ab0cd Proje Özet Dokümanı (PSD)

Transkript

ab0cd Proje Özet Dokümanı (PSD)
ab0cd
Proje Özet Dokümanı (PSD)
Proje Adı:
Near Zero Waste (NØW)
Ülke:
Türkiye
Proje Numarası:
47213
İş Sektörü:
İmalat & Hizmetler / Enerji Verimliliği & İklim Değişikliği
Kamu/Özel:
Özel sektör
Hedeflenen Kurul tarihi:
1 Nisan 2015
Durum:
Konsept onaylandı
Proje tanımı ve amaçlar:
EBRD Türkiye’de atık azaltma projelerini desteklemek için 22.4
milyon ABD Doları tutarında bir program başlatmayı
planlamaktadır. Bu proje Temiz Teknoloji Fonu’nun (CTF) kendi
kaynaklarından tahsis edilen 20 milyon ABD Dolarının yanı sıra
Avrupa Birliği’nin (AB) Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
tarafından sağlanacak 2.4 milyon ABD Doları tutarındaki teknik
işbirliği paketini kapsamaktadır.
NØW fonları özendirme etkisi yaratacak en az on – on iki projeyi
destekleyecek bir paket program şeklinde yapılandırılacaktır.
CTF bileşeni proje maliyetinin en fazla % 20’si ile kısıtlı olacak
ve EBRD ile diğer ticari eş-finansman mekanizmaları ile paralel
bir şekilde kullanılacaktır.
Bu proje Türkiye’de atık azaltmaya yönelik mevcut en gelişmiş
tekniklerin ve teknolojilerin uygulanmasında öncülük yapacak
proje sahiplerine destek olacaktır. NØW Programı başka
mekanizmalarla uygulanması mümkün olmayan projelere yatırım
yaparak müşterilerin atık azaltma, atıklardan enerji elde edilmesi
de dâhil geri dönüşüm ve/veya atık değerlendirme potansiyelini
tam olarak ortaya çıkarmasına yardımcı olacaktır.
Program aynı zamanda atık azaltma projelerinin geliştirilmesinde
iyi uygulanmaların yaygınlaştırılmasına yönelik teknik işbirliği (Tİ)
imkânı da sağlayacaktır. Teknik İşbirliği ile hedeflenecek
potansiyel sektörlerin ve atık kollarının detaylı bir analizi
gerçekleştirilecek; EBRD’nin NØW kapsamındaki faaliyetlerini
yönlendirmek amacıyla teknik değerlendirme ve danışmanlık
hizmeti sunulacak; entegre bir atık azaltma ve değerlendirme
politika çerçevesi oluşturmak amacıyla ilgili bakanlıklar,
belediyeler ve sektör birlikleri ile politika faaliyetleri
yürütülecektir.
Türkiye’de atık sektörünün ülkenin sera gazı salınımlarındaki
payı % 8.5 olup, bu oran bir çok gelişmiş ülkedekinden dört kat
daha fazladır. Atık kaynaklı salınımların yüksek olmasının
nedenleri arasında atık depolama alanlarının neden olduğu
salınımlar, atık sular ve yaşam standartlarının yükselmesi ile
bağlantılı olarak tüketimin artması bulunmaktadır. Türkiye’de atık
sektörüne yapılacak müdahaleler atık yönetiminin iyileştirilmesi
ve daha sürdürülebilir hale getirilmesinin önündeki engellerin
kaldırılmasına ve böylelikle Türkiye’nin daha güçlü bir kaynak
verimliliğine kavuşmasına yardımcı olabilir.
Bu alanda karşılaşılan başlıca engeller şunlardır: (i) atık
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
azaltmada bütüncül yaklaşım olmaması; (ii) alt yapı
kapasitesinin yetersiz olması; (iii) paydaşlar arasında sınırlı
eşgüdüm; (iv) taraflar arasında bilgi eşitsizlikleri; (v) kamu
kurumlarındaki ve işletmelerindeki uzmanlığın ve kapasitenin
kısıtlı olması; (vi) atık azaltma yatırımlarının uygulanması ve
genişletilmesi için gerekli uzun vadeli finansmanın olmaması; ve
(vii) atıkla bağlantılı çevresel dışsallıkların yeterince
parasallaşmaması.
Alt projeler:
10-12 Alt Proje
Kalkınma etkisi:
Proje ile beklenen kalkınma etkisi aşağıda sayılan hususlardan
kaynaklanacaktır:
Özendirici etki. Program, ilgili sektörlerde atık azaltma
yatırımlarının yapılmasına öncülük yapılmasının dezavantajlı
olduğu belli olan ve atıkların hızla arttığı ve konuyla ilgili
çözümlerin henüz uygulamaya geçirilemediği alanlarda şirketleri
destekleyerek önemli bir özendirici etki yaratacaktır. Program
farklı sektörlerde yeni teknolojileri ilk defa kullanacak öncü
aktörlerin proje uygulamalarına ve onay prosedürlerinin
geliştirilmesine destek olarak, örnek alınıp tekrarlanabilecek
ticari standartların oluşturulmasına yardımcı olacak ve diğer
geliştiricilerin pazara girmesini teşvik edecektir. Bu türden bir
özendirici etki ve sonrasında yeni yöntemlerin yayılması ilgili
teknolojilerin ve/veya iyi uygulamaların tekrarlanması için
destekleyici bir ortamın oluşturulmasına yönelik düzenleyici
değişikliklerin özendirilmesine yardımcı olabilir.
Pazar çerçevesi. Tİ fonlarının bir kısmı atık azaltmayı
desteklemeye yönelik olarak ilgili mevzuatın izlenmesi ve icra
edilmesi konusunda (gerek hükümet, gerekse belediye ve sektör
birlikleri seviyesinde) Türk makamlarıyla diyalogun sürdürülmesi
ve uygulama için gerekli kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için
kullanılacaktır. EBRD ayrıca belirli geri dönüşüm hedeflerinin
yakalanması için bağımsız İzleme, Doğrulama ve Yürütme
sistemleri ve uygulama mekanizmalarının geliştirilmesini
desteklemeyi de planlamaktadır. Atılacak bu adımlar Türkiye’de
atık azaltma sistemlerinin ve teşviklerinin geliştirilmesi için uygun
bir çerçeve yaratacak ve Türkiye’ye atık kolu hacimlerinin
azaltılması, atığın çevresel etkilerinin hafifletilmesi ve
kaynakların verimli kullanımını sağlamak için mutlaka sarf
edilmesi gereken çabalarında yardımcı olacaktır.
Beceri transferi ve bilgi paylaşımı. Programın ayrıca atık
azaltmayla ilgili teknik bilgi oluşturması ve bu uzmanlığı Türk
şirketlerine transfer etmesi beklenmektedir. Bu bilgi aktarımı atık
azaltma teknikleri konusunda büyük ihtiyaç duyulduğu açık olan
teknik bilgileri, atık yönetimi yaklaşımlarının yaygınlaştırılmasını
ve ilgili atık kollarının izlenmesi ve koordine edilmesi konusunda
(kamu ve özel) paydaşlara eşgüdüm yardımı sağlanmasını
içerecektir. EBRD ayrıca Türk şirketlerinin döngüsel ekonomi
çerçevesine geçiş yapılması amacıyla mevcut iş platformlarına
katılım imkânını değerlendirecektir.
Müşteri:
NØW Programı fonlarının özel sektöre odaklanacak şekilde
EBRD müşterilerinin kullanımına sunulması planlanmaktadır.
Ancak fonlar belediyeleri ve/veya belediye şirketlerini de
kapsayabilir. Buradaki hedef grup tekrarlanma potansiyeli
yüksek, sürdürülebilir, en ileri atık azaltma teknolojilerini ve
süreçlerini uygulayan kurumlar olup, özel sektörde ise
yatırımların yapılmasını engelleyen önemli pazar dezavantajları
yaşayan müşterilerdir.
EBRD finansmanı:
Söz konusu Program kapsamında mevcut değildir.
EBRD ticari finansmanı toplam münferit yatırım maliyetlerinin en
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
az %80’ini teşkil edecektir.
Toplam proje maliyeti:
Çevresel ve sosyal sınıflandırma, etki
ve etkileri hafifletme:
Program tutarı 22.4 milyon ABD Dolarıdır.
Programın kendisi Çevresel ve Sosyal sınıflandırmaya tabi
olmayıp her bir alt proje tek tek gözden geçirilecek ve EBRD’nin
geçerli Performans Gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde
yapılandırılacaktır. Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti (ÇSDT)
toplumsal cinsiyet değerlendirmeleri de dahil olmak üzere GEF
ve CTF’e özgü gereksinimleri de ele almak durumundadır.
Programın EBRD Çevresel ve Sosyal Politika gereksinimlerine
uygun bir şekilde Türkiye’deki şirketlerin mevcut en ileri atık
azaltma tekniklerini uygulamasını destekleyerek son derece
olumlu etkiler yaratması beklenmektedir. Her bir alt proje için
Paydaş Katılım Planı (PKP) ve Çevresel ve Sosyal Eylem Planı
(ÇSEP) hazırlanması gerekecektir. Sağlanan çevresel faydaların
münferit proje ve portföy bazında yakından izlemeye ve ölçüme
tabi tutulması gerekmektedir.
Projenin toplamda dönüştürülen ambalaj atık miktarını yılda
20,000 ton arttırması, depolama alanlarında depolanan atık
miktarını yılda 50,000 ton azaltması ve sera gazı (SG)
salınımlarını yılda en az 100,000 tCO2 eşdeğeri azaltması
beklenmektedir. Proje ayrıca Türk hükümetine, yerel
belediyelere ve sektör birliklerine mevcut yasal çerçevenin ve
izleme, doğrulama ve yürütme uygulamalarının iyileştirilmesi
konusunda yardımcı olarak ve kaynak verimliliği politikası,
gönüllü rehber ilkeler, düzenlemeler, mevcut en ileri teknikler,
pilot projeler ve iyi uygulamalar konularında farkındalık yaratarak
Türkiye’nin AB atık yönetim direktiflerine uyum sağlamasını
destekleyecektir.
Teknik işbirliği:
Teknik İşbirliği Türkiye için 2013 AB Enerji IPA mekanizması ile
finanse edilecektir.
EBRD “Catalysing Near Zero Waste Investments in Turkey” adı
altındaki kapsamlı bir Tİ paketi ile Türkiye’de atık azaltma
faaliyetlerinin gelişimini destekleyecektir. Bu program AB’nin
2013 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı fonlarından EBRD
tarafından kullandırılacak 2.1 milyon Avro (mevcut kur oranına
göre yaklaşık 2.4 milyon ABD Doları) tutarındadır.
Bu fonlar şu amaçlarla kullanılacaktır:
•
İş geliştirme ve proje hazırlama
•
Kaynak verimliliği etütleri
•
Finanse edilmeye uygun yatırım programlarının gözden
geçirilmesi/geliştirilmesi
konusunda
EBRD’nin
desteklenmesi
•
Atık yönetimi ve kaynak verimliliği projeleri için ön
fizibilite etütlerinin yapılması
Proje Uygulama Analizi
•
Müşterilerin verimli üretim sistemlerini sürdürülebilir bir
şekilde uygulayabilmesi ve yönetebilmesi için eğitim
hizmetlerinden faydalanması
•
Temel uygulama stratejisinin gözden geçirilmesi
•
Proje yönetim desteği
Bilgi Paylaşımı, Pazar Etütleri ve Teknik Etütler
•
Belirli sektörler için çalıştaylar/bilgi değişim faaliyetleri
ve iletişim materyali
•
Atık azaltma ve atığı enerjiye dönüştüren teknolojilerle
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com
bağlantılı konular ve pazarlar etütler
Şirket irtibat sorumlusu:
•
Ekonominin
farklı
sektörlerinde
atık
yönetim
teknolojilerinin teknik ve ekonomik potansiyelinin
değerlendirilmesinde EBRD’nin desteklenmesi
•
Türkiye’de atık azaltma yatırımlarının genişlemesinin
önündeki (kurumsal engeller, kapasite geliştirme
ihtiyaçları, yasal kısıtlamalar vs. gibi) mevcut engellerin
tespit edilmesi ve bu engellerin ortadan kaldırılmasına
ve yatırım risklerinin azaltılmasına yönelik stratejilerin
geliştirilmesi
Dr. Adonai Herrera-Martinez
Baş Müdür
Tel. + 90 549 72 48 090
E-posta: [email protected]
İş veya satın alma fırsatlarıyla ilgili bilgi almak için müşteri firma
ile temasa geçiniz.
İş fırsatları:
Genel sorgulamalar:
EBRD'den, proje hakkında, satın alma konusu dışında bilgi
almak için: Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
Eposta: [email protected]
Kamu Bilgilendirme Politikası (KBP)
Proje Şikâyet Mekanizması(PŞM)
Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD'nin bilgileri açıklama ve
paydaşları ile istişarede bulunma yöntemlerini belirlemekte
böylelikle EBRD stratejilerinin, politikalarının ve faaliyetlerinin
daha iyi öğrenilmesini ve anlaşılmasını sağlamaktadır.
Kamu Bilgilendirme Politikasının metnine şu adresten ulaşılabilir:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm
EBRD, finanse ettiği ve olumsuz bir etkiye yol açtığı veya açma
ihtimalinin bulunduğu iddia edilen projelerle ilgili bir veya daha
fazla kişiden veya kuruluştan gelen şikâyetlerin bağımsız bir
şekilde incelenmesi amacıyla Proje Şikâyet Mekanizmasını
(PŞM) tesis etmiştir. Proje Şikâyet Mekanizmasına ilişkin Usul
Kuralları
aşağıdaki
adreste
mevcuttur:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf,
Kuralların
Rusçası
ise
şu
adreste
bulunmaktadır:
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf
Proje Şikâyet Mekanizması kapsamındaki şikâyetlerin, EBRD
fonlarının son kez dağıtıldığı tarihten sonra en geç 12 ay içinde
yapılması gereklidir. Bir şikâyetin sunulması gereken süreden
emin değilseniz, yardım almak için Proje Şikâyet Mekanizması
sorumlusu ile ([email protected]) veya ilgili EBRD Ülke Ofisi ile
temasa geçebilirsiniz.
One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom
Tel: +44 20 7338 6000 Fax: +44 20 7338 6100 http://www.ebrd.com

Benzer belgeler

Dimes [EBRD - Project Summary Document]

Dimes [EBRD - Project Summary Document] danışman tarafından gerçekleştirilen entegre şirket denetimini içermektedir. Elde edilen sonuçlar Dimes şirketinin ilgili Türk ve AB yönetmeliklerine ve aynı zamanda EBRD’nin Çevre ve sosyal Politi...

Detaylı

proje özeti belgesi

proje özeti belgesi İş veya satın alma fırsatlarıyla ilgili bilgi almak için müşteri firma ile temasa geçiniz.

Detaylı

Garanti Leasing – MKOBİ Kredi Hattı [EBRD

Garanti Leasing – MKOBİ Kredi Hattı [EBRD EBRD, Banka tarafından finanse edilen ve herhangi bir zarara neden olduğu veya olabileceği iddia edilen projelerle ilgili olarak bir veya daha fazla birey veya şirket tarafından yapılan şikayetleri...

Detaylı

Asyaport Konteyner Terminali [EBRD

Asyaport Konteyner Terminali [EBRD İş fırsatları ve tedarikçi ilişkileri için lütfen müşteri firmayla iletişime geçiniz.

Detaylı

Proje özet belgesi

Proje özet belgesi Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD'nin bilgileri açıklama ve paydaşları ile istişarede bulunma yöntemlerini belirlemekte böylelikle Bankanın stratejilerinin, politikalarının ve faaliyetlerinin dah...

Detaylı