2011 yılı sm, serbest muhasebeci mali

Transkript

2011 yılı sm, serbest muhasebeci mali
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'nden;
2011 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ ÜCRET
TARİFESİ
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2011 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.
2011 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ
1 . GRUP İLLER
T K B
I
1
A
B
C
D
E
2
3
4
A
B
C
D
İŞİN MAHİYETİ
DEFTER TUTMA
İşletme Defteri
Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım
İmalat-İnşaat
Zirai Kazançlar
Apartman ve Site Yönetimi
Dernek ve Vakıflar
Serbest Meslek Kaz. Def.
Dernekler ve Vakıflar
a) Merkez
b) Şubeler
Bilanço Esasına Göre Def.
Şahıs Firmaları, Adi Ortaklık, Kollektif
ve Adi Komandit Şirketler
a) Hizmet
b) Alım-Satım
c) İmalat-İnşaat
Hisseli Kom. ve Limited Şt.
a) Hizmet
b) Alım-Satım
c) İmalat-İnşaat
Anonim Şirketler
a) Hizmet
b) Alım-Satım
c) İmalat-İnşaat
Kooperatifler
a) Köy Kalkınma ve Orman
b) Esnaf Kefalet
c) Turizm-Tüketim
d) Taşımacılık
e) Ür.-Sat. ve Yapı (İh.Us.)
f) Yapı (Emanet Usulü)
T: TARİFE K: KESİM B: BÖLÜM
(TL)
2 . GRUP İLLER (TL)
1-3 4-9 10 ve daha
1-3
işçisiz
işçisiz
işçili işçili fazla işçili
işçili
3 . GRUP İLLER (TL)
4-9 10 ve daha
1-3
işçisiz
işçili fazla işçili
işçili
4 . GRUP İLLER (TL)
1-3
4-9
10 ve
4-9 10 ve daha
1-3
4-9 10 ve daha
işçisiz
işçili fazla işçili
işçili işçili fazla işçili
72
105
72
83
100
110
83
110
83
94
115
121
94
143
99
99
130
126
126
176
127
132
175
160
66
88
66
72
85
105
71
99
72
77
81
110
83
110
83
83
91
127
110
126
110
121
123
143
55
83
55
61
72
94
66
88
66
66
57
105
88
105
88
72
64
110
99
110
99
83
86
126
50
72
50
50
61
83
55
83
55
55
40
88
66
99
66
61
45
94
72
110
72
105
60
127
110
55
121
66
126
71
176
94
94
50
103
55
110
66
127
77
83
39
88
50
94
55
121
66
66
33
71
39
83
50
94
55
193
209
226
209
226
242
226
242
259
259
275
286
149
160
176
187
204
220
220
220
231
231
248
264
132
149
160
171
187
204
204
220
231
209
226
242
116
132
143
154
171
187
171
187
204
193
209
242
226
259
286
242
275
303
259
292
319
275
303
352
209
226
259
220
231
270
226
242
303
242
275
319
193
209
226
204
215
231
209
226
242
220
231
248
171
187
204
187
193
209
193
204
215
204
209
226
319
352
385
352
385
435
402
418
484
479
495
561
286
319
352
319
369
385
352
396
418
402
429
484
259
286
319
286
319
352
319
352
385
358
385
418
231
264
297
264
297
319
297
319
352
319
352
402
99
110
242
259
275
286
110
121
259
270
286
303
121
127
270
286
303
319
138
143
303
319
336
352
88
99
215
231
248
264
99
105
231
248
259
270
105
110
248
264
275
286
121
127
270
286
303
325
83
88
193
209
226
242
88
99
209
231
248
264
99
105
231
248
264
281
105
110
242
253
270
286
72
83
176
176
193
209
83
88
187
193
209
226
88
99
198
209
226
242
99
105
215
226
242
259
1-3
4-9
10 ve
2011 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ
ÜCRETLERİ
1. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
A. Sürekli Danışmanlık (aylık)
a) Bir önceki yıl net satışları 2.417.470 TL'den az olan firmalarda
b) Bir önceki yıl net satışları 6.446.660 TL' ye kadar olan firmalarda
c) Bir önceki yıl net satışları 16.116.650 TL' ye kadar olan firmalarda
d) Bir önceki yıl net satışları 48.350.170 TL' ye kadar olan firmalarda
e) Bir önceki yıl net satışları 48.350.170 TL' yi aşan firmalarda
:
:
:
:
:
402
484
809
1.210
1.529
:
:
143
209
:
:
484
803
(Yıllık 96 saate kadar, fazlası 55 TL/saat üzerinden ilave ücrete tabidir.
Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.)
B. Arızi Danışmanlık (saat ücreti)
a) Büroda
b) İlgili işletmede
C.Kontrol ve Revizyon İşlemleri
(1.199 TL' den az olmamak üzere) Firmanın durumuna göre tarifedeki karşılığı
ücretin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır.
D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi
b) İnşaat-İmalat İşletmesi
2. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
484 TL' den az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden
: %2
3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ
Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık)
a) Banka ve sigorta şirketleri
b) Halka açık şirketler ve aracı kurumlar
c) Diğer şirketler
:
:
:
484
242
160
:
:
:
:
:
:
160
242
561
726
968
1.210
4. TASFİYE (Her hesap dönemi için)
A. Şahıs Firmaları
B. Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler
C. Kooperatifler
D. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler
E. Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olmayanlar)
F. Anonim Şirketler (SPK’ya dahil olanlar)
5. BİLİRKİŞİLİK
a) Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla rapor için
b) Sermaye artırımı işlerinde
c) 242 TL' den az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların
satışların
d) Diğer bilirkişiliklerde
402
319
: %01
:
1.045
6. HAKEMLİK
644 TL' den az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.
7. FİZİBİLİTE RAPORU
968 TL' den az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır.
a) Toplam yatırım tutarı 1.611.500 TL' ye kadar olanlardan
b) Sonra gelen 8.057.500 TL için
c) 9.669.000 TL' yi aşan kısım için
: %004
: %001
: %0005
8. İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 567 TL' den az
Standart saat ücreti ( 111 TL/saat, vergi dahil her türlü işlemin yürütülmesi,
takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)
9. DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN
DENETİMİ
A. İktisadi işletmesi olmayanlar
B. İktisadi işletmesi olanlar
a) Gelirleri 3.223.000 TL' ye kadar olanlarda
b) 3.223.000 TL' yi aşan kısım için
:
:
1.612
: %005
10. SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE
DENETİM İŞLEMLERİ
SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96 saate
kadar standart saat ücreti (160 TL/saat) olarak uygulanır. 96 saatten sonrası
için; standart saat ücretinin % 50’sinden az olmamak üzere ilgililerce
serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık denetimlerde 96
saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları ve diğer özel
denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.
11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİ
803 TL' den az olmamak üzere;
A. Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM’ce düzeltilmiş bilançodaki
toplamdır)
i- 2.820.400 TL' ye kadar kısmı için
ii- Sonra gelen 5.640.800 TL için
iii- 8.461.200 TL' yi aşan kısım için
B. Veya kredi tutarının,
i- 369.600 TL' sine kadar kısmı için
803
: %003
: %002
: %001
: %03
ii- Sonra gelen 504.350 YTL için
iii- 906.950 TL' yi aşan kısım için
: %01
: %005
A ve B maddelerinde yer alan ücretler toplamı 1.612 TL’yi aşmaması halinde
yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B maddelerinden hangisinin
uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi
müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/5 oranında
uygulanır.
12. SSK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
Sosyal Sigortalar Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için yapılacak
incelemelerde, 396 TL’den az olmamak üzere ihaleli işlerde son hakedişte yazılı
toplam bedelin, diğer işlerde 5 No.lu Sigorta Primleri Takip ve Tahsilatı
Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
İlk 1.127.500 TL için
Sonra gelen 1.127.500 TL için
Sonra gelen 4.510.000 TL için
Sonra gelen 9.025.500 TL için
Sonra gelen 18.051.000 TL için
Aşan kısım için
NOTLAR:
1-Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar itibariyle
serbest muhasebeci mali müşavirler için de geçerlidir.
2-Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile ilgili
tarifenin II ve III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar itibariyle yeminli
mali müşavirler için de geçerlidir.
3-Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır.
4-Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 285 inci maddesi gereğince hakim
tarafından takdir olunan bilirkişi ücreti,bu tarifedeki bilirkişilik ücretlerinin
dışındadır.
2011 Yılı Ücret Tarifesi, asgaridir. Gerçek ücretin tespitinde değerlemeye esas
kriterler dikkate alınarak hesaplanacaktır.
DEĞERLEMEYE ESAS KRĠTERLER
A
1- Hukuki Yapısı
2- Ġşletmenin Yeri
3- Sektör
4- Net Satış Tutarı
5- Net Alış Tutarı
6- Tamamlayıcı Ġşlemler
B
1- Ġşçi Sayısı
2- Kredi Kartı Ġşlemleri ve sayısı
3- Yazar kasa ve sayısı
:
:
:
:
:
:
%02
%01
%005
%001
%0005
%0001
4- Stok çeşitleri
5- Banka sayısı
6- Çek ve senet sayısı
7- Satış fatura sayısı
8- Alış fatura sayısı
9- Satıcı sayısı
10- Alıcı sayısı
Not: 2011 Yılı Asgari ücret tarifesi Değerlemeye esas olan kriterlerden B(1-10)
başlıklarında 1-50 sayısı esas alınarak değerlendirilmiştir. 50 sayısını aşan
işlemlerde asgari ücret tutarına %10 ilave edilmelidir.
NOTLAR:
1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun
Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest
Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere imzalatan mükellefler, defter tutma
ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama ücreti ödemezler.
2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV hariç brüt tutarlardır.
3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:
3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar
sözleşmedeki ücretin % 60’ını geçemez. Bu maddenin uygulanmasına mahsus olmak üzere;
inşaat firmalarında her şantiye bir şube sayılır.
3.2- Çoklu KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.3- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda; ayrıca % 25 ek ücret alınır.
3.4- Kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla
üyesi bulunan kooperatiflerde ilave her 50 üye için ücrete % 10 ilave edilir. Üye sayısındaki
kesirler tama yürütülür.
3.5- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.6- İşletme defteri için A ve B bentlerinde tespit edilen ücretler 1. Grup İller arasında yer alan
ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde % 35, 3 milyondan fazla olan illerde % 20, 2
milyondan fazla olan illerde % 10 ve 1 milyondan fazla olan illerde % 5 oranında artırılarak
uygulanır.
3.7- Enflasyon düzeltmesi yapılan işletmelerde tarifedeki ücrete % 10 ilave edilir.
3.8- Teknokent (teknoloji geliştirme) bölgelerindeki işletmeler için tarifedeki asgari ücretlere
%10 ilave edilir.
3.9- Maliye Bakanlığı'na verilen Ba ve Bs bildirim formları için sözleşmede anlaşılan ücretin
%4'ü tutarında ek ücret alınır.
3-10- Vakıf ve derneklerin iktisadi işletmeleri tarifedeki ticari işletmeler gibi değerlendirilir ve
ücretlendirilir.
4- Tarifedeki ücretlerden indirimler:
4.1- I no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler için II no.lu tablonun 1-A
bendinde yer alan beyanname düzenleme ücretleri % 50 indirimli olarak uygulanır.
4.2- Gayrifaal işletmelerde tarifenin % 40’ı uygulanır.
4.3- Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler % 25 eksiği ile
uygulanır.
4.4- 2011 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak mükellefler ile 2011
yılında 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gerçek usule alınan mükellefler için I ve
II no.lu tablolarda yer alan ücretler ilk iki yıl % 50 indirimli olarak uygulanır.
5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer
için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.
6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname
ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında
serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-B’de belirlenen ücretin altında olamaz.
7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’nun 376 ncı maddesinde öngörülen
indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan
indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli
uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.
8- Tablo I’ de yer alan apartman ve site yönetimi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan
tüm görevli sayısını ifade eder.
9- İl grupları aşağıdaki gibidir:
1.Grup İller: Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Mersin,
İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Muğla, Samsun, Tekirdağ.
2.Grup İller: Aydın, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Kahramanmaraş, Kırklareli,
Kütahya, Malatya, Manisa, Trabzon, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Yalova, Sakarya,
Düzce, Osmaniye, Çorum, Şanlıurfa.
3.Grup İller: Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Artvin, Batman, Bilecik, Burdur,
Çankırı, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Isparta, Nevşehir, Van, Kars, Kastamonu,
Kırşehir, Kilis, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat, Aksaray, Karaman.
4.Grup İller: Ardahan, Iğdır, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt,
Tunceli, Bayburt, Şırnak.

Benzer belgeler

2009

2009 Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest...

Detaylı

Başlık 3 SER NO`LU VERG K ML K NUMARASI GENEL

Başlık 3 SER NO`LU VERG K ML K NUMARASI GENEL Yapılan dönüştürme işlemi sonucunda, Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrasına istinaden çıkarılan 240(4) , 247(5) ve 262(6) Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile 4358 say...

Detaylı