Untitled

Transkript

Untitled
TSEK
W
2*€*@€r*8e2.**rx.€r
ES:iSeries
areriornallyopsnedhandsettingse!en*id
vaiiles;illese appliancesv'reredeslgnedin arder ta
seris0rs.
,vcrkviiin gasleakage,seisnicandsn.?0kF
Vihetiihe elecirraisignalwhichcomesk1ffi ttlsse
senssrsreacheslo the apoliancegas autgaingis
!s
firearldexplssi1n
inn,ediately
slappedandfeasible
Erclented.Afterihe natler hasbeensolredlfte gas
canbe glveninta theline esalvtsytakingth* selenzid
se!:ingup hanCleup. lhese valvesca$ be us$d fcr
gases.lt
:ialurelgas.LPG,ak andathernaneabrasiv*
sliauicbs assenbledafterthe gas{ilterifi atderto
p&erti a ieasibledamaga.
vanalar;
elkurmalt
selenoid
ESVserisi
normalde
aEtk
galtqmak
gazkagak,
ve duman
sensOrleriyle
sismik
gelen
Busens0rlerden
edilmiq
cihazlardtr.
[izeredizayn
ulaEttIt
andagazakgthtzlakesilir
eleKrik
sinyali
cihaza
olur.
veyapatlama
engellenmig
ve olasrbiryangrn
kurmakoluyukandogru
selenoid
Sorungiderildiginde
gekilerek
gazhattakolayca
Buvanalar
tekrarverilebilir.
gazlar
olmayan
dogalgaz,LPG,havavedigeragtndtnct
gelebilecek
olastbirhasan
Cihaza
iEinkullanrlabilir.
haita
monte
sonra
iqinbirgazfiltresinden
engellemek
edilmelidir
ESV 1OO
250
360
L
-
E
o
CJ
r-.i
Cg
o)
U)
=
=
=
1
11
1
22
10
filruasdlFl,
2l
xuila soil.FfiJo-Ri*ci2ox2{ilBR)
20
NRIILgln'|l
19
S{'XEI
18
maia
t7
irB$sciuffrxst2
GRiI{Gi5sxt {taBR)
Ar.iirimil KApAx
t6
TI.IPEYAYI
t4
XI.APETANEfXXfiA
xiri o{ir€i 6.?st-?qnBR}
ro-APE
13
Hil)1.sX15)
YARTXU
11
IGAPE
10
15
t2
UiLi
KTAPE
BoBiilriri
9
HMYAI'I
7
BoBitituril Hit
(NBR)
BoBiilnsAnit o-Ririci9.73x1.78
6
xtsanirqE$irEsi
BoBitiKrsAitit
IGPAX
ALOH|ITYUM
GOVDE
ArOMiilYuM
8
c
3
2
I
##*t*.€r
aa'e€*ffife"s#ffiH.
Digli(TS61-210EN10226):
L/ 2"-3/ 4" -t"-t t/ 4" - | |L/2"-2"
Flangh
{TSlS07005):2 !/2"- 3"- 4"- 5"' 6"'8'
mbat
1000
mbar-6000
MaxGirigBastnct
L2YDC
220VAC50-60H2/
Gerilimi
Qalqma
KorumaDerecesi lp65ex-proof
QallgmaSrcaklttl (-10oCl+7gog;
(TSEN1706)
Alagrmlan
veAliiminyum
Tipleive Al$minyum
Malzeme
(TSEN12449)
veBakrrAlagrmlan
Piring
Standaftlart
geliklet(TSEN10087)
Paslanmaz
(TS3051EN10087)
0tomatQelikler
Filtre(TSEN779)
(TS1440)
Yaylar
(NBRkauguk)
veO-ringler
Mebran
Conta,
kullanlmlarda;
veendiistriyel
Alanlarl$ehirgebekeleri
Kullanrm
plopan'
(grupCh4,),LPG,
dogalgaz
%20,1oksijen)
hava(%79nitroien,
gazlar
olmayan
vediteragrndrrtct
lp65
kapalt,
ex-proof,
normalde
aglk,
Normalde
Modeller
Batlantr
TSEK
(TS61-210
EN10226)
Ihreaded
(TSIS07005)
| / 2"-3/ 4" -L"-L | / 4"-t t/2"Flanged
2112"-3"-4"-5'-6'-8'
7005}
fSO
:Ffanged
{TS
mar InletPressure 1000nbat-6000nbat
voftage220VAC5O-60Hz/ t2Y DC
Supply
Power
Degree lp65ex-Proof
Protection
(-10oCl+70"C
Temperature
Working
)
(TSEN1706)
Alloys
andAluminum
and Aluminum
Types
Materials
BrassansCopperAlloys(TSEN12449)
Standarts
AutomatSteel(TSEN10088)
Steel(TS3051EN10087)
Automat
Filtet(IS 1440)
(NBRrubber)
Seal,Padand0-rings
Ch4)'
fornatutalgas(group
Suitable
propane,
air
LPG,
Applications
o/o20,1
orygenl
(%79nitrogen,
andothetnon-corrosive
use.
gases;bothfordomestic
andindustrial
lp65
ex-proof'
closed,
open,n0rmally
Normally
Model$pes
Connections
60
.O usas
o'o'a'
o+
-r*
."r'.""s .{r9' ,ns
eses
es
es
200
100
50
0.1
30
1) Metan/ Methane
10
2) Hava / Air
5
3
3) DogalGaz / NaturelGas
4
4) LPG / LPG
1
q
E
o
C)
0.5
0.3
0.2
F.i
(s
o)
0.1
=
=
=
KURULUM
CN
INSTALLATION
service
person
andauthorized
technical
hasto bedonebyonlyqualified
1.ltsassembly
yaptlmaltdtr
yadayetkili
servislerce
kigilerce
e$itimli
montajr
1.Urtiniin
places'
placed
in
sheltered
is
filter
valve
thatsolenoid
2. lt is paidattention
edilmelidir'
dikkat
bulunmasrna
birortamda
kapalr
vanantn
2.Solenoid
from
andprotected
suchaswater,thinner
liquids
fromerosive
valvearestayed
korunmaltdtr' 3. Solenoid
nemden
uzaktutulmalt,
3.Sutinervbakrgkanlardan
gas
dimension
flow
which
shows
direction
anow
using
with
be
assembled
valve
must
4.
Solenoid
goremontaj
yoniine
edilmelidir.
gazakrg
vanailzerindeki
4.Solenoid
main
body'
holding
with
rotated
be
it
mustn't
screwed
connections
the
Assembly
5.
kesinlikle
tiriin
edilirken
vanamontaj
solenoid
baglantllara
5.Vidah
partof body
onthefortified
spanner
withopportune
It mustbescrewed
yerlerindeki
Baglantt
edilmemelidir.
montaj
govdeden
tutularak
the
connections.
near
stkllmaltdtr
anahtarla
uygun
a$tzlanndan
anahtar
kuwetlendirilmig
andtemperature)
limits(suchaspressure
condition
theworking
6, Don'tviolate
Iimitlerini
olangaltgma
belirtiimig
krsmrnda
ozellikler
6.Teknik
onthebox.
whichis clarified
vs.)gegmeyin,
(basrng,
srcakltk
andhorizontal'
valvecanbedoneverlical
of solenoid
yaptlabilir'
7.Assembly
olarak
veyatay
dikey
montair
vananrn
7.Solenoid
KONTROLLER
PER|YODIK
parqalan
veo+ingleri
kauquk
vanaigindeki
solenoid
olursa
Gerekli
takrmhalinde
pargalan
FRSyetkiliservislerinden
ediniz.Bu
kontrol
CHECKS
PERIODIC
checkallrubberpartswhichareincluded
lf it is necessary
from
valve.Thoserubberpartscanbeassured
solenoid
temin
edebilirsiniz.
services.
FRStechnical

Benzer belgeler

Balık Hastalıklarının Ozon ile Sağaltımı The improving of fish

Balık Hastalıklarının Ozon ile Sağaltımı The improving of fish inorganik bileşikler, endüstriyel atıklar, klorlama, yüksek mineral konsantrasyonu, çözünmüş gazlar gibi faktörler suda kötü tat ve kokuya neden olurlar. Uygun koşul ve miktarlarda olmak koşuluyla ...

Detaylı

50_04_Kalıp Termin Kitabı 2013/02

50_04_Kalıp Termin Kitabı 2013/02 ü Zaman çizelgenizi günlük hazırlıyorsanız ertesi günün programını hazırlamadan yatmayın. ü Her hafta sonu programınızı değerlendirin. Eğer programı gerçekleştirmişseniz kendinize bir ödül verin ( ...

Detaylı

dosing pump

dosing pump Flow rates: from 236 to 2610 lph @ 50Hz

Detaylı

50_03a_Tablolar ve Kalıplar 2011/04

50_03a_Tablolar ve Kalıplar 2011/04 kendinize uygun bir çalışma programı hazırlamaktır. ü Programınızı hazırlamadan önce kendinizi bir hafta gözleyin en çok ve en verimli ders çalıştığınız saatleri (sabah erkenden okul döngüsü, akşam...

Detaylı