li yıllardan itibaren Türkiye otomotiv sanayi araç ve yedek parka olarak büyük ölçüde ihracata dayalı üretim modelini seçmiştir. Sektörde 2000’lerin başından bu yana süren yapısal değişim, taşıt araçları imalat ve
yan sanayi üretiminde yerli rekabet yerine uluslararası rekabet şartlarını getirmiş olup, otomotiv sektöründe
uluslararası standartlarda taşıt araçları ve parça üretimi yapılabilmektedir. Zaman zaman ortaya çıkan yerel ve
küresel krizlerin olumsuz etki gösterdiği yıllar dışında taşıt araçları ve yedek parça sektöründe üretim, ihracat
ve ithalat artış trendini sürdürmektedir.
I.TAŞIT ARAÇLARI İMALAT SANAYİNDE ÜRETİM KAPASİTESİ:
Taşıt araçları imalat sektöründe 2012 yılı itibariyle 13 firma faaliyet göstermekte olup, bu firmaların toplam
üretim kapasiteleri 1.060.000 adet otomobil ve 455.655 adet ticari araç olmak üzere yılda toplam 1.583.605
adet taşıt aracı imal edebilecek düzeydedir. Toplam kapasitenin % 67’si otomobil ve % 33’ü ticari araç üretimine yöneliktir.
Taşıt Araçları İmalat Sektöründe Üretim Kapasitesi (Tarım Traktörleri Hariç) (Adet/Yıl)
Araç Üreticileri
Otomobil
Kamyon
Kamyonet
Otobüs
Minibüs
Midibüs
Toplam
Tofaş
400.000
400.000
O. Renault
360.000
360.000
Ford Otosan
10.000
Toyota
150.000
Hyundai
100.000
Honda
270.000
50.000
150.000
15.000
10.000
50.000
16.000
61.400
B.M.C.
10.000
5.000
M. Benz
14.500
A. Isuzu
7.200
2.400
Temsa
4.500
3.000
1.750
4.200
4.000
Otokar
1.800
16.300
93.700
3.200
20.000
4.000
M.A.N.
% Dağılım
125.000
50.000
Karsan
TOPLAM
330.000
18.500
920
1.500
2.635
13.155
2.000
11.250
2.100
10.300
1.700
1.700
1.060.000
62.200
361.000
13.250
80.420
66,9
3,9
22,8
0,8
5,1
6.735
0,4
1.583.605
100,0
Kaynak : OSD
9
II. TAŞIT ARAÇLARI ÜRETİMİ:
Türkiye’de taşıt araçları üretimi, ekonomik konjonktüre ve yaşanan krizlere paralel olarak her yıl değişik bir seyir izlenmektedir. Ancak 2005-2011 yıllarını kapsayan dönemde üretimin yıllık ortalama artış hızının (CAGR)
otomobilde %4, ticari araçlar toplamında %2 ve toplam araçlarda da %3 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Üretimdeki artışların iç pazar talebinden çok ihracattaki artışlara dayandığı bilinmektedir.
Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt Araçları Üretim Artışı (%)
2006/
2005
Üretim
2007/
2006
2008/
2007
2009/
2008
2010/
2009
2011/
2010
2012/
2011
Yıllık Artış Hızı (%)
(2012-2005)
Otomobil
20
16
-2
-18
18
6
-10
4
Toplam Ticari Araç
4
5
13
-32
37
12
-10
2
Toplam Araç
12
11
4
-24
26
9
-10
3
2011 yılında üretim otomobilde 640 bin, ticari araçlarda 549 bin ve toplamda 1 milyon 189 bin adet ile maksimum seviyesine çıkmış olmakla birlikte, 2012 yılında tüm araçların üretiminde 2011 yılına kıyasla % 10 gerileme
yaşanmıştır.
Taşıt Araçları Üretimi (1000 Adet)
Üretim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Otomobil
454
546
635
622
511
603
640
577
Ticari Araç
426
442
465
526
359
491
549
496
Toplam
879
988
1.099
1.147
870
1.095
1.189
1.073
Kaynak : OSD
Taşıt Araç Üretimi
465
426
442
2005
622
546
2006
491
549
496
359
635
454
526
603
640
577
511
2007
2008
Otomobil
2009
2010
2011
2012
[email protected] [email protected]
Türkiye’de 2005 – 2012 yılları arasında yılda ortalama 573 bin otomobil ve 469 bin ticari araç olmak üzere toplam 1 milyon 42 bin araç üretilmiştir. Söz konusu dönemde toplam üretimin % 55’ini otomobil % 45’ini de ticari
araç oluşturmuştur.
10
2005-2012 Yılları Ortalama Araç Üretimi
[email protected] [email protected]
.SNLNAHK
III. TAŞIT ARAÇLARI İTHALATI:
Taşıt araçlarında ithalat artışları da yıllar itibariyle önemli değişiklikler göstermektedir. Ancak 2005 – 2011 yılları arasında ithalatın yıllık ortalama artış hızının ( CAGR )otomobilde % 3, ticari araçlarda % (-) 6 toplamda da %
1 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt Araçları İthalat Artışı (%)
Üretim
2006/
2005
2007/
2006
2008/
2007
2009/
2008
2010/
2009
2011/
2010
Otomobil
-15
-7
-13
18
45
16
Toplam Ticari Araç
-5
-6
-17
-28
57
Toplam Araç
-12
-7
-14
3
48
2012/
2011
Yıllık Artış Hızı (%)
(2012-2005)
0
3
1
-17
-6
12
-4
1
1996 yılında gerçekleştirilen Gümrük Birliği entegrasyonundan sonra taşıt araçları ithalatı hızla artmış ve iç
pazarın 2012 yılında otomobilde % 71’i ticari araçlarda % 34’ü ve toplamda da % 59’u ithal araçlarla karşılanmıştır. İthalat ticari araçlarda 134 bin adetle 2005 yılında, otomobilde ise 411 adetle 2011 yılında maksimum
düzeyine çıkmıştır. Ancak ithalatın 2012 yılında otomobilde aynı düzeyde kaldığı, ticari araçlarda % 17 ve toplamda da % 4 gerileyerek 503 bin adete indiği görülmektedir.
Taşıt Araçları İthalatı (1000 Adet)
Üretim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Otomobil
302
255
237
207
244
354
411
410
Ticari Araç
134
127
119
99
71
111
112
93
Toplam
436
382
356
306
315
465
523
503
Kaynak : TUİK, OSD, ODD
11
Taşıt Araçları İthalatı
112
93
111
134
127
119
71
99
302
2005
255
237
207
2006
2007
2008
354
411
2010
2011
410
244
2009
Otomobil
2012
[email protected]@QH [email protected]
IV. TAŞIT ARAÇLARI İHRACATI :
2000’li yıllardan sonra otomotiv sektöründe önemli yapısal değişimler olmuştur. Üretici firmaların yabancı ortakları Türkiye’yi bazı modeller için küresel pazarların ihtiyacını karşılayacak üretim ve ihracat merkezi olarak
seçmişler ve Türkiye sedan otomobiller ve ticari araçlar için dünyanın önemli üretim ve ihracat merkezlerinden
biri haline gelmiştir. Taşıt araçları imalat sanayindeki bu değişim, otomotiv yan sanayini de olumlu etkilemiş ve
birçok otomotiv yan sanayi firması, küresel araç üreticilerinin alternatif tedarikçisi olmaya başlamıştır.
Ana ve yan sanayi küresel üreticilerinin Türkiye’yi üretim merkezi olarak seçmelerinin bir sonucu olarak sektörde teknolojik anlamda da büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve Türkiye, birçok marka ve model araç ve bunların
aksam ve parçaları için küresel pazarlara yönelik ekonomik üretim ve ihracat merkezi olarak görülmüştür.
2001 ve 2002 yıllarında ülkemizde etkili olan krizin ardından, AB ülkeleri ile entegrasyon sürecindeki yoğun
gelişmelerle birlikte, otomotiv sanayinin ihracatı hızla artmaya başlamıştır. Otomotiv sektörü yapmış olduğu
yeni yatırımlar sonucunda üretiminin % 60’a yakın kısmını ihraç edebilir hale gelmiştir. (Kaynak: OSD) Yıllar
itibariyle değişmekle birlikte, ihracatın 2005 – 2011 yılları arasında yıllık ortalama artış hızı otomobilde % 3,5 ,
ticari araçlar toplamında % 4,2 ve toplam araçlarda da % 3, 8 olarak gerçekleşmiştir.
Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt Araçları İhracat Artışı (%)
Üretim
2006/
2005
2007/
2006
2008/
2007
2009/
2008
2010/
2009
2011/
2010
2012/
2011
Yıllık Artış Hızı (%)
(2012-2005)
Otomobil
35
17
4
-26
13
1
-7
3,46
Toplam Ticari Araç
14
19
22
-38
31
11
-9
4,21
Toplam Araç
26
18
11
-31
20
5
-8
3,78
Taşıt araçlarında ihracat 2008 yılında 910 adetle maksimum seviyesine çıkmış ancak daha sonra gerileme sürecine girmiştir. 2011 yılında 443 bin adedi otomobil, 348 bini ticari araç olmak üzere toplam 791 bin araç ihraç
edilmiştir. 2012 yılında ise ihracatın otomobilde % 7, ticari araçlarda % 9 ve toplamda da % 8 azalarak otomobilde 413 bin, ticari araçlarda 317 bin ve toplamda da 730 bin adete gerilediği görülmektedir.
Taşıt Araçları İhracatı (1000 Adet)
Üretim
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Otomobil
320
430
504
525
389
440
443
413
Ticari Araç
233
266
316
385
240
315
348
317
Toplam
553
697
820
910
629
754
791
730
Kaynak : OSD, TUİK
12
2005
Taşıt Araçları İhracatı
385
316
266
2005
348
440
443
2010
2011
317
240
233
525
504
430
320
315
389
2006
2007
2008
2009
Otomobil
413
2012
[email protected]@QH [email protected]
V. TAŞIT ARAÇLARI İÇ PAZAR TALEBİ :
Araç iç pazar talep artışı ekonomik konjonktüre paralel olarak yıllar itibariyle çok farklı gelişmiştir. Ancak, yıllık
ortalama talep artışının (CAGR) 2005 – 2012 yılları arasında otomobilde % 5,5, ticari araçlarda % 1,6 ve toplamda da % 4,2 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt Araçları İç Pazar Satışları Artışı (%)
2006/
2005
Üretim
2007/
2006
2008/
2007
2009/
2008
2010/
2009
2011/
2010
2012/
2011
Yıllık Artış Hızı (%)
(2012-2005)
Otomobil
-15
-1
-17
21
42
17
-6
5,5
Toplam Ticari Araç
-7
-12
-10
-21
52
9
-13
1,6
Toplam Araç
-12
-6
-14
2
45
14
-8
4,2
Yurtiçi araç talebi 2011 yılında 922 bin adetle maksimum seviyesine çıkmıştır. Ancak 2012 yılında iç talep otomobilde % 6, ticari araçlarda % 13 ve toplamda da % 8 gerileyerek otomobilde 574 bin, ticari araçlarda 272 bin
ve toplamda da 846 bin adet olarak gerçekleşmiştir.
Taşıt Araçları İç Pazar Talebi (1000 Adet)
Üretim
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Otomobil
436
371
367
303
365
518
608
574
Ticari Araç
327
303
268
240
190
288
313
272
Toplam
763
673
635
543
555
805
922
846
Kaynak : OSD
Taşıt Araçları İç Pazar Satışları
313
288
327
303
268
240
436
2005
371
367
303
2006
2007
2008
Otomobil
272
190
608
365
2009
518
2010
2011
574
2012
[email protected]@QH [email protected]
13
VI. TAŞIT ARAÇLARINDA İHRACATIN ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI :
2008 yılında ihracatın üretim içindeki payı otomobilde % 85, ticari araçlarda % 73 ve toplamda da % 79 ile
maksimum seviyelerine çıktıktan sonra gerilemiş ve 2012 yılında otomobilde % 72, ticari araçlarda % 64 ve
toplamda da % 68 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum Türkiye’de araç üretiminin hala % 70 oranında dış pazar
talebine ve başta Avrupa olmak üzere küresel krizlere karşı son derece hassa bir üretim yapısına bağlı olduğunu
göstermektedir.
İhracat/Üretim (%)
79
70
71
55
63
2005
85
79
75
73
68
79
76
67
60
2006
2007
2008
72
64
2009
Otomobil
73
[email protected] [email protected]
69
2010
69
63
67
2011
72
64
2012
Toplam
VII. TAŞIT ARAÇLARINDA İTHALATIN İÇ PAZAR TALEBİ İÇİNDEKİ PAYI :
Türkiye’deki taşıt araçları imalat sanayii, üretiminin %70’ini ihraç eden ancak iç pazar talebinin de % 60’ını ithalatla karşılayan bir yapısal özeliğe sahiptir. 2012 yılında ithalatın iç pazar talebi içindeki payı otomobilde %71,
ticari araçlarda %34 ve toplamda da % 59 olarak gerçekleşmiştir.
Taşıt Araçlarında İthalatın İç Pazar İçindeki Payı (%)
69
69
68
64
57
57
41
2005
44
42
2006
41
2007
2008
Otomobil
58
57
56
56
37
2009
[email protected] [email protected]
71
68
68
67
39
2010
59
57
36
34
2011
2012
Toplam
VIII. TAŞIT ARAÇLARI PARKI :
İç satışlardaki artışa paralel olarak araç parkı da hızla artmaktadır. Park sayısının artması, otomotivde kullanılan
plastik mamullerin yenileme amaçlı satışlarını ve dolayısı ile üretimini olumlu etkilemektedir. 2011 yılı sonu itibariyle parkta 20 milyon 175 bin adet araç bulunmaktadır.
14
Araç Park Gelişimi
12.062
10.611
8.427
6.128
4.152
1.170
742
1.537
983
1980
1985
8.113
2.360
1.650
3.059
1990
1995
Otomobil
4.422
5.773
7.094
2000
2005
2009
2011
[email protected] [email protected]
Parkın 8,1 milyon adedi otomobil, 12,1 milyon adedi ticari araçtan oluşmaktadır.
Araç Parkının Dağılımı-2011 (Toplam 20.175.125)
.SNA}R
,HMHA}R
*@LXNMDS
.SNLNAHK
*@LXNM
IX. TAŞIT ARAÇLARINDA ARZ – TALEP DENGESİ :
Taşıt araçları imalat sanayiinde üretim, ithalat ve iç satışlarda 2011 yılında, ihracatta da 2008 yılında en üst
düzeylere çıkılmıştır. 2005 – 2012 yılları arasındaki 8 yılda, yılda ortalama 1 milyon 42 bin araç üretilmiş, 411 bin
araç ithal edilmiş, 736 bin araç ihraç edilmiş ve yılda ortalama 718 bin araç yurtiçinde satılmıştır. Son 8 yıl içinde
üretilen araçların % 70’i ihraç edilirken yurt içi talebin % 57’si ithalatla karşılanmıştır. Bu durum, taşıt araçları
imalat sektöründe ihracata dayalı bir üretim modelinin seçildiğini, üretim artışının iç satışlardan çok ihracat
sayesinde gerçekleştiğini ve sektörde üretimin dışa bağımlılık riski taşıdığını göstermektedir.
Taşıt Araçları İmalat Sektöründe Arz – Talep Gelişimi (Adet)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Üretim
879
988
1099
1147
870
1095
1189
1073
İthalat
436
382
356
306
315
465
523
503
İhracat
553
697
820
910
629
754
791
730
İç Satışlar
763
673
635
543
555
805
922
846
İhracat / Üretim (%)
63
71
75
79
72
69
67
68
İthalat / İç Satış (%)
57
57
56
56
57
58
57
59
15
Taşıt Araçları Arz & Talep Dengesi
1.200
1.000
1000 Adet
800
600
400
200
0
2005
2006
2007
Üretim
2008
µ[email protected]@S
2009
µ[email protected]@S
2010
2011
2012
µ[email protected]¶¸
6. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA MALZEMELER
Dünya taşıt araçları üretiminde 2005 – 2012 yılları arasında, yıllar itibariyle değişmekle beraber, kullanılan başlıca malzemelerin yüzde oranı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, 2012 yılı itibariyle bir araç net ağırlığının ortalama
% 52,8’ini çelikler, % 17,5’unu çelik dışındaki metaller oluşturmuştur. 2005 yılında bir araç üretiminde % 8,3
olan plastik payının 2012 yılında % 10,6’ya, kauçuk’un payının % 4,4’den % 5,9’a çıktığı tahmin edilmektedir.
Araç Üretiminde Kullanılan Malzemelerin Oranlarındaki Yüzde Değişiklikler
Başlıca Malzemeler
CAGR (%)
2005
2012
Düz Çelik
-1,11
40,4
37,4
Yüksek ve Orta Güçte Çelik
1,89
12,2
13,9
0
1,8
1,8
Diğer Çelikler
-2,33
0,9
0,8
Toplam Çelik
-0,4
55,3
52,8
Demir Döküm
-8,48
8,1
4,4
Aluminyum
1,49
7,8
8,7
Magnezyum
0
0,3
0,3
Bakır ve Prinç
-2,33
1,8
1,5
Kurşun
5,92
0,9
1,3
Çinko Döküm
0
0,2
0,2
Toz Metal
0
1
1,0
Diğer Metaller
0
0,1
0,1
Çelik Dışındaki Metaller
-2,28
20,2
17,5
Toplam Metaller
-0,89
75,5
70,3
Plastikler
3,59
8,3
10,6
Kauçuk
4,18
4,4
5,9
Kaplama
5,15
0,7
1,0
Tekstil
1,61
1,2
1,3
Akışkan ve Yağlar
1,49
5,2
5,8
Cam
-1,59
2,6
2,3
Diğer
1,84
2,1
2,4
TOPLAM
100
100
100
Paslanmaz Çelik
Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering
16
2005 – 2012 yılları arasında bir taşıt aracının toplam ağırlığı içinde çelik payı % 2,5, çelik dışı metaller payı %
2,7 azalırken, plastiğin payı % 2,3, kauçuğun payı % 1,5, plastik ve kauçuk toplamının payı da % 3,8 artmıştır.
Araç Üretiminde Kullanılan Başlıca Malzemelerin Oranlarındaki Değişiklik (%)
2005
2012
Fark
Çelik
55,3
52,8
-2,5
Çelik Dışındaki Metaller
20,2
17,5
-2,7
Plastikler
8,3
10,6
2,3
Kauçuk
4,4
5,9
1,5
Plastik + Kauçuk Toplamı
12,7
16,5
3,8
Araçlarda ortalama malzeme kullanım oranı ile üretilen araçların toplam net ağırlıkları baz alınarak Türkiye’de
araçların montajında ve parçaların yenilenmesinde 2005 – 2012 yıllarında kullanılan başlıca malzemelerin miktar bazında aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde geliştiği görülmektedir.
Türkiye Otomotiv Sektöründe Başlıca Malzemelerin Tüketimi (Montaj + Yenileme2 ) (1000 Ton)
2005
Düz Çelik
2012
% Artış
1.033
955
-8
Yüksek ve Orta Güçte Çelik
312
356
14
Paslanmaz Çelik
46
46
0
Diğer Çelikler
23
20
-15
Toplam Çelik
1.414
1.377
-3
Demir Döküm
207
111
-46
Aluminyum
199
221
11
Magnezyum
8
8
0
Bakır ve Prinç
46
39
-15
Kurşun
23
34
50
5
5
0
26
26
0
3
3
0
517
447
-13
1.931
1.824
-6
Plastikler
212
272
28
Kauçuk
113
150
33
Kaplama
18
25
42
Tekstil
31
34
12
Akışkan ve Yağlar
133
147
11
Cam
66
59
-11
Diğer
54
61
14
2.557
2.573
1
Çinko Döküm
Toz Metal
Diğer Metaller
Çelik Dışındaki Metaller
Toplam Metaller
TOPLAM
2
Yenileme talebi % 25 varsayılmıştır.
17
Türkiye’de taşıt araçları üretiminde ve parktaki araçların yenileme talebinde, 2012 yılında 2005 yılına kıyasla
toplam malzeme ağırlığı % 1 artmış olmasına rağmen, kullanılan plastik miktarında % 28, kauçuk miktarında ise
% 33 artış sağlanmıştır. Bu artış sonucu, taşıt araçları üretiminde 2005 yılında 212 bin ton plastik tüketilirken,
2012 yılında tüketimin 272 bine, toplam kauçuk tüketiminin de 113 bin tondan 150 bin tona yükseldiği görülmektedir.
7. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA PLASTİK PARÇALAR
Araç üretiminde toplam plastik kullanımının parçalar bazında ortalama yüzde dağılımı aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde oluşmaktadır. Araçlarda plastiğin miktar bazında en çok tüketildiği parçalar iç giydirme ve koltuklardır.
Otomotiv Sektöründe Araç Başına Plastik Parça Ağırlığı
Plastik Parçalar
%Payı
Plastik Parçalar
%Payı
İç Giydirme
19,0
Elektrik
6,7
Koltuk
12,4
Yakıt Sistemler
5,7
Tampon
9,5
Şasi
5,7
Kaput Altı
8,6
Aydınlatma
4,8
Diğerleri
8,6
Dış Aksam
3,8
Döşeme
7,6
Sıvı Tanklar
1,0
Ön Konsol
6,7
Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering
Araç üretiminde parçalar bazında ortalama yüzde kullanım baz alınarak Türkiye otomotiv sanayinde 2005 –
2012 yılları arasında üretilen plastik parçaların miktar bazında gelişimi aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Türkiye Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça Üretimi (Montaj + Yenileme Talebi) (1000 Ton)
2005
2012
İç Giydirme
40,4
51,7
Koltuk
26,3
33,6
Tampon
20,2
25,9
Kaput Altı
18,2
23,3
Diğerleri
18,2
23,3
Döşeme
16,2
20,7
Ön Konsol
14,1
18,1
Elektrik
14,1
18,1
Yakıt Sistemleri
12,1
15,5
Şasi
12,1
15,5
Aydınlatma
10,1
12,9
Dış Aksam
8,1
10,3
Sıvı Tanklar
2,0
2,6
TOPLAM PLASTİK MALZEME
212
272
18
8. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN PLASTİK MİKTARININ TOPLAM
PLASTİK TÜKETİMİ İÇİNDEKİ PAYI
Türkiye otomotiv sanayinde plastik tüketimi, teknolojik gelişmelerin dışında taşıt araçları üretimine de paralel olarak artmaktadır. Araç üretimine göre değişmekle birlikte, Türkiye otomotiv sektörünün plastik tüketimi,
2005 – 2012 yılları arasında toplam plastik proses kapasitesinin % 4 ile % 5’ini oluşturmuştur.
Otomotiv Sektörünün Plastik Tüketiminin Toplam Plastik Tüketimi İçindeki Payı (%)
6,0
5,3
5,5
5,3
5,1
4,7
5,0
4,7
4,4
4,2
2011
2012
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
9. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA PLASTİK HAMMADDELER
Taşıt araçları imalatında giderek artan plastik tüketimi, plastik parçaların imalatında kullanılan plastik hammaddeleri de çeşitlendirmektedir. Otomotiv sektöründe 10’un üzerinde değişik plastik hammadde kullanılmasına
rağmen tüketilen hammaddelerin % 50’sinden fazlasını PP, PUR ve PA oluşturmaktadır.
Taşıt araçlarında motor performansının kontrol edilmesi için bilgisayarların kullanılması, metal parçaların işe
yaramadığı yerlerde plastikler için yeni uygulamalar yaratmaktadır. Taşıt araçları mekanik olmaktan çıkıp giderek daha “elektronik” makineler haline gelirken, elektronik korumanın yanı sıra sıcaklık ve kimyasal direnç de
sağlayan araç bileşenlerine olan ihtiyaç da artmaktadır.
Bunun sonucu olarak mühendislik termoplastiklerine olan talep büyümektedir. Örneğin, ileri uygulamalarda
polibütilteraftalat, alifatik polieton ve sıvı kristal polimerler gibi yeni mühendislik plastikleri, konnektörler ve
elektrikli parça yuvaları da dahil olmak üzere, son derece zorlu uygulamalarda giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Araçların Plastik Parçalar Üretiminde Kullanılan Başlıca Plastik Hammadde Türleri
Parçalar
Kullanılan Ana Plastik Maddeleri
İç süslemeler
PP, ABS, PET, POM, PVC
Kontrol paneli
PP, ABS, PA, PC, PE
Koltuklar
PUR, PP, PVC, ABS, PA
Tamponlar
PP, ABS, PC
Kaput-altı parçalar
PA, PP, PBT
Döşemeler
PVC, PUR, PP, PE
Yakıt sistemleri
PE, POM, PA, PP
Elektrikli parçalar
PP, PE, PBT, PA, PVC
Karoser ( Karoser panelleri dahil )
PP, PPE, UP
Işıklandırma
PP, PC, ABS, PMMA, UP
Dış süslemeler
ABS, PA, PBE, ASA, PP
Diğer depolar
PP, PE, PA
19
Otomotiv Plastik Parça Üretiminde Kullanılan Plastik Hammadde Oranı (%)
Plastik Hammadde
%Tüketim
Plastik Hammadde
%Tüketim
PP (Polipropilen)
23,3
PPE
3,8
PUR (Polyüretan)
17,0
Thermoplastik Polyster
5,7
PA (Naylon – Poliamid)
12,3
Diğer Müh. Plastikleri
0,6
ABS (Akrilonitril – Butadien – Stiren)
7,9
PVC (Polyvinyl Chloride)
7,0
Acrylics
1,5
PE (Polietilen)
4,4
Phenolics
3,1
PC (Polycarbonate)
4,7
Doymamış Polyester
3,8
PBT (Polyvinlyl Butrayl)
2,0
Diğerleri
1,1
Diğer Mühendislik Plastikleri
12,0
Polyacetal
Diğer Reçineler
9,5
Toplam Plastik Kullanımı
100
1,9
Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering
Otomotiv plastik parça üretiminde kullanılan plastik hammadde oranları ve otomotiv plastik toplam tüketimi
baz alınarak Türkiye’de 2005 – 2012 yıları arasında otomotiv plastik parça üretimi için kullanılan plastik hammaddelerin toplam tüketim miktarları aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde hesaplanmıştır.
Türkiye Otomotiv Sektöründe Araç Başına Ortalama Plastik Hammadde Tüketimi (Montaj+Yenileme)(Kg/Araç)
2005
2011
2012
PP
54
49
56
Polyüretan
38
34
39
Naylon
30
28
32
ABS
18
16
18
Polyvinyl Chloride
20
18
21
PE
12
11
12
Polycarbonate
12
11
13
Polyvinlyl Butrayl
5
4
5
32
29
34
Polyacetal
5
5
5
PPE
9
9
10
Thermoplastik Polyster
15
14
16
Diğer Müh. Plastikleri
2
2
3
21
19
22
Acrylics
3
3
3
Phenolics
8
7
9
Doymamış Polyester
7
7
8
Diğerleri
2
2
3
241
221
253
Diğer Mühendislik Plastikleri
Diğer Reçineler
Toplam Plastik Kullanımı
20
Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketimi (Montaj+Yenileme) (1000 Ton)
2005
2006
2007
2008
2009
2.010
2011
2012
PP (Polipropilen)
47
49
51
53
54
56
58
61
PUR (Polyüretan)
33
34
36
37
38
39
41
42
PA (Naylon – Poliamid)
27
28
29
30
31
32
33
34
ABS (Akrilonitril – Butadien – Stiren)
15
16
17
17
18
18
19
20
PVC (Polyvinyl Chloride)
17
18
19
19
20
21
22
22
PE (Polietilen)
10
11
11
12
12
12
13
13
PC (Polycarbonate)
11
11
12
12
12
13
13
14
PBT (Polyvinlyl Butrayl)
4
4
4
4
5
5
5
5
Diğer Mühendislik Plastikleri
28
29
30
31
33
34
35
36
Polyacetal
4
5
5
5
5
5
6
6
PPE
8
9
9
9
10
10
10
11
Thermoplastik Polyster
13
14
14
15
15
16
17
17
Diğer Müh. Plastikleri
2
2
2
2
2
3
3
3
19
19
20
21
22
22
23
24
Acrylics
3
3
3
3
3
3
3
4
Phenolics
7
7
8
8
8
9
9
9
Doymamış Polyester
7
7
7
7
8
8
8
8
Diğerleri
2
2
2
2
2
3
3
3
212
220
228
236
244
253
Diğer Reçineler
Toplam Plastik Kullanımı
262
272
10. TAŞIT ARAÇLARI ÜRETİMİNDE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER
Otomotiv sektörü, küresel krizin olumsuz koşullarında da mevcut strateji ve hedeflerinde bir değişiklik yapmamış olup 2 milyon adet üretim, 1,5 milyon adet ihracat, 50 milyar ABD $ ihracat geliri ve 600 bin istihdam
hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bir başka değişle otomotiv sektörü “Küresel Mükemmeliyet Merkezi” olma hedefi yolunda, bundan sonra da istikrarlı iç pazar ve yeni ihracat projelerine bağlı olarak
büyümek üzere yoğun çalışmalarına devam etmektedir. ( Kaynak : OSD )
2000’li yıllarda yüksek katma değer ile dünya pazarları için üretim anlayışını benimseyen Türkiye otomotiv sanayi bu süreçte kalite yönetimi, küresel rekabet, AR - GE ve teknoloji yönetimi, yüksek nitelikli insan kaynağı alanında oldukça ilerleme kaydetmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, özel sektör ile ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla “Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi” hazırlanmıştır. Bu çalışmada sektör
için “rekabet gücünü artırmak ve dönüşümü yönetmek” ana hedef olarak belirlenmiştir. Bu ana hedef altında,
otomotiv sanayinin mevcut durum ve SWOT analizinden yola çıkılarak, sektörde teknolojik derinleşmenin sağlanması, üretimdeki katma değerin artırılması ve bölgemizin en rekabetçi üretim ve AR- GE merkezi olunması
spesifik hedefler olarak belirlenmiştir.
Önümüzdeki dönemde hükümet tarafından, sektörle ilgili vergi mevzuatının ve oranlarının AB ile uyumlu hale
getirilmesi, proje ve AR - GE teşviklerine yönelik düzenlemelerin sektörün ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi
ile ikinci el araç ithalatı ve Ortak Gümrük Tarifesi gibi dış ticareti ilgilendiren konularda sektörün önünü açacak
çözümlerin geliştirilmesi ana politikalar olarak benimsenmiştir. Otomotiv sektörünün önünü açacak söz konusu
politikaların uygulanması, sektörde daha yüksek büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesine imkan verebilecek
21
olmasına rağmen, otomotiv plastik mamulleri üretim tahminlerinde riskleri görebilmek için, araç üretiminin
2013 yılında 2012 yılına kıyasla % 4 artacağı, bu artışın 2014’te % 6, 2015’te % 8 ve 2016 ve 2017 yıllarında
% 10’a çıkacağı varsayılmıştır.
Taşıt Araçları Üretim Artış Hızı Varsayımı (%)
Üretim
2013/2012
2014/2013
2015/2014
2016/2015
2017/2016
Otomobil
5
6
8
10
10
Toplam Ticari Araç
3
5
7
9
10
Toplam Araç
4
6
8
10
10
Bu senaryoya göre araç üretiminin 2017 yılında toplam 1 milyon 527 bin adete ulaşacağı ve sektörün hedeflediği 2 milyon adetlik üretim düzeyinin çok altında kalacağı tahmin edilmiştir.
Taşıt Araçları Üretim Tahmini (1000 Adet)
Üretim
2013
2014
2015
2016
2017
Otomobil
606
643
694
763
840
Ticari Araç
511
536
574
625
688
1.117
1.179
1.268
1.389
1.527
Toplam
Türkiye’de Araç Üretim Tahmini
688
426
442
454
546
2005
2006
465
526
491
549
359
635
2007
622
2008
511
2009
496
511
536
574
625
603
640
577
606
643
694
763
840
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Otomobil
[email protected] [email protected]
11. TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN MALZEME TÜKETİM TAHMİNİ
Araçlarda ortalama malzeme kullanım oranı ile, taşıt araçları üretimi ve toplam net ağırlıkları tahmini baz alınarak Türkiye’de araç üretiminde 2013 – 2017 yıllarında kullanılacak başlıca malzemelerin toplam tüketim içindeki
oranı yüzde olarak aşağıdaki şekilde tahmin edilmiştir.
22
Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketim Oran Tahmini (%)
Başlıca Malzemeler
2012
2013
2014
2015
2016
2017
% Artış
Düz Çelik
37,4
36,9
36,5
36,1
35,7
35,3
-2,0
Yüksek ve Orta Güçte Çelik
13,9
14,2
14,4
14,7
15,0
15,3
1,4
Paslanmaz Çelik
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
0,0
Diğer Çelikler
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
-0,1
Toplam Çelik
52,8
52,7
51,5
51,4
50,2
49,1
-3,7
Demir Döküm
4,4
4,0
3,6
3,3
3,1
2,8
-1,6
Aluminyum
8,7
8,8
8,9
9,0
9,2
9,3
0,7
Magnezyum
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,0
Bakır ve Prinç
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
-0,2
Kurşun
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
0,4
Çinko Döküm
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,0
Toz Metal
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,0
Diğer Metaller
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
Çelik Dışındaki Metaller
17,5
17,3
17,1
17,0
16,9
16,9
-0,6
Toplam Metaller
70,3
70,0
68,6
68,4
67,1
66,0
-4,3
Plastikler
10,6
11,0
11,4
11,8
12,2
12,7
2,0
Kauçuk
5,9
6,1
6,4
6,6
6,9
7,2
1,3
Kaplama
1,0
1,0
1,1
1,2
1,2
1,3
0,3
Tekstil
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
1,5
0,1
Akışkan ve Yağlar
5,8
5,9
5,9
6,0
6,1
6,2
0,4
Cam
2,3
2,3
2,3
2,2
2,2
2,1
-0,2
Diğer
2,4
2,4
2,5
2,5
2,6
2,6
0,2
TOPLAM
100
100
100
100
100
100
0,0
Türkiye otomotiv sektörünün 2017 yılında 2012 yılına kıyasla toplam malzeme tüketimi içinde çeliğin payı % 3,
çelik dışı metallerin payı % 1, tüm metallerin payı ise % 4 azalacaktır. Buna karşılık plastiğin payı % 2, kauçuğun
payı % 1 artacaktır. Toplam malzeme tüketimi içinde plastik ve kauçuğun payının % 3,4 artması beklenmektedir.
Otomotivde Kullanılan Başlıca Malzemelerin Toplam Tüketim İçindeki Payında Değişim Tahmini (%)
(2012 – 2017)
2012
2013
2014
2015
2016
2017
% Artış
(2017-2012)
Çelik
52,8
52,7
51,5
51,4
50,2
49,1
-3,7
Çelik Dışındaki Metaller
17,5
17,3
17,1
17,0
16,9
16,9
-0,6
Plastikler
10,6
11,0
11,4
11,8
12,2
12,7
2,0
Kauçuk
5,9
6,1
6,4
6,6
6,9
7,2
1,3
Plastik + Kauçuk
16,5
16,5
17,1
17,8
18,4
19,1
3,4
23
Yukarıdaki hesaplamalara göre otomotiv sektöründe başlıca malzemelerin tüketim miktarları aşağıdaki tabloda
görüldüğü şekilde tahmin edilmektedir. Bu tahminler, 2012 yılında 272 bin ton olan otomotiv plastikleri miktarının 2017 yılında % 20 artarak 324 bin tona çıkacağı, kauçukta ise artışın % 27 olacağını göstermektedir.
Otomotiv Sektöründe Başlıca Malzemeler Tüketim Tahmini (Montaj + Yenileme) ( 1000 Ton )
2012
Çelikler
2013
2014
2015
2016
2017
1.377
1.372
1.368
1.364
1.361
1.357
447
442
438
435
433
431
1.824
1.814
1.806
1.799
1.793
1.789
Plastikler
272
281
292
302
313
324
Kauçuk
150
156
163
169
177
184
Diğer Malzemeler
328
332
336
341
345
350
2.573
2.584
2.597
2.611
2.628
2.647
Çelik Dışındaki Metaller
Toplam Metaller
TOPLAM
Araç üretiminde parçalar bazında ortalama yüzde kullanım baz alınarak Türkiye otomotiv sanayinde 2013 –
2017 yılları arasında plastik parçalar tüketimi miktar bazında aşağıda görüldüğü biçimde tahmin edilmiştir.
Türk Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça Üretim Talep Tahmini (Montaj + Yenileme) (1000 Ton)
2013
2014
2015
2016
2017
İç Giydirme
53,6
55,5
57,5
59,6
61,7
Koltuk
34,8
36,1
37,4
38,7
40,1
Tampon
26,8
27,8
28,8
29,8
30,9
Kaput Altı
24,1
25,0
25,9
26,8
27,8
Diğerleri
24,1
25,0
25,9
26,8
27,8
Döşeme
21,4
22,2
23,0
23,8
24,7
Ön Konsol
18,8
19,4
20,1
20,9
21,6
Elektrik
18,8
19,4
20,1
20,9
21,6
Yakıt Sistemleri
16,1
16,7
17,3
17,9
18,5
Şasi
16,1
16,7
17,3
17,9
18,5
Aydınlatma
13,4
13,9
14,4
14,9
15,4
Dış Aksam
10,7
11,1
11,5
11,9
12,3
Sıvı Tanklar
2,7
2,8
2,9
3,0
3,1
TOPLAM PLASTİK MALZEME
281
292
302
313
324
Otomotiv plastik parça üretiminde kullanılan plastik hammadde oranları ve otomotiv plastik toplam tüketim
tahmini baz alınarak Türkiye’de 2013 – 2017 yılları arasında otomotiv plastik parça üretimi için kullanılacak plastik hammadde tüketimi aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde tahmin edilmiştir.
24
Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketim Tahmini (Montaj + Yenileme) (1000 Ton)
2013
2014
2015
2016
2017
Polipropilen
63
65
67
70
72
Polyüretan
44
45
47
49
51
Naylon
35
37
38
39
41
Akrilonitril – Butadien – Stiren
21
21
22
23
24
Polyvinyl Chloride
23
24
25
26
27
Polietilen
14
14
15
15
16
Polycarbonate
14
15
15
16
17
Polyvinlyl Butrayl
5
6
6
6
6
Diğer Mühendislik Plastikleri
37
39
40
42
43
Polyacetal
6
6
6
7
7
PPE
11
11
12
12
13
Thermoplastik Polyster
18
18
19
20
20
Diğer Müh. Plastikleri
3
3
3
3
3
25
26
27
28
29
Acrylics
4
4
4
4
4
Phenolics
10
10
10
11
11
Doymamış Polyester
9
9
9
10
10
Diğerleri
3
3
3
3
3
281
292
302
313
324
Diğer Reçineler
Toplam Plastik Hammadde
2017 yılında Türkiye otomotiv sektörünün en az 324 bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik hammadde tüketiminin 2012 yılına kıyasla % 20 oranında artacağı tahmin edilmektedir.
Ancak, toplam plastik tüketim artışı, toplam araç üretim artışının altında olduğu için, artış göstermesine rağmen otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payının gerilemesine neden olacaktır. Nitekim,
otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı 2009 yılında % 5,5 ile en üst seviyesine çıkmış
ancak 2012 yılında % 4,2 ye gerilemiştir. Bu oranın 2017 yılında 3,1’e düşeceği tahmin edilmektedir.
Otomotiv Sektörünün Plastik Tüketiminin Toplam Plastik Tüketimi İçindeki Payı (%)
6,0
5,0
4,0
3,0
5,3
5,1
4,7
5,3
5,5
4,7
2,0
4,4
4,2
3,9
3,7
3,5
3,3
3,1
2015
2016
2017
1,0
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
25
Dünya otomotiv sektöründe plastiğe olan talep her geçen gün daha da artmaktadır. Çünkü sürücüler daha fazla
konfor, güvenlik, yakıt verimliliği, stil ve düşük fiyatlar ile yüksek performanslı araba isterken, toplum da daha
düşük kirlilik seviyeleri talep etmektedir. Sürücülerin ve toplumun giderek artan talepleri, otomotiv sektöründe
rekabeti arttırmakta, araç üreticileri sürekli yenilikler yaratmak zorunda kalmaktadır. Bu yenilikler ise alternatif
malzemeler içinde plastiğin tercihini zorunlu kılmaktadır.
Türkiye plastik sektöründe katma değeri daha yüksek ve yenilikçi mamullerin ve hammaddelerin üretilmesi,
otomotiv sektörüne yönelik plastik üretiminin artmasına, bu da araç üretiminin gelişmesine bağlıdır. Ancak,
Türkiye, araç üretiminde hedeflenen üretim düzeyine ulaşamaması nedeniyle, otomotiv plastiklerinin toplam
plastik tüketimi içindeki payı kıyaslamasında gelişmiş batı toplumlarının altında kalmıştır.
2012 Yılında Otomotiv Plastik Tüketiminin Toplam Plastik Tüketimi İçindeki Payı (%)
9,1
7,3
7,0
5,5
5,0
in
@
RS
[email protected]
KX
da
UT
na
HKX
@
Ka
DY
¶R
¶Q
!Q
,
in
4,2
nt
5,5
ja
5,9
Ç
@
TO
@
TO
T
N´
#
D
U
[email protected]
UQ
@
TO
D
UQ
[email protected]
HX
QJ
3}
HR
.
26
5,7
4,2
M
@
@Q
KN
MX
KF
!T
KX
@
/N
µ[email protected]
[email protected]
n
sa
@M
KL
an
Fr
ta
is
ar
ac
M
`
DJ
"
TL
G
4,6
5,9
Ar
5,5
UQ
5,7
6,1
S¶
5,9
[email protected]
6,0
1.
PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1.1.
Bölgenin Konumu
PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye
deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır.
1.2.
Ulaşım İmkânları
Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir.
Hava
Çorlu Sivil Havalimanı
: 65 km
Hava
İstanbul Atatürk Havalimanı
: 140 km
Deniz
Tekirdağ Limanı
: 82 km
Deniz
Ambarlı Limanı
: 125 km
Demiryolu
Alpullu İstasyonu
: 77 km
Demiryolu
Durak İstasyonu
: 60 km
Karayolu
E5
: 43 km
Karayolu
TEM
: 40 km
En Yakın Gümrük
Kapıkule
: 140 km
1.3.
İmar Durumu
Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına
yönelik girişimler devam etmektedir.
1.4.
PAOSB'nin Yönetimi
PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu
tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER
tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır.
2.
PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU
AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ
Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir.
“İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize
Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler
arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.”
Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize’de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB’ye
dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir.
Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın
sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir.
Örnek Hesaplama
Temel Varsayım ve Açıklamalar
- Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL’dir.
- Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır.
- Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir.
- Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır.
Teşvik Avantajlarının Hesaplanması
Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir.
Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren
hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV
istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden
yararlandırılmaktadır.
Vergi İndirimi
750.000,00
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
572.010,00
Faiz Desteği
315.000,00
Toplam Teşvik Desteği
1.637.010,00
27

Benzer belgeler